Sunteți pe pagina 1din 7

OUG nr. 34/2013 - organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modifi area si ompletarea !

egii fondului fun iar nr. 1"/1##1


Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-3 -2!13or"ani#area-administrarea-si-e$ploatarea-pa%istilor-permanente-si-pentru-modi&icarea-sicompletarea-'e"ii-&ondului-&unciar-nr-1(-1))1.html*i$##2t+C,CdO-ollow us: .vocatnetro on -ace/oo0 1n conte$tul cri#ei economico-&inanciare actuale din 2omania care a a&ectat si a&ectea#a in continuare sectorul a"ricol3 avand in vedere nevoia strin"enta de redresare economica in conditiile actualei cri#e economice mondiale3 resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale3 in considerarea &aptului ca 'e"ea nr. 21 /2!11 pentru or"ani#area3 administrarea si e$ploatarea pa%istilor cuprinde prevederi neuni&orme care au condus la imposi/ilitatea implementarii acestora in termenul preva#ut3 tinand cont de importanta cresterii animalelor si de &acilitarea accesului acestora la supra&etele de pa%isti disponi/ile3 a&la te atat in domeniul pu/lic3 cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale3 incepand cu luna mai 2!133 in condi tiile in care pentru ma%oritatea crescatorilor de animale sin"ura sursa de asi"urare a hranei pe perioada verii este masa verde o/tinuta de p e pa%isti3 in conditiile in care 'e"ea nr. 21 /2!11 instituie o/li"ativitatea concesionarii supra&etelor de teren ocupate cu pa%isti3 a&la te in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale3 doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in veder e ca supra&etele de pa%isti a&late in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot &i concesionate in /a#a Ordonan tei de ur"enta a Guvernului nr. 5 /2!!4 privind re"imul contractelor de concesiune de /unuri proprietate pu/lica3 apro/ata cu modi&ica ri prin 'e"ea nr. 22/2!!53 este necesara re"lementarea in re"im de ur"enta a modului de utili#are a pa%istilor. 'uand in considerare &aptul ca utili#atorii de pa%isti /ene&icia#a de plati unice pe supra&ata3 iar termenul-limita de solicita re a acestora este 15 mai 2!133 situatia e$traordinara se motivea#a prin necesitatea ur"enta de adoptare a unei noi re"lementari in domeniul pa%istilor3 in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de e&ecte %uridice ne"ative3 a evitarii /loca%ului implementarii sch emelor de plati pe supra&ata pentru anul 2!13. 'uand in considerare &aptul ca aceste elemente vi#ea#a interesul "eneral pu/lic si constituie situatii de ur"enta si e$traordinare a caror re"lementare nu poate &i amanata3 avand in vedere &aptul ca neadoptarea masurilor propuse prin pre#enta ordonanta de ur"enta va "enera e&ecte ne"ative3 concreti#ate in di&icultati in asi"urarea hranei animalelor3 &apt care conduce la diminuarea productiilor #ootehnice cu impact direct asupra asi"urarii resurselor alimentare pentru populatie3 $rt. 1. 617 8copul pre#entei ordonante de ur"enta il repre#inta re"lementarea or"ani#arii3 administrarii si e$ploatarii pa%istilor permanente 627 9a%istile permanente3 denumite in continuare pa%isti3 sunt supra&ete a"ricole de pasuni si &anete3 naturale sau cultivate3 &olosite pentru productia de iar/a sau de alte plante er/acee

&ura%ere3 care nu au &ost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utili#ate pentru pasunatul animalelor si producerea de &ura%e3 cu respectarea /unelor conditii a"ricole si de mediu3 asa cum este preva#ut la alin. 617 al art. 4 din 2e"ulamentul 6C:7 nr. 53/2!!) al Consiliului din 1) ianuarie 2!!) de sta/ilire a unor norme comune pentru sistemele de a%utor direct pentru a"ricultori in cadrul politicii a"ricole comune si de instituire a anumitor sisteme de a%utor pentru a"ricultori3 de modi&icare a 2e"ulamentelor 6C:7 nr. 1.2)!