Sunteți pe pagina 1din 492

Noiuni introductive

1
capitolul 1

NOIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Aspectul energetic al func!ion"rii sistemelor hidraulice

Funcionarea oric!rui sistem hidraulic presupune existena unor cureni de
lichid, deci a unor mase de materie antrenate $i meninute n mi$care printr-un
consum de energie corespunz!tor rezistenei hidraulice a traseului $i debitului
transportat.
n fiecare seciune (i) - de arie A
i
- a sistemului hidraulic, curentul de fluid ce o
str!bate, avnd densitatea , viteza medie pe seciune v
i
$i presiunea p
i
prezint! -
n regim permanent - debitul:
i i i
v A Q . (1.1)
$i o energie hidraulic specific care - fa! de un plan de referin! arbitrar ales, g
fiind acceleraia gravitaiei, iar - coeficientul lui Coriolis - este redat! prin:
- energia hidraulic specific corespunztoare unit#ii de greutate a fluidului
reprezentat! prin sarcina hidrodinamic H ([H]=[E]/[F]=[L]; n S.I. [H]=J/N=m):

g
v
g
p
z H
i i
i i
2
..
.
2

+ + , (1.2)
utilizat! n problemele relative la fluidele incompresibile (lichide);
- energia specific corespunztoare unit#ii de mas a fluidului, exprimat!
prin sarcina hidrodinamic! Y ([Y]=[E]/[M]=[L
2
T
-2
]; n S.I. [H]= J/kg=m
2
s
-2
):

2
..
. !
.
2
i i
i i
v p
z g Y + + , (1.3)
m!rime la care se recurge ndeosebi n cazul fluidelor compresibile (gaze).
Evident: H g Y . . (1.4)
Puterea hidraulic a curentului este dat! de produsul debitului de greutate
(.g.Q) sau a celui de mas! (.Q), cu energia hidraulic! specific! n seciune,
corespunz!toare (H, respectiv Y) rezultnd sub formele echivalente:
. . ; . . . Y Q N H Q g N
h h
(1.5)
Aspectele energetice ale funcio-
n!rii unui sistem hidraulic pot fi
puse n eviden! prin considerarea
unui sector al acestuia, delimitat
ntre o seciune (1), de intrare, ai
c!rei parametri - energie specific!
(H
1
) $i debit (Q
1
) - corespund parti-
cularit!ilor curgerii pe sectoarele ce
l preced, $i o seciune (2), de ie$ire,
care, prin parametrii omologi -
debitul (Q
2
) $i sarcina (H
2
), condiio-
neaz! particularit!ile curgerii pe
sectoarele ce i succed (v. Fig. 1.1).
Seciunea amonte (1), ale c!rei
m!rimi (Q
1
,H
1
) iau valori cu caracter
de disponibilitate, poate fi conside-
Fig. 1.1 Seciuni remarcabile pentru analiza
aspectului energetic al funcion!rii unui sistem
hidraulic

Ma$ini $i echipamente hidraulice

2
rat! drept sec#iune caracteristic pentru regimul natural / normal al sistemului (S
n
),
n timp ce seciunea (2), n care m!rimile (Q
2
, H
2
) apar ca mrimi necesare pentru
asigurarea unei bune funcion!ri a utilizatorilor din aval, trebuie tratat! ca o
sec#iune caracteristic regimului de utilizare al sistemului (S
u
).
n raport cu condiiile concrete n care se realizeaz! transportul fluidului, n
funcionarea sistemelor hidraulice, energiile hidraulice specifice ale curentului din
cele dou! seciuni de referin! (H
1
) $i (H
2
) se pot g!si n una din situaiile redate
prin Fig. 1.2 $i Fig. 1.3.
I.- Nivelul energetic disponibil n seciunea caracteristic! regimului natural/
normal (H
1
) este superior nivelului energetic necesar n seciunea caracteristic!
regimului de utilizare - H
2
, diferena H=H
1
- H
2
servind la acoperirea pierderilor
de sarcin! determinate de transportul debitului (Q), ntre cele dou! seciuni, n
condiiile existente.
Prin amenajarea unui nou traseu al curentului, ntre cele dou! seciuni, exist!
posibilitatea mic$or!rii pierderilor de sarcin! cauzate de transportul debitului (Q) la
o valoare H
1
< H, prin care se disponibilizeaz! o energie hidraulic specific
utilizabil H
u
=H -H
1
. n funcie de debitul tranzitat, acesteia i corespunde o
putere hidraulic utilizabil:
H Q
H
H
H Q H Q N
h u u

. . . ) 1 ( . . . .
1
, (1.6)
n care (
h
) - randamentul hidraulic al traseului amenajat - caracterizeaz! consu-
mul de energie pentru transportul debitului (Q) de-a lungul acestuia.

II.- Nivelul energetic disponibil n prima seciune (H
1
) este insuficient n raport
cu cel necesar n seciunea caracteristic! regimului de utilizare (H
1
< H
2
), aducerea
celor dou! seciuni la acela$i nivel energetic - n regim static, presupunnd supli-
mentarea energiei specifice a curentului n seciunea caracteristic! regimului
normal / natural cu o cantitate H=H
2
- H
1
.
n aceste condiii, pentru a asigura n seciunea caracteristic! regimului de
utilizare (2), debitul (Q) cu energia hidraulic specific necesar (H
2
), n seciunea
(1) trebuie cedat! curentului de fluid o energie hidraulic! specific! necesar! (H
n
)
care s! acopere att diferena (H), ct $i pierderile de sarcin! (H
1
), determinate
de transportul respectivului debit ntre cele dou! seciuni (H
n
= H + H
1
). Puterea

Noiuni introductive

3
hidraulic necesar, ce trebuie cedat! curentului de fluid n acest caz, este dat!
de:
h n
n hn
H Q
H
H
H Q H Q N
"
# . . $
)
#
1 /( # . . $ . . $
1
, (1.7)
n care , ca $i mai sus,
h
=1-H
1
/H
n
reprezint! randamentul hidraulic al traseului
amenajat ntre cele dou! seciuni.
Pentru a utiliza n diverse scopuri energia hidraulic! disponibil! (cazul I),
aceasta trebuie transformat! n prealabil n alte forme de energie, de obicei -
mecanic! sau electric!.
Energia hidraulic! necesar! n a doua situaie se obine de regul! prin transfor-
marea n energie hidraulic! de parametri dai (Q
n
,H
n
), a unei alte forme de energie
sau, atunci cnd se dovede$te eficient, chiar a unei energii hidraulice disponibile,
de parametrii (Q
d
,H
d
).
Rezult! astfel c! din punct de vedere energetic funcionarea unui sistem hidra-
ulic trebuie privit! ca un ansamblu de posibile $i/sau necesare transform!ri
energetice, n care, totdeauna, este implicat! energia hidraulic!.

1.2. Transform"ri energetice. Ma%ini de for!". Ma%ini hidraulice.

Transform!rile energetice sunt realizate de sisteme tehnice cu o structur!
mecanic! sau electromecanic! care se difereniaz! n:
. ma$ini atunci cnd prezint! organe active n mi$care;
. aparate n cazul absenei unor astfel de organe.
n raport cu forma de concretizare a energiei furnizate la ie$irea lor, ma$inile
se mpart n dou! mari categorii:
. ma$ini de lucru acelea care transform! o form! de energie dat! n energie
direct aplicabil sub form de lucru mecanic pentru realizarea unei prelucr!ri;
. ma$ini de for# ma$inile care furnizeaz! la ie$ire o form! de energie ce nu
este aplicabil! direct sub forma de lucru mecanic.
Poziia energiei mecanice, n transformarea realizat!, difereniaz! ma$inile de
for! n:
. motoare ma$inile de for! care transform! o alt form de energie (E) n
energie mecanic (M);
. generatoare ma$inile de for! ce transform! energia mecanic (M) n alt
form de energie (E);
. transformatoare ma$inile de for! ce realizeaz! conversia unei forme de
energie nemecanic (E1), n alt form de energie nemecanic (E2), eventual de
aceea$i natur!, dar cu ali parametri.
Ma$inile de for! ce realizeaz! transform!ri energetice care implic! $i energia
hidraulic! (EH) constituie o clas! de ma$ini ce intereseaz! n mod deosebit n
dezvolt!rile ulterioare ale prezentei lucr!ri ma$inile hidraulice.
n aceea$i ordine de idei, aparatele ce realizeaz! transform!ri care implic! $i
energia hidraulic! constituie o clas! aparte: aparate transformatoare hidraulice.
Dintre acestea, unele $i g!sesc aplicaii interesante $i n instalaiile ce fac obiectul
preocup!rilor inginerilor hidrotehnicieni $i/sau de protecia mediului.
n clasa ma$inilor hidraulice se deosebesc:
. ma$ini ce transform! energia hidraulic! disponibil! n energie mecanic!
motoarele hidraulice, ntre care, cele mai cunoscute sunt turbinele hidraulice;
Ma$ini $i echipamente hidraulice

4
. ma$ini care transform! energia mecanic! n energie hidraulic! generatoa-
rele hidraulice, cunoscute n practic! sub numele de pompe;
. ma$ini care transform! energia hidraulic primar de parametri Q
p
, H
p
, n
energia hidraulic secundar cu parametrii necesari Q
s
,H
s
,- ma$ini transforma-
toare hidraulice.

Considerente legate de economia produciei, transportului, distribuiei $i utiliz!rii
energiei, reliefeaz! superioritatea asocierii energiei hidraulice n transform!rile
energetice interesate cu energia electric!. ntr-adev!r, este preferabil ca energia
hidraulic! disponibil! s! fie convertit! n energie electric!, la fel cum preferabil este
ca energia hidraulic! necesar! s! fie obinut! prin conversia aceleia$i energii
electrice.
De$i, teoretic, astfel de transform!ri pot fi realizate direct, datorit! randamentu-
lui foarte mic ce poate fi asigurat de tehnologiile actuale (ndeosebi, din cauza
rezistivit!ii foarte ridicate a apei), acestea nu sunt exploatate n practic!.
Asocierea celor dou! forme de energie n transform!rile interesate poate fi con-
cretizat! eficient, dac! se recurge la o succesiune de transform!ri energetice, n
care ca intermediar este admis! energia mecanic!:
. energia hidraulic! disponibil! poate fi transformat! - cu randament ridicat - n
energie mecanic!, pentru ca apoi aceasta s! fie convertit!, de asemenea cu
randament ridicat, n energia electric! utilizabil! n cele mai diverse scopuri;
. energia electric! (utilizabil!) este convertit! cu randament ridicat, n energie
mecanic!, aceasta putnd fi transformat!, de asemenea cu randament mare, n
energia hidraulic! necesar!.
n baza considerentelor de mai sus, realizarea lanurilor de transform!ri
implicate n asocierea energie hidraulic! energie electric! presupune, totdea-
DA
STRUCTURI TEHNICE
PENTRU
TRANSFORM'RI
ENERGETICE
organ activ
n mi$care
NU
APARATE
MA(INI
lucru
mecanic ?
DA
MA)INI
DE LUCRU
NU
MA(INI DE FOR*
EM
EM
MOTOR GENERATOR
TRANSFORM.
ME
E1E2
E =H
TURBIN* POMP*
turbotran
sformator
MA(INI HIDRAULICE
APARATE
HIDRAULICE
E =H
Fig. 1.4 Locul $i rolul ma$inilor $i aparatelor hidraulice n ansamblul sistemelor
tehnice care realizeaz! transform!ri energetice: E-energie nemecanic!;
M-energie mecanic!; H-energie hidraulic!
Noiuni introductive

5
una, folosirea unui motor $i a unui generator, cuplate n aceast! ordine ntr-un
ansamblu funcional unitar agregatul energetic. n raport cu sensul transform!rii
energetice efectuate, se deosebesc:
. agregatul turbin! hidraulic!-generator electric, numit n practic! agregat
hidroenergetic $i uneori hidrogenerator;
. agregatul motor electric (termic, eolian,) generator hidraulic, numit n
practic! agregat de pompare, respectiv electropomp sau motopomp.
Gospod!rirea raional! a resurselor de energie impune ca randamentul
transform!rii realizate de agregat s! fie ct mai apropiat de randamentul maxim al
ma$inilor ce l compun. n acest sens:
. agregatele folosite n prezent au, de regul!, ma$inile cuplate direct arbore la
arbore (randamentul transmisiei este practic egal cu unitatea);
. ntruct ma$inile hidraulice efectueaz! transform!ri energetice legate de func-
ionarea sistemelor hidraulice n care sunt ncadrate, este necesar! o adaptarea
ct mai corect! a caracteristicilor acestora la parametrii funcionali ai sistemului
servit, astfel nct, n exploatare, randamentul curent al agregatului s! se situeze n
vecin!tatea randamentului s!u maxim.
Aceast! adaptare nu poate fi conceput! dect printr-o bun! cunoa$tere,
ndeosebi a funcion!rii respectivelor ma$ini.

1.3. O clasificare func!ional" a ma%inilor hidraulice

Folosind indicii: (
1
) pentru seciunea de intrare $i (
2
) pentru seciunea de ie$ire
a ma$inii hidraulice, n raport cu forma de energie hidraulic predominant n
transformarea energetic! realizat!, se deosebesc:
1
o
. Ma$ini hidraulice care transform n exclusivitate energie poten#ial de
pozi#ie:
1 2
z z H , (1.8)
concretizate sub forma ro#ilor de ap (ma$ini motoare) sau a elevatoarelor (ma$ini
generatoare), n funcionarea c!rora p
1
=p
2
=p
atm
$i v
2
v
1
, sisteme tehnice realizate
de om pentru a folosi energia apei, respectiv pentru a ridica apa, nc! cu peste
4000 de ani n urm! (v. Fig. 1.6).
2
o
. Ma$ini hidraulice hidrostatice (volumice) care, corespunz!tor particularit!i-
lor lor constructive $i funcionale, conducnd la z
1
z
2
$i v
2
v
1
, realizeaz! transfor-
m!ri energetice n care predomin! energia potenial! de presiune:

1 2
p p
H

. (1.9)
Aceast! categorie este reprezentat! prin (Fig. 1.7):
. motoare hidrostatice: cu piston, cu angrenaje, cu pale culisante, cu pistona$e etc.
TURBIN'
hidraulic!
GENERAT.
ELECTRIC
MOTOR
ELECTRIC
POMP'
E.H. E.M E.E. E.H. E.M. E.E.
cuplaj
direct
cuplaj
direct

(a) (b)

Fig. 1.5 Schemele bloc ale agregatelor motor-generator implicate n transform!rile energetice
care asociaz! energia hidraulic! cu energia electric!, prin intermediul energiei mecanice:
(a) agregatul hidroenergetic (hidrogeneratorul); (b) agregatul de pompare (electropompa)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

6
. pompe volumice (cu piston, cu $urub, cu angrenaje, cu pale culisante, cu
membran!, peristaltice etc.);
. transformatoarele de presiune,
primele realiz!ri n domeniu datnd nc! din antichitate.
3
o
. Turboma$ini hidraulice structuri al c!ror organ activ - rotorul, n condiiile:
z
2
z
1
$i v
2
>v
1
, transform! att energie potenial! de presiune, ct $i energie
cinetic!:
g
v v p p
H
2
2
1 1
2
2 2 1 2

. (1.10)
Fig. 1.7 Ma$ini hidraulice hidrostatice: (a) pompa cu piston; (b) pompa cu plunger; (c) pompa
cu membran!; (d) pompa peristaltic! (e) pompa cu $urub melcat; (f) pompa cu angrenaje (g)
pompa de foraj, cu piston; (h)pompa cu rotor lobat
(a)
(b) (c) (d) (e)
(f) (g) (h)(a)
(b) (c)
(d) (e)
Fig. 1.6 Ma$ini hidraulice care transform! energie hidraulic! potenial! de poziie: (a) roi de
ap! cu admisie superioar!, respectiv lateral!; (b) roat! hidraulic! de curent; (c) roata de
gr!din! (cu pompare) exemplu de transformator hidraulic (d) saduful elevator hidraulic din
Egiptul antic; (e) elevatoare hidraulice acionate de animale, din nordul Africii (Egipt, Tunisia $i
Maroc)
Noiuni introductive

7
Fundamentate teoretic de Leonhard Euler n sec. XVIII, aceste ma$ini ncep s!
prolifereze n a doua jum!tate a secolului al XIX-lea, pentru ca n prezent s!
constituie practic singura categorie de ma$ini folosit! la realizarea transform!rilor
energetice legate de funcionarea sistemelor hidrotehnice.
O clasificare general! care ine seama $i de particularit!ile constructive ale
ma$inilor hidraulice este prezentat! n tabelul 1.1
Aparatele transformatoare hidraulice utilizeaz! ca agent de lucru un fluid (lichid,
vapori sau gaze) $i convertesc energia intrinsec! a curentului primar (Q
p
,H
p
) tot n
energie hidraulic!, dar de ali parametri (Q
s
,H
s
), n circuitul secundar. n acest
scop, este exploatat efectul transferului de impuls al unor jeturi de lichid (injectorul,
ejectorul) sau efectul loviturii de berbec produs! n mod repetat pe circuitul primar
(berbecul hidraulic, hidropulsorul). n general, aparatele transformatoare prelu-


Fig. 1.9 Aparate transformatoare hidraulice ejectorul (a) instala%ie cu ejector;
b) schema de principiu a ejectorului; (c) berbecul hidraulic

(a) (b)
(c) (d) (e)
Fig. 1.8 Turboma$ini hidraulice (a) turbin! cu reaciune centripet! (1838); (b) turbi-
n! cu aciune, cu injector nclinat; (c) pomp! centrifugal! monoetajat!; (d) pomp!
diagonal! (elico-centrifugal!) vertical!; (e) pomp! centrifugal! multietajat!, orizontal!
Ma$ini $i echipamente hidraulice

8
creaz! n circuitul primar cureni cu debite mici $i energii specifice mari, pentru a
furniza n circuitul secundar debite mari cu energii specifice mai mici (v. fig. 1.9a)
sau, dimpotriv!, prelucrnd n primar debite mari cu energie specific! redus!,
furnizeaz! n secundar debite mai mici, dar cu energie specific! ridicat! (v. fig.
1.9c).
tabelul nr.1.1
Clasificarea funcional! a ma$inilor hidraulice

cu admisie superioar!
cu admisie lateral!
cu admisie inferioar!

roi
hidraulice
axiale de curent, cu sau f!r! ajutaje
cu simplu efect cu piston simplu
cu dublu efect
cu simplu efect cu piston dublu
cu dublu efect


motoare
hidrostatice
cu pistoane rotative
Pelton
Banki cu aciune tip
Sfindex
Kaqplan
Propeller
Thoman
Bulb
Deriaz
Motoare
hidraulice
turbine
hidraulice


cu reaciune tip
Francis
cu simplu flux monoetajate
cu dublu flux
cu simplu flux

radiale /
centrifugale
multietajate
cu dublu flux
monoetajate radial-axiale /
elico-centrifugale multietajate
monoetajate
turbopompe
axiale /
elicoidale multietajate
t
u
r
b
o
m
a
$
i
n
i


h
i
d
r
a
u
l
i
c
e

cu simplu efect cu piston simplu
cu dublu efect
cu simplu efect cu piston dublu
cu dublu efect
cu pistoane rotative
cu angrenaje
cu $urub
cu membran!
cu pale oscilante
pompe
volumice


rotative
cu pale culisante
cu lan
$urubArhimede
generatoare
hidraulice

elevatoare
electromagnetice
transformatoare turbotransformatorul hidraulic

1.4. Ma%ini hidraulice folosite n sistemele hidrotehnice

Pentru a realiza transform!rile energetice legate de funcionarea sistemelor
hidraulice se folosesc ma$ini $i echipamente produse n serie, astfel c! pentru
speciali$tii n astfel de sisteme prezint! interes ndeosebi funcionarea
respectivelor structuri mecanice $i modul n care evolueaz! interaciunea dintre
acestea $i elementele sistemului servit.
Datorit! randamentului lor ridicat $i a construciei relativ simple, n sistemele
hidrotehnice/hidraulice se folosesc practic n exclusivitate, pompele centrifugale,
diagonale $i axiale, respectiv unele microturbine cu reac#iune. n consecin!, n
Noiuni introductive

9
cele ce urmeaz! o atenie deosebit! se va acorda respectivelor utilaje, nglobate n
categoria mai general! a turboma$inilor hidraulice.
Dup! o prezentare general! a structurii turboma$inilor hidraulice (TMH), se
prezint! o o serie de elemente de teorie a TMH ce justific! structura $i forma
principalelor organe hidromecanice, precum $i particularit!ile caracteristicilor lor
funcionale $i energetice, insistndu-se ndeosebi asupra aspectelor ce in de
folosirea acestor ma$ini:
. caracteristicile funcionale $i relaiile dintre acestea $i geometria rotorului;
. pierderile de putere n funcionarea TMH $i caracteristicile lor energetice;
. diversele regimuri remarcabile n funcionarea TMH, $i consecinele acestora;
. tipul $i num!rului de agregate pentru realizarea unor parametri (Q,H) dai;
. instalarea agregatelor;
. funcionarea bateriilor de pompe cuplate n paralel, respectiv n serie.
. analiza conlucr!rii TMH cu reeaua sistemului hidraulic n care se integreaz!;
Pentru completarea cuno$tinelor tehnice generale, n domeniu, se vor
prezenta $i o serie de date relative la celelalte categorii de ma$ini $i aparate
transformatoare hidraulice, ns! numai n m!sura n care acestea sunt folosite n
sistemele hidraulice interesate n activitatea hidrotehnicienilor.
Un prim contact cu obiectul studiului l ofer! Fig. 1.10 1.26 care prezint!
vederea de ansamblu, o seciune axial! vertical! cu structura general! a ma$inii $i
desenele de amplasare ale principalelor tipuri de turboma$ini hidraulice ntlnite
mai frecvent n practic!.(c)
Fig. 1.10 Turbopomp! centrifugal! monoetajat! orizontal!, cu carcas! spiral! $i rotor n consol!:
(a) vedere de ansamblu a ma$inii; (b) seciune axial! vertical! simplificat! ce pune n eviden!:
organele hidromecanice rotorul radial, inelul de conducere, carcasa spiral!, racordul de aspiraie,
racordul de refulare; organele de etan$are presetupa ce etan$eaz! trecerea arborelui prin
carcas!, inelul de etan$are a rotorului spre aspiraie; organele mi$crii de rota#ie arbore, lag!re cu
rulmeni (radial, respectiv radial-axiali cu bile, pentru preluarea forelor axiale r!mase neechilibrate
n unele regimuri de funcionare), suport lag!re; batiul pompei (c) desen de amplasare, cu
dimensiunile de gabarit - vedere lateral! $i frontal! (familia de pompe NC - Aversa Bucure$ti).
(a) (b)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

10

Fig. 1.12 Turbopomp! diagonal! monoetajat! orizontal!, cu carcas! spiral! $i rotor n consol!: (a)
vedere de ansamblu; (b) seciune axial! vertical! simplificat! cu evidenierea organelor:
hidromecanice rotor diagonal, carcas! spiral!, racord de aspiraie, de etan$are; ale mi$crii de
rota#ie arbore, lag!re cu rulmeni oscilani cu role ungere cu ulei; batiul pompei (c) desen de
amplasare, cu dimensiunile de gabarit - vedere lateral! $i frontal! (familia MO produs! de Aversa
Bucure$ti)
(a) (b)
(c)

Noiuni introductive

11
(c)(a) (b) (c) (d) (e)
Fig. 1.13 Turbopomp! diagonal! mono/multietajat! vertical!: (a) vedere de ansamblu a pompei
multietajate; (b) seciune axial! vertical! simplificat! a pompei monoetajate cu evidenierea
organelor: hidromecanice rotor diagonal, dispozitiv de conducere, aspirator, coloana pompei,
racord de refulare; de etan$are; ale mi$crii de rota#ie arbore, lag!re cu alunecare unse cu ulei
sau cu ap! + un lag!r superior cu rulmeni axiali, n suportul electromotorului; batiul pompei (c)
desene de amplasare, cu dimensiunile de gabarit pentru amplasarea umed, cu racordul de
refulare sub plan$eu (c) sau deasupra (d); particularit!ile aspiraiei pompei amplasate uscat
(familia MV produs! de Aversa Bucure$ti)


Fig. 1.14 Turbopomp! axial!-elicoidal! monoetajat! vertical!: (a) vedere de ansamblu; (b) seciune
axial! vertical! simplificat! cu evidenierea organelor: hidromecanice rotor axial cu palete fixe sau
reglabile, carcas! tubular!, dispozitive de conducere, aspirator, coloana pompei, racord de refulare;
de etan$are; ale mi$crii de rota#ie arbore, lag!r cu rulmeni axiali un$i cu ulei, montat la partea
superioar!, deasupra corpului de refulare, lag!re radiale - de ghidare a arborelui, cu cuzinei de
cauciuc un$i cu ap!; batiul pompei (c) desen de amplasare, cu dimensiunile de gabarit - (familia AV
- AVR Aversa Bucure$ti)
(a) (b) (c)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

12
(a) (b)

Fig. 1.15 Turbopomp! axial! monoetajat! orizontal!, cu carcas! n cot la 90
o
: (a) vedere de
ansamblu; (b) seciune axial! vertical!, simplificat!, cu evidenierea organelor: hidromecanice
rotor axial-elicoidal, carcas!, racord axial - de aspiraie, racord radial vertical de refulare; de
etan$are; ale mi$crii de rota#ie arbore, lag!re cu rulmeni radial-axiali, mperechiai pentru
preluarea eforturilor axiale ungere cu ulei; batiul pompei; (c) desen de amplasare, cu dimensiunile
de gabarit - vedere lateral! $i frontal! (familia AOP - Aversa Bucure$ti)
Fig. 1.16 Turbopomp! centrifug! multietajat! orizontal! de nalt! presiune: (a) vedere de
ansamblu; (b) seciune axial! vertical! simplificat! cu evidenierea organelor: hidromecanice corp
aspiraie, corp refulare, n etaje ce cuprind rotorul radial, dispozitivul de ntoarcere, carcasa
cilindric!; de etan$are; ale mi$crii de rota#ie arbore, lag!re cu alunecare unse cu ulei; tambur
pentru echilibrarea mpingerii axiale; batiul pompei (c) desene de amplasare, cu dimensiunile de
gabarit (familia MT produs! de Aversa Bucure$ti)
(a) (b)
(c)
Noiuni introductive

13

Fig. 1.17 Turbopomp! centrifug! multietajat! vertical!, n vas de aspiraie: (a) vedere de ansamblu;
(b) seciune axial! vertical! simplificat! a pompei monoetajate cu evidenierea organelor:
hidromecanice, de etan$are, ale mi$crii de rota#ie, vasul de aspiraie; batiul pompei (c) desene de
amplasare, cu dimensiunile de gabarit (familia CV - Aversa Bucure$ti)
(a) (b) (c)


Fig. 1.18 Electropompe submersbile multietajate, pentru puuri forate : (a) vedere de ansamblu;
(b) seciune axial! vertical! simplificat! a electropompei multietajate care evideniaz!: etajele
pompei, corpul de aspiraie, corpul de refulare, electromotorul asincron n scurtcircuit, submersibil
cu nf!$ur!rile statorice, rotorul $i lag!rele imersate n ap! curat! (pentru r!cire $i ungerea
lag!relor); (c) desene de amplasare (familiile HEBE $i HB - Aversa Bucure$ti)
(a) (b) (c)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

14


Fig. 1.19 Turbopomp! centrifug! multietajat! orizontal!, secionat! n plan axial, cu rotoarele
montate n perechi, spate n spate, pentru echilibrarea mpingerii axiale: (a) vedere de ansamblu;
(b) seciune axial! vertical! simplificat! (c) desene de amplasare, cu dimensiunile de gabarit
(familia TT - Aversa Bucure$ti)

(c)
Fig. 1.20 Electropompe submersbile monoeta-
jate, verticale, n construcie monobloc, pentru
ape uzate: (a) vedere de ansamblu a
electropompei monobloc; (b) seciune axial!
vertical! simplificat! a electropompei care
evideniaz!: corpul pompei cu rotorul n
construcie nchis! sau semi-deschis!,
aspiratorul, racordul de refulare, electromotorul
asincron n construcie uscat!, dispozitivul de
etan$are a motorului (dou! etan$!ri mecanice, n
baie de ulei); (c) varianta F de intervenie; (d)
desen de amplasare pentru poziionarea fix! -
varianta T - cu instalaie de ghidare; (familia
EPEG - Aversa Bucure$ti)
(a) (b) (c)
(d)
Noiuni introductive

15

Fig. 1.21 Electropompe submersbile monoetajate, verticale, de mare capacitate $i sarcini reduse,
n construcie monobloc pentru instalare n tubulatura de transport cu diametrul nominal cuprins
ntre 700 $i 1600 mm: (a) vedere de ansamblu a electropompei monobloc; (b) seciune axial!
vertical! a electropompei cu rotor diagonal, (c) seciune axial! vertical! a electropompei cu rotor
axial care evideniaz!: corpul pompei cu rotorul, aspiratorul, dispozitivul de conducere, deschiderea
inelar! de refulare, electromotorul submersibil de acionare (familia P7000 - ITT Flyght)
(a) (b) (c)


Fig. 1.22 Scheme tipice de staii de pompare echipate cu electropompe submersibile de mare
capacitate construcie monobloc, instalate n coloane de refulare realizate din beton armat sau
tuburi de oel ce se descarc! n bieful superior direct sau prin intermediul unor scurte conducte de
refulare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

16

Fig. 1.23 Hidroagregat pentru microhidrocentralele (MHC) ce pot valorifica potenialul
hidroenergetic al unor c!deri de 2,520 m, cu debite de 0,29 m
3
/s. Este echipat cu microturbina
axial! EOS UMEH Re$i#a, produs! n 8 variante, cu diametrul rotorului D2=3501100 mm,
pentru puteri N=151200 kW . Turbina orizontal!, de tip elicoidal cu circuitul hidraulic n form! de
S, este prev!zut! cu un rotor axial cu 4 palete fixe, un aparat director cu 12 palete conice dispuse
radial n faa rotorului $i statorul cu 3 coloane profilate hidrodinamic. Cuplarea cu generatorul
electric se realizeaz! direct, printr-un cuplaj elastic

Fig. 1.24 Schema de principiu a microhidrocentralei echipat ! cu
microturbina axial! EOS UMEH Re$i#a
Noiuni introductive

17

Fig. 1.25 Hidroagregat pentru microhidrocentralele (MHC) ce pot valorifica potenialul
hidroenergetic al unor c!deri de 10110 m, cu debite de 0,14 m
3
/s. Este echipat cu microturbina
FO UMEH Re$i#a, produs! n 7 variante, cu diametrul rotorului D2=390720 mm, pentru puteri
N=301200 kW . Turbina orizontal!, de tip Francis cu camer! spiral! metalic!, este prev!zut! cu
un rotor diagonal cu palete fixe $i un aparat director cilindric cu 12 palete. Cuplarea cu generatorul
electric se realizeaz! direct, printr-un cuplaj elastic, pe arborele agregatului fiind plasat un volant
pentru prevenirea efectelor negative ale regimurilor tranzitorii la pornirea / oprirea agregatului.

Fig. 1.26 Schema de principiu a microhidrocentralei echipat! cu
microturbina Francis FO UMEH Re$i#a
Ma$ini $i echipamente hidraulice

18

Fig. 1.27 Agregat hidroenergetic pentru c!deri mici, echipat cu turbin! axial! Kaplan:
1- rotorul axial cu pale reglabile; 2-capacul turbinei; 3-arborele turbinei; 4- generatorul electric. n
lateralele zonei cuprinse ntre capac $i rotor se observ! partea dinspre aparatul director a camerei
spirale, iar sub rotor intrarea n aspiratorul turbinei.
Astfel de agregate sunt folosite pentru echiparea UHE cu c!deri de pn! la 5070 m
Fig. 1.28 Agregat hidroenergetic pentru c!deri foarte mici, tip bulb cu turbin! axial! :
1- rotorul axial cu pale reglabile; 2-bulb de oel; 3- generatorul electric. Bulbul ce ad!poste$te
generatorul electric $i arborele agregatului, este centrat n galeria de admisie a apei prin intermediul
nervurilor cu profil hidrodinamic, la intrarea n camera rotorului, urmat ! de aspiratorul turbinei.
De obicei, astfel de agregate se preteaz! la valorificarea potenialului hidroenergetic al unor
c!deri de 1015 m, puterea prelucrat! fiind de ordinul sutelor de kW, pn! la 1020 MW.

Noiuni introductive

19
Principala dimensiune caracteristic! a turbinei este diametrul exterior al rotoru-
lui (D
1
). n general, turbinele cu rotorul avnd D
1
=1,52,5 m sunt clasificate ca
turbine mici. Diametrul rotorului turbinelor mari poate m!sura pn! la 7,515,0 m.
Ma$inile hidraulice sunt fabricate de o bran$! specializat! a industriei construc-
iilor de ma$ini, care folose$te ma$ini unelte de mare gabarit, foarte precise $i re-
curge la serviciile unor oficii de proiectare $i laboratoare profilate pe acest domeniu
de activitate.

Fig. 1.29 Agregat hidroenergetic cu turbin! Francis, pentru c!deri mari:
1- rotorul radial-axial; 2-arborele turbinei; 3- generatorul electric. Apa transportat! de conducta
forat! este distribuit! uniform - prin carcasa spiral! - la intrarea n aparatul director, care
controleaz! admisia apei pe spaiul organului activ al ma$inii hidraulice. Evacuarea apei prelucrate
este asigurat! pe direcie axial! prin aspiratorul turbinei a c!rui Intrare se observ! la partea
inferioar! a fotografiei.
Astfel de agregate hidroenergetice sunt realizate cu puteri de 200 700 MW fiecare, pentru
amenajarea UHE ce valorific! potenialul hidroenergetic al unor c!deri de pn! la 500 600 m


Ma$ini $i echipamente hidraulice

20
1.5. Principiul de func!ionare. Modelul fizic al transform"rilor energetice

Turbmma$inile hidraulice constituie o clas! de ma$ini generatoare $i motoare
a c!ror caracteristic! comun! const! n faptul c! exercit! o aciune dinamic!
asupra lichidului (fluidului), prin intermediul unei "roi" compartimentate, mobil! n
jurul unui ax fix. numit! rotor.
Transformarea energetic! realizat! de c!tre turboma$inile hidraulice reprezint!
rezultatul interaciunii dintre curentul de fluid ce parcurge rotorul ma$inii $i pereii
rigizi ai compartimentelor (canalelor) acestuia. Forma de manifestare a acestei
interaciuni corespunde naturii forelor care concur! la desf!$urarea procesului.
Determinat! de direcia, sensul $i caracterul mi$c!rii fluidului, aceasta depinde, n
consecin!, de geometria rotorului $i a pereilor ce l compartimenteaz! (palete sau
pale).

1.5.1. Geometria rotorului turboma$inilor hidraulice

F!r! a deforma inadmisibil realitatea, pentru studiu se poate considera c!
spaiul rotorului corespunde unui corp cilindric circular drept, delimitat de o supra-
fa! cilindric! lateral! $i dou! suprafee circulare, ca baze. Aceste suprafee pot fi
deschise sau, dimpotriv!, materializate prin perei rigizi, astfel c! n mi$carea sa,
fluidul le ntlne$te libere sau obturate (v. Fig. 1.30).
Direcia curentului de fluid ce str!bate spaiul rotorului este determinat! de
poziia relativ! a suprafeelor deschise - de intrare, respectiv de ie$ire din rotor.
O categorie de turboma$ini corespunde situaiei din Fig. 1.30 a, n care
suprafaa cilindric! lateral! a rotorului este deschis!, una dintre baze - coroana ce
susine paletele fiind constituit! dintr-un disc rigid legat nemijlocit de arborele
ma$inii, este nchis!, iar cealalt! baz! prezint! o deschidere circular! concentric!,
delimitat! de un inel rigid care, sprijinit pe palete, nchide longitudinal canalele de
curgere ale acestuia. Geometria unui astfel de rotor oblig! fluidul s! curg! n
spaiul cilindric cu n!limea (b) dat! de palete, cuprins ntre o suprafa# de control
exterioar, cu diametrul D
e
$i o suprafa# de control interioar al c!rui diametru
este D
i
.
Fig. 1.30 Caracteristicile de baz! ale geometriei
rotorului turboma$inilor hidraulice

Noiuni introductive

21
O alt! categorie de turboma$ini hidraulice corespunde situaiei din Fig. 1.30 b,
n care suprafaa lateral! a spaiului rotorului este nchis de un perete cilindric
circular rigid, curgerea fluidului realizndu-se n spaiul inelar cuprins ntre aceasta
- la exterior - $i o suprafa! cilindric! rigid!, coaxial!, realizat! prin ngro$area
arborelui ma$inii, care susine palele rotorului - la interior, spaiu delimitat la partea
inferioar! $i cea superioar! prin dou! suprafee de control inelare deschise, situate
una fa! de cealalt! la distana (b) - nl#imea rotorului.
n raport cu axul ma$inii, direcia general! de mi$care a fluidului pe spaiul
rotorului este determinat! de geometria acestuia, respectiv de valoarea rapoartelor
D
e
/D
i
$i b/D
e
.
O valoare ridicat! a raportului D
e
/D
i
, asociat! cu un raport b/D
e
- mic, define$te
un rotor de tip (a), ngust (Fig. 1.30), n interiorul c!ruia fluidul prezint! o mi$care
cvasi-plan! cu direcie predominant - radial! (v. Fig. 1.31).
Cre$terea raportului b/D
e
, acompaniat! $i de o diminuare a raportului D
e
/D
i
,
determin! o mi$care spaial! a fluidului, a c!rei direcie nu este nici radial!, nici
axial!, ci trebuie considerat! ca fiind mixt! (diagonal!), respectiv radial - axial!.
Mic$orarea, n continuare, a raportului D
e
/D
i
, pn! la valori egale sau chiar
u$or inferioare unit!ii, reclam! - la limit! - nlocuirea rotorului de tip (a) cu unul de
tip (b) n care, evident, direcia general! de curgere a fluidului este predominant
axial!.
Direcia general! de curgere a fluidului, determinat! de geometria rotorului,
difereniaz! turboma$inile hidraulice n trei mari categorii: turboma$ini hidraulice
radiale, axiale $i mixte (diagonale), fiecare dintre acestea exploatnd - n realizarea
transform!rilor energetice - efectul unor anumite categorii de fore. Sensul mi$c!rii
fluidului pe spaiul rotorului unei turboma$ini hidraulice corespunde sensului
transform!rii energetice realizate, aceasta fiind orientat! dinspre suprafaa de
control exterioar! spre cea interioar! n cazul turbinelor, respectiv de la

Fig. 1.31 Corespondena dintre geometria rotorului, direcia general! a mi$c!rii fluidului $i natura
forelor al c!ror efect este exploatat n schimbul de energie dintre rotor $i curentul de fluid
Ma$ini $i echipamente hidraulice

22
deschiderea concentric! a rotorului, prin suprafaa de control interioar!, spre cea
exterioar! la ma$inile generatoare (pompe).

1.5.2. Modelul fizic al transformrilor energetice realizate de turboma$inile radiale

Pe spaiul rotorului TMH radiale, mi$carea fluidului se desf!$oar! ntr-un plan
perpendicular pe axul ma$inii, astfel c! realizarea transform!rii energetice, se ba-
zeaz! pe exploatarea efectului unor fore centrifuge ce ar apare n masa de fluid.

1.5.2.1. Transformarea energiei hidraulice n energie
stereomecanic". Func!ionarea turbinei

Mi$carea lichidului prin rotorul turbinei este ntreinut! de energia hidraulic!
disponibil!, corespunz!toare c!derii utile a ma$inii (H
u
). Pentru ca n cursul acestei
mi$c!ri s! apar! fore centrifuge, curentul de fluid trebuie constrns s! parcurg!
traiectorii curbe. n acest sens, spaiul rotorului este compartimentat printr-o reea
de palete curbe, care acioneaz! asupra fluidului, obligndu-l s! parcurg!
traiectorii corespunz!toare canalelor definite ntre ele (Fig. 1.32). Ca reaciune fa!
de pereii canalelor astfel definite, n masa de lichid apar fore centrifuge care,
acionnd asupra paletelor rotorului, determin! - n raport cu axul acestuia - cuplul
activ (M
a
) ce echilibreaz! cuplul rezistent aplicat arborelui ma$inii (M
r
). Acesta
ntreine mi$carea de rotaie uniform! a organului activ, cu o vitez! unghiular!
T
.
Puterea stereomecanic! (N
MtT
), rezultat! din schimbul de energie realizat ntre
curentul de fluid $i rotor:
T a MtT
M N . , (1.11)
corespunde puterii hidraulice efective (N
Hu
=QH
u
) $i randamentului (
tT
,) trans-
form!rii energetice propriu-zise:
u tT a T
H Q M . . . . . (1.12)

Fig. 1.33 Schem! pentru explicarea
schimbului de energie realizat n rotorul
pompei radiale


Fig. 1.32 Schem! pentru explicarea
schimbului de energie realizat n rotorul
turbinei radiale
Noiuni introductive

23
1.5.2.2. Transformarea energiei stereomecanice
n energie hidraulic". Func!ionarea pompei

Dac! n cazul turbinei, mi$carea lichidului era asigurat! de energia hidraulic!
disponibil! a acestuia, pompa trebuie s! determine, prin organul s!u activ, aceast!
mi$care, consumnd n acest scop energie mecanic!, pe care o transform! n
energie hidraulic!, de preferin! potenial!.
Energia stereomecanic! primit! la arbore antreneaz! masa de lichid coninut!
ntre paletele ce compartimenteaz! rotorul, n mi$care de rotaie (Fig. 1.33). Ca
reaciune fa! de aceast! antrenare a particulelor de lichid de-a lungul unor
traiectorii curbe, n masa de lichid apar - ca $i, n cazul turbinei - fore centrifuge
care acioneaz! asupra masei de lichid, pe care o mpinge spre suprafaa de
control exterioar! a rotorului, ntr-o mi$care general! canalizat! spre bieful
superior, corespunz!toare puterii hidraulice efective :

ef Hef
H Q N . . $ . (1.13)
Puterea mecanic! absorbit! de rotorul pompei n cursul transform!rii
energetice realizate (N
MtP
) corespunde vitezei unghiulare a acestuia (
P
) $i
momentului rezistent (M
r
) determinat de masa de fluid antrenat! n mi$care de
rotaie:
r P MtP
M N . . (1.14)
n raport cu m!rimea randamentului transform!rii energetice propriu-zise (
tP
),
puterea hidraulic! efectiv dezvoltat! este dat! de:

ef P tP ef
H H Q . . . . . (1.15)

1.5.3. Modelul fizic al transformrilor energetice
realizate de turboma$inile axiale

Pe spaiul rotorului turboma$inilor axiale, direcia general! de mi$care a
fluidului este paralel! cu axul de rotaie al acestuia, astfel c!, n realizarea
schimbului de energie dintre rotor $i curentul de fluid ce l str!bate, nu pot fi
exploatate efectele unor fore centrifuge. n aceste condiii, se poate observa c!


Fig. 1.34 Schem! pentru explicarea
schimbului de energie n rotorul turbinei axiale
Fig. 1.35 Schem! pentru explicarea schim-
bului de energie n rotorul pompei axiale
Ma$ini $i echipamente hidraulice

24
transformarea energetic! realizat! de aceste ma$ini se realizeaz! prin exploatarea
efectelor interaciunii dintre reeaua de pale (profile hidrodinamice) a rotorului $i
curentul de lichid care o str!bate, ce se concretizeaz! n apariia for#elor portante.

1.5.3.1. Func!ionarea turbinei axiale

Energia hidraulic! disponibil! la intrarea n ma$in! constrnge fluidul s!
parcurg! reeaua de profile constituit! din palele dispuse pe butucul rotorului (Fig.
1.34), astfel nct, ca reaciune, apar fore portante ce acioneaz! ntr-un plan
tangent la suprafaa cilindric! pe care se afl! profilul n cauz!. n timp ce
componentele axiale ale forelor portante sunt echilibrate de reaciunile lag!relor
rotorului, componentele tangeniale acioneaz! asupra palelor acestuia
determinnd, n raport cu axul ma$inii, un moment activ rezultant (M
a
) c!ruia, n
funcie de viteza unghiular! (
T
), i corespunde puterea stereomecanic!
transformat! (N
MtT
), dat! de (1.11), legat! de puterea hidraulic! util! (N
Hu
) prin
relaia (1.12).

1.5.3.2. Func!ionarea pompei axiale

Puterea stereomecanic! primit! la arborele s!u, antreneaz! palele rotorului
ntr-o mi$care de rotaie cu viteza unghiular!
P
, n masa de lichid ce umple
spaiul corespunz!tor al pompei (Fig. 1.35). Ca reaciune, n masa fluidului apar
fore portante situate n planuri tangente la suprafaa cilindric! ce conine profilele
palelor rotorului, fore portante a c!ror componente axiale acioneaz! asupra
fluidului mpingndu-l spre ie$irea din pomp!, ntr-o mi$care ntreinut!, n acest
fel, de energia hidraulic! rezultat! din schimbul de energie dintre rotor $i fluid.
Componenta tangenial! a forelor portante determin! n raport cu axul rotorului,
momentul rezistent (M
r
) care, mpreun! cu viteza unghiular!
P
, define$te m!rimea
puterii stereomecanice transformate N
MtP
(1.14), legat! de puterea hidraulic!
efectiv obinut! N
Hef
(1.13), prin relaia (1.15),

1.5.4. Considera#ii asupra modelului fizic al transformrii
energetice realizate de turboma$inile radial-axiale

Organul activ al turboma$inilor mixte (radial-axiale) prezint! o geometrie
intermediar! ntre cele corespunz!toare rotorului radial, respectiv axial. n
consecin! se poate accepta c!, n realizarea transform!rilor energetice, aceste
ma$ini exploateaz! att efectul unor fore centrifuge ct $i pe cel al, unor fore
portante, predominnd unul sau altul dintre ele, dup! cum geometria rotorului
considerat se apropie mai mult de cea radial!, sau de cea axial!.

Faptul c! forele ce concur! la desf!$urarea transform!rilor energetice studiate
apar n masa fluidului ca o reaciune a acestuia fa! de paletele sau palele
rotorului, care l oblig! s! urmeze anumite traiectorii, a condus la considerarea
ma$inilor din aceast! categorie, n calitate de ma$ini cu reac#iune.

n raport cu natura forelor al c!ror efect este exploatat, ma$inile hidraulice cu
reaciune se difereniaz! n ma$ini centrifugale, ma$ini elicoidale, respectiv ma$ini
elico-centrifugale. Corespondena dintre geometria rotorului $i natura forelor al
c!ror efect este exploatat este redat! n Fig. 1.31.
Noiuni introductive

25
capitolul 2

STRUCTURA GENERAL* A TURBOMA(INILOR HIDRAULICE

Pentru a realiza n bune condiii schimbul de energie ntre organul lor activ n
mi$care de rotaie $i curentul de lichid ce l traverseaz!, turboma$inile hidraulice
prezint!, indiferent de categoria $i tipul lor, o structur! general! care, n principiu,
comport!:
. organele hidromecanice, care asigur! condiiile normale de parcurgere a ma$i-
nii de c!tre curentul de lichid prelucrat $i realizarea efectiv! a transform!rii
energetice interesate: rotorul, dispozitivele de alimentare cu ap a acestuia $i
cele ce faciliteaz! evacuarea curentului de ap prelucrat;
. organe de etan$are, folosite pentru reducerea pierderilor prin recirculare $i a
sc!p!rilor de lichid n afara rotorului, respectiv a ma$inii hidraulice;
. organele mi$crii de rota#ie, ce nlesnesc susinerea n mi$care liber! de rota-
ie a organului activ - arbore, lagre, cuplaje;
. batiul ma$inii $i/sau placa de baz, prin care ma$ina se fixeaz! pe construcia
ce o susine, transmind sarcinile statice $i dinamice la terenul de fundaie.
Principalele tipuri de organe, reprezentative pentru numeroasele soluii adop-
tate n construcia turboma$inilor hidraulice moderne pot fi puse n eviden! prin
analiza alc!tuirii de ansamblu a ctorva tipuri caracteristice de turbopompe,
respectiv a principalelor tipuri de turbine, n care, sub diferite forme, se reg!sesc
practic toate categoriile de organele menionate mai sus.

2.1. Turbopompe

2.1.1. Pompe centrifuge monoetajate

Sunt utilizate n industrie, transport, agricultur!, aliment!ri cu ap!, construcii,
pentru debite cuprinse ntre 1 $i 200 l/sec $i n!limi de pompare de la 3 la 120 m.


Ma$ini $i echipamente hidraulice

26
n figura 2.1 se prezint! o seciune tipic! pentru o pomp! monoetajat! (familia
Lotru-Cerna-Cri$).
Rotorul 1 este fixat pe arborele 2 cu ajutorul unei pene. Prin rulmenii 3,
arborele se sprijin! pe corpul lag!rului 4, amenajat n batiul pompei. Apa p!trunde
n pomp! prin conducta de aspiraie cuplat! la racordul de aspiraie 5. Pentru a
putea porni, pompa $i conducta de aspiraie trebuie n prealabil umplute cu lichid.
Prin antrenarea rotorului n mi$care de rotaie, apa este centrifugat! spre periferia
acestuia, la intrarea sa crendu-se o depresiune. Datorit! diferenei de presiune,
ntre suprafaa liber! a lichidului din bieful inferior $i intrarea n rotorul pompei este
generat un flux continuu de lichid. La ie$irea din rotor, apa este colectat! n
camera spiral! 6 $i apoi condus! prin difuzorul 7 spre conducta de refulare. n
camera spiral!, $i mai ales n difuzor, o parte din energia cinetic! a lichidului se
transform! n energie potenial!.
Rotorul (Fig. 2.2) este compus din inelul 1, coroana 2 $i paletele 3. Partea
coroanei cu care se realizeaz! prinderea pe arbore se nume$te butuc. Pompele
funcionnd cu ap! curat! se realizeaz! aproape ntotdeauna din Fc20. Numai n
cazuri bine justificate se utilizeaz! oelul carbon sau inoxidabil, aliaje pe baz! de
aluminiu sau bronzuri. Pentru a mic$ora pierderile prin curgerea lichidului din zona
de presiune nalt! n zona de presiune joas!, se prev!d labirini. Inelul labirintului
4 este realizat, adesea din bronz. n figura 2.3 se prezint! diferitele tipuri de inele
de etan$are / labirini utilizai n construcia pompelor centrifuge.

2.1.2. Pompe centrifuge monoetajate cu rotor n dublu flux

Sunt utilizate la alimentarea cu ap! a ora$elor, alimentarea obiectivelor
industriale, irigaii etc., pentru debite cuprinse ntre 100 $i 2000 l/sec $i n!limi de
pompare de 20 pn! la 80 m (Fig. 2.4).
Noiuni introductive

27
Corpul pompei 1 are o form! geometric! mai elaborat!, constituind att
camera spiral! ct $i camera de aspiraie. Racordurile de aspiraie $i refulare sunt
situate la partea de jos a pompei, unde se prev!d $i t!lpile 2 de prindere pe placa
de baz!. n mod obi$nuit, corpul pompei se execut! din dou! p!ri mbinate prin
flan$e, dup! un plan orizontal care trece prin axa ma$inii. Aceast! soluie
faciliteaz! operaiile de montaj $i revizie ale pompei.
Rotorul cu intrare pe ambele p!ri (n dublu flux) 3 este fixat prin pan! pe
arborele 5 sprijinit pe rulmenii 4, trecerea acestuia prin corpul pompei fiind
etan$at! cu ajutorul presgarniturii 6. Corpul lag!rului se sprijin! pe corpul pompei.

2.1.3. Pompe centrifuge multietajate

3 5


3 4 5Ma$ini $i echipamente hidraulice

28
Necesitatea de a pompa debite reduse la n!limi mari, precum $i obinerea
unor dimensiuni de gabarit mici, a determinat apariia $i r!spndirea pe scar! larg!
a pompelor multietajate. Acestea se utilizeaz! la pomparea apei curate sau cu
puine impurit!i, n cele mai diferite domenii de activitate.
n figura 2.5 se prezint! pompa centrifug! multietajat! Sadu 65 x 4. Pe acela$i
arbore sunt fixate patru rotoare 1, dispuse n serie. Debitul aspirat de pomp! trece
succesiv de la un rotor la altul, n fiecare etaj cedndu-i-se aceea$i cantitate de
energie specifica H
etaj
. Conducerea curentului, de la ie$irea din primul rotor la
intrarea n cel de-al doilea se face prin intermediul unui stator 2. Ansamblul format
din rotor $i statorul consecutiv constituie un etaj intermediar. n mod obi$nuit, o
aceea$i tipo-dimensiune de pomp! poate fi realizat! cu num!r diferit de etaje (de
exemplu pompele Sadu 65 se livreaz! n variante cu 2 pn! la 10 etaje).
n faa primului etaj se fixeaz! corpul de aspiraie 3, prin care pompa se cupleaz!
la conducta de aspiraie. Dup! ultimul rotor se dispune corpul de refulare 4. Etajele
intermediare se strng ntre corpul de aspiraie $i cel de refulare, cu ajutorul unor
tirani exteriori 5. Forma constructiv! a etajului intermediar se realizeaz! n variante
ce difer! de la caz la caz. Pentru exemplificare, n figura 2.5 se prezint! o astfel de
variant! a etaj intermediar. Statorul este compus din difuzorul de conducere 1,
prev!zut cu palete a c!ror configuraie se poate vedea n seciunea perpendicular!
pe ax! (Fig. 2.5 b). Dup! ie$irea din difuzorul de conducere, curentul intr! n zona
de ntoarcere a statorului $i apoi n partea de readucere (redresare) a acestuia.

2.1.4. Pompe axiale

Organul energetic activ al pompelor axiale l constituie rotorul, compus dintr-un
butuc pe care sunt a$ezate n consol! palete realizate din profile hidrodinamice.
Pentru ca pompa s! poat! fi pus! n funciune, n prealabil trebuie s! fie umplut!
cu ap! pn! la un nivel care s! dep!$easc! rotorul cu civa centimetri. Prin
nvrtirea arborelui, paletele se deplaseaz! n ap! cu o vitez! dat!. Pe extrados
(plasat nspre aspiraie) se creeaz! o depresiune care produce aspiraia apei din
bieful inferior. n acela$i timp, pe intrados (orientat c!tre refulare) se produc
suprapresiuni care mping apa spre racordul de refulare. Aceast! pomp! (Fig. 2.6)
se compune din rotorul 1, fixat pe arborele 2, $i statorul 3 prev!zut cu palete, care
are rolul de a transforma o parte din energia cinetic! n energie de presiune. La
intrarea n pomp! se dispune confuzorul 4, astfel evazat nct s! faciliteze fluxul

Fig. 2.5 Alc!tuirea de principiu a unui etaj curent
Noiuni introductive

29
hidrodinamic. Confuzorul se mbin! cu camera rotorului 5. Dup! ie$irea din rotor,
lichidul trece prin difuzorul 6 $i cotul 7 care leag! pompa cu conducta de refulare.
La trecerea arborelui prin cot se preve-
de etan$area 8. Uneori pompele axiale
se realizeaz! cu palete reglabile n
timpul funcion!rii. Modificarea unghiu-
lui de a$ezare al paletelor permite
funcionarea cu randament ridicat, la o
gam! l!rgit! de debite.

2.1.5. Construc#ia etan$rilor mobile

n general, n cazul pompelor, o
atenie deosebit! trebuie acordat!
etan$!rii trecerii arborelui prin carcas!.
Cauza principal! a funcion!rii
nesatisf!c!toare a pompelor o cons-
tituie p!trunderea aerului n zona de
aspiraie (la aceea$i presiune, aerul
p!trunde prin neetan$eit!i aproximativ
de 50 de ori mai repede dect apa), cu
formarea de pungi de gaze care, prin
reducerea seciunilor de trecere, la
nceput duc la sc!derea randamen-
tului, iar n final provoac! ruperea
coloanei de ap!, ntrerupnd funciona-
rea ma$inii.

Pentru a evita intrarea aerului,
presgarnitura este prev!zut! cu un inel
de distanare 1 (Fig. 2.7 a), cu o serie
de orificii alimentate cu ap! sub
presiune, printr-o conduct! special!.
Garnitura este astfel mp!rit! n dou!
zone, printr-un inel de ap! care
mpiedic! intrarea aerului. Lichidul ce
se prelinge ntre arbore $i garnitur!
reduce frecarea acestor piese,
evacund $i o parte din c!ldura
produs!. Din aceast! cauz!, n cazul
pomp!rii apei sau a altor lichide lipsite
de nocivitate, presgarnitura nu trebuie
strns! prea tare, lichidul fiind l!sat s!
picure. Drept material pentru garnitura 2 se utilizeaz! bumbac moale, mbibat cu
gr!sime ori mpletitur! de fire de azbest sau de in curat. Pe m!sura uz!rii garniturii,
capacul presetupei 4 se strnge cu ajutorul $uruburilor 3. Pentru o mai bun!
etan$are, garnitura este presat! c!tre arbore, cu ajutorul suprafeelor nclinate,
prev!zute att pe gulerul de sprijin ct $i la capacul de strngere. Durata

Fig. 2.6 Structura pompei elicoidale-axiale
Ma$ini $i echipamente hidraulice

30
normal! de exploatare a unei garnituri este de 300500 ore.

n construcia turbopompelor sunt folosite $i etan$!ri cu inel alunec!tor,
cunoscute n general sub denumirea de etan$ri mecanice. Acestea prezint! ca
avantaje: ntreinere redus!, evitarea uz!rii arborelui, pierderi prin scurgeri $i prin
frecare reduse, dar au dezavantajul c! necesit! un montaj mult mai ngrijit $i au un
pre de cost ridicat. n prezent, etan$!rile cu inel alunec!tor sunt fabricate de c!tre
firme specializate, n producie de serie mare, domeniul de presiuni acoperit de
acestea fiind cuprins ntre vidul foarte avansat (10
-5
mm Hg) $i presiuni extrem de
ridicate (peste 200 daN/cm
2
), pentru turaii pn! la 10 000 rot/min.

De$i extrem de variate constructiv, etan$!rile mecanice se compun n principiu
din urm!toarele repere (Fig. 2.7, b): inelul fix 1, presat n capacul carcasei,
etan$eaz! ie$irea lichidului din carcas! prin garnitura moale 1b (cauciuc, teflon).
Inelul metalic 1a (font!, bronz, aliaje dure, carburi) prezint! o suprafa! frontal! pe
care este presat cu ajutorul arcului elicoidal 3 inelul alunec!tor 2 cu mi$care de
rotaie. Ie$irea lichidului pe lng! arbore este mpiedecat! de inelul de cauciuc
(2a).
Unica posibilitate de sc!pare a lichidului este ie$irea printre suprafeele
frontale n frecare. In funcie de presiunea de contact p
c
$i de presiunea fluidului p,
se pot ivi urm!toarele situaii:
- p < p
c
, se realizeaz! o etan$are excelent!, ns! datorit! frec!rii uscate, uzura
este extrem de accelerat!;
- p = p
c
, se realizeaz! un interstiiu mic ntre piesa fix! $i cea rotitoare, tensiunea
superficial! opunndu-se curgerii lichidului;
- p > p
c
, presiunea lichidului dep!$e$te cu puin presiunea de contact $i apare o
c!dere de presiune pe interstiiu; tensiunea superficial! acioneaz! ca o
strangulare a seciunii, dar nu poate suporta diferena de presiune pe interstiiu,
astfel nct printre inele apare o u$oar! curgere;
- p >> p
c
, interstiiul cre$te foarte mult, tensiunea superficial! nu mai are nici
influen!, iar etan$area este foarte slab!.


Fig. 2.7 Alc!tuirea de principiu a etan$!rii trecerii arborelui prin carcasa TMH:
(a) pres-garnitura; (b) etan$area mecanic!
Noiuni introductive

31
2.2. Turbine

2.2.1 Turbine axiale (Kaplan)
Folosite pentru valorificarea
potenialului hidroenergetic al
c!derilor relativ mici (de la 1-3 m,
pn! la 60-70 m), turbinele axiale
au o structur! de ansamblu co-
respunz!toare Fig. 2.8.
Rotorul turbinei axiale este
constituit dintr-un num!r de 48
pale 1, fixate cu conul 2 pe
arborele ma$inii 3. Num!rul
palelor cre$te odat! cu c!derea
prelucrat!. Acestea pot fi fixate
rigid - sub un anumit unghi de
nclinare - la turbinele propeller,
ns! de obicei poziia lor este
reglabil!, unghiul de nclinare
putnd fi modificat n funcie de
condiiile de exploatare (c!dere,
putere). Astfel de turbine sunt
cunoscute sub numele de turbine
cu pale reglabile sau turbine
Kaplan.
M!rimea turbinei este carac-
terizat! de diametrul exterior al
rotorului (D
1
).
Apa adus! prin camera
spiral 4 ajunge la rotor prin
spaiul cilindric cuprins inelul
suport superior 7 $i cel inferior 8, populat de nervurile de rigidizare 5 $i aparatul
director cu paletele reglabile 6, realizate cu forme profilate n vederea reducerii
pierderilor de sarcin! locale la intrare.
Camera spiral!, de obicei cu seciunea transversal! de form! trapezoidal!,
este realizat! din beton simplu sau slab armat. Numai n cazul unor c!deri relativ
mari (>50 m), aceasta se execut! din tole de oel, sub forma unei carcase spirale
cu seciune rotunjit!.
Aparatul director este prev!zut cu un num!r de pn! la 20 32 palete
reglabile care imprim! curgerii, direcia de mi$care necesar! la intrarea pe spaiul
rotorului. Prin poziia lor reglabil!, paletele aparatului director sunt folosite pentru a
regla debitul $i puterea prelucrat! de turbin!. n acest scop, fiecare palet! se poate
roti n jurul pivotului s!u astfel nct, acionate simultan, acestea se pot roti ntre o
deschidere maxim! $i zero.
Apa prelucrat! de rotor este evacuat! prin tubul aspirator 9. Realizat sub forma
unui difuzor, acesta asigur! o descre$tere lin! a vitezei curentului, care face
posibil! sporirea randamentului transform!rii energetice realizate, prin recuperarea
unei p!ri din energia cinetic! existent! la ie$irea din turbin!.

Fig. 2.8 Structura de principiu a turbinei axiale
Ma$ini $i echipamente hidraulice

32
Aspiratorul turbinelor de mare capacitate este realizat, de asemenea din beton
beton slab armat.
Capacul turbinei 10, care preia nc!rcarea determinat! de presiunea apei,
constituie un element important din alc!tuirea turbinelor axiale, pe acesta fiind fixai
pivoii paletelor reglabile ale aparatului director, precum $i lag!rul 11, care
limiteaz! deplasarea radial! a arborelui $i rotorului.
Vederi de ansamblu ale turbinelor axiale sunt redate n Fig. 1.27 $i 1.28.

2.2.2. Turbine radial-axiale
Cunoscute sub numele de
turbine Francis, turbinele radial-
axiale sunt ma$ini hidraulice mo-
toare folosite pentru valorificarea
potenialului hidroenergetic al c!-
derilor medii, cuprinse ntre 40-60
pn! la 500-700 m. Alc!tuirea
acestor ma$ini hidraulice este
redat! schematic n Fig. 2.9.
Rotorul turbinei radial axiale
este constituit dintr-un num!r de
1217 palete dispuse ntr-o
re#ea circular. Paletele 1 sunt
fixate rigid pe coroana 2 $i inelul
2, mpreun! cu care rotorul
cap!t! rezistena $i rigiditatea
dorit!. Rotorul este solidarizat de
arborele ma$inii 3, conul 12
asigurnd cele mai bune condiii
pentru ie$irea apei din rotor.
Diametrul exterior al rotorului (D
1
)
caracterizeaz! m!rimea turbinei.
Seciunea meridian! A-A arat!
c! intrarea apei n rotor se
realizeaz! pe direcie radial!, iar
evacuarea apei prelucrate este
asigurat! pe direcie axial!.
Aceast! particularitate a curgerii d! $i denumirea atribuit! ma$inilor n discuie.
Apa adus! prin carcasa spiral 4 ajunge la rotor prin spaiul cilindric cuprins
ntre inelul suport superior 7 $i cel inferior 8, populat de nervurile de rigidizare 5 $i
aparatul director cu paletele reglabile 6, realizate cu forme profilate n vederea
reducerii pierderilor de sarcin! locale la intrare.
Carcasa spiral!, realizat! de obicei din tole de oel, cu seciunea transversal!
de form! circular!, asigur! preluarea presiunii apei, pe care o distribuie uniform n
vecin!tatea intr!rii n rotor.
Aparatul director este prev!zut cu un num!r de pn! la 20 24 palete
reglabile care imprim! curgerii, direcia de mi$care necesar! la intrarea pe spaiul
rotorului. Prin poziia lor reglabil!, paletele aparatului director sunt folosite pentru a
regla debitul $i puterea prelucrat! de turbin!. n acest scop, fiecare palet! se poate

Fig. 2.9 Structura de principiu a turbinei radial axiale
Noiuni introductive

33
roti n jurul pivotului s!u astfel nct,
acionate simultan, acestea se pot roti ntre
o deschidere maxim! $i zero.
Apa prelucrat! de rotor este evacuat!
prin tubul aspirator 9, un difuzor care asigur!
descre$terea lin! a vitezei curentului, ce
face posibil! sporirea randamentului
transform!rii energetice realizate, prin
recuperarea unei p!ri din energia cinetic!
existent! la ie$irea din turbin!.
Capacul turbinei 10 preia nc!rcarea
determinat! de presiunea apei $i susine
pivoii paletelor reglabile ale aparatului
director, precum $i lag!rul 11, care limiteaz!
deplasarea radial! a arborelui $i rotorului. Trebuind s! preia nc!rc!ri mari
determinate de presiunea ridicat! a apei, acesta trebuie s! fie suficient de solid
realizat.
O vedere de ansamblu a turbinei Francis este redat! n Fig. 1.29, rotorul unei
astfel de ma$ini fiind prezentat n Fig. 2.10.

2.2.3. Turbine Pelton (cu jet liber )

Turbinele cu jet liber, cunoscute sub numele de turbine Pelton, sunt destinate
valorific!rii potenialului hidroenergetic al c!derilor mai mari de 400 600 m.
Alc!tuirea de principiu a unei astfel de turbine rezult! din Fig. 2.11.
Principalele elemente componente ale unei astfel de turbine sunt ajutajul 1
alimentat de conducta for#at 2, $i rotorul 3 fixat pe arborele 4, montat deasupra
nivelului apei din bieful inferior.
Rotorul se rote$te n aer $i este constituit dintr-un disc pe periferia c!ruia sunt
dispuse radial un num!r de 1240 cupe 5 ce prezint! cte dou! suprafee
curbilinii separate de lancea 6 (v. seciunile A-A $i B-B) care separ! jetul n dou!

Fig. 2.10 Rotorul unei turbine Francis


Fig. 2.11 Structura de principiu a turbinei Pelton $i detaliu privind
modificarea debitului ajutajului
Fig. 2.12 Rotorul unei
turbine Pelton
Ma$ini $i echipamente hidraulice

34
p!ri egale. Cei doi curenii urmeaz! traiectoriile impuse de suprafeele curbilinii
(sect. A-A) $i, pe seama variaiei vitezei $i a direciei lor determin! momentul activ
ce antreneaz! rotorul mpreun! cu arborele s!u n mi$care de rotaie uniform!
Rotorul este astfel plasat fa! de ajutaje nct lancea s! se g!seasc! pe
direcia jetului produs de acesta.
Contracia vnei de lichid, produs! de ajutaj, face ca diametrul jetului (d
j
) s! fie
mai mic dect diametrul acestuia.
Viteza curentului de ap! produs de ajutaj corespunde sarcinii sub care se
produce curgerea ( 9 0,98...0,9 ; 2 gH v
jet
), n cazul turbinelor Pelton
aceasta lund valori foarte ridicate (unor c!deri cuprinse ntre 6001500 m, le
corespund viteze ale jetului v
jet
= 105165 m/s).
Avnd n vedere aceste valori foarte ridicate ale vitezei apei n jet,
confecionarea cupelor turbinei Pelton reclam! o prelucrare foarte atent! $i o
finisare bun! a suprafe$elor. Pentru a preveni impactul crestei cupei asupra jetului,
n timpul rotaiei, n partea superioar! a acestora se practic! fanta 7.
Dimensiunile caracteristice ale cupei sunt corelate cu diametrul nominal al
jetului: a=(2,83,6)d
j
; c=(2,52,8)d
j
; e=(0,91,0)d
j
.
Regimul de funcionare al turbinei Pelton se regleaz! prin modificarea debitului
curentului de ap! prin intermediul vanei ac 8, prin a c!rei deplasare axial!, debitul
se modific! ntre valoarea maxim! la deschiderea complet! a seciunii
transversale a ajutajului (cnd jetul are diametrul d
j
maxim) $i zero la obturarea
complet! a seciunii de ie$ire.
Instalaia echipat! cu turbine Pelton este redat! n Fig. 2.13 care prezint! pe
lng! componentele principale - ajutajul echipat cu vana ac 1 $i rotorul cu cupe
capota 2, care acoper! rotorul, deflectorul 3 ce previne antrenarea n sus apei
(care ar produce pierderi suplimentare), ap!r!toarea sparge jet, din oel, 4 $i
ajutajele de frnare 5 folosite pentru oprirea la nevoie a turbinei.
Aspectul exterior al rotorului unei turbine Pelton este redat n Fig. 2.12.


Fig. 2.13 Turbin! Pelton cu ax orizontal instalat! la Cimego Hydro (Italia) H=721 m,
N=110 MW; agregatul are 2 rotoare cu D1=3,5 m; dj=0,31 m
Noiuni introductive

35
capitolul 4

CAVITAIA N FUNCIONAREA TURBOMA(INILOR HIDRAULICE

Cavita#ia constituie un fenomen termodinamic complex, cu multiple efecte de
natur! mecanic!, termic!, electric! $i chimic!, care poate apare n curgerea unui
lichid de ndat! ce sunt ntrunite anumite condiii specifice determinate. Acesta
afecteaz!, cu urm!ri grave, echipamentele hidromecanice, instalaiile hidraulice $i
construciile hidrotehnice. n cazul TMH, funcionarea ntr-un asemenea regim
conduce la multiple efecte negative $i, n final, dup! un timp relativ scurt, la
distrugerea materialului n zona cavitat.
Pentru a evita $i/sau combate respectivele urm!ri, fenomenul abordat trebuie
cunoscut $i st!pnit/controlat, n acest sens fiind necesar! clarificarea mecanis-
mului s!u fizic $i a relaiilor cantitative dintre m!rimile ce caracterizeaz! curgerea -
n condiiile limit! de apariie $i dezvoltare a proceselor specifice lui.
De$i relativ la acest fenomen exist! o literatur! de specialitate destul de
bogat!, se poate aprecia c!, att n ceea ce prive$te esena fenomenului $i
mecanismul evoluiei sale, ct $i n caracterizarea sa cantitativ!, reprezent!rile
propuse de diferii cercet!tori sunt incomplete $i ajung s! fie confirmate doar parial
de practic!, trebuind s!, se recurg! la coeficieni de siguran! (ne$tiin!/
necunoa$tere), a c!ror apreciere r!mne cvasi-arbitrar!. Problemele legate de
fizica fenomenului, de relaiile de calcul, respectiv de m!surile pentru evitarea
acestuia sau de limitare a efectelor sale, fac obiectul a numeroase preocup!ri $i n
prezent.
n cadrul acestui capitol, n paralel cu imaginea clasic a cavita#iei, se prezint!
un model fizic ameliorat al fenomenului, conturat pe baza cercet!rilor proprii ale
autorului, $i se sistematizeaz! cuno$tinele legate de efectele sale, observnd c!
bun! parte dintre acestea pot fi folosite ca indicii pentru decelarea apariiei sale n
funcionarea instalaiei/echipamentului interesat. Analizndu-se, n continuare,
relaiile dintre parametrii curgerii n condiiile limit! de apariie a cavitaiei - modelul
matematic al procesului - se definesc caracteristicile de cavitaie ale TMH $i ale
instalaiei, $i se contureaz! metodologia de analiz! cavitaional! a unei instalaii de
pompare, tratndu-se, n final, m!surile $i mijloacele pentru prevenirea $i/sau
combaterea efectelor acesteia.

4.1. Modelul fizic al fenomenului de cavita!ie

4.1.1. Caracteristici generale

Prin definiie, cavitaia este fenomenul termodinamic ce poate apare n
curgerea lichidelor, n condiiile unei c!deri locale de presiune, caracterizat printr-
un proces continuu de formare/constituire a unor bule/cavit!i umplute cu gaze $i
vapori saturani, $i surpare/ distrugere - prin implozie - a acestora, nsoit! de
efecte complexe, de natur! mecanic!, termic!, electric! $i chimic!.
Comportnd o dubl! transformare de faz! a substanei aflate n mi$care
(curgere), fenomenul analizat poate fi clarificat mai u$or prin considerarea
diagramei de echilibru $i transformare a fazelor (v. Fig. 4.1), care nlesne$te corela-
Ma$ini $i echipamente hidraulice

36
rea transform!rilor de faz! ale substanei cu
modific!rile m!rimilor de stare - presiune (p) $i/sau
temperatur! (T). Analiznd transform!rile de faz!
lichid - gaz, rezult! c! acestea pot avea loc prin
modificarea fie a temperaturii T, la p = const.,
fie a presiunii p, la T = const., fie simultan a ambe-
lor m!rimi de stare.
Transformarea de faz! determinat! de schim-
barea temperaturii, la presiune cvasi-constant!,
corespunde procesului de fierbere, n care faza
gazoas!, ap!rut! ca urmare a cre$terii tempera-
turii, este dispersat! n masa de lichid sub forma unor bule de diferite dimensiuni,
umplute cu gaze $i vapori saturani, la o presiune corespunz!toare (pe curba TC)
temperaturii lichidului, egal! cu (p
b
+.h), n care p
b
- presiunea pe suprafaa liber!,
iar h - poziia bulei fa! de aceia$i suprafa!.
O trecere n mas!, din stare lichid!, n stare gazoas!, poate avea loc ns!, $i la
o temperatur! constant!, dac! presiunea absolut! scade - n lichid - la valoarea
critic! (p
cr
), corespunz!toare - pe curba TC - temperaturii cvasi-constante (T). Faza
gazoas! rezultat! n aceste circumstane se reg!se$te, de asemenea dispersat! n
masa de lichid, sub forma unor cavit!i/bule umplute cu gaze $i vapori, n interiorul
c!rora presiunea se menine constant! $i egal! cu presiunea vaporilor saturani la
temperatura dat! (T).
Dac! n procesul fierberii, condiiile existente n masa lichidului (temperatur!
ridicat!, cvasi-constant! $i presiune distribuit! practic dup! legile hidrostaticii)
favorizeaz! ascensiunea bulelor $i expansiunea acestora, pn! la distrugerea lor
prin spargere spre exterior (explozie), atunci cnd trecerea n faz! gazoas! a
lichidului se realizeaz! la temperatur! cvasi-constant!, pe seama reducerii
presiunii absolute n seciunea curentului, presiunea n bulele formate r!mne la
valoarea presiunii vaporilor saturani - corespunz!toare temperaturii (T), $i se afl!
ntr-un echilibru relativ precar cu presiunea n seciune: de ndat! ce aceasta din
urm! $i spore$te valoarea, cavit!ile se distrug prin surpare (implozie).
Pentru a se forma bulele/ cavit!i umplute cu gaze $i vapori saturani, $i ntr-un
caz $i n cel!lalt trebuie s! se nregistreze, cel puin local, o dep!$ire a rezistenei
la rupere a lichidului - care s! permit! constituirea discontinuit!ii respective, n
masa sa rezisten! care nu este neglijabil! (n cazul apei pure, teoretic, aceasta
atinge 1600 daN/cm
2
, pentru ca n cazul apei curate, f!r! incluziuni solide $i/sau
gazoase, aceasta s! ating! 100-200 daN/cm
2
). Prezena incluziunilor menionate
mai sus determin! ns! o coborre
sensibil! a valorii rezistenei la rupere
a lichidului, care favorizeaz!
constituirea discontinuit!ilor specifice
proceselor n discuie. n acest sens,
incluziunile gazoase sau solide din
masa de lichid devin nuclee sau
germeni ale viitoarelor cavit!i/bule, ele
constituind punctele slabe din masa
substanei n mi$care. n leg!tur! cu
acest aspect trebuie subliniat c!

Fig. 4.2 Variaia presiunii vaporilor saturani de
ap! n funcie de temperatur!
p (kPa)
t

Fig. 4.1 Diagrama de echilibru $i
transformare a fazelor p=f(T) ,
pentru ap!
Noiuni introductive

37
proprietatea de absorb#ie $i degajare a gazelor de c!tre lichide, face ca n condiii
normale (presiune egal! cu presiunea atmosferic! $i t=20
o
C), n ap! s! se
g!seasc! cca 2 % (din volum) aer dizolvat, cantitate dependent! de presiunea
absolut! (p),conform legii:
p c c
ad
, (4.1)
cu c
ad
- concentraia aerului dizolvat, exprimat! n procente din volum; c - o
constant! care, pentru ap!, are valoarea c = 23.10
-2
.
Sc!derea valorii presiunii absolute, la valoarea p este nsoit! de o reducere a
concentraiei aerului dizolvat n ap!
' '
. p c c
ad
, pe seama eliber!rii unei mase de
gaz, corespunz!toare concentraiei:
( )
' '
. p p c c c c
ad ad al
, (4.2)
care se disperseaz! sub forma incluziunilor gazoase, n volumul de lichid
considerat, incluziuni ce reduc sensibil - local - modulul forelor intermoleculare $i
constituie nucleele viitoarelor bule/cavit!i specifice proceselor discutate.
O reducere similar! a modulului forelor intermoleculare, cu consecine directe
asupra rezistenei locale la rupere, a masei de lichid, se nregistreaz! $i n jurul
eventualelor micro impurit!i existente n curent, care devin astfel $i ele, nuclee ale
discontinuit!ilor menionate mai sus. Astfel de puncte slabe sunt constituite - n
masa curentului de lichid - chiar $i de elemente ale rugozit!ii suprafeei pereilor
canalizaiilor prin care se desf!$oar! curgerea.

4.1.2. Modelul clasic al fenomenului de cavita#ie

n baza considerentelor prezentate, modelul clasic al cavitaiei presupune
existena unei c!deri locale de presiune, ntr-o zon! a curentului unde presiunea
absolut! coboar! la valoarea presiunii critice (p
cr
), la care - n condiiile temperaturii
(T) date - se realizeaz! trecerea substanei, din faza lichid! n faz! gazoas!,
constituindu-se bulele cavitaionale, dispersate n masa lichidului, n respectivul
domeniu. Antrenate de curent n zone cu presiune mai mare (p>p
cr
), respectivele
bule trec, prin condensarea brusc! a vaporilor saturani, la aceea$i temperatur!,
din faz! gazoas! n faz! lichid!, distrugndu-se prin implozie, cu producerea
efectelor multiple, caracteristice.
Acestea au la origine procesul mecanic consecutiv imploziei, concretizat prin
dezvoltarea - pe suprafee foarte reduse, practic - punctuale - a unor presiuni foarte
mari, de ordinul a 10
4
daN/m
2
, ce se manifest! n perioade de timp extrem de
scurte (10
-4
s), cu frecven! foarte ridicat! (pn! la 16000 Hz).
Formarea bulelor este facilitat! de apariia nucleelor - incluziuni gazoase,
eliberate din lichidul transportat n condiiile reducerii presiunii absolute, n zona de
formare. Odat! atins! valoarea p = p
cr
, lichidul de pe suprafaa limit! a incluziunii
se vaporizeaz! instantaneu, umple discontinuitatea astfel constituit! cu vapori
saturani $i sfr$e$te prin formarea bulei/cavit!ii n interiorul c!reia presiunea se
afl! n echilibru cu presiunea lichidului nconjur!tor. n acela$i sens acioneaz! $i
eventualele incluziuni solide, care constituie, de asemenea puncte slabe n masa
de lichid.
Modelul clasic, care admite c!
v cr
p p - presiunea vaporilor saturani la
temperatura (T) a lichidului n mi$care (v. Fig. 4.2), ofer! o imagine plauzibil! a
modului n care apare $i evolueaz! fenomenul de cavitaie, ns! nu poate justifica
Ma$ini $i echipamente hidraulice

38
de ce zonele afectate de consecinele sale sunt situate, practic n regiunea cu
presiunile cele mai reduse, a curentului, la fel cum nu poate argumenta suficient de
credibil frecvena ridicat! a imploziilor. n practica TMH ca $i a instalaiilor de
pompare, apar de asemenea neconcordane sensibile ntre m!rimea nl#imii limit
de aspira#ie determinat! prin considerarea modelului clasic prezentat mai sus $i
cea efectiv necesar! pentru a se evita apariia cavitaiei, neconcordane care au
condus pe unii cercet!tori s! adopte coeficieni de siguran! cu valori foarte
variabile (k
s
= l,05...2,54 v. Viorica Anton, Hidraulica $i Ma$ini Hidraulice, EDP, Buc, 1980).

