Sunteți pe pagina 1din 39

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

LEGEnr.50din29iulie1991(**republicat**)(*actualizat*) privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii (actualizatpnladatade1februarie2014*) EMITENT:PARLAMENTUL *)Formaactualizataacestuiactnormativpnladatade1februarie2014esterealizatdectreDepartamentul juridicdincadrulS.C."CentrulTeritorialdeCalculElectronic"S.A.PiatraNeamprinincludereatuturormodificrilori completriloradusedectre:ORDONANADEURGENnr.122din24noiembrie2004;LEGEAnr.119din5mai2005; LEGEAnr.52din8martie2006;LEGEAnr.376din5octombrie2006;LEGEAnr.117din2mai2007;LEGEAnr.101din9 mai2008;ORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008;ORDONANADEURGENnr.228din30 decembrie2008****);LEGEAnr.261din7iulie2009;ORDONANADEURGENnr.85din5octombrie2011;LEGEAnr. 269din7decembrie2011;ORDONANAnr.6din29ianuarie2010aprobatdeLEGEAnr.125din12iulie2012;LEGEA nr.133din18iulie2012;LEGEAnr.154din28septembrie2012;LEGEAnr.81din5aprilie2013;LEGEAnr.127din26 aprilie2013;LEGEAnr.187din24octombrie2012;LEGEAnr.255din19iulie2013. ConinutulacestuiactaparineexclusivS.C.CentrulTeritorialdeCalculElectronicS.A.PiatraNeaminuesteun documentcucaracteroficial,fiinddestinatpentruinformareautilizatorilor. **)Republicatntemeiulart.IIalin.(1)dinLegeanr.199/2004pentrumodificareaicompletareaLegiinr.50/1991 privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.487din31 mai2004,dndusetexteloronounumerotare. Legeanr.50/1991afostrepublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.3din13ianuarie1997iamaifost modificatprin: OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.231/2000pentrumodificareaicompletareaLegiinr.50/1991privind autorizareaexecutriiconstruciiloriunelemsuripentrurealizarealocuinelor,publicatnMonitorulOficialal Romniei,ParteaI,nr.612din29noiembrie2000,respinsprinLegeanr.413/2001,publicatnMonitorulOficialal Romniei,ParteaI,nr.402din20iulie2001; OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.295/2000pentrususpendareaaplicriisauabrogareaunorordonanei ordonanedeurgenaleGuvernului,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.707din30decembrie 2000,aprobatprinLegeanr.109/2001,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.157din29martie2001; Legeanr.350/2001privindamenajareateritoriuluiiurbanismul,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI, nr.373din10iulie2001; Legeanr.453/2001pentrumodificareaicompletareaLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilorde construciiiunelemsuripentrurealizarealocuinelor,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.431din1 august2001,rectificatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.712din8noiembrie2001; OrdonanaGuvernuluinr.5/2002pentrumodificareaicompletareaart.4dinLegeanr.50/1991privindautorizarea executriilucrrilordeconstrucii,republicat,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.70din31ianuarie 2002,aprobatprinLegeanr.455/2002,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.504din12iulie2002; OrdonanaGuvernuluinr.36/2002privindimpoziteleitaxelelocale,republicatnMonitorulOficialalRomniei, ParteaI,nr.670din10septembrie2002,abrogatprinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,publicatnMonitorul OficialalRomniei,ParteaI,nr.927din23decembrie2003; Legeanr.401/2003pentrumodificareaicompletareaLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilorde construcii,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.749din27octombrie2003. ***)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam: Conformart.IIdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847 din16decembrie2008,ntotcuprinsullegiitermenul"Proiect"dinsintagmele"Proiectpentruautorizareaexecutrii lucrrilordeconstrucii","Proiectdeorganizareaexecuieilucrrilor"i"Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilor dedesfiinare"senlocuietecutermenul"DocumentaietehnicD.T.". Conformart.IIIdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847 din16decembrie2008,ntotcuprinsullegiiabrevierile"P.A.C.","P.O.E."i"P.A.D."senlocuiesccuabrevierile "D.T.A.C","D.T.O.E."i"D.T.A.D.". Conformart.IVdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr. 847din16decembrie2008,ntotcuprinsullegiisintagma"oficiuljudeeandecadastru,geodezieicartografie"se
Pagina 1

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nlocuietecusintagma"oficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial". ****)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam: ToateoperaiunilepecareORDONANADEURGENnr.228din30decembrie2008,publicatnMONITORUL OFICIALnr.3din5ianuarie2009ledeterminasupraLegiinr.50/1991sereferlaformaLegiinr.50/1991republicat cutotcumodificrileadusedeORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORUL OFICIALnr.847din16decembrie2008,frainecontdefaptulcaaceastordonandeurgenseapliccudatade 14februarie2009. nconsecin,deiORDONANADEURGENnr.228din30decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.3 din5ianuarie2009intrnvigoareladatade5ianuarie2009,nprivinaLegiinr.50/1991republicataceastaseaplic cudatade14februarie2009. *****)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam: Conformpct.41alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009, carecompleteazart.IIdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIAL nr.847din16decembrie2008,ntotcuprinsullegii,sintagmaverificatortehnicsenlocuietecusintagma verificatordeproiecte." CAP.I Autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii ART.1 (1)Executarealucrrilordeconstruciiestepermisnumaipebazauneiautorizaiideconstruiresaudedesfiinare, emisncondiiileprezenteilegi,lasolicitareatitularuluiunuidreptrealasupraunuiimobiltereni/sauconstrucii identificatprinnumrcadastral,ncazulncarelegeanudispunealtfel. Alin.(1)alart.1afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(2)Construciilecivile,industriale,inclusivcelepentrususinereainstalaiiloriutilajelortehnologice,agricolesaude oricealtnatursepotrealizanumaicurespectareaautorizaieideconstruire,emisncondiiileprezenteilegi,ia reglementarilorprivindproiectareaiexecutareaconstruciilor. ART.2 (1)Autorizaiadeconstruireconstituieactulfinaldeautoritatealadministraieipublicelocalepebazacruiaeste permisexecutarealucrrilordeconstruciicorespunztormsurilorprevzutedelegereferitoarelaamplasarea, conceperea,realizarea,exploatareaipostutilizareaconstruciilor. Alin.(1)alart.2afostmodificatdepct.2alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(2)Autorizaiadeconstruireseemitenbazadocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii, elaboratncondiiileprezenteilegi,ntemeiulicurespectareaprevederilordocumentaiilordeurbanism,avizatei aprobatepotrivitlegii. Alin.(2)alart.2afostmodificatdepct.1alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIAL nr.493din16iulie2009,caremodificpct.2alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(2^1)Proceduradeautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciincepeodatcudepunereacereriipentruemiterea certificatuluideurbanismnscopulobinerii,caactfinal,aautorizaieideconstruireicuprindeurmtoareleetape: a)emitereacertificatuluideurbanism;


Pagina 2

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

b)emitereapunctuluidevederealautoritiicompetentepentruproteciamediuluipentruinvestiiilecarenuse supunprocedurilordeevaluareaimpactuluiasupramediului; c)notificareadectresolicitantaautoritiiadministraieipublicecompetentecuprivirelameninereasolicitriide obinere,caactfinal,aautorizaieideconstruire,pentruinvestiiilelacareautoritateacompetentpentruprotecia mediuluiastabilitnecesitateaevaluriiimpactuluiasupramediuluiiaemisndrumarulconformlegislaieiprivind evaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului; d)emitereaavizeloriacordurilor,precumiaactuluiadministrativalautoritiipentruproteciamediului competenteprivindinvestiiileevaluatedinpunctuldevederealimpactuluiasupramediului; e)elaborareadocumentaieitehnicenecesarepentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,denumitn continuaredocumentaietehnicD.T.; f)depunereadocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciilaautoritateaadministraieipublice competente; g)emitereaautorizaieideconstruire. Alin.(2^1)alart.2afostmodificatdepct.2alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie 2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(3)Autorizaiiledeconstruirepentrureelemagistrale,cidecomunicaie,amenajripentrumbuntirifunciare, reeledetelecomunicaiiorialtelucrrideinfrastructur,careseexecutnextravilanullocalitilor,seemitcu respectareaplanurilordeamenajareateritoriului,avizateiaprobatepotrivitlegii. (4)Prinexceptaredelaprevederilealin.(2)sepotemiteautorizaiideconstruireifrdocumentaiideamenajarea teritoriuluiideurbanismaprobate,pentru: a)lucrridemodificare,dereparare,deprotejare,derestaurareideconservareacldirilordeoricefel,cucondiia menineriiaceleiaifunciuni,asuprafeeiconstruitelasoliavolumetrieiacestora; a^1)lucrridesupraetajareacldirilorcuncunnivel,osingurdat,nsuprafademaximum20%dinsuprafaa construitdesfuratacldirilor,cucondiiasituriiacestoranafarazonelorconstruiteprotejatesauazonelorde protecieamonumentelor,dupcaz; Literaa^1)aalin.(4)alart.2afostintrodusdepct.3alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.3^1. a^2)lucrrideextindereacldirilorsociale,denvmnt,desntate,deculturiadministrativeaparinnd domeniuluipubliciprivatalstatuluiiunitiloradministrativteritoriale,dacextindereasencadreaznprevederile regulamentuluilocaldeurbanismaferentplanuluiurbanisticgeneralPUGsauplanuluiurbanisticzonalPUZ,aprobat, nvigoare; Literaa^2)aalin.(4)alart.2afostintrodusdepct.3alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.3^1. a^3)schimbareafolosineiconstruciilorexistente,dacnouafolosincorespundeprevederilorregulamentuluilocal deurbanismaferentplanuluiurbanisticgeneralPUGsauplanuluiurbanisticzonalPUZ,aprobat,nvigoare; Literaa^3)aalin.(4)alart.2afostintrodusdepct.3alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.3^1. b)lucrridereparareprivindcidecomunicaie,dotritehnicoedilitareialteleasemenea,frmodificareatraseului i,dupcaz,afuncionalitiiacestora; c)lucrridereparareprivindmprejurimi,mobilierurban,amenajridespaiiverzi,parcuriigrdinipublice,piee pietonaleicelelaltelucrrideamenajareaspaiilorpublice; d)lucrridecercetareideprospectareaterenurilorforajeiexcavri,necesarenvedereaefecturiistudiilor
Pagina 3

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

geotehnice,exploatrilordecariere,balastierelor,sondelordegazeipetrol,precumialtorexploatri; e)organizareadetaberedecorturi.

ART.3 (1)Construciilecivile,industriale,agricole,celepentrususinereainstalaiiloriutilajelortehnologice,pentru infrastructurdeoricefelsaudeoricarealtnatursepotrealizanumaicurespectareaautorizaieideconstruire, precumiareglementrilorprivindproiectareaiexecutareaconstruciilor,pentru: a)lucrrideconstruire,reconstruire,consolidare,modificare,extindere,reabilitare,schimbarededestinaiesaude reparareaconstruciilordeoricefel,precumiainstalaiiloraferenteacestora,cuexcepiacelorprevzutelaart.11; b)lucrrideconstruire,reconstruire,extindere,reparare,consolidare,protejare,restaurare,conservare,precumi oricealtelucrri,indiferentdevaloarealor,careurmeazsfieefectuatelaconstruciireprezentndmonumente istorice,inclusivlaanexeleacestora,identificatenacelaiimobiltereni/sauconstrucii,laconstruciiamplasaten zonedeprotecieamonumentelorinzoneconstruiteprotejate,stabilitepotrivitlegii,orilaconstruciicuvaloare arhitecturalsauistoricdeosebit,stabiliteprindocumentaiideurbanismaprobate; c)lucrrideconstruire,reconstruire,modificare,extindere,reparare,modernizareireabilitareprivindcilede comunicaiedeoricefel,drumurileforestiere,lucrriledeart,reeleleidotriletehnicoedilitare,branamentei racordurilareeledeutiliti,lucrrilehidrotehnice,amenajriledealbii,lucrriledembuntirifunciare,lucrrilede instalaiideinfrastructur,lucrrilepentrunoicapacitideproducere,transport,distribuieaenergieielectricei/sau termice,precumidereabilitareiretehnologizareacelorexistente; d)mprejmuiriimobilierurban,amenajridespaiiverzi,parcuri,locuridejoaciagrement,pieeialtelucrride amenajareaspaiilorpublice; e)lucrrideforajeiexcavrinecesarepentruefectuareastudiilorgeotehniceiaprospeciunilorgeologice, proiectareaideschidereaexploatrilordecariereibalastiere,asondelordegazeipetrol,precumiaaltorexploatri desuprafa,subteranesausubacvatice; Pct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.85din5octombrie2011,publicatnMONITORULOFICIALnr.716din 11octombrie2011,caremodificlit.e)aalin.(1)alart.3dinprezentulactnormativ,afostabrogatdepct.1alart.unic dinLEGEAnr.81din5aprilie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.199din9aprilie2013.Caurmareaacestei abrogri,lit.e)aalin.(1)alart.3arevenitlaformainiialastfelcumafostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr. 261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009. f)lucrri,amenajriiconstruciicucaracterprovizoriunecesarenvedereaorganizriiexecutriilucrrilor,n condiiileprevzutelaart.7alin.(1)i(1^3); g)organizareadetaberedecorturi,csuesauderulote; h)lucrrideconstruciicucaracterprovizoriu:chiocuri,tonete,cabine,spaiideexpunere,corpuriipanouride afiaj,firmeireclame,copertineipergolesituatepecileispaiilepublice,anexegospodreti,precumianexele gospodretialeexploataiiloragricolesituatenextravilan; i)cimitirenoiiextinderi. (2)nvedereasimplificriiproceduriideautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiprovizoriiprevzutelaalin.(1) lit.d),g)ih),autorizaiadeconstruireseemitenbazadocumentaiilortehniceD.T.cuconinutsimplificatnraportcu coninutulcadruprevzutnanexanr.1. Art.3afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din 16iulie2009,caremodificpct.4alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatn MONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

ART.4 (1)Autorizaiiledeconstruireseemitdepreediniiconsiliilorjudeene,deprimarulgeneralalmunicipiuluiBucureti,
Pagina 4

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

deprimariimunicipiilor,sectoarelormunicipiuluiBucureti,aioraeloricomunelorpentruexecutarealucrrilor definitelaart.3,dupcumurmeaz: a)depreediniiconsiliilorjudeene,cuavizulprimarilor,pentrulucrrilecareseexecuta: 1.peterenuricaredepesclimitauneiunitiadministrativteritoriale; 2.nextravilanulcomuneloralecrorprimriinuauorganizatestructuridespecialitate; Punctul2allitereia)aalin.(1)alart.4afostmodificatdepct.5alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.4^1. b)deprimariimunicipiilor,pentrulucrrilecareseexecutnteritoriuladministrativalacestora,cuexcepiacelor prevzutelalit.a)pct.1; c)deprimarulgeneralalmunicipiuluiBucureti,cuavizulprimarilorsectoarelormunicipiuluiBucureti,pentru lucrrilecareseexecut: 1.peterenuricaredepesclimitaadministrativteritorialaunuisectoriceledinextravilan; 2.laconstruciileprevzutelaart.3alin.(1)lit.b); Punctul2allitereic)aalin.(1)alart.4afostmodificatdepct.5alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.4^2. 3.lucrridemodernizri,reabilitri,extinderidereeleedilitaremunicipale,detransporturbansubteransaude suprafa,detransportidedistribuie,pentru:ap/canal,gaze,electrice,termoficare,precumilucrrii/sau reabilitripentrustrzilecaresuntnadministrareaPrimrieiMunicipiuluiBucureti; Punctul3allitereic)aart.4afostmodificatdepct.1alart.42dinLEGEAnr.154din28septembrie2012,publicatn MONITORULOFICIALnr.680din1octombrie2012.

d)deprimariisectoarelormunicipiuluiBucureti,pentrulucrrilecareseexecutnteritoriuladministratival sectoarelor,cuexcepiacelorprevzutelalit.c),inclusivbranamenteiracorduriaferentereeleloredilitare; Literad)aart.4afostmodificatdepct.5alart.unicdinLEGEAnr.119din5mai2005,publicatnMONITORUL OFICIALnr.412din16mai2005,caremodificart.unicdinORDONANADEURGENnr.122din24noiembrie2004, publicatnMONITORULOFICIALnr.1.152din6decembrie2004. e)deprimariioraeloricomunelorpentrulucrrilecareseexecut: Parteaintroductivalitereie)aalin.(1)alart.4afostmodificatdepct.5alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009, publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr. 214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.4^3. 1.nteritoriuladministrativalacestora,cuexcepiacelorprevzutelalit.a)pct.1; 2.laconstruciilereprezentndmonumenteistoriceclasatesauaflatenproceduradeclasarepotrivitlegii,aflatepe teritoriuladministrativ,ncondiiileart.10lit.a)ialeart.45alin.(4)icuavizularhitectuluiefaljudeului; Punctul2allitereie)aart.4afostmodificatdepct.6alart.unicdinLEGEAnr.119din5mai2005,publicatn MONITORULOFICIALnr.412din16mai2005,caremodificart.unicdinORDONANADEURGENnr.122din24 noiembrie2004,publicatnMONITORULOFICIALnr.1.152din6decembrie2004.

