Sunteți pe pagina 1din 71

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE MASTER PROFESIONAL: AUDIT FINANCIAR SI CONSILIERE

LUCRARE DE DIZERTATIE
TEMA: AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII

CUPRINS
MOTIVATIA TEMEI..............................................................................................................2 CAP I. AUDITUL FINANCIAR N DETERMINAREA sI PLATA IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII.................................................................................................3 1.1. Impozitul pe veniturile din salarii in

Romnia..............................................................3 1.1.1. Definirea impozitului pe veniturile din

salarii....................................................3 1.1.2. Cotele de impozitare si perioada

impozabila......................................................7 1.1.3. Deduceri personale si sume

fixe.........................................................................7 1.1.4. odalitatile de calcul ale impozitului pe veniturile din

salarii...........................!

1.1.".

#ise

fiscale.........................................................................................................12 1.2. $r%anizarea auditului impozitului pe veniturile din

salarii.........................................12 1.2.1. odalitatea de or%anizare a activitatii financiar&

contabile...............................12 1.2.2. 'erificarea modului de completarea si continutului documentelor

primare.....13 1.2.3. 'erificarea metodolo%iei de calcul si a platii impozitului pe veniturile din salarii................................................................................................................. ....1" CAP II. AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII LA SC ZITRANS SRL........................................................................................................................19 1.1 (curta prezentarea a

societatii....................................................................................1! 1.2 $r%anizarea sistemului de

salarizare..........................................................................2) 2.2.1 *rincipalele cate%orii de

tranzactii.......................................................................2) 1.1.1 +nre%istrari semnificative ,n contabilitatedocumente

.ustificative..................24 1.3 *robe de audit/ metodolo%ie de calculfise fiscale-

declaratii...................................2"

1.4

$pinii

emise

de

auditor..............................................................................................30 CONCLUZII........................................................................................................................ ....41 ANEXE................................................................................................................................. ....42 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................. ...53

MOTIVATIA TEMEI
1n studiu efectuat in 1niunea 2uropeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel european si diferentele dintre costurile le%ate de an%a.are- mult mai mici in tarile care au aderat la 12 in 2))4. uncitorii irlandezi platesc cel mai mic impozit pe venit ca procent din veniturile totale comparativ cu impozitele platite de salariatii din tarile membre ale 1niunii 2uropene- conform unui studiu realizat de firma Deloitte 3ouc4e 3o4matsu- citat de 5udapest 5usiness 6ournal. uncitorii irlandezi platesc 7-348 din venituri sub forma de impozit si costuri le%ate de asi%urarile sociale- reiese dintr&un studiu realizat de divizia irlandeza din Dublin a Deloitte in randul a 24 din cele 2" de tari membre ale 1niunii 2uropene. 1rmeaza Cipru- cu un impozit de 0-778- in timp ce muncitorii portu%4ezi platesc cel mai mare impozit- de aproape ")8. Distanta dintre Irlanda si Cipru a crescut in acest an pana la 1-448- in timp ce alta si 9uxembur% ocupa pozitiile trei si patru din punctul de vedere area 5ritanie- salariatii platesc aproximativ al celor mai scazute impozite directe. In Deloitte.

238 din venituri sub forma de impozite si costuri le%ate de asi%urari- conform studiului

9ituania- una din cele zece tari care au aderat la 1niunea 2uropeana in 2))4- are cea mai redusa medie a costurilor totale le%ate de an%a.are pentru companii- se arata in acelasi studiu. Incluzand contributiile an%a.atorului la asi%urarile sociale- costurile totale se ridica la ".124 euro :7.7!7 dolari; pe an. (lovacia- 2stonia si 1n%aria sunt celelalte tari in care costurile totale suportate de an%a.atori se situeaza la un nivel mai mic de 1).))) de euro. Cel mai ridicat nivel in acest sens se inre%istreaza in <ermania- ").417 euro. (tudiul a fost realizat in randul unor companii cu zece sau peste zece an%a.ati. In ciuda faptului ca Irlanda se situeaza pe locul 1" in randul a 24 de tari membre ale 12 din punctul de vedere al costurilor le%ate de salarii- studiul releva faptul ca salariatii din aceasta tara platesc cele mai reduse taxe directe- iar datorita acestui aspect Irlanda este in continuare un mediu atractiv pentru business. (tudiul Deloitte = 3ouc4e scoate in evidenta discrepantele semnificative din punctul de vedere al costurilor le%ate de salarii si asi%urari sociale in interiorul 12. De asemenea- acesta indica o diferenta ma.ora intre pac4etele de plati acordate salariatilor din cele zece tari care au aderat la 12 in 2))4 si celor din primele 1" state membre.

CAP I AUDITUL FINANCIAR IN DETERMINAREA SI PLATA IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII 1.1. I !"#$%&' !( )(*$%&+$'( ,$* s-'-+$$ $* R" -*$-

1.1.1 D(.$*$+(- )(*$%&+$'"+ ,$* s-'-+$$ (unt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si>sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de le%e- indiferent de perioada la care se referade denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda- inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. In vederea impunerii sunt asimilate salariilor/ a; indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica- stabilite potrivit le%ii?

b; c; d;

indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor .uridice fara scop lucrativ? drepturile de solda lunara- indemnizatiile- primele- premiile- sporurile si alte drepturi ale personalului militar- acordate potrivit le%ii? indemnizatia lunara bruta- precum si suma din profitul net- cuvenite administratorilor la companii>societati nationale- societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar ma.oritar- precum si la re%iile autonome? sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica? sumele primite de reprezentantii in adunarea %enerala a actionarilor- in consiliul de administratie- in comitetul de directie si in comisia de cenzori? sumele primite de reprezentantii in or%anisme tripartite- potrivit le%ii? indemnizatia lunara a asociatului unic- la nivelul valorii inscrise in declaratia de asi%urari sociale? sumele acordate de or%anizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit- peste limita de 2-" ori nivelul le%al stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada dele%arii si detasarii in alta localitate- in tara si in strainatate- in interesul serviciului- pentru salariatii din institutiile publice? indemnizatia administratorilor- precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea %enerala a actionarilor? orice alte sume sau avanta.e de natura salariala ori asimilate salariilor.

e; f; %; 4; i;

.;

@;

Avanta.ele- cu exceptia celor prevazute in urmatorul para%raf primite in le%atura cu o activitate dependenta includ- insa nu sunt limitate la/ a; utilizarea oricarui bun- inclusiv a unui ve4icul de orice tip- din patrimoniul afacerii- in scop personal- cu exceptia deplasarii pe distanta dus&intors de la domiciliu la locul de munca? b; cazare- 4rana- imbracaminte- personal pentru munci casnice- precum si alte bunuri sau servicii oferite %ratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei?

c; imprumuturi nerambursabile? d; anularea unei creante a an%a.atorului asupra an%a.atului?

e; f;

abonamentele si costul convorbirilor telefonice- inclusiv cartelele telefonice- in scop personal? permise de calatorie pe orice mi.loace de transport- folosite in scopul personal?

%; primele de asi%urare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii- la momentul platii primei respective- altele decat cele obli%atorii. 1rmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile- in intelesul impozitului pe venit/ a; a.utoarele de inmormantare- a.utoarele pentru pierderi produse in %ospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale- a.utoarele pentru bolile %rave si incurabilea.utoarele pentru nastere- veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor- cadourile oferite salariatelor- contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului- costul prestatiilor pentru tratament si odi4na- inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora- acordate de an%a.ator pentru salariatii proprii sau alte persoane- astfel cum este prevazut in contractul de munca. Cadourile oferite de an%a.atori in beneficiul copiilor minori ai an%a.atilor- cu ocazia *astelui- zilei de 1 iunie- Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte reli%ioase- precum si cadourile oferite an%a.atelor cu ocazia zilei de 0 martie sunt neimpozabile- in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane- cu orice ocazie din cele de mai sus- nu depaseste 1.")).))) lei. Bu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus- realizate de persoane fizice- daca aceste venituri sunt primite in baza unor le%i speciale si finantate din bu%et? a; tic4etele de cresa acordate potrivit le%iiC1D? b; tic4etele de masa si drepturile de 4rana acordate de an%a.atori an%a.atilor- in conformitate cu le%islatia in vi%oare? c; contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din 14314t1!14o incinta unitatii- potrivit repartitiei de serviciu- numirii conform le%ii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitatecompensarea c4iriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala- ordine publica si si%uranta nationala- precum si compensarea diferentei de c4iriesuportata de persoana fizica- conform le%ilor speciale?

d;

cazarea si contravaloarea c4iriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice- a an%a.atilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii- in conformitate cu le%islatia in vi%oare? contravaloarea ec4ipamentelor te4nice- a ec4ipamentului individual de protectie si de lucru- a alimentatiei de protectie- a medicamentelor si materialelor i%ienico& sanitare- a altor drepturi de protectie a muncii- precum si a uniformelor obli%atorii si a drepturilor de ec4ipament- ce se acorda potrivit le%islatiei in vi%oare? contravaloarea c4eltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care an%a.atii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora- la nivelul unui abonament lunar- pentru situatiile in care nu se asi%ura locuinta sau nu se suporta contravaloarea c4iriei- conform le%ii? sumele primite de an%a.ati pentru acoperirea c4eltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada dele%arii si detasarii in alta localitate- in tara si in strainatate- in interesul serviciului. (unt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele .uridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2-" ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice? sumele primite- potrivit dispozitiilor le%ale- pentru acoperirea c4eltuielilor de mutare in interesul serviciului? indemnizatiile de instalare ce se acorda o sin%ura data- la incadrarea intr&o unitate situata intr&o alta localitate decat cea de domiciliu- in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor- in limita unui salariu de baza la an%a.areprecum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate- potrivit le%ilor specialepersonalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate- stabilite potrivit le%ii- in care isi au locul de munca? sumele reprezentand platile compensatorii- calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate- primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective- precum si sumele reprezentand platile compensatorii- calculate pe baza salariului mediu net pe economie- primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala- ordine publica si si%uranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu- ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare- acordate potrivit le%ii? sumele reprezentand platile compensatorii- calculate pe baza soldelor lunare nete- acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare- precum si a.utoarele stabilite in raport cu solda lunara neta- acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retra%ere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensieprecum si a.utoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii

e;

f;

%;

4; i;

.;

@;

similare- al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar netacordate potrivit le%islatiei in materie? @1; veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu 4andicap %rav sau accentuat- la functia de bazaC2D? l; veniturile din salarii- ca urmare a activitatii de creare de pro%rame pentru calculator? incadrarea in activitatea de creatie de pro%rame pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii- solidaritatii sociale si familiei- al ministrului comunicatiilor si te4nolo%iei informatiei si al ministrului finantelor publice?

m; sumele sau avanta.ele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr&un stat strain- indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. #ac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui an%a.ator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania- care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate? n; c4eltuielile efectuate de an%a.ator pentru pre%atirea profesionala si perfectionarea an%a.atului le%ata de activitatea desfasurata de acesta pentru an%a.ator? o; p; costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice- inclusiv cartelele telefonice- efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu? avanta.ele sub forma dreptului la stoc@ options plan- la momentul an%a.arii si implicit la momentul acordarii?

E; diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin ne%ociere si dobanda practicata pe piata- pentru credite si depozite. Avanta.ele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.. 1.1.2. C"%('( ,( $ !"#$%-+( s$ !(+$"-,- $ !"#-/$'Cota de impozit este de 178 si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare cate%orie pentru determinarea impozitului pe veniturile din salarii. Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. *rin exceptie de la prevederile anterioare- perioada impozabila este inferioara anului calendaristic- in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anuluiC3D. 1.1.3 D(,&0(+$ !(+s"*-'( s$ - s& ( .$1( Deducerea personala- precum si celelalte sume fixe- exprimate in lei- se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(umele sunt calculate prin rotun.ire la suta de mii de lei- in sensul ca fractiunile sub 1)).))) lei se ma.oreaza la 1)).))) leiC4D. Deducere personala *ersoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala- acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.))) lei inclusiv- astfel/ & & & & & pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere & 2") lei? pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere & 3") lei? pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere & 4") lei? pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere & "") lei? pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere & 7") lei.

*entru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.))1 lei si 3.))) lei- inclusiv- deducerile personale sunt de%resive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. *entru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.))) lei nu se acorda deducerea personala. *ersoana in intretinere poate fi sotia>sotul- copiii sau alti membri de familierudele contribuabilului sau ale sotului>sotiei acestuia pana la %radul al doilea inclusiv- ale carei venituri- impozabile si neimpozabile- nu depasesc 2") lei lunar. In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili- suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui sin%ur contribuabil- conform intele%erii intre parti. Copiii minori- in varsta de pana la 10 ani impliniti- ai contribuabilului sunt considerati intretinuti. (uma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului- pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. *erioada se rotun.este la luni intre%i in favoarea contribuabilului.

Bu sunt considerate persoane aflate in intretinere/

persoanele fizice care detin terenuri a%ricole si silvice in suprafata de peste 1).))) mp in zonele colinare si de ses si de peste 2).))) m2 in zonele montane? persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor- le%umelor si zarzavaturilor in sere- in solarii special destinate acestor scopuri si>sau in sistem iri%at- din cultivarea si din valorificarea arbustilor- plantelor decorative si ciupercilor- precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole- indiferent de suprafata.

Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate- potrivit le%iiC"D. Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii- obtinute la functia de baza- c4eltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ- potrivit prevederilor 9e%ii nr. "41>2))2 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ- cu modificarile si completarile ulterioare- in limita unei sume maxime e%ale cu 3)) lei pe an. $bli%atia acordarii acestei deduceri revine or%anului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publiceC7D. 1.1.4 M",-'$%-%$ ,( 0-'0&' -'( $ !"#$%&'&$ !( )(*$%&+$'( ,$* s-'-+$$ 5eneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar- final- care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. Impozitul lunar se determina astfel/ o la locul unde se afla functia de baza- prin aplicarea cotei de 178 asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salariicalculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obli%atorii aferente unei luni- si urmatoarele/ deducerea personala acordata pentru luna respectiva? cotizatia sindicala platita in luna respectiva? contributiile la fondurile de pensii facultative- astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca ec4ivalentul in lei a 2)) euroC7D?

pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri- prin aplicarea cotei de 178 asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obli%atorii pe fiecare loc de realizare a acestora?

In cazul veniturilor din salarii si>sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare- conform le%ii- impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii- in conformitate cu re%lementarile le%ale in vi%oare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii- si se vireaza pana la data de 2" a lunii urmatoare celei in care s&au platitC0D. *latitorul este obli%at sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii- pentru fiecare contribuabil. Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 28 din impozitul stabilit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile le%ii- unitatilor de cult- precum si pentru acordarea de burse private- conform le%iiC!D. $bli%atia calcularii- retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. :4; revine or%anului fiscal competent. *rocedura de aplicare a prevederilor anterioare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. Termen de plata a impozitului *latitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obli%atia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituriprecum si de a&l vira la bu%etul de stat pana la data de 2" inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituriC1)D. Plata impozitului pentru anumite venituri salariale Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate- precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii- ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania- le sunt aplicabile acestor prevederi. $rice contribuabil prevazut anterior are obli%atia de a declara si de a plati impozit lunar la bu%etul de stat- pana la data de 2" inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s&a realizat venitul- direct sau printr&un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit metodolo%iei de calcul obisnuite. isiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania- precum si reprezentantele or%anismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale or%anizatiilor economice straine- autorizate potrivit le%ii sa isi desfasoare activitatea in Romania- pot opta ca pentru an%a.atii acestora- care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania- sa indeplineasca obli%atiile privind calculul- retinerea si virarea

impozitului pe veniturile din salarii. Aceasta nu se aplica contribuabililor- in cazul in care optiunea de mai sus este formulata si comunicata or%anului fiscal competentC11D. *ersoana fizica- .uridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea- este obli%ata sa ofere informatii or%anului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si- respectiv- a incetarii acesteia- in termen de 1" zile de la data producerii evenimentului- cu exceptia situatiei in care indeplineste obli%atia privind calculul- retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare Calculatorul desfasurator pentru determinarea deducerilor personale lunare incepand cu luna ianuarie 2))" este prezentat in continuare. 9a calculul deducerilor personale lunare de%resive in functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului s&a utilizat urmatorul al%oritm de calcul/ *entru un venit brut lunar din salarii de pana la 1000 lei/ #ara persoane in intretinere/ 2") Cu o persoana in intretinere/ 3") Cu 2 persoane in intretinere/ 4") Cu 3 persoane in intretinere/ "") Cu 4 persoane in intretinere/ 7") *entru un venit brut lunar din salarii cuprins intre 1001 si 3000 lei/ #ara persoane in intretinere/ 2") x C1&:'59&1)));>2)))D Cu o persoana in intretinere/ 3") x C1&:'59&1)));>2)))D Cu 2 persoane in intretinere/ 4") x C1&:'59&1)));>2)))D Cu 3 persoane in intretinere/ "") x C1&:'59&1)));>2)))D Cu 4 persoane in intretinere/ 7") x C1&:'59&1)));>2)))D *entru un venit brut lunar din salarii peste 3000 deducerea personala lunara este ) :zero;.

'59 & venit brut lunar (umele reprezentand deducerile personale pentru venitul brut lunar din salarii cuprins intre 1))1 si 3))) lei sunt calculate prin rotun.ire la suta de mii de lei- in sensul ca fractiunile sub 1) lei se ma.oreaza la 1) lei. 1.1.5 F$s( .$s0-'( Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale. *latitorul de venituri are obli%atia sa completeze formularele fisele fiscale- pe intrea%a durata de efectuare a platii salariilor. *latitorul este obli%at sa pastreze fisele fiscale pe intrea%a durata a an%a.arii si sa transmita or%anului fiscal competent o copiepentru fiecare an- pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent- pentru anul fiscal expirat. odelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publiceC12D.

1.2.

O+2-*$#-+(- -&,$%&'&$ $ !"#$%&'&$ !( )(*$%&+$'( ,$* s-'-+$$

1.2.1 M",-'$%-%$ ,( "+2-*$#-+( - -0%$)$%-%$$ .$*-*0$-+30"*%-/$'( Atributiile auditorului in verificarea modului de or%anizare a activitatii financiar& contabile sunt/
o

examinarea fiabilitatii si integritatii informatiilor financiare si a celor despre exploatare- precum si mi.loacele folosite pentru cule%erea- cuantificareaclasificarea si inre%istrarea acestor informatii? revizia sistemelor si compartimentelor cu atributii in suprave%4erea politicilorplanurilor- procedurilor- le%ilor si re%lementarilor care afecteaza activitatile si darile de seama ale or%anizatiei- precum si determinarea de masuri in care or%anizatia se conformeaza acestora? revizia metodelor prin care se asi%ura protectia bunurilor si- atunci cand este cazulverificarea existentei acestor bunuri? evaluarea economicitatii si eficientei in utilizarea resurselor?

o o

revizia operatiilor executate sau a programelor indeplinite cu scopul de a verifica daca rezultatele sunt in conformitate cu obiectivele si scopurile or%anizatiei si daca activitatile sunt executate in conformitate cu cerintele conducerii. ",&'&$ ,( 0" !'(%-+( s$ 0"*%$*&%&'&$ ,"0& (*%('"+ !+$ -+(

1.2.2 V(+$.$0-+(-

In cazul metodolo%iei privind auditul impozitului pe salarii se utilizeaza urmatoarele procedee/ studiu %eneral prealabil /

se verifica daca declaratiile fiscale privind impozitul pe salarii au fost completate cu sumele inre%istrate in contabilitate :note contabile- balante de verificare; si daca obli%atiile fiscale au fost virate la bu%etul statului la termenele le%ale? in baza verificarilor efectuate se procedeaza la controlul veniturilor salariale realizate- determinarea venitului net- respectiv a venitului baza de calcul a impozitului pe venit? controlul documentar&contabil. Controlul documentar-contabil se utilizeaza cu caracter preventiv si operativ in cazul documentelor care se primesc la serviciul contabilitate pentru inre%istrare in notele contabile sau fisele de cont- precum si la completarea fiselor fiscale :state de salarii- fisele de ponta.listele de avans c4enzinal;. Controlul documentar&contabil se utilizeaza si cu caracter ulterior de or%anul de control fiscal pentru verificarea efectuarii platii impozitului pe salarii la termenele le%ale sau a ma.orarilor de intarziere>dobanzilor- penalitatilor de intarziere- respectiv a penalitatilor calculate si datorate la ultimul control fiscal.

Verificarea cronologica- se exercita in ordinea intocmirii- inre%istrarii si indosarierii documentelor utilizate in evidenta salariilor si a impozitului pe salarii :ponta.e- state de salarii- fise fiscale- declaratii fiscale- ordine de plata- compensari>restituiri sau alte modalitati de stin%ere a obli%atiilor fiscale la bu%etul statului;. Verificare invers cronologic se exercita de la sfarsitul spre inceputul perioadei de control fiscal. Aceata modalitate se foloseste cand se constata abatere de la prevederile le%ale si este nevoie sa se stabileasca momentul cand aceasta s&a produs sau cand se consata erori sau omisiuni de inre%istrare. Astfel- cand se constata neac4itarea impozitului pe salarii pe o anumita perioada- or%anul de control fiscal va proceda la controlul invers cronolo%ic / a viramentelor- a balantelor de verificare- notelor contabileextraselor de cont si a declaratiilor fiscale- pentru efectuarea calculului ma.orarilor de intarziere- penalitatilor de intarziere- respectiv a penalitatilor- dupa caz. Verificare sistematica sau pe probleme consta in %ruparea documentelor pe probleme si apoi controlul lor in ordine cronolo%ica. Astfel- eventualitatea omisiunilor este mai redusa si se pot stabili concluzii cu privire la fiecare problema in parte. In cazul urmaririi platii impozitului pe salarii- sunt selectionate documentele de banca :ordine de plata- extrase de cont;- declaratii fiscale- fise de cont- note contabile- precum si balante de verificare lunare. In continuare- se efectueaza controlul acestor documente in ordine cronolo%ica cu privire la respectarea prevederilor le%ale :determinarea si constituirea impozitului pe salarii- inre%istrare in contabilitate si plata lui la bu%etul statului;. Verificare reciproca consta in cercetarea si confruntarea la aceeasi entitate a unor documente si evidente cu continut identic- insa diferite ca forma pentru aceleasi operatii sau pentru operatii diferite- insa le%ate reciproc. Astfel- se verifica statele de salarii cu notele contabile si balanta de verificare- cu scopul verificarii corectei inre%istrari in contabilitate a impozitului pe venit si a platii acestuia la termenele le%ale. nvestigatia reprezinta modalitatea prin care auditorul obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza. Investi%atia este necesara in cazul studierii

