Sunteți pe pagina 1din 26

HOTARARE Nr.

561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, n vederea adoptarii/aprobarii ACT EMIS E! G"#ER$"% R&MA$IEI ACT '"(%ICAT I$! M&$IT&R"% &)ICIA% $R* +,- din ,. mai /00-

In temeiul art* ,01 din Constitu2ia Rom3niei, republicat4, al art* 1/ din %egea nr* /.//000 privind normele de te5nic4 legislativ4 pentru elaborarea actelor normative, republicat4, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, al art* ,, 7i al art* /8 alin* 9/: teza 6inal4 din %egea nr* -0//00, privind organizarea 7i 6unc2ionarea Guvernului Rom3niei 7i a ministerelor, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, Guvernul Romniei adopt4 prezenta 5ot4r3re* Art* ,* ; Se aprob4 Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea 7i prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum 7i a altor documente, n vederea adopt4rii/aprob4rii, prev4zut n ane<a care 6ace parte integrant4 din prezenta 5ot4r3re* Art* /* ; Ministerele 7i celelalte organe de specialitate ale administra2iei publice centrale, precum 7i institu2ia pre6ectului vor duce la ndeplinire prevederile prezentei 5ot4r3ri* Art* +* ; 'e data intr4rii n vigoare a prezentei 5ot4r3ri se abrog4 =ot4r3rea Guvernului nr* ,*//8//00> pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea 7i prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum 7i a altor documente, n vederea adopt4rii/aprob4rii, publicat4 n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, nr* >,8 din /+ octombrie /00>, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare* REGULAMENT rivind ro!edurile" la nivelul Guvernului" en#ru ela$orarea" avi%area &i re%en#area roie!#elor de do!umen#e de oli#i!i u$li!e" a roie!#elor de a!#e norma#ive" re!um 'i a al#or do!umen#e" (n vederea ado #)rii*a ro$)rii CA'IT&%"% I +i' o%i,ii -enerale Art*,* ;Au dreptul s4 ini2ieze proiecte de documente de politici publice 7i proiecte de acte normative, n vederea adopt4rii/aprob4rii de c4tre Guvern, con6orm atribu2iilor 7i domeniului lor de activitate, urm4toarele autorit42i publice!

a: ministerele 7i celelalte organe de specialitate ale administra2iei publice centrale, a6late n subordinea Guvernului, precum 7i autorit42ile administrative autonome? b: organele de specialitate ale administra2iei publice centrale a6late n subordinea sau n coordonarea ministerelor, prin ministerele n a c4ror subordine sau coordonare se a6l4? c: pre6ec2ii, consiliile @ude2ene, Consiliul General al Municipiului (ucure7ti, potrivit legii, prin Ministerul Administra2iei 7i Internelor* Art* /* ; 9,: 'otrivit Constitu2iei Rom3niei, republicat4, Guvernul adopt4 5ot4r3ri 7i ordonan2e* 9/: =ot4r3rile Guvernului se emit pentru organizarea e<ecut4rii legilor* 9+: &rdonan2ele emise n domenii care nu 6ac obiectul legilor organice se adopt4 numai n temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, n limitele 7i n condi2iile prev4zute de aceasta* 9.: &rdonan2ele de urgen24 se adopt4 n condi2iile prev4zute de art* ,,A alin* 9.: 7i 98: din Constitu2ia Rom3niei, republicat4* 9A: Guvernul 7i e<ercit4 ini2iativa legislativ4 potrivit Constitu2iei Rom3niei, republicat4, prin nsu7irea proiectelor de lege elaborate de ministere sau de alte autorit42i ale administra2iei publice 7i transmiterea acestora spre dezbatere 7i adoptare 'arlamentului* CA'IT&%"% II +o!umen#ele de oli#i!i u$li!e &i a!#ele norma#ive Art* +* ; 9,: ocumentele de politici publice sunt instrumentele de decizie prin intermediul c4rora sunt identi6icate posibilele solu2ii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, ast6el cum sunt de6inite n =ot4r3rea Guvernului nr* 1>0//008 privind aprobarea Strategiei pentru mbun4t42irea sistemului de elaborare, coordonare 7i plani6icare a politicilor publice la nivelul administra2iei publice centrale* 9/: ocumentele de politici publice includ 7i in6orma2ii cu privire la evaluarea impactului, m4surile de monitorizare, evaluare 7i implementare a solu2iilor identi6icate* 9+: ocumentele de politici publice, de6inite 7i structurate con6orm dispozi2iilor =ot4r3rii Guvernului nr* 1>0//008 7i ale =ot4r3rii Guvernului nr* >>A//00A pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare 7i evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modi6ic4rile ulterioare, sunt! a: strategia? b: planul? c: propunerea de politici publice* Art* .* ; ocumentele de politici publice se ini2iaz4, se elaboreaz4, se adopt4 7i se aplic4 n con6ormitate cu dispozi2iile %egii nr* -0//00, privind organizarea 7i 6unc2ionarea Guvernului Rom3niei 7i a ministerelor, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, ale =ot4r3rii Guvernului

nr* 1>0//008, ale =ot4r3rii Guvernului nr* >>A//00A, cu modi6ic4rile ulterioare, precum 7i ale prezentului regulament* Art* A* ; Actele normative se ini2iaz4, se elaboreaz4, se adopt4 7i se aplic4 n con6ormitate cu Constitu2ia Rom3niei, republicat4, cu dispozi2iile %egii nr* /.//000 privind normele de te5nic4 legislativ4 pentru elaborarea actelor normative, republicat4, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, ale %egii nr* -0//00,, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, ale =ot4r3rii Guvernului nr* ,*+8,//008 privind con2inutul instrumentului de prezentare 7i motivare a proiectelor de acte normative supuse aprob4rii Guvernului, cu principiile ordinii de drept, precum 7i cu prevederile prezentului regulament* Art* 8* ; 9,: Actele normative cu impact asupra domeniilor social, economic 7i de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legisla2iei n vigoare se elaboreaz4 pe baza unor documente de politici publice aprobate de 'arlament sau Guvern* 9/: ispozi2iile alin* 9,: nu se aplic4! a: actelor cu caracter individual care au ca obiect e<clusiv! ; numiri 7i revoc4ri din 6unc2ie? ; stabilirea unor date? ; aprobarea de indicatori te5nico;economici de investi2ii? ; aprobarea bugetelor de venituri 7i c5eltuieli ale operatorilor economici 7i ale institu2iilor publice, a recti6ic4rii acestora, precum 7i a normativelor de c5eltuieli, pentru cazurile prev4zute de lege? ; acordarea de a@utoare 6inanciare 7i de urgen24? ; alocarea de 6onduri de la bugetul de stat, din )ondul de rezerv4 bugetar4 la dispozi2ia Guvernului, din )ondul de interven2ie la dispozi2ia Guvernului, precum 7i din )ondul na2ional de dezvoltare? ; aprobarea 6inan24rii de proiecte 7i ac2iuni din 6ondurile pentru promovarea imaginii e<terne a Rom3niei? ; aprobarea stemelor pentru @ude2e, municipii, ora7e 7i comune? ; sc5imbarea regimului @uridic al unor imobile? ; atestarea domeniilor publice ale unit42ilor administrativ;teritoriale? ; trans6erurile de imobile? ; ncadrarea n categoria 6unc2ional4 a drumurilor @ude2ene a unor drumuri sau a unor sectoare de drumuri? ; darea n 6olosin24 gratuit4 a unor imobile? b: legii speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonan2e n domenii care nu 6ac obiectul legilor organice?

c: actelor normative care transpun legisla2ia comunitar4 sau care creeaz4 cadrul @uridic necesar aplic4rii acesteia? d: actelor normative ini2iate ca urmare a aprob4rii de c4tre Guvern a tezelor prealabile elaborate n condi2iile art* /8 din %egea nr* /.//000, republicat4, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare? e: actelor normative prin care se rati6ic4, aprob4, ader4 sau accept4 un tratat, n con6ormitate cu %egea nr* A-0//00+ privind tratatele? 6: actelor normative prin care se aprob4 norme metodologice prev4zute prin lege* Art* >* ; 9,: In procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, autorit42ile publice ini2iatoare au obliga2ia s4 respecte regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparen2ei decizionale, prev4zute de %egea nr* A///00+ privind transparen2a decizional4 n administra2ia public4* 9/: 'entru asigurarea consult4rilor preliminare cu partenerii sociali, autorit42ile publice ini2iatoare au obliga2ia s4 supun4 proiectele de acte normative cu caracter economico;social analizei comisiilor de dialog social, constituite n cadrul acestora n con6ormitate cu prevederile =ot4r3rii Guvernului nr* +8-//00- privind constituirea 7i 6unc2ionarea comisiilor de dialog social la nivelul administra2iei publice centrale 7i la nivel teritorial* 9+: 'entru asigurarea consult4rilor preliminare cu structurile asociative ale autorit42ilor administra2iei publice locale, autorit42ile publice ini2iatoare au obliga2ia transmiterii proiectelor de acte normative pre7edin2ilor structurilor asociative, n con6ormitate cu dispozi2iile =ot4r3rii Guvernului nr* A/,//00A privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorit42ilor administra2iei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative* CA'IT&%"% III Al#e do!umen#e Art* 1* ; 'entru a e<prima punctul de vedere o6icial al Rom3niei n 6a2a institu2iilor "niunii Europene, ini2iatorul elaboreaz4 un document de pozi2ie na2ional4, sub 6orma unui mandat sau a unui mandat general, n con6ormitate cu prevederile =ot4r3rii Guvernului nr* ,,A//001 privind instituirea sistemului na2ional de coordonare a a6acerilor europene n vederea particip4rii Rom3niei la procesul decizional al institu2iilor "niunii Europene Art* -* ; Tratatele interna2ionale se negociaz4 7i se semneaz4 de c4tre persoanele desemnate n acest scop, n con6ormitate cu dispozi2iile %egii nr* A-0//00+* Art* ,0* ; 9,: Memorandumul este instrumentul prin care se supune spre aprobare ini2ierea negocierii 7i/sau semnarea unui tratat interna2ional, respectiv suspendarea aplic4rii unui tratat, n con6ormitate cu prevederile %egii nr* A-0//00+*

