Sunteți pe pagina 1din 62

Politicile contabile si procedurile contabile proprii pentru operatiunile derulate incepand cu 01.01.

2010

Cuprins:
Introducere Prezentarea Societatii Capitolul I Principii contabile generale aplicabile Societatii

Capitolul II Politici contabile generale 2.1 Introducere 2.2 Obligativitatea aplicarii 2.3 Conditiile ce trebuiesc indeplinite de documentele inanciar contabile 2.! "orme generale privind intocmirea documentelor #usti icative 2.$ %egistrele de contabilitate 2.& Inventarierea 2.' %eguli de evaluare Capitolul III Politici contabile aplicabile 3.1 Contabilizarea imobilizarilor necorporale 3.2 Contabilizarea imobilizarilor corporale 3.3 Contabilizarea instrumentelor inanciare 3.! Contabilizarea stocurilor 3.$ Contabilizarea contractelor de lunga durata (constructii) 3.& Contabilizarea provizioanelor pentru riscuri si c*eltuieli 3.' Contabilizarea imprumuturilor (metoda de baza+ metoda alternativa) 3., Contabilizarea veniturilor 3.- Contabilizarea c*eltuielilor 3.10 Contabilizarea capitalurilor 3.- 11 Contabilizarea impozitelor si ta.elor Capitolul I/ Proceduri speci ice activitatii societatii !.1 So t0are1ul olosit pentru activitatea inanciar contabila !.2 Principalele operatiuni contabile !.3 Intocmire raportari periodice

Prezentarea Societatii Organizare si functionare S.C .. este o societate comerciala cu raspundere limitata avand sediul ., fiind inregistrata in scopuri de TVA si avand codul de identificare fiscala RO... a luat fiinta la inceputul anului ., propunandu-si sa ofere clientilor sai servicii de contabilitate, audit, consultanta fiscala si de afaceri, tax planning, servicii de personalsalari are si servicii conexe. !n toata aceasta perioada, misiunea noastra s-a concreti at in asigurarea unor servicii de calitate clientilor nostri, in conformitate cu standardele profesionale practicate pe plan international. Compania este membra a Corpului "xpertilor Contabili si al Contabililor Autori ati # C"CCAR $, a Camerei Auditorilor %inanciari din Romania # CA%R $, precum si a Camerei Consultantilor %iscali din

Romania #CC%R$ si este certificata pentru sistemul de management al calitatii conform standardelor !SO. "c&ipa ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, este formata din profesionisti care poseda cunostinte exceptionale despre pietele clientilor nostri. Avem resurse si cunostinte aprofundate necesare pentru a oferi servicii de inalta calitate. Te&nologia utili ata de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sustine si facilitea a furni area unor servicii de inalta calitate. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a facut investitii semnificative pentru a beneficia de avanta'ul te&nologiilor emergente in scopul crearii unui mediu care sa permita un sc&imb armonios si continuu de informatii. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, este proactiva in asistarea companiilor in vederea reali arii unor raportari de inalta calitate catre grup, in scopuri statutare sau de reglementare si in vederea respectarii termenelor importante de raportare.

Obiect de activitate .........................., este membra a Camerei Auditorilor din Romania, ofera servicii de audit in conformitate cu Standardele !nternationale de Audit #!SA$. (e asemenea, ..................... reali ea a translatarea situatiilor financiare in sisteme internationale de contabilitate #!%RS)*S +AA,$ pentru o gama larga de companii ce operea a in Romania, in diverse domenii de activitate- imobiliar, productie, servicii, distributie.

.eneficiarii serviciilor noastre sunt firme locale cu capital privat si)sau public, precum si filiale si repre entante ale unor companii multinationale ce operea a in Romania.

Serviciile oferite de ....................... sunt2udit

Audit statutar si legal Audit conform standardelor !%RS Audit conform standardelor internationale !SA)+AAS Translatarea situatiilor financiare in !%RS)*S +AA,)+erman +AA, Revi ii limitate Audit intern

Contabilitate

Organi are contabila financiara si de gestiune/ "videnta contabila computeri ata, intocmire situatii financiare si stabilirea re ultatelor/ "xperti e contabile/ Raportari lunare, trimestriale, anuale catre organele fiscale/ Servicii de cen orat.

Organizarea managementului financiar-contabil


Consultanta in vederea organi arii departamentelor financiare ale companiilor-client/ Training in domeniul financiar oferit pentru anga'atii departamentelor financiare ale clientilor/ Suport in intocmirea aplicatiilor de credit si a dosarelor de licitatii ale clientilor/ .usiness planning.

Consultanta Consultanta fiscala si financiara/ Consultanta in ca de litigii/ "valuarea potentialului afacerii/ Consultanta in procesul de ac&i itie ) van are/ ,lanificare strategica/ Cas& flo0/

Tax planning ,lanificare in domeniul taxelor/ Repre entare si asistenta in fata autoritatilor fiscale si locale/ (eclaratii de venit/ Corporatii, parteneriate, afaceri personale/ Van ari si ac&i itii, investitii, bunuri personale.

Servicii de salarizare si personal !ntocmire contracte individuale si colective de munca/ Repre entarea in fata asutoritatilor specifice, inclusiv in ca de control sau litigii de munca/ !ntocmire ) inregistrare la autoritati a statelor de salari are si a declaratiilor lunare specifice #CAS, CASS, soma', concedii medicale$/ Selectie si training personal.

Capitolul I Principii contabile generale aplicabile ,oliticile contabile aprobate respecta conceptele si principiile cuprinse in reglementarile contabile aplicabile. !ncepand cu 12.12.3121 se aplica integral principiile contabile generale pre entate in Sectiunea nr. 4 din Anexa la O5%, nr. 6177)3118, conform carora elementele pre entate in situatiile

financiare anuale se evaluea a in conformitate cu aceste principii, conform contabilitatii de anga'amente, astfel incat efectele tran actiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tran actiile si evenimentele se produc, inclusiv pentru doban ile aferente perioadei, indiferent de scadenta acestora. Principiul continuitatii activitatii O entitate nu va intocmi situatiile financiare anuale pe ba a continuitatii activitatii daca organele de conducere stabilesc dupa data bilantului fie ca intentionea a sa lic&ide e entitatea sau sa incete e activitatea acesteia, fie ca nu exista nicio alta varianta realista in afara acestora. Societatea urmareste respectarea acestui indicator prin masurarea si monitori area fluxurilor de numerar a indicatorilor ce masoara po itia finaciara si performantele economice. Principiul independentei exercitiului Tran actiile si evenimentele sunt recunoscute atunci cand apar, sunt inregistrate in evidentele contabile si sunt raportate in situatiile financiare in perioada la care se refera. Principiul permanentei metodelor 5etodele de evaluare si politicile contabile, trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul. Totusi, modificarile de politici contabile pot fi determinate dea$ initiativa entitatii, ca in care modificarea trebuie 'ustificata in notele explicative la situatiile financiare anuale/ b$ o deci ie a unei autoritati competente si care se impune entitatii #modificare de reglementare$, ca in care modificarea nu trebuie 'ustificata in notele explicative, ci doar mentionata in acestea. 5odificarea de politica contabila la initiativa entitatii poate fi determinata de- o modificare exceptionala intervenita in situatia entitatii sau in contextul economico-financiar in care aceasta isi desfasoara activitatea/ - obtinerea unor informatii credibile si mai relevante. "xemple de situatii care 'ustifica modificarea de politici contabile pot fi- admiterea la tran actionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entitatii sau retragerea lor de la tran actionare/ - sc&imbarea actionariatului, datorata intrarii intr-un grup, daca noile metode asigura furni area unor informatii mai fidele/ - fu iuni si operatiuni asimilate efectuate la valori contabile, ca in care se impune armoni area politicilor contabile ale societatii absorbite cu cele ale societatii absorbante etc. Principiul intangibilitatii .ilantul de desc&idere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inc&idere al exercitiului financiar precedent. 5odificarea politicilor contabile se efectuea a numai pentru perioadele viitoare, incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care s-a luat deci ia modificarii politicii contabile. 5odificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai de la inceputul unui exercitiu financiar. 9u sunt permise modificari ale politicilor contabile pe parcursul unui exercitiu financiar. !n ca ul modificarii politicilor contabile si corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilantul perioadei anterioare celei de raportare. Corectarea pe seama re ultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, nu se considera incalcare a principiului intangibilitatii. Principiul necompensarii Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si c&eltuieli este inter isa.

Toate creantele si datoriile trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe ba a de documente 'ustificative. "ventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabili area veniturilor si c&eltuielilor corespun atoare. !n ca ul sc&imbului de active, in contabilitate se evidentia a distinct operatiunea de van are)scoatere din evidenta si cea de cumparare)intrare in evidenta, pe ba a documentelor 'ustificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si c&eltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul contabil este similar si in ca ul prestarilor reciproce de servicii. Principiul pragului de semnificatie Valoarea elementelor de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinata daca#a$ acestea repre inta o suma nesemnificativa/ sau #b$ o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie pre entate separat in notele explicative. Tran actiile sunt structurate si agregate pe grupe in functie de natura sau functia lor. !n functie de pragul de semnificatie ele vor fi pre entate in structura situatiilor finaciare, sau in note explicative. O problema sau valoare, este considerata semnificativa daca omiterea sa ar influenta in mod vadit deci iile utili atorilor situatiilor financiare. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. ,re entarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tran actiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma 'uridica a acestora. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si pre entarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni. "venimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in ba a documentelor 'ustificative. (ocumentele care stau la ba a inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. (e asemenea, contractele inc&eiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. !n conditii obitnuite, forma 'uridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. !n ca uri rare, atunci cand exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tran actii si forma sa 'uridica, entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni, cu respectarea fondului economic al acestora. "ntitatile au obligatia ca la contabili area operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile, astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura operatiunii, determinata pe ba a principiului prevalentei economicului asupra 'uridicului, sa difere de cea care ar fi stabilita in lipsa aplicarii acestui principiu. Principiul prudentei :a intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea trebuie facuta pe o ba a prudenta si, in speciala$ in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul reali at la data bilantului/ b$ trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, c&iar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia/ c$ trebuie sa se tina cont de toate datoriile previ ibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, c&iar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia. !n acest scop sunt avute in vedere si eventualele provi ioane, precum si datoriile re ultate din clau e contractuale/ d$ trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca re ultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. !nregistrarea a'ustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuea a pe seama conturilor de c&eltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.

Ca urmare, activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si c&eltuielile, subevaluate. Totusi, exercitarea prudentei nu permite, de exemplu, constituirea de provi ioane excesive, subevaluarea deliberata a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberata a datoriilor sau c&eltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. !n ca uri exceptionale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale. Orice astfel de abateri trebuie pre entate in notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, po itiei financiare si a profitului sau pierderii. Capitolul II Politici contabile generale 2.1 Introducere ,oliticile contabile repre inta principiile, ba ele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si pre entarea situatiilor financiare anuale. ,oliticile contabile incorporea a principiile, metodele si procedurile, ba ele de calcul, regulile de evaluare, practicile proprii, specifice fiecarei institutii. Cadrul de reglementare ,rocedurile contabile au fost elaborate, in principal, in conformitate cu#i$ :egea Contabilitatii ;3)2882, republicata/ #ii$ Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul 5inistrului %inantelor ,ublice al Romaniei 6177)3118 #<O5% 6177=$, cu modificarile ulterioare/ #iii$ O5%, nr.6723)311; privind documentele financiar-contabile/ #iv$ O5%, nr. 333>)311> privind utili area unor formulare financiar-contabile/ #v$ O5%, nr.3;>2)3118 pentru aprobarea 9ormelor privind organi area si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. #vi$ :egea nr. 62)2881 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. !n ca ul efectuarii unor operatiuni pentru care nu exista prevedere expresa in pre entele proceduri contabile, conducerea compartimentului financiar-contabil va efectua inregistrarile in conformitate cu reglementarile contabile general aplicabile, cu completarea si aprobarea ulterioara a politicilor contabile, dar nu mai tar iu de intocmirea situatiilor financiare anuale. ,oliticile contabile au fost elaborate de catre persoane cu pregatire economica si te&nica, cunoscatoare ale specificului activitatii entitatii respective. (e exemplu, stabilirea metodelor de amorti are pentru imobili arile corporale si necorporale, stabilirea limitei valorii de la care un activ este incadrat in categoria imobili arilor corporale #limita de 2.;11 lei stabilita prin ?+ nr.217)3114 este utili ata in scopuri fiscale, etc$. Conform O5% 6177)3118 este necesara elaborarea unui set #manual$ de proceduri de catre conducerea fiecarei persoane 'uridice pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor 'ustificative pana la finali area situatiilor financiare trimestriale si anuale. :a elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de ba a ale contabilitatii, si indeosebicontabilitatea de anga'amente, principiul continuitatii activitatii, dar si celelalte principii, care guvernea a functionarea contabilitatii. ,oliticile contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furni area, prin situatiile financiare, a unor informatii care sa fie#a$ relevante pentru nevoile utili atorilor in luarea deci iilor si #b$ credibile in sensul ca@ repre inta fidel re ultatele si po itia financiara a persoanei 'uridice/ @ sunt neutre, adica nepartinitoare/ @ sunt prudente/ @ sunt complete sub toate aspectele semnificative/ @ reflecta substanta economica a evenimentelor si tran actiilor si nu doar forma lor 'uridica. #c$ inteligibile, in sensul de a fi usor intelese de utili atori/ #d$ comparabile, pentru a compara in timp situatiile financiare.

,re entele politici contabile cuprind reguli de recunoastere, evaluare si pre entare in situatiile financiare a elementelor de bilant si cont de profit si pierdere, precum si reguli pentru conducerea contabilitatii in Societate. 5odificarea politicilor contabile este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca re ultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile entitatii. !n ca ul modificarii unei politici contabile, Societatea va mentiona in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca utili atorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra re ultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a re ultatelor activitatii entitatii. 9u se considera modificari ale politicilor contabilea$ adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tran actii care difera ca fond de evenimentele sau tran actiile produse anterior/ b$ adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tran actii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative. Asa cum am mentionat mai sus, pre entele politici contabile sunt elaborate in ba a Reglementarilor contabile conforme cu (irectiva a patra a C"", parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 6177)3118. !n ca ul efectuarii unor operatiuni pentru care nu exista prevedere expresa in pre entele politici contabile, conducerea compartimentului financiar-contabil va efectua inregistrarile contabile in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, cu completarea si aprobarea ulterioara a politicilor contabile aplicate in aceste ca uri, dar nu mai tAr iu de intocmirea situatiilor financiare anuale. ,re entele politici contabile trebuie aplicate cu respectarea legislatiei, in general, si a celei care reglementea a aspecte financiar-contabile #ordine ale ministrului finantelor publice etc.$, in mod special. 2.2 Obligativitatea aplicarii Conform art. 21 al O5%, 6177)3118 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, entitatile trebuie sa de volte politici contabile proprii care se aproba de administratori. (aca o entitate nu are administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective. Totodata, se aplica integral procedurile obligatorii preva ute de legislatia contabila in vigoare privind inventarierea preva ute de O5%, nr.3;>2)3118 pentru aprobarea 9ormelor privind organi area si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si proceduri privind utili area si regimul intern de numerotare a formularelor financiar-contabile preva ute de O5%, nr. 333>)311> privind utili area unor formulare financiarcontabile si O5%, nr. 6723)311; privind documentele financiar-contabile. 2.3 Conditiile ce trebuiesc indeplinite de documentele inanciar contabile Operatiunile economico-financiare, in momentul efectuarii lor, sunt consemnate in documente 'ustificative, pe ba a carora se fac inregistrari in contabilitate #'urnale, fise si alte documente contabile, dupa ca $. !ntocmirea documentelor 'ustificative privind operatiunile patrimoniale se efectue a in conditiile respectarii reglementarilor in vigoare si cerintelor specifice Societatii. (ocumentele 'ustificative sunt documentele primare care probea a legal o operatiune sau o estimare dupa ca . (ocumentele 'ustificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale- denumirea documentului/ - denumirea)numele si prenumele si, dupa ca , sediul)adresa persoanei 'uridice)fi ice care intocmeste documentul/ - numarul documentului si data intocmirii acestuia/

- mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare #cand este ca ul$/ - continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia/ - datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa ca / - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa ca / - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate. (ocumentele care stau la ba a inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document 'ustificativ numai in conditiile in care furni ea a toate informatiile preva ute de normele legale in vigoare. !n cuprinsul oricarui document emis de catre o societate comerciala trebuie sa se mentione e si elementele preva ute de legislatia din domeniu, respectiv forma 'uridica, codul unic de inregistrare si capitalul social, dupa ca . (ocumentele 'ustificative provenite din tran actii)operatiuni de cumparare a unor bunuri de la persoane fi ice, pe ba a de borderouri de ac&i itii, pot fi inregistrate in contabilitate numai in ca ul in care se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective. !n ca ul in care documentele se refera la c&eltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fi ice impuse pe ba a de norme de venit, pentru a fi inregistrate in contabilitate, acestea trebuie sa aiba la ba a contracte sau conventii civile, inc&eiate in acest scop, si documentul prin care se face dovada platii, respectiv dispo itia de plata)incasare. !n conformitate cu prevederile :egii nr. ;3)2882, republicata, contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. (ocumentele 'ustificative si financiar-contabile pot fi intocmite si intr-o alta limba si alta moneda daca acest fapt este preva ut expres printr-un act normativ #de exemplu, Codul fiscal, referitor la factura$. Contabilitatea Societatii este tinuta in lei. (ocumentele contabile - 'urnale, fise etc. -, care servesc la prelucrarea, centrali area si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor consemnate in documentele 'ustificative, intocmite manual sau prin utili area sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, trebuie sa cuprinda elemente cu privire la- felul, numarul si data documentului 'ustificativ/ - sumele corespun atoare operatiunilor efectuate/ - conturile sintetice si analitice debitoare si creditoare/ - semnaturile pentru intocmire si verificare, dupa ca . !nscrierea datelor in documente se face cu cerneala, cu pix cu pasta sau prin utili area sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, dupa ca . !n functie de specificul lor, pentru documentele financiar-contabile pot exista cerinte suplimentare celor mentionate anterior cu titlu general. !n plus normele metodologice ale Ordinului 6723)311; preci ea a cerinte specifice si modele minimale pentru documentele 'ustificative si registrele obligatorii de contabilitate. Ca exemplu de document pentru care exista cerinte specifice mentionate in alte legi, este factura care se intocmeste si se utili ea a in conformitate cu prevederile Codului fiscal. %actura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatiia$ numarul de ordine, in ba a uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic/ b$ data emiterii facturii/

c$ data la care au fost livrate bunurile)prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data difera de data emiterii facturii/ d$ denumirea)numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa ca , codul de identificare fiscala, ale persoanei impo abile care emite factura/ e$ denumirea)numele furni orului)prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un repre entant fiscal, precum si denumirea)numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 276, ale repre entantului fiscal/ f$ denumirea)numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului, daca acesta este o persoana impo abila sau o persoana 'uridica neimpo abila/ g$ denumirea)numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un repre entant fiscal, precum si denumirea)numele, adresa si codul de inregistrare preva ut la art. 276 ale repre entantului fiscal/ &$ denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile preva ute la art. 2372 alin. #6$ in definirea bunurilor, in ca ul livrarii intracomunitare de mi'loace de transport noi/ i$ ba a de impo itare a bunurilor si serviciilor sau, dupa ca , avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remi ele, risturnele si alte reduceri de pret/ '$ indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei/ B$ in ca ul in care nu se datorea a taxa, trimiterea la dispo itiile aplicabile din pre entul titlu sau din (irectiva 223 sau orice alta mentiune din care sa re ulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa/ l$ in ca ul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, trimiterea la art. 2732, la art. 61> din (irectiva 223 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat regimul special/ m$ daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-&and, opere de arta, obiecte de colectie si antic&itati, trimiterea la art. 2733, la art. 626, 63> ori 666 din (irectiva 223 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective/ n$ o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune. Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii. 2.! "orme generale privind documentele #usti icative Corectarea documentelor justificative !n documentele 'ustificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi, modificari sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea sau file lipsa. "rorile se corectea a prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta. Corectarea se face in toate exemplarele documentului si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit)corectat documentul 'ustificativ, mentionandu-se si data efectuarii corecturii. !n ca ul documentelor 'ustificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe ba a carora se primeste, se eliberea a sau se 'ustifica numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utili are prevad asemenea restrictii, documentul intocmit gresit se anulea a si ramane in carnetul respectiv. :a corectarea documentului 'ustificativ in care se consemnea a operatii de predare-primire a valorilor materiale si a mi'loacelor fixe este necesara confirmarea, prin semnatura, atat a predatorului, cat si a primitorului. Corectarea erorilor contabile "rorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente. Corectarea erorilor se face la data constatarii lor.