4.1.3. Un model fizic ameliorat al fenomenului de cavita#ie

Pentru a nl!tura neajunsurile menionate, n urma analizei am!nunite a
factorilor ce condiioneaz! apariia $i evoluia cavitaiei, s-a ajuns la un model fizic
ameliorat al fenomenului, care:
. ine seama de faptul c! practic toate curgerile din natur! $i tehnic! (cu foarte
puine excepii datorate unor condiii cu totul particulare) sunt curgeri turbulente;
. surprinde realitatea c!, n fiecare punct al curentului, viteaza $i presiunea
fluctueaz! n timp n jurul unor valori (medii n timp) luate n considerare ca m!rimi
cvasi-constante, a$a cum sunt de altfel $i m!surate/indicate de aparatele de
m!sur! clasice.
n aceste condiii, subliniind faptul c!
fenomenul de cavitaie este un proces
dinamic, cu o anumit! evoluie n timp,
rezult! c! n analiza sa trebuie operat, nu
cu valorile medii temporale ale parametrilor
curgerii, ci cu valorile lor instantanee, astfel
c! presiunea care determin! trecerea
substanei, din faza lichid! n faz! gazoas!,
ca $i cea invers!, este:
'
inst.
p p p + , (4.3)
cu p - presiunea medie temporal!, aceea
care intr! n toate relaiile clasice ale hidrau-
licii $i este considerat! de modelul clasic; p- fluctuaia turbulent! a presiunii n
punctul considerat, m!rime care, reprezentnd abaterea presiunii instantanee fa!
de (p), poate avea - n diferite momente - valori pozitive, nule sau negative; p
inst
-
presiunea instantanee, n fiecare moment al evoluiei fenomenului (v. Fig. 4.3.).
Dup! cum se poate constata pe figura 4.3, n condiiile curgerii turbulente,
pentru ca n zona respectiv! s! apar! $i s! se dezvolte fenomenul de cavitaie,
este suficient! o coborre a presiunii la:
p p p
v cr
+ , (4.4)
cu 0 | | #
'
max
> p p $i 1 0 < < , (4.5)
$i acesta f!r! a mai fi necesar s! se conteze pe o deplasare obligatorie a bulelor
cavitaionale, din zona cu presiune redus! (
cr
p p ) - unde se formeaz!, ntr-o
regiune cu
cr
p p > - unde se distrug prin implozie.
ntr-adev!r, n intervalele de timp n care 0 ' < p , presiunea absolut! poate lua
valori
v i
p p <
nst
, ntrunindu-se condiiile de formare a bulelor cavitaionale, bule

t

p

p
v

Fig. 4.3 Varia%ia presiunii n
condi%ii limit& de apari%ie a
cavita%iei ntr-o curgere
Noiuni introductive

39
care, n intervalele de timp consecutive acestora, chiar n aceea$i zon! a
curentului, sunt supuse la presiuni corespunz!toare fluctuaiilor 0 ' > p , deci
v i
p p >
nst
, care determin!, ca urmare a condens!rii vaporilor saturani, distrugerea
prin implozie a cavit!ilor formate anterior. De altfel, pe durata extrem de redus! a
manifest!rii unei faze a procesului (10
-4
s), chiar $i la viteze mari ale curentului, de
ordinul a 10 30 m/s, spaiul parcurs de particulele implicate nu dep!$e$te 1 3
mm, putndu-se afirma c! - n aceste condiii - presiunea medie temporal! r!mne
practic neschimbat!.
O astfel de reprezentare a fenomenului de cavitaie nl!tur! toate neconcor-
danele menionate mai sus $i justific! plauzibil efectele observate/nregistrate
practic - experimental sau n exploatarea instalaiilor echipate cu turboma$ini
hidraulice $i, n general n sistemele hidraulice de orice natur!.
Prin acceptarea ipotezei asupra caracterului turbulent al curgerii se explic!
perfect faptul c! zonele afectate de eroziunea cavitaional! (produs! de implozia
bulelor) sunt situate n regiunea curgerii cu cele mai reduse presiuni medii
temporale (de ex: vecin!tatea imediat! a suprafeei de control interioare a rotorului
TMH; strangul!ri ale curentului n mi$care uniform! etc.).
Particularit!ile curgerii turbulente, ndeosebi frecvena ridicat! a fluctuaiei
m!rimilor caracteristice (v, p), justific! imediat frecvena mare a pulsaiilor
determinate de implozii, frecven! avnd acela$i ordin de m!rime cu prima.
n sfr$it, cu implicaii importante pentru practic!, modelul fizic ameliorat
explic! de ce fenomenul apare n instalaii de pompare a c!ror n!lime geometric!
de aspiraie este inferioar! n!limii limit! de aspiraie determinat! conform
modelului clasic al fenomenului, din condiia
v cr
p p p .

4.2. Rela!ii ntre m"rimile caracteristice pentru func!ionarea
TMH n condi!ii limit" de apari!ie a cavita!iei

4.2.1. Caracterizarea cantitativ a condi#iilor de apari#ie a cavita#iei

Efectele energetice nefavorabile, precum $i distrugerile provocate prin cavitaie
n instalaiile $i echipamentele de hidraulice, au f!cut necesar! determinarea unor
m!rimi care s! caracterizeze din punct de vedere cantitativ apariia $i dezvoltarea
fenomenului, denumite mrimi caracteristice de cavita#ie.
Pentru determinarea acestor m!rimi n cazul TMH funcionnd ntr-o instalaie
(v. fig. 4.4), se exprim! bilanul energiilor specifice ntre suprafaa liber! a lichidului
din bieful inferior (A) $i seciunea n care se nregistreaz! presiunea minim! (M).
n acest sens, n lungul firului de curent AOM se consider! punctele: A - aflat
pe suprafaa lichidului din bazinul de aspiraie; O - pe linia de aspiraie, n
vecin!tatea suprafeei de control interioare a rotorului; M - punctul de presiune
minim!, aflat pe paleta rotorului, n vecin!tatea muchiei de intrare, $i, avndu-se n
vedere c! pe poriunea AO evolueaz! o mi$care absolut!, iar pe poriunea OM
este prezent! o mi$care relativ!, prin aplicarea ecuaiilor lui Bernoulli,
corespunz!toare, se obine:

rAO
o o
O
A A
A
h
g
c
g
p
z
g
c
g
p
z + + + + +
2 . ! 2 . !
2 2
(4.6)
$i
rOM
M M M
M
o o o
O
h
g
u w
g
p
z
g
u w
g
p
z +

+ +

+ +
2 . ! 2 . !
2 2 2 2
, (4.7)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

40
care, nsumate, dup! reducerea termenilor asemenea, conduc la determinarea
presiunii minime n vecin!tatea suprafeei de control interioare:
( )
rOM
M M o o o A
rAO A M
A M
h
g
u w
g
u w
g
c
g
c
h z z
g
p
g
p

+ +
2 2 2 2 . ! . !
2 2 2 2 2 2
(4.8)

Exprimnd poziia superioar! a punctului de presiune minim!, fa! de axul
TMH, printr-o fraciune
M
din diametrul exterior al rotorului D
e
, $i lund n
considerare n!limea geometric! de aspiraie (H
gs
), se poate scrie:

e M gs A M
D H z z . + , (4.9)
astfel c! n situaiile obi$nuite, cnd se aspir! dintr-un curent cu suprafa! liber!
avnd nivelul cvasi-constant (
at A
p p , $i 0
A
c ), presiunea minim! din zona
aspiraiei rotorului TMH devine:

rOM e M
o M M o o
rAO gs
at M
h D
g
c
g
u w
g
u w
h H
g
p
g
p

+ .
2 2 2 . ! . !
2 2 2 2 2
. (4.10)
Apariia cavitaiei corespunznd sc!derii presiunii la valoarea critic! (p
cr
)

,
fenomenul poate fi decelat n punctul M de ndat! ce

0 .
2 2 2

2 2 2 2 2

,
_

+ + +

,
_

rOM e M
o o o M M
rAO gs
cr at cr M
h D
g
c
g
u w
g
u w
h H
.g
p p
.g
p p
. (4.11)

4.2.2. Rela#ii specifice turbopompelor

Funcionarea pompei instalate - n raport cu fenomenul de cavitaie, poate fi
caracterizat! reprezentnd linia energetic! $i linia piezometric! pe desf!$urata
firului de curent OM (v. fig. 7.5), prin definirea m!rimilor caracteristice:
- nl#imea energetic net absolut de aspira#ie necesar! pompei, notat! n
literatura cu NPSH
n
(net pozitive suction heed):

Fig. 4.5 Linia piezometric! pe desf!$urata liniei de
curent OM la intrarea fluidului n rotorul pompei
centrifuge (v. $i fig. 7.4).


Fig. 4.4 Schem! pentru definirea
condiiilor de apariie a cavitaiei n
funcionarea TMH
n

Noiuni introductive

41

g
p
g
c
g
p
NPSH
M o o
n
+
2
2
; (4.12)
- nl#imea energetic net absolut de aspira#ie disponibil! a instalaiei - NPSH
d
:

g
p
g
c
g
p
NPSH
cr o o
d
! 2 !
2
+ . (4.13)
ntr-adev!r, explicitnd
g
p
M
din (4.12) $i
g
p
cr
din (4.13), dup! nlocuirea
acestora n (4.11), rezult!:

n d
cr M
NPSH NPSH
g
p p

(4.14)
$i, n continuare, expresiile m!rimilor ce caracterizeaz! din punct de vedere
cavitaional funcionarea TMH n instalaie:

rAO gs
cr at
d
h H
g
p p
NPSH

!
; (4.15)

rOM e M
o o o M M
n
h D
g
c
g
u w
g
u w
NPSH + + +

.
2 2 2
2 2 2 2 2
. (4.16)
Potrivit relaiilor (4.14) $i (4.11), lund n considerare (4.15) $i (4.16), rezult! c!
n raport cu fenomenul de cavitaie, funcionarea pompelor se poate g!si n una din
situaiile: . cnd p
M
> p
cr


NPSH
d
> NPSH
n
, - cavitaia este absent!;
. dac! p
M
= p
cr
NPSH
d
= NPSH
n
- apare cavitaia incipient!;
. cnd p
M
< p
cr
NPSH
d
< NPSH
n
, - cavitaia se extinde n ntreaga
zon! din jurul punctului M,
inegalit!ile cu NPSH urile definite de (4.15) $i (4.16) r!mnnd valabile oricare
ar fi modelul fizic considerat.

Modelul clasic consider! c! fenomenul de cavitaie se produce - la limit! -
cnd n punctul M presiunea absolut! coboar! la valoarea p
cr
=p
v
, astfel c! p
v
fiind
o caracteristic! fizic! a lichidului vehiculat,
( )
rAO gs v at rAO gs
v at
d
h H T h H h H
g
p p
NPSH

!
(4.17)
devine o m!rime ale c!rei valori - independent de construcia pompei - depind doar
de particularit!ile instalaiei ( ( ) g p T h
v v
! / ):
. prin amplasament:
- cota suprafeei libere a apei la aspiraie (Z
I
) determin! valoa-
rea efectiv! (n m.c.a) a presiunii atmosferice normale:

900
33 , 10
I at
at
Z
g
p
H
!
, (4.18)
- cota planului de referin! al TMH (Z
P
) determin! - n raport cu
Z
I
- n!limea geometric! de aspiraie (H
gs
=Z
p
-Z
I
)
. prin detaliile constructive, condiioneaz! valoarea pierderilor de sarcin! pe
linia de aspiraie (h
rAO
=h
rs
), putnd fi deci asociat! acesteia:
Ma$ini $i echipamente hidraulice

42
( )
rs gs v
I
inst d
h H T h
Z
NPSH NPSH
900
33 , 10 , (4.19)
n care NPSH
inst
reprezint! n!limea net! pozitiv! de aspiraie oferit! de instalaie,
potrivit particularit!ilor sale.
Potrivit modelului fizic clasic, condiiile limit! de apariie a cavitaiei corespund
astfel egalit!ii NPSH-ului oferit de instalaie cu NPSH-ul cerut de pomp!:

n inst
NPSH HPSH , (4.20)
fenomenul fiind evitat dac!
n inst
NPSH HPSH > . (4.21)
Modelul fizic ameliorat, innd seama de caracterul turbulent al curgerilor,
scoate n eviden! c! fenomenul de cavita#ie se produce cnd p
cr
=p
v
+p, deci
nainte ca presiunea absolut n M s coboare la valoarea presiunii vaporilor
saturan#i.
ntruct c!derea local! de presiune interesat! se produce n curgerea apei prin
rotorul TMH, termenul p - asociat fluctuaiei turbulente n sec#iunea afectat -
constituie o m!rime ce nu poate fi considerat! independent! de ma$in!. n aceste
condiii, (4.15) conduce la:

t inst rAO gs
v at
d
h NPSH h H
g
p p p
NPSH

!
, (4.22)
cu g p h
t
! / (m.c.a), situaiile n care se poate g!si o pomp! ce funcioneaz!
ntr-o instalaie dat!, putnd fi judecat! prin compararea n!limilor nete pozitive de
aspiraie date (4.19) $i (4.16):
- NPSH
inst
dependent! numai de particularit!ile instalaiei;
- NPSH
n
= NPSH
p
- determinat! doar de caracteristicile TMH,
prin luarea n considerare $i a influen#ei turbulen#ei curgerii n seciunea ce conine
punctul M:
. cnd p
M
> p
cr
NPSH
inst
> NPSH
p
+h
t
, cavitaie absent!;
. dac! p
M
= p
cr
NPSH
inst
= NPSH
p
+h
t
cavitaie incipient!;
. cnd p
M
< p
cr
NPSH
inst
< NPSH
p
+h
t
cavitaie deplin!.

Folosind aceste m!rimi caracteristice, potrivit modelului fizic ameliorat al
fenomenului, condiiile limit! de apariie a cavitaiei corespund egalit!ii NPSH-ului
oferit de instalaie cu NPSH-ul cerut de pomp!, corectat cu influen#a turbulen#ei
curgerii n vecin!tatea suprafeei de control interioare a rotorului:

p t inst
NPSH K HPSH , (4.23)
n care:
p
t
t
NPSH
h
K

1

+ (4.24)

constituie un coeficient (factor) de influen! a turbulenei curgerii.
Dac! n (4.22) se are n vedere domeniul de variaie al celor doi factori, curent
ntlnite n practic!: h
t
=16 m $i chiar mai mult, respectiv - n raport cu
geometria rotorului - NPSH
p
=1,5>15 m, rezult! c! - n funcie de tipul pompei
utilizate $i regimul de funcionare al acesteia - factorul de influen! a turbulenei
curgerii poate lua o gam! larg! de valori:
5 ... 05 , 1
t
K , (4.25)
. spre limita inferioar! - n cazul pompelor cu NPSH
p
mare (axiale)
ce lucreaz! n regimuri apropiate de regimul nominal;
Noiuni introductive

43
. spre limita superioar! pentru pompe cu NPSH
p
mic (centrifuga-
le lente) lucrnd n regimuri dep!rtate de regimul nominal.
n raport cu cele de mai sus, condiia (4.21) apare, evident, ca insuficient!
pentru evitarea fenomenului de cavitaie, practica determinnd, n acest sens, pe
unii autori s! afecteze NPSH
p
-ului - n respectiva relaie - un coeficient de siguran-
! care, n raport cu observaiile nregistrate, ia valori ntr-un domeniu foarte larg.
Pentru evitarea fenomenului de cavitaie, modelul fizic ameliorat
recomand! respectarea condiiei:

p t inst
NPSH K HPSH > , (4.26)
coeficientul de siguran! impus de realitate, dovedindu-se astfel a fi, de fapt,
coeficientul de influen! a turbulenei K
t
, dat de (4.24).

4.2.3. Rela#ii specifice turbinelor

Funcionarea turbinei instalate - n raport cu fenomenul de cavitaie, poate fi
caracterizat! prin analiza bilanului energiilor specifice de-a lungul firului de curent
MOA (Fig. 4.4). Folosind n (4.11) acelea$i notaii ca n (4.174.24), pentru:
0 .
e M
D ; ( ) 0 2 /
2 2
g w w
o M
; ( ) 0 2 /
2 2
g u u
o M
;

i
c c
0
; g w h
i rMO
2 / .
2
" ;
rs rAO
h h , (4.27)
decelarea fenomenului de cavitaie n funcionarea turbinei este nlesnit! de studiul
semnului expresiei:

( )
t
i i
rs gs v
I cr M
h
g
w
g
c
h H T h
Z
.g
p p
#
2
)
2 900
33 , 10
2 2

,
_

,
_

+ +

.(4.28)
Prin folosirea varia#iilor de sarcin, ca m!rimi caracteristice condiionate de
particularit!ile instalaiei (
i
h ), respectiv ale turbinei (
Tb
h ):
( )
rs gs v
I
i
h H T h
Z
h + +
900
33 , 10 # (4.29)

g
w
g
c
h
i i
Tb
2
)
2
#
2 2
+ , (4.30)
(4.29) devine:
t Tb i
cr M
h h h
.g
p p
# # #

. (4.31)
Pe baza acestei relaii, situaiile ntlnite n funcionarea turbinelor hidraulice, n
raport cu fenomenul de cavitaie, pot fi caracterizate dup! cum urmeaz!:
. p
M
> p
cr
h
i
> h
Tb
+h
t
, cavitaie absent!;
. p
M
= p
cr
h
i
= h
Tb
+h
t
cavitaie incipient!;
. p
M
< p
cr
h
i
< h
Tb
+h
t
cavitaie deplin!.
Potrivit modelului fizic ameliorat al fenomenului, condiiile limit! de apariie a
cavitaiei n funcionarea turbinelor corespunde egalit!ii variaiei de sarcin! h
i

proprie instalaiei cu variaia de sarcin! h
Tb
proprie turbinei, corectat cu influen#a
turbulen#ei curgerii n vecin!tatea suprafeei de control interioare a rotorului:

Tb t i
h K h , ,(4.32)
n care:
Tb
t
t
h
h
K
#
#
1+ (4.33)

Ma$ini $i echipamente hidraulice

44
constituie coeficientul corespunz!tor de influen! a turbulenei.
Evident, pentru ca n funcionarea turbinei s! nu apar! cavitaia, trebuie
respectat! condiia:
Tb t i
h K h # # > . (4.34)

4.2.4. Rela#ii generale ntre mrimile caracteristice adimensionale

Pentru a face comparabile rezultatele obinute n diferite observaii /
experimente $i a generaliza folosirea acestora pentru toate TMH aparinnd unei
clase de ma$ini similare, este raional! folosirea unor m!rimi caracteristice
adimensionale - coeficien#ii de cavita#ie.
Ace$tia se obin prin raportarea m!rimilor caracteristice dimensionale, definite
anterior, la o m!rime cu aceea$i dimensiune, semnificativ! pentru TMH - sarcina
nominal! (H
o
) a acesteia. Se definesc, astfel, att n cazul pompelor, ct $i al
turbinelor:
. coeficientul de cavita#ie al instala#iei:

o
inst
i
H
NPSH
# , respectiv
o
i
i
H
h #
* ; (4.35)
. coeficientul de cavita#ie al TMH:

o
p
p
H
NPSH
* , respectiv
o
Tb
Tb
H
h #
* , (4.36)
prin a c!ror folosire, condiia ce trebuie respectat! de o TMH instalat!, pentru a nu
apare fenomenul de cavitaie n funcionarea sa, devine:

M t i
K # # > cu { }
Tb p M
# # # , . (4.37)
Coeficientul de cavita#ie al instala#iei (
i
) poate fi determinat imediat pe cale
analitic!, folosind n acest sens relaiile (4.35) $i (4.19), respectiv (4.29), n care toi
termenii (Z
I
,

H
gs
, h
rs
, H
o
, h
v
)

pot fi clar explicitai de ndat! ce se cunosc
particularit!ile constructive $i hidraulice ale instalaiei interesate.

Coeficientul de cavita#ie al TMH (
p
,
Tb
) ia valori semnificative pentru regimul
nominal al ma$inii hidraulice, corespunz!toare particularit!ilor curgerii n
vecin!tatea suprafeei de control interioare / inferioare a rotorului, dependente deci
de geometria acestuia. Spre deosebire de
i
, tratat mai sus, acest coeficient de
cavitaie, esenial pentru analiz!, nu poate fi determinat analitic prin folosirea
direct! a relaiilor (4.37) $i (4.16) adus! la forma (4.30), ntruct valorile m!rimilor
implicate n definirea NPSH
p
, respectiv a h
Tb
, nu pot fi clar precizate. n aceste
condiii, observnd c! prin acceptarea ipotezelor (4.27), NPSH
p
dat de 4.16)
prime$te aceea$i form! (4.30) ca $i h
Tb
, se va clarifica leg!tura dintre
M
$i
caracteristicile TMH, ntr-un cadru general, valabil att pentru pompe, ct $i pentru
turbine, folosind n acest scop elementele triunghiurilor vitezelor pe suprafaa de
control interioar! a rotorului corect construit. Pe respectiva seciune cilindric!,
palete unui astfel de rotor avnd forma dat! de unghiul
i
$ , stabilit astfel nct, la
prelucrarea debitului nominal
o
Q , s! se asigure
i i
u c

, se poate scrie:

i i i
u c $ tan . ,
i
i
i
u
w
$ cos
$i
60
. .
i
i
D n
u
%
, (4.38)
prin care NPSH
p
$i h
Tb
pot fi exprimate sub forma general! (4.39):
Noiuni introductive

45

2 2
2
2
2
2
2
2 2 2
+ cos
)
+ tan
7200
,
+ cos
)
+ tan
2 2
)
2
#
i
i
i
i
i
i i i
M
D n
g g
u
g
w
g
c
h

,
_

,
_

+ +

Pentru a lega
M
h # de regimul nominal al TMH, se recurge la relaiile dintre
m!rimile ce l caracterizeaz! (Q
o
, H
o
), geometria rotorului (D
i
, D
e
,
'
1
'
1
, n Q ) $i turaia
de antrenare n (3.103 $i 3.108) care, pentru un rotor dat (
'
1
'
1
, n Q $i
e i D
D D k / )
sunt constante ale clasei de TMH similare c!reia i aparine ma$ina considerat!. n
acest sens, raportnd membru cu membru expresiile H D Q Q
i
2 '
1
respectiv
e
D H n n /
'
1
, $i avnd n vedere
e i D
D D k / , pentru diametrul D
i
al rotorului
TMH care, aparinnd clasei $i antrenat! cu turaia n, prelucreaz! n regim nominal
debitul Q
o
, rezult!:
3
3
'
1
'
1
n
Q
Q
k n
D
o D
i

, (4.40)
prin care (4.39) devine:

3 / 2 3 / 4
3
'
1
'
1
2
2
2
+ cos
)
+ tan
7200
,
#
o
D
i
i M
Q n
Q
k n
g
h

,
_

+ (4.41)
$i, observnd c! n clasa de TMH dat!,
const
+ cos
)
+ tan
7200
,
3
'
1
'
1
2
2
2
*

,
_

+
Q
k n
g
K
D
i
i
, (4.42)
se ajunge la relaia c!utat!, sub forma:

3 / 4
4 / 3
2 / 1 3 / 2
3 / 4

,
_


o
o
o
o
M
H
Q
n K
H
Q
n K
# #
# . (4.43)
+innd seama de (3.132) $i (3.137), n final rezult! expresiile generale ale
formulelor semiempirice folosite curent n practic! :

3 / 4
q M
n K
#
# , (4.44)
respectiv, cu
*
5,61984 K K
N

#
,
3 / 4
*N
*
s M
n K . (4.45)
Pentru coeficientul de cavitaie al turbopompelor, prin prelucrarea
rezultatelor experimentale, diferii cercet!tori propun coeficienii K

$i K
N
cu
valorile sistematizate n tabelul 4.1.
tabelul nr. 4.1
Coeficienii K $i KN pentru calculul coeficientului de cavitaie al turbopompelor
(valorile formulelor originale sunt redate cu aldine)

Nr.crt Autor 10
3
K 10
4
KN
1 Stepanoff 1,124 2,000
2 Proskura 1,236 2,200
3 I.Anton 1,287 2,290
4 Pfleiderer 1,354 2,410
5 Neumayer 1,400 2,491
Ma$ini $i echipamente hidraulice

46

Pentru coeficientul de cavitaie al turbinelor pot fi folosii coeficienii
determinai corespunz!tor folosirii re-laiilor de forma (4.45), sau se poate recurge
la o serie de alte formule empirice redate n literatura de specialitate, de exemplu:

( )
200000
30
8 , 1
+

s
Tb
n
# , (4.46)
care red! valoarea medie a coeficien- tului de cavitaie corespunz!tor turbi-nelor
cu o turaie specific! (n regim nominal) n
s
dat!.
Dependena ( )
s Tb
n f # , n regim nominal, bazat! pe prelucrarea datelor din
ncercarea turbinelor este prezentat! n Fig. 4.6, din care rezult! $i ordinul de
m!rime al abaterilor de la medie, ce pot fi nregistrate n practic!.

4.3. Efectele indicii ale cavita!iei n func!ionarea TMH

4.3.1. Aspecte fizice privind formarea $i implozia cavit#ilor

n cazul ma$inilor $i instalaiilor hidraulice, macro-neregularit!ile suprafeelor
de conducere a lichidului, favorizeaz! desprinderea curentului $i formarea unor
zone cavitaionale de ndat! ce pp
cr
. n TMH, zonele de presiune absolut! sc!zu-
t! sunt amplasate pe paletele rotorului $i butuc, n vecin!tatea suprafeei de control
interioare/inferioare. Datorit! unor erori de proiectare sau exploatare, n interiorul
ma$inilor hidraulice pot ap!rea $i alte zone de presiune absolut! sc!zut!. Astfel
de zone pot fi situate n statorul pompelor, n injectoarele turbinelor cu aciune,
precum $i pe paletele pompelor $i turbinelor cu reaciune.
Ansamblul fenomenelor fizice de dezvoltare $i implozie a cavit!ilor ce se pro-
duc n masa lichidului aflat n mi$care permanent! sau nepermanent!, n condiii
de cavitaie, determin! o multitudine de efecte cu consecine asupra ma$inilor $i
instalaiilor, ntruct implozia cavit!ilor este urmat! de un complex de fenomene
de natur! mecanic!, termic!, chimic! $i electric!.

Fig. 4.6 Domeniul de variaie a coeficientului de
cavitaie al turbinelor cu diferite turaii specifice ns
Noiuni introductive

47
Fenomenul dominant const! n dez-voltarea de presiuni punctuale mari,
datorate ariei foarte mici pe care se produce surparea bulelor care sufer!
transformarea gaz-lichid. Durata redus! a fenomenului (10
-4
s) $i turbulena
curgerii justific! frecvena mare (peste 16000 Hz) a zgomotelor $i vibraiilor
nregistrate n evoluia fenomenului. Cu toate c! pn! n prezent nu s-au stabilit
valori precise ale acestor presiuni, existena unor solicit!ri mecanice peste limita
admisibil! este confirmat! prin faptul c! materialele utilizate n tehnica actual! sunt
erodate prin efectele care nsoesc cavitaia (v. Fig. 4.8). Presiunea generat! de
implozie se transmite de la cavitate la conturul solid care m!rgine$te curentul, fie
direct, fie sub forma unei unde de $oc care str!bate masa de lichid.
Studii de detaliu contemporane au evideniat c! implozia cavit!ilor este un
fenomen exotermic. C!ldura generat! este produsul comprim!rii gazului coninut n
cavitate, pe de o parte, respectiv al transform!rii n c!ldur! a lucrului mecanic de
deformare a peretelui solid care conduce fluidul, pe de alt! parte.
n ipoteza c! ecuaia de stare a gazelor din cavitate este de tip politropic,
Acheret calculeaz! presiuni de implozie de ordinul l0
6
10
7
N/m
2
, nsoite de
cre$terea concomitent! a temperaturii locale pn! la cteva mii de grade. Pe baza
cercet!rilor experimentale efectuate cu substane avnd temperatura de detonaie
determinat!, s-au confirmat n zona imploziei cavit!ilor temperaturi de 250
o
C.
Confirmarea pe cale experimental! a rezultatelor teoretice fiind dificil!, datorit!
cantit!ilor mici de c!ldur! degajate, se
accept! ipoteza cre$terii temperaturii n
procesul imploziei cavit!ilor, f!r! a se
preciza ns! valoarea ei.
Tot experimental s-a constatat c!
implozia cavit!ilor este nsoit! $i de
emisie de lumin!, care, prin ipotez!, s-a
admis c! se datoreaz! fenomenelor
termice. M!surnd distribuia spectral! a
fenomenelor luminiscente care nsoesc
implozia cavit!ilor s-a constatat c!
aceasta este identic! curbei de distribuie
a corpului negru, pentru 10000
o
K.

Fig.4.7 Localizarea zonelor afectate de
cavitaie n cazul turbopompelor

Fig. 4.8 Eroziunea produs! de
cavitaie pe o suprafa! de oel
Ma$ini $i echipamente hidraulice

48
Procesul imploziei cavit!ilor n diferite lichide este urmat uneori de apariia
unor elemente sau substane chimice provenite din elementele dizolvate n lichid.
Trebuie subliniat ns! faptul c! nu n toate lichidele s-au observat reacii chimice n
procesul imploziei cavit!ilor. Datorit! acestor rezultate contradictorii, n prezent se
admite c! implozia cavitaional! este nsoit! de fenomene chimice al c!ror
mecanism nu a fost nc! elucidat.

Fenomenele electrice care apar n timpul form!rii cavit!ilor au fost evideniate
n cercet!rile experimentale efectuate de V. A. Kostantinov, sub forma unor scn-
tei de nuan! alb!struie, cu dimensiunea de 0,2-0,3 mm. n leg!tur! cu aceasta, se
presupune c! pe durata form!rii cavit!ilor n vecin!tatea suprafeelor solide, se
creeaz! diferene mari de potenial. Pe baza acestei ipoteze, cavitatea poate fi
considerat! ca un condensator, al c!rui coninut de gaz devine electroconductor $i
ofer! condiiile pentru producerea unor desc!rc!ri electrice.

Esena observaiilor $i experimentelor demonstreaz! cu claritate c! fenome-
nele complexe care nsoesc formarea, dezvoltarea $i implozia cavit!ilor, produc:
- zgomote $i vibraii puternice,
- distrugerea materialelor, prin eroziune cavitaional! $i coroziune chimic!;
- alterarea fluxului hidrodinamic $i reducerea substanial! a performanelor
energetice ale ma$inilor hidraulice.

4.3.2. Efectele fizice ale cavita#iei

Din punct de vedere fizic observabil, fenomenul de cavitaie produce n
funcionarea TMH, ndeosebi ca efect al imploziei bulelor cavitaionale n
vecin!tatea pereilor solizi ai organelor afectate: zgomote caracteristice $i vibraii
puternice, iar n cazul cnd acioneaz! mai mult timp eroziunea materialului $i
chiar ruperea prin oboseal! a organelor hidromecanice afectate (v. fig. 4.9)


Fig. 4.9 Exemple de eroziune
cavitaional! a organelor hidro-
mecanice ale TMH
Noiuni introductive

49
Distrugerea materialelor, respectiv zgomotele $i vibraiile, se datoresc efectelor
mecanice cu caracter pulsatoriu ale imploziei cavitaionale produse pe suprafee
extrem de mici, care afecteaz! structura intern! a metalelor. Prelungirea duratei
imploziilor conduce la disloc!ri de material. Astfel, din aproape n aproape,
distrugerea se extinde pe suprafee din ce n ce mai mari $i apoi n profunzimea
materialului. Efectele termice datorate supranc!lzirii locale a metalelor conduc $i
ele la diminuarea caracteristicilor mecanice ale acestora.
Distrugerea materialelor n urma imploziilor cavitaionale este accelerat! pe de
o parte datorit! efectelor mecano-chimice, iar pe de alt! parte fenomenelor de
oboseal! n mediu corosiv. Datorit! substanelor chimice ap!rute n procesul
imploziei, suprafaa metalelor se oxideaz!, iar stratul de oxid astfel format este
ndep!rtat prin efecte mecanice. Se poate accepta, astfel, c! distrugerea materia-
lului se produce datorit! coroziunii chimice, coroziunii electrochimice $i eroziunii
mecanice. n mediu corosiv, rezistena materialelor la oboseal! scade foarte mult,
fapt ce are ca urmare intensificarea distrugerilor.
n vederea reducerii distrugerilor prin efecte electrochimice, s-a propus chiar $i
protecia catodic!. Efectul protector al acestei metode s-a constatat c! rezid! n
reinerea pe suprafaa metalic! a unui film de hidrogen, care are rolul de a atenua
efectele mecanice ale imploziei cavit!ilor $i nu a atenu!rii diferenei de potenial.


4.3.3. Efectul cavita#iei asupra caracteristicilor func#ionale ale TMH

n figurile 4.10 4.12 este evideniat alterarea caracteristicilor funcional
energetice, produs! de cavitaie, specific! diferitelor tipuri de turbopompe (radiale-
centrifugale, diagonale $i axiale.

n cazul pompelor centrifugale, curbele de sarcin! $i cele de randament cad
brusc atunci cnd debitul atinge valoarea care, corespunz!tor H
gs
existent,
determin! dezvoltarea cavitaiei n zona de intrare a rotorului.
Acest comportament este justificat de faptul c! rotorul radial prezint! canale
relativ lungi $i nguste care, n vecin!tatea suprafeei de control interioare, sunt
complet obturate de domeniul cavitant, producndu-se ntreruperea continuit!ii
curentului de lichid, cu consecina direct! c!derea net! a curbelor de sarcin! $i
de randament.
Ma$ini $i echipamente hidraulice

50
Pompele radial-axiale (n
q
=30
100) prezint! o alterare gradual! a
curbelor de sarcin! $i a celor de ran-
dament, pe m!sura cre$terii debitului,
pn! la o valoare a acestuia - cu att
mai mic! cu ct n!limea geometric!
de aspiraie este mai mare la care
se nregistreaz! c!derea brusc! con-
secutiv! dezamors!rii ma$inii.

Acest comportament corespun-
de, evident, unor rotoare ale c!ror ca-
nale sunt relativ mai largi, permind
funcionarea n regimuri incipiente de
cavitaie - n care domeniul cavitant
nu ocup! complet seciunea de cur-
gere. L!rgimea acestora se dovede$-
te ns! insuficient! pentru a cuprinde
respectivul domeniu n care se desf!-
$oar! fenomenul continuu de formare
$i distrugere a bulelor umplute cu
gaze $i vapori saturani, de ndat! ce
se ntrunesc condiiile unei cavitaii
depline (v. Fig. 4.11)

Turbopompele axiale - spre de-
osebire de celelalte - pot s! funcio-
neze n cavitaie f!r! s! se dezamor-
seze, n ori ce regim de lucru cuprins
n diagramele lor caracteristice.

Rotorul axial prezint! canale de
curgere relativ scurte $i largi, astfel c!
odat! cu cre$terea n!limii geome-
trice de aspiraie, domeniul cavitant
se dezvolt! odat! cu evoluia spre o
cavitaie deplin!, extinzndu-$i aria
de cuprindere spre bordul de fug! al
palelor, dar nu va reu$i dect o
obturare parial! a seciunii de trecere
a curentului, proporional! cu inten-
sitatea fenomenului.
Astfel, funcionarea n cavitaie
a pompelor axiale, conduce la
alterarea progresiv! a caracteristicilor
de sarcin! $i de randament - pe tot domeniul lor de reprezentare, f!r! c!deri bru$te
ale acestora, iar curbele de randament prezint! o modificare mai rapid! dect cele
de sarcin! (v. Fig. 4.12).


Fig. 4.10 Modul de alterare a caracteristicilor
funcional - energetice, tipic pentru pompele
centrifugale (nq<30)

Fig. 4.11 Modul de alterare a caracteristicilor
de sarcin! $i randament, tipic pentru pompele
radial-axiale (nq=30100)

Fig. 4.12 Modul de alterare a caracteristicilor
funcional-energetice, tipic! pentru pompele
axiale (nq>100)
Noiuni introductive

51
4.4. Curbele caracteristice de cavita!ie ale pompelor

Curbele de cavita#ie ale pompelor exprim! variaia NPSH
p
n raport cu regimul
de funcionare al TMH, rednd leg!tura NPSH
p
=f(Q), care se determin! pe cale
experimental! n condiii limit! de apariie a cavitaiei (NPSH
p
=NPSH
inst
).
Incipiena cavitaiei $i dezvoltarea acesteia este marcat!, a$a cum se arat! n
figura 7.14, prin efectul de pr!bu$ire sau c!dere brusc! a caracteristicilor
energetice datorit! fenomenului de cavitaie.
Cercet!rile experimentale se pot efectua pe standuri de ncercare cu circuit
deschis sau cu circuit nchis, a$a cum se arat! n figura 7.13.
Instala#iile cu circuit deschis (Fig. 7.13 a) sunt prev!zute cu vane att pe
conducta de refulare, ct $i pe conducta de aspiraie, standurile fiind dotate cu
instrumente de m!sur! ale debitului, n!limii de pompare, puterii $i turaiei.
Pe o astfel de instalaie, pentru o turaie n $i un diametru D
2
- constante,
meninnd H
gs
= ct, se ridic! curbele caracteristice de funcionare, H, N, = f(Q) ,
cu vana 3 deschis!, pentru obinerea diferitelor regimuri, manevrndu-se vana 5 -
de la poziia nchis pn! la deschidere complet! (a$a cum se arat! n figura 7.14,
a, b, prin linie plin! - mai groas!).
Cu deschiderea vanei 3 drept parametru, n poziii succesive, de la deschidere
100 % c!tre nchidere, se reia ridicarea acelora$i caracteristici H, N, = f(Q),
trasndu-se curbele mai subiri.
Pentru definirea m!rimii caracteristice de cavitaie determinat! direct n acest
tip de instalaie, se aplic! ecuaia lui Bernoulli ntre un punct A, aflat pe suprafaa
liber! a lichidului, $i un punct O, aflat n vecin!tatea intr!rii apei n pomp!, obinnd
:

rAO
o o
o
A A
A
h
g
c
g
p
z
g
c
g
p
z + + + + +
2 ! 2 !
2 2
(4.47)

n care nlocuind
at A
p p , 0
A
c ,
gs A o
H z z $i
v o at
H g p p ! / ) ( ,

Fig. 4.13 Schema instalaiei pentru determinarea caracteristicilor de cavitaie
a pompelor: a - circuit deschis b - circuit nchis.
1- sorb cu clapet; 2- conduct! de aspiraie; 3- van! de aspiraie; 4- agregat
de pompare; 5- van! de refulare; 6- conduct! de refulare; 7- circuit de
vacuum; 8- rezervor tampon.

Ma$ini $i echipamente hidraulice

52
se obine:
rAO
o
gs v
h
g
c
H H + +
2
2
, (4.48)
care leag! nl#imea vacuumetric de aspira#ie indicat! de vacuummetrului V, de
celelalte m!rimi caracteristice regimului de curgere la intrarea n rotorul pompei.
nregistrat! la diferite debite, pentru fiecare deschidere (
i
) a vanei 3, aceasta
permite s! se traseze curbele (H
v
= f(Q))
i
ca n figura 7.14, c.
Apariia la limit! a cavitaiei se determin! corespunz!tor punctelor (Q
ki
), de
desprindere a caracteristicilor H=f(Q), N=f(Q), =f(Q), considerndu-se c!
fenomenul de cavitaie s-a declan$at la Q
ki
cnd fiecare desprindere realizeaz!:

,
_

+
106
3
q
i
i
i
n
H
H
(%) . (4.49)
Punctele de intersecie a curbelor familiei H
vi
= f(Q) cu verticalele Q
ki
permit
trasarea curbei ( ) Q f H
v

max
(v. fig. 7.14).
Din relaia (4.48), corespunz!tor incipienei cavitaiei, rezult!:

g
c
H h H
o
v rAO gs
2
2
max
+ (4.50)
care, nlocuit! n (4.15), n conformitate cu (4.20) define$te :

g
c
H
g
p p
NPSH NPSH
o
v
cr at
inst p
2 !
2
max
+

. (7.51 )
Fig. 4.14 Determinarea caracteristicilor de cavitaie pentru o
pomp! centrifug!, folosind standul in circuit deschis

Noiuni introductive

53
Caracteristica de cavitaie NPSH
p
=f(Q) se construie$te, punct cu punct, pe baza
relaiei (4.51) $i a caracteristicii ( ) Q f H
v

max
, a$a cum se arat! prin curba
ngro$at! n figura 4.14, c.

Metodologia prezentat! poate fi aplicat! $i n condiiile cnd vana 3 este
meninut! complet deschis!, permanent, cu H
gs
variabil drept parametru.
Instalaiile funcionnd n acest fel au nevoie ns! de spaiu pe vertical!, deoarece
este necesar s! de asigure H
gs
= 7 8 m.
Caracteristica de cavitaie NPSH
p
=f(Q) este oferit! de constructorii de pompe,
n cataloage - mpreun! cu celelalte caracteristici funcionale $i energetice (H, N,
=f(Q)), de obicei la n=const. $i D
2
- parametru. Fig. 4.15,a prezint! aceste
caracteristici pentru o pomp! centrifug! avnd
turaia n=const. $i diametrul D
2
- variabil prin
strunjire (la acela$i debit, NPSH
p
cre$te pe m!sur!
ce se strunje$te din rotor). n figura 4.15b,
caracteristicile de cavitaie specifice pompei axiale
sunt redate sub forma izoliniilor NPSH
p
(locurile
geometrice ale regimurilor cu aceea$i valoare a
NPSH
p
), deoarece rotorul cu D
2
$i n constante, prin
posibilitatea rotirii palelor rotorice la diferite unghiuri
de a$ezare , prezint! o familie de caracteristici
funcionale $i energetice $i nu un singur set.

n instala#iile cu circuit nchis (Fig. 4.13b),
curbele caracteristice de cavitaie se determin!
admindu-se ca parametru turaia n $i/sau
diametrul de ie$ire al rotorului D
2
, de asemenea n
condiiile incipienei cavitaiei, ns! - n acest caz -
variabila independent! este n!limea vacuumetric!
de aspiraie (H
v
).

Cu datele obinute pe acest tip de instalaii se
Fig. 4.16. Curbele de cavitaie
determinate n instalaia cu
circuit nchis (v. fig. 4.14, b)


Fig, 4.15. Caracteristicile de cavitaie ale pompelor
a - pompe centrifuge; b - pompe axiale.


Ma$ini $i echipamente hidraulice

54
construiesc, a$a cum se arat! n figura 4.16, curbele cztoare Q=f(H
v
) $i H=f(H
v
).
Abscisa punctului de c!dere a fiec!rei perechi de curbe Q
i
=f(H
v
), H
i
=f(H
v
) astfel
obinute, define$te
i v
H ) (
max
asociat perechii de valori (Q
i
,H
i
).
nlocuind n relaia (4.51),
i v
H ) (
max
corespunz!- tor diferitelor valori Q
i
ale
debitului, se obine NPSH
p
cerut de pomp! n respectivele regimuri, astfel c! prin
reprezentarea grafic! a cuplelor de valori (Q, NPSH
p
)
i
se obine caracteristica de
cavitaie NPSH
p
=f(Q) a pompei avnd rotorul cu diametrul exterior D
2
, antrenat la
turaia n.
Aceasta este reprezentat! de curba continu! ce trece prin $irul de puncte astfel
obinut, de obicei o curb! de tip parabolic cu concavitatea n sus (C
1
> 0; C
2
> 0):

2
2 1
Q C Q C C NPSH
o p
+ + , (4.52)
ai c!rei coeficieni pot fi determinai prin prelucrarea numeric! a datelor, de
exemplu prin metoda celor mai mici p!trate
Curbele caracteristice de cavitaie ale pompelor au o deosebit! importan!
n proiectarea $i exploatarea staiilor de pompare, pe baza acestora stabilindu-se
n!limea geodezic! maxim! de aspiraie (
lim
gs
H ), precum $i limitele domeniului de
variaie a parametrilor de exploatare n care TMH funcioneaz! f!r! cavitaie.

4.5. Curbele de cavita!ie ale instala!iei de pompare

Curbele de cavita#ie ale instala#iei exprim! variaia NPSH
inst
n raport cu
regimul de funcionare al ansamblului TMH-reea, rednd leg!tura NPSH
inst
=f(Q),
care se determin! pe cale experimental! n condiii limit! de apariie a cavitaiei
(NPSH
p
=NPSH
inst
) - la fel ca ($i odat! cu) caracteristicile de cavitaie ale pompei
sau, cu suficient! precizie pentru practic! $i mult mai u$or - pe cale analitic.
Dat! de (4.19), n!limea net! pozitiv! de aspiraie asigurat! de instalaie
(NPSH
inst
) reprezint! nivelul energetic efectiv disponibil n vecin!tatea suprafeei
de control interioare a rotorului TMH, deasupra celui corespunz!tor presiunii
vaporilor saturani ai lichidului - la temperatura (T) a acestuia (v. Fig. 4.17). Pentru
cazul cel mai frecvent, n care pe suprafaa liber! a curentului din bieful inferior al
instalaiei acioneaz! presiunea atmosferic!:
at I
p p $i 900 / 33 , 10 /
I at
Z g p ! ,
din Fig.4.17 rezult!:

( )
rs gs v I inst
h H T h Z NPSH 900 / 33 , 10 ,
(4.53)
evideniind c! valoarea NPSH
inst
depinde de: debitul
tranzitat (Q), de nivelul apei la aspiraie (Z
I
) $i
rezistena hidraulic! a liniei de aspiraie,
caracterizat! prin modulul s!u de rezisten!
hidraulic! (M
rs
), care determin! pierderile de sarcin!
( )
2
Q M Q h
rs rs
.
n leg!tur! cu scopurile practice, relaia
NPSH
inst
=f(Q) se determin! de regul! pentru instalaii
a c!ror linie de aspiraie are o rezisten! hidraulic!
cvasi-constant!, dat!, deoarece:
0 0
hv(T)
Hgs(ZI)
hrs(Q)
g
p
I
!

NPSHd=NPSH
Nivel energ. pe
supraf. liber& n
bieful inferior
Nivel energ. al
vap. saturan%i
Nivel energ. pe
s.c.i a. rotorului
Fig. 7.17 Semnificaia fizic! a
NPSH disponibile
Noiuni introductive

55
- cnd H
gs
>0 - pe aceast! comunicaie nu se prevede van! de
nchidere/reglare;
- dac! H
gs
<0 - vana folosit! din considerente de ntreinere / izolare are
poziia normal deschis!.
n acest sens, prezint! interes ndeosebi variaia NPSH
inst
=f(Q) pentru diferite valori
ale H
gs
, respectiv ale nivelului apei n bieful inferior ( Z
I
), redat! prin familia de
caracteristici de cavitaie ale instalaiei avnd H
gs
sau Z
I
ca parametru.
Analitic, leg!turile interesate sunt redate prin relaii de forma:

2
Q M H NPSH NPSH
rs gs
oH
inst inst
, (4.54)
cu ( ) T h Z NPSH
v I
oH
inst
900 / 33 , 10 , (4.55)
respectiv:
2
99889 . 0 Q M Z NPSH NPSH
rs I
oZ
inst inst
+ , (4.56)
cu ( )
M v
oZ
inst
Z T h NPSH 33 , 10 . (4.57)

Grafic, n planul (Q,NPSH), caracteristicile de cavitaie ale instalaiei sunt
redate printr-o familie de arce de parabol! avnd H
gs
sau Z
I
ca parametru (Fig.
4.18)
Pentru studiul influenei rezistenei hidraulice a liniei de aspiraie asupra
caracteristicii de cavitaie, se recurge la analiza
leg!turii NPSH
inst
=f(Q) proprii instalaiei cu
nivel constant la aspiraie $i rezistena
hidraulic! (

rs
M ) variabil! funcie de gradul
de deschidere a vanei (), drept parametru.
Analitic, leg!turile interesate sunt redate prin
relaii de forma:

2
Q M NPSH NPSH
rs
oHgs
inst inst
, (4.58)
cu
( )
gs v I
oHgs
inst
H T h Z NPSH 900 / 33 , 10 ,(4.59)
iar grafic, printr-o familie de arce de parabol!
(Fig. 4.19).

Hgs1
Hgs2
Hgs3
Hgs4
NPSHinst
Q
Hgs1<Hgs2<Hgs3<Hgs4
Z1
Z2
Z3
Z4
NPSHinst
Q
Z1>Z2>Z3>Z4
a b
Fig. 4.18 Caracteristicile de cavitaie ale instalaiei de pompare
(a) funcie de Hgs ; (b) funcie de nivelul apei la aspiraie ZI
1
rs
M
2
rs
M
3
rs
M
NPSHinst
Fig. 4.19 Caracteristicile de cavita- ie ale
instalaiei de pompare cu ni-vel constant
$i rezisten! hidraulic! variabil! pe
aspiraie
4
rs
M
Q
1
rs
M
4
rs
M >>
Ma$ini $i echipamente hidraulice

56
4.6. Analiza cavita!ional" a func!ion"rii instala!iilor de pompare

Exploatarea staiilor de pompare n afara cavitaiei poate fi asigurat! prin
meninerea funcion!rii lor n regimurilor care respect! condiia (4.26) - n condiiile
date. Realizarea acestui deziderat presupune cunoa$terea limitelor domeniului n
care sunt situate debitele corespunz!toare respectivelor regimuri. Stabilirea
acestor limite este nlesnit! de analiza cavita#ional a instala#iei activitate prin
care, comparnd NPSH-ul cerut de ma$ina hidraulic! (NPSH
p
) cu cel asigurat de
instalaie (NPSH
inst
), n diferite circumstane, se definesc condiiile n care energia
specific! a curentului n vecin!tatea suprafeei de control interioare acoper!
c!derea dinamic! de sarcin! la intrarea n rotor, dar $i cea asociat! fluctuaiei
turbulente a presiunii (v. Fig. 4.20).
Aceast! analiz! este nlesnit! de folosirea caracteristicilor de cavitaie ale
componentelor ansamblului supus studiului $i se poate efectua prin suprapunerea
pe acela$i plan a curbelor NPSH
inst
=f(Q) $i
NPSH
p
= f(Q), construite la aceea$i scar!, a$a
cum se arat! n figura 4.21.
Examinnd relaiile ce definesc m!rimile
caracteristice de cavitaie (4.52) $i (4.53/55)
se observ! faptul c! acestea sunt funcie de
aceea$i variabil! - debitul ce tranziteaz!
ansamblul pomp!-reea.

Dac! se noteaz! prin Q
x
debitul curent al
ansamblului pomp!-reea, $i se indexeaz!
debitele corespunz!toare punctelor de
intersecie ale caracteristicilor de cavitaie
proprii pompei $i instalaiei, cu literele asociate
acestora, potrivit modelului clasic - pe baza
c!ruia sunt construite aceste curbe (v. 4.5 $i
4.6) - $i a discuiei efectuate n baza relaiei (4.21) rezult!:
- dac! Q
A
< Q
x
< Q
B
, pompa funcioneaz! f!r! cavitaie;
- dac! Q
x
=Q
A
sau Q
x
=Q
B
, pompa lucreaz! n cavitaie incipient!;
- dac! Q
x
<Q
A
sau Q
x
>Q
B
, pompa funcioneaz! n cavitaie deplin!.
hrs(Q)
hv(T)
0 0
Hgs(ZI)
NPSHinst
Nivel energ. pe
supraf. liber& n
bieful inferior
Nivel energ. al
vap. saturan%i
Nivel energ. pe
s.c.i a. rotorului
Fig. 4.20 Schem! pentru analiza cavita-
ional! a unei instalaii de pompare
pI /g
NPSHp
ht
Niv. energ.n M
Noiuni introductive

57
Limitele domeniului debitelor ce ar putea fi pompate f!r! cavitaie - n aceast!
ipotez! - sunt: Q
min
=Q
A
, respectiv Q
max
=Q
B
.
Luarea n considerare a turbulenei curgerii, presupune efectuarea analizei n
raport cu (4.26), deci studiind poziia relativ! a curbei NPSH
inst
=f(Q) fa! de curba
K
t
. NPSH
p
= f(Q), obinut! din NPSH
p
= f(Q) prin nmulirea ordonatelor acesteia
(pentru fiecare valoare a debitului) cu factorul de influen! a turbulenei (K
t
), el
nsu$i dependent de poziia relativ! a regimului considerat la un moment dat, fa!
de regimul nominal. Intersecia celor dou! curbe are loc n punctele A $i B astfel
nct Q
A
>Q
A
$i Q
B
<Q
B
pentru instalaia de pompare rezultnd c!:
- pompa funcioneaz! f!r! cavitaie, dac! Q
A
< Q
x
< Q
B
,
- apare o cavitaie incipient! atunci cnd Q
x
=Q
A
sau Q
x
=Q
B
,
- pompa funcioneaz! n cavitaie deplin! dac! Q
x
<Q
A
sau Q
x
>Q
B
,
n cazul consider!rii turbulenei, domeniului debitelor ce ar putea fi pompate f!r!
cavitaie se ngusteaz!, limitele sale devenind: Q
min
=Q
A
, respectiv Q
max
=Q
B
.

Apariia cavitaiei n exploatarea staiilor de pompare se poate datora unor
cauze multiple, ce tind a perturba echilibrul corespunz!tor relaiilor (4.23/26). Mai
importante sunt: modificarea n limite prea largi a debitului pompat de ma$ina
hidraulic!; variaia pronunat! a nivelului la aspiraie; cre$terea excesiv! a
rezistenelor hidraulice pe linia de aspiraie. n funcie de tipul staiei de pompare $i
caracteristicile curentului din bieful s!u inferior, ace$ti factori pot aciona - n sensul
apariiei $i dezvolt!rii cavitaiei - n mod independent sau combinat.
Instalaia de pompare f!r! van! pe conducta de aspiraie, dar cu nivel variabil
al apei n bieful inferior, este caracterizat! din punct de vedere al cavitaiei printr-o
familie de curbe NPSH
d
= f(Q), cu n!limea geodezic! de aspiraie H
gs
ca
parametru (v. Fig. 4.22). Intersectnd aceast ! familie de curbe, cu caracteristica de
cavitaie a pompei - NPSH
p
=f(Q), se determin! domeniul de funcionare f!r!
cavitaie al staiei, ca fiind cel caracterizat de condiia NPSH
d
> K
t
.NPSH
p
.
NPSH
Q
NPSHinstQ
A
B
B
NPSHinst>NPSHp
Kt NPSHpQ
NPSHpQ
A
NPSHinst>Kt. NPSHp
Fig. 7.21 Diagrama pentru
analiza cavitaional! a unei
instalaii de pompare
model clasic
model fizic ameliorat
domenii de func!ionare
f"r" cavita!ie
Ma$ini $i echipamente hidraulice

58
Pentru instalaia de pompare cu nivelul apei n bieful inferior cvasi-constant
(H
gs
=const.) $i van! (rezisten! hidraulic! variabil!) pe conducta de aspiraie,
caracteristicile de cavitaie ale instalaiei rezult! ca o familie de curbe NPSH
d
=
f(Q), avnd ca parametru
v
- coeficientul pierderilor de sarcin! locale al vanei - o
funcie de gradul de deschidere (). Intersectnd aceast! familie de curbe cu
caracteristica NPSH
p
=f(Q) a pompei, se define$te domeniul de funcionare f!r!
cavitaie al staiei ca n figura 4.23, rezultnd c! odat! cu cre$terea pierderilor de
sarcin! pe conducta de aspiraie, domeniul de debite pe care pompa funcioneaz!
f!r! cavitaie se restrnge.

n staiile cu num!r mare de agregate de pompare $i conduct! de refulare
unic!, se poate interzice funcionarea cu o singur! pomp! pe circuit deoarece,
debitul pompat de aceasta este mult mai mare dect cel vehiculat la funcionarea
n grup, $i NPSH
p
cre$te. Datorit! acestei cre$teri, pentru a evita apariia cavitaiei,
H
gs
trebuie mic$orat corespunz!tor: Dac! nivelul apei n bazinul de aspiraie nu
poate fi ridicat, pompa poate intra n regim de cavitaie.

Utilizarea practic! a curbelor caracteristice de cavitaie ale instalaiilor de
pompare presupune dotarea acestora cu aparatur! de m!sur! pentru m!rimile ce
le caracterizeaz! din punct de vedere funcional-energetic, precum $i instruirea
temeinic! a personalului de exploatare. Necunoa$terea acestor probleme de c!tre
personalul de exploatare poate avea urm!ri dintre cele mai grave asupra
agregatelor.

4.7. M"suri pentru prevenirea cavita!iei

n funcionarea instalaiilor de pompare se impune evitarea apariiei cavitaiei
datorit! ansamblului de fenomene pe care le genereaz!: vibraii, zgomote, pierderi
de material prin eroziune, perturbarea fluxului hidrodinamic $i alterarea
performanelor energetice ale ma$inilor hidraulice etc.
Pentru aceasta trebuie luate toate m!surile raionale, astfel ca pe domeniul de
debite ce trebuie acoperit prin funcionarea fiec!rui agregat de pompare, s! se
respecte condiia (4.26).
Hgs1
Hgs2
Hgs3
Hgs4
NPSH
Q
Hgs1<Hgs2<Hgs3<Hgs4
Kt.NPSHpQ
Fig. 4.22 Domeniul de funcionare f!r!
cavitaie a instalaiei de pompare cu nivel
variabil la aspiraie (Mrs=const.)
absen!"
cavita!ie
N
P
S
H
i
n
s
t

Q

Fig. 4.23 Domeniul de funcionare f!r!
cavitaie a instalaiei de pom-pare cu
nivel constant $i van! pe aspiraie
(Hgs=const. $i Mrs variabil )
1
rs
M
2
rs
M
3
rs
M
NPSH
4
rs
M
Q
1
rs
M
4
rs
M >>
N
P
S
H
i
n
s
t

Q

Kt.NPSHpQ
absen!"
cavita!ie
Noiuni introductive

59
Analiza factorilor ce influeneaz! apariia cavitaiei, evideniaz! c! - ntr-un
amplasament dat, vehicularea unui lichid a c!rui temperatur! variaz! ntr-un
domeniu cunoscut, poate fi asigurat! n bune condiii, dac! se acioneaz!
corespunz!tor asupra m!rimilor ce pot fi controlate nc! din faza de proiectare a
instalaiei.

nl#imea geodezic de aspira#ie (H
gs
) trebuie limitat! la o valoare ce exclude
apariia cavitaiei, chiar $i la pomparea debitului maxim al agregatului:

lim
gs gs
H H < , (4.60)
cu
lim
gs
H rezultat! din condiia (7.23), care n cazul general este:
( ) ( )
max .
2
max .
lim
p p t p rs v
I
gs
Q NPSH K Q M T h
g
p
H
!
, (4.61)
pentru a deveni atunci cnd se aspir! sub presiunea atmosferic!:
( ) ( )
max .
2
max .
lim
900
33 , 10
p p t p rs v
I
gs
Q NPSH K Q M T h
Z
H ; (4.62)

Pierderile de sarcin pe linia de aspira#ie trebuie reduse la valori minime
rezonabile. Pentru reducerea pierderilor de sarcin!, prin proiectare se recurge la
conducte de aspiraie ct mai scurte, cu puine schimb!ri de direcie $i/sau
diametru, se evit! folosirea vanelor cu
v
mare, $i se limiteaz! vitezele n conduct!
la c
a
=11,5 m/s. n exploatare se controleaz! periodic starea de cur!enie a
sorburilor, a circuitului de aspiraie, $i se asigur! c! vanele, cnd exist!, sunt - n
condiii normale - complet deschise.

Obi$nuit, n cazul pompelor centrifuge lente (care au n
q
mic) H
gs.max
= 6
m.c.a, fiind cu att mai redus! cu ct rapiditatea pompelor este mai mare. n cazul
pompelor axiale, obligatoriu H
ga
< 0, pompa fiind poziionat! cu contrapresiune pe
aspiraie $i funcionnd cu rotorul necat.
capitolul 7

ANSAMBLUL TURBOPOMPE - REEA
7.1. Structura general" %i problemele instala!iei de pompare

Ma$ini $i echipamente hidraulice

60
Pentru a realiza n condiii normale transformarea energiei de care se dispune,
n energia hidraulic! necesar! pentru a asigura n seciunea de utilizare debitul
cerut (Q), cu energia specific! corespunz!toare (H), agregatul de pompare se
amplaseaz! pe vertical! fa! de suprafaa liber! a lichidului din bieful inferior
astfel nct n!limea geometric! de aspiraie (H
gs
) s! r!mn! inferioar! n!limii
limit! de aspiraie (H
gs
lim
):
lim
gs gs
H H . (7.1)
Apa din bieful inferior este transportat! la pomp! prin conducta / linia de
aspira#ie. Aceasta se realizeaz! pe traseul cel mai scurt, de obicei f!r! denivel!ri
n plan vertical, $i va prezenta un num!r ct mai redus de componente ce introduc
pierderi de sarcin! locale. De regul!, n alc!tuirea sa apar, n afara conductelor
propriu-zise: o schimbare de direc#ie de la verticala tronsonului ce preleveaz!
lichidul din bieful inferior, la orizontala tronsonului racordat la aspiraia pompei, $i o
schimbare de diametru pentru trecerea de la diametrul n general, mai mare - al
tubulaturii de aspiraie la cel al racordului de aspiraie al ma$inii hidraulice. n cazul
pompelor cu aspiraie pozitiv!, aceast! trecere este asigurat! de o reduc#ie
asimetric montat! cu palierul orizontal la partea superioar!, pentru a se evita
acumularea sub form! de pungi a gazelor eliberate din curentul de lichid a c!rui
presiune este inferioar! celei atmosferice. Diametrul nominal al liniei de aspiraie
se stabile$te din condiia transportului debitului de pompat cu o vitez! ce nu
conduce la pierderi de sarcin! susceptibile de a ngreuia evitarea fenomenului de
cavitaie. Experiena acumulat! n domeniu conduce la acceptarea pe linia de
conduct!
aspiraie
aspirator

H
g
s

ZI

ZS
0 0
H
g

H

ReAs
pomp!
robinet
reinere
robinet
nchidere
conduct!
refulare
compensator
montaj $i
reglare
difuzor
2
2
O
1 1
hr(Q)
Fig. 7.1 Schema de principiu a unei instalaii de pompare

Noiuni introductive

61
aspiraie a unor viteze (v
s
) care se difereniaz! n funcie de particularit!ile
aspiraiei:
- n cazul pompelor cu aspiraie pozitiv! (H
gs
>0):
m/s 1,4 maxim , 2 , 1 ... 8 , 0
s
v ; (7.2)
- pentru pompele cu contrapresiune (H
gs
<0):
H v
s
4 , 0 (m/s) . (7.3)
n condiii normale de utilizare, pentru a se evita pierderile de sarcin! suplimen-
tare - generate de funcionarea cu robinetul parial nchis, $i eventuala p!trundere
a aerului prin dispozitivul de etan$are a tijei de manevr!, pe linia de aspiraie a
instalaiilor de pompare cu H
gs
>0 nu se prev!d robinete de nchidere. Acelea$i
considerente justific! - n cazul instalaiilor cu H
gs
<0 - montarea robinetelor de
nchidere, necesare pentru izolarea agregatului de pompare fa! de bieful inferior,
cu tija de manevr! n poziie orizontal!, astfel nct presgarnitura s! fie meninut!
n permanen!, ud!; n exploatare, starea normal! a acestor vane este complet
deschis.
Pentru a reduce pierderile locale de sarcin!, la intrarea pe linia de aspiraie se
monteaz! un aspirator - dispozitiv de tip confuzor, cu generatoare rectilinii sau n
arc de curb!, a c!rui geometrie (D
as
/D
s,
h/D
s
, ) conduce la valori minime ale coefi-
cientului pierderilor de sarcin! locale (
s
).
Atunci cnd aspiratorul este prev!zut cu o sit! pentru reinerea flotanilor, devine
sorb. n cazul instalaiilor de pompare mici, a c!ror conduct! de aspiraie are dia-
metrul mai mic de 200 mm, sorbul poate fi prev!zut cu un dispozitiv care, pentru a
asigura meninerea amors!rii, mpiedec! pierderea apei la oprirea pompei,
devenind, n aceste condiii - sorb cu clapet de re#inere.
Schimb!rile de direcie necesare pe traseul conductelor de aspiraie se reali-
zeaz! prin folosirea curbelor fasonate sau a coturilor confecionate normalizat prin
proiecte tip, din segmente sudate. Pentru a se reduce pierderile de sarcin! locale
introduse de aceste componente, raza de curbur! recomandat! este R 1,5D
s
.
De la fiecare pomp!, apa este transportat! n originea conductei de refulare a
instala#iei prin comunica#ii de refulare proprii, a c!ror structur! este determinat! de
particularit!ile tipo-dimensiunii de pomp! folosit!, $i exigenele de ordin funcional-
tehnologic ale exploat!rii. n cazul cel mai general, comunicaiile de refulare ale
pompelor cuprind, pe lng! conductele prin care se realizeaz! transportul apei:
organe de legtur
- pentru materializarea schimbrilor de diametru difuzoare, reduc#ii
- pentru materializarea schimbrilor de direc#ie curbe sau coturi,
- pentru preluarea jocurilor axiale $i unghiulare determinate de toleranele de
execuie $i eventualele deplas!ri / deformaii.
. compensator de montaj $i reglare;
. compensator de dilatare $i tasri diferen#iate
. treceri prin pere#i cu / fr hidroizola#ie
organe pentru dirijarea curgerii:
. robinete de re#inere dispozitive ce mpiedec! automat
inversarea sensului curgerii la oprirea agregatului;
. robinete de nchidere ($i reglaj) echipamente ce servesc
pentru izolarea respectivului agregat de pompare fa! de
curentul din bieful superior, n vederea efectu!rii reviziilor
Ma$ini $i echipamente hidraulice

62
$i/sau reparaiilor.

n activitatea de proiectare, ca $i n exploatarea instalaiilor de pompare, este
necesar! evaluarea regimurilor de funcionare ale ansamblului agregat de
pompare reea, att pentru a se aprecia m!sura n care instalaia serve$te corect
utilizatorul, ct $i pentru a evalua consumul de energie $i eficiena enerego-
economic! a serviciului prestat. De asemenea este util! caracterizarea condiiilor
de lucru ale instalaiei n ceea ce prive$te posibilitatea apariiei unor fenomene
particulare nedorite: porniri dificile, respectiv ambalarea n regim de turbin! - la
oprirea f!r! prevenirea scurgerii inverse, instabilitatea regimurilor de lucru,
cavitaia, loviturile de berbec periculoase.

Pentru a st!pni toate aceste aspecte ale funcion!rii instalaiilor de pompare
trebuie cunoscut! modalitatea de determinare a m!rimilor caracteristice regimurilor
cvasi-staionare de funcionare (debit, sarcin!, putere, randament, NPSH), de
evaluare a consumului specific de energie pentru pompare $i de a aprecia:
. comportarea agregatului de pompare n regim de demaraj $i necesitatea unor
restricii n exploatare;
. comportarea n scurgere invers! la oprire $i necesitatea unor eventuale
m!suri pentru evitarea fenomenului de ambalare n regim de turbinare;
. stabilitatea regimurilor de funcionare $i posibilitatea apariiei fenomenului de
pompaj;
. domeniul de funcionare n absena fenomenului de cavitaie $i condiiile
apariiei respectivului fenomen n instalaie;
. intensitatea loviturilor de berbec $i necesitatea eventualelor m!suri pentru
limitarea efectelor nedorite.

7.2. Regimurile cvasi-sta!ionare de func!ionare ale instala!iei de pompare

Starea de funcionare n regim cvasi-permanent a ansamblului pomp!-reea
este apreciat! prin valorile m!rimilor ce caracterizeaz!, din punctul de vedere al
utilizatorului, curgerea lichidului ntr-o seciune comun! pentru cele dou!
componente (instalaia de pompare $i reeaua servit! de aceasta) - seciunea O pe
Fig. 7.2: debitul transportat (Q) $i energia specific! hidraulic! a curentului - sarcina
hidrodinamic n respectiva seciune (H
(O)
), evaluat! fa! de referenialul adoptat n
analiz! - nivelul energetic al curentului din bieful inferior (0-0).

Avnd n vedere faptul c! cele dou! m!rimi sunt legate ntre ele, att n cazul
instalaiei de pompare, ct $i n cazul reelei, regimul de funcionare n comun va fi
caracterizat prin valorile (Q
f
,H
f
) - soluii ale sistemului constituit din caracteristica de
sarcin a instala#iei de pompare (HQ)
IP
$i caracteristica (de sarcin!) a re#elei
(HQ)
R
, exprimate n aceea$i sec#iune - seciunea comun! celor dou! entit!i (O).
Caracteristica de sarcin! a instalaiei de pompare (HQ)
IP
, exprimat! n
seciunea O - caracteristica redus a acesteia - red! leg!tura ntre debitul vehiculat
(Q) $i energia specific! a curentului de lichid asigurat! n respectiva seciune (H
(O)
).

0
Z
I
Z
S
1
H
g
s

O
H
g

H
o

O
0
2
2
1
Fig. 7.2 Schema pentru definirea regimului de funcionare
a ansamblului instalaie de pompare - reea
p
S
H
(
O
)

M
S

Z
P
Z
pS
H
(
P
)

h
r
R

h
r
S

h
r
r

P
P
instalaie pompare reea
(HQ)P
Qk
H
(
Q
k
)

H
(
O
)
(
Q
k
)

hrp(Qk)
Q
H
h
r
p
(
Q
k
)

(HQ)IP
(hrpQ)
Fig. 7.3 Caracteristicile de sarcin! ale pompei $i instalaiei de pompare

Noiuni introductive

63
Curba de sarcin! a pompei, prezentat! de furnizor n cataloage $i/sau n cartea
tehnic! a ma$inii, respectiv obinut! pe baza m!sur!torilor in situ, red! leg!tura
(HQ)
P
- dintre debitul vehiculat $i sarcina asigurat! n seciunea racordului s!u de
refulare, leg!tur! exprimabil! analitic printr-o funcie de tip parabolic:

2
2 1 0
. . Q A Q A A H + , (7.4)
ai c!rei coeficieni corespund ma$inii hidraulice folosite.
Leg!tura dintre debitul pompat $i sarcina asigurat! n seciunea de analiz! (O)
se obine sc!znd - pentru fiecare debit considerat n analiz! (Q
k
, k=1,2,) - din
ordonatele curbei de sarcin! (H~Q)
P
, ordonatele corespunz!toare ale caracteristicii
pierderilor de sarcin! pe comunicaiile - aspiraie + refulare - ale pompei (h
rp
~Q
k
).
Caracteristica de sarcin! redus! (H~Q)
IP
, astfel obinut! (v. Fig. 7.2), va fi
exprimat! analitic prin:

2
2 1 0
) (
). ( . Q M A Q A A H
rp
O
+ + . (7.5)
n baza considerentelor de mai sus, m!rimile ce caracterizeaz! regimul cvasi-
permanent de funcionare al ansamblului pomp!-reea (Q
f
,H
f
) rezult! ca soluie a
sistemului constituit din caracteristica reelei $i relaia (7.5):

2
2 1 0
2
). ( .
.
Q M A Q A A H
Q M H H
rp
rR o
+ +
+
. (7.6)
Debitul ce tranziteaz! seciunea de referin! (O) rezult! astfel ca soluie valabil!
(pozitiv!) a ecuaiei de gradul II:
0 ) ( . ). (
0 1
2
2
+ +
o rR rp
H A Q A Q M M A , (7.7)
$i este dat de:

) ( 2
) )( ( 4
2
2
2
1 1
rR rp
rR rp o o
f
M M A
M M A H A A A
Q
+ +
+ + + +
, (7.8)
n timp ce sarcina hidrodinamic! a curentului pompat, n respectiva seciune,
rezult! prin nlocuirea valorii (Q
f
) obinute n oricare din relaiile (7.6):
Qk
H
(
Q
k
)

H
(
O
)
(
Q
k
)

hrp(Qk
)
Q
H
h
r
p
(
Q
k
)

(HQ)IP
(hrpQ)
(HQ)P
(hrRQ)
F
Qf
H
o

Hf
(HQ)R
hrp(Qk
)
Fig. 7.4 Regimul cvasi-permanent de funcionare a ansamblului pomp!-reea

Ma$ini $i echipamente hidraulice

64
(H~Q)
(~Q)
(N~Q)
(NPSH~Q)
H
N
NPSH

N
f

f
H
f
NPSH
f
Q
f
Q
0
0
0
Fig. 7.5 Determinarea caracteristicilor funcionale corespunz!toare debitului (Qf),
pompat n regimul de lucru studiat ale unei turbopompe centrifugale

2
2 1
2
). ( . .
f rp o f rR o f
Q M A Q A A Q M H H + + + . (7.9)
n conformitate cu metodologia prezentat!, regimul cvasi-permanent de funcio-
nare al ansamblului pomp!-reea poate fi determinat $i grafic, fiind reprezentat - n
planul (Q,H) - prin punctul (F), de intersecie a caracteristicii de sarcin! a pompei,
redus! la seciunea de referin! n analiz! (O) - (HQ)
IP
, cu caracteristica reelei,
care este exprimat!, evident, n aceea$i seciune - originea conductei de refulare a
instalaiei (v. Fig. 7.4)
Cunoscnd debitul pompat de ma$ina hidraulic! n respectivul regim de lucru
(Q
f
) , corespunz!tor valorii acestuia, pe diagrama caracteristicilor sale funcionale
se determin! imediat - la intersecia cu verticala Q
f
(v. Fig. 7.5):
. pe curba de sarcin! (HQ)
P
- sarcina la racordul de refulare H
f
R
;
. pe curba de randament (Q) - randamentul pompei
f
;
. pe curba de putere (NQ) - puterea absorbit! la arbore N
pf
;
. pe curba de cavitaie (NPSHQ) - NPSH-ul cerut NPSH
f
.
Pe domeniul normal de utilizare a turbopompelor, prin prelucrarea datelor
relative la 5-7 regimuri de lucru cunoscute / evaluate ale acestora, pot fi ajustate (de
exemplu, prin metoda celor mai mici p!trate) caracteristici analitice - de sarcin!, de
putere, de randament $i de cavitaie ale c!ror expresii rezult! sub forma general!:
Q A Q A A = M
2
M M M
+ +
2 1 0
(7.10)
n care A
M0,
A
M1,
A
M2
sunt coeficienii parabolei ce aproximeaz! cel mai bine leg!tura
dintre m!rimea M {H
p
,N
p
,
p
, NPSH} $i debitul pompat (Q), indicat! de regimurile
prelucrate conform celor de mai sus. Aceste expresii analitice servesc pentru
Noiuni introductive

65
determinarea prin calcul a m!rimilor caracteristice regimului de funcionare (F), de
ndat! ce debitul vehiculat a fost stabilit din (7.8), lucru ce se realizeaz! prin simpla
nlocuire a valorii (Q
f
) n relaiile de tip (7.10) proprii fiec!reia dintre ele:
. sarcina la racordul de refulare al pompei rezult! din:

2
2 1
. .
f H f H Ho f
Q A Q A A H + + ; (7.11)
. puterea absorbit de pomp este dat! de:

2
2 1
. .
f N f N No f
Q A Q A A N + + ; (7.12)
. randamentul pompei se stabile$te cu:

2
2 1
. . "
f R f R Ro f
Q A Q A A + + ; (7.13)
. NPSH ul cerut de pomp se evalueaz! folosind:

2
2 1
. .
f C f C Co f
Q A Q A A NPSH + + . (7.14)
n intervalul de timp t (ore), pe care regimul analizat r!mne practic
neschimbat, instalaia pompeaz! un volum de ap!:
t Q W
f f
# . . 3600 (m
3
) , (7.15)
consumnd n acest scop energia:
t
H Q K
E
pf Ef
f f N
f
# .
" . "
. . $ .
(kWh) . (7.16)
Eficiena energo-economic! a pomp!rii poate fi apreciat! prin stabilirea unor
indicatori corespunz!tori aspectului ce se dore$te a fi caracterizat:
. consumul specific de energie cantitatea de energie folosit! pentru
vehicularea, sub sarcina H
f
, a unit!ii de volum din lichidul pompat:

pf Ef
f
N
f
f
f
H
K
W
E
E
" . "
.
3600
$ .
1
(kWh/m
3
) , (7.17)
definit pentru aprecierea eficienei pomp!rii n condiiile particulare ale instalaiei de
pompare supuse analizei;
. consumul specific unitar de energie cantitatea de energie folosit! pentru
vehicularea unit!ii de volum lichid, pe unitatea de m!sur! a n!limii de pompare:

pf Ef
N
f
f
f f
K
H
E
E e
" . " . 3600
$ .
1
11
(kWh/m
3
.m), (7.18)
utilizat pentru aprecierea eficienei energo-economice a agregatului de pompare.
n raport cu particularit!ile la un moment dat ale caracteristicii reelei pe care
debiteaz!, o turbopomp! poate funciona n diferite regimuri de lucru, debitul
pompat fiind o funcie de sarcina ce trebuie asigurat! la refulare. Dac! n condiii
normale de exploatare - cu vana de refulare complet deschis!, la n!limea geome-
tric! de ridicare H
go
, pompa asigur! vehicularea debitului Q
fo
(Fig. 7.6 a), corespun-
z!tor altor n!limi geometrice de ridicare H
g
H
go
, debitul pompat

va fi cu att

mai
mic cu ct H
g
este mai ridicat $i reciproc (Fig. 7.6 b). De asemenea, la o aceea$i
sarcin! geometric! (H
go
=ct.), sporirea rezistenei hidraulice a reelei pe care
refuleaz! (de exemplu, prin nchiderea parial! a vanei de refulare), are ca efect o
deplasare spre stnga pe curba de sarcin! a regimurilor de funcionare,
concretizat! n reducerea debitului pompat (Fig. 7.6 c).
Modificarea controlat! a caracteristicii reelei prin nchiderea treptat! a robinetu-
lui de refulare, poate fi folosit! pentru stabilirea caracteristicilor funcionale (H~Q),
Ma$ini $i echipamente hidraulice

66
(N~Q) $i (~Q) efective ale unei turbopompe. ntr-adev!r, prin varierea rezistenei
hidraulice a reelei se obin diferitele caracteristici (k; k=1,2,,n) ale acesteia, care
conduc la regimuri de lucru (v. Fig. 7.7), caracterizate prin determinarea pe baz!
de m!sur!tori a m!rimilor (Q
k
, H
k
, N
k
,
k
), corespunz!toare fiec!ruia dintre ele.
Leg!turile dintre m!rimile interesate M
k
{H
k
, N
k
,
k
} $i debitul vehiculat de
ma$ina hidraulic! (Q
k
) pot fi redate prin reprezentarea grafic! - n planul (Q0M) - a
$irurilor de puncte (Q
k,
M
k
), astfel obinute
$i trasarea empiric! a curbelor ce cores-
pund cel mai bine acestor puncte: curba
de sarcin (H~Q), curba de putere (N~Q)
$i curba de randament (~Q).
Rezultate mai precise sunt obinute
prelucrnd datele relative la acelea$i
puncte (Q
k,
M
k
), prin metode numerice, n
vederea ajust!rii unor funcii de tip
parabolic - caracteristicile analitice: de
sarcin H=f
H
(Q), de putere N=f
N
(Q),
respectiv de randament =f

(Q) ale
pompei, funcii ce pot fi folosite att pentru
trasarea mai precis! a curbelor
menionate mai sus, ct $i pentru
determinarea pe cale analitic! a m!rimilor
ce caracterizeaz! regimurile de funcionare ale ansamblului studiat, n diferitele
condiii concrete analizate, ca soluii ale sistemului de ecuaii constituit de
caracteristicile analitice ale pompei mpreun! cu caracteristica (analitic!) a reelei.


7.3. Stabilitatea regimurilor de func!ionare. Fenomenul de pompaj

Pentru exploatarea normal! a pompelor $i instalaiilor de pompare acestea
trebuie s! prezinte regimuri de lucru stabile.
Se spune c! un regim de func#ionare este stabil dac, dup o perturbare
ntmpltoare, ce poate apare din diferite cauze (modificarea temporar! a turaiei
de antrenare, modificarea temporar! a debitului cerut, sau a rezistenelor locale,
etc.), acesta revine la starea existent naintea ac#iunii n cauz.


Q Q Q
H
Qfo
Hfo
H
g
o

Qfo
H
H
Qfo
Hfo Hfo
Mrn
Mro
Mro
Hgo
Hgo
Qfn
QfM Qfm
(a) (b) (c)
Fig. 7.6 Regimurile de lucru ale unei turbopompe ce funcioneaz! pe o reea cu caracteristica
de sarcin! variabil!: (a) funcionare la Hgo normal!, cu vana de refulare complet deschis!; (b)
funcionare cu vana de refulare complet deschis!, la HgHgo; (c) funcionare la Hgo $i diferite
grade de nchidere a vanei de refulare
1
3
2
n-1 k-1
k+1
k
n
regim lucru
Q
H
Hg
Fig. 7.7 Modificarea regimului de lucru al
pompei prin varierea rezistenei hidraulice a
reelei ntre van! complet deschis! (1) $i
van! complet nchis! (n)
Noiuni introductive

67
Modul n care poate fi apreciat!
stabilitatea regimurilor de funcionare ale
unei pompe ce refuleaz! pe o reea dat!,
este indicat de ns!$i definiia acesteia.
Circumstan#ele corespunztoare
regimurilor stabile pot fi evideniate conside-
rnd o pomp! centrifug! ce refuleaz! pe o
reea f!r! capacitate (cu nivel constant la
refulare), al c!rei regim de funcionare P
(Fig. 7.8), este perturbat prin variaii tempo-
rare ale debitului Q
p
.
O cre$tere temporar! - cu Q - a debitului
conduce la m!rirea energiei specifice cerute
de reea pentru transportul debitului astfel
rezultat, n timp ce, corespunz!tor acestuia, sarcina pompei se reduce. n curentul
de lichid vehiculat, apare astfel un deficit de energie specific! (H) care,
determinnd reducerea vitezei apei $i a debitului pompat, face ca regimul de
funcionare s! se depla-seze spre stnga, pe curba de sarcin!, pn! la anularea
respectivului deficit (H=0), punctul de funcionare revenind n P.
Dimpotriv!, o mic$orare temporar!, cu Q, a debitului Q
p
face ca diferena H -
ntre sarcina pompei (care cre$te) $i energia specific! cerut! de reea (care se
diminueaz!), s! corespund! unui excedent de energie specific!. Acesta determin!
sporirea vitezei curentului, deci $i a debitului, astfel c! regimul de funcionare se va
deplasa pe diagram!, spre dreapta de
asemenea n sensul reducerii respectivei
diferene, pn! cnd - la H=0 - se ajunge din
nou n punctul de funcionare P, existent
nainte de aciunea respectivei perturbaii.
ntruct n urma perturb!rii sale att n
sensul sporirii, ct $i n cel al reducerii
debitului, regimul de funcionare supus
analizei revine la starea existent! naintea
aciunii perturbatoare, se verific! faptul c!
punctul de funcionare P corespunde unui
regim stabil.

Regimurile instabile pot fi puse n eviden!
analiznd evoluia consecutiv! perturb!rii
regimului reprezentat prin punctul de funcionare P din Fig. 7.9, situat pe caracte-
ristica de sarcin! a unei pompe axiale rapide ntre punctele de minim $i maxim
relativ, ale acesteia.
Perturbarea regimului de funcionare P printr-o cre$tere temporar!, cu Q, a
debitului Q
p
, face ca sarcina pompei s! devin! mai mare dect energia specific!
cerut! de reea pentru transportul debitului rezultat, excedentul de energie spe-
cific! servind la sporirea n continuare a vitezei curentului. Regimul de funcionare
va evolua, deci, n sensul cre$terii debitului, deplasndu-se spre dreapta, pe curba
de sarcin!, pn! cnd H=0, fapt ce se produce n punctul de funcionare P
1
, n
care Q
1
>Q
p
.