/2!!53 6C:7 nr. 2 5/2!!43 6C:7 nr. 35(/2!!5 si de a/ro"are a 2e"ulamentului 6C:7 nr. 1.5(2/2!!33 cu modi&icarile si completarile ulterioare3 pu/licat in ;urnalul O&icial al Uniunii :uropene3 seria '3 nr. 3! din 31 ianuarie 2!!)3 denumit in continuare 2e"ulament 637 1n cate"oria pa%isti sunt cuprinse si: a7 pasunile impadurite cu consistenta mai mica de !3 3 calculata numai pentru supra&ata ocupata e&ectiv de ve"etatia &orestiera< /7 pasunile alpine< c7 pasunile situate in #onele inunda/ile ale raurilor si in 'unca +unarii si 2e#ervatia =ios&erei Delta Dunarii 6 7 9revederile pre#entei ordonante de ur"enta nu se aplica pa%istilor care urmea#a sa &ie impadurite3 daca impadurirea se reali#ea#a cu respectarea conditiilor de mediu potrivit le"ii3 e$ceptand plantatiile de /ra#i de Craciun si speciile cu crestere rapida3 cultivate pe termen scurt3 asa cum este preva#ut in ultimul para"ra& al alin. 627 al art. 4 din 2e"ulament. $rt. 2. - 1n sensul pre#entei ordonante de ur"enta3 termenii si e$presiile de mai %os au urmatoarele semni&icatii: a7 iar/a si alte plante &ura%ere er/acee - toate plantele er/acee care se "asesc in mod traditional pe pasunile si &anetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile speci&ice pentru insamantari si suprainsamantari3 din &amiliile de "raminee si de le"uminoase utili#ate ca &ura%e in hrana animalelor er/ivore3 pe /a#a carora se calculea#a productia3 valoarea nutritionala a pa%istii si capacitatea de pasunat< /7 &aneata - supra&ata a"ricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta cate"orie de &olosinta care3 con&orm practicii a"ricole locale3 este destinata recoltarii prin cosire de plante er/acee &ura%ere pentru animale< c7 unitate vita mare 6U>?7 - unitate de masura standard sta/ilita pe /a#a necesarului de hrana al &iecarei specii de animale3 care permite conversia di&eritelor cate"orii de animale< d7 utili#ator - crescator de animale persoana &i#ica/%uridica inscrisa in 2e"istrul national al e$ploatatiilor care des&asoara activitati a"ricole speci&ice cate"oriei de &olosinta pa%isti con&orm clasi&icarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea :uropeana pentru productia ve"etala si animala< e7 2e"istrul national al e$ploatatiilor 62@:7 - colectia de date in &ormat electronic care cuprinde in&ormatiile de identi&icare a &iecarei e$ploatatii din 2omania3 potrivit Ordinului presedintelui .utoritatii @ationale 8anitare >eterinare si pentru 8i"uranta .limentelor nr. !/2!1! privind apro/area @ormei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identi&icare si inre"istrare a suinelor3 ovinelor3 caprinelor si /ovinelor3 cu modi&icarile si completarile ulterioare< &7 detinatori de pa%isti - titularii dreptului de proprietate3 ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care3 potrivit le"ii civile3 au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pa%istilor permanente< "7 schim/area destinatiei supra&etelor de pa%iste-schim/area cate"oriei de &olosinta a pa%istilor/scoaterea din circuitul a"ricol a terenurilor avand cate"oria de &olosinta pa%iste. $rt. 3. - 8unt supuse re"imului de or"ani#are3 administrare si e$ploatare urmatoarele cate"orii de pa%isti:

a7 pa%isti proprietate pu/lica a statului3 administrate de ."entia +omeniilor 8tatului3 denumita in continuare .+8< /7 pa%isti proprietate pu/lica a comunelor3 oraselor3 municipiilor si a municipiului =ucuresti3 administrate de consiliile locale ale acestora< c7 pa%isti proprietate privata a statului3 administrate de .+8< d7 pa%isti proprietate privata a comunelor3 oraselor3 municipiilor si a municipiului =ucuresti3 administrate de consiliile locale ale acestora< e7 pa%isti proprietate privata a persoanelor &i#ice si %uridice< &7 pa%isti proprietate pu/lica a statului3 administrate de 2e"ia @ationala a 9adurilor 2omsilva. $rt. 4. 617 +etinatorii de pa%isti3 ast&el cum sunt de&initi la art. 2 lit. &73 sunt o/li"ati sa mentina supra&ata totala ocupata cu pa%isti la 1 ianuarie 2!!53 asa cum este preva#ut in primul para"ra& al alin. 627 al art. 4 din 2e"ulament3 si inre"istrata in re"istrul a"ricol ca pasune/&aneata la acea data3 inclusiv cele a&late in administrarea .+8 627 8upra&ata totala de pa%isti preva#uta la alin. 617 se actuali#ea#a in re"istrul a"ricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2(/2!!( privind re"istrul a"ricol3 apro/ata cu modi&icari si completari prin 'e"ea nr. )(/2!!) 