10

cele"rorile aferente exercitiului curent se efectuea a pe seama contului de profit si pierdere, prin stornarea operatiunilor eronate si inregistrarea corecta a operatiunilor. 5entionam ca stornarea se efectuea a prin inregistrarea operatiunilor initiale in rosu #pct. >6 alin. #8$$/ cele"rorile aferente exercitiului precedent se efectuea a pe seama re ultatului reportat sau contului de profit si pierdere in functie de semnificatia erorii contabile. Astfel, erorile semnificative se corectea a pe seama re ultatului reportat, iar erorile nesemnificative se corectea a pe seama contului de profit si pierdere. ,entru erorile aferente exercitiilor anterioare, conducerea compartimentului financiar-contabil informea a consiliul de administratie cu privire la natura erorii, valoare, cau e, etc. "rorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influente e informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deci iile economice ale utili atorilor, luate pe ba a situatiilor financiare anuale. Anali area daca o eroare este semnificativa sau nu se efectuea a in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor. !n notele la situatiile financiare trebuie pre entate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate. Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. !n ca ul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune a'ustarea informatiilor comparative pre entate in situatiile financiare. !nformatii comparative referitoare la po itia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea po itiei financiare, sunt pre entate in notele explicative. !nregistrarea stornarii unei operatiuni contabile aferente exercitiului financiar curent se efectuea a fie prin corectarea cu semnul minus a operatiunii initiale #stornare in rosu$, fie prin inregistrarea inversa a acesteia #stornare in negru$, in functie de politica contabila si programele informatice utili ate. Numerotarea formularelor financiar-contabile Se va asigura un regim intern de numerotare a formularelor financiar-contabile, astfel- persoanele care raspund de organi area si conducerea contabilitatii vor desemna, prin deci ie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa ca , care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente/ - fiecare formular va avea un numar de ordine sau o serie, dupa ca , numar sau serie ce trebuie sa fie secvential#a$, stabilit#a$ de societate. !n alocarea numerelor se va tine cont de structura organi atorica, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc./ - se vor emite proceduri proprii de stabilire si)sau alocare de numere ori serii, dupa ca , prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul sau seria de la care se emite primul document #Ve i Anexa 6$. Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse ,entru a putea fi inregistrate in contabilitate, operatiunile economico-financiare trebuie sa fie 'ustificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite. Orice persoana care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente 'ustificative sau contabile are obligatia sa aduca la cunostinta, in scris, in termen de 3C de ore de la constatare, conducatorului unitatii #administratorului unitatii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective$. !n termen de cel mult 6 ile de la primirea comunicarii, conducatorul unitatii trebuie sa inc&eie un proces-verbal, care sa cuprinda- datele de identificare a documentului disparut/ - numele si prenumele persoanei responsabile cu pastrarea documentului/ - data si impre'urarile in care s-a constatat lipsa documentului respectiv. ,rocesul-verbal se semnea a de catre- conducatorul unitatii/ - conducatorul compartimentului financiar-contabil al unitatii sau persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie/ - persoana responsabila cu pastrarea documentului/ si - seful ierar&ic al persoanei responsabile cu pastrarea documentului, dupa ca .

11

Cand disparitia documentelor se datorea a insusi conducatorului unitatii, masurile se iau de catre ceilalti membri ai consiliului de administratie, dupa ca . !n conditiile in care documentul pierdut a fost intocmit de catre unitate intr-un singur exemplar, reconstituirea acestuia se face urmand aceleasi proceduri prin care a fost intocmit documentul original, mentionandu-se in antetul documentului ca este reconstituit, si sta la ba a inregistrarilor in contabilitate. Reconstituirea documentelor se face pe ba a unui Ddosar de reconstituireD, intocmit separat pentru fiecare ca . (osarul de reconstituire trebuie sa contina toate lucrarile efectuate in legatura cu constatarea si reconstituirea documentului disparut, si anume- sesi area scrisa a persoanei care a constatat disparitia documentului/ - procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii/ - dovada sesi arii organelor de urmarire penala sau dovada sanctionarii disciplinare a persoanei vinovate, dupa ca / - dispo itia scrisa a conducatorului unitatii pentru reconstituirea documentului/ - o copie a documentului reconstituit. (ocumentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vi ibil mentiunea D(*,:!CATD, cu specificarea numarului si datei dispo itiei pe ba a careia s-a facut reconstituirea. 9u se pot reconstitui documentele de c&eltuieli nenominale #bonuri, bilete de calatorie nenominale etc.$ pierdute, sustrase sau distruse inainte de a fi inregistrate in contabilitate. !n acest ca , vinovatii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suporta paguba adusa unitatii, salariatilor sau altor unitati, sumele respective recuperandu-se potrivit prevederilor legale. !n ca ul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, emitentul trebuie sa emita un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distruse. (uplicatul poate fi- o factura noua, care sa cuprinda aceleasi date ca si factura initiala, si pe care sa se mentione e ca este duplicat si ca inlocuieste factura initiala/ sau - o fotocopie a facturii initiale, pe care sa se aplice stampila societatii si sa se mentione e ca este duplicat si ca inlocuieste factura initiala. ,entru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc raspunderi materiale, care cuprind si eventualele c&eltuieli oca ionate de reconstituirea documentelor respective. +asirea ulterioara a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui motiv de revi uire a sanctiunilor aplicate, in conditiile legii. !n ca ul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anulea a pe ba a unui procesverbal, si se pastrea a impreuna cu procesul-verbal in dosarul de reconstituire. Conducatorii Societatii vor lua masuri pentru asigurarea inregistrarii si evidentei curente a tuturor lucrarilor intocmite, primite sau expediate, stabilirea si evidenta responsabililor de pastrarea acestora, evidenta tuturor reconstituirilor de documente, precum si pentru pastrarea dosarelor de reconstituire, pe toata durata de pastrare a documentului reconstituit. Arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile Societatea are obligatia pastrarii in ar&iva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor 'ustificative care stau la ba a inregistrarii in contabilitate. ,astrarea registrelor si a documentelor 'ustificative si contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dupa ca . Registrele si documentele 'ustificative si contabile se pot ar&iva, in ba a unor contracte de prestari de servicii, cu titlu oneros, de catre alte persoane 'uridice romane care dispun de conditii corespun atoare. Si in acest ca , raspunderea privind ar&ivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii beneficiare. *nitatea care a incredintat documentele spre ar&ivare, respectiv unitatea beneficiara, va instiinta organul fiscal teritorial de care apartine despre aceasta situatie. Cu oca ia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele 'uridice sunt obligate, la cerere, sa pre inte la domiciliul fiscal documentele solicitate. Organele de control ale 5inisterului "conomiei si %inantelor pot inter ice ar&ivarea registrelor, a documentelor 'ustificative si contabile si in alte locatii decat la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, daca considera ca acestea nu sunt pastrate corespun ator.

12

Termenul de pastrare a statelor de salarii este de 71 de ani, iar termenul de pastrare a registrelor si a documentelor 'ustificative si contabile este de 21 ani cu incepere de la data inc&eierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite. (ocumentele financiar-contabile care atesta provenienta unor bunuri cu durata de viata mai mare de 21 ani se pastrea a, de regula, pe o perioada de timp mai mare, respectiv pe perioada de utili are a bunurilor. Arhivarea documentelor 'ustificative si contabile se face in conformitate cu prevederile legale si cu urmatoarele reguli generale- documentele se grupea a in dosare, numerotate, snuruite si parafate/ - gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera acestea. !n ca ul fu iunii sau al lic&idarii societatii, documentele aferente acestei perioade se ar&ivea a separat/ - dosarele continand documente 'ustificative si contabile se pastrea a in spatii amena'ate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mi'loace de prevenire a incendiilor/ - evidenta documentelor la ar&iva se tine cu a'utorul Registrului de evidenta, potrivit legii, in care sunt consemnate dosarele si documentele intrate in ar&iva, precum si miscarea acestora in decursul timpului. "liminarea din ar&iva a documentelor al caror termen legal de pastrare a expirat se face de catre o comisie, sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite, dupa ca . !n aceasta situatie se intocmeste un proces-verbal si se consemnea a scaderea documentelor eliminate din Registrul de evidenta al ar&ivei. 2.$ %egistrele de contabilitate ,otrivit prevederilor :egii nr. ;3)2882, republicata, registrele de contabilitate obligatorii sunt- Registrul'urnal #cod 2C-2-2$, Registrul-inventar #cod 2C-l-3$ si Cartea mare #cod 2C-2-6$. Registrele de contabilitate se utili ea a in stricta concordanta cu destinatia acestora si se pre inta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. Registrele de contabilitate se pot pre enta sub forma de registru, foi volante sau listari informatice, dupa ca . 9umerotarea paginilor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor. Registrul-jurnal #cod 2C-2-2$ este un document contabil obligatoriu in care se inregistrea a cronologic toate operatiunile economico-financiare. Operatiunile de aceeasi natura, reali ate in acelasi loc de activitate #atelier, sectie etc.$, pot fi recapitulate intr-un document centrali ator, denumit 'urnal auxiliar, care sta la ba a inregistrarii in Registrul-'urnal. *nitatile pot utili a 'urnale auxiliare pentru- operatiunile de casa si banca, decontarile cu furni orii, situatia incasarii-ac&itarii facturilor etc. Orice inregistrare in Registrul-'urnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la- felul, numarul si data documentului 'ustificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare in care s-au inregistrat sumele corespun atoare operatiunilor efectuate. *nitatile care utili ea a 'urnale auxiliare pot inregistra in Registrul-'urnal sumele centrali ate pe conturi, preluate din aceste 'urnale. "ditarea Registrului-'urnal se efectuea a la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii. ,ersoanele fi ice care desfasoara activitati independente si conduc contabilitatea in partida simpla, in conformitate cu prevederile legale, intocmesc Registrul 'urnal de incasari si plati #cod 2C-2-2)b$, precum si alte documente de evidenta preva ute de legislatia in domeniu. Registrul-inventar #cod 2C-2-3$ este un document contabil obligatoriu in care se inregistrea a toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii.

13

Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu oca ia fu iunii, divi arii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii preva ute de lege, pe ba a de inventar faptic. !n acest registru se inscriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea 'ustifica continutul fiecarui post al bilantului. Registrul-inventar se completea a pe ba a inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv. "lementele de activ si de pasiv inscrise in Registrul-inventar au la ba a listele de inventariere sau alte documente care 'ustifica continutul acestora la sfarsitul exercitiului financiar. !n ca ul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se inregistrea a soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rula'ele intrarilor si se scad rula'ele iesirilor de la data inventarierii pana la data inc&eierii exercitiului financiar. ,e ba a Registrului-inventar si a balantei de verificare de la 62 decembrie se intocmeste bilantul care face parte din situatiile financiare anuale, ale carui posturi, in conformitate cu prevederile :egii nr. ;3)2882, republicata, si ale reglementarilor contabile aplicabile, trebuie sa corespunda cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor de activ si de pasiv stabilita pe ba a inventarului. Cartea mare #cod 2C-2-6$ este un registru contabil obligatoriu in care se inregistrea a lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinte a si sistemati are si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rula'ul debitor si creditor, precum si soldul contului. Registrul Cartea mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utili at de unitate. Cartea mare sta la ba a intocmirii balantei de verificare. Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu %isa de cont pentru operatiuni diverse. "ditarea Cartii mari se efectuea a la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii. Registrul-'urnal, Registrul-inventar si Registrul Cartea mare se pastrea a in unitate timp de 21 ani de la data inc&eierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, iar in ca de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite in termen de maximum 61 de ile de la constatare. 2.& Inventarierea !nventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare se organi ea a la sfarsitul anului in vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reala a patrimoniului. !nventarierea se face conform Ordinul nr. 3;>2)3118 pentru aprobarea 9ormelor privind organi area si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Raspunderea pentru buna organi are a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor :egii nr. ;3)2882, republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. !n vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le transmit comisiilor de inventariere. 1. !nventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectuea a de catre comisii de inventariere, numite prin deci ie scrisa. Administratorul decide numirea unei comisii de inventariere a patrimoniului, compusa din .., presedinte, .., membru ,membru. (in comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depo itelor supuse inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari. "ntitatile pot stabili ca la efectuarea operatiunilor de inventariere sa participe si contabilii care tin evidenta gestiunii respective, fara ca acestia sa faca parte din comisie.

14

2. Comisia de inventariere are urmatoarele indatoriri !nainte de inceperea operatiunilor de inventariere, se ia de la gestionar #sau de la cel care indeplineste si atributii de primire E eliberare bunuri din gestiune$, o (eclaratie de inventar/ !dentificarea tuturor locurilor #incaperilor$ in care exista valori materiale ce urmea a a fi inventariate/ .ararea si semnarea , la ultima operatiune, a fiselor de maga ine cu inscrierea datei la care sau inventariat valorile materiale si a stocurilor faptice existente la data inventarierii/ !nventarierea faptica a bunurilor se va efectua prin vi uali are, numarare, cantarire #dupa ca $, sau prin diferite calcule te&nice #cubare, Bg.)ml, Bg)mp. etc$/ .unurile apartinand altor societati #inc&iriate, in custodie, primite spre prelucrare, etc.$ se inscriu in liste de inventar separate/ .unurile aflate in ambala'e originale intacte se inventaria a prin desfacerea ambala'elor, prin sonda'/ .unurile constatate de comisie ca fiind depreciate, deteriorate, inutili abile si fara miscare se inscriu in liste de inventariere separate/ Comisia de inventariere va stabili re ultatele inventarierii direct pe listele de inventar #eventualele minusuri sau plusuri$/ !n ca ul in care inventarierea unui depo it #spatiu inc&is$ durea a mai mult de o i de lucru, comisia va lua masuri de sigilare si securitate. !nainte de inceperea inventarierii se va afisa la loc vi ibil, un program de primire E eliberare bunuri pe perioada inventarierii. Stocurile faptice se vor inscrie pe liste de inventariere ce se intocmesc in doua exemplare iar fiecare fila a listei de inventar va fi semnata de toti membrii comisiei de inventar si de gestionar. ,e ultima fila a listelor de inventariere gestionarul trebuie sa mentione e in scris daca toate bunurile materiale au fost inventariate in pre enta sa, precum si eventualele obiectiuni pe care le are de facut in legatura cu modul de efectuare a inventarierii. !n ca urile in care se constata diferente intre stocurile faptic inventariate si cele scriptice confirmate de Compartimentul Contabilitate #plusuri sau minusuri$ comisia va lua 9ota exlicativa de la gestionar in legatura cu cau ele acestor diferente, pentru fiecare po itie de diferente din listele de inventar.

3. Termenul de efectuare a inventarierii este intre Fdata de.G si Fdata de..G. (upa terminarea inventarierii patrimoniului comisia va intocmi procesul E verbal, in conformitate cu art.C3 din normele de aplicare ale ordinului 3;>2)3118 care va cuprinde in principal urmatoarele elemente (ata intocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere, data inceperii si terminarii operatiunilor de inventariere/ Re ultatele inventarierii/

15

Conclu iile si propunerile comisiei privitor laa. "ventualele diferente #plusuri si minusuri$ daca s-au constatat, b. Stabilirea cau elor acestor diferente si al caracterului obiectiv sau intentionat al faptelor gestionarului, c. ,ersoanele vinovate si masurile propuse in legatura cu constatarea diferentelor, d. Compensarea plusurilor cu minusurile constatate, fara diminuarea valorica a patrimoniului societatii, e. Cantitatile si valoarea stocurilor depreciate, deteriorate, inutili abile si fara miscare sau cu miscare lenta si masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic, f. Casarea, declasarea unor bunuri,

g. ,ropuneri de scoatere din folosinta a obiectelor de inventar degradate, &. Constatari privind pastrarea, depo itarea, conservarea si asigurarea integritatii bunurilor din gestiuni, i. Alte aspecte legate de activitatea gestiunilor inventariate, care sa conduca la imbunatatirea activitatii societatii.

4. Termenul de intocmire a ,roceselor verbale de inventariere este cel tar iu HH.HH.31HH. 5. !n data de .. Comisia de inventariere va inainta procesul verbal cu propunerile respective Administratorului societatii in conformitate cu art.C6 din 9ormele de aplicare a Ordinului 3;>2)3118. Re ultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta te&nico-operative in termen de cel mult 4 ile lucratoare de la data aprobarii procesului verbal de inventariere de catre administrator. 2.' %eguli de evaluare 3valuarea la data intrarii in entitate :a data intrarii in entitate, bunurile se evaluea a si se inregistrea a in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfela$ la cost de ac&i itie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros/ b$ la cost de productie - pentru bunurile produse in entitate/ c$ la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile repre entAnd aport la capitalul social/ d$ la valoarea 'usta - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. !n ca urile mentionate la lit. c$ si d$, valoarea de aport si, respectiv, valoarea 'usta, se substituie costului de ac&i itie. ,rin valoare 'usta se intelege suma pentru care activul ar putea fi sc&imbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cau a in cadrul unei tran actii cu pretul determinat obiectiv. Valoarea 'usta a activelor se determina, in general, dupa datele de evidenta de pe piata, printr-o evaluare efectuata, de regula, de profesionitti calificati in evaluare. !n situatia in care nu exista date pe piata privind valoarea 'usta, din cau a naturii speciali ate a activelor si a frecventei reduse a tran actiilor, valoarea 'usta se poate determina prin alte metode utili ate, de regula, de catre profesionisti in evaluare. Costul de ac&i itie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe #cu exceptia acelora pe care persoana 'uridica le poate recupera de la autoritatile fiscale$, c&eltuielile de transport, manipulare si alte c&eltuieli care pot fi atribuibile direct ac&i itiei bunurilor respective.

