Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA VANATORI (CONSILIUL LOCAL VANATORI) IASI Adresa postala: Comuna Vanatori judetul Iasi, Localitatea: Vanatori, Cod postal: 707575, Romania, Punct(e) de contact: Octav Popescu, Tel. +40 0232715003, In atentia: domnului SUDITU CATALIN CONSTANTIN, Email: contact@primariavanatori.ro, Fax: +40 0232715003, Adresa internet (URL): www.primariavanatori.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VINATORI, JUDETUL IASI

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari Proiectare si executare Locul principal de prestare: Comuna Vinatori, judetul Iasi Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VINATORI, JUDETUL IASI" Valoarea totala a contractului este 8.938.895 lei fara TVA din care: -Proiectare: 249.600 lei fara TVA Procentul aferent activitatii de proiectare din valoarea estimata a contractului, asa cum a fost prevazut n documentatia tehnico-economica aprobata (la faza SF) este de 2,71 %. -Executie 8.424.980 lei fara TVA Procentul aferent executiei lucrarilor din valoarea estimata a contractului, asa cum a fost prevazut n documentatia tehnico-economica aprobata (la faza SF) este de 91,32 %. -Diverse si neprevazute: 264.315 lei fara TVA Suma de care dispune autoritatea contractanta conform bugetului indicativ al proiectului pt. capitolul de div si neprev este de 264.315 lei fara TVA, suma ce va fi decontata pe parcursul derularii contractului, daca aceste chelt apar si nu sunt aferente unor modif. substantiale ale acestuia. Procentul de cheltuieli diverse si neprevazute din valoarea estimata a contractului, asa cum a fost prevazut n documentatia tehnico-economica aprobata (la faza SF) este de 3 %. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pentru proiectare este de 7.605,33 lei, reprezentnd 2,88% din suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pentru executie este de 256.709,67 lei, reprezentnd 97,12% din suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 71248000-8 Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2) 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-11-2013 12:57 Pagina 1/8

Fisa de date
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VINATORI, JUDETUL IASI" Valoarea estimata fara TVA: 8.938.895 RON fara TVA din care: -Proiectare: 249.600 lei fara TVA Procentul aferent activitatii de proiectare din valoarea estimata a contractului, asa cum a fost prevazut n documentatia tehnico-economica aprobata (la faza SF) este de 2,71 %. -Executie 8.424.980 lei fara TVA Procentul aferent executiei lucrarilor din valoarea estimata a contractului, asa cum a fost prevazut n documentatia tehnico-economica aprobata (la faza SF) este de 91,32 %. -Diverse si neprevazute: 264.315 lei fara TVA Suma de care dispune autoritatea contractanta conform bugetului indicativ al proiectului pt. capitolul de div si neprev este de 264.315 lei fara TVA, suma ce va fi decontata pe parcursul derularii contractului, daca aceste chelt apar si nu sunt aferente unor modif. substantiale ale acestuia. Procentul de cheltuieli diverse si neprevazute din valoarea estimata a contractului, asa cum a fost prevazut n documentatia tehnico-economica aprobata (la faza SF) este de 3 %. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pentru proiectare este de 7.605,33 lei, reprezentnd 2,88% din suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pentru executie este de 256.709,67 lei, reprezentnd 97,12% din suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Valoarea estimata fara TVA: 8,938,895.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


14 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da Cuantumul garantiei de participare este de 170.000 Constituire: conf. art. 86 din HG 925/2006 react. Contul: RO79TREZ4075004XXX00080 deschis la Trezoreria municipiului Pascani, CUI 4541424 Pentru ofertantii din categ. IMM, conf. Lg nr.346/2004, gar. de particip. se const. in propor. de 50% din cuantumul precizat. Per de valab.: 90 de zile calendaristice de la data limita de dep. a of. Restituire: conf. art.88 din HG925/2006 reactualiz. In cazul formularii unei contestatii, in situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, aut. contr. va retine contestatorului din garantia de particip in raport de valoarea estimata a contractului o suma procentuala conform art. 278 ind.1 din OUG 34/2006 reactualiz.Conversia lei valuta a cuantumului garantiei se va face la cursul BNR valabil la data publicarii invit. de participare. Mentionam faptul ca aut. contr. nu dispune de conturi in alta moneda decat RON..