9/: Memorandumul poate 6i elaborat 7i n cazul n care este necesar4 o decizie a Guvernului ntr;o anumit4 problematic4* Memorandumul va 6i avizat de institu2iile implicate 7i va cuprinde descrierea respectivei probleme 7i propuneri pentru rezolvarea acesteia* 9+: Memorandumul este un act intern al Guvernului, care nu se public4 n Monitorul &6icial al Rom3niei* Art* ,,* ; 9,: 'entru proiectele de coduri sau alte proiecte de legi comple<e, pentru care s; au constituit comisii de specialitate, n condi2iile art* /8 7i urm4toarele din %egea nr* /.//000, republicat4, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, se elaboreaz4 7i se aprob4 teze prealabile, con6orm structurii prev4zute la art* ,/* 9/: 'entru proiectele de coduri sau alte proiecte de legi comple<e, pentru care nu s;au constituit comisii de specialitate, n condi2iile art* /8 din %egea nr* /.//000, republicat4, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, se elaboreaz4 documente de politici publice, ast6el cum sunt acestea de6inite n prezentul regulament* Art* ,/* ; Tezele prealabile, supuse aprob4rii Guvernului, se re6er4 n principal la! a: in6orma2ii generale relevante? b: rezultatele cercet4rilor, studiilor 7i document4rilor 7tiin2i6ice e6ectuate? c: componen2a comisiei de elaborare con6orm dispozi2iilor art* /8 din %egea nr* /.//000, republicat4, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare? d: descrierea succint4 a solu2iilor 7i a variantelor propuse de actul normativ preconizat? e: descrierea impactului social 7i economic asupra mediului de a6aceri sau asupra mediului ncon@ur4tor, dup4 caz? 6: prezentarea succint4 a con2inutului proiectului de cod propus sau al altor proiecte de legi comple<e? g: descrierea, n 6unc2ie de speci6icul prevederilor incluse, a capitolelor sau a sec2iunilor de prevederi legale propuse, a aspectelor care urmeaz4 s4 6ie reglementate? 5: descrierea activit42ilor plani6icate pentru des647urarea discu2iilor publice? i: prezentarea in6orma2iilor privind estim4rile 6inanciare? @: concordan2a cu legisla2ia comunitar4 7i cu cea na2ional4? B: m4suri de implementare a modi6ic4rilor propuse? l: rezultate a7teptate n urma implement4rii modi6ic4rilor propuse* Art* ,+* ; 9,: In scopul e<clusiv al raport4rii 7i al in6orm4rii cu privire la evolu2ia procesului de solu2ionare a unor probleme speci6ice, la stadiul implement4rii documentelor de politici publice 7i/sau a actelor normative ini2iatorii elaboreaz4 7i transmit Guvernului o not4* 9/: $ota nu poate constitui temei @uridic pentru elaborarea, avizarea 7i adoptarea unui act normativ*

9+: Inaintea prezent4rii notei n cadrul 7edin2ei Guvernului, aceasta se transmite de c4tre ini2iator Cabinetului 'rimului;Ministru* Art* ,.* ; 9,: 'roiectul punctului de vedere al Guvernului asupra propunerilor legislative parlamentare este elaborat 7i supus Guvernului spre aprobare de c4tre epartamentul pentru Rela2ia cu 'arlamentul, n condi2iile prev4zute de =ot4r3rea Guvernului nr* .,,//00> privind organizarea 7i 6unc2ionarea epartamentului pentru Rela2ia cu 'arlamentul* 9/: up4 aprobarea n 7edin2a Guvernului, epartamentul pentru Rela2ia cu 'arlamentul transmite punctul de vedere la Camera eputa2ilor sau la Senat, dup4 caz* CA'IT&%"% I# .ro!edura de ela$orare &i !on'ul#are a roie!#elor de a!#e norma#ive &i a roie!#elor de do!umen#e de oli#i!i u$li!e Art* ,A* ; 9,: Ini2iatorul elaboreaz4 o 6orm4 ini2ial4 a proiectului de act normativ sau a proiectului de documente de politici publice, pe care are obliga2ia s4 o supun4 concomitent at3t consult4rii publice, n condi2iile %egii nr* A///00+, c3t 7i consult4rii preliminare interinstitu2ionale* 9/: Consultarea preliminar4 interinstitu2ional4 se realizeaz4 n urma a6i74rii proiectului de act normativ sau a proiectului de documente de politici publice, nsu7it de conduc4torul acestuia, pe site;ul ini2iatorului, cu respectarea termenului prev4zut de art* 8 alin* 9/: din %egea nr* A///00+, precum 7i prin transmiterea concomitent4, n 6ormat electronic/' ), c4tre Secretariatul General al Guvernului* 9+: )orma electronic4 transmis4 Secretariatului General al Guvernului va 6i nso2it4 de o adres4 de naintare al c4rei model este prev4zut n ane<a nr* ,* 9.: %a primirea 6ormei electronice, Secretariatul General al Guvernului a6i7eaz4 de ndat4, pe site;ul propriu, proiectul de act normativ sau proiectul de document de politici publice* 9A: es647urarea ntregului proces de consultare, at3t cu cet42enii 7i cu asocia2iile legal constituite, c3t 7i consultarea preliminar4 interinstitu2ional4, cade n sarcina e<clusiv4 a ini2iatorului* 98: 'roiectele de acte normative cu impact asupra domeniilor social, economic 7i de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legisla2iei n vigoare sunt supuse consult4rii nso2ite de instrumentele de prezentare 7i motivare elaborate con6orm prevederilor legale n vigoare, precum 7i de documentul de politic4 public4 a6erent* 9>: 'roiectele de 5ot4r3re a Guvernului care nu au impact asupra domeniilor social, economic 7i de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legisla2iei n vigoare, sunt supuse consult4rii nso2ite de instrumentele de prezentare 7i motivare elaborate con6orm art* / alin* 9/: din =ot4r3rea Guvernului nr* ,*+8,//008*

Art* ,8* ; 9,: 'entru 6iecare proiect de document de politici publice sau proiect de act normativ, precum 7i pentru structura 7i con2inutul instrumentului de prezentare 7i motivare a6erent, autorit42ile publice prezint4 ini2iatorului un punct de vedere n scris* 9/: 'unctul de vedere const4 n observa2ii 7i propuneri care privesc aspectele de 6ond din aria proprie de competen24* 9+: 'unctul de vedere este semnat de conduc4torul institu2iei, de un secretar de stat sau de c4tre secretarul general* Adresa de naintare a punctului de vedere cuprinde 7i datele persoanei de contact desemnate* CA'IT&%"% # .ro!edura de avi%are*ado #are a roie!#elor de a!#e norma#ive &i a roie!#elor de do!umen#e de oli#i!i u$li!e Art* ,>* ; 9,: %a 6inalizarea procedurii de elaborare 7i consultare, autoritatea public4 ini2iatoare are obliga2ia de a transmite Secretariatului General al Guvernului, at3t pe suport 53rtie, c3t 7i n 6ormat electronic/' ), n vederea nregistr4rii, proiectele de documente de politici publice 7i proiectele de acte normative nsu7ite, prin semnare, de c4tre conduc4torul/conduc4torii autorit42ii/autorit42ilor publice ini2iatoare, mpreun4 cu o adres4 de naintare, al c4rei model este prev4zut n ane<a nr* /* 9/: Adresa de naintare prev4zut4 la alin* 9,: va 6i nso2it4 de urm4toarele documente, dup4 caz! a: proiectul de document de politic4 public4 sau proiectul de act normativ? b: instrumentul de prezentare 7i motivare? c: tabelul de concordan24 ntre actul normativ comunitar propus s4 6ie transpus 7i proiectul de act normativ na2ional care l transpune, elaborat con6orm modelului prev4zut n ane<a nr* +? d: tabelul comparativ cuprinz3nd reglementarea n vigoare 7i reglementarea propus4, n situa2ia n care proiectele de acte normative con2in modi6ic4ri 7i/sau complet4ri ale actelor normative n vigoare* 9+: 'rin gri@a autorit42ii publice ini2iatoare, n aceea7i zi n care au 6ost naintate c4tre Secretariatul General al Guvernului, proiectele de documente de politici publice 7i proiectele de acte normative sunt transmise, n original, 7i institu2iilor ce urmeaz4 s4 avizeze proiectul, nso2ite de o adres4 de naintare, elaborat4 con6orm modelului prev4zut n ane<a nr* .* 9.: In aceast4 etap4, proiectele de documente de politici publice 7i proiectele de acte normative care urmeaz4 s4 6ie avizate de Ministerul )inan2elor 'ublice, epartamentul pentru A6aceri Europene, sau, dup4 caz, Ministerul Custi2iei 7i %ibert42ilor Cet42ene7ti, vor 6i transmise acestor institu2ii, n copie, n vederea analizei*