16

!n costul de ac&i itie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, c&eltuielile cu obtinerea de autori atii si alte c&eltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective. C&eltuielile de transport sunt incluse in costul de ac&i itie si atunci cAnd functia de aprovi ionare este externali ata. Reducerile comerciale acordate de furni or si inscrise pe factura de ac&i itie a'ustea a in sensul reducerii costul de ac&i itie al bunurilor. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentia a distinct in contabilitate #contul >18 DReduceri comerciale primiteD, respectiv contul 418 DReduceri comerciale acordateD$, pe seama conturilor de terti. Reducerile comerciale pot fi, de exemplua$ rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vAn are/ b$ remi ele - se primesc in ca ul vAn arilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential/ si c$ risturnele - sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tran actiilor efectuate cu acelasi tert, in decursul unei perioade determinate. Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru ac&itarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. Reducerile financiare primite de la furni or repre inta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera #contul 4>4 DVenituri din sconturi obtinuteD$. :a furni or, aceste reduceri acordate repre inta c&eltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se refera #contul >>4 DC&eltuieli privind sconturile acordateD$. !n ca ul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tran actionare pe o piata reglementata, costul de ac&i itie nu include costurile de tran actionare direct atribuibile ac&i itiei lor, aceste costuri fiind inregistrate in conturile de c&eltuieli corespun atoare. !n ca ul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tran actionare pe o piata reglementata, precum si al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de ac&i itie include si costurile de tran actionare direct atribuibile ac&i itiei lor. Costul de productie al unui bun cuprinde costul de ac&i itie a materiilor prime si materialelor consumabile si c&eltuielile de productie direct atribuibile bunului. Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobili arilor cuprind c&eltuielile directe aferente productiei, si anume- materiale directe, energie consumata in scopuri te&nologice, manopera directa si alte c&eltuieli directe de productie, costul proiectarii produselor, precum si cota c&eltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora. !n ca ul productiei de imobili ari, exemple de c&eltuieli incadrate la alte c&eltuieli direct atribuibile sunt urmatoarelea$ costurile de amena'are a amplasamentului/ b$ costurile initiale de livrare si manipulare/ c$ costurile de instalare si asamblare/ d$ costurile de testare a functionarii corecte a activului/ e$ onorarii profesionale si comisioane ac&itate in legatura cu activul etc. Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte c&eltuieli legate de personalul direct anga'at in furni area serviciilor, inclusiv personalul insarcinat cu supraveg&erea, precum si regiile corespun atoare. !n costul de productie poate fi inclusa o proportie re onabila din c&eltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, in masura in care acestea sunt legate de perioada de productie. !ncluderea in costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvata in masura in care repre inta costuri suportate pentru a aduce stocurile in locul si forma dorite. "xemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept c&eltuieli ale perioadei in care au survenit, sunt urmatoarele-

17

- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei/ - c&eltuielile de depo itare, cu exceptia ca urilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie, anterior trecerii intr-o noua fa a de fabricatie. C&eltuielile de depo itare se includ in costul de productie atunci cAnd sunt necesare pentru a aduce stocurile in locul si in starea in care se gasesc/ - regiile #c&eltuielile$ generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final/ - costurile de desfacere/ - regia fixa nealocata costului, care se recunoaste drept c&eltuiala in perioada in care a aparut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe ba a capacitatii normale de productie #activitate$. Regia fixa de productie consta in acele costuri indirecte de productie care ramAn relativ constante, indiferent de volumul productiei, cum sunt- amorti area, intretinerea sectiilor si utila'elor, precum si costurile cu conducerea si administrarea sectiilor. Capacitatea normala de productie repre inta productia estimata a fi obtinuta, in medie, de-a lungul unui anumit numar de perioade, in conditii normale, avAnd in vedere si pierderea de capacitate re ultata din intretinerea planificata a ec&ipamentului. Costurile indatorarii care sunt direct atribuibile ac&i itiei, constructiei sau productiei unui activ cu ciclu lung de fabricatie pot fi incluse in costul acelui activ. (e exemplu, in costurile indatorarii pot fi incluse dobAnda la capitalul imprumutat pentru finantarea ac&i itiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie, precum si comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate. Costurile indatorarii pot fi incluse in costurile de productie ale unui activ cu ciclu lung de fabricatie, in masura in care sunt legate de perioada de productie. Costurile indatorarii suportate de entitate in legatura cu imprumutul de fonduri pot fi incluse in costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de fabricatie. ,rin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utili arii sale prestabilite sau pentru vAn are. Activele financiare si stocurile care sunt fabricate pe o ba a repetitiva de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricatie. 9u sunt active cu ciclu lung de fabricatie nici activele care in momentul ac&i itiei sunt gata pentru utili area lor prestabilita sau pentru vAn are. Capitali area costurilor indatorarii trebuie sa incete e cAnd se reali ea a cea mai mare parte a activitatilor necesare pentru pregatirea activului cu ciclu lung de fabricatie, in vederea utili arii prestabilite sau a vAn arii acestuia. !n ca ul includerii costurilor indatorarii in valoarea activelor, acestea se vor pre enta in notele explicative. Activele de natura stocurilor se evaluea a la valoarea contabila, mai putin a'ustarile pentru depreciere constatate. A'ustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. !n ca ul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decAt valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuea a pAna la valoarea reali abila neta, prin constituirea unei a'ustari pentru depreciere. %ac obiectul evaluarii si stocurile in curs de executie. ,rin valoare reali abila neta a stocurilor se intelege pretul de vAn are estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finali area bunului, atunci cAnd este ca ul, si costurile estimate necesare vAn arii. "valuarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. (iferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistrea a in contabilitate pe seama a'ustarilor pentru deprecierea creantelor. ,entru creantele incerte se constituie a'ustari pentru pierdere de valoare. "valuarea la bilant a creantelor si a datoriilor exprimate in valuta si a celor cu decontare in lei in functie de cursul unei valute se face la cursul de sc&imb valutar comunicat de .anca 9ationala a RomAniei, valabil la data inc&eierii exercitiului financiar. !n scopul pre entarii in bilant, valoarea creantelor, astfel evaluate, se diminuea a cu a'ustarile pentru pierdere de valoare.

18

(isponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate in casieria unitatilor se pre inta in bilant in conformitate cu prevederile legale. (isponibilitatile banesti si alte valori similare in valuta se evaluea a in bilant la cursul de sc&imb valutar comunicat de .anca 9ationala a RomAniei, valabil la data inc&eierii exercitiului financiar. !nscrierea in listele de inventariere a marcilor postale, a timbrelor fiscale, tic&etelor de calatorie, bonurilor cantitati fixe, a biletelor de spectacole, de intrare in mu ee, expo itii si altele asemenea se face la valoarea lor nominala. !n ca ul unor bunuri de aceasta natura depreciate sau fara utili are se constituie a'ustari pentru pierdere de valoare. Titlurile pe termen scurt #actiuni si alte investitii financiare$ admise la tran actionare pe o piata reglementata se evaluea a la valoarea de cotatie din ultima i de tran actionare, iar cele netran actionate la costul istoric mai putin eventualele a'ustari pentru pierdere de valoare. Titlurile pe termen lung #actiuni si alte investitii financiare$ se evaluea a la costul istoric mai putin eventualele a'ustari pentru pierdere de valoare. ,entru elementele de natura datoriilor, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea contabila se inregistrea a in contabilitate, pe seama elementelor corespun atoare de datorii. Capitalurile proprii ramAn evidentiate la valorile din contabilitate. #2$ :a fiecare data a bilantuluia$ "lementele monetare exprimate in valuta #disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depo itele bancare, creante si datorii in valuta$ trebuie evaluate si pre entate in situatiile financiare anuale utili And cursul de sc&imb valutar, comunicat de .anca 9ationala a RomAniei si valabil la data inc&eierii exercitiului financiar. (iferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de sc&imb al pietei valutare, comunicat de .anca 9ationala a RomAniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de sc&imb de la data inc&eierii exercitiului financiar, se inregistrea a la venituri sau c&eltuieli din diferente de curs valutar, dupa ca . b$ ,entru creantele si datoriile, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care re ulta din evaluarea acestora se inregistrea a la alte venituri sau alte c&eltuieli financiare, dupa ca . (eterminarea diferentelor de valoare se efectuea a similar prevederilor lit. a$. c$ "lementele nemonetare ac&i itionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric #imobili ari, stocuri$ trebuie pre entate in situatiile financiare anuale utili And cursul de sc&imb valutar de la data efectuarii tran actiei. d$ "lementele nemonetare ac&i itionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea 'usta #de exemplu, imobili arile corporale reevaluate$ trebuie pre entate in situatiile financiare anuale la aceasta valoare. #3$ ,rin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti si activele)datoriile de primit)de platit in sume fixe sau determinabile. Caracteristica esentiala a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligatia de a plati un numar fix sau determinabil de unitati monetare. "venimentele care apar dupa data bilantului pot furni a informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. (aca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie a'ustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, daca informatiile respective se refera la conditii #evenimente, operatiuni etc.$ care au existat la data bilantului.
Evaluarea la data iesirii din entitate La data iesirii din entitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluata pentru imobilizarile corporale care au fost reevaluate sau valoarea justa pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata . !ctivele constatate minus in gestiune se scot din evidenta la data constatarii lipsei acestora. La scoaterea din evidenta a activelor, se reiau la venituri ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.

Capitolul III Politici contabile aplicabile 3.1 Contabilizarea imobilizarilor necorporale

19

O imobili are necorporala este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utili are in procesul de productie sau furni are de bunuri sau servicii, pentru a fi inc&iriat tertilor sau pentru scopuri administrative. :istele de clienti nu se recunosc ca imobili ari necorporale. O imobili are necorporala trebuie recunoscuta in bilant daca se estimea a ca va genera beneficii economice pentru entitate si costul sau poate fi evaluat in mod credibil. O imobili are necorporala trebuie initial sa fie evaluata la costul sau. Ac&i itia separata E cand o imobili are necorporala este ac&i itionata separat, costul ei poate fi evaluat credibil. Costul de ac&i itie al imobili arilor necorporale cuprinde- pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe #cu exceptia acelora pe care persoana 'uridica le poate recupera de la autoritatile fiscale$, precum si alte c&eltuieli care pot fi atribuibile direct ac&i itiei imobili arilor respective.
Cedarea sau scoaterea din evidenta " imobilizare necorporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau atunci c#nd niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sau cedarea sa. $n cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari necorporale, sunt evidentiate distinct veniturile din v#nzare, c%eltuielile reprezent#nd valoarea neamortizata a imobilizarii si alte c%eltuieli legate de cedarea acesteia. $n scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, c#stigurile sau pierderile care apar odata cu incetarea utilizarii sau iesirea unei imobilizari necorporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de iesirea activului si valoarea sa neamortizata, inclusiv c%eltuielile ocazionate de cedarea acestuia, si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau c%eltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul &!lte venituri din exploatare&, respectiv &!lte c%eltuieli de exploatare&, dupa caz.

Tipuri de imobili ari necorporale ce se recunosc de Societate- c&eltuielile de constituire/ - c&eltuielile de de voltare/ - concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate/ - fondul comercial/ - alte imobili ari necorporale/ - avansurile acordate furni orilor de imobili ari necorporale/ si - imobili arile necorporale in curs de executie.
'%eltuielile de constituire sunt c%eltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte c%eltuieli de inscriere si inmatriculare, c%eltuieli privind emisiunea si v#nzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte c%eltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii . " entitate poate include c%eltuielile de constituire la &!ctive&, caz in care poate imobiliza c%eltuielile de constituire. $n aceasta situatie, c%eltuielile de constituire trebuie amortizate in cadrul unei perioade de maximum cinci ani. $n situatia in care c%eltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a c%eltuielilor neamortizate. (umele prezentate in bilant la elementul &'%eltuieli de constituire& trebuie explicate in note.

Tratamente contabile-!nregistrarea c&eltuielilor de constituire facturate de terti312 IC&eltuieli de constituire= J C1C I%urni ori de imobili ari= -!nregistrarea amorti arii c&eltuielilor de constituire>;22 IC&eltuieli de exploatare privind amorti area imobili arilor= J 3;12 IAmorti area c&eltuielilor de constituire= -!nregistrarea scoaterii din evident a c&eltuielilor de constituire dupa amorti area integrala a acestora3;12 IAmorti area c&eltuielilor de constituire= J 312 IC&eltuieli de constituire=

20

:a data elaborarii politicilor contabile, Societatea nu are in evidenta active de natura c&eltuielilor de constituire. Recunoasterea concesiunilor se efectuea a pe ba a contractelor inc&eiate cu autoritatile la valoarea preva uta in contractul de concesiune pe ba a unui proces verbal de concesiune si a unui proces verbal de predare-primire #receptie$ pentru bunurile ce fac obiectul concesiunii. !nregistrarea in contabilitate317 J C1C .unurile primite in concesiune se inregistrea a in conturi in afara bilantului. (ebit ;16; <.unuri publice primite in administrare, concesiune si cu c&irie= ,ot fi situatii in care contractul de concesiune prevede plata unor redevente la anumite termene, situatie in care nu se recunoaste o imobili are necorporala. Redeventele nea'unse la scadenta se evidentia a in conturi in afara bilantului #;16> <Redevente, locatii de gestiune, c&irii si alte datorii asimilate=$, iar cele scadente in cont de c&eltuaiala #>HH$. Amorti area concesiunilor pe durata contractului avand la ba a un plan de amorti are. >;22 J 3;17 ,entru inregistrarea imobili arilor necorporale de natura brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare se aplica criteriile de recunoastere. (e mentionat etapele care se incadrea a in fa a de cercetare si etapa de la care incepe fa a de de voltare. O imobili are necorporala generata de de voltare #sau fa a de de voltare a unui proiect intern$ se recunoaste daca, si numai daca, o entitate poate demonstra toate elementele urmatoarea$ fe abilitatea te&nica pentru finali area imobili arii necorporale, astfel incat aceasta sa fie disponibila pentru utili are sau van are/ b$ intentia sa de a finali a imobili area necorporala si de a o utili a sau vinde/ c$ capacitatea sa de a utili a sau vinde imobili area necorporala/ d$ modul in care imobili area necorporala va genera beneficii economice viitoare probabile. ,rintre altele, entitatea poate demonstra existenta unei piete pentru productia generata de imobili area necorporala ori pentru imobili area necorporala in sine sau, daca se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobili arii necorporale/ e$ disponibilitatea unor resurse te&nice, financiare si de alta natura adecvate pentru a completa de voltarea si pentru a utili a sau vinde imobili area necorporala/ f$ capacitatea sa de a evalua credibil c&eltuielile atribuibile imobili arii necorporale pe perioada de voltarii sale. Amorti area c&eltuielilor de de voltare se efectuea a pe durata contractului sau pe perioada de utili are avand la ba a o 9ota de calcul ) plan de amorti are !nregistrare contabila>;22 J 3;16 :a data elaborarii pre entelor politici contabile, Societatea nu are in evidenta sau in curs de derulare proiecte care sa se incadre e in categoria activelor de natura c&eltuielilor de de voltare. Fondul comercial %ondul comercial se recunoaste, de regula, la consolidare si repre inta diferenta dintre costul de ac&i itie si valoarea 'usta la data tran actiei, a partii din activele nete ac&i itionate de catre o entitate. Conditiile in care poate fi recunoscut in situatiile financiare individuale si modul de evaluare) ac&i itia titlurilor unei societati/

21

) ) )

ac&i itia unei afaceri #active, datorii si capitaluri proprii$/ fu iune/ evaluarea efectuata de evaluator la valoarea 'usta sau peste 7 ani.

(e regula, amorti area fondului comercial pe o perioada de maxim 7 ani. totusi, entitatile pot sa amorti e e fondul comercial in mod sistematic intr-o perioada de peste cinci ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utili are economica a activului si sa fie pre entata si 'ustificata in notele explicative. :a data elaborarii pre entelor politici contabile, Societatea nu are in evidenta fond comercial. Avansuri si alte imobili ari necorporale E !n cadrul avansurilor si altor imobili ari necorporale se inregistrea a avansurile acordate furni orilor de imobili ari necorporale, programele informatice create de entitate sau ac&i itionate de la terti pentru necesitatile proprii de utili are, precum si retete, formule, modele, proiecte si prototipuri. Se identifica in ce conditii activele pot fi incadrate la avansuri pentru imobili ari necorporale sau alte imobili ari. "xempluRecunoasterea programului informatic ac&i itionat de la un furni or. !nregistrarea se efectuea a la cost de ac&i itie. (ocumentul de inregistrare in contabilitate, factura, proces verbal de receptie. !nregistrari in contabilitate31; J C1C ,rogramul informatic se amorti ea a pe durata estimata a fi utili at avand la ba a un plan de amorti are. !nregistrari in contabilitate>;22 J 3;1;

Cheltuieli ulterioare privind imobili arile necorporale C&eltuielile se inregistrea a astfela$ pe ba a de document care atesta efectuarea c&eltuielilor, dupa natura lor #bonuri de consum materiale, state de salarii$. >xx Sau b$ in valoarea imobili arilor necorporale in curs >xx J K 6xx Cxx J K 6xx Cxx

Si 366 J 432 3valuarea la data bilantului


" imobilizare necorporala trebuie prezentata in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

22

(aca se constata ca a'ustarile de valoare inregistrate in perioadele anterioare nu mai au obiect, aceste a'ustari se reiau la venituri. Tratamente contabile privind a'ustarile de valoare pentru deprecierea imobili arilor necorporale-!nregistrarea a'ustarii pentru depreciere pe ba a procesului verbal de inventariere si a listelor de inventariere >;26 J 381 - !nregistrarea reluarii la venituri a a'ustarii pentru depreciere cu oca ia inventarierii. 381 J 4;26 3.2 Contabilizarea imobilizarilor corporale Prevederi generale !mobili arile corporale repre inta active carea$ sunt detinute de o entitate pentru a fi utili ate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inc&iriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative/ si b$ sunt utili ate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. ,lafonul valoric de la care un activ este incadrat in categoria imobili arilor corporale este de 2.;11 lei similar cu cele stabilite pentru scopuri fiscale #?+ 217)3114 si ?+ 3268)311C$/

Cost!evaluare !ntretinerea si reparatiile imobili arilor corporale se trec pe c&eltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile semnificative aduse imobili arilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sau care maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acestea, sunt capitali ate. Activele imobili ate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele si sculele, sunt trecute pe c&eltuieli in momentul ac&i itionarii si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobili arilor corporale. Recunoasterea imobili arilor corporale in functie de sursa de intrarea$ ac&i itie E la cost de ac&i itie (ocument- factura, proces verbal de receptie, proces verbal de punere in functiune semnat de persoanele autori ate, potrivit procedurilor interne. !nregistrari in contabilitate32H J C1C b$ din productie E la cost de productie (ocument - proces verbal de receptie provi orie si process verbal de punere in punere in functiune semnate de persoanele autori ate !nregistrari in contabilitate>xx J K 6xx Cxx 433 362

362 K 323 326

J J

23

c$ primite cu titlu gratuit - la valoare 'usta (ocument- proces verbal de receptie provi orie, proces verbal predare-primire, raport de evaluare intocmit de un evaluator independent. !nregistrari in contabilitate32H J C476 <(onatii pentru investitii= d$ finantate din fonduri nerambursabile - la valoarea 'usta determinata de evaluatori sau comisii te&nice (ocument- factura, procese verbale de receptie Recunoasterea dreptului de a incasa subventiaCC7 J C472 <Subventii guvernamentale pentru investitii= C473 <!mprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii= !ncasarea subventiei- 7232 J CC7 Ac&i itionarea ec&ipamentului te&nologic32x J C1C e$ constatate plus la inventariere (ocument- liste de inventar, proces verbal de inventariere, documentatie privind evaluarea 32H J C47C <,lusuri de inventar de natura imobili arilor= f$ aport la capitalul social - la valoare de aport, determinata de evaluatori - proces verbal de receptie - documentatie evaluator independent - documentatie ma'orare capital social 32H J C7>

g$ !nregistrarea imobili arilor corporale ac&i itionate in ba a contractelor de leasing financiar. (ocument- contract de leasing, proces verbal receptie, process verbal de predare-primire. 32H J 2>4

"mobili ari corporale in curs de aprovi ionare !n cadrul imobili arilor corporale trebuie evidentiate distinct imobili arile corporale, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovi ionare. Se reflecta distinct in contabilitate, acele imobili ari corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovi ionare #grupa 33 D!mobili ari corporale in curs de aprovi ionareD din ,lanul de conturi general$. +rupa 33 J C1C