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din val contractului de lucrari (fara TVA). Modul de constituire a garan de buna exec este conf. art.89 si 90 din HG 925/2006 reactualiz. Garantia de buna exec se restituie conf preved. art.92, alin.4 HG925/2006. Atentie! In cazul ofertantilor din categ IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea 346/2004) garantia de buna exec se constituie in proportie de 50% din cuantumul precizat.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele in original privind incadrarea IMM.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Fonduri alocate de MDRT, Programul privind petruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor aprobat prin HG nr 577/1997

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-11-2013 12:57 Pagina 2/8

Fisa de date
c) Ordinul ANRMAP nr. 314/2010, nr. 302/2011 si nr. 509/2011, nr. 171/2012. d) HG 1337/2006 privind completarea HG 925/2006; e) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica OUG 77/2012 f) www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1)Declaratie privind eligibilitatea-Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in art. 180 din OUG 34/2006 - formular nr. 3; 2)Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181 din OUG 34/2006 - Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 - formular nr. 4; 3)Se va prezenta certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) eliberat de ANAF in original, copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul (in conformitate cu Ordinul ANRMAP publicat in M.O. nr. 687 din 28.09.2011) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor; 4)Se va prezenta certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autoritatile locale in original, in copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul (in conformitate cu Ordinul ANRMAP publicat in M.O. nr. 687 din 28.09.2011) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor; Observatii: ?Operatorii economici care se inregistreaza cu debite la bugetul de stat si/sau cel local si care nu prezinta inlesniri de plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu, vor fi exclusi din procedura de achizitie;(conform prevederile art 9(1) din ordinul 509/2011 emis de presedintele ANRMAP) ? n masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 5)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Prezentare certificat de participare la licitatie cu oferta independenta formular 6. 6)Certificat de cazier fiscal-Prezentare certificat de cazier fiscal al societatii valabil la data limita depunerii ofertei; 7)Declaratie privind neincadrarea la art. 69 ind.1 din OUG 34/2006-Prezentare Declaratie de neincadrarea la art. 69ind.1 din OUG 34/2006 formular nr.7. Persoanele cu functii de decizie in autoritatea contractanta sunt: Primar: Constantin Lupu;Viceprimar: Popescu Octav; Secretar: Ichim Gheorghe Adrian; Contabil: Muraru Dumitru Consilieri locali: Ionicioaia Mihai, Popa Vasilica, Budeanu Iulian, Amariei Petrica, Lupu Gheorghe, Kui Arpad, Farmatu Iordache, Glodeanu Marinel, Gavriloaia Vasile, Danila Danut, Ungureanu Raducu. Informatii privind persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante se regasesc si pe pagina web a institutiei: http://www.primariavanatori.ro . 8)Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Se va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la procedura -Formular nr. 5; In cazul asocierii, documentele de mai sus vor fi prezentate obligatoriu de toti operatorii economici din care este formata asocierea.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Persoane juridice 1)Se solicita prezentarea de certificate emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea precum si autorizarea ofertantului pentru desfasurarea activitatilor in domeniul obiectului contractului pentru executia lucrarilor. Se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca in obiectul de activitate al firmei sunt cuprinse activitatile care fac obiectul prezentei achizitii, in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul,informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor. Activitatile desfasurate in afara sediului social si al sediilor secundare si care fac obiectul prezentei achizitii trebuie sa fie autorizate conform art. 15 din Legea 359/2004. In cazul in care ofertantul prim clasat, in urma verificarii cerintelor minime de calificare si aplicarea criteriilor de atribuire a depus pentru certificatul constatator o copie certificata conform cu originalul, autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, originalul sau copia legalizata a documentului prezentat spre validarea autenticitatii acestuia. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte certificatul. 2)Daca este cazul, documente edificatoare care sa dovedeasca ca operatorul economic se incadreaza in categoria intrepriderilor mici si mijlocii; se va completa formularul nr. 9. Persoane fizice romane 3)Autorizatia de functionare/altele echivalente: Ofertantul trebuie sa fie inregistrat si specializat pentru executarea unor astfel de lucrari. Persoane juridice/fizice straine 4)Autorizatia de functionare eliberata de organismul de reglementare in tara in care ofertantul este rezident - copie legalizata tradusa in limba romana de traducator autorizat. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate in fata unui notar. Cerinte minime obligatorii: Ofertantul trebuie sa fie legal inregistrat. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Capacitatea financiara cash-flow pentru executie in valoare de 2.106.245, pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o perioada de 3 luni. Formula de calcul conf. Ordin 925/2011 : (valoare estimata contract lucrari/perioada maxima de derulare contract lucrari) X perioada solicitata de aut.contr. Dovada cash flow se solic.numai pentru executia lucrarilor din acest contract nu si pentru proiectare (dur totala contr 14 luni, dur. maxima exec. lucr. 12 luni). Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la, sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare. Modalitatea de indeplinire Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la, sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-11-2013 12:57