Fig. 7.9 Diagram! pentru eviden-
ierea regimurilor instabile
Fig. 7.8 Schem! pentru definirea
stabilit!ii regimului de funcionare

Ma$ini $i echipamente hidraulice

68
Perturbarea aceluia$i regim P printr-o mic$orare cu Q a debitului Q
p
conduce
la situaii n care sarcina pompei devine inferioar! sarcinii cerute de reea, ap!rnd
astfel un deficit de energie specific! ce determin! reducerea n continuare a vitezei
curentului de lichid, regimul de funcionare, care evolueaz! n sensul reducerii
debitului, deplasndu-se spre stnga, pe curba de sarcin!, pn! cnd, n punctul
de funcionare P
2
, c!ruia i corespunde debitul Q
2
<Q
p
, H=0 $i restabile$te
echilibrul.
n acest caz, avnd n vedere c! orice perturbare a regimului caracterizat prin
punctul de funcionare P, conduce la un alt regim de lucru, dependent de sensul
perturb!rii, rezult! c! regimul de lucru P este un regim instabil

n baza considerentelor de mai sus, poate fi formulat un criteriu privind condi#ia
de stabilitate a regimurilor de lucru ale unei turbopompe. Redat n planul (Q,H), de
intersecia caracteristicii de sarcin! a pompei - (HQ)
P
, cu caracteristica reelei -
(HQ)
R
, regimul de funcionare al pompei pe o reea dat! este stabil dac!, n
respectivul punct de funcionare, panta tangentei la curba de sarcin! a pompei
este inferioar! pantei tangentei la caracteristica reelei:

R P
Q
H
Q
H

,
_

<

,
_

. (7.19)
Analiza formei generale a celor dou! categorii de caracteristici arat!, n raport
cu acest criteriu, c! regimurile stabile de func#ionare normal a turbopompelor
sunt situate pe por#iunea descendent a curbei de sarcin (HQ)
P
, n dreapta
maximului su relativ atunci cnd acesta exist!.

n cazul turbopompelor a c!ror caracteristic! de sarcin! prezint! un maxim
relativ, de abscis! (Q
Hmax
), regimurile de funcionare situate pe ramura din stnga
acestuia (Q <Q
Hmax
), sunt instabile.

Atunci cnd astfel de pompe refuleaz! pe reele cu capacitate, care cer un debit
(Q
c
) inferior debitului (Q
Hmax
), n instalaie se produce un fenomen complex,
concretizat printr-o funcionare n regim nepermanent lent variabil a TMH, cunoscut
n literatur! sub numele de fenomen de pompaj.

Fie o turbopomp! axial! ce refuleaz!
pe un rezervor n care nivelul apei poate
urca la cote ce pot fi satisf!cute de
maximul relativ (A) al curbei sale de
sarcin! (Fig. 7.10). Atunci cnd debitul
cerut de reea (Q
c
) este inferior debitului
Q
Hmax
=Q
A
, fiind cu att mai mic dect
debitul Q
D
fur-nizat n regim normal de
pomp!, nivelul apei n rezervor cre$te,
determinnd - prin ridicarea
caracteristicii reelei n pla-nul (Q,H) - o
deplasare spre stnga a regimurilor de
funcionare, pn! n A.
ntruct Q
A
>Q
c
, nivelul apei n rezer-
vor are tendina s! creasc! n continua-

Fig. 7.10 Fenomenul de pompaj n funciona-
rea pe o reea cu capacitate a unei turbopom-
pe axiale
Noiuni introductive

69
re, astfel c! regimul de lucru va trece brusc n punctul B. n acest punct de
funcionare, Q
B
<Q
c
, nivelul apei n rezer-vor scade $i determin! prin coborrea
caracteristicii reelei o deplasare spre dreapta a regimurilor de funcionare, pn!
n punctul de minim relativ C.
Deoarece Q
C
<Q
c
, nivelul are tendina s! scad! n continuare, $i regimul de
lucru trece brusc din C n D, fenomenul repetndu-se prin parcurgerea ciclului A
BCD
Att timp ct debitul prelevat din rezervor ia valori cuprinse - n planul (Q,H) -
ntre debitele asociate extremelor relative ale curbei de sarcin! (Q
C
<Q
c
<Q
A
), turbo-
pompa va lucra ntr-un regim lent variabil, corespunz!tor punctelor de funcionare
ce parcurg ciclic conturul nchis DABC, n jurul punctului P, n timp ce nivelul apei
n rezervor oscileaz! n jurul nivelului de referin! (O), ntre un nivel minim (L) $i
unul maxim (T).
Acest comportament constituie esena fenomenului de pompaj o form! de
autooscilaie, foarte nefavorabil! att pentru pomp!, ct $i pentru sistem n
ansamblul s!u.

Atunci cnd debitul cerut de reea este inferior debitului asociat maximului
curbei sale de sarcin! (Q
c
<Q
Hmax
), fenomenul de pompaj poate s! apar! $i n insta-
laiile echipate cu pompe centrifuge,
a$a cum rezult! din Fig. 7.11. ntr-
adev!r, punctul de funcionare (P)
c!ruia i corespunde Q
c
, se afl! pe
ramura ascendent! a curbei de
sarcin! a pompei, pe
care ( ) ( )
R P
Q H Q H > / / ,
regimurile de funcio-nare fiind deci
instabile. La pornirea agregatului,
nivelul sc!zut al apei din rezervor
conduce la un regim de funcionare
situat pe ramura descen-dent! a
curbei de sarcin!. Debitul astfel
pompat fiind mult mai mare dect
Q
c
, respectivul regim se va deplasa
spre stnga, pn! n A. Tendina de cre$tere a nivelului apei n rezervor
meninndu-se, regimul de funcionare se modific! n funcie de particularit!ile
comunicaiei de refulare a pompei:
n absena unui dispozitiv de prevenire a curgerii inverse pe comunicaia de
refulare a pompei, deplasarea spre stnga a punctului de funcionare va ntlni
caracteristica ma$inii hidraulice doar n cadranul II $i va corespunde funcion!rii
agregatului (cu motorul anclan$at, la turaie cvasi-normal!) ntr-un regim de
disipare cu H
B
>0 $i Q
B
<0. Nivelul apei n rezervor sc!znd, noul punct de
funcionare se deplaseaz! spre dreapta, debitul curgerii inverse mic$orndu-se,
pn! la anulare n punctul C. Tendina de coborre a nivelului apei din rezervor
meninndu-se, punctul de funcionare trece brusc din C n D - pe ramura
descendent! a curbei de sarcin! a pompei $i fenomenul se repet! prin
parcurgerea ciclului A BCD

Fig. 7.11 Fenomenul de pompaj la n funcionarea
turbopompei radiale-centrifuge pe o reea cu capaci-
tate (rezervor)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

70
n cazul cnd pe comunicaia de refulare a pompei exist! un dispozitiv de
prevenire a curgerii inverse, prima parte a ciclului (pn! n punctul de funcionare
A) este identic! cu cea de mai sus. Punctul de funcionare tinde s! se deplaseze n
continuare spre stnga dar, n momentul anul !rii debitului pompat se produce
nchiderea robinetului de reinere. Modulul de rezisten! hidraulic! al reelei
devenind M
rR
=, noua caracteristic! a reelei va fi reprezentat! de semiaxa
pozitiv! a sarcinilor, astfel c! punctul de funcionare va coincide cu ordonata la
origine a caracteristicii de sarcin! a pompei (C). Datorit! prelev!rii din rezervor a
debitului Q
c
, nivelul apei continu! s! scad! pn! n poziia L cnd, presiunile pe
cele dou! fee ale clapetului obturator echilibrndu-se, acesta se poate deschide,
caracteristica reelei $i rec!p!t! alura normal! $i punctul de funcionare trece
brusc din C n D, fenomenul repetndu-se prin parcurgerea ciclului A CD
Perioada de oscilaie a pompajului depinde de particularit!ile caracteristicile de
sarcin! ale pompei (HQ)
P
$i reelei (HQ)
R
, precum $i de aria seciunii
transversale a rezervorului.

Pentru a evita apariia unor astfel de fenomene n funcionarea instalaiilor de
pompare, ma$inile se aleg astfel nct pe reeaua servit!, acestea s! lucreze n
regimuri situate pe ramura stabil! a curbei de sarcin! (n dreapta maximului relativ
al curbei de sarcin!).

7.4. Grupuri de pompe

Pentru a adapta instalaiile de pompare la cerinele de obicei variabile ale
utilizatorilor, acestea sunt echipate cu mai multe agregate de pompare - de regul!
de acela$i tip, iar n condiii speciale cu dou!, maxim trei tipo-dimensiuni de
pomp!. ntr-o instalaie de pompare, agregatele sunt de obicei cuplate n paralel,
dar exist! situaii cnd, pentru a obine o serie de efecte utile, se recurge $i la
cuplarea n serie a ma$inilor hidraulice.
Prin grup de pompe cuplate n paralel se nelege ansamblul constituit din mai
multe pompe care aspir! din acela$i bief inferior $i ale c!ror comunicaii de refulare
sunt racordate printr-o conduct! de refulare unic! la acela$i bief superior (Fig.
7.12 a).

Noiuni introductive

71
Grupul de pompe cuplate n serie este constituit din ansamblul de ma$ini
conectate astfel nct refularea unei pompe este racordat! la aspiraia pompei care
i succede; aspiraia grupului serie este constituit! de aspiraia primei pompe
situat! n vecin!tatea biefului inferior, conducta de refulare a grupului fiind cuplat!
la comunicaia de refulare a ultimei pompe, din vecin!tatea biefului superior (Fig.
7.12 b).
Problemele de baz! ale analizei funcion!rii grupurilor de pompe cuplate n
paralel / serie sunt:
determinarea caracteristicilor rezultante ale grupului cu 1,,n pompe ce
funcioneaz! simultan n paralel/serie - (H~Q)
grup

analiza regimurilor de funcionare ale ansamblului grup pompe re#ea $i
evaluarea performanelor energo-economice ale instalaiei.
Sec#iunea de referin# a refulrii grupului de pompe este constituit! de originea
conductei de refulare a acestuia (O).

7.4.1. Pompe cuplate n paralel

Metodologia de stabilire a caracteristicilor de
sarcin rezultante ale grupului de pompe cuplate n
paralel $i de analiz a regimurilor de func#ionare ale
acestuia pe o reea de caracteristici cunoscute
poate fi dezvoltat! ntr-un cadru generalizabil, prin
considerarea a dou! pompe cu caracteristici diferite
cuplate n paralel prin comunicaii de aspiraie $i
refulare diferite:
- pompa P1, cu comunicaiile sale - de aspiraie
(As-P1) $i refulare (P1-O);
- pompa P2, cu comunicaiile sale - de aspiraie (As-P2) $i cea de refulare
(P2-O);
- conducta de refulare comun! (R), care preia lichi-dul n seciunea de
referin! (O), transportndu-l n bieful superior sub sarcina static! (fa! de
bieful inferior) - H
o..

P1
As1
P2
O
Fig. 7.13 Schem! pentru studiul
cupl!rii n paralel a pompelor
As2
R
P3 P2 P1
O
O
P2
P1

(b) (a)
Fig. 7.12 Schema de principiu a grupului de pompe cuplate n paralel (a) $i n serie (b)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

72
Curbele de sarcin! (H~Q)
P1
$i (H~Q)
P2
, care redau leg!turile dintre debitele
prelucrate $i sarcina asigurat! de fiecare dintre pompele P1 $i P2 la racordul s!u
de refulare (v. Fig. 7.13).
Comunicaiile de aspiraie ale pompelor prezint! n funcie de caracteristicile
lor geometrice $i hidraulice modulele de rezisten! hidraulic! M
rs1
, respectiv M
rs2
.
Structura, geometria $i particularit!ile hidraulice ale comunicaiilor de refulare
conduc la determinarea modulelor de rezisten! hidraulic! ale acestora M
rr1
$i M
rr2
.
n aceste condiii, comunicaiilor asociate fiec!rei pompe - legate n serie prin
ma$ina hidraulic! - li se asociaz! cte un modul de rezisten! hidraulic!
corespunz!tor M
roj
, j{1,2} :

rrj rsj roj
M M M + (7.20)
ce determin! caracteristicile pierderilor de sarcin!

2
.Q M h
roj roj
, (7.21)
prin care se exprim! leg!tura dintre pierderile de sarcin! pe ansamblul aspiraie
refulare individual! al fiec!rei pompe (h
roj
) $i debitul pompat de acestea (Q).
Conducta de refulare comun! prezint! n funcie de caracteristicile sale
geometrice $i hidraulice modulul de rezisten! hidraulic! M
rR
, care conduce la
caracteristica pierderilor de sarcin! corespunz!toare:

2
.Q M h
rR rR
(7.22)
care red! leg!tura dintre debitul transportat de-a lungul acesteia $i energia
specific! hidraulic! necesar! n acest scop.
mpreun! cu sarcina static! (H
o
), caracteristica pierderilor de sarcin! (h
rR
~Q)
determin! caracteristica reelei (H~Q)
R
:

2
.Q M H H
rR o
+ . (7.23)
Aceasta exprim! leg!tura dintre debitul (Q) $i sarcina (H) necesar! n originea
reful!rii (O) fa! de nivelul energetic din bieful inferior pentru a realiza
transportul apei n seciunea caracteristic! regimului de utilizare, din bieful superior
unde, fa! de acela$i referenial, energia sa specific! hidraulic! trebuie s!
corespund! sarcinii statice (H
o
).
7.4.1.1. Caracteristica rezultant& a grupului de pompe cuplate n paralel

(H~Q)P1
(H~Q)P2
Q
H
Q
H
o

(hro~Q)P (hro~Q)P (hrR~Q)
(H~Q)R
Fig. 7.14 Caracteristicile de sarcin!
ale pompelor folosite
Fig. 7.15 Caracteristicile pierderilor de sarcin!
$i caracteristica reelei
H
Noiuni introductive

73
Caracteristica de sarcin rezultant a grupului de pompe cuplate n paralel -
( )
) (
||
~
O
P P
Q H
2 1
- red! leg!tura dintre debitul vehiculat de ma$inile ce funcioneaz!
simultan (Q) $i sarcina asigurat! acestuia n seciunea de referin! (H
(O)
). Relaia
menionat! se obine innd seama de faptul c! la fiecare sarcin! (H
k
) asigurat! n
seciunea de referin! a analizei (O), debitul ce o traverseaz! (Q
k
) rezult! prin
nsumarea debitelor Q
k
P1
$i Q
k
P2
, pompate de fiecare agregat n regimurile de lucru
care asigur! respectiva sarcin! n (O):

k
P
k
P
k
P P
Q Q Q
2 1 2 || 1
+ . (7.24)
Dac! se iau n considerare pierderile de sarcin! pe comunicaiile asociate
fiec!rei pompe (aspiraie $i refulare individual!), sarcina H
k
n seciunea (O), este
asigurat! prin funcionarea pompelor sub o sarcin! H
k
Pj
la racordul lor de
refulare, astfel nct:
2
) .(
k
Pj roj
k
Pj
k
Q M H H , (7.25)
este legat! de debitul (Q) prin caracteristica de sarcin redus la sec#iunea de
referin# a sistemului analizat
) (
) ~ (
0
Pj
Q H , care se obine, evident, prin sc!derea
ordonatei caracteristicii pierderilor de sarcin! pe comunicaiile pompei - h
roj
(Q
i
) -
pentru fiecare valoare (Q
i
) a debitului, din ordonata corespunz!toare aceluia$i
debit a curbei de sarcin! originale raportat! la racordul de refulare al ma$inii
hidraulice - (H~Q)
Pj
.
Rednd caracteristicile analitice de sarcin! ale pompelor n seciunea racordului
lor de refulare prin:
2
2 1 0
. . Q A Q A A H
j s j s j s
+ ,
(7.26)
n baza considerentelor de mai sus, pentru caracteristicile de sarcin! reduse
rezult! expresiile:

2
2 1 0
). ( . Q M A Q A A H
roj j s j s j s
+ + , (7.27)
care permit determinarea debitului pompat de fiecare agregat, sub sarcina H
k
:

,
_

+ +
j s roj j s k j s j s
j s
k
Pj
A M A H A A
A
Q
1 2 0
2
1
0
) ).( ( 4
1
(7.28)
$i, folosind relaia (7.24), debitul grupului paralel (Q
k
P1||P2
).
(H~Q)P1
(H~Q)P2
Q
H
Q
k
P1
H
k

) (
) ~ (
O
P
Q H
1

(hro~Q)P
) (
) ~ (
O
P
Q H
2

Q
k
P2
) (
2 || 1
) ~ (
O
P P
Q H

Q
k
P1||P2
Fig. 7.16 Caracteristica de sarcin! rezult]ant! a grupului de pompe cuplate n paralel
H
k
P2
H
k
P1
H
1

H
2

H
3

H
4

H
n


Ma$ini $i echipamente hidraulice

74
n planul Q0H, caracteristica de sarcin rezultant a grupului de pompe cuplate
n paralel se construie$te punct cu punct, nsumnd grafic debitele indicate pentru
fiecare sarcin! H
k
, de caracteristicile reduse ale agregatelor active (v. Fig. 7.16).
Ecuaia caracteristicii rezultante a grupului de pompe cuplate n paralel poate fi
exprimat! sub forma unei funcii de tip parabolic:

2
2 1 0
. . Q A Q A A H
g g g
+ , (7.29)
ai c!rei coeficieni A
0g
, A
1g
, A
2g
sunt determinai prin prelucrarea numeric! a $irului
de puncte (Q
k
,H
k
), k=1,2,,n , determinat conform celor de mai sus prin folosirea
relaiilor (7.28) $i (7.24).
Dup! cum rezult! din Fig. 7.16, n cazul cupl!rii n paralel a pompelor cu
caracteristici diferite, regimurile de lucru corespunz!toare unor sarcini mai mari
dect sarcina de mers n gol inferioar!, se situeaz! pe caracteristica redus! a
pompei cu sarcina de mers n gol mai mare $i se obin n condiiile unui regim de
disipare mersul n gol al celeilalte pompe, regim risipitor pentru ansamblu. n
consecin!, pentru a se asigura utilizarea raional! a echipamentului, se
recomand cuplarea n paralel numai a pompelor care prezint domenii comune de
sarcin, cuprinse n domeniile recomandate de utilizare ale fiecreia dintre ele, $i
exploatarea ansamblului la sarcini mai mici dect cea mai mic sarcin de mers n
gol.
7.4.1.2. Regimurile de func%ionare ale grupului de pompe cuplate n paralel

Analiza regimurilor de funcionare ale ansamblului grup paralel re#ea se
efectueaz! n mod similar cu analiza regimurilor de lucru ale instalaiei cu o singur!
pomp!, innd seama c! n noua situaie caracteristica de sarcin! ofert este
reprezentat! de caracteristica rezultant! a grupului, obinut! prin compunerea
caracteristicilor reduse ale pompelor ce l compun (v. Fig. 7.17).
Noiuni introductive

75
n planul Q0H, regimurile de lucru ale ansamblului sunt reprezentate de
punctele de intersecie ale caracteristicilor rezultante reduse la seciunea de
referin! (O), cu caracteristica reelei, puncte ce permit determinarea sarcinii
asigurate n originea conductei de refulare (H
(O)
) $i a debitului pompat (Q
P1
, Q
P2
,
Q
P1||P2
), respectiv a contribuiei fiec!rei pompe la constituirea debitului grupului
(Q
g
P1
$i Q
g
P2
).
Cunoa$terea debitului vehiculat de fiecare pomp! n diferite configuraii /
situaii de lucru (funcionare separat! sau n grup, lucru sub diverse sarcini statice
etc.) permite definirea domeniilor de debite pe care vor lucra acestea n instalaia
studiat!, domenii care, pe diagramele caracteristicilor funcionale ale ma$inilor
folosite, determin! intervalele n care iau valori celelalte m!rimi caracteristice: H, N,
$i NPSH (v. Fig. 7.18).
Analitic, regimurile de funcionare n configuraia de exploatare
p
, a
ansamblului grup paralel - re#ea, redate prin valorile sarcinii asigurate la ie$irea din
staie H
O
(
p
) $i a debitului refulat Q(
p
), sunt obinute ca soluii ale sistemului alc!tuit
din caracteristica rezultant a grupului $i caracteristica re#elei, corespunznd deci
combinaiei de pompe active (
p
), sarcinii statice (H
g
) $i modulului de rezisten! hidra-
ulic! al conductei de refulare / reelei (M
rR
):
FP1
FP1||P2
(H~Q)P1 (H~Q)P2
Q
H
Q
g
P1
Hf
(O)
) (
) ~ (
O
P
Q H
1

(hro~Q)P2
(hrR~Q)
) (
) ~ (
O
P
Q H
2

Q
g
P2
) (
2 || 1
) ~ (
O
P P
Q H

Hg
QP1||P2 QP1
) (
) ~ (
O
R
Q H

Hfg
(P1)

Hfg
(P2)

FP2
QP2
Fig. 7.17 Regimurile de funcionare ale grupului de pompe cuplate n paralel
pe o reea de caracteristici date

Hf
(P2)

(hro~Q)P2
Ma$ini $i echipamente hidraulice

76

2
2
2 0
2
1 1
)) - ( .( -
;
) ( 2
) )( .( 4
-
p rR o p
O
g rR
g rR g g g g
p
Q M H = ) ( H

A M
A M H A A A
= ) Q(
+

+ +
(7.30)
Debitul vehiculat de fiecare pomp! n respectivul regim de lucru (Q
k
Pj
) se
determin! pentru ) - (
p
O
k
H H , (7.31)
din caracteristica de sarcin! redus! (7.29), introducnd n acest sens (7.31) n relaia
(7.28).
Odat! stabilit debitul pompat de fiecare agregat, determinarea pe cale analitic!
a celorlalte m!rimi ce-i caracterizeaz! regimul de lucru poate fi efectuat! prin
folosirea expresiilor analitice ale caracteristicilor funcionale, ajustate sub forma
general!:
2
2 1 0
. . Q A Q A A M
M M M
+ + , (7.32)
cu A
M0,
A
M1,
A
M2
- coeficienii parabolei ce aproximeaz! cel mai bine leg!tura dintre
m!rimea M {H ,N, , NPSH} $i debitul pompat (Q), n care se introduce respectiva
valoare a debitului.

7.4.2. Pompe cuplate n serie

Metodologia de stabilire a caracteristicilor de sarcin rezultante ale grupului
serie $i de analiz a regimurilor de func#ionare ale acestuia pe o reea de
caracteristici cunoscute poate fi dezvoltat! ntr-un cadru generalizabil, la fel ca n
cazul grupului paralel, prin considerarea a dou! pompe cu caracteristici diferite
cuplate n serie prin comunicaii de aspiraie $i refulare diferite (Fig. 7.19):
- pompa P1, cu caracteristica de sarcin! (H~Q)
P1
, care

preleveaz! apa din bieful
inferior prin comunicaia de aspiraie (As1-P1) $i o transport! prin comunicaia
de refulare (P1-As2) la racordul de aspiraie al pompei P2, pe traseul al c!rui
modul de rezisten! hidraulic! este
1 1 1 rr rs ro
M M M + ;
(H~Q)
(~Q)
(N~Q)
(NPSH~Q)
H
N
NPSH
Nf
f
Hf
NPSH
f
Q
g
P1
Q
0
0
0


(H~Q)
(~Q)
(N~Q)
(NPSH~Q)
H
N
NPSH
N
f
f
H
f
NPSH
f
Q
g
P2
Q
0
0
0


Fig. 7.18 Stabilirea valorilor celorlalte m!rimi caracteristice pentru
funcionarea pompelor din grup, n regimul de lucru determinat
Noiuni introductive

77
- pompa P2, cu caracteristica de sarcin! (H~Q)
P2
, al c!rui plan de referin!
define$te n raport cu referenialul analizei (0-0) sarcina geometric! H
g1
, ce
preia debitul pompat de precedenta, i suplimenteaz! energia specific! $i l
transport! prin comunicaia de refulare (P2-O), cu modul de rezisten!
hidraulic! M
rr2
, n originea conductei de refulare a grupului;
- conducta de refulare comun! (R) care preia lichidul n seciunea de referin!
(O), transportndu-l n bieful superior al c!rui nivel energetic determin! n
raport cu cel al biefului inferior sarcina static!
2 1 g g o
H H H + .

7.4.2.1. Caracteristica rezultant" a grupului de pompe cuplate n serie

Semnificativ pentru funcionarea grupului serie este faptul c! debitul transpor-
tat p!streaz! aceea$i valoare pe ntregul traseu ntre cele dou! biefuri
caracteristice: Q Q Q
P P

2 1
, (7.33)
iar sarcina asigurat! n originea reful!rii comune m!surat! fa! de referenialul
analizei (0-0) rezult! prin nsumarea sarcinilor corespunz!toare aceluia$i debit
(Q
k
) pe caracteristicile reduse ale pompelor ce funcioneaz! n serie (v. Fig. 9.18) :
) ( ) ( ) (
2
2
1 2 1 k
O
P k
As
P k
O
SP P
Q H Q H Q H + , (7.34)
n care: ) . ( ) ( ) (
2
1 1 1
2
1 k ro g k P k
As
P
Q M H Q H Q H + , (7.35)
iar
2
2 2 2
. ) ( ) (
k rr k P k
O
P
Q M Q H Q H . (7.36)
Caracteristica de sarcin rezultant a grupului serie (H~Q)
O
P1SP2
, care exprim!
leg!tura dintre debitul pompat $i sarcina asigurat! n originea reful!rii comune (O),
fa! de nivelul apei n bieful inferior, se construie$te punct cu punct, prin nsumarea
grafic! a ordonatelor corespunz!toare aceluia$i debit (Q
k
) pe caracteristicile de
sarcin! reduse ale pompelor nseriate.
Caracteristica analitic de sarcin a grupului serie se determin! n baza celor
de mai sus prin considerarea caracteristicilor analitice de sarcin! ale pompelor $i a
caracteristicilor pierderilor de sarcin! pe linia de transport a apei ntre cele dou!
biefuri caracteristice ale grupului. Fiind cunoscute:
O
P2
P1
Fig. 7.19 Schema pentru studiul grupului de pompe cuplate n serie
As1
As2
ZI1=ZI
ZS2=ZS
ZS1=ZI2
O
SP P
Q H
2 1
) ~ (
(H~Q)P1
MrR
Mro2
Mro1
(H~Q)P2
(H~Q)P1
As2
(H~Q)P2
O
0 0
H
g
1

H
g
2

H
o

Ma$ini $i echipamente hidraulice

78
- caracteristicile analitice ale pompelor P1 $i P2 - prin parametrii A
s0j
, A
s1j
, A
s2j
,
j=1,2 corespunz!tori;
- modulele de rezisten! hidraulic!: M
rs1
, M
rr1
, M
ro1
, M
rr2
;
- sarcina static! a pompei P1: H
g1
,
caracteristica de sarcin! a grupului serie va rezulta sub forma:

2
2 1 0
. . Q A Q A A H
g s g s g s
+ , (7.37)
cu:
1
) (
0 0 g
j
j s g s
H A A

;

) (
1 1
j
j s g s
A A ;

+ +
) (
2 1 2 2
j
rr ro j s g s
M M A A . (7.38)

7.4.2.2. Regimurile de func!ionare ale grupului serie pe o re!ea de caracteristici date

Analiza regimurilor de funcionare ale ansamblului grup serie re#ea se
efectueaz! n mod similar cu analiza regimurilor de lucru ale instalaiei cu o singur!
pomp!, innd seama c! n noua situaie caracteristica de sarcin! ofert este
reprezentat! de caracteristica rezultant! a grupului, obinut! prin compunerea
caracteristicilor reduse ale pompelor ce l compun (v. Fig. 7.20).
n planul Q0H, regimul de lucru al ansamblului este reprezentat de punctul de
intersecie al caracteristicii rezultante, cu caracteristica reelei, punct ce permite
determinarea debitului pompat (Q
f
) $i a sarcinii asigurate n originea conductei de
refulare (H
O
P1SP2
), respectiv a contribuiei fiec!rei pompe la constituirea acesteia
(H
As2
P1
$i H
O
P2
).
Cunoa$terea debitului (Q
f
) vehiculat de fiecare pomp! permite determinarea -
pe diagramele caracteristicilor funcionale ale ma$inilor folosite a valorilor
celorlalte m!rimi caracteristice: H, N, $i NPSH (v. Fig. 7.18)
Rezolvarea analitic! a acestei probleme poate fi realizat! n acelea$i condiii
ca $i n cazul grupului paralel, prin luarea n considerare a caracteristicii analitice
rezultante definit! de (7.37 $i 7.38).
H
(H~Q)P1
(H~Q)P2
(hro~Q)P
(hrr~Q)P2
(H~Q)ro1
2
1
As
P
Q H ) ~ (
O
SP P
Q H
2 1
) ~ (
O
P
Q H
2
) ~ (
H
g
1

H
g
1

Qk
Q
Fig. 7.20 Caracteristica rezultant! a grupului
de pompe cuplate n serie
O
R
Q H ) ~ (
H
As2
P1
HP1
HP2
H
O
P2
H
O
P1SP2
(H~Q)P1
(hro~Q)P
(hrr~Q)P2
(H~Q)ro1
2
1
As
P
Q H ) ~ (
O
SP P
Q H
2 1
) ~ (
O
P
Q H
2
) ~ (
H
o

Qf
Q
H
Fig. 7.21 Caracteristica rezultant! a grupului
de pompe cuplate n serie
Noiuni introductive

79
capitolul 9

ECHIPAMENTE HIDROMECANICE ALE
SISTEMELOR HIDRAULICE SUB PRESIUNE

9.1. Arm"turi de leg"tur"

Alc!tuirea schemei tehnologice necesit! utilizarea unor tronsoane de conduct!
de diverse diametre $i avnd diferite poziii n spaiu. Cuplarea acestora este nles-
nit! de utilizarea arm!turilor de leg!tur! care, dup! rolul pe care l ndeplinesc,
apar sub forma:
- arm!turi de leg!tura ntre conducte cu diametre diferite schimb!ri de diametru
numite curent reduc#ii;
- arm!turi de leg!tur! ntre conducte cu direcii diferite: coturi,curbe; - ramifica#ii /
confluen#e;
- arm!turi de leg!tur! ce permit deplasarea relativ! a tronsoanelor pe care le
cupleaz! compensatoare $i articula#ii.
Presiunile nominale ale arm!turilor de leg!tur! sunt normalizate (p
n
=2,5, 4, 6,
10, 15, 25 daN/cm
2
), iar mbinarea lor cu tronsoanele de conducte este standardi-
zat! (mbin!ri prin flan$e). mbin!rile sudate se utilizeaz! mai rar $i mai mult pe
ramura de aspiraie a schemei tehnologice.

9.1.1. Armturile de legtur ntre conducte cu diametre diferite

Sunt numite n general, reduc#ii $i, pentru a nu conduce la desprinderea
stratului limit! $i formarea turbioanelor cu important! disipare de energie, prezint!
de regul! o lungime (L) corelat! cu variaia diametrelor.
Confeciile metalice de acest tip realizeaz! schimb!ri de diametru $i
funcioneaz! din punct de vedere hidraulic ca difuzoare sau confuzoare.
Dup! poziia axului conductei, nainte $i dup! strangulare, se disting reducii
simetrice (RS) sau drepte (RD) $i asimetrice (RAS) sau nclinate (RI) v. Fig. 9.1.
n funcie de necesit!ile schemei tehnologice, pot fi utilizate:
. reduc#ii drepte (n general, pe conductele de refulare), tipizate - la presiuni
nominale normalizate - pentru gama diametrelor nominale 2501400 mm, (simbol
RS sau RD);
. reduc#ii nclinate (pe ramura de aspiraie a pompelor cu aspiraie pozitiv!),


Fig. 9.1 Tipuri de reducii folosite pe comunicaiile S.P.
(a) reducie asimetric! (RAS/RI); (b) reducie simetric! (RS/RD)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

80
confecionate pentru gama de diametre nominale Dn 350...1400 mm $i presiuni de
2,5 daN/cm
2
(simbol RAS sau RI).
Pentru diametre nominale mai mici de 250 mm se pot adopta arm!turile
standardizate.
Dup! cum rezult! din figura 9.2, reducia
asimetrica (1) tip confuzor, pe circuitul de
aspiraie, are diametrul la intrare D
1
, egal cu al
conductei de aspiraie D
s
, iar pentru ie$ire
D
2
=D
ns
al pompei. Lungimea confuzorului se
alege n funcie de spaiile disponibile (normal
sau mai reduse), conform STAS 6525/62:
) ( 5 4
2 1 1
D D L (9.1)
mm 150 ) ( 2 1
2 1 1
+ D D L (9.2)
Ct prive$te reducia tip difuzor (2) de la
refularea pompei, aceasta poate fi realizat! $i
montat! ca n figura 9.2 a sau figura 9.2 b,
dup! o prealabil! analiz! economic!. n primul caz, costul difuzorului (RD) este
mai mic, n schimb consumul suplimentar de energie datorat pierderilor de sarcin!,
mai mare. n cel de-al doilea caz (RD*) investiia spore$te, deoarece cresc
dimensiunile de gabarit, dar scad cheltuielile cu energia disipat! suplimentar, ca
urmare a vitezelor mai mici. Lungimea difuzorului este condiionat! de unghiul la
centru, care nu trebuie s! dep!$easc! 15
o
(
opt/2
=7
o
).

2
tan 2
1 2
2

D D
L (9.3)
n situaiile n care, condiionat de spaiul disponibil din staie, nu poate fi
asigurat! aceast! valoare a lui L
2
se vor lua m!suri speciale de mbun!t!ire a
curgerii, prin prevederea de perei desp!ritori sau gr!tare de forme speciale.
Odat! fixate dimensiunile de gabarit D
2
, D
1
/ L (RI, RD), realizarea reduciilor
se face dup! trasarea pe foaia de tabl! $i debitarea corespunz!toare.

Pentru reduciile drepte (RD) trasarea suprafeei desf!$urate n adev!rata
m!rime se face grafic, a$a cum se arat! n figura 9.3 sau se face grafo-analitic,
conform cu recomand!rile standardelor n vigoare.

Dup! cum rezult! din Fig. 9.3, reducia dreapt! este obinut! dintr-un con
circular drept, prin secionare cu un plan NN' paralel cu baza conului $i la distana
(L) de ea. Conul are baza mare coninut! n planul orizontal, astfel c! proiecia sa
n plan vertical se opre$te pe linia de p!mnt (cotele tuturor punctelor aparinnd
bazei sunt nule).

Planul de seciune fiind orizontal, are urma vertical! (N') paralel! cu linia de
p!mnt, la distana (L) fa! de aceasta. Desf!$urata reduciei este aceea$i cu
desf!$urata trunchiului de con circular drept, avnd generatoarele egale $i care
apar proiectate pe planul (V) la adev!rata m!rime dup! S'1' $i S'5'. Desf!$urata se
construie$te grafic pentru un num!r ct mai mare de generatoare S (1, 2, 3. . . ),
alegnd ca centru punctul S' $i ducnd din el cercurile de raze R
1
$i R
2
.

Fig. 9.2 Amplasarea reduciilor asime-
trice $i simetrice pe comunicaiile de as-
piraie $i refulare ale pompelor
Noiuni introductive

81

Suprafaa exterioar! ce urmeaz! a fi trasat! pentru decupare din tabl! este
limitat! de arcele L
1
= l
1-8
= D
1
$i L
2
=D
2
. Conul este desf!$urat prin t!iere cu
planul MM' pe generatoarea S5.
Pentru reduciile circulare nclinate sau asimetrice, operaia grafic! de
desf!$urare este reprezentat! n figura 9.4. Conul circular oblic cu baza n planul
orizontal are vrful (S) pe una din generatoare S1. Conul este secionat pentru
desf!$urare de planul MM', corespunz!tor generatoarei S5. Conform reprezent!rii
din figur!, generatoarele S'1' $i S'5' apar n proiecie pe planul vertical la adev!rata
m!rime, deoarece sunt paralele cu acesta ntruct proieciile orizontale S5 sunt
paralele cu linia de p!mnt (o dreapt! apare n adev!rata m!rime pe un plan cnd
este paralel! cu acesta - dreapta paralel! cu planul vertical are proiecia orizontal!
paralel! cu linia de p!mnt). Pentru a afla adev!rata m!rime $i a celorlalte
generatoare (de exemplu, S4), se face rotirea proieciei orizontale cu centrul n S
pn! devine paralel! cu linia de p!mnt n 4*. Generatoarea S' (4*)' - reprezint!
generatoarea S4 n adev!rata m!rime.

Cunoscnd adev!rata m!rime a generatoarelor (pentru conul mic $i cel mare)
desf!$urata se face dup! modelul anterior, rezultnd suprafaa c!utat! ce
urmeaz! a se trasa $i debita din foaia de tabla (se va ine seama $i de t - grosimea
acesteia).

9.1.2. Armturile de legtur ntre conducte cu direc#ii diferite

Se numesc coturi $i, n cazul unor diametre nominale mai mari de 250 mm, se
confecioneaz! din tronsoane de cilindri circulari secionai oblic, asamblate prin
sudur!. Coturile la 90
o
, 45
o
$i 30
o
, pentru presiuni nominale de 2,5, 6 $i 10 dan/cm
2

sunt tipizate $i se noteaz! cu simbolul CS9O, C545, CS3O. n general se utilizeaz!

Fig. 9.3 Desf!$urata unei reducii
simetrice (RS / RD)
Fig. 9.4 Desf!$urata unei reducii
asimetrice (RAS / RI)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

82
razele de curbur! R=1,0.D
n
$i R=1,5.D
n
, coturile CS90 $i C545 fiind confecionate
din tronsoane oblice cu = 22
o
30', iar CS30 cu =15
o
(Fig. 9.5).
Num!rul de segmente este n mod obi$nuit 2, 3, 5, f!r! a se exclude
posibilitatea stabilirii num!rului optim prin calcule de optimizare.
n figura 9.6 a se prezint! metoda grafic! de optimizare a num!rului de
segmente din care urmeaz! a fi realizat un cot. Aceasta red! prin I(N) sporirea
investiiei ntr-un cot prin cre$terea num!rului (N) de segmente ale acestuia, $i

Fig. 9.6 Cot la 90
o
din segmente sudate:
(a) optimizarea num!rului de segmente;
(b) alc!tuire cot;
(c) desf!$urata n adev!rata m!rimeFig. 9.5 Coturi tipizate executate
din tronsoane sudate
(a) cot sudat la 90
o
CS90
cu 5 segmente;
(b) cot sudat la 45
0
CS45
cu 3 segmente ;
(c) cot sudat la 30
o
CS30
cu 3 segmente.

Noiuni introductive

83
reflect! faptul c! pe m!sur! ce N cre$te, coeficientul pierderilor locale de sarcin!
se apropie de cel al coturilor netede, conducnd la mic$orarea cheltuielilor
ocazionate de energia consumat! E(N), Num!rul optim de segment (N
opt
) se
obine cnd suma celor dou! cheltuieli are valoarea cea mai mic! [I(N)+E(N)]
min

La confecionarea coturilor din segmente se presupun cunoscute att D
n
-
diametrul conductei, ct $i R - raza de racordare cu care se realizeaz! cotul. n
cazul n care, de exemplu, n=3 $i =100
o
rezult! a$a cum se arat! n figura 9.6, b
trei segmente de mijloc cu =25
o
$i dou! de margine cu *=12
o
30' (jum!t!i din
cele de centru).
Execuia cotului se face prin debitarea segmentelor dintr-o conduct! de acela$i
diametru $i asamblarea acestora prin sudur!. Pentru debitarea segmentelor sunt
necesare $abloane care reprezint! suprafaa desf!$urat! a segmentelor (feliilor)
de centru $i margine. n figura 9.6, c se poate urm!ri modul de desf!$urare a unei
felii de margine, observnd c! aceasta reprezint! suprafaa lateral! a unui cilindru
circular drept secionat cu un plan PP'. Planul are urma orizontal! (P) cu (R),
distanat! fa! de (O), iar proiecia vertical! (P') nclinat! cu unghiul * =12
o
30'
fa! de linia de p!mnt. Deoarece toate generatoarele cilindrului apar proiectate pe
planul vertical n adev!rata m!rime, fiind paralele cu acesta, construcia nu mai
necesit! rotiri suplimentare. Pentru segmentul sau felia de la mijloc se va
considera n confecionarea $ablonului $i simetria fa! de axa orizontal!.

9.1.3. Ramifica#ii

Sunt confecii metalice folosite pentru realizarea zonelor de unire sau separaie
a circuitelor instalaiilor hidraulice. Dup! cum asigur! unirea sau separarea
circuitelor se numesc ramifica#ii de confluen# respectiv ramifica#ii de separa#ie.
n raport cu diametrul, debitul transportat $i poziia axelor circuitelor legate, se
disting diverse tipuri de ramificaii: simetrice / asimetrice, ntre dou! sau mai multe
conducte, cu sau f!r! reducie intermediar! etc.
n figura 9.7 se prezint! o ramificaie asimetrica de confluen! ntre conducte
cu axul n acela$i plan, care transport! debite diferite Q
1
Q
2
; Q
1
+Q
2
=Q
3
).
Dimensionarea ramificaiilor se face astfel ca la limita de separaie (sau
confluen!) s! rezulte c
l
=c
2
*, cu toate c! obi$nuit c
1
c
2
. Modificarea vitezei de la
c
2
la c
2
* provine din faptul c! datorit! unghiului </2, rezult!
2
*
>
2
(v. Fig. 9.7
a). Cnd suprafaa
2
*
este prea mic!, pentru a asigura c
1
= c
2
se intercaleaz! un
difuzor D
1
(v. Fig. 9.7, b).

Fig. 9.7 Ramificaii de confluen! asimetrice elemente de dimensionare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

84
Figura 9.8 prezint! ramificaii simetrice cu axele circuitelor n acela$i plan -
combinaie ntre cazurile tratate anterior. Cnd unghiul este suficient pentru a
realiza c
3
*
= c, nu este necesar! intercalarea difuzorului (D), a$a cum devine
obligatoriu s! se procedeze pe ramura , pe care nu este ndeplinit! aceast!
condiie (Fig. 9.8 a).
Deoarece realizarea mbin!rilor chiar n difuzorul (D,) este mai dificil!, se
adopt! frecvent soluia mai simpl! din figura 9.8 b.
Pentru realizarea acestor confecii metalice, problema mai delicat! const! n
confecionarea unor reducii de diferite tipuri, dup! trasarea lor prin folosirea unor
$abloane obinute pe baza desf!$ur!rii n adev!rata m!rime a unor intersecii
dintre cilindri cu plane etc.
Realizarea ramificaiilor de cele mai diferite tipuri este facilitat! de folosirea
detaliilor prezentate n cataloagele de confecii metalice. Pe baza acestor
cataloage, trasarea debitarea $i realizarea devin operaii de rutin!. Cnd ramificaia
nu are un diametru prea mare (D < 1000 mm), rigidizarea este asigurat! de ns!$i
cordonul de sudur!. Pentru diametre mai mari, se prev!d de obicei nervuri de
rigidizare simple, deoarece se poate conta $i pe aportul adus de masivul de beton
n care acestea se ncastreaz!.
Ramificaiile sunt executate din eav! sau tabl! roluit!, de aceea$i grosime cu
a conductei pe care se monteaz!, confeciile metalice implicate, ne mai reclamnd,
n mod obi$nuit, calcule din punctul de vedere al rezistenelor admisibile.

9.1.4. Compensatoare $i articula#ii

Armturile de legtur ce permit deplasarea relativ a tronsoanelor pe care le
cupleaz! $i articula#iile se utilizeaz! pentru nlesnirea deplas!rilor axiale sau
unghiulare, cauzate fie de montaj, fie de procesele de tasare-dilatare, fie cele
impuse de modul de exploatare a staiei.
Compensatoarele sunt folosite pentru a nlesni deplas!rile relative mici ce apar
ca urmare a efectelor termice (compensatorii de dilataie), sau sunt necesare n
perioada de montaj sau la intervenii (compensatorii de montaj).
Compensatoarele cu presetup (Fig. 9.9) se monteaz! pe conducta de
refulare, dup! organul de obturare $i serve$te ca element mobil n timpul

Fig. 9.8 Ramificaii de confluen! simetrice elemente de dimensionare
Noiuni introductive

85
montajului. Confecionarea lor este tipizat!
$i pot apare: cu reducie, diametrul de
ie$ire fiind egal cu cel de intrare (CPDE)
sau f!r! reducie - D
e
>D
i
(simbol CPDI).
Compensatorul cu burduf sudat
serve$te la preluarea eforturilor de tasare-
dilatare $i se monteaz! n exteriorul pere-
telui infrastructurii staiilor fixe. Este tipizat
pentru diametre nominale D
n
=400...1200
mm, la presiuni de 10 daN/cm
2
$i se
noteaz! cu simbolul CBS (Fig. 9.10).
Compensatorii cu burduf funcioneaz! pe baza deformaiei unor lire care,
asam-blate prin sudur!, formeaz! un burduf.
Datorita sistemului lor constructiv, ace$tia preiau deplas!ri liniare $i unghiulare,
putnd fi utilizai att pentru dilataie ct $i pentru montaj, situaie n care
rigidizarea se asigur! prin. prezoane. n figura 9.11 se prezint! schia
compensatorului cu burduf pentru dilataie, care se
monteaz! pe conduct! prin flan$e $i permite
preluarea deplas!rilor ca urmare a comprim!rii
lirelor sudate.
Pentru diminuarea pierderilor de sarcin!,
compensatorul are prev!zut! o masc! interioara -
fix! la unul din capete $i liber! la cel!lalt - care
reduce mult pierderile de sarcin! locale (de la
=0,1/lir!, la
total
=0,1).
Compensatorii telescopici se utilizeaz! n
diferite variante: compensatori simpli sau dubli, cu
sau f!r! reducerea diametrului, care funcioneaz!,
toate, pe principiul deplas!rilor telescopice, a$a
cum se arat! n figura 9.12.
Compensatorul de dilataie din figura 9.13 nu
realizeaz! schimbarea diametrului, deoarece
flan$ele ce se vor monta pe $tuurile (1, 2) au
D
n1
=D
n2
. Etan$area se face cu o garnitur! de
cauciuc sau $nur de azbest (7), prin presarea
acesteia n buc$a (6) de c!tre echipamentul mobil
al presetupei cu flan$! (4). n timpul funcion!rii se strng $uruburile (5), n vederea
pres!rii garniturii c!tre c!ma$a exterioara a compensatorului (3). Compensatorii de
acest tip se monteaz! numai pe conductele pozate suprateran.
Compensatorii se monteaz! de regul! indivi-dual dar $i n pereche, atunci
cnd ace$tia urmeaz! a prelua deplas!ri mai mari.
Obi$nuit compensatorii permit deplas!ri relativ mari
(l=100-300 mm), dar prezint! $i dezavantaje:
investiie mare, consum ridicat de material,
posibilitatea bloc!rii la apariia deplas!rilor
unghiulare, frecare mare $i ntreinere pretenioas!.
Compensatorul telescopic de montaj,
schematizat n figura 9.14, realizeaz! etan$area

Fig. 9.10 Compensator cu burduf
sudat tip CBS

Fig. 9.11 Schema mont!rii
compensatorului cu burduf

Fig. 9.9 Compensatorul cu presetup!
Ma$ini $i echipamente hidraulice

86
prin flan$a (8), ce preseaz! garnitura trapezoidal! din cauciuc (7).

Cnd toate cele cinci piulie (1-5) ale tijelor complet filetate (6) sunt sl!bite, se pot
prelua deplas!rile necesare montajului (100-200 mm). La strngere, confecia
devine rigid!, compensatorul transformndu-se ntr-un simplu element de leg!tur!.

Articula#iile reprezint! confecii sau dispozitive ce realizeaz! schimb!ri de
direcie mobile. Acestea permit deplas!rile unghiulare ce apar la mbinarea unor
tronsoane rigide de conduct! cu altele mobile.
Sunt utilizate pentru a asigura racordul reful!rii pompelor din staiile de pompare
plutitoare, cu reeaua de refulare aflat! pe mal.
Prin construcie, pot prelua deplas!rile determinate de variaiilor nivelului la
aspiraie precum $i pe cele datorate ruliului $i tangajului navelor plutitoare care
ad!postesc echipamentul.

Fig. 9.12 Compensatori telescopici:
(a)simplu; (b) dublu;(c) de montaj

Fig. 9.13 Compensator de dilataie
cu presetup! (pn<10 bari)

Fig. 9.14 Compensator de montaj
telescopic (pn<10 bari)

Fig. 9.15 Articulaie cardanic!
cu tub flexibil - tip ACT

Fig. 9.16 Articulaie cardanic!
cu burduf tip ACB
Noiuni introductive

87
Constructiv se cunosc tipurile: articulaii
sferice, cardanice cu furc! $i tub flexi-
bil, cardanice pe furc! $i burduf, cardanice pe
pivot cu furc!, cardanice pe cerc cu
furtun de cauciuc, cu coturi mobile etc.

Articula#iile cardanice se folosesc pentru
nlesnirea deplas!rilor unghiulare relativ mari,
ce apar datorit! variaiei nivelurilor sursei, pe
parcursul exploat!rii staiilor de pompare
plutitoare.
n funcie de diametrul reful!rii, se utilizea-
z! articulaii cardanice cu tub flexibil (ACT) -
Dn<600 mm (Fig. 9.15) $i articulaii cardanice
cu burduf (ACB) - D"=600...1400 mm (Fig. 9.16), ambele confecionate pentru
presiuni nominale de 6 daN/cm
2
.
Figura 9.17 prezint! tipul de articulaie cel mai frecvent utilizat, n varianta
cardanic! pe pivot cu anvelop! de cauciuc.
Preluarea deplas!rilor ntre tronsonul de conduct! mobil (4) $i tronsonul (9) de
conduct! fix (de sprijin), se face prin intermediul lag!rului (2), al pivotului (3),
respectiv al inelelor cardanice interior (5) $i exterior (6). Leg!tura ntre tronsoane
este asigurat! prin furca cu bra (7) $i anvelopa de cauciuc (8). Compensatorul
este fixat pe fundaia de beton (1) sau pe corpul plutitor al navei (A - sensul curgerii
pentru amplasarea pe nav!) $i B - sensul curgerii pentru amplasarea pe mal).

9.2. Arm"turi de re!inere
nchidere %i reglaj

Pentru dirijarea transportului
apei sub presiune conform cerin-
elor amenaj!rii, se folosesc o serie
de dispozitive pentru nchiderea cir-
culaiei, evitarea invers!rii sensului
de curgere $i reglarea debitului, a
c!ror funcionare se bazeaz! pe
obturarea parial! sau total! a sec-
iunii conductei.

9.2.1. Robinete de re#inere

Acest tip de organe se folosesc
pentru obturarea seciunii de trecere
la schimbarea sensului de scurgere.
Robinetele de reinere sunt arm!turi
speciale, a c!ror nchiderea este
declan$ata de ns!$i curgerea in-
vers! ce apare la oprirea pompelor.

Fig. 9.19 Principiul de funcionare
al clapetului de reinere
Fig. 9.18 Robinet de reinere cu clapet! (valv!)


Fig. 9.17 Articulaie cardanic! pe
pivot cu anvelop! de cauciuc
Ma$ini $i echipamente hidraulice

88
Acestea se caracterizeaz! prin: timp de nchidere foarte scurt, grad de etan$are
redus, rezisten! hidraulic! medie $i siguran! nu prea mare n funcionare.
Datorit! timpului de nchidere foarte scurt al robinetelor de reinere, n
conducte se produce un regim de mi$care nepermanent, ale c!rui efecte pot fi
limitate prin echipamente corespunz!toare.
Pentru a remedia incidentele relativ frecvente ce se produc n funcionarea lor,
f!r! a scoate din exploatare ntreaga instalaie $i a asigura n general, o bun!
etan$are a circuitului controlat pe perioada de oprire a pompei, n raport cu sensul
normal de curgere, se monteaz! mai nti robinetul de reinere (lng! pomp!) $i
apoi vana de refulare (spre bieful superior), .
Dup! forma organului de obturare se deosebesc robinete de reinere cu:
clapet! (valv!), disc fluture, ventil $i inel.
Robinetul de re#inere cu clapet (valv), numit n exploatare $i clapet de
re#inere (Fig. 9.18), este frecvent utilizat pe circuitele de refulare avnd conducte
orizontale $i D
n
>100 mm.
n poziia nchis (v. Fig.9.19), asupra clapetei 4 acioneaz! att fora hidro-
static! datorat! presiunii p din conducta de refulare, ct $i greutatea proprie G:
p
d
F
h

4
2
. (9.4)
Lund n considerare unghiul de nclinare al clapetei
o
$i notnd cu R reacia pe
suprafaa de etan$are de l!ime, momentul rezultant n raport cu articulaia (6), la
poziia complet nchis este:

o o h o OI
r R F r G M + cos cos sin , (9.5)
n care r este distana centrului de greutate fa! de articulaie.
Explicitnd reaciunea R din ultima relaie se poate determina efortul de
strivire al garniturii pe corp:

[ ]
2 2
) (
4
d d
R
S
R
+

. (9.6)
Deoarece < d, se consider! d
2
0, rezultnd:d
R 2
, (9.7)
relaie ce poate determina l!imea suprafeei de etan$are n funcie de natura
materialului utilizat n acest scop.
Deschiderea clapetei se face sub aciunea presiunii hidrostatice create de
pomp!, cu sau f!r! echilibrarea presiunilor prin conducta de ocolire, pe feele sale
amonte $i aval. Datorit! modului de acionare, clapetele prezint! inerie la
deschidere $i nu sunt recomandate a fi utilizate pe circuitele de refulare ale
pompelor axiale dect n situaii speciale. Aceasta, pentru a preveni
supranc!rcarea motorului de antrenare, determinat! de faptul c! n primele
momente, pompa ar, funciona cu debit sc!zut, prezentnd un cuplu rezistent
foarte ridicat.
Deoarece fora hidrostatic! capabil! s! deschid! clapeta cnd nu se face
echilibrarea presiunilor pe feele sale este F
hl
> R, ineria la deschidere este $i mai
mare (n care R rezult! din relaia momentului).
Deschiderea clapetei se face prin rotirea sa n jurul articulaiei fixe, sub
aciunea momentului creat de forele hidrodinamice, c!ruia i se opun momentele
Noiuni introductive

89
forelor de greutate $i de frecare. La echilibru, pentru o deschidere , asupra
clapetei acioneaz! forele de portan! $i rezisten!:

cos
4 2
cos
4 2
2
2
2
2
d
c C F
d
c C F
x x
z z
, (9.8)
la care se mai adaug! greutatea proprie G $i fora de frecare n articulaie.
Momentul forelor, n raport cu articulaia fix!, corespunz!tor poziiei de echilibru
este:
0 cos cos sin + +
fr z x OD
M r F r F r G M (9.9)
n care M
fr
este momentul forelor de frecare.
La oprirea pompei, c=0, F
x
= F
z
=0 , astfel clapeta se nchide datorit!
momentului relativ mic G.r sin.
Caracteristicile constructive ale robinetelor de reinere cu clapet sunt prev!zute
n STAS 9632-74, pentru presiuni nominale p
n
< 400 daN/cm
2
.

Robinetul de re#inere cu disc fluture
Asem!n!tor, constructiv, cu vanele fluture, este prev!zut cu un disc lenticular
$i fusuri amplasate excentric fa! de axul de simetrie al corpului (Fig. 9.20), disc
acionat la nchidere de greutatea proprie $i presiunea hidrostatic! din aval. Poziia
deschis! se menine datorit! echilibrului forelor hidrodinamice, de greutate $i de
frecare. Relaia de echilibru este identic! cu (9.9). La oprirea pompei, discul
lenticular se nchide tot sub aciunea greut!ii proprii.
Robinetul de reinere cu disc fluture se amplaseaz! pe conduc te orizontale $i
poate fi prev!zut - pentru egalarea presiunilor - cu conducta de ocolire 9, util! $i ca
protecie mpotriva efectelor mi$c!rii nepermanente.
Legat de realizarea $i funcionarea acestui tip de robinet se cunosc multiple
variante constructive. S-au obinut caracteristici de nchidere-deschidere adecvate
$i pierderi de sarcin! la poziia deschis foarte mici. Se pot evidenia soluii care
asigur! temporizare la nchidere sau cu deschidere ct mai rapid!. Rezultatele
m!sur!torilor efectuate asupra robinetului cu disc (valv!) D
n
1200, realizat pentru
I.S.P.I.F. la staia de pompare plutitoare I.M.Gheorghiu, au dus la concluzia c! prin
performanele realizate, robinetul prezint! o cert! valoare. Dup! cum se arat! n
Fig. 9.20 b, robinetul este realizat n construcie sudat!, nchiderea fiind asigurat!
de discul 4 pe scaunul 2. Deoarece pierderile de sarcin! depind $i de poziia

Fig. 9.20 Robinet de reinere cu disc : (a) disc fluture; (b) disc circular; 1-flan$! de
prindere; 2-scaun robinet; 3-masc! profilat! hidrodinamic; 4-disc mobil; 5-articulaie fix!;
6,7-sistem limitare curs!; 8-corp robinet; 9-conduct! de by-pass
Ma$ini $i echipamente hidraulice

90
discului mobil, robinetul are opritorul 7, care limiteaz! poziia echipamentului mobil
corespunz!tor diferitelor debite vehiculate prin conducta pe care se monteaz!.
Robinetul de re#inere cu clap inelar Mannesmann
(Fig. 9.21) are un obturator inelar prev!zut cu arcuri montate n sistemul deta$abil
de dirijare a curentului. Fixarea de corpul robinetului se face prin $urubul 7. Sub
aciunea forei hidrodinamice care acio-
neaz! pe obturatorul inelar, acesta com-
prim! arcurile, asigurnd un spaiu de
trecere cilindric pentru lichidul de lucru. La
oprirea pompei, forele hidrodinamice sunt
nule, iar forele elastice readuc aproape
instantaneu organul obturator pe scaun.
Datorita sistemului de readucere al
obturatorului, aceste robinete de reinere
pot fi utilizate n toate poziiile de lucru
(vertical, oblic, orizontal) $i n staii de
pompare cu destinaii diferite.
Forma constructiv! a robinetelor
Mannessman asigur! o rezisten! hidrauli-
c! redus!, dar n condiiile unui cost ridicat,
n raport cu alte tipuri.

Robinetul de re#inere cu ventil. (Fig.
9.22) este asem!n!tor robinetului de nchi-
dere cu ventil, de care difer! numai prin
modul de acionare. n corpul robinetului
este amplasat un ventil ghidat n capacul
s!u. Sub aciunea forelor hidrodinamice
ventilul este deschis $i permite trecerea
lichidului. La oprirea pompei, sub aciunea
greut!ii proprii $i a presiunii din zona
amonte, se nchide asigurnd o bun! etan-
$are. Datorit! rezistenei hidraulice mari
este utilizat n instalaiile auxiliare ale
staiilor de pompare, pe conducte cu D
n
=
50-300 (400) mm.

9.2.2. Robinete de nchidere $i reglaj

Echipamentele hidromecanice ale circuitelor de aspiraie $i refulare, care
asigur! modificarea rezistenei hidraulice ntre o limit! minim! $i una maxim!
(infinit!), cu scopul obtur!rii circuitului sau al modific!rii debitului, sunt cunoscute
sub denumirea de vane sau robinete. De obicei, robinetele au diametru mic,
deosebindu-se de vane prin forma constructiv! $i tipul organului obturator.
Dup! forma constructiv! $i tipul organului de obturare se deosebesc: vane
plane cu sertar plan (n diferite variante); robinete cu ventil, cep, membrana (pentru
reglarea debitului sau a presiunii) ; vane fluture; vane sferice; vane cilindrice; vane
conice sau alte tipuri. Indiferent de forma constructiv! $i tipul organului de

Fig. 9.21 Robinet de reinere cu clap!
inelar! (Mannessman): 1-corp robinet; 2-
nervuri; 3,6-sistem dirijare; 4-clap! inelar!;
5-arcuri; 7-$urub; 8-flan$e

Fig. 9.22 Robinet de reinere cu ventil 1-
corp robinet; 2-ventil mobil; 3-capac ventil;
flan$a amonte
Noiuni introductive

91
nchidere, vanele $i robinetele destinate trecerii fluidelor $i obtur!rii conductelor
trebuie s! satisfac! urm!toarele condiii:
- rezisten! mecanic! corespunz!toare presiunii maxime din circuit ;
- la poziia complet deschis s! opun! o rezisten! hidraulic! mic!;
- la poziia complet nchis s! asigure etan$area perfect! ntre
organul obturator $i corpul vanei sau robinetului;
- s! aib! o siguran! mare n funcionare.
Vanele utilizate n lucr!rile de hidroamelioraii sunt caracterizate prin
dimensiuni constructive sporite $i masa mare. Datorit! acestor particularit!i, ele
vor fi amplasate n linia tehnologic!, pe fundaii sau supori proprii evitndu-se
preluarea sarcinilor provenite din greutatea proprie de c!tre flan$e.
Pentru a reduce la minimum pierderile hidraulice pe comunicaiile de aspiraie
ale staiilor de pompare cu H
gs
>0, n vederea evit!rii apariiei cavitaiei, pe acestea
nu se prev!d vane. n cazul staiilor de pompare avnd H
gs
<0, deci cu
contrapresiune, n scopul izol!rii pompei fa! de curentul din bieful inferior, pe linia
de aspiraie se prev!d vane de nchidere cu rezisten! hidraulic! minim!, avnd
poziia normal! deschis.
Vana plan, denumit! astfel dup! organul obturator, se caracterizeaz! prin:
- organ obturator sub forma unui disc circular;
- deplasare ortogonal! a organului obturator fa! de direcia de
mi$care a fluidului;
- nchidere lent! (la vane mari) $i deschidere numai dup! echilibrarea presiuni-
lor pe cele dou! fee ale organului obturator;
- masivitate constructiv!, greutate $i dimensiuni de gabarit mari;
- anduran! mare n funcionare.
Vanele plane pot fi cu corp oval sau plat, avnd astfel o lungime (L
v
) mai mare
sau mai mic!. Organul obturator, n form! de sertar plan, sertar pan! sau ochelari,
este prev!zut cu sisteme de etan$are pe ambele fee, astfel c! vanele de acest tip
pot s! fie utilizate pentru curgeri n ambele sensuri.
Fig. 9.23 Vane plane de diferite tipuri:(a) cu sertar plan; (b) cu sertar pan!;
(c) cu ochelari. 1-corp van!; 2-flan$e; 3-organ obturator; 4-tij! acionare; 5-
capac; 6-presetup!; 7-sistem acionare

Ma$ini $i echipamente hidraulice

92
Elementul de etan$are este constituit din cauciuc,
alam! sau bronz, dup! cum vanele sunt de joas! (p
n
< 6
daN/cm
2
), medie (p
n
= 610 daN/cm
2
) sau de nalt!
presiune (p
n
> 10 daN/cm
2
).
n cazul vanelor cu sertar plan sau pan!, prin des-
chiderea organului obturator, n zona etan$!rii inferioare
se produce o discontinuitate n conducerea curentului,
cu posibilitate de formare a vrtejurilor. Ca urmare a
acestor fenomene pierderile hidraulice prin aceste tipuri
de vane sunt importante. Pentru a elimina acest incon-
venient se utilizeaz! vanele cu ochelari, al c!ror organ
obturator este prelungit n partea inferioar! cu un inel.
La deschiderea complet! inelul se a$eaz! pe supra-
feele de etan$are din corpul vanei $i asigur! condiii de
trecere printr-o seciune continu! cu pierderi hidraulice
minime.
Dimensiunile de gabarit $i montaj (L
v
) pentru
robinete cu sertar plan avnd diametrul nominal D
n

=40600 mm $i presiunea nominal! p
n
<16 daN/cm
2

sunt prev!zute n STAS 8091-79.
Manevrarea vanelor se efectueaz!:
- manual pentru vane cu D
n
<500 mm $i p
n
< 6 daN/cm
2
(Fig. 9.23 b);
- manual cu reductor mecanic pentru vane avnd D
n
=500-1500 mm $i p
n
< 6
daN/cm
2
;
- electromecanic (Fig. 9.23 a, c) sau electro-hidraulic (Fig. 9.24) pentru vane
avnd dimensiuni $i presiuni nominale mai mari.
Fora de manevr! necesar! acion!rii vanei este :

a
G F R +
1
, (9.10)
iar fora de frecare rezult! din:
p
D
F F
n
h4
2
1
(9.11)
unde este coeficientul de frecare; p diferena ntre presiunile care acioneaz!
pe cele dou! suprafee ale organului obturator.
Greutatea aparent! a organului obturator se poate scrie :
V G G
o a
, (9.12)
n care: G este greutatea organului obturator;
o
- greutatea specific! a lichidului de
lucru (de obicei apa); V - volumul de lichid dezlocuit de organul obturator.
Puterea motorului necesar pentru acionarea vanei cu fora R este influenat!
de viteza de ridicare impus!.
La acionarea vanelor avnd D
n
$i p
n
mari, pentru a reduce fora de manevr!
se urm!re$te reducerea diferenei de presiune p. n acest scop partea amonte $i
aval a corpului vanei comunic! printr-o conduct! de ocolire (by-pass) de diametru
mic, prev!zut! cu o van! sau robinet. Utilizarea cu eficacitate maxim! a acestui
sistem presupune un spaiu nchis ct mai etan$, n zona corpului vanei care se
presurizeaz!, astfel nct p s! fie ct mai redus.


Fig. 9.24 Van! plan! cu
acionare electro-hidraulic!
Noiuni introductive

93
Robinetele sunt utilizate ca organe de nchidere sau reglare a debitelor pe
comunicaiile de refulare ale staiilor de pompare, avnd D
n
< 25O mm $i p
n
> 5
daN/cm
2
, precum $i pe circuitele instalaiilor auxiliare. Ele sunt caracterizate prin:
diversitatea formei constructive a organului obturator, care poate fi constituit dintr-
un ventil cep, membran! sau cilindru; rezisten! hidraulic! mare; etan$are foarte
bun!.
n funcie de presiunea nominal!, corpul robinetelor se realizeaz! din bronz
sau font! turnat! pentru presiuni p
n
< 10 daN/cm
2
$i din otel turnat sau forjat pentru
presiuni mai mari.
Datorit! modific!rii direciei vitezei lichidului $i a reducerii seciunii de trecere n
corpul robinetelor cu ventil normal (Fig. 9.25 a) se produc pierderi hidraulice
importante. Ca urmare este necesar un consum suplimentar de energie pentru
transportul fluidului. n scopul nl!tur!rii acestui dezavantaj se utilizeaz! robinetele
cu ventil $i scaun nclinat (Fig. 9.25 b) sau robinetele cu trecere liber! (Fig. 9.25 c),
care ins!, datorit! dificult!ilor de execuie, au un cost mai ridicat.
La curgerea lichidului prin robinet n sens invers, rezistena hidraulic! cre$te cu
aproximativ 30%. Datorit! acestei cauze, robinetele cu ventil au sens unic de
curgere a fluidului, aspect ce trebuie luat n considerare n lucr!rile de montaj.

Vanele fluture se recomand! a fi utilizate pe comunicaiile de refulare ale
staiilor de pompare avnd D
n
> 500 mm, deoarece au dimensiuni de gabarit $i
greutate reduse, n condiiile asigur!rii unei etan$eit!i satisf!c!toare.
Corpul vanei (v. Fig. 9.26) are diametrul identic cu cel al conductei, fiind
executat din tabla de oel sudat! sau din oel turnat.
Organul obturator este constituit dintr-un disc lenticular care se poate roti cu un
unghi < 80
o
n jurul fusurilor. n poziia nchis, acesta nu asigur! totdeauna o
etan$are corespunz!toare. Datorit! acestui fapt, pe periferia discului se prev!d
garnituri de cauciuc, simple sau profilate, respectiv inele de bronz. Pentru a cre$te
gradul de etan$are se amplaseaz! n corpul vanei un inel de bronz (Fig. 9.27 a $i
d) sau de cauciuc (Fig. 9.27 e).
Acionarea vanelor mici se face printr-un reductor melc-roat! melcat!,
amplasat pe unul din fusuri, care poate fi acionat prin roat! de mn! sau motor
electric. Pentru vane de dimensiuni mari (Fig. 9.28), acionarea se face prin
intermediul ambelor fusuri cu servomotoare hidraulice. Reducerea forelor
necesare manevrei la astfel de vane se realizeaz! prin egalizarea presiunilor pe
feele discului obturator, printr-o conducta de ocolire prev!zut! cu ventil

Fig. 9.25 Robinete cu ventil
(a) cu ventil normal; (b) cu ventil $i scaun nclinat; (c) cu trecere liber!
1-corp ventil; 2-ventil; 3-tij!; 4-capac; 5-presetup!; 6-roat! de manevr!
Ma$ini $i echipamente hidraulice

94
electromagnetic. Pentru a evita apariia unor depresiuni periculoase n aval de
van!, la nchiderea brusc! a acesteia, este prev!zuta $i o supap! de desc!rcare.
Dup! cum se vede n Fig. 9.29, tendina de nchidere a organului obturator
este asigurat! printr-o excentricitate a axului s!u de rotaie, n raport cu axa de
simetrie a corpului. Forele hidro-dinamice care acioneaz! asupra obturatorului
Noiuni introductive

95
ntr-o poziie intermediar! (v. fig. 4.72) depind de forma seciunii transversale a
acestuia $i sunt: fora portant! R
x
$i fora de rezisten! R
z
:

2
1
2
1
2
;
2

c S C R c S C R
z z x x
(9.13)
n care: este densitatea lichidului; C
x
, C
z
- coeficieni de portan!, respectiv
rezisten!; S - suprafaa organului obturator; c
1
- viteza fluidului, corespunz!toare
deschiderii . Rezultanta acestor fore este fora hidrodinamic!, R:

2 2
z x
R R R + . (9.14)
Pe baza rezultatelor cercet!rilor experimentale, rezultanta forelor
hidrodinamice care acioneaz! asupra obturatorului la toate tipurile de vane se
exprim! ca fiind:
H
D
k R
n

4
2
, (9.15)
n care: k este un coeficient adimensional de for!; D
n
- diametrul nominal al vanei;
H - presiunea la axa vanei.
Momentul cu tendin! de nchidere, corespunz!tor forei R, rezult! scriind
produsul ntre fora $i braul acesteia fa! de axul de rotaie:
) cos( ) ( + e c R M . (9.16)
Momentul forelor hidrodinamice care acioneaz! asupra obturatorului, n cazul
vanelor cu obturator rotativ, se poate exprima pe baza rezultatelor cercet!torilor


Fig. 9.28 Van! fluture acionat! cu dou! servomotoare
hidraulice: 1-servomecanism; 2-fusuri; 3-conduct! by-
pass; 4-ventil electro magnetic; 5-supap! de desc!rcare
Fig. 9.29 Schema forelor ce
acioneaz! asupra vanelor fluture

Fig. 9.26 Van! fluture Dn 1800
1-corp van!; 2-organ obturator;
3-fusuri; 4-sistem de acionare

Fig. 9.27 Sisteme de etan$are a vanelor
fluture: a - cu garnitur! simpl!; b - cu garnitur!
profilat!; c - cu inel de bronz pe disc; d - cu
inel de bronz pe carcas!; e -cu inel de cauciuc
Ma$ini $i echipamente hidraulice

96
experimentale sub forma:
H
D
K M
n
m

12
3
, (9.17)
n care K
n
este un coeficient adimensional de moment.
Datorit! momentului hidraulic M, vana fluture poate fi nchis! rapid, prin
deblocarea organului obturator. Pentru a evita apariia suprapresiunilor care
urmeaz! nchiderii bru$te se prev!d frne hidraulice, care reduc viteza de
nchidere n special nainte de poziia nchis complet.
Pentru deschidere trebuie aplicat la arbore momentul M
t
:
M M M M
fr t
+ 2 , 1 , (9.18)
debitul ce trece prin van! fiind:
gH
D
Q 2
4
2

(9.19)
n care reprezint! coeficientul de debit raportat la seciunea neobturat!.
Valorile coeficienilor k, K
m
$i sunt funcie de
unghiul sau gradul de obturare. Aceste valori,
obinute pe cale experimental!, sunt date pentru
vane fluture, vane sferice $i vane conice n funcie
de , respectiv S/d (Fig. 9.30).

Vanele sferice constituie arm!turi care au, de
regul!, dimensiuni de gabarit $i greutate mic!; sunt
destinate obtur!rii complete sau pariale a seciunii
de curgere a fluidelor prin conductele de refulare
ale staiilor de pompare (frecvent la staiile cu
acumulare prin pompaj $i mai puin la staiile cu
funcie hidroameliorativ!). Prin caracteristicile lor
funcionale, sunt utilizate pe circuite cu diametru
mare $i presiune ridicat!. Principalele caracteristici
ale acestui tip de van! sunt: gabarit $i greutate
reduse comparativ cu alte tipuri la acela$i diametru;
rezistena hidraulic! minim!; fora necesar!
acion!rii este redus!; etan$eaz! bine n poziia
nchis; forma constructiv! complex!; construcie
robust! cu mare anduran! n exploatare.
Vana sferic! reprezentat! n figura 9.31, are
corpul de forma unei zone sferice simetrice,
prev!zut! cu flan$e de racord, organul de obturare
$i fusurile. Organul de obturare are o form!
complex!, cuprinznd sistemul de obturare format
dintr-o calot! sferic! (3a) $i orificiul de trecere al fluidului de form! cilindric! (3b).
n poziie deschis!, poriunea cilindric! a obturatorului, are diametrul egal cu
cel al conductei $i asigur! conducerea curentului cu pierderi minime, evitndu-se
modificarea direciei vitezei $i apariia desprinderilor. Prin rotirea organului
obturator n jurul fusurilor cu un unghi =90
o
, calota sferic! (3a) nchide trecerea
curentului. Sub aciunea presiunii hidrostatice acesta asigur! etan$area pe corpul
vanei prev!zut cu garnituri de bronz.

Fig. 9.30 Coeficienii dimensionali
de debit, for! $i moment n func-
ie de deschiderea vanelor

Fig. 9.31 Van! sferic!: 1-corpul vanei; 2-flan$e racord;
3-organ obturator; 4- fusuri
Noiuni introductive

97
Vana funcioneaz! n condiii optime numai n poziiile nchis, respectiv -
deschis, $i nu asigur! reglarea debitului. nainte de efectuarea manevrei de
deschidere este necesar! egalizarea presiunilor pe cele dou! fee ale calotei
sferice, printr-o conduct! de ocolire.
Determinarea diametrului sferei pe care se efectueaz! etan$area (d
e
) se face
cunoscnd diametrul d al conductei $i dac! se admite lungimea L a obturatorului
(fig. 4.74). Forele hidrostatice care acioneaz! asupra obturatorului n poziiile
nchis $i deschis sunt:
), (
4
;
2 2
max max
d d p F L d p F
s hd hi

(9.20)
n care p
max
este presiunea maxim! din conduct!.
Fusurile sunt uniform nc!rcate n poziiile nchis $i deschis dac! F
hi
= F
hd
. n
aceast! ipotez!, egalnd relaiile de mai sus, dup! simplific!ri, rezult! diametrul
sferei: dL d d
s
4
2
+ (9.21)
Utiliznd relaiile exprimate cu coeficienii corespunz!tori din figura 9.30 b, se
determin! fora $i momentul hidrodinamic care acionea- z! asupra obturatorului
vanei sferice, respectiv debitul care trece prin van!.

Vanele cilindrice se utilizeaz! pe circuitele
hidraulice care necesit! reglarea debitului n
limite largi, pe toat! durata de exploatare.
Principalele caracteristici ale acestui tip
de van! sunt: seciune de curgere profilat!
hidrodinamic; organ obturator cu deplasare
axial!; pierderi hidraulice minime; gabarit axial
mare.
Vana cilindric!, reprezentat! n figura
9.32, are corpul alungit, iar carcasa interioar!
este susinut! de nervuri. Acionarea vanei se
face hidraulic. Pentru nchidere se introduce
lichid sub presiune n spaiul B $i astfel
cilindrul obturator nchide trecerea fluidului. Pentru deschidere se reduce presiunea
n spaiul B $i se pune sub presiune spaiul A, astfel nct obturatorul profilat
hidrodinamic $i cilindrul obturator s! formeze cu carcasa interioar! o suprafa!
continu! de conducere a curentului. Datorit! acestor posibilit!i de reglaj $i formei
profilate, pierderile hidraulice n aceste vane sunt minime.
Vanele cilindrice au dimensiuni mai mici sunt prev!zute numai cu obturator
profilat hidrodinamic, lipsind cilindrul obturator. Acionarea obturatorului acestora
se face prin mecanism biel!-manivel! sau cu angrenaje conice.
Curgerea prin vane cilindrice poate fi asigurat! n ambele sensuri, dac! meca-
nismul de acionare este dimensionat corespunz!tor forei mai mari necesare cnd
obturatorul nchide n sens invers celui de curgere.
Vanele conice, spre deosebire de vanele
precedente utilizate pe circuitele sub presiune,
sunt amplasate la extremitatea acestora, asigu-
rnd reglarea debitului evacuat n exteriorul
conductei, sau obturarea ei.

Fig. 9.32 Van! cilindric!: 1-corp van!;
2- carcas! interioar!; 3-nervuri susinere;
4-obturator profilat hidrodinamic; 5-cilin-
dru obturator

Fig. 9.33 Van! conic!: 1-corp cilindric;
2-nervuri; 3-con nchidere; 4-obturator;
5-tij! de acionare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

98
Vana conic!, detaliat! n figura 9.33, are corpul cilindric, fiind prev!zut! cu
nervuri de susinere a conului. Obturatorul de forma cilin-dric! culiseaz! axial pe
corpul vanei, fiind acio-nat prin tije. n semi-seciunea superioar! este reprezentat!
vana conic! deschis!, iar n semi-seciunea inferioar! nchis!.
Dac! se traseaz! cmpul hidrodinamic cu m = 3 linii de flux $i se determin! de
pe epur! r $i n, se obine viteza fluidului $i presiunea de-a lungul conului:

n rm
Q
c

2
(9.22)
)
2
(
2
r o
h
g
c
H p p . (9.23)
Fora hidrodinamic! asupra conului se exprim! ca fiind :


dS rp F
a
2
sin 2 . (9.24)
Fora maxim! care acioneaz! asupra conului la poziia nchis dac! se ia n
considerare suprapresiunea H rezultat! din mi$carea nepermanent! n conduct!,
este :
4
) (
2
max
D
H H F

+ . (9.25)
Folosind rezultatele cercet!rilor experimentale efectuate asupra vanelor conice
$i relaiile de mai sus se determin! fora hidrodinamic! pe vana conic!, respectiv
debitul care trece prin aceasta, pentru diferite grade de obturare.
Cu toate c! vana conic! este simpl!, de construcie robust!, utilizarea ei este
limitat! de apariia cavitaiei la deschideri mici, $i pericolul de eroziune prin jet la
deschideri mai mari. Aceste organe asigur! obturarea total! sau parial! a seciunii
printr-o acionare din exterior - manual! sau mecanic!. n funcie de particularit!ile
constructive se deosebesc: vane cu sertar pan! $i corp plat, pentru presiuni pn!
la 4 kgfJcm, sau corp oval, pentru presiuni pn! la 10 daN/cm
2
; se utilizeaz!
pentru conducte cu diametre nominale cuprinse ntre 40 $i 1200 mm (corp plat),
respectiv 40...600 mm (corp oval).
Acionarea vanelor pe conducte cu D
n
<400 mm $i presiuni de serviciu sub 6
bari se face manual, f!r! dispozitive reductoare. La diametre mai mari, apare
necesitatea utiliz!rii vanelor prev!zute cu dispozitive demultiplicatoare, cu
acionare manual! sau mecanic!.
Vanele cilindrice prezint! un organ obturator de forma unui cilindru, acionat
din exterior printr-un sistem biel! manivel! sau hidraulic. Dezavantajul acestora
const! n necesitatea unui mecanism de acionare complicat.
Vanele fluture se utilizeaz! cu succes n cazul liniilor de transport al apei cu
diametre mari - foarte mari $i pot fi comandate printr-un $urub melc cu acionare
manual! sau prin servomotor hidraulic.

9.3. Supape

Echipamentele hidromecanice de protecie mpotriva suprapresiunilor sau
depresiunilor ap!rute ca urmare a mi$c!rii nepermanente a lichidului n conduct!,
sunt denumite supape. n general, supapele sunt amplasate pe circuitul de refulare
al staiilor de pompare.
Noiuni introductive

99
Deschiderea sau nchiderea supapelor se face sub aciunea forelor
hidrostatice, respectiv hidrodinamice, iar manevra invers!, sub aciunea forelor
elastice sau gravitaionale.
n staiile de pompare $i n
instalaiile auxiliare ale acestora se
ntlnesc numeroase tipuri de supape,
care pot fi grupate n urm!toarele
categorii: supape de siguran!; supape
de admisie a aerului; supape de admisie
$i evacuare a aerului.