Literaf)aalin.(1)alart.4afostabrogatdepct.5alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL
Pagina 5

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.4^4. (2)Pentruinvestiiilecareserealizeazpeamplasamentecedepesclimitaadministrativteritorialajudeului, respectivamunicipiuluiBucureti,nunitiadministrativteritorialelimitrofe,nvedereaarmonizriicondiiilorde autorizarepentruntreagainvestiie,autoritateaadministraieipublicecentralecompetentecuatribuiide reglementare,potrivitlegii,ndomeniuldincarefaceparteinvestiiasupusautorizrii,vaemiteunavizcoordonator,n bazacruiapreediniiconsiliilorjudeeneimplicate,respectivprimarulgeneralalmunicipiuluiBucureti,dupcaz,vor emiteautorizaiideconstruirepentruexecutarealucrriloraferenteprilordininvestiieamplasatenunitile administrativteritorialedinarialordecompeten. Alin.(2)alart.4afostmodificatdepct.2alart.unicdinLEGEAnr.81din5aprilie2013,publicatnMONITORUL OFICIALnr.199din9aprilie2013,careintroducepct.1^1alart.IdinORDONANADEURGENnr.85din5octombrie 2011,publicatnMONITORULOFICIALnr.716din11octombrie2011. (2^1)Pentrulucrriledeinstalareidezvoltareareelelordecomunicaiielectronice,MinisterulDezvoltriiRegionale iTurismuluivaemiteunavizcoordonator,nbazacruiapreediniiconsiliilorjudeeneimplicate,respectivprimarul generalalmunicipiuluiBucuretivoremiteautorizaiideconstruirepentrutoatelucrriledinarialordecompeten. Alin.(2^1)alart.4afostintrodusdepct.2alart.42dinLEGEAnr.154din28septembrie2012,publicatn MONITORULOFICIALnr.680din1octombrie2012. (3)Autorizaiiledeconstruireprevzutelaalin.(2)i(2^1)producefectedeladataintrriinvigoareaultimei autorizaiideconstruireemisencondiiileprezenteilegi. Alin.(3)alart.4afostmodificatdepct.3alart.42dinLEGEAnr.154din28septembrie2012,publicatn MONITORULOFICIALnr.680din1octombrie2012. Alin.(4)alart.4afostabrogatdepct.7alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIAL nr.493din16iulie2009,caremodificpct.5alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. (5)Abrogat Alin.(5)alart.4afostabrogatdepct.2alart.IdinORDONANADEURGENnr.85din5octombrie2011,publicat nMONITORULOFICIALnr.716din11octombrie2011 (6)Prinexcepiedelaprevederileart.2alin.(1),executarealucrrilordeforajenecesarepentruefectuareastudiilor geotehniceiaprospeciunilorgeologice,proiectareaideschidereaexploatrilordegazeipetrol,aaltorexploatri subacvatice,precumialucrrilordeconstruireareelelorsubmarinedetransportenergeticidecomunicaii,nmarea teritorial,zonacontigusauzonaeconomicexclusivaMriiNegre,dupcaz,estepermisnbazaactuluide autoritatealautoritiicompetentedesemnateprinlegeaspecial,careinelocdeautorizaiedeconstruire/desfiinare iseemitencondiiilelegislaieispecificedindomeniulgazelor,petrolului,energieielectriceicomunicaiilor,dincare facpartelucrrile,dupcaz. Alin.(6)alart.4afostintrodusdepct.3alart.unicdinLEGEAnr.81din5aprilie2013,publicatnMONITORUL OFICIALnr.199din9aprilie2013,careintroducepct.3alart.IdinORDONANADEURGENnr.85din5octombrie 2011,publicatnMONITORULOFICIALnr.716din11octombrie2011. Art.4afostmodificatdeart.unicdinORDONANADEURGENnr.122din24noiembrie2004,publicatn MONITORULOFICIALnr.1.152din6decembrie2004.

Pagina 6

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.5 (1)Avizeleiacordurilestabiliteprincertificatuldeurbanismsesolicitdectreinvestitor/beneficiariseobindela autoritilecompetentendomeniunainteadepuneriidocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilorde construciilaautoritileadministraieipublicecompetentepentru: a)asigurareairacordarea/branarealainfrastructuraedilitar,ncondiiileimpusedecaracteristicilei amplasamentulreelelordedistribuie/transportenergeticdinzonadeamplasament; b)racordarealareeauacilordecomunicaii; c)securitatealaincendiu,proteciaciviliproteciasntiipopulaiei; d)cerinelespecificeunorzonecurestriciistabiliteprinreglementrispeciale. (2)Acteledeautoritateemisedeautoritilecompetentepentruproteciamediuluiprevzutelaart.2alin.(2^1)lit. b)id)sesolicitiseobindeinvestitor/solicitantncondiiilelegii. (3)Avizeleiacordurilestabiliteprincertificatuldeurbanism,mpreuncupunctuldevederealautoritii competentepentruproteciamediuluisau,dupcaz,actuladministrativalacesteia,obinutepotrivitprevederiloralin. (1)i(2),seanexeazidevinparteintegrantdinautorizaiadeconstruire. Art.5afostmodificatdepct.9alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din 16iulie2009,caremodificpct.6alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatn MONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

ART.6 (1)Certificatuldeurbanismesteactuldeinformareprincareautoritileprevzutelaart.4: a)faccunoscutesolicitantuluiinformaiileprivindregimuljuridic,economicitehnicalterenuriloriconstruciilor existenteladatasolicitrii,nconformitatecuprevederileplanurilorurbanisticeialeregulamenteloraferenteacestora orialeplanurilordeamenajareateritoriului,dupcaz,avizateiaprobatepotrivitlegii; b)stabilesccerineleurbanisticecareurmeazsfiendeplinitenfunciedespecificulamplasamentului; c)stabilesclistacuprinzndavizele/acordurilenecesarenvedereaautorizrii; d)ncunotineazinvestitorul/solicitantulcuprivirelaobligaiadeacontactaautoritateacompetentpentru proteciamediului,nscopulobineriipunctuluidevederei,dupcaz,alactuluiadministrativalacesteia,necesaren vedereaautorizrii. Alin.(1)alart.6afostmodificatdepct.10alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIAL nr.493din16iulie2009,caremodificpct.7alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(1^1)Punctuldevederealautoritiicompetentepentruproteciamediuluireprezintdocumentulscrisemisde aceastadupetapadeevaluareiniial,respectivdupetapadencadrareainvestiieinproceduradeevaluarea impactuluiasupramediului,iaractuladministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediuluieste,dupcaz, acorduldemediusauavizulNatura2000. Alin.(1^1)alart.6afostmodificatdepct.11alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.8alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie 2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(2)Certificatuldeurbanismseemitedeautoritileprevzutelaart.4,abilitatesautorizezelucrriledeconstrucii, iseelibereazsolicitantuluintermendecelmult30deziledeladatanregistrriicererii,menionndusenmod obligatoriuscopulemiteriiacestuia. (3)Certificatuldeurbanismsesemneazdectrepreedinteleconsiliuluijudeeansaudeprimar,dupcaz,de secretaridearhitectulefsaudectrepersoancuresponsabilitatendomeniulamenajriiteritoriuluiiurbanismului dinaparatulpropriualautoritiiadministraieipubliceemitente,responsabilitateaemiteriiacestuiarevenind semnatarilor,potrivitatribuiilorstabiliteconformlegii.


Pagina 7

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(4)nvedereaeliberriicertificatuluideurbanism,solicitantuloricepersoanfizicsaujuridicinteresatseva adresaautoritilorprevzutelaart.4cuocererecarevacuprindeattelementeledeidentificareaimobiluluipentru caresesolicitcertificatuldeurbanism,respectivlocalitate,numrcadastralinumrdecartefunciar,undeestecazul, daclegeanudispunealtfel,ctielementelecaredefinescscopulsolicitrii. Alin.(4)alart.6afostmodificatdepct.12alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIAL nr.493din16iulie2009,caremodificpct.9alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(5)Certificatuldeurbanismnuconferdreptuldeaexecutalucrrideconstrucii. (6)Certificatuldeurbanismseemiteinurmtoarelesituaii: a)nvedereaconcesionriideterenuri,potrivitlegii; b)nvedereaadjudecriiprinlicitaieaproiectriilucrrilorpublicenfazade"Studiudefezabilitate",potrivitlegii; c)pentrucererinjustiieioperaiuninotarialeprivindcirculaiaimobiliaratuncicndoperaiunilerespectiveauca obiectmprelioricomasrideparcelesolicitatenscopulrealizriidelucrrideconstrucii,precumiconstituireaunei servituidetrecerecuprivirelaunimobil.Operaiunilejuridicemenionate,efectuatenlipsacertificatuluideurbanism, suntlovitedenulitate. Alin.(6)alart.6afostmodificatdepct.12alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIAL nr.493din16iulie2009,caremodificpct.9alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

ART.6^1 (1)Msurilespecificepentruproteciamediuluistabiliteprinactuladministrativalautoritiicompetentepentru proteciamediuluivorfiavutenvederelaelaborareadocumentaieitehniceD.T.inupotfimodificateprinprocedura deautorizareoriprinautorizaiadeconstruire. (2)nsituaiancareoinvestiieurmeazsserealizezeetapizatsausseamplasezepeterenuriaflatenraza teritorialamaimultorunitiadministrativteritorialenvecinate,evaluareaefectelorasupramediuluiserealizeaz pentruntreagainvestiie. Art.6^1afostintrodusdepct.10alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatn MONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

ART.7 (1)Autorizaiadeconstruireseemitepentruexecutarealucrrilordebaziaceloraferenteorganizriiexecutrii lucrrilor,ncelmult30deziledeladatadepuneriidocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii, carecuprinde,ncopie,urmtoareledocumente: a)certificatuldeurbanism; b)dovada,ncopielegalizat,atitluluiasupraimobilului,tereni/sauconstruciii,dupcaz,extrasuldeplan cadastralactualizatlaziiextrasuldecartefunciardeinformareactualizatlazi,ncazulncarelegeanudispunealtfel; Literab)aalin.(1)alart.7afostmodificatdepct.13alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.11alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. c)documentaiatehnicD.T.; d)avizeleiacordurilestabiliteprincertificatuldeurbanism,punctuldevederealautoritiicompetentepentru proteciamediuluii,dupcaz,actuladministrativalacesteia; Literad)aalin.(1)alart.7afostmodificatdepct.13alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn
Pagina 8

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.11alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. Literae)aalin.(1)alart.7afostabrogatdepct.14alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.11alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. f)dovadaprivindachitareataxeloraferentecertificatuluideurbanismiaautorizaieideconstruire. Literaf)aalin.(1)alart.7afostmodificatdepct.15alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.11alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. Alin.(1)alart.7afostmodificatdepct.11alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(1^1)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),pentruconstruciilereprezentndanexelegospodretialeexploataiilor agricoletermenuldeemitereaautorizaieideconstruireestede15ziledeladatanregistrriicererii. Alin.(1^1)alart.7afostintrodusdepct.3alart.unicdinLEGEAnr.101din9mai2008,publicatnMONITORUL OFICIALnr.371din15mai2008.

(1^2)Documentaiapentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciisedepuneisenregistreazlaautoritatea administraieipublicecompetentenumaidacsolicitantulprezinttoatedocumenteleprevzutelaalin.(1). Alin.(1^2)alart.7afostmodificatdepct.16alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.12alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie 2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. (1^3)Curespectarealegislaieiprivindevaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului,n situaiancareaparmodificripentrucareestenecesaremitereauneiautorizaiideconstruiredistinctpentru organizareaexecutriilucrrilor,aceastaseemitenumaidacautoritateacompetentpentruproteciamediului constatcmodificrileadusesenscriunlimiteleactuluiadministrativemisanteriorncazcontrar,autoritatea competentpentruproteciamediuluirefaceevaluareaefectelorlucrrilordebaziaceloraferenteorganizrii executriilucrriloriemiteunnouactadministrativ. Alin.(1^3)alart.7afostintrodusdepct.12alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(2)DocumentaiatehnicD.T.seelaboreaznconformitatecuconinutulcadruprevzutnanexanr.1,n concordancucerinelecertificatuluideurbanism,cuconinutulactuluiadministrativalautoritiicompetentepentru proteciamediului,alavizeloriacordurilorceruteprincertificatuldeurbanismisentocmete,sesemneazise verific,potrivitlegii. Alin.(2)alart.7afostmodificatdepct.13alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. (2^1)DocumentaiiletehniceD.T.aferenteinvestiiilorpentrucareautoritateacompetentpentruprotecia mediuluiaevaluatefecteleasupramediuluiiaemisactuladministrativseverificnmodobligatoriupentrucerina esenialdecalitatenconstruciic)igien,sntateimediu,potrivitlegii.


Pagina 9

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(2^1)alart.7afostintrodusdepct.14alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. (2^2)nsituaiancare,dupemitereaactuluiadministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediuluii nainteadepuneriidocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,investiiasufermodificricare nuaufcutobiectulevaluriiprivindefecteleasupramediului,acesteavorfimenionatedectreverificatorulde proiecteatestatpentrucerinaesenialc)igien,sntateimediunraportuldeverificareadocumentaieitehnice aferenteinvestiiei,iarsolicitantul/investitorulareobligaiasnotificeautoritateapublicpentruproteciamediului emitent,cuprivirelaacestemodificri,potrivitprevederilorlegislaieiprivindevaluareaimpactuluianumitorproiecte publiceiprivateasupramediului. Alin.(2^2)alart.7afostmodificatdepct.41alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IIdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireasintagmeiverificatortehniccu sintagmaverificatordeproiecte." (2^3)DocumentaiiletehniceD.T.pentrureabilitareatermicacldirilorseverificnmodobligatoriupentrucerina esenialdecalitatenconstruciif)economiedeenergieiizolaretermic,potrivitlegii. Alin.(2^3)alart.7afostintrodusdepct.14alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. (3)nsituaiadepuneriiuneidocumentaiitehniceincomplete,acestlucrusenotificnscrissolicitantului,ntermen de5ziledeladatanregistrrii,cumenionareaelementelornecesarenvedereacompletriiacesteia. Alin.(3)alart.7afostmodificatdepct.17alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIAL nr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicat nMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.14^1. (3^1)Persoanelefizicecuatribuiinverificareadocumentaiilorielaborarea/emitereaautorizaiilordeconstruire rspundmaterial,contravenional,civilipenal,dupcaz,pentrunerespectareatermenelorprevzutelaalin.(1)i(3). Alin.(3^1)alart.7afostintrodusdepct.17alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.14^2. (4)Executarealucrrilordeconstruciisepoatefacenumaipebazaproiectuluitehniciadetaliilordeexecuie. (5)Autoritateaemitentaaautorizaieideconstruirestabileteoperioadadevalabilitatedecelmult12lunideladata emiterii,intervalncaresolicitantulesteobligatsnceaplucrrile.naceastasituaie,valabilitateaautorizaieise extindepetoatduratadeexecuiealucrrilorprevzuteprinautorizaie,nconformitatecuproiectultehnic. (6)Nenceperealucrrilororinefinalizareaacestorantermenelestabiliteconducelapierdereavalabilitii autorizaiei,fiindnecesaremitereauneinoiautorizaiideconstruire.nsituaiancarecaracteristicilenuseschimba fadeautorizaiainiial,sevaputeaemiteonouaautorizaiedeconstruire,frafinecesarunnoucertificatde urbanism. (7)Prinexcepiedelaprevederilealin.(6),ncazuljustificatncarelucrriledeconstruciinupotfinceputeorinupot fiexecutateintegrallatermenulstabilit,investitorulpoatesolicitaautoritiiemitenteprelungireavalabilitii autorizaieicucelpuin15zilenainteaexpirriiacesteia.Prelungireavalabilitiiautorizaieisepoateacordaosingur datipentruoperioadnumaimarede12luni. (8)Investitorulareobligaiasntiinezeautoritateaemitentaaautorizaieideconstruire,precumiinspectoratul teritorialnconstruciiasupradateilacarevorncepelucrrileautorizate.ncazcontrar,dacconstatareafapteide nceperealucrrilorfrntiinaresafcutntermenuldevalabilitateaautorizaiei,datanceperiilucrrilorse considercafiindziuaurmtoaredateideemitereaautorizaiei. (9)Autorizaiadeconstruireseemitedacsuntndeplinitecumulativcondiiileceruteprinprezentalege.Autoritatea
Pagina 10

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

emitentaautorizaieinuesteresponsabilpentrueventualeleprejudiciiulterioarecauzatedeexistena,nmomentul emiteriiactului,aunorlitigiiaflateperolulinstanelorjudectoretiprivindimobilultereni/sauconstrucii, responsabilitateaaparinndsolicitantului. Alin.(9)alart.7afostmodificatdeart.unicdinLEGEAnr.269din7decembrie2011publicatnMONITORULOFICIAL nr.870din9decembrie2011.

(10)Lucrriledeconsolidarelacldirilencadrateprinraportdeexpertiztehnicoriprinnottehnicjustificativn clasaIderiscseismicicareprezintpericolpublicseautorizeaznregimdeurgen,ncondiiileprevzutelaalin. (16). Alin.(10)alart.7afostmodificatdepct.17alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.14^3.

