Sunteți pe pagina 1din 134
Diacon Lector IOAN 1. ICA MARTURISIREA DE CREDINTA ALUI MITROFAN KRITOPULOS INSEMNATATEA-E! ISTORICA, DOGMATICA $I ECUMENISTA Anex&: Traducerea in romaneste a Marturisirii TEZA DE DOCTORAT iN TEOLOGIE siBlu 1973 Marturisirea de credint& a lui Mitrofan Kritopulos insernnatatea ei istoricd, dogmaticd gi ecumenista ‘Anexa: Traducerea in romanegte a Marturisi PREFATA — echivalentul carjilor simbolice una dintre intre teologis In functie de aceasté_ controver: indati, unii dintre teologii ortodocsi ay mers cw eeau atribuit nimb de Tradigie dummezciasci, le de ceding m0 pot bucera ever soak ae 7 a St fie acetate i ale’ Souder. Eeumenice, com greqit Je names punt) “est hope nv indrepte ‘i ccaad nostra a el If laguduvee ire aut prin excelent sin care fiecare dintre cele trei reine Pretone doctrinals de ansamblu a celorlalte, fi reformular propria tno Intro. perspectit mai larg In acest context, Marturisiile de credingl reprezinti in toate Bisr creytint modul lor de reproflae si oarecwm de acomodare la nevole inter- Confesionale ale oremit apariiei lor. MITROPOLIA ARDEALULUL — (cH Biserica Orto~ Se stie documentele ei atoritative si pentra cd cele cw numeroase. Asa se explicit faptul ci aléturi de Simbolu sale $i simbolul ; i este apostolic), ca gi simbolul ‘zis watana ‘pre »Filioque®, pe care Biserica Ortodoxt Bi diomata feel cp tru: Tere Te (Cate, pentru ase opune dees sole fi et ra cere hate bined ‘ ener dobindiven ara dann de ed ate apes tempi Martane Mitojon Rita Sas cee recum om arate ma pe La) te, Biserica Ortodont fie i aprobate de condu timp deosebire i intre i (si anume, intre 4AMir- Raispunsul™ ity te anette Sel ee i imal de scoala, ycatehism* "si Marturiive dee le ji mevoi. Ca’ i ajungdt ind), dupa tmp cuprindea in an- Ontodoxe, expuse stimu i Teremiz al a ui Dose” fay de egiturd de MARTURISIREA DE CREDINTA A LUI M. KRITOPULOS Ii Pins af IX tea ete o cle laa prsirat ev du o 7 M-lea, Mar trofan Kritopulos si logul Ini Ghenadie Scolar ia tun dschieres spre punetl de vedere al ‘oa fils ane expine in mod irene one In acest cadru, ib toate aspectele «i 2. Pirintele Diacon Kieu in prealabil, pr cercetare in acest domeni i Teremia al II-lea” 4 purces 1a in trofan Kritopulos. Putem spune ow di recut asteptirile: ele formeazi obi fe eid son "a plofesorului ate setecanditar « npr. sdi tines ca care-antoral ie dintre ele. ‘MITROPOLIA ARDEALULUL Inithimea teologict Mints fa 18 eprobe i deicientele a entuaitimas de come — Srl jodoxt (am spune mat prec pe face el in Modal cel mai ajor det (cum credeau Pro ante a wave erat a pnerea pro- (MARTURISIREA DE CREDINTA A LUI M. KRITOPULOS le pilda, fart st ie ee face wizor Sorable ides De atemenca, tne ga rod trepte inferoare re linea rtodo: ue pg punct de vedere teologic i'l mu este aja de simple cum Ul vedee ects Dea Focmed‘nfluente Martti sale poate fi misuratt tn comperatc cu « celor au MITROPOLIA ARDEALULUL Imai rispindite catehisme sou Marturisiri de eredingas ortodoxe i neortodoxe, dintre care wnele