9.3.1 Supape de siguran#.

Aceste supape sunt recomandate
pentru limitarea suprapresiunilor n
circuitele hidraulice de refulare. n funcie de nocivitatea fluidului pompat $i de
importana sa economic!, se utilizeaz! supape de tip nchis cu sistem de etan$are,
supape de tip deschis cu etan$are $i supape de tip deschis f!r! etan$are.
- Supapele de tip nchis cu etan$are (Fig. 9.34 a, b) sunt prev!zute cu flan$e
sau mufe filetate, att la intrare ct $i la ie$ire n scopul colect!rii lichidului evacuat
prin corpul supapei.
- Supapele de tip deschis (figura 9.34 c, d) evacueaz! lichidul n exteriorul
circuitului. Se utilizeaz! pentru prevenirea apariiei unor suprapresiuni sau depre-
siuni, respectiv a ruperii coloanei de lichid n timpul desf!$ur!rii regimurilor
nepermanente.
Schematic, supapele cu arc sau contragreutate sunt prezentate n figura 9.35.
Supapa de diametru d are supra-faa S. Pe aceast! suprafa! acioneaz! pe de o
parte presiunea hidrostatic! p cu fora F
h
=p.S, iar pe de alt! parte fora elastic! F
e

a arcului precomprimat $i greutatea proprie a supapei. Dac! pre-siunea cre$te cu
p, se modifica echi-librul sistemului, deoarece:
G F S p p
e
+ > + ) ( (9.26)
Sub aciunea forei suplimentare pS, supapa se deplaseaz! cu z, permind
evacuarea lichidului $i comprimnd arcul. Astfel ia na$tere fora elastic! F
el
= k.z,

Fig. 9.35 Schema de principiu a supapelor
de siguran! cu arc $i contragreutate
Fig. 9.34 Supape de siguran!: (a,b,c) cu resort; (d) cu contragreutate
1-corp supap!; 2-ventil cu tij!; 3-resort; 4-sistem etan$are; 5-contragreutate; 6-prghie;
7-sistemul de comprimare a arcului

Ma$ini $i echipamente hidraulice

100
n care k este constanta elastic! a arcului. n poziia deschis echilibrul forelor
devine: 0 ) ( + G F F S p p
el e
(9.27)
Prin suprafaa cilindrului dz, se evacueaz! cu viteza c debitul:
c z d Q (9.28)
Dac! suprapresiunea scade (p=0), fora elastic! E
el
readuce supapa pe
scaunul s!u, situaie n care echilibrul forelor este:
0 G F S p
e
(9.29)
n cazul supapei cu contragreutate, n poziia nchis, echilibrul forelor este:
0 G F S p
l
(9.30)
n care F
l
rezult! din ecuaia de momente:

l l
G
b
b a
F
+
(9.31)
unde : G
l
este fora creata de contra-greutate (v. Fig. 9.35 b).
Valoarea presiunii limit! poate fi reglat! prin modificarea forei de pretensiona-
rea arcului F
e
, dar cel mai frecvent prin modificarea braului contragreu-t!ii $i
m!rimea acesteia.
Supapele de siguran! cu arc se
utilizeaz! la recipienii sub presiune
ai instalaiilor auxiliare ale staiilor
de pompare; supapele de siguran!
cu contragreutate pe circuitele de
refulare ale staiilor de pompare $i
pe hidrofoarele staiilor de punere
sub presiune.
n staiile de pompare pentru hi-
droamelioraii se utilizeaz! frecvent
supapa cu arc de tip deschis
Neyrpik, reprezentat! n Fig. 9.36,
pentru desc!rcarea circuitelor de
refulare. Supapa prezentat! se
monteaz! pe circuitul de refulare al staiilor de pompare (frecvent SPP). n condiii
normale, cnd p=0 fora din resort F
e
este suficient! pentru a ine discul pe
scaunul circular $i atunci z=0. Cnd cre$te presiunea p>0, echilibrul se stric! $i
z>0. Prin seciunea .dz se evacueaz! n exterior debitul Q ce are ca efect
sc!derea presiunii n circuit $i protejarea cestuia.

9.3.2. Supape de admisie a aerului

Sunt destinate s! previn! apariia unor pre-
siuni sc!zute n circuitele de aspiraie $i refulare,
pentru a preveni apariia cavitaiei $i turtirea con-
ductelor sub aciunea forelor datorate diferenei
dintre presiunea atmosferic! $i cea din interiorul
acestora. Constructiv, se realizeaz! n multiple
variante, dintre care cele mai utilizate sunt
Fig. 9.36 Supap! de desc!rcare tip NEYRPIK: 1-ca-
pota supapei; 2-nervur!; 3-resort; 4-brid! superioar!;
5-coloan! ghidaj; 6-taler supap!; 7scaun supap!;
8-plac! de strngere

Fig. 9.37 Supap! de admisie cu arc
(ventuz!): 1-corp supap!; 2-supap!;
3-tij!; 4-frn! hidraulic!
Noiuni introductive

101
supapele de admisie a aerului cu arc, respectiv cu contra-greutate.
Supapa de admisie cu arc, reprezentat! n Fig
9.37, se monteaz! prin flan$e pe partea
superioar! a conductelor de refulare. Supapa de
admisie se deschide n momentul cnd fora
datorit! diferenei dintre presiunea atmosferic!
(p
at
) $i
presiunea din
conduct! (p)
este capabil!
s! nving!
fora de
pretensionare
a arcului. Prin
deschiderea supapei, aerul p!-trunde n
conduct!, asigurnd cre$terea pre-siunii p.
Forma aerodinamic! a ventilului asigu- r! o
rezisten! hidraulic! minim!.
Pentru ca deschiderea $i nchiderea ven-
tilului s! nu se produc! instantaneu, pe tija 3 se afl! montat! frna hidraulic! 4,
format! dintr-un cilindru $i un piston cu orificii. Lichidul coninut n cilindru la
trecerea prin orificiile pistonului, cnd acesta se deplaseaz!, pro-duce efectul de
frnare al sistemului.
Supapa de admisie cu contragreutate (Fig. 9.38) funcioneaz! similar cu aceea
cu arc. Fora de nchidere este asigurat! n acest caz prin contragreutatea G.
Prghia p asigur! dep!rtarea discului d de scaunul s $i deci admisia aerului n
conduct! la poziia deschis.

9.3.3. Supape de admisie si evacuare a aerului.

Aceste echipamente se caracterizeaz! prin ndeplinirea unei funcii duble,
admisia $i evacuarea aerului din conducte.
Admisia aerului este necesar! n momentul apariiei depresiunilor n conduct!,
iar evacuarea - n situaia form!rii unor pungi de aer. Datorit! acestor funciuni,
supapele de admisie $i evacuare a aerului se amplaseaz! n punctele de maxim
relativ ale profilului conductelor. Dintre multiplele variante constructive se ntlnesc
mai frecvent supapele cu bil! $i cu palet!.
Supapa cu o singur bil (Raphael) (Fig. 9.39) are pe corpul supapei prev!zut
un suport semi-sferic, pe care staioneaz! bila de cauciuc atunci cnd n conduct!
intr! sau iese aerul. Bila sferic! este confecionat! dintr-un material cu densitate
mai mic! dect a lichidului de lucru, ndeplinind condi ia plutirii de suprafa! (tabl!
mbr!cat! n cauciuc). Astfel, n situaia n care conducta conine aer, bila ocup!
poziia I. Pe m!sura umplerii conductei cu lichid prin orificiul din capacul 4 se
evacueaz! aerul. n momentul imers!rii bilei n lichid aceasta este ridicat! de pe
suport prin forele ascensionale $i este amplasat! pe scaun n poziia II (de
etan$are). La apariia unor depresiuni n conduct!, coloana de lichid din corpul
ventilului se retrage, bila revine n poziia I $i admite p!trunderea aerului n
conduct!.

Fig. 9.38 Supap! de admisie a
aerului cu contragreutate

Fig. 9.39 Supapa Raphael
1-corp supap!; 2-scaun supap!;
2

-nervuri susinere scaun supa p!;


3-disc circular (scaun supe-rior); 4-
capot!; 5-mbinare prin flan$e; 6,6

-
supap! sferic!; 7-flan$! conduct!;
8-$uruburi prindere

Ma$ini $i echipamente hidraulice

102
n ar! au fost proiectate, de c!tre I.P.A.C.H., I.S.P.I.F., I.I.M., supape de
admisie $i evacuare a aerului cu dou bile funcionnd practic pe acela$i principiu.
Supapa de admisie-evacuare cu palet (Fig. 9.40 a) se afl! n poziie deschis!
dac! conducta conine aer. La umplerea cu ap! a conductei aerul este evacuat
prin supap!, pn! cnd forele hidrodinamice F
d
, care acioneaz! asupra paletei,
asigur! nchiderea ventilului. Acesta r!mne n poziia nchis att timp ct viteza
lichidului n conduct! c 0 ; dac! c=0, sub aciunea forei hidrodinamice F
dl

produs! de curgerea invers!, ventilul se deschide $i permite accesul aerului n
conducta. Acest tip de supap! este frecvent aplicat pe sifon la conductele de
refulare. La oprirea pompei asigur! protecia mpotriva turtirii conductei prin
admisie de aer $i evit! curgerea invers! prin ruperea coloanei de lichid.
Performane mai bune a dovedit supapa reprezentat! n Fig. 9.40 b. La acest
model (Re$ia - I.S.P.I.F.), n lipsa apei din conduct! se evacueaz! aerul prin
suprafaa cilindric! .d.z. Pentru Q 0 $i de la dreapta la stnga, fora
hidrodinamic! ce ia na$tere pe profilul hidrodinamic 3' asigur! nchiderea supapei
$i astfel z=0. La curgerea invers! (Q 0, dar de la stnga c!tre dreapta),
greutatea echipamentului mobil, mpreun! cu F
h
*
, asigur! z0 $i astfel sifonul este
aerat, iar coloana ntrerupt!.
Supapa de aerisire-dezaerisire se monteaz! n
punctele nalte ale conductelor, pentru a prentmpina
formarea pungilor de aer sau a depresiunilor n timpul
exploat!rii.
Supapa tip DAD (Fig. 9.41) este prev!zut! cu dou!
sfere ce obtureaz! etan$ un orificiu mic (pentru aeri-
sire), respectiv orificiul mare pentru dezaerisire.
Supapa de aerisire la curgere invers! se utilizeaz!
montat! n apropierea punctului de debu$are a conduc-
telor sifon, pentru oprirea curgerii inverse prin aerisirea
conductei.

9.4. Cteva tipuri de confec!ii metalice utilizate n sta!iile de pompare


Fig. 9.41 Supap! de aerisire
-dezaerisire: 1-corp supap!;
2-sfere obturatoare; 3-orificiu
aerisire; 4-orificiu dezaerisire;

Fig. 9.40 Supape de aerisire dezaerisire: (a) cu palet!; (b) cu profil
hidrodinamic; 1-conduct!-cocoa$! a sifonului; 2-corp supap!; 3-palet!;
3*-profil hidrodinamic; 4- tij!; 5-disc circu-lar; 6-greutate; 7-prghie; 8-
sistem de blocare; 9-scaun supap!
Noiuni introductive

103
Pe circuitul agregatelor de pompare, de la aspiraie la refulare sau n instalaiile
auxiliare din staii, sunt prezente variate tipuri de confec#ii metalice. n general, prin
confecii metalice se nelege totalitatea dispozitivelor, pieselor $i arm!turilor de pe
reea sau instalaii, care se execut! din tabl! sau laminate n condiii de atelier sau
chiar la locul de montaj, pe $antier. Precizarea cotelor de gabarit ale confeciilor
metalice este n direct! leg!tur! cu funcia ndeplinit! $i au la baz! considerente
hidraulice $i de rezisten!. Dat! fiind varietatea tipurilor, dar mai ales posibilit!ile
difereniate de dotare ale executantului, n continuare se fac preciz!ri sumare
privitor la etapele de realizare.
Realizarea se face n ateliere special amenajate $i dotate, n condiiile unor
platforme de $antier sau direct n instalaie la locul de montaj. Modul $i locul de
realizare sunt n leg!tur! direct! cu dotarea executantului $i posibilit!ile acestuia,
dar mai ales cu caracteristicile $i tipul confeciei. Etapele de realizare sunt de
regul!, urm!toarele :
- dimensionarea hidraulic!, hidromecanic! $i de rezisten!;
- trasarea $i debitarea manual! sau mecanizat!, alegnd semifabricatul la
dimensiuni corespunz!toare $i asigurnd un coeficient maxim de folosire a
materialului;
- prelucrarea pe repere $i subansamble prin utilizarea corespunz!toare a
dot!rilor (ma$ini-unelte de diferite tipuri $i parametri funcionali) ;
- asamblarea fix! sau demontabil!, dup! cum proiectu1 de execuie o cere
(prin $uruburi, sudare, lipire etc.);
- prelucrarea de corectare $i asigurarea cotelor finale;
- protecia anticoroziv!, probarea $i transportul la locul de montaj ;
- montajul propriu-zis.
n marea lor majoritate confeciile sunt tipizate, fiind realizate conform
prevederilor standardelor, a normelor departamentale sau a unor norme interne.

9.4.1. Piese de aspira#ie $i refulare

Confeciile metalice din bazinele de aspiraie $i refulare ale staiilor de
pompare reprezint! confuzoare sau difuzoare, dup! cum realizeaz! mic$orarea
sau cre$terea seciunilor pe direcia de curgere a fluidelor.
Piesa de aspira#ie din figura 9.42 a reprezint! un confuzor amplasat n cap!tul
conductei de aspiraie (CA).
La intrarea n piesa de aspiraie, seciunea este astfel aleas! nct vitezele s!
nu dep!$easc! c
i
= 0,4-0,6 m/s. Confuzorul ce constituie piesa de aspiraie (PA)
reprezint! o reducie nclinat! cu generatoarea superioar! orizontal!, n vederea

Fig. 9.42 Elemente de dimensionare ale unei piese de aspiraie orizontale
Ma$ini $i echipamente hidraulice

104
reducerii cotei la fund a bazinului (CFB). In prima variant!, piesa de aspiraie are la
intrare seciunea circular!
1
*, pentru care garda de fund este p*. Pentru a asigura
o gard! de fund mai mare (p > p*) $i o seciune de intrare sporit! se va seciona
reducia cu un plan, obinndu-se seciunea eliptic!
1
>
1
*.
n figura 9.42 b se detaliaz! modul cum se face trecerea de la seciunea
1
* la

1
, la conul circular nclinat (MNCB), prin inter-
secia acestuia cu planul RR'. Pentru execuie,
desf!$urata suprafeei laterale a reduciei presu-
pune: desf!$urarea conului circular nclinat mare
(CB), din care se scade cea a conului mic (SMN)
$i a conului (CB
1
B).
Pentru a reduce $i distana la fundul bazinului
de aspiraie, seciunea circular! poate fi turtit!,
devenind astfel cvasi-eliptic!.
Realizarea (Fig. 9.43) se face prin despicarea
unui tronson al con-ductei de aspiraie cu
lungimea L, $i introducerea clinelor (C).
Clinul are forma triunghiular!, cu baza (X) $i n!limea (L), stabilit! de unghiul
la vrf <14
o
.
Pentru aflarea m!rimii bazei elinului (X) se fac raionamente simple, pornind de
la faptul c! viteza la intrare n piesa de aspiraie trebuie s! fie limitat! (c
i
=0,4-0,6
m/s).
Dup! aplicarea legii de continuitate $i dup! echivalarea seciunilor rezult!:

X ;
4
;
4 4
;
4
*
1
2 2 *
1 *
1
2 *
1
+

as
as
as
as
ns
ns as
D D
D
D c
Q
X
D
X D
%D
Q c
D
. (9.32)
Cunoscnd D
as
$i Q
as
, prin impunerea unei valori corespunz!toare vitezei c
i
,
din relaiile (9.32) rezult! X $i apoi D.

n ceea ce prive$te piesele de refulare, acestea sunt difuzoare, deoarece
asigur! ie$irea apei cu c
e
=1,5-2 m/s, mai mic! dect viteza apei din conducta de
refulare. Dimensionarea se face prin aplicarea legii de continuitate, materializarea
realizndu-se n diferite variante, asem!n!tor pieselor de aspiraie.

9.4.2. Piese de trecere

Servesc la traversarea conductelor prin
pereii staiilor de pompare sau ai bazinelor de
diferite tipuri. Fiind realizate sub forma unor
confecii metalice adecvate, acestea pot
asigura $i o etan$are corespunz!toare.

Trecerea se poate face rigid!, folosind
inele sudate de conduct! $i nglobate n zid la
locul de trecere, sau mobil!. Sistemul mobil
permite deplas!ri relative ntre conduct! $i

Fig. 9.43 Pies! de aspiraie
cu seciune cvasi-eliptic!

Fig. 9.44 Trecere alunec!toare
prin perete
Noiuni introductive

105
zid!rie, iar etan$area se asigura prin sistemul clasic de presetup! $i garnituri de
asbest cu seu grafitat.

n figura 9.44 este reprezentat! o trecere alunec!toare prin zid a conductei cu
diametrul D
n
. Trecerea conductei (1) prin zidul (2) se face dup! ncastrarea n
acesta a tubaiei (3), prev!zut! cu nervurile (4) $i flan$a (5). Etan$area conduct!-
tubaie se realizeaz! folosind $nurul de asbest (6) presat (strns) cu ajutorul
corpului mobil (7) al sistemului de presetup! cu piuliele (8).

9.4.3. Guri de vizitare

Datorit! funcionarii sezoniere, conductele pre-zint! o coroziune accentuat! pe
partea interioara $i ca urmare se vor lua m!suri de protejare n timp.
La conductele de diametru mare, accesul n interior se face prin g!uri de
vizitare cu = 800-1500 mm, dispuse pe traseu la 50-100 m.
Cnd conducta este pozat! suprateran, gurile sunt plasate c!tre generatoarea
inferioar!, iar cnd sunt pozate ngropat, acestea se practic! pe generatoarea
superioar!, in c!mine din beton, special amenajate.
n figura 9.45 se prezint! o gur! de vizitare la conducte metalice (9) ngropate.
Accesul n conducta (9) se face dup! nl!turarea capacului (1) al c!minului de
beton (2), utiliznd scara din oel rotund (3). Odat! desf!cut capacul gurii de
vizitare (4) $i ndep!rtat de pe corpul (6), se deta$eaz! $i partea inferioar! a gurii
de vizitare (8), fiind prins! prin nervurile (7). Soluia realizat! astfel asigur!
continuitatea curgerii $i diminueaz! pierderile de sarcin!.


Fig. 9.45 Gur! de vizitare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

106

capitolul 10

ECHIPAMENTE PENTRU SISTEME HIDRAULICE CU SUPRAFAA LIBER*

Reinerea corpurilor de dimensiuni mari se face prin gr!tare, iar a celor mici,
prin site. Gr!tarele se mai utilizeaz! $i ca mijloace de protecie pentru p!rile
mobile ale echipamentelor mecanice, cum ar fi rotoare de turbopompe, sertare de
robinete, site precum $i pentru vieuitoarele care cad n ap! $i pot fi accidentate
sau omorte.

10.1. Gr"tare

n general, gr!tarele sunt formate din bare paralele, echidistante, prinse rigid
pe supori transversali, astfel nct las! ntre ele spaii libere denumite lumin!.
Lumina gr!tarului corespunde destinaiei acestuia: e= 30 ... 100 mm pentru gr!tare
rare; e = 10 ... 25 mm, la gr!tare mijlocii; e = 3 ...10 mm n cazul gr!tarelor dese.
Pierderea de sarcin! la trecerea apei prin gr!tar se calculeaz! cu relaia

g
v
K K K h
gr
2
. .
2
3 2 1
(m), (10.1)
in care: v (m/s) este viteza de apropiere n canal, n amonte de gr!tar; K
1
=
(100/m)
2
reprezint! coeficientul de mbcsire, unde m este procentul de trecere
admis, cu valorile: m=100 - n cazul gr!tarului curat (K
1
=1) $i m=60 90 %, n
funcie de modul de cur!ire manual sau mecanic, de dimensiunile materialelor ce
se rein $i de natura lor; K
2
- coeficientul seciunii orizontale a barelor, cu valori
date n figura 10.1 funcie de forma
acestora; K
3
coeficientul de trecere
ntre bare, indicat n tabelul 10.1.
Pierderile de sarcin!, considerate ca
admisibile la trecerea apei prin gr!tare
sunt: 0,05...0,15 m.c.a, pentru aliment!ri
cu ap! $i 0,10...0,40 m.c.a - pentru ape
uzate.
n mod normal, pentru mic$orarea
eforturilor necesare cur!irii mecanice, se
alege seciunea cu coeficientul K
3
= 0,37,
care conduce la o for! de 25 N/bar!, fa! de seciunea dreptunghiular!, caracteri-
zat! prin coeficientul K
2
=1, pe care ia na$tere o for! de 100 N/bar!. Apare, astfel,
avantajul c! grebla de cur!ire poate avea dini scuri, mai adecvai solicit!rii de
ncovoiere la care sunt supu$i.
Meninerea corpurilor lipite pe gr!tar $i evitarea antren!rii lor printre barele
acestuia se realizeaz! printr-o vitez! real! de trecere a apei prin gr!tar, superioar!
valorii de 0,8 m/s. De regul!, viteza medie de trecere ntre barele gr!tarului se
alege n gama 0,8...1,0 m/s, valori ce se pot majora la debitele maxime pn! la
1,2...1,4 m/s.
Este de remarcat c! o mi$care hidrodinamic! lent! nu asigur! reinerea pe
bare a materialelor $i c! adoptarea vitezelor mici se face numai la prizele de ap! la
Fig.10.1. Seciunea orizontal! a barelor
gr!tarului $i coeficientul K2 , aferent.

Noiuni introductive

107
care captarea se realizeaz! prin gr!tare dispuse paralel cu sensul de curgere al
apei, astfel c! pentru a fi captat!, apa face un unghi de 90
o
. n acest caz viteza
Ma$ini $i echipamente hidraulice

108
care se adopt! n faa gr!tarului este de 0,075...0,100 m/s, astfel nct s! se evite
antrenarea murd!riilor, a zaiului $i a debitelor solide n priz!, acestea continundu-
$i curgerea spre aval datorit! vitezei apei de suprafa!. De asemenea, viteza mic!
de captare permite pe$tilor s! se ndep!rteze de gr!tar. Pentru a se evita formarea
de depuneri, aceste gr!tare se a$eaz! f!r! nici o retragere.

tabelul nr 10.1
Coeficientul K3 al seciunii de trecere ntre barele gr!tarului

d e
e
+

,
_

+
h
l
e
2
4
1

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0 245 51,5 18,2 8,25 4,00 2,00 0,97 0,42 0,13 0
0,2 230 48,0 17,4 7,70 3,75 1,87 0,91 0,40 0,13 0,01
0,4 221 46,0 16,6 7,40 3,60 1,80 0,88 0,39 0,13 0,01
0,6 199 42,0 15,0 6,60 3,20 1,60 0,80 0,36 0,13 0,01
0,8 164 34,0 12,2 5,50 2,70 1,34 0,66 0,31 0,12 0,02
1,0 149 31,0 11,1 5,00 2,40 1,20 0,61 0,29 0,11 0,02
1,4 137 28,4 10,3 4,60 2,25 1,15 0,58 0,28 0,11 0,03
2,0 134 27,4 9,90 4,40 2,20 1,15 0,58 0,28 0,12 0,04
3,0 132 27,5 10,0 4,50 2,24 1,17 0,61 0,31 0,13 0,06

Not: e - lumina ntre bare; d - grosimea barelor; l - adncimea barelor;
h - n!limea de imersie a barelor

10.1.1. Grtare pentru captarea apei.

Gr!tarele prizelor de ap! au ndeosebi rol de pro-
tecie. De obicei se utilizeaz! tipul rar, ntruct de multe
ori se prev!d n aval grtare dese sau site. n regiunile
temperate $i reci, datorit! cristalelor de ghea! (denu-
mite zai) exist! pericolul de nfundare, prin lipirea aces-
tora de barele din oel ale gr!tarului. Pentru a evita
aceasta se iau urm!toarele m!suri:
a) nc!lzirea gr!tarului prin mijloace electrice sau cu
agent termic (abur); soluia se evit! fiind consumatoare
de energie $i servind doar la topirea zaiului;
b) instalarea gr!tarului sub nivelul apei, la circa 1,5
m, $i protejarea barelor prin vopsire cu clor-cauciuc $i
r!$ini epoxidice sau realizarea gr!tarului cu bare din
lemn, de care nu se lipe$te zaiul;
c) adoptarea soluiei de la punctul b, completat! cu dispozitive care mpiedic!
intrarea zaiului n priz!, atunci cnd nu se poate respecta adncimea de 1,5 m sau
cnd regimul hidraulic al prizei nu asigur! evitarea antren!rii zaiului.

10.1.1.1. Gr"tare verticale.

Acest tip de gr!tar, ce nu se cur!! dect foarte rar, este executat sub form!
de panou vertical care se introduce n acela$i ghidaj cu batardoul (Fig. 10.2).
Introducerea $i scoaterea din ghidaj se efectueaz! cu ajutorul instalaiei de ridicat
destinat! manevr!rii batardoului $i gr!tarului, acionat! manual sau electric.
Fig. 10.2. Gr!tar panou:
1-ghidaj; 2-gr!tar.

Noiuni introductive

109
Cur!irea se efectueaz! manual, prin extragerea de pe poziie a gr!tarului n
perioada n care linia tehnologic! este scoas! din funciune. Operaiunea de
scoatere a gr!tarului se mai execut! toamna, dup! c!derea frunzelor, n vederea
preg!tirii de iarn! prin refacerea vopsirii de protecie anti-zai.

10.1.1.2. Gr"tare nclinate cur"!ate mecanic.

Acest tip de gr!tar prezint! o suprafa! mare $i este dispus nclinat fa! de
orizontal! sub un unghi de 80
o
, pentru a permite funcionarea ma$inii de cur!at.
Datorit! cur!irii mecanice, lumina gr!tarului este redus! la limita superioar! a
tipului mijlociu, respectiv cea inferioara a tipului rar. ntruct obturarea parial! a
gr!tarului nu influeneaz! captarea, se prevede o singur! ma$in! de cur!at care
deserve$te toat! suprafaa protejat! cu gr!tare. Cur!irea se efectueaz! pas cu
pas prin deplasarea ma$inii pe o cale de rulare cu $ine. Pentru ca murd!riile
colectate de grebl! s! fie conduse pn! sus, pe coronament, se adopt! fie soluia
cu bare lungi pn! la coronament, fie continuarea gr!tarului, pn! la coronament,
cu o plac! metalic! pe care poate circula grebla cur!itorului.

n figura 10.3 se prezint! un gr!tar
cu cur!ire mecanizat! (Wickert G $i
Schmausser G. Stahlwasserbau,
Springer Verlag, Berlin, 1971). Ma$ina
de cur!at este prev!zut! cu roi ce se
deplaseaz! pe $inele dispuse pe coro-
nament, paralel cu gr!tarele deservite.
Aceasta cur!! deschideri de 1...2 m
gr!tar, cu ajutorul unui c!rucior pe
dou! roi $i a unei greble care este ac-
ionat! prin cabluri, astfel c!, la cobo-
rre, este scoas! n afara gr!tarului,
iar la cursa de ridicare culiseaz! pe ba-
rele gr!tarului cur!ind $i transportnd
reinerile sus pe coronament. Corpurile
reinute sunt desc!rcate ntr-un contai-
ner plat susinut pe patru roi, care se
deplaseaz! odat! cu ma$ina. Pentru
golirea containerului acesta se poate
desprinde de ma$in!.

n cazul aliment!rilor cu ap!, acest
tip de gr!tar nu este justificat totdea-
una. Uneori se prefer! gr!tare rare ce
nu cer cur!ire mecanic!, dublate cu site sau gr!tare dese. Aceast! soluia este de
multe ori mai economic! $i mai u$or de exploatat, necrend probleme n caz de
nghe $i/sau zai. Gr!tarul cu cur!ire mecanizat! poate fi utilizat la capt!rile mari,
cum sunt cele din lacurile de acumulare prev!zute cu hidrocentrale de vrf.

10.1.1.3. Gr"tare orizontale


Fig. 10.3. Gr!tar de priz! cu cur!ire mecanic!:
1-grebl!-cup!; 2-cadrul ma$inii; 3-roat! de
rulare; 4-troliu de acionare; 5-cablu de
deplasare; 6-cablu de basculare; 7-container pe
roi.

Ma$ini $i echipamente hidraulice

110
Grtarele orizontale se utilizeaz! la capt!rile de ap! cu prize pe coronament,
denumite $i prize tiroleze. Gr!tarul - asem!n!tor unui capac ale c!rui balamalele
(cu axa orizontal! perpendicular! pe direcia de curgere) sunt dispuse nspre aval
-, se monteaz! orizontal (Fig. 7.4). Barele gr!tarului au seciunea trapezoidal!, cu
baza mare la partea superioar!, n ntmpinarea apei. Cur!irea gr!tarului se face
hidraulic, prin bascularea n poziie vertical!, astfel ca apa rului s!-l traverseze n
sens invers, antrennd reinerile.
n timpul sp!l!rii, admisia apei n
sistemul servit este oprit!.

10.1.1.4. Calculul de rezisten!" al
gr"tarelor pentru capt"ri.

Gr!tarele amplasate n albia
rului pot fi izbite de plutitori mari
(trunchiuri de copac etc.). Pentru
ca gr!tarul s! nu se deformeze,
acesta trebuie executat rigid,
calculndu-se la o for! de izbire
de F = 10
4
N/bar!, aplicat! la
mijlocul acesteia. La gr!tarele
mijlocii, ntruct fora de izbire poate fi preluat! de 2, 3 bare, efortul pe bar! se
mic$oreaz!. Gr!tarele dese se calculeaz! ca $i gr!tarele pentru staiile de epurare.

10.1.2. Grtare pentru sta#iile de epurare
.
Pentru staiile de epurare la care reinerile
sunt n cantit!i mari (4...10 dm
3
/an/locuitor),
se prev!d gr!tare cu cur!ire mecanic!.
Excepie fac staiile de epurare mici la care
cur!irea poate fi efectuat! manual, precum $i
staiile mijlocii n care gr!tarele rare sunt
dispuse ca protecie, n amonte de gr!tarele
medii sau dese, prev!zute cu cur!ire
mecanic!.
Reinerile de pe gr!tare sunt tratate, ast!zi
ca reziduuri (gunoi). Pn! nu demult aceste
reineri erau scoase din ap!, f!rmiate cu
ajutorul dezintegratoarelor $i apoi reintroduse
n circuit, n amonte de gr!tar. Actualmente s-
a renunat la aceast! soluie din cauza
maselor plastice care produc perturbaii n
exploatare pe circuitele de n!mol (decantor
primar, ngro$!tor de n!mol) $i n special. la
recircularea extern! a n!molului la metan-
tancuri.
Totodat!, prelucrarea $i reintroducerea n
apa uzat! a unor murd!rii ce au fost odat! extrase reprezint! un consum de
energie nejustificat economic.
Fig. 10.5. Gr!tar plan cu cur!ire ma-
nual!: 1-umplutur! din beton; 2-bar!
OL 608; 3-travers!; 4-pasarel!.

Fig. 10.4 Gr!tar orizontal pentru priz! tirolez!:
(a) gr!tar rar; (b) gr!tar des; 1-ram! pentru batardou;
2-gr!tar n poziia de lucru; 3-camer! de captare; 4-
gr!tar basculat pentru cur!ire.

Noiuni introductive

111


10.1.2.1. Gr"tare cu cur"!ire manual".

Gr!tarele cu cur!ire manual! sunt de tip plan (Fig. 10.5) dispuse nclinat la 60
o

Ma$ini $i echipamente hidraulice

112
...75
o
fa! de orizontal!, pentru a putea fi u$or cur!ite cu ajutorul unei greble.
Cur!irea manual! se face de pe o pasarel! care, n multe cazuri, se afl! la
nivelul terenului. ntruct deasupra nivelului apei din colectoarele de canalizare n
care se adun! reinerile de pe gr!tare, se afl! gaze mai grele dect aerul, lipsite de

Fig. 10.6 Gr!tar plan cu cur!ire mecanic! pentru l!imi de
0,31,6 m: a-schema cur!itorului greblei cu c!dere
amortizat!; b -schema cur!itorului greblei ce penduleaz! cu
contragreuate; c-schema cur!itorului montat pe grebl!; d-
cur!itor pentru gr!tar curb - soluie constructiv!: 1-cadru; 2-
gr!tar; 3-grebl!; 4-cur!itor grebl!; 5-mecanism antrenare
Noiuni introductive

113
oxigen, este absolut necesar ca lucr!torul aflat pe pasarel! n poziia de cur!ire
(aplecat), s! aib! capul deasupra nivelului terenului. Adncimea maxim! admis!
ntre pasarel! $i partea inferioar! a gr!tarului este de 3 m.

10.1.2.2. Gr"tar curb cu cur"!ire mecanic"

n Fig. 10.6 se prezint! un gr!tar curb cu cur!ire mecanic!, care se utilizeaz!
numai pentru adncimi mici de canal. Barele gr!tarului sunt dispuse n seciunea
planului vertical dup! un arc de cerc de circa 90
o
. Cur!irea se efectueaz! cu 1, 2
greble montate la extremitatea unor brae ce se rotesc n jurul unui ax orizontal,
dispus perpendicular pe direcia de curgere a apei.
Pentru evacuarea reinerilor colectate de grebl! pot fi adoptate mai multe
soluii. Una (Fig. 10.6 a) are cur!itorul articulat la cadru $i prev!zut cu amortizoare
pneumatice, care elimin! $ocul la c!derea cur!itorului, dup! desc!rcarea greblei.
Alta (Fig. 10.6 b), cu contragreut!i la cap!tul unor brae scurte prinse solidar de
cur!itor, permite pendularea $i amortizarea c!derii. O a treia soluie (Fig. 10.6 c)
are cur!itorul fixat de braele greblei $i comandat de o greutate, printr-un

Fig. 10.7 Gr!tar plan cu cur!ire mecanic! pentru l!imi de 0,51,6 m
a-schema cur!itorului oscilant al greblei montat amonte; b-schema cur!itorului oscilant
montat aval; c-schema cur!itorului fix, din cauciuc; d-soluie constructiv!: 1-ghidaje;
2-gr!tar; 3-grebl!; 4-cur!itor grebl!; 5-mecanism de antrenare; 6-jgheab de scurgere a
reinerilor; 7-beton de montaj
Ma$ini $i echipamente hidraulice

114
mecanism similar celui tip biel!-manivel!; poziia n spaiu a braului greblei pe de
o parte, $i tendina greut!ii s! coboare sub punctul de articulaie al prghiei, pe de
alta, conduc la mi$carea de cur!ire.
Desc!rcarea depunerilor se face n general printr-un plan nclinat oscilant, pe o
band! transportoare dispus! transversal pe canal.

10.1.2.3. Gr"tar plan cu cur"!ire mecanic" din amonte

Spre deosebire de gr!tarul curb, gr!tarul plan cu cur!ire mecanic! (Fig. 10.7)
este destinat canalelor de mare adncime. Gr!tarul este nclinat la 75
o
...80
o
fa! de
orizontal! pentru a u$ura cur!irea. De$i pot fi adoptate mai multe soluii, n
principiu, cur!irea se face cu o grebl! condus! n mi$care dus ntors, de dou!
lanuri paralele. Coborrea se efectueaz! cu grebla ndep!rtat! de barele
gr!tarului, iar la mi$carea de ridicare grebla este ap!sat! pe acestea. n poziia
superioara a greblei, este antrenat! o lam! de cur!ire care descarc! reinerile ntr-
un c!rucior, tomberon sau pe o band! rulant!. Schemele a, b, c din Fig. 10.7 indi-
c! diferitele sisteme de desc!rcare ale greblei.

10.1.2.4. Gr"tar plan cu cur"!ire mecanizat"

Gr!tarul plan cu cup! de cur!ire, care se utilizeaz! pentru adncimi mari de
canale $i cantit!i mici de reineri, este prezentat n Fig. 10.8. Gr!tarul este nclinat
fa! de orizontal! la 75
o
...80
o
avnd ca mijloc de cur!ire o grebl! acionat! prin
cablu $i ghidat! cu ajutorul a dou! perechi de role. n mi$carea de coborre, grebla
este ndep!rtat! de barele gr!tarului, iar la ridicare este ap!sat! pe acestea,
nc!rcnd cupa cu reineri. n poziia limit! superioar!, cupa este basculat!,
Fig. 10.8 Gr!tar plan cu cur!ire mecanizat! pentru l!imi ntre 1,0...2,5 m: 1-cadru; 2-gr!tar; 3-
cup!; 4-desc!rc!tor; 5-rol! de cablu; 6-limitator desc!rc!tor; 7-limitator cup!; 8-troliu de
perete; 9-gur! de desc!rcare; 10- beton de montaj.

Noiuni introductive

115
coninutul s!u fiind desc!rcat ntr-un c!rucior sau tomberon. Cablul este acionat
de un troliu electric; la instalaiile mici, acesta poate fi acionat $i prin troliu manual.

10.1.2.5. Gr"tar plan cu cur"!ire mecanic" din aval

Acest gr!tar (Fig. 10.9) se utilizeaz! pentru debite mari. Dispus vertical, n aval
are dou! lanuri paralele pe care sunt montate o serie de greble cu dini lungi ce
trec prin lumina gr!tarului pn! n faa barelor. Mi$carea de cur!ire se face de jos
n sus, dinii greblelor fiind $i elementele de ridicare a reinerilor. Num!rul mare de
greble permite cur!irea unor cantit!i mari de reineri. La partea superioar! exist!
un plan nclinat oscilant care permite trecerea dinilor. Cnd dinii efectueaz!
mi$carea de ntoarcere $i ies dintre bare, reinerile cad pe planul nclinat, revenit la
poziia iniial!, iar de aici pe banda transportoare.

10.1.2.6. Gr"tar sit" cu efect Coand"

Acest tip de gr!tar (Fig. 10.10), asem!n!tor cu sitele, poart! denumirea de
Hydrasieve $i este executat de firma Wickers din Anglia, pe baza licenei Bauer din
S.U.A. Apa uzat! este introdus! prin deversare peste o serie de bare cu seciunea
trapezoidal! cu muchiile rotunjite dispuse orizontal, prezentnd trei por iuni cu
pante diferite fat! de vertical! cu unghiuri de 15
o
, 30
o
$i 45
o
, de sus in jos. Apa,
datorit! efectului Coand! ce apare la profilul trapezoidal rotunjit, curge n spatele
gr!tarului, iar reinerile, datorit! vitezei se dezlipesc de gr!tar $i cad n fa!, la
partea inferioar!. Gr!tarul se execut! cu lumina avnd valori cuprinse ntre
0,5...1,5 mm, funcie de caracteristicile apei uzate. n tabelul 10.2 se prezint! o
serie de caracteristici pentru un modul de gr!tar; ntr-o instalaie se monteaz! mai
multe module a$ezate chiar pe dou! rnduri, spate n spate, spatele reprezentnd
locul de colectare a apei.

Fig. 10.9. Gr!tar plan cu cur!ire Fig.10.10. Gr!tar-sit! bazat! pe efect Coand!:
mecanic! din aval: a-schema gr!tarului; b-detaliu profil: 1-ram!
1-bare gr!tar; 2-grebl!; 3-lan f!r! din oel inoxidabil; 2-sit! din otel inoxidabil;
sfr$it; 4-extractor cu cam!; 5-plan 3-reineri; 4-variant! de intrare; 5-golire;
nclinat osci!ant 6-evacuare lichid cur!at; 7-cutie superioar!;
8-alimentare cu suspensii.

Ma$ini $i echipamente hidraulice

116
tabelul nr. 10.2
Caracteristicile gr!tarului - sit! cu efect Coand!

Proveniena apei uzate lumin! [mm] debit [m
3
/h $i m]
Menajer!
Ploaie
Fabrici de conserve
Preambalarea c!rnii
Ferme de porci
Ferme de vaci
Abatoare
T!b!c!rie
Fabrici textile
Legume
Fabrici hrtie
1,5
1,5
1,5
1,0
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,75
0,50
112
112
90
53
85
98
78
71
75
90
75
Not:
Se execut! n module avnd laturile 228; 610; 1220 $i 1830 mm. Se utilizeaz! $i pentru ngro$area $i
recuperarea fibrelor, la fabrici de hrtie,

10.1.2.7. Gr"tar co%.

n cazul instalaiilor mici, cnd debitul de ap!
uzat! nu este continuu, se utilizeaz! un gr!tar co$
(fig. 7.11). Din punct de vedere constructiv,
gr!tarul co$ se aseam!n! cu o g!leat! executat!
fie din tabl! perforat!, fie din bare de oel rotund
sau trapezoidal. Apa intr! n interior $i este
evacuat! prin fante, reinerile r!mnnd n co$.
Periodic, cnd alimentarea este nchis!, co$ul
este ridicat $i desc!rcat, fie manual, direct, ca la
prinderea unei g!lei, fie cu ajutorul unui troliu,
cnd acesta se afl! la adncime mare sau cnd
dimensiunile sale sunt mari.

10.1.3. Elemente de calcul.

Dimensionarea barelor gr!tarului se face pentru o for! F = 10
3
N aplicat! la
mijlocul acestora $i considernd c! reinerile din ap! conduc la o mbcsire
accidental! corespunz!toare unei diferene de presiune de 1 m.c.a. Efortul de
cur!ire mecanic!, ce apare n grebl!, este de 25 N pentru fiecare bar!, respectiv
dinte al greblei, pentru profilul barei corespunz!tor coeficientului K
2
= 0,37 (fig. 7.1).
Acesta poate ajunge la 100 N pentru profilul barei cu K
2
= 1,0. Viteza de cur!ire a
greblei este de 0,05...0,10 m/s. Verificarea eforturilor se face n ipoteza greblei
blocate, cu electromotorul de antrenare acionnd la moment maxim. Ca rezultat
nu trebuie s! apar! deformaii remanente nici pentru dintele greblei $i nici n brae,
respectiv la toate piesele care sunt solicitate n lanul de transmitere a mi$c!rii de
la motorul electric la dintele greblei.
Alegerea sistemului de evacuare-depozitare a reinerilor se face n funcie de
cantitatea orar! sau zilnic! care provine din calculele tehnologice, lundu-se n
considerare 2...5 dm
3
/an $i locuitor pentru gr!tare cu lumina 30...50 mm, respectiv
5...10 dm
3
/an $i locuitor pentru gr!tare cu lumina 15...25 mm.


Fig. 10.11 Gr!tar co$
Noiuni introductive

117

10.2. Site

Aceste echipamente sunt destinate s! rein! particulele mai mici dect acelea
care pot fi reinute de gr!tare. Ele se mpart n dou! categorii: macrosite, sau pe
scurt site, cu ochiul mai mare de 0,3 mm $i microsite avnd ochiul mai mic dect
100 microni. Datorit! fenomenului de mbcsire, dimensiunile particulelor reinute
sunt mai mici dect cele ale ochiurilor sitei. Sitele sunt n general echipate cu
es!turi metalice anticorosive (bronz, inox) sau din nylon pentru ochiuri mici. Sunt
cazuri n care es!turile sunt nlocuite prin tabl! perforat! $i chiar bare, ca n
exemplul prezentat la paragraful 10.1.2.6.
n mod normal, es!tura este montat! pe o ram! ce formeaz! un panou,
echipamentul cuprinznd un num!r mare de panouri. Cur!irea sitelor se face cu
jet invers de ap! sau de aer comprimat. La construciile vechi s-au utilizat $i perii
de cur!ire.

10.2.1. Site pentru alimentari cu ap.

n aliment!ri cu ap!, sitele sunt destinate reinerii materialelor n suspensie,
flotante $i a celor semiflotante, ca frunze, insecte, alge, ierburi, atunci cnd
es!tura este de domeniul macrosit!rii, precum $i a materiilor m!runte, ca
planctonul, cnd es!tura este de domeniul micro-sit!rii.

10.2.1.1. Site articulate.

Denumite n mod curent $i cur!itoare cu site (fig. 7.12), se prezint! sub forma de

Fig. 10.12. Sit! articulat! pentru ap!
de consum: 1-lan;.2-element sit!; 3-
mecanism de antrenare;4-carcas! de
protecie; 5-jgheab de colectare; 6-
ghidaj ncastrat.

Ma$ini $i echipamente hidraulice

118
panouri articulate, ca un lan continuu, acionate de un ax motor cu roi de lan.
Panourile sunt ghidate pe ambele p!ri. Ghidajele asigur! $i o oarecare etan$are,
att ct apare necesar! macrosit!rii, adic! realizeaz! jocuri totale maxime de
dimensiunea ochiului sitei. Sitele articulate se realizeaz! cu lungimi mari deoarece
sunt destinate capt!rilor de ap! de suprafa! care prezint!, de regul!, un nivel
variabil. Sita prezentat! n figura 10.12 are bucla inferioar! a lanului de panouri
liber! comparativ cu soluiile vechi care aveau roi de ntoarcere, fapt ce conducea
la bloc!ri. Bucla este meninut! de ghidaje, cu un joc suficient pe vertical!. Apa
intr! central $i iese lateral, mbcsirea avnd loc dinspre interior.
Pentru evitarea deterior!rii datorit! suprapresiunii, pe peretele opus intr!rii
apei se prevede o clapet! de siguran! cu contragreutate, care se deschide
automat n caz de mbcsire, protejnd panourile de suprasarcini. Se admite o
diferen! de presiune de 0,3 m.c.a.
Reinerile de pe sit! sunt mpiedicate s! cad! de pe ramura ascendent! printr-
o serie de pl!ci, cte una de panou, astfel c! sunt transportate $i desc!rcate ntr-
un jgheab, odat! cu mi$carea de ntoarcere peste arborele motor superior. La
partea superioar!, n exterior, se afl! duzele de sp!lare cu jeturi de ap! sub

Fig. 10.13. Tambur cu si-
t! pentru apa de consum:
Q = 0,4...0,8 m
3
/s:
1-tambur; 2-grup de an-
trenare; 3-rol! reazem;
4-jgheab colector;
5-instalaie de sp!lare;
6 etan$are; 7-stavil! ;
8-deversor.

Noiuni introductive

119
presiune, care sunt ndreptate spre es!tur! $i fac ca reinerile aderente s! fie
dislocate $i desc!rcate n jgheab. Jgheabul ncalec! arborele motor $i, datorit!
apei de sp!lare reinerile sunt transportate hidraulic, prin canale, n aval de
captare. Lanul de panouri are panourile demontabile. La construciile vechi,
panourile erau plane; la noile construcii panourile au o seciune similar! dinilor n
evolvent!, m!rind astfel seciunea de sitare cu circa 40%.
Pentru reinerea de frunze, pe$ti, raci, se utilizeaz! es!tura avnd ochiul ntre
2...6 mm. Vitezele admise prin es!tur! depind de m!rimea ochiului; valorile sunt
indicate n tabelul 7.3, fiind considerate n amonte de seciunea obturat! de
es!turi.
Viteza de deplasare a lanului cu site este de 0,08...0,10 m/s. n cazul n care
mbcsirea se face rapid, pentru o cur!ire eficient! se adopt! dou! viteze de
deplasare, viteza superioar! dublnd-o pe cea indicat!, prin utilizarea motoarelor
electrice cu dou! turaii.
Calculul momentului de acionare se efectueaz! pornind de la presiunea pe
role - corespunz!toare mbcsirii - de 0,3 m.c.a, respectiv 3 kN/m
2
$i a
componentei pe role a greut!ii panoului, avndu-se n vedere nclinarea ghidajelor
$i faptul c! rolele sunt prev!zute cu lag!re pe buc$e. De regul! aceste fore se iau
n calcul cu valoare dubl!, pentru a se ine seama de eventualele frec!ri laterale ce
apar n ghidajele cu etan$are.
Arborele motor $i lag!rele se calculeaz! innd seama de greutatea proprie a
ntregului sistem articulat $i de forele care se opun mi$c!rii (elemente variabile $i
pentru calculul eclisei lanului) precum $i de momentele necesare acion!rii. n
general, pasul unui panou este de 500 mm (roile arborelui de antrenare $i
susinere au 8 dini), iar bucla inferioar! se nscrie pe un arc de cerc corespunz!tor
unui poligon cu 12 laturi egale cu pasul lanului. Aceast! soluie conduce la
nclinarea ghidajelor $i deci la reducerea forelor datorate frec!rii n cazul
mbcsirii.
tabel nr. 10.3
Viteze admise prin es!tura sitei cu panouri

M!rimea ochiului [mm] 2 3 4 5 6
Viteza [m/s] 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

10.2.1.2. Tambur cu sit" pentru apa de consum.

Echipamentul (Fig. 10.13) se utilizeaz! la nivele constante ale apei ce se obin
cu ajutorul deversoarelor. Echiparea se face cu es!tur! pentru macrosit! sau
microsit!, n ultimul caz etan$area fiind mai pretenioas!. Sitele se trateaz! ca $i n
cazul celor articulate, att constructiv, ct $i ca cinematic! $i sistem de sp!lare.
Elementele de difereniere sunt: fixarea tamburului, etan$area acestuia precum $i
antrenarea. Fixarea se face pe lag!re, n care caz antrenarea se efectueaz! cu roi
dinate angrenate direct sau prin roi cu lan. Sistemul modern const! din sprijinirea
pe patru role amplasate n partea interioar!, cte dou! de fiecare parte a
tamburului, iar antrenarea se face prin friciune de la o rol! motoare, cte una de
fiecare parte, a tamburului. La fixarea pe lag!re, etan$area este mai simpl!,
utilizndu-se presetupe. La fixarea pe role etan$area se face pe partea interioar! a
discurilor tamburului care se sprijin! pe role cu garnituri din cauciuc, ce se fixeaz!
Ma$ini $i echipamente hidraulice

120
de pereii din beton. Tamburul se prezint! ca o colivie pe care se fixeaz! panourile
cu sit!, tip plan - la construciile vechi $i n evolvent!, la construciile noi.
Debitele de sp!lare se stabilesc n funcie de presiunea apei, dar nu
dep!$esc 2...3% din debitul sitat.

10.2.2. Site pentru ape uzate.

Sitele utilizate pentru apele uzate sunt destinate reinerii materiilor n
suspensie, a celor flotante $i semiflotante provenite n special din industria
alimentar!, a celulozei $i hrtiei. n acest sens se utilizeaz! es!turi din plas! de
srm! precum $i table perforate. n aceast! categorie de site intr! $i tamburul
CONTRASHEAR care este prev!zut cu bare de seciune trapezoidal! ca $i
gr!tarul sit! cu efect Coand! prezentat n figura 10.10.

10.2.2.1. Tambur cu sit" pentru ap" uzata.

Acesta are o construcie similar! cu tamburul cu sit! utilizat pentru aliment!rile cu
ap! n cazul debitelor mari n domeniul macrosit!rii. Pentru debite relativ mici,


Fig. 10.14 Sit! tambur pentru ape uzate: A-admisie ap! uzat!; B-deversoare;
C-zon! de lucru; D-colectoare ap! cur!at!; E-zon! de deshidratare;F-des-
c!rcare solide: 1-palele sitei; 2-sens de rotaie; 3-desc!rcarea solidelor; 4-role
de susinere; 5-evacuarea lichidului; 6-stavil! de intrare; 7-deversor
Fig. 10.15 Sit! disc 1-sit!; 2-raclet!; 3-ax; 4-lag!r; 5-transmisie lan;
6-moto - reductor; 7-suport; 8-instalaie de cur!ire
Noiuni introductive

121
echipamentul, prezentat n figura 10.14, se compune dintr-o tob! sprijinit! la
exterior pe patru role, cte dou! la fiecare cap!t, antrenarea realizndu-se prin
friciune. Toba este prev!zut! cu tabl! perforat! din inox sau cu bare de seciune
trapezoidal! ce funcioneaz! cu efect Coand!. Diametrul tamburului este de 750
mm, pentru tipul IMAIA-Cluj $i de 900, 1500 mm - pentru tipul Vickerys. Tamburii
sunt prev!zui la interior cu palete dispuse elicoidal, astfel c! prin rotire, reinerile
sunt dirijate c!tre un cap!t n stare uscat!.
Apa uzat! este distribuit! n interiorul tamburului, iar evacuarea lichidului sitat
se face pe la partea inferioar!. Sitarea se face pe circa 20% din suprafaa sitei. n
funcie de m!rimea ochiului sitei sau a luminii barelor $i de proveniena apei uzate,
se adopt! viteze de 0,05...0,15 m/s naintea seciunii strangulate.

10.2.2.2. Sita disc.

Sita disc (Fig. 10.15) se prezint! sub forma unei roi cu spie acoperit! de o
es!tur! de srm!. Suprafaa de filtrare corespunde unui unghi la centru de
120
o
...150
o
, n funcie de diametrul discului, care este etan$at la partea inferioar!
cu cauciuc. Sita se execut! n general din inox $i se utilizeaz! n domeniul
macrofiltr!rii. Turaia discului corespunde unei viteze periferice de 0,1 m/s. Spiele
se utilizeaz! $i la ridicarea reinerilor. Desprinderea acestora de pe sit! se face
hidraulic sau pneumatic, n sens invers sit!rii, fiind necesar! acoperirea canalului
amonte $i asigurarea unui sistem de colectare $i transport a reinerilor.

10.2.2.3. Sita vibratoare.

Sita vibratoare, prezentat! n Fig. 10.16. este similar! unui ciur vibrator pentru
materiale granulare, cu diferena c! sita este mult mai fin!, avnd de exemplu
ochiuri de 0,3...0,4 mm, pentru apele provenite de la fermele de porci. Sita
prezint!, prin construcie, capotaje pentru dirijarea $i colectarea apei. Sita prezint!
avantajul c! nu cere sp!lare ntruct reinerile cad gravitaional datorita vibr!rii $i a
nclin!rii panoului; prezint!, ns!, dezavantajul funcion!rii cu $oc. Alegerea

Fig. 10.16 Sit! vibratoare: 1-vas colector; 2-ram! vibratoare cu sit!;
3-grup acionare; 4-mecanism vibrator; 5- racord cu flan$e
Ma$ini $i echipamente hidraulice

122
ochiului sitei, a frecvenei vibraiilor $i a amplitudinii lor depinde de reinerile ce
urmeaz! a fi efectuate. Debitul admis este de circa 20 m
3
/h $i m
2
$i se corecteaz!
n funcie de cantitatea de reineri $i de m!rimea ochiului sitei. Se recomand! s! se
adopte frecvena de 1 Hz $i amplitudinea de 80 mm, care se obine cu arbore cotit
sau cu un mecanism cu excentric.

10.2.2.4. Sita plan" cur"!it" mecanic

Sita plan! cur!it! mecanic
este destinat! industriei alimen-
tare. Echipamentul francez, de-
numit CLAROMATIC, prezentat
n Fig. 10.17, se compune dintr-
o tabl! perforat! dispus! ncli-
nat la un unghi de 60
o
fa! de
orizontal!, prev!zut! pe partea
amonte cu un raclor cu lan,
avnd racletele din cauciuc.
Mecanismul de antrenare,
plasat la partea superioar!, im-
prim! celor dou! lanuri paralele
o vitez! de circa 0,1 m/s.
0peraiunea de ndep!rtare
a reinerilor se efectueaz! cu ra-
cletele care cur!! tabla per-
forat! printr-o mi$care de jos n
sus.n continuarea tablei perfo-
rate se afl! o plac! neted! care
permite ridicarea reinerilor ce
sunt apoi desc!rcate, la partea
superioar!, ntr-un c!rucior sau
tomberon.

10.3. Organe de nchidere %i reglaj pe canale

10.3.1. Batardouri

Batardoul este un organ de nchidere pentru cureni cu suprafa! liber!, utilizat
temporar, n perioada de revizie a obiectivului tehnologic.
Batardoul din lemn se execut! din elemente din stejar care se introduc manual,
cu ajutorul unor c!ngi, transversal pe curent, n ghidaje din profile laminate L/U.
Batardoul metalic se execut! dintr-un panou metalic cu elemente de etan$are
din cauciuc profilat. Se utilizeaz! la nchiderea unui orificiu de curgere, n dreptul
c!ruia coboar! prin greutatea proprie. La deschiderea curgerii, este ridicat cu trolii
sau palane.
Manevra de introducere $i ridicare a batardoului se face n regim staionar,
respectiv cu nivelele din amonte $i aval echilibrate.
Tipurile uzuale de batardou din elemente tip panou stavil $i tip panou van
sunt reprezentate n Fig. 10.18.

Fig. 10.17. Sit! plan! cur!it! mecanic - CLAROMATIC:
7 -lan cu raclete; 2-tronson inferior; 3--tronson intermediar;
4-tronson superior; 5-mecanism de antrenare
Noiuni introductive

123
Grosimea elementului din lemn de stejar, s [cm] rezult! din:
H B s . . 06 , 3 (cm), (10.2)
unde B (m) reprezint! lungimea elementului, iar H (m) n!limea maxim! a apei din
canalul obturat.
Panoul metalic se execut! din tabl! de oel (placa), rigidizat! pe exterior printr-
o ram! cu nt!rituri orizontale. Pentru suprafee mari, n scopul mic$or!rii grosimii
tablei, se prev!d nt!rituri orizontale $i verticale.
n cazul batardoului tip stavil!, de mici dimensiuni, modulul de rezisten! al
nt!riturii orizontale, care preia sarcina datorat! presiunii apei, se calculeaz! cu
relaia aproximativ!
h H B W
nec
. . 5 , 12
2
(cm
3
), (10.3)
unde h [m] este distana aleas! pe vertical! ntre dou! profile de nt!rire.
Grosimea tablei, f!r! nt!rituri verticale, rezult! din relaia aproximativ!
mm 6 . 5 +
o
s H h s [mm], (10.4)
n care s
o
= 1... 3 mm este adaosul de coroziune.
Batardoul tip stavil!, de mari dimensiuni, se calculeaz! mai exact, ceea ce
conduce la reducerea costului. Acest tip de echipamente s-a tipizat, cu un pas de
0,2 m, pentru deschideri orizontale $i n!limi de obturare variabile.

10.3.2. Stavile $i vane
Fig. 10.18. Batardouri:
a,b- vedere frontal!, $i seciune batardou tip panou stavil!; c- seciune
batardou tip panou van!; d- vedere frontal! batardou din elemente.

Ma$ini $i echipamente hidraulice

124

Stavila este echipamentul de obturare cu etan$are pe trei laturi (laterale $i
inferioar!), cu nivelul apei sub coronamentul panoului de nchidere. Vana este
echipamentul de obturare al unui orificiu imersat, cu etan$are pe contur.
Spre deosebire de batardou, stavilele $i vanele sunt dotate cu mecanisme
proprii de acionare care se manevreaz! n regim hidrodinamic.
Construciile a $i b din figura 10.19 sunt dotate cu organe de nchidere din oel
sudat care etan$eaz! pe garnituri din cauciuc profilat.
Tipul d reprezint! o construcie din font! cu etan$are metalic! (van! de
perete).

Acionarea stavilelor $i vanelor (Fig. 10.20) se face manual, electric sau cu
dispozitive hidraulice. Nu se recomand! acionarea pneumatic!, care conduce la
$ocuri.
n vederea reducerii efortului de manevr! (prin mic$orarea frec!rilor), pentru
organul mobil al stavilelor $i vanelor de mari dimensiuni se utilizeaz! role de sprijin

Fig. 10.19 Stavile $i vane:
a-stavil! sau van!, vedere frontal!; b-seciune prin stavil!; c - seciune
prin van! (nivelul maxim deasupra panoului); d-van! de perete.
Fig. 10.20 Schema de acionare a stavilelor $i vanelor:
a-acionare cu o tij! filetat!; b-acionare cu dou! tije filetate; c-acionare cu cremalier!; d-
acionare cu lan; 1-panou de obturare; 2-tij! filetat!; 3-mecanism pentru tij! filetat!; 4-
manivel!; 5-motor electric; 6-arbore de sincronizare; 7-cremalier!; 8-pinion de acionare; 9-
mecanism de acionare; 10-rola de preluare efort; 11-lan; 12-mecanism; 13-roat! motoare;
14-roat! condus!; 15- prindere lan de panou.

Noiuni introductive

125
$i cale de rulare.
Funcie de raportul B/H al panoului mobil,
se folose$te o tij! de acionare (B < H) sau dou! tije, precum $i patru role de
ghidaj, pentru a se evita nepenirea (B > H).
Pentru dimensionarea mecanismului de acionare a organului mobil de
nchidere executat din oel sudat, fora se determin! cu relaia
( )

'

1
]
1

+
,
_

+
,
_

+ t
2 1 ) (
. .
2
2 . . .
2
& ' & ' b H H B
H
H H B H
H
H G C F
a a a i d

n care indicii d, respectiv i simbolizeaz! deschiderea sau nchiderea,
C=1,25...1,40 este un coeficient de siguran!; G [N] - greutatea panoului mobil; H
a
[m] - n!limea maxim! a apei (pentru stavile H
a
= H) ; H [m], B [m] - n!limea,
respectiv l!imea panoului;
1
= 0,3 - pentru oel/oel $i
l
=0,03...0,05 - pentru role
de sprijin; b [m] - l!imea garniturii de etan$are;
2
=0,90,7 - pentru etan$are
cauciuc / oel, funcie de duritatea Shore 55...85 (se utilizeaz! patine din oel
inoxidabil).
10.3.3. Por#i deznisipatoare.

La deznisipatoarele din staiile de epurare se utilizeaz!, pe lng! stavilele cu
destinaie general!, stavile speciale, executate sub form! de poart! oscilant! fa!
de o poziie median! (Fig. 10.21), servind la distribuirea dirijat! pe un canal sau pe
altul. n acest scop, stavila este prins! articulat, pe vertical!, de muchia peretelui
desp!ritor.

10.3.4. Echipamente pentru prelevarea apei de suprafa#

Fig. 10.21 Poart! deznisipator: 1-panou
de obturare n poziie median!; 2-panou
n poziie de obturare; 3-mecanism
oscilant; 4-tij! filetat! 5-piulia oscilant!;
6-ax de articulaie panou.

Fig. 10.22. Lama deversant! dinat!
1-lam! metalic!; 2-garnitur! de cauciuc; 3-pies! de
presare; 4-piuli!; 5-$aib! metalic!; 6-$aib! de cauciuc;
7-tij! filetat!
Ma$ini $i echipamente hidraulice

126

Meninerea stabil! a nivelului apei constituie criteriul de baz! n adoptarea
metodei si echipamen-tului de prelevare.
Pentru meninerea constant! a nivelului, apa de suprafa! este prelevat! cu
ajutorul urm!toarelor echipamente:
a) deversor executat sub for-m! de lam! deversant! dinat! (Fig. 10.22); acest
tip este utilizat pentru reglarea uniformit!ii debi-tului care se scurge pe circumfe-
rina decantorului radial;
b) clapeta deversant! reglabi- l! (Fig. 10.23), utilizat! drept echipament
mecanic pentru meninerea stabil! a nivelului apei n bazinele de aerare;
c) plnie deversoare, folosit! ca dispozitiv de preaplin la rezervoare sau la
bazinele mici de aerare.
n cazul nivelelor variabile se poate utiliza o gur! de aspiraie flotant!, alc!tuit!
dintr-un flotor ce urm!re$te variaia suprafeei libere, pe care se afl! montat! o
gur! de aspiraie racordat! la o eav! articulat! ce dirijeaz! apa prelevat!.


Fig. 10.23 Clapet! deversant! tip CD pentru l!imi de
0,6 4,0 m: 1-beton de montaj; 2-clapet!; 3-ghidaj; 4-tij!
acionare; 5-mecanism cu $urub; 6-balustrad!
Noiuni introductive

127
capitolul 11

ECHIPAMENTE PENTRU AMESTECARE

Amestecarea este un proces utilizat n prepararea $i diluarea soluiilor de
reactivi, n amestecarea $i omogenizarea acestora $i a dezinfectanilor, cu apa
tratat!, avnd drept scop dizolvarea $i/sau omogenizarea, cu reducerea
gradien#ilor de concentra#ie sau de temperatur n interiorul sistemului dispers.
Totodat!, procesele de amestecare, realizate conform tabelului 11.1, au $i rolul de
a accelera reac#iile din tehnologia de tratare $i epurare a apelor.
tabelul nr. 11.1
Utilizarea proceselor de amestecare

Nr.
crt.
Destinaia amestec!rii Procedeul de amestecare
1 Dizolvare reactivi solizi
Recirculare cu pompe
Barbotare
Amestecare rapid!
Amestecare hidraulic!
2 Preparare soluii reactivi
Amestecare lent!
Amestecare rapid!
3 Diluarea soluiilor concentrate
Amestecare rapid!
4
Amestecarea soluiilor de reac-
tivi cu apa sau n!molul tratat
Hidraulic! n bazin
Hidraulic! n conducte
Hidraulic! n canale
Amestecare rapid!
5 Floculare
Amestecare hidraulic!
Amestecare lent!
6 Amestec dizolvani cu apa
Hidraulic! n bazin
Hidraulic! n conducte


11.1.. Amestecarea hidraulic"

11.1.1. Amestecarea n conduct

Cel mai simplu proces de amestecare hidraulic! are loc la curgerea unor fluide
miscibile, n regim turbulent, printr-o conduct!. Lungimea conductei are un rol
important n asigurarea omogeniz!rii fluidelor, valoarea minim! a acesteia este
dat! de relaia:
t v L . (m) (11.1)
n care v este viteza fluidului, iar t = timpul de reacie necesar, specific fiec!rui
proces $i reactiv.

Amestecarea n conducte este un proces care se desf!$oar! lent $i se
datore$te pulsaiei m!rimilor cinematice $i dinamice n regimul de curgere
turbulent.
n cazul n care conducta nu este suficient de lung!, n raport cu distana de
amestecare n regim turbulent, pentru intensificarea fenomenului se prev!d $icane
(Fig. 11.1), sau injectoare - la introducerea reactivului n ap! (Fig. 11.2).
Ma$ini $i echipamente hidraulice

128
11.1.2. Amestecarea n bazine.

Amestecarea n bazine este, de asemenea, un proces lent. Procedeul se
utilizeaz! la reacia floculanilor n cazul decantoarelor radiale. n acest caz,
bazinul, de tip conic cu vrful n jos, este parcurs de o circulaie elicoidal!, pe un
interval de cca. 10 minute.
Procedeul se folose$te $i la amestecarea soluiilor de clor cu ap! n bazine de
nmagazinare. n acest caz bazinul este prev!zut cu perei $ican! astfel nct s! se
evite formarea curenilor de scurtcircuitare intrare - ie$ire. Injecia clorului se
efectueaz! fie la intrarea apei n bazin, fie n conducta de admisie.

11.1.3. Amestecarea hidraulic n canale.

Amestecarea reactivilor cu apa de tratat se realizeaz! prin turbulena creat! fie
de un deversor, fie ntr-un canal Venturi. Procedeul se mai aplic!, nc!, n
instalaiile mici, fiind dep!$it n cazul amenaj!rilor mari, de amestecarea mecanic.

11.1.4. Amestecarea hidraulic cu pompe.

Amestecarea hidraulic! cu pompe se efectueaz! n vederea dizolv!rii, dilu!rii
$i omogeniz!rii reactivilor. Un caz tipic de utilizare l constituie accelerarea
dizolv!rii sulfatului de aluminiu solid sub form! de pl!ci, depus pe un gr!tar din
bazinul de depozitare-dizolvare. Sulfatul de aluminiu este depozitat uscat. Pentru
dizolvare, se introduce apa, la partea superioar! a bazinului, pn! la un anumit
nivel corelat cu volumul de reactiv necesar a fi preparat. Accelerarea procesului
de dizolvare, pn! la saturaie, se realizeaz! cu ajutorul unei circulaii exterioare,
forate. Pompa de circulaie aspir! apa de la fundul bazinului $i o refuleaz! n zona
superioar!. Debitul pompei folosite $i nc!rcarea recipientelor de diluare, se aleg
astfel nct s! se asigure cca. 4 recircul!ri pe or!, ale volumului bazinului.

11.2. Amestecarea pneumatic"

n majoritatea instalaiilor de tratare $i epurare, amestecarea pneumatic! se
realizeaz! fie prin barbotarea gazului n ap!, fie liber!, fie controlat! printr-un tub
de tiraj. La proiectarea recipientelor cu amestecare pneumatic!, trebuie ca
dispozitivul de dispersie s! fie amplasat astfel nct traseul bulelor s! fie ct mai
lung. Se va recurge deci, la rezervoare cu adncime/n!lime mare.

Fig. 11.2 Amestec!tor de tip injector
cu $ican! elicoidal!

Fig. 11.1 Amestec!tor coloan! cu $icane
Noiuni introductive

129
Amestecarea pneumatic! se realizeaz! prin introducerea de aer pe la partea
inferioar! a unui bazin $i are mai multe scopuri:
a) mpiedicarea depunerii suspensiilor, ca de exemplu n bazinele
cu lapte de var sau la deznisipatoarele aerate;
b) dizolvarea si omogenizarea reactivilor solizi depusi pe un gr!tar,
deasupra evilor cu orificii pentru distribuia aerului.
Dup! Kauffman, debitele de aer necesare ntr-un bazin sau recipient cu
adncimea de 2,7 m sunt: 0,2 m
3
aer/min, pentru amestecare medie;
0,4 m
3
aer/min, n cazul amestec!rii complete;
1,0 m
3
aer/min, la amestecarea intens!.
Dac! adncimea se reduce la 1 m, pentru un grad egal de amestecare, debitul
de aer se dubleaz!.

Pentru deznisipatoa-
rele longitudinale, debitul
necesar este de 1,5 m
3
aer/or! si m
3
bazin, va-
loare care asigur! o mi$-
care elicoidal! a apei.
Conductele de distri-
buie a aerului trebuie s!
fie montate n bazin -
perfect orizontale. Ele au
orificii de 3...6 mm
diametru, amplasate la
partea inferioar!, cu sensul de insuflare vertical n jos, sau sub un unghi de pn! la
45
o
fa! de vertical!, astfel nct la pornire s! se asigure evacuarea apei din
conducta pneumatic!.

Dispozitivele pneumatice, cu mi$carea bulelor de gaz controlat! prin tub de
tiraj vertical, asigur! deplasarea, prin acesta, a unui curent ascensional de lichid, la
viteze superioare. n figura 11.3 se
prezint! corelaia debitului de lichid
antrenat de gaz in funcie de
lungimea tubului, iar n Fig. 11.4 -
dependena coeficientului de ameste-
care funcie de viteza aerului introdus
n tubul vertical.

Calculul presiunii n instalaie,
necesar! pentru a nvinge pierderile
pe traseul conductelor $i n!limea
coloanei de lichid, se face n con-
formitate cu relaiile specifice dome-
niului. Consumul de energie la ames-
tecarea prin barbotare pneumatic!,
este superior procedeului mecanic.


Fig. 11.3. Variaia debitului de lichid funcie de cel de aer pentru
barbotare prin tub de tiraj cu lungimea l

Fig. 11.4 Coeficientul de amestecare, funcie
de viteza aerului introdus n tubul de tiraj
Ma$ini $i echipamente hidraulice

130
11.3. Amestecarea mecanic"

Procesele de amestecare mecanic! se bazeaz! pe aciunea unui echipament
mecanic care, prin mi$carea de rotaie, asigur! pomparea lichidului, ntreinnd n
vasul exterior o circulaie cu rol de omogenizare. Amestec!torul mecanic este un
echipament format dintr-un electromotor, cuplat direct, la un rotor centrifugal sau
axial, sau - prin intermediul unui reductor de turaie - la o construcie metalic!
paletat!. n funcie de direcia principal! a liniilor de curent, se disting trei tipuri
principale de curgere (Fig. 11.5):
a) tangenial!, ce se realizeaz! numai la turaii reduse, caracterizat! prin aceea
c! lichidul este antrenat ntr-o mi$care de rotaie concentric! cu traseul descris de
amestec!tor;
b) radial!, atunci cnd lichidul este expulzat pe direcia razelor;
c) axial!, cnd lichidul intr! n rotor $i l p!r!se$te pe direcie paralel! cu axul
acestuia.

Pentru amestecarea reactivilor cu apa sau n!molul, precum $i la prepararea
soluiilor diluate de reactivi, se utilizeaz! o amestecare rapida, iar, pentru reaciile
de coagulare, necesare flocul!rii, se folose$te o amestecare lent!.

Pentru amestecarea reactivilor cu apa, n bazine de amestec n flux, se
utilizeaz! amestecarea rapid! cu rotor de pomp! sau elice de vapor. Debitul
organului activ este de 1/3...1/4 din debitul introdus n recipient. Curentul de ap!
brut! introdus! n bazin, este ascendent, iar cel dat de amestec!tor este
descendent.

La prepararea reactivilor se utilizeaz! amestec!toare tip pomp! care trebuie
s! fie astfel dimensionate nct s! asigure o recirculare de cca. 40 ori/or! a
volumului, pentru substanele solubile $i de 80 ori/or! pentru cele care r!mn n
suspensie (de exemplu, n cazul hidratului de calciu).

Pentru floculare se folosesc agitatoarele lente care vor avea o vitez! periferic!
de 0,2...0,4 m/s, impus! de tehnologia procesului.

Amestec!toarele rapide cu pale radiale sunt utilizate n diferite procese din
cadrul instalaiilor chimice, ca de exemplu la amestecarea bioxidului de carbon n
bazinele de re-carbonatare, la care se recomand! viteze periferice de cca. 3...4
m/s.

Fig. 11.5. Schema spectrului curgerii n vasul de amestecare:
a- tangenial; b- radial; c- axial.
Noiuni introductive

131
11.3.1. Calculul hidrodinamic al amestectorului mecanic.

Dac! se separ! efectul celor doi cureni, radial $i axial, atunci capacitatea de
pompare total! va fi dat! de:

axial rad
Q Q Q + (11.2)
Pentru un amestec!tor cu palete nclinate
sub unghiul fa! de direcia de deplasare,
diagrama de viteze rezult! ca n Fig. 11.6.
Viteza relativ! u
rel
este egal! cu diferena
dintre viteza palei u $i cea a lichidului, care
se rote$te mpreun! cu rotorul u
l
, fiind dat!
de relaia vectorial!
l rel
u u u

.
Viteza absolut! a lichidului pe direcie tan-
genial! fa! de axa de rotaie (Fig. 11.6),
este dat! de relaia:

2 2 2 2 2
sin . cos . cos .
rel l rel rel l rel
u u u u u u u + + (11.3)
Viteza tangenial! este transformat! n componenta radial! datorit! aciunii
forei centrifuge. Deoarece masa total! a lichidului n mi$care are deja viteza
tangenial! u
l
, n raport cu lichidul nconjur!tor, componenta tangenial! a vitezei
absolute devine egal! cu
2
sin .
rel
u . Viteza radial!, care este egal! cu componenta
tangenial!, va avea deci valoarea
2 2
sin . . sin . r u
rel
. Capacitatea de pompa-
re axial! va fi:


2 /
0
3
. . cos . sin . dr . . 2 . cos . sin
d
rel axial
d r u Q , (11.4)
iar capacitatea de pompare radial!:3
2
2
sin
2
. . .
sin . . . . sin
2
h d
h d
d
Q
rad
(11.5)
Pentru amestec!toare cu palete drepte, = 90
o
, rezultnd:
Q
axial
= 0 $i Q
rad
= 0,164.n.d
2
.h, (11.6)
relaie valabil! pentru curgerea pur radial!.
Pentru realizarea unei curgeri predominant axiale, se folosesc amestec!toare
cu elice. n acest caz, capacitatea de pompare se obine introducnd n (11.4) $i
(11.5), expresiile funciilor trigonometrice n raport de pasul rotorului p.
Pentru omogenizarea amestecurilor este important ca amestec!torul s!
realizeze capacit!i mari de pompare. n cazul absorbiei gazelor este necesar!
realizarea unui grad de turbulen! naintat, deci o sarcin! mare.

11.3.2. Puterea consumat de amestectorul mecanic.

Energia mecanic! aplicat! din exterior este consumat! de amestec!tor
pentru nvingerea forelor de frecare a palelor cu lichidul nconjur!tor $i a forelor
de rezisten! la naintare, care, n conformitate cu legea lui Newton, sunt date de
relaia
g
u
A C F
R R
2
. . .
2
(N) , (11.7)
n care C
R
este coeficientul de rezisten! la naintare, dependent de forma palelor
Fig. 11.6. Triunghiul de viteze la
paleta nclinat! a unui amestec!tor

Ma$ini $i echipamente hidraulice

132
$i de regimul de mi$care, iar A este aria proieciei corpului pe un plan perpendicu-
lar pe direcia vitezei u.
Puterea elementar! dP
l
, consumat! pentru antrenarea unei suprafee dA, este
dP
l
= u.dF
R
. Pentru z pale fora elementar! dF
R
va avea expresia:
r
g
u
h C z F
R R
d .
2
. . . d
2
(11.8)
n conformitate cu notaiile din figura 8.7 $i cu relaiile anterioare, puterea de
antrenare rezult! din:

,
_


2
1
4
. .
30
.
d
4
1
4
2
3
R
R
R l l
R R
h C
g
n
P P

. (11.9)
Se consider! c! h = a.d, (a - constant! constructiv!) $i rezult!

3 5
. . . . n d C k P
R l
(11.l0)
unde k cuprinde influena tuturor factorilor adimensionali. Sub alt! form!, se poate
scrie:
5 3
m
. . . Eu d n P
l
(11.11 )
unde Eu reprezint! criteriul de similitudine hidro-
dinamic! Euler, modificat pentru procese de
amestecare.
Consumul de energie pentru amestecare
depinde, de asemenea, de rugozitatea pereilor
aparatului. Pentru recipienii cu perei rugo$i,
puterea calculat! se majoreaz! cu 10...20%.
Totodat! trebuie s! se ia n considerare
rezistena suplimentar! creat! de serpentine,
$icane, termometre etc., care m!resc de
asemenea consumul de energie.

11.3.3. Similitudinea amestectoarelor mecanice.

M!rimile care condiioneaz! consumul de putere al unui amestec!tor mecanic,
stabilite experimental, sunt:
a) m!rimi geometrice (Fig.11.7): diametrul rotorului d $i al recipientului D, adn-
cimea h
o
, l!imea palei h, n!limea fa! de radier b, pasul amestec!torului
axial p, l!imea $icanei l;
b) caracteristicile lichidului: densitatea $i viscozitatea cinematic! ;
c) caracteristicile funcionale ale rotorului: turaia n, puterea P, viteza absolut!
a apei prin rotor c.
Ansamblul acestor parametri se intercondiioneaz! reciproc, leg!tura dintre ei
putnd fi redat! sub forma funciei implicite:
( ) 0 , , , , , , , , , , c P n g b l p h h dD F
o
( ! . (11.12)
Prin aplicarea teoremei produselor adimensionale (), rezult!:
0 , ,
. !
,
.
,
.
.
,
.
, , , , , ,
5 3 2 2

,
_

m
p
m
p
o
Z
Z
N
N
P
d n
g
n d n d
c
n d
l
d
p
d
h
d
b
d
h
d
D
d
f , (11.13)
n care Z
p
, N
p
reprezint! num!rul de pale, respectiv de $icane - n cazul instalaiei
prototip, pentru care se adopt! m!rimile de referin! corespunz!toare modelului:
Z
m
, N
m
.

Fig. 11.7 Schem! pentru calculul
puterii amestec!torului cu palete
Noiuni introductive

133
Din (11.13) poate fi explicitat complexul adimensional asociat puterii (11.14):

e
m
p
a
m
p
v
u
o
t y x
Z
Z
N
N
nd
g
n d
c
n d
l
d
h
d
p
d
h
d
D
d
K
d n
P

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

* $

+
!
2 2
5 3
. ! . .
,
al c!rui calcul poate fi dezvoltat! prin folosirea valorilor exponenilor $i a
rapoartelor date n literatura de specialitate pentru diverse tipuri constructive de
amestec!toare mecanice.

11.4. Amestec"toare rapide cu elice

Amestec!torul rapid cu elice (cu rotor axial),
poate agita lichide cu viscozitatea dinamic! sub 4000
cP, n care se afla suspensii solide cu dimensiunea
maxim! ntre 0,1...0,5 mm, n concentraie 10 %.
Rotorul este montat pe un arbore orizontal,
vertical sau oblic, cuplat direct pe axul motorului
electric de antrenare.
Num!rul de pale al rotorului amestec!torului
axial este dependent de volumul $i viscozitatea
lichidului: Z=2 pale pentru V < 1 m
3
, Z=3 pale pentru
V < 200 m
3
si Z=4 pale n cazul volumelor $i
viscozit!ilor mari, cnd sunt necesare sarcini de
refulare ridicate.

Proiectarea amestec!torului rapid cu elice, larg utilizat n tehnica trat!rii $i
epur!rii apelor, are la baz! stabilirea datelor de calcul: turaie n (rot/min), putere
P(kW), debit Q(m
3
/s).
Debitul de lichid vehiculat de rotor trebuie s! corespund! procesului tehnologic
n care se utilizeaz! amestec!torul, acesta rezultnd din condi#ia de recirculare a
volumului vasului de reac#ie (40 sau 80 recircul!ri pe or!).
Puterea de antrenare rezult! de asemenea n funcie de procesul tehnologic,
fiind determinat! de cantitatea de lichid vehiculat! de amestec!tor n unitatea pe
timp Q (m
3
/s): Q P 857 , 12 (kW) . (11.15)
Tura#ia amestectorului cu elice rezult! orientativ din diagrama dat! n figura
11.8. ntruct rotorul amestec!torului este cuplat direct pe arborele motorului, se
adopt! turaia efectiv! cea mai apropiat!, a motorului din fabricaia curent! ce
urmeaz! a fi folosit.
Calculul hidrodinamic al amestec!torului axial rapid se poate efectua prin
asimilarea acestuia cu un rotor de turbopomp! axial!, respectiv cu elicea unei mici
nave.

11.4.1. Amestector cu elice, asimilat cu pompa axial.

n esen!, amestec!torul cu elice este un rotor de pomp! axial! care funcio-
neaz! liber, nentubat, metodologia de proiectare a pompelor axiale trebuind
adaptat! corespunz!tor. n etapa de stabilire a parametrilor de calcul, succesiunea
fazelor este urm!toarea:
a) se adopt! num!rul de pale Z = 3 ;
Fig. 11.8. Turaia orientativ!
a amestec!torului cu elice

Ma$ini $i echipamente hidraulice

134
b) se adopt! puterea P $i turaia n, conform paragrafului 11.4;
c) se determin! diametrul exterior al rotorului, cu relaia

6 , 0 2 , 0
95 , 12

n P d (m) ; (11.16)
d) n funcie de valoarea puterii motorului electric de antrenare ales pentru
amestec!torul cu elice, se recalculeaz! valoarea debitului cu expresia:
P Q 0778 , 0 (m
3
/s) ; (11.17)
e) componenta de debit c
m
a vitezei absolute a apei prin rotor, rezult! din:

6 , 0 2 / 1 4
10 29 , 6 P n c
m

(m/s) ; (11.18)
f) sarcina rotorului de amestec!tor rezult! din expresia
( ) + 35 , 1 ... 25 , 1 H (m.c.a). (11.19)
Corespunz!tor valorilor uzuale ale randamentului, sarcina variaz! n domeniul
H=0,80...1,00 m.c.a., valorile mari corespunznd puterilor unitare ridicate. Pe baza
acestor date se face, n continuare, proiectarea rotorului elice dup! metodologia
general valabil! la turbopompele axiale.
Pentru construciile de amestectoare simple, de mic putere, care se exe-
cut! din tabl! de oel, n regie proprie $i regim de unicat, se poate folosi o metod!
aproximativ!. Pentru construcia palelor se utilizeaz! tabla de oel, decupat! $i
sudat! pe butucul rotorului.
Unghiurile de a$ezare a palei - la butuc $i periferic - sunt

n d
c
u
c
b
m
b
m
b
. .
. 60
tan tan
1 1
%


, (11.20)

n d
c
u
c
p
m
p
m
p
. . ,
. 60
tan tan
1 1
. (11.21)
Lungimea coardei profilului, la raza r, este dat! de relaia:
( )
1
2
. 864 , 19

r n Q b (m) . (11.22)

11.4.2. Rotor asimilat cu o elice de nav mic.

Amestec!torul rapid axial poate fi asimilat $i cu o elice de nav! mic! (fig. 12.10).
Calculul elicei de nav! se efectueaz! pe baza forei de mpingere $i a unor corelaii
experimentale, urmnd fazele:
a) diametrul elicei se calculeaz! cu relaia

7 , 0 167 , 0
29

n P d (m) ; (11.23)
b) viteza absolut! a apei prin rotor este dat! de:

2
099 , 0

d P c
m
(m/s) ; (11.24)
c) se determin! valoarea raportului adimensional de similitudine

d n
c
m
.
60 , ; (11.25)
d) se calculeaz! raportul suprafeelor A $i A
d
, aria acoperit! de palele rotorice
desf!$urate ntr-un plan perpendicular pe axa de rotaie (aria real! a palelor) $i aria
Noiuni introductive

135
seciunii transversale a suprafeei cilindrice care mbrac! la exterior rotorul, dat de
relaia:
( )
227 , 1
2 , 2
2 2
018 , 0
/
. !
/ 0499 , 1
44323 0
1
1
]
1

P
d c A
A
m d
; (11 .26)
e) se determin! randamentul rotorului, folosind expresia:
( )
175 , 0 018 , 0
/ 0499 , 1 1 , 13

- + (11.27)
f) factorul forei de mpingere C
F
dat! de rotorul axial-elice, este:

2 , 2 64 , 0
266 , 0

, -
F
C ; (11.28)
g) fora de mpingere F
i
este dat! de.