(11)ncondiiileprezenteileginuseemitautorizaiiprovizorii. (12)Autorizaiiledeconstruire/desfiinareseemitnumaipebazauneidocumentaiicomplete,nconformitatecu coninutulcadruprevzutnanexanr.1,cuexcepiasituaiilorprevzutelaalin.(16). (13)Autorizaiadeconstruiresesemneazdepreedinteleconsiliuluijudeeansaudeprimar,dupcaz,desecretari dearhitectulefsaudepersoancuresponsabilitatendomeniulamenajriiteritoriuluiiurbanismuluidinaparatul propriualautoritiiadministraieipubliceemitente,responsabilitateaemiteriiautorizaiilorrevenindsemnatarilor, potrivitatribuiilorstabiliteconformlegii. (14)Valabilitateaautorizaieisemeninencazulschimbriiinvestitorului,nainteafinalizriilucrrilor,cucondiia respectriiprevederiloracesteiaianscrieriincarteafunciaramodificrilorintervenitecuprivireladrepturilereale imobiliare. Alin.(14)alart.7afostmodificatdepct.15alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(15)nsituaiancarentimpulexecutriilucrrilorinumainperioadadevalabilitateaautorizaieideconstruire survinmodificridetemprivindlucrriledeconstruciiautorizate,careconduclanecesitateamodificriiacestora, titularulareobligaiadeasolicitaonouautorizaiedeconstruire,potrivitprevederilorprezenteilegi. Alin.(15)alart.7afostmodificatdepct.16alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(15^1)Pentruobinereauneinoiautorizaiideconstruire,potrivitprevederiloralin.(15),solicitantulvadepuneo noudocumentaietehnicD.T.,elaboratncondiiilemodificrilordetemsurvenite,urmndcaautoritatea administraieipublicelocalecompetentesdecid,dupcaz: a)emitereanoiiautorizaiideconstruire,daclucrrilecorespunztoaremodificrilordetemsenscriunlimitele actuluiadministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului,precumialeavizeloriacordurilorobinute pentruautorizaiadeconstruireiniial; b)reluareaproceduriideautorizarencondiiileprezenteilegi,daclucrrilecorespunztoaremodificrilordetem depesclimiteleactuluiadministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului,precumialeavizelori acordurilorobinutepentruautorizaiadeconstruireiniial. Alin.(15^1)alart.7afostintrodusdepct.17alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

Pagina 11

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(15^2)Verificareancadrriilucrrilorcorespunztoaremodificrilordetemnlimiteleavizeloriacordurilor obinutepentruautorizaiadeconstruireiniialserealizeazdectrestructuriledespecialitatealeautoritii administraieipublicecompetente,precumideverificatoriideproiecteatestaincondiiilelegii,pentrufiecarecerin esenialdecalitatenconstrucii,cuparticipareareprezentanilorinstituiiloravizatoare. Alin.(15^2)alart.7afostmodificatdepct.18alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.17alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie 2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(15^3)Verificareancadrriilucrrilorcorespunztoaremodificrilordetemnlimiteleactuluiadministratival autoritiicompetentepentruproteciamediuluiserealizeazdectreaceastapotrivitprevederilorlegislaieiprivind evaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului. Alin.(15^3)alart.7afostintrodusdepct.17alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(16)Curespectarealegislaieiprivindevaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului,n cazulconstruciilorcareprezintpericolpublic,autorizaiadeconstruirepentruexecutarealucrrilordeintervenien primurgen,careconstau,nprincipal,nsprijinirialeelementelorstructurale/nestructuraleavariate,demolri parialeiconsolidrilastructuraderezisten,obligatoriincazurideavarii,accidentetehnice,calamitiorialte evenimentecucaracterexcepional,seemiteimediatdectreautoritateaadministraieipublicecompetentepotrivit prezenteilegi,urmndcadocumentaiiletehnicoeconomicecorespunztoarefiecreifazedeproiectareexpertiz tehnic,studiudefezabilitate/documentaiedeavizare,documentaietehnicD.T.,proiecttehnicP.T.,detaliide execuieD.E.sfieelaborateiaprobatepeparcursulsaulancheiereaexecutriilucrrilor,curespectareaavizelori acordurilor,precumi,dupcaz,aactuluiadministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului. Alin.(16)alart.7afostmodificatdepct.19alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.18alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie 2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(16^1)Prevederilealin.(16)seaplicnmodcorespunztoriconstruciilorprevzutelaart.3alin.(1)lit.b)care prezintpericolpublic. Alin.(16^1)alart.7afostintrodusdepct.20alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.18^1.

(17)Primriilepotdezafectaconstruciile,proprietateaunitiiadministrativteritoriale,aflatenstareavansatde degradareicarepunnpericolsiguranapublic,cuexcepiaconstruciilormonumentistoric,pebazdeautorizaiede desfiinareemisancondiiilealin.(16),cuobligaiadeasentocmidocumentaiispecificenconformitatecu prevederilecuprinsenanexanr.1. (18)Taxapentrueliberareaautorizaieideconstruiresecalculeazpotrivitlegii. (19)Taxapentruprelungireavalabilitiiautorizaieideconstruiresecalculeazla30%dinvaloareainiialataxeide autorizare. (20)Instituiile/Operatoriieconomiciabilitate/abilitaiprinlegesemitavizele/acordurileprevzutelaart.5alin.(1) auurmtoareleobligaii: a)sstabileascconinutulcadrualdocumentaiilorspecificenecesarepentruemitereaavizelor/acordurilor,precum ilistaaltordocumenteicondiiispecificenecesare,pecarelepunladispoziiapubliculuiiautoritiloradministraiei publicecompetentepepaginapropriedeinternetiprinafiarelasediu; b)semitavizele/acordurile,ntermendemaximum15ziledeladatanregistrriicererii/documentaieispecifice
Pagina 12

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

complete,subsanciuneaaplicriiprevederilorlegaleprivindaprobareatacit,fralteproceduriprealabile. Alin.(20)alart.7afostmodificatdepct.20alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.18^2.

(20^1)Prevederilealin.(20)lit.b)nusuntaplicabileactelordeautoritateemisedectreautoritilepentruprotecia mediuluicompetente,respectivpunctuluidevedereiactuluiadministrativalacestora,careseemitpotrivitlegislaiei privindevaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului. Alin.(20^1)alart.7afostintrodusdepct.20alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.18^3.

(21)Autorizaiadeconstruireianexeleacesteiaaucaracterpublicisepunladispoziiapubliculuispreinformarepe paginapropriedeinternetaautoritiiadministraieipubliceemitentesauprinafiarelasediulacesteia,dupcaz. Alin.(21)alart.7afostmodificatdepct.21alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.19alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie 2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(22)naplicareaprevederiloralin.(21),autoritileprevzutelaart.4auobligaiadearespectarestriciileimpusede legislaianvigoarenlegturcusecretulcomercialiindustrial,proprietateaintelectual,protejareainteresuluipublic iprivat,precumifraseaduceatingeregarantriiiprotejriidrepturilorilibertilorfundamentaleale persoanelorfizicecuprivireladreptullaviaintim,familialiprivat,potrivitlegii. Alin.(22)alart.7afostintrodusdepct.19alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(23)Autoritileprevzutelaart.4facpublicemitereaautorizaieideconstruiresau,dupcaz,aactuluide respingereacereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiipunladispoziiapubliculuiurmtoarele informaii: a)coninutulautorizaieideconstruireialanexeloraferente,careincludtoatecondiiilenecesareafindeplinitede solicitani,sau,dupcaz,coninutulactuluiderespingereacereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii; b)principalelemotiveiconsiderentepecaresebazeazemitereaautorizaieideconstruiresau,dupcaz,aactului derespingereacereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,caurmareaexaminriicomentariilori opiniilorexprimatedepublic,inclusivinformaiicuprivireladesfurareaprocesuluideconsultareapublicului; c)descrierea,dupcaz,aprincipalelormsuripentruevitarea,reducereai,dacesteposibil,compensareaefectelor negativemajore,conformactuluiadministrativemisdeautoritateacompetentpentruproteciamediului. Alin.(23)alart.7afostintrodusdepct.19alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(24)Autorizareadeconstruirepentruconstruireaunuidrumpublicnousaumodificareasubstanialaunuidrum publicexistent,cuprinsnreeauarutier,nusevaemitencondiiilencareproiecteledeinfrastructurrespectivenu coninrapoarteledeauditdesiguranrutiersaudeevaluaredeimpactasuprasiguraneirutiere,dupcaz,realizaten conformitatecuprevederileLegiinr.265/2008privindgestionareasiguraneicirculaieipeinfrastructurarutier,cu modificrileicompletrileulterioare. Alin.(24)alart.7afostintrodusdepct.38alart.IdinLEGEAnr.125din12iulie2012,publicatnMONITORUL


Pagina 13

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

OFICIALnr.486din16iulie2012,careintroduceart.I^1dinORDONANAnr.6din29ianuarie2010,publicatn MONITORULOFICIALnr.70din30ianuarie2010. ART.8 (1)Demolarea,dezafectareaoridezmembrarea,parialsautotal,aconstruciiloriinstalaiiloraferente construciilor,ainstalaiiloriutilajelortehnologice,inclusivelementeledeconstruciidesusinereaacestora, nchidereadecariereiexploatridesuprafaisubterane,precumiaoricroramenajrisefacnumaipebaza autorizaieidedesfiinareobinutenprealabildelaautoritileprevzutelaart.4. (2)Autorizaiadedesfiinareseemitenaceleaicondiiicaiautorizaiadeconstruire,nconformitatecuprevederile planurilorurbanisticeialeregulamenteloraferenteacestora,potrivitlegii,cuexcepiileprevzutelaart.11. (3)Prinexceptaredelaprevederileart.2alin.(2^1),pentruemitereaautorizaieidedesfiinarea lucrrilor/construciilornuestenecesaremitereapunctuluidevederealautoritiicompetentepentruprotecia mediuluioriaactuluiadministrativalacesteia. Alin.(3)alart.8afostintrodusdepct.22alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIAL nr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicat nMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.19^1.

ART.9 (1)DocumentaiiletehniceD.T.iproiecteletehniceseelaboreazdecolectivetehnicedespecialitate,sensuesci sesemneazdecadretehnicecupregtiresuperioarnumaidindomeniularhitecturii,urbanismului,construciilori instalaiilorpentruconstrucii,astfel: Parteaintroductivaalin.(1)alart.9afostmodificatdepct.23alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicat nMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.20alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din 4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. a)dearhitectcudiplomrecunoscutdestatulromn,pentruproiectareapriidearhitecturpentruobiectivede investiiicuprinselatoatecategoriiledeimportanaconstruciilorsuprateraneiacelorsubterane; b)deinginericonstructoriideinstalaii,cudiplomrecunoscutdestatulromn,pentrupriledeinginerien domeniilespecifice,pentruobiectivedeinvestiiicuprinselatoatecategoriiledeimportanaconstruciilorsupraterane isubterane,precumilainstalaiileaferenteacestora; c)deconductorarhitect,urbanisti/saudesubinginerdeconstrucii,cudiplomarecunoscutdestatulromn,pentru cldirideimportanredusiaflatenafarazonelorprotejate,stabiliteconformlegii. (2)Prevederilealin.(1)seaplicipentrudocumentaiadeexecuie. (3)Semnareadocumentaiilordectrepersoaneleprevzutelaalin.(1)angajeazrspundereaacestorancondiiile legii. ART.10 Pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciinzoneleasupracrorasainstituit,potrivitlegii,unanumit regimdeprotecieprevzutnplanuriledeamenajareateritoriuluiindocumentaiiledeurbanismaprobate,seva procedadupcumurmeaz: a)nzoneleconstruiteprotejate,nzoneledeprotecieamonumenteloristorice,definitepotrivitlegii,in ansambluriledearhitecturisiturilearheologice,solicitantulvaobineavizulconformalMinisteruluiCulturiii Cultelor,pebazadocumentaiilordeurbanismavizateiaprobateconformlegii; Literaa)aart.10afostmodificatdepct.3alart.IdinLEGEAnr.52din8martie2006,publicatnMONITORUL OFICIALnr.238din16martie2006. b)ncazullucrrilordeinterveniiasupraconstruciilormonumenteistorice,pelngavizulMinisteruluiCulturiii Cultelorsevorobineavizelespecificecerinelordecalitateaconstruciilor,potrivitprevederilorlegale; Literac)aart.10afostabrogatdepct.21alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,
Pagina 14

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. d)nzoneledesiguranideprotecieainfrastructurilordetransportdeinterespublic,precuminzoneleaferente construiriicailordecomunicaie,stabiliteprindocumentaiiledeamenajareateritoriuluii/saudeurbanism,seva obineiautorizaiaMinisteruluiTransporturilor,ConstruciiloriTurismului,conformprevederilorlegale; d^1)nperimetrelelimitrofeconstruciilorreprezentndanexelegospodretialeexploataiiloragricole,delimitate prinplanuriurbanisticecurespectareadistanelorprevzutedenormelesanitarenvigoare,ncaresainstituitunregim derestricieprivindamplasareacldirilordelocuitiaobiectivelorsocioeconomice,solicitantulvaobineavizuldireciei pentruagriculturidezvoltareruraljudeene,respectivamunicipiuluiBucureti. Literad^1)aart.10afostintrodusdepct.4alart.unicdinLEGEAnr.101din9mai2008,publicatnMONITORUL OFICIALnr.371din15mai2008. e)nzoneleundesainstituitalttipderestriciesolicitantulvaobineavizulorganismelorcompetente. ART.11 (1)Sepotexecutafrautorizaiedeconstruireurmtoarelelucrricarenumodificstructuraderezisteni/sau aspectularhitecturalalconstruciilor: Parteaintroductivaalin.(1)alart.11afostmodificatdepct.22alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. a)reparaiilamprejmuiri,acoperiuri,nvelitorisauterase,atuncicndnuseschimbaformaacestoraimaterialele dincaresuntexecutate; b)reparaiiinlocuiridetmplrieinterioariexterioar,dacsepstreazforma,dimensiunilegolurilori tmplriei,inclusivnsituaiancareseschimbamaterialeledincaresuntrealizaterespectivelelucrri,cuexcepia cldirilordeclaratemonumenteistorice,ncondiiilelegii; Literab)aalin.(1)alart.11afostmodificatdeart.unicdinLEGEAnr.117din2mai2007,publicatnMONITORUL OFICIALnr.303din7mai2007. c)reparaiiinlocuiridesobedenclzit; d)zugrveliivopsitoriiinterioare; e)zugrveliivopsitoriiexterioare,dacnusemodificelementeledefaadiculorilecldirilor; f)reparaiilainstalaiileinterioare,labranamenteleiracordurileexterioare,deoricefel,aferenteconstruciilor,n limiteleproprietii,montareasistemelorlocaledenclzireidepreparareaapeicaldemenajerecucazaneomologate, precumimontareaaparatelorindividualedeclimatizarei/saudecontorizareaconsumurilordeutiliti; g)reparaiiinlocuirilapardoseli; h)lucrridereparaii,nlocuiriorireabilitrifrmodificareacalitiiiformeiarhitecturaleaelementelordefaad, dacacestelucrrinuseexecutlaconstruciileprevzutelaart.3alin.(1)lit.b),astfel: 1.finisajeinterioareiexterioaretencuieli,placaje,alteleasemenea; 2.trotuare,ziduridesprijinoriscrideacces; 3.lucrridereabilitareenergeticaanvelopeii/sauaacoperiuluidacnuseschimbsistemulconstructival acestuia,respectivteras/arpantlacldiridelocuitindividualecucelmult3niveluri,carenusuntmonumente istoriceclasatesauncursdeclasare,respectivsituatenafarazonelordeprotecieamonumentelori/sauazonelor construiteprotejatestabilitepotrivitlegii; Literah)aalin.(1)alart.11afostmodificatdepct.24alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.22alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. i)lucrridentreinerelaciledecomunicaieilainstalaiileaferente; j)lucrrideinvestigare,cercetare,expertizare,conservareirestaurareacomponentelorartisticealeconstruciilor prevzutelaart.3lit.b),cuavizulMinisteruluiCulturiiiCultelorialautoritiiadministraieipublicejudeenesau
Pagina 15

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

locale,dupcaz; k)lucrrideforajeisondajegeotehnicepentruconstruciideimportannormalsauredus,situatenafarazonelor deprotecieinstituitepentruzcminteacvifere; l)lucrrideconstruciifuneraresubteraneisupraterane,cuavizuladministraieicimitirului. m)lucrridecompartimentareprovizorienestructural. Literam)aalin.(1)alart.11afostintrodusdepct.25alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.22^1.

(2)Sepotexecutafrautorizaiedeconstruireilucrripentruamplasareadetonete,pupitreacoperitesaunchise, destinatedifuzriiicomercializriipresei,criloriflorilor,caresuntamplasatedirectpesol,frfundaiiiplatforme, precumifrracordurii/saubranamentelautilitiurbane,cuexcepiaenergieielectrice. (3)Daclucrrileprevzutelaalin.(1),cuexcepiacelorprevzutelalit.e)ij),seexecutlaconstruciilemenionate laart.3lit.b),esteobligatorieemitereaautorizaieideconstruire.

