Sunteți pe pagina 1din 8

I .

Chiar daca nu au definitivat coduri de conduita sau coduri etice, nca de acum mai bine de doua decenii, multe din marile corporatii au instituit programe de etica organizationala si au ncadrat functionari care sa monitorizeze comportamentele etice n organizatii. Initial: codurile au fost dezvoltate de grupuri profesionale sub forma unor reguli deontologice. Apoi: explozia acestora n cadrul organizatiilor. Argument: fara un program si o activitate cu caracter formal, nu pot fi ncurajate practicile etice. Prin codurile etice se ncearca: rezolvarea unor conflicte de interese n mediul intern i n relatiile externe ale organiza!iei respective" statuarea unor principii si cerinte care sa#i faca pe manageri mai sensibili la problemele etice.

Codurile etice stabilesc semnificatii practice, utile pentru toti membrii firmei, ceea ce nu nseamn$ ns$ c$ un cod de etica asigura automat un comportament moral sau ca poate acoperi toate situatiile nt%lnite n viata organizationala.

&le trebuie: sa fie insotite de implicare activa din partea leadershipului si sa fie sustinute si de alte sisteme organizationale 'ex.: angajament in favoarea (celor mai bune practici)*.

Limita de actiune a codurilor etice: formularea lor n termeni generali tocmai pentru c$, la nceput, managerii si subordonatii lor se afla n incapacitatea de a identifica toate problemele etice care pot aparea. +odul n care codul etic este transpus n practica ram%ne, p%na la urma, la latitudinea managerilor si a subordonatilor. Codul etic ram%ne valabil daca toti membrii organizatiei l respecta" c%nd managerul nu acorda importanta acestuia, cu siguranta nici angajatii nu vor urma prevederile sale.

Ci ce pot fi folosite n ncurajarea comportamentului etic: publicarea unui cod etic propriu, conform cu standardele si valorile social recunoscute" instruirea managerilor pe probleme de etica n afaceri" elaborarea unor programe de rezolvare a conflictelor de natura etica" institutionalizarea unor comitete de supraveghere a comportamentului etic" acordarea unor recompense si sanctiuni adecvate.

In principiu, un cod etic: formuleaza idealuri, valori si principii dupa care este guvernata o firma" abordeaza probleme cum ar fi: conflictele de interese, conformarea la legislatia aplicabila, concurentii, relatiile cu clientii si furnizorii, caracterul privat al informatiilor, oferirea cadourilor, favorurilor, etc. detalierea obligatiilor firmei catre diferitii sta,eholders.

Functii ale codurilor etice:

conduita si inspiratie codurile pun la dispozitie un stimulent pozitiv pentru conduita etica si recomandari cu privire la principalele obligatii" suport codurile ofera sprijin pozitiv pentru cei care cauta elemente de comportare etica" disciplina codurile pot constitui forma legala pentru investigarea unor comportamente ne#etice" educatie si ntelegere reciproca codurile etice pot fi utilizate la scoala sau n alte locuri pentru a promova discutii si reflectii pe marginea unor probleme morale" crearea imaginii profesiei n rndul publicului codurile pot prezenta o imagine pozitiva catre public cu privire la o profesie" protejarea statutului profesiei codurile pot stopa anumite dezacorduri care pot aparea la nivelul celor care exercita o anumita profesie" promovarea interesului n afaceri.

Codul creat de British Institute of Management, Code of Conduct # mereu citat n literatura de specialitate ca un document model pentru o conduita manageriala corecta si un mod responsabil de a ntelege desfasurarea afacerilor

C !"L !# C $!"I%A -n urmarirea materializarii intereselor personale trebuie luate n considerare si interesele celorlalti. +anagerii nu trebuie sa fie razbunatori si sa nu aduca prejudicii reputatiei persoanelor sau afacerilor altora. +anagerii trebuie sa declare imediat si complet interesele personale care ar putea fi n conflict cu interesele firmei. +anagerii trebuie sa manifeste interes fata de sanatatea, securitatea si bunastarea celor pe care i conduc. +anagerii trebuie sa respecte confidentialitatea unor informatii, daca acest lucru este cerut de consumatori sau furnizori. +anagerii nu trebuie sa ofere sau sa accepte cadouri sau favoruri n scop de mituire sau corupere. +anagerii trebuie sa fie convinsi ca toate informatiile comunicate public sunt adevarate.