1
900


m i
c P F + (N) , (11.29)
valoare care este utilizat! pentru calculul de rezisten! al arborelui;
h) se verific! factorul forei de mpingere, dat de (11.28), cu cel rezultat din
expresia general!:
2 2
. . d c
F
C
m
i
F
!
; (11.30)
dac! diferena ntre cei doi coeficieni este mare, se reia calculul de
dimensionare ;
i) se calculeaz! valoarea raportului adimensional p/d cu relaia:
( )
65 , 1 2 , 0
585 , 0 78 , 0 / , - + d p . (11.31)

11.4.3. Proiectarea elicei.

Calculele efectuate la punctul 12.4.2. se continu! cu proiectarea hidrodinamic!
a elicei, alegerea profilului, calcule de rezisten!. n general, pentru pala elicei de
amestec!tor, se adopt! un profil simetric. Coarda profilului b variaz! cu raza pn!
la o valoare b
max
dat! de:
( )
1 1
max
/ 484 , 0 53 , 0

Z d d d b
b
- (m) (11.32)
care, pentru Z=3 pale $i valoarea obi$nuit! a raportului diametru butuc/diametru
rotor d
b
/d = 0,20, devine: d b - 769 , 0
max
(m). (11.32')
n aceste condiii, valorile l!imii b la o raz! oarecare r sunt date n tabelul 11.2.

tabelul 11.2
Valorile relative ale coardei profilului

n Fig. 11.9 se prezint! desf!$urata
palei la care unghiul depinde de pasul
p, constant n orice seciune. A$adar,
rezult! valorile unghiurilor
p
, $i
b
prin:
d
p
p
.
tan
%
. $i
b
b
d
p
. ,
1 tan , ( 11.33)
unde indicii p, b se asociaz! m!rimilor
calculate la periferia rotorului, respectiv
la butuc.
r/R 0,2 0,3 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95
b/bmax 0,628 0,832 0,943 0,994 1,00 0,994 0,943 0,832 0,628 0,46
Fig. 11.9. Desf!$urarea palei.


Ma$ini $i echipamente hidraulice

136

Figura 11.10 reprezint! o pal! de amestec!tor axial asimilat! cu cea a unei
elice de nav! mic!. Pentru elicea din oel sau din alam!, se recomand! valorile
rapoartelor adimensionale:
= e/b = 0,025 ... 0,100 ; t/R = 0,080 ...0,100; /R = 0,075.

11.4.4. Calcule de rezisten#

n figurile 11.11 si 11.12 sunt prezentate forele $i respectiv momentele care
acioneaz! pe pal!. Asupra unui element de pal!, datorit! configuraiei geometrice
precum $i a mi$c!rii de rotaie n fluid, acioneaz! o for! portant! F
i
(de mpinge-
re), rezistena la naintare (tangenial!) T $i o for! centrifug! F
c
. n raport cu axa
de rotaie (d
c
- diametrul seciunii de calcul), aceste fore dau momentele:
a) momentul datorat sarcinii axiale de mpingere

,
_


2 2
c i
i
d d
K
Z
F
M (daNm) cu
( )
b
b b
d d d
d d d d
K
+
+ +

2 2
.
3
2
, (11.34)
b) momentul de torsiune

,
_


2 2
c
T
T
T
d d
K
Z
F
M (daNm) cu ( ) d d K
b T
/ 1 5 , 0 + ; (11.35)
c) momentul forei centrifuge, pentru seciunea de calcul aleas! la baza palei,
Fig. 11.12. Momentele pe pal!.

Fig. 11.11. Forele pe pal!.


Noiuni introductive

137
l
r
u
g
G
l F M
c c

2
(daNm) , (11.36)
n care: G este greutatea poriunii de pal! din afara seciunii de calcul considerate;
r - distana din ax pn! la centrul de greutate al poriunii de pal! cu greutatea G;
u - viteza periferic! la raza r; l - braul de prghie al forei centrifuge pentru unghiul
de pal! respectiv.
Valorile totale ale momentului compus devin:
( ) . . sin cos
r c i x
M M M M + + (daNm), (11.37)
( ) . . os sin c M M M M
r c i y
+ (daNm). (11.38)
Eforturile unitare maxime de traciune, n punctul de solicitare maxim! (A), sunt
date de:
( ) ( ) A
F
A W
M
A W
M
c
y
y
x
x
t
+ +
100
100
# ; (daN/cm
2
). (11.39)
Efortul unitar maxim de compresiune, n punctul C, este:

( ) A
F
C W
M
c
x
x
c

100
* (daN/cm
2
). (11.40)
n care modulele de rezisten! se calculeaz!, pentru profilul simetric, cu relaiile
( )
2
. . 114 , 0 s b A W
x
; ( ) s b B W
y
. . 0762 , 0
2
; ( )
2
. . 0655 , 0 s b C W
x
, (11.41)
iar A este aria seciunii palei la raza considerat!.
Datorit! complexit!ii formei geometrice, precum $i a unghiurilor de deformare
$i a$ezare a palelor, greutatea palei $i a butucului se calculeaz! cu relaii empirice:
a) greutatea palei
3
4 3 2 1
d
d
s
C C C C G
o
o
' (N) (11.42)
b) greutatea butucului
b b
L d G 0164 , 0 (N) (11.43)
n care coeficienii numerici sunt: C
1
= 3,85, C
2
C3 1 sunt coeficieni de form!
$i contur, C
4
este coeficientul de grosime, dat de (s
o
este grosimea palei la butuc):
Fig. 11.10. Precizarea elementelor geometrice $i constructive
pentru dimensionarea palei amestec!torului cu elice.

Ma$ini $i echipamente hidraulice

138

( )
89 , 0
. 15 , 0
4

+

o
o
s
s s
C ,
(11.44)
11.4.5. Calculul tura#iei critice.

Arborele amestec!toarelor rapide este
supus la oscilaii de ncovoiere $i torsionale
cauzate de dezechilibrul masic al rotorului
$i de fluxurile hidrodinamice neechilibrate.
n general se prefer! soluia constructiv!
cu rotorul n consol!, montat pe un arbore
rigid, la care = (0,90 ... 0,95)
cr
.
Pentru calcul se consider!, prin
suprapunerea efectelor, s!geata dat! de
dezechilibrul rotorului $i cea dat! de
arbore. Pentru un dezechilibru maxim
admis de proiectant a (gcm), pulsaia
proprie a rotorului este data de:

( )( ) l a G l l l
g I E
r
r
+ +

2
. . . 3
2 1
2
2
2
/ ,
(11.45)
iar pulsaia proprie a arborelui se exprim!
prin:

( )
a s
a
A l l l
g I E
'
2 1
2
2
2
. . . 4 , 12
2
+
,
(11.46)
unde A
a
, $i
s
sunt seciunea $i greutatea specific! a materialului arborelui.
Armonica fundamental! rezult! din:

2 2 2
.
2
1
2
1 1
a r i cr
+
/
. (11.47)
Pulsaia proprie de torsiune se calculeaz! din:
( ) [ ]
1
2
2 1
4 2
.
16 . . .

+ R G l l g G d
r i cr
% / (11.48)
unde G este modulul de elasticitate trans-versal al arborelui.

11.5 Amestecarea rapid"

Amestec!torul cu elice, datorita formei constructive $i turaiilor ridicate,
creeaz! n recipientul de agitare o curgere turbulent!, preponderent axial!. Gradul
de amesteca- re este dependent, n mare m!sur!, de forma recipientului $i de locul
de amplasare al rotorului. Pentru a mpiedica formarea vrtejului central se
monteaz! $icane laterale n vasul de amestecare, care contribuie la m!rirea
turbulenei.

Fig. 11.13 Amestec!tor vertical cu elice:
1-motor electric; 2-cuplaj elastic; 3-corp;
4-ax; 5-rotor; 6-suport
Noiuni introductive

139
Pentru corelarea, dimensiunilor rotoru-lui $i camerei de reacie, la
dimensionarea de gabarit se recomand!: d/D = 0,2 ... 0,5; h/d = 0,5 ...1,0; p/d =
=1...3 ; adncimea de scufundare este de (2 ... 4)d ; distana ntre dou! rotoare pe
acela$i ax (1...5)d; turaia rotorului: n condiii normale - 440 ... 2400 rot/min, iar
pentru lichide foarte vscoase, care conin suspensii $i au tendina de a spuma,
turaia se limiteaz! la 150...400 rot/min.

11.6. Amestecarea lent"

Amestecarea lent! recurge la folosirea dispozitivelor cu turaii joase (n < 60
rot/min), iar n procesele de floculare n = 2...4 rot/min.
Amestec!torul lent are pale plane, dispuse perpendicular pe arborele montat n
poziie vertical! sau orizontal!. Palele se nclin! cu un unghi superior valorii de 90
o

fa! de direcia de mi$care, dac! precipitatul se aglomereaz! n straturile inferioare
$i sub 90
o
(35
o
...45
o
), pentru cazul dirij!rii curentului axial n sens descendent.
Orientativ se recomand! urm!toarele rapoarte ntre dimensiunile de gabarit:
d/D = 0,66...0,90; h/d = 0,1...0,2; h
o
/d = 0,01 ... 0,03.
Pentru recipieni adnci, n funcie de viscozitatea amestecului, pe acela$i ax
se monteaz! mai multe rnduri de pale la distana (0,3...0,8)d.
Amestec!torul cu pale paralele cu arborele are raportul d/D = 0,85 ...0,95.
Antrenarea rotorului se face mecanic sau pneumatic.
n funcie de propriet!ile mediului care se amestec! $i de condiiile de
funcionare rotorul amestec!torului lent se execut! din oel carbon, oel inoxidabil,
font!, materiale plastice, lemn etc.
Un amestec!tor cu pale nclinate la 45
o
are acela$i efect de meninere a
solidelor n suspensie ca $i unul axial, dar consumul de putere este cu cca 25%
mai mare.

11.7. Fabrica!ia de
amestec"toare

Pe plan mondial exis-
t! o mare varietate de fir-
me produc!toare de e-
chipamente pentru ames-
tec.

n Romnia se fabric!
amestec!toare lente ori-
zontale de tipul roilor cu
zbaturi, amestec!toare
lente, verticale $i ameste-
c!toare rapide cu elice.

Amestec!torul lent ori-
zontal (Fig. 11.14) este
destinat camerelor de re-
acie-floculare din staiile
de tratare sau epurare,

Fig. 11.14 Amestec!tor orizontal lent (roat! cu zbaturi)
1- ax cu roi de lan; 2- lan ; 3-palet!
Fig. 11.15 Amestec!tor vertical lent
Ma$ini $i echipamente hidraulice

140
prev!zute cu decantoare longitudinale.
Echipamentul se com-pune dintr-o roat! cu pa-tru pale paralele cu axul, sub
forma de colivie, dis- puse n cruce $i o trans-misie care joac! $i rol de
suspendare. Viteza peri-feric! este de 0,2...0,5 m/s.

Amestec!torul vertical lent (Fig. 11.15) este des-tinat bazinelor de reacie la
floculare din staiile de tratare sau epurare a apelor. Palele executate din lemn se
monteaz! n cruce pe suporii de pe arbore.

Amestec!toarele rapide axiale, tip AE pentru recipieni metalici $i de tip AEB
pentru cei din beton, sunt destinate omogeniz!rii coninutului la prepararea
reactivilor. Rotorul este cuplat direct pe arborele motorului electric (Fig. 11.13).
Noiuni introductive

141
capitolul 12

ALTE MA(INI (I APARATE TRANSFORMATOARE

12.1. Instala!ii %i pompe de vid

Amorsarea turbopompelor poziionate cu H
gs
>0, pe a c!ror linie de aspiraie nu
este recomandat! folosirea ca aspirator a sorbului cu clapet de reinere (Ds200
mm), se realizeaz! cu ajutorul unor instalaii de vid capabile s! asigure, prin
evacuarea aerului din corpul pompei $i conducta de aspiraie, depresiunea
necesar! pentru mpingerea apei din bieful inferior, cel puin pn! la nivelul
generatoarei superioare a suprafeei de control interioare a rotorului (Z
max
).
Cele mai uzuale instalaii de vid se
bazeaz! pe folosirea pompelor cu inel de
lichid (v. Fig. 12.1/12.2) $i au o structura
general! compus! din (Fig. 12.3):
- pompele de vid (rezerv! l00%);
- rezervorul pentru recircularea $i r!cirea
apei din inelul de lichid, cu un prea-plin la
aceea$i cot! cu axul pompelor vid;
- cazanul de vid $i conductele de leg!tur!
ntre elementele instalaiei;
- conductele de aer $i racordul acestora la
carcasa turbopompelor ce urmeaz! a fi
amorsate, mpreun! cu arm!turile necesare
pentru dirijarea circulaiei fluidelor.
n general se prevede o singur! instala-
ie de amorsare pentru toate pompele ce
urmeaz! a fi amorsate n S.P., ns! aceas-
ta este echipat! cu un agregat de rezerv!,
pentru cazul cnd cel aflat n funciune se
defecteaz!.
Debitul de aer al instalaiei se determi-
n! n funcie de volumul comunicaiei de
aspiraie (V
s
) $i cel al corpului pompei (V
p
),
innd seama c! amorsarea va avea o
durat! (T
a
) cuprinsa ntre 5...20 min. n
funcie de lungimea aspiraiei, efectundu-
se, de fiecare dat!, pentru cte un singur
agregat de pompare de baz!:

a p s aer
T V V Q / ) ( + . (12.1)
Depresiunea ce trebuie realizat! de
pompa de vid va corespunde n!limii la
care trebuie ridicat! apa, ntre nivelul minim
asigurat n cuva sau camera de aspiraie
(Z
Imin
) $i cota Z
max
a rotorului, care asigur!
amorsarea pompei.

Fig. 12.1 Structura general& a
pompei de vid cu inel de lichid: 1-
corp pomp&; 2-arbore rotor; 3-rotor;
4-palete radiale; 5-racord la
instala%ia de r&cire a lichidului de

Fig. 12.2 Pompa cu inel de lichid MIL:
1-corp pomp&; 2-arbore; 3-racord
aspira%ie aer; 4-racord refulare aer; 5-
racord instala-%ie pentru recircularea
inelului de lichid
Ma$ini $i echipamente hidraulice

142

raer rs in
TS Z
abs
h h Z Z
Z
p ) (
900
33 , 10
Im max
max
(12.2) .
Debitul pompei de vid - indicat de furnizor pentru o temperatur! a aerului de
15
o
C - variaz! n funcie de temperatur! conform relaiei:
)) 15 ( /( )) ( ( ) 15 ( ) (
o
v v
o
aer aer
p p p p Q Q (12.3)
n care: p - presiunea absolut! realizat! de pomp!;
p
v
- presiunea vaporilor saturani la temperatura , respectiv 15
o
C.
Volumul rezervorului de recirculare se stabile$te din condiia r!cirii apei,
m!rimea sa apreciindu-se astfel nct pompa de vid s! funcioneze f!r! recirculare
cel mult 1015 min. Apa necesar! pentru completarea inelului de lichid al pompei
de vid trebuie s! corespund! calitativ prescripiilor uzinei furnizoare.
Volumul cazanului de vid se stabile$te n funcie de volumul de aer ce urmeaz!
a fi evacuat $i de debitul nominal al pompei de vid folosite.
Pentru echiparea instalaiei de vid pot fi folosite pompe cu inel de lichid, de
exemplu cele produse de uzina Aversa sub denumirea de pompe MIL (Fig.12.2),
care se aleg din catalog n funcie de debitul de aer $i presiunea absolut! pe care
trebuie s! o asigure n instalaie.

Pompa cu inel de lichid este alc!tuit! dintr-o carcas! cilindric!, parial umplut!
cu ap!, n interiorul c!reia se rote$te un tambur cu palete radiale, al c!rui arbore -
sprijinit pe lag!re dispuse excentric fa! de axul carcasei, cu etan$area asigurat!
de presetupe cu garnituri de azbest grafitat este acionat de un motor electric,
prin intermediul unui cuplaj direct, elastic. Pe capacele circulare ale carcasei sunt
practicate orificiile de aspiraie $i refulare a aerului, puse n leg!tur! cu respectivele
$tuuri ale ma$inii, precum $i racordul la conducta de circulaie a lichidului din inel.

Fig. 12 .3 Schema instala%iei de amorsare prin vid: 1-pompa de vid; 2-rezervor
recirculare ap&;
3-circuit r&cire inel lichid; 4-cazan de vid; 5,6-conducte de aer; 7-racord la pompele
Noiuni introductive

143
Cnd rotorul este acionat n mi$care de rotaie uniform!, lichidul de lucru
antrenat de paletele radiale se va afla ntr-un echilibru relativ corespunz!tor aciunii
forei centrifuge $i celei de greutate, dispunndu-se pe peretele interior al carcasei
sub forma unei c!m!$i lichide de seciune inelar!. Aceasta separ! - ntre suprafaa
sa interioar! $i butucul rotorului un spaiu cu seciune semilunar!, mp!rit de
palete ntr-un num!r de compartimente cu volum variabil, ocupate de aer (gaz).
Avnd n vedere sensul de rotaie al organului activ (v. Fig. 12.1), comparti-
mentul ce trece prin faa deschiderii de aspiraie (a c!rei arie este sensibil mai
mare dect cea a deschiderii de refulare) $i spore$te treptat volumul, pn! n zona
generatoarei inferioare, dup! care $i-l mic$oreaz!, minimul fiind atins n zona
deschiderii de refulare situat! cvasi-simetric cu prima. Gazul (aerul) p!truns prin
deschiderea de aspiraie se destinde - n prima faz!, nlesnind aspiraia, pentru ca
n a doua parte a mi$c!rii, prin comprimare, s!-$i sporeasc! presiunea, asigurnd
evacuarea prin deschiderea de refulare. n acest mod, n compartimentele spaiului
cuprins ntre inelul de lichid $i butucul rotorului evolueaz! un proces termodinamic
exoterm (destinderea $i comprimarea gazului), prin care pompa cu inel de lichid
aspir! aerul din incinta pus! n leg!tur! cu racordul s!u de aspiraie, crend un vid
mai mult sau mai puin pronunat, $i-l evacueaz!, mpreun! cu lichidul antrenat din
inel, n rezervorul ce separ! apa de recirculare $i o r!ce$te n vederea realiment!rii
respectivului inel.
Pompele cu inel de li-
chid pot avea unul sau mai
multe etaje - cu funcionare
n serie sau n paralel, dup!
cum se dore$te un vid mai
nalt sau un debit mai mare:
- pompele de vid mediu
cu un singur rotor sau cu
rotoare n paralel pot
realiza o presiune abso-
lut! de 160 mm Hg;
- pompele de vid nalt cu
rotoare lucrnd n serie
realizeaz! o presiune ab-
solut! de 30 mm Hg.
Acionate la turaiile de
sincronism n = 750 ... 3000
r.p.m., pompele de vid de
diferite dimensiuni asigur!
vehicularea unor debite de
aer
C
o Q
15
=16...1860 m
3
/h,
n domeniul de presiuni ab-
solute p=660...30 mm Hg,
cu puteri absorbite N=
1,1...55 kW.
Depresiunea asigurat!
de pompa de vid scade re-
lativ rapid odat! cu cre$te-


Pompa Motor N n a b c d e f g h l m n o r s L H Ng
MIL403 ASI 10 1450 1080 525 16 16 65 G1 157 634 110 335 303 220 410 287 1300 500 6 14Fig. 12.4. Electropompa MIL 403 Aversa,
(dou! etaje n paralel) dimensiuni de amplasare $i
caracteristici funcionale
Ma$ini $i echipamente hidraulice

144
rea debitului de aer vehiculat, la atingerea debitului maxim nregistrndu-se o
c!dere brusc! a acesteia. Caracterul leg!turilor dintre debitul de aer $i presiunea
absolut! asigurat! (Q~p), respectiv dintre aceasta $i puterea absorbit! (N~p) este
redat de caracteristicile funcionale ale unei pompe MIL, prezentate n Fig. 12.4.
12.2. Instala!ii de aer comprimat. Compresoare, ventilatoare %i turbosuflante

12.2.1. Instala#ii de aer comprimat

Aerul comprimat este utilizat pe scar! larg! n industrie $i serviciile publice,
datorit! unor propriet!i evidente:
- este un gaz existent n cantit!i nelimitate, ce poate fi captat $i transportat
oriunde este necesar;
- nu arde, nu este toxic sau exploziv $i nu condenseaz!;
- asigur! u$or acumularea energiei poteniale de presiune;
- este produs de ma$ini robuste, cu siguran! n funcionare, produs! ntr-o larg!
gam! de tipodimensiuni;
- transportul aerului comprimat se efectueaz! prin conducte de construcie
obi$nuit!;
- nmagazinarea aerului comprimat se realizeaz! n recipiente metalice de
construcie simpl!;
- energia acumulat! prin comprimare $i nmagazinat! n condiii
corespunz!toare nu se pierde n timp, $i p!streaz! vreme ndelungat!
caracteristicile iniiale $i poate fi utilizat! n orice moment.

Printre multiplele sale utiliz!ri, legat de hidrotehnic!, trebuie evideniate:
- transportul pneumatic al diferitelor materiale pulverulente;
- acionarea unor scule $i dispozitive percutante sau rotative;
- cur!irea suprafeelor supuse diverselor procese tehnologice;
- evacuarea apei din corpul turbinelor $i pompelor poziionate cu contrapresiune;
- instalaiile de hidrofor din staii de pompare;
- cur!irea filtrelor din instalaiile de tratare a apei;
- instalaii de automatizare cu elemente de acionare pneumatic!.

12.2.1.1. Structura general" a instala!iilor de aer comprimat

Instalaiile de aer comprimat se compun din:
- ma$inile care produc aerul comprimat compresoare sau turbosuflante;
- rezervorul de nmagazinare a aerului comprimat
- reeaua de distribuie a aerului comprimat, cuprinznd conductele, arm!turile
de nchidere, siguran! $i control - face leg!tura ntre rezervor $i utilizatori;
- consumatorii de aer comprimat ma$ini, utilaje, scule, dispozitive sau instalaii
ce funcioneaz! sau utilizeaz! aerul comprimat;

Reducerea $i reglarea presiunii de utilizare a aerului comprimat la consumator
se realizeaz! cu ajutorul regulatoarelor (reductoarelor ) de presiune.

n raport cu cerinele de utilizare $i condiiile locale, instalaiile de aer
comprimat pot fi realizate sub formele:
- instalaii locale, amplasate n localul consumatorilor (Fig. 12.5);
Noiuni introductive

145
- instalaii centrale de aer
comprimat amplasate ntr-o
cl!dire separat! (staia de
compresoare).

n mod uzual, instalaiile de aer
comprimat au o singur! treapt! de
comprimare (la compresor) $i una sau
mai multe trepte de presiuni de
utilizare (la consumatori).

Instala#ia local de aer comprimat
se compune dintr-un compresor fix
sau mobil, care aspir! aerul printr-un
filtru de praf $i-l refuleaz! printr-o
conduct! metalic! sau printr-un ra-
cord flexibil din cauciuc cu inserie
metalic!, fie ntr-un rezervor tampon, fie direct la locul de utilizare.
Rezervorul asigur! conservarea energiei poteniale acumulate de ae-rul
comprimat $i are rolul unui
regula- tor de debit.
Clapeta de reinere
montat! pe conducta de
refulare previne ntoarce-rea
aerului din rezervor spre
compre- sor, la oprirea
acestuia

Sta#ia de compresoare
este alc!tuit! din dou! sau
mai multe compresoare de
aer cuplate n paralel, cu fun-
cionare complet automatiza-
t!.
Aerul prelevat din atmo-
sfer! printr-o priz! de aer
ferit! de poluani este aspirat
printr-un filtru de praf $i refulat
n rezervorul tampon.
Pentru r!cirea aerului p-
n! la temperatura de lucru se
recurge la un schimb!tor de
c!ldur! recuperativ, ce folo-
se$te ca agent de r!cire apa
trecut! printr-o instalaie de
r!cire (turn sau instalaie fri-
gorific!).
Pentru recuperarea uleiu-
lui antrenat din carterul ma-

Fig. 12.6 Schema unei staii de compresoare
1-compresor de aer; 2-motor electric; 3-schimb!tor de c!l-
dur! (r!citor de aer); 4-separator de lichide; 5-rezervor aer
comprimat; 6-reductor presiune; 7-conduct! de aer nalt!
presiune; 8-conduct! distribuie joas! presiune; 9-supap! de
siguran!; 10-manometru nalt! presiune; 11-manometre
joas! presiune; 12-conduct! alimentare; 13-conduct! de
leg!tur! ntre rezervoare; 14-robinet ventil; 15 - rezisten!
electric!; 16 - robinet purjare; 17-robinet evacuare lichide;
18-priz! aer; 19-filtru aer; 20-conduct! ap! rece; 21-conduct!
ntoarcere ap! nc!lzit!; 22-manometru contacte electrice;
23-clapet reinere cu ventil

Fig. 12.5 Instalaie local! de aer comprimat:
1- compresorul de aer; 2-motor electric; 3-priza de
aer; 4- conducta de refulare; 5-rezervor; 6-robinet;
7- conduct! de aer comprimat; 8- clapet de reinere
9-rezervor de aer comprimat; 10-conduct! de distri-
buie; 11-supap! de siguran!; 12 - $tu purjare;
13 - gur! de vizitare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

146
$inii n timpul comprim!rii ae-rului, la ie$irea din compre-sor, pe conducta de
refulare, se monteaz! un separator de lichide, uleiul recuperat fiind reintrodus n
carter printr-un circuit separat.
Rezervoarele de aer sunt amplasate de regul ! n aer liber, astfel c! o parte din
vaporii de ap! existeni n aerul refulat condenseaz!, apa fiind colectat! la partea
inferioar! a acestora, de unde este evacuat! prin robinete de purjare prev!zute cu
rezistene electrice pentru nc!lzire.
Uzual, la ie$irea din compresor, presiunea aerului este de 6...8 daN/cm
2
. Pen-
tru a preveni dep!$irea presiunii maxime, sunt prev!zute manometre cu contacte
electrice ce comand! decuplarea motoarelor electrice de acionare, iar pentru
protecia instalaiei contra suprapresiunilor accidentale se prev!d supape de sigu-
ran! cu arc sau cu contragreutate.
Din rezervoarele tampon, aerul comprimat este distribuit la utilizatori, dup! ce
a fost trecut n prealabil prin regulatoare / reductoare de presiune. Monitorizarea
presiunii n instalaie este facilitat! de manometre plasate n seciunile interesate.
Montarea n paralel a rezervoarelor asigur! continuitatea funcion!rii instalaiei
chiar $i n perioadele n care unul din ele se afl! n revizie sau reparaii.

12.2.1.2. Dimensionarea conductelor de aer comprimat

Dimensionarea conductelor de aer se efectueaz! difereniat, n funcie de pre-
siunea aerului comprimat $i de lungimea reelei.

Pentru presiuni pn! la 7 daN/cm
2
$i reele cu lungimi relativ mici se consider!
c! densitatea aerului comprimat nu variaz! cu presiunea $i temperatura, calculul
conductelor putndu-se efectua grafic, cu ajutorul nomogramelor. n Fig. 12.10 se
prezint! nomograma pentru calculul conductelor de aer comprimat la presiunea
p=0,7 MN/m
2
(7 daN/cm
2
) $i temperatura T=293 K (20
o
C), pentru debite cuprinse
ntre 3 $i 3000 Nm
3
/h. Fiind dat debitul de aer G (Nm
3
/h) $i viteza optim! de
circulaie a aerului w (m/s), din nomogram! se determin! diametrul nominal al

Fig. 12.9 Rezervor-tampon
de aer comprimat: 1-rezer-
vor; 2-scar!; 3-platform!

Fig. 12.7. Filtru de aer. 1-ad-
misie aer; 2-material filtrant;
3-ie$irea aerului

Fig. 12.8. Separator de lichide:
1-camer! lichid; 2-intrare aer;
3-ie$ire aer; 4-sticl! de nivel
Noiuni introductive

147
conductei d (mm) $i pierderea unitar! de sarcin! i (mm col.H
2
O/m). n Fig. 12.11 se
prezint! nomograma pentru determinarea lungimilor echivalente ale rezistenelor
locale introduse de arm!turile prev!zute pe reea.

Pentru presiuni p>0,7 MN/m
2
$i reele cu lungime mare, trebuie s! se in! sea-
ma c! n timpul curgerii prin conduct! aerul se destinde politropic, calculul
efectundu-se grafo-analitic prin considerarea c!derii de presiune p
j
pe fiecare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

148
tronson j al reelei, ca o fraciune k
j
din valoarea presiunii p
j
la nceputul
respectivului tronson:
j j j j j
p k p p p
+1
. (12.4)


Fig. 12.10 Nomogram! pentru calculul conductelor de aer n regim izoterm la p<0,7 MN/m
2
Noiuni introductive

149
Diametrul d
j
al tronsonului j se determin! cu relaia:

37 , 0
1 j j j
G C d

(12.5)
n care G
j
(m
3
/min) debitul de aer transportat de tronsonul j, iar C
j-1
rezult! din:
( )( ) ( )( ) [ ] n
n
j j o j
k k k k C C 5
1
1 2 2 1 1
1 1 ... 1 1 /
+

(12.6)
cu n - exponentul politropic, $i C
o
dat de:
4
2
134 , 0
r o
r
o
p k
T
C (12.7)
unde: p
r
presiunea aerului comprimat la ie$irea din compresor;
T
r
temperatura absolut! a aerului la ie$irea din compresor;
k
0
coeficientul c!derii de presiune pe primul tronson al reelei.
Pentru efectuarea calculelor concrete, se va ine seama de relaia evident!
dintre C
j-1
$i C
j
: ( ) n
n
j j j
k C C 5
1
1
1 /
+

. (12.8)

12.2.1.3. Calculul pierderilor de sarcin" pe conductele de aer comprimat

Pierderile de sarcin distribuite pe tronsonul j, de diametru d
j
$i lungime L
j
se
calculeaz! cu relaia Darcy-Weisbach:

j j
j
j
j
j rd
L i
g
w
d
L
h
j

2
2
, (12.9)
Fig. 12.11. Nomograma pentru determinarea lungimilor echivalente ale rezistenelor
locale introduse de diferite arm!turi prev!zute pe reea
Ma$ini $i echipamente hidraulice

150
n care: i
j
pierderea unitar! de sarcin!; w
j
viteza medie a aerului pe tronsonul j;

j
coeficientul rezistenei hidraulice distribuite pe tronsonul j; g acceleraia
gravitaional! (g=9,81 m/s
2
).
Pierderile locale de sarcin determinate de singularitatea i - situat! pe
tronsonul j $i caracterizat! prin rezistena hidraulic!
ji
- se calculeaz! cu relaia:

g
w
h
j
ji rl
ji
2
2
. (12.10)
Pierderile totale de sarcin pe tronsonul j se obin prin nsumarea pierderilor de
sarcin! distribuite pe acest tronson cu pierderile de sarcin! locale produse de sin-
gularit!ile acestuia:

+
i
rl rd r
ji j j
h h h . (12.11)
Pierderea total de sarcin pe traseul cel mai dezavantajat al re#elei:

j
r r
j
h h (12.12)
trebuie s! r!mn! mai mic! dect c!derea disponibil! de presiune p (exprimat!
n acelea$i unit!i de m!sur!): p h
r
. (12.13)
n cazul cnd condiia (12.13) nu este respectat!, se corecteaz! diametrul unor
tronsoane semnificative cu condi ia ca lanul diametrelor s! fie continuu cresc!tor
de la cel mai dezavantajat consumator, pn! la compresor $i se reia calculul,
pn! la ndeplinirea acesteia.

12.2.2. Compresoare cu piston

Compresorul cu piston este un generator termic, alc!tuit dintr-un piston ce
efectueaz! o mi$care de du-te - vino n interiorul unui cilindru prev!zut la partea
superioar!, n chiulas! - cu o supap! de aspiraie $i una de refulare. Deplasarea
pistonului ntre poziia limit! superioar! n vecin!tatea chiulasei (punctul mort
interior PMI) $i poziia limit! inferioar! spre carter (punctul mort exterior
PME), este asigurat! prin transformarea mi$c!rii de rotaie a arborelui cotit -
acionat de un motor -, prin intermediul unui mecanism biel!-manivel!, montat n
carterul ma$inii, (Fig. 12.12).

Fig. 12.12 Schema compresoru-
lui cu piston: 1-carter; 2-cilindru;
3-biel!; 4-manivel!; 5-piston;
6-supapa de aspiraie; 7-supapa
de refulare
Fig. 12.13 Diagrama ciclului
teoretic al compresorului ideal
cu comprimare ntr-o treapt!
Fig. 12.14 Diagrama ciclurilor
teoretice: izoterm (1-2), adia-
batic (1-2) $i politropic (1-2)
Noiuni introductive

151
La deplasarea pistonului de la PMI spre PME, supapa de aspiraie se deschide
iar cea de refulare se nchide, volumul de aer cuprins ntre capul pistonului $i
chiulas! se modific!, umplnd cilindrul cu aer la presiunea p
a
. n cursa pistonului
de la PMI spre PME, supapa de refulare se nchide $i aerul este comprimat pn! la
presiunea de refulare p
r
,, cnd se deschide supapa de refulare $i aerul comprimat
este evacuat spre rezervorul tampon. ntruct comprimarea este nsoit! de
nc!lzirea cilindrului, se impune r!cirea acestuia.
Ciclul teoretic al compresorului ideal (Fig.12.13) se construie$te n ipotezele:
- cnd pistonul se afl! la PMI, volumul de aer din cilindru este nul;
- pierderile de energie prin supape sunt neglijabile;
- presiunile de aspiraie (p
a
) $i de refulare p
r
r!mn constante;
- nu exist! pierderi de aer prin neetan$eit!i;
- n condiiile de lucru ale compresorului, aerul se comport! ca un gaz perfect,
$i se compune din urm!toarele procese termodinamice (Fig. 12.13): 1-2
comprimarea aerului din cilindru, de la presiunea de aspiraie p
a
la presiunea de
evacuare p
r
; 2-3 refularea la presiune constant! p
r
(izobar!); sc!derea presiunii
aerului din cilindru de la p
r
la p
a
(izocor!) $i 4-1 aspiraia la presiune constant! p
a

(izobar!). Procesul de comprimare a aerului poate fi (v. Fig. 12.14): politropic (1-2),
adiabatic (1-2) sau izotermic (1-2). Procesul izotermic constituie cazul ideal,
deoarece corespunde situaiei n care se aspir! debitul maxim de aer $i se
consum! lucrul mecanic minim pentru comprimare (suprafaa ha$urat! pe
diagram!). n cazul comprim!rii adiabatice (f!r! schimb de c!ldur! cu exteriorul),
lucrul mecanic este mai mare dect n cazul comprim!rii izotermice cu valoarea
ariei suprafeei dublu ha$urate pe diagram!. n realitate, existnd schimb de
c!ldur! cu exteriorul, procesul de comprimare este politropic, lucrul mecanic
efectuat de compresor (L
t
) fiind dat de relaia:

1
1
1
]
1

,
_

1
1
1
1
n
n
a
a t
p
r
V p
n
n
L , (12.14)
n care: V
1
- volumul de aer din cilindru cnd pistonul se afl! n punctul 1;
n - exponentul politropic:
v
p
c c
c c
n

; (12.15)
c - c!ldura specific! a aerului n procesul politropic (J/kg.K);
c
p
$i c
v
c!ldurile specifice ale aerului la
presiune, respectiv la volum
constant (J/kg.K).
Temperatura absolut! a aerului la ie$irea din
compresor (T
r
) rezult! din:

n
n
a
r
r
p
p
T T
1
1

,
_

, (12.16)
unde T
1
este temperatura absolut! a aerului la nceputul
comprim!rii.
Ciclul real al compresorului cu piston (Fig. 12.15)
ine seama de faptul c! la PMI volumul de aer nu este
nul, ia n considerare consumul suplimentar de energie

Fig. 12.15 Diagrama indica-
cat! a ciclului real al com-
presorului; Vv-volumul de
aer la PME
Ma$ini $i echipamente hidraulice

152
pentru laminarea aerului n supape (suprafeele ha$urate pe diagram!), precum $i
modul real n care se produce sc!derea presiunii de la p
r
la p
a
$i este redat de
diagrama indicat obinut! cu ajutorul unui dispozitiv indicator, montat la
compresor.
Alegerea tipodimensiunii corespunz!toare de compresor se face pe baza
indicaiilor din cataloage, funcie de debitul de aer $i presiunea necesar!.

12.2.3. Compresoare volumice rotative

Compresorul rotativ cu palete alunec!toare se compune dintr-o carcas! cilin-
dric! 1, prev!zut! cu racordul de aspiraie 2 $i cel de refulare 3, $i un rotor 4
tambur cu fante n care gliseaz! paletele alunec!toare 5, al c!rui ax este plasat
excentric fa! de axul carcasei (Fig. 12.15).
Rotorul este antrenat n mi$care uniform! de
rotaie cu turaia n, astfel c! sub aciunea forelor
centrifuge, paletele alunec!toare gliseaz! spre exte-
riorul tamburului $i, sprijinindu-se pe suprafaa interi-
oar! a carcasei, mparte spaiul semilunar, cuprins
ntre aceasta $i tambur, n compartimente cu volum
variabil.
Sensul normal de rotaie asigur! sporirea volu-
mului compartimentelor ce trec prin faa deschiderii
de aspiraie, pentru a permite intrarea aerului prin
respectivul racord, la presiunea p
a
, aer transportat n
continuare astfel nct, dup! dep!$irea genera-
toarei superioare a carcasei, prin reducerea volumu-
lui, este comprimat spre deschiderea de refulare,
care asigur! evacuarea aerului comprimat la presiu-
nea p
r
, prin racordul de refulare, spre rezervorul tampon al instalaiei.
Compresoarele rotative au o construcie simpl!, compact! care se bucur! de
toate avantajele ma$inilor rotative, fa! de cele alternative - n primul rnd o mai
bun! echilibrare dinamic!, dar $i coeficieni de debit $i randamente superioare
compresoarelor cu piston.
Se construiesc pentru presiuni pn! la 0,4 MN/m
2
(4 daN/cm
2
) $i debite de
pn! la 100 m
3
/min, alegerea tipodimensiunii necesare efectundu-se din catalog,
funcie de debitul $i presiunea necesar! n instalaia de aer comprimat.

12.2.4. Ventilatoare

Turboma$ini generatoare concepute $i realizate pentru vehicularea gazelor,
ventilatoarele au structura general!, principiul de funcionare $i caracteristici
asem!n!toare cu cele ale turboma$inilor hidraulice omoloage, dar cu particularit!i
corespunz!toare lucrului cu fluide compresibile de densitate mult mai mic! dect
apa.
n raport cu geometria rotorului, se deosebesc:
- ventilatoare centrifuge, realizate pentru debite de pn! la 100000 m
3
/h $i pre-
siuni de pn! la 1500 mm H
2
O, difereniate n trei categorii:
- ventilatoare de presiune joas!, pentru presiuni efective < 100 mm H
2
O;
- ventilatoare de presiune medie, cu presiuni efective de 100...250 mm H
2
O;
Fig. 12.16 Schema funcional! a
compresorului rotativ cu palete a-
lunec!toare: 1-carcas!; 2-racord
aspiraie; 3-racord refulare; 4-ro-
tor; 5-palete alunec!toare;
Noiuni introductive

153
- ventilatoare de presiune nalt!, pentru presiuni efective > 250 mm H
2
O;
- ventilatoare axiale, pentru vehicularea aerului sub presiuni foarte reduse.n raport cu modul n care realizeaz! aspiraia, ventilatoarele centrifuge pot fi
monoaspirante cu aspiraie pe o singur! parte a rotorului (Fig. 12.17) $i dublu-
aspirante cu aspiraie pe ambele p!ri ale organului activ (Fig. 12.18). n ambele
cazuri, aspiraia poate fi f!cut! direct din atmosfer! sau din conduct!.
Pentru situaiile n care se aspir! din conduct!, ma$ina este prev!zut! cu un
$tu de aspiraie, cu flan$! la care se racordeaz! conducta din care se aspir! aerul.
Dimensiunile constructive ale ventilatoarelor centrifuge de joas! $i medie
presiune sunt standardizate pentru diferite m!rimi. Caracteristicile funcionale ale
acestora, corespunz!toare diferitelor turaii de acionare, sunt sistematizate n
diagrame pentru alegerea ventilatorului (Fig. 12.19).
n exemplul prezentat, pentru un debit Q=12000 m
3
/h $i o sarcin! H=80 mm
H
2
O, se alege un ventilator tip M (mono-aspirant), m!rimea VI, acionat cu turaia


Fig. 12.17 Ventilator centrifug monoaspirant Fig. 12.18 Ventilator centrifug dubluaspirant

Fig. 12.19 Diagram! pentru alegerea ventilatorului
Ma$ini $i echipamente hidraulice

154
n=900 r.p.m de un motor avnd puterea acoperitoare fa! de cerinele ma$inii: N=
7 kW.
n cazul folosirii unui ventilator dublu-aspirant (tip D), pentru alegerea m!rimii
acestuia, n diagram! se intr! cu Q/2,
iar puterea motorului de acionare se
stabile$te ca valoare standardizat!
imediat superioar! dublului puterii
rezultate din diagram!.
Pentru adaptarea u$oar! la condi-
iile instalaiei servite, construcia ven-
tilatoarelor centrifuge se realizeaz! n
16 variante relative la poziia gurilor de
aspiraie $i refulare (Fig. 12.20).
Acionarea ventilatoarelor se reali-
zeaz! cu motoare electrice asincrone
trifazate. Dac! turaia ventilatorului
coincide cu turaia de sincronism a
motorului electric, transmisia puterii se
realizeaz! printr-un cuplaj direct
elastic. n caz contrar, se recurge la o
transmisie prin curea trapezoidal! sau
prin curea lat!.
Randamentul ventilatoarelor cen-trifuge, dependent de m!rimea ma$inii $i
construcia acesteia, variaz! n funcie de regimul de funcionare ntre 40...65% n
cazul ventilatoarelor de mic! $i medie capacitate, pentru a atinge 85% n cazul
ventilatoarelor mari, ngrijit construite.
n cazul cnd ventilatorul este folosit pentru a produce o depresiune (la
evacuarea aerului dintr-o incint!), cap!t! denumirea de exhaustor $i prezint!
totdeauna, la aspiraie, un $tu cu
flan$! pentru racordarea la conduc-
ta de aer.
n instalaiile de transport pneu-
matic, dup! ventilator sau naintea
acestuia se prevede un sertar sau o
clapet! de nchidere, ntruct se
recomand! ca pornirea ventilatoru-
lui s! se efectueze n gol (Q=0).
Asem!narea ventilatoarelor cen
trifuge cu turbopompele omoloage
este confirmat! $i de alura curbelor
caracteristice (Fig. 12.21)

Ventilatoarele axiale (Fig.
12.22) sunt folosite de obicei pentru
a realiza ventilarea forat! a
nc!perilor cu diferite destinaii,
atunci cnd ventilaia natural! nu
permite evacuarea surplusului de

Fig. 12.20 Poziiile gurilor de aspiraie $i
refulare ale ventilatoarelor centrifuge

Fig. 12.21. Caracteristicile funcionale ale unui
ventilator centrifug

Fig. 12.22 Ventilator axial orizontal VAT
Noiuni introductive

155
c!ldur! sau a agenilor poluatori degajai n mod normal de exploa-tarea acestora.
Se aleg n funcie de debit $i diferena de presiune ce trebuie realizat!.

12.2.5. Turbosuflante $i turbocompresoare

Pentru a vehicula gaze sub presiuni mai mari de 1500 mm H
2
O, care dep!$esc
domeniul de utilizare a ventilatoarelor centrifuge turboma$ini generatoare
monoetajate -, se recurge la folosirea turboma$inilor centrifuge multietajate,
constituite din mai multe trepte de comprimare, realizate de rotoare nseriate pe
acela$i arbore, la fel ca n cazul turbopompelor multietajate (Fig. 12.23).
Ma$inile centrifuge cu mai multe
trepte, care comprim! aerul atmos-
feric pn! la cca 2 bari nu sunt pre-
v!zute cu sisteme pentru r!cirea a-
erului $i constituie clasa suflantelor.
Ma$inile centrifuge multietajate
pentru presiuni mai mari, folosesc
sisteme de r!cire n trepte a aerului
$i formeaz! clasa turbocompresoa-
relor
Alc!tuirea acestor ma$ini este
similar! cu cea a turbopompelor
centrifuge multietajate. Fiecare etaj/
treapt! de comprimare se compune
din rotorul radial 1, difuzorul cu
palete dispozitiv de conducere 2 $i inversorul dispozitiv de ntoarcere 3.
Structura $i forma principalelor organe componente, precum $i alura caracte-
risticilor funcionale ale acestor ma$ini este justificat! de teoria general! a
turboma$inilor hidraulice, n
care se ine seama de faptul
c! fluidul de lucru este com-
presibil, deci se are n vedere
c! densitatea gazului este o
funcie de presiune $i tempe-
ratura absolut! ) , ( T p ,
iar cre$terea presiunii este n-
soit! de comprimarea gazului,
un proces c exoterm.
Caracteristicile funcionale
(Q~H), (Q~N) $i (Q~), depind
de turaia de acionare (n),
conform legilor de transpoziie,
$i se modific! n funcie de
presiunea (p
s
) $i temperatura
(t
s
) la aspiraie (Fig. 12.24).

Alegerea $i analiza func-
ion!rii acestor ma$ini, n grup,

Fig. 12.23 Detaliile treptelor de comprimare
la turbosuflant! sau turbocompresor

Fig. 12.24. Caracteristicile unei turbosuflante de mare
putere funcie de temperatura gazului la aspiraie (ts)
$i turaia de acionare (n)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

156
pe reeaua servit!, se efectu eaz! la fel ca n cazul turbo-pompelor.

12.3. Pompe cu jet de fluid

Pompele cu jet de fluid sunt aparate transformatoare hidraulice (f!r! organe n
mi$care) dispozitive simple, u$or de construit, care prezint! o uzur! redus! n
cazul vehicul!rii amestecurilor abrazive. n vederea asigur!rii energiei hidraulice
necesare curentului de fluid refulat corespunz!tor parametrilor (Q
r
,H
r
), aparatul
suplimenteaz! energia hidraulic! disponibil! la aspiraia fluidului antrenat (de
parametri Q
q
, H
a
<H
r
), folosind n acest scop energia hidraulic! (Q
i,
H
i
) a unui fluid
activ (de injecie). Schimbul de energie ntre fluidul activ $i curentul antrenat se
realizeaz! prin transfer de impuls exploatnd efectul jetului de fluid produs de un
ajutaj (injector) n camera de amestec a dispozitivului (Fig.12.25).

n raport cu modul de lucru, pompele cu jet de fluid se clasific! n:
- injectoare, cnd refuleaz! la o presiune superioar! presiunii atmosferice, ntr-o
reea sau ntr-un rezervor;
- ejectoare, dispozitive ce re-fuleaz! la presiune atmosferic!, lichidul evacuat dintr-
o incint!, prin aspiraia acestuia.

Dup! natura fluidului activ $i a celui antrenat, pompa cu jet de fluid poate
funciona n diferite situaii:

Fig. 12.25. Schema de principiu a unei pompe cu jet de fluid:
a - zona de injecie; b - zona de amestec; c - difuzor
Noiuni introductive

157
- lichid - hidroamestec, cnd prime$te denumirea de hidroelevator $i serve$te la
evacuarea depunerilor (de nisip, pietri$), din camerele de sedimentare, n
sistemele de amestecare, etc.;
- lichid - gaz, folosit ca dispozitiv de aerare, ozonizare etc.;
- gaz - hidroamestec, dispozitiv denumit elevator pneumatic $i utilizat la evacuarea
nisipului din deznisipatorul staiilor de epurare, la sarcini de aspiraie H
s
<4 m;
- gaz gaz, folosit ca dispozitiv de amorsare protejat mpotriva ngheului, n
instalaiile de pompare.

Pentru a caracteriza schimbul de energie realizat de pompele cu jet de fluid,
folosind notaiile din Fig. 12.25, n care indicii i, a, r, se refer! respectiv la fluidul de
injecie, fluidul aspirat $i cel refulat, indicele o este asociat seciunii comune ie$irii
din ajutaj $i camerei de amestec, iar x ie$irii din zona de amestec, n cazul
general, se exprim!:
- ecuaia de continuitate:
r r a a i i
Q Q Q + (12.17)
- ecuaia impulsului: ( )
o x x x r r o a a i i i
p p A v Q v Q v Q + , (12.18)
cu: v
i
-

viteza la ie$irea (de seciune A
i
) din ajutaj:

i i i
A Q v / ; (12.19)
v
o
viteza curentului aspirat, la intrarea n camera de amestec (de seciune
A
o
=A
x
-A
i
): ( )
i x a o
A A Q v / ; (12.20)
v
x
viteza curentului refulat, la ie$irea din camera de amestec (de seciune
A
x
):
x r x
A Q v / ; (12.21)

i
,
a
,
r
densit!ile celor trei fluidule, respectiv activ, aspirat $i refulat.
Diferena de presiune realizat! pe camera de amestec

x x r r o a a i i i
A v Q v Q v Q p / ) ( +
respectiv: )
) (
(
2
2 2 2
x
r
r
i x x
a
a
x i
i
i
A
Q
A A A
Q
A A
Q
p

+ , (12.22)
cu
a
r
a
i
r
i
r
Q Q Q

+
Pentru generalizarea rezultatelor, se introduc m!rimile adimensionale:
1 ; / > s A A s
i x
$i
i a
Q Q q / , (12.22)
prin care:
i x
sA A ;
i a
qQ Q ;
i
r
a i
r
Q
q
Q

+
, (12.23)
astfel c! (12.22) devine:

2 2
2 2
2
2 2
2
2
) (
) 1 (
i
i
r
a i
i
i
a
i
i
i
A s
Q q
s sA
Q q
sA
Q
p

+ ,
iar energia specific! potenial! cedat! curentului n camera de amestec,
g p H
a a c
/
.
, , rezult! sub forma:
)
) (
) 1 (
(
2
2
2 2 2
.
s
q
s
q
s g
v
H
r a
a i
a
i i
a c

+ . (12.24)
n cazul cnd fluidul activ este acela$i ca $i fluidul antrenat,
i
=
a
=
r
,
aceast! energie specific! rezult! sub forma:
Ma$ini $i echipamente hidraulice

158
)
) 1 (
) 1 (
1 (
2
2
2 2 2
.
s
q
s
q
s g
v
H
i
a c
+

+ . (12.25)
Sarcina pompei cu jet de fluid (H
pj
) corespunde diferenei ntre energiile
specifice ale curentului n seciunea de ie$ire (r) $i cea de intrare n dispozitiv (a).
Dac! se neglijeaz! pierderile de sarcin!, sub forma unei sarcini ideale (H
id
),
aceasta este dat! de energia specific! potenial! (H
c.a
) la care se adaug! variaia
energiei specifice cinetice ntre seciunile de intrare $i ie$ire din camera de
amestec:
( )
( )
1
1
]
1

+
2
2
2
2
2
1
1
1
2 2
2
q
s
q
s s
s
s g
v
H
i
id
. (12.26)
Sarcina real a pompei cu jet de fluid (H
pj
) este mai mic! dect sarcina ideal!,
cu pierderile de sarcin! pe zona de intrare (h
i.c
), din camera de amestec (h
c.a
) $i pe
difuzorul de ie$ire (h
d
):
) (
. . d a c c i id pj
h h h H H + + . (12.27)
Expresia sarcinii ideale (12.26) este util! n analiza caracteristicilor pompei cu
jet de fluid, aceasta ar!tnd nainte de toate c! sarcina pompei cu jet de fluid este
proporional! cu energia cinetic! a jetului la ie$irea din ajutaj ( g v
i
2 /
2
), deci cu
sarcina sub care se produce alimentarea acestuia (
i i
gH v 2 ), dar $i faptul c!
respectiva sarcin! depinde de parametrul geometric s $i de debitul relativ q.
Randamentul pompei cu jet de fluid este dat de raportul ntre energia util! a
lichidului refulat $i energia consumat!, a fluidului activ. Neglijnd pierderile de
sarcin!, acesta poate fi aproximat prin relaia evident!:

( )
( )
1
1
]
1

+
2
2
2
2
1
1
1
2 2
q
s
q
s s
s
s
q
id
. (12.28)
Caracteristicile teoretice-ideale ale pompei cu jet de fluid, exprimate n
variabile relative prin (12.26) $i (12.28) $i redate n Fig. 12.26, arat! c!, pe m!sura
sporirii parametrului geometric s, sarcina dezvoltat! de pompele cu jet descre$te,
ns! se m!re$te debitul relativ de fluid antrenat, precum $i randamentul aparatului.


Fig. 12.26 Caracteristicile teoretice-ideale ale pompei cu jet de fluid -:
de sarcin! (a) $i de randament (b), pentru diferite valori ale parametrului
geometric s=Ax /Ai
Noiuni introductive

159
Pentru fiecare geometrie (s), valoarea maxim! a randamentului se obine pe
mediatoarea caracteristicii de randament corespunz!toare, ns! valoarea sa nu
dep!$e$te 35%.
Structura pompelor cu jet este foarte simpl!, acestea putnd fi construite u$or
n oricare atelier. Totu$i,
pentru a se obine rezultate
bune, trebuie dimensionate cu
acuratee $i executate ngrijit.
O mare importan! prezint!
forma ajutajului, distana dintre
ajutaj $i camera de amestec,
forma camerei de intrare $i
difuzorul.

Fig. 12.27 a prezint! o
pomp! cu jet lichid-lichid folo-
sit! n sistemele de alimentare
cu ap!, fluidul activ fiind cons-
tituit de apa introdus! prin
conducta DN 100 mm, sub o
sarcin! de 90...100 m.

n Fig. 12.27 b este redat! o pomp! cu jet folosit! ca hidroelevator pentru
evacuarea apei nc!rcate cu solide n suspensie.

Un ejector tipic pentru conducta de aspiraie a unei instalaii de dragaj este
detaliat n Fig 12.27 c. Apa sub presiune introdus! prin $tuul de racord 1 $i spaiul
inelar 2, p!trunde prin ajutajul inelar 4 n camera de amestec 5, unde produce un
efect de ejecie asupra lichidului aspirat prin confuzorul 3, $i refulat prin difuzorul 6.
Eficiena funcion!rii aparatului poate fi sporit! cu ajutorul ajutajului 7. Dispozitivul
ejector folosit pe conducta de aspiraie a instalaiei de dragaj cu pompe standard,
mic$oreaz! depresiunea la intrarea n rotor, previne cavitaia $i permite o sporire a
n!limii limit! de aspiraie.

Configuraia diferitelor componente ale pompei cu jet de fluid se stabile$te
avnd n vedere recomand!rile bazate pe rezultatele obinute n realizarea $i
exploatarea unor astfel de aparate.

Ajutajul de injecie se construie$te sub form! conic!, cu diametrul d
o
$i unghiul
la vrf de 20
o
,,,30
o
, maximum de 70
o
. Lungimea ajutajului rezult! a fi l
1
=(3...10)d
o
.
Camera de amestec se construie$te de obicei sub form! cilindric! cu diametrul
d
2
=(1,5...2,5)d
o
$i lungimea l
2
=(5...8)d
o
.
Distana de la ajutaj la intrarea n camera de amestec se recomand! a avea
valoarea l=(0,25...3,00)d
o
.
Forma difuzorului se stabile$te din condiia evit!rii desprinderii stratului limit!
(=8...9
o
), lungimea acestuia fiind dat! de l
3
=(d
3
- d
2
)/2tg/2.


Fig. 12.27 Diferite forme de pompe cu jet
Ma$ini $i echipamente hidraulice

160
Debitul de lichid injectat prin ajutaj se determin! n
funcie de diametrul d
o
$i sarcina curentului de fluid activ
H
i
(
i o i
gH d Q 2 ) 4 / (
2
), cu un coeficient de debit care,
pentru l/d
o
=3, ia valorile =0,95...0,88.

Coeficientul pierderilor de sarcin! locale pe ajutaj este
dat de ( )
2 2
/ 1 , cu =0,85...0,98 - pentru duze
circulare $i =0,65...0,85 n cazul duzelor inelare.

12.4. Elevatorul pneumatic (air-liftul)

Elevatorul pneumatic (Fig, 12.28) este un aparat
transformator hidraulic care converte$te energia unui
curent de aer comprimat n energia hidraulic! necesar!
pentru ridicarea apei (vehicularea debitului Q sub sarcina
H). Acesta este constituit dintr-un tub vertical - dispozitiv
de amestec, conducta pentru transportul hidroamestecu-
lui, conducta de alimentare cu aer comprimat $i separato-
rul de aer.
Tubul-dispozitiv de amestec $i transport emulsie 1 es-te cufundat pe o
adncime de imersie H
im
n lichidul ce urmeaz! a fi vehiculat. La aceast!
adncime, prin perfora-iile conductei 2, se injecteaz! aer comprimat - furnizat de
un compresor -, care va forma mpreun! cu lichidul din tub un hidroamestec
(emulsie) cu o densitate medie (
em
), inferioar! densit!ii lichidului din exterior (
a
),
ce permite antrenarea acestuia pn! la n!limea H unde se afl! separatorul de
aer.
n seciunea inferioar! a tubului 1, la adncimea de imersie, presiunea lichidu-
lui este
a
gH
im
, n timp ce presiunea coloanei de hidroamestec este dat! de

em
(H
im
+H), astfel c! vehicularea lichidului prin conducta 2 spre rezervorul superior
4 se va produce dac! ( ) H H H
im em im a
+ > . (12.29)
+innd seama de pierderile de sarcin! n transportul hidroamestecului (h
rem
),
sarcina elevatorului pneumatic este dat! de:

rem
em
a
im
h H H

,
_

. (12.30)
ntruct densitatea medie a emulsiei nu poate fi redus! prea mult, rezult! c!
asigurarea unei n!limi de ridicare (H) mai mari, presupune totdeauna o sporire
corespunz!toare a adncimii de imersie (H
im
) a dispozitivului de amestec, parame-
tru ce condiioneaz! $i presiunea aerului comprimat folosit:
p gH p
im a aer
+ , (12.31)
unde p corespunde pierderilor de sarcin! pe conducta de aer $i pe aerator.
Condiiile optime de utilizare a elevatorului sunt caracterizate prin adncimea
relativ! de imersiune =H
im
/H $i debitul relativ de aer la presiune atmosferic!
q=Q
aer
/Q, m!rimi ce depind n principal de sarcina H (v. Tab. 12.1)
tabel nr. 12.1
Parametrii elevatorului pneumatic, funcie de sarcina H
H 20 2040 4060 6080 80100

Fig. 12.28 Instalaie air-lift
1-conduct! hidroamestec;
2-conduct! de aer; 3-dis-
pozitiv de amestec; 4-eva-
cuarea spre separatorul
de aer
Noiuni introductive

161
=Him/H 3,02,5 2,0 1,5 1,2 1,0
q=Qaer/Q 1,52,0 3,52,0 5,05,5 6,57,0 8,09,0

Densitatea hidroamestecului ap!-aer se determin! din relaia:

( )
( )
at aer at
h a at aer at
em
a
p p p
gH p p p
/ ln
/ / ln

+
, (12.32)
n care p
at
$i p
aer
reprezint! presiunea atmosferic! $i presiunea absolut! a aerului
comprimat, iar
h
0,95 randamentul hidraulic.
Vitezele medii ale celor dou! faze ale amestecului sunt date de:

em
a
a
D
Q
v

2
4
$i
em a
a
aer
D
Q
v

2
4
, (12.33)
n care D=30...100 mm este diametrul conductei verticale. Uzual, viteza medie a
apei la intrarea n zona de amestec se
adopt! de cca 2,7 m/s, iar la ie$irea din
conducta de refulare, de cca 7 m/s.
Randamentul elevatorului pneumatic re-
zult! din:
( )
at aer at aer
a
p p p Q
gQH
/ ln

. (12.34)
Elevatorul pneumatic are o construcie
simpl!, f!r! organe n mi$care, care nu este
sensibil! la aciunea particulelor solide
transportate n suspensie.
Acesta este avantajos ndeosebi pentru
ridicarea apei din puuri de mic diametru.
Poate fi asamblat u$or la locul de instalare,
alimentarea cu aer efectundu-se de la un
compresor mobil.
n Romnia se construiesc elevatoare
pneumatice tipizate, care pot fi folosite $i
pentru evacuarea nisipului din ba$a colec-
toare a deznisipatoarelor.

12.29 Elevator pneumatic
tipizat produs n Romnia:
a-pentru adncimi mici de
ap&; b- pentru adncimi mari
Fig. 12.30. Diagrama general! a elevatorului pneumatic

-
-
Ma$ini $i echipamente hidraulice

162
Pentru dimensionarea elevatorului pneumatic se poate folosi diagrama
general! din Fig.12.30. Aceasta permite stabilirea debitului de aer (Q
aer
) necesar
pentru ridicarea unui debit de ap! (Q), la n!limea (H), utiliznd n acest scop,
parametrul ce ine seama $i de adncimea de imersie, =H
in
/H.
De exemplu, pentru a ridica la H=10 m, un debit Q=4 l/s, poate fi folosit un
dispozitiv imersat pe adncimea H
im
= 8 m, care corespunz!tor parametrului
=H
in
/H=0,8 , conduce la un debit de aer necesar Q
aer
=0,035 Nm
3
/s 126 Nm
3
/h.
Valoarea preliminar! a presiunii aerului rezult! din
in a aer
gH p p
aer
=78480
N/m
2
, deci, acoperitor: p
aer
1 bar. Densitatea emulsiei se obine din (12.32):

( ) ( ) 17 , 2 ] 033 , 1 / 05 , 2 ln 10 . 033 , 1 /[ ] 95 , 0 / 8 . 81 , 9 . 1000 033 , 1 / 05 , 2 ln 10 . 033 , 1 [ /
5 5
+
em a
r
rezultnd, astfel:
em
= 1000/2,17=460,8 kg/m
3
.
Acceptnd o vitez! a apei la intrarea n zona de amestec v
a
2 m/s, din (12.33)
rezult! D=0,0743 m, $i se alege o eav! din oel cu D
e
= 83 mm $i grosimea
peretelui =4 mm, al c!rei diametru interior D=75 mm asigur! o vitez! efectiv! de
1,96 m/s. Presiunea necesar! n instalaia de aer comprimat este dat! de (12.31):
paer=1000.9,81.8+(0,025.18/0,075+0,5).(1,96
2
/2.9,81).1000.9,81=90965 N/m
2
1 bar.
Randamentul aparatului se obine din (12.34):
( ) 033 , 1 / 04 , 2 ln 10 . 033 , 1 . 035 , 0 / 10 . 004 , 0 . 81 , 9 , 1000
5
, deci = 0,16.

12.5. Pompe cu piston

Pompele cu piston sunt ma$ini hidraulice volumice ce realizeaz! vehicularea
lichidului prin transferul periodic al unor volume determinate, ntre conducta de
aspiraie $i cea de refulare, a c!ror intrare, respectiv ie$ire din ma$in!, sunt
controlate de supape corespunz!toare.
Ma$ina se compune dintr-un cilindru ermetic nchis (corpul pompei), n
interiorul c!ruia se mi$c! un element mobil, riguros ajustat (pistonul), a c!rui
deplasare produce fie depresiunea cerut! la aspiraie, fie impulsul necesar pentru
refulare, fie att un efect ct $i cel!lalt, permind punerea n circulaie a unui fluid
sau a produselor cu consisten! p!stoas!.
Pompele cu piston de concepie clasic! pot fi:
simplu aspirante, simplu refulante sau cu combina-
rea alternativ! a cele dou! funcii (v. Fig.12.31),
realizate ca pompe verticale sau orizontale.
n raport cu num!rul de curse active la o curs!
dubl! a pistonului, se deosebesc:
- pompe cu simplu efect, cu o singur! fa! activ! a
pistonului;
- pompe cu dublu efect cu ambele fee ale
pistonului, active;
- pompe difereniale, care la aspiraie se comport!
ca o pomp! cu simplu efect, iar la refulare ca o
pomp! cu dublu efect.
Dup! tipul constructiv, se realizeaz!:
- pompe cu un singur cilindru (simplex);
- pompe cu doi cilindri n paralel (duplex);

(a) (b) (c)
Fig. 12.31 Schema pompei cu
piston: a-aspirant!; b-refulant!;
c-alternativ! (aspiro-refulant!)
Noiuni introductive

163
- pompe cu trei cilindri n paralel (triplex).
Pompele simplex $i duplex pot fi realizate
ca pompe cu simplu sau dublu efect, n timp ce
pompele triplex se realizeaz! doar cu simplu
efect.

Fig. 12.32 prezint! schematic pompa
simplex cu simplu efect. La deplasarea spre
dreapta a pistonului 1, n cilindrul 2 se creeaz! o
depresiune datorit! c!reia, prin deschiderea
supapei de aspiraie 3 $i nchiderea supapei de
refulare 5, se nlesne$te intrarea n cilindru a
lichidului din conducta de aspiraie 4, pn! cnd
pistonul $i termin! cursa n acest sens $i
cilindrul este plin cu lichid. Mecanismul biel!
manivel! inverseaz! sensul de deplasare $i
datorit! presiunii create de aciunea pistonului, se nchide supapa de aspiraie 3 $i
se deschide supapa de re-
fulare 5, permind mpingerea lichidului pe conducta de refulare 6 pn! la golirea
complet! a cilindrului, cnd ciclul se repet!. Numai faa din stnga a pistonului, cea
n contact cu lichidul, este n acest caz activ!, astfel c! n cadrul unui ciclu (la o
rotaie complet! a arborelui ma$inii), are loc o singur! aspiraie, respectiv o singur!
refulare.
Debitul teoretic al curentului pulsatoriu co-respunde volumului cilindrului -
determinat de aria seciunii transversale 4 /
2
D A $i cursa pistonului s, V=A.s , $i
turaiei arborelui n:
n s A Q
id
. . . (12.35)
Debitul mediu real (Q) este inferior debitului teoretic, datorit! sc!p!rilor de
lichid prin supa-pe, neetan$eit!ile pistonului $i presetupei, precum $i datorit!
degaj!rii de aer din lichidul aspirat. Apreciind global toate aceste pierderi prin
randamentul volumic
v
, debitul mediu al
pompei simplex cu simplu efect rezult! a fi:

v
n s A Q . . . (12.36)

Pentru obinerea unor debite mai uniforme
n timp, se utilizeaz! pompe simplex cu dublu
efect, al c!ror piston are ambele fee active (Fig.
12.33). Cilindrul 2 este prev!zut n ambele ex-
tremit!i cu cte o supap! de aspiraie 1, 4 $i
una de refulare 3, 5, care controleaz! accesul
lichidului, respectiv dinspre conducta de
aspiraie $i nspre conducta de refulare.
ntr-un ciclu curent de lucru, la deplasarea
pistonului c!tre dreapta, cilindrul fiind plin cu
lichid, se deschid supapele 1 $i 3, nchizndu-se
supapele 4 $i 5, astfel c! - a fiind aria seciunii
transversale a tijei pistonului - n acela$i timp se
aspir! volumul V=A.s $i se refuleaz! volumul

Fig. 12.32 Pompa simplex
cu simplu efect

Fig. 12.33 Pompa simplex
cu dublu efect

Fig. 12.34. Pompa simplex
diferenial!
Ma$ini $i echipamente hidraulice

164
V=(A-a). La deplasarea n sens invers, se aspir! prin supapa 4 volumul V,
refulndu-se prin supapa 5 volumul V. Rezult! c! ntr-un ciclu se aspir! $i se
refuleaz! volumul V=V+V, astfel c! debitul pompei simplex cu dublu efect este:
( )
v
n s a A Q . . . 2 . (12.37)
Uniformizarea debitului poate fi realizat! $i prin utilizarea pompelor diferen#iale
(Fig. 12.34), la care aspiraia se face doar la deplasarea spre dreapta a pistonului.
n aceast! curs!, prin deschiderea supapei 3 este aspirat volumul V=A.s care n
timpul cursei inverse, prin deschiderea supapei 4, este mpins pe racordul reful!rii
$i umple volumul din dreapta pistonului, V=(A-a)s, astfel c! pe conducta de
refulare este transportat doar volumul V- V=a.s. n
urm!toarea deplasare spre dreapta a pistonului, odat!
cu aspiraia volumului V este refulat $i volumul V, ast-
fel c! ntr-un ciclu complet pompa transport! volumul V
, debitul s!u fiind egal cu cel al pompei cu simplu efect
(12.36), dar cu o distribuie mai uniform! n timp.

Tot pentru uniformizarea debitului vehiculat pe con-
ducta de refulare, dar $i pentru amortizarea regimului
nepermanent generat de pulsaiile debitului, pompele cu
piston sunt echipate cu camere pneumatice - vase
tampon, la aspiraie 1, respectiv refulare 2 (v. Fig.
12.34).

Caracterul variaiei n timp a debitului refulat de dife-
ritele tipuri de pompe cu piston este redat sugestiv n
Fig. 12.35, care evideniaz! clar avantajul folosirii
pompelor cu dublu efect $i al recurgerii la folosirea
pompelor cu cilindri n paralel (duplex).

Sarcina pompei cu piston, teoretic, nu depinde de debitul refulat, aceasta
putnd cre$te nedefinit, att timp ct motorul de acionare asigur! puterea
necesar!, iar materialul din care este construit! pompa poate prelua solicit!rile
determinate de presiunea de lucru.
n realitate, sc!p!rile de debit prin supape $i neetan$eit!i, care depind de
viscozitatea lichidului $i de sarcina sub care se realizeaz! pomparea, conduc la o
caracteristic! de sarcin! de forma unei drepte u$or nclinate n planul (H,Q), de
genul celei reprezentate n Fig. 12.36.

Fig. 12.35. Variaia n timp
a debitului pompei cu piston:
a - simplex cu simplu efect;
b - simplex cu dublu efect;
c - duplex cu dublu efect

Q
(m
3
/h)
H (m)
(%)
Fig. 12.36 Curbele caracteristice ale unei pompe cu piston
H ~ Q
~ Q
Noiuni introductive

165
Puterea necesar! pentru antrenarea pompei ce vehiculeaz! debitul este
determinat! de sarcina ce trebuie asigurat! la refularea acesteia (H), dependent!
de n!limea geometric! de ridicare $i pierderile de sarcin! pe conductele de
aspiraie $i refulare, precum $i de randamentul ma$inii, dat de produsul
randamentelor hidraulic, mecanic $i volumic (=0,6...0,8):
/ gQH N (12.37)
Aprecierea corect! a randamentului pompei cu piston constituie o problem!
relativ dificil! datorit! faptului c! sc!p!rile de debit depind att de starea ma$inii,
ct $i de temperatura $i viscozitatea lichidului pompat.
12.6. Transportorul hidraulic

Transportorul hidraulic, cunoscut sub numele de $urubul lui Arhimede este un
utilaj pentru vehicularea unor debite relativ importante, la n!limi mici de ridicare,
ndeosebi pentru mediile bifazice ntlnite !n staiile de epurare a apelor uzate.

Echipamentul hidromecanic (Fig. 12.37) prezint! ca organ activ un rotor ar-
bore cu pale n form! de $urub f!r! sfr$it, susinut de dou! lag!re poziionate ntr-
un jgheab nclinat executat din beton $i protejat cu o ap!r!toare pe deschiderea de
30
o
, $i acionat de un grup de antrenare motor - sistem de transmisie demulti-
plicator.

Folosirea transportorului hidraulic prezint! o serie de avantaje, n raport cu
turbopompele clasice:
- viteza mediului bifazic este redus!, ceea ce l recomand! la vehicularea f!r!
degradare a n!molurilor active;

Fig. 12.37. )urubul lui Arhimede: a - transportor; b - curba caracteristic! funcional!
1 - rotor melcat; 2 - lag!r inferior; 3 - lag!r superior; 4 - motor de acionare; 5 - ap!r!toare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

166
- consum specific de energie redus, prin eliminarea pierderilor de sarcin! generate
de transportul prin conducte sub presiune;
- debitul transportat se autoregleaz! n funcie de nivelul lichidului n bazinul de
aspiraie;
- funcionare sigur!, ntruct nu apar zone de nfundare;
- exploatare $i ntreinere u$oar!, organele n mi$care permind accesul
operatorului,
dar $i unele dezavantaje:
- gabarite importante $i o investiie specific! mai mare, datorate turaiilor mici;
- randamente volumice inferioare turbopompelor.
Nivelul apei n bazinul de aspiraie trebuie corelat cu diametrul rotorului n
conformitate cu caracteristica funcional! Q/Q
max
=f(h
a
) prezentat! n Fig. 12.37,
care arat! $i modul de autoreglare a debitului transportat n funcie de nivelul
lichidului la aspiraie.

n Romnia s-au executat transportoarele hidraulice tipizate TH, ntr-o gam!
de diametre cuprins! ntre 380...2000 mm $i lungimi active de maximum 20 m,
care acoper! domeniile (Q,H) redate n Fig. 12.38.

Rotorul transportorului se execut! poziionnd prin sudur!, pe lungimea activ!
A a arborelui tubular de diametru d , segmentele de pal! corespunz!toare
diametrului exterior D, dispuse radial la pasul p. Ansamblul astfel obinut - $urub cu
z nceputuri - este prelucrat ulterior prin strunjirea la diametrul D $i la fusuri, pentru
a se realiza concentricitatea suprafeelor active.

Din punct de vedere constructiv $i funcional, pentru obinerea unor rezultate
optime n folosirea transportorului hidraulic se ine seama de recomand!rile
prezentate n cele ce urmeaz!:
- Unghiul de nclinare a transportorului se adopt! n domeniul = 2240
o
.
Fig. 12.38. Diagrama general! a transportoarelor hidraulice TH
Noiuni introductive

167
- Num!rul de nceputuri z = 13 se ia mai mare pe m!sur! ce unghiul cre$te.
- Pasul p/D=0,81,2 se alege funcie de unghiul de nclinare ::
< 30
o
30
o
> 30
o
p 1,2D D 0,8D

- Lungimea activ! (A) se stabile$te (din raiuni constructive) ca multiplu de p/2.
- Diametrul arborelui tubular d/D=0,40,6 se stabile$te funcie de lungimea
acestuia: d=0,4D , pentru lungimi mici, respectiv d=0,6D n cazul lungimilor mari..
- Turaia transportorului depinde de diametrul rotorului:
( )
3 / 2
/ 55 ... 45 D n (r.p.m) . (12.38)
- Debitul transportorului se calculeaz! cu relaia:
( ) n pD K Q
z
th
2 3
8 , 0

(m
3
/s) , (12.39)
n care coeficientul K
th
este un coeficient ce variaz! liniar cu unghiul de nclinare
(), dependent $i de diametrul relativ al arborelui d/D (v. Fig. 12.39)
- n!limea geometric! de ridicare rezult! din:
( ) cos 5 , 0 sin d D A H
g
+ (m) . (12.40)
- n!limea total! de pompare este dat! de:
cos 5 , 0 sin d A H (m) : (12.41)
- Puterea motorului de acionare se stabile$te cu relaia:

102
05 , 1
gQH
N (kW) , (12.42)
adoptnd pentru randament valoarea =0,7.

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
0,0025
0,0030
0,0035
0,0040
0,0045
0,0050
0,0055
0,0060
0,0065
0,0070
0,0075
0,0080
d/D=0,6
d/D=0,5
d/D=0,4
K
t
h
Unghiul de nclinare a transportorului
Fig. 12.39 Coeficientul Kth din formula debitului (12.39)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

168
Datorit! lungimii mari ntre lag!re, este necesar! verificarea, att a s!geii f
1

determinate de o sarcin! uniform distribuit! corespunz!toare greut!ii proprii a
rotorului (G):
384
5 cos
3
1
L
EI
G
f

(mm) , (12.43)
ct $i a s!geii f
2
, din greutatea lichidului transportat pn gQA G
a
/ 66 (N):

384
5 cos
3
2
L
EI
G
f
a

(mm) , (12.44)
care trebuie s! ndeplineasc! condiia f
2
<0,9j , cu j =4,5D
0,5
(mm) - jocul radial al
rotorului.
+innd seama de rezistena la oboseal!, s!geata total! f=f
1
+f
2
trebuie s!
satisfac! restricia f < 1/500.
12.7. Berbecul hidraulic

Conceput n 1792 de c!tre Joseph de Montgolfier, berbecul hidraulic este un
aparat transformator hidraulic pentru ridicarea apei, care utilizeaz! efectul clasicei
lovituri de berbec produse de oprirea brusc! a curentului de lichid ntr-o conduct!
sub presiune.
Nefolosind nici o alt! form! de energie, dect cea a apei pe care trebuie s! o
ridice, berbecul hidraulic constituie cel mai economic dispozitiv pentru pomparea
apei, care nu necesit! practic lucr!ri de ntreinere - reparaii $i poate fi instalat f!r!
asisten! tehnic! specializat!. Singurul dezavantaj l constituie pierderea
important! de debit pricinuit! de utilizarea sa, acesta devenind prohibitiv n zonele
s!race n resurse hidraulice. Dimpotriv!, ori de cte ori se dispune de o surs!
abundent! de ap! ieftin!, folosirea acestui aparat se dovede$te a fi de un extrem
interes att n distribuia apei individual! sau colectiv!, ct $i n irigaiile din surse
locale, mai ales atunci cnd energia electric! necesar! pentru acionarea unor
pompe nu poate fi adus! n locul de utilizare.
Unele nemulumiri nregistrate n folosirea acestor aparate sunt datorate n cea
mai mare parte necunoa$terii regulilor eseniale ce trebuie respectate la instalarea
$i n folosirea lor.

12.7.1. Structura $i principiul de func#ionare

n principiu, berbecul hidraulic
de tip curent prezint! un corp din
font! prev!zut cu clapeta mobil! ce
determin! producerea regimului ne-
permanent $i o supap! de refulare,
precum $i cu un rezervor de aer (de
asemenea din font!), nsoit de
dispozitivul de rennoire a aerului
(Fig. 12.40).


Fig. 12.40. Berbecul hidraulic simplu (seciune)
a-balansier; b-contragreutate; c-amortizor din
cauciuc; d-rezervor (clopot) de aer; e-robinet
de control al nivelului de aer; f-orificiu de
refulare; g-supapa de refulare; h- intrarea de la
pompa de aer; i-clapeta de baterie; j-conducta
de baterie; k-cutia clapetului; l-tija clapetului;
m-tub aer; n-cilindrul pompei de aer; o-orificiu
admisie aer; p-$urub pentru reglajul admisie de
aer; q-supapa pompei de aer; r-etrier
Noiuni introductive

169

Pentru simplificare, principiul de
funcionare a berbecului este analizat pe
schema de principiu din Fig. 12.41, care
prezint! aparatul instalat n avalul prizei de
ap! A, astfel nct planul clapetei de
baterie C $i al supapei S se afl! sub
sarcina H.
Curgnd gravitaional prin conducta de
baterie L, apa cap!t! o vitez! de regim
determinat! (v) $i se scurge n exterior prin
clapeta de baterie C - deschis! prin
ap!sarea tijei acesteia.
Elibernd tija clapetei de baterie, sub
aciunea presiunii apei din conduct!,
aceasta se nchide, obturnd brusc orificiul
prin care s-a scurs un anumit volum (V
m
) de ap motrice. n acest moment, n
aparat se dezvolt! brusc suprapresiunea dato-rat! loviturii de berbec, care va
deschide supapa S, permind p!trunderea unui volum de ap! n clopotul de aer.
Presiunea dezvoltat! de perna de aer, comprimat! la partea superioar! a
clopo-tului, refuleaz! o parte V
r
din apa coninut! spre rezervorul B situat la
n!limea h, concomitent cu nchiderea supapei S.
Faza depresiv!, consecutiv!, a loviturii de berbec, deschide clapeta de baterie
$i permite scurgerea n exterior a curentului gravitaional, pentru ca urm!toarea
faz! de suprapresiune s! o nchid!, producnd o nou! lovitur! de berbec care va
continua ciclul de funcionare descris mai sus.
Cadena de funcionare poate atinge $i dep!$i, n cazul aparatelor mici, 7580
de cicluri/minut, aceasta reducndu-se n cazul aparatelor cu diametru mare la 20
cicluri/minut $i chiar mai puin. Pe lng! alte variabile, aceast! caden! este
determinat! ndeosebi de cursa clapetei de baterie.

12.7.2. Conducta de baterie

Valoarea suprapresiunii determinate de lovitura de berbec exploatat! n
funcionarea aparatului este o funcie de viteza de regim a apei (v), timpul de
nchidere a clapetei de baterie (t) $i lungimea conductei (L).
Viteza de regim este condiionat! ndeosebi de c!derea H, parametru,de
obicei, cvasi-constant, iar timpul de nchidere a clapetei de baterie este funcie de
caracteristicile constructive ale aparatului. n consecin!, singura m!rime ce poate
fi controlat! este lungimea L a conductei de baterie. Modificarea acestei lungimi
are ca efect direct o modificare corespunz!toare a cadenei ciclurilor de funcionare
$i, ca efect al acesteia, a debitului pompat $i trebuie corelat! totdeauna cu sarcina
H. Trebuie, deci stabilit! valoarea cea mai potrivit! a raportului L/H.
Acceptnd c! L este suficient de lung pentru ca pierderile de sarcin! pe
clapeta de baterie s! fie neglijabile n raport cu cele pe conducta de baterie avnd
diametrul d, limita teoretic! superioar! a raportului L/H o funcie direct! de d,
care - prin pierderile de sarcin! distribuite - limiteaz! viteza de regim, este
cuprins! pentru aparatele de caracteristici cunoscute, ntre 20...40.

