Sunteți pe pagina 1din 42

PLAN DE MARKETING

Studiu de caz : S.C. TOP OFFICE S.R.L. 1. DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele firmei : S.C. TOP OFFICE S.R.L. 2. Codul unic de nregi !r"re : R 2#$%&'# #. Form" (uridic) de con !i!uire : Socie!"!e cu r" *undere limi!"!" '. +c!i,i!"!e" *rinci*"l) " ocie!)-ii .i codul C+EN "l "c!i,i!)-ii *rinci*"le : /'%$ 0 +c!i,i!"!i de ecre!"ri"! i !r"ducere . $. N"!ur" c"*i!"lului oci"l : Rom"n 1 *ri,"! 1223 4. 5"lo"re" c"*i!"lului : 2.222.222 lei /. +dre "1 !elefon6f"71 e8m"il : S!r. Tr"i"n 9ro:",e cu nr. / 1 !el. 2/'2.244.'22 %. Per o"n) de con!"c! : Corin" 9;enu &. Con!uri <"nc"re de c;i e l" : =.C.R. 12. + oci"-i *rinci*"li : En"c;e S!oic" 1 +lde" >io"r" +nc" 2.SCURT ISTORIC AL FIRMEI Socie!"!e" comerci"l" ?TOP OFFICE S.R.L. 1 *er o"n" (uridic" rom"n" 1 cu ediul *e !r"d" Tr"i"n 9ro:",e cu nr. / 1 (ude!ul =r" o, " fo ! infiin!"!" in m"r!ie 222# ","nd dre*! " oci"!i *e domnul En"c;e S!oic" i do"mn" +lde" >io"r" +nc" . @ur"!" de func!ion"re " ocie!"!ii e !e nelimi!"!" 1 cu ince*ere de l" d"!" inm"!ricul"rii "le l" Oficiul Regi !rului Comer!ului de *e l"ng" Tri<un"lul =r" o, . O<iec!ul *rinci*"l de "c!i,i!"!e 1 " " cum e !e defini! in !"!u!ul ocie!"!ii il re*re:in!" "c!i,i!"!e" de ecre!"ri"! i !r"ducere . >"i *o! fi men!ion"!e i o<iec!e ecund"re de "c!i,i!"!e *recum : "c!i,i!"!i de curier 1 "c!i,i!"!i leg"!e de <":ele de d"!e 1 cur"!enie e!c. C"*i!"lul oci"l "l ocie!"!ii cu r" *undere limi!"!" e !e fi7"! l" um" de 2.222.222 lei 1 c"*i!"l u< cri i ,"r "! in numer"r 1 fiind im*"r!i! in 22 de *"r!i oci"le fiec"re cu o ,"lo"re de 122.222 lei . +*or!ul " oci"!ilor e !e eg"l 1 fiec"re ","nd $23 din c"*i!"lul oci"l "dic" c"!e 1.222.222 lei 1 ec;i,"len!ul " 12 *"r!i oci"le . +dmini !r"re" ocie!"!ii e re"li:e":" de c"!re domnul En"c;e S!oic" 1 cu *u!eri de*line . Asociai Pri sociale Suma 1

En"c;e S!oic" +lde" >io"r" +nc"

$2 $2

1222.222 1222.222

Org"nul de conducere "l ocie!)-ii e !e +dun"re" 9ener"l) " + oci"-ilor c"re ," fi con !i!ui!) .i ," func-ion" n conformi!"!e cu *re,ederile !"!u!ului .i legi l"-iei *ecifice . +dun"re" 9ener"l) de emne":) direc!orul i "dmini !r"!orul 1 !"<ilind *erio"d" de func-ion"re 1 "l"riile 1 indemni:"-i" de conducere 1 re,oc"<ili!"!e" "u nlocuire" lor . +!ri<u-iile .i r) *underile direc!orului .i "dmini !r"!orului ,or fi !"<ili!e de c)!re +dun"re" 9ener"l) " + oci"-ilor *rin regul"men!ul de org"ni:"re .i func-ion"re . @i:ol,"re" .i lic;id"re" ocie!)-ii e f"ce n condi-iile *re,):u!e n !"!u! 1 com*le!"!e cu di *o:i-iile leg"le n ,igo"re . To"!e diferendele c"re "r *u!e" ) "*"r) n!re *)r-ile "ce !ui con!r"c! c" urm"re " e7ecu!)rii lui ,or fi olu-ion"!e de c)!re *"r-i 1 c"re ,or ncerc" ) g) e" c) o olu-ie "mi"<il) . @"c) "ce ! lucru nu ," fi *o i<il 1 "ce !e diferende ,or fi u*u e *re olu-ion"re C"merei de Comer- .i Indu !rie . +ce ! con!r"c! in!r) n ,igo"re du*) emn"re" " 1 l" d"!" l" c"re func-ion"re" ocie!)-ii " fo ! "u!ori:"!) de in !"n-" com*e!en!) . In c": de dece " unui" din!re " oci"-i *)r-ile oci"le "feren!e "ce !ui" e !r"n mi! de dre*! mo.!eni!orilor 1 ocie!"!e" con!inuAndu8.i "c!i,i!"!e" . S!"!u!ul e com*le!e":) cu *re,ederile legii n ,igo"re . Fiec"re *"r!e oci"l) u< cri ) i ,)r "!) de c)!re " oci"-i confer) "ce !or" dre*!ul l" un ,o! n +dun"re" 9ener"l) . To!od"!) " oci"-ii "u dre*!ul de " *"r!ici*" l" m*)r-ire" *rofi!ului 1 dre*!ul de " con!rol" e*"r"! "u m*reun) "c!i,i!"!e" economico8fin"nci"r) " ocie!)-ii . P"!rimoniul oci"l nu *o"!e fi gre,"! de d"!orii "u "l!e o<lig"-ii *er on"le "le " oci"-ilor . O<lig"-iile oci"le un! g"r"n!"!e cu *"!rimoni"l oci"l 1 i"r " oci"-ii r) *und num"i cu *)r-ile oci"le . +dun"re" 9ener"l) " " oci"-ilor e !e org"nul de conducere "l ocie!)-ii c"re ;o!)re.!e " u*r" "c!i,i!)-ii "ce !ei" 1 !"<ilindu8i *oli!ic" economic) .i comerci"l) . +dun"re" 9ener"l) e !e con !i!ui!) leg"l d"c) " oci"-ii *re:en-i de-in cel *u-in (um)!"!e *lu un" din *)r-ile oci"le .9e !iune" ocie!)-ii e !e con!rol"!) de " oci"-i *e con! *ro*riu 1 *recum .i cu *rile(ul r"*or!ului din +dun"re" 9ener"l) " + oci"-ilor . Pen!ru " e7erci!" dre*!ul de con!rol 1 " oci"-ilor li e ,or *re:en!" l" cerere 1 d"!e cu *ri,ire l" "c!i,i!"!e" ocie!)-ii 1 i!u"-i" *"!rimoniului 1 " *rofi!ului "u " *ierderilor . +dun"re" 9ener"l) " + oci"-ilor *o"!e ;o!)r numire" unor cen:ori . Socie!"!e" e ," *u!e" !r"n form" n "l!) form) de ocie!"!e *rin deci:i" +.9.+ .i du*) o<-inere" "*ro<)rilor leg"le . Pen!ru con !i!uire 1 nou" ocie!"!e ," nde*lini form"li!)-ile de

nregi !r"re .i *u<lici!"!e nece "re l" nfiin-"re" ocie!)-ilor comerci"le . +u c" efec! di:ol,"re" ocie!)-ii .i d"u dre*!ul fiec)rui " oci"! ) ce"r) lic;id"re" ocie!)-ii : "B im*o i<ili!"!e" re"li:)rii o<iec!ului de "c!i,i!"!e <B ;o!)rAre" +dun)rii 9ener"le " + oci"-ilor cB f"limen!ulC dB reducere" c"*i!"lului oci"l cu cel *u-in o !reime du*) ce 8" con um"! fondul de re:er,) 1 d"c" +.9.+ nu decide com*le!"re" c"*i!"lului . @i:ol,"re" ocie!)-ii e n crie n Regi !rul Comer-ului .i e *u<lic) n >oni!orul Ofici"l. Lic;id"re" ocie!)-ii cu*rinde "n "m<lul "c!i,i!)-ilor nece "re *en!ru !ermin"re" o*er"-iunilor n cur 1 *en!ru !r"n form"re" n numer"r " "c!i,ului .i n fin"l *"r!"("re" ,"lorilor r)m" e . Lic;id"re" e ," f"ce n conformi!"!e cu *re,ederile "r!.1/4 i urm)!o"rele din Lege" nr.#161&&2 . Li!igiile ocie!)-ii cu *er o"ne fi:ice .i (uridice "u !r)ine un! de com*e!en-" in !"n-elor (udec)!ore.!i din RomAni" . S.C. TOP OFFICE S.R.L. " de:,ol!"! de8" lungul cur!ei "le e7i !en!e D"*ro7 un "n de l" ince*u!ul "c!i,i!"!ii B "li"n-e !r"!egice im*or!"n!e .i *rofi!"<ile cu com*"nii m"ri *u!ernicedin *erime!rul loc"l <r" o,e"n . In *re:en! ",em con!r"c!e de col"<or"re cu S.C. +.S.E.S. i S.C. Ti*o!e7 S.+. *ri,ind "c!i,i!"!i de !i*"rire i cur"!enioe 1 er,icii de ecre!"ri"! i curier"! . +,em o leg)!ur) !r"!egic) cu o erie de furni:ori. En c;im<ul unei "ng"()ri de " cum*)r" m"i mul! de %23 din m"!eri" *rim) nece "r) de l" ei 1 "u fo ! de "cord ) nu "*ro,i:ione:e *i"-" *en!ru cel mul! ." e luni i i ) ne ofere un *re*referen-i"l . +ce ! lucru ne *ermi!e ) oferim un ,olum m"re .i con !"n! de er,icii de c"li!"!e c)!re clien!i . +ce ! lucru f"ce c" mul!e din!re er,iciile no" !re ) "(ung) *e *i"-)1 de.i nu " igur) recuno".!ere" m)rcii. Firm" di *une de o modern) .i eficien!) "c!i,i!"!e de ecre!"ri"! 1 !r"duceri 1 curier"! e!c. c"re e ridic) l" !"nd"rde occiden!"le1 de un com*"r!imen! *ro*riu de cerce!"re8de:,ol!"re .i de edii moderne *en!ru <irouri . Inc) de l" nce*u!ul "c!i,i!)-ii1 !r"!egi" ocie!)-ii " fo ! "cee" de " *romo," *e *i"-) er,icii de ce" m"i <un) c"li!"!e1 ncor*orAnd o !e;nologie modern" 1 un i !em de " igur"re " c"li!)-ii "gremen!"! de org"ni me in!ern"-ion"le .i o <og"!) e7*erien-) *rofe ion"l) . Pen!ru re"li:"re" "ce !ui o<iec!i,1 firm" TOP OFFICE " de:,ol!"! un *"r!eneri"! de dur"!) cu furni:ori de c"li!"!e 1 ",And c" "!u *rinci*"l *erform"n-" i *rom!i!udine" er,iciilor 1 " " igur"! un ni,el ridic"! de in !ruire *er on"lului "ng"("! .i 1

nu n ul!imul rAnd1 " urm)ri! "legere" "celor c"n"le de di !ri<u-ie c"re ) men-in) *re !igiul m)rcii .i ) ofere con um"!orului fin"l m"i mul! decA! un er,iciu 0 o im"gine " c"li!)-ii . Orien!"re" de m"rFe!ing c)!re clien! " firmei ," f"ce *o i<il) u!ili:"re" eficien!) " feed<"cF8ului inform"-iilor de *i"-) n : l"n "re" de noi er,icii 1 m<un)!)-ire" er,iciilor e7i !en!e .i oferire" unui *"c;e! de er,icii n f":" de *re8,An:"re1 ,An:"re .i *o !8 ,An:"re Dedi!"re" m"!eri"lelor de *re:en!"re 1 con ul!"n-) .i " i !en-) 1 recom"nd"ri 1 " igur"re" unui er,iciu r"*id .i eficien! de onor"re " comen:ilor1 nregi !r"re" .i !r"!"re" recl"m"-iilor1 e!cB. En decur ul e7i !en-ei "le1 firm" " urm)ri! "legere" celor m"i eficien!e c"n"le de di !ri<u-ie *en!ru *rodu ele "le. Por!ofoliul ini-i"l num)r" do"r cA-i," clien-i 1 "(ungAnd c" n form" " "c!u"l" ) di *un) de o re-e" loc"l" de di !ri<uire " er,iciilor . L" ni,el de m"rFe!ing .i m"n"gemen! e7i !) o *erm"nen!" *reocu*"re de *romo,"re " er,iciilor oferi!e 1 *reocu*"re !r"du ) n ini-iere" .i u -inere" c"m*"niilor *romo-ion"le medi"1 "fi."(1 !imul"re " clien-ilor1 "c-iuni de merc;"ndi ing1 *re:en-" l" !Argurile de *rofil n"-ion"le . Priori!"!e" i in!ere ul in momen!ul de f"!" o re*re:in!" C+LIT+TE+ deo e<i!" " *rodu elor i er,iciilor 1 cre"re" i *" !r"re" unor rel"!ii *"r!eneri"le olide1 re"li:"re" unui di"log de c;i cu clien!ii i <enefici"rii "i1 gri(" *en!ru mediul incon(ur"!or i *en!ru diminu"re" *olu"rii de!ermin"!e fie de *roce ele !e;nologice1 fie de folo ire" *rodu elor

3. CUM A APARUT IDEEA DE AFACERE Idee" 8" concre!i:"! l" ince*u!ul "nului 2222 1 in momen!ul in c"re *rinci*"lii " oci"!i "u re"li:"! imen " o*or!uni!"!e " ince*erii unei noi "f"ceri "7"!" in *rinci*"l *e oferire" de er,icii de ecre!"ri"! 1 !r"duceri i curier"! . Ini!i"!orii "f"cerii "u de co*eri! c" *i"!" loc"l" "re ne,oie de er,icii de "ce ! gen l" un ni,el c"! m"i ridic"! 1 er,icii *e c"re ocie!"!ile e7i !en!e de(" in "ce ! domeniu nu le *u!e"u oferi l" !"nd"rdele ceru!e de *i"!". + !fel 1 din con!"c!ele ini!i"!orilor cu *o!en!i"lii clien!i 1 "ce !i" "u dedu f"*!ul c" "ce !i" er"u de !ul de nemul!umi!i de c"li!"!e" i *rom!i!udine" er,iciilor oferi!e de ocie!"!ile din "ce ! domeniu . F"*!ul c" "ce !e ocie!"!i nemul!umi!e er"u de !ul de numero" e i f"*!ul c" ne,oile *ie!ei in "ce ! domeniu er"u din ce in ce m"i ne"co*eri!e de in!re*rinderi *eci"li:"!e in er,icii de c"li!"!e 1 ini!i"!orii "f"cerii "u de!ermin"! f"*!ul c" ," *u!e"