biectivele unui cod etic: prin formalizarea etica se ncearca promovarea virtutilor si valorilor profesionale ncheierea unui contract moral ntre beneficiari si organizatii, respectiv ntre cei care fac parte din aceeasi organizatie" protejeaza organizatia de comportamente necinstite sau oportuniste" promoveaza o imagine pozitiva a organizatiei" ofera un mijloc de reglementare a adeziunii si a devotamentului colaboratorilor" creeaza 'ca si cultura organizationala* sentimentul de unicitate si apartenenta pentru membrii grupului" arata un angajament de principiu al managerilor" coreleaza relatii pur contractuale cu ncrederea si responsabilitatea" ghideaza comportamentul n caz de dileme etice. .aca ar fi sa ierar&izam importanta nivelurilor la care ar trebui aplicate standardele etice am putea spune ca cele mai elementare reguli ce trebuie respectate de organizatii sunt legate de proprii clienti si proprii angajati. 'n privinta clientului, o tranzactie desfasurata 'sau o negociere* trebuie sa plece de la premisa c$ ambele parti sunt dotate cu discernam%nt, ca sunt capabile sa#si dea seama de riscuri, ca sunt responsabile si bine intentionate.

Legat de angajati, trebuie sa reamintim ca de multe ori oamenii sunt tratati ca o simpla forta de munca si nu ca un scop n sine. /sezarea relatiilor dintre angajati si firme pe temeiuri etice este necesara cu at%t mai mult cu c%t analiza sistemica a organizatiilor pune n evidenta existenta celui mai valoros activ utilizat n procesul muncii resursele umane.

#lemente de baz ale unui cod etic: un mesaj introductiv din partea directorului executiv al institu!iei, mesaj adresat pricipalelor grupuri de interes 'ac!ionari, maangeri, angaja!i, clien!i* o scurt$ explica!ie referitoare la rolul sau scopul eticii n afaceri 'n general* i al codului etic 'n special* principiile fundamentale care stau la baza codului etic valorile centrale ale codului o list$ a normelor comportamentale pe care institu!ia dore te s$ le promoveze o list$ a grupurilor cointeresate 'sta,eholders: de la ac!ionari i manageri, p%n$ la angaja!i, comunitate etc.*, mpreun$ cu drepturile i obliga!iile institu!iei n raport cu acestea. !incolo de acestea, putem aduga, n func!ie de interesele institu!iei i de obiectivele codului: o list$ a practicilor indezirabile n institu!ie i n domeniul de activitate n care opereaz$ aceasta instrumente de luare a deciziilor , instrumente de rezolvare a diferitelor tipuri de conflicte etice preciz$ri clare privind sanc(iunile date n cazul nc$lc$rilor codului etic.

)eguli simple pentru elaborarea unui cod etic eficient: Codul etic al unei institu!ii trebuie construit n jurul unor obiective clare, expuse n introducere: promovarea valorilor *i principiilor etice ale institu!iei" ncurajarea comportamentului responsabil i a bunelor practici n rela!iile cu grupurile cointeresate 'sta,eholders* ale companiei" crearea unui climat etic adecvat activit$!ii profesionale, n acord cu !elurile institu!iei" prevenirea i rezolvarea conflictelor etice" descurajarea practicilor imorale i a nclcrii drepturilor grupurilor cointeresate, sanc(ionarea abaterilor de la valorile institu!iei.

in proiectarea unui cod etic trebuie s$ fie avute in vedere func(ionalitatea *i eficien(a lui . 0e de o parte, codul etic trebuie s$ fie operabil *i u*or de utilizat. 1rebuie s$ fie conceput ca un instrument de decizie pentru fiecare nivel de decizie vizat, de la simplul angajat, p%n$ la membrii consiliului de administra!ie i ac!ionari.

-n al doilea r%nd, aplicarea codului etic trebuie s$ fie vizibil$ n rezultate palpabile. Codul etic trebuie s$ lase urme: s$ ofere solu!ii, s$ impun$ decizii, s$ genereze schimbare.

/ltfel, etica va fi considerat$ inutil$, o risip$ de resurse umane, financiare i de timp, sau, mai r$u, ceva indezirabil.

2n cod etic prost alc$tuit poate compromite ideea de etic$ profesional$ sau de etic$ n afaceri.