ART.12 (1)Autorizaiiledeconstruiresaudedesfiinare,emisecunclcareaprevederilorlegale,potfianulatedectre instaneledecontenciosadministrativ,potrivitlegii.Anulareaautorizaiilordeconstruiresaudedesfiinarepoatefi cerut,ncondiiilelegii,idectreprefect,inclusivlasesizareaexpresaorganelordecontrolaleInspectoratuluide StatnConstrucii. (2)Odatcuintroducereaaciuniisepotsolicitainstaneijudectoretisuspendareaautorizaieideconstruiresau desfiinareioprireaexecutriilucrrilor,pnlasoluionareapefondacauzei. Alin.(2)alart.12afostmodificatdepct.9alart.unicdinLEGEAnr.119din5mai2005,publicatnMONITORUL OFICIALnr.412din16mai2005,carecompleteazart.unicdinORDONANADEURGENnr.122din24noiembrie 2004,publicatnMONITORULOFICIALnr.1.152din6decembrie2004,cupct.4. CAP.II Concesionareaterenurilorpentruconstrucii ART.13 (1)Terenurileaparinnddomeniuluiprivatalstatuluisaualunitiloradministrativteritoriale,destinateconstruirii, potfivndute,concesionateorinchiriateprinlicitaiepublic,potrivitlegii,ncondiiilerespectriiprevederilor documentaiilordeurbanismideamenajareateritoriului,aprobatepotrivitlegii,nvederearealizriidectretitulara construciei. (2)Terenurileaparinnddomeniuluipublicalstatuluisaualunitiloradministrativteritorialesepotconcesiona numainvederearealizriideconstruciisaudeobiectivedeuzi/saudeinterespublic,curespectareadocumentaiilor deurbanismaprobatepotrivitlegii. (3)Concesionareasefacepebazdeoferteprezentatedectresolicitani,curespectareaprevederilorlegale, urmrindusevalorificareasuperioarapotenialuluiterenului. ART.14 Pnlareglementareaprinlegeasituaieijuridice,nupotfaceobiectulconcesiuniiterenurileliberedeconstrucii, aflatenadministrareaconsiliilorlocaleicarepotfirevendicatedefotiiproprietari. ART.15 Prinexcepiedelaprevederileart.13alin.(1),terenuriledestinateconstruiriisepotconcesionafrlicitaiepublic, cuplatataxeideredevenstabilitepotrivitlegii,oripotfidatenfolosinpetermenlimitat,dupcaz,nurmtoarele situaii: a)pentrurealizareadeobiectivedeutilitatepublicsaudebinefacere,cucaractersocial,frscoplucrativ,altele dectcelecareserealizeazdectrecolectivitilelocalepeterenurileacestora;
Pagina 16

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

b)pentrurealizareadelocuinedectreAgeniaNaionalpentruLocuine,potrivitlegii; c)pentrurealizareadelocuinepentrutineripnlamplinireavrsteide35deani; d)pentrustrmutareagospodriilorafectatededezastre,potrivitlegii; e)pentruextindereaconstruciilorpeterenurialturate,lacerereaproprietaruluisaucuacordulacestuia; f)pentrulucrrideprotejareoridepunerenvaloareamonumenteloristoricedefinitepotrivitlegii,cuavizulconform alMinisteruluiCulturiiiCultelor,pebazadocumentaiilordeurbanismavizatepotrivitlegii. Literaf)aart.15afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.52din8martie2006,publicatnMONITORUL OFICIALnr.238din16martie2006.

ART.16 (1)Terenurileprevzutelaart.13,cefacobiectullicitaiei,seaduclacunotinapublicdectreprimariiunitilor administrativteritorialeundesuntsituate,printropublicaieafiatlasediulacestoraitiparitncelpuindouziare delargcirculaie,cuminimum20dezilenaintededatalicitaiei. (2)Publicaiileprivindlicitaiavorcuprindedatailoculdesfurriiacesteia,suprafaaidestinaiaterenului,stabilite prindocumentaiiledeurbanism,precumitaxaanualminimalderedeven. (3)Ofertasolicitanilorvafinsoitdeunstudiudeprefezabilitatesaudefezabilitate,dupcaz,cuprinzndnmod obligatoriuelementeletehnicenecesarepentrucaracterizareafuncionalitiiiacapacitiiconstruciei,agraduluide ocupareaterenului,precumiacelorlalteelementecuprinsencertificatuldeurbanism.Nuvorfiacceptatedect ofertecarecorespundprevederilordocumentaiilordeurbanism,aprobatepotrivitlegii. (4)Licitaiaseefectueaz,ncondiiilelegii,decomisiileinstituitenacestscop,prinhotrreaconsiliilorlocalei/sau judeene,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureti,nconformitatecucompetenteledeautorizare stabilitelaart.4.Comisiilefuncioneazlasediulconsiliilorlocalenacrorrazadministrativteritorialsuntsituate terenurile. ART.17 Limitaminimaapreuluiconcesiuniisestabilete,dupcaz,prinhotrreaconsiliuluijudeean,aConsiliuluiGeneral alMunicipiuluiBucuretisauaconsiliuluilocal,astfelnctsasigurerecuperarean25deaniapreuluidevnzareal terenului,ncondiiidepia,lacareseadaugcostullucrrilordeinfrastructuraaferente. ART.18 Terenurileprevzutelaart.13,ceseconcesioneazpentrurealizareadelocuineispaiiconstruiteasociateacestora, nfunciedeprevederileregulamentelorlocaledeurbanism,aprobatepotrivitlegii,voraveaurmtoarelesuprafee: a)nlocalitileurbane: 1.pnla450mppentruunapartamentntrocldirecupartersauparterietaj; 2.pnla300mppentruunapartamentntrocldirecuparterietaj,cudouapartamente; 3.pnla250mppentruunapartament,ncazulcldirilorcuparterimaimulteetaje,avndcelmult6apartamente; 4.pentrucldirilecumaimultde6apartamente,suprafaadeterenvafistabilitpotrivitdocumentaiilorde urbanism; b)nlocalitilerurale,pnla1.000mppentruolocuin. ART.19 Pentrurealizareauneicasedevacansepoateconcesionaunterennsuprafadepnla250mp. ART.20 mpotrivalicitaiei,pnlamomentuladjudecrii,sevaputeafacecontestaie,dectreoricepersoaninteresat,la judectorianacreirazteritorialareloclicitaia.Contestaiasuspenddesfurarealicitaieipnlasoluionareasa definitiv. ART.21 Pebazaprocesuluiverbaldeadjudecarealicitaieisauahotrriiconsiliuluilocal,respectivaConsiliuluiGeneralal MunicipiuluiBucureti,pentrusituaiileprevzutelaart.15,sevancheiaactuldeconcesiune,caresevanregistrade ctreconcesionarnevidenteledepublicitateimobiliara,ntermende10ziledeladataadjudecriisauemiterii hotrrii. ART.22 (1)Concesionareaterenurilorprevzutelaart.1319sefacenconformitatecuprevederilelegii,durataacesteiafiind stabilitdectreconsiliilelocale,consiliilejudeene,respectivdeConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureti,nfuncie deprevederiledocumentaiilordeurbanismidenaturaconstruciei. (2)Anteriorconcesionriiterenurilevorfinscrisencarteafunciar.
Pagina 17

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Art.22afostmodificatdepct.23alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatn MONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. ART.23 (1)IntravilanullocalitilorsestabileteprinplanurilegeneraledeurbanismPUG,aprobatepotrivitlegii. (2)UlterioraprobriiPlanuluiGeneraldeUrbanismPUGpotfiintrodusenintravilanullocalitiloriuneleterenuri dinextravilan,numaincondiiitemeinicfundamentatepebazdeplanuriurbanisticezonalePUZ,aprobatepotrivit legii. (3)Terenuriledestinateconstruirii,evideniatenintravilan,sescotdincircuitulagricol,definitiv,prinautorizaiade construire.ncazulncareproprietarulterenuluidoretesscoatdincircuitulagricoldoaropartedinterenuldeinut, pentrundeplinireaacesteiproceduri,autorizaiadeconstruirevafinsoitdedocumentaiatehniccadastral. Alin.(3)alart.23afostmodificatdeart.IVdinLEGEAnr.133din18iulie2012,publicatnMONITORULOFICIALnr. 506din24iulie2012. CAP.III Rspunderiisanciuni ART.24 Constituieinfraciuniisepedepsesccunchisoaredela3lunilaunansaucuamendurmtoarelefapte: a)executareafrautorizaiedeconstruiresaudedesfiinareoricunerespectareaprevederiloracesteiaalucrrilor prevzutelaart.3alin.(1)lit.b),c),e)ig),cuexcepiileprevzutedelege; b)continuareaexecutriilucrrilordupdispunereaopririiacestoradectreorganeledecontrolcompetente,potrivit legii; c)ntocmireaorisemnareadocumentaiilortehniceD.T.necesarepentruautorizareaexecutriilucrrilorde construcii,precumiaproiectelortehniceiadocumentaiilordeexecuie,pentrualtespecialitidectcelecertificate prindiplomuniversitar,ncondiiileprevzutelaart.9. Art.24afostmodificatdepct.1alart.36dinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatnMONITORULOFICIAL nr.757din12noiembrie2012.

ART.24^1 (1)Instanadejudecat,prinhotrreaprincaresoluioneazfondulcauzei,poatedispunencadrarealucrrilorn prevederileautorizaieisaudesfiinareaconstruciilorrealizatenelegal. (2)Procurorulsauinstanadejudecatpoatedispune,dinoficiusaulacerere,oprireatemporaraexecutrii lucrrilor,petotparcursulprocesuluipenal. Art.24^1afostintrodusdepct.1alart.28dinLEGEAnr.255din19iulie2013publicatnMONITORULOFICIALnr. 515din14august2013. ART.25 Abrogat. Art.25afostabrogatdepct.2alart.36dinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatnMONITORULOFICIAL nr.757din12noiembrie2012. ART.26 (1)Constituiecontraveniiurmtoarelefapte,dacnuaufostsvritenastfeldecondiiinct,potrivitlegii,sfie considerateinfraciuni: a)executareasaudesfiinarea,totaloriparial,frautorizaiealucrrilorprevzutelaart.3,cuexcepiacelor
Pagina 18

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

menionatelalit.b),c),e)ig),dectreinvestitoriexecutant; Lit.a)aalin.(1)alart.26afostmodificatdepct.3alart.36dinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatn MONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012. b)executareasaudesfiinarea,cunerespectareaprevederilorautorizaieiiaproiectuluitehnic,alucrrilorprevzute laart.3,cuexcepiacelorprevzutelalit.b),c),e)ig),precumicontinuareaexecutriilucrrilorautorizatefr solicitareauneinoiautorizaiideconstruirensituaiileprevzutelaart.7alin.(15),dectreinvestitoriexecutant; Lit.b)aalin.(1)alart.26afostmodificatdepct.3alart.36dinLEGEAnr.187din24octombrie2012,publicatn MONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012. c)aprobareafurnizriideutilitiurbane,caurmareaexecutriidelucrridebranamenteiracordurilareele pentruconstruciinoineautorizate; d)meninereadupexpirareatermenuluiprevzutprinautorizaiesaudupterminarealucrrilorautorizateori adaptareanaltescopurifadeceleprevzutenautorizaieaconstruciilor,lucrriloriamenajrilorcucaracter provizoriu; e)neaducereaterenuluilastareainiialdectreinvestitor,dupterminarealucrrilorprevzutelaart.3lit.c), precuminerealizarealucrrilordecurare,amenajareoridegajare,dupcaz,aamplasamentuluii/sauaterenurilor adiacenteocupatetemporarpedurataexecuiei,odatcuncheierealucrrilordebaza; f)mpiedicareaorisustragereadelaefectuareacontrolului,prininterzicereaaccesuluiorganelordecontrolabilitate sauprinneprezentareadocumenteloriaactelorsolicitate; g)neanunareadateinceperiilucrrilordeconstruciiautorizate,nconformitatecuprevederileart.7alin.(8); Literag)aalin.(1)alart.26afostmodificatdepct.27alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.25alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. h)neemitereacertificatelordeurbanismntermenulprevzutlaart.6alin.(2),precumiemitereadecertificatede urbanismincompleteoricudateeronate,carenuconinlistacuprinzndavizeleiacordurilelegalenecesarenraport cuobiectivuldeinvestiii,saueliberareaacestoracondiionatdeelaborareaprealabilauneidocumentaiideurbanism sauaoricrordocumentaiitehnicededefinireascopuluisolicitrii,cudepireatermenuluilegal,saurefuzul nejustificatoricondiionareafurnizriiinformaiilordeinterespublicprevzutelaart.6alin.(1); Literah)aalin.(1)alart.26afostmodificatdepct.27alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.25alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. h^1)neemitereaautorizaiilordeconstruirentermenulprevzutlaart.7alin.(1); Literah^1)aalin.(1)alart.26afostintrodusdepct.28alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.25^1. i)emitereadeautorizaiideconstruire/desfiinare: nlipsaunuidreptrealasupraimobilului,caresconferedreptuldeasolicitaautorizaiadeconstruire/desfiinare; nlipsasaucunerespectareaprevederilordocumentaiilordeurbanism,aprobatepotrivitlegii; nbazaunordocumentaiiincompletesauelaboratenneconcordancuprevederilecertificatuluideurbanism,ale Coduluicivil,aleconinutuluicadrualdocumentaieitehniceD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii, carenuconinavizeleiacordurilelegalenecesaresaucarenusuntverificatepotrivitlegii; Liniuaa3adelaliterai)aalin.(1)alart.26afostmodificatdeart.IIdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireatermenului"Proiect" dinsintagma"Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii"cutermenul"DocumentaietehnicD.T.".
Pagina 19

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nlipsaexpertizeitehniceprivindpunereansiguranantregiiconstrucii,ncazullucrrilordeconsolidare; nbazaaltordocumentedectceleceruteprinprezentalege; j)neorganizareaineexercitareacontroluluiprivinddisciplinanautorizareaiexecutarealucrrilordeconstruciide ctrecompartimenteleabilitatedincadrulaparatuluipropriualconsiliilorjudeeneialprimriilor,nunitilelor administrativteritoriale,potrivitprevederilorart.27alin.(3)i(4),precumineurmrireamoduluidendeplinireacelor dispusedeInspectoratuldeStatnConstrucii,potrivitdispoziiilorart.29alin.(3); k)nendeplinirea,latermenulstabilit,amsurilordispusedeInspectoratuldeStatnConstruciilacontrolulanterior; l)refuzulnejustificatsauobstrucionareasuboriceformaaaccesuluipersoanelorfizicesaualreprezentanilor persoanelorjuridiceladocumenteleprevzutelaart.34alin.(7); Literam)aalin.(1)alart.26afostabrogatdepct.26alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie 2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. (2)Contraveniileprevzutelaalin.(1),svritedepersoanelefizicesaujuridice,sesancioneazcuamenddup cumurmeaz: dela1.000leila100.000lei,celeprevzutelalit.a); dela3.000leila10.000lei,celeprevzutelalit.f); de10.000lei,celeprevzutelalit.c); dela3.000leila10.000lei,celeprevzutelalit.b),d)ie); dela5.000leila30.000lei,celeprevzutelalit.h),h^1)ii); dela1.000leila5.000lei,celeprevzutelalit.j)ik); de2.000lei,celeprevzutelalit.l); de1.000lei,celeprevzutelalit.g). Alin.(2)alart.26afostmodificatdepct.29alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.26^1. (3)CuantumulamenzilorseactualizeazanualprinhotrreaGuvernului. (4)Sanciuneaamenziipoatefiaplicatireprezentantuluipersoaneijuridice. (5)Sanciuneaamenziipentrufapteleprevzutelaalin.(1)lit.h)ii)seaplicfuncionarilorpubliciresponsabilide verificareadocumentaiilorcarestaulabazaemiteriicertificatelordeurbanismiaautorizaiilordeconstruiresaude desfiinare,precumisemnatarilor,potrivitatribuiilorstabiliteconformlegii. (6)ncondiiileprezenteileginuseaplicsanciuneaavertisment. Alin.(6)alart.26afostintrodusdepct.27alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

ART.27 (1)Preediniiconsiliilorjudeene,primariiiorganeledecontroldincadrulautoritiloradministraieipublicelocale ijudeeneauobligaiasurmreascrespectareadisciplineindomeniulautorizriiexecutriilucrrilornconstruciin cadrulunitilorloradministrativteritorialei,nfunciedenclcareaprevederilorlegale,saplicesanciunisausse adresezeinstanelorjudectoretiiorganelordeurmrirepenal,dupcaz. Alin.(1)alart.27afostmodificatdepct.2alart.unicdinLEGEAnr.376din5octombrie2006,publicatn MONITORULOFICIALnr.846din13octombrie2006. (2)Arhitectulefaljudeuluiipersonalulmputernicitalcompartimentuluidespecialitatedinsubordineaacestuia urmrescrespectareadisciplineindomeniulautorizriiexecutriilucrrilordeconstruciipeteritoriuladministratival judeului,precumirespectareadisciplineinurbanismiamenajareateritoriuluilegatdeprocesuldeautorizarea construciilor.
Pagina 20