'

e7i !" o ni " de *i"!" de !ul de im*or!"n!" *e c"re ,ii!o"re" ocie!"!e cre"!" e ," *u!e" !"<ili:" l" un !"nd"rd de !ul de ridic"! . +,"nd l" <":" *remi:" unei de:,ol!"ri *e *i"!" r"*ide 1 ocie!"!e" " fo ! infiin!"!" in m"r!ie 222# . +c!i,i!"!e" in!re*rinderii e dore" " e "7e:e *e oferire" de er,icii di,er e *recum : er,icii de ecre!"ri"! 1 !r"duceri 1 curier"! 1 cur"!enie e!c. In,e !i!iile ini!i"le in "f"cere un! cele "feren!e c"*i!"lului oci"l . Pe l"ng" "ce !" 1 cei doi " oci"!i "u m"i con!ri<ui! cu un "*or! *ro*riu de #2.222.222 lei fiec"re 1 <"ni in,e !i!i in mi(lo"cele nece "re de f" ur"rii "c!i,i!"!ii D <irouri 1 c"lcul"!o"re 1 im*rim"n!e 1 !elefo"ne 1 *en!ru "men"("re" *"!iului nece "r e!c. B . @u*" "men"("re" *"!iului nece "r de f" ur"rii "c!i,i!"!ii 1 8"u re"li:"! *rimii *" i in !"<ilire" o<iec!i,elor *e !ermen cur! i mediu "le ocie!"!ii . Gn m"re" ","n!"( l8" re*re:en!"! f"*!ul c" in!re*rin:"!orii ",e"u e7*erien!" in " ince*e o "f"cere 1 "ce !i" ","nd "*ro*i"!i c"re cuno !e"u fo"r!e <ine domeniul in c"re e dore" " e in,e !e" c" . >ediul in!ern " fo ! de !ul de r"*id !"<ili:"! *rin "c"*"r"re" unui *er on"l de ce" m"i in"l!" c"li!"!e 1 *eci"li:"! in domeniile de "c!i,i!"!e de f" ur"!e . Cu e7*erien!" "cumul"!" 1 <eneficiin de un *er on"l ini!i"l *eci"li:"! i de c"li!"!e 1 ocie!"!e" " ince*u! *romo,"re" *ro*riilor er,icii . O d"!" cu cre !ere" ,olumului de "c!i,i!"!e 1 num"rul de "ng"("!i " cre cu! de l" $ l" 1$ in decur de / luni de l" infiin!"re . + !fel 1 in "ce ! momen! firm" e "fl" in *lin *rogre 1 "cumul"nd din ce in ce m"i mul!i clien!i i *er" l" "!r"gere" de noi fonduri nece "re de:,ol!"rii "f"cerii *e *l"n loc"l i nu num"i . Ne,oile clien!ilor un! in con!inu" de:,ol!"re in cee" ce *ri,e !e de f" ur"re" unor "c!i,i!"!i de ecre!"ri"! 1 !r"duceri *eci"li:"!e 1 curier"! e!c. d"!ori!" *o i<ili!"!ilor *ro*rii limi!"!e in "8 i org"ni:" " !fel de er,icii l" un !"nd"rd c"! m"i ridic"! de c"li!"!e En *re:en! 1 er,iciile no" !re un! n !"diu inci*ien! cu !endin!e de cre.!ere . +,em *l"nific"! ) con!inu)m cu "ce !e er,icii cu urm)!o"rele modific)ri de e7!indere " liniei . . O!IECTI"E PRINCIPALE Noi 1 m"n"gemen!ul firmei *re:en!"m con,ingere" no" !r" referi!o"re l" co*ul *en!ru c"re firm" " fo ! infiin!"!" i *rinci*iile *e <":" c"ror" i i de f" o"r" "c!i,i!"!e" . >i iune" no" !r" e !e "cee" de " oferi o g"m" com*le!" de er,icii de comunic"re *rin c"re nece i!"!ile i dorin!ele clien!ului " de,in" olu!ii *r"c!ice . @orim " oferim er,icii de in"l!" c"li!"!e 1 " cre"m o ," !" re!e" de di !ri<u!ie i " ,indem l" cele m"i mici *re!uri *o i<ile . + *ir)m ) do<Andim o re*u!"-ie *e *i"-) c" di !ri<ui!or de er,icii $

de c"li!"!e . Pu!em o<-ine "ce ! lucru *rin n-elegere" cl"r) " !endin-elor .i ne,oilor de *e *i"-) 1 "c!i,i!"!i din ce in ce m"i *rofi!"<ile . Princi*"lul o<iec!i, *e !ermen cur! i mediu il re*re:in!" cre !ere" co!ei de *i"!" *rin di,er ific"re" ofer!ei de er,icii l" cel m"i ridic"! !"nd"rd de c"li!"!e *o i<il i recuno" !ere" "ce !ei" de c"!re clien!i .Profi!"<ili!"!e" e !e un o<iec!i, ecund"r 1 *l"nific"! do"r *e !ermen lung . @in *unc! de ,edere" c"li!"!i, , cantitativ , economic si social se urmrete: 1. Asigurarea calitii serviciilor oferite att prin: nivelului de specializare al servciciciilor oferite ct i prin echipamentele i dotrile ce vor fi achiziionate . 2. Creterea performanelor tehnice i financiar i a competitivitii pe pia, prin introducerea unor tehnologii i a ordri metodologice moderne !n realizarea serviciilor . 3. " mai un satisfacere a cerinelor i nevoilor clienilor actuali i poteniali prin dezvoltarea de noi servicii i realizarea prin aceasta a unor servicii integrate. . #ntroducerea la nivelul pu licului int a unui concept modern !n a ordarea comunicrii i imaginii de pia prin aplicarea managementului de imagine. #. Spri$inirea grupului int !n procesul de promovare a e%porturilor prin aplicarea managementului de imagine pentru produsele i serviciile furnizate pe pieele e%terne . $. Cresterea anual a profitului in primii trei ani de activitate cu apro% &'( , a$ungand la )**( in marime a soluta fata de primul an , crestere aferenta unei rate a profitului de apro% '*( coro orata cu cresterea dividendelor la o actiune . %. Crestera volumului cifrei de afaceri , aceasta sta ilindu+se ca o iectiv in marime a soluta de ).***.***.*** lei dupa primii trei ani de activitate . &. Productivitatea preconizata a se o tine dupa primii trei ani de activitate este de ,-.***.*** lei avand in vedere o crestere a personalului pana la )- de salariati . '. Capitalul social se urmareste a fi ma$orat pe termen lung , acesta atingand nivelul de -*.***.*** lei in primii trei .patru ani de activitate . 1(. Scaderea cheltuielilor financiare si de e%ploatare dupa primii trei ani cu apro%. '-( . 11. Cresterea cu &'( a veniturilor la capitalul investit in decursul a trei ani de activitate . 12. /odernizarea azei tehnico+materiale prin largirea pietei propriilor servicii si prin castigarea unor noi segmente de piata pe seama concurentilor . Acest lucru se poate realiza prin sta ilirea unei politici eficiente fata de clientela , ele orarea unor strategii de merchandising si practivarea unor tehnologii noi de distri utie a serviciilor . 13. 0iversificarea gamei de servicii oferite coro orata cu cresterea calitatii si eficientei acestora . 4

1 . 1la orarea unei politici de sortiment care sa duca la diferentierea structurala si calitativa a serviciilor oferite fata de concurenti . 1#. Spri$inirea dezvoltrii activitii societilor de turism i agroturism prin aplicarea managementului de imagine att pentru serviciile oferite clienilor din ar ct i serviciilor oferite turitilor strini . 1$. Atragerea a cel puin unui client pe lun , numarul acestora sta ilizandu+se in timp prin satisfacerea cat mai una a necesitatilor de astfel de servicii . 1%. Creterea gamei de servicii pu licitare oferite pe pia , urmarind captarea din ce in ce mai mare a atentiei pu licului local asupra serviciilor oferite . 1& . "rganizarea activitatilor promotionale necesare cresterii vanzarilor cu circa )*( pentru serviciile oferite . 1'. "rganizarea eficienta a cercetarilor de mar2eting necesare studiilor de piata si necesitatilor consumatorilor . 2(. 1la orarea unor ugeturi de ventituri si cheltuieli care sa contri uie la realizarea profitului . 21. Creterea numrului de contracte !ncheiate cu noi firme locale si nu numai 22. Creterea numrului de clieni persoane $uridice si persoane fizice . 23. 3arantarea sta ilitatii personalului pentru anii urmatori si anga$area in primii ani de activitate a celor mai valorosi salariati , specializati in domeniile desfasurate . 2 . "rganizarea unui puternic compartiment de mar2eting 2#. "rganizarea de cursuri de perfectionare pentru salariatii mai tineri si cei fara e%perienta in domeniu 2$. Asigurarea unei salarizari si conditii de munca de cea mai inalta calitate . 2%. Permanentizarea furnizorilor in schim ul oferirii serviciilor de calitate la preturi avanta$oase . 2&. Asigurarea pe termen lung a unei culturi a intreprinderii competitive .

#. ARGUMENTE PENTRU LANSAREA DE NOI SER"ICII PE PIATA

>ediul economic e7!ern e !e re*re:en!"! de o economie n"!ion"l" in !r"n:i!ie i in con!inu" re !ruc!ur"re 1 de:,ol!"re . 5i:iune" in!ern"!ion"l" " u*r" economiei "c!u"le " Rom"niei e *o"!e im<un"!"!i in!r8un !im* rel"!i, cur! *rin *er *ec!i," in!egr"rii !"!ului in Gniune" Euro*e"n" 1 *rin do<"ndire" !"!u!ului de economie func!ion"l" 1 "do*!"re" unor "r!icole de lege e en!i"le unui mediu economic "n"!o con!inuu " unor fonduri ner"m<ur "<ile . >ediul de "f"ceri loc"l e inc"dre":" in i!u"!i" economic" n"!ion"l" 1 in en ul unei i!u"!ii economice in con!inu" de:,ol!"re 1 c"re nece i!" er,icii de o c"li!"!e l" !"nd"rde din ce in ce m"i ridic"!e . >ediul de "f"ceri din (ude!ul =r" o, e !e in con!inu" de:,ol!"re . Tre<uie *orni! de l" *remi " c" ne,oi ne "!i f"cu!e e7i !" mereu . In con!e7!ul economic "c!u"l "l Rom"niei 1 <":" de:,ol!"rii unei economii de *i"!" func!ion"le e !e in *lin *roce de con !ruc!ie . Economi" rom"ne" c" 1 in "ce !e condi!ii !inde i e" " de,in" un" <":"!" *e er,icii . Socie!"!ile cu un ,olum m"re de "c!i,i!"!e i nu num"i un! confrun!"!e din ce in ce m"i mul! cu *ro*ri" li* " de *rofe ion"li m in cee" ce *ri,e !e "c!i,i!"!ile leg"!e de ecre!"ri"! 1 <":e de d"!e 1 !r"duceri de *eci"li!"!e 1 curier"! . In "ce ! en 1 *en!ru "8 i im<un"!"!i c"li!"!e" *ro*riilor "c!i,i!"!i de f" ur"!e ele ,or incerc" din ce in ce m"i mul! " "*ele:e l" ocie!"!i *eci"li:"!e in " oferi " !fel de er,icii . =irourile un! in m"(ori!"!e" c":urilor fo"r!e l"< org"ni:"!e in cee" ce *ri,e !e de f" ur"re" unor o*er"!iuni de ecre!"ri"! elemen!"re : com*le!"re" formul"relelor 1 !r"ducere" unor !e7!e 1 cri ori de "f"ceri din di,er e lim<i !r"ine 1 e!c. + !fel 1 ocie!"!e" no" !r" ," *u!e" <enefici" de i!u"!i" e7i !en!" 1 cre"ndu8 i ","n!"(e direc!e i indirec!e 1 im*un"ndu8 e *rin c"li!"!e" i *rom!i!udine" er,iciilor oferi!e . Cerce!"re" de *i"-) f)cu!) de "ng"("!ii com*"r!imen!ului de m"rFe!ing ugere":) f"*!ul c) "ce" !) *i"-) ," cre.!e fo"r!e mul! *An) n "nul 222/ . Ne ".!e*!)m c" ni." unde noi concur)m ) cre" c) n "ce ! !im*. For-ele m"(ore c"re *o! "fec!" "ce" !) !endin!" un! do"r de ordin m"croeconomic oci"l i *oli!ic . +rgumen!ele e7!erne *en!ru l"n "re" noilor er,icii *e *i"!" e refer" l" ne,oile i cerin!ele *o!en!i"lilor clien!i de *e *i"!" loc"l" i nu num"i . + !fel 1 in c"drul "c!i,i!"!ii de curier"! clien!ii e " !e"*!" l" o reducere c"! m"i m"re " !im*ilor de di !ri<u!ie 1 " igur"re" unei igur"n!e in !r"n *or! *recum i f"*!ul c" e7!ern"li:"re" er,iciului *o"!e re:ol," *ro<lemele de logi !ic" . Referi!or l" er,iciile de !r"duceri i ecre!"ri"! 1 *o!en!i"lii clien!i ,or dori un in"l! !"nd"rd de c"li!"!e " er,iciilor 1 *rom!i!udine i un *rofe ion"li m de ","r i! . % i *rin "!r"gere" in mod

+rgumen!ele in!erne "le de:,ol!"rii ocie!"!ii *rin oferire" unor " !fel de er,icii e refer" l" *o!en!i"lul re ur elor um"ne com*e!en!e "!r" e in "c!i,i!"!e" de f" ur"!" *recum i do!"rile de ce" m"i in"l!" c"li!"!e i *erform"n!" " com*"r!imen!elor "ngren"!e in er,iciile oferi!e . +,"nd in ,edere cerin!ele *o i<ile "le *o!en!i"lilor clien!i "i ocie!"!ii 1 ne *u!em cre" o im"gine de *re egmen!"l de *i"!" *e c"re ," *u!e" concur" in!re*rindere" nou cre"!" . In urm" !udiilor efec!u"!e *u!em de!ermin" f"*!ul c" ocie!"!e" ," *u!e" ",e" "loc"! un egmen! de *i"!" im*or!"n! ","nd in ,edere *o!en!i"lul loc"l 1 ine7i !en!" unor concuren!i fo"r!e *u!ernici *recum i "*"ri!i" re ur elor um"ne di *oni<ile c"lific"!e . + !fel 1 *u!em "rgumen!" c" ne,oile *ie!ei "c!u"le ,or *u!e" fi "co*eri!e de !"nd"rdele de c"li!"!e l" c"re ocie!"!e" no" !r" ," oferi er,iciile *ro*rii .

%.CLIEN)I E*ISTENI + POTENTIALI In gener"l com*or!"men!ul con um"!orilor loc"li e !e unul o<i nui! . To!u i 1 !indem " con ider"m c" "ce !i" *re:in!" o re"c!ie rel"!i, c":u!" l" !imuli 1 comodi!"!e 1 con er,"!ori m d"r un ni,el cul!ur"l de !ul de ridic"! . In "ce ! momen! con um"!orul loc"l nu *re" e !e re"c!ion"r l" diferen!ele de *re! i nu *re" !ie " diferen!ie:e c"li!"!e" 1 *erce*"nd in gener"l ofer!ele c" fiind rel"!i, imil"re . Con um"!orii de er,icii e <i:uie m"i "le *e comunic"!ii or"le dec"! *e *u<lici!"!e" er,iciului *re !"! . 1 *e inform"!ii leg"!e de *re!ul er,iciilor 1 *er on"l i elemen!e m"!eri"le . +ce !e de:","n!"(e e *o! modific" in !im* *rin "do*!"re" unor !r"!egii de m"rFe!ing "dec,"!e c"re " "(u!e con um"!orul de " !fel de er,icii " *erce"*" diferen!ele de c"li!"!e i *re! . Clien!ii c"ror" i e "dre e":" er,iciile oferi!e un! form"!i din *er o"ne fi:ice i (uridice din (ude!ul =r" o, d"r i din im*re(urimile "ce !ui" . In gener"l deci:iile de "c;i:i!ie " unor " !fel de er,icii un! lu"!e de c"!re m"n"gerii ocie!"!ilor *o!en!i"le clien!e. +ce" !" deci:ie e !e influen!"!" de numero i f"c!ori : economici 1 cul!ur"li 1 !r"di!ion"li 1 oci"li 1 * i;ologici . >"(ori!"!e" *o!en!i"lilor clien!i un! m"i degr"<" !en!"!i " "*ele:e l" *ro*rii "ng"("!i *en!ru olu!ion"re" unor *ro<leme leg"!e de "c!i,i!"!i de ecre!"ri"! 1 !r"duceri 1 <":e de d"!e 1 curier"! . Nece i!"!e" "do*!"rii in !im* " m"n"gemen!ului c"li!"!ii !o!"le in "c!i,i!"!e" unei ocie!"!i ," *u!e" de!ermin" mediul de "f"ceri de *e *i"!" loc"l" " e conforme:e !"nd"rdelor de c"li!"!e im*u e de o concuren!" din ce in ce m"i "cer<" . &