24

<!mobili ari corporale in curs de aprovi ionare= C*eltuieli ulterioare privind imobilizarile corporale C&eltuielile ulterioare aferente unei imobili ari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept c&eltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma c&eltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobili arile corporale. Acestea trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor te&nici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se poate reali a fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea c&eltuielilor de intretinere si functionare. Tratamentul contabil al c&letuielilor ulterioare care ma'orea a valoarea imobili arilor corporale ,rincipalele documente- facturi, situatii de lucrari, procese-verbale de receptie. !nregistrarea lucrarilor care ma'orea a valoarea investitiei- 362 J C1C Rezerve din reevaluare Reevaluarea imobili arilor corporale se face la valoarea 'usta de la data bilantului. Valoarea 'usta se determina pe ba a unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international. :a reevaluarea unei imobili ari corporale, amorti area cumulata la data reevaluarii este tratata in unul din urmatoarele moduria$ recalculata proportional cu sc&imbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosita, deseori, in ca ul in care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice/ sau b$ eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu a'ustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului. Aceasta metoda este folosita, deseori, pentru cladirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piata. (ocumentele in ba a carora se efectuea a inregistrarea in contabilitate pot fi rapoartele de evaluare intocmite de evaluatori autori ati sau de personalul cu pregatire te&nica din cadrul Societatii, atunci cand reevaluarea se inregistrea a pe fiecare imobili are corporala. ,lusul sau minusul re ultat din reevaluarea imobili arilor corporale trebuie reflectat in debitul sau creditul contului 217 DRe erve din reevaluareD, dupa ca . 32H J 217)analitic distinct "videntierea re ervelor din reevaluare trebuie efectuata pe fiecare imobili are corporala in parte si pe fiecare operatiune de reevaluare care a avut loc. Tratamentul in scop fiscal al re ervei din reevaluare trebuie pre entat in notele explicative. !ndiferent daca valoarea re ervei a fost modificata sau nu in cursul exercitiului financiar, entitatile trebuie sa pre inte in notele explicative urmatoarele informatiia$ valoarea re ervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar/ b$ diferentele din reevaluare transferate la re erva din reevaluare in cursul exercitiului financiar/ c$ sumele capitali ate sau transferate intr-un alt mod din re erva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, pre entandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare/ d$ valoarea re ervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

25

Surplusul din reevaluare inclus in re erva din reevaluare este capitali at prin transferul direct in re erve #contul 21>7 DRe erve repre entand surplusul reali at din re erve din reevaluareD$, atunci cand acest surplus repre inta un castig reali at. !n sensul pre entelor reglementari castigul se considera reali at la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit re erva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din castig poate fi reali at pe masura ce activul este folosit de entitate. !n acest ca , valoarea re ervei transferate este diferenta dintre amorti area calculata pe ba a valorii contabile reevaluate si valoarea amorti arii calculate pe ba a costului initial al activului. (aca re ultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se tratea a astfel- ca o crestere a re ervei din reevaluare pre entata in cadrul elementului DCapital si re erveD, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o c&eltuiala aferenta acelui activ/ sau - ca un venit care sa compense e c&eltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. (aca re ultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se tratea a ca o c&eltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in re erva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ #surplus din reevaluare$ sau ca o scadere a re ervei din reevaluare pre entata in cadrul elementului DCapital si re erveD, cu minimul dintre valoarea acelei re erve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistrea a ca o c&eltuiala. Re erva din reevaluare trebuie redusa in masura in care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utili ate si pentru obtinerea scopului sau. Sumele repre entand diferente de natura veniturilor si c&eltuielilor re ultate la reevaluare trebuie pre entate separat in contul de profit si pierdere. 9icio parte din re erva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia ca ului in care activul reevaluat a fost valorificat, situatie in care surplusul din reevaluare repre inta castig efectiv reali at. Societatea a efectuat reevaluarea imobili arilor corporale conform prevederilor legale. Societatea procedea a la trecerea din contul 217 IRe erve din reevaluare= in contul 21>7 IRe erve repre entand surplusul reali at din re erve din reevaluare= la casare sau cedare. Amortizare Amorti area imobili arilor corporale se calculea a incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. :a stabilirea amorti arii imobili arilor corporale sunt avute in vedere duratele de utili are economica si conditiile de utili are a acestora. ,rincipalele documente care sunt avute in vedere la tratamentul contabil al amorti arii- fisa mi'locului fix, note de calcul al amorti arii, planul de amorti are sau situatii intocmite in acest scop. !nregistrare contabila- >;2J3;2 Amorti area se calculea a la valoarea evaluata, folosindu-se metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor, dupa cum urmea a2ctiv Constructii !nstalatii te&nice si masini Alte instalatii, utila'e si mobilier 2ni 7 - C7 6 - 31 6 E 61

Terenurile nu se amorti ea a deoarece se considera ca au o durata de viata indefinita. ,entru mi'loace fixe #instalatii te&nice si ec&ipamente$, pentru care Societatea aplica regimul de amorti are accelerata incepand din anul 3121, se va amorti a valorea de intrare in proportie de 71K in primul an de exploatare dupa care valoarea ramasa se va amorti a liniar pe durata ramasa.

26

!n ca ul in care imobili arile corporale sunt trecute in conservare, entitatea inregistrea a in contabilitate o c&eltuiala cu amorti area sau o c&eltuiala corespun atoare a'ustarii pentru deprecierea constatata. >;2J3;2 >;2J382 5etoda de amorti are se poate modifica doar atunci cand aceasta este determinata de o eroare in estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobili ari corporale. Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale !mobili arile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu amorti area cumulata corespun atoare. Orice profit sau pierdere re ultat#a$ dintr-o asemenea operatiune este inclus#a$ in contul de profit si pierdere curent. Inregistrarea c*eltuielilor cu casarea+ dezmembrarea a$ efectuata de terti E (ocument 'ustificativ- factura >3; J C12

b$ efectuata de personal propriu E (ocument 'ustificativ- stat de salarii, bonuri de consum materiale >HH J K 61H CHH

Inregistrarea valorii materialelor recuperate in urma casarii (ocument 'ustificativ- bon de predare primire 6HH J 47;;

Compensatii de la terti Creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si ac&i itionarea sau constructia ulterioara de active noi sunt operatiuni economice distincte si trebuie inregistrate ca atare pe ba a documentelor 'ustificative. (e exemplu, sume platite)de platit de catre companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobili ari corporale cau ata, de exemplu, de de astre naturale sau furt. (ocumentul 'ustificativ este repre entat de documentatia aprobata pentru despagubiri pentru imobili ari corporale distruse, avariate. !nregistrari contabile C>2 J 47;

eprecierea activelor !mobili arile corporale si alte active pe termen lung, inclusiv imobili arile necorporale, sunt revi uite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau sc&imbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. ,ierderea din depreciere este repre entata de diferenta dintre valoarea contabila si maximul dintre pretul de van are si valoarea de utili are. (eprecierea imobili arilor corporale se corelea a cu procedura interna privind inventarierea si evaluarea imobili arilor corporale.

27

,rincipalele documente utili ate sunt procesul-verbal privind re ultatele inventarierii, liste de inventariere, raport de evaluare in ca ul evaluarilor efectuate de evaluatori independenti. !nregistrarea deprecierilora$ pentru imobili ari corporale inregistrate la cost, in ca ul deprecierii reversibile. >;2 J 38H

b$ pentru imobili ari corporale reevaluate !nregistrarea deprecierilor pentru care exista sold creditor la contul 217. 217 J 32H !nregistrarea deprecierilor la imobili ari corporale, in ca ul in care in contul 217 IRe erve din reevaluare= nu exista o re erva la nivelul deprecierii sau re erva existent nu acopera deprecierea constatata. 217 >;2 J 32H

Contabilitatea contractelor de leasing Clasificarea contractelor de leasing in leasing financiar sau leasing operational se efectuea a la inceputul contractului. #2$ Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing pentru imobili arile corporale in care Societatea isi asuma toate riscurile si beneficiile aferente proprietatii sunt clasificate ca si contracte de leasing financiar. :easing-urile financiare sunt capitali ate la valoarea actuali ata estimata a platilor. %iecare plata este impartita intre elementul de capital si dobanda pentru a se obtine o rata constanta a doban ii pe durata rambursarii. Sumele datorate sunt incluse in datoriile pe termen scurt sau lung. "lementul de dobanda este trecut in contul de profit si pierdere pe durata contractului. Activele detinute in cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitali ate si amorti ate pe durata lor de viata utila. Reflectarea in contabilitatea locatarilor a activelor aferente operatiunilor de leasing financiar se efectuea a cu a'utorul conturilor de imobili ari necorporale si imobili ari corporale. #ct. 3HxJ 2>4$ (oban ile de platit corespun atoare datoriilor din operatiuni de leasing financiar # se inregistrea a in contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilitatii de anga'amente, in contrapartida contului de c&eltuieli #>>>JC1C$ (obanda de platit, aferenta perioadelor viitoare, se evidentia a in conturi in afara bilantului #contul ;172 I(oban i de platit=$. #3$ Contracte de leasing operational

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. ,latile efectuate in cadrul unui asemenea contract #net de orice facilitati acordate de locator$ sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe o ba a liniara pe durata contractului. !n contabilitatea locatarului, bunurile luate in leasing operational sunt evidentiate in conturi de evidenta din afara bilantului. Sumele platite sau de platit se inregistrea a in contabilitatea locatarului ca o c&eltuiala in contul de profit si pierdere, conform contabilitatii de anga'amente. >23 J C12 !n vederea intocmirii situatiilor financiare anuale, utili atorii bunurilor luate in leasing financiar sau operational inventaria a si transmit societatii de leasing lista bunurilor detinute in ba a contractelor de leasing.

28

3.3 Contabilizarea imobilizarilor inanciare (e..instrumentelor inanciare) !nstrumentele financiare sunt titluri de valoare care asigura detinerea unui activ financiar cumparatorului. !n funtie de piata pe care se comerciali ea a titlurile financiare, acestea se pot imparti in doua categorii- instrumente financiare primare si instrumente financiare secundare. !nstrumentele financiare primare sunt cele de tipul titlurilor de participare, titlurilor de plasament, actiunilor , obligatiunilor . !nstrumentele financiare secundare sunt cele de tipul contractelor la termen # for0ard, futures $, contractelor s0ap si optiunilor. Acestea presupun doua momente prin care se reali ea a tran actiainc&eierea contractului si plata contractului. Conducerea clasifica in mod corespun ator imobili arile financiare in momentul ac&i itiei si revi uieste aceasta clasificare in mod regulat. Ac&i itiile si van arile de imobili ari financiare sunt recunoscute la data decontarii, repre entand data la care investitia este livrata catre sau de catre Societate. Costul de ac&i itie cuprinde si costurile de tran actionare. Activele financiare disponibile pentru van are sunt evaluate ulterior la valoarea 'usta. Castigurile si pierderile reali ate si nereali ate din modificarea valorii 'uste a imobili arilor detinute in scopul tran actionarii si a celor disponibile pentru van are sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care apar. "valuarea initiala a contractelor se reali ea a la costul lor, considerat a fi valoarea 'usta a contraprestatiei. Aceasta valoare 'usta se stabilieste prin comparare cu pretul pietei sau prin calculul sumei actuali ate a fluxurilor create. "xemplu privind evaluarea instrumentelor financiare!ntreprinderea a contractat un imprumut cu o valoare nominala de 3;.111.111 lei pe trei ani cu o dobanda de 66K pe an . !n cei trei ani, dobanda pe piata este de 63K pe primul an, 6CK pe al doi-lea an, 6>K pe al trei-lea an. !mprutul va fi rambursat in anul al trei-lea. An ! !! !!! Total (obanda 8.3C1.111 8.3C1.111 64.3C1.111 77.431.111 %actor de actuali are %lux actuali at 2,63 2,6CL2,63 2.6>L2,6CL2,63 4.111.111 7.336.;;1 27.C;2.2;; 34.417.1>;

!mprumutul inregistrat la valoarea istorica de 3;.111.111 va trebui tratat pentru a fi inregistrat la valoarea actuali ata de 34.417.1>; lei prin inscrierea diferentei de 38C.863 lei la venituri. "valuarea ulterioara inregistrarii initiale se va reali a tot la valoarea 'usta. Valoarea 'usta va putea fi evaluta corect in ca ul in careun instrument financiar are o cotatie publica pe o piata activa a instrumentului respectiv/ un instrument de datorie cotat de o agentie de evaluare / un instrument financiar pentru care exista o metoda de evaluare adecvata.

"xceptiile de la regulile pre entate suntimprumuturile si creantele emise de intreprindere pe care intreprinderea le va pastra pana la scadenta/ instrumente de capitaluri proprii necotate, pentru care valoarea 'usta nu poate fi masurata in mod fiabil/ datorii financiare care nu sunt detinute in vederea tran actionarii/ activele financiare care nu au o scadenta fixa, evaluate la cost, fara a utili a o rata efectiva/ creantele pe termen scurt care nu pre inta o rata a doban ii, evaluate la valoarea nominala.

29

Valoarea justa a instrumentelor financiare Societatea poate evalua in situatiile financiare anuale consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea 'usta. *n instrument financiar repre inta orice contract ce generea a simultan un activ financiar pentru o entitate si o datorie financiara sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta entitate. *n instrument derivat este un instrument financiar care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii- valoarea sa se modifica ca urmare a variatiilor unei anumite rate de dobanda, a pretului unui instrument financiar, a pretului unor marfuri, a unui curs de sc&imb valutar, a unui indice de preturi sau rate, a unui rating de credit sau indice de credit sau a altei variabile, cu conditia ca, in ca ul unei variabile nefinanciare, aceasta sa nu fie specifica unei parti contractuale #uneori denumita Dba aD sau Delement suportD$/ - nu solicita nicio investitie initiala neta sau solicita o investitie initiala neta care este mai mica decat cea necesara pentru alte tipuri de contracte de la care se astepta reactii similare la modificarile conditiilor de piata/ si - este decontat la o data viitoare. "xemple de tipuri de instrumente derivate sunt contractele ferme de sc&imb la termen #for0ard$, contractele s0ap de valute, contractele futures si instrumentele conditionale #optiunile cumparate sau vandute$. *na dintre caracteristicile definitorii ale unui instrument derivat este faptul ca necesita o investitie neta initiala a carei valoare este mai mica decat cea care ar fi necesara in ca ul altor contracte de la care se astepta sa reactione e identic la factorii pietei. Optiunile se incadrea a in definitia instrumentelor derivate deoarece prima platita, indiferent de exercitarea sau nu a optiunii, este mai mica decat investitia ce ar fi necesara pentru obtinerea instrumentului financiar de ba a cu care este corelata optiunea. !n ca ul contractelor cu instrumente derivate, anga'amentele de cumparare sau van are aferente acestora se inregistrea a in conturi in afara bilantului #cont ;168 DAlte valori in afara bilantuluiD, analitic distinct$, in momentul inc&eierii contractelor. !n general, valoarea 'usta initiala a instrumentelor derivate este ero, cu exceptia optiunilor pentru care valoarea 'usta initiala este data de valoarea primei platite sau incasate, ca in care contravaloarea acestora se evidentia a in conturile bilantiere corespun atoare de creante, respectiv datorii. Operatiunile de sc&imb la vedere sunt operatiunile de cumparare si de van are a valutelor, cu decontarea in termenul stabilit in general prin reglementari sau conventii ale pietei respective, de regula maxim de doua ile lucratoare de la data inc&eierii tran actiei, la cursul de sc&imb stabilit intre parti #curs S,OT$. Operatiunile de sc&imb la termen #%ORMAR($ sunt considerate operatiunile de cumparare si de van are a valutelor, cu decontare dupa termenul stabilit in general prin reglementari sau conventii ale pietei respective, de regula mai mult de doua ile lucratoare de la data inc&eierii tran actiei, la cursul de sc&imb stabilit intre parti #curs %ORMAR($. Operatiunile SMA, sunt operatiuni de cumparare si van are simultana a unei sume in valuta, cu decontarea la doua date, de valori diferite #de regula S,OT si %ORMAR($ la cursurile de sc&imb stabilite #S,OT si %ORMAR($ la data tran actiei. Astfel, la inc&eierea contractelor privind anga'amentele de cumparare sau van are de instrumente derivate, acestea se inregistrea a in conturi in afara bilantului, iar la scadenta , la executarea contractului, operatiunile se inregistrea a in conturi bilantiere, pe ba a documentelor 'ustificative #contracte, extrase de cont$. Contractele ba ate pe marfa care dau oricareia dintre partile contractante dreptul de decontare in numerar sau prin alte instrumente financiare se considera instrumente financiare derivate, cu exceptia ca urilor in carea$ acestea au fost inc&eiate si continua sa indeplineasca cerintele asteptate ale entitatii privind cumpararea, van area sau utili area produsului de ba a/ b$ acestea au fost initial destinate unui astfel de scop/ si c$ se astepta ca acestea sa fie decontate prin livrarea marfii.

30

"valuarea la valoarea 'usta se aplica numai datoriilor care sunta$ detinute ca parte a unui portofoliu de tran actionare/ sau b$ instrumente financiare derivate. "valuarea la valoarea 'usta nu se aplicaa$ instrumentelor financiare nederivate detinute pana la scadenta/ b$ imprumuturilor si creantelor generate de entitate si nedetinute in scopul tran actionarii/ si c$ intereselor in filiale, intreprinderi asociate si asocieri in participatie, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingenta intr-o combinare de intreprinderi, precum si altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale si care, in concordanta cu ceea ce este general acceptat, se contabili ea a diferit fata de alte instrumente financiare. ,rin combinare de intreprinderi se intelege gruparea unor entitati individuale intr-o singura entitate raportoare, determinata de obtinerea controlului de catre o entitate asupra uneia sau mai multor intreprinderi. Valoarea 'usta se determina prin referire laa$ valoarea de piata, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu usurinta o piata credibila. (aca valoarea de piata nu se poate identifica cu usurinta pentru un instrument, dar poate fi identificata pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piata poate fi derivata din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar/ sau b$ o valoare determinata cu a'utorul unor modele si te&nici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu usurinta o piata credibila. Astfel de modele si te&nici trebuie sa asigure o aproximare re onabila a valorii de piata si trebuie testate periodic #si revi uite, daca este ca ul$ prin compararea valorilor furni ate cu preturile tran actiilor efective observabile sau pe ba a oricaror informatii de piata disponibile. !nstrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil se evaluea a in conformitate cu regulile generale de evaluare. 3.! Contabilizarea stocurilor Recunoastere Stocurile sunt active circulantea$ detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii/ b$ in curs de productie in vederea van arii in procesul desfasurarii normale a activitatii/ sau c$ sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmea a sa fie folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii. Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea reali abila neta. Costul este determinat pe ba a metodei %!%O. Acolo unde este necesar, se fac a'ustari de valoare pentru stocuri cu miscare lenta, u ate fi ic sau moral. Valoarea reali abila neta este estimata pe ba a pretului de van are diminuat cu costurile de van are. Costul stocurilor poate fi repre entat de costul de ac&i itie, costul de transformare si alte costuri anga'ate pentru a aduce bunurile in starea si locul in care se gasesc. Costurile de ac&i itie cuprind- pretul de cumparare/ - taxele vamale si alte taxe/ - c&eltuielile de transport, manipulare si alte costuri directe/ (in costul de ac&i itie se deduc reducerile comerciale - rabaturi, remi e si risturnuri. Costurile de transformare cuprind- c&eltuieli direct legate de unitatile de productie precum manopera directa/ - o cota parte din c&eltuielile indirecte de productie fixe si variabil "xemplu privind evaluarea stocurilor!ntreprinderea inregistrea a in luna mai a anului urmatoarele operatii in gestiunea stocului de materiale consumabile- stoc initial 6>1 Ng la pret de ;11 lei, intrari pe data de 7 de 711 Bg la pret de ;71 lei, iesiri pe 27 de C11 Bg, intrari pe 31 de 611 Bg la 811 lei si iesiri pe data de 37 de C71 Bg. ,retul de van are unitar a fost de 2311 lei pe Bg.