9A: In aceast4 etap4 Ministerul )inan2elor 'ublice, epartamentul pentru A6aceri Europene sau, dup4 caz, Ministerul Custi2iei 7i %ibert42ilor Cet42ene7ti are obliga2ia transmiterii unui punct de vedere ini2iatorului numai n urma sesiz4rii unor probleme de 6ond din aria proprie de competen24* 98: Ini2iatorul este responsabil pentru corectitudinea datelor cuprinse n documentele prev4zute la alin* 9,:, 9/: 7i 9+:, precum 7i pentru concordan2a dintre in6orma2iile prezentate n 6orm4 scris4 7i n cea electronic4* Art* ,1* ; 9,: %a nivelul 6iec4rei autorit42i publice dintre cele prev4zute la art* , se constituie o structur4 unic4, cu atribu2ii de primire 7i nregistrare a proiectelor de acte normative sau a proiectelor de documente de politici publice supuse aviz4rii, precum 7i de comunicare a tuturor datelor necesare pentru urm4rirea procesului de avizare* 9/: in cadrul structurii prev4zute la alin* 9,: se desemneaz4 o singur4 persoan4, care va avea dreptul la semn4tur4 electronic4, av3nd ca atribu2ie principal4 gestionarea tuturor activit42ilor legate de procedura de elaborare 7i avizare a proiectelor de documente de politici publice 7i a proiectelor de acte normative* Art* ,-* ; 9,: %a primirea proiectelor de documente de politici publice sau a proiectelor de acte normative, n 6orma prev4zut4 la art* ,>, Secretariatul General al Guvernului procedeaz4 de ndat4 la nregistrarea acestora, la publicarea pe pagina de internet 7i la veri6icarea ndeplinirii condi2iilor de 6orm4 prev4zute de prezentul regulament* 9/: $erespectarea condi2iilor cu privire la 6orma 7i documentele care trebuie s4 nso2easc4 proiectele de documente de politici publice 7i proiectele de acte normative se constat4 de c4tre Secretariatul General al Guvernului 7i se comunic4 autorit42ii publice ini2iatoare n cadrul reuniunii de lucru preg4titoare 7edin2ei Guvernului* Art* /0* ; 9,: Institu2iile publice avizatoare trebuie s4 transmit4 ini2iatorului proiectul de act normativ sau proiectul de document de politici publice, n original, avizat n termen de ma<imum + zile lucr4toare de la nregistrarea acestuia la structura unic4 din cadrul institu2iilor avizatoare prev4zut4 la art* ,1 alin* 9,:* 9/: In vederea ob2inerii avizului con6orm, proiectele de documente de politici publice se transmit Secretariatului General al Guvernului n original, mpreun4 cu o copie, numai dup4 ob2inerea tuturor avizelor institu2iilor publice interesate* Avizul con6orm se emite cu privire la respectarea standardelor 7i procedurilor prev4zute de legisla2ia n vigoare pentru elaborarea documentelor de politici publice, nc5eind opera2iunile din etapa de avizare* 9+: Termenul pentru avizul con6orm este de + zile lucr4toare de la nregistrarea acestuia la structura unic4 prev4zut4 la art* ,1 alin* 9,: din cadrul Secretariatul General al Guvernului 9.: up4 primirea avizelor solicitate n condi2iile alin* 9,:, proiectele de acte normative 7i/sau documentele de politici publice se transmit spre avizare, dup4 caz, Ministerului )inan2elor

'ublice, epartamentului pentru A6aceri Europene 7i Ministerului Custi2iei 7i %ibert42ilor Cet42ene7ti* 9A: Termenul de avizare pentru Ministerul )inan2elor 'ublice, epartamentul pentru A6aceri Europene 7i Ministerul Custi2iei 7i %ibert42ilor Cet42ene7ti este de . zile lucr4toare de la nregistrarea acestuia la structura unic4 prev4zut4 la art* ,1 alin* 9,:* Termenul se calculeaz4 pe zile libere, neintr3nd n calcul ziua c3nd ncepe 7i nici cea n care e<pir4* 98: 'roiectele de acte normative care transpun prevederi comunitare, creeaz4 cadrul @uridic necesar aplic4rii acestora ori av3nd relevan24 comunitar4 se transmit spre avizare epartamentului pentru A6aceri Europene, ca penultim4 institu2ie avizatoare, nso2ite, dac4 este cazul, de tabelul de concordan24 ntre actul normativ comunitar propus s4 6ie transpus 7i proiectul de act normativ na2ional care l transpune* 9>: 'roiectele de acte normative se transmit Ministerului Custi2iei 7i %ibert42ilor Cet42ene7ti n original, mpreun4 cu o copie, numai dup4 ob2inerea tuturor avizelor autorit42ilor publice interesate n aplicare* Ministerul Custi2iei 7i %ibert42ilor Cet42ene7ti avizeaz4 proiectele e<clusiv din punctul de vedere al legalit42ii, nc5eind opera2iunile din etapa de avizare* 91: Avizul Ministerului Custi2iei 7i %ibert42ilor Cet42ene7ti nu este obligatoriu n cazul actelor cu caracter individual ce au ca obiect e<clusiv! a: numiri 7i revoc4ri din 6unc2ie? b: stabilirea unor date? c: aprobarea de indicatori te5nico;economici de investi2ii? d: aprobarea bugetelor de venituri 7i c5eltuieli ale operatorilor economici 7i ale institu2iilor publice, pentru cazurile prev4zute de lege, 7i a recti6ic4rii acestora? e: acordarea de a@utoare 6inanciare 7i de urgen24? 6: alocarea de 6onduri de la bugetul de stat, suplimentarea bugetelor institu2iilor publice din )ondul de rezerv4 bugetar4 la dispozi2ia Guvernului, din )ondul de interven2ie la dispozi2ia Guvernului, precum 7i din )ondul na2ional de dezvoltare? g: aprobarea 6inan24rii de proiecte 7i ac2iuni din 6ondurile pentru promovarea imaginii e<terne a Rom3niei? 5: aprobarea stemelor pentru @ude2e, municipii, ora7e 7i comune? i: atestarea domeniilor publice ale unit42ilor administrativ;teritoriale* Art* /,* ; 9,: In urma analiz4rii proiectelor, n cadrul termenelor pentru avizare prev4zute la art* /0, autorit42ile publice c4rora Ie;a 6ost solicitat avizul pot transmite ini2iatorului proiectul! a: avizat 6avorabil, 64r4 observa2ii? b: avizat 6avorabil, cu observa2ii 7i propuneri? c: avizat negativ, caz n care se va preciza n instrumentul de prezentare 7i motivare DAviz negativE, precum 7i motivarea emiterii acestuia*

9/: ep47irea termenelor pentru avizare prev4zute la art* /0 reprezint4 aviz tacit, 64r4 ndeplinirea vreunei alte 6ormalit42i de c4tre ini2iator* 9+: In situa2ia n care proiectul a 6ost avizat cu observa2ii 7i propuneri sau avizat negativ, ini2iatorul va ntocmi o not4 @usti6icativ4 care s4 cuprind4 modalitatea de nsu7ire sau, dup4 caz, argumentele care au condus la nensu7irea observa2iilor 7i propunerilor* & copie a notei @usti6icative se transmite de c4tre ini2iator institu2iei care a avizat cu observa2ii sau negativ* Art* //* ; up4 6inalizarea procesului de avizare interministerial4 a proiectului de document de politici publice sau, dup4 caz, a proiectului de act normativ, 6orma 6inal4 nso2it4, dac4 este cazul, de observa2iile institu2iilor avizatoare 7i de nota @usti6icativ4 privind nepreluarea acestora se transmite, prin gri@a ini2iatorilor, Cur2ii de Conturi a Rom3niei, Consiliului Concuren2ei, Consiliului Suprem de Ap4rare a F4rii, Consiliului Economic 7i Social 7i/sau Consiliului Superior al Magistraturii, dup4 caz, n vederea ob2inerii avizelor, dac4 ob2inerea acestora este obligatorie, con6orm dispozi2iilor legale n vigoare* Art* /+* ; up4 ob2inerea avizelor institu2iilor prev4zute la art* //, ini2iatorul va transmite Secretariatului General al Guvernului, n original, 6orma 6inal4 a proiectului de document de politici publice sau, dup4 caz, a proiectului de act normativ, nso2it de eventualele observa2ii 7i propuneri ale tuturor institu2iilor avizatoare, precum 7i de nota @usti6icativ4 privind nsu7irea sau nensu7irea acestora, dac4 este cazul* Art* /.* ; 9,: 'entru proiectele de acte normative primite la Secretariatul General al Guvernului n condi2iile art* /+, acesta solicit4 de ndat4 avizul Consiliului %egislativ, ce urmeaz4 s4 6ie emis potrivit legii, n termenul solicitat de Guvern, care nu poate 6i mai mic de! a: /. de ore pentru proiectele de ordonan2e de urgen24? b: dou4 zile pentru proiectele de legi care urmeaz4 s4 6ie transmise 'arlamentului cu solicitarea dezbaterii n procedur4 de urgen24? c: ,0 zile pentru celelalte proiecte de acte normative* 9/: 'roiectele de ordonan2e 7i de 5ot4r3ri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului %egislativ* Art* /A*; 9,: Secretariatul General al Guvernului veri6ic4 ndeplinirea condi2iilor de 6orm4 ale 6iec4rui proiect de act normativ sau document de politici publice, inclusiv respectarea normelor de te5nic4 legislativ4 prev4zute de %egea nr* /.//000, republicat4, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare* 9/: ac4 n urma e<amin4rii proiectelor de documente de politici publice 7i a proiectelor de acte normative se constat4 nerespectarea cerin2elor de 6orm4, Secretariatul General al Guvernului ntocme7te o not4 cuprinz3nd observa2ii 7i propuneri, pe care o supune aten2iei ini2iatorului*

