Sunteți pe pagina 1din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu privind utilizarea unui pachet de programe in cadrul unei firme

PREZENTAREA programului PRIMAVERA PROJECT PLANNER si posibilitatile de utilizare in managementul proie telor !"MANA#EMENT$L PRIN PROIECTE si utilizarea al ulatorului Managementul proie telor este o ramura spe ializata a managementului aparuta in anii !%&' pentru oordonarea si ontrolul a ti(itatilor omple)e din industria moderna" Aparitia si dez(oltarea sa sunt legate indeosebi de initierea si derularea programelor spatiale ale N"A"*"A"+ de on urenta intre natiuni pentru suprematie in domeniul militar+ de presiunea lientilor are doreau a proie tele lor sa ,ie realizate at mai repede+ ast,el in at sa poata in epe sa-si re upereze at mai rapid in(estitiile" In onstru tii+ managementul proie telor a in eput sa ,ie utilizat abia in urma u .' / 0' de ani+ dar dez(oltarea sa in a est domeniu a ,ost ,oarte rapida+ deoare e orespunde mult mai bine ne esitatilor a estei ramuri" 1esi a aparut in *"$"A"+ managementul proie telor a ,ost preluat rapid si in Europa+ primele in er ari de standardizare a pra ti ilor in domeniu datand din !%2% si apartinand unui institut din Marea 3ritanie / T4e C4artered Institute o, 3uilding" A esta a de(enit in prezent+ alaturi de alte organizatii+ um ar ,i Insitutul pentru Managementul Proie telor 5T4e Pro6e t Management Institute7+ un organism are erti,i a atat managerii de proie t+ at si programele de instruire in domeniu din intreaga lume" 1e asemenea+ la ni(el european+ s-au elaborat pro eduri pri(ind *tandardizare 5I"*"O"7" Managementul proie telor uprinde pro ese de izionale logi e si progresi(e+ o organizare ade (ata+ management ,inan iar si omer ial e,i a e+ a orda o atentie deosebita into mirii do umentelor si sar inilor administrati(e si apli a metode si te4ni i de management traditionale adaptate orespunzator" alitatea in domeniul managementului proie telor+ pro eduri ins rise in standardele Organizatiei Internationale de

Pagina 1 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Managementul proie telor de

onstru tii

onsta in plani,i area+ organizarea +

oordonarea si ontrolul proie tului+ de la in eperea pana la terminarea a estuia+ u s opul de a realiza erintele lientului pri(ind produ erea unui obie ti( (iabil din pun t de (edere ,un tional si ,inan iar+ u respe tarea standardelor de alitate+ a osturilor si termenelor de e)e utie on(enite" Managementul proie telor presupune ,i)area unor pun te de reper in raport u are se (or stabili liniile dire toare de urmat+ obser(area progresului in realizarea lu rarilor si ore tarea e)e utiei proie telor in ,un tie de di,erentele onstatate intre situatia reala si reperele plani,i ate" La realizarea unui proie t de onstru tiiparti ipa mai multe organizatii di,erite8 bene,i iar+ in(estitor+ organisme ,inantatoare+ autoritatea publi a+ onstru tor+ proie tant+ onsultanti+ ,urnizori de matariale si e 4ipamente et "+ eea e impune sporirea ponderii a ti(itatilor de oordonare si reglare a tuturor intrarilor ne esare" Ast,el+ managerul de proie t trebuie sa lu reze+ in mod predominant+ u presoane din alte organizatii de at ea din are ,a e parte" In asemenea ir umstante+ autoritatea sa este on,erita prin termeni ontra tuali si este mai putin dire ta de at a unui manager obi6nuit" Managementul proie telor este realizat+ in ele mai multe azuri+ de atre personal apartinand unor organizatii di,erite+ are olaboreaza strans pentru a realiza di(ersele obie ti(e+ adesea ontradi torii+ ale partilor impli ate" Responsabilitatea pentru e)er itarea managementului proie telor re(ine+ asa um s-a pre izat+ unor organizatii di,erite+ in ,un tie de pre,erintele si ompetentele lientului si natura aran6amentului ontra tual dintre parti" Indi,erent da a managementul proie telor este e)er itat de lient+ proie tant+ onstru tor sau de atre o organizatie independenta spe ializata+ pro edurile manageriale pertinente sunt in mare a eleasi" Metodele manageriale pe are le (om prezenta (or ,i abordate+ pentru a a(ea un ung4i de (edere unitar+ din perspe ti(a antreprenorului general" $n management al proie telor e,i ient soli ita a in,ormatiile rele(ante sa ,ie obtinute+ analizate si reanalizate intr-o maniera rapida si oportuna" Astazi+ spe ialistii in managementul proie telor si e 4ipele de proie t dispun de o gama larga de produse so,t9are pentru urmarirea si ontrolul proie telor"

Pagina 2 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Produsele so,t9are de management al proie telor ontin+ in a,ara de programarea duratelor si termenelor de realizare a a ti(itatilor u a6utorul gra,i elor retea+ si posibilitatea programarii osturilor si resurselor 5,orta de mun a+ utila6e+ materiale7" *uplimentar+ in a,ara programarii a ti(itatilor+ se poate realiza si un proie t de ontrol al a estora+ prin are se pot ompara programarile initiale u ele a tualizate si se pot elabora rapoarte de stare omparati(e intre situatia reala e)istenta si ea orespunzatoare plani,i arii initiale" $n a(anta6 e(ident al introdu erii programelor automate de plani,i are a a ti(itatilor onsta si in ,aptul a+ datorita (itezei mari de al ul+ se pot introdu e mai multe (ariante de simulare a des,asurarii a estora+ in (ederea alegerii (ariantei optime+ u e,e te e onomi e ele mai ,a(orabile" Ast,el pot ,i (ariate situatiile pri(ind disponibilitatile+ a ti(itatilor" Printre programele mai unos ute si utilizate pe plan international amintim 8 Prima(era Pro6e t Planner+ Mi roso,t Pro6e t+ Master Pro6e t+ et "" ."Pro ese ara teristi e managementului proie telor :n des,;<urarea ori ;rui proie t se pot de,ini =te(a pro ese 5a >iuni are ondu la ob>inerea unui rezultat7 e permit gestionarea u e,i ien>; sporit; a a estora <i are se inter ondi>ioneaz; re ipro " A este pro ese al ;tuies i lul managementului proie telor" osturile si programarea termenelor de realizare a a ti(itatilor si se poate stabili des,asurarea optima a

Ni(elul a ti(it;>ilor
Pro ese de plani,i are

Pro ese de e)e u>ie

Pro ese de ?n 4eiere Pro ese de ?n epere Pro ese de ontrol

Etapa de Start

Timp

Etapa de Sfrit

Pagina 3 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1es,;<urarea pro eselor managementului proie telor ?n timp este ilustrat; in ,igura de mai 6os "

Problemele 1e e Ce Cum $nde Cine C=nd C=t Calitate a

are trebuie rezol(ate ?n

adrul unui proie t pot ,i sintetizate prin

urm;toarele ?ntreb;ri8 1e e se realizeaz; proie tul <i are sunt obie ti(ele generale @ Ce trebuie ,; ut <i are sunt obie ti(ele spe i,i e ale proie tului @ Cum se (a pro eda+ e mi6loa e <i e resurse e)ist; @ $nde se (a des,;<ura proie tul <i pe e amplasament @ Cine sunt persoanele sau ,irmele parti ipante la ,inan>area <i realizarea proie tului@ C=nd (a ?n epe <i =nd se (a termina proie tul @ C=t (a osta proie tul @ Care sunt obie ti(ele de alitate are se a<teapt; a ,i realizate @

Toate a este probleme trebuie rezol(ate <i lari,i ate ?n ,aza de debut a proie tului" 1e modul ?n are se r;spunde la a este ?ntreb;ri (a depinde <i su esul realiz;rii proie tului" In,orma>iile despre des,;<urarea ?n timp a a ti(it;>ilor+ resurse <i elementele de baz; ale managementului proie telor" A estea al ;tuies rezultat al inter orel;rii e,e telor lor una asupra eleilalte" osturi sunt a un triung4i+

Pagina

din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1es, ;< urare ?n timp

Managementul Proie telor


Resurse Costuri

Instrumentul de baz; ?n managementului proie telor ?l reprezint; Analiza 1rumului Criti " A easta se poate de,ini a un ansamblu de metode <i pro edee de plani,i are <i ontrol a proie telor+ bazate pe teoria gra,urilor are utilizeaz; ?n al ule programarea liniar;+ statisti a matemati ; <i teoria probabilit;>ilor" :n ,aza de plani,i are se pre(ede des,;<urarea ?n timp a a ti(it;>ilor+ utiliz;rii resurselor <i a 4eltuielilor" 1rumul riti se de,ine<te a ,iind drumul u lungimea ea mai mare are par urge a ti(it;>ile+ de la ea ini>ial; la ea ,inal; <i are ondu e la ob>inerea duratei de realizare a ?ntregului proie t" A ti(it;>ile situate pe drumul riti poart; numele de a ti(it;>i riti e" O ?nt=rziere ap;rut; ?n des,;<urarea unei a ti(it;>i riti e ondu e la ?nt=rzierea elorlalte a ti(it;>i riti e <i a urmare+ la ?nt=rzierea ?ntregului proie t" :n timpul etapei de ontrol+ se ?nregistreaz; realiz;rile a ti(it;>ilor+ utilizarea de resurse <i 4eltuielile e,e tuate p=n; la momentul analizat" Important; ?n a east; etap; este data de analiz;+ are reprezint; momentul a tual - data ,a>; de are se raporteaz; realiz;rile <i de la are se (or des,;<ura a ti(it;>ile ?n (iitor" 0"prezentarea pa 4etului de programe prima(era pro6e t planner 0"! PREZENTAREA 1E AN*AM3L$ A *OAT$L$I Prima(era Pro6e t Planner 5P07 reprezint; standardul de lu ru el mai ridi at pentru un management de ea mai bun; alitate bazat; pe e)perien>a <i Bno9-4o9-ul elor peste !C'"''' de utilizatori din peste !.' de >;ri de pe ?ntreg mapamondul+ ,iind un g4id per,e t ?n luarea de iziilor de importan>a strategi ;"

Pagina ! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

P0 a ,ost on eput pentru a trata proie te de mare an(ergur;+ de p=n; la !''"''' de a ti(ita>i u un grad mare de omple)itate <i u aspe te multiple" Cu a6utorul lui se poate gestiona un num;r nelimitat de proie te >int; 5de re,erin>;7" Preluarea unei antit;>i mari de in,orma>ii ne esit; instrumente so,isti ate <i totu<i ,oarte ,le)ibile pe are Prima(era le pune la dispozi>ia utilizatorului8 .C oduri de a ti(itate .' ni(ele D3* 5DorB 3reaBdo9n *tru ture7 !E (ariabile on,igurabile 5Custom 1ata Items7 num;r nelimitat de ni(ele de sortare num;r nelimitat de riterii de sele >ie num;r nelimitat de alendare Prima(era Pro6e t Planner lu reaz; ?n ,ilozo,ie ClientF*er(er a(=nd o apa itate impresionant; de a integra in,orma>iile preluate din baza de date a ompaniei+ interpret=nd o multitudine de ,ormate de ?nregistrare a in,orma>iilor" Comuni ; u baze de date de tip

Pagina 6 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ora le / nati( / sau prin intermediul modulului 1ata*tore" *e pot preluaFtransmite in,orma>ii de la <i la alte apli a>ii Dindo9s prin intermediul ,un >iilor CopGFPaste sau prin intermediul modulului OLE ."' 5Ob6e t LinBing and Embedding7" P0 este ompatibil O13C+ bene,i iaz; de baza de date de tip 3trie(e <i suport; s 4imbul de in,orma>ii prin intermediul ,i<ierelor de tip M* HuerG+ MPI+ 13A+ DJ*+ A*CII + COE" In,orma>iile din P0 pot ,i a esate u ACCE* + EICEL+ PODER 3$IL1ER et " Aun >ionarea sistemului se poate ,a e ,ie stand-alone ,ie ?n re>ea+ pra ti NT+ No(ell+ DorBgroups+ 3anGan+ Dindo9s %&" Plani,i area ?n timp $rm;rirea drumului riti Rela>ii ?ntre proie te Cal ularea rezer(ei totale <i a rezer(ei libere Rela>ii ?ntre a ti(ita>i e pot ,i de tip ?n eput-?n eput+ ?n eput-s,=r<it+ s,=r<it / ?n eput <i s,=r<it / s,=r<it u posibilit;>i de suprapunere poziti(; sau negati(; 0! de alendare de a ti(it;>i pe proie t <i un num;r nelimitat de alendare de resurse $nit;>ile de timp pot ,i ore+ zile+ s;pt;m=ni+ luni !' tipuri de onstr=ngeri ?n timp a a ti(it;>ilor Programare ?n timp ontinu; sau u ?ntreruperi Posibilitate de ?ntrerupere a a ti(it;>ilor <i reluarea a estora la date ,i)e % tipuri de a ti(it;>i 5tasB+ independent+ meeting+ et 7 Managementul resurselor <i osturilor Num;r nelimitat de resurse pe proie t <i a ti(itate Optimizarea alo ;rii resurselor ?n adrul pro esului de ni(elare5splitting7 Posibilitatea de a lu ra u resurse subalo ate 5stret 4ing7 si posibilitatea de a lu ra u resurse supraalo ate 5 run 4ing7 Resurse ierar4i e Alo area neliniar; a resurselor pe timpul derul;rii a ti(ita>ii Ni(elare <i netezire ?nainte <i ?napoi 1urate dependente de resurse Pre>uri (aribile <i disponibilitate (ariabil; pentru resurse u un num;r nelimitat de utilizatori+ sistemul Prima(era ,un >ion=nd ?n toate tipurile de re>ele8 Dindo9s

Pagina " din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Te4ni i (ariate de prognozare Restri >ii de a es la in,orma>ii Modele+ tabele+ urbe pentru reprezentarea plani,i ;rii ?n timp a bugetului Analiza di,eritelor osturi ale proie tului 5plani,i at+ la zi+ p=n; la s,=r<it+ de ?n asat et "7 Reguli de Auto ost e pot ,i on,igurate de ;tre utilizator

Rapoarte+ gra,i e Peste !&' de rapoarte tabelare+ matri iale <i gra,i e prede,inite+ iar din pun t de (edere al on,igur;rii are posibilit;>i nelimitate In lude modulul In,oMaBer pentru rearea de noi rapoarte Modalit;>i nelimitate de reprezentare 5laGout7 Modul DK*IDK#

Pagina # din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Posibilitate de setare a limba6ului 5in lusi( rom=n;7 1iagrame de tip PERT per,e t on,igurabile OLE pentru one tarea u module (ideo+ de sunet+ te)t+ al ul tabelar Num;r nelimitat de ni(ele de sortare <i ,iltrare Curbe+ 4istrograme resurse- ost Culori+ ,onturi+ dimensiuni+ pozi>ii on,igurate de ;tre utilizator 1esene orientate-obie t * 4imb de date u alte apli a>ii Compatibil O13C * 4imb de in,orma>ii prin intermediul OLE ."' * 4imbarea datelor de proie t prin sistemul de po<ta ele troni ; prin intermediul standardelor MAPI <i VIM Cite<te <i s rie ,i<iere de tip MPI 5Mi roso,t Pro6e t7 Inter,a>; u *ureTraB+ E)pedition+ MonteCarlo+ PEAJ+ Debster+ RA+ 1ata*tore Compatibil u alte apli a>ii de tip Dindo9s+ d3ase+ Lotus Import-E)port date de tip A*CII * 4imb de in,orma>ii u baze de date de tip Ora le prin intermediul modulului 1ATA*TORE sau nati( 0". Plani,i area <i Controlul Proie telor u Prima(era Pro6e t Planner P0 $tilizarea unui sistem de pro6e t management at=t de omple) um este Prima(era Pro6e t Planner impune ?nainte de toate st;p=nirea ,azelor+ etapelor <i pa<ilor e trebuie par urse de-a lungul (ie>ii proie tului" *inteza lor se prezint; ?n ele e urmeaz;8 I" Aaza de Plani,i are Presupune par uregera a dou; mari etape8 Etapa alitati(; 5Planning7 *tabilirea obie ti(elor proie tului *tabilirea stru turii proie tului 5proie t elementarFgrup de proie te7 1e,inirea stru turii de organizare a in,orma>ilor+ utiliz=nd riteriile de des ompunere a proie telor 5DorB 3reaBdo9n *tru ture+ Organizational 3reaBdo9n *tru ture+ Resour e 3reaBdo9n *tru ture+ A ti(itG 3reaBdo9n *tru ture+ Cost 3reaBdo9n *tru ture7 *tabilirea ni(elului de detaliu a a ti(it;>ilor

Pagina $ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1e,inirea listei de a ti(it;>i+ a duratelor lor <i a resurselor e (or parti ipa la realizarea lor *tabilirea rela>iilor de a estora Etapa Cantitati(; 5* 4eduling7 Analiza ?n timp prin al ulul plani,i ;rii proie tului *tabilirea erin>elor pri(ind onstr=ngerile de la ni(elul a ti(it;>ilor+ a alendarelor <i impunerea datei de ?n 4eiere a proie tului Elaborarea de s enarii pri(ind redu erea duratei proie tului ?n s opul elimin;rii rezer(elor totale negati(e <i ?n adr;rii a estuia ?n termenele ontra tate Analiza resurselor <i osturilor Elaborarea de s enarii ?n (ederea elimin;rii st;rii de supra?n ;r are a resurselor *tabilirea proie tului >int; 5de re,erin>;7 II" Aaza de Control :n ,aza de ontrol a proie tului se par urg urm;torii pa<i8 $rm;rirea proie tului A tualizarea proie tului Cal ulul plani,i ;rii la noua dat; de analiz; Analiza omparati(; dintre proie tul urent <i proie tul >int; <i luarea de de izii are s; permit; p;strarea proie tului ?n timp <i buget" Replani,i area restului de realizat 0"0 Vederile sistemului Prima(era Pro6e t Planner P0 Prima(era Pro6e t Planner permite rearea <i (izualizarea proie telor ?n (ederi spe ializate" A estea sunt ,erestre reprezentate ?ntr-un anumit ,ormat are pot ,i utilizate la introdu erea <i a,i<area in,orma>ilor despre proie t" Aie are dintre a este (ederi poate ,i adaptat; de utilizator a,i<=nd stri t in,orma>iile dorite de a esta" Vederile se impart ?n dou; ategorii8 (ederi gra,i e <i (ederi de tip ,ormular" Vederi #ra,i e ondi>ionare dintre a ti(it;>i+ pe baza logi ii des,;<ur;rii

Pagina 1% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Vederile gra,i e pun la dispozi>ie reprezent;ri gra,i e ale in,orma>iilor despre proie t" A estea sunt8 gra,i ul de e<alonare alendaristi ; #antt orelat u 4istograme de resurse <i osturi+ pre um <i gra,i ul re>ea PERT 5Prima(era EasG Relations4ip Tra Bing7" #ra,i ul #antt Vederea gra,i ului #antt d; o imagine sugesti(; despre proie t+ permi>=nd on entrarea aten>iei pe duratele <i termenele ara teristi e a ti(it;>ilor" :n a ela<i timp+ (ederea gra,i ului #antt permite analiza resurselor <i 4istogramelor <i urbelor umulate aso iate gra,i ului bare"
! . 0 C &

osturilor+ prin intermediul

!'

!!

Elementele gra,i ului #antt sunt8 3ara Titlu 3ara Meniu 3ara u Instrumente 3ara de Editare Contorul Calendar Panoul Tabel al A ti(it;>ilor #ra,i ul re>ea PERT Vederea gra,i ului re>ea PERT permite analizarea ?n detaliu a stru turii proie tului" Ca ,orm; de reprezentare se utilizeaz; ,igurarea a ti(it;>ilor ?n nodurile gra,i ului re>ea+ ar ele reprezent=nd ondi>ion;ri temporare" Panoul #ra,i ului ?n Timp 3ara de 1e,ilare Verti al; 3are de 1e,ilare Orizontal; 3ara *tatut 3ara de di(izare orizontal;

Pagina 11 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

C E & 2

L %

Elementele ara teristi e (ederii gra,i ului re>ea PERT sunt8 3ara Titlu 3ara Meniu 3ara u Instrumente LaGout-ul PERT Caseta A ti(it;>i Rela>ii de interdependen>; ne ondu ;toare Rela>ii de interdependen>; ondu ;toare 3are de 1e,ilare 3ara *tatut

Toate (ederile gra,i e pot ,i personalizate <i sal(ate ?ntr-o bibliote ; de spe i,i a>ii numite laGout-uri" A estea reprezint; o ombina>ie de elemente (izuale e poate ,i a esat; ?n ori e moment <i se re,er; la riteriile de sele tare+ modul sortare sau grupare a a ti(it;>ilor+ on,igurarea barelor sau asetelor a ti(itate+ ,onturi sau set;ri de ulori+ op>iuni de a,i<are+ s ara timpului et " Mai mult+ laGout-urile pot ,i trans,erate de la un proie t la altul+ redu =nd sim>itor e,ortul de organizare a in,orma>ilor" Vederi de tip ,ormular Vederile de tip ,ormular permit introdu erea <i (izualizarea in,orma>iilor de ansamblu sau de detaliu re,eritoare la proie t sau a ti(it;>ile a estuia" Aormularul de a ti(itate este prin ipala (edere de tip ,ormular are prezint; toate in,orma>iile re,eritoare la a ti(itate+ d=nd posibilitatea ?n a ela<i timp de a analiza ?n mod organizat in,orma>iile de detaliu+ prin intermediul ,ormularelor de detaliu"

Pagina 12 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Aormularul de a ti(itate

Aormular de detaliu

0"C 1i >ionarele sistemului Prima(era Pro6e t Planner *pre deosebire de alte sisteme de pro6e t management+ Prima(era Pro6e t Planner P0 se ara terizeaz; prin apa itatea deosebit de puterni ; de a organiza <i grupa toate in,orma>iile re,eritoare la proie te" A easta se realizeaz; prin intermediul di >ionarelor de date are reprezint; ?n esen>; bibliote i de spe i,i a>ii sau stru turi de date" Prin ipalele di >ionare de date sunt8 1i >ionarul de alendare 8 #rupeaz; ara teristi e alendarelor global <i de baz; ,olosite ?n adrul unui proie t" Pra ti + se pot rea p=n; la 0! de alendare e pot ,i personalizate <i aso iate a ti(it;>ilor" 1i >ionarul de oduri de proie t 8 Pentru organizarea+ gruparea+ sau ,iltararea proie telor ?n adrul unui grup de proie te+ se pot de,ini a<a-numitele oduri de proie t" A estea pun la dispozi>ie o ale suplimentar; de urm;rire a ara teristi ilor spe i,i e de utilizator la ni(elul proie tului" 1i >ionarul de oduri de a ti(itate 8 Codurile de a ti(itate reprezint; riterii de organizare <i grupare a a ti(it;>ilor ?n adrul unui proie t"

Pagina 13 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1i >ionarul de oduri D3* 8 #ruparea a ti(it;>ilor dup; natura lor se poate realiza utilz=nd di >ionarul de oduri DorB 3reaBdo9n *tru ture" A easta reprezint; o stru tur; ierar4i ; are poate a(ea p=n; la .' de ni(ele" 1i >ionarul de resurse 8 Toate resursele impli ate ?n realizarea unui proie t se de lar; ?n di >ionarul de resurse" In,orma>iile spe i,i e se re,er; nu doar la disponibilitatea a estora+ util; ?n pro esul de ni(elare a lor+ dar <i la osturile unitare are pot >ine seama de starea in,la>ionist; e)istent; ?n e onomie" 1i >ionarul de urbe de resurse 8Curbele de resurse permit de,inirea unor distribu>ii neliniare ale resurselor sau osturilor" 1i >ionarul de onturi de 4eltuieli 8Conturile de 4eltuieli reprezint; grup;ri ale osturilor+ permi>=nd urm;rirea ,a il; a a estora pe perioada derularii unui proie t" 1i >ionarul de (ariabile on,igurabile 8Variabilele on,igurabile reprezint; in,orma>ii are se pot aso ia a ti(it;>ilor sau resurselorF osturilor <i are de regul; nu e)ist; ?ntr-un sistem de pro6e t management" 1e pild;+ no>iunea de antitate de lu rare a a ti(it;>ii+ sau unitate de m;sur;+ nu pot ,i aso iate a ti(it;>ilor de =t prin intermediul (ariabilelor on,igurabile" 0"& Plani,i area Proie telor u Prima(era Pro6e t Planner P0 :nainte de plani,i area ori ;rui proie t trebuie s; stabilim da ; a esta (a ,i pri(it a un proie t de sine st;t;tor+ sau a un grup de proie te" $n grup de proie te este al ;tuit din mai multe subproie te are pot ,i gestionate <i urm;rite at=t independent+ dar <i ?n ansamblul lor" Mo,i ;rile ,; ute ?ntr-un proie t se re,le t; ?n adrul grupului de proie te" Putem a,irma ; un grup de proie te reprezint; o stru tur; de organizare a mai multor proie te+ di,eren>iate prin identi,i atorul a estora"

Pagina 1 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Variabile Con,igurabile Coduri de A ti(it;>i Calendare Resurse Conturi de 4eltuieli

Proie t !

Proie t .