Fig. 12.41. Schema de principiu
a berbecului hidraulic
Ma$ini $i echipamente hidraulice

170
Teoretic, nu exist! o limit!
inferioar! pentru L, totu$i trebuie
observat c! perioada undelor de
presiune (2L/a a fiind celeritatea
acestora n ap!) scade odat! cu L,
pn! la suprimarea perioadelor de
refulare, la fel ca $i energia mobilizat!
de aparat.
Experiena confirm! calculele
care arat! c! rezultatele cele mai
bune se obin pentru:
H L H 12 6 < < ,
(12.45)
n proiectare, se are n vedere ca
lungimea L, corelat! cu c!derea H, s! fie meninut! n respectivele limite, fie
lungind conducta de baterie prin curbe cu raz!
mare (v. Fig.12.44), fie reducnd lungimea acestora prin construirea de bazine sau
turnuri piezometrice de echilibru ntre surs! $i aparat (v. Fig. 12.42). n acest din
urm! caz, se limiteaz! la minimum pierderile de sarcin! H
1
, ntre surs! $i rezervor,
prin folosirea unei conducte cu diametrul D>d, corespunz!tor.

12.7.3. Cderea H

Suprapresiunea al c!rei efect este folosit n funcionarea berbecului hi-draulic
depinde direct de viteza de regim n conducta de baterie, deci de c!derea sub care
se produce curgerea (H), aceast! suprasarcin! condiionnd ns!$i sarcina la
refularea dispozitivului (h). n general, c!derea H maxim! se ia egal! cu 1/3 din
n!limea de refulare h
n ceea ce prive$te limita inferioar! a c!derii, aceasta se stabile$te astfel nct
suprapresiunea produs! s! fie suficient! pentru a provoca nchiderea clapetei de
baterie, f!r! a se cobor n practica curent! sub 0,5 m. n cazul unor c!deri mici,
este bine s! se cear! avizul constructorului aparatului, care va putea astfel s!
prevad! o clapet! u$oar!, special adaptat! situaiei .

12.7.4. nl#imea de refulare

Limita inferioar! a n!limii de refulare rezult! din condiia h/H3. Dac! situaia
concret! de instalare impune o valoare mai mic! de 3, se m!re$te n!limea de
refulare prin introducerea unor pierderi de sarcin! suplimentare.
Limita superioar! a n!limii de refulare (h
M
) este determinat! de unda de
presiune generat! de nchiderea clapetei:

g
v a
h
M
.
, (12.46)
ns! de regul! va fi p!strat! n limitele compatibile cu un randament satisf!c!tor al
aparatului.
Pentru protecia instalaiei, pe conducta de baterie se monteaz! o supap! de
siguran! reglat! pentru o presiune u$or superioar! sarcinii h.


Fig. 12.42 Schema de instalare
a unui berbec hidraulic
Noiuni introductive

171
12.7.5. Clapeta de baterie

Cele mai multe aparate de construcie curent! au prev!zut! posibilitatea de
reglaj a cursei clapetei de baterie, astfel nct, prin modificarea cadenei ciclurilor,
s! se modifice debitul de ap! vehiculat.
Pentru a reduce ineria clapetei, unii constructori prev!d un dispozitiv de
echilibrare a acesteia, absolut indispensabil n cazul c!derilor mici, care n cazul
c!derilor mari va fi reglat astfel nct debitul aspirat s! fie net inferior debitului
sursei. Totdeauna, la procurarea aparatului se precizeaz! constructorului cele
dou! elemente ce condiioneaz! alegerea: h $i Q.
12.7.6. Clopotul de aer

Clopotul de aer are att un rol de regulari-
zare a debitului pompat. ct $i de atenuator al
$ocurilor loviturii de berbec.
Aerul se dizolv! n ap!, fenomenul depin-
znd de temperatur! $i presiunea absolut!. Apa
din surse foarte reci absoarbe cu att mai mult
aer, cu ct n!limea de refulare, deci presiunea
n clopot este mai mare (v. Fig. 12.43).
Avnd n vederea acest fenomen, este
necesar s! se asigure rennoirea permanent! a
aerului din clopot.

12.7.7. Rennoirea aerului din clopot

Pentru rennoirea aerului din clopot, apara-
tele mici sau pentru n!limi de refulare reduse
prezint! un purjor plasat imediat lng! supa-
pa de refulare.
Mai general, se utilizeaz! o pomp! de aer cu randament superior purjorului,
care injecteaz! aerul imediat sub supapa de refulare (v. Fig. 12.40). n perioada
depresiv! a loviturii de berbec, o cantitate reglabil! de aer intr! n pomp! prin
orificiul o. n faza de suprapresiune, acesta ridic! clapeta q $i p!trunde n tubul de
leg!tur! m, de unde, n urm!toarea perioad! depresiv!, intr! n corpul aparatului
prin clapeta h situat! lng! supapa de refulare.

12.7.8. Randamentul berbecului hidraulic

Randamentul berbecului hidraulic poate fi determinat cu formula Rankin:

H
H h
Q
Q
m
r

, (12.47)
n care Q
r
$i Q
m
sunt debitele medii de ap! refu-
lat! la n!limea h, respectiv scurs! prin clapeta
de baterie, celelalte m!rimi avnd semnificaiile
anterioare.


C
o
n
c
e
n
t
r
a

i
a

d
e

a
e
r

d
i
z
o
l
v
a
t


(
c
m
3
/
l
)

Temperatura (
o
C)
Fig. 12.43. Absorbia aerului n ap!

Fig. 12.44 Randamentul
berbecului hidraulic
h/H

N
r
.


t
i
p

Ma$ini $i echipamente hidraulice

172
Teoretic, randamentul trebuie s! creasc! odat! cu h/H, fapt confirmat n
practic! doar pentru valori h/H<8.
La valori mai mari, randamentul scade mai mult sau mai puin rapid, pn! la
anulare, atunci cnd respectivul raport ia valori cuprinse ntre 25 $i 50 (v. Fig.
12.44).
Aceast! c!dere a randamentului, odat! cu cre$terea sarcinii h poate fi
explicat! prin:
- diminuarea debitului de ap! refulat $i sporirea debitului returnat;
- reducerea timpului ct clapeta de baterie este nchis! $i ntrzierea la nchidere a
supapei de refulare.
Pentru majoritatea cazurilor ntlnite curent n practic!, h/H 5...10 $i debitul
ce poate fi refulat de berbecul hidraulic poate fi determinat din:

h
QH
Q
r
, (12.48)
cu Q=Q
r
+Q
m
debitul prelevat din surs! (l/s); Q
r
. debitul refulat sub sarcina h (l/s);
$i - randamentul aparatului.
Exemplul 1: debitul refulat sub sarcina h=20 m, de un berbec hidraulic tip 10,
instalat cu o c!dere H=2 m, care corespunz!tor raportului h/H=20/2=10, lucreaz!
(conform diagramei din Fig.12.44) cu randamentul =0,65, va fi: Q
r
=(0,65.2/20).Q;
Q
r
= 0,065.Q . Astfel, prelevnd din surs! un debit Q=10 l/s, acest aparat va refula
sub sarcina h=20 m, un debit Q
r
=0,65 l/s.
Exemplul 2: Pentru a asigura ridicarea debitului Q
r
=1,4 l/s la n!limea h=10 m,
cu un berbec tip 12 instalat cu o c!dere H=2 m, corespunz!tor randamentului
indicat de Fig. 12.44, pentru acest tip, la h/H=5 (=0,7), rezult! c! sursa trebuie s!
asigure un debit prelevat Q=(1,4.10)/(2.0,7)=10 l/s.

12.7.9. Alegerea $i instalarea berbecului hidraulic

Majoritatea constructorilor prezint! aceste aparate ntr-o gam! de modele
notate cu numere de la 1 la , n ordinea cresc!toare a puterilor.
n alegerea tipului de aparat intereseaz! ndeosebi:
- distana de la aparat la surs! (L) $i debitul disponibil de prelevat din surs! (Q);
- c!derea (H) $i n!limea geometric! de refulare (h).
Pentru tipodimensiunile de berbeci hidraulici numerotate, funcie de putere, de
la 1 la 12, principalele caracteristici ale aparatului, precum $i debitul ce trebuie
prelevat din surs! n funcie de valoarea raportului L/H . sunt sistematizate n
tabelul 12.2
tabel nr. 12.2
Principalele caracteristici geometrice $i funcionale ale berbecului hidraulic

Diametru orificiu
de... (mm)
Debitul de prelevat Q (l/min),
funcie de L/H
Tip
aparat
baterie refulare 6 8 10 12
1 20 15 6,7 5,5 5 4,5
2 26 20 13,2 11,5 10,2 9,3
4 50 33 76 65 58 52
6 66 33 165 140 125 115
10 100 50 460 395 355 325
12 150 80 1170 1050 930 850

Noiuni introductive

173
Priza de ap se amenajeaz! astfel nct camera de priz! s! rein! corpurile
str!ine susceptibile de a perturba funcionarea aparatului. Se poate recurge n
acest scop la folosirea a dou! compartimente, separate printr-un gr!tar, primul
servind $i ca decantor. Este recomandat! prevederea unui sistem de vane pentru
sp!larea camerelor.

Conducta de baterie se execut! din tuburi de font! sau oel. cu mbin!ri ngrijit
executate. Se prefer! conductele din oel mbinate prin sudur! $i probate, nainte
de ngropare, la presiuni de 15...20 bari. Realizat! cu lungimea minim! necesar!,
aceasta se poziioneaz! cu pant! continu! $i se echipeaz! cu vane de nchidere $i
reglaj la priz! $i n vecin!tatea aparatului, respectiv cu supap! de siguran!.
Conducta de refulare se execut! din tuburi corespunz!toare debitului $i
presiunii de lucru, poziionate conform normelor de realizare a reelelor de ap!.

Camera berbecului hidraulic se realizeaz! cu perei din zid!rie de c!r!mid! pe
un radier perfect orizontal, pentru a asigura buna funcionare a clapetului de
baterie $i a supapelor. Pentru reglarea nivelului apei n camer! (clapeta de baterie
trebuie s! funcioneze necat), canalul de evacuare se echipeaz! cu o van! de
reglaj corespunz!toare.

Berbeci hidraulici cupla#i n paralel

n cazul unor folosine mai
importante, dac! se dispune de o
surs! de ap! corespunz!toare,
debitul pompat poate fi m!rit prin
cuplarea n paralel a doi sau mai
muli berbeci hidraulici care refulea-
z! ntr-un rezervor cu pern! de aer
comprimat (clopotul de aer
colector), de la care pleac! conducta
unic! de refulare a instalaiei (v. Fig. 12.45).

Berbeci hidraulici cupla#i n serie (suprapu$i)

n cazul cnd se dispune de o
surs! de ap! cu debit disponibil
important dar care asigur! o c!dere
(H) insuficient! pentru ridicarea
debitului necesar (Q
r
) direct la cota
dorit!, lucru ce se poate ntmpla
dac!, de exemplu, h > 20H, se poate
recurge la utilizarea a doi berbeci
hidraulici cuplai n serie, dup! cum
urmeaz!:
a) Primul berbec refuleaz! apa ntr-
un bazin auxiliar, situat la o cot! net
superioar! c!derii H, astfel nct s!
creeze o c!dere artificial! mai mare.

Fig. 12.45. Grup de berbeci hidraulici cuplai n paralel

Fig 12.46. Instalaia cu berbec hidraulici cuplai
n serie (suprapu$i) - pentru c!deri mici $i n!limi
mari de refulare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

174
Aceasta acioneaz! cel de al doilea berbec, care refuleaz! la cota dorit!.
b) Un berbec hidraulic mare, func-ionnd sub c!derea disponibil! (H), refuleaz!
ntr-o coloan! piezometric! dispus! vertical n amplasament, ca-re va crea o
c!dere sensibil superi-oar! (>3H). Aceast! coloan! alimenteaz! - printr-o
conduct! de baterie de lun-gime determinat! (L) cel de al doilea berbec hidraulic,
care va refula debitul ne-cesar (Q
r
), la cota cerut! (h). Figura 12.46 expliciteaz!
aceast! soluie, mpreun! cu dispunerea ce trebuie respectat! la amplasarea
berbecilor hidraulici folosii.
Noiuni introductive

175
capitolul 12

ALTE MA(INI (I APARATE TRANSFORMATOARE

12.1. Instala!ii %i pompe de vid

Amorsarea turbopompelor poziionate cu H
gs
>0, pe a c!ror linie de aspiraie nu
este recomandat! folosirea ca aspirator a sorbului cu clapet de reinere (Ds200
mm), se realizeaz! cu ajutorul unor instalaii de vid capabile s! asigure, prin
evacuarea aerului din corpul pompei $i conducta de aspiraie, depresiunea
necesar! pentru mpingerea apei din bieful inferior, cel puin pn! la nivelul
generatoarei superioare a suprafeei de control interioare a rotorului (Z
max
).
Cele mai uzuale instalaii de vid se
bazeaz! pe folosirea pompelor cu inel de
lichid (v. Fig. 12.1/12.2) $i au o structura
general! compus! din (Fig. 12.3):
- pompele de vid (rezerv! l00%);
- rezervorul pentru recircularea $i r!cirea
apei din inelul de lichid, cu un prea-plin la
aceea$i cot! cu axul pompelor vid;
- cazanul de vid $i conductele de leg!tur!
ntre elementele instalaiei;
- conductele de aer $i racordul acestora la
carcasa turbopompelor ce urmeaz! a fi
amorsate, mpreun! cu arm!turile necesare
pentru dirijarea circulaiei fluidelor.
n general se prevede o singur! instala-
ie de amorsare pentru toate pompele ce
urmeaz! a fi amorsate n S.P., ns! aceas-
ta este echipat! cu un agregat de rezerv!,
pentru cazul cnd cel aflat n funciune se
defecteaz!.
Debitul de aer al instalaiei se determi-
n! n funcie de volumul comunicaiei de
aspiraie (V
s
) $i cel al corpului pompei (V
p
),
innd seama c! amorsarea va avea o
durat! (T
a
) cuprinsa ntre 5...20 min. n
funcie de lungimea aspiraiei, efectundu-
se, de fiecare dat!, pentru cte un singur
agregat de pompare de baz!:

a p s aer
T V V Q / ) ( + . (12.1)
Depresiunea ce trebuie realizat! de
pompa de vid va corespunde n!limii la
care trebuie ridicat! apa, ntre nivelul minim
asigurat n cuva sau camera de aspiraie
(Z
Imin
) $i cota Z
max
a rotorului, care asigur!
amorsarea pompei.

Fig. 12.1 Structura general& a
pompei de vid cu inel de lichid: 1-
corp pomp&; 2-arbore rotor; 3-rotor;
4-palete radiale; 5-racord la
instala%ia de r&cire a lichidului de

Fig. 12.2 Pompa cu inel de lichid MIL:
1-corp pomp&; 2-arbore; 3-racord
aspira%ie aer; 4-racord refulare aer; 5-
racord instala-%ie pentru recircularea
inelului de lichid
Ma$ini $i echipamente hidraulice

176

raer rs in
TS Z
abs
h h Z Z
Z
p ) (
900
33 , 10
Im max
max
(12.2) .
Debitul pompei de vid - indicat de furnizor pentru o temperatur! a aerului de
15
o
C - variaz! n funcie de temperatur! conform relaiei:
)) 15 ( /( )) ( ( ) 15 ( ) (
o
v v
o
aer aer
p p p p Q Q (12.3)
n care: p - presiunea absolut! realizat! de pomp!;
p
v
- presiunea vaporilor saturani la temperatura , respectiv 15
o
C.
Volumul rezervorului de recirculare se stabile$te din condiia r!cirii apei,
m!rimea sa apreciindu-se astfel nct pompa de vid s! funcioneze f!r! recirculare
cel mult 1015 min. Apa necesar! pentru completarea inelului de lichid al pompei
de vid trebuie s! corespund! calitativ prescripiilor uzinei furnizoare.
Volumul cazanului de vid se stabile$te n funcie de volumul de aer ce urmeaz!
a fi evacuat $i de debitul nominal al pompei de vid folosite.
Pentru echiparea instalaiei de vid pot fi folosite pompe cu inel de lichid, de
exemplu cele produse de uzina Aversa sub denumirea de pompe MIL (Fig.12.2),
care se aleg din catalog n funcie de debitul de aer $i presiunea absolut! pe care
trebuie s! o asigure n instalaie.

Pompa cu inel de lichid este alc!tuit! dintr-o carcas! cilindric!, parial umplut!
cu ap!, n interiorul c!reia se rote$te un tambur cu palete radiale, al c!rui arbore -
sprijinit pe lag!re dispuse excentric fa! de axul carcasei, cu etan$area asigurat!
de presetupe cu garnituri de azbest grafitat este acionat de un motor electric,
prin intermediul unui cuplaj direct, elastic. Pe capacele circulare ale carcasei sunt
practicate orificiile de aspiraie $i refulare a aerului, puse n leg!tur! cu respectivele
$tuuri ale ma$inii, precum $i racordul la conducta de circulaie a lichidului din inel.

Fig. 12 .3 Schema instala%iei de amorsare prin vid: 1-pompa de vid; 2-rezervor
recirculare ap&;
3-circuit r&cire inel lichid; 4-cazan de vid; 5,6-conducte de aer; 7-racord la pompele
Noiuni introductive

177
Cnd rotorul este acionat n mi$care de rotaie uniform!, lichidul de lucru
antrenat de paletele radiale se va afla ntr-un echilibru relativ corespunz!tor aciunii
forei centrifuge $i celei de greutate, dispunndu-se pe peretele interior al carcasei
sub forma unei c!m!$i lichide de seciune inelar!. Aceasta separ! - ntre suprafaa
sa interioar! $i butucul rotorului un spaiu cu seciune semilunar!, mp!rit de
palete ntr-un num!r de compartimente cu volum variabil, ocupate de aer (gaz).
Avnd n vedere sensul de rotaie al organului activ (v. Fig. 12.1), comparti-
mentul ce trece prin faa deschiderii de aspiraie (a c!rei arie este sensibil mai
mare dect cea a deschiderii de refulare) $i spore$te treptat volumul, pn! n zona
generatoarei inferioare, dup! care $i-l mic$oreaz!, minimul fiind atins n zona
deschiderii de refulare situat! cvasi-simetric cu prima. Gazul (aerul) p!truns prin
deschiderea de aspiraie se destinde - n prima faz!, nlesnind aspiraia, pentru ca
n a doua parte a mi$c!rii, prin comprimare, s!-$i sporeasc! presiunea, asigurnd
evacuarea prin deschiderea de refulare. n acest mod, n compartimentele spaiului
cuprins ntre inelul de lichid $i butucul rotorului evolueaz! un proces termodinamic
exoterm (destinderea $i comprimarea gazului), prin care pompa cu inel de lichid
aspir! aerul din incinta pus! n leg!tur! cu racordul s!u de aspiraie, crend un vid
mai mult sau mai puin pronunat, $i-l evacueaz!, mpreun! cu lichidul antrenat din
inel, n rezervorul ce separ! apa de recirculare $i o r!ce$te n vederea realiment!rii
respectivului inel.
Pompele cu inel de li-
chid pot avea unul sau mai
multe etaje - cu funcionare
n serie sau n paralel, dup!
cum se dore$te un vid mai
nalt sau un debit mai mare:
- pompele de vid mediu
cu un singur rotor sau cu
rotoare n paralel pot
realiza o presiune abso-
lut! de 160 mm Hg;
- pompele de vid nalt cu
rotoare lucrnd n serie
realizeaz! o presiune ab-
solut! de 30 mm Hg.
Acionate la turaiile de
sincronism n = 750 ... 3000
r.p.m., pompele de vid de
diferite dimensiuni asigur!
vehicularea unor debite de
aer
C
o Q
15
=16...1860 m
3
/h,
n domeniul de presiuni ab-
solute p=660...30 mm Hg,
cu puteri absorbite N=
1,1...55 kW.
Depresiunea asigurat!
de pompa de vid scade re-
lativ rapid odat! cu cre$te-


Pompa Motor N n a b c d e f g h l m n o r s L H Ng
MIL403 ASI 10 1450 1080 525 16 16 65 G1 157 634 110 335 303 220 410 287 1300 500 6 14Fig. 12.4. Electropompa MIL 403 Aversa,
(dou! etaje n paralel) dimensiuni de amplasare $i
caracteristici funcionale
Ma$ini $i echipamente hidraulice

178
rea debitului de aer vehiculat, la atingerea debitului maxim nregistrndu-se o
c!dere brusc! a acesteia. Caracterul leg!turilor dintre debitul de aer $i presiunea
absolut! asigurat! (Q~p), respectiv dintre aceasta $i puterea absorbit! (N~p) este
redat de caracteristicile funcionale ale unei pompe MIL, prezentate n Fig. 12.4.
12.2. Instala!ii de aer comprimat. Compresoare, ventilatoare %i turbosuflante

12.2.1. Instala#ii de aer comprimat

Aerul comprimat este utilizat pe scar! larg! n industrie $i serviciile publice,
datorit! unor propriet!i evidente:
- este un gaz existent n cantit!i nelimitate, ce poate fi captat $i transportat
oriunde este necesar;
- nu arde, nu este toxic sau exploziv $i nu condenseaz!;
- asigur! u$or acumularea energiei poteniale de presiune;
- este produs de ma$ini robuste, cu siguran! n funcionare, produs! ntr-o larg!
gam! de tipodimensiuni;
- transportul aerului comprimat se efectueaz! prin conducte de construcie
obi$nuit!;
- nmagazinarea aerului comprimat se realizeaz! n recipiente metalice de
construcie simpl!;
- energia acumulat! prin comprimare $i nmagazinat! n condiii
corespunz!toare nu se pierde n timp, $i p!streaz! vreme ndelungat!
caracteristicile iniiale $i poate fi utilizat! n orice moment.

Printre multiplele sale utiliz!ri, legat de hidrotehnic!, trebuie evideniate:
- transportul pneumatic al diferitelor materiale pulverulente;
- acionarea unor scule $i dispozitive percutante sau rotative;
- cur!irea suprafeelor supuse diverselor procese tehnologice;
- evacuarea apei din corpul turbinelor $i pompelor poziionate cu contrapresiune;
- instalaiile de hidrofor din staii de pompare;
- cur!irea filtrelor din instalaiile de tratare a apei;
- instalaii de automatizare cu elemente de acionare pneumatic!.

12.2.1.1. Structura general" a instala!iilor de aer comprimat

Instalaiile de aer comprimat se compun din:
- ma$inile care produc aerul comprimat compresoare sau turbosuflante;
- rezervorul de nmagazinare a aerului comprimat
- reeaua de distribuie a aerului comprimat, cuprinznd conductele, arm!turile
de nchidere, siguran! $i control - face leg!tura ntre rezervor $i utilizatori;
- consumatorii de aer comprimat ma$ini, utilaje, scule, dispozitive sau instalaii
ce funcioneaz! sau utilizeaz! aerul comprimat;

Reducerea $i reglarea presiunii de utilizare a aerului comprimat la consumator
se realizeaz! cu ajutorul regulatoarelor (reductoarelor ) de presiune.

n raport cu cerinele de utilizare $i condiiile locale, instalaiile de aer
comprimat pot fi realizate sub formele:
- instalaii locale, amplasate n localul consumatorilor (Fig. 12.5);
Noiuni introductive

179
- instalaii centrale de aer
comprimat amplasate ntr-o
cl!dire separat! (staia de
compresoare).

n mod uzual, instalaiile de aer
comprimat au o singur! treapt! de
comprimare (la compresor) $i una sau
mai multe trepte de presiuni de
utilizare (la consumatori).

Instala#ia local de aer comprimat
se compune dintr-un compresor fix
sau mobil, care aspir! aerul printr-un
filtru de praf $i-l refuleaz! printr-o
conduct! metalic! sau printr-un ra-
cord flexibil din cauciuc cu inserie
metalic!, fie ntr-un rezervor tampon, fie direct la locul de utilizare.
Rezervorul asigur! conservarea energiei poteniale acumulate de ae-rul
comprimat $i are rolul unui
regula- tor de debit.
Clapeta de reinere
montat! pe conducta de
refulare previne ntoarce-rea
aerului din rezervor spre
compre- sor, la oprirea
acestuia

Sta#ia de compresoare
este alc!tuit! din dou! sau
mai multe compresoare de
aer cuplate n paralel, cu fun-
cionare complet automatiza-
t!.
Aerul prelevat din atmo-
sfer! printr-o priz! de aer
ferit! de poluani este aspirat
printr-un filtru de praf $i refulat
n rezervorul tampon.
Pentru r!cirea aerului p-
n! la temperatura de lucru se
recurge la un schimb!tor de
c!ldur! recuperativ, ce folo-
se$te ca agent de r!cire apa
trecut! printr-o instalaie de
r!cire (turn sau instalaie fri-
gorific!).
Pentru recuperarea uleiu-
lui antrenat din carterul ma-

Fig. 12.6 Schema unei staii de compresoare
1-compresor de aer; 2-motor electric; 3-schimb!tor de c!l-
dur! (r!citor de aer); 4-separator de lichide; 5-rezervor aer
comprimat; 6-reductor presiune; 7-conduct! de aer nalt!
presiune; 8-conduct! distribuie joas! presiune; 9-supap! de
siguran!; 10-manometru nalt! presiune; 11-manometre
joas! presiune; 12-conduct! alimentare; 13-conduct! de
leg!tur! ntre rezervoare; 14-robinet ventil; 15 - rezisten!
electric!; 16 - robinet purjare; 17-robinet evacuare lichide;
18-priz! aer; 19-filtru aer; 20-conduct! ap! rece; 21-conduct!
ntoarcere ap! nc!lzit!; 22-manometru contacte electrice;
23-clapet reinere cu ventil

Fig. 12.5 Instalaie local! de aer comprimat:
1- compresorul de aer; 2-motor electric; 3-priza de
aer; 4- conducta de refulare; 5-rezervor; 6-robinet;
7- conduct! de aer comprimat; 8- clapet de reinere
9-rezervor de aer comprimat; 10-conduct! de distri-
buie; 11-supap! de siguran!; 12 - $tu purjare;
13 - gur! de vizitare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

180
$inii n timpul comprim!rii ae-rului, la ie$irea din compre-sor, pe conducta de
refulare, se monteaz! un separator de lichide, uleiul recuperat fiind reintrodus n
carter printr-un circuit separat.
Rezervoarele de aer sunt amplasate de regul ! n aer liber, astfel c! o parte din
vaporii de ap! existeni n aerul refulat condenseaz!, apa fiind colectat! la partea
inferioar! a acestora, de unde este evacuat! prin robinete de purjare prev!zute cu
rezistene electrice pentru nc!lzire.
Uzual, la ie$irea din compresor, presiunea aerului este de 6...8 daN/cm
2
. Pen-
tru a preveni dep!$irea presiunii maxime, sunt prev!zute manometre cu contacte
electrice ce comand! decuplarea motoarelor electrice de acionare, iar pentru
protecia instalaiei contra suprapresiunilor accidentale se prev!d supape de sigu-
ran! cu arc sau cu contragreutate.
Din rezervoarele tampon, aerul comprimat este distribuit la utilizatori, dup! ce
a fost trecut n prealabil prin regulatoare / reductoare de presiune. Monitorizarea
presiunii n instalaie este facilitat! de manometre plasate n seciunile interesate.
Montarea n paralel a rezervoarelor asigur! continuitatea funcion!rii instalaiei
chiar $i n perioadele n care unul din ele se afl! n revizie sau reparaii.

12.2.1.2. Dimensionarea conductelor de aer comprimat

Dimensionarea conductelor de aer se efectueaz! difereniat, n funcie de pre-
siunea aerului comprimat $i de lungimea reelei.

Pentru presiuni pn! la 7 daN/cm
2
$i reele cu lungimi relativ mici se consider!
c! densitatea aerului comprimat nu variaz! cu presiunea $i temperatura, calculul
conductelor putndu-se efectua grafic, cu ajutorul nomogramelor. n Fig. 12.10 se
prezint! nomograma pentru calculul conductelor de aer comprimat la presiunea
p=0,7 MN/m
2
(7 daN/cm
2
) $i temperatura T=293 K (20
o
C), pentru debite cuprinse
ntre 3 $i 3000 Nm
3
/h. Fiind dat debitul de aer G (Nm
3
/h) $i viteza optim! de
circulaie a aerului w (m/s), din nomogram! se determin! diametrul nominal al

Fig. 12.9 Rezervor-tampon
de aer comprimat: 1-rezer-
vor; 2-scar!; 3-platform!

Fig. 12.7. Filtru de aer. 1-ad-
misie aer; 2-material filtrant;
3-ie$irea aerului

Fig. 12.8. Separator de lichide:
1-camer! lichid; 2-intrare aer;
3-ie$ire aer; 4-sticl! de nivel
Noiuni introductive

181
conductei d (mm) $i pierderea unitar! de sarcin! i (mm col.H
2
O/m). n Fig. 12.11 se
prezint! nomograma pentru determinarea lungimilor echivalente ale rezistenelor
locale introduse de arm!turile prev!zute pe reea.

Pentru presiuni p>0,7 MN/m
2
$i reele cu lungime mare, trebuie s! se in! sea-
ma c! n timpul curgerii prin conduct! aerul se destinde politropic, calculul
efectundu-se grafo-analitic prin considerarea c!derii de presiune p
j
pe fiecare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

182
tronson j al reelei, ca o fraciune k
j
din valoarea presiunii p
j
la nceputul
respectivului tronson:
j j j j j
p k p p p
+1
. (12.4)


Fig. 12.10 Nomogram! pentru calculul conductelor de aer n regim izoterm la p<0,7 MN/m
2
Noiuni introductive

183
Diametrul d
j
al tronsonului j se determin! cu relaia:

37 , 0
1 j j j
G C d

(12.5)
n care G
j
(m
3
/min) debitul de aer transportat de tronsonul j, iar C
j-1
rezult! din:
( )( ) ( )( ) [ ] n
n
j j o j
k k k k C C 5
1
1 2 2 1 1
1 1 ... 1 1 /
+

(12.6)
cu n - exponentul politropic, $i C
o
dat de:
4
2
134 , 0
r o
r
o
p k
T
C (12.7)
unde: p
r
presiunea aerului comprimat la ie$irea din compresor;
T
r
temperatura absolut! a aerului la ie$irea din compresor;
k
0
coeficientul c!derii de presiune pe primul tronson al reelei.
Pentru efectuarea calculelor concrete, se va ine seama de relaia evident!
dintre C
j-1
$i C
j
: ( ) n
n
j j j
k C C 5
1
1
1 /
+

. (12.8)

12.2.1.3. Calculul pierderilor de sarcin" pe conductele de aer comprimat

Pierderile de sarcin distribuite pe tronsonul j, de diametru d
j
$i lungime L
j
se
calculeaz! cu relaia Darcy-Weisbach:

j j
j
j
j
j rd
L i
g
w
d
L
h
j

2
2
, (12.9)
Fig. 12.11. Nomograma pentru determinarea lungimilor echivalente ale rezistenelor
locale introduse de diferite arm!turi prev!zute pe reea
Ma$ini $i echipamente hidraulice

184
n care: i
j
pierderea unitar! de sarcin!; w
j
viteza medie a aerului pe tronsonul j;

j
coeficientul rezistenei hidraulice distribuite pe tronsonul j; g acceleraia
gravitaional! (g=9,81 m/s
2
).
Pierderile locale de sarcin determinate de singularitatea i - situat! pe
tronsonul j $i caracterizat! prin rezistena hidraulic!
ji
- se calculeaz! cu relaia:

g
w
h
j
ji rl
ji
2
2
. (12.10)
Pierderile totale de sarcin pe tronsonul j se obin prin nsumarea pierderilor de
sarcin! distribuite pe acest tronson cu pierderile de sarcin! locale produse de sin-
gularit!ile acestuia:

+
i
rl rd r
ji j j
h h h . (12.11)
Pierderea total de sarcin pe traseul cel mai dezavantajat al re#elei:

j
r r
j
h h (12.12)
trebuie s! r!mn! mai mic! dect c!derea disponibil! de presiune p (exprimat!
n acelea$i unit!i de m!sur!): p h
r
. (12.13)
n cazul cnd condiia (12.13) nu este respectat!, se corecteaz! diametrul unor
tronsoane semnificative cu condi ia ca lanul diametrelor s! fie continuu cresc!tor
de la cel mai dezavantajat consumator, pn! la compresor $i se reia calculul,
pn! la ndeplinirea acesteia.

12.2.2. Compresoare cu piston

Compresorul cu piston este un generator termic, alc!tuit dintr-un piston ce
efectueaz! o mi$care de du-te - vino n interiorul unui cilindru prev!zut la partea
superioar!, n chiulas! - cu o supap! de aspiraie $i una de refulare. Deplasarea
pistonului ntre poziia limit! superioar! n vecin!tatea chiulasei (punctul mort
interior PMI) $i poziia limit! inferioar! spre carter (punctul mort exterior
PME), este asigurat! prin transformarea mi$c!rii de rotaie a arborelui cotit -
acionat de un motor -, prin intermediul unui mecanism biel!-manivel!, montat n
carterul ma$inii, (Fig. 12.12).

Fig. 12.12 Schema compresoru-
lui cu piston: 1-carter; 2-cilindru;
3-biel!; 4-manivel!; 5-piston;
6-supapa de aspiraie; 7-supapa
de refulare
Fig. 12.13 Diagrama ciclului
teoretic al compresorului ideal
cu comprimare ntr-o treapt!
Fig. 12.14 Diagrama ciclurilor
teoretice: izoterm (1-2), adia-
batic (1-2) $i politropic (1-2)
Noiuni introductive

185
La deplasarea pistonului de la PMI spre PME, supapa de aspiraie se deschide
iar cea de refulare se nchide, volumul de aer cuprins ntre capul pistonului $i
chiulas! se modific!, umplnd cilindrul cu aer la presiunea p
a
. n cursa pistonului
de la PMI spre PME, supapa de refulare se nchide $i aerul este comprimat pn! la
presiunea de refulare p
r
,, cnd se deschide supapa de refulare $i aerul comprimat
este evacuat spre rezervorul tampon. ntruct comprimarea este nsoit! de
nc!lzirea cilindrului, se impune r!cirea acestuia.
Ciclul teoretic al compresorului ideal (Fig.12.13) se construie$te n ipotezele:
- cnd pistonul se afl! la PMI, volumul de aer din cilindru este nul;
- pierderile de energie prin supape sunt neglijabile;
- presiunile de aspiraie (p
a
) $i de refulare p
r
r!mn constante;
- nu exist! pierderi de aer prin neetan$eit!i;
- n condiiile de lucru ale compresorului, aerul se comport! ca un gaz perfect,
$i se compune din urm!toarele procese termodinamice (Fig. 12.13): 1-2
comprimarea aerului din cilindru, de la presiunea de aspiraie p
a
la presiunea de
evacuare p
r
; 2-3 refularea la presiune constant! p
r
(izobar!); sc!derea presiunii
aerului din cilindru de la p
r
la p
a
(izocor!) $i 4-1 aspiraia la presiune constant! p
a

(izobar!). Procesul de comprimare a aerului poate fi (v. Fig. 12.14): politropic (1-2),
adiabatic (1-2) sau izotermic (1-2). Procesul izotermic constituie cazul ideal,
deoarece corespunde situaiei n care se aspir! debitul maxim de aer $i se
consum! lucrul mecanic minim pentru comprimare (suprafaa ha$urat! pe
diagram!). n cazul comprim!rii adiabatice (f!r! schimb de c!ldur! cu exteriorul),
lucrul mecanic este mai mare dect n cazul comprim!rii izotermice cu valoarea
ariei suprafeei dublu ha$urate pe diagram!. n realitate, existnd schimb de
c!ldur! cu exteriorul, procesul de comprimare este politropic, lucrul mecanic
efectuat de compresor (L
t
) fiind dat de relaia:

1
1
1
]
1

,
_

1
1
1
1
n
n
a
a t
p
r
V p
n
n
L , (12.14)
n care: V
1
- volumul de aer din cilindru cnd pistonul se afl! n punctul 1;
n - exponentul politropic:
v
p
c c
c c
n

; (12.15)
c - c!ldura specific! a aerului n procesul politropic (J/kg.K);
c
p
$i c
v
c!ldurile specifice ale aerului la
presiune, respectiv la volum
constant (J/kg.K).
Temperatura absolut! a aerului la ie$irea din
compresor (T
r
) rezult! din:

n
n
a
r
r
p
p
T T
1
1

,
_

, (12.16)
unde T
1
este temperatura absolut! a aerului la nceputul
comprim!rii.
Ciclul real al compresorului cu piston (Fig. 12.15)
ine seama de faptul c! la PMI volumul de aer nu este
nul, ia n considerare consumul suplimentar de energie

Fig. 12.15 Diagrama indica-
cat! a ciclului real al com-
presorului; Vv-volumul de
aer la PME
Ma$ini $i echipamente hidraulice

186
pentru laminarea aerului n supape (suprafeele ha$urate pe diagram!), precum $i
modul real n care se produce sc!derea presiunii de la p
r
la p
a
$i este redat de
diagrama indicat obinut! cu ajutorul unui dispozitiv indicator, montat la
compresor.
Alegerea tipodimensiunii corespunz!toare de compresor se face pe baza
indicaiilor din cataloage, funcie de debitul de aer $i presiunea necesar!.

12.2.3. Compresoare volumice rotative

Compresorul rotativ cu palete alunec!toare se compune dintr-o carcas! cilin-
dric! 1, prev!zut! cu racordul de aspiraie 2 $i cel de refulare 3, $i un rotor 4
tambur cu fante n care gliseaz! paletele alunec!toare 5, al c!rui ax este plasat
excentric fa! de axul carcasei (Fig. 12.15).
Rotorul este antrenat n mi$care uniform! de
rotaie cu turaia n, astfel c! sub aciunea forelor
centrifuge, paletele alunec!toare gliseaz! spre exte-
riorul tamburului $i, sprijinindu-se pe suprafaa interi-
oar! a carcasei, mparte spaiul semilunar, cuprins
ntre aceasta $i tambur, n compartimente cu volum
variabil.
Sensul normal de rotaie asigur! sporirea volu-
mului compartimentelor ce trec prin faa deschiderii
de aspiraie, pentru a permite intrarea aerului prin
respectivul racord, la presiunea p
a
, aer transportat n
continuare astfel nct, dup! dep!$irea genera-
toarei superioare a carcasei, prin reducerea volumu-
lui, este comprimat spre deschiderea de refulare,
care asigur! evacuarea aerului comprimat la presiu-
nea p
r
, prin racordul de refulare, spre rezervorul tampon al instalaiei.
Compresoarele rotative au o construcie simpl!, compact! care se bucur! de
toate avantajele ma$inilor rotative, fa! de cele alternative - n primul rnd o mai
bun! echilibrare dinamic!, dar $i coeficieni de debit $i randamente superioare
compresoarelor cu piston.
Se construiesc pentru presiuni pn! la 0,4 MN/m
2
(4 daN/cm
2
) $i debite de
pn! la 100 m
3
/min, alegerea tipodimensiunii necesare efectundu-se din catalog,
funcie de debitul $i presiunea necesar! n instalaia de aer comprimat.

12.2.4. Ventilatoare

Turboma$ini generatoare concepute $i realizate pentru vehicularea gazelor,
ventilatoarele au structura general!, principiul de funcionare $i caracteristici
asem!n!toare cu cele ale turboma$inilor hidraulice omoloage, dar cu particularit!i
corespunz!toare lucrului cu fluide compresibile de densitate mult mai mic! dect
apa.
n raport cu geometria rotorului, se deosebesc:
- ventilatoare centrifuge, realizate pentru debite de pn! la 100000 m
3
/h $i pre-
siuni de pn! la 1500 mm H
2
O, difereniate n trei categorii:
- ventilatoare de presiune joas!, pentru presiuni efective < 100 mm H
2
O;
- ventilatoare de presiune medie, cu presiuni efective de 100...250 mm H
2
O;
Fig. 12.16 Schema funcional! a
compresorului rotativ cu palete a-
lunec!toare: 1-carcas!; 2-racord
aspiraie; 3-racord refulare; 4-ro-
tor; 5-palete alunec!toare;
Noiuni introductive

187
- ventilatoare de presiune nalt!, pentru presiuni efective > 250 mm H
2
O;
- ventilatoare axiale, pentru vehicularea aerului sub presiuni foarte reduse.n raport cu modul n care realizeaz! aspiraia, ventilatoarele centrifuge pot fi
monoaspirante cu aspiraie pe o singur! parte a rotorului (Fig. 12.17) $i dublu-
aspirante cu aspiraie pe ambele p!ri ale organului activ (Fig. 12.18). n ambele
cazuri, aspiraia poate fi f!cut! direct din atmosfer! sau din conduct!.
Pentru situaiile n care se aspir! din conduct!, ma$ina este prev!zut! cu un
$tu de aspiraie, cu flan$! la care se racordeaz! conducta din care se aspir! aerul.
Dimensiunile constructive ale ventilatoarelor centrifuge de joas! $i medie
presiune sunt standardizate pentru diferite m!rimi. Caracteristicile funcionale ale
acestora, corespunz!toare diferitelor turaii de acionare, sunt sistematizate n
diagrame pentru alegerea ventilatorului (Fig. 12.19).
n exemplul prezentat, pentru un debit Q=12000 m
3
/h $i o sarcin! H=80 mm
H
2
O, se alege un ventilator tip M (mono-aspirant), m!rimea VI, acionat cu turaia


Fig. 12.17 Ventilator centrifug monoaspirant Fig. 12.18 Ventilator centrifug dubluaspirant

Fig. 12.19 Diagram! pentru alegerea ventilatorului
Ma$ini $i echipamente hidraulice

188
n=900 r.p.m de un motor avnd puterea acoperitoare fa! de cerinele ma$inii: N=
7 kW.
n cazul folosirii unui ventilator dublu-aspirant (tip D), pentru alegerea m!rimii
acestuia, n diagram! se intr! cu Q/2,
iar puterea motorului de acionare se
stabile$te ca valoare standardizat!
imediat superioar! dublului puterii
rezultate din diagram!.
Pentru adaptarea u$oar! la condi-
iile instalaiei servite, construcia ven-
tilatoarelor centrifuge se realizeaz! n
16 variante relative la poziia gurilor de
aspiraie $i refulare (Fig. 12.20).
Acionarea ventilatoarelor se reali-
zeaz! cu motoare electrice asincrone
trifazate. Dac! turaia ventilatorului
coincide cu turaia de sincronism a
motorului electric, transmisia puterii se
realizeaz! printr-un cuplaj direct
elastic. n caz contrar, se recurge la o
transmisie prin curea trapezoidal! sau
prin curea lat!.
Randamentul ventilatoarelor cen-trifuge, dependent de m!rimea ma$inii $i
construcia acesteia, variaz! n funcie de regimul de funcionare ntre 40...65% n
cazul ventilatoarelor de mic! $i medie capacitate, pentru a atinge 85% n cazul
ventilatoarelor mari, ngrijit construite.
n cazul cnd ventilatorul este folosit pentru a produce o depresiune (la
evacuarea aerului dintr-o incint!), cap!t! denumirea de exhaustor $i prezint!
totdeauna, la aspiraie, un $tu cu
flan$! pentru racordarea la conduc-
ta de aer.
n instalaiile de transport pneu-
matic, dup! ventilator sau naintea
acestuia se prevede un sertar sau o
clapet! de nchidere, ntruct se
recomand! ca pornirea ventilatoru-
lui s! se efectueze n gol (Q=0).
Asem!narea ventilatoarelor cen
trifuge cu turbopompele omoloage
este confirmat! $i de alura curbelor
caracteristice (Fig. 12.21)

Ventilatoarele axiale (Fig.
12.22) sunt folosite de obicei pentru
a realiza ventilarea forat! a
nc!perilor cu diferite destinaii,
atunci cnd ventilaia natural! nu
permite evacuarea surplusului de

Fig. 12.20 Poziiile gurilor de aspiraie $i
refulare ale ventilatoarelor centrifuge

Fig. 12.21. Caracteristicile funcionale ale unui
ventilator centrifug

Fig. 12.22 Ventilator axial orizontal VAT
Noiuni introductive

189
c!ldur! sau a agenilor poluatori degajai n mod normal de exploa-tarea acestora.
Se aleg n funcie de debit $i diferena de presiune ce trebuie realizat!.

12.2.5. Turbosuflante $i turbocompresoare

Pentru a vehicula gaze sub presiuni mai mari de 1500 mm H
2
O, care dep!$esc
domeniul de utilizare a ventilatoarelor centrifuge turboma$ini generatoare
monoetajate -, se recurge la folosirea turboma$inilor centrifuge multietajate,
constituite din mai multe trepte de comprimare, realizate de rotoare nseriate pe
acela$i arbore, la fel ca n cazul turbopompelor multietajate (Fig. 12.23).
Ma$inile centrifuge cu mai multe
trepte, care comprim! aerul atmos-
feric pn! la cca 2 bari nu sunt pre-
v!zute cu sisteme pentru r!cirea a-
erului $i constituie clasa suflantelor.
Ma$inile centrifuge multietajate
pentru presiuni mai mari, folosesc
sisteme de r!cire n trepte a aerului
$i formeaz! clasa turbocompresoa-
relor
Alc!tuirea acestor ma$ini este
similar! cu cea a turbopompelor
centrifuge multietajate. Fiecare etaj/
treapt! de comprimare se compune
din rotorul radial 1, difuzorul cu
palete dispozitiv de conducere 2 $i inversorul dispozitiv de ntoarcere 3.
Structura $i forma principalelor organe componente, precum $i alura caracte-
risticilor funcionale ale acestor ma$ini este justificat! de teoria general! a
turboma$inilor hidraulice, n
care se ine seama de faptul
c! fluidul de lucru este com-
presibil, deci se are n vedere
c! densitatea gazului este o
funcie de presiune $i tempe-
ratura absolut! ) , ( T p ,
iar cre$terea presiunii este n-
soit! de comprimarea gazului,
un proces c exoterm.
Caracteristicile funcionale
(Q~H), (Q~N) $i (Q~), depind
de turaia de acionare (n),
conform legilor de transpoziie,
$i se modific! n funcie de
presiunea (p
s
) $i temperatura
(t
s
) la aspiraie (Fig. 12.24).

Alegerea $i analiza func-
ion!rii acestor ma$ini, n grup,

Fig. 12.23 Detaliile treptelor de comprimare
la turbosuflant! sau turbocompresor

Fig. 12.24. Caracteristicile unei turbosuflante de mare
putere funcie de temperatura gazului la aspiraie (ts)
$i turaia de acionare (n)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

190
pe reeaua servit!, se efectu eaz! la fel ca n cazul turbo-pompelor.

12.3. Pompe cu jet de fluid

Pompele cu jet de fluid sunt aparate transformatoare hidraulice (f!r! organe n
mi$care) dispozitive simple, u$or de construit, care prezint! o uzur! redus! n
cazul vehicul!rii amestecurilor abrazive. n vederea asigur!rii energiei hidraulice
necesare curentului de fluid refulat corespunz!tor parametrilor (Q
r
,H
r
), aparatul
suplimenteaz! energia hidraulic! disponibil! la aspiraia fluidului antrenat (de
parametri Q
q
, H
a
<H
r
), folosind n acest scop energia hidraulic! (Q
i,
H
i
) a unui fluid
activ (de injecie). Schimbul de energie ntre fluidul activ $i curentul antrenat se
realizeaz! prin transfer de impuls exploatnd efectul jetului de fluid produs de un
ajutaj (injector) n camera de amestec a dispozitivului (Fig.12.25).

n raport cu modul de lucru, pompele cu jet de fluid se clasific! n:
- injectoare, cnd refuleaz! la o presiune superioar! presiunii atmosferice, ntr-o
reea sau ntr-un rezervor;
- ejectoare, dispozitive ce re-fuleaz! la presiune atmosferic!, lichidul evacuat dintr-
o incint!, prin aspiraia acestuia.

Dup! natura fluidului activ $i a celui antrenat, pompa cu jet de fluid poate
funciona n diferite situaii:

Fig. 12.25. Schema de principiu a unei pompe cu jet de fluid:
a - zona de injecie; b - zona de amestec; c - difuzor
Noiuni introductive

191
- lichid - hidroamestec, cnd prime$te denumirea de hidroelevator $i serve$te la
evacuarea depunerilor (de nisip, pietri$), din camerele de sedimentare, n
sistemele de amestecare, etc.;
- lichid - gaz, folosit ca dispozitiv de aerare, ozonizare etc.;
- gaz - hidroamestec, dispozitiv denumit elevator pneumatic $i utilizat la evacuarea
nisipului din deznisipatorul staiilor de epurare, la sarcini de aspiraie H
s
<4 m;
- gaz gaz, folosit ca dispozitiv de amorsare protejat mpotriva ngheului, n
instalaiile de pompare.

Pentru a caracteriza schimbul de energie realizat de pompele cu jet de fluid,
folosind notaiile din Fig. 12.25, n care indicii i, a, r, se refer! respectiv la fluidul de
injecie, fluidul aspirat $i cel refulat, indicele o este asociat seciunii comune ie$irii
din ajutaj $i camerei de amestec, iar x ie$irii din zona de amestec, n cazul
general, se exprim!:
- ecuaia de continuitate:
r r a a i i
Q Q Q + (12.17)
- ecuaia impulsului: ( )
o x x x r r o a a i i i
p p A v Q v Q v Q + , (12.18)
cu: v
i
-

viteza la ie$irea (de seciune A
i
) din ajutaj:

i i i
A Q v / ; (12.19)
v
o
viteza curentului aspirat, la intrarea n camera de amestec (de seciune
A
o
=A
x
-A
i
): ( )
i x a o
A A Q v / ; (12.20)
v
x
viteza curentului refulat, la ie$irea din camera de amestec (de seciune
A
x
):
x r x
A Q v / ; (12.21)

i
,
a
,
r
densit!ile celor trei fluidule, respectiv activ, aspirat $i refulat.
Diferena de presiune realizat! pe camera de amestec

x x r r o a a i i i
A v Q v Q v Q p / ) ( +
respectiv: )
) (
(
2
2 2 2
x
r
r
i x x
a
a
x i
i
i
A
Q
A A A
Q
A A
Q
p

+ , (12.22)
cu
a
r
a
i
r
i
r
Q Q Q

+
Pentru generalizarea rezultatelor, se introduc m!rimile adimensionale:
1 ; / > s A A s
i x
$i
i a
Q Q q / , (12.22)
prin care:
i x
sA A ;
i a
qQ Q ;
i
r
a i
r
Q
q
Q

+
, (12.23)
astfel c! (12.22) devine:

2 2
2 2
2
2 2
2
2
) (
) 1 (
i
i
r
a i
i
i
a
i
i
i
A s
Q q
s sA
Q q
sA
Q
p

+ ,
iar energia specific! potenial! cedat! curentului n camera de amestec,
g p H
a a c
/
.
, , rezult! sub forma:
)
) (
) 1 (
(
2
2
2 2 2
.
s
q
s
q
s g
v
H
r a
a i
a
i i
a c

+ . (12.24)
n cazul cnd fluidul activ este acela$i ca $i fluidul antrenat,
i
=
a
=
r
,
aceast! energie specific! rezult! sub forma:
Ma$ini $i echipamente hidraulice

192
)
) 1 (
) 1 (
1 (
2
2
2 2 2
.
s
q
s
q
s g
v
H
i
a c
+

+ . (12.25)
Sarcina pompei cu jet de fluid (H
pj
) corespunde diferenei ntre energiile
specifice ale curentului n seciunea de ie$ire (r) $i cea de intrare n dispozitiv (a).
Dac! se neglijeaz! pierderile de sarcin!, sub forma unei sarcini ideale (H
id
),
aceasta este dat! de energia specific! potenial! (H
c.a
) la care se adaug! variaia
energiei specifice cinetice ntre seciunile de intrare $i ie$ire din camera de
amestec:
( )
( )
1
1
]
1

+
2
2
2
2
2
1
1
1
2 2
2
q
s
q
s s
s
s g
v
H
i
id
. (12.26)
Sarcina real a pompei cu jet de fluid (H
pj
) este mai mic! dect sarcina ideal!,
cu pierderile de sarcin! pe zona de intrare (h
i.c
), din camera de amestec (h
c.a
) $i pe
difuzorul de ie$ire (h
d
):
) (
. . d a c c i id pj
h h h H H + + . (12.27)
Expresia sarcinii ideale (12.26) este util! n analiza caracteristicilor pompei cu
jet de fluid, aceasta ar!tnd nainte de toate c! sarcina pompei cu jet de fluid este
proporional! cu energia cinetic! a jetului la ie$irea din ajutaj ( g v
i
2 /
2
), deci cu
sarcina sub care se produce alimentarea acestuia (
i i
gH v 2 ), dar $i faptul c!
respectiva sarcin! depinde de parametrul geometric s $i de debitul relativ q.
Randamentul pompei cu jet de fluid este dat de raportul ntre energia util! a
lichidului refulat $i energia consumat!, a fluidului activ. Neglijnd pierderile de
sarcin!, acesta poate fi aproximat prin relaia evident!:

( )
( )
1
1
]
1

+
2
2
2
2
1
1
1
2 2
q
s
q
s s
s
s
q
id
. (12.28)
Caracteristicile teoretice-ideale ale pompei cu jet de fluid, exprimate n
variabile relative prin (12.26) $i (12.28) $i redate n Fig. 12.26, arat! c!, pe m!sura
sporirii parametrului geometric s, sarcina dezvoltat! de pompele cu jet descre$te,
ns! se m!re$te debitul relativ de fluid antrenat, precum $i randamentul aparatului.


Fig. 12.26 Caracteristicile teoretice-ideale ale pompei cu jet de fluid -:
de sarcin! (a) $i de randament (b), pentru diferite valori ale parametrului
geometric s=Ax /Ai
Noiuni introductive

193
Pentru fiecare geometrie (s), valoarea maxim! a randamentului se obine pe
mediatoarea caracteristicii de randament corespunz!toare, ns! valoarea sa nu
dep!$e$te 35%.
Structura pompelor cu jet este foarte simpl!, acestea putnd fi construite u$or
n oricare atelier. Totu$i,
pentru a se obine rezultate
bune, trebuie dimensionate cu
acuratee $i executate ngrijit.
O mare importan! prezint!
forma ajutajului, distana dintre
ajutaj $i camera de amestec,
forma camerei de intrare $i
difuzorul.

Fig. 12.27 a prezint! o
pomp! cu jet lichid-lichid folo-
sit! n sistemele de alimentare
cu ap!, fluidul activ fiind cons-
tituit de apa introdus! prin
conducta DN 100 mm, sub o
sarcin! de 90...100 m.

n Fig. 12.27 b este redat! o pomp! cu jet folosit! ca hidroelevator pentru
evacuarea apei nc!rcate cu solide n suspensie.

Un ejector tipic pentru conducta de aspiraie a unei instalaii de dragaj este
detaliat n Fig 12.27 c. Apa sub presiune introdus! prin $tuul de racord 1 $i spaiul
inelar 2, p!trunde prin ajutajul inelar 4 n camera de amestec 5, unde produce un
efect de ejecie asupra lichidului aspirat prin confuzorul 3, $i refulat prin difuzorul 6.
Eficiena funcion!rii aparatului poate fi sporit! cu ajutorul ajutajului 7. Dispozitivul
ejector folosit pe conducta de aspiraie a instalaiei de dragaj cu pompe standard,
mic$oreaz! depresiunea la intrarea n rotor, previne cavitaia $i permite o sporire a
n!limii limit! de aspiraie.

Configuraia diferitelor componente ale pompei cu jet de fluid se stabile$te
avnd n vedere recomand!rile bazate pe rezultatele obinute n realizarea $i
exploatarea unor astfel de aparate.

Ajutajul de injecie se construie$te sub form! conic!, cu diametrul d
o
$i unghiul
la vrf de 20
o
,,,30
o
, maximum de 70
o
. Lungimea ajutajului rezult! a fi l
1
=(3...10)d
o
.
Camera de amestec se construie$te de obicei sub form! cilindric! cu diametrul
d
2
=(1,5...2,5)d
o
$i lungimea l
2
=(5...8)d
o
.
Distana de la ajutaj la intrarea n camera de amestec se recomand! a avea
valoarea l=(0,25...3,00)d
o
.
Forma difuzorului se stabile$te din condiia evit!rii desprinderii stratului limit!
(=8...9
o
), lungimea acestuia fiind dat! de l
3
=(d
3
- d
2
)/2tg/2.


Fig. 12.27 Diferite forme de pompe cu jet
Ma$ini $i echipamente hidraulice

194
Debitul de lichid injectat prin ajutaj se determin! n
funcie de diametrul d
o
$i sarcina curentului de fluid activ
H
i
(
i o i
gH d Q 2 ) 4 / (
2
), cu un coeficient de debit care,
pentru l/d
o
=3, ia valorile =0,95...0,88.

Coeficientul pierderilor de sarcin! locale pe ajutaj este
dat de ( )
2 2
/ 1 , cu =0,85...0,98 - pentru duze
circulare $i =0,65...0,85 n cazul duzelor inelare.

12.4. Elevatorul pneumatic (air-liftul)

Elevatorul pneumatic (Fig, 12.28) este un aparat
transformator hidraulic care converte$te energia unui
curent de aer comprimat n energia hidraulic! necesar!
pentru ridicarea apei (vehicularea debitului Q sub sarcina
H). Acesta este constituit dintr-un tub vertical - dispozitiv
de amestec, conducta pentru transportul hidroamestecu-
lui, conducta de alimentare cu aer comprimat $i separato-
rul de aer.
Tubul-dispozitiv de amestec $i transport emulsie 1 es-te cufundat pe o
adncime de imersie H
im
n lichidul ce urmeaz! a fi vehiculat. La aceast!
adncime, prin perfora-iile conductei 2, se injecteaz! aer comprimat - furnizat de
un compresor -, care va forma mpreun! cu lichidul din tub un hidroamestec
(emulsie) cu o densitate medie (
em
), inferioar! densit!ii lichidului din exterior (
a
),
ce permite antrenarea acestuia pn! la n!limea H unde se afl! separatorul de
aer.
n seciunea inferioar! a tubului 1, la adncimea de imersie, presiunea lichidu-
lui este
a
gH
im
, n timp ce presiunea coloanei de hidroamestec este dat! de

em
(H
im
+H), astfel c! vehicularea lichidului prin conducta 2 spre rezervorul superior
4 se va produce dac! ( ) H H H
im em im a
+ > . (12.29)
+innd seama de pierderile de sarcin! n transportul hidroamestecului (h
rem
),
sarcina elevatorului pneumatic este dat! de:

rem
em
a
im
h H H

,
_

. (12.30)
ntruct densitatea medie a emulsiei nu poate fi redus! prea mult, rezult! c!
asigurarea unei n!limi de ridicare (H) mai mari, presupune totdeauna o sporire
corespunz!toare a adncimii de imersie (H
im
) a dispozitivului de amestec, parame-
tru ce condiioneaz! $i presiunea aerului comprimat folosit:
p gH p
im a aer
+ , (12.31)
unde p corespunde pierderilor de sarcin! pe conducta de aer $i pe aerator.
Condiiile optime de utilizare a elevatorului sunt caracterizate prin adncimea
relativ! de imersiune =H
im
/H $i debitul relativ de aer la presiune atmosferic!
q=Q
aer
/Q, m!rimi ce depind n principal de sarcina H (v. Tab. 12.1)
tabel nr. 12.1
Parametrii elevatorului pneumatic, funcie de sarcina H
H 20 2040 4060 6080 80100

Fig. 12.28 Instalaie air-lift
1-conduct! hidroamestec;
2-conduct! de aer; 3-dis-
pozitiv de amestec; 4-eva-
cuarea spre separatorul
de aer
Noiuni introductive

195
=Him/H 3,02,5 2,0 1,5 1,2 1,0
q=Qaer/Q 1,52,0 3,52,0 5,05,5 6,57,0 8,09,0

Densitatea hidroamestecului ap!-aer se determin! din relaia:

( )
( )
at aer at
h a at aer at
em
a
p p p
gH p p p
/ ln
/ / ln

+
, (12.32)
n care p
at
$i p
aer
reprezint! presiunea atmosferic! $i presiunea absolut! a aerului
comprimat, iar
h
0,95 randamentul hidraulic.
Vitezele medii ale celor dou! faze ale amestecului sunt date de:

em
a
a
D
Q
v

2
4
$i
em a
a
aer
D
Q
v

2
4
, (12.33)
n care D=30...100 mm este diametrul conductei verticale. Uzual, viteza medie a
apei la intrarea n zona de amestec se
adopt! de cca 2,7 m/s, iar la ie$irea din
conducta de refulare, de cca 7 m/s.
Randamentul elevatorului pneumatic re-
zult! din:
( )
at aer at aer
a
p p p Q
gQH
/ ln

. (12.34)
Elevatorul pneumatic are o construcie
simpl!, f!r! organe n mi$care, care nu este
sensibil! la aciunea particulelor solide
transportate n suspensie.
Acesta este avantajos ndeosebi pentru
ridicarea apei din puuri de mic diametru.
Poate fi asamblat u$or la locul de instalare,
alimentarea cu aer efectundu-se de la un
compresor mobil.
n Romnia se construiesc elevatoare
pneumatice tipizate, care pot fi folosite $i
pentru evacuarea nisipului din ba$a colec-
toare a deznisipatoarelor.

12.29 Elevator pneumatic
tipizat produs n Romnia:
a-pentru adncimi mici de
ap&; b- pentru adncimi mari
Fig. 12.30. Diagrama general! a elevatorului pneumatic

-
-
Ma$ini $i echipamente hidraulice

196
Pentru dimensionarea elevatorului pneumatic se poate folosi diagrama
general! din Fig.12.30. Aceasta permite stabilirea debitului de aer (Q
aer
) necesar
pentru ridicarea unui debit de ap! (Q), la n!limea (H), utiliznd n acest scop,
parametrul ce ine seama $i de adncimea de imersie, =H
in
/H.
De exemplu, pentru a ridica la H=10 m, un debit Q=4 l/s, poate fi folosit un
dispozitiv imersat pe adncimea H
im
= 8 m, care corespunz!tor parametrului
=H
in
/H=0,8 , conduce la un debit de aer necesar Q
aer
=0,035 Nm
3
/s 126 Nm
3
/h.
Valoarea preliminar! a presiunii aerului rezult! din
in a aer
gH p p
aer
=78480
N/m
2
, deci, acoperitor: p
aer
1 bar. Densitatea emulsiei se obine din (12.32):

( ) ( ) 17 , 2 ] 033 , 1 / 05 , 2 ln 10 . 033 , 1 /[ ] 95 , 0 / 8 . 81 , 9 . 1000 033 , 1 / 05 , 2 ln 10 . 033 , 1 [ /
5 5
+
em a
r
rezultnd, astfel:
em
= 1000/2,17=460,8 kg/m
3
.
Acceptnd o vitez! a apei la intrarea n zona de amestec v
a
2 m/s, din (12.33)
rezult! D=0,0743 m, $i se alege o eav! din oel cu D
e
= 83 mm $i grosimea
peretelui =4 mm, al c!rei diametru interior D=75 mm asigur! o vitez! efectiv! de
1,96 m/s. Presiunea necesar! n instalaia de aer comprimat este dat! de (12.31):
paer=1000.9,81.8+(0,025.18/0,075+0,5).(1,96
2
/2.9,81).1000.9,81=90965 N/m
2
1 bar.
Randamentul aparatului se obine din (12.34):
( ) 033 , 1 / 04 , 2 ln 10 . 033 , 1 . 035 , 0 / 10 . 004 , 0 . 81 , 9 , 1000
5
, deci = 0,16.

12.5. Pompe cu piston

Pompele cu piston sunt ma$ini hidraulice volumice ce realizeaz! vehicularea
lichidului prin transferul periodic al unor volume determinate, ntre conducta de
aspiraie $i cea de refulare, a c!ror intrare, respectiv ie$ire din ma$in!, sunt
controlate de supape corespunz!toare.
Ma$ina se compune dintr-un cilindru ermetic nchis (corpul pompei), n
interiorul c!ruia se mi$c! un element mobil, riguros ajustat (pistonul), a c!rui
deplasare produce fie depresiunea cerut! la aspiraie, fie impulsul necesar pentru
refulare, fie att un efect ct $i cel!lalt, permind punerea n circulaie a unui fluid
sau a produselor cu consisten! p!stoas!.
Pompele cu piston de concepie clasic! pot fi:
simplu aspirante, simplu refulante sau cu combina-
rea alternativ! a cele dou! funcii (v. Fig.12.31),
realizate ca pompe verticale sau orizontale.
n raport cu num!rul de curse active la o curs!
dubl! a pistonului, se deosebesc:
- pompe cu simplu efect, cu o singur! fa! activ! a
pistonului;
- pompe cu dublu efect cu ambele fee ale
pistonului, active;
- pompe difereniale, care la aspiraie se comport!
ca o pomp! cu simplu efect, iar la refulare ca o
pomp! cu dublu efect.
Dup! tipul constructiv, se realizeaz!:
- pompe cu un singur cilindru (simplex);
- pompe cu doi cilindri n paralel (duplex);

(a) (b) (c)
Fig. 12.31 Schema pompei cu
piston: a-aspirant!; b-refulant!;
c-alternativ! (aspiro-refulant!)
Noiuni introductive

197
- pompe cu trei cilindri n paralel (triplex).
Pompele simplex $i duplex pot fi realizate
ca pompe cu simplu sau dublu efect, n timp ce
pompele triplex se realizeaz! doar cu simplu
efect.

Fig. 12.32 prezint! schematic pompa
simplex cu simplu efect. La deplasarea spre
dreapta a pistonului 1, n cilindrul 2 se creeaz! o
depresiune datorit! c!reia, prin deschiderea
supapei de aspiraie 3 $i nchiderea supapei de
refulare 5, se nlesne$te intrarea n cilindru a
lichidului din conducta de aspiraie 4, pn! cnd
pistonul $i termin! cursa n acest sens $i
cilindrul este plin cu lichid. Mecanismul biel!
manivel! inverseaz! sensul de deplasare $i
datorit! presiunii create de aciunea pistonului, se nchide supapa de aspiraie 3 $i
se deschide supapa de re-
fulare 5, permind mpingerea lichidului pe conducta de refulare 6 pn! la golirea
complet! a cilindrului, cnd ciclul se repet!. Numai faa din stnga a pistonului, cea
n contact cu lichidul, este n acest caz activ!, astfel c! n cadrul unui ciclu (la o
rotaie complet! a arborelui ma$inii), are loc o singur! aspiraie, respectiv o singur!
refulare.
Debitul teoretic al curentului pulsatoriu co-respunde volumului cilindrului -
determinat de aria seciunii transversale 4 /
2
D A $i cursa pistonului s, V=A.s , $i
turaiei arborelui n:
n s A Q
id
. . . (12.35)
Debitul mediu real (Q) este inferior debitului teoretic, datorit! sc!p!rilor de
lichid prin supa-pe, neetan$eit!ile pistonului $i presetupei, precum $i datorit!
degaj!rii de aer din lichidul aspirat. Apreciind global toate aceste pierderi prin
randamentul volumic
v
, debitul mediu al
pompei simplex cu simplu efect rezult! a fi:

v
n s A Q . . . (12.36)

Pentru obinerea unor debite mai uniforme
n timp, se utilizeaz! pompe simplex cu dublu
efect, al c!ror piston are ambele fee active (Fig.
12.33). Cilindrul 2 este prev!zut n ambele ex-
tremit!i cu cte o supap! de aspiraie 1, 4 $i
una de refulare 3, 5, care controleaz! accesul
lichidului, respectiv dinspre conducta de
aspiraie $i nspre conducta de refulare.
ntr-un ciclu curent de lucru, la deplasarea
pistonului c!tre dreapta, cilindrul fiind plin cu
lichid, se deschid supapele 1 $i 3, nchizndu-se
supapele 4 $i 5, astfel c! - a fiind aria seciunii
transversale a tijei pistonului - n acela$i timp se
aspir! volumul V=A.s $i se refuleaz! volumul

Fig. 12.32 Pompa simplex
cu simplu efect

Fig. 12.33 Pompa simplex
cu dublu efect

Fig. 12.34. Pompa simplex
diferenial!
Ma$ini $i echipamente hidraulice

198
V=(A-a). La deplasarea n sens invers, se aspir! prin supapa 4 volumul V,
refulndu-se prin supapa 5 volumul V. Rezult! c! ntr-un ciclu se aspir! $i se
refuleaz! volumul V=V+V, astfel c! debitul pompei simplex cu dublu efect este:
( )
v
n s a A Q . . . 2 . (12.37)
Uniformizarea debitului poate fi realizat! $i prin utilizarea pompelor diferen#iale
(Fig. 12.34), la care aspiraia se face doar la deplasarea spre dreapta a pistonului.
n aceast! curs!, prin deschiderea supapei 3 este aspirat volumul V=A.s care n
timpul cursei inverse, prin deschiderea supapei 4, este mpins pe racordul reful!rii
$i umple volumul din dreapta pistonului, V=(A-a)s, astfel c! pe conducta de
refulare este transportat doar volumul V- V=a.s. n
urm!toarea deplasare spre dreapta a pistonului, odat!
cu aspiraia volumului V este refulat $i volumul V, ast-
fel c! ntr-un ciclu complet pompa transport! volumul V
, debitul s!u fiind egal cu cel al pompei cu simplu efect
(12.36), dar cu o distribuie mai uniform! n timp.

Tot pentru uniformizarea debitului vehiculat pe con-
ducta de refulare, dar $i pentru amortizarea regimului
nepermanent generat de pulsaiile debitului, pompele cu
piston sunt echipate cu camere pneumatice - vase
tampon, la aspiraie 1, respectiv refulare 2 (v. Fig.
12.34).

Caracterul variaiei n timp a debitului refulat de dife-
ritele tipuri de pompe cu piston este redat sugestiv n
Fig. 12.35, care evideniaz! clar avantajul folosirii
pompelor cu dublu efect $i al recurgerii la folosirea
pompelor cu cilindri n paralel (duplex).

Sarcina pompei cu piston, teoretic, nu depinde de debitul refulat, aceasta
putnd cre$te nedefinit, att timp ct motorul de acionare asigur! puterea
necesar!, iar materialul din care este construit! pompa poate prelua solicit!rile
determinate de presiunea de lucru.
n realitate, sc!p!rile de debit prin supape $i neetan$eit!i, care depind de
viscozitatea lichidului $i de sarcina sub care se realizeaz! pomparea, conduc la o
caracteristic! de sarcin! de forma unei drepte u$or nclinate n planul (H,Q), de
genul celei reprezentate n Fig. 12.36.

Fig. 12.35. Variaia n timp
a debitului pompei cu piston:
a - simplex cu simplu efect;
b - simplex cu dublu efect;
c - duplex cu dublu efect

Q
(m
3
/h)
H (m)
(%)
Fig. 12.36 Curbele caracteristice ale unei pompe cu piston
H ~ Q
~ Q
Noiuni introductive

199
Puterea necesar! pentru antrenarea pompei ce vehiculeaz! debitul este
determinat! de sarcina ce trebuie asigurat! la refularea acesteia (H), dependent!
de n!limea geometric! de ridicare $i pierderile de sarcin! pe conductele de
aspiraie $i refulare, precum $i de randamentul ma$inii, dat de produsul
randamentelor hidraulic, mecanic $i volumic (=0,6...0,8):
/ gQH N (12.37)
Aprecierea corect! a randamentului pompei cu piston constituie o problem!
relativ dificil! datorit! faptului c! sc!p!rile de debit depind att de starea ma$inii,
ct $i de temperatura $i viscozitatea lichidului pompat.
12.6. Transportorul hidraulic

Transportorul hidraulic, cunoscut sub numele de $urubul lui Arhimede este un
utilaj pentru vehicularea unor debite relativ importante, la n!limi mici de ridicare,
ndeosebi pentru mediile bifazice ntlnite !n staiile de epurare a apelor uzate.

Echipamentul hidromecanic (Fig. 12.37) prezint! ca organ activ un rotor ar-
bore cu pale n form! de $urub f!r! sfr$it, susinut de dou! lag!re poziionate ntr-
un jgheab nclinat executat din beton $i protejat cu o ap!r!toare pe deschiderea de
30
o
, $i acionat de un grup de antrenare motor - sistem de transmisie demulti-
plicator.

Folosirea transportorului hidraulic prezint! o serie de avantaje, n raport cu
turbopompele clasice:
- viteza mediului bifazic este redus!, ceea ce l recomand! la vehicularea f!r!
degradare a n!molurilor active;

Fig. 12.37. )urubul lui Arhimede: a - transportor; b - curba caracteristic! funcional!
1 - rotor melcat; 2 - lag!r inferior; 3 - lag!r superior; 4 - motor de acionare; 5 - ap!r!toare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

200
- consum specific de energie redus, prin eliminarea pierderilor de sarcin! generate
de transportul prin conducte sub presiune;
- debitul transportat se autoregleaz! n funcie de nivelul lichidului n bazinul de
aspiraie;
- funcionare sigur!, ntruct nu apar zone de nfundare;
- exploatare $i ntreinere u$oar!, organele n mi$care permind accesul
operatorului,
dar $i unele dezavantaje:
- gabarite importante $i o investiie specific! mai mare, datorate turaiilor mici;
- randamente volumice inferioare turbopompelor.
Nivelul apei n bazinul de aspiraie trebuie corelat cu diametrul rotorului n
conformitate cu caracteristica funcional! Q/Q
max
=f(h
a
) prezentat! n Fig. 12.37,
care arat! $i modul de autoreglare a debitului transportat n funcie de nivelul
lichidului la aspiraie.

n Romnia s-au executat transportoarele hidraulice tipizate TH, ntr-o gam!
de diametre cuprins! ntre 380...2000 mm $i lungimi active de maximum 20 m,
care acoper! domeniile (Q,H) redate n Fig. 12.38.

Rotorul transportorului se execut! poziionnd prin sudur!, pe lungimea activ!
A a arborelui tubular de diametru d , segmentele de pal! corespunz!toare
diametrului exterior D, dispuse radial la pasul p. Ansamblul astfel obinut - $urub cu
z nceputuri - este prelucrat ulterior prin strunjirea la diametrul D $i la fusuri, pentru
a se realiza concentricitatea suprafeelor active.

Din punct de vedere constructiv $i funcional, pentru obinerea unor rezultate
optime n folosirea transportorului hidraulic se ine seama de recomand!rile
prezentate n cele ce urmeaz!:
- Unghiul de nclinare a transportorului se adopt! n domeniul = 2240
o
.
Fig. 12.38. Diagrama general! a transportoarelor hidraulice TH
Noiuni introductive

201
- Num!rul de nceputuri z = 13 se ia mai mare pe m!sur! ce unghiul cre$te.
- Pasul p/D=0,81,2 se alege funcie de unghiul de nclinare ::
< 30
o
30
o
> 30
o
p 1,2D D 0,8D

- Lungimea activ! (A) se stabile$te (din raiuni constructive) ca multiplu de p/2.
- Diametrul arborelui tubular d/D=0,40,6 se stabile$te funcie de lungimea
acestuia: d=0,4D , pentru lungimi mici, respectiv d=0,6D n cazul lungimilor mari..
- Turaia transportorului depinde de diametrul rotorului:
( )
3 / 2
/ 55 ... 45 D n (r.p.m) . (12.38)
- Debitul transportorului se calculeaz! cu relaia:
( ) n pD K Q
z
th
2 3
8 , 0

(m
3
/s) , (12.39)
n care coeficientul K
th
este un coeficient ce variaz! liniar cu unghiul de nclinare
(), dependent $i de diametrul relativ al arborelui d/D (v. Fig. 12.39)
- n!limea geometric! de ridicare rezult! din:
( ) cos 5 , 0 sin d D A H
g
+ (m) . (12.40)
- n!limea total! de pompare este dat! de:
cos 5 , 0 sin d A H (m) : (12.41)
- Puterea motorului de acionare se stabile$te cu relaia:

102
05 , 1
gQH
N (kW) , (12.42)
adoptnd pentru randament valoarea =0,7.

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
0,0025
0,0030
0,0035
0,0040
0,0045
0,0050
0,0055
0,0060
0,0065
0,0070
0,0075
0,0080
d/D=0,6
d/D=0,5
d/D=0,4
K
t
h
Unghiul de nclinare a transportorului
Fig. 12.39 Coeficientul Kth din formula debitului (12.39)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

202
Datorit! lungimii mari ntre lag!re, este necesar! verificarea, att a s!geii f
1

determinate de o sarcin! uniform distribuit! corespunz!toare greut!ii proprii a
rotorului (G):
384
5 cos
3
1
L
EI
G
f

(mm) , (12.43)
ct $i a s!geii f
2
, din greutatea lichidului transportat pn gQA G
a
/ 66 (N):

384
5 cos
3
2
L
EI
G
f
a

(mm) , (12.44)
care trebuie s! ndeplineasc! condiia f
2
<0,9j , cu j =4,5D
0,5
(mm) - jocul radial al
rotorului.
+innd seama de rezistena la oboseal!, s!geata total! f=f
1
+f
2
trebuie s!
satisfac! restricia f < 1/500.
12.7. Berbecul hidraulic

Conceput n 1792 de c!tre Joseph de Montgolfier, berbecul hidraulic este un
aparat transformator hidraulic pentru ridicarea apei, care utilizeaz! efectul clasicei
lovituri de berbec produse de oprirea brusc! a curentului de lichid ntr-o conduct!
sub presiune.
Nefolosind nici o alt! form! de energie, dect cea a apei pe care trebuie s! o
ridice, berbecul hidraulic constituie cel mai economic dispozitiv pentru pomparea
apei, care nu necesit! practic lucr!ri de ntreinere - reparaii $i poate fi instalat f!r!
asisten! tehnic! specializat!. Singurul dezavantaj l constituie pierderea
important! de debit pricinuit! de utilizarea sa, acesta devenind prohibitiv n zonele
s!race n resurse hidraulice. Dimpotriv!, ori de cte ori se dispune de o surs!
abundent! de ap! ieftin!, folosirea acestui aparat se dovede$te a fi de un extrem
interes att n distribuia apei individual! sau colectiv!, ct $i n irigaiile din surse
locale, mai ales atunci cnd energia electric! necesar! pentru acionarea unor
pompe nu poate fi adus! n locul de utilizare.
Unele nemulumiri nregistrate n folosirea acestor aparate sunt datorate n cea
mai mare parte necunoa$terii regulilor eseniale ce trebuie respectate la instalarea
$i n folosirea lor.

12.7.1. Structura $i principiul de func#ionare

n principiu, berbecul hidraulic
de tip curent prezint! un corp din
font! prev!zut cu clapeta mobil! ce
determin! producerea regimului ne-
permanent $i o supap! de refulare,
precum $i cu un rezervor de aer (de
asemenea din font!), nsoit de
dispozitivul de rennoire a aerului
(Fig. 12.40).


Fig. 12.40. Berbecul hidraulic simplu (seciune)
a-balansier; b-contragreutate; c-amortizor din
cauciuc; d-rezervor (clopot) de aer; e-robinet
de control al nivelului de aer; f-orificiu de
refulare; g-supapa de refulare; h- intrarea de la
pompa de aer; i-clapeta de baterie; j-conducta
de baterie; k-cutia clapetului; l-tija clapetului;
m-tub aer; n-cilindrul pompei de aer; o-orificiu
admisie aer; p-$urub pentru reglajul admisie de
aer; q-supapa pompei de aer; r-etrier
Noiuni introductive

203

Pentru simplificare, principiul de
funcionare a berbecului este analizat pe
schema de principiu din Fig. 12.41, care
prezint! aparatul instalat n avalul prizei de
ap! A, astfel nct planul clapetei de
baterie C $i al supapei S se afl! sub
sarcina H.
Curgnd gravitaional prin conducta de
baterie L, apa cap!t! o vitez! de regim
determinat! (v) $i se scurge n exterior prin
clapeta de baterie C - deschis! prin
ap!sarea tijei acesteia.
Elibernd tija clapetei de baterie, sub
aciunea presiunii apei din conduct!,
aceasta se nchide, obturnd brusc orificiul
prin care s-a scurs un anumit volum (V
m
) de ap motrice. n acest moment, n
aparat se dezvolt! brusc suprapresiunea dato-rat! loviturii de berbec, care va
deschide supapa S, permind p!trunderea unui volum de ap! n clopotul de aer.
Presiunea dezvoltat! de perna de aer, comprimat! la partea superioar! a
clopo-tului, refuleaz! o parte V
r
din apa coninut! spre rezervorul B situat la
n!limea h, concomitent cu nchiderea supapei S.
Faza depresiv!, consecutiv!, a loviturii de berbec, deschide clapeta de baterie
$i permite scurgerea n exterior a curentului gravitaional, pentru ca urm!toarea
faz! de suprapresiune s! o nchid!, producnd o nou! lovitur! de berbec care va
continua ciclul de funcionare descris mai sus.
Cadena de funcionare poate atinge $i dep!$i, n cazul aparatelor mici, 7580
de cicluri/minut, aceasta reducndu-se n cazul aparatelor cu diametru mare la 20
cicluri/minut $i chiar mai puin. Pe lng! alte variabile, aceast! caden! este
determinat! ndeosebi de cursa clapetei de baterie.

12.7.2. Conducta de baterie

Valoarea suprapresiunii determinate de lovitura de berbec exploatat! n
funcionarea aparatului este o funcie de viteza de regim a apei (v), timpul de
nchidere a clapetei de baterie (t) $i lungimea conductei (L).
Viteza de regim este condiionat! ndeosebi de c!derea H, parametru,de
obicei, cvasi-constant, iar timpul de nchidere a clapetei de baterie este funcie de
caracteristicile constructive ale aparatului. n consecin!, singura m!rime ce poate
fi controlat! este lungimea L a conductei de baterie. Modificarea acestei lungimi
are ca efect direct o modificare corespunz!toare a cadenei ciclurilor de funcionare
$i, ca efect al acesteia, a debitului pompat $i trebuie corelat! totdeauna cu sarcina
H. Trebuie, deci stabilit! valoarea cea mai potrivit! a raportului L/H.
Acceptnd c! L este suficient de lung pentru ca pierderile de sarcin! pe
clapeta de baterie s! fie neglijabile n raport cu cele pe conducta de baterie avnd
diametrul d, limita teoretic! superioar! a raportului L/H o funcie direct! de d,
care - prin pierderile de sarcin! distribuite - limiteaz! viteza de regim, este
cuprins! pentru aparatele de caracteristici cunoscute, ntre 20...40.

