Sunteți pe pagina 1din 13

* HOTRRE nr. 1.267 din 8 decembrie 2010 (*actualizat* privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism E!

"TE#T$ GUVERNUL %&'(")*T +#$ MONI ORUL O!I"I#L nr$ %&& din '( decembrie ')*) ,ata intrarii in -i./are $ 22 ianuarie 2011 0/rma actualizata -alabila la data de $ 27 1e2tembrie 2013 %rezenta 4/rma actualizata e1te -alabila de la 25 martie 2013 2ana la data 1electata 27 1e2tembrie 2013 ++++++++++++++ ,- !orma actuali.at/ a acestui act normativ p0n/ la data de '1 septembrie ')*( este reali.at/ de c/tre 2epartamentul 3uridic din cadrul 4$"$ 5"entrul eritorial de "alcul Electronic5 4$#$ 6iatra+Neam prin includerea tuturor modific/rilor i complet/rilor aduse de c/tre7 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**< 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*($ "oninutul acestui act aparine e=clusiv 4$"$ "entrul eritorial de "alcul Electronic 4$#$ 6iatra+Neam i nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utili.atorilor$ >n temeiul art$ *)% din "onstituia Rom0niei, republicat/, al art$ '1 alin$ ?(- i al art$ (* alin$ ?*- din Ordonana Guvernului nr$ ;%@*AA% privind orBani.area i funcionarea activit/ii de turism Cn Rom0nia, aprobat/ cu modific/ri i complet/ri prin LeBea nr$ 1;;@'))*, cu modific/rile ulterioare, Guvernul Rom0niei adopt/ pre.enta Dot/r0re$ 4E"EIUNE# * Eliberarea, retraBerea i radierea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice #R $ * 4tructurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate i administrare, se clasific/ Cn funcie de caracteristicile constructive, de dot/ri i serviciile prestate$ #R $ ' Instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului eliberea./ certificate de clasificare pentru structurile de primire turistice, dup/ verificarea, la faa locului, de c/tre personalul de specialitate, a Cndeplinirii criteriilor de clasificare pentru cateBoria i tipul de structur/ turistic/ solicitat/$ +++++++++++++++++ #rt$ ' a fost modificat de pct$ * al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($

' #R $ ( >n sensul pre.entei Dot/r0ri, prin solicitant se CneleBe operatorul economic proprietar i@sau administrator al unei structuri de primire turistice$ #R $ F ?*- 6entru obinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune la sediul instituiei publice responsabile Cn domeniul turismului cererea standardi.at/ Cnsoit/ de documentaia complet/ prev/.ut/ Cn normele metodoloBice care reBlementea./ condiiile i criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice$ ?'- "ererea solicitantului este anali.at/ Cn cel mai scurt termen, dar nu mai mult de () de .ile calendaristice de la data depunerii cererii Cnsoite de documentaia complet/$ ?(- >n ca.ul unei documentaii incomplete instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului informea./ solicitantul Cn termen de ; .ile lucr/toare de la data CnreBistr/rii cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum i cu privire la consecinele asupra termenului de anali.are a documentaiei prev/.ut la alin$ ?'-$ ?F- Instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului verific/ documentaia depus/, Cn termenul prev/.ut la alin$ ?'-, i eliberea./ solicitantului o autori.aie provi.orie de funcionare prin care atest/ c/ documentaia depus/ este complet/ i prin care se acord/ operatorului economic dreptul de a funciona p0n/ la data verific/rii la faa locului a criteriilor de clasificare, dar nu mai mult de A) de .ile$ ?;- >n termen de A) de .ile de la data emiterii autori.aiei provi.orii, instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului, prin personalul de specialitate, are obliBaia de a verifica structura de primire turistic/ i de a Cntocmi o not/ de verificare$ Nota de verificare va cuprinde tipul i cateBoria de clasificare la care se Cncadrea./ structura de primire turistic/$ ?&- Un e=emplar al notei de verificare se comunic/ solicitantului$ ?1- >n ca.ul Cn care structura de primire turistic/ nu poate fi Cncadrat/ la niciun tip i cateBorie de clasificare, nota de verificare va cuprinde motivele pentru care nu poate fi acordat certificatul de clasificare$ >ncep0nd cu data la care solicitantul a luat cunotin/ de comunicarea notei de verificare, autori.aia provi.orie de funcionare Ci Cncetea./ valabilitatea$ ?%- "ertificatul de clasificare se eliberea./ Cn termen de *; .ile de la data Cntocmirii notei de verificare la faa locului, pentru tipul i cateBoria de clasificare Cnscrise Cn nota de verificare$ +++++++++++++++++ #rt$ F a fost modificat de pct$ ' al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ #R $ ; ?*- >n situaia Cn care au ap/rut modific/ri cu privire la Cndeplinirea condiiilor care au stat la ba.a eliber/rii certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar i@sau administrator al unei structuri de primire turistice este obliBat s/ solicite o nou/ clasificare a structurii de primire turistice Cn cau./, Cn termen de () de .ile de la apariia modific/rilor$

