Sunteți pe pagina 1din 7

Bugetele locale

Organizarea finantelor locale Finantele publice locale isi au originea in autonomizarea autoritatilor teritoriale in administrarea comunitatilor respective. Comunitatile locale reprezinta colectivitati umane, delimitate teritorial din punct de vedere politic si administrativ, care au autoritati publice diferite de cele ale statului. Aceasta este o conditie a autonomiei financiare, deoarece autonomia administrativa nu ar fi posibila fara autonomia financiara, care-i asigura suportul financiar al functionarii. Organizarea distincta a finantelor locale pe baza autonomiei lor financiare este necesara deoarece:
o

o o o o

comunitatile locale cunosc, cel mai bine, posibilitatile proprii privind resursele banesti de provenienta publica si in special nevoile privind cheltuielile ce trebuie acoperite; permite degrevarea finantelor centrale de o seama de cheltuieli; reduce numarul si amploarea fluxurilor banesti intre cele doua niveluri structurale ale finantelor publice; permite o urmarire mai buna a modului cum sunt folosite fondurile financiare publice constituite; finantele locale satisfac mai bine cerintele de utilitati publice in teritoriu, cum ar fi: construirea de drumuri, politia, iluminatul public, gospodaria comunala, s.a.

roblema care trebuie studiata si rezolvata este p!na unde se poate intinde autonomia financiara, respectiv c!t trebuie sa reprezinte centralizarea si c!t descentralizarea in domeniul finantelor publice. "n fiecare tara, raportul dintre finantele publice centrale si cele locale este diferit. #radul de centralizare financiara difera in functie de concentrarea administratiei tarii, de gradul in care organele locale sunt subordonate conducerii centrale. roblemele ma$ore, de interes national, strategic, apartin finantarii centrale, o alta modalitate nefiind posibila %apararea, ordinea publica statala, administratia de stat, relatiile externe, sanatatea, invatam!ntul, stiinta etc.&. 'escentralizarea financiara incepe sa functioneze dincolo de limita de la care aria utilizarii bunurilor si serviciilor publice de interes national incepe sa se restr!nga, iar costul comparativ al luarii deciziilor la nivel central devine prea ridicat %este cazul anumitor utilitati cum sunt: construirea de drumuri, politia, iluminatul public, gospodaria comunala, transporturile locale, scolile s.a.&.

"ndiferent de gradul de autonomie a comunitatilor locale, se apreciaza ca la descentralizarea financiara trebuie avute in vedere urmatoarele principii:
o o o

principiul diversitatii, explicat pe seama varietatii de forme si a masurii diferite a solicitarilor de bunuri si servicii publice; principiul echivalentei in finantarea serviciilor publice, explicat pe baza beneficiilor geografice pe care acestea le aduc cetatenilor; principiul acceptarii costului descentralizarii, determinat de diferentele fiscale regionale, care se interfereaza cu rasp!ndirea in spatiu a activitatilor economice; principiul redistribuirii si stabilizarii centralizate, impus de realitatea conform careia comunitatile locale nu dispun de instrumentele macroeconomice pentru infaptuirea unor obiective de importanta nationala; principiul compensarii fluxurilor financiare dintre colectivitati, cauzate de transferurile involuntare de venituri, pe seama deosebirilor economice si care pre$udiciaza infaptuirea programelor de cheltuieli pentru unele din acestea; principiul asigurarii serviciilor sociale vitale, conform caruia aceasta sarcina cade in seama autoritatilor centrale; #uvernul trebuie sa ofere minimum de servicii publice esentiale %sanatate, siguranta sociala, educatie& tuturor cetatenilor tarii; principiul accesului echitabil la resursele financiare publice, determinat de situatia unor colectivitati locale a caror balanta de nevoi si capacitate fiscala este deficitara, necesit!nd compensarea minusului de resurse prin transferuri guvernamentale, pe seama unei scheme prestabilite; principiul echilibrului financiar, conform caruia repartizarea intre nivelurile de autoritate publica ale finantelor publice trebuie sa asigure exercitarea conducerii in limita atributiilor si competentelor ce revin fiecareia %adica, resursele financiare publice trebuie redistribuite, deopotriva, pentru acoperirea cheltuielilor cu functionarea sectorului public in administrarea statului si in aceea a colectivitatii locale&.