Fig. 12.41. Schema de principiu
a berbecului hidraulic
Ma$ini $i echipamente hidraulice

204
Teoretic, nu exist! o limit!
inferioar! pentru L, totu$i trebuie
observat c! perioada undelor de
presiune (2L/a a fiind celeritatea
acestora n ap!) scade odat! cu L,
pn! la suprimarea perioadelor de
refulare, la fel ca $i energia mobilizat!
de aparat.
Experiena confirm! calculele
care arat! c! rezultatele cele mai
bune se obin pentru:
H L H 12 6 < < ,
(12.45)
n proiectare, se are n vedere ca
lungimea L, corelat! cu c!derea H, s! fie meninut! n respectivele limite, fie
lungind conducta de baterie prin curbe cu raz!
mare (v. Fig.12.44), fie reducnd lungimea acestora prin construirea de bazine sau
turnuri piezometrice de echilibru ntre surs! $i aparat (v. Fig. 12.42). n acest din
urm! caz, se limiteaz! la minimum pierderile de sarcin! H
1
, ntre surs! $i rezervor,
prin folosirea unei conducte cu diametrul D>d, corespunz!tor.

12.7.3. Cderea H

Suprapresiunea al c!rei efect este folosit n funcionarea berbecului hi-draulic
depinde direct de viteza de regim n conducta de baterie, deci de c!derea sub care
se produce curgerea (H), aceast! suprasarcin! condiionnd ns!$i sarcina la
refularea dispozitivului (h). n general, c!derea H maxim! se ia egal! cu 1/3 din
n!limea de refulare h
n ceea ce prive$te limita inferioar! a c!derii, aceasta se stabile$te astfel nct
suprapresiunea produs! s! fie suficient! pentru a provoca nchiderea clapetei de
baterie, f!r! a se cobor n practica curent! sub 0,5 m. n cazul unor c!deri mici,
este bine s! se cear! avizul constructorului aparatului, care va putea astfel s!
prevad! o clapet! u$oar!, special adaptat! situaiei .

12.7.4. nl#imea de refulare

Limita inferioar! a n!limii de refulare rezult! din condiia h/H3. Dac! situaia
concret! de instalare impune o valoare mai mic! de 3, se m!re$te n!limea de
refulare prin introducerea unor pierderi de sarcin! suplimentare.
Limita superioar! a n!limii de refulare (h
M
) este determinat! de unda de
presiune generat! de nchiderea clapetei:

g
v a
h
M
.
, (12.46)
ns! de regul! va fi p!strat! n limitele compatibile cu un randament satisf!c!tor al
aparatului.
Pentru protecia instalaiei, pe conducta de baterie se monteaz! o supap! de
siguran! reglat! pentru o presiune u$or superioar! sarcinii h.


Fig. 12.42 Schema de instalare
a unui berbec hidraulic
Noiuni introductive

205
12.7.5. Clapeta de baterie

Cele mai multe aparate de construcie curent! au prev!zut! posibilitatea de
reglaj a cursei clapetei de baterie, astfel nct, prin modificarea cadenei ciclurilor,
s! se modifice debitul de ap! vehiculat.
Pentru a reduce ineria clapetei, unii constructori prev!d un dispozitiv de
echilibrare a acesteia, absolut indispensabil n cazul c!derilor mici, care n cazul
c!derilor mari va fi reglat astfel nct debitul aspirat s! fie net inferior debitului
sursei. Totdeauna, la procurarea aparatului se precizeaz! constructorului cele
dou! elemente ce condiioneaz! alegerea: h $i Q.
12.7.6. Clopotul de aer

Clopotul de aer are att un rol de regulari-
zare a debitului pompat. ct $i de atenuator al
$ocurilor loviturii de berbec.
Aerul se dizolv! n ap!, fenomenul depin-
znd de temperatur! $i presiunea absolut!. Apa
din surse foarte reci absoarbe cu att mai mult
aer, cu ct n!limea de refulare, deci presiunea
n clopot este mai mare (v. Fig. 12.43).
Avnd n vederea acest fenomen, este
necesar s! se asigure rennoirea permanent! a
aerului din clopot.

12.7.7. Rennoirea aerului din clopot

Pentru rennoirea aerului din clopot, apara-
tele mici sau pentru n!limi de refulare reduse
prezint! un purjor plasat imediat lng! supa-
pa de refulare.
Mai general, se utilizeaz! o pomp! de aer cu randament superior purjorului,
care injecteaz! aerul imediat sub supapa de refulare (v. Fig. 12.40). n perioada
depresiv! a loviturii de berbec, o cantitate reglabil! de aer intr! n pomp! prin
orificiul o. n faza de suprapresiune, acesta ridic! clapeta q $i p!trunde n tubul de
leg!tur! m, de unde, n urm!toarea perioad! depresiv!, intr! n corpul aparatului
prin clapeta h situat! lng! supapa de refulare.

12.7.8. Randamentul berbecului hidraulic

Randamentul berbecului hidraulic poate fi determinat cu formula Rankin:

H
H h
Q
Q
m
r

, (12.47)
n care Q
r
$i Q
m
sunt debitele medii de ap! refu-
lat! la n!limea h, respectiv scurs! prin clapeta
de baterie, celelalte m!rimi avnd semnificaiile
anterioare.


C
o
n
c
e
n
t
r
a

i
a

d
e

a
e
r

d
i
z
o
l
v
a
t


(
c
m
3
/
l
)

Temperatura (
o
C)
Fig. 12.43. Absorbia aerului n ap!

Fig. 12.44 Randamentul
berbecului hidraulic
h/H

N
r
.


t
i
p

Ma$ini $i echipamente hidraulice

206
Teoretic, randamentul trebuie s! creasc! odat! cu h/H, fapt confirmat n
practic! doar pentru valori h/H<8.
La valori mai mari, randamentul scade mai mult sau mai puin rapid, pn! la
anulare, atunci cnd respectivul raport ia valori cuprinse ntre 25 $i 50 (v. Fig.
12.44).
Aceast! c!dere a randamentului, odat! cu cre$terea sarcinii h poate fi
explicat! prin:
- diminuarea debitului de ap! refulat $i sporirea debitului returnat;
- reducerea timpului ct clapeta de baterie este nchis! $i ntrzierea la nchidere a
supapei de refulare.
Pentru majoritatea cazurilor ntlnite curent n practic!, h/H 5...10 $i debitul
ce poate fi refulat de berbecul hidraulic poate fi determinat din:

h
QH
Q
r
, (12.48)
cu Q=Q
r
+Q
m
debitul prelevat din surs! (l/s); Q
r
. debitul refulat sub sarcina h (l/s);
$i - randamentul aparatului.
Exemplul 1: debitul refulat sub sarcina h=20 m, de un berbec hidraulic tip 10,
instalat cu o c!dere H=2 m, care corespunz!tor raportului h/H=20/2=10, lucreaz!
(conform diagramei din Fig.12.44) cu randamentul =0,65, va fi: Q
r
=(0,65.2/20).Q;
Q
r
= 0,065.Q . Astfel, prelevnd din surs! un debit Q=10 l/s, acest aparat va refula
sub sarcina h=20 m, un debit Q
r
=0,65 l/s.
Exemplul 2: Pentru a asigura ridicarea debitului Q
r
=1,4 l/s la n!limea h=10 m,
cu un berbec tip 12 instalat cu o c!dere H=2 m, corespunz!tor randamentului
indicat de Fig. 12.44, pentru acest tip, la h/H=5 (=0,7), rezult! c! sursa trebuie s!
asigure un debit prelevat Q=(1,4.10)/(2.0,7)=10 l/s.

12.7.9. Alegerea $i instalarea berbecului hidraulic

Majoritatea constructorilor prezint! aceste aparate ntr-o gam! de modele
notate cu numere de la 1 la , n ordinea cresc!toare a puterilor.
n alegerea tipului de aparat intereseaz! ndeosebi:
- distana de la aparat la surs! (L) $i debitul disponibil de prelevat din surs! (Q);
- c!derea (H) $i n!limea geometric! de refulare (h).
Pentru tipodimensiunile de berbeci hidraulici numerotate, funcie de putere, de
la 1 la 12, principalele caracteristici ale aparatului, precum $i debitul ce trebuie
prelevat din surs! n funcie de valoarea raportului L/H . sunt sistematizate n
tabelul 12.2
tabel nr. 12.2
Principalele caracteristici geometrice $i funcionale ale berbecului hidraulic

Diametru orificiu
de... (mm)
Debitul de prelevat Q (l/min),
funcie de L/H
Tip
aparat
baterie refulare 6 8 10 12
1 20 15 6,7 5,5 5 4,5
2 26 20 13,2 11,5 10,2 9,3
4 50 33 76 65 58 52
6 66 33 165 140 125 115
10 100 50 460 395 355 325
12 150 80 1170 1050 930 850

Noiuni introductive

207
Priza de ap se amenajeaz! astfel nct camera de priz! s! rein! corpurile
str!ine susceptibile de a perturba funcionarea aparatului. Se poate recurge n
acest scop la folosirea a dou! compartimente, separate printr-un gr!tar, primul
servind $i ca decantor. Este recomandat! prevederea unui sistem de vane pentru
sp!larea camerelor.

Conducta de baterie se execut! din tuburi de font! sau oel. cu mbin!ri ngrijit
executate. Se prefer! conductele din oel mbinate prin sudur! $i probate, nainte
de ngropare, la presiuni de 15...20 bari. Realizat! cu lungimea minim! necesar!,
aceasta se poziioneaz! cu pant! continu! $i se echipeaz! cu vane de nchidere $i
reglaj la priz! $i n vecin!tatea aparatului, respectiv cu supap! de siguran!.
Conducta de refulare se execut! din tuburi corespunz!toare debitului $i
presiunii de lucru, poziionate conform normelor de realizare a reelelor de ap!.

Camera berbecului hidraulic se realizeaz! cu perei din zid!rie de c!r!mid! pe
un radier perfect orizontal, pentru a asigura buna funcionare a clapetului de
baterie $i a supapelor. Pentru reglarea nivelului apei n camer! (clapeta de baterie
trebuie s! funcioneze necat), canalul de evacuare se echipeaz! cu o van! de
reglaj corespunz!toare.

Berbeci hidraulici cupla#i n paralel

n cazul unor folosine mai
importante, dac! se dispune de o
surs! de ap! corespunz!toare,
debitul pompat poate fi m!rit prin
cuplarea n paralel a doi sau mai
muli berbeci hidraulici care refulea-
z! ntr-un rezervor cu pern! de aer
comprimat (clopotul de aer
colector), de la care pleac! conducta
unic! de refulare a instalaiei (v. Fig. 12.45).

Berbeci hidraulici cupla#i n serie (suprapu$i)

n cazul cnd se dispune de o
surs! de ap! cu debit disponibil
important dar care asigur! o c!dere
(H) insuficient! pentru ridicarea
debitului necesar (Q
r
) direct la cota
dorit!, lucru ce se poate ntmpla
dac!, de exemplu, h > 20H, se poate
recurge la utilizarea a doi berbeci
hidraulici cuplai n serie, dup! cum
urmeaz!:
c) Primul berbec refuleaz! apa ntr-
un bazin auxiliar, situat la o cot! net
superioar! c!derii H, astfel nct s!
creeze o c!dere artificial! mai mare.

Fig. 12.45. Grup de berbeci hidraulici cuplai n paralel

Fig 12.46. Instalaia cu berbec hidraulici cuplai
n serie (suprapu$i) - pentru c!deri mici $i n!limi
mari de refulare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

208
Aceasta acioneaz! cel de al doilea berbec, care refuleaz! la cota dorit!.
d) Un berbec hidraulic mare, func-ionnd sub c!derea disponibil! (H), refuleaz!
ntr-o coloan! piezometric! dispus! vertical n amplasament, ca-re va crea o
c!dere sensibil superi-oar! (>3H). Aceast! coloan! alimenteaz! - printr-o
conduct! de baterie de lun-gime determinat! (L) cel de al doilea berbec hidraulic,
care va refula debitul ne-cesar (Q
r
), la cota cerut! (h). Figura 12.46 expliciteaz!
aceast! soluie, mpreun! cu dispunerea ce trebuie respectat! la amplasarea
berbecilor hidraulici folosii.
Noiuni introductive

209
capitolul 3
FUNC'IONAREA MA(INILOR HIDRAULICE.
M*RIMI (I CURBE CARACTERISTICE

Funcionarea ma$inilor hidraulice este apreciat! prin folosirea unor m!rimi a
c!ror valoare caracterizeaz!:
- cantitatea de lichid vehiculat! n unitatea de timp debitul (Q);
- energia specific! hidraulic! efectiv prelucrat! de ma$in! sarcina (H);
- puterea la arborele ma$inii (N);
- randamentul transform!rii energetice realizate ().
n exploatare, ma$ina hidraulic! este plasat! pe linia de transport a apei ntre
cele dou! seciuni caracteristice ale curentului de lichid prelucrat, pe care l mparte
n dou! sectoare: bieful superior, situat ntre ma$ina hidraulic! $i seciunea de
referin! cu nivel energetic mai mare $i bieful inferior ntre ma$in! $i seciunea de
referin! cu nivel energetic mai mic.
Regimul de funcionare al ma$inii $i implicit valorile pe care le primesc diferitele
m!rimi ce l caracterizeaz!, depind de poziia pe care aceasta o ocup! fa! de
suprafaa liber! a lichidului din bieful s!u inferior. n acest sens, analiza m!rimilor
caracteristice pentru funcionarea ma$inilor hidraulice presupune definirea
prealabil! a unor n!limi remarcabile.

3.1. Pozi!ionarea pe vertical" a ma%inilor hidraulice.
n"l!imi remarcabile
Situarea pe vertical! a unei ma$ini
hidraulice este definit! prin poziia
unui plan de referin# al ma$inii,
corespunz!tor ales, fa! de un
referenial dat (de regul!, nivelul m!rii
- NM). Planul de referin! al ma$inii
hidraulice este constituit de suprafaa
orizontal! ce conine un element
remarcabil din structura acesteia,
determinat de particularit!ile sale
constructive (v. Fig. 3.1):
- n cazul turboma$inilor hidrauli-
ce monoetajate, planul de referin!
conine, n general, centrul organului
activ rotorul;
- ma$inile cu ax orizontal au ca
plan de referin! suprafaa orizontal! ce conine nsu$i axul ma$inii;
- pentru turboma$inile multietajate, planul de referin! poate conine, dup! caz
racordul de aspiraie, un punct superior al intr!rii n rotorul primului etaj sau un alt
detaliu indicat de constructorul ma$inii.
Fa! de referenialul adoptat (v. Fig. 3.2), poziiile seciunilor reprezentative
pentru analiz! sunt date de cotele:
Z
I
- nivelul liber al curentului din bieful inferior;
Z
S
- nivelul liber al curentului din bieful superior;
Z
M
- planul de referin! al ma$inii hidraulice (turbin! - Z
T
, pomp! - Z
P
)
Fig. 3.1. Schem! pentru definirea planului
de referin! al unei ma$ini hidraulice
Ma$ini $i echipamente hidraulice

210
n raport cu nivelurile lichidului n cele
dou! seciuni extreme, planul de referin!
al ma$inii hidraulice define$te cteva
n!limi remarcabile, implicate att n
caracterizarea diferenei de potenial
energetic sub care lucreaz! ma$ina, ct $i
n stabilirea poziiei corecte, pe vertical!, a
acesteia.

3.1.1. nl#imea geometric de aspira#ie

Definit! ca distan! pe vertical! ntre
planul de referin! al TMH $i suprafaa
liber! a lichidului din bieful inferior,
nl#imea geometric de aspira#ie (H
gs
),
rezult! din:

I M gs
Z Z H . (3.1)
+innd seama de faptul c! pe linia de
leg!tur! a ma$inii hidraulice cu bieful
inferior apar de regul! presiuni inferioare
presiunii atmosferice, n!limea geometric! de aspiraie nu trebuie s! dep!$easc!
nl#imea limit de aspira#ie (H
gs
lim
),
determinat! din condiia prevenirii
cavita#iei:

lim
gs gs
H H . (3.2)

n funcie de caracteristicile ma$inii
hidraulice, de presiunea pe suprafaa
lichidului din bieful inferior, de tempe-
ratura acestuia $i de pierderile de
sarcin! pe linia de aspiraie, n!limea
limit! de aspiraie (H
gs
lim
) se exprim!
printr-o valoare pozitiv! sau negativ!,
ma$ina hidraulic! trebuind s! fie
plasat!, n consecin!, deasupra, res-
pectiv sub nivelul lichidului din bieful
inferior (v. Fig. 3.3).

3.1.2. nl#imea geometric de ridicare

Definit! n cazul ma$inilor hidraulice generatoare (pompe) ca distan! pe
vertical! ntre nivelurile lichidului n cele dou! biefuri caracteristice, nl#imea
geometric de ridicare, dat! de:

I S g
Z Z H , (3.3)
exprim! ns!$i n!limea pe care trebuie ridicat lichidul pompat $i se compune din:
n!limea geometric! de aspiraie (H
gs
), definit! mai sus, $i o nl#ime geometric
de refulare - H
gr
= Z
S
- Z
M
:
gr gs g
H H H + . (3.4)
Fig. 3.3 Schem! pentru definirea poziion!rii pe
vertical! a ma$inii hidraulice cu aspira#ie pozi-
tiv (Hgs>0), respectiv cu aspira#ie negativ /
contrapresiune (Hgs<0)
Fig. 3.2 Poziionarea pe vertical! a
ma$inii hidraulice $i n!limile remarcabile
pentru funcionarea acesteia
Noiuni introductive

211
3.1.3. Cderea brut

M!rime caracteristic! pentru ma$inile hidraulice motoare (turbine), cderea
brut (H
b
) este definit!, de asemenea, ca diferen! ntre cotele nivelurilor apei n
cele dou! biefuri caracteristice:

I S b
Z Z H (3.5)
$i caracterizeaz! energia specific hidraulic total ce poate fi exploatat! - prin
amenajarea unui traseu artificial al curentului de lichid - n vederea transform!rii
sale ntr-o alt! form! de energie, utilizabil! n diverse scopuri practice.

3.2. Debite caracteristice

Debitul vehiculat constituie principala m!rime ce caracterizeaz! cantitativ
interaciunea ma$inii studiate cu sistemul hidraulic n care aceasta se ncadreaz!.
Modificarea debitului prelucrat, determinat! de schimbarea condiiilor de lucru ale
ansamblului ma$in - sistem hidraulic, conduce la modificarea tuturor celorlalte
m!rimi ce caracterizeaz! funcionarea ma$inii.
Fiecare ma$in! hidraulic! prezint! un domeniu de debite (Q
m
, Q
M
), pe care
aceasta funcioneaz! normal, iar pentru fiecare tipo-dimensiune de ma$ini se
define$te:
- debitul nominal (Q
o
) - pentru a c!rui prelucrare a fost proiectat! $i care a fost
luat n considerare la stabilirea formei principalelor organe hidro-mecanice;
- debitul n punctul de randament maxim (Q
prm
) - la vehicularea c!ruia, ma$ina
hidraulic! realizeaz! transformarea energetic!
cu cel mai bun randament.
De$i sunt m!rimi distincte, ce caracterizea-
z!, respectiv, debitul pentru care s-a proiectat
ma$ina (Q
o
) $i debitul prelucrat n regimul
(punctul) cu randament maxim (Q
prm
), datorit!
faptului c! n cazul ma$inilor n stare bun! /
normal! de funcionare, cele dou! debite au
valori foarte apropiate (Q
o
Q
prm
), n practica
curent! se obi$nuie$te a considera ca debit
nominal (Q
o
) - m!rime pe care constructorul nu
o specific! explicit totdeauna -, debitul n
punctul de randament maxim (Q
prm
) - a c!rui
valoare poate fi u$or stabilit! pe curba de randament, de ndat! ce se dispune de
diagrama caracteristicilor funcionale ale ma$inii (v. Fig. 3.4).
ntruct n funcionarea ma$inii hidraulice nseriate pe linia de transport a
lichidului ntre cele dou! seciuni caracteristice ale amenaj!rii pot fi nregistrate
pierderi de debit, att n exteriorul ma$inii, ct $i n interiorul acesteia - ntre ie$irea
$i intrarea organului activ, pe lng! cele dou! debite remarcabile, menionate mai
sus, pentru analiza detaliat! a funcion!rii acesteia, se mai definesc:
- debitul vehiculat efectiv de rotor (Q
R
);
- debitul transportat (din)spre bieful superior al ma$inii (Q
rs
);
- debitul transportat (din)spre bieful inferior al ma$inii (Q
ri
);
- debitul pierderilor n exterior cauzate de dispozitivul de etan$are a
trecerii arborelui prin carcasa ma$inii (q
s
=q
p3
);

curba de randament
(~Q) a ma$.hidr.
QoQprm

Qm Qprm QM Q

Fig. 3.4 Schem! pentru definrea
Qprm $i estimarea debitului Qo

Ma$ini $i echipamente hidraulice

212
- debitul recirculat (q
r
=q
p1
+q
p2
), care parcurge interstiiile ma$inii -
ntre ie$irea $i intrarea organului activ.
n practica utiliz!rii ma$inilor hidraulice, debitul considerat de regul! n analiza
conlucr!rii acestora cu sistemul hidraulic servit (Q), este debitul vehiculat prin
racordul spre bieful superior (Q
rs
), m!rime ce poate fi m!surat! cu aparatura
montat! n acest sens pe linia de leg!tur! cu bieful superior (Q Q
rs
).

3.3. Energia hidraulic" specific" transformat".

3..3.1. nl#imea total de pompare

Schema de principiu a unei instalaii de pompare, prezentat! pentru cazul
cel mai general n Fig. 3.6, evideniaz! c! pentru a se asigura energia hidraulic!
specific! necesar! n seciunea caracteristic regimului de utilizare (2-2), ma$ina
hidraulic! generatoare trebuie s! cedeze curentului de lichid prelucrat, prelevat din
seciunea (1-1), o energie hidraulic! specific! total! - nl#imea total de pompare
sau sarcina (hidrodinamic) a pompei (H) - care s! acopere att diferena existent!
ntre energiile specifice ale curenilor din cele dou! seciuni caracteristice -
nl#imea / sarcina static (H
o
), ct $i energia hidraulic! specific! necesar! pentru
transportul debitului prelucrat (Q) de-a lungul traseului amenajat ntre acestea,
prezentat! de pierderile de sarcin totale nregistrate pe respectivul traseu (h
r
):

r o
h H H + . (3.6)
Sarcina static (H
o
) include n!limea/sarcina geometric! (H
g
), diferena dintre
sarcinile piezometrice corespunz!toare presiunilor ce acioneaz! pe suprafaa
liber! a lichidului n cele dou! biefuri - (p
2
-p
1
)/ -, iar n cazul cel mai general, $i
eventuala diferen! a energiilor specifice cinetice asociate vitezelor "de apropiere"
a suprafeelor libere ale curenilor - .(v
2
2
-v
1
2
):
) (
2

$
2
1
2
2
1 2
v v
g
p p
H H
g o
+

+ . (3.7)

3.3.2. Cderea net a turbinei - sarcina ma$inii hidraulice motoare

Lund n considerare schema de principiu a amenaj!rii pentru valorificarea
potenialului hidroenergetic (v. Fig. 3.7), se constat! c! din diferena ntre nivelurile
energetice ale celor dou! seciuni caracteristice:

(a) (b)
Fig. 3.5 Schem! pentru evidenierea pierderilor de debit n
funcionarea turboma$inilor hidraulice (a) pomp!; (b) turbin!
Noiuni introductive

213
) (
2

$
#
2
2
2
1
2 1
v v
g
p p
H H
b
+

+ , (3.8)
o parte este folosit! pentru acoperirea pierderilor de sarcin! pe linia de transport al
apei ntre cele dou! seciuni (h
r12
), astfel nct turbina va prelucra o energie
hidraulic! specific! - cderea net (H):
) (
2

$
2
2
2
1
2 1
12
v v
g
p p
h H H
r b
+

+ . (3.9)

3.3.3. Particularit#i ale determinrii energiei hidraulice
specifice transformate n sistemele hidrotehnice

n cazul cnd sistemele studiate realizeaz! transform!ri energetice legate de
funcionarea sistemelor hidrotehnice, pe suprafaa liber! a apei din cele dou!
biefuri acioneaz!, n multe cazuri, aceea$i presiune - presiunea atmosferic! (p
A
),
iar viteza de variaie a nivelului apei n seciunile de referin! fiind foarte mic!,
termenul cinetic din (3.9) devine neglijabil. n aceste condiii, pentru energia
hidraulic! specific! implicat! n transform!rile energetice realizate se obin relaiile
particulare folosite curent n practic!:
n cazul instala#iilor de pompare, n!limea total! de pompare rezult! sub
forma:
r o
h H H + , (3.10)
n care, atunci cnd pe suprafaa liber! a apei n cele dou! biefuri acioneaz! pre-
siunea atmosferic! (p
1
=p
2
=p
A
), sarcina static! se confund! cu sarcina geometric!:

g o
H H , (3.11)
iar dac! instalaia refuleaz! ntr-un recipient meninut sub sarcina manometric! M
S

(m. col. ap!):
S g o
M H H + ; (3.12)
pentru turbine, c!derea net! rezult! sub forma uzual! n practic!:

r b
h H H . (3.13)

Fig. 3.7 C!derea net! / sarcina turbinei
Fig. 3.6 n!limea total! de pompare
sarcina (hidrodinamic!) total! a pompei
Ma$ini $i echipamente hidraulice

214
3.4. Bilan!ul energetic al agregatului motor-generator.
Puteri %i randamente

Fiecare dintre componentele agregatului energetic constituie o structur! care,
prezentnd organe active n mi$care, disip! o parte din energia mecanic! sub
form! de pierderi prin frecare. Pentru a caracteriza m!rimea acestor pierderi se
folosesc randamentele mecanice ale componentelor interesate, respectiv:
. randamentul mecanic al motorului electric (
mM
) sau hidraulic (
mT
) - definit de
raportul ntre puterea mecanic! cedat! la arbore $i puterea mecanic! efectiv
rezultat! prin transformarea energiei primare prelucrate;
. randamentul sistemului de transmisie (
tr
) - raportul dintre puterea stereo-
mecanic! cedat! la arborele generatorului $i cea primit! de la arborele motorului;
. randamentul mecanic al generatorului hidraulic (
mP
), respectiv electric (
mG
) -
obinut prin raportarea puterii mecanice efectiv intrate n transformarea realizat! de
generator $i puterea mecanic! primit! la arborele acestuia.
Transformarea propriu-zis! a unei forme de energie n alta este, la rndul
s!u, nsoit! de anumite pierderi, caracterizate printr-un randament corespunz!tor:
. transformarea energiei hidraulice n energie mecanic! este caracterizat! prin
randamentul conversiei realizate de rotorul turbinei (
tT
) - raport ntre puterea
mecanic! rezultat! din transformare $i puterea hidraulic! efectiv intrat! n schimbul
de energie dintre rotor;
. randamentul schimbului de energie dintre rotorul pompei $i curentul de lichid
ce l str!bate (
tP
) este dat de raportul ntre puterea hidraulic! efectiv rezultat! din
transformare $i puterea mecanic! ce a fost mobilizat! n acest scop, dup!
acoperirea pierderilor mecanice (prin frec!ri).
n funcionarea agregatului considerat mai apar:
. pierderile de putere hidraulic! n ma$ina hidraulic!, apreciate prin folosirea
randamentelor hidraulice definite anterior (
hT
,
hP
);
. pierderi de putere electric! n funcionarea ma$inilor electrice caracterizate
prin randamentele electrice ale acestora (
eG
,
eM
).
Fig. 3.8 Bilanul energetic al transform!rilor realizate de agregatele
energetice turbin!-generator electric, respectiv motor electric pomp!
pierderi de sarcin! n MH

pierderi n transformare
energetic!

pierderi prin frecarepierderi n sistemul de
transmisie

pierderi prin frecare

pierderi n transformare
energetic!
Noiuni introductive

215
Urm!rind fluxurile energiei n lanurile de transform!ri realizate de agregatele
studiate, prezentate n Fig 3.8, pot fi definite randamentele globale ale ma$inilor
implicate n proces:

pompei cazul n - . .
electric motorului cazul n - . .
electric l generatoru pentru . .
bin& pentru tur - . .


-

mT tT hT T
mM tM eM M
eG tG mG G
mT tT hT T, (3.14)
n funcie de randamentul ma$inilor ce le alc!tuiesc, randamentul global al
agregatelor studiate se exprim! sub forma:

G tr T AH
. . , (3.15)
la transformarea energiei hidraulice disponibile n energie electric!, respectiv:

P tr M AP
. . , (3.16)
atunci cnd energia electric! este convertit! n energie hidraulic!.
n raport cu m!rimea randamentului lor global,
agregatul hidroenergetic a c!rui turbin! prelucreaz! un debit (Q) sub o c!dere
net! (H), va furniza la barele generatorului electric o putere (N
E
) dat! de:
H Q k N
AH E
. . $ . " . , (3.17)
agregatul de pompare care asigur! debitului vehiculat (Q) o n!lime total! de
pompare (H), absoarbe din sistemul energetic ce l alimenteaz!, o putere (N
E
):

AP
E
H Q
k N
"
. . $
. . (3.18)
Exprimnd sarcina H n m.c.a. (metri coloan! de lichid), debitul Q n m
3
/s $i
greutatea specific! n daN/m
3
, coeficientul de transformare ia valorile:
. k = 0,01 cnd puterea N se exprim! n kilowai (kW), respectiv
. k = 0,0136 dac! puterea N se exprim! n cai putere (CP).
n cursul unei perioade de referin!, de ex. anul mediu de calcul, agregatele ce
realizeaz! transform!ri energetice legate de funcionarea sistemelor hidraulice
lucreaz! cu o putere medie inferioar! puterii instalate:
N
mAH
=K
AH
.N
iAH
, respectiv N
mAP
=K
AP
.N
iAP
, (3.19)
n care coeficienii de utilizare a puterii K
AH
, K
AP
au valori subunitare), un num!r de
T
AH
, respectiv T
AP
ore n raport cu particularit!ile funcionale ale folosinei
servite.
n aceste condiii:
- agregatul hidroenergetic produce o cantitate de energie electric!:

AH mAH AH
T N E ; (3.20)
- agregatul de pompare consum! o cantitate de energie electric!:

AP mAP AP
T N E . (3.21)

3.5. Pierderi de putere n func!ionarea TMH

3.5.1. Considera#ii generale

Turboma$inile hidraulice realizeaz! transformarea energetic! ce
pune n coresponden!, totdeauna, energia hidraulic! a curentului de
fluid prelucrat cu puterea stereomecanic! la arborele ma$inii. Dac!
Ma$ini $i echipamente hidraulice

216
energia hidraulic! corespunde parametrilor curentului de fluid ce
parcurge TMH, $i ine de funcionalitatea sistemului hidraulic n care
aceasta se ncadreaz!, energia mecanic! va corespunde energiei
hidraulice implicate n proces, dar $i particularit!ilor constructive $i
funcionale ale ma$inii.
De regul!, debitul prelucrat efectiv de rotorul TMH difer! de cel nregistrat pe
linia de leg!tur! ntre aceasta $i bieful superior, considerat ca fiind, practic, debitul
caracteristic al ma$inii, n bilanul energetic trebuind, astfel, s! se in! seama de
pierderile volumice de putere hidraulic! - prin recirculare ntre cele dou! suprafee
de control ale rotorului, respectiv prin scurgeri n exteriorul ma$inii.
Puterea corespunz!toare debitului prelucrat efectiv de rotor $i sarcinii (H
ef
)
echivalente puterii mecanice efectiv schimbate ntre rotor $i curentul de fluid, se
coreleaz! cu puterea mecanic! la arborele ma$inii prin luarea n considerare $i a
pierderilor de putere mecanic! nregistrate n funcionarea acesteia (N
m
).
Lund n considerare puterea furnizat! de TMH $i cea absorbit! de ma$ina
hidraulic!, se poate scrie c! randamentul global al ma$inii este,
- n cazul turbinelor:

( )
Q H g
q Q H g
N
N N
N
N
N
N
N
N ef
mt
m mt
hT
mt
mt
ma
hT
ma
T
. . .
. .


(3.22)
care, innd seama c!

mt
m
mT
N
N
1

;
hT tT
ef
iT
H
H
;
Q
q
v
1 + (3.23)
devine:
mT iT v T
+ + + + ; (3.24)
- n cazul turbopompelor:

( )
'
'
. . . !
. . ! #
"
Q H g
q Q H g
N
N N
N
N
N
N
N
N
ef
ma
m ma
ma
mt
mt
hP
ma
hP
P

(3.25)
$i cu:
mt
m
mP
N
N #
1 " ;
hP tP
ef
iP
H
H
" " " ;
'
1 "
Q
q
v
, (3.26)

mP iP v P
" " " " . (3.27)
Pe lng! pierderile de putere legate de transformarea energetic! propriu-zis!
realizat! de rotorul TMH, caracterizate prin randamentului intern al acesteia
(
hM tM iM
+ + + ), trebuie luate n considerare $i celelalte categorii de pierderi de
putere nregistrate n funcionarea TMH: pierderile volumice, care determin!
randamentul volumic al ma$inii (
v
) $i pierderile de putere mecanic (N
m
), care
conduc la determinarea randamentului mecanic al ma$inii (
mM
).
n cadrul relaiilor de mai sus, N
hM
reprezint! puterea hidraulic! prelucrat! de
TMH - M{T,P}, N
ma
- puterea mecanic! la arborele ma$inii (activ!/rezultat!, n
cazul turbinei, respectiv rezistent!/cerut!, la pompe), N
mt
- puterea mecanic!
efectiv implicat! n transformare (
ef mt
H Q g N . . .
'
); N
m
-

pierderile de putere
mecanic!; q - debitul pierderilor volumice prin recirculare $i scurgeri n exteriorul
ma$inii; Q' - debitul prelucrat efectiv de rotor (la pompe).
Noiuni introductive

217
n baza celor de mai sus, puterea mecanic! la arborele TMH
este determinat! de puterea mecanic! efectiv implicat! n
transformare $i pierderile de putere mecanic!, prin relaiile:
n cazul turbinelor:
m ef v ma
N Q H g N . . . , (3.28)
pentru turbopompe:
m ef v ma
N Q H g N # . . . ! "
1
+

, (3.29)

3.5.2. Pierderi volumice de putere hidraulic n func#ionarea TMH

Pierderile volumice sunt determinate de scurgerile ce apar n funcionarea unei
TMH, n unul sau mai multe dintre locurile indicate mai jos:
- ntre suprafaa de control exterioar! $i cea interioara a rotorului, prin
interstiiul dintre flancurile exterioare ale organului activ $i carcasa ma$inii, pe la
gura de intrare n rotorul pompei, respectiv de ie$ire din rotorul turbinei radiale, prin
orificiile pentru echilibrarea mpingerii axiale sau prin presgarnituri;
- prin nsu$i paletajul rotorului, n cazul rotoarelor deschise;
- prin cuzineii cu scurgere $i dispozitivele de r!cire a palierelor
sau a presetupei;
- ntre dou! etaje consecutive ale ma$inilor multietajate.
Aceste scurgeri determin! apariia unei diferene ntre debitul nregistrat pe
linia de leg!tura a ma$inii cu bieful superior (Q) $i debitul prelucrat efectiv de rotor
(Q ) - debit care, n funcie de m!rimea acestor scurgeri (q), ce cumuleaz!
sc!p!rile n exteriorul ma$inii (q
s
) $i cele concretizate prin interstiiul dintre
flancurile exterioare ale rotorului $i carcasa ma$inii (q
r
), este legat de primul prin (v.
Fig. 3.5): q Q Q
'
, , (3.30 )
semnul (-) corespunznd turbinei, iar (+) - ma$inilor generatoare.
Pierderile de putere determinate de scurgerile menionate mai sus sunt
caracterizate prin randamentul volumic
v
+ din (3.23) $i (3.26) care evideniaz! c!
respectivele pierderi de putere sunt proporionale cu debitul q.
M!rimea debitului scurgerilor ce cauzeaz! pierderile volumice este
determinat! de modulul de rezisten! hidraulic! al dispozitivelor ce le controleaz!
(inele de etan$are, presgarnituri) $i c!derea de sarcin! ntre seciunile de intrare (
1
)
$i de ie$ire (
2
) ale curentului scurs prin respectivele dispozitive, c!dere ce acoper!
ns!$i pierderea de sarcin! determinat! de transportul debitului (q
v
) ntre cele dou!
seciuni:
12
2
H h q M h
rev v ret rv
; ; (3.31)
Modulul de rezisten! hidraulic! corespunde curgerii printr-un spaiu inelar de
diametru D
i
$i grosime egal! cu jocul inelelor de etan$are (j), curgere ce evolueaz!
pe o lungime L, determinat! de forma $i dimensiunile dispozitivului:

,
_

+

" ,
%
h
h
rev
D
L
D g
M
4 2
1 8
, (3.32)
care, n condiiile date, cu 2 / . . . 2 / . . j j D j D D
i i h
% % - diametrul hidraulic al
seciunii de curgere, , - coeficientul Darcy-Weisbach al pierderilor de sarcin!
distribuite $i

" - suma coeficienilor pierderi lor de sarcina locale pe spaiul


dispozitivului de etan$are considerat,
Ma$ini $i echipamente hidraulice

218
devine:

,
_

+

" ,
%
j
L
j g
M
rev
2 1 128
4 2
. (3.33)
C!derea de sarcin! pe spaiul dispozitivului de etan$are corespunde practic
diferenei ntre presiunea din amonte, cvasi-egal! cu presiunea n vecin!tatea
suprafeei de control exterioare a rotorului $i presiunea n seciunea aval - din
vecin!tatea suprafeei de control interioare sau din exteriorul ma$inii -, astfel c!
poate fi considerat ca avnd acela$i ordin de m!rime cu ns!$i sarcina TMH
( H H
12
). n aceste condiii, prin relaiile (3.31 3.33), debitul scurgerilor ce
determin! pierderile volumice de putere hidraulic! n funcionarea TMH este dat
de:

,
_

" ,
%
j
L
g
H j
q
v
2 128
.
2
, (3.34)
care evideniaz! c!:
- pe un dispozitiv de etan$are dat, debitul scurgerilor este proporional cu
r!d!cina p!trat! a sarcinii sub care lucreaz! ma$ina, fiind deci, mai mare n cazul
TMH ce lucreaz! sub sarcini ridicate, respectiv n regimurile de lucru cu debite mici
/ mers n gol ale unei ma$ini date;
- n cazul unor sarcini (H) date, debitul scurgerilor este proporional cu p!tratul
jocului dintre suprafeele n mi$care de rotaie ale dispozitivului (j), fiind influenat $i
de particularit!ile constructive ale acestuia - prin m!rimea lungimii parcurse de
curent (L), respectiv prin suma coeficienilor pierderilor de sarcin! locale (v. Fig.
2.3).

Din analiza efectuat! rezult! c! debitul scurgerilor (q
v
) $i - prin acesta -
pierderile volumice de putere, pot fi reduse printr-o serie de m!suri care vizeaz!:
- mic$orarea jocului ntre inelele de etan$are, prin nlocuirea periodic! a inelelor
uzate cu inele noi;
- sporirea lungimii traseului parcurs de curent $i a sumei coeficienilor pierderilor
de sarcin! locale, prin folosirea ndeosebi n cazul ma$inilor de nalt! presiune -
a dispozitivelor de etan$are mai elaborate, a c!ror seciune transversal! prezint!
decro$!ri, man$ete, sau sunt dispuse n labirint.

3.5.3. Pierderi de putere mecanic n func#ionarea TMH

Pierderile de putere mecanic! se concretizeaz! n funcionarea TMH sub
forma pierderilor prin frecare de disc $i a pierderilor prin frec!ri n lag!re $i
presgarnituri. Prin ponderea lor, pierderile prin frecare de disc prezint! o
importan! deosebit!, mai ales n cazul TMH radiale lente.

3.5.3.1. Pierderile de putere prin frecare de disc

Pierderile prin frecare de disc $i g!sesc originea n procesele ce se dezvolt!
n spaiul cuprins ntre flancurile exterioare ale rotorului $i suprafaa interioar! a
carcasei TMH, spaiu care n funcionarea ma$inii este plin cu lichid, $i pot fi
explicate prin considerarea propriet!ii de aderen! a fluidului la suprafeele solide
cu care vine n contact $i a viscozit!ii acestuia, n condiiile antren!rii discului
rotorului n mi$care uniform! de rotaie. ntr-adev!r, prin considerarea experi-
Noiuni introductive

219
mentului constnd n antrenarea unui disc circular
cufundat n lichidul coninut ntr-un spaiu cilindric
nchis, n mi$care de rotaie uniform! (v. Fig. 3.9),
dac! se are n vedere proprietatea de aderen! a
lichidului la suprafaa discului, se constat! c!
particulele de lichid antrenate n mi$care de rotaie,
supuse aciunii forelor centrifuge, se vor deplasa pe
direcie radial! spre periferia acestuia, antrennd -
datorit! viscozit!ii - $i primele straturi de particule cu
care intr! n contact. n acest mod apare, n condiiile
ntlnirii suprafeei cilindrice, un curent turbionar
toroidal care, primind energie mecanic! de la discul
aflat n mi$care de rotaie uniform, o disip! prin
frec!rile corespunz!toare evoluiei n respectivul spaiu nchis a curentului
considerat.
n baza considerentelor prezentate, rezult! c! pierderile de putere prin frecare
de disc sunt determinate de preluarea unei p!ri din energia mecanic! la arborele
TMH $i conversia acesteia n energia hidraulic! ce ntreine curentul turbionar-
toroidal dezvoltat n spaiul cuprins ntre feele exterioare ale rotorului $i carcasa
ma$inii, energie disipat! n acest mod sub form! de c!ldur!.
ntruct puterea disipat! prin acest proces corespunde puterii hidraulice
convertite din cea mecanic! preluat! de la arbore, este firesc, n baza
considerentelor avute n vedere la modelarea hidraulic! a TMH, s! rezulte c!
pierderea de putere prin frecare de disc poate fi exprimat! sub forma:

3 5
n D K N
fd fd
, (3.35)
n care K
fd
reprezint! un factor experimental ce ine seama $i de unit!ile de
m!sur! folosite, D - diametrul discului, iar n - turaia acestuia.

Gibson $i Ryan [Hydraulics and its Applicationis], ca $i Leconte
[Hydraulics] au verificat experimental, ceea ce era u$or de intuit n raport cu natura
pierderilor de putere prin frecare de disc, c! valoarea acestora depinde de
m!rimea relativ! a jocului lateral (B/D), care condiioneaz! dezvoltarea curentului
toroidal, precum $i de regimul de mi$care, caracterizat prin ( / . Re D u , fiind
influenat!, evident $i de starea suprafeelor discului, respectiv de greutatea
specific! a lichidului. n acest sens, pentru evaluarea puterii disipate prin frecarea
de disc, Pfleiderer propune, n baza lucr!rilor lui Zumbusch $i ale lui Schultz -
Grunow, o relaie concordanta cu (6.14), de forma:

3 2
'
2 , 4
u D
K
N
fd
fd, (3.36)
care, folosind diametrul discului D (m), viteza tangenial! periferic! u (m/s) $i
greutatea specific! a lichidului (kgf/m
3
), determin! puterea disipat! prin frecare
de disc
fd
N (CP).
Coeficientul
'
fd
K depinde de jocul lateral (B/D) $i regimul de mi$care (Re),
ntr-o manier! corespunz!toare diagramei experimentale din Fig. 3.10, care indic!
o reducere continu! a pierderilor prin frecare de disc, odat! cu cre$terea num!rului
Fig. 3.9 Schem! pentru eviden-
ierea curenilor toroidali gene-
ratori ai pierderilor prin frecare
de disc
Ma$ini $i echipamente hidraulice

220
Re, influenat de jocul lateral, care conduce la pierderi minime atunci cnd are
valori relative B/D = 2 5 %, valori realizate n mod curent de construciile normale
de TMH. n leg!tur! cu particularit!ile suprafeelor discului, experimentele
demonstreaz! c! puterea disipat! prin frecare de disc cresc odat! cu rugozitatea
acestora:
- discul de font! puternic ruginit, disip! cu cca 30 % mai mult! energie dect
acela$i disc recent prelucrat;
- polizarea suprafeelor discului conduce la o reducere cu cca 13 20 % a puterii
disipate prin frecare de disc;
- acoperirea cu vopsea a suprafeelor brute are ca efect o reducere cu 16 20
% a puterii disipate.

Considerentele prezentate mai sus demonstreaz! utilitatea prelucr!rii ngrijite
a suprafeelor exterioare ale rotoarelor TMH, pentru ameliorarea randamentului
global al acestora, prelucrare care, n cazuri justificate prin analize tehnico-
economice corecte, poate merge pn! la emailare, precum $i necesitatea unei
ntreineri corespunz!toare a acestora, mai ales n cazul utiliz!rii intermitente a
utilajului, cnd pericolul ruginirii organelor parcurse de ap! cre$te.
Lucr!rile de ntreinere legate de revizia anual! a utilajului trebuie s! aib! n
vedere, permanent, cur!irea suprafeelor exterioare ale rotorului $i reducerea
rugozit!ii acestora, precum $i protejarea mpotriva ruginirii. Avnd n vedere
natura pierderilor de putere prin frecare de disc, apare evident!, de asemenea,
utilitatea acoperirii suprafeelor exterioare ale rotorului cu vopsele hidrofuge,
coninnd substane ce reduc aderena apei la suprafaa solid!.

3.5.3.2. Pierderi de putere prin frec"ri n lag"re %i presetupe

De$i pierderile de putere prin frec!ri n lag!re $i presetupe au o natur! bine
cunoscut!, nu se dispune de date semnificative asupra valorilor acestora,
deoarece ncerc!rile asupra respectivelor pierderi au o relevan! redus! pentru
constructorul TMH, n raport cu aciunile sale viznd ameliorarea performanelor.
Fig. 3.10 Variaia coeficientului
'
fd
K n raport cu jocul
lateral (B) $i regimul de mi$care (Re)

Noiuni introductive

221
n general, construcia lag!relor $i presetupelor trebuie s! corespund!
condiiilor unei funcion!ri mecanice satisf!c!toare, pierderile prin frec!ri fiind, n
aceste dou! situaii, de importan! secundar!, n raport cu caracteristicile
geometrice $i funcional - energetice ale ma$inilor produse.
Pierderile de putere mecanic! datorate frec!rilor n lag!re sunt foarte variabile,
ele depinznd de tipul lag!rului, particularit!ile sale constructive $i, ndeosebi, de
condiiile de ntreinere $i exploatare a acestora. Chiar $i n cazul rulmenilor,
pierderile prin frecare variaz! mult n funcie de metoda de ungere: de temperatura
meninut! n lag!r $i de particularit!ile cuplajului TMH cu ma$ina electric!.
n general, un bun randament mecanic al TMH poate fi asigurat, n raport cu
pierderile de putere n lag!re, prin respectarea riguroas! a prescripiilor de
ntreinere a acestora, elaborate de constructorul ma$inii $i prezentate de acesta n
cartea tehnic! a furniturii.
Pierderile prin frec!ri n presetupe variaz! n raport cu numero$i factori cum sunt
dimensiunile $i adncimea presetupei, presiunea pe arbore a elementului de
etan$are - determinat! de strngerea capacului presetupei, viteza de antrenare a
organelor n mi$care de rotaie, modul de realizare a ungerii, ca $i modalitatea de
asigurare a etan$!rii arborelui, astfel c! rezultatele experimentale r!mn valabile
doar pentru fiecare tip de aplicaie n parte.
O idee general! asupra pierderilor prin frec!ri n presetupe este oferit! de
rezultatele obinute de Mockridge [Centrifugal Pump Performance as a Fonction of
Specific Speed], care evideniaz! c! momentul forelor de frecare este foarte
ridicat n cazul cnd capacul presetupei este strns $i scurgerile prin dispozitivul de
etan$are sunt foarte reduse, acesta reducndu-se rapid atunci cnd se sl!be$te
strngerea presetupei scurgerile crescnd. O sl!bire n continuare a strngerii,
nsoit! de o cre$tere a scurgerilor, conduce la o u$oar! cre$tere a cuplului, de
frecare, ntruct garnitura se dep!rteaz! de suportul s!u, r!sucindu-se pe arbore
$i m!rind presiunea pe suprafaa acestuia.
Pentru un diapozitiv de etan$are $i un grad de strngere date, pierderile de
putere prin frecare n presetupe variaz! aproximativ proporional cu p!tratul turaiei
de antrenare a arborelui ma$inii. n general se accept! c! pierderile prin frec!ri n
lag!re $i presetupe reprezint! 0,2 0,5 % n cazul TMH a c!ror putere dep!$e$te
75 - 100 kW, acestea crescnd (n valoare relativ!) n cazul ma$inilor mici, cnd
pot atinge - n condiii normale de ntreinere $i exploatare - 2 3 %.

3.5.4. Varia#ia pierderilor de putere
n raport cu regimul de func#ionare al TMH


Fig. 3.11 Pierderi prin frec!ri n presetup!

Ma$ini $i echipamente hidraulice

222
Consideraiile prezentate n leg!tur! cu pierderile de putere n funcionarea
TMH evideniaz! c!, n general, acestea au valori influenate de regimul de lucru al
ma$inii, care se modific! n funcie de tipul acesteia $i gabaritul s!u. O prim!
analiz! a variaiei pierderilor de putere se refer! la dependena acestora - pentru o
turboma$in! dat! - de regimul de funcionare al acesteia.
O idee suficient de clar! asupra
modului n care puterea prelucrat! de o
TMH se repartizeaz! n putere util! $i
diferite categorii de pierderi, poate fi
obinut prin reprezentarea n coordonate
adimensionale - cu debitele relative Q/Q
o

pe abscis! $i pierderile de putere
exprimate n termeni ai puterii absorbite
j
ma j
N N / , pe ordonat! - a diferitelor
pierderi de putere (Fig. 3.12), pentru o
ma$in! dat!, de exemplu o pomp! - cu
rotorul n dublu flux avnd turaia
specific! n
q
= 37 (dup! A.J.Stepanoff).
Pierderile de putere mecanic! - prin
frecare de disc $i prin frec!ri n lag!re $i
presetupe, de$i sunt constante n raport
cu debitul $i sarcina TMH, deci cu
regimul de lucru al ma$inii, prezint! valori
relative mai mari la debite mici, deoarece se raporteaz! la o putere la arbore mai
mic!, corespunz!toare respectivelor regimuri de lucru.
Pierderile volumice datorate scurgerilor - proporionale cu r!d!cina p!trat! a
sarcinii TMH - cresc de asemenea n cazul regimurilor cu debite reduse, pe de o
parte datorit! m!ririi sarcinii sub care lucreaz! ma$ina hidraulic!, iar pe de alt!
parte, ca valori relative, datorit! raport!rii la puteri la arbore mai mici.
Pierderile de putere cauzate de recircularea lichidului prelucrat, care includ, pe
lng! cele determinate de recircularea ntre cele dou! suprafee de control ale
rotorului, $i schimbul de cantitate de mi$care ntre particulele de lichid antrenate n
mi$care de rotaie de organul activ al ma$inii $i cele cu vitez! sensibil mai redus!,
mai ales n regimurile cu debite mici, din camera spiral!, schimb concretizat practic
prin recircularea lichidului cu energie specific! ridicat!, din vecin!tatea extradosului
paletelor, spre zonele cu energie specific! mai redusa, din vecin!tatea intradosului,
ntr-un proces prin care energia preluat! de la palete este pierdut! prin ntreinerea
respectivilor cureni turbionari. Aceste pierderi prin recirculare au valori reduse n
regimuri de lucru situate la dreapta regimului nominal $i cresc foarte rapid odat! cu
deplasarea acestora spre funcionarea cu debite mici a TMH.
n general, rotoarele cu un num!r redus de palete $i canale relativ largi, disip!
puteri mai mari prin recirculare m!rind sensibil puterea absorbit! la mers n gol
(debit nul).
ntruct curba rezultat! dup! sc!derea tuturor categoriilor de pierderi reprezint!
- n cazul pompelor - ns!$i puterea util! cedat! curentului de lichid vehiculat,
exprimat! n termeni ai puterii la arbore (absorbit!), aceasta constituie chiar curba
de randament (global) a turbopompei. A$a cum se poate u$or sesiza pe diagrama
invocat! mai sus, n toate cazurile, randamentul global al TMH variaz! sensibil n

Fig. 3.12 Variaia pierderilor de
putere n raport cu regimul de lucru

Noiuni introductive

223
raport cu regimul de lucru al acestora, prezentnd o valoare maxim! n vecin!tatea
regimului nominal al ma$inii, n a$a numitul punct de randament maxim (p.r.m).
Valoarea randamentului maxim (p.r.m) corespunde tipului de ma$in!, geometriei
rotorului acesteia $i, nu n ultimul loc, gabaritului sau.

Ma$ini $i echipamente hidraulice

224
3.6. Msurarea mrimilor caracteristice

Transform!rile energetice implicate n funcionarea sistemelor hidraulice sunt
realizate de agregate motor-generator constituite n cele mai multe cazuri dintr-o
ma$in! electric! (motoare sau generatoare) $i o ma$in! hidraulic! (generatoare
sau motoare). Obiectivul urm!rit n exploatarea acestor agregate este constituit de
maximizarea randamentului global mediu al conversiei, n condiiile satisfacerii
restriciilor de ordin funcional impuse de utilizatorii sistemului hidraulic n care sunt
integrate. Atingerea acestui obiectiv presupune un control permanent al funcion!rii
ansamblului realizat prin m!surarea m!rimilor de stare implicate n analiz!.


3.6.1. Mrimi supuse determinrii

Agregatul ma$in! electric! - ma$in! hidraulic!, a c!rui funcionare trebuie
controlat!, constituie o structur! electromecanic! ce se racordeaz! prin ma$ina
hidraulic! la sistemul hidraulic servit, iar prin ma$ina electric! la sistemul
energetic din care preia, respectiv n care pulseaz! energia electric! implicat! n
transformare $i interacioneaz! cu fiecare dintre acestea.
Pentru a caracteriza interaciunea ma$in! - sistem hidraulic, se recurge la
m!rimile proprii curgerilor sub presiune, astfel c! urmeaz! a fi m!surate direct:
presiunea (p) $i debitul (Q) sau viteza medie a curentului (v). Funcionarea ma$inii
hidraulice este complet definit! dac! se cunoa$te debitul prelucrat (Q), m!surat de
regul! pe linia de leg!tur! a acesteia cu bieful superior, precum $i o serie de
m!rimi a c!ror determinare nu se poate efectua practic dect indirect prin calcul
bazat pe m!surarea altor m!rimi: sarcina (H), puterea hidraulic cedat! curentului
de fluid de c!tre pomp!, respectiv cea efectiv primit! la intrarea n turbin! (N
H
) $i
randamentul global al ma$inii (
P,

T
). Pentru a aprecia comportarea ma$inii n
raport cu fenomenul de cavitaie, este util! cunoa$terea presiunii la racordul s!u de
aspiraie.
Caracterizarea interaciunii ma$inii electrice cu sistemul energetic la care este
conectat! se efectueaz! prin folosirea m!rimilor specifice curentului alternativ
trifazat: frecven#a curentului (), tensiunea ntre faze (U), intensitatea medie pe
faz (I) $i factorul de putere (cos), m!rimi determinate de regul! la bornele/barele
ma$inii electrice. Regimurile de lucru ale ma$inii electrice sunt complet definite
dac!, pe lng! m!rimile menionate mai sus (, U, I, cos, n), se cunoa$te puterea
motor
electri
pomp! turbin!

generat.
electric
ma$in!
hidraulic
ma$in!
electric!
EE
EE
EE EM
EM
EM
EH
EH
EH
(a)
(b)
(c)
Fig. 3.13 Schema bloc a sistemelor tehnice ce realizeaz! transform!rile energetice implicate
n funcionarea sistemelor hidraulice: (a) agregatul de pompare; (b) agregatul hidroenergetic;
(c) agregat generic ma$in! electric! ma$in! hidraulic!
Noiuni introductive

225
electric la bornele / barele sale (N
E
) - m!rime ce poate fi determinat! fie prin
m!surare direct!, fie indirect, n funcie de celelalte m!rimi electrice m!surate -,
respectiv randamentul global al ma$inii electrice (
M
,
G
).
De asemenea, sunt supuse determin!rii unele m!rimi implicate n evaluarea
comport!rii mecanice a ma$inilor: frecven#a rota#iilor / tura#ia rotorului (n), cuplul la
arbore (M) $i puterea mecanic la cuplaj (N
M
).
tabel nr. 3.1.
M!rimi supuse determin!rii pentru controlul funcion!rii agregatelor
ma$in! hidraulic! ma$in! electric!

Categ. m!rime
Mod
determinare
M!rimi
geometrice
M!rimi mecanice M!rimi hidraulice M!rimi electrice
diametre:
Ds, Dr, Dc
turaie
n
presiune:
pM , pV
frecvena

cot! nivel
aspiraie ZI
vibraii
viteze
v
tensiunea
U
cot! referin!
manometru ZM

debit
Q
intensitatea
I
M!surare direct!
cot! referin!
vacuumetru ZV

factorul de putere
cos
arie seciuni:
As,, Ar , Ac
putere mecanic!
la cuplaj NM
sarxcina
H
puterea activ!
NE
diferene cote:
ZM-ZV; ZM-ZI
cuplu la arbore
Ma
debit
Q
puterea activ!
NE

puterea
hidraulic!
NH
puterea reactiv!
NEr
randament global agregat: AP ; HG
randament ma$in! electric! M ; G
Determinare
indirect!
prin calcul
randament ma$in! hidraulic! P ; T

3.6.2. Mrimi determinate indirect prin calcul

Presupunnd cunoscute metodele de stabilire a m!rimilor direct m!surabile $i
considernd c! mrimile geometrice indirect determinabile nu comport! nici o
dificultate de calcul, dup! prezentarea metodologiei de stabilire a sarcinii ma$inii
hidraulice (H) $i a particularit!ilor determin!rii indirecte a debitului vehiculat (Q),

sistem energetic
, U, I, cos, NE
necesar disponibil
ZI
ZI
ZS ZS
pomp! turbin!
motor generator
Ma,n, NM
Q, H
Q, H
pr
ps
(a)
(b)
Fig. 3.14 Integrarea agregatului ma$in! hidraulic! ma$in! electric! n ansamblul sisteme
hidraulic sistem electric: (a) agregatul de pompare; (b) hidrogeneratorul m!rimi supuse
determin!rii pentru controlul funcion!rii instalaiilor
sistem
hidraulic
sistem
hidraulic
Ma$ini $i echipamente hidraulice

226
urmeaz! a fi tratat! problema calculului puterilor implicate n analiz! $i a
randamentelor ce pot fi evaluate pe baza m!sur!rilor in situ.

3.6.2.1. Sarcina ma%inilor hidraulice

Sarcina ma$inii hidraulice reprezint! ns!$i
energia hidraulic! specific! efectiv cedat!
curentului de lichid la ie$irea pompei, respectiv
cea disponibil! la intrarea n turbin!, valoarea sa
determinndu-se din bilanul energiilor specifice
ntre seciunea de intrare (
1
) $i cea de ie$ire din
ma$in! (
2
). Corespunz!tor notaiilor din Fig. 3.15
acesta se exprim! sub forma:

g
v p
z H
g
v p
z
2
.
$ 2
.
$
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
+ + + + (3.37)
n care semnul (-) corespunde turbinei, iar (+)
ma$inii generatoare. Dac! se are n vedere c!
racordul ma$inii spre bieful superior (
S
) constituie
seciune de intrare n turbin! (
1
) $i de ie$ire din
pomp! (
2
), n timp ce racordul spre bieful inferior (
I
) reprezint! seciunea de ie$ire
din turbin! (
2
), dar intrarea n pomp! (
1
), att n cazul pompelor, ct $i al turbinelor
sarcina ma$inii va rezulta din:

g
v v p p
z z H
i s
i s
2
. .
$
2
2 2
2
1 1

+

+ . (3.38)
+innd seama de faptul c! aparatele de m!sur! a presiunii indic! valori
relative - fa! de presiunea atmosferic! (p
a
), $i notnd cu M indicaia n metri
coloan! de lichid a manometrului montat pe racordul spre bieful superior al ma$inii
hidraulice, respectiv cu V pe cea a vacuumetrului din seciunea racordului spre
bieful inferior al acesteia:
- ;
V a i M a s
p p p p p p + (3.39)

$
;
$
V M
p
V
p
M , (3.40)
sarcina ma$inii hidraulice va fi dat! - att pentru pompe, ct $i pentru turbine - de
suma indicaiilor aparatelor de m!sur! a presiunii, plasate n seciunile de racord
ale ma$inii spre cele dou! biefuri caracteristice, exprimate n n!lime coloan! de
lichid (M+V), corectat! n cazul determin!rilor de precizie cu distana pe
vertical! ntre punctele n care se efectueaz! m!surarea presiunii:

V M
z z z , (3.41)
$i cu variaia energiei specifice cinetice a curentului ntre cele dou! seciuni de
referin! ale ma$inii hidraulice (
s.
v
s
2
-
i
.v
i
2
)/2g:

g
v v
z V M H
i i s s
2
. .
2 2

+ + + . (3.42)
n condi#ii de exploatare, observndu-se c! ultimii doi termeni ai relaiei (1.37)
au o pondere nesemnificativ! n determinarea energiei specifice transformate de
ma$ina hidraulic!, se accept! cu suficient! precizie pentru scopurile practice ale
controlului funcion!rii instalaiei, c!:
Fig. 3.15 Schem! pentru determi-
narea sarcinii ma$inii hidraulice
pe baza indica'iilor aparatelor de
m!-sur! a presiunii $i debitului
z


ZMH
ZI
ZS
ZV
ZM
pi, vi
ps, vs
M
V
Q
Noiuni introductive

227
V M H + , (3.43)
sarcina sub care lucreaz! ma$ina fiind stabilit! prin nsumare a indicaiilor celor
dou! aparate de m!surare a presiunii, exprimate n n!lime coloan! de lichid.
Pentru determinrile precise ale sarcinii, reclamate de lucr!rile cu caracter de
cercetare sau de test!rile pentru omologarea ma$inilor, variaia energiei specifice
cinetice se evalueaz! prin determinarea vitezelor medii pe seciune, folosind
ecuaia de continuitate pentru un tub de curent n mi$care uniform!, pe baza
m!sur!rii diametrelor seciunilor n care sunt situate prizele aparatelor de m!sur! a
presiunii (D
s
, D
i
), respectiv a debitului tranzitat prin acestea (Q):
} { i s k
D
Q
v
k k
k
, ,
. ,
. 4
2
, (3.44)
astfel c!, acceptnd
s

i
= $i notnd K = 8./(
2
g), n astfel de situaii sarcina
ma$inii hidraulice se determin! cu:

2
4 4
.
1 1
Q
D D
K z V M H
i s

,
_

+ + + . (3.45)
n afara relaiilor de mai sus, n studiul $i exploatarea ma$inilor hidraulice, mai
ales n cazul pompelor, prezint! interes stabilirea $i a relaiilor dintre indicaiile
aparatelor de m!sur! $i n!limile caracteristice pentru instalaie.

Prin exprimarea bilanului energiilor hidraulice specifice ntre suprafaa liber! a
curentului din bieful inferior $i seciunea corespunz!toare racordului spre acest bief
al ma$inii hidraulice, n baza relaiilor (3.37) (3.40) se obine (v. Fig. 3.16 $i 3.17):
- n cazul H
gs
>0: ( ) Q h
g
v
H V
rs
i
gs
+ +
2
.
2
, (3.46)
- dac! H
gs
<0: ( ) Q h
g
v
H M
rs
i
c i

2
.
2
. (3.47)
Aceste relaii permit s! se sesizeze direct influena pe care o prezint! asupra
presiunii la racordul de aspiraie, att variaia nivelului apei n bieful inferior (care
determin! modificarea n!limii de aspiraie), ct $i a pierderilor de sarcin! pe
leg!tura ma$inii cu acest bief (aspirator / linia de aspiraie).
ZI
ZM
V
H
g
s

pi, vi
Fig. 3.16 Schem! pentru definirea relaiei
dintre indicaia vacuumetrului $i n!limea
geometric! de aspiraie Hgs
pi, vi
H
c

Mi
Fig. 3.17 Schem! pentru definirea relaiei
dintre indicaia manometrului $i contra-
presiunea Hc
Ma$ini $i echipamente hidraulice

228
Exprimnd bilanul energiilor specifice ale curentului de lichid ntre racordul
spre bieful superior al ma$inii $i seciunea instalaiei, caracteristic! acestui bief (s),
prin considerarea acelora$i relaii (3.37) (3.40), se obine:
- n cazul pompelor neglijnd variaia energiei specifice cinetice $i poziia
relativ! a axului manometrului fa! de priza de presiune (v. Fig. 3.18):
( ) Q h M H M
rR s gr
+ + ; (3.48)
- pentru turbine, n acelea$i condiii ca mai sus:
( ) Q h H H M
rR c b
. (3.49)
n raport cu considerentele prezentate, un caz doar aparent aparte l constituie
cel al pompelor verticale, poziionate cu rotorul necat n cuva de aspiraie (v. Fig.
3.19), a c!ror sarcin!, determinat! pe baza unui raionament similar celui general,
aplicat n noile condiii de instalare, este dat! de:

g
v
z M H
r
MI
2
.
2
+ + . (3.50)

3.6.2.2. Debitul prelucrat de ma%ina hidraulic"

n exploatarea instalaiilor hidroenergetice exist! frecvente situaii n care nu se
dispune de aparate pentru m!surarea direct! a debitului. n astfel de cazuri, pentru
determinarea debitului prelucrat de ma$ina hidraulic! se poate recurge la folosirea
ecuaiei de continuitate pentru un tub de curent n mi$care uniform!:
v A Q . , (3.51)
n care, aria seciunii transversale (A) se determin! pe baza m!sur!rii diametrului
interior (D) al conductei de leg!tur! cu bieful superior, sau a stabilirii acestuia n
M
Q,
z
M

ps,,vs ,Ds
Fig. 3.19 Schem! pentru determinarea
sarcinii pompelor verticale cu rotorul
necat n cuva de aspira'ie
Fig. 3.18 Schem! pentru determinarea rela'iei
ntre indica'iile manometrului de pe racordul de
refulare , n!l'imea geometric! de refulare $i
sarcina mano-metric! n bieful superior
z
M

H
g
r

ZP
M
H
s
o

H
o
r

M
s
Noiuni introductive

229
funcie de valorile cunoscute / m!surate
ale diametrului exterior (D
e
) $i grosimii pe-
retelui ():
4 / . , ; 3 2
2
D A D D
e
,
(3.52)
iar viteza medie pe seciunea
transversal! a conductei (v) se stabile$te
pe baza profilului vitezelor locale n
seciunea de m!sur! (v. Fig. 3.20),
obinut prin explorarea cmpului de viteze
cu ajutorul tubului Pitot sau a mori$tii
hidrometrice.
Pentru a u$ura operaiunile de cons-truire a cmpului de viteze $i a simplifica
prelucrarea ulterioar! a datelor obinute, se recomand! ca seciunea de m!surare
s! fie plasat! pe un tronson de conduct! n aliniament, cu poriuni rectilinii n
amonte $i aval suficient de lungi pentru ca efectul unor eventuale singularit!i de
pe traseu s! nu afecteze normalitatea profilului de viteze explorat. n acest sens,
suprafaa circular! a seciunii se mparte n n suprafee egale, pentru care viteza
medie corespunz!toare se m!soar! n centrul de mas! al sectoarelor inelare
elementare cuprinse ntre cercul de raz! relativ!
i-1
$i
i
(
i
=r
i
/R):

1
2
1 1
2
4 4
4 4 . 4 4
.
3
2
4


+
+ +

i i
i i i i
i
. (3.53)
ntruct A
i
= A/n, i=1,2,,n , A
1
corespunznd cercului de raz minim, raza
relativ! a cercurilor concentrice care delimiteaz! inelele de egal! arie va fi dat! de:

n
i
i
4 , (3.54)
astfel c! m!surarea vitezelor locale se va efectua n n puncte situate pe acela$i
diametru (de obicei vertical), corespunz!tor razelor relative:

( )
n i
n
i i
i
,..., 3 , 2 ,
1
.
3
2
4
2 / 1
2 / 3 2 / 3(3.55)
viteza medie pe seciune rezultnd
din:

n
i
i
v
n
v
1
1
.
(3.56)
Acela$i principiu de determinare
a debitului poate fi adoptat $i pentru
m!sur!rile curente de exploatare,
dac! elementul sensibil al aparatului
folosit pentru m!surarea vitezei
locale se plaseaz! ntr-o seciune a
conductei cu aria calibrat!, pe cercul
ri
ri-1
R

Fig. 3.21 Discretizarea unei seciuni circulare n
diviziuni de egal! arie $i poziionarea punctelor de
m!sur! a vitezei locale pentru construirea profilului
vitezelor $i determinarea vitezei medii
Fig. 3.20 Profilul de viteze al mi$c!rii
turbu-lente prin conducte circulare, n
diferite regi-muri de curgere (Re)


Ma$ini $i echipamente hidraulice

230
de raz! relativ!
med
, pe care viteza local! este egal! cu viteza medie pe seciune
(v. Fig. 3.20). Pentru curgerile turbulente curent ntlnite n sistemele sub presiune,
prelucra-rea datelor din observaii experimen-tale au condus la:
R
med
. 76 , 0 4 , (3.57)
astfel c! sonda de vitez! se va plasa n seciunea calibrat! a conductei, la o
distan! de 0,12.D fa! de generatoarea interioar!.
ntruct cercul de raz! relativ!
med
se
plaseaz! ntr-o zon! n care profilul de
viteze prezint! o variaie important! a vitezei
locale n raport cu distana fa! de ax,
pentru a mic$ora erorile introduse de o
eventual! poziionare mai puin precis! a
sondei de vitez!, n practic! se poate
recurge la m!surarea vitezei locale
(maxime) pe axul conductei $i determinarea
vitezei medii prin intermediul diagramelor ce
redau leg!tura v/v
max
= f(Re) obinut! prin
prelucrarea datelor din observaii
experimentale (v. Fig. 3.22).


Pentru determin!ri precise, efectuate pe instalaii experimentale sau n
laborator, debitul poate fi determinat indirect prin metoda volumetric! sau
gravimetric!, care se bazeaz! pe nregistrarea volumului (W) sau a greut!ii (G)
ale lichidului scurs ntr-o perioad! de timp determinat! (T):

. $
respectiv ,
T
G
Q
T
W
Q . (3.58)


3.6.2.3. Puterea hidraulic"

ntruct energia specific! a curentului de lichid, n seciunea racordului spre
bieful superior al ma$inii hidraulice, este reprezentat! de sarcina (H), n funcie de
debitul acestuia (Q), innd seama de densitatea (), respectiv greutatea specific!
() ale lichidului, puterea hidraulic! caracteristic! pentru lucrul efectuat de ma$in!
disponibil! la intrarea n turbin!, respectiv cedat! efectiv la racordul de refulare al
pompei, este dat! de:
H Q K H Q g K N
N N H
. . $ . . . . ! . , (3.59)
n care K
N
reprezint! un factor de transformare ce ine seama de unit!ile de
m!sur! folosite. Pentru a exprima puterea hidraulic! n kW,
- dac! [Q] = m
3
/s, [H] = m, [] = kg/m
3
$i [g] = m/s
2
, K
N
=10
-3
;
- dac! [Q] = m
3
/s, [H] = m, dar [] = kgf/m
3
daN/m
3
, atunci K
N
= 9,8.10
-3
.

3.6.2.4. Puterea electric"

n cazul cnd nu se dispune de aparate pentru m!surarea direct! a puterii
electrice, aceasta poate fi determinat! prin calcul bazat pe m!surarea tensiunii
ntre faze (U), a intensit!ii medii pe faz! (I) $i a factorului de putere (cos). Pentru

Fig. 3.22 Viteza medie pe seciunea cir-
cular! n funcie de viteza maxim!, pe ax,
$i regimul curgerii (Re)
Noiuni introductive

231
a exprima puterea electric! n kW, atunci cnd [U] = V, [I] = A, factorul de putere
fiind adimensional, puterea electric! activ! rezult! din:
cos . . . 3 . 10
3
I U N
E

. (3.60)

Dac! se m!soar! tensiunea pe faz! (U
f
), se are n vedere c! tensiunea ntre
faze este legat! de aceasta prin relaia:
3 .
f
U U . . (3.61)
3.6.2.5. Randamentul global al agregatului

Valoarea curent! a randamentului global al agregatului de pompare este dat!
de raportul ntre puterea cedat! la ie$irea acestuia $i puterea absorbit! la intrare.:
pentru agregatele de pompare, care furnizeaz! puterea hidraulic! N
H
,
absorbind din sistemul energetic puterea electric! N
E
, randamentul global
rezult! din:
E
H
AP
N
N
" ; (3.62)
n cazul agregatelor turbin generator, care prelucrnd puterea hidrau-
ic! N
H,
pulseaz! n sistemul energetic puterea electric! N
E
, randamentul
global va fi dat de:
H
E
AH
N
N
" . (3.63)

3.6.2.6. Puterea mecanic" la cuplaj %i cuplul la arbore

Din raiuni ce in de simplitatea structurii mecanice $i ndeosebi de maximiza-
rea randamentului global, cele dou! ma$ini sunt cuplate de obicei direct, arbore la
arbore, astfel c! puterea mecanic! la arborele ma$inii hidraulice va avea aceea$i
valoare ca $i puterea mecanic! la arborele ma$inii electrice:

M
ME
M
MH
M
N N N , (3.64)
n analiz! intrnd deci o putere mecanic! la cuplaj a c!rei valoare este determinat!
de cuplul la arbore (M) - activ, la arborele ma$inii motoare, respectiv rezistent la
arborele generatorului - $i de viteza unghiular! a mi$c!rii de rotaie (), corespun-
z!toare turaiei ma$inilor (n):
30
. ,
2
n
, (3.65)
n M M
M
.
30
, . 10
2 . 10 N
3
3

. (3.66)
La o turaie dat! (n), m!surat! nemijlocit, puterea mecanic! (N
M
) poate fi
determinat! de ndat! ce se cunoa$te valoarea cuplului la arbore (M) $i reciproc,
cuplul la arbore poate fi stabilit de ndat! ce se cunoa$te valoarea puterii mecanice
la cuplaj.
ntruct cuplul la arbore nu poate fi determinat dect indirect, de regul! pe
agregate concepute $i realizate cu particularit!i constructive special adaptate
acestui scop, puterea mecanic la cuplajul agregatelor curent ntlnite n practic
se determin! prin calcul - din bilanul energetic al ma$inii electrice, $i aceasta
numai n cazurile cnd este posibil! aplicarea corect! a unei metodologii adecvate
de evaluare a pierderilor de putere (N
M
) , ce se difereniaz! n raport cu tipul
ma$inii (asincron! sau sincron!):
M E M
N N N # . (3.67)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

232
Pierderile de putere n func#ionarea motoarelor asincrone de joas tensiune,
cele mai frecvent folosite pentru acionarea turbopompelor de utilizare general!,
pot fi stabilite prin diferite metode, funcie de datele disponibile n acest scop :
- analitic, prin calculul fiec!reia dintre pierderile de putere nregistrate n
funcionarea ma$inii - n nf!$ur!ri (N
Cu
) , n circuitul magnetic (N
Fe
),
respectiv mecanice (N
mec
);
- global, pe baza evalu!rii randamentului ma$inii electrice (
M
), n
respectivul regim de funcionare.
Determinarea analitic a pierderilor de putere n funcionarea motoarelor
asincrone presupune un demers laborios bazat pe:
- stabilirea turaiilor $i a puterii electrice absorbite, att n regimul curent de
funcionare - n
i
, N
Ei
, ct $i la mersul n gol - cu ma$ina acionat!, cuplat! n
gol - n
o
, N
Eo
(rot/min, kW);
- cunoa$terea curenilor absorbii n respectivele regimuri - I
i
, I
o
, precum $i a
curentului mediu absorbit de motor n regim uniform de lucru - I
m
(A);
- cunoa$terea momentului de volant al maselor n mi$care de rotaie din
ansamblul motor sistem acionat - GD
2
(kgf.m
2
), a curbei de oprire la mers
n gol n=f(t), $i a num!rului de porniri n intervalul de timp considerat n
analiz! - n
p
,
acestea rezultnd din:

mec Fe Cu M
N N N N # # # # + + , (3.68)
n care, pierderile n regim uniform de lucru sunt date de:

( )
2 2
3 2 2
3
10 cu , . . . 3 #
o i
Eo Ei
e e m f Cu
I I
N N
R R I k N

; (3.69)
$i k
f
- coeficientul de form! al funciei I(t), care pentru motoare asincrone are
valoarea k
f
= 1,1 , respectiv:

2 3
. . 10 . 3 # #
o e Eo mec Fe
I R N N N

+ . (3.70)

Pierderile de energie n regim variabil, determinate ndeosebi de funcionarea
n regimurile tranzitorii de pornire pot fi calculate cu:

p
p
mec
tr
mec
n E E . # # , (3.71)
n care pierderea de energie pe un ciclu de pornire rezult! din:

2 2
6
. .
2620
10
#
o
p
mec
n GD K E

, (3.72)
cu K coeficient dependent de tipul motorului, care pentru motorul asincron cu
rotorul n scurt circuit, are valoarea K = 2.

Atunci cnd nu se dispune de datele necesare pentru urmarea metodologiei de
mai sus, pierderile de putere n funcionarea motorului asincron pot fi evaluate
global din:
( )
Emed M M
N N . " 1 # , (3.73)
n care: N
Emed
puterea medie absorbit! de motor n intervalul de timp considerat;

M
- randamentul motorului n regimul ce absoarbe puterea N
Emed
care,
innd seama de puterea sa nominal! N
E
nom
, corespunde gradului
de nc!rcare = N
Emed
/N
E
nom
:
Noiuni introductive

233

2
+ . +
+
"
b a
M
+ +
, (3.74)
cu a $i b coeficieni funcie de randamentul nominal al motorului
(
n
):

,
_

,
_

+
2 2
"
1
"
1 , 4
122 , 3
3
1
5i
"
1
"
1 , 1
122 , 0
3
1
n
n
n
n
b a . (3.75)

3.7. Caracterizarea regimurilor de func!ionare ale ma%inilor hidraulice

3.7.1. Buletinul de ncercare

Capacitatea de funcionare a ma$inilor hidraulice poate fi caracterizat! prin
prelucrarea datelor din m!sur!tori efectuate n cursul test!rii acestora pe standul
de ncerc!ri al uzinei produc!toare, respectiv in situ - pe ma$ina instalat! n condiii
de exploatare, cnd diferitele regimuri de funcionare, corespunz!toare diferitelor
debite vehiculate, se obin prin modificarea gradului de deschidere a robinetului de
reglare.
Evaluarea m!rimilor caracteristice pentru funcionarea ma$inii se bazeaz! pe
determinarea n prealabil a caracteristicilor geometrice implicate n calcul:
- diametrele (D
s
,D
r
) $i/sau ariile (A
V
, A
M
) seciunilor transversale ale conductelor
de aspiraie $i refulare, n amplasamentul prizelor aparatelor de m!sur! a
presiunii;
- poziiile prizelor de presiune de pe conducta de refulare (z
M
) $i cea de aspiraie
(z
V
), respectiv cea a axului manometrului, fa! de planul de referin! al
vacuumetrului de pe aspiraie (z=z
M
-z
V
).

Pentru fiecare deschidere a vanei de reglare, dup! stabilizarea regimului
corespunz!tor de funcionare (i), se nregistreaz! indicaiile aparatelor de m!sur!:ZM
ZV
ZP
ZI


Fig. 3.23 Schema instalaiei de pompare studiate, cu poziionarea aparatelor
de m!sur! a presiunilor la racordul de aspiraie $i cel de refulare
Ma$ini $i echipamente hidraulice

234
- indicaiile manometrelor racordate la prizele de presiune ale instalaiei,
exprimate n n!lime coloan! de lichid (M
i
, V
i
);
- debitul vehiculat de ma$in! (Q
i
);
- turaia organului activ al ma$inii (n
i
)
- tensiunea curentului electric ce alimenteaz! motorul de acionare (U
i
);
- intensitatea curentului pe faz! (I
i
);
- factorul de putere cos
i
.