31

(ata 2.17 7.17 27.17 31.17 37.17 61.17

Stoc initial 6>1L;11

!ntrari 711L;71

!esiri

Stoc %!%O 6>1L;11 6>1L;11 711L;71 C>1L;71 C>1L;71 611L811 21L;71 611L811 34;.711

C11 611L811 C71 8;6.111

:a sfarsitul exercitiului stocurilor trebuie sa fie evaluate la cea mai mica valoare dintre costul lor sau valoarea neta de reali are. "valuarea stocurilor la valoarea neta de reali are in ca ul unei valori mai mici decat costul lor are la ba a principiul conform caruia activele nu trebuie sa figure e la o valoare mai mare decat cea care se asteapta sa fie obtinuta din van area sau utili area lor. !esirea din activul bilantier al stocurilor se reali ea a fie in momentul van arii lor# produse finite, eventual semifabricate $, fie in momentul darii lor in consum in procesele de fabricatie # materii prime, materiale $. Valoarea lor contabila trebuie sa fie contabili ata la c&eltuielile exercitiului in cursul caruia se inregistrea a si veniturile corespondente # venituri din van ari respectiv venituri din productia stocata $. Reparti area c&eltuielilor generale fixe de productie in costurile de transformare este ba ata pe capacitatea normala de productie. Capacitatea normala de productie se calculea a ca o medie care asteapta sa se reali e e pe un anumit numar de exercitii sau se oane in conditii normale, tinand cont de pierderea de capacitate ce re ulta din intretinerea planificata. #xemplu privind calculul costurilor stocurilor$ !ntreprinderea fabrica un produs pe stoc. !n anul 9-3 s-au reali at 6.111 de bucati, in 9-2 s-au produs C.111 de bucati iar in anul curent s-au inregistrat 7.111 de bucati. Capacitatea normala de productie este de C.111 de bucati. Costul variabil unitar este de 47.111 de lei iar nivelul c&eltuielilor fixe este de 231.111.111 lei . Costul de productie unitar #Cpu$ va fi format din c&eltuieli fixe unitare imputate la nivelul gradului de utili are al capacitatii de productie si c&eltuielile variabile unitare!n 9-3 +r util. J 6.111 ) C.111 L 211 J 47K Cpu J # 47K L 231.111.111$ )6.111 O 47.111 J Cpu J 217.111 lei !n 9-2 +r.util. J C.111 ) C.111 L 211 J 211K Cpu J #211K L 231.111.111$)C.111 O 47.111 J Cpu J 217.111 lei Anul curent +r.util. J 211K # nu poate depasi 211K $ Cpu J # 211K L 231.111.111 $ ) 7.111 O 47.111 J Cpu J 88.111 lei Costurile care nu sunt incluse in valoarea stocurilor sunt urmatoarele- marimile anormale ale deseurilor de fabricatie, de manopera sau referitoare la alte costuri de productie/ - costurile de stoca' , exceptand situatia in care aceste costuri sunt necesare procesului de productie/ - c&eltuieli generale administrative care nu contribuie la aducerea stocurilor in starea si locul in care se gasesc/ - c&eltuielile de comerciali are.

32

!n costurile stocurilor pot fi incluse si costul imprumuturilor contractate pentru reali area lor, atunci cand se poate stabili nivelul lor si numai acele costuri care afectea a exercitiile in care au fost reali ate bunurile. Atunci cand exista o modificare a utili arii unei imobili ari corporale, in sensul ca aceasta urmea a a fi imbunatatita in perspectiva van arii, la momentul luarii deci iei privind modificarea destinatiei, in contabilitate se inregistrea a transferul activului din categoria imobili ari corporale in cea de stocuri. Transferul se inregistrea a la valoarea neamorti ata a imobili arii. !nregistrari contabile- 6xx J 3xx/ 217 J21>7 (aca imobili area corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedea a la inc&iderea contului de re erve din reevaluare aferente acestuia. %erenul folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate van arii !n ca ul in care un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate van arii, in functie de modul de negociere a contractelor de van are a bunurilor ce fac obiectul constructiei si van arii, valoarea terenului se include in valoarea activului construit sau se evidentia a distinct la stocuri de natura marfurilor, la valoarea de inregistrare in contabilitate. (aca terenul a fost reevaluat, concomitent cu sc&imbarea naturii activului se procedea a la inc&iderea contului de re erve din reevaluare aferente acestuia. !nregistrari contabile!nitial- 322JC1C *lterior- (estinat construirii de locuinte in vederea van arii 6HH J 322 eterminarea costului serviciilor prestate Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte c&eltuieli legate de personalul direct anga'at in furni area serviciilor, inclusiv personalul insarcinat cu supraveg&erea, precum si regiile corespun atoare. !n costul de productie poate fi inclusa o proportie re onabila din c&eltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, in masura in care acestea sunt legate de perioada de productie. !ncluderea in costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvata in masura in care repre inta costuri suportate pentru a aduce stocurile in locul si forma dorite. "xemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept c&eltuieli ale perioadei in care au survenit, sunt urmatoarele- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei/ - c&eltuielile de depo itare, cu exceptia ca urilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie, anterior trecerii intr-o noua fa a de fabricatie. C&eltuielile de depo itare se includ in costul de productie atunci cand sunt necesare pentru a aduce stocurile in locul si in starea in care se gasesc/ - regiile #c&eltuielile$ generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final/ - costurile de desfacere/ - regia fixa nealocata costului, care se recunoaste drept c&eltuiala in perioada in care a aparut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe ba a capacitatii normale de productie #activitate$. Regia fixa de productie consta in acele costuri indirecte de productie care raman relativ constante, indiferent de volumul productiei, cum sunt- amorti area, intretinerea sectiilor si utila'elor, precum si costurile cu conducerea si administrarea sectiilor. Valoarea produselor si serviciilor in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode te&nice de constatare a gradului de finali are sau a stadiului de efectuare a operatiilor te&nologice si evaluarea acesteia la costurile de productie.

33

Activele de natura stocurilor se evaluea a la valoarea contabila, mai putin a'ustarile pentru depreciere constatate. A'ustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. !n ca ul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuea a pana la valoarea reali abila neta, prin constituirea unei a'ustari pentru depreciere. %ac obiectul evaluarii si stocurile in curs de executie. ,rin valoare reali abila neta a stocurilor se intelege pretul de van are estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finali area bunului, atunci cand este ca ul, si costurile estimate necesare van arii. 3.$ Contabilizarea contractelor de lunga durata (constructii) *n contract de constructii este un contract individual negociat, referitor la construirea unui activ sau a unui ansamblu de active. 5etodele de contabili are pentru contractele de constructii pot fimetoda avansului procentual/ metoda terminarii lucrarilor.

5etodele de contabili are a contractelor de lunga durata difera in functie de momentul in care se stabilieste re ultatul lucrarii. !etoda avansului procentual consta in determinarea unui procent privind gradul de avansare a lucrarilor la finele fiecarui exercitiu. *n asemenea grad de avansare se evaluea a, de regula, in funtie de raportul existent intre costurile periodei suportate pana la data examinata si volumul total al costurilor preva ute pe seama reali arii contractului. 9u este exclusa nici metoda anali elor te&nice care aprecia a munca reali ata si finisarea, in termeni fi ici, a unei parti din lucrarile incluse in contract. 5etoda avansului procentual presupune determinarea gradului de avans pe ba a raportului dintre costul de productie al activitatilor sau serviciilor reali ate si acceptate la inc&iderea fiecarui exercitiu si costul de productie total sau global estimat al activitatilor si serviciilor preva ute in contract. ,artea din re ultatul total care va fi inclusa in re ultatul exercitiului curent se calculea a prin produsul dintre beneficiul global previ ionat si gradul de avansare a lucrarii calculat pentru exercitiul respectiv. (aca re ultatul contractului poate sa fie aproximat in mod fiabil, se va utili a metoda avansului procentual. ,entru aceasta ar trebui ca venitul total al contractului sa fie determinat in mod fiabil, costurile necesare terminarii lucrarii, gradul de avansare a lucrarii la data intocmirii bilantului sa poata fi masurata cu preci ie si sa existe o probabilitate mare ca antreprenorul sa obtina avanta'ele economice referitoare la contract. Atunci cand aceste conditii nu sunt indeplinite se va utili a metoda terminarii lucrarilor. !etoda terminarii lucrarilor presupune evaluarea lucrarilor reali ate deci marimea veniturilor la nivelul c&eltuielilor suportate si susceptibile sa fie recuperate de la beneficiar. ,e masura executarii lucrarilor nu se va inregistra nici un re ultat. Re ultatul va fi inregistrat in situatiile financiare ale exercitiului numai in momentul terminarii lucrarii. #xemplu privind contabili area contractelor de lunga durata prin cele doua metode$ !ntreprinderea a inc&eiat in luna iulie a anului 9-3 un contract de constructie a unui depo it cu o firma partenera. (epo itul va fi predat la c&eie la sfarsitul anului curent #9$. ,retul de van are al depo itului va fi de 641.111.111 lei, avand un cost estimat la 631.111.111 lei. :a sfarsitul anului 9-3 costul estimat al lucrarilor era de 87.111.111 lei, in mai 9-2 s-a primit de la firma contractanta un avans de 2C1.111.111 lei, la sfarsitul anului 9-2 costul estimat al lucrarilor a fost de 321.111.111 lei, la sfarsitul anului curent devi ul pentru constructie a fost de 6;1.111.111 lei la un cost de 667.111.111 lei. Varianta A - metoda terminarii lucrarilor" "n anul N-& !nregistrarea consumurilor reali ate pentru lucrarea in curs-

34

C&eltuieli dupa natura >1 J 61 5aterii 87.111.111 lei !nregistrarea lucrarilor in curs la sfarsitul anului!mobili ari in curs 362 J 422 Venituri aferente costurilor stocurilor produse 87.111.111 lei !n anul 9-2 !nregistrarea avansului primitConturi la banci 7232 J C28 Clienti creditori 2C1.111.111 lei !nregistrarea consumurilor aferente anului pentru lucrarea efectuataC&eltuieli dupa natura >HH J 6HH - 227.111.111 lei !nregistrarea veniturilor din productia stocata aferente anului!mobili ari in curs 362 J 422 Venituri aferente costurilor stocurilor produse 227.111.111 lei !n anul curent #9$ !nregistrarea consumurilor aferente anuluiC&eltuieli dupa natura >HH J 6HH - 237.111.111 lei !nregistrarea veniturilor din productia stocata:ucrari in curs 362 J 422 Venituri din productia stocata 237.111.111 lei %acturarea lucrarilorClienti C22 J 41C Venituri din lucrari 6;1.111.111 lei Scoaterea din gestiune a lucrarilor facturateVenituri aferente costurilor stocurilor produse 422 J 362 :ucrari in curs 667.111.111 lei Re ultatul lucrarii va afecta numai contul de profit si pierdere al ultimului an cu intreaga valoare de C7.111.111 lei. Varianta # - metoda procentajului de avansare !n anul 9-3 C&eltuieli dupa natura >HH J 6HH 5aterii 87.111.111 lei ,entru inregistrarea veniturilor din lucrarile in curs se va calcula nivelul de avansare al lucrarii+r. de avansare J # 87 mil ) 631 mil $ L 211 J 38,>;K Veniturile de inregistratJ 38,>;K L 641.111.111 lei J 218.;C6.471 Re ultatul aferent anului 9-3 este de 2C.;C6.471 lei !n anul 9-2 C&eltuieli dupa natura >HH J 6HH 5aterii 227.111.111 lei Conturi la banci 7232 J C28 Clienti creditori 2C1.111.111 lei ,entru inregistrarea veniturilor din lucrarile in curs se va calcula nielul de avansare al lucrarii+r. de avansare J #227 mil ) 631 mil $ L 211 J 67,86K

35

Veniturile de inregistrat J 67,86K L 641.111.111 lei J 263.8>;.471 lei :ucrari in curs 362 J 422 Venituri aferente costurilor stocurilor produse 263.8>;.471 lei Re ultatul aferent 9-2 este de 24.8>;.471 lei !n anul curent C&eltuieli dupa natura >HH J 6HH 5aterii 237.111.111 lei :ucrari in curs 362 J 422 Venituri aferente costurilor stocurilor produse 264.2;4.C11 lei Re ultatul aferent anului curent este de 23.2;4.C11 lei Clienti C22 J 41C Venituri din lucrari executate si servicii prestate - 6;1.111.111 lei Clienti creditori C28 J C22 Clienti 2C1.111.111 lei Venituri aferente costurilor stocurilor produse 422 J 362 :ucrari in curs 6;1.111.111 lei 3.& Contabilizarea provizioanelor pentru riscuri si c*eltuieli Recunoastere ,rovi ioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea. *n provi ion va fi recunoscut numai in momentul in care- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior/ - este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva/ si - poate fi reali ata o estimare credibila a valorii obligatiei. (aca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut un provi ion. O obligatie curenta este o obligatie legala sau implicita. a$ o obligatie legala este obligatia care re ulta- dintr-un contract #in mod explicit sau implicit$/ - din legislatie/ sau - din alt efect al legii/ b$ o obligatie implicita #de exemplu, obligatia prin care o entitate se anga'ea a sa efectue e plati compensatorii personalului disponibili at$ este obligatia care re ulta din actiunile unei entitati in ca ul in care- prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisa a firmei sau dintr-o declaratie suficient de specifica, entitatea a indicat partenerilor sai ca isi asuma anumite responsabilitati/ si - ca re ultat, entitatea a indus partenerilor ideea ca isi va onora acele responsabilitati. Valoarea provi ionului trebuie sa fie cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii obligatiei actuale la data bilantului. ,rovi ioanele se constituie pentru elemente cum sunta$ litigii, amen i si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte/ b$ c&eltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte c&eltuieli privind garantia acordata clientilor/ c$ actiunile de restructurare/ d$ pensii si obligatii similare/ e$ de afectare imobili ari corporale si alte actiuni similare legate de acestea f$ impo ite/ g$ prime ce urmea a a se acorda personalului din profitul reali at, potrivit prevederilor legale sau contractuale/ si

36

&$ alte provi ioane. Provi ioanele pentru pensii ,rovi ioanele pentru pensii se refera la sumele ce vor fi platite de entitate dupa ce anga'atii au parasit entitatea. Valoarea provi ioanelor pentru pensii se stabileste de catre specialisti in domeniu. :a determinarea lor se tine seama de varsta, vec&imea in munca si rotatia personalului in cadrul entitatii. ,rovi ioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de munca ramase pana la pensie, atunci cand exista certitudinea ac&itarii lor intr-o perioada previ ibila de timp. Provi ioanele pentru impo ite ,rovi ioanele pentru impo ite se constituie pentru sumele viitoare de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie in relatia cu statul. Aceste provi ioane pot fi constituite, de exemplu, pentru- diferente de impo ite re ultate din operatiuni de control nefinali ate/ impo ite pentru care entitatea are desc&ise procese in instanta/ re erve din facilitati fiscale sau alte re erve pentru care in legislatia fiscala exista prevederi referitoare la impo itarea acestora, precum si in alte situatii care pot genera datorii sub forma impo itului pe profit. Provi ioanele pentru restructurare ,rovi ioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatiia$ van area sau incetarea activitatii unei parti a afacerii/ b$ inc&iderea unor sedii ale entitatii/ c$ modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere/ d$ reorgani ari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii. *n provi ion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care- sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare/ si - nu sunt legate de desfasurarea continua a activitatii entitatii. *n provi ion pentru restructurare nu trebuie sa includa costuri precum cele legate de- recalificarea sau mutarea personalului permanent/ - marBeting/ sau - investitiile in noi sisteme si retele de distributie.

$valuarea provizioanelor ,rovi ioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului. ,rovi ioanele trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si c&eltuielile estimate. ,entru stabilirea existentei unei obligatii curente la data bilantului, trebuie luate in considerare toate informatiile disponibile. #2$ Valoarea recunoscuta ca provi ion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente. Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment. Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provi ionului repre inta valoarea actuali ata a c&eltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. !n acest ca , actuali area provi ioanelor se face intrucat, datorita valorii-timp a banilor, provi ioanele aferente unor iesiri de

37

resurse care apar la scurt timp de la data bilantului sunt mult mai oneroase decat cele aferente unor iesiri de resurse de aceeasi valoare, dar care apar mai tar iu. Actuali area provi ioanelor se efectuea a, de regula, de catre persoane speciali ate. Rata de actuali are utili ata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. %evizuirea provizioanelor ,rovi ioanele trebuie revi uite la data fiecarui bilant si a'ustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. !n ca ul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provi ionul trebuie anulat prin reluare la venituri. ,rovi ioanele vor fi utili ate numai pentru scopul pentru care au fost initial recunoscute. (ocumentele diin care re ulta ca Societatea are o obligatie curenta la data bilantului, semante de persoane autori ate potrivit procedurilor interne sunt- ?otararea A+A din care re ulta ca salariatii vor beneficia de prime repre entand participarea la profit #provi ion pentru prime$/ - (ocumentatii furni ate de departamentul 'uridic sau firme de avocati, din care re ulta ca Societatea are o datorie la data bilantului sau exista o probabilitate mare sa apara o datorie pentru plata de despagubiri penalitati, daune #provi ioane pentru litigii$ - (ocumentatia intocmita de compartimentul de contabilitate si fiscalitate, din care sa re ulte care sunt situatiile pentru care Societatea trebuie sa inregistre e provi ion pentru impo ite, potrivit reglementarilor contabile si fiscal, precum si valoarea acestora. %nregistrarea provizioanelor "nregistrarea in contabilitate a constituirii provi ioanelor >;23 IC&eltuieli de exploatare privind provi ioanele= J 272H I,rovi ioane= !nregistrarea diminuariii sau anularii provi ionului constituit, atunci cand acesta ramane fara obiect 272H I,rovi ioane= J 4;23 IVenituri din provi oane= 3.' Contabilizarea imprumuturilor ,entru contabili area c&eltuielilor cu imprumuturile se pot folosi doua metode E metoda capitali arii si metoda re ultatului. !etoda capitalizarii consta in recunoasterea costurilor de imprumut in calitatea de componente ale costului de ac&i itie sau de productie, dupa ca , al bunului ca activ care necesita un anumit timp pentru a fi adus in starea si la locul necesar folosintei pentru care el este destinat. Costurile imprumuturilor care sunt direct atribuibile ac&i itiei, constructiei sau productiei unui activ calificat trebuie sa fie incorporate in costul acestui activ. *n activ calificat este activul care solicita o perioada lunga de pregatire, inainte de a putea fi utili at sau vandut. Astfel de costuri ale imprumuturilor sunt incorporate ca o componenta a costului activului calificat, atunci cand este probabil ca ele sa genere e avanta'e economice viitoare pentru intreprindere si cand costurile pot sa fie evaluate in mod fiabil. !n celelalte ca uri, costurile imprumuturilor sunt contabili ate la c&eltuieli, in cursul exercitiului in care sunt anga'ate. Capitali area costurilor de imprumut incetea a cand bunul in cau a este gata sa fie utili at sau vandut dupa cum s-a preva ut sau, in ca ul plasamentelor, cand intreprinderea in care nu s-au reali at plasamente a inceput exploatarea principala preva uta .(e asemenea, trebuie suspendata capitali area in timpul perioadelor lungi de intrerupere a productiei bunurilor. (aca productia sau ac&i itia de bunuri este partial terminata, iar una din partile sale constitutive este utili abila, capitali area costurilor indatoririi trebuie sa incete e atunci cand este terminata cea mai

38

mare parte a activitatilor necesare pentru pregatirea acelor componente in vederea utili ari sau van arii. !etoda rezultatului consta in tratarea costurilor de imprumut ca element de c&eltuiala a re ultatului exercitiului. !n consecinta, c&eltuielile anga'ate nu sunt capitali ate, deci sunt recunoscute ca active, fiind tratate drept costuri ale perioadei si decontate in intregime asupra re ultatului exercitiului. "le sunt inregistrate in clasa > =Conturi de c&eltuieli= pe naturi, fiind transferate la inc&iderea exercitiului la contul 232 I,rofit si pierdereI. !ncidenta fiscala a celor doua metode este diferita. Astfel in ca ul metodei capitali arii costurilor de indatorare, contabili area incidentei asupra c&eltuielilor, implicit asupra re ultatului, are loc in momentul amorti arii mi'loacelor fixe. !n anuitatea amorti arii se regaseste si o fractiune din costurile de indatorare capitali ate. Regasirea in re ultatul fiscal este conditionata de gradul de deductibilitate a amorti arii. 5etoda contabili arii prin re ultat are incidenta asupra re ultaului contabil in momentul anga'arii costurilor de indatorare. Tratarea doban ilor in regimul costurilor perioadei impune antrenarea directa a intregii mase a c&eltuielilor anga'ate de exercitiul financiar in cadrul re ultatului. !mpactul fiscal al costurilor perioadei este la randul sau conditionat de gradul de deductibilitate fiscala a costurilor de indatorare. Societatea optea a in exercitiul financiar 3121 pentru metoda re ultatului. (ocumentele utili ate care stau la ba a contabili arii imprumuturilor sunt repre entate de contracte de credit, contracte comerciale, extrase de cont, note contabile. 3., Contabilizarea veniturilor 'enituri din van ari de bunuri Societatea poate reali a van ari de bunuri numai cu caracter intamplator, avand in vedere specificul activitatii. Veniturile din van area bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditiia$ entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avanta'ele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor/ b$ entitatea nu mai gestionea a bunurile vandute la nivelul la care ar fi facuto, in mod normal, in ca ul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor/ c$ marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil/ d$ este probabil ca beneficiile economice asociate tran actiei sa fie generate catre entitate/ si e$ costurile tran actiei pot fi evaluate in mod credibil. (ocumentele utili ate sunt repre entate de facturi, avi e de insotire a marfii, c&itante. Tratamentul contabil- !nregistrarea sumelor facturate privind van area de bunuri C22 <Clienti= J 41H <Venituri= -!nregistrarea reducerilor comerciale acordate ulterior, in ba a facturilor 418 <Reduceri comerciale acordate= J C22 <Clienti= Veniturile din redevente, c&irii, doban i si dividende se recunosc astfela$ doban ile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe ba a contabilitatii de anga'amente/ b$ redeventele si c&iriile se recunosc pe ba a contabilitatii de anga'amente, conform contractului/ c$ dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa. 'enituri din prestari de servicii Veniturile din prestari de servicii se inregistrea a in contabilitate pe masura efectuarii acestora. ,restarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri.

