Sunteți pe pagina 1din 19

FORMULARE

FORMULAR 1 OPERATOR ECONOMIC S.C. CIVITAS PS S.R.L. Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. .......... ! ..........

SCRISOARE "E INAINTARE Catre C.N. TRANSELECTRICA S.A.# Sucursala de Trans$ort Craio%a Str. Brestei, nr.5 Ca urmare a anuntului de participare publicat in SEAP, nr.149390 din19.02.2014, privind aplicarea pr cedurii pentru atribuirea c ntractului !Servicii speciali"ate de pa"a si interventie in biectivele S# Crai va$ c d CP% &9&13000'5 n i S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. va transmitem alaturat urmat arele, 1. Scris are de -aran.ie/0P 11111111/2seria/num3rul, emitentul4 privind -aran.ia pentru participare, 5n cuantumul 6i 7 rma stabilite de dumneav astr3 prin d cumenta.ia pentru atribuire. 2. C letul si-ilat 6i marcat 5n m d vi"ibil, c n.in8nd, 5n ri-inal 6i intr'un num3r de11..c pii9 a4 7erta b4 d cumentele care 5ns .esc 7erta. Avem speran.a c3 7erta n astr3 este c respun"3t are 6i va satis7ace cerin.ele. :ata c mpletari, 12.03.2014 Cu stima, O$erator econo&ic' S.C. CIVITAS PS S.R.L. 2semnatura aut ri"ata4

OPERATOR ECONOMIC S.C. CIVITAS PS S.R.L.

FORMULARUL (

"ECLARATIE PRIVIN" CALITATEA "E PARTICIPANT LA PROCE"URA 1. Subsemnatul, repre"entant imputernicit al S.C. CIVITAS PS S.R.L.' declar pe pr prie raspundere , sub sanctiunile aplicabile 7aptei de 7als in acte publice ca , la pr cedura de licitatie desc;isa pentru atribuirea c ntractului de ac;i"itie publica avand ca biect )Ser%icii s$eciali*ate de $a*a si inter%entie in o+iecti%ele ST Craio%a, cod CPV -.-1/(((01, r-ani"ata de C.<. #ranselectrica S.A.= Sucursala de #ransp rt Crai va, particip si depun 7erta , in nume pr priu9 o ca as ciat in cadrul as ciatiei1111111.. o ca subc ntractant al1111111 ( se bifeaza optiunea corespunzatoare4 2. Subsemnatul declar ca , nu sunt membru al nici unui -rup sau retele de perat ri ec n mici9 o sunt membru in -rupul sau reteaua a carei lista cu date de recun astere pre"int in ane>a . 2 se bifeaza optiunea corespunzatoare4 3.Subsemnatul declar ca v i in7 rma imediat aut ritatea c ntractanta daca v r interveni m di7icari in pre"enta declaratie la rice punct pe parcursul derularii pr cedurii de atribuire a c ntractului de ac;i"itie publica sau , in ca"ul in care v m 7i desemnati casti-at ri , pe parcursul derularii c ntractului de ac;i"itie publica. 4. :e asemenea declar ca in7 rmatiile 7urni"ate sunt c mplete si c recte in 7iecare detaliu si intele- ca aut ritatea c ntractanta are dreptul de a s licita , in sc pul veri7icarii si c n7irmarii declaratiil r, situatiil r si d cumentel r care ins tesc 7erta, rice in7 rmatii suplimentare in sc pul veri7icarii datel r din pre"enta declaratie. 5. Subsemnatul aut ri"e" prin pre"enta rice institu.ie, s cietate c mercial3, banc3, alte pers ane ?uridice s3 7urni"e"e in7 rma.ii repre"entan.il r aut ri"a.i ai aut ritatii c ntractante = C.<. #ranselectrica S.A. 'Sucursala de #ransp rt Crai va cu privire la rice aspect te;nic 6i 7inanciar 5n le-3tura cu activitatea n astr3. O$erator econo&ic S.C. CIVITAS PS S.R.L. 2semnatura aut ri"at4