Proie t 0

Crearea unui proie t se ,a e prin intermediul ,erestrei Add a Ne9 Pro6e t+ ?n are se spe i,i ; prin ipalele in,orma>ii legate de a esta8 denumire+ unitate de plani,i are+ num;rul de zile din s;pt;m=na de lu ru+ data de start+ data de ?n 4eiere+ aso ierea lui la un grup de proie te <i identi,i atorul de proie t" $rm;torul pas ?l onstituie introdu erea listei de a ti(it;>i" A ti(it;>ile reprezint; a >iuni are au un ?n eput+ un s,=r<it <iFsau o durat; <i ondu la ob>inerea unui rezultat m;surabil" Ele reprezint; elementele ele mai detaliate e (or ,i urm;rite ?n adrul proie tului" Componentele a ti(it;>ilor sunt reprezentate ?n ,igura al;turat;" Ele onstau din8 identi,i atorul de a ti(itate+ des riere+ durat;+ tip de a ti(itate+ oduri de a ti(itate+ alendar+ od D3*+ onstr=ngeri+ prede esori+ su esori+ resurse+ osturi+ (ariabile on,igurabile+ note"

Coduri A ti(ita te Calendar Tip Identi,i ator A ti(itate 1e s riere Coduri D3* 1urate Prede esor *u esor 3ugetul de Resurse Note 1ate

3ugetul de Cost Constrangeri Variabile on,igurabile

Pagina 1! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Alegerea tipului de a ti(itate se poate ,a e din ,ormularul de a ti(itate" Prin tipul de a ti(itate se stabile<te omportamentul pe are a easta ?l (a a(ea pe timpul derul;rii proie tului" *istemul pune la dispozi>ie nou; tipuri de a ti(itate8 TasB+ Independent+ Meeting+ *tart Milestone+ Ainis4 Milestone+ *tart Alag+ Ainis4 Alag+ MammoB <i D3*" Toate a este tipuri de a ti(it;>i permit modelarea =t mai ,idel; a proie tului" *tabilirea rela>iilor de ondi>ionare se poate realiza ?n ambele (ederi+ utiliz=nd mouseul sau ,ormularele de detaliu de prede esor sau su esor" Trebuie re>inut ,aptul ; Prima(era Pro6e t Planner P0 utilizeaz; a ,orm; a gra,i ului re>ea+ pro edeul P"1"M" 5Pre eden e 1iagramming Met4od7+ ?n are ,ie are nod reprezint; o a ti(itate e este legat; de o alt; a ti(itate printr-o rela>ie de ondi>ionare" Rela>iile de ondi>ionare pot ,i de patru tipuri8 startstart+ start-,inis4+ ,inis4-start <i ,inis4-,inis4" :n plus+ se poate de,ini a<a-numitul de ala6+ are reprezint; o suprapunere sau o ?nt=rziere ?ntre o a ti(itate <i su esoarea ei" Rela>iile de ondi>ionare se stabiles pro esului e se modealz;" Cal ulul plani,i ;rii presupune par urgerea gra,i ului re>ea de la nodul ini>ial la el ,inal stabilindu-se datele ele mai de(reme de start <i ,inis4 pentru ,ie are a ti(itate <i de la nodul ,inal ;tre el ?ni>ial+ stabilindu-se datele ele mai t=rzii de start <i ,inis4" :n a est ,el+ pe baza duratelor a ti(it;>ilor <i a rela>ilor de ondi>ionare dintre a estea se determin; durata ?ntregului proie t <i a ti(it;>ile are se situeaz; pe drumul riti 5a ;ror rezer(; total; este egal; u zero7" :n urma al ulului plani,i ;rii se elaboreaz; raportul statisti de plani,i are are prezint; at=t ondi>iile impuse ?n timpul al ulului+ =t <i rezultatele a estuia" :n mod ,ires + prima analiz; ?n timp a proie tului nu ?nseamn; <i rezol(area problemelor noastre" Modelul matemati pe are ?l ,olosim nu >ine ?n ; seama de to>i ,a torii are (or a >iona asupra des,;<ur;rii ?n timp a a estuia" 1e a eea+ urm;torul pas ?l reprezint; identi,i area onstr=ngerilor are (or a,e ta proie tul ?n derularea lui" Constr=ngerile pot ,i >in=nd seama de des,;<urarea logi ; a a ti(it;>ilor din adrul

Pagina 16 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

de,inite at=t asupra a ti(it;>ilor omponente+ =t <i asupra proie tului" Ele reprezint; restri >ii impuse+ utilizate pentru a re,le ta erin>ele proie tului e nu pot ,i stabilie prin intermediul rela>iilor de ondi>ionare din gra,i ul re>ea+ a6ut=nd la realizarea unei plani,i ;ri mult mai realiste" Prima(era Pro6e t Planner P0 permite de,inirea la ni(elul a ti(it;>ilor+ a ze e tipuri de onstr=ngeri grupate ?n trei ategorii8 onstr=ngeri de date alendaristi e+ de durat; <i de rezer(; de timp" La ni(elul proie tului se poate de,ini onstr=ngerea de ?n 4eiere a a estuia la o anumit; dat;+ um ar ,i data de re ep>ie a lu r;rilor sau de ?n 4eiere a ontra tului $n alt mi6lo de apropiere a modelului matemati de (iitoarea realitate de des,;<urare a proie tului+ ?l reprezint; utilizarea di,eritelor alendare de des,;<urare" Prin intermediul alendarelor de baz; de larate anterior ?n di >ionarul de alendare se poate impune anumitor a ti(it;>i derularea lor pe par ursul a unui num;r prestabilit de zile lu r;toare din adrul s;pt;m=nii de lu ru" Apli area onstr=ngerilor <i alendarelor asupra a ti(it;>ilor <i proie tului are de ele mai multe ori drept onse in>; dep;<irea termenelor ontra tuale de,inite ?n a east; etap; de plani,i are <i apari>ia unei rezer(e totale negati(e la a ti(it;>ile are apar>in drumului riti " A esta este moti(ul pentru are+ dup; o prim; analiz; ?n timp <i de,inirea onstr=ngerilor <i alendarelor+ suntem obliga>i s; par urgem o etap; e)trem de important; on retizat; ?n des,;<urarea unui num;r mare de s enarii are au a obie ti( redu erea duratei proie tului <i ?n adrarea proie tului nostru ?n termenele ?mpuse de ontra t" #estionarea unui num;r mare de a ti(it;>i din adrul proie tului ar ,a e e)trem de di,i il; sar ina noastr; da ; nu am a(ea la dispozi>ie posibilitatea de organizare+ grupare+ sortare <i ,iltrare a a estora" Prin ipalul obie ti( al des ompunerii proie telor pe baza elor in i riterii - DorB 3reaBdo9n *tru ture+ Organizational 3reaBdo9n *tru ture+ Resour e 3reaBdo9n *tru ture+ A ti(itG 3reaBdo9n *tru ture <i Cost 3reaBdo9n *tru ture - ?l reprezint; to mai ,a ilitarea organiz;rii+ grup;rii+ sort;rii <i ,iltr;rii a ti(it;>ilor" Posibilit;>ile de organizare a proie telor sunt limitate doar de num;rul de riterii de,inite de utilizator ?n adrul di >ionarelor de oduri de proie t+ oduri de a ti(itate+ resurse sau onturi de 4eltuieli" Rezultatul se on retizeaz; prin organizarea a ti(it;>ilor ?n grupuri are au a elea<i ara tertisti i+ ,; =nd ,oarte u<oar; sar ina de urm;rire a lor" Comanda de organizare a a ti(it;>ilor ne permite de,inirea a p=n; la .' de riterii dup; are (or ,i organizate a ti(it;>ile+ ?n on ordan>; u ordinea de lar;rii a estora ?n (ederea gra,i ului #antt"

Pagina 1" din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

:n a ela<i mod a ti(it;>ile pot ,i grupate <i ?n (ederea gra,i ului re>ea PERT" Cea mai utilizat; ,orm; de redu ere a num;rului de a ti(it;>i sau de sele tare a lor dup; un anumit riteriu ?n s opul on entr;rii aten>iei asupra unui grup de a ti(it;>i+ o reprezint; ,iltrarea" Prima(era Pro6e t Planner permite de,inirea a patru ni(ele de ,iltrare+ ?n adrul ,ie ;rui ni(el put=ndu-se de,ini p=n; la <apte riterii" *pe i,i a>iile de ,iltrare se sal(eaz; in bibliote a de ,iltre+ put=nd ,i trans,erate de la un proie t la altul"

Odat; ?n 4eiat; analiza ?n timp+ aten>ia noastr; trebuie s; se ?ndrepte asupra modului ?n are (or ,i utilizate resursele" Pentru a easta+ mai ?nt=i se identi,i ; toate resursele are (or parti ipa la realizarea proie tului8 ,or>; de mun ;+ materiale+ e 4ipamente <i ?n general+ tot eea e este ne esar realiz;rii lui" 1e lararea lor se ,a e ?n di >ionarul de resurse+ spe i,i =ndu-se a olo unde este azul+ limitele de disponibilitate normal; <i ma)im; e pot ,i (ariabile de-a lungul des,<ur;rii proie tului" A este limite de disponibilitate (or ,i utilizate

Pagina 1# din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

apoi ?n pro esul de ni(elare a resurselor" :n a ela<i timp+ se de lar; <i pre>ul unitar al resurselor+ are poate ,i <i el (ariabil de-a lungul derul;rii proie tului" Nu mai r;m=ne de =t s; alo ;m resursele <i osturile la ni(elul a ti(it;>ilor" A easta se realizeaz; prin intermediul ,ormularului de resurse <i de osturi"

:n adrul ,ormularului de resurse se spe i,i ; intensitatea u are (a ,i utilizat; o anumit; resurs; 5num;rul de unit;>i pe timp7+ sau antitatea total; e se a<teapt; a ,i utilizat;" Prin intermediul duratei a ti(it;>ii se al uleaz; automat antitatea total; 5 antitatea bugetat;7 sau num;rul de unit;>i pe timp" Cunos =nd pre>ul unitar al resursei se al uleaz; <i ostul total 5 ostul bugetat7 al resursei" Costul unei a ti(it;>i rezult; din ?nsumarea tuturor osturilor u resursele alo ate+ iar ostul proie tului este suma osturilor tuturor a ti(it;>ilor" Aie ;rei resurse i se poate aso ia o ategorie de osturi <i un ont de 4eltuieli de larate ?n prealabil ?n di >ionarul de onturi de 4eltuieli" Rezultatul a estor atribuiri poate ,i analizat ,ie prin organizarea proie tului dup; resurse+ ategorii de osturi sau onturi de 4eltuieli+ ,ie prin 4istograme sau tabele de resurse"

Pagina 1$ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1e regul; ?ns;+ se onstat; ; anumite resurse ne esit; un onsum mai mare de =t el de larat a limit; de disponibilitate" 1in a est moti( este ne esar; apli area pro edeelor de ni(elare a resurselor are are a obie ti( eliminarea st;rii de supra?n ;r are a a estora" Prima(era Pro6e t Planner permite ni(elarea simultan; a p=n; la &'' de resurse+ apli =nd algoritmi per,orman>i are ondu la o ?nt=rziere minim; a proie tului" $na din ele mai importante analize o reprezint; ea re,eritoare la osturile lunare ale proie tului+ are permite o mai bun; ?n>elegere din partea tuturor parti ipan>ilor a derul;rii proie tului" Cea mai ompli at; problem; are ar trebui rezol(at; o onstituie ?n adrarea osturilor lunare ?n limitele impuse de ontra t" A easta deoare e distribu>ia ?n timp a osturilor este legat; de des,;<urarea ?n timp a a ti(it;>ilor <i+ ?n a ela<i timp+ de onsumul plani,i at de resurse" Rezol(area ei nu reprezint; de =t elaborarea unui mare num;r de s enarii are (a ondu e ?n ultim; instan>; la ob>inerea elei mai potri(ite (ariante" Etapa de plani,i are a proie tului se ?n 4eie ?n momentul ?n are des,;<urarea ?n timp+ onsumurile de resurse <i osturile sunt ?n on ordan>; u erin>ele a estuia <i to>i parti ipan>ii la realizarea lui sunt de a ord u rezultate ob>inute" :n s opul utiliz;rii a estei des,;<ur;ri a termen de ompara>ie ?n perioada de derulare+ starea proie tului se ,i)ea); 5?ng4ea>;7+ prin rearea proie tului >int; 5de re,erin>;7" *e poate rea un num;r nelimitat de proie te >int;+ ele ata<=ndu-se la proie tul urent pentru analize omparati(e"

Pagina 2% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0"E Controlul Proie telor u Prima(era Pro6e t Planner P0 Controlul proie telor presupune ?nainte de toate urm;rirea des,;<ur;rii a ti(it;>ilor" A easta se ,a e prin supra(eg4erea <i ?nregistrarea datelor de start+ ,inis4 sau pro ent de realizare a a ti(it;>ilor" A tualizarea a ti(it;>ilor se realizeaz; prin de lararea st;rii a estora la trei ni(ele8 des,;<urarea ?n timp+ onsumurile e,e ti(e de resurse <i osturile realizate" :n pri(in>a des,;<ur;rii ?n timp+ a ti(it;>ile se pot situa ?ntr-una din urm;toarele trei st;ri8 a ti(it;>i ?n epute <i neterminate 5?n derulare7+ a ti(it;>i ?n epute <i terminate 5?n 4eiate7 <i a ti(it;>i ne?n epute" Pentru prima ategorie de a ti(it;>i se (or de lara8 data de start a tual <i pro entul de realizare sau durata r;mas;+ iar pentru a doua ategorie+ data de start a tual <i data de ,inis4 a tual" :n azul ?n are o a ti(itate este ?ntrerupt; <i reluat;+ in,orma>iile orespunz;toare se introdu ?n ,ormularul de detaliu pri(ind datele alendaristi e" Automat+ pro entul de realizare se (a r;s,r=nge <i asupra onsumurilor de resurse <i osturi" 1a ; ?ns; a(em in,orma>ii pri(ind onsumurile de resurse <i osturi+ se (or ompleta =mpurile orespunz;toare onsumurilor sau osturilor realizate p=n; la data de analiz; sau ?n perioada de analiz;+ al ul=ndu-se ast,el antitatea de resurse <i osturile estimate p=n; la ?n 4eierea proie tului" A este in,orma>ii se introdu ?n ,ormularul de a ti(itate - pentru des,;<urarea ?n timp - <i ,ormularele de detaliu de resurse <i osturi - pentru resurse <i osturi" Pentru stabilirea noii st;ri a proie tului este ne esar; e,e tuarea al ulului plani,i ;rii la data a tual;" A est lu ru ondu e la ob>inerea de regul; a unor noi date de ?n eput <i s,=r<it pentru a ti(it;>ile proie tului <i la e(iden>ierea unor de ala6e ?n raport u proie tul ini>ial+ proie tul >int;"

Pagina 21 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Compararea elor dou; st;ri ale proie tului - starea urent; <i starea ini>ial; - se poate ,a e utiliz=nd <i tabelul de a ti(itate on,igurat ?n a est s op"Pentru re?n adrarea restului de e)e utat ?n termenele ontra tate+ este ne esar; analiza at=t din pun t de (edere al termenelor ara teristi e ale a ti(it;>ilor+ =t <i a resurselor <i osturilor prin s enarii+ asigur=ndu-se ast,el des,;<urarea (iitoare a proie tului ?n on ordan>; u erin>ele stabilite ini>ial" 0"2 Rapoartele Prima(era Pro6e t Planner P0 Prima(era Pro6e t Planner P0 este un sistem de pro6e t management are nu doar al uleaz;+ dar mai ales permite o bun; omuni are a datelor <i rezultatelor" Rapoartele pot ,i dou; tipuri8 rapoarte de tip laGout <i rapoarte tabelare <i gra,i e" Posibilit;>ile de on,igurare a a estora sunt e)trem de (aste" Modulul de rapoarte on>ine un set de ir a !&' de rapoarte pre on,igurate grupate pe ategorii de in,orma>ii" #;sim ast,el rapoarte tabelare de plani,i are+ de resurse+ de osturi sau matri eale <i rapoarte gra,i e de tip gra,i #antt+ re>ea sau 4istograme de resurse <i osturi" Pra ti ori e erin>; de raportare poate ,i satis,; ut; prin intermediul spe i,i a>iilor in luse ?n bibliote ile spe ializate"

Pagina 22 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1997 OCT 6 13 20 27 3 10 NOV 17 24 1 8 15 DEC 22 29 5 12 JAN 19 26 2 9 FEB 16 23 2 9 MAR 16

1998 APR 23 30 6 13 20 27 4 11 MAY 18 25 1 JUN

BL1000

BL1010 Proie !"re#Co$%!r& !ie

AU2050 F"-ri "re#%i#Li+r"re Co$%o,"#)e#Co$!ro,#Pri$ i. AU2020 E,"-or"re '.e CO3020 E,"-or"re '.e BL1020 Pre0"!ire#P,"$&ri#Te2$i e =24 AU2040 F"-ri "re#%i#Li+r"re#E 2i."(e$!&,#Ro-o!

=2

BL1070 E<e &!ie R"(."#)e =7 AU2080 /$%!","re Ro-o!

CO3060 /$ 2eiere 'i%!e(#Co$+eior =7

AU2010 Proie !"re#'i%!e(#)e#A&!o("!i*"ri

AU200

CO3010 Proie !"re 'i%!e(#Co$+eior

CO3030 F"-ri "re#%i#Li+r"re#'i%!e(#Co$+eior

22

CO3040 /$%!","re#B"$)" Tr"$%.or!o"re#/$!erio"r"

CO300

BL1030 O:er!"re >

BL1050 Re",i*"re L& r"ri#F&$)"!ie

=24

BL1060 E<e &!ie '!r& !&r" 3

=24

AU2090 /$%!","re Co$%o,"#)e BL1080 /$%!","!ii '"$i!"re7

CO305

=24

AU2110 Co$e !"re

BL104

AU210

AU212

AU2030 E,"-or"re '.e

AU2060 O-!i$ere D"!e

AU2070 ' riere#Pro0r"( .e$!r&#Mi ro.ro e%or BL1035 ?r&.#A !i+i!"!i#Co$%!r& !ii

BL1100 Re e.!i"#L& r"ri,or )e#Co$%!r& !ii

=7

=24

P,o!#D"!e D"!"#D"!e Pro1e !#'!"r! Pro1e !#Fi$i%2

15OCT97 17DEC97 #6OCT97 #1MAY98

" ! #i)

!: A !i+i !6#B" r9E"r ,6#D" !e% Cri!i ",#A !i+i! 6 Pro0re %%#B" r Mi,e%! o$e9F ,"0#A !i+i !6

A LFA

BL109

'2ee!

## 1

#o :

## 1

'8#C8#ALFAMED#'8A8 Proie !&,#)e#E<!i$)ere#BRA'OV Di"0r"("#/(.,i i!"

D"!e

Re+i%io$

C2e ;e)

A..ro+e)

4 5#Pri("+er"#'6%!e(%7#/$ 8

/$0i$er#Proie !"$!
1800 #560 513 #480 432 #400 #320 495 #E"r,6### 1600 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1000 #800 #600 #400 #200 ###0 OCT 1997 NOV

Mo$!"!or#E 2i."(e$!
2200 1552 #E"r,6### 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 288 272 400 200 0 DEC JAN 1998 FEB MAR APR MAY JUN

Ore

#240 #160 ##80 ###0 OCT 1997 NOV DEC

208

600 400 200 0

JAN 1998

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

L&$"
/$0i$er#Proie !"$!###################### Mo$!"!or#E 2i."(e$!#####################

Ore

800

L&$"

Pro0r"("!or#)e#'i%!e(
#360 #320 #E"r,6### #280 #240 #200 240 360 720 640 560 480 400 320 1600 1400 1200 1000 #800

Re%&r%"#For!"#)e#M&$ "
4800 4400 1552 #E"r,6### 4000 3600 3200 2800 2400 2000 513 495 360 208 528 288 40 OCT 1997 NOV DEC JAN 1998 FEB MAR APR MAY JUN 1600 1200 800 400 0

Ore

#120 ##80 ##40 16 ###0 OCT 1997 NOV DEC JAN 1998 FEB MAR APR MAY JUN 40

240 160 80 0

Ore

#160

#600 #400 #200 ###0

432

L&$"
Pro0r"("!or#'i%!e(###################### /$0i$er#Proie !"$!###################### Pro0r"("!or#'i%!e(######################

L&$"
Mo$!"!or#E 2i."(e$!#####################

Pro1e !#'!"r!# Pro1e !#Fi$i%2 D"!"#D"!e##### P,o!#D"!e##### 4 5#Pri("+er"#'6%!e(%7#/$ 8

#6OCT97 #1MAY983 17DEC97 16MAR98

ALFA######

'8#C8#ALFAMED#'8A8 Proie !&,#)e#E<!i$)ere#BRA'OV ?r":i #/(-&$"!"!i!#)e#Re%&r%"

'2ee!#1#o:#1

D"!e

Re+i%io$

C2e ;e)

A..ro+e)

1e<i e)trem de su int; datorit; spa>iului redus+ prezentarea sistemului Prima(era Pro6e t Planner a ;utat s; relie,eze omple)itatea <i apa itatea de lu ru a a estuia+ ,iind el mai utilizat sistem de pro6e t management din Rom=nia" 0"L Prima(era Pro6e t Planner <i *istemul Con entri Abordarea de tip on entri a Managementului Proie telor+ reprezint; ?n esen>; o suit; de produse so,9are per,ormante din a est domeniu o,erind utilizatorilor o solu>ie in,ormati ; stru turat;+ integrat; <i s alabil; pentru o oordonare e,e ti(; <i un ontrol

Pagina 23 din 116

AU2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ade (at ?ntr-un mediu multi-proie t+ ierar4izat pra ti pe un num;r nelimitat de ni(ele" La ,ie are ni(el ierar4i se uritatea in,orma>iilor este asigurat; ?n propor>ie de !''N" *istemul Con entri o,er; o ?ntreag; gam; de programe u ,a ilit;>i omplementare+ in luz=nd so,t9are de plani,i are <i ontrol+ analiz; la ris + administrarea ontra telor <i module bazate pe omuni are prin intranet <i internet" Prin intermediul a estora se ob>ine un ontrol Ola ziO asupra proie telor de ori e dimensiune+ de la proie te mi i+ medii+ la proie te omple)e+ u one)iuni multiple distribuite ?n di(erse lo a>ii" A esta in lude de alt,el ele mai bune pra ti i a tuale din domeniul managementului proie telor ?n organiza>ii multiproie t+ r;sp=ndite geogra,i <i o,er; suport organiza>iilor printr-un set integrat de programe are re,le t; ade (at proie tele+ rela>iile ?ntre a estea <i ni(elele organizatori e" *olu>ia de sistem on entri propus; de Prima(era *Gstems+ In " se bazeaz; pe apabilit;>ile e)trem de puterni e ale produsului Prima(era Pro6e t Planner P0 <i ompleteaz; a este ,a ilit;>i u *ureTraB Pro6e t Manager+ un so,t9are puterni <i totodat; u<or de utilizat+ ideal pentru ondu erea proie telor sau subproie telor la ni(ele ierar4i e in,erioare" Toate omponentele sistemului Con entri sunt onstruite ?n 6urul unei ar4ite turi omune pentru a ,a ilita managerilor dintr-o organiza>ie a esul la in,orma>iile ne esare din proie te pentru a putea plani,i a <i ondu e e,e ti("

O#$C"E

Analiza proie te omple)e

O"E

P3
S!"

ataStore
Proie te indi(iduale

Baza Bazade de date date proiecte proiecte Control ontra te

Analiza ris ului

Monte Carlo &e'(ter


M$%"

Suretrak
O BC

Expedition

Micro(oft $cce(

Condu erea e,e ti(; a proie telor se bazeaz; pe utilizarea onsistent; a stru turilor organizatori e+ a pro eselor repetabile+ a modalit;>ilor de utilizeze de,ini>ii de date <i stru turi omune" Apli a>iile omuni are a rezultatelor <i omponente din sistemul s 4imb;rilor" Toate instrumentele de management de proie te trebuie s; lu reze ?mpreun;+ s; Con entri + de<i destinate di,eritelor departamente dintr-o organiza>ie+ au posibilitatea de a

Pagina 2 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

lu ra at=t indi(idual =t <i ?mpreun;+ ?ntr-o stru tur; omun;+ pentru a asigura ,undamentul unui real management per,ormant" A east; stru tur; omun; este ea are permite a proie tele indi(iduale dintr-o baz; de date omun; s; poat; ,i omparate <i sumarizate+ permite asamblarea detaliilor unor proie te di(erse <i multiple ?ntr-o imagine global; la ni(elul ?ntregii organiza>ii" *istemul permite reorganizarea datelor pra ti la in,init+ pe baza riteriilor stabilite de utilizatori <i se poate ob>ine ast,el imaginea organiza>iei din di(erse perspe ti(e - (izualizarea osturilor pe di(erse riterii+ a resurselor+ a derul;rii ?n timp a proie telor+ pe perioade+ pe responsabilit;>i+ pe departamente et "

Pagina 2! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1OC$MENTAREA PRELIMINARA A*$PRA *C"ACM*"*A !"CARACTERI*TICILE TIPLO#ICE ALE AIRMEI 1EN$MIREA *I *TAT$LT$L J$RI1IC A"C"M"*" *"A" 5Antrepriza Constru >ii - Monta6 *pe ial7 este o so ietate pe a >iuni de dimensiuni mi6lo ii u apital pri(at !''N+ onstituit; in !%%0+ din dorin>a de a presta bene,i iarilor ser(i iul de antreprenor general+ r;spunz=nd elor mai e)igente soli it;ri din domeniul onstru >iilor" 1OMEI$L 1E ACTIVITATE 1omeniul de a ti(itate este reprezentat de8 Constru >ii i(ile <i industriale+ onstru >ii de drumuri <i poduri+ repara>ii <i ?ntre>inere la onstru >ii i(ile si industriale+ proie tare <i ar4ite tur; ?n onstru >iiP Lu r;ri de instala>ii ?n domeniul onstru >iilorP Consulting ?n domeniul onstru >iilor i(ile <i industriale+ ?n 4iriere de utila6 spe i,i pentru onstru >iiP Lu r;ri de instala>ii ele tri e+ lu r;ri de izola>ii+ lu r;ri de instala>ii sanitare <i in ;lzire entral;P A(izare de proie te pentru onsolid;ri i(ile <i industrialeP Restaur;ri <i amena6;ri spe iale ?n onstru >ii" RELATIILE C$ ALTE AIRME Airma se a,l; ?n rela>ie dire t; u bene,i iarii+ reprezenta>i ?n general de persoane 6uridi e 5 u a tionariat ma6oritar pri(at7 din interiorul sau e)teriorul >;rii+ pentru are presteaz; atat ser(i iul de antreprenor general at si de subantreprenor" Printre lu r;rile mai importante e,e tuate se num;r; 8 Tour Pla e de la Vi toire+ Motelul Nord 5a tual Ibis7+ Motel Astoria / ARA1+ Centrala Mobi,on+ Mala Romdis <i alte lu r;ri e,e tuate pentru ,irme de prestigiu um ar ,i8 M 1onalldQs+ *4ell+ Agip+ Conne) et " O alt; rela>ie e(iden>iat; ?n adrul ,irmei este ea de antreprenor generalolaborarea u subantreprenor" Airma a do(edit (itez; de e)e u>ie <i disponibiltate ?n

subantreprenorii" Prin ipalele domenii ?n are se aleg subantreprenori sunt 8 re>ele e)terioare ap; / anal+ re>ele e)terioare ele tri e+ re>ele de tele omuni a>ii+ instala>ii ele tri e interioare+ instala>ii sanitare interioare+ instala>ii de ?n ;lzire si limatizare+ instala>ii de a(ertizare

Pagina 26 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

in endiu+ drumuri <i plat,orme+ stru tura metali ;+ on,e >ii metali e" " In ultima perioada so ietatea si-a reat propriul atelier de tamplarie din aluminiu at si o 4ala de produ tie a pre,abri atelor din beton" 1e asemenea ,irma A"C"M"*" a realizat ?n regie proprie un artier reziden>ial+ al ;rui ost urmeaz; a ,i amortizat prin ?n 4iriere" A"C"M"*" este uni reprezentant al on ernelor 1LD+ el mai mare produ ;tor de mo 4ete+ linoleum <i PVC din #ermania <i $ZIN+ produ ;tor de supor>i pentru a este materiale"

Pagina 2" din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

."*IT$ATIA ECONOMICO AINANCIARA A AIRMEI *itua>ia e onomi o-,inan iar; a *"C" A"C"M"*" *"A"+ ?nregistrat; ?n perioada !%%% / .''! este e(iden>iat; mai 6os+ prin intermediul ontului de pro,it <i pierdere <i a bilan>ului ontabil" Venituri din (anzare mar,a 52'27 Produ tie 52'!R2'.R2'0R2'CR2'&R2'ER2'L7 CIARA AAACERI Venituri din produ tia sto ata 52!!7 *old reditor *old debitor Venituri din produ tia de imobilizari 52.!R2..7 PRO1$CTIA EIERCITI$L$I Alte (enituri din e)ploatare 52&CR2&L7 TOTAL VENIT$RI 1IN EIPLOATARE C4eltuieli pri(ind mar,urile 5E'27 C4eltuieli u materiale onsumabile 5E'!7 C4eltuieli u energia si apa 5E'&7 Alte 4eltuieli materiale 5E'.RE'0RE'CRE'ERE'L7 CMELT$IELI MATERIALE C4eltuieli u lu rari si ser(i ii e)e utate de terti 5E!!RE!.RE!0RE!CRE.!RE..RE.0RE.CRE. &RE.ERE.2RE.L7 C4eltuieli u impozite+ ta)e si (arsaminte !"2%'"&&'"!2 ."&!C"&'C"'L C"!'&".00"!. !%%% !"'.0"&'%"CE L L."EEL"C2."C 0. L0"E%!"%L!"% '' -L.&"L'2"&%% L.&"L'2"&%% C2."C'L"0&L L."0!&"'20"! %! 2!"0!'"2.& L0"C'%"L%0"0 LC LEL"'&2"CEC .."'C2"!L%"E %0 .!!"E.."0L. 22."!C0"ELL .0"'0'"%&&"2 E0 .%"&2!"&LL"L 02 .''' &"2!0"LE."C0 2 !0L"%!'"C!'" &2% !CC"E.C".20" '!E .''! ."!0C"2.."00 ! 0!'"%EC"L'2" ..L 0!0"'%%"&.%" &&%

!"02&".L0"LL 2 !C'".L&"E%C" CEE !2"%E&"'2L !CE"'!2"&.!" %L! 0"0&E"E!&"CL 0 CE".0%"E&0"' &E 0!C"2%2"!!& !".2'"2%L"&E 0 C2"L.&".CL"2 0C C2"&L."%&."0 EL

."'.0"ECE"E2 % 0!."%LL"C&0" %'2 E"2C2"0C2 0!&"!.%"%.0" &L& L2%"!.&"CC& E%"&'%".'0"' !L 20%"2E0"'22 C"C0!"%E'"0E % 2C"EL'"%.E"C EC !!0"C0C"%'&" 2&&

Pagina 2# din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5E0&7 C4eltuieli u remuneratii personalului 5EC!7 C4eltuieli pri(ind asigurarile si prote tia so iala 5EC&7 CMELT$IELI C$ PER*ONAL$L Alte 4eltuieli de e)ploatare 5E&CRE&L7 C4eltuieli u amortizarile si pro(izioanele 5EL!7 TOTAL CMELT$IELI PENTR$ EIPLOATARE REZ$LTAT$L 1IN EIPLOATARE

E 0"'''"C20"&L & !".&L"''."0' E C".&L"C2&"L% ! C00"%&!"E&C &%"%&0"&2%"2 L& .0"C&E"0!0"& %%

L !'"&.2"2L!". E. C"E.C"%C2"!C & !&"!&."2.L"C '2 %CC"0'!"!%E !!2"02E"0&'" .2E .L"EC!"!2!"2 '& ."EC'"E0&"&C . C"C2C"2'E"0% 2 !E"%E!"0L2 2"!0."0'0"0. E !"&LE"E2E"CE !

L !2"CE&"022". 00 E"%2L"EEC".0 0 .C"CCC"'C!"C EE ."2.%"%EC"E' ! ..'".2C"!%E" L&% %C"L&&"2.E"2 .E ."'CE"2!%"!. C ."L'L"%E'"0C C !2'"!!L"''' &"'.&"2%2"CE L &2C"L2&"%E% 0!"CC!"&%% -!."!&%"!.' &%C"!&L"CCL C"C0!"E0%"'. ' %".2'"2%0"2. L .L"&&."EE'"E .2 !%".L!"LEE"L %%

Venituri din di,erente de urs (alutar 52E&7 Venituri din dobanzi 52EE7 Alte (enituri ,inan iare 52E2R2EL7 TOTAL VENIT$RI AINANCIARE C4eltuieli din di,erente urs (alutar 5EE&7 C4eltuieli pri(ind dobanzile 5EEE7 Alte 4eltuieli ,inan iare 5EE2REEL7 TOTAL CMELT$IELI AINANCIARE REZ$LTAT$L AINANCIAR

.".'2"%&2"2C % ."%.2"2C'"C' C &"!0&"E%L"!& 0 &E.".C'"!0.

&E.".C'"!0. C"&20"C&L"'. !