unor probleme care nu rezulta clar din documente si evidente puse la dispozitie. Astfelauditorul poate cere lamuriri cu privire la anumite inre%istrari contabile- cu privire la statele de salarii- cu privire la avansurile ne.ustificate sau alte drepturi salariale acordate si necuvenite- dupa caz. !naliza si studiul general se utilizeaza pentru a obtine ar%umentele .ustificate ale controlului. Astfel- se procedeaza la examinarea debitelor si creditelor unor conturi pentru determinarea corectitudinii inre%istrarilor sumelor reprezentand veniturile brute realizate- a contributiilor obli%atorii calculate si retinute- a deducerilor personale de baza si suplimentare- a impozitului pe venit- respectiv a venitului net cuvenit si platit an%a.atilor. Astfel- se confrunta debitul contului Fc4eltuieli cu remuneratiile personaluluiG cu creditul contului Fpersonal remuneratii datorateG si referitor la impozitul pe salarii se confrunta contul 444 Fimpozitul pe salariiG- cont de pasiv- care se crediteaza cu impozitul retinut de la salariati sau colaboratori si se debiteaza cu sumele reprezentand plata acestui impozit la bu%etul de stat. (oldul creditor reprezinta impozitul pe salarii datorat bu%etului de stat. 1.2.3 V(+$.$0-+(s-'-+$$ (%","'"2$($ ,( 0-'0&' s$ - !'-%$$ $ !"#$%&'&$ !( )(*$%&+$'( ,$*

5aza de calcul aferenta impozitului pe salarii include veniturile brute primite de unan%a.at :salariat; in cursul unei luni sub forma de salarii si alte drepturi salariale :prezentate detaliat in capitolul II din lucrare;. Impozitul pe salarii se calculeaza lunar- pe fiecare loc de munca- asupra totalitatii veniturilor realizate in luna expirata de fiecare salariat- venituri denumite %eneric salariu brut. "aza de calcul pentru veniturile din salarii la functia de baza #venitul impozabil$ % Venitul net & deducerile personale de baza si suplimentare'

Venitul net % Venitul brut & contributiile obligatorii Contributiile obligatorii retinute sunt( contributia pentru pensia suplimentara ,contributia pentru protectia sociala a somerilor si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate' "aza de calcul pentru veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza % Venitul brut & contributia la asigurarile sociale de sanatate' O/$(0%$)('( -&,$%"+&'&$ sunt urmatoarele / aplicarea corecta a cotelor de impunere privind veniturile nete din salarii? acordarea deducerilor personale de baza si suplimentare? conducerea corecta a evidentei contabile privind impozitul pe venit? cumularea tuturor drepturilor salariale- respectiv a platilor intermediare din cursul lunii? intocmirea statelor de salarii? virarea la termen a obli%atiilor fiscale catre bu%etul de stat privind veniturile de natura salariala? respectarea procedurii de calcul? calculul ma.orarilor de intarziere- dobanzilor- penalitatilor de intarziere si a penalitatilor- dupa caz? pastrarea si ar4ivarea corespunzatoare a statelor de salarii?

completarea corecta a fiselor fiscale si transmiterea lor la or%anul fiscal competent termenul le%al?

inmanarea Fcopiei pentru an%a.atG a fisei fiscale la sfarsitul anului fiscal sau la incetarea raporturilor de munca- dupa caz.

F"+ ('( ,( 0"*%+"' utilizate de an%a.ator / 1. controlul financiar preventiv- or%anizat in cadrul compartimentului financiar& contabil> audit intern. Aceasta forma de control urmareste sa preintampine incalcarea dispozitiilor le%ale in vi%oare si producerea de pa%ube :amenzi- ma.orari de intarzieredobanzi- penalitati de intarziere si penalitati datorate>calculate de or%anele de control fiscal- respectiv or%anele de control financiar ale Curtii de Conturi;. In cazul veniturilor de natura salariala- se supun operatiunii de control financiar preventiv efectuarea platii salariilor nete preventiv a constatat erori de calcul sau de inre%istrare si in caz afirmativ- daca a dispus refacerea statelor de plata intocmite. 2.. controlul financiar operativ- care se efectueaza de conducatorul compartimentului financiar&contabil- comisia de cenzori- respectiv de auditorii financiari 0& !+$)$+( '- /

respectarea le%islatiei financiar&fiscale? modul de calcul si plata a impozitului pe venit aferent veniturilor de natura salariala? ar4ivarea si pastrarea statelor de plata- respectiv a fiselor fiscale- conform prevederilor le%ii contabilitatii si a le%ii impozitului pe venit.

*entru efectuarea auditului se utilizeaza informatii>date din/ & documente primare si evidenta te4nico&operativa :contracte de an%a.are- contract colectiv de munca- fisa individuala a an%a.atilor- ponta.e- documente .ustificative pentru acordarea deducerilor personale de baza si suplimentare- fise fiscale etc;?

& documente contabile :note contabile- fisa de cont sintetica si analitica a conturilor/ 421444- 4372- 4311- 74"1- 74"2- 4371- 73"- 447- 4)1- "121- "311;? & documente de sinteza :balante de verificare lunare- bilantul contabil si anexele la bilant;? & ordine de plata privind impozitul pe salarii si contributiile obli%atorii cuprinzand viramentele efectuate- extrase de cont bancar? & declaratii fiscale lunare privind constituirea si plata impozitului pe salarii. *latitorii de salarii au obli%atia de a calcula- de a retine- prin stopa. la sursa lunarla data efectuarii platii acestor venituri si de a vira la bu%etul statului impozitul pe venit pana la data de 2" inclusiv a lunii urmatoare :reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual pe venit;. (ursele de informare pentru efectuarea auditului privind impozitul pe venit aferent veniturilor de natura salariala se pot sintetiza :in functie de obiectivele controlului;- -s%.(' : 1. *entru verificarea determinarii veniturilor de natura salariala realizate de an%a.ati lunar- si a calculului impozitului pe venit se utilizeaza informatii ,$*40& !+$)$+( '- : & fisa individuala a an%a.atului :functia- studii- salariul tarifar- indemnizatie de conducere- spor vec4ime si alte sporuri- dupa caz etc.;? & lista de avans c4enzinal :suma platita an%a.atului in cursul lunii;? & ponta.e :ore>zile lucrate- zile concediu de odi4na- numar zile de concediu de boaladupa caz;?

& state de salarii :nume si prenume an%a.at? salariul de baza pe ora- zi sau luna? vec4ime in munca? timp lucrat- din care ore suplimentare- salariul de baza pentru timpul efectiv lucrat in re%im normal de lucru? sporuri pentru ore suplimentare- de noaptevec4ime neintrerupta- conditii deosebite etc.? retineri- diminuari definitive>recuperabile? alte casti%uri in bani si in natura? total salariu? indemnizatii pentru primele 1) zile concediu de odi4na :boala;? indemnizatie de asi%urari sociale? venit brut- contributii obli%atorii / pentru asi%urari sociale de sanatate- pentru asi%urari sociale individualecontributia pentru protectia somerilor- c4eltuieli profesionale? venit net? deduceri personale de baza- deduceri suplimentare? venit baza de calcul) impozit calculat si retinut, salariul net? retineri / indemnizatie concediu de odi4na- lic4idare- avans si alte retineri pentru terti? total de plata;? & fise fiscale :date de identificare pentru an%a.at- copii si persoane aflate in intretinere? deducere personala de baza si suplimentare? venit net) impozit calculat si retinut si date privind regularizarea impozitului anual ( diferente de impozit de plata*de restituit,dupa caz;. 2. Cu privire la or%anizarea corecta a evidentei contabile- respectiv inre%istrarea c4eltuielilor de exploatare aferente salariilor- a impozitului calculat- retinut si datorat- a drepturilor cuvenite salariatilor dupa efectuarea retinerilor- a platii drepturilor salarialeale impozitului pe venit si a contributiilor obli%atorii- or%anele de control fiscal verifica informatii din urmatoarele documente primare, contabile si de sinteza ( contract de munca :conditii de incadrare- studii- vec4ime- drepturi si obli%atii ale an%a.atului si ale an%a.atorilor;?
o

contracte colective de munca :drepturile si obli%atiile ale an%a.atului si an%a.atorilor;? ponta.e :ore>zile lucrate>nelucrate;? state de salarii? note contabile? balante de verificare utilizate :sunt verificate rula.ul>soldul conturilor sintetice>analitice pentru inre%istrarea informatiilor>datelor

o o o o

referitoare la venituri brute- nete- impozit pe venit datorat>virat- contributii datorate>virate- retineri datorate>virate- sume de plata cuvenite an%a.atilor;?
o

ordine de plata :privind plata obli%atiilor fiscale la bu%etul de stat privind impozitul pe venit- a contributiilor obli%atorii datorate- retinute>virate la bu%etele respective si la fondurile speciale;? extrase de cont :confirmarea operatiunilor efectuate de an%a.ator prin banca- respectiv a ordinelor de plata emise- reprezentand impozit pe venit si contributiile obli%atorii;? declaratii fiscale :declaratii lunare privind obli%atiile fiscale

datorate>ordinele de plata cu care au fost virate la bu%etul de stat;. 3. *entru verificarea salariului si platii ma.orarilor de intarziere>dobanzilorpenalitatilor de intarziere- respectiv penalitatilor- dupa caz- aferente impozitului pe veniturile de natura salariala :efectuate de an%a.ator din proprie initiativa; se consulta informatii>date din urmatoarele documente :referitor la respectarea termenelor scadente de plata a impozitului pe venit;;/ & & & & & note contabile? balante de verificare lunare? state de plata a salariilor? ordine de plata? extrase de cont.

4. *entru verificarea corectitudinii completarii fiselor fiscale- a transmiterii lor la or%anul fiscal competent- respectiv inmanarii --copiilor pentru an%a.atG- or%anele de control fiscal compara>consulta informatiile>datele continute de urmatoarele ,"0& (*%( : & & state de salarii? note contabile?

& & & &

#isa de cont sintetice>analitice? 5alante de verificare lunare? fise fiscale? centralizator fise fiscale- confirmarea depunerii>transmiterii fiselor la or%anul

fiscal competent- respectiv a inmanarii --copiei pentru an%a.atG.

CAP II. AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII LA SC ZITRANS SRL 444.1 S0&+%- !+(#(*%-+(- - s"0$(%-%$$
IBR2<I(3RAR2 Camera de Comert si Industrie *iatra Beamt Romania/ 627>1173>2))3 C$B3AC3 > C$ 1BICAR2 HAdresa / Almas- comuna <arcina- .udetul Beamt H3elefon / )233>2227"7 I A<IB2 HAn infiintare/ 2))3 HBumele firmei/ (C II3RAB( (R9 (C1R3 I(3$RIC $biectul principal de activitate il reprezinta alte transporturi terestre de calatori, pe baza de garfic J denumire codificata in clasificarea CA2B din Romania si inre%istrata cu numarul 7)21.