Pagina 3/8

Fisa de date
Cifra medie de afaceri globala din ultimii trei ani trebuie sa fie de minim 17.345.000 lei. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta : Formular Informatii Generale, se va completa formularul nr. 8 cu informatiile din bilanturile contabile pentru anii pentru care se face dovada sau orice alte documente care pot sustine informatiile prezentate. Bilanturile contabile sau celelalte documente justificative se vor prezenta in copie certificata conform cu originalul. In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri. Persoane juridice/fizice straine: Daca in tara de rezidenta a operatorii economici straini aceste documente se depun prin alte metode (spre ex. electronic), ofertantul va depune si o declaratie pe propria raspundere asupra modului de inregistrare a documentelor la autoritatile abilitate, specificand denumirea si adresa acestora precum si data transmiterii. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leivaluta comunicat de BNR. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata din partea unui tert, in conformitate cu prevederile alin. 1 ale art. 186 din OUG 34/2006 de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 (acesta va completa Declaratia de eligibilitate Formular 1) si nici in situatia prevazuta la art. 181, lit. a, c1 si d (acesta va completa- Formular 1 cu neincadrarea la art.181 lit. a, c1 si d), neincadrarea la prev art 69^1 Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta : Formular Informatii Generale, se va completa formularul nr. 8 cu informatiile din bilanturile contabile pentru anii pentru care se face dovada sau orice alte documente care pot sustine informatiile prezentate. Bilanturile contabile sau celelalte documente justificative se vor prezenta in copie certificata conform cu originalul. In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), acestia beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri. Persoane juridice/fizice straine: Daca in tara de rezidenta a operatorii economici straini aceste documente se depun prin alte metode (spre ex. electronic), ofertantul va depune si o declaratie pe propria raspundere asupra modului de inregistrare a documentelor la autoritatile abilitate, specificand denumirea si adresa acestora precum si data transmiterii.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei-valuta comunicat de BNR.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata din partea unui tert, in conformitate cu prevederile alin. 1 ale art. 186 din OUG 34/2006 de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 (acesta va completa Declaratia de eligibilitate Formular 1) si nici in situatia prevazuta la art. 181, lit. a, c1 si d (acesta va completaFormular 1 cu neincadrarea la art.181 lit. a, c1 si d), neincadrarea la prev art 69^1

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Crinta nr. 8 Informatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Resursele materiale si umane ale subcontr. declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit daca sunt prezentate documente in acest sens Modalitatea de indeplinire Declaratie privind partea/partile din contract care sunt ndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Formularul nr 12.