39

Stadiul de executie al lucrarii se determina pe ba a de situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul reali arii si receptia serviciilor prestate. !n ca ul lucrarilor de constructii, recunoasterea veniturilor se face pe ba a actului de receptie semnat de beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie. Contravaloarea lucrarilor nereceptionate de beneficiar pana la sfarsitul perioadei se evidentia a la cost, in contul 663 DServicii in curs de executieD, pe seama contului 423 DVenituri aferente costurilor serviciilor in curs de executieD. #663 J 423$. (ocumentul 'ustificativ devi ul de lucrari provi oriu. (ocumente 'ustificative utili ate pentru inregistrarea in contabilitate sunt repre entate de facturi, situatii de lucrari, procese verbale de receptie. Tratament contabilC22 <Clienti= J 41C <Venituri din servicii prestate= 'an ari pe credit !n ca ul van arilor pe credit, o parte a pretului de van are poate fi considerata o remunerare a creditului acordat. Astfel diferenta dintre pretul utili at in conditiile in care plata s-ar fi facut imediat si cel la termen va fi considerata a fi un venit financiar. Acelasi venit financiar ar mai putea fi inregistrat prin actuali area ansamblului incasarilor viitoare la rata doban ii pe care ar procura-o un activ financiar de risc ec&ivalent cu cel al cumparatorului. "xemplu !ntreprinderea vinde marfuri in valoare de 211.111.111 lei cu obligatia platii dupa >1 de ile. !n ca ul in care plata s-ar fi facut imediat, clientul ar fi beneficiat de un scont de 2,7KClienti C22 J K 414 Venituri din v . marfurilor 4>> Venituri din doban i 211.111.111 8;.711.111 2.711.111

(aca plata se reali a imediat(isponibil la banci 7232 J 414 Venituri din v . marfurilor 8;.711.111 Alte venituri din exploatare Alte venituri din exploatarea curenta cuprind veniturile din creante recuperate, penalitati contractual, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum si alte venituri din exploatare. (ocumentele care stau la ba a inregistrarii in contabilitate sunt facturi, procese verbale de receptive, note contabile. Tratament contabil- !nregistrarea penalitatilor datorate de client C22 J 47; - !nregistrarea veniturilor din van area imobili arilor corporale si necorporale C>2 J 47;6 3.- Contabilizarea c*eltuielilor Prevederi generale C&eltuielile entitatii repre inta valorile platite sau de platit pentru- consumuri de stocuri si servicii prestate, de care beneficia a entitatea/ - c&eltuieli cu personalul/ - executarea unor obligatii legale sau contractuale etc. C&eltuielile efectuate de entitati pentru reali area instalatiilor in vederea asigurarii utilitatilor #apa, energie electrica, ga e$ necesare functionarii se inregistrea a in functie de natura acestora, pe

40

c&eltuieli ale perioadei, atunci cand in contractele inc&eiate cu furni orii de utilitati este preva ut ca acestea urmea a sa treaca in proprietatea prestatorului serviciului sau lucrarii respective. !n toate ca urile se vor avea in vedere clau ele cuprinse in contractele inc&eiate intre parti. Contabilitatea c&eltuielilor se tine pe feluri de c&eltuieli, dupa natura lor, astfel- c&eltuieli de exploatare, c&eltuieli financiare, c&eltuieli extraordinare #calamitati$. Cheltuieli de exploatare

Cheltuieli de exploatare, cuprind:


- c&eltuieli cu materiile prime si materialele consumabile/ costul de ac&i itie al obiectelor de inventar consumate/ costul de ac&i itie al materialelor nestocate, trecute direct asupra c&eltuielilor/ contravaloarea energiei si apei consumate/ valoarea animalelor si pasarilor/ costul marfurilor vandute si al ambala'elor/ - c&eltuieli cu serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si c&irii/ prime de asigurare/ studii si cercetari/ c&eltuieli cu alte servicii executate de terti #colaboratori$/ comisioane si onorarii/ c&eltuieli de protocol, reclama si publicitate/ transportul de bunuri si personal/ deplasari, detasari si transferari/ c&eltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele/ - c&eltuieli cu personalul #salariile, asigurarile si protectia sociala si alte c&eltuieli cu personalul, suportate de entitate$/ - alte c&eltuieli de exploatare #c&eltuielile legate de prote'area mediului incon'urator, aferente perioadei/ pierderi din creante si debitori diversi/ despagubiri, amen i si penalitati/ donatii, sponsori ari si alte c&eltuieli similare/ c&eltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital/ creante prescrise potrivit legii/ certificatele de emisii de ga e cu efect de sera ac&i itionate potrivit legislatiei in vigoare si ale caror costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.$/ (e exemplu, inregistrarea consumului de stocuri se efectuea a pe ba a urmatoarelor documente 'ustificative- bonuri de consum, liste si procese verbale de inventar. -!nregistrarea consumului de stocuri- >1H J 61H Cheltuieli cu serviciile executate de terti -!nregistrarea serviciilor facturate de terti pe ba a facturilor, politelor de asigurare- >2H)>3H J C12 Cheltuieli financiare C&eltuieli financiare cuprind- pierderi din creante legate de participatii/ c&eltuieli privind investitiile financiare cedate/ diferentele nefavorabile de curs valutar/ doban ile privind exercitiul financiar in curs/ sconturile acordate clientilor/ pierderi din creante de natura financiara si altele/ (ocumentele utili ate la inregistrarea in contabilitate sunt contracte de van are, extrase de cont, contracte de imprumut, note de calcul pentru calcularea diferentelor de curs valutar, note contabile. -!nregistrarea pierderilor din creante imobili ate repre entand imprumuturi acordate- >>6 J 3>4 -!nregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, re ultate din evaluarea creditelor in valuta- >>7 J 2>3 3.10 Contabilizarea capitalurilor Capitalul si re ervele #capitaluri proprii$ repre inta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind- aporturile de capital, primele de capital, re ervele, re ultatul reportat, re ultatul exercitiului financiar. Capital social Capitalul este repre entat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., in functie de forma 'uridica a entitatii. Capitalul social subscris si varsat se inregistrea a distinct in contabilitate, pe ba a actelor de constituire a persoanei 'uridice si a documentelor 'ustificative privind varsamintele de capital. Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprin and numarul si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale subscrise si varsate.

41

,rincipalele operatiuni care se inregistrea a in contabilitate cu privire la ma'orarea capitalului suntsubscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea re ervelor si alte operatiuni, potrivit legii. Operatiunile care se inregistrea a in contabilitate cu privire la micsorarea capitalului sunt, in principal, urmatoarele- reducerea numarului de actiuni sau parti sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati, rascumpararea actiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti sau alte operatiuni, potrivit legii. Scoaterea din evidenta a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifica capitalul social, cu exceptia situatiilor preva ute de legislatia in vigoare. !n toate ca urile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuea a in ba a &otararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare. Primele de capital ,rimele legate de capital cuprind primele de emisiune, fu iune, aport si de conversie. Conturile corespun atoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor. ,rima de emisiune se determina ca diferenta intre pretul de emisiune de noi actiuni sau parti sociale si valoarea nominala a acestora. ,rima de fu iune se determina ca diferenta intre valoarea aportului re ultat din fu iune si valoarea cu care a crescut capitalul social al societatii absorbante. ,rima de aport se calculea a ca diferenta intre valoarea bunurilor aportate si valoarea nominala a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi. ,rima de conversie a obligatiunilor in actiuni se calculea a ca diferenta intre valoarea nominala a obligatiunilor corespun atoare imprumuturilor obligatare si valoarea actiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci cand valoarea obligatiunilor depaseste valoarea actiunilor corespun atoare. :a elaborarea politicilor contabile, Societatea nu are in evident prime de capital. Rezerve din reevaluare ,lusul sau minusul re ultat din reevaluarea imobili arilor corporale, in conformitate cu prevederile pre entelor reglementari, trebuie reflectat in debitul sau creditul contului 217 DRe erve din reevaluareD, dupa ca , cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobili arilor corporale din pre entele reglementari. "videntierea re ervelor din reevaluare trebuie efectuata pe fiecare imobili are corporala in parte si pe fiecare operatiune de reevaluare care a avut loc. (iminuarea re ervelor din reevaluare poate fi efectuata numai in limita soldului creditor existent, aferent imobili arii respective. Surplusul din reevaluare inclus in re erva din reevaluare este capitali at prin transferul direct in reserve #contul 21>7 IRe erve repre entand surplusul reali at din reserve din reevaluare=$, la casare sau cedare. Alte re erve Contabilitatea re ervelor se tine pe categorii de re erve- re erve legale, re erve statutare sau contractuale si alte re erve. Re ervele legale se constituie anual din profitul entitatii, in cotele si limitele preva ute de lege, si din alte surse preva ute de lege. Re ervele legale pot fi utili ate numai in conditiile preva ute de lege. Re ervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitatii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. Alte re erve nepreva ute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau in alte scopuri, potrivit &otararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. Rezultatul perioadei si repartizarea profitului !n contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Re ultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si c&eltuielile exercitiului.

42

Re ultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inc&iderea acestuia si repre inta soldul final al contului de profit si pierdere. !nc&iderea conturilor 232 D,rofit sau pierdereD si 238 DReparti area profituluiD se efectuea a la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespun atoare, in bilantul intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale. !n contul 224 DRe ultatul reportatD se evidentia a distinct re ultatul reportat provenit din preluarea la inceputul exercitiului financiar curent, a re ultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si re ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile. (ocumentele 'ustificative utili ate la inregistrarea in contabilitate sunt procesele verbale ale A+A, documente emise de O9RC care atesta constituirea Societatii sau modificarea capitalului social, registrul actionarilor, procese verbale de receptie a bunurilor aport la capitallul social, note contabile referitoare la capitalul social. Orice modificare a capitalului social in contabilitate se efectuea a dupa indeplinirea cerintelor legale. 3.11 Contabilizarea impozitelor si ta.elor !n cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind- impo itul pe profit)venit, taxa pe valoarea adaugata, impo itul pe venituri de natura salariilor, subventiile de primit, alte impo ite, taxe si varsaminte asimilate. Impozit pe pro it curent Societatea inregistrea a impo itul pe profitul curent in conformitate cu O5%, 6177)3118 cu toate modificarile ulterioare si in conformitate cu :egea 742)3116 privind Codul %iscal, cu moficarile si completarile ulterioare. ,ierderile fiscale pot fi reportate pe o perioada de sapte ani. !mpo itul pe profit se calculea a si se inregistrea a utili and conturile CC22 <!mpo itul pe profit= si >82 <C&eltuieli cu impo itul pe profit=. (aca suma platita depaseste suma datorata, surplusul se recunoaste drept creanta. -!nregistrarea impo itului pe profit datorat>82 J CC22 - !nregistrarea impo itului pe profit virat la bugetul statului CC22 J 7232 4a.a pe valoarea adaugata Taxa pe valoarea adaugata pentru ac&i itiile din Romania si pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate in Romania se determina si se inregistrea a conform prevederilor Codului %iscal. -!nregistrarea TVA de recuperat, ca diferenta intre TVA deductibila mai mare si TVA colectata mai mica CC3C J CC3> -!nregistrarea compensarii obligatiei de plata a TVA cu TVA de recuperat din perioadele fiscale precedente CC36 J CC3C -!nregistrarea TVA de plata, ca diferenta intre TVA colectat mai mare si TVA deductibil mai mic CC34 J CC36 :a alte impo ite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale sunt cuprinseacci ele, impo itul pe cladiri, impo itul pe terenuri, impo itul pe dividende, taxa asupra mi'loacelor de transport, alte impo ite si taxe. Societatea nu calculea a acci e si fomduri speciale. Taxele si impo itele locale se inregistrea a utili and analiticele conturilor CC> <Alte impo ite, taxe si varsaminte asimilite= si >67 <C&eltuieli cu alte impo ite, taxe si varsaminte asimilate=.

43

,rincipalele documente utili ate pentru inregistrarea impo itelor si taxelor sunt- deconturi de TVA, declaratii privind impo itul pe profit, deci iile de impunere, acte constatatoare ale organelor de control, extrase de cont.

Capitolul I/ Proceduri speci ice activitatii societatii !.1 So t0are1ul olosit pentru activitatea inanciar contabila !n general programele de contabilitate permit generarea declaratiilor periodice in program, cu conditia ca datele prelucrate sa fie corecte si sa respecte restrictiile programului. ,entru facilitarea generarii unor rapoarte lunare, necesare managementului firmei #alocare pe centre de cost, alocarea pe departamente$, este necesar sa se stabileasca fie un plan de conturi mai detaliat pe analitice, fie procesarea datelor in programul de contabilitate sa tina cont de setarea initiala a unor coduri, centre de cost etc. (ocumentele procesate in program, de obicei, se marc&ea a cu o bifa specifica prin care se indica acest lucru sau cu o stampila cu textul <inregistratD. Criteriile minimale privind programele informatice utili ate in activitatea financiara si contabila Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecarei unitati trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi te&nice. :a elaborarea si adaptarea programelor informatice vor fi avute in vedere urmatoarelea$ cuprinderea in procedurile de prelucrare a reglementarilor in vigoare si a posibilitatii de actuali are a acestor proceduri, in functie de modificarile intervenite in legislatie/ b$ cunoasterea adecvata a functiilor sistemului de prelucrare automata a datelor de catre personalul implicat si respectarea acestora/ c$ gestionarea pac&etelor de produse-program, asigurarea protectiei lor impotriva accesului neautori at, reali area confidentialitatii datelor din sistemul informatic/ d$ stabilirea tipului de suport pentru pastrarea datelor de intrare, intermediare sau de iesire/ e$ solutionarea eventualelor erori care pot sa apara in functionarea sistemului informatic/ f$ verificarea completa sau prin sonda' a modului de functionare a procedurilor de prelucrare preva ute de sistemul informatic/ g$ verificarea totala sau prin sonda' a operatiunilor economico-financiare inregistrate in contabilitate, astfel incat acestea sa fie efectuate in concordanta stricta cu prevederile actelor normative care le reglementea a/ &$ verificarea prin teste de control a programului informatic utili at. Sistemele informatice de prelucrare automata a datelor in domeniul financiar-contabil trebuie sa raspunda la urmatoarele criterii considerate minimalea$ sa asigure concordanta stricta a re ultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementea a/ b$ sa preci e e tipul de suport care asigura prelucrarea datelor in conditii de siguranta/ c$ fiecare data inregistrata in contabilitate trebuie sa se regaseasca in continutul unui document, la care sa poata avea acces atat beneficiarii, cat si organele de control/ d$ sa asigure listele operatiunilor efectuate in contabilitate pe ba a de documente 'ustificative, care sa fie numerotate in ordine cronologica, inter icandu-se inserari, intercalari, precum si orice eliminari sau adaugari ulterioare/ e$ sa asigure reluarea automata in calcul a soldurilor conturilor obtinute anterior/

44

f$ sa asigure conservarea datelor pe o perioada de timp care sa respecte prevederile :egii nr. ;3)2882, republicata/ g$ sa preci e e procedurile si suportul magnetic extern de ar&ivare a produselor-program, a datelor introduse, a situatiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare in sistem a datelor ar&ivate/ &$ sa nu permita inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada inc&isa/ i$ sa asigure urmatoarele elemente constitutive ale inregistrarilor contabile- data efectuarii inregistrarii contabile a operatiunii/ - 'urnalul de origine in care se regasesc inregistrarile contabile/ - numarul documentului 'ustificativ sau contabil #atribuit de emitent$/ '$ sa asigure confidentialitatea si protectia informatiilor si a programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la informatii, copii de siguranta pentru programe si informatii/ B$ sa asigure listari clare, inteligibile si complete, care sa contina urmatoarele elemente de identificare, in antet sau pe fiecare pagina, dupa ca - tipul documentului sau al situatiei/ - denumirea unitatii/ - perioada la care se refera informatia/ - datarea listarilor/ - paginarea cronologica/ - preci area programului informatic si a versiunii utili ate/ l$ sa asigure listarea ansamblului de situatii financiare si documente de sinte a necesare conducerii operative a unitatii/ m$ sa asigure respectarea continutului de informatii preva ut pentru formulare/ n$ sa permita, in orice moment, reconstituirea continutului conturilor, listelor si informatiilor supuse verificarii/ toate soldurile conturilor trebuie sa fie re ultatul unei liste de inregistrari si al unui sold anterior al acelui cont/ fiecare inregistrare trebuie sa aiba la ba a elemente de identificare a datelor supuse prelucrarii/ o$ sa nu permita- desc&iderea a doua conturi cu acelasi simbol/ - modificarea simbolului de cont in ca ul in care au fost inregistrate date in acel cont/ - suprimarea unui cont in cursul exercitiului financiar curent sau aferent exercitiului financiar precedent, daca acesta contine inregistrari sau sold/ - editarea a doua sau a mai multor documente de acelasi tip, cu acelasi numar si continut diferit de informatii/ p$ sa permita suprimarea unui cont care nu are inregistrari pe parcursul a cel putin 3 ani #exercitii financiare$, in mod automat sau manual/ r$ sa prevada in documentatia produsului informatic modul de organi are si tipul sistemului de prelucrare- monopost sau multipost/ - monosocietate sau multisocietate/ - retea de calculatoare/ - portabilitatea fisierelor de date/ s$ sa preci e e tipul de organi are pentru culegerea datelor- preluari pe loturi cu control ulterior/

45

- preluari in timp real cu efectuarea controlului imediat/ - combinarea celor doua tipuri/ t$ sa permita culegerea unui numar nelimitat de inregistrari pentru operatiunile contabile/ u$ sa posede documentatia te&nica de utili are a programelor informatice necesara exploatarii optime a acestora/ v$ sa respecte reglementarile in vigoare cu privire la securitatea datelor si fiabilitatea sistemului informatic de prelucrare automata a datelor. !.2 Principalele operatiuni contabile &' Operatiuni de casa a' Reguli generale
) )

Toate operatiunile cu numerar vor fi inregistrate in registrul de casa/ %iecare operatiune trebuie sa aiba la ba a un document 'ustificativ #c&itanta, bon fiscal, bon cu valoare fixa, dispo itie de plata sau dispo itie de incasare etc.$/ ,entru orice incasare de numerar se intocmeste c&itanta #valabil si pentru creditarile firmei de catre asociat in ba a unui contract de imprumut. (e asemenea pentru aceasta operatie se intocmeste si o dispo itie de incasare$/ Orice creditare a societatii de catre asociat se face in ba a unui contract de imprumut/ Se admit plati catre persoane 'uridice in limita unui plafon ilnic maxim de 21.111 lei, platile catre o singura persoana 'uridica fiind admise in limita unui plafon ilnic in suma de 7.111 lei. Sunt inter ise platile fragmentate in numerar catre furni orii de bunuri si servicii, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 7.111 lei. Se admit plati catre o singura persoana 'uridica in limita unui plafon ilnic in numerar in suma de 21.111 lei, in ca ul platilor catre retelele de maga ine de tipul Cas&PCarrQ, care sunt organi ate si functionea a in ba a legislatiei in vigoare. Sunt inter ise platile fragmentate in numerar catre astfel de maga ine, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 21.111 lei. :a acordarea avansurilor spre decontare, in scopul nr. efectuarii de plati catre persoane 'uridice, se vor respecta aceleasi cerinte #Ordonanta 8C)311C privind reglementarea unor masuri financiare si Ordonanta nr. 27)288> privind intarirea disciplinei financiar valutare$. Ridicarile de avans pentru deplasare se 'ustifica in 6 ile sau la intoarcerea personalului din delegatie pe ba a ordinului de deplasare si a decontului de c&eltuieli #ordinul de deplasare va fi stampilat la unitatea la care s-a efectuat deplasarea$ #(ecretul nr. 318) 284> pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste$/ !ndemni atia de deplasare are deductibilitate limitata la calculul impo itului pe profit<Suma c&eltuielilor cu indemni atia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita de 3,7 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publiceD. ?otararea nr. 2;>1)311> din 32)23)311> privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in ca ul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului stabileste la articolul 8 ca persoana aflata in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 7 Bm de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o indemni atie ilnica de delegare sau de detasare de 26 lei, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea. ,lata salariilor cu numerar pe ba a statului de salarii se inregistrea a in Registrul de Casa #statul de salarii trebuie semnat de fiecare anga'at in parte$/ (ispo itiile de incasare)plata vor fi semnate si stampilate de persoanele responsabile. (e asemenea, aceste documente vor fi completate cu toate datele - serie, nr. buletin sau carte de identitate.

