Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

UNITATEA DE NVMNT:Colegiul National Ana Asla Timisoara PROPUNTOR:Damian Diana DATA: !"#!"$# % C&A'A:(A ARIA CURRICU&AR:Om si so)ietate O*ICTU& DE NVMNT:Psi+ologie TEMA &ECIEI:'tru)tura si ,e-.oltarea /ersonalitatii TIPU& &ECIEI:&e)tie ,e re)tuali-are si transmitere ,e noi )unostinte O*IECTIVE DE RE0ERIN: O 1 utili-area )on)e/telor s/e)i2i)e 3tiin4elor so)iale /entru organi-area ,emersurilor ,e )unoa3tere 3i e5/li)are a unor 2a/te6 e.enimente6 /ro)ese ,in .ia4a real78 O$ 1 a/li)area )uno3tin4elor s/e)i2i)e /si+ologiei 9n re-ol.area unor situa4ii /ro:lem76 /re)um 3i anali-area /osi:ilit74ilor /ersonale ,e ,e-.oltare8 O*IECTIVE OPERAIONA&E: O "'a ,e2ineas)a /ersonalitatea8 O$"'a e5em/li2i)e trasaturi ,e /ersonalitate8 O!" 'a i,enti2i)e 2a)torii 2ormarii /ersonalitatii8 O%"'a re)unoas)a )om/onentele /ersonalitatii8 'TRATE;IA DIDACTIC: Meto,e:)on.ersatia euristi)a6 e5/li)atia ,i,a)ti)a6 /ro:lemati-area6 :rainstorming6 e5/unerea ,i,a)ti)a6 e5em/li2i)area6 )+estionar Mi<loa)e:)atalog6 ta:la6 )reta6 )aiete6 2ise test 0orme ,e organi-are: =in,i.i,ual =in,e/en,enta =)ole)ti.=,iri<ata =in,i.i,ual=,iri<ata

EVA&UARE:2ormati.a /e tot /ar)ursul le)tiei6orala /rin intre:ari si ras/unsuri8 Initiala8 *I*&IO;RA0IE: Mo,rea6M6> ??@ABPsi+ologia in e5em/le si mo,ele e5/li)ati.eB6*u)uresti 6E,itura :Aliter Mar)usanu6I"Mar)usanu 6D"E6>$##CABManual /si+ologie /entru )lasa a (=a B6Pitesti6E,itura:Carminis

Secvenele leciei

D o z a r e

O b . o p .

Coninutul tiinific al leciei

Strategia didactic "etod "i#loace $or%e de e organizare C & ' 0 )atalog

Observaii EVAL A!E

"Moment organi-ator i)

Un s)urt /ro)es ,e a)limati-are )u )lasa in )are Con.er /ro2esorul .a saluta si se .a /re-enta )lasei /entru o satia mai :una relationare6moment urmat ,e .eri2i)area /re-entei la ora" Veri2i)area )unostintelor ,o:an,ite anterior se .a Con.er reali-a /rin a,resarea )ator.a intre:ari )lase:Ce satia /ro)ese /si+i)e ati in.atatDCare sunt /ro)esele /si+i)e sen-orialeDCare sunt /ro)esele )ogniti.e su/erioareDCare sunt /ro)esele /si+i)e reglatoriiD

I $"Rea)tuali -area )unostiintel or ! E.aluare initiala 0

!"Ca/tarea atentiei

Ca/tarea aten4iei se .a reali-a /rin interme,iul unui e5er)itiu ,e :rainstorming : se .a s)rie )u.antul E/ersonalitateB /e ta:la iar ele.ii .or tre:ui sa s/una )at mai multe )u.ine )are )re, )a insemna /ersonalitate" 'e .a anunta su:ie)tul le)tiei ,e -i si se .or )omuni)a o:ie)ti.ele intr=un mo, a))esi:il6)lar8 Va 2i notat /e ta:la titlul le)tiei si ,easemenea .a 2i notata s)+ema le)tiei )u /rin)i/alele sale o:ie)ti.e:

*rainst orming E.aluare 2ormati.a Ta:la si )reta 0 Caiete

%"Enuntare a su:ie)tului si a o:ie)ti.elo r

CapII. Structura si dezvoltarea personalitatii 1.Caracterizarea generala a personalitatii C" Diri<area !# in.atarii O De2initie: Personalitatea re/re-inta o organi-are ,inami)a a sistemelor /si+o2i-i)e )are ,etermina gan,irea si )om/ortamentul )ara)teristi) unui in,i.i," Personalitatea este o stru)tura e5trem ,e )om/le5a 6termenul are mai multe intelesuri6)el mai geleral inteles se re2era la om )a si 2iinta :io=/si+o=so)iala" Personalitatea este uni)a6originala si ire.ersi:ila" 0ie)are om este un uni)at ,e /ersonalitate6 /reg7tire6 e5/erien476 as/ira4ii elemente )are 9m/reun7 sau se/arat in2luen4ea-7 9n4elegerea mesa<elor" Personalitatea este )onsi,erat7 ,e s/e)iali3ti re-ultant7 a % 2a)tori: 1 )onstitu4ia 3i tem/eramentul su:ie)tului8 1 me,iul 2i-i) >)limat6 +ran7A8 1 me,iul so)ial >4ar76 2amilie6 e,u)a4ieA8 E5/une rea ,i,a)ti) 7 Definirea conceptului personalitate Trasaturi definitorii pentru personalitate Factori ai formarii personalitatii E5/une rea ,i,a)ti) a Ta:la )reta Caiete 0

E5/li)a 4ia 1 o:i)eiurile 3i ,e/rin,erile )F3tigate su: e2e)tul ,i,a)ti) in2luen4elor /re)e,ente >mo, ,e .ia476 igien76 7 e5em/l alimenta4ie et)"A" i2i)area Oamenii nu se nas) )u /ersonalitatea integral7" Ea se ,e-.olt7 /e /ar)ursul .ie4ii su: in2luen4a

mo3tenirilor geneti)e6 a me,iului 3i e5/erien4ei in,i.i,uale" CFn, a<unge la maturitate6 /ersonalitatea se ,e2initi.ea-7"" O$ O trasatura este o ten,inta generala6un mo, ,e mani2estare a /ersoanei" E5/une re O trasatura se ,istri:uie in /o/ulatie /e o s)ala ,e la ,i,a)ti) ni.elul )el mai s)a-ut /ana la ni.elul )el mai inalt"&a 7 ma<oritatea in,i.i-ilor6ea se mani2esta la un ni.el me,iu8la unii 6ea este /re-enta la un ni.el s)a-ut 6iar E5/li)a la altii ea este la un ni.el inalt" 4ia ,i,a)ti) Care )re,eti )a sunt 2a)torii 2ormarii /ersonalitatiiD 7 O! =ere,itatea= re/re-inta ansam:lul ,is/o-itiilor >/re,is/o-itiilor6 /osi:ilitatilor6 )ara)terelor sau /otentelorA ,e natura anatomo2i-iologi)e6 innas)ute sau transmise /rin me)anismele si in2ormatiile geneti)e ,e la generatiile anterioare la generatiile tinere /rin interme,iul /arintilor" =me,iu=re/re-inta ansam:lul )on,itiilor in)on<uratoare >am:ientaleA in )are omul traieste6 se ,e-.olta6 a)tionea-a >mun)esteA si )reea-a" =e,u)atia=/si+ologi)6e,u)atia a/are )a o mo,alitae ,e a)tiune a me,iului so)ial"Ea in)e/e in 2amilie6,e regula :ine asistata si e2i)ienta"Institutia so)iala s/e)iali-ata /entru e,u)atie este s)oala" O% Personalitatea )u/rin,e : =tem/eramentul