Art* /8* ; 9,: Secretariatul General al Guvernului transmite ini2iatorului avizul Consiliului %egislativ 7i, dup4 caz, nota prev4zut4 la art* /A alin* 9/:* 9/: 'e baza documentelor prev4zute la alin* 9,:, ini2iatorul are obliga2ia de a reanaliza 7i, dup4 caz, de a re6ace proiectul de document de politic4 public4 sau de act normativ* 9+: In situa2ia n care ini2iatorul nu accept4 total sau par2ial observa2iile 7i propunerile 6ormulate n documentele prev4zute la alin* 9,:, acesta va ntocmi o not4 @usti6icativ4 cuprinz3nd argumentele care au condus la nensu7irea observa2iilor 7i propunerilor respective* Art* />* ; 'roiectul de document de politic4 public4 6inalizat con6orm dispozi2iilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, n original, pe suport 53rtie, precum 7i pe e;mail, n vederea includerii la lit* a: a agendei reuniunii de lucru preg4titoare, 6iind nso2it, dup4 caz, de! a: adresa de naintare care va cuprinde lista documentelor ane<ate? b: procesul;verbal al 7edin2ei comitetului interministerial, des647urat4 n condi2iile =ot4r3rii Guvernului nr* >A0//00A privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, dac4 proiectul a 6ost analizat n oricare dintre acestea? c: observa2iile institu2iilor avizatoare 7i nota @usti6icativ4 privind nsu7irea sau nensu7irea acestora, dup4 caz* Art* /1* ; 'roiectul de act normativ 6inalizat con6orm dispozi2iilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, n original, pe suport 53rtie, n copie certi6icat4, precum 7i pe e;mail, n 6i7ier electronic certi6icat, n vederea includerii la lit* a: a agendei reuniunii de lucru preg4titoare, 6iind nso2it, dup4 caz, de! a: adresa de naintare, care va cuprinde n mod obligatoriu! lista documentelor ane<ate, propriet42ile documentelor re6eritoare la num4rul de caractere 7i data ultimei salv4ri, men2ionarea documentului de politic4 public4 la care se re6er4 proiectul de act normativ aprobat de Guvern? b: instrumentul de prezentare 7i motivare? c: avizul de oportunitate pentru proiectele de ordonan24 de urgen24 sau avizul privind ncadrarea n domeniile n care Guvernul este abilitat s4 emit4 ordonan2e, pentru proiectele de ordonan24 elaborate n temeiul legilor de abilitare? d: avizul Cur2ii de Conturi a Rom3niei, al Consiliului Concuren2ei, Consiliului Suprem de Ap4rare a F4rii, Consiliului Economic 7i Social 7i/sau al Consiliului Superior al Magistraturii, dup4 caz? e: tabelul de concordan24? 6: n cazul tratatelor interna2ionale 7i a contractelor de stat ; memorandum? g: observa2iile institu2iilor avizatoare 7i nota @usti6icativ4 privind nsu7irea sau nensu7irea acestora? 5: 6i7a circuitului de avizare, con6orm modelului prev4zut n ane<a nr* A?

i: documente relevante care atest4 valabilitatea rela2iilor de ordin @uridic reglementate de proiectul de act normativ 9documente care certi6ic4 dreptul de proprietate, e<trase de carte 6unciar4, 5ot4r3ri ale autorit42ilor administra2iei publice locale prin care se solicit4 trecerea unor bunuri n domeniul public sau privat al respectivelor unit42i administrativ;teritoriale etc:? @: tabelul comparativ, n situa2ia n care proiectele de acte normative con2in modi6ic4ri 7i/sau complet4ri ale actelor normative n vigoare* Art* /-* ; 'roiectul de act cu caracter individual ntocmit con6orm dispozi2iilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, n original, pe suport 53rtie, n copie certi6icat4, precum 7i pe e;mail, n 6i7ier electronic certi6icat, n vederea includerii la lit* a: a agendei reuniunii de lucru preg4titoare, 6iind nso2it, dup4 caz, de! a: adresa de naintare, care va cuprinde n mod obligatoriu! lista documentelor ane<ate, propriet42ile documentelor re6eritoare la num4rul de caractere 7i data ultimei salv4ri? b: instrumentul de prezentare 7i motivare? c: 6i7a circuitului de avizare, con6orm modelului prev4zut n ane<a nr* A? d: documente relevante care atest4 valabilitatea rela2iilor de ordin @uridic reglementate de proiectul de act cu caracter individual 9documente care atest4 dreptul de proprietate, e<trase de carte 6unciar4, 5ot4r3ri ale autorit42ilor administra2iei publice locale prin care se solicit4 trecerea unor bunuri n domeniul public sau privat al respectivelor unit42i administrativ;teritoriale etc:? e: tabelul comparativ, n situa2ia n care proiectul de act cu caracter individual con2ine modi6ic4ri 7i/sau complet4ri ale actelor normative n vigoare? 6: tabelul de concordan24* Art* +0* ;In situa2ia n care se constat4 lipsa documentelor nso2itoare obligatorii con6orm prezentului regulament, Secretariatul General al Guvernului restituie ini2iatorului documentul mpreun4 cu materialele ane<ate pentru completarea acestora* CA'IT&%"% #I +i' o%i,ii ' e!iale !u rivire la avi%area ordonan,elor de ur-en,) &i a ordonan,elor Guvernului Art* +,* ; 9,: 'roiectele de ordonan24 de urgen24 sunt avizate de c4tre epartamentul pentru Rela2ia cu 'arlamentul din punctul de vedere al oportunit42ii promov4rii acestora, n sensul motiv4rii situa2iei e<traordinare a c4rei reglementare nu poate 6i am3nat4, precum 7i a prezent4rii consecin2elor neadopt4rii proiectului de act normativ n regim de urgen24* 9/: %a primirea avizului de oportunitate din partea epartamentului pentru Rela2ia cu 'arlamentul, ini2iatorul transmite proiectul Secretariatului General al Guvernului, potrivit art* ,>, 7i demareaz4 procedura de avizare, n termenele stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament*

9+: up4 ob2inerea tuturor avizelor, ordonan2ele de urgen24 vor 6i prezentate n reuniunea de lucru preg4titoare, iar apoi vor 6i incluse pe agenda de lucru a 7edin2ei Guvernului* 9.: In situa2ia n care avizul prev4zut la alin* 9,: este negativ, proiectul de ordonan24 de urgen24 va putea 6i re64cut sub 6orma unui proiect de lege 7i va 6i promovat ca atare, cu ndeplinirea tuturor procedurilor prev4zute n prezentul regulament* 9A: ac4 autoritatea care a elaborat proiectul de ordonan24 de urgen24 sus2ine necesitatea promov4rii lui n aceast4 6orm4, c5iar dup4 ob2inerea unui aviz ne6avorabil, acordat n con6ormitate cu prevederile alin* 9,:, proiectul, nso2it de o not4 e<plicativ4 privind motivele neaccept4rii avizului ne6avorabil, se nscrie pe agenda de lucru a 7edin2ei Guvernului n care se va adopta o 5ot4r3re 6inal4* 98: Avizul de oportunitate prev4zut la alin* 9,: este valabil pentru o perioad4 de /0 de zile calendaristice de la data emiterii* Art* +/* ; 9,: 'roiectele de ordonan2e elaborate n temeiul legilor de abilitare a Guvernului, adoptate n temeiul art* ,,A alin* 9,: din Constitu2ie Rom3niei, republicat4, vor 6i avizate de c4tre epartamentul pentru Rela2ia cu 'arlamentul din punctul de vedere al ncadr4rii n domeniile pentru care Guvernul este abilitat s4 emit4 ordonan2e* 9/: %a primirea avizului de oportunitate din partea epartamentului pentru Rela2ia cu 'arlamentul, ini2iatorul transmite proiectul Secretariatului General al Guvernului, potrivit art* ,>, 7i demareaz4 procedura de avizare, n termenele stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament* 9+: In cazul n care avizul prev4zut la alin* 9,: este 6avorabil cu amendamente, ini2iatorii transmit proiectele spre avizare, potrivit art* ,>, numai dup4 re6acerea acestora con6orm avizului* 9.: In situa2ia n care avizul prev4zut la alin* 9,: este ne6avorabil, proiectul va putea 6i re64cut sub 6orma unui proiect de lege 7i va 6i promovat ca atare, cu ndeplinirea tuturor procedurilor prev4zute n prezentul regulament* 9A: 'roiectele de ordonan24 elaborate n temeiul unei legi de abilitare a Guvernului nu pot 6i incluse pe agenda de lucru a Guvernului 64r4 avizul 6avorabil al epartamentului pentru Rela2ia cu 'arlamentul* 98: Avizul prev4zut la alin* 9,: este valabil numai pe perioada de abilitare prev4zut4 n legea de abilitare a Guvernului n temeiul c4reia se elaboreaz4 respectivul proiect de ordonan24* CA'IT&%"% #II /#a#u#ul" !om onen,a" or-ani%area &i de'0)&urarea reuniunii de lu!ru re-)#i#oare &edin,ei Guvernului Art* ++* ; 9,: Reuniunea de lucru preg4titoare 7edin2ei Guvernului este organizat4 de Secretariatul General al Guvernului 7i condus4 de secretarul general al Guvernului sau, dup4 caz, de secretarul general ad@unct, iar n lipsa acestora, de un reprezentant desemnat n acest scop*