au atins xeci si chiar a suta editie tn multe Dorbe Coe termeni de comparatie amintim Catchismul Ini Fileret si" Mareutsing Orin, S2°E ee A rm mat pomenim de’ cele straine, Catebiunnl de la Hestelbery, le pilda) In lumina acestor fapte se poate face 0 evaluare a proiectului de de doctor a pirintead daconsect fost fk : 6. Pasiunea, cu care a scris principalele st inne de la inceputad pind mean prima etapi a acti In ca pulseass, pare in ideile t contextul gindiril si exper indnmarea noasta 4b tor profesor. tale eile re este de nivel unat sft de carirt fn al wk bee Formate rdnte in aprecierea Salon Marurited de reptare si cilinze ale ci — $i u raportului de toate pe aceea a rominului diacon-lector Ioan 1. Tei (int fan Kritopulos Insemnitarea ich si ceumenistS. Anexi: Traducerea tn romfneyte a Mirturl, MARTURISIREA DE CREDINTA A LUEML KRITOPULOS rofesorit ce de grad rof. D. Stiniloue, Pr. Prof. Ii saben ta proforma ind ten comin cleat evo mublicarea ¢, 5a fie Ge Doctor in Teak sa prevederilor h recomandat PRESCURTARI Pinan MK Mypopding Keung, An 191 z hen pasta vig “Ophébofen Kafehoxs "Brodqolas wo. 1 ed. , Aung 1960; vol Me I, Gran 1968. 1K = Mampapénis & Kowsbnouhos nal f,dvéxboreg aNAnlorgapla ate, YO BB ptvoy “exon, Ars, 1997, » OS = "H "Opohotla tis “ophbefou nlocwus vod Llaspidpyeu ‘lepocdipov ‘ecrbhan, Arena, 1948, ; Karmisiy OMA =H ‘Opohoyle put xv mpde LObor "Anmenplowy s20 Mrppenéveus Kpsorotloo nal 4 Boruarnd BSactaMa ates, es, 048 Karmiris, OO = “Ophobofla xat Uporectaveioyss vol. 1, Avena, 1 KA Kopeddos 6 Acinapss (1572—1638). exdidophyor int splanoceerapi® t00 Bayérou aleod bee “ MEE, = Méyahy "EUrqrxh "Epordonate = Mesoper de VEsarchar du Patsiatche S| Terenia a Tiles = Die Reon ‘und Gegenmart Drive Aullage, 1968. = Opranavnens xa "Hex, "Epmundonattela, 12 vol, Ata, 19651968 Kami, EE = ‘Erepbtofos “eubpdonts tnt rds “Opoderlas 100 IZ’ aloes, Terwsaln, 1948 INTRODUCERE CADRUL ISTORIC-TEOLOGIC AL PROBLEMEL Problema rostului Mitursisii de crediny’ ait in stadirea wologicd ortodoxi, departe de a fn ccundari sau adiacgntl, repre “cologi i rofunde MITROPOLIA ARDEALULUT Mirruristile de credinti ciali a Biseriilor loc Importanta lor vine din fapwul ci Biserica Ortodox: bilitaee mu de maturk organici, @ istries, de a mai tine Sinoade Ecumenie, 3. clutat si rispundi tuturor ‘problemelor ridicate de Reforma yi Contrare: de Silvery, epicop al Hijlor, Tom I, eualimaa spars stor ree Feciory, Bucurey 3, (MARTURISIREA DE CREDINTA A LUL M. KRITOPULOS F lc", 8 xavbv vg mlotews, Simboale de in mod abuziv au cologi ortodoesi teologi ortodocs ‘Mihileescu, V. lic, eas FE. Hel fn ledeur co un appect sa "Dar problema Mire sane Bere! Cotine Orton SE se sabileascd in mod autentic Ortodoxe ‘pund totul, imitele Ortodoxie, lipase Sfintel in ortodoxe, Panortodoxi de inod, problema seam 5 ¢) Texte cu caracter ajuti vunice a credingei ortodoxe" "Tem MARTURISIREA DE CREDINTA A LUI M. KRITOPULOS 2 5 stulane de fiecare Bisericd i in Comisit special, in vederea terol Hise si definitive de