Cerinta nr. 7 Acord de asociere Formular nr. 11 Informatii privind acordul de asociere (daca este cazul) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa si legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Aut. Contr. va solicita ca asoc. sa fie legalizata numai n cazul n care of. comuna este decl. cstigatoare, caz in care la incheierea contractului de lucrari se va prezenta un acord de asociere in forma autentica. - Ofertele depuse de o asociere trebuie sa ind. urmat. cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener in parte din cadrul societatii mixte/ consortiului/asocierii precum si categoriile de lucrari executate de acestia. b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. c) Unul din membri trebuie numit ca partener conducator (lider) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte Cerinta nr. 6 Executie: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun de mijloacele si echipamentele necesare derularii contractului de executie de lucrari: - utilaje terasiere (autogreder, buldozer); - rulou compactor-vibrator; -macara. Ofertantul va face dovada faptului ca dispune de cel putin o statie de mixturi asfaltice. Documente care sa demonstreze faptul ca operatorul dispune de mijloacele si echipamentele enuntate anterior, dovada se poate face prin prezentarea facturilor fiscale emise pentru echipamentele aflate in proprietate si/sau contracte de vanzare cumparare/inchiriere si/sau alte documente prin care se poate face dovada dispunerii operatorului economic a mijloacelor /echipamentelor. Declaratie privind lista utilajelor, instalatiilor, mijloacelor de transport, echipamentelor tehnice, etc. de care dispun operatorul economic pentru indeplinirea contractului de lucrari - formularul 16. Proiectare: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun de mijloacele si echipamentele necesare derularii contractului de servicii de proiectare : mijloace de transport; -echipament topografic( statie topografica si nivela); calculatoare; - imprimanta A2 si A3. Documente care sa demonstreze faptul ca operatorul dispune de mijloacele si echipamentele enuntate anterior, prin prezentarea facturilor fiscale emise pentru echipamente si/sau contracte de vanzare-cumparare/inchiriere si/sau alte documente prin care se poate face dovada dispunerii operatorului economic a mijloacelor /echipamentelor Declaratie privind lista utilajelor, instalatiilor, mijloacelor de transport, echipamentelor tehnice, etc. de care dispun operatorul economic pentru indeplinirea contractului de servicii de proiectare - formularul 16 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-11-2013 12:57 Pagina 4/8 Cerinta se poate indeplini prin prezentarea facturilor fiscale emise pentru produse si/sau certificatelor de inmatriculare (pentru masini) si/sau alte documente prin care se poate face dovada dispunerii operatorului economic a mijloacelor /echipamentelor Declaratie privind lista utilajelor, instalatiilor, mijloacelor de transport, echipamentelor tehnice, etc. de care dispun operatorul economic pentru indeplinirea contractului de lucrari - formularul 16