9/: Reuniunea de lucru preg4titoare are loc s4pt4m3nal* Art* +.* ; 9,: %a reuniunea de lucru preg4titoare 7edin2ei Guvernului particip4 reprezentan2i, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai Secretariatului General al Guvernului, ai viceprim;ministrului, mini7trilor, mini7trilor de stat, mini7trilor;delega2i cu ns4rcin4ri speciale pe l3ng4 primul;ministru, prev4zu2i n lista Guvernului pentru care 'arlamentul a acordat votul de ncredere, precum 7i consilieri de stat ai primului;ministru, denumi2i n continuare membri permaneni. 9/: %a reuniunea de lucru preg4titoare 7edin2ei Guvernului particip4, n calitate de membri permanen2i, 7i reprezentan2ii structurilor organizatorice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului ai c4ror conduc4tori nu au calitatea de membri ai Guvernului* 9+: Secretarul general al Guvernului poate invita la reuniunea de lucru preg4titoare 7i alte persoane n vederea particip4rii la dezbateri* Art* +A* ; 'entru e6icientizarea procesului de avizare a actelor normative, n ziua stabilit4 pentru des647urarea reuniunii de lucru preg4titoare a 7edin2ei Guvernului, Secretariatul General al Guvernului asigur4 cadrul necesar, inclusiv din punct de vedere logistic, pentru consult4ri 6ormale 7i in6ormale, la nivel decizional 7i de e<per2i, dintre autorit42ile publice ini2iatoare 7i avizatoare, dup4 caz* Art* +8* ; 9,: Agenda reuniunii de lucru preg4titoare este elaborat4 de Secretariatul General al Guvernului 7i se aprob4 de c4tre secretarul general al Guvernului* 9/: Secretariatul General al Guvernului transmite agenda reuniunii de lucru preg4titoare, mpreun4 cu actele incluse n aceasta, membrilor permanen2i 7i participan2ilor, cu cel pu2in /. de ore nainte de reuniunea preg4titoare* Art* +>* ;Agenda reuniunii de lucru preg4titoare 7edin2ei Guvernului cuprinde! a: proiectul agendei de lucru a 7edin2ei Guvernului cuprinz3nd lista proiectelor de acte normative, a proiectelor de documente de politici publice avizate 7i a altor documente? b: lista proiectelor de acte normative 7i alte documente transmise la Secretariatul General al Guvernului 7i neincluse n proiectul agendei de lucru a 7edin2ei Guvernului, inclusiv proiectele de acte normative avizate negativ din punctul de vedere al legalit42ii de Ministerul Custi2iei 7i %ibert42ilor Cet42ene7ti? c: lista proiectelor de acte normative 7i a proiectelor de documente de politici publice pentru care s;a demarat procedura de avizare cuprinz3nd men2ionarea datei e<pir4rii termenelor de avizare, institu2iile avizatoare 7i observa2iile privind ndeplinirea condi2iilor de 6orm4? d: lista proiectelor de acte normative 7i a proiectelor de documente de politici publice supuse procedurilor de transparen24 decizional4?

e: lista proiectelor de acte normative adoptate de Guvern 7i ne6inalizate, precum 7i a proiectelor de documente de politici publice care nu au 6ost re6ormulate ca urmare a modi6ic4rilor aprobate de Guvern? 6: alte aspecte, inclusiv in6ormarea privind sarcinile ncredin2ate n 7edin2a Guvernului ministerelor 7i altor autorit42i publice sau rezultate din acte normative* Art* +1* ; "n proiect de document de politici publice sau un proiect de act normativ poate 6i retras n cadrul reuniunii de lucru preg4titoare, la solicitarea autorit42ii publice ini2iatoare, urm3nd s4 6ie eliminat de ndat4 de pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului* CA'IT&%"% #III +i' o%i,ii rivind anali%a" 'u unerea ' re ado #are (n !adrul &edin,ei Guvernului a roie!#elor de do!umen#e de oli#i!i u$li!e &i a roie!#elor de a!#e norma#ive" re!um &i ro!edura ul#erioar) ado #)rii a!e'#ora Art* +-* ; 9,: 'rimul;ministru stabile7te data, ora 7i locul des647ur4rii 7edin2ei Guvernului pe care o conduce* 9/: 'roiectul agendei de lucru a 7edin2ei Guvernului este ntocmit de Secretariatul General al Guvernului 7i prezentat spre aprobare primului;ministru* 9+: Agenda de lucru a 7edin2ei Guvernului se comunic4 de c4tre Secretariatul General al Guvernului, mpreun4 cu proiectele de documente de politici publice, proiectele de acte normative sau alte documente, precum 7i documentele nso2itoare respective, tuturor membrilor Guvernului, conduc4torilor altor autorit42i publice interesate, precum 7i altor participan2i la 7edin2a Guvernului, cu cel pu2in /. de ore nainte de ziua 7edin2ei Guvernului* Art* .0* ; 9,: Inainte de nceperea dezbaterilor sau n cursul acestora ini2iatorii pot solicita primului;ministru, motivat, retragerea sau am3narea proiectelor de documente de politici publice, proiectelor de acte normative sau a altor documente a6late pe agenda de lucru a 7edin2ei Guvernului* 9/: In cazuri e<cep2ionale, primul;ministru poate aproba ca pe durata des647ur4rii 7edin2ei Guvernului s4 6ie luate n discu2ie 7i proiecte de documente de politici publice, proiecte de acte normative sau alte documente nenscrise pe agenda de lucru, dac4 acestea reclam4 o decizie urgent4 a Guvernului* 9+: In cazul acestor c5estiuni urgente, ini2iatorul are obliga2ia s4 7i nsu7easc4 observa2iile 7i propunerile cu privire la 6orma 7i legalitatea acestor proiecte cuprinse n documentele prev4zute la art* /. 7i /A* Art* .,* ; 9,: ecizia Guvernului cu privire la 6iecare proiect de document de politici publice, proiect de act normativ sau alt document, luat4 ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcat4 prin anun2ul primului;ministru privind adoptarea/ aprobarea, am3narea, respingerea sau retragerea acestuia, dup4 caz*