OFERTANT FORMULARUL F 1 S.C. CIVITAS PS S.R.L. CERTIFICAT de $artici$are la licita2ie cu o3ert4 inde$endent4 (. Subsemnatul *ene Edm nd Pasculescu repre"entant/repre"entan.i le-ali al S.C. CIVITAS PS S.R.L., 5ntreprindere/as ciere care va participa la pr cedura de ac;i"i.ie public3 Ser%icii s$eciali*ate de $a*a si inter%entie in o+iecti%ele ST Craio%a, cod CPV -.-1/(((01 r-ani"at3 de C.<. #ranselectrica S.A.' Sucursala de #ransp rt Crai va in calitate de aut ritate c ntractant3, c n7 rm anuntului de participare cu nr. 149390 din data de 19.02.201, certi7ic prin pre"enta c3 in7 rma.iile c n.inute sunt adev3rate 6i c mplete din t ate punctele de vedere. ((. Certi7ic/Certi7ic3m prin pre"enta, 5n numele S.C. CIVITAS PS S.R.L, urm3t arele, 1. am citit 6i am 5n.eles c n.inutul pre"entului certi7icat9 2. c nsimt/c nsim.im descali7icarea n astr3 de la pr cedura de ac;i"i.ie public3 5n c ndi.iile 5n care cele declarate se d vedesc a 7i neadev3rate 6i/sau inc mplete 5n rice privin.39 3. 7iecare semn3tur3 pre"ent3 pe acest d cument repre"int3 pers ana desemnat3 s3 5nainte"e 7erta de participare, inclusiv 5n privin.a termenil r c n.inu.i de 7ert39 4. 5n sensul pre"entului certi7icat, prin c ncurent se 5n.ele-e ricare pers an3 7i"ic3 sau ?uridic3, alta dec8t 7ertantul 5n numele c3ruia 7 rmul3m pre"entul certi7icat, care 7ertea"3 5n cadrul aceleia6i pr ceduri de ac;i"i.ie public3 sau ar putea 7erta, 5ntrunind c ndi.iile de participare9 5. 7erta pre"entat3 a 7 st c nceput3 6i 7 rmulat3 5n m d independent 7a.3 de ricare c ncurent, 73r3 a e>ista c nsult3ri, c munic3ri, 5n.ele-eri sau aran?amente cu ace6tia9 @. 7erta pre"entat3 nu c n.ine elemente care deriv3 din 5n.ele-eri 5ntre c ncuren.i 5n ceea ce prive6te pre.urile/tari7ele, met dele/7 rmulele de calcul al acest ra, inten.ia de a 7erta sau nu la respectiva pr cedur3 sau inten.ia de a include 5n respectiva 7ert3 elemente care, prin natura l r, nu au le-3tur3 cu biectul respectivei pr ceduri9 &. 7erta pre"entat3 nu c n.ine elemente care deriv3 din 5n.ele-eri 5ntre c ncuren.i 5n ceea ce prive6te calitatea, cantitatea, speci7ica.ii particulare ale pr dusel r sau serviciil r 7erite9 A. detaliile pre"entate 5n 7ert3 nu au 7 st c municate, direct sau indirect, niciunui c ncurent 5nainte de m mentul 7icial al desc;iderii publice, anun.at3 de c ntract r. (((. Sub re"erva sanc.iunil r prev3"ute de le-isla.ia 5n vi- are, declar/declar3m c3 cele c nsemnate 5n pre"entul certi7icat sunt adev3rate 6i 5ntrut tul c n7 rme cu realitatea. :ata, 12.03.2014 O3ertant' S.C. CIVITAS PS S.R.L. *epre"entant le-al *ene Edm nd Pasculescu