637 ?inisterul ."riculturii si +e#voltarii 2urale3 prin autoritatile cu atri/utii in domeniu a&late in su/ordinea sa3 este autoritatea competenta pentru veri&icarea respectarii prevederilor alin. 617. $rt. %. 617 9a%istile se &olosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de &ura%e 627 8e inter#ice scoaterea de&initiva sau temporara din circuitul a"ricol a pa%istilor 637 9rin e$ceptie de la prevederile alin. 6273 scoaterea de&initiva sau temporara din circuitul a"ricol a pa%istilor se poate &ace cu avi#ul ?inisterului ."riculturii si +e#voltarii 2urale3 pentru: a7 amplasarea de constructii care deservesc activitati a"ricole< /7 retele de comunicatii electronice sau elemente de in&rastructura necesare sustinerii acestora< c7 re&u"ii montane in ca# de ur"enta< d7 in&iintarea de noi capacitati de producere a ener"iei re"enera/ile3 care sa nu a&ecte#e /una e$ploatare a pa%istilor3 declarate de utilitate pu/lica pentru lucrari de interes national3 %udetean sau local3 in conditiile 'e"ii nr. 33/1)) privind e$proprierea pentru cau#a de utilitate pu/lica3 repu/licata< e7 amplasarea o/iectivelor de interes national3 %udetean sau local3 declarate de utilitate pu/lica3 in conditiile le"islatiei in vi"oare< &7 lucrari privind apararea tarii3 ordinea pu/lica si si"uranta nationala3 declarate de utilitate pu/lica in conditiile 'e"ii nr. 33/1)) 3 repu/licata< "7 lucrari in cadrul unor pro"rame de de#voltare locala/%udeteana/re"ionala initiate de autoritatile administratiei pu/lice locale 6 7 :$ceptiile preva#ute la alin. 637 se reali#ea#a cu o/li"atia ca /ene&iciarul scoaterii de&initive din circuitul a"ricol a pa%istilor sa recupere#e din terenurile neproductive sau nea"ricole o supra&ata e"ala cu cea apro/ata a &i scoasa de&initiv din circuitul a"ricol. 2ecuperarea acestor terenuri se &ace anticipat3 cel mai tar#iu pana la data sta/ilita in actul prin care se apro/a scoaterea de&initiva din circuitul a"ricol a acestor supra&ete3 ast&el incat sa nu scada supra&ata de pa%isti la nivel local3 %udetean sau national3 dupa ca#

657 9e terenurile preva#ute la alin. 6 7 se e&ectuea#a toate lucrarile necesare pentru re&acerea covorului ve"etal. in temeiul art. 115 alin. 6 7 din Constitutia 2omaniei3 repu/licata3 Guvernul 2omaniei adopta pre#enta ordonanta de ur"enta 647 9a%istile pot &i incluse in intravilanul localitatilor cu avi#ul ?inisterului ."riculturii si +e#voltarii 2urale si cu conditia respectarii prevederilor alin. 6 7 657 8coaterea de&initiva sau temporara din circuitul a"ricol a terenurilor avand cate"oria de &olosinta pa%isti pentru reali#area o/iectivelor de investitii preva#ute la alin. 637 se &ace numai in conditiile preva#ute de le"islatia in vi"oare3 precum si cu respectarea metodolo"iei ce se apro/a prin ordin al ministrului a"riculturii si de#voltarii rurale3 in termen de 3! de #ile de la data intrarii in vi"oare a pre#entei ordonante de ur"enta. $rt. &. - -olosirea si e$ploatarea pa%istilor se &ac cu respectarea /unelor conditii a"ricole si de mediu3 in con&ormitate cu prevederile le"ale in vi"oare. $rt. '. 617 8uprainsamantarea pa%istilor se reali#ea#a numai cu seminte de plante er/acee &ura%ere perene din &amiliile de "raminee si le"uminoase sau amestecuri ale acestora 627 8uprainsamantarea pa%istilor cuprinse in ariile prote%ate se reali#ea#a numai cu seminte din specii adaptate speci&icului climatic din respectivele arii prote%ate. $rt. ". - 1n ca#ul instrainarii pa%istilor preva#ute la art. 3 lit.d7 si e73 noul proprietar este o/li"at sa mentina cate"oria de &olosinta a terenului3 cu respectarea prevederilor le"ale in vi"oare. $rt. #. 