Fisa de date
Cerinta nr. 5 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal calificat pentru realizarea proiectului tehnic. Cerinte minime personal servicii de proiectare: - 1 un sef de proiect specializarea CFDP - 2 ingineri proiectanti specializarea CFDP, - 1 inginer autorizat topometrist. Se vor atasa copii dupa cv si copii dupa diplomele fiecarui responsabil nominalizat, declaratii de disponibilitate. Cerinta nr. 4 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal calificat pentru realizarea lucrarilor.Cerinte minime personal de specialitate executie: ?1 inginer specialitatea CFDP; ?1 inginer topometrist autorizat ANCPI ?1 responsabil tehnic cu executia, atestat in domeniul II ?1 responsabil control calitate; ?1 responsabil cu protectia muncii si PSI atestat de MMFPS si MECTS sau echivalent; Se vor atasa copii dupa cv si diplomelor fiecarui responsabil nominalizat. Pentru responsabilul tehnic cu executia si inginerul autorizat ANCPI se vor prezentat doar atestarile/autorizarile (nu este necesara prezentarea CV si a diplomelor de studii.) Pt. CQ se va prezenta decizia interna de numire. Se solicita completarea Anexa 1 la Formularul nr 10 Asigurarea personalului de specialitate pentru ndeplinirea contractului de achizitie publica. Se vor atasa copii dupa cv si diplomelor fiecarui responsabil nominalizat. Cerinte nr. 3 Informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani- formularul 10. Cerinte nr. 2 Declaratie cu privire la principalele lucrari executate in ultimii 5 ani. Declaratie cu privire la principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani. Cerinta nr. 1 Ofertatul trebuie sa faca dovada ca a executat minim 1 maxim 2 contracte care sa aiba ca obiect executie de lucrari similare cu cele presupuse de prezenta procedura, a caror valoare cumulata sa fie de minim 8.400.000 lei fara TVA si a unui contract de servicii de proiectare similar cu obiectul procedurii cu o valoare de minim 245.000 lei fara TVA . Conditia poate fi indeplinita si prin prezentarea a minim unul maxim 2 contracte care sa contina si servicii de proiectare si executie, cu conditia ca unul dintre acestea sa contina servicii de proiectare in valoare de minim 245.000 lei fara TVA, iar valoarea lucrarilor dintr-un contract unic sau cumulate din maxim 2 contracte sa fie de minim 8.400.000 lei fara TVA. Formular cu privire la experienta similara formularul nr 14; Pentru contractele de lucrari prezentate ca experienta similara se va atasa: certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari care indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada, locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionala din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Pentru contractele de servicii de proiectare: se vor anexa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani- formularul 10. Se solicita completarea Anexa 1 la Formularul nr 10 Asigurarea personalului de specialitate pentru ndeplinirea contractului de achizitie publica. Se vor atasa copii dupa cv si diplomelor fiecarui responsabil nominalizat.

Se solicita completarea Anexa 1 la Formularul nr 10 Asigurarea personalului de specialitate pentru ndeplinirea contractului de achizitie publica. Se vor atasa copii dupa cv si diplomelor fiecarui responsabil nominalizat.

Declaratie privind lista principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani Formularul 15; Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii prestate n ultimii 3 ani Formular nr. 15-1 Formular de experienta similara -Formularul 14. Pentru contractele de lucrari prezentate ca experienta similara se vor atasa: certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari care indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada, locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionala din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Pentru contractele de servicii de proiectare se vor anexa: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 2 Informatii privind managementul calitatii ISO 9001:2008 sau echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de indeplinire Prezentare certificat de atestare ISO 9001:2008 sau echivalent privind managementul calitatii din seriile de standarde europene relevante in domeniul de activitate al contractului, in copie conform cu originalul. In cazul depunerii unei oferte comune certificatul va fi prezentat individual catre fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Prezentare certificat de atestare ISO 14001:2005 sau echivalent privind managementul mediului din seriile de standarde europene relevante in domeniul de ac tivitate al contractului, in copie conform cu originalul. In cazul depunerii unei oferte comune certificatul va fi prezentat individual catre fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Cerinta nr. 1 Informatii privind managementul mediului ISO 14001:2005 sau echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-11-2013 12:57

Pagina 5/8

Fisa de date
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: - criteriile mentionate in continuare Criterii 1 Pretul ofertei Descriere: Componenta financiara Algoritm de calcul: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctaj maxim alocat 70 puncte .b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel :P(n) = pret minim/pret(n) x 70; 2 Termen de realizare 10.00% 10.00 Pondere 70.00% Punctaj maxim 70.00

Descriere: Termenul minim reprezinta cel mai mic termen de realizare a proiectului tehnic ofertat in cadrul prezentei proceduri, care respecta conditiile impuse de autoritatea contractanta, respectiv nu este mai mare de 2 luni si nici mai mic de 1 luna. Algoritm de calcul: Termenul minim reprezinta cel mai mic termen de realizare a proiectului tehnic ofertat in cadrul prezentei proceduri, care respecta conditiile impuse de autoritatea contractanta, respectiv nu este mai mare de 2 luni si nici mai mic de 1 luna. Ofertarea unui termen de realizarea a proiectului tehnic mai mare decat termenul maxim stabilit mai sus (2 luni) conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. Autoritatea contractanata nu va puncta suplimentar ofertarea unui termen de realizare a proiectului tehnic mai mic decat cel minim realist precizat mai sus (respectiv, 1 luna ). Algoritm de calcul: a)cel mai scazut termen de realizare a proiectului tehnic se acorda punctaj maxim alocat 10puncte. b)pentru alt termen decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: P(t) = termen minim/termen (n) x 10 3 Durata de executie (luni) 20.00% 20.00