-!"'E2"'0L !"&L&"E'%"C. 0 &"&CE"E%0"%' 0 !"&&&"!C&"C' & !2L".02"CEE !"02E"%'2"%0 %

TOTAL VENIT$RI EICEPTIONALE 522!R22.R2L27 TOTAL CMELT$IELI EICEPTIONALE 5E2!RE2.REL27 REZ$LTAT$L EICEPTIONAL

!C!"EE%".!' L"%2C"2LC !0."E%C"C.E

Pagina 2$ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

VENIT$RI TOTALE CMELT$IELI TOTALE REZ$LTAT$L 3R$T AL EIERCITI$L$I IMPOZIT$L PE PROAIT 5E%!7 REZ$LTAT$L NET AL EIERCITI$L$I

LL"EL2".E'"2 C2 E'"&.C"2%C"2 '! .L"!E."CEE"' CE E'"%L0"%%! .L"!'!"CL."' &&

!&C"2'C"%2'" 2!. !!%"!C'"!%2" !E& 0&"&EC"220"& C2 L"E'2"!2&"!L & .E"%&2"&%L"0 E.

0.%"C.E"&!C" 2L! .C%"C.!"'!&" %0C L'"''&"C%L"L C2 &"'&E"''L"%' ' 2C"%C%"CL%"% C2

!%%% Imobilizari ne orporale C4elt onstituire+ er etare-dez(" 5.'!R.'0-.L'!-.L'0-.%'S7 Alte imobilizari 5.'&R.'2R.'L-.L'&-.L'2-.L'L-.%'S7 Imobilizari ne orporale in urs 5.0'-.%0S7 TOTAL IMO3ILIZARI NECORPORALE Imobilizari orporale Terenuri 5.!!-.L!'-.%!S7 Constru tii 5.!.!-.L!!-.%!S7 E 4ipamente te4nologi e 5.!..-.L!.-.%!S7 Mi6loa e de transport 5.!.C-.L!C-.%!S7 Alte mi6loa e ,i)e 5.!.0R.!.&R.!.E-.L!0-.L!&-.L!E-.%!S7 Imobilizari orporale in urs 5.0!-.%0S7 TOTAL IMO3ILIZARI CORPORALE Imobilizari ,inan iare 5.E!R.E.R.E0R.E2-.E%S-.%ES7 TOTAL IMO3ILIZARI AINANCIARE ACTIVE IMO3ILIZATE - TOTAL !L"E&2"C'E .!"&2C"'!' -."'!0"CE' .'"E2'"LEE

.''' -."'!0"CE' C!".C'"!&.

.''! -."'!0"CE' !EE"C%E"E.L

0%"..E"E%. !!"CE%"E.."E0 C !"2%2"LE."0'. !"L%E"''L"!&L !"!LE"'2!"%C. !'"0%L"2LL"'2 L .E"2CL"0&0"!! C

!EC"CL0"!EL C'"02&"&'L"0%& 0L"'!."%2%"'LC ."E20"22L"0&C E".E!".!E"'!L !"%!%"LL0"CC. !"2%%"%0L"'02 %!"'C0"0'0"00'

!E0"&&."!2' ."C.E"E%C"!0. E"CC'"&'C"%'2 %"'&."0.&".!%

%!"E!'"0L2 %!"E!'"0L2 %"!E."&%0"'!.

.2."'''"''' .2."'''"''' .2"'&%"&2%"L'

.2"2%!"LL'"C.C .2"2%!"LL'"C.C !!L"%%%"EEE"%..

Pagina 3% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E *to uri *to uri materii prime+ materiale+ ombT" 50''R0'!RF-0'LR0.!R0.0-0..RF-0.L-0%'-0%!-0%.7 *to uri a,late la terti 50&!R0&.R0&CR0&ER0&2R0&L-0%&7 Produ tie in urs de e)e utie 500!R00.-0%07 *emi,abri ate+ prod ,inite+ prod reziduale 50C!R0C&R0CERF-0CL-0%C7 Animale 50E!RF-0EL-0%E7 Mar,uri 502!RF-02L-CC.LSSS-0%27 Ambala6e 50L!RF-0LL-0%L7 TOTAL *TOC$RI Alte a ti(e ir ulante Aurnizori - debitori 5C'%7 Clienti si onturi asimilate 5C!!RC!0RC!ERC!L-C%!7 Alte reante 5C!!!SSSSRC.&RC0!SSRC02SSRC.L.RC0L.R CC!SSRCC.CRCC.LSSRCCCSSRCC&RCCESSRCC2SSR CCL.RCCLCRC&!SSRC&L!RCE!RCE0-C%&-C%E7 1e ontari u aso iatii pri(ind apitalul 5C&E7 Titluri de plasament 5&'.R&'0R&'&R&'ER&'L-&%'S7 Conturi la ban i in lei 5&!.!7 Conturi la ban i in de(ize+ in tara 5&!.C7 Casa in lei 5&0!!7 Casa in de(ize 5&0!C7 A rediti(e in lei 5&C!!7 A rediti(e in de(ize 5&C!.7 Valori de in asat 5&!!7 Alte (alori 5&!.&R&!.ER&!L2R&0.R&C.7 TOTAL ALTE ACTIVE CIRC$LANTE ACTIVE CIRC$LANTE - TOTAL Conturi de regularizare si asimilate C4eltuieli inregistrate in a(ans 5C2!7 1e ontari din operatii in urs de lari,i are 5C20SS7 1i,erente de on(ersie - a ti( 5C2E7 !"C'0"E00"LLC %'!"&C."E'0 &"E.0".'%"'0.

!2'"C2C"L'C %"!EC"C.E !"&L0".20"!!C LL!"!L%"%CC 0"%CL"LC%".%% 0LL"!C%"'LE

%'"'.&".LL %%!"&E2"L%! E"!!.".%' !2"&22"%!!"LL & ECL"L%L"0'C

.&0"2%."L&& !."!CL"CEE &"LL%"!&'"0&0 ."'2!"&.0"'EC C0"2C2"%.0"%0' E!&"L0E

.&"CE0"C0!"2L E 0"EC2"C.&"02& ."000"!2L

!2".CC".C.".& 0 C"LL&"C2%".%2 L"%0E"0%!

!'".CE"!!C"&0& 0"!'."'.%"L.' !'"C.'"C%E

.&"0E2"&02 0C"0&E"2CE".' & 0&"%C'"'!%"0! % !"&E2"20&"%'&

&"%LC"00!"0!& CE"0&&"%!!"20 & C2"0C2"C2%"E. E !"L&%"L%."0&2

.&C"CE& &%"!2L"LL."!CE E&"'EL"'0."C%%

0"L'&"'0L"C'&

Pagina 31 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CONT$RI 1E RE#$LARIZARE *I A*IM" - TOTAL PRIME PRIVIN1 RAM3$R*AREA O3LI#ATI$NILOR - TOTAL 5!E%7 TOTAL ACTIV Capital so ial+ din are8 - apital subs ris (arsat 5!'!.7 Patrimoniul regiei 5!'&!"'!7 Prime legate de apital 5!'C7 1i,erente din ree(aluare 5!'&7 - sold reditor - sold debitor Rezer(e 5!'E7 REZ$LTAT$L REPORTAT Pro,it nerepartizat 5!'27 Pierderea nea operita 5!'27 REZ$LTAT$L EIERCITI$L$I Pro,it 5!.!7 Pierdere 5!.!7 Repartizarea pro,itului 5!.%7 Alte ,onduri 5!!L7 *ub(entii pentru in(estitii 5!0!7 Pro(izioane reglementate 5!C!7 CAPITAL$RI PROPRII - TOTAL Patrimoniu publi 5!'&!"'.7 CAPITAL$RI - TOTAL PROVIZIOANE PT RI*C$RI *I CMELT$IELI 5!&!7 Imprumuturi si datorii asimilate 5!E!R!E.R!EER!E2R!ELR&!.SSSR&!.%SSSSR&!LER&!%7 Aurnizori si onturi asimilate 5C'!RC'0RC'CRC'&RC'L7 Clienti - reditori 5C!%7 Alte datorii 5!!.RC.!RC.0RC.CRC.ERC.2RC.L!RC0!RC02RC0L!R CC!SSSRCC.0RCC.LSSSRCCCSSSRCCESSSRCC2SSSRCCL!R

!"&E2"20&"%'&

!"L&%"L%."0&2

0"L'&"'0L"C'&

CE"E2'"0CL".0 E E&&"&''"''' E&&"&''"'''

2E".EE"%&!"2L % E&&"&''"''' E&&"&''"'''

!L2"L2."202"L.E E&&"&''"''' E&&"&''"'''

!0!"!''"'''

!0!"!''"'''

!0!"!''"'''

.L"!'!"CL."'& C .L"!'!"CL."'& C 0!"''L"!!0"%' ' 0!"2%C"2!0"%' ' 0!"2%C"2!0"%' '

.E"%&2"&%L"0E ' .E"%&2"&%L"0E ' 0!"'0E"&EL"!0 ' 0!"L.0"!EL"!0 ' 0!"L.0"!EL"!0 '

2C"%C%"CL%"%C2

2C"%C%"CL%"%C2 %'"!&.".2'"22.

!%"0!L"E'%"EL% !!'".&2"CL'"CE!

!!'".&2"CL'"CE!

L2'"'&'"2.! C"C.E"'&%"2'C .!2"!.L"LL. L"0&%".E2"2LE C"C&E"C%2"2!2 .C"%&."02."!'0

02"ELC"L.."E& %

0!"%2&"'C2"%%&

Pagina 32 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CCL0RCCL&RC&!SSSRC&&RC&ESSSRC&2RC&L.RCE.R&'%7 1ATORII - TOTAL Conturi de regularizare si asimilate Venituri inregistrate in a(ans 5C2.7 1e ontari din operatii in urs de lari,i are 5C20SSS7 1i,erente de on(ersie - pasi( 5C227 CONT$RI 1E RE#$LARIZARE *I A*IM" - TOTAL TOTAL PA*IV

!0"''."C&E"02 . !"L20"!22"%E0 !"L20"!22"%E0 CE"E2'"0CL".0

C."!C!"0.'"02 E ."0'."CE0".L0 ."0'."CE0".L0 2E".EE"%&!"2L %

&2"2%2"C2'"L!%

!%"2&%"&22"%%& &L".'L"&&! !%"L!2"2LE"&CE !L2"L2."202"L.E

& 1iagnosti area (iabilita>ii e onomi e <i manageriale ! Analiza (iabilit;>ii e onomi e Analiza (iabilit;>ii e onomi e (izeaz; impli ;8

analiza poten>ialului intern al a esteia 5poten>ialul material+ uman+ ,inan iar7P analiza osturilor de produ >ieP analiza rentabilit;>iiP analiza patrimonial;" !"! Analiza poten>ialului intern Viabilitatea e onomi ; a unei organiza>ii e onomi e+ per,orman>ele a esteia sunt dependente de (olumul+ stru tura <i e,i ien>a utiliz;rii resurselor umane+ materiale <i ,inan iare" A"Analiza poten>ialului uman al ,irmei :n eea e pri(e<te analiza resurselor umane+ a easta se poate ,a e pe de o parte a dimensiune <i stru tur;+ iar pe de alt; parte de pe pozi>ia e,i ien>ei utiliz;rii personalului" :n eea e pri(e<te dimensiunea+ num;rul de salaria>i a res ut ?ntre anii !%%%-.''' u && salaria>i+ iar ?ntre anii .'''-.''! a res ut u !& salaria>i" *tru tural+ num;rul mediu de personal a ?nregistrat urm;toarea situa>ie8 Categorii de personal Total personal din are Personal TE*A Mun itori 5CR&7 %' !L 2. !''N !C .'N L'N & 0! !! C !''N !E .!N 2%N ' C' !. ' !''N .&N 2&N !%%% .''' .''!

Pagina 33 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Mun itori dire t produ ti(i Mun itori indire t

2! !

2%N !N

!! . .

22N .N

!! L .

2CN !N

produ ti(i *tru tura personalului la *"C" A"C"M"*" *"A" *e obser(; a ponderea ea mai mare o au mun itorii 5?n 6ur de 2LN7+ iar ?n adrul a estora mun itorii dire t produ ti(i" Personalul TE*A se men>ine la un ni(el s ;zut+ dar in restere pe perioada de analiza de la .'N la .&N" 1e asemenea+ se obser(; un bun raport personal de ondu ere / personal de e)e u>ie" Trebuie tinut seama a ne esarul de mun itori de ,oarte multe ori este asigurat prin interemdiul ontra telor u subantreprizeleP mun itorii asigurati in a est ,el ne,iind e(identiati in tabelul de mai sus" 1in pun t de (edere al preg;tirii <i al naturii ,un >iilor <i a posturilor la ni(elul anului .''!+ situa>ia ?nregistrat; la *"C" A"C"M"*" *"A" este urm;toarea8 Total *tudii *uperioare+ din !& .E 0& .C !' ! 00 !.2 !E' !%%% .''' .''!

are Pregatire te4ni a !' !L Pregatire e onomi a & 2 Altele ' ! *tudii medii !2 .L Cultura #enerala 20 !!2 Total %' !C& *tru tura Personalului la *C ACM* *A on,om pregatirii

:n eea e pri(e<te stru tura personalului u studii superioare se remar ; ponderea determinant; a inginerilor+ apro)imati( E&N+ ?n timp e ponderea e onomi<tilor este intre 00N+ ni(el inregistrat in !%%%+ si .2N in .''!" Pentru domeniul onstru >iilor este spe i,i ; ,lu tua>ia num;rului de salaria>i+ ?n prin ipal datorit; ondi>iilor de piata+ de e)istenta ,rontului de lu ru at si de onditiile atmos,eri e"

Pagina 3 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Multitudinea de a ti(it;>i des,a<urate ?n adrul unei ,irme se poate analiza din pun t de (edere al e,i ien>ei u a6utorul unor indi atori e onomi i <i a orela>iilor dintre a e<tia" :n analiza poten>ialului uman al *"C" A"C"M"*" *"A"+ (om utiliza o analiza a orela>iilor dintre indi ele i,rei de a,a eri+ al ,ondului de salarii <i al num;rului de salaria>i <i+ pe de alta parte+ a indi elui produ ti(itatii mun ii si al indi elui salariului mediu" Prima dintre a este doua orelatii este de ordin antitati( si se re,le ta in dinami a unor ,a tori antitati(i 8 I Ca U I AsU I Ns" Cea de-a doua este de ordin alitati( si se e)prima in dinami a a doi importanti indi atori de e, ienta 8 produ ti(itatea mun ii si salariul mediu / I D U I s" Pentru a in,latia sa nu in,luenteze a easta analiza toti indi atorii (or ,i trans,ormati din ROL in $*1" !%%% !&".L& ROLF$*1 &"C2&"C0.+.& .''' .!"E.0 ROLF$*1 E"ELL"CCE+.C $*1 !C& CE"!.2+.. $*1 CLE"L2L+LC $*1 .2%+L. $*1 '!F'' !+CL !+!C !+!' !+0C .''! 0!"&&. ROLF$*1 %"%.0".LE+0! $*1 !E' E."'.'+&C $*1 &&0"&C.+EC $*1 .LL+0' $*1 '!F%% !+L! .+L. !+&% !+'.

Cursul mediu Ci,ra de a,a eri

$*1 Numar de salariati %' Produ ti(itatea mun ii E'"L0L+!C $*1 Aondul de salarii !%E"0'!+LC $*1 *alariul mediu din an !L!+2E $*1 ''F%% !+.. .+CL !+&C '+2E

Indi ele Ci,rei de A,a eri 5I CA7 Indi ele Aondului de salarii 5I As7 Indi ele Numarului de salariati 5I Ns7 Indi ele Produ ti(itatii mun ii 5I

D7 Indi ele slariului mediu 5I s7 !+&C !+'0 !+&% In perioada !%%%-.''' obser(am 8 I A* V I Ns V I CA si I D W I s+ aspe t onsiderat negati(+ deoare e+ in a easta perioada a a(ut lo o restere ridi ata a salariilor 5.CL N7+ ,ara a a easta restere sa ,ie ,undaentata pe o restere reala a produ ti(itatii" Aspe tul este onsiderat negati(+ stiut ,iind ,aptul a+ intr-o e onomie de piata+ salariile trebuie sa reas a doar a urmare a resterii produ ti(itatii mun ii si intr-un pro ent mai mi de at pro entul 5indi ele7 a esteia" In perioada .'''-.''! obser(am 8 I CA V I As V I N* si I D V I s+ aspe t onsiderat poziti(+ deoare e+ asa um rezulta si din tabelul de mai sus+ toate orelatiile sunt respe tate"

Pagina 3! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In perioada de analiza 5!%%%-.''!7 se obser(a nerespe atrea orelatiilor datorita in,luenetei puterni negati(e a perioadei !%%%-.'''" Cauzele are stau la baza a estui ,apt sunt 8 In anul .'''+ au ,ost ontra tate lu rari de antrepriza generala si subantrepriza u ,irme de prestigiu din strainatateP a este lu rari au ,ost ara terizate atat de o omple)itate te4ni a ridi ata at si de e)istenat unui termen si a unui buget ,oarte strans" Rezultatul a ,ost anga6area de mult personal atat TE*A at si dire t produ ti(+ si ointeresarea personalului e)istent prin sporirea de salariu" 1upa perioada de anga6ari masi(e ,irma nu a reorganizat organigrama imediat+ ,un tionand tot pe baza elei (e 4iP rezultatul a ,ost o s adere a produ ti(itatii mun ii pana la redis utarea stru turii organizatori e" 3" Analiza poten>ialului material Analiza poten>ialului material impli a abordarea elor dou; ategorii de a ti(e+ ,i)e <i ir ulante prin prisma (olumului+ stru turii+ dinami ii <i e,i ien>ei lor" Rele(ant pentru e(iden>ierea manierei de (alori,i are a poten>ialului material la *"C" A"C"M"*" *"A" este e,i ien>a a estuia" E,i ien>a mi6loa elor ,i)e se determin; u a6utorul indi atorilor8 i,r; de a,a eri la !''' de lei mi6loa e ,i)eP pro,it la !''' de lei mi6loa e ,i)e" Ni(elul a estor doi indi atori ?n inter(alul analizat este prezentat ?n tabelul urm;tor" Indi atori8 CA F !''' lei MA Realiz;ri8 !%%% 0."0!'+C0 ROL .''' .%"E0E+C2 ROL .''! 0'"02.+0& ROL 2".2'+&! ROL

Pro,it F !''' lei MA !'"C'2+0& ROL !'"C'%+C2 ROL Ci,ra de a,a eri <i pro,itul la !''' lei mi6loa e ,i)e

Primul indi ator a ?nregistrat o s ;dere de la 0.0!' lei ?n anul !%%% la .%E0E lei ?n .''' <i apoi o usoara restere la 0'02. lei ?n anul .''!" Cel de-al doilea indi ator a ?nregistrat in primii doi ani de analiza o e(olutie onstanta+ s azand in anul .''! u 00N+ dar (alorile lui se men>in asemenea la ote mari" $tilizarea e,i ient; a mi6loa elor ,i)e impune+ de asemenea+ a regul; general; de(ansarea indi elui ?nzestr;rii te4ni e 5I #:7 de ;tre indi ele produ ti(it;>ii 5I D7

Pagina 36 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cursul mediu Numar de salariati Produ ti(itatea mun ii D Mi6loa e Ai)e #rad de inzestrare te4ni a -#I I #I ID I D V I #I

!%%% !&.L& ROLF$*1 %' E'"L0L+!C $*1 !E%"CE0+.L $*1 !LL.+%. $*1 ''F%% '+L0 '+2E Nu

.''' .!E.0 ROLF$*1 !C& CE"!.2+.. $*1 ..&"EL.+%& $*1 !&&E+C0 $*1 '!F'' !+0! !+0C 1a

.''! 0!&&. ROLF$*1 !E' E."'.'+&C $*1 0.E"2.!+'0 $*1 .'C.+'' $*1 '!F%% !+'L !+'. Nu

Pe perioada !%%%-.''' indi ele de restere a produ ti(itatii mun ii a ,ost de(ansat de indi ele de restere a gradului de inzestrare" *ituatia ar putea ,i apre iata a ,iind normala deoare e e,e tele in(estitilor realizate in anul !%%% se (or regasi in anii urmatori" Analiza e,i ien>ei utiliz;rii a ti(elor ir ulante se realizeaz; u a6utorul indi atorilor (iteza de rota>ie a a ti(elor ir ulante <i durata re uper;rii rean>elor" a"7 Viteza de rota>ie a a ti(elor ir ulante 5a sto urilor7 se e)prim; prin8 oe,i ient 5num;r de rota>ii78 Nr X CA F A sau Nr X Ca F sto uri durata unei rota>ii 1 X 0E' F Nr !%%% L0"E%!"%L!"%'' ROL !"&L0".20"!!C ROL &.+LE E+L! .''' !CC"E.C".20"'!E ROL %%!"&E2"L%! ROL !C&+L& .+C2 .''! 0!0"'%%"&.%"&&% ROL 2"&'.".&2"C2' ROL C!+20 L+E0

Ci,ra de A,a eri *to uri Rotatia sto urilor 5Nr7 1urata unei rotatii 5zile7 Rota>ia sto urilor

Pentru ondu erea unei organiza>ii e onomi e+ indi atorii rota>iei sto urilor prezint; o importan>; deosebit;+ interesul a esteia ,iind de a a(ea o rota>ie a sto urilor =t rapid; posibil ,apt e are a e,e t mobilizarea de surse ,inan iare <i o durat; a unei rota>ii =t mai mi ; ,apt

Pagina 3" din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

are atest; a ela<i ,enomen <i respe ti( rezultat 5a elerarea (itezei de rota>ie <i mobilizare de surse ,inan iare7" Yi din a est pun t de (edere situa>ia este ,lu tuant;+ dar poziti(;+ (iteza de rotatie a sto urilor ,iind ridi ata" b"7 1urata re uper;rii rean>elor+ al ulat; u ,ormula8 1RC X Crean>e F Ci,r; de a,a eri S 0E&+ este e(iden>iat; ?n tabelul de mai 6os" !%%% L0"E%!"%L!"%'' ROL C"00E"%%L"0L& ROL !L+%! .''' !CC"E.C".20"'!E ROL !L"..E"L!'"!L% ROL CE+'' .''! 0!0"'%%"&.%"&&% ROL C0"2CL"&0%"2EE ROL &!+''

Ci,ra de A,a eri Creante 1urata re uperarii

reantelor 1urata re uper;rii rean>elor La *"C" A"C"M"*" *"A" (alorile de re uperare a rean>elor sunt peste ele onsiderate normale 5?ntre ' <i 0' de zile7+ a urmare a ,aptului ; ritmul de re<tere a rean>elor dep;<e<te ritmul de re<tere a i,rei de a,a eri" *itua>ia poate ,i apre iat; a ,iind ne,a(orabil; pentru ,irm;+ ?ns; ea este spe i,i ; e onomiei rom=ne<ti+ ,irma ,iind st=n6enit; ?n des,;<urarea a ti(it;>ii normale de blo a6ul ,inan iar e)istent" In eea e pri(este stru tura reantelor *C ACM* *A nu are de re uperat reante u (e 4ime de peste un an+ eea e inseamna a managemntul s-a preo upat de stingerea reantelor (e 4i ast,el in at sa se elimine ris ul nerealizarii lor" !". Analiza 4eltuielilor Analiza dinami ii <i stru turii 4eltuielilor la *"C" A"C"M"*" *"A" are la baz; datele din ontul de pro,it <i pierdere+ rezultatele analizei ,iind prezentate ?n tabelele urm;toare" C4eltuieli C4eltuieli materiale C4eltuieli u lu rari si !%%% ROL .0'0'%&&2E0+' ' .%&2!&LLL02+' .''' ROL C2L.&.CL20C+'' C2&L.%&.0EL+'' .''! ROL 2CEL'%.ECEC+'' !!0C0C%'&2&&+'

N 0L+E!N C%+&2N

N C!+0!N C!+!'N

N 0'+'&N C&+ECN

Pagina 3# din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ser(i ii e)e utate de terti C4eltuieli u impozite+ ta)e si (arsaminte C4eltuieli salariale C4eltuieli u amortizarile si pro(izioanele TOTAL CMELT$IELI 1E EIPLOATARE TOTAL CMELT$IELI AINANCIARE TOTAL CMELT$IELI EICEPTIONALE TOTAL CMELT$IELI

' !2%'&&'!2E+'' C.&LC2&L%!+'' C00%&!E&C+''

0+''N 2+!CN '+20N

.&!C&'C'LL+'' !&!&.2.LC'2+'' %CC0'!!%E+''

.+!2N !0+'%N '+L.N

' C!'&.00!.L+'' .CCCC'C!CEE+'' .2.%%ECE'!+''

!+E&N %+L0N !+!'N

&%'L&&..0.!+' ' &E..C'!0.+'' L%2C2LC+'' &%E&E202.02+'

%%+'CN '+%CN '+'.N !''+''

!!C'!%20C2%0+' ' !&L&E'%C.0+'' !2L.02CEE+'' !!&2L0&L!EL.+' '

%L+CLN !+02N '+!&N !''+'' N

.!%0%&'2!C!C+' ' &%C!&LCCL+'' .L&&.EE'E.2+'' .CL&C!L%'CL%+' '

LL+.2N '+.CN !!+C%N !''+''N

' N *tru tura 4eltuielilor pe ani

1eoare e 4eltuielile de e)ploatare au o pondere ridi ata in adrul 4eltuielilor totale ale ,irmei se impune o analiza detaliata a stru turii a estora 8 !%%% ROL .0'0'%&&2E0+' ' .%&2!&LLL02+' ' !2%'&&'!2E+'' C.&LC2&L%!+'' C00%&!E&C+'' .''' ROL C2L.&.CL20C+' ' C2&L.%&.0EL+' ' .&!C&'C'LL+'' !&!&.2.LC'2+' ' %CC0'!!%E+'' .''! ROL 2CEL'%.ECEC+'' !!0C0C%'&2&&+' ' C!'&.00!.L+'' .CCCC'C!CEE+'' .2.%%ECE'!+''

C4eltuieli materiale C4eltuieli u lu rari si ser(i ii e)e utate de terti C4eltuieli u impozite+ ta)e si (arsaminte 5E0&7 C4eltuieli u personalul C4eltuieli u amortizarile si pro(izioanele

N 0L+%L N &'+'& N 0+'0N 2+.!N '+20N

N C!+%CN C!+20N .+.!N !0+.%N '+L0N

N 0C+'CN &!+2'N !+L2N !!+!CN !+.CN

Analiza stru turala a 4eltuielilor totale+ on,orm e(identei a estora in ontul de pro,it si pierdere rele(a uramtoarele 8 4eltuielile de e)ploatare au s azut a pondere in totalul 4eltuielilor de la %%"'CN in anul !%%% la %L"CLN in anul .''' si la LL".2N in anul .''!" In a easta ategorie ponderea

Pagina 3$ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ea mai ridi ata o au 4eltuielile u lu rarile e)e utate de terti 5 &'N in !%%%+ C!N in .''' si &!+2N in .''!7" C4eltuielile u personalul au o pondere s azuta in totalul 4eltuielilor 5 o medie de !'N-!!N 7 dar asa um s-a mentionat ritmul de restere a de(ansat pe el al i,rei de a,a eri"" 4eltuielile ,inan iare au inregistrat o restere in anul .''' de la '"%CN in !%%% la !"02N" Au s azut apoi la '".CN din total 4eltuieli" C4eltuielile ,inan iare au prezentat o e(olu>ie ,lu tuant;+ determinat; ?ndeosebi de (aria>ia 4eltuielilor din di,eren>e de urs (alutar <i a 4eltuielilor u dob=nzileP 4eltuielile e) ep>ionale au ?nregistrat o re<tere ?n totalul 4eltuielilor+ auzat; de plata unor amenzi <i penalit;>i+ de lipsuri de in(entar <i de pierderi din debitori di(er<i" Pentru determinarea reala a dinami ii 4eltuielilor prin eliminarea in,luentei in,latiei (alorile din tabelul de mai sus se (or trans,orma din ROL in $*1" C4eltuieli materiale C4eltuieli u lu rari si ser(i ii e)e utate de terti C4eltuieli u impozite+ ta)e si (arsaminte 5E0&7 C4eltuieli salariale C4eltuieli u amortizarile si pro(izioanele TOTAL CMELT$IELI 1E EIPLOATARE TOTAL CMELT$IELI AINANCIARE TOTAL CMELT$IELI EICEPTIONALE TOTAL CMELT$IELI !&'E2EL+C& !%0CEL'+00 !!2!CC+.2 .2LE'C+%' .L0%'+E% 0LE&&LL+EC 0E2L0+2L &L2+!E 0%'.%&%+&L ..!!22E+2& ..''&2!+.E !!E.LL+C' 2''2E%+'! C0E2!+!& &.20'2E+&L 200.%+2E L.C.+%E &0&CEC%+.% .0EE%!&+22 0&%&!20+.0 !0'!!'+'L 22C2..+C! LE&..+2! E%&0CCC+.' !LL0!+'% %'C%0%+L' 2L22.!&+'% !+C2 !+!C '+%% .+&. !+&C !+0E !+%% !C+'C !+02 !+'2 !+E0 !+!. !+!! !+%L !+0. '+.E !+&2 !+LE !+!! .+2L 0+'& !+L' '+&! !%%% .''' .''! ''F%% '!F'' '!F%%

!'%+2L !&C!+.! !+C2 .+'.