Pi"!" c"rei" i e "dre e":" er,iciile oferi!e e !e ce" loc"l" cu *o i<ili!"!i de e7!indere . +ce" !" *i"!" e !e un" con !"n!" 1 ","nd !o!u i o u o"r" !endin!" de cre !ere . Segmen!ul de *i"!" "le de ocie!"!e e !e unul in con!inu" de:,ol!"re 1 oferind *o i<ili!"!i de "firm"re " ocie!"!ilor din domeniu . Gn con um"!or !i*ic *en!ru er,iciile no" !re e !e o *er o"n) c"re n *re:en! *o"!e ",e" ne,oie in " "*el" l" er,icii ief!ine i de ce" m"i in"l!" c"li!"!e referi!o"re l" !r"duceri 1 curier"! 1 cur"!enie 1 "c!i,i!"!i de ecre!"ri"! e!c. Ei *o! fi un! mo!i,"-i ) "*ele:e l" er,iciile no" !re deo"rece un! ,"loro" e 1 de c"li!"!e 1 folo i!o"re i l" un *re! de !ul de redu . Cuno".!em !o"!e "ce !e" din r) *un urile d"!e de *o!en!i"lii con um"!ori 1 inform"-ii !rAn e l" e7*o:i-ii 1 cerce!)ri *rin "nun-uri .i con ider)m *rodu ele no" !re un! *erce*u!e in momen!ul "c!u"l de c"!re con um"!ori c" fiind cu *erform"n-e u*erio"re i cu un gu ! e7!r"ordin"r. @eo"rece cum*)r)!orii "u ne,oi .i dorin-e unice1 fiec"re cum*)r)!or re*re:in!) n mod *o!en-i"l o *i"-) e*"r"!). En mod ide"l1 ocie!"!e" no" !r" "r *u!e" ) el"<ore:e un *rogr"m de m"rFe!ing *en!ru fiec"re cum*)r)!or. Segmen!"re" *ie-ii e f"ce n func-iile de cri!eriile: ociodemogr"fice1 * i;ogr"fice1 geogr"fice1 economice .i com*or!"men!"le . Cum*)r)!orii cu ,eni!uri medii .i m"ri *refer) "u o*!e":) n !im* *en!ru o "numi!) m"rc) *en!ru c"re r"*or!ul *re- 0 c"li!"!e e !e fo"r!e im*or!"n!. El diferen-i":) o "numi!) m"rc) *en!ru c"re m"nife !) fideli!"!e "!A! !im* cA! ofer!"n!ii de " !fel de er,icii men-in "u m<un)!)-e c !"nd"rdele ini-i"le *en!ru c"re con um"!orii "u o*!"! *en!ru "cele er,icii . En con ecin-)1 de*"r!"men!ele de m"rFe!ing "le *roduc)!orilor .i di !ri<ui!orilor de " !fel de er,icii !re<uie ) conce"*) !r"!egi" comerci"l) *ornind de l" iden!ific"re" ne,oilor1 urm"!) de "n"li:" modului n c"re er,iciile lor *o! "co*eri "ce !e ne,oi1 cu n-elegere" m"nierei n c"re "re loc con.!ien!i:"re" ne,oii l" ni,elul con um"!orilor *o!en-i"li . Efor!urile m"rFe!erilor !re<uie ) e concen!re:e " u*r" modific)rii *erce*-iei " u*r" !)rii ide"le .i " celei "c!u"le .i "ccen!u"re" diferen-ei din!re ele. @e " emene" !re<uie con,in.i con um"!orii -in!) de <eneficiile *e c"re *ro*riile er,icii l *o! oferi . @"c) nu e g) e.!e un r) *un n *l"n in!erior1 con um"!orul nce*e o c)u!"re " inform"-ie din ur e e7!erne. El "*ele":) l" *rie!eni1 f"milie1 e,en!u"l cuno cu-i c"re lucre":) n domeniu. Se "*ele":) de " emene" l" con ul!"re" de c"!"lo"ge de *rodu e1 e urm)re.!e m" 8medi"1 e c"u!) inform"-ii *e In!erne! .Gn forum " o<!inu! urm"!o"rele inform"!ii *ri,ind u!ili:"!orul In!erne!ului : *e!rece "*ro7im"!i, 1% ore *e lun" *e In!erne! 1 dore !e o 12

n",ig"re m"i u o"r"1 i inform"!ii m"i con i !en!e i m"i u!ile . Cele m"i im*or!"n!e "*lic"!ii de *e In!erne! un! e8m"il1 c;"! Ddi cu!iile on8lineB1 neH grou* i III . Pen!ru m"rFe!ingul *e In!erne!1 de i li* " unor !"nd"rde uni,er "l ,"l"<ile re*re:in!" un im*edimen!1 cre !ere" e7*lo:i," " num"rului de u!ili:"!ori i elimin"re" delimi!"rilor geogr"fice un! ","n!"(e c"re nu *o! fi negli("!e . In!erne!ul c" mediu *u<lici!"r re*re:in!" un" din cele m"i im*or!"n!e me!ode *en!ru *eci"li !ii in m"rFe!ing i "ce ! lucru nu *o"!e fi negli("! de c"!re ocie!"!e" no" !r" . Prin!re f"c!orii c"re con!ri<uie l" con.!ien!i:"re" ne,oii de " !fel de er,icii e num)r): Recom"nd"re" unor *er o"ne ",i:"!e in domeniu " cum*ere " !fel de er,icii Nece i!"!e" "*el"rii l" ocie!"!i *eci"li:"!e in " oferi er,icii de ecre!"ri"! 1 !r"duceri "u curier"! de o in"l!" c"li!"!e . di *oni<ili!"!e" *e *i"-) " unor er,icii noi i "!r"g"!o"re C " *ir"-i" l" o cl" ) oci"l) u*erio"r) c"re *re u*une "c;i:i-ion"re" de er,icii de o c"li!"!e u*erio"r) C recom"nd"re" unui e7*er!1 lider de o*inie C m<un)!)-ire" i!u"-iei fin"nci"re " *er o"nei fi:ice "u (uridice con um"!o"re de " !fel de er,icii C Nece i!"!e" moderni:"rii i im<un"!"!irii c"li!"!ii "c!i,i!"!ilor de f" ur"!e de c"!re ocie!"!ile clien!e in domeniile in c"re nu un! *eci"li:"!e . *"r!ici*"re" l" o *romo-ie n!r8un m"g":in . Loc"li:"re" !eri!ori"l) " *u<licului -in!) : "gen-i economici cu ediul n (ude-ul =r".o, .i ON98uri din (ude-ul =r".o, . Ti*ul org"ni:"-iilor ,i:"!e: 1 8 "gen-i economici indiferen! de domeniul n c"re "c!i,e":)C 2 8 ON98uriC #. 8 Per o"ne fi:ice Po!en!i"lii clien-i 1 n func-ie de Cifr" de "f"ceri de:,ol!"!" e im*"r! in firme m"ri1 I>>8 uri *recum i microin!re*rinderi i firme nou infiin!"!e cu o ,i:iune modern" " u*r" nece i!"!ii " igur"rii m"n"gemen!ului c"li!"!ii !o!"le . +!i!udine" *u<licului -in!) f"-) de "cce "re" er,iciilor *u<lici!"re:

11

1 8 clien-i c"re un! f"mili"ri:"-i cu conce*!ul modern de m"n"gemen! "l "f"cerii .i de r"*or!"re l" cerin-ele *ie-ei. 2. 8 clien-i c"re nu un! f"mili"ri:"-i cu conce*!ul modern de m"n"gemen! "l "f"cerii .i de r"*or!"re l" cerin-ele *ie-ei. 5ec;ime" *re:en-ei *e *i"-) " clien-ilor: 1 8 clien-i cu o *re:en-) *e *i"-) m"i m"re de 1 "n c"re "u o im"gine de *i"-) form"!)C 2 8 clien-i cu o *re:en-) *e *i"-) de m"i *u-in de 1 "n c"re "u o im"gine de *i"-) n form"reC # 8 clien-i c"re nu "u m"i func-ion"! *e *i"-) *An) n *re:en! .i dore c )8-i formule:e o !r"!egie de form"re " im"giniiC ' 8 clien-i cu o *re:en-) *e *i"-) m"i m"re de 1 "n c"re "u o im"gine de firm) form"!) .i dore c l"n "re" de noi *rodu e *en!ru c"re urme":) )8.i !"<ile" c) !r"!egi" cu *ri,ire l" m"n"gemen!ul de im"gineC Cerere" ce er,icii de *u<lici!"!e e !e *erm"nen!) .i n!r8o con!inu) cre.!ere i ","n!"(ele clien!ilor 6 *o!en!i"lilor clien!i un! ridic"!e n con!e7!ul n c"re : 1. E7i !" nece i!"!e" de:,ol!"rii unor er,icii de !r"duceri 1 ecre!"ri"! 1 curier"! e!c. l" !"nd"rde c"li!"!i,e din ce in ce m"i in"l!e i m"i "*ro*i"!e de cele euro*ene . 2. =irourile clien!ilor6*o!en!i"lilor clien!i c"re *o! de f" ur" "c!i,i!"!i de "ce ! gen nu *o! de:,ol!" " !fel de er,icii l" ni,elul c"li!"!i, dori! . #. Prom!i!udine" er,iciilor *re !"!e in c"drul com*"r!imen!elor clien!ilor 6*o!en!i"lilor clien!i e !e de l"<" c"li!"!e . '. E7i !" din ce in ce m"i mul! nece i!"!e" el"<or"rii uno documen!e 1 !r"duceri efec!u"!e de c"!re *eci"li !i in domeniu $. In domeniul "f"cerilor 1 er,iciile de ce" m"i in"l!" c"li!"!e i *rom!i!udine un! fo"r!e "*reci"!e . 4. In con!e7!ul rel"!iilor de "f"ceri cu *er o"ne fi:ice i (uridice din !r"in"!"!e er,iciile *re !"!e un! *re:en!"!e dre*! o ?c"r!e de ,i:i!" 1 d"nd do,"d" erio:i!"!ii i c"li!"!ii firmei im*lic"!e . /. 5olumul de "c!i,i!"!e " unor in!re*rinderi e !e in con!inu" cre !ere 1 "ce !e" dorind " "*ele:e l" firme *eci"li:"!e in " oferi er,icii de c"li!"!e u*erio"r" in co*ul economi irii !im*ului . %. R"*or!ul *re!8c"li!"!e e !e diferi! in cee" ce *ri,e !e er,iciile oferi!e de *ro*riile <irouri c"re de f" o"r" "c!i,i!"!i de ecre!"ri"! e!c. i ocie!"!ile *eci"li:"!e in " oferi " !fel de er,icii . 12

@eci:i" de cum*"r"re " fiec"rei c"!egorii de clien!i e !e influn!"!" de o erie de f"c!ori m"i mul! "u m"i *u!in im*or!"n!i *en!ru fiec"re in *"r!e. T"<elul urm"!or e7*une unele din cele m"i emnific"!i,e influen!e " u*r" "ce !ei deci:ii *recum i gr"dul de im*or!"n!" "l fiec"rei" " u*r" c"!egoriilor de *o!en!i"li clien!i D18elemen! fo"r!e im*or!"n!1J.1 $8 elemen! negli("<ilB: Po!en!i"li clien!i6 deci:i" de cum*"r"re +gen!i economici1 ON98uri1 in !i!u!ii *u<lice i *ri,"!e Scrii!ori Edi!uri Fund"!ii Per o"ne fi:ice 2 1 1 1 1 2 2 2 # # # ' ' ' ' # $ $ $ $ R"*or! c"li!"!e8 *re2 1 # ' $ Pre- c):u! C"li!"!e ridic"!) +cce r"*id Im"gine" *e *i"-)

Conclu:i" "ce !ei "n"li:e e !e "cee" c" *en!ru !o"!e !i*urile de *o!en!i"li clien!i cele m"i im*or!"n!e " *ec!e1 c"re le influen!e":" de"l!fel deci:i" de " "lege ofer!" firmei TOP OFFICE 1 un! *re!ul 1 r"*or!ul c"li!"!e8*re! *recum i *rom!i!udine" er,iciilor oferi!e .

&. CONCURENTII Concuren!ii de *e *i"!" loc"l" e cl" ific" in func!ie de !i*urile de er,icii oferi!e : er,icii de !r"duceri i curier"! . In cee" ce *ri,e c er,iciile leg"!e de <":e de d"!e i "l!e "c!i,i!"!i de ecre!"ri"! 1 *i"!" loc"l" nu ofer" ocie!"!i *eci"li:"!e !ric! *e "ce !e domenii 1 in!re*rinderile org"ni:"ndu8 i ingure *ro*riile com*"r!imen!e c"re " e ocu*e de de f" ur"re" unor " !fel de "c!i,i!"!i . +ce" !" i!u"!ie *o"!e de,eni un ","n!"( *en!ru ocie!"!e" TOP OFFICE S.R.L. 1 "ce" !" *u!"ndu8 e *eci"li:" in " !fel de "c!i,i!"!i . Referi!or l" er,iciile de !r"duceri din di,er e lim<i de circul"!ie in!ern"!ion"l" i nu num"i concuren!" e !e fo"r!e !r"n " . >"(ori!"!e" concuren!ilor un! re*re:en!"!i de *er o"ne fi:ice "u!ori:"!e 1 e7i !"nd !o!u i i ocie!"!i *eci"li:"!e num"i in "ce" !" "c!i,i!"!e cum "r fi : +SCO In!ern"!ion"l SRL C =i!co SRL C Tr"n ,er<" C Silcri Im*e7

1#

SRL C Lef!com SRL C +r!com SRL C Oficin" SRL C 9old Prin! SRL C K"F" To* SRL C Irme7 SRL In cee" ce *ri,e !e "c!i,i!"!e" de curier"! concuren!" nu e !e l" fel de !r"n " 1 e7i !"nd !o!u i o !endin!" de mono*ol in ofer!" "ce !ui er,iciu . + !fel 1 *o!en!i"lii concuren!i din "ce ! domeniu un! re*re:en!"!i de ocie!"!ile : Curier Pre E7*or! SRL C TNT E7*re IorldHide . 1 S.C. @KL In!ern"!ion"l C F+N Courier C Gni!ed P"rcel Ser,ice C R9+ CourierLFreig;! C C"gu +,"nd in ,edere f"*!ul c" ocie!"!e" *ro" *"! infiin!"!" e !e nou" *e *i"!" loc"l" 1 diferen!" de ,"n:"ri 1 co!" de *i"!" i c"li!"!e oferi!" e !e e,iden!" . +ce ! de:","n!"( e *o"!e modific" *e !ermen mediu i lung *rin "*lic"re" unor !r"!egii de m"rFe!ing "dec,"!e . @"r conform *ro,er<ului 1 ?>"rii c"*i!"ni e forme":" in lu*!" cu m"re" "gi!"!" . Princi*"lele firme concuren!e in domeniul er,iciilor de !r"duceri *re:en!e *e *i"-" loc"l" <r" o,e"n" un! : Nr. Cr!. 1. 2. #. '. $. 4. /. %. &. +SCO In!ern"!ion"l =i!co Tr"n 5er<" Lef!com +r!com Oficin" 9old Prin! K"F" To* 1/ 1$ % % 4 4 $ Ridic"!" Norm"l" Norm"l" Norm"l" @" @" @" Nu Fo"r!e <une Fo"r!e <une =une =une =une Pro" !e =une Pro" !e =un" Ridic"!" =un" Sl"<" =un" Sl"<" =un" =un" FIR>+ Co!" de *i"!" D3B 24 Com*le7i!"!e" er,iciilor Ridic"!" Ser,icii @" Condi!ii =une C"li!"!e" er,iciilor Ridic"!"

*o !,"n:"re ,"n:"re6*l"!"

Silcri Im*e7 &

Rel"!i, c":u!" Nu Rel"!i, c":u!" Nu Fo"r!e <un" Sl"<" Nu @"

@in!re ocie!"!ile *re:en!"!e e con !"!" c" cei m"i *u!ernici concuren!i un! firmele +SCO In!ern"!ion"l 1 =i!co S.R.L. 1 Tr"n 5er<" i 9old Prin! . +,"nd in ,edere o cl" ific"re du*" cifr" de "f"ceri de:,ol!" i num"rul de "ng"("!i e *o"!e con !"!" c" ocie!"!ile +SCO In!ern"!ion"l i Tr"n ,er<" un! lidere l" "ce ! c"*i!ol 1 ","nd in medie o cifr" de "f"ceri de "*ro7. 2.222.222.222 lei l" de f" ur"re" c"rei" con!ri<uie un *er on"l

1'

de "*ro7. #2 de "l"ri"!i . +ce !e ocie!"!i de!in i ier"r;i" in!r8un !o* "l celor m"i ,ec;i ocie!"!i de "ce ! gen de *e *i"!" loc"l" . Princi*"lele firme concuren!e in domeniul er,iciilor de curier"! *re:en!e *e *i"-" loc"l" <r" o,e"n" un! : Nr. Cr!. 1. 2. #. '. $. Courier Pre @KL In!ern"!ion"l F+N Courier Gni!ed P"rcel Ser,ice R9+ CourierLFreig;! E7*or! 4. /. C"gu E7*or! TNT E7*re IorldHide 1# 1# Ridic"!" Rel"!i, <un" @" @" =une =un" Ridic"!" =un" 1$ Norm"l" Nu =une =un" 1' & Norm"l" Norm"l" @" Nu Fo"r!e <une =une =un" Sl"<" FIR>+ Co!" de *i"!" D3B 24 12 Com*le7i!"!e" er,iciilor Ridic"!" Ridic"!" Ser,icii @" @" Condi!ii Fo"r!e <une Fo"r!e <une C"li!"!e" er,iciilor Ridic"!" =un"

*o !,"n:"re ,"n:"re6*l"!"