"n (om!nia, organizarea teritoriala a finantelor publice este asezata pe impartirea tarii in unitati administrativ-teritoriale, fiind structurata pe niveluri ierarhice in limitele fiecarei unitati administrative: $udete, municipii, orase, comune. 'in punct de vedere $uridic,organele financiare teritoriale sunt institutii ale administratiei publice, cu administratie si gestiune proprie de institutie. )fera lor de actiune difera, dupa nivelul organizatoric, astfel: o 'irectiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, la nivel de $udet si municipiul *ucuresti; o Administratiile financiare, la nivelul municipiilor si sectoarelor municipiului *ucuresti; o Circumscriptiile financiare, la orase; o erceptiile rurale si agentii fiscali, la nivelul comunelor.

,oate aceste organe sunt indrumate si controlate de catre 'irectia #enerala a Finantelor ublice si Controlului Financiar de )tat, a carei structura organizatorica cuprinde: o 'irectia de trezorerie, cu serviciile: contabilitatea trezoreriei; metodologie, verificare si control; buget; o 'irectia impozite si taxe, cu serviciile: constatare si impunere persoane fizice; constatare si impunere persoane $uridice; urmarire persoane $uridice; urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor si altor venituri; biroul pentru evidenta si valorificarea bunurilor; serviciul ,-A; o 'irectia controlului financiar de stat, cu serviciile: controlul financiar la regii si societati comerciale; control financiar la institutii publice si agenti economici privati; controlul financiar la societati comerciale de turism si prestari servicii; o #arda financiara, structurata pe trei divizii. Nivelul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale *ugetul local reprezinta actul in care se inscriu veniturile si cheltuielile colectivitatilor locale, pe o perioada de un an. *ugetele locale sunt instrumente de planificare si conducere a activitatii financiare a unitatilor administrativ-teritoriale care au personalitate $uridica %comuna, oras, municipiu, sector al municipiului *ucuresti, $udet, municipiul *ucuresti&. )tructura bugetelor locale evidentiaza:
o o o

gradul de autonomie a administratiei locale fata de puterea centrala si legaturile existente intre diferitele administratii teritoriale; fluxurile formarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor administratiilor locale; modalitatea de finantare a cheltuielilor pe destinatii si de acoperire a deficitelor.

Conform clasificatiilor economice si functionale O./, folosite in raportarile statistice internationale, structura veniturilor si a cheltuielilor bugetelor locale este comuna cu cea a bugetului de stat %central& si se prezinta astfel: ". -enituri: 0. -eniturile proprii ale bugetelor locale: o sunt reglementate prin 1egea privind finantele publice si 1egea privind finantele publice locale; o cuprind:
o

impozitele, taxele si varsamintele de venituri cuvenite de la agenti economici si institutii publice de importanta locala; impozitele si taxele locale %de la populatie sau de la persoanele $uridice&.

+. -enituri atribuite, in care intra sumele defalcate din anumite venituri cuvenite, potrivit legii, bugetului de stat. 2

2. ,ransferuri acordate de la bugetul de stat pentru finantarea unor obiective de interes national, dar care sunt organizate si controlate eficient de catre organele locale %cum sunt actiunile de protectie sociala, unele investitii etc.&; 3. "mprumuturile contractate pe piata financiara interna sau externa, fie direct, in numele organelor administratiei publice locale, fie garantate de catre #uvern. "". Cheltuieli: 0. Autoritatile executive %)erviciile publice generale&; +. "nvatam!nt, sanatate, cultura si religie, asistenta sociala, a$utoare si indemnizatii %Actiuni social-culturale&; 2. )ervicii, dezvoltare publica si locuinte; 3. ,ransporturi, agricultura, alte actiuni economice %Actiuni economice&; 4. Alte actiuni; 5. Fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, plata dob!nzilor si a comisioanelor aferente; 6. lati de dob!nzi si comisioane %'atoria publica si altele&; 7. (ambursari de imprumuturi %(ambursari de imprumuturi si pentru echilibrare bugetara&; 8. Fonduri de rezerva; 09. Cheltuieli cu destinatie speciala %Finantate din fonduri speciale&. "n (om!nia, sursele de formare a veniturilor bugetelor locale sunt urmatoarele: 0. "mpozite, taxe si alte venituri, precum si cotele aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si bugetelor locale. Consiliile locale, consiliile $udetene si Consiliul general al municipiului *ucuresti stabilesc impozitele si taxele locale. +. -!nzarea sau valorificarea materialelor obtinute ca urmare a casarii activelor fixe sau din v!nzarea unor bunuri materiale. Aceste sume constituie venituri ale bugetelor locale sau ale institutiilor %care nu sunt finantate integral de la bugetul local& si servesc la finantarea investitiilor. 2. )umele incasate din v!nzarea bunurilor apartin!nd domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale sunt venituri cu destinatii speciala si servesc la finantarea investitiilor.