Pagina

% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

9.000.000,00 USD 8.000.000,00 USD 7.000.000,00 USD 6.000.000,00 USD 5.000.000,00 USD 4.000.000,00 USD 3.000.000,00 USD 2.000.000,00 USD 1.000.000,00 USD 0,00 USD TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL CHELTUIELI EXCEPTIONALE TOTAL CHELTUIELI 1 3.865.588,64 USD 36.783,78 USD 587,16 USD 3.902.959,58 USD 2 5.273.076,58 USD 73.329,76 USD 8.242,96 USD 5.354.649,29 USD 3 6.953.444,20 USD 18.831,09 USD 904.939,80 USD 7.877.215,09 USD

Pe ansamblul ,irmei se onstata o ma6orare a 4eltuielii totale u 02 N in anul .''' ,ata de anul !%%% si o restere u C2N in anul .''! ,ata de anul .'''" 1e i o restere pe total perioada de analiza de ."'. ori+ situatie ,iind 6usti,i ata din pun t de (edere e onomi resterea i,ra de a,a eri" Pentru analiz; prezint; interes <i indi atorul 4eltuieli la !''' de lei i,r; de a,a eri+ determinat u a6utorul rela>iei8 C4 F!'''lei CAX C4eltuieli F Ci,r; de a,a eri S !''' IN1ICATORI Ci,r; de a,a eri 5ROL7 C4eltuieli materiale / total 5ROL7 C4eltuieli u personalul / total 5ROL7 C4eltuieli de e)ploatare / total 5ROL7 TOTAL CMELT$IELI 5ROL7 C4eltuieli totale la !''' lei CA 5ROL7 C4eltuieli la !''' de lei i,r; de a,a eri !%%% L0"E%!"%L!"%'' .0"'0'"%&&"2E0 C".&L"C2&"L%! C!"0E2"%2'"'&. &%"E&E"202".02 2!E+C .''' !CC"E.C".20"'! E C2"L.&".CL"20C !&"!&."2.L"C'2 L'"%L%"EL!"E%' !!&"2L0"&L!"EL . L!!+E .''! 0!0"'%%"&.%"&& % 2C"EL'"%.E"CEC .C"CCC"'C!"CEE !&!"%L%"!%&"L0 0 .CL"&C!"L%'"CL % 2'0+&

Pagina

1 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0


Che !"#e # $%!e&#% e % 1000 e# CA 'ROL( Che !"#e # )" *e&+,-% " % 1000 e# CA 'ROL( Che !"#e # !,!% e % 1000 e# CA 'ROL( 1999 275,2 50,9 716,4 2000 330,7 104,8 811,6 2001 238,5 78,1 703,5

Yi a e<ti indi atori au o e(olu>ie ,lu tuant;+ e(iden>i?nd+ totu<i+ o imbunatatire a situatiei pe total perioada de analiza deoare e 4eltuielile totale la !''' lei i,ra de a,a eri au s azut u !0 ROL In toti ei 0 ani+ situatia ratei de e,i ienta a 4eltuielilor poate ,i apre iata a normala+ in sensul a perimte obtinerea de por,it" !"0 Analiza RENTA3ILITATII Analiza rentabilit;>ii se realizeaz; u a6utorul a doi indi atori8 pro,itul 5 a indi ator de (olum7 <i rata rentabilit;>ii 5 a indi ator al m;rimii relati(e a rentabilit;>ii7" O importan>; deosebit; prezint; ratele rentabilit;>ii+ ?ntru =t e)prim; gradul ?n are apitalul sau ,olosirea resurselor adu pro,it" Pentru *C ACM* *A ratele rentabilitatii sunt al ulate in tabelul urmator" E)aminarea in,ormatiilor din tabel atesta o situatie ne,oa(orabila din pun t de (edere e onomi + in sensul a toate ratele de rentabilitate inregistreaza o s adere in inter(alul de

Pagina

2 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

timp analizat" A easta se poate e)pli a prin resterea on urentei pe piata onstru tiilor" Trebuie mentionat a in iuda a estui ,apt+ ratele se situeaza mult peste ni(elul normal" IN1ICATORI Rata rentabilit;>ii osturilor 5R Xpro,it brutF 4" Totale S !''7 Rata rentabilit;>ii (eniturilor 5R(Xpro,it brutF(enituri totale S !''7 Rata rentabilit;>ii a ti(elor totale 5RaXpro,it brutFa ti(e totale S !''7 Rata rentabilit;>ii e onomi e 5ReXpro,it brutF apital permanent S !''7 Rata rentabilit;>ii ,inan iare 5R,Xpro,it brutF apital propriu S !''7 Ratele rentabilit;>ii E)aminarea in,orma>iilor din tabel atest; o situa>ie ,lu tuant;+ dar ,a(orabil;" Ast,el8 Rata rentabilit;>ii osturilor+ e re,le t; modul ?n are ,irma a gestionat resursele are au intrat ?n osturi+ s ade de la CE+&0N ?n !%%% la .%+L&N ?n .''' a apoi s; reas ; la 0.+'LN ?n .''!" A east; ,lu tua>ie se datoreaz; re<terii+ respe ti( s ;derii osturilor ?ntr-un ritm mai mare de =t re<terea pro,itului" Rata rentabilit;>ii (eniturilor s ade de la 0!+2&N ?n !%%% la ..+%%N ?n .'''+ a apoi s; reas ; la .C+.%N ?n .''!+ eea e ?nseamn; re<terea ?ntr-un ritm mai ?n et <i apoi mai rapid a pro,itului de =t (eniturileP Rata rentabilit;>ii resurselor o upate 5a a ti(elor7 ?nregistreaz; o s ;dere mare de la E'+0CN ?n !%%% la CE+E0N ?n .''' <i apoi la C.+&LN ?n .''!+ ,apt are indi ; un aspe t negati( pentru a ti(itatea (iitoare a ,irmei+ dar 4iar <i ?n a east; situa>ie (alorile sunt u mult peste pragul limit; de !N 5un ni(el de !N sau mai mare de !N este poziti(7P Rata rentabilit;>ii e onomi e ?nregistreaz; ,lu tua>ii dar (alorile ?nregistrate sunt la ni(ele ,oarte ridi ateP Rata rentabilit;>ii ,inan iare+ are arat; apa itatea apitalului in(estit de a adu e pro,it+ are de asemenea o e(olu>ie ,lu tuant;+ dar (alorile indi atorului sunt destul de mari" LL+&LN !!!+2EN 2.+&EN !%%% CE+&0N 0!+2&N E'+0CN LL+&LN .''' .%+L&N ..+%%N CE+E0N !!!+2EN .''! 0.+'LN .C+.%N C.+&LN 2!+%%N

Pagina

3 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

!"C ANALIZA PATRIMONIALA In on,ormitate u teoria patrimoniala+ o intreprindere este sol(abila in onditiile in are este in masura sa asigure e 4ilibrul maselor de a eeasi durata si anume8 A ti( imobilizat X Capital permanent A ti( ir ulant X 1atorii pe termen s urt Respe tarea a estor e uatii presupune o a ti(itate ,ara intreruperi si de o regularitate per,e ta in pri(inta in asarilor si platilor+ ,apt greu de realizat in onditiile in are in timp e e)igibilitatea obligatiilor pe termen s urt este erta+ trans,ormarea a ti(ului in disponibilitati este aleatoare+ putand ,i perturbata de o serie de ,a tori e onomi i+ ,inan iari si on6un turali" A easta asimetrie impune ne esitatea onstituirii unei rezer(e in masura sa ,a a ,ata Zneregularitatilor la s adenta[+ unos uta in teoria e onomi a sub denumirea de ,ond de rulment" Aondul de rulment reprezinta mar6a de siguranta a intreprinderii+ impusa de di,erentele dintre sumele de in asat si sumele de platit+ pre um si de de ala6ul dintre termenul mediu de trans,ormare a a ti(elor ir ulante in li 4iditati si durata medie in are datoriile pe termen s urt de(in e)igibile" Aondul de rulment patrimonial se poate determina in doua moduri si anume8 AR X Capital permanent - A ti(e imobilizate In a est az ,ondul de rulment reprezinta a ea parte a apitalului permanent ,olosita pentru ,inantarea a ti(elor ir ulante" El poate ,i des ompus in ,ond de rulment propriu si ,ond de rulment imprumutat8 A!7 A.7 AR propriu X Capitaluri proprii / A ti(e imobilizate AR imprumutat X 1atorii pe termen mediu si lung

AR X A ti(e ir ulante / 1atorii pe termen s urt In a este onditii notiunea de ,ond de rulment rezulta prin punerea in orespondenta a li 4iditatii a ti(elor ir ulante u e)igibilitatea datoriilor pe termen s urt" Aondul de rulment permite apre ierea pe termen s urt a ris ului de in apa itate de plata" Ne esarul de ,ond de rulment

Pagina

din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pornind de la un anumit e 4ilibru+ are trebuie sa e)ista intre ne(oile temporare si resursele temporare+ bilantul patrimonial pune in e(identa un alt indi ator al e 4ilibrului ,inan iar numit ne(oia de ,ond de rulment" Ne esarul de ,ond de rulment reprezinta di,erenta dintre ne(oile temporare si sursele temporare+ adi a suma ne esara ,inantarii de ala6elor+ are se produ in timp+ intre ,lu)urile reale si ,lu)urile de trezorerie determinate+ in prin ipal de a ti(itatea de e)ploatare" Pe baza datelor din bilantul patrimonial+ ne esarul de ,ond de rulment se poate determina ast,el8 NAR X 5*to uri R Creante7 / Obligatii pe termen s urt Ne esarul de ,ond de rulment re,le ta+ de ,apt a ti(ele ir ulante de natura sto urilor si reantelor ne,inantate pe seama obligatiilor pe termen s urt 5sursele atrase7" Obligatiile pe termen s urt de natura elor ,ata de ,urnizori+ salariati+ stat+ et reprezinta o sursa atrasa de ,inantare a a ti(elor ir ulante pana in momentul platii lor" Trezorera neta In adrul analizei patrimoniale+ di,erenta dintre ,ondul de rulment si ne(oia de ,ond de rulment reprezinta trezoreria neta" Pentru analiza !%%% / .''!8 Indi ator Aond de rulment Aond de rulment propriu Aond de rulment imprumutat Aond de rulment Ne esar de ,ond de rulment Trezorerie neta Mod de al ul Capital permanent - A ti(e imobilizate Capital propriu / A ti(e imobilizate 1atorii pe termen mediu si lung A ti(e ir ulante - 1atorii pe termen s urt *to uri RCreante - Obligatii pe termen s urt AR / NAR .%+!0L+&& !%%% ..+&C'+&! . ..+&C'+&! . ' ..+&C'+&! .''' C+2&2+C22 C+2&2+C22 ' C+2&2+C22 .''! -&+00.+''2 -E+.&'+L2& %!L+LEL -&+00.+''2 !L+E%C+%0 L !0+0E.+%0 orelata a elor trei indi atori pe baza bilantului patrimonial in ontinuare este prezentat un tabel de al ul al a estora la so ietatea analizata pe perioada

. -E+&%L+'CC .0+0E&+&! & .L+!..+%%

Pagina

! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E Nota8

1urata medie in are a ti(ele ir ulante se trans,orma in li 4iditati8 & luniP 1urata medie de onorare a datoriilor pe termen s urt8 . luniP In perioada !%%%-.''! *C ACM* *A inregistreza in dinami a+ o situatie ,a(orabila din pun t de (edere al indi atorilor analizati8 Ast,el+ in primii doi ani de analiza ,ondul de rulment poziti( de .."&C'"&!. mii lei in !%%% si respe ti( C"2&2"C22 mii lei in .''' denota o situatie in are a ti(ele ir ulante permit nu numai rambursarea integrala a datoriilor pe termen s urt i si dega6area li 4iditatilor e) edentare" A easta situatie re,le ta o perspe ti(a ,a(orabila sub aspe tul sol(abilitatii" In a elasi timp (alorile indi atorilor ,ond de rulment propriu si imprumutat pe ei doi ani re,le ta realizarea unui e 4ilibru ,inan iar in onditii de autonomie ,inan iara 5 ,ondul de rulment imprumutat este '7" In anul .''!+ situatia ,ondului de rulment se s 4imba+ a esta inregistrand o (aloare negati(a de -&"00."''2 mii lei+ din are ,ond de rulment propriu /E".&'"L2& mii lei si ,ond de rulment imprumutat %!L"LEL mii lei" Valoarea negati(a a ,ondului de rulment nu reprezinta o situatie alarmanta data ,iind orelarea sa u (aloarea ne esarului de ,ond de rulment" Este totusi semni,i ati(a ontributia a estei (alori la s aderea in dinami a a indi atorului trezorie neta" In perioada supusa analizei so ietatea ACM* *A a inregistart onstant (alori negati(e ale ne esarului de ,ond de rulment si anume8 -E"&%L"'CC mii lei in !%%%+ -.0"0E&"&!& mii lei in .''' si respe ti( /!L"E%C"%0L mii lei in .''!" 1at ,iind ,aptul a in domeniul in are a ti(eaza so ietatea sto urile au o pondere nesemni,i ati(a in adrul a ti(elor ir ulante+ rezulta a (aloarile negati(e ale ne esarului de ,ond de rulment pro(in din de ala6ele dintre reante si datorii pe termen s urt" C4iar da a puterea de nego iere u lientii este mi a+ di,erenta de (aloare dintre reante si datroii+ ele din urma ,iind onsiderabil mai mari+ a opera de ala6ul dintre termenele de plata mai mari pentru lienti si termenele de in asare mai mi i ,ata de ,urnizori In a este onditii situatia ne esarului ,ondului de rulment poate ,i apre iata a ,iind ,a(orabila ea semni,i and un surplus de resurse temporare in raport u ne(oile temporare orespunzatoare"

Pagina

6 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ca urmare a e(olutiei ,ondului de rulment si al ne esarului de ,ond de rulment+ trezoreria neta s-a mentinut poziti(a pe ei trei ani+ ast,el8 .%"!0L"&&E mii lei in !%%%+ .L"!.."%%. mii lei in .''' si respe ti( !0"0E."%0! mii lei .''! re,le tand o situatie de e 4ilibru ,inan iar pentru intreprindere" Analiza li 4iditatii si sol(abilitatii ,irmei este o problema omple)a+ tratata in mod di,erit in lu rarile de spe ialitate+ al e)4austi(a" Li 4iditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se trans,orma in bani" *e e)prima prin rapoarte intre elementele de a ti(+ in sensul a se poate stabili at din (aloarea a ti(ului se a,la sub ,orma li 4ida in onturile de diponibilitati banesti si at pot sa de(ina li 4ide imediat" *ol(abilitatea reprezinta apa itatea intreprinderii de a-si onora obligatiile de plata la s adenta" In a est az inter(ine omparatia dintre elementele de a ti( si ele de pasi(+ respe ti( disponibilitati si obligatii" Pentru analiza li 4iditatii si sol(abilitatii unei so ietati ei mai multi autori re omanda ,olosirea metodei ratelor" Analiza ratelor rezultate prin ompararea ansamblului li 4iditatilor potentiale u e)igibilitatile potentiale+ onstituie o metoda rapida si usor de utilizat pentru apre ierea gradului in are so ietatea analizata ,a e ,ata obligatiilor pe termen s urt" Cele mai utilizate rate utilizate pentru analiza li 4iditatii si sol(abilitatii sunt8 Rata li 4iditatii generale 8 A easta rata se determina prin raportarea (alorii a ti(elor urente la (aloarea pasi(elor urente"Rata li 4iditatii generale este el mai utilizat mod de apre iere a sol(abilitatii pe termen s urt+ pentru a indi a masura in are drepturile are pot ,i reditorilor pe termen s urt sunt per,e t a operite de (aloarea a ti(elor a datoriilor" Rata li 4iditatii restranse 8 A easta rata este unos uta si sub denumirea de Zrata rapida[ sau Ztestul a id[ in teoria e onomi a nord-ameri ana" Ea se determina ,ie prin s aderea sto urilor din (aloarea a ti(elor urente si impartirea di,erentei ast,el obtinute la (aloarea pasi(elor urente+ ,ie prin raportarea sumei reantelor si disponibilitatilor la datorile e)igibile pe termen s urt 5pasi(ele urente7"Rata este+ de regula+ subunitara si trebuie arei spatiu de rezol(are nu permite o abordare

trans,ormate in li 4iditati in de ursul unei perioade+ are orespunde perioadei de maturitate

Pagina

" din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

analizata si interpretata prin luarea in al ul a unor aspe te de detaliu pri(ind stru tura reantelor" Rata li 4iditatii immediate 8 A easta rata realizeaza orespondenta dintre elementele ele mai li 4ide ale a ti(ului 5plasamente si disponibilitati7 u obligatiile imediat e)igibile" Rata li 4iditatii imediate mai este unos uta in teoria e onomi a si sub denumirea de trezorerie la (edere sau rata sol(abilitatii imediate" Valoarea ridi ata a a estei rate nu trebuie interpretata a o garantie a sol(abilitatii da a restul a ti(elor ir ulante au un grad redus de li 4iditate" Pe de alta parte+ (aloarea redusa a a estei rate poate ,i onsiderata a ,iind ompatibila u mentinerea e 4ilibrului ,inan iar in azul in are intreprinderea minimizeaza (aloarea disponibilitatilor sale+ detinand in ontrapartida (alori de plasament+ reante+ sto uri usor mobilizabile in on ordanta u e)igibilitatea datroiilor imediate" Rata sol(abilitatii globale 8 A easta rata se utilizeaza pentru a se masura gradul in are intreprinderea ,a e ,ata datoriilor sale"Rata sol(abilitatii globale se determina a raport intre a ti(ul total si datoriile totale" Ea e)prima se uritatea de are se bu ura reditorii pe termen lung si s urt+ pre um si mar6a de reditare a intreprinderii" Rata sol(abilitatii patrimoniale 8 Reprezinta un indi ator ,olosit u predile tie in studiile de bonitate e,e tuate in azul soli itarii de redite" Rata sol(abilitatii patrimoniale se obtine prin raportarea apitalurilor proprii la suma dintre apitalurile proprii si reditele ban are" Cal ulul a estor rate de li 4iditate si sol(abilitate la so ietatea ACM* este prezentat in tabelul urmator8 Indi ator Valori !%%% 02+C!E+!C. !C+L2&+E0' ."&. ."C! !"%E 0"!C !"'' .''' C%+.'!+.E. CC+CC0+2L& !"!! !"'L '"E0 !"2. !"'' .''! 2C+&C!+EC' 2%+L20+EC2 '"%0 '"L& '"!2 ."C! '"%%

optime A ti(e urente Pasi(e urente Rata li 4iditatii generale 5Rlg7 V! Rata li 4iditatii restranse 5Rlr7 V'"L Rata li 4iditatii imediate 5Rli7 Rata sol(abilitatii globale 5Rsg7 V!"& Rata sol(abilitatii patrimoniale V'"& 5Rsp7

Pagina

# din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In perioada !%%% / .''!+ toate ratele de li 4iditate s-au a,lat in limitele onsiderate a ,iind normale+ e) eptie ,a and anul .''!+ and rata li 4iditatii generale 5 u o (aloare de '"%07 si rata li 4iditatii patrimoniale 5 u o (aloare de '+!27 au a(ut mi i abateri de la a este limite" Cu toate a pentru ,ie are an in parte (alorile ratelor pot ,i onsiderate a ,iind normale+ e(olutia des endenta a a estora pe par ursul elor trei ani analizati+ e(identiaza o situatie de de lin din pun t de (edere al li 4iditatii pentru so ietatea analizata" Valoarea subunitara a ratei li 4iditatii generale inregistrata de *C ACM* *A in anul .''! denota ,aptul a datoriile e)igibile pe termen s urt nu sunt a operite de a ti(ele ir ulante+ iar ,ondul de rulment este negati( 5,apt demonstrat si omentat anterior7" E(olutia des endenta pe ei trei ani de analiza a a estei rate trebuie luata in seama de ondu erea so ietatii deoare e a easta e(olutie determina reditorii sa de(ina ir umspe ti in azul in er arii de ontra tare de redite" Valoarea li 4iditati imediate+ onsiderata a ,iind normala in !%%% si .''' 5!"%E si respe ti( '"E07 s ade semni,i ati( in anul .''!+ a6ungand la (aloarea de '"!2" A easta (aloare ar putea ,i ompatibila u mentinerea e 4ilibrului ,inan iar+ da a intreprinderea minimizeaza disponibilitatile+ detinand in s 4imb (alori de plasament+ reante si sto uri usor mobilizabile+ ,apt e nu poate ,i insa demonstrat tinand ont de (alorile in s adere ale elorlalte rate de li 4iditate" 1in pun t de (edere al sol(abilitatii+ pentru toti a eptate" *ol(abilitatea este rezultatul unei a ti(itati e,i iente+ iar in a est so ietatea se bazeaza pe o sol(abilitate globala" ." Analiza (iabilit;>ii MANA#ERIALE 1es,a<urarea ori ;rei a ti(it;>i e onomi e presupune un minim de organizare" Cu =t ,irma este mai mare <i a ti(itatea des,;<urat; este mai omple);+ u at=t mai mult se impune o =t mai bun; organizare+ un management =t mai bun al a ti(it;>ii" Managementul unei ,irme este unul dintre ,a torii esen>iali are pot determina su esul sau insu esul unei organiza>ii e onomi e" Managementul+ a <tiin>;+ s-a ,ormat relati( re ent+ prin e,orturile onte)t+ lipsa apa itatii de plata si a li 4iditatii pot ,i onsiderate a a(and un ara ter temporar+ da a ei trei ani analizati (alorile sol(abilitatii globale si ale sol(abilitatii patrimoniale s-au in adrat in (alorile optime

Pagina

$ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

depuse de un num;r mare de spe iali<ti din ?ntreaga lume+ a r;spuns la stringentele ne esit;>i ale pra ti ii so iale" Managementul ,irmelor rezid; ?n studierea pro eselor <i rela>iilor de management din adrul lor+ ?n (ederea des operirii legit;>ilor <i prin ipiilor are le gu(erneaz; <i a on eperii de noi sisteme+ metode+ te4ni i <i modalit;>i de ondu ere+ de natur; s; asigure ob>inerea <i re<terea ompetiti(it;>ii" 1up; um rezult; <i din de,ini>ia managementului+ esen>a sa o reprezint; ,un >iile sau atributele+ ,un >iile managementului ,iind urm;toarele8 pre(iziuneaP organizareaP oordonareaP antrenareaP ontrol-e(aluarea" E)er itarea ,un >iilor <i rela>iilor de management la ni(elul ,ie ;rei ,irme se realizeaz; prin sistemul de management" Indi,erent de ara teristi ile agentului e onomi + sistemul de management este al ;tuit din patru subsisteme8 subsistemul metodologi P subsistemul organizatori P subsistemul in,orma>ionalP subsistemul de izional" ."! *ubsistemul metodologi *ubsistemul metode <i te4ni i de management sau metodologi / managerial este al ;tuit din ansamblul metodelor+ te4ni ilor <i pro edurilor utilizate ?n managementul unei ,irme" :n azul *"C" A"C"M"*" *"A"+ din pun tul de (edere al subsistemului metodologi + situa>ia nu se prezint; to mai bine+ deoare e num;rul metodelor <i sistemelor de management apli ate este destul de redus+ iar ,undamentarea <tiin>i,i ; a a estora las; de dorit" Ca <i metode <i sisteme de management ,olosite de ;tre *"C" A"C"M"*" *"A" se pot enumera8

Pagina !% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Managementul prin proie te este singurul sistem de management utilizat on,orm erin>elor <tiin>ei managementului" *"C" A"C"M"*" *"A" se o up; numai de realizarea de lu r;ri de dimensiuni mari+ ,ie are lu rare ,iind un proie t" :n adrul ,irmei se utilizeaz; managementul pe baz; de proie te u stat ma6or+ diri6area ansamblului a >iunilor impli ate de realizarea proie tului ,iind asigurat; de managerul de proie t+ ?n olaborare u un ole ti( e se o up; ?n e) lusi(itate de a east; problem;" Membrii ole ti(ului e,e tueaz; <i o parte apre iabil; din a >iunile impli ate de proie t" Pentru e,e tuarea elorlalte a >iuni se apeleaz; la a6utorul spe iali<tilor din ompartimentele ,irmei+ desemna>i ?n prealabil de ondu erea a esteia" Pentru oordonarea proie telor se utilizeaz; un program de Pro6e t Management+ numit PrimaVera+ program e permite realizarea <i urm;rirea proie telor ?n eea e pri(e<te timpul+ planul <i bugetul" A est program ,urnizeaz; planul de lu ru+ permite ni(elarea resurselor <i determinarea osturilor" El ,urnizeaz; gra,i e PERT <i #antt pre um <i osturile a,erente lu rarii+ a,i<?nd automat ni(elul resurselor+ ?n ;r area a estora <i gra,i ele de repartizare a a estora" $tilizarea a estui program a ondus la redu erea perioadelor de realizare a proie telor u !'N+ iar ?n unele azuri 4iar u .&N" Managementul parti ipati( s-a utilizat ?n ; de la ?n,iin>area ,irmei+ ?n anul !%%0 <i onst; ?n e)er itarea prin ipalelor pro ese <i rela>ii de management prin impli area proprietarilor <i a managerilor de ni(el superior" Managementul prin obie ti(e este ,oarte rudimentar+ la ni(elul ,irmei <i a subdi(iziunilor organizatori e nee)ist=nd un sistem ,undamentat+ nepun=ndu-se pra ti managementului <tiin>i,i " 1iagnosti area a metod; de management este destul de rar utilizat;+ realiz=ndu-se numai diagnosti e spe ializate+ are au ?n (edere o anumit; problem; din adrul ,irmei" $na dintre auzele are ar putea determina a east; situa>ie o onstituie <i situa>ia e onomi o,inan iar; bun; a ,irmei" Yedin>ele sunt ,olosite pentru a pun ta anumite dire >ii de a >iune+ a est tip de <edin>e+ <i anume+ <edin>ele de tip de izional predomin=nd" Totu<i destul de des sunt realizate <i <edin>e de in,ormare sau de armonizare" 1e i+ <edin>a+ a metod; de management+ nu este tratat; super,i ial+ respe t=ndu-se ?ntr-o m;sur; destul de mare omple)ul de de izii <i a >iuni destinate asigur;rii premiselor pentru o des,;<urare e,i ient;+ <i anume8 ategorial de obie ti(e 6udi ios problema utiliz;rii unei ast,el de metode a

Pagina !1 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

se stabile<te 6udi ios ordinea de zi+ de regul; de ;tre managerul e organizeaz; <edin>aP de obi ei se abordeaz; o singur; problem;+ ,oarte rar abord=ndu-se dou; sau trei problemeP problemele ?ns rise ?n ordinea de zi sunt unos ute de ;tre persoanele on(o ateP se stabile<te lar e persoane (or parti ipa la <edin>;P ?n azul <edin>elor o azionale se realizeaz; onsultarea persoanelor impli ate asupra ,i);rii datei reuniunii sau se realizeaz; anun>area lor din timpP sunt realizate de regul; <edin>e periodi e+ s;pt;m=nale+ <edin>e are au a eea<i zi <i or; de des,;<urare+ pentru des,;<urarea <edin>elor este utilizat; o sal; spe ial destinat; a estui s op" 1elegarea+ a metod; de management e onst; ?n atribuirea temporar; de ;tre un manager a uneia dintre sar inile sale de ser(i iu unui subordonat+ ?nso>it; <i de ompeten>a <i responsabilitatea orespunz;toare+ este rar utilizat; la ni(elul superior <i destul de des la ni(el de management mediu <i in,erior" C4iar <i ?n a east; situa>ie nu au e)istat momente de in apa itate de izional;" .". *ubsistemul organizatori *ubsistemul organizatori al ,irmei onst; ?n ansamblul elementelor de natur; organizatori ; e asigur; adrul+ di(izarea+ ombinarea <i ,un >ionalitatea pro eselor de mun ; ?n (ederea realiz;rii obie ti(elor pre(izionate" Analiza a estei omponente manageriale s-a ,; ut on,orm unei metodologii spe i,i e+ stru turat; ?n urm;toarele8 Analiza prin prisma posibilit;>ilor de realizare a obie ti(elor ,undamentale <i deri(ateP Analiza prin prisma prin ipiilor de organizatori eP Analiza ?n adr;rii u personalP Analiza unor do umente de ,ormalizare a stru turii organizatori eP Analiza organizatori e" on eperii <i ,un >ion;rii unor omponente primare ale stru turii on epere <i ,un >ionare a stru turii

Pagina !2 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

A" Analiza prin prisma posibilit;>ilor de realizare a obie ti(elor ,undamentale <i deri(ate A east; analiz; se ,a e pornind de la a ti(it;>ile de baz; are ondi>ioneaz; buna des,;<urare a pro eselor e onomi e ?n adrul unei ,irme de produ >ie" *e urm;re<te e(iden>ierea e)isten>ei sau ine)isten>ei+ dup; az a unor a ti(it;>i+ pre um <i nea6unsurile+ dis,un >ionalit;>ile obser(ate ?n a ti(itatea des,;<urat; de ;tre *"C" A"C"M"*" *"A" A ti(itatea de pre(izionare se e)er it; ?ntr-un elaborarea de programe de produ >ie" A ti(itatea de organizare managerial; este e)er itat; ?n adrul ompartimentului 1ez(oltare-Atest;ri+ subordonat dire torului strategie+ marBeting+ dez(oltare <i urm;re<te asigurarea de ondi>ii ade (ate pentru proie tareaF reproie tareaF per,e >ionarea sistemului de management <i a omponentelui a estuia" A ti(itatea de marBetingul apro(izionarii se e)er it; ?n adrul ompartimentului MarBeting /Contra tare" Atribu>iile personalului din adrul a estui ompartiment sunt legate de urm;rirea pre>urilor pra ti ate pe pia>a intern; de ;tre ,irmele on urente+ realizarea de ataloage de prezentare+ realizarea de publi itate ?n re(istele de spe ialitateP nu s-a remar at o preo upare pentru stabilirea unei strategii <i a unei politi i de marBeting oerente" A ti(itatea de o,ertare se realizeaz; ?n adrul ompartimentului O,ertare subordonat dire torului general" A ti(itatea de apro(izionare se deruleaz; ?n adrul ompartimentului mi)t ompartimentului Apro(izionare-Me anizare-E(iden>; depozite+ subordonat dire torului de produ >ie" A ti(itatea ,inan iar; se realizeaz;+ de asementea la ni(elul Contabilitate-Personal-*alarizare-Administrati(" 1in pun t de (edere al on>inutului a estei a ti(it;>i se semnaleaz; ara terul predominant post operati( <i+ adesea+ administrati(" A ti(itatea ontabil; se realizeaz;+ de asementea la ni(elul ompartimentului Contabilitate-Personal-*alarizare-Administrati(" A ti(itatea este bine dimensionat; <i delimitat; organizatori <i uman" A ti(itatea ontrol ,inan iar de gestiune este ine)istent; din pun t de (edere organizatori + ea e)er it=ndu-se ?n adrul ompartimentului multi,un >ional ContabilitatePersonal-*alarizare-Administrati(" ompartiment multi,un >ional 51ez(oltare-Atest;ri7 subordonat dire torului strategie-marBeting-dez(oltare <i (izeaz;