9/: Stenograma 7edin2ei Guvernului se ntocme7te prin gri@a Secretariatului General al Guvernului 7i se certi6ic4 de c4tre secretarul general al Guvernului* Aceasta re6lect4 5ot4r3rile luate, punctele de vedere, persoanele care au luat cuv3ntul, sarcinile 7i termenele de implementare a sarcinilor* Art* ./* ; 9,: up4 adoptare, Secretariatul General al Guvernului 6inalizeaz4 proiectul de act normativ prin operarea observa2iilor de te5nic4 legislativ4* 9/: ac4 proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ este aprobat cu modi6ic4ri de 6orm4 n 7edin2a Guvernului, ini2iatorul are obliga2ia s4 modi6ice te<tul respectivului proiect de document de politici publice sau de act normativ 7i s4 l transmit4 Secretariatului General al Guvernului* 9+: In situa2ia n care ini2iatorul nu opereaz4 modi6ic4rile aprobate de Guvern, proiectul de act normativ sau proiectul de document de politici publice va 6i repus n mod obligatoriu pe agenda reuniunii de lucru preg4titoare n vederea modi6ic4rii sau retragerii acestuia* Art* .+* ; 9,: 'roiectele de acte normative c4rora li s;au adus modi6ic4ri de 6ond ca urmare a discut4rii 7i adopt4rii lor n 7edin2a Guvernului vor 6i supuse unei noi aviz4ri a Consiliului %egislativ, a Cur2ii de Conturi a Rom3niei, a Consiliului Concuren2ei, a Consiliului Suprem de Ap4rare a F4rii, a Consiliului Economic 7i Social 7i/sau a Consiliului Superior al Magistraturii, dup4 caz* In situa2ia n care, ca urmare a noii aviz4ri de c4tre aceste autorit42i, este necesar4 operarea unor modi6ic4ri de 6ond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va 6i repus n mod obligatoriu pe agenda de lucru a 7edin2ei Guvernului* 9/: Repunerea pe agenda de lucru a 7edin2ei Guvernului este obligatorie 7i n cazul proiectelor de acte normative adoptate potrivit art* .0, dac4! a: acceptarea ulterioar4 a observa2iilor cuprinse n documentele prev4zute la art* // 7i /. determin4 modi6ic4ri de 6ond ale proiectului? b: avizele Consiliului %egislativ, Cur2ii de Conturi a Rom3niei, Consiliului Concuren2ei, Consiliului Suprem de Ap4rare a F4rii, Consiliului Economic 7i Social 7i/sau al Consiliului Superior al Magistraturii sunt negative, dup4 transmiterea de c4tre ini2iator a punctului s4u de vedere la Secretariatul General al Guvernului* 9+: In toate cazurile, dac4 ulterior adopt4rii ini2iatorul solicit4 operarea altor modi6ic4ri, care nu au 6ost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obliga2ia s4 repun4 respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru* Art* ..* ; Ini2iatorul are obliga2ia de a transmite Secretariatului General al Guvernului 6ormele re64cute ale proiectelor de acte normative at3t pe suport 53rtie, n copie certi6icat4, nso2ite de o adres4 care s4 cuprind4 propriet42ile documentelor re6eritoare la num4rul de caractere 7i data ultimei salv4ri, c3t 7i pe e;mail, n 6i7ier electronic certi6icat* Art* .A* ; 9,: up4 7edin2a Guvernului, Secretariatul General al Guvernului va proceda la!

a: de6initivarea actului normativ adoptat, n condi2iile art* ./ 7i .+? b: prezentarea actului normativ adoptat primului;ministru, n vederea semn4rii, 7i mini7trilor care au obliga2ia punerii lui n e<ecutare, n vederea contrasemn4rii* Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie n termen de cel mult /. de ore de la data semn4rii acestuia de c4tre primul;ministru? c: numerotarea actelor normative n cadrul anului calendaristic? actele Guvernului vor purta data 7edin2ei Guvernului n care acestea au 6ost adoptate? d: transmiterea la Senat, la Camera eputa2ilor ori, dup4 caz, la Administra2ia 'reziden2ial4 a proiectelor de legi, nso2ite de e<punerile de motive ale acestora, de 5ot4r3rile de supunere a lor spre adoptare, de tabelul comparativ sau de concordan24, dac4 este cazul, semnate de primul;ministru? e: transmiterea c4tre secretarul general al Camerei eputa2ilor, cu solicitarea public4rii n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, a 5ot4r3rilor 7i ordonan2elor Guvernului, nso2ite, dup4 caz, de instrumentele de prezentare 7i motivare ale acestora, semnate de ministrul sau mini7trii ini2iatori* Sunt e<ceptate de la publicare 5ot4r3rile Guvernului 7i/sau ane<ele acestora care intr4 sub inciden2a art* ,01 alin* 9.: ultima tez4 din Constitu2ia Rom3niei, republicat4, sau a art* / alin* 9/:, a art* ,A lit* e: 7i 6:, a art* ,>, ,1, /+ 7i a art* +, alin* 9,: din %egea nr* ,1///00/ privind protec2ia in6orma2iilor clasi6icate, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, 5ot4r3ri 7i/sau ane<e care se trimit numai institu2iilor interesate* eclasi6icarea 5ot4r3rilor Guvernului 7i/sau a ane<elor acestora se 6ace la solicitarea motivat4 a ini2iatorului, prin 5ot4r3re a Guvernului, n temeiul art* /. alin* 9.: din %egea nr* ,1///00/, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, al art* ,- din Standardele na2ionale de protec2ie a in6orma2iilor clasi6icate n Rom3nia, aprobate prin =ot4r3rea Guvernului nr* A1A//00/, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, 7i al art* , lit* a: din =ot4r3rea Guvernului nr* >1,//00/ privind protec2ia in6orma2iilor secrete de serviciu? 6: publicarea instrumentelor de prezentare 7i motivare pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului? g: transmiterea la Senat, la Camera eputa2ilor ori, dup4 caz, la Administra2ia 'reziden2ial4 a ordonan2elor 7i a ordonan2elor de urgen24 ale Guvernului, nso2ite de e<punerea de motive a proiectelor de legi pentru aprobarea acestora, de 5ot4r3rile de adoptare, de tabelul comparativ sau de concordan24, dac4 este cazul, 7i de avizul Consiliului %egislativ, semnate de primul;ministru* 9/: Secretariatul General al Guvernului transmite secretarului general al Camerei eputa2ilor actele normative adoptate de Guvern, n vederea public4rii, pe suport 53rtie, n copie certi6icat4, nso2ite de o pagin4 care s4 cuprind4 propriet42ile documentului re6eritoare la num4rul de caractere 7i data ultimei salv4ri, precum 7i pe e;mail, n 6i7ier electronic certi6icat*

9+: Certi6icarea se realizeaz4 prin aplicarea 7tampilei Secretariatului General al Guvernului pe 6iecare pagin4, 64r4 a se suprapune pe te<t, iar pentru 6orma electronic4, prin semn4tur4 electronic4* 'entru transmiterea 6ormei electronice se vor desemna anumite persoane din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care vor avea dreptul la semn4tur4 electronic4* 9.: In procesul de publicare, Secretariatul General al Guvernului 7i ini2iatorii actelor normative adoptate de Guvern au obliga2ia de a comunica nent3rziat, n scris, secretarului general al Camerei eputa2ilor date, in6orma2ii 7i preciz4ri, solicitate de acesta sau, n mod nemi@locit, de Regia Autonom4 DMonitorul &6icialE, necesare ndeplinirii cerin2elor legale de publicare* In cazul n care solicitarea de date, in6orma2ii 7i preciz4ri se 6ace pe cale electronic4, r4spunsul se va 6ace tot pe cale electronic4, prin semn4tur4 electronic4* 9A: Transmiterea c4tre Senat 7i Camera eputa2ilor a proiectelor de legi, respectiv a ordonan2elor 7i ordonan2elor de urgen24 potrivit alin* 9,: lit* d: 7i g: se 6ace de c4tre Secretariatul General al Guvernului, acesta comunic3nd epartamentului pentru Rela2ia cu 'arlamentul copii ale tuturor acestor documente, n vederea monitoriz4rii procesului legislativ parlamentar* 98: In vederea public4rii pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului sau, dup4 caz, n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, ini2iatorilor le revine obliga2ia s4 transmit4 Secretariatului General al Guvernului, imediat dup4 adoptare, instrumentul de prezentare 7i motivare, semnat numai de conduc4torul/conduc4torii autorit42ii/ autorit42ilor publice ini2iatoare, care s4 se re6ere la 6orma 6inal4 a actului normativ, precum 7i la avizul Consiliului %egislativ* 9>: In con6ormitate cu dispozi2iile art* >A din Constitu2ia Rom3niei, republicat4, se supun spre dezbatere 7i adoptare! a: Camerei eputa2ilor, ca prim4 Camer4 sesizat4, proiectele de legi prev4zute la art* -/ alin* 91: din Regulamentul Camerei eputa2ilor, aprobat prin =ot4r3rea Camerei eputa2ilor nr* 1/,--., republicat n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, nr* +A din ,8 ianuarie /008, cu modi6ic4rile ulterioare? b: Senatului, ca prim4 Camer4 sesizat4, proiectele de legi prev4zute la art* 11 alin* 9>: din Regulamentul Senatului, aprobat prin =ot4r3rea Senatului nr* /1//00A, publicat4 n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, nr* -.1 din /A octombrie /00A, cu modi6ic4rile ulterioare* Art* .8* ; 9,: Secretariatul General al Guvernului public4 documentele de politici publice aprobate de Guvern pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, n baza de date a documentelor de politici publice, n termen de A zile lucr4toare de la aprobare* 9/: ocumentele de politic4 public4 aprobate de Guvern sunt publicate 7i de c4tre ini2iator pe pagina de internet proprie, n termen de A zile lucr4toare de la aprobare*

