Sunteți pe pagina 1din 2

OCROTIREA MINORULUI 1.

OCROTIREA PARINTEASCA:In literatura jur idical de specialitate, ocrotirea parinteasca este definita ca fiind totalitatea drepturilor si obligatiilor acordate de lege parintiilor,pentru a asigura crest erea si educarea copiilor minori.Institutia ocritirii parintesti cuprinde nu num ai drepturile si obligatiile care revin parintilor cu privire la persoana copilu lui minor, ci si pe cele referitoare la bunurile acestuia.Ocrotirea parinteasca se exercita pe perioada minoritatii copilului, cu exceptia cazului in care minor ul dobandeste, prin casatorie, capacitate deplina de exercitiu(art.8,alin.3 din Decretul nr.31/1954). 2.REGLEMENTARE. Institutia ocrotirii parintesti este r eglementata in Titlul III, capitolul I, sectiunea I din Codul Familiei, sub denu mirea ,,Drepturile si indatoririle parintilor fata de copii si minori".Aceasta r eglementare se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr .26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, asa cum a fost aproba ta prin Legea nr.108/1998. 3.PRINCIPIILE OCROTIRII PARINTESTI.Din ansamblul d ispozitiilor legale care reglementeaza institutia ocrotirii parintesti rezulta c a aceasta este guvernata de urmatoarele principii: a) ocrotirea parinteasca se exercita numai in interesul copilului minor(art.97,alin.2 din Codul Familiei) .Folosit de multe ori de legiuitori in diverse texte(art.38,alin.4,art.42,art.99 si 100,alin.3 din Codul Familiei,art.1,alin.2 din Ordonanta de urgenta a Guvern ului nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei),conceptual de "intere s al copilului"este definit in literature de specialitate si in practica judicia ra prin doua laturi:un interes social,conform caruia parintii sunt obligati sa c reasca sa educe copilul in conformitate cu regulile si principiile generale ale societatii, si un interes personal al copilului, potrivit caruia parintii au obl igatia de a se ingrijii de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea si p regatirea lui profesionala, potrivit cu insusirile lui; b)principiul egalitat ii parintilor in exercitarea ocrotirii parintesti.Acest principiu, consecinta pr incipiului constitutional al egalitatii dintre barbat si femeie, este consacrat in diferite texte ale Codului Familiei, de exemplu, art.1, alin.4 si art.97, ali n.1; c)principiul asimilarii conditiei juridice a copilului din afara casator iei cu a cea a copilului din casatorie.Art.63 din Codul Familiei prevede:,,Copil ul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca are, fata de parintele si rudele acestuia, aceasi situat ie ca si situatia legala a unui copil din casatorie"; d)principiul independe ntei patrimoniale dinte copil si parinte.Art.106 din Codul Familiei prevede:,,Pa rintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra b unurilor parintelui, in afara de dreptul la mostenire si la intretinere".Asadar, patrimoniu copilului este distinct cu cel al parintelui sau; e)ocrotirea pa rinteasca se exercita sub supravegherea si controlul autoritatilor tutelare , al e instantelor judecatoresti si ale Ministerului Public. 4.DREPTURILE SI INDAT ORIRILE PARINTESTI. In cea ce priveste sfera indatoririlor parintesti cu privire la persoana copilului, aceasta este comuna si se refera la obligatia de a crest e copilul si obligatia de al intretine, la care unii autori de specialitate adau ga obligatia de supraveghere si obligatia de educare si de asigurare a invatatur ii si pregatirii profesionale.Drepturile parintiilor cu privire la bunurile copi lului sunt, in acceptiunea tuturor autorilor de specialitate, aceleasi, si anume :dreptul de administrare a bunurilor copilului, dreptul de al reprezenta pe copi l in actele juridice civile si dreptul de ai incredinta actele civile.Aceasi sit uatie exista si in cea ce priveste obligatiile parintesti cu privire la bunurile copilului, care se refera la:obligatia de administrare a bunurilor, obligatia d e a cere intocmirea inventarului, obligatia de a cere stabilirea sumei anuale ne cesare intretinerii copilului si administrarii bunurilor sale, obligatia de a pr ezenta darea de seama anuala sic ea generala. 5.DREPTURILE SI INDATORIRILE PA RINTILOR CU PRIVIRE LA PERSOANA COPILULUI:a) Dreptul parintilor de a stabili loc uinta copilului.Potrivit art.100, alin.1 din Codul Familiei, copilul minor locui este la parintii sai, cea ce inseamna ca minorul are un domiciliu legal.Dreptul parintilor de a stabili locuinta copilului minor si de a tine copilul este garan tat prin art.103, alin.1 din Codul Familiei, potrivit caruia acestia au dreptul de a solicita inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept b) Dreptul si indatorirea parintilor de a creste copilul.Notiunea de,,crester

