Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

Agenia Naional de Administrare Fiscal

CERERE PRIVIND DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL I DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA N SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV Anul

230

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume Prenume E-mail Strad Bloc Localitate Scar Etaj Ap. Jude/Sector Cod potal Fax Numr Telefon Iniiala tatlui Cod numeric personal / Numr de identificare fiscal

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE N SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBINUTE LA FUNCIA DE BAZ
Denumirea instituiei de credit Documente de plat nr./dat Sum pltit (lei)

III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privat Contract nr./data Sum pltit (lei) Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit / unitii de cult Documente de plat nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult Denumire entitate nonprofit/unitate de cult Cont bancar (IBAN)

Sum (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire Strad Jude/Sector Telefon Localitate Fax E-mail Numr Bloc Cod potal Scar Etaj Ap.

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semntur contribuabil Semntur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal

Nr. nregistrare:

Data:

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.04.13

INSTRUCIUNI decompletareaformularului230Cerereprivinddestinaiasumeireprezentndpn la2%dinimpozitulanualideducereacheltuielilorefectuatepentrueconomisireansistem colectivpentrudomeniullocativ cod14.13.04.13 1. Formularul se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz venituridinsalariiiasimilateacestora,nurmtoarelesituaii: au efectuat n anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificrile i completrile ulterioare i solicit restituireaacestora; opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul anual, pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineazi funcioneaz n condiiile legii sau unitilordecult; Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei sume ctreosingurentitatenonprofitsauunitatedecult. contribuabilii solicit deducerea din veniturile impozabile din salarii, obinute la funciadebaz,acheltuielilorefectuatepentrueconomisirensistemcolectivpentrudomeniul locativ,potrivitlegii,nlimitauneisumemaximeegalecu300leipean. 2.Termendedepunere: anual,pnladatade25maiaanuluiurmtorceluiderealizareavenitului; Formularulsecompleteazndouexemplare: originalulsedepunela: a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiete efectiv, n cazul n care aceasta este diferit dedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia; b) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit, pentru ceilali contribuabilipersoanefizice; copiasepstreazdectrecontribuabilsaudectremputernicitulacestuia. 3. Formularul se depune n format hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiulpotal,prinscrisoarerecomandatcuconfirmaredeprimire. Data depunerii formularului este data nregistrrii acestuia la organul fiscal sau data depuneriilapot,dupcaz. Formularulsepunegratuitladispoziiecontribuabilului,lasolicitareaacestuia. I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal se nscrie codul numeric personal sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre AgeniaNaional de Administrare Fiscal, cuocazianregistrriifiscale,dupcaz. II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE N SISTEM COLECTIVPENTRUDOMENIULLOCATIVDINVENITURILEIMPOZABILEDINSALARII,OBINUTE LAFUNCIADEBAZ Denumire instituie de credit se nscrie denumirea bncii de economisirei creditare n domeniul locativ cu care a fost ncheiat contractul de economisire creditare, potrivit legislaieinmaterie.

Sum pltit se nscrie suma pltit de contribuabil reprezentnd cheltuielile efectuatepentrueconomisirensistemcolectivpentrudomeniullocativ,potrivitlegii. Documenteanexatesemenioneazdocumenteleprivindcontractuldeeconomisire creditare n sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentnd cheltuielileefectuatepentrueconomisirensistemcolectivpentrudomeniullocativ,etc. Documentele se prezint n originali n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitatea cu originalul. n cazul n care declaraia se transmite prin pot, documenteledemaisusseanexeazncopie. III.DESTINAIASUMEIREPREZENTNDPNLA2%DINIMPOZITULANUAL,POTRIVIT ART.57ALIN.(4)DINLEGEANR.571/2003 1. Bursa privat: csua se bifeaz de ctre contribuabilii care au efectuat cheltuieli n cursul anului de raportare cu burse private n conformitate cu Legea nr.376/2004 privind burseleprivate,cumodifcrileicompletrileulterioare. Contract nr./data se nscriu numrul i data contractului privind acordarea bursei private. Sum pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentrubursaprivat. Documente de plat nr./data se nscriu numrul i data documentelor care atest plataburseiprivate. Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitateacuoriginalul.ncazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,documentelede maisusseanexeazncopie. 2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult csua se bifeaz de ctre contribuabilii care solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul anual pentru susinereauneientitinonprofitsauunitidecult. Denumireentitatenonprofit/unitatedecultsenscriedectrecontribuabildenumirea completaentitiinonprofit/unitiidecult. Codul de identificare fiscal al entitii nonprofit/unitii de cult se nscrie de ctre contribuabil codul de identificare fiscal al entitii nonprofit/unitii de cult pentru care se solicitvirareasumei. Cont bancar (IBAN) se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii nonprofit/unitiidecult. Sum se completeaz cu suma solicitat de contribuabil a fi virat n contul entitii nonprofit/unitiidecult. n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va completa rubricaSuma,cazncareorganulfiscalvacalculaivavirasumaadmis,conformlegii. Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu suma platit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma total luat n calcul este limitat la nivelul acestui plafon, avnd prioritate cheltuielile efectuatencursulanuluideraportarecubursaprivat. IV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI Secompleteaznumaincazulncareformularulsecompletezdectremputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Coduldeprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare. Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.