9+: ocumentele prev4zute la alin* 9,: 7i 9/: sunt men2inute pe pagina de internet pe toat4 durata valabilit42ii acestora* Art* .>* ; Instrumentele de prezentare 7i motivare, variantele 7i 6ormele succesive ale proiectelor de acte normative, originalul actului normativ adoptat, precum 7i documentele de politici publice se p4streaz4 de Secretariatul General al Guvernului, ast6el nc3t s4 se asigure cunoa7terea ntregului proces de elaborare a actului normativ respectiv* CA'IT&%"% IG +i' o%i,ii rivind de!i%iile rimului1mini'#ru Art* .1* ; 9,: eciziile primului;ministru se emit pe baza 7i n e<ecutarea legilor, a ordonan2elor 7i a 5ot4r3rilor Guvernului* 9/: eciziile primului;ministru se elaboreaz4, se ini2iaz4, se emit 7i se aplic4 n con6ormitate cu prevederile Constitu2iei Rom3niei, republicat4, cu dispozi2iile %egii nr* /.//000, republicat4, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, ale %egii nr* -0//00,, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare, precum 7i cu principiile ordinii de drept* 9+: Autorit42ile publice prev4zute la art* , lit* a: 7i b: pot ini2ia proiecte de decizii ale primului;ministru* Art* .-* ; 9,: Secretariatul General al Guvernului e<amineaz4 proiectul de decizie a primului;ministru din punctul de vedere al con6ormit42ii cu dispozi2iile actelor normative n vigoare 7i cu normele de te5nic4 legislativ4* ac4 Secretariatul General al Guvernului nu are obiec2ii privind proiectul de decizie, acesta este 6inalizat 7i de6initivat* 9/: 'roiectul de decizie care nu corespunde condi2iilor de 6orm4 prev4zute n prezentul capitol este restituit ini2iatorului de c4tre Secretariatul General al Guvernului, n vederea re6acerii lui* Ini2iatorii au obliga2ia de a comunica Secretariatului General al Guvernului, n termen de + zile lucr4toare de la data solicit4rii, toate in6orma2iile 7i documentele necesare de6initiv4rii proiectelor de decizie* 9+: Secretariatul General al Guvernului prezint4 proiectele de decizie primului; ministru, n vederea semn4rii* eciziile primului;ministru sunt contrasemnate de secretarul general al Guvernului* Art* A0* ; 'roiectul de decizie se transmite de c4tre ini2iatorul acestuia Secretariatului General al Guvernului, pe suport 53rtie, n copie certi6icat4, nso2it de o adres4 care s4 cuprind4 propriet42ile documentelor re6eritoare la num4rul de caractere 7i data ultimei salv4ri, precum 7i pe e;mail, n 6i7ier electronic certi6icat* Art* A,* ; up4 semnarea deciziilor de c4tre primul;ministru, Secretariatul General al Guvernului procedeaz4 la! a: numerotarea deciziilor n cadrul anului calendaristic 7i ar5ivarea acestora, n original?

b: transmiterea deciziilor c4tre secretarul general al Camerei eputa2ilor, pe suport 53rtie, n copie certi6icat4, nso2ite de o pagin4 care s4 cuprind4 propriet42ile documentului re6eritoare la num4rul de caractere 7i data ultimei salv4ri, precum 7i pe e;mail, n 6i7ier electronic certi6icat, cu solicitarea public4rii n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I? c: comunicarea deciziilor c4tre autorit42ile publice care au obliga2ia punerii lor n aplicare, dup4 publicarea acestora n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I* Art* A/* ; 9,: eciziile primului;ministru se public4 n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, n termen de cel mult ,A zile lucr4toare de la data emiterii lor* $epublicarea atrage ine<isten2a deciziilor* 9/: $u sunt supuse regimului de publicare n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, deciziile primului;ministru clasi6icate potrivit legii* 9+: eciziile primului;ministru produc e6ecte de la data public4rii n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, dac4 n cuprinsul lor nu este prev4zut4 o dat4 ulterioar4* Art* A+* ; C5eltuielile determinate de publicarea n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, a deciziilor primului;ministru se suport4 de Regia Autonom4 DMonitorul &6icialE, din bugetul propriu, n con6ormitate cu prevederile %egii nr* /0//,--1 privind organizarea Monitorului &6icial al Rom3niei, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare* CA'IT&%"% G +i' o%i,ii rivind ordinele" in'#ru!,iunile &i !elelal#e a!#e norma#ive emi'e de !ondu!)#orii mini'#erelor &i ai !elorlal#e or-ane de ' e!iali#a#e ale admini'#ra,iei u$li!e !en#rale" re!um &i de re0e!,i Art* A.* ; 9,: &rdinele cu caracter normativ, instruc2iunile 7i alte asemenea acte ale conduc4torilor ministerelor 7i ai celorlalte organe de specialitate ale administra2iei publice centrale, precum 7i cele ale pre6ec2ilor se emit pe baza 7i n e<ecutarea legilor, a ordonan2elor, a 5ot4r3rilor Guvernului 7i a legisla2iei comunitare* 9/: &rdinele cu caracter normativ ale conduc4torilor ministerelor 7i ai celorlalte organe de specialitate ale administra2iei publice centrale care transpun legisla2ia comunitar4, care creeaz4 cadrul @uridic necesar aplic4rii acesteia sau care prezint4 relevan24 comunitar4 sunt transmise epartamentului pentru A6aceri Europene n vederea evalu4rii compatibilit42ii prevederilor acestora cu dreptul comunitar, naintea semn4rii de c4tre conduc4torii autorit42ilor emitente* 9+: &rdinele, instruc2iunile 7i alte asemenea acte se emit cu ncadrarea n termenul stabilit 7i cu indicarea e<pres4 a temeiului legal* 9.: &rdinele, instruc2iunile 7i alte asemenea acte vor 6i elaborate respect3ndu;se normele de te5nic4 legislativ4 prev4zute de %egea nr* /.//000, republicat4, cu modi6ic4rile 7i

complet4rile ulterioare, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autorit42ii publice respective, 7i vor 6i avizate n mod obligatoriu de compartimentul @uridic propriu* 9A: Actele prev4zute la alin* 9,: se semneaz4 numai de conduc4torii autorit42ilor publice emitente* Art* AA* ; 9,: &rdinele, instruc2iunile 7i alte asemenea acte cu caracter normativ ale mini7trilor 7i conduc4torilor celorlalte organe de specialitate ale administra2iei publice centrale se public4 n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, prin gri@a acestora* 9/: 're6ec2ii vor dispune publicarea ordinelor emise n monitoarele o6iciale ale @ude2elor sau al municipiului (ucure7ti, potrivit reglement4rilor n vigoare* 9+: $u sunt supuse regimului de publicare n Monitorul &6icial al Rom3niei, 'artea I, ordinele, instruc2iunile 7i alte acte cu caracter normativ clasi6icate potrivit legii, precum 7i cele cu caracter individual* CA'IT&%"% GI Moni#ori%area 'ar!inilor (n!redin,a#e au#ori#),ilor u$li!e de !)#re Guvern Art* A8* ; 9,: Secretariatul General al Guvernului monitorizeaz4 ndeplinirea sarcinilor ncredin2ate autorit42ilor administra2iei publice n actele adoptate de Guvern* 9/: %a e<pirarea termenului de ndeplinire a sarcinii, Secretariatul General al Guvernului solicit4 ministerelor 7i celorlalte autorit42i ale administra2iei publice in6orma2ii cu privire la stadiul ndeplinirii sarcinii* Ministerele 7i celelalte autorit42i ale administra2iei publice in6ormeaz4 Secretariatul General al Guvernului cu privire la progresul nregistrat n ndeplinirea sarcinii sau comunic4 motivele pentru nt3rzierea ndeplinirii sarcinii, precum 7i termenul n care se va ndeplini sarcina, n termen de ,0 zile de la primirea solicit4rii* 9+: Secretariatul General al Guvernului prezint4 n reuniunea de lucru preg4titoare stadiul sarcinilor* Art* A>* ; 9,: Secretariatul General al Guvernului monitorizeaz4 sarcinile rezultate din 7edin2a Guvernului 7i le comunic4 ministerelor 7i autorit42ilor publice* 9/: ac4 nu se dispune alt6el, termenul de ndeplinire a sarcinilor rezultate din 7edin2a Guvernului este de +0 de zile* 9+: %a e<pirarea termenului de ndeplinire a sarcinii, Secretariatul General al Guvernului solicit4 ministerelor 7i celorlalte autorit42i ale administra2iei publice in6orma2ii cu privire la stadiul ndeplinirii sarcinii* Ministerele 7i celelalte autorit42i ale administra2iei publice in6ormeaz4 Secretariatul General al Guvernului cu privire la progresul nregistrat n ndeplinirea sarcinii sau comunic4 motivele pentru nt3rzierea ndeplinirii sarcinii, precum 7i termenul n care se va ndeplini sarcina, n termen de ,0 zile de la primirea solicit4rii* 9.: Secretariatul General al Guvernului prezint4 n reuniunea de lucru preg4titoare stadiul sarcinilor*