(ocietatea desfasoara activitate de transport persoane in baza unor licente de transport. $biectul auxiliar de activiatate il reprezinta comertul nespecializat de produsecare se efectueaza conform le%islatiei in vi%oare- intr&o constructie amena.ata in acest sens proprietatea firmei. *AR32B2RI Clientii :pentru ambele obiecte de activitate; sunt reprezentati de public #urnizorii sunt pe de o parte distribuitori de marfuri :(C *R$(*R$(*2R (R9- (C DABIA (R9- (C 32R2B32 (R9- (C 63I IB32RBA3I$BA9 (A- (C I2BI3 *R$D I *2K (R9;- iar pe de alta parte prestatori de servicii de intretinere auto- furnizori de combustibili :52BIIBARII; sau de piese de sc4imb :(C *ABA13$ (R9;. Apar sporadic si furnizori ai c4eltuielilor diverse necesare pentru buna desfasurare a activitatii/ ener%ieconsumabile- telefoane etc. CI#RA D2 A#C2RI 2))7/ 1.0").732 lei. B1 AR D2 (A9ARIA3I/ 1).

444.2 O+2-*$#-+(- s$s%( &'&$ ,( s-'-+$#-+(


444.2.1P+$*0$!-'('( 0-%(2"+$$ ,( %+-*#-0%$$ $biectivele de audit sunt urmatoarele/ L (e verifica incadrarea in munca a salariatilor conform le%ii? L (e verifica daca Mc4eltuielile socialeG au fost corect imputate perioadei si declarate? L (e verifica daca datoriile au fost calculate si declarate corect si evidentiate eventualele penalitati?

L (e verifica daca s&a facut imputarea corecta in conturi? L (e verifica daca au fost platite in termen le%al? L (e verifica daca exista concedii medicale si daca au fost corect calculate- declarate si platite si daca au la baza documentele cerute de le%e? L (e verifica daca exista concedii de maternitate si daca au fost corect calculate.-declarate si platite si daca au la baza documentele cerute de le%e? L (e verifica daca societatea a acordat prime si alte avanta.e in bani sau natura si daca au fost calculate si impozitate corespunzator? L (e verifica daca exista ore suplimentare de munca- daca au fost corect calculateprecum si daca obli%atiile aferente au fost corect calculate? L (e verifica daca s&a facut incadrarea pe cate%orii de conditii de munca? L (e verifica daca sistemul informatic folosit pentru calculul salariilor si obli%atiilor aferente este in conformitate cu cerintele le%islative in vi%oare? L (e verifica daca documentele si declaratiile corespunzatoare sunt intocmite si semnate de persoane autorizate.

Client/

DOSARUL EXERCITIULUI

Ref./2C *a%ina/1 Data/ )2.)3.2))7 Revizuit de/ Amariei (.

(.C. II3RAB( (R9 S(0%$&*(-: 5C"*%+"'&' 0"*%&+$'"+5 2xercitiul/ Capitolul/ GImpozite si taxeG

artie 2))7 (ubcapitolul/ G$bli%atiile salariale ale an%a.atoruluiG Completat de/ Roibu Ana aria

$biectivele controlului

Intindere

Intocmit deNla data de

Ref./#oaia lucru

de

1. 'erificati sumele din .urnalul :stat; lunar de plata 2. 'erificati prin sonda. continutul dosarelor 1) salariati>an individuale ale salariatilor 3. (electionati salariati cu ore suplimentare si ) salariati verificati cu fisa de ponta. si autorizarea sefilor ierar4ici A(

A(

4. Controlati daca imoutarea salariilor se face corect pentru exercitiul controlat ". 'erificati totalul unui stat de plata 7. 'erificati inre%istrarea statului de salarii 7. 'erificati daca se face analiza conturilor de salarii

A(

A( A( A(

DOSARUL EXERCITIULUI Client/

Ref./2C *a%ina/2

Data/ )2.)3.2))7 (.C.II3RAB( (R9 S(0%$&*(-: 5C"*%+"'&' 0"*%&+$'"+5 2xercitiul/ Completat de/ Roibu Capitolul/ Ana ariaGImpozite si taxeG Revizuit de/ Amariei (. $bservatii/

$5I2C3I'2/ DA> B1 & verificam daca toata c4eltuiala cu salariile este reala :nu DA exista salariati fictivi; & verificam prin sonda. daca toti salariatii sunt an%a.ati cu carte DA de munca :cu forme le%ale; & verificam prin sonda. daca salariile declarate sunt cele platite DA :nu exista sume platite la ne%ru in contul salariilor; & verificam prin sonda. daca persoanele care sunt colaboratori DA au contracte individuale de munca cu timp partial inc4eiate & verificam prin sonda. daca salariile sunt calculate in DA conformitate cu le%ile in vi%oare si cu re%ulamentul intern & verificam prin sonda. daca drepturile pentru concedii DA medicale au fost acordate in conformitate cu le%ile in vi%oare & verificam prin sonda. daca societatea a oprit contributiile DA datorate de salariati- pentru fiecare contributie in parte verificam/

Initiale

baza de calcul? modul de calcul procentul aplicat daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform le%ii daca au fost calculate- retinute si declarate daca aceste contributii au fost platite

daca au fost corect inre%istrate & verificam daca societatea a inre%istrat fondul brut de salarii corect atat ca suma- cat si ca formula contabila & verificam prin sonda. daca societatea a inre%istrat contributiile pe care trebuia sa le inre%istreze

DA DA

& verificam pentru CA( :1!.7"8;/


DA

baza de calcul? modul de calcul? daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform le%ii? daca au fost calculate- declarate si retinute? daca au fost platite?

daca au fost corect inre%istrate? Client/ DOSARUL EXERCITIULUI (.C. II3RAB( (R9 2xercitiul/ S(0%$&*(-: 5C"*%+"'&' 0"*%&+$'"+5 Capitolul/ GImpozite si taxeG

Ref./2C *a%ina/3 Data/ )2.)3.2))7 Revizuit de/ Amariei (.

artie 2))7 (ubcapitolul/ G$bli%atiile salariale ale an%a.atoruluiG Completat de/ Roibu Ana aria

& verificam pentru CA(( :78;/


DA

baza de calcul? modul de calcul? daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform le%ii? daca au fost calculate- declarate si retinute? daca au fost platite?

daca au fost corect inre%istrate? & verificam pentru contributia unitatii la fondul de soma. :2."8;/

DA

baza de calcul? modul de calcul? daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform le%ii? daca au fost calculate- declarate si retinute? daca au fost platite? daca au fost corect inre%istrate?

& verificam pentru fondul de risc- accidente si boli profesionale :1.1418;/


DA

baza de calcul? modul de calcul? daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform le%ii? daca procentul a fost corect stabilit in fct de CA2n activitate de baza? daca au fost calculate- declarate si retinute? daca au fost platite?

daca au fost corect inre%istrate? & verificam pentru Comisionul pentru Camera de :)-7"8 sau )-2"8;/

unca

DA

baza de calcul? modul de calcul? daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform le%ii? daca au fost calculate- declarate si retinute? daca au fost platite?

daca au fost corect inre%istrate? Client/ (.C. II3RAB( (R9 2xercitiul/ artie 2))7 Completat de/ Roibu Ana

DOSARUL EXERCITIULUI S(0%$&*(-: 5C"*%+"'&' 0"*%&+$'"+5 Capitolul/ GImpozite si taxeG

Ref./2C *a%ina/4 Data/ )2.)3.2))7

(ubcapitolul/ G$bli%atiile salariale ale an%a.atoruluiG aria Revizuit de/ Amariei (.

&verificam pentru fondul concedii medicale :)-7"8 ;/


DA

baza de calcul? modul de calcul? daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform le%ii? daca au fost calculate- declarate si retinute? daca au fost platite?

daca au fost corect inre%istrate

& verificam prin sonda. daca au fost scazute din baza de impozitare toate sumele ce nu se impoziteaza conform le%ii :a.utoare de deces- c4eltuieli de deplasare- diurna- tic4ete de masa- etc.;? & verificam prin sonda. daca au fost impozitate toate drepturile de natura salariala :inclusiv salariul primit in natura;? & verificam prin sonda. daca %rila de impozitare a fost corect aplicata? & verificam daca intreprinderea a intocmit fisele fiscale si le&a depus? & verificam daca au fost platite contributiile retinute salariatilor si cele datorate de intretpindere? & in cazul in care aceste contributii nu au fost platite- trebuie sa calculam ma.orari si penalitati de intarziere? & verificam daca exista viza de control preventiv pe documentele le%ate de salarii? & verificam daca au fost depuse la sfarsitul lunii declaratiile privind contributiile le%ate de salarii? & verificam daca toate contributiile au fost intocmite de catre o persoana autorizata

DA

DA DA DA DA DA DA DA DA

2.2.2 *+(2$s%+-+$ s( *$.$0-%$)( 6* 0"*%-/$'$%-%(7 ,"0& (*%( 8&s%$.$0-%$)( 1. Contractul de munca J este un formular tipizat- pus la dispozitie de Camera de unca teritoriala- la care firma poate adau%a si inre%istra anexe- potrivit intereselor proprii si elementelor ne%ociate cu salariatul. Contractul de munca atesta realitatea relatiei de munca cu persoana care&l semneaza :contractul fiind inre%istrat la Camera de unca teritoriala; si nivelul datoriei an%a.atorului in le%atura cu salariul an%a.atului. 2. Documente de evidenta cantitativa a timpului sau volumului de munca. 2.1. Fisa zilnica de prezenta cuprinde/ data- numele salariatilorsemnaturile la venire si plecare. 2.2. Fisa zilnica de pontaj cuprinde/ data- numele persoanelorsemnaturile la venire si plecare- numarul de ore lucrate- confirmat de semnatura sefului de tura- de sector sau a altei persoane responsabile :de acelasi tip;?

3. Statul de salarii J este principalul document contabil pentru inre%istrarea c4eltuielilor cu forta de munca. (tatul de plata a salariilor se intocmeste lunar. 4. Documente justificative privind retinerile din salarii 4.1. contracte de ac4izitii bunuri in rate? 4.2. #ise de rambursare rate la imprumuturi? 4.3. Ootarari .udecatoresti privind poprirea de salariu? 4.4. Decizii administrative emise de firma pentru imputarea de pa%ube produse de an%a.ati si retineri din salariu penalizatoare?

444.3 P+"/( ,( -&,$%:

(%","'"2$( ,( 0-'0&'7 .$s( .$s0-'(7 ,(0'-+-%$$ 444.4

(.C PPII3RAB(G (.R.9. are 1) an%a.ati pe baza de contract de munca pe perioada nedeterminata :Ionescu i4ail- *opescu <abriela- 'asile <ri%oras- 3atu Andreea- Radu Raluca- oise An%elica- <ri%ore Ioan- Adam Alexandru- Bica <eor%e- Ion 3eodor; si 2 an%a.ati pe baza de contract cu timp partial :#lorea (orin si (tere Andrei; in luna martie 2))7. In ceea ce priveste salarizarea- societatea dispune de urmatoarele informatii cu privire la salariatii sai/ UUUUUUUUUUUUUUUU. nedeterminata & Ionescu i4ail Salariatii pe baza de contract cu perioada

H (alariul de baza "7) lei H (por de vec4ime 1)8? H 3ic4ete de masa

H Are in intretinere 2 copii minori & *opescu <abriela H (alariul de baza 0)) lei H (por de vec4ime 1)8 H 3ic4ete de masa H 3elefon din partea firmei/ valoarea totala a facturuii/ 17) lei- din care in scop personal ") lei & 'asile <ri%oras H (alariul de baza 73) lei? H Bu are nici un spor? H Concediu medical toata luna :23 zile; pentru boala normala :7"8;? & 3atu Andreea H (alariul de baza 7))lei? & Radu Raluca H (alariul de baza "))lei? H (por vec4ime 1)8? H $ are in intretinere pe mama ei cu 4andicap %rav? H 3ic4ete de masa? & oise An%elica

H (alariul de baza 1.27) lei? H (por vec4ime 1)8? H 3ic4ete de masa? & <ri%ore Ioan H (alariul de baza 70) lei? H 3ic4ete de masa? & Adam Alexandru H (alariul de baza 1.27) lei? H (por de vec4ime 1)8? H 3ic4ete de masa? & Bica <eor%e H (alariul de baza "7) lei? H 3ic4ete de masa? & Ion 3eodor H (alariul de baza !3)lei H 3ic4ete de masa? B. Salariati pe baza de contract cu timp partial & #lorea (orin H (alariul de baza 30) lei?