) )

b' Registrul de casa

46

Se intocmeste ilnic si cuprinde toate operatiunile cu numerar distinct pentru cele in lei si pentru cele in valuta #pentru fiecare valuta in parte$/ ,oate fi tinut electronic cu conditia sa poata fi listat in orice moment si sa respecte continutul informational stabilit prin lege/ modelul de registru de casa in lei si in valuta trebuie sa respecte cerintele minimale preva ute in Ordinul 6723)311; privind documentele financiar-contabile. !n ca ul van arilor pentru care se emite bon fiscal, se va proceda astfelse inscrie in registrul de casa totalul raportului ilnic #daca se incasea a integral cu numerar$/ raportul ilnic trebuie insotit de monetar care va avea aceeasi valoare cu totalul raportului ilnic. se inscrie in registrul de casa totalul monetarului care va fi ec&ivalentul van arilor incasate efectiv cu numerar, diferenta pana la totalul raportului ilnic al casei de marcat fiind inscrisa distinct intr-o anexa in care sa se 'ustifice diferenta prin- incasari cu bonuri de masa, cu card etc. .onul fiscal de combustibil va fi stampilat de emitent si va avea inscris denumirea societatii si numarul masinii pentru care se ac&i itionea a combustibil/ 9u exista plafon privind soldul de numerar din casa #dar soldul scriptic trebuie sa se verifice fi ic$/

(' *

)urnizori %iecare factura primita trebuie sa fie completata integral de furni or #numar de ordine, data emiterii, denumirea, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA, numele si adresa cumparatorului precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, adresa exacta unde au fost livrate bunurile, denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, data la care au fost livrate bunurile sau data incasarii unui avans, indicarea cotei de TVA sau o mentiune referitoare la prevederile aplicabile - Dscutit cu drept de deducereD, Dscutit fara drept de deducereD, Dneimpo abil in RomaniaD, Dtaxare inversaD - numarul si data contractului si o referire la alte facturi sau documente emise anterior atunci cand se emit mai multe documente pentru aceeasi operatiune$. !n ca contrar factura respectiva poate fi incadrata de organele de control ca fiind nedeductibila/ in ca ul in care se primesc astfel de facturi va sfatuim sa le returnati furni orului pentru a fi completate integral/ ,entru fiecare furni or se poate tine evidenta operativa a facturilor primite si a sumelor de plata pe termene scadente conform contractelor inc&eiate sau a intelegerilor comerciale reciproce/ ,eriodic #trimestrial, semestrial sau doar anual$ se poate stabili o procedura de verificare a soldurilor conturilor de furni ori prin compararea sumelor din balanta cu situatia scriptica din evidentele solicitate si primite de la furni ori/ %acturile de ac&i itii vor fi inregistrate ilnic in Rurnalul de cumparari, in ordinea datei documentului/

a' Reguli generale

b' Ac*izitiile de materii prime+ auxiliare+ marfuri si alte produse stocabile * * %iecare ac&i itie de materii prime trebuie sa fie insotita de factura sau avi in original. ,entru fiecare intrare in gestiune de materiale se va intocmi 9!R #nota de intrare receptie$ semnat si stampilat de persoana responsabila #pentru marfa cu van are en detail se vor completa toate campurile inclusiv cota de adaos si pretul de van are, pentru materii prime, materiale si obiecte de inventar se vor completa doar datele din factura de ac&i itie$. !n ca ul in care la receptie se constata diferente cantitative fata de cantitatea inscrisa in documentele intocmite de furni or se va intocmi 9ota de Receptie si Constatare de (iferente #9RC($ in scopul solutionarii acestor diferente cu furni orul respectiv/

47

:a darea in consum a obiectelor de inventar se va completa borderoul de dare in consum a acestora si de inregistrare pe c&eltuiala/ darea in consum poate sa coincida sau nu cu data ac&i itionarii obiectelor de inventar/ !esirea din gestiune a materialelor se face pe ba a de bon de consum cu mentionarea lucrarii - semnat si stampilat de catre persoana responsabila/ ) ) * * * * Repre inta totalitatea documentelor privind desfasurarea in conditii bune a activitatii #c&irie, lumina, telefon, salubritate, servicii efectuate de terti pentru management, marBeting, publicitate, contabilitate, alte servicii in functie de specificul fiecarei societati, leasing-uri etc., altele facturi$/ %acturile de servicii emise de furni ori romani, pentru a fi incadrate ca si c&eltuieli deductibile ale perioadei la care se refera, trebuie sa aiba la ba acontracte de prestari servicii inc&eiate cu furni orii/ aceste contracte vor fi atasate in fotocopie pentru factura din luna curenta/ rapoarte, situatii de lucrari, devi e etc. care sa 'ustifice prestarea serviciului de catre furni or. %acturile de servicii emise de furni ori straini, pentru a fi incadrate ca si c&eltuieli deductibile ale perioadei la care se refera, trebuie sa aiba la ba acontracte de prestari servicii inc&eiate cu furni orii/ aceste contracte vor fi traduse legali at in limba romana si atasate in fotocopie pentru factura din luna curenta/ rapoarte, situatii de lucrari, devi e etc. care sa 'ustifice prestarea serviciului de catre furni or/ certificat de atestare fiscala a furni orului pentru a se putea aplica Conventia de evitare a dublei impuneri inc&eiate cu statul de re identa al furni orului respectiv #se va determina daca pentru acele facturi se retin sau nu impo ite care se platesc in Romania, in ce cuantum etc.$/ ,entru facturile de prestari servicii emise de furni ori externi sau ac&i itii intracomunitare trebuie efectuata autofacturarea in iua a 27-a a lunii urmatoare celei in care a fost prestat serviciul sau au fost livrate bunurile in ca ul in care pana la acea data nu se primeste factura externa.

c' )acturi diverse primite

3. Clienti %eguli generale Orice operatiune de van are trebuie sa aiba la ba a un document de van are emis #bon fiscal, factura fiscala, factura etc.$, oricare ar fi operatiunea la care se refera- prestare de serviciu, van ari de marfuri, de mi'loace fixe etc. %iecare factura emisa* ) * trebuie sa fie completata integral cu datele clientului/ sumele se inscriu cu doua ecimale/ Corectarea documentelor emise se face astfel #prevederi ale Codului %iscal$-

O in ca ul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anulea a si se emite un nou document/ O in ca ul in care documentul a fost transmis beneficiarului, se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus #sau in dreptung&i$, iar, pe de alta parte, informatiile si valorile corecte.

48

(ocumentele respective se vor inregistra in 'urnalul de van ari completat in perioada in care a avut loc corectarea. %acturile fiscale sau alte documente legal aprobate se completea a cu valorile inscrise cu semnul minus #sau in dreptung&i$ cand ba a de impo itare se diminuea a sau, dupa ca , fara semnul minus #fara dreptung&i$ daca ba a de impo itare se ma'orea a/ %acturile fiscale de corectie vor fi transmise si beneficiarului/ emitentul este obligat sa faca dovada transmiterii documentelor #semnatura de primire, confirmare de la posta, de la curier etc.$/ ,entru fiecare client in parte se poate tine evidenta operativa a facturilor emise si incasarilor de la acesta/%acturile de van are vor fi inregistrate ilnic in Rurnalul de van ari, in ordinea datei documentului/%acturile emise in valuta #pentru operatiunile permise de lege$ vor avea inscrise obligatoriu- cursul de facturare, totalul facturii inscris atat in lei cat si in valuta/ !n ca ul van arilor pentru care clientul solicita emiterea atat a bonului fiscal cat si a facturii fiscale #in ca ul societatilor obligate sa emita bonuri fiscale$, factura emisa cu aceasta oca ie nu se va inscrie in 'urnalul de van ari, contravaloarea ei fiind cuprinsa in totalul incasarilor ilnice prin casa de marcat/ %acturile de servicii catre clienti romani trebuie sa aiba la ba acontracte de prestari servicii inc&eiate cu clientii sau comen i ferme ale acestora/ rapoarte, situatii de lucrari, devi e etc., care sa 'ustifice prestarea serviciului catre client/ Contractele de prestari servicii catre clienti externi- O trebuie traduse legali at in limba romana/

) )

O pentru aceste contracte se va emite factura fiscala/ O aceste facturi vor fi inscrise in 'urnalul de van ari la data emiterii lor, in coloana de van ari catre strainatate/ O vor fi atasate in fotocopie invoice - urilor in scopul incadrarii corecte din punct de vedere al TVA #daca societatea este obligata sau nu sa colecte e TVA pentru operatiunile respective$. (econtari reciproce #compensari$ Ordinele de compensare- document folosit pentru compensarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor persoane 'uridice, prin care clientul si furni orul isi lic&idea a datoriile de valoare egala/ 5od de completarepe fata se completea a cu urmatoarele date agentul initiator- datele de identificare #denumire, cod fiscal si sediul social$ ale persoanei 'uridice care solicita stingerea obligatiilor reciproce. agentul destinatar- datele de identificare #denumire, cod fiscal si sediul social$ ale persoanei 'uridice care accepta compensarea unor creante prin datoria sa catre initiator. data la care se face compensarea. suma compensata. stampilele si semnaturile persoanelor responsabile cu operatiile de compensare din cele doua societati. pe verso se trec elementele de identificare ale facturilor care fac obiectul compensarii facturile agentului initiator.

49

Circuit- fiecare ordin de compensare are doua exemplare originale, exemplarul albastru ramane la agentul initiator iar exemplarul rosu va fi transmis catre destinatar. ,ersoana 'uridica initiatoare devine persoana 'uridica destinatara in momentul in care au fost emise si primite ordinele de compensare in numele persoanelor 'uridice dintr-un lant de compensare #in momentul primirii de catre destinatar a exemplarului rosu acesta are obligatia de a intocmi si el un ordin de compensare cu aceeasi data si de aceeasi valoare in care-si va inscrie facturile sale$. Conditia utili arii ordinelor de compensare- pentru facturi cu valori mai mari de 21.111 RO9, compensarea datoriilor neplatite la termenele scadente se va reali a numai prin !nstitutul de 5anagement al !nformatiei, iar pentru suma repre entand contravaloarea facturilor mai mici de 21.111 RO9, inclusiv compensarea reciproca intre contribuabili #cele curente$ se poate efectua in afara cadrului institutional, dar pe ba a acelorasi formulare. Registrul de evidenta a operatiunilor de compensare- se intocmeste de catre persoana responsabila cu operatiunile de compensare si cuprinde data si locul efectuarii compensarii, valoarea compensata, numarul ordinelor de compensare emise pentru reali area compensarii, numarul persoanelor 'uridice care au intrat in compensare, numele si semnatura responsabilului Serviciului de compensare. !n ca ul aparitiei erorilor in procesul de compensare se intocmeste Registrul de erori de compensare care trebuie sa contina urmatoarele informatii- numarul si data ordinului de compensare, emitentul, suma compensata, persoanele 'uridice care au intrat in operatiunea de compensare, cau a erorii si modul de solutionare. ,' #anca Se recomanda mentionarea unei evidente a tuturor ordinelor de plata, cecurilor si biletelor la ordin emise de societate #se va face o numerotare a lor si de preferat se va intocmi un registru al acestor plati$/ %iecare extras de banca va trebui insotit de documentele 'ustificative #ordin de plata, cec, bilet la ordin$ - in ca ul in care se girea a biletele la ordin, se va atasa o fotocopie a biletului la ordin pentru a se putea identifica clientul care se incasea a si furni orul care se ac&ita.

!n ca ul in care exista conturi desc&ise la mai multe banci, extrasele se vor ordona cronologic pe fiecare banca si moneda in parte/ trebuie respectata continuitatea extraselor #se intampla uneori ca banca sa omita anumite extrase si atunci trebuie ceruta o copie a acestora$/ verificarea se face fie dupa numarul ultimului extras primit, fie in functie de soldul contului de pe ultimul extras, in ca ul in care acestea nu au numere. $. Salariati actele de stare civila #certificate nastere, carte identitate, certificat de casatorie$ - in copie/ ultimul act de studii - in copie/ repartitie soma' - original/ fisa de aptitudini de la medicina muncii - original/ contract de munca in trei exemplare - originale/ cartea de munca sau declaratie ca nu are carte de munca/ pentru salariatii care au persoane in intretinere, acestia trebuie sa pre inte- declaratie de la societatea la care lucrea a celalalt membru al familiei ca nu are copii in intretinere si cerere din partea salariatului in cau a prin care solicita luarea in intretinere a membrilor familiei, copii ale certificatelor de nastere ale copiilor aflati in intretinere/ cereri de concediu de odi&na/ (osarul fiecarui anga'at va cuprinde obligatoriu-

50

alte documente care au legatura cu salariatul respectiv #acte aditionale de modificare a contractului de munca, cererea de incetare a contractului de munca, deci ia de inc&idere$/ fisa postului/ ,onta'ele vor fi utili ate pentru intocmirea statelor de salarii/ Contractele de munca se inregistrea a la Camera de 5unca in cel mult 31 de ile de la data inc&eierii contractelor individuale de munca #insotit de dosarul complet al salariatului$/ (aca societatea nu a mai avut salariati, cu oca ia inscrierii primului contract de munca se vor pre enta copii ale tuturor documentelor de infiintare ale societatii, impreuna cu originalele care vor fi transmise catre !T5 pentru conformitate cu originalul. (e asemenea, va trebui completat si Registrul de evidenta a salariatilor pentru orice contract de munca nou sau modificari ale contractelor existente. Actele aditionale de modificare a contractului individual de munca, deci iile de incetare a contractelor individuale de munca se pre inta la Camera de 5unca in cel mult 7 ile de la data intocmirii lor/ ,entru societatile cu mai mult de 31 de anga'ati trebuie sa se inc&eie cu salariatii contractul colectiv de munca/ Regulamentul de ordine interioara al firmei si organigrama sunt documente obligatorii pentru societatile cu personal anga'at. &. 5econturi de deplasare 6 5econturi de c*eltuieli (ocument utili at- Ordin de deplasare #formular tipi at, fara regim special, care se ac&i itionea a de le orice centru care vinde tipi ate contabile$. :a plecarea in deplasare este necesar sa se complete e un Ordin de deplasare cu datele personale ale persoanei delegate #nume, prenume, functia, destinatia, scopul si durata deplasarii$, suma primita ca avans spre decontare, precum si stampila si semnatura persoanei care aproba deplasarea. !n timpul deplasarii anga'atul trebuie sa solicite la fiecare societate la care se deplasea a, ca pe Ordinul de deplasare sa se aplice stampila si semnatura. :a intoarcerea din deplasare, pe verso-ul formularului Ordin de deplasare se vor complete obligatoriu urmatoarele* * * * *

data si ora plecarii/ data si ora sosirii/ data depunerii decontului #nu mai tar iu de 6 ile de la intoarcerea din deplasare$/ documentele cu care a facut plati #daca este ca ul$/ diurna ilnica si pe total perioada de deplasare/ sa se pre inte cat mai urgent la casierie pentru a inc&ide decontarea, unde se stabilesc diferentele de primit sau de restituit/

"ste considerata deplasare in interesul serviciului orice deplasare a carei durata este mai mare de 23 ore) i. (iurna pentru deplasare nu este plafonata si este stabilita de conducerea societatii. !ndemni atia de deplasare #diurna$ are deductibilitate limitata la calculul impo itului pe profit<Suma c&eltuielilor cu indemni atia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita de 3,7 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publiceD. ?otararea nr. 2;>1)311> din 32)23)311> privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in ca ul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului stabileste la articolul 8 ca persoana aflata in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 7 Bm de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o indemni atie ilnica de delegare sau de detasare de 26 lei, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea #?otararea nr. 2;>1)311> privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in ca ul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului$. ,entru deplasarile in strainatate se aplica 3,7 la nivelul minim stabilit pentru fiecare tara in parte

51

#?otararea nr. 72;)2887 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar$. '. %egistre+ #urnale si alte evidente obligatorii de intocmit de catre iecare societate Registrul 'urnal- completat lunar cu centrali atorul pe 'urnale/ Registrul inventar- completat anual si insotit de dosarul privind inventarierea de la 62.23.9, dosar care trebuie sa cuprinda- (eci ia de inventariere/ ,rocesul Verbal privind inventarierea/ :istele de inventariere/ extrasele de cont privind confirmarea soldurilor la furni ori, clienti, capital social, disponibil, inventarul faptic la marfa, obiecte de inventar, mi'loace fixe si alte materiale/ Registrul electronic de evidenta salariati/ Registrul de evidenta fiscala #daca societatea este platitoare de impo it pe profit$ intocmit trimestrial, in functie de momentul declararii impo itului pe profit si cuprinde modul de calcul al impo itului pe profit/ Registrul unic de control pe sediu social si fiecare punct de lucru in parte #de mentionat ca fiecare punct de lucru trebuie sa aiba dovada de spatiu - contract de inc&iriere, contract de comodat, certificat de mentiuni la Registrul Comertului cu privire la inregistrarea punctului de lucru, declaratie sedii secundare depusa la Administratia %inantelor ,ublice- daca sunt mai mult de 7 salariati pe punctul de lucru se va proceda la obtinerea codului fiscal pe punct de lucru$/

,. 2lte in ormari "nformari legate de declararea sediilor secundare (puncte de lucru) ,entru inregistrarea corecta si la timp a sediilor secundare ale societatilor #puncte de lucru$ la Administratia %inanciara, cerintele legale pentru inregistrare sunt (eclararea sediilor secundare la Administratia %inanciara se face in termen de 61 de ile de la data inc&eierii contractului #de inc&iriere, de comodat etc.$, prin completarea de catre societate a unei declaratii speciale insotita obligatoriu de urmatoarele documenteCopie C*!/ (ovada de spatiu - contract de inc&iriere, contract de comodat/ Certificat de mentiuni la Registrul Comertului cu privire la inregistrarea punctului de lucru/ !n ca ul in care la sediul secundar sunt anga'ati si lucrea a minim 7 salariati, incepand cu luna in care se inc&eie cel de-al 7-lea contract, trebuie demarata imediat procedura de obtinere a codului de inregistrare fiscala pentru punctul de lucru #separat de codul fiscal al societatii, c&iar daca sunt situate in acelasi sector$, avand la ba a urmatoarele documenteCopie acte societate #act constitutiv, deci ia Tribunalului de infiintare a societatii, C*!$/ (ovada de spatiu a punctului de lucru - contract de inc&iriere, contract de comodat/ ?otarare A+A de infiintare a punctului de lucru/ Certificat de mentiuni la Registrul Comertului cu privire la inregistrarea punctului de lucru/ (eclaratie pe propria raspundere a administratorului ca la data depunerii cererii la sediul punctului de lucru sunt anga'ati minim 7 salariati/

) ) )

) ) ) ) )

52

!nregistrarea fiscala a punctului de lucru presupune declararea si plata impo itului pe veniturile din salarii catre sectorul unde acesta este inregistrat fiscal si nu catre sectorul unde se afla sediul social si unde se platesc toate celelalte taxe. !n ca ul in care la sediul punctului de lucru nu lucrea a 7 salariati, nu este necesara inregistrarea fiscala a punctului de lucru.