e a copilului minor"are un continut complex si se refera atat la aspectele mater iale, cat si la cele de educatie si sanatate.Legiuitorul prevede in art.101,alin .2 din Codul Familiei ca parintii sunt datori sa ingrijeasca de copil, asigurand u-i cresterea, sanatatea si dezvoltarea fizica, educarea, invatatura si pregatir ea profesionala.Asadar, componentele dreptului parintilor de a creste copilul su nt:dreptul de a ingriji de sanatatea si dezvoltarea fizica, dreptul de a ingriji de educare, invatatura si pregatirea profesionala a copilului, dreptul de a ind ruma si supraveghea copilul. 6.DREPTURILE SI INDATORIRILE PARINTILOR CU PRIVI RE LA BUNURILE COPILULUI.a) dreptul si indatorirea de a administra bunurile copi lului.Notiunea de ,,administrare a bunurilor copilului "are un continut mai comp lex decat notiunea de administrare din dreptul civil, deoarece ea cuprinde, alat uri de actele de administrare propriu zisa, si actele de conservare si in anumit e limite, chiar si actele de dispozitie.Administrarea patrimoniului copilului de catre parintii lui presupune savarsirea urmatoarelor acte:-acte de conservare, cum ar fi cele pentru dobandirea unui drept sau pentru evitarea pierderii lui si care presupun cheltuieli reduse in raport cu valoarea dreptului astfel conserva t;-acte de administrare propriu zisa, cum ar fi cele pentru folosirea unui bun s au intrebuintarea veniturilor pe care le produce bunul sau a sumelor de bani pe care le are minorul;-acte de dispozitie,cum ar fi instrsinarea sau gajarea bunur ilor minorului, renuntarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, plata creant elor pe care le au fata de minor parintii, o ruda in linie dreapta ori unchii si matusile(art.129, alin.2 si art.126, alin.2), pentru realizarea carora este nec esara incuvintarea prealabila a autoritatii tutelare, si instrainarea bunurilor supuse stricaciunii si a celor nefolositoare, daca valoarea lor este sub 250 lei (art.129, alin.4 din Codul Familiei), posibile fara incuvintarea autoritatii tu telare.b)dreptul si indatorirea parintilor de al reprezenta pe minor in actele j uridice civile si de ai incuvinta actele.Minorul, lipsit de capacitate de exerci tiu din cauza varstei, este reprezentat in actele juridice civile de parintii sa i.Intre 14 si 18 ani, minorul isi exercita singur atat drepturile, cat si obliga tiile, insa cu incuvintarea prealabila a parintilor. 7.EXERCITAREA OCROTIRII PARINTESTI DE CATRE AMBII PARINTI.In principiu, ocrotirea parinteasca se exercit a in mod egal si de comun acord de catre ambii parinti, de la nasterea copilului si pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu prin implinirea varstei de 18 ani sau, in cazul minorei, prin casatorie.Nu prezinta importanta daca mino rul este din casatorie, din afara casatoriei sau este adoptat.Orice neintelegere ivita intre parinti in legatura cu modul de exercitare a ocrotirii parintesti s e rezolva pe cale amiabila sau, in caz contrar, de catre instanta judecatoreasca .Din modul de exercitare a ocrotirii parintesti pot rezulta urmatoarele situatii litigioase:-parintii (casatoriti sau necasatoriti intre ei)nu se inteleg in leg atura cu domiciliul copilului minor.Instanta judecatoreasca decide, in baza art. 100. alin.2 si 3din Codul Familiei, daca domiciliul minorului va fi la mama sau la tata;ulterior, daca se modifica imprejurarile care au stat la baza pronuntari i acestei hotarari judecatoresti, celalalt parinte sau minorul, daca a implinit varsta de 14 ani, poate formula o actiune de schimbare a domiciliului minorului; -parintii minorului divorteaza.Din oficiu, instanta judecatoreasca este obli gate sa dispuna, prin hotarare de divort, unde va fi domiciliul minorului.La fel , nici aceasta hotarare judecatoreasca nu se bucura de autoritatea de lucru jude cat in cea ce priveste domiciliul copilului, deoarece, oricand, in timpul minori tatii copilului, instanta judecatoreasca, la cererea unuia dintre parinti sau a copilului, daca a implinit varsta de 14 ani, poate schimba domiciliul copilului. ...

S-ar putea să vă placă și