FORMULARUL F 5 O$erator Econo&ic S.C. CIVITAS PS S.R.L. "ECLARA6IE $ri%ind neincadrarea in $re%ederile art. 5.71 Subsemnatul, . *ene Edm nd Pasculescu repre"entant 5mputernicit al S.C. CIVITAS PS S.R.L., 5n calitate de 7ertant/ 7ertant as ciat/subc ntractant, la pr cedura de licitatie desc;isa pentru atribuirea c ntractului de ac;i"i.ie public3 av8nd ca biect))Ser%icii s$eciali*ate de $a*a si inter%entie in o+iecti%ele ST Craio%a, cod CPV -.-1/(((01, la data de 1/.(/.8(19 r-ani"at3 de CN Transelectrica S.A. 0 Sucursala de Trans$ortCraio%a, declar pe pr pria r3spundere, sub sanc.iunea e>cluderii din pr cedura de ac;i"i.ie public3, c3 nu m3 a7lu 5n situa.ia prev3"ut3 la art. @9B1 din 0rd nan.a de Cr-en.3 a )uvernului nr.34/200@ privind atribuirea c ntractel r de ac;i"i.ie public3, a c ntractel r de c ncesiune de lucr3ri publice 6i a c ntractel r de c ncesiune de servicii, cu m di7ic3rile 6i c mplet3rile ulteri are. Dn.ele- ca 5n ca"ul 5n care aceast3 declara.ie nu este c n7 rm3 cu realitatea sunt pasibil de 5nc3lcarea prevederil r le-isla.iei penale privind 7alsul 5n declara.ii. :ata c mplet3rii, 12.03.2014 O$erator econo&ic' S.C. CIVITAS PS S.R.L. (semntur autorizat) Pers anele ce detin 7unctii de deci"ie cu privire la r-ani"area, derulare si 7inali"area pr cedurii de atribuire in cadrul S# Crai va '( n Eer7u' :irect r 'Paul :adulescu ' :irect r #e;nic '( an Fl rescu':irect r Ec n mic 'Fl rin Ci cilteu =(nspect r PS( '+aurentiu Cealicu=Serv E>pl atare Eentenanta 'Eirela Eateescu'07iciul Guridic 'Geana Cr it ru'resp nsabil ac;i"itie '* >ana ( nescu'Serv. C mercial 'Cristian C;iper 'Se7 Serv. E>pl atare'Eentenanta

0PE*A#0* EC0<0E(C S.C. CIVITAS PS S.R.L.

For&ular F-

"ECLARA6IE PRIVIN" ELI I:ILITATEA Subsemnatul, *ene Edm nd Pasculescu repre"entant 5mputernicit al S.C. CIVITAS PS S.R.L. 5n calitate de 7ertant/ 7ertant as ciat, declar pe pr pria r3spundere, sub sanc.iunea e>cluderii din pr cedura de ac;i"i.ie public3 6i sub sanc.iunile aplicabile 7aptei de 7als 5n acte publice, c3 nu m3 a7lu 5n situa.ia prev3"ut3 la art. 1A0 din 0rd nan.a de Cr-en.3 a )uvernului nr.34/200@ privind atribuirea c ntractel r de ac;i"i.ie public3, a c ntractel r de c ncesiune de lucr3ri publice 6i a c ntractel r de c ncesiune de servicii, cu m di7ic3rile 6i c mplet3rile ulteri are, apr bat3 prin +e-ea nr. 33&/200@, respectiv 5n ultimii 5 ani nu am 7 st c ndamnat prin ; t3r8re de7initiv3 a unei instan.e ?udec3t re6ti pentru participarea la activit3.i ale unei r-ani"a.ii criminale, pentru c rup.ie, 7raud3 6i/sau sp3lare de bani. Subsemnatul declar c3 in7 rma.iile 7urni"ate sunt c mplete 6i c recte 5n 7iecare detaliu 6i 5n.ele- c3 aut ritatea c ntractant3 are dreptul de a s licita, 5n sc pul veri7ic3rii 6i c n7irm3rii declara.iil r, rice d cumente d vedit are de care dispun. 0perat r ec n mic, S.C. CIVITAS PS S.R.L. (semntur autorizat)

OPERATOR ECONOMIC S.C. CIVITAS PS S.R.L.

For&ular F ;

