Sunteți pe pagina 1din 133

CAPITOLUL 1.

PREZENTAREA SOCIETII BANCARE


1.1. Momentul istoric l !n"iin#$rii n 1862, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, primar al mai multor orae germane, a ntemeiat o uniune de credit n Anhusen, ermania, iar n 1886 apare prima uniune de credit n !"hldorf, Austria# rupul Raiffeisen de$ine cel mai mare grup %ancar pri$at din Austria i are o structur& pe trei ni$eluri' primul ni$el cuprinde 68( de %&nci locale care, la r)ndul lor, au un total de 1#68( de sucursale# *um&rul total de unit&+i Raiffeisen a,unge astfel la 2#-6(# cel de.al doilea ni$el este format din %&ncile regionale /0andes%an1s2, care se num&r& i printre principalii ac+ionari ai Raiffeisen 3entral%an1 4sterreich A /R35. Austria2, de+in)nd mpreun& mai mult de 8( 6 din capitalul social#

R35 Austria, ac+ionarul principal al re+elei de %&nci din 7uropa 8entral& i de 7st, constituie cel de.al treilea ni$el i repre9int& institu+ia central& a grupului %ancar# n 1:2;, a fost fondat& R35 < Austria /Raiffeisen 3entral%an1 4sterreich A 2, care este ac+ionarul principal al re+elei de %&nci din 7uropa 8entral& i de 7st, pentru a coordona acti$it&+ile i politicile financiare ale ntregului grup %ancar Raiffeisen i este responsa%il& cu tran9ac+iile i opera+iunile efectuate n numele grupului la ni$el na+ional i interna+ional#

=er$iciile %ancare oferite sunt completate de' cele financiare ca %anc& de in$esti+ii> ser$iciile de consultan+& pri$ind pri$ati9&rile> gestion&ri de proiecte n domeniul imo%iliar> leasing>

ser$icii comerciale# ?pera+iunile interna+ionale ale R35.Austria se concentrea9& n principal pe pie+ele n formare# @o9i+ia sa i leg&turile tradi+ionale cu 7uropa 8entral& i de 7st au a,utat R35.Austria s& sta%ileasc& eAcelente rela+ii cu firmele, %&ncile i alte institu+ii din aceast& regiune# ?dat& cu procesul de li%erali9are din 7uropa 8entral& i de 7st i tran9i+ia de la economia centrali9at& la economia de pia+&, R35.Austria i.a de9$oltat semnificati$ acti$itatea interna+ional&, reuind s& de$in& una dintre cele mai %une %&nci speciali9ate n pie+ele n formare din aceast& regiune# R35.Austria operea9& n dou&spre9ece +&ri din regiune printre care se num&r& i Rom)nia din 1::8# Re+eaua nu se oprete n 7uropa 8entral& i de 7st, ci include i 7uropa ?ccidental& i celelalte continente prin compania financiar& din *eB Cor1, sucursalele din 0ondra i =ingapore, precum i prin %irourile de repre9entan+& din @aris, 5ruAelles, !osco$a, *eB Cor1, 5ei,ing, Dong Eong, 5om%aF i Do 8hi !inh# 1.%. Princi& lele et &e 'i e(olu#i s !n c )rul sistemului * nc r rom+nesc @re9en+a Raiffeisen 3entral%an1 ?esterreich /R352 n Rom)nia a nceput n anul 1::G prin deschiderea unei repre9entan+e la 5ucureti i de$ine, astfel, una dintre primele %&nci str&ine din sectorul %ancar rom)nesc# n iunie 1::8, repre9entan+a a fost transformat& ntr.o su%isidar& a R35, oferind ser$icii i produse pentru companii#

Raiffeisen 5an1 /Rom)nia2 este cea de.a noua %anc& din 7uropa 8entral& i de 7st# n fe%ruarie 2((1, R35, mpreun& cu Romanian.American 7nterprise Fund /RA7F2, i.a eAprimat interesul de a achi9i+iona pachetul ma,oritar de ac+iuni, peste :8,8G6, ale 5&ncii Agricole, cea de.a treia %anc& rom)neasc&# 8ontractul de achi9i+ie a fost semnat la sf)ritul lunii iulie 2((2# Hin acest pachet, R35.Austria de+inea :-,-66# Ialoarea total& a tran9ac+iei se

ridic& la J2 de milioane K=H, din care -; milioane K=H repre9int& in$esti+ii de capital, iar 1J milioane K=H, pre+ul pl&tit pentru achi9i+ionarea ac+iunilor# @entru aceasta pri$ati9are Raiffeisen a primit numeroase premii' Ln$estitorul anului 2((1 . acordat de cotidianul *ine ?Mcloc1> @artea leului . premiu acordat de cotidianul 3iarul Financiar> *ominali9are la premiul ?scar acordat de s&pt&m)nalul 8apital#

Astfel, prin fu9iunea, ncheiat& n iunie 2((2 /n cadrul hot&r)rilor luate de Adunarea eneral& 7Atraordinar& a Ac+ionarilor din data de 18 mai 2((22, a celor dou& entit&+i de+inute de Raiffeisen 3entral%an1 ?esterreich A /R352 n Rom)nia' Raiffeisen%an1 /Rom)nia2, nfiin+at& n 1::8 ca su%sidiar& a rupului R35> 5anca Agricol&, achi9i+ionat& n 2((1> Raiffeisen 5an1 Rom)nia de$ine una din cele mai puternice %&nci din Rom)nia# R35.Austria de+ine :G,1G6 din Raiffeisen 5an1# 5anca are aproAimati$ -#J(( anga,a+i i o re+ea na+ional& de sucursale i agen+ii care dep&ete 2(( de loca+ii# Raiffeisen 5an1 este o %anc& uni$ersal&, oferind o gam& complet& de produse i ser$icii de cea mai %un& calitate persoanelor fi9ice, L!!.urilor i corpora+iilor mari prin multiple canale de distri%u+ie' unit&+i %ancare /peste 2(( n ntreaga +ar&2, re+ele de AN! i 7@?=, phone. %an1ing /Raiffeisen Hirect2 i mo%ile %an1ing /mF5an1ing2# Raiffeisen s.a orientat anul acesta asupra creterii profita%ilit&+ii, dup& ce n anii trecu+i a nregistrat creteri agresi$e, n special pe 9ona de retail# n 2((6, austriecii au facut o reorgani9are a re+elei, unit&+ile fiind coordonate dup& linii de acti$itate, n locul sistemului $echi, care pre$edea organi9area ierarhic& regional&# Astfel, au ap&rut unit&+i speciali9ate, cum sunt cele de $)n9are a creditelor imo%iliare sau cele pentru clien+i corporati$i# @e de alt& parte, %anca a introdus un sistem de salari9are care leag& ntr.o masur& mai mare remunera+ia de acti$itatea salariatului# Raiffeisen 5an1 este una dintre cele mai puternice %&nci din Rom)nia, Raiffeisen este al treilea ,uc&tor din sistem, de+in)nd acti$e de pu+in peste - miliarde de euro la ,um&tatea anului, corespun9ator unei cote de pia+& de ;,:6#

1.,. -orm 'i structur c &it lului 'i Structur c#ion ri tului'

c#ion ri tului

::,G:6 .

rupul 5ancar Raiffeisen>

(,J16 . peste 1;#((( de ac+ionari persoane fi9ice i ,uridice#

C &it lul soci l Raiffeisen 5an1 =#A# i.a ma,orat capitalul social printr.o emisiune de ac+iuni su%scrise de ac+ionarii %&ncii, n $aloare de 1#GG2#1J8#68J#((( leiO 1GG#21J#868,J lei noi# n urma acestei opera+iuni $aloarea capitalul social s.a ma,orat de la 1(#J2(#G2;#;((#((( leiO 1#(J2#(G2#;( lei noi la 11#:62#J86#-8J#((( leiO 1#1:6#2J8#6-8,J lei noi, repre9ent)nd un num&r de 11#:62#J86#-8J ac+iuni nominati$e cu $aloarea nominal& de 1#((( leiO (,1 lei noi O ac+iune# =u%scrierea a a$ut loc n perioada (G#(2#2((J < (;#(-#2((J, iar nregistrarea ma,or&rii la Registrul 8omer+ului s.a efectuat n data de 22#(-#2((J n %a9a ncheierii ,udec&torului delegat nr# 1-68:O22#(-#2((J# No+i ac+ionarii care au su%scris au primit din partea Regisco =#A# un eAtras de cont care confirm& num&rul de ac+iuni de+inute la Raiffeisen 5an1 =#A# dup& su%scriere#

1... Princi& lele "unc#ii/ cti(it$#i 'i o&er #iuni * nc re Raiffeisen 5an1 este o %anc& uni$ersal& ce ofer& o gam& complet& de produse i ser$icii financiar.%ancare celor peste 2 milioane de clien+i ai s&i /corporate, L!! i persoane fi9ice2 prin intermediul unei re+ele de distri%u+ie cu acoperire na+ional&, alc&tuit& din 21J sucursale i agen+ii /la -1 decem%rie 2((J2# 5anca a promo$at intens, n cursul anului 2((J, canalele alternati$e de acces mF5an1ing i Raiffeisen Hirect# @rintre ser$iciile oferite de %anc& se num&r&' ser$iciul =Beep, ser$iciul =mart Nel, programul Asigurarea ta n ca9 de incendiu, pl&+i directe furni9or, etc# M0B n1in2 ofer& informa+iile financiare pri$ind contul %ancar personal i cursul $alutar i cu a,utorul s&u se pot efectua transferuri intra i inter%ancare>

prin R i""eisen 3irect, %anca este mai aproare de client, f&r& ca acesta s& fac& cel mai mic efort i f&r& s& pl&teasc& comisioane i taAe suplimentare> ser$iciul S4ee&, eAistent n cadrul Raiffeisen 5an1, ofer& posi%ilitatea de a transfera automat sumele care dep&esc un ni$el presta%ilit n alt cont indicat de c&tre client> ser$iciul Sm rtTel ofer& informa+iile despre cont, disponi%ile 2G de ore din 2G, ; 9ile pe s&pt&m)n&, direct pe ecranul telefonului mo%il, su% forma unor mesa,e teAt de tip =!=# programul Asi2ur re t !n c 5 )e incen)iu presupune o asigurare pe $ia+& titularilor de conturi curente n lei, deschise la Raiffeisen 5an1#

prin Pl$#i )irecte "urni5or, Raiffeisen 5an1 $a pl&ti clientului, din contul curent, toate facturile pentru telefonul fiA i mo%il, la ga9e, la lumin& i altele# He asemenea, Raiffeisen 5an1 mai ofer&' credite de prefinan+are a eAporturilor i finan+area comer+ului cu %unuri fungi%ile# 8onform actului constituti$, principalul domeniu de acti$itate al %&ncii l constituie acti$itatea de intermediere monetar& i acti$it&+ile de creditare# n acord cu legea %ancar&, o%iectul de acti$itate al %&ncii include' atragere de depo9ite i de alte fonduri ram%ursa%ile> contractare de credite, inclu9)nd printre altele' credite de consum, credite ipotecare, finan+area tran9ac+iilor comerciale, opera+iuni de factoring, scontare, forfetare>

ser$icii de transfer monetar> emitere i administrare de mi,loace de plat&, cum ar fi' c&r+i de credit, cecuri de c&l&torie i alte asemenea, inclusi$ emitere de moned& electronic&> emitere de garan+ii i asumare de anga,amente> tran9ac+ionare n cont propriu sau n contul clien+ilor, n condi+iile legii, cu' instrumente ale pie+ei monetare, cum sunt' cecuri, cam%ii, %ilete la ordin, certificate de depo9it> $alut&> contracte futures> instrumente a$)nd la %a9& cursul de schim% i rata do%)n9ii> $alori mo%iliare i alte instrumente financiare>

intermediere, n condi+iile legii, n oferta de $alori mo%iliare i alte instrumente financiare, prin su%scrierea i plasamentul acestora ori prin plasament i prestarea de ser$icii aferente> acordarea de consultan+& cu pri$ire la structura capitalului, strategia de afaceri i alte aspecte legate de aceasta, consultan+& i prestare de ser$icii cu pri$ire la fu9iuni i achi9i+ii de societ&+i comerciale> intermediere pe pia+a inter%ancar&> administrare de portofolii ale clien+ilor i consultan+& legat& de aceasta> 5

p&strare n custodie i administrare de $alori mo%iliare i alte instrumente financiare> prestare de ser$icii pri$ind furni9area de date i referin+e n domeniul credit&rii> nchiriere de casete de siguran+&> depo9itarea acti$elor fondurilor de in$esti+ii i societ&+ilor de in$esti+ii> distri%uirea de titluri de participare la fonduri de in$esti+ii i ac+iuni ale societ&+ilor de in$esti+ii> ac+ionarea ca operator al arhi$ei electronice de garan+ii reale mo%iliare> opera+iuni cu metale i pietre pre+ioase i o%iecte confec+ionate din acestea> opera+iuni n mandat> ser$icii de procesare de date, administrare de %a9e de date ori alte asemenea ser$icii pentru ter+i> participare la capitalul social al altor entit&+i> nchirierea de %unuri mo%ile i imo%ile c&tre ter+e p&r+i, n condi+iile legii>

ser$icii auAiliare sau coneAe legate de acti$it&+ile desf&urate, cum ar fi' de+inerea i administrarea de %unuri mo%ile i imo%ile necesare desf&ur&rii acti$it&+ii sau pentru folosin+a salaria+ilor, i efectuarea oric&ror alte acti$it&+i i opera+iuni necesare pentru reali9area o%iectului de acti$itate autori9at# n ceea ce pri$ete diferite opera+iuni %ancare care $i9ea9& acti$itatea %&ncii i locul n care se reali9ea9&, acestea se mpart n' opera+ii front < office i opera+ii %ac1 < office# Front. office.ul grupea9& opera+iile care $i9ea9& interac+iunea %&ncii cu clien+ii s&i' furni9are de informa+ii pri$ind ser$iciile pe care le ofer& %anca etc# 5ac1.office.ul grupea9& opera+iile transparente pentru clien+ii s&i, dar care asigur& func+iile $itale ale sale' conta%ilitatea intern& %ancar&, administra+ie, gestiunea de conturi i calculul de do%)n9i, depo9itarea numerarului etc# n ceea ce pri$ete raportul care se sta%ilete ntre opera+iile front.office i cele de %ac1. office, acestea difer& de la o %anc& la alta prin acti$itatea desf&urat& # 1.6. C )rul le2isl ti( 2ener l 'i s&eci"ic Raiffeisen 5an1, n calitate de persoan& ,uridic& rom)n&, se supune reglement&rilor emise pe teritoriul Rom)niei, at)t celor emise de 5*R, pri$ind politicile 5*R, c)t i reglement&rilor emise de 8omisia *a+ional& a Ialorilor !o%iliare# 5anca comercial& Raiffeisen 5an1 i desf&oar& acti$itatea, este organi9at& i func+ionea9& potri$it' 0egii %ancare nr# J8O1::8 pri$ind legea %ancar&> Raportul cu 5*R este reglementat de 0egea pri$ind =tatutul 5&ncii *a+ionale a Rom)niei> 0egea nr# -12 din 28 iunie 2((G> ?rdonan+a u$ernului nr# 1( din 22 ianuarie 2((G, pri$ind falimentul institu+iilor de credit, apro%at&, completat& i modificat& prin 0egea nr# 2;8 din 2- iunie 2((G> 0egea nr# 6G din 22 iunie 1::J pri$ind procedura reorgani9&rii ,uridice i a falimentului /repu%licat& prin 0egea nr# 1G:O2((G2, pentru completarea i modificarea legii 6GO1::J 6

pri$ind procedurile reorgani9&rii ,uridice i ale falimentului, precum i ale altor acte normati$e cu inciden+& asupra acestor proceduri, pu%licat& n !onitorul ?ficial al Rom)niei din 12 mai 2((G> 0egea nr# 8- din 1J aprilie 1::8 pri$ind procedura falimentului %&ncii care reflect& faptul c& %&ncilor legal constituite n Rom)nia, aflate n stare de insol$a%ilitate, li se aplic& procedura falimentului instituit& prin lege# ? %anc& e considerat& insol$a%il&, dac& se afl& n urm&toarele situa+ii' %anca nu a onorat integral crean+ele certe, lichide i eAigi%ile, de cel pu+in -( de 9ile> $aloarea o%liga+iilor %&ncii dep&ete $aloarea acti$ului s&u# Dot&r)rea u$ernului nr# --JOmai 1::J, pri$ind regulamentul constituirii, utili9&rii i deducti%ilit&+ii fiscale a pro$i9ioanelor agen+ilor economici i societ&+ilor> 8ircularele emise de 5*R> *orme ale 5*R nr# 2O1::2 pri$ind fondurile proprii ale societ&+ilor %ancare> *orme ale 5*R nr# 1(O1::2 pri$ind mprumuturile acordate de%itorilor afla+i n rela+ii speciale cu societ&+ile %ancare> *orme ale 5*R nr# societ&+ile %ancare> JO1::2 pri$ind mprumuturile mari acordate clien+ilor de c&tre

=tatutul Raiffeisen 5an1> Hecret.0ege pri$ind organi9area i desf&urarea unor acti$it&+i economice pe %a9a li%erei ini+iati$e nr# JGO1::(> 0egea pri$ind regimul in$esti+iilor str&ine nr# -JO1::1>

*ormele 5*R nr#2O1::8 pri$ind autori9area %&ncilor, modificate de normele nr# 1(O2((( i normele nr# -O2((( pri$ind modific&rile din situa+ia %&ncilor# n 0egea nr# J8 din J martie 1::8 pri$ind 0egea %ancar& e pre$&9ut faptul c& 5anca *a+ional& a Rom)niei este %anca central& a statului rom)n, a$)nd personalitate ,uridic& i sunt definite no+iunile de' %anc&> filial&> sucursal&> depo9it> credit> eApunere>

supra$eghere %ancar& pruden+ial&# @rin 0egea nr# 1(1 din 26 mai 1::8 pri$ind =tatutul 5&ncii *a+ionale a Rom)niei, este reglementat o%iecti$ul fundamental al 5*R, asigurarea sta%ilit&+ii monedei na+ionale, pentru a contri%ui la sta%ilitatea pre+urilor i sunt eAplicate' politica monetar&> opera+iunile pe pia+a monetar&> opara+iunile de creditare> re9er$ele minime o%ligatorii> politica $alutar&> 7

creditarea %&ncilor> sistemele de pl&+i> ser$iciile de compensare, depo9itare i plat&> pre$enirea i limitarea riscurilor> supra$egherea %ancar& /autori9area i supra$egherea pruden+ial& %ancar&2> re9er$ele interna+ionale>

secretul profesional %ancar# n 0egea nr# 8- din 1J aprilie 1::8 pri$ind procedura falimentului %&ncilor sunt descrise m&surile pe care 5anca *a+ional& a Rom)niei tre%uie s& le adopte asupra unei %&nci insol$a%ile, precum i persoanele care sunt implicate# 1.7. Or2 nismele )e control 'i re2lement re ?rganismele de control i reglementare sunt de trei tipuri' eAterne, interne i posturile din %anc&# ?rganismele de control i reglementare eAterne' !inisterul Finan+elor @u%lice, care se ocup& de eliminarea e$a9iunii fiscale i a corup+iei i coordonea9& politicile' $amale, financiale, $alutare> i 5*R, care poate inter$eni prin reglement&ri n acti$itatea %&ncilor n scopul de a resta%ili echili%rul monetar i cel al $alorii monedei n limitele de siguran+&# Acestea se ocup& pentru crearea unui climat oprtun de desf&urare a acti$it&+ii %&ncilor# ?rganismele de control i reglementare interne sunt acele oragne de conducere, din interiorul %&ncii, care asigur& procesul de coordonare, conducere i deci9ie, i anume' Adunarea eneral& a Ac+ionarilor> 8onsiliul de Adimistra+ie> 8omitetul de Hirec+ie> 8omitetul de Audit> Auditoriul Financiar> 8omitetul de 8redit> 8omitetul de Risc> 8omitetul de Administrare a Acti$elor i @asi$elor# @osturile din %anc& sunt mp&r+ite n' @osturile din re+ea cu urm&toarele func+ii' Responsa%ilul cu primirea> Ataatul comercial> ns&rcinatul cu primirea de tip PparticulariQ> Responsa%ilul cu gestiunea patrimoniului> ns&rcinatul cu clientela Pmeteugari.comercian+i i L!!.uriQ> Hirectorul de agen+ie> Hirectorul ad,unct de agen+ie# 8

@osturile din sediu, n func+ie de ser$iciile desf&urate'

=tudiu i anali9&' analistul de credit, analistul financiar, inginerul.consultant> @ie+ele financiare' operator de pia+&, negociatorul /PtraderQ2, analistul financiar, staticianul i inginerul financiar, personalul de P%ac1.officeQ> Acti$itatea interna+ional&' consilierul pentru eAporturi, consilier financiar i tehnic, finan+ist interna+ional> Lnformatica# 8ontrolorul gestiunii> ?rgani9atorul> Lnspectorul> Ruristul> Seful de pia+& sau de produs#

5anca n calitate de ntreprindere cuprinde'

CAPITOLUL %. OR8ANIZAREA SOCIETII BANCARE. SISTEMUL IN-ORMAIONAL BANCAR


1. Or2 ni5 re societ$#ii * nc re 1.1. Or2 ni2r m 2ener l$ *$ncii

=tructura re+elei de unit&+i ale %&ncii Raiffesein 5an1 s.ar pre9enta astfel' 8entrala %&ncii> =ucursale ,ude+ene < n fiecare ,ude+ din +ar& se afl& amplasat un sediu al %&ncii> Filiale, su%ordonate organi9atoric i func+ional sucursalelor, n unele orae ale +&rii i, n unele ca9uri, la ni$elul sectoarelor municipiului 5ucureti>

Agen+ii, su%ordonate filialelor sau, n unele ca9uri, chiar sucursalelor# Aceast& re+ea na+ional& de sucursale, agen+ii i repre9entan+e a,ung la un num&r de 21( de loca+ii /G1 de sucursale, 1G6 de agen+ii, 2- de repre9entan+e2#=ediul central al Raiffeisen 5an1 Rom)nia se afla n 5ucureti# -unc#iile si tri*u#iile centralei Raiffeisen 5an1' 7la%orea9& strategia de de9$oltare a %&ncii> =ta%ilete politica de creditare, de9$oltare n +ar& i str&in&tate sau de fu9iune i achi9i+ii> 7fectuea9& studii de mar1eting> Acord& ser$icii de consultan+&, audit ?rgani9ea9& ac+iuni de preg&tire a cadrelor> Lni+ia9& cola%or&ri cu %&nci din +ar& i str&in&tate> Asigur& lichidit&+i i fonduri de creditare unit&+ilor su%ordonate /filiale, sucursale, agen+ii2> =ta%ilete ni$elul do%)n9ilor i comisioanelor> =ta%ilete plafoane de credite pentru unit&+ile su%ordonate> 8ontactea9& mprumuturi i plasamente de pe pia+a inter%ancar&> Asigur& echili%rul ntre resurse i plasamente>

10

7la%orea9& norme pentru fiecare acti$itate i ser$iciu n parte /decont&ri, opera+iuni de cas&, ncas&ri i pla+i, e$iden+a conta%il&, creditare etc#2> Anga,ea9&, promo$ea9&, su%ordonate# concedia9& personalul de conducere din unit&+ile

Atri%u+iile departamentelor din structura organi9a+ional& sunt' 1. 3i(i5i Ret il. de9$oltarea i sta%ili9area unei rela+ii solide, pe termen lung cu clien+ii persoane fi9ice i ntreprinderi mici i mi,locii, identific& i anali9ea9& segmentele de clien+i cu scopul de a de9$olta produse i ser$icii care s& acopere toat& gama de ne$oi financiare ale fiec&rui segment# Hepartamentele care se reg&sesc n Hi$i9ia Retail' !ar1eting < studierea pie+ei i promo$area produselor %ancare> 8onsumer < e$aluarea clien+ilor i sta%ilirea de strategii de a%ordare a fiec&rui tip de client> ntreprinderi mici i mi,locii < sta%ilirea i consolidarea rela+iilor cu clien+ii din sfera L!!. urilor, oferind produsele i ser$iciile %ancare create de %anc& pentru acest sector> 8arduri < promo$area portofoliului de ser$icii i produse financiare electronice i familiari9area clientelei cu ele> He9$oltare i !anagement @roduse < de9$oltarea i managementul produselor i ser$iciilor financiar.%ancare, mai ales produsele de creditare pentru persoane fi9ice /credite de consum, auto sau pentru ne$oi personale2, de9$oltarea i consolidarea de parteneriate cu re+elele de distri%u+ie de %unuri de larg consum> 8onsumer Risc < e$aluarea riscurilor pe care le pre9int&tipurile de clien+i /persoane fi9ice i L!!.urile2 c&rora le sunt adresate produsele %ancare promo$ate de Hi$i9ia Retail>

8anale de Histri%u+ie < distri%u+ia produselor i ser$iciilor, prin intermediul re+elei de distri%u+ie cu acoperire na+ional& /sucursale i agen+ii2, dar i prin intermediul canalelor alternati$e de distri%u+ie /8all 8enter i !o%il.5an1ing2# %. 3i(i5i Tre5orerie 'i &ie#e )e c &it l < de9$oltarea produselor i ser$iciilor de tre9orerie ca'depo9itele negociate, tran9ac+iile de schim% $alutar, tran9ac+iile cu titluri de stat, depo9itele pe pia+a inter%ancar& i ser$iciile aferente pie+ei de capital# n componen+a acestei di$i9iuni se disting segmentele' Ar%itra, i Nre9orerie < tran9ac+iile n contul clien+ilor, c)t i n nume propriu> !anagementul 5ilan+ului i @ortofoliului < asigurarea unui management strategic al %ilan+ului n scopul optimi9&rii $enitului net din do%)n9i i a $alorii de pia+& a capitalului propriu# ,. 3i(i5i Cor&or #ii < de9$oltarea unor rela+ii solide, pe termen lung cu companii mari i medii# =egmentele acestei di$i9ii sunt' 8orpora+ii mari i multina+ionale < identificarea unor solu+ii adec$ate pentru o adaptare c)t mai %un& n oferirea de ser$icii pentru clien+i i n asigurarea creterii continue a %&ncii> 11

8orpora+ii medii < pentru companiile cu cifre anuale de afaceri cuprinse ntre J i J( milioane euro i cu ac+ionariat rom)nesc, pentru care se ofer& consultan+& de speciali9are pe industrii /metalurgie, %unuri de larg consum < alimentare i nealimentare, %unuri de folosin+& ndelungat&, transporturi, distri%u+ie, agricultur&2> =ector pu%lic < %a9& solid& de clien+i cu o rat& nalt& de profit> principalele oportunit&+i ale sectorului pu%lic $or consta n afaceri generate n leg&tur& cu fonduri ale Kniunii 7uropene legate de infrastructur&, LNT8, educa+ie, agricultur& etc# 5anca atrage fonduri gu$ernamentale i fonduri parteneriate cu sectorul pri$at, destinate proiectelor gestionate de administra+ia pu%lic& central&> pentru aceasta, se ofer& produse ca' forfetare %ilete la ordin emise de administra+iile locale, credite la termen, administrare conturi speciale, electronic %an1ing> Lnstitu+ii financiare < dedic& resurse speciali9ate pentru segmentul de asigur&ri i respecti$ leasing, oferind solu+ii personali9ate pentru un tip special de clien+i' institu+iile financiare, fie c& acestea sunt %&nci comerciale sau institu+ii de credit, fonduri de in$esti+ii, societ&+i de asigur&ri, companii de leasing, societ&+i de %ro1era,> 8ash !anagement < toate tipurile de tran9ac+ii pe contul curent, precum pl&+i, tran9ac+ii cu numerar, electronic %an1ing i solu+ii speciale de pl&+i, eAtrase de cont i reconciliere, de9$oltate pentru corpora+ii mari>

8redite pentru 8orpora+ii < %anca ofer& produse financiare i ser$icii de consultan+&, finan+&ri de achi9i+ii, plasamente pri$ate, management de risc, leasing, acrediti$e stand. %9, finan+&ri de proiecte, finan+&ri structurate, produse de tre9orerie i alte ser$icii glo%ale# .. 3i(i5i O&er #iuni 'i IT < de9$oltarea infrastructurii informatice a %&ncii, precum i asigurarea i securi9area traficului de date care se desf&oar& ntre filiale i central&# Hi$i9ia are n componen+& urm&toarele segmente' 0ogistic& < de9$oltarea i di$ersificarea canalelor alternati$e de distri%u+ie, precum i punerea la dispo9i+ie a materialelor i ser$iciilor necesare desf&ur&rii unei %une acti$it&+i %ancare> =ecuritate %ancar& < respectarea cerin+elor de securitate necesare tran9ac+ion&rii de fonduri> Achi9i+ii < achi9i+ionarea de noi tehnologii LNTc pentru a facilita n continuare de9$oltarea pe %a9e solide a %&ncii> 5ac1 ?ffice, Nre9orerie i @ie+e de 8apital < implementarea i asigurarea utili9&rii eficiente a tehnologiilor LNT8, n ceea ce pri$ete transmiterea, prelucrarea i utili9area informa+iilor ce se manipulea9& n 5ac1 ?ffice, n rela+iile de tre9orerie ale %&ncii i n tran9ac+iile pe care %anca le efectuea9& pe pia+a de capital#

12

1.%. Or2 ni2r m sucurs lei R i""eisen B n1 ntre func+iile i atri%u+iile principale de+inute de sucursalele Raiffeisen 5an1' de9$oltarea politicii de creditare, opera+iuni cu numerar i alte opera+iuni %ancare n limitele impuse de sediul central i n conformitate cu legisla+ia rom)n&> controlul opera+iunilor cu clientela, al documentelor ini+iate i utili9ate, introducerea datelor n sistemul informatic, raport&ri, conta%ilitatea opera+iunilor, $erificarea constant& a opera+iunilor> asigurarea respect&rii conduitei interne i eAterne pentru gestiunea reglementar& a opera+iunilor de casierie> reali9area de in$esti+ii n limitele apro%ate n %ugetul de $enituri i cheltuieli i n conformitate cu m%un&t&+irea po9i+iei pe pia+&> anga,&rile salaria+ilor n conformitate cu ne$oile organi9a+ionale ale %&ncii i n limitele apro%ate n %uget, concedieri ale acestora n condi+iile i temeiurile legale>

mandatarele din partea centralei de repre9entare n fa+a Autorit&+ilor 0egale att pentru sucursale, ct i pentru agen+iile din su%ordine# 3irectorul Sucurs lei < are ca principal& atri%u+ie super$i9area acti$it&+ii %ancare ce se desf&oar& n sucursal&, precum i a acti$it&+ii %ancare desf&urat& de agen+iile i repre9entan+ele aflate n su%ordinea sucursalei# 7ste unul din mem%rii comisiei de creditare care apro%& creditele corporatiste i cele preferen+iale, fiind de asemenea una dintre persoanele care, al&turi de !anagerul Hepartamentului Rela+ii cu 8lien+ii, semnea9& hot&r)rea de cretere a liniei de creditare# 7ste r&spun9&tor pentru deci9iile luate n cadrul departamentului de Risc al&turi de managerul acestui departament precum i de super$i9area urm&ririi creditelor n cadrul celor dou& departament de Retail i 8orporate# @articip& la edin+ele de decontare inter%ancare ce au loc la sediul sucursalei 5*R unde este arondat& respecti$a sucursal&# =uper$i9ea9& i acti$itatea de 5ac1 ?ffice ce se desf&oar& n sucursal& i n agen+iile su%ordonate sucursalei# Secret ri tul < are ca principal o%iecti$ trierea documentelor eAterne pe departamente precum i ntocmirea de rapoarte i comunicate oficiale# Biroul 9uri)ic < are dou& mari atri%u+ii' s& se asigure c& acti$itatea desf&surat& de sucursal& nu contra$ine legilor i regulamentelor n $igoare ce reglementea9& acti$itatea %ancar& precum i $erificare $eridicit&+ii i legalit&+ii documentelor ce sunt puse la dispo9i+ie de c&tre clien+ii %&ncii ca urmare a acti$it&+ii pe care o desf&oar& acetia cu %anca# 3e& rt mentul )e Rel #ii cu Clien#ii < are la conducere un manager care are n su%ordine mai mul+i ofi+eri conta%ili# @rincipala lui responsa%ilitate este asigurarea %unei desf&ur&ri a acti$it&+ii n Front ?ffice# @rincipalele opera+iuni care sunt eAecutate n cadrul Hepartamentului de Rela+ii cu 8lien+ii sunt' opera+iunile de deschidere de cont, opera+iunile curente de pl&+i i ncas&ri, opera+iunile de cont curent, contractarea de credite precum i informarea clientelei asupra ser$iciilor puse la dispo9i+ie de Raiffeisen 5an1# 3e& rt mentul O&er #iuni < are la conducere un manager c&ruia i sunt su%ordona+i mai mul+i ofi+eri de tran9ac+ii, ce i desf&oar& acti$itatea n 5ac1 ?ffice, pe ultima treapt& 13

ierarhic& in acest departament reg&sindu.se casierii# ?pera+iunile curente care se desf&oar& n 5ac1 ?ffice sunt cele de triere a documentelor de plat&, n $ederea decont&rii inter%ancare ulterioare, opera+iuniule de caserie, opera+inile de conta%ili9are i nregistrare a creditelor i depo9itelor, informa+iile necesare fiind preluate din Front ?ffice# 3e& rt mentul Ret il < n cadrul c&ruia se reg&sete un responsa%il clientel& care are n su%ordine mai mul+i analiti de credite speciali9a+i pe persoane fi9ice i persoane ,uridice# @rincipalul o%iect de acti$itate al acestui departament l constituie managementul creditelor pentru persoane fi9ice i L#!#!#.uri# Astfel responsa%ilul clientel& tre%uie s& se ocupe at)t de clien+ii care se g&sesc de,a ntr.o rela+ie cu %anca c)t i de noii clien+i# Analitii de credite au ca principal& sarcin& urm&rirea desf&ur&rii creditului, a$)nd n $edere at)t utili9area corespun9&toare a acestuia c)t i returnarea c&tre %anc& a creditului# Responsa%ilul cu clientela se ocup& at)t de acordarea de credite de consum, achi9i+ii de autoturisme, ne$oi personale i ipotecare precum i de atragerea de depo9ite i de economii, de ser$iciile de pl&+i i acti$it&+ile cu titluri# 3e& rt mentul Cor&or tist < are aceeai organi9are ca i cea a departamentului de Retail, singura diferen+& fiind aceea c& numai persoanele ,uridice cu o cifr& de afaceri de peste J(((((( euro $or fi nregistrate n e$iden+a acestui departament# @rincipalele acti$it&+i sunt acelea de acordare de credite, atragerea de depo9ite, administrarea de numerar, acti$it&+i de comer+ eAterior, leasing, consultan+& de in$esti+ii, planificare financiar&, tran9ac+ii de titluri proiecte i tran9ac+ii de finan+are structurat&, credite sindicali9ate i tran9ac+ii de garantare# 3e& rt mentul Risc < n cadrul c&ruia acti$ea9& un manager de risc, analist de risc, e$aluator de risc i un administrator de credite# ?%iectul de acti$itate al acestui departament este acela de a e$alua riscurile la care se supune %anca n momentul n care se ia deci9ia de creditare a unei persoane /fie ea fi9ic& sau ,uridic&2, de emitere a unor scrisori de garan+ie, de efectuare a unor in$esti+ii sau de intermediere a unor acti$it&+i de plasament i acordare de credite n numele clien+ilor s&i# Acti$itatea de e$aluare a riscurilor este independent& de cea a celorlalte departamente, astfel c& deci9ia pe care o ia departamentul de risc nu +ine cont de m&rimea sau natura acti$it&+ii n care %anca $rea s& ia parte ci doar de criteriile de e$aluare a riscului folosite de departament#

14

@rincipalele sarcini i responsa%ilit&+i n func+ie de posturile eAistente n sucursal& sunt' 1. M n 2er O&er #iuni planific& i organi9ea9& fluAul de acti$it&+i i definiste priorit&+ile de ac+iune pentru compartimentele din su%ordine i reparti9ea9& sarcini i responsa%ilit&+i pentru salaria+ii din su%ordine> r&spunde de acti$itatea de procesare a tran9ac+iilor, din punct de $edere al modului de operare n sistem i al respect&rii normelor, procedurilor i regulamentelor n $igoare> r&spunde de modul n care' se reali9ea9& acti$itatea de compensare, este asigurat& acti$itatea de instalare a aplica+iei pentru ser$iciile !ulticash la clien+i, este asigurat& consultan+& pri$ind opera+iunile documentare i de modul n care este asigurat& calitatea ser$iciilor, opera+iunilor, tran9ac+iilor /func+ionarea AN!.urilor i 7@?=.urilor, acordarea de asisten+& ni$el 1, reFol$area pl)ngerilor clien+ilor proprii2> super$i9ea9& i r&spunde de opera+iunile din 5ac1.?ffice rela+ionate proces&rii tran9ac+iilor prin carduri, de aplicarea principiilor controlului dual asupra opera+iunilor procesate de c&tre salaria+ii din compartimentele din su%ordine>

urm&rete ncadrarea n plafoanele de cas& i asigurarea necesarului de numerar, $erificarea 9ilnic& a rapoartelor i asegura reconcilierea 9ilnic& a rapoartelor aferente tran9ac+iilor procesate n sucursal& i r&spunde, de asemenea de ntocmirea i transmiterea rapoartelor la 5*R i la Administra+ia 8entral&, conform reglement&rilor n $igoare# %. O"i#er Tr n5 c#ii nrolea9& clien+i @R i le deschide, nchide i administrea9& conturile n lei i n $alut& /curente, de depo9it2, efectuea9& credit&ri conturi de card @R i opera+iunile de %ac1. office rela+ionate managementului cardurilor /nrolare clien+i, deschidere conturi de card @R, postare n conturile de card a tran9ac+iilor efectuate, replenishment AN!2> procesea9&' tran9ac+iile non.numerar pe carnete de economii, instrumentele de plat& de credit n lei pentru @F i @R, precum i instrumentele de plat& de de%it n lei primite din FO? i de la =edin+a de compensare, inclusi$ refu9urile de plat&> consult& %a9a de date 8L@> preg&tete edin+a de compensare i particip& la edin+a de compensare i la edin+a de $erificare' grupea9& instrumentele de plat& primite din 5O? /pe unit&+i %ancare destinatare, pe instrumente de plat& compensa%ile' de de%it i de credit2> ntocmete documentele de compensare> preg&tete i sigilea9& plicurile cu instrumentele de plat& compensa%ile i centrali9atoarele pentru fiecare unitate %ancar& destinatar&>

urm&rete respectarea reglement&rilor 5*R pri$ind compensarea /termene, circuite intraOinter%ancare2# ,. Res&ons *il clientel$ furni9ea9& informa+ii !anagerului de =egment L!! din cadrul Hi$i9iei de Retail /Administra+ia 8entral&2 pentru a permite sta%ilirea strategiei de de9$oltare a rela+iilor cu 15

clien+ii retail din ra9a de ac+iune a sucursalei, n concordan+& cu procedurile i politicile %&ncii, fiind responsa%il pentru calitatea ser$iciilor oferite segmentului L!!, organi9)nd nt)lniri i $i9ite la acetia i identific& poten+ialul de afaceri n concordan+& cu strategia de de9$oltare sta%ilit& i cu referin+ele date de Hirec+ia Rela+ii cu L!!.urile din Administra+ia 8entral&> identific& clien+ii P+int&Q i implementea9& planurile de atragere a clien+ilor pe %a9a programelor de de9$oltare a afacerii adoptate de %anc&, le comunic& unit&+ilor su%ordonate sucursalei i anali9ea9& gradul lor de ndeplinire, pre9ent)nd constat&rile efectuate Retail !anager.ului sau Hirectorului de =ucursal&> asigur& cu analistul de credite preg&tirea documenta+iei pentru apro%area cererilor de credit i cooperea9& pentru aceasta cu Hirec+ia !anagement 8redite Retail i cu Hirec+ia Rela+ii cu L!!.urile din Administra+ia 8entral&> preg&tete ofertele indicati$e, aplica+iile de credit, modific&rile i actuali9&rile la inter$ale regulate, furni9ea9& informa+iile rele$ante n cadrul dosarului de credite> pre9int& oferte produse i ser$icii card, respecti$, carduri' de companii, de salarii, indi$iduale de de%it i de credit, ser$icii de acceptare carduri la comercian+i i monitori9ea9& i notific& Hirec+ia !anagement 8arduri asupra modific&rilor n statutul legal al comercian+ilor acceptatori de card, precum i asupra reloc&rii unor puncte comerciale de $)n9are, constituirea de c&tre comercian+ii acceptatori de card a garan+iei opera+ionale solicitat& de %anc&>

administrea9& parteneriate, identific& segmentul de clientel& i sta%ilete ne$oile segmentului, anali9ea9& pro%lemele i propune solu+ii de re9ol$are a lor i pre9int rapoarte cu pri$ire la re9ultatele o%+inute# .. An list cre)ite anali9ea9& atent documenta+ia ini+iat& de companie c)nd emite cererea de creditare, pentr a reali9a o e$aluare atent&, din punct de $edere calitati$ i cantitati$ i g&sete cea mai %un& structur& pentru poten+ialul acord /contract2, identific& riscurile i modalit&+ile de contracarare a acestora> re$i9uiete periodic rela+ia de creditare, n conformitate cu politica %&ncii i monitori9ea9& i $erific& la termenele sta%ilite, ndeplinirea indicatorilor de performan+&>

culege informa+ii pri$ind clien+ii eAisten+i i cei poten+iali n $ederea contruirii unei %a9e de date i eAecut& orice alt& sarcin& legat& de fluAul firesc al acti$it&+ii# 6. C sier efectuea9& ncas&ri i pl&+i n numerar < lei i $alut& < pentru clien+ii %&ncii /@F i @R2 i opera+iuni cu numerar pentru carduri n lei i in $alut& /@F i @R2 i primete gen+i sigilate cu numerar de la clien+ii %&ncii> preschim%& %ancnotele u9ate sau retrase din circula+ie, $inde cecuri de c&l&torie, ntocmete sales receipt, primete, $erific& i onorea9& cecurile de c&l&torie pre9entate de clien+i i non.clien+i i $erific&, num&r&, tria9&, mpachetea9& i sigilea9& numerarul primit i clasea9& 9ilnic documentele de cas& n $ederea arhi$&rii>

16

utili9ea9& i ntre+ine echipamentele din dotarea casieriei> asigur& %una func+ionare a sistemelor de securitate din casierie, gestionea9& numerarul i urm&rete soldul casei pentru asigurarea numerarului, inclusi$ ntocmirea foilor de transport $alori> $erific& rapoartele pri$ind tran9ac+iile 9ilnice efectuate, ntocmete i transmite rapoartele aferente acti$it&+ii de casierie la 5*R i la Administra+ia 8entral&#