Urmnd metodologia prezentat! n 3.6.2., pe baza m!rimilor m!surate direct,
se stabilesc m!rimile determinabile indirect prin calcul:
- sarcina la racordul spre bieful superior al ma$inii (H
i
);
- puterea hidraulic! prelucrat! (N
Hi
);
- puterea electric! prelucrat! de ma$ina electric! (N
Ei
);
- randamentul agregatului (
MGi
);
- randamentul ma$inii electrice (
Ei
);
- randamentul ma$inii hidraulice (
Hi
);
- puterea mecanic! la cuplaj (N
Mi
);
- cuplul la arbore (M
a
).
Noiuni introductive

235
n acest scop se poate recurge la un program de prelucrare automat! a datelor
bazat pe algoritmul menionat mai sus, cum este, de exemplu cel cu organigrama
din Fig. 3.20, elaborat de autor n limbajul de programare GWBASIC.
Datele sunt sistematizate de regul! ntr-un Buletin de ncercare care cuprinde:
- informaia relativ! la agregatul testat $i instalaia din care acesta face parte;
- datele generale privind parametrii nominali ai agregatului motor generator;
- tabelul sinoptic al datelor relative la m!rimile m!surate direct;
- tabelul sinoptic cu datelor relative la m!rimile determinate prin calcul.
Pentru exemplificare, Fig. 1.55 prezint! Buletinul de ncercare al unei pompe
Ui, Ii, cosi, Qi
i = 1
U
R, U, I, cos, M, V/ZI,,Q, n

Uf / U
Hgs
<0
>0
Caracteristici agregat de
pompare $i m!rimi m!surate
KU=0,003 KU=0,00173
2
Uf
NEi=KU.Ui.Ii.cosi
i = NEi / NEo
a =1/3(0,122-1,1Eo
-1
+Eo
-2
)
b =1/3(-3,122+4,1Eo
-1
-Eo
-2
)
Ei = i / (a + i +b.i
2
)
Hi = Mi + Vi + z + KQ.Qi
2

NHi = 9,81.Qi.Hi
KQ = 0,0826.Dr
-4

z = ZM - ZI
V=0
KQ = 0,0826.(Dr
-4
-Ds
-4
)
z = ZM - ZV
P / T
P
T
y= -1 y = 1
AHE = (NHi / NEi)
y

Hi = AHE / Ei
NMi = NHi / Hi
y

Mai = 954,93.NMi / ni
kn = ni / n

i = R
m!rimi calculate regim i
Qi, Hi, NHi, NEi,
Ei AHE, Hi, NMi, Mai
ni
NU
no
m!rimi calculate:
la n curent
Qi, Hi, NHi, NEi,
Ei AHE, Hi,
NMi, Mai

n / no
DA
m!rimi
transpuse la no
Qti, Hti, NHti, NEti,
Eti AHEt, Hti,
NMti, Mati
Qti = Qi / kni
Hti = Hi / kni
2

NHti = NHi / kni
3

Hti = 1-kni
0,1
(1-Hi)
NMti = NHti / Hti
y

Mati = 954,93.

i = i+1
Fig. 3.24 Organigrama programului pentru determinarea m!rimilor calculate
determinare
caracteristici analitice
AP5 24 NDS 900 mm / 600 rot/min SP
IONASESTI

BULETIN DE INCERCARE

Caracteristici generale agregat MOTOR-POMPA cu Hgs > 0

MOTOR: no= 600 rpm NEo= 1000 kW Eo= 93,5 %
POMPA: D2=900 mm; Ds= 800 mm ; Dr= 600 mm ; ZM= 55.8 mNM ZV=55.1mNM
Parametri msura#i
Re-
gim
n
(rpm)
U
(V)
I
(A)
cos
(-)
M
(m)
V
(m)
Q
(m
3
/s)
1 601 5950 76 0.893 52,0 4.15 0.875
2 600 5990 80.5 0.895 50,0 4.35 1.020
3 598 5980 92 0.896 45,0 4.95 1.368
4 599 5960 100.5 0.896 40,0 5.55 1.614
5 598 5970 107.5 0.895 35,0 6.15 1.818
6 599 5990 110.5 0.894 33,0 6.35 1.900
Parametri calcula#i
Reg
H
(m)
NH
(kW)
NE
(kW)
E
(%)
AP
(%)
P
(%)
NM
(kW)
Ma
(daNcm)
1 57.18 490.8 699.4 89.18 70.18 78.70 623.7 991.0
2 55.50 555.4 747.5 89.51 74.30 83.01 669.0 1064.8
3 51.47 690.7 853.8 90.04 80.90 89.84 768.8 1227.6
4 47.38 750.3 929.5 90.31 80.71 89.38 839.4 1338.2
5 43.29 772.1 994.8 90.47 77.61 85.78 900.1 1437.3
6 41.62 775.8 1024.9 90.53 75.70 83.61 927.9 1479.2


Fig. 3.25 Buletinul de ncercare pentru stabilirea m!rimilor caracteristice ale unei pompe centrifu-
gale, cu rotorul n dublu flux, tip 24 NDS, instalat! ntr-o staie de pompare pentru irigaii (SPA)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

236
centrifugale cu rotor n dublu flux - tip 24 NDS - ce echipeaz! staia de pompare
pentru alimentare (SPA) a unui sistem de irigaii (v. Fig. 1.53), elaborat prin
m!sur!tori in situ, n condiii de exploatare, prelucrate prin rularea programului de
calcul menionat anterior.

3.7.2. Curbe de sarcin, de putere $i de randament.

M!rimile ce caracterizeaz! funcionarea ma$inilor hidraulice se modific! de la
un regim de lucru la altul. La o turaie cvasi-constant! de lucru a acesteia,
respectivele m!rimi (H, N, ) depind de debitul prelucrat (Q), debit vehiculat $i de
elementele contigue ale sistemului hidraulic/hidrotehnic servit.
Leg!turile dintre m!rimile interesate n analize (H, N, ) $i debitul (Q) sunt
redate de obicei n practic! sub forma grafic! a curbelor de sarcin (H~ Q), de
putere, (N~ Q) $i de randament (~Q). Acestea sunt obinute prin reprezentarea
grafic! a cuplelor de valori (Q
i
,,H
i
), respectiv (Q
i
,N
i
) $i (Q
i
,
i
), sistematizate n
buletinele de ncercare n urma prelucr!rii datelor din m!sur!tori, $i trasarea
curbelor continue ce le aproximeaz! cel mai bine.
tip
parabol!
curente
C / N
Tablou
regimuri
Q, H,
M!rimi nregistrate:
Q, H,
Nr. regimuri: R
Qti, Hti, ti Qi, Hi, i
nominale
iniializare
MCMMP
calcul
sume
Caracteristica de
sarcin! (H~Q)
afi$eaz!
So, S1, S2
DA
afi$eaz!
Hpf, Kpf
cel!lal
t
y = ao + a1.x + a2.x
2

y = ao + a2.x
2

calcul coef.
ao, a2
calcul coef.
ao, a1, a2

NU
Fig. 3.26 Organigrama programului de ajustare a caracteristicilor
analitice de sarcin! (H~Q) $i de randament (~Q)
STOP
Verificare
Caracteristici analitice
(H~Q)C ; (H~Q)I ; (~Q)
calcul HC, HI
fcie de Qi
afi$eaz
date
Caracteristica de
randament
(~Q)
iniializare
MCMMP
calcul sume
MCMMP
afi$eaz!
R1, R2
y = a1.x + a2.x
2

calcul coef.
R1, R2
cel!lal
t
DA
NU
Incplt
Cplt
Noiuni introductive

237

A$a cum rezult! din teoria turboma$inilor hidraulice, curba de sarcin! a ma$ini-
lor radiale este de tip parabolic, iar celelalte pot fi aproximate foarte bine prin ace-
la$i tip de curbe, exprimarea lor analitic! rezultnd astfel sub forma:

2
2 1 0
. . Q A Q A A M
M M M
+ + , (3.76)
n care A
M0,
A
M1,
A
M2
sunt coeficienii parabolei ce aproximeaz! cel mai bine leg!tura
dintre m!rimea M {H
p
,N
p
,
p
,} $i debitul vehiculat (Q), indicat! de datele
corespunz!toare regimurilor testate, prelucrate conform celor de mai sus.
Acestea sunt acceptate n calitate de caracteristici analitice ale ma$inilor folosite
la echiparea amenaj!rilor interesate, ndeosebi a staiilor de pompare, $i pot fi aproxi-
mate prin metoda celor mai mici ptrate, pe baza prelucr!rii datelor relative la 5-7
regimuri de lucru cunoscute/evaluate ale acestora.
n acest scop pot fi folosite programe de prelucrare automat! a datelor, cum este,
de exemplu, cel cu organigrama din Fig. 3.26, elaborat de autor n limbajul de
programare GWBASIC. n vederea simplific!rii expresiei caracteristicii analitice de
sarcin! (H~Q), ajustat! pe domeniul de utilizare a ma$inii hidraulice, acest
program permite impunerea tipului de parabol! (cu sau f!r! termen liber, cu sau
f!r! termen liniar).
Rulnd datele din buletinul de ncercare prezentat n Fig. 3.25, pe acest
program, pentru pompa 24 NDS testat! s-au obinut urm!toarele caracteristici
analitice:
caracteristica de sarcin, de form!:
-
parabol! complet! (C): H = S
0
+ S
1
.Q S
2
.Q
2

cu S
0
= 58,98; S
1
= 3,589; S
2
= -6,684

;

-
parabol! f!r! termen liniar (I): H = H
pf
- K
pf
.Q
2
cu H
pf
= 61,38 ; K
pf
= - 5,44 ;

caracteristica de randament:
p
= R
1
.Q - R
2
.Q
2
cu R
1
= 125,85 ; R
2
= - 43,317

Pentru ajustarea de caracteristici analitice - pe domeniul interesat de utilizare a
unei ma$ini hidraulice cuplele de valori corespunz!toare pot fi prelucrate automat
$i prin folosirea unor medii de programare de firm, precum cele din categoria
MICROCAL ORIGINE. Se obin astfel, rapid, att curbele de sarcin!, de putere $i
de randament, interesate, ct $i parametrii expresiilor analitice ce le aproximeaz!.
0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
40
45
50
55
60 Curba de sarcina a pompei 24 NDS - 600 r.p.m.
H = A + B1*Q + B2*Q^2
A 59,66359 1,7826
B1 3,27727 2,80778
B2 -6,85887 1,0379
R 0,99865
S
a
r
c
in
a
Debit

Fig. 3.27 Curba de sarcin! a pompei 24 NDS (Fig. 3.19, 3.21)
ajustat! cu mediul de programare MICROCAL ORIGINE
Ma$ini $i echipamente hidraulice

238

Varia%ia m&rimilor caracteristice TMH n func%ie de regimul de
lucru, apreciat prin debitul vehiculat, poate fi justificat& 5i teoretic, prin
studiul interac%iunii dintre curentul de fluid 5i pere%ii canalelor curbe ce
compartimenteaz& organul activ al acestor ma5ini 5i analiza modului n care
se produce schimbul de energie ntre rotor 5i masa de lichid care l
parcurge. Un astfel de studiu, capabil s& justifice, pe lng& caracterul
0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
600
700
800
900
1000
Curba de putere a pompei 24 NDS - 600 r.p.m.
Polynomial Regression for Data1_C:
N = A + B1*Q + B2*Q^2
A 409,70422 7,67866
B1 273,3716 12,09465
B2 8,70262 4,47082
R 0,99993
P
u
t
e
r
e

(
k
W
)
Debit (m
3
/s)

Fig. 3.28 Curba de putere a pompei 24 NDS (Fig. 3.19, 3.21),
ajustat! cu mediul de programare MICROCAL ORIGINE
0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
Curba de randament a pompei 24 NDS + 600 r.p.m.
Rd = A + B1*Q + B2*Q^2
A 0,2259 0,01392
B1 0,98401 0,02193
B2 -0,36195 0,0081
R 0,99851
R
a
n
d
a
m
e
n
t

(
-
)
Debit (m
3
/s)

Fig. 3.29 Curba de randament a pompei 24 NDS (Fig. 3.19,
3.21), ajustat! cu mediul de programare MICROCAL ORIGINE
Noiuni introductive

239
leg&turilor dintre m&rimile caracteristice, structura necesar& a TMH 5i forma
principalelor organe hidromecanice, este redat n finalul lucr&rii.
Ma$ini $i echipamente hidraulice

240
3.8. Modelarea hidraulic" a turboma%inilor.
Rela!ii %i func!ii caracteristice

3.8.1. Considera#ii generale

Teoria turboma$inilor hidraulice este construit! pe baza accept!rii unor modele
ale proceselor/fenomenelor studiate, sintetizate prin admiterea unor reprezent!ri
simplificate $i a unor ipoteze a c!ror valabilitate nu poate fi confirmat! dect n
confruntarea cu realitatea investigat!, astfel nct studiul turboma$inilor reale
recurge, n larg! m!sur!, la metode experimentale. Soluiile obinute n teoria TMH
sunt afectate, n multe cazuri, de o serie de coeficieni/constante a c!ror valoare nu
poate fi precizat! dect recurgnd, de asemenea, la ncerc!ri, determin!ri
experimentale. Utilizarea n practic! a rezultatelor astfel obinute este legat!
totdeauna de verificarea valabilit!ii lor pe domeniul n care se aplic!, respectiv de
luarea n considerare a condiiilor n care, acestea, au fost determinate.
Una din modalit!ile de asigurare a valabilit!ii rezultatelor experimentale n
aplicaii practice curente, o constituie modelarea similar a proceselor abordate,
metoda bazat! pe analiza cantitativ generalizat a acestora, ntr-un cadru care
stabile$te condiiile n care procesul studiat experimental - pe model - corespunde
ntr-adev!r procesului real abordat, rezultatele obinute putnd fi transpuse n
realitatea interesat!.
Aceast! metod! permite de asemenea s! se stabileasc! o serie de relaii ntre
m!rimile geometrice $i funcionale caracteristice pentru exploatarea TMH, utile
pentru folosirea acestor ma$ini, precum $i a unor complexe parametrice ale c!ror
valori r!mn constante pentru ntregi clase de ma$ini hidraulice, servind astfel
pentru caracterizarea acestora sub cele mai diferite aspecte.

3.8.2. Elemente de analiz cantitativ generalizat

Schimbul de energie dintre rotorul TMH $i fluidul care l parcurge poate fi
caracterizat din punct de vedere dinamic prin echilibrul forelor ce concur! la
desf!$urarea mi$c!rii, echilibru ce corespunde principiului lui dAlembert:
0 + + + I F P G

, (3.77)
cu G

- forele de gravitaie, P

- rezultanta forelor de presiune, F

- forele de
frecare datorate viscozit!ii $i turbulenei curgerii, iar I

- forele de inerie.
O astfel de relaie, n care m!rimile vectoriale sunt nlocuite prin expresiile
algebrice, difereniale sau integro-difereniale ce leag! respectivele m!rimi de
m!rimile geometrice, parametrii fizici $i m!rimile funcionale ce le determin! - n
condiiile problemei analizate, descrie - mpreun! cu condiiile la limit! (de unicita-
te) corespunz!toare acesteia - un proces/fenomen unic. Ecuaia astfel obinut!
este o ecua#ie dimensional, n care toi termenii au aceea$i dimensiune, iar
condi#iile de unicitate sunt redate prin valorile mrimilor dimensionale caracteristice
problemei - parametrii ce individualizeaz procesul / fenomenul studiat.
Soluionarea ansamblului ecuaie dimensional! - condiii de unicitate
(parametrii dimensionali) conduce la definirea st!rii sistemului analizat la un
moment dat, f!r! a da informaii asupra comport!rii acestuia, comportare ce nu
depinde de valorile absolute ale termenilor ecuaiei, ci de efectele relative ale
acestora.
Noiuni introductive

241
+innd seama de ultima observaie, un instrument de analiz! mai util poate fi
obinut dac!, n proiecia dup! o direcie remarcabil! pentru problem!, n locul
valorilor absolute ale forelor, relaia (3.77) se exprim! n efecte relative, obinute
prin raportarea forelor la una dintre ele, de exemplu fora de inerie:
0 1 + + +
I
F
I
P
I
G
. (3.78)
Fiecare termen al acestei expresii - devenit adimensional - este redat printr-un
complex de m!rimi legate ntre ele prin operaii algebrice, difereniale sau chiar
integrale, numit n continuare, convenional, numr.
Condiiile de unicitate ce se asociaz! unei astfel de ecua#ii adimensionale,
trebuie s! fie ele nsele adimensionale $i se vor prezenta sub forma unor complexe
parametrice adimensionale (operaii ntre m!rimile dimensionale folosite pentru
redarea condiiilor la limit! asociate ecuaiei dimensionale), care iau - pentru
fiecare proces analizat - cte o anumit! valoare numeric concret!.
Ansamblul constituit din ecuaia adimensional! $i condiiile la limit! redate prin
complexe parametrice adimensionale, determin!, prin rezolvarea sa, o soluie a
problemei studiate. ntruct acelea$i valori numerice ale complexelor parametrice
adimensionale - condiii la limit! ale problemei, pot fi obinute pentru numeroase
combinaii de valori numerice ale m!rimilor ce intr! n expresiile respectivelor
complexe, rezult! - c! soluia determinat! n acest cadru nu mai corespunde unui
singur proces/fenomen, ci unei ntregi clase de procese/fenomene, n care efectele
relative ale for#elor ce concur la desf$urarea lor sunt acelea$i, iar distribu#iile la
limit ale oricror variabile, sunt asemntoare.
n acest sens, se poate afirma c! procesele/fenomenele descrise printr-o astfel
de soluie - caz individual generalizat, formeaz! un grup de fenomene/procese
similare, deci: cazul individual generalizat constituie o form! de prezentare a
grupurilor de fenomene similare, pentru care, condiiile la limit! se exprim! prin
valorile numerice ale complexelor parametrice adimensionale folosite n acest
scop, devenite - din considerentele de mai sus - criterii de similitudine.

Avnd n vedere faptul c! fenomenele / procesele similare se deosebesc ntre
ele numai prin valorile numerice absolute ale m!rimilor ce le descriu, nu $i prin
legea de distribuie a acestora, se poate afirma c! transformarea similar a
proceselor / fenomenelor este condiionat! de transformarea similar a condi#iilor
de unicitate asociate ecuaiilor de baz! dimensionale, care le descriu. n general,
ntre m!rimile omoloage ale unor fenomene/procese similare exist!, astfel, o relaie
de proporionalitate:
im i i
x k x , (3.79)
(x
i
valoarea m!rimii caracteristice, generic! pentru procesul/fenomenul curent
aparinnd clasei, x
im
valoarea m!rimii omoloage a procesului/fenomenului
considerat model - n clasa respectiv!; k
i
coeficientul de scar! al m!rimii
considerate, n cadrul clasei de fenomene/procese similare).

n contextul celor de mai sus, dac! se noteaz! cu
I F
i
k - coeficienii de scar!
corespunz!tori efectelor relative ale forelor ce concur! la desf!$urarea mi$c!rii pe
spaiul rotorului TMH (F
i
reprezint!, succesiv, cte una din forele de: greutate G,
presiune P $i frecare F, iar I - forele de inerie,
I F
i
k = ( ) ( )
m i i
I F I F / / / ), faptul c!
Ma$ini $i echipamente hidraulice

242
efectele relative implicate n proces sunt acelea$i n toate cazurile aparinnd
clasei de procese similare, se traduce prin condiia:
1
I F
i
k , pentru toi ( ) F P G F
i
, , , (3.80)
care este echivalent! cu:
m
im i
I
F
I
F
(3.81)
sau, nc!:
m m
i
I
I
F
F
, (3.82)
relaie care arat! c!, pentru ca dou! procese de aceea$i natur!, s! prezinte
acelea$i efecte relative ale forelor implicate n desf!$urarea lor, deci s! fie
procese similare, este necesar ca toi coeficienii de scar! ai forelor considerate s!
aib! aceea$i valoare:

I F P G
k k k k . (3.83)
Pornind de la aceast! condiie general! ( 1
I F
i
k ), pot fi determinate att forma
complexelor parametrice adimensionale numere $i criterii de similitudine, ct $i
leg!turile necesare ntre coeficienii de scar! corespunz!tori diferitelor m!rimi
implicate n analiz!.

Efectul relativ al forelor de greutate, n raport cu cele de inerie
(
2 2 2 3 3
. . . . . . ; . . . . . v l t l l a m I g l g W g m G

), r!mne neschimbat n
condiiile similitudinii geometrice $i cinematice (
1 3
. ;


t l v l W
k k k k k ) cnd
I G
k k , astfel nct::
2
.
v g l
k k k , (3.84)
$i, din ( ) ( )
2 2
/ . / .
m m m
v v g l g l , prin separarea termenilor, rezult!:

m m
m
g l
v
g l
v
. .
2 2
, (3.85)
complex adimensional corespunz!tor efectului relativ al forelor de greutate, n
raport cu cele de inerie, numit numr Froude atunci cnd, opernd simbolurile
vitezei (v) cu acceleraia gravitaional! (g) $i lungimea caracteristic! procesului (l),
serve$te ca argument n ecuaia adimensional!, pentru a deveni criteriu de
similitudine Froude:
idem Fr , (3.86)
atunci cnd, lund o valoare numeric! concret! (Fr), serve$te drept condiie la
limit! asociat! ecuaiei adimensionale, pentru a separa soluia corespunz!toare
cazului individual generalizat considerat.
Constana efectului relativ al forelor de frecare (
( ) A z v F . / . .
), n raport cu
acelea$i fore de inerie presupune
I F
k k , astfel nct se obine, pe de o parte
relaia dintre coeficienii de scar! ai m!rimilor implicate:

v l
k k k .

, (3.87)
iar pe de alt! parte, din ( ) ( )
m m m
v l v l . / . / , complexul adimensional:

m
m m
l v l v

. .
, (3.88)
Noiuni introductive

243
asociat efectului relativ al forelor de frecare (datorate viscozit!ii), n raport cu cele
de inerie.
Atunci cnd opereaz! cu simbolurile vitezei (v), al lungimii caracteristice pentru
proces (l) $i al viscozit!ii cinematice (), complexul adimensional prime$te
denumirea de numr Reynolds $i serve$te ca argument sau parametru variabil n
structura ecuaiei adimensionale, pentru ca primind o valoare numerica concret!,
s! devin! criteriu de similitudine Reynolds:
idem Re , (3.89)
condiie la limit! asociat! ecuaiei adimensionale pentru separarea cazului
individual generalizat cu acelea$i efecte relative ale forelor de frecare.

Forele de presiune ( p A P ) vor avea acela$i efect relativ n raport cu
forele de inerie dac!
I P
k k , ceea ce conduce la:

2
v p
k k k

(3.90)
$i, prin ) . /( ) . ( /
2 2
m m m
v v p p , la complexul adimensional:

2 2
. .
m m
m
v
p
v
p

. (3.91)
Asociat efectului relativ al forelor de presiune, n raport cu cele de inerie,
acest complex adimensional prime$te denumirea de numr Euler, dac! - opernd
cu simbolurile , v, p - serve$te drept argument n exprimarea ecuaiei
adimensionale a procesului studiat, devenind criteriu de similitudine Euler:
idem Eu , (3.92)
de ndat! ce, primind o valoare numeric! concret!, devine condiie de unicitate
asociat! ecuaiei adimensionale, folosit! pentru separarea cazului individual
generalizat corespunz!tor respectivului efect relativ al forelor de presiune.

Relaiile definite ntre coeficienii de scar! ai diferitelor m!rimi implicate n
analiz!, n condiii de similitudine:

2 1 3
2 2 1
v
3 2
. ; . ; .
. ; . ; . k
;
v p t l Q l v
g l v t l a t l
l W l A
k k k k k k k k k
k k k k k k k k
k k k k
, (3.93)
permit s! se defineasc!:
. dimensiunile necesare ale modelului experimental;
. cadrul n care, rezultatele obinute experimental pe model, pot fi transpuse n
analiza procesului/fenomenului modelat.
Chiar $i o sumar! analiz! a sistemului de relaii (3.93), arat! c! atunci cnd
1 ; 1 ; 1
g
k k k

, lichidul utilizat pe model fiind acela$i ca $i n procesul mode-
lat, nu se mai poate vorbi de o modelare propriu zis!, ntruct n aceast! situaie
rezult! c! n construcia modelului trebuie adoptat un coeficient de scar! al
dimensiunilor liniare 1
l
k , deci se pune problema reproducerii identice a
procesului abordat $i nu a unei model!ri.
+innd seama de cele de mai sus, rezult! c! n modelarea TMH nu se poate
realiza o similitudine complet!, cu respectarea tuturor criteriilor implicate: Eu, Re,
Fr $i un alt criteriu, care se refer! la similitudinea mi$c!rilor periodice - rotaia
Ma$ini $i echipamente hidraulice

244
organului activ - criteriul Strouhal:
l
t v
Sh

, (3.94)
ci se recurge de regul! la o similitudine parial! (incomplet! / aproximativ!), bazat!
pe respectarea criteriilor considerate ca eseniale pentru aspectul studiat.

ntruct criteriile Re $i Fr nu pot p!stra simultan valori constante n acela$i
proces, innd cont de faptul c! n funcionarea TMH efectul relativ al forelor de
gravitaie este mai puin important dect cel al forelor de presiune, n modelarea
acestora se urm!re$te respectarea, fie a criteriilor Eu $i Sh, fie - n raport cu
aspectul cercetat - a criteriilor Re $i Sh.

Pentru a lua n considerare complexitatea proceselor ce se produc n cursul
schimbului de energie dintre rotorul TMH $i curentul de fluid prelucrat, $i pentru a
pune n eviden! leg!tura dintre diferii parametri constructivi $i unele m!rimi
caracteristice pentru funcionarea ma$inii, n studiul ma$inilor hidraulice nu se
folosesc direct criteriile de similitudine generale, determinate anterior, ci cteva
combina#ii ale acestora, care conduc la definirea unor mrimi caracteristice pentru
o clas de TMH similare - de asemenea criterii de similitudine, dar mai complexe:
debitul dublu unitar, tura#ia dublu unitar $i puterea dublu unitar. De asemenea,
pe aceast! cale poate fi introdus! o func#ie ce caracterizeaz! global o TMH - att
din punct de vedere constructiv, ct $i funcional tura#ia / viteza specific.

3.8.3. Mrimi caracteristice pentru o clas de TMH similare:
Debitul, tura#ia $i puterea dublu unitare

Particulariznd expresia num!rului Eu (3.91) prin introducerea vitezei absolute
ntr-o seciune remarcabil! n raport cu valoarea debitului prelucrat - suprafaa de
control interioar! a rotorului - c
m
, $i a diferenei de presiune p corespunz!toare
sarcinii prelucrate H g p . . , pentru o clas! de turboma$ini similare, ce lucreaz!
n regimuri similare (cu acela$i efect al forelor de presiune), n cadrul c!rora
Eu=const, rezult! c!:
Eu
.H g
c
m
, (3.95)
ceea ce arat! c! viteza absolut! a curgerii p!streaz! o component! meridian! -
constant! pe parcurs, proporional! - n regimurile cu acelea$i efecte relative ale
forelor de presiune ale unei clase de turboma$ini similare - cu inversa r!d!cinii
p!trate a criteriului Euler asociat respectivului efect / regim, asimilabil cu un
coeficient de vitez! asociat sistemului hidraulic considerat:

Eu
1

m
c
(3.96)
$i cu r!d!cina p!trat! a sarcinii prelucrate la un moment dat:
H g c
m
c m
. . (3.97)
n mod similar poate fi particularizat! expresia num!rului Strouhal, n care:
. ca lungime caracteristic!, se introduce o m!rime semnificativ! pentru drumul
parcurs de fluid pe spaiul rotorului - diametrul exterior al acestuia (D
e
);
. viteza folosit! corespunde componentei ce r!mne constant! pe traseul
urmat (c
m
);
Noiuni introductive

245
. pentru timpul t se folose$te o m!rime proporional! specific! procesului (1/n):

n D
c
e
m
.
Sh . (3.98)
Aceast! particularizare permite exprimarea respectivei componente a vitezei
absolute constant! pe spaiul rotorului dat al TMH aparinnd unei clase de
turboma$ini similare, ca funcie de diametrul rotorului $i turaia de antrenare a
acestuia: n D c
e m
. Sh. . (3.99)
n cadrul unei clase de TMH similare este asigurat! similitudinea geometric! a
organelor hidromecanice - conservarea unghiurilor caracteristice
i
,,
e
$i constana
coeficientului de scar! al tuturor dimensiunilor liniare - D
i
, D
e
, b
i
, b
e
-, ceea ce
conduce la acelea$i valori ale rapoartelor D
i
/D
e
, b
i
/D
e
, b
e
/D
e,
pentru toate ma$inile
aparin!toare, la fel cum aria suprafeei de control interioare (A
i
,) se afl! cu D
i
ntr-
un acela$i raport - constant! a clasei:
const
2

A
i
i
k
D
A
. (3.100)
Stabilirea leg!turilor dintre caracteristicile geometrice $i cele funcionale, ale
ma$inilor aparinnd unei clase de TMH similare, este nlesnit! de folosirea unor
m!rimi caracteristice pentru studiul $i exploatarea TMH, deduse n baza criteriilor
de similitudine.

3.8.3.1. Debitul dublu unitar

Considernd curgerea n mi$care permanent! corespunz!toare funcion!rii
uniforme a TMH, n regim nominal, din ecuaia de continuitate exprimat! n
seciunea suprafeei de control interioare a rotorului, prin folosirea relaiilor (3.96),
(3.97) $i (3.100), rezult!: H D
g k
A c Q
i
A
i m
2
Eu
.
, (3.101)
n care factorul Eu / . g k
A
reprezint! o constant! a clasei de TMH similare, notat!
de obicei
'
1
Q $i numit! debit dublu unitar:

Eu
'
1
g k
Q
A
. (3.102)
Prin modul n care a fost stabilit! $i prin structura sa, aceast! funcie constituie
un criteriu de similitudine complex, specific turboma$inilor hidraulice, care permite
exprimarea leg!turii ce exist! ntre o caracteristic! geometric! a rotorului TMH
aparinnd clasei (D
i
) $i caracteristicile funcionale ale acestuia (Q,H):
H D Q Q
i
2 '
1
. (3.103)
Denumirea acestei funcii este sugerat! de explicitarea sa din (3.103):

2
1
2
'
1
1
i i
D
Q
H
Q
D
Q , (3.104)
cu
H
Q
Q
1
(3.105)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

246
debitul unitar al ma$inii, $i are semnificaia fizic! de debit al TMH aparinnd clasei
de ma$ini similare care, avnd D
i
=1 m, transform! o energie specific! hidraulic!
H=1 m.

3.8.3.2. Tura!ia dublu unitar"

Urm!rind s! stabileasc! leg!tura dintre geometria rotorului, caracterizat! prin
diametrul s!u exterior (D
e
), energia specific! prelucrat! (H) $i turaia de antrenare
a organului activ (n), ale unei TMH - n cadrul unei clase de ma$ini hidraulice
similare -, tura#ia dublu unitar poate fi definit! dac! se iau n considerare vitezele
absolute c
m
exprimate prin relaiile (3.963.98) care conduc la:

e
D
H g
n
Eu Sh
1
, (3.106)
cu
'
1
Eu Sh
1
n
g
(3.107)
o constant! - criteriu de similitudine complex - numit! tura#ie dublu unitar.
Aceasta permite exprimarea leg!turii dintre m!rimile menionate mai sus, sub
forma:
e
D
H
n n
'
1
, (3.108)
care demonstreaz! c!, ntr-o clas! de TMH similare, turaia de acionare ce
conduce la acelea$i efecte relative ale forelor de presiune, n cursul unor mi$c!ri
periodice omoloage, este proporional! cu r!d!cina p!trat! a sarcinii $i invers
proporional! cu diametrul exterior al rotorului. Denumirea de turaie dublu unitar!
este justificat! de explicitarea
1
'
1
n D
H
n
D n
e e


, (3.109)
cu
H
n
n
1
(3.110)
tura#ia unitar. Aceasta i confer! semnificaia fizic! de turaie a TMH aparinnd
clasei de ma$ini hidraulice similare care, avnd diametrul exterior al rotorului D
e
=1
m, prelucreaz! o energie specific! H=1 m.

3.8.3.3. Puterea dublu unitar"

Dac! n expresia puterii hidraulice prelucrate de TMH aparinnd unei clase de
ma$ini hidraulice se introduce debitul (Q) dat de (3.103), subliniind faptul c!

'
1
'
1
. . Q g N , (3.111)
reprezint!, de asemenea o constant! a clasei - criteriu de similitudine complex, se
obine: H H D N N
i

2 '
1
, (3.112)
n care m!rimea definit! mai sus (
'
1
N ) se nume$te putere dublu unitar, n baza
faptului c! poate primi semnificaia fizic! de putere prelucrat! de TMH care,
aparinnd respectivei clase de ma$ini hidraulice, cu un diametru al suprafeei de
control interioare D
i
=1 m, prelucreaz! o energie specific! hidraulic! H=1m.
n afara faptului c! funciile definite mai sus constituie criterii de similitudine
utilizabile pentru a caracteriza regimurile nominale ale unei clase de TMH similare,
Noiuni introductive

247
ele servesc $i pentru a stabili o serie de relaii utile n alegerea ma$inilor necesare
pentru echiparea unei amenaj !ri - instalaie de pompare sau uzin! hidroelectric! $i
exploatarea raional! a acesteia.

3.8.4. Legile de transpozi#ie a caracteristicilor func#ionale

Relaiile determinate n seciunea anterioar!, mpreun! cu funciile - criterii
complexe de similitudine asociate regimurilor de lucru similare ale unei clase de
turboma$ini hidraulice similare, permit s! se defineasc! - pentru o astfel de clas!
de ma$ini, o serie de leg!turi ntre fiecare din m!rimile caracteristice pentru
funcionarea acestora (Q, H, N), diametrele caracteristice ale rotorului (D
e
, D
i
) $i
turaia de antrenare a acestuia (n).

Sarcina prelucrat! de o TMH aparinnd unei clase date de ma$ini similare,
n regimurile c!rora, la diferite turaii ale rotoarelor cu diferite diametre exterioare,
le corespunde o valoare dat! - constant! a turaiei dublu unitare (
'
1
n ), se poate
exprima din (3.108) sub forma:

2 2
e H
D n K H , (3.113)
n care, evident, coeficientul
2
'
1
/ 1 n K
H
reprezint! o constant! asociat!
respectivelor regimuri de lucru similare.

Debitul curentului de fluid prelucrat de TMH aparinnd unei clase de ma$ini
similare, n regimuri de lucru similare, poate fi legat de caracteristicile geometrice
ale rotoarelor $i turaia de antrenare, dac! n (3.103) se nlocuie$te sarcina (H) prin
expresia dat! de (3.113):
n D D K Q
e i Q

2
, (3.114 )
n care, la fel ca mai sus, coeficientul
'
1
'
1
/ n Q K
Q
constituie o constant! asociat!
respectivelor regimuri similare.

Puterea hidraulic prelucrat! de TMH aparinnd clasei de ma$ini similare, n
regimuri de lucru similare, poate fi exprimat! n funcie de geometria rotorului
considerat $i turaia de antrenare a acestuia, folosind relaiile de mai sus, care
conduc la:

3 3 2
n D D K N
e i N
, (3.115)
cu
3
'
1
'
1
/ . . n Q g K
N
- constant! asociat! regimurilor similare considerate.

n baza relaiilor de mai sus, innd seama c! n cadrul unei clase de TMH
similare raportul diametrelor caracteristice r!mne constant, rezult! c! ntre
m!rimile caracteristice pentru funcionarea n regimuri similare a unor ma$ini
diferite aparinnd clasei exist! relaii de proporionalitate. Prin asocierea indicelui
(
o
) m!rimilor relative la regimul/ma$ina considerat! ca referin!, rapoartele
corespunz!toare regimurilor de lucru similare n cadrul unei clasei de TMH
similare, se obin din relaiile (3.113)(3.115) sub forma general!, cunoscut! $i sub
numele de legile de transpozi#ie:
Ma$ini $i echipamente hidraulice

248

3 2 3
2
2 2

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

eo
e
io
i
o o
eo
e
io
i
o o
eo
e
o o
D
D
D
D
n
n
N
N
D
D
D
D
n
n
Q
Q
D
D
n
n
H
H
. (3.116)
Aceste rapoarte permit ca atunci cnd se cunosc caracteristicile funcionale ale
unei TMH aparinnd clasei de ma$ini similare, care are diametrul exterior al
rotorului (D
eo
) $i este antrenat cu turaia (n
o
), s! se determine caracteristicile
funcionale corespunz!toare regimurilor de lucru similare, pentru oricare ma$in!
din aceea$i clas! care, avnd diametrul exterior al rotorului (D
e
), este antrenat! cu
turaia (n):

5 3 3 2 2
; ;

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

eo
e
o o eo
e
o o eo
e
o o
D
D
n
n
N
N
D
D
n
n
Q
Q
D
D
n
n
H
H
. (3.117)
Evident, dac! una din m!rimile D
e
, n
este p!strat! nemodificat!, rapoartele
(3.117) se particularizeaz! corespunz!tor,
prin eliminarea din relaie a parantezei
asociate acesteia, parantez! care devine
egal! cu unitatea.
Legile de transpoziie (3.116) permit
s! se stabileasc! $i o serie de relaii ntre
caracteristicile funcionale ale unei
aceleia$i TMH, corespunz!toare diferitelor
turaii de acionare ale acesteia (nn
o
)
$i/sau unor diametre exterioare diferite de
cel nominal, obinute prin strunjirea
rotorului, evident - n condiiile men#inerii neschimbate a diametrului interior al
acestuia (D
i
/D
io
=1):

3 3 2 2
; ;

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

eo
e
o o eo
e
o o eo
e
o o
D
D
n
n
N
N
D
D
n
n
Q
Q
D
D
n
n
H
H
(3.118)
n cazul modific!rii turaiei de acionare a unei TMH al c!rei rotor nu sufer!
modific!ri, relaiile (1.118) conduc la:

3 2
; ;

,
_

,
_

,
_

o o o o o o
n
n
N
N
n
n
Q
Q
n
n
H
H
, (3.119)
astfel nct, prin schimbarea turaiei de antrenare, ntre debitul prelucrat, sarcina
ma$inii $i puterea hidraulic! implicate n regimurile de lucru similare, exist! relaiile:

3
3
2
2
5i Q
Q
N
N Q
Q
H
H
o
o
o
o
. (3.120)

Fig.3.30 Regimurile similare ale TMH

(QH)P
no
nx
(Qx, Hx)
(Qo, Ho)
2
2
Q
Q
H
H
x
x

,
_


Q
H
Noiuni introductive

249
n planurile (Q,H), respectiv (Q,N), acestea reprezint! locurile geometrice ale
regimurilor de funcionare la turaie variabil!, care au acelea$i efecte relative ale
forelor de presiune.
Modificarea diametrului exterior al rotorului, la turaie constant!, determin! o
variaie a caracteristicilor funcionale corespunz!toare regimurilor similare de lucru,
dat! de: ; ;
3 2

,
_

,
_

,
_

eo
e
o eo
e
o eo
e
o
D
D
N
N
D
D
Q
Q
D
D
H
H
, (3.121)
relaii care conduc la leg!turi ntre debitul, sarcina $i puterea regimurilor similare
obinute prin modificarea diametrului exterior al rotorului, de aceea$i form! (3.120),
ca $i atunci cnd se schimb! turaia de acionare, astfel c! - n planurile (Q,H),
respectiv (Q,N) - locul geometric al regimurilor similare obinute prin variaia
parametrului D
e
, sunt date de relaiile de mai sus, n care Q
o
, H
o
, N
o
sunt
caracteristicile regimului de referin!, la D
eo
.
Cunoscnd valorile caracteristicilor funcionale (Q
x
,H
x
) ce urmeaz! a fi
asigurate prin modificarea condiiilor de referin! (D
eo
,n
o
), pentru a stabili valoarea
necesar! a m!rimii supuse schimb!rii, de exemplu turaia n
x
, se construie$te locul
geometric al regimurilor similare:

2
2
Q
Q
H
H
x
x

,
_

(3.122)
$i se determin! - la intersecia caracteristicii TMH cu locul geometric astfel obinut
(reprezentat la aceea$i scar!) - parametrii regimului de referin! (Q
o
,H
o
), pentru ca
apoi - din (3.119) sau (1.121) s! se obin! valoarea c!utat!:

o
o
x
x o
o
x
x
n
H
H
n n
Q
Q
n ; . (3.123)
n cazul ajust!rii caracteristicii de sarcin! la turaie constant!, prin strunjirea
rotorului, se procedeaz! ca mai sus, valoarea c!utat! a diametrului exterior
determinndu-se cu relaii de forma (3.123) n care turaiile (n
x
,n
o
) sunt nlocuite cu
diametrele exterioare omoloage (D
ex
,D
eo
).

3.8.5. Efectul de scar

Relaiile de similitudine definite n seciunea anterioar! presupun respectarea
tuturor condiiilor ce definesc o clas! de procese similare, deci, implicit $i
similitudinea geometric! a TMH considerate.
Dac!, de regul! este asigurat! similitudinea formelor organelor hidromecanice
ale ma$inilor, nu acela$i lucru se poate spune $i despre rugozitatea echivalent! a
suprafeelor sp!late de curentul de fluid prelucrat. ntr-adev!r, avnd n vedere
faptul ca tehnologiile utilizate la realizarea elementelor componente ale ma$inilor
sunt practic acelea$i, sau comparabile ca efect, indiferent de gabaritul acestora, n
condiii normale, rugozitatea efectiv! a suprafeelor poate fi considerat! ca fiind
aceea$i, n timp ce dimensiunile seciunilor traversate de curent se modifica
corespunz!tor coeficientului de scar! adoptat pentru lungimi (dimensiuni liniare).
n aceste condiii, ntruct n afara domeniului turbulenei netede, pierderile de
sarcin! distribuite depind (prin coeficientul ) - $i de rugozitatea relativ!
( R k D k . 4 / / , cu R raza hidraulic! a seciunii transversale a curentului), - pentru
Ma$ini $i echipamente hidraulice

250
a fi determinate numai de aceast! m!rime, n regimurile de curgere
corespunz!toare turbulenei rugoase (p!tratice), este u$or de demonstrat c!,
nefiind respectat! $i similitudinea rugozit!ilor echivalente, efectul relativ al
pierderilor de sarcin! va spori ca intensitate, odat! cu mic$orarea dimensiunilor
liniare ale ma$inilor considerate (rugozitatea r!mnnd neschimbat!, n timp ce
dimensiunile liniare $i - prin acestea diametrul hidraulic, se reduc, o rugozitate
relativ! sporit! va determina pierderi relative de sarcin! mai mari).
Evident, modificarea pierderilor relative de sarcin! conduce la variaii
corespunz!toare ale randamentului hidraulic al ma$inilor. Aceast! modificare a
randamentului hidraulic al TMH aparinnd unei clase de ma$ini similare,
determinat! de modificarea dimensiunilor liniare ale acestora, este cunoscut sub
denumirea de efect de scar $i poate fi redat! printr-o relaie de genul celor care
alc!tuiesc grupul legilor de transpoziie, stabilite anterior.
n funcie de m!rimea pierderilor de sarcin! nregistrate la trecerea prin turbo-
ma$in! a curentului de fluid prelucrat (
rM
h ), randamentul hidraulic al acesteia, ca-
re determin! energia specific! hidraulic! efectiv implicat! n transformare (H
t
):
- pentru turbopompe:
t
rP
t
h
H
h
H
H
1 ;
- pentru turbine:
H
h
H
H
rT t
h
1 ,
va putea fi transpus de la o situaie la alta, ambele aparinnd clasei de procese
similare, potrivit unei relaii de forma:

( )
( )
o t rM
t rM
ho
h
h
ho
H h
H h
/
/
1
1

,
_


, (3.124)
cu 0 - pentru turbopompe $i 1 - n cazul turbinelor.
Folosind relaia Darcy-Weisbach $i avnd n vedere c!:
- lungimea caracteristic! (L) este proporional! cu diametrul exterior al
rotorului D
e
;
- diametrul hidraulic caracteristic rezult! a fi
( )
e R e e e e e
b k D b D b D D . / 1 . 2 / . . . 4 + % % % ,
cu ( )
b R
k k + 1 / 2 $i
e e b
D b k . / % ;
- componenta de debit
m m
c w , exprimat! prin (3.973.98), conduce la
Eu . 2 / 2 / 2 /
2 2
t m
H g c g v ,
pierderile de sarcin! generate de trecerea curentului de fluid prin turboma$in! pot fi
exprimate sub forma:

Eu . 2 .
.
t
e R
e
rM
H
b k
D
h , (3.125)
cu:
/
)
. 1 1

+ +
b R
k k
L
D

(3.126)
$i ( ) D k / Re, corespunz!tor regimului de curgere (k rugozitatea echivalent!
a suprafeelor sp!late, iar D - diametrul hidraulic al seciunii de curgere
e R
b k D . ).
n turbulena rugoas! se poate scrie:
Noiuni introductive

251

,
_

,
_

,
_


,
_

e e e
R
D
k
k
b
k
k
b
k
k
k
D
k
k
"

'

(3.127)
$i, pentru a ine seama de eventuala influen! a regimului de curgere, ndeosebi
asupra pierderilor de sarcin! locale, (3.126) se prelucreaz! sub forma:

2
.
.
4
Re
e
e
o o
D n
k
D u

,
_

, (3.128)
prin care (3.124) devine (innd seama c! n cadrul clasei de turboma$ini similare,
n regimuri similare, Eu, k
R
, k
b
,
4
"
, k k
,
sunt constante):

+ 2 + + 8
.
.
" 1
" 1
"
"
+

,
_

,
_

,
_

,
_

e
eo o
o ho
h
h
ho
D
D
n
n
. (3.129)
Particulariznd pentru cazul cnd se lucreaz! cu acela$i fluid, transpunerea
randamentului turbopompelor ce lucreaz! n regimuri de lucru similare se va
realiza prin relaia confirmat! $i experimental. ( + 2 ):

$ +
" 1
" 1

,
_

,
_

e
eo o
ho
h
D
D
n
n
. (3.130)
n acest sens, pentru relaia de acest tip, Pfleiderer recomand! folosirea
coeficienilor = 0,1 $i = 0,25, astfel c!:
( )
25 , 0 0,1
1 1

,
_

,
_


e
eo o
ho h
D
D
n
n
. (3.131)

3.8.6. Func#ii caracteristice.
Viteza specific (rapiditatea) $i numrul caracteristic

Aplicarea conceptelor model!rii hidraulice a permis definirea m!rimilor
caracteristice pentru studiul $i utilizarea TMH criterii de similitudine complexe ce
p!streaz! valori constante n regimurile similare ale unui grup de turboma$ini
similare (de obicei regimurile nominale), servind astfel la caracterizarea
geometriei acestora.
Prin relaiile de forma (3.103), (3.108) $i (3.111), aceste m!rimi au fost
exprimate n funcie de m!rimile ce caracterizeaz! funcionarea TMH (Q, H, N) $i
unele caracteristici geometrice (D
e
, D
i
). n aceste condiii, poate fi c!utat! o
posibilitate de a folosi o funcie de m!rimile caracteristice (
'
1
'
1
'
1
, , N n Q ) care s!
permit! stabilirea unei corespondene biunivoce ntre geometria TMH $i
caracteristicile funcionale $i energetice ale acesteia (Q, H, N, n), exprimate, de
asemenea printr-o funcie de respectivele m!rimi. S-ar ajunge astfel la definirea
unor funcii caracteristice capabile s! caracterizeze global o clas! de TMH similare,
att din punct de vedere constructiv (n primul rnd, al geometriei rotorului), ct $i
din punct de vedere funcional - func#iile caracteristice: tura#ia specific sau
rapiditatea (exprimat! n funcie de debit -
q
n sau de putere
s
n ), respectiv numrul
caracteristic (K).
Ma$ini $i echipamente hidraulice

252
Definit! ca turaie a TMH aparinnd clasei de ma$ini similare care (n regim
nominal), vehiculnd un debit egal cu unitatea (Q=1m
3
/s) prelucreaz! o energie
specific! H= 1 m col. lichid, tura#ia specific (rapiditatea) exprimat! n funcie de
debit (
q
n ) leag! geometria TMH considerate, reflectat! prin debitul dublu unitar $i
turaia dublu unitar!, corespunz!toare ( ,
'
1
'
1
n Q ), de caracteristicile funcionale ale
acestora (Q, H, n), reunite ntr-o funcie caracteristic! adecvat!:

4 / 3
2 / 1
'
1
'
1
H
Q
n
H
Q
H
n
n Q n
D
D
q
e
i
, (3.132)
m!rime, evident - dimensional!.
Folosind m!rimile caracteristice adimensionale:

3
'
1
'
1
'
1
.
; ;
g
N
C
g
n
C
g
Q
C
N n Q

, (3.133)
similar cu (3.132) se define$te turaia specific (rapiditatea) adimensional:

( )
4 / 3
2 / 1
4 / 3
2 / 1
Y
Q
n
gH
Q
n C C k n
Q n D
ad
q
. (3.134)
Tura#ia specific (rapiditatea) exprimat n func#ie de putere se define$te ca
turaie a TMH aparinnd clasei de ma$ini similare care - n regim nominal -
prelucrnd o putere egal! cu unitatea (N =1 CP), lucreaz! sub o sarcina H =1 m
col. lichid:

4 / 5
2 / 1
'
1
'
1
H
N
n
H
N
H
n
n N n k
s D
. (3.135)
Folosind formele adimensionale ale m!rimilor caracteristice (3.133) se obine
rapiditatea adimensional! n funcie de putere:

( )
4 / 5
2 / 1
4 / 5
2 / 1
. Y
N
n
H g
N
n C C k n
N n D
ad
s
. (3.136)
+innd seama c! greutatea specific! a apei este =1000 kgf/m
3
, iar puterea -
exprimat! n CP, atunci cnd [Q]=m
3
/s $i [H]=m - este dat! de
H Q H Q N . . 33 , 13 75 / . . 1000 , ntre n
s
dat de (3.135) $i n
q
din (3.132) exist! relaia
evident!:
q s
n n 65 , 3 (3.137)
Pe lng! funciile caracteristice definite mai sus, care au o larg! r!spndire, n
literatura de specialitate se utilizeaz! n calitate de funcii caracteristice $i viteza
unghiular specific (exprimat! n funcie de debit) ca m!rime dimensional!:

4 / 3
2 / 1
H
Q
o
, (3.138)
respectiv ca m!rime adimensional!:

( )
4 / 3
2 / 1
4 / 3
2 / 1
2
.
2 2
Y
Q
H g
Q
ad
o
. (3.139)

Noiuni introductive

253
Prevederile STAS 7215-81 generalizeaz! - pentru caracterizarea global! a
claselor de TMH similare - folosirea vitezei unghiulare specifice adimensionale
(
ad
o
2 ), numit! numr caracteristic (K).
n condiiile folosirii unit!ilor de m!sura menionate mai sus, dac! turaia se
exprim! n min
-1
(rot/min), num!rul caracteristic este legat de turaia specific! (n
q
),
prin relaia: 53 /
q
n K . (3.140)
Avnd n vedere c! n majoritatea cazurilor regimul nominal este foarte
apropiat de regimul corespunz!tor randamentului maxim, de regul!, funciile
caracteristice se calculeaz! folosind valorile m!rimilor Q, H, N, asociate punctului
de randament maxim (p.r.m).
ntruct funciile definite n aceast! seciune caracterizeaz! geometria $i
funcionalitatea rotorului TMH, se subliniaz! faptul c! valorile corespunz!toare
TMH cu rotorul n dublu flux se stabilesc prin considerarea unui debit egal cu Q
p.r.m
/ 2, n timp ce n cazul ma$inilor multietajate, cu i etaje, sarcina introdus! n relaiile
de definiie va fi H
p.r.m
/ i.

Funciile caracteristice servesc la clasificarea raional! a TMH, precum $i n
activitatea de proiectare $i exploatare a acestora.
3.8.7. O clasificare ra#ional a turboma$inilor hidraulice

Prin valorile lor, funciile caracteristice definite n seciunea anterioar! reflect!
att particularit!ile constructive, ct $i raporturile dintre m!rimile ce caracterizeaz!
funcionarea TMH aparinnd unui grup de turboma$ini similare, putnd astfel s!
constituie un criteriu raional pentru clasificarea acestor ma$ini.

O astfel de clasificare, n sensul cresc!tor al valorilor funciilor caracteristice,
sugereaz! posibilitatea definirii oric!rei geometrii de rotor - ntre cea radial!, cores-
punz!toare valorilor minime $i geometria axial!, c!reia i se asociaz! valorile
maxime - precum $i faptul c! fiec!reia dintre acestea - realizat! cu respectarea
tuturor condiiilor $i prescripiilor rezultate din studiul teoretic $i experimental,
general - i va corespunde anumite caracteristici funcionale - bine definite.
Funciile caracteristice permit - n sensul celor de mai sus - sistematizarea
experienei acumulate n domeniul realiz!rii $i utiliz!rii eficiente a turboma$inilor $i -
adoptate n calitate de argument pus n coresponden! cu anumite cerine n ceea
ce prive$te parametrii transform!rii energetice care trebuie realizate, n condiii
concrete date nlesnesc, prin utilizarea unor relaii empirice ce generalizeaz!
experiena anterioar!:
. stabilirea tipodimensiunii de ma$in! ce satisface n cele mai bune condiii
necesit!ile unei amenaj!ri;
. definirea elementelor ce caracterizeaz! geometria rotorului, atunci cnd
respectivele cerine nu pot fi acoperite prin TMH aflate n producia de serie.
Domeniile diferitelor categorii de TMH generatoare $i motoare sunt redate n
tabelele de mai jos.
Tabel nr. 3.2
Clasificarea turbopompelor n raport cu rapiditatea

Nr Tipul pompei

q
n
ad
q
n
s
n
ad
s
n K
Ma$ini $i echipamente hidraulice

254
1
2
3
4
5
Centrifug! lent!
Centrifug! normal!
Centrifug! rapid!
Diagonal!/mixt!
Axial!
10-20
20-40
40-80
80-135
135-330
1,8-3,6
3,6-7,2
7,2-14
14-24
24-60
40-80
80-160
160-320
320-500
500-1200
0,07-0,15
0,15-0,30
0,30-0,60
0,60-0,90
0,90-2,20
0,2-0,4
0,4-0,8
0,8-1,6
1,6-2,6
2,6-6,2

Tabel nr.3.3
Clasificarea funcie de rapiditate a turbinelor
Nr. Tipul turbinei
s
n K
1
2
3
Pelton (cu aciune)
Francis (radial~axiale)
Kaplan (axiale)
2 - 50
40 - 550
400 - 1200
0,01 - 0,25
0,20 - 2,85
2,10 - 6,20

Influena geometriei rotorului asupra randamentului maxim al turboma$inilor,
este evideniat! de diagramele construite prin considerarea celor mai bune
randamente realizate de ma$ini aparinnd unor clase de TMH caracterizate prin
diferite valori ale num!rului caracteristic (K), randamente corespunz!toare
ma$inilor mari (Q >1 m
3
/s).
Dac! n cazul turbinelor cu aciune (Pelton), randamentul maxim variaz!
parabolic n raport cu num!rul caracteristic, existnd o geometrie (K
o
) care
conduce la cele mai ridicate randamente maxime (cca 92 %), celelalte categorii de
turbine (cu reaciune) permit realizarea unor randamente maxime cvasi-
independente fa! de geometria rotorului, a c!ror valoare poate atinge 95 % (v.
Fig. 3.31).
Spre deosebire de turbinele cu reaciune, n cazul turbopompelor (de
asemenea, ma$ini cu reaciune), pierderile de putere prin frecare de disc la
ma$inile "lente" (rapidit!i mici) $i pierderile de sarcin! relativ importante la ma$inile
"rapide" (rapidit!i mari), conduc la o variaie a randamentului maxim n funcie de
num!rul caracteristic (v. Fig. 3.31 a), chiar n cazul turbopompelor de mare gabarit,
al c!ror randament maxim nu dep!$e$te 94 %. Aciunea efectului de scar! n cazul
turbopompelor cu diferite geometrii ale rotorului este redat! de diagrama din Fig.
3.32, care prezint! variaia n funcie de rapiditate a randamentului maxim realizat
de ma$ini cu diferite gabarite, corespunz!toare debitului lor nominale.

Fig. 3.31 Diagrama randamentelor maxime Fig. 3.32 Randamentul maxim realizat de TMH
ale turboma$inilor cu diferite rapidit!i de diferite rapidit!i $i gabarite
Noiuni introductive

255
A$a cum s-a demonstrat anterior, funciile caracteristice ce definesc rapiditatea
TMH reflect! att caracteristicile funcionale ale clasei de ma$ini similare pe care o
definesc, ct $i particularit!ile geometriei rotorului acestora $i, n primul rnd,
raportul dintre cele dou! diametre caracteristice (k
D
=D
i
/D
e
), m!rime cvasi-
proporional! cu rapiditatea.
Prin prelucrarea rezultatelor obinute din ncercarea $i exploatarea a
numeroase turbopompe de cele mai diverse tipuri, odat! cu stabilirea leg!turii
dintre rapiditate $i randamentul maxim realizat, au fost definite $i relaiile dintre
principalele rapoarte ce definesc geometria rotorului $i valorile funciilor
caracteristice menionate mai sus (v. Fig. 3.33).

Analiza ultimei diagrame sugereaz! c! trecerea de la TMH generatoare radiale
lente spre turbopompele axiale, corespunz!tor cre$terii rapidit!ii ma$inilor, poate fi
imaginat! ca rezultat al unei transform!ri constnd din: cre$terea rapoartelor D
i
/D
e
,
respectiv D
o
/D
e
$i b
e
/D
e
, care are ca efect o scurtare relativ! $i o l!rgire, de
asemenea relativ!, a canalelor rotorului, combinat!, odat!, cu cre$terea rapidit!ii,
cu o variaie a unghiurilor caracteristice ale paletelor care cap!t!, astfel, pe lng!
curbura specific! - n plan, o a doua curbur! - n seciune meridian!, concretizat!
prin r!sucirea parial! a acestora, pn! la forma de pal! de elice, specific!
ma$inilor axiale.
Diagramele prezentate evideniaz! c!, datorit! sc!derii considerat!
inacceptabil! a randamentului maxim, rapiditatea minim! admis! n realizarea $i
folosirea turbopompelor corespunde unei viteze specifice n
q
= 10, deci unui num!r
caracteristic K = 0,2. Aceste valori determin! m!rimile de referin! pentru
delimitarea domeniului de utilizare a turbopompelor monoetajate $i, n acela$i timp,

Fig. 3.33 Principalele caracteristici geometrice ale rotorului
turbopompelor $i randamentul maxim ca funcii de nq
Ma$ini $i echipamente hidraulice

256
pentru justificarea folosirii turbopompelor multietajate. ntr-adev!r, din condiia
10
q
n , respectiv
4 / 3
10 H Q n , rezult! valoarea debitului minim ce trebuie
vehiculat pentru a se asigura o pompare eficient! sub o sarcin! H , dat!:

2
2 / 3
min
100
n
H
Q
o
, (3.141)
$i sarcina maxim! sub care poate fi pompat - cu o turbopomp! monoetajat! avnd
un randament maxim acceptabil - un debit Q
o
dat:

3 / 2 3 / 4 max
0464 , 0
o o
Q n H . (3.142)
M!rimile de referin! definite mai sus iau valori $i mai restrictive (
min
o
Q cre$te,
n timp ce
max
o
H se reduce), n cazul cnd - pentru a se asigura randamente
maxime mai bune - rapiditatea considerat! ca limit! se apropie de viteza specific!
optim! (n
q
= 45), cnd coeficienii din (3.141) $i (3.142) iau, respectiv, valorile
45
2
=2025 $i 45
-4/3
=0,00625.

Petru a obin o imagine de ansamblu asupra valorilor pe care le iau m!rimile
de referin! de mai sus, acestea sunt calculate pentru n
q
=10 $i n
q
=45, n diferite
condiii de turaii de antrenare (n=5003000 min
-1
), pentru H = 100 m, respectiv
pentru Q = 0,01 m
3
/s (v. Tabelele 3.4 $i 3.5).
Tabel nr. 3.4
Debitul minim ce trebuie vehiculat pentru a asigura eficient o sarcin! H =100 m.c.a
(m
3
/s)
Turaie n
nq ref.
500 1000 1500 3000
45 (rand.max.)
10 (rand.limit!)
8,1
0,4
2,03
0,10
0,900
0,044
0,225
0,011

Tabel nr. 3.5
Sarcina maxim! ce poate fi asigurat! la pomparea eficient! a debitului Q =10 l/s
(m)
Turaie n
nq ref.
500 1000 l500 3000
45 (rand.max,)
10 (rand.limit[)
1,15
8,55
2,90
21,54
4,98
36,98
12,55
93,18

Parcurgerea valorilor
cuprinse n ultimele dou!
tabele evideniaz! c!
pentru a realiza transfor-
m!ri energetice eficiente
(cu randamente ridicate),
n multe cazuri trebuie s!
se recurg! la fracionarea
sarcinii pe mai multe
etaje, folosindu-se astfel,
pompe multietajate.
De regul! acestea se
folosesc pentru pomparea
unor debite foarte mici,

Fig. 3.34 Domeniul utiliz!rii eficiente a diferitelor categorii de
ma$ini hidraulice generatoare: 1-pompe multietajate; 2- pompe
centrifugale monoetajate; 3- pompe diagonale; 4-pompe axiale;
5-elevatoare cu $urub Arhimede

Q (m
3
/min)
Noiuni introductive

257
chiar la sarcini de ordinul ctorva zeci de metri coloan! de lichid, dar $i pentru
pomparea debite-lor mijlocii $i mari, la sarcini H > 50100 m.

Considerentele prezentate mai sus conduc la concluzia c! n planul (Q,H),
fiecare categorie de ma$ini hidraulice acoper! n condiii de eficien! ridicat! un
domeniu bine determinat, fiec!rei cuple de
valori (Q,H), reprezentnd cerinele/
posibilit!ile unei anumite amenaj!ri,
corespunzndu-i, de regul!, o anumit!
categorie de TMH generatoare (Fig. 3.35),
respectiv motoare (Fig. 3.36),
Dup! cum se poate observa pe figur!,
domeniile menionate prezint! zone de
suprapunere, concretizate sub forma unor
domenii relativ nguste pe care pot fi
folosite turbopompe aparinnd ambelor
categorii nvecinate.

Fig. 3.35 Domeniul utiliz!rii eficiente a turbinelor

Ma$ini $i echipamente hidraulice

258
capitolul 5

CARACTERISTICILE TURBOMA(INILOR HIDRAULICE

5.1. Caracteristicile turbinelor

Alegerea tipului de turbin! $i stabilirea principalilor s!i parametri: dimensiune,
vitez!, randament, sarcina instalat! - la proiectarea unei uzine hidroelectrice
(UHE), precum $i definirea celor mai bune condiii de operare a echipamentului
instalat, trebuie efectuate pe baza unui set suficient de complet de date asupra
turbinelor. Acesta se prezint! de obicei sub forma caracteristicilor, care definesc
toi indicatorii turbinei cerui de diferitele condiii de exploatare.
n general, funcionarea turbinelor este determinat! de dou! categorii de
factori:
- factori geometrici care se refer! la tipul turbinei, dimensiunile sale (diametrul
D
1
al rotorului) $i deschiderea maxim! (a
o
) a paletelor aparatului director, respectiv
unghiul () de nclinare a palelor rotorului turbinelor cu dubl! reglare;
- factori cinematici, ce prescriu modul de exploatare a turbinei, care cuprind ca
variabile: turaia (n) $i debitul (Q), legate n regimurile de lucru similare prin relaia
(3.114), sub forma:
const nD Q
3
/ , (5.1)
respectiv innd seama de raportul existent ntre c!derea turbinei (H) $i energia
specific! efectiv schimbat! ntre rotor $i curentul de fluid - randamentul intern al
ma$inii () - prin condiia de similitudine a regimurilor de lucru dat! de (3.109):
const H nD / . (5.2)
Pentru un diametru dat (D) $i un randament (), modul de operare bazat pe
considerarea variabilelor H $i n este mai convenabil dect cel ce urm!re$te relaia
(5.1), ntruct c!derea H este de obicei dat!, debitul Q fiind determinat de aceasta.
Rezult! c! m!rimile ce caracterizeaz! funcionarea unei turbine pot fi exprimate, n
general, prin relaii funcionale de forma:

) , , , (
) , , , (
) , , , (
n H a D f
n H a D f N
n H a D f Q
o
o N
o Q

, (5.3)
care se complic!, n cazul turbinelor cu dubl! reglare, prin includerea a nc! unei
variabile unghiul de nclinare al palelor rotorului ():
) , , , , ( n H a D f
o


. (5.4)
Relaiile concrete de forma (5.3 $i 5.4), redate de obicei sub form! grafic!,
sunt recunoscute sub denumirea de caracteristicile turbinei.

Clasificarea m!rimilor legate prin sistemului de ecuaii (5.3) ca variabile
independente sau funcii este convenional!, acestea putnd fi schimbate ntre ele.
n unele aplicaii sunt considerate ca variabile independente a
o
$i Q. Dac! se
exprim! N=f(D,Q,H,n), deschiderea aparatului director devine ea ins!$i o funcie
a
o
=f
a
(D,Q,H,n). Important este ca num!rul de variabile s! fie complet determinat.
Pentru turbinele cu simpl! reglare (prin modificarea deschiderii aparatului director
la cele de tip radial-axial $i propeller, respectiv a vanei ac la turbinele Pelton)
Noiuni introductive

259
trebuie considerate patru variabile, n timp ce pentru turbinele cu dubl! reglare
apar cinci variabile .

Este imposibil de reprezentat grafic o funcie de patru variabile independente.
astfel c! trebuie recurs la trasarea unor caracteristici pentru care o parte din
variabile sunt nlocuite prin parametri constani. n acest sens se folosesc dou!
categorii de caracteristici: generale $i liniare.

5.1.1. Caracteristicile generale ale turbinelor

Caracteristicile generale
au dou! variabile de definiie
$i prezint! dependena cte
unei m!rimi date de dou!
variabile independente, ali
doi parametri fiind constani.
Exist! mai multe tipuri de
caracteristici generale, nume-
le acestora corespunznd
variabilelor. De exemplu, ca-
racteristica sarcin-putere re-
d! - n sistemul de coordo-
nate (H, N) - leg!tura dintre
sarcina H $i puterea N, pentru
D $i n dai ca parametri.
Aceasta se nume$te caracte-
ristic de exploatare, deoare-
ce n condiii normale de ex-
ploatare, turaia unei turbine
date, cu D
1
=const, este meni-
nut! constant! (n=const).
Expresiile generale ale
acestor caracteristici sunt de
forma:
) , ( ); , ( H N f H H N f
s
H s


,
la const , const
1
n D .
O astfel de caracteristic!
este redat! n Fig. 5.1, care
prezint! izoliniile randamentului
$i cele ale n!limii de aspiraie
admisibile pentru o turbin! cu
D
1
=6,3 m la n=88,3 r.p.m. Aces-
tea permit determinarea celor
dou! m!rimi n orice condiie de
exploatare. De exemplu, pentru H=60 m $i N=150 MW, =91,5%, iar H
s
=1,8 m.
Pot fi trasate $i caracteristici de exploatare sarcin debit la D
1
=const $i
n=const, acestea prezentnd n planul (Q,H) izoliniile randamentului $i cele
ale puterii N (v. Fig. 5.2).

Fig. 5.2 Caracteristica de exploatare debit sarcin!
a unei turbine radial-axiale

Fig. 5.1 Caracteristica de exploatare sarcin! - putere
a unei turbine radial-axiale
Ma$ini $i echipamente hidraulice

260
Caracteristicile prezentate n Fig. 5.1 $i 5.2 prezint! $i limitele domeniului de
funcionare (liniile cu ha$ur!): cea inferioar! corespunde deschiderii maxime a
aparatului director, cea superioar! puterii nominale a generatorului electric).

5.1.2. Caracteristica universal a turbinelor

Propriet!ile unui tip dat de turbin! sunt specificate n general prin
caracteristica tura#ie-debit trasat! pentru valori constante ale diametrului D
1
$i
sarcinii H. Definind propriet!ile comune ale respectivului tip de turbin!, acestea
sunt trasate n parametri redu$i la D
1
=1 m $i H=1 m, caracterizarea regimurilor de
funcionare realizndu-se prin folosirea m!rimilor reprezentative pentru ntreaga
clas! de ma$ini similare turaia dublu unitar!
'
1
n (3.110) $i debitul dublu unitar
'
1
Q
(3.104), calculate pe baza m!sur!torilor efectuate pe ma$ina model.
Caracteristica universal! red! - n coordonate (
'
1
Q ,
'
1
n ) - izoliniile randamentului
hidraulic (), cele ale coeficientului de cavitaie () $i ale deschiderii aparatului
director (a
o
), a$a cum se prezint! n Fig. 5.3, pentru o turbin! radial-axial!.

Un punct important al caracteristicii universale l constituie regimul optim de
exploatare, care corespunde randamentului maxim. Pe caracteristica universal! se
traseaz! de asemenea $i linia corespunz!toare unei rezerve de putere de 5%
(0,95N
max
), care separ!, la dreapta, regimurile de funcionare cu puteri mai mari de
95% din puterea maxim!, de obicei nefiind recomandat! intrarea n aceast! zon!.

Caracteristica universal! acoper! toate propriet!ile $i caracteristicile turbinei
de un tip dat, folosirea relaiilor (3.108) $i (3.103) permind recalcularea tuturor
m!rimilor cerute $i trasarea caracteristicilor turbinei de tip dat pentru parametrii

Fig. 5.3. Caracteristica universal! a unei turbine radial-axiale (Dm=460 mm, H=4 m)
Noiuni introductive

261
actuali considerai. n acest scop, pe planul caracteristicii sunt precizate de regul!:
diametrul modelului (D
m
) $i sarcina sub care au fost efectuate testele (H).

5.1.3. Caracteristicile lineare ale turbinelor

Caracteristicile lineare sunt funcii de o singur! variabil! - care d! $i numele
caracteristicii - ceilali trei m!rimi fiind considerate ca parametri constani. De
exemplu, caracteristica linear de putere red! dependena m!rimii caracteristice a
turbinei de puterea acesteia: ; ) (N f

la D
1
=const, n=const $i H=const. O
astfel de caracteristic! este prezentat! n Fig. 4.4. Se observ! u$or c! respectiva
caracteristic! linear! constituie o
seciune la H=60 m prin caracteristica
putere-sarcin! din Fig. 4.1
Alte caracteristici lineare ce pot fi
trasate sunt:
- de vitez: ) (n f N
N
,
la D
1
=const, a
o
=const $i H=const;
- de sarcin: ) (H f N
N
,
la D
1
=const, n=const $i n=const.
Caracteristicile lineare sunt seciuni
prin caracteristicile de exploatare,
care acoper! complet redarea propriet!ilor turbinelor prin reprezent!ri mult mai
simple $i u$or de urm!rit vizual, astfel c! acestea sunt adesea folosite n practic!
pentru a compara propriet!ile turbinelor de diferite tipuri $i forme.

5.1.4. Determinarea caracteristicilor prin ncercri pe model

De5i proiectul hidromecanic al unei turbine este continuu mbun&t&%it,
caracte- ristici suficient de complete 5i fiabile ale acesteia, capabile s&
acopere o gam& larg& de condi%ii de exploatare, pot fi ob%inute numai
experimental. Cnd turbinele sunt proiectate prin calcul, se obi5nuie5te s& se
studieze mai multe forme pentru sec%iunile de trecere a curentului de lichid,
acestea fiind definitivate pe baza datelor ob%inute prin testarea modelelor
corespunz&toare, pe standuri speciale de ncercare. Caracteristicile
universale ob%inute prin ncerc&rile efectuate pe model sunt folosite pentru
construirea caracteristicilor de exploatare 5i a celorlalte caracteristici pentru
condi%iile reale de func%ionare.
Se deosebesc dou& tipuri de standuri de ncercare: standul pentru
caracteristi-cile de putere, folosit pentru testarea indicilor de performan%& ai
turbinei n absen%a cavita%iei 5i standul folosit pentru determinarea
caracteristicilor de cavita%ie. Acestea sunt proiectate pentru ncercarea unor
turbine model cu diametrul exterior al rotorului cuprins ntre 250 5i 460
(480) mm.

5.1.4.1. Standul pentru testarea puterii


Fig. 5.4. Caracteristica liniar! de putere
Ma$ini $i echipamente hidraulice

262
Instala%ia conceput& pentru testele de putere (Fig. 5.5) este constituit&
din rezervorul - bief superior 1, rezervorul bief inferior 2, recipientul 3 5i
pompa pentru recircularea apei 4. Turbina model 5 este montat& ntre cele
dou& rezervoare, cu asigurarea similitudinii geometrice att pentru camera
spiral&, ct 5i pentru aspiratorul turbinei. n cursul ncerc&rii, apa curge prin
turbin& din rezervorul 1 n rezervorul 2, debitul fiind m&surat cu ajutorul
deversorului 6, calibrat n prealabil printr-o metod& volumetric& sau
gravimetric&. Apa m&surat& este desc&rcat& n recipientul 3 de unde este
preluat& de pompa 4, care o refuleaz& n rezervorul superior 1, asigurnd
astfel func%ionarea n circuit nchis a instala%iei. Prin evacuarea surplusului
de ap& n recipientul 3, deversorul 7 men%ine un nivel constant n rezervorul
superior. Pentru lini5tirea curentului 5i egalizarea vitezelor se folosesc
gr&tarele 8 5i 9. Standul de putere asigur& de obicei o sarcin& de 2...6 m.
Principalele m&rimi m&surate n cursul ncerc&rilor sunt:
- debitul Q - corespunz&tor sarcinii h pe deversor;
- c&derea H, stabilit& prin citirea piezometrelor 10 5i 11 (pierderile de
sarcin& pe intrarea n carcasa spiral& pot fi ad&ugate);
- viteza (tura%ia) n, indicat& de un tahometru;
- puterea dezvoltat& de turbin& N
a
.
Cele mai mari dificult&%i sunt legate de m&surarea puterii N
a
. Aceasta
poate fi determinat& prin folosirea unui dispozitiv de frnare, de obicei
electric. Rotorul dispozitivului de frnare 13 este cuplat direct cu arborele
turbinei model, iar statorul acestuia 14 este suspendat n lag&rele unui cadru
15. Cuplul activ la arborele turbinei (M
a
), este transmis direct la arborele
frnei electrice 5i - prin for%ele de interac%iune magnetic& - la statorul
acesteia, care se poate roti liber fa%& de cadrul 15. Rota%ia statorului este

Fig. 5.5 Structura standului de ncerc!ri pentru ridicarea caracteristicilor turbinelor
Noiuni introductive

263
blocat& prin coarda 16 legat& de balan%a 17. Cuplul dezvoltat de turbin&
corespunde tensiunii n coard& (P) - m&surat& de balan%& - 5i razei punctului
de fixare a acesteia pe stator (r): r P M
a
. (N.m).
Puterea dezvoltat& de turbin& se determin& de ndat& ce a fost stabilit&
valoa-rea cuplului la arbore (M
a
) 5i se cunoa5te tura%ia acestuia (n):
9550 / .n M N
a a
(kW) . (5.6)
Randamentul turbinei model se calculeaz& folosind rezultatele ncerc&rii,
din:
) 81 , 9 /( QH N
a m
(-) . (5.7)
ncerc&rile se efectueaz& la diferite deschideri (a
o
) ale aparatului
director, pentru fiecare dintre acestea m&surndu-se m&rimile interesate,
corespunz&tor mai multor valori ale tura%iei (n), modificat& cu ajutorul
dispozitivului de frnare.
M&rimile m&surate sunt folosite pentru calculul parametrilor
'
1
n 5i
'
1
Q ,
folosind n acest scop rela%iile (3.110) 5i (3.104), respectiv a randamentului
modelului (
m
).
Valorile ) , (
'
1
'
1
Q n f
m
, sistematizate tabelar pentru diferite deschideri
(a
o
) ale aparatului director, sunt folosite apoi pentru trasarea caracteristicii
universale.
Rezultatele ncerc&rilor sunt folosite pentru a determina 5i alte m&rimi,
n afar& de randament, debit 5i putere: tura%ia de ambalare, for%ele axiale ce
ac%ioneaz& asupra rotorului, for%ele ce ac%ioneaz& asupra palelor/paletelor
rotorului 5i aparatului director 5.a.

5.1.4.2. Standul de cavita#ie

Standul de cavita%ie (Fig. 5.6) este o instala%ie n circuit nchis, care
func%ioneaz& cu un volum constant de ap&. Aceasta se compune din
conducta de alimentare 1, turbina model 2, rezervorul bief inferior 3, un
rezervor nchis, cu presiune controlat& pe suprafa%a liber& a apei, conductele
de recirculare 4, 5 5i pompa 6.
Principalele m&rimi
m&surate n cursul ncerc&rilor
sunt:
- debitul Q, determinat cu
dis-pozitivul Venturi 7,
prin m&-surarea denivel&rii
h nre-gistrat& pe un
manometru diferen%ial;

Fig. 5.6 Schema standului de ncerc!ri
la cavitaie a turbinelor
Ma$ini $i echipamente hidraulice

264
- sarcina (c&derea H plus energia specific& cinetic& pe conducta 1);
- puterea dezvoltat& de turbin& N
a
, m&surat& cu ajutorul fr-nei electrice
8 5i a balan%ei 9;
- viteza (tura%ia) n, indicat& de un tahometru;
- presiunea vacuumetric& H
v
, asigurat& cu ajutorul pompei de vid 10 pe
suprafa%a liber& a apei din rezervorul 3.
Pentru a avea siguran%a c&, n timpul ncerc&rilor, fenomenul de cavita%ie
nu este generat de pompa 6, aceasta este montat& la 1015 m sub rezervorul
3.
n timpul func%ion&rii instala%iei, apa se nc&lze5te, ndeosebi cnd
debitul este reglat cu vana de refulare a pompei. Temperatura acesteia este
men%inut& cu ajutorul unui dispozitiv de r&cire (nereprezentat pe schem&) 5i
prin introducerea periodic& de ap& proasp&t& n rezervor, concomitent cu
evacuarea unei cantit&%i corespunz&toare de ap& din linia sub presiune.
Standurile de cavita%ie func%ioneaz& de obicei sub sarcini de 2030 m,
ns& pentru a se ob%ine date mai sigure, ndeosebi pentru turbine de mare
c&dere, s-au realizat standuri de cavita%ie ce asigur& sarcini de peste
150200 m
Coeficientul de cavita!ie al instala!iei se determin& prin men%inerea
presiunii pe suprafa%a liber& apei din rezervor la valoarea p
rez
folosind rela%ia
de defini%ie:
H
p
H
p
v
s
rez
i
/

,
_, (5.8)
acesta rednd valoarea frac%iunii din sarcin& care trebuie s& acopere c&derea
dinamic& de presiune n punctul de referin%& din vecin&tatea suprafe%ei de
control interioare/inferioare a rotorului, pentru ca presiunea absolut& n acest
punct egalnd presiunea vaporilor saturan%i, s& se produc& fenomenul de
cavita%ie.
Pentru fiecare deschidere (a
o
) a apara-
tului director, se men%in constante sarcina
H 5i tura%ia n, caracteristice modului de
exploa-tare considerat 5i, prin reducerea
- cu ajuto-rul pompei de vid - a presiunii
p
rez
, se modifi-c& valoarea coeficientului

i
. Se determin& randamentul ()
corespunz&tor fiec&rei valori a
respectivului coeficient 5i se traseaz&
graficul =f(
i
). Pentru regimul de exploatare testat, men%inut invariabil,
acesta apare ca n Fig. 5.7., indicnd c& randamentul turbinei r&mne

Fig. 5.7 Relaia randament
coeficient de cavitaie
val.
crit
Noiuni introductive

265
constant n raport cu sc&derea coeficientului de cavita%ie al instala%iei, pn&
la atingerea unei valori critice cnd se nregistreaz& o c&dere relativ brusc& a
acestuia. Valoarea critic& a coeficientului de cavita%ie marcheaz& apari%ia
cavita%iei, momentul atingerii sale fiind marcat de o cre5tere a zgomotului
produs de ma5in&.
Determin&rile efectuate ca mai sus pentru diferite regimuri de
func%ionare permit trasarea pe planul caracteristicilor universale a izoliniilor
coeficientului de cavita%ie al turbinei (), a5a cum apar, de exemplu, n Fig.
5.3.
n leg&tur& cu coeficientul de cavita%ie determinat n maniera prezentat&
trebuie subliniat c&:
- valorile coeficientului , redate pe grafic (v. Fig. 5.7), sunt
determinate cu un anumit grad de precizie;
- c&derea cavita%ional& n baza c&reia se stabile5te valoarea critic& a
coeficientului corespunde unei cavita%ii suficient de dezvoltate; dac&

i
dep&5e5te doar cu foarte pu%in valoarea astfel stabilit&, nu exist&
garan%ia absen%ei cavita%iei n func%ionarea turbinei;
- la determinarea n&l%imii limit& de aspira%ie, valoarea coeficientului
trebuie majorat& prin considerarea coeficientului de influen%& a
turbulen%ei curgerii K
t
, a5a cum s-a demonstrat n 4.2.4. (v. rel. 4.37).

5.1.4.3. Transpunerea parametrilor modelului la turbina prototip

Caracteristica universal& trasat& n parametri redu5i
'
1
Q 5i
'
1
n (Fig. 5.3),
prezentnd propriet&%ile turbinelor de un anumit tip constituie o
caracteristic& a modelului. Caracteristicile turbinei prototip, necesare n
proiectarea uzinelor hidroelectrice sunt ob%inute prin transpunerea
caracteristicii universale, a c&rei acurate%e 5i nalt& precizie este asigurat& de
o strict& similitudine geometric& a tuturor organelor hidromecanice ale
modelului 5i prototipului.
Dimensiunile ce determin& trecerea curentului de lichid prin turbin& se
ob%in prin transpunerea dimensiunilor omoloage ale modelului, cu
coeficientul de scar& dat de raportul dintre diametrul turbinei 5i cel al
modelului:

m
t
o ot
D
D
a a . (5.9)
n aceste condi%ii, pentru regimurile de lucru similare, m&rimile n 5i Q sunt
transpuse folosind rela%iile (3.108) 5i (3.103), iar puterea turbinei este
determinat& din: QH N . 81 , 9 ,
(5.10)
Ma$ini $i echipamente hidraulice

266
%innd seama de faptul c& la trecerea de la model la turbina prototip o serie
de indicatori se modific&.
De cea mai mare importan%& este, n acest sens, modificarea
randamentului, care se produce corespunz&tor structurii pierderilor n
turbin& 5i varia%iei acestora la trecerea de la model la prototip, aspecte
analizate respectiv n 3.5 5i 3.8.5.
Caracteristica universal& (de ex. cea din Fig. 4.3) red& randamentul
hidraulic al modelului (
h,m
). Pentru trasarea caracteristicilor turbinei
interesate este necesar s& se transpun& valoarea randamentului ob%inut pe
model n randament al turbinei prototip 5i s& se considere influen%a celorlate
categorii de pierderi (mecanice 5i volumice).
Pentru calcule preliminare se poate recurge la o metod& general&
constnd n introducerea a dou& corec%ii:

h
pentru considerarea modific&rii randamentului hidraulic, dat& de
formula semiempiric&: ( )

,
_

10 5
,
. 1 1 75 , 0
t
m
t
m
m h h
H
H
D
D
;
(5.11)

m,v
pentru modificarea pierderilor mecanice 5i volumice; n condi%ii
normale se accept&:
m,v
=0,010,02 , (5.12)
prin folosirea c&rora, randamentul turbinei prototip rezult& din:

v m h m h , ,
+ .
(5.13)

5.1.5. Trasarea caracteristicilor lineare pe baza caracteristicii
universale

n practica amenaj&rilor hidroenergetice, pentru a studia detaliat
comportarea n diferite circumstan%e de exploatare a unei turbine de
diametru (D
1
) dat, de obicei se recurge la trasarea caracteristicilor lineare ale
acesteia (v. Fig. 5.8).

Fig. 5.8 Caracteristicile lineare ale turbinei: (a) de debit; (b) de putere; (c) de sarcin!; (d) de vitez!
Noiuni introductive

267
Pentru a trasa oricare caracteristic&, este