@in!re ocie!"!ile *re:en!"!e e con !"!" c" cei m"i *u!ernici concuren!i un! firmele Courier Pre Courier Pre 1 @KL In!ern"!ion"l i C"gu E7*or! . +,"nd in ,edere o cl" ific"re du*" cifr" de "f"ceri de:,ol!" i num"rul de "ng"("!i e *o"!e con !"!" c" ocie!"!ile i C"gu E7*or! un! lidere l" "ce ! c"*i!ol 1 ","nd in medie o cifr" de "f"ceri de "*ro7. #.222.222.222 lei l" de f" ur"re" c"rei" con!ri<uie un *er on"l de "*ro7. 2$ de "l"ri"!i . +ce !e ocie!"!i de!in i ier"r;i" in!r8un !o* "l celor m"i ,ec;i ocie!"!i de "ce ! gen de *e *i"!" loc"l" . +,"nd in ,edere cl" ific"re" i ier"r;i:"re" *re:en!"!" " ,ii!orilor concuren!i e con !"!" c" ocie!"!e" nou infiin!"!" ," ",e" in *rinci*"l de c" !ig"! *rin in!r"re" *e *i"!" er,iciilor de !r"duceri i ecre!"ri"! 1 ce" " er,iciilor de curier"! oferind o concuren!" de !ul de ridic"!" . + !fel 1 in c":ul er,iciilor de ecre!"ri"! i !r"duceri ocie!"!e" no" !r" ," *u!e" o<!ine con!r"c!e cu numero i clien!i *rin er,icii de ce" m"i in"l!" c"li!"!e i

1$

*rom!i!udine *recum i di,er ific"re" er,iciilor oferi!e *en!ru "!r"gere" clien!ilor cu nece i!"!i mul!i*le leg"!e de "c!i,i!"!i di,er e . Ser,iciile no" !re un! unice deo"rece ,om *re:en!" un ","n!"( com*e!i!i, d"!or"! r"*or!ului *re! 0 c"li!"!e ridic"! 1 " *rom*!i!udinii1 numelui de m"rc) o<!inu! in !im* i co !urilor mici de *roduc-ie . Com*e!i!orii folo e c "*ro7im"!i, "cele".i c"n"le de di !ri<u-ie c" .i noi 1 f"c *u<lici!"!e c"m n "cele".i :i"re comerci"le. To!u i 1 d"c) *u<lici!"!e" e !e regul"!)1 *ro<"<il c) e !e eficien!) . Re"c-i" concuren-ilor l" nou" ofer!" " firmei e !e de " !e*!"! " fie e,iden!" in c":ul er,iciilor de ecre!"ri"! i !r"duceri d"r concuren!ii nu ,or fi fo"r!e en i<ili l" "*"ri"!i" unei ocie!"!i *eci"li:"!e in oferire" de er,icii de curier"! d"!ori!" concuren!ei din!re liderii de *i"!" e7i !en!i . +,"n!"(ul ocie!"!ii il ," *u!e" con !i!ui di,er i!"!e" er,iciilor oferi!e l" un !"nd"rd c"li!"!i, fo"r!e in"l! i un r"*or! *re!8c"li!"!e fo"r!e ","n!"(o . F"!" de concuren!i ocie!"!e" *o"!e "do*!" "!"curi *rin iden!ific"re" *er on"lului *eci"li:"! i cu e7*erien!" din c"drul firmelor concuren!e i "*oi incerc"re" de "!r"gere " "ce !ui" *rin oferire" unui *"c;e! "l"ri"l c"! m"i "!r"c!i, i " unor condi!ii de munc" din!re cele m"i <une . @e " emene" e *o! o<!ine inform"!ii de l" *er on"lul concuren!ilor d"r i din di,er e ur e de *re ","n!"(ele concuren!i"le 1 !e;nicile moderne folo i!e de "ce !i" 1 "l"ri:"re" "ng"("!ilor 1 modul de lucru i c"li!"!e" er,iciilor oferi!e . +ce !e inform"!ii *o! fi ,"loro" e in con!e7!ul el"<or"rii unor !r"!egii de "c"*"r"re de noi clien!i i de *unere in e,iden!" " ","n!"(elor concuren!i"le . @e " emene" e *o! o<!ine inform"!ii de *re clien!ii concuren!ilor in co*ul incerc"rii de "!r"gere " "ce !or" *rin *re:en!"re" ","n!"(elor com*e!i!i,e .

'.ANALI,A MEDIULUI INTERN ACTUAL AL FIRMEI In en ul "!ingerii o<iec!i,elor !"<ili!e *e !ermen cur! i mediu D cre !ere" co!ei de *i"!" *rin di,er ific"re" ofer!ei de er,icii l" cel m"i ridic"! !"nd"rd de c"li!"!e *o i<il i recuno" !ere" "ce !ei" de c"!re clien!i B 1 ocie!"!e" !re<uie "8 i !"<ili:e:e org"ni:"re" in!ern" *recum i o<iec!i,ele "c!i,i!"!ii de f" ur"!e . +ce !e" !re<uie c *orni!e de l" o "c!i,i!"!e m"n"geri"l" c"! m"i eficien!" *rin im*lic"re" c"! m"i m"re " f"c!orilor 14

deciden!i in " igur"re" cu re ur e m"!eri"le 1 fin"nci"re i um"ne "dec,"!e "c!i,i!"!ii de f" ur"!e . Pe *"rcur !re<uie !"<ili:"! colec!i,ul de "l"ri"!i "le i *e cri!erii delimi!"!e fo"r!e !ric! *recum i org"ni:"re" c"! m"i eficien!" " com*"r!imen!elor de conducere 1 cele leg"!e !ric! de "c!i,i!"!ile de f" ur"!e i m"i "le cel de m"rFe!ing *en!ru !"<ilire" !r"!egiilor de cre !ere " co!ei de *i"!" . In *re:en! ocie!"!e" de!ine un *"!iu de 22 m*. 1 dou" c"lcul"!o"re P.C. cu "cce l" in!erne! 1 dou" im*rim"n!e K.P. 1 !o"!e o<!inu!e *rin!r8un con!r"c! de inc;iriere . +ce !e do!"ri un! de !ul de "r"ce 1 nece i!"!e" in,e !irii in mi(lo"ce i ec;i*"men!e moderne de "c!i,i!"!e fiind *riori!"!e" num"rul unu " ocie!"!ii od"!" cu o<!inere" de fonduri ner"m<ur "<ile din di,er e ur e . @u*" !"<ilire" org"nigr"mei 1 " com*"r!imen!elor i " "!ri<u!iilor fiec"rui "l"ri"! in c"drul "ce !or" e ," incerc" de c"!re conducere" ocie!"!ii de!ermin"re" unor !r"!egii de mo!i,"re " colec!i,ului de "l"ri"!i in co*ul re"li:"rii c"! m"i eficien!e " "c!i,i!"!ii de f" ur"!e . +,"nd in ,edere c" oferire" er,iciilor de orice fel in gener"l e !e influen!"!" in m"re *"r!e de *erce*!i" con um"!orilor " u*r" " *ec!elor e7!erne "le ocie!"!ii 1 " im"ginii "ce !ei" com*"r!imen!ul de m"rFe!ing "r !re<ui " *reg"!e" c" fiec"re "l"ri"! in en ul unei "!i!udini "dec,"!e in rel"!iile cu clien!ii i f"!" de *ro*riile *er o"ne i "c!i,i!"!ile de f" ur"!e de fiec"re in *"r!e . + !fel !re<uie " igur"! un *er on"l de er,ire 1 de in!"m*in"re " clien!ilor c"! m"i com*e!en! . En :ilele no" !re cei c"re "<orde":M *ro<lem"!ic" com*le7M " ocie!M-ilor comerci"le .i " regiilor "u!onome n *erio"d" de !r"n:i-ie l" economi" de *i"-) m"nife !) un in!ere cre cAnd l" *ro<lemele re ur elor um"ne . +ce !e *reocu*)ri e e7*lic) *rin f"*!ul cM re ur " um"n) " de,eni! un im*er"!i, "l *r"c!icii 1 m"i <un" u!ili:"re " f"c!orului um"n i!uAndu8 e *rin!re f"c!orii cu influen-" m"(or) in cre.!ere" eficien-ei economice .i " *rofi!ului uni!)-ii economice. 9r"dul de " igur"re cu re ur e um"ne .i eficien-" cu c"re un! folo i!e "ce !e" 1 .i *un "m*ren!" " u*r" *erform"n-elor economico8fin"nci"re "le n!re*rinderii 1 for-ei .i c"*"ci!M-ii "ce !ei" de " r) *unde cerin-elor !o! m"i di,er ific"!e 1 com*le7e .i "cu!e "le *ie-ei. Gn" din cele m"i im*or!"n!e *ro<leme din m"n"gemen!ul re ur elor um"ne e !e ce" " *romo,)rilor 1 *en!ru im*lul mo!i, 1 c) nici un "l"ri"! nu "cce*!) cu u.urin-" " r)mAn) *e loc 1 de l" "ng"("re *An) l" re!r"gere 1 f)r) " !rece l" ni,eluri de "l"ri:"re .i !re*!e de r) *undere m"i n"l!e.

1/

En *rinci*iu 1 cri!eriul e en-i"l e !e meri!ul *er on"l 1 i"r n cu*rin ul "ce !ui" 1 *ondere" ce" m"i m"re !re<uie ) o de-in) c"*"ci!"!e" de " nde*lini cu ucce c"re le nece i!) *o !ul n c"re urme":) " fi *romo,"! In c":ul ocie!"!ii no" !re *u!em *une c" in decur ul celor "*!e luni de l" infiin!"re "m "dun"! un colec!i, de "l"ri"!i com*e!en! i *eci"li:"! in er,iciile oferi!e de noi . Per on"lul e !e di,er ific"! *e <irouri de "c!i,i!"!e 1 o *ro*unere de org"nigr"m" *u!"nd fi concre!i:"!" " !fel : >"n"gerii >"rFe!ing +*ro,i:ion"re O*er"!i, D er,icii B 5An:Mri Fin"n-e Con!"<ili!"!e "rcinile *e

Pro *ec!"re

@e f"cere =irou I =irou II Con!"<ili!"!e Fin"nci"r

Con!r"c!"re

@erul"re con!r"c!e

In!re de*"r!"men!ele SC. 9lu!on 0 Ser,com S.R.L. e7i !) o *erm"nen!) leg)!ur) de col"<or"re 1 de "u!ori!"!e 1 func-ion"l) . +ce !e leg)!uri un! c"n"le *rin c"re e re"li:e":) comunic"re" form"l) n c"drul ocie!)-ii . S.C. 9lu!on 0 Ser,com S.R.L e !e !ruc!ur"!) n *"!ru com*"r!imen!e *rinci*"le: fin"nci"r8con!"<il1 o*er"!i, "u *roduc!i, 1 "*ro,i:ion"re .i de ,An:)ri . Com*"r!imen!ele !ruc!urii org"ni:"!orice "le ocie!)-ii un! ordon"!e n!r8o org"nigr"m) im*l) de !i* *ir"mid"l. +ce" !" include n *"r!e" de u org"nele de conducere .i *o !urile de conducere de ni,el u*erior1 u< c"re un! red"!e ucce i, celel"l!e dimen iuni org"ni:"!orice1 core *un:)!o"re *o:i-iei .i de*enden-ei lor ier"r;ice1 " !fel ncA! com*e!en-ele .i re *on "<ili!)-ile func-iilor e diminue":) *e m) ur" "*ro*ierii de <":" *ir"midei. Num)rul ni,elelor ier"r;ice "re o im*or!"n-) deo e<i!) *en!ru <un" de f).ur"re " "c!i,i!)-ii de conducere1 n!rucA! reducere" lor n e"mn) reducere" circui!elor inform"-ion"le .i conduce l" cre.!ere" o*er"!i,i!)-ii deci:ion"le.

1%

a-. Ma.a/e0ii un! re*re:en!"-i de direc!orii gener"li "u " oci"-ii din c"drul ocie!)-ii Rolul "ce !or" e !e de " cre" condi-ii o*!ime *en!ru <un" func-ion"re " ocie!)-ii 1 de " "n"li:" .i !e !" condi-iile n i!u"-ii de cri:) economic) . >"n"gerii col"<ore":) cu celel"l!e de*"r!"men!e .i i"u deci:ii n leg)!ur) cu : 8 8 8 8 "c!i,i!"!e" ocie!)-ii o<iec!i,ele ocie!)-ii !r"!egi" gener"l) ,olumul in,e !i-iilor Ei un! re *on "<ili *en!ru im*lemen!"re" *oli!icilor .i *l"nurilor de de:,ol!"re de l" ni,el !r"!egic 1 cA! .i *en!ru u*r",eg;ere" .i conducere" "c!i,i!)-ii m"n"gerilor de l" un ni,el ier"r;ic inferior . @e " emene" ei *o! fi o ur ) im*or!"n!) de ino,"-ie .i *roduc!i,i!"!e "!unci cAnd "u "u!onomie n " f"ce c" deci:iile lor ) de,in) o*er"-ion"le . 1-. A2034izi3.a0e +ce ! de*"r!"men! e !e unul fo"r!e im*or!"n! deo"rece "ce !" e !e c;ei" de f).ur)rii "c!i,i!)-ii ocie!)-ii unde "re loc "*ro,i:ion"re" cu m"!eri"lele nece "re de f" ur"rii "c!i,i!"!ii . +c;i:i-ion"re" lor de*inde .i de "numi-i f"c!ori c"re -in de c"li!"!e 1 *re- 1 re *on "<ili!"!e . Se f"c diferi!e cerce!)ri 1 "n"li:e " *ie-ii 1 e efec!ue":) con!r"c!e "u loc derul"re" con!r"c!elor cu furni:orii de m"!erii *rime .i m"!eri"le . @e con!r"c!e e ocu*) m"n"gerii c"re ;o!)re c ,olumul 1 c"n!i!"!e" de m"!eri"le nece "re de f).ur)rii "c!i,i!)-ii . c-. O2e0ati4 56e04icii - 7 e !e de*"r!"men!ul form"! din dou) <irouri di !inc!e n c"re e de f).o"r) "c!i,i!"!e" *ro*riu8:i ) . E !e cel m"i im*or!"n! de*"r!"men! din c"drul ocie!)-ii . +n!rene":) re ur e um"ne 1 f"c!ori de *roduc-ie 1 m"!erii *rime 1 m"!eri"le *en!ru re"li:"re" er,iciilor n co*ul ,An:)rii lor .i o<-inerii de *rofi! . >"n"gerii un! cei c"re ;o!)re c CE .i C+T ) e ,"nd" . En c"drul <irourilor e7i !) .ef de <irou c"re e u<ordone":) direc!orului gener"l . Nefii de <irou efec!ue":) c;im< de inform"-ii 1 documen!e n!re celel"l!e com*"r!imen!e . +u loc o erie de col"<or)ri cu celel"l!e com*"r!imen!e n *eci"l cu cel de "*ro,i:ion"re 1 deo"rece n func-ie de "ce !" 1 n func-ie de ,olumul m"!eriilor *rime .i m"!eri"lelor 1 *roduc!i" de er,icii .i de f).o"r) "c!i,i!"!e" . d-. "8.z90i 5 de6:ace0e - 0 e !e de*"r!"men!ul n c"re "u loc ,An:)rile c"!re clien!i . E !e condu de un .ef de ,An:)ri c"re "re rolul de " men-ine leg)!uri *erm"nen!e cu m"n"gerii .i de*"r!"men!ul de fin"n-e8con!"<ili!"!e . In urm" ,An:)rii "ce !or er,icii umele nc" "!e de l" clien-i un! e,"lu"!e .i nregi !r"!e n con!"<ili!"!e l" <iroul con!"<il din de*"r!"men!ul fin"nci"r8con!"<il . 1&

e-. Fi.a.cia0;c3.ta1i< e !e un de*"r!"men! l" fel de im*or!"n! c" .i celel"l!e 1 do"r c) "ici un! e,iden-i"!e cri*!ic .i ,"loric m"!eriile *rime .i m"!eri"lele .i de " emene" .i *rodu ele fini!e o<-inu!e n urm" *roce ului de *roduc-ie . @e*"r!"men!ul e !e form"! din!r8un <irou de Fin"n-e n c"re un! ge !ion"!e ur e mone!"re 1 re *ec!i, *l)-ile .i nc" )rile ocie!)-ii comerci"le . Cel)l"l! com*"r!imen! 1 cel de Con!"<ili!"!e "re rolul de " e,iden-i" .i nregi !r" !o"!e mi.c)rile 1 !r"n form)rile de "c!i,e circul"n!e .i imo<ili:"!e din c"drul ocie!)-ii . Li* " "ce !ui com*"r!imen! nu duce l" <un fAr.i! de f).ur"re" "c!i,i!)-ii n c"drul firmei . :- Ma0=eti./ . In *rim" f":" " de:,ol!"rii ocie!"!ii 1 in *lin" "firm"re " "ce !ei" *e *i"!" loc"l" *rin ofer!" de er,icii de:,ol!"!" 1 de*"r!"men!ul de m"rFe!ing (o"c" un rol deci i,e . + !fel m"n"gerii "u org"ni:"! "ce ! de*"r!men! cu ce" m"i m"re "!en!ie i !ric!e!e *o i<il" . +u fo ! "ngren"!i in "ce" !" "c!i,i!"!e cei m"i <uni *eci"li !i *o i<ili *en!ru el"<or"re" de !r"!egii de m"rFe!ing 1 *ro *ec!"re" *ie!ei 1 "n"li:" concuren!ilor e!c . >"n"gemen!ul ocie!)-ii *o"!e " !fel ",e" form" unei *ir"mide :

En "ce" !M *ri,in-M 1 S.C. TOP OFFICE S.R.L di *une n m"re" m"(ori!"!e de *er on"l direc! *roduc!i, 1 " !fel ncA! din !o!"lul de 1( "l"ri"-i: "B $ *er on"l direc! *roduc!i, <B 2 *er on"l indirec! *roduc!i, cB 2 *er on"l de conducere St0uctu0a 2e063.a<u<ui di. 2u.ct de 4ede0e a< ca<i:ic>0ii Referi!or l" "ce ! " *ec! !re<uie urm)ri! ni,elul de *reg)!ire *e fiec"re c"!egorie de *er on"l .i func-ie . Se *o"!e "firm" c) ocie!"!e" di *une de o fle7i<ili!"!e " *o!en-i"lului um"n ce con !) n c"*"ci!"!e" fiec)rui "ng"("! de " e "d"*!" l" o g"m) ,"ri"!) de "rcini d"r cu efor! minim . Fle7i<ili!"!e" e !e influen-"!) de *reg)!ire" economic) .i !e;nic) .i de 22

c"*"ci!"!e" de "d"*!"re . Socie!"!e" di *une .i de o fi"<ili!"!e " *o!en-i"lului um"n c"re *ermi!e cuno".!ere" "*!i!udinilor for-ei de munc) 1 " !fel ncA! i !emul om8m".in) ) func-ione:e l" *"r"me!rii o*!im"li . Soci"!"!e" ofer) .i " *ec!e referi!o"re l" *ro<lemele oci"le "dic) : "B *ro!ec-i" muncii .i re *ec!"re" *re,ederilor leg"le *roduc-ie . <B con!r"c! colec!i, de munc) cB negociere" "l"riilor . St0uctu0a 2e063.a<u<ui 2e cate/30ii de 4806te ?i 6e@e Omogeni!"!e" ,Ar !elor " igur) m<in"re" e7*erien-ei celor n ,Ar !) cu din"mi mul .i *iri!ul de ini-i"!i,) "l celor !ineri . O firm) f)r) *er on"l n ,Ar !) e ," de curc" l" fel de greu c" .i un" f)r) *er on"l m"i !An)r . Pondere" ce" m"i m"re n n!re*rindere o re*re:in!) *er o"nele de e7 m" culin direc! *roduc!i,e 1 cel de e7 feminin fiind indirec! *roduc!i, 1 de " emene" .i *er on"lul de conducere fiind de e7 m" culin . Em<in"re" gener"-iilor conduce " !fel *re o !ruc!ur) o*!im) cAnd : *ecifice domeniului de

P =P+P
2 1

P P P

1 2

re*re:in!) *ondere" *er on"lului de c"!egorie ,Ar !) O#2 "ni . re*re:in!) *ondere" *er on"lului de c"!egorie ,Ar !) #28$4 "ni re*re:in!) *ondere" *er on"lului de c"!egorie ,Ar !) P 42 "ni .
Ta1e< 1

O#2 "ni /*er o"ne

#2842 "ni # *er o"ne

P 42 "ni 2 *er o"ne

St0uctu0a 2e063.a<u<ui di. 2u.ct de 4ede0e a< 6tudii<30


C+TE9ORI+ @E STG@II Nr.

3 122

S!udii u*erio"re Ncoli medii Ncoli *rofe ion"le Ncoli gener"le

12 2 2 2

21

Ncoli *rim"re TOT+L

8 12

8 122

@u*) cum e o< er,) din !"<el 1 m"(ori!"!e" o de-ine *er on"lul cu !udii u*erio"re 1 de!ermin"ndu8ne " "firm"m inc" o d"!" com*e!en!" i c"li!"!e" "ce !ui"

St0uctu0a 2e063.a<u<ui du2> 4ecAiBea C. Bu.c9 re*re:in!) de " emene" o ,"ri"<il) im*or!"n!) n e,"lu"re" *o!en-i"lului um"n . 5ec;ime" n e"mn) e7*erien-" "cumul"!) 1 d"r uneori .i infle7iune de "d"*!"re 1 con er,"!ori m . S*ecificul "c!i,i!)-ii influen-e":) modul de gru*"re 1 n *r"c!ic) 1 de regul) e folo e c urm)!o"rele in!er,"le : u< 12 "ni 1 11822 "ni .i *e !e 2$ "ni . 9ru*"re" "l"ri"-ilor du*) ,ec;ime e *re:in!) " !fel:
9RGP+RE @GPQ 5ECKI>E Nr.

3 ##1# $2 12 122

8*An) l" 1 "n 8n!re 1 .i # "ni 8n!re # .i $ "ni 8n!re $ .i 12 "ni 8n!re 12 .i 22 "ni TOT+L

# 8 $ 2 1 12

>"n"gerii ocie!)-ii "u "ng"("! *er on"l re*"r!i:"! " !fel : 1. S"l"ri"-i cu con!r"c! indi,idu"l de munc) C 2. Col"<or"!ori D *re !"!ori de er,iciiB C En "n"li:" remunerMrii f"c!orului de muncM din c"drul ocie!M-ii 1 *en!ru e7em*lific"re "m "le $ "l"ri"-i re*"r!i:"-i " !fel : er,icii 8 % "ng"("-i cu con!r"c! indi,idu"l de muncM 8 2 "ng"("-i *e <":M de con!r"c! de *re !Mri

1(. STRATEGII DE MARKETING POSI!ILE

22

In gener"l o<iec!i,ele *o!en!i"lilor concuren!i difer" in cee" ce *ri,e !e im*or!"n!" "cord"!" *rofi!urilor *e !ermen cur! i m"i "le mediu 1 "ce" !" modific"nd e en!i"l c"li!"!e" er,iciilor oferi!e . In co*ul "!ingerii o<iec!i,elor !"<ili!e 1 ocie!"!e" *o"!e o*!" *en!ru di,er e !r"!egii de m"rFe!ing . Pen!ru o c"m*"nie orien!"!" *re con um"!or ne ,om concen!r" efor!ul " u*r" c"li!"!ii er,iciilor oferi!e 1 con!rolul "ce !ei" 1 o *romo,"re in en ul e,iden!ierii c"li!"!ii 1 un di"log *erm"nen! cu con um"!orii . Concuren!" e7i !"nd in fer" *re!urilor 1 e ," "do*!" o !r"!egie de diferen!iere " ofer!ei 1 er,icii u*limen!"re . oferi!e l" ne,oie i " igur"re" unor !"nd"rde !"<ili!e l" un ni,el c"! m"i ridic"! . C"li!"!e" !re<uie " igur"!" nu num"i in cee" ce *ri,e !e er,iciile ci i referi!or l" "c!i,i!"!e" in gener"l " firmei 1 im*lic"re" !u!uror "ng"("!ilor in!r8o *erm"nen!" cre !ere " ni,elului c"li!"!i, 1 col"<or"re" cu *"r!eneri de c"li!"!e 1 im<un"!"!ire" con!inu" " c"li!"!ii 1 m"!eri"le de ce" m"i <un" c"li!"!e e!c. Fiind o firm" urm"ri!o"re " *rinci*"lilor lideri *e *i"!" 1 ocie!"!e" !re<uie " "!r"g" in mod con!inuu clien!i noi . O firm" orien!"!" c"!re clien! !re<uie " ii u ure:e "ce !ui" *o i<ili!"!e" de " f"ce uge !ii i recl"m"!ii . O <un" me!od" de "*reciere " gr"dului de "!i f"cere " ne,oilor con um"!orilor o re*re:in!" ond"(ul *eriodic . Tre<uie " igur"!" "!i f"c!i" con um"!orilor *rin rel"!i" !"<ili!" cu "ce !i" : un" de *erm"nen!" col"<or"re *en!ru olu!ion"re" nemul!umirilor "*"ru!e "u *en!ru cre !ere" c"li!"!ii er,iciilor oferi!e . In "ce ! en e *o"!e "*el" l" di,er e !er!i*uri : *rimul !elefon in!o!de"un" " fie d"! de c"!re noi 1 oferire" de uge !ii 1 coo*er"re" cu con um"!orii 1 "cce*!"re" r" *underii gre elilor 1 di,er e recom*en e "cord"!e clien!ilor c"re "*ele":" frec,en! l" er,iciile no" !re 1 re:ol,"re" recl"m"!iilor *rin *l"!" unor de *"gu<iri . >"(ori!"!e" con um"!orilor nu f"c recl"m"!ii fiind de *"rere c" nu meri!" f"cu! un " emene" efor! . In c":ul er,iciilor e !e nece "r un m"rFe!ing in!ern de c"li!"!e *en!ru c" "ng"("!ii " *re !e:e er,icii de c"li!"!e 0 o erie de f"c!ori ,i:i<ili 1 ,"ri"<ili . Cu c"! "!i!udine" "ng"("!ilor ," fi m"i core *un:"!o"re 1 cu "!"! mul!umire" m"nife !"!" de clien!i ," fi m"i m"re .+m<i"n!" ocie!"!ii 1 "m*l" "re" "rmonio" " 1 "!mo fer" cre"!" de "ng"("!ii ocie!"!ii *recum i *re:en!" ec;i*"men!elor *erform"n!e *o! " igur" in !im* o "!r"c!i,i!"!e " ocie!"!ii *en!ru noii clien!i . Clien!el" o<!inu!" !re<uie cu m"re gri(" *" !r"!" 1 *lec"ndu8 e de l" *remi:" c" clien!ul "re in!o!de"un" dre*!"!e . Tre<uie "do*!"!"

2#

o !r"!egie de cre"re " unei clien!ele fidele . Firm" !re<uie " c"lcule:e *eriodic *rofi!ul nere"li:"! *rin *ierdere" clien!ilor D de!ermin"re" co !ului clien!elei *ierdu!e B Org"ni:"re" colec!i,ului "r *u!e" fi rer"li:"!" in ec;i*e mul!ifunc!ion"le orien!"!e c"!re clien! . @e e7em*lu e *o"!e olici!" clien!ilor " *ecifice ce " !e"*!" ei de l" o rel"!ie de col"<or"re . Referi!or l" *er on"l e *o! "ng"(" cei m"i <uni o"meni in rel"!iile in!erum"ne 1 " igur"re" unei fle7i<ili!"!i i o r"*idi!"!e in "c!iuni 1 im*u!ernicire" in!regului *er on"l *en!ru " "c!ion" f"r" " " !e*!" indic"!ii de u 1 o "!i!udine de !in " " *er on"lului 1 *erm"nen!" nemul!umire de ine " "ng"("!ilor 1 *eci"li:"re i o c"lific"re con!inu" " "ce !or" . In !im* e *o"!e "(unge l" el"<or"re" unor !r"!egii !i* !ur<o8m"rFe!ing *rin c"re e ," " igur" un ","n!"( com*e!i!i, *rin!r8o ofer!" c"! m"i r"*id" . +do*!"re" e8m"rFe!ingului "dic" " m"rFe!ingului elec!ronic e !e <ine,eni!" 1 de:,ol!"ndu8 e o "f"cere de !i* on8line *rin e8m"il 1 c;im<"ri reci*roce de leg"!uri DlinF e7c;"nge B1 in criere" l" mo!o"re de c"u!"re 1 folo ire" unui "u!ore *onder 1 edi!"re" unui neH le!!er e!c. In cee" ce *ri,e !e concuren!" 1 e !e recom"nd"!" *ion"re" ocie!"!ilor concuren!e din domeniile de "c!i,i!"!e *ro*u e *en!ru !"<ilire" o<iec!i,elor 1 *en!ru de!ermin"re" !r"!egiilor de m"rFe!ing in ,edere" *erce*erii de c"!re con um"!ori " diferen!elor de c"li!"!e i *re! d"r i in ,edere" *relu"rii de modele i inform"!ii im*or!"n!e *ro*riei de:,ol!"ri . +ce !e *ion"ri e *o! re"li:" *rin "*el"re" l" er,iciile unor *er o"ne c"re " (o"ce rolul de *o!en!i"li con um"!ori "i er,iciilor concuren!ilor c"re "*oi " r"*or!e:e *unc!ele !"ri i l"<e "le "ce !or" 1 modul de *erce*!ie "l er,iciilor *re !"!e 1 inform"!ii o<!inu!e de l" c"ndid"!ii l" "ng"("re 1 *er on"lul concuren!ilor *recum i de l" cei c"re "u leg"!uri de "f"ceri cu "ce !i" .

11. SER"ICII OFERITE Ser,iciile oferi!e de c"!re S.C. TOP OFFICE S.R.L un! : "B "c!i,i!"!i de !r"duceri cri e i or"le .

2'

Tr"ducere de documen!e "*"r!in"nd unor domenii fo"r!e di,er e Deconomic1 (uridic1 !e;nic1 medic"l1 inform"!ic e!c.B. Tr"duceri "le urm"!o"relor documen!e ofici"le: 8*er on"leDcer!ific"!e de di,or!6c" "!orie1 cer!ific"!e de n" !ere6dece 1 di*lome1 foi m"!ricole1 c":ier (udec"!ore c1 *recum i di,er e "l!e "c!e (uridiceB1 8 de firm"6economice Dlegi1 decre!e1 con!r"c!e1 r"*o"r!e1 li!igii1 *"!en!e1 ;o!"r"ri de (udec"!"1 e!c.B1 8 core *onden!" *er on"l" i de "f"ceri D cri ori1 f"7uri1 memo8uri1 cereri1 ofer!e1 comen:i1 c"!"lo"ge1 ofer!e de *re!uri1 cri ori de *l"ngere1 cri ori de cu:e1 "nun!uri1 confirm"ri1 in,i!"!ii1 e!c.B1 8 !e7!e !e;nice Dg;id de u!ili:"re1 m"nu"le1 c"!"lo"ge1 e!c-D ; of!H"re1 re ource file 1 ;el* file 1 !e7!e li!er"re1 *roiec!e de cerce!"re1 u<!i!r"ri *en!ru filme1 di,er e Dm"!eri"le *romo!ion"le1 <ro uri1 core *onden!" *ri,"!"1 do "re de imigr"re1 cri ori de recom"nd"re1 e!cB <B "c!i,i!"!i leg"!e de <":e de d"!e 1 con!"<ili!"!e c B "c!i,i!"!i de ecre!"ri"! 1 !enogr"fice 1 de core *onden!" 1 d"c!ilogr"fiere 1 cri ori de "f"ceri 1 con!r"c!e dB "c!i,i!"!i de curier"! 1 e7*ediere *rin *o !" 1 e8m"il 1 FTP 1 modem 1 f"7 e!c Oferim un colec!i, de !r"duc"!ori "u!ori:"!i in m"(ori!"!e" lim<ilor de circul"!ie in;!ern"!ion"l" . +(u!"nd clien!ii " de,in" m"i com*e!i!i,i 1 ei de,in m"i fideli in !im* . + igur"m confiden!i"li!"!e *en!ru !o"!e !i*urile de documen!e in!ocmi!e . +ce !e" un! m"ne,r"!e in !ric!" confiden!i"li!"!e in dorin!" de " *re,eni curgere" de inform"!ii . @u*" fin"li:"re" lucr"rii 1 ,om re!urn" !o"!e documen!ele i fi ierele *relucr"!e "u 1 l" cerere le *u!em di !ruge .

Ser,iciile furni:"!e de TOP OFFICE ,or re *ec!" urm)!o"rele *rinci*ii: 8 8 8 indiferen! de gr"dul de e7igen-) "l clien!ului1 er,iciile un! re"li:"!e l" cel m"i n"l! !"nd"rd de c"li!"!e .i *erform"n-)C !o"!e er,iciile e u*un con!rolului in!ern "l c"li!)-iiC n"l!ul gr"d de *er on"li:"re " er,iciilor im*une .i " igur"re" confiden-i"li!)-ii .i unici!)-iiC

2$

8 8 8

nu un! re"li:"!e concomi!en! er,icii c"re "r gener" conflic! de in!ere e "u le:"re" in!ere elor clien-ilor. " igur"re" unui gr"d n"l! de u!ili!"!e " er,iciilorC "d"*!"<ili!"!e l" cerin-ele clien-ilor .i l" ne,oile lor *ecificeC C"li!"!e" er,iciilor ," fi " igur"!) *rin:

me!odologiile moderne de folo ire " com*e!en-elor *rofe ion"le din m"i mul!e domenii n co*ul re"li:)rii unor "c!i,i!)-i coeren!e de er,icii de *u<lici!"!eC *erform"n-ele !e;nice "le ec;i*"men!elor folo i!eC e7*erien-" .i com*lemen!"ri!"!e" domeniilor de *reg)!ire" *rofe ion"l) " "ng"("-ilor *ermi!e form"re" unor ec;i*e de *rofe ioni.!i *erform"n!e. Proce ul de re"li:"re " er,iciilor im*lic) *"rcurgere" urm)!o"relor e!"*e:

8 8

1. @efinire" *ro<lemei de !udiu n r"*or! cu o<iec!i,ele clien!uluiC 2. Iden!ific"re" !ilului de ,i"-): ne,oi1 " *ir"-ii1 ,"lori1 "!i!udini n r"*or! cu *i"-"C 3. Cre"re" conce*!elor .i re"li:"re" im<olurilor1 im"ginilor1 emnelor "u com*le7elor de im"gine ,i:u"l)1 "n"li:" ,i:u"l) de *eci"li!"!eC . +n"li:" .i ,erific"re" ,"lidi!)-ii im<olului. #. Formul"re" *l"nului de comunic"re .i *romo,"re " im"ginii $. Conce*ere" *rogr"mului c"m*"niei de *romo,"re *rin folo ire" inform"-iilor furni:"!e de cerce!)ri "le egmen!ului -in!) de *o*ul"-ie c)rui" i e "dre e":) *rodu ul .i "le *ie-ei de de f"cere " *rodu ului %. Ser,icii de *rogr"m"re "le comunic)rii unui me "( *u<lici!"r *re !"<ili! de c)!re clien! " !fel ncA! "ce !" ) .i "!ing) -in!" cu eficien-) m"7im) n c"drul <uge!ului "loc"!. +ce ! er,iciu e re"li:e":) n urm" "n"li:)rii cerce!)rilor e7i !en!e *en!ru *i"-" de medi" .i <inen-ele " r"*or!urilor *ecifice folo i!e in *u<lici!"!e D co ! 6 mi" de locui!ori -in!) B.

12. PRETUL SER"ICIILOR Pen!ru ince*u! e *o! "do*!" *re!uri m"i c":u!e *en!ru !"<ili:"re" unei *o:i!ii *e *i"!" i " unei clien!ele fidele 1 c;i"r d"c" i i ," "crific" in *rimii "ni *rofi!urile . +ce" !" !r"!egie ," *u!e" ",e" ucce d"c" con um"!orii ,or fi rece*!i,i l" diferen!" de *re! i

24

d"c" concuren!ii nu ,or re"c!ion" l" fel . Pre!ul !re<uie " core *und" ,"lorii *erce*u!e de con um"!ori *en!ru " nu8i *ierde *e "ce !i" . In c":ul er,iciilor de !r"duceri *re!urile *o! ,"ri" in!re 2R i $R in func!ie de c"li!"!e" 1 m"rime" 1 !i*ul de !r"ducere ceru! . + !fel ,om *u!e" *une l" di *o:i!ie *en!ru !r"duceri "u!ori:"!e din i in lim<ile rom"n"1 engle:" i fr"nce:" urm"!o"rele :

Tr"ducere din lim<": Rom"n"6Engle:" Engle:"6Rom"n" Rom"n"6S*"niol" S*"niol"6Rom"n" Engle:"6S*"niol" S*"niol"6Engle:"

Cate/30ia 1 2R 2R 2R 2R #R #S

Cate/30ia 2 #R #R #R #R #.$R #.$R

C"!egori" 1e !e re*re:en!"!"! de di*lome1 cer!ific"!e1 "de,erin!e. T"riful e !e *r"c!ic"! *er documen! . C"!egori" 2 o re*re:in!" documen!e c"re nu e inc"dre":" in *rim" c"!egorie. Pre!ul e c"lcule":" *er *"gin"1 con ider"ndu8 e c" o *"gin" "re 2$22 c"r"c!ere Dinclu i, *"!iiB . Pre!urile in! e7*rim"!e in lei i in euro . Pen!ru lucr"ri c"re de*" e c $2 *"gini1 e *o"!e "cord" o reducere de 223. Pl"!" e *o"!e f"ce in numer"r "u *rin ordin de *l"!" . Tr"ducere" ," fi efec!u"!" *e com*u!er in form"!ul dori! Du!ili:"nd >icro of! Iord1 PoHer Poin!1 E7cel1 +cce +cro<"! Re"derB . Lucr"re" ," fi e7*edi"!" *rin em"il "u *o !" D!i*"ri!"1 *e di,er e u*or!uri1 C@1 di c;e!"B in func!ie de dorin!" dumne",o" !r" . Pen!ru !uden!i e *o"!e "cord" o reducere de 123 . S!uden!ii <enefici":" de reduceri de 12 3 "u

Te;nored"c!"re Te;nored"c!"re i *rin!"re Te;nored"c!"re

Pre!6*"gin" D2$22 c"r"c!ereB 4222 LEI '222 LEI

2/

In !im* !re<uie c cuno cu!e mod"li!"!i de con!rol *en!ru " e "!inge o<iec!i,ele ini!i"le d"r i cele fi7"!e *eriodic 1 !re<uie m" ur"!e re:ul!"!ele o<!inu!e de firm" *e *i"!" 1 c"u:ele *en!ru li* " de *erform"n!" 1 con!rolul !r"!egic d"c" !r"!egi" core *unde "u nu *ie!ei . L"n )rile de noi *rodu e .i m)rci e !e rodul unei munci u -inu!e " de*"r!"men!elor de cerce!"re8de:,ol!"re n col"<or"re cu de*"r!"men!ele de m"rFe!ing. +ce !e l"n )ri "u ",u! rolul de "co*eri "numi!e ni.e de *e *i"-) d"r .i de " oferi con um"!orilor o *"le!) m"i l"rg) de "legere1 c"li!"!e .i *re-uri m"i <une.

Di6t0i1utia Ne,oile *ecifice "le clien!ului .i *"r!icul"ri!)-ile "le ,or !" l" <":" *roce ului de ,An:"re. In "ce ! con!e7!1 con ider"m *riori!"re: 8 8 8 n-elegere" "f"cerii "!A! in con!e7! in!ern Dre ur e um"ne1 m"!eri"le1 m"n"gemen!1 cul!ur" org"ni:"-ion"l)B c"! i e7!ern Dconcuren-i"l1 m"croeconomicB *ri(inire" clien!ului in iden!ific"re" *ro*riilor ne,oi con !ruire" !re*!"!" " unei rel"-ii de ncredere. Poli!ic" de ,An:"re ,i:e":) negociere" condi-iilor de *l"!" Dr"!eB1 " *re-ului1 " *erio"dei de im*lemen!"re .i " con-inu!ului efec!i, "l er,iciului oferi!. In negociere ,om !ine con! de: 8 8 8 8 8 co !urile efec!i,e "le er,iciilor *re !"!e eficien!" "*lic)rii unor in !rumen!e *u<lici!"re c"*"ci!"!e" de furni:"re " er,iciului c"*"ci!"!e" fin"nci"r" " clien!ului rel"-iile cu clien!ul Din ce m) ur" e !e el un clien! !r"!egicB.

5An:"re" e !e re"li:"!) *rin urm)!o"rele me!ode: "B *rin "<ord"re direc!) " clien-ilor1 "c!i,i!"!e c"re im*lic) re *ec!"re" urm)!o"relor " *ec!e: 1. re *ec!"re" e!"*elor de ,An:"re:

2%

1.iden!ific"re" .i culegere" de inform"-ii de *re clien-iC 2."n!ici*"re" dorin-elor1 ne,oilor .i in!en-iilor clien-ilorC #.ofer!"re" c)!re clien! " unui *"c;e! *er on"li:"! de *rodu D cre"-ie1 de ign1 *roduc-ieBC '.fin"li:"re" *roce ului de ,An:"reC 2. coin!ere "re" .i con iliere" clien!uluiC #. con!rolul *roce ului de ,An:"re *rin e,"lu"re" de c)!re clien! " re:ul!"!elor er,iciilor *u<lici!"reC <B *rin ofer!" *u<lic): 8 folo ire" in!erne!ului c" mi(loc de ofer!"re .i *re:en!"re. 8 *"r!ici*"re" l" !Arguri1 e7*o:i-ii1 im*o:io"neC 8 *u<lici!"!e *rin *u<lic"-ii de *eci"li!"!e1 !i*)ri!uri Dc"!"lo"ge1 *li"n!e1 <ro.uri e!c.B cB *rin in!ermediul inerne!ului dB *rin in!ermediul *o !ei +,And n ,edere *ecificul erciilor1 ,An:"re" e ," f"ce in m"re *"e!e direc! de c)!re con ul!"n-i. +ce.!i" !re<uie " do,ede" c) fle7i<ili!"!e n gAndire1 <une c"*"ci!)-i de comunic"re1 em*"!ie1 c"*"ci!"!e" de " lucr" in ec;i*"1 cuno.!in-e de *eci"li!"!e. +,"n!"(e ,An:)rii direc!e: o o o o con!rolul " u*r" in!regului *roce de comerci"li:"re in *rinci*iu1 e diminue":" c;el!uielile de di !ri<u!ie e f"cili!e":" cuno !ere" c"li!"!i," i c"n!"i!"!i," " *ie!ei *rin con!"c!ul direc! "l *roduc"!orului cu con um"!orul fin"l concen!r"re" ,"n:"!orilor 6 re*re:en!"!n!ilor comerci"li num"i *e *ro<leme leg"!e de comerci"li:"re" re *ec!i,e o o o o u !inere"1 f"r" re:er,"1 " m"rcii con!rolul *re!urilor i men!inere" lor in limi!e re:on"<ile e g"r"n!e":" c"li!"!e" er,iciilor ,"ndu!e *o i<ili!"!e" unor e7*erimen!e comerci"le D!e !e1 ond"(eB er,iciilor in!re*rinderii

O<iec!i,ul !"<ili! *en!ru i !emul de di !ri<u-ie e !e nc;eiere" unor con!r"c!e *e !ermen lung *rin furni:"re" de er,icii com*le7e .i li,r"re" n regim de er,ice " er,iciilor1 cee" ce " im*lic"! o " i !en-) !e;nic) *erm"nen!) . Pen!ru " gener" un r) *un 2&

m"i r"*id l" olici!)rile clien-ilor e !e e,iden!) nece i!"!e" unei do!)ri !e;nice c"re ) "!i f"c) nece i!)-ile de cre"-ie .i *roduc-ie direc!) " m"c;e!elor *u<lici!"re1 n "ce ! c": eliminAndu8 e in!ermedi"rii . Ne ,om *o:i-ion" er,iciile c" ",And ,"lo"re m"re com*"r"!i, cu *re-ul 1 de c"li!"!e u*erio"r)1 ief!ine .i "!r"c!i,e 1 c"re re*re:in!) *unc!e ne"!"c"!e nc) de concuren-i . Gn gru* demogr"fic n mod *eci"l 1 gener"-i" nou" i ce" cu ,i:iuni moderne " u*r" "c!i,i!"!ii de f" ur"!e in c"drul unei "f"ceri "re "nume ne,oie de "ce !e er,icii . Ne ,om "(u !" *o:i-ion"re" er,iciilor i n concord"n-) cu "ce" !".

13. PROMO"AREA Promo,"re" *rin in!ermediul :i"relor ofer" ","n!"(e mul!i*le *recum fle7i<ili!"!e 1 o "co*erire <un" " *ie!ei loc"le 1 un in"l! ni,el de credi<ili!"!e d"r i de:","n!"(e cum "r fi o *o i<il" l"<" c"li!"!e " re*roducerii 1 im*re ii !rec"!o"re "le rece*!orilor . Promo,"re" *rin in!ermediul recl"melor T5 e !e ","n!"(o" " deo"rece com<in" im"ginile 1 men!"lul 1 mi c"re" cu un in"l! ni,el de "!en!ie "l con um"!orilor in c":ul unei *romo,"ri cur"(o" e 1 nonconformi !e . In "ce ! en e *o! org"ni:" de c"!re com*"r!imen!ul de m"rFe!ing e iuni de <r"in !orming *rin c"re " e "le"g" cele m"i <une idei de *romo,"re " unei recl"me *rin inermediul *o !urilor loc"le de !ele,i:iune . O c"m*"nie *u<lici!"r" de "ce ! gen !re<uie " fie "7"!" *e me "(e cur!e 1 re*e!"!e frec,en! @e:","n!"(ele "ce !ui !i* de *romo,"re il con !i!uie un co ! rel"!i, ridic"! i o elec!i,i!"!e " "udi!orului Promo,"re" *rin in!ermediul *o !ei *o"!e cre" o im"gine de ? nimicuri !rimi e dege"<" Recl"mele *rin in!ermediul r"dioului *re:in!" un co ! rel"!i, redu 1 o u!ili:"re in m" " d"r *o"!e cre" o "!en!ie redu " i im*re ii !rec"!o"re "le con um"!orilor . Pu<lici!"!e" direc!" nu e !e recom"nd"!" deo"rece *o"!e cre" iri!"re 1 credi<ili!"!e redu " 1 ,iol"re" in!imi!"!ii . Se *o! re"li:" "c!i,i!"!i de *romo,"re in col"<or"re cu "l!e ocie!"!i i m"i "le o in!en " *romo,"re *e *i"!" "f"cerilor . In !im* e *o"!e o*!" *en!ru o *u<lici!"!e de !i* *eci"l cum "r fi di !ri<uire" gr"!ui!" "u im*reun" cu er,iciile oferi!e de o<iec!e *recum *i7uri 1 "gende 1 dic!ion"re de lim<i !r"ine e!c. *e c"re " fie in cri e numele 1 "dre " firmei "u c;i"r unele me "(e *u<lici!"re .

#2

S.C. TOP OFFICE ," de:,ol!" o !r"!egie de *u<lici!"!e .i *romo,"re com*le!) 1 c"re ," fi *u ) n "*lic"re de ce" m"i <un) com*"nie n domeniu 1 de nd"!) ce e o<-in fondurile nece "re. 5om fi *re:en-i n cA!e," re,i !e n"-ion"le1 *recum .i n *re " comerci"l). Ne ,om *roiec!" inguri "nun-urile *u<lici!"re .i ne ,om im*lic" n c"m*"niile *u<lici!"re "le *"r!enerilor no.!ri . Pl"nul no !ru *u<lici!"r e !e de " men-ine *erm"nen! leg)!ur" cu edi!orii .i crii!ori (urn"lelor comerci"le de er,e c ec!orul no !ru de "c!i,i!"!e . 5om c)u!" de " emene" u<iec!e c"re ) ne cre" c) re*u!"-i" " ne f"c) cuno cu-i con um"!orilor. Ne *ro*unem ) *romo,)m er,iciile n di,er e moduri : "m*ling l" f"-" locului1 demon !r"-ii cu oc":i" unor e,enimen!e *eci"le1 don"-ii c)!re colec!orii de fonduri 1 *recum .i *rin "l!e e,enimen!e cu gr"d m"re de nd"!or"re . O<iec!i,ul n!regii c"m*"nii de *romo,"re e !e de " e7!inde "udien-"1 *o:i-ion" er,iciile no" !re *e un loc frun!". d.*.d.,. "l m)rcii 1 de " !rAnge leg)!ur" no" !r) cu comuni!"!e". In"in!e de " ince*e o c"m*"nie de *romo,"re !re<uie " fie cuno cu! <uge!ul de !in"! "ce !ei" 1o<iec!i,ele *ecifice "le c"m*"niei de *romo,"re *recum i me!odele *ecifice folo i!e . Periodic com*"r!imen!ul de m"rFe!ing !re<uie " e,"lue:e im*"c!ul me!odelor de *romo,"re " *ro*riilor 1 de!ermin"nd eficien!" "ce !ei "c!i,i!"!i . Prin modul de red"c!"re " me "(ului de *romo,"re " er,iciilor *u<lici!"re oferi!e *e *i"-) de ocie!"!e" no" !r" ,or urm)ri: 8 ca2ta0ea ate.Eiei . Se *o"!e f"ce "ce ! lucru de e7em*lu n!r8o recl"m" cri " folo ind un de en "u o fo!ogr"fie1 un !i!lu c"re !re<uie " con-in" o *romi iune 8 *romi iune" unui ","n!"( *o"!e fi g) i! "cel ce," c"re f"ce ofer!" deo e<i!) 1 *o"!e c;i"r unic) .i *o"!e fi e7*rim"! cA! m"i cl"r .i im*lu cu *u!in-) C *o! fi folo i!e cu,in!e8c;eie c"re "!r"g "!en!i" m"i <ine: nou1 gr"!i 1 "nun!"m1 economi i!i1 de co*eri!i1 re:ul!"!e1 u or1 <"ni *u!ini1 g"r"n!"!1 do,edi!1 "cum1 "n"!o 1 ","n!"(e1 "l!ern"!i,"1 confor!"<il 8 Be.Ei.e0ea i.te0e6u<ui . Po! fi folo i!e n!re<"ri 1 *o"!e fi folo i!) re*e!i-i" folo ind "cel".i cu,"n! de m"i mul!e ori *en!ru " m"ri im*"c!ul " u*r" *u<licului : u or de *rocur"!1 u or de "cce "!1 u or deJ C *o! fi folo i!e m"r!uriile 0 "*recieri *o:i!i,e "le clien!ilor C un umor de <un" c"li!"!e *o"!e de!ermin" *orire" in!ere ului " u*r" recl"mei me "(ul e ," "dre " clien!ului l" *er o"n" " dou" . 8 c0ea0ea d30i.Eei de a 1e.e:icia de 6e04iciu< . Socie!"!e" e ," " igur" c" " nl)!ur"! cA! m"i mul!e u *iciuni din *"r!e" *o!en-i"lilor clien-i1 " !fel ncA! nimic ) nu !e" n c"le" dorin-ei "ce !or" de " <enefici" de er,iciile de *u<lci!"!e #1

i.cu0aFa0ea actiu.ii de a i.cAeia c3.t0acte >"(ori!"!e" firmelor1 fie ele mici "u m"ri1 inclin" " "*ele:e l" "gen!ii *eci"li:"!e

*en!ru c" "ce !e" ofer" c"!e," ","n!"(e: +u *eci"li !i c"re *o! de f" ur" "c!i,i!"!i *ecifice D de e7em*lu cerce!"re1munc" de cre"!ieB in condi!ii m"i <une d"c"! *er on"lul firmei 5in cu un *unc! de ,edere o<iec!i, in *ri,in!" re:ol,"rii *ro<lemelor unei firme 1 d"r i cu "ni de e7*erien!" c" !ig"!" din col"<or"re" cu di,er i clien!i ce 8"u "fl"! in i!u"!ii di!feri!e +u o *u!ere de cum*"r"re " *"!iului de *u<lici!"!e m"i m"re dec"! ce" " unei firme. @e " emene"1 ele <enefici":" de un r"<"!1 cee" ce f"ce c" i c;el!uielile firmei " fie m"i mici Clien!ul *o"!e renun!" oric"nd l" er,iciile "gen!iei "le. Se *o"!e "rgumen!" c" o "gen!ie ," de*une !o"!e efor!urile *en!ru " f"ce o !re"<" <un" i "8l de!ermin" *e clien! " m"i "*ele:e l" e" Incredin!"re" func!iei *u<lici!"!ii unei "gen!ii *eci"li:"!e "re in " i c"!e," de:","n!"(e : Pierdere" con!rolului !o!"l " u*r" "c!i,i!"!ii re *ec!i,e Reducere" fle7i<ili!"!ii *u<ici!"!ii +*"ri!i" unor conflic!e in momen!ul in c"re "gen!i" i i im*ume me!odele de lucru Inc"*"ci!"!e" clien!ului de " e7erci!" un con!rol "u o coordon"re m"i m"re " u*r" *u<lici!"!ii In ciud" *o!en!i"lelor *ro<leme1 m"(ori!"!e" firmelor con ider" c" u!ili:"re" er,iciilor "gen!iilor *eci"li:"!e le ","n!"(e":"

Ti2u0i de Ba66 Bedia Ti"re

A4a.taFe Fle7i<ili!"!eCc"r"c!er o*or!unC"co*erire" @ur"!"

LiBite de ,i"!" cur!"C

#2

*ie!ei loc"leC "cce*!"re l"rg"Cgr"d in"l! c"li!"!e de credi<ili!"!e

l"<"

"

re*roducerilorC l"<" circul"!ie " e7em*l"relor de l" un munci!or l" "l!ul i Co !uri "< olu! ridic"!eCri c confu:ie din c"u:" "glomer"!iei de inform"!iiC e7*unere elec!i,i!"!e !rec"!o"reC redu " "

Tele,i:iune

Com<in"re"

im"ginii1

une!ului

mi c"riiC "*ele":" l" *ori!"Cl"rg" difu:"re

im!uriC "!en!ie de

R"dio

"udien!ei G!ili:"re l"rg"C elec!i,i!"!e geogr"fic" i Pre:en!"re e7clu i, "udi!i," demogr"fic" ridic"!"C credi<ili!"!e *re !igiu i +!en!ie m"i c":u!" dec"! in c":ul !ele,i:iuniiC e7*unere

Re,i !e

Co !uri c":u!e *" "ger" Selec!i,i!"!e googr"fic" i demogr"fic" S*"!iul de recl"m" !Ure<uie ridic"!"C ,i"!" credi<ili!"!e <un" i *re !igiuC cum*"r"! cu mul! !im* Vin re*roduceri de inl!" c"li!"!eC dur"!" de in"in!eC lung"C circul"!ie e7em*l"relor de l" un ci!i!or l" "l!ul *o:i!iei Fle7i<ili!"!eC e7*unere re*e!"!"l" me "(C Selec!i,i!"!e" co !uri c":u!eCconcuren!" c":u!" cre"!i,i!"!e !ir"(e

" *ierdereVCneg"r"n!"re" l"<" "

P"nouri *u<lici!"re

"udien!eiClimi!e leg"!e de

Promo,"re" concre!" e f"ce u!ili:"nd di,er e mi(lo"ce i ","nd in ,edere urm"!o"rele : To!"l <uge! de *romo,"re *en!ru *rimul "n W 1&2$ euro +c!i,i!)-ii de *romo,"re de f).ur"!e *e !ermen cur! .i <uge!ul nece "r : ORGANI,AREA UNUI SEMINAR cu !em": Pu<lici!"!e" .i >"n"gemen!ul de Im"gine 0 o cerin-) " economiei de *i"-) =uge! nece "r: #(( Eu03 din c"re 8 c;el!uieli cu con um"<ile 122 euro 8 c;el!uieli cu c;iri" )lii 222 euro 8 c;el!uieli de comunic"re 122 euro ##

8 c;el!uieli de *ro!ocol 122 euro EDITAREA SI DISTRI!UIREA DE PLIANTE c"re ) e7*lice ","n!"(ele .i de:","n!"(ele neu!ili:)rii *u<lici!)-ii .i " m"n"gemen!ului de im"gine. C;el!uieli de !i*)rire 1222 <uc +' !i*)ri! f"-) ,er o *olicromie 7 212 euro W 222 euro C;el!uieli de !i*)rire m"*e $22 <uc 7 21$ euro W 2$2 euro To!"l #( eu03. MASS;MEDIA 7:i"re loc"le1 *o !uri T5 i r"dio loc"le: un! *u<lic"!e m"c;e!e *u<lici!"re cu *re:en!"re" *rodu elor 1 er,iciilor in gener"l "u cu oc":i" l"n "rii i *romo,"rii unui "numi! *rodu 1 er,iciu . Se *o"!e ince*e *rin edi!"re" .i *u<lic"re" n *re " loc"l) " unor m"!eri"le c"re ) reflec!e ","n!"(ele unei "<ord)ri erio" e " *ro<lemei im"ginii firmei .i *rodu ului =uge! nece "r: &/$ euro Tr"n il,"ni" E7*re : 2$ "*"ri-ii 7 % 7 41$ cm 7 21/$ GS@ 6 C>P W '%# eu03 PU!LICITATE RADIO;T" S*ri(inire" *roce ului de ,"n:"re *rin *u<lici!"!e1 r"dio1 T51 e f"ce de c"!re Com*"r!imen!ul Rel"!ii Pu<lice din u<ordine" @irec!orului 9ener"l. L" olici!"re" Com*"r!imen!ului Rel"!ii Pu<lice un! re"li:"!e m"c;e!ele *u<lici!"re nece "re in conformi!"!e cu form" i con!inu!ul "ce !or" *reci:"!e de Com*"r!imen!ul Rel"!ii Pu<lice in cerere" in"in!"!". INTERNET Sco*ul *rimordi"l "l In!erne!ului e !e c;im<ul de inform"!ii. +ce !" e !e *rinci*"lul o<iec!i, "l u!ili:"!orilor In!erne!ului i "ce" !" e !e i mod"li!"!e" *rin c"re ne ,om "!r"ge o *"r!e din ,ii!orii clien!i . +ce ! c;im< de inform"!ii *re u*une urm"!orul mec"ni m: 8 Nece i!"!ile u!ili:"!orului1 c"re ," c"u!" " e informe:e *e In!erne! l" fel cum1 c"u!"nd un *rogr"m T5 "dec,"! nece i!"!ilor "le de momen!1 c"u!" din c"n"l n c"n"l *"n" g" e !e o "numi!" emi iune c"re ii re!ine "!en!i"C 8 @orin!" no" !r" de " fi g" i! *re u*une o "numi!" !r"!egie *ecific"C 8 Ofer!" de er,icii i inform"!ii 1 c"re !re<uie " core *und" cu nece i!"!ile u!ili:"!orului *en!ru c" "ce !" " e !r"n forme in clien! . #'

@e " emene" 1 m"rFe!erii firmei !re<uie " i i *un" in!re<"re" : @e ce ne8"r ,i:i!" cine," *"ginileX I"!" !rei mo!i,e din!re cele m"i o<i nui!e : 8 0istractia. C;i"r i n !im*ul !r"n:"c!iilor clien!ilor le *l"ce " e im!" <ine1 " e "mu:e. S*"!iile *eci"l de !in"!e unor *o:e "mu:"n!e1 "u unor glume :ilnice ,or "!r"ge cu igur"nY" mul!i ,i:i!"!ori1 d"r "ce !i" 8"r *u!e" " nu "*"r!in" egmen!ului de *i"!" *e c"re il ,i:"m . @e "cee"1 "ce" !" me!od" e !e u!il" num"i in c":ul in c"re co*ul m"rFe!ingului e !e ,"n:"re" direc!" . 8 Cumparaturi 45shopping56. >"g":inele on8line un! locurile *e c"re cei m"i mul!i o"meni le " oci":" cu m"rFe!ingul *e In!erne!1 cee" ce e !e com*le! f"l . Gn im*lu m"g":in *e In!erne! f"ce de !ul de dificil" "rcin" *" !r"rii ,i:i!"!orilor1 d"!ori!" li* ei de di,er i!"!e din *unc!ul de ,edere "l "ce !or". @e "cee"1 e,en!u"lele *erform"n!e "le ?m"g":inuluiV no !ru ,ir!u"l e <":e":" in *rimul r"nd *e "<ili!"!e" ?decor"riiV i!ului re *ec!i,. 8 #nformatia. Oferire" de inform"!ii u!ile e !e de de*"r!e ce" m"i <un" me!od" de "!r"gere " ,i:i!"!orilor. Inform"!i" "d"ug" ,"lo"re er,iciilor no" !re 1 ,"lo"re i *re !"n!" com*"niei 1 "!r"g"nd din ce in ce m"i mul!i i m"i loi"li ,i:i!"!ori . Cel m"i m"re ","n!"( "l ofer!ei de inform"!ii e !e f"*!ul c" ," ,om "!r"ge ,i:i!"!ori ",i:"!i in c":ul unor inform"!ii *ecifice1 in!ere "!i de !em"!ic" "do*!"!" . Ti*uri de inform"!ii: Ce fel de inform"!ii *u!em oferiX Limi!"rile ,or fi im*u e num"i de im"gin"!i" no" !r" : 8 Inform"!ii de!"li"!e *ri,ind er,iciile "u domeniul no !rum de "c!i,i!"!e. +ce" !" nu in e"mn" !r"n criere" direc!" " m"!eri"lelor de m"rFe!ing cl" ice *e *"ginile i!ului d, . Pen!ru o " !fel de de!"liere !re<uie " lu"m in con ider"re !o"!e *o i<ili!"!ile *ecifice oferi!e de III 8 LinFuri l" re ur e imil"re *e In!erne! . O "l!" *o i<ili!"!e de " oferi inform"!iiin!r8un domeniu *"r"lel "u com*lemen!"r. Tre<uie " oferi!i linFuri c"!re i!uri "le unor com*"nii neconcuren!e cu "c!i,i!"!e com*lemen!"r"1 e,en!u"l *e <":" de reci*roci!"!e 8 In!re<"ri i r" *un uri . G!ili:"!orul ," "*reci" *o i<ili!"!e" de " ," !e !" com*e!en!" in c":ul unor "*lic"!ii com*le7e din domeniul d, . Pu!e!i "8i oferi!i in "ce ! co* o "n"li:" de "f"ceri gr"!ui!"1 " "fi "!i o li !" de In!re<"ri Frec,en!e DF+ZB din domeniul con ider"!1 #$

" *on ori:"!i o conferin!" "u un emin"r on8line1 "u " *"r!ici*"!i in gru*uri de di cu!ii. +ce !i u!ili:"!ori 8"r *u!e" " nu cum*ere de l" d, . nici "cum1 i *o"!e nici m"i !"r:iu1 d"r com*e!en!" d, . in m"!erie i "m"<ili!"!e" cu c"re i8"!i "(u!"! ," ,or f"cili!" con !ruire" unei im"gini f",or"<ile. 8 F"cili!"!i de c"u!"re " inform"!iilor 8 >o !re i of!H"re gr"!ui!e 8 Li !e de di cu!ii *rin e8m"il 0 un ,i "l oric"rei !r"!egii de m"rFe!ing1 in!ruc"! *ermi!e men!inere" unui mediu *ro*ice me "(ului de m"rFe!ing u !inu!1 *recum i educ"re" *er o"nelor u< cri e in func!ie de e,olu!i" *ro*riilor o*or!uni!"!i. 8 P"gini *en!ru comen!"rii 0 o< er,"!iile ,i:i!"!orilor ," ,or "(u!" " ," im<un"!"!i!i er,iciile i *re:en!"re" *"ginilor n func!ie de dole"n!ele "ce !or". 8 Solici!"ri de c"!"lo"ge 0 o "c!iune c"lific"!" c"re *o"!e "!r"ge ,eni!uri u*limen!"re 8 C"!"lo"ge on8line 0 *ermi! o "!i f"cere imedi"!" " unor" din ne,oile de inform"!ii "le u!ili:"!orilor. Tre<uie ",u!" m"re "!en!ie " "d"ug"m ,"lo"re m"rFe!ingului *r"c!ic"! de noi .1 i"r *e In!erne!1 ,"lo"re in e"mn" inform"!ie. M3da<itati 62eci:ice : Cel m"i im*or!"n! elemen! "l com*"niilor c"re i"u in con ider"!ie m"rFe!ingul *e In!erne! e !e com*e!i!i,i!"!e" firmelor ri,"le. Oric"re com*"nie1 indiferen! de m"rime1 *o"!e re"li:" un i! deo e<i! de com*e!i!i,1 " !fel inc"! !o"!e firmele "u mo!i,e !emeinice " i i !"<ile" c" *re:en!" *e In!erne!: cele m"ri *en!ru "8 i men!ine *i"!" i im"gine"1 cele mici *en!ru " cuceri noi egmen!e de de f"cere " *rodu elor i er,iciilor lor. @u*" cum 8 " "r"!"!1 ",em m"i mul!e *o i<ili!"!i *en!ru " ne f"ce im!i!" *re:en!" *e In!erne!:
1. 2. #. '.

Proiec!"re" i *romo,"re" *"ginilor He< . G!ili:"re" er,iciilor on8line >ic" *u<lici!"!e on8line Progr"me *eci"le *en!ru " "8numi!ele *er o"ne "fili"!e1 " oci"!e "u *en!ru in!ermedi"ri #4

$. 4. /.

Promo,"re" in gru*urile de !iri DneH grou* B Promo,"re" in li !e de di cu!ii i neH le!!er Te;nici de m"rFe!ing *rin e8m"il
o o o o o o

8 "u!ore *ondere 8 <ule!ine 8 m"g":ine elec!ronice 8 "!ingere" !o*ului n mo!o"rele de c"u!"re 8 !r"!egii de ,"n:"ri *u<lici!"!e *rin <"nnere 8 "u!om"!i:"re" com*le!" " "f"cerii

E;Bai<: +ce" !" e !e ce" m"i im*l" i ce" m"i ief!in" mod"li!"!e de " *"!runde in lume" In!erne!ului1 *ermi!"nd un co ! de cc". 12 GS@ *e lun". E !e u!il" in *eci"l in !"<ilire" unor con!"c!e e7!erne regul"!e1 indiferen! de "ri" geogr"fic". Pen!ru clien!ii c"re folo e c de(" in mod regul"! e8m"il8ul e *o! u!ili:" er,icii de "u!or" *un l" unele in!re<"ri i con!"c!e1 i"r *o i<ili!"!e" de " !r"n mi!e fi iere *rin e8m"il *ermi!e r" *un ul r"*id l" unele in!re<"ri !e;nice1 cre c"nd c"li!"!e" er,iciilor *re !"!e. Ge1: +ce !" ," *roiec!" cel m"i *u!ernic *re:en!" no" !r" *e In!erne!. Pl" "nd com*"ni" *e un i!1 ,om *ermi!e n",ig"!orilor *e In!erne! " e *lim<e *rin <irourile i m"g":inele dno" !re on8line i " in!er"c!ione:e cu con!inu!ul "ce !or" . Im"ginile no" !re *o! *roiec!" *rodu e "u er,icii n "c!iune1 *o i<ili!"!ile "udio i ,ideo "le con!inu!ului *ermi! o *re:en!"re mul!imedi"1 i"r formul"rele on8line ,or colec!" incon!inuu d"!e de *re u!ili:"!ori eficien!i:"nd ,"n:"rile . Ma/azi.e: In "ce ! c": !re<uie " folo im l" m"7imum e7*erien!" celor c"re ne g":duie c m"g":inul *e In!erne! i com*"!i<ili!"!e" cu u!ili:"!orii m"g":inului. >ul!i f"c!ori de c"re de*inde ucce ul "f"cerii nu de*ind de noi. D*roiec!"re" i!ului1 ,i!e:" i c"li!"!e" !r"n mi iei1 "!r"c!i,i!"!e" "l!or m"g":ine on8line imil"re1 i "!r"c!i,i!"!e" i func!ion"li!"!e" *ro*riului m"g":in on8lineB. In c;im<1 in "ce ! mod *u!em o<!ine o r"*id" *re:en!" *e In!erne!1 c"re nece i!" *u!ine re ur e *en!ru infiin!"re" i men!inere" m"g":inului. +ce" !" e !e o <un" o*!iune "!unci c"nd !im*ul *e c"re il *u!em "fec!"

#/

"ce !ei "c!i,i!"!i e !e limi!"! i nu un!em in!ere "!i in *er on"li:"re" i!ului re *ec!i,. In c;im<1 *en!ru com*"nii c"re "c!i,e":" in!r8un domeniu din"mic1 "u " c"ror im"gine e !e e en!i"l" in "f"ceri1 "ce" !" e !e o o*!iune ne "!i f"c"!o"re. C3.6ide0atii a6u20a 6itu<ui: In momen!ul in c"re ne8"m ;o!"r"! " infiin!"m un i! *en!ru "f"cerile no" !re 1 !re<uie " ne *unem urm"!o"rele in!re<"ri: Ne8"m defini! "udien!" i co*urile X Sun! ele m" ur"<ileX @"c" d"1 "m !"<ili! d"!e limi!" "le e!"*elor i mec"ni me de feed<"cF *en!ru " ,erific" *rogre ul re"li:"!X . + !"<ili! ofer!"n!ul "u noi 1 un *l"n de!"li"! de m"rFe!ing i *romo,"re " oci"! cu im*lemen!"re" i!ului no !ru X Include "ce !" i o<iec!i,e m" ur"<ile i limi!e !em*or"re re:on"<ileX 5" inform" i ," "!i f"ce "udien!" con!inu!ul i!ului XComunic"m cu ,i:i!"!orii n modul dori! de "ce !i"X Ce ,oc"<ul"r1 !on"li!"!e i *er on"li:"re ," !re<ui " u!ili:"mX E !e con!inu!ul i!ului uficien! de "c!u"li:"! i con!em*or"n cu "udi!oriul no !rum .X Ce *or!iuni "r !re<ui moni!ori:"!e *en!ru " fi c;im<"!e1 in *eci"l din *unc! de ,edere !e;nologic i "l *ie!ei de de f"cere1 i c"re un! :onele con ider"!e !"<ileX 9r"fic" folo i!" e !e uficien!"1 "u e7ceden!"r"X E !e folo i!" e" *en!ru " u !ine i im<un"!"!i *unc!ele cri!ice "le !r"!egiei de m"rFe!ing1 "u "re un co* m"i mul! orn"men!"lX E !e i!ul no !ru in!r8"de,"r in!er"c!i,X In!er"c!i,i!"!e" e !e "!i f"c"!o"reX +(u!" ,i:i!"!orii " cuno" c" m"i <ine *rodu ele i er,iciile no" !re .X Po"!e *l" " ,i:i!"!orul o com"nd" c;i"r de *e *"ginile no" !re 1 *" !r"nd confiden!i"li!"!e" d"!elor in cri e *e c"r!e" " de credi!X C"! de <un" e !e c"li!"!e" leg"!urii l" In!erne!1 *o"!e g"r"n!" ofer!"n!ul "ce !ui er,iciu "ce ! ni,elX Ce e7*erien!" "re ofer!"n!ul1 *o"!e oferi el referin!e " u*r" "l!or er,icii imil"reX Tre<uie !inu! con! de f"*!ul c" i!ul no !ru nu e !e <"!u! in cuie1 el e !e in!r8un con!inuu *roce de "c!u"li:"re1 in func!ie de de:,ol!"re" "f"cerilor no" !re 1 de *i"!"1 clien!i1 i de e,olu!i" In!erne!ului in gener"l. C36tu0i: C;el!uielile leg"!e de cre"re" i men!inere" *re:en!ei no" !re . *e In!erne! de*ind de com*le7i!"!e" co*urilor urm"ri!e i de c"*"ci!"!e" de *re,i:ion"re " conducerii com*"niei. T0a.zactii<e 2e I.te0.et @u*" ce clien!ii no !ril ne8"u ,i:i!"! de(" *"ginile1 ne8"u ,":u! *rodu ele i er,iciile i ne8"u " cul!"! *ledo"ri"1 8"u ;o!"r"! " cum*ere. Ce mod"li!"!e "do*!"m *en!ru !r"n:"c!i" on8line " *rodu elor i er,iciilor oferi!e X +,em m"i mul!e o*!iuni.

#%

8C"r!ile de credi!: >ii de *er o"ne folo e c c"r!ile de credi! *e In!erne!1 !r"n form"nd "ce" !" mod"li!"!e in ce" m"i o<i nui!" *o i<ili!"!e de *l"!" . Pen!ru " igur"re" confideni"li!"!ii inform"!iilor1 un! u!ili:"!e !e;nologii *ecifice1 <":"!e *e "lgori!mi *eci"li de incri*!"re . 8 Numere de !elefon cu "*el gr"!ui!U : @e i m"i *u!in r"*id" i eficien!"1 "ce" !" mod"li!"!e e !e m"i igur". 8 Clu<urile de cum*"r"!uri: @"c" u!ili:"m un " !fel de clu<1 li e ," cere u!ili:"!orilor " !r"n mi!" inform"!iile nece "re de *e c"r!e" de credi! *rin f"7. Pr"c!ic1 !r"n:"c!i" e re"li:e":" off8line. + ="ni elec!ronici: In "ce ! mod cum*"r"!orul c;im<" <"ni re"li in c"r!i de credi! on8line1 *ermi!"nd cum*"r"re" direc!" " <unurilor i er,iciilor dori!e I. :i.a< D d"c" ,om ",e" r"<d"re" " "*rofund"m in!elegere" *rodu elor i er,iciilor oferi!e 1 i ,om *roiec!" i im*lemen!" un *l"n de m"rFe!ing ,"lid i de!"li"! 1 *u!em "!inge rel"!i, u or orice co* ne *ro*unem . Po"!e c" "ce !" nu ne ," "duce un c" !ig m"!eri"l imedi"!1 d"r ,om con !"!" cu u urin!" c" " !fel ne8"m cre"! de(" un renume *rin!re clien!i i com*e!i!ori1 i ne8"m f"cu! cuno cu!e ofer!ele1 l" un *re! cu mul! m"i mic dec"! in c":ul me!odelor cl" ice . Pe cur!: oferim inform"!ii de ,"lo"re in!r8un c"dru "!r"c!i, 1 c;im<"m c"! m"i de *o i<il con!inu!ul "ce !or" 1 le r" *"ndim folo ind mul!i!udine" de re ur e oferi!e de In!erne! i le folo im in " " fel inc"! " u ur"m "c!i,i!"!e" clien!ilor fiind iguri " !fel c" un!em *e drumul cel <un "l ucce ului .

ANUARE 8+nu"rul Euro*"ge 22218 8+nu"rul in!ern"!ion"l de m"rFe!ing [\I In!ern"!ion"l =u ine 8+nu"rul ?T;e @un L =r"d !ree! Cen!r"l L E" !ern Euro*e. 8P"gini +urii MATERIALE DE PROMO"ARE 8>"*e de *re:en!"re " ocie!"!ii 8Pli"n!e de *rodu 1 er,icii

#&

8FlUer *en!ru er,iciile noi 8>o !re de *rodu e 1 er,icii *re:en!"!e cu oc":i" *"r!ici*"rii l" !"rguri i e7*o:i!ii. PARTICIPARI LA TARGURI SI E*PO,ITII Pre:en!" l" !"rgurile i e7*o:i!iile n"!ion"le e !e "< olu! nece "r"1 "ce !e" fiind un <un *rile( de *romo,"re " im"ginii i er,iciilor 1 de !"<ilire de noi o*or!uni!"!i de "f"cere1 de con!r"c!e cu noi firme in!ere "!e de ocie!"!e. P"r!ici*"re" l" e7*o:i!ie con !" in "men"("re" !"ndului inc;iri"!1 *re:en!"re" e7*on"!elor1 ofer!elor de *re!1 emn"!e de Ser,iciul Fin"nci"r1 *re:en!"re" *li"n!elor1 c"!"lo"gelor de *rodu e1 " !u!uror inform"!iilor ceru!e de ,i:i!"!ori leg"!e de *rodu ele e7*u e "u orice "l!e l"muriri de *re condi!ii de *l"!"1 de li,r"re1 e!c. Se in!ocme !e r"*or! de "c!i,i!"!e in urm" e7*o:i!iei1 c"re e !e in"in!"! l" @irec!orul 9ener"l i Comerci"l . L" inc;eiere" e7*o:i!iei1 e !r"n mi! l" ec!iile in!ere "!e o< er,"!iile1 cererile "u inform"!iile o<!inu!e de l" "l!i *"r!ici*"n!i "u de l" firmele c"re i8"u e7*rim"! in!ere ul *en!ru er,iciile ocie!"!ii . TI! 2(( !UCURESTI: Pu!em *"r!ici*" cu un !"nd *ro*riu in c"drul "ce !ui !"rg . >"nife !"re e7*o:i!ion"l" de l"rg" recuno" !ere 1 TI= reune !e l" fiec"re edi!ie firme de *re !igiu din in!re"g" lume de,enind " !":i o e7celen!" o*or!uni!"!e *en!ru S.C. TOP OFFICE de "8 i *romo," im"gine" i er,iciile *e *i"!" in!ern" i in!ern"!ion"l" i de " !"<ili noi con!r"c!e i *o i<ili!"!i de "f"ceri .

1 . RISCURI SI OPORTUNITATI Ri6cu0i E7i !) de " emene" .i o "l!) *"r!e im*or!"n!) " *l"nului de m"rFe!ing "l "f"cerii de f" ur"!e . Cuno".!ere" ri curilor .i n!ocmire" unei !r"!egii un! o<lig"!orii *en!ru " *u!e" "!r"ge un in,e !i!or. E7i !) m"i mul!e !i*uri de ri c1 m"i "le *rin!re "f"cerile

'2

nflori!o"re1 n!re*rin:)!o"re cum e !e ce" in c"u:" . + !fel !re<uie " ne " igur"m c) "m lu"! n c"lcul urm)!o"rele 1 .i " g) im *en!ru fiec"re o !r"!egie "dec,"!) . Gnele din!re cele m"i m"ri ri curi cu c"re e confrun!) de:,ol!"re" no" !r) includ : 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 !im*ul cur! de cAnd "c!i,)m *e *i"-) re ur ele limi!"!e de *e *i"-) C incer!i!udine" de:,ol!"rii *e *ie-" loc"l"C incer!i!udinile *roduc-ieiC e7*erien-" de m"n"gemen! limi!"!) 1 de*enden-" de m"n"gemen!ul !r"!egic incer!i!udine" "!r"gerii de noi fonduri e7i !en!" unor concuren!i fo"r!e *u!ernici c"re " f"c" im*o i<il" de:,ol!"re" ocie!"!ii conform o<iec!i,elor !"<ili!e !r"!egii de m"rFe!ing c"re nu core *und *ie!ei u*r"dimen ion"re" ","n!"(elor oferi!e de c"!re *i"!" ine7i !en!" unor ocie!"!i c"re *o! furni:" m"!eri"le nece "re l" un *re! ","n!"(o clien!i fo"r!e mul!i c"re de,in nemul!umi!i de er,iciile oferi!e de ocie!"!e *ierdere" unor clien!i *rin nere *ec!"re" *re,ederilor din con!r"c!ele inc;ei"!e cu "ce !i" *romo,"re" er,iciilor fo"r!e l"<" c"re " nu fie *erce*u!" deloc "u fo"r!e *u!in de c"!re con um"!ori 1 *o!en!i"lii clien!i . un m"n"gemen! ineficien! "l ocie!"!ii . *er on"l "ng"("! de fo"r!e l"<" c"li!"!e 1 ne *eci"li:"! in "c!i,i!"!ile de f" ur"!e . ri curi m"croeconomice 1 leg"!e de e,olu!i" in en neg"!i, " economiei n"!ion"le ri curi *oli!ice gener"!e de deci:ii *oli!ice def",or"<ile domeniului de "c!i,i!"!e "le ri curi oci"le ri curi n"!ur"le : c"!"cli me 1 incendii 1 e7*lo:ii e!c. 1 ri curi ce nu *o! fi de!ermin"!e in mod igur d"r c"re *o! fi e,i!"<ile .

O230tu.it9Ei @e.i n *re:en! "f"cere" no" !r) .i " um) "numi!e ri curi1 con ider)m c) le *u!em de*).i1 deo"rece ne ,om "dre " ri cului de *i"-) *rin!r8un !udiu com*le! 1 *"r!eneri"! cu o com*"nie m"i m"re 1 c"re cuno".!e "ce" !) *i"-) . Con ider)m c) ne *u!em "dre "

'1

ri cului de *re- 1 de er,icii 1 de m"n"gemen! *rin "7"re" "!en-iei " u*r" c"li!"!ii 1 *rom!i!udinii i im"ginii *e *i"!" . @"c) ,om fi c"*"<ili ) de*).im "ce !e ri curi 1 com*"ni" no" !r) ," ",e" *o i<ili!"!e" ) domine o ni.) *e *i"-) 1 " de,in) o *u!ere *e *i"!" loc"l" . Con ider)m c) m"rc" no" !r) *o"!e de,eni cuno cu!) c" locul unde o"menii g) e c <unul gu ! . Con ider)m c) ,om *u!e" "!inge "ce ! o<iec!i, n urm)!orii #8' "ni de "c!i,i!"!e . En mod *eci"l 1 er,iciile no" !re de <":) "u *o i<ili!"!e" de m<un)!)-i *erform"n-ele n domeniul "f"cerilor . Ne *u!em im*une *e *i"!" loc"l" *rin el"<or"re" unor !r"!egii eficien!e de m"rFe!ing 1 *rin org"ni:"re" "c!i,i!"!ii de m"n"gemen! i " celei de *roduc!ie c"! m"i com*e!i!i,e 1 *rin oferire" de er,icii de ce" m"i in"l!" c"li!"!e *o i<ile l" un r"*or! *re!8c"li!"!e c"! m"i ","n!"(o i incor*or"nd *rom!i!udine 1 erio:i!"!e . +ce ! lucru ne8"r d" n "cel".i !im* *o i<ili!"!e" de " ncerc" *ie-e *e c"re nc) nu le8"m "<ord"!1 cum "r fi ,An:)rile in!ern"-ion"le . + !fel 1 *rin "c!i,i!"!e" de f" ur"!" i i!u"!i "c!u"l" " ocie!"!ii *u!em con ider" c" un!em cu igur"n!" *e ce" c"le" ce" m"i igur" c"!re SGCCES . =":"! *e e !im)rile no" !re1 con ider)m c) o in,e !i-ie 1 un m*rumu! c)!re com*"ni" no" !r) e !e o in,e !i-ie (u !ific"!) .

'2