A+ Codul etic ca si componenta a culturii organizationale formuleaz$ n scris idealurile, valorile, principiile i normele morale considerate dezirabile ntr#o institu!ie. promoveaz$, cultiv$ aceste valori n r%ndul membrilor institu!iei. ,copul ultim al s$u este de a crea un climat moral adecvat obiectivelor unei institu!ii. Ca atare, codul etic trebuie conceput astfel nc%t s$ ac!ioneze n primul r%nd proactiv, i abia apoi reactiv. +enirea unui cod etic i a eticii n general este, n primul r%nd, aceea de a crea un mediu adecvat dezvolt$rii indivizilor i desf$ ur$rii activit$!ii lor profesionale" abia n al doilea r-nd codul are rolul de a sanc(iona comportamentul reprobabil.

Codul etic trebuie s$ fie sensibil la sc&imbrile din societate *i din mediul profesional . trebuie s$ lase loc mbun$t$!irii i adapt$rii.

Codul etic trebuie s$ formuleze o ierar&ie a grupurilor cointeresate. &l trebuie conceput pentru a ap$ra interesele tuturor grupurilor de beneficiari, interesele ac!ionarilor, ale managerilor i aparatului administrativ, ale angaja!ilor, ale institu!iei n ntregul ei. 'n conflictele dintre individ *i institu(ie, trebuie puse pe primul loc: drepturile fundamentale ale omului, demnitatea i integritatea fizic$ i psihic$ a individului, i abia apoi interesele i imaginea institu!iei.

.+ Codul etic ca instrument de decizie .in momentul adopt$rii, un cod devine, al$turi de lege i regulamentele de lucru interne, un reper n luarea de decizii/ de aceea, el trebuie:

s$ elimine pe c%t posibil ambiguit$!ile din procesul de decizie" s$ precizeze o ordine de priorit$!i n cazul conflictelor dintre diferitele principii etice sau n cazul conflictelor dintre principii etice i legi sau regulamente de ordine interioar$. /stfel, legile au prioritate fa!$ de principiile etice, ns$ principiile etice au preeminen!$ fa!$ de regulamentele de ordine interioar$ ori fa!$ de deciziile la diferite nivele. s$ precizeze clar sanc!iunile prev$zute pentru abateri. s$ fie promovat intern i cunoscut de grupurile vizate" f$cut public pe 3eb#site#ul institu!iei. explicat la nivelul angaja!ilor, prin training, studii de caz, 3or,#shopuri sau seminarii.

C+ codul etic este un instrument de prevenire *i rezolvare a conflictelor morale . &l poate folosi ca instrument de decizie n managementul conflictelor i al crizei. -n acest scop, el trebuie: s$ identifice toate grupurile de interese i posibilele raporturi conflictuale dintre acestea 'ac!ionari majoritari vs. ac!ionari minoritari, ac!ionari vs. manageri, angaja!i vs. angajator etc.*" s$ identifice sursele generatoare de conflicte morale 'diferitele situa!ii de conflicte de interese, lipsa de comunicare, situa!iile creatoare de abuzuri etc.*, s$ le elimine ori s$ ofere instrumente pentru rezolvarea conflictelor generate" s$ ofere un set de concepte#instrumente clar definite, care s$ permit$ identificarea rela!iilor conflictuale i diagnosticarea conflictelor etice"

aceste concepte trebuie enumerate i definite clar i concis, fie n introducere fie ntr#o anex$

!+ Codul etic trebuie s ofere un set de sanc(iuni clar precizate , propor!ionale cu gravitatea faptei i sensibile la context 'antecedente, conduita moral$ general$ a reclamatului, mprejur$ri*. Codul trebuie s$ garanteze i s$ creeze echitate i dreptate prin solu!iile pe care le ofer$. .reptatea i echitatea trebuie considerate scop n sine. /ceste valori sunt mai presus de interesele institu!iei ori ale unor membrii ai conducerii.

Consiliul de etic trebuie s$ fac$ publice sanc!iunile i rapoartele anuale. Consiliul de etic$ trebuie s$ aib$ nu doar obliga!ia de a rezolva conflictele etice reclamate, ci i de a se autosesiza n cazurile n care se creeaz$ dezacorduri fa!$ de valorile etice agreate. Consiliul trebuie s$ se autosesizeze nu doar n cazurile n care reclamatul este un individ, ci i n situa!iile n care culpa moral$ apar!ine institu!iei.