3. )umele incasate din valorificarea bunurilor confiscate, in functie de subordonarea institutiilor care au dispus confiscarea. 4. ,ransferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat, aprobate anual prin legea bugetului de stat, pe ansamblul fiecarui $udet si municipiul *ucuresti. 5. "mprumuturile contractate pe piata financiara interna sau externa pentru:
o o

finantarea de investitii publice de interes local; refinantarea datoriei publice locale.

Datoria publica locla se ramburseaza din resursele aflate la dispozitia unitatilor administrativ-teritoriale cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala.
Dan Moraru, Mihai dumitrescu , Cristina Stanescu Oana preda- inante publice!sinteze, aplicatii, teste-grila, editura economica, bucuresti "##$ p %%- $& 'he.(oinea,) inan*e locale), +ditura ,unimea, -a.i "##", pag. ...

/rocesul bugetar la nivelul colectivitatilor locale din 0om1nia rocedura elaborarii, aprobarii si executarii bugetelor locale are la baza principiul autonomiei locale prevazut at!t de 1egea finantelor publice, c!t si de 1egea administratiei publice locale nr. 58:0880. ;etodologia elaborarii si executiei bugetelor locale este stabilita de ;inisterul Finantelor, ca si in cazul bugetului de stat. <laborarea proiectelor bugetelor locale este de competenta primarilor in cazul bugetelor comunale si orasenesti si a presedintilor consiliilor $udetene in ceea ce priveste bugetele $udetelor. roiectele bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale se elaboreaza pe baza proiectelor de bugete ale administratiei proprii din subordine, in etapele prevazute pentru bugetul de stat. roiectele bugetelor locale, concentrate pe $udete si municipiul *ucuresti, se prezinta ;inisterului Finantelor in scopul corelarii acestora cu proiectele de bugete ale ministerelor si altor organe centrale de stat. Conform dispozitiilor legale, aprobarea bugetelor locale este de competenta consiliilor comunale, orasenesti si $udetene. 'in punct de vedere procedural, proiectele bugetelor anuale ale comunelor si oraselor %implicit al municipiilor& sunt supuse aprobarii consiliilor locale de catre primari, iar proiectele bugetelor $udetene sunt supuse aprobarii consiliilor $udetene de catre presedintii acestora. entru aprobarea bugetelor locale, conform dispozitiilor 1egii administratiei publice locale privind procedura bugetara locala, sunt necesare urmatoarele acte procedurale: 4

publicarea proiectelor de buget anuale, astfel inc!t locuitorii sa aiba posibilitatea de a cunoaste prevederile de venituri si cheltuieli publice locale, de a le contesta %daca este cazul& in termen de 04 zile de la data publicarii lor; supunerea proiectelor de bugete spre deliberare consiliilor competente, in prima sedinta a acestor consilii dupa expirarea termenului de 04 zile de la data publicarii, insotite de raportul primarului sau al presedintelui consiliului $udetean, precum si de contestatiile depuse impotriva datelor cuprinse in respectivele proiecte de bugete; deliberarea prevederilor de venituri si cheltuieli bugetare de catre membrii comisiilor locale si, respectiv, $udetene cu obligatia de pronuntare asupra contestatiilor depuse, urmata de votarea pe articole si adoptarea bugetului local.