( ?*G*- 6revederile art$ F se aplic/ Cn mod corespun./tor Cn ca.ul Cn care operatorul economic solicit/ o nou/ clasificare a structurii de primire turistice$ +++++++++++++++++ #lin$ ?*G*- al art$ ; a fost introdus de pct$ ( al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ ?'- >n ca.ul Cncet/rii activit/ii structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar i@sau administrator al structurii de primire turistice Cn cau./ are obliBaia s/ solicite autorit/ii administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului radierea certificatului de clasificare i s/ restituie certificatul de clasificare i fia@fiele ane=/@ane=e Cn oriBinal, prin pot/, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la reBistratura autorit/ii administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului$ ++++++++++ #rt$ ; a fost modificat de pct$ ' al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ #R $ & ?*- Operatorul economic proprietar i@sau administrator de structuri de primire turistice este obliBat s/ afie.e la recepie sau Cn Dolul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepie i Cn spaiul de la intrare Cn saloanele de servire a mesei certificatul de clasificare, Cn copie, num/rul de telefon al autorit/ii administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turiti$ +++++++++++ #lin$ ?*- al art$ & a fost modificat de pct$ ( al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?'- Operatorul economic proprietar i@sau administrator de structuri de primire turistice este obliBat s/ furni.e.e Cn materialele de promovare, Cn oferte i pe propriile paBini de internet informaii reale cu privire la denumirea i tipul structurii de primire turistice, cateBoria de clasificare sau serviciile prestate$ +++++++++++ #lin$ ?'- al art$ & a fost modificat de pct$ ( al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?(- "ertificatul de clasificare i ane=a@ane=ele la certificatul de clasificare se p/strea./ Cn permanen/ Cn oriBinal Cn structura de primire turistic/ Cn cau./$ #R $ 1 Este inter.is/ funcionarea structurilor de primire turistice f/r/ autori.aie provi.orie de funcionare, f/r/ certificate de clasificare, cu certificate de clasificare e=pirate sau cu o alt/ structur/ a spaiilor dec0t cea stabilit/ prin ane=a certificatului de clasificare$ +++++++++++++++++ #rt$ 1 a fost modificat de pct$ F al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ #R $ %