%. Sistemul in"orm #ion l * nc r %.1. Pre5ent re sistemului in"orm #ion l * nc r =istemul informa+ional %ancar repre9int& totalitatea mi,loacelor i metodelor prin care se reali9ea9& colectarea, prelucrarea i transmiterea datelor i a informa+iilor i repre9int& premisa organi9&rii i desf&ur&rii eficiente a acti$it&+ilor de conducere, coordonare i control, c)t i a celor repre9entati$e# n acelai timp, sistemul tre%uie s& asigure' depo9itarea i p&strarea datelor i a informa+iilor> reali9area de sinte9e>

reali9area de rapoarte pentru fundamentarea deci9iilor# Hatele care stau la %a9a sistemului informa+ional %ancar au ca surse at)t e$iden+a operati$&, statistic& i conta%il&, proprie %&ncii, c)t i e$iden+ele clien+ilor acestora, n calitate de titulari de conturi# @reluate n sistemul informa+ional, datele se transform& n informa+ii %ancare elementare sau compleAe, intermediare sau definiti$e, operati$e, postoperati$e sau pre$i9ionale# 8a re9ultat al prelucr&rii datelor, informa+iile %ancare se constituie ntr.un fluA informa+ional care se manifest& at)t n cadrul unit&+ilor %ancare, c)t i n afara lor /ntre %anc& i clien+i2# =istemele informa+ionale %ancare sunt concepute pe dou& ni$eluri' un ni$el al aplica+iilor %ancare propriu.9ise i altul al suportului de de9$oltare a acestor aplica+ii# ?rgani9area prelucr&rilor informatice n cadrul sistemului informatic %ancar const& n trei categorii de proceduri' procedura de nceput de 9i < se eAecut& automat i const& n ini+iali9area fiierelor utili9ate n timpul 9ilei de c&tre sistem> dup& aceast& fa9& re+eaua de echipamente este pus& la dispo9i+ia utili9atorului pentru a lucra prin intermediul terminalelor la diferite aplica+ii ale sistemului> procedura destinat& utili9atorilor n cursul unei 9ile < se derulea9& pe parcursul programului de lucru cu clien+ii# Ktili9atorul /lucr&torul de la ghieu2 poate nregistra n timp real toate opera+iunile %ancare, care i sunt reparti9ate# Aplica+iile efectuea9& toate controalele, asigur)nd consisten+a datelor nregistrate, utili9atorul o%+in)nd astfel, n orice moment, starea opera+iunii> procedura de sf)rit de 9i < reali9ea9& toate prelucr&rile determinate de opera+iunile din tinpul 9ilei i editea9& rapoarte care reflect& influen+e n conta%ilitate /%alan+e, ,urnale de 17

acti$itate, eAtrase de cont, liste de solduri, liste de a$erti9are, situa+ia do%)n9ilor i a comisioanelor2# =e efectuea9& controale asupra %a9ei de date ale sistemului i se sal$ea9& programele i datele pe supor+i de arhi$are# 8a re9ultat al prelucr&rii datelor, informa+iile se constituie ntr.un fluA informa+ional %ancar care se desf&oar& at)t ntre %anc& i agen+ii, filiale, sucursale, central& c)t i ntre %anc& i titularii de conturi# 7Aist& informa+ii repre9entate prin documente care fie reflect& re9ultate finale, definiti$e, fie pre9int& informa+ii necesare prelucr&rii pentru o%+inerea altor informa+ii /informa+ii elementare, informa+ii compleAe2# Lnforma+iile elementare se caracteri9ea9& prin aceea c& preci9ea9& aspectul direct m&sura%il cum ar fi' numerarul ncasat sau pl&+i> cecurile de c&l&torie achitate etc# Lnforma+iile compleAe sunt cele re9ultate din prelucrarea datelor primare# n acest fel putem eAemplifica informa+iile referitoare la' creditele acordate> eAecu+ia de cas& a %ugetului satului>

acti$itatea de decont&ri# =istemul informa+ional %ancar lucrea9& ca un sistem de interfa+& ntre sistemul deci9ional i cel operati$, a$)nd la %a9& un mecanism de feed.%ac1# 7ste structurat pe dou& trepte' 1# subsistemul informaional organizaional care reflect& acti$it&+ile asociate ntregului organism financiar.%ancar prin prisma informa+iilor, a sarcinilor umane, a sarcinilor informatice, inclusi$ a modalit&+ilor de func+ionare /ser$icii, manageri, leg&turi informa+ionale directe i indirecte2> 2# subsistemul informaional informatizat . transferul automat al datelor prin intermediul sistemelor electronice de calcul i comunica+ie# n $ederea organi9&rii acti$it&+ii de prelucrare electronic& a datelor la ni$elul unit&+ilor %ancare operati$e se impun urm&toarele m&suri' preg&tirea %a9ei de date /identificarea i nscrierea at)t a conturilor analitice la soldul 9ilei, a conturilor analitice la care se calculea9& do%)n9i, cu soldurile cumulate2> codificarea tuturor conturilor i sta%ilirea cifrei de control>

organi9area circuitului documentelor %ancare# estionarea optim& a rela+iei cu clien+ii i eficienti9area acti$it&+ilor, e$iden+a produselor %&ncii utili9ate de clien+ii s&i, s.a reali9at prin implementarea solu+iei CRM Siveco Rom)nia# =olu+ia 8R! implementat& la Raifffeisen 5an1 Rom)nia facilitea9& o serie de acti$it&+i menite s& contri%uie la gestionarea eficient& a rela+iilor cu clien+ii' furni9area unei imagini de ansam%lu asupra clien+ilor, din perspecti$a $)n9&rilor i achi9i+iilor, gestionarea n profun9ime a rela+iilor cu clien+ii, contri%uind astfel la consolidarea rela+iilor de afaceri eAistente i de9$oltarea de noi parteneriate de afaceri> creterea eficien+ei echipei > 18

definirea campaniilor de mar1eting i $)n9&ri> acces rapid la toate datele pri$ind clien+ii> acces rapid la oportunit&+ile de %usiness de$elopment# -unc#iile )e * 5$ ale sistemului informa+ional sunt' gestiunea conturilor n lei i n $alut&, a persoanelor fi9ice i ,uridice> urm&rirea creditelor n lei i n $alut& acordate clien+ilor> gestiunea certificatelor de depo9it> decontari intra i inter%ancare>

financiar.conta%il& i de personal# =istemul informa+ional %ancar ndeplinete rolul de prelucrare normal&Oautomat& a informa+iilor transmise de c&tre sistemul operant, n scopul furni9&rii datelor necesare controlului acti$it&+ii glo%ale asigurate de c&tre sistemul de conducere# n sistemul actual de organi9are a sistemelor financiar < %ancare la ni$el na+ional i interna+ional, eAist& patru tendin+e de organi9are a su%sistemului informa+ional informati9at' =istem Lnformatic =tandard /=L=2> =istem 7Apert /=72> =istem Lnteracti$ de Asistare a Heci9iei /=LAH2 sau =istem 7Aecuti$ /7==2>

=istem Lnformartic !iAt /=L!2# FluAurile informa+ionale ale celor mai importante departamente ale unei institu+ii financiar %ancare' =er$iciul creditare> =er$iciul informatic>

=er$iciul te9aurOcasierie# Ser(iciul cre)it re asigur& ndeplinirea sarcinilor re9ultate din statutul %&ncii n domeniul acord&rii de mprumuturi pe termene scurte, mi,locii sau lungi, unit&+ile cooperatiste asociate i neasociate, altor ntreprinderi, societ&+ilor comerciale cu capital de stat sau pri$at i persoanelor fi9ice i ,uridice autori9ate s& desf&oare acti$itate economic& pentru reali9area acti$it&+ii pre$&9ute n autori9a+ia de constituire sau pentru acti$itatea de produc+ie, precum i produc&torilor agricoli, meseriailor sau altor particulari care desf&oar& acti$itate economic& pe %a9a li%erei ini+iati$e> cola%orea9& cu toate compartimentele din cadrul %&ncii i, ndeose%i, cu compartimentul te9aur < casierie, compartimentul conta%ilitate i cel informatic, cu unit&+ile %ancare din ,ude+, a$)nd n principal, urm&toarele o%liga+ii i sarcini de munc&' sta%ilete limita trimestrial& de credite n func+ie de cifra de afaceri, ni$elul mediu al stocului de m&rfuri, materii prime sau produse finite> negocia9& cu agen+ii economici ne$oile suplimentare de credite peste ni$elul trimestrial sta%ilit pe %a9a cererii de credite ale fiec&rei unit&+i>

19

comunic& cu inspectorii ser$iciului conta%ilitate i informatic, limita maAim& a creditului acordat, termenele, ratele scadente i destina+ia creditului conform contractului de credite> $erific& dac& documenta+ia pre9entat& de agen+ii economici sau persoane fi9ice con+ine toate documentele i instruc+iunile centralei %&ncii pentru acordarea creditelor> $erific& garan+iile asiguratorii ale solicitan+ilor de credite>

solicit& pentru creditele pe termen lung acordate agen+ilor economici pri$a+i i persoanelor fi9ice apro%area centralei %&ncii pentru fiecare ca9, precum i pentru creditele care dep&esc plafonul de creditare# Ser(iciul in"orm tic prelucrea9& 9ilnic pe calculatoare electronice toate documentele conta%ile primite de la operatorii de la ghieu i 8ompartimentul de 8onta%ilitate, precum decont&rile cu unit&+ile coopera+iei de consum, coopera+iei de credit, agen+ilor economici i persoanelor fi9ice care au deschise conturi la %anc&> ntocmete conform metodologiei sta%ilite eAtrasele de cont pentru agen+ii economici i persoanele fi9ice cu conturi deschise la %anc& i le pred& 8ompartimentului 8onta%ilitate pentru $erificare i eApediere %eneficiarilor> ntocmete pe calculator, lunar sau ori de c)te ori este ne$oie, %alan+a de $erificare i actele conta%ile solicitate de 8ompartimentul 8onta%ilitate n $ederea reali9&rii 5ugetului de Ienituri i 8heltuieli al %&ncii> n limita disponi%ilit&+ilor, eAecut& presta+ii pe calculator, pentru agen+ii economici i persoanele fi9ice, contra cost, n $ederea utili9&rii integrale a capacit&+ii calculatoarelor electronice de care dispune>

r&spunde de eAecutarea lucr&rilor proprii pe AeroA i pentru persoanele fi9ice i ,uridice, contra cost, n acest scop organi9)nd e$iden+a lucr&rilor eAecutate pe %eneficiari n $ederea recuper&rii cheltuielilor oca9ionate de eAecutarea lucr&rilor AeroAate# 8a atri%u+ii comune 8ompartimentului 8onta%ilitate i 8ompartimentului Lnformatic putem men+iona' asigur& securitatea i secretul opera+iunilor, documentelor ntocmite de %anc&, di$ulgarea secretelor %&ncii sau a unor opera+iuni, fiind sanc+ionate potri$it pre$ederilor contractului colecti$ de munc&>

fac propuneri de ra+ionali9are i simplificare a e$iden+ei operati$e i iau m&suri pentru reali9area lor# Com& rtimentul Te5 ur:C sierie Acest ser$iciu organi9ea9& i asigur& ndeplinirea tuturor sarcinilor trasate de centrala %&ncii i de c&tre 8omitetul de Hirec+ie al sucursalei Raiffeisen 5an1 n domeniul opera+iilor de te9aur, casierie i opera+ii cu numerar i $alut&, a$)nd n principal urm&toarele atri%u+ii' r&spunde de organi9area, coordonarea i aplicarea ,ust& a instruc+iunilor i dispo9i+iilor centralei %&ncii n domeniul opera+iilor de te9aur, casierie i opera+ii cu numerar, n mod 20

permanent m%un&t&+ind i ra+ionali9)nd lucr&rile n condi+iile creterii continue a randamentului muncii> asigur& condi+iile necesare de munc& pentru efectuarea opera+iilor de casierie> organi9ea9& i controlea9& ca p&strarea i transportul $alorilor gestionate s& se efectue9e n condi+ii de deplin& securitate, asigur)nd respectarea cu stricte+ea a instruc+iunilor i dispo9i+iilor primite n acest sens> gestionea9& numerarul din casa de circula+ie, precum i celelalte $alori din te9aur i de+ine una dintre cheile din te9aurul %&ncii> +ine e$iden+a mic&rii imprimatelor destinate $)n9&rilor, p&strate n te9aur sau n case de fier> primete 9ilnic i gestionea9&, de la casierii, ghieele de ncas&ri i pl&+i, situa+iile opera+iilor efectuate i $erific& ,uste+ea i integritatea pred&rii c&tre controlul centrali9ator sau c&tre casierul central> centrali9ea9& n registrul de e$iden+& numerarul manipulat, opera+iile efectuate pri$ind micarea numerarului i transcrierea n registrul de te9aur a $alorilor r&mase asupra ser$iciului, control)nd concordan+a ntre primiri, ieiri i sold> p&strea9& n te9aur dosarele, documentele de cas& i le eli%erea9& pentru consultare conform dispo9i+iilor scrise n acest sens>

r&spunde de ncadrarea corespun9&toare cu personal, $erificarea ser$iciului i de %una preg&tire din punct de $edere profesional# n urma pri$ati9&rii, Raiffeisen 5an1 a trecut la un sistem informa+ional modern i ales s& lucre9e cu o %a9& de date cu prelucr&ri on.line, nregistr&ri automate cu deplin& securitate a accesului i a opera+iunilor, sistem care permite interfa+&ri cu alte aplica+ii sau institu+ii# =istemul a adus o reorgani9are a acti$it&+ii i a procedurilor de lucru pe principii noi# %.%. Ti&uri )e )ocumente 'i &ro2r me in"orm tice utili5 te &entru circuitul in"orm #ion l =istemul informa+ional ales de %anc& este sistemul BASIS /sistem informatic prin satelit2 care urm&rete' automati9area opera+iunilor %ancare> o%+inerea unei pri$iri de ansam%lu asupra indicatorilor %&ncii n orice moment al 9ilei de acti$itate>

corelarea di$erselor compartimente %ancare ntr.un fluA informa+ional coerent.continuu# =istemul informa+ional %ancar presupune o serie de avantaje care permit asigurarea fleAi%ilit&+ii i economicit&+ii n acti$itatea %ancar& propriu.9is&# @rintre principalele a$anta,e putem enumera' eAisten+a unei %a9e centrali9ate care este receptat& fa$ora%il de clien+i prin posi%ilitatea de a alege unitatea cea mai apropiat& momentului tran9ac+iei i al efectu&rii tran9ac+iilor de oriunde s.ar afla n +ar&, indiferent de locul unde are deschis contul> din cau9a prelucr&rii on.line, clientul percepe o situa+ie real& a disponi%ilit&+ilor n cont, o utili9are eficient& a fondurilor proprii i transferarea lor n timp real> 21

nregistr&rile automate $or asigura clien+ilor corectitudine i consisten+& asupra contului, administrarea eficient& a fondurilor proprii, pl&+i automate ale facturilor i ale altor o%liga+ii fa+& de ter+i> pentru a asigura securitatea opera+iunilor, conturile clien+ilor sunt prote,ate prin limitarea accesului la acest sistem> eAist& sisteme de securitate fi9ice i logice> posi%ilitatea de de9$oltare care depinde de pia+a i de modul cum a$ansea9& tehnologia> permite interfa+area cu alte aplica+ii i institu+ii>

impun un mod de lucru mai organi9at, mai func+ional i mai fleAi%il# 8omponentele informatice ale sistemului 5A=L= sunt' Sistemul MIDAS < prelucrarea tran9ac+iilor $alutare i inter%ancare la ni$elul central i sus+ine tre9oreria $alutar&, conta%ilitatea general& $alutar&, tran9ac+iile inter%ancare n lei prin 5*R i raport&rile c&tre conducere, interfa+a cu sistemul =WLFN =N 2((> Sistemul LEO < prelucrare a acrediti$elor eAterne, de finan+are a comer+ului, sus+ine acrediti$ele i garan+iile interne i eAterne> Sistemul IC S < componenta principal& de con < %an1ing i reali9ea9& sus+inerea func+ionalit&+ii %&ncii centrale, client, produs, tran9ac+ii, conta%ilitate general& i rapoarte i este format din urm&toarele su%sisteme' Subsistemul !e Securitate care ofer& %&ncii un grad ridicat de control asupra accesului anga,a+ilor la func+ionarea sistemului> la ni$elul acestui su%sistem se reali9ea9& nrolarea utili9&rii L85= i sta%ilirea formei de parolare a sistemului> Subsistemul "OD < de prelucrare a %atch.urilor de tran9ac+ii i are ca func+ie principal& corelarea automat& i gruparea, n timpul proces&rii de noapte, a informa+iilor de la toate su%sistemele> permite generarea n %ac1.office a unor tran9ac+ii off.line n scopul regulari9&rii unor tran9ac+ii eronate sau al transmiterii tran9ac+iilor c&tre conturi de conta%ilitate general&, precum i prelucrarea pachetelor mari de documente> Subsistemul Contabilitate #eneral$ < permite consultarea conturilor de conta%ilitate general& definite n planul de conturi al %&ncii i este total integrat cu func+iile sistemului L85=, precum i cu sistemul !LHA=> Subsistemul CI% < su%sistem de gestionare fiier de informare clien+i> este sursa centrali9atoare a informa+iilor descripti$e i financiare despre client i este folosit pentru a urm&ri i corela toate rela+iile clientului cu %anca sau cu al+i clien+i ai %&ncii> Subsistemul &ermen < permite gestionarea conturilor la termen ale clien+ilor nrola+i n func+iile su%sistemului 8LF, iar n cadrul lui se pot reali9a acti$it&+ile de' ad&ug&ri de conturi la termen, ntre+inerea unor conturi deschise, modificarea informa+iilor ini+iale, interogarea contului> Subsistemul &ranzacii < gestionarea conturilor curente i de economie, n cadrul su%sistemului, prin func+iile specifice se pot reali9a urm&toarele acti$it&+i, pe l)ng& cele tradi+ionale' procesarea automat& a opera+iunilor la ni$el de cont, se pot ataa linii de credit la conturi care prin defini+ia de produs permit calcularea do%)n9ii 22

de%itoare i se pot ataa cecuri %arate la conturi care permit acest instrument de plat&> Subsistemul Cre!ite < deschiderea i administrarea unor conturi de mprumut pentru clien+ii nrola+i n sistemul L85=, prin func+iile su%sistemului 8LF> n cadrul acestui su%sistem se pot reali9a' ad&ug&ri de conturi de mprumut, ntre+inerea de conturi de,a deschise, nregistrarea garan+iei> sta%ilirea la ni$elul contului a graficului de ram%ursare i a op+iunilor de tragere, procesare a comisionului, interogarea contului#

%.,. Circuitul )ocumentelor 8ircuitul documentelor %ancare presupune organi9area fluAului informa+ional la ni$elul ntregului sistem %ancar, al fiec&rei %&nci n parte, precum i al tuturor unit&+ilor su%ordonate lor# n general, prin circuitul documentelor din cadrul sistemului %ancar se n+elege micarea lor succesi$&, din momentul ntocmirii /documentele interne2 sau pre9ent&rii la ghieu de c&tre titularii de conturi /documentele eAterne2, n scopul efectu&rii i nregistr&rii opera+iunilor n conturi analitice i sintetice i p)n& n momentul arhi$&rii, n $ederea p&str&rii lor, sau eApedierea acestora clien+ilor %&ncii# !icarea succesi$& a documentelor %ancare se reali9ea9& n cadrul unui circuit %ine preci9at, care presupune parcurgerea mai multor fa9e, astfel' primirea documentelor la ghieu sau ntocmirea acestora de c&tre personalul %&ncii i efectuarea asupra lor a controlului %ancar operati$ curent, urm&rindu.se at)t ndeplinirea condi+iilor de form&, c)t i modul n care s.a respectat cadrul normati$ i disciplina %ancar& pri$ind con+inutul opera+iunilor solicitate> conta%ili9area documentelor, opera+iune reali9at& fie prin transpunerea nregistr&rilor n note conta%ile, fie prin nscrierea direct&, pe documentele respecti$e, a conturilor care urmea9& s& efectue9e nregistrarea, corespun9&tor modului n care are loc prelucrarea automat& a datelor cu a,utorul echipamentelor electronice> nregistrarea succesi$& a documentelor %ancare n e$iden+a conta%il& i sintetic&> confruntarea datelor din conta%ilitatea analitic& cu cele din conta%ilitatea sintetic&, pentru a se urm&ri eAactitatea opera+iunilor efectuate# n acest scop, se folosete, ca instrument de e$iden+iere' %alan+a de $erificare 9ilnic&> clasarea i p&strarea documentelor, respecti$ eApedierea acestora titularilor de conturi#

%... Trecere l )econt$rile !n tim& re l &rin interme)iul Tr ns"on)ului n ceea ce pri$ete sistemul informatic din cadrul Raiffeisen 5an1, printre proiectele acestui an se num&r& eAtinderea ser$iciului mF%an1ing, astfel nc)t utili9atorii s& poat& efectua transferuri de la conturile Raiffeisen 5an1 c&tre conturile oric&rei alte %&nci# Nransferul inter i intra %ancar este disponi%il at)t n +ar&, n aria de acoperire a re+elei Iodafone, c)t i n roaming, iar, din septem%rie 2((6, Raiffeisen 5an1 a eAtins ser$iciul mF5an1ing i pentru operatorul de telefonie mo%il& ?range# 23

7 singurul sistem de mF%an1ing din Rom)nia care efectuea9& tran9ac+ii n timp real pe conturile clien+ilor, indiferent de tipul de cont, inclusi$ plata facturilor Iodafone i renc&rcare de cartele n mod automat# Hin septem%rie 2((6, clien+ii %&ncii care sunt a%ona+i ?range %eneficiea9& de acest ser$iciu care permite efectuarea de opera+uni %ancare /intra i inter. %ancare2 sau o%+inerea de informa+ii financiare direct de pe telefonul mo%il# Serviciul m' an(ing a fost lansat de Raiffeisen 5an1 mpreun& cu Iodafone n $ara anului 2((- i de atunci func+iunile sale au fost m%un&t&+ite permanent pentru a r&spunde c)t mai %ine cerin+elor clien+ilor# @rin ser$iciul mF5an1ing oferit de Raiffeisen 5an1, a%ona+ii ?range $or putea s& efectue9e opera+iuni %ancare de oriunde i oric)nd, n condi+ii de deplin& securitate# Ktili9atorii ser$iciului mF5an1ing %eneficia9& de urm&toarele ser$icii' transfer intra i inter%ancar, plata facturii ?range sau Iodofane, renc&rcarea cartelelor, AN! n 9on&, %anc& n 9on&, plata altor facturi /utilit&+i, leasing, credite,asigur&ri2# n pre9ent, aproape -(#((( de clien+i folosesc ser$iciul mF5an1ing i efectuea9& tran9ac+ii de peste 1,6 milioane de euro n fiecarelun&# @entru a %eneficia de mF5an1ing, clien+ii Raiffeisen 5an1 care sunt a%ona+i ?range tre%uie s& incheie un contract cu %anca i s& ai%& o cartel& =L! =mart /pe care se g&sete aplica+ia de mo%ile %an1ing2#

n strategia de de9$oltare a %&ncii, ino$a+ia are un rol eAtrem de important i repre9int&, practic, un anga,ament n fa+a clien+ilor s&i c& $or %eneficia de o gam& complet& de ser$icii %ancare# ? do$ad& a $i9iunii ino$atoare o repre9int& i eAtinderea ser$iciului mF5an1ing# He asemenea, lansarea ser$iciului Raiffeisen Online /Lnternet %an1ing2 se nscrie n strategia de a oferi acces la produsele i ser$iciile %&ncii pe multiple canale#

=er$iciul de Call Center a fost eAtins, n sensul c& a fost integrat sistemul de tehnologie L@ al %&ncii cu sistemul de 8all 8enter, fiind, n pre9ent, cel mai mare sistem de L@ NelephonF i 8all 8enter din 7uropa# He fapt, sistemul de L@ NelephonF este at)t de fleAi%il inc)t 24

direc+ionea9& apelurile n func+ie de aptitudinile operatorului# =er$iciile cu $aloare ad&ugat& aduse de implementarea acestui sistem se $or $edea ncep)nd cu anul 2((6# !odelul de %usiness al Raiffeisen 5an1 i tendin+a ascendent& de de9$oltare a %&ncii a impus creionarea unei solu+ii tehnologice de 8all 8enter# =olu+ia are la %a9& tehnologia *ortel de Lnteligent 8all 8enter < =Fmposium, lider de pia+& n domeniu, iar centrala telefonic& este *ortel =uccession 1(((# Kn aspect important de su%liniat este faptul c& Raiffeisen de+ine cea mai mare re+ea de telefonie L@ din Rom)nia n care s.a integrat solu+ia men+ionat& mai sus# ?mnilogic a reuit integrarea solu+iei *ortel, a solu+iei *ice pentru nregistrarea con$or%irilor L@ /legal, o %anc& are o%liga+ia de a nregistra con$or%irile i de a le stoca2 i 8N.=olution pentr apelurile c&tre eAterior /out%ound2# Delp.des1.ul ?mnilogic este integrat cu cel al %&ncii i, n acest mod, pro%lemele care pot ap&rea au o $i9i%ilitate maAim& i un grad de re9ol$are rapid# ?mnilogic se ocup& de de9$oltarea aplica+iilor pentru 8all 8enter.ul de la Raiffeisen 5an1, fiind responsa%il n de9$oltarea i implementarea tuturor cerin+elor actuale i de $iitor ale %&ncii# Noat& infrastructura de comunica+ii ntre sedii, solu+iile de securitate, de $oce fiA&, L@ NelephonF i Lnteligent 8all 8enter sunt de ultim& genera+ie i toate au fost implementate#

Raiffeisen 5an1 are ca o%iect principal, n 9ona de LNT8, crearea unui fundament solid pentru desf&urarea eficient& a acti$it&+ii %&ncii i pentru oferirea de ser$icii de nalt& calitate pentru client, prin produse ino$ati$e, dinamice# Hin acest moti$, infrastructura de comunica+ii este esen+ial&# @rin integrarea $oce.date efectuat& datorit& implement&rii tehnologiei L@, s.a reali9at at)t o reducere semnificati$& a costurilor pentru %anc&, o cretere concret&, palpa%il& a eficien+ei, c)t i posi%ilitatea de a oferi noi ser$icii, cu $aloare ad&ugat&, foarte uor# ? infrastructur& L@ performant& crea9& un mediu fleAi%il, cu posi%ilit&+i de cretere eApo. nen+ial& din punct de $edere al ser$iciilor, dar doar cu o cretere liniar& a costurilor, raportul performan+&Ocost fiind foarte %un# =istemul de comunica+ii nu poate fi separat de aplica+iile %ancare principale# *u a,unge s& ai doar comunica+ii profesionale# Hatorit& sistemului informatic al %&ncii, coro%orat cu facilit&+ile de comunica+ii i 8all 8enter, Raiffeisen 5an1 este singura %anc& din Rom)nia care poate oferi ser$icii reale de 8all 8enter prin care s& fac& tran9ac+ii pentru orice client, oriunde are deschis contul, tran9ac+ii care se desf&oar& online, n timp real#

25

8eea ce este specific sistemului informa+ional al Raiffeisen 5an1 este utili9area decont&rilor prin tehnica electronic& Tr ns-on)# n acest moment, Raiffeisen 5an1 reali9ea9& on.line decont&ri ntre clien+ii proprii# n pre9ent, prin Nransfond se eAtinde acest sistem i n rela+ia cu alte %&nci, ceea ce nseamn& automat un mare %eneficiu pentru %anc& i pentru clien+ii s&i# @otri$it circularei, acti$it&+ile de compensare a pl&+ilor i ncas&rilor inter%ancare, de transfer de fonduri ntre Raiffeisen 5an1 i alte %&nci /inclusi$ cele n regim special de decontare i cele n faliment2, ntre Raiffeisen 5an1 i 5anca *a+ional& a Rom)niei /numai pentru pl&+ile i ncas&rile administrati$e ale %&ncii centrale2, ntre %&nci i casele de compensa+ii inter%ancare iOsau titularii conturilor de decontare autori9a+i de 5*R, precum i de decontare a acestora, n numele i pe contul 5*R, se $or efectua de centrala i sucursalele NransFond# 3ur t o&er #iunii Nransferul sumelor are loc n aceeai 9i cu efectuarea opera+iunii# @rimirea sumei de c&tre %anca %eneficiarului se face n urm&toarea 9i %ancar&# 7Acep+ie de la aceast& regul& o fac sumele transferate c&tre tre9oreria statului, ca9 n care primirea sumelor de c&tre Nre9orerie se face n termen de 2 9ile %ancare de la depunerea ?@ND.ului /ordin de plat& pe h)rtie pentru Nre9orerie2# Proce)ur Nransferurile se ordonea9& de c&tre titularii de cont Raiffeisen 5an1 pe %a9a complet&rii unui ordin de plat& care con+ine datele de identificare a pl&titorului i pe cele a %eneficiarului pl&+ii /pentru persoane fi9ice' nume i prenume, sim%ol cont, unitate %ancar&> pentru persoane ,uridice' nume i prenume, sim%ol cont, unitate %ancar&2, suma de plat& i ce repre9int& plata# ?rdinele de plat& depuse la %anc& intr& n compensare la NransFond# n categoria pl&+ilor mari se nscriu sumele de peste J(( de milioane lei $echi, iar pl&+ile mici su% aceast& $aloare# A( nt ;e =er$iciul are ca a$anta,e reducerea comisioanelor, reducerea timpului de procesare, siguran+a tran9ac+iilor i preg&tirea sistemului pentru interconectarea cu sistemul european# 8omisioanele au sc&9ut pentru pl&+ile de mare $aloare de la -( R?* la 1J R?* pe opera+iune, iar pentru pl&+ile de mic& $aloare de la 2,2 R?* la 1,1 R?*# He asemenea, pl&+ilede mare $aloare sunt efectuate n timp real, cele de mic& $aloare ntr.un inter$al de la c)te$a minute la c)te$a ore, iar sistemul este impenetra%il pentru cei care ar $rea s& profite de e$entualele sale sl&%iciuni# Knul dintre cele mai importante a$anta,e este acela c& sistemul este compati%il pentru interconectare cu sistemul NAR 7N, utili9at de Kniunea 7uropean&# 7Aperien+a eAtins& i sistemele informatice performante permit Raiffeisen 5an1 s& satisfac& at)t cerin+ele generale ale mediului de afaceri din Rom)nia, c)t i pe cele specifice companiei# Raiffeisen Lnternational a recunoscut c& unul dintre atuurile Raiffeisen 5an1 Rom)nia este sistemul informatic# Si n acest moment, Raiffeisen p&strea9& a$anta,ul unui sistem competiti$ i on.line#

26

=unt %&nci n Rom)nia de talie mic& sau medie pentru care e foarte simplu s& ai%& sisteme on.line, dar la %&nci de dimensiune foarte mare apar pro%leme legate de infrastructur& i de %ani# @rin utili9atori on.line se n+elege c& tran9ac+iile clien+ilor s& fie nregistrate central, n timp real, din toate punctele +&rii i informa+iile s& fie $i9i%ile pe toate canalele de distri%u+ie# He eAemplu, n acest moment, Raiffeisen reali9ea9& on.line decont&ri ntre clien+ii proprii# @rin Nransfond se eAtinde acest sistem i n rela+ia cu alte %&nci, ceea ce nseamn& automat un mare %eneficiu pentru %anc& i pentru clien+ii s&i#

27

CAPITOLUL ,. CONTURILE BANCARE


!a,oritatea opera+iunilor %ancare, desfUurate pentru clien+ii %Uncii, se reflectU n conturile %ancare, care repre9intU un sistem de referin+a pentru repre9entarea raporturilor %Uncilor cu persoanele pentru care %anca efectuea9U ser$icii# 8lien+ii %Uncii, pentru ma,oritatea opera+iunilor, se afirmU i ac+ionea9U ca titulari de cont# Contul * nc r, ca eApresie a raporturilor dintre %ancU i client, se definete astfel' este un document conta%il, este o con$en+ie, este un document al comer+ului de %ancU# 8a !ocument contabil, contul %ancar este un ta%el sinoptic al crean+elor i datoriilor reciproce, o reflectare a opera+iunilor efectuate# 8ontul %ancar este o convenie asupra modului de acoperire i stingere a crean+elor i datoriilor ntre cele douU pUr+i corespondente# @rin con$en+ie se sta%ilete un regim opera+ional reciproc a$anta,os i regimul do%)n9ilor practicate# =emnifica+ia contului de instrument al comerului !e banc) face referire la soldul contului# =oldul contului titularului repre9int& o eApresie a rela+iilor de credit intre %ancU i titular# Astfel, soldul creditor pentru po9i+ia ini+ialU aratU calitatea de creditor al titularului fa+U de %ancU# ?pera+iunile care se succed n cont fa+U de %ancU duc la continua micare a soldului# Fiecare nou sold este o po9i+ie pro$i9orie p)nU la $iitoarea opera+iune# Fiecare micare in cont constatU o opera+iune i marchea9U un re9ultat, sta%ilind o nouU po9i+ie intre %ancU i titular# @Ur+ile pot con$eni dacU opera+iunile se desfUoarU in limita disponi%ilului din cont sau dacU sunt permise i soldurile de%itoare, situa+ie n care titularul %eneficia9U de credite acordate de %ancU# 8ontul %ancar este un instrument de eAprimare a pl&+ii, n condi+iile n care datoriile sunt plUtite prin nscrierea n cont# He%itarea contului titularului nseamna efectuarea de pl&+i n fa$oarea celor fa+a de care era dator, iar creditarea contului titularului nseamnU ncasarea crean+elor de la datornicii sUi# 0a cererea clien+ilor persoane fi9ice i ,uridice, %anca poate deschide' conturi curente de disponi%ilit&+i %&neti prin care se fac opera+iuni de ncas&ri i pl&+i> conturi de depo9ite la $edere sau la termen pentru p&strarea sau fructificarea resurselor %&neti atrase de la persoanele ,uridice si fi9ice> conturi de credite prin care se efectuea9a operatiuni de acord&ri i ram%urs&ri de credite> conturi cu destina+ie special& care reflect& produse i prest&ri de ser$icii efectuate de %anc& la solicitarea clientului#

Contul curent < destinat opera+iunilor curente de ncas&ri i pl&+i 7ste un cont %ifunc+ional, put)nd a$ea fie solduri creditoare, c)nd sumele respecti$e pot fi retrase de c&tre titularii de conturi in orice moment f&r& prea$i9, fie solduri de%itoare n situa+ii accidentale, neautori9ate/o$erdraft2# 8onturile curente se creditea9& cu sumele nacasate de 28

client de la di$eri de%itori sau prin acord&ri de credite i se de%itea9& cu pl&tile f&cute c&tre creditori sau cu ram%urs&rile de credite# Acest tip de credite func+ionea9& de regul& pe sold creditor# 7Aist& ins& i posi%ilitatea unui descoperit de cont pe %a9a unui contract intre client i %anca# 7Aist& o serie de comisioane practicate de c&tre %anca in legatur& cu opera+iunile de cas&' comision de micare, aferent totalului coloanei de pl&ti> comision de descoperire a contului>

comision de +inere sau administrare a contului# 8ontul curent este un produs %ancar cu a,utorul c&ruia se pot administra %anii mai uor i mai eficient# @rin intermediul contului curent, se pot deopotri$a efectua pl&+i, ncas&ri, transferuri %ancare, dar se i pot p&stra %ani, acumuland astfel do%and&# 8ontul curent poate fi deschis in lei, K=H, 7KR?, 5@, sau alt& $alut&, in func+ie de %anii disponi%ili# A( nt ;e ale contului curent' Accesibilitate# 0a deschiderea contului curent, clientul poate primi i un card ataat acestuia# Astfel el poate a$ea acces la %anii s&i 2G de ore din 2G, chiar i atunci c)nd %anca este inchis& sau c)nd se afl& in str&in&tate# %le*ibilitate# 8lintul hot&r&te n orice moment ce se nt)mpl& cu %anii s&i# @oate s& i transfere n alte conturi, s& fac& pl&+i sau s& retrag& de la %ancomat sau de la orice ghieu al %&ncii# &imp economisit# 8lientul poate s&.i achite lunar utilita+ile f&r& s& mai piard& timpul pe drumuri# 8eea ce nseamn& timp c)tigat#

Control asupra tranzaciilor# 7Atrasul de cont, oferit lunar sau oric)nd la cerere, permite controlul asupra tran9ac+iilor# Contul )e )e&o5it 8ontul de depo9it este menit s& asigure fructificarea unor sume %&nesti disponi%ile pe un termen c)t mai ndelungat# @entru deschiderea unui asemenea cont, este necesar& eAisten+a unui plafon minim# ? alt& caracteristic& este aceea c&, pe %a9a contului de depo9it, %&ncile pot acorda imprumuturi pana la 8(6 din $aloarea depo9itului# Aceste conturi se mai numesc conturi cu preaviz deoarece %anca solicit& clientului notificarea unei retrageri nainte de termen cu ; 9ile# Contul )e c r) Acest cont este deschis prin contractul de card i n anumite situa+ii /carduri de credit2 ofera posi%ilitatea o%+inerii unei descoperiri de cont de la ni$elul unui $enit mediu lunar p)n& la J.6 $enituri lunare# Contul )e !m&rumut n Rom)nia, acest tip de cont este utili9at cu preponderen+a de c&tre persoanele ,uridice> n cadrul contului sunt e$iden+iate sumele primate su% form& de credite de c&tre titulari# @rin acest credit, se face calculul do%)n9ii lunare, aceasta fiind preluat& direct din contul clientului#

29

,.1. Proce)ur )e 3esc<i)ere

conturilor * nc re

Heschiderea unui cont este, n cele mai multe ca9uri, nceputul rela+iei ntre %anc& i client# 7ste important ca aceast& rela+ie s& decurg& corect, at)t din punctual de $edere al clientului, c)t i din cel al %&ncii, respect)ndu.se cadrul legislati$# @rocedura pri$ind solicitarea deschiderii unui cont @otri$it 0egii nr#--O1::1 pri$ind acti$itatea %ancar& i Regulamentul 5*R pri$ind opera+iunile $alutare, %&ncile sunt autori9ate s& deschid& conturi persoanelor fi9ice i ,uridice rom)ne i str&ine# Acest drept al %&ncilor se reg&sete n autori9a+ia de fun+ionare eli%erat& acestora de c&tre 5*R i n =tatutul de func+ionare i organi9are al fiec&rei %&nci comerciale# n toate ca9urile, cererea de deschidere de cont $a fi f&cut& pe formularul standard al %&ncii, $a fi semnat& de persoanele care repre9int& din punct de $edere legal clientul i $a fi nso+it& de documentele ,uridice solicitate de c&tre %anc&# "ersoanele fizice n ca9ul %&ncii anali9ate, acesta poate deschide conturi curente i de depo9it n lei iOsau $alut& la cererea eApres& a clien+ilor# 8onturile se deschid de c&tre unit&+ile operati$e /sucursale, agen+ii, repre9entan+e2, n conformitate cu normele ela%orate de %anc& n acest scop, prin completarea formularelor standard ale %&ncii# Nitularul contulului poate numi unul sau doi mputernici+i, care au dreptul de a efectua opera+iuni n cont# He sumele aflate n conturile deschise /curente i de depo9it2 n e$iden+a %&ncii, pot dispune li%er, cu respectarea normelor n $igoare, urm&toarele persoane' Nitularul contului> @ersoanele mputernicite de c&tre titular, numai pe timpul $ie+ii titularului>

!otenitorii titularului, care do$edesc cu certificatul de motenitor sau cu hot&r)re ,udec&toreasca aceast& calitate# @e l)ng& o%+inerea informa+iilor necesare despre un client nou, %anca tre%uie s& do%)ndesc& i specimenele de semn&turi cerute pentru un cont# acest lucru se reali9ea9& printr.un document n care sunt desemnate persoanele care pot opera n acel cont i specimenele de semn&turi ale acestora# 8onturile personale pot fi deschise numai n numele unei personae, dar, n general, de+in&torul poate mandata maAimum dou& personae care s& ai%& drept de semn&tur& pentru acel cont# "ersoane juri!ice Hac& doresc s& deschid& un cont, clien+ii persoane ,uridice re9idente, care desf&oar& acti$it&+i comerciale, tre%uie s& pre9inte %&ncii, odat& cu cererea de deschidere a contului, i urm&toarele documente' 8ontractul de societate, tampilat si autentificat la *otariat> =tatutul societ&+ii, autentificat la *otariat> 8ertificatul de nmatriculare la Registrul 8omer+ului> nregistrarea societ&+ii la Hirec+ia Financiar de stat> eneral& a Finan+elor @u%lice si 8ontrolului 30

Dot&r)rea ,udec&toreasca /r&mas& definiti$&2, pri$ind autori9area func+ion&rii societ&+ii i constituirea legal& a acesteia, n conformitate cu 0egea -1O1::(> 7Atras din procesul $er%al al Adun&rii enerale a Ac+ionarilor pri$ind a%ordarea nominal& a conducerii societ&+ii i a persoanelor mputernicite cu drept de semn&tur& n %anc&> 8odul fiscal si amprenta tampilei> Ho$ada eAisten+ei spa+iului n care i desf&oar& acti$itatea>

Fia cu specimenele de semn&turi ale persoanelor cu drept de semn&tur& n %anc& i ale persoanelor mputernicite spre a repre9enta $ala%il societatea# Knele %&nci, potri$it normelor proprii, solicit& n ca9ul societ&+ilor comerciale i alte documente pri$itoare la acti$itatea societ&+ii# Heschiderea contului are o du%l& semnifica+ie' ncheierea i semnarea con$en+iei ntre p&r+ile corespondente /%anc& i titular2 i efectuarea primei opera+iuni /de regul&, de constituire a unui depo9it %ancar2# =emnarea con$en+iei are unele consecin+e practice n raportul ntre p&r+i dup& cum urmea9&' am%ele p&r+i accept& condi+iile de functionare ale contului> %ancherul se o%lig& s& efectue9e unele ser$icii n fa$oarea clientului>

titularul de cont cap&t& calitatea de client al %&ncii i %eneficia9& de ser$icii potri$it pre$ederilor contractuale# Heschiderea contului presupune $erificarea i acceptarea preala%il& a clientului de c&tre %anc& i aceasta este ndrept&+it& s& se informe9e asupra unor elemente principale pri$ind' persoana solicitantului < %anca $erific& identitatea persoanei potri$it documentelor originale de identitate, adresa declarat&# Formula cea mai sigur& i elegant& de $erificare a adresei este trimiterea unei scrisori recomandate c&tre client# Haca nu se returnea9& scrisoarea cu men+iuni din partea potei, se consider& c& adresa este ireal&> capacitatea i puterea eAecut&rii drepturilor ci$ile ca titular de cont> acti$itatea anterioar&> onora%ilitatea i sol$a%ilitatea solicitantului de cont

,.%. O&er #iuni curente 'i o&er #iuni s&eci le 5anca anali9at& efectuea9& prin contul curent numai opera+iile legale, dispuse de client i numai n limita disponi%ilului aflat in cont, cu respectarea strict& a legisla+iei, a regulilor i u9an+elor %ancare interne i interna+ionale# ?pera+iunile efectuate n contul curent au regim de secret %ancar i nu pot fi di$ulgate dec)t cu acordul titularului de cont sau cu apro%area 8omitetului de Hirec+ie al %&ncii n conformitate cu pre$ederile legale aplica%ile in domeniul %ancar# Nransferurile intra%ancare ntre unit&+ile %&ncii se efectuea9& n aceeai 9i, n limita disponi%ilului din cont, cu condi+ia pre9ent&rii de c&tre client a ordinelor de plat& la ghieu n 31

timpul programului de lucru afiat de sucursale# 5anca se anga,ea9& s& $erifice documentele depuse la ghieu i, n ca9uri de omisiuni sau e$entuale instruc+iuni greite solicit& clientului corectarea acestora, n ca9 contrar %anca nu $a eAecuta ordinele primite# 5anca poate efectua pl&+i din contul curent f&r& acordul clientului, numai pe %a9& de hot&r)re ,udec&toreasc& r&mas& definiti$& sau n %a9a unui titlu eAecutoriu pre$&9ut de lege# =e eAceptea9& storn&rile opera+iunilor efectuate eronat, precum i pl&+ile scadente pentru anga,amente de,a asumate de clien+i, cu acoperire din contul curent# He asemenea, %anca poate face pl&+i f&r& acordul clientului din conturile de %loca, n lei sau $alut&, pentru achitarea scaden+elor $enite la plat&, %loca,e constituite n preala%il cu acordul clientului# Hin acest& categorie fac parte pl&+ile n cadrul utili9&rii acrediti$elor de import cu plata la $edere i la termen, eAecut&rile de garan+ii %ancare, eAecut&rile de garan+ii depo9ite colaterale n ca9ul neram%urs&rii creditului i a do%)n9ilor aferente, orice plat& pe %a9& de efecte de comer+ acceptate de clint sau a$ali9ate de %anc&# ,.,. O&er #iuni e"ectu te &rin conturi ?pera+iuni efectuate prin conturi curente ?pera+iunile derulate prin conturile curente n lei, ale c&ror titulari sunt persoanele fi9ice, sunt urm&toarele' Iirarea salariului n contul curent> @lata facturilor la utilit&+i> Retragerea de numerar>

Alimentarea contului# @e %a9a opera+iunilor desf&urate, se poate emite un eAtras de cont, lunar sau la cererea titularului, n care este e$iden+iat soldul creditor al contului# 5anca $a re+ine sumele aferente comisioanelor, spe9elor re9ultate n urma efectu&rii opera+iunilor prin conturile clien+ilor s&i# Pentru &erso nele "i5ice Raiffeisen 5an1 pune la dispo9i+ie urmato&rele tipuri de conturi curente i ser$icii ataate' Raiffeisen ?nline mF5an1ing Raiffeisen Hirect @la+i Hirecte Furni9ori Nransferuri planificate =Beep @rogramul Asigurarea ta n ca9 de accident Hepo9ite 8redite 8arduri Western Knion

Fonduri de in$esti+ii =martNel R i""eisen Online ofer& urm&toarele ser$icii' Acces 2GO; online, securi9at, la conturi oriunde n lume> 8onsultare solduri conturi i istoricul tran9ac+iilor# Noate tran9ac+iile se reali9ea9& n timp real i soldurile conturilor sunt permanent actuali9ate# =e pot ordona pl&+i intra sau inter%ancare n lei /iOsau se poate programa ca acestea s& se efectue9e automat n $iitor2 c&tre conturile proprii sau ale altor titulari# =e pot ordona pl&+i c&tre tre9oreria statului# 32

=e pot pl&ti facturi c&tre furni9orii de utilit&+i agrea+i de %anc& i, mai mult, clien+ii pot mputernici %anca s& le pl&teasc& automat# @redefinire %eneficiari pentru pl&+i intra i inter%ancare# 8onstituire i lichidare depo9ite# 7fectuare schim%uri $alutare ntre conturile proprii ale clien+ilor, precum i Vcross currencFV ntre $alute# Nransferuri ntre conturile proprii ale clien+ilor# 8lien+ii pot alege i defini codul de utili9ator, precum i parola de acces la Raiffeisen ?nline# 8lien+ii pot alege pseudonime pentru conturile proprii pentru a le putea identifica mai uor# Ii9uali9are a ntregului istoric al acti$it&+ii online /maAimum 6 luni2# He asemenea, clien+ii pot sal$a pe propriul computer istoricul de tran9ac+ii# Raiffeisen ?nline este un ghieu %ancar, pe computerul clien+ilor# F&r& $i9ite la %anc&, f&r& apeluri telefonice, acetia au acces la conturile lor direct printr.un simplu clic1.

M0B n1in2 =er$iciul este disponi%il oriunde n aria de acoperire Iodafone i ?range, chiar i n roaming# A( nt ;ele ser$iciului mF5an1ing Confort +i economie !e timp . mF5an1ing este un ser$iciu %ancar modern care nu presupune deplasarea la sediul %&ncii sau al furni9orului de utilit&+i' se pot efectua opera+iuni %ancare direct din meniul telefonului mo%il# Control . clien+ii au n permanen+& acces la informa+ii despre soldul conturilor lor i pot seta notific&ri prin care s& fie anun+a+i la fiecare modificare n cont# Securitate R i""eisen 3irect ?pera+iunile care se pot efectua prin intermediul ser$iciului Raiffeisen Hirect sunt' 1# @entru clien+ii Raiffeisen Hirect' Aflarea informa+iilor despre conturile i despre oferta %&ncii> ?rdonare de pl&+i intra sau inter%ancare n lei c&tre conturile proprii sau ale altor titulariOfurni9ori> 8onstituire sau lichidare depo9ite> =olicitare emitere de carduri de de%it> 7fectuare schim%uri $alutare ntre conturile proprii /$ala%il doar pentru re9iden+i2# 2# @entru clien+ii care nu sunt clien+i Raiffeisen Hirect /nu au semnat contractul pentru acest ser$iciu2 sau nu sunt clien+i ai %&ncii/ pot s& afle toate informa+iile care i interesea9& despre' =itua+ia contului lor de card Raiffeisen 5an1 /doar n prima situa+ie2> @rodusele i ser$iciile %&ncii> Re+eaua de unit&+iO%ancomate Raiffeisen 5an1> 8ursul $alutar# A( nt ;ele ser$iciului Raiffeisen Hirect 33

Economie !e timp . nu mai este necesar& deplasarea la %anc&# Disponibilitate . apelarea este gratuit&, iar programul de lucru este prelungit comparati$ cu cel al unit&+ilor %ancare# Costuri minime . nu sunt percepute taAe sau comisioane n plus fa+& de cele percepute la unit&+i# Pl$#i 3irecte -urni5ori Kn transfer %ancar automat prin care Raiffeisen 5an1 intermedia9& pl&+ile clien+ilor c&tre furni9orii de utilit&+i /telefonie fiA& sau mo%il&, energie electric&, ga9e, ap&, ca%lu NI, salu%ritate etc#2, companii de asigur&ri, pe %a9a acordurilor eAistente ntre acetia i %anc&, respecti$ ntre furni9or i %anc&# @ractic, prin intermediul ser$iciului @l&+i Hirecte Furni9ori, clien+ii mandatea9& %anca s& efectue9e automat pl&+i din contul lor curent c&tre furni9orii agrea+i de c&tre %anc&, pl&+i corespun9&toare facturilor emise de furni9or pe numele acestora# Heasemenea ei $or continua s& primeasc& acas& facturile, poli+ele de asigurare, iar la termenul de scaden+&, %anca $a transfera din contul curent n cel al furni9orului sumele aferente facturilor, poli+elor de asigurare etc# clien+ii doar tre%uie s& se asiguri c& au n cont sumele respecti$e# @entru doar 1J#((( lei $echiO 1,J lei noi pe transfer, Raiffeisen 5an1 $a pl&ti, din contul curent, toate aceste facturi# A( nt ;ele ser$iciului @l&+i Hirecte Furni9ori Economie !e timp' ser$iciul @l&+i Hirecte Furni9ori este un ser$iciu %ancar modern, cu a,utorul c&ruia se pot pl&ti facturile f&r& deplasarea la sediul %&ncii sau al furni9orului de utilit&+i> Confort, pl&+ile sunt efectuate automat, f&r& nt)r9ieri> Accesibilitate' prin ser$iciul @l&+i Hirecte Furni9ori se pot pl&ti inclusi$ facturile prietenilor, dac& acetia sunt i ei clien+i ai furni9orului de utilit&+i# Tr ns"eruri &l ni"ic te =er$iciul repre9int& transferuri automate de sume fiAe, la date fiAe, din contul curent al clien+ilor n alte conturi' contul 7$eniment, contul de economii Acces @lus sau alte conturi curente# =e pot efectua automat pl&+i constante ca $aloare# =er$iciul Nransferuri @lanificate permite achitarea de aceste datorii# 5anca este cea care transfer& din contul curent suma de %ani pe care o datore9& clien+ii, automat, la data pe care o sta%ilesc acetia# A( nt ;ele ser$iciului Nransferuri @lanificate 7conomie de timp= cu a,utorul ser$iciului Nransferuri @lanificate se pl&tesc facturile lunare fiAe, f&r& a se deplasa la sediul %&ncii sau al furni9orului# 8onfort= ser$iciul Nransferuri @lanificate preia gri,a facturilor lunare fiAe# n plus, a,ut& la economisirea n mod regulat# S4ee& 34

Acest ser$iciu ofer& posi%ilitatea de a transfera automat sumele care dep&esc un ni$el presta%ilit n alt cont indicat de c&tre client# Not ce dep&este acest prag presta%ilit, $a trece automat intr.un depo9it# He eAemplu, se poate solicita ca sumele din contul curent care dep&esc G#(((#((( leiO G(( lei noi s& fie automat transferate n 8ontul de 7conomii Acces @lus care ofer& o rat& a do%)n9ii superioar&# A( nt ;ele ser$iciului =Beep un mai bun management al fon!urilor' pot fi p&strate n contul curent numai sumele necesare pl&+ilor curente, pentru tot ceea ce dep&ete aceaste sume reali9)ndu.se transferul automat n conturi cu rate superioare ale do%)n9ii# costuri re!use' 6#J(( leiO (,6J lei noi pe transfer# Sm rtTel @rin acest ser$iciu, informa+iile despre cont sunt disponi%ile 2G de ore din 2G, ; 9ile pe sapt&m)n&, direct pe ecranul telefonului mo%il, su% forma unor mesa,e teAt de tip =!=# ?riunde n ra9a de acoperire ?range, Iodafone, 8osmorom sau 3app se pot efectua urmato&rele opera+iuni din meniul telefonului mo%il' Lnforma+ii despre cont /curent, de credit sau de depo9it2# =e poate selecta contul sau conturile pentru care se doresc informa+iile> 0ista ultimelor J tran9ac+ii efectuate pe un anumit cont /tran9ac+ii de de%it i credit2> 0ista ultimelor J tran9ac+ii de creditare efectuate pe un anumit cont> 0ista ultimelor J tran9ac+ii de de%itare efectuate pe un anumit cont> 8ursul $alutar al %&nciiO 5*R din data curent&# =e poate solicita i un curs $alutar dintr.o dat& anterioar&, dar nu mai $eche de un an de la data solicit&rii informa+iei de curs $alutar> =chim%are parola /@L*2> Lnterogare a ratelor de credit /poate fi utili9at& doar n ca9ul conturilor de credit2# A( nt ;ele ser$iciului =martNel %le*ibilitate, nu se +ine cont de orarul %&ncii pentru efectuarea tran9ac+iilor necesare sau pentru o%+inerea informa+iile dorite# =e pot efectua opera+iuni %ancare direct din meniul telefonului mo%il# Disponibilitate, permite accesul direct, non.stop, la informa+iile despre cont# He asemenea, ofer& op+iunea de a se solicita informa+ii c)nd este ne$oie, sau cu o frec$en+& adaptat& acti$it&+ii clien+ilor# Control, ofer& posi%ilitatea de a se p&stra informa+ii importante n memoria telefonului mo%il# arantea9a discre+ia i siguran+a# Con)i#ii 8u un cont curent, de depo9it, de credit sau de card deschis la Raiffeisen 5an1 i un telefon mo%il a%onat la oricare din operatorii =!O8H!A . ?range, Iodafone, 8osmorom sau 3app, se poate acti$a, prin ncheierea unui contract, ser$iciul =martNel care ofer& posi%ilitatea o%+inerii informa+iilor i efectuarea tran9ac+iilor %ancare n timp real, prin intermediul telefonului mo%il# Pro2r mul Asi2ur re t !n c 5 )e cci)ent 35

@entru a fi intotdeauna preg&tit n fa+a situa+iilor nepre$&9ute, Raiffeisen 5an1 a,ut& clien+ii s& %eneficie9e de protec+ia oferit& de AL 0ifeW @rogramul propune o asigurare de $ia+& titularilor de conturi curente n lei deschise la Raiffeisen 5an1# Aceasta acoper& decesul i in$aliditatea totala permanent& din accident, 2GO2G ore, oriunde n lume# Ln ca9ul n care unul din aceste e$enimente se produce, titularul de cont /sau motenitorii s&i dup& ca92 $a primi o desp&gu%ire de 6#((( 7KR# >estern Union : Tr ns"eruri )e * ni Raiffeisen 5an1 ofer& clien+ilor s&i ser$iciul de transferuri rapide de %ani prin intermediul Western Knion# Acest ser$iciu permite transferul electronic de numerar de laOla oricare din agen+iile Western Knion, put)ndu.se primi sau trimite %ani oriunde n lume, f&r& a se folosi conturi %ancare, c&r+i de credit sau ordine de plat&# Acest ser$iciu se adresea9&' persoanelor care lucrea9& n str&in&tate i care trimit %ani acas&> oamenilor afla+i n situa+ii critice /pierderea sau furtul %anilor, c&r+ilor de credit sau cecurilor de c&l&torie2> p&rin+ilor care trimit %ani copiilor afla+i n c&l&torie sau la studii n str&in&tate> persoanelor sta%ilite n str&in&tate care trimit regulat %ani rudelor din +ar&> oamenilor de afaceri care au ne$oie urgent de %ani pentru cump&r&turi sau afaceri n timpul c&l&toriilor n str&in&tate# n str&in&tate, %eneficiarii pot fi at)t persoane fi9ice, c)t i ,uridice#

A( nt ;ele ser$iciului Western Knion sunt' accesibilitate' orice persoan& fi9ic& sau ,uridic& are acces la ser$iciul Western Knion, conform reglement&rilor n $igoare> simplitatea folosirii' sumele se pot transmite prin re+eaua Western Knion prin simpla completare a unui formular, n limita plafoanelor sta%ilite> siguran$, sistemul informati9at al re+elei Western Knion asigur& maAima securitate a transferurilor> rapi!itate' ncasarea n c)te$a minute a sumelor eApediate, n orice col+ al lumii, Western Knion fiind cel mai rapid sistem de transfer al %anilor n acest moment /transferul se reali9ea9& n maAim 1( minute de la depunere2#

Lndi$iduali9area ser$iciilor oferite de Raiffeisen 5an1, n func+ie de categoria clien+ilor $i9a+i, prin re+eaua Western Knion se pre9int& astfel' >ill C ll Mone0 Tr ns"er' transferuri ntre persoane fi9ice# @ermite clien+ilor s& trimit& i s& primeasc& %ani, prin intermediul oric&rui agent Western Knion, oriunde n lume, n c)te$a minute>

36

?uic1 P 0 este cel mai rapid, sigur i demn de ncredere mi,loc de plat& folosit pentru ca o companie s& primeasc& sume de %ani transmise de clien+ii s&i din ntreaga lume# Aceste fonduri primite de persoanele ,uridice str&ine, nregistrate n sistemul Western Knion, $or fi direct depo9itate n contul %ancar al acestora> ?uic1 C s<' ser$iciu ce ofer& o modalitate sigur& i rapid& pentru o companie de a trimite fonduri, prin intermediul re+elei Western Knion, clien+ilor s&i sau salaria+ilor oriunde n lume#

"ersoanele juri!ice de+in&toare de cont curent pot efectua urm&toarele opera+iuni' ncas&riOpl&+i c&tre furni9ori, comisioane, amen9i, pl&+i legate de cheltuieli de ,udecat&> 8heltuieli cu a%onamente, cheltuieli gu$ernamentale, cheltuieli cu leasing opera+ional, asisten+& tehnic&>

@l&+i legate de ,udecat&# ?pera+iunile $alutare curente sunt opera+iunile desf&urate ntre re9iden+i i nere9iden+i, la persoane fi9ice i ,uridice' Nran9ac+ii de comer+ interna+ional cu %unuri i ser$icii i alte asemenea tran9ac+ii care presupun o contrapresta+ie imediat&, inclusi$ opera+iunile efectuate n scopul acoperirii riscurilor re9ultate din tran9ac+iile de comer+ interna+ional> Alte opera+iuni care nu sunt de natura opara+iunilor $alutare de capital cum ar fi' pl&+iOncas&ri legate de impo9ite i taAe < cu eAcep+ia taAelor succesorale ., onorare, comisioane, amen9i, pl&+i, pensii, ntr.un sistem pu%lic sau pri$at, c)tiguri din ,ocuri de noroc, cheltuieli cu ntre+inerea propriet&+ilor din str&in&tate, cheltuieli de repre9entare, cheltuieli gu$ernamentale, a%onamente la pu%lica+ii, participare la organi9a+ii, clu%uri> Repatrierea $eniturilor nete su% form& de di$idende, do%)n9i, chirii pro$enind din opera+iuni curente i de capital>

8heltuieli care nu sunt de natura opera+iunilor $alutare curente i de capital f&cute de re9iden+i deplasa+i n str&in&tate cu scop educa+ional sau religios, de recreare, $acan+&, sport, $i9ite la rude sau la prieteni# Pentru !ntre&rin)erile mici 'i mi;locii, Raiffeisen 5an1 pune la dispo9i+ie urm&toarele conturi curente i ser$icii ataate' Raiffeisen Hirect mF5an1ing Iodafone mF5an1ing ?range 8ash !anagement 8redite 8arduri

?pera+iuni efectuate prin conturile de depo9it la termen 8onturile de depo9it se pot constitui n lei i n $alut& pentru persoane fi9ice i ,uridice# Aceste conturi pot fi' depo9ite n lei cu plata do%)n9ii la scaden+&, depo9ite cu plata do%)n9ii lunar, depo9ite n $alut& i depo9ite la $edere# ?pera+iunile care se pot efectua n conturile de depo9it la termen sunt' 8onstituirea depo9itului la termen n numerar i prin $irament, la orice unitate %ancar&, de c&tre titularul de cont> 37

0ichidarea depo9itului la termen n numerar, la unitatea %ancar& la care contul este deschis sau la oricare dintre filiale sau sucursale>

7li%erarea eAtraselor de cont, care cuprind e$iden+a tuturor opera+iunilor efectuate n contul de depo9it la termen# Ho%)n9ile aferente acestui cont se $irea9& ntr.un cont curent deschis automat pe numele clientului# ?pera+iuni efectuate prin conturi cu destina+ie special& 8onturile cu destina+ie special& /acrediti$ele, carnetele ce cec cu limit& de sum&, ordinele de plat& etc2 se deschid de c&tre %anc& la solicitarea scris& a clien+ilor care au deschise conturi de disponi%ilit&+i la %anc&, cu indicarea eApres& a func+iunii pe care o $a ndeplini contul respecti$e, la solicitarea eApres& a institu+iilor pu%lice sau n ca9urile pre$&9ute prin dispo9i+ii legale# @entru conturile cu destina+ie special&, termenul de deschidere este n aceeai 9i sau cel mult n 9iua urm&toare depunerii documenta+iei de c&tre client# Hin aceast& categorie de conturi fac parte si conturile speciale care se deschid la solicitarea clien+ilor pentru sumele depuse drept capital social, potri$it legii, p)n& la deschiderea, pe numele persoanei ,uridice, a contului de disponi%ilit&+i %&neti, care se face dup& nregistrarea n Registrul 8omer+ului i atri%uirea codului fiscal# Func+ionarea conturilor cu destina+ie special& este dat& de natura opera+iunilor care urmea9& a se efectua n i din contul respecti$# Acrediti$ul documentar repre9int& un anga,ament de plat& prin care o %anc& ac+ionea9& la cererea i dupa instruc+iunile clientului s& efectue9e opera+iuni de plat& sau s& autori9e9e pentru aceast& opera+iune o alt& %anc&, c&tre sau la ordinul unui ter+ pe %a9a documenta+iei ,ustificatoare ale unui contract pri$ind li$rarea de %unuri sau prestarea de ser$icii# Acrediti$ul documentar este o aplica+ie n contul ordonatorului, care implic& acceptarea, negocierea i plata# @entru deschiderea unui acrediti$, este necesar& completarea unei cereri de deschidere, care $a cuprinde elemente ce se $or g&si i n contractul economic sau factur&# Hup& ncheierea contractului %anca $a %loca fondurile ntr.un cont colateral, apoi aloc& o referin+& n registrul de e$iden+&, special ntocmit, dup& care reali9ea9& acrediti$ul n trei eAemplare# ?pera+iuni prin conturi aferente cecurilor n %a9a depo9itelor de+inute, clientul %&ncii poate cere eli%erarea unui carnet de cecuri# Astfel, %anca reali9ea9& o prim& opera+iune numit& certificarea cecului# Hup& ce este $erificat la 8entrala Lncidentelor de @l&+i, pentru a $edea dac& clientul are sau nu interdic+ie %ancar&, i dup& ce n preala%il a trecut prin etapele de eli%erare a cecurilor, acestuia i se eli%erea9& carnetul care $a fi pl&tit n numerar sau prin re+inerea sumei respecti$e din contul al c&rui titular este# 8lientul poate efectua opera+iuni prin care i pl&tete furni9orii sau retrage numerar din conturile sale#

38

?pera+iunile efectuate de %anc& n ca9ul remiterii unui cec, spre a fi ncasat& sau $irat& suma nscris& din contul tr&g&torului n contul %eneficiarului sunt' recep+ia, autentificarea, acceptul, refu9ul, plata# ?pera+iuni prin conturi aferente pro$i9ioanelor %ancare @l&+ile din depo9itul colateral se $or face pe %a9& de dispo9i+ii emise, n cursul procedurii de reorgani9are, de c&tre ,udec&torul sindic administrator, pe %a9a deci9iei emise de c&tre acesta, iar n cursul falimentului, numai de c&tre persoana desemnat& pe %a9a deci9iei# @entru sumele nregistrate n acest depo9it colateral %anca acord& do%)nd& aferent& disponi%ilit&+ilor la $edere# Ho%)nda se calculea9& i se nregistrea9& n ultima 9i lucr&toare a lunii n contul de datorii ataate# ?pera+iuni prin conturi aferente cardurilor %ancare 8ardurile repre9int& c&i de acces la disponi%ilul din conturile ataate sau linii de credit put)nd fi utili9ate pentru tran9ac+ii comerciale i eli%erare de numerar at)t pe teritoriul Rom)niei c)t i n eAterior# ?pera+iunile dispuse prin intermediul cardului se efectuea9& numai n limita disponi%ilului din contul de card, cu respectarea regulilor %ancare interne i interna+ionale# 5anca ofer& facilit&+i suplimentare posesorilor de card n func+ie de tipul de card de+inut# ?pera+iuni efectuate cu a,utorul cardului' @lata facturilor de telefonie mo%il&> Iirarea do%)n9ilor direct n conturile cardurilor pentru conturile n lei cu plata lunar& a do%)n9ii> @lata facturilor de utilit&+i> Nransferuri de %ani din contul de card n orice conturi deschise la %anc&> Accesul la o linie de credit, n %a9a depo9itelor depuse n orice +ar& pentru cardurile de credit>

@lata salariilor anga,a+ilor societ&+ilor comerciale# 8ardurile %ancare se mpart n carduri de credit si carduri de de%it# ?pera+iunile $or a$ea ca efect diminuarea disponi%ilului, la de%itor si creterea disponi%ilului la creditor# 8ontul titularului poate repre9enta un instrument de garantare pentru %anc&# 8ontul cu sold creditor al unui titular poate repre9enta, prin soldul s&u, garan+ia pentru credite acordate i eAprimate n alte conturi cu soldul de%itor# ,... Alte o&er #iuni 8onducerea e$iden+ei n cont sau +inerea contului de c&tre %anc& presupune urm&toarele opera+ii' nregistrarea prin formule conta%ile n care contul titularului poate a$ea o postur& creditoare sau de%itoare> sta%ilirea soldului dup& fiecare opera+iune sau periodic /9ilnic i la alte perioade2 din care re9ult& po9i+ia /creditoare sau de%itoare2 contului# 39

@eriodic < adesea 9ilnic < titularul de cont primete un eAtras de cont pri$ind opera+iile efectuate recent /e$entual de la ultimul eAtras de cont2# Func+ionarea contului presupune aplicarea unui regim de do%)n9i i comisioane# @entru unele conturi curente, titularul de cont nu %eneficia9& de do%)n9i la soldurile creditoare, consider)ndu.se de c&tre %anc& i accept)ndu.se de c&tre titulari, c& acesta este o form& de a recompensa %anca pentru opera+iunile de tre9orerie ce le efectuea9& n %eneficiul titularilor# n asemenea condi+ii, unii titulari nu prefer& r&m)nerea n sold, pentru perioade mai mari de timp, a unor sume su%stan+iale# Nitularii $or retrage din conturi asemenea solduri, d)ndu.le o utili9are prin plasamente aduc&toare de profit# @entru a pre$eni asemenea fenomene, %&ncile, la r)ndul lor, au introdus sistemul conturilor paralele cu transfer automat# =istemul func+ionea9& astfel' fluAurile de ncas&ri i pl&+i se desf&oar& continuu prin contul curent# n momentul n care /la sf)ritul fiec&rei 9ile2 contul are sold creditor important, ce dep&ete o limit& sta%ilit& de comun accord, diferen+a trece, automat, n contul de depo9it pararel, la care soldurile eAistente sunt luate n calcul la sta%ilirea do%)n9ilor# @entru calculul do%)n9ii sunt sta%ilite prin con$en+ie, pentru toate tipurile de opera+iuni' $aluta i data de la care ncepe %onificarea sau perceperea de do%)n9i# 8omisioanele practicate de %&nci, legate de opera+iunile de cas& derulate prin conturi sunt' de mi+care /rula,2 . aferente totalului coloanei de de%it> de !escoperire . calculate asupra soldului de%itor cel mai ridicat din cursul lunii>

de !einere a contului . comisioane de m&rime fiA& sta%ilite pentru fiecare titular n func+ie de frec$en+a opera+iunilor ce se derulea9& n cont# Respectarea normelor de operare n cont repre9int una dintre cele mai importante o%liga+ii ale %&ncii, n condi+iile n care contul %ancar este calea de reflectare uni$ersal& a rela+iilor reciproce %anc&.client# @rocesarea opera+iunilor n cont Acti$itatea %ancar& implic&, n primul r)nd, eAisten+a unui sistem informatic %ancar astfel conceput nc)t s& automati9e9e un set c)t mai mare din opera+iunile curente ale %&ncii i s& asigure informa+iile strategice, tactice i opera+ionale necesare procesului deci9ional# @rincipalele acti$it&+i desf&urate de %anc& sunt' atragerea de resurse %&neti de la popula+ie i de la agen+ii economici su% form& de depo9ite la termen sau la $edere> acordarea de credite> opera+ii de pl&+i i decont&ri n lei sau n $alut&> opera+ii $alutare' schim% $alutar, licita+ii $alutare, ser$icii pentru popula+ie cum ar fi plata di$erselor facturi, ser$iciul de transfer %ani Western Knion# Acti$ita+ile desf&urate de %anc& sunt %a9ate pe succesiuni de opera+ii efectuate strict n concordan+& cu normele i regulamentele n $igoare# @e de alt& parte, pentru %una func+ionare a %&ncii eAist& o serie de acti$it&+i de %a9& care au n mod eAclusi$ caracter %ac1 office' conta%ilitatea inten&, administra+ie, gestiune conturi i calculul do%)n9ii, mpachetarea i depo9itarea numerarului# n departamentele din %ac1 office se reali9ea9& centrali9area i regulari9area opera+iunilor, preg&tirea, anali9a i $erificarea dosarelor clien+ilor ce tre%uiesc solu+ionate cu pri$ire la credite, carduri, nregistrarea n conta%ilitate a diferitelor opera+iuni, gestionarea, 40

$erificarea fiec&rui client n %a9a de date a 8entralei Riscurilor 5ancare# Asadar n %ac1 office acti$itatea %ancar& se ndreapt& c&tre departamentele de rela+ii cu clien+ii, ntocmirea i prepararea contractelor, a cererilor pentru deschiderea conturilor, a cererilor pentru carduri, completarea anumitor formulare pentru solicitarea unui credit, a micilor tran9ac+ii cu pri$ire la conturile curente, opera+iuni de schim% $alutar, ser$icii de transfer, acti$it&+i ce +in de casieria %&ncii# n cadrul societ&+ii anali9ate eAist& dou& casierii de ser$iciu i patru %irouri de consiliere# 0a ni$elul acestor casierii se efectuea9& at)t opera+iuni de ncas&ri de numerar i cecuri pe %a9& de foaie de $&rs&m)nt c)t i opera+iuni de pla+i direct din conturi, cecuri de numerar, cecuri n fa$oarea %eneficiarului, cerere de numerar# ,.6. Inci)ente !n "unc#ion re conturilor * nc re n derularea acti$it&+ii %ancare, pot ap&rea anumite incidente n func+ionarea conturilor, fie din cau9a neaten+iei, fie a unor erori ap&rute n func+ionarea sistemului informatic# He regul& cele mai importante incidente pot fi' fransferul de %ani din contul clientului pentru plata unei facturi s& fie f&cut de dou& ori n cadrul aceleiai luni> reali9area unui transfer de %ani dintr.un cont care nu de+ine suficiente disponi%ilit&+i>

erori umane, neaten+ia n gestionarea distri%uirii cardurilor# Centr l Inci)entelor )e Pl$#i /8L@2 este un centru de intermediere care gestionea9& informa+iaspecific& incidentelor de pl&+i, pentru interesul pu%lic, inclusi$e pentru scopurile utili9atorilor# Hatele specifice incidentelor de pl&+i sunt transmise, utili9ate +i $alorificate pe %a9a informa+iilor, chiar anterioare pl&+ii, con+inute n e$iden+e i care sunt oca9ionate de acte i fapte a$)nd poten+ial fraudulos, litigious iOsau produc)nd neplat&, inclusi$e dintre cele care pot afecta finalitatea decont&rii# Lncidentul de plat& este nendeplinirea ntocmai i la timp a o%liga+iilor participan+ilor, nainte sau n timpul procesului de decontare a instrumentului, o%liga+ii re9ultate prin efectul legii iOsau al contractul care le reglementea9&, a c&ror nendeplinire este dus& la cunotin+a 8L@ de c&tre persoanele declarate, pentru ap&rarea interesului pu%lic# Lncidentul de plat& ma,or este incidentalul de plat& determinat de nregistrarea uneia dintre situa+ii' n ca9ul cecului' cecul a fost emis f&r& autori9area trasului> cecul a fost refu9at din lips& total& de disponi%il, n ca9ul pre9ent&rii la plat& nainte de eApiarea termenului de pre9entare> cecul a fost refu9at la plat& din lips& par+ial& de disponi%il, n ca9ul pre9ent&rii la plat& nainte de eApiarea termenului de pre9entare> cecul a fost emis cu dat& fals& sau acestuia i lipsete o men+iune o%ligatorie> cecul circular sau cecul de c&l&torie a fost emis la Xpurt&torQ> cecul a fost emis de un tr&g&tor aflet n interdic+ie %ancar&# 41

n ca9ul cam%iei i al %iletului la ordin' cam%ia a fost scontat& f&r& eAisten+a n totalOn parte a crean+ei cedate n momentul cesiunii acesteia> %iletul la ordinOcam%ia cu scaden+& la $edere a fost refu9at/&2 din lips& total&Opar+ial& de disponi%il, n ca9ul pre9ent&rii la plat& n termen> %iletul la ordinOcam%ia cu scaden+& la un anume timp de la $edere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dat& fiA& a fost refu9at& din lips& total&Opar+ial& de disponi%il, n ca9ul pre9ent&rii la plat& la termen# Lnterdic+ia %ancar& repre9int& regimul impus de %anc& unui titular de cont prin care se inter9ice acestuia emiterea de cecuri pe o perioad& de un an, conform unor anga,amente reciproce aplica%ile pl&+ii cu cecuri, ca urmare a unor incidente de pl&+i ma,ore produse de un cec# @ersoana acreditat& este anga,atul autori9at de conducerea persoanei declarate s& furni9e9e, s& solicite i s& primeasc& informa+ii la i de la 8L@# @ersoanele declarante sunt %&ncile, persoanele ,uridice rom)ne, inclusi$e autorit&+ile teritoriale ale %&ncilor, sucursale din Rom)nia ale %&ncilor, personae ,uridice str&ine, denumite n continuare %&nci i 8L@# @ersoanele cu risc repre9int& acele persoane fi9ice i ,uridice, inclusi$ %&nci, care au fost incluse in Fiierul na+ional al persoanelor cu risc, ca urmare a unor incidente de pl&+i ma,ore nregistrate pe numele lor# Ktili9atorii sunt persoanele declarante, 5*R, mass.media, @archetul eneral de pe l)ng& 8urtea =uprem& de Rusti+ie i !inisterul de Lnterne cu unit&+ile lor teritoriale, instan+ele ,udec&toreti, alte institu+ii ale statului cu atri%u+ii de supra$eghere i control, persoane fi9ice i alte persoane ,uridice, institu+ii similare 8L@ din str&in&tate, c&rora 8L@ le.a luat n e$iden+& o cerere de consultare a informa+iilor de+inute# 8L@ organi9ea9& i gestionea9& un fiier de interes general, numit fiierul *a+ional de incidente de plat& /F*L52, care $a fi structurat astfel' Fiierul na+ional de cecuri /F*82 Fiierul na+ional de cam%ia /F*8%2 Fiierul na+ional de %ilete de ordin /F*5o2 Anularea incidentelor de pl&+i 8L@ nu are calitatea de a aprecia $eridicitatea informa+iilor pri$ind incidentele de pl&+i pe care nu le poate anula sau modific&# Anularea inciden+elor de plat& inter$ine la solicitare < persoane declaranteOinstan+e ,udec&toreti#

,.7. Proce)ur )e !nc<i)ere conturilor * nc re 8onturile pot fi nchise la -1 decem%rie, dac& la deschidere nu s.a sta%ilitF astfel, n ca9ul decesului titularului de cont sau n ca9ul n ca9ul n care n termen de -( de 9ile de la 42

deschidere nu s.au primit sau depus anumite sume, din oficiu, la cererea scris& a titularului, sau dac& persoana respecti$& nu mai dorete s& efectue9i opera+iuni cu %anca respecti$&# nchiderea unui cont %ancar se poate dispune de c&tre client $oluntarF sau poate inter$eni atunci c)nd modul n care este folosit acel cont de$ine nesatisf&c&tor din punct de $edere al %&ncii# nchiderea contului de credite 8ontul de credite se nchide la termenul pre$&9ut n contractul de de credite prin de%itarea contului de disponi%ilit&+i %&neti# n ca9ul lipsei de disponi%ilita+i, contul de credite curente se nchide la scaden+& prin de%itarea contului de credite restante, care se nchide la ram%ursarea efecti$& a creditelor restante# 8ontul de credite restant poate fi nchis i nainte de termenul final sta%ilit pentru ram%ursarea creditului# nchiderea contului curent pentru persoanele ,uridice se face la solicitarea clientului prin completarea unei cereri de nchidere de cont sau din ini+iati$a %&ncii# 8onturile de depo9it se nchid la eApirarea depo9itului sau nainte de termenul sta%ilit prin contractul de depo9it, la cererea titularului# nchiderea conturilor cu destina+ie special& se face de c&tre %anc& la eApirarea termenului de $ala%ilitate sau la data ncet&rii func+iunii pentru care s.au deschis# nchiderea conturilor de $alut& se face n urm&toarele ca9uri' la cererea scris& a titularului de cont> n ca9 de deces al titularului de cont> din oficiu dup& eApirarea termenului de 6 luni, c)nd soldul contului n $alut& scade su% 2JY sau echi$alentul acestuia#

43

CAPITOLUL .. PLASAMENTE BANCARE @I NON:BANCARE


..1. PLASAMENTE BANCARE @lasamentele %ancare sunt opera+iuni pasi$e de constituire a resurselor# =e e$iden+ia9& n pasi$ul %ilan+ului su% forma urm&toarelor costuri' depo9ite la termen i la $edere> mprumuturi de la 5anca 8entral& i alte institu+ii %ancare>

capital propriu# Hepo9itele %ancare repre9int& pentru %&ncile comerciale principala resurs& financiar& i se formea9& din depo9ite la $edere i depo9ite la termen# 3e&o5itele l (e)ere sunt constituite din disponi%ilit&+i depuse n toate conturile deschise la %&nci, din care se pot face pl&+i la cerere i pentru care %anca nu.i re9er$a dreptul de a solicita ntiin+area scris& asupra unei $iitoare retrageri de numerar# @rincipala calitate a acestoraeste elasticitatea, n sensul c& de+inatorii pot dispune n orice moment de utili9area lor# @erioada de p&strare a %anilor n %anc& nu este determinat& cu eAactitate, regula de %a9& fiind aceea c& tre%uie s& dure9e cel pu+in o 9i lucr&toare# @rin cont se pot derula opera+iuni de pl&+i i ncas&ri n numerar i prin $irament i repre9int& cea mai sta%il& resurs& a %&ncilor# Ho%)nda este $aria%il&, modific)ndu.se n func+ie de condi+iile de pia+&# 8omisionul de deschidere al unui cont se percepe o singur& dat&, iar pentru opera+iile de alimentare de cont nu se percep comisioane# 3e&o5ite l termen au scaden+& presta%ilit&, e$entualele retrageri nainte de a a,unge la maturitate fiind supuse unor penali9&ri prin do%)n9i# =e caracteri9ea9& printr.o sta%ilitate mai mare n timp, n principiu, n contul respecti$ nu se pot efectua alte opera+iuni dec)t cele de constituire si lichidare a depo9itelor# C r cteristicile )e&o5itelor= a2 n func+ie de criterii specifice, eAist& mai multe tipuri de depo9ite# %2 n func+ie de moned&, depo9itele pot fi n lei sau n $alut&# c2 n func+ie de modalitatea de plat& a do%)n9ii pot fi' Depozite cu capitalizare' periodic, do%anda se adaug& la suma depus& ini+ial# Depozite far$ capitalizare' lunar, do%anda este $irata ntr.un cont curent care i asigura titularului acces la aceasta# d2 n func+ie de op+iunea de rennoire a depo9itului pe acelasi termen ca cel ini+ial' Hac& se optea9& pentru rennoire automat& la sf)ritul perioadei depo9itului, depo9itul se prelungete automat# n plus, dac& depo9itul are optiunea de capitali9are a do%)n9ii, do%)nda se adaug& la suma depus& ini+ial# @entru perioada urmatoare, rata do%)n9ii se $a aplica la suma ini+ial& plus do%)nda o%+inut& pe perioada precedent&# Astfel, ni$elul real al do%)n9ii este mai mare dec)t do%)nda nominal&#

44

Hac& nu se dorete rennoirea automat&, depo9itul $a a$ea scaden+& unic&, adic& la scaden+& suma depo9itului se $a transfera n contul curent /pentru care se $a calcula do%)nda la $edere2 sau suma $a ram)ne in acelai cont, far& do%)nd&# e2 n func+ie de do%)nd&' Hepo9ite cu do%)nd& $aria%il&' %anca poate modifica rata do%)n9ii pe perioada depo9itului, n func+ie de e$olu+ia pie+ei# Hepo9ite cu do%)nd& fiA&' %anca asigur& o rat& fiA& a do%)n9ii pe perioada depo9itului, n func+ie de e$olu+ia pie+ei#

Ti&uri )e )e&o5ite R i""eisen B n1 Depozitul CONT ACCES PLUS pentru persoane fizice, 0imita minim& de deschidere a unui cont acces plus este sta%ilit& de %anc& i sunt permise depunerile ulterioare, Nermenul de constituire a contului este nelimitat, Alimentarea acestui cont se poate face prin depuneri de numerar sau prin transferuri de sume planificateOautomate sau oca9ionale din alte conturi, =unt permise doar transferuri din 8ontul Acces @lus c&tre alte conturi ale titularului sau ale unei ter+e persoane, deschise la Raiffeisen 5an1, 5anca sta%ilete un sold minim su% care orice retragere de numerar solicitat& se $a putea efectua numai prin retragerea ntregului sold eAistent i nchiderea contului, Rata do%)n9ii este fluctuant& i este diferen+iat& pe trane $alorice# Hac& soldul trece n alt& tran& $aloric&, rata do%)n9ii se aplic& pentru ntregul sold, pentru perioada n care soldul s.a ncadrat n trana $aloric& respecti$&# Ho%)nda se calculea9& pentru luna i anul calendaristic i se $a pl&ti lunar, capitali9)ndu.se n contul constituit#

Depozit CONT EVENIMENT pentru persoane fizice' 0imita minim& de deschidere a unui cont e$eniment este sta%ilit& de c&tre %anc& i afiat& la sediile acesteia, Nermenul de constituire a depo9itului se sta%ilete de c&tre titular la data ncheierii contractului, put)nd fi orice num&r de 9ile cuprins ntre :1 i -6J de 9ile calendaristice,

45

n cadrul termenului de constituire, se pot efectua oric)nd depuneri n depo9it, nelimitate ca num&r, cu eAcep+ia ultimelor -( de 9ile calendaristice nainte de scaden+a depo9itului> limita minima a unei depuneri este sta%ilit& de c&tre %anc&, Rata anual& a do%)n9ii este fluctuant&, put)nd fi modificat& oric)nd de %anc& n func+ie de e$olu+ia ratelor de do%)nd& pe pia+a financiar.%ancar&, Ho%)nda se calculea9& pe luna calendaristic& si anul de -6J de 9ile# Ho%)nda se calculea9& la soldul 9ilnic i se capitali9ea9& lunar n contul e$eniment# @e perioada de constituire nu sunt permise retrageri din do%)n9i# n ca9ul n care se solicit& lichidarea depo9itului nainte de scaden+&, pentru perioada cuprins& ntre data constituirii i data lichid&rii nainte de scaden+& nu se %onific& do%)nd& pentru sumele depuse n cont i nu se percepe comision de retragere numerar, clientul ridic)nd suma pe care a depus.o n depo9it# 0a scaden+& depo9itul nu se poate rennoi> dac& %anii nu sunt retrai, atunci acetia r&m)n n contul e$eniment#

DEPOZIT LA TERMEN pentru persoane fizice, 0imita minim& de deschidere a unui cont de depo9it este reglementat& de c&tre %anc&, *u sunt permise depuneri ulterioare, Rata anual& a do%)n9ii poate fi modificat& de c&tre %anc& n func+ie de e$olu+ia ratelor de do%)nd& pe pia+a financiar %ancar&, n ca9ul depo9itelor n R?* rata do%)n9ii se acord& diferen+iat n func+ie de ni$elul capitalului depus, @entru depo9itele cu do%)nda fluctuant& orice modificare de rat& de$ine efecti$& n momentul modific&rii, n ca9ul depo9itelor cu do%)nd& fiA& modificarea de$ine efecti$& la data primei rennoiri de dup& efectuarea modific&rii /do%)nda este fiA& pe perioada dintre rennoiri2, @lata do%)n9ii se efectuea9& numai dup& re+inerea impo9itului pe $enituri din do%)n9i, astfel' lunar, n 9iua corespun9&toare datei de constituire a depo9itului . pentru depo9itele cu transfer de do%)nd& i plata do%)n9ii lunar i se $irea9& n contul curent la scaden+& . pentru depo9itele cu capitali9are#

8apitalul depo9itului nu poate fi retras dec)t prin lichidarea depo9itului#

Depozit NE OCIA!IL LA TERMEN pentru persoane fizice "i #uri$ice, 0imita minim& de deschidere a unui cont de depo9it este sta%ilit& de %anc&, Ho%)nda se calculea9& pentru un num&r de 9ile efecti$e ale lunii n raport cu un an de -6( 9ile, cu eAcep+ia 5H pentru care anul este de -6J 9ile, 8apitalul depo9itului se $a transfera la scaden+& n contul curent ataat depo9itului, 46

n ca9ul lichid&rii depo9itului nainte de eApirarea termenului pentru care a fost constituit, se $a acorda do%)nda la $edere practicat& de %anc& la momentul lichid&rii, astfel %anca $a recupera din depo9it e$entualele diferen+e de do%)nd& pl&tite n plus, 5anca deschide fiec&rui client un cont curent, care $a colecta toate sumele din do%)n9i i unde $a fi $irat i capitalul depo9itului la scaden+&# Asupra sumelor aflate n contul curent au drept s& dispun& titularul contului i mputernici+ii desemna+i de acesta 5anca efectuea9& prin conturile curente deschise clien+ilor s&i opera+iunile dispuse de acetia, numai n limita disponi%ilului n cont#

A( nt ;ele )e&o5itelor R i""eisen B n1 Accesul l cont' indiferent unde este deschis depo9itul, clientul are acces la sumele depuse la oricare dintre cele peste 2(( de unit&+i Raiffeisen 5an1 din ntreaga +ar&# R i""eisen 3irect' cu un simplu apel telefonic gratuit la Raiffeisen Hirect, clientul poate deschide i nchide depo9ite la termen# He asemenea, poate o%+ine informa+ii despre conturile sale# m0B n1in2' clientul poate afla informa+ii pri$ind contul s&u# =er$iciul mF5an1ing este accesi%il oriunde eAist& acoperire Iodafone, inclusi$ n roaming# Sm rtTel' ser$iciul ofer& acces clientului 2G de ore din 2G la orice informa+ie despre contul s&u, prin intermediul telefonului mo%il# Lndiferent de re+eaua de telefonie mo%il&, poate primi su% forma unor mesa,e =!= informa+iile financiare care l interesea9& /sold, lista ultimelor J tran9ac+ii, etc2# Noate deci9iile pri$ind plasamentele au la %a9& urm&toarele principii' respectarea legalit&+ii, siguran+a plasamentelor, asiguratea lichidit&+ii si profita%ilitatea# Respectarea le%alita&ii Respectarea legalita+ii $i9ea9& at)t aspectele tehnice pri$ind plasamentele %&ncii, c)t i plasamentele legale ale acestora# @rin legea %ancar& nr# J:O2-#(-#1::8, li se impune %&ncilor respectarea unor cerin+e pruden+iale, dintre acestea men+ion)nd' respectarea ni$elului minim de sol$a%ilitate, mprumuturile acordate unui singur creditor nu pot dep&i 2(6 din totalul fondurilor proprii ale ale %&ncii, respectarea ni$elului minim de lichiditate, determinat n func+ie de scaden+ele crean+elor i anga,amentele %&ncii,

47

$aloarea creditelor acordate persoanelor aflate n rela+ii speciale cu %anca sau personalului acesteia, inclusi$ familiilor acestora nu poate dep&i 2(6 din $aloarea fondurilor proprii ale %&ncii, participarea unei %&nci la capitalul social al unei societ&+i ne%ancare nu poate dep&i cota de 2(6 din capitalul social al societ&+ii respecti$e si 1(6 din fondurile proprii ale %&ncii, $aloarea total& a in$esti+iilor pe termen lung n $alori mo%iliare ale unei %&nci nu pot dep&i J(6 din fondurile proprii ale %&ncii, $aloarea total& a in$esti+iilor n $alori mo%iliare efectuate de o %anc& nu poate dep&i 1((6 din fondurile proprii, cu eAcep+ia titlurilor de stat, %&ncile nu pot acorda credite garantate cu propriile ac+iuni sau condi+ionate de $)n9area sau cump&rarea propriilor ac+iuni, participarea unei %&nci la capitalul altei %&nci nu poate dep&i J6 din capitalul noii %&nci, cu condi+ia particip&rii i altor societ&+i %ancare persoan& ,uridic& str&in& sau a unei institu+ii financiare interna+ionale#

Si%uran&a plasa'entelor 8reditele, participa+iile la capitalul altor societa+i, plasamente n titluri finaciare tre%uie anali9ate cu mult& gri,&, utili9)nd o serie de tehnici specifice pri$ind posi%ilit&+ile de ram%ursare la termenele pre$&9ute n contract# @ro%lema siguran+ei plasamentelor se pune n ca9ul creditelor pe care %anca le acord& ntreprinderilor sau particularilor# 8reditele sunt eApuse riscului de a nu fi ram%ursate la scaden+&# Riscul de neram%ursare poate inter$eni din urmatoarele cau9e' 1. Hin cau9a de%itorului, respecti$ din cau9a situa+iei financiare, a produc+iei sau a comerciali9arii, precum i din cau9a incompeten+ei managementului interprinderii# 2# Hin cau9a situa+iei de ansam%lu a economiei na+ionale# -# Hin cau9a %&ncii, principalele moti$e care au condus la pierderi de credite sunt urmatoarele' acceptarea de datorii suprae$aluate, acordarea de credite naintea ntocmirii dosarului de credite, suplimentarea creditului f&r& a solicita i garan+ii suplimentare, acordarea de noi mprumuturi pentru a acoperi do%)nda aferent&, creditul a fost folosit n alte scopuri fa+& de cele pre$&9ute n contract, eecul n $alorificarea garan+iilor,

acordarea unor credite pentru acoperirea creditelor si do%)n9ilor restante la alte %&nci# n ceea ce.i pri$ete pe particulari pot pro$eni din moti$e personale' r&u platnic, ndator&ri eAcesi$e, din moti$e profesionale cum ar fi oma,ul, diminuarea $enitului#

48

Plasa'ente pe pia&a inter(ancar) "i *n titluri financiare n $ederea fructific&rii tuturor fondurilor de care %anca dispune, aceasta poate face plasamente la alte %&nci, iar rata do%)9ii pe aceast& pia+& este determinat& de cererea i oferta de %ani# @lasamentele pe aceast& pia+& nu pre9int& risc# n perioada de recesiune i insta%ilitate economic&, atunci c)nd cererea de credite este sc&9ut&, %&ncile dispun de fonduri pe care le plasea9& n titluri financiare# n perioadele de %oom economic, c)nd cererea de credite este mare, %&ncile pot fi for+ate s&.i $)nd& o parte din titlurile financiare achi9i+ionate pentru a face fa+& cererii de credite# Nitlurile financiare i plasamentele pe pia+a inter%ancar& ,oac& un rol important# Acestea permit %&ncii s& utili9e9e toate sumele de care dispune la un moment dat, pot a,uta %anca cu resurse lichide care se potri$esc ne$oilor de lichiditate, contri%uie la di$ersificarea portofoliului de plasamente i deci la prote,area %&ncii mpotri$a riscurilor financiare# @rin reali9area de plasamente n titluri financiare %acare, %anca urm&rete urm&toarele o%iecti$e' o%+inerea unui $enit su% diferite forme, di$idente, cupoane, reali9area unui portofoliu de plasamente financiare de calitate, utili9area complet& a resurelor, asigurarea lichidita+ii prin corelarea scaden+elor titlurilor cu ne$oile de lichiditate ale %&ncii#

Alte for'e particulare $e plasa'ent Acre!itivul < form& de decontare prin care pl&+ile ntre agen+ii economici se efectuea9& pe %a9a documentelor care atest& li$rarea m&rfurilor, eAecutarea lucr&rilor, prestarea ser$iciilor, n %a9a unui contract comercial ferm# Incasso documentar este o modalitate de decontare, care se %a9ea9& n esen+& pe o%liga+ia de plat& a cump&r&torului, asumat& prin contractul comercial, f&r& a comporta nici un anga,ament de plat& din partea %&ncilor implicate n derulare# Or!inul !e plat$ documentar const& n dispo9i+ia dat& de o parte /ordonator2, unei %&nci, de a pl&ti o sum& determinat&, n fa$oarea unei alte p&r+i /%eneficiar2, contrar o%liga+iei %eneficiarului de a pre9enta anumite documente indicate de ordonator n ordinul de plat&, n scopul stingerii o%liga+iei %&neti pro$enind dintr.o rela+ie direct& eAistent& ntre ordonator i %eneficiar, n %a9a unui contract ferm comercial# Or!inul !e plat$ simplu este forma de decontare cea mai simpl& i cea mai rapid&# 7ste re$oca%il p)n& n momentul contului %eneficiarului# =e efectuea9& din surse proprii sau din credite %ancare, fiind cea mai simpl& modalitate de decontare folosit& at)t la intern, c)t i la eAtern# Scrisoarea !e garanie se adresea9& clien+ilor persoane ,uridice, fiind o modalitate de garantare de c&tre %anc& a unei pl&+iOpresta+ii# ?%iectul scrisorii l constituie garantarea respect&rii o%liga+iilor contractuale re9ultate din' 49

opera+iuni de comer+> acordarea de credite>

participarea la licita+ii interne sau interna+ionale n $ederea achi9i+iilor de %unuri i ser$icii# n ca9ul n care de%itorul principal nu respect& anga,amentul asumat, %anca se o%lig& pe sine s& pl&teasc& suma garantat&#

..%. PLASAMENTE MONETARE NON:BANCARE rupul Raiffeisen 5an1 a intrat ntr.un num&r de tran9ac+ii %ancare din +ar& i str&in&tate prin tran9ac+ii care s.au desf&urat n termeni comerciali i la ratele pie+ei, const)nd n plasamentela %&nci, credite i a$ansuri c&tre %&nci i conturi curente, c&rora li s.au ad&ugat crean+e ce au condus la datorii la $edere, care se cifrau la sf)ritul anului 2((G la aproAimati$ 6#-:( miliarde lei i depo9ite la termen de aproAimati$ -1#J1G miliarde lei# Nre%uie men+ionat c& in$esti+iile de capital al grupului Raiffeisen sunt raportate la $aloarea ,ust&, determinat& pe %a9a pre+urilor de pia+& de la data %ilan+ului, f&r& deducerea cheltuielilor de tran9ac+ionare, iar in$esti+iile de capital care nu sunt cotate la %urs& sunt pre9entate la costul de achi9i+ie ree$aluat, deoarece conducerea rupului nu consider& c& $aloarea ,ust& a acestor in$esti+ii nregistrate la cost este diferit& n mod semnificati$ fa+& de $aloarea conta%il&# Pro)use )e si2ur$ri n cola%orare cu AL 0ife Asigur&ri Rom)nia =#A#, Raiffeisen 5an1 X$indeQ un produs de asigurare# @rogramul Asigurarea Na n 8a9 He Accident ofer& protec+ie mpotri$a accidentelor cu consecin+e gra$e' n ca9 de pierdere i de in$aliditate total& permanent&# Acoperirile pentru pierderile men+ionate $or fi n conformitate cu termenii, condi+iile i eAcluderile poli+ei de asigurare de grup nr# 2((GO- ncheiat& de Raiffeisen 5an1 =#A# i AL 0ife Asigur&ri Rom)nia =#A# Ialoarea primei lunare este de 1 euro# 5eneficiile pentru Asigurarea de Accident este de 6((( euro# @lata primei de asigurare se face lunar, anticipat, cu eAcep+ia primelor dou& luni de asigurare gratuit&, la data scaden+ei, la cursul de schim% ronOeuro# @lata desp&gu%irii de c&tre =ocietatea de Asigur&ri se face n R?*, la cursul de schim% R?*O7KR? n ca9ul n care riscul asigurat se produce dup& eApirarea celor 2 luni de asigurare gratuit&#

..,. PLASAMENTE -INANCIARE

50

Fondurile Heschise de Ln$esti+ii repre9int& modalit&+i de plasare a resurselor financiare disponi%ile, foarte populare n +&rile de9$oltate i care au do%)ndit o important& din ce n ce mai mare i n +&rile 7uropei 8entrale i de 7st# =unt organisme care colectea9& %ani de la in$estitori i in$estesc n diferite tipuri de instrumente financiare /ac+iuni, o%liga+iuni, depo9ite, certificate de tre9orerie2 dup& reguli care sunt sta%ilite n str)ns& leg&tur& cu o%iecti$ele fondului# Hup& o%iecti$ele fondului, ele se clasific& n' -on)uri monet re' in$estesc n instrumente de pia+& monetar& /certificate de depo9it, titluri de tre9orerie, depo9ite %ancare2# -on)uri )e o*li2 #iuni' in$estesc n instrumente cu $enit fiA /titluri de stat, corporatiste, municipale, etc#2 cu scaden+& de cel pu+in pe 1 an# @rincipala surs& de cretere a acti$elor fondului este do%anda# -on)uri )e c#iuni' in$estesc preponderent n ac+iuni cotate pe o pia+& reglementat&# @rincipala sursa de cretere a acti$ului fondului este aprecierea $alorii ac+iunilor de+inute de fond# -on)uri miAteBec<ili*r te' in$estesc ntr.un miA de ac+iuni i instrumente de pia+& monetar& /certificate de depo9it, titluri de tre9orerie, depo9ite %ancare2# R i""eisen Asset M n 2ement repre9int& su%sidiara grupului Raiffeisen n Rom)nia ce are ca o%iect de acti$itate administrarea in$esti+iilor# Notodat& este parte a unui grup financiar integrat si se %a9ea9& at)t pe preg&tirea specialitilor lor n domeniu, c)t si pe eAperti9a Raiffeisen 8apital !anagement /R8!2, centrul de competen+& al grupului n domeniul administrarii in$esti+iilor# Aceast& organi9a+ie ofer& clien+ilor s&i o alternati$& $ia%il& de plasare a disponi%ilit&+ilor financiare i administrarea profesionist& a fondurilor# @une la dispo9i+ia clien+ilor o gam& larg& de produse pentru a satisface diferitele op+iuni ale in$esti+iilor pentru randament i risc# ?%iecti$ul lor este de a a$ea un aport su%stan+ial la de9$oltarea industriei fondurilor deschise de in$esti+ii n Rom)nia i asumarea unui rol acti$ n asigurarea unor standarde nalte de profesionalism n acest domeniu i actuali9ea9& n permanen+& gama de produse i ser$icii pentru a r&spunde atept&rilor i solicit&rilor in$estitorilor# 7chipa acestei organi9a+ii este una de eAcep+ie prin a%ilit&+ile personale i performan+ele profesionale i este format& din persone cu ini+iati$e nclinate spre de9$oltarea continu& a competen+elor i se identific& cu compania# Raiffeisen Asset !anagement, compania de administrare a in$esti+iilor a rupului Raiffeisen n Rom)nia a fost nfiin+at& n decem%rie 2((J i a lansat n prima parte a anului 2((6 dou& fonduri de in$esti+ii . Raiffeisen 5enefit si Raiffeisen @rosper# A. -on)ul )esc<is )e in(esti#ii R i""eisen Pros&er $a fi orientat preponderent spre in$esti+ii n ac+iuni, ntr.o propor+ie de maAim 8(6, celelalte acti$e fiind repre9entate de instrumente financiare cu $enit fiA# ?%iecti$ul acestui fond este creterea capitalului pe termen mediu i lung# Raiffeisen @rosper se adresea9a clien+ilor care doresc s& %eneficie9e de a$anta,ele in$esti+iilor pe pie+ele de capital ale Rom)niei i ale altor +&ri a$)nd o cretere economica sus+inuta# 51

A$)nd n $edere o%iecti$ul de cretere a capitalului pe termen mediu i lung al Fondului i faptul c& pe termen scurt factorii con,uncturali pot influen+a $aloarea acti$elor i deci $aloarea unit&+ii de fond, se recomand& ca durata in$esti+iei s& fie de cel putin J ani# 8u toate acestea, unit&+ile de fond pot fi r&scump&rate n orice moment# @e masur& ce pia+a local& a o%liga+iunilor $a oferi o gama mai larg& de instrumente cu maturit&+i mai mari, durata recomandat& de in$esti+ie $a crete n consecin+&# Sistemul in"orm tic' societatea de administrare a Fondului folosete un sistem informatic capa%il s& monitori9e9e limitele de in$esti+ii n timp real, precum i prin simularea modific&rii structurii portofoliului ca urmare a efectu&rii unor tran9ac+ii# Ktili9area sistemului informatic permite totodat& reducerea la minim a riscului opera+ional# 8u a,utorul sistemului se $erific& n permanen+& corectitudinea datelor introduse i conformitatea datelor primite cu cele trimise# 8ategoriile de instrumente financiare n care Fondul in$estete sunt n conformitate cu pre$ederile legale n $igoare# @rincipalele categorii de instrumente financiare n care se $a in$esti' Ac+iuni cotate tran9ac+ionate pe pie+ele reglementate> 8ertificate de tre9orerie> ?%liga+iuni < gu$ernamentale, corporatiste, municipale etc, pe diferite maturit&+i> Hepo9ite %ancare> Nitluri de participare ale fondurilor de in$estitii, inclusi$ cele administrate de Raiffeisen Eapitalanlage m%h Iiena, care respect& caracteristicile pre$&9ute la art# ;6 alin /12 lit# a si % din 0egea nr#2:;O2((G i ndeplinesc condi+iile pre$&9ute la art# 1(1 alin /12 lit#d2 din Regulamentul nr#1JO2((G> Lnstrumente financiare deri$ate' futures, forBard, opZiuni, sBap, etc# < at[t pentru reali9area o%iecti$elor de in$esti+ii c[t i pentru acoperirea riscului po9i+iilor eAistente> Alte instrumente financiare, n condi+iile legii#

Comisioane suportate !e investitorii %on!ului 0a su%scrierea de unit&+i de fond, nu se percepe comision de cump&rare# Ln$estitorii Fondului care solicit& r&scump&rarea de unit&+i de fond $or pl&ti urm&toarele comisioane de r&scump&rare' J6 din $aloarea la 9i a unit&+ilor r&scump&rate n ca9ul n care retragerea se reali9ea9& ntr.un inter$al mai mic de :1 de 9ile de la data achi9i+iei> -6 din $aloarea la 9i a unit&+ilor r&scump&rate n ca9ul n care retragerea se reali9ea9& ntr.un inter$al mai mic de -6J de 9ile i mai mare de :1 de 9ile de la data achi9i+iei> ( 6 dac\ retragerea se reali9ea9\ dup\ mai mult de -6J 9ile de la data achi9iZiei# comisioanele de r&scump&rare $or fi ncasate de c&tre Fond, intr)nd n acti$ul acestuia, i nu de c&tre societatea de administrare# pentru r&scump&r&rile n numerar efectuate la distri%uitorul Raiffeisen 5an1 =#A#, acesta $a percepe in$estitorilor un comision %ancar de retragere de numerar din suma net& primit&# 52

pentru de+inerile de unita+i de fond ale entit&+ilor mem%re ale rupului Raiffeisen, precum i ale anga,a+iilor acestora nu se percep comisioane de r&scump&rare#

B. -on)ul )esc<is )e in(esti#ii R i""eisen Bene"it este un fond orientat preponderent spre in$esti+ii n o%liga+iuni, dar se pot face in$esti+ii i n ac+iuni p)na la -(6 din acti$e, a$)nd ca o%iecti$ un randament relati$ sta%il com%inat cu un poten+ial de cretere moderat# Fondul se adresea9a clien+ilor preocupa+i de ni$elul actual al do%)n9ilor i care prefer& in$esti+iile cu grad de risc relati$ sc&9ut# Fondul are ca politic& de in$esti+ii plasarea resurselor preponderent n o%liga+iuni de stat, municipale, corporati$e# n $ederea asigur&rii unei lichidit&+i corespun9&toare, o parte din acti$ele fondului $a fi in$estit& n instrumente ale pie+ei monetare# A$)nd n $edere o%iecti$ul de cretere pe termen mediu i lung al capitalului Fondului i faptul c& pe termen scurt factorii con,uncturali pot influen+a $aloarea acti$elor i deci $alarea unit&+ii de fond, se recomand& ca durata in$esti+iei s& fie de cel pu+in - ani, dei unit&+ile de fond pot fi r&scump&rate n orice moment# @e masur& ce piata o%liga+iunilor n care fondul ii poate in$esti resursele $a oferi instrumente cu maturita+i mai lungi, durata recomandata de in$esti+ie $a crete n consecin+&# He regul&, fluctua+ia pre+ului titlurilor cu $enit fiA este mai redus& dec)t a altor instrumente financiare pe termen mediu i lung# Fiind un fond care in$estete preponderent n titluri cu $enit fiA, principalele categorii de riscuri la care sunt eApuse in$esti+iile n Fond sunt riscul de emitent si riscul de pia+&# Comisioane suportate !e investitorii %on!ului' la su%scrierea de unit&+i de fond, nu se percepe comision de cump&rare# in$estitorii Fondului care solicit& r&scump&rarea de unit&+i de fond $or pl&ti urm&toarele comisioane de r&scump&rare' 2,J6 din $aloarea la 9i a unit&+ilor r&scump&rate n ca9ul n care retragerea se reali9ea9& ntr.un inter$al mai mic de :1 de 9ile de la data achi9i+iei> 1,J6 din $aloarea la 9i a unit&+ilor r&scump&rate n ca9ul n care retragerea se reali9ea9& ntr.un inter$al mai mic de -6J de 9ile i mai mare de :1 de 9ile de la data achi9i+iei>

( 6 dac& retragerea se reali9ea9& dup& mai mult de -6J 9ile de la data achi9i+iei# 8omisioanele de r&scump&rare $or fi ncasate de c&tre Fond, intr)nd n acti$ul acestuia, i nu de c&tre societatea de administrare# @entru r&scump&r&rile n numerar efectuate la distri%uitorul Raiffeisen 5an1 =#A#, acesta $a percepe in$estitorilor un comision %ancar de retragere de numerar din suma net& primit&# @entru de+inerile de unit&+i de fond ale entit&+ilor mem%re ale rupului Raiffeisen, precum i ale anga,a+ilor acestora nu se percep comisioane de r&scump&rare# -nit$ile emise !e c$tre %on! prezint$ urm$toarele caracteristici' =unt emise n form& demateriali9at&, de un singur tip, fiind nregistrate n contul in$estitorului i denominate n lei> =unt emise n form& nominati$&> 53

*u sunt tran9ac+ionate pe o pia+a reglementat& sau sistem alternati$ de tran9ac+ionare> =unt pl&tite integral n momentul su%scrierii, conferind de+in&torilor drepturi i o%liga+ii egale> Knit&+ile de fond sunt r&scump&ra%ile continuu din acti$ele Fondului, la cererea de+in&torilor>

Ialoarea ini+ial& a unit&+ii de fond este de 1(( R?* /1,(((,((( R?02# 8antitatea minim& la in$esti+ia ini+ial& este de 1( unit&+i de fond, orice su%scriere ulterioar& fiind de minim o unitate de fond# 7$iden+a frac+iunilor de unit&+i se face prin rotun,irea la G 9ecimale# Ialoarea unei unit&+i de fond se rotun,ete la G 9ecimale# Fondul este deschis n mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de in$estitori, rom)ni sau str&ini# ?rice persoan& poate de$eni in$estitor dup& ce a luat la cunotin+& de con+inutul @rospectului de emisiune al Fondului# Investitorii %on!ului au urm$toarele !repturi' =& solicite Fondului r&scump&rarea unit&+ilor de fond de+inute, integral sau par+ial, cu condi+ia ca n ca9ul n care n urma unei r&scump&r&ri $a de+ine mai pu+in de o unitate, s& r&scumpere i frac+iunea respecti$&# 8ererea de r&scump&rare, o dat& depus&, este ire$oca%il&> =& %eneficie9e, n condi+iile legii, de confiden+ialitatea datelor> =& o%+in&, la cerere, informa+ii pri$itoare la $aloarea la 9i a unit&+ilor de fond i politica de utili9are a resurselor Fondului, re9ultate din raport&rile periodice pre$&9ute de lege> =& o%+in& la cerere confirmarea $alorii soldului i a eAtrasului de cont cu opera+iunile efectuate ntr.o anumit& perioad&# Obligaiile investitorilor %on!ului sunt' =& achite comisioanele de r&scumparare, dup& ca9> =& $erifice corectitudinea nscrierii opera+iunilor de cump&rareOr&scump&rare a unit&+ilor de fond> =&.i nsueasc& pre$ederile @rospectului de emisiune#

Mo) lit$#i )e cum&$r reBr$scum&$r re Su*scriere !n numer r Ln$estitorul /sau mputernicitul acestuia2 $a pl&ti la casieria %&ncii, n contul Fondului, suma repre9ent)nd contra$aloarea unit&+ilor de fond achi9i+ionate de acesta# Hup& achitarea sumei de %ani la casierie, in$estitorul se $a pre9enta la ofi+erul de cont pentru procesarea formularului de su%scriere# Su*scriere &rin or)in )e &l t$ )in contul clientului )esc<is l R i""eisen B n1 8lientul se $a pre9enta la ofi+erul de cont, care $a procesa ordinul de plat& reali9at de client, asigurandu.se c& eAplica+ia ordinului ncepe cu 8*@.ul sau 8KL.ul in$estitorului# 54

Su*scriere )e unit$#i )e "on) &rin S.S.I.-. R i""eisen C &it l C In(estment S.A. n momentul n care in$estitorul se pre9int& la ofi+erul de cont pentru prima su%scriere, n ca9ul n care acesta este de,a client =#=#L#F# Raiffeisen 8apital T Ln$estment =#A#, poate opta pentru reali9area de su%scrieri de unita+i ale fondului prin intermediul contului deschis la societatea de ser$icii de in$esti+ii financiare# Astfel, acetia $or putea transmite telefonic ordinele ulterioare de su%scriere de unit&+i de fond c&tre =#=#L#F# Raiffeisen 8apital T Ln$estment =#A#, con$or%irile fiind nregistrate# Su*scriere )e unit$#i )e "on) &rin R i""eisen 3irect 8lientul poate alege aceast& op+iune n momentul n care se pre9int& la ofi+erul de cont pentru a reali9a prima su%scriere de unit&+i de fond i semnea9& formularul de ade9iune ce atest& calitatea acestuia de in$estitor al fondului# Hup& procedurile specifice de identificarea clientului, se $a $erifica dac& acesta a optat pentru posi%ilitatea de a reali9a su%scrieri de unit&+i ale fondului prin intermediul Raiffeisen Hirect# Hac& a optat pentru utili9area Raiffeisen Hirect, tele%an1erul $a procesa ordinul de plat& din contul clientului c&tre contul fondului ale c&rui unit&+i in$estitorul inten+ionea9a s& le su%scrie# Su*scriere &rin or)in )e &l t$ )in contul clientului )esc<is l lt$ * nc$ n ca9ul su%scrierii prin ordin de plat& reali9at de c&tre client dintr.o alt& %anc&, eAist& urmatoarele posi%ilit&+i' 1# n momentul pre9ent&rii in$estitorului la ofi+erul de cont din cadrul agen+iei suma $irat& a intrat n contul fondului# =e $a emite formularul de su%scriere n aceeai manier& ca n ca9ul sumelor $irate din Raiffeisen 5an1# 2. n momentul pre9ent&rii in$estitorului la ofi+erul de cont din cadrul agen+iei suma $irat& nu a intrat n contul fondului# =e $a genera doar un ordin de su%scriere care $a fi completat numai cu suma $irat& de in$estitor /declarat& de acesta sau care re9ult& din pre9entarea unui ordin de plat& reali9at la alt& %anc&2 i care $a fi semnat de in$estitorOimputernicitul acestuia# Ialidarea su%scrierii se $a reali9a de c&tre =AL Raiffeisen Asset !anagement =A n momentul n care suma $irat& de in$estitor intra in contul fondului# =AL Raiffeisen Asset !anagement =A $a remite in$estitorului un certificat care atest& in$esti+ia facut&#

R$scum&$r re unit$#ilor )e "on) R&scump&rarea unit&+ilor de fond se reali9ea9& n dou& etape' reali9area cererii de r&scump&rare /ordinul de r&scump&rare2 i onorarea acesteia# n ca9ul n care in$estitorul a optat pentru onorarea cererii de r&scump&rare prin $irament intr.un cont %ancar indicat de acesta, plata $a fi reali9at& de c&tre =AL Raiffeisen Asset 55

!anagement =A n contul indicat de acesta, n conformitate cu pre$ederile prospectului de emisiune al fondului# n ca9ul n care in$estitorul a optat pentru onorarea cererii de r&scump&rare n numerar, aceasta se $a putea reali9a numai n sucursalele i agen+iile Raiffeisen 5an1 care sunt desemnate pentru a distri%ui unit&+i de fond ale =#A#L Raiffeisen Asset !anagement =#A#

56

CAPITOLUL 6. 3ECONTAREA INTRA @I INTERBANCAR. OPERAIUNILE CU NUMERAR


6.1. Instrumente )e &l t$ "$r$ numer r
ORDINUL DE PLAT+

Or$inul $e plat) este o dispo9i+ie necondi+ionat&, dat& de c&tre emitentul acestuia unei societ&+i %ancare de a pune la dispo9i+ia unui %eneficiar o anumit& sum& de %ani# n cadrul Raiffeisen 5an1, sucursala Lai, ordinul de plat& este principalul instrument de plat& utili9at a$)nd ponderea cea mai mare n totalul pl&+ilor f&r& numerar# PARTICIPANII n circuitul unui ordin de plat& sunt' . emitentul este persoana care emite un ordin de plat& n nume propriu> . pl$titorul /client al societ&+ii %ancare ini+iatoare sau societatea %ancar& ini+iatoare2 este prima persoan& care emite, n nume i pe cont propriu, ordin de plat&, n cadrul unui transfer.credit> . beneficiarul /client al societ&+ii %ancare destinatare sau ns&i societatea %ancar& destinatar&2 este persoana desemnat& prin ordin de plat&, de c&tre pl&titor, s& primeasc& o anumit& sum& de %ani> . societatea bancar$ iniiatoare este prima care preia ordinul de plat& n cadrul rela+iei de transfer al sumei> . societatea bancar$ !estinatar$ este ultima societate %ancar& care recep+ionea9& i accept& un ordin de plat&, fie n numele s&u, fie n numele clientului %eneficiar a sumei de %ani, n cadrul unui transfer.credit> . societatea bancar$ interme!iar$ /apare n unele situa+ii2 fiind interpus& ntre societatea %ancar& ini+iatoare i societatea %ancar& destinatar&# PARTICULARITI ?rdinul de plat& poate fi emis pe suport clasic, standard /h)rtie2 sau pe suporturi necon$en+ionale /magnetic, electronic2# @entru a fi un ordin necondi+ionat de plat& este o%ligatoriu ca' 1# pl&titorul s& dispun& de fondurile %&neti necesare efectu&rii opera+iunilor de transfer a fondurilor %&neti> 2# s& nu pre$ad& ca plata s& fie la ordinul %eneficiarului# Men#iuni o*li2 torii 1# denumirea de ordin de plat&> 2# num&rul i data emiterii /data emiterii este unic&, posi%il& i cert&2> -# ordinul necondi+ionat de a pl&ti o sum& de %ani> 57

G# numele sau denumirea %eneficiarului i num&rul contului acestuia deschis la unitatea %ancar& destinatar&> J# numele sau denumirea pl&titorului, num&rul contului acestuia deschis la societatea %ancar& ini+iatoare> 6# suma n cifre i litere> ;# scopul pl&+ii> 8# semn&tura i tampila pl&titorului> :# semn&tura de mputernicire i tampila %&ncii care autori9ea9& primirea, respecti$ acceptarea> 1(# denumirea societ&+ii %ancare ini+iatoare, 11# denumirea societ&+ii %ancare receptoare> 12# alte elemente care de autentificare a emitentului, de c&tre %anca ini+iatoare# Men#iuni su&liment re /men+ionate doar n unele situa+ii2 1# data pl&+ii, care repre9int& 9iua n care emitentul dorete ca fondurile s& fie puse la dispo9i+ia %eneficiarului n ca9ul n care aceasta difer& de 9iua depunerii ordinului de plat&> 2# adresa %eneficiarului, n ca9ul n care acesta nu are cont deschis la %anca destinatar&> -# indicarea unei unit&+i %ancare intermediare> G# referin+e referitoare la con+inutul economic al opera+iunilor care au determinat ordinul de plat&> J# informa+ii cu pri$ire la opera+iile succesi$e de transmitere a ordinului de plat&# Elementele s&eci"ice pri$ind operarea %ancar& a ordinului de plat& sunt' 1# recepia este procedura de recunoatere a primirii ordinului de plat&> 2# autentificarea este procedura prin care se determin& c& ordinul de plat& a fost emis de persoana indicat& ca emitent pe ordinul de plat&> -# acceptarea este procedura prin care se recunoate ca $ala%il un ordin de plat& recep+ionat n $ederea eAecut&rii sale ulterioar&> G# refuzul este procedura utili9at& n ca9ul n care o societate %ancar& receptoare decide c& nu este posi%il s& eAecute un ordin de plata, moti$at& de lipsa disponi%ilit&+ilor %&neti, nt)r9ieri n finali9area transferului sumei sau $icii de completare> J# e*ecutarea este procedura de emitere a unui nou ordin de plat& de c&tre societatea %ancar& emi+&toare pentru a pune n aplicare un ordin de plat& acceptat anterior# 6# perioa!a !e e*ecutare este acel inter$al de una sau dou& 9ile lucr&toare consecuti$e n care tre%uie efectuat& plata#

O*li2 #iile & rtici& n#ilor pri$ind circuitul unui ordin de plat& sunt' 58

!ANCA INI,IATOARE

Recepia ] se ntocmesc - eAemplare ale ordinului de plat& care au urm&toarele destina+ii' . eAemplarul 1/al%2 ser$ete la de%itarea contului emitentului i se arhi$ea9& la actele 9ilei> . eAemplarul 2 /ro92 ser$ete pentru creditarea contului %eneficiarului la %anca destinatar& i se aneAea9& la eAtrasul de cont al acestuia> . eAemplarul - /$ernil2 se restituie pl&titorului ca aneA& la eAtrasul de cont> ] dac& eAist& %orderou, acesta se ntocmete de c&tre pl&titor n 2 eAemplare /1 eAemplar pentru %anc& i 1 eAemplar pentru pl&titor2> ] se $erific& dac& ordinul de plat& este complet i corect din punctul de $edere al formei i con+inutului# Autentificarea ] se efectuea9& de referentul de ghieu i urmea9& recep+iei> ] se $erific& coresponden+a standardelor n $igoare> ] con+inutul elementelor o%ligatorii ale ordinului de plat&> ] urmea9& procedura de recunoatere a persoanelor pe care emitentul ordinului de plat& le autori9ea9& s& semne9e autentic> ] se efectuea9& confruntarea semn&turilor i a tampilei nscrise n ordinul de plat& cu cele din fiele specimenelor de semn&turi# Acceptarea ] recunoaterea de c&tre unitatea %ancar& a $ala%ilit&+ii ordinului de plat& dup& $erificarea eAisten+ei disponi%ilului n contul pl&titorului> ] se aplic& tampila, data i semn&tura referentului de ghieu pe toate eAemplarele ordinului de plat&> ] dac& nu eAist& disponi%il sau nu sunt ndeplinite alte condi+ii de form& sau de fond, ordinul de plat& se restituie clientului# Refuzul ] n ca9ul n care ordinul de plat& este refu9at se comunic& refu9ul acestuia care are urm&toarele specifica+ii' . date care s& permit& identificarea ordinului de plat& refu9at> . detalii pri$ind moti$ul refu9ului care s& se ncadre9e n pre$ederile de mai sus> . data 9ilei comunic&rii de refu9> . semn&turile autori9ate ale unit&+ii %&ncii care a ntocmit refu9ul# ] comunicarea refu9ului se face cel t)r9iu n 9iua %ancar& urm&toare 9ilei n care a fost recep+ionat ordinul de plat&, ntocmindu.se 2 eAemplare' . primul se transmite emitentului> . cel&lalt r&m)ne la unitatea %&ncii# 59

] ordinul de plat& refu9at se restituie emitentului pe circuit intra sau inter%ancar i de%itarea contului s&u se anulea9&# E*ecutarea ] se prelucrea9& ordinul de plat& n $ederea transfer&rii fondurilor %&neti la %anca destinatar& de c&tre administratorul de cont al pl&titorului> ] se generea9& opera+iunea de plat&, se remite $alidatorului eAemplarul ro9 al ordinului de plat& i se arhi$ea9& eAemplarul al% al ordinului de plat&#> ] eAemplarul ro9 al ordinului de plat& este transmis prin pot& la unitatea %&ncii %eneficiarului care l $a preda clientului %eneficiar ca do$ad& a credit&rii contului s&u cu suma respecti$&> ] eAemplarul $ernil este aneAat de c&tre administratorul de cont de la unitatea %ancar& ini+iatoare la eAtrasul de cont al clientului pl&titor> ] n situa+ia n care este indicat& data pl&+ii, eAecutarea are loc n 9iua accept&rii, cel mai t)r9iu a doua 9i#
!ANCA INTERMEDIAR+

] inter$in numai n decont&rile inter%ancare> ] eAemplarul 2 ale ?RHL*70?R H7 @0AN^ primite de la unit&+ile su%ordonate din ,ude+ sau de la unit&+i RALFF7L=7* din teritoriu se remit prin agen+ii de compensare societ&+ilor %ancare destinatare>
!ANCA DESTINATAR+

] acceptarea sau refu9ul eAecut&rii ordinului de plat&> ] n ca9ul accept&rii ordinului de plat& se creditea9& contul %eneficiarului n aceeai 9i sau cel mai t)r9iu n 9iua urm&toare, iar eAemplarul 2 al ordinului de plat& se pred& %eneficiarului ca aneA& la eAtrasul de con> ] se consider& moment al accept&rii ordinului de plat& unul din urm&toarele' . data recep+iei ordinului de plat& de la emitent, n situa+ia n care ntre emitent i societatea %ancar& eAist& un acord n acest sens> . data la care emitentul a fost ntiin+at de %anc& pri$ind acceptarea> . data la care un cont al %eneficiarului deschis la %anca destinatar& a fost de%itat> . data c)nd a a$ut loc creditarea contului %eneficiarului> . data la care %eneficiarul a primit confirmarea c& are dreptul s& utili9e9e sumele pro$enite n urma accept&rii ordinului de plat& respecti$> . data la care societatea %ancar& destinatar& a folosit sumele primite prin ordinul de plat& pentru acoperirea unor datorii ale %eneficiarului fa+& de ea ns&i, le.a folosit n conformitatea cu hot&r)rea unor instan+e ,udec&toreti sau a unei autorit&+i competente> ] %anca destinatar& este o%ligat& s& pre9inte n scris %eneficiarului sumei modalitatea n care i s.au pus la dispo9i+ie sau i.au fost folosite disponi%ilit&+ile de c&tre %anc& ] n ca9ul refu9ului eAecut&rii unui ordin de plat& din cau9a lipsei anumitor men+iuni o%ligatorii sau suplimentare /necesare2, a inconsec$en+ei datelor pe care acesta le con+ine, %anca 60

destinatar& $a trimite emitentului o comunicare de refu9 la eAecutare, cel mai t)r9iu n 9iua imediat urm&toare recep+iei ordinului de plat&#
CLIENTUL PL+TITOR

] s& pre9inte %&ncii numai formulare apro%ate de 5anca *a+ional& a Rom)niei> ] s& ntocmeasc& ordinul de plat& n minim - eAemplare prin dactilografiere, cu cerneal& sau piA cu past& de culoare al%astr& sau neagr&> s& pre9inte ordinele de plat& completate cu toate men+iunile o%ligatorii> ] s& complete9e, dac& este ca9ul, pe fa+a ordinului de plat&, men+iuni suplimentare n coresponden+& cu situa+ia de plat& eAistent&> ] s& emit& ordine de plat& numai n limita disponi%ilului eAistent n cont> ] ordinele de plat& s& fie semnate de persoane autori9ate i tampilate n ca9ul persoanelor ,uridice> ] ordinele de plat& se depun la %anc& cu sau f&r& %orderou, care, se ntocmete n 2 eAemplare, semnat i tampilat de persoane autori9ate> ] s& respecte programul de ghieu pentru depunerea actelor i ridicarea eAtrasului de cont>
CLIENTUL !ENE-ICIAR

] s& aduc& la cunotin+a %&ncii, n cel mai scurt timp posi%il de la ridicarea eAtrasului de cont, orice neconcordan+& ap&rut& ntre sumele aneAate> ] nerespectarea procedurilor amintite anterior atrage dup& sine plata oric&ror do%)n9i sau penalit&+i suportate de %anc& ncep)nd cu cea de.a treia 9i lucr&toare de la ridicarea eAtrasului de cont> CIRCUITUL SCDEMATIC He cele mai multe ori circuitul schematic al unui ordin plat& se pre9int& astfel' (1)

PLTITOR
(2)

(5)

BENEFICIAR
(4)

BANCA PLTITORULUI

(3)

BANCA BENEFICIARULU I

Le2en)$= /12 < tran9ac+ia comercial&> /22 < emitere ordinului de plat&> 61

(3) < transferarea ordinului de plat& pe circuit %ancar> /G2 < transferarea sumei la dispo9i+ia %eneficiarului> /J2 < stingerea crean+ei# n ca9ul n care mai apare n circuitul %ancar una sau mai multe societ&+i %ancare intermediare, SOCIETATE BANCAR schema circuitului unui ordin de plat& $a ar&ta n felul urm&tor' INTERMEDIARA SOCIETATE BANCAR INTERMEDIAR
EMITOARE

(4)

RECEPTOARE

(3)
EMITOARE

(5) SOCIETATE RECEPTOARE BANCAR 3ESTINATAR

SOCIETATE BANCAR INIIATOARE


RECEPTOARE

(2) (1) PLTITOR (7) Le2en)$= /12 < tran9ac+ia comercial&> /22 < emiterea ordinului de plat&> /-2 < remiterea ordinului de plat& spre decontare> /G2 < remiterea ordinului de plat& spre decontare> /J2 < remiterea ordinului de plat& spre decontare> (6) < transferarea sumei la dispo9i+ia %eneficiarului> (7) < stingerea crean+ei#

(6) BENE-ICIAR

CECUL

Cecul este un instrument de plat&, utili9at de acei clien+i ai %&ncilor care dispun de mi,loace %&neti proprii plasate n conturi curente, de disponi%ilit&+i sau su% forma depo9itelor %ancare,

62

n opera+iuni de ncas&ri n condi+iile unei tre9orerii po9iti$e, sau, prin atragerea de mi,loace de plat& ca urmare a anga,&rii unor credite %ancare curente# n cadrul Raiffeisen 5an1, sucursala Lai, cecul ca instrument de plat& f&r& numerar de+ine locul 2 n totalul instrumentelor de plat&, dup& ordinul de plat&# PARTICIPANI . tr$g$torul este persoana care emite cecul, fiind titularul unui cont %ancar care $a fi de%itat c)nd cecul $a fi pl&tit> . beneficiarul este cel care $a ncasa cecul> acesta poate fi un ter+ sau nsui tr&g&torul, dac& are ne$oie de numerar> . trasul este ntotdeauna %anca unde tr&g&torul i are deschis contul# Nrasul este un prestator de ser$icii care $a onora cecul la pre9entare numai dac& tr&g&torul are suficient disponi%il n contul s&u# PARTICULARITI 8ecul este un instrument de plat& la $edere, ceea ce determin& imposi%ilitatea %&ncilor de a refu9a un cec, acestea f&c)nd doar ser$iciul de a.l deconta, n numele emitentului, pe %a9a disponi%ilit&+ilor eAistente# Hisponi%ilul care are la %a9& emiterea unui cec tre%uie ntotdeauna s& fie lichid, cert i eAigi%il, nerespectarea primei condi+ii men+ionate mai sus presupun)nd sanc+iuni ci$ile i penale asupra tr&g&torului# Men#iuni o*li2 torii 1# denumirea de 878 trecut& n ns&i teAtul titlul> 2# ordinul necondi+ionat de a pl&ti o anumit& sum& de %ani> -# denumirea i adresa societ&+ii %ancare care tre%uie s& efectue9e plata> G# locul unde poate fi f&cut& plata> J# data i locul emiterii> 6# numele sau denumirea, dup& ca9, adresa i codul fiscal a celui care a emis cecul /tr&g&torul2> ;# semn&tura celui ce a emis cecul> 8# num&rul contului tr&g&torului i codul unit&+ii trase> :# %eneficiarul cecului> 1(# suma de plat&> 11# semn&tura tr&g&torului, dup ca9, tampila acestuia#

Men#iuni su&liment re /men+ionate doar n unele situa+ii2 !en+iunea de Pcec certificatQ este o men+iune suplimentar& pe care o poate cere tr&g&torul %&ncii sale, care i confer& acestui instrument de plat& o garan+ie suplimentar& n ce pri$ete disponi%ilit&+ile pl&ti%ile din urm&toarele considerente' 63

] n urma nscrierii de Pcec certificatQ de c&tre referentul de ghieu care administrea9& contul clientului se procedea9& la %locarea %anilor n contul de cecuri certificate> ] tr&g&torul nu mai poate retrage din contul de cecuri certificate suma destinat& pl&+ii unui astfel de cec nainte de eApirarea termenului de pre9entare la plat& a cecului# ] pe cec se modific& sim%olul contului curent, acesta de$enind contul de cecuri certificate /care se deschide n analitic pentru fiecare client2> Con)i#iile 2ener le o%ligatorii pentru o%+inerea unui carnet de cecuri sunt' ] clientul solicitant nu tre%uie s& fie nregistrat n interdic+ie %ancar& n cadrul sistemului %ancar> ] s& fie client cunoscut de %anc& /dac& este un client nou i se recomand& utili9area altor modalit&+i de plat& p)n& c)nd acesta se $a familiari9a cu regulamentele %&ncii2> ] contul curent pentru care se solicit& file de cec s& pre9inte rula,, fluAul ncas&rilor i pl&+ilor s& reflecte o situa+ie sta%il& a clientului> ] s& eAiste disponi%il n contul clientului n momentul solicit&rii filelor compara%il cu media pl&+ilor pe care clientul le efectuea9& n mod curent> C 5uri s&eci le= ] n ca9ul n care un client a figurat .n inter!icie bancar$ i ia eApirat sanc+iunea, pentru o perioad& de -.6 luni acesta poate %eneficia doar de file de cec certificate de c&tre %anc& cu de%locarea n preala%il a sumei n cont# n aceast& perioad&, clientul tre%uie s& do$edeasc& %&ncii c& s.a rea%ilitat i c& eli%erarea de file de cec c&tre acesta nu pre9int& riscuri pentru %anc&> ] dac& este $or%a despre un client care nu a mai lucrat cu cecuri este de dorit o apreciere a modului n care a derulat opera+iuni cu alte instrumente de decontare de de%it, respecti$ cam%ii i %ilete la ordin, dat& fiind importan+a respect&rii o%liga+iilor asumate prin emiterea unor astfel de instrumente de plat&> se recomand& eli%erarea unui num&r limitat de file de cec acelor clien+i care nu au eAperien+& n efectuarea de pl&+i cu cecuri sau c)nd conclu9iile desprinse din anali9a contului n e$olu+ie al clientului nu sunt con$ing&toare# Ktili9area filelor de cec certificate de %anc& este o alt& solu+ie pentru astfel de situa+ii# Et &ele eli*er$rii unui c rnet )e cecuri 1# at)t persoanele fi9ice c)t i cele ,uridice depun o cerere la ghieul %&ncii, referentul de la ghieu care o primete tre%uie s& urm&reasc& ca solicitantul s& ai%& cont deschis la %anc& iar cererea s& cuprind& toate elementele o%ligatorii i suplimentare dac& este ca9ul> 2# apro%area eli%er&rii carnetului se d& de c&tre conduc&torul compartimentului decont&ri < conta%ile> -# cererea apro%at& se pred& de referentul de la ghieu la casieria %&ncii pentru ncasarea costului carnetului de la titularul de cont solicitant sau delegatul acestuia> G# dup& ncasarea costului carnetului, casierul completea9& pe coperta carnetului numerele %lanchetelor de cecuri de la num&rul primei file, la ultimei respecti$, iar pe fiecare fil& de cec nscrie tampila cu denumirea unit&+ii %&ncii trase i adresa acesteia> J# titularul de cont sau delegatul acestuia aplic&, pe fiecare fil& de cec, tampila cu numele sau denumirea sa /tr&g&torului2, adresa, codul fiscal, num&rul contului s&u i codul unit&+ii %&ncii 64

trase> 6# carnetul de 878.uri se pred& de c&tre casier titularului de cont sau delegatului acestuia, dup& $erificarea identit&+ii, care semnea9& de primire pe cerere# Re2uli &ri(in) &re5ent re l &l t$ a cecului' 1# cecul care are nscris& ca dat& a emiterii sale o dat& ulterioar& datei pre9ent&rii la plat& /cec postdatat2 este pl&ti%il n 9iua pre9ent&rii, data men+ionat& ca dat& a emiterii consider)ndu. se ineAistent&> 2# n ca9ul n care cecul este pre9entat unei case de compensa+ii prin intermediul unit&+ii %ancare unde i are contul opera+iunea respecti$&, aceast& opera+iune este echi$alent& cu o pre9entare la plat&> -# n ca9ul n care cecul este re+inut de o autoritate ,udec&toreasc&, posesorul s&u legitim poate cere efectuarea pl&+ii n %a9a unei dispo9i+ii a autorit&+ii ,udec&toreti respecti$e> G# ntre tr&g&tor i unitatea %ancar& poate inter$eni o n+elegere conform c&reia trasul $a pl&ti cecul numai dup& ce tr&g&torul a a$i9at instrumentul respecti$> J# cecul emis tre%uie s& fie pre9entat la plat& n urm&toarele inter$ale temporale' ] 8 9ile dac& cecul este pl&ti%il chiar n localitatea n care a fost emis> ] 1J 9ile dac& cecul este emis ntro localitate i pl&ti%il n alta> ] -( 9ile n ca9ul cecului circular> 6# ordinul dat de tr&g&tor trasului, de a nu pl&ti suma nscris& pe cec, nu este $ala%il dec)t dup& eApirarea termenului de pre9entare# ;# un cec $a putea fi re$ocat n interiorul termenului de pre9entare la plat& numai n ca9ul pierderii sau furtului instrumentului respecti$> 8# fiind un instrument de plat& la $edere, cu termen de pre9entare foarte scurt, nscrierea pe cec a unor men+iuni pri$ind do%)nda nu este luat& n considerare# Pl 1# 2# -# t cecului se $erific& la ghieu dac& sunt respectate condi+iile men+ionate mai sus> se de%itea9& contul tr&g&torului concomitent cu perceperea comisionului practicat de %anc&> dac& n cec figurea9& mai multe sume nscrise se $a face plata celei mai mici dintre ele, iar dac& eAist& diferen+e dintre suma nscris& cu litere i cea scris& n cifre se $a opera plata sumei scrise n cu litere> cecurile care $i9ea9& plata n numerar se nregistrea9& n aceeai 9i n ,urnalul de cas& pentru plat&> cecurile se predau la casierie pentru efectuarea pla+ilor> nregistr&rile n conturile clien+ilor a sumelor pl&tite se efectuea9& la sf)ritul 9ilei operati$e pe %a9a ,urnalelor de cas& pl&+i din 9iua respecti$&> n ca9ul solicit&rii de c&tre unitatea %ancar& a cecului pl&tit n preala%il, posesorul cecului este o%ligat s& l predea> unitatea %&ncii solicit& nscrierea pe cec, de c&tre posesor, a men+iunii PachitatQ su% semn&tur& i dat&> 65

G# J# 6# ;# 8#

:# dac& cecul nu a fost protestat, posesorul este o%ligat s& primeasc& orice plat& par+ial& care i se ofer&, n acest ca9 fiind o%ligat sa eli%ere9e %&ncii o chitan+& separat& pentru plata f&cut&# Re"u5ul )e &l t$ al cecurilor 1# un cec care nu ndeplinete condi+iile sau elementele o%ligatorii, $a fi restituit %eneficiarului de %anca la care a fost depus /f&r& a intra n circuit %ancar2> 2# un cec %arat care se introduce la compensare la 5anca *a+ional& a Rom)niei, se refu9& la plat& conform Reg#nr#1(O1::G al 5&ncii *a+ionale a Rom)niei> -# cecurile remise la ncasare la %anca %eneficiarului i refu9ate de %anca tras& $or fi returnate %&ncii %eneficiarului cu scrisoare de restituire dup& ce %anca tras& a declarat incidentul la 8entrala Lncidentelor de @l&+i# 7ste foarte important ca cecurile refu9ate s& a,ung& foarte repede la %eneficiar pentru ca acesta s& nu piard& dreptul de protest> G# e$iden+a cecurilor refu9ate la plat& se $a +ine n cadrul ser$iciului P8onturi i $iramenteQ ntrun registru p&strat de eful ser$iciului, care con+ine' ] num&r curent> ] tr&g&torul i contul acestuia> ] %eneficiarul i %anca acestuia> ] seria i num&rul cecului> ] suma> ] moti$ul refu9ului# TIPURI 3E CECURI 3in &unct )e (e)ere l *ene"ici rului, cecul poate fi' . cec cu clau9& nu la or!in' n teAtul cecului este men+ionat numele %eneficiarului i clau9a nu la ordin, iar cecul este achitat numai acestuia# Aceste cecuri nu pot fi transmise prin gir, ci numai pe calea cesiunii ordinare> . cecul cu clau9a la or!in' n teAtul cecului este men+ionat numele %eneficiarului care poate s& transmit& cecul, prin gir, altor persoane# Acest tip de cec are cea mai larg& utili9are> . cecul la purt$tor este acela care n teAtul nscrisului are men+iunea eApres& la purt&tor sau pl&ti+i purt&torului, sau, nu are nimic preci9at# Acest tip de cec este pl&tit oric&rei persoane care.l pre9int& la %anc&, ceea ce repre9int& un de9a$anta, n ca9ul n care %eneficiarul de drept pierde cecul sau acesta i este furat# 8ecul la purt&tor se transmite prin simpla remitere a titlului de la un purt&tor la altul# 3u&$ mo)ul )e !nc s re, cecurile pot fi' . cecuri simple < se poate pl&ti n numerar sau n cont, f&r& nici o restric+ie, potri$it solicit&rii %eneficiarului> . cecuri barate / sunt utili9are numai pentru pl&+ile efectuate pe %a9& de moned& scriptural&, neput)nd fi pl&tite n numerar# 5ararea presupune eAisten+a a dou& linii paralele $erticale sau o%lice, aceasta la r)ndul s&u fiind de dou& tipuri' general$ < f&r& $reo men+iune ntre cele dou& linii, i special$ < n acest ca9 ntre cele dou& linii este men+ionat eApres numele %&ncii care $a efectua plata# 66

3u&$ "orm &unerii !n circul #ie' . cecuri .n alb < cecuri care cuprind doar semn&tura tr&g&torului, numele ultimului posesor urm)nd s& fie completat ulterior, n func+ie de n+elegerile ini+iale dintre semnatarii cecului# TRANSMITEREA CECULUI irul este un act prin care posesorul cecului, numit girant, transfer& altei persoane numit& giratar, printro declara+ie scris& i su%scris& pe spatele cecului odat& cu predarea acestuia, toate drepturile decurg)nd din cecul respecti$ prin opera+iunea de an!osare# "articularit$i ale procesului de girare sunt' ] pot circula prin gir, cecurile cuprin9)nd sau nu clau9a Pla ordinQ> ] cecul poate fi girat n folosul tr&g&torului sau al oric&rui alt o%ligat> ] tre%uie s& fie necondi+ionat> ] girul dat de tras este nul> ] girul par+ial este nul> ] girul transmite proprietatea titlului> ] posesorul legitim al girului este ultimul dintr.o serie nentrerupt& a girurilor# A.alul este o garan+ie personal& prin care o persoan& denumit& a$alist, adic& cel care d& a$alul, garantea9& o%liga+ia asumat& de una dintre persoanele o%ligate prin cec, direct sau pe cale de regres, persoan& denumit& a$ali9at, pentru toat& suma men+ionat& pe cec, sau pentru o parte din ea# "articularit$i ale procesului de a$ali9are sunt' ] $aliditatea a$alului presupune ca suport eAisten+a m&car formal& a o%liga+iei al c&ror accesoriu este> ] poate fi dat de c&tre un semnatar al cecului, altul dec)t tr&g&torul> ] girantul poate da un a$al deoarece el este o%ligat numai fa+& de posesorii care do%)ndesc cecul ulterior girului s&u> ] poate fi dat printr.o simpl& semn&tur& a a$alistului pus& pe fa+a cecului, pe spatele cecului /ca9 n care nu tre%uie confundat cu girul2, pe o copie, sau pe un duplicat al cecului> ] a$alul prin esen+& este necondi+ionat#

CIRCUITUL SCDEMATIC 8ea mai des nt)lnit& situa+ie n circuitul unui cec este situa+ia n care %anca %eneficiarului este (1) BENEFICIAR diferit& de ceaTRGTOR a tr&g&torului, a$)nd urm&torul model' (2) (7) (4) (5) (3) (6)

BANCA TRGTORULUI

BANCA BENEFICIARULU I

67

Le2en)$= /12 < tran9ac+ia comercial&> /22 < emiterea cecului> /-2 < depunerea cecului spre ncasare> /G2 < remiterea cecului la plat&>

(5) < transferul sumei c&tre %anca %eneficiarului> /62 < stingerea crean+ei> /;2 < confirmarea pl&+ii#

CAM!IA "i !ILETUL LA ORDIN

8am%ia este un titlu de credit su% semn&tur& pri$at&, negocia%il i un instrument de plat& care constat& o%liga+ia de plat& asumat& de c&tre de%itor de a pl&ti la $edere sau la o scaden+& fiAat&, %eneficiarului sau la ordinul acestuia, o sum& de %ani determinat&# 8am%ia este folosit& foarte rar n sistemul %ancar de ast&9i, agen+ii economici de o%icei prefer)nd alte titluri de credite, mai ales din cau9a circuitului complicat al acesteia# 5iletul la ordin este un titlu de credit su% semn&tur& pri$at&, prin care su%scriitorul sau emitentul, n calitate de de%itor, se o%lig& s& pl&teasc& o sum& fiA& de %ani, la un anumit termen sau la pre9entare, unei alte persoane denumit& %eneficiar, care are calitatea de creditor# 5iletul la ordin este un instrument de plat& utili9at frec$ent de clien+ii Raiffeisen 5an1, frec$en+& compara%il& cu cea a utili9&rii cecului. PARTICIPANI . tr$g$torul este persoana care emite cam%ia i care i re9er$& dreptul de da ordin trasului de a pl&ti, la scaden+&, o anumit& sum& %eneficiarului> . trasul sau de%itorul este cel care $a pl&ti la scaden+& %eneficiarului suma nscris& n nscrisul cam%ial> . beneficiarul este persoana care indiferent de tipul nscrisului $a ncasa suma> . emitentul, n ca9ul %iletului la ordin este de%itorul, persoana ce se o%lig& s& achite la scaden+& suma men+ionat&# Astfel n ca9ul %iletului la ordin 7!LN7*NK0 NR^ ^N?R _ NRA=K0# PARTICULARITI Cambia are ca particularitate fundamental& n raport cu celelalte instrumente de plat& faptul c& n ca9ul n care ea nu are nscris& scaden+a este socotit& pl&ti%il& la $edere i prin urmare este o%ligatorie nscrierea ratei do%)n9ii chiar n teAtul cam%iei /o astfel de nscriere n alte instrumente de plat&, de eAemplu, cecul, ar nsemna neluarea sa n considera+ie2 !en+iunea eApres& pri$ind do%)nda tre%uie s& cuprind&' 68

] formula Psuma este purt&toare de do%)nd&Q> ] ni$elul do%)n9ii /rata do%)n9ii2> ] data de la care curge do%)nda# iletul la or!in de asemenea este pl&ti%il la $edere n ca9ul n care nu se men+ionea9& eApres data scaden+ei, i, n plus, n ca9ul n care nu se men+ionea9& locul pl&+ii < aceasta se $a face la locul emiterii titlului, iar n ca9ul n care acesta din urm& nu este men+ionat plata se face n locul indicat l)ng& numele emitentului# Men#iuni o*li2 torii 1# denumirea nscrisului cam%ial> 2# ordinul necondi+ionat de a pl&ti o sum& determinat&> -# suma, n cifre i litere, cu men+ionarea monedei> -# numele i adresa celui care tre%uie s& pl&teasc&> G# scaden+a> J# locul unde tre%uie f&cut& plata> 6# numele sau denumirea %eneficiarului> ;# data i locul emiterii nscrisului cam%ial> 8# numele i adresa celui care emite nscrisul cam%ial> :# semn&tura autograf& a emitentului# TIPURI 3E TITLURI CAMBIALE 3in &unct )e (e)ere l *ene"ici rului, titlurile cam%iale sunt' . titluri cu clau9& nu la or!in' sau o eApresie echi$alent& sunt transmisi%ile numai su% forma i cu efectele unei cesiuni de crean+& ordinar& /opera+iune prin care creditorul numit ce!ent transmite dreptul s&u de proprietate asupra cam%iei altei persoane numite cesionar2> . titluri cu clau9a la or!in' acestea sunt cele mai folosite i pot circula prin gir> 3u&$ "orm &unerii !n circul #ie' . cambia .n alb este un titlu care cuprinde numai semn&tura tr&g&torului i o parte din men+iunile o%ligatorii cerute de lege i $a a$ea o%ligatoriu completat numele ultimului posesor n momentul pl&+ii# TRANSMITEREA CAMBIEI @I A BILETULUI LA OR3IN irul este un act prin care posesorul titlului cam%ial, numit girant, transfer& altei persoane, numit& giratar, toate drepturile decurg)nd din titlul respecti$ odat& cu predarea lui, prin an!osare# "articularit$i ale procesului de girare sunt' ] girul este o%ligatoriu necondi+ionat> ] orice gir par+ial este considerat nul> ] girul transmite proprietatea titlului> ] posesor legitim al titlului este ultimul dintro serie nentrerupt& de giruri#

69

A.alul este o garan+ie personal& prin care o persoan&, denumit& avalist /cel care d& a$alul2, garantea9& o%liga+ia unuia dintre o%liga+ii cam%iali, direc+i sau pe cale de regres, numit avalizat, pentru toat& suma men+ionat& pe titlu sau pentru o parte din ea# "articularit$i ale procesului de a$ali9are sunt' ] a$alul poate s& se constituie ca garan+ie pentru toat& suma sau doar pentru o parte din ea> ] garan+ie poate fi dat& de un ter+ sau chiar de un semnatar al titlului> ] $aliditatea a$alului presupune ca suport eAisten+a m&car formal& a o%liga+iei al c&rei accesoriu este> ] aceeai persoan& poate %eneficia de mai multe a$aluri> ] ntre a$alitii care garantea9& pentru aceeai persoan& nu eAist& nici un fel de raporturi cam%iale, ci numai raporturi de drept comun> ] a$alul prin esen+& este necondi+ionat# Cesiunea $e crean&e este un mi,loc specific de transmitere a o%liga+iilor const)nd n acordul de $oin+& /contractual2, prin care creditorul /ce!entul2 transmite n mod $oluntar, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul s&u de crean+& unei alte persoane /cesionar2, care $a de$eni astfel creditor n locul s&u i care $a putea ncasa de la de%itor crean+a cedat&# "articularit$i ale procesului de cesiune de crean+e sunt' ] cesiunea de$ine opo9a%il& numai ncep)nd din momentul notific&rii ei de%itorului sau ncep)nd din momentul n care de%itorul o accept& prin act autentic> ] societ&+ile %ancare nu $or accepta n cadrul opera+iilor lor alte redact&ri referitoare la cesiunea de crean+& dec)t eApresiile < Xla ordinX sau Xnu la ordinX < care s& figure9e pe titlu# SCA3ENA CAMBIEI @I A BILETULUI LA OR3IN ] la $edere /p)n& la 1 an de la data emiterii sale2> ] la un anumit timp de la $edere /9ile, s&pt&m)ni, luni sau ani, calculate de la data accept&rii2> ] la un anumit timp de la data emiterii /calculul termenului ncepe cu 9iua urm&toare datei emiterii2> ] la o dat& fiA& /9i, lun&, an2 fiind posi%il& scrierea cu litere sau cifre#

OBLI8AIILE A3MINISTRATORULUI 3E CONT la receptarea unui titlu cam%ial sunt' ] $erificarea fiierului 8#L#@# referitor la pierderea, furtul, distrugerea cam%iilor sau %iletelor la ordin, interogarea f&c)ndu.se dup& $aloare, data emiterii i scaden+&> ] $erificarea ndeplinirii condi+iilor de form& i de fond> ] confruntarea semn&turilor i amprentei tampilelor> ] $erificarea pre9ent&rii la plat& la scaden+& sau a termenelor legale r&mase p)n& la aceasta> ] $erificarea eAisten+ei n contul de depo9it a sumei necesare pentru plat& /se poate achita i par+ial cu men+iunea Pachitat par+ial suma de ` leiQ2# n func+ie de deci9ia de plat& sau refu9, opera+iunile efectuate de administratorul de cont $or fi diferite' 70

] n ca9ul decont&rii, se semnea9& i tampilea9& instrumentul p&str)ndu.se la %anc&, iar %orderourile nso+itoare, de asemenea $i9ate de %anc&, sunt transmise clientului pl&titor i %&ncii %eneficiarului pentru confirmarea efectu&rii pl&+ii> ] n ca9ul deci9iei de refu9 este foarte important moti$ul care a stat la %a9a refu9ului> acestea pot sur$eni n momentul $erific&rii %a9ei de date a 8#L#@#, n momentul $erific&rii instrumentului sau contului pl&titorului# PROTESTUL CAMBIEI @I AL BILETULUI LA OR3IN Hin punct de $edere temporal, protestul se face' ] fie n 9iua n care este pl&ti%il&> ] fie n una din cale 2 9ile lucr&toare care urmea9&> Hin punct de $edere al formei, protestul poate fi' ] de nedatare# ] de neacceptare# ] de neplat&# Hin punct de $edere a institu+iilor implicate, protestul se poate nregistra la' ] Rudec&torii /n Registrul special2 ] 8amera de 8omer+ i Lndustrie ] 5anca *a+ional& a Rom)niei /n 8entrala Lncidentelor de @l&+i2

PIER3EREA/ -URTUL SAU 3ISTRU8EREA CAMBIEI @I AL BILETULUI LA OR3IN ] instrumentele respecti$e se pot anula prin declarare la 8entrala Lncidentelor de @l&+i de c&tre %anc&, la solicitarea persoanei care anun+& anularea, n ca9ul pierderii, furtului sau distrugerii acestora#

CIRCUITUL SCDEMATIC n ca9ul cam%iei circuitul schematic se pre9int& n felul urm&tor' CREDITOR
(TRGTOR)

(2)

(3)

(5)

(1)

(4)

(5)

DEBITOR
(TRAS)

BANCA X
(5)
(BENEFICIAR)

71

Le2en)$= /12 < %anca a acord& credit tr&g&torului> /22 < ncheierea contractului de $)n9are.cump&rare> /-2 < tr&g&torul trage o cam%ie asupra trasului> /G2 < tr&g&torul remite cam%ia tras& asupra trasului> /J2 < se sting crean+ele i la scaden+& se achit& suma# n ca9ul %iletului la ordin circuitul este mult mai simplu, moti$ pentru care este mai des folosit dec)t cam%ia pentru contractarea de credite' (1)

FIRMA X
(EMITENT)

(2) (3)

FIRMA Y
(BENEFICIAR)

(4) Le2en)$= /12 < ncheierea contractul de $)n9are cump&rare> /22 < emiterea %iletului la ordin> /-2 < pre9entarea la plat& a %iletului la ordin> /G2 < achitarea sumei la scaden+& /se stinge crean+a2>
ACRE3ITIEUL

Acre$iti.ul documentar repre9int& anga,amentul ferm asumat de c&tre o %anc& la ordinul i n contul clientului s&u /importatorul2, de a pl&ti o anumit& sum& de %ani /repre9ent)nd contra$aloarea importului2 contra documentelor atest)nd efectuarea o%liga+iei /li$rarea m&rfii2 pe care eAportatorul se o%lig& s& le emit& i s& le pre9inte n condi+iile i termenele sta%ilite de ordonatorul acrediti$ului, pentru a ncasa contra$aloarea m&rfurilor li$rate /eAportate2# Acrediti$ul documentar este momentan cel mai folosit instrument de plat& n comer+ul interna+ional i cu ponderea cea mai mare n cadrul clien+ilor de importOeAport Raiffeisen 5an1# PARTICIPANI . or!onatorul acre!itivului /importatorul2, care solicit& %&ncii sale deschiderea acrediti$ului 72

documentar, formulea9& n ordinul de deschidere al acestuia eAigen+ele asupra documentelor pe care tre%uie s& le depun& %eneficiarul la %anca sa +in)nd cont de clau9ele sta%ilite n contractul de $)n9are.cump&rare, precum i de normele acceptate pe plan interna+ional, care reglementea9& con+inutul acrediti$ului> . banca emitent$ /%anca importatorului2, care la solicitarea importatorului i asum& anga,amentul de plat&> . beneficiarul acre!itivului /eAportatorul2, n fa$oarea c&ruia a fost deschis acrediti$ul i care pre9int& setul de documente la %anc& n $ederea ncas&rii contra$alorii m&rfurilor li$rate> . banca avizatoare /%anca eAportatorului, notificatoare, pl&titoare, negociatoare2, care l deser$ete pe %eneficiarul acrediti$ului# PARTICULARITI n afara pl&+ii n a$ans, acrediti$ul documentar este pro%a%il cea mai sigur& form& de o%+inere a pl&+ilor pentru eAport, mai ales dac& este ire$oca%il si confirmat# Acest instrument ofer& $)n9&torului un anga,ament ire$oca%il de plat& din partea %&ncii i, n acelai timp, i ofer& cump&r&torului siguran+a c& plata se $a efectua numai contra pre9ent&rii de documente care atest& li$rarea m&rfurilor# Elemente o*li2 torii . numele i adresa solicitantului> . numele i adresa %eneficiarului> . tipul creditului /ire$oca%il, transfera%il etc#2> . numele i adresa %&ncii corespondente /solicitantul $a contacta %anca emitent& pentru consultan+& referitoare la acest aspect2> . dac& acrediti$ul urmea9& a fi confirmat de c&tre %anca %eneficiarului> . $aloarea acrediti$ului> . data la care eApir& acrediti$ul> . condi+iile n care se $a eApedia marfa> . locul n care $a fi disponi%il creditul> . cum $a fi disponi%il acrediti$ul /la $edere etc#2> . o list& complet& a documentelor cerute, cu preci9area eAact& a naturii fiec&ruia> . descrierea %unurilor care $or fi eApediate> . portul sau locul de nc&rcare a %unurilor> . ultima dat& de eApediere dac& este necesar> . portul sau locul de desc&rcare a m&rfurilor> . dac& sunt posi%ile li$r&ri par+iale> . dac& sunt posi%ile trans%ord&ri de m&rfuri# Ti&uri &rinci& le )e cre)iti(e' 1# revocabil < poate fi anulat sau modificat n orice moment, f&r& notificarea preala%il& a %eneficiarului# Aceast& form& este foarte rar utili9at& ntruc)t nu ofer& %eneficiarului siguran+a ncas&rii sumelor cu$enite> 73

2# irevocabil < nu poate fi anulat sau modificat f&r& acordul eApres al tuturor p&r+ilor din acord# Astfel, %eneficiarul se asigur& c& plata se $a face conform pre$ederilor, n termenii i condi+iile pre$&9ute> -# irevocabil0 neconfirmat !e banca corespon!ent$ < %anca emitent& poate da dispo9i+ii %&ncii corespondente s& informe9e %eneficiarul de deschiderea acrediti$ului documentar, f&r& s& adauge propria confirmare> G# irevocabil0 confirmat !e banca corespon!ent$ < din punctul de $edere al %eneficiarului, aceasta este cea mai sigur& form& de acrediti$ documentar, deoarece include anga,amentul ire$oca%il al %&ncii corespondente de a onora documentele pre9entate, %inen+eles, dac& aceste documente ndeplinesc termenii i condi+iile sta%ilite# Alte "orme le cre)iti(ului sunt' acre!itivul transferabil' %eneficiarul poate solicita ca %anca corespondent& s& transfere acrediti$ul, n ntregime sau par+ial, c&tre o ter+& parte /numit& al doilea %eneficiar2 n concordan+& cu pre$ederile con+inute in K8@# 5eneficiarul poate solicita, dar nu impune, ca un acrediti$ s& fie transferat, deci9ia r&m)n)nd la latitudinea %&ncii> scrisoarea !e cre!it stan!1b'' pre$ede o perioad& mai eAtins& pentru efectuarea pl&+ii# 8onform n+elegerii, %anca importatorului se o%lig& s& onore9e plata dac& eAportatorul poate do$edi c& firma importatoare nu i.a ndeplinit o%liga+iile> acre!itivul cu clauz$ ro+ie +i clauz$ ver!e' efectuarea pl&+ii par+iale n a$ans dac& se respect& anumite condi+ii> acre!itivul subsi!iar /%ac1 to %ac12' implic& dou& scrisori de credit separate# @rima este n fa$oarea societ&+ii eAportatoare, care d& dispo9i+ie %&ncii sale s& emit& o a doua scrisoare de credit n fa$oarea unui furni9or al eAportatorului /care furni9ea9& materiile prime necesare producerii %unurilor2#

Et &ele )esc<i)erii 'i &l$#ii cre)iti(ului )ocument r 1# $)n9&torul negocia9& cu cump&r&torul condi+iile contractului de $)n9are# 8ele dou& p&r+i se pun de acord cu pri$ire la detaliile acrediti$ului documentar care urmea9& a fi deschis de c&tre cump&r&tor n fa$oarea $)n9&torului> 2# cump&r&torul d& dispo9i+ie %&ncii sale s& deschid& acrediti$ul n fa$oarea $)n9&torului, n concordan+& cu termenii asupra c&rora s.a con$enit# 5anca care deschide acrediti$ul documentar se numete %anca emitent&, iar $)n9&torul este %eneficiarul acrediti$ului documentar> -# %anca cump&r&torului deschide acrediti$ul documentar, conform dispo9i+iei primite, i transmite %&ncii $)n9&torului cererea ca acesta s& fie anun+at de deschiderea acrediti$ului# 5anca $)n9&torului este %anca corespondent& /confirm&toare2, iar $)n9&torul este %eneficiarul> G# %unurile sunt eApediate de c&tre eAportator n maniera con$enit& de cele doua p&r+i> J# eAportatorul pre9int& %&ncii confirm&toare documentele specificate n acrediti$ul documentar# Hocumentele sunt onorate de c&tre aceast& %anc& i trimise %&ncii emitente, care la r)ndul ei le transmite importatorului# 74

Mo) lit te )e !nc<eiere contr ctelor' ntre p&r+ile mai sus amintite se ncheie contracte separate dup& cum urmea9&' ] ntre importator i eAportator se ncheie un contract de $)n9are.cump&rare> ] ntre importator i %anca sa se ncheie un contract pentru emiterea acrediti$ului documentar> ] ntre %anca emitent& i %eneficiar se ncheie de asemenea un contract# Nre%uie preci9at faptul c& cele trei contracte sunt distincte dar practic se refer& la una i aceeai tran9ac+ie comercial&# Termenii )e &l t$ .plata la ve!ere este f&cut& de %anca confirm&toare la pre9entarea documentelor de confirmare# =e pot include i %ilete la ordin> .am2narea la plata este f&cut& la o anumit& dat& n $iitor /specificat&2, de eAemplu -( de 9ile dup& pre9entarea documentelor sau dup& data conosamentului> .acceptarea < poli+ele emise dup& cum s.a stipulat n acrediti$ul documentar sunt acceptate de %anca confirm&toare i returnate %eneficiarului /de eAemplu, poli+a este scadent& la 6( de 9ile de la data conosamentului2> .negocierea < creditul este pl&tit de c&tre %anca emitent& la primirea documentelor> 5eneficiarul $a pre9enta documentele %&ncii corespondente stipulate n acrediti$ul documentar, aceast& %anc& $a nainta la r)ndul ei documentele %&ncii emitente solicit)nd plata, i $a pl&ti %eneficiarului la primirea pl&+ii din partea %&ncii emitente# ? %anc& intermediara /negociatoare2 $a negocia documentele, pl&tind %eneficiarului $aloarea acestora minus un comision, iar apoi $a atepta plata din partea %&ncii emitente#

CIRCUITUL SCDEMATIC n cadrul ncheierii unui acrediti$ sunt identifica%ile (1) urm&toarele etape'

SOLICITANT
(IMPORTATOR)

(5)

BENEFICIAR
(EXPORTATOR)

(2)

(1$)

(11)

(#)

(6)

(4)

(")

BANCA EMITENT

(7) (3)

BANCA A I!ATOARE

75

/12 /22 /-2 /G2 /J2 /62 /;2 /82 /:2

Le2en)$' < se ncheie contractul comercial ntre parteneri> < solicitarea emiterii unui acrediti$> < emiterea acrediti$uluiOtransmiterea lui la %anca a$i9atoare> < a$i9area acrediti$ului la %eneficiar> < li$rarea m&rfiiOprestarea ser$iciilor conform contractului comercial> < pre9entarea documentelor la plat&> < remiterea documentelor la %anca emitent& pentru plat&> < plata documentelor < transferul fondurilor la %anca %eneficiarului> < creditarea contului curent al eAportatoruluiOfurni9orului> /1(2 < eli%erarea documentelor la importator> /112 < recuperarea fondurilor de la importator#

6.%. SISTEME 3E PLI ELECTRONICE ?dat& cu de9$oltarea tot mai trepidant& a acti$it&+ilor economice i prin urmare a acti$it&+ii %&ncilor, pia+a %ancar& de ast&9i ofer& solu+ii din ce n ce mai performante pentru efectuarea pl&+ilor din conturile curente# Raiffeisen 5an1 este din acest punct de $edere unul din liderii pie+ei, integr)nd n acti$itatea sa sisteme informa+ionale de ultim& genera+ie, n primul r)nd pentru di$ersificarea ofertei ser$iciilor disponi%ile i implicit a creterii calit&+ii acestora, i nu n ultimul r)nd pentru a pre9enta un grad ridicat de competiti$itate pe pia+&# =copul final al acestor eforturi este indu%ita%il oferirea clien+ilor posi%ilitatea de a face un efort c)t mai mic posi%il n desf&urarea opera+iunilor sale %ancare# n cele ce urmea9& $or fi pre9entate cele mai noi ser$icii de pl&+i electronice oferite de Raiffeisen 5an1# RAI--EISEN ONLINE 76

Acest ser$iciu este de fapt un ser$iciu complet de Lnternet %an1ing care pare s& conture9e $iitorul rela+iilor client.%anc&# Astfel, principalul a$anta, pentru client este accesarea contului s&u i efectuarea de pl&+i de pe orice calculator conectat la Lnternet cu costurile relati$ mai mici dec)t n ca9ul unor transferuriOpl&+i clasice, iar pentru %anc& este $or%a de costuri mici de administrare i procesare a opera+iunilor, c)t i timpul c)tigat din automati9area opera+iunilor# Ser(iciile oferite de R i""eisen Online sunt' ] acces 2G O ; online, securi9at, la conturile clien+ilor oriunde n lume> ] posi%ilitatea consult&rii soldurilor conturilor i istoricului tran9ac+iilor# Noate tran9ac+iile se reali9ea9& n timp real i soldurile conturilor sunt permanent actuali9ate> ] ordonarea pl&+ii intra sau inter%ancare n lei /iOsau programarea efectu&rii acestora n regim automat n $iitor2 c&tre conturile clien+ilor sau altor titulari> ] ordonarea pl&+ii intra%ancare n $alut& /iOsau programarea efectu&rii acestora n regim automat n $iitor2> ] posi%ilitatea ordon&rii pl&+ilor c&tre tre9oreria statului> ] plata facturilor c&tre furni9orii de utilit&+i agrea+i de %anc& i, mai mult, posi%ilitatea de a mputernici %anca s& le pl&teasc& automat> ] predefinirea %eneficiarilor pentru pl&+i intra i inter%ancare> ] posi%ilitatea constituirii i lichid&rii depo9itelor> ] efectuarea schim%urilor $alutare ntre conturile clien+ilor, precum si Vcross currencFV ntre $alute> ] efectuarea transferurilor ntre conturile proprii> ] posi%ilitatea alegerii i definirii codului de utili9ator, precum i parola de acces la Raiffeisen ?nline> ] posi%ilitatea alegerii de pseudonime pentru conturile clien+ilor pentru a le putea identifica mai uor> ] $i9uali9area ntregului istoric, propriu fiec&rui client, al opera+iunilor online /maAim 6 luni2# He asemenea, eAist& posi%ilitatea sal$&rii pe propriul computer a istoricului tran9ac+iilor# Princi& lele ser(icii )e &l$#i electronice incluse sunt' 1# Serviciul "l$i Directe %urnizori @rin acest ser$iciu clientul mandatea9& %anca s& pl&teasc& automat din contul s&u facturile de utilit&+i, cu condi+ia ca la data efectu&rii pl&+ii s& ai%& suficiente disponi%ilit&+i n cont# Furni9orii sunt' ] A$i$a ] Histriga9 ] 7lectrica ] ?range ] Romtelecom ] K@8 77

] Iodafone

] 3app

2# Serviciul "l$i facturi @rin aceast& op+iune clientul decide c)nd efectuea9& plata> poate pl&ti facturile emise de furni9orii de utilit&+i care au conturi deschise la Raiffeisen 5an1 i figurea9& n urm&toarea list&' ] AL asigurare ] enerali asigurare non. ] Allian9 asigurare $ia+& $iata ] Ane$ar taAe ] raBe asigurare ] A$i$a asigurare ] Lnteramerican $ia+& ] 8arpatair %ilete de ] Lnteramerican non.$ia+& a$ion ] Lnteramerican s&n&tate ] Histriga9 ] Lnteramerican asigunit. ] enerali asigurare lin1ed accidente ] EH 0ife asigurare ] enerali asigurare $ia+& ] ?range con$or%iri mo%il ] ?range garan+ii ] Raiffeisen 0easing ] =anoma .*ational eographic ] Iodafone con$or%iri mo%il

78

-# "l$i intrabancare sau "l$i interbancare @entru a pl&ti facturi c&tre furni9orii care nu figurea9& n listele precedente, se poate utili9a din meniul Nransferuri O @l&+i, op+iunea' ] pl&+i intra%ancare < n ca9ul furni9orilor care au conturi deschise la Raiffeisen 5an1> ] pl&+i inter%ancare < n ca9ul furni9orilor care au conturi deschise la alte %&nci din Rom)nia#

6.,. COMPENSAREA MULTILATERAL A PLILOR INTERBANCARE -R NUMERAR 8ompensarea multilateral& inter%ancar& repre9int& modalitatea de calcul a o%liga+iilor i crean+elor fiec&rei societ&+i %ancare fa+& de toate celelalte societ&+i %ancare participante la compensare# 8ompartimentele organi9atorice din cadrul 5*R competente s& efectue9e compensarea multilateral& a pl&+ilor inter%ancare f&r& numerar pe suport h)rtie sunt Hirec+ia @l&+i i Hecont&ri din centrala 5*R i ser$iciile de pl&+i i decont&ri din sucursalele 5*R# @entru efectuarea opera+iunilor de compensare, fiecare societate %ancar& $a fi repre9entat& de o singur& unitate %ancar& i $a a$ea deschis un singur cont n fiecare loc de desf&urare a compens&rii din cadrul 5*R, conform principiului Xun cont < o %anc&Q# ?%iectul compens&rii multilaterale l constituie pl&+ile inter%ancare f&r& numerar pe suport h)rtie care au o $aloare mai mic& de 1( milioane lei eAclusi$, denumite pl&+i inter%ancare de $aloare mic&# Nermenele i inter$alele de timp sta%ilite prin regulamentul de compensare pentru efectuarea, compensarea i decontarea pl&+ilor inter%ancare de mic& $aloare sunt o%ligatorii i se calculea9& n func+ie de 9iua de compensare# n ca9ul ordinelor de plat& care au indicat& o anumit& 9i a pl&+ii, 9iua de compensare se sta%ilete n func+ie de aceasta# Nermenele i inter$alele sunt eAprimate n 9ile lucr&toare i sunt maAimale# =ociet&+ile %ancare $or introduce i accepta din compensarea multilateral& urm&toarele instrumente de plat& pe suport h)rtie, denumite instrumente de plat& compensa%ile' ordinul de plat& i cecul %arat# n fiecare 9i lucr&toare se +ine o edin+& o%ligatorie de compensare a pl&+ilor inter%ancare de mic& $aloare, n sucursalele i centrala 5*R, n s&li special amena,ate i echipate n acest scop# Sedin+a 9ilnic& se ncheie prin o%+inerea unui re9ultat unic pri$ind po9i+ia de%itoare sau po9i+ia creditoare a fiec&rei unit&+i %ancare care particip& la compensare# n fiecare sucursal& i centrala 5*R, edin+a de compensare este condus& de un inspector de compensare sau de nlocuitorul acestuia# 8onducerea Hirec+iei @l&+i i Hecont&ri 5ancare a 5*R i inspectorii de compensare au dreptul s& modifice, fie din proprie ini+iati$&, fie la solicitarea societ&+ilor, respecti$ unit&+ilor %ancare, orarul edin+ei de compensare, n situa+ii ,ustificate# !odificarea orarului tre%uie anun+at& din timp tuturor unit&+ilor %ancare# Fiecare societate %ancar& este o%ligat& s& delege, dintre anga,a+ii s&i, pentru edin+ele de compensare, c)te un repre9entant pentru fiecare unitate %ancar& proprie care particip& la 79

compensare, numit agent de compensare# ?dat& cu numirea acestuia se $a sta%ili i c)te un nlocuitor pentru acetia# @reg&tirea edin+ei de compensare se desf&oar& n afara sucursalelor i a centralei 5*R i se reali9ea9& prin efectuarea a patru grupe de opera+iuni# 8RUPA 3E OPERAIUNI 1 Lnstrumentele de plat& sunt grupate de c&tre unit&+ile %ancare ini+iatoare, pe unit&+i %ancare destinatare i, n cadrul acestora, pe instrumente de plat& compensa%ile, de de%it i de credit# Lnstrumentele astfel grupate alc&tuiesc pac3ete4 8RUPA 3E OPERAIUNI % @e %a9a dispo9i+iilor centrali9atoare, unitatea %ancar& ini+iatoare completea9& c)te un %orderou al dispo9i+iilor centrali9atoare pentru fiecare unitate %ancar& destinatar&# 5orderoul se ntocmete n trei eAemplare /al%, ro9, $ernil2# 7Aemplarul $ernil este p&strat de unitatea %ancar& ini+iatoare, cel ro9 este remis unit&+ii %ancare destinatare, iar cel al% este remis inspectorului de compensare# 8RUPA 3E OPERAIUNI , Lnstrumentele de plat& compensa%ile primite de la celelalte unit&+i %ancare participante sunt anali9ate de c&tre unitatea %ancar& destinatar& n $ederea accept&rii sau refu9&rii lor# Acceptarea unui instrument de plat& compensa%il nu poate fi par+ial&, dec)t cu acordul societ&+ilor %ancare ini+iatoare si destinatare# Refu9ul unor instrumente de plat& se consemnea9& n formulare denumite refu9 la plat& i refu9 la ncasare i apare n unul din ca9urile' unitatea %ancar& respecti$& nu este destinatara instrumentului de plat& situa+ii di$erse legate de natura pl&+ii sau ncas&rii

ineAisten+a disponi%ilului n contul clientului pl&titor# 8RUPA 3E OPERAIUNI . Hup& preg&tirea instrumentelor de plat& i a refu9urilor, unit&+ile %ancare ini+iatoare completea9& formularul de compensare# Acesta se ntocmete n dou& eAemplare /al% i $ernil2# 7Aemplarul $ernil este p&strat de unitatea %ancar&, iar cel al% este remis inspectorului de compensare# Formularul de compensare al fiec&rei unit&+i %ancare participante este semnat de agentul de compensare i certificat de inspectorul de compensare# Hup& certificarea re9ultatelor compens&rii pe formularele de compensare ale unit&+ilor %ancare, inspectorul de compensare declar& nchis& edin+a de compensare# Noata documenta+ia folosit& n procesul compens&rii multilaterale inter%ancare se arhi$ea9& o%ligatoriu de c&tre Hirec+ia @l&+i i Hecont&ri 5ancare a 5*R, sucursalele 5*R i unit&+ile %ancare participante, la sediile acestora, pe o perioada de G ani#

TRANS-ON3UL

80

Acti$it&+ile de compensare a pl&+ilor i ncas&rilor inter%ancare, de transfer de fonduri ntre %&nci /inclusi$ %&ncile n regim special de decontare i %&ncile aflate n procedura de faliment2, ntre %&nci i 5*R /numai pentru pl&+ile i ncas&rile administrati$e ale %&ncii centrale2, ntre %&nci i casele de compensa+ie inter%ancare iOsau titularii conturilor de decontare autori9a+i de 5*R, se efectuea9& de c&tre centrala i sucursalele =ociet&+ii *a+ionale de Nransfer de Fonduri i Hecont&ri < NransFond < =A, n calitatea sa de agent al 5*R# NransFond asigur& %&ncilor i unit&+ilor caselor centrale ale organi9a+iilor cooperatiste de credit care nu au organi9ate propriile structuri inter%ancareOintrare+ea procesarea pl&+ilor de mare $aloare n rela+ia cu Nre9oreria =tatului prin intermediul sucursalelor sale deschise n toate oraele reedin+& de ,ude+ i n municipiul 5ucureti# n categoria pla+ilor de mare $aloare sunt incluse urm&toarele tipuri de opera+iuni' .instruc+iunile de transfer.credit ntre participan+i, efectuate n nume proprii sau n numele i pe conturile clien+ilor /persoane fi9ice, persoane ,uridice sau unit&+i su%participante2, in sum& de min J(( milioane lei sau indiferent de $aloare, n ca9ul n care ini+iatorul acestora decide s& utili9e9e sistemul de transfer de fonduri de mare $aloare, denumite n continuare pl&+i de mare $aloare proprii sau ale clien+ilor> .instruc+iunile de transfer . credit ntre participan+i, aferente pie+elor $alutar& i monetar&, inclusi$ cele aferente facilit&+lor permanente acordate de 5*R# *u sunt acceptate n sistemul de transfer de fonduri de mare $aloare instruc+iunile de transfer . credit ntre diferite tre9orerii participante, efectuate n nume propriu sau n numele i pe conturile clien+ilor /persoane fi9ice, peroane ,uridice sau unit&+i su%participante2, indiferent de $aloarea acestora, cu eAcep+ia ca9urilor speciale definite n con$en+ia ncheiat& ntre 5*R i !inisterul Finan+elor @u%lice# @entru procesarea transferurilor de fonduri intertre9orerii, Nre9oreria statului $a utili9a sistemul de transfer de fonduri de mic& $aloare# n situa+ia insuficien+ei disponi%ilit&+ilor n conturile %&ncilor sau caselor centrale ale cooperati$elor de credit, NransFond este autori9at s& refu9e procesarea pl&+ilor de mare $aloare recep+ionate, n ordinea priorit&+ii la refu9 atri%uit acestora de c&tre fiecare participant pl&titor# @l&+ile de mare $aloare refu9ate sunt restituite participan+ilor pl&titori nso+ite de comunic&ri de refu9 la eAecutare semnate de persoanele autori9ate s& anga,e9e NransFond, n cadrul inter$alelor de eli%erare a eAtraselor de cont# OPERAIUNI CU NUMERAR R i""eisen B n1 i $a consolida po9i+ia pe pia+a %ancar& rom)n& prin creterea $olumului i calit&+ii tran9ac+iilor i printr.o di$ersificare a ofertei de instrumente de tre9orerie adresat clien+ilor s&i# He asemenea, Raiffeisen 5an1 dorete s&.i reafirme implicarea acti$& pe pia+a i prin intermediul departamentului de tre9orerie, n sensul promo$&rii unor solu+ii i structuri financiare de credit, do%)n9i i schim%uri $alutare aflate la n&l+imea cerin+elor sale i a unei pie+e financiare n continu& de9$oltare# Hepartamentul tre9orerie $a continua s& ofere cele mai %une ser$icii de specialitate ncadr)ndu.se n acelai timp ntr.un climat profesional i pruden+ial# O&er #ii cu numer r= @rin intermediul opera+iilor cu numerar au loc' 81

. . . . . . . . . .

primirea i transmiterea de ordine de plat& n lei i n $alut& retrageri de numerar n lei i n $alut& retragerile numerar pe carduri depo9ite n lei i in $alut& ser$icii Western Knion < transferuri rapide de fonduri din i n str&in&tate ntre persoanele fi9ice care nu au cont deschis n %&nci $)n9area de cecuri %ancare n $alut& $)n9area de cecuri de c&l&torie acceptarea de cecuri de c&l&torie emiterea de cecuri %ancare n $alut&

6... MONE3A ELECTRONIC 8ardul este un instrument modern, uni$ersal i simplu de plat&, de acces la un cont %ancar# @rin intermediul cardului, %anii clien+ilor sunt n siguran+&, i acetia din urm& au acces la ei 2G de ore din 2G, ; 9ile din ;# n cele ce urmea9& $om pre9enta modul de utili9are a cardului i a ser$iciilor oferite de c&tre %anc& prin intermediul cardului, precum i regulile de securitate ce tre%uie respectate n $ederea prote,&rii %anilor clien+ilor# PROTE9AREA CLIENILOR 0a primirea i semnarea cardului clientul tre%uie s& pre9inte %uletinul, cartea de identitate sau paaportul la unitatea Raiffeisen 5an1 la care a depus cererea de emitere a cardului# 8lientul tre%uie s& $erifice dac& numele i prenumele sunt corect scrise pe card, n ca9 contrar, cardul se returnea9& pentru corectare# 8ardul se semnea9& pe $erso n fa+a consilierului %ancar# PROTE9AREA CAR3ULUI n $ederea garant&rii unei %une func+ion&ri a cardului, clientul tre%uie s& e$ite s&.l lase n apropierea calculatoarelor, telefoanelor mo%ile sau a altor surse de c)mpuri magnetice# 8ardul este un o%iect personal, nu se mprumut& altor persoane# @L*.ul /*um&rul @ersonal de Ldentificare2 @L*.ul este un num&r unic din patru cifre, de care clientul are ne$oie n ca9ul cump&r&turilor pl&tite cu cardul sau al retragerilor de la %ancomat sau de la ghieele %&ncilor# @L*.ul este confiden+ial i nu se di$ulg& su% nici o form& i su% nici un preteAt unei alte persoane, nici personalul comerciantului acceptat sau al %&ncii i nici poli+ia nu au dreptul de a $i.l cere# ATM:urile 'i POS:urile. . AN! sau %ancomat n rom)nete, se folosete ca un utila, electronic < mecanic, care permite ridicarea numerarului cu a,utorul cardului plastic# n afar& de acesta, %ancomatul poate s& ndeplineasc& un ir de func+ii suplimentare < oferirea soldului contului, introducerea %anilor pe cont, oferirea soldului contului, introducerea %anilor pe cont, o%+inerea listei ultimelor c)te$a opera+iuni sau eAtrasul de cont complet# ?ferta ser$iciilor suplimentare, num&rul i tipul lor depind de completa+ia %ancomatului i softBare# @entru efectuarea oric&ror opera+iuni n %ancomat este necesar @L*.ul /codul2# 82

. @?= /@oint ?f =ale terminal < terminalul punctului de comer+2# 7ste un echipament electronic care permite citirea informa+iei de pe %anda magnetic& sau microcipul cardului i care efectuea9& leg&tura cu %anca pentru a solicita autori9a+ia de reali9&ri opera+iuni pe cardul %ancar# 0eg&tura cu %anca se reali9ea9& prin intermediul re+elei telefonice# =pre deose%ire de %ancomate, care func+ionea9& de sine.st&t&toare# @?=.ul este deser$it de $)n9&tor# TIPURI 3E CAR3URI EMISE 3E RAI--EISEN BANF n funcie de ne$oile fiec&rui client i !e mone!a preferat$, persoanele fi9ice i ,uridice pot a$ea carduri, n 07L sau n $alut&' 8arduri n 07L pentru persoane fi9ice' !aster8ard /utili9are interna+ional&2 Iisa 7lectron /utili9are interna+ional&2 !aestro /utili9are interna+ional&2

Iisa 8lassic /utili9are eAclusi$ na+ional&2 8arduri n $alut& pentru persoane fi9ice' 7urocardO!astercard n 7KR? 7urocardO!astercard n K=H 8arduri n 07L pentru persoane ,uridice' Iisa 5usiness cu utili9are interna+ional& Iisa 5usiness cu utili9are na+ional& 8arduri n $aluta pentru persoane ,uridice' Iisa 5usiness n 7KR? Iisa 5usiness n K=H

n funcie !e mo!alit$ile !e funcionare cardurile pot fi' ] c r)uri )e )e*it < sunt acele carduri care permit pl&+i sau retrageri de numerar n limita fondurilor proprii depuse n cont# n aceast& categorie eAist& i un ca9 special care apare mai ales n ca9ul n care cardul n care cardul este folosit pentru salarii ' cardul cu o$erdraft /descoperit de cont2# @osesorul cardului are acces, pe l)ng& fondurile proprii /salariul $irat lunar2, la un credit egal cu un anumit procent din salariu> Hintre cele peste G milioane de carduri n circula+ie, cele mai multe sunt cele de de%it, instrumente electronice de plat& prin care tran9ac+iile sunt de%itate direct din contul posesorului de card# @osesorul unui card de de%it poate folosi aceast& carte electronic& fie pentru retragerea unei anumite sume de la %ancomate, fie pentru plata cump&r&turilor efectuate la maga9in# ] c r)uri )e cre)it . posesorul cardului are apro%at& o limit& de credit i utili9ea9& fonduri puse la dispo9i+ie de c&tre %anc&# 83

@entru acest tip de card se poate utili9a urm&toarea schem& de decont&ri ' clientul depune mi,loacele %&neti n contul de card i n procesul de utili9are al cardului are dreptul s& dispun& numai de soldul din contul de card# Acesta este tot o carte electronic& de plat&, prin care %anca ofer& titularului o limit& de credit# n fapt, cardurile de credit sunt alternati$e la creditele o%inuite# @rin acest instrument, clientul are posi%ilitatea s& cheltuiasc& pe card p)n& la plafonul maAim sta%ilit, iar n fiecare lun& $a primi o factur& cu detalierea cheltuielilor lunii precedente# Astfel, posesorul de card afl& care este suma minim& pe care tre%uie s& o pl&teasc& n fiecare lun& i data la care tre%uie s& efectue9e plata# =uma minim& pe care o are de pl&tit este, n general, echi$alent& cu 1(.2(6din $aloarea creditului# 5anii pot fi returna+i integral sau se poate depune suma minim&, sau o sum& intermediar&, la care se $a ad&uga comisionul %&ncii# Hac& posesorul de card alege s& returne9e integral suma pe care a mprumutat.o, nu i se $a percepe nici o do%)nd&# n ca9ul n care suma mprumutat& este pl&tit& integral n perioada de gra+ie /p)n& la J6 de 9ile2, clientul %&ncii $a a$ea din nou ntregul credit la dispo9i+ie# n ca9 contrar, dac& nu se pl&tete integral sum&, atunci do%)nda $a fi perceput& asupra sumei restante de plat&#

C r)uri PERSOANE -IZICE 8ardul de credit Raiffeisen 5an1 . =tandard 8aracteristici' card de credit, n lei, pentru persoane fi9ice> utili9are na+ional& i interna+ional& /n str&in&tate se face automat con$ersia n moneda +&rii respecti$e2> limita de credit este sta%ilit& de %anc& pentru fiecare utili9ator, ntre ;(( i 2(#((( R?*> ram%ursare lunar& minim&' J6 din $aloarea creditului utili9at> p)n& la G carduri ataate contului de credit, n afar& de cardul principal> limita lunar& de cheltuial&' 1((6 din limita acordat& de %anc& pentru pl&+i la comercian+i, G(6 pentru retrageri de numerar> nu necesit& giran+i, asigurare sau alte garan+ii# A$anta,e' se aplic& pentru acest card o singur& dat& i clien+ii au acces la credit pe o perioada nelimitat&' %anca acord& o linie de credit care st& la dispo9i+ia clien+ilor toat& $ia+a i la care au acces, din +ar& sau str&in&tate, pl&tind la comercian+i sau retr&g)nd numerar la AN!.uri i ghiee %ancare, 2G ore din 2G i ; 9ile din ;> clien+ii %eneficia9& de o perioad& de p)n& la J6 de 9ile f&r& do%)nd&' pentru pl&+ile efectuate la comercian+i cu cardul de credit Raiffeisen 5an1 se %eneficia9& de o perioad& de gra+ie de p)n& la J6 de 9ile n care nu se pl&tete do%)nda pentru suma ram%ursat&>

84

se percepe (6 comision pe tran9ac+ie la achitarea cump&r&turilor cu a,utorul cardului' dac& se pl&tete cu cardul la comercian+i, %anii $or trece din contul clientului n cel al comerciantului f&r& costuri suplimentare pentru acesta#

C r)ul )e cre)it R i""eisen B n1 : Eo) "one 8aracteristici' card de credit, n lei, pentru persoane fi9ice> utili9are na+ional& i interna+ional& /n str&in&tate se face automat con$ersia n moneda +&rii respecti$e2> limita de credit este sta%ilit& de %anc& pentru fiecare utili9ator, ntre ;(( si 2(#((( R?*> ram%ursare lunar& minim&' J6 din $aloarea creditului utili9at> p)n& la G carduri ataate contului de credit, n afar& de cardul principal> limita lunar& de cheltuial&' 1((6 din limita acordat& de %anc& pentru pl&+i la comercian+i, G(6 pentru retrageri de numerar> nu necesit& giran+i, asigurare sau alte garan+ii# A$anta,e' se aplic& o singur& dat& i clien+ii au acces la credit pe o perioada nelimitat&' %anca acord& o linie de credit care st& la dispo9i+ia clien+ilor toat& $ia+a i la care au acces, din +ar& sau str&in&tate, pl&tind la comercian+i sau retr&g)nd numerar la AN!.uri i ghiee %ancare, 2G ore din 2G i ; 9ile din ;> se %eneficia9& de o perioad& de p)n& la J6 de 9ile f&r& do%)nd&' pentru pl&+ile efectuate la comercian+i cu cardul de credit Raiffeisen 5an1 se %eneficia9& de o perioad& de gra+ie de p)n& la J6 de 9ile n care nu se pl&tete do%)nd& pentru suma ram%ursat& iar comisionul pe tran9ac+ie pentru pl&+ile la comercian+i este (6> se primesc telefoane mo%ile i minute de con$or%iri na+ionale' folosind cardul de credit Raiffeisen 5an1 . Iodafone pentru pl&+i la comercian+i se acumulea9& puncte de loialitate n programul Iodafone# 0a prima utili9are a cardului se primesc J(( de puncte de loialitate> Aceste puncte pot fi folosite pentru a o%+ine telefoane mo%ile cu discount, minute de con$or%iri, reduceri la a%onamente, eAtraop+iuni gratuite sau alte produse Iodafone> o%+inerea de reduceri garantate su% forma unor @uncte de 8olec+ie la fiecare cump&r&tur& care se reli9ea9& la partenerii %&ncii> ram%ursarea sumelor se face ntrun mod fleAi%il' n func+ie de %anii pe care i are clientul la dispo9i+ie poate ram%ursa n fiecare lun& orice sum& ntre suma minim& de plat& /J6 din creditul utili9at2 i ntreaga sum& utili9at&# C r)ul )e cre)it R i""eisen B n1 8OL3

85

8aracteristici' card de credit, n lei, pentru persoane fi9ice> utili9are na+ional& i interna+ional& /n str&in&tate se face automat con$ersia n moneda +&rii respecti$e2> limita de credit este sta%ilit& de %anc& pentru fiecare utili9ator, ntre 2#J(( i 6#((( de 7uro /echi$alent lei2> ram%ursare lunar& minim&' J6 din $aloarea creditului utili9at> p)n& la G carduri ataate contului de credit, n afar& de cardul principal> limita lunar& de cheltuial&' 1((6 din limita acordat& de %anc& pentru pl&+i la comercian+i, G(6 pentru retrageri de numerar> nu necesit& giran+i, asigurare sau alte garan+ii# A$anta,e' se aplic& o singur& dat& i clien+ii au acces la credit pe o perioad& nelimitat&' %anca acord& o linie de credit care st& la dispo9i+ia clien+ilor toat& $ia+a i la care au acces, din +ar& sau str&in&tate, pl&tind la comercian+i sau retr&g)nd numerar la AN!.uri i ghiee %ancare, 2G ore din 2G i ; 9ile din ;> se %eneficia9& de o perioad& de p)n& la J6 de 9ile f&r& do%)nd& ' pentru pl&+ile efectuate la comercian+i cu cardul de credit Raiffeisen 5an1 clien+ii %eneficia9& de o perioad& de gra+ie de p)n& la J6 de 9ile n care nu pl&tete do%)nd& pentru suma ram%ursat&# n plus, comisionul pe tran9ac+ie pentru pl&+ile la comercian+i este (6> c)nd clien+ii c&l&toresc n str&in&tate, %eneficia9& gratuit de un pachet de ser$icii speciale tip asigurare' asigurare de accident, %aga,e O documente pierdute etc# C r)ul )e )e*it Eis Electron 8aracteristici' card de de%it, n lei, pentru persoane fi9ice> card de plat& a salariilor pentru anga,atori> utili9are domestic& i interna+ional&> suma minim& de deschide a contului de card tre%uie s& fie J R?*#

A$anta,e' p)n& la J carduri pe cont>

86

posi%ilitatea de a efectua tran9ac+ii comerciale directe i eAtrageri de numerar nu numai n +ar&, dar i n str&in&tate /cardul este alimentat cu lei> n str&in&tate reali9)ndu.se con$ersia automata n moneda +&rii respecti$e2> se pot ncasa do%)n9ile oferite de %anc& la depo9ite f&r& capitali9area do%)n9ii> se pot face pl&+i directe c&tre furni9orii de utilit&+i, f&r& a fi necesar& deplasarea la %anc&, datorit& contului curent ataat cardului clien+ilor> n ca9ul n care cardul este folosit pentru ncasarea lunar& a salariului, clien+ii pot %eneficia, la cerere, de facilitatea de descoperit de cont /o$erdraft2, n $aloare de unul p)n& la trei salarii nete# Aceasta repre9int& o linie de credit ataat& la cardurile de salariu ale clien+ilor#

C r)ul )e )e*it M estro 8aracteristici' A$anta,e' p)n& la J carduri pe cont> posi%ilitatea de a efectua tran9ac+ii comerciale directe i eAtrageri de numerar nu numai n +ar&, dar i n str&in&tate /cardul este alimentat cu lei> n str&in&tate reali9)ndu.se con$ersia automat& n moneda +&rii respecti$e2> se pot ncasa do%)n9ile oferite de %anc& la depo9ite f&r& capitali9area do%)n9ii> se pot efectua pl&+i directe c&tre furni9orii de utilit&+i, f&r& a fi necesar& deplasarea la %anc&, datorit& contului curent ataat la cardurile clien+ilor> n ca9ul n care cardul este folosit pentru ncasarea lunar& a salariului, clien+ii pot %eneficia, la cerere, de facilitatea de descoperire de cont /o$erdraft2, n $aloare de unul p)n& la trei salarii nete# C r)ul )e )e*it Eis Cl ssic 8aracteristici' A$anta,e' permite efectuarea de tran9ac+ii comerciale i retrageri de numerar pe ntreg teritoriul +&rii> permite ataarea a dou& carduri /un card principal i un card suplimentar2 unui singur cont# 87 card de de%it, n lei, pentru persoane fi9ice> utili9a%il numai n Rom)nia> suma minim& de deschidere a contului este de 1( R?*Ocont# card de de%it, n lei, pentru persoane fi9ice> card de plat& a salariilor pentru anga,atori> utili9are domestic& i interna+ional&> suma minim& de deschide a contului de card tre%uie sa fie J R?*#

Euroc r) B M sterc r) !n US3 s u EURO

8aracteristici' carduri de de%it, n K=HO7KR?, pentru persoane fi9ice cet&+eni rom)ni, precum i pentru cet&+enii str&ini care lucrea9& n cadrul am%asadelor, consulatelor i repre9entan+elor altor +&ri n Rom)nia sau n cadrul unor organi9a+ii interna+ionale cu sediul n Rom)nia> utili9are na+ional& i interna+ional&>

suma minim& de deschidere a contului este de J( K=HO7KR?# A$anta,e' permit ataarea mai multor carduri la acelai cont, put)nd sta%ili o limit& 9ilnic& de cheltuial& pentru fiecare card> posi%ilitatea de a re9er$a camere la hoteluri din str&in&tate> nlocuirea n regim de urgen+& a cardului declarat ca pierdut sau furat i eli%erarea de numerar n regim de urgen+& p)n& la emiterea cardului nlocuitor> 7urocardO!astercard n 7KR? este deose%it de util pentru c&l&torii n +&rile care utili9ea9& ca moned& na+ional& 7KR? < pentru tran9ac+iile f&cute cu acest card n 9ona 7KR? nu sunt percepute taAe de con$ersie $alutar&#

C r)uri PERSOANE 9URI3ICE EISA Business G US3 'i EURO 8ardurile n K=H i 7uro de tipul IL=A 5usiness Raiffeisen 5an1 este sunt produse de tip de%it care se adresea9& persoanelor ,uridice rom)ne ai c&ror salaria+i efectuea9& deplas&ri n str&in&tate i n +ar& n interesul firmei#

8aracteristici' 88

permit efectuarea de tran9ac+ii comerciale i retrageri de numerar n orice col+ al lumii> ofer& posi%ilitatea de a limita cheltuielile anumitor anga,a+i la ni$elul fiec&rui card n parte>

asigur& nlocuirea n regim de urgen+& a cardului declarat ca pierdut sau furat i eli%erarea de numerar n regim de urgen+& p)n& la emiterea cardului nlocuitor# A$anta,e' asisten+& medical& de urgen+& i referin+e medicale> ser$iciul de asisten+& ,uridic&> asigurare pentru ca9uri de nt)r9iere n timpul c&l&toriei> asigurare pentru %aga,ele sosite cu nt)r9iere sau pierdute> asigurare n ca9uri de deturnare> re9er$area camerelor de hotel>

n ca9ul cardului cu utili9are n 7uro, acesta permite efectuarea de tran9ac+ii pe teritoriul 9onei 7uro f&r& a se percepe taAe de con$ersie $alutar&# =er$iciile de Asisten+& IL=A n ca9 de urgen+& sunt disponi%ile numai atunci c)nd cardul a fost folosit pentru a achita costul c&l&toriei /ca9are, transport, etc#2 n ntregime sau doar par+ial, c&l&torie pe parcursul c&reia a ap&rut necesitatea unui ser$iciu n regim de urgen+&# Eis Business C r) !n Lei G utili5 re eAclusi( n #ion l$

8aracteristici %onific& do%)nda la $edere la soldul creditor, calculate prin acumularea 9ilnic&, iar plata se face n ultima 9i a lunii, do%)nda capitali9)ndu.se> permite pl&+i prin 7pos i Lmprinter la to+i comercian+ii acceptan+i IL=A, pe teritoriul Rom)niei> nu permite ieiri autori9ate n descoperiri /o$erdraft2.card de de%it> pentru ieiri n descoperiri accidentale /neautori9ate2se percepe do%)nda de o$erdraft neautori9at>

este un card de de%it# A$anta,e eliminarea utili9&rii de numerar pentru di$erse pl&+> independen+a fa+& de programul de lucru al %&ncii> posi%ilitatea efectu&rii de pl&+i n orice col+ al +&rii> posi%ilitatea re9er$&rii de camere la hotelele din Rom)nia#

89

Eis Business !n Lei G utili5 re intern #ion l$

8aracteristici %onific& do%)nda la $edere la soldul creditor, calculate prin acumularea 9ilnic&, iar plata se face n ultima 9i a lunii, do%)nda capitali9)ndu.se> permite pl&+i prin 7pos i Lmprinter la to+i comercian+ii acceptan+i IL=A at)t pe teritoriul Rom)niei, c)t i n str&in&tate> contul de card permite i opera+iuni de cont curent la ghieul %&ncii f&r& utili9area cardului> nu permite ieiri autori9ate n descoperit /o$erdraft2 < card de de%it> pentru ieiri n descoperit accidentale /neautori9ate2 se percepe do%)nda de o$erdraft neautori9at>

$aluta de referin+& pentru decontarea opera+iunilor prin card este R?0, n Rom)nia i 7KR n str&in&tate# A$anta,e permite opera+iuni f&r& numerar, at)t n Rom)nia c)t i n str&in&tate> pentru tran9ac+iile efectuate n +&rile a$)nd ca moned& locala 7KR nu se percepe comision de schim% $alutar /$aluta tran9ac+iei i $aluta de cont fiind identice2> permite reali9area pl&+ilor i ridic&rii de numerar n moneda local& a +&rii n care se efectuea9& opera+iunea> asisten+& medical& de urgen+& i referin+ele medicale, numai n str&in&tate> ser$iciu de asisten+& ,uridic&, numai n str&in&tate> asigurarea pentru ca9uri de nt)r9iere n timpul c&l&toriei, numai n str&in&tate> asigurare pentru %aga,ele sosite cu nt)r9iere sau pierdute, numai n str&in&tate#

90

CAPITOLUL 7. MARFETIN8UL BANCAR


X!ar1etingul nu este arta de a $inde# 7ste arta cre&rii condi+iilor n care cump&r&torul se con$inge singur s& cumpere#Q 9ODN -ER8USSON Hiferen+ierea mar1etingului %ancar s.a reali9at, n esen+&, prin modificarea ori completarea conceptelor cristali9ate n urma ndelungatului proces care a a$ut loc n domeniul %unurilor i ser$iciilor# AAul central al acestei diferen+ieri l repre9int& con+inutul ser$iciilor %ancare, con+inut care st& la %a9a at)t a unor concepte specifice mar1etingului c)t i a particularit&+ilor pie+ei i comportamentului consumatorului# ? prim& diferen+iere deri$& din caracteristicile particulare prin care deose%im ser$iciile de produse i anume' intangi%ilitatea, insepara%ilitatea, perisa%ilitatea i $arietatea# !ar1etingului %ancar se diferen+ia9& i prin rela+ia unic& eAistent& ntre client i %anc&# n ma,oritatea ser$iciilor, o%liga+iile sunt unilaterale n timp ce n ca9ul ser$iciilor %ancare, at)t clientul, c)t i %anca i iau o%liga+ii mutuale legate de folosirea de c&tre client a ser$iciilor %&ncii# He eAemplu, la acordarea unui credit, %anca i ia anga,amentul de a pune la dispo9i+ia clientului %anii, de a nu modifica do%)nda pe perioada de derulare a contractului /dac& aa este pre$&9ut n contract2, iar clientul se o%lig& s& pl&teasc& ratele scadente conform graficului de ram%ursare, s& fie la curent cu tariful de comisioane al %&ncii, etc# Raiffeisen 5an1 a intrat pe pia+a %ancar& din Rom)nia, specul)nd dorin+a oamenilor de certitudine n gestiunea resurselor financiare proprii, cu sloganul'

: H!anca ta $e *ncre$ere/ @o9i+ionarea %&ncii n categoria Pde ncredereQ constituie un a$anta, n rela+ia cu poten+ialii s&i clien+i, ntruc)t credi%ilitatea institu+iei %ancare este unul dintre criteriile de selec+ie a acesteia# ?amenii $or ca %anii lor s& fie n siguran+&, ca tran9ac+iile lor s& fie reali9ate n condi+ii de maAim& securitate, responsa%ilitate i promptitudine, ntr.un mediu n continu& schim%are# ?r, anga,amentul luat de Raiffeisen 5an1 prin sloganul P5anca ta de ncredereQ cu rolul de a informa pu%licul cu pri$ire la politica intern& a %&ncii i de a.l asigura mpotri$a e$entualelor riscuri, poate conduce la atragerea unui num&r considera%il de clien+i, care nu aprecia9& facilitatea ser$iciilor %ancare /5RH. = PNot mai simpluQ2 sau puterea celor care le reali9ea9& /58R.7R=N7 P7 n puterea noastr&Q2, naintea siguran+ei#

91

7.1. Politic )e &ro)us


@e pia+a %ancar&, concuren+a se intensific& tot mai tare i tot mai multe %&nci p&trund cu un portofoliu de produse noi i cu o atitudine diferit& fa+& de client# =c&derea do%)n9ilor i ni$elarea acestora pe pia+& nu $a mai permite c)tiguri spectaculoase i facile pentru %anc&, aa cum s.a nt)mplat n trecut# 5ancherii $or tre%ui s& munceasc& mai mult pentru a.i men+ine clien+ii i pentru a atrage al+ii noi# m%un&t&+irea standardelor ser$iciilor oferite clien+ilor pentru a.i p&stra $a fi esen+ial& at)ta timp c)t acetia $or fi, n ritm din ce n ce mai ridicat, curta+i de alte %&nci# 7Aist& riscul ca mul+i dintre cei mai profita%ili clien+i s& fie atrai cu uurin+& de competitori, dac& nu sunt n mod acti$ stimula+i i p&stra+i prin promo$area de noi produse i ser$icii# Hiferen+ele de atracti$itate sau calitate sunt foarte mici ntre produsele concurente# He aceea solu+ia o repre9int& reali9area unei oferte i imagini diferen+iate# n acest scop, Raiffeisen 5an1 i di$ersific& portofoliul de produse oferite clien+ilor s&i prin utili9area tehnologiei informa+ionale de ultim& or&, construind astfel un r&spuns acti$ n fa+a concuren+ei i, totodat&, o imagine fa$ora%il& prin prisma accesului la ino$a+ie# ntr.un mediu competiti$, politica de mar1eting a %&ncii tre%uie n permanen+& adaptat&, oferta de produse tre%uie m%un&t&+it&, pentru a prent)mpina efectul de PmigrareQ a clien+ilor spre %&nci ce le satisfac mai %ine cerin+ele /legate, n general, de cele mai performante tehnologii n materie de produse i ser$icii %ancare pe pia+&2# 8u toate acestea, Raiffeisen 5an1 acord& o deose%it& importan+& calit&+ii ser$iciilor oferite, dat& mai ales de percep+ia clien+ilor cu pri$ire la acestea# Atitudinea clien+ilor fa+& de ser$iciul %ancar respecti$ se formea9& n func+ie de discrepan+a care eAist& ntre atept&rile sale i performan+ele reale ale ser$iciului# He aceea, Raiffeisen 5an1 ncearc& s& asigure o Pinfirmare po9it$&Q, altfel spus, satisfac+ia clien+ilor s&i care doresc ca ser$iciile la care apelea9& s& fie prestate corect i prompt, s& fie trata+i cu profesionalism c)nd intr& n contact cu personalul %ancar i ca orice greeal& s& fie corectat& rapid i eficient# @entru ca ser$iciile oferite s& fie de cea mai nalt& calitate, Raiffesen 5an1 se concentrea9& asupra urm&torului ansam%lu de factori' Accesibilitatea < ser$iciul sau produsul oferit tre%uie s& fie accesi%il clien+ilor n orice moment# Accesul include un amplasament adec$at, ore de func+ionare con$ena%ile, etc# n acest scop, m&sura cea mai adec$at& este l&rgirea re+elei de sucursale, filiale, agen+ii i puncte de lucru, fie orientarea spre canale de distri%u+ie alternati$e# Cre!ibilitatea < %anca tre%uie s& ai%& credi%ilitate n rela+ia cu clien+ii ei# Aceast& credi%ilitate este m%un&t&+it& continuu prin comunicare eficient& cu clien+ii prin intermediul pu%licit&+ii# #ra!ul !e cunoa+tere < n urma ac+iunilor de mar1eting intern apar re9ultate foarte importante ce $i9ea9& identificarea ne$oilor i dorin+elor clien+ilor# He cunoaterea corect& i la timp a ne$oilor i dorin+elor clien+ilor depinde capacitatea %&ncii de a se men+ine pe pia+& printr.o ofert& ce $ine mereu n nt)mpinarea ne$oilor clien+ilor# 92

5ncre!erea < organi9a+ia tre%uie s& c)tige ncrederea clien+ilor i s& o men+in&# ntre ncrederea cu care e in$estit& o %anc& i riscul perceput de client eAist& o str)ns& leg&tur&# Sigurana < produsele i ser$iciile oferite pre9int& siguran+&# /de eAemplu, depo9itele persoanelor fi9ice i ,uridice sunt garantate p)n& la o anumit& sum& de Fondul de arantare a Hepo9itelor 5ancare < n pre9ent echi$alentul a 2(#((( 7KR at)t pentru persoane fi9ice c)t i pentru ntreprinderi mici i mi,locii2# Competena < personalul %&ncii tre%uie este capa%il s& gestione9e eficient fondurile clien+ilor, s& ofere prompt i corect informa+iile solicitate de clien+i> Comunicarea < este esen+ial& comunicarea %&ncii cu clien+ii n $ederea pre9ent&rii tuturor a$anta,elor i %eneficiilor ce decurg din folosirea unui produs sau ser$icu> Amabilitatea < personalul %&ncii este mereu ama%il i atent la dorin+ele clien+ilor Disponibilitatea < personalul este operati$ n prestarea ser$iciilor astfel nc)t clientul s& nu petreac& mai mult timp dec)t e necesar n incinta %&ncii# n acest sens, pentru reducerea timpilor de ateptare au fost introduse produse ino$atoare de tipul !F%an1ing, Raiffeisen Hirect, Raiffeisen ?nline care permit accesul permanent la conturile personale# Notodat&, o tehnologie performant& poate m&ri $ite9a de prestare a unui ser$iciu i eficien+a lui, dar poate reduce contactul direct cu clientul# He aceea tehnica nu $a nlocui niciodat& complet personalul, deoarece doar anga,a+ii au capacitatea de n+elegere i de reac+ie la ne$oile clien+ilor# Aspectele fizice < =ucursalele au spa+ii deschise pentru eliminarea %arierelor dintre client i personal, sunt %ine luminate i crea9& o atmosfer& pl&cut& at)t pentru clien+i c)t i pentru personal# Astfel, Raiffeisen 5an1 pune la dispo9i+ia clien+ilor s&i < persoane fi9ice, L!!.uri i corpora+ii o gam& di$ersificat& de produse adaptate diferitelor tipuri de ne$oi ale acestora, misiunea lor declarat& fiind' Raiffeisen an( este un partener !e termen lung pentru toi clienii s$i0 oferin! o gam$ complet$ !e servicii financiare la stan!ar!e ri!icate +i gener2n! un "rofit pe aciune peste me!ie.

Accesi*ilit te &ro)uselor 'i ser(iciilor Accesi%ilitatea ser$iciilor oferite de %anc& . un a$anta, competiti$ important . a crescut n 2((6# He pild&, ser$iciul Raiffeisen Hirect poate fi utili9at de persoane fi9ice i L!!.uri pentru a o%+ine informa+ii despre conturile de+inute la Raiffeisen 5an1 i pentru a efectua tran9ac+ii intra i inter%ancare# 8all center.ul Raiffeisen Hirect i ser$iciul de mo%ile %an1ing mF5an1ing, lansate n 2((- i, respecti$ 2((G, s.au de9$oltat i au nregistrat re9ultate eAcep+ionale#

93

0a aceste re9ultate eAcep+ionale au contri%uit in$esti+ii importante, precum i de9$oltarea infrastructurii# n ianuarie 2((J, call center.ul s.a mutat n 8entrul ?pera+ional < cl&dire nou& i modern&# ?dat& cu aceast& relocare a fost implementat& o solu+ie nou& de rulare %a9at& pe ultima tehnologie L@ care a permis du%larea num&rului de apeluri procesate# Intre&rin)erile mici 'i mi;locii : consult n#$ !n " ceri n ceea ce pri$ete ntreprinderile mici i mi,locii din Rom)nia, acestea au cunoscut n ultimii ani o perioad& de de9$oltare i maturi9are din punct de $edere al adapt&rii lor la cerin+ele pie+ei i la presiunile eAercitate de aderarea la Kniunea 7uropean&# n acest conteAt, Raiffeisen 5an1 i.a de9$oltat i adaptat continuu oferta de produse# 5anca ofer& solu+ii de finan+are cu care clientul s&.i poat& identifica planurile de de9$oltare ale propriei afaceri# 8ondi+iile de creditare au fost m%un&t&+ite constant, prin sc&derea ratelor de do%)nd&, eAtinderea termenelor de acordare /p)n& la 1( aniZ, m%un&t&+irea timpului de acordare a creditelor# Alte schim%&ri, precum introducerea unui sistem centrali9at de anali9& a riscului, implementarea unui sistem de puncta, /scoring2 pentru micro ntreprinderi, credite standardi9ate, au condus la o eficien+& sporit& i la oferirea solu+iilor adec$ate de creditare#

L!!.urile %eneficia9& de o echip& dedicat& de profesioniti, care poate oferi consultan+a necesar& g&sirii celei mai %une solu+ii financiare# Accesarea ser$iciilor i produselor se poate face i prin canalele alternati$e' call center.ul Raiffeisen Hirect, mo%ile %an1ing mF5an1ing, !ulticash# n octom%rie 2((J, 5anca a semnat un acord de mprumut n $aloare de -( de milioane de 7KR, n cadrul @rogramului de spri,in aW L!!.urilor ini+iat de Kniunea 7uropean&, prin anca !e Dezvoltare a #ermaniei /EfW2 n cooperare cu anca !e Dezvoltare a Consiliului Europei4 mprumutul este destinat stimul&rii acti$it&+ii de creditare pe termen mediu i lung a 5&ncii pentru L!!.urile care i desf&oar& acti$itatea n 9onele rurale /localit&+i care au mai pu+in de J(#((( de locuitori2# C s< M n 2ement= ino( #ie 'i &er"orm n#$ Raiffeisen 5an1 este una din ceie mai %une %&nci de cash management din Rom)nia# =uccesul lor se %a9ea9& pe sistemul de tran9ac+ionare n timp real, produse ino$atoare i sistemul de parteneriate strategice, toate acestea contri%uind la asigurarea unui timp minim de transfer i procesare a pl&+ilor i ncas&rilor# ?ferta include toate tipurile de tran9ac+ii de cont curent, cum ar fi pl&+i, opera+iuni cu numerar, electronic %an1ing> de asemenea, sunt oferite i solu+ii personali9ate 94

pentru raport&ri pri$ind situa+ia conturilor, pl&+i i reconciliere, precum i managementul lichidit&+ilor# Soluii mo!erne Raiffeisen 5an1 a profitat de schim%&rile sur$enite n sistemul de pl&+i prin l&rgirea gamei de produse oferite# 8a urmare, 5anca poate primi ordine de plat& prin multiple canale /cum ar fi ghieele 5&ncii, electronic %on1ing, telephone %an1ing prin intermediul 8all 8enter, mo%ile %an1ing2 i este capa%il& s& furni9e9e clien+ilor eAtrase de cont detaliate at)t pe suport h)rtie, c)t i n format electronic# 3e5(olt re Acti(it$#ii Cor&or tiste nfiin+area Hirec+iei He9$oltarea Acti$it&+ii 8orporatiste ca o entitate distinct& n cadrul Hi$i9iei 8orporate 5an1ing repre9int& un pas important pentru asigurarea celei mai nalte calit&+i i a eficien+ei ser$iciilor oferite# Hirec+ia He9$oltarea Acti$it&+ii 8orporatiste promo$ea9& un nou mod de a%ordare a rela+iilor de afaceri cu clien+ii corpora+ii, prin asigurarea cola%or&rii profita%ile pe termen lung cu partenerii lor# 8a o do$ad& a anga,amentului 5&ncii de a de$eni un partener strategic pe termen lung pentru to+i clien+ii s&i, aceast& direc+ie este implicat& acti$ n de9$oltarea acti$it&+ii 5&ncii prin optimi9area solu+iilor de finan+are oferite clien+ilor#

!isiunea Hirec+iei He9$oltarea Acti$it&+ii 8orporatiste este c&utarea continu& a ino$a+iilor pentru furni9area unor solu+ii de finan+are de cea mai %un& calitate ntr.un mediu din ce n ce mai sofisticat, e$iden+iat at)t de cerin+ele clien+ilor, c)t i de produsele cerute# n scopul creterii performan+ei, echipa Raiffeisen com%in& cunoaterea, competen+a i eAperien+a din di$erse 9one ale 5&ncii# @reocuparea permanent& a echipei este aceea de a oferi clien+ilor s&i $aloare ad&ugat& i de a contri%ui la creterea 5&ncii, de$enind unul din pilonii de9$olt&rii sale $iitoare, precum i la promo$area eAcelen+ei prin ino$a+ie continu&#

95

C 5 & rticul r G c m& nie )e m r1etin2 &entru &romo( re cre)itului -leAicre)it Plus P%le*icre!it "lus .i !esc3i!e noi orizonturi6

Mes ;ul noului &ro)us < mesa,ul campaniei de mar1eting P-leAicre)it Plus +i deschide noi ori9onturiQ O*iecti(ul c m& niei 8reterea $)n9&rilor produsului FleAicredit @lus> 8reterea notoriet&+ii produsului FleAicredit @lus> gradul de cunoatere al acestui produs n pia+& este foarte sc&9ut> Perio ) c m& niei 16 fe%ruarie < 16 aprilie 2((6 Pre5en# mes ;ului &u*licit r Lnser+ii $i9uale n principalele 9iare cu acoperire na+ional&' 7$enimentul 3ilei, Rurnalul *a+ional, Rom)nia 0i%er&, 0i%ertatea, Academia 8a+a$encu> Lnser+ii n re$istele lunare' Knica, A$anta,e, 8asa 0uA> A( nt ;ele &ro)usului (ersus com&eti#ie Ialoare credit'' oric)t, func+ie de $enituri i garan+ii < 58R . 7R=N7 nu are o limit& maAim&, ns& nu a comunicat acest lucru> 5eneficiu' posi%ilitatea de a o%+ine o sum& mare de %ani F&r& carte de munc& < celelalte %&nci solicit& carte de munc&> 5eneficiu' documenta+ie redus&

Nermen de acordare de p)n& la 2( ani < sunt %&nci care acord& credite n $alut& pe termene de p)n& la 1J ani i credite n lei pe termene de p)n& la 2( ani> 5eneficiu' rate lunare mici 7$aluare gratuit& a imo%iluluiOimo%ilelor aduse n garan+ie 5eneficiu' cost redus

F&r& asigurare de $ia+& < alte %&nci solicit& asigurare de $ia+& /5RH, DI5 < doar pentru clien+ii care ndeplinesc anumite condi+ii, asigurarea este gratuit&2 8omision inclus, finan+at de c&tre %anc& Acceptarea mai multor tipuri de $enituri n calculul %ugetului' di$idende, $enituri din comisioane

7.%. M r1etin2 institu#ion l


@olitica de mar1eting promo$at& de Raiffeisen 5an1 la ni$el institu+ional reflect& principalele aspecte pe care le $i9ea9& comunicarea at)t n interiorul %&ncii, c)t i n rela+iile cu eAteriorul /clien+i, ac+ionari, furni9ori2, n scopul definirii identita+ii acesteia# Raiffesen 5an1 tie c& rela+ia dintre %anc& i client e foarte important&# =copul principal i, de altfel, cheia fideli9&rii clien+ilor l constituie p&strarea unui grad mare de mul+umire din partea clien+ilor# =.a demonstrat faptul c& o dat& ce un client a ales o %anc&, e pu+in pro%a%il c& o $a schim%a dac& e satisf&cut de ser$iciile ce i se ofer&# @e de alt& parte, un client satisf&cut i mul+umit $a recomanda ser$iciul i altor persoane# !en+inerea unor clien+i este mult mai pu+in costisitoare dec)t atragerea unor clien+i noi# @entru a.i p&stra clien+ii, %anca $ine mereu n nt)mpinarea ne$oilor lor i, contient& de importan+a calit&+ii ser$iciilor oferite, aspir& s& dep&easc& un ni$el minim de satisfac+ie i s& asigure clien+ilor mai mult dec)t acetia solicita# 8alitatea ser$iciilor %ancare, aa cum este perceput& de clien+i, depinde, mai ales, de

cunotin+ele persoanei care prestea9& ser$iciul, de aptitudinile ei, moti$a+ia, %un&$oin+a i de personalitatea ei# 0a ni$el institu+ional, Raiffeisen 5an1 asigur& controlul calit&+ii ofertei prin di$erse c&i' selectarea unui personal %un i asigurarea efecti$& a antren&rii i instruirii acestuia> se in$estesc sume mari pentru preg&tirea unui personal care s& ofere ser$icii de calitate superioar&> personalul %ancar tre%uie s& fie foarte acti$, s& r&spund& prompt i n cunotin+& de cau9& la orice ntre%are pus& de client i s& fie n num&r suficient de mare, n anumite inter$ale de timp, pentru a face fa+& $olumului de ser$icii solicitat> monitori9area /in$entarierea2 satisfac+iei clien+ilor prin supra$egherea comportamentului acestora i sta%ilirea unor proceduri pri$ind sugestiile sau e$entualele reclama+ii> asigurarea unor metode de distri%u+ie care s& pre9inte un ni$el consistent i accepta%il al ser$iciului# am%ian+a %&ncii tre%uie s& denote rapiditatea ser$irii> ghieele tre%uie amplasate n aa fel nc)t circula+ia persoanelor s& fie nlesnit& i s& nu se cree9e co9i prea lungi#

n acest sens, %anca se asigur& c& personalul de $)n9are ini+ia9& i de9$olt& rela+ii %une cu clien+ii# ? metod& foarte %un& este oferirea de programe de preg&tire naintea lans&rii unui produs, punerea la dispo9i+ia personalului de $)n9are a tuturor suporturilor de comunicare intern& i asigurarea c& fiecare a n+eles eAact cum se transform& caracteristicile produsului respecti$ n a$anta,e pentru client# @ersonalul este moti$at pentru a putea presta n condi+ii foarte %une, deoarece succesul unei %&nci depinde de personalul anga,at' at)t a celor din Pfront officeQ, c)t i celor care lucrea9& Pn %uc&t&ria intern&Q i care asigur& %una func+ionare a ntregului sistem# Raiffeisen 5an1 respect& urm&torii pai esen+iali n gestiunea resurselor umane' o &olitic$ tent )e"init$ !n recrut re / selec#i 'i n2 ; re &erson lului 7Atrem de important& este aici recrutarea de personal %ine preg&tit, capa%il s& duc& la ndeplinire o%iecti$ele companiei# &lic re &rinci&iului "orm$rii continue &erson lului Formarea continu& a personalului este un alt aspect asupra c&ruia Raiffeisen 5an1 insist&# n condi+iile n care oferta de produse i ser$icii %ancare se modific& foarte frec$ent datorit& concuren+ei de pe pia+a %ancar&, compania este datoare s&.i instruiasc& din punct de $edere profesional proprii anga,a+i, pentru ca acetia s& fie capa%ili oric)nd s& r&spund& la orice ntre%are din partea clien+ilor#

un sistem concret 'i consec(ent )e moti( re &erson lului @erforman+ele personalului sunt e$aluate i monitori9ate mereu# Anga,a+ii tre%uie s& cunoasc& care sunt metodele aplicate pentru a contienti9a cum este apreciat& acti$itatea lor i pentru a fi determina+i s& se implice n mod acti$ i s& m%un&t&+easc& aspectele muncii lor care nu sunt la ni$elul dorit de anga,ator# "orm re unor ec<i&e )e lucru n %anc&, eAist& multe domenii n care se pot crea echipe de lucru pentru finali9area unor proiecte# Aceste echipe au un rol foarte important n crearea unor rela+ii interpersonale pe de.o parte i n moti$area personal& a fiec&rui anga,at# He asemenea, munca n echip& stimulea9& mult creati$itatea, cunoscute fiind edin+ele de tip P%rainstormingQ # si2ur re unui clim t " (or *il comunic$rii !n interiorul 'i !n " r *$ncii im&lement re 'i )e5(olt re unei culturi or2 ni5 #ion le soli)e !anagerii %&ncii creea9& un asemenea climat n interior nc)t anga,a+ii care ser$esc consumatorii s& ai%& un comportament i o atitudine po9iti$&# 0ipsa unei culturi ntr.o companie n care sistemul de $alori i normele sunt insuficiente sau ineAistente creea9& anga,a+ilor un

sentiment de nesiguran+& n pri$in+a modului de a se comporta cu consumatorii, de a face fa+& situa+iilor dificile# n acelai timp, departamentul de mar1eting Raiffeisen 5an1 de9$olt& un program propriu de reclam& i pu%licitate, care s& ofere informa+ii sistemati9ate asupra capacit&+ii lor de lucru, pri$ind produsele i ser$iciile oferite, cu referire la cele mai interesante modalit&+i de leg&tur& cu clien+ii i la a$anta,ele acestora n urma cola%or&rii lor cu %anca# ?%iecti$ele generale sunt ' informarea clien+ilor> determinarea acestora s& achi9i+ione9e ser$icii> reamintirea ofertei> repo9i+ionarea ser$iciului fa+& de concuren+i> promo$area imaginii de marc&# =inteti9)nd, a%ord&rile institu+ionale referitoare la mar1etingul %ancar, $i9ea9&' pu%licitate i promo$area $)n9&rilor