Pagina !3 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

A ti(itatea CTC-AH se e)er it; ?n $rm;rire E)e u>ie Lu r;ri-Colabor;ri

adrul

ompartimentului Asigurarea Calit;>ii ompartimentului subordonate am=ndou;

5AH7-Control Calitate 5CH7-Implementare *"C"-Elaborare PTE"+ a Proie tare-Li ita>ii+

dire torului de alitate <i la ni(elul ompartimentului 1o umenta>ii Te4ni e 5proie tare+ (eri,i ;ri PT+ C*+ 11E+ standarde+ normati(e7+ subordonat dire torului te4ni " Intensitatea a estei a ti(it;>i este ,oarte ridi at; a(=nd ?n (edere impli a>iile non alit;>ii ?n a est domeniu" A ti(itatea de in(esti>ii se deruleaz; la ni(elul subordonat dire torului strategie-marBeting-dez(oltare" A ti(itatea de ?ntre>inere <i repararea e 4ipamentelor <i utila6elor se reg;se<te la ni(elul <antierelor+ adesea ,irma apel=nd la ,irme spe ializate" A ti(itatea de in,ormati ; se deruleaz; la ni(elul ompartimentului 1ez(oltareAtest;ri+ subordonat dire torului strategie-marBeting-dez(oltare" 3" Analiza prin prisma prin ipiilor de organizatori e Prin ipiul suprema>iei obie ti(elor Cerin>ele prin ipiului8 on eperea <i ,un >ionarea stru turii organizatori e trebuie orientate spre realizarea obie ti(elor ,undamentale <i deri(ate ale ,irmei" Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 datorit; unei insu,i iente delimit;ri <i dimension;ri a unor a ti(it;>i importante+ a tuala stru tur; organizatori ; nu asigur; de =t ?n parte ondi>iile pentru realizarea obie ti(elor ,undamentale <i deri(ate" Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 stru tura organizatori ; de ansamblu a ,irmei" Prin ipiul managementului parti ipati( Cerin>ele prin ipiului8 pro eselor manageriale" Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 neparti iparea tuturor anga6a>ilor la luarea de iziilor du e+ destul de rar totu<i la onstituirea <i ,un >ionarea de organisme parti ipati(e de management <i rearea de ondi>ii organizatori e ne esare impli ;rii anga6a>ilor ?n derularea on epere <i ,un >ionare a stru turii ompartimentului Preg;tirea Produ >iei+ subordonat dire torului te4ni <i la ni(elul ompartimentului 1ez(oltare-Atest;ri+

Pagina ! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

imposibilitatea g;sirii

elor mai bune solu>ii pentru problemele

are apar datorit;

in,orma>iilor insu,i iente pe are le la dispozi>ie ,a torii de de izie" Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 stru tura organizatori ; de ansamblu a ,irmei" Prin ipiul apropierii ondu erii de e)e u>ie Cerin>ele prin ipiului8 ne esitatea proie t;rii unui num;r =t mai redus de ni(eluri ierar4i e are s; asigure suple>e stru turii organizatori e" Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 a tuala stru tur; organizatori ; dispune de un num;r de <ase ni(eluri ierar4i e+ normal pentru o stru tur; ierar4i ; ,un >ional; a,erent; unei ?ntreprinderi de dimensiuni mi6lo ii" Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 stru tura organizatori ; de ansamblu a ,irmei" Prin ipiul reprezent;rii stru turii organizatori e Cerin>ele prin ipiului8 ,ormalizarea stru turii organizatori e ?n do umente spe i,i e8 ROA+ organigram;+ ,i<e de post" Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 toate ele trei tipuri de do umente e)ist; dar nu satis,a + din pun tul de (edere al on>inutului+ erin>ele managementului <tiin>i,i " Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 stru tura organizatori ; de ansamblu a ,irmei" Prin ipiul on ordan>ei dintre natura postului <i ara teristi ile titularului de post Cerin>ele prin ipiului8 orelarea on>inutului+ a erin>elor postului de management <i e)e u>ie u o serie de parti ularit;>i+ de ara teristi i pro,esionale <i manageriale ale o upan>ilor a estora" Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 marea ma6oritate a adrelor posed; spe ializ;rile <i preg;tirea ne esar; pentru posturile pe are le o up;" Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 ompartimentele ,un >ionale <i opera>ionale" Pri ipiul ,le)ibilit;>ii stru turii organizatori e Cerin>ele prin ipiului8 ne esitatea adapt;rii permanente a stru turii organizatori e la modi,i ;rile a esteia" e inter(in ?n (ariabilele e)ogene e in,luen>eaz; ,irma <i managementul

Pagina !! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 prin ipiul este ?n mare m;sur; respe tat+ do(ad; ,iind ?n,iin>area ompartimentului Proie te" Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 stru tura organizatori ; de ansamblu a ,irmei" Prin ipiul de,inirii armonizate a posturilor <i ,un >iilor Cerin>ele prin ipiului8 e)isten>a unor interdependen>e ?ntre posturi <i ,un >ii 5a estea a elemente de generalizare a posturilor ?n eea responsabilit;>ile7" Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 nu e)ist; des rieri de ,un >ii+ iar ,i<ele de post nu respe t; nered=nd ,idel sar inile" Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 stru tura organizatori ; de ansamblu a ,irmei" Prin ipiul re;rii de ole ti(e inter ompartimentale Cerin>ele prin ipiului8 rearea <i ,un >ionarea unor ole ti(e de spe iali<ti re ruta>i din di(erse ino(a>ional" Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 pra ti + u o azia realiz;rii ,ie ;rui proie t se realizeaz; ole ti(e inter ompartimentale" Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 stru tura organizatori ; de ansamblu a ,irmei" ompartimente pentru rezol(area unor probleme omple)e u ara ter erin>ele managementului <tiin>i,i + e pri(e<te sar inile+ ompeten>ele <i

Prin ipiul (ariantei optime Cerin>ele prin ipiului8 alegerea elei mai bune (ariante de stru tur; organizatori ; din mai multe (ariante posibile" Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 =nd s-a stabilit a tuala stru tur; organizatori ;+ s-a respe tat a est prin ipiu+ ,iind aleas; una dintre (ariantele propuse" Nu se poate pre iza+ ?ns;+ da ; era ea mai bun; (ariant;+ nea(=nd in,orma>ii legate de elelalte propuneri" Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 stru tura organizatori ; de ansamblu a ,irmei" Prin ipiul permanen>ei ondu erii Cerin>ele prin ipiului8 e)isten>a unui ?nlo uitor al managerului ?n lipsa a estuia"

Pagina !6 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 prin ipiul este respe tat+ e)ist=nd ?nlo uitori ai managerilor de ni(el superior" Yi la ni(el mediu <i in,erior este+ ?n general+ respe tat" Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 stru tura organizatori ; de ansamblu a ,irmei" Prin ipiul e,i ien>ei Cerin>ele prin ipiului8 ompararea e,orturilor re lamate de ,un >ionarea stru turii u e,e tele generate de a easta <i ob>inerea de e,i ien>;" Modul de mani,estare al de,i ien>elor datorate nerespe t;rii prin ipiului8 nu se omensureaz; e,i ien>a stru turii organizatori e prin prisma unor indi atori spe i,i i i+ a(=nd ?n (edere onte)tul mai larg al e,i ien>ei e onomi e+ se poate apre ia ; prin ipiul este respe tat" Lo alizare ?n stru tura organizatori ;8 stru tura organizatori ; de ansamblu a ,irmei" C" Analiza ?n adr;rii u personal Analiza ?n adr;rii u personal a ,ost realizat; studiindu-se at=t a operirea ne esarului de salaria>i la ni(elul ,irmei =t <i dimensiunea uman; a omponentei pro esuale 5?n spe ial a ti(it;>i7 <i stru tural organizatori e 5 ompartimente <i posturi7" :n ambele azuri s-a urm;rit8 stru tura personalului pe ,un >ii de management <i e)e u>ie <i+ ?n raport a easta+ dimensiunea unor ponderi ierar4i eP stru tura personalului din pun tul de (edere al preg;tirii pro,esionale 5studii superioare+ medii <i generale7P stru tura ,ie ;rei ategorii de personal dup; natura preg;tirii 5te4ni ;+ e onomi ;+ altele7" *e poate apre ia ;+ pe ansamblu+ situa>ia este normal;" 1" Analiza unor do umente de ,ormalizare a stru turii organizatori e Regulamentul de organizare <i ,un >ionare 5ROA7 e)ist;+ dar nu este a tualizat+ neap;r=nd noile s 4imb;ri e,e tuate ?n adrul ,irmei 5de e)emplu ?n,iin>area ompartimentului Proie te+ ?n,iin>area unui nou post de dire tor+ <i anume dire tor strategiemarBeting-dez(oltare+ <"a"7"

Pagina !" din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Organigrama+ spre deosebire de ROA+ a ,ost a tualizat;+ ea re,le t=nd noile s 4imb;ri e,e tuate ?n adrul ,irmei" Ea a ,ost on eput; <i realizat; ple =ndu-se de la tipul de stru tur; organizatori ; ierar4i -,un >ional; e ara terizeaz; *"C" A"C"M"*" *"A" <i uprinde+ pra ti + toate omponentele primare8 posturi+ ,un >ii+ ni(eluri ierar4i e+ ponderi ierar4i e+ :n eea e pri(e<te ,i<ele de post+ a estea uprind pra ti numai sar inile e)istente la ni(elul postului+ unele dintre a estea ,iind ne on,orme u posturile respe ti(e" E" Analiza organizatori e Ca ?n ori e stru tur; organizatori ; <i la *"C" A"C"M"*" *"A" se reg;ses rela>ii organizatori e" Posturile de management <i e)e u>ie sunt de,inite destul de riguros+ ?n sensul ; elementele de ara terizare a a estora sunt su,i ient de bine delimitate <i dimensionate+ e)ist=nd pu>ine inad(erten>e" Lipsa obie ti(elor indi(iduale pre izate la ni(el de post genereaz; uneori ambiguit;>i+ on,uzie <i+ impli it+ greut;>i ?n solu>ionarea de izional; <i opera>ional; a problemelor u are se on,runt; ,irma <i subdi(iziunile sale" Aun >iile / a element de generalizare a posturilor / nu se reg;ses e(iden>iate ?n ni i un do ument" Ni(elurile ierar4i e sunt dimensionate ,un >ie de dimensiunile ,irmei <i de tipul de stru tur; organizatori ; e)istent" Num;rul de <ase ni(eluri ierar4i e ?ntr-o ,irm; de dimensiuni mari um este *"C" A"C"M"*" *"A" este onsiderat normal" Ponderile ierar4i e atest; num;rul de persoane subordonate nemi6lo it managerilor" Num;rul subordona>ilor (ariaz; de la un manager la altul ?n ,un >ie de ne esit;>ile pe are le impune a ti(itatea des,;<urat;+ situa>ia put=nd ,i apre iat; a ,iind normal;" Compartimentele sunt dimensionate destul de bine pe baza ne esit;>ilor <i a e)perien>ei iar rela>iile organizatori e sunt ele de autoritate+ de tip ierar4i " Toate a este aspe te e(iden>iaz; mani,estarea unor plusuri+ dar <i a unor minusuri apre iabile ?n plan organizatori + de are trebuie s; se >in; ont ?n remodelarea managerial;" ele <ase on eperii <i ,un >ion;rii unor omponente primare ale stru turii ompartimente <i rela>ii organizatori e"

omponente primare / posturi+ ,un >ii+ ni(eluri ierar4i e+ ponderi ierar4i e+ ompartimente <i

Pagina !# din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

."0 *ubsistemul in,oma>ional Prin subsistemul in,orma>ional se desemneaz; totalitatea datelor+ in,orma>iilor+ ir uitelor in,orma>ionale+ ,lu)urilor in,orma>ionale+ pro edurilor <i mi6loa elor de tratare a in,orma>iilor e)istente ?ntr-o ,irm;+ are au drept s op s; asigure suportul in,orma>ional ne esar pentru pre(izionarea <i ?ndeplinirea obie ti(elor" Component; ma6or; a managementului organiza>iei+ prin are se asigur; ,undamentarea de iziilor <i a >iunilor ne esare pentru apli area a estora+ sistemul in,orma>ional este prin ipalul ,urnizor de in,orma>ii+ ,;r; de are elelalte subsisteme nu pot ,un >iona" Analiza a estuia se bazeaz; pe aspe te metodologi e+ de analiz; <i uprinde8 In,orma>iile (e4i ulate ?n sistem 8 A(=ndu-se ?n (edere omple)itatea a ti(it;>ilor des,;<urate de *"C" A"C"M"*" *"A"+ antitatea de in,orma>ii este destul de mare <i este uprins; ?ntr-un num;r destul de mi de do umente+ ,apt e nu ,a e de =t s; simpli,i e subsistemul in,orma>ional <i s; ?nl;ture unele de,i ien>e pre um redundan>a <i supra?n ;r area ir uitelor in,oma>ionale" Alu)urile <i ir uitele in,orma>ionale 8 Cir uitele in,oma>ionale reprezint; traie tul pe are-l par urge o in,orma>ie sau o ategorie de in,orma>ii ?ntre emi>;tor <i destinatar iar ,lu)urile in,orma>ionale reprezint; antitatea de in,orma>ii are este (e4i ulat; ?ntre emi>;torul <i bene,i iarul pe ir uitul in,orma>ional+ ara terizat prin anumite ara teristi i8 lungime+ (itez; de deplasare+ ,iabilitate+ ost et " departament la altul prin intermediul anga6a>ilor In,orma>ia+ do umentele ir ul; de la un are au a este sar ini" Prezen>a unei

puterni e re>ele de al ulatoare ,a iliteaz; deplasarea in,orma>iilor+ ea ,; =ndu-se ?ntr-un timp ,oarte s urt+ ,apt e in,luen>eaz; <i pro esul de izional+ ,oarte rar e)ist=nd ?nt=rzieri ?ntre momentul apari>iei unor abateri <i luarea de de izii pentru ore tarea lor" Pro edurile in,orma>ionale 8 *unt destul de ne orespunz;tor" Mi6lo ele de tratare a in,orma>iilor 8 *unt+ ?n mare parte+ automatizate+ ,irma dispun=nd de o re>ea de al ulatoare inter one tate+ ,apt are ,a e a transmiterea in,orma>iilor s; se ,a ; ?n timp util" oerente ?n iuda unui ROA

Pagina !$ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Analiza prin prisma unor prin ipii de atuurile subsistemului in,orma>ional"

on epere <i ,un >ionare a sistemului

in,orma>ional A east; analiz; poate s; s oat; ?n e(iden>; at=t dis,un >ionalit;>ile =t <i Prin ipiul orel;rii sistemului in,orma>ional u sistemul de izional <i organizatori Con>inut8 orelarea ,un >ional; u subsistemul de izional <i onstru ti(; u el organizatori + a premis; a ,un >ion;rii ade (ate a managementului ,irmei" 1e,i ien>eFAspe te poziti(e8 a est prin ipiu este satis,; ut deore e in,orma>ia ir ul; ?n timp real+ iar a est lu ru se datoreaz; unei puterni e in,ormatiz;ri a ,irmei" Prin ipiul ,le)ibilit;>ii sistemului in,orma>ional Con>inut8 adaptarea optim; a parametrilor sistemului in,orma>ional la e)ogene <i endogene ale ,irmei+ modi,i area on,orm ne esit;>ilor" 1e,i ien>eFAspe te poziti(e8 a est prin ipiu este satis,; ut+ modi,i ;ri asupra ara teristi ilor sistemului in,orma>ional realiz=ndu-se de-a lungul timpului" Prin ipiul unit;>ii metodologi e a trat;rii in,orma>iilor Con>inut8 pentru asigurarea ompatibilit;>ii ?ntre omponentele in,orma>ionale <i integrarea deplin; a in,orma>iilor pe (erti ala sistemului managerial este ne esar; abordarea unitar; a ulegerii+ ?nregistr;rii+ transmiterii <i prelu r;rii in,orma>iilor din pun t de (edere metodologi " 1e,i ien>eFAspe te poziti(e8 <i a est prin ipiu este respe tat ?n mare m;sur;+ la *"C" A"C"M"*" *"A" in,orma>ia ,iind tratat; ?n mare m;sur; automatizat" Prin ipiul on entr;rii asupra abaterilor esen>iale Con>inut8 transmiterea sele ti(; a in,orma>iilor+ pe (erti ala sistemului de management+ respe ti( a in,orma>iilor riterii+ mi6loa e et " 1e,i ien>eFAspe te prin do umentele e)istente" Prin ipiul asigur;rii de ma)imum de in,orma>ii ,inale din ,ondul de in,orma>ii primare poziti(e8 <i a est prin ipiu este respe tat+ in,ormarea managementului superior asupra abaterilor esen>iale ,; =ndu-se mai mult (erbal+ u ilustrare e reprezint; abateri importante de la obie ti(e+ ondi>iile ara teristi ilor sistemului in,orma>ional

Pagina 6% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Con>inut8 (alori,i area la ma)imum a in,orma>iilor primare prin ,olosirea unor pro eduri in,orma>ionale mai ra,inate+ sele tate ?n ,un >ie de management" 1e,i ien>eF Aspe te poziti(e8 <i a est prin ipiu este respe tat ?ntr-o m;sur; mare+ antitatea de in,orma>ii (e4i ulat; reg;sindu-se ?ntr-o propor>ie ,oarte mare ?n pro esele manageriale <i a >ionale orespunz;toare" $n alt element poziti( este legat de tipizarea do umentelor+ eea e denot; o mare preo upare a ondu erii ?n redu erea (olumului de mun ; a elor e ?nto mes a este do umente" Are (en>a ?nto mirii do umentelor di,er; de la az la az+ ?n ,un >ie de ne esit;>i iar (olumul in,orma>iilor este de obi ei mediu sau mare+ ?ns; a este in,orma>ii sunt indispensabile des,;<ur;rii ?n bune ondi>ii a pro esului produ ti( sau lu;rii de de izii" Prin ipalele do umente (e4i ulate ?n adrul *"C" A"C"M"*" *"A" $n element demn de semnalat ?l reprezint; sistemul in,ormati 5parte a sistemului in,orma>ional al ,irmei7 are este reprezentat de o re>ea de !L de al ulatoare inter one tate <i u one tare la Internet" Pra ti la sediul administrati( al ,irmei e)ist; =te un al ulator pentru ,ie are persoan;" Aie are dintre a este al ulatoare este dotat u Mi roso,t O,,i e .''' sau Mi roso,t O,,i e IP "Pe l=ng; a este programe ,ie are departament mai de>ine <i un so,t spe ializat um ar ,i 8 departamentul o,ertare 8 *I1OCO - so,t de(izeP departamentul te4ni 8 AutoCA1 - so,t te4ni pentru desen asistat de al ulatorP departamentul ontabilitate 8 *I#EC - so,t de ontabilitateP departamentul pro6e t management 8 P0 5PrimaVera7" erin>ele pro eselor de

Pagina 61 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

*ubsistemul de izional *ubsistemul de izional onst; ?n ansamblul de iziilor adoptate <i apli ate+ stru turate orespunz;tor sistemului de obie ti(e urm;rit <i on,igura>iei ierar4iei manageriale" Component; a managementului ,irmei+ subsistemul de izional uprinde at=t de iziile mi roe onomi e+ =t <i me anismele de adoptare a a estora" Aun >ie de in,orma>iile ulese <i ?nregistrate+ analiza (a ?n er a s; surprind; dis,un >ionalit;>ile <i atu-urile+ abordate ?n str=ns; leg;tur; u elelalte omponente manageriale" 1e iziile adoptate la ni(elul *"C" A"C"M"*" *"A" (izeaz; ma6oritatea omponentelor pro esuale <i stru turale ale ,irmei <i au drept s op pozi>ionarea ,irmei ?n mediul on uren>ial spe i,i e onomiei de pia>;" Lista de iziilor adoptate e urmeaz; a ,i analizate8 !"A#A8 ! Adoptarea bilan>ului ontabil pe anul .''!P . Adoptarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul .''!P 0 Aprobarea bugetului de (enituri <i 4eltuieli pe anul .''.P C Aprobarea strategiei so iet;>ii omer iale pentru perioada .''0-.''&P & Aprobarea ontului de pro,it <i pierderi pe anul .''!P E Aprobarea ontra t;rii unui reditP 2 Aprobarea organigramei so iet;>ii pe anul .''.P L Aprobarea promo(;rii doamnei CP din ,un >ia de <e, al omp Contabilitate ?n ,un >ia de dire tor e onomi P % Aprobarea ontra tului ole ti( de mun ;P ."CA8 !' Aprobarea stru turii organizatori e pentru anul .''.P !! Aprobarea num;rului <i stru turii so io-pro,esionale a personalului pentru anul .''.P !. Aprobarea m;surilor de per,e >ionare a preg;tirii pro,esionale a personaluluiP

Pagina 62 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

!0 Aprobarea a 4izi>ion;rii de utila6e <i e 4ipamente spe i,i eP !C Mot;re<te er etarea de ;tre o e4ip; mi)t; a auzelor are au determinat ?ntarzierea unor lu r;ri e,e tuate la sediul 3R1 5<antierul *o ona 7P !& Aprobarea as;rii unor obie te de in(entar u (aloare mareP !E Aprobarea ma6or;rii salariilor u !'N" 0" 1ire torul general8 !2 Aprobarea premierii salaria>ilor are au merite deosebite <i san >ionarea elor are se abat de la pre(ederile ROAP !L *tabilirea modalit;>ilor de e)er itare a ontrolului ?ndeplinirii obie ti(elor de ;tre ,ie are entru de de izie din subordineP C" 1ire torul te4ni 8 !% 1e ide ?n probleme de rete4nologizare <i in(esti>iiP .' Aprobarea trans,erului pre um <i a disponibiliz;rii unor salaria>i din ompartimentele ?n subordine" :n adrarea tipologi ; a de iziilor adoptate de A#A <i CA s oate ?n e(iden>; situa>ia urm;toare8

Pagina 63 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

:n adrarea tipologi ; a de iziilor 1e i zia C! Ce rt; In ert ; 1! 1. 10 1C 1& 1E 12 1L 1% 1!' 1!! 1!. 1!0 1!C 1!& 1!E 1!2 1!L 1!% 1.' Tota l 5N78 C! - natura (ariabilelor impli ateP C. - orizontul de timp <i in,luen>a asupra ,irmeiP C0 - num;rul de riterii de izionaleP CC - periodi itatea adopt;riiP C& - amploarea ompeten>elor de iden>ilor" 1e izi a Aun >ii ale managementului P( O Co A C-E PM Aun >iuni ale ,irmei C-1 P C Ps A-C *C S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S !& 2& N & .& N ' 'N S S C .' N S S S S S S !E L' N ' 'N ' 'N S S S S S S S S S Ris C. *tr ate gi ; S S S Ta ti ; Cur ent ; C0 $ni riteri al; Mult i rit erial ; S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S .' !'' N CC $ni ; Ale atoa re Peri odi ; S S S S S S S S S S S S S S S S S S ' 'N S S !. E' N L C' N S S 0 !&N S S S S S S S S S S !2 L&N S S S S S S S S C& A(iz at; Integ ral;

Pagina 6 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1! 1. 10 1C 1& 1E 12 1L 1% 1!' 1!! 1!. 1!0 1!C 1!& 1!E 1!2 1!L 1!% 1.' Total5 N78

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S . !' E 0' ' 'N S E 0' C .' . !' S 0 !& ! &N ' 'N S L C' N ! &N S S S S S S S S S S S

S S S S S

S 2 0& N

N N P( - pre(iziune Co - oordonare

N N N N C-1 - er etare-dez(oltare C - omer ial;

O - organizare P - produ >ie A - antrenare Ps - personal C-E - ontrol-e(aluareA-C - ,inan iar- ontabil; PM - pro esul de management Maniera ?n are se reg;ses prin ipalele erin>e de ra>ionalitate este e(iden>iat; ?n tabelul urm;tor8 1e izia *C- so ietatea omer ial; ?n ansamblul s;u"

Cerin>e de ra>ionalitate8 C! C.

C0

CC

C&

Pagina 6! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1! 1. 10 1C 1& 1E 12 1L 1% 1!' 1!! 1!. 1!0 1!C 1!& 1!E 1!2 1!L 1!% 1.'

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S !E .' .' !2 Total5N78 L'N !''N !''N L&N Tabelul 0"!% :n adrarea de iziilor ?n ,un >ie de erin>ele de ra>ionalitate C! - ,undamentarea <tiin>i,i ;P C. - Z?mputerni irea[ de izieiP C0 - integrarea ?n ansamblul de iziilorP CC - oportunitatea de izieiP C& - ,ormularea orespunz;toare a de iziei"

S S S S S S

S S S S S S S S S

!' &'N

1in pun t de (edere antitati(+ la o atent; analiz;+ se remar ; ;8 dup; orizontul de timp <i impli a>iile asupra ,irmei predomin; de iziile ta ti e+ u inter(ale de timp e nu dep;<es de =t o azional un an+ dar u in,luen>e dire te asupra unor omponente pro esuale <i stru turale de mare importan>; ?n e onomia ,irmeiP dup; natura (ariabilelor impli ate predomin; de iziile erte+ u (ariabile ontrolabile <i anti ipare =t mai e)a t; a rezultatelorP

Pagina 66 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

dup; num;rul de riterii de izionale+ de iziile sunt ?n e) lusi(itate multi riteriale+ ?n sensul abord;rii problemelor de izionale ?ntr-un onte)t mai larg+ dat de mediul ambiant na>ionalP dup; ,re (en>a adopt;rii de iziile sunt ?n propor>ie de ECN aleatorii <i ?n propor>ie de 0EN periodi eP dup; amploarea de identului toate de iziile analizate sunt de grup" 1in pun t de (edere alitati( se remar ;8 ,undamentarea <tiin>i,i ;8 de iziile satis,a par>ial un ast,el de parametru alitati(+ ?n sensul ; (alori,i ; in,orma>ii rele(ante+ transmise operati( <i ?n antitatea soli itat; de de ident" A doua dimensiune a ,undament;rii <tiin>i,i e o onstituie apelarea unor metode <i te4ni i de izionale spe i,i e+ ,un >ie de tipul de iziei e urmeaz; a ,i adoptat;P din p; ate la ni i un e<alon organizatori nu se reg;se<te (reo metod; de izional; / ?n spe ial u ,undament matemati 5ELECTRE+ arborele de izional+ tabelul de izional et 7P \?mputerni irea[ de iziei+ respe ti( adoptarea a esteia de ;tre persoana sau grupul de persoane ;rora le este ir ums ris; ompeten>a ne esar;" La *"C" A"C"M"*" *"A"+ a east; erin>; este satis,; ut;+ ?n sensul ; atribu>iile+ autoritatea <i responsabilit;>ile ne esare impli ;rii ?n rezol(area de izional; a unor probleme ma6ore s-au reg;sit ?n (olumul <i stru tura soli itate de a esteaP integrarea de iziei ?n ansamblul de iziilor mi roe onomi e ne esit; stabilirea unui sau unor obie ti(5e7 de izionale are s; ,a ; parte din sistemul ategorial de obie ti(e al ,irmei+ e in lude8 obie ti(e ,undamentale+ deri(ate+ spe i,i e <i indi(iduale" C4iar da ; *"C" A"C"M"*" *"A" nu dispune de o strategieF politi ; detaliat;+ ?n are s; ,ie pre izate obie ti(ele+ modalit;>ile de realizare+ resurse+ termene+ et "+ se poate a,irma ; obie ti(ele urm;rite prin de iziile adoptate+ ontribuie la ?ndeplinirea misiunii ,irmeiP oportunitatea de iziei / erin>; e)primat; prin a eea ; ori e de izie trebuie adoptat; <i apli at; ?ntr-un inter(al de timp onsiderat optim+ atest; ; de iziile adoptate se ?n adreaz; ,oarte bine ?n a est parametruP ,ormularea orespunz;toare a de iziei 5 ompletitudinea de iziei7 re lam; posedarea+ de ;tre de izia adoptat;+ a unor parametri are s; o ,a ; ompre4ensibil;" :n ,elul a esta+ se reeaz; premisele ,a(orabile pentru apli area+ a<a um s-a dorit+ a de iziei" :n marea

Pagina 6" din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ma6oritate a azurilor+ pentru *"C" A"C"M"*" *"A" a east; erin>; este respe tat;+ ,ie are de izie a(=nd pre izate+ dire t sau indire t8 obie ti(ul de izionalP modalitatea de realizare a a estuiaP de identulP data adopt;riiP data apli ;riiP lo ul apli ;riiP responsabilul u apli area de iziei"