CA'IT&%"% GII Re u$li!area &i re!#i0i!area a!#elor norma#ive ado #a#e de Guvern Art* A1* ;Actul normativ modi6icat sau completat n mod substan2ial va 6i republicat, con6orm dispozi2iilor art* 81 din %egea nr* /.//000, republicat4, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare* Art* A-* ; 9,: In cazul n care dup4 publicarea actelor normative adoptate de Guvern se descoper4 erori materiale n cuprinsul acestora, se procedeaz4 la publicarea unei note cuprinz3nd recti6ic4rile necesare* 9/: Recti6icarea te<telor actelor normative adoptate de Guvern se 6ace cu avizul Consiliului %egislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului adresat4 secretarului general al Camerei eputa2ilor* In acest sens, autorit42ile publice ini2iatoare ale proiectelor de acte normative care con2in erori materiale au obliga2ia de a transmite Secretariatului General al Guvernului te<tele vizate, n 6orma recti6icabil4, @usti6ic3nd necesitatea ndrept4rii erorii materiale, cu solicitarea de a se dispune recti6icarea necesar4 n con6ormitate cu dispozi2iile %egii nr* /.//000, republicat4, cu modi6ic4rile 7i complet4rile ulterioare* CA'IT&%"% GIII +i' o%i,ii rivind ln-erile reala$ile 0ormula#e (m o#riva unui a!# al Guvernului 'au a unei de!i%ii a rimului1mini'#ru Art* 80* ; 9,: Guvernul Rom3niei, n condi2iile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate s4 revoce/modi6ice actele adoptate/aprobate numai dac4 acestea nu au produs e6ecte @uridice* 9/: 'l3ngerea prealabil4 se adreseaz4 Guvernului, se nregistreaz4 la Secretariatul General al Guvernului 7i se comunic4 de ndat4 ini2iatorului actului atacat* 9+: Ini2iatorul are obliga2ia s4 reanalizeze actul 7i s4 propun4 Guvernului, n termen de > zile de la primirea pl3ngerii, men2inerea, modi6icarea sau, dup4 caz, revocarea actului atacat* 9.: In situa2ia n care propune modi6icarea sau revocarea actului atacat, ini2iatorul va ntocmi o not4 care va 6i supus4 aprob4rii Guvernului* 9A: Solu2ia adoptat4 de Guvern se comunic4 contestatorului, n termenul legal, de c4tre Secretariatul General al Guvernului* Art* 8,* ; 9,: In situa2ia n care mpotriva unei decizii a primului;ministru se 6ormuleaz4 o pl3ngere prealabil4 n condi2iile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, Secretariatul General al Guvernului comunic4 de ndat4 ini2iatorului, care are obliga2ia s4 reanalizeze actul respectiv 7i s4 comunice Secretariatului General al Guvernului, n termen de > zile de la solicitare, propuneri de men2inere, de modi6icare ori de revocare a acestuia, numai dac4 acesta nu a produs e6ecte @uridice*

9/: In cazul n care ini2iatorul propune men2inerea deciziei primului;ministru, Secretariatul General al Guvernului comunic4 acest lucru persoanei care a 6ormulat pl3ngerea prealabil4* 9+: ac4 ini2iatorul constat4 c4 pl3ngerea prealabil4 este ndrept42it4, acesta are obliga2ia de a promova un proiect de modi6icare sau de revocare, dup4 caz, a deciziei primului;ministru contestate, respect3nd dispozi2iile prezentului regulament 7i ale legisla2iei privind contenciosul administrativ* CA'IT&%"% GI# +i' o%i,ii #ran%i#orii &i 0inale Art* 8/* ; 'roiectele de documente de politici publice sau proiectele de acte normative a6late pe circuitul de avizare la momentul intr4rii n vigoare a prezentului regulament se adopt4 con6orm dispozi2iilor legale n vigoare la momentul ini2ierii lor* Art* 8+* ; "rm4toarele ane<e 6ac parte integrant4 din prezentul regulament! a: ane<a nr* ,, cuprinz3nd modelul adresei de naintare care nso2e7te proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ care este supus procedurii de consultare public4 7i consultare preliminar4 interinstitu2ional4? b: ane<a nr* /, cuprinz3nd modelul adresei de naintare care nso2e7te proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ care se transmite c4tre Secretariatul General al Guvernului la nc5eierea procesului de elaborare, redactat4 de institu2ia ini2iatoare? c: ane<a nr* +, cuprinz3nd modelul tabelului de concordan24? d: ane<a nr* ., cuprinz3nd modelul adresei de naintare a proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ c4tre institu2iile avizatoare, redactat4 de institu2ia ini2iatoare? e: ane<a nr* A, cuprinz3nd modelul 6i7ei circuitului de avizare* ANEXA Nr. 1 la regulament ; model ; Adre') de (nain#are C4tre Secretariatul General al Guvernului Ini2iator***************************************** Titlul proiectului**************************** #4 transmitem varianta electronic4 a proiectului**************, n vederea nscrierii pe agenda reuniunii preg4titoare, lit* d:* 'roiectul de act normativ/document de politici publice a 6ost a6i7at pe site;ul institu2iei noastre la data de*********, n vedereaconsult4rii publice, n condi2iile %egii nr* A///00+ privind transparen2a decizional4 n administra2ia public4, precum 7i a consult4rii preliminare interinstitu2ionale*

Conductorul instituiei, ******************************************************* 9numele, prenumele 7i semn4tura: Adresa a 6ost redactat4 de*************************************************** 9numele, prenumele 7i semn4tura: ANEXA Nr. 2 la regulament ; model ; Adre') de (nain#are C4tre Secretariatul General al Guvernului Ini2iator***************************************** Titlul proiectului**************************** #4 transmitem al4turat proiectul**************, n vederea nscrierii pe agenda reuniunii preg4titoare, lit* c:* 'roiectul de act normativ/document de politici publice a 6ost transmis n vederea aviz4rii c4tre! ; institu2ie avizatoare,************************************************? ; institu2ie avizatoare,************************************************? ; institu2ie avizatoare,************************************************* ocumentul n 6ormat electronic poate 6i consultat at3t pe site;ul institu2iei noastre, c3t 7i pe cel al Secretariatului General al Guvernului* 'rin prezenta adres4 de naintare con6irm4m 6aptul ca te<tul proiectului de act normativ prezentat pe suport 53rtie este identic cu cel prezentat n varianta electronic4 la adresa de e;mail! sgg*pregatitoareHgov*ro, n data de************************* Conductorul instituiei, ******************************************************* 9numele, prenumele 7i semn4tura: Adresa a 6ost redactat4 de*************************************************** 9numele, prenumele 7i semn4tura: ANEXA Nr. 3 la regulament ; model ; Ta$el de !on!ordan,) Actul normativ comunitar ce urmeaz4 a 6i transpus n legisla2ia na2ional4 9tipul, nr*, data, titlul: 'roiectul de act normativ na2ional care transpune actul comunitar 9tipul, titlul:********************* A!#ul norma#iv !omuni#ar .roie!#ul de a!# norma#iv na,ional +i0eren,e O$'erva,ii

Ar#.*.ara-ra0 1

.revederi 2

Ar#*Alin. 2

.revederi 3 5 6

,* Se va men2iona, n ordine, articolul/paragra6ul din actul comunitar ce urmeaz4 a 6i transpus* /* #or 6i transcrise prevederile comunitare cuprinse n articolul/paragra6ul men2ionat n coloana ,* +* Se va men2iona articolul/alineatul din proiectul de act normativ na2ional care transpune prevederile comunitare* .* #or 6i transcrise prevederile na2ionale cuprinse n articolul/alineatul men2ionat n coloana +* A* #or 6i men2ionate di6eren2ele ntre prevederile comunitare 7i cele ale proiectului de act normativ 9dac4 e<ist4 asemenea di6eren2e:* 8* In cazul n care e<ist4 di6eren2e ntre proiectul de act normativ na2ional 7i legisla2ia comunitar4 transpus4, vor 6i e<puse motivele pentru care nu au 6ost transpuse integral prevederile comunitare* Se vor insera orice alte men2iuni, e<plica2ii, trimiteri etc* $&TI! Ini2iatorul/coini2iatorii actului normativ va/vor completa tabelul de concordan24 odat4 cu elaborarea proiectului respectiv, l va/vor ane<a la e<punerea de motive/nota de 6undamentare 7i l va/vor transmite epartamentului pentru A6aceri Europene* ANEXA Nr. 4 la regulament ; model ; Adre') de (nain#are C4tre! 9institu2ia avizatoare:*************************** Ini2iator!********************************** Titlul proiectului!********************* #4 transmitem al4turat proiectul********************************************************************************************, n vederea aviz4rii acestuia* 'roiectul de act normativ/document de politici publice a 6ost transmis n data de*******************c4tre Secretariatul General al Guvernului, n vederea includerii pe agenda reuniunii preg4titoare, lit* c:* ocumentul n 6ormat electronic poate 6i consultat at3t pe site;ul institu2iei noastre, c3t 7i pe cel al Secretariatului General al Guvernului* Conductorul instituiei, ******************************************************* 9numele, prenumele 7i semn4tura:

Adresa a 6ost redactat4 de*************************************************** 9numele, prenumele 7i semn4tura: ANEXA Nr. 5 la regulament ; model ; 4i&a !ir!ui#ului de avi%are Ti#lul 5ni,ia#or Avi%a#ori +a#a 'oli!i#)rii +a#a o$,inerii +a#a #ran'mi#erii la roie!#ulu avi%ului avi%ului /e!re#aria#ul i General al Guvernului en#ru in!luderea e a-enda de lu!ru a &edin,ei Guvernului inistru!"ecretar de stat ******************************************************************************** 9numele, prenumele 7i semn4tura: #ersoana responsabil cu elaborarea proiectului, ******************************************************************************** 9numele, prenumele, 6unc2ia 7i num4rul de tele6on: