Sunteți pe pagina 1din 318

Ana

GENIUL DE A FI
BLANDIANA
CUPRINS
Not[ asurpa edi\iei .......................................................................... 2
Tabel cronologic ............................................................................... 3
A FI SAU A PRIVI ........................................................................... 13
SCUTUL FRAGIL ............................................................................ 15
BIBLIOTECI ................................................................................... 17
DE GENUL FEMININ ...................................................................... 19
VITEZA.......................................................................................... 21
INTRANSIGENTA S{RB{TOARE..................................................... 22
DIC|IONAR ................................................................................... 25
REGULA JOCULUI ......................................................................... 26
ADEV{RATUL CON|INUT AL UNEI NO|IUNI ................................ 28
DIN LUMEA CELOR CARE NU CUV~NT~ ..................................... 30
AXIOMA ........................................................................................ 32
ASEMENEA PLANETELOR .............................................................. 33
CERTIFICATUL DE COPIL{RIE ....................................................... 35
}N AUTOBUZ................................................................................. 37
PEISAJ }NVINS............................................................................... 40
LA MILCOV ................................................................................... 42
DESPRE Z~MBET........................................................................... 44
TEST ............................................................................................. 46
EGALITATE .................................................................................... 47
ELUDARE ...................................................................................... 49
OGLINZI ....................................................................................... 51
F{R{ AP{RARE ............................................................................. 53
FRAGMENTE (Antijurnal)............................................................... 55
NEVOIA DE BASM ......................................................................... 76
CALITATEA CA VIN{...................................................................... 78
NE}NDOIALA ................................................................................. 80
CIVILIZATIE................................................................................... 82
ABSEN|A LUI HOMER................................................................... 84
STRADA PISICILOR ....................................................................... 86
LIPSA DE AP{RARE A UMBRELOR ................................................. 88
BANCA TIMPULUI ......................................................................... 90
DIALOG DESPRE TIMP .................................................................. 91
UMBRA ......................................................................................... 93
DORUL.......................................................................................... 95
DOU{ VERBE ................................................................................ 97
AURUL .......................................................................................... 99
O CARTE ..................................................................................... 102
T~RGUL DE C~NTEC................................................................... 104
MONUMENTUL C{L{TORULUI NECUNOSCUT ........................... 106
INTENSITATEA SUPLICIULUI ....................................................... 108
PRETIOASELE R{+INI .................................................................. 111
PIRAMIDE R{STURNATE ............................................................. 113
SPAIMA DE M{RE|IE................................................................... 114
DIALOG....................................................................................... 115
CALENDAR .................................................................................. 117
}N MARE ..................................................................................... 119
HORIA REX DACIAE .................................................................... 121
MAI MULT CA TRECUTUL ........................................................... 125
FRAGMENTE (Spaima de literatur[) ............................................ 127
MAI IMPORTANT......................................................................... 137
CUM AM DEVENIT POET ............................................................. 138
EXCLAMATIA DIN TROIENE......................................................... 142
DESPRE TINERE|E ...................................................................... 144
INSCRIP|IE PE O GRAMAD{ DE CIOBURI ................................... 146
PE MALUL DELIRULUI ................................................................. 148
ABSEN|A FORMEI ....................................................................... 151
CULEG{TORUL DE CIUPERCI ...................................................... 153
PERSEVEREN|{........................................................................... 155
O FORMUL{ ............................................................................... 156
GLOS{ LA O PLOAIE ENGLEZ{ ................................................... 158
GENIUL DE A FI .......................................................................... 160
COMPENSA|IE ............................................................................ 162
INCREDIBIL, DAR ADEV{RAT ...................................................... 164
SCEN{ DE DANS ......................................................................... 165
FRAGMENTE ............................................................................... 168
MU+CHIUL R~SULUI ................................................................... 180
DESPRE EGALITATE ..................................................................... 182
MISTERUL REVOLTEI .................................................................. 183
NICI UN NUME ............................................................................ 188
ABISURI ...................................................................................... 189
FATALE ........................................................................................ 190
A DOUA GEOGRAFIE................................................................... 191
ARTI+TI +I FIARE ........................................................................ 193
AUTOBIOGRAFIE ........................................................................ 194
CA }NTR-O TAPISERIE VECHE...................................................... 195
CA UN HAN SPANIOL .................................................................. 197
}N MUZEU................................................................................... 199
REAC|IA DE AP{RARE................................................................. 200
QUOD ERAT DEMONSTRANDUM................................................ 202
ANTI JURNAL.............................................................................. 204
DIMENSIUNI ................................................................................ 206
NEVOIA +I SPAIMA DE SINGUR{TATE ......................................... 208
EMBLEMA ................................................................................... 210
MAREA PREJUDECAT{ ................................................................ 212
CA|EII PAM~NTULUI .................................................................. 214
PREFABRICATE ............................................................................ 216
POEM DE VARA ........................................................................... 218
CUV~NTUL ................................................................................. 220
INFIRMITATE ............................................................................... 222
FELUL CUM PLOU{..................................................................... 224
AXIOMA ...................................................................................... 225
UMBRA PRIDVORULUI ................................................................ 227
A NU FI }NFR~NT ........................................................................ 228
ORA+E DE SILABE ....................................................................... 229
GRAND CANYON......................................................................... 231
PLANUL SECUND AL GIOCONDEI ............................................... 233
DORIN|A .................................................................................... 235
PIATRA ........................................................................................ 237
LA MORM~NTUL LUI GOYA........................................................ 239
NORII .......................................................................................... 241
SAGRADA FAMILIA...................................................................... 243
}N IARN{..................................................................................... 246
SPUMA ........................................................................................ 248
SICILIA, O, SICILIA !... ................................................................. 253
NUMELE...................................................................................... 260
GURA-LEULUI ............................................................................. 262
UN ROL....................................................................................... 264
LA NOI ........................................................................................ 266
REALISM ..................................................................................... 268
ESCAL{ ....................................................................................... 269
PUSTIURI .................................................................................... 271
OD{I, CORIDOARE, SC{RI, MANSARDE ...................................... 274
SINGUR{TATEA........................................................................... 277
RUINE, TEMPLELE....................................................................... 279
}N MI+CARE ................................................................................ 281
PE STR{ZI ................................................................................... 283
UN OBICEI .................................................................................. 286
LEONARDO DA VINCI, MICHELANGELO, RAFFAELLO ................. 288
BINELE +I R{UL .......................................................................... 292
LUMIN{ ...................................................................................... 295
CU M~NA ST~NG{...................................................................... 297
V~NZ{TORII DE AP{ .................................................................. 299
SIMT CUM UIT ............................................................................ 302
DESP{R|IRE................................................................................ 304
TOT CE POVESTESC.................................................................... 306
2 Ana Blandiana
CZU 859.0-4
Coperta: Isai C`rmu
ISBN 9975-74-018-9 Prezentare grafic[, LITERA, 2002
NOT{ ASUPRA EDI|IEI
Textele edi\iei de fa\[ se reproduc dup[:
A n a B l a n d i a n a, Calitatea de martor. Editura Cartea Rom`neasc[,
Bucure=ti, 1970.
A n a B l a n d i a n a, Cea mai frumoas[ dintre lumile posibile. Editura
Cartea Rom`neasc[, Bucure=ti, 1978.
A n a B l a n d i a n a, Coridoare de oglinzi. Editura Cartea Rom`neasc[,
Bucure=ti, 1984.
A n a B l a n d i a n a, Autoportret cu palimpsest. Editura Eminescu,
Bucure=ti, 1986.
Editura ]=i exprim[ =i pe aceast[ cale
gratitudinea pentru asentimentul autorului
de a publica prezentul volum neremunerat.
B 56
CUPRINS
3 Geniul de a fi
TABEL CRONOLOGIC
1915 25 martie Se na=te ]n familia \[ranilor Gheorghe =i Ana Coman din co-
muna Murani, plasa Vinga, jude\ul Timi=, primul lor copil, Gheorghe, tat[l
viitoarei poete. Licen\iat ]n drept =i teologie, profesor la liceele Diacono-
vici-Loga =i Mihai Viteazul din Timi=oara, el va participa, ]n calitate
de preot cu grad de maior, la eliberarea Transilvaniei de nord, a Ungariei
=i Cehoslovaciei, iar dup[ r[zboi va fi profesor la liceul Partenie Cosma
din Oradea, apoi preot la catedrala ortodox[ din acela=i ora=. De\inut
politic =i condamnat pentru uneltire ]mpotriva statului, moare dup[ o
via\[ de dramatic[ demnitate, ]n v`rst[ de 49 de ani, ]ntr-un accident, la
numai c`teva s[pt[m`ni dup[ deschiderea ]nchisorilor din 1964.
1915 10 aprilie Se na=te ]n familia \[ranilor Gheorghe =i Valeria Diacu din sa-
tul Blandiana, plasa Vin\ul de Jos, jude\ul Alba, al doilea din cei opt copii,
Otilia, mama scriitoarei. Dup[ ce la v`rsta de 17 ani ]=i pierde ambii
p[rin\i, va munci, ca expert contabil, pentru a-=i cre=te fra\ii mai mici, ca
=i, mai t`rziu, c`nd, ]n lungi ani de deten\ie politic[ a so\ului ei, ]=i va
cre=te =i educa singur[ cele dou[ fiice.
1942 25 martie Se na=te la Timi=oara, ca prim[ fiic[ a cuplului Gheorghe =i
Otilia Coman, Otilia-Valeria, cea c[reia ]n familie =i printre prieteni i se
va spune constant Doina, iar ]n literatur[ se va numi Ana Blandiana.
1947 11 septembrie Se na=te Geta, sora mai mic[ a poetei.
19491952 Urmeaz[ =coala primar[ ]n cartierul Viilor din Oradea, av`nd-o ca
]nv[\[toare pe Tamara Stamatiu, la ale c[rei ore de compunere ]=i va de-
conspira primele versuri.
CUPRINS
4 Ana Blandiana
19521959 Urmeaz[ cursurile claselor VXI ale +colii generale nr. 2 din Ora-
dea (fostul liceu Oltea Doamna), av`nd ca profesor de rom`n[ pe Eu-
gen Groza (el ]nsu=i autor de teatru =i proz[) =i ca profesoar[ de istorie
pe Eleonora Ilie, al c[rei inteligent =i amar patriotism o va marca, impri-
m`ndu-i pentru toat[ via\a nevoia de a-=i raporta destinul la destinul colec-
tiv. Este perioada lecturilor intense, a particip[rii la cenacluri, a ]ncerc[rilor
]n toate genurile =i ]n toate stilurile, a premiilor =colare =i a concursurilor
literare pentru elevi, a primelor versuri publicate ]n revistele de copii.
1959 Debuteaz[ ]n revista Tribuna din Cluj cu poezia Originalitate, semn`nd
pentru prima oar[ Ana Blandiana.
}n urma unui denun\ trimis de la Oradea tuturor publica\iilor din \ar[, ]n
care se cere interzicerea ei ca fiic[ a unui du=man al poporului, pierde
pentru urm[torii ani dreptul de a publica. Despre aceast[ perioad[ Ana
Blandiana va scrie mai t`rziu: Am fost cunoscut[ ca poet interzis, ]nainte
de a fi cunoscut[ ca poet.
1960 Se c[s[tore=te cu Romulus Rusan.
1963 Dup[ o interdic\ie de patru ani, redebuteaz[, de data aceasta irevocabil,
]n revista Contemporanul, condus[ de G. Iva=cu.
19631967 Urmeaz[ =i termin[ cursurile Facult[\ii de filologie a Universit[\ii
din Cluj.
1964 }i apare prima carte, Persoana ]nt`ia plural, versuri, cu o prefa\[ de Nico-
lae Manolescu, Editura pentru Literatur[.
1966 C[lc`iul vulnerabil, versuri, Editura pentru Literatur[.
Prima participare la un festival interna\ional de poezie: Festivalul de la
Lahti, Finlanda.
1967 Se mut[ la Bucure=ti.
19671968 Lucreaz[ ca redactor la revista Via\a Studen\easc[.
19671970 Scrie lunar ]n revista Amfiteatru, sub genericul Pururi t`n[r,
]nve=m`ntat ]n manta-mi, o rubric[ de eseuri despre poe\i mor\i tineri.
5 Geniul de a fi
1968 Mai Este invitat[ s[ sus\in[ un recital de poezie ]n cadrul stagiunii Te-
atrului Na\ional de la Paris. }n zilele urm[toare asist[ la mi=c[rile de strad[
la celebrul Mai contestatar.
Iunie-iulie C[l[torie la Praga ]mpreun[ cu Romulus Rusan, invitat[ de gu-
vernul ceh s[ scrie o carte despre Prim[vara de la Praga.
19681973 Semneaz[ s[pt[m`nal ]n revista Contemporanul o rubric[ denu-
mit[ ]n primii patru ani Antijurnal, iar apoi Coresponden\e.
19681975 Lucreaz[ ca redactor la revista Amfiteatru.
1969 A treia tain[, versuri, Editura Tineretului.
Premiul de poezie al Uniunii Scriitorilor.
Realizeaz[, ]mpreun[ cu Andrei +erban =i cu actorii Irina Petrescu, Mari-
ana Mihu\ =i Florian Pitti=, dou[ filme de poezie pentru televiziune.
Descoperirea Italiei, prima c[l[torie de studiu =i documentare prin muzeele
=i =antierele arheologice ale peninsulei, devenit[, al[turi de pasiunea pen-
tru muzica clasic[, cea mai important[ contribu\ie neliterar[ la formarea
intelectual[ a scriitoarei.
1970 Calitatea de martor, eseuri, Editura Cartea Rom`neasc[.
Cincizeci de poeme, Editura Eminescu, volum antologic con\in`nd o selec\ie
din c[r\ile anterioare =i 10 poezii inedite.
Premiul Academiei.
1971 Homokra (Clepsidra), versuri, traducere de Hervay Gizella, Editura Kri-
terion.
Calitatea de martor, edi\ia a doua, Editura Cartea Rom`neasc[.
1972 Apare Octombrie, Noiembrie, Decembrie, versuri, Editura Cartea Rom`-
neasc[.
1973 Povestiri crepusculare de Michel de Ghelderode, traducere =i cuv`nt ]nainte
de Ana Blandiana.
6 Ana Blandiana
Decembrie 1973 mai 1974 Particip[, ]mpreun[ cu Romulus Rusan, la
Programul Scriitoricesc Interna\ional (International Writing Program) al
Universit[\ii din Iowa-City (S.U.A.).
Martie-aprilie Cei doi scriitori ]ntreprind o c[l[torie cu autobuzul ]n jurul
Statelor Unite, pe care Romulus Rusan o va descrie ]n cartea sa America
ogarului cenu=iu.
Este realizat un film de scurt metraj (25 min.) pentru Library of Con-
gress, cuprinz`nd versuri ]n lectura autoarei.
1974 Poezii, Editura Cartea Rom`neasc[, volum antologic cuprinz`nd o selec\ie
din volumele anterioare =i 13 poeme inedite.
19741988 Sus\ine s[pt[m`nal =i din ce ]n ce mai dificil, pe m[sura in[spririi
cenzurii, rubrica denumit[ Atlas, Rom`nia literar[.
19751977 Obligat[ s[ demisioneze de la Amfiteatru, lucreaz[ ca bibliotecar[
la Biblioteca Institutului de Arte Plastice.
1976 Eu scriu, tu scrii, el, ea scrie, eseuri, Editura Cartea Rom`neasc[.
1977 }n urma cutremurului din 4 martie =i a pr[bu=irii blocului din strada Colo-
nadelor, va tr[i de acum ]nainte mai mult la \ar[, ]ntr-un sat din C`mpia
Dun[rii. Schimbare de via\[ =i destin.
Somnul din somn, versuri, Editura Cartea Rom`neasc[.
Cele patru anotimpuri, proz[ fantastic[, Editura Albatros (respins[ ]nt`i
de cenzur[, cu motiva\ia tendin\e antisociale).
1978 Poeme, ]n colec\ia Cele mai frumoase poezii, Editura Albatros, cu o pre-
fa\[ de Al. Philippide =i un portret de Eugen Dr[gu\escu.
Cea mai frumoas[ dintre lumile posibile, ]nsemn[ri de c[l[torie, Editura
Cartea Rom`neasc[.
1980 }nt`mpl[ri din gr[dina mea, versuri pentru copii, Editura Ion Creang[.
Premiul de literatur[ pentru copii al Uniunii Scriitorilor.
7 Geniul de a fi
1981 Ochiul de greier, versuri, Editura Albatros.
Casa de discuri Electrecord editeaz[ discul Ana Blandiana cite=te din ver-
surile sale, cuprinz`nd 28 de poeme.
1982 PoemePoems, edi\ie bilingv[, Editura Eminescu, traducere ]n limba en-
glez[ de Dan Du\escu, cu o prefa\[ de D. Micu.
I se decerneaz[, la Viena, ]n aula Universit[\ii Vechi, premiul interna\ional
Gottfried von Herder, pentru Dimensiunea supratemporal[ pe care o con-
fer[ poeziei sale teme ca puritatea =i c[derea ]n p[cat, moartea =i
supravie\uirea, dragostea ca n[zuin\[ spre absolut =i evadare din materi-
alitate =i ca un semn al pre\uirii fa\[ de opera sa poetic[ =i eseistic[, ce
reprezint[ o medita\ie profund[ asupra crea\iei =i asupra fiin\ei omene=ti
=i care, refuz`nd at`t biografismul, c`t =i artificialitatea, consacr[ poezia
ca mit creator.
}n urm[toarele trei luni ]ntreprinde, ]mpreun[ cu Romulus Rusan =i sub
auspiciile premiului c`=tigat, o c[l[torie spre sud, spre lumea meditera-
nean[ a vechilor culturi: Egipt, Israel, Grecia, Roma, Bizan\. }n cartea sa
O c[l[torie spre marea interioar[, Romulus Rusan va descrie aceast[ ex-
perien\[.
Proiecte de trecut, proz[ fantastic[, Editura Cartea Rom`neasc[. Oprit[
ini\ial de cenzur[, cartea apare totu=i ]n urma decern[rii premiului Herder.
}n anii urm[tori va deveni cea mai tradus[ carte a autoarei.
Premiul de proz[ al Asocia\iei Scriitorilor din Bucure=ti.
1983 Ora de nisip, edi\ie antologic[, ]nso\it[ de o selec\ie de texte critice =i
cuprinz`nd =i 31 de poeme inedite, Editura Eminescu.
Alte ]nt`mpl[ri din gr[dina mea, Editura Ion Creang[, versuri pentru copii.
1984 Coridoare de oglinzi, eseuri, Editura Cartea Rom`neasc[.
Pieta achillesowa i inne wiersze (C[lc`iul vulnerabil =i alte poeme), Wy-
dawnitctwo Literackie Krakow-Wroclaw, traducere ]n limba polonez[ =i
prefa\[ de Zbigniew Szuperski.
8 Ana Blandiana
Honnan jn a nyar? (De unde vine vara?), Editura Ion Creang[, traducere
]n limba maghiar[ de Lendvay va.
Decembrie Apar ]n revista Amfiteatru cele 4 poeme (Eu cred, Cruciada
copiilor, Noi, plantele, Totul) care, ]n urma scandalului produs (soldat cu
interdic\ia de publicare pentru autoare =i penaliz[ri pentru redac\ie), se
r[sp`ndesc transcrise de m`n[ (primul samizdat rom`nesc) =i sunt tra-
duse =i publicate ]n nenum[rate \[ri. Ziarul britanic The Independent
le dedic[ o ]ntreag[ pagin[ ]n care fiecare cuv`nt al poemului Totul este
decodificat, realiz`ndu-se o adev[rat[ =i demascatoare radiografie a dic-
tatului din Rom`nia.
1985 Stea de prad[, versuri, Editura Cartea Rom`neasc[.
Dont be afraid of me (Nu-\i fie team[ de mine), Spiritual Poetry Collec-
tion, Detroit, Michigan.
Valaki engem lmodik (Poate c[ m[ viseaz[ cineva), Editura Kriterion, tra-
ducere ]n limba maghiar[ de Farkas rpd.
1986 Autoportret cu palimpsest, eseuri, Editura Eminescu.
S[n v s[nia (Somnul din somn), ]n colec\ia Poeticen globus a Editurii
Narodna Cultura, Sofia, traducere ]n limba bulgar[ de Rumeana Stanceva.
Martie Este invitat[ s[ sus\in[ un recital de versuri ]n cadrul lecturilor de
la Covent Garden (The Covent Garden Readings), Londra. Nu prime=te
viza, ]nc`t pe marea scen[ londonez[ ]n locul poetei apare o band[ cu
]nregistrarea vocii ei =i o scrisoare de protest a organizatorilor.
Im Einverstndnis mit des Erde (}n ]n\elegere cu p[m`ntul), Verlag Vogt,
traducere ]n limba german[ de Hans Diplich.
}nt`mpl[ri din gr[dina mea =i Alte ]nt`mpl[ri din gr[dina mea, edi\ia a
doua, Editura Ion Creang[.
Sluciki v moiata gradina (}nt`mpl[ri din gr[dina mea), Editura Ion Cre-
ang[, traducere ]n limba bulgar[ de Paulina Corbu.
1987 Ora=e de silabe, ]nsemn[ri de c[l[torie, Editura Sport-Turism.
9 Geniul de a fi
Stihotvorenia, rasskaz], [sse (Poezii, povestiri, eseuri), Editura Raduga, Mos-
cova, traducere ]n limba rus[ =i postfa\[ de Anastasia Starostina, cu o
prefa\[ de Mihail Ro=cin.
Lora di sabbia, poeme, traducere de Adriana Milescu, Editura Saval, Bo-
logna.
1988 La Editura Muzical[ apare volumul lui Sigismund Todu\[ Lieduri pentru
voce =i pian pe versuri de Ana Blandiana, cuprinz`nd 16 lieduri. (De-a lun-
gul anilor au mai scris cicluri de lieduri pe versurile poetei compozitorii
Cornel |[ranu, Hans Peter Trk, Valentin Timaru, Walter Mihai Klepper
etc.)
La Teatrul Mic are loc premiera spectacolului Cu ochii deschi=i, realizat =i
interpretat de Irina R[chi\eanu-+irianu din scrierile, ]n versuri =i proz[,
ale Anei Blandiana. (Spectacole asem[n[toare au mai fost realizate ]n
timp pe scenele teatrelor din Ia=i, Arad, Oradea, Bac[u.)
Kopie eines Alptraums (Imita\ie de co=mar), nuvele, Verlag Volk und Welt,
traducere ]n limba german[ de Veronika Riedel.
}nt`mpl[ri de pe strada mea, versuri pentru copii, Editura Ion Creang[.
Descoperirea de c[tre cititori a unui pamflet politic travestit ]n poezie
pentru copii =i recunoa=terea dictatorului sub ]nf[\i=area parodic[ a Mo-
tanului Arpagic a atras dup[ sine interzicerea c[r\ii (epuizat[, de altfel,
]ntre timp) =i a autorului ei. Este oprit[ de asemenea difuzarea altor dou[
c[r\i aflate sub tipar: volumul de poezii din BPT la Editura Minerva =i un
volum ]n limba german[ cu o prefa\[ de Ana Blandiana la Editura Krite-
rion. De data aceasta ]ns[ nu este vorba de o interdic\ie doar pentru vii-
tor, ci =i pentru trecut: c[r\ile Anei Blandiana au fost scoase din biblioteci
=i au fost prohibite nu numai textele semnate de ea, ci =i cele care, sub
alte semn[turi, ]i citau, chiar dac[ ]n treac[t, numele.
1989 }n urma ecoului interdic\iei ]n mass-media interna\ional[ (poemul cu
motanul-dictator este tradus ]n majoritatea limbilor europene) =i a pro-
testelor legate de aceasta (de exemplu, din ini\iativa poetului italian An-
drea Zanzotto =i a profesorului Lorenzo Renzi de la Universitatea din Pa-
10 Ana Blandiana
dova, treizeci de personalit[\i culturale italiene au semnat o scrisoare de
protest) se anun\[ apari\ia volumului din Biblioteca pentru to\i, pentru
ca printr-un gest de sens contrar, dar lipsit de publicitate s[ fie
retras de pe pia\[, la c`teva zile dup[ difuzare. Difuzarea a continuat
printr-o adev[rat[ burs[ neagr[ din depozitele interzise =i s-a sf`r=it prin
punerea ]n v`nzare a ceea ce mai r[m[sese, dup[ revolu\ie.
Sniega Stunda, poeme =i eseuri, traducere ]n limba leton[ de Leons Brie-
dis. Editura Liesma, Riga.
Poeme-Poems, volum bilingv, traducere ]n englez[ de Crisula +tef[nescu =i
Inta Moruss-Wiest (poemul O vedet[ de pe strada mea A star for my
street tradus de Richard Wiest). Revue des Etudes Roumaines, Paris.
22 decembrie Ana Blandiana este anun\at[ la televiziune, f[r[ a fi ]ntre-
bat[, printre membrii Consiliului Frontului Salv[rii Na\ionale.
26 decembrie Are loc prima ]ntrunire a Consiliului F.S.N., ]n care este pro-
pus[ =i refuz[ s[ devin[ vicepre=edinte al noii conduceri a \[rii.
1990 29 ianuarie Demisioneaz[ din Consiliul F.S.N. ]n semn de protest ]mpo-
triva transform[rii acestuia ]n partid =i a violen\elor organizate ]mpot-
riva opozi\iei politice.
Arhitectura valurilor, poezii, Editura Cartea Rom`neasc[.
Aprilie Face parte dintre vorbitorii din Pia\a Universit[\ii.
Noiembrie Este unul dintre ini\iatorii =i fondatorii Alian\ei Civice, al c[rei
pre=edinte devine ]n mai multe r`nduri, ]n anii urm[tori.
A Meglmodott, nuvele, traducere ]n limba maghiar[ de Lendvay Eva, Edi-
tura Europa, Budapesta.
Se re]nfiin\eaz[ PEN CLUB-ul rom`n (sec\ie a organiza\iei mondiale a
scriitorilor), al c[rui pre=edinte devine Ana Blandiana.
The Hour of Sand, poeme alese, traducere ]n limba englez[ de Peter Jay
=i Anca Cristofovici, Anvil Press Poetry, Londra.
11 Geniul de a fi
En kyma full av Fjntar, poeme, traducere ]n limba suedez[ de Jon Milos,
Editura Symposion, Stockholm.
Kanskje noen drommer meg, poeme, traducere ]n limba norvegian[ de Ion
V[leanu =i Wera Saether, Solum Forlag, Oslo.
Kopie eines Alptraums, nuvele, edi\ia a doua, Steidf Verlag, Gttingen,
traducere ]n limba german[ de Veronika Riedel, cu o postfa\[ de Paul
Schuster.
1991 100 de poeme, Editura Tinerama.
toile de proje, poeme, traducere ]n limba francez[ de Hlne Lenz, Ate-
liers du Tayrac.
1992 Kopie van een nachtmerrie, nuvele, traducere ]n limba olandez[ de Jan
Witlem Bos, Editura Van Gennep, Amsterdam.
Sertarul cu aplauze, roman, Editura Tinerama, edi\ia ]nt`ia (edi\ia a doua
va ap[rea ]n 1993)
1993 Die Applausmaschine, roman, traducere ]n limba german[ de Ernest Wich-
ner, Steidi Verlag, Gttingen.
Svedosci, poezii, traducere ]n limba s`rb[ de Petru C`rdu, V`r=a\.
Mai Ana Blandiana sus\ine la Universitatea Sorbonne din Paris un ciclu
de conferin\e despre R[d[cinile r[ului rom`nesc =i Convertibilitatea
suferin\ei. Cu acest prilej DAAD (Oficiul german de studii universitare)
editeaz[ un volum trilingv (rom`n[-francez[-german[) Ana Blandiana,
iar Maison des Ecrivains din Paris ]i dedic[ o sear[ omagial[.
Poezii, traducere ]n limba albanez[ de Kopi Kycyku, Shtepia Botuese En-
ciklopedike, Tirana.
1994 Fondator =i pre=edinte al Funda\iei Academia Civic[.
Clair de mort, poeme, traducere ]n limba francez[ de Grard Bayo, pre-
fa\[ de Ion Pop, Librarie Bleue, Troyes.
EngelErnte, poeme, edi\ie bilingv[, traducere ]n limba german[ de Franz
12 Ana Blandiana
Hodjak, postfa\[ de Peter Motzan, Ammann Verlag, Zrich.
1995 Imita\ie de co=mar, nuvele, Editura Du Style.
1996 }n diminea\a de dup[ moarte, poeme, Editura Du Style.
1997 La cules ]ngeri, poiezii, colec\ia Biblioteca =colarului, Editura Litera.
De-a lungul anilor, poeta a ]ntreprins ca invitat[ a unor universit[\i,
academii, organiza\ii culturale mai multe c[l[torii de documentare =i
studiu ]n diverse \[ri europene =i a participat la congrese =i festivaluri de
poezie. }n afara volumelor men\ionate, i-au mai ap[rut grupaje de po-
eme ]n reviste =i antologii din Anglia, S.U.A., Italia, Spania, Fran\a, Bel-
gia, Germania, Austria, Olanda, Finlanda, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Ce-
hoslovacia, Brazilia, Cuba, Turcia, Siria, Grecia, China, Japonia, Israel,
Albania.
Dup[ 1989, acestor traduceri li se adaug[ eseurile literare =i articolele de
analiz[ politic[ ap[rute ]n marile ziare germane sub semn[tura Anei Blan-
diana, ca =i nenum[rate conferin\e, lecturi publice, interviuri, interven\ii
la colocvii, simpozioane =i mese rotunde ]n principalele \[ri europene.
Elena MURGU
13 Geniul de a fi
A FI SAU A PRIVI
Nu \in minte c`nd =i cum s-a n[scut pentru prima oar[ ]n mine
ideea c[ orice mi se ]nt`mpl[ se ]nt`mpl[ spre binele meu, c[, in-
diferent c`t de dramatic[, orice ]nt`mplare e o experien\[ =i orice
experien\[ un c`=tig, dar eram ]nc[ destul de mic[, din moment ce
nu-mi doream dec`t s[ ajung mare, c`nd ]mi amintesc m[ con-
solam de orice necaz cu g`ndul c[ am mai ]nv[\at ceva =i astfel o s[
cresc f[r[ ]ndoial[ mai repede.
}n orice caz nimic nu m-a clintit din ciudata mea credin\[ =i dac[
timpul, trec`nd, a reu=it totu=i s[ schimbe ceva, nu esen\a ideii mele
a reu=it s-o schimbe, ci finalitatea ei : c`nd mi se ]nt`mpl[ un necaz
m[ consolez cu g`ndul c[ am mai ]nv[\at ceva =i astfel o s[ ]mb[-
tr`nesc f[r[ ]ndoial[ mai ]ncet.
Am observat c[ despre lucrurile prea serioase nu ]ndr[znesc s[
vorbesc dec`t pu\in ]n glum[. Asemenea unei m[=ti, tonul juc[u=
reu=e=te nu s[ ascund[, ci s[ stilizeze gravitatea celor spuse. Absolu-
ta mea ]ncredere ]n puterea benefic[ a experien\ei =i-n for\a curativ[
a suferin\ei s-a transformat cu timpul dintr-o concep\ie de via\[, ]ntr-
un destin, =i chiar ]ntr-un destin literar din moment ce orice mi se
]nt`mpl[ reprezint[ un spor de cunoa=tere =i, la r`ndul lor, toate jert-
fele de pe altarul cunoa=terii au, cu pu\in noroc, =ansa de a fi aprinse
de ochiul zeului =i transformate ]n pagini, eu ]ns[mi nu sunt dec`t un
prilej dat vie\ii s[ se ]nt`mple, un martor benevol =i plin de aten\ie al
propriilor mele tragedii. Ve=nic plecat de acas[, mereu ]n documen-
tare ]n propria sa via\[, spiritul meu este prea ocupat cu privitul pen-
CUPRINS
14 Ana Blandiana
tru a putea fi cu adev[rat ]nfr`nt sau ]nving[tor =i chiar pentru a putea
fi. A fi =i a privi devin dou[ verbe opuse =i violent exclusive ]n lumina
unui ]ntreg destin. A fi sau a privi, asta e ]ntrebarea.
}n aceast[ perspectiv[, a a=tepta nu ]nseamn[ a pierde timpul, ci a
te ]mp[rt[=i dintr-o psihologie colectiv[ infinit sugestiv[; a fi ]n=elat nu e
numai o umilin\[, ci =i o revela\ie; a fi lovit nu e numai o durere, ci =i o
descoperire. A merge cu autobuzul, a vizita un bolnav, a fi bolnav chiar,
a vorbi cu un copil, a face pia\a, a ]nt`lni un prieten, a fi nedrept[\it, a fi
l[udat, a fi iubit, a nu fi iubit devin, din simple ]nt`mpl[ri, situa\ii mag-
ice de dezv[luire a lumii, prilejuri de uluitoare surprize ]n univers. A fi
pentru a privi iat[ o fascinant[ terapeutic[, iat[ o solu\ie.
15 Geniul de a fi
SCUTUL FRAGIL
La o prim[ vedere, rela\ia dintre lume =i scris este o simpl[ prism[
cu trei fe\e : exist[ scriitori care au contemplat lumea a=a cum era
ea, al\ii care s-au iluzionat c[ o v[d a=a cum ar fi dorit-o =i al\ii care
au ]ncercat s[ o schimbe. Dar totul se complic[ dac[ ne amintim c[
mai exist[ poe\ii, cei care, dup[ ce au v[zut-o, au vrut s[ pun[ o alta
]n loc : substituire nu ]ntotdeauna lipsit[ de riscuri, pentru c[ nu ]ntot-
deauna lumea propus[ de poe\i era mai u=or de suportat dec`t cea
adev[rat[, real[. Prin poe\i ]n\eleg, desigur, nu pe autorii de versuri,
ci pe autorii de viziuni, pe cei ]n care razele realit[\ii p[trund refrac-
tate straniu de substan\a sufleteasc[ str[b[tut[, substan\[ ce nu se
las[ p[truns[ dec`t pentru a putea r[sturna =i ad`nci ]n\elesurile.
Dar, oric[rei categorii i-ar apar\ine, ]ntre scriitor =i lumea c[reia
el ]i este ecou se a=az[ ca un scut capabil nu numai s[-l apere, ci =i
s[-l ajute s[ ]nving[ opera sa. Secole de-a r`ndul, poetul a fost
asemenea lui Perseu, fiul lui Zeus, cel care, pentru a ]nfr`nge Medu-
za, =i-a =lefuit scutul =i l-a f[cut oglind[ ]n care, v[z`ndu-=i chipul,
Gorgona s[ fie ucis[ de revela\ia propriei ei ur`\enii. Secole ]ntregi,
ambi\ia realist[ a scriitorului a fost aceea de a reflecta at`t de perfect
lumea, ]nc`t aceasta s[ poat[ fi ]nvins[ ori m[car ]mbl`nzit[ de spec-
trul propriei ei imagini. Victoria artei se datora astfel nu numai efortu-
lui estetic de a oglindi, ci =i filosoficei ambi\ii de a schimba raportul
de for\e ]ntre ceea ce este =i ceea ce se ]n\elege.
Scepticismul modernilor a pierdut, ]ns[, aceast[ iluzie, ca =i
speran\a c[ realitatea mai p[streaz[ ingenuitatea necesar[ pentru ca
CUPRINS
16 Ana Blandiana
v[z`ndu-se a=a cum e s[ fie cuprins[ de oroare. Acum, c`nd
singur[tatea, ne]ncrederea =i r[zboaiele au dovedit c[ =tiu s[ slu\easc[
=i s[ ucid[ mai bine dec`t bietul cap al Gorgonei, poetul s-a v[zut =i
el nevoit s[-=i schimbe armele. Sfid[rii =i nep[s[rii, el le-a r[spuns
prin co=mare de fabrica\ie proprie, artizanal[. Renun\`nd s[ mai re-
produc[ neap[rat lumea, el a ales calea de a-i ar[ta nu propria ei
fa\[, ci cutremur[toarele viziuni pe care aceasta le poate produce ]n
sufletul lui. Nu imaginea vie a Meduzei reflectat[ ]n scut, deci, ci ]nsu=i
capul Gorgonei, t[iat =i transformat ]ntr-o for\[ capabil[ s[ apere =i
s[ ]nving[. Poezia devine astfel scutul fragil al pleoapelor, ]n umbra
l[sat[ a c[rora universului real i se d[ =ansa naiv[, =i mereu ]ncre-
z[toare, de a rena=te.
17 Geniul de a fi
BIBLIOTECI
C`nd m[ g`ndesc la papirusurile distruse ale templului din Mem-
phis, =i la cele dou[ sute de mii de volume nimicite ale bibliotecii din
Pergam; c`nd m[ g`ndesc la acel jum[tate de milion de manuscrise
ale bibliotecii din Cartagina, disp[rute atunci c`nd ora=ul lui Hanibal
a fost =ters de pe fa\a p[m`ntului; c`nd m[ g`ndesc la arderea marii
biblioteci din Alexandria; c`nd m[ g`ndesc la acel an 213 ].e.n. c`nd
suveranul din |rin a ars toate c[r\ile, pentru c[ din c[r\i ]=i scoteau
argumentele cei ce i se ]mpotriveau, ]nc`t ]n[l\[toarele ]nv[\[turi ale
lui Lao |] =i echilibratele ]nv[\[turi ale lui Confucius, =i toat[ incredi-
bila =tiin\[ a mileniilor anterioare abia dac[ au mai putut fi adunate
din legend[ =i din amintirile b[tr`nilor; c`nd m[ g`ndesc la cele trei
sute de mii de volume arse de Leo Isaurus ]n Constantinopolul seco-
lului al optulea; c`nd m[ g`ndesc la pergamentele rase de c[lug[rii
care aveau nevoie de spa\ii de scris pentru multiplicarea dogmelor ce
fuseser[ suferin\e =i iubiri; c`nd m[ g`ndesc la g`ndurile a=ternute =i
nea=ternute spulberate de autodaf-uri =i la rugurile, mai tinere ]nc[,
trimi\`ndu-=i fumul =i spaima p`n[ la noi ]nc[p[\`narea mea de a
scrie =i perseveren\a mea ]n fa\a paginii albe, st[ruin\a de a-mi trans-
forma clipele ]n litere =i zilele ]n fraze =i ]nd[r[tnicia de a pune ]n
locul anilor scur=i =i-al v`rstelor consumate mormane de h`rtie at`t
de greu ]nnegrit[, dar at`t de u=or inflamabil[, mi se par ]nduio=[toare
=i mai absurde ]nc[ dec`t ]ncercarea de a opri anotimpurile s[ se ur-
meze sau r`urile s[ curg[. +i totu=i acel totu=i r[s[rit mereu ]n
pofida celei mai formale logici =i continu`nd s[ existe ]mpotriva tu-
CUPRINS
18 Ana Blandiana
turor argumentelor ]n stare s[ demonstreze str[lucitor c[ existen\a
sa nu are nici un rost =i totu=i scriu, cu toate c[ h`rtia se aprinde =i
cerneala se =terge, a=a cum femeile nasc, cu toate c[ =tiu c[ fiii lor
vor muri c`ndva. Sau poate tocmai de aceea? C[ci dincolo de dis-
trugerea bibliotecilor din Memphis =i din Pergam, din Cartagina =i
din Alexandria, din |rin =i din Constantinopole, a mai r[mas totu=i
ceva de pe urma at`tor =i at`tor ]mp[r[\ii, mai =tim totu=i ceva des-
pre ele, pentru c[ printre incendii =i r[zboaie, printre m[celuri =i cu-
tremure, cei ce scriau au continuat totu=i, f[r[ ]ncetare =i ]mpo-
triva tuturor argumentelor s[ scrie...
19 Geniul de a fi
DE GENUL FEMININ
Dac[ a=a cum indivizii se ]mpart ]n b[rba\i =i femei (ceea ce
nu ]mpiedic[ desigur apari\ia unor b[rba\i efeminiza\i =i a unor fe-
mei b[rbate) popoarele s-ar ]mp[r\i =i ele pe genuri, m-am g`ndit
]ntotdeauna cu m`ndrie c[ poporul rom`n ar fi considerat un popor
feminin. Prin feminitate ]n\eleg capacitatea de a alege ceea ce e
esen\ial, de ceea ce nu e a na=te =i a cre=te copii, a te ]ngriji de
m`ncare, a vindeca r[nile, ]ntr-un cuv`nt a te zbate pentru a supra-
vie\ui; a ierta, ]n loc de a lovi, a te supune un timp pentru a ]nvinge
]n timp, a ]nflori alti\e, blide, c`ntece. Am str[b[tut istoria cu aceste
esen\iale caracteristici ale feminit[\ii, fiindu-ne str[in spiritul mascu-
lin al altor popoare : dorin\a de a cuceri, setea de putere, lupta,
r[zboiul, jaful, distrugerea, riscul, suprema\ia, ]n numele cavalerismu-
lui, al credin\ei, al curajului, al progresului, al ac\iunii. Dar ce este
curajul de a muri, fa\[ de curajul de a na=te? Ce este curajul de a
ucide, fa\[ de curajul de a r[bda pentru a nu fi ucis? Ce este progre-
sul ne]ncetat fa\[ de neclintita permanen\[ =i cucerirea altor p[-
m`nturi, fa\[ de p[strarea eroic[, prin milenii, a propriului p[m`nt?
Miori\a cu solu\ia ei (indiferent cum interpretabil[) a accept[rii
destinului =i a transfigur[rii dispari\iei ]n ]nceput de ciclu nou, capa-
bil s[ r[scumpere prin frumuse\e , =i Me=terul Manole cu jertfa
lui nu pe c`mpul de b[taie, ci la temelia unei zidiri, cu zborul s[u
terminat ]n moarte =i ]n izvor sunt numai dou[ dar c`t de
str[lucitoare! din argumentele artistice care demonstreaz[ prin
secole capacitatea noastr[ de a desp[r\i istoria de ve=nicie =i esen\a
CUPRINS
20 Ana Blandiana
de circumstan\[. De altfel, chiar lupt[torii basmelor noastre, fe\ii no=tri
frumo=i ajuta\i de albine =i de furnici pe care le cuceresc nu prin
puterea sabiei, ci prin bun[tatea inimii, dup[ cum zmeii =i vr[jitoarele,
balaurii =i ]mp[ra\ii sunt ]nvin=i de cele mai multe ori prin puterea
inteligen\ei =i prin solidarizarea cu cei n[p[stui\i de ace=tia nu por-
nesc la lupt[, asemenea cavalerilor medievali, din dorin\a de a se re-
marca =i de a-=i demonstra b[rb[\ia, ci ]mpin=i de umilin\e =i nedrept[\i,
obliga\i ]ntotdeauna de suferin\a altora. +i la urma urmei, chiar faptul
c[ totul se termin[ ]ntotdeauna cu bine printr-o nunt[, nu este, oare, o
dovad[ nu numai a optimismului caracteristic acelei jum[t[\i a nea-
mului omenesc care =tie c[ orice moarte poate fi ]nlocuit[ printr-o
na=tere, ci =i a visului at`t de naiv =i de altruist ]n feminitatea sa, c[ nu
exist[ pe p[m`nt victorie mai complet[ dec`t o nunt[?
21 Geniul de a fi
VITEZA
Ca =i cum a= c`nta la un instrument sau ca =i c`nd a= face un
sport de performan\[, faptul de a nu fi scris de mult ]l resimt ca pe o
pierdere a digita\iei, a antrenamentului. Am nevoie de zilnic exerci\iu
pentru a fi ]n form[. Nescriind, uit s[ scriu. Dup[ o ]ntrerupere ]mi
sunt necesare mai multe zile pentru a re]nv[\a s[ scriu, scriind mai
]nt`i st`ngaci, apoi din ce ]n ce mai legat, mai sigur, mai colorat. Ca
=i cum, de fiecare dat[, a= lua de la cap[t totul =i a= trece prin toate
fazele devenirii mele, a=a cum copilul trece ]n trupul mamei lui prin
toate fazele form[rii speciei. Mai mult : nu numai stilul, ci =i literele
]mi devin nesigure dup[ o ]ntrerupere, chiar m`na ]ns[=i are nevoie
de antrenament pentru a fi ea ]ns[=i. C`t despre creier aceast[
divinitate suprem[, de puterea c[reia at`rn[m cu to\ii e at`t de
greu de spus c`nd este el ]nsu=i n[cl[it de inactivitate, ruginit de
neclintire, materie grea =i nep[truns[ de raz[ sau, dimpotriv[, meca-
nism neoprit, puls luminos, agita\ie continu[, =uierare de sens , ]nc`t
m[ ]ntreb dac[ nu cumva numai mi=carea este cea care se nume=te
uneori talent, alteori inteligen\[ =i, rar, ]n cazul maximelor viteze, geniu.
CUPRINS
22 Ana Blandiana
INTRANSIGENTA S{RB{TOARE
Dac[ Eminescu ar fi fost mai pu\in imaculat, cred c[ posterit[\ii
sale i-ar fi fost mai u=or. Dac[ ar fi existat in via\a lui de dincolo de
pagin[ b[nuiala misterioas[ a unei crime, ca la Villon, sau, cel pu\in,
o vinovat[ iubire, ca la Shakespeare, sau, =i mai pu\in, sfidarea =i
nelini=tea paradisurilor artificiale, ca la Baudelaire, sau, cel mai
pu\in, ]necul ]n valuri de alcool, ca la Poe, dac[ ar fi existat ]n via\a
lui pe p[m`nt o singur[ vin[, un singur lucru care s[ i se poat[
repro=a =i care s[-i poat[ fi cu m[rinimie iertat, posteritatea sa ar fi
fost mai u=or de purtat. Dac[ el, cel mai mare, ar fi min\it, c`t de
simplu ar fi fost s[ spunem =i el a min\it; dac[ el, cel mai mare, ar
fi furat, c`t de simplu ar fi fost s[ spunem =i el a furat; dac[ el, cel
mai mare, ar fi ]mpro=cat cu noroi, c`t de simplu ar fi s[ spunem =i
el a ]mpro=cat cu noroi. Dar din tot ce-=i poate ]ng[dui un om, el
nu =i-a ]ng[duit dec`t boala =i demnitatea, interzic`nd astfel, cu pro-
priul s[u trup pr[bu=it =i cu propria sa minte ]ntunecat[, intrarea
umbrei ]n parnasul rom`nesc. Odat[ cu el =i definitiv, pentru un
]ntreg popor, no\iunea de poet a r[mas legat[ de aceea de imacu-
lare. Aceast[ necru\[toare lege, mai bl`nd[ poate la alte popoare,
ne dicteaz[ f[r[ mil[ admira\iile =i ne stabile=te implacabil[ idolii,
ne]ng[duindu-ne nici o clip[ s[ nu fim demni de a privi statura lui
f[r[ egal =i ochiul lui mare, deschis, f[r[ somn asupra eternit[\ii. }n
fa\a lui, mai u=or ]i este unui poet maculat s[ ]nceteze de a se mai
numi poet, dec`t unui tic[los s[ ]ncerce a p[trunde dincolo de pra-
gul sfin\it al poeziei.
CUPRINS
23 Geniul de a fi
M[ g`ndesc m-am g`ndit adesea ]n ]mprejur[ri esen\iale, atunci
c`nd de r[spunsul pe care mi-l d[deam depindeau faptele =i uneori chiar
sensurile vie\ii mele cum ar fi fost poporul rom`n f[r[ Eminescu. Nu
at`t f[r[ opera lui, genial[ ]n planul poetic =i ]nr`uritoare la infinit, ci f[r[
via\a, f[r[ legenda lui care ne-a fixat coordonatele idealului. Cum am fi
fost dac[ Eminescu ar fi avut via\a lui Arghezi, sau cum am fi fost dac[
Eminescu ar fi avut moartea lui Byron? Cum am fi fost dac[ Eminescu ar
fi avut cariera lui Lamartine sau longevitatea lui Hugo? Desigur, altfel, f[r[
]ndoial[, altfel, sunt convins[ c[ nu exagerez sus\in`nd c[ de biografia lui
Eminescu at`rn[ ]n mod miraculos, magic aproape, felul de a fi al fiec[ruia
dintre noi. Nu sus\in c[ imacularea lui ne face mai cura\i, nici c[ demni-
tatea lui f[r[ cusur ne ]mpiedic[ s[ ne umilim, sus\in c[ etalonul de pla-
tin[ al moralit[\ii lui a stabilit o dat[ pentru totdeauna valorile supreme
dup[ care =tim c[ vom fi judeca\i. Iar aceast[ con=tiin\[ a raport[rii con-
tinue ne fi-xeaz[ legile imuabile ale devenirii. Trebuie s[ fii p[m`nt ca s[
]n\elegi c[ nu e totuna s[ fii comparat cu Feleacul sau cu Muntele Omul.
A discuta chestiuni de moral[ l`ng[ morm`ntul unui mare poet poate
p[rea nepotrivit =i neesen\ial. Dar Eminescu nu este numai un mare poet
al lumii, el este poetul nostru na\ional. Din paginile c[r\ilor de citire el
trece firesc ]n paginile c[r\ilor de rug[ciune =i din dic\ionarele istoriei
literare, ]n pomelnicele cu arhangheli =i martiri. Eminescu este aseme-
nea Ciobanului din Miori\a, cel frumos =i bl`nd, cel bogat =i b[tut de
nenoroc, cel ce ]=i contempl[ destinul, ne]ncerc`nd s[ =i-l schimbe. Aces-
ta este prototipul.
Am citit nu demult c[ elevii unei =coli de silvicultur[ din Moldova au
s[dit pe un deal puie\i, aranj`ndu-i ]n forma literelor din numele lui Emi-
nescu, pentru a s[rb[tori prin aceast[ vie =i neobi=nuit[ caligrafie apropia-
ta aniversare a marelui poet. Iar =tirea m-a emo\ionat nu numai prin fante-
zia frem[toare a omagiului, ci =i prin ne]ntrerupta lui picurare, prin
neoboseala lui. Pentru c[, iat[, a venit din nou ianuarie, =i jum[tate
24 Ana Blandiana
din el a trecut, =i am ajuns din nou ]n fa\a acestui at`t de miraculos de
rom`nesc praznic, ziua na=terii lui Eminescu. +i, din nou, ca ]n at`tea r`nduri,
]l s[rb[torim r[scoli\i de un unanim elan purificator. Tr[im a=a cum tr[im,
ne scul[m ]nainte de a se face ziu[, ne ]ngr[m[dim ]n autobuze, muncim la
serviciu, alerg[m la cump[r[turi, muncim acas[, ne cre=tem copiii, deschi-
dem televizorul, ]l ]nchidem, deschidem ziarul, ]l ]nchidem, =i adormim
epuiza\i, ca s[ ne putem de=tepta ]n zori, ca s[ o putem lua de la cap[t. +i
]ntre timp reu=im s[ ne iubim =i s[ ne ur`m, s[ ne invidiem unii pe al\ii =i s[
ne ajut[m unii pe al\ii, s[ suferim, s[ fim ferici\i, s[ fim bolnavi, s[ fim buni,
s[ fim r[i, s[ ne fie dor, s[ ne fie sc`rb[, s[ fim obosi\i, s[ fim la=i, s[ fim
curajo=i, s[ fim slabi, s[ fim puternici, s[ fim naivi, s[ fim tineri, s[ fim b[tr`ni,
s[ tr[im ]ntr-o rotire n[ucitoare, mereu accelerat[, mereu mai avid[ =i
mai exigent[, ]ntr-un av`nt care ne duce ]nainte mereu mai gr[bi\i, mai
boga\i =i mai f[r[ suflare. Iar aceast[ ne]mbl`nzit[ mi=care de rota\ie, acest
refren al lunec[rii reluate mereu mai repede =i mai amplu, ca un canon, se
opre=te o dat[ pe an. O dat[ pe an, de ziua lui Eminescu, sufletele noastre
de adolescen\i f[r[ moarte se trezesc cu uimire ]n trupurile lor devenite ne-
cunoscute =i ne privim unii pe al\ii, =i fiecare pe sine, cu fermecat[ aten\ie ]n
lumina deodat[ limpede dintre noi. +i atunci, ]n acele c`teva minute, sau
c`teva ore, ]n ochii no=tri care nu se mai deschiseser[ de tot de at`ta timp,
]ncap deodat[ =i stele-n cer, =i ora=ul furnicar, =i ramurile care ne bat ]n geam,
=i pove=tile care ne vin ]n g`nd. O dat[ pe an, amintindu-ne de Eminescu,
ne amintim de noi ]n=ine =i ne descoperim, cu nemaisperat[ emo\ie, vii.
Este o s[rb[toare ]nalt[, capabil[ s[ purifice. At`ta vreme c`t vom mai scrie
numele lui cu arbori pe dealuri, at`ta timp c`t ora=ele ne vor mai fi sfin\ite
de statuile lui =i tipografiile se vor mai purifica ritmic r[sp`ndindu-i poe-
mele, putem fi siguri de noi, putem fi siguri c[ suntem. Cultul emi-
nescian, mereu ]n cre=tere, este cea mai vibrant[ dovad[ a supra-
vie\uirii noastre.
25 Geniul de a fi
DIC|IONAR
A muri nu este opusul lui a tr[i, ci al lui a te na=te. Cele dou[
antonime reprezint[ fiecare clipa intr[rii ]ntr-o stare ]n via\[ sau
]n moarte , ]n timp ce a tr[i este ac\iunea, de durata vie\ii, c[reia
nu ]i este opus ]n limb[ dec`t a fi mort. Dar acesta din urm[ nu este
dec`t o form[ verbal[ pasiv[, nu un verb propriu-zis, nu o ac\iune,
pentru c[ nimeni n-a fost ]n stare s[ cread[, dincolo de moarte, ]n
posibilitatea real[ a unei ac\iuni. Dar dac[, totu=i, ea exist[, =i pentru
a fi revelat[ nu-i lipse=te dec`t verbul exprim[rii? Dac[ s-ar ]ntoarce
cineva s[ povesteasc[ ce ]nseamn[ a mor\i?
CUPRINS
26 Ana Blandiana
REGULA JOCULUI
Veneam spre cas[ ]ntr-una dintre aceste zile ]n care prim[vara s-a
hot[r`t totu=i s[ coboare peste noi, veneam mole=it[ de soare =i de
astenie, cu acea beatitudine a oboselii ]n care trupul nu mai pretinde
ordine, ci ia asupra sa conducerea automat[ a mi=c[rilor, d`nd
g`ndurilor vacan\[ =i suferin\elor somn. Veneam spre cas[ ]ncet, cu
fularul ]n sf`r=it deznodat =i paltonul desf[cut, oprindu-m[ s[ m[ uit,
curioas[ =i absent[, ]n egal[ m[sur[, la fiecare gard mai ciudat, la
fiecare stucatur[ mai neobi=nuit[, la fiecare strea=in[ mai complicat[,
la fiecare pisic[ p[=ind pedant[ pe acoperi=, la fiecare c[\el travers`nd
aferat strada, la fiecare trec[tor purt`nd pe chip expresia aceluia=i
somn transparent prin care pluteam fericit[ si eu. Veneam spre cas[,
deci, f[r[ s[ m[ gr[besc, c`nd m-am oprit s[ privesc un joc de copii.
A=eza\i ca ]ntr-un amfiteatru pe treptele curbe ale unei cl[diri, opt
sau poate nou[ \`nci, nedep[=ind cinci-=ase ani, st[teau cumin\i unul
l`ng[ altul, ]n timp ce o feti\[ mai r[s[rit[ ]i domina din fa\[, ]n pi-
cioare, interog`ndu-i pe r`nd. Se jucau de-a =coala. Tocmai era scos
la tabl[ un b[ie\el, tabla fiind asfaltul pe care profesoara scrisese, ]n
josul unor coloane de cifre mai vechi, problema: 7+ 7=?. Profesoara
era important[ =i sever[, elevul speriat de ]ntrebare si respectuos,
rolurile erau interpretate cu seriozitate =i chiar cu minu\ie. Prezen\a
spectatorului care eram, =i care se a=ezase pe trepte al[turi de ei, nu
p[rea s[-i deranjeze nici m[car prin u=orul cabotinism c[ruia ]i d[dea
na=tere. Se f[ceau c[ m[ ignor[ =i, ]n ad`ncul jocului lor, m[ ignorau
cu adev[rat. Dup[ o prelungit[ nesiguran\[, cel ]ntrebat se hot[r] =i
CUPRINS
27 Geniul de a fi
cu un glas sub\ire, mai sub\ire chiar dec`t m-a= fi a=teptat, d[du
r[spunsul: 28. Calm[, profesoara =terse cu talpa ghetei semnul
]ntreb[rii, scrise ]n locul lui 28 (scria, evident, ]n numele elevului care
nu =tia s[ scrie) =i abia apoi ]ncepu s[ explice c[ r[spunsul nu este
corect =i, t[indu-l cu o linie, ]nsemn[ al[turi adev[ratul rezultat :
16, iar cu b[\ul pe care ]l \inea ]n m`na st`ng[ aplic[ simbolic o lovi-
tur[ punitiv[ ]n palma celui ce gre=ise, ]ntins[ cu stoicism ca s[-=i ia
pedeapsa. Atunci, amuzat[ =i mirat[ de insuficien\a profesoarei, ]n a
c[rei impun[toare pedagogie ]ncepusem s[ cred =i eu, m-am trezit
spun`nd aproape f[r[ s[ vreau. Dar 7 + 7 = 14 =i abia ]n secunda
urm[toare, c`nd to\i ochii s-au ]ntors spre mine, lumin`nd la fel, am
]n\eles imen-sa gre=eal[ pe care o f[cusem.
Nu cred c[ vreodat[ ]n via\[ m-am sim\it mai stupid[ =i nu glu-
mesc deloc m[rturisind asta. Era ]n privirea copiilor oprit[ asupra
mea, nu mai mult de c`teva secunde, nu numai uimirea c[ nu
]n\elesesem regula, at`t de simpl[, a jocului, ci =i dispre\ul c[ nu eram
]n stare s-o ]n\eleg. Jocul lor fusese pur, neatins de realitate, profe-
soara nu era profesoar[, elevii nu erau elevi, calculele nu erau cal-
cule, era un joc perfect, jucat din simpla pl[cere a jocului, pl[cere pe
care o tr[iau, evident, cu to\ii, iar ]n aceast[ art[ gratuit[, ]n aceast[
fic\iune at`t de total[ ]nc`t nu putea fi infirmat[ de nimic, eu intro-
dusesem proste=te un element real, un adev[r dintr-un univers care
nu reu=ise ]nc[ s[-i ating[. M-am ridicat umilit[ =i aproape cu greutate,
ca b[tr`nii, =i m-am ]ndep[rtat sim\indu-m[ privit[ din spate un timp,
auzind apoi, tot mai slab, reluarea jocului a c[rui regul[ nu reu=isem
s[ o ]n\eleg. Marea bucurie a amiezii se stinsese ]n mine, ]ncepui s[
m[ gr[besc spre cas[, ca =i cum mi-ar fi fost team[ s[ nu infirm prin
vreun adev[r mai real sublima fic\iune a prim[verii.
28 Ana Blandiana
ADEV{RATUL CON|INUT
AL UNEI NO|IUNI
}ntr-o lume ]n care timpul pierdut cu discu\iile despre procurarea
hranei nu este egalat dec`t de cel pierdut cu discu\iile despre dietele
de sl[bire, m-am ]ntrebat cu seriozitate dac[ mi-a fost vreodat[ foame,
dac[ =tiu ce e foamea. Desigur, nu m[ refer la senza\ia fiziologic[
ap[r`nd dup[ c`teva ore de la ultimul pr`nz =i care poate fi f[cut[ s[
dispar[ prin simpla ]ngurgitare a indiferent c[ror substan\e nutritive,
ci la spaima c[ aceste substan\e nu vor putea fi g[site, c[ acea senza\ie,
la ]nceput nici m[car nepl[cut[, nu este dec`t un fel de anticamer[ a
mor\ii, un fragment ]nc[ analizabil =i reversibil al unei realit[\i care
va sc[pa definitiv de sub control. }n acest din urm[ sens, trebuie s[
m[rturisesc cu un regret care ar putea p[rea cinic dac[ nu ar fi de
fapt intimidat =i gata de umilin\[ c[ nu am cunoscut niciodat[
adev[rata foame.
Am tr[it ]ntotdeauna modest, ]ntr-o modestie care, ]nainte chiar
de a fi nivel de via\[, a fost concep\ie de via\[, o modestie c[reia ]n
rarele =i scurtele momente c`nd am p[r[sit-o i-am sim\it lipsa =i i-am
dus dorul, o modestie care se ]ntindea, dup[ epoc[ =i ]mprejur[ri, de
la limita s[r[ciei la cea a bun[st[rii, dar care n-a atins niciodat[
punctul zero al foamei. Nici chiar atunci c`nd, ]n lipsa, silit[, a tatei,
mama ne-a crescut singur[ din salariul =i muncile ei, nu-mi amintesc
s[ ne fi lipsit vreodat[ p`inea, nici s[ fi invidiat hrana altor copii. (De
altfel nu =tiu c`nd, cum =i de ce s-a n[scut ]n mine ciudata malforma\ie
gra\ie c[reia n-am suferit niciodat[ ]n fa\a celor ce aveau mai mult
dec`t mine, ci ]ntotdeauna ]n fa\a celor ce aveau mai pu\in). Asta nu
CUPRINS
29 Geniul de a fi
]nseamn[, desigur, c[ nu am r[bdat de foame, ]nseamn[ doar c[
fie c[-i =tiam dinainte termenul final, fie c[ el nu depindea dec`t de
mine r[bdatul de foame nu era asociat cu spaima sf`r=itului, ci,
dimpotriv[, cu un fel de ]ncordare aproape sportiv[ a posibilit[\ilor
vitale. Asta se ]nt`mpla mai ales ]n str[in[tate, acolo unde av`nd foarte
pu\ini bani, dar o imens[ dorin\[ de cunoa=tere, mi s-ar fi p[rut o
profanare s[-i cheltuiesc pe m`ncare si unde ]nlocuiam cu adev[rat[
exaltare un pr`nz cu un bilet de muzeu, o cin[ cu al\i c`\iva kilo-
metri ]nainta\i ]n necunoscut. Astfel senza\ia de foame era ]nso\it[
de una de acut[ m`ndrie =i devenea aproape euforic[, pentru c[ nu
mai era vorba de o priva\iune, ci de o ascez[. Dac[ etimologic, a=a
cum spune Platon, a fi entuziast ]nseamn[ a fi ]n zeu (n+theos) cred
c[ pot vorbi, f[r[ a exagera, de o foame entuziast[, ]n c[l[toriile mele.
Abunden\a alimentar[ din jur nu m[ chinuia, ci ]mi m[rea bucuria
renun\[rii, a=a cum marii anahore\i erau probabil ferici\i de orice ispit[
pe care trebuiau s-o ]nfr`ng[. De aceea str[in[t[\ile mele au fost ]ncon-
jurate, precum marile crize ale poseda\ilor, de o aur[ emo\ional[ care
le-a m[rit intensitatea.
}n aceea=i categorie voluntar[ =i euforizant[ se ]nscrie foamea din
timpul scrisului, postul acela aproape ritual care m[ ajut[ s[ fiu ]ntr-o
mai mare m[sur[ eu ]ns[mi, nedependent[ nici m[car de propriul
meu trup. De data aceasta nu e vorba de nici un fel de m`ndrie, de
nici un fel de sacrificiu. Hrana, nici m[car prin absen\[, nu intr[ ]n
socoteli. Nu renun\ la hran[, ci iau foamea a=a cum a= lua un drog,
mai puternic dec`t cafeaua, ]n stare s[-mi asigure limpezimea =i li-
bertatea g`ndirii.
Ar putea ]ns[ sus\ine cineva c[ aceasta este adev[rata foame? Dar
cine-ar putea spune care este adev[ratul con\inut al unei no\iuni care,
]ntre revolta din cauza foamei si greva foamei, cuprinde ]ntreaga
evolu\ie a istoriei lumii?
30 Ana Blandiana
DIN LUMEA CELOR CARE
NU CUV~NT~
C`nd am sosit eu acolo cartierul era st[p`nit de c`teva zeci de
c`ini deveni\i spaima trec[torilor care, la intrarea pe strada noastr[,
aveau grij[ s[ se ]narmeze cu ciomege sau cu resturi de m`ncare pen-
tru a se putea ap[ra, prin corup\ie sau prin for\[, de atacatorii ajun=i,
mai ales o dat[ cu l[sarea serii, ]nsp[im`nt[tori. Faptul c[ pe mine
nu m-au ]nsp[im`ntat nici o clip[ nu era o dovad[ a curajului, ci a
iluziilor mele. Fusesem crescut[ ]n credin\a c[ orice fiin\[ poate fi
st[p`nit[ prin cuv`nt, ]n m[sura ]n care cuv`ntul este semnul dorin\ei
de comunicare =i de ]n\elegere. Iar animalele ]n mijlocul c[rora cres-
cusem, c[rora m[ obi=nuisem s[ le dau nume =i s[ le descop[r carac-
tere, erau pentru mine ]n mai mare m[sur[ fiin\e dotate cu afecte =i
inteligen\[ dec`t simple viet[\i. De altfel ]n povestirile copil[riei mi
se p[rea ]ntotdeauna mult mai greu de ]n\eles c[ fiarele chiar
fl[m`nzite ]=i sf`=iau victimele inocente ]n arenele romane, dec`t
c[ un cre=tin putea fi cru\at pentru c[ leul recuno=tea ]n el pe cel
care ]l salvase c`ndva, sco\`ndu-i un spin din lab[. Nostalgia logicii a
fost dup[ cum se vede ]ntotdeauna marea mea sl[biciune.
Nu am fost cuprins[, deci, de spaima general[, pe care o r[s-
p`ndeau c`inii cartierului. Faptul c[ le vorbeam p[rea s[-i deruteze
=i chiar s[-i nelini=teasc[. Era ceva mai pu\in clar dec`t ciomagul sau
osul. Oricum, dezorientarea topea agresivitatea =i excludea violen\a.
Cu timpul, rela\iile noastre s-au nuan\at produc`ndu-se un fel de ie-
rarhie a sentimentelor: ]n timp ce unii au r[mas ]ntr-un fel de expec-
tativ[ emo\ional[, c`\iva mi-au devenit prieteni, iar de doi dintre ei
CUPRINS
31 Geniul de a fi
m-a legat, ]n cele din urm[ reciproc, o real[ afec\iune. Cred c[ nu
exagerez nici sentimental, nici logic sus\in`nd c[ aceast[ ierar-
hie era ]n acela=i timp una a calit[\ii, c[ cei mai bl`nzi =i mai devota\i
erau ]n acela=i timp cei mai buni dintre ei, cei mai aproape de uma-
nitate, nu numai ]n sensul devo\iunii fa\[ de ea, ci si ]n sensul ]nsu=irii
caracteristicilor ei ideale. }n plus erau =i cei mai frumo=i, ]n lumea
animal[ ideea platonician[ a identific[rii binelui cu frumosul g[sin-
du-=i cele mai conving[toare exemplific[ri.
Deznod[m`ntul a r[sturnat ]ns[ brutal ordinea filosofic[ a ]n-
t`mpl[rii. Ne]ncrez[tori ]n eficacitatea afectivit[\ii mele =i plictisi\i
de politica de for\[ la care nu ]ndr[zneau s[ renun\e, locuitorii car-
tierului au hot[r`t s[ recurg[ la otrav[ =i, ]ng`n`ndu-mi bl`nde\ea,
au chemat c`inii oferindu-le dovezi concrete =i toxice de prietenie.
Rezultatul a fost c[ to\i cei care crezuser[ ]n prietenie au murit. Cei
ce fuseser[ sensibili la cuv`nt =i la afect au pl[tit cu via\a eleva\ia =i
dezinteresarea pe care o atinseser[ dep[=indu-=i condi\ia, ]n timp ce
inferiorii, cei cantona\i ]n suspiciunea propriei lor animalit[\i, cei care
nu se ridicaser[ p`n[ la duio=ie =i cuv`nt au sc[pat. Moartea a selec-
tat perfect imoral, ]ntr-o ordine a valorilor absolut invers[. Cartierul
este populat acum de c`ini ur`\i =i r[i, timora\i deocamdat[ de spai-
ma care mai flutur[ peste ei a otr[virii. Morala : eu sunt vinovat[.
32 Ana Blandiana
AXIOMA
}ntre poet =i istorie leg[turile sunt ]ntr-o asemenea m[sur[ determi-
nante =i reciproce, ]nc`t, chiar dac[ le-ar fi divergente inten\iile =i ide-
alurile, destinele lor se ]mpletesc implacabil de la ]nceputul p`n[ la
sf`r=itul, mereu proorocit, al lumii. Poetul nu poate sc[pa istoriei, a=a
cum istoria nu poate sc[pa poetului, iar odat[ aceast[ axiom[ admis[,
ceea ce =i poetul =i istoria trebuie s[ ]n\eleag[ e c[ =i unul =i altul =i cu
nimic unul mai mult dec`t altul au interesul s[ se afle ]ntr-o rela\ie de
egalitate. Iat[ ceva cu adev[rat dificil. Este at`t de u=or s[ ne consider[m
superiori unii altora =i at`t de greu s[ ne recunoa=tem egali! Uneori isto-
ria n-a \inut seam[ de poe\i, alteori poe\ii n-au \inut seama de istorie.
Dar =i epocile care nu =i-au l[sat poe\ii s[ se exprime =i poe\ii care nu si-
au exprimat epoca au disp[rut la fel de firesc ]n uitare. Din orice unghi
am privi lungul drum al devenirii omenirii, istoria si poe\ii se v[d lega\i
la fel de str`ns =i de f[r[ sc[pare. F[r[ sc[pare =i egal. }n procesul isto-
riei, poe\ii au fost pu=i =i procurori, =i avoca\i, =i jura\i, =i inculpa\i, si
victime, =i grefieri, dar ]n nici una dintre aceste calit[\i ei nu au ]ncetat
s[ fie martori. }n orice punct ar fi fost, de bun[voie sau cu sila, plasa\i, ei
nu trebuiau dec`t s[ vad[ =i s[ spun[ ce-au v[zut. Iar dac[ martorul
putea fi uneori, tragic, influen\at, grefierul nota =i aceast[ influen\[.
C`t de simplu e totul : Oh, pe cer curg norii, prin p[m`nt lave =i ape,
prin tulpini fragile sevele ren[sc[toare mereu, prin suflete dragostea
]n[l\[toare de slav[ ]n\eleptei, eternei armonii, a universului, dar noi
exist[m numai ]n m[sura ]n care ]i suntem istoriei martori, istoriei care
exist[ numai ]n m[sura ]n care ]i suntem martori noi.
CUPRINS
33 Geniul de a fi
ASEMENEA PLANETELOR
Scriam c`ndva c[ pentru mine muzica este dovada infinit con-
ving[toare c[ paradisul exist[ : din moment ce se aude! Iar paradisul
nu este, pentru fiecare dintre noi, dec`t dezlegarea, ]mplinirea, ]n
sf`r=it, a unor ]ndelungi obsesii, niciunde leg[tura dintre fericire =i
obsesie neap[r`nd mai evident[, mai str[lucitoare, dec`t ]n muzic[.
Muzica ]n\eleas[ nu ca un fundal sonor al existen\ei, ci ca ]ns[=i
miezul ei lichefiat la mari temperaturi este magma de sentimente
=i idei ridicate la ]naltul rang de obsesii =i st[p`nind astfel sufletul
omenesc, p`n[ ]n punctul ]n care ]l ]nva\[ s[ se umple singur de o
nep[m`nteasc[, ireal[ =i chiar inexplicabil[ fericire. +i, ciudat, cu c`t
acele obsesii sunt mai dureroase =i mai de nesus\inut, cu at`t ferici-
rea pe care o predau de la ]nalta lor catedr[ de neant este mai com-
plet[ =i mai inefabil[. Paradisul, care ]=i tr[deaz[ existen\a ascuns[
=i at`t de des pus[ la ]ndoial[ ]n marea muzic[, nu este dec`t
aceast[ concluzie plutitoare, pe care nici o alt[ art[ nu e ]n stare s[ o
trag[ la fel de conving[tor, asupra fericirii care izvor[=te din suferin\a
sublimat[ ]n obsesie =i rev[rsat[ apoi, cu o putere mai mult dec`t
uman[, ]n bucurie.
Sunt con=tient[ c[ poezia nu este egala muzicii ]n st[p`nirea aces-
tei magice transform[ri a sentimentelor ]n contrariul lor, cum, sunt
sigur[, nenum[ra\i al\i poe\i ]naintea mea au fost con=tien\i. Cei mai
optimi=ti dintre ei au crezut c[, d`nd versului muzicalitate, puterea
lui va cre=te apropimdu-se de muzic[ printre s`rmele portativului =i
pavilionul urechii, uit`nd c[ nu vocalele, ci sensurile trebuie s[ se
CUPRINS
34 Ana Blandiana
ml[dieze ]n poezie, pentru ca puterea ei s[ se asemene cu cea a
valurilor izbite ]n auz. Al\ii, mai copil[ro=i, ]=i ]nchipuie c[, f[c`ndu-=i
dintr-o chitar[ scut, pot s[-=i ]mping[ versul mai f[r[ primejdie ]n
edenul muzical, cu speran\a c[ simpla p[trundere ]n aerul fermecat
las[ o pulbere str[lucitoare pe aripi =i un nimb evanescent pe cuv`nt.
Ca =i cum, cuprinz`nd ]n sine ispite dilematice =i arbori manihei=ti,
paradisul n-ar fi totu=i dec`t o jungl[ de care trebuie s[ te aperi =i pe
care trebuie s[ o cucere=ti =i nu un regn superior, o alt[ stare de agre-
gare a sentimentelor.
Nu apropiindu-se de muzic[ =i nu ]ncerc`nd s[-i semene poate
atinge poezia alchimia muzical[, puterea ei de a transmuta ]n aur
metalele. Exist[ o alt[ cale, interioar[, o explorare a propriei sale
substan\e p`n[ ]n straturile ]n care r[d[cinile cuvintelor nu mai ajung
=i sensurile din dic\ionare ]ncep s[ se reflecte unele pe altele, ]ntr-un
magic =i deodat[ revelator joc de moi =i lunec[toare oglinzi. Pentru
c[ artele sunt asemenea planetelor, infinit deosebite ]ntre ele, dar
av`nd fiecare mai mare sau mai mic un miez incandescent care
se ]nv`rte=te ]n jurul aceluia=i soare, obsedant ca un paradis. Iar
paradisul cine s-ar putea ]ndoi c[ exist[, din moment ce se aude?
35 Geniul de a fi
CERTIFICATUL DE COPIL{RIE
Am tr[it c`ndva o mare spaim[. C`nd m-am trezit din ea am de-
scoperit lumea altfel dec`t o =tiam, mai net[, mai hot[r`t desp[r\it[
]n culori complementare =i categorii morale opuse. Totul se vedea ca
]ntr-o pictur[ naiv[: limpede =i elocvent. Numai c[, ]n aceast[ lume
diferit[, eu uitasem s[ scriu. A=ezam cuvintele ca pe ni=te cuburi ]n
fragmente de ilustra\ii din care nu mai reu=eam s[ ]njgheb pove=ti :
literele se loveau unele de altele, dar nu se n[=teau sensuri =i nu se
distingeau rime. Am ]n\eles c[, pentru a putea re]nv[\a s[ scriu ]n
lumea aceea colorat[ naiv, va trebui s[ descompun literele ]n bastona=e
=i c`rlige =i ]n\elesurile ]n jocuri =i mir[ri: c[ pentru a re]nv[\a s[
tr[iesc va trebui s[ mai fiu o dat[ copil. Atunci am ]nceput s[ fac
juc[rii din silabe; literatura pentru copii nu a fost pentru mine un
gen literar, ci un covor zbur[tor ]n stare s[ m[ transporte ]n timp.
Poate c[ at`ta timp c`t nu m[ dep[rtasem prea mult de copil[rie
nu sim\isem nevoia s[ m[ ]ntorc la ea. Am descoperit literatura pen-
tru copii numai atunci c`nd am descoperit spaima c[ a= putea s[ uit
cum este s[ fii copil. Am scris, deci, nu pentru a m[ adresa ca un om
mare copiilor, ci pentru a m[ copil[ri, pentru a deveni un copil, pen-
tru a m[ vindeca astfel de maturitatea pe care o sim\eam cobor`nd
asupra mea ca o febr[, ca o boal[ ce s-ar fi putut dovedi incurabil[.
De aceea m[ simt intimidat[ =i nelalocul meu printre autorii de lite-
ratur[ pentru copii, ca =i cum mi-ar fi team[ mereu s[ nu descopere
c[ am intrat ilicit acolo, =i mai ales c[ am intrat din alte motive.
Nu am ]ncercat, scriind pentru copii, s[ scriu pe ]n\elesul lor, nu
am ]ncercat dec`t s[ m[ joc fiind convins[ c[, ]n m[sura ]n care a=
CUPRINS
36 Ana Blandiana
reu=i, ]n m[sura ]n care jocul s-ar ]nchega ]ntr-adev[r, el ar fi pe
]n\elesul copiilor. Nu sunt ei singurii profesioni=ti ai jocului? Tocmai
de aceea, c`nd aflu c[ unui copil i-au pl[cut versurile mele, vestea
reprezint[ pentru mine o victorie vital[, o dovad[ c[ am reu=it s[ m[
joc, un certificat de copil[rie. Dimpotriv[, faptul c[ versurile mele au
pl[cut unui om mare, aproape c[ nu m[ prive=te, asta fiind nu pen-
tru mine, ci pentru el, cititorul adult, un calificativ, o adeverin\[ de
ingenuitate.
A=a cum f[tul repet[ ]n p`ntecele mamei ]ntreaga evolu\ie a speciei
de p`n[ la el, ]n p`ntecele spaimei am luat de la cap[t ]ntreaga mea
evolu\ie pentru a reajunge la clipa ]n care voi fi ]n stare s[ m[ nasc.
Am re]nv[\at s[ scriu, deci, copil[re=te. Deruta\i, unii au putut crede
c[ vreau s[ devin un autor pentru copii, atunci c`nd imensa, exis-
ten\iala mea dorin\[ era s[ fiu un autor-copil.
37 Geniul de a fi
}N AUTOBUZ
Ion Ag`rbiceanu tr[ia at`t de retras, ]nc`t faptul c[ de=i lo-
cuiam pe aceea=i strad[ l-am z[rit o singur[ dat[, ]n autobuz, ]l
consider un privilegiu al adolescen\ei mele. Strada se numea Andrei
Mure=anu (se numea, oare, ]ntr-adev[r a=a sau numai lumea conti-
nua s[-i spun[ astfel dup[ vechiul ei nume?) =i pentru a ajunge la
c[m[ru\a unde st[team ]n gazd[ urcam dealul din spatele Teatrului
Na\ional, trec`nd ]n fiecare zi prin fa\a casei lui. Nu se vedea nicio-
dat[ nimeni, dar nici nu avea un aer p[r[sit. Era sever[ =i solid[,
apar\in`nd nu numai prin piatr[, ci =i prin spirit unui timp uitat sau
poate chiar nici unui timp. C`\iva arbori ]nal\i (erau brazi, sau numai
memoria mea u=or simbolizant[ este ]nclinat[ s[ ]i reconstituie astfel?)
]nveleau totul ]ntr-o umbr[ dinafara anotimpurilor, ]nglob`nd gravi-
tatea cl[dirii ]n ordinea, mai riguroas[ ]nc[, a naturii.
La ]nceput priveam cu speran\[ =i curiozitate ferestrele, convins[
c[ voi reu=i s[ descop[r o mi=care =i s[ recunosc un semn. Dar am
renun\at cur`nd. Existen\a, dincolo de ele, a celui pe care ]l =tiam din
vechi istorii literare era destul de fantastic[ pentru a nu mai avea
nevoie de dovezi =i destul de miraculoas[ pentru a nu mai pretinde
argumente. Faptul c[ puteam fi contemporan[ cu Ion Ag`rbiceanu,
faptul c[ puteam s[-i v[d casa din alte vremi ]n care el ]nc[ mai tr[ia
era minunea care, odat[ acceptat[, atr[gea dup[ sine =irul tuturor
posibilit[\ilor. Pentru c[, desigur, cel mai greu de acceptat era chiar
faptul ]n sine, ideea prezen\ei, ]n plin deceniu al =aptelea, a scriitoru-
lui pe care cronologia mea afectiv[ ]l situa nu numai, firesc, la
CUPRINS
38 Ana Blandiana
]nceputul secolului, ]n ascenden\a lui Rebreanu (el ]nsu=i lunecat de
mult ]n istorie), ci mult ]nainte ]nc[, ]n neguri cr[ie=ti =i transparen\e
cre=tine. Nu m[ miram, deci, c[ nu descop[r nici o mi=care ]n casa pe
care o cercetam pe furi= la fiecare trecere, m[ miram c[ nu era ex-
clus[ cu des[v`r=ire posibilitatea de a descoperi vreodat[ o mi=care.
Iar mirarea mea avea s[ se transforme ]n uluire atunci c`nd ]n-
t`mplarea a f[cut s[-l ]nt`lnesc.
Ce-i drept, cu greu s-ar fi putut imagina un cadru mai nepotrivit
=i mai incredibil siluetei sale severe =i friabile de apostol, ochelarilor
s[i de la ]nceputul veacului =i b[rbii sale =tiute din c[r\ile de citire de
dinainte de r[zboi, dec`t supraaglomeratul autobuz nr. 7, cel care
sc`r\`ind si gata s[ se desfac[ din ]ncheieturi sub povara c[l[torilor
lega str[zile pov`rnite ale dealului Feleacului cu centrul ora=ului !
M[ suisem cu c`teva sta\ii mai ]nainte, la cap[tul liniei, =i eram feri-
cita posesoare a unui loc, atunci c`nd am descifrat, ]n ]nghesuiala
dintre scaune, spatele aplecat al unui b[tr`n c[ruia am vrut s[-i ce-
dez locul. Dar b[tr`nul nu era singur, ci cu o b[tr`nic[, ]nc[ =i mai
fragil[, =i mai p`lp`itoare dec`t el, pe care a chemat-o, mul\umindu-mi
]n numele ei, s[ se a=eze. El a r[mas ]n picioare, cu m`na ne]nchipuit
de osoas[, ]nvelit[ parc[ ]n pergament, ]ncle=tat[ pe sp[tarul scaunu-
lui, cu barba alb[ =i rar[ tremur`nd u=or deasupra p[rului, ]nc[ mai
alb, al so\iei. Atunci l-am recunoscut.
Nu-mi venea s[ cred: ]mi venea s[ lovesc =i s[ resping pe cei ce ]l
]mpingeau f[r[ s[ vrea, f[c`ndu-l s[ se clatine pe picioare; ]mi venea
s[-i smulg pe to\i de pe scaune =i s[ le strig : Nu-l recunoa=te\i? Este
Ion Ag`rbiceanu! Pare de necrezut, dar este Ion Ag`rbiceanu. }mi
amintesc c[ am ]nceput s[ pl`ng de umilin\[ si de descurajare, de
neputin\a de a putea oferi cel pu\in un loc ]ntr-un autobuz scriitoru-
lui pe care-l citisem din copil[rie =i pe care-l admirasem ]ntotdeauna
peste cota stabilit[ de critic[ =i peste ierarhiile istoricilor literari. Iar
39 Geniul de a fi
prin sticla tulbure a lacrimilor vedeam perechea aceea de b[tr`ni
mode=ti =i severi, slabi, dar ]nc[ nedobor`\i, locuitori =i ctitori ai unor
vremi de mult revolute, l[s`ndu-se du=i de autobuzul acela unde nu-i
mai cuno=tea nimeni...
+i iat[ sosind centenarul. Un important istoric literar mi-a cerut,
pentru o carte ce urma s[ omagieze secolul ]ncheiat, o amintire de-
spre scriitorul s[rb[torit. Pot oferi oare aceast[ unic[ ]nt`mplare ca
reper pentru via\a unuia din pu\inii clasici pe care i-am cunoscut? Dac[
istoria literar[ seam[n[ uneori cu un autobuz aglomerat, da, este =i
aceasta un posibil detaliu biografic. Dar seam[n[ oare ]ntr-adev[r?
40 Ana Blandiana
PEISAJ }NVINS
Treceam ]ntr-una din zilele trecute pe o strad[ ]n demolare. Une-
le dintre case erau d[r`mate de tot, pierdute de pe acum cu des[-
v`r=ire ]n uitare, nemail[s`nd pe locul cu sf[r`m[turi impersonale
de c[r[mid[ nici un semn al deceniilor lor de iluzie a eternit[\ii; al-
tele erau neatinse ]nc[, dar deja pustii, cu obloanele ]nchise =i u=ile
z[vor`te, p[r[site de oameni dar nu de carii =i =oareci, av`nd ]nc[
puterea s[ scoat[ =uier[turi la trecerea v`ntului, s[ sc`r\`ie sub n[vala
roz[toarelor =i s[ lase s[ scape oftaturi suspecte la pasul neauzit =i
demodat al fantomelor; iar altele, cele mai multe, erau d[r`mate nu-
mai pe jum[tate. Acestea erau =i cele mai evocatoare.
Cu greu se poate imagina ceva mai impudic dec`t o cas[ ]n curs
de demolare. Este ]nc[ ]n picioare, zidurile =i acoperi=ul ]i sunt nea-
tinse, dar cercevelele ferestrelor =i ramele u=ilor au fost scoase, ]nc`t
privirea p[trunde neoprit[ de nimic ]n ]nc[peri pe zugr[veala extra-
vagant[ a c[rora mobilele disp[rute au l[sat urme ciudat de intime,
aproape indecente. Locul patului pe podea este mai curat, locul du-
lapului pe perete, mai deschis la culoare, din tavan at`rn[ firele smulse
ale fostelor lustre, din col\ prive=te ochiul negru al fostului horn. Ar
p[rea c[ via\a a disp[rut o dat[ cu oamenii, =i, totu=i, totul este ciu-
dat de viu =i de evocator, fiecare zdrean\[ sf`=iat[ de tapet, fiecare
ciob de faian\[ fixat ]n mortar ]=i spun cu o precizie aproape jenant[
povestea, oferindu-se f[r[ reticen\e contempl[rii str[ine. Cu c`t fuse-
ser[ mai ascunse =i mai secrete bideuri devenite maronii, chiuvete
ciobite, oglinzi tulburate de aburii b[ilor trecute cu at`t se etalea-
CUPRINS
41 Geniul de a fi
z[ mai bucuroase de dezv[luire, de indecen\[, primindu-=i moartea
ca pe un t`rziu nonconformism.
Vile gra\ioase, trecute de purgatoriul locuin\elor ]n comun =i al
sediilor de Icral-uri respirau eliberate ]n sf`r=it de co=marul adapt[rilor
succesive, =i ]n aceast[ ultim[ dec[dere ceva din farmecul tinere\ii
lor f[r[ griji p[rea c[ se treze=te pentru o clip[: stucaturi delicate se
b[nuiau deodat[ sub straturile de hum[, ghirlande de flori ap[reau
de sub stre=inile c`rpite cu tabl[ =i carton asfaltat, ]ngera=i durdulii
se i\eau de dup[ firmele stereotipe de deasupra intr[rii. Strada
]ntreag[, moart[ pe jum[tate, ]=i scotea la iveal[ ca pe ni=te vise,
]ng[duite pentru ultima oar[ ]naintea dispari\iei definitive vie\ile
amor\ite de supravie\uire, camuflate ]n cotidian, vie\ile adev[rate pe
care le dosise de ani =i de decenii sub varul necesit[\ii =i pe care acum
le flutura ca pe o r[zbunare, ca pe o ultim[ libertate, f[r[ speran\e =i
f[r[ griji.
Treceam ]ntr-una din zilele trecute pe o strad[ ]n demolare =i m[
frapase c`t de viu =i de povestitor era acel peisaj ]nvins.
42 Ana Blandiana
LA MILCOV
|in minte senza\ia pe care am avut-o cu ani ]n urm[ c`nd ]n
gr[dina unui vechi prieten, doctor ]ntr-un sat de l`ng[ Foc=ani am
v[zut pentru prima oar[ Milcovul : una de acut[ irealitate. De multe
ori ]nainte =i de multe ori dup[ acea clip[ nu se mai ]nt`mplase s[
]ncerc uluirea, aproape atentatoare la echilibrul lumii, izvor`t[ de
contradic\ia dintre autoritatea unui nume =i descoperirea realit[\ii pe
care el o numea. Mi se mai ]nt`mplase ]n Grecia, mai ales, feno-
menul fusese frecvent =i violent s[ m[ revolt ]n fa\a imaginii obiec-
tive care corespundea c`te unui cuv`nt familiar c[reia eu ]i atribuisem,
subiectiv =i de mult, o mult mai prestant[ ]nf[\i=are. Dar senza\ia de
nepotrivire, de inadverten\[, de discrepan\[ nu fusese niciodat[ mai
mare dec`t ]n gr[dina de l`ng[ Foc=ani, ]n fa\a p`r`ului tulbure
furi=`ndu-se poticnit printre r[d[cini de pruni b[tr`ni, bulg[ri zgrun-
\uro=i de p[m`nt =i t[p=ane de iarb[. Mi-am adus aminte, privindu-l, o
celebr[ scen[ dintr-un film fellinian ]n care un grup de elevi sar, aiuri\i
de ]ndemnurile docte ale profesorului, peste un p`r`ia= gata s[ sucombe
]n pietri=urile suburbiei romane, ]n timp ce vocea didactic[ explic[ din
off : Acesta e Rubiconul. Efectul ob\inut era de un comic enorm : ]ntre
numele r`ului trecut de Cezar, intrat ]n istorie =i ]n Larousse, =i imagin-
ea apei s[race, abia mai lunec`ndu-=i reziduurile =i dejec\iile, r[m`nea
destul loc pentru deriziune, demistificare =i sarcasm.
Dar ]nf[\i=area Milcovului nu m[ f[cea s[ r`d, ci ]mi trezea
aproape dureroase mir[ri =i revolte: Acestui firicel murdar =i ]ndoielnic
de ap[ au putut poe\ii s[-i ]nchine c`ndva diatribe? Despre p`r`ul
CUPRINS
43 Geniul de a fi
acesta av`ntat de secete =i ref[cut de ploi au putut c`ndva diploma\ii
s[ discute =i s[ avanseze ipoteze? Aceast[ albie abia desenat[ a putut
fi trecut[, cu m`nie sau cu m`ndrie, de vreo armat[ c`ndva? Fusese
veacuri la r`nd o frontier[ =i un obstacol =i, chiar dac[ nu mi-l imagi-
nasem ca pe un fluviu, ]i pretindeam demnitatea unui simbol. }n mod
evident, ]ns[, nu o avea, iar nimicnicia lui ]mpingea g`ndul cu o
b[nuial[ mai departe : poate c[ nici nu simbolizase vreodat[ ceva. }n
orice caz, realitatea lui, at`t de precar[ ]nc`t putea s[ trezeasc[
senza\ia irealit[\ii, demonstra, c`t toat[ istoria luptelor pentru unire
la un loc, abera\ia desp[r\irii =i se transforma f[r[ metafora nim[nui
]ntr-un simbol r[sturnat. De unde rezult[ c`t de derizorie =i c`t de
slab[ de ]nger este via\a simbolurilor.
44 Ana Blandiana
DESPRE Z~MBET
Nu te-am v[zut niciodat[ f[r[ z`mbet ]mi spuse ]ntr-o zi un
prieten pe un ton ]n care admira\ia avea toate ]nsu=irile repro=ului.
Mi se pare firesc, i-am r[spuns, nici dezbr[cat[ nu m-ai v[zut
niciodat[.
Vrei s[ spui c[ z`mbetul este pentru tine o hain[ se mir[ el
aproape acuzator.
Vreau s[ spun c[ z`mbetul poate fi de foarte multe feluri =i poate
]ndeplini foarte multe func\ii complexitatea unei personalit[\i put`nd
fi de altfel stabilit[ =i dup[ l[rgimea diapazonului de z`mbete de care
dispune iar una din aceste func\ii, cea mai ne]nsemnat[, desigur,
dar si cea mai curent[, este aceea de a oferi celorlal\i o ]nf[\i=are de-
cent[, indiferent c`t[ suferin\[ s-ar camufla dincolo de ea.
Dar asta ]nseamn[ a statuta nesinceritatea, a ridica ipocrizia
la rang de virtute! strig[, revoltat cu adev[rat, amicul meu.
Numai ]n m[sura ]n care =i a fi civilizat ]nseamn[ a fi ipocrit.
Bine]n\eles c[ ]n epoca de piatr[ totul trebuie s[ fi fost mai direct, cel
ce suferea ]=i r[cnea probabil instinctele la gura pe=terii, f[r[ a-=i pune
probleme de discre\ie =i f[r[ a se g`ndi la lini=tea celorlal\i. Primiti-
vul era desigur mai sincer. Numai c[ mie r[cnetul nu mi se pare o
chestiune de sinceritate, ci una de voin\[ =i de cultur[.
Bine, dar ]n felul acesta z`mbe=ti oricui, du=manilor ca =i pri-
etenilor.
Bine]n\eles. Am considerat ]ntotdeauna c[ a acorda salutul =i
z`mbetul t[u celor cu care nu e=ti de acord, celor de care te despart
CUPRINS
45 Geniul de a fi
idei =i credin\e este o dovad[ pe care \i-o dai \ie ]nsu\i ]n primul
r`nd c[ nu vrei s[ le bagi ]n cap, o dat[ cu argumentele, =i un
glon\. De altfel, \i-am spus c[ z`mbetele sunt de foarte multe feluri :
a z`mbi unui du=man poate fi =i o sfidare, poate fi dovada pe care i-o
arunci cu c`t mai elegant, cu at`t mai ustur[tor c[ r[ul pe care
\i l-a f[cut nu te-a atins. Mi s-a p[rut ]ntotdeauna mai demn s[ nu
acuz o lovitur[, dec`t s[ ripostez la ea. Am preferat s[ nu lovesc, dec`t
s[ m[rturisesc c[ am fost lovit[.
Cu c`t te ascult, cu at`t trebuie s[ recunosc, m[ convingi =i
ca s[ fiu sincer p`n[ la cap[t m[ =i sperii pu\in.
De ce? Singurul fel de z`mbet pe care l-am dispre\uit =i nu
l-am folosit niciodat[ a fost z`mbetul ofensiv, provocator.
Oricum, de acum ]ncolo va trebui s[ fiu mult mai atent la desci-
frarea z`mbetelor tale...
Nu trebuie s[ exagerezi : cele mai multe dintre ele ]mi sunt
adresate mie cu c`t mi-e mai greu, cu at`t am nevoie de mai multe
argumente pentru a m[ convinge c[ ]nc[ rezist.
46 Ana Blandiana
TEST
Eu cred c[ oamenii cel pu\in ]n societ[\ile civilizate ]n care
gustul s`ngelui uman a disp[rut de multe genera\ii din meniul obi=nuit
se ]mpart numai ]n dou[ categorii esen\iale (=i din aceast[ ]mp[r\ire
decurg apoi toate sub]mp[r\irile =i para]mp[r\irile f[r[ sf`r=it): cei
c[rora li-e mai u=or s[ omoare =i cei c[rora li-e mai u=or s[ se lase
omor`\i. Mi s-ar putea r[spunde c[ nimeni nu =tie dac[ n-ar fi ]n stare
s[ omoare p`n[ nu e pus ]n situa\ia de a fi omor`t. Dar eu cred c[
asta se simte cu precizie =i, chiar dac[ cei din afar[ nu o =tiu ]ntot-
deauna, el, omul, =tie cu precizie despre sine c[rei categorii ]i apar\ine.
Mi s-ar putea r[spunde c[, azi, crima nu apare ]ntre indivizi dec`t
]ntr-o ultim[, pu\in probabil[ instan\[. E adev[rat, =i totu=i, ]n cele
mai obi=nuite =i nesemnificative situa\ii pe nisipul unei plaje, la
masa unui restaurant, la o coad[, pe o strad[, la un spectacol v[d
cele dou[ categorii esen\iale ale umanit[\ii desf[=ur`ndu-=i destinele
programate de la facerea lumii =i pot s[ spun f[r[ s[ clipesc =i cu o
infinit de mic[ posibilitate de gre=eal[ : acesta este uciga=, acesta pre-
fer[ s[ fie victim[.
CUPRINS
47 Geniul de a fi
EGALITATE
Am fost ]ntotdeauna foarte m`ndr[ de felul cum m[ iubesc copiii :
de la cei mai mici p`n[ la cei mai mari, de la cei al c[ror mod de a
g`ndi nici nu-l mai b[nuiesc, p`n[ la cei al c[ror mod de a g`ndi nu
l-am dep[=it ]nc[ de tot. Nu faptul c[ m[ iubesc m[ impresioneaz[
la urma urmei, pe p[rin\ii lor ]i iubesc mult mai mult ci felul ]n
care o fac, de la egal la egal, ]ntr-o democra\ie de dincolo de v`rste,
care m[ onoreaz[. Pentru c[ de c`nd m[ =tiu am ur`t segrega\ia
v`rstelor, categoriile imuabile chiar =i numai pentru o secund[
transformate ]n \arcuri al c[ror principal efect este ]nc[p[\`narea de
a fi, sau cel pu\in de a p[rea, ]n afara lor. }ntotdeauna mi-am dorit s[
apar\in altei v`rste dec`t celei pe care o aveam. Copil fiind ]mi doream
tov[r[=ia adolescen\ilor, ]i invidiam =i m[ durea indiferen\a =i plic-
tiseala lor; adolescent[, m[ consideram matur[ =i ]n multe privin\e
chiar =i eram; adult[, m[ sim\eam adolescent[ =i cine =tie dac[ nu
abia atunci ]nv[\asem ]ntr-adev[r s[ fiu. Aceast[ ]nv[\are a v`rstelor
mi se pare una dintre cele mai fascinante idei rezultate din observa-
rea propriei mele evolu\ii, dar verificabil[ mereu =i asupra altora. Po-
trivit ei, fiecare dintre v`rste nu este at`t un stadiu biologic, c`t o
formul[ spiritual[, presupun`nd o con=tiin\[ adecvat[ =i o ]n\elegere
filosofic[; dar cum stadiul biologic este atins de la sine, prin simpla
trecere prea repede sau prea ]ncet a timpului, iar realizarea lui spiri-
tual[ presupune un anumit efort intelectual, o anumit[ familiarizare
cu no\iunile =i sensurile situa\iei, ]ntre cele dou[ situa\ii se produc ]n
mod fatal amuzante decalaje, put`nd s[ te sim\i adolescent dup[ ce
CUPRINS
48 Ana Blandiana
nu mai e=ti de mult sau, dimpotriv[, s[ te sim\i b[tr`n ]nainte de a fi
]nc[. }n orice caz, din faptul c[ reu=eam s[ evadez din ele =i din faptul
c[ reu=eam s[ m[ ]ntorc =i s[ m[ ]nchid ]n cele care-mi pl[ceau, am
tras ]ntotdeauna concluzia c[, departe de a fi desp[r\ite prin grani\i
de netrecut, v`rstele sunt numai nuclee misterioase plutind ]n plas-
ma, supus[ unor aproape magice legi, care este ]ns[=i via\a. A le opri
mi=carea, a le delimita spa\iul de evolu\ie, a le ]nghe\a ]n anumite
constela\ii fixe mi se pare nu numai stupid, ci =i apropiat de moarte.
De aceea felul ]n care m[ trateaz[ copiii, cu o simpatie lipsit[ de re-
spect, egalitar[ =i pus[ pe =otii, ]l descop[r de fiecare dat[ flatant,
asemenea unui elogiu, ca o dovad[ nu numai c[ n-am ]nceput ]nc[ s[
mor, ci =i c[ n-am terminat ]nc[ s[ m[ nasc.
49 Geniul de a fi
ELUDARE
Toat[ acea perioad[ am tr[it-o ca pe un vis din care timpul fu-
sese ]n mod misterios eliminat : m[ sculam, ie=eam ]n gr[din[, m[
uitam cum se coc strugurii; descopeream c[ e ora dou[sprezece, mult
prea t`rziu pentru micul dejun, =i ]mi propuneam s[ m[n`nc ceva
mai t`rziu, direct de pr`nz; priveam cuibul de r`ndunele din pridvor,
]mi deschideam caietele ca s[ m[ apuc de lucru, dar r[sfoiam mai
]nt`i o carte; vedeam c[ e ora cinci, uitasem de pr`nz, a=a c[ m[
hot[ram s[ m[n`nc ceva mai devreme de cin[; de altfel nu ]mi era
foame, mi se p[rea c[ abia m-am trezit, ]mi era mai degrab[ somn;
m[ ]ntindeam ]n hamac, r[sfoiam o alt[ carte, dar, a=a cum nu puteam
s[ scriu, nu puteam nici s[ citesc; oricum, se f[cea ]ntuneric, trebuia s[
m[n`nc cel pu\in o dat[ ]n ziua care se termina de=i aveam senza\ia c[
abia ]ncepuse; =i dup[ o cin[ ]nghi\it[ cu g`ndul aiurea =i pleoapele
grele, peste imaginile stereotipe de televizor adormeam ad`nc, trez-
indu-m[ t`rziu cu sentimentul c[ abia m-am culcat. Sim\eam anoma-
lia aproape biologic[ a situa\iei mele, f[r[ s[ reali-zez ]n ce const[ ne-
firescul prin care m[ mi=cam cu greu ca printr-o magm[ aproape r[cit[.
Abia acum, privind ]n urm[, descop[r: din straniul peisaj pe care ]l
str[b[team lipsea timpul, iar ]n absen\a lui restul elementelor ]=i pier-
duser[ relieful, suprapun`ndu-se ]ntr-un plan aberant.
Nu voi sus\ine c[ era dureros, era doar ciudat, =i nepl[cut numai
]n m[sura ]n care uimea. Uimitor mai ales era faptul c[ aceast[ eclips[
a timpului nu crea o beatitudine, ci o tensiune. Timpul nu fusese dat
cu bl`nde\e la o parte, ci fusese pur =i simplu obligat s[ dispar[, ]nc`t
CUPRINS
50 Ana Blandiana
senza\ia pe care o l[sa nu era a unui c`=tig, ci a unei pierderi. Abu-
lic[, aveam sentimentul c[ dac[ m-a= concentra pu\in a= reu=i s[-l
z[resc, mai precis, c[ el n-a disp[rut prin oprire, ci prin accelerare,
c[ nu st[ pe loc, ci trece prea repede pentru ca eu s[ fiu ]n stare s[-l
]nregistrez. Era ca =i cum, vis[toare, m-a= fi jucat cu m`na printr-o
ap[ nespus de limpede, ]n care nu se vedea nimic, dar prin care =tiam
c[ trec nev[zut de repede pe=ti, pe care o m`n[ agil[ i-ar fi
putut prinde. Nu aveam ]ns[ nici energia, nici priceperea s[ o fac,
dup[ cum nu aveam nici ]n\elepciunea de a m[ bucura pur =i simplu
de limpezimea apei. Nu era o vacan\[, ci o frustrare; nu era un joc ci
o pedeaps[, chiar dac[ pl[cerea ambigu[ a vinei incerte, dar f[r[
sf`r=it, nu era cu totul absent[. Tr[iam ca ]ntr-un vis din care timpul
fusese eliminat pentru a fi ad[ugat direct, nem[rturisit =i necunoscut
v`rstei mele. }ncercasem ]n at`tea r`nduri =i ]n at`tea feluri s[ m[
]mpotrivesc timpului tuturor accep\iilor acestui proteic cuv`nt
]nc`t nu era de mirare c[, la r`ndul lui, g[sise, ]n sf`r=it, o solu\ie ]n
stare s[ m[ eludeze.
51 Geniul de a fi
OGLINZI
Nu am nici o ]ndoial[ c[ substan\a visurilor =i fanteziei mele este
memoria. Totul se cl[de=te ]n mine din materia prim[ sedimentat[
cu fiecare clip[ ]nc[ din prima zi a venirii pe lume =i depus[ ]n stra-
turi care cu timpul ]=i schimb[ natura =i-=i pierd apartenen\a. Exist[
amintiri care nu mai =tiu de mult c[ sunt amintiri, dar care constituie
elementul de baz[, ]ns[=i celula, cel mai simplu modul al tr[irilor mele.
+i cu c`t aceste amintiri sunt mai vechi =i mai mineralizate, mai to-
pite ]n substan\a mea sufleteasc[, transformate ]n mas[ nediferen\iat[,
]n senza\ie pur[, f[r[ nume =i dat[, cu at`t capacitatea lor de crea\ie
este mai mare, cu at`t disponibilitatea lor de a deveni material de
construc\ie al unor alte st[ri suflete=ti generatoare la r`ndul lor de
art[ este mai mare. }n privin\a asta nu am nici o ]ndoial[. Ceea ce
r[m`ne de stabilit este dac[ m[sura acestei disponibilit[\i este dat[
numai de intensitatea =i vechimea amintirii sau =i de provenien\a ei.
M[ ]ntreb deci, ]ncerc`nd s[-mi clasez =i s[-mi ordonez elementele
at`t de difuze ale memoriei, dac[ sunt mai puternice ]n mine amintirile
de gradul ]nt`i, adic[ amintirile fizice, \in`nd de contactul fizic cu
lumea material[, cu natura, cu universul extrauman; sau amintirile
de gradul doi, cele \in`nd de tr[irile spirituale, de ciocnirile omene=ti,
de descoperirile =i suferin\ele sufletului; sau poate chiar amintirile
de gradul trei, amintirile izvor`te din literatur[, amintiri ale altcuiva
ale scriitorului dar care, gra\ie for\ei artistice care le transmite,
sunt receptate cu fervoare, preluate de metabolismul meu spiritual =i
devenite propriile mele amintiri. }ntrebarea e, deci, dac[ e mai pu-
CUPRINS
52 Ana Blandiana
ternic[ ]n amintire spaima fizic[ tr[it[ ]n preajma unei fiare, s[ zicem,
sau spaima difuz[, aproape f[r[ obiect, tr[it[ ]n epocile de teroare
sau sentimentul de spaim[ citit ]n Kafka. R[spunsul e foarte greu,
aproape imposibil de dat. Oric`t ar p`rea de ciudat, nu e deloc sigur
c[ gradele stabilite din necesit[\i didactice ar reprezenta =i un real
clasament : Amintirile livre=ti sunt ]n stare s[ concureze cu succes
adev[ratele amintiri. Tr[itul =i cititul nu se afl[ pentru mine, cel
pu\in pe trepte diferite ale intensit[\ii, ci numai ]n st[ri de agre-
gare diferite. Amintiri sau numai amintiri ale unor amintiri, importan\a
lor izvor[=te din intensitatea prelucr[rii mele, a=a cum importan\a
unui obiect mi=cat ]ntr-un joc de oglinzi const[ ]n capacitatea de de-
formare a acestora.
53 Geniul de a fi
F{R{ AP{RARE
Departe de a m[ g`ndi cu speran\[ =i de a visa la o eventual[
posteritate, interesul pentru persoana mea, care ar putea s[ nu ]nce-
teze ]n clipa ]n care cenzura mea asupra lui va ]nceta ]n mod fatal,
m[ ]nsp[im`nt[ ]ntr-o asemenea m[sur[ ]nc`t, dac[ ar trebui s[ de-
cid, a= fi ]n stare s[ optez ]mpotriva perenit[\ii c[r\ilor mele de team[
c[ supravie\uirea lor ar putea fi corelat[ cu acea oribil[ =i indecent[
disec\ie a vie\ii din care au izvor`t =i a c[ror de fapt singur[
interpretare verosimil[ sunt.
Exist[ situa\ii ]n care g`ndul de mai sus ]mi revine ]n minte cu o
pregnan\[ aproape bolnav[, verific`nd acela=i impas al refacerii unei
existen\e altfel dec`t prin opera ]n stare s-o rezume =i s[-i dea coe-
ren\[ =i sens. Acestea sunt lecturile biografiilor de scriitori, savan\i,
arti=ti, oameni pentru care via\a nu a fost dec`t timpul necesar
realiz[rii unei opere. Citesc de fiecare dat[ despre notele ob\inute la
=coal[ sau despre fugile de acas[, scrisorile trimise iubitei sau memo-
rii c[tre autorit[\i, m[rturisiri ale rudelor sau evoc[ri ale colegilor, =i,
de fiecare dat[, m[ cuprinde aceea=i violent[ mil[ pentru omul f[r[
ap[rare, expus cu at`ta cruzime pe altarul cunoa=terii =i impudorii
generale. Nu sus\in c[ toate acele am[nunte =i nuan\e nu ]ntregesc
un portret, desenat astfel din linii ]ntrerupte =i trudnice, mai mult
presupuse, dar e sigur c[ portretul ob\inut este al autorului admirat
=i c[utat cu l[comie? Nu cumva ]ntre personajul acela, ]n sf`r=it cu-
noscut, elev mediocru, fiu indiferent, ]ndr[gostit ]nt`mpl[tor, cap de
familie st`ngaci, slujba= insignifiant, pe de o parte, =i acel scriitor sau
CUPRINS
54 Ana Blandiana
savant sau artist, pe de alt[ parte, aproape c[ nu exist[ punct comun,
pentru c[ toate acele ipostaze s-au desf[=urat numai ]n timpul oboselii
sau absen\ei adev[ratei lui meniri, pe care au hr[nit-o =i i s-au opus
]n egal[ m[sur[? Nu cumva toate acele aspecte, singurele palpabile,
s-au desf[=urat ]ntr-o continu[ grab[ =i neaten\ie, ]nt`mpl[tor =i
aproape abulic, ]ntr-un destin obsedat de opera pe care trebuia s[ o
nasc[ =i care urma s[-l rezume la modul ideal? +i c`t de importante
pot fi pentru cercet[torul de mai t`rziu ni=te ]nt`mpl[ri care n-au
fost destul de importante, atunci ]n clipa producerii lor, pentru a in-
tra ]n opera celui ce le-a tr[it chiar?
De altfel, cunosc pu\ine lucruri mai deprimante dec`t r[sfoirea
propriilor mele documente trecute: scrisori vechi, jurnale ]ntrerupte,
idei bizare, ]nsemn[ri dramatice ale unor evenimente devenite f[r[
importan\[. Eviden\a m[ oblig[ s[ recunosc c[ eu sunt cea care le-a
scris =i totu=i nimic mai str[in dec`t acel personaj suferind de dureri
uitate =i drame de ne]n\eles. Dar dac[ e adev[rat c[ ]n continua
re]nnoire a vie\ii, din =apte ]n =apte ani trupul nostru, complet nou,
nu mai p[streaz[ nici una din vechile celule cu care intrase ]n acel
ciclu vital, atunci nici m[car nu sunt eu autoarea acelor scrisori exal-
tate =i a acelor ]nsemn[ri banale, ci o cu totul alt[ fiin\[, purt`nd
acela=i nume =i obsedat[ de acelea=i pagini. +i acela=i lucru se va pe-
trece bine]n\eles =i de acum ]nainte. La b[tr`ne\e voi fi cu totul alt
om, care va avea comun cu mine numai c[r\ile ]n stare s[ se continue
=i s[ se lege ]ntre ele. De aceea sunt exasperat[ de r[spunsul la scri-
sori, m[ inhib[ m[rturisirile, mi-e fric[ de cei care \in un jurnal, =i
m[ intimideaz[ ochii deschi=i ai copiilor ]n care f[r[ s[ =tiu a= putea
s[ imprim o imagine nesemnificativ[, dar de ne=ters.
55 Geniul de a fi
FRAGMENTE
(Antijurnal)
1. Oare de ce, de unde nesf`r=ita nostalgie cu care ]mi aduc aminte
]nt`mpl[rile =i am[nuntele copil[riei, c`nd ea s-a desf[=urat ]n plin[
mizerie =i teroare postbelic[, ]n s[r[cie =i fric[, ]n umilin\e =i dureri?
Aura care ]nconjoar[ tot ce a fost atunci este, deci, nu un reflex al
frumoaselor timpuri de alt[dat[, ci o secre\ie a timpului care devine
frumos prin simplul fapt c[ trece, dup[ cum apa m[rii devine verde
prin simplul fapt c[ e ad`nc[...
2. Dac[ mor\ii ar sim\i chiar dac[ ]n alt fel dec`t noi cali-
tatea unei lumini, intensitatea unei frunze, moartea, cu lini=tea ei,
mi s-ar p[rea nu numai ne]nsp[im[nt[toare, ci chiar de dorit. +i nu
sunt deloc sigur[ c[ nu e a=a...
3. A fi bun nu este o calitate, ci un talent care trebuie exersat =i
piere ]n lips[ de antrenament.
4. Pe=tii l[sa\i seara ]n ligheanul cu ap[, ]nghesui\i, arunca\i unul
peste altul, i-am g[sit diminea\a aranja\i inteligent ]n a=a fel ]nc`t s[
]ncap[ c`t mai bine, s[ aib[ fiecare c`t mai mult spa\iu, at`t c`t se
poate =i c`t ]i este suficient. Iat[ o rigoare pe care un grup de oameni
]ngr[m[di\i ]ntr-o odaie nu ar fi atins-o : s-ar fi g[sit cu siguran\[
unul mai puternic care s[ cear[ mai mult dec`t i se cuvine.
5. N-am reu=it niciodat[ s[ m[ g`ndesc la mine ca la un num[r
dintr-o mul\ime.
CUPRINS
56 Ana Blandiana
6. Adev[ratul merit este s[ descoperi p[r\ile ur`te ale unei lumi
care se las[ cucerit[ de tine; dezgustul dezinteresat, exist`nd ]n sine
nu ca urmare a faptului c[ ai fost respins sau c[ nu ai avut succes; s[
observi ]n plin triumf grimasele de admira\ie ale celor ce te aclam[...
7. Un melc ]nainta trudnic prin iarb[, taton`nd precaut cu cele
dou[ r`nduri de antene mari =i nelini=tite centimetrii de aer din fa\[.
Totu=i, c`nd i-am ]ntins un be\i=or mai solid s-a c[\[rat pe el f[r[ s[
se ]ntrebe dac[ nu-i o curs[. Se gr[bea deodat[, cu cochilia at`rn`ndu-i
]ntr-o parte sau ]ntr-alta ca o scufie de be\iv, iar c`nd am l[sat vreascul
din m`n[, p[r[sindu-l, nemaijuc`ndu-m[ cu via\a lui, s-a ar[tat deo-
dat[ dezam[git =i parc[ mirat c[ lumea nu e a=a de solid[ pe cum
credea.
8. Imaginea fantastic[ a unei imense s[li ]n care to\i dorm, dar au
somnul dresat, spectacolul e mereu acela=i, =i ei =tiu c`nd s[ aplaude
]n somn...
9. Nici chiar geniul nu poate \ine loc de bun-sim\.
10. R[ul care ]n clasic este exprimat cu mijloacele frumosului de-
vine ]n moden oribil nu numai ]n sens moral, ci =i prin modalit[\ile
estetice de exprimare. Astfel r[ul este identificat cu ur`tul, iar artis-
tul care pare s[ fac[ o op\iune strict estetic[ este ]n ultim[ instan\[
tot un moralist, dar unul mai ad`nc, deconspirat numai de complica-
tul joc al oglinzilor aproape paralele.
11. Duritatea =i for\a sunt mai aproape de moarte dec`t de via\[.
Puterea vie\ii st[ ]n fragilitatea =i plasticitatea sa. Lua\i o tulpin[ =i
ve\i vedea c`t de u=or se ]ndoaie =i se rupe c`nd e verde =i ce rigid[ =i
57 Geniul de a fi
dur[ devine odat[ uscat[. }n vederea crea\iei, via\a e numai adaptare
=i ]n\elegere; ]n afara speran\ei, moartea e doar ]mpotrivire =i refuz.
12. Ceea ce nu seam[n[ cu obi=nuitul nu e ]n\eles, chiar dac[ e
mai simplu dec`t obi=nuitul.
13. Feminitatea unor femei seam[n[ acelor bijuterii at`t de scumpe
]nc`t sunt \inute ]n seifurile b[ncilor, ]n timp ce copii impecabile sunt
purtate ]n numele lor ]n lume, ]nlocuindu-le perfect =i n[sc`nd chiar
ideea inutilit[\ii originalelor.
14. Pentru a fi bun cititor de poezie trebuie s[ te \ii cu precau\ie
la o oarecare dep[rtare de ea, trebuie s[ te opre=ti ]n punctul din
care lumina cade asupra ei potrivit, s[ te a=ezi ]n locul din care s[ nu
\i se par[ nici orbitoare, nici lipsit[ de importan\[. Nu e un loc co-
mod =i nu e u=or s[ nu aluneci din punctul ideal. Pu\in[ oboseal[,
pu\in[ dezn[dejde =i totul se deformeaz[ =i devine monstruos. O, zilele
negre c`nd Shakespeare ]nsu=i mi se pare zadarnic!
15. Dintr-un fel de pudoare am f[cut ]ntotdeauna tot ce-am putut
pentru a nu se vedea din ]nf[\i=area =i din felul de a m[ purta c[ sunt
poet. Din pudoare =i din oroarea fa\[ de cei ce, nefiind, f[ceau tot ce
puteau ca s[ par[ c[ sunt.
16. Singur[tatea, ca arm[...
17. Nu am avut niciodat[ curajul s[ creez al\i oameni, de=i cred
c[ sunt destul de scriitor ca s-o fi putut face. Nici s[ nasc, de=i sunt
femeie. Mi s-a p[rut ]ntotdeauna c[ ]mi sunt mult prea mult mie eu
singur[ =i c[ oricum n-o s[-mi ajung[ ]ntreaga via\[ pentru a m[ cer-
58 Ana Blandiana
ceta. +i atunci, ce rost ar fi avut s[ pierd timpul pentru a aduce pe
lume pe al\ii pe care n-a= mai fi avut timp s[-i ]n\eleg. Lirismul =i
singur[tatea mea nu vor putea fi acuzate c[ au contribuit la incom-
prehensibilitatea universului.
18. Ciudat, ]n timpul c`t am stat la mare, l[comia cu care o priveam
nu era nici pe departe asemenea aceleia cu care o privesc ast[zi ]n
amintire, ]n vis. Privitul din realitate ajunge la satura\ie relativ re-
pede (de=i se poate relua mereu de la cap[t, la fel de proasp[t); ]n
timp ce ]n imagina\ie, unde nu exist[ reziduuri (=i nu exist[ nici
intoxica\ia prin exces pe care numai ele o dau), contempla\ia ]n sine
poate fi prelungit[ la infinit, numai suportul ei material (ochiul care
clipe=te, corpul c[ruia ]i este cald sau frig) obose=te de propria sa
spiritualitate.
19. A fi =i a =ti c[ e=ti sunt dou[ lucruri at`t de deosebite, de opuse
chiar, ]nc`t foarte rar reu=esc s[ fie st[p`nite de acela=i individ. De
obicei, artistul nu este interesat dec`t de primul verb.
20. Gravura medieval[ ]n care savantul ]=i trecea ca printr-o
p`nz[ spart[ capul prin cerul cu stele pentru a vedea dincolo de
aparen\a lumilor mecanismul ]nghe\at al universului =i sentimen-
tul c[, dincolo de metafora copil[reasc[, trebuie s[ existe un gest, un
g`nd, un fapt ]n stare s[ declan=eze aceea=i revela\ie, ]n stare s[ de-
scopere la fel de eficace totul.
21 Sentimentul din copil[rie c[ sunt prea ]nalt[, c[ m[ v[d
prea tare nu a disp[rut niciodat[ din mine. Mi s-a p[rut ]ntotdeauna
c[ sunt privit[ prea mult, ]ngr[dindu-mi-se ]n felul acesta nu modes-
tia, ci libertatea.
59 Geniul de a fi
22. Numesc poet pe cel pe care, citindu-l, simt cum urc ]nspre
mine, p`n[ la mine.
23. Arta de a st[p`ni seam[n[ artei de a conduce prin baraje,
albii false =i lacuri de acumulare un r`u, r[m`n`nd mereu ]n afara
determin[rilor numai dumnezeiasca, incoruptibila ploaie =i ]nfri-
co=[toarea, brusca topire a z[pezilor.
24. Dintre toate pozele c[r\ilor de pove=ti pe care trebuie s[ le fi
v[zut mi-a r[mas ]n minte din copil[rie o ilustra\ie la Scufi\a Ro=ie,
]n care patul bunicii, cu lupul ascuns sub scufie dantelat[, este a=ezat
l`ng[ un geaml`c larg, cu multe ochiuri, prin care p[trunde o lumin[
enorm[, material[, f[c`nd d`re prin praful din odaie. Dac[ m[ g`ndesc
bine, cu toat[ primejdia lupului de sub dantele, ilustra\ia aceea este
incitant =i nemai]nt`lnit idealul meu de odaie.
25. O pas[re, un fel de vrabie mai colorat[, ]ncearc[ s[ ciuguleasc[
din m`ncarea mea a=ezat[ ]ntre geamuri, =i ciugule=te minute ]n =ir,
f[r[ sa descopere sticla izolatoare. De altfel, c`nd pleac[, are aerul
mul\umit, ca =i cum s-ar fi s[turat.
26. Con=tiin\a c[ pot s[-mi pretind mie ]ns[mi orice m[ duce la
cea mai sever[ modestie.
27. Ca =i ]n at`tea r`nduri, descop[r ]n Caragiale, transcrise ]n
registru comic, ecouri ale unor adev[ruri existen\iale, str[funde. Ai
pu\intic[ r[bdare nu este dec`t v[zut[ ]n oglinda b[=c[liei
]nclinarea noastr[ de a a=tepta, de a l[sa lucrurile s[ se coac[, s[ treac[
de la sine. Am fost ]ntotdeauna un popor cu foarte mult[ r[bdare, cu
prea mult[ r[bdare.
60 Ana Blandiana
28. Important[ nu e cauza suferin\ei, ci intensitatea ei. Po\i s[
suferi pentru o jignire c`t ar suferi altul pentru un cataclism. De alt-
fel, suferi de multe ori dup[ ce \i-a devenit indiferent obiectul =i chiar
cauza suferin\ei.
29. Veveri\a, care alerga pe ramurile nesf`r=it de lungi =i de nu-
meroase ale arborelui, parcurgea creanga p`n[ la cap[t, apoi se ]ntor-
cea =i o lua pe alta, ]n cap[tul c[reia se ]ntorcea din nou. Nu avea
aerul c[ vrea s[ ajung[ undeva, ci c[ are misiunea de a epuiza toate
ramurile, misiune pe care =i-o ]ndepline=te con=tiincioas[ =i gr[bit[,
f[r[ s[ exclud[ totu=i, din toat[ agita\ia, pl[cerea jocului.
30. Nu-mi mai amintesc din acea perioad[ dec`t propriile mele
povestiri despre perioada aceea povestirile, nu realitatea pe care o
povesteau.
31. Drumul era foarte alunecos =i totu=i reu=eam s[ ]naintez
aproape normal, pun`nd piciorul hot[r`t, f[r[ s[ =ov[i. Asta p`n[ ]n
clipa ]n care, pierz`ndu-mi pentru o frac\iune de secund[ echilibrul,
m-a cuprins frica. Din acel moment am fost incapabil[ s[ mai ]naintez
un metru, eram paralizat[, c[deam la cea mai mic[ mi=care. Inca-
pacitatea mea imaginat[ se transformase ]ntr-una real[. Mi se ]nt`mpla
ceea ce li se ]nt`mpl[ toreadorilor care sunt omor`\i numai dup[ ce
]i cuprinde teama c[ vor fi omor`\i. Subiectivul trece ]n obiectiv =i nu
mai poate fi \inut ]n fr`u.
32. Ciudata impresie pe care o l[sa privit[ din exterior mar-
ea catedral[ din Bordeaux a c[rei construc\ie durase patru secole: c[
e neterminat[ =i c[ e f[cut[ culme a culmilor ! ]n grab[.
61 Geniul de a fi
33. At`t de mul\i ani am avut oroare de ideea c[ a= putea deveni
c`ndva adult (eram at`t de convins[ c[ se va ]nt`mpla ceva pe drum,
o minune sau numai un accident care s[ m[ ]mpiedice...), ]nc`t faptul
c[ am devenit totu=i mi se pare prea nefiresc, prea pu\in probabil,
pentru a nu-l socoti o gre=eal[ de interpretare, o iluzie optic[ a
celorlal\i.
34. Descoperirea instrumentelor de tortur[ =i a temni\elor medi-
evale de la Loche, pe at`t de bl`nda vale a Loarei, =i perplexitatea nu
at`t ]n fa\a perfec\iei cruzimii, ci ]n fa\a faptului evident, de
net[g[duit, =i totu=i incredibil c[ regii francezi ]=i ]nchideau
du=manii chiar sub ei, sim\indu-se bine, tr[ind, iubind, chefuind, ]n
timp ce ace=tia mureau, treptat, din voin\a lor, chiar sub camera lor,
la dou[zeci de metri mai jos. Contribu\ii la o istorie a civiliza\iei.
35. No\iunea de genera\ie, ca =i aceea de solidaritate pe care o
sub]n\elege, este at`t de exclusiv specific[ tinere\ii, ]nc`t nim[nui nu-i
d[ prin minte s[ vorbeasc[ despre genera\ia celor de =aptezeci =i cinci
de ani. La ]nceput ni se pare esen\ial numai ceea ce ne apropie pe unii
de al\ii, mai t`rziu se dovede=te important numai ceea ce ne desparte.
}n adolescen\[ vorbim mereu ]n numele v`rstei, mai t`rziu ne convin-
gem tot mai mult c[ despre ceea ce nu se vorbe=te nici nu exist[.
36. La San Sebastian am vizitat Muzeul poporului basc, f[c`nd
elementar[ cuno=tin\[ cu acest popor straniu c[ruia ]i apar\in pic-
turile de la Altamira =i care a r[mas nestr[mutat de pe acele locuri
din cea mai ad`nc[ preistorie, vorbind o limb[ impenetrabil[ la orice
influen\[ (latin[ sau de alt[ natur[) =i nesem[n`nd cu nici o limb[
de pe p[m`nt. O sal[ ]ntreag[ cu cranii av`nd o deforma\ie bazic[
62 Ana Blandiana
specific[ bascilor, cunoscut[ ca atare ]n anatomie, asem[n[toare celei
a omului de Cro-Magnon. Interioarele \[r[ne=ti, de l`n[ =i lemn,
sem[n`nd at`t de emo\ionant cu ale noastre.
37. Unul din paradoxurile lumii moderne este c[ ne sim\im, cu
to\ii, ]nsingura\i f[r[ a reu=i s[ fim singuri.
38. Dou[ portrete ale ]mp[ratului Tiberius, la galeriile Uffizi din
Floren\a: unul din tinere\e, cu linii ascu\ite prin care ambi\ia, con-
centrat[, ]ncordat[, taie f[r[ mil[ aerul din jur, =i altul de maturitate,
cu liniile muiate de oboseal[ =i ]n\elepciune, de dispre\ =i descura-
jare. Dou[ busturi mai elocvente dec`t zece tomuri de istorie
premisa =i concluzia unui triumf.
39. A vedea ca ]ntr-o oglind[ m[ritoare ]nseamn[ a vedea mon-
struos, a c[uta ur`tul =i deforma\ia de unde s-ar putea trage conclu-
zia c[ nimic din noi nu este destul de frumos ca, m[rit, s[ r[m`n[ fru-
mos sau c[ ceea ce pare frumos, chiar, pare astfel numai gra\ie dimen-
siunilor sale reduse. Frumosul ca func\ie a ne]nsemna-tului...
40. }n\eleg din ce ]n ce mai limpede c[ maturitatea ]nseamn[ ob-
ligativitatea de a opta ]ntre regrete =i remu=c[ri, o obligativitate umi-
litoare =i profund necinstit[ pentru c[ ]\i cere s[ alegi ]ntre la fel de
necunoscute posibilit[\i. }n mod ciudat, ]ns[, a refuza aceast[ matu-
ritate nu este un semn al tinere\ii, ci al incapacit[\ii de a tr[i. Dac[
nu cumva ceea ce ar fi cu adev[rat paradoxal aceasta este chiar
uluitoarea defini\ie a tinere\ii.
41. Nu pot s[ spun noi, femeile, f[r[ s[ ro=esc, a=a cum nu pot
63 Geniul de a fi
s[ spun f[r[ s[ ro=esc noi, poe\ii; de fiecare dat[ mi se pare c[ fac
aluzie la lucruri care nu pot fi rostite cu voce tare, la realit[\i intime
=i misterioase.
42. Ruine, templele sunt mai frumoase, pentru c[, redate naturii,
ele ]=i c`nt[ nu numai sl[biciunea de a fi nemuritoare, ci =i puterea
lor omeneasc[ de a muri c`te pu\in.
43. Popoarele primitive nu erau niciodat[ sigure c[ prim[vara va
urma iernii; experien\a anilor anteriori nu folosea la nimic pentru c[
arbitrariul zeilor putea oric`nd dicta altceva. C`te un revelion f[cut
]n pardesiu, c`te o var[ cu ceaiuri fierbin\i =i guturai m[ fac s[ m[
]ntreb dac[ nu suntem prea siguri de noi =i de mecanismul perfect,
f[r[ gre=, al naturii.
44. O bucurie cu at`t e mai complet[, cu c`t e mai f[r[ motiv.
45. }ntr-un secol lipsit de religiozitate, casele memoriale au r[mas
templele ]n care sufletul nostru mai ia cuno=tin\[ de sine =i se desco-
per[ ideal, privindu-se ]n oglinzi m[ritoare.
46. Periferia nu exist[ dec`t ]n func\ie de un centru acceptat =i
fixat ]ntotdeauna mai mult sau mai pu\in arbitrar.
47. Nemurirea e o no\iune contradictorie care ]=i dezv[luie fe\e
neb[nuite =i adesea at`t de surprinz[toare, ]nc`t te ]ntrebi ce zeu spe-
cial =i capricios, responsabil cu eternitatea, ]mparte victoriile ]mpo-
triva mor\ii ]n felul acesta tr[snit =i ]nt`mpl[tor.
64 Ana Blandiana
48. Ce este o c[l[torie dac[ nu o ]ncercare de a vedea cum, ]n alte
condi\ii, sufletul nostru r[m`ne acela=i?
49. Lumea pe care am v[zut-o eu este, sunt sigur[, mai frumoas[
dec`t adev[rata lume. F[r[ s[-i fi ad[ugat ceva, f[r[ s[-i fi schimbat
vreo nuan\[ sau vreun accent, am privit fiecare priveli=te, fiecare
strad[, fiecare cadru prin care treceam cu o credin\[ at`t de sigur[
c[ nu le voi mai revedea, c[ le vedeam pentru prima =i ultima oar[,
cu o at`t de intens[ dorin\[ de neuitare, ]nc`t nu se poate s[ nu le fi
v[zut mai frumoase dec`t erau, nu se poate s[ nu le fi ]mprumutat,
]nc[ de atunci, ceva din nostalgia mea viitoare.
50. Exist[ ]n noi o continu[ tendin\[ de am`nare a ]mplinirii, ne
place s[ ]mpingem transformarea viitorului ]n prezent c`t mai de-
parte, p`n[ la limita ]n care, nemair[m`n`nd destul timp, viitorul se
transform[ direct ]n trecut.
51. Mediterana reprezint[ nu numai un ideal estetic, ci =i un ideal
de fericire. Oamenii \[rmurilor ei au talentul de a tr[i, care se simte
chiar ]n s[r[cia lor adesea extrem[ =i chiar ]n inima tragediei pe care,
de altfel, ei au inventat-o.
52. Am g[sit pus[ ca semn la volumul de povestiri pe care ]l
citeam s[pt[m`na trecut[ o h`rtie pe care f[cusem planul unei
case utopice, plan detaliat, cu indica\ia camerelor =i chiar a mobile-
lor. Mi-am amintit momentul exact c`nd am desenat-o, c`nd mi-a
revenit ]n minte a=a cum vine ]n somn un vis, f[r[ ca nimic s[-l fi
preg[tit casa ideal[ ]n care mi-ar pl[cea s[ locuiesc, o cas[ destul
de modest[ de altfel, cu dou[ camere d`nd ]ntr-un hol terminat printr-o
65 Geniul de a fi
ser[. Am desenat-o pentru c[ am v[zut-o cu precizie, =tiu cum arat[
=i unde se afl[ pe harta ora=ului, ca =i cum ar exista =i m-ar a=tepta.
Ciudat e ]ns[ faptul c[ ]n acel moment problema casei nu m[ obseda,
c[ ea a ap[rut f[r[ s-o chem, f[r[ s[ mi-o doresc. Apoi, la fel de brusc
=i inexplicabil, am uitat-o, iar acum \in ]n m`n[ =i privesc cu uimire,
ca pe un mesaj pe care nu reu=esc s[-l descifrez, schema unui vis.
53. }n muzeul catedralei din Toledo, galeria episcopilor de pe la
anul 1000, p`n[ ast[zi. +irul nesf`r=it de portrete fascinante prin in-
explicabila lor sinceritate : dup[ o ]nc[p[\`nat[ cercetare, am reu=it
s[ g[sim o singur[ figur[ nemarcat[ de vulgaritatea neiert[toare a
setei de putere, o singur[ figur[, =i aceea apar\in`nd unui ad`nc ev
mediu, c`nd nu po\i fi sigur c[ nu e vorba doar de schematismul as-
cetizant, bizantin, al figurii.
54. }n defileul cu umbre stinse de asfin\itul apropiat, o turm[ de
oi traversa r`ul =i ]ncepea s[ se ca\ere pe versantul dimpotriv[.
P[storul st[tea l`ng[ ap[ =i supraveghea trecerea oilor care, fiecare,
]=i dovedea cu acest prilej personalitatea proprie : unele st[teau
cumin\i =i s[reau reglementar c`nd li se spunea, altele c[utau sin-
gure vaduri mai complicate, dar mai originale. }n cele din urm[ a
r[mas una singur[ care l[sase mai multe zeci s[-i treac[ ]nainte =i
acum se inhibase cu totul, ]nc`t a trebuit s[ o ia ciobanul ]n bra\e, ca
]n icoanele catolice.
55. }n copil[rie nu-mi era fric[ de lupi, lei =i alte fiare, pentru c[
]mi imaginam c[, ]nt`lnindu-i, i-a= m`ng`ia pe blan[ =i i-a= ]mbl`nzi;
dar mi-era groaz[ de r`me, =op`rle =i =erpi, pentru c[ sim\eam c[ n-a=
fi fost ]n stare s[-i m`ng`i. Iat[ un criteriu al spaimei pe c`t de
66 Ana Blandiana
subiectiv, pe at`t de logic care, ]n ceea ce m[ prive=te, se mai afl[
]nc[ ]n vigoare.
56. Acela care ]ndur[ nedreptatea este mai fericit dec`t acela care
o comite, ne consoleaz[ de milenii un faimos paradox socratic, ca =i
cum r[ul ar fi mai u=or de suportat prin faptul c[ nu folose=te nim[nui.
}n realitate, lipsa de sens, lipsa de logic[ =i chiar lipsa de consecven\[
a nedrept[\ii mi se par mai greu de ]ndurat dec`t simpla ei existen\[.
57. Sunt inversul unei p[s[ri: p[s[rile dorm ]n zbor, eu zbor ]n
somn.
58. Nu-mi plac c[r\ile prea frumoase, nu am gusturi bibliofile. Mai
mult, o carte prea ]mpodobit[ ]mi treze=te suspiciuni. Ilustra\iile m[
indispun, elegan\a excesiv[ m[ jeneaz[. Edi\iile rare m[ emo\i-oneaz[
numai prin raritatea textului, nu =i prin pre\iozitatea formei. Scrisul
e spirit, haina material[ pe care o ]mbrac[ mi-e indiferent[. Mi-s dra-
gi edi\iile populare, nepreten\ioase, ]mi place s[ le citesc f[r[ grij[
pentru copert[ =i leg[tur[, s[ am voie s[ le ]ndoi, s[ pl`ng pe ele, s[
le tr`ntesc enervat[, s[ le a=ez apoi ]n bibliotec[ m`ndr[ de fa\a lor
]mb[tr`nit[, muncit[ de pasiune.
59. }n timp ce la ora= ploaia este aproape indiferent[, un element
al peisajului spiritual mai mult chiar dec`t al celui fizic, la \ar[ ploaia
=i frigul transform[ =i interioarele, totul se n[cl[ie=te, chiar dac[ no-
roiul nu p[trunde ]n cas[, totul pare murdar, de=i nu e cu nimic mai
mult dec`t atunci c`nd e soare. S-ar putea s[ fie vorba numai de o
impresie subiectiv[, dar s-ar putea, la fel de bine, s[ se datoreze totul
pere\ilor de p[m`nt care se solidarizeaz[ cu p[m`ntul muiat de ploaie
67 Geniul de a fi
=i, chiar dac[ nu au curajul s[ se moaie ei ]n=i=i, las[ impresia c[ ar
putea-o face din moment ]n moment.
60. Respira\ie =uier[toare a cerului extenuat de stele, greierii exist[
ca s[ exprime efortul haosului de a fi frumos.
61. O cioc[nitoare: ca o femeie nu prea frumoas[, dar ]mbr[cat[
cu mare aten\ie, ]ntr-un asortaj perfect, prea ]ngrijit pentru a nu atrage
aten\ia =i a nu p[rea artificial. La ]nceput i-am auzit numai loviturile
surde ale ciocului ]n scoar\a salc`mului. Se succedau, cunoscut =i in-
evitabil, ca loviturile simfoniei a cincea de Beethoven. Apoi am v[zut-o.
Con=tiincioas[, gra\ioas[, atent[. Pasionat[, impresionant[ la ]nceput,
apoi plictisitoare =i enervant[ chiar prin s`rguin\[ =i previzibilitate.
Controleaz[ gr[bit[ =i habotnic[ ca =i cum ar fi lipsit prea mult
timp =i acum are prea mult[ treab[ toat[ gr[dina, trec`nd ped-
ant[ =i comic[ ]n metodologia ei din pom ]n pom, apoi din par ]n par,
la aracii viei, z[p[cindu-se =i cioc[nind automat =i ]n st`lpii de beton
ai spalierului. Oricum, poart[ un costum prea excentric pentru h[rnicia
ei : pantalona=i =i tichie ro=ii, bluz[ alb[ imaculat[ =i veston negru cu
m`neci dungate ]n alb.
62. Lingu=irea tinerilor de c[tre b[tr`ni, o dovad[ sf`=ietoare a
inconsisten\ei lumii.
63. Vecina Mita mi-a d[ruit dou[ buc[\i de ca=. La protestele mele
mi-a r[spuns, serioas[ deodat[, du=m[noas[ aproape: Dar mor\ii mei
s[ nu m[n`nce nimic? C[ o sta biata maic[-mea c[scat[ ]n groap[ =i-
o tot a=tepta ceva! Nu glumea =i nu o spunea ca pe-o datin[ sau ca
pe-o supersti\ie, ci ca pe-o realitate tangibil[, ca =i cum direct, imedi-
at, br`nza pe care mi-a dat-o mie ar fi hr[nit-o pe mama ei c[reia de
68 Ana Blandiana
mult ]i e foame ]n groap[. Credin\a ei nu se dilua ]n metafizic, ci
r[m`nea compact[, material[, cu o asemenea intensitate, ]nc`t nici
moartea nu trecea ]n transcendent.
64. Orgoliul meu este at`t de mare, ]nc`t nu mai las[ loc vanit[\ii.
65. Marea respir`nd ca un om ]n somn =i din c`nd ]n c`nd la
c`te o pauz[ mai mare ]ntre valuri d`ndu-mi emo\ia c[ nu mai
vine respira\ia urm[toare, c[ a murit.
66. Am observat c[ cea mai acut[ senza\ie de libertate interioar[
am avut-o, paradoxal, atunci c`nd nu aveam dreptul s[ decid nimic
=i tot ce-mi r[m`nea de f[cut era s[ contemplu, s[ meditez asupra
]nt`mpl[rilor =i faptelor al c[ror martor pasiv, dar oglinditor, eram.
67. Oamenii ce fac munci adev[rate sunt ]n mod evident mai
frumo=i dec`t ceilal\i, c[rora li se cite=te pe fa\[ inutilitatea =i dispre\ul
fa\[ de ei ]n=i=i pe care nu =i-l m[rturisesc niciodat[, dar care se ame-
stec[ indigest cu dispre\ul fa\[ de ceilal\i.
68. Dac[ n-am fi convin=i c[ ne mai a=teapt[ o existen\[ (=i aceea
infinit ]nc[p[toare de experien\e =i de ]ncerc[ri) nu ne-am putea per-
mite (instinctul nostru de conservare nu ne-ar ]ng[dui) s[ o risipim
at`t de proste=te pe aceasta.
69. Am fost de at`tea ori fericit[ ]n somn, ]nc`t dac[ ]ntre moarte
=i somn exist[ o c`t de mic[ asem[nare (si nu se poate s[ nu existe
vreuna) nu v[d de ce m-a= teme.
69 Geniul de a fi
70. S[ prive=ti totul prezentul =i chiar viitorul ca pe un tre-
cut, ]n care nimic nu se poate schimba =i care are farmecul plin de
nostalgie al lucrurilor imuabile; s[ prive=ti totul prezentul =i chiar
trecutul ca pe un viitor, cu sentimentul imprevizibilului =i nesi-
guran\ei ce ]nso\esc ]ntotdeauna faptele care nu numai c[ nu s-au
]nt`mplat, dar nici nu se =tie dac[ se vor ]nt`mpla vreodat[; s[ prive=ti
totul trecutul, ca =i viitorul ca pe un prezent, cu sentimentul
futilit[\ii absolute, cu l[comia ]ngust[rii clipei absolut ireversibile,
ne]nstare s[ se transforme ]n nimic : iat[ trei feluri de a exista ]n
lume, mai mult chiar, iat[ trei lumi exist`nd paralel =i opun`ndu-se
una alteia, de=i elementele care le formeaz[ sunt acelea=i si ]nt`m-
pl[rile prin care trec neschimbate.
71. Ceilal\i nu sunt dec`t tot at`tea proiec\ii ]n afar[ ale propriului eu, tot
at`tea ]ncerc[ri de a crea alte variante posibile ale propriei personalit[\i. Nu
vezi =i nu ]n\elegi dec`t ceea ce ai fi ]n stare s[ fii tu ]nsu\i. Te ]nconjoar[ at`\ia
oameni c`\i ai fost ]n stare s[ creezi. Descop[r astfel, f[r[ m[car s[ o fi b[nuit
cu o clip[ mai ]nainte, reversul celebrei afirma\ii rimbaldiene. Nu numai eu
este un altul, ci =i ceilal\i sunt eu, ]n aceea=i m[sur[ =i ]n aceea=i singur[tate.
72. Sunt fericit[ : citesc, scriu, privesc (de altfel, cunosc oare alte coordo-
nate ale fericirii?) =i, deodat[, f[r[ ca nimic s[ se fi ]nt`mplat ]ntre timp, totul
]nceteaz[. Brusc, ca =i cum, undeva ]n central[, s-ar fi ]ntrerupt firul unui tele-
fon care, prin asta, nu =i-a schimbat nici locul ]n camer[, nici ]nf[\i=area, doar
c[ nu mai are ton, e mort.
73. Ciudat, a=a cum nu m-am sim\it ]ncurcat[ dec`t ]n fa\a celor
mai slabi dec`t mine, nu m-am sim\it intimidat[ dec`t ]n fa\a celor
mai tineri dec`t mine =i nu m-am sim\it vinovat[ dec`t ]n fa\a celor
mai pu\in noroco=i dec`t mine.
70 Ana Blandiana
74. }nt`lnirea la ]ntoarcerea din p[dure cu cei doi c`ini, care m[
l[traser[, furibunzi, pe care i-am dezarmat vorbindu-le si care acum
st[teau pe ar[tur[ descump[ni\i, ]ncurca\i, ru=ina\i chiar nu ex-
agerez deloc cu o expresie nespus de comic[, de parc[ ar fi spus:
Cine dracu ne-a pus s[ ne b[g[m ]n treaba asta care nici m[car nu
ne prive=te?
75. }mi amintesc Prizonierii lui Michel Angelo de la Academia
din Floren\a (felul ]n care unul ]ncearc[ s[-=i smulg[ capul din bolo-
van =i se ajut[ cu ambele m`ini; felul ]n care un altul calc[ ]ntr-un
imens efort afar[ din st`nc[; felul ]n care un altul vrea s[-=i des-
prind[ spinarea din blocul imens) =i ]mi dau seama c[ ceea ce m[
cople=ise de fiecare dat[ acolo era certitudinea c[ smulgerea aceea
din piatr[ era de fapt o na=tere, o facere a lumii, ]nainte de care univer-
sul ]ntreg, nimicul ar fi fost de piatr[.
76. Ce t`n[r[ a= fi dac[ a= putea s[-mi =terg din via\[ zilele ]n
care sunt incapabil[ s[ fac ceva (s[ scriu, s[ citesc sau chiar s[ m[
ocup cu adev[rat de alte treburi mai pu\in grele sau importante), zilele
]n care pare c[ sufletul ]mi e plecat undeva (nu =tiu unde =i nu =tiu
pentru c`t timp), iar ]n a=teptarea lui trupul vegeteaz[ ]ntr-o stare
care se deosebe=te de moarte numai prin provizorat !
77. Sunt lucruri at`t de serioase, ]nc`t nu pot fi spuse dec`t ]n
glum[.
78. Nevoia de a crede ]n Atlantida, nevoia de a crede c[ a existat
c`ndva o lume perfect[, o societate ]n\eleapt[, un univers bun, care
n-a pierit m[cinat de propriile boli, ci ]nghi\it de furia geloas[ a
valurilor, mi s-a p[rut ]ntotdeauna emo\ionant[. Pentru c[ nu faptul
71 Geniul de a fi
de a fi disp[rut a fost socotit esen\ial, ci faptul de a fi putut s[ existe,
ca o garan\ie c[ speran\a nebun[ a at`tor milenii are un minim punct
de sprijin, c[ o asemenea lume este totu=i posibil[ pe p[m`nt.
79. Poate c[ pietrele nu fac dec`t s[ doarm[ =i ele, dar noi nu avem
destul timp ca s[ prindem =i clipa c`nd se trezesc. Pentru secundele
efemeridei, eu ]ns[mi, dormind, sunt mai mineral[ dec`t o piatr[.
80. De c`nd exist[ lumea, cea mai mare problem[ a de=tep\ilor
este cum s[ se fac[ ]n\ele=i de pro=ti.
81. }n pomul din fa\a geamului meu stau aproape tot timpul, a=eza\i
unul l`ng[ altul, pe aceea=i crac[, doi porumbei b[tr`ni, cu penele
ponosite, aproape f[r[ culoare, dar neobosi\i ]n tandre\ea lor. Ast[zi,
certa\i probabil, st[teau la zece metri distan\[, pe ramuri diferite, ]nchi=i
fiecare ]n sine, mohor`\i, du=m[no=i. Uimitoare sugestie a dezol[rii.
Dar cine ar putea spune care sunt resentimentele unui simbol?
82. Nu respect straniul dec`t dac[ are curajul s[ se lase cuprins
umilit =i amplificat prin umilin\[ ]ntre limitele normalit[\ii, a=a cum nu
admir arta dec`t dac[ are curajul =i umilin\a s[-=i asume un sens.
83. Ce ]nalt[ p[rere avem despre noi, din moment ce a fi uman
]nseamn[ a fi bun, c`nd ar putea ]nsemna at`tea alte lucruri!
84. Nu pot s[ v[d via\a pe care o tr[iesc acum, cum nu pot s[ v[d
un lucru a=ezat prea aproape de ochi. Iar atunci c`nd r[m`ne ]n urm[
suficient pentru a-i putea descifra ]nt`mpl[rile, nu mai sunt ]n stare
s[-mi amintesc gesturile infinitezimale =i tres[ririle care declan=aser[
totul; atunci c`nd se ]ndep[rteaz[ suficient pentru a-i vedea conturu-
72 Ana Blandiana
rile, nu mai sunt ]n stare s[-i disting textura =i nuan\ele. Totul se pe-
trece ca =i cum a= fi l[sat[ s[ v[d numai atunci c`nd exist[ certitudinea
c[ voi vedea conven\ional.
85. }mi amintesc pozi\ia ideal[ ]n care, citind ]ntins[, pe deasupra
c[r\ii se vedea marea =i privirea le p[r[sea pe una pentru alta, ca o
alternativ[ scufundare ]n abisuri de culori diferite.
86. Nu m[ ]ndoiesc nici o clip[ c[ sunt vinovat[ de tot ce se
]nt`mpl[. M[ ]ndoiesc doar c[ exist[ o cale practic[ pentru a face s[
]nceteze aceast[ teoretic[ vinov[\ie.
87. Exist[ momente ]n care sim\i c[ ]mb[tr`ne=ti brusc, nu pentru
c[ ]n tine s-a schimbat ceva, ci pentru c[, mediul pe care e=ti proiec-
tat schimb`ndu-se, \i se confer[ brusc alte dimensiuni dec`t p[reai
s[ ai p`n[ atunci, a=a cum, a=ezat[ ]ntr-un r`nd de uria=i sau, dimpo-
triv[, de pitici, aceea=i siluet[ normal[ prime=te cu totul alte dimen-
siuni.
88. }n moartea fiec[rui om oric`t de accidental[, sau chiar de
aceea exist[ ceva revelator, o lumin[ care demasc[ sau aureoleaz[
drumul parcurs. A= da orice ca s[ =tiu cum voi muri, nu pentru a
pre]nt`mpina ceva, ci pentru a m[ putea ]n\elege de pe acum.
89. Basmul Frumoasei din p[durea adormit[ dovede=te c[ o \ar[
]ntreag[ cufundat[ ]n somn nu este o imagine nou[ =i o realitate ine-
dit[, mai mult chiar, c[ iluzia trezirii nu putea fi rostit[ dec`t ]n
basm. N-am =tiut niciodat[ dac[ eviden\a repet[rii istoriei tre-
buie s[ m[ deprime sau s[ m[ ]ncurajeze.
73 Geniul de a fi
90. Nu exist[ spectacol mai ]n[l\[tor dec`t acela al unei solidarit[\i
]n numele adev[rului =i al demnit[\ii; nu exist[ m`ndrie mai mare
dec`t aceea de a fi m`ndru de ceilal\i.
91. Lumea v[zut[ la microscop este mai fantastic[ =i, ]n acela=i
timp, mai adev[rat[ dec`t lumea v[zut[ cu ochiul liber; ceea ce pare
a fi o descompunere a realit[\ii, nu este dec`t o descoperire mai exact[
a ei. Iat[ un adev[r care a trecut f[r[ nici o modificare din =tiin\[ ]n
literatur[.
92. }n Coran, ]ngerii exterminatori au ca semn distinctiv plete au-
rii =i ochi alba=tri. Stigmatul r[ului este deci reprezentat exact prin
elementele care pentru noi simbolizeaz[ bl`nde\ea serafic[ =i binele
pur. Ce dovad[ a relativit[\ii care st[p`ne=te ironic[ ]n ]nsu=i dome-
niul absolutului!
93. G`=tele, care toat[ vara au p[scut pa=nice =i terestre, o dat[
cu sf`r=itul anotimpului pornesc exaltate, \ip`nd senzual ]n zboruri
oloage care nu \in mai mult de c`\iva metri dar ]n care se recunoa=te
ereditatea =i nostalgia migr[rii =i nedomesticirii. Le privesc cu depri-
mat[ admira\ie : ridicole =i neputincioase, au totu=i t[ria de a-=i trece
]n fapt[, oric`t de derizorii, revolta ]mpotriva propriei condi\ii =i elanul
eliberator.
94. A fost inventat[ o suprarealitate mai rea dec`t realitatea, pen-
tru ca, distrug`nd-o pe aceasta, revolta s[ se consume l[s`nd reali-
tatea neatins[.
95. Cine nu =tie c[ succesul face parte dintre acele no\iuni impor-
tante numai ]n m[sura ]n care nu pot fi atinse?
74 Ana Blandiana
96. La un studiu atent, istoria inspir[ spaim[ a=a cum fiarele
r[sp`ndesc un miros, mirosul propriei lor s[lb[ticii.
97. Dac[ a= apar\ine unui popor mare, cu valorile impuse tuturor =i
tr[s[turile cunoscute de to\i, m-ar mai preocupa oare, la fel de mult,
soarta poporului meu, a= fi oare la fel de aplecat[ asupra destinului lui?
98. Mult mai important[ dec`t faptele este dispozi\ia sufleteasc[
]n care intervin. Sunt zile ]n care cau\i cu disperare un motiv ca s[
po\i pl`nge, =i zile ]n care nu po\i s[ pl`ngi pentru nici un motiv. Acela=i
gest te jigne=te profund sau te las[ indiferent. O burs[ a umorilor.
99. Duio=ia, ca =i nervii, ca =i suferin\a poate obosi. Fericirea neconver-
tit[ ]n lucru, netransformat[ ]n ceva, fericirea ]n stare pur[, ne]ntrupat[ ]n
nimic este obositoare, este chiar otr[vitoare. Luna de miere se dovede=te
o no\iune lipsit[ de plural nu pentru c[ r[utatea =i greut[\ile lumii =i vie\ii
fac imposibil[ continuarea ei, ci pentru c[ resursele interne ale fericirii
sunt limitate =i toxice prin exces. Spleenul claselor ]nalte repetat pe toate
treptele istoriei ca =i melancoliile societ[\ii de consum generalizeaz[ acest
adev[r dinspre psihologie spre istorie. Avem nu numai o redus[ capaci-
tate de suferin\[, ci =i o redus[ mult mai redus[, de fapt capacitate
de fericire. Sufletul se simte bine numai ]n trecere, ]n hoin[reala ]ntre st[ri.
100. R[spunsul func\ionarei c[reia ]i solicitasem miercurea o do-
vad[ =i ]ntrebasem c`nd pot veni dup[ r[spuns : Joi nu, c[ e m`ine,
vineri e zi scurt[; s`mb[t[ nu lucr[m; luni e prima zi a s[pt[m`nii.
Veni\i mar\i.
101. Motanul care contempla cu un aer filosofic =i transcen-
dental un porumbel aflat pe o creang[ prea ]nalt[ pentru a-l putea
]nh[\a =i revela\ia c[ superioritatea metafizic[ poate izvor] =i din
75 Geniul de a fi
incapacitatea de a ]nvinge ]n celelalte planuri, mai joase. Suferin\a
spiritualizeaz[ deci f[r[ discern[m`nt, ]ntr-o democratic[ dev[lm[=ie,
pe to\i cei pe care ]i atinge.
102. A fi prieten ]nseamn[ infinit mai mult dec`t a avea prieteni, a
fi drept este, evident, superior lui a avea dreptate; a fi liber este mai
important dec`t a avea libertate. C`teva f[r`me aruncate ]ntr-un tal-
ger al balan\ei care de la facerea lumii ]ncearc[ s[ echilibreze cele
dou[ verbe despre care s-au scris =i se vor mai scrie at`tea c[r\i.
103. Omul nesigur de el =i lipsit de repere exterioare care se mi=c[
mereu =ov[itor ]ntre a pretinde mai mult dec`t merit[ =i a cer=i mai
pu\in dec`t are dreptul.
105. Totul e s[ g[se=ti locul propice privitului. Nici prea aproape,
nici prea departe de ochi nu se vede corect.
106. Incapacitatea mea de a ur] este de fapt o sl[biciune izvor`t[ din
surplusul de imagina\ie. Nu pot s[ ur[sc pe nimeni pentru c[ ]ntotdeauna,
]nainte de a ajunge la ur[, ajung s[ ]n\eleg motivele celuilalt, m[ imaginez
]n locul lui =i, chiar ned`ndu-i dreptate, ajung s[ ]n\eleg de ce o face. Iar
aceast[ ]n\elegere ]mi sl[be=te reac\ia, m[ ]mpiedic[ s[-l pot ur] cu putere
=i s[ pot lovi cu for\[. }nainte de a r[spunde unei lovituri, ]n\eleg motivele
pentru care am fost lovit[, =i nu mai pot avea, ]n ripost[, for\a ira\ionalului.
Este, de altfel, motivul pentru care intelectualii nu au fost niciodat[ reputa\i
lupt[tori. Tot de aici decurge imposibilitatea noocra\iei. Ei, intelectualii,
pot fi folosi\i ca speciali=ti, dar ura apar\ine ]ntotdeauna altora.
107. Nu faptul c[ mint, ci faptul c[ ]ncearc[ s[ par[ sinceri m[
scoate din min\i.
76 Ana Blandiana
NEVOIA DE BASM
Mult timp, ani de-a r`ndul, faptul c[ ]mi pl[ceau desenele ani-
mate apar\inea pentru mine aceleia=i categorii nostime =i pu\in
ru=inoase ca =i faptul c[ ]mi pl[ceau dulciurile. Intram ]n cofet[rii
sau m[ a=ezam ]n fa\a televizorului cu aceea=i bucurie pu\in ilicit[,
ilicit[ nu pentru c[ mi-ar fi fost interzis[ de cineva, ci pentru c[
reprezenta o diferen\[ fa\[ de ceilal\i =i deconspira apartenen\a la o
alt[ v`rst[, nem[rturisit[. O v`rst[ de care =i asta f[cea delectarea
mea contradictorie, picant[ eram de fapt nu numai jenat[, ci =i
m`ndr[. De=i, la drept vorbind, ]n sinea mea =tiam prea bine c[ ]mi
plac desenele animate nu pentru c[ sunt prea copil[roas[, ci pentru
c[ am ]nceput s[ obosesc. }ntoarcerea spre maniheismul basmelor =i-
al luptelor dintre motani =i =oricei nu era, din p[cate, o dovad[ c[ nu
ie=isem din copil[rie, ci una c[ ]ncercam s[ m[ salvez ]ntorc`ndu-m[
la ea. Dar, ani de zile, indiferent de motiva\ii, locul ]nt`i pe care ]l
ocupau desenele animate ]n ordinea preferin\elor mele tv a fost un
element care m[ deosebea de adul\ii din jurul meu. Ei bine, observ
cu uimire cum, ]ncetul cu ]ncetul, aceast[ deosebire se sub\iaz[ =i
dispare, =i asta nu pentru c[ pasiunea mea pentru filmele cu animale
de carton ar fi ]n sc[dere. Observ cum tot mai mul\i din prietenii mei
se a=az[ cumin\i ]n fa\a micilor ecrane la orele de ]nt`lnire cu
cioc[nitoarea bucluca=[, cu r[\oiul prost[nac sau cu dul[ul cumse-
cade. Nu e nimic nou ]n filmule\ele de anima\ie pe care le urm[rim
]nsenina\i o clip[, ele ]nsele sunt vechi de decenii =i le =tim cu to\ii pe
de rost, dar era ceva nou ]n basmele pe care le ascultam c`nd eram
CUPRINS
77 Geniul de a fi
copii, sear[ de sear[? Tocmai previzibilitatea lor este lini=titoare, toc-
mai faptul c[ fiecare personaj ]=i urmeaz[ drumul desenat o dat[ pen-
tru totdeauna, tocmai faptul c[ cei slabi =i simpatici sf`r=esc invari-
abil prin a ]nvinge este ]ncurajator. Nevoia de basme, care ]n copil[rie
era nevoia aventurii de p`n[ la victoria binelui, este acum nevoia de
a revedea la nesf`r=it aceast[ iluzorie dar clar[ victorie, necompli-
cat[ de nuan\e, ne]nce\o=at[ de ]ndoieli. Maniheismul a fost ]ntot-
deauna o form[ a oboselii.
78 Ana Blandiana
CALITATEA CA VIN{
Culegeam zmeur[ ]ntr-una din zilele trecute, alegeam cu grij[ bob
cu bob =i-l puneam ]n co=ule\, iar aroma, =i gustul, =i culoarea fructe-
lor urca prin sim\urile mele argument`nd perfec\iunea lumii. Atunci,
bucur`ndu-m[ de toate, fericit[ ]n mod complet adic[ purt`nd ca
o abia str[vezie, argintie umbr[ a intensit[\ii =i vinov[\ia propriei mele
fericiri atunci mi-a venit ]n g`nd c[ toat[ frumuse\ea, =i mireas-
ma, =i dulcea\a care m[ atr[geau pe mine se opuneau, de fapt, prin
]ns[=i aceast[ atrac\ie, legilor inflexibile ale supravie\uirii lor =i =tir-
beau, deci, din punctul lor de vedere, perfec\iunea universului.
Dar care era punctul lor de vedere? Presupun`nd c[, a=a cum ne
]nva\[ naturali=tii, singurul lor scop era supravie\uirea, farmecul ex-
trem devenea o piedic[ ]n calea realiz[rii ei; fascin`ndu-m[ cu ro=ul
lor acut, cu aroma lor am`n[toare de patimi, ele m[ convingeau s[ le
culeg =i m[ determinau s[ le m[n`nc, reduc`ndu-=i astfel, ]n mod
evident, =ansele ]ns[m`n\[rii. Din acest punct de vedere, deci, cali-
tatea nu se dovedea a fi dec`t un defect, perfec\iunea nu era dec`t o
vin[. Dar dac[ nu supravie\uirea era singurul lor scop? Dac[ dincolo
de necesitatea prelungirii ]n timp, asigurat[ oricum de toate legile
acerbe ale conserv[rii, natura mai voia s[ demonstreze ceva? La urma
urmei, cine ar ]ndr[zni s[ sus\in[ c[ frumuse\ea Elenei a fost creat[
pentru perpetuarea spi\ei lui Menelaos, sau chiar a lui Paris, c`nd cu
to\ii =tim c[, dimpotriv[, excesiv[, aceast[ frumuse\e a dus la dis-
trugerea =i la moartea celor din jur. }n mod evident, obscurele for\e
care f[cuser[ posibil[ uimitoarea ei perfec\iune voiau s[ demonstreze
CUPRINS
79 Geniul de a fi
prin Elena cu totul altceva dec`t capacitatea de reproducere a speciei,
ceva mai inutil =i poate mai primejdios, dar demn totu=i de a fi riscat:
frumuse\ea ]n sine.
Iar ceea ce admitem pentru Elena nu v[d de ce nu am admite
pentru bobul de zmeur[. De ce nu mi-a= imagina c[ tulpinile fericite
de-a fi fost ]n stare s[-l produc[ sunt m`ndre de admira\ia cu care eu
]l culeg =i ]l pun ]n co=ule\, de l[comia cu care ]l adulmec =i ]l gust? +i
chiar dac[ nu s-ar putea opri s[ nu ]nvinuiasc[ ro=ul acut =i mireas-
ma am`n[toare de patimi de deturnarea sensului primordial ]nspre
inutile =i poate primejdioase victorii, regretul lor nu ar atinge ]n in-
tensitate orgoliul de a fi fost ]n stare s[ creeze asemenea capodo-
pere. La urma urmei, pierind din cauza ei, b[tr`nii Troiei nu se pu-
teau ]mpiedica s[ se bucure la vederea Elenei =i s-o binecuv`nteze,
ne spune Homer.
80 Ana Blandiana
NE}NDOIALA
}nainte de a fi fost o dat[ ]n istorie =i o s[rb[toare ]n calendar
unirea, unitatea, indivizibilitatea poporului rom`n a fost o tain[ =i
un miracol. Nu faptul c[ ne-am unit la jum[tatea secolului nou[-
sprezece si la ]nceputul secolului dou[zeci ]l celebr[m, g`tui\i de
amintiri =i de emo\ii, ci faptul c[ de-a lungul celor dou[ milenii care
au fost ]ncununate astfel nu ne-am ]ndoit niciodat[ c[ suntem una,
c[ suntem de nedesp[r\it. }ntr-o Europ[ alc[tuit[ ca ]ntr-un joc de
puzzle din fragmente orgolioase, gata s[ se risipeasc[ =i s[-=i reven-
dice dreptul la diferen\[, noi n-am vrut s[ fim diferi\i, ci neschimba\i,
noi am r[mas vorbitori ai aceleia=i limbi =i purt[tori ai aceleia=i
credin\e. Este destul s[ te g`nde=ti la amintirea ducatului de Bretagne
care se ]mpotrive=te ]nc[ limbii franceze; la Sco\ia =i |ara Galilor care
abia dac[ sunt =i nu ]ntotdeauna Anglia; la dialectul din Veneto
care nu poate fi ]n\eles la Napoli =i la dialectul sicilian care nu poate
fi descifrat de un toscan; la Bavaria, at`t de deosebit[ de Saxonia; la
]nd`rjirile de autonomie ale Cataloniei pentru a ]n\elege c[ uni-
tatea provinciilor rom`ne=ti, p[strat[ de-a lungul at`tor secole de
st[p`niri str[ine =i violent divergente, este un fenomen care scap[
legilor devenirii istorice =i se constituie ]n simbol. Motivele, explica\iile
=i supozi\iile sunt numeroase: psihologia de insul[ =i sentimentul c[
numai noi suntem din totdeauna aici se num[r[, desigur, printre cau-
zele, at`t de evidente ]nc`t nici nu se mai v[d, ale acestei uluitoare
]nc[p[\`n[ri, ale acestei solidarit[\i chimice, trecute ]n celule =i atomi.
Nu =tiu dac[ este un merit, dar sunt sigur[ c[ este un miracol. }n
CUPRINS
81 Geniul de a fi
1918 s-a g[sit ]n sf`r=it, forma, acceptat[ de toate popoarele, care a
]mbr[cat con\inutul unit[\ii noastre din totdeauna. Toate provinciile
locuite de rom`ni s-au unit atunci, ]ntr-un elan de impecabil[ demo-
cra\ie, cu Rom`nia care f[cuse tot ce-i st[tuse ]n puteri, ]n tragic ero-
ism =i suprem[ inteligen\[, pentru a le merita. Dar aceast[ apoteoz[
a c[rei simpl[ evocare ne urc[ lacrimi exaltate ]n g`tlej nu era
pentru noi dec`t legalizarea prin semn[tura marilor puteri, victorio-
ase sau ]nfr`nte, recunoa=terea de c[tre celelalte popoare, bucuroase
sau nu, a unei realit[\i str[vechi =i neschimbate, de care nici un rom`n
ce m`ndrie! , ]n nici o m[rturie r[mas[ de-a lungul secolelor,
nu s-a ]ndoit.
82 Ana Blandiana
CIVILIZATIE
Existau ]n Clujul anilor 60 mici localuri mizere, cu c`te c`teva
mese acoperite de mu=amale imunde, a=ezate ]n fa\a unei tejghele
]nalte, ]nvelit[ ]ntr-o tabl[ zincat[ ve=nic ud[, pe care paharele cu
alcool erau a=ezate direct, ude =i ele, dup[ ce fuseser[ trecute sumar
pe sub robinet. Pe pere\ii zugr[vi\i cu ruloul, deasupra unui br`u de
ulei, al[turi de lista de pre\uri prins[ ]n pioneze, ]nt`lneai f[r[ gre=
un acela=i carton scorojit, cu dou[ g[uri prin care trecea o sfoar[ prins[
]ntr-un cui, un acela=i dreptunghi lunguie\ pe care scria cu acelea=i
majuscule tip[rite o dat[ pentru totdeauna : C`ntatul interzis. }mi
amintesc =i acum fascina\ia pe care o exercitau asupra mea cele dou[
cuvinte, hot[r`rea plin[ de aplomb a interdic\iei unei at`t de pu\in
probabile culpe. +i totu=i, dac[ stau s[ m[ g`ndesc bine, tocmai faptul
c[ se lua ]n considerare aceast[ probabilitate m[ fermeca, faptul c[,
]n mod serios, reglementat, c`ntatul era pus ]n discu\ie. Nu se in-
terzice ceva ce nu exist[. }n mod paradoxal, interdic\ia era o dovad[
irefutabil[ a existen\ei c`ntecului, a faptului c[ el poate s[ tulbure,
sau poate s[ fie periculos. C`ntatul interzis era pentru mine un
triumf[tor argument al dorin\ei vii, ne]nvinse, de a c`nta.
Nici la Cluj, nici ]n alt[ parte nu mai exist[ acele simpatice =i pro-
miscue c`rciumi cu pre\uri infime =i anun\uri revelatoare. Mizeria =i
intimitatea lor a fost ]nlocuit[ treptat de snack-baruri elegante, cu
scaune ]nalte si osp[tari impenetrabili, localuri aseptice, pe pere\ii,
ascun=i sub tapete lavabile, ai c[rora nu mai at`rn[ inscrip\ii filoso-
fice. +i dac[ aceast[ transformare este, f[r[ ]ndoial[, un semn fie
CUPRINS
83 Geniul de a fi
el chiar deprimant de civiliza\ie, lipsa cunoscutului cartona=, cu
majusculele sale grijulii =i interdictive, r[m`ne pentru mine puternic
nostalgic[ =i ne]ncetat ambigu[. Pentru c[, pe scaunele gra\ioase de
la bar, ]n fa\a tonomatelor cu melodii prefabricate =i recomandabile,
n-o s[ =tiu niciodat[ dac[ lipsa ancestralei interdic\ii este un argu-
ment al ]ng[duirii c`ntecului sau un semn c[ nici nu se mai pune
problema lui.
84 Ana Blandiana
ABSEN|A LUI HOMER
La o dep[rtare de cinci kilometri =i dou[ milenii de Sparta, Mis-
tra este o capodoper[ a mor\ii. Pentru c[, dac[ exist[ ]nc[ m[re\ =i
fantastic, muntele-ora= continu[ s[ existe =i s[ uimeasc[ numai prin
perpetua, indestructibila sa nefiin\[. Imagina\i-v[ un munte ]ntreg,
rotunjit ca un con =i acoperit de jur ]mprejur cu zidurile, r[mase ]n
picioare, ale unor palate =i biserici, suind din treapt[ ]n treapt[ =i din
edificiu ]n edificiu spre castelul din v`rf, a=ezat ca o coroan[ mun-
telui =i cet[\ii. Imagina\i-v[ un castel ]ncercuit de m[n[stiri ca de ni=te
str[lucitoare ziduri de ap[rare ]mpotriva r[ului, un castel la care puteai
s[ ajungi dup[ trecerea nenum[ratelor v[mi ale frumuse\ii =i spiritu-
lui. Din splendoarea de alt[dat[ au mai r[mas pere\ii cu urme fan-
tastice de fresc[, din care au izvor`t =i minunile noastre bucovinene,
cadrele extraordinar cioplite ]n piatr[ ale u=ilor =i, mai ales, bol\ile
rotunde, construite din c[r[mizi sub\iri, urm`ndu-se una pe alta ]n
cercuri concentrice, savant ]ncopciate ]ntre ele, termin`ndu-se ]n cen-
trul de sus ca o cochilie sacr[ de melc. Nimic nu m-a impresionat la
Mistra mai mult dec`t zidurile, cu pl[m[deala lor din piatr[ necioplit[,
mortar =i c[r[mid[ ro=ie, sub\ire, a=ezat[ ]n diferite pozi\ii, broderii
de p[m`nt ars pe canavaua st`ncilor sf[r`mi\ate =i fixate ]n tencuial[.
Palatele din v`rf sunt tocmai asemenea ziduri imense cu ogive =i ar-
cade largi, presupun`nd mai multe etaje, din care s-a p[strat numai
at`t c`t trebuia ca s[ mai sugereze m[re\ia trecut[ sau chiar proiec\ia
ei exagerat[ ]n con=tiin\a noastr[; ziduri ]ntre care s-au desf[=urat
destine ambi\ioase =i nelini=tite, crude =i grosolane ]n patimile lor
CUPRINS
85 Geniul de a fi
]nfr`nate nu de prejudec[\i, ci de spaime. Au fost construite de bi-
zantini pentru a=ezarea crucia\ilor pierdu\i prin lume =i teroriz`nd-o
cu fantasmele =i ambi\iile credin\ei lor =i ]n \es[tura savant[ a pietrei
se mai simt ]nc[ urmele acelei dep[rtate nebunii, ale acelor semin\ii
amestecate care omorau =i se l[sau omor`te cu patim[ =i naivitate,
ale acelei umanit[\i str[ine, nelipsite de m[re\ie ]n fabuloasa lips[ de
m[sur[ a sentimentelor si faptelor.
Am stat mult si am l[sat seara s[ coboare, peste noi, cu ochii
pierdu\i la cerul curat de var[ care p[trundea prin orbitele zidurilor
cruciate, am stat mult, aluneca\i ]n reveria acelei frumoase mor\i de
piatr[ =i p[m`nt ars, care m[rturisea despre o via\[ disp[rut[ demult
=i ciudat de secret[ lumii noastre. }n timp ce mileniile homerice ne
sunt familiare =i le =tim pe de rost intrigile =i legendele, ]n timp ce
=tim perfect cu cine l-a ]n=elat Elena pe Menelaos =i Clitemnestra pe
Agamemnon, b[nuim abia, ]ntrevedem abia, ]ntr-un joc tainic =i greu
descifrabil de umbre umede \op[indu-se una ]ntr-alta, ciudata lume
a crucia\ilor, mai apropia\i cu milenii, str[lucitoarea lume bizan-
tin[ pe care o mo=tenim totu=i ]n at`t de mare m[sur[. O pecete a
tainei medievale, inexplcabil[ nici prin vechime, nici prin lipsa docu-
mentelor, acoper[ aproape magic o umanitate din care cobor`m mai
direct dec`t din cea antic[, o umanitate c[reia nu i-au lipsit dec`t
scriitorii pentru a exista cu adev[rat. Palatele de la Mistra, zidurile
muntelui mort, dovedesc zguduitor c[ piatra nu egaleaz[ cuv`ntul ]n
perenitate, c[ ciudat! pergamentul este mai rezistent dec`t mor-
tarul =i st`nca. La Mistra, moartea a profitat ingenioas[ de absen\a
lui Homer.
86 Ana Blandiana
STRADA PISICILOR
M-am ]ntrebat adesea c`te pisici pot s[ fie pe strada noastr[ :
treizeci? cincizeci? o sut[? Exist[, desigur, c`teva protagoniste pe care
le ]nt`lnesc ]n fiecare zi, care au ]nf[\i=[ri inconfundabile, caractere
binestabilite =i nume pe care le =tiu numai eu, dar exist[ =i alte multe,
nenum[rate, cu treceri meteorice, ]nt`mpl[toare, altele care apar, dis-
par =i revin imprevizibil =i al c[ror num[r nu m[ simt ]n stare s[-l
aproximez. Ceea ce este fermec[tor, ]ns[, ceea ce d[ haz =i personali-
tate str[zii noastre destul de banale, de altfel, este faptul c[ pisicile,
mereu prezente, ]mprumut`nd spa\iului un haz =i un timp al lor, nu
apar\in nim[nui, nu sunt un bun, r[sf[\at =i adorat, al cuiva, sunt, ca
s[ zic a=a, pisici publice, sau, cum le nume=te un poet, prieten al lor,
maidaneze. Ele nu apar\in nici unei domni=oare b[tr`ne specializate
sentimental ]n protejarea neamului felin; ele sunt numai ale maida-
nului sc[pat surprinz[tor ]ntre dou[ blocuri =i pe care joac[ fotbal
muncitorii de la construc\iile din vecini; ele sunt numai ale b[ncilor
=i boschetelor din scuarul veget`nd ]n jurul unui bust de binef[c[tor
ale c[rui fapte =i nume nu =i le mai aminte=te nimeni, dar c[ruia ni=te
]ngera=i de metal se ]nc[p[\`neaz[ s[-i mai ]ntind[ cununi; ele sunt
ale pivni\elor ]n care se \ineau c`ndva lemne, ale podurilor ]n care se
f[ceau c`ndva afum[turi, ale acoperi=urilor spiritualizate de olane sau
ur`\ite de tabl[, ale arborilor care mai supravie\uiesc uimitori =i ]nal\i
]n c`te o curte sufocat[ de anexe ]ndoielnice =i garaje improvizate;
ele sunt, mai ales, ale ma=inilor parcate de-a lungul trotuarelor =i sub
care nu plou[, c`nd plou[, nu ninge, c`nd ninge, =i nu pot fi urm[rite
CUPRINS
87 Geniul de a fi
c`nd au furat ceva. Pentru c[, dac[ exist[ ceva cu adev[rat extraordi-
nar ]n ]nflorirea neamului pisicesc pe strada noastr[, lungit[ ]ntre o
arter[ supraaglomerat[ =i o alta uruind de tramvaie, este felul ]n care
circula\ia sus\inut[ =i zgomotoas[, periculoas[ =i dezl[n\uit[ nu
]nsp[im`nt[ =i nu pare s[ deranjeze domni=oarele ]n bl[nuri idilice =i
domnii cu must[\i demodate. Dac[ exist[ ceva cu adev[rat extraor-
dinar ]n dominarea str[zii noastre de c[tre pisici este non=alan\a cu
care =tiu ele s[ treac[ din c`teva salturi printre limuzinele zbur`nd
cu viteze suprareglementare, este calmul cu care pot ele s[ dormiteze
patriarhal la o jum[tate de metru de goana, care ar trebui s[ le cu-
tremure, a camioanelor.
Aceast[ for\[ a adapt[rii, acest masochism ]nc[p[\`nat ]n mima-
rea beatitudinii =i-n cultivarea suveran[ a indiferen\ei d[ m[sura
sfid[toarelor viet[\i, capabile nu numai s[ ]ndure orice, ci =i s[ nu
aib[ aerul de a o face. T[rie demn[ de admira\ie sau sl[biciune
merit`nd numai mil[ =i dispre\, curajul =i ipocrizia pisicilor ne traves-
tesc ironic strada buimac[ ]ntr-un spa\iu apar\in`nd, ]nc[, unui idilic
=i de mult inexistent trecut : minciun[ eroic[ pe care motanii o argu-
menteaz[ cu obstina\ie, torc`nd viteje=te ]n sfor[itul furios al cami-
oanelor =i bufniturile isterice ale \evilor de e=apament.
88 Ana Blandiana
LIPSA DE AP{RARE A UMBRELOR
Mi-a fost ]ntotdeauna mil[ de lipsa de ap[rare a umbrelor. M-am
g`ndit ]ntotdeauna cu infinit[ compasiune la marii oameni care,
obseda\i numai de realizarea unei opere, au l[sat ]n urm[, ]n mod
fatal, =i povestea vie\ii lor din afara crea\iei, via\[ de cele mai multe
ori ]nt`mpl[toare, ie=it[ la nimereal[ =i tr[it[ neatent, c[reia ei nu
i-au dat importan\[ (dec`t ]n m[sura ]n care trebuia s[ fie astfel ]nc`t
s[ nu ]mpiedice producerea operei), dar pe care urma=ii admira-
tori sau detractori, la fel de avizi a =ti, a interpreta, a judeca au
descoperit-o cu ner[bdare =i au cercetat-o cu violen\[.
}ntotdeauna totul s-a petrecut ca =i cum, o dat[ opul produs =i
intrat ]n patrimoniul colectiv, lumea ar a=tepta impacientat[ dispari\ia
fizic[ a autorului, pentru a putea intra =i ]n posesia vie\ii lui, ]mbog[\it[
]nc[ antum cu anecdote apocrife =i legende jenate de posibilitatea
verific[rii. Apoi, imediat ce moartea se prezint[ pentru a da, punctu-
al[, startul nemuririi, apar armatele de cercet[tori si mul\imile de
martori, plictisi\i de am`narea acestei clipe, dar odihni\i ]n a=teptarea
ei, cei ce ]=i tr[iser[ via\a, ]n timp ce el ]=i ]n[l\ase opera, =i acum
erau gata cu for\e proaspete =i cu sentin\e definitive s[-l judece
de la ]n[l\imea admira\iei lor =i s[ intre chiar prin asprimea judec[\ii,
fotogenici =i atent regiza\i, ]n conul de lumin[ al posterit[\ii sale. Co-
legi care ]l invidiaser[, amici care ]l deranjaser[, rude pe care fusese
obligat s[ le suporte apar =i dau m[rturii pe m[sura ]n\elegerii =i in-
tereselor lor. Se depune astfel ]n jurul operei o spuz[ m[runt[ de
interpret[ri eronate, de amintiri trucate, de probe ]ndoielnice, de
CUPRINS
89 Geniul de a fi
depozi\ii false, de dovezi greu de autentificat, o spuz[ m[runt[ din
care se ]ncrope=te imaginea unei alte vie\i dec`t cea real[, pentru
simplul motiv c[ din via\a aceasta nu ar fi putut izvor] niciodat[ ope-
ra care, ne]ndoielnic, exist[.
Nu sus\in c[ to\i cei care povestesc amintiri =i noteaz[ impresii
despre marii oameni pe care i-au cunoscut sunt r`u inten\iona\i =i de
rea-credin\[. Dar c`nd o oglind[, numai pu\in ]nclinat[, transform[
imaginea =i reflect[ schimbat, cum ar putea un ochi, oric`t de pu\in
diferit, s[ nu reflecte altfel? Printr-o lentil[ str[in[ oboseala se poate
citi indiferen\[; abstragerea orgoliu; spaima de pierderea timpului
egoism; efortul de a suporta falsitate; fuga de circumstan\e
la=itate; c[utarea singur[t[\ii dispre\. Nu sus\in c[ nu trebuie s[
vedem omul de dincolo de oper[, sus\in doar c[ singurii ochelari prin
care avem dreptul s[-l privim este opera sa. Pentru c[, altfel, totul
seam[n[ cu acele coridoare de oglinzi ondulate din b`lciuri n[sc`nd
monstruoasele lor reprezent[ri, amplificate =i deformate la infinit,
printre care f[ptura real[ se pierde =i nu mai g[se=te ie=irea.
90 Ana Blandiana
BANCA TIMPULUI
Dac[ n-a= fi avut convingerea c[ orice clip[ pe care o tr[iesc, pe
care o risipesc, care trece, se depune totu=i undeva ]ntr-un safe la
care numai eu am acces =i ]n care nimic nu se degradeaz[ =i nu se
pierde nu a= fi fost, sunt sigur[, ]n stare s[ ajung la aceast[ v`rst[,
a= fi ]nnebunit demult calcul`nd astronomicele cifre ale secundelor
irosite. Sunt at`t de ]ncredin\at[, ]ns[, c[ nimic din ce-am tr[it n-am
tr[it degeaba, c[ nimic din ce-am v[zut n-am v[zut ]n zadar, c[ nimic
din ce-am suferit n-am suferit f[r[ rost, ]nc`t ]ncerc uneori sentimen-
tul aproape iresponsabil pe care trebuie s[-l aib[ ac\ionarii
marilor ]ntreprinderi, care =tiu c[ simpla trecere a vremii ]i ]mbog[\e=te
necontenit. +i chiar dac[ am`n f[r[ ]ncetare s[ scot de la Banca Tim-
pului mormanele de minute, =i de zile, =i de ani, str`nse aproape f[r[
voia mea acolo, existen\a acelei b[nci nu este mai pu\in important[
pentru mine. La urma urmei, omul cel mai bogat din lume nu este
cel care m[n`nc[ cel mai mult, sau se ]mbrac[ cel mai bine, ci acela
care ar putea oric`nd s[ o fac[.
CUPRINS
91 Geniul de a fi
DIALOG DESPRE TIMP
Las[-m[ acum, n-am timp, i-am spus Mariei care are doi ani,
c`teva luni =i o inepuizabil[ dorin\[ de conversa\ie.
N-am timp, r[spunse ea ca un ecou nedumerit =i ]ncepu s[
se joace, suspect de t[cut[.
Dar mama are? reveni nu peste mult, preocupat[ cu eviden\[
de ceva.
Ce s[ aib[? am ]ntrebat uituc[, ]ntrerupt[ din lucru.
Timp ! se mir[ ea revoltat[ de at`ta superficialitate.
Nu, nici mama nu are.
Nou[ pauz[ de repliere.
Dar buna? ]ncerc[ s[ ]nv[luie din alt[ direc\ie no\iunea str[in[.
Nici buna.
Dar tata?
Nici tata, r[spunsei exasperat[. Maria, te rog sa fii cuminte =i
s[ te duci s[ te joci singur[. Nimeni nu are timp. Nimeni?
Feti\a st[tea ]n fa\a mea, serioas[ =i f[r[ speran\[, ca ]n fa\a unei
lespezi r[sturnate peste cuv`ntul ne]n\eles. Apoi, ultim[ ]ncercare, ]i
veni o idee:
Dar eu?
Ce, tu?
Eu am timp?
De data asta ]nvinsese. +i se vedea c[ =tie c[ a ]nvins chiar ]nainte
de a c[p[ta r[spunsul.
CUPRINS
92 Ana Blandiana
Da, tu ai timp, foarte mult timp, trebui s[ recunosc eu ]ndu-
io=at[ =i poate chiar =i invidioas[ pu\in.
Eu am timp ! Eu am timp ! ]ncepu ea s[ scandeze ]n gura mare,
p[r[sindu-m[ =i lu`nd-o la fug[ ]n cercuri triumf[toare prin cas[.
Uitase c[ nu ]n\elegea ce ]nseamn[ timp, era fericit[ c[ a=a
ne]n\eles cum este ea ]l are. +i m-am g`ndit c[ sunt ]ntr-o situa\ie
absolut complementar[; spre deosebire de ea, eu ]l ]n\eleg, dar nu ]l
am. +i m-am ]ntrebat, chiar, dac[ aceast[ situa\ie perfect simetric[
nu ar putea fi si ea motivul unei bucurii. Dar nu puteam s[ nu-mi
r[spund c[ Maria, ea, intuise ce era =i ce nu era important, ]n tema
dialogului nostru.
93 Geniul de a fi
UMBRA
}notam ]ntr-o mare at`t de limpede, ]nc`t nu era destul de mate-
rial[ pentru ca soarele puternic s[ se oglindeasc[ ]n ea; at`t de lim-
pede ]nc`t soarele o str[b[tea simplu, a=a cum str[b[tea aerul, f[r[
]mpotrivire. }ntre aer =i ap[ nu se vedea, de pe \[rm, dec`t o linie
sub\ire, abia g`ndit[, de beteal[, un fir abia sugerat desp[r\ind cu
aur st[rile de agregare ale materiei care se ]ndoia ]nc[ de ea ]ns[=i.
Mult mai mult dec`t obiect al contempla\iei, ea, marea, devenea ast-
fel contempla\ia ]ns[=i, idee ]n sine, abia ]nvelit[ ]n atomii transparen\i
ai existen\ei materiale. Idee pierdut[-ntr-o palid[ fee, cum spune
Eminescu, a c[rui insul[ fermecat[ mi-o pot imagina perfect tres[rind
]ntre aceste nemi=cate ape. Pentru c[, dincolo de limpezime =i de ima-
terial, ceea ce face nep[m`ntesc acest peisaj de transparen\e supreme
este imobilitatea lui. Nici o fibr[ a apei nu lunec[, nici o und[ nu se
na=te la atingerea malului, nici un fior nu str[bate aerul nesf`r=it ca
s[ urce spre mun\ii care se deseneaz[, nemi=ca\i =i ei, =i la fel de ire-
ali. Faptul c[ ]not, faptul c[ ]naintez prin aceast[ ]ncremenire care nu
apar\ine nefiin\ei, ci perfec\iunii este, desigur, unul dintre lucrurile
cele mai fantastice pe care le-am f[cut vreodat[. }naintez contempl`nd
]mp[r[\ia transparent[ prin care zbor abia mi=c`nd din aripi, v[z`nd
la sute =i sute de metri sub mine cet[\i =i peisaje locuite de pe=ti care
se mi=c[ =i ei ca ]n zbor, ca ]n somn prin v[zduhul acesta de m[tase
f[r[ culoare. O dat[ cu mine, jos, foarte jos, pe fundul cel mai ad`nc
al m[rii, peste st`nci clare =i ierburi nemaiv[zute nicic`nd, se mi=c[
ceva cineva, poate cu gesturi lente, de ]not =i de lunecare las-
CUPRINS
94 Ana Blandiana
civ[, o mare fiin\[, mai mare, mult mai mare dec`t pe=tii care-o str[bat
uneori argintii, o fiin\[ ]ntunecat[ care nu se opre=te, cum nu m[
opresc nici eu, care-=i coordoneaz[ cu grij[ mi=c[rile =i le ritmeaz[
dup[ ale mele. }n at`ta lumin[ aceast[ fiin\[ de umbr[, urm[rindu-
m[ cu eviden\[ pe mine din ]ntregul univers, ar fi sf`r=it desigur prin
a m[ ]nsp[im`nta, dac[ ]naintea spaimei n-ar fi fost descoperirea :
trec`nd prin ap[ a=a cum trecuser[ prin aer, razele soarelui m[ decu-
pau din lumin[ si trupul meu p[m`ntesc ]=i t`ra singur, ]n at`ta lu-
cire, umbra m[rit[ =i oarb[ pe ad`ncul limpede al m[rii. }n trans-
paren\a =i neclintirea ideal[ a universului, eu eram materia, eu eram
umbra, eu eram mi=carea, profanatoare =i nebune=te de fericit[, c[
pot vedea, c[ ]n\eleg, c[ exist.
95 Geniul de a fi
DORUL
Nu vin de nic[ieri. Nu duc prin v`rste nostalgia nici unui sat, nici
unei str[zi m[car, a copil[riei. Mama mi-a ar[tat c`ndva, ]ntr-o
c[l[torie prin Timi=oara, blocul modern a=ezat pe un col\ cu o
uruitoare r[scruce de tramvaie =i o str[in[ statuie catolic[ ]n care
m-am n[scut. M-am mirat politicos. Locul ]mi era nu numai necu-
noscut, ci =i indiferent. De crescut, am crescut cu vreo sut[ de kilo-
metri mai la nord, ]ntr-un alt ora=, mai precis la marginea lui cefe-
rist[, locuit[ de acari, fochi=ti, ]mpiega\i =i mecanici de locomotive
cu aburi care se ]ntorceau din schimb negri ca smoala, ]n timp ce noi,
copiii, ne jucam de-a ascunsa ]n excelentele ascunz[tori din d[r`-
m[turile r[zboiului abia terminat. C`nd m-am ]ntors odat[ din
]nt`mplare, n-am mai descoperit nimic, ]mi disp[ruser[ reperele; nu
mai existau nici ruine, nici locomotive cu aburi. Au mai trecut prin
via\a mea =i alte ruine. Au disp[rut si ele. Nu m-am fixat cu adev[rat
nic[ieri. Nu sunt legat[ de nici un ora=, de nici o strad[, de nici o
cas[, de nici o odaie. Mai mult : nu apar\in nici unui lucru care-mi
apar\ine. +i totu=i mi-e dor. +i totu=i mi-e at`t de dor.
Este destul s[ trec cu doi kilometri teoretica linie ]nsemnat[ cu
dung[ ro=ie pe hart[ care ne desparte de ceilal\i, ca s[ simt zb[t`ndu-
se ]n mine fiecare frunz[ de-acas[, ca s[ descop[r c[ reprezint fiecare
c[tun =i fiecare p`r`u pe care l-am l[sat, aproape f[r[ s[-l observ, ]n
urm[. Nu mi-e dor de un ora=, de o strad[, de o cas[, de o odaie, de
o amintire, nu mi-e dor de nimic ce-mi apar\ine sau care se leag[ de
persoana mea, nu mi-e dor de nimic, mi-e pur =i simplu dor. Dorul
CUPRINS
96 Ana Blandiana
este cel mai abstract =i cel mai altruist dintre sentimentele mele, este
legea care-mi face sufletul iobag pe un petec de p[m`nt. Dorul este
cel mai impersonal =i cel mai implacabil dintre sentimentele mele,
este for\a centripet[ care m[ ]mpiedic[ s[ m[ spulber ]n univers.
}naintez sub ]nc[rc[tura de imagini, de suferin\e =i de iubiri ]nf[=urate
]n nebuloasa de dinaintea na=terii mele, pe care o port cu mine mereu
]ntr-o continu[, exaltat[, epuizant[ compara\ie, =i ]ncerc s[-mi ima-
ginez o via\[ liber[ de dor. Nu reu=esc. }n labirintul de for\e nesigure
si du=mane ale lumii, supravie\uiesc paradoxal prin aceast[ tre-
mur[toare sl[biciune.
97 Geniul de a fi
DOU{ VERBE
Orice c[l[torie are pentru mine dou[ p[r\i distincte, com-
plementare una alteia =i izvor`nd una dintr-alta ]n mod nece-
sar, dou[ p[r\i pe care le voi numi cu cele dou[ verbe st[-
p`nitoare asupra lor : partea lui a vedea =i partea lui a scrie.
Timpul c[l[toriei se sf`=ie ]ntre aceste dou[ la fel de s[lbatece
dorin\e =i la fel de imperioase necesit[\i, delimit`ndu-=i cu greu
]mp[r[\iile du=mane =i reciproc dependente. Timpul c[l[toriei
se ]mparte ]n timpul ]n care v[d =i timpul ]n care scriu ce-am
v[zut =i nimic nu este mai greu dec`t a face cu dreptate aceast[
]mp[r\ire, dec`t a acorda judicios h[lcile aburinde ale minute-
lor =i orelor contempl[rii universului curg[tor ]n uitare ori
fix[rii lui cu cruzime ]n cuvinte. Spun cu cruzime pentru c[,
scriind, trec`nd ]n verbe o form[, o lumin[, o culoare, retr[iesc
sentimentul pe care ]l ]ncercam ]n copil[rie c`nd fixam, omo-
r`nd, frumo=ii fluturi ]n insectar. }mi amintesc halucinant re-
pulsia =i mila pe care le tr[iam ]n timp ce ]nfigeam cu groaz[
acul ]ntre aripile zb[t`ndu-se ale insectei si, mai ales, ]mi
amintesc implacabila necesitate a gestului meu. Fixarea ]n ace
era singura form[ de perpetuare a frumuse\ii lor; neuci=i, flu-
turii ar fi pierit ]n neant. Fixarea ]n cuvinte este singura form[
de perpetuare a frumuse\ilor contemplate, singura form[ de
conservare a emo\iei tr[ite. Pentru c[, m-am ]ntrebat de at`tea
ori, unde se duce, unde dispare ceea ce am v[zut c`nd nu
CUPRINS
98 Ana Blandiana
]nsemn ceea ce am v[zut? A r[spunde : }n uitare este
prea eliptic =i prea complicat pentru mine. Dar ce e uitarea,
ce e aceast[ substan\[ sau aceast[ lips[ de substan\[ care ]ng-
hite tot ce nu e ad[postit ]n cuvinte, ce este aceast[ plant[ sau acest ani-
mal de teama c[ruia timpul unei c[l[torii se smulge privirii =i se las[
zdren\uit de scris? Ce este aceast[ pr[pastie deasupra c[reia verbul a
tr[i se las[ suspendat de verbul a scrie?
Unde se duce ce nu e scris, tr[it fiind, dar ceea ce nu e nici tr[it?
99 Geniul de a fi
AURUL
Nu mi-au pl[cut niciodat[ bijuteriile, nu pentru c[ ideea de podoa-
b[ mi-ar fi fost str[in[, ci pentru c[ nu puteam s[ ]n\eleg importan\a
metalului galben a c[rui greutate le stabilea valoarea. Aurul nu mi se
p[ruse niciodat[ mai frumos dec`t alte metale : luciul b[tr`n al argin-
tului ]mi ap[rea mai plin de noble\e, carnea ]ntunecat[ a plumbului
m[ tulbura mai ad`nc, nelini=tea misterioas[ =i ne]n\eles prevestitoare
a mercurului o b[nuiam mult mai plin[ de taine. Valoarea lui
]nvelit[ ]n legende =i povestiri ]nfrico=[toare, nimbat[ de patimi =i
crime nu mi se p[rea mai mult dec`t conven\ional[, m[surabil[
numai prin puterea de cump[rare =i capacitatea de schimb : un eta-
lon de c`nt[rire a averii, a=a cum ]n epocile primitive trebuie s[ fi
fost topoarele ascu\ite de silex, iar ]n viitorul care ]ncepe s[ se ]ntre-
vad[ inestimabilii barili de petrol.
Astfel g`ndeam, r[t[cind aproape f[r[ s[-mi vin[ s[ cred prin
muzeul arheologic din Salonic, rememor`ndu-mi credin\e si senti-
mente, adev[rate cu numai c`teva ore ]n urm[, si care acum mi se
p[reau nu numai uimitor de false, ci =i str[ine de mine, pierdute ]ntr-
un lunec[tor trecut. O parte din s[lile muzeului expuneau tezaurele
regilor macedoneni g[site ]n mormintele regale de la Verghina. Scu-
turi si plato=e, cununi stufoase de lauri, diademe, coliere, jambiere,
s[bii, ap[r[toare de bra\e =i de genunchi, casete, sfe=nice, coifuri, cer-
cei, inele, lan\uri, sigilii, totul lucrat cu o fin[ art[ a am[nuntului,
totul din aur, din uria=e cantit[\i de aur... +i, ciudat, ceea ce uimea
nu era arta lucr[turii, perfec\iunea acelor frunze care se ]mpleteau =i
CUPRINS
100 Ana Blandiana
semnificau gloria, a acelor trupuri de zei posesivi =i p[tima=i peste
frumuse\ea c[rora secolele de inspira\ie n-au mai putut ad[uga nimic,
ceea ce uimea era chiar materia perfect[ care m[ privea ]n ochi prin
sticla vitrinei cu ochiul dracului, poate?ca s[ m[ fac[ s[ ]n\eleg.
Se ]n=irau ]n fa\a mea curate =i noi, str[lucitoare =i proaspete,
toate acele obiecte c[rora trebuia s[ le recunosc nu numai frumuse\ea
evident[, ci =i imposibilitatea lor, dovedit[, de a muri. Se ]n=irau ]n
fa\a mea, iar eu, cea muritoare, le priveam cu o emo\ie care m[
dezv[luia mie ]ns[mi, umilit[ =i recunosc[toare ]n egal[ =i uluitoare
m[sur[.
De c`te ori mi se ]nt`mpl[ s[ descop[r c[ tot ce consideram a fi o
prejudecat[ este un adev[r cu r[d[cini ad`nci pe care numai v`rsta
cobor`toare le poate dezveli m[ cuprinde o ciudat[ =i sigur[ de
sine mul\umire, o lini=te bun[ =i plin[ de for\[, ca =i cum nu eu a= fi
fost infirmat[, ci specia ar fi triumfat ]n mine cu o bucurie recupera-
toare de care m[ bucur uimit[ =i eu.
N-am =tiut la ]nceput cum s[-mi explic mie ]ns[mi emo\ia care
m[ cucerea treptat =i care m[ \inea nemi=cat[ ]n fa\a vitrinelor plom-
bate =i prev[zute cu sisteme de alarm[ ]n care st[teau vii =i treze
comorile tat[lui lui Alexandru Macedon. Eram sigur[ c[ nu bog[\ia
m[ impresiona, =i nici chiar m[iestria artizanilor b[tr`ni de secole. +i
totu=i emo\ia mea era real[ =i =tiut[ numai din rarele ]nt`lniri cu marile
opere. Sim\eam, f[r[ voia mea =i f[r[ s[ ]n\eleg de ce, acea str[lu-
citoare umilin\[, pe care mi-o descop[r ]n fa\a capodoperelor ]n stare
s[ ]nving[ timpul. Oh, timpul. O sabie uria=[, al c[rei m`ner greu de
aur ]=i lucea nimfele ]ncol[cite de satyri cu prospe\imea unui galan-
tar de lux contemporan, se prelungea printr-o p`nz[ zdren\uit[ din
bronzul ucig[tor =i ascu\it al c[reia nu mai r[m[sese dec`t o jalnic[,
friabil[ structur[ cu fibre coclite, verzi. Mileniile care m[run\iser[
101 Geniul de a fi
bronzul nu reu=iser[ dec`t s[ lustruiasc[ =i s[ lumineze =i mai mult
flac[ra magic[ arz`nd st[p`nit[ ]n metalul adorat. Descoperisem au-
rul ! }n\elegeam ]n sf`r=it puterea lui tainic[ =i for\a lui c[utat[ de
adep\i, aceast[ capacitate de a nu se supune timpului, aceast[ ne-
murire. St[team \intuit[ ]n fa\a geamurilor incasabile ]n dosul c[rora
erau ]nchise neputincioase milenii, vase =i casete str[lucitoare, ]n care
vremea ]ns[=i se l[sase pecetluit[ =i nu mai cr`cnea, =i m[ g`ndeam
la vie\ile alchimi=tilor topite ]n marea speran\[ a transmut[rii, la visul
pietrei filosofiale transform`nd plumbul ]n aur =i oamenii ]n nemuri-
tori, la aurul potabil vindec`nd orice boal[, la aurul ]n\elep\ilor, la
at`tea =i at`tea fantastice elanuri =i ermetice povestiri pe care le ]nve-
lisem ]n z`mbetul meu adolescent =i ironic, trec`nd pe l`ng[ ele cu
superioritatea n[t`ng[ a celui care crede c[ ]n\elege totul pentru c[
nu b[nuie=te nimic. }n muzeul arheologic din Salonic am avut revela\ia
care m-a f[cut s[ tremur de o emo\ie mai mult dec`t estetic[ =i
\in`nd de un t[r`m mai ad`nc dec`t cel al artei c[ aurul este nu
numai pre\ios ]n sine, valoros prin puterea sa indestructibil[ ]n timp,
ci =i de\in[tor al unei =tiin\e secrete, diabolice (poate), zeie=ti (de ce
nu?), care nu dispare =i nu e transmis[. L[n\i=orul pe care-l purtam,
indiferent[, la g`t ]l simt de atunci ca pe o f[r`m[ nemuritoare, care
]mi apar\ine =i de la care cine =tie dac[ nu voi ]nv[\a ceva...
102 Ana Blandiana
O CARTE
Nu m-am num[rat niciodat[ printre acei tineri poe\i, invidia\i iro-
nic de Arghezi, care ies ferici\i din libr[rie cu noua lor carte fluturat[
triumf[tor =i exultant, ca un steag, ca un subtil instrument, ca o arm[
a ne]ndoielnicei lor biruin\e asupra lumii. Dimpotriv[. Dincolo, mult
dincolo de tot ce =tiu despre tipografii =i redac\ii, despre h`rtie =i cer-
neal[, despre ortografie =i alfabet, m[ g`ndesc la c[r\i ca la ni=te fiin\e
vii, care nu m-a= mira s[ se mi=te cu de la sine putere, s[ fac[ ceva
nea=teptat =i uimitor. De c`te ori ]mi apare o carte, o iau ]n m`n[ cu
un fel de spaim[, =tiu c[ m[ pot a=tepta din partea ei la orice, faptul
c[ eu am scris-o, c[ o =tiu pe dinafar[, c[ am citit-o ]n =palturi =i ]n
corectur[ nu schimb[ cu nimic lucrurile. Str`ns[ ]ntre coperte necu-
noscute, cu paginile numerotate obiectiv, lipsit[ de =ters[turi, ordo-
nat[ =i irepro=abil[, ea este o fiin\[ str[in[ ce-mi cunoa=te, nepl[cut
=i indiscret, secretele pe care le va ]mp[rt[=i, f[r[ ca eu s-o mai pot
opri, lumii ]ntregi. N-am sim\it niciodat[ fericire ]n fa\a unei noi c[r\i
ale mele, am sim\it ]ntotdeauna numai acel ambiguu =i complicat sen-
timent amestec de m`ndrie =i neputin\[, de dragoste =i jignire, de
intimidare =i, mai ales, de uimire pe care trebuie s[-l aib[ p[rin\ii
]n fa\a copiilor deveni\i deodat[ mari =i pe care nu ]i mai pot st[p`ni.
Dar dac[ ]n fa\a c[r\ilor mele sufletul mi se str`nge de cele mai
multe ori de presim\iri =i sentimente prea complicate pentru a sem[na
bucuriei, celelalte c[r\i, milioanele, miliardele de celelalte c[r\i ale
lumii, m[ umplu la simpla lor atingere de cea mai neumbrit[ fericire.
}nainte de a le citi, ]nainte de a le b[nui m[car ]n\elesul, ]mi vine s[
CUPRINS
103 Geniul de a fi
le m`ng`i =i s[ le miros, ]mi vine s[ le vorbesc =i nu m[ pot ]mpiedica
s[ m[ g`ndesc la ele ca la ni=te persoane a c[ror cuno=tin\[ poate fi
un noroc sau o calamitate, dar nu poate fi niciodat[ indiferent[. Exist[
c[r\i care m[ intimideaz[ =i c[r\i pe care le dispre\uiesc, c[r\i pe care
din prima clip[ mi le simt apropiate =i c[r\i pe care simt nevoia s[ le
\in la distan\[, c[r\i bl`nde =i c[r\i violente, c[r\i pe care a= vrea s[ le
protejez =i c[r\i l`ng[ care m[ simt protejat[ =i ]n siguran\[. Mai mult,
pentru c[ nu sunt ]n stare s[ nu le consider fiin\e, le judec a=a cum
judec fiin\ele. Nu-mi plac c[r\ile prea elegante, nu m[ farmec[ si-
mandicoasele edi\ii de lux, nu-mi plac volumele care \in la ]nf[\i=are
mai mult dec`t la sufletul lor. Ba trebuie s[ m[rturisesc c[, printr-o
ciud[\enie, c[r\ile foarte frumoase ]mi trezesc o inexplicabil[ =i, =tiu,
nedreapt[ suspiciune, ]n timp ce c[r\ile ur`\ele m[ ]nduio=eaz[ =i m[
determin[ s[ le acord atuuri, uneori f[r[ acoperire.
Tot acest animism poate s[ par[ absurd, toat[ aceast[ subiectivi-
tate poate s[ par[ exagerat[, dar cum a= putea s[ ]ncetez de a m[ g`ndi
la c[r\i ca la ni=te fiin\e vii, c`nd eu ]ns[mi nu-mi doresc altceva, ]n
timp, dec`t s[ devin nimic mai mult, dar nimic mai pu\in, dec`t o carte?
104 Ana Blandiana
T~RGUL DE C~NTEC
Ceea ce m[ impresionase mai puternic cu ani ]n urm[ la Paris,
dincolo de bog[\ia muzeelor =i de regalitatea arhitecturii, fusese pia\a
de p[s[ri c`nt[toare de la Cite. Cu greu a= putea descoperi ]n memo-
ria mea sentimental[ o ]nt`mplare sau un lucru care s[ egaleze ]n
ging[=ie suavitatea acelui t`rg de duminic[ etal`nd ]ntr-o ordine
metafizic[, desigur, colivii cu fiin\e ]naripate de-o ne]nchipuit[
frumuse\e (le-a= fi spus ]ngeri minusculi, dac[ ]ngerii s-ar fi putut
l[uda vreodat[ cu asemenea culori), agit`ndu-se muzical dincolo de
z[brele artistic forjate =i purt`nd caligrafiat, uneori, al[turi de pre\,
calificativul bun c`nt[re\. Erau p[s[ri purpurii cu ciocuri de metal au-
riu, =i p[s[ri verzi ca iarba cu ciocuri stacojii, =i p[s[ri galbene ca
=ofranul, =i p[s[ri albastre ca peruzeaua, =i p[s[ri imaculate cu ciu-
furi violete, =i p[s[ri negre cu ochelari =i cozi de argint, =i p[s[ri gri
cu gulere ca ni=te nori verzui, =i p[s[ri de sidef cu ochi ro=ii =i aripi
muiate-n albastru ]nchis. Cum a= putea s[ le descriu p[str`ndu-le
]ntreaga str[lucire =i conving`ndu-m[, totu=i, c[ ele exist[ pe p[m`nt?
Unele erau miniaturale p`n[ la a p[rea numai m[iestre reproduceri
ale unei realit[\i mai pu\in fragile =i gra\ioase, altele erau robuste
pretinz`nd colivii peste dimensiunile obi=nuite; unele se vindeau ]n
perechi, altele solitare; unele erau juc[u=e, altele ]mbufnate; unele
erau guralive, altele mute; unele se mul\umeau cu austere chilii, al-
tele de\ineau adev[rate apartamente cu balansoare =i piscine. Nimic
mai divers dec`t acea expozi\ie s[pt[m`nal[ de art[ vie, cu dramele
=i concuren\ele ei, cu rentabilit[\ile ei economice =i frumuse\ile ei gra-
CUPRINS
105 Geniul de a fi
tuite. +i nimic mai ]n=el[tor. Pentru c[ tot acel exces de lux, de culori,
de pene, de mo\uri, de cozi =i de aripi, toat[ acea diversitate de tem-
peramente, de ticuri, de firi, de manii =i de obi=nuin\e nu era dec`t
un cadru, lipsit de fapt de importan\[, pentru v`nzarea bunilor
c`nt[re\i. Un penaj insignifiant =i o colivie monahal[ puteau s[ coste
de c`teva ori mai scump dec`t cea mai extravagant[ toalet[ p[s[-
reasc[, ceea ce nu ]nsemna c[ printre marile frumuse\i nu ar fi fost
primadone al c[ror pre\ devenea, bine]n\eles, exorbitant.
|in minte c[ revenisem mai multe duminici la r`nd fermecat[
mereu =i mereu nelini=tit[ de acel amestec de frumuse\e =i de lips[
de libertate, ]n spatele c[ruia se afla obiectul ]nsu=i al v`nz[rii :
c`ntecul.
106 Ana Blandiana
MONUMENTUL C{L{TORULUI
NECUNOSCUT
Multe lucruri m-au uimit =i m-au fermecat ]n nordul, descoperit
aproape fabulos, al Olteniei, dar nici unul dintre ele nu m-a impresion-
at mai puternic dec`t f`nt`nile. La ]nceput m-a frapat numai frecven\a
lor, prea mare pentru a nu ascunde =i altceva dec`t grija, oric`t de nece-
sar[, de a st`mp[ra setea. De altfel, s[pate pe marginea drumului, ]n
afara satelor =i chiar departe de ele, nici nu putea fi vorba despre setea
celor care le s[paser[, ci despre cea, mult mai ad`nc[ probabil, dar =i
mult mai teoretic[, a prezumtivilor c[l[tori. Oricum, indiferent c`t de
mul\i =i c`t de ]nseta\i c[l[tori ar fi b[tut drumurile de sub mun\ii Olte-
niei, f`nt`nile care ]i a=teptau de-a lungul acestora erau prea numeroase
pentru a nu sugera, pe l`ng[ altruismul ciudatei lor ospitalit[\i, =i un
alt ]n\eles. La r[scruci sau numai la cotituri, la umbr[ rotat[ de arbori
sau numai sub aripa de =indril[ a strea=inei, cu roat[, cump[n[ sau
numai cu jgheab mereu curg[tor, f`nt`nile \in aten\ia trec[torului treaz[
la ]nc[p[\`natul, complicatul lor mesaj. Pentru c[ numai dup[ ce
m-am mirat c`t de dese sunt f`nt`nile, am ]nceput s[ observ c[ ele
sunt ]nconjurate de inscrip\ii =i troi\e, acoperite la r`ndu-le cu =iruri
st`ngace de vorbe ]ncrustate ]n lemn : ]nc`t fiecare f`nt`n[ pare, v[zut[
de departe, un minuscul cimitir format din dou[, trei, cinci, zece cruci
al c[ror loc geometric, emo\ionant =i inexplicabil, este ]ns[=i f`nt`na.
+i dac[, odat[ citite inscrip\iile, misterul lor r[coros se dezleag[, sufle-
tul f`nt`narilor se descoper[ =i mai ad`nc, =i mai tainic: asemenea unei
f`nt`ni din ]ntunericul vuitor al c[reia ecourile se ]ntorc ]mbog[\ite =i
apa se ghice=te pe c`t de dep[rtat[, pe at`t de limpede.
CUPRINS
107 Geniul de a fi
C[ci f`nt`nile sunt s[pate cu g`ndul la mor\i. Ca un omagiu adus
celor pleca\i, cei r[ma=i sap[ ]n memoria lor f`nt`ni pentru ca trec[torii,
b`nd, s[ le evoce amintirea. Datele acestuia sunt ]nsemnate cu grij[ pe
trunchiul f`nt`nii sau pe crucile din jur pentru c[, dac[ nu a s[pat o
f`nt`n[, cel viu pune cel pu\in o troi\[ l`ng[ o f`nt`n[ mai veche, aso-
ciindu-=i durerea nou[, ]nc[ fierbinte, la r[coarea ei lini=titoare demult.
C[l[torii beau ap[, citesc inscrip\iile, =i-i pomenesc astfel pe necunoscu\ii
omagia\i. La r`ndul lor, c`nd le e sete, mor\ii ]n=i=i pot veni s[ bea =i s[
se conving[ de tr[inicia memoriei lor.
Obicei ancestral =i tulbur[tor, cult al str[mo=ilor viu ]mpletit cu acel
antic Bibe viator, ospitalitate ad`nc[ =i ad`nc filosofic[ sunt f`nt`nile
]n=irate pe drumurile Olteniei. Am b[ut pe r`nd din ele, le-am citit pisa-
niile ]ncrez[toare ]n posibilitatea noastr[ de a ne pomeni =i ]n\elege
unii pe al\ii =i le-am privit emo\ionat[ ca pe un monument ]n[l\at
triumf[tor peste ]nsu=i izvorul Stixului al C[l[torului Necunoscut.
108 Ana Blandiana
INTENSITATEA SUPLICIULUI
Am mai v[zut =i ]n alte locuri, ]n multe alte locuri, pere\ii picta\i
ai m`n[stirilor splendidele pridvoare br`ncovene=ti, mai ales
acoperindu-se p`n[ la nivelul unui stat de om cu nume ]ncrustate
sadic ]n tencuiala zugr[vit[ dar niciunde mai mult dec`t ]n acea bise-
ric[ din pe=ter[ vandalismul acelor inscrip\ii nu mi se p[ruse mai com-
plet, mai exhaustiv. Pe=tera se afla la c`teva sute de metri deasupra
m[n[stirii Bistri\a ]n defileul p[duros =i romantic al r`ului cu acela=i
nume, gr[bit s[ ajung[ ]n Olt. Se p[trundea ]n ea, spectaculos =i
aproape riscant, de pe un pode\ suspendat deasupra cheilor abrupte,
cu st`nci bru=te =i brazi imperatori, pentru a se ]nainta apoi t`r`=
printr-o galerie lung[ de mai multe zeci de metri, m`ntuit[ deodat[
]ntr-o mare hal[, ca o pia\[ din care porneau alte coridoare mai scunde
sau mai ]nalte, de jur ]mprejur. De altfel, cred c[ impresia aceasta de
pia\et[ medieval[ ]n care se vars[ ca ni=te p`raie stradelele contor-
sionate ar fi persistat, fermec[toare =i incitant[, ]n ciuda reflectoare-
lor care luminau pielea reptil[ a pere\ilor =i formele lor mereu reti-
cente, dac[ f`lf`iri scurte, prea scurte pentru a fi reperate de ochi, =i
o ciudat[ vibra\ie, ca a firelor de ]nalt[ tensiune, nu ne-ar fi ]ngrozit
de prezen\a liliecilor, purt`nd ]nc[rcata ereditate a tuturor spaimelor
din copil[rie =i a tuturor pove=tilor cu vr[jitoare =i farmece malefice.
Acesta era locul ]n care c[lug[rii m`n[stirii din vale au s[pat dou[
bisericu\e, cu pictura emo\ionant[ a=ezat[ direct pe peretele st`ncii,
]n care retr[geau din calea turcilor moa=tele =i odoarele l[ca=ului.
Am intrat f[r[ mari iluzii estetice, atras[ mai cur`nd de a=ezarea
CUPRINS
109 Geniul de a fi
senza\ional[ a monumentelor dec`t de speran\a frumuse\ii lor. Poate
de aceea prospe\imea culorilor =i a sentimentelor descoperite acolo
]n p`ntecul p[m`ntului m-a emo\ionat neobi=nuit. Linia ingenu[
amintind naivitatea icoanelor pe sticl[ =i vopseaua vie ne]nvins[ de
umezeala secular[ a st`ncii goale se ]mbinau, sub lumina ]nl[crimat[
a lanternei, ]n viziuni ]nc[rcate de amintiri =i ]n\eles. }mi amintesc un
obraz prelung, cu ochi negri, mari, de o con\inut[ noble\e, ajuns la
stilizarea bizantin[ nu prin dogm[, ci prin intensitate. }mi mai
amintesc dou[ figuri de mironosi\e de o mare ging[=ie, ca ni=te pe-
tale animate de un puls ad`nc mai mult dec`t floral, cu ochi mistici =i
gene lungi, bisericoase.
Dar pe deasupra tuturor liniilor =i culorilor, sentimentelor =i
credin\elor, ]mi amintesc inscrip\iile. Nume de botez =i de familie,
localit[\i de ba=tin[, ani de gra\ie, totul scrijelat f[r[ mil[ peste obra-
zuri =i ochi de sfin\i, peste guri =i m`ini de madone, peste triunghiuri
divine =i scene biblice. Unii ]=i scriu numele dezordonat, non=alant,
ca o semn[tur[; al\ii =i-l ]ncrusteaz[ numai de jur ]mprejurul capete-
lor, pe aureole. Sunt litere latine =i ani contemporani, dar sunt =i chi-
rilice datate pe la ]nceputul secolului trecut. Nu poate fi incriminat[
o epoc[, ci o latur[ uman[. +i ca orice lucru pe care nu reu=esc s[-l
]n\eleg, acest straniu viciu m[ incit[ =i m[ obsedeaz[. Pot s[ ]n\eleg
sensurile unei crime, pot s[ ]n\eleg cauzele unui r[zboi, pot s[ ]n\eleg
o r[zbunare sau o tic[lo=ie, dar mi-e cu neputin\[ s[ ]n\eleg rostul
acestei profan[ri aproape incon=tiente. Pentru c[, ]n mod evident, nu
distrugerea picturii este scopul acestei activit[\i, ci nemurirea nume-
lui s[pat ]n ea. Pictura distrus[ este numai rezultatul acestei ac\iuni
]ndreptate ]mpotriva uit[rii. Dar atunci de ce au fost scrise acolo, pe
acea fresc[ neobi=nuit de emo\ionant[, =i nu pe un perete obi=nuit,
nepre\ios, a c[rui distrugere nu este o infamie, dar a c[rui rezisten\[
110 Ana Blandiana
nu e cu nimic mai prejos? Nu cumva nemurirea este considerat[ de-
pendent[ tocmai de aceast[ aneantizare a unei frumuse\i? Nu cumva
perver=ii purt[tori ai acelor nume au calculat legarea numelui lor de
oprobriul cu at`t mai ]ndelungat cu c`t victima este mai pre\ioas[? Ca
=i cum nemurirea c[l[ului ar fi direct propor\ional[ nu numai cu
importan\a celui chinuit, ci =i cu intensitatea supliciului.
111 Geniul de a fi
PRETIOASELE R{+INI
Coboram coasta unui munte ]mp[durit ]n insula Egina, una din-
tre acele minuni eline formate dintr-un templu, un munte =i o mare,
una dintre acele minuscule parcele de univers ]n care, l[s[ndu-se ]n
voia spiritului, materia a descoperit cu delicii, de milenii ]ntregi, cea
de a patra stare de agregare : simbolul.
Coboram printr-o p[dure de pini pe un covor moale =i pl[cut
mirositor de ace uscate =i m[ sim\eam a=a cum m[ simt ]ntotdeauna
]ntr-o p[dure : protejat[ =i cuprins[ ]n solidaritatea ad`nc[ a mili-
oanelor de fiin\e, vegetale sau nu, care o formeaz[ =i de care nu m[
deosebesc dec`t prin puterea de a m[ opri =i a privi ]n jur. +i pentru
ca aceast[ solidaritate s[ nu fie contrazis[ de nimic, din c`nd ]n c`nd
]nchideam ochii, ]naint`nd ]ncet din tulpin[ ]n tulpin[, descoperind
astfel lumea numai prin pori, prin auz, prin miros, =i descoperind-o,
]n aceast[ benevol[ orbire, mai adev[rat[ ]nc[ si mai st[p`nitoare.
Templul fiicei lui Jupiter r[m[sese deasupra p[durii, pe creast[. Me-
diterana a=tepta nev[zut[ ]nc[ =i uitat[, la poale, numai p[durea exis-
t[, ]nclinat[ ]ntre cer =i p[m`nt, vie cu adev[rat, asemenea mie. }nain-
tam deci ]ntr-un astfel de joc cu mine ]ns[mi =i cu puterea de ferme-
care a p[durii, ]naintam cu ochii ]nchi=i si m`inile ]ntinse, asemenea
unor fericite =i cercet[toare antene, c`nd degetele precaute s-au oprit
cuprinz`nd mirate ]n c[u= ceva ce sem[na cu o farfurie. Am deschis
intrigat[ ochii : era o farfurie ]ntr-adev[r, =i ]nc[ una cu o menire c`t
se poate de senza\ional[. Suspendat[ la un metru =i ceva de p`m`nt,
pe un fel de policioar[ prins[ ]n scoar\a pinului crestat ad`nc de o
CUPRINS
112 Ana Blandiana
secure la c`\iva centimetri deasupra, farfuria era a=ezat[ savant, ]n
a=a fel ]nc`t lacrimile de r[=in[ ale arborelui r[nit s[ se adune disci-
plinate ]n ad`ncul ei. +i nu era singur. O dat[ revela\ia produs[, priv-
irea rotit[ ]n jur descoperea zeci =i zeci de asemenea talgere profi-
toare ale durerii vegetale.
Crezusem c[ lunec fericit[ printr-o p[dure =i ]naintam oarb[
printr-o uzin[ specializat[ ]n extragerea r[=inilor aromate din arbori
=ia profitului din lacrimile pl`nse de pini. Eram singur[ printre mii
de copaci, care purtau fiecare o ran[ f[cut[ cu bun[ =tiin\[ de om =i
o farfurie menit[ s[ trag[ pentru el foloasele durerii pe care o
pricinuise. Eram singur[ printre at`\ia arbori care ar fi avut dreptul
s[ m[ loveasc[ r[zbun[tor cu ramurile, printre at`\ia copaci de care
m[ sim\isem at`t de absurd protejat[, pe care mi-i sim\isem, at`t de
nedrept, solidari. Nu m-am putut ]mpiedica s[-mi imaginez h`rdaiele
cu r[=in[ ]n care se v[rsau, probabil, toate acele farfurii colectoare, =i
apoi cisternele ]n care se transportau ]nspre negustorii de lacrimi. +i
nu m-am putut ]mpiedica s[ m[ ]ntreb dac[ nu cumva, la r`ndul nos-
tru, pl`ngeam, pentru c[ ]ntr-un alt regn, mai larg v[z[tor, alte fiin\e,
sem[n`ndu-ne nu mai mult dec`t sem[nam noi copacilor, se ]mbo-
g[\eau de pe urma lacrimilor noastre.
113 Geniul de a fi
PIRAMIDE R{STURNATE
M-a mirat ]ntotdeauna preten\ia vechimii. O familie m`ndr[ de
secolele ]ngr[m[dite ]n urm[, c[\[r`ndu-se pe timpul trecut :Apar\in
unei vechi familii, str[mo=ii mei existau pe la 1800". Dar to\i avem
familii str[vechi, str[mo=ii tuturor existau nu numai la 1800, ci =i ]n
epoca de piatr[. To\i avem c`te un tat[ =i o mam[ care au fiecare
c`te un tat[ =i o mam[. }ntreg universul uman se sprijin[ pe aceste
identice piramide r[sturnate, cu v`rful ]nfipt ]n \[r`na de la facerea
lumii. Faptul c[ =tii sau nu ce f[ceau acei str[mo=i, aceasta e diferen\a,
faptul c[ au l[sat sau nu un semn al trecerii lor ]i deosebe=te pe unii
de al\ii. Dar dac[ p[str[m siguran\a c[ r[m`n ]nsemnate numai faptele
]nving[torilor =i b[nuiala c[ nu ]nving ]ntotdeauna dar c`t de des?
cei mai buni, un =ir de ]nving[tori poate s[ fie un prilej de m`ndrie
mai rar dec`t unul de jen[. Suntem cu to\ii la fel de b[tr`ni, dar nu
la fel de vinova\i.
CUPRINS
114 Ana Blandiana
SPAIMA DE M{RE|IE
Pe strada copil[riei mele, m[re\ era un cuv`nt de ru=ine, insult[tor.
Ce te \ii a=a m[rea\[? ]mi striga feti\a din vecini, atunci c`nd nu
voiam s[ m[ joc cu ea =i aceast[ impreca\ie m[ f[cea s[ cedez, s[ fac
orice mi-ar cere. M[re\ ]nsemna ]ncrezut, dispre\uitor =i, ]ncep`nd de
atunci, aveam s[ fiu toat[ via\a terorizat[ de posibilitatea lans[rii ac-
estei acuza\ii. De atunci a ]nceput spaima mea de a nu c[lca prin
ceva obligatoria egalitate =i grija de a nu fi acuzat[ de m[re\ie, chiar
dac[, ]ntre timp, descoperisem o alt[ semnifica\ie cuv`ntului.
CUPRINS
115 Geniul de a fi
DIALOG
Te rog s[ observi, ]mi spunea prietena mea fascinat[ de psiho-
logia feminin[ , c[, ]n mod curios, celibatarele de voie sau de nevoie,
domni=oarele b[tr`ne, nu sunt recrutate ]n majoritatea cazurilor din-
tre fetele ur`te =i f[r[ preten\ii, ci, dimpotriv[, dintre cele pe care
prea marile preten\ii le-au f[cut s[ piard[ totul.
Nici rata\ii, i-am spus, nu se aleg niciodat[ din marea mas[ a
celor care nu =i-au propus dec`t s[ supravie\uiasc[ =i s[ fie, ]n m[sura
posibilit[\ilor, ferici\i, ci, dimpotriv[, dintre marii ambi\io=i, dintre cei
ce, r`vnind la mai mult dec`t sunt ]n stare s[ realizeze, r[m`n crucifica\i
jalnic pe ciotul fatalei diferen\e dintre m[sura lacom[ a visului =i m[sura
chircit[ de nenoroc a faptei. Ceea ce nu-l ]mpiedic[ pe cel ce nu a ]ncer-
cat niciodat[ nimic s[ r`d[ de cel infinit superior lui care a ]ncer-
cat f[r[ a reu=i, ca =i cum ]ncercarea dep[=irii propriei condi\ii ar fi o
ru=ine pe care numai succesul ei ar mai putea-o, ]ntruc`tva, =terge.
La fel, oric`t ar p[rea de ciudat, =i-a continuat ideea prietena
mea, ur`\enia nu e o garan\ie a bunelor purt[ri =i nici frumuse\ea a
necumin\eniei, ci, mai adesea, dimpotriv[. Fetele frumoase sunt mai
intangibile, =i din cauza propriului orgoliu, =i din cauza intimid[rii
b[ie\ilor ]n fa\a lor, ]n timp ce ur`tele, cele care nu se pot a=tepta la
prea mult, sau chiar la nimic, folosesc ocaziile, nu las[ s[ le scape
clipa, atac[, revendic[, asalteaz[, utilizeaz[ totul =i astfel cuceresc pe
cei nehot[r`\i, lene=i, timizi, complexa\i, adic[ pe majoritatea.
Nici talentul, i-am r[spuns, nu este o garan\ie a succesului.
Muncit de el ]nsu=i =i ve=nic ocupat ]n sine, el nu g[se=te niciodat[
CUPRINS
116 Ana Blandiana
timpul necesar =i dorin\a suficient[ pentru a sus\ine ]n afar[ opera
scoas[ la lumin[ at`t de greu. De altfel, pre\uitor al esen\ei, =i neatent
la circumstan\e, talentul, chiar =i aceast[ scoatere la lumin[ punct
ultim =i triumf[tor al unui lung =i chinuitor proces poate s[ o rea-
lizeze ]n contratimp =i s[ o vad[ primit[ cu agasare. Dimpotriv[, ne-
talentul, con=tient ]ntotdeauna indiferent c`t orgoliu =i suficien\[
ar afi=a de pu\in[tatea valorii sale, se ]ngrije=te atent de toate
condi\iile apari\iei =i recept[rii ei; alege ziua =i momentul dezvelirii
crea\iei, calculeaz[ zodia =i fazele lunii, cine o va vedea mai ]nt`i =i
cine o va l[uda prima dat[; nimic nu este l[sat la ]nt`mplare, lumi-
nile care trebuie s[ pun[ ]n valoare =i umbrele care trebuie s[ contri-
buie la mister, toate am[nuntele prestabilite =i concur`nd ]n realiza-
rea adev[ratei opere : succesul absolut asigurat cu m[iestrie artistic[
=i precizie =tiin\ific[.
Dar poate, a ad[ugat interlocutoarea mea, aceast[ nedreapt[
lege nu este dec`t o dreptate mai ad`nc[ pe care natura o face,
egaliz`ndu-=i astfel supu=ii. Cuantumul de fericire pe care simpla, con-
tinua existen\[ a frumuse\ii este ]n stare s[ o confere unei vie\i abia
dac[ este atins[ prin consumul de energie menit s[ asigure ne-
singur[tatea.
Dar poate, am ad[ugat, aceast[ revolt[toare inechitate nu este
dec`t o form[ a ]n\elepciunii universale, care ]n felul acesta fere=te
de sterilitatea deformatoare a succesului marile spirite, p[str`ndu-le
neatins[ puterea =i fericirea creatoare.
Dar de ce dac[ ]n felul acesta se asigur[ echilibrul lumii
fetele ur`te le ur[sc pe fetele frumoase? Dar de ce totu=i dac[
]n felul acesta se asigur[ armonia universului cei netalenta\i nu
]nceteaz[ s[-i urasc[ pe cei talenta\i?
117 Geniul de a fi
CALENDAR
Am v[zut, la mijlocul lunii aprilie, un buchet de gladiole. Erau
somptuoase, ca ]ntotdeauna, =i, ca ]ntotdeauna, artificiale pu\in, prea
cu exactitate frumoase pentru a prefera solemnit[\ii gra\ia =i nemi-
=c[rii, tremurul. Dar acum, nefirescului lor obi=nuit i se ad[uga, mirat,
nefirescul anotimpului, ciud[\enia apari\iei elegantelor senioare ale
lunii august pe planeta locuit[ de ceap[ verde =i urzici, de l[cr[ mio-
arele, zambilele =i narcisele adolescentului aprilie. Departe de a im-
presiona, efectul produs era mai cu seam[ nepl[cut =i mai cur`nd
ridicol uimirea pe care o declan=a ]n mine aceast[ arogant[ de-
vansare a calendarului sem[n`nd sentimentului pe care mi l-ar fi pro-
vocat descoperirea, printre baticurile =i balonzaidele dimine\ii, a unei
cucoane ]n mare \inut[ de sear[. Dar dincolo de impresia, exagerat[
poate =i ]n orice caz subiectiv[, pe care o n[=tea ]n mine bizara pre-
cocitate a gladiolelor, nu puteam s[ nu m[ g`ndesc la volumul de
munc[ =i de efort care o asigurase, la serele =i inova\iile care ]i
d[duser[ na=tere =i nu puteam s[ nu m[ ]ntreb care putea s[-i fie
sensul ce nu reu=eam s[-l prind. Cui ]i folosea aceast[ rostogolire din
ce ]n ce mai spectacular[, prilejuind decalaje =i suprapuneri de
neb[nuit?
+i, ]ntreb`ndu-m[, mi-am amintit paradoxalul sentiment de frus-
trare pe care l-am tr[it cu ani ]n urm[, atunci c`nd ]ntr-un super-
magazin din Chicago am cump[rat, ]n plin[ iarn[, o jum[tate de
lubeni\[ mustitoare, debord`nd de culoare =i gust. Mi-am amintit cum
am cump[rat-o, fascina\i, f[r[ s[-i mai socotim dulcea\a ]n centime,
CUPRINS
118 Ana Blandiana
=i cum ne-am oprit cu ea pe o banc[ de pe malul marelui lac, aproape
]nghe\at, ]nconjurat de z[pad[. Mi-am amintit cum, ]n timp ce o sa-
vuram chiar, amestecat[ ]n ]nc`ntarea =i ineditul momentului, a
]nceput s[ se ]nfiltreze o abia ]n\eleas[ mai ]nt`i, apoi tot mai de-
finitiv[ p[rere de r[u. Sim\eam c[ bucuria acelei felii de var[
m`ncat[ pe om[t o pl[team, din acea clip[, cu pierderea misterului,
]nv[\at ]nc[ din copil[rie, al lunec[rii anotimpurilor, cu renun\area la
acel savuros =i tainic suspens al a=tept[rii pline de ]nc`nt[ri =i de
farmec a vremii cire=elor, a vremii c[p=unelor, a vremii caiselor, a
vremii piersicilor, si lubeni\elor, =i strugurilor, =i nucilor, =i gutuilor, =i
a=a mai departe, =i a=a mai departe...
119 Geniul de a fi
}N MARE
Orice carte este o sticl[ aruncat[ ]n mare. Scrii mesajul cu greu,
luni =i ani ]ntregi trude=ti asupra frazelor demne de a fi trimise s[
poarte ]n lume ]nc[rc[tura dorit[, ]nc[rc[tura care, la r`ndul ei, a
fost ani =i ani selectat[ din mormanul de sentimente =i idei, din
gr[mada inform[ de obsesii. }l scrii pentru c[ e=ti convins c[ un gust
nou s-a distilat din zaharurile =i otr[vurile str`nse ]n tine, c[ un su-
net nou s-a desprins din vacarmul de hohote =i de bocete reprimate
de smal\ul unui z`mbet, de desc[rcarea unui spasm. }l scrii, pentru
c[ de foarte de mult, de la ]nceputul adolescen\ei, cineva care
locuie=te ]n tine at`t de ad`nc =i vorbe=te at`t de rar, ]nc`t nu =tii
niciodat[ dac[ mai este acolo =i ]ntreaga ta via\[ nu e, de fapt, dec`t
o zbatere pentru a te convinge c[ mai este acolo \i-a m[rturisit c[
tocmai ]n acest scop ai fost adus ]n lume : s[-l scrii. }l scrii, fiindc[,
pentru a-l scrie, ai renun\at la nenum[rate bucurii, ai redus f[r[ mil[
tot ce s-ar fi putut opune, chiar =i numai virtual, acestei opera\ii
aproape magice, acestui act aproape ocult; ai renun\at, de fapt, s[
tr[ie=ti pentru ca s[ scrii, ]nc`t, dac[ nici via\a n-a reu=it s[ te ]m-
piedice, ce te-ar mai putea opri s[ o faci? Apoi, dup[ ce s-ar p[rea c[
ai terminat, cite=ti =i recite=ti mesajul care de la un minut la altul,
de la o stare de spirit la alta, \i se pare crucial sau derizoriu, demn de
aten\ia ]ntregii omeniri sau, dimpotriv[, st`ngaci =i ridicol, ne]nsemnat,
inutil =i ]l ]nchizi, cu un ultim curaj, ]ntre coper\ile unei c[r\i, =i ]l
arunci ]n marea de h`rtie pe care plutim cu to\ii.
Va fi sau nu g[sit de cineva, aceasta e ]ntrebarea, =i cel care ]l va
CUPRINS
120 Ana Blandiana
g[si va cunoa=te limba ]n care e scris? +i, dac[ va =ti s[ citeasc[, va fi
]n stare s[ ]n\eleag[ ce-a citit? +i, dac[ va ]n\elege, o va face ]ntr-un
moment ]n care sufletul lui va fi poros, dornic s[ absoarb[, a=tept`ndu-=i
]ntr-o bl`nd[ feminitate ]ntregirea sau, dimpotriv[, ]nchis si ]mpl[to=at
de orgoliu, suficient sie=i, refract`nd sigur de el =i deformator orice
g`nd ce s-a apropiat din afar[, orice durere care ]nc[ nu l-a atins? Iar
atunci c`nd, ]n at`t de dubitativa t[cere a acestei a=tept[ri, se ridic[
un glas anun\`nd g[sirea unui mesaj ]n mare, totul se suspend[ ]n
tine pentru a auzi. +i auzi, nevenindu-\i a crede, un mesaj cu totul
necunoscut, =i numele t[u repetat =i strigat din om ]n om. Sunt ani =i
ani de c`nd poe\ii nu se mai pl`ng c[ sunt ne]n\ele=i, ci c[ sunt ]n\ele=i
]n grab[ =i simplifica\i, ]n entuziasm.
121 Geniul de a fi
HORIA REX DACIAE
Am num[rat 250 de ani de la na=terea lui Horia, pentru c[ =tim
c[ ]n toamna marii r[scoale legendarul ei conduc[tor avea 54 de ani.
Anul na=terii lui Vasile Nicola Ursu rezult[ prin sc[derea v`rstei lui
cunoscute, din anul cunoscut al r[scoalei, iar aceast[ at`t de simpl[
aritmetic[, aceast[ at`t de rotund[ aniversare, r[stoarn[ peste noi
valuri interogative de ]n\eles. C[ci, dup[ dou[ secole =i jum[tate,
\[ranul aproape b[tr`n din Albac nu =i-a l[sat ]nc[ ]n ]ntregime dez-
legat misterul for\ei =i istoriei sale. Cel despre care, dup[ ]nfr`ngere
=i capturare, un ziar provensal scria c[ r[spunde cu geniu =i fermi-
tate interogatoriilor, cel care a putut ]nvia ]n memoria amor\it[ =i in-
diferent[ a Europei, dup[ o mie opt sute de ani de uitare, lumina
nelini=titoare =i misterioas[ a Daciei libere, a avut o asemenea capaci-
tate de a face s[ se depene ]n jurul f[pturii sale de s`nge care a
putut fi totu=i v[rsat, de oase care au putut fi totu=i zdrobite at`tea
atribute abstracte ale milenarului s[u popor, at`tea legende fantas-
tice ale emo\iei colective, ]nc`t el ]nsu=i, \[ranul ]mbr[cat cu o \undr[
]ntoars[ =i ]nsceptrat cu un b[\ sub\ire de alun, abia dac[ se mai
]ntrez[re=te de dup[ profilul acvilin s[pat pe medalii ]mpodobite cu
titluri, \`=nit aproape miraculos din memoria r[zbun[toare: Horia Ursz
Rex Daciae. Faptul c[ aceast[ legend[ nu a drapat un t`n[r romantic
=i frumos, ci un b[rbat de 54 de ani, obosit probabil de drumurile
Vienei, de mereu neacoperitele promisiuni, de lipsa unui ad[post =i a
unei siguran\e, caracterizeaz[ zguduitor cea mai mare r[scoal[ a
CUPRINS
122 Ana Blandiana
rom`nilor acest popor bl`nd =i r[bd[tor, optimist =i sceptic, ajuns
la maturitate ]ncerc`nd mereu s[ o scoat[ la cap[t cu binele =i izbuc-
nind numai atunci c`nd nu se poate cu adev[rat altfel, c`nd nici o
speran\[ nu mai este l[sat[ s[ tremure ]n v`nt pe arborele mereu
re]nfrunzit al istoriei. Revolta nu a fost la noi sunetul zeesc scos din
cristalul lovit al tinere\ii, ci geam[tul profund, urletul care nu mai
poate fi ]n[bu=it al unei dureri care ]mb[tr`nise ascuns[, ]mbunat[
de c`ntece =i de pove=ti.
Mor pentru popor, ultimele cuvinte ale celui mai mare martir
crescut din mun\ii no=tri spre cerul ]nc[rcat de vinov[\ii al trecutu-
lui, nu sunt strig[tul exaltat al unui t`n[r care ]=i arunc[ plin de su-
perbie via\a ]n balan\a nehot[r`t[ a posterit[\ii, ci testamentul unei
existen\e profund responsabile =i suprem inteligente, care dup[ ce a
cump[nit =i a ]ncercat totul folose=te =i ultimul argument ]n lupta
inegal[ cu nedreptatea. Cei 250 de ani nu se ]mplinesc numai de la
na=terea unui \[ran din mun\ii Zarandului, ci de la cristalizarea celui
mai cuprinz[tor simbol al destinului nostru ]ndelung r[bd[tor.
Ceea ce m-a frapat ]ntotdeauna ]n figura lui Horia ]nc[ din
adolescen\[, c`nd r[scoleam pasionat[ bibliotecile episcopiilor or[-
dene, c[ut`nd c[r\i vechi, ie=ite din uz, ]n care a= fi putut g[si ele-
mente noi, limpezitoare a fost ]naltul ei grad de abstrac\iune. Mult
mai mult dec`t un personaj, el, Horia, mi s-a p[rut o idee; nu numai
conduc[torul r[zvr[tirii, ci numele r[zvr[tirii chiar. }ntins[ aseme-
nea unui incendiu purificator care trecea din mo=ie ]n mo=ie =i din
durere ]n durere pe ]ntreaga suprafa\[ a Transilvaniei, r[scoala a
ars ]n numele lui Horia =i din ordinul ]mp[ratului, ]mp[ratul =i Horia
reprezent`nd dou[ la fel de ]nalte =i de protectoare no\iuni, \[ranul
din Albac nefiind mai tangibil =i mai concret dec`t principele din Vie-
na. Adunarea de la Mesteac[n, ultimatumul de la Deva, iure=ul pro-
123 Geniul de a fi
pagator al ridic[rii la lupt[, spaima nobililor =i nesupunerea \[ranilor,
toate se desf[=oar[ ]n numele lui, toate se numesc Horia. Horia vine
cu steagul ro=u. Horia vine cu crucea de aur, venirea lui Horia este
anun\at[ mereu cu speran\[, m`ndrie =i dezl[n\uit[ bucurie de
unii, cu spaim[ isteric[ =i oroare de al\ii, =i de fiecare dat[ numele lui
este suficient faptelor s[ se ]mplineasc[.
|[ranul Nicula Urs a stat, ca ]ntr-o cetate greu expugnabil[, ]n
Mun\ii Zlatnei, Horia aceast[ vocabul[ magic[, aceast[ porecl[
]mp[r[teasc[ a condus r[scoala la Arad =i la Ha\eg, la Hunedoara
=i la Alba Iulia. Durerea =i ]mpotrivirea aveau nevoie de o defini\ie =i
defini\ia lor a fost Horia. Dac[ nu ar fi existat, ar fi fost inventat, f[r[
ezitare, a=a cum a fost.
Fizic, indubitabil concret, el, \[ranul cu frunte imens[, a fost nu-
mai pe platforma de execu\ie, dar, ca =i cum ar fi vrut s[ se r[zbune
pentru umilirea acelor c`teva ore de istorie exact[, legenda a izbuc-
nit apoi cu puteri sporite inund`nd totul, sp[l`nd s`ngele =i transfi-
gur`nd cruzimea mor\ii ]n haloul mereu cresc[tor al nemuririi. Di-
fuzat pe medalii cu inscrip\ia Horia rex Daciae, chipul lui ajungea in
Luxemburg =i ]n Toscana, numele lui era colportat de cancelariile spa-
niole =i otomane, teatrele din Cehia =i Germania ]i reprezentau tra-
gedia, ziarele din Italia =i Belgia, Fran\a =i Austria ]l ]nf[=urau ]n po-
vestiri incredibile =i basme copil[re=ti. El nu mai era de mult un \[ran
s[rac din Mun\ii Zarandului, ci locul geometric polariz`nd straniu de
adev[rat, chiar ]n cea mai fantastic[ form[, sensurile istoriei rom`nilor
de la originea roman[ la persisten\a pe p[m`ntul transilvan, de la
asuprirea grofilor la unirea cu \[rile rom`ne, de la ortodoxia credin\ei
la latinitatea limbii. Doamnele care la Paris =i la Bruxelles purtau p[l[rii
a la Horia =i-i scriau numele pe evantaiuri, deveneau gra\io=ii,
incon=tien\ii soli de un sezon ai gravelor noastre adev[ruri eterne.
124 Ana Blandiana
La Oradea, deasupra t`mplei Bisericii cu Lun[ acea misteri-
oas[ lun[, jum[tate neagr[, jum[tate aurie, ]nv`rtindu-se dup[ legi mis-
terioase =i cosmice, care mi-a umplut de ]ntreb[ri =i de ]n\eles copil[ria
deasupra crucii din mijlocul iconostasului, ]n cel mai ]nalt punct al
bol\ii catedralei din Oradea, am descoperit de cur`nd, cu uluire =i la-
crimi, portretul lui Horia. Este un medalion sprijinit omagial pe dou[
ramuri de laur =i ]mpodobit de o coroan[ grea, aproape imperial[,
relief`ndu-=i fondul ]nchis =i obrazul cunoscut din acest cadru poleit
s[rb[tore=te =i subliniat str[lucitor. Tr[s[turile f[r[ dubiu, fruntea spe-
cific[ =i p[rul str`ns \[r[ne=te ]n p[r\i erau cele =tiute din c[r\ile de
=coal[ =i chiar dac[ renov[rile succesive au limpezit portretul apropi-
indu-l de prototip, nu exist[ nici o ]ndoial[ c[ el era acolo, deasupra
altarului, de la ]nceputuri, de la prima pictare a bisericii ]n 1816. Iar
acest fapt, revolu\ionar =i zguduitor ]n egal[ m[sur[, ne las[ s[
]ntrez[rim nu numai prestigiul de martir al marelui r[sculat ]n epoc[,
ci =i ]n\elesul credin\ei care i-a fost al[turi. }nceput[ ]n 1784, ]n chiar
anul r[scoalei, construc\ia catedralei neunite din Oradea s-a desf[=urat
sub semnul nesupunerii =i al tragediei rom`nilor din Principatul Tran-
silvaniei, =i, o dat[ ]n[l\at[, biserica a devenit un simbol al ne]nfr`ngerii
totale si al victoriei ce urma s[ vin[. Portretul lui Horia, a=ezat triumfal
=i conspirativ deasupra catapetesmei, era un r[spuns, abia cifrat, al ce-
lor care nu renun\au. Sanctific`ndu-l astfel, biserica se sfin\ea ]nc[ o
dat[ prin jertfa sa, accept`nd cu adev[rat suferin\a =i revolta, cauza
celui ce-=i fermecase fra\ii cu g`ndul eliber[rii, ille famosus seductor
populi, cum ]l numeau exasperate cancelariile du=mane.
Am citat ciudatul titlu de noble\e al \[ranului din Albac, ca =i dove-
zile faimei sale europene din monumentala monografie a r[scoalei lui
Horia de David Prodan =i am transcris emo\ia de mai sus ]n semn de
limpede omagiu marelui istoric =i capodoperei sale r[scolitoare.
125 Geniul de a fi
MAI MULT CA TRECUTUL
Tot ce apar\ine trecutului se ]ncarc[ de o aur[ care dep[=e=te ]n
intensitate =i sens simpla nostalgie, vechimea devenind valoare ]n sine,
o no\iune autonom[, puternic[, asemenea frumosului. Un obiect vechi
este pre\ios nu prin frumuse\ea care a reu=it s[ str[bat[ timpul ]n el,
ci chiar prin timpul pe care ]l ]ntruchipeaz[, care i s-a depus mate-
rie stranie, aproape palpabil[ ]n cr[p[turi. +i totu=i, ca ]n at`tea
alte domenii, =i ]n aceast[ ]mp[r[\ie revolut[, limitele sensibilit[\ii
noastre sunt prezente =i de netrecut. S[ observa\i cum un obiect de
acum un secol este pentru noi o relicv[ emo\ionant[, unul de acum o
mie de ani, o tulbur[toare revela\ie, ]n timp ce unul de acum patru,
=ase sau zece mii de ani nu mai produce asupra noastr[ o impresie
sporit[ sau cel pu\in egal[, nu ne mai uime=te cu aceea=i intensitate,
ca =i cum s-ar g[si dincolo de sfera ]n interiorul c[reia suntem ]n stare
s[ sim\im. }mi amintesc cum am intrat ]n palatele de la Cnossos, in-
timidat[ =i indiferent[ ]n egal[ m[sur[, revolt`ndu-m[ singur[ de lipsa
mea de emo\ie. Apar\ineau unei epoci prea ]ndep[rtate ca s[ m[ mai
ating[, dominat[ de o umanitate str[in[ despre care, tot ce =tiam,
=tiam din pove=tile atenienilor, colorate, fantaste, caracteriz`ndu-i ]n
mult mai mare m[sur[ pe autorii povestirii dec`t pe eroii ei. Vreau s[
spun c[ dac[ m-a uluit ceva cu adev[rat la Cnossos nu a fost ]nalta
civiliza\ie, m`ndr[ de cuceririle ei tehnice =i av`nd voca\ia confortu-
lui ]n acea ad`ncime de neconceput a timpului, ci faptul c[ aceast[
civiliza\ie a existat pur =i simplu, indiferent c`nd, faptul c[ nu era
numai o poveste. Minos cel ]n=elat de so\ie, Minotaurul, Teseu, labi-
CUPRINS
126 Ana Blandiana
rintul, Ariadna, Dedalus, =tiusem dinainte totul, dar totul fusese prea
frumos ca s[ fie adev[rat. Ceea ce p[ruse un simbol nu era dec`t o
realitate? Ceea ce fusese metafor[ nu era dec`t istorie? +i ]nc[ o isto-
rie at`t de veche, ]nc`t numai pove=tile care-i r[s[riser[ pe urme mai
reu=eau s[-i dea un ]n\eles. Od[ile regelui, ale reginei, sala tronului,
atelierele me=terilor, temple, necropole, s[li de baie, conducte de ap[,
terase, cur\i interioare, sc[ri, coloane, totul repet`nd acest cap obse-
siv de taur =i securile ]nsp[im`nt[toare cu dublu t[i=, totul scos de
sub incredibila cenu=[ a celor patru mii de ani, totul indiferent, str[in,
neconving[tor. Poate c[ ecua\ia labirintului, poate c[ povestea bleste-
mat[ a Minotaurului contribuiau la acest sentiment care se opunea =i
el realit[\ii =i o ]mpiedica s[ triumfe. Timpul minoic dep[=ea cu mult
capacitatea sufletului meu de a percepe timpul =i st[team ]n fa\a lui
pierdut[ ca un ne]not[tor care, ]ntr-o ap[ ad`nc[ de trei sau de o
sut[ de metri, se ]neac[ la fel.
127 Geniul de a fi
FRAGMENTE
(Spaima de literatur[)
108. Spaima de literatur[, de potriveala vorbelor, de me=te=ug,
m[ ]nghea\[ =i m[ duce uneori p`n[ la totala incapacitate de formu-
lare. Dup[ primele dou[ versuri, venite de la sine, r[m`n suspendat[
]ntr-un fel de timid[ =i ]nc[p[\`nat[ m`ndrie care m[ ]mpiedic[ s[
]mplinesc deliberat ceea ce ]ncepuse de deasupra voin\ei mele.
109. Am ]nceput prin a ]ncerca s[ m[ exprim =i am sf`r=it prin a
m[ l[sa, de mine ]ns[mi, exprimat[.
110. Noaptea, ]n vis, scriu u=or, f[r[ chin, =i, ceea ce e =i mai minu-
nat, f[r[ nevoia h`rtiei totul este at`t de complet, at`t de suficient
sie=i, ]nc`t nu mai simte dorin\a de a r[m`ne.
111. Suntem at`t de aproape, ]nc`t ]ntre noi cuvintele nu pot in-
tra dec`t asemenea unor icuri menite =i capabile s[ ne despart[.
112. Este prea absurd ca s[ nu fie adev[rat.
113. Scriu at`t de greu, ]nc`t nu e cu putin\[ s[ fie =i prost ]mi
spun cu o ultim[ speran\[, f[r[ s[-mi treac[ m[car prin minte c[ ]ntre
cele dou[ no\iuni s-ar putea s[ nu fie nici o leg[tur[.
114. Exist[ momente ]n care scrisul versurilor nu m[ mai mul\u-
me=te, c`nd lipsa de concret a poeziei =i legile sublim[rii ei m[
CUPRINS
128 Ana Blandiana
st`njenesc : exist[ momente ]n care simt nevoia unei construc\ii mai
mari, mai complete, c`nd t`njesc dup[ arhitectura unei c[r\i defini-
torii, care s[ m[ cuprind[ exhaustiv, cu spaime supranaturale, senza\ii
infrafizice =i idei care s[-=i poat[ permite argumentarea. Dar este
destul s[ ]ncep s[ scriu proz[ ca s[ descop[r uimit[ cum, complet nu
]nseamn[ =i absolut, =i s[ suf[r dup[ poezia a c[rei p[r[sire ]mi apare
deodat[ ca o la=itate =i o degradare.
115. Via\a se ]ntemeiaz[ pe ]ng[duin\[ reciproc[ =i toleran\[, ]n
timp ce arta, pe intransigen\[ =i absolut; de aceea ]ntre via\a =i arta
cuiva exist[ mereu discrepan\a rezultat[ din diferen\a de defini\ie a
celor dou[ no\iuni.
116. +tiu poeme care-mi amintesc acele medievale ve=minte
p[strate ]n muzee, at`t de bogat ]mpodobite ]nc`t stau singure ]n pi-
cioare, exist`nd orgolioase ]n sine, f[r[ nevoia de a ]mbr[ca un trup viu.
117. P`n[ nu de mult aveam con=tiin\a clar[ c[ scriu fiindc[ cine-
va din ad`ncul meu ]mi dicteaz[ cuv`nt cu cuv`nt ceea ce eu trebuie
doar s[ m[ gr[besc s[ ]nsemn sau, dimpotriv[, s[ m[ chinui a crea
condi\ii acestui glas interior pentru a vorbi, pentru a nu ]nceta s[ vor-
beasc[. +i, de=i ar fi fost exagerat s[ sus\in c[ glasul acela eram chiar
eu, un sentiment profund de ]nrudire, o leg[tur[ adev[rat[, de s`nge,
pulsa ]ntre mine =i paginile mele. Acum mi se pare c[ acel cineva s-a
mutat ]n afara mea =i, ursuz =i necomunicativ, nu se mai obose=te s[-mi
spun[ =i mie despre ce este vorba, ci, str[in =i du=m[nos aproape, ]mi
ia pur =i simplu m`na =i mi-o mi=c[ pe h`rtie. Semnele, r`ndurile
r[mase ]mi sunt astfel aproape necunoscute =i nu-mi r[m`ne dec`t
s[ le recitesc, s[ le aleg, s[ le ]nv[\ pe dinafar[, pentru a mi le face
astfel familiare, pentru a mi le apropia. Dar asta pot s[ fac cu ver-
129 Geniul de a fi
surile oricui, nu trebuie s[ fie neap[rat ale mele. +i, ]n fapt, nici nu
am nici o clip[ senza\ia c[ sunt ale mele.
118. Uneori, ]mi vine =i mie s[ spun despre ceea ce tr[iesc, a=a
cum fac at`\ia : Ce p[cat c[ nu =tiu s[ scriu, ar fi un adev[rat ro-
man. De fapt, dac[ a= =ti sau nu s[ scriu, ar r[m`ne de v[zut. Ceea
ce m[ ]mpiedic[ s-o fac nu este incapacitatea propriu-zis[, ci un anume
dispre\, devenit prejudecat[, pentru epic[, pentru ceea ce Eminescu
numea O istorie pe ap[. Nu m[ v[d descriind fapte, comportamente,
al c[ror sens s[ fie numai realist. Nu m[ v[d scriind: El se a=ez[ la
mas[, ]=i turn[ ap[ ]n pahar =i zise.... +i, de altfel, faptele aproape
c[ nici nu exist[. Exist[ numai ve=nica lor interpretare si reconsti-
tuire. O reconstituire care, dac[ urmeaz[ legile logicii, simt c[ se
dep[rteaz[ de adev[r.
119. M[ farmec[ pictura ]n punctul ]n care figurativul lunec[ ]n
decorativ, f[r[ a disp[rea cu. totul, dar f[r[ a exista cu totul, r[m`n`nd
numai o amintire frumoas[ =i d[t[toare ]nc[ de sens. M[ cucere=te
poezia ]n punctul ]n care logica ei mai p[streaz[ semnele trecerii logi-
cei celorlal\i, ca pe ni=te urme misterioase, ]nc[rcate de nedezlegate
semnifica\ii, ca pe ni=te amintiri de ne]n\eles dintr-o alt[ via\[ care
iat[, nu ne mai putem ]ndoi a existat.
120. C`nd povestesc anumite lucruri v[zute, spuse, acestea m[
impresioneaz[ mai tare dec`t atunci c`nd le-am v[zut. M[ impresio-
neaz[ mai tare redarea de c[tre mine a realit[\ii, dec`t reali-
tatea nemijlocit[. E vorba, oare, de o emo\ie am`nat[ care m[ atinge
mai t`rziu sau de o emo\ie care m[ atinge numai ]n momentul ]n
care a devenit artistic[ (prin povestire)?
130 Ana Blandiana
121. Pentru mine poezia e o ]naintare logic[ din cuv`nt ]n cuv`nt,
din piatr[ ]n piatr[, pe p[m`nt solid, p`n[ ]ntr-un loc ]n care sensul
se deschide deodat[ nea=teptat deasupra golului =i se opre=te \in`ndu-=i
respira\ia. Acest moment este totul, aceast[ realizare a golului de
dedesubt, aceast[ emo\ie brusc[ ]n fa\a hotarului asumat, aceast[
oprire, mai revelatoare dec`t continuarea incon=tient[ a drumului pe
deasupra pr[pastiei. Am preferat ]ntotdeauna miraculosului ]ntreb[rile
f[r[ r[spuns din care se na=te ]n cele din urm[.
122. Scriitorul nu este creatorul, ci martorul lumii prin care trece.
Dac[ ar fi fost creat[ de scriitori, lumea ar fi ar[tat cu totul altfel.
123. Nu am scris niciodat[ o poezie de dicteu automat sau de joc
muzical =i ]nt`mpl[tor cu vorbele : g`ndul meu a fost de cele mai
multe ori limpede, iar mesajul meu se voia ]ntotdeauna explicit. Cu
c`t trece timpul, ]ns[, observ cum, f[r[ voia mea =i dincolo de mine,
logicei mele omene=ti ]i sunt =terse contururile =i multiplicate sen-
surile, un farmec neinten\ionat =i uneori ne]n\eles se insinueaz[ ]n
vorbele care ]ncep s[ dea mai mult dec`t le d[dusem eu. Textul n[scut
astfel, scris de m`na mea, apar\ine ]n cel pu\in egal[ m[sur[ fazelor
lunii, sau cine =tie c[ror alte misterioase for\e ale universului, sau
poeziei ne]mbl`nzite ]nc[ de cuv`nt. }ntr-un mod oarecum abuziv,
acest text final poart[ numele meu.
124. A\i v[zut vreodat[ ochii unui copil bolnav? Gravitatea,
triste\ea, nem[rginita uimire ]n fa\a durerii care se cite=te acolo? Asta
este ceea ce am vrut ]ntotdeauna s[ exprim ]n poezie.
125. Nimic nu e mai ciudat dec`t felul brusc, maladiv, ]n care,
scriind, pot s[ trec de la cea mai neagr[ deprimare la cea mai trans-
131 Geniul de a fi
parent[ beatitudine, =i totul legat de o fraz[ uneori f[r[ nici o
importan\[ care ]mi vine sau nu ]mi vine ]n minte. Aceast[ nese-
rioas[, dar at`t de real[ suferin\[, aceast[ efemer[, dar mereu repetat[
tragedie ]mi face via\a f[r`me din care nu se leag[, ]n afara paginilor,
nimic.
126. Critica inspir`ndu-se din literatur[, a=a cum literatura se in-
spir[ din via\[, scriitorul are dreptul s[ fie iritat de viziunea criticului
asupra sa nu mai mult dec`t are dreptul realitatea s[ fie iritat[ de
oglinda ]ntotdeauna deformant[ pe care scriitorul i-o pune, cu
candoare, ]n fa\[.
127. Nu cred c[ exist[ pe lume curaj mai mare dec`t acela de
care are nevoie un scriitor pentru a-=i citi pagina scris[ ]n ajun.
128. }n jurul arti=tilor adev[ra\i publicul se str`nge cum se str`ng
palmele rotunjite ]n jurul fl[c[rii, ca s[ nu fie stins[ de v`nt.
129. Scrisul nu este at`t un mod de a supravie\ui, c`t unul de a
muri, un fel de a muri f[r[ ]ncetare, secund[ de secund[, p`n[ c`nd
nu mai po\i ]nceta vreodat[ s[ mori. Nemurirea nu este dec`t o moarte
care nu se mai termin[.
130. }ncerc ]n fa\a propriilor mele pagini at`tea ]ndoieli =i at`tea
certitudini care nu numai c[ nu reu=esc s[ se reduc[ ]ntre ele, dar se
=i amplific[, neg`ndu-se una pe alta. E o ]ntreag[, abia suportabil[,
comedie a ]ncrederii =i descuraj[rii, pe care o tr[iesc f[r[ oprire, ca o
lunecare continu[ pe unul dintre acele diabolice tobogane de b`lci
numite montagne russe =i formate din mereu repetate coline =i v[i,
false =i exagerate ]n egal[ m[sur[, dar pe care nici con=tiin\a arti-
132 Ana Blandiana
ficialit[\ii lor, nici sentimentul c[ m-am supus de bun[voie extra-vagan\elor
=i derizoriilor lor suplicii, nu le ]mpiedic[ s[ provoace ame\eal[, spaime =i
r[u. La urma urmei, o moarte artificial[ nu e mai pu\in definitiv[ dec`t
una fireasc[. +i nu pot s[ m[ laud c-am ]ndr[znit m[car s[ sper vreodat[
c[ ]ndoielile mele ]n fa\a paginilor scrise vor avea c`ndva sf`r=it.
131. Nu =tiu inventa nimic. Nu =tiu dec`t transcrie ceea ce tr[iesc. Nu
sunt scriitor, sunt numai poet.
132. }n literatur[ n-am ajuns niciodat[ acolo unde voiam. De c`nd m[
=tiu ]mi vuie=te capul de idei despre cum a= vrea s[ scriu, dar orice drum
]mi propun, nimeresc ]n alt loc, mai departe sau mai aproape, de cele mai
multe ori mai bine dec`t a= fi dorit sau a= fi putut eu cu bun[ =tiin\[; de
aceea r`ndurile mele nu-mi apar\in =i m[ mir de ele, =i le privesc cu o
bucurie str[in[ =i surprins[, ca =i cum calea lor spre litera de plumb n-ar fi
trecut prin capul meu.
133. Se vorbe=te at`t de mult, ]nc`t rostul poeziei a devenit acela de a
restabili t[cerea.
134. Poetul e o pr[pastie ]n care cad cu vuiet durerile lumii =i ]n c[dere
se dezintegreaz[ =i ard, ]nc`t p`n[ jos nu mai ajunge dec`t un ecou nins
de cenu=[ =i ]ntors spre ]nalt aproape o muzic[.
135. Senza\ia ciudat[ =i paradoxal flatant[ c[ nu eu scriu, ci altcineva
scrie prin mine lucruri la care eu nici nu m-am g`ndit =i pe care nici nu le
b[nuiesc cu o clip[ ]nainte de a le scrie. Ar trebui poate s[ fiu jignit[ de
aceast[ dependen\[ total[ de for\e pe care nu le pot influen\a, dar m[
simt fericit[ =i m`ndr[ ca o doamn[ de la curte c[reia regele i-a d[ruit
un copil.
133 Geniul de a fi
136. Un cuv`nt, un vers, poate s[ ]nsemne totul sau nimic ]n
func\ie de starea sufleteasc[, de lini=tea mental[ a celui care cite=te.
Acest adev[r st[ la baza perceperii poeziei =i a artei ]n general. In-
diferent ]n ce stare l-ai privi, un m[r este un m[r, un =urub este un
=urub. Nu este sublim, nu este ridicol, pur =i simplu exist[. Citit ]ntr-o
stare nepoetic[, cel mai mare poet este ridicol, f[r[ rost. Aici st[
m[re\ia =i extrema fragilitate a artei.
137. Deosebirea dintre a fi ]ndr[gostit =i a iubi este deosebirea
dintre talent =i geniu.
138. Cre`ndu-mi obliga\ia de a scrie s[pt[m`nal, nu-mi creez nu-
mai obliga\ia de a m[ exprima, ci =i pe aceea de a exista pentru a fi
exprimat[. Sunt ca un caier de l`n[ care exist[ numai ]n m[sura ]n
care este tors.
139. Am considerat ]ntotdeauna cu tot masochismul pe care o
asemenea credin\[ ]l presupune c[ pozi\ia scriitorului fa\[ de cri-
tic seam[n[ p`n[ la ridicol cu aceea a femeii fa\[ de b[rbat. Aceea=i
capacitate a unora de a na=te =i a celorlal\i de a fi totu=i mai impor
140. Literatura e op\iune =i deconspirare. O op\iune pe care nu-
mai misterul ei visceral o mai ap[r[ pu\in de dezv[luirea total[ =i,
prin ]ns[=i esen\a sa, indecent[.
141. A=a cum ]ntr-o limb[ pe care n-o =tiu prea bine, sus\in`nd o
conversa\ie m[ trezesc spun`nd alte lucruri dec`t pe cele pe care le-am
inten\ionat, numai pentru c[ nu-mi amintesc cuvintele de care am
nevoie, dar, ]n schimb, ]mi vin ]n minte altele, cu un sens pu\in diferit
tot a=a, scriind, nu pot urma niciodat[ cu exactitate un plan (nici
134 Ana Blandiana
nu mai ]ncerc, de altfel, s[ mi-l fac) pentru c[ inten\iilor mele dor-
nice s[ se materializeze ]n fraz[ li se substituie alte cuvinte dec`t cele
pe care le vroiam eu, n[sc`nd alte sensuri necredincioase mie, fidele
numai frumuse\ii adesea str[ine.
142. G`ndul, aproape insuportabil, c[ to\i acei oameni c`teva
sute str`n=i acolo, la acel festival literar de pe \[rmul straniei m[ri
din nord, to\i acei oameni gra=i sau slabi, ]nal\i sau scunzi, blonzi sau
bruni, sp`ni sau b[rbo=i, arogan\i sau umili, elegan\i sau petici\i,
afecta\i sau boemi, sunt numai poe\i, nu fac nimic mai concret, nimic
palpabil, verificabil, nu fac dec`t s[ al[ture, ]n diverse limbi de pe
p[m`nt, cuvinte clinchetitoare de argint. Iat[ o art[ cu adev[rat mo-
dest[; ea nu are nevoie nici de marmur[, nici de vopsele, nici de tu-
buri scumpe de org[, ea nu are nevoie dec`t de secolele ]n stare s[
aleag[ argintul de staniol.
143. Piatra filosofal[ a artei ar fi s[ po\i fixa, neschimbat ]n inten-
sitate, fulgerul revela\iei. Problem[ la fel de greu rezolvabil[ ca =i
aceea a p[str[rii energiei solare din zilele calde ]n cele reci.
144. Scriu proz[ cu o anumit[ mirare, la umbra, mereu ciudat[, a
]ntreb[rii Ce caut eu aici?. Desigur, m-a adus, printre r`ndurile lun-
gi =i logice, numai nevoia de a spune adev[ruri, de a participa ]ntr-
un fel la istoria pe care o str[bat. Dar, ciudat, exist[ ]n scrisul meu un
anticorp care elimin[ cu de la sine putere prea str`nsa leg[tur[ cu
istoria. Din toate suferin\ele din jur transpare ]n pagina mea numai
suferin\a ]n sine, o suferin\[ cotropitoare, dar lipsit[ de deter-min[ri.
Disperat[ =i umilit[, fac tot ce pot pentru a fixa, pentru a trece
oric`t de ilicit =i chiar cu riscul de a sparge oglinda lini=tit[ a artei
c`t mai multe elemente concrete, dar ceva mai ad`nc =i mai nepa-
135 Geniul de a fi
sionat din mine, ceva mai indiferent ia clip[ =i chiar la timp, ]mi spune
c[ totul se ]nt`mpl[ astfel spre salvarea mea.
145. }n acea edenic[ trans[ a scrisului, de c`te ori mi se ]nt`mpla
s[ nu mai am nici o idee, adormeam. +i totul se ref[cea de la sine ]n
vis. Apoi m[ trezeam =i continuam s[ transcriu materia pe care o acu-
mulasem =i care se putea, at`t de simplu, regenera. Eram un miracu-
los aparat func\ion`nd cu energie oniric[: descoperisem de fapt un
perpetuum mobile. Dac[ n-ar fi ap[rut insomnia...
146. Am visat ]ntotdeauna un text cu mai multe nivele, perfect
inteligibile fiecare, autonome =i diferite, asemenea acelor pere\i de
m`n[stire medieval[ picta\i cu peisaje ]n care, din anumite unghiuri,
se descoper[ figuri de sfin\i.
147. }ntotdeauna am crezut c[ frumuse\ea este asemenea apei
circul`nd ]n natur[ =i c[, ]n minunata ei rotire, artistul este doar norul
c[ut`nd p[m`ntul din care s-a ]n[l\at =i asupra c[ruia vrea, pentru a-l
face roditor, s[ cad[.
148. Exist[ poe\i care refuz[ s[ comunice =i al\ii care r[m`n secre\i
chiar ]n cadrul comunic[rii. +i mai exist[ misterul ]n stare s[ palpite
dincolo de senza\ia celorlal\i c[ au ]n\eles totul.
149. Clarviziunea artistului trebuie s[ vad[ nu numai aseme-
nea lui Leonardo chipuri ]n petele de umezeal[ de pe zid, ci =i, ]n
str[lucitorul machiaj al aparen\elor, igrasii ad`nci =i de nevindecat.
150. Poezia este cea care mi-a dat, ca pe un al =aselea sim\, senti-
mentul prezen\ei altuia ]n lumea ]nconjur[toare. Altul m[ prive=te
136 Ana Blandiana
din pietre, din plante, din animale, din nori. Un altul care numai ]n
clipele de mare oboseal[ se nume=te Nimeni.
151. Asemenea unui co=mar, faptul de a scrie de la fraz[ la fraz[,
de a nu cunoa=te dec`t paragraful urm[tor =i de a vedea totu=i ]n
cele din urm[ c[ s-a ]nchegat ceva unitar, interesant dar str[in,
diferit ]n mod esen\ial de inten\ia cu care ]ncepusem scrisul.
152. }ntre mine =i scris se ridic[ un zid de fier cu ferestre rotunde,
o perdea de metal cu buline de gol prin care pot s[ privesc din c`nd
]n c`nd (c`nd scriu) dincolo. Nu-mi doresc dec`t s[ m[ mut c`ndva
definitiv acolo, dar nu am nici for\a de a m[ rupe definitiv de aici =i
nici siguran\a c[ farmecul nespus al paradisului ]ntrev[zut pe furate
s-ar mai p[stra atunci c`nd i-a= fi locatar.
153. Doamne, ce de c`ntece vor r[suna ]n veacurile de dup[ noi,
dac[ Homer avea dreptate c`nd credea c[ zeii urzesc nefericiri pen-
tru ca genera\iile viitoare s[ aib[ ce c`nta!
137 Geniul de a fi
MAI IMPORTANT
M-am ]ntrebat adesea ce este mai important ]ntr-o lupt[ faptul c[
ai purtat-o sau felul ]n care s-a terminat. +i, oric`t ar p[rea de ciudat, de
fiecare dat[ am ajuns la concluzia c[, indiferent de sf`r=itul luptei, im-
portant r[m`ne curajul de a fi luptat, indiferent de solu\ia ]ncle=t[rii,
esen\ial[ r[m`ne ]ncordarea de a fi participat la ea.
N-am regretat nici o ]nfr`ngere. Mai mult: exist[ ]n mine un plan ]n care
]nfr`ngerile nici nu ajung dec`t sub forma unor raze lungi, generatoare de
aureole =i sensuri. Amintirea luptei, cu riscurile =i pierderile ei, mi se pare de
fiecare dat[ ]nt[ritoare ]n sine, tonic[ prin simpla sa existen\[. }n cei patruzeci
de ani de lupte ai lui +tefan cel Mare ]mpotriva turcilor intr[ cu str[luciri egale
victoria de la Vaslui =i ]nfr`ngerea de la Valea Alb[. Ion Vod[ cel Cumplit,
]nfr`ntul, =i Mircea cel B[tr`n, biruitorul, ]=i ]nscriau ]n istorie cu egale litere
lupta =i suferin\a. De altfel, biruitoare sau nu, nu exist[ lupt[ zadarnic[, a=a
cum nu exist[ suferin\[ zadarnic[. Oric`t de neagr[, oric`t de f[r[ speran\[, o
suferin\[ te ]mbog[\e=te suflete=te; oric`t de pierdut[, oric`t de dezastruoas[,
o lupt[ reprezint[ un c`=tig =i o victorie asupra propriilor spaime. N-am regre-
tat nici o ]nfr`ngere. De fapt, nici n-am fost vreodat[ ]n stare s[ deosebesc net
o ]nfr`ngere de un triumf. De fiecare dat[, sentimentul luptei era mai puternic
=i pre-cump[nitor asupra folosului cu care ea, .lupta, s-ar putea solda =i, de
fiecare dat[, odat[ ]ncheiat totul, totul era ]nlocuit de acel amestec ciudat ]n
care se topeau, egale, m`ndria de a fi luptat =i triste\ea de a fi trebuit s[ lupt.
O lupt[-i via\a? Cine n-o =tie de la =coala primar[? Dar banalului
adev[r c[ via\a e lupt[ i se adaug[, pl[tit[ scump cu la=it[\i =i umilin\e,
descoperirea c[ lupta e via\[ =i c[ trebuie s[ dovedim f[r[ odihn[, clip[ de
clip[, c[ suntem vii.
CUPRINS
138 Ana Blandiana
CUM AM DEVENIT POET
A= fi tentat[ sa r[spund: n[sc`ndu-m[. +i sunt convins[ c[ acesta
este, de fapt, =i nu numai ]n ceea ce m[ prive=te, singurul r[spuns
esen\ial al ]ntreb[rii. }mi dau ]ns[ seama c[ ar fi prea pu\in. O s[
]ncerc deci s[ detaliez, s[ descop[r ce am f[cut eu evident, ]n afar[
de a scrie pentru ca destinul meu s[ devin[ unul literar.
Trebuie s[ ]ncep prin a m[rturisi c[ n-am crezut niciodat[ c[ a=
putea deveni altceva dec`t scriitor (spun scriitor =i nu poet, deoarece
calitatea de scriitor am considerat-o ]ntotdeauna o profesiune, desi-
gur o profesiune extraordinar[, miraculoas[ ]ntruc`tva, dar totu=i o
profesiune, ]n timp ce aceea de poet mi se pare o stare, o stare de
gra\ie, ]n care nu te po\i men\ine tot timpul, un grad de intensitate
al profesiunii de scriitor; nu po\i spune despre tine ]nsu\i sunt poet,
cum nu po\i spune despre tine ]nsu\i, ]n limitele decen\ei, sunt ge-
niu). Am ]nceput s[ scriu de foarte devreme, practic de c`nd am
]nceput s[ citesc, =i to\i cei din jurul meu au privit faptul ca pe ceva
]mbucur[tor, dar firesc, ca =i cum ar fi fost ferici\i c[ =i-au luat o grij[,
c[ s-a l[murit mai din timp ceva ce oricum trebuia s[ se stabileasc[
]n cele din urm[. Tot ce-a urmat a p[rut c[ vine de la sine, pe un
drum ]n care surprizele nu puteau \ine dec`t de viteza ]naint[rii. Din
c`nd ]n c`nd, p[rin\ii intrau ]n alert[ din cauza timpului exagerat
petrecut printre c[r\i =i se sim\eau obliga\i s[ intervin[ temper`ndu-mi
pasiunea de care erau de fapt m`ndri: ]mi amintesc cum, ]mbol-
n[vindu-m[ de scarlatin[, doctorul a fost rugat s[-mi spun[ c[ boala
este o urmare a excesului de lectur[, ]nc`t ani de zile cititul =i scrisul
CUPRINS
139 Geniul de a fi
au r[mas pentru mine ]nconjurate de o anume vinov[\ie (care
le f[cea =i mai pl[cute) =i de amenin\area de a m[ ]mboln[vi din
nou. }n general, ]ns[, eram l[sat[ absolut liber[ s[ citesc c`t vreau =i
ce vreau, =i copil[ria mea s-a desf[=urat ]n cadrul paradisiac al unui
lung =ir de ]nc[peri uria=e ]n care erau depozitate dealuri de c[r\i
apar\in`nd bibliotecilor dezafectate ale episcopiilor rom`ne din Oradea.
+coala, cu =irurile ei derizorii de note bune, nu a fost dec`t o anex[
a interminabilelor delicii ale lecturii, ]nsp[im`ntat[ numai c[ ar putea
s[-=i epuizeze vreodat[ obiectul pasiunii.
Vorbesc mereu despre citit pentru c[ scrisul s-a legat ]ntotdeauna
de el, pentru c[ nu a fost atunci, la ]nceputurile lui, mai ales
dec`t un frate mai mic al lecturii. +i chiar dac[ a dep[=it-o ]n impor-
tan\[ cu timpul, cititul nu a ]ncetat p`n[ azi s[ fie pentru mine cel
mai important concurent al scrisului: un concurent care are, ]n
plus, imensa calitate de a fi fericit.
Am ]nceput s[ scriu din dorin\a de a face, la r`ndul meu, ceea ce
admirasem mai mult pagina scris[ =i am scris un timp, cu ]nc`n-
tare, ]n felul tuturor scriitorilor pe care i-am iubit. A=a cum, ]n na-
tur[, ontogeneza repet[ ]ntotdeauna filogeneza (un embrion uman,
de exemplu, trec`nd prin toate speciile ]nainte de na=tere), am tre-
cut prin toate epocile istoriei literare, ]nainte de a ajunge la mine
]ns[mi. Ultima a fost aceea a genera\iei mele, ]n starea de spirit a
c[reia se ]nscrie primul meu volum, volum pe care ]l consider apar\i-
n`nd pre-na=terii mele.
}ntre prima =i cea de a doua carte s-a ]nt`mplat ceva ce avea s[
produc[ o adev[rat[ cotitur[ ]n destinul meu artistic: moartea, ]n
condi\ii tragice =i ]nainte de a ]mplini cincizeci de ani, a tatei m-a
smuls din euforia genera\iei, pun`ndu-m[ ]n fa\a unui dezastru care
era numai al meu =i a c[rui asumare a ]nsemnat pentru mine defini-
tiva ie=ire din copil[rie. Nici un alt eveniment de atunci ]ncoace nu
140 Ana Blandiana
a mai avut o asemenea pondere ]n destinul meu artistic =i moral.
Spuneam la ]nceput c[ n-am crezut niciodat[ c[ a= putea deveni
altceva dec`t scriitor =i c[ cei din jurul meu au acceptat ca natural[
conving`ndu-m[ poate =i pe mine de firescul ei aceast[ situa\ie.
Statutul neobi=nuit, oarecum de excep\ie, ]n care am fost ]nchis[ astfel
de la o v`rsta foarte fraged[, a avut p[r\ile lui rele =i bune, care, ]n
egal[ m[sur[, m-au marcat =i mi-au determinat devenirea.
La ]nceput eram m`ndr[ de condi\ia mea deosebit[ de a celorlal\i
copii, =i chiar dac[, cresc`nd, pe c`t se accentua deosebirea, pe at`t
m`ndria mea sc[dea, a trebuit s[ ajung la facultate ca s[ realizez c`t
de frustrant[ este, ]n planul vie\ii, aceast[ pozi\ie ie=it[ din comun,
aceast[ aten\ie special[ care, ca un zid invizibil, te separ[, f[r[ a te
ascunde, de ceilal\i. Pe c`t ]naintez ]n maturitate, ur[sc =i m[
]nsp[im`nt[ tot mai mult condi\ia (atunci c`nd este) de monstru sa-
cru a scriitorului, condi\ie care, sub pretextul piedestalului, ]l smulge
pe scriitor dintre oameni, oblig`ndu-l la istovitoare eforturi ca s[ se
sustrag[ curiozit[\ii publice =i s[ poat[ privi ]n continuare, atent =i
anonim, lumea prin care trece.
At`t de precocea descoperire a voca\iei a avut ]ns[ =i partea ei
bun[: fix`ndu-mi devreme \elul, m-a ]mpiedicat s[ r[t[cesc ]n
c[utarea c[ii de urmat, iar ]n[l\imea lui mi-a dat o privire grav[ =i
critic[ asupra perspectivei. Am crescut cu des[v`r=ire lipsit[ de ambi\ii
(nici m[car literare) pentru c[ =tiam c[ pe drumul meu nici un fel de
cucerire nu mi-ar fi fost de folos, iar literatura nu puteam s-o cu-
ceresc pentru c[ m[ aflam ]nl[untrul ei. Toate ]ndoielile, toate sufe-
rin\ele, toate nesiguran\ele, toate compara\iile s-au desf[=urat pen-
tru mine ]n absolut, ]n sufletul marii literaturi, iar orgoliul asum[rii
lor se pl[te=te at`t de scump, ]nc`t ]n afar[ nu se mai vede dec`t o
modestie ]nrudit[ cu indiferen\a.
141 Geniul de a fi
Nu =tiu dac[, v[zute din exterior, r`ndurile de mai sus par s[ aib[
a=a cum simt eu o leg[tur[ cu devenirea mea poetic[. Ele ex-
plic[, ]n orice caz, ]nsu=irile (calit[\ile =i defectele, care se confund[
cu at`ta u=urin\[) mele de scriitor: seriozitatea care poate p[rea
excesiv[, lipsa gratuit[\ii, viziunea cuprinz`nd ]ntr-o aceea=i aur[ binele
=i frumosul. Nu mi-am permis niciodat[ s[ m[ joc cu vorbele, pentru
c[ am visat ]ntotdeauna un text cu mai multe nivele, perfect inteligi-
bile fiecare, autonome =i diferite, asemenea acelor pere\i de m[n[stire
medieval[ picta\i cu peisaje ]n care, din anumite unghiuri, se desco-
per[ figuri de sfin\i.
Pentru c[ am ]n\eles devreme c[ scriitor nu este cel ce scrie, ci
acela care se exprim[ cu ajutorul scrisului, scrisul a devenit pentru
mine o nevoie vital[ ]n cadrul c[reia obliga\ia de a m[ exprima de-
termin[ obliga\ia de a exista pentru a fi exprimat[. Sunt ca un caier
de l`n[ care exist[ numai ]n m[sura ]n care este tors.
142 Ana Blandiana
EXCLAMATIA DIN TROIENE
Bogatele ninsori ale lui ianuarie, albul care a pus st[p`nire cu at`ta
siguran\[ de sine pe tot, mi-au adus ]n minte cu uimitor de t`n[r[
bucurie o ]nt`mplare veche, dar r[mas[ str[lucitoare ]n z[pada
]n care s-a petrecut.
Era cu multe ierni ]n urm[, cu mai mult de zece ierni ]n urm[, un
ianuarie cu mult[ z[pad[, =i ne aflam ]ntr-un hotel studen\esc, ]n
mijlocul continentului american. Era o cl[dire cu foarte multe etaje,
]n[l\at[ la marginea a=ez[rii universitare pe o paji=te goal[, ]ntre un
deal =i un r`u. Ninsese cu s`rg ore ]n =ir, f[r[ ]ntrerupere, o noapte, o
zi =i ]nc[ o noapte =i, ]nv[lm[=indu-se, rotindu-se ]n dreptul ferestre-
lor ]nalte, ninsoarea ad`nc[, ninsoarea ale c[rei margini nu se vedeau,
]nf[=urase fusul ]nalt al hotelului singuratec ]ntr-un fuior cosmic; ore
=i ore, de noapte =i de zi, tr[isem cu to\ii sentimentul ]nsp[i-
m`nt[tor ]ntruc`tva, dar ]n egal[ m[sur[ exaltant al singur[t[\ii
]n univers. Apoi, ]n cea de a doua zi, spre diminea\[, totul s-a lini=tit,
ninsoarea s-a oprit, z[rile au ap[rut din nou =i ]n lumina soarelui
nev[zut, de la ]n[l\imea etajelor noastre omene=ti, p[m`ntul se vedea
rotund, moale =i alb, fericit =i sigur, de dinaintea istoriei. Atunci, ]n
acei zori de ]nceput luminos de er[, ]naintea trezirii din somn a ce-
luilalt =i a restului lumii, unul dintre noi a cobor`t =i pe f`=ia larg[
de om[t dintre deal =i r`u, ]n fa\a sutelor de ferestre ale hotelului, a
scris cu litere uria=e, ]ntip[rite cu t[lpile mutate prin troienele p`n[
la genunchi, TE IUBESC!
N-o s[ uit niciodat[ semnul de exclamare imens care ]ncheia ros-
tirea aceea ]n alb, nici emo\ia ]ntregului hotel trezit cu ochii pe
CUPRINS
143 Geniul de a fi
str[lucirea z[pezii =i pe cuvintele rom`ne=ti, nici s[pt[m`nile lungi,
s[rb[tore=ti, ]n care literele ]nghe\ate ]n nea continuau s[ str[luceasc[
sub razele reci ale soarelui singur, ]n timp ce toat[ lumea, ]ntinerit[
de copil[reala noastr[, de ]n\elesul descoperit al exclama\iei din
troiene, se saluta cu vorbele noastre devenite urare, ]ndemn, elan
purificator, strig[t de lupt[ ]mpotriva singur[t[\ii. Sute =i sute de ti-
neri vor fi ]mb[tr`nit de atunci, p[str`nd printre amintirile studen\iei
lor semnul acela de mirare ]ndr[gostit[ ]n universul acoperit de nea;
zeci =i zeci de scriitori se vor fi ]ntors ]n \[rile lor din acea iarn[ ame-
rican[ cu cele dou[ cuvinte rom`ne=ti desenate ]n z[pada nostalgiei.
}mi amintesc =i azi e destul s[ se astearn[ om[tul ca s[ ]mi amintesc
m`ndria noastr[ de atunci, patriotica noastr[ m`ndrie, comic[
pu\in, dar nu mai pu\in emo\ionant[, ]n fa\a r[sp`ndirii magicelor
vocabule, ]n fa\a revela\iei c[ totu-i iubire.
144 Ana Blandiana
DESPRE TINERE|E
Oare c`\i ani am avut c`nd am ]nceput s[ vreau s[ fiu t`n[r[?
Dou[zeci si cinci? Treizeci ? Nu, n-am gre=it formularea ]ntreb[rii,
oric`t ar p[rea de insolit[. A existat ]n mod evident un moment din
care dorin\a de a p[rea mai matur[ a ]nceput s[ se estompeze, s[
dispar[, l[s`nd locul, treptat, celeilalte dorin\e, de sens contrar. Dar
c`nd se plaseaz[ ]n amintirea v`rstelor mele obiective acest moment ?
|in foarte bine minte lungul, nesf`r=itul timp ]n care a=teptam cu
ner[bdare, cu exasperare, s[ cresc, s[ pun de acord ]nf[\i=area =i
etatea mea real[, cu v`rsta sufletului =i a min\ii : s[ aduc la un numi-
tor comun al armoniei interioare evidenta precocitate intelectual[ =i
arierarea oaselor, care se lungeau f[r[ a se hot[r] asupra dimensiu-
nilor definitive, r[m`nerea ]n urm[ a mu=chilor, ne]nstare ]nc[ s[
rotunjeasc[ forme.
|in foarte bine minte lungul timp ]n care, c`nd eram ]ntrebat[
c`\i ani am, ad[ugam f[r[ nici o ezitare unit[\i mincinoase de vreme,
menite s[-mi defineasc[ un statut nu numai de independen\[, ci =i
de respect. Dar nu-mi mai amintesc clipa exact[ c`nd aceast[ ner[b-
dare a luat sf`r=it, ca o fug[ ajuns[ la potou =i mul\umit[ de tim-
pul realizat. A urmat asta =tiu un r[stimp de indiferen\[ fa\[
de propria-mi v`rst[, semn c[ nu mai aveam nici un fel de probleme
cu num[rul anilor, devenit deodat[ f[r[ importan\[, ceva asem[n[tor
indiferen\ei fa\[ de propriul trup atunci c`nd e perfect s[n[tos =i nu
ridic[ nici un fel de preten\ii. A fost perioada lung[ a acelor ani ]n
care eram mereu cea mai t`n[r[ dintre cei asemenea mie, ]n care
CUPRINS
145 Geniul de a fi
ordinea cronologic[ m[ a=eza mereu pe ultimul loc. Iar acest feno-
men, concretizat ]ntr-un fel de mirare omagial[ care m[ ]nconjura
continuu, abia dac[ ]l receptam, consider`ndu-l firesc, obi=nuit,
aproape obligatoriu =i poate etern.
R[spunsul ]ntreb[rii de la ]nceput cred c[ aici trebuie s[-l plasez,
la sf`r=itul acelei perioade care nu d[duse pe parcurs nici un semn
c[ ar avea un sf`r=it. Pur =i simplu am descoperit la un moment dat
(s[ fi avut dou[zeci =i cinci de ani, sau poate treizeci ?) c[ nimeni
nu se mai mir[ de raportul dintre v`rsta =i paginile mele, c[ tinere\ea
mea real[, obositoare chiar, nu mai uime=te pe nimeni. Atunci a fost
momentul, aceea a fost clipa din care am ]nceput s[ consider tinere\ea
nu ca pe un drept lipsit de importan\[, care mi se cuvine, ci ca pe un
dar de care trebuie s[ fiu m`ndr[ si pe care trebuie s[-l merit. De
atunci am ]nceput s[ vreau s[ fiu t`n[r[ =i, ]ntr-un anumit sens,
de atunci am ]nceput s[ =i fiu ; de atunci, din clipa ]n care am devenit
con=tient[, de tinere\e, din clipa ]n care i-am ]n\eles importan\[. Nu
cred c[ exagerez f[c`nd aceast[ oarecum extravagant[ afirma\ie. Sunt
dintotdeauna convins[ c[ lucrurile nu exist[ dec`t ]n m[sura ]n care
le credem =i nu ne ]ndoim de ele : de unde ar rezulta c[ unei tinere\i
f[r[ b[tr`ne\e nu i-ar lipsi, ca s[ fie posibil[, dec`t propriul fanatism.
146 Ana Blandiana
INSCRIP|IE PE O GRAMAD{ DE CIOBURI
Nu-mi place s[ tr[iesc ]ntre lucruri scumpe, valoarea material[
a obiectelor m[ ]nsp[im`nt[. Ideea c[ n-am voie s[ scap din m`n[
paharul, c[ ar fi o nenorocire s[ ciobesc farfurioara, c[ e de neiertat
s[ p[tez covorul o consider un atentat la libertatea mea nu numai
de mi=care, ci =i de g`ndire. Faptul de a purta o podoab[ pe care nu
trebuie s[ o pierd, de a avea o hain[ de care trebuie s[ am grij[, de
a st[p`ni ceva ce mi-ar putea fi furat mi se pare intolerabil. Pentru
c[ orice dependen\[ de materie mi se pare de nesuportat, pentru c[
orice posesie este o dependen\[.
}mi dau seama c[ ceea ce spun ]mi poate atrage dispre\ul unei
]ntregi categorii de fini degust[tori ai frumuse\ilor =i bunurilor lumii.
Am auzit =i am citit de at`tea ori c[, b[ut dintr-o cup[ de cristal,
vinul este altfel, ]nc`t ]mi dau seama c[ e descalificant s[ m[rturise=ti
c[ de teama de a nu depinde de cup[ po\i s[ renun\i =i la vin. Cu
at`t mai mult cu c`t spaima de valoare devine implicit =i spaima de
frumuse\e, frumuse\ea ]ns[=i fiind, din cele mai vechi timpuri, con-
vertibil[ ]n valoare material[. +i totu=i, nimic nu mi se pare mai firesc.
Ofensiva lucrurilor este at`t de puternic[ si de violent[, ]nc`t nici o
precau\ie nu mi se pare exagerat[ pentru a r[m`ne dincolo de
grani\ele st[p`nirii lor. Ceea ce poate fi considerat o lips[ de gust
este astfel numai o intransigen\[ pu\in fanatic[, ceea ce poate sem[na
unei exagerate simplit[\i este, dimpotriv[, complica\ia unui spirit
]nc[p[\`nat =i nelini=tit de fragilitatea libert[\ii sale.
CUPRINS
147 Geniul de a fi
Admir inestimabilele obiecte frumoase, ]n muzee, f[r[ cea mai
mic[ dorin\[ de a le st[p`ni, de a le avea, de a fi ale mele, f[r[ nici o
tentativ[ de a stabili ]ntre ele =i mine o alt[ leg[tur[ dec`t cea a privirii
scurte =i admirative ]n treac[t. M[ mul\umesc cu ulcele de p[m`nt
care se sparg u=or si f[r[ regrete, port podoabe pe care le r[t[cesc
=i le uit, trec printre lucruri, care nu au asupra mea nici un drept =i
nici o leg[tur[, cu singura grij[ de a nu avea de pierdut dec`t lan\urile,
cu singura obsesie c[ se pierd cu at`t mai greu cu c`t sunt mai
scumpe. +i arunc la gunoi f[ra=ul cu cioburile care au prilejuit aces-
te g`nduri, cu sentimentul ]ncurajator c[ am mai sf[r`mat o verig[...
148 Ana Blandiana
PE MALUL DELIRULUI
Roma acelor zile de sf`r=it de prim[var[ nehot[r`t[, sp[lat[ zilnic
de ploi matinale =i =tears[ de amieze mai pu\in tinere dec`t ar fi tre-
buit ; Roma acelor zile pe care le cutreieram descoperind c[ singu-
r[tatea nu e o senza\ie sau o stare, ci o substan\[ fizic[, o substan\[
care ]=i poate schimba starea de agregare dup[ locul ]n care se afl[
(gazoas[, aproape invizibil[, dar nu =i inexistent[, acas[ ; lichid[,
transparent[, f[c`nd dulci =i muzicale valuri pe str[zile cet[\ilor lat-
ine ; sau solid[, abia l[s`ndu-se despicat[. ca o piatr[ sau ca un lemn,
]n mediul anglo-saxon) ; Roma, ale c[rei frumuse\i abia dac[ reu=eau
s[ aline durerea pe care tot ele o n[=teau prin exces; Roma acelor zile
de hoin[reli solitare =i filosofice era plin[ de afi=e, anun\uri, bande-
role late, legate de-a curmezi=ul str[zilor, asemenea lozincilor, care
anun\au deschiderea la Palazzo Quirinale a unei expozi\ii a instru-
mentelor de tortur[ de-a lungul veacurilor. Trebuie s[-\i imaginezi
exact atmosfera destins[, de libertate aproape excesiv[ =i de aban-
don aproape amoros, a acelor zile =i a acelor str[zi romane, pentru
a ]n\elege impactul cu adev[rat senza\ional pe care ]l putea produce
ideea de muzeu expun`nd f[r[ complezen\[ ]nsu=i sufletul omenesc.
M-am l[sat convins[ u=or. Cruzimea, dincolo de oroarea pe care
mi-o produce (o oroare fizic[, desigur, dar, mai ales, o oroare intelec-
tual[, ca ]n fa\a unor forme, de o demen\ial[ concrete\e, ale absur-
dului), m-a fascinat numai ]n m[sura ]n care era colectiv[ =i legal[,
privit[ ca fireasc[.
Un sadic, pe care toat[ lumea ]l consider[ un caz clinic, nu m[
CUPRINS
149 Geniul de a fi
intereseaz[, oric`t de senza\ionale ar fi cotele pe care le atinge ]n
escaladarea monstruosului; ceea ce m[ fascineaz[ este anomalia con-
siderat[ normal[: uluirea mea apare din momentul ]n care descop[r
lipsa de uimire a celorlal\i. Dac[ expozi\ia, anun\at[ de banderolele
colorate flutur`nd de-a curmezi=ul str[zilor Romei, ar fi str`ns la un
loc instrumente de tortur[ inventate de-a lungul secolelor de crimi-
nali =i sadici celebri, interna\i ]n ospicii sau condamna\i de tribunale
pentru sceleratele lor inven\ii, ea n-ar fi avut de ce s[ m[ intereseze.
Dar nu, instrumentele de tortur[ adunate in s[lile =i cur\ile palatului
Quirinale fuseser[ inventate din ordinul =i ]n folosul unor institu\ii
=i al unor state respectabile (respectabilitate sprijinit[, ]n mare m[sur[,
tocmai pe aceste ]nsp[im`nt[toare inven\ii). Inchizi\ia, ducatele ita-
liene, republica florentin[, principatele germane, revolu\ia francez[,
imperiul austriac erau prestigioasele denumiri ale autorilor acelor
ma=ini de produs suferin\[, ma=ini de pedepsit =i de ]nfr`nt voin\e,
ma=ini de abjurat (fierul acela pe care nici diavolul nu l-ar mai fi
putut perfec\iona, fixat ]ntre maxilar =i clavicul[ =i l[s`nd gurii acuza-
tului numai posibilitatea de a-=i infirma ideile, silabisind abjuro!).
Simpla lor ]n=irare creeaz[ impresia unui delir triumf[tor asu-
pra ultimelor f[r`me ]mpr[=tiate ale ra\iunii universale: cnutul de
c`nep[ muiat[ ]n sare =i sulf, care topea carnea, pl[m`nii =i ficatul;
cle=ti pentru smulgerea c[rnii ; menghine pentru sf[r`matul glezne-
lor =i al degetelor ; Fecioara de fier din Nurenberg, un fel de dulap,
de forma corpului uman, ale c[rui u=i =i pere\i erau prev[zu\i cu \epi
de fier =i care realiza rafinamentul de a ucide lent, ]n patruzeci =i
opt de ore; masca de fier, care se putea str`nge p`n[ la plesnirea
\estei ; para de fier, care se putea dilata printr-un sistem de sfredele,
p`n[ la spargerea orificiului ]n care era introdus[ ; flautul de fier care
era introdus ]n gura victimei =i era legat in jurul g`tului sufoc`nd-o
treptat, ]n timp ce degetele ]i erau fixate, ca la flautist (dar ]n meng-
150 Ana Blandiana
hine) de-a lungul instrumentului ; coroana de fier cu \epi ]ndrepta\i
spre interiorul creierului ; scheletul de z[brele suspendat la un col\
de strad[, unde era ]nchis condamnatul viu =i l[sat acolo nu numai
p`n[ la moarte, ci p`n[ c`nd oasele uscate se desprindeau singure
unele de altele =i c[deau printre gratii! +i toate aceste aparate ale
nebuniei triumf[toare pretindeau c[ func\ioneaz[ ]n numele drept[\ii
=i adev[rului, al credin\ei ]n bine =i al speran\ei ]n viitor. Un viitor ]n
care g`dele a fost ]nlocuit de doctorul Guillotin, iar cruzimii i s-a
ad[ugat, cu o precaut[ pudoare, ipocrizia. Torturile modrne
afirm[ concluziile expozi\iei romane au ca semn distinctiv grija de
a nu l[sa urme. Dovad[ c[ absurdul nu e totuna cu lipsa de logic[.
De altfel, imperturbabile, contemporane cu tot ce fusese =i cu tot
ce va fi, gardeniile =i azaleele ora=ului etern continuau s[ ]nfloreasc[
pe malul delirului.
151 Geniul de a fi
ABSEN|A FORMEI
Mult ]nainte de a cunoa=te sumara formul[ c[linescian[ referitoare
la poezie sentiment sterilizat de tehnic[ am sim\it ca pe o fata-
litate contradic\ia dintre sufletul =i ]nf[\i=area unei poezii, am sim\it,
mai precis, nevoia ca ]nf[\i=area unei poezii s[ fie c`t mai pu\in epa-
tant[, c`t mai nesclipitoare =i mai lipsit[ de podoabe, pentru a nu
distrage aten\ia de la ceea ce ea ]mbrac[ numai, de la ceea ce ]n
mod fatal =i at`t de adesea dezastruos nu poate exista ]n afara
materiei care se nume=te cuv`nt. Din p[cate, =tiu poeme asemenea
acelor medievale ve=minte p[strate ]n muzee, at`t de bogat ]mpo-
dobite ]nc`t stau singure ]n picioare, exist`nd orgolioase ]n sine, f[r[
nevoia de a ]mbr[ca un trup viu, =i mi-a fost ]ntotdeauna team[ de
tendin\a =i puterea formei de a se substitui fondului, de a profita de
fatalitatea potrivit c[reia acesta nu poate exista in afara ei. De la
aceast[ intuire a dilemei ]n care poezia are de ales ]ntre a nu exista
sau a exista tr[dat[ de cuv`nt, de la aceast[ asimilare a actului de
crea\ie cu presim\irea unei nenorociri, am ajuns cu vremea la ]n\e-
legerea poeziei ca un continuu =i riscant efort de renun\are la form[,
de diminuare a ei p`n[ la punctul primejdios ]n care pot s[ stea in
cump[n[ g`ndul spus =i cel nespus, important[ a devenit astfel nu
spunerea, ci sugerarea, determinant a devenit raportul dintre ceea ce
se ]n\elege =i ceea ce se exprim[. S[ exprimi pu\in, pentru a suge-
ra enorm ; s[ spui =i mai pu\in, pentru a sugera =i mai mult ; s[ nu
mai spui nimic pentru a sub]n\elege totul iat[ treptele unei apo-
teoze pe c`t de ideale, pe at`t de imposibile.
CUPRINS
152 Ana Blandiana
A prefera poeziei t[cerea care o cuprinde ]n sine a=a cum al-
bul cuprinde ]n sine toate culorile este ]n acela=i timp logic si abe-
rant: logic, pentru c[ se vorbe=te at`t de mult, ]nc`t rostul poeziei a
devenit acela de a restabili t[cerea; aberant, ]ntruc`t cine ar mai fi ]n
stare atunci s[ deosebeasc[ t[cerea de lini=te?! A prefera poeziei
t[cerea preferin\[ ]mbog[\it[ de sentimentul imposibilit[\ii ei
]nseamn[ a accepta defini\ia potrivit c[reia capodopera nu este o
chestiune de form[, ci de absen\[ a formei. }n felul acesta, aproape
sinuciga=, ]mi permit s[ nutresc enorma iluzie de a m[ sustrage
defini\iei c[linesciene. Am visat ]ntotdeauna o poezie simpl[, eliptic[,
aproape schematic[, av`nd farmecul desenelor f[cute de copii ]n fa\a
c[rora nu e=ti niciodat[ sigur dac[ nu cumva schema este chiar esen\a.
153 Geniul de a fi
CULEG{TORUL DE CIUPERCI
Ca =i oamenii, ciupercile se deosebesc foarte greu ]ntre ele =i este o
adev[rat[ art[ (art[, nu =tiin\[, pentru c[ regulile sunt ]n continu[
fluctua\ie =i legile schimb[toare dup[ imponderabile =i capricioase ca-
racteristici ale v[zduhului) s[ le po\i distinge pe cele bune de cele rele.
}naintezi prin p[durea de foioase, prin lini=tea aceea verde =i brun[
care este format[ a=a cum pe discul lui Newton albul este format
din suma tuturor culorilor din contopirea a infinit de multe =i de
ne]nsemnate sunete (fo=nete, f`=`ituri, ciripiri, b[t[i de aripi, zba-
teri de frunze, trosnete de crengi, picur[ri de seve, clipociri de ape,
furi=[ri de bl[nuri, t`r`iri de solzi) d`nd la un loc acea senza\ie de
pace =i singur[tate ce ]ndr[zne=te s[ defineasc[ fericirea. }naintezi
prin aerul umed =i bun conduc[tor de senza\ie prin verde =i brun
senzual, =i deodat[ z[re=ti o lic[rire alb[, p[stoas[. O ciuperc[!
exclami (Diogene exclama un om!) =i te repezi ]nspre ea.
De aici ]ncepe ]ntrebarea. Ea nu se pune, ca ]n cazul florilor, ]n
celebrii termeni, neogrece=ti, ai lui Ien[chi\[ V[c[rescu (S-o iau, se
stric[, s-o las... etc.), ci infinit mai tran=ant =i mai insolubil. Este rea
sau bun[? Este otr[vitoare sau comestibil[? Pentru c[, iat[, acesta
era adev[rul spus p`n[ la cap[t, al c[rui maniheism m[ jenam
s[-l rostesc ]n ]ntregime: ciupercile nu se ]mpart ]n rele =i bune, ci
mult mai limpede, mai neufemistic, mai explicit ]n otr[vitoare =i
comestibile. Cum s[ le deosebe=ti? Cum s[ le distingi? Cum s[ nu te
]n=eli? Exist[ atlase =i enciclopedii, dic\ionare =i ghiduri, dar ilustra\iile
=i explica\iile teoretice sunt at`t de schematice pe l`ng[ infinita di-
CUPRINS
154 Ana Blandiana
versitate a vie\ii ! }n natur[, esen\ele se ames-tec[, se ]mpletesc, se
prefac, ]nc`t nu po\i fi niciodat[ sigur pe care trebuie s-o ]nconjori,
s[ n-o atingi (l[s`nd-o astfel, nest`njenit[, s[ se ]nmul\easc[ =i s[
umple p[m`ntul) =i pe care o po\i culege cu ]ncredere =i devora cu
nesa\ (st`rpind-o incon=tient[ =i ironic[ recuno=tin\[! astfel). Oroa-
rea acestei selec\ii, care cu o clip[ ]nainte nu p[rea dec`t idilic[ =i
incert[, apare numai ]n momentul ]n care ai altruismul sau perversi-
tatea s[-\i imaginezi un enorm culeg[tor ]naint`nd printr-o cosmic[
p[dure =i aplec`ndu-se dubitativ asupra ta, potrivit universalei legi
dup[ care ceea ce e bun se m[n`nc[, iar ceea ce e otr[vitor nu
se atinge.
S[ fie moralizatoare aceast[ istorioar[ ? S[ fi scris eu spre bu-
curia celor ce m[ suspecteaz[ de ]nclin[ri mai mult morale dec`t es-
tetice o fabul[? A= fi dispus[ s[ o admit, poate, dac[ nu mi-ar fi
frig ]n umbra imens[ a culeg[torului, =i dac[ a= =ti cu certitudine ce-
ar fi f[cut Diogene cu omul c[utat, dac[ l-ar fi g[sit...
155 Geniul de a fi
PERSEVEREN|{
Toate lucrurile vor s[ persevereze ]n fiin\a lor, spune Spinoza ]ntr-o
formul[ care sintetizeaz[ universalitatea a ceea ce pentru regnul an-
imal a fost numit mai t`rziu instinct de conservare. Un instinct de
conservare al st`ncii care se ]nc[p[\`neaz[ s[ fie st`nc[, al apei care
vrea s[ r[m`n[ ap[, al fl[c[rii care se zbate s[ ard[ p`n[ la ulti-
ma clipire. At`ta doar c[, ]n timp ce pentru lucrurile ne]nsufle\ite
aceast[ perseveren\[ este numai o ]nd[r[tnicie a ]ncremenirii, plan-
tele persevereaz[ prin semin\e, animalele prin pui, iar omul a mai
ad[ugat ]nc[p[\`n[rii o treapt[, care uneori se nume=te posteritate,
iar alteori via\[ de apoi.
CUPRINS
156 Ana Blandiana
O FORMUL{
Nu-mi mai amintesc c`nd am auzit prima oar[ acea expresie c[reia
aveam s[-i atribui cu timpul semnifica\ii simbolice =i for\[ ofensiv[,
dar cu siguran\[ nu i-am ]n\eles de la ]nceput importan\a =i poate
chiar recent venit[ ]n sud =i prad[ u=oar[ a farmecului ludic, dup[
gravitatea moroc[noas[ =i ]ncr`ncenat[ din care coboram mi s-a
putut p[rea amuzant[ =i nelipsit[ de o oarecare inteligen\[ gra\ioas[.
Expresia mai mult o formul[, c[reia n-am ]nt`rziat s[-i descop[r
virtu\ile magice are o form[ simpl[ =i eliptic[, sintetic[ =i esen\ial[,
format[ dintr-un verb care ]nglobeaz[ mi=carea =i dou[ particu-
le modale, dintre care una sugereaz[, dimpotriv[, starea pe loc, iar
cealalt[ puterea de a uni nu conteaz[ ce, nu conteaz[ cu ce rezul-
tate, ]ntr-o ]n\elegere superficial[ =i pa=nic[, ]ntr-o supravie\uire lip-
sit[ de exigen\[ =i de ]ncr`ncen[ri. Expresia este: Merge =i a=a. Poate
fi spus[ ]n cele mai diverse situa\ii, de cele mai diverse tipuri
umane, sociale, profesionale, intelectuale. O poate spune mecanicul
care nu =tie de ce nu func\ioneaz[ ma=ina, dar o porne=te totu=i cu o
lovitur[ de ciocan dat[ la ]nt`mplare , \[ranul care face zilnic o navet[
de cincizeci de kilometri ca s[ fie portar la ora= ; elevul care ]nva\[
numai c`t s[ promoveze ceasa. Nu cred c[ exist[ situa\ie sau ]nt`m-
plare ]n care s[ nu survin[ o clip[ de u=urin\[, sau de exasperare, sau
de =mecherie, sau de dezgust, ]n care cineva obosit sau numai su-
perficial, s[ nu poat[ rosti extraordinara formul[ : merge =i a=a ! Ex-
traordinar[ pentru c[ asemenea unui jolly joker ]n stare s[ ]nlocuiasc[
orice, ea poate \ine locul, cu salvatoare =i criminal[ non=alan\[, price-
CUPRINS
157 Geniul de a fi
perii, profesionalismului, rigorii, revoltei, demnit[\ii, seriozit[\ii,
con=tiin\ei =i oric[ror altor no\iuni infinit mai pline de sens, dar mai
greu de sus\inut. Neutr[ =i ubicu[, lipsit[ de con\inut =i tocmai de
aceea inter=anjabil[, ea magica formul[ nu semnific[ =i nu
adaug[ nimic lumii prin care, cu at`ta dezinvoltur[, trece, nimic
altceva decit ]ns[=i acceptarea nimicului, nimic dec`t o bono-
m[, aproape vesel[, ]mp[care cu lucrurile l[sate ]n voia lor entropic[
=i degradatoare. Dincolo de nimicul acesta ]mp[cat cu lumea, indifer-
ent cum ar fi ea, universul decade =i sufletul ]mb[tr`ne=te, creierul
se usuc[, apele scad, p[m`ntul se r[ce=te, istoria se ]nchide ]n sine.
Nu mi-e greu s[-mi ]nchipui un infern ]n care suferin\a este o
obi=nuin\[, umilin\a o constant[, indiferen\a o calitate, cinismul un
remediu, prostia un noroc, un ]nfern pe poarta c[ruia s[ stea scris
cu majuscule fericite : Merge =i a=a.
158 Ana Blandiana
GLOS{ LA O PLOAIE ENGLEZ{
Expresia ploaia a ]nceput pe nea=teptate pare inventat[ anume
pentru ploaia englez[ =i, totu=i, c`t[ neadecvare, c`t[ aproxima\ie,
ce lips[ de nuan\e ]n aplombul ei lipsit de adev[rate determin[ri! Ce
poate s[ ]nsemne pe nea=teptate pe l`ng[ felul brusc =i ]n acela=i
timp insesizabil ]n care, de la o secund[ la alta, starea de agregare a
v[zduhului se schimb[ f[r[ a avea con=tiin\a acestei schimb[ri =i far[
a p[stra memoria, oric`t de subcon=tient[, a ceea ce fusese cu numai
o secund[ ]nainte. De la o clip[ la alta spa\iul dintre acoperi=uri =i
cer, care fusese de aer, devine de ap[ =i ar fi capabil dac[ ai
face gafa s[ ]l ]ntrebi asupra cauzelor =i naturii acestei transform[ri
s[ se mire =i s[ sus\in[ c[ nu fusese niciodat[ altfel.
}n Europa sau ]n America, ]n Asia sau ]n Australia o ploaie este o
schimbare de umoare a naturii, premears[ oric`t de gr[bit[ ar
sosi de ]ntunec[ri, pale de v`nt, picuri r[zle\i, z[pu=eli, aripi de
r[coare anun\at[ cu c`teva minute sau c`teva ore ]nainte de semne
cere=ti =i simptome reumatice, asemenea unui musafir care ]=i anun-
\[ apropierea prin presentimente, telefoane, claxoane, sonerii. Dar
]n Anglia ploaia nu este un musafir, ea vine la ea acas[, f[r[ a se
sim\i obligat[ s[-=i previn[ slujitorii asupra orei sosirii =i f[r[ a-=i face
repro=uri c[ nu le-a oferit m[car preavizul necesar deschiderii um-
brelei ; ni=te adev[ra\i englezi ar trebui s[ stea cu umbrelele ve=nic
deschise. De altfel nim[nui nu-i d[ prin minte s[-i repro=eze ceva.
Mi-ar p[rea foarte r[u dac[ aceste r`nduri, chiar, ar fi ]nterpretate
ca un repro=. Inten\ia mea este mai cur`nd elogioas[ =i nu m-a= mira
CUPRINS
159 Geniul de a fi
ca, ]nceput[ printr-o uimire, pagina aceasta s[ se ]ncheie printr-
un omagiu. Pentru c[, dincolo de aerul ei de ingenuitate pu\in aro-
gant[ =i de eternitate mereu proasp[t[, ceea ce te fascineaz[ ]n ploaia
englez[ este evidentul ei caracter magic.
Cum a= putea s[ explic aceast[ impresie? Fa\[ de alte ploi,
ap[s[toare, cobor`nd cerul p`n[ la p[m`nt =i f[c`ndu-l s[ se de=ire
]n crengi, izol`ndu-ne unii de al\ii, ca s[ ne ]ntristeze pe fiecare ]n
parte, ploaia englez[ are ]n sine ceva prietenesc =i unificator, o cali-
tate greu de definit, dar capabil[ s[ u=ureze, nu s[ apese sufletul,
a=a cum o solidarizare, chiar ]n suferin\[, te ]nt[re=te =i ]\i d[ un fel
de pl[cut[ exaltare. Exist[ in ploaia englez[ ceva asem[n[tor umo-
rului englez, o surdin[ luminoas[, o re\inere agreabil[, o veselie in-
teligent[, ceva ce nu te va face niciodat[ s[ r`zi cu hohote, dar ]n
fa\a c[reia nu te vei putea ]mpiedica s[ z`mbe=ti. De altfel, chiar
pare s[ existe o veselie ]n felul degajat, lipsit de crispare ]n care ploaia
este acceptat[ de toat[ lumea, a=a cum se accept[ =i se iube=te un
element al peisajului. Un peisaj ciudat de curat, aproape str[lucitor.
Pentru c[ printre elementele ce deosebesc ploaia englez[ de alte ploi
este =i caracterul ei intens purificator. Sunt ploi pe care le asociezi
cu noroiul, sunt ploi care, ating`ndu-te, ai senza\ia c[ las[ pe tine
d`re de murd[rie =i de vopsea ; dimpotriv[, ploaia englez[ este
asemenea unei cosmice, elegante cur[\[torii din ]ntreprinderea c[reia
acoperi=urile ies sc`nteietoare, asfaltul luce=te de-\i ia ochii, vitrinele
devin asemenea oglinzilor, iar oamenii au aerul c[ au fost sp[la\i =i
=ter=i bine p`n[ au ]nceput a str[luci. C`t despre iarb[ marea,
extraordinara beneficiar[ a acestui umor meteorologic ea este
mereu verde, sclipitoare, vie, ea nu se usuc[ niciodat[, spre bucuria
ochilor no=tri obosi\i, a oilor cu l`n[ ]n carouri =i a metaforelor
eternit[\ii.
160 Ana Blandiana
GENIUL DE A FI
Ideea c[ prima copil[rie este zona eminamente fericit[ a vie\ii,
perioada nu numai lipsit[ de griji, dar =i nesuferitoare, euforic[, para-
disiac[, mi s-a p[rut ]ntotdeauna: =i cu c`t m[ aflam mai aproape
de copil[rie, cu at`t sentimentul meu era mai plin de revolt[ =i de
violen\[ absolut fals[, mincinoas[, mistificatoare. Nu =tiam da-
c[ trebuie s[-i acuz pe cei v`rstnici de necinste sau numai de
ne=tiin\[, dar ah, c`t mai puteam s[ protestez ]n interiorul meu de
copil aflat ]n cursul escalad[rii celor =apte ani de acas[, c`nd auzeam
vreun adult spun`nd, cu acel indigest amestec de invidie =i de dispre\
pe care l-am mai int`lnit adesea la cei ce se considerau mai maturi
dec`t mine : Ce =tie ea? Ea e fericit[!. Ei bine, nu eram fericit[.
Sau cel pu\in nu ]n sensul ]n care era ]n stare s[ ]n\eleag[ aceast[
magic[ no\iune platitudinea unui adult.
Fericirea copil[riei, cred eu, vine nu din lipsa necazurilor exis-
tente =i chiar exacerbate de sensibilitatea acut[ a v`rstei p`n[ la ran-
gul de nenorociri ci din prospe\imea sim\urilor =i din extraordi-
narul talent de a tr[i pe care cei mici ]l au, pentru a-l pierde apoi
]ntr-o num[r[toare invers[ e=alonat[ de-a lungul ]ntregii existen\e.
Spaimele copil[riei nu sunt mai mici dec`t cele ale maturit[\ii,
suferin\ele celor mici sunt propor\ional mai sf`=ietoare dec`t cele ale
adul\ilor, dezastrele chiar dac[ mai repede uitate sunt mai in-
tense la cinci dec`t la cincizeci de ani. Ceea ce le contrabalanseaz[
]ns[, p`n[ la punctul de a le pune sub semnul ]ntreb[rii, ceea ce
d[ na=tere, o dat[ timpul trecut, mirajului de ne=ters al copil[riei
CUPRINS
161 Geniul de a fi
este capacitatea ei de a ]nregistra fiecare acuza\ie, fiecare imagine,
fiecare sentiment cu str[lucirea de la facerea lumii, capacitatea de a
descoperi asocia\ii fragede ]ntre lucruri =i de a realiza ]ntre fapte =i
imagini leg[turi epatante pe care ochiul miop al adultului nu le
sesizeaz[, dar ]n fa\a c[rora, o dat[ descoperite, r[m`ne uimit ca
]n fa\a unor dovezi de geniu. }mi vin ]n minte c`teva asemenea dovezi
pline de haz =i de intui\ie, pe care le spicuiesc la ]nt`mplare dintr-o
]ndelungat[ aten\ie, aplecat[, cu admira\ie =i intimidare, asupra
transparen\ei, magicei sfere a spiritului copil[resc. Nu cred s[ fi ad-
mirat vreodat[ metafora celebr[ a vreunui mare poet mai mult dec`t
formula acelui b[ie\el care, ]ntrebat cum i se pare sifonul din care
b[use pentru prima oar[, mi-a r[spuns c[ are gust de picior amor\it.
Sau uimirea, de o nem[rginit[ ingenuitate, a altuia c`nd, ar[t`ndu-i-se
hotelul Intercontinental, a c[utat plin de nedumerire ]n jur =i a ]ntre-
bat unde este marea lui, pentru c[ no\iunea de hotel i se asocia fatal
no\iunii de mare. Sau deduc\ia feti\ei care spunea ea singur[, =i ]mpo-
triva ]ntregii lumi, esc ]n loc de sunt (asemenea b`tr`nilor din satele
izolate ale M[rginimii Sibiului), ref[c`nd pe cont propriu, ra\ional =i
firesc, istoria limbii pe care abia ]ncepea s[ o silabiseasc[. Aceast[
elasticitate a viziunii, mai logic[ =i mai plin[ da concrete\e, aceast[
privire plin[ de o sc`nteietoare aten\ie, aceast[ prezen\[ total[ ]ntr-
o clip[ =i ]ntr-un loc dat fac din copil[rie t[r`mul fericit pe care ]l
vis[m apoi tot restul vie\ii; fericit nu pentru c[ este lipsit de durere,
ci pentru c[ asupra oric[rei dureri precump[ne=te geniul de a fi.
162 Ana Blandiana
COMPENSA|IE
Oric`t ar p[rea de paradoxal, sunt convins[ c[ oamenii ur`\i sunt
mai ferici\i dec`t cei frumo=i ]mi spunea ]ntr-o zi o actri\[, celebr[
pentru frumuse\ea ei. Mie frumuse\ea nu mi-a adus dec`t necazuri.
Am fost tentat[ ]n primul moment s[ protestez, contrazic`nd ceea
ce putea p[rea un r[sf[\ =i chiar o sfidare a norocului. M-am oprit
]ns[ ]nainte de a ]ncepe. Frumuse\ea, care f[cea bucuria nenum[ra\ilor
spectatori, nu fusese, ce-i drept, dec`t o piedic[ a destinului ei
artistic, fr`nat mereu de prejudecata c[ dincolo de str[lucirea ]nf[-
\i=[rii nu mai poate fi nimic, ]n timp ce altora li se discuta ]nzestrarea
=i expresivitatea, succesul s[u p[rea de la sine ]n\eles =i cauzele in-
discutabile. A fost nevoie s[ treac[ timpul =i frumuse\ea ei s[ se
]mbl`nzeasc[ sub patina plin[ de cruzime =i noble\e a anilor, pentru
ca ceilal\i s[ reu=easc[ s[ z[reasc[ =i marele ei talent, =i profunzimea
sensibilit[\ii sale. Dar chiar dincolo de propria sa devenire, remarca
prietenei mele se dovedea, la o mai atent[ observare, ]nc[rcat[ de
un mai general adev[r. Cei lipsi\i de frumuse\ea tr[s[turilor trec prin
lume neprivi\i de ceilal\i =i f[r[ dorin\a de a se privi ei ]n=i=i, iar
acest anonimat natural ]i investe=te cu o libertate a mi=c[rilor demn[
de invidie. }n timp ce frumosul este mereu robul propriei sale ima-
gini c[utate narcisiac ]n ferestrele, lacurile =i oglinzile din drum, cel
lipsit de acest discutabil noroc se deta=eaz[ de ]nf[\i=area sa care,
netrezind interesul celorlal\i, ]i devine lui ]nsu=i cu timpul indi-
ferent[. O mare energie sufleteasc[ menit[ s[ se piard[ ]n ]nt`mpl[rile
declan=ate de apropierea trec[toarei perfec\iuni poate fi canalizat[
CUPRINS
163 Geniul de a fi
astfel spre scopuri mai perene =i o superioar[ libertate interioar[ se
na=te ]n lipsa supravegherii pline de admira\ie =i de invidie a celorlal\i.
Toate aceste considera\ii care ar putea fi (=i vor fi, cu sigu-
ran\[) contestate de nenum[ra\i ur`\i sau frumo=i care au sim\it alt-
fel dec`t mine cele dou[, at`t de relative, no\iuni devin mult mai
pline de siguran\[ atunci c`nd m[ g`ndesc la reac\iile ]n fa\a ]mb[-
tr`nirii. }n timp ce pentru chipul frumos apari\ia primelor riduri
]nseamn[ tulburarea ]ns[=i a echilibrului lumii, punerea sub semnul
]ndoielii a legilor universale, schimbarea catastrofal[ a raporturilor
umane, pe un obraz banal un rid poate s[ fie o subliniere, o expresie,
o ]nnobilare =i, ]n orice caz, importan\a lui nu poate fi prea mare, din
moment ce importan\a acordat[ fe\ei ]naintea apari\iei lui nu era
deosebit[. Iar aceast[ esen\ial[ deosebire de pozi\ie ]n raport cu
trecerea timpului d[ na=tere, ]n cazul celor dint`i, unei tensiuni
=i unei ]ncr`ncen[ri discordante =i rele, pe c`nd, ]n cazul celorlal\i,
unui calm luminos ]n care interferen\a seam[n[ cu ]mp[carea. Cei
mai mul\i tineri frumo=i devin astfel b[tr`ni ur`\i, ]n timp ce lipsi\ii
de str[lucire de-a lungul unor ]ntregi vie\i se ]mbog[\esc cu acea lu-
min[ =i pace care aureoleaz[ fruntea b[tr`nilor frumo=i. Ceea ce
pare un paradox este, dup[ cum se vede, numai o logic[ transfor-
mare, iar ceea ce era considerat un nenoroc se dovede=te numai o
compensa\ie. De unde rezult[ c[ totul se pl[te=te, chiar =i frumuse\ea.
164 Ana Blandiana
INCREDIBIL, DAR ADEV{RAT
Iat[ o poveste care ar putea figura cu cinste la rubricile de
curiozit[\i (incredibil, dar adev[rat) ale unei publica\ii de consum:
Appius Claudius, senator al republicii romane, ura din toata ini-
ma litera Z. Om de ac\iune, el nu ]n\elege s[-=i ]n[bu=e sentimentele,
drept care propune senatului roman excluderea susnumitei litere din
alfabetul latin, sub pretextul c[ rostirea ei oblig[ fa\a omeneasc[ la o
grimas[ asem[n[toare mor\ii. }n urma dezbaterilor, senatul, ca
orice institu\ie democratic[, alege o solu\ie de compromis : f[r[ a da
]ntru totul c`=tig de cauz[ reclamantului, i se accepta totu=i, se pare,
argumenta\ia, din moment ce se hot[r[=te mutarea literei Z care
ocupa p`n[ atunci, ca =i la greci, locul 6 la sf`r=itul alfabetului.
Riguros istoric[, aceast[ istorioar[ tr[snit[ m-a f[cut s[ r`d destul
de str`mb =i sa prind dragoste brusc[ pentru litera ]mpotriva c[reia
s-au luat m[suri administrative.
CUPRINS
165 Geniul de a fi
SCEN{ DE DANS
Contemplam o pereche de tineri dans`nd. De fapt, la ]nceput nu
fusese dec`t o privire scurt[, informativ[, asupra unui spa\iu =i a unei
ac\iuni din care mi-ar fi pl[cut s[ fac parte, o prim[ mi=care a ritmu-
lui ]n care a= fi vrut s[ intru. V[z`nd ]ns[, curiozitatea a devenit mai
puternic[ dec`t adeziunea =i nevoia de a ]n\elege mai imperati-
v[ dec`t dorin\a de a dansa. Elanul privirii s-a tocit ]n reticen\a
contempla\iei:Erau un b[iat =i o fat[ de vreo cincisprezece ani sau,
cel pu\in, cu trupurile ar[t`nd ca =i cum ar fi avut aceast[ v`rst[,
pentru c[ fe\ele, perfect nemi=cate, nu exprimau nimic, nici m[car
num[rul anilor. Erau am`ndoi ]nal\i, longilini, =i, cum st[teau ]n pi-
cioare al[turi, duceau g`ndul la dou[ tulpini paralele mi=c`ndu-
se abia observabil ]n aer. Dar nu, compara\ia nu e bun[, pentru c[
niciodat[ o plant[ nu s-a putut cl[tina cu at`ta nep[sare fa\[ de sine
=i fa\[ de ceilal\i, niciodat[ o plant[ n-a putut rodi cu at`ta indife-
ren\[. +i nici verbul a rodi nu e bun, pentru c[ orice rod presupune
o ini\iativ[ =i un efort, cristalizarea unei afinit[\i, ]n timp ce tinerii din
fa\a mea ]=i erau violent str[ini unul altuia. Se cl[tinau abia, dep[rta\i
]ntre ei, cu m`inile moi at`rn`ndu-le far[ putere din umeri, cu picio-
arele nedeslipite din podea, cu ochii pleca\i nu din inten\ia de a privi
ceva, ci pur =i simplu pentru c[ ridicarea pupilelor inerte ar fi presu-
pus o str[danie pe care nici nu se sim\eau ]n stare s-o fac[, nici nu o
credeau necesar[. O diminuare a energiei vitale, sau numai o lene
ad`nc[ =i rece, f[r[ nici o adiere de g`nd, de senza\ie sau de senti-
CUPRINS
166 Ana Blandiana
ment, le ]ntindea mi=c[rile au ralenti, pulveriz`ndu-le prin rarefiere.
Dac[ ar fi exprimat cel mai mic sens, fe\ele lor perfect imobile ar fi
putut sem[na unor m[=ti, dar a=a ele puteau fi considerate cel mult
vizierele cobor`te ale unor armuri menite s[ apere de imixtiuni
=i interpret[ri singur[tatea. Pentru c[ singur[tatea era singura reali-
tate pe care eram ]n stare s-o b[nuiesc ]n spatele scenei contemplate.
Dar b[nuiala mea nu m[ apropia de ]n\elegere. Singur[tatea desco-
perit[ nu sem[na cu nici una dintre singur[t[\ile pe care le mai
v[zusem sau sim\isem eu : nu era nici trist[, nici arogant[, nici jalnic[,
nici exasperat[, nici neagr[, nici s[lbatec[, nici calmant[ ; era o
singur[tate amorf[, incolor[, indiferent[ sie=i, dac[ indiferen\a nu este
=i ea ceva prea intens pentru golul afectiv de care ]ncepea s[ mi se
fac[ fric[.
Privesc doi tineri, care danseaz[, mi-am spus, ]ncerc`nd astfel
s[ readuc lucrurile ]ntr-un f[ga= banal, dar enun\ul alb s-a dovedit =i
mai nepotrivit cu realitatea pe care pretindea s-o numeasc[, reu=ind
doar s[ o scoat[ ]n relief, absurd[ =i f[r[ acoperire. Cuv`ntul dans a
declan=at ]n mintea mea derularea unui film frenetic care ]ncepea cu
dansul menadelor pe Parnas cu dezl[n\uirea p`n[ la pierderea
con=tiin\ei, prin ]mpreunarea cu zeul, =i continua cu acele nebunii
s[lt[re\e b`ntuind Europa medieval[, c`nd popula\ii ]ntregi dansau
p`n[ c[deau jos, si cei c[zu\i erau c[lca\i ]n picioare de cei ce mai
puteau s[ danseze ; filmul se prelungea cu dansurile rituale ale indi-
enilor americani, cu dansurile sfinte ale slujitorilor lui +iva, cu
dansurile vr[jitore=ti ale c[lu=arilor =i paparudelor, cu gra\ia menu-
etelor, ame\eala valsurilor, senzualitatea tangourilor, vitalitatea rum-
bei, dezl[n\uirea jazzului. Dar orice ar fi fost substitut de rug[ciune
sau de desc`ntec, ]ng`nare de lupt[ sau de ]mbr[\i=are, art[ sau per-
forman\[ atletic[ dansul din filmul meu desc[rca o suprasarcin[
167 Geniul de a fi
emo\ional[, o aglomerare de sentimente, o ]ncordare senzual[. Era
o dovad[ de via\[, o ]ncercare de fericire, un elan pasional, un gest
de iubire. Apoi filmul s-a rupt =i eu am continuat s[ privesc numai
perechea de tineri apatici, absen\i, ]n jurul c[rora universul amenin\a
s[ explodeze, far[ a reu=i s[ le smulg[ un gest sau o privire din care
s[ se poat[ deduce dac[ sf`r=itul lumii le este de ne]n\eles sau pur
=i simplu indiferent.
168 Ana Blandiana
FRAGMENTE
154. }n fa\a ferestrei mele, pe portativul s`rmelor electrice, r`n-
dunelele se agit[ ca ni=te note muzicale ce nu s-au hot[r`t ]nc[ asu-
pra melodiei pe care trebuie s-o formeze. Dincolo de metafora gra-
fic[, se ghice=te ]n agita\ia lor o nelini=te =i ]n nelini=tea lor un plan.
Se preg[tesc de plecare. Dar ce pot s[ discute, oare, cu at`ta pasi-
une, ce probleme noi s[ se ridice ]n calea c[l[toriei lor programate
de milenii =i aprobate de legile geneticii ?
155. }ntre pasiune =i suferin\[ asem[narea este at`t de mare ]nc`t,
de-a lungul timpului, oamenii au ajuns s[ le confunde =i s[ le boteze
cu acela=i cuv`nt : patim[, a p[timi. O ironie filologic[.
156. Trestia care g`nde=te este, ]n acela=i timp, trestia care se
pleac[ =i se ]ndoaie tocmai ca rod al g`ndirii ei.
157. Din cea mai fraged[ copil[rie am fost ]nv[\at[ c[ un om bi-
necrescut trebuie s[ arate ]n afar[ o constant[ bun[voin\[, lini=te =i
aten\ie, indiferent ce cataclisme, r[suciri =i turment[ri s-ar petrece ]n
ad`ncul lui. +i, de=i nu am fost niciodat[ ]n stare s[ uit, s[ ignor
aceast[ lege de fier a civiliza\iei, am regretat mereu energia consu-
mat[ pentru respectarea ei. C`t timp =i c`t[ for\[ sufleteasc[ pentru
a nu se vedea c[ sunt un spirit ciudat sau, chiar, pentru a nu se vedea
c[ sunt !
CUPRINS
169 Geniul de a fi
158. }n acel cimitir de sat din preajma Bucure=tilor, ]n mod
neobi=nuit de frecvent, fotografiile de familie de pe morminte erau
compuse din portrete de femei b[tr`ne si b[rba\i tineri (asemenea
unor mame cu fiii lor mari), reprezent`nd de fapt so\i, mor\i de ti-
neri, =i so\ii care le-au supravie\uit cu decenii. Atunci c`nd se ap-
ropie ele ]nsele de moarte, v[duvele se ]ngrijesc de construirea criptei
=i compun acele desperecheate portrete de nunt[ mioritic[, format[
din oameni care au fost egali c`ndva, ]n timp, dar ]ntre care inegali-
tatea ]n fa\a mor\ii a instituit alte raporturi de eternitate dec`t cele
care existaser[ ]n realitatea disp[rut[ de mult.
159. Tainele m[rii nu se dezleag[ pe mal.
160. At`t de mult timp imaginea femeii de treizeci de ani a
fost ceva incompatibil cu mine, de neatins =i de nedorit, ]nc`t chiar
=i acum, c`nd =tiu c[ am dep[=it pragul acela, ideea c[ v[z`ndu-
m[ cineva ar putea spune : O femeie de treizeci de ani mi se
pare intolerabil[. O dovad[ de c`t de n[stru=nic[ poate s[ fie arit-
metica.
161. Geometria divers[ ]n stare s[ m[ calmeze p`n[ =i ]n
amintire a =irelor de paie : din baloturi p[trate, ca ni=te pietre
romane, sau a=ezate cu furca, bl`nde, conice =i tradi\ionale, sau pre-
lungi, ca ni=te aglomer[ri, gata s[ se pr[vale, de plapume...
162. }n fa\a mea, ]n autobuz, doi b[rba\i ]=i descriu cu m`ndrie
proaspetele cavouri : I-am f[cut =i felinare de fier forjat de o parte
=i alta, numai instala\ia electric[ m-a costat dou[ mii, se laud[
primul. Al meu are patru trepte =i-o banc[, totul ]n beton, cin-
cizeci de saci de ciment b[tu\i pe muchie, nu se las[ cel[lalt. }i
170 Ana Blandiana
ascult =i mi s-ar p[rea grote=ti, dac[ nu mi-ar da prin minte, amuzat[,
c[ a=a g`ndeau, probabil, si faraonii.
163. O stare de dincolo de aten\ie, pe care o ]ncerc de c`te ori mi
se uit[ cineva prea fix ]n ochi vr`nd s[ m[ conving[ neap[rat de ceva:
dintr-un paradoxal, gratuit spirit de contradic\ie, ochii mei obliga\i
s[ nu dea nici un semn de distragere se transform[ ]ntr-un fel de
paravan, plato=[ a spiritului divagant, iar urechile ]nceteaz[ s[ mai
]nregistreze.
164. Acea iubire fierbinte ce-mi aduce ]n minte imaginea unei lum`n[ri
de cear[ topindu-se ]ncet =i at`t de dulce, ]nc`t topirea ei bl`nd[ pare a fi mai
important[ chiar dec`t flac[ra luminoas[ care o produce =i pe care o produce...
165. Am primit de la via\[ at`tea daruri, ]nc`t nu mi-am permis niciodat[
s[-i ur[sc pe cei ce ]ncearc[ s[ mi le ia; m-am str[duit s[ le interpretez gestul
ca pe o ]ncercare de echitate.
166. Sunt clipe ]n care chiar miezul moale al pietrelor ]l simt tres[rind =i
chircindu-se de durere =i de absurd.
167. Deosebirea dintre a te ]nsp[im`nta de pedeaps[ sau a fi m`ndru de
ea; a-\i dori un privilegiu sau a te jena de el ; a fi timorat de o insult[ sau a fi
lini=tit c[ ]n sf`r=it \i-a fost adresat[...
168. Cum a= putea s[ uit cercul acela de frunze multicolore, nemaipomenit,
de decorative, pe care mi-l a=ezam pe pat, ]mpodobindu-l ]mp[r[te=te astfel =i
]mpiedic`ndu-m[ s[ m[ mai ]ntind pe el ]n timpul scrisului, oblig`ndu-m[ s[
r[m`n, ca la un instrument de tortur[, la masa de scris.
171 Geniul de a fi
169. Uneori pagina scris[ mi se pare c[ seam[n[ unui aparat fo-
tografic cu obiectivul delimit`nd un c`mp prea redus. Aria pe care o
v[d cu ochiul liber este mult mai larg[ dec`t cea pe care pot s[ o
]ncadrez, ]n schimb ca intensitate pare a avea peisajul str`ns ]ntre
grani\ele limitative ale obiectivului!
170. O ]ntreag[ s[pt[m`n[ ca o pat[ alb[ pe hart[. N-am f[cut
nimic. Nici m[car n-am suferit c[ n-am f[cut nimic. Dac[ a= fi fost
moart[ ]n tot acest timp, a= fi putut avea cel pu\in =ansa de a cunoa=te
ceva din moarte.
171. Pot lucra numai renun\`nd la lume, nu interzic`ndu-mi-se
lumea. Curajul meu are nevoie de acest mic orgoliu ca o mobil[ care
nu st[ dreapt[ dac[ nu i se pune o pietricic[ sau un carton ]ndoit
sub un picior.
172. Nu m[ visez niciodat[ vesel[, nu pot s[-mi imaginez un vis
]n care r`d sau ]i aud pe al\ii r`z`nd. }mi r[m`ne s[ sper c[ visul e
compensa\ie, e complementar vie\ii. Dar dac[ aceast[ continu[
suferin\[ oniric[ nu este o dovad[ a fericirii din starea de veghe, ci a
relu[rii durerii de acolo! Nu m[ exteriorizez, nu-mi exprim nici su-
ferin\a, nici temperamentul, =i atunci ele, oprimate, se exprim[ din-
colo de cortina de fier a pleoapelor. +i a= ajunge poate s[ uit chiar c[
exist[, dac[ nu ar fi visul care m[ \ine ]n permanen\[ ]n centrul
dramei.
173. Nu mai =tiu s[ m[ bucur. Dar dac[ n-am =tiut niciodat[ =i
mi-am inventat numai, ]n trecut sau ]n viitor, bucuriile ?
174. Ne este u=or s[ fim al[turi c`nd suntem veseli. Veselia uni-
172 Ana Blandiana
formizeaz[, face culorile violente, lipsite de nuan\e, luminoase =i at`ta
tot. Greu este s[ fim al[turi atunci c`nd, ]n semiobscuritate, culorile
se degradeaz[ ]n zeci de nuan\e a c[ror observare =i ]n\elegere cere
r[bdare, ]ng[duin\[, compasiune, umanitate.
175. O triste\e care m[ imobilizeaz[ fizic, m[ face s[-mi fie greu
s[ m[ mi=c, s[ ridic o m`n[, s[ merg.
176.O zical[ care m-a fascinat ]ntotdeauna, ]nc[ de pe atunci c`nd
mi se p[rea misterioas[ pentru c[ nu prea ]i ]n\elegeam termenii, este
Ce =tie \[ranul ce-i =ofranul ?. Desigur, de la ]nceput ]mi d[deam
seama c[ e vorba de o exprimare a dispre\ului fa\[ de cineva ne]nstare
s[ se ridice la ]n[l\imea unei anumite no\iuni, dar abia dup[ ce mi
s-a spus c[ =ofranul este numai o plant[ colorant vegetal care
se pune ]n cozonac ca s[ ]nlocuiasc[ biet surogat galbenul
ou[lor, am ]n\eles c[ ironia apar\inea doar \[ranului =i c[ sensul ei
era unul naturist =i antifalsificator. Iar zicala, bizar[ ca o ]ng`nare
sub\ire a unei sclifoseli, am reascultat-o cu aten\ie =i chiar cu uimire:
subtil sarcasm, explod`nd ]n trepte =i ]ntors ca un bumerang.
177. Ce straniu mi se pare c[ at`t de ne]narmat cuv`ntul
intelectual a ap[rut totu=i ]n secolul trecut, ]n timpul afacerii Drey-
fus, =i c[ se leag[, deci, nu numai de ideea neaccept[rii unei nedre-
pt[\i, ci =i de no\iunea de lupt[.
178. Nu cred c-a= dori chiar dac[ a=a ceva ar fi, prin absurd,
posibil s[ v[d cum ar[tau, ]n prezentul realit[\ii lor, polisurile
grece=ti. G`ndul c[ a= vedea minunatele ruine, pe care le contemplu
acum prin filtrul sublimat al lacrimii fericite, redevenite edificii
intacte, bogat poate prea bogat ]mpodobite cu frize sculptate
173 Geniul de a fi
=i statui colorate pestri\, av`nd treptele, =i coloanele, =i capitelurile,
=i arhitravele vopsite ]n verde ca iarba =i ]n albastru ca bolta cerului
m[ sperie =i m[ ]ntoarce cu evlavie spre pietrele de noble\ea osului
mort. Preferin\a lipsit[ de risc =i stilizat[ de singur[tate, la fel de vi-
novat[ ca =i convingerea c[ noaptea, golite de oameni, chiar =i ora=ele
prezentului sunt frumoase =i pline de sens...
179.}n art[, violen\a este adesea ]n stare s[ ]nlocuiac[ profunzimea
=i chiar s[ treac[ drept ea.
180. Un prieten mi-a repro=at tonul pe care ]l folosesc uneori, ton
care lui i se pare exasperat, dar de care eu nu-mi dau seama, ba sunt
tentat[ chiar s[ nu-l recunosc. M-am oprit ]nsp[im`ntat[. Fiecare
ducem cu noi prin lume nenum[ra\i asemenea parametri, care nou[
ne sunt necunoscu\i, dar care pentru ceilal\i sunt poate princi-
pala noastr[ defini\ie. Este ca =i cum am avea o parte din corp pe
care nu ne-o putem vedea ]n nici o oglind[ =i de a c[rei existen\[, ]n
mod firesc, ne ]ndoim, chiar c`nd ni se vorbe=te de ea. Un element
de care noi nici nu suntem con=tien\i este pentru ceilal\i noi ]n=ine!
181. Dup[ un num[r de ani, pe pelicul[, toate culorile devin roz,
ca =i cum tehnica ]ns[=i ar concura la idealizarea trecutului.
182. Cum Leonardo vedea chipuri ]n petele de umezeal[ de pe
zid, eu descop[r istorii ]n arhitectura ierbii pe care cel mai mic v`nt
o d[r`m[ =i o construie=te altfel. Dar, oare, d[r`m[turile =i recon-
struirile, oric`t de efemere, nu intr[ ]n chiar defini\ia ]nsp[im`nt[-
toare a no\iunii de istorie ?
174 Ana Blandiana
183. Bijuterii de m`nec[ numeau chinezii dinastiei Tang c[r\ile,
care erau mici =i puteau fi ascunse ]n m`neca hainei, cuprinz`nd ]n
aceast[ simpl[ metafor[ nu numai str[lucirea =i valoarea pe care le
acordau nestematelor de litere =i h`rtie, ci =i ]naltul grad de civiliza\ie
pe care aceast[ pre\uire ]l implica.
184. O amintire: cerul mov, pu\in fosforescent, cu linia desp[r\ind
marea de cer pu\in mai lucioas[ ]nc[ =i apa l[s`nd lila-ul s[ se inten-
sifice spre indigo. At`ta tot, o imagine static[, aproape o pictur[, =i
certitudinea, absurd[, c[ trebuie s[ fi fost foarte fericit[ privind-o.
185. S[n[tatea e simetrie, boala asimetrie, considera un cele-
bru medic =i filosof al antichit[\ii. De aceea, probabil, o dat[ cu
]n\elegerea poeziei ca boal[ s-a pierdut interesul pentru formele pro-
zodice fixe.
186. Sunt ]ntr-o asemenea m[sur[ incapabil[ s[ jignesc cu bun[
=tiin\[ pe cineva, ]nc`t c`nd mi se ]nt`mpl[ s[ fiu eu jignit[ cu vi-
olen\[, cu voluptatea de a jigni nu sunt ]n stare s[ r[spund dec`t
printr-un fel de stupoare. Este ca =i cum a= fi apostrofat[ ]ntr-o limb[ cu
des[v`r=ire str[in[, ]n care sunt con=tient[ c[ nu pot ]njgheba un dialog,
nu numai pentru c[ nu reu=esc s[ formulez replica, ci =i pentru c[ din
tot ce mi se \ip[ nu ]n\eleg dec`t intoleran\a tonului. De altfel, vocea
care m[ insult[, scoas[ din min\i, ]mi produce eroare, repulsie, dar =i o
mil[ care m[ dezarmeaz[. Mila, acest dispre\ ]ndurerat.
187. Femeia bolnav[ care, ie=it[ din spital, se ]ntorcea la \ar[
f[c`nd autostopul =i vorbea despre mecanismele bolii ei =i despre
faptul c[ va muri peste c`teva luni pentru c[ medicamentele nu-=i
mai fac efectul (medicamentele c[rora le =tia compozi\ia chimic[ =i
175 Geniul de a fi
denumirile complicate), cu un fel de orgoliu doct =i pu\in afectat,
ca =i cum a muri ar fi ceva distins, de bonton, ]n orice caz ceva ce o
ridica deasupra condi\iei ei. Moartea, ca realizare.
188. Moartea unui poet adev[rat nu este un sf`r=it, este numai o
reac\ie chimic[ menit[ s[ separe aurul de impurit[\i.
189. Am observat c[, aproape ]ntotdeauna, ]n preajma zilei lui
Eminescu ]ncepe s[ ning[, ca =i cum ]ntre istorie =i for\ele pe care ea
n-a reu=it niciodat[ s[ le st[p`neasc[, ale naturii, s-ar institui tradi\ia
exprim[rii ]n nea a generalului sentiment de r[scump[rare prin c`ntec,
ca =i cum natura ]ns[si, ]ntr-un elan tineresc =i purificator, ar fa-
ce astfel s[ bat[ ora alb[ a poeziei ]n orologiul timpului b[l\at.
190. }mi amintesc, din muzeele de arheologie, formele neobi=nuite,
f[r[ num[r, ale vaselor de dinainte de apari\ia ro\ii olarului. Tehnica
a ]ngr[dit aria fanteziei, perfec\ion`nd numai p[rticica pe care a
re\inut-o din ea.
191. Nu cred c[ este ceva mai tulbur[tor, mai lipsit de ap[rare
dec`t proza unui mare poet, acea nevoie =i ]nc[p[\`nare de a spune
lucruri de nespus, ca o aur[ care ar ]ncerca s[ ia forma unei p[l[rii.
192. Exist[ opere care, f[r[ s[-\i plac[, ]\i impun prin volumul muncii
depuse de autor, a=a cum te poate impresiona o broderie mig[loas[, chiar
dac[, estetic vorbind, rochia brodat[ te las[ indiferent.
193. Art[ a comunic[rii, reu=ind totu=i s[ p[streze singur[tatea
intact[, lectura este, asemenea dragostei, paradoxala, victorioasa
demonstra\ie c[ unu plus unu nu fac doi, ci tot unu, o entitate supe-
176 Ana Blandiana
rioar[ cuprinz`nd ]n acela=i timp comuniunea =i solitudinea, pere-
chea =i unitatea.
194. S-au ]mplinit o mie nou[ sute de ani de la prima atestare
documentar[ a unui om \in`nd ]n m`n[ o carte. Nu un papirus, nu o
t[bli\[ cerat[, nu un pergament, ci o carte cu file legate ]ntr-un cotor.
Era ]n luna decembrie a anului 84, iar omul care \inea ]n m`n[ un
codex (cuprinz`nd, se pare, texte de Homer sau Virgiliu) se afla la
Roma, l`ng[ templul Florei, =i se numea Mar\ial. De unde rezult[ c[
omenirea a ratat cu senin[tate una dintre cele mai extraordinare
anivers[ri ale sale, aceea a apari\iei primului om cu o carte ]n m`n[...
195. Dup[ numele domnitorilor sunt trecu\i anii ]ntre care au
domnit, dup[ numele scriitorilor sunt trecu\i anii ]ntre care au tr[it;
de unde rezult[ c[, dac[ primii sunt importan\i prin puterea pe care
au avut-o, ceilal\i prin simpla lor existen\[.
196. Protestez ! vru s[ strige pe=tele zb[t`ndu-se pe uscat, dar
]=i aduse aminte cu u=urare c[ este mut.
197. La sf`r=itul republicii romane se r[sp`ndise obiceiul de a l[sa
mo=tenire scriitorilor pe care i-ai admirat sume de bani, pentru a
dovedi astfel c[ ]n via\[ ai fost prieten cu ei. Un obicei care a f[cut
din Cicero, de exemplu, un om aproape bogat =i care vorbe=te nu
numai despre o ]nalt[ pre\uire a scrisului, ci =i despre o ciudat[ con-
sisten\[ a no\iunii de admira\ie.
198. N-o s[ uit niciodat[ expresia acelor copii dintr-un sat mara-
mure=ean coconi ]mbr[ca\i ]n opinci, zadii, c[ciuli, broboade,
sumane, ca ni=te oameni mari redu=i, cu grij[ pentru p[strarea
177 Geniul de a fi
m[iastr[ a propor\iilor, la dimensiunile unor juc[rii expresia fe\elor
lor ]mbujorate de ger, ]n timp ce colindau Doamne, Doamne /
Dumnezeu pare c[ doarme / Cu capul pe-o m[n[stire / +i de nime
n-are =tire. O expresie de triste\e =i ]n\elepciune, de b[tr`ne\e f[r[
speran\[, ca =i cum ar fi ]n\eles cu adev[rat, ceea ce spuneau, ca =i
c`nd n-ar fi fost totul abia un joc de-a apocalipsa.
199. Literatura este arta cea mai independent[ de materie. Ea nu
are nevoie dec`t de creion =i de h`rtie sau, in ultim[ instan\[, nici
de acestea. Nici m[car sim\urile nu ]i sunt necesare, ca muzicii =i pic-
turii. Po\i scrie orb, po\i scrie surd. Spiritul, singur, este cel ce cree-
az[, f[r[ sim\uri, f[r[ instrumente, f[r[ interpre\i. Aceast[ imateri-
alitate ]i d[ litcraturii o autonomie superioar[, ]nrudit[ cu no\iunea de
libertate.
200. Aflu c[ o furtun[ de nisip din Egipt a scos la iveal[, mut`nd
ni=te dune in de=ert, un templu roman cu ]nscrip\ii faraonice. }n loc s[
m[ bucure, descoperirea ]mi d[ ]ntreaga m[sur[ a ]nt`mpl[rii de care
depinde istoria =i m[ ]ntristeaz[ ca o sugestiv[ ilustrare a Ecleziastului
201. }mi imaginez scrisul, mereu, la viitor. Din letargia serii ]mi
imaginez cu pl[cere h[rnicia dimine\ii. }mi e fric[ s[ m[ apropii de
h`rtia cu cele dou[ r`nduri ]ncepute, dar m[ g`ndesc cu voluptate
cum le voi continua mai t`rziu. O am`nare a curajului, dar =i a bucu-
riei, o form[ de la=itate, dar =i de masochism.
202. Cu toat[ eviden\a multiplic[rii la infinit, cu toate milioanele
de cupluri care fac s[ se perpetueze specia umana, cu toat[ inexora-
bila logic[ a pluralit[\ii dragostei, nu pot sa ]n\eleg iubirea dec`t ca
178 Ana Blandiana
fenomen unic. }mi dau seama de absurditatea, monstruoas[ aproape,
a ideii mele, =i totu=i, dou[ perechi de ]ndr[gosti\i, a=eza\i ]n parc
pe dou[ b[nci al[turate, m[ umplu de stupoare.
203. Cele dou[ scrisori ale lui Cezar c[tre Cicero, trimise din Brita-
nia spre Roma, au f[cut dou[zeci =i =ase =i, respectiv, dou[zeci =i opt
de zile. Ce tem[ de visare pentru autorii de epistole!
204. Omenirea se desparte de trecutul ei r`z`nd, spune un filosof.
De aceea, probabil, dintre filmele vechi, comediile par din ce ]n ce mai
grozave, ]n timp ce dramele tot mai penibile. Hohotele istoriei con-
sumate se adaug[ r`sului din comedii =i se scad din pl`nsul drame-
lor. Dup[ cum se vede, cei ce r`d sunt infinit mai c`stiga\i decit ceilal\i.
Din aceast[ perspectiv[, a te desp[r\i nu numai de tre-cut, ci =i de
prezent r`z`nd este un pas nu spre la=itate, ci spre filosofie.
205. M-au fermecat ]ntotdeauna uimirile celor vechi ]n fa\a unor fapte
care ni se par ast[zi nu numai fire=ti, dar =i de neconceput altfel : Mon-
taigne mir`ndu-se de pudoarea, aproape suspect[, a lui Carol Quintul, care
se ascundea pentru a-=i face nevoile =i nu voia s[ fie v[zut gol ; sau ferici-
tul Augustin dedic`nd o ]ntreag[ pagin[ felului ]n care ]nv[\atul Ambrozie
citea ore ]ntregi f[r[ glas, f[r[ s[-=i miste m[car buzele, ]n g`nd! Cine ar
putea spune c`te dintre deprinderile noastre nu vor p[rea celor ce vin
aberante =i c`te dintre mir[rile noastre ridicole =i lipsite de sens...
206. Ce dovad[ mai extraordinar[ a identific[rii binelui cu fru-
mosul =i a ur`tului cu r[ul, dec`t expresia noastr[ mi-e ur`t ?
207. Replic[, auzit[ ]n autobuz, a unei b[tr`nele firave =i scunde
ca o feti\[ : P[i ce pot eu s[ mai =tiu, maic[, eu sunt de-acum aproape
179 Geniul de a fi
de tot moart[. Rostea cuvintele frumos, f[r[ s[ se t`nguie, oarecum
mul\umit[, cu o alb[ senin[tate, cu sensul c[ e a=a de b[tr`n[, ]nc`t
aproape a terminat de murit, ca =i cum moartea ar fi cum =i e, cred
o opera\ie ]ndelungat[ =i dificil[, pe care ea a reu=it s[ o duc[
iat[ ! la bun sf`r=it, s[ o realizeze aproape ]n ]ntregime.
208. Concluzie stranie a oric[rei c[l[torii : pentru mine geografia
este mai ales istorie. O concluzie care are ]n plus meritul de a r[zbuna
nenum[ratele suferin\e pe care mi le-a inspirat adev[rul celebrului
ei prototip : Istoria este mai ales geografie. Fraza lui Jules Miche-
let care se dovedise mereu =i mereu cutremur[tor de exact[ de-a lun-
gul ]ntregii noastre evolu\ii a noastre chiar mai mult dec`t a alto-
ra ]mi apare la fel de eficace =i ]ntoars[ pe dos.
209. De ce bizantinism s[ ]nsemne numai ipocrizie, intrig[, opor-
tunism, amoralitate, cinism =i nu durere at`t de intens[ ]nc`t poate
deforma m[dularele care o con\in, disperare at`t de f[r[ solu\ie, ]nc`t
se poate v[rsa de cealalt[ parte a z[rii, ]n str[lucire =i c`nt ? La urma
urmei, nu numai locuitorii Fanarului, ci =i El Greco \ine de Byzance
apres Byzance.
210. Ceea ce m[ sup[r[ mai tare la scrierca prozei este ]ncetineala,
faptul c[ descrierea unui gest dureaz[ mult mai mult dec`t durata real[
a gestului, ]nc`t am viziunea eroului r[m`n`nd neclintit cu m`na ]n
aer pentru a m[ a=tepta s[-l ajung din urm[ ]n descrierea mi=c[rii.
211. Binele are ciudata calitate de a nu putea fi exterminat, de=i
este f[r[ ]ncetare ]nvins. +i asta pentru c[ o privire atent[ =i
aproape f[r[ voie ironic[ descoper[ for\a binelui se bazeaz[ pe
masochismul celor buni.
180 Ana Blandiana
MU+CHIUL R~SULUI
Atunci c`nd am aflat c[ unul dintre foarte pu\inele elemente ana-
tomice care ]l deosebesc pe om de restul mamiferelor unul dintre
acele elemente misterioase =i definitorii, argument`nd o origine
abrupt[, poate superioar[ este un mu=chi, exclusiv uman, care se
nume=te mu=chiul r`sului, am avut un sentiment de surpriz[ =i de
triumf. Era ca =i cum a= fi descoperit c[, realiz`nd confuzia c[reia i-a
dat na=tere, natura ]ns[=i ]ncearc[ s[ fac[ o precizare, minor[ apa-
rent, dar de o infinit[ fine\e, =i delimiteaz[ astfel, printr-o singur[
nuan\[, categorii care p[reau identice =i care se dovedesc ]n cele din
urm[ esen\ial deosebite. Este un gest cavaleresc, echival`nd cu o re-
tractare =i cu o recunoa=tere, dovada anatomic[ ! a unei mai
nobile ascenden\e.
Spre deosebire ]ns[ de Buffon cel ce, descoperind-o =i botez`nd-o,
a transformat-o ]n argument material al unui spiritual pedigri , eu
m-am bucurat de existen\a infimei particule anatomice ca de o
explica\ie, ]n sf`r=it g[sit[, a at`t de paradoxalei noastre victorii. Iat[,
elefan\ii sunt mai mari, leii, mai puternici, tigrii, mai cruzi, c[milele,
mai rezistente, pisicile, mai lingu=itoare, =erpii, mai otr[vitori, p[unii,
mai frumo=i, gazelele, mai gra\ioase, c`inii, mai credincio=i, caii, mai
nobili, =i totu=i noi am ]nvins, pentru c[ numai noi avem ]n plus un
mu=chi asem[n[tor acelei p`rghii ]n stare s[ ridice p[m`ntul ]n
univers , mu=chiul r`sului. P[s[rile =tiu s[ zboare, pe=tii, s[ ]noate,
albinele, s[ fac[ miere, dar noi =tim s[ r`dem, iar r`sul este ]n stare
s[ \in[ locul tuturor calit[\ilor =i s[ contrabalanseze toate for\ele. Pen-
CUPRINS
181 Geniul de a fi
tru c[ el este asemenea acelor substan\e chimice care, intrate ]ntr-un
amestec, ]i schimb[ brusc =i determinant caracteristicile, multipli-
c`ndu-se de tot at`tea ori, schimb`ndu-se, ]mbog[\indu-se, transfor-
m`ndu-se, sc`nteind din mii =i mii de fe\e contradictorii =i orbitoare,
puternice. El poate s[ fie =i vesel =i trist, =i ]nt[ritor =i batjocoritor, =i
bun =i r[u, =i puternic =i slab, =i frumos =i ur`t, =i fericit =i disperat, el
este asemenea lichidului ]n stare s[ ia forma vasului ]n care st[ =i
c[ruia ]i d[ nu numai greutatea con\inutului, ci =i aspectul debor-
dant al plenitudinii. C[ci nu prilejul, ci for\a de a r`de acord[ acestui
act eminamente omenesc ]ntreaga lui semnifica\ie ]ntinsa pe harta
evolu\iei noastre de la biologie p`n[ la filosofie, for\a de a r`de ]n
orice condi\ii, for\a de a demonstra c[ o ]n=iruire de ]nt`mpl[ri nu
devine istorie dec`t structurat[ de arhitectura spiritului.
Voiam de mult s[ scriu despre minunatul, misteriosul mu=chi al
r`sului, care ]ncurc[ evolu\ia lin[ ]nceput[ din protozoare =i ne acord[
inexplicabili, intimidan\i epole\i. Dar nu cred c[ a= fi putut alege un
mai potrivit moment dec`t momentul dintre ani, acel no mans time
pe care numai r`sul sc`nteind de toate nuan\ele curcubeului mai poate
s[-l umple. A r`de, a face haz de necaz, a da cu s`c ro\ii, care nu se
opre=te niciodat[, a secundelor, iat[ ceva ]ntr-adev[r demn de aceast[
unic[, invincibil[ specie, dotat[ cu un ciudat =i eroic mu=chi al r`sului;
iat[ ceva cu adev[rat greu. Pentru c[, la urma urmelor, de pl`ns =tiu
s[ pl`ng[ =i alte mamifere, singur r`sul ne e rezervat exclusiv, ca un
arc pe care numai Ulise =tie s[-l st[p`neasc[.
182 Ana Blandiana
DESPRE EGALITATE
Nu sunt feminist[, cum nu sunt rasist[, cum nu sunt na\ionalist[,
=i asta pentru c[ refuz s[ judec de-a valma largi categorii colective,
pe care le =tiu eterogene, formate din indivizi infinit deosebi\i ]ntre
ei. Pentru mine, fiecare ins este altceva deosebit de to\i ceilal\i de
acela=i sex, sau de aceea=i culoare, sau de aceea=i limba =i fiecare
trebuie g`ndit separat. Am sim\it nevoia acestei r[spicate declara\ii
de principii pentru a nu fi ]n\eleas[ gre=it =i totu=i pentru a-mi satis-
face imperioasa dorin\[ de a transcrie c`teva fraze care m-au amuzat
enorm atunci c`nd le-am descoperit. Este vorba de un scurt pasaj re-
produs de Titus Livius dintr-un discurs \inut ]n senatul roman de
marele Cato, b[rbatul inflexibil, conservatorul ne]nduplecat, ap[-
r[torul republicii =i al tradi\iilor vechii Rome. Iat[-l: Aduce\i-v[ aminte
de toate reglement[rile ]ntocmite de str[bunii no=tri pentru a le su-
pune pe femei b[rba\ilor lor. A=a ]nl[n\uite cum sunt, tot v[ este greu
s[ le st[p`ni\i. Ce s-ar ]nt`mpla dac[ le-a\i reda libertatea, dac[ le-a\i
]ng[dui s[ se bucure de acelea=i drepturi ca =i voi ? Crede\i c[ le ve\i
mai putea fi atunci st[p`ni ? }n ziua ]n care vor deveni egalele voa-
stre, v[ vor fi superioare. (Titus Livius, XXXIV, 3). +i c`nd te g`nde=ti
c[ Cicero ]i repro=a lui Cato lipsa de humor !
CUPRINS
183 Geniul de a fi
MISTERUL REVOLTEI
Se ]mplinesc azi, 28 februarie, dou[ sute de ani de la moartea Iui
Horea =i Clo=ca, =i nu pot s[ las s[ treac[, f[r[ a o ]nsemna, aceast[
zi, chiar dac[ cele dou[ secole comemorate din toamn[ =i p`n[ acum
mi-au muiat de mai multe ori peni\a ]n cerneal[ ]ntr-un mod care ar
putea p[rea nu numai pios, ci =i obsesiv. Dar nu mi se pare prea mult,
pentru c[ nu cred c[ gre=esc atunci c`nd ]nclin s[ consider eveni-
mentele din 178485 printre cele mai revelatoare ale istoriei noas-
tre =i personalitatea lui Horea cea mai intens definitorie pentru cara-
cterul poporului pe care l-a condus =i ]n numele c[ruia a murit. Se
]mplinesc azi, 28 februarie, dou[ sute de ani de la aceast[ moarte
petrecut[ parc[ mai mult ]n istorie =i legend[ dec`t ]n biologie, de la
aceast[ moarte a c[rei s[lb[ticie func\ioneaz[ ]nc[ =i acum ca un apa-
rat de m[surare a adev[rurilor celor dou[ tabere aflate ]n lupt[, ca o
h`rtie de turnesol capabil[ s[ revele de partea cui se ]nc[p[\`neaz[
s[ r[m`n[ dreptatea. C[ci, iat[, faptul de a fi murit ]n felul ]n care au
murit nu este pentru corifei nici pe departe, a=a cum a putut ap[rea
]n epoc[, sigiliul unei ]nfr`ngeri, ci, dimpotriv[, semnalul declan=[rii
unei apoteoze mereu cresc[toare, de neoprit. Martiriul nu a =ters
faptele r[scula\ilor, ci s-a a=ezat, zguduitor =i crucial, printre ele, nu
a sem[nat spaime ci, dimpotriv[, neuitarea, pe tulpina c[reia s-au
altoit apoi ]ncr`ncen[ri =i revolte. Curajul de a se fi r[sculat ar fi pu-
tut fi, poate, uitat, succesele r[zmeri\ei s-ar fi putut, poate, pierde
din memorie, dar ]nfrico=[toarea represiune a r[mas ]nscris[ pentru
totdeauna ]n cugetele urma=ilor, ca o dovad[ adus[ aminte ]n clipele
CUPRINS
184 Ana Blandiana
de umilin\[ =i sl[biciune c[, iat[, cineva a fost ]n stare s[ spun[
nu, =i s[ pl[teasc[ at`t de nem[surat pentru asta, ]nc`t a acontat cu
propriul s[u s`nge, pe=in, istoria secolelor urm[toare.
Cu mul\i ani ]n urm[, ]ntr-o var[ ]n care se s[rb[toreau cinci sute
de ani de la ctitorirea Putnei, am asistat la una dintre cele mai
emo\ionante manifest[ri ale unei nemuriri: mii =i mii de \[rani venis-
er[ la morm`nt cu pomeni pentru sufletul lui +tefan cel Mare. Horea
n-are morm`nt, dar ]mi imaginez azi, pe z[pezile Transilvaniei, vinul
picur`nd pentru sufletul lui, ro=u asemenea s`ngelui de pe Dealul
Furcilor ]n troienele de acum dou[ sute de ani, =i simt c[ mai mult
dec`t o aducere-aminte a suferin\ei de atunci, mai r[scolitor dec`t
comemorarea mor\ii =i a devenirii sale este g`ndul ascu\it c[
Horea a existat.
2
Horea este, ]n mod evident, unul dintre personajele istoriei noas-
tre despre care s-au p[strat cele mai multe documente, la care s-au
f[cut cele mai largi referiri, care au fost cel mai mult analizate de
c[tre contemporani. }n jurul lui s-au rotit cele mai multe legende =i
s-au \esut cele mai subtile explica\ii. +i totu=i, Horea r[m`ne cel mai
misterios dintre numele pe care timpul le-a izvor`t, f[r[ a fi ]n stare
s[ le si ]nghit[ ]n curgerea lui, cel mai enigmatic dintre titlurile de
glorie pe care poporul rom`n le poart[, cu aproape mirat[ m`ndrie,
de dou[ sute de ani. Misterul care ]nv[luie figura lui Horea nu pro-
vine din lipsa documentelor si informa\iilor contemporane =i nu se
bazeaz[ pe ceea ce nu =tim, ci pe ceea ce =tim despre el.
Nimeni nu s-a ]ndoit vreodat[, nici ]n epoc[, nici ]n istorie, c[ el,
Horea, a fost conduc[torul r[scoalei. Ilustratori dep[rta\i =i-l imagi-
neaz[ ]n romantice costuma\ii ]n fruntea mul\imilor dezl[n\uite, spai-
ma sau admira\ia lor, ura sau curiozitatea fantazeaz[ ]nf[\i=[ri =i
185 Geniul de a fi
situa\ii care poart[ ]ntotdeauna numele s[u. Iar fascina\ia pe care per-
sonalitatea sa, dominant[ si impalpabil[, o exercit[ asupra tuturor
este at`t de mare, ]nc`t nimeni nici din tab[ra du=man[, nici din
propria sa tab[r[ nu se mir[ c[, la nici unul dintre momentele
cruciale ale r[scoalei, el nu este prezent fizic, explicit. A cunoscut
]ntr-o asemenea m[sur[ =tiin\a disimul[rii =i a persuasiunii, for\a de
a st[p`ni spiritele =i arta de a le modela, ]nc`t gesturile exterioare nu
le-au mai fost necesare faptelor ca s[ se ]nt`mple dup[ voin\a sa. De
cele mai multe ori el nu a fost un trup, ci un cuv`nt ]n lupt[, de cele
mai multe ori, pentru a-l ]n\elege, trebuie s[ cobori p`n[ la r[d[cina
diform[ =i dureroas[ a sensurilor. La Criscior =i la Deva, la Mesteac[n
=i Abrud, al\ii au mers ]n frunte cu sabia ]n m`n[ (Cri=an a fost ]ntot-
deauna primul dintre ei), dar nimeni niciodat[ nu s-a ]ndoit c[ totul
se petrecea ]n numele lui Horea, nim[nui nu i-a dat prin minte s[-i
conteste suprema\ia =i prestigiul. De aceea, r[spunsurile interogatoru-
lui final, care, printr-o m[iastr[ demonstra\ie de m`nuire a
posibilit[\ilor absurdului negau orice participare la r[scoal[,
reu=eau performan\a de a sugera ]n acela=i timp nevinov[\ia =i miste-
rioasa importan\[ a celui ]ntrebat, ca =i cum totul s-ar fi desf[=urat
dup[ un scenariu prescris, ]n care tot ceea ce se vedea nu era dec`t
conven\ie menit[ s[ acopere adev[rata realitate, iar martiriul, ]n\eles
=i dinainte acceptat, o treapt[ necesar[ =i fireasc[ a desf[=urarii lu-
crurilor.
Misterul care a amplificat personalitatea corifeului r[scoalei din
1784 cu o aur[ mereu cresc[toare =i incitant[ (mister care a luat pen-
tru du=manii s[i, ]n anumite momente, cum au fost acelea ale proce-
sului =i ale execu\iei, forme paroxistice) era desigur atributul =i ope-
ra unei personalit[\i de excep\ie, capabile s[ str`ng[ ]n sine nu nu-
mai durerea, ci =i taina unui ]ntreg popor, dar dincolo de asta, =i mai
presus de asta, era ]nsu=i misterul declan=[rii revoltei, secretul, nicio-
186 Ana Blandiana
dat[ dezlegat, al raportului dintre r[bdare =i izbucnire. El, Horea, a
fost ]n istoria noastr[ chiar numele acestui mister pe care nu l-a g[sit
de-a gata, ci l-a construit cu migal[ =i geniu, ]ntr-o disperat[ ]n\elegere
a esen\elor suflete=ti ce trebuiau ridicate ]nspre istorie. S[ nu uit[m
c[ el este nu numai purt[torul c[r\ii de nimeni v[zute de la
]mp[ratul, ci =i al amenin\[rii cu arderea a satelor care nu se vor
r[scula.
3
O r[scoal[ este asemenea unei ferestre prin care se poate privi ]n
sufletul unui popor; o fereastr[ deschisa care, ]n acela=i timp, las[ s[
p[trund[ v`ntul din afar[ =i las[ s[ r[zbat[ \ipetele =i hohotele din
interior. O r[scoal[ este o fereastr[ deschis[ ]n acela=i timp spre isto-
rie =i spre ad`nc.
}ncerc s[ privesc prin r[scoala lui Horea sufletul poporului s[u.
Citesc =i recitesc monografia lui David Prodan cu sentimentul c[ ast-
fel voi putea ]n\elege mai bine, m[ voi putea apropia de r[spunsul la
implacabila ]ntrebare : Cum suntem ? }n mod evident, ]n cele c`teva
luni de la sf`r=itul secolului optsprezece se str`ng, ca ]ntr-un focar,
caracterele poporului rom`n de-a lungul unor ]ntregi milenii, tr[s[-
turile particulare ale devenirii sale ]n contextul, deosebit prin s`nge
=i geografie, al celorlalte neamuri, =i asta nu numai pentru c[ e vorba
de cea mai mare ridicare de mase din istoria noastr[, ci =i pentru c[
]n fruntea ei a stat o minte capabil[ de sintez[, ]n stare s[ calculeze
pe tabla de =ah a timpului mai multe mi=c[ri ]nainte. Nu e deloc u=or
de v[zut. Un popor de \[rani este ]ntotdeauna un popor ascuns, chiar
dac[ umorile sudice =i visele solare ]i izbucnesc ]n c`ntece =i ]ncre-
st[turi. +i, totu=i, ceea ce se vede din prima clipa, cu ochiul gol, aju-
tat numai de lentila lacrimei, este c[ r[scula\ii nu fuseser[ n[scu\i
pentru a fi r[scula\i, c[ tot ceea ce s-a petrecut ]n planul istoriei nu le
187 Geniul de a fi
st[tea ]n fire =i nu-i caracteriza cutremur[tor, sf`=ietor dec`t
prin puterea cu care ]ncercaser[ s[ am`ne faptele p`n[ ]n punctul ]n
care nu mai putuser[ fi am`nate, dec`t prin lipsa de bucurie cu care
le ]ndepliniser[. Ce poate fi mai impresionant dec`t ]ncerc[rile
mereu repetate, mereu luate de la cap[t, ]ncrez[toare la ]nceput,
dezn[d[jduite ]n cele din urm[ de a ie=i la cap[t cu binele, de a
r[m`ne ]ntre hotarele, chiar dac[ nedrepte, ale dreptului =i ale legii ?
Ce poate fi mai revelator dec`t naivitatea (dar se poate, oare, folosi
acest cuv`nt ]n cazul unui popor vechi =i obligat s[ devin[ ]n\elept,
cum sunt mo\ii ?) cu care preferau s[-=i converteasc[ ]n loc s[-=i
omoare du=manii, ]ntr-un fel de absurd[ speran\[ c[, sco\`ndu-i din
legea lor, pot s[-i redea vie\ii sub o credin\[ mai dreapt[, ]ntr-o dis-
perat[ ]ncercare de a g[si un ]nlocuitor, oric`t de iluzoriu, oric`t de
provizoriu, mor\ii ?... De la drumurile la Viena p`n[ la ultimatumul
din fa\a Devei, ceea ce se vede este o voin\[ de echilibru =i de dreptate
rostit[ cu triste\e =i cu m[sur[, cu inteligen\[ =i cu p[rere de r[u.
Armele au ap[rut numai atunci c`nd t[cerea =i cuvintele au devenit
inoperante, =i au lovit mai pu\in =i mai rar dec`t ar fi putut-o face
numai c`nd nu se mai putea altfel. Nici be\ia de s`nge, nici furia
r[zbun[toare, nici patimile oarbe nu s-au dezl[n\uit cu ]nver=unarea
din alte locuri. Cur\ile au fost mai adesea arse dec`t jefuite, du=manii,
mai adesea boteza\i dec`t uci=i, ca =i cum incon=tient chiar
fiecare gest ar fi vrut s[ arate c[ nu era vorba de schimbarea locurilor
la masa cu bog[\iile p[m`ntului, ci de schimbarea ]nse=i a tiparelor,
murdare =i grele de vinov[\ie, ale lumii.
Prin fereastra r[scoalei lui Horea se vede un popor r[bd[tor =i
pa=nic, pentru care revolta nu e dec`t o suferin\[ ]n plus.
188 Ana Blandiana
NICI UN NUME
Impresionanta vizit[ ]n cimitirul unui sat din apropierea Bucure-
=tilor, cu descoperirea unei cronologii =i a unei stratific[ri a eternit[\ii
mai marcate ]nc[ dec`t cea stabilit[ in lumea celor vii. Al[turi de
criptele contemporane de beton, ]mpodobite cu litere aurite, =i de
mormintele mai vechi, jalonate cu cruci scrise st`ngaci cu ur[ri de
veci, descop[r un =ir de movili\e abia ]n[l\ate, ca ni=te basoreliefuri
estompate de timp, ne]nsemnate nici prin cruci, nici prin nume, ci
doar prin c`te-un st`lp de lemn pe care este scrijelat[, barbar =i
emo\ionant, o r[stignire cu liniile umplute de vopsele vegetale per-
sistente; deasupra desenului figureaz[ un an, probabil al mor\ii, alt-
ceva nimic, nici un nume, nici un cuv`nt, ]ntr-o sublim[ acceptare a
anonimatului anorganic, ]ntr-o filosofic[ op\iune a neantului din care
se mai p[streaz[ numai no\iunea de suferin\[ =i, poate, speran\a r[s-
cump[r[rii ei (asupra c[reia, ]ns[, nu se insist[).
CUPRINS
189 Geniul de a fi
ABISURI
Citeam zilele trecute despre un scriitor care se distra ]nv`rtind pi-
sicile de coad[ =i zdrobindu-le capul de pere\i, sau lovind c[\elele
]ns[rcinate cu piciorul ]n burt[ p`n[ le f[cea s[ lepede, =i mi se demon-
strau astfel str[fundurile sufletului s[u, care l-au f[cut capabil s[ creeze
opere abisale, profunde, de ne]n\eles. Ce plini suntem de prejudec[\i!
Totul porne=te de la acceptarea premisei gre=ite potrivit c[reia nu-
mai r[ul poate fi abisal, deci creator. Mi-e aproape jen[ s[ aduc argu-
mentul, at`t de conving[tor totu=i, c[ apele limpezi sunt ]ntotdeauna
mai ad`nci dec`t par =i c[, dimpotriv[, cele tulburi pot fi numai abi-
suri de-o =chioap[; dar nu pot s[ nu m[ g`ndesc (pentru a apela nu
la persoane, ci la personaje) c[ Prin\ul M`=kin este mai profund, mai
greu de ]n\eles, ]n orice caz, mai departe de ]n\elesul comun, dec`t
Smerdiakov, de exemplu. +i nu pot s[ nu presupun cu infinit[
triste\e =i mil[ c[ acelui mare scriitor chinuitor de animale Francesco
dAssisi trebuie s[ i se fi p[rut abisal =i incomprehensibil.
CUPRINS
190 Ana Blandiana
FATALE
Femeile fatale sunt fatale numai privite dinspre b[rba\ii pe care
nu-i iubesc, dar pe care nu-i resping totu=i dintr-un motiv sau altul
(fric[, mil[, sl[biciune, interes). Din aceast[ nehot[r`re rezult[ o con-
duit[ contradictorie, ilogic[, pe care b[rbatul ]ndr[gostit =i nespe-
r`nd dec`t s[ nu fie obligat s[-=i admit[ ]nfr`ngerea o ]nvele=te
]ntr-un voal misterios, cre`nd mitul femeii fatale. O fatalitate dedus[
numai din lipsa de dragoste, din neaten\ia =i indiferen\a care decurg
din ea. Odat[ ]ndr[gostit[, cea mai fatal[ femeie fatal[ devine o sim-
pl[ ]ndr[gostit[. Aceast[ teorie a misterului provenind din neiubire
poate fi ]nfrico=[toare dac[ o l[rgim la dimensiunile universului =i o
aplic[m proniei, tot de genul feminin.
CUPRINS
191 Geniul de a fi
A DOUA GEOGRAFIE
M-a mirat ]ntotdeauna osteneala pe care =i-a dat-o Faulkner s[
creeze un \inut imaginar, pe care s[-l doteze cu o hart[ =i cu un nume
Yoknapatawpha , c`nd era destul s[ descrie propriul s[u \inut
ceea ce, ]n fond, a =i f[cut pentru a realiza un univers nou,
irecognoscibil, marcat at`t de violent de subiectivitatea =i for\a viziu-
nii scriitorului, ]nc`t ]n realitatea operei de art[, care ocup[ ]ntreaga
scen[ a adev[rului, realitatea vie\ii abia dac[ reu=e=te s[ se b[nuiasc[,
disp[r`nd. Ce altceva au f[cut Balzac cu Parisul, Dickens cu Londra,
Dostoievski cu Petersburgul, Caragiale cu Bucure=tiul, Haek cu Pra-
ga, Joyce cu Dublinul? Fiecare dintre ace=tia au creat c`te un ora= al
lor, nem[rginit de complex =i de adev[rat, de specific =i de viu, un
ora= ie=it gata construit =i populat din propria lor privire, a=a cum
Atena a ie=it gata ]narmat[ din capul lui Zeus; un ora= despre care nu
numai ei, autorii, credeau c[ este acela=i cu ora=ul real, folosit ca
model, dar =i cititorii, cu to\ii, ]=i ]nchipuie ca ]l viziteaz[ pe primul,
citindu-l pe al doilea; iar atunci c`nd li se ]nt`mpl[ s[ ajung[ ]ntr-
adev[r ]n ora=ul real de piatr[ =i asfalt, de \igl[ =i beton, prima lor
grij[ este s[ acopere fa\a realit[\ii cu cealalt[ realitate, de litere, pur-
tat[ ca ni=te ochelari care imprim[ universului privit propria sa op-
tic[, d[t[toare de sens. Astfel, noi credem c[ am fost la Praga, c`nd
nu am umblat, de fapt, dec`t prin ora=ul lui vejk ; noi credem c[ am
vizitat Bostonul, dar n-am v[zut dec`t universul lui Henry James; noi
credem c[ ne-am plimbat prin Leningrad =i n-am urm[rit dec`t pa=ii
lui Akaki Akakievici pe asfalt, umbra Damei de pic[ ]n ferestre; noi
CUPRINS
192 Ana Blandiana
credem c[ ]n\elegem Bucure=tiul =i nu facem dec`t s[ contempl[m
]n\elepciunea de palavragiu sceptic =i optimist, neserios =i sufletist, a
lui Mache-Lache-Tache-Mitic[; noi am vrea s[ vedem Dublinul =i nu
dorim de fapt dec`t s[ descoperim cetatea lui Stephen Dedalus =i a
lui Leopold Bloom. Adev[ratele ora=e ]=i tr[iesc via\a lor complicat[,
aglomerat[, contradictorie, haotic[, se schimb[, cresc, ]mb[tr`nesc,
se degradeaz[, se reconstruiesc, dar noi nu le vom cunoa=te nicio-
dat[, pentru c[, mai puternic[ =i mai logic[ dec`t ele ]nsele, mai im-
portant[ =i mai plin[ de ]n\eles este viziunea care le poart[ numele =i
care s-a n[scut, ]n timp ce le privea, ]n mintea unui scriitor. }n acest
sens, invent`nd un nume =i o hart[, f[c`ndu-se c[ vorbe=te despre
un \inut imaginar, William Faulkner a dat nu numai o dovad[ de se-
veritate estetic[, ci =i una de nesf`r=it[ dragoste pentru propriul \inut,
pe care voia s[-l nemureasc[ f[r[ a-l eclipsa.
M[ g`ndesc la toate acestea trec`nd pe aceast[ strad[ pe care o
cunosc de ani de zile, despre care am scris de mai multe ori, pe care
mi se pare c[ o ]n\eleg, ale c[rei stre=ini =i garduri, acoperi=uri =i ga-
raje, b[tr`ne =i pisici le =tiu pe de rost =i le-a= putea desena cu ochii
]nchi=i, =i m[ surprind ]ntreb`ndu-m[ cum o fi ar[t`nd ea ]n realitate.
193 Geniul de a fi
ARTI+TI +I FIARE
Amintirea singurei corride pe care am v[zut-o, cu cei =ase tauri
uci=i =i, mai ales, cu pauza de dup[ primii trei pauz[ ]n care spec-
tatorii au scos uluitoare pachete cu m`ncare =i bautur[, ]ncep`nd s[
le devore nerabd[tori, gr[bi\i, cu teama c[ nu vor reu=i s[ le termine,
]ntr-un fel de isteric[ tentativ[ de a compensa moartea la care asis-
taser[ prin resursele oferite unei alte vie\i, a lor , amintirea acestei
corride e fixat[ ]n mine irevocabil printr-o idee ciudat[ ce mi-a venit
brusc ]n cea de a doua parte a reprezenta\iei. Priveam lupta dintre
om =i taur, jocul acela ]n care fiecare dintre ei ]=i pusese miz[ via\a =i-=i
desf[=ura arta de a se salva, spectacolul acela care dezl[n\uia publi-
cul, beat nu numai de priveli=tea s`ngelui curs, ci =i de alcoolul ]ngur-
gitat ]n timpul nes[\iosului antract, c`nd, deodat[, m-am g`ndit: ce-
ar fi fost dac[ cele dou[ personaje tragice =i existen\iale din aren[
omul =i taurul s-ar fi coalizat, s-ar fi unit, s-ar fi solidarizat, ]ntr-o
clip[ ]nalt[ de intuire a adev[ratului lor destin, ]mpotriva celor ce
urlau animaliza\i de presim\irea s`ngelui, ce-ar fi fost dac[ arti=tii
neferici\i din aren[ s-ar fi ]ntors ]mpotriva fiarelor fericite din tribune ?
CUPRINS
194 Ana Blandiana
AUTOBIOGRAFIE
Am crescut, m-am format =i tr[iesc ]ntr-un univers ]n care c[r\ile
au fost ]ntotdeauna mult mai importante dec`t fenomenele naturii.
Este destul s[ m[ g`ndesc c`t din ceea ce =tiu se datoreaz[ c[r\ilor =i
c`t, experien\ei mele nemijlocite ; c`te dintre bucuriile mele vin din-
tre c[r\i =i c`te, dintre frunze ; c`te dintre nenorocirile mele se da-
toresc fantasmelor si c`te, gesturilor, faptelor; c`\i dintre prietenii mei
sunt personaje =i c`\i sunt oameni ]n carne =i oase, ca s[ ]n\eleg c[ ]n
via\a mea verbul a citi a fost mult mai important dec`t verbul a trai,
at`t de important ]nc`t folosind un foarte mic artificiu poetic
m[rturisesc ca n-a= putea s[ m[ imaginez tr[ind f[r[ a citi, dar nu
mi-ar fi deloc greu s[ m[ ]nchipui citind =i dup[ moarte. }naintez
printr-o lume ]ncropit[ din c[r\i, prin ora=e pavate cu volume =i od[i
tencuite cu tomuri; sunt ]nchis[ ]ntre ziduri construite din incuna-
bule, m[ ]nchin ]n catedrale ]n[l\ate din palimpseste =i ]n temple spri-
jinite pe papirusuri; r[t[cesc prin p[duri cu frunze de file, pe m[ri cu
valuri de h`rtie; lupt ]n arene rotunjite din opuri, sub un cer cusut
din pergamente, pe un nisip m[cinat din cuvinte ; iubesc ]n infolii =i
suf[r ]n manuscrise; un univers de biblioteci f[r[ sf`r=it m-a n[scut =i
m[ cuprinde ]n sine, =i mie ]mi r[m`ne doar dreptul de a citi ]nc[ un
cuv`nt, ]nc[ un r`nd, ]nc[ o pagin[, ]nc[ o oper[, ]nc[ un raft, ]nc[
un perete... Ce poate fi norocul ]n aceast[ lume nu n[scut[, ci scris[,
ce poate fi fericirea dec`t tot o carte, o carte altfel dec`t celelalte, o
capodoper[?
CUPRINS
195 Geniul de a fi
CA }NTR-O TAPISERIE VECHE
Sunt ]ntr-o livad[ nu foarte ]ntins[, ]n orice caz lunguia\[, o f`=ie
de p[m`nt mai mult ]ngust[ dec`t lung[, urc`nd pe un deal lin, o
colin[ abia sim\it[ =i totu=i destul de ]nalt[ din moment ce din v`rful
ei se poate vedea limpede =i ]mb[t[tor o regiune larg[ de dealuri aco-
perite cu pomi ]mpr[=tia\i inegal =i inegal ]ng[lbeni\i de anotimp. E
toamn[, ]n privin\a asta nu ]ncape nici o ]ndoial[, o toamn[ aurie, de
culoarea mierei de salc`m, cu frunzele at`t de galbene ]nc`t par gene-
ratoare de lumin[ =i ai tendin\a, privindu-le, s[-\i mije=ti ochii ]ntr-
un instinctiv =i poate exagerat gest de protec\ie. Nu m[ refer la frun-
zele gutuilor care, ]ntr-o ciudat[, aproape nepl[cut[ ]nc[p[\`nare, ]=i
p[streaz[ p`n[ ]n iarn[ verdele negru, acoperit de peri de=i ca de o
argintie bl[ni\[ vegetal[. Frunzele gutuilor sunt a=a cum le =tiu din-
totdeauna, din copil[ria aromat[ de =iruri lungi de fructe a=ezate pe
marginea dulapurilor =i masc`nd mai ascunse =iruri cu borcane de
dulcea\[, ]nfoiate de fusti\a scurt[ a celofanului, legat str`ns =i ]ncre\it
de jur ]mprejur. Frunzele gutuilor sunt =i acum verzi-negre, pieloase,
neatinse de timp, form`nd un fel de savant contrast fructelor pe care
le camufleaz[ cu neglijen\[, imperfectelor globuri de aur, mari c`t
capetele de nou-n[scu\i, care at`rn[ miraculos pe crengi sub\iri ple-
cate spre p[m`nt, legate de ele prin incredibile, aproape inexistente
codi\e de lemn.
Cu un zgomot scurt =i ]nfudat o gutuie se desprinde de pe crean-
g[ =i cade grea, aproape periculoas[, pe p[m`nt. }n c[dere ]mi atinge
um[rul =i trebuie s[ mi=c bra\ul u=or ]n ]ncheietur[, ca s[ lini=tesc
CUPRINS
196 Ana Blandiana
durerea. Dar um[rul dureros ]mi miroase consolator =i copil[re=te a
gutuie. M[ aplec =i o ridic de pe p[m`nt. S-a r[nit =i ea ]n c[dere, are
un obraz pu\in cr[pat, cu rana umplut[ de \[r`n[. O duc la n[ri =i
inspir ad`nc, ca ]ntr-un ritual. De unde =tiu toate aceste gesturi? C`nd
le-am mai f[cut? Unde le-am citit? Nu le fac instinctiv, simt asta, ci
repet un scenariu preexistent, totul este stabilit dinainte, totul a mai
fost f[cut de mine sau de altcineva. C`nd? +i de ce? Pu\in ]mi pas[.
M[ ]ntind pe spate ]n iarba uscat[, cu ochii ]nchi=i, cu auzul ]ntors ]n
mine, p[str`nd numai mirosul viu, ritmica sorbire a aerului aromat.
Ce-ar putea s[ ]ntrerup[ aceast[ imposibil de povestit plutire, ce-ar
putea s[ m[ ]ntoarc[ spre alte lumi mai pu\in frumoase =i mai pu\in
p[m`nte=ti? Ceea ce simt aici, ]ntins[ ]n iarba uscat[ =i ro=ie, sub
bol\ile gutuilor, este c[ apar\in p[m`ntului, c[ sunt crescut[ definitiv
din el, din necuratele lui amestecuri capabile s[ distileze asemenea
limpezi culori =i arome. C[ldura pe care trupul meu destins o str`nge
]n sine este a \[r`nii, =i frigul pe care-l simt urc`nd mai din ad`nc
este tot al p[m`ntului, =i aceast[ pace a sufletului, =i aceast[ lini=te a
tuturor sim\urilor, totul este ]n mine profund p[m`ntesc, =i tocmai
de aceea apropiat de cosmos.
Simt cum trec sevele din p[m`nt ]n mine, spatele meu a dat pro-
babil col\ asemenea boabelor aruncate ]n brazd[ =i pot u=or s[ mi-l
imaginez ]mpodobit cu nenum[rate firicele sensibile ]naint`nd printre
bulg[ri, ca s[-=i trag[ hrana pe care s-o difuzeze apoi cu pricepere ]n
corp. Iar dac[ deschid ochii, descop[r deasupra mea, ]ntr-un echili-
bru ]ncremenit si inexplicabil, crengile sub\iri cu frunze ]ntunecate =i
fructe aproape rotunde, violent galbene, totul pierdut ]ntr-un singur
plan, pu\in =ters de umbrele prafului argintiu, ca ]ntr-o tapiserie veche,
de inestimabil[ valoare.
197 Geniul de a fi
CA UN HAN SPANIOL
Mi se ]nt`mpl[ destul de frecvent s[ primesc scrisori de la oameni
pe care nu-i cunosc. Nu m[ refer la marile plicuri umflate de strofe =i
rime pe care poe\ii ]nc[ nepublica\i mi le trimit, gest firesc, punte
natural[ ]ntre genera\ii care se caut[ =i ]ncearc[ s[ comunice dincolo
de nesiguran\a istoriei literare, dar, din p[cate, gest lipsit de orice
finalitate public[, pentru c[ opiniile mele, oric`t de entuziaste, nu
dispun de nici un spa\iu tipografic pentru afirmarea =i argumentarea
lor. M[ refer la scrisorile venite de la cei a c[ror rela\ie cu pagina este
univoc[, de la cei c[rora pagina li se adreseaz[ f[r[ a le pretinde
r[spuns, iar atunci c`nd r[spunsul vine totu=i, nu prea =tie ce s[ fac[
=i cum s[ se poarte, pentru c[ nu ]ndr[zne=te s[ cread[ c[ ei i se
adreseaz[ cu adev[rat. De fiecare dat[ primirea unei astfel de scrisori
]mi pune probleme mereu acelea=i de nerezolvat, pe care nu
pot dec`t s[ le eludez sau s[ le rezolv prin solu\ii mai mult sau mai
pu\in ]nt`mpl[toare. Pentru c[ cinstit vorbind ce a= putea
r[spunde eu unei scrisori ]n care se exprim[ g`nduri =i sentimente
declan=ate de un g`nd sau de un sentiment exprimat de mine, c`nd,
]n mod evident, pagina, fraza mea, nu este dec`t pretextul acelor
emo\ii care existau =i care n-au f[cut dec`t s[ foloseasc[ momentul =i
forma oferite de mine. Ar fi, desigur, foarte simplu s[ m[ simt flatat[
de toate aceste m[rturisiri, de afinit[\i elective, dac[ nu a= =ti c[ me-
ritul meu (al celei ce a scris cu litere de plumb) nu este dec`t cu foarte
pu\in mai mare dec`t al lor (al celor ce au scris cu litere de cerneal[),
dac[ nu a= =ti c[ ]nt`lnirea ideal[ dintre scriitor =i cititor are loc ]ntot-
CUPRINS
198 Ana Blandiana
deauna la mijlocul drumului dintre ei =i se petrece ]ntr-o atmosfer[
de aproape mistic[ recunoa=tere =i revela\ie a unei ]nrudiri de care =i
unii =i al\ii se simt ]n egal[ m[sur[ m`ndri.
De aceea am considerat ]ntotdeauna scrisorile pe marginea pagi-
nilor mele ca pe ni=te opere ]n sine (]n m[sura ]n care orice oper[
este exprimare de sine) care au ajuns la mine dintr-un exces de mo-
destie a celor ce le-au scris, ca pe o exagerat[, de=i nespus de emo-
\ionant[, ]n\elegere a rolului scriitorului ]n declan=area mecanismu-
lui sufletesc =i intelectual al celor ce ]l citesc. De aceea m-au impre-
sionat mai mult =i mi s-au p[rut mai fire=ti rarele m[rturisiri ale celor
ce-mi spuneau c[ p[streaz[ scrisori pe care nu mi le-au trimis nicio-
dat[, ca o dovad[ a exactei intui\ii a rolului pe care fiecare dintre noi
scriitor =i cititor ]l de\inem ]n aceast[ uluitor de complex[ =i de
determinant[ rela\ie uman[. La urma urmei, o scrisoare pe care i-a=
trimite-o ]n eternitate, acolo unde se afl[ lui Franz Kafka, de
exemplu, o scrisoare de simplu cititor al s[u, evident, ar fi at`t de
]mbog[\it[ de tot ce am tr[it eu ]n conformitate cu opera, dar nu =i
cu via\a sa, ]nc`t m[ ]ntreb dac[ el, scriitorul, ar fi ]n stare s[ ]n\eleag[
complexitatea sensurilor mele kafkiene sau ar r[m`ne impresionat
=i lipsit de ap[rare, asemenea unui ucenic vr[jitor care a declan=at
(sau numai a descris ]n chiar clipa declan=[rii lor, ceea ce este =i mai
]nsp[im`nt[tor) fenomene a c[ror ]n\elegere ]l dep[=e=te =i a c[ror
putere ]i scap[. Pentru ca mereu, mereu, ]ntorc`ndu-m[ la aceast[
obsedant[ analiz[ a celui mai exclusiv uman dintre actele omene=ti,
lectura, ajung la concluzia at`t de des parafrazat[ c[ este aseme-
nea unui han spaniol, ]n care fiecare m[n`nc[ ceea ce ]=i aduce de
acas[.
199 Geniul de a fi
}N MUZEU
* Cercul cu aripi, simbolul soarelui zbur`nd, simbol care apare in ]ntrea-
ga art[ a Egiptului antic, st[p`nind, nuan\`nd totul, ]mi treze=te ca =i
nem[suratul cult al lui Aton, alt[ ipotez[ solar[ uimirea. Cum a putut fi
sanctificat, cu o asemenea fervoare, soarele ]ntr-o \ar[ ]n care el, soarele
este at`t de du=m[nos, at`t de ucig[tor, c`nd mult mai firesc, mult mai
logic, mi s-ar fi p[rut s[ fie socotit[ sf`nt[ umbra, at`t de rar[, planta, at`t
de greu de ]ntre\inut?... S[ fie frica un argument mai puternic dec`t
admira\ia, s[ fie teroarea mai conving[toare dec`t iubirea, ]n misterioasa
istorie a descoperirii (sau invent[rii) de zei care se confund[, cople=itor,
cu ]ns[=i Istoria?
* Printre at`t de ginga=ele statuete de Tanagra, una avea aripi mari de
arhanghel, s`ni de femeie, grei, =i ]nsemne virile, ceea ce, ]n mod ciudat,
nu-i sc[dea din delicate\e, ci f[cea g`ndul s[ alunece, ]nc`ntat =i ambiguu,
spre insolubila problem[ a sexului ]ngerilor.
* Portretele din Fayum (continuate de pictura bizantin[ =i, ]ntr-un
anume sens, chiar =i de pictura noastr[ din secolul nou[sprezece) impu-
neau un canon de frumuse\e egal ]n stilizare celui egiptean sau grec, la fel
de teoretic. Spr`ncenele groase, ]mbinate ]ntr-un unghi hot[r`t deasupra
nasului autoritar, ovalul prelung, umbra senzual[ de pe buza superioara,
]ntunericul c`rlion\at din jurul frun\ii rotunde =i ochii ad`nci, negri, puter-
nici, ne=ov[itori, ]n\eleg`nd totul; oare toate acestea existau ]n realitate
cu o at`t de mare frecven\[ ]nc`t s[ impun[ canonul, sau, dimpotriv[,
canonul impunea realit[\ii tiparele sale, spre multiplicare, spre imitare?
Ve=nica dilem[ generat[, ]ntr-o form[ sau alta, de orice dogm[...
CUPRINS
200 Ana Blandiana
REAC|IA DE AP{RARE
Senza\ia de irealitate pe care o dau de cele mai multe ori amintirile
provine, cred, din secreta certitudine absurd[, desigur, dar nu lip-
sit[ de o logic[ a ei c[ ceea ce nu mai este, =i nu mai poate fi, n-a
fost, cu siguran\[, niciodat[. Ra\iunea nu are nici un amestec. Degeaba
]mi spun c[ silueta cu parul ]n v`nt proiectat[ pe relieful fantastic al
marelui canion este a mea, faptul dovedit fotografic continu[
s[ mi se par[ nu numai improbabil, ci si neverosimil. Zadarnic =tiu c[
al meu e profilul dincolo de care rivalizeaz[ dungile albe =i negre ale
Domului din Siena, pelicula impresionat[ de realitate nu reu=e=te s[
m[ impresioneze la r`ndul ei destul pentru a m[ convinge mai mult
dec`t teoretic de adev[rul imaginilor. }ntre mine si proiec\iile mele,
idealizate de lumin[ =i dep[rtare, timpul a=eaz[ un ecran izolator care
pune sub semnul ]ntreb[rii tot ce se afl[ dincolo de sticla incasabil[.
De mirare devine astfel nu faptul c[ uit[m ]n bun[ parte ceea ce am
tr[it, ci c[ ne mai aducem totu=i c`te ceva aminte. Ar fi si curios s[
fie altminteri, din moment ce povestea spusa de o str[in[ gur[ nu
apar\ine acestei realit[\i, aceleia=i realit[\i, iar asem[narea c`t de
discutabil[, de altfel a personajului principal cu noi ]n=ine nu con-
stituie un argument suficient al continuit[\ii. B[tr`nii care ]=i amintesc
at`t de exact detaliile copil[riei nu infirm[ violenta irealitate a aces-
tora, ci ]=i dovedesc doar hot[r`ta op\iune, ]ntre real si ireal, pentru
cel din urm[.
}n aceast[ lumin[, coeren\a unei biografii nu mai poate fi consi-
derat[ pur =i simplu fireasc[, ci atunci c`nd, rareori, exist[ un
CUPRINS
201 Geniul de a fi
adev[rat miracol al unit[\ii v`rstelor =i al perseveren\ei suflete=ti, iar
faptul c[, de exemplu, ]ntre t`n[rul ofi\er din armata austro-ungar[
=i ilustrul, chinuitul autor al Gorilei nu pare s[ fie nici o leg[tur[
devine mai degrab[ filosofic dec`t anecdotic. }mi este at`t de str[in[
fiin\a c[reia ciudat c[ ]mi amintesc, totu=i i se f[cea r[u de
emo\ie ]naintea examenelor, ]nc`t mi se pare inexact =i oarecum abuziv
s[ mi se atribuie reac\iile =i replicile ei, s[ i se spun[ cu numele meu.
Irealitatea timpului revolut este at`t de evident[, ]nc`t Nata=a Rosto-
va, s[ zicem, despre care =tiu c[ n-a existat niciodat[, mi se pare mai
prezent[ (pentru c[ exist[ un prezent literar chiar dac[ necunoscut
de gramatic[ , a=a cum exist[ si unul istoric) dec`t adolescenta care
eu ]ns[mi am fost. Aceast[ subiectiv[ negare a trecutului este, cred,
reac\ia de ap[rare a prezentului refuz`nd s[ accepte c[ este el ]nsu=i
in curs de a trece. Contest`ndu-si leg[turile cu ceea ce nu mai este,
are iluzia c[ exclude posibilitatea de a nu mai fi. Ceea ce nu ]mp-
iedic[ s[ se ]ntregeasc[ ]n eterna sa irealitate din succesivele, peris-
abilele realit[\i nerecunosc`ndu-se ]ntre ele.
202 Ana Blandiana
QUOD ERAT DEMONSTRANDUM
E curios c`t de bucuroas[ pot fi atunci c`nd, printr-o ]nt`mplare
sau un capriciu ]nduio=at-ironic, =tiin\a demonstreaz[ experimental
c`te unul dintre acele adev[ruri subiective, sim\ite de toat[ lumea ca
adev[rate =i totu=i nesigure de ele ]nsele, dar cu c`t mai ezitante, cu
at`t mai ]nclinate spre simbol. Ce m`ndrie aproape comic[ poate s[
m[ cuprind[ c`nd mi se explic[, ]n limbajul verificat prin calcule exacte
=i probe materiale, ceea ce =tiam dintotdeauna, ceea ce sim\eam c[ e
adev[rat!
Nu m-am ]ndoit niciodat[ c[ pl`nsul este benefic, curativ, salva-
tor. Am fost ]ntotdeauna convins[ c[ lacrimile fac bine, purific[, des-
carc[, lini=tesc. Un obraz sc[ldat ]n lacrimi, de durere sau de bucu-
rie, mi s-a p[rut tot ce poate fi mai intens =i mai practic, mai
emo\ionant, mai demn de stim[ =i chiar de invidie. Pentru c[ am in-
vidiat ]ntotdeauna puterea sau sl[biciunea de a atinge limitele, de a
topi armurile =i de a l[sa armele s[ cad[ ]ntr-o sinceritate a dezarm[rii
care exist[ ]n sine, dincolo de motive, ]nc`t nici nu mai are impor-
tan\[ dac[ bucuria sau durerea este cea care o produce =i-o ]mpinge
spre marginea transparent[ a comunic[rii. Lacrimile exorcizeaz[, lim-
pezesc =i ]nal\[ sentimentele ]n stare s[ ajung[ p`n[ la ele, pl`nsul
distileaz[ r[ul sau binele ]ntr-o substan\[ mai pur[ =i mai liber[, pen-
tru c[ dincolo de disperarea sau fericirea care ]l fac s[ erup[
ceea ce ]l caracterizeaz[ este chiar libertatea izbucnirii, desc[tu=area
hohotelor, curajul de a nu mai reprima =i a nu mai ascunde nimic.
Nu m-am ]ndoit niciodat[ de toate acestea. +i iat[, aflu c[ =tiin\a
CUPRINS
203 Geniul de a fi
]ns[=i nu se mai ]ndoie=te de ele. Iat[, medicina a ajuns la concluzia
c[ lacrimile reprezint[, din punct de vedere fiziologic, cel pu\in tot
at`t c`t reprezent[ din punct de vedere psihologic ; iat[, ceea ce cre-
deam c[ e numai o solu\ie de rezisten\[ sufleteasc[ se dovede=te
=tiin\ific! a fi o solu\ie de rezisten\[ pur =i simplu, o supap[ de elim-
inare a reziduurilor produse de suferin\[ =i ]ncordare, un debu=eu al
toxinelor durerii din organism. Mai mult, analiz`nd compozi\ia lac-
rimei, chimi=tii au reu=it s[ deosebeasc[ lacrimile adev[rate de cele
pref[cute, acord`nd numai primelor statutul salvator! Consecin\a lo-
gic[, sus\inut[ nu de poe\i, ci de cercet[tori: cei ce pl`ng tr[iesc mai
mult dec`t cei care ]=i reprim[ lacrima. +i iat[, cu acest prilej se demon-
streaz[ ]nc[ o dat[ c[ p[m`ntul este rotund, o concluzie biologic[
reu=ind s[ fie, ]n acela=i timp, idee filosofic[ =i simbol literar.
Ce reconfortant[ senza\ie este aceea de a vedea cum cele mai su-
biective =i timide convingeri pot fi sprijinite pe argumente =i consoli-
date prin demonstra\ii! Ce minunat sentiment acela de a descoperi c[ exist[
un plan ]n care sl[biciunea poate fi o victorie! Ce r[scump[rare!
204 Ana Blandiana
ANTI JURNAL
Dac[ jurnal ]nseamn[ via\[ ]nregistrat[ =i comentat[, via\[ de la
o zi la alta, atunci jurnalul unui poet este o no\iune lipsit[ de sens
pentru c[ via\a poetului nu are absolut nici o importan\[. Poetul exist[
=i r[m`ne numai prin ceea ce reu=e=te s[ nu tr[iasc[ =i, netr[ind, s[
creeze doar. Pentru c[, dup[ cum bine se =tie, numai ceea ce nu ex-
ist[ ]n planul vie\ii se realizeaz[ ]n planul artei. O dragoste ]mp[r-
t[=it[ nu na=te poeme m[rturie st[ ]ntreaga istorie a poeziei lumii.
Deci, pentru a fixa dintru ]nceput termenii, pentru a turna ]n ei
]n\elesul dorit de noi, pentru a impune no\iunii o sfer[ care s[ poat[
sem[na cu o aureol[, a= spune, parafraz`nd o mai veche afirma\ie,
c[ jurnalul unui poet nu mi se pare o chestiune de via\[, ci de ab-
sen\[ a vie\ii. Nu lucrurile ]nt`mplate le voi comenta, ci pe cele care
a= vrea s[ se ]nt`mple.
+i chiar dac[ voi comenta fapte, ele nu vor fi dec`t ]ndep[rtate
pretexte pentru g`ndurile mele.
Tot ce spun poate fi lesne comb[tut, exist[ desigur o poezie de
ilustrare, o poezie care caut[ s[ calce cu picioarele ei mici ]n urmele
l[sate de bocancii poetului. E adev[rat, dar =i ]n cazul acestei poezii,
pe care nu o respect, pe care o socotesc neesen\ial[, lucrurile se pe-
trec ]mpotriva voin\ei ei, potrivit cuv`ntului meu: ea seam[n[ acelor
ilustra\ii pentru copii ]n care culoarea e pus[ pu\in al[turi.
Se spune c[ Goethe nu s-a sinucis tocmai pentru c[ s-a sinucis
Werther =i nimic nu mi se pare mai interesant dec`t aceast[ afirma\ie.
Personajul mort a emo\ionat =i influen\at zeci de genera\ii, autorul
CUPRINS
205 Geniul de a fi
mort ar fi fost uitat cur`nd. Pentru creator arta sa are o valoare
aproape terapeutic[, ea seam[n[ p[pu=ilor de cear[ str[punse cu un
ac ]nro=it ]n practicile vr[jitore=ti. Poate c[ Dumnezeu l-a creat pe
Satana pentru ca s[ nu devin[ el ]nsu=i diavol =i poate c[ Dumnezeu
la r`ndul s[u nu este dec`t ideea despre bine a Satanei.
Nimic mai absurd dec`t obi=nuin\a istoricilor literari de a lega ope-
ra de via\a autorului ei. Nu m[ intereseaz[, =i pe nimeni nu trebuie
s[ intereseze, c[ Emily Dickinson n-a tr[it nimic, c[ Villon a fost uciga=
sau c[ Homer n-a existat. Isidore Ducasse r[m`ne conte de Lautra-
mont f[r[ aprobarea istoriei. Creatorul ]ncepe prin a se crea pe sine.
Numai pagina scris[ decide.
Departe de mine ideea de a teoretiza ruperea de realitate sau de
a argumenta o ipocrizie a creatorului. Dar cum a= mai putea tr[i via\a
tuturor dac[ mi-a= tr[i-o cu adev[rat pe a mea? Numai petele albe
pe hart[ mai pot fi populate. Nu ceea ce fac are importan\[, ci ceea
ce ]n\eleg.
Aceste r`nduri nu sunt o prefa\[, nu sunt nici m[car o ambi\ie, nu
sunt dec`t un pretext. Scriitorului totul nu-i este dec`t pretext pent-
ru sine, via\a ]ns[=i nu este dec`t pretext pentru a scrie.
206 Ana Blandiana
DIMENSIUNI
}mi amintesc finalul unui roman de Wells: dup[ distrugerea
fulger[toare a p[m`ntenilor de c[tre mar\ienii posesori ai unei invin-
cibile tehnici, ]n lini=tea de dup[ victorie invadatorii mor unul c`te
unul uci=i de microbi, mor nu pentru c[ n-ar fi =tiut cum s[ se apere,
ci pentru c[ nu =tiau ]mpotriva cui. O moarte prin subestimare.
Am g`ndit ]ntotdeauna aceast[ poveste ca pe o fabul[. Mi-a fost
]ntotdeauna team[ de lucrurile mici. Dar teama nu este a mea, ci a
omenirii. Teama de infim este chiar una dintre dimensiunile progre-
sului, pentru c[ ea a putut s[ apar[ numai dup[ ce a ap[rut b[nuiala
c[ infimul exist[. Primitivul se sim\ea asigurat ]n caverne, noi dezin-
fect[m ]nsp[im`nta\i clan\ele u=ilor. Dar c`te no\iuni nu a modificat
progresul! Eroii antichit[\ii luptau cu lei, hidre =i minotauri, eroii mo-
derni lupt[ ]mpotriva =obolanilor =i nu totdeauna ]nving...
De mult nu mai tr[im printre animale =i arbori, ci, printre amenin-
\[toare molecule =i celule. To\i purt[m monoclu, obositoare lentile
de microscop, dar ce altceva am putea face ? Nu ne este dat nici nou[,
nici omenirii, s[ redevenim copii, =i nici nu =tim dac[ am dorit-o cu
adev[rat. Koch, descoperitorul unui bacil, este un personaj mai
reprezentativ lumii noastre dec`t Columb, descoperitorul unui conti-
nent, =i ne vom ]nclina mai ad`nc celui care ne va descrie virusul
cancerului, dec`t celui care ne va descrie suprafa\a altei planete.
De altfel, antenele intui\iei populare, nu o dat[ surprinz[toare,
au atins de mult ace=ti pere\i interiori. }ntr-o balad[, mu=tele izvor`te
din le=ul unui balaur sunt mai nocive dec`t balaurul viu. Vitejia lui
CUPRINS
207 Geniul de a fi
Iorgu Iorgovan nu este eliberatoare. Aceast[ con=tiin\[ na=te prover-
biala ]n\elepciune: Poporului nu-i e fric[ de Dumnezeu, ci de sfin\i.
Ni-e team[ de lucrurile mici =i trebuie s[ fim con=tien\i de aceast[
team[, =i trebuie s[ ne-o cultiv[m. Este una dintre armele noastre
cele mai puternice. Este emblema evolu\iei noastre. Inteligen\a poate
fi uria=[, prostia este ]ntotdeauna mic[. Marea prostie nu este dec`t
o metafor[: suma prostiilor mici =i miliarde. Nu de geniul r[ului m[
tem, ci de micii pro=ti; nu de marele criminal, ci de insignifian\ii vicio=i
abstrac\i. +i nu mi-e ru=ine de aceast[ team[, =i nu vreau s[ renun\ la
ea. S[ nu uit[m: fiarele erau ucise ]nc[ din paleolitic, bacilii nu sunt
]nfr`n\i nici acum.
208 Ana Blandiana
NEVOIA +I SPAIMA DE SINGUR{TATE
Dac[ omul ar vrea doar s[ nu mai fie singur, totul ar fi ]nc[ destul
de u=or. A=a cum din at`tea inegale lupte a ie=it cu ]nc[p[\`nare vic-
torios, exasperat de singur[tate, el ar fi fost ]n stare s-o ]nfr`ng[. Dar
nimic din ce e omenesc nu e simplu. Totul e contradictoriu =i ]nl[n\uit,
fructul poart[ ]n sine s[m`n\a =i viermele. }n miezul tragediei de a fi
singur tr[ie=te ascuns[ ]ns[=i nevoia de singur[tate. Dac[ totul s-ar
crea vreodat[ din nou, nu a= implora o lume mai bun[, ci doar una
mai simpl[.
Smuls de curen\i de sens contrar, absorbit de goluri opuse, omul a
suferit ]ntotdeauna nu de neputin\[, ci de nehot[r`re. Pedeapsa di-
vin[ a fost nu izgonirea din rai, ci, mai ]nainte ]nc[, acordarea liberu-
lui arbitru ]ntre at`t de contrare =i reduse posibilit[\i. }n ]n\eleptele
fresce Adam este reprezentat indecis sub pomul binelui =i al r[ului.
Animalele au fost favorizate, au legi biologice mai ferme. Unele
tr[iesc ]n turme, altele retrase ]n vizuini. Lupul nu-=i dore=te o scor-
bur[ tainic[, ursul nu viseaz[ s[ se adune ]n haite. Fiecare ]=i urmeaz[
f[r[ revolte condi\ia bine stabilizat[. Al[turi de aceast[ echilibrat[
maturitate suntem noi, ]nving[torii naturii, noi, echilibrul instabil,
mereu adolescen\i, mereu =ov[itori, victime, ]n acela=i timp, spaimei
=i nevoii de singur[tate.
}n Povestiri din Casa Mor\ilor, Dostoievski consider[ cea mai
]ngrozitoare latur[ a condamn[rii faptul c[ un ocna= zece, cin-
cisprezece, dou[zeci si cinci de ani nu va putea fi nici o clip[ sin-
gur. Sfin\ii =i ]n\elep\ii se retr[geau ]n pustie pentru a putea vorbi cu
CUPRINS
209 Geniul de a fi
Dumnezeu sau cu ei ]n=i=i. Fiecare sim\im nevoia unui ungher ]n care
s[ nu mai fie nevoie s[ explic[m nimic, unde g`ndurile s[ nu mai
aib[ nevoie de sunete =i sentimentele de gesturi. Numai singur po\i
g`ndi cu adev[rat, =i au existat ]n istoria omenirii epoci la=e ]n care
oamenii erau \inu\i c`t mai mult posibil laolalt[ pentru a nu r[m`ne
singuri =i a nu g`ndi.
Si totu=i, cu toate acestea =i paralel cu toate acestea, nimic nu e
mai puternic ]n noi dec`t spaima de singur[tate. C`te metode nu am
inventat pentru a lupta ]mpotriva ei! Dragostea chiar, aceast[ singur[-
tate ]n doi, nu e dec`t o ingenioas[ subminare a singur[t[\ii de
dinl[untrul singur[t[\ii. +i dorin\a de a avea copii, =i iubirea pentru
p[rin\i, =i prietenia, toate nu sunt dec`t m[suri de precau\ie. Nun\ile
sunt pece\i ale iubirii, dar niciodat[ nu =tim dac[ ne vom iubi toat[
via\a, =i totu=i prefer[m singur[t[\ii amenin\area unei du=m[noase
convie\uiri. Dar acest perpetuu dar! singur[tatea nu e ]nvins[.
Si nu e ]nvins[ pentru c[ niciodat[ nu lupt[m cu toate for\ele ]mpo-
triva ei, dintotdeauna exist[ ]n noi un teritoriu liber al singur[t[\ii
care nu se ofer[ altora, ]n care suntem ]n cea mai mare m[sur[ noi
]n=ine. Din aceast[ ipocrizie a ned[ruirii totale, de care suntem ]n
acela=i timp vinova\i =i m`ndri, din aceast[ concomiten\[ dintre nevoia
=i spaima de a fi singuri se na=te cea mai uman[ dintre drame. +i
aceast[ dram[ o purt[m nehot[r`\i =i dezorienta\i sub cerul luminat
de planete moarte =i farfurii zbur[toare.
210 Ana Blandiana
EMBLEMA
Edenul Paradisul Raiul a fost imaginat ]n dogmele vechi ca
o r[splat[ antireal[ de lini=te, ca un loc izb[vit de sentimente, unde
nu este nici ]ntristare, nici suspin. Simplificarea, proprie g`ndirii dog-
matice, provenea din teama c[ cea mai mic[ umbr[ introdus[ ]n ca-
dru ar fi putut ]ntuneca str[lucirea fericirii promise. Mai t`rziu, mo-
dernii au subliniat cu mali\ie monotonia acestui peisaj, lu`ndu-=i
riscante m[suri de precau\ie ]mpotriva ve=nicei =i plicticoasei fericiri.
C[ci f[r[ dramatice puncte de reper o fericire ]nceteaz[ s[ existe; o
bucurie linear[, nenuan\at[ nu e de dorit, nu-i a bun[. }n accep\ia
noastr[, fericirea con=tient[ de sine, adev[rat[, nici nu este dec`t
lini=tea dintre dou[ crize. Criza ar fi deci cauza =i efectul fericirii =i la
limita paradoxului se na=te b[nuiala c[ f[r[ fericire am putea tr[i,
dar f[r[ crize nu.
Etimologic, cuv`ntul criz[ provine dintr-un ]ndep[rtat a judeca
(grecescul krisis din krinein) =i aceast[ rela\ie ]ntre g`ndire =i criz[,
existent[ ]n chiar istoria cuv`ntului, este revelatoare. Acolo unde exist[
g`ndire este posibil[ criza =i acolo unde se zbate criza pulseaz[
g`ndirea. Fericirea poate fi incon=tient[, criza se autog`nde=te. Analiza
=i ]ndoiala delimiteaz[ str`ns rara noastr[ beatitudine, care, necon-
turat[ de aceste dureroase linii, s-ar pierde neobservat[. Nu crizele,
ci mul\umirea s[ ne nelini=teasc[. Uraganele, e adev[rat, pot fi
distrug[toare, dar lipsa v`ntului ]nseamn[ lipsa ploilor, absen\a vie\ii.
Arborii tineri nu trebuie feri\i de v`nt =i mai ales nu trebuie ]nv[\a\i
c[ v`ntul nu exist[. C`nd criza ]nseamn[ mi=care, g`ndire =i via\[,
CUPRINS
211 Geniul de a fi
de ce s-o drap[m ]n falduri azurii, de ce s[ ne aranj[m ]n vitrine plic-
tisitoare paradisuri ? Suntem n[scu\i spre a g`ndi =i a lupta pentru
mai bine =i faptul c[ nu vom atinge niciodat[ perfec\iunea este salva-
rea =i justificarea existen\ei noastre ]n infinit. De ce s[ ne ]ng[duim
la=itatea de a crede c[ perfec\iunea este undeva pe aproape ? }naint[m
cu greu, dar destul de puternici pentru a purta pe scut, emblem[,
r[scolitoarea treime: analiza, ]ndoiala, criza.
212 Ana Blandiana
MAREA PREJUDECAT{
Anticul ]ndemn Cunoa=te-te pe tine ]nsu\i r[m`ne tot ceea ce
vreodat[ omul =i-a cerut sie ]nsu=i mai greu. Nu suntem ]n stare s[
privim dec`t ]n jur, numai statuilor li-s da\i ochi albi, cu pupilele
]ntoarse, probabil, ]n[untru. Nici m[car fizic nu putem s[ ne cunoa-
=tem. Oglinzile nu ne arat[, pentru c[ ]n clipa ]n care ne privim ]n ele
nu mai suntem dec`t spectatorii no=tri, =i cel mult imaginea acestor
spectatori ur`\i\i de m`ndrie =i curiozitate o putem vedea. C`nd ]mi
ascult glasul ]nregistrat pe band[ m[ cuprinde o team[ supersti\ioas[,
pentru c[ to\i spun c[ acesta este glasul meu, dar mie vocea ]mi e
str[in[, o cu totul alta aud eu c`nd vorbesc. Cei filma\i f[r[ s[ =tie se
privesc pe ecrane uimi\i de necunoscuta umbr[ ]n care cei din jur ]i
recunosc. Purt[m ]n noi, fiecare, o fals[ imagine proprie.
Pentru artist, arta este, desigur, un act de autocunoa=tere, dar orice
oper[ finit[ ]i este str[in[ autorului, =i sentimentul de nemul\umire,
generator de alte opere, provine tocmai din aceast[ repetat[ nere-
cunoa=tere ]n oglinda creat[. Van Gogh nu se recuno=tea ]ntreg ]n
autoportretele sale, dar, mai ales, Van Gogh din autoportrete nu
seam[n[ cu cel din tablourile lui Gauguin sau Lautrec. Noi ne putem
cerceta, numai al\ii ne v[d,
Ochii no=tri pot privi la dreapta, la st`nga, ]n sus, ]n jos. Primesc
lentile de telescop =i pot vedea ]n dep[rtare; primesc lentile de mi-
croscop =i pot privi ]n ad`nc; numai pe ei ]n=i=i ochii no=tri nu se pot
privi. Vedem paiul din ochiul aproapelui =i nu vedem b`rna din ochiul
nostru, dar e firesc s[ fie a=a. Nu-i ipocrizie, ci malforma\ie. Am v[zut
CUPRINS
213 Geniul de a fi
oameni uimi\i =i revolta\i afl`nd ceea ce se spunea despre ei, de=i
faptele relatate erau perfect reale. Pur =i simplu nu luaser[ act de ele
pentru c[ nu erau ]n concordan\[ cu imaginea pe care =i-o f[cuser[
despre ei ]n=i=i. Unul se consider[ nonconformist, altul generos, altul
martir frumoase haine ale at`tor ]mp[ra\i goi pe o plaj[ de nudi=ti,
unde fiecare e m`ndru de croiala imaginarelor sale ve=minte, revol-
t`ndu-se, pudic, de goliciunea celorlal\i. Nu exist[ prejudecat[ mai
mare dec`t p[rerea pe care o avem despre noi. Cunoa=te-te pe tine
]nsu\i? |ine de natura spiritului ca el s[-=i cunoasc[ propriul concept,
dar e vorba de o cunoa=tere ]n sine, nu de sine, nu particular[, nu
accidental[, spune Hegel. +i tot el consider[ c[ acest sens general
trebuie atribuit anticului ]ndemn al lui Apollo Delficul. +i totu=i, v`slind
prin circumstan\[ =i neesen\[, m[ cutremur g`ndindu-m[ c[ m-a=
putea ]nt`lni cu mine pe strad[ =i nu m-a= recunoa=te.
214 Ana Blandiana
CA|EII PAM~NTULUI
}n via\a mea exist[ pu\ine ]nt`mpl[ri stranii. Vina o port numai
eu: mult prea devreme nu m-am mai mirat de nimic. Am fost n[scut[
]ntr-un secol cu absurdit[\ile =i minunile posibile. Exist[ ]n via\a mea
pu\ine ]nt`mpl[ri pe care mi-am ]ng[duit s[ le recunosc stranii. Una
dintre ele s-a petrecut, cum era =i firesc, acolo unde Moldova reu=e=te
s[ ating[ t[r`mul desprins din timp al Bucovinei.
Drumul ducea dinspre Suceava printre dealuri abia sugerate ]ntr-o
]n\eleapt[ nesiguran\[ =i printre arbori cu nume b[nuite ]n limba
veche; drumul ducea spre un loc necunoscut mie, =i locul era o
m[n[stire, =i m[n[stirea era Dragomirna.
Dragomirna, cu creneluri, =i turnuri, =i =an\uri de ap[rare; cu zi-
duri groase, poduri suspendate ]n lan\uri =i foi=oare de paz[. La Drago-
mirna, Dumnezeu =i-a luat toate m[surile de precau\ie pentru a putea
spune Pace vou[. Vorone\ul, Sucevi\a, Moldovi\a, Arbore, Humorul
sunt biserici de sat, frumoase =i f[r[ ap[rare sub aripile acoperi=ului
de =indril[. Viscolelor =i du=manilor ele nu le-au opus dec`t misterioasa
rezisten\[ a albastrului de Vorone\ =ia verdelui de Sucevi\a. Drago-
mirna este, dimpotriv[, medieval[; nu este frumoas[, ci puternic[;
nu se apropie de suflet, ci ]l ]nfioar[.
Adormisem aproape ]ntr-una din chiliile austere =i aproape mili-
tare ale m[n[stirii, c`nd am auzit ceva mi=c`ndu-se ]n zid. La ]nceput
a fost o mi=care reticent[ ]nc[, de=i ne]ndoielnic[, apoi a devenit tot
mai sigur[, mai plural[, a devenit nenum[rate mi=c[ri, un adev[rat
iure= surd, sim\indu-se aproape, sub tencuial[. Era evident c[ zgo-
CUPRINS
215 Geniul de a fi
motul nu venea din odaia vecin[ sau din afar[, ci chiar din zid, era o
mi=care interioar[, ca un fream[t al pietrei. Am petrecut, ascult`nd-o,
o noapte ciudat[, ]nfiorat[, ]nsp[im`ntat[, aproape pl[cut[. Sugestia
medieval[ era at`t de puternic[, ]nc`t m[ temeam s[ nu descop[r ]n
zori o cauz[ banal[, terestr[, fream[tului nocturn. Dar diminea\a nu
a degradat misterul.
M[n[stirea, ]n[l\at[ de Barnovski-vod[ fusese construit[ pe un
schelet de stejar masiv: pilonii, grinzile interioare de sus\inere, pe
care s-a sprijinit c[r[mida =i piatra, au fost de lemn.
Secolele ]ns[, prea slabe pentru a distruge piatra, au ros lemnul,
l-au f[r`mi\at, l-au f[cut pulbere pe care curen\ii de aer au pulveri-
zat-o. Acolo unde fusese solid punct de sprijin, stejar, a r[mas un ]ngust
tunel. Zidurile m[n[stirii, sus\inute ]nainte de puternice grinzi, sunt
str[b[tute acum de lungi, f[r[ cap[t coridoare. Si coridoarele le lo-
cuiesc c[\eii p[m`ntului.
Grinzile sus\ineau zidul, acum zidul sus\ine absen\a grinzilor =i,
ca un suflet al lemnului mort, noaptea alearg[ c[\eii p[m`ntului. Ce
metafor[ pentru timp! La Dragomirna, m-am g`ndit prima oar[ c[
oamenii ar suferi cumplit dac[ nu ar avea dreptul s[ moar[ c`nd vor,
chiar dac[ nu vor niciodat[.
216 Ana Blandiana
PREFABRICATE
Ideea mi-a venit privind acele anun\uri de pe pere\ii localurilor
de categoria a treia formul`nd surprinz[toarea interdic\ie : C`ntatul
interzis. M-am g`ndit deodat[ ce ciudat este ]ntregul nostru meca-
nism sufletesc =i cum oamenii, b`nd, simt nevoia s[ c`nte (s[ repete,
deci, exprimarea unei mai vechi emo\ii a altcuiva) dintr-o incapaci-
tate de a-=i exprima ]ntr-un fel propriu emo\ia momentului. Dispozi\ia
liric[ se cere materializat[, dar, neg[sind mijloacele, se vars[ ]n ti-
pare existente, ]n stereotipii formate dinainte. Roman\e, c`ntece po-
pulare, mar=uri militare, imnuri se c`nt[ cu patim[ =i nostalgie,
de cele mai multe ori ]ntr-o total[ ignorare a legilor armoniei; ele
sunt importante nu pentru ele ]nsele, ci pentru c[ au mai fost c`ntate,
pentru c[ amintesc alte emo\ii ale aceluia=i personaj. Ele, c`ntecele,
sunt numai ni=te prefabricate din care se pot combina sentimente.
Pe Mure= =i pe T`rnave realizeaz[ regretul plec[rii din sat =i, poate,
din Ardeal; Zaraza aminte=te o alt[ v`rst[, str[b[tut[.
}n toate aceste amuzante =i, de fapt, simpatice obiceiuri, drama-
tic[ este numai ideea care mi-a venit contempl`ndu-le, ideea c[,
precau\i =i economi, oamenii recurg la prefabricate nu numai ]n
construc\ii, ci =i ]n sentimente, c[ via\a (=i via\[ ]nseamn[ reac\ie pro-
prie la mediu) este ]nlocuit[ printr-un lan\ de stereotipii comode =i
asigurate de o verificare uneori secular[.
A-\i exprima m`nia este cel pu\in dificil, este obositor, ]n timp ce
]njur[tura r[core=te. }njur[tura nu este dec`t un prefabricat de m`nie,
la ]ndem`n[ oric`nd =i oricui. St[p`nul infernului poate fi de mult
CUPRINS
217 Geniul de a fi
indiferent tuturor, invocarea lui at`t de frecvent[ a r[mas o stereotipie,
o simplificare, o desc[rcare. C`teva sute de formule fixe, uneori ab-
surde, alteori naive, alteori scabroase, sunt puse s[ ]nlocuiasc[ o stare
sufleteasc[ pe care s-au cl[dit alt[dat[ epopei.
Exemplele se pot ]nmul\i: dragostea c`teva formule =optite; mila
citeva propozi\ii bolborosite; entuziasmul c`teva fraze \ipate...
Totul seam[n[ cu o dizolvare, vom ajunge s[ vorbim ]n citeva litere.
Via\a ]ns[=i se va descoperi c[ poate fi ]nlocuit[ printr-o formul[ pres-
curtat[ =i verificat[ a ei?
218 Ana Blandiana
POEM DE VARA
}n Ardeal se numesc lubeni\e, ]n Moldova li se spune harbuji. Sunt
ca ni=te globuri p[m`nte=ti create de p[m`nt pentru a se putea ad-
mira egolatru ]n oglinzi ideale. Pielea lucioas[ =i verde, aproape ani-
mal[, tr[deaz[ mai mult dec`t un fruct. Totul e neted, rotund, fortifi-
cat, impenetrabil, f[r[ golul unui c[lc`i al lui Achile. Este cetate? fruct?
animal? Dac[ e cetate, ce cuceritor este destul de puternic s-o cucere-
asc[? Dac[ e fruct, cine este destul de bun pentru a-l merita? Dac[ e
animal, cine ]ndr[zne=te s[-l v`neze? O, zeii au creat cu bun[ =tiin\[
asemenea ambigue ]nt`lniri de frumuse\i, pentru a putea dormi, f[r[
teama de a fi b[nui\i, ]n ele...
Cu\itul p[trunde profanator, ]nt`mpinat de un icnet voluptuos de
durere, cu\itul p[trunde ]n miez cu ritualul jertfirii, dezv[luind, pen-
tru a mia oar[, palpitant, paradisul. Nu, s`ngele omenesc, s`ngele
animal, duce ]n mers aluviuni nefrumoase, s[ruri =i complicate ame-
stecuri, niciodat[ s`ngele nu va avea gra\ia acestui nectar ierarhizat
]n cristale. Niciodat[ s[m`n\a, ideea perpetu[rii nu a fost mai rege=te
ascuns[. Poate c[ rodiile doar s-ar putea asem[na, dar rodiile deza-
m[gesc prin segmentare =i neprev[zut, rodiile, suger`nd ]ns[=i savoar-
ea, se opun savur[rii, ]n timp ce pepenele verde harbuzul, lubeni\a
este numai d[ruire, este globul ]nsu=i al altruismului p[m`ntesc.
Sim\i\i cum, tras de cai nev[zu\i, carul nostru alunec[ dinspre var[
spre toamn[? Daca nu sunte\i prea speria\i de viteza timpului, apleca\i-
v[ =i privi\i cu aten\ie: ciudatul vehicul care ne poart[ alunec[ pe
mari globuri verzi. Trecem prin pie\e, pe l`ng[ mun\i de harbuji ]nal\i
CUPRINS
219 Geniul de a fi
cat c[pi\ele, trecem pe c`mpuri sem[nate cu imense ou[ verzi
(Doamne, cum o fi ar[t`nd pas[rea?), trecem ]ntreb`ndu-ne ame\i\i:
Cine ]ncearc[ s[ ne complice frumoasa trecere, cine are interesul s[
ne ]ntunece rapidul drum, c`nd totul este at`t de simplu, c`nd fericirea
exist[ =i trebuie doar s[ fie var[ =i s[ avem candoarea de a o elibera
dintr-un pepene?
220 Ana Blandiana
CUV~NTUL
Experien\ele au dovedit c[, izola\i ]ntr-o ambian\[ perfect steril[,
lipsi\i de orice contact cu mediul exterior, cobaii ]=i prelungesc dura-
ta de existen\[. Izola\i =i singuri, cobaii tr[iesc mai mult. S-a obser-
vat ]ns[ c[ e destul ca fericitul vie\uitor s[ dep[=easc[ frontiera ce-
lulei sale sterile pentru ca s[ devin[ brusc victima adev[ratei lumi. El
poate deci exista oric`t, dar numai ca prizonier al purit[\ii sale privi-
legiate, f[r[ atingere cu universul exterior.
Dar ce-am putea ]nv[\a noi de la b[tr`nii =oareci singuri? Cine
dintre noi e dispus s[-=i prelungeasc[ via\a cu pre\ul unei singur[t[\i
din care nu =tie dac[, ie=ind, nu ar muri? Cine accept[ s[-=i perpetu-
eze s`ngele =i cerneala ]n vid =i neadev[r, ]ntr-o ]ncordare ]n care
fiecare clip[ smuls[ nefiin\ei este smuls[ libert[\ii ]n acela=i timp?
Cine renun\[ la o secund[ de univers pentru o or[ de claustrare?
Nimic nu ne va face s[ ne r[zle\im unii de al\ii, pentru c[ nimic
nu poate ]nfr`nge sentimentul la p`nd[ c[ separ`ndu-ne dezert[m,
c[ t[c`nd dezert[m, pentru c[ nimeni nu ne poate garanta c[ glasul
nostru care spune adev[rul se va auzi =i de dincolo de accepta\ii pere\i
de ivoriu. Si numai asta ne intereseaz[.
R[m`nem aici lega\i de frunza trec[toare =i de iarba pr[fuit[, lega\i
unii de al\ii prin imperfec\iune, dac[ imperfec\iune este nefericirea =i
nevoia de comunicare, dac[ nedes[v`r=ire este na=terea noastr[ din
acela=i lut c`nt[tor care-=i caut[ ecoul. R[m`nem cu to\ii aici, ]n
aceast[ lume care ne solicit[, r[m`nem cu to\ii aici, implica\i, dar
CUPRINS
221 Geniul de a fi
rezist`nd totu=i dorin\ei de a ne conserva ]n imaculat =i t[cere; pen-
tru c[ purt[m cu to\ii spaima de a nu sem[na acelor a=tri cu o putere
de atrac\ie at`t de mare ]nc`t lumina cade ]napoi, purt[m cu to\ii
spaima de a nu le sem[na, de=i cu to\ii =tim c[ perfec\iune asta
]nseamn[. }ntre t[cere =i cuv`nt, nu cuv`ntul este perfect, dar arma
noastr[ este cuv`ntul.
222 Ana Blandiana
INFIRMITATE
Poate c[ p[rin\ii sunt vinova\i. Poate c[ educatorii. Poate c[ lec-
turile. Nu am ]n\eles niciodat[ dac[ te na=ti ]n felul acesta sau dac[
totul apare pe urm[. La ]nceput e=ti l[udat =i ob\ii nota zece la pur-
tare dispre\ul colegilor e ]nc[ amestecat cu o vag[ invidie, b[nuiala
infirmit[\ii se tope=te ]ntr-un sentiment ambiguu de mul\umire, de
orgoliu infantil. Pentru c[, atunci, binele nu e ]nc[ desp[r\it de r[u,
pentru c[ nu se =tie ]nc[ dac[ ]nving[tor ]n lume este r[ul sau binele.
C`nd, ]n sf`r=it, ]n\elegi, nu se mai poate face nimic, este de mult
prea t`rziu.
A=a cum unii nu v[d =i al\ii n-au grai, tu nu po\i lovi, nu e=ti ]n
stare s[ jigne=ti. Este o incapacitate organic[ =i voin\a nu ajut[ la nimic.
Este o tr[s[tur[ nefireasc[, evadat[ de sub imperiul legilor naturale,
pentru c[ tu e=ti incapabil nu numai s[ love=ti, dar =i s[ ]ntorci o
lovitur[. Universalul instinct de conservare este ]nlocuit prin at`t de
fragilul gest al ]ntinderii celuilalt obraz. Ciudat, greu de ]n\eles, este
c[ malforma\ia, dureroasa incapacitate, se na=te nu din neputin\[, ci
din for\[. Este nevoie de for\[, de o uria=[ for\[ pentru a te ]nc[p[\`na
s[ nu ]nvingi, este nevoie de o imens[ for\[ pentru a-\i fi mil[ de cel
ce love=te, pentru a rezista dispre\ului celui pe care nu l-ai lovit. In-
firmitatea paradoxal[ a acestei puteri st[ ]n dimensiunile ei neadaptate
la real, a=a cum Gulliver era ]n Lilliput infirm. Superioritatea fa\[ de
o lume ]n care nu reu=e=ti s[ te integrezi este ridicol[ =i infirm[, dac[
infirmitate ]nseamn[ a nu putea fi asemenea celorlal\i.
Lucrurile se petrec a=a nu pentru c[ vor fi r[spl[tite dup[ alte cri-
CUPRINS
223 Geniul de a fi
terii ]ntr-o alt[ lume, ci pentru c[ nu se pot petrece altfel. Preceptele
morale au ]nflorit din ele, nu ele urmeaz[ litera rotunjit[ a precepte-
lor. Cu ucig[toare ironie vei continua s[ prime=ti nota zece la purtare
=i cu ]n\eleapt[ triste\e vei =ti c[ acesta este consemnul, cunoscut de
to\i, al infirmit[\ii tale. Nu vei mai ]ncerca s[ ascunzi nimic =i, dac[
ai umor, ]\i vei lipi ]n partea st`ng[ a pieptului o gra\ioas[ \int[ de tir.
Totul este cum este, numai credin\a c[ vreodat[ va fi altfel te face s[
continui s[-\i por\i prin lume infirm de dispropor\ionata for\[.
224 Ana Blandiana
FELUL CUM PLOU{
Poate s[ vi se par[ ciudat, pute\i s[ nu m[ crede\i, dar atunci c`nd
vreau s[ cunosc cu adev[rat un om, ]l privesc cu aten\ie =i ]ncerc s[-mi
imaginez felul cum plou[ ]n jurul lui. Exist[ o intui\ie care nu m[ ]n=eal[
niciodat[ =i care ]mi sugereaz[ mai exact dec`t cele mai exacte probe
ceea ce vreau s[ =tiu. Sunt oameni ]n jurul c[rora ploaia cade copil[roas[,
cu cl[buci =i zarv[ nest[p`nit[, f[c`nd s[ creasc[ ciupercile =i s[ scoat[
coarne boure=ti melcii; sunt al\ii ]n jurul c[rora ploaia se deseneaz[ dis-
cret ca o fin[ ha=ur[, ca un voal sub\ire care fo=ne=te m[t[sos =i face
stre=inile s[ c`nte abia auzit; pe unii ]i ]nv[luie ca o re\ea invulnerabil[,
ca ni=te implacabile riduri ale v[zduhului, f[r[ zgomot =i f[r[ sf`r=it; pe
al\ii ]i ]mpodobe=te cu serpentinele ei colorate, ]ncurc`ndu-i ]n liniile lungi,
pline de haz; unora le atinge obrazul =i li-l face mai frumos, li se aga\[
de gene =i str[luce=te ]n picuri instabili; altora li se scurge prin p[r =i pe
g`t, murd[rindu-i, f[c`ndu-i s[ tremure =i s[-=i str`ng[ ]n jurul g`tului
bietul fular, ]njosindu-i, ur`\indu-i. N-a= putea s[ explic de ce, poate c[
totul se datore=te marii sensibilit[\i a ploii, capacit[\ii ei de a se adapta
=i de a reac\iona prompt, dar nimic nu caracterizeaz[ mai bine un om
dec`t felul ]n care =tie s[ fac[ ploaia s[ plou[. }n c`te nesf`r=ite game se
mi=c[ sunetele ei, ce culori diferite =i nea=teptate poate s[ schimbe, ]n
c`te forme se las[ modelat[ =i ce sentimente contrare poate s[ oglin-
deasc[ aceea=i pic[tur[ de ploaie! C`mp de studiu, fantastic instrument
de cunoa=tere, joc pasionant, c[l[uz[, cheie a tainelor, p[rul de ap[ al
cerului se ]mplete=te pentru mine mereu altfel, l[s`ndu-m[ s[ ghicesc
]n el a=a cum anticii ghiceau ]n m[runtaiele p[s[rilor.
CUPRINS
225 Geniul de a fi
AXIOMA
Nimic nu este mai pu\in sigur dec`t eviden\a. Nimic mai pu\in
conving[tor dec`t o axiom[. Eram ]n stare s[ urm[resc demonstra\ii
ale unor complicate teoreme, dar n-am ]n\eles niciodat[ cu adev[rat
de ce dou[ cantit[\i egale cu o a treia sunt egale ]ntre ele.
Timpul a trecut, num[rul axiomelor a crescut ]ngrijor[tor, dar eu
am p[strat cu ]nc[p[\`nare incapacitatea de a accepta adev[rurile
care se ofer[ sau sunt oferite. Despre prea multe fraze mi se spusese
c[ nu mai au nevoie de demonstrare, prea multe cuvinte se sim\eau
jignite la cererea de a fi explicate, prea multe idei au preferat s[ se
impun[ dec`t s[ se justifice. Asupra prea multor lucruri am fost de-
prins[ s[ nu mai pun ]ntreb[ri, pentru a nu m[ ]ndoi de ele. M[ ]ndoi-
esc, deci nu renun\ la mine ]nsumi, m[ ]ndoiesc, deci exist.
Nu cred c[, de-a lungul at`tor milenii, exist[ un lucru care s[ fi
fost mai imperios cerut omenirii dec`t credin\a ]n axiome. R`nd pe
r`nd, b[t`ndu-se cap ]n cap, ideile =i secolele soseau, =i prima lor
grij[ era de a pretinde obositelor gazde, ]nainte de orice, ]nc[ o carte
blanche. Si, iremediabil, naiva omenire, crez`ndu-se de fiecare dat[
salvat[, face mereu impruden\a de a emite ]nc[ un asemenea cec, pe
care-l retrage apoi, de fiecare dat[ prea t`rziu pentru a mai putea fi
recuperat. Dac[ totu=i p[m`ntul continu[ sa fie populat, dac[ ma-
mele mai nasc copii =i pomii mai rodesc fructe este pentru c[ ]ntr-un
col\, undeva, s-a p[strat ]ntotdeauna ]ndoiala, a=a cum \[rancele
p[streaz[ s[m`n\a aluatului capabil s[ dospeasc[ viitoarele p`ini.
Oamenii iubesc pentru c[ se ]ndoiesc de dragoste, sunt drep\i pentru
CUPRINS
226 Ana Blandiana
c[ se ]ndoiesc de dreptate, sunt liberi suspect`ndu-=i libertatea.
De la severul dasc[l de aritmetic[ =i p`n[ la marii dasc[li ne]n-
g[duitori, to\i ]mi repro=eaz[ ne]ncrederea ]n axiome. F[r[ axiome
nu s-ar demonstra nimic, ]mi spun filozofii; f[r[ axiome nu s-ar putea
st[p`ni, ]mi spun istoricii; f[r[ axiome nu s-ar putea m`ntui, ]mi spun
sfin\ii; ce s-ar ]nt`mpla dac[ fiecare ar g`ndi cu propriul s[u cap
se ]ngrijoreaz[ sociologii. Z`mbesc fiec[ruia dintre ei, amabil, a=tep-
t`ndu-mi dreptul la replic[. Atunci c`nd ]mi este acordat, rostesc,
z`mbind, dou[ cuvinte, universalul r[spuns ]n fa\a c[ruia =tiu c[ axi-
omele ]=i pierd din arogan\[ =i se prezint[ supuse la judecat[. Dou[
cuvinte ciudate: Omul cuget[. Spinoza, Etica, partea a doua De-
spre natura =i originea sufletului, cea de-a doua axiom[.
227 Geniul de a fi
UMBRA PRIDVORULUI
}n satele Mun\ilor Apuseni nu exist[ cimitire. Acolo, unde oame-
nii stau ]n fa\a naturii drep\i =i singuri, f[r[ s[ se adune =i s[ se spri-
jine ]ntre ei, l[s`nd ]ntre dou[ case loc unui deal =i ]ntre dou[ cur\i
albie unui r`u, mor\ii sunt ]ngropa\i ]n umbra pridvorului. Nesperia\i
de mun\i, ne]nsp[im`nta\i de p[duri, netem[tori de fiare, oamenii
]n\eleg moartea ca pe o duioas[ continuare de ciclu numai, ca pe o
fireasc[ =i unduioas[ urmare, ca pe o meritat[ =i binevenit[ odihn[
p`n[ la judecata de apoi. Cel[lalt t[r`m fiind at`t de aproape, nici o
groaz[ nu-i b`ntuie =i de acolo se aud, desigur, ca ]n balad[, c`inii,
iar umbra pridvorului se simte, desigur, cresc`nd =i descresc`nd, me-
lodioas[, =i peste cel[lalt t[r`m. Moartea nu mai este ]n felul acesta
un exil, nu mai sunt str`n=i mor\ii cu mor\ii =i viii cu viii, ci fiecare
ograd[ devine o celul[ a universului ]n care a fi sau a nu fi sunt dou[
la fel de bl`nde prezen\e, ]n care via\a =i moartea nu se neag[ =i nu
se opun, ci se ]mpletesc =i nu se p[r[sesc, ]ntr-o ad`nc[ iubire.
A=ez`ndu-=i p[rin\ii ]n p[m`nt temelie, fiii nu se simt niciodat[ stin-
gheri =i nu sunt nelini=ti\i de soarta viitorilor fii, c[rora li se vor a=eza
]n p[m`nt temelie. Iat[ un lan\ care nu va putea fi vreodat[ sf[r`mat
sufletul ]ntreg al poporului rom`n se define=te aici. La umbr[ de
pridvor =i la poale de codru, c`nd mun\ii mari sunt preo\i =i stelele
f[clii, nimeni nu poate s[ moar[ cu totul vreodat[. Con=tiin\a acestei
ve=nicii ne marcheaz[ cu o luminoas[ triste\e. Noi =tim c[ fruntea
astfel ]mpodobit[ nu se poate pleca =i c[ nimeni nu ne poate oferi
ceva mai de pre\ dec`t eternitatea din umbra pridvorului.
CUPRINS
228 Ana Blandiana
A NU FI }NFR~NT
Se observ[ la autorii de memorii, ]n general, o anume st`njenire, care
]i face aproape timizi. Cu extrem de rare excep\ii, vie\ile lor au totdeau-
na un s`mbure eroic mai precis, dezv[luirea acestui s`mbure, chiar
minuscul, le justific[ m[rturisirea , dar indiferent c`t de eroic[ le-ar fi fost
via\a, se simte printre r`nduri ]ntotdeauna nu m`ndria de a fi dep[=it dra-
mele, ci jena de a le fi supravie\uit.
}ntr-o at`t de mare m[sur[ a trai ]nseamn[ a supravie\ui adic[ a
reu=i s[ tr[ie=ti , ]nc`t simplul fapt de a nu fi fost ]nfr`nt presupune un
minus de onestitate, un plus de compromis, o p[r[sire, ]ntr-un punct cel
pu\in, a liniei idealei unit[\i. Am citit memoriile unor oameni care au stat ]n
]nchisori =i ]n lag[re, care au suferit tot ce o fiin\[ omeneasc[ poate suferi,
care n-au murit printr-o ]nt`mplare, printr-un noroc, sau, cine =tie, printr-o
]nc[p[\`nare, =i totu=i ]n povestirea lor se descifra nu numai izb`nda, ci parc[
umilin\a de a fi ie=it la liman. Se sim\eau vinova\i c[ au reu=it s[ se p[streze
]n via\[, se sim\eau vinova\i de t[ria pe care n-au putut-o ]mprumuta =i alto-
ra. O at`t de lung[ tradi\ie demonstreaz[ c[ pier cei mai buni, ]nc`t a nu fi
]nfr`nt ]nceteaz[ s[ mai fie o laud[.
De altfel, a=a se explic[ faptul c[ b[tr`nii nu sunt purta\i ]n triumf.
Atingerea b[tr`ne\ii este ]ntotdeauna o nes[rb[torit[ victorie, o victorie
pe care sunt gelo=i nu numai de dincolo de morm`nt cei ce au disp[rut
nereu=ind s-o ating[, dar =i cei ce =tiu c[ nu au =anse s[ o ating[ ]n viitor.
O victorie pe care ]nsu=i ]nving[torul o contempl[ ne]ncrez[tor =i st`njenit.
Pustiul b[tr`nilor nu vine din spaima de moarte, ci din uimirea c[
au putut tr[i at`t...
CUPRINS
229 Geniul de a fi
ORA+E DE SILABE
De la orele de geografie, din romanele adolescen\ei, din memori-
alele de c[l[torie, din c`ntece, din filme, au ajuns la mine mai ]nt`i
denumirile: Santa Fe, San Francisco, Valencia, Philadelphia, Londra,
Vene\ia, Samarkand. Fiec[reia ]i corespundea dac[ nu o imagine, cel
pu\in un sentiment, dac[ nu un sentiment, cel pu\in o presim\ire. Cel
mai adesea, ]ns[, pe pilonii sub\iri ai c`torva litere se ]n[l\a o ]ntreag[
construc\ie cu str[zi =i biserici, \[rmuri de mare, pie\e, f`nt`ni. Eram
]n stare s[ hoin[resc s[pt[m`ni ]ntregi, ]n vise care se continuau
nuan\`ndu-se de la o noapte la alta, pe c`te o aceea=i strad[ imagi-
nat[, mereu mai concret, cu casele din ce ]n ce mai familiare =i mai
am[nun\it desenate, cotind mereu dup[ acela=i col\ cu tencuiala
c[zut[ pu\in =i cu un Atlas de stuc ros de v`nturi, purt`nd chinuit pe
umeri un glob p[m`ntesc pe jum[tate m[cinat. Din c`te o ilustra\ie
de manual, din c`te o ilustrat[ veche de dinainte de r[zboi, din c`te
o fotografie cenu=ie de ziar eram ]n stare s[ imaginez asemenea
lui Cuvier, reconstituind un mamut dintr-o vertebr[ un ]ntreg ora=,
un \inut, o \ar[. S[m`n\a real[ de la care pornisem se estompa
transfigur`ndu-se =i ora=ul ]mi apar\inea ]n ]ntregime, nedependent
de realitate, ]nlocuind-o cu naturale\e, p`n[ la a uita c[ exist[. Asta
era demult, pe vremea c`nd urm[ream cu degetul pe hart[ speran\ele
lui Columb =i dramele lui Magellan, cruzimile lui Cortez =i fanteziile
lui Marco Polo, descoperirile eroilor lui Jules Verne =i propriile mele
iluzii. Trec`nd, timpul n-a f[cut dec`t s[ ad`nceasc[ liniile acelor gra-
vuri unduitoare, s[ le stabilizeze. Cu c`t le vizitam mai rar, cu at`t le
CUPRINS
230 Ana Blandiana
descopeream mai neschimbate, mai patinate de inexisten\a lor at`t
de sigur[ de sine. Zaragoza, Marsilia, Floren\a, Nisa, Atlanta, Paris.
Ora=e de silabe, str[zi de vocale, cartiere de litere. Sunetul atr[gea
dup[ sine imaginea, cuv`ntul crea o realitate himeric[, dar supus[
lui. C`nd am pornit ]ntr-adev[r, marea aventur[ nu a fost c[l[toria ]n
sine, nici descoperirea succesiv[ a lumilor, ci ]nfruntarea spectacu-
loas[ ]ntre imaginile sedimentate ale numelor =i imaginile reale, par-
venite, gr[bite s[ se impun[. Chicago, ora=ul abatoarelor, avea zi-
duri de un ro=u ]nchegat, din c[r[mizi lunguie\e, neacoperite de mor-
tar, case cu ferestre mici =i aerul greu mirositor al str[zilor din jurul
pie\ii de vite a ora=ului copil[riei mele; care nu mi-a fost mirarea =i
aproape revolta c`nd am descoperit o metropol[ respir`nd armonios
pe \[rmul aproape marin al marelui lac. Era mai frumos, dar era o
deziluzie.
Desigur, acest joc copil[resc de p`rghii nu f[cea dec`t s[ complice
totul, ad[ug`nd ]nc[ un plan oniric planurilor mereu compara-
tive din mintea mea, ]nc[p[\`n[rii mele de a privi realit[\ile oric`t
de fantastice, de exotice, de ]ndep[rtate cu ochiul analitic =i ]ndu-
rerat al lui Dinicu Golescu. Din ora= ]n ora=, din \inut ]n \inut, din
\ar[ ]n \ar[, din continent ]n continent, c[ut`nd un tot mai improba-
bil Eldorado, am v[zut, am ]nsemnat, am socotit =i la fiecare col\ am
a=teptat s[-mi apar[, prins ]ntr-un zid cu tencuiala c[zut[, bietul meu
Atlas ros de v`nturi, purt`nd chinuit un glob p[m`ntesc pe jum[tate
m[cinat.
231 Geniul de a fi
GRAND CANYON
Lumea pe care am v[zut-o eu este, sunt sigur[, mai frumoas[ dec`t
adev[rata lume. F[r[ s[-i fi ad[ugat ceva, f[r[ s[-i fi schimbat vreo
nuan\[ sau vreun accent, am privit fiecare priveli=te, fiecare strad[,
fiecare cadru prin care treceam cu o credin\[ at`t de sigur[ c[ nu le
voi mai revedea, c[ le vedeam pentru prima =i ultima oar[, cu o at`t
de intens[ dorin\[ de neuitare, ]nc`t nu se poate s[ nu le fi v[zut mai
frumoase dec`t erau, nu se poate s[ nu le fi ]mprumutat, ]nc[ de atunci,
ceva din nostalgia mea viitoare. M-am g`ndit totu=i la asta pentru
prima oar[ la Grand Canyon, st`nd pe buza abrupt[ =i nep[m`nteasc[
a cheilor fluviului Colorado =i privind aproape cu spaim[ frumuse\ea
de ne]nchipuit a lumii. Eram la aproape trei mii de metri, ]ntr-un pei-
saj populat de conifere contorsionate de v`nt, cu crengile rupte,
r[sucite, cu tulpina despicat[, cu p[r\i ]ntregi moarte =i n[p[dite de
v`sc. Dar aceasta nu era dec`t sala, locul rezervat spectatorilor, de
unde se putea privi marele spectacol. La numai doi pa=i de noi
priveli=tea ]nceta, pentru a se continua din nou peste c`\iva kilometri,
p[m`ntul se c[sca brusc =i ne ar[ta cu o majestuoas[ impudoare sub-
limele lui m[runtaie.
Poate din cauza liniilor orizontale ale straturilor geologice sem[-
n`nd unor colorate ha=uri, coasta din fa\[ a Canyon-ului, cu mun\ii
=i piramidele, cu ruinele, templele =i tronurile ei, p[rea pictat[ pe
peretele dimpotriv[. Era ca o halucina\ie care cre=tea o dat[ cu
cre=terea soarelui, at`t de puternic, ]nc`t dizolva volumele =i culo-
rile, =i sc[dea o dat[ cu amurgul, ale c[rui umbre, tot mai dense,
CUPRINS
232 Ana Blandiana
subliniau formele, d[deau, ]n sf`r=it, relief realit[\ii, cu un ultim al-
truism ]naintea cufundarii ]n bezn[. Straniu ]ns[, impresia general[
nu era de minune a naturii =i numai printr-un efort de con=tiin\[
puteam s[ ]n\elegem =i s[ admitem c[ natura era cea care trebuia elo-
giat[, c[ era vorba de o capodoper[ a ei. Ni se p[rea, mai cur`nd, c[ asist[m
la o m[re\ie trecut[ ale c[rei urme conservate ]n milenii au primit o
frumuse\e aproape magic[. Ceva imperial plutea ]n aer, orice lespede p[rea
rupt[ din treptele unui palat, orice ruin[ p[rea a unei apuse ]mp[r[\ii.
Culorile, chiar, se pretau acestei ]nc[p[\`nate =i nostalgice fantezii, ro=ul
]=i m`nca nuan\ele ]ntre c[r[miziul intens =i violetul mortuar, albul se degra-
da spre nuan\a nobil[ a osului uscat, verdele avea str[luciri oceanice, de
smarald. Numirile date diverselor forma\ii geologice, diverselor forme
n[scute din lupta dintre piatr[ =i ap[ =i v`nt, dovedeau c[ acest sentiment
al imperialului divin nu-l inventasem noi. O uria=[ piramid[ cu v`rful re-
tezat se numea Tronul lui Wotan, un imens con cu suprafa\a dantelat[
ca de nesf`r=ite basoreliefuri se numea Templul lui Shiva. Nimic nu p[rea
for\at ]n asta, mai cur`nd ar fi p[rut ciudat s[ li se spun[ st`nci, =i piscuri,
=i mun\i. De altfel, v[zut[ de aproape, prin binoclu, ceea ce era numai
metafor[ devenea o incredibil[ realitate. Ceea ce putea trece drept creast[
se dovedea o biseric[ p[r[ginit[, ceea ce sem[na cu o c[ldare glaciar[
ap[rea clar ca un amfiteatru roman. Paradoxal, apropierea nu distrugea,
ci ]nt[rea iluzia, ]i furniza am[nunte, o concretiza si-i d[dea amploare.
Apun`nd soarele, cerul a mai r[mas c`teva minute colorat ]n ro=u =i
violet, ca =i cum Canyon-ul i-ar fi transmis propriile sale culori, apoi s-a
f[cut ]ntuneric brusc, de la o clip[ la alta, iar dup[ un scurt suspens, ]n
bezna devenit[ compact[, a r[s[rit o lun[ imens[, rotund[, galben[,
neluminoas[. +i abia atunci, c`nd nu mai puteam vedea nimic, am
]ncremenit ]nsp[im`nta\i de frumuse\ea pe care aveam s-o p[r[sim
=i despre care am fi putut s[ nu =tim c[ exist[ pe p[m`nt.
233 Geniul de a fi
PLANUL SECUND AL GIOCONDEI
P`n[ a nu vedea Toscana, p`n[ a nu c[lca intimidat[ =i =ov[itoare
drumurile Umbriei, priveam fundalurile tablourilor lui Leonardo Da
Vinci, peisajele din spatele fecioarelor lui Beato Angelico, natura ]n
mijlocul c[reia sufer[ sfin\ii lui Mantegna, ca pe ni=te viziuni de vis,
ireale =i fantastice, ca pe ni=te miraculoase amintiri dintr-un paradis
pierdut. A trebuit s[ treac[ destul timp pentru a putea ]n\elege =i ad-
mite realitatea care corespundea acelor schi\e ideale, pentru a ]nfr`nge
senza\ia dominant[, tulbur[toare p`n[ la obsesie, a parcurgerii unor
locuri cunoscute ]ntr-o alta via\[. Descopeream priveli=tile =i feri-
cit[ =i ]nspaim`ntat[ recuno=team totul! }mi spuneam degeaba c[
dealul acesta cu chiparo=i ]l =tiu dintr-o fresc[ =i drumul acela pier-
dut ]ntr-un abur vioriu, dintr-un tablou; sufletul meu, ]nv[\at din ado-
lescen\[ c[ acele imagini nu apar\in adev[ratei lumi, se ]nc[p[\`na
s[ sus\in[ ca tr[ise ]nainte de na=tere printre ele. Clipele se ]mbog[\eau
astfel, proiect`nd umbre lungi ]ntr-un trecut neb[nuit =i ]ntr-un vii-
tor improbabil, =i, mai mult dec`t trec[toare unit[\i de timp, deveneau
elemente ale unei contempla\ii intense, aproape halucinogene, pe care
le sim\eam, chiar atunci, cum ]mi marcheaz[ pentru totdeauna fiin\a.
Nu pot s[ uit, chiar dac[ a= vrea, nici o nuan\[ de culoare, nici o raz[
de lumin[, nici o linie, nici un gest.
}mi amintesc o ]nserare la Orvieto. Ne c[\[rasem pe zidul care
]mprejmuia c`ndva cetatea =i din care r[m[sese acum doar un fel de
balustrad[ spre c`mpie. Era o sear[ dulce, ne]mplinit[ ]nc[, de sf`r=it
de var[, la ora aceea c`nd ultimele raze de soare lumineaz[ excen-
CUPRINS
234 Ana Blandiana
tric orizontul, ]n timp ce luna ]ncepe s[ se contureze transparent[ =i
firav[ pe cerul ]nc[ deschis. St[team pe corni=a vechilor ]nt[rituri, cu
picioarele at`rnate ]n gol, dar emo\iona\i si uimi\i, ca ]ntr-o loj[ de
onoare. Urc`nd sc[rile =i ulicioarele ora=ului, g`f`ind pe trepte ]nspre
pie\e =i suind din pie\e pe alte str[zi, =i mai abrupte, nu ne d[dusem
seama c[ escaladam un munte cu abilitate mascat de construc\ii =i
arhitecturi. Abia ajun=i sus, ]n\elegeam c[ atinsesem culmea unei
forme de relief la poalele c[reia se ]ntindea o c`mpie aprins[ de
chiparo=i =i tulburat[ din somn de visurile colinelor. Umbria ]=i
desf[=ura supus[, la picioarele noastre, domeniile ]nv[luitoare,
podgoriile ondulate =i livezile galbene din care fr`nghii sub\iri de fum
se ]n[l\au printre pomi =i se topeau ]n praful de argint roz care se
mi=ca peste p[m`nt. Cu greu se putea imagina ceva mai ]mp[cat cu
sine, o pace mai des[v`r=it[ =i mai ]n stare de a sugera sublimul, dec`t
c`mpia aceea ]ntrerupt[ de mun\i rotunzi, sc[ldat[ ]ntr-o cea\[
str[lucitoare care dizolva culorile una ]ntr-alta. O lumin[ cernut[, o
f[in[ luminoas[ ningeau peste peisajul mirific =i cunoscut, peisajul
pe care eram sigur[ c[-l mai v[zusem c`ndva, ]ntr-o via\[ mai fru-
moas[ sau numai ]n planul secund al Giocondei. }ntr-adev[r, priveam
tocmai ceea ce se vede ]n spatele Monei Lisa, c[r[rile acelea, care
puteau fi =i ape aburoase, pierdute printre arbori visa\i =i ce\uri g`ndite
de ]ngeri. Senza\ia de confundare a artei cu via\a era at`t de puter-
nic[, ]nc`t nemaig[sirea grani\ei dintre ele m[ l[sa far[ ap[rare.
Priveam =i fericit[ =i ]nsp[im`ntat[ recunosteam totul!
235 Geniul de a fi
DORIN|A
St[team pe punte, aplecat[ peste bord, cu coatele sprijinite de lem-
nul lustruit =i alb de sare, privind apa intens verde, grea =i cl[tin[toare,
care p[stra minute lungi dup[ trecerea noastr[ o d`r[ alb[ spumoas[,
puls`nd spasmodic, ca o cicatrice pe pielea ]ntins[ =i lucioas[ a oceanu-
lui. M[ g`ndeam c[ tr[im, probabil, mai intens ]n viitor =i ]n trecut
dec`t ]n prezent, c[ visul de a merge pe ocean =i g`ndul c[ ai fost pe
ocean sunt mai puternice, mai vii dec`t faptul de a fi pe ocean acum.
St[team pe punte ore ]n =ir privind, dar mai ales sim\ind, orizontul
]nchis ]n jurul nostru, rotund. Eram singuri ]n mijlocul unui uria= cerc
leg[n[tor, iar acesta nu era dec`t baza cupolei perfect rotunde pe
care cerul o r[sturna deasupra noastr[. O calot[ asem[n[toare se
mi=ca, probabil, sub noi. Sim\eam c[ locuim un glob, un mirific glob,
jum[tate cer, jum[tate ap[, \inut ]n spa\iu de raza ]ncordat[ a privirii
noastre. P[m`ntul nu mai exista. }n lipsa lui, cele dou[ elemente pri-
mordiale suplineau un univers ]ntreg prin esen\ele sale. Cu c`t[
]n\elepciune disp[ruse Atlantida! Treceam poate peste imperiile ei
adormite cu modestie si, dac[ ne uitam mult timp ]n jos, ]ncepeam s[
z[rim, dincolo de cortinele mi=c[toare ale apei, fantasticele ei ruine,
mormintele =i patimile ei. Asta era senza\ia pe care o l[sa ]n noi ziua,
cu ambi\iile ei de a lamuri totul, de a ar[ta c`t mai multe =i c`t
mai limpezi am[nuntele care te ]mpiedic[ s[ mai vezi ceva. Seara,
c`nd stelele ap[reau pe r`nd, obsedant de str[lucitoare ]n ]ntunericul
atotst[p`nitor, nest`njenit de nici o alt[ lumin[, devenea evident c[
anticii aveau dreptate, c[ suntem ]nveli\i ]ntr-o sfer[ de cristal vine\iu,
CUPRINS
236 Ana Blandiana
]nvelit[, la r`ndul ei, ]n alt[ sfer[ =i ]n alt[ sfer[, c[ stelele sunt focuri
nestemate ]ncrustate pe aceste fantastice petale transparente care ne
ascund ca pe ni=te semin\e, c[ toate aceste sfere se cuprind una ]ntr-
alta, alunec[ ]ntre ele, =i e destul s[ r[m`i o clip[ singur cu sufletul
t[u pentru ca s[ po\i auzi, ]n lini=tea mare, muzica sferelor. De aici =i
p`n[ la a crede c[ al[turarea continuu mi=c[toare a stelelor ]nchipuie
semne =i prevestiri nu-i dec`t un pas, pe care nu po\i s[ mi-l faci sub
bolta arcuit[ magic peste tine, suspend`ndu-=i constela\iile desenate
clar, ca ]n zodiac.
M[ g`ndeam atunci c[ exist[ poate ]n noi o continu[ tendin\[ de
am`nare a ]mplinirii, c[ ne place s[ ]mpingem transformarea viitoru-
lui ]n prezent c`t mai departe, p`n[ la limita ]n care, nemair[m`n`nd
destul timp, viitorul se transform[ direct ]n trecut. Abia acum c`nd
puntea vasului mi se pare =tiut[ dintr-un film =i oceanul b[nuit din
poeme ]mi dau seama c[ nici m[car asta nu se ]nt`mpl[, c[ dorin\a
de a ajunge pe ocean era prea intens[, prea total[, pentru a admite
vreodat[ c[ s-a putut realiza. A fost destul o dulce iritare de sine, o
bl`nd[ plutire ]n clipa ]mplinirii, pentru ca visul s[-=i p[streze inten-
sitatea =i s[ r[m`n[ suspendat ]ntr-un definitiv viitor.
237 Geniul de a fi
PIATRA
}mprejurul castelului de la Bran paji=tile fuseser[ cosite =i f`nul
adunat ]n c[pi\e rotunde, r[sp`ndite egal, ]=i a=tepta cuminte trecerea
]n mireasm[. Era iulie =i era ora aceea a dup[-amiezii c`nd, ]ncep`nd
s[ cedeze, c[ldura ]ndulce=te lumina, face liniile bl`nde =i culorile
moi. Dac[ urcam ]nspre intrarea muzeului, la umbra crengilor presim-
\eam r[coarea =i ]ntunericul, dar sus, pe b[ncile de piatr[ cuib[rite
]ntre metereze, o raz[ galben[, aproape portocalie, lumina ]nc[ zi-
durile fierbin\i de peste zi. De altfel, de acolo, de pe colina ]ncunu-
nat[ de castel, ]ntreaga vale se dezvelea deodat[ ]ntr-un gest tandru
=i anistoric. Reduse la acoperi=uri, casele ]=i pierdeau din determin[ri,
=oseaua devenea numai o potec[ neted[, iar cl[direa v[mii, solid[ =i
ursuz[ l`ng[ o grani\[ inexistent[, f[cea prezentul ireal =i trecutul
de ne]n\eles. Trecutul era chiar acel castel a=ezat pe o frontier[ care
n-a desp[r\it niciodat[ nimic, acel castel cu mobile =i armuri str[ine
=i cu ]nduio=[toare =i albe cuptoare rom`ne=ti, cu ziduri medievale
de st`nc[ =i cu grinzi ]nnegrite \[r[ne=te de fum. Ascultam orga de
v`nt, cap[tul modest de fluier fixat pe unul dintre turnuri pentru ca
respira\ia v[zduhului s[ devin[ c`ntec, =i m[ g`ndeam c[ nefami-
liare, neobi=nuite liniei melodioase a v[ii nu mi se p[reau numai
inscrip\iile germane =i ogivele ferestrelor, ci ]nse=i zidurile nem[cinate
de vreme, ]nsu=i materialul indestructibil al construc\iei, piatra.
La poalele dealului, un muzeu al satului aduna case de prin partea
locului, fantastice cet[\i de lemn pentru uzul c`te unei familii,
cuprinz`nd ]ntr-un careu impecabil ad[postul oamenilor, al animale-
CUPRINS
238 Ana Blandiana
lor, al uneltelor, al bucatelor, a=ezate cu spatele spre lumea din afar[,
deschiz`ndu-se ]nduio=ate spre interior. Pere\i de lemn ]ncrustat =i
de var alb, meni\i s[ se ]mpotriveasc[ mai cur`nd viscolelor iernii
dec`t du=manilor, lipsi\i de precautele deschiz[turi prin care locui-
torii castelului aruncau gloan\e =i ap[ clocotit[; scuturi fragile
apar\in`nd ]nc[ regnului vegetal, gata s[ tresar[ la c`ntecul unei
p[s[ri, la susurul unui izvor.
Comparam cele dou[ construc\ii cetatea de piatr[ =i cetatea de
lemn =i m[ ]ntrebam dac[ trebuie s[ fiu m`ndr[ sau s[ regret c[
rom`nii nu au ales piatra. +i mai ales ]ncercam s[ ]n\eleg de ce nu au
f[cut-o. Fusese retragerea ]n p[durile fo=nitoare, hohotitoare, din jur
o mai sigur[ arm[ ]mpotriva cotropitorilor dec`t ]nc[p[\`narea
ne]nsufle\it[ a pietrei? Era mai rezistent[ ]n timp eterna re]nviere a
fr[gezimii frunzei dec`t moartea puternic[, de nezdruncinat, a blo-
curilor de granit? Faptul c[ existam peste fostele grani\i, vii, fo=nitori,
]ntr-o mereu lunec[toare istorie r[spundea ]ndeajuns; dar acolo, ]ntre
meterezele calde de zi, ]n ]nserarea care cobora ]ntreb[toare, ritmul
pierdut al orgii de v`nt continua s[ se mire de ce nu au ales rom`nii
piatra...
239 Geniul de a fi
LA MORM~NTUL LUI GOYA
Morm`ntul lui Goya este centrul, aproape neobservat, al unei
capele cu pere\ii grei de vedeniile celui ascuns sub lespedea simpl[
de piatr[, ]n fa\a altarului modest. O ]nc[pere circular[ amintind
destul de pu\in prin arhitectur[ liniile unei biserici acoperit[ ]n
]ntregime cu fresce foarte pu\in religioase. Tema lor pare a fi, totu=i,
minunea s[v`r=it[ de un sf`nt, dar ceea ce se vede nu e sf`ntul =i nu
e minunea presupus =i presupus[ ]n interiorul od[ii, pe locul ocu-
pat acum de tine, cel ce prive=ti , ci mul\imea care se minuneaz[,
al c[rei vuiet ]l auzi parc[ =i ale c[rei fe\e le vezi nu pioase, ci vesele,
vii, ]nc`ntate, curioase mai ales. Se ]ngr[m[desc, se ]mping unii pe
al\ii ca s[ vad[ mai bine, se apleac[ spre mijlocul od[ii, gata s[ se
desprind[ de pe perete. Sunt precupe\e =i t`rgove\i, fete tinere =i b[ie\i,
matroane grase =i b`rfitoare, b[tr`ni slabi =i pis[logi, copii neast`m-
p[ra\i. Toate aceste personaje de figura\ie religioas[, care spre sf`r=itul
vie\ii pictorului vor deveni grote=ti, resping[toare, diabolice, mon-
struoase, sunt, deocamdat[, numai o mul\ime folosind prilejul bise-
ricesc pentru a se dezl[n\ui ]ntr-o s[rb[toare popular[, carnal[, bu-
curoas[. Morm`ntul lui Goya dispare, se pierde ]n mijlocul acestei
dezl[n\uite bucurii sau, dac[ \i-l aminte=ti, o faci numai ]n c[utarea
obiectului spre care privesc, de care se mir[, spre care le ]mbulzesc
toate aceste amuzate personaje, atr[g`nd spre obiectul curiozit[\ii
lor profane =i ]ngerii elegan\i din jur.
}ngerii nu sunt nici ei mai aproape de Dumnezeu, dec`t aceast[,
lipsit[ de misticism, mul\ime. }ncarna\i ]n frumoase trupuri de femei
CUPRINS
240 Ana Blandiana
]mbr[cate cochet cu crinoline, corsete, volane =i funde, dup[ moda
exact[ a timpului, ]ngerii sunt frivoli =i mondeni, cu aripile abia su-
gerate, confundabile inten\ionat cu ni=te perdele, cu ni=te nori din
fundal, cu ni=te pete de lumin[. }i privesc =i ]ncerc s[-mi imaginez
reac\ia epocii inchizi\iei ]n fa\a acestei degajate profan[ri. Sau poate
nu era o profanare? Zugravii no=tri o ]mbr[cau pe Maica Domnului
]n iie, pictorii florentini ]n rochiile complicate ale Rena=terii, iar Cra-
nach cel B[tr`n o ]mpodobea cu ]nc[rcatele p[l[rii nem\e=ti. Gestul
lor, de fireasc[ apropiere, era mai mistic, poate, dec`t z`mbetul no-
stru mirat. A-l reprezenta pe Dumnezeu ]mbr[cat ]n haine ca ale tale
]nseamn[ a-l socoti pe Dumnezeu de-al t[u, la fel de real ca =i tine,
asimilat epocii tale, la fel de bun sau la fel de r[u ca =i ea. Goya ]=i
privea ]ngerii ca =i contemporanii critic, ]i descoperea frivoli =i
superficiali, dar ca =i de contemporani nu se ]ndoia c[ exist[.
}ncerc s[-mi imaginez ]ngeri ]n rochiile noastre si sfin\i ]n pantaloni
evaza\i =i sacou. +i ]ncerc, mai ales, s[-mi imaginez de c`t[ credin\[
ar avea nevoie un pictor acum pentru asta...
241 Geniul de a fi
NORII
Am intrat ]n New York ]ntr-un decembrie geros =i tulbure, cu norii
cobor`\i, dezolan\i, gata s[ ne ating[. Ne apropiam dinspre mare,
]nghesui\i pe cea mai ]nalt[ punte a prorei, suspenda\i de spaima de-
scoperirilor care ne a=teapt[. Dar continentul nu-=i descoperea dec`t
amenin\[toarea diversitate a griurilor, h[lcile mi=c[toare ale ce\ei, care
l[sau s[ se ]ntrevad[ din c`nd ]n c`nd c`te o insinuant[ promisiune.
C`te o insul[, sau c`te o peninsul[ al c[rei g`t de leg[tur[ cu marele
trunchi disp[ruse ]n nebuloasa alburie se z[reau acoperite de
zdren\e de z[pad[ aruncate neglijent peste acoperi=uri plate, bar[ci
=i antrepozite. C`nd am p[truns pe East River, ]ns[, cea\a a ]ncetat s[
mai fie un peisaj, oric`t de spectaculos, devenind chiar lumea pe care
trebuia s-o travers[m, marele spectacol ]n care urma s[ fim noi ]n=ine
actori. P`n[ la intrarea ]n scen[ mai aveam o or[, poate dou[, de
privit, de ]n\eles totul de pe locurile noastre, lunec[toare, de spectatori.
}n dreapta, ap[ruse Manhattan-ul. Priveli=te pe care cu greu o
puteai socoti de pe p[m`nt, imagina\ie dezl[n\uit[ morbid ]n beton,
for\[ uman[ ]n care omul nu putea fi ]nchipuit. A=a ]mi imaginam,
]nainte de a o fi v[zut ]n lumina f[inoas[ a televizorului, luna. Din
ceea ce exista pe p[m`nt nu sem[na, poate, dec`t cu o p[dure, dar o
p[dure dement[, cu trunchiurile cioplite ]n unghiuri drepte, lipsite
de crengi =i ]n[l\`ndu-se f[r[ rost =i f[r[ sf`r=it. Imense turnuri, mai
mari de o sut[ de etaje, se str`ngeau unele ]ntr-altele, tinz`nd spre
un cer ]n care nu puteau g[si, cu eviden\[, nimic. Coloane paralelipi-
pedice, punctate de sute de =iruri de ferestre luminate rece =i ador-
CUPRINS
242 Ana Blandiana
mitor cu neon, suiau ]ntr-o apoteoz[ a pietrei amenin\[toare ]n
diminea\a l`noas[. De altfel, norii ]ncepeau cam de pe la etajul 50
(num[ram cu ]nc[p[\`nare dungile luminoase ale nivelelor) =i \in-
eau cine =tie c`te etaje, ]n orice caz nu destule pentru a epuiza fan-
tastica alc[tuire. Dincolo de ei =i ]nsemn`ndu-le prin asta, ironic,
limitele blocurile se continuau ca ni=te fantasme ]ntunecate =i vic-
torioase, nemaip[r`nd s[ apar\in[ acestei lumi.
}n st`nga, era Statuia Libert[\ii. C`nd, obosit de dimensiunile
ora=ului modern, ochiul se ]ntorcea spre at`t de tradi\ionala, at`t de
=tiuta din ilustrate, siluet[, o descoperea fragil[, miniatural[, ]n mijlo-
cul unui simbolic c`mp. +tiam c[ m[surile ei sunt impresionante, c[
e str[b[tut[ de un ascensor care te poate urca p`n[ la fruntea ]nalt[,
c[ po\i ie=i din capul Libert[\ii asemenea Atenei din capul lui Jupi-
ter ]ntr-un balcon amenajat anume pentru aceasta. Dar privirii noas-
tre, deformate de ]n[l\imea neagr[ a Manhattan-ului, statuia alb[ a
libert[\ii i se p[rea, cu ]ntristat[ condescenden\[, bucolic[. Oamenii
din jurul frun\ii ei nu puteau fi z[ri\i, nu puteau fi imagina\i m[car,
a=a cum ideea c[ punctele luminoase, care ]mpestri\au, decorative,
uria=ele turnuri, erau ]nc[peri omene=ti cu fiin\e tr[ind =i locuindu-
le, nu putea fi acceptat[ dec`t prin absurd. P[rea, mai cur`nd, c[
puternica omenire capabil[ s[ construiasc[ aceste impun[toare, ]ncre-
menite monumente plecase s[ descopere o alt[ Americ[, un alt con-
tinent sau o alt[ planet[, iar lunec[toarele noastre locuri de specta-
tori ne p[r[seau pe o scen[ lipsit[ de actori, pe care se jucau de-a
cortinele norii.
243 Geniul de a fi
SAGRADA FAMILIA
+tiam c[ e un templu neterminat. +tiam c[ e o capodoper[. }i =tiam
silueta incert[ din ilustrate =i din manuale de art[, mereu ]nv[luit[
]n ceva secret, ]n ceva nespus p`n[ la cap[t, =i am mers kilometri
]ntregi pe bulevarde m[rginite de platani albi =i firavi portocali,
l[s`ndu-ne c[l[uzi\i de profilul ei de neconfundat, desenat sigur, cu
un fel de neglijen\[, pe cer. C`nd am ajuns, ]n cele din urm[, am
descoperit-o cresc`nd dintr-un fel de vegeta\ie de b`lci bar[ci
]nc[rcate cu figurine de ghips, f`n de staniol, inimi de celuloid. Prin
labirintul lor am reu=it s[ p[trundem, dezorienta\i, p`n[ la fa\ada
din spate a templului: dou[ turnuri de form[ nesigur[, u=or rotun-
jite, negeometrice, asemenea unor =tiule\i de porumb nedezvolta\i
uniform, al[turate parc[ la ]nt`mplare, acoperite cu litere mari de
piatr[. Le-am ]nconjurat precau\i, nec[ut`nd ]nc[ s[ ]n\elegem, =i am
ajuns la un mic magazin pe unde se intra dup[ pl[tirea biletului. Am
cobor`t c`teva trepte, ]nspre o u=[ provizorie ]n flancul unui turn.
Un mic muzeu cu planurile, incomplete, ale catedralei =i cu fotografii
de la ]nmorm`ntarea, ]n 1926, a autorului ei. Am urcat din nou, ]nspre
templu de data aceasta, dar n-am ajuns dec`t ]ntr-un larg loc gol, cu
gr[mezi de piatr[ =i macarale Richier. La st`nga, cele dou[ turnuri,
v[zute de data aceasta din spate; departe, la dreapta, alte dou[ tur-
nuri legate printr-un perete orb care putea fi, privit din afar[, fa\ada
principal[; iar la mijloc marele vid dezordonat al =antierului mod-
ern. Catedrala nu exista. }ntr-un col\, patru imen=i melci de piatr[,
extraordinar de frumo=i =i de insoli\i ]n peisajul acela r[v[=it, cu coar-
CUPRINS
244 Ana Blandiana
nele retezate de la jum[tate de un accident sau poate de inten\ia artis-
tului. Am trecut de ei, dincolo de paravanul solitar de piatr[. +tiam
c[ este singurul element al construc\iei definitivat ]n timpul vie\ii lui
Gaudi. +i, evident, n-am mai v[zut niciodat[ ceva asem[n[tor.
Prima impresie e c[ te afli ]n fa\a intr[rii unei pe=teri. Piatra pare
lucrat[ de ape =i de v`nturi. Pare un monument al naturii, mai ciudat
poate dec`t altele, dar, cum bizareriile naturii sunt f[r[ sf`r=it, te minu-
neaz[, f[r[ s[ te mire. Deodat[, ]ns[, ]n ace=ti stropi =i =iroaie de
roc[ duse de ]nt`mplare, deslu=e=ti o liter[, apoi un cuv`nt. |i se pare
neverosimil, nimic nu e mai nepotrivit dec`t cuv`ntul ]n aceast[
dezl[n\uire mineral[, dar ochiul descoper[ tot mai multe vorbe s[pate
]n piatr[, sau ad[ugate de piatr[ pe piatr[, imense litere, c`t statura
unui om probabil, scriind ]n jurul turnurilor la nesf`r=it sanctus, sanc-
tus, sanctus =i, mai nebune=te ]nc[, de sus ]n jos, osana, osana =i ex-
celsis, excelsis. Deasupra scrie vita, veritas, ]n dreptul statuilor apar
numele personajelor reprezentate, =i totul devine absurd pentru c[,
astfel, descoperi, printre convulsiile st`ncii, statui =i sculpturi
impun[toare grupuri de curcani cu cozile umflate, imense grupuri de
p[uni orgolio=i si dispre\uitori. Mai sus, ]n v`rfurile ascu\ite ale tur-
nurilor, uria=e fructe, legume, cereale, anana=i, frunze, iarb[, palmi-
eri, eucalip\i. Exist[, ]n tot acest haos de forme =i reprezent[ri, o ex-
trem[ libertate care nu poate izvor] dec`t din for\[, o extrem[ for\[
care nu poate izvor] dec`t din iubire. Gaudi nu respect[ nici una din-
tre legile construc\iei de biserici, pentru c[ el respect[ mereu marea
lege din care au izvor`t ele. }nc[ o teribil[ confirmare a faptului c[
singura axiom[ a artei este iube=te =i f[ ce vrei.
+i, totu=i, ce stranie e puterea acestui om de a crede ]n timp! }ntr-o
lume ]n care se construia ca s[ dureze c`teva decenii, el ]ncepea
]n[l\area, e=alonat[ pe sute de ani, a unui monument bun pentru mile-
nii. }ntr-o epoc[ ]n care se pierde =i ]ncrederea ]n cuv`nt, el combin[
245 Geniul de a fi
cuv`ntul cu forma =i na=te o art[ nou[, plin[ de for\[ barbar[ a
credin\ei ]n materie =i-n exprimare. Se inventaser[ trenul =i avionul,
se desf[=urase primul r[zboi mondial, =i toat[ aceast[ vreme care pre-
vestea at`t de sigur iu\irea civiliza\iei noastre, viteza =i efemeritatea
ei, acest b[tr`n c[lcat la 74 de ani de un tramvai a g`ndit =i s-a pur-
tat asemenea constructorilor catedralelor gotice; Hitler se apropia de
v`rsta puterii, ]nchisorile unei jum[t[\i de planet[ erau mai pline dec`t
oric`nd, =i acest mo=neag pierdut ]n peninsula lui iberic[ avea ]nc[
]ncredere ]n destinul omenirii, din moment ce ]ncepea o construc\ie
ca s[ i-o sf`r=easc[ genera\iile viitoare.
Ne-am ]ndep[rtat de Sagrada Familia tulbura\i =i plini de o am-
bigu[ fericire, m`ndri de a fi descoperi\i nu c[ lumea noastr[ este
mai bun[ sau mai frumoas[ dec`t =tiam, ci c[ exist[ cineva care s-o
cread[ altfel.
246 Ana Blandiana
}N IARN{
Poate c[ Vene\ia str[bate =i ea asemenea at`tor ora=e toate
cele patru anotimpuri. Nu =tiu. Pentru mine, ea d[inuie=te nemi=cat[
]n iarn[ =i simt c[ spun ]n iarn[, ca =i cum a= spune: ]n eternitate. O
iarn[, desigur, de un fel special, f[r[ nimic din marile exult[ri ale
ninsorii, f[r[ nimic din puritatea inflexibil[ a gerului, o iarn[ umed[,
ambigu[, ]nv[luitoare, o iarn[ malefic[, mediteranean[, o iarn[ greu
de ]n\eles =i greu de suportat, asemenea eternit[\ii.
Era o duminic[ ]nfr`nt[ de cea\[, cucerit[ =i st[p`nit[ cu perver-
siune de imensa f[ptur[ alburie care ]=i ]ntinsese pe fiecare strad[
c`te un bra\ lung, abia unduitor, ]ncerc`nd s[ pip[ie cu degete in-
certe, suspicioase, pere\ii, caldar`mul, fe\ele. Str[zile erau pline de
lume ]mbr[cat[ de s[rb[toare, plimb`ndu-se, ]ngr[m[dindu-se cu
veselie pe sub ghirlandele de brad at`rn`nd festiv de la o strea=in[ la
alta, r`z`nd =i vorbind pe sub arcadele de neon =i baldachinele de
becuri colorate. Dar =i luminile, =i sunetele erau ]mbl`nzite de cea\[,
=terse de aburul moale care se insinua topind ]ntr-o dulce degradare
totul. Mergeam prin mul\ime f[r[ s[ v[d mai mult de trei-patru oa-
meni ]n fa\[ sau in spatele meu, ceilal\i pierz`ndu-se ]ntr-un orizont
tulbure care m[ ]nconjura la mai pu\in de doi metri. Dar chiar =i
ace=tia, mi=c`ndu-se, pierdeau c`te o m`n[ ridicat[ ]n sus =i ]nghi\it[
de abur sau, dimpotriv[, din fundalul difuz reu=eau s[ scape =i s[
v[lureasc[, pe ni=te umeri care disp[reau, pletele lungi, ar[mii ale
unui cap cu linii nesigure. Str[b[team un decor pictat cu vopsele
umede =i =ters apoi cu nehot[r`re, amestecat, f[cut de ne]n\eles. Clo-
CUPRINS
247 Geniul de a fi
potele ]ncepuser[ s[ bat[, dar, rup`ndu-=i drum prin cea\[, sunetele
ajungeau ]nvelite ]n fuioare lungi, p`lp`itoare, ]nc`lcite, obosite.
R`setele mul\imii, mai apropiate, se auzeau mai distinct, dar la fel de
nefire=ti, de stranii =i ostentative, apar\in`nd, st`ngace, irealit[\ii.
Mergeam f[r[ ]ncetare ca printr-o ]mp[r[\ie de somn prin ora=ul pe
care nu-l mai recuno=team, sim\ind cum atotputernicul abur =tergea,
o dat[ cu fa\a cunoscut[ a Vene\iei, =i amintirea ei din mine; sim\ind
c[ niciodat[ n-o s[ mai pot desprinde cea\a aceea insinuant[, m`ng`-
ietoare =i luminoas[, otr[vitoare poate, dar at`t de bl`nd[, de pe
chipul imperial =i nostalgic al reginei m[rilor.
Ajunsesem, r[t[cind pe ulicioare tot mai ]nguste =i tot mai t[cute,
]ntr-o pia\et[ pustie, t[iat[ pe buza lagunei. Pale moi de v`nt ]nce-
puser[ s[ mi=te v[zduhul alb, deplas`nd nori mari ]n cerul dintre case.
Mi se dezv[luia astfel, aproape senzual, c`nd col\ul unui zid pe
jum[tate putrezit, c`nd arcada de marmur[ prelung[ a unei ferestre,
c`nd suprafa\a apei, n[sc[toare de nori. }\i venea s[ ]nchizi ochii =i
s[ te la=i s[ adormi ]ntre pernele moi de vapori, pentru a nu tulbura
cu ]n\elegerea armonia at`t de ]mp[cat[ a lumii. +i atunci, deodat[,
am ]n\eles c[ nu Vene\ia se scufund[, ci apa se ridic[, descoperind o
dat[ cu trecerea timpului, forme tot mai savante, tot mai ]n\elepte de
distrugere; cea\a ]n[l\at[ din ape =i reziduuri este simbolul acestei
duioase agresiuni care nu se va termina niciodat[. Pentru c[ frumu-
se\ea nu se poate termina niciodata. Ea are de ales, cel mult, ]ntre a
tr[i f[r[ sf`r=it =i a muri ]n eternitate.
248 Ana Blandiana
SPUMA
Cronologic, la Niagara, ]nainte de a descoperi splendoarea apelor
c[z[toare, trebuie s[ descoperi or[=elul ap[rut pe \[rmul lor =i purt`nd
cu infatuare acela=i nume. O faci ]ntr-o atmosfer[ de explicabil sus-
pens, la ]nceput cu distrat[ bun[voin\[, apoi cu indiferen\[ gr[bit[,
apoi cu exasperat[ ner[bdare, =i ]n cele din urm[ cu revolt[, ur[ =i
dispre\, ]n timp ce v[zduhul saturat de umezeal[ vuie=te amenin\[tor
=i tot mai apropiat, ca un acvatic r[zboi. Nu e, de fapt, mai mult dec`t
o aglomerare de cl[diri cu aer provizoriu hoteluri =i restaurante
pentru vizitatori f[r[ nici o preten\ie dincolo de imediata utilitate,
impiet`nd doar prin simpla lor prezen\[ asupra m[re\iei acelui loc.
Dar asta nu e dec`t omenesc: cu modestie harnic[ sau cu neg`ndit
orgoliu, noi n-am f[cut dec`t s[ p`ng[rim frumuse\ea pustie a m[rilor
sau singur[tatea mun\ilor imperiali. Dar dac[ prezen\a oamenilor aco-
lo este totu=i fireasc[ =i fatal[, ceea ce oamenii fac, ceea ce absurda
lor ingeniozitate poate inventa este mai mult dec`t omenesc, este di-
abolic, dac[ nu cumva aducem o prea mare jignire for\ei ]ntunecate
atribuindu-i o at`t de joas[ inteligen\[.
Apocalipsul apelor pr[bu=ite p[rindu-li-se, probabil, prea pu\in,
nesocotind ]ndeajuns de atractiv[ ]n sine frumuse\ea c[reia vechii in-
dieni i se rugau ca unui dumnezeu m`nios, cei ce =i-au f[cut o afa-
cere din exploatarea cascadei au ]ngr[m[dit pe \[rmurile ei multe
alte atrac\ii mai concrete =i mai conving[toare. Au construit str[zi
]ntregi cu muzee de cear[, impudice institu\ii specializate ]n ]ng`narea
]n parafin[ colorat[ a fiin\elor vii, cu muzee ale ororii (]ntr-unul din-
CUPRINS
249 Geniul de a fi
tre ele se g[seau ]n vitrin[ nici mai mult nici mai pu\in dec`t, ]n
m[rime naturala, Papa =i =eful bisericii episcopale!), cu magazine de
m[=ti ale spaimei, cranii cu din\i dezgoli\i, p[pu=i cu parul f[cut
m[ciuc[ =i ochii ie=i\i din orbite de groaz[, mon=tri expu=i ]n galan-
tare, un ]ntreg arsenal de b`lci confec\ionat din carton si materiale
plastice, derizoriu, ridicol, dezgust[tor. Au pus s[ se plimbe pe str[zi
personaje travestite ]n Frankenstein care s[ sperie copiii =i s[ dea
senza\ii ascu\ite celor adul\i, au a=ezat la r[scruci uria=e gorile, cu
ochi de becuri sclipind ro=iatic, despre care se =tie din filme c[ se
hr[nesc numai cu femei frumoase; au fabricat godzile din poliester =i
bandi\i din p`sl[, fiare din celuloid =i co=maruri din h`rtie presat[ au
pus s[ se trag[ cu pu=ca pentru a se crea atmosfer[. }n timp ce din
cer parc[ sau din m[runtaiele p[m`ntului, vacarmul naturii dezl[n-
\uite f[cea aerul s[ vibreze purificator =i depunea toat[ aceast[ lume
ca pe o spum[ murdar[ pe \[rmurile de diamant ale minunii.
C`nd, dup[ cobor`rea unei pante de vreo jum[tate de or[, am
ajuns la nivelul de sus al cascadei, apa p[rea nead`nc[ =i lin[, de=i
]nainta cu vitez[ ]nspre buza pr[pastiei. +i tocmai aceast[ nepotrivi-
re dintre suprafa\a calm[, nev[lurit[, a apei =i repedea ei alunecare
aproape secret[, aproape sub]n\eleas[ ca =i cum ar r[m`ne mereu
neschimbat un prim strat ipocrit, capabil s[ acopere graba de dede-
subt tocmai aceast[ curioas[ prim[ impresie crea un fel de sus-
pense, o a=teptare binepreg[titoare pentru dramatica priveli=te.
}nainte de ea, ]ns[, la numai c`\iva zeci de metri ]nainte de c[dere,
apa se ]mpr[=tia incon=tient[ ]n =uvi\e, descoperind grinduri =i chiar
o insul[ adev[rat[, o insul[ aproape gola=[, cu c`\iva arbori abia
]nfrunzi\i, murdari ]nc[ de r[m[=i\ele torentelor prim[v[ratece. O in-
sul[ acoperit[ ]n ]ntregime de c`rduri de pesc[ru=i a=eza\i la odihn[,
]nc`t, dac[ n-ar fi fost ace=ti c`\iva arbori desena\i s[r[c[cios pe cer,
ne-am fi putut ]nchipui c[ vedem un conglomerat de p[s[ri albe, bi-
250 Ana Blandiana
zar de lini=tite ]n acel loc ]ncordat de a=teptare. Dar copacii ne
dovedeau c[ e vorba de o insul[ =i ]n\elegeam c[ e o halt[ a pesc[ru-
=ilor roti\i deasupra genunilor, ]n vuietul asem[n[tor vocii lui Jupi-
ter. N-am fost niciodat[ pesc[ru= =i mi-e greu s[-mi imaginez cu exac-
titate ce simt ei, stabili\i pe bucata aceea de p[m`nt, gata s[ lunece =i
ea, o dat[ cu apa din jur, ]n pr[pastie, dar =tiu c[ de pe mal privit[ =i
privi\i, creau cel mai ciudat dintre tablouri: st`nd ]ntr-un picior ca
berzele sau a=eza\i cu burta ]n nisip asemenea g[inilor, str`n=i unul
]ntr-altul =i somnolen\i, pe insula gola=[ =i parc[ somnoroas[, albit[
de penele albe ale locuitorilor ei, indolen\i =i indiferen\i, indolent[ =i
indiferent[, la numai c`\iva metri de sf`r=itul lumii.
}naintam, deci, pe mal, din spatele cascadei, ]nc`t atunci c`nd am
ajuns s[ o privim din fa\[, merg`nd ]n continuare, cu c`t ne ]nde-
p[rtam, cu at`t ]ncadratura ei se m[rea =i peisajul se schimba =i de-
venea mai ]nc[p[tor. La ]nceput, a=eza\i chiar pe marginea cascadei,
nu vedeam dec`t o spum[ alb[ c[z[toare ]n sine ]ns[=i, ca o aglome-
rare de fum r[sucindu-se cu zgomot neomenesc. Alunec`nd de-a lun-
gul malului, priveli=tea ]ncepea s[ capete mai multe dimensiuni, ]nce-
peam s[ vedem ca printr-un aparat de fotografiat bine potrivit =i nive-
lul superior, =i cel inferior al apei, =i p`nza nebun[, ]nv[lm[=it[ ]ntre
ele. De fapt, viteza =i for\a c[derii erau at`t de mari, ]nc`t apa ]nceta
s[ mai fie lichid[, ceea ce c[dea nu era dec`t o precipita\ie de mole-
cule fine, ]nvolburat[ ]ntr-un v`rtej prea alb =i prea spumos pentru a
nu uita, deocamdat[, s[ ]nsp[im`nte.
Am observat c[ ]n fa\a marilor frumuse\i, bucuria contempla\iei
se amestec[ ]n sufletul meu cu o aproape stranie lini=te uneori, cu o
obscur[, inexplicabil[ spaim[ alt[dat[. Niagara nu era f[cut[ s[ iz-
vorasc[ pacea. Miracolul prin care apa se transforma ]n praful acela
umed, umpl`nd universul de vuiet, r[sp`ndea o nelini=te ]nt[ritoare.
}n toat[ aceast[ lunecare ]ntre st[ri suflete=ti =i de agregare
251 Geniul de a fi
soarele aflat ]n plin[ for\[ ]=i g[sea un excelent domeniu de exprima-
re: de la curcubeul mereu nehot[r`t desenat ]ntre picuri =i p`n[ la
cele mai diverse nuan\e de mov, albastru =i verde, ap[r`nd pe
nea=teptate =i pierz`ndu-se la fel de brusc pentru a face loc altei cu-
lori, schimbat[ la r`ndul ei, pierdut[, ]n[bu=it[ ]n spum[. +i totul p[rea
din ce ]n ce mai frumos, =i, ]ndep[rt`ndu-ne mereu, cascada ]ncepea
s[-=i uite din for\[ =i din s[lb[ticie =i s[-=i p[streze numai gra\ia =i
albul ]ngeresc.
P[rea c[ asta e totul, c[ nimic nu mai poate s[ se adauge at`t de
]mplinitei frumuse\i, c`nd, deodat[, cerul s-a ]ntunecat de la un minut
la altul =i a ]nceput brusc s[ plou[, cu acele schimb[ri feminine de
dispozi\ie ale climei ]nt`lnite numai pe continentul american. Ne-am
]ndep[rtat de mal, c[ut`nd un ad[post, din care am ie=it dup[ mai
pu\in de o jum[tate de or[, relu`ndu-ne drumul de-a lungul \[rmu-
lui, de ast[ dat[ ]n sens contrar. +i atunci am ]n\eles c[ frumuse\ea
este nem[rginit[ ]ntr-o m[sur[ mai mare dec`t imagina\ia noastr[.
Niagara nu mai exista. }n locul ei se ]n[l\a, ]nspre bolta at`rn`nd de
nori moi, o coloan[ uria=[ de fum cenu=iu, care reu=ea s[ se uneasc[
cu cerul fumegos =i s[ par[ c[ sus\ine ]ntr-un unic punct de sprijin
nehot[r`t =i zdren\uit universul l`nos =i incert. Nu =tiu cum se expli-
ca =tiin\ific acel fenomen care estetic era de o ne]nchipuit[ grandoare.
}ntreaga vale devenise de fum, ]=i pierdea substan\a, se evapora
]n[l\`ndu-se la ceruri. +i totu=i, nu era numai o evaporare, pentru c[
apa de deasupra =i de dedesubtul cascadei se p[stra normal[, neschim-
bat[, era vorba de o sf`=iere, de o descompunere numai acolo, la lo-
cul c[derii, era vorba de o rupere ]n cele mai mici p[rticele posibile,
pentru ca apoi, prea u=oare, acestea s[ nu mai poat[ r[m`ne pe
p[m`nt.
+i din nou am crezut c[ mai mult dec`t at`t nu se poate spera,
c`nd soarele a reu=it s[-=i fac[ drum printre nori =i s[ taie, folosindu-
252 Ana Blandiana
=i razele ca pe ni=te lame, din masa nebuloas[ figuri =i pete de cu-
loare, desf[c`nd albul =i griul ]n culorile care le compuneau, n[sc`nd
verdele, =i movul, =i albastrul cu o for\[ virgin[, cu o str[lucire
copil[reasc[. A venit ora plec[rii =i am p[r[sit Niagara ]ndep[rt`ndu-
ne cu inima ]n[l\at[, ]ntorc`nd mereu capul ca ]nspre o apoteoz[.
Dup[ ce totul disp[ruse la o cotitur[ a drumului =i se mai vedeau
doar e=arfe sub\iri de fum acvatic flutur`nd ]n lumin[, insula pesc[-
ru=ilor continua s[ se vad[ somnolent[, alb murdar de pene =i cenu=iu
de crengi rupte, indiferent[ =i plictisit[ de at`ta frumuse\e =i vuiete.
253 Geniul de a fi
SICILIA, O, SICILIA !...
E bine s[ stai mult ]ntr-un loc, e bine s[-l r[scole=ti, e bine s[ te
tope=ti ]n el? E bine sa-l locuie=ti tacticos, s[-i dezlegi tainele, s[-i dai
v[lurile la o parte, s[-i ]nve\i ticurile, s[-i toce=ti legendele, s[-l asediezi
din toate p[r\ile, s[-l ]nve\i pe de rost, s[ la=i s[ vin[ obi=nuin\a, obo-
seala? Sau e bine s[ treci, s[ treci, l[s`nd ochii s[ ia numai ceea ce li
se cuvine, smulg`ndu-i de pe contururile prea ferme, prea clare,
]nv[\`ndu-i s[ se mul\umeasc[ doar cu nimbul lor tiptil, aburos? E
mai adev[rat[ cunoa=terea sprijinit[ ]n c`rjele statisticilor si a date-
lor, sau sentimentul neargumentat, comunicarea aceea spontan[ din-
tre esen\a noastr[ =i esen\a locului pe care ]l str[batem =i cu a c[rui
sum[ de imponderabile si nebuloase \esem astfel propriile noastre
nebuloase =i imponderabile?
}n ce ne prive=te n-am avut de ales. Cele opt zile c`t am tr[it ]n
Sicilia abia ne-au ajuns s-o cuprindem cu pasul, cele opt nop\i c`t am
avut acoper[m`nt ]n Sicilia, abia ne-au ajuns s[ nu c[dem de somn.
Am str[b[tut-o de la un cap[t la altul, din cetate ]n cetate, din gar[
]n gar[, ca pe un front ultim ]n ale c[rui tran=ee s-ar fi putut s[ nu
mai putem niciodat[ reveni. Dar timpul s-a dilatat, ]n\eleg[tor, iar
noi am putut ]ngr[m[di ]n el mai mult dec`t credeam, l-am burdu=it
ca pe o desag[ cu evanescente, ireversibile =i irepetabile clipe, l-am
aruncat pe um[r =i, pe m[sur[ ce merindele sc[deau, puneam ]n loc
alte =i alte livezi de portocali, planta\ii de m[slini, bulevarde =i faleze,
temple =i c`mpuri de gunoaie, fund[turi =i cear=afuri ]n cer, terasa-
mente pustii, nop\i ]ncremenite, cet[\i =i saline, mori de v`nt =i f`nt`ni,
CUPRINS
254 Ana Blandiana
leprozerii =i funiculare, =i toate celelalte locuri pe care pasul nostru
le-a sigilat =i ochiul nostru le-a smuls Siciliei, ]nghesuindu-le ]n timp,
desp[turindu-le azi, =i netezindu-le, =i d[ruindu-ni-le ]nc[ =i mai
misterioase, ]nc[ =i mai neatinse de ]n\elegere. Pentru c[, ne]ncerc`nd
s[ viol[m nici o tain[, nestrivind nici o petal[ din corola ei de mi-
nuni, am adus Sicilia ]n noi mai enigmatic[, mai stranie dec`t o duse-
sem acolo.
Mi-e greu s[-mi amintesc din ce clip[ am ]nceput s[ m[ g`ndesc
la Sicilia. +i nu =tiu nici dac[ sperasem s-o v[d c`ndva. Ea exista ]n
mine dintr-un timp aburit, ]nc[p[\`nat[ =i a\`\[toare, obsedant[ ca
toate eresurile pe care nu reu=esc s[ le ]n\eleg. Triunghiul acela de
p[m`nt figur`nd, paradoxal, =i pe hart[! era pentru mine o at-
lantid[ conven\ional[, inventat[ din necesit[\i de demonstra\ie =i de
simbol, un \inut al grozavelor povestiri despre Mafia =i al filmelor
neorealiste, a=a cum Yoknapatawpha este \inutul romanelor lui
Faulkner, iar Eldorado \ara ideal[ a lui Voltaire. C[ Agrigento, Sira-
cusa, Segesta sau Selinonte, sau at`tea alte str[vechi nume eline, erau
de acolo, c[ acolo se n[scuse Arhimede =i c[ acolo murise, c[ Pindar
acolo ]n[l\ase imnuri, c[ prin albia Siciliei se scurseser[ ]n c`teva sute
de ani unsprezece st[p`niri str[ine toate acestea erau abstrac\ii
bune de spus la =coal[. }nc[rcat[ peste linia de plutire a istoriei, insu-
la se scufundase pentru mine, =i chiar cu tandra mea complicitate, ]n
legend[.
A trebuit ca vagonul ]n care g`ndeam s[ fie azv`rlit ]n p`ntecele
unui vas, =i vasul s[-=i porneasc[ motoarele, =i s[ ne vin[ ]n n[ri miro-
sul ars de motorin[, =i apoi s[ sim\im urnirea greoaie a valurilor, a
trebuit s[ vedem cum ]n noaptea cosmic[ de p`n[ atunci plute=te
aureola de neon albastru a Madonei din portul Messina, a trebuit ca
toate aceste lucruri s[ se petreac[ ]ntre Scylla =i Charybda, ]ntr-un
vas ]n care era un tren, ]ntr-unul din vagoanele c[ruia eram noi, ni=te
255 Geniul de a fi
in=i veni\i de pe toate drumurile Italiei, ni=te in=i =i o saco=[ ]n care
era acest carnet; a trebuit ca toate aceste lucruri s[ se ]nt`mple pen-
tru ca s[-mi dau brusc seama c[ voi vedea cu adev[rat Sicilia, pentru
ca s[ recunosc fulger[tor c[ Sicilia exist[.
Era unul dintre acele vagoane de la ]nceputul secolului, cu b[nci
incredibil de ]nguste =i tari =i cu nenum[rate u=i d`nd din fiecare com-
partiment spre exterior. Dar nici desueta lui arhitectur[, nici aglome-
ra\ia neobi=nuit[, ]ntr-o ve=nic[ forfot[, nu era ceea ce m[ uimise,
f[c`ndu-m[ s[ ]n\eleg c[ ne-am desprins de \[rmul Italiei. C[utam =i
nu reu=eam s[ ]n\eleg elementul nou care intervenise, substan\a care
d[duse o alt[ culoare amestecului. Treceam cu privirea de la un obraz
la altul ]n mul\imea ]nghesuit[, format[ din familii mari cu serii com-
plete de copii. Figurile ]=i pierduser[ din mobilitatea =i gra\ia penin-
sular[, c[p[t`nd o seriozitate st`ngace, adesea greoaie, aproape ad-
vers[. Dar nu numai asta era, evident nu numai asta se schimbase ]n
conglomeratul de oameni, de b[nci =i bagaje, al vagonului. +i deo-
dat[ am ]n\eles: bagajele! Bagajele erau cele ce nu existaser[ la ple-
carea din Roma =i care se aglomeraser[, sta\ie de sta\ie, de-a lungul
nop\ii, ca un semn sigur al apropierii Siciliei, ca o maree a s[r[ciei =i
a ap[s[rii. Zeci de geamantane rudimentare, legate cu sfori =i curele,
din lemn, din carton, din p`nz[; baloturi =i co=uri, sticle, plase, gen\i,
saco=e ce bine se sim\ea saco=a noastr[ acolo! =i leg[turele, un
univers ]mpachetat, ]nghesuit, str`ns, gata s[ se desfac[, un haos
ambalat primitiv =i stivuit anapoda, suger`nd un permanent cataclism,
un popor ]n ve=nic[ migra\ie. Era ]n aglomerarea aceea de oameni =i
bagaje, de b[rba\i nera=i, de femei ]mbr[cate ]n negru =i de copii
adormi\i, o dezolare f[r[ margini sub ziua care ]ncepea s[ p[trund[
lucioas[ prin geamurile vagonului, examin`nd totul cu o cruzime
proasp[t[. Era o dezolare demn[ =i ]ncruntat[, acordat[ perfect pei-
sajului care se limpezea dup[ ferestre, c`mpiei \epoase, cu iarb[ ars[
256 Ana Blandiana
=i cu imen=i cactu=i lemno=i, ]nr[i\i, t[inuind la ad[postul pumnale-
lor otr[vitoare fructul lor fantastic fichidinghia.
C[ut[m un templu neterminat care se nume=te Segesta, un tem-
plu ]ntrerupt acum =apte mii de ani. Cobor`m din personalul, mult
]nt`rziat, de Palermo, sub privirea intrigat[ a ]ntregului tren: ce c[ut[m
acolo? Segesta nu este un sat. Abia dac[ este o gar[. O gar[ ]nfr`nt[
de triumful automobilului, p[zit[ de un acar. Pe peron, o ci=mea toarce
deasupra unui morman de gunoaie un fir de ap[ c[ldu\[; de pe fron-
tispiciu, cele =apte litere (de aluminiu probabil) au c[zut, acum po\i
citi ce st[tea c`ndva scris doar dup[ contururile mai pu\in decolorate
de soare. Geamurile sunt \[nd[ri, drugii de fier care le traversau sunt
acum inutili. Sala de a=teptare, ca o imagine de Lautramont: o um-
brel[ deschis[, o ma=in[ de tricotat p[r[sit[ =i o pisic[. Al[turi, la
clasa ]nt`ia, e parcat un automobil: o femeie apare din p[m`nt =i
propune oaspe\ilor s[-i urce la templu contra unei sume infime. Dar
oaspe\ii care preferaser[ trenul declar[ degaja\i c[ prefer[ mersul pe jos...
Pe drumul care, ]n t[cerea nep[m`ntean[, se ]ncol[ce=te printre
ierburi ]ncre\ite de soare =i vii ]ntinse, pustii, netr[d`nd prezen\a sau
proprietatea omului, pornim. O cas[ e aici un eveniment, iar cele pe
l`ng[ care trecem par moarte, numai ferestrele lor de cazemat[ ve-
gheaz[. C`te un c`ine t[cut, \ipenie prin ogr[zile f[r[ st[p`n, se
]nv`rte orb, mai lini=titor dec`t t[cerea. Nici un glas, nici o siluet[ ]n
zare, ]naintea noastr[ au trecut numai turmele de capre, numai
m[rgelele lor rotunde =i negre au mai r[mas, ofensate, ]n praf. Scaie\i
gigantici, c`t un om =i jum[tate, suie coasta, p[duri mistre\e, spre
templul pe care izbutesc astfel, mereu, s[-l ascund[.
La un moment dat ne speriem: ]n lini=tea amenin\[toare aproape,
mersul nostru ]ncepe s[ fac[ un zgomot dispropor\ionat. Scr`=nituri
mici, ]n acela=i timp minerale =i v`scoase, ]nso\esc fiecare pas, ba ]l =i
257 Geniul de a fi
continu[ dup[ ce talpa a p[r[sit p[m`ntul. }n\elegem cu groaz[, t`rziu:
pietricelele albe, cenu=ii, g[lbui, care acoper[ poteca nu sunt dec`t
melci minusculi vii =i frem[t[tori. Din c`nd ]n c`nd, p[durea de
scaie\i se ]nduplec[ z[rim c`te o fr`ntur[ din coloanele de tuf gal-
ben c[tre care n[zuim, dar cur`nd, ]n clipa urm[toare, totul dispare
din nou. Cum poate fi at`t de lipsit de str[lucire un p[m`nt care
rode=te totu=i portocali =i unde vi\a de vie se ca\[r[, arunc`ndu-se
nest[p`nit[, asemenea lianelor, de la un copac la altul? O triste\e mat[,
o resemnat[ ]nfiorare acoper[, pr[fuie=te totul; o nemi=care cenu=ie,
ca din ziua de apoi, te face s[ te sim\i os`ndit s[ reprezin\i singura
mi=care a lumii. Urc[m pe br`nci spre templul cu treizeci =i =ase de
coloane, spre templul ]nceput acum =apte milenii, =i niciodat[ termi-
nat, spre cele treizeci =i =ase de coloane dorice f[r[ acoperi=. S[ le
pl`ngem de mil[? Nu noi avem dreptul. Ele vor fi ]ntotdeauna mai
pu\in dec`t un templu, dar mai mult dec`t propriul lor prezent.
Palermo mi se pare cunoscut. Am impresia c[ l-am mai v[zut
c`ndva. }ntr-un film? }ntr-o via\[? De unde =tiu, oare, re\eaua m[runt[
de str[zi cobor`nd spre port, ]n pante murdare, ]ngr[m[dind meri-
dionale tarabe de pe=te, de fructe, de legume? Din ce col\ al trecutu-
lui meu vine zarva at`t de obi=nuit[, de=i at`t de str[in[ firii mele?
De unde cazanele ruginite ]n care se fierb ]n ulei, p`n[ dup[ miezul
nop\ii, m[runtaie r[u mirositoare de vit[, distribuite apoi cu mare
tam-tam? Dar tig[ile ]n care se pr[jesc rotogoale de vinete =i scoici?
Unde am mai v[zut mun\ii de pepeni verzi, pepenii aceia lungi de o
jum[tate de metru, croi\i ca ni=te ghiulele destinate unui savuros
r[zboi?
N-am mai v[zut Palermo, dar ]n aerul lui plute=te ceva cunoscut
=i oriental, ceva care treze=te ]n omul venit dinspre gurile Dun[rii o
258 Ana Blandiana
anumit[ familiaritate, nepl[cut[ poate, dar greu de ignorat. B[lcescu
se va fi sim\it aici mai pu\in singur?
Trinacria, hotelul ]n care a murit, se afl[ pe Butera, o strad[ care
cu greu poate fi socotit[ real[. Pare mai cur`nd reconstituirea unui
decor unde oameni a=eza\i pe sc[unele la poart[ sunt pl[ti\i pentru
figura\ie cu ora. Cum s[ crezi c[ aceste cl[diri ulcerate, negre de fum
=i de vreme, cu podurile, ferestrele =i chiar zidurile c`rpite ]n lemn,
au fost cu numai un secol ]n urm[ cele mai str[lucitoare ale ora=ului?
Casa g[lbuie cu dou[ caturi greoaie, cu o curte interioar[ sumbr[,
]nalt[, ]ngust[, cu balustrade de metal ruginit, a fost c`ndva cel mai
elegant hotel. O priveli=te de sf`r=it de lume. Cele trei decenii scurse
de la ultimul r[zboi nu a schimbat nimic. Din loc ]n loc, maidane cu
d[r`m[turi, urmele gloan\elor pe ziduri, ferestre b[tute ]n sc`nduri.
Sau sunt urmele unui alt r[zboi, =i mai vechi? Al[turi seme\ul,
mai bine p[stratul palat Lampedusa. Cenu=iu, cu obloanele verzi trase,
cu l[catele negre ferecate. Il locuie=te cineva? Trebuie s[ ajung la
cap[tul str[zii ca s[-i descop[r tragedia: privit dintr-o parte, zidul acela
se dovede=te fals, e stingher, r[mas ]n picioare printr-un miracol, ca
un orb ]n baston pe marginea unei pr[p[stii; ]n spatele lui este golul
o imens[ ran[ neagr[, o sinistr[ absen\[. Plan=eurile s-au pr[bu=it,
pere\ii nu mai exist[, o bomb[ sau poate numai vremea a transfor-
mat ]nc[perile ]n faguri suspenda\i, caverno=i. Pe cealalt[ parte, fa\[-n
fa\[ cu marea, o alt[ fa\ad[, de data aceasta ]n sc[ri romantice inun-
date de plante ag[\[toare, mascheaz[ neantul. Hotelul ]nsu=i, ]nspre
mare, va fi fost mai viu, luxul trecut pare din acest unghi mai vero-
simil. Fereastra lui B[lcescu era oare aici? Pe faleza elegant[ de odi-
nioar[ un megafon c`nt[ neconvins, chem`nd mu=teriii s[-=i ]ncerce
norocul la tarabele de tir =i tombol[. Ceva mai ]ncolo un semicerc de
statui pe pieptul c[rora o bidinea a scris cu negru liter[ =i piept,
259 Geniul de a fi
liter[ =i piept cuv`ntul libertate. Mai departe e un scuar pe b[ncile
c[ruia nimeni n-a stat vreodat[. Si mai departe e un parcaj din ma=inile
c[ruia noaptea las[ s[ se vad[ doar jaruri de \igar[, perechi-perechi.
+i, ]n sf`r=it, si mai departe, e marea, marea care nu s-a plictisit ]nc[
s[-=i proclame libertatea =i for\a. Marea pe care, privind-o ]ntr-un ul-
tim octombrie, g`nditorul va fi exclamat despre \ara sa: Nu exist[
libertate din afar[ f[r[ libertate dinl[untru. Dar va fi v[zut B[lcescu
marea ]nainte de a muri? Va fi v[zut cor[bii =i pesc[ru=i sau numai
ganguri =i grilaje interioare?
260 Ana Blandiana
NUMELE
Metroul din New York este la fel de deprimant ca toate metrourile
lumii. Lungi labirinturi murdare, luminate strident de albul rece al
tuburilor cu neon =i cutremurate ritmic de vacarmul apocaliptic al
trecerii trenurilor, oameni obosi\i, cu figuri livide sub razele fluores-
cente, citind ziare imense, pline de nenorociri. +i, totu=i, ceva este
altfel. E destul s[ vezi un singur tren lung, sosind ]ntr-o gar[ subte-
ran[, ca s[ ]n\elegi nu imediat, pentru c[ la ]nceput nu e dec`t o
explozie de linii extravagante, de culori \ip[toare, de sensuri erme-
tice c[ exist[ ceva ]n plus, ceva nelini=titor =i impresionant, ca o
brusc[ =i zgomotoas[ ]nflorire mecanic[ care te ]nfioar[ =i te ]nc`nt[
]n acela=i timp. Pe dinafar[ =i pe din[untru, pe fiecare metru =i centi-
metru p[trat, vagoanele trenurilor cenu=ii =i g[lbui sunt acoperite cu
inscrip\ii. Litere mari, ]nstelate, de statura unui om, trasate cu
bidineaua muiat[ ]n ro=u, ]n portocaliu, ]n verde ca iarba, ]n albastru
ca cerul; litere mici, str`nse unele ]n altele, desenate cu pensul[ nea-
gr[ sub\ire; litere p[trate =i litere rotunde, litere grase =i litere firave,
litere cursive =i litere aldine, hieroglife =i cuneiforme, ideograme =i
stenograme, litere latine, chirilice, gotice, arabe. Par s[ nu se lege
]ntre ele, dar descoperi cuvinte =i atunci e=ti tentat s[ cau\i propozi\iile.
Dar propozi\iile nu exist[. Nu exist[ dec`t nume. Zeci, sute, mii de
nume venind spre tine cu o sut[ de kilometri pe or[, cu \ipetele,
scr`=netele, hohotele fr`nelor, ro\ilor, =inelor, dezl[n\uite =i oprindu-se
]n fa\a ta pentru a-\i intra ]n ochi, ]n urechi, ]n con=tiin\[, pentru a \i
se impune, pentru a te cople=i: Dr. Suflet, Flac[r[ 122, Lam[ 131,
CUPRINS
261 Geniul de a fi
Otrav[ 106, Soare Sexy, Rege =obolan, Cancer 11, G`nd 131. Biete
pseudonime copil[re=ti, orgolii infantile dorind s[ devin[ cunoscute,
dar ne]ndr[znind s[ se dezv[luie, ad[ug`nd, ]ntr-o ultim[ tentativ[
de curaj, num[rul str[zii al[turi de cuv`ntul extravagant =i gr[itor.
Nimic de transmis. Nici o idee, nici o dorin\[, nici o implorare, nici o
revolt[. Numai nume, semn[turi nesemn`nd nimic, dornice doar s[
fie v[zute, dornice s[ existe.
S-a aflat c[ apar\in unor adolescen\i din periferiile newyorkeze,
care se introduc noaptea prin gurile de aerisire ale depourilor pentru
a-=i exprima, la lumina lanternelor, clandestin, dificil, dorin\a de
stranie afirmare. Primarul metropolei a intervenit hot[r`nd revopsirea
vagoanelor, Norman Mailer a scris o carte.
La Chicago, pe malurile oblice, de beton, ale marelui lac, aceea=i
nesf`r=it[ =i multicolor[ ]n=iruire de cuvinte =i cifre. Acolo, ]ns[, sub
ramurile gra\ioase ale arborilor, l`ng[ apa respir`nd lini=tit[, sensurile
]=i pierd din acuitate, devin decorative, c`=tig[ ]n umor. }n subtera-
nele newyorkeze, ]ntreaga ]nc[rc[tur[ nevrotic[ a at`tor dorin\e re-
fulate, a at`tor disper[ri solu\ionate infantil, se p[streaz[ ascu\it[,
strident[, insuportabil[. Pentru c[ bolnava dorin\[ de a-=i vedea nu-
mele scris peste tot =i impus aten\iei str[ine, nu e proprie doar bie\ilor
copii din mahalalele celui mai mare dintre ora=ele lumii, =i nu pot s[
m[ ]mpiedic s[-mi imaginez viitorul acoperit ]n ]ntregime de nume
repetate mereu f[r[ sens, f[r[ a exprima altceva dec`t patima lor de
a exista, de a st[p`ni.
262 Ana Blandiana
GURA-LEULUI
De ani de zile pe balconul meu cresc =i ]nfloresc flori de gura-leului.
Sunt plante puternice, s[lb[ticite de propria lor for\[, dep[=ind, viguroase
=i masculine, dimensiunile tradi\ionale ale unor flori. Tulpin[ l`ng[
tulpin[, verticale =i paralele ]ntre ele, ]=i ]nal\[ nenum[ratele capete cu
buze catifelate, leonine, ]ntr-un gest hot[r`t de demnitate =i chiar de
dispre\. }n iarn[, departe de a se fr`nge, se usuc[, ]ncremenesc, mai dure
]nc[, minuscul[ p[dure, coloane vegetale devenite lemnoase de ]nc[p[\`-
nare =i ger. Prim[vara urm[toare le g[se=te la fel de robuste, abia
st[p`nindu-=i seva, gata s[ explodeze ]n flori. Se deosebesc de celelalte
nu numai prin aceast[ patetic[ =i continu[ victorie, ci =i prin exuberan\a
orgolioas[, nemai]nt`lnit[ a culorilor. De ani de zile pe balconul meu
cresc =i ]nfloresc flori de gura-leului ]ntr-un paradoxal =i aproape exotic
triumf. Dar ]ns[=i povestea lor le d[ dreptul la exotice extravagan\e.
San Gimignano nu este ast[zi mai mult dec`t un sat, un sat pierdut
printre vii =i ogoare striate divers, pe care liniile ferate nu se obosesc
s[ le traverseze =i numai un autobuz hodorogit =i forn[itor le str[bate,
o dat[ pe zi, intimidat de lini=tea care se ]ncheag[ imperturbabil[ ]n
urm[-i =i de coloanele aromate de fum care se ]nal\[ din hornuri =i din
livezi. Dar, apropiindu-te de el, sim\i cum la=i ]n urm[ nu numai
autostr[zile viitoare =i g[rile elegante, ci ]nsu=i timpul accelerat de pro-
pria sa trecere, degradat de vitez[ =i de ner[bdare. }n mirosul de frun-
ze uscate, de iarb[ =i de oi, cerul lini=tit se las[ decupat de lungi =i
ciudate turnuri, ca ni=te paralelipipede de c[r[mid[, ]n[l\`ndu-se ro=ii,
mirate ]n demnitatea lor iremediabil[. Nu e vorba de obi=nuitul turn al
CUPRINS
263 Geniul de a fi
catedralei, nici de vreo gra\ioas[ =i evident[ campanil[, ci de multe,
greu de num[rat la ]nceput, turnuri paralele ]ntre ele, urc`nd cu o in-
explicabil[ siguran\[, ]ntrec`ndu-se unul pe altul, f[lindu-se cu victo-
ria =i ]n[l\imea lor, pentru a se ]ntrerupe brusc =i la fel de ne]n\eles ]n
ni=te creneluri rotunjite de ploi, ]n ni=te ierburi s[lb[ticite de v`nt.
C`nd am ajuns =i am ]nceput s[ le ]nconjur[m, s[ le privim de aproape,
s[ le num[r[m, s[ le urc[m r`nd pe r`nd treptele curbate de vechime,
rostul lor misterios ni s-a p[rut =i mai de nep[truns, =i mai ispititor. Erau
unsprezece supravie\uitoare din mai multe zeci ]n[l\ate medieval
fiecare dintre ele semn elocvent =i neconfundabil al puterii casei pe care
o str[juia , erau unsprezece, simboluri ale orgoliului care ]nvinsese
secolele =i adusese p`n[ la noi at`t de m`ndra =i ]ncurajanta lor inutili-
tate. Dar explica\iile ghidurilor nu reu=eau s[ acopere secretul nelini=tit
al acelor clopotni\e f[r[ clopote, temni\e f[r[ celule, al acelor elanuri
spre cerul c[ruia nu-i cereau dec`t s[ se lase atins. Tot ce fusese con-
curen\[, orgoliu, ambi\ie, se decantase ]n misterioasa lips[ de sens a
frumuse\ii ]n sine. Eram sus, a=eza\i pe fruntea crenelat[ a celui mai
]nalt dintre ]nving[torii de piatr[, =i priveam de jur ]mprejur ]mp[cata =i
ondulata lini=te a dealurilor ]mpodobite ]n toamn[ cu lungi =i parc[
nemi=cate turnuri de fum urc`nd din frunzele arse ale livezilor, trec[toare
arhitectur[ ce p[rea s[ ]ng`ne bl`nd =i paralel m`ndra ]nc[p[\`nare a
turnurilor. Printre creneluri, v`ntul depusese p[m`nt, =i adusese de un-
deva o s[m`n\[ din care se ]n[l\ase deasupra turnului, mai sus dec`t
el, deci friabila siluet[ a unei flori: o gura-leului pl[p`nd[ =i vie ]nc[,
preg[tit[ s[-=i lase, la r`ndul ei, v`ntului mo=tenire semin\ele. I le-am
luat cu grij[, cu religiozitate aproape, v[rs`ndu-le ]n palm[ din cupa mi-
nuscul[ care le n[scuse, ]nvelindu-le minu\ios ]ntr-un bilet de autobuz.
De atunci, de ani de zile, pe balconul meu cresc =i ]nfloresc flori de gura-
leului, exotice =i ]nc[p[\`nate, tremur`ndu-mi sub geam orgoliul ]n[l\at
]n mister la San Gimignano.
264 Ana Blandiana
UN ROL
Singurul ora= american care mi s-a p[rut cunoscut, pe care ]l =tiam
de dinainte, din westernuri, a fost Cheyenne. Nu lipsea nimic: strada
aceea lat[, pr[foas[, f[r[ trotuare; pr[v[liile acelea joase, cu aspect
de bar[ci demontabile; hotelul cu balcon =i scar[ exterioar[ de lemn;
saloon-ul cu u=ile batante; locuitorii privind curio=i astept`nd parc[
o ]nc[ierare, o ciocnire, o aventur[ la str[inii care priveau totul cu
ne]ncredere =i indiferen\[, ca pe un tablou. +i nu era nimic ]n plus:
dincolo de aceast[ lung[, nesf`rsit[ ca o perspectiv[ de film, strad[
principal[, nu exista aproape nimic. Micile transform[ri, micile sub-
stituiri caldar`mul ]nlocuit de asfalt, tonomatul \in`nd locul pi-
anului mecanic, b[c[nia travestit[ ]n supermarket nu reu=eau s[
schimbe prea mult din aerul acela desuet, de abandon =i a=teptare,
care se cite=te ]n toate imaginile or[=elelor din westernuri, ]n clipa ]n
care eroul principal, ]nalt =i curajos, plin de ne]nduplecat[ hot[r`re,
coboar[ din diligen\a oprit[ pentru o jum[tate de or[ ]n mijlocul pico-
titor al str[zii.
Eram ]nal\i =i curajo=i, plini de o ne]nduplecat[ hot[r`re voiam
s[ cunoa=tem America =i ne oprisem pentru o jum[tate de or[ ]n
mijlocul str[zii principale din Cheyenne. Faptul c[ diligen\a noastr[
era un foarte modern autobuz nu schimba cu nimic lucrurile. Chey-
enne era primul ora= ]n care autobuzul, ]n drumul lui spre vest, se
oprea =i aceast[ nea=teptat de evocatoare halt[ ne azv`rlea cu dezin-
voltur[ ]n istorie. Mergeam spre vest =i, cuprin=i de uimitor p[stratul
cadru, ne vedeam pe noi ]n=ine ca pe ni=te eroi, =tiu\i pe dinafar[, de
CUPRINS
265 Geniul de a fi
film, porni\i ]n descoperirea lumii noi. Cheyenne nu era dec`t o halt[,
o scurt[ oprire ]nainte de lansarea ]n marea c[l[torie, o scurt[ lovire
a diapazonului capabil s[ dea tonul c`ntecului ce avea s[ ]nceap[.
Dar acest rol, el, or[=elul cu nume indian, ]l ]ndeplinea cu at`ta convin-
gere =i d[ruire, at`t de exhaustiv, a= zice, ]nc`t privindu-i strada at`t
de cunoscut[ =i r`ndurile de case interpret`nd personaje fixe (ca ]n
westernuri), te ]ntrebai dac[ mai folosesc ]n afar[ de asta la ceva.
Deasupra intr[rii atotademenitoare a saloon-ului, ]n loc de firm[, un
cal decupat din tabl[, vopsit ]n culori naturale, galopa ]n ritmul unui
secret motora=, iar aceast[ at`t de ]ndoielnic[ =i naiv[ idee, salva prin
copil[rie =i bun[-credin\[ totul.
266 Ana Blandiana
LA NOI
Era un decembrie ploios, f[cut numai din asfalturi lucioase =i
stre=ini clevetitoare, din ceruri cobor`te l[l`u p`n[ la p[m`nt =i nori
degrada\i ]n ce\uri citadine, un decembrie st`ngaci =i nesigur, a=a cum
numai ora=ele exuberante ale sudului pot ]ncropi, ru=inate parc[ de
trec[toarea lor lips[ de str[lucire, st`njenite de asprimea unei naturi
de obicei at`t de binevoitoare. Era un decembrie la Roma =i ora=ul
]ntreg a=tepta s[rb[torile iernii improprii cu un fel de frenezie com-
pensatoare, dezl[n\uit[; ora=ul ]ntreg era ]mpodobit meridional =i latin
sub burni\a nordic[, mii de culori debordau dantelate, aninate de la
un acoperi= la altul, beteala curgea r`uri ]ntre balcoane si corni=e,
becurile scriau ur[ri =i ]nfloreau ornamente pe cerul cenu=iu =i
moroc[nos. De-a lungul trotuarelor erau incredibil! derulate
mochete nesf`r=ite pe care ploaia le ]mbibase =i care musteau lasciv
sub pa=i; de-a lungul str[zilor, h`rdaie imense ]n[l\au bolte de l[m`i
=i portocali, arbori decorativi =i mira\i ]n cea\a argintie care ]i ]ncon-
jura ca un nimb. La u=ile magazinelor, difuzoare c`ntau mai pericu-
loase dec`t sirenele... Ora=ul ]ntreg trepida de ner[bdare a=tept`ndu-=i
s[rb[torile =i, pentru prima oar[, ne sim\eam pe str[zile cunoscu-
te din veri-ospitaliere =i familiare stingheri ]n s[rb[toarea care nu
reu=ea s[ devin[ =i a noastr[.
Dar, fiind la Roma, este destul s[ urci din Piazza dir Spania sau
din Piazza del Popolo ]nspre ]mp[durita Villa Borghese, sau s[ ur-
mezi, trec`nd pe l`ng[ sumbrul Muzeu Etrusc, cursul nesf`r=it al Val-
lei Giulia pentru a descoperi la poalele uria=ului parc roman, peste
CUPRINS
267 Geniul de a fi
drum de Galeria Na\ional[ de Art[ Modern[, o cl[dire impun[toare,
cu linii neoclasice, cu fa\ada sprijinit[ de ]nalte coloane albe, cu trepte
de marmor[ urc`nd printre arbori spre intr[rile largi, o cl[dire care
se remarc[ de la prima privire =i st[ruie apoi ]n memorie prin aerul
ei luminos armonizat mediului =i totu=i diferit de el, o cl[dire pe al
carei frontispiciu se poate citi Populus Dacoromanus hanc sedem in
Urbe aeterna litteris et artibus faciendum curavit, iar mai jos, ]n ma-
juscule, ACCADEMIA DI ROMANIA. Acolo, printre arcadele ]n[l\ate
de Iorga, ]n jurul unui brad boem, ]n mijlocul studen\ilor rom`ni,
c`nt`nd colinde de acas[ =i recit`nd plugu=orul cu B[di\a Traian,
ne-am apropiat fastuoasa s[rb[toare italian[ =i, trec[tori, ne-am sim\it
la noi ]n Cetatea etern[.
268 Ana Blandiana
REALISM
}n muzeul catedralei din Toledo, galeria episcopilor de pe la anul
1000, p`n[ azi. +irul nesf`r=it de portrete fascinante prin inexplica-
bila lor sinceritate: dup[ o ]nc[p[\`nat[ cercetare, am reu=it s[ de-
scoperim o singur[ figur[ nemarcat[ de vulgaritatea neiert[toare a
setei de putere, o singur[ figur[, =i aceea apar\in`nd unui ad`nc ev
mediu, c`nd nu po\i fi sigur dac[ nu e vorba doar de schematismul
ascetizant, bizantin, al figurii.
CUPRINS
269 Geniul de a fi
ESCAL{
}ncerc s[-mi amintesc, acum dup[ ani de zile, cum mi s-a p[rut,
ce impresie mi-a f[cut Napoli ]n cele =ase-=apte ore pe care le-am
r[t[cit pe str[zile sale ]n escala emo\ionant[ a transatlanticului ]ntors
cu exasperare din America. }ncerc s[-mi aduc aminte ce-am sim\it la
revederea acelui ora=, pe care-l =tiam, care m[ buim[cise =i m[ se-
dusese cu mult ]nainte, pe care nu mai trebuia s[-l descop[r, r[m`-
n`ndu-mi timp s[ m[ descop[r pe mine ]n fa\a lui.
Fusese unicul ora= italian care nu m[ impresionase prin art[. Nici
arhitectura, nici muzeele sale nu pot rezista cople=itoarei concuren\e
a capodoperelor din nord sau din sud. +i ciudat! exagerata
frumuse\e a golfului, albastrul nefiresc al apei =i silueta stilizat[ de
legende a Vezuviului le =tiam prea bine din ilustrate pentru a m[ mai
subjuga, pentru a le mai crede ]n realitatea =i naturale\ea lor. M[
]ndr[gostisem, ]n schimb, de str[zile ]nalte =i murdare, de casele cu
u=ile date de perete =i cu m[runtaiele lor dezordonate expuse cu vo-
luptate lumii, de ferestrele legate ]ntre ele cu sfori ingenioase flutur`nd
]ngere=te de rufe ciudat de imaculate ]n acel univers scorojit, de tara-
bele cu m[rfuri scoase ]n fa\a por\ii, de \ipetele, =i r`setele, =i pl`nsetele,
=i c`ntecele, =i blestemele, =i apelativele, =i glumele, =i impreca\iile acelui
]ntreg popor de p[s[ri, neserios =i uman, ]n=el[tor =i deschis, nefericit
=i c`nt[re\, frumos =i s[rac, vesel =i promiscuu. M[ ]ndr[gostisem de
toat[ harababura aceea strig[toare la cer si \iuitoare, care nu-\i d[dea
timp s-o contempli ]nainte de a te contopi, fericit, cu sufletul ei mare =i
aiuritor din care au izvor`t toate melodiile lumii.
CUPRINS
270 Ana Blandiana
}ncerc sa-mi amintesc cum mi s-au p[rut dup[ asepticele su-
permarket-uri americane, cu fri=ca lor impecabil[ ob\inut[ din \i\ei =i
sucurile lor de fructe de p[dure v`nz`ndu-se ]n pastile str[zile cu
]nghe\ate, harbuji, biserici, copii g[l[gio=i, femei guralive, reclame
c`ntate, palate baroce, claxoane nebune, slogane strigate, ale z[p[ci-
torului Napoli. +i nu-mi aduc aminte dec`t de un b[iat a=ezat pe
p[m`nt la col\ul unei catedrale =i v`nz`nd, ]n cornete sub\iri f[cute
din foile dictando ale unui caiet de =coal[ cu declin[ri latine =i
=ters[turi, ni=te dude negre, pe care praful str[zii se depusese aproape
decorativ, culese din cine =tie ce fr[gar asem[n[tor duzilor copil[riei
mele; si-mi mai aduc aminte senza\ia violent[ de cunoscut, de =tiut, de
acas[ care m-a cuprins ]n fa\a copilului l[ud`ndu-=i ]n fraze muzicale
nostalgica lui marf[.
271 Geniul de a fi
PUSTIURI
La cap[tul unui pustiu de dou[zeci de ore, autogara din Albuquer-
que ap[rea deprimant[ =i salvatoare ]n aceea=i m[sur[. De=erturile
triburilor Navajo fuseser[ populate de mari elefan\i =i hipopotami de
piatr[ dealuri moi cu muchiile rotunjite animalier sub v`ntul b[t`nd
devastator ; de ciulini isteriza\i rostogolindu-se cu zeci de kilometri
la or[ pe =osele desf[=urate parc[ anume pentru absurda lor goan[;
de imense reclame anun\`nd locuri exotice =i etal`nd capete publici-
tare ]mpodobite cu penaje savante =i cu priviri ne]nduplecate. Indie-
nii pe care ]i ]nt`lnisem sem[naser[ prea pu\in acestor afi=e ideali-
zante =i multicolore. Aduna\i ]n jurul c`te unei bar[ci, compartimen-
tat[ ]n magazin de suveniruri si restaurant, a=ezat[ ]n calea albilor
r[t[ci\i prin pustiu, ei p[reau s[ a=tepte ceva nedefinit, str`n=i unii
]ntr-al\ii la ad[postul pere\ilor sub\iri cutremura\i de furtun[, cu ochii
]n p[m`nt =i mu\i, refuz`nd s[ r[spund[ la vreo ]ntrebare sau poate
ne]n\eleg`nd-o. Prezen\a lor dispre\uitoare =i ]nfr`nt[, durerea lor
care, refuz`nd comunicarea, ne plasa fatal printre du=mani, confu-
zele =i complicatele sentimente pe care ni le trezeau frumuse\ea
de=ertului si suferin\a mineral[ care i-a dat na=tere, amestecate cu
praful atoatest[p`nitor, intrat prin cr[p[turile autobuzului, scr`=nit
]n din\i =i str`ns ]n lacrimi murdare la col\urile ochilor totul f[cuse
s[ creasc[ ]n noi, ]n cursul celor dou[zeci de ore, o tensiune tot mai
dificil[ =i dorin\a tot mai exasperat[ de a sf`r=i acea epopee exotic[
=i pr[foas[, generatoare a unei m[re\ii at`t de greu de suportat. La
cap[tul ei, autogara din Albuquerque, halt[ a c`torva ceasuri noc-
CUPRINS
272 Ana Blandiana
turne ]n drumul spre idilica Santa-Fe, ne ap[rea salvatoare cu pere\ii
ei etan=i de aluminiu =i sticl[, cu fotoliile ei capitonate =i televizoarele
ei func\ion`nd cu 25 de cen\i, ne ap[rea deprimant[ cu bietele ei
orare de autobuze, cu recile ei lumini fluorescente, cu obosi\ii ei
c[l[tori middle-class, cu megafoanele ei r[gu=ite =i peltice. De=ertul
triburilor Navajo avusese o grandoare la care renun\asem bucuro=i
pentru meschina civiliza\ie a acelei autog[ri: cov`r=itoarea banalitate
care ne ]nconjura era tot ce putusem visa ]n pustiul anistoric al
triburilor Navajo?
Atunci, ]n momentul acelei existen\iale deprim[ri, cineva a ]nceput
s[ fluiere. Verbul este prea slab pentru a desemna ac\iunea c[reia i-am
fost martori =i care a sf`r=it prin a ne ]ngloba pe to\i =i a ne t`r] ]n
incomprehensibila ei isterie. Cineva a ]nceput s[ fluiere o melodie
simpl[, extrem de simpl[ =i de percutant[, format[ numai din c`teva
note care se reluau mereu de la cap[t ca ]ntr-un canon f[r[ de sf`r=it.
Nu ne d[deam seama dac[ for\a celui ce fluiera dep[=ea normalul
sau pere\ii de aluminiu =i sticl[ amplificau misterios =uierarea, dar
sunetele se auzeau ascu\it =i puternic, ]n\ep[toare, scrijelindu-ne
creierul cu repetarea lor obsedant[ =i repede de nesuportat. Eram,
cred, c`teva zeci de oameni dormit`nd p`n[ atunci ]n fotolii, care
am ]nceput deodat[ s[ ne privim cu suspiciune, cercet`ndu-ne,
]ncerc`nd s[ ne demasc[m unii pe al\ii, ]ncerc`nd s[ descoperim pe
emi\[torul acelei torturi colective. Nu reu=eam, n-am reu=it nici p`n[
la urm[, =i, ca ]ntr-un film de groaz[, ore ]ntregi, zeci de oameni, ne-am
plimbat tot mai nervo=i, tot mai exaspera\i c[ut`nd prin col\uri as-
cunse, pe dup[ tejghele, sursa chinului ce p[rea s[ se amplifice. V`ntul
se auzea pe acoperi= mai nebunesc dec`t oric`nd, noaptea era tot
mai ap[s[toare, iar prin palmele noastre murdare de praful de=ertului,
a=ezate cu groaz[ peste urechi, prin textura lor de carne, de nervi, de
linii ale destinului =i ale fericirii, c`ntecul fluierat nebune=te p[trundea
273 Geniul de a fi
r[v[=indu-ne ca un simbol al pustiului nostru. A sosit ora autobuzu-
lui spre bl`nda =i demodata Santa-Fe, a sosit =i autobuzul, ne-am suit
]n el, motorul lui a ]nceput s[ toarc[ lini=titor, u=ile de sticl[ =i alu-
miniu ale autogarei din Albuquerque s-au ]nchis ermetic, dar prin ele,
dinl[untrul ei luminat spectral =i rece de neon, p[trundea p`n[ la
noi =i ne urm[rea fluieratul isterizant ca o vinov[\ie de ne]n\eles, ca
o vinov[\ie a ]ntregii noastre civiliza\ii.
274 Ana Blandiana
OD{I, CORIDOARE, SC{RI, MANSARDE
Ce poeme a= putea scrie despre camerele hotelurilor pe care le-am
cunoscut ]n timpul c[l[toriilor! Ce epopei comice =i ce satire a= putea
rima cu g`ndul la ]nc[perile ]n care ne petreceam cele c`teva ore ale
nop\ii pe care trupul nostru ne]n\eleg[tor se ]nc[p[\`na s[ ni le re-
fuze treziei =i contempla\iei? Ce ]nt`mpl[ri burle=ti a= putea povesti
din nemaipomenitele od[i, =i sc[ri, =i coridoare prin care au =erpuit,
amuzate =i nevenindu-le s[ cread[, drumurile noastre!
...Ar trebui s[ ]ncep, oare, cu descrierea acelui hotel marsiliez cu
un aspect exterior destul de onorabil, cu un mic restaurant ispititor =i
intangibil, la parter, de unde urcam pe un fel de brusc[ scar[ ]n spi-
ral[ ]nspre camera noastr[ de la etajul al treilea? Urc`nd, ]ns[, \in
minte c[ mi s-a p[rut ceva ciudat, mai bine zis, am avut o senza\ie
fizic[ pu\in curioas[, dar era prea obositor urcu=ul, aproape pe verti-
cal[, pentru a mai realiza altceva. Abia intra\i ]n camer[ ne-am dat
seama despre ce e vorba. Du=umeaua era ]nclinat[ ]ntr-o parte ]n a=a
fel ]nc`t toate mobilele, sc`r\`itoare =i nesigure pe picioare, aveau
tendin\a, st[p`nit[ ]n ultima clip[, de a aluneca =i a se str`nge pe
una dintre laturi. Pe mas[ paharul cu ap[ trebuia oprit s[ nu se pr[vale
dincolo de malul t[bliei, ]n paturi trebuia s[ ne a=ez[m baraje de
scaune pentru a nu ne supune legilor gravita\iei. Tavanul avea =i el o
]nclina\ie destul de periculoas[ =i ni=te cr[p[turi serioase =i de r[u
augur pe lung =i pe lat. Era clar c[ ]ntreaga cl[dire, aplecat[ vizibil
spre st`nga, nu va mai rezista mult =i c[ trebuia s[ ne socotim noroco=i
dac[ pr[bu=irea se va produce dup[ plecarea noastr[, plecare devan-
CUPRINS
275 Geniul de a fi
sat[ strategic cu c`teva ore si produs[ ]n zorii gr[bi\i ai zilei, dup[ o
noapte ]n care tres[risem la fiecare sc`r\`itur[ scoas[ de v`ntul vir-
tuoz din cele mai ascunse coarde ale cl[dirii.
...Sau poate ar trebui s[ povestesc acea sear[ de la Palermo ]n
care am fost acosta\i de portarul unui bloc ce con\inea mai multe
pensiuni =i du=i, ]n locuin\a lui cu trei ]nc[peri de la mansard[, ]ntr-o
adev[rat[ expedi\ie conspirativ[ pentru a nu trezi b[nuielile concu-
ren\ei avantajate de autoriza\ii =i firme. Dup[ ce una dintre camere a
fost golit[ de copii =i pus[ la dispozi\ia noastr[, iar noi, l[s`ndu-ne
bagajele, am vrut s[ ie=im ]n ora=, spaima =i uimirea gazdelor noas-
tre n-au cunoscut margini. O ie=ire ar fi ]nsemnat nenum[rate =anse
de a fi v[zu\i de du=manii care p`ndesc pentru a reclama fiscului c[
]nchiriaz[ camere f[r[ a pl[ti impozitul legal pentru asta. +i, de fapt,
ce vrem s[ facem ]n ora=? S[ lu[m aer, am r[spuns noi descump[ni\i
=i ]ntr-o doar[. Prendere aria, s-a minunat nonconformistul nostru
hotelier. Venite con me! =i ]nainte de a ne da seama ce se ]nt`mpl[
am fost sco=i din apartament =i antrena\i pe o scar[ de incendiu, la
cap[tul c[reia, dup[ deplasarea abil[ a c`torva \igle, am fost ]mpin=i
pe acoperi=. Voisem aer? Iat[ aer, c`t voiam, ]ntreg v[zduhul ora=ului
care se ]ntindea la picioarele noastre cam nesigure pe jum[tatea de
metru de acoperi=. Ne apucase o veselie nebun[, ne cutremuram de
r`s =i ne era fric[ s[ nu ne pierdem, din cauza hohotelor, precarul
echilibru =i s[ ne pr[v[lim ]n aerul care ne fusese pus cu at`ta magni-
tudine la dispozi\ie.
...Sau s[ ]mi amintesc acea minuscul[ pensiune florentin[ cutre-
murat[ de rafalele \evilor de e=apament ale motoretelor adolescente
care zguduiau noaptea =i odaia noastr[ ]mpodobit[ cu un acela=i afi=
anarhist, repetat de-a lungul pere\ilor =i con\in`nd, m[rit[, fotogra-
fia pe catafalc a unui t`n[r cu o fa\[ desfigurat[ de b[t[i. Ne pr[v[leam
]n somn mineraliza\i de oboseala muzeelor, dar tres[ream ]nsp[i-
276 Ana Blandiana
m`nta\i de mitraliera acut[ a str[zii. Iar ]n abulia trezirii for\ate, ]n
raza fantomatic[ a farurilor care m[turau ]n goan[ pere\ii, desco-
peream manifestul macabru, reverberat ca un \ip[t de groaz[... Sau
fantasmagorica pensiune de la Nisa ]n care becurile se stingeau au-
tomat din trei ]n trei minute pentru a descuraja pe cei ce ar vrea s[ le
foloseasc[ prea mult timp... Sau odaia, sufocat[ de umezeala fierbinte
a New Orleans-ului, peste geamurile c[reia se ]ntindea litera N a unei
imense reclame fluorescente care transforma somnul ]ntr-un co=mar
inundat o dat[ la zece secunde de apa intens ro=ie a neonului puls`nd
neobosit...
Od[i, coridoare, sc[ri, mansarde, tapete de h`rtie p[tat[ de soare,
tencuieli scorojite de vreme, cuverturi de m[tase coapt[ de purtare,
mu=amale =i linoleumuri printre care treceam, ferici\i =i nep[s[tori, epuiza\i
de frumuse\ea lumii, incapabili s[ ne mai ]ntrist[m de ur`\enia ei.
277 Geniul de a fi
SINGUR{TATEA
Drum de dou[ ore spre Haga, prin c`mpuri verzi cultivate cu
minu\ie farmaceutic[ si aproape obsedant[, locuite de grupuri lene=e
de vaci negre cu pete albe. Personaje principale si exclusive, vacile
purt`nd, aninate de spinare =i ]ncopciate con=tiincios la subsuori, cu-
rioase =i inutile pardesie sunt a=ezate aproape ]ntinse pe p[m`nt,
p[sc`nd plictisite ]ntr-o pozi\ie de abandon quasi senzual; c`nd se
ridic[ descoper[ cu indiferen\[ ]n mersul agale imense ugere at`rn`nd
p`n[ la genunchi. Garduri formale dar ferme despart ]ntre ele p[=unile
si grupurile de vite care par s[ aib[ =i ele sim\ul apartenen\ei la pro-
prietari diferi\i. Atunci c`nd nu sunt p[=uni, p[m`nturile sunt parce-
late strict =i cultivate geometric cu r`nduri simetrice de sem[naturi
mu=uroite impecabil, cu plante s[n[toase, udate sistematic. Se vede
c[ p[m`ntul smuls m[rii este pre\ios si pre\uit p`n[ la obsesie. }n
acest peisaj gospod[resc, casele colorate ]n nuan\e tari, cu lemn[ria
alb[, lucitoare, sunt =i ele ]ngrijite p`n[ la a deveni ni=te personaje
de sine st[t[toare. Perdelele se ]nfoaie de volane, geamurile extrem
de mari las[ s[ se vad[ interioarele descinse din revistele de mod[,
ma=inile str[lucesc. Totul este curat, igienic, frumos, impecabil. +i totul
este pustiu. Olanda pare o \ar[ locuit[ numai de aceste mari zeit[\i
t[rcate care noaptea ]=i recap[t[ poate forma uman[ pentru a p[trun-
de ]n cochetele locuin\e goale. Oameni nu se v[d. Cel mult, ]n c`te-o
curte, pe c`te-un drum, c`te-o pereche de copii pe biciclete. Sunt
pleca\i la munc[? Sunt pleca\i ]n vacan\e? Dorm? Au murit? Stau
ascun=i ]n casele lor, cu at`t de mari ferestre prin care nu li se v[d
CUPRINS
278 Ana Blandiana
dec`t bog[\iile? Mi-ar fi greu s[ explic de ce lipsa oamenilor m[ de-
prim[ aici ]n timp ce o c[utam =i m[ fermeca ]n alte locuri. N-o s[ uit
niciodat[ Verona pe care am cunoscut-o ]ntr-o noapte de la ora 10 la
3, c`nd ]ntre mormintele Scaligerilor =i uria=a statuie c[lare a lui Col-
leone nu am ]nt`lnit nici un om; nici superbul Bordeaux pe care l-am
str[b[tut cu pasul ]ntr-o sear[ pustiit[ de un meci de fotbal transmis
la televizor. Golite de oameni, str[zile se ofereau vederii, singur[tatea
f[cea momentul prielnic contempla\iei =i crea condi\iile descoperirii
frumuse\ii desprinse din contingent. Dar singur[tatea nu era dec`t
]nt`mpl[toare =i de scurt[ durat[, infim[ oaz[ ]n forfota general[ =i
f[r[ sf`r=it. Pustietatea peisajului olandez nu apar\inea sim\eam
unor trec[toare circumstan\e. Ea era o coordonat[ grav[ a acestor
orizonturi create de om, st[p`nite de om, p`ndite de om, smulse m[rii
=i umanizate p`n[ ]n punctul ]n care prezen\a omului nu mai e nece-
sar[. +i, din loc ]n loc, canalele amintind existen\a binef[c[toare =i
periculoas[ a m[rii, ba chiar un bra\ ]ntreg de ap[, mare c`t un golf
traversat de c`te un pod solid, a=ezat pe vecie, ]n priveli=tea ne]nsu-
fle\it[, decorative =i inutile, morile de v`nt vopsite ]n culori epatante
=i transformate ]n monumente na\ionale stau ]ncremenite =i nu =tiu
ce s[ fac[ cu aripile pitore=ti =i st`ngace care n-au v[zut niciodat[ un
Don Quijote.
279 Geniul de a fi
RUINE, TEMPLELE
Ruine, templele sunt mai frumoase. Dezbr[cate de ziduri, de car-
nea masiv[ a pere\ilor, eliberate de greutatea acoperi=elor, scuturate
de ]nc[rc[tura podoabelor, r[mase numai schelet alb =i esen\ial de
coloane ]n[l\ate spre cer, templele antice au ajuns p`n[ la noi mai
frumoase, sunt convins[, dec`t au fost vreodat[ ]n apoteoza gloriei
lor religioase. De fiecare dat[ reconstituirea ]nf[\i=[rii lor ini\iale m[
dezam[ge=te. Aceste frumoase ziduri =i corni=e =i frontoane nu erau
dec`t ni=te cl[diri, aceste perfecte cl[diri nu erau dec`t ni=te biserici.
Ele ]mi trezesc desigur respectul si chiar admira\ia cum a= putea
s[ nu le recunosc armonia =i echilibrul , dar pot aceste palide sen-
timente s[ se compare cu violenta emo\ie, cu fantastica beatitudine
care m[ cuprinde ]n fa\a coloanelor concurate de scaie\i ale Segestei,
]n fa\a ruinelor desenate cu alb ]nalt pe orizontul albastru al Medite-
ranei de la Paestum, ]n fa\a pietrelor de culoarea osului mort n[p[dite
de fructele fantastice ale fichidinghiei la Siracuza?
Era o dup[-amiaz[ torid[, prevestind o ploaie toren\ial[ care nu
avea s[ ]nt`rzie prea mult, dup[-amiaza ]n care am stat ghemui\i pe
p[m`ntul uscat, ]n umbra ascu\it[ si s[rac[ a cactu=ilor, privind ore
]ntregi coloanele templului lui Jupiter de la Agrigento, fr`nte si ine-
gale, \`=nind ]nspre cerul aglomerat de nori =i devorat de soare, con-
taminate de c[ldur[ =i p[r`nd ele ]nsele s[ ard[ alb, aproape amenin-
\[tor ]n lini=tea de dinaintea furtunii. Iar atunci c`nd fulgerele au
]nceput s[ despice bolta patetic[ a sudului si ploaia a ]nceput s[ se
rostogoleasc[ ]n valuri grandilocvente peste lume, ele, coloanele erau
CUPRINS
280 Ana Blandiana
chiar ]nceputul lumii n[sc`ndu-se mereu ]nving[tor =i mai frumos ]nc[
printre fulgere si puhoaie. Pietrele albe prelungi ]n[l\ate spre cer, ]n
acel peisaj de apocalips splendid =i f[r[ prihan[ nu mai reprezentau
de mult geniul uman care le a=ezase astfel, nici ideile care le d[duser[
na=tere, ci ]ns[=i frumuse\ea nesupus[ vreunei puteri p[m`nte=ti
frumuse\ea ]mpletindu-se liber[ cu puterile dezl[n\uite ale firii. Uzi
p`n[ la piele, cu ploaia s[rat[ de lacrimi pe obraji, priveam fermeca\i
oasele albe ale templului drept si nesimboliz`nd nimic, exist`nd doar
pentru a ne cople=i de o inexplicabil[ fericire.
Era o sear[ de var[ at`t de limpede, ]nc`t ]ntunericul nu reu=ea
s[-i dizolve transparen\a =i se l[sa doar ca o p`nz[ albastr[ sub\ire
cobor`t[ melodios ]ntre cer si p[m`nt. Marea ]=i ]ntunecase albastrul
cu un ton =i respira rar ca un animal fericit ating`nd \[rmul ritmic =i
bl`nd. Coloanele templului lui Neptun aproape orbitoare ziua se stin-
seser[ acum =i ele spre v`n[t, un v`n[t deschis, fumuriu. Putea fi
ceva mai frumos pe p[m`nt? Putea fi ceva mai perfect ]n univers?
Am intrat ]n ap[ u=or, f[r[ zgomot =i pe cum ne dep[rtam spre larg
cuprindeam cu privirea o zare mai larg[ ]n jurul acelei esen\e a fericirii
terestre =ia perfec\iunii universale care se f[cea tot mai firav[ =i mai
albastr[, topindu-se f[r[ ap[rare ]n cer, la Paestum.
Ruine, templele sunt mai frumoase, pentru c[, redate naturii, ele
]=i c`nt[ nu numai sl[biciunea de a fi nemuritoare, ci =i puterea lor
omeneasc[ de a muri c`te pu\in.
281 Geniul de a fi
}N MI+CARE
Ce este o c[l[torie dac[ nu o ]ncercare de a vedea cum, ]n alte
condi\ii, sufletul nostru r[m`ne acela=i? Ce este o c[l[torie dac[ nu o
experien\[ capabil[ s[ verifice, printre ]ntreb[ri =i compara\ii, puterea
noastr[ de a reac\iona, de a r[spunde? Pentru c[, oric`t de mode=ti
am fi, nu putem s[ nu observ[m c[ important cu adev[rat nu este
ceea ce am v[zut, mi=c`ndu-ne, ci ceea ce am sim\it ]n mi=care. Iat[,
se ]mplinesc aproape patru ani de c`nd analizez, cu o ciudat[ =i nos-
talgic[ beatitudine, fotogram[ cu fotogram[, filmul unor c[l[torii
nedisp[rute ]n uitare pentru c[ au =tiut s[-=i lase vederile dizolvate
]n viziuni =i ]ntreb[rile pierdute ]n r[spunsuri, pentru c[ au acceptat
s[-=i lase peisajele ]nlocuite de sentimente si adev[rurile irizate de
]ndoieli. Se ]mplinesc patru ani de c`nd ]n=ir`nd, ca m[rgelele pe a\[,
ora=ele =i locurile v[zute, doar scriind despre ele descop[r cum un
loc celebru abia dac[ se mai \ine ag[\at de amintire, ]n timp ce altul
prin nimic senza\ional se dovede=te a fi ascuns, neb[nuit[, o aven-
tur[. C`t de indiferente s-au pierdut ]n noi frumoasele palate din Aran-
juez pe care le visasem de at`tea ori ]nainte =i c`t de limpede =i reve-
lator ne-a r[mas ]n memorie fiecare detaliu al necunoscutului Cagne-
sur-Mer! Ce \in minte din Toledo? O gar[ ]mpodobit[ cu ceramici colo-
rate =i bol\i rotunde de moschee? Priveli=tea ora=ului coco\at pe o
colin[ ]nconjurat[ de r`u, ca o cetate din desenele medievale? Alcaza-
rul cu tragedia =i ]nc[p[\`narea lui vinovat[? Catedrala? Casele ve-
chi, str[zile, treptele, duc`nd mereu undeva, magazinele ]ngr[m[dite
estetic ]n cotloane medievale, pie\ele minuscule, zidurile leproase
CUPRINS
282 Ana Blandiana
purt`nd blazoane cavalere=ti, inscrip\ii religioase sau pl[ci comemo-
r`nd victorii fratricide? Nu, toate acestea exist[ ]n mine, dar nu mai
mult dec`t le-a= fi v[zut ]ntr-un film =i mai pu\in dec`t le-a= fi citit
]ntr-o carte. Toledo este ]n mine numele, numai pentru mine inven-
tat, al lui El Greco, Toledo este ]n via\a mea unicul =i extraordinarul
moment ]n care emo\ia artistic[ nu a mai ]nc[put ]n grani\ele ei
suflete=ti, rev[rs`ndu-se ]n trupul nepreg[tit pentru ea, transfor-
m`ndu-se ]n r[u fizic, ]n sl[biciune, ]n ame\eal[. Toledo este pentru
mine senza\ia de le=in din pragul S[lii Apostolilor, c`nd am cuprins
]ntr-o aceea=i cl[tinat[ privire mantia verde a Sf`ntului Iacob, man-
tia alb[ s Sf`ntului Bartolomeu =i rombul alungit al aureolei lui Iisus.
Toledo este pentru mine numele convingerii c[ sufletul se poate v[rsa
uneori ]n trup a=a cum fierea se poate v[rsa uneori ]n s`nge.
283 Geniul de a fi
PE STR{ZI
Spre deosebire de arterele acvatice ale Vene\iei, canalele Amster-
damului nu sunt m[rginite chiar de pere\ii caselor, ci numai de linia
punctat[ cu ar\ari a trotuarelor, care las[ undelor doar ceea ce ar
trebui s[ fie partea carosabil[ a str[zii. Din acest compromis ]ntre
strad[ =i canal, ]=i trage ora=ul farmecul s[u ambiguu =i oarecum mis-
terios. Treceam, ]n unul dintre acele vapora=e burdu=ite de vizitatori
domestici\i didactic de c`te un ghid, pe dinaintea fa\adelor continue
ale caselor =i descopeream c[ ceea ce le d[dea personalitate =i le f[cea
nelini=titoare era felul ]n care nu se distingeau net unele de altele.
Nu-mi d[deam seama dac[ str[zile au fost construite dintr-o dat[ dup[
un plan unic sau casele, ridicate pe r`nd, s-au supus unei severe
concep\ii prestabilite, dar fiecare cl[dire p[rea s[ fac[ parte dintr-un
ciclu, se asambla ]ntr-un complex, ]ntr-o ]ntreag[ linie arhitectonic[
caden\at[ de aproape neobservabili pere\i desp[r\itori. Construite ]n
marea lor majoritate ]n secolul al XVII-lea, casele acestea cu aerul lor
solid =i demn sunt opera acelor personaje at`t de uniforme =i de
prezente ]n tablourile epocii: b[rba\i corpolen\i, cura\i, serio=i, rigizi,
m`ndri de calit[\ile, =i de ceea ce la alte popoare ar fi considerate
defectele lor, privind sever =i opac ]n ochii privitorului, ]n timp ce cu
o m`n[ num[r[ fi=icuri aurii sau str`ng con=tiincios b[ierile, legate,
ale pungii. Casele acestor oameni cu gulere cre\e =i imaculate, cu obraji
la\i si buze sub\iri str`nse ]nc[p[\`nat, au ferestrele mari carelate de
plumb, fa\adele din c[r[mid[ aparent[, a=ezat[ cu grij[ =i dichis, u=ile
lungi =i ]nguste. Fiecare dintre ele are un fronton mai mult sau mai
CUPRINS
284 Ana Blandiana
pu\in triunghiular, mai mult sau mai pu\in ]mpodobit, pe care este fi-
xat un mare =i oarecum ]nsp[im`nt[tor c`rlig care permitea unui scri-
pete s[ ridice pentru a introduce prin ecranele late ale ferestrelor tot
ceea ce nu ]nc[pea pe scara ]ngust[ dintre u=a =i etajele superioare.
Acestui neobosit si at`t de utilitar orgoliu de marmor[ sau stuc,
ultimele decenii i-au ad[ugat o a doua arhitectur[ paralel[ cu prima
=i derizorie fa\[ de ea: ancorate unul l`ng[ altul, =lepuri si vapoara=e
scoase din uz au fost transformate ]n apartamente plutitoare. Nimic
mai pitoresc, mai tr[znit =i mai divers dec`t acest ]ntreg cartier
lunec[tor la cea mai mic[ adiere. Vedete elegante cu ferestre largi
]nvol[nate de perdele si ]nflorite de plante exotice, dincolo de care
se v[d interioare confortabile =i amuzante cu lambriuri, lustruite cald
=i ]ncheieturi nichelate =i rezistente; cor[bii p[r[site =i v[duvite de
catarge, cu cabina de comand[ transformat[ ]n dormitor =i puntea
sp[lat[ de valurile cine =tie c[ror m[ri mobilat[ cu b[nci =i scaune de
gr[din[; ambarca\iuni ]ndoielnice =i dezafectate, n[cl[ite de gudron
=i de amintirile vie\ii lor nomade peste calele mirositoare ale c[rora
au fost ]njghebate bar[ci unde se cresc copii dup[ cum dovedesc
fr`nghiile de rufe infantile flutur`nd sfid[tor =i neorealist. Pe o punte
au fost depozitate ]n stive colorate strident =i cu inten\ii artistice hoituri
de tabl[ r[pite dintr-un cimitir de ma=ini, al[turi de statuia baroc[
v[lurit[ ]n ghips a unui uria= sf`nt cu o m`n[ lips[, dar cu aureola
complicat[ =i ]ntreag[. Se pare c[ exist[ ]n Amsterdam mai mult de
trei mii de asemenea locuin\e ancorate la buza trotuarelor, umbrite
de ar\ari =i pomi, l[s`ndu-se troienite de iluzoriile monede aurii pe
care pomii le scutur[ altrui=ti ]n fiecare prim[var[. De fapt cea mai
puternic[ impresie a ora=ului cov`r=it de bog[\ie, de istorie, de art[,
se leag[ pentru mine tocmai de ace=ti nenum[ra\i =i destul de banali
arbori care ]mp`nzesc bulevardele =i care afla\i ]n acea zi luminoas[
=i cald[ la v`rsta frenetic[ a reproducerii scuturau peste asfaltul str[zii
285 Geniul de a fi
=i oglinda canalelor milioane de b[nu\i aurii =i aproape transparen\i
porni\i ]n exodul iubirii la cea mai slab[ pal[ de v`nt. Apa se aco-
perise ]n scurt timp de aceste succesive genera\ii de petale sau spori
ca de o z[pad[ miraculos depus[ pe instabila ei suprafa\[, ]nc`t, pentru
a ]nainta, vasul trebuia s[-=i sf`=ie o d`r[ prin materia diafan[ care
se re]mpreuna ]n urma noastr[ ]ntr-o pace care nu p[rea s[ fi fost
tulburat[ de nimic. }ntr-o miraculoas[ =i inspirat[ infla\ie, arunc`ndu-=i
aurul pe str[zi, natura devaloriza ironic[ fi=icurile din tablouri.
286 Ana Blandiana
UN OBICEI
Scena se petrece la Madrid. Este sear[, trecut de ora 11. Bine-
]n\eles, ora ]naintat[ =i dispari\ia zumzetului magazinelor nu face
dec`t s[ pun[ =i mai mult ]n eviden\[ motocicletele care gonesc
demen\ial cu \evile de e=apament interpret`nd diabolice arii rever-
berate de ziduri sau c`ntecele =i chiotele grupurilor de tineri care
b`ntuie ]ntr-o vesel[ insomnie str[zile =i noaptea. Madridul nocturn
este ]nc[ mai zgomotos, mai vuitor dec`t cel din zi, cu ma=inile mai
nest[p`nite, turi=tii mai neintimida\i, restaurantele mai deschise. }n
acest cadru agitat =i nepotolit, ici =i colo, pe trotuare sau chiar ]n
mijlocul str[zii, ]nconjura\i firesc de goana vehiculelor, oameni, sin-
guri sau perechi, stau =i bat din palme. Priveli=te, evident, ciudat[,
mai ales c[, oric`t[ perspicacitate ai avea, nu reu=e=ti s[ descoperi
scena aplaudat[ de ace=ti stranii spectatori. Sunt prea netulbura\i pen-
tru a fi nebuni =i prea mul\i pentru a fi originali =i atunci nu r[m`ne
dec`t s[ te ]nc[p[\`nezi a descoperi ascunsul obiect al aplauzelor,
spectacolul. Am cheltuit ore ]ntregi ]n repetate nop\i pentru a desco-
peri c[ el nu exist[. Exist[ ]ns[, mai spectaculos dec`t orice specta-
col, straniul obicei: ca s[ intri dup[ 11 noaptea ]ntr-o cas[ sau ]ntr-un
hotel, s[ zicem, nu trebuie s[ suni de altfel, nici nu exist[ sonerii
trebuie s[ ba\i din palme.
Tot la dou[-trei str[zi sau str[du\e se afl[ un paznic (serreno) ]nar-
mat cu o uria=[ leg[tur[ de chei, ale tuturor caselor pe care le are ]n
paz[. La b[taia din palme, ]n mod ideal, paznicul r[sare din p[m`nt
=i vine s[-\i deschid[, ]n schimbul unui bac=i= infim, u=a. Dar ceea ce
CUPRINS
287 Geniul de a fi
fusese c`ndva o func\ional[ =i fermec[toare practic[ medieval[ se
transform[ ]n n[ucitoarea capital[ modern[ ]ntr-o mereu repetat[
scen[ beckettian[. Te ]ntorci obosit dup[ ]ncheierea unei prelungite
zile de munc[ turistic[ (nu glumesc, pu\ine munci mi se par mai obo-
sitoare dec`t fanatica sete de cunoa=tere care te face s[ ba\i zeci de
ore ]n =ir str[zile =i muzeele, ]ncerc`nd s[ nu pierzi, s[ nu ui\i nimic),
te ]ntorci, deci, obosit spre hotelul g[sit cu greu =i pl[tit =i mai cu
greu, g`ndindu-te cu jind la patul chiar mizerabil care te
a=teapt[, g[se=ti poarta ]nchis[ =i ]ncepi, a=a cum ai fost ]nv[\at s[
ba\i din palme. Exerci\iu f[r[ urm[ri evidente. De altfel descoperi pe
al\ii, ceva mai jos sau ceva mai sus pe strad[, b[t`nd din palme =i
mai de mult. Minutele se fac sferturi de or[, palmele \i se ro=esc, te
sim\i din ce in ce mai furios, mai ridicol, ]ncepi s[ pactizezi cu cei
asemenea \ie, ba\i din palme tot mai tare, tot mai sacadat, d`ndu-\i
seama c[ ]n vacarmul nocturn numai o minune ]l va face pe mult
doritul serreno s[-\i aud[ disperatul =i desuetul mesaj. Minune care ]n
cele din urm[ se produce, atunci c`nd nu mai sperai nimic, c`nd
avusese=i destul timp s[ te imaginezi dormind pe o banc[ ]n parc, ]ncon-
jurat de \evi furioase de e=apament =i excentrice obiceiuri medievale.
288 Ana Blandiana
LEONARDO DA VINCI,
MICHELANGELO, RAFFAELLO
Leonardo Da Vinci, Michelangelo =i Raffaello sunt cele trei impre-
sionante vapoare care leag[ porturile colorate, cu pe=ti=ori ]not`nd
]n ulei ]ncins =i felii paradisiace de harbuz, ale Italiei, de portul lunar
al mineralului New York. Pe pere\ii lor ]nal\i, perfora\i de rotunde =i
modeste hublouri ]n partea ]nferioar[, t[ia\i de imense vitrine la nive-
lul pun\ilor superioare, ]n dreptul restaurantelor de lux, apele alba-
stre, fermecate, ale Mediteranei se amestec[ cu apele indiferente ale
Oceanului Atlantic; pe coridoarele lor ]nguste, turnate ]n linoleum
=i ]nstr[inate de neon ]n ad`nc, spa\ioase, ascunse sub moi mochete,
sc[ldate de ziua ]mbl`nzit[ ]n ap[, sus se amestec[ vocabulele so-
lare ale italienei cu sunetele topite unele ]ntr-altele =i simplificate ale
fostei engleze; ]n restaurantele =i s[lile lor de cinematograf, ]n cluburile
=i bisericile lor, se amestec[ speran\ele celor care au p[r[sit Europa
]n c[utarea unei lumi noi, f[r[ trecut =i f[r[ s[r[cie, cu deruta celor
care s-au ]ntors ]n Europa ]n c[utarea mileniilor =i s[r[ciei c[rora le
simt lipsa.
La dus eram ]nconjura\i de o ]ntreag[ popula\ie ]n migra\ie, fa-
milii complete ]mbarcate spre un alt continent =i spre o alt[ istorie,
]nconjurate de fluxul mizer al boccelelor, ]nsp[im`ntate de luxul
straniei ambarca\iuni mare c`t o localitate care ]i purta spre
necunoscut. Oameni care, evident, nu c[lcaser[ ]n via\[ ]n alt restau-
rant dec`t ]n c`rciuma din satul lor erau pu=i de trei ori pe zi ]n fa\a
unor meniuri savante, cu nume interna\ionale, cuprinse ]n pre\ul bile-
tului. +i cum nu reu=eau s[ priceap[ c[ toate acele bun[t[\i le apar\in
CUPRINS
289 Geniul de a fi
cu adev[rat, se purtau nefiresc, ca ni=te uzurpatori c[rora din clip[
]n clip[ ar fi urmat s[ li se impute bun[starea ce nu le fusese sortit[.
}ntre via\a lor de ]nfr`ngeri, ce se ]ncheia prin aceast[ eroic[ dezer-
tare, =i anii de priva\iuni care ]i a=teptau st[tea cump[na absurd[ a
acestei s[pt[m`ni de lux inexplicabil care departe de a-i ferici ]i
]nstr[ina de ei ]n=i=i st[p`nindu-i cu o necunoscut[ teroare.
O s[-mi amintesc ]ntotdeauna cu o sf`=iere vecin[ cu pl`nsul pere-
chea de tineri portughezi ]nso\i\i de o b[tr`nic[ firav[, nu mai mare
dec`t o feti\[ de zece ani, care ]i urma pe coridoare tremur`nd,
ne]ndr[znind s[ se dep[rteze de ei mai mult de un metru, privind ]n
jur cu ochi de vietate h[ituit[, ne]n\eleg`nd nimic din cuvintele str[ine
care i se rostogoleau peste capul b[tr`n ascuns sub broboad[ neagr[.
Fusese smuls[ din suferin\ele =i supersti\iile ei, desigur milenare, pen-
tru a fi azv`rlit[ ]n m[runtaiele acestui monstru plutitor, spre o lume
]n care pe ea nu putea s-o a=tepte dec`t un cimitir str[in =i ne]n\eles.
}n s[lile de club =i ]n s[lile de sport, organizatorii c[l[toriei ]ncer-
cau zadarnic s[-=i fac[ meseria de animatori, propun`nd jocuri dis-
tractive =i gimnastici ]nvior[toare, exerci\ii amuzante, capabile s[ fac[
timpul s[ treac[ =i g`ndurile s[ dispar[. Emigran\ii ]i ascultau absen\i,
cu ochii goi r[t[cind pe oceanul unde nu se mai vedea nici p[m`ntul
pierdut, nici cu at`t mai pu\in cel al f[g[duin\ei.
De ]ntors se ]ntorceau numai ]nving[torii. Cei ce reu=iser[ s[-=i
fac[ o stare, c`t de modest[, acolo ]n lumea nou[, at`ta c`t s[ poat[
ar[ta ]n satul lor sicilian o fotografie cu bra\ul sprijinit pe portiera
unei limuzine, av`nd ]n fundal o cl[dire despre care s[ explice c[ e
fabrica proprie. Se ]ntorceau dup[ zece, dup[ dou[zeci de ani, m`ndri
=i deruta\i, ne=tiind cum s[-=i exprime triumful =i nefiind chiar siguri
c[ au ce exprima. Aceast[ clip[ a ]ntoarcerii, aceast[ reeditare a halu-
cinantei c[l[torii de plecare, o visaser[ ]n clipele grele ale exilului lor
290 Ana Blandiana
voluntar, devenit ]ntre timp cas[, =i li se p[ruse de neatins, dar acum
]mplinirea nu le d[dea dec`t o oboseal[ timid[ cu care nu =tiau ce sa fac[.
B[tr`nul cu care st[team de trei ori pe zi la mas[ ne m[rturise=te
c[ nu =tie a scrie =i citi ]n englez[, =tie doar a vorbi pu\in. A stat totu=i
o via\[ ]n Statele Unite si de o via\[ traverseaz[ toat[ acea civiliza\ie
a reclamelor scrise f[r[ s[ le ]n\eleag[, vorbind limba dup[ ureche,
imit`nd ni=te sunete extrem de aproximative =i schimbate mereu de
la vorbitor la vorbitor, lipsit de prototipul scris care s[ lege ]ntre ele
prin ceva fix =i logic apele mereu schimb[toare ale pronun\iei. De
altfel, observ[m cu uimire c[ suntem considera\i italieni =i ]n\elegem
astfel c`t de pu\in siguri sunt ei =i de limba lor, din moment ce nu pot
deosebi un vorbitor de italian[ de un italian. Oameni care nu mai
=tiu cu adev[rat nici o limb[, pierdu\i ]ntre \[ri =i continente, neacas[
nic[ieri, ei sunt la fel de pierdu\i ]ntre cuvinte.
+i totu=i, mai au gesturi =i obiceiuri pe care deceniile americane
nu au reu=it s[ li le extirpe. Dac[ treci dup[-amiaz[ pe nesf`r=itele
coridoare formate din u=ile cabanelor de clasa a doua (classa turisti-
ca), \i se ]nf[\i=eaz[ o priveli=te asemenea unei imagini stilizate =i
simbolice dintr-un film halucinant: a=eza\i pe sc[unele ]n dreptul u=ilor
date de perete, sicilienii stau la poart[. Ar putea s[ se plimbe prin
elegantele =i luminoasele saloane de la etajele superioare, ar putea
s[ stea pe pun\ile sc[ldate ]n aerul s[rat =i reflexele multicolore ale
apei, ar putea s[ vad[ filme, s[ citeasc[ ]n bibliotec[, s[ se lase distra\i
de organizatorii de jocuri; dar sub gurile de aer condi\ionat, ]n
peisajul de linoleum, sub soarele de neon ei fac ceea ce fac de
milenii atunci c`nd au timp liber: stau de vorb[ la poart[. Stau de
vorb[ ]n acel incredibil amestec de cuvinte =tiute din copil[rie =i de
cuvinte ]nv[\ate b[nuitor dup[ ureche, ]n\eleg`ndu-se ]ntre ei =i soli-
dari mereu ]n fa\a restului amenin\[tor al lumii, =i a=a cum stau,
pa=nici =i nesiguri, ace=ti bie\i eroi ai filmelor cu Mafia mi se par mai
291 Geniul de a fi
demni de mil[ dec`t cei pe care-i v[zusem plec`nd cu cinci luni ]n
urm[, dec`t cei care fuseser[ ei ]n=i=i cu decenii ]nainte c`nd f[cuser[
drumul ]n sens contrar. }ntre speran\a celor ]nvin=i de via\[ =i incon=ti-
enta dezn[dejde a ]nving[torilor st[tea, sf`=ietoare, inutilitatea luptei.
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello... Ne-a dus ]nspre Ame-
rica Leonardo da Vinci, ne-a adus ]napoi Raffaello. Acelea=i labirinturi
de kilometri =i kilometri pe care le str[b[team de trei ori pe zi ]nspre
sala de mese, r[t[cindu-ne de fiecare dat[, str[b[t`ndu-le ]n fug[, cu
ve=nica team[ de a nu pierde ora obligatorie, eliminatorie a mesei,
]ncep`nd s[ le ]nv[\[m ]n preajma sosirii; acelea=i frizerii ve=nic goale,
acelea=i vitrine cu alcooluri lipsite de taxe vamale, acelea=i sc[ri urc`nd
=i cobor`nd spre \inte marcate prin s[ge\i explicative, at`t de multe,
]nc`t ui\i s[ le mai urm[re=ti; acela=i meniu cu excelente reproduceri
ale Giocondei =i ale Madonei Sixtine; acelea=i t[bli\e indic`nd cu
aplomb class limit ]ntre dou[ pun\i, ]ntre dou[ saloane, ]ntre dou[
lumi, frontier[ c[lcat[ cu dezinvoltur[ =i cu revolt[, dar nu mai pu\in
existent[ ]n continuare.
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, mi=c[toare puncte de
suspensie ]ntre dou[ continente dep[rtate, ]ntre dou[ universuri re-
ciproc nostalgice pe care le contemplam cu egal[ admira\ie, cu egal[
deta=are =i cu acea fericit[ =i inexplicabil[ triste\e care ne ]nv[luie
c`nd privim stelele...
292 Ana Blandiana
BINELE +I R{UL
De c`te ori ]mi aduc aminte acele grupuri de indieni Navajo
]nt`lnite ]n oazele zguduite de v`nt ale de=ertului Arizonei; de c`te
ori ]mi amintesc grupurile acelea de oameni str`n=i unii ]ntr-al\ii cu o
solidaritate primar[ =i h[ituit[, nemai]ncerc`nd s[ ]n\eleag[ nimic din
lumea care ]i ]nconjura dup[ at`tea secole de oprimare cu o
curiozitate respectuoas[ acum, plin[ de remu=care =i de bun[voin\[;
de c`te ori ]mi aduc aminte acele figuri ca ni=te pece\i ne]n\elese ale
claustr[rii ]n propria suferin\[, acele figuri familiare din filme eroice
=i din entuziaste studii etnografice, m[ g`ndesc c`t de greu se poate
imagina o mai tragic[ =i ireconciliabil[ confruntare de idealuri =i de
moduri de ]n\elegere a lumii dec`t cea desf[=urat[ ]n America de Nord
o dat[ cu apari\ia omului alb.
De secole lungi, nescrise ]n nici o cronic[ =i pe nici un r[boj, imensul
continent de savane unduitoare, de=erturi portocalii, mun\i ag[\a\i
de cer, codri ]mb[t[tori, v[i paradisiace, era locuit de c`teva sute de
triburi, vorbind c`teva sute de limbi, ]nfrunt`ndu-se sau unindu-se
]ntre ele atunci c`nd, rar, se ]nt`lneau pe p[m`ntul destul de larg s[-i
ascund[ unii altora, s[-i lase pe to\i ne]ngr[di\i, ]ntr-o h[l[duire fericit[
=i anistoric[. Aceste semin\ii diverse =i r[sfirate, ]ncoronate cu pene
=i ]mpodobite cu hlamide de piei flutur`nd, aveau comun nem[rginitul
respect fa\[ de natura c[reia ei ]i erau numai o infim[, ]n\eleapt[ =i
adoratoare parte; aveau comun[ o spiritualitate ciudat[ =i ]nalt[,
str[in[ de no\iunea posesiunii, dispre\uitoare de practic[, neb[nuind
interesele, neinteres`ndu-se de timp.
CUPRINS
293 Geniul de a fi
Europa cutremurat[ de r[zboaie, de molime, de mizerie, de ine-
galitate, de fanatisme a rev[rsat peste acest univers ancestral pe
care ]l ignora =i ale c[rui bogate ]ntinderi le considera o planet[ va-
cant[ =i o lume nou[ valuri disperate de dezmo=teni\i care aduceau
cu ei cr`ncena dorin\[ de a avea, de a munci, de a lupta, de a cuceri,
de a construi. At`tea verbe ale c[ror ]n\elesuri neb[nui\ii b[=tina=i nici
nu le b[nuiau. }nt`lnirea dintre cele dou[ rase umane a trebuit s[ fie
mai ]nt`i aureolat[ de o reciproc[, naiv[ =i ]nfrico=[toare uimire. }n
timp ce unii ]=i cl[deau cu sudoare =i s`nge case menite s[ ]nfr`ng[
timpul =i durau ]n jurul lor ziduri ]nalte care s[ delimiteze =i s[ apere
p[m`ntul lor, ceilal\i ]n[l\au gra\ioase turnuri de-o noapte, u=oare cor-
turi de piei al c[ror merit era tocmai faptul c[ nu durau, c[ puteau fi
ref[cute ]n mereu alte paradisuri ale p[m`ntului care nu apar\inea
]mpreun[ cu plantele, animalele =i oamenii s[i dec`t sie=i. Binele =i
r[ul reprezentau pentru fiecare dintre p[r\i ]n a=a m[sur[ altceva, ]nc`t
orice comunicare nu ]nt`rzia s[ se transforme ]ntr-o ne]n\elegere ]ndur-
erat[ =i profund[. Omul alb, dornic s[ m[n`nce, s[ consume, s[ pro-
duc[, se f[cea misionarul idealului s[u de bun[stare =i-i cerea indianu-
lui s[ devin[ \[ran =i gospodar, dar indianul se lep[da de profanare:
}mi ceri s[ tai iarb[ =i s[ fac f`n, =i s[ devin bogat ca omul alb, dar
cum a= ]ndr[zni, oare, s[ tai p[rul mamei mele?. Omul alb, fascinat
de lumina atotputernic[ =i catastrofal[ a aurului, ]i cerea indianului s[
devin[ miner, dar indianul rezista, opun`nd magiei aurului magica sa
credin\[: }mi ceri s[ sap ]n piatr[, dar a= putea la fel s[ sap sub piele
pentru oase? C`nd voi muri n-a= mai putea s[ intru ]n trupul mamei
mele, pentru a m[ na=te din nou. Omul alb era harnic, eroic,
]ntreprinz[tor, neobosit, st[p`nit de o adev[rat[ furie a muncii. In-
dianul ]=i punea ]n gard[ urma=ii: Tinere, nu trebuie s[ munce=ti.
Omul care munce=te nu poate visa, iar ]n\elepciunea vine ]n vis.
294 Ana Blandiana
Indianul tr[ia ]n afara istoriei, indiferent la ispitele ei, dispre\uitor
la r[spl[\ile ei, si, orgolioas[ =i puternic[, istoria l-a ]nvins. Pantalonii
din p`nz[ blue-jeans pe care-i purtau dureroasele grupuri din de=ertul
Arizonei sunt dovezi mai definitive dec`t tratatele de supunere sem-
nate. Natura, ai c[rei reprezentan\i erau, nu-i va r[zbuna dec`t t`rziu,
atunci c`nd, sufocat ]ntre bog[\iile =i ma=inile sale, omul alb o va
adora cu dezn[dejde, ca pe un ideal at`t de proste=te pierdut...
295 Geniul de a fi
LUMIN{
Vi s-a ]nt`mplat vreodat[ s[ observa\i c`t de mare devine lumea
toamna? Ca o camer[ ]nc[rcat[ de obiecte =i lucruri ]n care toate ar
deveni luminoase =i apoi ar disp[rea l[s`nd ]nc[perea uria=[ =i goal[,
p[r[sit[ =i eliberat[ ]n acela=i timp. At`t de podoab[ ]i sunt frunzele
lumii, ]nc`t chiar =i dispari\ia lor este ]n stare s[ o ]nfrumuse\eze. +i
cine =i-ar putea imagina o mai savant[ dispari\ie? Nu este o cobor`re
treptat[ ]n neant =i nici o brusc[ nefiin\[. Este mai ]nt`i o intensifi-
care exultant[ a tuturor for\elor vie\ii, o str[lucire at`t de ]ncordat[,
]nc`t devine greu de suportat, a=a cum prea marea fericire poate
nelini=ti ca o suferin\[. Transform`ndu-se ]n galben, verdele arde =i
lumineaz[, ]n[l\`nd, ]ntr-un ultim elan, imnuri imateriale de slav[.
Iar apoi, ]n clipa ]n care frunzele cad, nu cade dec`t trupul lor suav
carbonizat, ]mbr[c`nd ]n brocarte p[m`ntul, lumina r[m`ne ]n aer,
mai intens[ dec`t putuse aerul vreodat[ fi, dezv[luitoare a unor spa\ii
noi, nem[rginit de libere. Lumea se face deodat[ mai mare, neb[nuit
de mare, ca =i cum s-ar da la o parte deodat[ o bogat[ cortin[, dinco-
lo de care p[m`ntul ]ntreg st[ ]ntr-o emo\ionant[ a=teptare, fragil,
curat. Zidurile se v[d limpezi ]n lumin[, stre=inile se deseneaz[
exact, turnurile se ]ncrusteaz[ pe cer. +i cerul ]nsu=i, enorm, coboar[
drept p`n[ la acoperi=uri, p`n[ la coroanele ascu\ite, schi\ate ]n ne-
gru, ale arborilor. Este o savant[ trecere dinspre pictur[ spre grafic[,
dinspre culorile ]nvolburate baroc spre liniile pure trasate modern ]n
c[rbune, este o r[sturnare de sensuri din care universul nu are dec`t
CUPRINS
296 Ana Blandiana
de c`=tigat ]n subtilitate =i mister. Pentru c[, ciudat, aceast[ limpezire
=i esen\ializare a lumii este mai misterioas[ dec`t bog[\ia ei estival[,
f[r[ hotar. Culorile, fructele, frunzele \ineau de senza\ii, de trup, de
materie, ]n timp ce golul iluminat de acum nu poate fi perceput dec`t
printr-un tremur u=or sufletesc, un tremur pe care ne-am obi=nuit s[-l
confund[m, simplificator, cu triste\ea, c`nd el nu este dec`t preaplinul,
intens p`n[ la durere, al unei bucurii.
297 Geniul de a fi
CU M~NA ST~NG{
}n or[=elul din Middle West unde am locuit mai bine de trei luni,
toat[ lumea scria cu m`na st`ng[ =i asta departe de a ne amuza ca
o picanterie a locului ne d[dea un fel de continu[ nelini=te, ca =i
cum ne-am fi mi=cat f[r[ ]ncetare printre infirmi pe care nu =tiam
cum s[-i trat[m.
Apucau foaia ]ntr-un fel ciudat, rotind-o mai ]nt`i =i a=ez`nd-o
]ntotdeauna oblic, aproape ascuns[ sub bra\ul st`ng. Mi=c[rile lor
scurte =i ne]ndem`natece, ca un fel de b`lb`ial[ a gesturilor ]nainte
de a se apuca de scris, nenum[ratele mi=c[ri infinitezimale care
]nso\eau asemenea unui bruiaj al sunetului de baz[ a=ezarea
m`inii pe pagin[ pentru a ]ncepe s[ scrie, ]mi trezeau o mil[ tulbure,
amestecat[, ]mpotriva sentimentelor mele pline de bun[voin\[, cu o
abia ascuns[ aversiune. Nu m[ puteam hot[r] ]ntre acest impur sen-
timent de superioritate =i o adev[rat[ intimidare ]n fa\a acelei ]ntregi
popula\ii scriind cu m`na st`ng[ =i explic`nd c[ =tie s[ scrie cu
am`ndou[ m`inile. Dar nu scriau niciodat[ cu dreapta, ]nc`t, dac[
existase c`ndva l[rgirea efectiv[ a posibilit[\ilor lor de exprimare, ea
se transformase cu timpul, printr-o r[sturnare de ne]n\eles, ]ntr-o
]ngr[dire de care nu-=i d[deau seama =i de care continuau s[ fie
m`ndri, ca de un simbol al libert[\ii. Vedeam zilnic, tot mai confuz[,
nenum[rate perechi de m`ini av`ndu-=i via\a lor particular[, f[r[
leg[tur[ cu trupurile c[rora le apar\ineau, mi=c`ndu-se neobi=nuit =i
transform`ndu-=i cu arogan\[ infirmitatea ]n sfidare.
Dup[ c`tva timp, noi, care scriam normal, obi=nuit, f[r[ efort,
CUPRINS
298 Ana Blandiana
c[p[tasem un fel de jen[ ]n a ne purta firesc =i, dintr-un fel de do-
rin\[ de adaptare probabil, f[ceam aproape f[r[ s[ ne d[m seama
c`teva gesturi ]n plus ]nainte de a ne apuca s[ scriem, ca =i cum n-am
fi putut-o face pur =i simplu, ca =i cum =i nou[ ne era destul de greu.
Evident, ne jenam unii de al\ii c`nd ne surprindeam reciproc ]n vreo
asemenea situa\ie, dar continuam, aproape incon=tient, dintr-un ad`nc
=i nem[rturisit instinct de conservare, s[ ne ascundem u=urin\a de a
scrie, s[ ne l[ud[m cu st`ng[ciile noastre mimate.
Cele trei luni exacerbate de dorul de cas[, exasperate de incapa-
citatea noastr[ de adaptare, se transformau ]ntr-o lentil[ deforma-
toare prin care lumea se vedea mai ciudat[ dec`t era ]n realitate, mai
plin[ de sensuri =i de simboluri dec`t o puteam b[nui, d[t[toare de
co=maruri =i de reverii care ne apar\ineau nou[ mai mult dec`t ei,
nou[, c[rora nu ne era indiferent c[, printre veveri\e =i case cu ob-
loane colorate, locuitorii pa=nicului =i idilicului or[=el din Middle West
scriau cu m`na st`ng[.
299 Geniul de a fi
V~NZ{TORII DE AP{
}nainte de a trece prin poarta european[ a Gibraltarului, vaporul
urma s[ opreasc[ pentru c`teva ore la Casablanca, nume sonor de
film =i de poveste de dragoste, port c[ruia nu-i corespundea ]n min-
tea noastr[ dec`t o rostogolire ]nc`ntat[ =i exotic[ de vocale. Am ajuns
]n zorii unei zile intens albastre care avea s[ se dovedeasc[ dogori-
toare =i am stat pe punte vreo or[ privind cum nava ]nainteaz[ lent
]n cel mai mare port al Africii, oferindu-ne mai ]nt`i priveli=ti fru-
moase, idilice, apoi tot mai concrete vederi asupra unor cheiuri mur-
dare, cu mun\i de gr`u abia acoperit de prelate, ]mpr[=tiat de pa=i pe
kilometri p[tra\i, cu baloturi a=ezate la ]nt`mplare, gr[mezi de =ine,
piramide de l[zi, stive de colaci de s`rm[ =i prin tot acest haos
colorat, caftanele albe sau maronii ale oamenilor portului, a=eza\i doi
c`te doi sau ]n grupuri, ]ntr-un fel de lene mai mult sau mai pu\in
contemplativ[, ]ntr-un fel de uitare de sine, de toropeal[ tradi\ional[.
Cobor`nd, a trebuit s[ str[batem mai bine de o jum[tate de or[ toat[
aceast[ picotitoare dezordine, ]nainte de a da brusc ]ntr-o strad[ larg[,
cu palmieri pe mijloc, cu bazaruri pe o parte =i alta, cu m[rfurile ex-
puse p`n[ pe trotuar, cu bl[nurile =i al[murile at`rnate deasupra rigo-
lelor. Tarabe v`nz`nd un fel de p[sat cu lapte ]n boluri de lemn nu
tocmai curate, c[rucioare cu fructe exotice, =i mai ales, mereu acele
covoare =i acele burnus-uri, =i acele t[vi de aram[ =i sandale de piele,
=i curele, =i inele, =i m[rgele, =i gen\i, =i castroane, =i ceainice, totul
str[lucind de culori =i lucr[turi orientale, totul ]mbiat ]ntr-un ame-
stec de limbi viu =i pitoresc, prietenesc =i neobosit. T`rguiala e aproape
CUPRINS
300 Ana Blandiana
mai important[ dec`t v`nzarea, primul pre\ cerut este ]ntotdeauna
de c`teva ori mai mare dec`t cel care va fi dat ]n cele din urm[, cu
toate protestele cump[r[torului sunt date jos de pe rafturi zeci de
m[rfuri, sunt desf[cute m[t[suri, sunt dezv[luite secrete. }\i venea
s[ nu mai pleci, s[ stai la nesf`r=it s[ te minunezi de toate acele lu-
cruri frumoase care p[reau extrem de ieftine f[r[ a fi ]ntr-adev[r, care
purtau ]ns[ cu toatele pecetea col\ului de lume care le-a produs, =i
mai mult dec`t at`t, savoarea, parfumul ]ntregii lumi islamice, cu
l`ncezeala ei =ireat[ =i vorb[ria ei ]nv[luitoare, cu bijuteriile ei com-
plicate =i caligrafiile ei ]nc[lcate, cu aurul =i culorile ei grele. At`rnate
de stre=ini, rochii lungi cusute bogat cu motive orientale, ]n galben =i
aur, ]n verde =i ]n argint, sem[n`nd unor rochii de ]mp[r[tese, =i unor
ve=minte preo\e=ti, las[ g`ndul s[ alunece spre fastul bizantin ]nru-
dit prin subteranele veacurilor cu acest gust greu de str[luciri =i de
arome.
}n dosul bazarurilor se ]ntindea Medina cartierul vechi
]ncreng[turi ]nguste de uli\e, dughene cu marfa curg`nd p`n[ ]n
mijlocul str[zii, v`nz[tori l[ud`ndu-=i averile, merg`nd =i lu`nd de
la vecin dac[ ]i cereai un produs pe care nu-l avea, copii descul\i =i
aproape goi juc`ndu-se pe sub tejghele, ma=ini demente ]ncerc`nd s[
treac[ prin spa\iul ]ncredibil de ]ngust dintre tarabe =i izbindu-se cu
non=alan\[ ]n oameni, ]n mese, ]n col\uri de case... Prin ]nghesuiala
de sf`r=it de lume, pluteau cu dezinvoltur[ femei ]nalte, ]mbr[cate ]n
lungi ve=minte despicate ]n p[r\i uneori p`n[ aproape de coaps[, dar
cu capul acoperit de un fel de glug[ bogat[ care cre=tea din rochie,
cu fa\a ascuns[ sub feregeaua ]mpodobit[ cu paiete =i cu motive
na\ionale, ]nc`t ochii =i fruntea care scap[ ]ntre cele dou[ paravane
par de cele mai multe ori ne]nchipuit de frumoase, misterioase p`n[
la basm. Tot din aglomera\ie se decupeaz[ din c`nd ]n c`nd ni=te
personaje ciudate, ni=te b[tr`ni slabi =i negri de soare, ]mbr[ca\i ]n
301 Geniul de a fi
mantii albe =i purt`nd ]n spate mari recipiente de aram[, prinse de-a
curmezi=ul pieptului cu dou[ curele late de care at`rn[ multe ce=cu\e
metalice, filigranate, str[lucitoare ]n soare. B[tr`nii poart[ ]n m`n[
un clopot, de aram[ =i el, =i sunetele care le ]nso\esc astfel trecerea
prin mul\ime adun[ un fel de halo sonor figurii lor stranii sclipind de
al[muri =i de albul ]mbr[c[mintei. Dac[ vrei s[-i fotografiezi, se ]ntorc
cu spatele pozeaz[ numai pentru un dolar. Sunt v`nz[torii de ap[.
302 Ana Blandiana
SIMT CUM UIT
Simt cum uit, simt cum, cu fiecare or[ care trece, mi se =terge din
minte ]nc[ o senza\ie, ]nc[ un personaj, ]nc[ un sentiment, l[s`ndu-m[
suspendat[ ]n acest prezent ve=nic =i inexplicabil pentru c[ leg[turile
cu restul timpului i-au fost dizolvate. Uit cu ner[bdare, uit cu vo-
luptate, uit chiar cu un fel de h[rnicie a uit[rii, dar =tiu c[ nu este
vorba de o boal[, ci de o stare de spirit, de o anume somnoroas[
alunecare care m[ face s[ tr[iesc evenimente =i ]nt`mpl[ri f[r[ s[ le
observ m[car =i atunci nimic mai firesc dec`t s[ nu-mi mai aduc
aminte de ele.
Nu uit ]ns[, a=a cum ar fi de a=teptat, am[nuntele, p[str`nd doar
o imagine general[, schematic[, a unei situa\ii sau pur =i simplu
enun\ul alb al existen\ei ei, uit chiar datele esen\iale, uit chiar faptul
c[ a existat, =i dac[ mai p[strez totu=i o firav[ b[nuial[, o senza\ie
tulbure c[ a fost totu=i ceva, este pentru c[ ]mi r[m`n ]n minte c`teva
am[nunte absurde o pietricic[ sim\it[ prin talpa sub\ire a sanda-
lei, felul ]n care se ]ndoia ]ntr-o cut[ dizgra\ioas[ b[rbia cuiva, o al-
bin[ care mi s-a a=ezat pe o =uvi\[ de p[r at`rn`nd peste ochi... Uit
faptul c[ am fost vreodat[ ]ntr-un ora=, dar \in minte o strad[ cotind
]ntr-un anumit fel pe l`ng[ o ci=mea din fa\a unei case vopsite ]n
galben murdar =i l[s`nd s[ i se vad[ perdelele demodate cu broderii
complicate. Iar acest cadru pe care nu =tiu unde s[-l plasez ]n ora=ele
cunoscute de mine m[ face s[ m[ ]ndoiesc de siguran\a mea =i s[ m[
]ntreb dac[ n-am fost totu=i ]n ora=ul acela al c[rui nume nu-mi spune
nimic. Aceast[ ]ndoial[ ]ns[=i este extrem de ]ndoielnic[ totu=i, pen-
CUPRINS
303 Geniul de a fi
tru c[ =tiu foarte bine c[ ci=meaua =i casa, vii ]n memoria mea, ar
putea fi din alt[ localitate, pierdut[ la r`ndul ei in uitare.
+tiu ca am fost la Praga, =tiu toate g`ndurile mele de atunci, ]mi
g[sesc notate toate impresiile din cartierul lui Kafka, din straniul cimi-
tir al[turat, g[sesc o lung[ descriere a unui orologiu merg`nd ]mpo-
triva timpului, cu acele mi=c`ndu-se, filozofic, de-a-ndoaselea, dar ]n
mintea mea de acum, ]n fiin\a mea de azi, n-a mai r[mas nici o
amintire, pe retina mea n-a mai r[mas umbra nici unei imagini. Dac[
nu a= =ti c[ al meu este scrisul acela, ]nc[ cite\, ale mele =ters[turile
de ner[bdare, nu a= recunoa=te c[ prin capul meu au plutit acele idei
str[ine, prin ochii mei au lunecat acele priveli=ti nemaiv[zute.
+i atunci ]n acest amestec de timpi confund`ndu-se ]ntre ei, c`nd
trecutul ]mprumuta incertitudinile viitorului, iar viitorul aerul lene=,
=tiut pe de rost al trecutului, ce poate fi mai firesc, mai logic dec`t
iritanta nesiguran\[ c[ ceea ce tr[iesc mi se ]nt`mpl[ ]ntr-adev[r =i
c[ ceea ce v[d ]n jur sunt mai mult dec`t ni=te p[reri, din moment ce
eu ]ns[mi cea de ieri, =l de alalt[ieri, =i din to\i anii trecu\i nu sunt ]n
ochii mei ast[zi dec`t o p[rere inconsistent[ r[t[cind printr-o memo-
rie cu fluxuri =i refluxuri capricioase, st[p`nite de a=tri necunoscu\i.
304 Ana Blandiana
DESP{R|IRE
Am p[r[sit New York-ul ]ntr-o dup[-amiaz[ de mai, cald[ =i idili-
c[, somnoroas[, cu un soare mult mai potrivit s[ poleiasc[ acoperi=uri
provinciale =i \uguiate de \igl[ ro=ie =i str[zi desuete cu romani\[ =i
uluci, dec`t cheiurile uleioase, transatlanticele triumf[toare si zg`rie-
norii mar\ieni ai celui mai mare ora= de pe p[m`nt. Dar nu era prima
oar[ c`nd descopeream lipsa de discern[m`nt a soarelui, incapabil
s[ deosebeasc[ o metropol[ de un c[tun =i oferindu-se cu o at`t de
democratic[ incon=tien\[ tuturor, =i, de altfel, nu soarele era centrul
aten\iei noastre tracasate ]n acea dup[-amiaz[ a desp[r\irii. O desp[r-
\ire birocratic[ =i istovitoare, cu ore lungi de stat la cozi exotice =i
interna\ionale, ]n burta cenu=ie a v[mii, apoi ]n burta nichelat[ =i
mirosind a linoleum a vaporului; o desp[r\ire cu formulare, =i che-
stionare, =i declara\ii, =i pa=apoarte, care nu mai l[sau timp =i spa\iu
sentimentelor =i ideilor, care nu mai l[sau loc dec`t dorin\elor gr[bite
si isterizate de a sf`r=i odat[, de a ]ncepe altceva, oceanul, Europa,
casa, via\a. +i abia c`nd s-au sf`r=it ]ntr-adev[r toate acele rituri ale
birocra\iei interna\ionale, abia dup[ ce ne-am azv`rlit bagajele ]ntr-o
cabin[ cuprins[ de o singur[, definitorie privire, abia dup[ ce am ie=it
alerg`nd, liberi ]n sf`r=it, ]n sf`r=it latini pe sc`ndurile italiene ale
pun\ii, liberi de limba englez[, de supele ]n pastile, de p`inea ]n celo-
fan, liberi de dep[rtarea f[r[ speran\[ de cas[, abia dup[ ce am ajuns
sus g`f`ind =i, aplec`ndu-ne peste cea mai de sus balustrad[, am de-
scoperit f`=ia cresc[toare de ap[ neagr[ care ne =i separa de Ameri-
ca, abia atunci, ]n golul brusc pe care spaimele disp[rute ]l l[saser[,
CUPRINS
305 Geniul de a fi
evenimentele s-au rev[rsat ]n noi =i, ]n soarele, evident deodat[, al
dup[-amiezii de mai, a ]nceput desp[r\irea.
Transatlanticul pornise, lunec`nd ]ncet dar implacabil, dep[rt`ndu-
se de \[rm, dar rotindu-se mai ]nt`i, cu un fel de binevoitoare perfi-
die, pe ovalul ireal al insulei Manhattan. +i, cum treceam de-a
curmezi=ul arterelor retezate f[r[ menajamente de ap[, p[rea c[
r[sfoim ]ncet, una dup[ alta, ca pe ni=te p[g`ni de piatr[, str[zile
]nalte ale New York-ului, cl[dite din cuburi uria=e pentru uzul unor
copii nep[m`nteni. Dar c`t de p[m`ntean[ era, ]n schimb, privirea
noastr[ tot mai ]ntoars[ spre metropola care ne devenea, tot mai ire-
versibil, trecut! Dup[ ce luni de zile nu visasem dec`t aceast[ clip[
italian[ a desprinderii, ruperea vaporului de continentul devenit, din
nou, de neatins declan=a ]n noi brusc o nostalgie violent[ pe care n-o
b[nuisem posibil[ =i care, ciudat, nu s-a mai terminat de atunci.
306 Ana Blandiana
TOT CE POVESTESC
Tot ce povestesc s-a petrecut cu mai mul\i ani ]n urm[, cu trei, sau
patru, sau =apte, sau zece ani ]n urm[, ]ntr-un trecut destul de
]ndep[rtat pentru a l[sa contururile s[ se irizeze ]n aureole =i destul
de apropiat pentru a p[stra ]nc[ nestinse nuan\ele. Au fost c[l[torii
de c`teva zile, c`teva s[pt[m`ni sau c`teva luni, c[l[torii f[r[ somn
=i f[r[ hiaturi, f[r[ ]ndoieli =i f[r[ satura\ii, c[l[torii ad`nci ca ni=te
magazii nesf`r=ite de impresii, ca ni=te misterioase magazii a c[ror
golire dureaz[ infinit mai mult dec`t umplerea lor.
Iat[, sunt ani ]ntregi de c`nd povestesc, f[r[ a sf`r=i, imagine cu
imagine =i sentiment cu sentiment, imagini =i sentimente care au du-
rat, atunci ]n realitatea lor, poate c`teva secunde numai, dar care,
desf[cute pe masa mea de scris, ocup[ ]ntregi pagini la cap[tul c[rora
r[m`n la fel de secrete, de neexprimate.
De fapt le povestesc adun`ndu-le din amintiri =i din carne\ele cu
un fel de uimire =i ne]ncredere. Le-am tr[it chiar eu? Mi s-au ]nt`mplat
chiar mie? }mi amintesc, desigur, perplexitatea ]nminunat[ care m-a
cuprins ]n fa\a vitraliilor de la Chartres, prima explozie gotic[ la care
asistam, dar eram cu adev[rat eu fiin\a aceea pe care nu mi-o mai
amintesc ]n am[nunte, nu mai \in minte ce g`ndea, nici ce f[cuse
imediat ]nainte sau imediat dup[ aceea, despre care =tiu doar c[ tre-
mura ca de frig ]n fa\a culorilor =ia formelor =tiute pe dinafar[ din
c[r\i si totu=i neb[nuite? Eram chiar eu eu cea care alerg zilnic la
tramvaiul 12 ]n diminea\a aceea arz[toare, ]n cheile fluviului Colo-
rado, alerg`nd ]n jos, spre m[runtaiele fierbin\i ale p[m`ntului? Mi
CUPRINS
307 Geniul de a fi
se pare destul de improbabil si mai greu de admis dec`t a admite c[
miraculoase ]nt`mpl[ri au f[cut din mine depozitara memoriei unei
alte fiin\e care la mii de kilometri a v[zut ceea cea= vrea s[ v[d. Cu
c`t trece timpul detaliile se lumineaz[ de o lumin[ str[in[, din tot ce
mi se ]nt`mplase c`ndva neuit`nd dec`t faptul c[ mi s-a ]nt`mplat
mie. Cu c`t trece timpul litera mea continu[ s[ povesteasc[, o po-
veste frumoas[, pe care o ascult =i eu cu uimire =i cu invidie.
CUPRINS
Not[ asurpa edi\iei .......................................................................... 2
Tabel cronologic ............................................................................... 3
A FI SAU A PRIVI ........................................................................... 13
SCUTUL FRAGIL ............................................................................ 15
BIBLIOTECI ................................................................................... 17
DE GENUL FEMININ ...................................................................... 19
VITEZA.......................................................................................... 21
INTRANSIGENTA S{RB{TOARE..................................................... 22
DIC|IONAR ................................................................................... 25
REGULA JOCULUI ......................................................................... 26
ADEV{RATUL CON|INUT AL UNEI NO|IUNI ................................ 28
DIN LUMEA CELOR CARE NU CUV~NT~ ..................................... 30
AXIOMA ........................................................................................ 32
ASEMENEA PLANETELOR .............................................................. 33
CERTIFICATUL DE COPIL{RIE ....................................................... 35
}N AUTOBUZ................................................................................. 37
PEISAJ }NVINS............................................................................... 40
LA MILCOV ................................................................................... 42
DESPRE Z~MBET........................................................................... 44
TEST ............................................................................................. 46
EGALITATE .................................................................................... 47
ELUDARE ...................................................................................... 49
OGLINZI ....................................................................................... 51
F{R{ AP{RARE ............................................................................. 53
FRAGMENTE (Antijurnal)............................................................... 55
NEVOIA DE BASM ......................................................................... 76
CALITATEA CA VIN{...................................................................... 78
NE}NDOIALA ................................................................................. 80
CIVILIZATIE................................................................................... 82
ABSEN|A LUI HOMER................................................................... 84
STRADA PISICILOR ....................................................................... 86
LIPSA DE AP{RARE A UMBRELOR ................................................. 88
BANCA TIMPULUI ......................................................................... 90
DIALOG DESPRE TIMP .................................................................. 91
UMBRA ......................................................................................... 93
DORUL.......................................................................................... 95
DOU{ VERBE ................................................................................ 97
AURUL .......................................................................................... 99
O CARTE ..................................................................................... 102
T~RGUL DE C~NTEC................................................................... 104
MONUMENTUL C{L{TORULUI NECUNOSCUT ........................... 106
INTENSITATEA SUPLICIULUI ....................................................... 108
PRETIOASELE R{+INI .................................................................. 111
PIRAMIDE R{STURNATE ............................................................. 113
SPAIMA DE M{RE|IE................................................................... 114
DIALOG....................................................................................... 115
CALENDAR .................................................................................. 117
}N MARE ..................................................................................... 119
HORIA REX DACIAE .................................................................... 121
MAI MULT CA TRECUTUL ........................................................... 125
FRAGMENTE (Spaima de literatur[) ............................................ 127
MAI IMPORTANT......................................................................... 137
CUM AM DEVENIT POET ............................................................. 138
EXCLAMATIA DIN TROIENE......................................................... 142
DESPRE TINERE|E ...................................................................... 144
INSCRIP|IE PE O GRAMAD{ DE CIOBURI ................................... 146
PE MALUL DELIRULUI ................................................................. 148
ABSEN|A FORMEI ....................................................................... 151
CULEG{TORUL DE CIUPERCI ...................................................... 153
PERSEVEREN|{........................................................................... 155
O FORMUL{ ............................................................................... 156
GLOS{ LA O PLOAIE ENGLEZ{ ................................................... 158
GENIUL DE A FI .......................................................................... 160
COMPENSA|IE ............................................................................ 162
INCREDIBIL, DAR ADEV{RAT ...................................................... 164
SCEN{ DE DANS ......................................................................... 165
FRAGMENTE ............................................................................... 168
MU+CHIUL R~SULUI ................................................................... 180
DESPRE EGALITATE ..................................................................... 182
MISTERUL REVOLTEI .................................................................. 183
NICI UN NUME ............................................................................ 188
ABISURI ...................................................................................... 189
FATALE ........................................................................................ 190
A DOUA GEOGRAFIE................................................................... 191
ARTI+TI +I FIARE ........................................................................ 193
AUTOBIOGRAFIE ........................................................................ 194
CA }NTR-O TAPISERIE VECHE...................................................... 195
CA UN HAN SPANIOL .................................................................. 197
}N MUZEU................................................................................... 199
REAC|IA DE AP{RARE................................................................. 200
QUOD ERAT DEMONSTRANDUM................................................ 202
ANTI JURNAL.............................................................................. 204
DIMENSIUNI ................................................................................ 206
NEVOIA +I SPAIMA DE SINGUR{TATE ......................................... 208
EMBLEMA ................................................................................... 210
MAREA PREJUDECAT{ ................................................................ 212
CA|EII PAM~NTULUI .................................................................. 214
PREFABRICATE ............................................................................ 216
POEM DE VARA ........................................................................... 218
CUV~NTUL ................................................................................. 220
INFIRMITATE ............................................................................... 222
FELUL CUM PLOU{..................................................................... 224
AXIOMA ...................................................................................... 225
UMBRA PRIDVORULUI ................................................................ 227
A NU FI }NFR~NT ........................................................................ 228
ORA+E DE SILABE ....................................................................... 229
GRAND CANYON......................................................................... 231
PLANUL SECUND AL GIOCONDEI ............................................... 233
DORIN|A .................................................................................... 235
PIATRA ........................................................................................ 237
LA MORM~NTUL LUI GOYA........................................................ 239
NORII .......................................................................................... 241
SAGRADA FAMILIA...................................................................... 243
}N IARN{..................................................................................... 246
SPUMA ........................................................................................ 248
SICILIA, O, SICILIA !... ................................................................. 253
NUMELE...................................................................................... 260
GURA-LEULUI ............................................................................. 262
UN ROL....................................................................................... 264
LA NOI ........................................................................................ 266
REALISM ..................................................................................... 268
ESCAL{ ....................................................................................... 269
PUSTIURI .................................................................................... 271
OD{I, CORIDOARE, SC{RI, MANSARDE ...................................... 274
SINGUR{TATEA........................................................................... 277
RUINE, TEMPLELE....................................................................... 279
}N MI+CARE ................................................................................ 281
PE STR{ZI ................................................................................... 283
UN OBICEI .................................................................................. 286
LEONARDO DA VINCI, MICHELANGELO, RAFFAELLO ................. 288
BINELE +I R{UL .......................................................................... 292
LUMIN{ ...................................................................................... 295
CU M~NA ST~NG{...................................................................... 297
V~NZ{TORII DE AP{ .................................................................. 299
SIMT CUM UIT ............................................................................ 302
DESP{R|IRE................................................................................ 304
TOT CE POVESTESC.................................................................... 306

S-ar putea să vă placă și