F ?*- >n scopul proteciei turitilor, operatorul economic proprietar i@sau administrator al unei structuri de primire turistice are urm/toarele obliBaii7 a- s/ asiBure funcionarea la cateBoria i@sau tipul de structur/ de primire turistic/ menionate Cn certificatul de clasificare< b- s/ respecte reBlement/rile leBale Cn viBoare Cn ceea ce privete desf/urarea activit/ii Cn structurile de primire turistice< c- s/ respecte nivelul ma=im de .Bomot stabilit prin reBlement/rile specifice privind orBani.area proBramelor artistice, a audiiilor mu.icale, video, V, orBani.ate Cn aer liber, Cn construcii descDise, cum sunt cele care nu au toate laturile i acoperiul i.olate fonic, precum i Cn construcii provi.orii, cum sunt corturile, terasele acoperite i altele asemenea$ ?'- Operatorii economici proprietari i@sau administratori ai structurilor de primire turistice clasificate de pe litoralul rom0nesc au obliBaia s/ asiBure funcionarea acestora Cn perioada se.onului turistic estival, respectiv * mai+() septembrie a fiec/rui an, i s/ preste.e servicii turistice conforme tipului de structur/ de primire turistic/ i cateBoriei stabilite prin certificatul de clasificare$ +++++++++++ #lin$ ?'- al art$ % a fost modificat de pct$ F al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ #R $ A ?*- "ertificatul de clasificare se poate retraBe de c/tre personalul cu atribuii de control din cadrul instituiei publice responsabile Cn domeniul turismului Cn ca.ul Cn care se constat/ s/v0rirea contraveniei prev/.ute la art$ *; lit$ d-$ +++++++++++++++++ #lin$ ?*- al art$ A a fost modificat de pct$ ; al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ ?'- >n situaia Cn care au fost remediate deficienele pentru care certificatul de clasificare a fost retras, operatorul economic proprietar i@sau administrator al unei structuri de primire turistice solicit/ reluarea activit/ii turistice printr+o cerere scris/ adresat/ administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului$ Restituirea certificatului de clasificare retras se va face dup/ ce personalul cu atribuii de control din cadrul administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului constat/ remedierea deficienelor, Cn termen de *; .ile de la data CnreBistr/rii cererii scrise a solicitantului$ ?(- >n situaia Cn care nu au fost remediate deficienele pentru care s+a retras certificatul de clasificare Cn conformitate cu prevederile art$ % alin$ ?*- lit$ a-, solicitantul va relua procedura de clasificare pentru tipul i cateBoria de clasificare efectiv Cndeplinite$ 6rocedura de clasificare se reia conform prevederilor art$ F$ ?F- >n situaia Cn care nu au fost remediate deficienele pentru care s+a retras certificatul de clasificare pentru nerespectarea prevederilor art$ % alin$ ?*- lit$ b-, operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unui nou certificat de clasificare pentru orice tip de structur/ de primire turistic/ i cateBorie de clasificare pentru structura Cn cau./$ +++++++++++

; #lin$ ?F- al art$ A a fost modificat de pct$ ; al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?;- #utoritatea administraiei publice centrale responsabil/ Cn domeniul turismului va publica periodic pe site+ul propriu lista cuprin.0nd structurile de primire turistice c/rora le+au fost retrase certificatele de clasificare i, respectiv, lista celor c/rora le+au fost restituite certificatele de clasificare$ ?&- >n perioada Cn care certificatul de clasificare este retras@e=pirat sau autori.aia provi.orie de funcionare i+a Cncetat valabilitatea, operatorul economic proprietar i@sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul s/7 a- desf/oare activit/i turistice Cn cadrul structurii de primire turistice Cn cau./< b- s/ Cncase.e venituri din e=ploatarea structurii de primire turistice respective$ +++++++++++++++++ #lin$ ?&- al art$ A a fost modificat de pct$ ; al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ 4E"EIUNE# a '+a Eliberarea, retraBerea i radierea licenelor de turism, respectiv eliberarea brevetelor de turism #R $ *) ?*- 6e teritoriul Rom0niei, operatorii economici pot desf/ura activit/i de ofertare i comerciali.are a serviciilor i@sau a pacDetelor de servicii turistice, inclusiv prin intermediul reelelor i instrumentelor electronice de comunicaie total sau parial informati.ate, site+uri sau altele asemenea, cu respectarea leBislaiei Cn viBoare privind comerul electronic, numai Cn ba.a licenei de turism i@sau, dup/ ca., a ane=ei la aceasta, eliberate de instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului$ ?'- >n ca.ul prest/rii de servicii turistice Cn reBim transfrontalier, operatorii economici stabilii Cn alte state membre ale Uniunii Europene sau 4paiului Economic European Ci pot desf/ura activitatea specific/ aBeniilor de turism Cn ba.a autori.aiei@licenei sau documentelor ecDivalente emise de statul membru de oriBine, inform0nd instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului privind desf/urarea de activit/i pe teritoriul Rom0niei$ ?(- >n sensul prevederilor alin$ ?'- prestarea Cn reBim transfrontalier este determinat/ de caracterul temporar i oca.ional al prest/rii, fiind stabilit Cn special Cn funcie de7 durata, frecvena, periodicitatea i continuitatea prest/rii$ ?F- Este inter.is/ desf/urarea de activit/i specifice aBeniilor de turism de c/tre operatorii economici prev/.ui la alin$ ?*- f/r/ a deine licen/ de turism i, dup/ ca., ane=/ la licena de turism$ ?;- Este inter.is/ desf/urarea de activit/i turistice specifice aBeniilor de turism de c/tre operatorii economici cu licena de turism e=pirat/ sau f/r/ deinerea poliei valabile de asiBurare privind asiBurarea ramburs/rii cDeltuielilor de repatriere i@sau a sumelor acDitate de turiti pentru acDi.iionarea serviciilor@pacDetelor de servicii turistice, Cn ca.ul insolvabilit/ii sau a falimentului aBeniei de turism$ +++++++++++++++++