Pagina 6# din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0"Pun te ,orte e onomi e <i manageriale Pun te ,orte8 *itua>ie e onomi o,inan iar; de ansamblu poziti(;+ ?n sensul ; ,irma a ?nregistrat pro,it ?n perioada analizat; Termen de ompara>ie8 Realiz;rile ?nregistrate ?n anul pre edent Cauze8 realizarea de lu r;ri de alitate la pre>uri a esibileP moti(are ,oarte ridi at; a managementului de ni(el superior 5managerii sunt ?n a ela<i timp <i proprietarii ,irmei7P realizarea de in(estitii in mi6loa e ,i)e noi+ moderne+ per,ormanteP promo(area unui sistem de moti(are omple)P promo(area unui management dinami P e(olu>ia in,la>iei" Rentabilitatea ,irmei a ?nregistrat ni(eluri ridi ate 5ratele rentabilit;>ii a(=nd (alori u mult peste .'N7 Li 4iditatea <i sol(abilitatea patrimonial; ?n limitele normale 5li 4iditate supraunitar; <i sol(abilitate de peste Realiz;rile anului anterior <i situa>ia normal; dintr-o organiza>ie e onomi ; \s;n;toas;[ Ni(elul ?nregistrat ?n perioada de re,erin>; <i el onsiderat orespunz;tor pentru o ?ntreprindere" e(olu>iile poziti(e ?nregistrate de unii indi atori e onomi i 5pro,it+ et "7 asigurarea apa it;>ii de plat; a ,irmei" ob>inerea de pro,it ?n inter(alul analizatP e(olu>ia in,la>iei" re<terea otei de pia>; a ,irmeiP e(itarea on,li telor so iale" Impli a>ii8 se reeaz; ondi>ii pentru re<terea e onomi ; <i omer ial; a ,irmeiP se reeaz; ondi>ii pentru ?mbun;t;>irea imaginii pe pia>a intern;+ ?n po,ida intensi,i ;rii on uren>eiP se reeaz; ondi>ii pentru tre erea de la o abordare managerial; pe termen s urt la un management strategi "

Pagina 6$ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

&'N7 Aolosirea unui num;r ridi at de metode <i te4ni i manageriale 5?n po,ida unor limite metodologi e78 diagnosti area+ planul de a,a eri+ delegarea+ <"a"P preo up;ri pentru introdu erea managementului prin bugete si proie te Reg;sirea ma6orit;>ii a ti(it;>ilor ne esare realiz;rii obie ti(elor

Cerin>ele managementului <tiin>i,i

impli area a ti(; <i responsabil; a ondu erii de ni(el superior ?n promo(area <i utilizarea de instrumente manageriale e(oluateP intensi,i area on uren>ei na>ionale ?n domeniul onstru >iilor"

rearea premiselor manageriale pentru onsolidarea e onomi ; a ,irmeiP re<terea gradului de ,undamentare a de iziilor strategi e <i ta ti eP utilizarea mai bun; a timpului de mun ; al managerilor"

Cerin>ele impuse de ,un >ionarea ,irmei ?n ondi>iile e onomiei de pia>;"

orientarea managementului spre per,orman>;P intensi,i are on uren>ei ?n domeniul onstru >iilor"

rearea premiselor ne esare pentru promo(area unor sisteme organizatori e ,le)ibile+ dinami eP asigurarea unor ondi>ii de ordine+ dis iplin; <i rigurozitate" timp de r;spuns la modi,i ;rile mediului s urtP re<terea e,i ien>ei personalului TE*AP e(iden>a lar; a situa>iei ,irmei ?n ori e moment"

#rad ridi at de in,ormatizare a ,irmei

#radul de in,ormatizare al on uren>ei

media de (=rst; de 0& de ani a personalului de ondu ere reprezint; baza des 4iderii a estuia ;tre nou+ ;tre modernP ne esitatea re<terii (itezei de ob>inere a in,orma>iilor ?n (ederea adapt;rii =t mai rapide la mediu"

Pagina "% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

*tru tur; a personalului ,a(orabil;

Cerin>ele managementului <tiin>i,i

management al resurselor umane e,i ientP elemente moti(a>ionale atra ti(e pentru personalul u preg;tire superioar;P perspe ti(e lare ale so iet;>ii omer ialeP des 4iderea ;tre nou a marii ma6orit;>i a personalului"

grad mai ridi at de ,undamentare a de iziilorP (alori,i area su,i int; <i e,i ient; a unor rezer(e de ampli,i are a e,i ien>eiP ampli,i area 4eltuielilor de administra>ie 5regia de ?ntreprindere7+ a east; ampli,i are reg;sindu-se ?n sporuri orespunz;toare de (enituri <i rezultate e onomi e" asigurarea premiselor e onomi e ne esare ob>inerii de pro,it <i ale unor ni(eluri poziti(e ale ratelor rentabilit;>iiP promo(area unor elemente moti(a>ionale atra ti(e pentru salaria>i"

Respe tarea prin ipalelor orela>iilor dintre obie ti(e+ respe ti( rezultate ob>inute ?n perioada .'''-.''!

1inami a ?nregistrat; de i,ra de a,a eri+ ,ondul de salarii+ produ ti(itatea mun ii <i salariul mediu

dinami a as endent; a indi atorilor de (olum <i de e,i ien>;

C"Pun te *LA3E e onomi e <i manageriale Pun te slabe8 Cre<terea 4eltuielilor e) ep>ionale+ pana la !!+C&N din totalul 4eltuielilor la ni(elul anului .''! :nr;ut;>irea e,i ien>ei utiliz;rii a ti(elor ,i)e ?n Ni(elul realizat ?n anii anteriori dinami a as endet; a ?nzestr;rii u mi6loa e ,i)eP utilizarea ine,i ient; a ?nr;ut;>irea indi atorilor de rezultate ai *"C" A"C"M"*" *"A"P Termen de ompara>ie8 Ni(elul ?nregistrat ?n anii anteriori Cauze8 plata unor penalit;>i" Impli a>ii8 1iminuarea ratei de e,i ien>; a 4eltuielilor 5rata medie a 4eltuielilor7"

Pagina "1 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

toat; perioada analizat; E(olu>ia ,lu tuant; a unor indi atori unei situa>ii e onomi e onsiderate ,a(orabil; Lipsa unor strategii <i politi i realiste+ entrate pe studii de pia>;+ studii de diagnosti are <i pre(iziune ma roe onomi ; Ni(elul realizat al prin ipalilor e onomi i+ antitati(i <i de e,i ien>;" Cerin>ele managementului strategi

mi6loa elor ,i)eP e(olu>ia in,la>iei re uperarea (alorii lu r;rilor la terminarea a estora+ adeseori ,irma termin=nd lu r;ri p=n; la s,=r<itul unui an <i ?n as=nd ontra(aloarea a estora ?n anul urm;tor aten>ie mai redus; a ordat; e,e tu;rii de studii de pia>;P lipsa unui sistem ategorial de obie ti(e ?n are s; ,ie impli ate toate omponentele pro esuale <i stru turaleP a ti(it;>i de pre(izionare <i organizare managerial; de,i itare"

premise ne,a(orabile pentru onsolidarea e onomi ; a ,irmei" di,i ult;>i ?n onturarea (iitorului ,irmei prin ,ormularea unor strategii <i politi i 6udi ios ,undamentate

e onomi i+ pe ,ondul indi atori

asigurarea unei dimensiuni predominant opera>ionale a managementului ,irmeiP (alori,i area insu,i ient; a poten>ialului material <i umanP apare posibilitatea unor e(olu>ii ontradi torii ale ,irmeiP se ampli,i ; dimensiunea empiri ; a e)er it;rii pro eselor de management" asigurarea unei dimensiuni predominant opera>ionale a managementului ,irmeiP lipsa unor priorit;>i ?n abordarea de izional; <i opera>ional; a problemelor u are se on,runt; managerii de ni(el in,erior+ mediu <i superiorP

Lipsa unui sistem ategorial de obie ti(e ?n are s; ,ie impli ate toate omponentele pro esuale 5,un >iuni+ a ti(it;>i+ atribu>ii <i sar ini7 <i stru tural-

Cerin>ele <i e)igen>ele managementului <tiin>i,i

atitudinea ontradi torie ,a>; de management <i rolul s;u din partea personalului de ondu ere <i e)e u>ieP e)isten>a unor politi i moti(a>ionale are nu iau ?n onsiderare obie ti(ele <i gradul de realizare a a estora ?n a ordarea

Pagina "2 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

organizatori 5 ompartimente <i posturi7 1e,i ien>e metodologi e ?n on eperea <i ,un >ionarea sistemului de management+ a omponentelor sale si a implementarii managemenului prin proie te si bugete Metodologia de reproie tare a managementului ,irmei

re ompenselor b;ne<ti indi(idualeP onser(atorismul unei p;r>i a salaria>ilor" insu,i ienta unoa<tere a a estor aspe te metodologi e de ;tre ei impli a>i nemi6lo it ?n derularea unor ast,el de demersuriP e)isten>a altor priorit;>i ?n abordarea de izional; <i a >ional; a problemelor u are se on,runt; ,irma 5aspe tele manageriale ,iind tratate a au)iliare7P insu,i ienta delimitare <i dimensionare pro esual; a unor omponente stru turale ale ,irmei" lipsa unor do umente organizatori e ade (ate ?n a est domeniu 5des rierile de ,un >ii7P lipsa unui sistem ategorial de obie ti(e are s; \ oboare[ p=n; la ni(el de e)e utant"

ampli,i area ara terului empiri al managementului" e)isten>a unui sistem de management ine,i ient ?n ansamblul s;uP adaptarea di,i il; a ,irmei la erin>ele <i e)igen>ele pie>eiP e(olu>ii ontradi torii+ e onomi <i managerial"

1elimitarea <i dimensionarea pro esual; ne orespunz;toare a unor omponente stru turalorganizatori e 5 ompartimente+ ,un >ii+ posturi7

Cerin>ele <i e)igen>ele e onomiei de pia>; <i ale managementului <tiin>i,i

diminuarea e,i ien>ei derul;rii pro eselor de mun ;P apari>ia <i mani,estarea unor paralelisme ?n e)er itarea pro eselor de mun ;P grad redus de impli are ?n derularea pro eselor de e)e u>ieP se \alimentez;[ starea de on,uzie"

Pagina "3 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1imensionarea stru turalorganizatori ; <i uman; ne orespunz;toare a unor a ti(it;>i pre um pre(izionare+ marBeting <i organizarea managerial;

Cerin>ele <i e)igen>ele e onomiei de pia>; <i ale managementului <tiin>i,i

aten>ia prioritar; a ordat; produ >iei <i realiz;rii a esteiaP lipsa unui sistem ategorial de obie ti(eP moti(are insu,i ient a)at; pe ara teristi i de omple)itate+ gradualitate <i di,eren>iere"

greut;>i ?n ra ordarea la erin>ele e onomiei de pia>;P imprimarea unui ara ter predominant opera>ional managementuluiP e(olu>ii ontadi torii ale situa>iei e onomi o,inan iare <i manageriale ale ,irmei"

&"Re omand;ri strategi o / ta ti e de ampli,i are a poten>ialului de (iabilitate Etapa de diagosti are se ,inalizeaz; prin re omand;ri+ respe ti( modalit;>i de ampli,i are a poten>ialului de (iabilitatea e onomi ; <i managerial;" Este important a a este re omand;ri s; ,ie a)ate pe auzele are pro(oa ; dis,un >ionalit;>i 5pun tele slabe7+ ?n er =nd s; le atenueze sau elimine <i+ pe de alt; parte+ pe auzele generatoare de pun te ,orte+ ?n er =ndu-se ampli,i area a estora" Re omand;rile nu au un ara ter de izional+ ele onstituindu-se ?n suportul ,undament;rii <i adopt;rii de de izii e urm;res o mai bun; pozi>ionare a ,irmei ?ntr-un mediu onte)tual spe i,i <i o ampli,i are a ni(elului per,orman>elor a esteia 5e onomi e+ omer iale+ manageriale7" 1e asemenea+ re omand;rile trebuie s; (izeze toate domeniile de interes pentru ,irm;+ <i anume8 domeniul te4ni <i te4nologi + domeniul produ >iei propriu-zise+ domeniul omer ial+ e onomi <i el managerial" :n tabelul de mai 6os sunt e(iden>iate re omand;rile strategi o-ta ti e e (izeaz; ampli,i area poten>ialului de (iabilitate al *"C" A"C"M"*" *"A"" Re omandare8 Elaborarea de strategii <i politi i realiste+ entrate pe studii de Cauza a(ut; ?n (edere8 lipsa unor proie >ii strategi e <i ta ti e (eritabile Resurse8 Timp E,e te8 rearea premiselor e onomi e <i manageriale ne esare

Pagina " din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

diagnosti are+ studii de pia>; <i studii de prognoz;

utilizarea unui so,t pentru managementul de proie te de pre(izionare a osturilor si resurselor

pentru e,i ientizarea ,irmeiP (alori,i area mai bun; a ne esit;>ilor <i oportunit;>ilor mediului ambiant al ,irmei" asigurarea premiselor ,a(orabile pentru e)er itarea unui management per,ormant pre um <i pentru remodelarea elorlalte omponente manageriale apro)imanti ( !'' milioane lei+ 4eltuieli de 6ude at; ma6ore" re<terea gradului de li 4iditateP re<terea (itezei de rota>ie a a ti(elor ir ulanteP e(itarea pierderilor auzate de de(alorizarea monedei na>ionale <i de imobilizarea banilor" redu erea 4eltuielilor materiale"

:mbog;>irea <i modernizarea instrumentarului managerial prin unor sisteme+ metode+ te4ni i moderne de management Redu erea ni(elului rean>elor prin a >ionarea ?n 6ude at; a debitorilor restan>i

priorit;>ile a ordate problemelor urenteP delimitarea <i dimensionarea omponente pro esuale <i stru tural-organizatori e ni(elul ridi at al duratei de imobilizare al rean>elor

promo(area <i utilizarea ne orespunz;toare a unor

:nt;rirea ontrolului asupra modului um sunt gestionate resursele materiale si umane prin utilizarea so,tului Prima(era

lipsa unui ontrol e,i ientP atitudinea neresponsabil; a anga6a>ilor ,a>; de patrimoniul ,irmei 5datorit; lipsei de moti(are <i a mentalit;>ii7P dep;<irea normelor de onsum de,i ien>e ?n preg;tirea

Apro)imati ( !E''' $*1

Organizarea unor

0''' $*1

re<terea ni(elului

Pagina "! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ursuri de preg;tire ?n domeniul managementului 5metode <i te4ni i de management+ Prima(era+ reproie tarea sistemului de management+ et "7 :n 4eierea de ontra te u institute de spe ialitate ?n (ederea realiz;rii unor studii de diagnosti are <i de pia>; ne esare ,undament;rii

managerial; a elor are o up; posturi de ondu ereP ne unoa<terea instrumentarului de izional

si s oaterea din produ tie a unor anga6ati

alitati( al de iziilorP utilizarea instrumentarului de izional ?n ,undamentarea de iziilorP ?mbun;t;>irea omuni ;rii <i moti(;rii ?n adrul ,irmei" unoa<terea realit;>ilor pie>eiP unoa<terea st;rii reale e onomi o-,inan iare <i manageriale a *"C" A"C"M"*" *"A" re<terea gradului de realizare a obie ti(elor" re<terea ,le)ibilit;>ii stru turii organizatori eP orelarea mai bun; ?ntre erin>ele postului <i alit;>ile+ uno<tin>ele+ aptitudinile titularului de postP delimitarea <i dimensionarea mai riguroas; a a ti(it;>ilor <i ser(i iilor ompartimentelor <i posturilor" ?mbun;t;>irea a ti(it;>ii

aten>ia redus; a ordat; realiz;rii unor ast,el de studii

&'''-!'''' $*1

strategiei Reorganizarea ,irmei pe a entuarea on uren>ei baza entrelor de pro,it Reproie tarea do umentelor de ,ormalizare a stru turii organizatori e 5ROA+ organigram;+ ,i<e de post7 implementarea managementului prin bugete modi,i ;rile inter(enite ?n organizarea ,irmei <i are (or trebui re,le tate ?n a este do umente

Completarea atribu>iilor

lipsa unor atribu>ii a,erente

Pagina "6 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

organismelor de management parti ipati( <i ?n general a managerilor pentru a a operi toate ,un >iile managementului <i ,un >iunile ,irmei orespunz;tor ni(elului ierar4i la are se a,l; :n,iin>area unor noi ompartimente pre um8 - ompartimentul bugete ?n subordinea nemi6lo it; a dire torului e onomi - ompartimentul de ontrol ,inan iar de gestiune

e)er it;rii unor ,un >ii sau des,;<ur;rii unor a ti(it;>i din adrul ,un >iunilor ,irmei

des,;<urate de a este entre de de izie"

ine)isten>a sau insu,i ienta delimitare a a ti(it;>ilor respe ti(eP a entuarea ara terului de sistem des 4is adapti( al ,irmei+ generat; de a >iune mediului ambiant

Anga6area de nou personal TE*A

ob>inerea de in,orma>ii pre ise despre modul um ,un >ioneaz; ,irma"

Pagina "" din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ANALIZA 1IA#NO*TIC 1E *PECIALITATE A AIRMEI !"PREZENTAREA *I*TEM$L$I 1E MANA#EMENT PE PROIECT INAINTE 1E IMPLEMENTAREA PRIMAVERA Managementul de proie t era realizat la ni(elul santierului+ u usoare in,luente din partea departamentului te4ni si a elui de ontabilitate" A este in,luente onstau in 8 Realizarea unui gra,i pre(izionar de e)e utie into mit la in eputul lu rarii" A est gra,i a(ea un numar redus de a ti(itati+ grad ridi at de generalitate+ singura in,ormatie pe are o ,urniza a est gra,i era termenul de in 4eiere a lu rarilor" Analiza pre(izionara a resurselor+ a bugetului+ a as4-,lo9-ului lu rarii nu se realizaP de asemenea nu se on epea un buget limita pe a ti(itati sau un ne esar de ,orta de mun a" Trebuie retinut a aspra a estui gra,i nu se inter(enea + ni i pentru a tualizare sau pentru modi,i are in urma s 4imbarilor de proie t" Realizarea unui ,aza6 in azul lu rarilor de stru turi prin are se determinau i lurile de armare+ o,rare si betonare zilni aP ,iind ,oarte detaliate a este ,aza6e erau putin ,le)ibile+ intarzierea u o singura zi la unul din i lurile de mai sus ne esitau rea tualizarea ,aza6ului+ lu ru are rar se intampla" Realizarea unei ,oi u antiatile de materiale ne esare+ are nu erau prelu rate in sistemul de de(ize+ si de i nu se unoasteau antitatile de apro(izionat 5 antitati e ontin si pierderi7 sau ,orta de mun a ne esara pentru punerea a estor materiale in opera" *ingura e(identa a 4eltuielilor pe un obie ti( se a,la la ni(elul departamentului de ontabilitate+ ,ara a ,i detaliat pe a ti(itati in parte+ si de i rezultatele sur(enite in urma unei lu rari nu puteu ,i omparate u anumite standarde sau ,olosite in pro esul de o,ertare" Managementul de proie t era bazat in spe ial pe unostintele se,ului de santier+ are bineinteles a nu asigurau optimul in realizarea proie tului de onstru tiiP se intampla ,oarte des a o lu rare sa ,ie intarziata deoare e un material spe ial sau anumite e 4ipamente nu ,usesera omandate sau pur si simplu proie tantul nu daduse in a o solutie pentru o anumita problema" $rmarirea subantreprizelor era realizata la ni(elul santierului+ numai a pro ent realizat de lu rariP ast,el se pierdeau in,ormatii pretioase um ar ,i numarul de mun itori ,olositi+ produ ti(itati et ""+ in,ormatii e ar ,i putut ,i ,olosite in pro esul de nego iere a (iitoarelor ontra te"

Pagina "# din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

C4eltuielile+ (eniturile+ pro,itul unei lu rari erau e(idente numai la in 4eierea a esteia din datele din ontabilitateP nu se puteau pre(iziona a este in,ormatii deosebit de importante+ diminuand mult ontrolul asupra lu rarii de onstru tii"

." 1IAERENTELE INTRE MANA#EMENT$L 1E PROIECT INAINTE *I 1$PA IMPLEMENTAREA P0" 1i,erentele dintre managementul de proie t inainte si dupa implementarea pa 4etului de programe ZPrima(era Pro6e t Planner 0"'[ pot ,i intelese mai bine prin modul in are ele doua sisteme raspund intrebarilor ridi ate in ele doua mari ,aze ale managementului de proie t8 plani,i area si implementarea programarii 5gra,i ului7 monitorizarea gra,i ului si managerierea s 4imbarii

Pagina "$ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

plani,i area si implementarea programarii 5gra,i ului7 Intrebarea ]! 8 are este e 4ipa de proie t si um se (a imparti proie tul @ E 4ipa de proie t trebuie stabilita inainte de realizaraea gra,i ului plan" Aie are membru (a monitoriza subproie tul pentru are este responsabil+ atat din pun t Inainte de (edere al timpului at si al resurselor si bugetului" Nu e)ista o e 4ipa de proie t bine de,inita+ responsabilitatile nu erau lar determinate" Intrebarea ]. 8 ine (a determina duratele a ti(itatilor @ 1uratele a ti(itatilor sunt determinate de departamnetul te4ni in olaborare u departamentul de(ize-o,ertare" Ast,el+ departamentul te4ni (a determina antitatile de lu rari iar departamentul de(ize in ,un tie de a estea (a determina resursele ne esare" 1urata unei a ti(itati (a ,i ,un tie de resurse+ ,ront de lu ru si Inainte Inainte Inainte te4nologia apli ata" 1uratele a ti(itatilor erau determinate de departamnetul te4ni netinand ont de in,ormatii pre um numar de mun itori+ produ ti(itati+ ,ront de lu ru et "" Intrebarea ]0 8 ine (a 4otari modul in are (or ,i legate a ti(itatile @ Modul in are (or ,i legate a ti(itatile reprezinta de ,apt transpunerea pro esului te4nologi in gra,i " Legaturile in adrul unui subproie t sunt realizate de atre responsabilul a elui subproie t impreuna u se,ul de santier" Legaturile dintre subproie te se realizeaza de toata e 4ipa de proei t" #ra,i ul realizat in departamentul te4ni nu a(ea legaturi logi eP toate a ti(itatile erau onstranse in timp" Intrebarea ]C 8 adaugarea resurselor Adaugarea resurselor orespunzatoare ,ie arei a ti(itati se ,a e pe baza unui do ument emis de departamentul de(ize-o,ertare" In ar area a ti(itatilor se poate realiza automat printr-un program in,ormati sau manual+ responsabil pentru a est lu ru ,iind membrii e 4ipei de proie t" A ti(itatile din gra,i ul realizat la ni(elul departamentului te4ni nu erau in ar ate u resurse" Intrebarea ]& 8 resursele sunt suprain ar ate @ 1upa e toate a ti(itatile au ,ost in ar ate u resurse se tre e la determinarea ni(elului normal disponibil al ,ie arei resurse pre um si a elui ma)im disponibil" 1e asemenea se stabiles alendarele si preturile ,ie arei resurse" *e

Pagina #% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

tre e apoi la o analiza globala a resurselor importante pentru a determina da a anumite resurse sunt sau nu supraalo ate" A easta analiza se ,a e pe baza raportului 4istogramelor de resurse " In azul in are e)ista resurse supraalo ate Inainte se (a in er a o ni(elare manuala sau una automata" Nu se realiza o analiza a alo arii resurselor" #ra,i ul nu tinea ont de e)istenta unor supraalo ari+ onsiderandu-se a ori e resurse e)ista in antitati nelimitate" Intrebarea ]E 8 are este ni(elul osturilor @ Pentru analiza osturilor se poate ,olosi o 4istograma a osturilor pe ,ie are proie t in parte at si pe total" Ast,el+ se (a unoaste e,ortul (alori e trebuie ,a ut pentru realizarea proie tului" #ra,i ul initial de(ine gra,i tinta pentru (iitoarele a tualizari" Prin ompararea osturilor realizate u ele din proie tul Inainte Inainte Inainte tinta se pot stabilii di,erite ai de abordare in (iitor" Pre(izionarea osturilor se ,a ea rare ori in departamentul de(ize-o,ertare+ si atun i and se ,a ea ni(elul de detaliere era mult redus" Intrebarea ]2 8 e)ista alte metode de alo are a resurselor @ In Prima(era Pro6e t Planner se pot rea di,erite s enarii pentru alo area de resurseP dintre a estea se pot enumera 8 alo area resurselor pe datele ele mai de(reme sau ele mai tarzii ni(elarea manuala a anumitor resurse ni(elarea automata Toate a este s enarii se pot rula si ompara ,oarte usor+ a6utand e 4ipa de proie t in luarea elor mai bune de izii" Nea(and un gra,i in ar at u resurse nu se puteau realiza ast,el de s enarii" Modalitatile de alo are a resurselor erau luate in timp real la ni(elul santierului" Intrebarea ]L 8 s 4imbarea alendarului de lu ru nu du e la o redu ere semni,i ati(a a * enarii de redu ere a duratei proie tului um ar ,i s 4imbarea alendarului de lu ru prin alo area sambetelor a zile de mun a sunt ,oarte usor de realizat in Prima(era" *e lua in al ul un singur alendar de lu ru / & zile pe saptamana" *ambetele erau onsiderate a rezer(a de timp pentru santier" Intrebarea ]% 8 (eri,i area as4-,lo9-ului 1eterminarea as4-,lo9-ului este o in,ormatie esentiala atat pentru managerul de proie t at si pentru managementul superior al ,irmei" *e pot ompara ast,el

duratei @

Pagina #1 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4eltuielile pe datele ele mai de(reme+ pe datele ele mai tarzii si pe gra,i ul tinta+ pentru un singur ont de 4eltuieli sau pentru tot proie tul+ si se poate alege Inainte (arianta optima atat pentru ,irma at si pentru proie t" Plani,i area as4-,lo9-ului la ni(elul santierului era realizata de atre managementul superior al ,irmei u a6utorul ontabilitatii prin managementul ontra telor" Intrebarea ]!' 8 s enariul ales este el mai e,i ient @ Este oare s enariul ales el mai e,i ient @ P0 poate a6uta e 4ipa de proie t sa reeze mai multe s enarii prin are sa redu a durata de realizare a proie tului si sa realizeze o alo are e,i ienta a resurselor" Iata ate(a din a este ai 8 identi,i area a ti(itatilor de pe drumul riti si redu erea duratei a estora prin supraalo area de resurseP rearan6area se (entelor de a ti(itati prin s 4imbarea unor pro ese te4nologi e sau s 4imbari de solutii re(izuirea limitelor normale si ma)imale ale resurselor si alo area unor a ti(itati de resurse substituibile Inainte adaugarea unor urbe de onsum a resurselor Inainte de implementarea P0 nu se realizau s enarii de a est tipP singurele modi,i ari posibile erau ele sur(enite in urma unor s 4imbari de solutii"

Pagina #2 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

monitoRizarea gra,i ului si manageRIEREA s 4ibarii Intrebarea ]! 8 Este progresul proie tului on,orm planului @ Compararea progresului u planul original este ea mai buna ale de a sti da a proie tul se des,asoara on,orm programarii" Trebuie sa-ti poti da seama de zonele e pot ridi a probleme+ inainte a a estea sa intarzie data de s,arsit a proie tului" P0 permite (izualizarea unui gra,i bare e ompara progresul a tual u un proie t target" Ast,el+ u a6utorul unei linii de progres se poate obser(a u Inainte usurinta da a proie tul este intarziat sau in a(ans" *e realiza la ni(elul departamentului te4ni un gra,i general de e)e utie+ gra,i e era di,uzat santierului" Asupra a estui gra,i rareori se inter(enea pentru a ,a e o a tualizare sau o modi,i are" 1e i+ ompararea progresului u gra,i ul se ,a ea prin prisma datei de ,inal a lu rarii+ bineinteles in mod gresit" Intrebarea ]. 8 Care este statutul a ti(itatilor riti e sau aproape riti e@ A ti(itatile riti e determina durata proie tului+ pentru a da a ele nu in ep si se termina on,orm planului data de ,inal (a ,i intarziata" Pentru o analiza ,a ila se pot sele ta si ,iltra a ti(itatile are au o rezer(a de timp mai mi a de & zile" A estea se pot (izualiza apoi sau in gra,i ul bare sau intr-un gra,i PERT u Inainte s ara timpului" 1atorita numarului mi de a ti(itati+ si neutilizarea legaturilor logi e adeseori gra,i ul nu prezenta un drum riti " #ra,i ul era realizat sau manual sau in Mi roso,t Pro6e t dar ,ara unostinte de managementul proie telor" Analiza drumului riti se realiza empiri la ni(elul santierului+ bazandu-se in spe ial pe unostintele se,ului de santier si al dire torului de produ tie 5in el mai bun az7"

Intrebarea ]0 8 Care sunt relatiile dintre grupurile de a tiVitati @ 1e ele mai multe ori este ,olositor sa se re(ada logi ul unui grup de a ti(itati" $n gra,i PERT in are se (or ,iltra doar a ti(itatile dintr-un grup pare a ,i roit pentru asta" Cantitati suplimentare de timp pot ,i obtinute prin s 4imbarea unor