Codul trebuie s$ abordeze toate contextele specifice activit$!ilor din mediul profesional respectiv n care pot ap$rea conflicte etice, i anume: rela!iile cu clien!ii, cu ac!ionarii, cu partenerii de afaceri, cu comunit$!ile, cu institu!iile statului. 1rebuie bine definite, repudiate public, descurajate i sanc!ionate practicile imorale, mai cu seam$ cele generalizate, precum mica pag$, pilele, nepotismul, raporturile preferen!iale.

#+ Codul etic drept instrument de management al resurselor umane 2n cod etic trebuie s$ func!ioneze ca instrument de decizie n raporturile dintre institu!ie i angajat. &l trebuie s$ garanteze dreptatea i echitatea n: angajare, promovare, integrare intern$, premiere, eligibilitate.

F+ Codul etic drept instrument de branding *i mar0eting 2n cod etic eficient trebuie s$ ac!ioneze nu doar n raporturile dintre grupurile din interiorul institu!iei, ci i n raporturile dintre institu!ie i alte institu!ii. -n acest scop, codul trebuie: s$ identifice grupurile de interes din afara institu!iei: parteneri de afaceri, guvern i ministere, publicul larg, 456#uri, institute de cercetare, poten!ialii consumatorii, competitorii, mass media" s$ promoveze conduita moral$ a reprezentan!ilor i angaja!ilor institu!iei n rela!iile cu grupurile din afar$" s$ promoveze n afar$ valorile institu!iei" s$ ac!ioneze n paralel cu strategia de management al m$rcii institu!iei 'strategia de branding*" s$ ac!ioneze n paralel cu strategia de 07" s$ defineasc$ o strategie de responsabilitate social$ a institu!iei" s$ identifice proiectele sociale n care se poate implica institu!ia: educa!ie, probleme comunitare specifice, dezvoltare regional$, infrastructur$, probleme sociale, precum s$r$cie, omaj, s$n$tate public$.

%IP")I !# )#,P $,A.ILI%12I , CIAL# AL# C )P )A2IIL )

Cel mai elaborat i cel mai larg acceptat model al responsabilit$!ilor sociale ale corpora!iilor 8 a a#numitul 9model cvadripartit al responsabilit$!ii sociale corporatiste), propus ini!ial de c$tre /rchie Carroll n :;<; i perfec!ionat apoi ntr#o lucrare realizat$ n colaborare cu /. =. >uchholtz 'Carroll ? >uchholtz, @AAA*. 97esponsabilitatea social$ a corpora!iei cuprinde ceea ce societatea a teapt$ din partea unei organiza!ii din punct de vedere: economic, legal, etic i filantropic ntr#un anumit moment). .eci, CB7 8 concept multistratificat in care se disting C aspecte intercolrelate dispuse piramidal, a.i. adevarata responsabilitate sociala presupune reunirea tuturor celor C niveluri in comportamentul corporatiei 7esponsabilitatea economic$. Companiile au ac!ionari care pretind un c% tig rezonabil pentru investi!iile lor, au angaja!i care doresc slujbe sigure i bine pl$tite, au clien!i care cer produse de bun$ calitate la pre!uri accesibile etc. /ceasta este prin defini!ie ra!iunea de a fi a diferitelor afaceri n societate, astfel nc%t prima responsabilitate a unei afaceri este aceea de a fi o unitate economic$ func!ional$ i de a se men!ine pe pia!