& #rt$ *) a fost modificat de pct$ & al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ #R $ ** ?*- Licena i brevetul de turism se eliberea./ de instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului, pe ba.a cererii i a declaraiei standardi.ate date pe propria r/spundere a operatorului economic i, respectiv, a persoanelor fi.ice care solicit/ obinerea brevetului de turism, Cnsoite de documentaia complet/ prev/.ut/ de normele metodoloBice de aplicare ale pre.entei Dot/r0ri$ ?'- "ererea solicitantului este anali.at/ de instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului Cn cel mai scurt termen, dar nu mai mult de () de .ile calendaristice de la data depunerii declaraiei standardi.ate Cnsoite de documentaia complet/$ ermenul poate fi prelunBit o sinBur/ dat/, pentru o perioad/ de ma=imum *; .ile calendaristice$ Valabilitatea documentelor depuse iniial nu este afectat/ de prelunBirea dispus/ de autoritatea competent/$ ?(- 6relunBirea termenului de eliberare a licenei sau a brevetului de turism, precum i durata acestei prelunBiri trebuie motivate Cn mod corespun./tor i notificate solicitantului Cnainte de e=pirarea termenului iniial$ ?F- Licena i brevetul de turism se consider/ eliberate Cn situaia Cn care instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului nu a r/spuns Cn termenul prev/.ut la alin$ ?'-, cu e=cepia ca.ului Cn care acest lucru este 3ustificat de motive imperative de interes Beneral, inclusiv de un interes leBitim al unei tere p/ri$ ?;- >n ca.ul unei documentaii incomplete, solicitantul este informat Cn cel mai scurt timp, dar nu Cn mai mult de ; .ile lucr/toare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum i cu privire la consecinele asupra termenului de anali.are a documentaiei prev/.ut la alin$ ?'-$ ?&- >n situaia Cn care solicitantul nu Cndeplinete condiiile pentru eliberarea licenei sau a brevetului de turism, instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului comunic/ Cn scris Cn termenul prev/.ut la alin$ ?'- motivul neacord/rii acestora$ +++++++++++++++++ #rt$ ** a fost modificat de pct$ 1 al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ #R $ *' ?*- >n situaia Cn care au ap/rut modific/ri cu privire la Cndeplinirea condiiilor care au stat la ba.a eliber/rii licenei de turism i@sau a ane=ei la aceasta, operatorul economic va solicita autorit/ii administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului eliberarea unei noi licene de turism, Cn termen de () de .ile de la apariia modific/rilor$ ?'- >n ca.ul Cncet/rii activit/ii aBeniei de turism i@sau a repre.entanelor@sediilor secundare ale acesteia, operatorul economic Cn cau./ are obliBaia s/ solicite autorit/ii administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului radierea licenei de turism i@sau a ane=ei la aceasta i s/ restituie licena de turism i ane=a Cn oriBinal, prin pot/, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la reBistratura autorit/ii administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului$ +++++++++++