"ECLARA6IE
$ri%ind neincadrarea <n situa2iile $re%4*ute la art. 1;1 din Ordonanta de urgenta a u%ernului nr. /9!8((5 Subsemnatul, *ene Edm nd Pasculescu repre"entant 5mputernicit al S.C. CIVITAS PS S.R.L., 5n calitate de 7ertant/ 7ertant as ciat al 7ertantului, la pr cedura de licitatie desc;isa pentru atribuirea c ntractului de ac;i"i.ie public3 av8nd ca biect )Ser%icii s$eciali*ate de $a*a si inter%entie in o+iecti%ele ST Craio%a, cod CPV -.-1/(((01 la data de13.03.2014, r-ani"at3 de C.<. #ranselectrica S.A. = Sucursala de #ransp rt Crai va, declar pe pr pria r3spundere c3, a4 nu am intrat 5n 7aliment ca urmare a ; t3r8rii pr nun.ate de ?udec3t rul' sindic9 b4 mi'am indeplinit bli-atiile de plata a imp "itel r, ta>el r si c ntributiil r de asi-urari s ciale catre bu-etele c mp nente ale bu-etului -eneral c ns lidat, in luna anteri ara celei in care se depun 7ertele, in c n7 rmitate cu prevederile le-ale in vi- are in * mania sau in tara in care este stabilit9 c4 5n ultimii 2 ani, am 5ndeplinit inte-ral bli-a.iile c ntractuale 6i nu am pr dus -rave pre?udicii bene7iciaril r9 d4 nu am 7 st c ndamnat, in ultimii trei ani, prin ; tararea de7initiva a unei instante ?udecat resti, pentru 7apta care a adus atin-ere eticii pr 7esi nale sau pentru c miterea unei -reseli in materie pr 7esi nala9 e4 nu pre"int in7 rmatii 7alse si v i pre"enta in7 rmatiile s licitate de catre aut ritatea c ntractanta, in sc pul dem nstrarii criteriil r de cali7icare9 Subsemnatul declar c3 in7 rma.iile 7urni"ate sunt c mplete 6i c recte 5n 7iecare detaliu 6i 5n.ele- ca aut ritatea c ntractant3 are dreptul de a s licita, 5n sc pul veri7ic3rii 6i c n7irm3rii declara.iil r, rice d cumente d vedit are de care dispun. Dn.ele- ca 5n ca"ul 5n care aceast3 declara.ie nu este c n7 rm3 cu realitatea sunt pasibil de 5nc3lcarea prevederil r le-isla.iei penale privind 7alsul 5n declara.ii. :ata c mplet3rii, 12.03.2014 O$erator econo&ic' S.C. CIVITAS PS S.R.L. (semntur autorizat)

FORMULAR F . 0perat r ec n mic S.C. CIVITAS PS S.R.L. INFORMA6II ENERALE

1. :enumirea c mpaniei, S.C. CIVITAS PS S.R.L. 2. C dul 7iscal, 150&4A&1 3. Adresa sediului central, Crai va, Bd. );. C;itu <r. 10 4. #ele7 n, 0251.30@ 4@@ Fa>, 0251.30@ 4@@ #ele>, E'mail, 77iceHcivitas-r up.r 5. Certi7icatul de 5nmatriculare/5nre-istrare G1@/11&5/0&.12.2002, 07iciul *e-istrului C mertului de pe lan-a #ribunalul : l? @. #ipul c mpaniei, individual &. 0biectul de activitate, pe d menii = A010 = activitati de pr tectie si -arda A. <a.i nalitatea ri-inal3 a c mpaniei, * mana 9. <umele 6i na.i nalitatea as cia.il r 6i participarea l r la capitalul c mpaniei 10. <um3rul de ani de e>perien.3 5n calitate de C ntract r )eneral ' 5n .ara de ri-ine 11 ' pe plan interna.i nal 11 11. <umele 6i adresele c mpaniil r as ciate ce v r participa 5n cadrul pr iectului ' 12. Dn ca"ul 5n care 7ertantul este sucursal3, se va descrie implicarea c mpaniei mam3 5n cadrul pr iectului ' 13. Bir urile 7ilialel r/sucursalel r l cale, dac3 este ca"ul' 14. Principala pia.3 a a7aceril r, * mania 15. Ci7ra de a7aceri medie anuala pentru ultimii trei ani, 2010 I 34.0&1.51& lei 2011 I 3A.05A.0&& lei 2012 I 34.49@.13& lei 0perat r ec n mic S.C. CIVITAS PS S.R.L.

OPERATOR ECONOMIC S.C. CIVITAS PS S.R.L.