$. 0rimul strat al responsabilit$!ii sociale a corpora!iei reprezint$ baza celorlalte tipuri de responsabilit$!i, pe care le sus!ine i le face posibile. Iat$ de ce satisfacerea responsabilit$!ilor economice este pretins 'adic$ solicitat$ imperativ* tuturor corpora!iilor. )esponsabilitatea legal+ Bolicit$ ca afacerile s$ se supun$ legilor i s$ respecte 9regulile jocului). -n majoritatea cazurilor, legile codific$ vederile i convingerile morale ale societ$!ii, astfel nc%t respectarea lor este o condi!ie necesar$ a oric$rei reflec!ii ulterioare privind responsabilit$!ile sociale ale unei firme. Ca i n cazul responsabilit$!ilor economice, Carroll consider$ c$ satisfacerea responsabilit$!ilor legale este o cerin!$ imperativ$ a societ$!ii fa!$ de orice corpora!ie. )esponsabilitatea etic+ 4blig$ corpora!iile s$ fac$ ceea ce este just, corect i echitabil, chiar dac$ nu sunt silite s$ procedeze astfel de cadrul legal existent. Carroll sus!ine c$ responsabilit$!ile etice constau n ceea ce societatea ateapt din partea corpora!iilor, dincolo de cerin!ele economice i legale. )esponsabilitatea filantropic+ -n v%rful piramidei, cel de#al patrulea nivel al responsabilit$!ii sociale a corpora!iei cuprinde ac!iunile filantropice. Introducerea acestui termen n contextul mediului de afaceri are n vedere toate acele situa!ii n care corpora!ia are libertatea de a decide, f$r$ nici o constr%ngere exterioar$, s$ se implice n ac!iuni ce vizeaz$ mbun$t$!irea calit$!ii vie!ii angaja!ilor, a comunit$!ilor locale i, n ultim$ instan!$, a societ$!ii n ansamblu. Ini!iative:dona!ii caritabile, construc!ia unor facilit$!i recreative pentru salaria!i i familiile lor, sprijinul acordat colilor locale, sponsorizarea unor evenimente artistice sau sportive etc. 0otrivit lui Carroll, responsabilit$!ile filantropice sunt numai cele dorite de societate, f$r$ a fi pretinse ori a teptate din partea corpora!iilor, ceea ce le face s$ fie 9mai pu!in importante dec%t celelalte trei categorii). +erit: structureaz$ diferitele responsabilit$!i sociale ale corpora!iilor pe dimensiuni distincte, f$r$ a nesocoti faptul primordial c$ firmele au obliga!ia de a fi, nainte de toate, profitabile n limitele legii. Dimite: modelul nu ne spune ce se nt%mpl$ atunci c%nd dou$ sau mai multe tipuri de responsabilit$!i intr$ n conflict. 'deciziile de re# localizare* n conceperea lui, autorii au avut n vedere exclusiv mediul de afaceri american. 7esponsabilitatea legal este privit$ n &uropa ca baz$ a tuturor celorlalte forme de responsabilitate social$, mai ales datorit$ rolului proeminent al statului n reglementarea activit$!ii corpora!iilor.