9)m%et i atmosfer& cordial&

MARFETIN8 INSTITUIONAL

po9i+ionare n pia+&

segmentare i nnoire

a%ordare strategic&

-i2. 1. A*or)$ri institu#ion le le m r1etin2ului * nc r @ermanenta preocupare din partea celor ce se ocup& de mar1eting n %anc& r&m)ne aceea de a oferi o gam& c)t mai larg& de produse i ser$icii clien+ilor lor, fiind ,ustificat& de faptul c& ns&i eAisten+a i succesul %&ncii depind de modul n care ea este perceput& de clien+i ca fiind o institu+ie care le satisface ne$oile financiare# Hin acest moti$, un o%iecti$ al politicii de mar1eting l constituie reali9area unor cercet&ri de mar1eting i studii de pia+&, care s& ofere date concrete cu pri$ire la e$olu+ia comportamentului clientelei, a ne$oilor i preferin+elor acestora i s& fundamente9e, astfel, deci9iile la ni$elul institu+iei %ancare#

CAPITOLUL 7. CRE3ITAREA BANCAR


8reditarea %acar& este un schim% al unei $alori monetare $iitoare, altfel spus, o opera+iune de punere la dispo9i+ie a unor resurse imediate n schim%ul unei promisiuni de ram%ursare ulterioar& i de plat& a unor do%)n9i remuneratorii c&tre mprumut&tor# @rodusele de creditare %ancar& Raiffeisen 5an1 pot fi structurate dup& mai multe criterii' perioada de ram%ursare /credite pe termen scurt, mediu sau lung2> natura de%itorului /persoane fi9ice, ,uridice, alte %&nci, statul2> destina+ia /producti$e . pentru acti$itate curent& sau in$esti+ii, pentru consum2> calitatea creditului /performante, neperformante2# Alte criterii pri$ind detalierea creditelor pot fi' moneda de acordare, num&rul creditorilor /sindicali9&ri, finan+&ri structurate2, sistemul de garantare /credit personal sau real2, modalitatea de acordare /scontare, leasing, factoring2, transfera%ilitate #a# =ursele de informa+ii utili9ate n procesul de fundamentare a programelor de creditare pro$in din' programele prioritare $i9)nd de9$oltarea macroeconomic&> progno9ele institu+iilor speciali9ate i ale sistemului %ancar> tendin+ele n materia solicit&rilor de credit, %a9ate pe istoricul, structura i factorii pre$i9i%ili de influen+&> politica autorit&+ii de reglementare i supra$eghere n materie> strategia de de9$oltare i priorit&+ile institu+iei de credit# Coor)on te )e * 5$ &ri(in) o&er #iunile )e cre)it re * nc r$ I)enti"ic re su*iec#ilor 'i )et liere rel #iilor )e cre)it pornete de la aspectele formale, de natur& ,uridic&, legate de eAisten+a legal& a solicitan+ilor i de e$aluarea aptitudinii de creditare a acestora# Pru)en# * nc r$ $i9ea9&, n primul r)nd, capacitatea de plat& a solicitan+ilor de credit, n str)ns& leg&tur& cu dimensiunea i calitatea afacerilor pe care acetia le desf&oar&# A( nt ;ul &$r#ilor n rela+ia de credit presupune dimensionarea parametrilor contractuali de o manier& care s& permit& derularea n condi+ii normale a raporturilor %anc&.client# An2 ; mentul )e restituire cre)itului $i9ea9& un ntreg set de proceduri referitoare la acoperirea riscului i de e$aluare, ante i post.factum, a sistemului de garan+ii de care dispune de%itorul# @osi%ilitatea de restituire a creditelor tre%uie anali9at& i din perspecti$a trendului de e$olu+ie a economiei, n ansam%lul s&u# 8 r n#iile pot fi reale /dreptul la re+inere de c&tre creditor a %unurilor ce au f&cut o%iectul creditului, p)n& la ram%ursarea integral& > ga,ul, cu sau f&r& deposedare > ipoteca asupra %unului imo%iliar al de%itorului > pri$ilegiul < general /mo%iliar2 sau special /imo%iliar2 . conferit prin lege unor creditori, de a a$ea prioritate la plat&, dac& de+in o garan+ie asupra patrimoniului de%itorului2 sau personale /simple sau solidare2, const)nd n anga,amente de plat&, n situa+ia de incapacitate a de%itorului, luate de c&tre ter+i#

Termenul )e r m*urs re este nu doar un principiu de %a9& al credit&rii, ci i un criteriu de clasificare a creditelor i, n egal& m&sur&, un reper de anali9& al ser$iciului datoriei# !ai mult, %&ncile utili9ea9& acest indicator n $ederea asigur&rii coresponden+ei dintre durata creditului i termenele depunerilor pe seama c&rora se constituie resursele aferente# 3o*+n) , numit& i Ppre+ul credituluiQ, este modalitatea de remunerare a fondurilor plasate de %&nci su% form& de credit i repre9int& o pre$edere o%ligatorie n orice contract de mprumut# *egocierea do%)n9ii pri$ete ni$elul acesteia, periodicitatea /de o%icei lunar&2 i data pl&+ii, dar i modalitatea de sta%ilire /fiA&, $aria%il&2 3eci5i )e cre)it re Cre)itele cor) te &erso nelor "i5ice au o procedur& relati$ simpl& de anali9&, %a9at& pe estimarea siguran+ei $eniturilor curente, de natur& preponderent salarial& i pe ncadrarea o%liga+iilor de plat& aferente mprumutului solicitat ntr.un cuantum de $enituri pre$&9ut de normele %ancare sau de reglement&rile interne# @entru &erso nele ;uri)ice, analiza economico1financiar$ a acti$it&+ii solicitantului de credit constituie o prim& etap& de identificare a capacit&+ii de ram%ursare, pri$it& din punct de $edere istoric# =e $or a$ea n $edere, n acest sens, trei paliere de e$aluare i anume' anali9a %ilan+ului conta%il> anali9a profita%ilit&+ii, pe %a9a contului de profit i pierdere> anali9a %onit&+ii clientului# Analiza bilanului contabil presupune eAisten+a unei serii de raport&ri financiare ntinse pe minim trei ani, de preferin+& auditate i a %alan+elor de $erificare din ultima sau ultimele luni, n $ederea o%+inerii unor situa+ii comparati$e i a sesi9&rii tendin+elor de e$olu+ie a indicatorilor rele$an+i# Fac o%iectul anali9ei urm&toarele categorii de indicatori' imo%ili9&rile corporale i necorporale, n raport cu sursele lor de acoperire> decont&rile, $&rs&mintele, datoriile i o%liga+iile fa+& de ter+i> costurile i structura acestora pe categorii# Analiza profitabilit$ii se reali9ea9& pe %a9a contului de profit i pierdere, care permite detalierea $eniturilor, cheltuielilor, n general a re9ultatelor aferente celor trei fluAuri economice de %a9&' fluAurile de eAploatare> fluAurile financiare> fluAurile eAtraordinare# 0a ni$el glo%al, profita%ilitatea se determin& prin agregarea indicatorilor aferen+i celor trei categorii de acti$it&+i# Analiza bonit$ii solicitan+ilor de credite se %a9ea9& tot pe informa+ii din situa+iile financiare, la care se adaug& date pri$ind in$esti+iile n curs de reali9are# =tructurarea anali9ei pri$ind %onitatea se face pe trei categorii de indicatori' indicatori pri$ind dimensiunea i structura afacerilor derulate> indicatori pri$ind performan+ele economico.financiare>

indicatori pri$ind in$esti+iile solicitantului# Lndicatorii pri$ind performan+ele economico.financiare, care stau la %a9a anali9ei i e$alu&rii %onit&+ii clien+ilor se pre9int& astfel' Sol( *ilit te are n $edere capacitatea firmei de a transforma n disponi%ilit&+i %&neti n termen de :( 9ile stocurile de materii prime i produc+ie neterminat&, pentru a face fa+& pl&+ilor de$enite scadente n aceeai perioad& /salarii, apro$i9ion&ri, o%liga+ii financiare, ram%urs&ri de credite, etc#2 Lic<i)it te repre9int& capacitatea unui client de a face fa+& datoriilor sale, pe termen scurt, prin transformarea rapid& a acti$elor sale circulante n disponi%ilit&+i# 8r )ul )e !n) tor re eAprim& raportul ntre datorii i capitaluri proprii, respecti$ limita p)n& la care agentul economic este finan+at din alte surse dec)t fondurile sale proprii# Rent *ilit te eAprim& eficien+a acti$it&+ii unui agent economic, n sensul capacit&+ii acestuia de a o%+ine profit din acti$itatea desfaurat&# An li5 &l nului )e " ceri 'i c s<:"lo4:ului &re(i5ion t nu se re9um& la eAtrapolarea trendurilor determinate n urma anali9ei istoricului firmei, ci ia n considerare i posi%ilit&+ile de de9$oltare a afacerii pe seama creditului solicitat# ? prim& informa+ie rele$ant& n acest sens pri$ete necesarul de finan+are, n ori9ontul de timp ce $a constitui perioada de ram%ursare a creditului' Finan+are total& _ acti$eO$)n9&ri A modificarea $)n9&rlior /pre$i9ionat&2 . pasi$eO$)n9&ri A A modificarea $)n9&rlior /pre$i9ionat&2 . /mar,& de profit . $)n9&ri pre$i9ionate2 A /1 . indicele di$idendului pl&tit2 @lanul de afaceri tre%uie s& con+in& o serie de elemente o%ligatorii, cum sunt' o%iecti$ele strategice ale afacerii> anali9a =W?N a istoricului i planurilor de de9$oltare> detalierea coordonatelor specifice' ni& de pia+&, tehnologie, tehnici de mar1eting> modalitatea de acoperire a necesarului de finan+are>

sistemul de monitori9are i de corec+ie a a%aterilor# 7l tre%uie s& fie nso+it de un buget previzionat !e venituri +i c3eltuieli, pentru fiecare an din ori9ontul de timp considerat# %lu*ul !e numerar /cash.floB2 este documentul sintetic de e$iden+iere a e$olu+iei ncas&rilor i pl&+ilor, care au ca re9ultat $aria+ia soldului de lichidit&+i de la o perioad& la alta# Anali9a fluAului de numerar se reali9ea9& pe urmatoarele coordonate principale' identificarea principalelor surse generatoare de lichidit&+i> identificarea factorilor de influen+& a capacit&+ii acti$it&+ii clientului de a genera lichidit&+i> e$aluarea capacit&+ii de ram%ursare a creditului, de plat& a do%)9ilor i comisioanelor aferente>

ela%orarea unor $ariante de pre$i9iune a fluAului de numerar, pornind de la ipote9e de lucru diferite /pesimiste . optimiste . medii2# An li5 s&ectelor ne"in nci re pri$ind solicitan+ii de credite, deseori ignorat& n fundamentarea deci9iei de creditare, repre9int& o etap& complementar& anali9elor cantitati$e, prin care se ntregete $i9iunea %&ncii asupra riscurilor la care se eApune n rela+ia cu clien+ii s&i#

Componenta intern$ a factorilor de natur& calitati$& pri$ete calitatea managementului firmei, specificul acti$it&+ilor i modalitatea de a%ordare strategic& a afacerilor derulate# Componenta e*tern$ a factorilor calitati$i are n $edere, n primul r)nd, segmentul de pia+& $i9at i ni$elul de concuren+&, dar i racordarea la circuitul economic eAtern# *u pot fi omise aspectele referitoare la politica general& a statului n domeniul specific de acti$itate sau n pri$in+a fiscalit&+ii, ni$elul de reglementare al acti$it&+ilor desf&urate, influen+ele deri$)nd din po9i+ia geografic& i alte repere de acest gen# 3eci5i )e cre)it re este o op+iune unilateral& a %&ncii, %a9at& pe evaluarea multicriterial a clientului-solicitant n funcie de o serie de parametri stabilii de legislaia n vigoare, de reglementrile bncii centrale i, n ultim instan, de normele interne n materie. Credit-scoring-ul, utilizat mai ales n creditarea persoanelor fizice, reprezint un instrument de evaluare automat, utilizat att n aprecierea a cererilor de creditare, ct i a riscului ce poate aprea n derularea creditelor n curs. Evaluarea i notarea creditului reprezint un raport detaliat asupra utilizrii fiecrui credit personal. Creditscoring-ul se bazeaz pe date i statistici reale i este, de obicei, mult mai de ncredere dect alte metode subiective de judecat. Re&erele &rocesului )e cre)it re n acti$itatea de acordare a creditului se iau n considerare urm&toarele repere' 1. Ne2ociere cre)itului n aceast& etap& are loc o discu+ie cu caracter informati$, n care se $a urm&ri o%+inerea de informa+ii cu pri$ire la caracteristici ale clientului' 2ener le /ni$elul local, regional, na+ional sau interna+ional al firmei > dac& este sau nu n sistemul de cotare la %urs&2> "in nci re /auditare, cifra de afaceri, renta%ilitate, sol$a%ilitate2> m n 2ementul /eAperien+a i sta%ilitatea conducerii, o%iecti$ele strategice2>

r mur )e cti(it te /perspecti$e, protec+ie2# Hac& n urma discu+iei se constat& c& solicitantul are un plan de afaceri %un, c& pre9int& suficiente garan+ii asiguratorii, acesta se $a putea pre9enta cu documenta+ia necesar& pentru ntocmirea dosarului de credit# %. Intocmire )ocument #iei )e cre)it Hocumenta+ia necesar& contract&rii unui credit de c&tre un agent economic cuprinde' Hocumente care atest& legalitatea nfiin+&rii firmei> 8ererea de credite semnat& de persoanele autori9ate din ntreprindere> 8ontul de profit i pierderi> Kltimul %ilan+ conta%il> 5alan+a de $erificare pe ultima lun& =itua+ia stocurilor i cheltuielilor pentru care se solicit& creditarea /cantit&+i, $alori, cau9e, termene de $alorificare2> =itua+ia contractelor de li$rare>

5ugetul de $enituri i cheltuieli pe anul n curs iOsau @lanul de afaceri> rafic de ram%ursare a creditului i de plat& a do%)n9ilor> 0ista %unurilor materiale i a $alorilor ce constituie garan+ii asiguratorii pentru creditul solicitat> Alte documente necesare anali9ei#

,. An li5 'i e( lu re &er"orm n#elor 2entului economic @entru acceptarea cererii de credite, rolul hot&r)tor l au performan+ele economice i financiare reali9ate de ntreprinderea solicitatoare n perioada imediat precedent& /uneori se cer indicatori i pentru o perioad& mai mare . de circa trei ani2 i cele estimate pentru perioada de anga,are a creditului# 0uarea n calcul a cererii de credit presupune o anali9& concret& a tututor indicatorilor pri$ind %onitatea agentului economic# n acest scop, %anca prelucrea9& datele din 5ilan+ul naintat de client# Ratingul !e cre!it repre9int& un calificati$ eAprimat numeric, aferent calit&+ii portofoliului de mprumuta+i al fiec&rei unit&+i %ancare teritoriale# A fost introdus pentru e$itarea grup&rii creditelor cu risc ma,or, determinarea trend.ului calit&+ii portofoliului i pentru asigurarea managementului riscului de credite# .. An li5 " cerii "in n# te Krm&rete anali9a afacerii dup& acordarea creditului# =e au n $edere aspecte ca' posi%ilitatea men+inerii pie+ei de desfacere, men+inerea sol$a%ilit&+ii agentului economic# 6. An li5 2 r n#iilor &ro&use 'i constituire le2 l$ cestor 0a acordarea creditelor, ofi+erii de credite solicit& clien+ilor, n mod o%ligatoriu, constituirea de garan+ii asiguratorii# @entru aplicarea permanent& a pruden+ei %ancare, %anca accept& constituirea uneia sau mai multor garan+ii' garan+ia %ancar& dat& de alt& %anc& dec)t cea care d& creditul negociat> depo9itul %ancar al firmei /cash.ul colateral2> garan+ii reale mo%iliare cu sau f&r& deposedare> contract de asigurare pentru rate i do%)n9i> ipoteca> cesiunea de crean+e> fide,usiunea /cau+iunea2>

garan+ia de firm& > aran+ia este supus& unei anali9e pri$ind $aloarea sa real& i autenticitatea dreptului solicitantului de credit asupra %unului folosit drept ga,# Astfel, garania bancar$ dat& de o alt& %anc& n fa$oarea %&ncii creditoare se $erific& n pri$in+a $ala%ilit&+ii documentului %ancar, n pri$in+a $alorii, a $ala%ilit&+ii n timp i a %onit&+ii %&ncii emitente# Ipoteca are n $edere %unurile imo%iliare ale firmei, iar cesiunea crean+ele solicitantului de credite asupra altor agen+i economici#

@entru a fi acceptate de %anc&, garan+iile tre%uie s& ndeplineasc& cumulati$ mai multe con!iii' s& poat& fi transformate rapid n lichidit&+i> %unurile s& fie n circuit ci$il> %unurile ga,ate s& fie n stare %un&>

s& eAiste pia+& pentru $alorificarea %unurilor ce constituie garan+ie# @entru ma,oritatea garan+iilor, %anca ncheie cu solicitantul de credite contracte de ga,, de depo9it %ancar, de cesiune sau de garan+ie imo%iliar&, specific)ndu.se %a9a legal& i o%liga+iile firmelor creditate de a p&stra n %une condi+ii %unurile ga,ate i de a le folosi, n ca9 de producerea riscului, la ram%ursarea creditului primit# 8ontractele respecti$e nso+esc n final contractul de credit ce se ncheie cu agentul economic dup& adoptarea deci9iei de creditare# n scopul diminu&rii riscului de neram%ursare a creditului, %&ncile comerciale solicit& %eneficiarului de credite i de scrisori !e garanie bancar$ sau s& asigure la societ&+i de asigurare.reasigurare %unurile aduse drept garan+ie# 7. Intocmire re"er tului cu re5ul tele n li5ei e"ectu te Referatul de credite este format din trei p&r+i' @artea L < elemente pri$ind creditul> @artea a LL.a < detalii semnificati$e pri$ind situa+ia economico.financiar&, riscul %&ncii fat& de acestea>

@artea a LLL.a < riscul si distri%u+ia lui n ca9ul de%itorului unic# Hup& $erificarea lui de c&tre eful compartimentelor de credite, referatul se pre9int& spre eAaminare comitetului director al unit&+ii %ancare# n urma $erific&rii, re9ultatul poate fi o PFi& de anali9& pentru apro%area credituluiQ sau un PReferat cu pre9entarea moti$elor de respingereQ## J. A&ro* re cre)itului n aceast& etap& se ncheie contractul de credit, care $a fi ntocmit n G eAemplare i semnat pe fiecare foaie, de c&tre am%ele p&r+i /de%itorul i creditorul2# Princi&iile )e cre)it re 8reditarea nu este o tiin+& eAact&> nu este posi%il ca prin utili9area unei formule sau aplicarea unei teorii sb se garante9e cb suma acordat& unui client $a fi ram%ursat& cu do%)nda aferent&# 7Aist&, totui, principii generale de creditare care, dacb sunt aplicate consec$ent, permit reducerea gradului de incertitudine i prin urmare, a riscului implicat n creditare# 5eneficia9& de credite persoanele fi9ice i ,uridice care au deschise conturi la unit&+ile %&ncii> =ucursalele, filialele i agen+iile acord& credite clien+ilor care au sediul social sau domiciliul, dup& ca9, pe ra9a teritorial& a ,ude+ului n care unitatea %&ncii i desf&oar& acti$itatea> 5anca $erific& mprumuta+ii de la acordarea creditului i p)n& la ram%ursarea integral& a acestuia, prin urm&rirea situa+iei patrimoniale, re9ultatelor economico.financiare ale

clien+ilor i a altor elemente care s& permit& e$aluarea poten+ialului economic i financiar curent i n perspecti$&> 8reditele solicitate, indiferent de $aloare i durat&, se acord& cu destina+ii precise pe %a9& de contracte din care s& re9ulte clar to+i termenii i toate condi+iile, i dac& solicitan+ii pre9int& credi%ilitate pentru ram%ursarea creditului i a do%)n9ilor la termenele sta%ilite> 8ererile de credite, indiferent de competen+a de apro%are, se anali9ea9& i se nsuesc de c&tre unit&+ile %&ncii, pe %a9a documentelor pre9entate de solicitan+i> creditele se apro%& potri$it competen+elor sta%ilite de 8onsiliul de Administra+ie> Iolumul creditelor, destina+ia, duratele de creditare, garan+iile necesare, do%)n9ile, condi+iile de ram%ursare a creditelor, precum i alte clau9e se sta%ilesc prin contractele de credit ncheiate n %a9a negocierii ntre %anc& i clien+ii s&i> Iolumul total al anga,amentelor %&ncii /credite i scrisori de garan+ie2 fa+& de un singur client nu poate dep&i 2(6 din fondurile proprii ale %&ncii> Hup& apro%are, creditele se pun la dispo9i+ia clien+ilor n condi+iile negociate prin contractele de credit ncheiate, nregistr)nd concomitent anga,amentul n e$iden+a eAtra%ilan+ier& a %&ncii, la data, pe durata i $aloarea pre$&9ute n contract> @e m&sura utili9&rii creditului, se diminuea9& anga,amentul din e$iden+a eAtra%ilan+ier& i se urm&rete derularea acestuia, p)n& la ram%ursare> @entru a putea urm&ri destina+ia creditului acordat, acesta nu se eli%erea9& n numerar dec)t n ca9uri foarte %ine ,ustificate cu apro%area conducerii unit&+ii %&ncii> 5anca $erific& la to+i clien+ii utili9area creditelor porti$it destina+iei, eAisten+a garan+iilor i respectarea celorlalte clau9e din contractele de credit> Hup& apro%area unui credit, %anca nu poate anula sau reduce cuantumul acestuia dec)t n ca9uri ,ustificate, determinate de constatarea furni9&rii de catre client a unor date nereale i numai dup& eApirarea unui termen de minimum cinci 9ile calendaristice, care $a fi comunicat n scris acestuia# 5anca poate ntrerupe imediat, f&r& prea$i9, utili9area de c&tre client a unui credit apro%at, n ca9ul n care acesta a nc&lcat condi+iile contractului de credit sau n ca9ul n care acesta a nc&lcat condi+iile contractului de credit sau n ca9ul n care situa+ia economic& i financiar& a acestuia nu mai asigur& condi+ii de garan+ie i ram%ursare> 5anca nu acord& credite pentru ram%ursarea altor credite scadente#

Re&ere le2isl ti(e Acti$itatea de creditare este reglementat& prin lege# @rincipalele repere legislati$e ale credit&rii %ancare sunt' 0egea pri$ind acti$itatea %ancar& nr#--O1::1> 0egea pri$ind reorgani9area unit&+ilor economice de stat ca regii autonome i societ&+i comerciale nr#1JO1::(> 0egea pri$ind regimul in$esti+iilor str&ine nr#-JO1::1>

0egea pri$ind autori9area eAecut&rii construc+iilor i unele m&suri pentru reali9area locuin+elor nr#J(O1::1> Hecret.0ege pri$ind organi9area si desf&urarea unor acti$it&+i economice pe %a9a li%erei ini+iati$e nr#JGO1::(> *orma 5*R nr# JO1::2 pri$ind mprumuturile mari acordate clien+ilor de c&tresociet&+ile %ancare> 0egea 28:O2((G referitoare la afiarea do%)n9ii anuale efecti$e /HA72# 0egea permite un ni$el de informare minim necesar, pentru a alege creditul potri$it necesit&+ilor i eAigen+elor proprii#

0121 Cre$itarea persoanelor fizice


Raiffeisen poate acorda credite pe termen scurt, mediu i lung clien+ilor s&i care ndeplinesc condi+iile pre$&9ute n normele interne ale %&ncii i n conformitate cu Regulamentul emis de 5*R# "entru persoanele fizice0 Raiffeisen acord& credite pentru ne$oi personale, de consum, de tre9orerie, imo%iliare i ipotecar# n portofoliul de produse de creditare Raiffeisen 5an1 pentru persoane fi9ice sunt incluse' creditul imo%iliar 8asa ta, creditul ipotecar < @roiecte A*0, creditul pentru ne$oi personale nenominali9ate FleAicredit i FleAicredit @lus, creditul auto !aina Na i creditul pentru %unuri de consum# =intetic, aceste tipuri de credite pot fi ncadrate n dou& mari categorii' cre!it imobiliar pentru achi9i+ia, construc+ia sau moderni9area de imo%ile, cu ipotec& asupra o%iectului<destina+ie a creditului i cre!it !e consum# a1 Cre$ite pentru ne.oi personale 1. -leAicre)it . credit pentru ne$oi personale nenominali9ate> %anii se acord& n numerar, f&r& s& fie ne$oie s& se fac& do$ada cump&r&rii unui anumit %un# E lut ' 07L sau 7KR E lo re' ntre -(( i 1(#((( de 7KR /sau echi$alentul n lei2 Perio ) ' ntre 6 luni i 1( ani A( nt ;e= =e acord& n maAim 2G de ore> *u este necesar& ,ustificarea modului de utili9are a sumei primite> *u este solicitat a$ans sau girant> @lata automat& a ratelor lunare din contul curent, f&r& s& mai fie necesar& deplasarea la %anc&> @osi%ilitatea de ram%ursare anticipat& a creditului, parti+al& sau integral&> @osi%ilitatea de a %eneficia, la cerere, de asigurare de $ia+& n condi+ii a$anta,oase#

%# -leAicre)it Plus . credit pentru ne$oi personale nenominali9ate> %anii se acord& n numerar, f&r& s& fie ne$oie s& se fac& do$ada cump&r&rii unui anumit %un# E lut ' 07L, 7KR, K=H sau 8DF

E lo re' ntre J ((( i ;J ((( de 7KR /sau echi$alentul n 07L, K=H sau 8DF2 Perio ) ' ntre 6 luni i 2( ani 8 r n#ii= ipoteca de rang L constituit& n fa$oarea %&ncii asupra unuia sau mai multor imo%ile aflate n proprietatea solicitan+ilor de credite sau a unor terti# A( nt ;e= *u este necesar& ,ustificarea modului de utili9are a sumei primite> F&r& a$ans, f&r& girant> F&r& carte de munc&> 8omision inclus, finan+at de c&tre %anc&> *u este necesar& asigurarea de $ia+&> @lata automat& a ratelor lunare din contul curent, f&r& s& mai fie necesar& deplasarea la %anc&> @osi%ilitatea de ram%ursare anticipat& a creditului, par+ial& sau integral&> 7$aluarea gratuit& a imo%iluluiO imo%ilelor aduse n garan+ie#

(1 Cre$ite pentru (unuri $e consu' *1. Diper Leftin : clien#ii u &osi*ilit te )e contr ct cre)itul !n m 2 5in. E lut ' lei E lo re' ntre 2J( i J#((( de 7KR /echi$alentul n lei2 Perio ) ' ntre 18 luni i J ani 3o* n) fiA& A( nt ;e= F&r& carte de munc&> *u necesit& a$ans sau giran+i> Rat& lunar& sca9ut&> @osi%ilitatea de ram%ursare anticipat& a creditului#

*%. Cre)itul Pe Loc E lut ' lei, 7KR sau K=H E lo re' ntre 1J( i -#((( de 7KR /sau echi$alentul n lei2 Perio ) = ntre 6 luni i J ani 3o* n) ' pentru creditele n lei, clien+ii au posi%ilitatea de a opta ntre do%and& fiA& i do%and& $aria%il&> pentru creditele n $alut&, do%)nda este $aria%il&# A( nt ;e= 8reditul n lei se acord& pe loc> Hoar cu %uletin i ade$erin+& de salariu> F&r& a$ans, f&r& girant> @osi%ilitatea de ram%ursare anticipat& a creditului# T 3 . credit pentru cump&r&rea de maini sau

*,. Cre)itul M 'in moto.scutere noi

E lut ' 07L, 7KR? sau K=H E lo re ' ntre 2#((( i ;J#((( de 7KR? /sau echi$alentul n K=HO07L2 Perio ) ' ntre 6 luni i ; ani A( ns' minim 1J6 din $aloarea autoturismului achi9i+ionat 8 r n#ii' ga, pe main& i asigurare Full.8asco cesional& n fa$oarea %&ncii A( nt ;e F&r& girant> Apro%are rapid&, n maAimum G8 de ore din momentul constituirii dosarului> Hocumenta+ie simpl& i suport n o%+inerea creditului la sediul dealer.ului auto> =e ia n calcul %ugetul familiei, nefiind impus un $enit minim personal> @lata automat& ratei lunare din contul curent> @osi%ilitatea de ram%ursare anticipat& a creditului#

c1 Cre$itul i'o(iliar c1. C s t ' . credit pentru cump&rarea, construc+ia, eAtinderea, moderni9area de locuin+e sau pentru achi9i+ionarea de terenuri# E lut ' 07L, 7KR, K=H sau 8DF E lo re' ntre J#((( i 2((#((( de 7KR /sau echi$alentul n 07LOK=HO8DF2 Perio ) ' ntre - si 2J de ani A( ns' 2J6 din $aloarea in$esti+iei 8 r n#ie' ipotec& pe locuin+a cump&rat& /n ca9ul creditului pentru achi9i+ionarea de locuin+e2 sau ipotec& asupra unor imo%ile aduse n garan+ie /pentru celelalte tipuri de credite 8asa Na2# Asi2ur re' asigurare de $ia+& i asigurarea imo%ilelor aduse n garan+ie# A( nt ;e' F&r& girant> =e ia n calcul %ugetul familiei, nefiind impus un $enit minim personal> FleAi%ilitate n acceptarea diferitelor categorii de $enituri /salarii, comisioane, pensii, $enituri din chirii, di$idende etc#2> Ratele lunare sunt fiAe pe toat& durata creditului> n ca9ul creditelor pentru construire, eAtindere sau moderni9are, ratele lunare i graficele de ram%ursare se modific& conform utili9&rii creditului# @lata automat& a ratelor lunare din contul curent, f&r& s& mai fie necesar& deplasarea la %anc&> @osi%ilitatea de ram%ursare anticipat& a creditului, par+ial& sau integral&> 7$aluarea gratuit& a imo%ilelor sau terenurilor care urmea9& a fi achi9i+ionate sau depuse drept garan+ie> @osi%ilitatea alegerii notarului pu%lic#

$1 Cre$itul ipotecar )1. Proiecte ANL . credit pentru construc+ia unui imo%il n cadrul proiectelor desf&urate de A*0 E lut ' 07L, 7KR sau K=H E lo re' ntre J#((( i 2((#((( de 7KR Perio ) ' ntre J i 2( de ani A( ns' minimum 2J6 din $aloarea proiectului 8 r n#ii' ipoteca de rang L constituit& n fa$oarea %&ncii asupra imo%ilului care urmea9& s& fie construit i asupra terenului aferent Asi2ur re' asigurarea imo%ilului cesionat& n fa$oarea %&ncii A( nt ;e F&r& girant> F&r& asigurare de $ia+&> F&r& comision de administrare a creditului> F&r& comision de e$aluare a imo%iluluiOproiectului> =e ia n calcul %ugetul familiei, nefiind impus un $enit minim personal> @lata automat& a ratelor lunare din contul curent> @osi%ilitatea de ram%ursare anticipat& a creditului#

Politic )e risc &entru cre)itele cor) te &erso nelor "i5ice


P r metri minimi i &ro)usului cre)it K-leAicre)itL @arametrii minimi ai creditului au rol de criteriu general de preselec+ie i sunt adui la cunotin+a clientului, iar orice neconcordan+& cu acetia conduce la respingerea solicit&rii de credit# Con)i#ii' 8et&+enie rom)n&> Homiciliu sta%il n acelai ,ude+ cu sucursala %&ncii la care a depus cererea de credit /n ca9ul n care domiciliul se do$edete prin $i9a de flotant aplicat& pe 8artea de Ldentitate, aceasta tre%uie s& fie $ala%il& la data depunerii cererii2 I)rsta' minim 21 ani> maAim /62.*2 ani pentru femei i /6J.*2 ani pentru %&r%a+i, unde *.perioada de acordare a creditului> Ienituri i $echime' =olicitantul.anga,at tre%uie s& fie anga,at pe o prioad& nedeterminat& sau determinat& cel pu+in egal& cu perioada de acordare a creditului Iechimea la actualul loc de munc& < minim 6 luni> n ca9ul unei $echimi de mai pu+in de 6 luni, $echimea la locul anterior de munc& s& fi fost de minim 1 an, iar perioada dintre cele 2 locuri de munc& s& nu fi fost mai mare de -( de 9ile calendaristice, indiferent de moti$e> n ca9ul n care solicitantul este persoan& fi9ic& ce desf&oar& acti$it&+i independente n %a9a unor legi speciale, el tre%uie s& ai%& minim 2 ani de desf&urare a acti$it&+ii>

0imita minim& a $eniturilor pe familie < 1(( 7KR> 0imita eApunerii pe familie < 1( ((( 7KR /echi$alent n R?*2 pentru credite n R?*> J ((( 7KR pentru credite n 7KR>

8lien+ii care solicit& un credit cu $aloare mai mare de - ((( 7KR /echi$alent n R?*2 $a tre%ui s& ai%& un $enit pe familie mai mare de 2J( 7KR /echi$alent n R?*2# @entru limitarea eApunerii %&ncii pentru fiecare client este necesar& respectarea urm&toarei condi+ii' pentru acordarea unui credit cu $aloare mai mare de J ((( se cesionea9& n fa$oarea %&ncii $eniturile i crean+ele reali9ateOce $or fi reali9ate de c&tre solicitant pe durata de $ala%ilitate a contractului# Hocumente necesare' cu pri$ire la identitatea sa' . Act de identitate, original i copie 8opia certificatului de c&s&torie /dac& este ca9ul2 care atest& reali9area de $enituri' a2 pentru persoanele care reali9ea9& $enituri n calitate de salaria+i' . Ade$erin+a de salariu tip /pentru de%itor i co.de%itor, semnat& i tampilat& de c&tre anga,ator2> %2 pentru persoanele care reali9ea9& $enituri n calitate de persoane fi9ice autori9ate sau eAercit& o profesie li%eral& n %a9a unor legi speciale' .autori9area $ala%il& emis& de c&tre forul care gu$ernea9& tipul respecti$ de acti$itate profesional&> .deci9iile de impunere pe ultimii doi ani> .copie /certificat& conform cu originalul2 a Registrului de ncas&ri i @l&+i pentru ultimele - luni> c2 pentru persoanele care reali9ea9& $enituri din cedarea folosin+ei %unurilor' .documentele de proprietate asupra imo%ilului> .contractele de nchiriere, nregistrate la Administra+ia Financiar&# d2 pentru persoanele care reali9ea9& $enituri n calitate de pensionari' .ultimul talon de pensie> .deci9ia de pensionare> .deci9ia comisiei medicale /numai n ca9ul pensiilor de in$aliditate2> e2 pentru persoanele care reali9ea9& $enituri din cesiunea drepturilor de autor' .contractul ncheiat> f2 pentru persoanele care reali9ea9& $enituri din participarea la capitalul societ&+ilor comerciale /di$idende2' .%ilan+ul conta%il i contul de profit i pierdere ntocmite la sf)ritul eAerci+iului financiar, depuse la organul fiscal competent /cu $i9a Administra+iei Financiare2 pentru ultimii ani consecuti$i de acti$itate ai societ&+ii comerciale> .hot&r)rile A A pri$ind reparti9area profitului n di$idende pentru ultimele - eAerci+ii financiare consecuti$e ncheiate> .%alan+ele de $erificare la -1#12 pentru ultimele - eAerci+ii financiare consecuti$e ncheiate, ultima %alan+& de $erificare lunar& pentru anul n curs /aferent datei cererii de

credit2 nu mai $eche de 2 luni fa+& de data cererii de credit, nso+it& de declara+ia lunar& pri$ind impo9itul pe profit pentru aceeai lun&> .certificat constatator eli%erat de ?*R8 pentru societatea comercial& distri%uitoare de di$idende, care tre%uie emis cu maAim -( 9ile calendaristice naintea datei depunerii cererii de credit de c&tre solicitant i care tre%uie s& con+in& cel pu+in urm&toarele informa+ii despre' datele de identificare ale societ&+ii comerciale, perioada de $ala%ilitate a sediului, capitalul social, asocia+i, administratori, domeniu de acti$itate, nscrieri i comunic&ri la Registrul 8omer+ului> .actul de constituire i e$entualele acte adi+ionale ulterioare la acesta, care se refer& la modificarea ac+ionariatului pe ultimii - ani consecuti$i pentru societatea comercial& distri%uitoare de di$idende> .contractele de credit ale societ&+ii comerciale cu institu+iile finan+atoare sau adresa scris& din partea institu+iilor financiare ale societ&+ii comerciale, n care s& se preci9e9e dac& respecti$ele facilit&+i implic& interdic+ii pentru distri%uirea de di$idende c&tre ac+ionariOasocia+i> cu pri$ire la anga,amentele de plat& din declara+ia pe propria r&spundere /rate credite %ancare, rate leasing, rate credit carduri, descoprit de cont, rate cump&rare de %unuri n rate, 8#A#R#, pensii alimentare, chirii, eAtase de cont, do$ada ultimei ram%urs&ri2 pentru mem%rii familiei /solicitant i so+ulOso+ia acestuia2 i, dac& este ca9ul, co.de%itor> He asemenea, solicitantul tre%uie sa complete9e i s& semne9e Acor!ul !e Consultare a bazei !e !ate a Centralei Riscurilor ancare# Centr l Riscurilor B nc re 8entrala Riscurilor 5ancare /8R52 repre9int& o structur& speciali9at& n colectarea, stocarea i centrali9area informa+iilor pri$ind eApunerea fiec&rei institu+ii de credit din sistemul %ancar rom)nesc fa+& de acei de%itori care au %eneficiat de credite iOsau anga,amente al c&ror ni$el cumulat dep&ete suma limit& de raportare sau restan+ele mai mari de -( 9ile, indiferent de suma, nregistrate n restituirea creditelor de c&tre persoanele fi9ice fa+& de care institu+iile de credit nregistrea9& o eApunere mai mic& de 2( ((( R?*, precum i a informa+iilor referitoare la fraudele cu carduri produse de c&tre posesori# 5a9a de date a 8entralei Riscurilor 5ancare este organi9at& n patru registre' 1. Re2istrul centr l l cre)itelor /R882 con+ine informa+ii de risc %ancar raportate de institu+iile de credit i este actuali9at lunar> 2. Re2istrul cre)itelor rest nte /R8R2 con+ine informa+ii de risc %ancar referitoare la a%aterile de la graficele de ram%ursare din cel mult ultimii apte ani i este alimentat lunar de Registrul central al creditelor> 3. Re2istrul 2ru&urilor )e )e*itori /R H2 con+ine informa+ii despre grupurile de persoane fi9ice siOsau ,uridice care repre9int& un singur de%itor si este alimentat lunar de Registrul central al creditelor> 4. Re2istrul "r u)elor cu c r)uri /RF82 con+ine informa+ii despre fraudele cu carduri produse de c&tre posesori raportate de institu+iile de credit si este actuali9at on.line#

Hup& ntocmirea documenta+iei de credit, persoana delegat& de 5anca *a+ional& a Rom)niei pentru consultarea %a9ei de date a 8entralei Riscurilor 5ancare /c&reia i se acord& un nume de utili9ator i un cod unic de acces2, $erific& situa+ia creditelor contractate de solicitant i emite J @rocese.$er%ale cu pri$ire la Istoricul Sintetic i Istoricul Analitic al creditelor contractate i ncheiate iOsau acti$e i de $aloare mai mic& de 2( ((( R?*, Riscul #lobal Sintetic i Riscul #lobal Analitic al creditelor acti$e i de $aloare mai mare de 2( ((( R?*, precum i o e$iden+& pri$ind %rau!ele cu car!uri4 n ca9ul n care, n urma consult&rii 8R5, s.a constatat c&' solicitantul este nregistrat cu credite pe care nu le.a declarat, ori solicitantul este nregistrat cu credite pe care le.a declarat, dar cu o restan+& mai $eche de 6( de 9ile n ultimele 6 luni sau cu o restan+& mai $eche de :( de 9ile n ultimele 12 luni, < cererea de credit $a fi respins& i solicitantul $a fi nscris n 0ista *eagr& a %&ncii# =e iau Ln considerare doar restan+ele cu $alori mai mari de 1( R?*#

C lcul re SCORIN 4ULUI 5anca $a calcula pentru solicitantul de credit un puncta, care reflect& gardul de risc al acestuia# n func+ie de puncta,ul o%+inut de client, %anca poate limita $aloarea maAim& a creditului /limita creditului este sta%ilit& i calculat& automat de aplica+ia 0oanApp2# An li5 *onit$#ii solicit ntului )e cre)it "on!erea tuturor ratelor la cre!itele !e consum n $enitul total net al solicitantuluiOfamiliei poate fi de cel mult -(6 din $enitul net lunar al solicitantululiOfamiliei# #ra!ul !e .n!atorare a solicitantului, repre9entat de ponderea anga,amentelor totale de plat& lunare /rata la creditul solicitat c alte contracte de credite, contracte de leasing, contracte de cump&rare de %unuri n rate2, nu poate dep&i G(6 din $enitul net lunar al solicitantuluiOfamiliei# Politic )e si2ur re Asigurarea de $ia+& i oma, a solicitantului este op+ional& i $a acoperi ntreaga perioad& de creditare i suma creditului# @rima de asigurare nu $a fi inclus& n creditul acordat# Asigurarea acoper& riscul de deces cau9at de m%oln&$iri sau accidente precum i riscul pierderii in$oluntare a locului de munc&# @artenerul de asigur&ri de $ia+& i soma, al Raiffeisen 5an1 este =ocietatea de Asigur&ri AL 0ife Rom)nia =#A# Lnforma+iile cerute de =ocietatea de Asigur&ri sunt cuprinse n %ormularul !e .nscriere .n polia !e grup# n ca9ul n care doreste ncheierea unei asigur&ri de $ia+& i oma,, clientul $a completa i semna Formularul de nscriere, aceasta echi$al)nd cu acordul de includere n planul de asigurare de grup# 8lientul $a primi un certificat de asigurare# /master policF2 Formularul de nscriere n asigurare cuprinde i mandatul acordat %&ncii n $ederea de%it&rii contului curent cu $aloarea primei unice de asigurare# ncasarea primei de asigurare se efectuea9& dup& acordarea efecti$& a creditului, prin creditarea contului colector al %&ncii, n cuantumul calculat prin formula' (,(816 A suma apro%ata A nr#luni creditare

3o*+n) Anu l$ E"ecti($ K3AEL n conformitate cu 0egea nr# 28:O2((G pri$ind regimul ,uridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fi9ice, %anca are o%liga+ia de a calcula i a face pu%lic&, pentru toate creditele, Ho%)nda Anual& 7fecti$& /HA72, repre9ent)nd costul total al creditului la consumator, eAprimat n procent anual din $aloarea creditului total acordat HA7 ia n considerare totalul pl&+ilor efectuate aferente unui credit, respecti$ credit, do%)n9i i comisioane pl&tite, +in)nd cont i de momentul n care are loc plata# HA7 face echi$alen+a, la ni$elul unui an, ntre $aloarea curent& a tuturor anga,amentelor su% forma unor mprumuturi, ram%urs&ri i cheltuieli eAistente sau $iitoare, acceptate de c&tre creditor i de %eneficiarul creditului i se calculea9& n momentul incheierii contractului de credit#