FORMULARUL F1(

"ECLARATIE PRIVIN" LISTA PRINCIPALELOR SERVICII SIMILARE PRESTATE IN ULTIMII 1 ANI

Subsemnatul, repre"entant 5mputernicit al S.C. CIVITAS PS S.R.L.' Crai va, Bd. );. C;itu <r. 10 declar pe pr pria r3spundere, sub sanc.iunile aplicate 7aptei de 7als 5n acte publice, c3 datele pre"entate 5n tabelul ane>at sunt reale. Subsemnatul declar c3 in7 rma.iile 7urni"ate sunt c mplete 6i c recte 5n 7iecare detaliu 6i 5ntele- c3 aut ritatea c ntractant3 are dreptul de a s licita, 5n sc pul veri7ic3rii 6i c n7irm3rii declara.iil r, situa.iil r 6i d cumentel r care 5ns tesc 7erta, rice in7 rma.ii suplimentare 5n sc pul veri7ic3rii datel r din pre"enta declara.ie. Subsemnatul aut ri"e" prin pre"enta rice institu.ie, s cietate c mercial3, banc3, alte pers ane ?uridice s3 7urni"e"e in7 rma.ii repre"entan.il r aut ri"a.i ai ai aut ritatii c ntractante = C.<. #ranselectrica S.A. 'Sucursala de #ransp rt Crai va cu privire la rice aspect te;nic 6i 7inanciar 5n le-3tur3 cu activitatea n astr3.

O$erator econo&ic S.C. CIVITAS PS S.R.L. 2semnatura aut ri"at3 4

OPERATOR ECONOMIC S.C. CIVITAS PS S.R.L.

ANE=A la FORMULAR F 1(

Nr. crt. 0 1

Obiectul si nr/data contractului similar 1 $/! din 1!.0%.%01% &er'icii speciali(ate de pa(a si inter'entie

Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa

Calitatea executantului*) ! contractant unic

C.N. TRANSELECTRICA S.A. # Sucursala de Trans$ort Craio%a Str. Brestei, nr.5

Procent indeplinit de executant % " 100%

Perioada de derulare**) # 1#.0%.%01% ) %*.0%.%01

Nota+ Anexe( la declaratie certificari de buna executie. ,especti'ele certificari indica beneficiarii- indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti pri'atiperioada si locul executiei lucrarilor si preci(ea(a daca au fost efectuate .n conformitate cu normele profesionale din domeniu. Data completarii+ 1%.0 .%01! Operator economicNume- prenume /in clar) 00000000000000000 (semnatura autorizata )

*) &e preci(ea(a calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de+ contractant unic sau contractant conducator /lider de asociatie)1 contractant asociat. **) &e 'a preci(a perioada de incepere si de finali(are a contractului.

' 10 '

OPERATOR ECONOMIC S.C. C(%(#AS PS) S.*.+.

FORMULARUL F1/

"ECLARA6IE PRIVIN" PARTEA!P>R6ILE "IN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC ARE' EVENTUAL' INTENTIA SA O!LE SU:CONTRACTE?E Subsemnatul, repre"entant 5mputernicit al S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. ' Craio%a' :d. @. C@itu nr. 1( declar pe pr pria r3spundere, sub sanc.iunile aplicate 7aptei de 7als 5n acte publice, c3 datele pre"entate 5n tabelul de mai ? s sunt reale. Subsemnatul declar c3 in7 rma.iile 7urni"ate sunt c mplete 6i c recte 5n 7iecare detaliu 6i 5ntele- c3 aut ritatea c ntractant3 are dreptul de a s licita, 5n sc pul veri7ic3rii 6i c n7irm3rii declara.iil r, situa.iil r 6i d cumentel r care 5ns .esc 7erta, rice in7 rma.ii suplimentare 5n sc pul veri7ic3rii datel r din pre"enta declara.ie. Subsemnatul aut ri"e" prin pre"enta rice institu.ie, s cietate c mercial3, banc3, alte pers ane ?uridice s3 7urni"e"e in7 rma.ii repre"entan.il r aut ri"a.i ai aut ritatii c ntractante = C.<. #ranselectrica S.A.Bucuresti 'Sucursala de #ransp rt Crai va cu privire la rice aspect te;nic 6i 7inanciar 5n le-3tura cu activitatea n astr3. Nr. Crt Nu&ele si adresa su+contractantilor ser%iciile care se eAecuta de su+contractanti
Activitati de m nit ri"are pe ra"a ?udetel r : l?, ) r? si Ee;edinti Activitati de interventie pe ra"a ?udetului : l?

Valoare ser%iciilor su+contractante Blei!euroC

Procent din %aloarea totala a o3ertei D

Acord su+contractant cu s$eci&en de se&natura

S.C. C(%(#AS :(* S.*.+., Craio%a' :d.