!.3 Intocmire raportari periodice :a inc&eierea procesului de procesare a datelor contabile dintr-o luna, se reali ea a verificarea balantei de catre superiorul direct, pentru a face eventualele corectii, validand astfel corectitudinea inregistrarilor efectuate. !n ba a acestei versiuni finale #corectate$ a balantei de verificare, din programul de contabilitate se listea a situatiile lunare periodice-

.alanta lunara/ Rurnalul de van ari si 'urnalul de cumparari/ Registrul de casa/ Registrul de banca/ Registrul Rurnal/ Registrul de mi'loace fixe/ :ista c&eltuielilor in avans/ Situatia deconturilor de c&eltuieli cu personalul/ Orice alta situatie necesara in scopuri interne.

%ntocmirea raportarilor periodice catre institutiile de stat ,rincipalele raportari periodice - lunare, trimestriale, semestriale, anuale, sunt 121 (eclaratie de inregistrare fiscala)(eclaratie de mentiuni pentru persoane 'uridice, asocieri si alte entitati fara personalitate 'uridica %ormular 121 Se completea a de persoanele 'uridice, asocierile si alte entitati fara personalitate 'uridica. (eclaratia de inregistrare se completea a la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completea a cand se modifica datele declarate anterior. Se utili ea a la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actuali area informatiilor. Se completea a in doua exemplare, *n exemplar se pastrea a de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent. (eclaratia se depune, direct sau prin imputernicit)repre entant legal)repre entant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata. 211 (eclaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat %ormular 211 - se depune lunar. (eclaratia include date referitoare la obligatii ca, de exemplu- impo it pe profit din asociere/ impo it privind venitul persoanelor fi ice/ taxa de timbru social asupra 'ocurilor de noroc/ contributii sociale/ impo it pe veniturile microintreprinderilor si altele. (eclaratia se depune in format electronic sau pe &artie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispo itie gratuit de 5inisterul %inantelor ,ublice. Se poate depune si prin internet. 212 (eclaratie privind impo itul pe profit %ormular 212 - se depune anual/ (eclaratia se depune in format electronic, sau pe &artie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare, prin folosirea programelor respective, puse la dispo itie gratuit de 5inisterul %inantelor ,ublice. Se poate depune si prin internet. 213 (eclaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale

53

%ormular 213- se depune lunar/ (eclaratia se depune in format electronic sau pe &artie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se foloseste programul pus la dispo itie gratuit de 5inisterul %inantelor ,ublice. Se poate depune si prin internet. 21C (eclaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si c&eltuielilor %ormular 21C se depune de catre persoanele 'uridice straine si persoanele fi ice nere idente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate 'uridical, precum si de persoanele fi ice re idente asociate cu persoane 'uridice romane, pentru veniturile reali ate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate 'uridical. !n acest ca , impo itul datorat de persoana fi ica se calculea a, se retine si se varsa de catre persoana 'uridica romana. (eclaratia cuprinde informatii privind asociatii persoane 'uridice straine si)sau persoane fi ice. (eclaratia se depune trimestrial, pana la data de 37 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator, de catre asociatul desemnat prin contract pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, persoana 'uridica straina sau persoana fi ica. Se foloseste programul pus la dispo itie gratuit de 5inisterul %inantelor ,ublice. 317 (eclaratie informativa privind impo itul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit %ormularul 317 se completea a de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impo itului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora. Se depune pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de 5inisterul "conomiei si %inantelor. 611 (econt de taxa pe valoarea adaugata #O,A9A% 22>>)3118$ %ormular 611 E se depune lunar daca cifra de afaceri anuala depaseste plafonul de 211.111 "*R si trimestrial, in ca ul contrar/ %ormularul se completea a cu a'utorul programului de asistenta pus la dispo itie de 5inisterul %inantelor ,ublice. %ormularul se poate depune si prin internet. 681 V!"S (eclaratie recapitulativa privind livrarile)ac&i itiile intracomunitare de bunuri %ormular 681 - se depune lunar. Se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat in trimestrul de raportare livrari, ac&i itii in tarile membre ale *niunii "uropene, sau livrari si ac&i itii in cadrul unei operatiuni triung&iulare, astfel cum sunt definite in titlul V! din Codul fiscal. %ormularul se completea a cu a'utorul programului de asistenta pus la dispo itie de 5inisterul %inantelor ,ublice. 683A (eclaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ... %ormularul 683A se completea a de catre persoanele impo abile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispo itiilor art. 276 din :egea nr. 742)3116 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri, efectiv reali ata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 21.111 de euro, calculata in ec&ivalent lei, potrivit legii. Se depune pana la data de 37 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune, in format electronic la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata. %ormatul electronic va fi insotit de formularul editat cu a'utorul programului de asistenta, semnat si stampilat. %ormatul se editea a in doua exemplare- 2 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic/ 2 exemplar se pastrea a de catre persoana impo abila. %ormatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de 5inisterul %inantelor ,ublice. ,rogramul este pus la dispo itia persoanelor impo abile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de 0eb al 5inisterului %inantelor ,ublice. 68C (eclaratie informativa privind livrarile)prestarile si ac&i itiile efectuate pe teritoriul national %ormular 68C - se depune semestrial/ !ncepand cu data de 2 ianuarie 3114, persoanele impo abile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si ac&i itiile de bunuri si servicii reali ate, pe teritoriul Romaniei, catre)de la alte persoane impo abile inregistrate in scopuri de TVA in Romania. (eclaratia 68C se depune semestrial la organul fiscal competent pana in data de 37 inclusiv a lunii urmatoare inc&eierii semestrului de raportare. %ormatul electronic al declaratiei se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de 5inisterul %inantelor ,ublice si este pus la dispo itia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de 0eb al 5inisterul %inantelor ,ublice.

54

421 (eclaratie rectificativa %ormular 421 - se depune pentru corectarea declaratiilor eronate. Se utili ea a pentru corectarea impo itelor)taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa, precum si a contributiilor sociale datorate de anga'atori si retinute de catre acestia de la asigurati. %ormularul se completea a cu a'utorul programului de asistenta pus la dispo itie de 5inisterul %inantelor ,ublice. Se poate depune si prin internet.

(eclaratiile lunare salariale- stat de salarii, declaratia privind contributia la asigurari sociale de stat, declaratia privind contributia la asigurari sociale de sanatate #CASS$, declaratia privind contributia la asigurarile de soma', declaratia privind comisionul !T5. Situatiile financiare semestriale #pe ba a balantei de la 61 iunie$ si anuale #in ba a balantei de la 62 decembrie$.

Anexa 2 S.C 77777. S%8 .. C!%- .

55

Proceduri de inventariere Raspunderea pentru buna organi are a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor :egii nr. ;3)2882, republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. !n vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le transmit comisiilor de inventariere. +. !nventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectuea a de catre comisii de inventariere, numite prin deci ie scrisa. Administratorul decide numirea unei comisii de inventariere a patrimoniului, compusa din .., presedinte, .., membru ,membru. (in comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depo itelor supuse inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari. "ntitatile pot stabili ca la efectuarea operatiunilor de inventariere sa participe si contabilii care tin evidenta gestiunii respective, fara ca acestia sa faca parte din comisie. ,. Comisia de inventariere are urmatoarele indatoriri !nainte de inceperea operatiunilor de inventariere, se ia de la gestionar #sau de la cel care indeplineste si atributii de primire E eliberare bunuri din gestiune$, o (eclaratie de inventar/ !dentificarea tuturor locurilor #incaperilor$ in care exista valori materiale ce urmea a a fi inventariate/ .ararea si semnarea , la ultima operatiune, a fiselor de maga ine cu inscrierea datei la care sau inventariat valorile materiale si a stocurilor faptice existente la data inventarierii/ !nventarierea faptica a bunurilor se va efectua prin vi uali are, numarare, cantarire #dupa ca $, sau prin diferite calcule te&nice #cubare, Bg.)ml, Bg)mp. etc$/ .unurile apartinand altor societati #inc&iriate, in custodie, primite spre prelucrare, etc.$ se inscriu in liste de inventar separate/ .unurile aflate in ambala'e originale intacte se inventaria a prin desfacerea ambala'elor, prin sonda'/ .unurile constatate de comisie ca fiind depreciate, deteriorate, inutili abile si fara miscare se inscriu in liste de inventariere separate/ Comisia de inventariere va stabili re ultatele inventarierii direct pe listele de inventar #eventualele minusuri sau plusuri$/ !n ca ul in care inventarierea unui depo it #spatiu inc&is$ durea a mai mult de o i de lucru, comisia va lua masuri de sigilare si securitate. !nainte de inceperea inventarierii se va afisa la loc vi ibil, un program de primire E eliberare bunuri pe perioada inventarierii.

56

Stocurile faptice se vor inscrie pe liste de inventariere ce se intocmesc in doua exemplare iar fiecare fila a listei de inventar va fi semnata de toti membrii comisiei de inventar si de gestionar. ,e ultima fila a listelor de inventariere gestionarul trebuie sa mentione e in scris daca toate bunurile materiale au fost inventariate in pre enta sa, precum si eventualele obiectiuni pe care le are de facut in legatura cu modul de efectuare a inventarierii. !n ca urile in care se constata diferente intre stocurile faptic inventariate si cele scriptice confirmate de Compartimentul Contabilitate #plusuri sau minusuri$ comisia va lua 9ota exlicativa de la gestionar in legatura cu cau ele acestor diferente, pentru fiecare po itie de diferente din listele de inventar.

-. Termenul de efectuare a inventarierii este intre Fdata de.G si Fdata de..G. (upa terminarea inventarierii patrimoniului comisia va intocmi procesul E verbal, in conformitate cu art.C3 din normele de aplicare ale ordinului 3;>2)3118 care va cuprinde in principal urmatoarele elemente (ata intocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere, data inceperii si terminarii operatiunilor de inventariere/ Re ultatele inventarierii/ Conclu iile si propunerile comisiei privitor la'. "ventualele diferente #plusuri si minusuri$ daca s-au constatat,

B. Stabilirea cau elor acestor diferente si al caracterului obiectiv sau intentionat al faptelor gestionarului, l. ,ersoanele vinovate si masurile propuse in legatura cu constatarea diferentelor,

m. Compensarea plusurilor cu minusurile constatate, fara diminuarea valorica a patrimoniului societatii, n. Cantitatile si valoarea stocurilor depreciate, deteriorate, inutili abile si fara miscare sau cu miscare lenta si masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic, o. Casarea, declasarea unor bunuri, p. ,ropuneri de scoatere din folosinta a obiectelor de inventar degradate, S. Constatari privind pastrarea, depo itarea, conservarea si asigurarea integritatii bunurilor din gestiuni, r. Alte aspecte legate de activitatea gestiunilor inventariate, care sa conduca la imbunatatirea activitatii societatii.

.. Termenul de intocmire a ,roceselor verbale de inventariere este cel tar iu HH.HH.3121. 1/. !n data de .. Comisia de inventariere va inainta procesul verbal cu propunerile respective Administratorului societatii in conformitate cu art.C6 din 9ormele de aplicare a Ordinului 3;>2)3118. Re ultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta te&nico-operative in termen de cel mult 4 ile lucratoare de la data aprobarii procesului verbal de inventariere de catre administrator.

57

Administrator,

Anexa 2
S.C 7777777. S%8 C!%- ..

PROCES VERBAL DE CASARE

ntoc!it a"ta#i $$$$$$$$$$ ,

%r!are a &roce"ului 'er(al pri)ind re#ultatele in)entarierii anuale a patri!oniului, incheiat la data de din $$$$$$$$, "e ca"ea#a ur!atoarele (unuri e)identiate in ta(elul nr*1* ca ur!are a cedarii in ti!pul +unctionarii "i a)and in )edere ca reparatia e"te co"ti"itoare "i nu "e ,u"ti+ica*

-a(el nr* 1
Descriere Nr. unitati Valoare inventar Cost achizitie

- lei -

TOTAL

Reprezentant legal

58

2"392 3 S.C 77777777 S%8 . C!%- .

P%OC35:%2 53 S42;I8I%3 SI6S2: 28OC2%3 53 ":<3%3 P3"4%: =2C4:%I P3"4%: 393%CI4I:8 =I"2"CI2% 2010 Administratorul societatii comerciale >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, persoana 'uridica romana cu sediul in .ucuresti, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, Cod de !nregistrare %iscala ROTTTTTTTTTTTTTTT, inregistrata la Registrul Comertului .ucuresti cu numarul de inregistrare TTTTTTTTTTTTTTT, denumita in continuare ISocietatea=, !n conformitate cu prevederile Codului %iscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Ordinului nr. 333>)311> publicat in 5onitorul Oficial ,artea ! nr. 217> din data de 61 decembrie 311> privind utili area unor formulare financiar-contabile de catre persoanele preva ute la art. 2 din :egea Contabilitatii nr. ;3)2882, republicata, Stabileste urmatoarea procedura!n exercitiul financiar 3121, facturile vor fi emise de catre Societate in format AC in ba a unei serii si a unui numar secvential de ordine, avand urmatoarea structuraSSS AA**-++++ *nde, #2$ SSS repre inta serie factura/ si repre entand initialele Societatii

#3$ 228819999 repre inta numar factura. 9umarul E va fi repre entat de un sir de ; caractere dupa cum urmea a- AA::-HHHH #unde AA:: repre inta anul si luna emiterii, iar HHHH este numarul de ordine al facturii, in pla'a de numere 1112 E 8888$ Avand in vedere cele mai sus mentionate, numarul de la care se emite prima factura a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 3121 este ....................... ,ersoanele cu atributii in domeniul financiar contabil vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a pre entei &otarari. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Repre entant legal %actura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii-

59

a$ numarul de ordine, in ba a uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic/ b$ data emiterii facturii/ c$ data la care au fost livrate bunurile)prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data difera de data emiterii facturii/ d$ denumirea)numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa ca , codul de identificare fiscala, ale persoanei impo abile care emite factura/ e$ denumirea)numele furni orului)prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un repre entant fiscal, precum si denumirea)numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 276, ale repre entantului fiscal/ f$ denumirea)numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului, daca acesta este o persoana impo abila sau o persoana 'uridica neimpo abila/ g$ denumirea)numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un repre entant fiscal, precum si denumirea)numele, adresa si codul de inregistrare preva ut la art. 276 ale repre entantului fiscal/ &$ denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile preva ute la art. 2372 alin. #6$ in definirea bunurilor, in ca ul livrarii intracomunitare de mi'loace de transport noi/ i$ ba a de impo itare a bunurilor si serviciilor sau, dupa ca , avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remi ele, risturnele si alte reduceri de pret/ '$ indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei/ B$ in ca ul in care nu se datorea a taxa, trimiterea la dispo itiile aplicabile din pre entul titlu sau din (irectiva 223 sau orice alta mentiune din care sa re ulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa/ l$ in ca ul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, trimiterea la art. 2732, la art. 61> din (irectiva 223 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat regimul special/ m$ daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-&and, opere de arta, obiecte de colectie si antic&itati, trimiterea la art. 2733, la art. 626, 63> ori 666 din (irectiva 223 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective/ n$ o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune. Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

2"392 ! S.C 7777777. S%8 . C!%- .. P%OC35:%2 53 S42;I8I%3 SI6S2: 28OC2%3 53 ":<3%3 P3"4%: C?I42"43 P3"4%: 393%CI4I:8 =I"2"CI2% 2010 Administratorul societatii comerciale >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, persoana 'uridica romana cu sediul in .ucuresti, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, Cod de

60

!nregistrare %iscala ROTTTTTTTTTTTTTTT, inregistrata la Registrul Comertului .ucuresti cu numarul de inregistrare TTTTTTTTTTTTTTT, denumita in continuare ISocietatea=, !n conformitate cu prevederile Codului %iscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Ordinului nr. 333>)311> publicat in 5onitorul Oficial ,artea ! nr. 217> din data de 61 decembrie 311> privind utili area unor formulare financiar-contabile de catre persoanele preva ute la art. 2 din :egea Contabilitatii nr. ;3)2882, republicata, Stabileste urmatoarea procedura!n exercitiul financiar 3121, c&itantele vor fi emise de catre Societate in format AC in ba a unei serii si a unui numar secvential de ordine, avand urmatoarea structuraSS C,-++++ *nde, #2$ SS repre inta serie c&itanta/ si

#3$ C?19999 repre inta numar c&itanta. 9umarul E va fi repre entat de un sir de 8 caractere dupa cum urmea a- C?-HHHH #unde IC&= repre inta un acronim pentru Ic&itanta=, iar HHHH este numarul de ordine al c&itantei, in pla'a de numere 1112 E 8888$ Avand in vedere cele mai sus mentionate, numarul de la care se emite prima C&itanta a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 3121 este C?00001. ,ersoanele cu atributii in domeniul financiar contabil vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a pre entei &otarari. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Repre entant legal

2ne.a $
S.C 777777.. S%8 .. C!%- .

P%OC3S1/3%;28 53 P:"3%3 I" =:"C4I:"3

!.

(ate generale-

61

2. Comisia de receptie convocata la data de xx.xx.QQQQ si-a desfasurat activitatea in iua de xx.xx.QQQQ. !!. Constatari!n urma examinarii documentatiei pre entate si a cercetarii pe teren a existentei mi'locului fix s-au constatat2. (ocumentatia te&nico-economica a fost pre entata comisiei de receptie cu urmatoarele exceptii9* "ST" CAU*: 3. Receptia punerii in functiune a fost constata la data de xx.xx.QQQQ. 6. Valorile mi'loacelor fixe supuse receptiei conform documentelor 'ustificative sunt urmatoarele 9r. inventar 2 3 6 C 7 (enumire Valoare #lei$ -

!!!. Conclu ii2. ,e ba a constatarilor facute, comisia de receptie &otaraste in unanimitate receptia mi'loacelor fixe pre entate mai sus. 3. ,re entul proces verbal care contine o fila a fost inc&eiat a i xx.xx.QQQQ in trei exemplare originale.

Comisia de receptie

62