Ta:la )reta Caiete 0

0 I

*rainst orming E5/une rea ,i,a)ti) a Ta:la )reta )aiete E5/li)a 4ia ,i,a)ti) 7

=a/titu,inile =)ara)terul =)reati.itatea G"E.aluarea /er2ormant elor # 'e .a reali-a /rin interme,iul )ator.a intre:ari a,resate intregii )lase: "Este /osi:il )a o /ersoan7 s7=i s)+im:e /ersonalitatea 9n 2un)ie ,e me,iul ,e .ia7 sau anumite situatii /ro:lemati)eD $"Cum )re,ei )7 am 2i ,a)7 /ersonalitatea ar 2i e5)lusi. 9nn7s)utaD Du/a )are se a/li)7 Testul C+estionarul Suntei generos? Vor 2i im/artite testele 6se .a 2a)e intru)ta<ul si la 2inal se .a reali-a )otarea testului si inter/retarea sa" H"In)+eiere a a)ti.itatii Ele.ilor li se .a transmite un mesa< ,e multumire si a/re)iere /o-iti.a"

E5/une rea ,i,a)ti) a E.aluare 2ormati.a Con.er satia euristi) a Pro:le mati-ar ea )+estio nar 0 Con.er satia I E.aluare 2ormati.a I

Test C+estionar " $" !" %" C" G" H" m/7r4i4i 9ntot,eauna )eea )e a.e4i )u )ei mai ne)7<i4i ,e)Ft ,.s"D DAIINU Da4i ,e /oman7 oamenilor s7ra)i )are )er3es) /e stra,7D DAIINU V7 gFn,i4i mai 9ntFi la ,.s"6 atun)i )Fn, este .or:a ,e :unuri materiale sau :aniD DAIINU A4i ,at ,e<a sume mari ,e :ani unora )are a.eau ne.oie 3tiin, )7 nu .7 .or 2i 9na/oia4i ni)io,at7D DAIINU Consi,era4i )7 e5ist7 .alori su/erioare .alorilor moraleD DAIINU A4i 2i 9n stare s7 .7 o2eri4i :ene.ol /entru a=i a<uta /e )ei mai ,e2a.ori-a4i semeni ai no3tri ,e /e /lanet7D DAIINU V7 o)u/a4i 9n ma<oritatea tim/ului ,e a<utorarea6 sus4inerea 3i o2erirea ,e :unuri )elor /e )are .ia4a nu i=a a.anta<atD DAII NU @" Cre,e4i )7 tre:uie s7 ,is/ui ,e mul4i :ani /entru a4i ar7ta genero-itateaD DAIINU ?" A4i re2u-at ,e<a s7 ,a4i a<utor /e moti. )7 nu )unoa3te4i /ersoanaD DAIINU #" A4i o2erit )e.a sau a4i a<utat /e alt)ine.a6 3tiin, )7 a)east7 /ersoan7 .7 minte 3i ,ore3te numai s7 /ro2ite ,e genero-itatea ,.s"D DAIINU

'unte4i generosD Cotarea 3i inter/retarea re-ultatelor: = /un)t /entru r7s/unsurile )u DA 1 9ntre:7rile 6$6%6G6H6 #" = /un)t /entru r7s/unsurile )u NU 1 9ntre:7rile !6C6@6?" # /un)te: sunte4i o /ersoan7 2oarte generoas76 )are 3i=a 2i5at .alorile morale mai /resus ,e toate )elelalte" Tre:uie s7 2i4i 2oarte 2eri)it 3i 9n /a)e a:solut7 )u .oi 9n3i.7" C=@ /un)te: .7 /la)e s7 o2eri4i 3i s7 a<uta4i6 )+iar ,a)7 a)easta im/li)7 anumite /ri.a4iuni" Dar aten4ie 6 s7 nu 2i4i )onsi,erat7 o /ersoan7 /rea )re,ul7" $=% /un)te: ,a4i rareori ,e /oman7 3i 9m/7r4i4i rar )u al4ii )eea )e a.e4i" Este oare .or:a ,e ne9n)re,ere sau ,e un ego)entrism /rea a))entuatD 'u: $ /un)te 1 nu sunteti o /ersoana generoasa