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3)Contraveniileprevzutelaart.26alin.(1),cuexcepiacelordelalit.h)l),seconstatisesancioneazdectre compartimenteledespecialitatecuatribuiidecontrolaleautoritiloradministraieipublicelocalealemunicipiilor, sectoarelormunicipiuluiBucureti,oraeloricomunelor,pentrufaptelesvritenunitatealoradministrativ teritorialsau,dupcaz,nteritoriuladministrativalsectoarelormunicipiuluiBucureti,potrivitcompetenelorde emitereaautorizaiilordeconstruire/desfiinare. Alin.(3)alart.27afostmodificatdepct.28alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. (4)Contraveniileprevzutelaart.26alin.(1)lit.h),i)ij)seconstatisesancioneazdectreorganeledecontrol aleInspectoratuluideStatnConstrucii. Alin.(4)alart.27afostmodificatdepct.30alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.28^1. (5)Proceseleverbaledeconstatareacontraveniilor,ncheiatedeorganeledecontrolaleadministraieipublice locale,senainteaz,nvedereaaplicriisanciunii,efuluicompartimentuluicarecoordoneazactivitateadeamenajare ateritoriuluiideurbanismsau,dupcaz,preedinteluiconsiliuluijudeeanoriprimaruluiunitiiadministrativ teritorialesaualsectoruluimunicipiuluiBucuretinacruirazsasvritcontravenia. Alin.(5)alart.27afostmodificatdepct.2alart.unicdinLEGEAnr.376din5octombrie2006,publicatn MONITORULOFICIALnr.846din13octombrie2006. Alin.(6)alart.27afostabrogatdepct.29alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

ART.28 (1)Odatcuaplicareaamenziipentrucontraveniileprevzutelaart.26alin.(1)lit.a)ib)sedispuneoprirea executriilucrrilor,precumi,dupcaz,luareamsurilordencadrareaacestoranprevederileautorizaieisaude desfiinarealucrrilorexecutatefrautorizaieoricunerespectareaprevederiloracesteia,ntruntermenstabilitn procesulverbaldeconstatareacontraveniei. (2)Deciziamenineriisauadesfiinriiconstruciilorrealizatefrautorizaiedeconstruiresaucunerespectarea prevederiloracesteiasevaluadectreautoritateaadministraieipublicecompetente,pebazaplanurilorurbanisticeia regulamenteloraferente,avizateiaprobatencondiiilelegii,sau,dupcaz,deinstan.Pentrulucrriceseexecutla cldirileprevzutelaart.3lit.b)estenecesaravizulMinisteruluiCulturiiiCultelor. (3)Msuradesfiinriiconstruciilorseaplicinsituaiancare,laexpirareatermenuluideintrarenlegalitate stabilitnprocesulverbaldeconstatareacontraveniei,contravenientulnuaobinutautorizaianecesar. ART.29 (1)Controlulstatuluinamenajareateritoriului,urbanismiautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiseexercit deInspectoratuldeStatnConstrucii,pentregulteritoriualtarii,ideinspectorateleteritorialealeacestuia,care dispunmsurileisanciunileprevzutedeprezentalege. (2)InspectoratuldeStatnConstruciiiinspectorateleteritorialepotdispuneoprireaexecutriilucrrilorde construiresaudedesfiinare,dupcaz,atuncicndconstatacaacesteaserealizeazcunclcareadispoziiilorlegale,a cerinelorprivindasigurareacalitiinconstrucii,frproiecttehnicoripebazaunorautorizaiinelegalemise. (3)InspectoratuldeStatnConstruciiiinspectorateleteritorialencunotineazautoritateaadministraieipublice peteritoriulcreiasaefectuatcontrolulasupraconstatrilorimsurilordispuse.naceastasituaieorganelede controlaleconsiliilorjudeenesaulocale,dupcaz,auobligaiasurmreascmoduldeconformareprivindcele dispusedeInspectoratuldeStatnConstrucii. ART.30
Pagina 21

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Cheltuielilepentrucontrolulstatuluinamenajareateritoriului,urbanismiautorizareaexecutriilucrrilorde construciisesuportadectreinvestitori,nvaloareechivalentacuocotade0,1%dinvaloarealucrrilorautorizate,cu excepiacelorprevzutelaart.3lit.b)ialcaurilordecult. (2)Virareasumelorstabiliteconformdispoziiiloralin.(1)sefacencontulinspectoratelorteritorialenconstrucii, judeene,respectivalmunicipiuluiBucureti,dupcaz,odatcutransmitereantiinriiprivinddatanceperii lucrrilor,astfelcumseprevedelaart.7alin.(8).ntrzierealaplataacoteiprevzutelaalin.(1)sepenalizeazcu 0,15%pezidentrziere,frasedepisumadatorat.Disponibilitilelafineleanuluidinveniturileextrabugetarese reporteaznanulurmtoriauaceeaidestinaie. (3)Cotastabilitlaalin.(1)seaplicidiferenelorrezultatedinactualizareavaloriilucrrilorautorizate,caresefaceo datcurecepialaterminarealucrrilor. Art.30^1afostabrogatdepct.31alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493 din16iulie2009,caremodificpct.30alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatn MONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. ART.31 Dreptuldeaconstatacontraveniileideaaplicaamenzileprevzutelaart.26seprescrientermende2anidela datasvririifaptei. ART.32 (1)ncazulncarepersoanelesancionatecontravenionalauopritexecutarealucrrilor,darnusauconformatn termencelordispuseprinprocesulverbaldeconstatareacontraveniei,potrivitprevederilorart.28alin.(1),organul careaaplicatsanciuneavasesizainstanelejudectoretipentruadispune,dupcaz: a)ncadrarealucrrilornprevederileautorizaiei; b)desfiinareaconstruciilorrealizatenelegal. (2)ncazuladmiteriicererii,instanavastabilitermenelelimitadeexecutareamsurilorprevzutelaalin.(1). (3)ncazulnerespectriitermenelorlimitastabilite,msuriledispusedeinstan,nconformitatecuprevederilealin. (2),sevorducelandeplinirepringrijaprimarului,cusprijinulorganelordepolitie,cheltuielileurmndsfiesuportate dectrepersoanelevinovate. (4)nsituaiileprevzutelaart.24,organeledecontrolvorputeacereorganelorjudiciaresdispunmsurile menionatelaalin.(1).Organeledecontrolcompetente,potrivitlegii,potcereorganelordeurmrirepenalsesizatei, dupcaz,instaneisdispunoprireatemporaraexecutriilucrrilor,petotparcursulprocesuluipenal. Alin.(4)alart.32afostmodificatdepct.2alart.28dinLEGEAnr.255din19iulie2013publicatnMONITORUL OFICIALnr.515din14august2013. (5)Persoanelecareaubeneficiatdesubveniepentruconstruireauneilocuineipentrucaresadispusmsura prevzutlaalin.(1)lit.b)vorrestituisubveniileprimite,cuplatadobnzilorlegalepentruperioadancareleaufolosit. ART.33 (1)Prinexcepiedelaprevederileart.32,construciileexecutatefrautorizaiedeconstruirepeterenuriaparinnd domeniuluipublicsauprivatalstatului,cticonstruciile,lucrrileiamenajrilecucaracterprovizoriuexecutatepe terenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivataljudeelor,municipiilor,oraeloricomunelorvorputeafidesfiinate pecaleadministrativdeautoritateaadministraieipublicedeperazaunitiiadministrativteritorialeundeseafl construcia,fremitereauneiautorizaiidedesfiinare,frsesizareainstanelorjudectoretiipecheltuiala contravenientului. Alin.(1)alart.33afostmodificatdepct.32alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.30^1.

(2)Proceduraprevzutlaalin.(1)sepoatedeclanadinoficiudeautoritateaadministraieipublicedeperazaunitii administrativteritorialeundeseaflconstruciasaulasolicitareaproprietaruluioriaadministratoruluilegalalterenului aparinnddomeniuluipublicsauprivatalstatului.


Pagina 22

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3)ncazulnendepliniriidectreautoritateaadministraieipublicecompetenteaproceduriidedesfiinare,ntermen de15zilecalendaristicedeladatasolicitriiprevzutelaalin.(2),proprietarulsauadministratorullegalalterenului aparinnddomeniuluipublicoriprivatalstatuluivaputeatrecedendatladesfiinareaconstruciilorexecutatefr autorizaiedeconstruire. (4)Prinexcepiedelaprevederileart.32,construciileexecutatefrautorizaiedeconstruirepeterenuriaparinnd domeniuluipublicsauprivataljudeelor,oraelororicomunelorvorputeafidesfiinatepecaleadministrativde autoritateaadministraieipublicecompetente,frsesizareainstanelorjudectoretiipecheltuialacontravenientului. (5)Pentrurealizareaprevederiloralin.(1)autoritilepublicecompetentepotcontractaefectuareaacestorserviciicu societicomercialespecializatenastfeldelucrri,ncondiiilelegii. Art.33afostmodificatdepct.4alart.unicdinLEGEAnr.376din5octombrie2006,publicatnMONITORULOFICIAL nr.846din13octombrie2006. ART.34 (1)Studiiledeterenidocumentaiileelaboratepentrurealizareainvestiiilordeoricefel,aelementelorde infrastructur,degospodriecomunal,precumialucrrilordeamenajareateritoriuluiideurbanismstudiii proiectedesistematizareelaboratenaintede1990lacomandafostelorconsiliipopularesauaaltorinstituiialestatului suntirmnproprietatepublicajudeuluisauamunicipiilor,respectivamunicipiuluiBucureti. Alin.(1)alart.34afostmodificatdepct.32alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.30^2.

(2)nnelesulprezenteilegi,prinstudiileidocumentaiilemenionatelaalin.(1)senelegeexemplarulmartor compusdinpieselescrise:temadeproiectare,memoriigeneraleipespecialiti,breviaredecalcul,avizelei acordurileobinute,precumipieseledesenate. (3)Arhivelecuprinzndstudiileidocumentaiilemenionatelaalin.(1),intrate,laconstituire,npatrimoniul societilorcomercialenfiinatepestructurafostelorunitideproiectarejudeeneidinmunicipiulBucureti,se gestioneaz,potrivitlegii,dectreconsiliilejudeenesaudectreprimriilemunicipiilor,respectivdePrimria MunicipiuluiBucureti. Alin.(3)alart.34afostmodificatdepct.32alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.30^2. (4)Inventariereaarhivelorsefacedectrecomisiiconstituitenacestscopprinhotrrialeconsiliilorjudeene, municipale,respectivaleConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureti. Alin.(4)alart.34afostmodificatdepct.32alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.30^2. (5)Refuzulinventarieriii/saualpredriistudiiloridocumentaiilorsesancioneazpotrivitprevederilorLegii ArhivelorNaionalenr.16/1996,cumodificrileulterioare. (6)nsituaiarefuzuluipredriiarhivelor,consiliilejudeene,municipalei/sauPrimriaMunicipiuluiBucureti,dup caz,sevoradresantermende90dezileinstanelorjudectoreti,carevorsoluionacererilenprocedurdeurgen, potrivitlegii.Aciuneaninstanestescutitdetaxadetimbru. Alin.(6)alart.34afostmodificatdepct.32alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.30^2.
Pagina 23

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(7)Accesulpersoanelorfizicesaualreprezentanilorpersoanelorjuridicelaarhivelecuprinznddocumentaiile prevzutelaalin.(1),precumiladocumentaiiledeurbanismelaborateulterioracestoraigestionatede administraiilepublicelocale,nvedereantocmiriidocumentaiilortehnice,estenengrditisestabileteprinhotrre aconsiliuluijudeean,municipal,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureti. Alin.(7)alart.34afostmodificatdepct.32alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.30^2. ART.35 (1)ncondiiileprezenteilegi,descriereafapteiceconstituiecontraveniesefacecuindicarealocului,dateiiorei constatrii,nconformitatecudispoziiileart.31. (2)mpotrivaprocesuluiverbaldeconstatareisancionareacontravenieisepoatefaceplngerentermende15 ziledeladatanmnriisaucomunicriiacestuia.Plngereasuspendexecutareasanciuniiamenzii,darnususpend msuradeoprireaexecutriilucrrilor,dispusodatcuaplicareasanciuniicontravenionalencondiiileart.28alin. (1)ialeart.29alin.(2).Deasemenea,plngereanususpendmsuradesfiinriincondiiileart.33alin.(1)alucrrilor deconstruciiexecutatefrautorizaiepeterenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivataljudeelor,municipiilor, oraelorsaucomunelororiaconstruciilor,lucrriloriamenajrilorcucaracterprovizoriuexecutatepeterenuri aparinnddomeniuluipublicsauprivataljudeelor,municipiilor,oraelororicomuneloralcrortermenprevzutprin autorizaieesteexpirat,dispusncondiiileart.28alin.(1). Alin.(2)alart.35afostmodificatdepct.32alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.30^3. (3)nmsurancareprinprezentalegenusedispunealtfel,suntaplicabileprevederileOrdonaneiGuvernuluinr. 2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.180/2002,cu modificrileulterioare,cuexcepiadispoziiilorart.28i29.*) *)Art.35,fostart.30,modificatprinLegeanr.453/2001iLegeanr.401/2003,eraalctuitdin4alineate. Alin.(4),alcruiconinutera:"(4)nmsurancareprinprezentalegenusedispunealtfel,suntaplicabileprevederile Legiinr.32/1968.",nuafostmodificatsauabrogatexpresprinLegeanr.401/2003. Alin.(3)alart.35,aacumafostmodificatprinLegeanr.401/2003,apreluatprevederilealin.(4),nscutrimiterela OrdonanaGuvernuluinr.2/2001. Alin.(4)alart.35nuesteinclusnformarepublicat,aplicareaacestuitextncetndodatcuabrogareaLegiinr. 32/1968prinOrdonanaGuvernuluinr.2/2001. CAP.IV Dispoziiifinaleitranzitorii ART.36 (1)Persoanelefiziceijuridice,carebeneficiazdeterenncondiiileprezenteilegi,suntobligatessoliciteemiterea autorizaieideconstruireisnceapconstruciantermendecelmultunandeladataobineriiactuluide concesionareaterenului. (2)ncazdenclcareaobligaieiprevzutelaalin.(1)concesionareaipierdevalabilitatea. ART.37 (1)Persoanelefiziceijuridicecarerealizeazlucrrideconstruciincondiiileprezenteilegiauobligaiadeaexecuta integrallucrrilepnlatermenulprevzutnautorizaie. (2)Lucrriledeconstruciiautorizateseconsiderfinalizatedacsaurealizattoateelementeleprevzuten autorizaieidacsaefectuatrecepialaterminarealucrrilor.Efectuarearecepieilaterminarealucrriloreste obligatoriepentrutoatetipuriledeconstruciiautorizate,inclusivnsituaiarealizriiacestorlucrrinregieproprie. Recepialaterminarealucrrilorsefacecuparticipareareprezentantuluiadministraieipublice,desemnatdeemitentul autorizaieideconstruire.
Pagina 24

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.(2)alart.37afostmodificatdepct.7alart.IdinLEGEAnr.52din8martie2006,publicatnMONITORUL OFICIALnr.238din16martie2006. (3)Laterminarealucrrilor,beneficiarulautorizaieideconstruireareobligaiasregularizezetaxapentruautorizaia deconstruire,potrivitlegii. (4)Odatcuregularizareataxeiprevzutelaalin.(3),beneficiariiautorizaiilordeconstruirevorregularizaicelelalte coteprevzutedelege. (5)Construciileexecutatefrautorizaiedeconstruiresaucunerespectareaprevederiloracesteia,precumicele carenuauefectuatrecepialaterminarealucrrilor,potrivitlegii,nuseconsiderfinalizateinupotfiintabulaten carteafunciar.naceastsituaieseaplicncontinuaresanciunileprevzutedelege.Construciilerealizatenaintede 1august2001,careestedataintrriinvigoareaLegiinr.453/2001pentrumodificareaicompletareaLegiinr.50/1991 privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiiunelemsuripentrurealizarealocuinelor,seintabuleaz,n lipsaautorizaieideconstruire,nbazacertificatuluideatestarefiscalprincareseatestachitareatuturorobligaiilor fiscaledeplatdatorateautoritiiadministraieipublicelocalenacreirazseaflsituatconstrucia,precumia documentaieicadastrale.ncazulncareconstruciilenusuntnregistratelaautoritateaadministraieipublicelocale competente,acesteasenregistreazdacseachitimpozitulaferentpeultimii5anianterioridepuneriideclaraiei fiscale,inclusivpentruanulncurs. Alin.(5)alart.37afostmodificatdeart.IdinLEGEAnr.127din26aprilie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr. 246din29aprilie2013,careintroduceart.VII^4dinORDONANADEURGENAnr.121din22decembrie2011, publicatnMONITORULOFICIALnr.931din29decembrie2011. ART.38 (1)Suntdeutilitatepubliclucrrileprivindconstruciilecarenumaipotfifinalizateconformprevederilorautorizaiei deconstruire,inclusivterenurileaferenteacestora. (2)nvederearealizriilucrrilorprevzutelaalin.(1),autoritateaadministraieipublicelocalepeteritoriulcreiase aflconstruciilevaaplicaprevederileLegiinr.33/1994privindexpropriereapentrucauzadeutilitatepublic,iar imobilelepotfitrecutedinproprietateapublicnproprietateaprivativalorificate,ncondiiilelegii. ART.39 Toateconstruciileproprietateparticular,realizatencondiiileprezenteilegi,sedeclara,nvedereaimpunerii,la organelefinanciareteritorialesaulaunitilesubordonateacestora,dupterminarealorcompletinumaitrziude15 ziledeladataexpirriitermenuluiprevzutnautorizaiadeconstruire. ART.40 (1)ncazulcndntrocldireserealizeazmaimulteapartamenteisuprafeelocativecualtdestinaie,proprietarii acestoradobndesciocotapartedeproprietateasupratuturorprilordeconstrucieiinstalaii,precumiasupra tuturordotrilorcare,prinnaturalor,nusepotfolosidectncomun,indiferentdetronsonul,scarasauetajullacare estesituataproprietatealor. (2)Odatcudreptuldeproprietateasupraconstruciilor,nsituaiacelorrealizatencldiricumaimulte apartamente,proprietaruldobndeteiocotpartedindreptuldeconcesiuneasupraterenuluiaparinnddomeniului privatalstatuluisaualunitiloradministrativteritoriale. (3)Cotelepriprevzutelaalineateleprecedentesedeterminproporionalcusuprafaautilalocuinelor,acaselor devacanoriasuprafeelorcualtdestinaiedincldire,dupcaz. Alin.(3)alart.40afostmodificatdepct.32alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.30^4.