1 #rt$ *' a fost modificat de pct$ % al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ #R $ *( ?*- Licena i brevetul de turism sunt netransmisibile$ ?'- >n scopul proteciei turitilor, operatorii economici care desf/oar/ activit/i specifice aBeniilor de turism au urm/toarele obliBaii7 a- s/ afie.e Cn incinta aBeniei de turism i a repre.entanelor@sediilor secundare ale acesteia copia licenei de turism i@sau a ane=ei la aceasta, precum i num/rul de telefon al autorit/ii administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turiti< b- s/ Cnscrie num/rul licenei de turism i al poliei valabile de asiBurare privind asiBurarea ramburs/rii cDeltuielilor de repatriere i@sau a sumelor acDitate de turiti pentru acDi.iionarea serviciilor@pacDetelor de servicii turistice, Cn ca.ul insolvabilit/ii sau a falimentului aBeniei de turism, pe documentele emise, materialele de promovare i pe propriile paBini de internet$ +++++++++++++++++ Litera b- a alin$ ?'- al art$ *( a fost modificat/ de pct$ % al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ c- s/ p/stre.e Cn permanen/ Cn sediul aBeniei de turism i al repre.entanelor@sediilor secundare ale acesteia oriBinalul licenei de turism i@sau al ane=ei la aceasta< d- s/ pre.inte informaii reale Cn materialele de promovare, Cn oferte i pe propriile paBini de internet cu privire la serviciile i pacDetele de servicii turistice oferite< e- s/ utili.e.e numai autocare clasificate i BDi.i de turism atestai$ +++++++++++ #lin$ ?'- al art$ *( a fost modificat de pct$ A al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?(- Este inter.is/ ofertarea, comerciali.area serviciilor turistice i@sau a pacDetelor de servicii turistice Cn structuri de primire turistice neclasificate sau cu certificate de clasificare retrase$ +++++++++++ #lin$ ?(- al art$ *( a fost introdus de pct$ *) al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?F- #Beniile de turism au obliBaia de a presta servicii turistice conform tipului de activitate Cnscris/ Cn licena de turism, respectiv turoperatoare sau detailist/$ +++++++++++ #lin$ ?F- al art$ *( a fost introdus de pct$ *) al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ #R $ *F

% ?*- Licena de turism i ane=a la aceasta se retraB de c/tre personalul cu atribuii de control din cadrul autorit/ii administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului, Cn urm/toarele situaii7 a- ofertarea, comerciali.area serviciilor@pacDetelor de servicii turistice f/r/ respectarea reBlement/rilor leBale Cn viBoare< b- transmiterea de c/tre titular a licenei i@sau ane=ei la aceasta Cn scopul utili./rii de c/tre alt operator economic$ ++++++++++ #lin$ ?*- al art$ *F a fost modificat de pct$ ** al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?'- itularul unei licene de turism retrase Cn condiiile prev/.ute la alin$ ?*- lit$ b- nu mai poate desf/ura activitate de turism prin aBenia de turism i@sau prin sediile secundare@repre.entanele acesteia timp de ' ani de la data retraBerii$ +++++++++++ #lin$ ?'- al art$ *F a fost modificat de pct$ ** al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?(- >n perioada Cn care licena de turism este retras/ se inter.ic7 a- desf/urarea activit/ilor specifice aBeniilor de turism7 b- Cncasarea de venituri din e=ploatarea aBeniei de turism$ +++++++++++ #lin$ ?(- al art$ *F a fost modificat de pct$ ** al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?F- >n situaia Cn care au fost remediate deficienele pentru care licena de turism i@sau ane=a la aceasta au fost retrase, operatorul economic va solicita reluarea activit/ii printr+ o cerere scris/ adresat/ administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului$ Restituirea licenei de turism i@sau a ane=ei la aceasta se va face dup/ ce personalul cu atribuii de control din cadrul administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului constat/ remedierea deficienelor, Cn termen de *; .ile de la data CnreBistr/rii cererii scrise a solicitantului$ ++++++++++ #lin$ ?F- al art$ *F a fost modificat de pct$ ** al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?;- >n situaia Cn care nu au fost remediate deficienele pentru care s+a retras licena de turism i@sau ane=a la aceasta, conform prevederilor alin$ ?*- lit$ a-, operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licene de turism i@sau a unei noi ane=e la aceasta$ +++++++++++ #lin$ ?;- al art$ *F a fost modificat de pct$ ** al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?&- #utoritatea administraiei publice centrale responsabil/ Cn domeniul turismului va publica periodic pe site+ul propriu lista cuprin.0nd aBeniile de turism c/rora le+au fost