otrivit 1egii administratiei publice locale nr. 58:0880 sedintele consiliilor locale convocate in scopul aprobarii bugetelor locale, ca si sedintele in care se discuta probleme ale bugetelor locale trebuie sa fie publice. "n cadrul deliberarii in scopul aprobarii bugetelor locale se dezbat si se stabilesc impozitele, taxele si celelalte venituri publice locale, categoriile de cheltuieli, precum si, daca este cazul, imprumuturile si transferurile necesare pentru echilibrarea bugetelor respective. *ugetele locale se adopta %aproba& prin hotar!ri ale consiliilor comunale, orasenesti si $udetene, pe baza votului a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului. 'upa aprobarea de catre organele locale, 'irectiile generale ale finantelor publice ale $udetelor si municipiului *ucuresti intocmesc si transmit ;inisterului Finantelor bugetele pe ansamblul fiecarui $udet si pe celelalte subdiviziuni, impreuna cu repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor, pe structura clasificatiei bugetare. <xecutia bugetelor locale cuprinde actele si operatiunile de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor prevazute si autorizate prin actele decizionale de aprobare a acestor bugete. <xecutia partii de venituri a bugetelor locale este urmarita de catre perceptorii si casierii din comune, de catre functionarii serviciilor de impozite, taxe si alte venituri din organele financiare ale celorlalte unitati administrativ-teritoriale. <xecutia de casa a bugetelor locale se efectueaza prin trezoreriile locale sau prin unitatile bancare stabilite sa incaseze veniturile bugetare locale prevazute de normele $uridice in vigoare, sa finanteze cheltuielile acestor bugete in limita creditelor bugetare aprobate. <xecutia partii de cheltuieli a bugetelor locale se bazeaza, la fel ca si executia partii de cheltuieli a bugetului statului, pe procedeul =creditelor bugetare> intrebuintate cu aprobarea unor ordonatori de credite. Ordonatorii principali de credite pentru bugetele locale sunt presedintii consiliilor $udetene si primarii celorlalte unitati administrativ-teritoriale. Ordonatorii secundari sau tertiari de credite bugetare sunt conducatorii institutiilor sau serviciilor publice cu personalitate $uridica din subordinea fiecarui consiliu local, $udetean si Consiliu #eneral al ;unicipiului *ucuresti. rocesul de repartizare se deruleaza astfel: o repartizarea efectuata de catre ordonatorii principali intre bugetul propriu si bugetele ordonatorilor subordonati; 5

o o

repartizarea efectuata de catre ordonatorii secundari ai creditelor bugetare aprobate pe unitatile subordonate si a celor cuprinse in bugetul propriu; ordonatorii tertiari utilizeaza creditele ce le-au fost repartizate.

Competentele privind finantarea cheltuielilor revin ordonatorilor principali de credite bugetare. Finantarea cheltuielilor se realizeaza prin deschideri de credite bugetare in limitele cheltuielilor aprobate, conform destinatiei si in raport de gradul de folosire a sumelor puse anterior la dispozitie. <fectuarea cheltuielilor din bugetele locale si ale institutiilor publice finantate din aceste bugete este supusa conditiilor specifice procedurii de anga$are, constatare a lichiditatii, ordonantare si plata a tuturor cheltuielilor din bugetul statului. ,ransferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale se efectueaza, in limitele prevazute, de catre ;inisterul Finantelor, prin 'irectiile generale ale finantelor publice, la cererea ordonatorilor principali, in functie de necesitatile executiei bugetare. "n situatiile in care in executia bugetelor locale apar goluri temporare de casa, acestea pot fi acoperite, p!na la incasarea veniturilor bugetare, pe seama resurselor aflate in conturile de trezorerie ale statului. ,rimestrial, ordonatorii principali de credite intocmesc dari de seama contabile asupra executiei bugetare pe care le transmit ;inisterului Finantelor, prin 'irectiile generale ale finantelor publice. entru stabilirea rezultatelor finale ale executiei bugetelor locale, ordonatorii principali de credite intocmesc conturile anuale de executie a bugetelor locale pe care le transmit spre aprobare consiliilor $udetene, Consiliului #eneral al ;unicipiului *ucuresti si consiliilor locale. "n cadrul contului anual al executiei bugetului local se inscriu: 0. la venituri:
o o o

prevederile aprobate initial; prevederile bugetare definitive; incasarile realizate.

+. la cheltuieli: a. creditele aprobate initial; b. creditele definitive; c. platile efectuate. e baza acestor date se stabileste rezultatul executiei.