H Bu mai are nici un contract individual de munca inc4eiat cu nici o alta societate? & (tere Anderi H (alariul de baza "4) lei? H Are contract individual de munca pe perioada nedeterminata inc4eiat cu o alta societate comerciala? In ceea ce priveste obli%atiile salariale ale an%a.atorului- cotele in vi%oare la data de 31 martie 2))7 sunt/ & & & & & CA( 1!.7"8:conditii normale de munca;? #ond soma. 2."8? CA(( 78? Comision Camera de unca )-7"8?

#ond special pentru accidente si boli profesionale 1.1418?

De asemenea an%a.atorul se obli%a sa retina- sa calculeze si sa plateasca toate contributiile datorate de catre an%a.ati/ & & & & CA( !-"8:conditii normale de munca;? #ond de soma. 18? CA(( 7-"8? Impozit pe salarii

C. Inre istrarile contabile C.1. SALARIATII PERMANENTI 3 ."*, s-'-+$$ +(-'$#-%(/ 741 c4eltuieli privind remuneratii personal 8 Q 423 1 c4eltuieli privind remuneratii personal 4!4 1") :4!4R7 zile>23 zile; Q 421 personal remuneratii datorate 7.071

personal a.utoare materiale datorate

1 contributia unitatii la asi%urarile sociale 3 CAS 19.95: 74"1 c4eltuieli privind contributia unitatii la asi%urarile sociale 3 F"*, ,( s" -8 2.5: 74"2 Q Q

344

4311 contributia unitatii la asi%urarile sociale

1"04

4371

2)1

c4eltuieli privind contributia unitatii unitatii pentru a.utorul de soma. 3 CASS 9: 74"3 Q

contributia unitatii la fondul de soma.

4313

"71 contributia an%a.atorului pentru

c4eltuieli privind contributia an%a.atorului pentru asi%urarile sociale de sanatate

asi%urari sociale de sanatate

3 F"*, ,( +$s07 -00$,(*%( s$ /"'$ !+".(s$"*-'( 1.141: 73" c4eltuieli cu alte impozitetaxe si varsaminte asimilate 3 F"*, !(*%+& 0"*0(,$$ 73" c4eltuieli cu alte impozitetaxe si varsaminte asimilate 3 C" $s$"* C- (+- ,( M&*0- ;795: 73" c4eltuieli cu alte impozitetaxe si varsaminte asimilate 3 R(%$*(+$ !(+s"*-' Q 4471 alte impozite- taxe si varsaminte asimilate 7) (,$0-'( ;795: Q 4472 alte impozite- taxe si varsaminte asimilate 7) Q 4471 fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate !2

421 personal remuneratii datorate

7071

4312 contributia personalului la asi%urarile sociale 4314 contributia an%a.atilor pentru asi%urarile sociale de sanatate 1

740

"12

7! contributia personalului la fondul de soma. 1 00) impozitul pe venituri de natura salariilor 741 casa in lei 423 Q 8 4311 4!4 7 "7"2

persoanl a.utoare materiale datorate

contributia personalului la fondul de soma. 1 400 casa in lei

C.2. SALARIATI CU TIMP PARTIAL 3 ."*, s-'-+$$ 741 c4eltuieli cu salariile personalului 3 CAS 19.95: 74"1 Q 4311 contributia unitatii la asi%urarile sociale 102 Q 421 personal remuneratii datorate !2)

c4eltuieli privind contributia unitatii la asi%urarile sociale 3 F"*, s" -8 2.5: 74"2 Q

4371

23

c4eltuieli privind contributia unitatii pt. contributia unitatii la fondul a.utorul de soma. 3 CASS 9: 74"3 Q 4313 74 de soma.

c4eltuieli privind contributia an%a.atorului pentru asi%urarile sociale de sanatate

contributia an%a.atorului pentru asi%urarile sociale de sanatate

3 F"*, ,( +$s07 -00$,(*%( s$ /"'$ !+".(s$"*-'( 1.141: 73" 1) c4eltuieli cu alte impozitetaxe si varsaminte asimilate 3 F"*, !(*%+& 0"*0(,$$ 73" c4eltuieli cu alte impozitetaxe si varsaminte asimilate 3 C" $s$"* C- (+- ,( M&*0- ;795: 73" c4eltuieli cu alte impozitetaxe si varsaminte asimilate 3 R(%$*(+$ !(+s"*-' 421 !2) personal remuneratii datorate Q 8 Q 4471 alte impozite- taxe si varsaminte asimilate 7 (,$0-'( ;795: Q 4472 alte impozite- taxe si varsaminte asimilate 7 fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate Q 4471

4372 07 contributia personalului la asi%urarile sociale 4314 7) contributia an%a.atilor pentru asi%urarile sociale de sanatate 444 ! contributia personalului la fondul de soma. "311 1"2 impozitul pe venituri de natura salariilor 4371 712 casa in lei

C.3. PLATA DATORII PRIN BANCA 8 ")4) conturi la banci in lei 1 1422 contributia unitatii la asi%urarile sociale 2 03" contributia personalului la asi%urarile sociale 3 72" contributia an%a.atorului la asi%urarile sociale de sanatate 4 "72 contributia an%a.atilor pentru asi%urarile sociale de sanatate Q "121

2 2 4 contributia unitatii la fondul de soma. 2

! 4 contributia personalului la fondul de soma. 1 1 )32 impozitul pe venituri de natura salariilor 1 77 alte impozite- taxe si varsaminte asimilate 1 1)2 2 77 fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate

C'$(*%: S.C. ZITRANS S.R.L. E1(+0$%$&': 2;;< -+%$( aria

Intocmit de/ Roibu Ana

DOSARUL EXERCITIULUIR(..: (ectiunea/ C"*%+"'&' 0"*%&+$'"+ *a%.1 Capitolul/P+-2&' ,( s( *$.$0-%$( Revizuit de/ Amariei (.

(ituatii financiare exercitiul curent 0.!41lei 44-7) lei 0!-41 lei 2.744 lei 13-72 lei 27-44 lei 2."32 lei 12-77 lei 2"-32 lei

#ond total de salarii )-" 8 1 8 3otal obli%atii salariale an%a.ator )-"8 1 8 3otal obli%atii salariale an%a.at )-"8 18 *ra% de semnificatie/ 51.59 '($
Client/ SC ZITRANS SRL *erioada/ artie 2))7

FOAIE DE LUCRU NR.1 Referinta/ 2C 2xpert *a%ina/1 Capitol/ #ond total de salarii an%a.ati Data/ permanent 10.)2.2))7

Aprecierea asupra importantei relative a postului de DATORII SOCIALE4SALARIALE ALE ANGA=ATORULUI 'aloarea postului :rula. creditor;/ 7.071 lei

*ra%ul de control retinut pentru post/18 *ra%/ 70-71 lei 1. O/$(0%$)('( -&,$%&'&$ s&*%: (e verifica corecta determinare si inre%istrare a fondului de salarii. #ond de salarii Q (alariu realizat S (poruri permanente S alte drepturi :rula. debitor 741; ! "#istenta (e constata ca fondul de salarii a fost determinat corespunzator si inre%istrate in contabilitate. De asemenea- pentru salariati s&au verificat contractele individuale de munca si nu s&au constatat nere%uli. ! $ealitatea (e constata ca sumele inre%istrate in contabilitate coincid cu cele din contracte si in cartile de munca si cu cele din statele de salarii. R "valuarea 9a intrare c4eltuiala este inre%istrata la cost istoric si se reflecta corect in rezultatul perioadei de raportare. R %erioada corecta C4eltuiala a fost inre%istrata corect- aferenta perioadei in care a fost ocazionata. ! Imputarea corecta C4eltuiala este corect imputata>inre%istrata in conturi potrivite. R "#&austivitatea si inte ralitatea

(&a verificat inre%istrarea operatiilor si s&a observat ca acestea au fost realizate in mod corespunzator 9e%ii contabilitatii nr.02>1!!1. R $aportarea corecta In documente- declaratii- c4eltuiala a fost raportata corect. 2. M(%",( (e verifica inte%ral statul de salarii aferent lunii H #ond de salarii recalculat Q 7.071 lei H (uma salariilor de baza Q 7.30) lei H (poruri de vec4ime :1)8; Q :"7) S 0)) S ")) S 1.27)S1.27);R 1)8Q 441 lei H Alte drepturi :telefon; Q ") lei NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Q (alariu realizat Q 7.071 lei 3. C"*0'&#$$ In urma verificarii- concluzia noastra este ca fondul de salarii aferent lunii supuse auditarii a fost bine determinat si inre%istrat- neprezentand erori semnificative. Client/ S.C. ZITRANS S.R.L. *erioada/martie 2))7 1. O/$(0%$)('( -&,$%&'&$ s&*%: FOAIE DE LUCRU NR.2 Referinta/ ec 2xpert *a%ina/1 Capitol/ Indemnizatii pentru concediul Data/ medical 10.)2.2))7 artie 2))7.

(e verifica daca indemnizatia pentru concediul medical a fost corect calculata si inre%istrata. 2. M(%",( 2.1. (e recalculeaza concediul medical- inclusiv exactitatea formulei de calcul L&*)! 1) 11 12 )1 )2 TOTAL Indemnizatia pentru concediu boala medical Q 3.70) x 23 x 7"8 Q 4!4 lei 132 2.2. (e verifica daca concediul medical a fost corect declarat si inre%istrat si daca s&au retinut contributiile an%a.atului :la fondul de soma.;. & inre%istrarea concediului medical datorat/ Q 'enit mediu zilnic pe ultimele 7 luni R 'enit lunar 73) 73) 73) 73) 73) 73) 3.9>; Br.zile concediu R N+. #$'( '&0+-%( 21 23 23 2) 23 22 132 Coeficient de

Concediul medical suportat de societate( Indemnizatie concediu medical R 7 zile Q 1") lei 23

:deoarece societatea are sub 2) de salariati- suporta o c4eltuiala pentru primele 7 zile- din totalul de zile de concediu medical din luna; 741 1") lei c4eltuieli privind remuneratii personal personal J a.utoare materiale datorate Q 423

Concediu medical suportat din bugetul C!+( Indemnizatie concediu medical R 23 J 7 23 4311 344 lei contributia unitatii la asi%urarile sociale 3. C"*0'&#$$ Comparand datele din notele contabile si cu certificatul pentru concediul medicalam constatat ca indemnizatia a fost corect calculata si inre%istrata in contabilitate. Client/ S.C. ZITRANS S.R.L. *erioada/ martie 2)7 1. O/$(0%$)('( -&,$%&'&$ s&*%: Referinta/ 2xpert *a%ina/1 Capitol/ #ond de salarii an%a.ati cu Data/ contract cu timp partial 1!.)2.2))7 FOAIE DE LUCRU NR.3 personal J a.utoare materiale datorate Q 423 Q 344 lei

& (e verifica daca salariatii cu timp partial au fost incadrati in %rupa de munca corespunzatoare? & (e verifica daca pentru salariatii cu timp partial a fost corect calculat si inre%istrat fondul de salarii? 2. M(%",( 2.1. +-au verificat integral contractele de munca cu timp partial si statul de salarii pentru acestia' (alariu de baza/ SAlte drepturi !2) )

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Q (alariu realizat/ !2)

Inre%istrarea facuta de societate 741 !2) c4eltuieli privind remuneratii personal ,',' +-au verificat conditiile de incadrare in contract cu timp partial' 3. C"*0'&#$(alariatii au fost corect incadrati- in conformitate cu cerintele le%ale si contractele lor de munca. #ondul de salarii a fost corect calculat si inre%istrat in contabilitate. Client/ 2xpert FOAIE DE LUCRU NR.4 Referinta/ *a%ina/1 personal remuneratii datorate Q 421

Capitol/ CA(

Data/ 1!.)2.2))7

S.C ZITRANS S.R.L. 1. O/$(0%$)('( *erioada/ martie 2))7 -&,$%&'&$ s&*%:

(e verifica daca obli%atiile pentru bu%etul asi%urarilor sociale au fost corect calculateinre%istrate si declarate. 2. M(%",( Calculam obli%atiile datorate de societate/ pentru salariatii permanenti H #ond salarii 7.071 H Cota CA( pentru ,ntreprindere 1!.7"8 H $bli%atia la bu%et CA( Q1.""4 CA( datorat pentru indemnizatia de concediu medical pentru primele 7 zile 1!.7"8 R 1") Q 3) lei CA( datorat pentru salariatii cu timp partial H #ond salarii !2) lei H Cota CA( pentru ,ntreprindere 1!.7"8 H $bli%atia la bu%et CA(Q102 3$3A9 $59I<A3I2 CA( Q 1.777 92I (ume deductibile din CA(

H Indemnizatia suportata din bu%et CA( 344 lei H Asi%urari de sanatate 7-"8 aferenta indemnizatiei Q 2 R 31) R 7-"8 R zile concediu medical Q 4) zile lucratoare OBLIGATIA DE PLATA ? 1.3>2 LEI 3otal datorie inre%istrata in societate/ & & & pentru salariati permenenti 1."04 :la fond de salarii S indemnizatie;? pentru salariati cu timp partial 102 total obli%atie declarata 1.422

Diferenta Q $bli%atie corecta J $bli%atie inre%istrata Q 1302&1422 leiQ&4) lei

3. C"*0'&#$In urma refacerii calculului am descoperit o eroare de &4) lei in ceea ce priveste declararea obli%atiei de plata pentru CA(. (ocietatea nu a virat din bu%etul asi%urarilor sociale la bu%etul asi%urarilor de sanatate suma stabilita prin le%e pentru concediul medical inre%istrat. 2roare / & & CA( declarat salariati 1."04 CA( timp partial 102

& &

Deducere C

dinn bu%et 344

sanatate neretinuta pentru indemnizatie/ 4)

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Q 2R$AR2 D2(C$*2RI3A/ &4) 92I

2.4 O!$*$$ ( $s( ,( -&,$%"+


In urma auditului efectuat asupra conturilor de obli%atii salariale ale an%a.atorului am constatat urmatoarele/ & Contributia unitatii la 'si urari Sociale de Stat

In urma refacerii calcului am descoperit o eroare de &4) lei in ceea ce priveste declararea obli%atiei de plata pentru CA(. (ocietatea nu a virat din bu%etul asi%urarilor sociale la bu%etul asi%urarilor de sanatate suma stabilita prin le%e pentru concediul medical inre%istrat. 2roare totala/ & CA( declarat in plus 4) lei

Q 2roare in contul 4311 supraincarcat/ 4) lei & Contributia unitatii la C'SS

Am audiat obli%atiile societatii privind datoria la fondul de asi%urari sociale de sanatate si am constatat ca nu s&a declarat si virat contributia la sanatate aferenta concediilor medicale 4) lei./ & Asi%urari de sanatate neretinut 4) lei & obli%atie CA(( in contul 4313 declarata in minus/ 4) lei

In urma auditarii eroarea este de 0) lei ceea ce depaseste pra%ul de semnificatie stabilit de noi la valoarea de "1-"7lei- afectand in mod semnificativ prezentarea fidela a obli%atiilor salariale ale an%a.atorului. In concluzie "!$*$- *"-s%+- (s%( 0& +(#(+)(. (.C.GAna Audit M (.R.9. Catre

(.C.GII3RAB(G(.R.9. RAPORT DE AUDIT privind obli%atiile salariale ale an%a.atorului la data de 31 martie 2))7 Boi am procedat la audierea obli%atiilor salariale ale an%a.atorului aferente perioadei de raportare martie 2))7 si am constatat urmatoarele/ @ F"*, %"%-' ,( s-'-+$$: >.941 '($A @ T"%-' "/'$2-%$$ -*2-8-%"+: 2.944 '($A @ T"%-' "/'$2-%$$ s-'-+$-%$: 2.532 '($. Calculul si declararea acestor obli%atii este responsabilitatea conducerii societatii II3RAB( (.R.9. Responsabilitatea noastra este aceea de a exprima " "!$*$( asupra acestor situatii- raportata la unul sau mai multe criterii de calitate. Boi am efectuat auditul nostru conform (tandardelor Internationale de Audit. Aceste standarde solicita ca auditul sa fie planificat si executat astfel incat sa obtinem o -s$2&+-+( +(#"*-/$'- ca nu sunt anomalii semnificative. 1n audit include examinarea pe baza de teste a probelor ce sustin sumele din situatiile financiare si informatiile prezentate. Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.

In opinia noastra raporturile privind obli%atiile salariale ale an%a.atorului nu prezinta in mod corect- sub toate aspectele semnificative- datoria de natura salariala a societatii comerciale II3RAB( (.R.9.- asa cum se prezinta aceasta la 31 martie 2))7- in concordanta cu $ #* nr.3)7>2))2 privind MRe%lementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europeneG. Am exprimat aceasta opinie datorita nerespectarii prevederilor le%ale de catre societatea audiata- datorita descoperirii unor erori semnificative la nivelul conturilor de obli%atii salariale ale an%a.atorului. In opinia noastra consideram ca raporturile privind obli%atiile salariale ale an%a.atorului nu prezinta in mod fidel situatia reala la data de 31 martie 2))7. A&,$%"+: S.C.5 ANA AUDIT 5 S.R.L.

CONCLUZII
Indiferent de tipul de audit solicitat de autoritatea competenta- dupa primirea misiunii se impune o buna cunoastere a administratiei fiscale in context le%islativ- economic si social. Deoarece- prin politica fiscala statul urmareste- de re%ula- realizarea unor obiective de politica financiara- economica si social politica- apreciez ca le%islatia fiscala este de o importanta esentiala- dar tot atat de important este ca aceasta sa fie corect aplicata prin intermediul structurilor administrative. $ atitudine necooperanta a conducatorilor in%reuneaza mult auditarea. 2ste responsabilitatea ec4ipei mana%eriale de a asi%ura conducerea operatiunilor entitatii in conformitate cu prevederile le%ilor si re%ulamentelor. Raspunderea pentru prevenirea si detectarea situatiilor de neconformitate revine de asemenea ec4ipei mana%eriale. Auditorul nu este si nu poate fi facut raspunzator pentru prevenirea situatiilor de neconformitate- dar rolul sau consta in semnalarea acestora.

(tandardele internationale de audit cer auditorului sa foloseasca proceduri specifice pentru obtinerea informatiilor si elementelor de valoare probatorie intre care/ inspectia- observarea- cererea de informatii si confirmarea- calculul si analiza faptelor si documentelor in functie de conditiile si cerintele misiunii. Rezultatele unui audit trebuie sa se concretizeze in elaborarea unor concluzii cu caracter de evaluari- care sa evidentieze deficientele si locurile unde trebuie sa se intervina pentru a se obtine o redresare sau o imbunatatire a activitatii. '(")' 1
S.C.5ZITRANS5 SRL ALMAS4 =UD NEAMT S%+. M-*-s%$+$$ *+.<4 N+.154;5.;1.2;;9

C a t r eS.C.5ANA AUDIT5 S.R.L. S%+. V(s('$($7 *+.57 P$-%+- N(- % *rin prezenta va ru%am sa aveti amabilitatea sa efectuati audit extern privind obli%atiile salariale ale an%a.atorului aferente perioadei de raportare martie 2))7 si in mod special auditul impozitului pe salarii. *entru a avea un contract direct cu privire la unitatea noastra- va ru%am sa ne contactati la adresa din strada anastirii- nr.74- Almas- .ud. Beamt. DIR2C3$R <2B2RA9 (. . '(")' 2

S.C.5ANA AUDIT5S.R.L. S%+. V(s('$($7 *+.57 P$-%+- N(- % C - % + (7 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SAU CONDUCEREA SOCIETATII ZITRANS SRL S0+$s"-+( ,( -*2-8- (*% Dumneavoastra- prin adresa nr.1" din )".)1.2))7 ati solicitat sa efectuam auditul obli%atiilor salariale ale an%a.atorlui pentru luna martie 2))7. (untem incantati sa va confirmam acceptarea acestui an%a.ament prin continutul acestei scrisori. Auditul pe care il vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastra asupra obli%atiilor salariale ale an%a.atorului. Boi ne vom desfasura activitatea in conformitate cu (tandardele de Audit si (tandardele Bationale de Audit emise de C2CCAR si Camera Auditorilor din Romania. Aceste standarde solicita ca noi sa efectuam auditul in scopul de a obtine o asi%urare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. 1n audit include examinarea pe baza de proceduri- teste a dovezilor privind raportarea si prezentarea situatiilor financiare. Auditul include si examinarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducere- precum si evaluarea prezentarii %enerale a situatiilor financiare. Datorita caracteristicii de test si a altor limitari inerente ale oricarui sistem contabil si de control intern- exista un risc inevitabil ca unele erori semnificative sa ramana nedescoperite. In plus- fata de raportul nostru asupra obli%atiilor salariale ale an%a.atorului putem oferii o scrisoare separata privind orice carenta semnificativa sistemului de control intern si de contabilitate care ne atra%e atentia. 'a reamintim ca responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare incluzand prezentarea adecvata a acestora revine societatii. Aceasta responsabilitate include mentinerea inre%istrarilor adecvate si a controalelor interne- selectia si aplicarea politicilor contabile si suprave%4erea activelor societatii. Ca parte a procesului de audit- vom cere din partea conducerii confirmarea scrisa privind declaratiile facute in le%atura cu auditul.

Asteptam o colaborare deplina cu ec4ipa dumneavoastra si credem ca aceasta ne va pune la dispozitie orice inre%istrari- documentatii si alte informatii care ne vor fi necesare in efectuarea auditului. $norariul nostru va fi platit pe masura ce ne desfasuram activitatea si se calculeaza pe baza timpului cerut de personalul stabilit la an%a.ament- plus c4eltuielile ce vor fi decontate pe masura ce vor fi decontate. 'a ru%am sa semnati si sa returnati copia atasata acestei scrisori care ne indica- ca este in conformitate cu cerintele dumneavoastra privind an%a.area noastra pentru auditarea situatiilor financiare ale firmei dumneavoastra. (.C.GABA A1DI3G (.R.9. (&a luat la cunostinta in numele (.C.GII3RAB(G (.R.9. (emnatura NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN :Bumele si functia; DataNNNNNNNNNNNNNN '(")' * CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR Bumarul A.#>NN>NN din data de NNNNNNN 2))" In conformitate cu prevederile/ & & & & $rdonantei de 1r%enta a <uvernului nr.7">1!!!? Ootararii <uvernului nr."!1>2)))? (tandardele de audit financiar 2)))? Codului privind conduita etica si profesionala a auditorilor financiari J 2)))?

&

$rdinul

inisterului #inantelor nr.!4>2))1?

(&a inc4eiat prezentul contract de audit financiar in urmatoarele conditii/ Art.1. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. (.C.PPII3RAB(G (.R.9. cu sediul in Almas- strada anastirii- nr.74- .udetul Beamt inmatriculata la $ficiul Re%istrului Comertului cu nr.6.27>1173>2))3 si posedand Certificatul de inre%istrare #iscala nr. "!24777 reprezentata prin (. . J director %eneral si doamna <.$. J director economic- denumita in continuare 52B2#ICIARA. 1.1. (.C.GABA A1DI3G (.R.9. Auditor #IBABCIAR Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Auditarea situatiilor financiare in conformitate cu (tandardele Bationale de Audit- emise de C2CCAR si Cam era Auditorilor din Romania- in conformitate cu planul de misiune in Anexa 1. 2.2. Intocmirea si prezentarea raportului de audit financiar ca urmare a examinarii profesionale sistematice a activitatilor contabile- precum si exprimarea unei opinii responsabile- din partea auditorului financiar de practica publica- asupra fidelitatii ima%inii date de conturile anuale ale societatii. 2.3. Auditarea profesionala a situatiilor financiare- intocmirea si prezentarea raportului de audit financiar- precum si exprimarea opiniei responsabile- din partea auditorului financiar de practica publica- pentru situatiile financiare ale perioadelor urmatoare- in conformitate cu (tandardele Bationale de audit publicate de Camera Auditorilor din Romania- pe baza (tandardelor Internationale de audit. 2.4. Raportul de audit financiar se va baza pe datele furnizate de 52B2#ICIARA. Art.3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. (erviciile de audit financiar de la punctele 2.1. din prezentul contract se vor realiza pana la data de 31.)3.2))7. 3.2. Contractul intra in vi%oare de la data indeplinirii conditiei de plata a avansului in conformitate cu prevederile art." alin.1.".3. Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

1.1.

+bli atiile B"("FICI'$"I/

4.1.1. (a puna la dispozitia auditorului financiar toate documentele le%ale privind operatiunile patrimoniale ale societatii care au stst la baza inre%istrarilor in contabilitatere%istrele financiar contabile- 4atararile si deciziile consiliului de administratiecomitetului director si directorului %eneral- or%ani%rama societatii- decizii si alte documente privind or%anizarea controlului intern si controlului financiar preventivsituatiile financiare si notele la acestea- politicele contabile adoptate de 5eneficiarafluxurile de trezorerie- documentele de constituire si modificari ale societatii dupa constituire- or%anizarea controlului intern- etc. 4.1.2. (a asi%ure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor contractate/ spatiu de analiza a documentelor si discutii c u reprezentanti ai conducerii societatii- personal din cadrul compartimentelor financiar si contabilitate- actiionariat- secretarul consiliului de administratie- comitetul director. 4.1.3. (a permita de cate ori este cazul un dialo% profesional intre auditorul financiar- inclusiv de reprezentantii acestuia si reprezentantii conducerii sau compartimentelor functionale ale beneficiarei. Intarzierea predarii documentelor solicitate sau accesului la acestea- precum si amanarea unor discutii necesare cu reprezentanti sau personal de specialitate ai 5eneficiareim poate determina nerespectarea de catre auditoriu financiar a planificarii misiunii de audit si a elaborarii raportului.

4.1.4. (a ac4ite Auditorului financiar contravaloarea serviciilor prestate in conformitate cu prevederile art." din prezentul contract. 4.2. +bli atiile 'UDI,+$U-UI FI('(CI'$ 4.2.1. (a efectueze lucrarile de audit financiar in conformitate cu re%lementarile le%ale in vi%oare- normele profesionale si te4nice care ii sunt aplicabile. 4.2.2. (a or%anizeze si sa efectueze lucrarile de audit financiar pe baza mandatului de audit financiar- ca urmare a acceptarii misiunii de audit si in confiormitate cu planificarea acceptata de comun acord cu 5eneficiara. 4.2.3. (a acorde numai serviciile de consultanta profesionala si sa nu se implice in desfasurarea activitatii de administrare- care reprezinta atributul si responsabilitatea exclusive ale 5eneficiarei. 4.2.4. (a pastreze confidentialitatea profesionala- cu exceptia cazurilor prevazute de le%e. #aptele cuprinse in confidentialitatea profesionala include nu numai pe acelea incredintate de beneficiar- ci si de cele care s&au luat la cunostinta prin intermediul lucrarilor executate. Confidentialitatea profesionala va fi pastrata de Auditorul financiar- inclusiv salariatii acestuia care au avut acces la informatii despre 5eneficiara- pe o perioada de trei ani de la incetarea prezentului contract. 4.2.". (a raspunda pentru pre.udiciile pe care le poate aduce beneficiarei ca urmare a exprimarii opiniei responsabile- in conditiile le%ii si a riscului de asi%urare profesionala. Auditorul financiar raspunde profesional in fata Camerei auditorilor din Romania. 4.3. +bli atii comune

*artile convin sa colaboreze cu buna credinta- in scopul executarii prezentului contract- acordandu&si spri.in reciproc si operativ- inclusiv prin discutii si analize comune periodice sau ori de cate ori este cazul- intre reprezentantii lor. Art." ONORARII SI CONDITII DE PLATA ".1. $norariul pentru lucrarile efectuate pe durata desfasurarii prezentului contract este in suma totala pentru anul 2))7 de T. U - fara 3'A- care va fi platit de 5eneficiara in leiutilizand cursul de sc4imb comunicat de 5anca Bationala a Romaniei din ziua precedenta efectuarii platii. ".2. *lata se face- esalonat- pe baza facturilor fiscale emise de Auditorul financiar- in termen de 3 zile de la primire. *lata se face prin transfer bancar in contul Auditorului financiar/T. Desc4is la 5.C.R. (ucursala *iatra Beamt. Inceperea lucrarilor contractate presupune virarea de catre 5eneficiara a unui avans de 3)8- din valoarea contractului pe anul 2))7- in termen de trei zile de la data semnarii prezentului contract. *entru anii urmatori nu se va solicita avans. Art.7. MODIFICAREA7 INCETAREA CONTRACTULUI 7.1. *rezentul contract nu poate fi modificat decat in forma scrisa- respectiv prin act aditional. odificarile pot contine suplimentari sau diminuari de lucrari profesionale din domeniul financiar sau consultantei financiare- fiscale- contabile. 7.2. *rezentul contract poate inceta inainte de termen daca una din parti nu&si indeplineste o obli%atie esentiala- daca este declarata in stare de insolvabilitate sau impotriva ei s&a declansat procedura de lic4iditate- potrivit le%ii- daca a incalcat din nou oricare din obli%atiile sale dupa ce a fost notificata despre respectiva incalcare a clauzelor contractuale- iar aceasta se constata cu probe scrise.

Art.7. RASPUNDERI 7.1. 2xecutarea cu intarziere sau necorespunzatoare ori neexecutarea obli%atiilor asumate potrivit prezentului contract atra%e raspunderea pre.udiciului materiale si>sau moral pe care l&a cauzat in mod direct. 7.2. *artile contractante vor identifica obli%atiile neindeplinite si evalua pre.udiciile create- stabilind modalitatile de despa%ubire- de calculare a penalitatilor care nu vor putea depasi valoarea serviciilor neasi%urate sau neac4itate la termen. *enalitatile se vor situa la nivelul dobanzii de referinta a 5ancii Bationale a Romaniei de la data constatarii neindeplinirii obli%atiilor contractuale. Art.0. FORTA MA=ORA 0.1. *rezentul contract poate fi suspendat sau poate inceta daca oricare dintre parti invoca forta ma.ora- cauzele de forta ma.ora fiind independente de vointa partilorimprevizibile si inevitabile. #orta ma.ora poate impiedica pe oricare dintre parti sa&si indeplineasca- inte%ral sau partial- propriile obli%atii asumate potrivit contractului de fata. 0.2. #orta ma.ora se poate invoca- in conditiile le%ii- si exonereaza de raspundere partea contractuala- care apeleaza la aceasta imposibilitate de indeplinire contractuala. *artea care invoca forta ma.ora este obli%ata sa notifice imediat- dar nu mai tarziu de cinci zile- in scris- celeilalte parti- ivirea cazului de forta ma.ora si- totodata- sa indeplineasca toate eforturile sale pentru a limita consecintele acestei impre.urari. 0.3. In termen de cel mult 1" zile dupa ivirea cazului de forta ma.ora sau asimilat acestuia- partea in cauza trebuie sa transmita celeilalte documentele si totodata sa estimeze durata efectelor fortei ma.ore. 0.4. Incetarea cazului de forta ma.ora sau asimilat acestuia trebuie- de asemeneacomunicat in scris celeilalte parti- in termen de cel mult o zi de la data cand s&a produs aceasta incetare. Cu aceasta ocazie se vor comunica posibilitatile concrete de reluare a

indeplinirii propriilor obli%atii contractuale si estimarile in le%atura cu eventualitatea diferitelor intarzieri sau restante. 0.". In cazul in care evenimentul care determina impiedicarea executarii intocmai a prevederilor prezentului contract de catre una din partiler contractante dureaza mai mult de 1 luna- cealalta parte are dreptul sa se considere dezle%ata de obli%atia sa corelativa de contract- iar ambele parti vor examina impreuna modalitatea de executare in continuare a prezentului contract sau de suspendare temporara a aplicarii lui- ori eventualitatea de reziliere a acestuia. 0.7. #iecare parte se obli%a sa indeplineasca toate masurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecintelor fortei ma.ore si a oricarui eveniment asimilat acestuia. Art.!. LITIGII !.1. 3oate eventualele diferente care ar putea interveni intre parti in le%atura cu interpretarea si>sau executarea prezentului contract ori in le%atura cu acesta se vor solutiona pe cale amiabila. !.2. In caz de nerezolvare pe cale amiabila- fiecare parte contractanta va avea dreptul sa supuna respectivul diferend spre solutionarea instantelor .udecatoresti competente. Art.1). ALTE CLAUZE 1).1. *rezentul contract se completeaza cu prevederile le%islatiei civile in materie. 1).2. *rezentul contract se intemeiaza pe faptul ca Auditorul financiar este autorizat sa execute servicii profesionale de catre Camera Auditorilor din Romaniaconform autorizatiei anexate. 1).3. Anexele fac parte inte%ranta din prezentul contract.