A retrase licenele de turism i, respectiv, lista celor c/rora le+au fost restituite licenele de turism$ 4E"EIUNE# a (+a 4anciuni #R $ *; "onstituie contravenii urm/toarele fapte7 a- desf/urarea activit/ii Cn structuri de primire turistice neclasificate sau neautori.ate provi.oriu< +++++++++++++++++ Litera a- a art$ *; a fost modificat/ de pct$ A al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ b- desf/urarea activit/ii Cn structuri de primire turistice av0nd certificate de clasificare e=pirate sau cu o alt/ structur/ a spaiilor dec0t cea stabilit/ prin certificatul de clasificare< c- nerespectarea prevederilor art$ ; i *'< d- Cnc/lcarea prevederilor art$ % alin$ ?*- lit$ a- i b-< +++++++++++++++++ Litera d- a art$ *; a fost modificat/ de pct$ A al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ e- nerespectarea prevederilor art$ & alin$ ?'- i art$ *( alin$ ?'- lit$ d-< f- continuarea desf/ur/rii activit/ii Cn structura de primire turistic/ dup/ retraBerea certificatului de clasificare, precum i dup/ Cncetarea valabilit/ii autori.aiei provi.orii de funcionare< +++++++++++++++++ Litera f- a art$ *; a fost modificat/ de pct$ A al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ B- Cncasarea de venituri din e=ploatarea structurii de primire turistice@aBeniei de turism dup/ retraBerea@e=pirarea certificatului de clasificare@a licenei de turism sau dup/ Cncetarea valabilit/ii autori.aiei provi.orii de funcionare< +++++++++++++++++ Litera B- a art$ *; a fost modificat/ de pct$ A al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ D- nerespectarea prevederilor art$ % alin$ ?*- lit$ c-< i- Cmpiedicarea sub orice form/ a persoanelor Cmputernicite de a+i e=ercita atribuiile de serviciu leBate de aplicarea pre.entei Dot/r0ri< 3- nerespectarea prevederilor art$ % alin$ ?'-< H- Cnc/lcarea prevederilor art$ *) alin$ ?F-< +++++++++++++++++ Litera H- a art$ *; a fost modificat/ de pct$ A al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($

*)