citre viltorul Sinod ecumenic. vie x. ceva din impor Si actualitatea ci teologich i ecu chambésy sa clu sme mai urgente, pentru a nu intinde prea i printe-o tematicd prea. vast ‘aceasta problema Marty 4. Cu to fe a acestei perioade venimente, persoane caracterului po patriotism Imodul de apreciere yi categor Lukaris asupra ix Sian, A_ pare Confrins Penonodoxi, jo- Wierisn Onno eee ep aras Prof Toon Karmies. "ME Tavophbtotos 7, i MITROPOLTA ARDEALULUt MARTURISIREA DE CREDINTA A LUL ML KRITOPULOS a dimporsivs ortodoxia propre inflate im frunte pe pat deosebive de = filocatolic “tn tim aict pe J. Dietelmair, A. Pichler, Hofmann si mai recent Gunnar Hering, Erm aceytia din urm aducind ifteresante™ cont mai,pugin cunoseuve din vjata si actvitatea teologici de la noi sa scris mult, mai ales teologice care au dominat veacul al XVIT- tropolitul Kievului romineste $i ing mo- Ficucd de Johann Horejus, dupd originalul grecese dup cea trofan fi apiruch la Hel else: In cele ce ples, teresanta figurd "T. Themelis, H. Papadopulon, dar ae ceding cu Despre person: Keitopulos, a docsi, Indeoscbi de ef G. Mazarakis, M. Rein cap. T I, am tratat despre personali- ca i despre Marturisrea #8. de ere- consroversita ating i Mivofan ‘care reiese importanta i din punctul de vedere inci, expunerit si sistematizini teologice a invayiturii ortodoxe, precum ele ci, née dant les Balan, La vie et Pocwore de POT I6A6, Buca, "1948, ‘p24: Ariadon “Camtasia Cora dn Bucueni Tei Bucures, 1971. 1h, bm 2 : MITROPOLIA ARDEALULUE tea a doua, am, acon tn evidentiy in ca sit es eich rte on tts ge sels oe ine Fae cr Gran np emnitatea, ddgmaticsimbolicd a Marri sale, foe coraeere yh ae ‘ontextul_ problema- dln cole In ce priveneiavoarle egiturd cu subiectul lucr Karr asupra Tat Mitrofan ‘K renal exrem de pretoae, den problema ikeiag in i de cur ue a leam cur ine accesible numa p PARTEA I MITROFAN KRITOPULOS $1 MARTURISIREA SA DE CREDINTA caprrouut. 1 ERA LUI MITROFAN KRITOPULOS IN GENERAL PERSONALITATEA $I si neami hnumai de dureri si scare a ick cele ale rei raportul 3c MITROPOLIA ARDEALULUE = MARTURISIREA DE CREDINTA A LUI M. KRITOPULOS: a ise Ingiduia si cor iascd decit bisericuje foarte modeste, i in Bercia si care, dup m: ina »mai degrabi a cavouri ‘Atos, unde a cunoscut pe tnirel Mitrofan, sf naure dongs ca fapl ce ‘Dupi putin pleaci tmpreuni into ilitorie “Tara Romineasci, unde au stat aproape doi au plecat impreuni la Constantinopol, iar andi, ajnging, prin ocombrs TLukaris, Calatorile acestea cu: ‘asemeneaorizontul, thnirului cflugir _ma- in cunoasterea problemelor,bisericesi interne, ca eased externd, clrora trebuia si le fact, ‘fand fin acele vremuri rbucumate, bucurindu-se de indru- unuia din cei mal activi stréluciti patriarhi ortodocyi ul Anglii 1a Cons- ip gid re lng co episcopul de’ Canterbury, : ‘Abia fa intoarcerca din eilitoria sa in Tirile Romane, Lukaris spunde, in 15 august 1615, din Constantinopel, athiepiscopului Abbot, care fi ficuse de unde, dupa lexandria gla Cairo, unde Sing ea sh