617 9entru punerea in valoare a pa%istilor a&late in domeniul pu/lic al comunelor3 oraselor3 respectiv al municipiilor si pentru &olosirea e&icienta a acestora3 unitatile administrativteritoriale3 prin primari3 in con&ormitate cu hotararile consiliilor locale3 in /a#a cererilor crescatorilor de animale3 persoane &i#ice sau %uridice avand animalele inscrise in 2@:3 incheie contracte de concesiune/inchiriere3 in conditiile le"ii3 pentru supra&etele de pa%isti disponi/ile3 proportional cu e&ectivele de animale detinute in e$ploatatie3 pe o perioada de ma$imum 5 ani 627 9entru punerea in valoare a pa%istilor a&late in domeniul privat al comunelor3 oraselor3 respectiv al municipiilor si pentru &olosirea e&icienta a acestora3 unitatile administrativteritoriale3 prin primari3 in con&ormitate cu hotararile consiliilor locale3 in /a#a cererilor crescatorilor de animale3 persoane &i#ice sau %uridice avand animalele inscrise in 2@:3 incheie contracte de inchiriere3 in conditiile le"ii3 pentru supra&etele de pa%isti disponi/ile3 proportional cu e&ectivele de animale detinute in e$ploatatie3 pe o perioada de ma$imum 5 ani 637 Consiliile locale ale comunelor3 oraselor3 respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a &iecarui an3 in /a#a hotararii consiliului local al comunei3 orasului3 respectiv al municipiului 6 7 .nual3 pana la data de 1 martie3 primarii comunelor3 oraselor3 respectiv ai municipiilor veri&ica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract3 in corelare cu supra&etele utili#ate3 si sta/ilesc disponi/ilul de pa%isti ce pot &ace o/iectul concesionarii/inchirierii ulterioare 657 'ucrarile de intretinere a pa%istilor si a utilitatilor #oopastorale se vor e&ectua de catre crescatorii de animale care le &olosesc. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor &i cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere3 intocmit pe /a#a contractului-cadru apro/at prin ordin comun al ministrului a"riculturii si de#voltarii rurale si al ministrului de#voltarii re"ionale si administratiei pu/lice3 emis in termen de 2! de #ile de la intrarea in vi"oare a pre#entei ordonante de ur"enta

647 9entru contractele incheiate potrivit alin. 617 si 627 se va asi"ura o incarcatura optima de animale pe hectar3 dar nu mai mica de !33 U>?/ha. ?etodolo"ia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pa%iste se sta/ileste prin ordin al ministrului a"riculturii si de#voltarii rurale3 in termen de 3! de #ile de la pu/licarea pre#entei ordonante de ur"enta 657 2esursele &inanciare re#ultate din administrarea pa%istilor proprietate pu/lica sau privata a comunelor3 oraselor3 respectiv a municipiilor se &ac venit la /u"etele locale ale comunelor3 oraselor3 municipiilor si sectoarelor municipiului =ucuresti3 dupa ca# 6(7 9rin e$ceptie de la prevederile alin. 6373 pentru anul 2!133 consiliile locale ale comunelor3 oraselor3 respectiv ale municipiilor tre/uie sa initie#e procedura de concesionare/inchiriere in termen de 3! de #ile de la intrarea in vi"oare a pre#entei ordonante de ur"enta. $rt. 10. - 1n vederea accesarii &ondurilor europene a&erente platilor pe supra&ata3 persoanele &i#ice si %uridice proprietari/utili#atori de pa%isti au o/li"atia sa asi"ure o incarcatura minima de !33 U>?/ha. $rt. 11. - Utili#atorii pa%istilor au o/li"atia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora3 cu mentinerea cate"oriei de &olosinta. $rt. 12. 617 9entru pa%istile a&late in proprietatea pu/lica si privata a statului administrate de .+83 atri/uirea contractelor de concesiune3 arenda si a altor contracte de e$ploatare e&icienta a acestora3 incheiate de .+83 se &ace potrivit prevederilor 'e"ii nr. 24(/2!!1 privind privati#area societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate pu/lica si privata a statului cu destinatie a"ricola si in&iintarea ."entiei +omeniilor 8tatului3 cu modi&icarile si completarile ulterioare 627 9a%istile preva#ute la alin. 617 pot &i utili#ate numai de catre crescatorii de animale3 persoane &i#ice/%uridice avand animalele inscrise in 2@:3 care indeplinesc conditiile preva#ute la art. ) alin. 647 637 =ene&iciarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit le"ilor proprietatii au o/li"atia de a mentine cate"oria de &olosinta pa%isti. $rt. 13. - 1ncalcarea dispo#itiilor pre#entei ordonante de ur"enta atra"e raspunderea administrativa3 contraventionala3 civila sau penala3 dupa ca#. $rt. 14. 