Descriere: Termenul minim reprezinta cel mai mic termen de executie ofertat in cadrul prezentei proceduri, care respecta conditiile impuse de autoritatea contractanta, respectiv nu este mai mare de 12 luni si nici mai mic Algoritm de calcul: Termenul minim reprezinta cel mai mic termen de executie ofertat in cadrul prezentei proceduri, care respecta conditiile impuse de autoritatea contractanta, respectiv nu este mai mare de 12 luni si nici mai mic de 9 luni. Ofertarea unei durate de executie mai mare decat durata maxim stabilita mai sus (12 luni) conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. Autoritatea contractanta nu va puncta suplimentar ofertarea unei durate de executie mai mica decat cea minima realista precizata mai sus (respectiv, 9 luni). Durata de executie a lucrarilor se va exprima n luni. Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare durata de executie a) pentru cel mai scazut termen de executie se acorda punctaj maxim alocat 20puncte. b) pentru alt termen decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: P(t) = termen minim/termen (n) x 20.
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 30.00 Ponderea componentei tehnice: 30.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-11-2013 12:57 Pagina 6/8

Fisa de date
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi inclusa intr-un volum distinct, si va contine urmatoarele: 1.Descrierea completa a serviciilor de proiectare ce urmeaza a fi prestate. (numai pentru proiectare) 2.Descrierea completa a lucrarilor ce urmeaza a fi executate (numai pentru executie) 3.Planul calitatii propus pentru executia lucrarii care face obiectul acestei proceduri.Se va avea in vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la fiecare categorie de lucrari presupusa de prezenta procedura, gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza a fi aplicate pe parcursul executiei lucrarilor presupuse de prezenta procedura si planul efectiv de control al calitatii, incercari si verificari (PCCVI) specific lucrarilor presupuse de procedura de fata. Se va anexa lista procedurilor tehnice de executie din cadrul manualui integrat al sistemului calitatii. (numai pentru executie) 4.Graficul fizic si valoric de ndeplinire a contractului formular nr. 19. 5. Planul de management de mediu. (numai pentru executie) 6. Declaratie privind obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca respecta ntreaga legislatie a muncii care se aplica personalului - se va completa formular nr. 21. Prezentarea de date false/incorecte sau nerespectarea legislatiei muncii conduce in mod direct la descalificarea ofertantului. (pentru proiectare si executie) Atentie ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind protectia muncii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat. 7. Propunerea de contract: insusirea clauzelor contractuale obligatorii (pentru proiectare si executie). Pentru clauzele contractuale ofertantul are dreptul de a formula amendamente odata cu depunerea ofertei. Atentie ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, insusirea clauzelor contractuale obligatorii trebuie sa fie facuta de catre fiecare asociat. n urma licitatiei se va ncheia un singur contract de servicii de proiectare si executie lucrari. Pentru sustinerea conformitatii ofertei, toti ofertantii vor depune obligatoriu in cadrul propunerii tehnice,documentele de calitate si conformitate pentru principalele materialele: agremente tehnice, avize tehnice, certificate de calitate, certificate de conformitate, oferte de la furnizori, declararea producatorilor si furnizorilor principalelor materiale.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara va fi intocmita astfel incat sa fie evidentiata valoarea totala pentru care ofertantul se angajeaza sa realizeze obiectul prezentei proceduri, dar si individual pe executie lucrari, servicii de proiectare si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute. Astfel, n cadrul formularului de oferta se va preciza n mod distinct: a) valoarea totala a ofertei financiare b) valoarea serviciilor de proiectare c) valoarea lucrarilor de executat d) valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute se va calcula conform prin aplicarea procentului prevazut de proiectant (n cazul de fata 3%) la valoarea ofertata fara diverse si neprevazute. Se va completa formularul nr 17. Formularul de oferta va fi insotit de: - Formular F1-Centralizator financiar al obiectelor -Formular F2Centralizator financiar al categoriilor de lucrari -Formular F3-Lista cuprinzand listele de cantitati -Devizele pe obiecte ale investitiei. Extrasele principalelor resurse materiale, consumuri cu manopera, utilaje si transporturi. Nu se accepta oferte alternative. La intocmirea ofertei financiare ofertantii vor lua in calcul si eventualele fluctuatii ale preturilor principalelor materiale puse in opera (beton, piatra bruta, otel beton).