ART.41 Dreptuldeconcesiuneasupraterenuluisetransmitencazdesuccesiunesaudenstrinareaconstrucieipentrua careirealizareacestaafostconstituit.naceleaicondiiisetransmiteiautorizaiadeconstruire. ART.42 (1)Autorizaiadeconstruirepentrulucrriledeintervenienscopulasigurriicerinelorderezisten,stabilitatei


Pagina 25

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sigurannexploatareaconstruciilorasupracroraauintervenitfactoridistructivideoriginenaturalsauumanse emitepentruconsolidareantregiiconstrucii. (2)Emitereaautorizaieideconstruire/desfiinarenvedereaexecutriilucrrilordeintervenienprimurgen pentrupunereansiguranaconstruciilorexistente,inclusivainstalaiiloraferente,careprezintpericolpublic, indiferentdedestinaie,precumialucrrilorlalcauridecultorilamonumenteistoriceclasateoriaflatencursde clasare,indiferentdeproprietar,cuexcepiacelorncaresedesfoaractiviticomerciale,estescutitdetaxade autorizare. Alin.(2)alart.42afostmodificatdepct.33alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.31alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie 2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

ART.43 Prinexcepiedelaprevederileart.4,autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii: a)cucaractermilitarsefacedectreministereleicelelalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale interesate,nbazaunorproceduristabilitempreuncuMinisterulDezvoltriiRegionaleiLocuinei; b)aferenteinfrastructuriidetransportrutierdeinteresnaionalsefacedectreMinisterulTransporturilori Infrastructurii,prindireciadespecialitate,curespectareaprevederilorlegiiprivindunelemsuriprealabilelucrrilorde construciededrumurideinteresnaional,judeeanilocalialenormelormetodologicedeaplicareaacesteia. Art.43afostmodificatdepct.34alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493 din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatn MONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.31^1. ART.43^1 (1)Publicularedreptulsparticipeefectividintimplaproceduradeautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii, ssedocumentezeistransmitcomentariiiopiniiautoritiloradministraieipublicelocalecompetente,naintea luriiuneideciziiasupracereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiaferenteinvestiieipentrucare autoritateacompetentpentruproteciamediuluiastabilitnecesitateaevaluriiefecteloracesteiaasupramediului. (2)Informareaiconsultareapubliculuiserealizeaznconformitatecuprevederilelegislaieiprivindevaluarea impactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului. Art.43^1afostintrodusdepct.32alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatn MONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. ART.43^2 (1)Oricepersoaninteresat,careseconsidervtmatntrundreptalsuorintrunintereslegitim,sepoate adresainstaneidecontenciosadministrativcompetente,potrivitlegii,pentruaatacaautorizaiadeconstruiresauactul derespingereacereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,dupcaz,emisedeautoritatea administraieipublicelocalecompetentpentruinvestiiileprevzutelaart.43^1alin.(1). (2)naintedeaseadresainstaneidecontenciosadministrativcompetente,ntermende30deziledeladataaducerii lacunotinapubliculuiaautorizaieideconstruiresauaactuluiderespingereacereriipentruautorizareaexecutrii lucrrilordeconstrucii,dupcaz,persoaneleprevzutelaalin.(1)vorsolicitaautoritiiadministraieipublicelocale emitenterevocareaactului,ntotsaunparte,dacacestanuaprodusefectejuridice. (3)Proceduraadministrativprealabilprevzutlaalin.(2)estescutitdetaxadetimbruitrebuiesfieechitabil, rapidicorect. Art.43^2afostintrodusdepct.32alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatn MONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. ART.44
Pagina 26

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)ncondiiileprezenteilegi,nvederearealizriiunuicadrulegislativunitarprivindautorizarealucrrilorde construcii,toatereglementriletehnicenorme,normative,instruciuni,cuaplicabilitatendomeniulconstruciilori urbanismului,elaboratedeministereidealteorganecentrale,setransmitnmodobligatoriuspreavizareMinisterului Transporturilor,ConstruciiloriTurismului. (2)Ministereleicelelalteorganecentralecareauelaboratreglementaritehnice,potrivitprevederiloralin.(1),au obligaiadealetransmiteMinisteruluiTransporturilor,ConstruciiloriTurismului,nvedereaavizriintermende30 deziledeladatapublicriiprezenteilegi,subsanciuneancetriiaplicabilitiiacestora. ART.45 (1)ntermende60deziledelapublicareaprezenteilegi,consiliilejudeene,ConsiliulGeneralalMunicipiului Bucureti,precumiconsiliilelocalemunicipale,orenetiialesectoarelormunicipiuluiBucuretivororganiza,n cadrulaparatuluipropriu,structuridespecialitatepentrundeplinireaatribuiiloraflatenresponsabilitateaarhitectului ef,funcionarpubliccufunciedeconducere,efulcompartimentului/structuriidespecialitate,cuatribuiindomeniul urbanismului,amenajriiteritoriuluiiautorizriiexecutriilucrrilordeconstrucii,ipentru: a)avizareadocumentaiilordeamenajareateritoriuluiiurbanism,precumieliberareacertificatelordeurbanism; Literab)aalin.(1)alart.45afostabrogatdepct.33alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie 2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. c)ntocmireaieliberareaautorizaieideconstruire/desfiinare; d)organizareaiexercitareacontroluluipropriuprivinddisciplinanconstrucii. (1^1)Autoritileadministraieipublicecompetentepotorganizancadrulstructurilordespecialitateprestarea serviciilorprivindobinerea,contracostncondiiilelegii,lacerereasolicitantului,aavizeloriacordurilornecesare autorizriiexecutriilucrrilordeconstrucii. Alin.(1^1)alart.45afostintrodusdepct.35alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.33^1.

(2)Consiliullocalalcomuneipoateorganizastructuridespecialitatelanivelulaparatuluipropriu,ncondiiile prevzutelaalin.(1),nbazauneihotrriadoptatenacestsens. (3)Structuriledespecialitateconstituitencadrulconsiliilorjudeeneacordasistentehnicdespecialitate, analizeaziavizeazcereriledepusepentruemitereacertificatelordeurbanismidocumentaiilepentruemiterea autorizaiilordeconstruiredincompetenadeemitereaprimarilorcomunelorioraelorcarenuauconstituitenc structuridespecialitate,ncondiiileprevederiloralin.(1)i(2),precumialeart.4alin.(1)lit.e),lacerereaacestora. Alin.(3)alart.45afostmodificatdepct.35alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.33^2. (3^1)Prinexcepiedelaprevederileart.4alin.(1)lit.e),preediniiconsiliilorjudeenepotemiteautorizaiide construirepentrulucrridinariadecompetenaprimarilorcomunelorioraelorcarencnuauconstituitestructurile despecialitatepotrivitprevederiloralin.(1),petermenlimitat,lasolicitareaacestora. Alin.(3^1)alart.45afostmodificatdepct.36alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.34alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie 2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

(4)ncazulncare,dincauzalipseidespecialiti,nusepotconstituistructuriledespecialitateprevzutelaalin.(1)la niveluloraelorsaualmunicipiilorsevoraplicanmodcorespunztorprevederilealin.(3). (5)Funciadearhitectef,prevzutlaalin.(1),senscriennomenclatorulfunciilordeconduceredincadrul aparatuluipropriualconsiliilorjudeeneilocaleiseechivaleazdupcumurmeaz:


Pagina 27

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

a)efdedepartamentsaudirectorgeneral,pentruarhitectulefalmunicipiuluiBucureti,respectivpentruarhitectul efaljudeului,arhiteciiefiaimunicipiilor,precumiaisectoarelormunicipiuluiBucureti; b)efserviciu,pentruarhiteciiefiaioraelor; c)efbirou,pentrupersoanelecuresponsabilitatendomeniulamenajriiteritoriului,urbanismuluiialautorizrii executriilucrrilordeconstruciidincadrulprimriilordecomuna,efiaistructurilordespecialitateorganizatela nivelulacestora,ncondiiileprevzutelaalin.(2). (6)Pentruconstituireabnciidedate,toiposesoriidereeletehnicoedilitare,supraisubterane,suntobligais transmitautoritiloradministraieipublicejudeene,respectivamunicipiuluiBucuretiplanurilecadastrale cuprinzndtraseelereelelorexistentepeteritoriuljudeuluiiallocalitilor,respectivalmunicipiuluiBucureti.Aceste planurivorfipusedeautoritileadministraieipublicejudeene,respectivamunicipiuluiBucuretiladispoziiatuturor primriilormunicipiilor,oraeloricomunelor,respectivprimriilorsectoarelormunicipiuluiBucuretinacrorraz administrativteritorialsuntsituatereeleletehnicoedilitare*). Alin.(6)alart.45afostmodificatdepct.37alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORUL OFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.34^1. *)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam: Conformart.IIdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009, transmitereactreautoritileadministraieipublicejudeene,respectivamunicipiuluiBucuretiaplanurilorcadastrale cuprinzndtraseelereelelorexistente,dectretoiposesoriidereeletehnicoedilitare,supraisubterane,potrivit dispoziiilorart.45alin.(6)dinLegeanr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cu modificrileicompletrileulterioare,sevafacentermende60deziledeladataintrriinvigoareaprezenteilegi.

Art.46afostabrogatdepct.9alart.IdinLEGEAnr.52din8martie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.238 din16martie2006. ART.47 Anexanr.1privindconinutulcadrualdocumentaieitehniceD.T.pentruautorizarealucrrilordeconstruciii anexanr.2privinddefinireaunortermenidespecialitateutilizaincuprinsullegiifacparteintegrantdinprezentalege. Art.47afostmodificatdeart.IIdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatn MONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireatermenului"Proiect"dinsintagma"Proiectpentru autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii"cutermenul"DocumentaietehnicD.T.". ART.47^1 Oricealtedispoziiicontrareprezenteilegiseabrog. Art.47^1afostintrodusdepct.37alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493 din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatn MONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.34^2. ART.48 Pedataintrriinvigoareaprezenteilegi,Legeanr.4/1973privinddezvoltareaconstrucieidelocuineivnzareade locuinedinfonduldestatctrepopulaie,publicatnBuletinulOficialnr.46din31martie1973,HotrreaConsiliului deMinitrinr.880din16iulie1973pentrustabilireamsurilordeexecutareadispoziiilorLegiinr.4/1973privind dezvoltareaconstrucieidelocuine,vnzareadelocuinedinfonduldestatctrepopulaieiconstruireadecasede odihnproprietatepersonal,publicatnBuletinulOficialnr.108din20iulie1973,Decretulnr.144/1958privind reglementareaeliberriiautorizaiilordeconstruire,reparareidesfiinareaconstruciilor,precumiacelorreferitoare lanstrinrileimprelileterenurilorcusaufrconstrucii,publicatnBuletinulOficialnr.15din29martie1958, Decretulnr.545/1958privindreglementareaamplasriiconstruciilor,precumiatreceriinproprietateastatuluia terenuriloriconstruciilornecesareefecturiiunorlucrrisauunoraciunideinteresdestat,publicatnBuletinul Oficialnr.41din30decembrie1958,HotrreaConsiliuluideMinitrinr.2.490/1969privindstabilireaisancionarea
Pagina 28

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

contraveniilorlanormeleprivindamplasareaiautorizareaconstruirii,reparriiidesfiinriiconstruciiloriaaltor lucrri,publicatnBuletinulOficialnr.158din31decembrie1969,precumioricealtedispoziiicontrareprezenteilegi seabrog.

ANEXA1 CONINUTULCADRU aldocumentaieitehniceD.T.pentru autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii Titlulanexei1afostmodificatdepct.37alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIAL nr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicat nMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.34^3. DocumentaiatehnicD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiseelaboreazdeproiectani autorizai,persoanefizicesaujuridice,ncondiiileprevederilorart.9dinprezentalegei,dupvizareaspre neschimbare,sedezvoltnproiectultehnicntocmitconformprevederilorlegalenvigoare,nconcordancucerinele certificatuluideurbanism,cuconinutulavizelor,acordurilor,punctuluidevederealautoritiipentruprotecia mediuluicompetente,precumi,dupcaz,alactuluiadministrativalacesteia,ceruteprincertificatuldeurbanism. DocumentaiatehnicD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciisentocmetepentru: autorizareaexecutriilucrrilordeconstruireD.T.A.C.; autorizareaexecutriilucrrilordedesfiinareD.T.A.D.; autorizareaexecutriiorganizriilucrrilorD.T.O.E. ConinutulcadrualdocumentaieitehniceD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciicuprindeopisul pieselorscriseidesenate,necesarafiprezentatespreautorizare. Parteaintroductivaanexei1afostmodificatdepct.37alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.34^3. A.DocumentaiatehnicD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruireD.T.A.C. LiteraAdinanexa1afostmodificatdeart.IIiIIIdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireatermenului"Proiect"dinsintagma "Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii"cutermenul"DocumentaietehnicD.T.",ia abrevierilor"P.A.C."i"P.A.D."cuabrevierile"D.T.A.C."i"D.T.A.D.". I.Piesescrise 1.Listaisemnturileproiectanilor Secompleteazcunumelenclaricalitateaproiectanilor,precumicuparteadinproiectpentrucarerspund. 2.Memoriu 2.1.Dategenerale: DescrierealucrrilorcarefacobiectulDocumentaieitehniceD.T.pentruautorizarealucrrilordeconstrucii, fcndusereferirila: Parteaintroductivaparagrafului1delasubpct.2.1.,pct.2,listaI,seciuneaAdinanexa1afostmodificatdeart.II iIIIdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16 decembrie2008,prinnlocuireatermenului"Proiect"dinsintagma"Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilorde construcii"cutermenul"DocumentaietehnicD.T.",iaabrevierilor"P.A.C."i"P.A.D."cuabrevierile"D.T.A.C."i "D.T.A.D.". amplasamentul,topografiaacestuia,trasarealucrrilor; climaifenomenelenaturalespecifice; geologiaiseismicitatea;
Pagina 29

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

categoriadeimportanaobiectivului. 2.2.Memoriipespecialiti Descrierealucrrilorde: arhitectur; structur; instalaii; dotriiinstalaiitehnologice,dupcaz; amenajriexterioareisistematizarevertical. 2.3.Dateiindicicarecaracterizeazinvestiiaproiectat,cuprininanexalacerereapentruautorizare: suprafeeleconstruitdesfurat,construitlasoliutila; nlimilecldirilorinumruldeniveluri; volumulconstruciilor; procentuldeocupareaterenuluiP.O.T.; coeficientuldeutilizareaterenuluiC.U.T. 2.4.Devizulgeneralallucrrilor,ntocmitnconformitatecuprevederilelegalenvigoare 2.5.Anexelamemoriu 2.5.1.Studiulgeotehnic 2.5.2.ReferateledeverificareadocumentaieitehniceD.T.,nconformitateculegislaianvigoareprivindcalitatea nconstrucii,inclusivnsituaiileprevzutelaart.7alin.(2^1)i(2^3)ntocmitedeverificatorideproiecteatestaide MinisterulDezvoltrii,LucrrilorPubliceiLocuinelor,aleideinvestitor. Punctul2.5.2.delalistaI."Piesescrise"dinseciuneaAaanexei1afostmodificatdepct.41alart.IdinLEGEAnr.261 din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IIdinORDONANADE URGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prin nlocuireasintagmeiverificatortehniccusintagmaverificatordeproiecte." Punctul2.5.3.delalistaI."Piesescrise"dinseciuneaAaanexei1afostabrogatdepct.36alart.IdinORDONANA DEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. Punctul2.5.4.delalistaI."Piesescrise"dinseciuneaAaanexei1afostabrogatdepct.36alart.IdinORDONANA DEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. 2.5.5.Avizeleiacordurileprivindasigurarea,branareairacordarealainfrastructuraedilitar,dupcaz,precumi avizele,acordurileiacteleadministrativespecificealeorganismeloradministraieipublicecentralesaualeserviciilor deconcentratealeacestora,dupcazMinisteruluiMediuluiiDezvoltriiDurabile,MinisteruluiInterneloriReformei Administrative,MinisteruluiSntiiPublice,precumialeMinisteruluiCulturiiiCultelor,MinisteruluiAprrii, MinisteruluiDezvoltrii,LucrrilorPubliceiLocuinelor,MinisteruluiTransporturilor,ServiciuluiRomndeInformaiiori alealtororganismeinteresate,stabiliteprincertificatuldeurbanismconformreglementrilorlegalenvigoareica urmareacondiiilorspecialedeamplasamenti/sauafuncionalitiiinvestiiei,dupcaz,obinutenprealabilde solicitant. Punctul2.5.5.delalistaI."Piesescrise"dinseciuneaAaanexei1afostmodificatdepct.37alart.IdinORDONANA DEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. 2.5.6.Acordulvecinilor,conformprevederilorlegalenvigoare,exprimatnformaautentic,pentruconstruciilenoi, amplasateadiacentconstruciilorexistentesaunimediatalorvecintateinumaidacsuntnecesaremsuride interveniepentruprotejareaacestora,pentrulucrrideconstruciinecesarenvedereaschimbriidestinaieincldiri existente,precumincazulamplasriideconstruciicualtdestinaiedectceaacldirilornvecinate.