@. C@itu nr. 1(

O$erator econo&ic' S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. 2semnatura aut ri"ata4

' 11 '

FORMULAR F18 0perat r ec n mic S.C. C(%(#AS PS) S.*.+.

"ECLARA6IE PRIVIN" UTILAEELE' INSTALA6IILE' ECFIPAMENTELE TEFNICE "E CARE "ISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU GN"EPLINIREA CORESPUN?>TOARE A CONTRACTULUI "E LUCRARI

Subsemnatul, repre"entant 5mputernicit al S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. declar pe pr pria r3spundere, sub sanc.iunile aplicate 7aptei de 7als 5n acte publice, c3 datele pre"entate 5n tabelul ane>at sunt reale, ca t ate d tarile te;nic 'materiale preci"ate in tabelul ane>at p t 7i veri7icate de Aut ritatea C ntractanta. :easemenea, declar ca in7 rmatiile 7urni"ate sunt c mplete 6i c recte 5n 7iecare detaliu 6i 5ntele- c3 aut ritatea c ntractant3 are dreptul de a s licita, 5n sc pul veri7ic3rii 6i c n7irm3rii declara.iil r, situa.iil r 6i d cumentel r care 5ns .esc 7erta, rice in7 rma.ii suplimentare 5n sc pul veri7ic3rii datel r din pre"enta declara.ie. Subsemnatul aut ri"e" prin pre"enta rice institu.ie, s cietate c mercial3, banc3, alte pers ane ?uridice s3 7urni"e"e in7 rma.ii repre"entan.il r aut ri"a.i ai S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. cu privire la rice aspect te;nic 6i 7inanciar.5n le-atur3 cu activitatea n astra.

0perat r ec n mic, S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. (semnatura autorizat )

' 12 '

LISTA cuprin"8nd cantit3tile de ec;ipamente te;nice

<r.crt. 1. 2. 3. 4. 5. @.

:enumire ec;ipamente, mi?l ace de transp rt, disp "itive, scule, ... etc.

C.E.

Cantitate Pr prietate

F rma de de.inere Dn c;irie

Operator economic, ......... ..... (semnatura


autorizat )

FORMULAR F11 0perad r ec n mic S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. "ECLARA6IE PRIVIN" EFECTIVELE ME"II ANUALE ALE PERSONALULUI AN AEAT HI AL CA"RELOR "E CON"UCERE

Subsemnatul, repre"entant 5mputernicit al S.C. C(%(#AS PS) S.*.+., declar pe pr pria r3spundere, sub sanc.iunile aplicate 7aptei de 7als 5n acte publice, c3 datele pre"entate 5n tabelul de mai ? s sunt reale. Subsemnatul declar c3 in7 rma.iile 7urni"ate sunt c mplete 6i c recte 5n 7iecare detaliu 6i 5ntele- c3 aut ritatea c ntractant3 are dreptul de a s licita, 5n sc pul veri7ic3rii 6i c n7irm3rii declara.iil r, situa.iil r 6i d cumentel r care 5ns .esc 7erta, rice in7 rma.ii suplimentare 5n sc pul veri7ic3rii datel r din pre"enta declara.ie. Subsemnatul aut ri"e" prin pre"enta rice institu.ie, s cietate c mercial3, banc3, alte pers ane ?uridice s3 7urni"e"e in7 rma.ii repre"entan.il r aut ri"a.i ai C.N. TRANSELECTRICA S.A.# Sucursala de Trans$ort Craio%a' Craio%a' Str. Brestei, nr.5 cu privire la rice aspect te;nic 6i 7inanciar 5n le-atur3 cu activitatea n astr3. Pers nal an-a?at :in care pers nal de c nducere Pers nal resp nsabil cu prestarea serviciil r Anul 2010 153@ 3 14A5 Anul 2011 14A9 3 1413 Anul 2012 1552 3 1492

Ane>e" la declaratie C%'urile pers nalului de c nducere, precum si a pers nalului resp nsabil pentru indeplinirea c ntractului de ac;i"itie publica. :ata c mplet3rii , 13.03.2014 Operator economic, S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. (semnatura autorizat)

Formular F18

Operator economic ............................... /denumirea)


DECLARATIE*) initiala pri'ind indeplinirea cerintelor de calificare &ubsemnatul................................. al ............................................................repre(entant imputernicit