l- Cnc/lcarea prevederilor art$ *) alin$ ?;-< +++++++++++++++++ Litera l- a art$ *; a fost modificat/ de pct$ A al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ m- desf/urarea de activit/i turistice specifice aBeniilor de turism de c/tre operatorii economici dup/ retraBerea licenei de turism sau a ane=ei la aceasta< n- nerespectarea prevederilor art$ *( alin$ ?F-< o- nerespectarea prevederilor art$ A alin$ ?F- i art$ *F alin$ ?;-< p- nerespectarea criteriilor Cn ba.a c/rora s+au eliberat licena de turism i@sau ane=a la aceasta< I- nerespectarea prevederilor art$ & alin$ ?*- i ?(- i art$ *( alin$ ?'- lit$ a-+c-< r- ofertarea, comerciali.area serviciilor turistice i@sau a pacDetelor de servicii turistice de c/tre aBeniile de turism pentru structuri de primire turistice neclasificate, neautori.ate provi.oriu sau cu certificate de clasificare retrase< +++++++++++++++++ Litera r- a art$ *; a fost modificat/ de pct$ A al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($ s- utili.area de autocare neclasificate sau BDi.i turistici neatestai$ ++++++++++++ #rt$ *; a fost modificat de pct$ *' al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ #R $ *& ?*- "ontraveniile prev/.ute la art$ *; se sancionea./ dup/ cum urmea./7 a- faptele prev/.ute la lit$ a-, cu amend/ de la F)$))) lei la ;)$))) lei< b- faptele prev/.ute la lit$ f-, B-, D-, i-, H- i m-, cu amend/ de la ()$))) lei la ;)$))) lei< c- faptele prev/.ute la lit$ b- i l-, cu amend/ de la ')$))) lei la F)$))) lei< d- faptele prev/.ute la lit$ o- i r-, cu amend/ de la ')$))) lei la ;)$))) lei< e- faptele prev/.ute la lit$ 3-, dup/ cum urmea./7 amend/ de la '$))) lei la &$))) lei pentru structurile de primire turistice care nu funcionea./ Cncep0nd cu data de * mai a fiec/rui an, amend/ de la %$))) lei la *)$))) lei pentru structurile de primire turistice care nu funcionea./ Cncep0nd cu data de *; mai a fiec/rui an, de la ')$))) lei la ()$))) lei pentru structurile de primire turistice care nu funcionea./ Cncep0nd cu data de * iunie a fiec/rui an, de la ()$))) lei la F)$))) lei pentru structurile de primire turistice care nu funcionea./ la data de *; iunie a fiec/rui an i de la F)$))) lei la ;)$))) lei i retraBerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu funcionea./ dup/ data de * iulie a fiec/rui an i p0n/ la sf0ritul se.onului estival< f- faptele prev/.ute la lit$ c- i s-, cu amend/ de la ;$))) lei la *)$))) lei< B- faptele prev/.ute la lit$ d-, cu amend/ de la %$))) lei la ;)$))) lei< D- faptele prev/.ute la lit$ e-, cu amend/ de la %$))) lei la *'$))) lei< i- faptele prev/.ute la lit$ n-, cu amend/ de la ($))) lei la *)$))) lei< 3- faptele prev/.ute la lit$ p-, cu amend/ de la %$))) lei la ;)$))) lei<

** H- faptele prev/.ute la lit$ I-, cu amend/ de la *$))) lei la ;$))) lei$ +++++++++++ #lin$ ?*- al art$ *& a fost modificat de pct$ *( al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ ?'- "ontravenientul poate acDita Cn termen de cel mult F% de ore de la data CncDeierii procesului+verbal ori, dup/ ca., de la data comunic/rii acestuia 3um/tate din minimul amen.ii prev/.ute la alin$ ?*-$ #R $ *1 "onstatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de c/tre7 a- personalul cu atribuii de control din cadrul autorit/ii administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul turismului, pentru contraveniile prev/.ute la art$ *; lit$ a-+f- i i-+s-< b- ofierii i aBenii de poliie pentru contraveniile prev/.ute la art$ *; lit$ D- i i-< c- personalul desemnat din cadrul autorit/ii administraiei publice centrale responsabile Cn domeniul finanelor publice pentru contraveniile prev/.ute la art$ *; lit$ B-$ +++++++++++ #rt$ *1 a fost modificat de pct$ *F al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ ;(; din *% mai ')**, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ (A) din ( iunie ')**$ #R $ *% 6revederile art$ *;+*1 se completea./ cu dispo.iiile Ordonanei Guvernului nr$ '@'))* privind reBimul 3uridic al contraveniilor, aprobat/ cu modific/ri i complet/ri prin LeBea nr$ *%)@'))', cu modific/rile i complet/rile ulterioare$ 4E"EIUNE# a F+a 2ispo.iii finale #R $ *A 6revederile pre.entei Dot/r0ri intr/ Cn viBoare la () de .ile de la data public/rii Cn Monitorul Oficial al Rom0niei, 6artea I$ #R $ ') ?*- "ondiiile i criteriile de autori.are a structurilor de primire turistice pentru eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor de turism i a brevetelor, modelul cererii de eliberare a certificatului de clasificare, precum i modelul declaraiei standardi.ate date pe propria r/spundere a solicitantului licenei sau brevetului de turism se stabilesc de instituia public/ responsabil/ Cn domeniul turismului prin norme metodoloBice aprobate prin ordin al conduc/torului acesteia, care se public/ Cn Monitorul Oficial al Rom0niei, 6artea I$ +++++++++++++++++ #lin$ ?*- al art$ ') a fost modificat de pct$ *) al art$ I din 8O 9R:RE# nr$ *'* din '1 martie ')*(, publicat/ Cn MONI ORUL O!I"I#L nr$ *1; din 'A martie ')*($