II.Piesedesenate 1.Planurigenerale 1.1Plandencadrarenteritoriu


Pagina 30

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

plandencadrarenzonalucrrii,ntocmitlascrile1:10.000,1:5.000,1:2.000sau1:1000,dupcaz,emisdeoficiul decadastruipublicitateimobiliarteritorial Subpunctul1.1.delapct.1delalistaII.Piesedesenate"dinseciuneaAaanexei1afostmodificatdepct.38alart.I dinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie 2008. 1.2.Plandesituaieprivindamplasareaobiectivelorinvestiiei plancureprezentareareliefului,ntocmitnsistemuldeProiecieStereografic1970,lascrile1:2.000,1:1000,1:500, 1:200sau1:100,dupcaz,vizatdeoficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial,pecaresevorreprezenta: *imobilul,identificatprinnumrulcadastral,pentrucareafostemiscertificatuldeurbanism,descrisprintotalitatea elementelortopograficedeterminantepentrusuprafaa,lungimealaturilor,unghiuri,inclusivpoziiainlimeala coamacalcanelorlimitrofe,precumipoziiareperelorfixeimobiledetrasare; *amplasareatuturorconstruciilorcaresevormenine,sevordesfiinasausevorconstrui; *coteleconstruciilorproiectateimeninute,peceletreidimensiuni(cotele0,00;cotedenivel;distanede amplasare;axe;coteletrotuarelor,aleilor,platformelorialteleasemenea); *denumireaidestinaiilefiecruicorpdeconstrucie; *sistematizareapeverticalaterenuluiimoduldescurgereaapelorpluviale; *acceselepietonaleicarosabiledinincinticldiri,plantaiileprevzute; *planulparcelaraltarlaleincazulimobilelornemprejmuitecarefacobiectullegilorderestituireaproprietii. Subpunctul1.2.delapct.1delalistaII.Piesedesenate"dinseciuneaAaanexei1afostmodificatdepct.38alart.I dinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie 2008. 1.3.Planulprivindconstruciilesubterane Vacuprindeamplasareaacestora,nspecialareelelordeutilitiurbanedinzonaamplasamentului:trasee, dimensiuni,cotedenivelprivindpoziionareacminelorradiericapac,ivafiredactatlascara1:500. ncazullipseiunorreelepublicedeechiparetehnicoedilitarsevorindicainstalaiilepropriiprevzuteprinproiect, nspecialcelepentrualimentarecuapaicanalizare. 2.Planepespecialiti 2.1.Arhitectura Pieseledesenatedearhitecturvorcuprindeplaneleprincipaleprivindarhitecturafiecruiobiect,redactatelascara 1:50sau1:100,dupcumurmeaz: planurilecotatealetuturornivelurilorsubteraneisupraterane,cuindicareafunciunilor,dimensiuniloria suprafeelor; planurileacoperiurilorterasasauarpant,cuindicareapantelordescurgereaapelormeteoriceiamoduluide colectareaacestora,inclusivindicareamaterialelordincareseexecutnvelitorile; seciunicaracteristicenspecialpeliniadeceamaimarepanta,acoloundeestecazul,carescuprindcota0,00, coteletuturornivelurilor,nlimiledeterminantealeacoperiuluicotelelacoamilacorni,fundaiilecldirilor nvecinatelacaresealturconstruciileproiectate; toatefaadele,cuindicareamaterialelorifinisajelor,inclusivculorile,cotateicuindicarearacordriilanivelul terenuluiamenajat; nsituaiaintegrriiconstruciilorntrunfrontexistent,sevaprezentaidesfurareastradalprincaresevaarta moduldeintegrareaacestorantesutulurbanexistent. 2.2.Structura 2.2.1.Planulfundaiilor Seredacteazlascara1:50ivareleva: modulderespectareacondiiilordinstudiulgeotehnic; msuriledeprotejareafundaiilorcldirilornvecinate,lacaresealturconstruciileproiectate. 2.2.2.Detaliidefundaii 2.2.3.Proiectdestructuracomplet Seprezintpentruconstruciicumaimultesubsoluriicelpuin10niveluri. 2.3.Instalaii 2.3.1.Schemeleinstalaiilor
Pagina 31

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Seprezintparametriiprincipaliischemelefuncionalealeinstalaiilorproiectate. 2.4.Dotriiinstalaiitehnologice nsituaiancareinvestiiaurmeazsfuncionezepebazaunordotriiinstalaiitehnologice,determinantepentru configuraiaplanimetricaconstruciilor,sevorprezenta: 2.4.1.Desenedeansamblu 2.4.2.Schemealefluxuluitehnologic FiecareplanprezentatncadrulseciuniiII"Piesedesenate"vaaveanparteadreaptajosuncartu,careva cuprinde:numelefirmeisaualproiectantuluielaborator,numruldenmatricularesaunumrulautorizaiei,dupcaz, titlulproiectuluiialplanei,numrulproiectuluiialplanei,dataelaborrii,numele,calitateaisemntura elaboratorilorialeefuluideproiect. B.DocumentaiatehnicD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordedesfiinareD.T.A.D. SeciuneaBdinanexa1afostmodificatdeart.IIiIIIdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireatermenului"Proiect"dinsintagma "Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilordedesfiinare"cutermenul"DocumentaietehnicD.T."iaabrevierii "P.A.D."cuabrevierea"D.T.A.D.". I.Piesescrise 1.Listaisemnturileproiectanilor Secompleteazcunumelenclaricalitateaproiectanilor,precumicuparteadinproiectpentrucarerspund. 2.Memoriu 2.1.Dategenerale Descriereaconstrucieicareurmeazsfiedesfiinat: scurtistoric:anuledificrii,metericunoscui,altedatecaracteristice; descriereastructurii,amaterialelorconstituente,astiluluiarhitectonic; menionareaidescriereaelementelorpatrimonialesaudecorativecareurmeazasepreleva; fotografiicolorformat9x12cmaletuturorfaadelor,iaracoloundeestecazulsevorprezentadesfurri rezultatedinasamblareamaimultorfotografii; descrierealucrrilorcarefacobiectulDocumentaieitehniceD.T.pentruautorizarealucrrilordedesfiinare. Liniuaa5adelasubpct.2.1.,pct.2,listaI.,SeciuneaBdinanexa1afostmodificatdeart.IIdinORDONANADE URGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prin nlocuireatermenului"Proiect"dinsintagma"Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilordedesfiinare"cutermenul "DocumentaietehnicD.T.". Subpct.2.2allisteiIdinseciuneaBaanexei1afostabrogatdepct.38alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009, publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr. 214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.38^1. II.Piesedesenate 1.Plandencadrarenteritoriu planapesuporttopograficvizatdeoficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial,ntocmitlascrile 1:10.000,1:5.000,1:2.000sau1:1.000,dupcaz. Pct.1,listaII.,SeciuneaBdinanexa1afostmodificatdeart.IVdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireasintagmei"oficiul judeeandecadastru,geodezieicartografie"cusintagma"oficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial". 2.Plandesituaieaimobilelor planapesuporttopograficvizatdeoficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial,ntocmitlascrile1:2.000, 1:1.000,1:500,1:200sau1:100,dupcaz,princareseprecizeaz: Primaliniuapct.2,listaII.,SeciuneaBdinanexa1afostmodificatdeart.IVdinORDONANADEURGENnr. 214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireasintagmei
Pagina 32

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

"oficiuljudeeandecadastru,geodezieicartografie"cusintagma"oficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial". parcelacadastralpentrucareafostemiscer catuldeurbanism; amplasareatuturorconstruciilorcaresevormeninesausevordesina; moduldeamenajareaterenuluidupdesinareaconstruciilor; sistema zareapever calaterenuluiimoduldescurgereaapelorpluviale; plantaiileexistenteicaresemenindupdesinare. Peplansevorindicanmoddistinctelementeleexistente,celecaresedesfiineazicelepropuseplandesituaie, construciinoisauumpluturidepmnt,plantaiietc.,dupcaz. 3.Planulprivindconstruciilesubterane Vacuprindeamplasareaacestora,nspecialareelelordeutilitiurbanedinzonaamplasamentului:trasee, dimensiuni,cotedenivelprivindpoziionareacminelorradiericapac,ivafiredactatlascara1:500. ncazullipseiunorreelepublicedeechiparetehnicoedilitarsevorindicainstalaiileproprii,nspecialcelepentru alimentarecuapaicanalizare. 4.Releveulconstruciilorcareurmeazsfiedesfiinate Planelesevorredactalaoscarconvenabil1:100sau1:50carespermitevideniereaspaiiloriafunciunilor existente,cuindicareacotelor,suprafeeloriamaterialelorexistente: planuriletuturorniveluriloriplanulacoperiului; principaleleseciuni:transversal,longitudinal,alteseciunicaracteristice,dupcaz; toatefaadele. nsituaiancaredesfiinareanecesitoperaiunitehnicecomplexe,sevaprezentaiDocumentaiatehnicD.T.de organizarealucrrilor. Paragraful2alpct.4,listaII.,SeciuneaBdinanexa1afostmodificatdeart.IIdinORDONANADEURGENnr.214 din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireatermenului "Proiect"dinsintagma"Proiectdeorganizareaexecuieilucrrilor"cutermenul"DocumentaietehnicD.T.". FiecareplanprezentatncadrulseciuniiII"Piesedesenate"vaaveanparteadreaptajosuncartucareva cuprinde:numelefirmeisaualproiectantuluielaborator,numruldenmatricularesaunumrulautorizaiei,dupcaz, titlulproiectuluiialplanei,numrulproiectuluiialplanei,dataelaborrii,numele,calitateaisemntura elaboratorilorialeefuluideproiect. C.DocumentaiatehnicdeorganizareaexecuieilucrrilorD.T.O.E. TitlulseciuniiCdinanexa1afostmodificatdepct.38alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatn MONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.38^2. DocumentaiatehnicdeorganizareaexecuieilucrrilorD.T.O.E.estenecesarntoatecazurilencareserealizeaz oinvestiieiseprezint,deregul,mpreuncudocumentaiatehnicpentruautorizareaexecutriilucrrilorde construcii,ncondiiilelegii. Documentaiatehnicdeorganizareaexecuieilucrrilortrebuiescuprinddescriereatuturorlucrrilorprovizorii pregtitoareinecesarenvedereaasigurriitehnologieideexecuieainvestiiei,attpeterenulaferentinvestiiei,ct ipespaiileocupatetemporarnafaraacestuia,inclusivceledepedomeniulpublic,dupcumurmeaz: ParteaintroductivaseciuniiCdinanexa1afostmodificatdepct.38alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009, publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr. 214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.38^2. I.Piesescrise 1.Listaisemnturileproiectanilor Secompleteazcunumelenclaricalitateaproiectanilor,precumicuparteadinproiectpentrucarerspund. 2.Memoriu Acestavacuprinde: descrierealucrrilorprovizorii:organizareaincintei,moduldeamplasareaconstruciilor,amenajriloridepozitelor demateriale;
Pagina 33

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

asigurareaiprocurareadematerialeiechipamente; asigurarearacordriiprovizoriilareeauadeutilitiurbanedinzonaamplasamentului; precizricuprivirelaacceseimprejmuiri; precizriprivindproteciamuncii. Subpct.2MemoriuallisteiIPiesescriseaseciuniiCdinanexa1afostmodificatdepct.38alart.IdinLEGEAnr. 261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANA DEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.38^ 3. Elementeletehnicedeavizareprivindracordareaprovizorielautilitileurbanedinzona,necesarenvederea obineriiacorduluiunic,sevorprezentancadrulfielortehnicentocmitenDocumentaiatehnicD.T.pentru autorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiD.T.A.C.sauD.T.A.D.,dupcaz. Paragraful2,delapct.2,listaI.dinSeciuneaC,anexa1afostmodificatdeart.IIdinORDONANADEURGENnr. 214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireatermenului "Proiect"dinsintagma"Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii"cutermenul"Documentaie tehnicD.T.",aabrevierii"P.A.C."cuabrevierea"D.T.A.C.",iaabrevierii"P.A.D."cuabrevierea"D.T.A.D.". II.Piesedesenate Plangeneral a)lalucrriledemaimareamploareseredacteazoplanrealizataconformplanuluidesituaieprivindamplasarea obiectivelorinvestiiei,cuprinzndamplasamentulinvestiieiitoateamenajrileiconstruciileprovizoriinecesare realizriiacesteia; b)lalucrriledemaimicaamploareelementeledeorganizareaexecuieilucrrilorvorputeafiprezentateinplanul desituaieprivindamplasareaobiectivelorinvestiieialDocumentaieitehniceD.T.pentruautorizareaexecutrii lucrrilordeconstrucii. Literab)apct.IIdinanexa1afostmodificatdeart.IIdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireatermenului"Proiect"dinsintagma "Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii"cutermenul"DocumentaietehnicD.T.". FiecareplanprezentatncadrulseciuniiII"Piesedesenate"vaaveanparteadreaptajosuncartu,careva cuprinde:numelefirmeisaualproiectantuluielaborator,numruldenmatricularesaunumrulautorizaiei,dupcaz, titlulproiectuluiialplanei,numrulproiectuluiialplanei,dataelaborrii,numele,calitateaisemntura elaboratorilorialeefuluideproiect. ANEXA2 DEFINIREA unortermenidespecialitateutilizaincuprinsullegii Definiia"Acordunic"dinanexa2afostabrogatdepct.39alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. Autorizaiadeconstruire/desinare Actuldeautoritatealadministraieipublicelocaleconsiliijudeeneiconsiliilocalemunicipale,orenetii comunale,pebazacruiasepotrealizalucrrideconstrucii. Proceduradeemitereaautorizaieideconstruire/desfiinareestereglementataprinprezentalegeiprinnormele metodologiceelaboratedeMinisterulTransporturilor,ConstruciiloriTurismului. Anexegospodre Construciilecucaracterdefinitivsauprovizoriu,menitesadposteascactivitispecifice,complementarefunciunii delocuire,care,prinamplasareanvecintatealocuinei,alctuiescmpreuncuaceastaounitatefuncionaldistinct. ncategoriaanexelorgospodreti,deregulnmediulrural,suntcuprinse:buctriidevar,grajduripentruanimale
Pagina 34

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

mari,ptule,magazii,depoziteialteleasemenea.nmodsimilar,suntasimilabilenoiuniideanexegospodretii garajele,serele,piscineleialteleasemenea. Anexegospodre aleexploataiiloragricole Construciilesituatenzoneizolatenextravilanindeprtatedelocalitateadereedinalucrtoriloragricoli, menitesadposteascmainiagricole,utilaje,miciateliere,scule,altebunurialeacestora,inclusivanimale,precumi spaiipentrucazaretemporarapetimpulcampaniiloragricole. Avizare/aprobare Avizareprocedurdeanalizideexprimareapunctuluidevederealuneicomisiitehnicedinstructuraministerelor, aadministraieipublicelocaleoriaaltororganismecentralesauteritorialeinteresate,avndcaobiectanalizasoluiilor funcionale,aindicatorilortehnicoeconomiciisocialioriaaltorelementeprezentateprindocumentaiilede amenajareateritoriuluiiurbanismsauprinDocumentaiatehnicD.T.pentruautorizareaexecuieilucrrilorde construciiiproiectultehnic(P.Th.)pebazacruiasevorexecutalucrrile. Avizareaseconcretizeazprintrunact(avizfavorabilsaunefavorabil)carearecaractertehnicdeobligativitate. Definiia"Avizare"dinanexa2afostmodificatdepct.40alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4 decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. Definiia"Avizare"dinanexa2afostmodificatdeart.IIdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008, publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireatermenului"Proiect"dinsintagma "Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii"cutermenul"DocumentaietehnicD.T.". Aprobareopiuneaforuluideliberativalautoritiicompetentedensuireapropunerilordindocumentaiile prezentateisusinutedeavizeletehnicefavorabile,prealabilemise.Prinactuldeaprobareseconferdocumentaiilor puteredeaplicare,constituinduseastfelcatemeijuridicnvederearealizriiprogramelordedezvoltareteritoriali urbanistic,precumialautorizriilucrrilordeexecuieaobiectivelordeinvestiii. Cldirideimportanredus Construciicufunciiobinuite,cuungradderiscsczut,careafecteazunnumrredusdeoameni: a)cldiridelocuitcuS+P+1E,cumaximum6apartamente,inclusivanexelegospodretialeacestora; b)cldiripentrunvmntcucelmult4unitifuncionale; c)dispensarecomunalefrstaionar; d)sediiadministrativenmediulrural:primarii,posturidepolitie,cooperativedecreditrural,biblioteci,oficiipotale ialteleasemenea; e)cldiripentrucomerialimentaiepublic,cuosuprafadepnla200mpicudeschideripnla6m; f)haleiatelierepentruactivitimeteugreticarenugenereazvibraii,cuosuprafadepnla200mpi deschideripnla6m; g)dependineianexegospodreti:garaje,buctriidevar,grajduri,uriialteleasemenea; h)construciicucaracterprovizoriu. Construciicucaracterprovizoriu Construciileautorizatecaatare,indiferentdenaturamaterialelorutilizate,care,prinspecificulfunciuniiadpostite oridatoritcerinelorurbanisticeimpusedeautoritateapublic,auoduratdeexistenlimitat,precizatiprin autorizaiadeconstruire. Deregula,construciilecucaracterprovizoriuserealizeazdinmaterialeialctuiricarepermitdemontarearapidn vedereaaduceriiterenuluilastareainiial(confeciimetalice,piesedecherestea,materialeplasticeorialtele asemenea)isuntdedimensiunireduse.Dincategoriaconstruciilorcucaracterprovizoriufacparte:chiocuri,tonete, cabine,locurideexpuneresituatepecileinspaiilepublice,corpuriipanourideafiaj,firmeireclame,copertine, pergoleorialteleasemenea.nsensulprezenteilegirealizareaconstruciilorprovizoriiseautorizeaznaceleaicondiii ncareseautorizeazconstruciiledefinitive. Construciispeciale Construciilecucaractermilitarcareseautorizeazncondiiileprevzutelaart.43. Documentaiiledeamenajareateritoriuluiideurbanism Ansamblurilededocumentescriseidesenate,referitoarelaunteritoriudefinit,princareseanalizeazsituaia existentisestabilescobiectivele,aciunileimsurilededezvoltarepeoperioaddeterminat. Structuradocumentaiilordeamenajareateritoriuluiideurbanismcuprinde: a)planuriledeamenajareateritoriului; b)planurileurbanistice; c)regulamentelelocaledeurbanism.
Pagina 35