&uropenii au tendin!a de a atribui statului rolul de a impune regulile jocului economic, pe c%nd n concep!ia nord#american$ reglement$rile guvernamentale sunt privite mai degrab$ ca ni te ingerin!e nedorite, ntruc%t limiteaz$ libertatea individual$ i ini!iativa privat$. +ajoritatea dezbaterilor din &uropa privind activitatea corpora!iilor sunt axate pe responsabilitatea etic. -n compara!ie cu americanii, europenii sunt mult mai suspicio i fa!$ de marile corpora!ii. .e aici, o permanent$ stare de alert$ a publicului fa!$ de buna credin!$ a firmelor de mare anvergur$, a c$ror legitimitate moral$ este mereu pus$ sub semnul ntreb$rii, chiar dac$ aspectele economice i legale din activitatea lor sunt n bun$ regul$. -n ceea ce prive te responsabilitatea filantropic, n &uropa ea nu a fost implementat$ gra!ie unor acte discre!ionare ale unor companii foarte potente sau ale unor magna!i financiari, ci pe calea unor reglement$ri legislative. )omania in ce prive te responsabilitatea economic este greu de spus c$ o majoritate semnificativ$ de companii rom%ne ti sunt preocupate de articularea i realizarea unor strategii pe termen lung de cre tere i diversificare a formelor de activitate comercial$. mul!i ntreprinz$tori autohtoni sunt v$dit preocupa!i de 9tunuri) i 9!epe), prin care se pot ob!ine profituri imediate, f$r$ orizont de viitor, i nu au c%tu i de pu!in inten!ia de a furniza produse competitive sau de a asigura locuri de munc$ stabile pentru salaria!i. 0roblema cea mai acut$ a ntreprinz$torilor rom%ni este responsabilitatea legal, n condi!iile n care, datorit$ unui mediu de afaceri cu totul viciat, n care legile concuren!ei loiale sunt admirabile i sublime, dar lipsesc cu des$v%r ire, cele mai multe firme au de ales ntre legalitate i faliment 'nemaivorbind de faptul c$ cine ac!ioneaz$ potrivit legii ori nu este crezut, de vreme ce toat$ lumea 9 tie) c$ to!i afaceri tii sunt ni te bandi!i, ori este crezut, dar comp$timit i dispre!uit pentru c$ e un prost*. Ce s$ mai vorbim n aceste condi!ii de responsabilitate etic din partea companiilor rom%ne tiE -n schimb, cu filantropia 9st$m bine), c$ci ea aduce un capital de imagine care merit$ s$ fie exploatat. Responsivitatea social a corporaiilor # conceptualizeaz$ aspectele cele mai generale de ordin strategic ale responsabilit$!ii sociale se refer$ la modul n care corpora!iile r$spund n mod activ preocup$rilor i a tept$rilor contextului social fa!$ de finalitatea i consecin!ele activit$!ii lor. /. Carroll a delimitat patru 9filosofii) sau strategii de responsivitate social$ a corpora!iilor: Btrategia reactiv$. Corpora!ia neag$ orice responsabilitate fa!$ de problemele sociale, clam%nd c$ de aceast$ problem$ trebuie s$ se ocupe guvernul sau ncerc%nd s$ demonstreze c$ nu are ce s$ i repro eze, ntruc%t a respectat toate prevederile legale. Btrategia defensiv$. Corpora!ia i recunoa te responsabilitatea social$, dar ncearc$ s$ scape de ea ac!ion%nd pe linia minimului efort, miz%nd mai ales pe m$suri de fa!ad$ i pe politici de imagine menite s$ salveze aparen!ele, evit%nd s$ se implice serios n ac!iuni pozitive i costisitoare. Btrategia acomodant$. Corpora!ia i accept$ responsabilit$!ile sociale i se str$duie te s$ ac!ioneze astfel nc%t s$ mul!umeasc$ grupurile influente de presiune din societate. Btrategia proactiv$. Corpora!ia ncearc$ s$ dep$ easc$ normele acceptate n domeniul s$u de activitate i s$ anticipeze viitoarele expecta!ii ale publicului, f$c%nd mai mult dec%t ceea ce i se poate cere n mod obi nuit la momentul respectiv. Be observa evolutia in timp a comportamentului firmelor: In trecut, marile companii din industria tutunului au negat cu vehementa orice legatura intre fumat si anumite boli grave, precum cancerul pulmonar strategie reactiva 4data ce efectele nocive ale fumatului au fost in genere acceptate, companiile producatoare de tigarete sFau opus, la fel de vehement, campaniilor antiFtabagism negand ca ar fi avut cunostinta despre proprietatile adictive ale nicotinei, facand lobbG impotriva reglementarilor guvernamentale si taraganand la nesfarsit procesele in care au fost implicate de catre victimele tabagismului strategie defensiva In ultimul timp, greutatea probelor aduse impotriva industriei tutunului a impus comapniilor de varf din sector sa adopte o politica mai flexibila: Compania >/1 admite azi ca activeaza intrFo industrie (controversabila), oferind produse (riscante) 0hillip +orris lanseaza un program de prevenire a fumatului juvenil. .in cauza responsivitatii lor precare in trecutul apropiat, aceste politici aparent proactive sunt privite cu destul scepticism, fiind interpretate mai degraba ca masuri pur defensive, cel mult acomodante.