(d enumirea operatorului economic )


in calitate de+ 2 ofertant unic /cu oferta indi'iduala) 2 ofertant asociat /cu oferta comuna) la procedura de ................................................ pentru atribuirea contractului de ac3i(itie publica a'and ca

(se mentioneaza procedura) Obiect Ser%icii s$eciali*ate de $a*a si inter%entie in o+iecti%ele ST Craio%a, cod CPV -.-1/(((01
, or4ani(ata de Sucursala de Transport Craiova declar pe propria raspundere- sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice- ca indeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire- dupa cum urmea(a + 505 &ituatia personala 505 Capacitatea de exercitare a acti'itatii profesionale 505 &ituatia economico2financiara 505 Capacitatea te3nica si/sau profesionala 505 &tandarde de mana4ement al calitatii 505 &tandarde de protectie a mediului. /se bifeaza dupa caz) &ubsemnatul declar ca informatiile furni(ate in pre(enta declaratie precum si Anexa acesteia sunt complete si corecte in fiecare detaliu si intele4 ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita- in scopul 'erificarii si confirmarii declaratiilororice documente do'editoare potri'it pre'ederilor le4ale. Data completarii+........................

Operator economicNume- prenume /in clar) ................................... (semnatura autorizata)

A E!A 1 &ubsemnatul- ............................. repre(entant imputernicit al ................................................................-

(denumirea operatorului economic )


in sustinerea D6C7A,A8969 mentione( succint modul concret de indeplinire a documentelor* asa cum au fost solicitate in documentatia de atribuire de catre autoritatea contractanta+ A Situatia personala /conform pct.999.%. din sectiunea 9 :isa de date a ac3i(itiei)" ;.................................... ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<<. ;<<<<<<<<< # Capacitatea de e$ercitare a activitatii pro%esionale /conform pct.999.%. din sectiunea 9 :isa de date a ac3i(itiei)" ;.................................... ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<<. ;<<<<<<<<< C Situatia economico&%inanciara /conform pct.999.%. din sectiunea 9 :isa de date a ac3i(itiei)" ;.................................... ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<<. ;<<<<<<<<<<. D Capacitatea te'nica si(sau pro%esionala /conform pct. 999.%. din sectiunea 9 :isa de date a ac3i(itiei)" ;.................................... ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<<. ;<<<<<<<<<<. E Standarde de mana)ement al calitatii /conform pct. 999.%. din sectiunea 9 :isa de date a ac3i(itiei)" ;.................................... ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<<. ;<<<<<<<<<<. F Standarde de protectie a mediului /conform pct. 999.%. din sectiunea 9 :isa de date a ac3i(itiei)" ;.................................... ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<< ;<<<<<<<<<. ;<<<<<<<<<<. *)NO8A+ daca au fost solicitate se completea(a inclusi' cu di'erse 'alori- cantitati sau alte asemenea.

9ntele4 ca in ca(ul in care primesc din partea autoritatii contractante o solicitare de a pre(enta/completa certificatele/documentele edificatoare care probea(a/confirma indeplinirea cerintelor de calificare pre(entate mai sus- ma obli4 sa le pre(int in termenul stabilit. Data completarii ............................

Operator economicNume- prenume /in clar) ................................... (semnatura autorizata)