*' ?'- >n termen de () de .ile de la intrarea Cn viBoare a pre.entei Dot/r0ri, autoritatea administraiei publice centrale responsabil/ Cn domeniul turismului va emite normele metodoloBice de aplicare$ #R $ '* ?*- "ertificatele de clasificare i licenele de turism eliberate Cnainte de data intr/rii Cn viBoare a pre.entei Dot/r0ri sunt valabile pe perioada Cnscris/ Cn cuprinsul acestora$ La e=pirarea acestei perioade operatorii economici proprietari i@sau administratori de structuri de primire turistice au obliBaia de a solicita eliberarea noilor certificate de clasificare@licene de turism$ ?'- "ertificatele de clasificare i licenele de turism eliberate Cncep0nd cu data intr/rii Cn viBoare a pre.entei Dot/r0ri sunt valabile pe perioad/ nedeterminat/, p0n/ la modificarea condiiilor i criteriilor pentru care au fost eliberate$ #R $ '' La data intr/rii Cn viBoare a pre.entei Dot/r0ri se abroB/ 8ot/r0rea Guvernului nr$ 1)A@'))A privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat/ Cn Monitorul Oficial al Rom0niei, 6artea I, nr$ FF) din '& iunie '))A, i 8ot/r0rea Guvernului nr$ '(%@'))* privind condiiile de acordare a licenei i brevetului de turism, publicat/ Cn Monitorul Oficial al Rom0niei, 6artea I, nr$ %% din '* februarie '))*, cu modific/rile i complet/rile ulterioare, precum i orice alte dispo.iii contrare$ #R $ '( 6revederile pre.entei Dot/r0ri se completea./ cu dispo.iiile+cadru ale Ordonanei de urBen/ a Guvernului nr$ FA@'))A privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furni.a servicii Cn Rom0nia, aprobat/ cu modific/ri i complet/ri prin LeBea nr$ &%@')*)$ #R $ 'F 6rocedurile de clasificare, liceniere i brevetare prev/.ute de pre.enta Dot/r0re privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism pot fi Cndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, Cn conformitate cu prevederile Ordonanei de urBen/ a Guvernului nr$ FA@'))A, aprobat/ cu modific/ri i complet/ri prin LeBea nr$ &%@')*)$ 6revederile privind utili.area punctului de contact unic electronic se aplic/ dup/ Cmplinirea a &) de .ile de la operaionali.area acestuia$ #R $ '; >n ca.ul Cn care este necesar/ verificarea leBalit/ii documentelor depuse Cn vederea clasific/rii, licenierii i brevet/rii, autoritatea administraiei publice centrale responsabil/ Cn domeniul turismului va contacta autorit/ile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al 4paiului Economic European Cn cau./, prin intermediul IMI 4istemul de informare al pieei interne, potrivit prevederilor Ordonanei de urBen/ a Guvernului nr$ FA@'))A, aprobat/ cu modific/ri i complet/ri prin LeBea nr$ &%@')*)$ , 6re.enta Dot/r0re transpune prevederile cap$ II art$ % alin$ ?*-, cap$ III art$ A alin$ ?*-, art$ *) alin$ ?*- i ?'-, art$ ** alin$ ?*-, art$ *( alin$ ?F- i ?&- ale 2irectivei '))&@*'(@"E a 6arlamentului European i a "onsiliului din *' decembrie '))& privind serviciile Cn cadrul pieei interne, publicat/ Cn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr$ (1& din '1 decembrie '))&, Cn ceea ce privete furni.area de servicii turistice$

*(

6RIM+MINI4 RU EMIL KO" "ontrasemnea./7 Ministrul de.volt/rii reBionale i turismului, Elena Gabriela Udrea Leful 2epartamentului pentru #faceri Europene, KoBdan M/noiu Ministrul finanelor publice, GDeorBDe Ialomiianu Kucureti, % decembrie ')*)$ Nr$ *$'&1$ +++++