617 Constituie contraventii urmatoarele &apte: a7 pasunatul neautori#at sau introducerea animalelor pe pa%isti in a&ara perioadei de pasunat< /7 introducerea pe pa%isti a unor specii de animale3 altele decat cele sta/ilite prin contract< c7 neindeplinirea de catre detinatorii sau utili#atorii de pa%isti a o/li"atiilor preva#ute in contract< d7 circulatia pe pa%isti cu orice alte mi%loace de transport3 inclusiv cu atela%e3 decat cele &olosite pentru activitati a"ricole de cel care utili#ea#a pa%istea< e7 nerespectarea /unelor conditii a"ricole si de mediu asa cum se prevede la art. 1 alin. 627< &7 arderea ve"etatiei pa%istilor permanente< "7 concesionarea/inchirierea pa%istilor a&late in domeniul pu/lic sau privat al comunelor3 oraselor3 respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. ) alin. 617 si 627< h7 amplasarea pe pa%iste a altor o/iective de investitii decat cele preva#ute la art. 5 alin. 637< i7 scoaterea din circuitul a"ricol a terenurilor avand cate"oria de &olosinta pa%iste &ara apro/arile le"ale in vi"oare

627 Contraventiile preva#ute la alin. 617 se sanctionea#a dupa cum urmea#a: a7 cu amenda de la 3.!!! lei la 4.!!! lei pentru persoana &i#ica3 respectiv cu amenda de la 25.!!! lei la 5!.!!! lei pentru persoana %uridica3 &aptele preva#ute la lit. &7< /7 cu amenda de la 5!! lei la 1.!!! lei pentru persoana &i#ica3 respectiv cu amenda de la .!!! lei la (.!!! lei pentru persoana %uridica3 &aptele preva#ute la lit. a73 d7 si e7< c7 cu amenda de la 25! lei la 5!! lei pentru persoana &i#ica3 respectiv cu amenda de la 2.!!! lei la .!!! lei pentru persoana %uridica3 &aptele preva#ute la lit. /7 si c7< d7 cu amenda de la 1.!!! lei la 3.!!! lei3 &aptele preva#ute la lit. "7 si h7< e7 cu amenda de la 5.!!! lei la 1!.!!! lei3 &apta preva#uta la lit. i7 637 Contraventia preva#uta la alin. 617 lit. i7 se sanctionea#a si cu sanctiunea complementara constand in des&iintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. $rt. 1%. 617 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se &ac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atri/utii in domeniu3 a&late in su/ordinea ?inisterului ."riculturii si +e#voltarii 2urale3 de catre primar si persoanele imputernicite de acesta3 precum si de catre politistii de &rontiera pentru &aptele constatate in #ona speci&ica de competenta 627 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru &aptele preva#ute la art. 1 alin. 617 lit. d7 si &7 se &ac si de catre personalul din cadrul ;andarmeriei 2omane3 precum si de catre o&iterii si su/o&iterii din cadrul serviciilor de ur"enta pro&esioniste 637 8umele provenite din aplicarea amen#ilor preva#ute la art. 1 alin. 627 se &ac venit la /u"etul de stat sau la /u"etul local3 dupa ca#. $rt. 1&. - 9revederile art. 1 si 15 re&eritoare la contraventii se completea#a cu dispo#itiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2!!1 privind re"imul %uridic al contraventiilor3 apro/ata cu modi&icari si completari prin 'e"ea nr. 1(!/2!!23 cu modi&icarile si completarile ulterioare. $rt. 1'. - +repturile si o/li"atiile ce decur" din an"a%amentele de a"romediu incheiate anterior intrarii in vi"oare a pre#entei ordonante de ur"enta se transmit crescatorilor de animale3 persoane &i#ice sau %uridice3 care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru supra&etele de pa%isti respective. $rt. 1". - @ormele metodolo"ice pentru aplicarea prevederilor pre#entei ordonante de ur"enta se apro/a prin hotarare a Guvernului3 la propunerea ?inisterului ."riculturii si +e#voltarii 2urale3 in termen de 5 de #ile de la intrarea sa in vi"oare. $rt. 1#. - 'a data intrarii in vi"oare a pre#entei ordonante de ur"enta3 'e"ea nr. 21 /2!11 pentru or"ani#area3 administrarea si e$ploatarea pa%istilor3 pu/licata in ?onitorul O&icial al 2omaniei3 9artea 13 nr. (1) din 21 noiem/rie 2!113 se a/ro"a. $rt. 20. - 'e"ea &ondului &unciar nr. 1(/1))13 repu/licata in ?onitorul O&icial al 2omaniei3 9artea 13 nr. 1 din 5 ianuarie 1))(3 cu modi&icarile si completarile ulterioare3 se modi&ica si se completea#a dupa cum urmea#a: 1. 'a articolul 5(3 alineatul 617 se modi&ica si va avea urmatorul cuprins: Art. 78. (1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile, altele decat cele re!a"ute la art. 77, !ii si li!e"i, detinute de ersoane #uridice in care statul detine ma#oritatea actiunilor, se !a a roba de $inisterul Agriculturii si De"!oltarii %urale.