rimeatd un gree fa , care fusese timp hinse din fata dug- "2 Din nefercire, prime douk serio din cogepondenra ine atiarhal. Ci si achcpcopol Allon, su plrdst. Probab ck prima scrgoare a patniachuli clue Ab ia ‘Cae prod spuns maiz, fine de 8 28 : imoroLA aRDEALULLY unos daring repeat de a cath gl mari cu rispunsul — lunga sa " Alexandei, de unde vot tn deca apt dea . paar pentru dragoves fade nad i pink la plecarea sa in Anglia — Keitopul de GAEL St Sas Mote recomandares paar ise Ta invoarceren, Europa, penne a rocura citi de tot felul My seta sai de tot fel. seria se veomandae pearl son ea ES S28 de res, postin’ nd cone 2 siti of primeacl 0 lave! mat select Progrese, ci nu vi veti ci 7 Sin cer prea fri de neam bun, talentat #1 pre- conduce de mink forabieenglosk 16i7. Aven stand dn Tha sont enor fn a prowestanee vi done de acum 903 eS le, Hrinary of the Holy Eater Church Paarchate MARTURISIREA DE CREDINTA A LUI M. KRITOPULOS 2, STUDIILE $I ACTIVITATEA ECUMENISTA DESI MITROFAN KRITOPULOS, CA TRIMIS PATRIARHAL, IN deosebi pentru studiul limbit latine yi i englezi, roar fu ide a avut ca profesor de el ‘Anghelos din Peloponez, cilugir ca si el”. je 1617, athiepiscopul Abbr entru objinerea irepegdons Kpwebmovhog xat of fy ’AyrMla xa Teppavix: gO J Atha, 19D p. 1; Karis op cite p72. Clin, op itn BH. aopulos “Lecopla eg "ExxAnolag "Alagavbcai,' a MITROPOLIA ARDEALULUL MARTURISIREA DE CREDINTA A LUL M. KRITOPULOS colegi,profesori (Pate Yo omic patra 4 ote uric grabiie nso ofa de recomandare, care does cl Gaelegifa a ca tis oficial al pautahulut ccumenic dn Europa. care ba frumoasi 2 sind Ia plecare, cam un Album de auvogr find. dorint! coleglor il de la diferie col ‘Souls, Magdalen, lor fad de cl, ‘neamul ‘shu ‘Sas GP are 2 fon om aflim ci acordi lui Mitrofan te $i pe cel de mare protosincel ei a sale In Apus un caracter oficial, ca trimis. sp i al patriarhului Seog de asmenca si profesorul de’ ma am College si mai apoi la Oxford, din m studen inainte de a pleca din Oxford, Kritopulos viziteard Universitatea Ipc, cum rezuled din tinsemnarea directorului Thomas Comber de lege din’ Cambridgs, in i (p. 44) si dintr-o. srisoare, ten al siu, student ‘ i a indeo: oncediat ® pe Kritopuls, find ajuat, dupi acess, fndensh Sean A pe wat an or Ae Pe odes pene ae Ee ple . pe cind Kritopul rea si viziteze la intoarcere si Bi = ophani Critpslo. ben 2829 Pauiarchae Conan: 6 =: Kami, on ete oe 7 Hp 41 Nae, op. ty 416, Revierop. cite p14 wi S35: p77; © Diorniotn Mygpopdvens Ketsonéotes, Ans, 1918.» 36 Colin op cits. 1, idem. ‘IL BRRqherpapla toh Myppopivou Kexanabov “2 Neale op dts. Mb: Maraakin of is 29 sack thy dy "Aypliz Beery abnes, Aten, 1970 9 41 Gain, T AADETpaBle, 9-4. 