0151 Cre$itarea persoanelor #uri$ice


Raiffeisen 5an1 include n oferta sa de produse i ser$icii %ancare i produse de creditare adresate agen+ilor economici# Acestea se a,ustea9& cerin+elor acestora n ceea ce pri$este' scopul finan+&rii, durata finan+&rii i $aluta . fiecare produs de finan+are este disponi%il n 07L sau n $alut& /7KR?, K=H2# @rincipalele tipuri de ntreprinderi care pot %eneficia de credite Raiffeisen 5an1 se clasific& astfel' !ntre&rin)eri mici 'i mi;locii KIMML . societ&+i cu cifra de afaceri pe ultimul an de acti$itate mai mic& de J ((( ((( 7KR /echi$alent 07L2 care se mpart n' clien+i L!! !icro . societ&+i cu cifra de afaceri pe ultimul an de acti$itate mai mic& de 1 ((( ((( 7KR /echi$alent 07L2, indiferent de num&rul de anga,a+i> clien+i L!! !edii . societ&+i cu cifra de afaceri pe ultimul an de acti$itate ntre 1#(((#((( i J#(((#((( 7KR /echi$alent 07L2, indiferent de num&rul de anga,a+i>

cor&or #iile medii si mari /cu cifra de afaceri de peste J milioane 7KR2 care i desf&oar& acti$itatea n Rom)nia#

a1 Cre$ite clien&i IMM Micro 1. Cre)itul l termen Sco&ul cre)itului= capital de lucru iOsau in$estitii E lo re' ntre -#((( i 1((#((( 7KR /echi$alent 07L2 E lut ' 07L si 7KR R m*urs re' n rate lunare egale> 6 luni . 12 luni pentru capital de lucru> 6 luni . 6( luni pentru in$esti+ii' achi9i+ie autoturisme, imo%ileOterenuri# A( ns' 2(6 numai pentru creditul de in$esti+ii Perio )$ )e 2r #ie' maAim 6 luni, disponi%il& pentru creditul de in$esti+ii

%.St n) r) O(er)r "t Sco&ul creditului' finanarea activit$ii curente a companiei E lo re' ntre -#((( i 1((#((( 7KR /echi$alent 07L2, nu mai mult de -(6 din 8ifra de Afaceri a companiei pe ultimul an E lut ' 07L i 7KR Perio ) ' 6 luni . 12 luni, cu posi%ilitate de prelungire ,. Emitere )e Scrisori )e 8 r n#ie B nc r$ aran+ia %ancar& repre9int& o o%liga+ie ferm&, ire$oca%il& i necondi+ionat& a %&ncii de a pl&ti o anumit& sum& 5eneficiarului n ca9ul nendeplinirii de c&tre clientul %&ncii /?rdonator2 a o%liga+iilor contractuale /de a onora o plat& sau de a presta un ser$iciu2# Sco&ul' =crisori de aran+ie 5ancar& E lo re' maAim 1((#((( 7KR /echi$alent 07L2 E lut ' 07L i 7KR Perio ) ' maAim 1 an, cu posi%ilitate de rennoire ,. Cre)it -leAi Clien#i #int$' L!! !icro nfiin+ate n Rom)nia Sco&ul creditului' finan+area ne$oilor nenominali9ate E lo re' p)n& la 2((#((( R?* Mone) ' R?* R m*urs re' n rate lunare egale> perioada de ram%ursare < 1( ani> Comisionul' platit din credit *ot&' *u este necesar rula, prela%il cu %anca# 8reditul poate fi folosit i pentru plata datoriilor la %ugetul de stat# .. O(er)r "t "$r$ 2 r n#ii m teri le Sco&ul creditului' finan+area acti$it&+ii curente a companiei E lo re= ntre -#J(( i ;(#((( R?*, nu mai mult de 1(6 din 8ifra de Afaceri a companiei declarat& la nchiderea ultimului eAerci+iu financiar E lut ' R?* Perio ) = maAim 12 luni, cu posi%ilitate de prelungire pe perioade succesi$e de cel mult 12 luni 8 r n#ii' arant fide,usor /asociatul ma,oritar sau unul din administratorii companiei2 6. Im&rumut l termen F">M /facilitate de credit din surse Eredinstalt fur Wiederauf%au n cadrul @rogramului pentru localit&+i rurale din Rom)nia, de9$oltat cu spri,inul Kniunii 7uropene2. se acord& L!!.urilor care sunt nregistrate i i desf&oar& acti$itatea n localit&+i cu mai pu+in de J(#((( locuitori Sco&ul creditului' pentru investiii sau pentru capital !e lucru E lut ' R?*

E lo re' ntre -#((( i 1((#((( 7KR /echi$alent n R?*2 74 Cre!it pentru investiii Hestina+ia creditului o repre9int& in$esti+iile pentru acti$itatea companiei /achi9i+ii de' echipamente, utila,e, construc+ii, sedii, etc#2> 8ontri%u+ia clientului la proiectul de in$esti+ii tre%uie s& fie de minimum 1J6 din costul total al proiectului de in$esti+ii /f&r& NIA2>

@erioada de creditare ' p)n& la 6( de luni> 2# Cre!it pentru capital !e lucru =e acord& doar clien+ilor care au n derulare o facilitate de tip mprumut la termen EfW pentru in$esti+ii> =uma maAim& ce se poate acorda este -J6 din facilitateaOsoldul facilit&+ii pentru in$esti+ii la momentul cererii de credit> @erioada de creditare' p)n& la 12 luni> @oate fi folosit pentru plata NIA aferent proiectului de in$esti+ii>

# (1 Cre$ite clien&i IMM Me$ii *1. Cre)it C &it l Mone) ' R?*, 7KR, K=H Utili5 re'. finanarea nevoilor pe termen scurt re9ultate din diminuarea capitalului circulant sau pentru acoperirea ne$oii de finan+are pe termen scurt ap&rut& datorit& ciclului de eAploatare sau a se9onalit&+ii C r cteristici' @erioada maAim& de acordare este de 2G luni @erioada de tragere este de maAim 2 luni @erioada de gra+ie este de maAim 2 luni Ram%ursarea se reali9ea9& n rate egale, care pot fi lunare sau trimestriale Facilitatea folosete un cont de credit separat

Nragerile din credit se $or apro%a n %a9a unei cereri a clientului i a documentelor care certific& utili9area fondurilor conform n+elegerii contractuale /trageri controlate2 A( nt ;e Acoperire deficit temporar de lichidit&+i @osi%ilitate acordare perioad& de gra+ie de p&n& la 2 luni rafic de ram%ursare pliat pe acti$itatea societ&+ii /rate lunare sau trimestriale2

*%. Cre)it In(est Mone) = R?*, 7KR, K=H# Utili5 re' . finanarea investiiilor pe termen me!iu necesare sus+inerii ne$oilor de de9$oltareOeAtindere ale afacerii C r cteristici' @erioada maAim& de acordare este de 6( luni

@erioada de tragere este de maAim 6 luni @erioada de gra+ie este de maAim 6 luni Ram%ursarea se reali9ea9& n rate egale, care pot fi lunare sau trimestriale 8ontri%u+ia clientului la proiectul de in$esti+ii /cash sau n natur&2 . minim 2(6 din costul total al proiectului de in$esti+ii /f&r& NIA2

Facilitatea folosete un cont de credit separat, tragerile din credit se $or apro%a n %a9a unei cereri a clientului i a documentelor care certific& utili9area fondurilor conform ntelegerii contractuale /trageri controlate2 A( nt ;e @erioada de ram%ursare corelat& cu timpul de amorti9are a in$estitiei @osi%ilitate acordare perioad& de gra+ie de p)n& la 6 luni rafic de ram%ursare pliat pe acti$itatea societ&+ii /rate lunare sau trimestriale2 8ontri%u+ia clientului poate consta n natur&

*,. Cre)it re(ol(in2 Mone) ' R?*, 7KR, K=H Utili5 re' . finan+area ne$oii de capital de lucru /n special deficitul de capital de lucru2 C r cteristici' @erioada maAim& de acordare este de 12 luni> la data scaden+ei creditul tre%uie s& fie ram%ursat n totalitate> =e pot efectua mai multe trageri n cadrul limitei> Hup& efectuarea ram%urs&rii tranelor, creditul poate fi utili9at din nou>

8reditul $a fi ram%ursat conform graficului de ram%ursare> duratele standard pentru trane sunt -(O6(O:(O12( de 9ile n func+ie de ne$oile clientului> A( nt ;e Acoperire deficit de capital de lucru raficul de ram%ursare este corelat cu perioadele de ncasare sta%ilite cu partenerii# Hupa ram%ursarea tranelor, creditul poate fi utili9at din nou

*.. Cre)it Imo*ili r Mone) ' R?*, 7KR, K=H# Utili5 re' destinat achi9i+iei, reno$&rii, eAtinderii sau reconstruc+iei de imo%ile utili9ate n acti$itatea de %a9& a in$esti+iilor pe termen mediu necesare sus+inerii ne$oilor de de9$oltareOeAtindere ale afacerii C r cteristici' @erioada maAim& de acordare este de 12( luni> @erioada de tragere este de maAim 6 luni < pentru eAtindereOmoderni9are> @erioada de gra+ie este de maAim 6 luni < pentru eAtindereOmoderni9are> Ram%ursarea se reali9ea9& n rate egale> 8ontri%u+ia clientului la proiectul de in$esti+ii /cash sau n natur&2 . minim 2(6 din costul total al proiectului de in$esti+ii /f&r& NIA2>

A( nt ;e Nermen de ram%ursare de p)n& la 12( luni @osi%ilitate acordare perioad& de gra+ie de p)n& la 6 luni pentru eAtinderi 8ontri%u+ia clientului poate consta n natur&

=us+inerea eAtinderii %a9ei materiale a societ&+ii *ot&' nregistrarea de pierderi la sf)ritul eAerci+iului financiar de c&tre solicitant nu este un criteriu eliminatoriu> rad de acoperire cu garan+ii a capitalului mprumutat /f&r& do%)n9i i comisioane2' 1((6 /eAist& i produse de credit de in$esti+ii pentru care gradul de acoperire cu garan+ii poate fi cuprins ntre J(6 i 8J62# c1 Cre$ite corpora&ii c1. O(er)r "t KH)esco&erit )e contNL C r cteristici' Facilitatea este destinat& finan$rii activit$ii curente a clientului 7ste o linie de credit cu o limita apro%at& i este acordat& clientului n contul s&u curent Iala%ilitatea facilit&+ii este de -6G 9ile, cu posi%ilitatea de rennoire cu acordul p&r+ilor Facilitatea are o structur& foarte fleAi%il& Ktili9area din limita apro%at& se poate reali9a oric)nd pe perioada de $ala%ilitate a facilit&+ii Ram%ursarea se face direct prin sumele ncasate n contul curent al clientului# =umele odat& ram%ursate pot fi reutili9ate pe perioada de $ala%ilitate a facilit&+ii> Facilitatea poate a$ea caracter anga,ant sau neanga,ant#

c%. A( nsul !n cont curent C r cteristici Facilitatea este destinat& finan$rii activit$ii curente a clientului> Iala%ilitatea facilit&+ii este de -6G 9ile, cu posi%ilitatea de rennoire cu acordul p&r+ilor># 7ste similar& facilit&+ii de descoperit de cont /Vo$erdraftV2 , diferen+ele fiind acelea c&' %anca monitori9ea9& modalitatea de utili9are a facilit&+ii> creditul se derulea9& printr.un cont separat de contul curent al clientului#

Ktili9area din limita apro%at& se poate reali9a oric)nd pe perioada de $ala%ilitate a facilit&+ii# Nragerea nu tre%uie notificat& n a$ans %&ncii, dar tre%uie ,ustificat& cu documente astfel nc)t sa fie n concordan+& cu scopul facilit&+ii> Ram%ursarea total& sau par+ial& se poate reali9a n orice moment pe perioada de $ala%ilitate a facilit&+ii# =umele odat& ram%ursate pot fi reutili9ate> Facilitatea poate a$ea caracter anga,ant sau neanga,ant#

c,. Lini )e cre)it re(ol(in2 &e termen scurt C r cteristici

Facilitatea este o linie de credit cu o limit& apro%at& i este destinat& finan+&rii unor tran9ac+ii specifice de comer+> Iala%ilitatea facilit&+ii este de maA# -6G 9ile, cu posi%ilitatea de rennoire cu acordul p&r+ilor> =e utili9ea9& n mod curent n situa+iile n care ieirile i intr&rile de numerar sunt pre$i9i%ile /de eAemplu pentru a acoperi perioada dintre momentul li$r&rii i momentul ncas&rii crean+elor2> 8lientul poate trage sume fiAe, p)n& la o limit& de sum& i o scaden+& agreat&, pentru perioade fiAe de timp /1, - sau 6 luni2, la rate de do%and& fiAe# ?dat& ram%ursat&, suma respecti$& poate fi tras& din nou /facilitate re$ol$ing2> Facilitatea poate a$ea caracter anga,ant sau neanga,ant#

). -in n#$ri structur te )1. Cre)itul )e &re"in n# re eA&ortului 8reditul de prefinan+are a eAportului este un produs cu a,utorul c&ruia clientul poate %eneficia, n calitate de eAportator, de finan+area capitalului de lucru necesar pentru a ndeplini o%liga+iile de li$rare asumate prin contractele comerciale ncheiate cu partenerii eAterni# n anumite situa+ii, riscul de performan+& aferent eAportatorului este preluat de c&tre 7Aim%an1 Rom)nia, n %a9a unui contract ncheiat cu Raiffeisen 5an1# Hiligen+ele necesare o%+inerii poli+ei 7Aim%an1 fiind n sarcina %&ncii, se economisesc timp i resurse# )%. - ctorin2 Factoring.ul, produs utili9at n mediile de afaceri dinamice din ntreaga lume, repre9int& o solu+ie rapid& de eli%erare a capitalului de lucru %locat n creditul furni9or, asigur)nd o utili9are producti$& a resurselor financiare# 8a alternati$& la creditele standard, factoring.ul este o modalitate de finan+are cu risc sc&9ut din ce n ce mai solicitat& de societ&+ile comerciale rom)neti# A( nt ;e' Accelerarea ciclului de plata> Acces nelimitat la capitalul de lucru prin finan+are imediat& n %a9a crean+elor> *u necesit& garan+ii materiale>

Asigurare mpotri$a riscului de neplat& /pentru factoring.ul f&r& recurs2# Raiffeisen 5an1 ofer& acest produs n mai multe $ariante' Factoring cuOf&r& recurs> Factoring internOeAtern>

),. -in n# re comer#ului cu *unuri "un2i*ile /Vcommodities financingV2 Raiffeisen 5an1 ofer& acest gen de finan+are pentru achi9i+ionarea, procesarea i $)n9area de %unuri fungi%ile /cotate sau necotate la %urs&2# @rin oferirea acestui gen de produs, Raiffeisen

5an1 urm&rete ca garantarea creditului s& se fac& cu tran9ac+ia comercial& n sine, cu un control atent al fluAului de m&rfuri i fluAurilor de numerar re9ultate din $)n9area m&rfurilor# Homeniile de eAcelen+& pentru care se pot acorda finan+&rile Raiffeisen 5an1 sunt' +i+ei i produse petroliere> cereale si produse agricole> metale feroase si neferoase> altele /chimicale, minereuri etc#2#

).. -or"et re /forfaiting.ul2 Forfetarea /forfaiting2 repre9int& unul dintre domeniile de eAcelen+& ale Raiffeisen 5an1# He9$oltarea si implementarea acestui produs au fost generate de creditul furni9or, perfectat ntre un furni9or i un cump&r&tor . prin care furni9orul accept& ca pentru %unurile li$rate sau ser$iciile prestate s& fie pl&tit de cump&r&tor ulterior, de regul& ntr.o perioad& de timp de p)n& la J ani# Forfetarea se refer& la cump&rareaO $)n9area crean+elor materiali9ate n %ilete la ordin sau cam%ii, re9ultate din li$rarea de %unuri si ser$icii, cu scaden+e la date fiAe# Raiffeisen 5an1 =#A# cump&r& aceste efecte de comer+ de la furni9or sau de+in&torul lor, de regula f&r& recurs c&tre $)n9&tor, contra re+inerii unei taAe de forfetare i perceperii unui comision# n pre9ent, Raiffeisen 5an1 forfetea9& /cump&r&2 %ilete la ordin' garantate de c&tre stat> garantate sau a$ali9ate de c&tre o %anc& comercial& /al c&rei risc tre%uie s& fie acceptat de c&tre Raiffeisen 5an12> emise de municipalitate>

emise de companiiOentit&+i acceptate de c&tre %anc&# A( nt ;e crearea de lichidit&+i . respecti$ m%un&t&+irea cashfloB.ului prin ncasarea imediat& a $alorii re9ultate din $)n9area efectelor de comer+> eliminarea riscului de neplat& la scaden+a efectelor de comer+ . acest risc fiind preluat de %anc&#

)6. Cre)ite cum&$r$tor &e termen me)iu Raiffeisen 5an1 ofer& acest gen de finan+are structurat& ntr.o palet& larg& ce include' finan+area eAporturilor rom)neti pe termen mediu> finan+areaO garantarea importurilor rom)neti pe termen mediu> Am%ele tipuri de finan+are se reali9ea9& prin intermediul structurilor de tip Vcredit cump&r&torV, n care sunt implicate Agen+ii de 7Aport 8redit /7#8#A#2#

n ca9ul finan+&rii eAportului, Raiffeisen 5an1 poate credita cump&r&torii agen+ilor economici.clien+i n tran9ac+ii eligi%ile 7Aim%an1 care asigur&Ogarantea9& riscul cump&r&torului# n finan+areaOgarantarea importurilor de echipamente i tehnologie n Rom)nia, Raiffeisen 5an1 emite scrisori de garan+ie pentru creditele eAterne acordate clien+ilor s&i cu asigurarea Agen+iei de 7Aport 8redit din +ara furni9orului# n am%ele ca9uri, pre9en+a unei Agen+ii de 7Aport 8redit n tran9ac+ie presupune un ni$el general mai sc&9ut al costurilor de finan+are# Raiffeisen 5an1 de+ine o eAperti9& f&r& egal n pia+a rom)neasc&, n cooperarea cu Agen+iile de 7Aport 8redit locale . 7Aim%an1 Rom)nia, c)t i cu cele glo%ale . K= 7Aim%an1, Dermes . ermania, ?eE5 . Austria, =7R . 7l$e+ia, *8! . ?landa, 8oface . Fran+a etc# )7. Acre)iti(ul )ocument r Acrediti$ul documentar este cel mai folosit instrument de plata n comer+ul interna+ional# Acest instrument ofer& $)n9&torului un anga,ament ire$oca%il de plat& din partea %&ncii i, n acelai timp, i ofer& cump&r&torului siguran+a c& plata se $a efectua numai contra pre9ent&rii de documente care atest& li$rarea m&rfurilor# Acrediti$ele documentare sunt autonome fa+& de contractele comerciale care stau la %a9a lor> %&ncile negocia9& documente i pl&tesc contra pre9ent&rii documentelor stipulate in 0O8, i nu contra marf&# n mod o%ligatoriu, acrediti$ele documentare sunt supuse @u%lica+iei J(( a 8amerei Lnterna+ionale de 8omer+, @aris# Acrediti$ul =tand%F ndeplinete func+iile unei garan+ii %ancare# )J. Scont re )ocumentelor !n c )rul cre)iti(ului @rodusul este utili9at n ca9ul contractelor comerciale care pre$&d ca modalitate de decontare acrediti$ul documentar cu plata la termen# =contarea se $a efectua la primirea confirm&rii de plat& de la %anca emitent&# A( nt ;e Lmediat dup& efectuarea li$r&rii, compania eAportatoare primete contra$aloarea n numerar a m&rfurilor sau ser$iciilor furni9ate, diminuate cu cheltuielile de scontare, astfel nc)t, prin creterea lichidit&+ii, i poate asigura continuitatea procesului de produc+ie> =e eli%erea9& resurse financiare n $ederea a%ord&rii de noi tran9ac+ii> 8ompania nu mai este ne$oit& s& apele9e la mprumuturi %ancare> Riscurile care apar ca urmare a fluctua+iei ratei de schim% $alutar sunt asumate de %anc&#

)O. 8 r n#i * nc r$ 7ste un instrument de garantare emis de o %anc& su% forma unui anga,ament ire$oca%il i necondi+ionat de a pl&ti o sum& de %ani la cererea %eneficiarului garan+iei# Ti&uri de garan+ii utili9ate' garan+ii de participare la licita+ie>

garan+ii pentru %una eAecu+ie a contractului> garan+ii pentru restituirea a$ansului> garan+ii de plat&> n func+ie de specificul anumitor tran9ac+ii, pot ap&rea alte tipuri de garan+ii precum' garan+ii de $am&> garan+ii pentru securi9area unui credit> contra.garan+ii#

)P. Inc sso:ul Lncasso.ul, ca modalitate de plat&, nseamn& tratarea de c&tre %&nci a documentelor comerciale sau financiare /cam%ii, %ilete la ordin, cecuri2 n conformitate cu instruc+iunile primite de la eAportator, cu scopul de a' ?%+ine plata siOsau acceptarea> Remite documentele contra plat& iOsau acceptare>

Remite documentele n %a9a altor termeni i condi+ii# He regul&, incasso.urile sunt supuse KR8 J22 /Kniform rules for collections2 ale 8amerei Lnterna+ionale de 8omer+, @aris#

)1Q. -in n# re &roiectelor )e in(esti#ii Repre9int& o structur& de finan+are a unei acti$it&+i economice, a c&rei ram%ursare depinde de fluAurile de lichidit&+i generate de proiectul finan+at i care este garantat& cu acti$ele acestuia# n ma,oritatea ca9urilor, acest tip de finan+are este caracteri9at printr.un recurs limitat asupra in$estitorilor, limita fiind definit& n timp i $aloric# n acest fel, %anca are un drept limitat de regres asupra altor surse de lichidit&+i sau asupra altor acti$e de+inute de in$estitori# n mod u9ual, recursul asupra in$estitorilor se manifest& n situa+ia n care proiectul finan+at nu poate fi finali9at sau n care nu generea9& suficiente lichidit&+i pentru ram%ursarea finan+&rii# A( nt ;e Asigur& identificarea corect& a riscurilor aferente unui proiect, alocarea acestor riscuri ntre participan+i pe principiul competen+elor specifice fiec&ruia, prin urmare, creterea anselor de reuit& a proiectului> @ermite finan+area pe termen lung a unor in$esti+ii de mare $aloare n diferite sectoare industriale, n infrastructura i n de9$oltarea ser$iciilor pu%lice> @rote,ea9& acti$ele eAistente ale in$estitorilor de riscurile aferente noului proiect#

CAPITOLUL O. PROIECTE RAI--EISEN BANF


1. R i""eisen B n1 G Li)er !n &romo( re "on)urilor structur le
PIntegrarea european$ este un proces foarte important care se va realiza +i prin utilizarea fon!urilor structurale alocate8 .n tot acest proces0 sectorul bancar va avea un rol !eterminant0 iar Raiffeisen an( a .neles +i +i1a asumat acest rol0 baz2n!u1se +i pe e*periena grupului .n Europa Central$ +i !e Est9 Ste(en ( n 8ronin2en/ &re'e)inte R i""eisen B n1 CONTERT

Rom)nia %eneficia9& de fonduri oferite de Kniunea 7uropean& nc& din anul 1::1# Aceste fonduri de pre.aderare /@DAR7, L=@A, =A@ARH2 au a,uns s& repre9inte peste 2J6 din totalul in$esti+iilor din %ugetul na+ional i sunt concepute pentru a acoperi proiecte p)n& n anul 2(1(# =umele ce $or fi alocate dup& aderare, prin fondurile structurale, $or fi cu mult mai mari dec)t cele puse la dispo9i+ia Rom)niei n perioada de pre. aderare# @rin cele trei fonduri ma,ore, Fondul 7uropean pentru He9$oltare Regional& /F7HR2, Fondul =ocial 7uropean /F=72 i Fondul de 8oe9iune /F82, Rom)nia ar putea %eneficia de o sum& de p)n& la 1; miliarde 7uro n perioada 2((;.2(1-, conform estim&rilor %a9ate pe prelungirea liniar& a pachetului financiar 2((;.2((:, garantat prin Nratatul de Aderare#
LANSARE

Raiffeisen 5anE, n cola%orare cu rupul de 7conomie Aplicata / 7A2, au ini+iat n martie 2((6, n principalele orae ale Rom)niei, o serie de forumuri de afaceri, cu scopul de9%aterii unor teme pri$ind informarea i preg&tirea mediului de afaceri pentru a%sor%+ia fondurilor structurale alocate de Kniunea 7uropean& pentru Rom)nia#

7A este o organi9a+ie negu$ernamental& independent& i apolitic&, fondat& n 2((G cu scopul de a contri%ui la de9$oltarea economic& din perioada de tran9i+ie pe care o tra$ersea9& Rom)nia prin agregarea eAperien+ei unor tineri profesioniti economiti# 7A i propune, de asemenea, s& spri,ine mediul de afaceri local s& fac& fa+& presiunilor concuren+iale ale K7, prin promo$area acti$& a competiti$it&+ii economice# !em%rii fondatori sunt nou& tineri economiti mpreun& cu =ocietatea Rom)n& de 7conomie#

OBIECTIEE

Raiffeisen 5an1 se implic& i pune la dispo9i+ia partenerilor s&i un produs integrat de consultan+& i co.finan+are pentru a sus+ine in$esti+iile companiilor care i.au propus s& fac& fa+& concuren+ei de pe pia+a european&# He asemenea, Raiffeisen 5an1 i 7A i.au propus ca prin acest demers s& spri,ine anga,amentele asumate de autorit&+ile rom)ne n procesul de aderare i de alocare a fondurilor structurale#
STRATE8IE

A fost lansat un instrument foarte util companiilor, dar i autorit&+ilor locale interesate de posi%ilitatea o%+inerii acestor fonduri' un manual pri$ind oportunit&+i de finan+are din fonduri structurale# V!anualul este re9ultatul efortului con,ugat al specialitilor 7A si Raiffeisen 5an1 i su%linia9& faptul c& ne.am asumat un rol de educator i c& $rem s& spri,inim companiile i autorit&+ile locale s& ai%& o atitudine proacti$&# Raiffeisen 5an1 poate oferi solu+ii at)t companiilor, c)t i autorit&+ilor locale pentru a reduce decala,ul fa+& de producti$itatea medie a Kniunii 7uropene# =untem prima %anc& de pe pia+& care are o strategie ampl& n acest sens . am demarat aceste forumuri pentru informarea mediului de afaceri, dar i pentru a colecta ideile i proiectele participan+ilor la aceste e$enimenteV, a spus !arinel 5urdu,a, @rim Iicepreedinte Raiffeisen 5an1# Lnstitu+ia de credit a creat P 7A =trategian 8onsultingX, un produs prin care firmele rom)neti pot %eneficia de consultan+& i de solu+ii de finan+are pentru o%+inerea fondurilor europene# P 7A =trategian 8onsulting este o entitate n&scut& din ne$oia de a de9$olta pia+a de consultan+&X, a declarat directorul eAecuti$ 7A, Hrago @)slaru# Vn condi+iile n care a%sor%+ia fondurilor de pre.aderare nu a fost nici pe departe optim&, o pro$ocare ma,or& ram)ne a%sor%+ia %anilor ce $or fi aloca+i Rom)niei dup& aderare# !ediul de afaceri rom)nesc este direct $i9at de aceast& pro$ocare# Firmele autohtone $or tre%ui s& tie s& foloseasc& aceast& oportunitate pentru a.i crete capacitatea de a face fa+& concuren+ei acer%e de pe pia+a unic& european&# He9$oltarea de parteneriate r&m)ne o condi+ie sine.dua. non pentru a atinge astfel de o%iecti$eV, a spus Hrago @)slaru, director eAecuti$ rupul de 7conomie Aplicat& / 7A2#
REETAR 3E -INANARE

Hin costul total al unui proiect, numai o parte din cheltuieli sunt eligi%ile, iar dintre acestea, Kniunea 7uropean& $a acoperi numai o parte cuprins& de regul& ntre J( si 8J6# He asemenea, fondurile structurale nu sunt acordate n a$ans, ci n regim de decontare# Astfel, companiile au ne$oie s& g&seasc& finan+are pentru $aloarea mprumutului neram%ursa%il la ini+ierea proiectului# Knele %&nci au anun+at c& $or finan+a at)t $aloarea mprumutului neram%ursa%il, p)n& la momentul decont&rii, c)t i faptul c& $or acoperi par+ial restul de

cheltuieli eligi%ile# @e %a9a anali9ei proiectului, %anca poate oferi finan+are i pentru cheltuieli neeligi%ile#
EEENIMENTE

@rimul forum organi9at de Raiffeisen 5an1 n cola%orare cu 7A a a$ut loc n martie 2((6 la Nimioara, au urmat apoi conferin+e n 8lu, *apoca, 8onstan+a, Lai, 5rao$, @loieti si @iteti# 0a aceste e$enimente au participat, n medie, J( de companii mari i medii precum i repre9entan+i ai autorit&+ilor locale# n dou& din centrele regionale corporatiste al Raiffeisen 5an1 . Nimioara i 8lu, . a fost declanat un program pilot de construire a %a9elor de date cu idei de proiecte# =pecialitii %&ncii au identificat 2( de proiecte#

Nema conferin+elor organi9ate de Raiffeisen 5an1 n cola%orare cu :Afaceri rom2ne+ti 1 .n conte*t european6# #

7A este

%. R i""eisen Art Proiect


:Cultura reprezint$ a!ev$rata i!entitate a unei naiuni !ar0 !in p$cate0ea nu beneficiaz$ .ntot!eauna !e resursele care i se cuvin64 Ste(en E n 8ronin2en/ Pre'e)inte 'i CEO R i""eisen B n1 LANSARE

@roiectul a fost lansat n 2((2, nutrit de con$ingerile c&' 1# implicarea n $ia+a comunit&+ii n care %anca i desf&oar& acti$itatea este o datorie de onoare pentru Raifeisen 5an1> 2# cultura este un domeniu important pentru defini+ia spiritual& a unei +&ri, i prin urmare, finan+area proiectelor din domeniul artelor este o contri%u+ie la de9$oltarea culturii n ansam%lu> -# PRom)nia este un continuu i9$or de talente sclipitoareQ care sunt, pe nedrept, mai pu+in cunoscute n +ar& dec)t peste hotare#
OBIECTIEE

@rin acest proiect Raiffeisen 5an1 i.a propus s& spri,ine de9$oltarea proiectelor artistice din diferite 9one de eApresie i astfel s& contri%uie la de9$oltarea societ&+ii rom)neti i altfel dec)t prin standardele i di$ersitatea ser$iciilor sale#
MO3 3E -INANARE

Raiffeisen Art @roiect i propune s& selec+ione9e n fiecare an c)te$a proiecte pe care s& le spri,ine i s& le promo$e9e# Aten+ia este ndreptat& spre diferite forme de eAprimare artistic&, din dorin+a de a deschide c)t mai multe c&i de dialog ntre pu%lic i talenta+ii artiti rom)ni#
EEENIMENTE

1) In %QQ%, seria Raiffeisen Art @roiect a de%utat cu un spectacol inedit PIL=Q, de tip one.man shoB, sus+inut, n premier& n Rom)nia, de actorul Han @uric# A fost $or%a despre o premier& a%solut&, deoarece spectacolul fusese pre9entat anterior doar pe marile scene ale 7uropei ?ccidentale . n Fran+a, !area 5ritanie i Austria ., unde a fost eAcelent primit at)t de pu%lic, c)t i de critica de specialitate# Han @uric a fascinat prin naturale+ea cu care a reuit s& transpun& elementele $ie+ii cotidiene ntrun act artistic de un cert rafinament# Han @uric este un artist t)nar i plin de talent, care a%ordea9a un gen mai pu+in comun, ntrun stil cu totul aparte# @ropune, cu inteligen+& i umor, o $i9iune PaltfelV asupra cotidianului# PRuc)nd acest spectacol, r&spund de fiecare dat& pro$oc&rii de a crea un lim%a, situat unde$a ntre pantomim&, teatru.dans i teatru.gest, care s& complete9e ideea

despre realitate a fiec&ruia dintre noi# ? pro$ocare la care m.am %ucurat foarte mult s& pot face p&rta i pu%licul rom)nescV, a declarat Han @uric# Nurneul spectacolului a a$ut un caracter na+ional, desf&ur)ndu.se n ase orae ale +&rii, la Neatrele *a+ionale din 8lu,, Nimioara, 8raio$a, Lai, 5ucureti i la Neatrul Hramatic din 5rao$, n perioada 1.; noiem%rie 2((2#

2) In %QQ6, Raiffeisen Art @roiect a a$ut dou& direc+ii' pu%licarea unei lucr&ri fundamentale pentru cultura rom)neasc&, Istoria literaturii rom2ne contemporane, 1:G1.2((( de AleA Stef&nescu, i a unui al%um.monografie dedicat pictorului Han Datmanu, astfel propun)nd o ade$&rat& s&r%&toare a artelor < literatur& i pictur&# . Istoria literaturii rom2ne contemporane, 1:G1.2(((, care a fost lansat& la t)rgul de carte audeamus, este o lucrare enciclopedica de istorie literar& care continu& anali9a literaturii rom)ne de la eorge 8&linescu p)n& n pre9ent# Hemersul reputatului critic literar AleA Stef&nescu a pornit, aa cum autorul nsui m&rturisete n prefa+a lucr&rii, de la datoria moral& de a po$esti ce s.a ntamplat n literatura rom)n& n perioada comunist&# Autorul a lucrat i a adunat materialele n 9eci de ani, $olumul a$)nd peste 1((( de pagini# 0ucrarea acoper& perioada 1:G1. 2(((, mp&r+it& n cinci sec$en+e# Fiecare dintre cele cinci sec$en+e temporale este precedat& de o cronologie a e$enimentelor politico. literare ma,ore ale perioadei respecti$e# Referindu.se la aceast& lucrare, preedintele i 87? Raiffeisen 5an1, domnul =te$en Ian roningen a afirmat' P=untem deose%it de nc)nta+i c& am a$ut onoarea de a spri,ini un proiect literar de o asemenea an$ergur& i importan+& pentru literatura rom)neasc& contemporan&Q# *. Han Datmanu este cu siguran+& una dintre figurile ma,ore ale picturii contemporane rom)neti, a$)nd peste J( de ani dedica+i picturii# n to+i aceti ani, pictorul a a$ut numeroase eApo9i+ii n str&in&tate i c)te$a premii na+ionale i interna+ionale pentru lucr&rile sale, apogeul recunoaterii $alorii sale artistice fiind alegerea sa ca mem%ru onorific a Academiei 7uropene de Stiin+&, Arte i 0iteratur&, n 1::G# Aprecierea dimensiunii efortului pe care l.a f&cut Raiffeisen 5an1 este foarte %ine redat& n cu$itele so+iei domnului Datman, !aria Datman, mu9eograf i autoarea c&r+ii' PAl%umul.monografie este o c&l&torie n lumea formelor i culorilor create de artist, o lume cu totul original& i profund rom)neasc&# @u+ini artiti se pot %ucura s&.i $ad& cele mai importante opere str)nse ntrun al%um de calitate i am fost onora+i de spri,inul pe care l.am primit de la Raiffeisen 5an1Q#

3) In %QQ7, Raiffeisen 5an1 a anun+at nceperea celei de.a treia edi+ii a Raiffeisen Art @roiect# Aceast& edi+ie a lansat n premier& a%solut& un proiect cultural unic prin amplitudinea sa, care i are ca protagoniti pe compo9itorul i pianistul RohnnF R&ducanu i pe interpreta de ,a99 Neodora 7nache# He aceast& dat&, finan+area acordat& de Raiffeisen 5an1 a constat n reali9area, lansarea pe pia+& i mediati9area 8H.ului PLnside =tories < Ra99 @oemsQ, i mai mult, sus+inera unui turneu de spectacole a$)nd acelai titlu# 8ompact discul reali9at con+ine 11 piese, toate compo9i+ii semnate RohnnF R&ducanu, interpretate de Neodora 7nache# Aran,amentele mu9icale i orchestra+ia poart& tot semn&tura RohnnF R&ducanu, n timp ce $ocea i sensi%ilitatea Neodorei 7nache aduc n armonie poeme semnate de *ina 8assian i Iasile Ioiculescu# 7chipa de mu9icieni antrenat& n acest proiect a fost format& din peste 2( de persoane, iar instrumenta+ia discului este o m%inare armonioas& a unor acorduri de chitar&, pian, contra%as, %aterie, $ioar&, $iol&, $ioloncel, clarinet, flaut, saAofon, trompet& i trom%on# Nurneul a fost compus din G spectacole n oraele' 8onstan+a, Lai i 8lu,, ncheindu.se cu un spectacol de gal&, pe scena Neatrului *a+ional din 5ucureti, pe 22 noiem%rie 2((6#

,. R i""eisen Cere lEA&ert


VRaiffeisen 8ereal7Apert < @rima op+iune n finan+area afacerilor cu cerealeV repre9int& o serie de conferin+e organi9ate de Raiffeisen 5an1 pentru a pre9enta partenerilor modalit&+ile de finan+are integrat& a produselor agricole, n diferite stadii < produc+ie culturi agricole, comerciali9are, procesare#
LANSARE

Raiffeisen 5an1 ofer& produse de creditare partenerilor din afacerile cu cereale i oleaginoase nc& din 2((2, iar $olumul finan+&rilor a a,uns n 2((6 la 8( de milioane de euro# 0ansarea acestui proiect a a$ut loc pe 2: noiem%rie 2((6, o dat& cu ini+ierea seriei de conferin+e#
OBIECTIEE

Raiffeisen 5an1 i.a propus s& sus+in& produc+ia de cereale i toat& industria legat& de ea, oferind solu+ii partenerilor care acti$ea9& n afacerile cu cereale, astfel nc)t acestea s& fie unele de succes#

MO3 3E -INANARE

ntre ser$iciile pe care le ofer& Raiffeisen 5an1 se num&r& i' credite de prefinan+are a eAporturilor i finan+area comer+ului cu %unuri fungi%ile# Raiffeisen 5an1 a oferit, p)n& n pre9ent, finan+&ri de 8( milioane euro fermierilor i companiilor cu acti$itate n sectorul cerealelor i plantelor oleaginoase i inten+ionea9& s& finan+e9e noi produse pentru micii fermieri#
STRATE8IE

7chipa Raiffeisen 5an1 lucrea9& la produse de finan+are care se adresea9& cu prec&dere fermierilor mici si mi,locii, pentru a le putea oferi acestora suport n o%+inerea unor culturi performante, at)t din punct de $edere calitati$ c)t i cantitati$# Astfel, Raiffeisen 5an1 ofer& solu+ii personali9ate, pentru ciclul culturilor de gr)u, porum%, floarea soarelui, soia sau rapi+&, fie c& este $or%a de' produc&tori agricoli pe mari suprafe+e /pre.finan+are culturi agricole2> comercian+i /finan+area comertului2>

procesatori /finan+are procesare2# =e +ine cont de faptul c& Rom)nia %eneficia9& de condi+ii fa$ora%ile, are o tradi+ie ndelungat& n culturile de gr)u, porum%, floarea soarelui, soia, rapi+&, iar acest lucru este un atu pentru economia rom)neasc& pe o pia+& competiti$& cum este cea a Kniunii 7uropene i, din aceast& cau9&, Raiffeisen 5an1 i.a propus s& sus+in& produc+ia de cereale i toat& industria legat& de ea#

Rom)nia are poten+ialul s& produc& -J de milioane de tone de cereale i oleaginoase pe an, ceea ce arat& c&, n acest domeniu, se pot desfasura afaceri profita%ile# n plus, toate eAperien+ele de p)n& acum ale Raiffeisen 5an1 cu parteneri din domeniul agricol au fost de succes# ?pera+iunile care facea n trecut o%iectul acti$it&+ii 5&ncii Agricole, la ora actual& parte integrat& a Raiffeisen 5an1, erau, n principal cele pri$ind acti$itatea de agricultur&# =e poate spune, deci, c& Raiffeisen 5an1 are o anumit& eAperien+& n domeniu, din acest punct de

$edere, i c& Raiffeisen 5an1 poate s& finan+e9e cu succes afacerile cu cereale#

.. R i""eisen Stu)entRecruit
LANSARE

Raiffeisen 5an1 a lansat n urm& cu patru ani mai multe programe pentru a $eni n spri,inul studen+ilor#
OBIECTIEE

Aceste programe sunt reali9ate pentru a $eni n spri,inul tinerilor, nc& din timpul facult&+ii, care doresc s& urme9e o carier& n domeniul %ancar#
PRO8RAME

1. Pro2r mul RAI--EISEN TRAINEE @rogramul este dedicat a%sol$en+ilor de n$&+&mnt superior n cadrul c&ruia fiecare participant are ansa s& cunoasc& %anca n detaliu, efectu)nd stagii n ma,oritatea direc+iilor din %anc&# n urma unui proces de selec+ie riguros desf&urat de Hirec+ia Resurse Kmane, nou& a%sol$en+i $or urma programul Raiffeisen Nrainee, dup& care $or ncepe o carier& n cadrul unei direc+ii din Raiffeisen 5an1# Anul acesta, pentru prima dat&, cei : stagiari sunt ncadra+i pe linii de %usiness de la nceputul programului' - stagiari la di$i9ia Retail, - stagiari la di$i9ia 8orpora+ii, 1 stagiar la di$i9ia ?pera+iuni i LN si 2 la di$i9ia Risc#

%. Pro2r mul NBurs R i""eisenN @rogramul X5ursa RaiffeisenQ i propune s& spri,ine financiar 9ece studen+i cu re9ultate uni$ersitare de eAcep+ie i eAperien+e eAtra. curriculare semnificati$e, dar, n acelai timp, s& facilite9e anga,area acestora n %anc& dup& finali9area studiilor# @rogramul se adresea9& studen+ilor cu re9ultate eAcep+ionale din anii terminali, care au fost admii s&.i definiti$e9e studiile la uni$ersit&+i de prestigiu din str&in&tate n anul uni$ersitar 2((6.2((;# ,. St 2iu )e &r ctic$ l R i""eisen B n1 Al&turi de programele Raiffeisen Nrainee i 5ursa Raiffeisen, stagiile de practic& repre9int& o alt& modalitate prin care Raiffeisen 5an1 spri,in& studen+ii n $ederea definiti$&rii preg&tirii lor# n anul 2((G peste ;(( de studen+i au efectuat stagii de practic& n cadrul unit&+ilor Raiffeisen 5an1 din toat& +ara, n ,ur de 1J( dintre acetia primind oferte concrete de anga,are, iar n primele trei trimestre ale anului 2((J, din 6(( de practican+i, :J au fost anga,a+i#

@rin intermediul stagiilor de practic& Raiffeisen 5an1 ofer& studen+ilor oportunitatea de a se familiari9a cu cultura unei organi9a+ii multina+ionale i de a cunoate fluAul de acti$it&+i din cadrul unei unit&+i %ancare, spri,inind direct anga,a+ii %&ncii la ndeplinirea acti$it&+ilor 9ilnice#

.. Pro2r mul SME R i""eisen Sc<ool @rogramul V=!7 Raiffeisen =choolV se adresea9& studen+ilor interesa+i de o carier& n domeniul %ancar, care doresc s& se familiari9e9e nc& din anii facult&+ii cu principalele produse %ancare i proceduri de finan+are a L!!.urilor# "rofilul can!i!atului pentru SME RAI%%EISE; SC<OOL, 7ste student /minim anul 22, masterand sau proasp&t a%sol$ent n domeniul economic sau tehnic A o%+inut re9ultate %une pe parcursul studiilor uni$ersitare Ho$edete cunotin+e foarte %une de utili9are a @8.ului i comunic& cursi$ n lim%a engle9& Hemonstrea9& interes acti$ pentru domeniul financiar.%ancar Are foarte %une a%ilit&+i de comunicare, este fleAi%il i are sim+ul umorului 7ste implicat n acti$it&+i eAtracurriculare legate de mediul economic Hemonstrea9& eAcelente a%ilit&+i de $)n9are i orientare c&tre clien+i 7ste un spirit ntreprin9&tor, perse$erent, dinamic i orientat c&tre re9ultate