Pagina #3 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Inainte Intrebarea ]C 8CE a ti(itati (or in epe urmatoare @

pro ese te4nologi e pe par ursul proie tului" A ti(itatea de optimizare a timpului se realiza de ele mai multe ori la ni(elul santierului" Ast,el solutii de modi,i are a programului erau luate dire t la ,ata lo ului+ ,ara a e)ista un ,eed-ba B orespunzator" 1e i+ ori e a(ans realizat era pierdut la prima data ,i)a de apro(izionare u resurse materiale sau e 4ipamente" Pri(ind in (iitor+ te poate pregatii pentru e(enimentele u (or urma8 a 4izitionari de resurse+ ontra tare de subantrepriza+ et ""Ast,el+ se poate realiza un raport de tip bare+ in are se (or sele ta a ti(itatile e (or in epe in perioada de interes 5perioada e depinde de marimea proie tuluiP in general !-0 resurse at si numele responsabilului ,ie arei a ti(itati"

in perioada luni7" $n asemenea raport poate ontine 4istogramele elor mai importante

Inainte

Responsabilitatea era reionata la in eputul proie tului+ dar e)ista o in ompatibilitate intre a ti(itatile din sediu si ele din santier" Intotdeaua e)istau intarzieri determinate de apro(izionare si sub ontra tari" Intrebarea ]& 8 Cand se (a in 4eia proie tul @ Atat lientii at si managerii dores sa unoas a data de in 4eiere a proie tului" *e poate realiza ast,el un gra,i bare u a ti(itatile sumarizate e (a prezenta nu numai data de ,inis4 globala i si data de ,inis4 a ,ie arui subproie t+ pro entul de realizare si durata ramasa" 1ata de ,inal a unui proie t nu era unos uta ni iodata u e)a titateP a easta se putea estima u o mar6a de eroare am de .-0 saptamani din momentul in are se a6ungea la ^ din timp" Intrebarea ]E 8 Cine este impli at in pro esul de apro(izionare si a 4izitionare @ Realizarea unui raport are sa s oata in e(identa responsabilitatile este intotdeauna ,olositor si 4iar indispensabil pentru sedintele periodi e" Raportul (a arata antitatea de resurse e trebuies apro(izionate+ data si responabilul" Nee)istenta unor rapoarte de a est gen+ du ea la intarzieri in adrul proie tului datorate apro(izionarii tarzii u resurse materiale sau e 4ipamente"

Inainte

Inainte

Pagina # din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Intrebarea ]2 8 *unt destui oamEni pentru a du e la bun s,arsit proie tul @ Intotdeauna trebuie (eri,i at planul de resurse+ pentru a determina da a resursele sunt su,i iente pentru a du e la bun s,arsit proie tul" Mistogramele de resurse impreuna u programul de ni(elare sunt un a6utor important al managerului de Inainte proie te" Nu se realizau ni i un ,el de plani,i ari de resurse sau rapoarte de a est gen"

Intrebarea ]L 8 C4eltuielile se des,asoara on,orm planului @ Identi,i area a at de multi bani s-au 4eltuit sau at de repede+ este o in,ormatie esentiala atat pentru managerul de proie t at si pentru managementul superior al ,irmei" *e pot ompara ast,el 4eltuielile pe datele ele mai de(reme+ pe datele ele mai tarzii si pe gra,i ul tinta+ pentru un singur ont de 4eltuieli sau pentru tot proie tul+ si se poate alege (arianta optima atat pentru ,irma at si pentru Inainte Inainte Inainte proie t" Plani,i area 4eltuielilor la ni(elul unui santier se ,a ea de atre managementul superior u a6utorul ontabilitatii" Mar6a de eroare era ,oarte ridi ata" Intrebarea ]% 8 $nde este 4eltuit bugetul @ Cand a(eti ne(oie de o monitorizare a 4eltuielilor din proie t+ un raport detaliat al osturilor din proie t poate arata unde se du toti banii" *e poate identi,i a ast,el 4eltuiala la zi+ pro entul de realizare+ 4eltuiala in perioada urenta+ estimarea la terminarea lu rarii si di,erenta ,ata de target pentru ,ie are a ti(itate " Asemenea rapoarte nu se puteau realiza in ontabilitate" *e putea into mi un raport general la s,arsitul lu rarii" Intrebarea ]!' 8 Ce (om ,a e in ontinuare @ 1upa realizarea rapoartelor prezentate mai sus este imperati( realizarea unei sedinte u toti ,a torii impli ati in proie t si dis utarea tuturor problemelor spre gasirea de solutii" *e re omanda implementarea so,tului Prima(era Pro6e t Planner ___

Pagina #! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina #6 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0" Pun te ,orte F pun te slabe ale utilizarii pa 4etului de programe p0 P$NCTE AORTE Pun te ,orte8 Capa itatea de a gestiona proie te omple)e in timp real Termen de ompara>ie8 Managementul de proie t ,olosit inainte de implementarea Prima(era Pro6e t Planner Cauze8 entralizarea tuturor in,ormatiilor despre proie t intr-un mediu organizat realizarea unui gra,i plan atrage dupa sine analiza proie tului in ele mai mi i detalii moti(area ,oarte ridi ata a personalului impli at prin e)istenta re ompenselor membrilor e 4ipei de proie t si prin rezultatele obtinute" 1eterminarea lara a responsabilitatilor si obie ti(elor tuturor membrilor Capa itatea de a urmarii osturile la un ni(el ,oarte detaliat in timp real Managementul de proie t ,olosit inainte de implementarea Prima(era Pro6e t Planner e 4ipei de proie t modi,i area sistemului in,ormational e permite urmarirea osturilor in timp real analiza detaliata a osturilor in etapa premergatoare in eperii proie tului+ analiza impusa de ,aza de plani,i are apa itatea de a gestiona bugetele proie telor omple)e sto area si analiza dupa ,inalul proie telor a per,ormantelor si utilizarea a estora atat in pro esul de o,ertare at si in el de plani,i are a (iitoarelor proie te determinarea unor Impli a>ii8 resterea pro,itabilitatii si i,rei de a,a eri deoare e se pot ontra ta proie te omple)e ,ara ris uri ,oarte mari se reeaz; ondi>ii pentru tre erea la o abordare mai organizata a ,ie arui proie t managementul superior se degre(eaza de anumite ,un tii de ondu ere a proie telor si se pot on entra asupra gasirii de noi ontra te

Pagina #" din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

indi atori pretiosi pre um produ ti(itatea mun ii+ onsumul spe i,i et "" indi atori e trebuie sa se in adreze in anumite standarde anti iparea din timp a unei posibile depasiri a Capa itatea de a realiza s enarii Managementul de proie t ,olosit inainte de implementarea Prima(era Pro6e t Planner noutatea adusa de apa itatea so,tului de a rea s enarii posibilitatea realizarii unor s enarii de redu ere a timpului sau de ni(elare a resurselor intr-un timp ,oarte s urt bugetului posibilitatea de a analiza di,eritele modalitati de a tiune si a impli atiilor a estora asupra bugetului de timp si bani apa itatea managerului de proie t de a raspunde intrun timp ,oarte s urt di,eritelor probleme aparute pe par ursul Capa itatea de a alo a orespunzator resursele si de a gestiona 4eltuielile Managementul de proie t ,olosit inainte de implementarea Prima(era Pro6e t Planner e)istenta mai multor metode de alo are a resurselor si a osturilor e)istenta elui mai dez(oltat algoritm de ni(elare a alo arii resurselor posibilitatea alo arii urbelor de in ar are a resurselor apa itatea de a primii rapoarte edi,i atoare in ori e moment al lu rarii derularii proie tului redu erea onsumului de resurse+ impli it a 4eltuielilor programarea 6udi ioasa a onsumurilor si a 4eltuielilor

Pagina ## din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Centralizarea in,ormatiilor despre proie t

Cir uitul in,ormational inainte de implemetarea P0

apa itatea programului de a sto a si gestiona nu numai date ele troni e legate de timp si ost i si date legate de te4nologia apli ata um ar ,i planuri si do umete te)t" posibilitatea utilizatorilor de a a esa ori e in,ormatie intr-un timp ,oarte s urt+ ,ara a mai ,i ne(oiti sa apeleze la olegiP bineinteles a(and ni(elul de se uritate ade (at

rearea unor ,lu)uri si ir uite in,ormationale mult mai rapide

P$NCTE slabe Pun te slabe8 Cresterea numarului de personal ali,i at in ,olosirea sistemului P0 Termen de ompara>ie8 Managementul de proie t ,olosit inainte de implementarea Prima(era Pro6e t Planner Cresterea omple)itatii sistemului in,ormational *istemul in,ormational inainte de implementarea Prima(era Pro6e t Planner resterea numarului de do umente e trebuie into mit ne esitatea trans,erului de date in ,ormat ele troni din santier atre sediu pentru a grabi prelu rarea datelor Cauze8 resterea (olumului de mun a mai ales in domeniul managementului de proie t Impli a>ii8 resterea 4eltuielilor salariale a,erente personalului TE*A osturi u pregatirea unor anga6ati in utilizarea P0 reproie tarea sistemului in,ormational probabilitatea mai ridi ata de aparitie a unor probleme la ni(elul santierelor

Pagina #$ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Costuri destul de ridi ate

Alte programe de Pro6e t Management

ostul unei statii de lu ru se ridi a la C''' $*1 ostul pregatirii unui anga6at in ,olosirea P0 / C&' $*1 ostul suportului te4ni 8 2'' $*1F an

nu toate ,irmele e gestioneaza proie te isi pot permite sa implementeze sitemul P0

Pagina $% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

RECOMAN1ARI *e re omanda implementarea pa 4etului de programe Prima(era Pro6e t Planner in ,irme e orespund urmatoarei des rieri 8 ,irma are are a obie t prin ipal de a ti(itate e)e utarea unor proie te omple)e+ um ar ,i ele din domeniul onstru tiilor+ industriei sau elaborarii de programe in,ormati e ,irma de dimenisuni mi6lo ii sau mari are sa poata sustine pro esul de implementare prin resursele umane si banesti alo ate alitatea resurselor umane este ,oarte importantaP ele trebuie sa indeplineas a urmatoarele onditii 8 des 4idere atre nou+ apa itatea de a in(ata sa lu reze u un pa 4et nou de programe+ moti(area si apa itatea de a lu ra in e 4ipa" $ltimul aspe t este e)trem de important pentru a implementarea sa se des,asoare u usurinta" ,irme are sa aiba un sistem in,ormati bine pus la pun t 5 al ulatoare per,ormante+ retea+ legatura internet et ""7 Inainte de implementarea P0+ parti ipantii trebuie sa inteleaga pro esele impli ate in managmentul proie telor si re omandarile are sa a6ute la usurarea implementarii so,tului+ e in ,inal (a a6uta in atingerea obie ti(elor ,irmei"

Pagina $1 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

*T$1I$ 1E CAZ PRIVINd PRO#RAMAREA+ EIEC$TIA si urmarirea lu rarii Motel ontinental nord -ibis u P0 !"Prezentarea proie tului Capa itatea de a oordona proie te omple)e+ de a nego ia standardele unor re>ele 4oteliere interna>ionale u erin>ele rom=ne<ti+ sunt alit;>i indispensabile unui antreprenor general al unei mari in(esti>ii" A easta per,orman>; a ,ost de6a atins; <i ?n Rom=nia de ACM* ?n azul re on(ersiei 4otelului Nord+ are a de(enit parte din lan>ul Continental+ operator ,iind prestigiosul grup 4otelier ACCOR-I3I*"

1ate de identi,i are a lu rarii proprietar 8 *"C" CONTINENTAL *"A" denumire proie t 8 Motel Continental Nord / MO1ERNIZARE *I ALINIERE LA *TAN1AR1$L I3I*-ACCOR destinatia 8 omple) 4otelier ategoria 0 stele

CON*I1ERENTE C$ CARACTER #ENERAL Motelul+ pus in ,un tiune in anul !%E% este dispus pe 0 ni(ele si are o apa itate de .E& de amere" Ca dotari+ 4otelul dispune de un salon restaurant de !'' de lo uri+ salon mi de6un u C' lo uri+ bar de zi+ bar de noapte+ spatii omer iale+ doua sali de onsiliu et "" 1e la data punerii in ,un tiune si pana la data in eperii lu rarii s-a e,e tuat o singura reparatie apitala in !%%! pentru onsolidarea eta6elor superioare" 1e atun i 4otelul a ramas ne,olosit" *C CONTINENTAL *A pre(ede realizarea unui program de in(estitii pentru

Pagina $2 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

modernizarea 4otelului+ u s opul asigurarii gradului de siguranta+ a standardului de on,ort si a ,a ilitatilor orespunzatoare 4otelurilor de 0 stele+ on,orm standardului I3I*" Regimul 6uridi al proprietatii 8 atat ansamblul onstruit at si terenul a,erent se a,la in proprietatea *C CONTINENTAL *A Cara teristi i geote4ni e 8 1in studiul geote4ni rezulta a terenul pe are se a,la amplasat 4otelul este o argila galbena pu,oasa" In adrarea seismi a 8 in on,ormitate u normati(ele in (igoare zona seismi a in are se a,la 4otelul este de grad C " Zona limati a si eoliana 8 on,orm standardelor amplasamentul se in adreaza in zona eoliana 3+ zona limati a 3 iar zona de zapada este C" Categoria de importanta a ladirii 8 dpd( ,un tional ladirea se lasi,i a in ategoria C normala" CARACTERI*TICILE A$NCTIONALE Re,un tionalizarea omple)ului a a(ut la baza urmatoarele elemente 8 onstru tia e)istenta+ rezol(ata ,un tional prin proie tul initial u multa laritate+ bene,i iind de spatii generoase+ u ,le)ibilitate mare+ are au permis o remodelare a a estora ,ara inter(entii importante tema de proie tare into mita de proprietar si proie tant+ a(and a s op ridi area gradului de siguranta a 4otelului" Marirea numarului de ser(i ii o,erite si redimensionarea lor in ,un tie de ne esitatile a tuale+ ridi area gradului de on,ort prin modernizarea ,inisa6elor+ a instalatiilor si a dotarilorP rete4nologizarea ane)elor te4ni e si dotarea a estora u e 4ipamente moderne+ lu ru e a permis restrangerea lor in bene,i iul spatiilor destinate publi ului" $rmarind a modernizarea omple)ului sa se ,a a u inter(entii minime+ pastrand distributia a tuala a ,un tiunilor prin ipale si respe tand plasti a si (olumetria generala a ansamblului+ proie tul propune dispunerea ,un tiunilor pe ni(ele 8 subsol 8 spatii te4ni e+ ateliere de intretinere si spatii de depozitare parter 8 a es 4otel+ zona re eptie+ restaurant+ bar de zi+ ane)e 5birouri+ asierie+ (estiare si grupuri sanitare 7+ spatii omer iale+ o,etarie+ bu atarie

Pagina $3 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

mezanin 8 . sali multi,un tionale 5salon ! / C' lo uri+ salon . / %& lo uri 7 dotate u spatii de depozitare si abine pentru tradu ere simultana" Eta6 !-2 8 ,ie are ni(el uprinde 0. de amere+ C apartamente+ zona ser(i ii Eta6 L 8 spatii te4ni e CARACTERI*TICI TEMNICE regim de inaltime 8 subsol te4ni + parter+ mezanin si L ni(ele aria onstruita 8 aria des,asurata 8 a !"2.0 mp a !E".C' mp

*tru tura de rezistenta 8 Con eputa prin proie tul initial a o str tura pe adre+ a easta a permis remodelarea spatiilor ,ara masuri spe iale din pun t de (edere stru tural" Cu toate a estea+ dorind sa imbunatateas a siguranta stru turala a onstru tiei+ proprietarul a omandat e)pertizarea ansamblului+ e)pertiza elaborata de PROIECT *"A" Con luziile e)pertizei+ into mita pe baza normati(ului P !''F%.+ au ondus la ne esitatea elaborarii unui proie t de onsolidare" Proie tul propune onsolidarea stru turii de rezistenta la subsol+ parter si mezanin"

In 4ideri 8 In 4iderile+ e)istente in ea mai mare parte+ sunt din aramida e,i ienta de 0' m" grosime" Proie tul pre(ede de asemeni inlo uirea tamplariei metali e si a elei din lemn 5dubla- uplata7 u tamplarie de aluminiu u rupere de punte termi a+ pre(azuta u geam termopan" In anumite zone ale ,atadei+ proie tul pre(ede tamplarie in sistemul perete ortina u geam termopan" A operis 8 Realizata prin proie tul initial in terasa si a(and in (edere a modi,i arile propuse nu ne esita plansee noi+ a operisul propus este tot in sistem terasa+ mentinand a eleasi pante+ pun te de s urgere si sistem de e(a uare a apelor plu(iale" Compartimente interioare 8 Proie tul pre(ede pastrarea ompartimentelor e)istente din zidarie de 2+& m+ !.+& m si .& m / a olo unde a estea nu au su,erit modi,i ari si realizarea de ompartimentari noi din zidarie de aramida de !.+& m si .& m dupa az+ si ompartimentari usoare in te4nologie spe i,i a de g4ips / arton"

Pagina $ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Tamplarie interioara 8 In ,un tie de destinatia spatiilor+ proie tul pre(ede dotarea a estora u usi pline ,urniruite pe o(or de brad+ usi elulare ,urniruite si usi metali e la spatiile te4ni e" Ainisa6e interioare 8 Proie tul pre(ede realizarea unor ,inisa6e de buna alitate are sa on,ere un aspe t agreabil interioarelor si are sa asigure o buna omportare la uzura" Ainisa6e e)terioare 8 Pastrand imaginea de ansamblu a 4otelului+ proie tul propune inlo uirea ,inisa6elor e)terioare deteriorate u ,inisa6e de buna alitate si durabile in timp / pla a6e erami e si din piatra naturala+ (opsitorii la(abile" Lu rarea a ,ost ompusa din doua etape 8 etapa I 8 onsolidarea subsolului+ parterului si mezaninului" etapa II 8 ompartimentari+ ,inisa6e si instalatii la interior si sistematizare (erti ala la e)terior" Termenul pentru etapa I a ,ost de ! an iar pentru etapa a II-a de % luni" Contra tul pre(edea penalitati de 0''' $*1Fzi in oglinda+ pentru depasirea termenului ,inal" ."Pro esul de plani,i are si ontrol Pro esul de plani,i are si ontrol se realizeaza in mai multe etape" A este nu sunt uni(ersale si pot ,i di,erite de la proie t la proie t sau de la ,irma la ,irma" Pentru lu rarea prezentata in a est apitol+ at si pentru ori e alta lu rare e)e utata de ,irma ACM* etapele general (alabile pot ,i grupate in doua ,aze dupa um urmeaza 8 Aaza de Plani,i are Etapa alitati(; 5Planning7 *tabilirea obie ti(elor proie tului *tabilirea stru turii proie tului 5proie t elementarFgrup de proie te7 1e,inirea stru turii de organizare a in,orma>ilor+ utiliz=nd riteriile de des ompunere a proie telor *tabilirea ni(elului de detaliu a a ti(it;>ilor 1e,inirea listei de a ti(it;>i+ a duratelor lor <i a resurselor e (or parti ipa la realizarea lor

Pagina $! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

*tabilirea rela>iilor de a estora

ondi>ionare dintre a ti(it;>i+ pe baza logi ii des,;<ur;rii

Etapa Cantitati(; 5* 4eduling7 Analiza ?n timp prin al ulul plani,i ;rii proie tului *tabilirea erin>elor pri(ind onstr=ngerile de la ni(elul a ti(it;>ilor+ a alendarelor <i impunerea datei de ?n 4eiere a proie tului Elaborarea de s enarii pri(ind redu erea duratei proie tului ?n s opul elimin;rii rezer(elor totale negati(e <i ?n adr;rii a estuia ?n termenele ontra tate Analiza resurselor <i osturilor Elaborarea de s enarii ?n (ederea elimin;rii st;rii de supra?n ;r are a resurselor *tabilirea proie tului >int; 5de re,erin>;7 Aaza de Control este ompusa din urmatoarele etape 8 $rm;rirea proie tului A tualizarea proie tului Cal ulul plani,i ;rii la noua dat; de analiz; Analiza omparati(; dintre proie tul urent <i proie tul >int; <i luarea de de izii are s; permit; p;strarea proie tului ?n timp <i buget" Replani,i area restului de realizat

Pagina $6 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0"AAZA 1E PLANIAICARE / etapa alitati(a Aaza de plani,i are reprezinta analiza si do umentarea asupra a eea e trebuie realizat 8 de,inirea si oordonarea anumitor a ti(itati spe i,i e+ pregatirea programului de lu ru+ alo area de resurse si rearea unui buget a eptabil" Aaza de plani,i are poate ,i impartit in doua etape8 etapa alitati(a / plani,ia area propriu-zisa - si etapa antitati(a+ e se bazeaza pe rezultatele etapei anterioare si are a obie ti( obtinerea unui optim" 0"! *TA3ILIREA O3IECTIVELOR PROIECT$L$I Obie ti(ul proie tului Motel Continental Nord / I3I*-ACCOR a(ea urmatoarele trei dimenisuni 8 dimensiunea (alori a8 in adrarea in bugetul ontra tual si obtinerea unui pro,it de el putin !."& N 5in lusi( a operirea a 0&N din 4eltuielile indire te7P dimensiunea temporala8 in adrarea intr-un termen de L luni+ u o luna mai putin de at termenul ontra tual"P dimensiunea alitati(a8 in adrarea si nego ierea standardelor I3I*-ACCOR+ in adrarea in normati(ele romanesti si in adrarea in standardele ContinentalP Obie ti(ul ,iind reionat de atre managementul superior al ,irmei ACM*+ urmeaza determinarea e 4ipei de proie t" Cum ,irma ACM* are o stru ura organizatori a de tip matri eal+ membrii e 4ipei de proie t (or ,i dublu sbordonati8 atat managerului de proie t at si superiorului ,un tional" Aiind un proie t important al ,irmei au ,ost impli ati in e 4ipa de proie t atat dire torul general at si dire torii de produ tie si te4ni " Managerul de proie t a ,ost sele tat din departamentul te4ni a(and in subordine toata e 4ipa de proie t in lusi( relatia u proie tantul+ insa relatia u bene,i iarul a ,ost super(izata de atre dire torul general" Organigrama e 4ipei de proie t este prezentata mai 6os+ ampurile in gri ,iind relatii e)terioare ,irmei ACM*" E 4ipa e,e ti(a de proie t este reprezentata prin ampurile galbene

Pagina $" din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

O R . A N I. R A / A E C H IP E I D E P R O IE C T D #& e ) ! , & . e - e & % R e * & e 0 e - ! % - ! 1 e - e 2#) #% &

/ % - % 9 e & P & , #e ) ! D #& e ) ! , & C % #! % ! e R e * & e 0 e - ! % - ! P & , #e ) ! % & e

C 3

D #& e ) ! , & P & , 7 " ) ! #e

D #& e ) ! , & T e h - #)

S e 2 S % - ! #e & P S / S e 2 S % - ! #e & E ! % 4e 1 5 8 R e + * , - + % 6 # F % !% 7 e R e + * , - + % 6 # + #+ ! e $ % ! #0 % & e 8 e & ! #) % %

S e 2 7 #e ) ! #e ) , - + ! & " ) ! ##

S e 2 7 #& e ) ! #e #- + ! % % ! ##

R e + * . F #- #+ % 4e R e + * . S " 6 % - ! & e * & #0 e

R e + * . I - + ! % % ! ## R e + * . S " 6 % - ! & e * &#0 e

0". *tabilirea stru turii proie tului *tru tura proie tului s-a stabilit prin prisma subproie telor+ adi a a di tionarelor odurilor de proie t" Ast,el+ proie tul a ,ost impartit in & subproie te 8 Proie tul a ti(itatilor de onstru tii si instalatii pe ni(elele8 parter+ subsol si mezanin Proie tul a ti(itatilor de onstru tii si instalatii pe ni(elele !-L Proie tul a ti(itatilor de onstru tie a ,atadelor Proie tul a ti(itatilor a,erente sistematizarii (erti ale Proie tul a ti(iatilor globale um ar ,i el de instalare a e 4ipamentelor

0"0 1e,inirea stru turii de organizare a in,orma>ilor+ utiliz=nd des ompunere a proie telor

riteriile de

1e asemenea au ,ost de,inite si oduri de a ti(itate e sunt prezentate in tabelul urmator8 RE*P ! . Constru tii Constru tii Compartimentari #estionare si Ainisa6e *ubantreprize

Pagina $# din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0 C Instalatii - #est" E 4ipamente si *ubantreprize ETAJ E & C 0 . ! 2 L M T 3 P A R Z I Plat,orme Plat,orme Eta6 Eta6 Eta6 Eta6 Eta6 Eta6 Eta6 Eta6 Mezanin Parter *ubsol *ubantreprize Aatade E)t" E)t" Etapa Etapa ! . ParterRMezanin R Mezanin E & C 0 . ! 2 L

Instalatii

Instalatii si montare e 4ipament ECM . 0 L 1 A I Edi on 51rumuri *C ACM* RomConstru t As ensorul Mariante) Condem si Plat,orme7 Istrita *A

Instalatii #rup C

Pagina $$ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ZONA ! . E A # #lobale Parter+ *ubsol Eta6 si Mezanin !-L E)terioare Aatade

0"C *tabilirea ni(elului de detaliu a a ti(it;>ilor Managementul superior a 4otarat impreuna u e 4ipa de asistenta TOTAL*OAT un ni(el de detaliere de ma)im .'' a ti(itati si 0'' resurse" Proie tul ontine !L' de a ti(itati si .0C de resurse independente dintre are 8 .' resurse manopera !E' resurse materiale 02 resurse utila6e !2 resurse de natura indire ta 5salarii Tesa+ amortizari+ et ""7 Ni(elul de detaliere poate ,i onsiderat orespunzator deoare e un ni(el de detaliere mai ridi at ar ,i impli at mai multe resurse umane in des,asurarea proie tului iar unul mai s azut nu ar ,i o,erit posibilitatea unui ontrol riguros" 0"& 1e,inirea listei de a ti(it;>i+ a duratelor lor <i a resurselor e (or parti ipa la realizarea lor Lista de a ti(itati a ,ost de,inita de atre departamentul te4ni + pre um si antitatile de lu rari a,erente a estora" Resursele e parti ipa la realizarea a ti(itatilor au ,ost prelu rate de atre departamentul de(izeFo,ertare iar introdu erea a estora in Prima(era a ,ost ,a uta manual tot de atre departamentul te4ni " *-a realizat ast,el un pro es de ,iltrare a a estor resure prin determinarea (alorii in raport u (aloarea a ti(itatii" Cele are reprezentau mai putin de &N se onsiderau negli6abile si erau introduse a buget (alori " Preturile resurselor au ,ost luate ,ie de la departamentul apro(izionare ,ie de la departamentul ontabilitate sau departamentul de marBeting" Limita normala e)istenta si

Pagina 1%% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

limata ma)ima a ,ie arei resursa a ,ost determinata de atre departamentul resurse umane / pentru resursele de tip manopera si de atre departamentul apro(izionare / pentru resurese de tip utila6" Resursele de tip materiale se onsidera nelimitate+ pentru a o lipsa a a estora ar determina o intrerupere a a ti(itatii ,ara posibilitati de remediere" Lista de a ti(itati este prezentata in gra,i ele bare in tabelul din stanga impreuna u odul de a ti(itate pre um si u alte in,ormatii um ar ,i resursele ,olosite+ datele de start si ,inis4+ rezer(a libera si durata originala" 0"E *tabilirea rela>iilor de ondi>ionare dintre a ti(it;>i+ pe baza logi ii des,;<ur;rii a estora *tabilirea relatiilor de onditionare a ,ost realizata in adrul departamentului te4ni + parti ipand atat personalul a estuia at si (iitori se,i de santier" *-a a6uns ast,el la un onsens in eea e pri(este (iitoarele te4nologii apli ate+ solutii onstru ti(e si pro ese te4nologi e" In ele din urma a ,ost onsultat departamentul de alitate din adrul ,irmei si proie tantul / ,irma 3IP" $n onsens general in eea e pri(este te4nologiile apli ate este ,oarte important pentru a atat santierul at si proie tantul sa unoas a erintele antreprizei generale si ale e 4ipei de proie t" Viitoarele modi,i ari de proie t (or ,i analizate si a tualizate pe a eeasi pro edura si in a elasi mod" Relatiile de onditionare se pot de,inii atat prin intermediul gra,i ului bare+ gra,i ului PERT sau ,ormularului de relatii" In ANEIA II este prezentat un gra,i PERT / u s ara a timpului 5Prima(era EasG Relations4ip Tra Bing7 e ontine a ti(itatile apropae riti e din proie t 5a ti(itati u o rezer(a libera mai mi a de & zile7 lasi,i ate pe eta6" $n ultim pas este a ela de uanti,i are a ostrangerilor" Ast,el+ departamentul de marBeting+ apro(izionare at si bene,i iarul este impli at in de,inirea a estor onstrangeri are pot ,i de start+ ,inis4+ durata+ et ""