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Definireaiconinutulcadrualdocumentaiilordeamenajareateritoriuluiideurbanismsefacprinlegeaamenajrii teritoriuluiiurbanismului. DocumentaietehnicD.T. Documentaiatehnicsimplificatcareprezintelementeletehniceesenialenecesareemiteriiautorizaieide construire/desfiinareiprincaresestabilescprincipalelecoordonateprivindncadrareanindiciiurbanisticiaprobai, amplasareaconstruciilorirelaiileacestoracuvecintile,schemeleifluxurilefuncionale,compoziiaspaial, structuraderezisten,expresiadearhitectur,dotareaiechipareaconstruciilorinclusivsoluiiledeasigurare, branareiracordareaacestoralainfrastructuraedilitar,dupcaz. Dupemitereaautorizaieideconstruire,documentaiatehnicD.T.sedezvoltnproiectultehnicP.Th.i constituieparteintegrantaacestuia,respectivadetaliilordeexecuie,fiindinterzismodificareaprevederilor documentaieitehniceD.T.,subsanciuneanulitiiautorizaieideconstruire. ConinutulcadrualdocumentaieitehniceD.T.esteprevzutnanexanr.1laprezentalege. Definiia"DocumentaietehnicD.T."dinanexa2afostmodificatdepct.39alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie 2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,caremodificpct.41alart.IdinORDONANADE URGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008.

Documentaiepentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii Totalitateadocumentelorprevzutelaart.7alin.(1)dinlegecareconstituiedosarulcesedepunelaautoritile administraieipublicelocaleprevzutelaart.4nvedereaemiteriiautorizaieideconstruire. Definiia"Documentaiepentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii"dinanexa2afostmodificatdepct. 39alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,caremodific pct.41alart.IdinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847 din16decembrie2008. Dreptdeexecuiealucrrilordeconstrucii Dreptulasupraconstrucieii/sauterenuluicareconfertitularuluidreptuldeaobine,potrivitlegii,dinpartea autoritiicompetente,autorizaiadeconstruire/desfiinare: 1.dreptulrealprincipal:dreptdeproprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute(dobnditprin:contractdevnzare cumprare,deschimb,dedonaie,certificatdemotenitor,actadministrativderestituire,hotrrejudectoreasc); 2.dreptdecreandobnditprin:contractdecesiune,concesiune,comodat,locaiune.Emitereaautorizaieide construirenbazaunuicontractdecomodat/locaiunesepoatefacenumaipentruconstruciicucaracterprovizoriui acordulexpresalproprietaruluidedrept. Definiia"Dreptdeexecuiealucrrilordeconstrucii"dinanexa2afostmodificatdepct.40alart.IdinLEGEAnr. 261din7iulie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANA DEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.41^ 1. Firma Elementulconstructivaplicabilpecldiresauindependent,pecareseinscripioneazdatedeidentificareaunei instituiipublice,societicomerciale,fundaii,denumireacomercial,obiectuldeactivitatesauoricealttextspecific, subcareopersoanfizicsaujuridiciexercitactivitateantrocldiresauntroincint. Instalaiiaferenteconstruciilor Totalitateaechipamentelorcareasigurutilitilenecesarefuncionriiconstruciilor,situateninteriorullimiteide proprietate,delabranament/racordlautilizatori,indiferentdacacesteasuntsaununcorporatenconstrucie. Instalaiileaferenteconstruciilorseautorizeazmpreuncuacesteasau,dupcaz,separat. Definiia"Instalaiiaferenteconstruciilor"dinanexa2afostmodificatdepct.40alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie 2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGEN nr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.41^2. Intravilanullocalitii
Pagina 36

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

TeritoriulcareconstituieolocalitatesedeterminprinPlanulurbanisticgeneral(PUG)icuprindeansamblul terenurilordeoricefel,cu/frconstrucii,organizateidelimitatecatrupuriindependente,plantate,aflatepermanent subape,aflatencircuitulagricolsauavndoaltdestinaie,nuntrulcruiaestepermisrealizareadeconstrucii,n condiiilelegii. Intravilanulsepoatedezvoltaprinextindereanextravilannumaipebazdeplanuriurbanisticezonale(PUZ),legal aprobate,integrnduseulteriornPlanulurbanisticgeneral(PUG)allocalitii. Extravilanullocalitii Teritoriulcuprinsntrelimitaintravilanuluiilimitaadministrativteritorialaunitiidebaz(municipiu,ora, comun),nuntrulcruiaautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiesterestricionat,ncondiiileprezenteilegi. mprejmuiri Construciiledefinitivesauprovizorii,curoluldeadelimitasuprafee,ariisauparceleasupracroraexistaformede proprietate,executatepentruproteciempotrivaintruziunilor,realizatedindiferitematerialebeton,crmid,piatra, lemn,metal,inclusivsrmaghimpatntinspebulumaci,oriprinplantiispecifice. Locuridejoaciagrement Construciispecificepentrudivertisment,recreereisportpentrupopulaie. Definiia"Locuridejoaciagrement"dinanexa2afostintrodusdepct.40alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie 2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGEN nr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.41^3. Lucrrideconstrucii Operaiunilespecificeprincare: serealizeazconstruciideoricefelcivile,industriale,agrozootehnice,edilitaresubteraneiaeriene,cide comunicaii,lucrriinginereti,deartaetc.; sedesfiineazastfeldeconstruciiprindemolare,dezmembrare,dinamitareetc. Lucrridemodicare Lucrrideinterveniiasupraelementelorconstructive,structuralei/saunestructurale,avndcaefectmodificarea totalsaunparteaacestora. Lucrriledemodificarepotfi: a)lucrridemodificarestructural,dincarefacparte,nprincipal,lucrriledeconsolidare,desupraetajarei/saude extindereaconstruciei; b)lucrridemodificarenestructural,dincarefacparte,nprincipal,lucrriledeamenajriinterioarei recompartimentriuoare,carenuafecteaznmodsemnificativstructuraderezistenaconstrucieiipentrucare estenecesaravizulprealabilalunuiproiectantautorizat. Pentruexecutarealucrrilordemodificare,cuexcepialucrrilordecompartimentareprovizorii,nestructurale,este necesaremitereauneiautorizaiideconstruirencondiiilelegiiicurespectareaprevederilorlegaleprivindcalitatean construcii. Definiia"Lucrridemodificare"dinanexa2afostmodificatdepct.40alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009, publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IdinORDONANADEURGENnr. 214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,cupct.41^4. *Lucrrideintervenienprimurgen Oricefeldelucrrinecesarelaconstruciileexistentecareprezintpericolpubliccaurmareaunorprocesede degradareaacestoradeterminatedefactoridistructivinaturaliiantropici,inclusivainstalaiiloraferenteacestora, pentru: a)punereansiguran,prinasigurareacerinelorderezistenmecanic,stabilitateisigurannexploatare; b)desfiinareaacestora. Definiia"Lucrrideintervenienprimurgen"dinanexa2afostintrodusdepct.42alart.IdinORDONANADE URGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. *Lucrridereabilitare Oricefeldelucrrideinterveniinecesarepentrumbuntireaperformanelordesiguraniexploatarea construciilorexistente,inclusivainstalaiiloraferente,nscopulprelungiriidurateideexploatareprinaducerea
Pagina 37

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

acestoralanivelulcerineloresenialedecalitateprevzutedelege. Definiia"Lucrridereabilitare"dinanexa2afostintrodusdepct.43alart.IdinORDONANADEURGENnr.214 din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. Lucrrispecicelaciledecomunicaie,carenunecesitautorizaiedeconstruire Lucrriledentreinerecarenunecesitproiectidevizgeneral,constnddintruncomplexdelucrricareseexecut nmodpermanent,nvedereamenineriiconstruciilorinstalaiilorncondiiitehnicecorespunztoaredesfurrii continue,confortabileindeplinsiguranacirculaiei,lanivelultraficuluimaxim. Mobilierurban Elementelefuncionalei/saudecorativeamplasatenspaiilepublicecare,prinalctuire,aspect,amplasare,confer personalitateapartezoneisaulocalitii.Prinnaturalorpieseledemobilierurbansuntasimilateconstruciilordac amplasarealorsefaceprinlegareconstructivlasol(fundaiiplatformedebeton,racordurilautilitiurbane,cu excepiaenergieielectrice),necesitndemitereaautorizaieideconstruire.Facpartedincategoriamobilierurban: jardiniere,lampadare,bnci,bazine,pavajedecorative,pergole,cabinetelefoniceialteleasemenea. *Modificaredetem Oriceschimbareiniiatdectreinvestitor/proprietarcarearenvederefunciunilei/saucapacitilefuncionale caracteristice,indicatoriitehnicoeconomiciaprobai,soluiilespaialei/saudeamplasamentialteasemeneacerine, careaufundamentatelaborareadocumentaieitehniceD.T.,careastatlabazaemiteriiautorizaieideconstruire. Definiia"Modificaredetem"dinanexa2afostintrodusdepct.44alart.IdinORDONANADEURGENnr.214 din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. Parcelare Operaiuneadeproiectareurbanisticprincaresedetermindivizareauneiasaumaimultorproprietifunciare distincte,destinateconstruirii,nscopulatribuirii,concesionariisauvnzriiloturilorrezultate. *Proiecttehnic(P.Th.) Documentaiatehnicoeconomicpiesescriseidesenate,elaboratncondiiilelegii,caredezvoltdocumentaia tehnicD.T.,curespectareacondiiilorimpuseprinautorizaiadeconstruire,precumiprinavizele,acordurileiactul administrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului,anexelaautorizaiadeconstruire. Proiectultehnic(P.Th.)cuprindesoluiiletehniceieconomicederealizareaobiectivuluideinvestiii,pebazacruia seexecutlucrriledeconstruciiautorizate. Definiia"Proiecttehnic(P.Th.)"dinanexa2afostmodificatdepct.45alart.IdinORDONANADEURGENnr.214 din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008. *Detaliideexecuie(D.E.) Documentaiitehnicecuprinzndreprezentrigraficerealizatelascrile1:2,1:5,1:10,1:20sau,dupcaz,laaltescri grafice,nfunciedenecesitilederedactare,precumipiesescrisepentruexplicitareareprezentrilorgrafice, elaboratenbazaproiectuluitehnicicurespectareastrictaprevederiloracestuia,caredetaliazsoluiiletehnicede alctuire,asamblare,executare,montareialteasemeneaoperaiuni,privindpri/elementedeconstrucieoride instalaiiaferenteacesteiaicareindicdimensiuni,materiale,tehnologiideexecuie,precumilegturintre elementeleconstructivestructurale/nestructuralealeobiectivuluideinvestiii. Detaliiledeexecuie,elaboratencondiiilelegiiiverificatepentrucerineleesenialedecalitatenconstruciide ctreverificatorideproiecteatestaincondiiilelegii,detaliazproiectultehnic,nvedereaexecutriilucrrilorde construciiautorizate. Definiia"Detaliideexecuie(D.E.)"dinanexa2afostmodificatdepct.41alart.IdinLEGEAnr.261din7iulie2009, publicatnMONITORULOFICIALnr.493din16iulie2009,carecompleteazart.IIdinORDONANADEURGENnr. 214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie2008,prinnlocuireasintagmei verificatortehniccusintagmaverificatordeproiecte." Definiia"Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii"dinanexa2afostabrogatdepct.47alart.I dinORDONANADEURGENnr.214din4decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.847din16decembrie
Pagina 38

LEGE

(A)

50 29/07/1991

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

2008. Recepialucrrilor Recepialucrrilorconstituieocomponentasistemuluicalitiinconstruciiiesteactulprincaresecertific finalizarealucrrilorexecutatenconformitatecuprevederileproiectuluitehnicicudetaliiledeexecuie. Recepialucrrilordeconstruciideoricecategorieideinstalaiiseefectueazattlalucrrinoi,ctilaintervenii ntimpasupraconstruciilorexistente,conformlegii.Recepialucrrilordeconstruciiserealizeazndouetape, potrivitprevederilorlegalenvigoare,dupcumurmeaz: recepialaterminarealucrrilor; recepiafinal. Schimbarededes naie nnelesulprevederilorart.3,estenecesaremitereauneiautorizaiideconstruirei/saudedesfiinare,dupcaz, numainsituaiancarepentrurealizareaschimbriidedestinaieaspaiilorsuntnecesarelucrrideconstruciipentru carelegeaprevedeemitereaautorizaieideconstruire. Zoneprotejate Teritoriiledelimitategeografic,ncuprinsulcroraseaflelementesauansamblurialepatrimoniuluinaturalsau culturalcuvaloaredeosebit.nraportcunaturaelementelordepatrimoniu,zoneleprotejatesunt: a)zonenaturaleprotejate,instituitepentruprotejareaipunereanvaloareapatrimoniuluinaturalcuvaloare deosebit; b)zoneconstruiteprotejate,instituitepentrusalvarea,protejareaipunereanvaloareapatrimoniuluiconstruit,cu valoareistoric,culturalsaumemorialisticdeosebit. NOTA: Reproducemmaijosprevederileart.IIIdinLegeanr.453/2001pentrumodificareaicompletareaLegiinr.50/1991 privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiiunelemsuripentrurealizarealocuinelor,aleart.IIalin.(2)i aleart.IIIdinLegeanr.401/2003pentrumodificareaicompletareaLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutrii lucrrilordeconstruciiialeart.IIalin.(2)dinLegeanr.199/2004pentrumodificareaicompletareaLegiinr.50/1991 privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,carenusuntncorporatentextulrepublicatalLegiinr.50/1991: art.IIIdinLegeanr.453/2001: "Art.III.Pedataintrriinvigoareaprezenteilegiseabrog:anexalaLegeanr.50/1991,republicat,art.8alin.5i pct.8lit.j)dinanexanr.IIlaLegeaprotecieimediuluinr.137/1995,republicatnMonitorulOficialalRomniei,Partea I,nr.70din17februarie2000,precumireferirilelaobligativitateaemiteriiacorduluidemediupentrulucrrilede construciimontajdincuprinsullegii,dinacteledeaplicareaacesteia,precumioricealtedispoziiicontrare prevederilorprezenteilegi."; art.IIalin.(2)iart.IIIdinLegeanr.401/2003: "(2)ntermende60deziledeladataintrriinvigoareaprezenteilegi,MinisterulTransporturilor,Construciilori TurismuluivamodificanormelemetodologicedeaplicareaLegiinr.50/1991,republicat,cumodificrileicompletrile ulterioare,inclusivcuceleaduseprinprezentalege,carevorincludeformularele,proceduradeautorizareiconinutul documentaiilornecesareacesteiproceduri.nacelaitermensevorefectuaoperaiuniledepreluare,predareprimirea studiilordetereniadocumentaiilorprevzutelaart.Ipct.23[alin.(1)alart.29^1],prinprocesverbalncheiatntre pridupinventariereaarhivelormenionatelaart.Ipct.23[art.29^1alin.(3)],framaifinevoiedepunerean ntrziere. Art.III.Ladataintrriinvigoareaprezenteilegiseabrogliterac)aarticolului48dinLegeanr.422/2001privind protejareamonumenteloristorice."; art.IIalin.(2)dinLegeanr.199/2004: "(2)ntermende30deziledeladataintrriinvigoareaprezenteilegi,MinisterulTransporturilor,Construciilori TurismuluivamodificaNormelemetodologicedeaplicareaLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilorde construcii,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,aprobateprinOrdinulministruluilucrrilorpublice, transporturilorilocuineinr.1.943/2001,cumodificrileulterioare." Anexelanormelemetodologice

Pagina 39