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Fiecare oferta completa va fi elaborata in 1 exemplar original si 4 exemplare copie,in format de hartie redactate in limba romana, marcate in mod clar original si copie 1,2,3,4. Modul de prezentare a ofertei: 1. scrisoare de naintare, formular nr. 1. 2. imputernicire, formular nr. 2. 3. garantia de participare (cerintele formale de depunere). 4. documente care atesta indeplinirea cerintelor de calificare. 5. documente care atesta incadrarea ofertantului in categoria IMM, formular nr. 9. 6. propunerea tehnica; 7. propunerea financiara. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta. Operatorul economic are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere la Primaria Vnatori, comuna Vnatori, judetul Iasi, Cod postal: 707575, Romania. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Oferta depusa la o alta adresa decat cea stabilita, sau dupa expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa. Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data. Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, si 4 (patru) copii de pe acestea. Originalul si copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana /persoanele autorizat/autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu original si, respectiv copie. Plicurile interioare marcate cu original si, respectiv copie trebuie sa cuprinda fiecare alte plicuri distincte, marcate corespunzator si anume :documentele de calificare, plic separat marcat documente de calificare,propunerea tehnica, marcat propunere tehnica, propunere financiara, marcat propunere financiara. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia: A nu se deschide inainte de data: .................................. ora: 12.00(data stabilita in invitatia de participare) Plicul va avea atasat scrisoarea de inaintare (formular nr. 1), daca este cazul, imputernicirea (formular nr. 2) si copie a cartii de identitate a persoanei imputernicite, dovada garantiei de participare in original si dovada incadrarii in categoria IMM, daca este cazul. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor mentionate mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Scrisoarea de inaintare, imputernicirea si dovada constituirii garantiei de participare vor fi prezentate separat de oferta, verificarea acestora facandu-se inainte de deschiderea ofertelor. Ofertantii vor depune strict documentele solicitate in documentatia de atribuire. Neprezentarea propunerii tehnice complete si / sau financiare complete are ca efect descalificarea ofertantului.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-11-2013 12:57

Pagina 7/8

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri alocate de MDRT, Programul privind petruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor aprobat prin HG nr 577/1997 Tipul de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Alte finantari (programul privind petruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes loca)

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care pe locul I se situeaza doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, modalitatea de departajare va fi cea a pretului cel mai mic. In cazul in care si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea preturilor in plic inchis, in vederea departajarii. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o dclaratie pe propria raspundere , semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In cazul in care uzeaza acest drept prevazut la art 11 alin 4 din HG 925/2006, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatorare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autortiatii contractante o solicitare in aces sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare dar nu mai putin de 3 zile lucratoare. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis modul concret de indeplinire

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Art. 256^2 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Vnatori, judetul Iasi Adresa postala: sat Vinatori , comuna Vinatori , judetul Iasi, Localitatea: Vinatori, Cod postal: 707575, Romania, Tel. +40 0232715003, Email: primariavinatori@yahoo.com, Fax: +40 0232715003

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-11-2013 12:57

Pagina 8/8