1).4. *rezentul contract s&a inc4eiat in 3 :trei; exemplare ori%inale- fiecare avand aceeasi putere .uridica- din care un exemplar pentru fiecare parte contractanta- iar un exemplar pentru Camera Auditorilor din Romania. Inc4eiat astazi NNNNNNNNNNNN la *iatra Beamt. 52B2#ICIARA#IBABCIAR (.C.GII3RAB(G (.R.9. (.R.9. DIR2C3$R <2B2RA9 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN (.C.GABA A1DI3G A1DI3$R

DIR2C3$R 2C$B$ IC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN '(")' . PLAN DE MISIUNE 1. %rezentarea clientului S.C./0I,$'(S /S.$.-. & & & & denumire sediul social capital social si actionarii J inre%istrare scurt istoric J or%anizare J consideratii privind obiectul de de activitate- piataconcurenta J conducerea si perosanele propuse a fi contactate

2.

Informatii contabile & & & bu%ete si conturi previzionale particularitatile sistemului contabil principii contabile

3.

Definirea misiunii & & & natura misiunii/ auditare- conturi anuale alte misiuni conexe din activitatea clientului principalele conditii pentru realizarea lucrarilor de verificare si control

4.

Sisteme si domenii semnificative & & & & & determinarea pra%ului de semnificatie identificarea functiilor si conturi semnificative prezentarea zonelor de risc identificarea punctelor forte ale sistemului controale semnificative pe care se spri.ina misiunea de audit

". +rientarea pro ramului de lucru & & & & aprecierea auditului intern confirmari de obtinut :intern- externe; inventare faptice asistenta de specialitate necesara/ informatica- fiscalitate- etc.

&

documente de obtinut

1. "c&ipa si bu etul & & & & & numarul si nivelul mebrilor ec4ipei utilizarea lucrarilor de control ale cenzorilor determinarea orelor necesare pe feluri de lucrari calculul conturilor estimate in functie de experienta membrilor ec4ipei compararea numarului orelor necesare cu limitele stabilite de normele profesionale si .ustificarea diferentelor 9. %lanificarea & & & repartizarea lucrarilor pe membrii ec4ipei datele interventiilor pe etape lista raportarilor- scrisorilor de confirmare si alte documente ce urmeaza a fi emise :cu date limita; LUCRARI DE AUDIT FINANCIAR )1 J 1).)2.2))7 & Cunoasterea clientului :primire documente- analize- discutii si constituire dosare permanente; 11 J 1".)2.2))7 discutiianaliza- elaborarea de scrisori si constituire dosare permanente; 1" J 2).)2.2))7 & Analiza activitatii comerciale :primire si acces la documente& 2xaminarea documentelor conducerii clientului :eventuale

analiza- discutii- elaborarea de scrisori de confirmare sau catre conducere si constituire dosare permanente; )1 J 1).)3.2))7 & Auditul situatiilor financiare :proceduri- norme te4nice- discutiiscrisori si dosare curente; 11 J 2).)3.2))7 & 2laborarea proiectului raportului de audit si prezentarea acestuia Clientului :evaluarea- analiza- discutii- scrisori pe mar%inea infor& matiilor din dosarele curente si prezentarea proiectului de raport; 21 J 31.)3.2))7 & 2xprimarea opiniei de audit financiar si definitivarea raportului de audit financiar si forma scurta si forma lun%a in vederea prezentarii Consiliului de Administratie si depunerii la or%anul fiscal teritorial.

BIBLIOGRAFIE
CALIN O7 RISTEA M.7 B-#('( 0"*%-/$'$%-%$$7 B&0&+(s%$7 2;;4A CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA7 (orme minimale de audit- 2ditura 2conomica- 2))1? CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA - +tandarde de audit' Codul privind conduita etica si profesionala, 2ditura 2conomica- 5ucuresti- 2))1? C.E.C.A.R. - (orme nationale de audit- 5ucuresti- 1!!!? FELEAGA N.- Sisteme contabile comparate- 2ditura 2conomica- 5ucuresti- 1!!"1!!0?

FELEAGA N.7 ,ratat de contabilitate financiara- vol.1&2- 2ditura 2conomica5ucuresti- 1!!!? MORARIU A7 RADU G7 PAUNESCU M.- Contabilitatea si fiscalitatea in dezvoltarea firmei, 2ditura 2x.*onto- Constanta- 2))"? RISTEA M., Contabilitatea societatilor comerciale- vol.1- 2ditura C2CAR- 5ucuresti1!!7? RISTEA M.7 Contabilitatea societatilor comerciale, vol.2- 2ditura C2CAR- 5ucuresti1!!0? TOMA M7 CBIVULESCU M.- !udit financiar si certificare a conturilor anuale- 2ditat de #undatia pentru mana%ement financiar&contabil si audit V<ri%orie 3rancu & IasiW5ucuresti- 1!!7 STOIAN A7 TURLEA E. - 'uditul financiar contabil, 2ditura 2conomica- 2))1? @@@ Directiva a 'III&a a C.2.2.? RRR9e%ea nr.02>24.12.1!!1- 9e%ea Contabilitatii- republicata in 27.)0.2))2? RRR9e%ea nr.1! din 17.)3.2))) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi%urari sociale- publicata in .$f.nr.14) din )1.)4.2)))? .$f.nr.72! din

RRR $.1.<.nr.1! din 17.)3.2))) pentru modificarea si completarea 9e%ii nr.1!>2))) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi%urari sociale publicata in .$f.nr.103 din 27.)4.2)))? RRR $.1.<.nr.2!4 din 31.12.2))) pentru modificarea si completarea 9e%ii nr.14">1!!0 privind infiintarea- or%anizarea si functionarea A%entiei Bationale pentru $cupare si #ormare *rofesionala- precum si a 9e%ii nr.1!>2))) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi%urari sociale publicata in .$f.nr.7)7 din 2).)2.2)))?

RRR $.1.<.nr.4! din 2!.)3.2))1 pentru modificarea si completarea 9e%ii nr.1!>2))) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi%urari sociale publicata in .$f.nr.171 din 3).)3.2))1? RRR $rdinul nr.34) din )4.)".2))1 pentru aprobarea Bormelor de aplicare a prevederilor 9e%ii nr.1!>2))) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi%urari sociale- cu modificarile si completarile ulterioare- publicat in .$f.nr.237 din 1).)".2))1?

RRR 9e%ea nr.34) din )7.)7.2))1 privind aprobarea $.1.<.nr.2!4>2))) pentru modificarea si completarea 9e%ii nr.14">1!!0 privind infiintarea- or%anizarea si functionarea A%entiei Bationale pentru $cupare si #ormare *rofesionala- precum si a 9e%ii nr.1!>2))) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi%urari sociale publicata in .$f.nr.370 din 11.)7.2))1? .$f.nr.43" din

RRR $.<.nr.7 din 1!.)7.2))1 privind impozitul pe venit- publicata in )3.)0.2))1?

RRR O.<.nr.131" din 27.12.2))1 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii- publicata in .$f.nr.11 din 1).)1.2))2?

RRR $rdinul nr.1 din )3.)1.2))2 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii- a actualizarii sumelor fixe- precum si a baremului anual pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2))2? RRR 9e%ea nr.330 din 31.)".2))2 privind aprobarea $.1.<.nr.4!>2))1 pentru modificarea si completarea 9e%ii nr.1!>2))) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi%urari sociale publicata in RRR .$f.nr.447 din 10.)7.2))2?

9e%ea nr.330 din 31.)".2))2 privind aprobarea $.1.<.nr.4!>2))1 pentru .$f.nr.447 din 10.)7.2))2?

modificarea si completarea 9e%ii nr.1!>2))) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi%urari sociale publicata in

RRR 9e%ea nr.77>2))2 privind sistemul asi%urarilor pentru soma. si stimularea ocuparii fortei de munca?

RRR O.<. nr.4)3>2))1 pentru aprobarea normelor metodolo%ice de aplicare a prevederilor art.103 din 9e%ea nr.1!>2)))? RRR 9e%ea nr."3>2))3 privind Codul uncii?

RRR $. .#.nr.11)3>2))3 referitor la procedura de completare a vectorului fiscal? RRR$.1.<.nr.23>2))3 pentru modificarea si completarea 9e%ii nr.1!>2))) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi%urari sociale si pentru modificarea $.1.<. nr.!>2))3? RRR O.<. nr.247>2))3 pentru intocmirea si completarea Re%istrului %eneral de evidenta a salariatilor? RRR $.1.<. nr.!>2))3 pentru modificarea si completarea 9e%ii nr.1!>2))) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi%urari sociale? RRR $. .#.*. nr.17!1>2))2 pentru aprobarea normelor metodolo%ice privind constituirea in 2))3 a #ondului init pentru functionarea sistemului de asi%urare pentru accidente de munca si boli profesionale? RRR 9e%ea nr."71 privind Codul fiscal- Decretul nr.000 pentru promul%area 9e%ii privind Codul #iscal- din .$f.nr.!27 din 23.12.2))3? .$f.nr.!41 din

RRR $rdonanta nr.!2 privind Codul de procedura fiscala publicat in 2!.12.2))3?

RRR 9e%ea nr."77>2))3 privind aprobarea $.1.<.nr.!>2))3 pentru modificarea si completarea 9e%ii nr.1!>2)))? RRR $. . .(.(. nr.7>2))4 pentru modificarea $. . .(.(. nr.34)>2))1 pentru aprobarea normelor de aplicare a 9e%ii nr.1!>2)))- cu modificari si completari ulterioare? RRR $. .#.*. nr.1042>2))3 pentru aprobarea modelului si continutul declaratiilor privind contributiile sociale?

RRR O.<. nr."41>2))3 pentru modificarea unor dispozitii ale 9e%ii nr."3>2))2 privind Codul uncii?

RRR $rdinul "47>2))" privind fisele fiscale? RRR $1<140>2))" privind susutinerea familiei in vederea cresterii copilului? RRR 9e%ea 4)3>2))" privind comisionul I3 ? RRR 9e%ea 371>2))" cu modificari aduse Codului muncii? RRR Ootararea <uvernului 1777>2))" privind stabilirea salariului de baza minim brut? RRR $1< 130>2))4 pentru modificarea si completarea 9e%ii "71>2))3 privind Codul fiscal? RRR 9e%ea 343>2))7 pentru modificarea si completarea 9e%ii "71>2))3 privind Codul fiscal? RRR 9r%ea 3!!>2))7 privind concediile si indemnizatiile de asi%urari sociale de sanatate XXX.CA#R.R$

C1D C2D C3D

a fost introdusa prin art. I pct. 32 din 9e%ea nr. 343>2))7 a fost modificata prin art. I pct. 33 din 9e%ea nr. 343>2))7 Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din $.1.<. nr. 130>2))4

C4D Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din $.1.<. nr. 130>2))4.
C"D C7D C7D

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din $.1.<. nr. 130>2))4 Articolul a fost introdus prin art. I pct. 37 din 9e%ea nr. 343>2))7 Articolul a fost modificat prin art. I pct. 34 din 9e%ea nr. 343>2))7

C0D C!D

Alineatul a fost introdus prin art. I pct. 3" din 9e%ea nr. 343>2))7 Aliniatul a fost modificat prin art. I pct. 37 din 9e%ea nr. 343>2))7 Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din $.1.<. nr. 130>2))4. A fost modificat prin art. I pct. 30 din 9e%ea nr. 343>2))7 Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din $.1.<. nr. 130>2))4

C1)D C11D C12D