Performana social a corporaiilor H Ideea: :;;:, .onna Iood: performan!a social$ a unei corpora!ii poate fi estimat$ n func!ie de: principiile de responsabilitate social$ care#i orienteaz$ activitatea, procesele de responsivitate social$ ale firmei i rezultatele activit$!ii sale n domeniile: 0olitici sociale # strategii explicit enun!ate ale firmei, n care se afirm$ valorile, convingerile i scopurile sale n leg$tur$ cu mediul social. 0rograme sociale # ansambluri de m$suri concrete menite s$ implementeze politicile sociale ale firmei. Impacte sociale # estimate urm$rind schimb$rile concrete pe care le#a realizat o corpora!ie prin implementarea programelor sale ntr#un anumit interval de timp. &stim$rile obiective sunt greu de realizat, ntruc%t datele relevante sunt dificil de ob!inut i de cuantificat, n vreme ce impactul social determinat de o corpora!ie este greu de izolat de ac!iunea altor factori. Cu toate acestea, unele impacte pot fi apreciate cu destul$ exactitate. Teoria participativ a firmei / sta e!older t!eor" +ul!i autori o apreciaz$ drept cea mai popular$ i cea mai influent$ dintre teoriile elaborate n etica afacerilor. .ac$ termenul de 9participan!i) sau sta e!olders a ap$rut n anii :;JA, dezvoltarea teoretic$ a temei a ap$rut mult mai t%rziu, datorit$ lui &d3ard Kreeman ':;LC*. are ca punct de pornire analiza diferitelor grupuri fa!$ de care o corpora!ie are anumite responsabilit$!i. Ideea de baz$ : o corpora!ie nu este condus$ numai n interesul ac!ionarilor s$i" pe l%ng$ ace tia, exist$ un evantai de grupuri sociale sau sta e!olders, care au, la r%ndul lor, interese legitime fa!$ de activitatea unei companii. Bta,eholder 8 orice grupFindivid care poate sa afecteze sau care este afectat de atingerea obiectivelor organizatiei -ntr#o perspectiv$ legal$, exist$ mult mai multe grupuri, distincte fa!$ de ac!ionari, care de!in n mod legitim o 9parte) din corpora!ie, de vreme ce interesele lor sunt protejate ntr#o form$ sau alta: pe l%ng$ faptul c$ exist$ contracte ferme cu furnizorii, angaja!ii sau cump$r$torii, se contureaz$ o tot mai dens$ re!ea de reglement$ri legale, impuse de societate, care stabilesc de facto c$ un spectru larg de participan!i are anumite drepturi i cerin!e fa!$ de o corpora!ie. .in perspectiva noilor teorii economice institu!ionale, exist$ i alte obiec!ii fa!$ de concep!ia tradi!ional$ care privilegiaz$ ac!ionarii: externalitile: dac$ o firm$ i nchide o fabric$ dintr#o mic$ localitate, concediindu# i salaria!ii, nu numai ace tia din urm$ sunt direct afecta!i" proprietarii de magazine vor da faliment, impozitele i taxele, necesare pentru finan!area colilor i a altor servicii publice, vor sc$dea etc. pro#lema reprezentativitii: unul dintre argumentele cheie ale modelului tradi!ional se refer$ la faptul c$ ac!ionarii sunt privi!i ca proprietari ai corpora!iei, astfel nc%t aceasta are, n primul r%nd, dac$ nu exclusiv, obliga!ii fa!$ de ei. -n condi!iile actuale, in primul r%nd, investitorii cump$r$ ac!iuni din motive speculative, iar interesul lor predominant este cre terea valorii ac!iunilor pe pie!ele bursiere i c%tu i de pu!in 9proprietatea) asupra unei anumite corpora!ii ca entitate fizic$. Iat$ de ce nu este de loc evident faptul c$ interesele pur speculative i pe termen scurt ale ac!ionarilor ar trebui s$ prevaleze fa!$ de interesele pe termen lung ale altor grupuri, precum consumatorii, angaja!ii sau furnizorii. $n nou rol al managementului H +anagementul continua sa aiba o responsabilitate fiduciara fata de interesele actionarilor, dar trebuie sa gaseasca un echilibru intre acestea si interesele concurente ale altor grupuri de participanti, ca sa asigure supravietuirea pe termen lung a firmei, mai degraba decat maximizarea profiturilor si promovarea intereselor unui singur grup .e vreme ce compania este obligat$ s$ respecte drepturile tuturor participan!ilor, rezult$ c$, ntr#o anumit$ m$sur$, ace tia trebuie s$ poat$ participa la adoptarea acelor decizii manageriale care le afecteaz$ n mod substan!ial bun$starea i drepturile. -ntr#o form$ ceva mai dezvoltat$, Kreeman sus!ine democraia participativ, caracterizat$ prin faptul c$ fiecare corpora!ie este condus$ de un consiliu al participan!ilor, ce acord$ fiec$rei categorii de sta e!olders posibilitatea s$ influen!eze i s$ controleze deciziile companiei. &l mai propune i ideea unui model sau a unui cod o#ligatoriu de guvernare corporatist, care codific$ i reglementeaz$ diferitele drepturi ale grupurilor de participan!i. Codul creat de %ritis! &nstitute of 'anagement, Code of Conduct # mereu citat n literatura de specialitate ca un document model pentru o conduita manageriala corecta si un mod responsabil de a ntelege desfasurarea afacerilor .