6 a MITROPOLIA, ARDEALULUL serisoarea de recomandare din partea regelui pentru con- tale. Find bursier al regeui, cra ii datora chemarea + Krritopulos ‘avea datoria sii mulyumeascd si acum la plecarea st ivi. Dupo bund primire de citre regele Angle, In 1623," Kritopul din partea acestuia 0 lung si frumoasi scrisoare de comandare, prin care se atest sud cere si i se. permith i treack ‘ne. vitimat, ca prieten al regelui, pe orunde va seat, fie pe mare, oarcerea sa acasi, ca si acoperirea wr sale de drum ®, in Cefaloni din Londra, care veni pentru swudit si ceased Ia Londra, pent editarea ceea ce € important’ e ef prin © corespondenta.intre Nicodi in An recte, scrisori si tra- 18 Rispunsuri de o deosebiti valoare dogmatich as Goad, ick a RES fnteebar despre care e situa Calin, Metrophanes, 9. 18. Desi ow ani a dt are turer elo spuse de Abbot fi Roe despre Keiopulos, Gm inl ro scrnoare lt. Abbot ch pati Numbert’ (Warmiriy of Anglia, Germ puericns date de_patrach Mathew Turner’ (Cain, ws, Neotlavind Gdohoyla, Avena, 1868, 274 47 Resi ,op. ct. p. 2718; Karmiss, op. cit, p. 90, $2: Gunnar He meriche Patrarchat und’ eropiche Polk 16201038" Wiebadsn, “ee, 48 Karmitin, op. cits p80. MARTURISIREA. DE CREDINTA A LUE M, KRITOPULOS ca si despre viaga yi in- le Taine si care ¢ plerea ci despre cei deced Gate & Shodous in genes 4 ndefgoic dein, Ca ig cit mai multe cit wriodox. Cea mai mare parte din corespondeni rere la marca sa grit si preoeupare de stringere 9. ci: ae ck 4 tefosjed spent ior, dar ¥ plin. de i. a Refor SH englexi_ pentru rau oferito dea oul e care Ia "uemat in Germania oa yarea sa citre és ae apa Hamborg, Helmstide, unde la, ey iat eS tn Rar api Un, Suge ‘nd Soe Campin lanl Kept sapere Es ee rt ra versititi considerat ale Tuteranism Hamburg, Wittenberg, Tabi tat de scoala mpl alc teas Dupi o scurti gedere in Hamburg, Kritopulos semen, ‘cum reiese din Albumul Sanaa legat prietenie cu mi bur. Joba Ging ep dice Henrich J © notiune de’ Bisericd universal {ae Bieri si “anume ns umai datas KRITOPULOS Bs MARTURISIREA DE CREDINTA A LUI} refacere a unititii Bisericilor crestine, citre care i-au si dat scrisori de reeo- si, Wolfenbits, ayia actual a Bi aceasta a i fost juntnd pe scurt Mirt hismul cel adevicat qi oe anume ‘ten din Heimmade slop son ean (La, po i Geork ‘Kirchengerhiire, Ele" Asfage, roarotd male epoch 2 con ‘ag forsale or it Ba, “oa, St Karmic MA, p 9. 59 Kew Mire dobeatie si prefer, Kamir, AEM, 1, $77, 579 fn. Albus care a fieur prozelit pe rahul gree © cel care’ expus MITROPOLIA ARDEALULUL Prin aceasti Mirturisie, Kei 4i si rispindeascl intre protesa los urmirea Indeosebi s¥_cor atitentic al Bisericii Ortodoxe, unoagterea corecti si fidell. dragostea ts exprimat ei ini fn Albumul ‘sku, convingerea imi cu Biserica post {praccipue vero eoniun ogi pul ‘de la profesorul | Far tndoiald nu trebuie sf cxa loglor protestanti_ cu. Biserica ‘Soboray pling, sacramentali si dogm rugiciune sau simre In acl ind i ortodox, Wittenberg, vizitind mal fm ‘Asa cum reiese german, fn Album ipzig, apoi Weimar, 60 Revit, op MK, 9 92, G61 Revir, op aw MARTURISIREA DE CREDINTA. A LUI M. KRITOPULOS leni cu numerosi profesori si invitayi, care la plecare au semnat fn ,Filo- Nice cara aan ate cheltuille pe pesioada sederi Nipenberg: cre a ee Fe E108 ae bent a ©, Cu accastt aprbare, Krnopl asculta Risk