2. 'a articolul 5(3 dupa alineatul 617 se introduc trei noi alineate3 alineatele 6117-61373 cu urmatorul cuprins: (11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a a#istilor, inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie &''7, asa cum este re!a"ut in rimul aragraf al alin. (&) al art. ( din %egulamentul ()*) nr. 7+,&''- al )onsiliului din 1ianuarie &''- de stabilire a unor norme comune entru sistemele de a#utor direct entru agricultori in cadrul oliticii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de a#utor entru agricultori, de modificare a %egulamentelor ()*) nr. 1.&-',&''., ()*) nr. &/7,&''(, ()*) nr. +78,&''7 si de abrogare a %egulamentului ()*) nr. 1.78&,&''+, cu modificarile si com letarile ulterioare, ublicat in 0urnalul 1ficial al 2niunii *uro ene, seria 3, nr. +' din +1 ianuarie &''-, in %egistrul agricol, este inter"isa. (1&) 4ac e5ce tie de la re!ederile alin. (11) terenurile ocu ate de a#isti care, rin degradare sau oluare, si-au ierdut total ori artial ca acitatea de roductie, terenuri e care se !or e5ecuta lucrari de ameliorare si amena#are, otri!it reglementarilor legale in !igoare. (1+) Actele administrati!e sau #uridice emise ori incheiate cu neres ectarea re!ederilor alin. (11) sunt lo!ite de nulitate absoluta. 3. +upa articolul 1!5 se introduce un nou articol3 articolul 1!513 cu urmatorul cuprins: Art. 1'71. - Schimbarea categoriei de folosinta a a#istilor, asa cum sunt e!identiate la art. 78 alin. (11), fara a robarile legale in !igoare, constituie contra!entie si se sanctionea"a cu amenda de la ..''' lei la 1'.''' lei si cu sanctiunea com lementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala e cheltuiala contra!enientului. . 1n tot te$tul le"ii3 sinta"ma asuni si fanete se inlocuieste cu termenul a#isti. ()*+-+*,*-.)U >1CAO2->1O2:' 9O@A. Contrasemnea#a: ?inistrul a"riculturii si de#voltarii rurale3 +aniel Constantin >iceprim-ministru3 ministrul &inantelor pu/lice3 +aniel Chitoiu ?inistrul dele"at pentru /u"et3 'iviu >oinea >iceprim-ministru3 ministrul de#voltarii re"ionale si administratiei pu/lice3 @icolae-'iviu +ra"nea p. ?inistrul economiei3 .drian Ciocanea3 secretar de stat ?inistrul dele"at pentru ener"ie3 Constantin @ita p. ?inistrul a&acerilor interne3 .n"hel .ndreescu3 secretar de stat ?inistrul apararii nationale3 ?ircea +usa ?inistrul pentru societatea in&ormationala3 +an @ica ?inistrul mediului si schim/arilor climatice3 2ovana 9lum/ ?inistrul dele"at pentru ape3 paduri si piscicultura3 'ucia .na >ar"a ?inistrul transporturilor3 2elu -enechiu p. ?inistrul a&acerilor e$terne3 Geor"e Ciam/a3 secretar de stat =ucuresti3 23 aprilie 2!13. @r. 3 . Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-3 -2!13or"ani#area-administrarea-si-e$ploatarea-pa%istilor-permanente-si-pentru-modi&icarea-sicompletarea-'e"ii-&ondului-&unciar-nr-1(-1))1.html*i$##2t+CC.OrB -ollow us: .vocatnetro on -ace/oo0