Pagina 1%1 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

C"ETAPA 1E PLANIAICARE / ETAPA CANTITATIVA C"! analiza ?n timp prin al ulul plani,i ;rii proie tului 1upa adaugarea a ti(itatilor si de,inirea logi ii in adrul ,ie arui subproie t at si intre a estea+ Prima(era Pro6e t Planner permite al ularea plani,i arii proie tului+ identi,i area drumului riti si a rezer(ei libere de timp in mod automat" Cal ulul plani,i ;rii presupune par urgerea gra,i ului re>ea de la nodul ini>ial la el ,inal stabilindu-se datele ele mai de(reme de start <i ,inis4 pentru ,ie are a ti(itate <i de la nodul ,inal ;tre el ini>ial+ stabilindu-se datele ele mai t=rzii de start <i ,inis4" :n a est ,el+ pe baza duratelor a ti(it;>ilor <i a rela>ilor de ondi>ionare dintre a estea se determin; durata ?ntregului proie t <i a ti(it;>ile are se situeaz; pe drumul riti 5a ;ror rezer(; total; este egal; u zero7" #ra,i ul rezultat in urma al ulului plani,i arii se intinde pe o durata de 2 luni" A easta durata se in adra in termenle ontra tului 5 u . luni mai s urta7 si u o luna mai s urta ,ata de obie ti(ele propuse" 1rumul riti este determinat de durata subproie tului a,erent ,inisa6elor pe eta6ele !-L+ a(and o durata egala u durata proie tului" :n urma al ulului plani,i ;rii se elaboreaz; raportul statisti de plani,i are are prezint; at=t ondi>iile impuse ?n timpul al ulului+ =t <i rezultatele a estuia" A esta prezinta datele ele mai de(reme si ele mai tarzii ale ,ie arei a ti(itati pre um si resurse totala de timp" Tinand seama de (olumul ridi at de mun a pana la a easta etapa 5ze i de ora / persoana7+ se re omanda a a estui prim proie t tinta sa i se ,a a o opie ele troni a pe ser(erul de ,isere pentru a a(ea o opie de siguranta in azul unui aderi a sistemului" C". *tabilirea erin>elor pri(ind onstr=ngerile de la ni(elul a ti(it;>ilor+ a

alendarelor <i impunerea datei de ?n 4eiere a proie tului :n mod ,ires + prima analiz; ?n timp a proie tului nu ?nseamn; <i rezol(area problemelor noastre" Modelul matemati pe are ?l ,olosim nu >ine ?n ; seama de to>i ,a torii are (or a >iona asupra des,;<ur;rii ?n timp a a estuia" 1e a eea+ urm;torul pas ?l reprezint; identi,i area onstr=ngerilor are (or a,e ta proie tul ?n derularea lui" Constr=ngerile pot ,i de,inite at=t asupra a ti(it;>ilor omponente+ =t <i asupra proie tului" In proie t au trebuit ast,el de,inite doua tipuri de onstrangeri 8

Pagina 1%2 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

onstrangeri e de urg din datele ele mai de(reme de apro(izionare um ar ,i apro(izionarea mobilierului sau monta6ul li,turilor de persoane" A este onstrangeri pot ,i identi,i ate in gra,i ele bare 5ane)a I+ III si V7 prin semnul ` S a situat in tabelul din stanga paginii a,erent datelor de start si ,inis4" onstangeri logi e e determina anumite a ti(itati e au o rezer(a libera sa de(ina a ti(itati riti e" A este onstrangeri sunt pentru datele ele mai tarzii si au a rezultat introdu erea ,i ti(a pe drumul riti al unor a ti(itati u s opul de a ,inaliza anumite grupuri de a ti(itati in termenele impuse de gra,i " Constangerile de a est tip se pot onsidera termene intermediare si au ,ost ,olosite pentru grupurile de a ti(itati um ar ,i 8 a ti(itatile pentru realizare plat,orme si sistematizare (erti ala a ti(itatile re,eritoare la ,inisa6ele din parter si mezanin a ti(itatile re,eritoare la lu rarile din subsol $n alt mi6lo de apropiere a modelului matemati de (iitoarea realitate de des,;<urare a proie tului+ ?l reprezint; utilizarea di,eritelor alendare de des,;<urare" Prin intermediul alendarelor de baz; de larate anterior ?n di >ionarul de alendare se poate impune anumitor a ti(it;>i derularea lor pe par ursul unui num;r prestabilit de zile lu r;toare din adrul s;pt;m=nii de lu ru" Calendarul ales este & zile pe saptamana u o intrerupere in perioda de .& de -L ian+ asa um se poate (edea in gra,i ele bare din ane)e 5prin perioada ingustarii a ti(itatilor7" C"0 Elaborarea de s enarii pri(ind redu erea duratei proie tului ?n s opul elimin;rii rezer(elor totale negati(e <i ?n adr;rii a estuia ?n termenele ontra tate Apli area onstr=ngerilor <i alendarelor asupra a ti(it;>ilor <i a proie tului are de ele mai multe ori drept onse in>; dep;<irea termenelor ontra tuale de,inite ?n a east; etap; de plani,i are <i apari>ia unei rezer(e totale negati(e la a ti(it;>ile are apar>in drumului riti " A esta este moti(ul pentru are+ dup; o prim; analiz; ?n timp <i de,inirea onstr=ngerilor <i a alendarelor+ suntem obliga>i s; par urgem o etap; e)trem de important; on retizat; ?n des,;<urarea unui num;r mare de s enarii are au a obie ti( redu erea duratei proie tului <i ?n adrarea proie tului nostru ?n termenele ?mpuse de ontra t" 1intre s enariile apli ate in a easta ,aza se pot mentiona 8 e,e tuarea unor a ti(itati in paralel

Pagina 1%3 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

s 4imbarea alendarului de lu ru prin redu erea duratei (a antei de iarna si redu erea 9eeBend-ului la o singura zi modi,i area unor onstrangeri C4iar da a datele ontra tuale nu au ,ost depasite ni i prin onstrangerile de timp si ni i prin modi,i area alendarului sau de,inirea sarbatorilor legale+ programarea gra,i ului nu tinea ont de limita a esului la resurse" *e impunea ast,el o analiza atenta a resurselor si osturilor" A easta se (a realiza in etapele urmatoare" C"C Analiza resurselor <i osturilor Analiza resurselor si a osturilor se poate ,a e in Prima(era in doua moduri 8 prin intermediul rapoartelor de tip te)t um ar ,i 8 raportul 4eltuielilor detaliate pe a ti(itate raportul 4eltuielilor detaliate pe onturi de 4eltuieli si resurse raportul de as4-,lo9 prin intermediul rapoartelor gra,i e 4istogramele de resurseF osturi urbele umulate de resurseF osturi Primele doua rapoarte enumerate mai sus+ sunt mai putin ,olositoare in a easta ,aza a proie tului" Ele (or ,i utilizate u su es mai tarziu in urmarirea proie tului+ si anume in omuni area bugetului total si ramas pe a ti(itate sau ont de 4eltuieli" Raportul de Cas4-Alo9 este prezentat in ane)a VII si este ,olositor in rezol(area uneia dintre ele mai di,i ile probleme 8 ?n adrarea osturilor lunare ?n limitele impuse de ontra t" A easta deoare e distribu>ia ?n timp a osturilor este legat; de des,;<urarea ?n timp a a ti(it;>ilor <i+ ?n a ela<i timp+ de onsumul plani,i at de resurse" Rezol(area ei nu reprezint; de =t elaborarea unui mare num;r de s enarii are (a ondu e ?n ultim; instan>; la ob>inerea elei mai potri(ite (ariante" Mistogramele de resurse si osturi se ,oloses indeosebi in ,ormat ele troni + ne,iind ne esara o imprimare a lor" *unt ,oarte ,olositoare pentru determinarea pun telor de suprain ar are prin ,orma gra,i a de prezentare a in,ormatiilor" Mistograme de resurse sunt prezentate in ane)a IV si ane)a II iar 4istograme de osturi in ane)a VI"

Pagina 1% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

C"& Elaborarea de s enarii ?n (ederea elimin;rii st;rii de supra?n ;r are a resurselor Cand antitatea de resurse pani,i ata depaseste ni(elul normal sau ni(elul ma)im de alo are a resurselor e)ista mai multe solutii+ dintre are urmatoarele au ,ost apli ate pentru lu rarea Motel Continenteal Nord / I3I*-ACCOR 8 ni(elarea resurelor prin reorganizarea a ti(itatilor u rezer(a libera sau in el mai rau az marirea duratei proie tului pentru minimizarea perioadelor neprodu ti(e si dispersarea (ar,urilor de alo areP resterea duratei a ti(itatilor e ne esita un ni(el ridi at de resurse+ si obtinerea unui onsum mai redus pe ziP inlo uirea unor resurse supraalo ate u resurse substituibileP Ni(elarea resurselor a ,ost realizata in mod automat pentru resursele de tip manopera" *-au sele tat ast,el ele % meserii supraalo ate in ,ormularul de ni(elare si s-a apli at al ulul ni(elarii" Rezultatul este prezentat in ane)a III si IV+ ast,el8 in ane)a III ete prezentat gra,i ul bare+ omparatie intre proie tul initial 5ane)a I7 si a elasi proie t ni(elat" 3ara (erde reprezinta proie tul initial iar bara gri proie tul ni(elat" Linia rosie determina di,erenta intre datele ele mai de(reme" In urma ni(elarii+ durata proie tului este de !' luni+ u peste o luna mai lunga ,ata de data de terminare a lu rarii spe i,i ata in ontra t" A est s enariu nu poate ,i luat in al ul" in ane)a IV sunt prezentate 4istogramele de resurse intre ele doua proie te 8 proie tul ni(elat si el neni(elat" 1epasirile sunt identi,i ate prin uloarea galbena / depasirea limitei normale - si uloarea rosie / depasirea limitei ma)ime" 3ara u baza neagra reprezinta proie tul neni(elat iar bara u baza albasta proie tul ni(elat" Curbele umulati(e au a ealeasi oduri de ulori" 1eoare e proie tul ni(elat nu raspunde erintelor de timp+ managementul superior a 4otarat utilizarea proie tului din ane)a I a proie t tinta" Pentru respe tarea termenelor se (or ,a e anga6ari suplimentare at si sub ontra tarea de subantreprize" *e asteapta insa depasire in e)e utiea a estui proie t tinta datorita ne uanti,i arii ris ului" C"E *tabilirea proie tului >int; 5de re,erin>;7

Pagina 1%! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Proie tul tinta a ,ost stabilit prin par urgerea etapelor anterioare si este prezentat in ane)a I" Tinand seama de (olumul ridi at de mun a + se re omanda a a estui proie t tinta sa i se ,a a o opie ele troni a pe ser(erul de ,isere pentru a a(ea o opie de siguranta in azul unui aderi a sistemului in,ormati "

Pagina 1%6 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

C"AAZA 1E CONTROL Aaza de ontrol inseamana de ,apt respe tarea programului rezultat din ,aza de plani,i are+ adi a8 masurarea per,ormantei proie tului la data de a tualizare+ sugerarea de masuri ore ti(e atun i and se impun+ e(aluarea optiunilor si impartirea de noi responsabilitati" Aaza de ontrol inseamna omuni area / atat u e 4ipa de proie t+ at si u managementul superior sau alti staBe4olderi impli ati - despre 8 e s-a intamplat+ e s-ar putea intampla+ e se poate s 4imba si e nu mai poate ,i s 4imbat" Aaza de Control este ompusa din urmatoarele etape 8 $rm;rirea proie tului A tualizarea proie tului Cal ulul plani,i ;rii la noua dat; de analiz; Analiza omparati(; dintre proie tul urent <i proie tul >int; <i luarea de de izii are s; permit; p;strarea proie tului ?n timp <i buget" Replani,i area restului de realizat C"! $rm;rirea proie tului Controlul proie telor presupune ?nainte de toate urm;rirea des,;<ur;rii a ti(it;>ilor" A easta se ,a e prin supra(eg4erea <i ?nregistrarea datelor de start+ ,inis4 sau pro ent de realizare a a ti(it;>ilor" In,ormatiile ne esare pentru a tualizarea proie tului au ,ost 8 data de start a a ti(itatii 8 data de start are se trans,orma in data de a tual start pro entul de realizare a a ti(itatii+ pro ent e se masoara in santier pe baza stadiului ,izi da a stadiul ,izi era de !''N atun i se introdu ea si data de ,inal a a ti(itatii+ data e de(enea data de a tual ,inis4 perioadele de intrerupere ale unei a ti(itati - din di,erite moti(e erau de larate din sanier antitatea de resurse utilizate in perioada urenta pe ,ie are a ti(itate si pe ,ie are ont de 4eltuieli" In azul in are o resursa nu a ,ost atasata unei a ti(itati din auza (alorii prea reduse se tre e la identi,i area ostului a esteia si introdu erea in bugetul de 4eltuieli au)iliare pe a ea a ti(itate"

Pagina 1%" din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

In mod on ret urmarirea proie tului este realizata de atre responsabilii de subproie t in olaborare u santierul si departamentul de ontabilitate" Perioada de a tualizare stabilita a ,ost de ! luna" C". A tualizarea proie tului A tualizarea proie tului se realizeaza prin introdu erea in,ormatiilor ulese in adrul etapei pre edente in programul Prima(era" A easta se poate realiza prin intermediul ,ormularelor de a ti(itati si resurse" C"0 Cal ulul plani,i ;rii la noua dat; de analiz; O data ulese in,ormatiile ne esare pentru toate omponentele se poate realiza un al ul al plani,i arii la o noua data de analiza" Inainte de a easta operatie este de ,oarte mare importanta setarea regulilor de auto ost pentru a obtine e)a t datele doriteP in a est mod Prima(era poate 8 al ula pro entul de realizare a unei a ti(itati pe baza duratei ramase+ sau in(ers poate pastra di,erenta dintre bugetul plani,i at si onsumul real la ' si de i reprogramarea onsumului ast,el in at sa nu e)iste depasiri de buget sau poate al ula di,erentele dintre bugetul plani,i at si onsumul real prin pastrarea onstanta a antitatii de onsum pe perioada de timp odata terminata pro edura de alul se pot lista o serie de rapoarte indosariate si pastrate a date istori e poate onsidera apetele des 4ise ale unui proie t a drum riti sau le poate aso ia o rezer(a libera de timp poate al ula di,erenta dintre buget si realizt atat la ni(elul osturilor at si a resurselor pe baza ,ormulei 8 V X 3H - AC sau V X AC / 3H 5 unde VX (arain e+ 3H X 3ugeted HuantitG+ AC X At Completion 7 O a tualizare la proie t este prezentata in ane)a V" C"C Analiza omparati(; dintre proie tul urent <i proie tul >int; <i luarea de de izii are s; permit; p;strarea proie tului ?n timp <i buget" are pot ,i

Pagina 1%# din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Analiza omparati(a dintre proie tul urent si proie tul tinta 5plan7 se poate realiza prin intermediul mai multor rapoarte+ dintre are putem enumera 8 gra,i ul bare asa um este prezentat in ane)a V 8 se poate analiza intarzierea ,ie arei a ti(itati pre um si progresul a estora 4istograma onsumului de resurse intre plan si real 8 se poate analiza pe baza a estui raport depasirea onsumului ,ie arei resurse atat pe o a ti(itate+ at si pe total proie t urbele de ost 8 se poate determina o omparatie intre osturile reale si osturile plani,i ate C"& CE TRE3$IE AAC$T IN CONTIN$ARE @ La s,arsitul ,ie arei luni+ dupa e rapoartele au ,ost distribuite e 4ipei de proie t+ se programeaza o sedinta u toti membrii" Intalnirile trebuie sa ,ie at mai s urte si at mai la obie t+ on entrandu-se asupra problemelor si dis utand solutiile" Cand proie tul este intarziat se apli a in general urmatoarele solutii 8 identi,i area a ti(itatilor de pe drumul riti e au o durata lunga de e)e utie si alo area a estora mai multe resurse si de i s urtarea duratei rearan6area unor se (ente de a ti(itati prin programarea unor a ti(itati in paralel sau s 4imbarea unor solutii onstru ti(e analiza detaliata a a ti(itatilor are au ramas in urma si determinarea moti(elor pentru are au ,ost intarziate" 1e ele mai multe ori o a ti(itate este intarziata din auza prede esoarelor sau a produ ti(itatii s azute" 1a a a esta este azul+ atun i trebuie

identi,i ata atat problema at si impa tul a esteia asupra (iitorului proie t 1a a planul de resurse depaseste antitatea ma)ima posibila+ e)ista mai multe solutii 8 ,olosirea unor resurse substituibile re(izuirea limitelor normale si ma)ime de alo are ni(elarea manuala sau automata resurselor e depases limitele ma)ime+ ast,el ni(elarea manuala in azul e)istentei putinor resurse supraalo ate prin ,olosirea de programari su esi(e ,ata de ele paralele in azul unor a ti(itati e utilizeaza a eleasi resurse sau alo area urbelor de distributie a resurselor ni(elarea automata in azul e)istentei mai multor resurse supraalo ate

Pagina 1%$ din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cal ulul e,i ientei implementerii programului prima(era pro6e t planner E,i ienta e onomi a este o notiune omple)a+ are e)prima+ in modul el mai

uprinzator+ rezultatele e se obtin intr-o a ti(itate e onomi a+ e(aluate prin prisma resurselor onsumate pentru des,asurarea unei a ti(itati" 1e i+ e,i ienta se al uleaza a un raport intre marimea e,e telor si a e,orturilor sau intre marimea e,orturilor si ale e,e telor" E,i ienta e onomi a are un ara ter omple)+ ,apt e impune o analiza detaliata a tuturor e,orturilor depuse si a e,e telor obtinute atat din pun t de (edere al (olumului at si al stru turii" Indi atorii ,olositi in apre ierea in(estitiilor sunt ,oarte numerosi si se pot lasi,i a in mai multe riterii" Pentru determinarea e,i ientei implementarii programului Prima(era ei are e)prima e,i ienta e onomi a prin intermediul uanti,i arii Pro6e t Planner ne (om opri asupra indi atorilor mi roe onomi ii u ara er general si de baza" A estia sunt e,orturilor si e,e telor" Inainte de alulul indi atorilor este ne esara determinarea e,e telor+ e,orturilor at si a \duratei de ,un tionare[ in parametrii ompetiti(i impusi de piata so,turilor de pro6e t management a programului 8 E,orturile in general sunt uanti,i abile 8 C4eltuielile u a 4izitionarea li entelor pa 4etului de programe P0" Li entele au ,ost a 4izitionate de la ,irma Total*o,t 8 C li ente ) !'"''' $*1Fli enta X C'"''' $*1 C4etuielile u training-ul de personal" Training-ul de personal a ,ost realizat la ,irma Total*o,t pentru !' persoane etapa I si E persoane etapa II" 8 E persoane ) &'' $*1Fpersoana R C persoane ) .&' $*1Fpersoana X C"''' $*1 * oaterea din programul de lu ru a elor !' persoane pe perioada de training" A est e,ort este greu de al ulat dar onsiderand salariile a estor anga6ati a ,iind rasplata ,irmei pentru e,orturile depuse+ se poate e(alua ast,el8 . saptamin ) E' $*1 ) E persoane R ! saptamana ) !'' $*1 ) C persoane X !"!.' $*1 C4etuielile u a 4izitionarea de statii de lu ru per,ormante" A estea au ,ost umparate de la ,irma Latin E,e 1a ia 8 E statii ) E&' $*1 R E li ente Din .''' ) !L0 $*1Fli enta X &"''' $*1 C4eltuieli u suport te4ni 8 C"''' $*1 F an

Pagina 11% din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Alte 4eltuieli ,i)e 8 .'"''' $*1 Alte 4eltuieli (ariabile 8 &"''' $*1 F an E,e tele pot ,i atat uanti,i abile at si ne uanti,i abile 8 Capa itatea de a gestiona mai multe proie te omple)e in timp real du e de ,apt la resterea apa itatii de produ tie" 1eoare e indi atorul are un grad ridi at de eterogenitate trebuie e)primat in mod (alori " A easta restere a ,ost estimata de la !' milioane $*1 in perioada de baza+ la !C milioane $*1+ de i o restere de C milioane $*1 " Capa itatea de a gestiona resursele si osturile in timp real du e la o redu ere a 4eltuielilor pe lu rari asemanatoare u el putin &N " Asta inseamna de i o restere a pro,itului in azul o uparii totale a apa itatii de produ tie de8 !C mil $*1 ) !L N - !' mil $*1 ) !& N X !"'. mil $*1" Considerand un pro ent de '+2& al o uparii apa itatii de produ tie (om a(ea o restere anuala a pro,itului de '+2E mil $*1 5a ,ost onsiderata o restere a pro,itului de la !&N la !LN datorita 4etuielilor ,i)e are raman onstante at si a redu erii preturilor in perioada de o,ertare7 Capa itatea de a gestiona proie tele in timp real du e la respe tarea termenlor ontra tuale+ e,e t e nu poate ,i uanti,i at+ dar are reper ursiuni lare asupra ontra telor si a redibilitatii ,irmei" Implementerea so,tului P0 are reper ursiuni si asupra ,azei de o,ertare o,erind so ietatii un atu important in nego ierea (iitoarelor ontra te" 1urata de ,un tionare 8 A(and in (edere ,aptul a so,tul Prima(era este un so,t destul de \batran[ si ne,iind on eput dupa prin ipiul modularitatii durata de ,un tionare a ,ost estimata la & ani"

Ris ul implementarii 8 a(and in (edere tendinta de a rezista la s 4imbare a anga6atilor din adrul ,irmei ris ul poate ,i e(aluat la E'N sanse de reusita" E,e tele nereusitei ar ,i de(astatoare nu atat pe termen s urt+ at pe termen lung+ a(and in (edere ne esitatea implemetarii unui ast,el de sistem in,ormati "

Pagina 111 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Centralizatorul in,ormatiilor netinand seama de ris ul implementarii 8 A,erente E,orturi E,e te in(estitiei 2&+!.'"'' Anuale %+'''"'' 2E'+'''"'' Totale 5& ani7 !.'+!.'"'' 0+L''+'''"'' A tualizate 5aX!&N7 %&+C%!"!C .+&C2+E02"L2

Centralizatorul in,ormatiilor tinand seama de ris ul implementarii 8 A,erente E,orturi E,e te in(estitiei 2&+!.'"'' Anuale %+'''"'' C&E+'''"'' Totale 5& ani7 !.'+!.'"'' !+0EL+'''"'' A tualizate 5aX!&N7 %&+C%!"!C !+&.L+&L."2.

Cal ulul indi atorilor e onomi i de e,i ienta (or ,i al ulati pentru ambele situatii de mai sus 8 In(estitia spe i,i a 8
Si = Im i qmi qm'

*i 8 in(estitia spe i,i a+ bmi 8 apa itatea produ tie dupa realizarea in(estitiei+ bm' 8 apa itatea inainte de in(estitie *i! X '"'!L2 $*1 in(estit F $*1 apa itate de produ tie *i. X '"'0!E $*1 in(estit F $*1 apa itate de produ tie Termenul de re uperare al in(estitiilor
Tr = Im i Pa

Imi 8 (aloarea in(estitiei+ Pa8 pro,itul anual Tr! X '"'E ani Tr.X'"! ani

Randamentul e onomi al in(estitiilor


Re = Pt ! It

Pt 8 pro,it total + It8 in(estitie totala"

Pagina 112 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

R! X .&"% $*1 pro,it F $*1 in(estit R. X !&"&% $*1 pro,it F $*1 in(estit Coe,i ientul de e,i ienta e onomi a
EfEc = Pa ! It

Pa 8 pro,it anual + It8 in(estitie totala" E,E ! X !E"E $*1 pro,it anual F $*1 in(estit E,E . X !' $*1 pro,it anual F $*1 in(estit Venitul net a tualizat
VNA = 5vh 5ih + ch77 S ! 5! + a 7 h

V48 (enitul a tualizat la in eputul in(estitiei+ i48 in(estitia a tualizata+ 48 4eltuieli a tualizate" E,E ! X .C&.!CE"2C $*1 E,E . X !C2!.LL"'C $*1 *e obser(a (alorile ,oarte ridi ate ale indi atorilor datorita urmatorilor ,a tori e)trem de importanti 8 ACM* este o ,irma de dimensiuni mari e poate suporta ,ara ni i o problema 4eltuielile legate de implementarea P0 C4eltuielile u implmentarea P0 sunt net in,erioare e,e telor realizate+ are desi mi i a pro ent sunt ,oarte mari in (aloare absoluta Capa itatea departamentului produ tie in proportie de el putin 2&NP omer ial de a Za operi[ di,erenta apa itatii de

Pagina 113 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

on luzii C4iar da a nu se pot sari etape in azul managementului de proie t+ e)ista instrumente si pra ti i are pot a6uta pregatirea si urmarirea unei in(estitii omple)e" Aolosirea unui so,t9are de pro6e t management poate reea un mod ordonat de gandire+ de sto are a in,ormatiilor si poate identi,i a potentiale probleme inainte a a estea sa apara" $rmarindu-se anumite pro eduri bine stabilite se poate asigura in,ormarea e 4ipei de proie t ,a andu-se unos ute toate optiunile si alternati(ele in mod e,i ient si in timp util" 1e asemenea prezentarea proie tului intr-un mod lar si on(ingator (a poate obtine u usurinta suportul managementului superior un lu ru e)trem de important in ondu erea unui proie t" A estea sunt ele mai importante moti(e pentru are a ,ost reat P0 / pentru a ,a e managementul de proie t o sar ina mai usoara / mai ales and sunt intampinate di,i ultati" In azul lu rarii prezentate a studiu de az+ ZMotel Nord Continental / I3I* F ACCOR[ Prima(era a asigurat in adrarea in ele doua bugete 8 el de bani si de timp" Comple)itatea lu rarii poate ,i identi,i ata si din numele a esteia" Airma ACM* a trebuit sa nego ieze un standard de alitate u ,aimosul lant 4otelier I3I* in alitate de operator al 4otelului / omponent al ,irmei ACCOR 5 are detine si alte lanturi 4oteliere internationale pre um *o,iTel si No(oTel7 P ,ara sa negli6eze lantul national Continental+ al arui proprietate (a de(eni 4otelul peste !' ani si u are ,irma ACM* are relatii de olaborare indelungate" Programarea a ,ost Zinima[ lu rarii prezentate pentu a in adrarea in termenele ontra tuale a ,ost una dintre pro(o ari" Capa itatea de a realiza mai multe proie te omple)e+ in paralel+ u bugete de peste ate(a milioane de dolari+ are de ele mai multe ori intera tioneaza+ este o alta pro(o are" *i e poate ,i mai edi,i ator in tragerea on luziilor utilizarii so,tului Prima(era+ de at propriile spuse ale Managerului de Proie t 8 ZCu mai mult de !L' de a ti(itati+ in adrate pe C subproie te di,erite+ u peste 0'' de resurse urmarite este ,oarte usor sa te pierzi in detalii" 1e a eea o (edere de ansamblu este intotdeauna bine (enita" *i a esta este unul din pun tele ,orte ale programului" Prin prezentarea unor rapoarte sumarizate se puteau identi,i a zonele e ridi au probleme si are ne esitau o analiza amanuntita"Z In ,ie are zi+ in adrul ,irmei ACM*+ apo)imati( 0-C oamnei lu reaza in Prima(era intr-o retea de al ulatoare legata la Internet" *i e este el mai important+ este a a esti

Pagina 11 din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

oameni pot lu ra simultan in adrul unui grup de proie te+ realizand+ de la introdu erea de noi a ti(itati si s 4imbari de logi a+ pana la in ar area u resurse a a ti(itatilor" Odata e modi,i area s-a realizat intr-un proie t a easta este prezentata ,ie arui utilizator+ omuni area ,a andu-se in timp real" Responsabilii de subproie te at si responsabilii u apro(izionarea trebuie sa (ada are este impa tul altor subproie te sau a ti(itati asupra elor de are raspund" Managementul superior trebuie sa ,ie ,oarte bine in,ormat re,eritor la osturi si termne ast,el in at sa poata omuni a lientilor momentele optime de deblo are a ,ondurilor" Pentru organziarea elor aproape .'' de a ti(itati s-au ,olosit multiple oduri um ar ,i8 odul proie tului+ reponsabilul de a ti(itate+ responsabilul u apro(izionarea+ resposabilul pe santier+ zona (izata si eta6ul" Adaugarea de in,ormatii suplimentare pe o a ti(iate um ar ,i pretul o,ertat pe de(iz sau ,isiere de tip do ument+ tip tabelar sau plan+ este tipul de ,le)ibilitate de are ori e manager de proie t are ne(oie" Aso ierea ori arei in,ormatii pe o a ti(itate+ um ar ,i planuri te4ni e pe are le poate (edea ori ine are a es la proie t+ reprezinta o ,orma de omuni are ,oarte rapida si bene,i a pentru e 4ipa de proie t" Airma ACM* a ,olosit sistemul Prima(era si in managementul resurselor pentru plani,i area ne esarului de materiale si ,orta de mun a" *istemul a permis ompararea intre di,erite s enarii si intre planul tinta si planul a tualizat" A estea au ,ost unele dintre ele mai edi,i atoare rapoarte realizate in Prima(era pentru lu rarea prezentata" *igur 4iar da a Prima(era a ,ost unul dintre elementele u ontributie mare in realizarea lu rarii Motel Nord+ a esta s-ar ,i putut realiza si ,ara P0" Insa u ate osturi si u e intarziere @ *i ar mai e)ista posibilitatea a ne,iind ast,el organizati ,irma ACCOR sa nu ,i a eptat sa lu reze u noi" Ceea e ,a e din Prima(era nu numai un a6utor in plani,i area si urmarirea lu rarilor de onstu tii i si in o,ertare" In urma implementarii P0 in adrul ,irmei ACM*+ mai multi oamnei au a es la in,ormatiile legate de proie t+ iar a estea pot ,i realizate atat in timp at si in buget / si probabil a a esta este el mai mare bene,i iu" Mii de miliarde de dolari sunt 4eltuiti in ,ie are an pe proie te de onstru tii in lume" Cum ma6oritatea a estor proie te o,era o rata a pro,itului ,ormata dintr-o singura i,ra+ este imperati( a toate ompaniile de onstru tii si proie tare sa-si ontroleze si sa-si

Pagina 11! din 116

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

e,i ientizeze8

osturile proie tului+ programarea a ti(itatilor+ a 4izitiile+

ontra tele si

s 4imbarile de solutii" A(and in (edere a est mediu ostil+ sute de ompanii au a6utat la rearea pa 4etului de programe Prima(era+ liderul mondial in programarea proie telor de onstru tii"

Pagina 116 din 116