For&ular ; 0 ST Craio%a 0PE*A#0* EC0<0E(C S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. "ECLARATIE privind respectarea bli-atiil r re7erit are la securitatea si sanatatea in munca Subsemnatul , *ene Edm nd Pasculescu, in calitate de A<)AGA#0* in cadrul S.C. C(%(#AS PS) S.*.+., declar urmat arele , +a elab rarea 7ertei pentru )Ser%icii s$eciali*ate de $a*a si inter%entie in o+iecti%ele ST Craio%a, cod CPV -.-1/(((01' s'a tinut c nt de bli-atiile re7erit are la c nditiile de munca si de securitate si sanatate in munca care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii c ntractului de lucrari, preva"ute in urmat arele acte n rmative , 2 +e-ea nr. 319 / 200@ a securitatii si sanatatii in munca , 2 J) nr. 1425 / 200@ pentru apr barea KNormelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319 !""#K , 2 J) nr. 1091 / 200@ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru l cul de munca 2 J) nr. 114@ / 200@ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili"area in munca de catre lucrat ri a ec;ipamentel r de munca , 2 J) nr. 104A / 200@ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili"area de catre lucrat ri a ec;ipamentel r individuale de pr tectie la l cul de munca , 2 J) nr. 1051 / 200@ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a masel r care pre"inta riscuri pentru lucrat ri, in special de a7ectiuni d rs l mbare , 2 J) nr. 300 / 200@ privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temp rare sau m bile 9 2 (nstructiune Pr prie de Securitate a Euncii pentru (nstalatii Electrice in E>pl atare (PSE'(EE 'Crmat arele Instructiuni Pro$rii 2elab rate in c n7 rmitate cu art. 13 litera e4 din +e-ea 319 / 200@4 , 1111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 ':e asemenea au 7 st respectate si celelalte acte n rmative , n rme , re-lementari si standarde preci"ate, precum si 2daca este ca"ul4 , 1111111111111111111111111111111111.. . 'An-a?at rul se bli-a sa numeasca pentru pre"enta lucrare un c rd nat r in materie de securitate si sanatate in munca. 0perat r ec n mic

FORMULAR F 1-

"ECLARA6IE

Subsemnatul *ene Edm nd Pasculescu, repre"entant al S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. declar pe pr pria r3spundere c3 pentru e>ecutia lucrarii )Ser%icii s$eciali*ate de $a*a si inter%entie in o+iecti%ele ST Craio%a, cod CPV -.-1/(((01

' accept t ate clau"ele c ntractuale pre"entate 5n pr iect= C ntract de servicii

NOTA: Daca sunt obiectiuni declaratia se modifica dupa cum urmeaza : Accept clau"ele c ntractuale pre"entate pr iect C ntract de servicii, cu urmat arele biectiuni , LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

O$erator econo&ic' S.C. C(%(#AS PS) S.*.+. se&n4tura autori*ata

FORMULARUL F 5 O$erator Econo&ic S.C. CIVITAS "IR S.R.L. "ECLARA6IE $ri%ind neincadrarea in $re%ederile art. 5.71 Subsemnatul, . *ene Edm nd Pasculescu repre"entant 5mputernicit al S.C. CIVITAS "IR S.R.L., 5n calitate de 7ertant/ 7ertant as ciat/subc ntractant, la pr cedura de licitatie desc;isa pentru atribuirea c ntractului de ac;i"i.ie public3 av8nd ca biect))Ser%icii s$eciali*ate de $a*a si inter%entie in o+iecti%ele ST Craio%a, cod CPV -.-1/(((01, la data de 1/.(/.8(19 r-ani"at3 de CN Transelectrica S.A. 0 Sucursala de Trans$ortCraio%a, declar pe pr pria r3spundere, sub sanc.iunea e>cluderii din pr cedura de ac;i"i.ie public3, c3 nu m3 a7lu 5n situa.ia prev3"ut3 la art. @9B1 din 0rd nan.a de Cr-en.3 a )uvernului nr.34/200@ privind atribuirea c ntractel r de ac;i"i.ie public3, a c ntractel r de c ncesiune de lucr3ri publice 6i a c ntractel r de c ncesiune de servicii, cu m di7ic3rile 6i c mplet3rile ulteri are. Dn.ele- ca 5n ca"ul 5n care aceast3 declara.ie nu este c n7 rm3 cu realitatea sunt pasibil de 5nc3lcarea prevederil r le-isla.iei penale privind 7alsul 5n declara.ii. :ata c mplet3rii, 12.03.2014 O$erator econo&ic' S.C. CIVITAS "IR S.R.L. (semntur autorizat) Pers anele ce detin 7unctii de deci"ie cu privire la r-ani"area, derulare si 7inali"area pr cedurii de atribuire in cadrul S# Crai va '( n Eer7u' :irect r 'Paul :adulescu ' :irect r #e;nic '( an Fl rescu':irect r Ec n mic 'Fl rin Ci cilteu =(nspect r PS( '+aurentiu Cealicu=Serv E>pl atare Eentenanta 'Eirela Eateescu'07iciul Guridic 'Geana Cr it ru'resp nsabil ac;i"itie '* >ana ( nescu'Serv. C mercial 'Cristian C;iper 'Se7 Serv. E>pl atare'Eentenanta