Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 22.09-24.09.

2009 1
2 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 3

ELECTRICE- MENAJ-
ELECTRONICE ÎNTREÞINERE

Debitorul SC Filimar Tehnopan SRL cu sediul social în localitatea Cerneþi, @ C a u t


@ Reparaþii
comuna ªimian, judeþul Mehedinþi, înregistratã în Registrul Comerþului sub nr. persoanã sau familie
maºini de spãlat au- care sã locuiascã la
J25/480/1996, cod identificare fiscalã 8929845, aflatã în procedurã de faliment în tomate cu piese de þarã (com. Bâcleº),
dosar nr. 26/F/2004, pe rolul Tribunalului Mehedinþi, prin lichidator judiciar, Cabi- condiþii deosebite.
import la domiciliul
net Individual de Insolvenþã Popescu Emil, cu sediul profesional ales în localitatea Ofer salariu + alte
clientului în tot
Hinova, str. Calafatului nr. 42, judeþul Mehedinþi, scoate la vânzare: facilitãþi. Informaþii
- Moarã cereale situatã în localitatea Cerneþi, comuna ªimian, judeþul Mehedinþi,
judeþul Mehedinþi,
la tel. 0733-853354
înregistratã la Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã Mehedinþi sub nr. CF deþin ºi aduc la (119073)
54/N, numãr cadastral 320/1/2, cu vecinãtãþi: la Nord ºi Sud proprietatea Mutu comandã piese. Tel.
Garomfil Boja, la Est uliþã ºi la Vest proprietatea Armaºu ªtefan, compusã din – 0727-747910, 0770-
clãdire moarã, grajd, utilaje moarã ºi teren în suprafaþã de 636,00 mp., la preþul de 964290, 0756- TOPOGRAFIE-
158058,37 lei. 935864 (119055) PROIECTARE
Licitaþia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, et. 2, cam.
@ Reparaþii @ Persoanã
18, judeþul Mehedinþi la data de 05.10.2009 orele 09:00. fizicã autorizatã
Participarea la licitaþie este condiþionatã de consemnarea la bancã, pânã la data TV color la
execut cadastru ºi
începerii licitaþiei, a unei cauþiuni de 10% din preþul de pornire a licitaþiei. domiciliul clientului. intabulare în carte
Relaþii la telefon 0742-592183 sau 0252-354399 sau la sediul profesional al Tel. 0722-673754 funciarã. Tel 0723- @ Transport @ C a u t
lichidatorului din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeþul Mehedinþi. 332890 (119056) marfã intern ºi ex- colaboratori part-
(119062)
tern, capacitate - time pentru
Lichidator Judiciar, Cabinet Individual de Insolvenþã Popescu Emil.
@ E x e c u t camioane 36 mc, 4,5 distribuþie produse
@ Reparãm
d o c u m e n t a þ i i tone; - furgonetã 20 cosmetice (sistem
@ Echipã ieftin frigidere, tehnice, cadastrale, mc, 2,5 tone + MLM). Relaþii la
instalator ºi electri- congelatoare, lãzi, intabulãri în cartea camion furgonetã. tel. 0728-125055,
cian executãm vitrine ºi combine funciarã pentru case, Preþuri negociabile.
0767-396093 sau e-
lucrãri în domeniul frigorifice la t e r e n u r i , Tel. 0744-559181,
mail ioan_ionel
instalaþiilor electrice apartamente, la 0724-080607, 0252-
domiciliul clientului @yahoo.com
ºi sanitare de toate preþuri minime. Tel. 316515 (119057)
indiferent de (119064)
tipurile. Preþuri 0729-960787, 0352- @ Aduc nisip,
localitate. Oferim 800160, 0252- balast, sorturi,
avantajoase. Tel.
g a r a n þ i e . 325409 (119069) pãmânt vegetal,
0751-581557, 0755- CERERI
@ V â n d Posibilitate ºi în evacuez moloz, etc.
572399 (119063) cu autobasculantã
curãþãtorie- rate. Încãrcãm @ Doamnã
@ Execut ºi Dacia Papuc la
spãlãtorie textile, clime auto cu freon. TRANSPORT serioasã 39 ani
cantitãþi mici.
e c o l o g i c ã , instalaþii sanitare, Preþuri atractive. doresc sã fac
Tel. 0352-806529, @ Transport
a p a r a t u r ã termice ºi electrice, curãþenie sau sã am
0740-783824, 0770- marfã oriunde în Tel. 0722-895023,
performantã, montaj, înlocuit, grijã de copii. Rog
699823 (119067) þarã, cu camionete 0 7 7 0 - 7 4 5 2 4 3
contracte viabile. calorifere, seturi de acoperite sau (119061) seriozitate. Tel.
@ V â n d
Tel. 0743-138344, CONSTRUCÞII, baie, boilere de descoperite, cu sau 0757-897322.
pensiune 9 camere
dupã ora 15:00 AMENAJÃRI, cupru, polipropilenã. fãrã remorcã. Tel. (119033)
complet utilatã, salã
conferinþe, restaurant (119053) INSTALAÞII Preþuri neg. Tel. FOTO-VIDEO- 0748-286248, 0723- ALTE
2 terase foiºor, 0766-421690 AUDIO 787715 (119054) DOMENII
piscinã, teren tenis, @ Vând 2 @ Execut
(119076)
suprafaþã totalã 2800 autorizaþi taxi cu 2 lucrãri amenajãri @ A d u c @ Realizez
@
mp. Preþ 350000 euro, Dacia Logan, an interioare, gresie, @ Executãm balast, nisip, pãmânt afiºe, fluturaºi,
accept rate. Tel. 0729- 2006, GPL faianþã, rigips, glet, lucrãri Profesional filmãri
de vegetal, rabã 16 T, reviste, broºuri,
121177, 0724-295833 omologat, stare lavabilã, etc. La cea construcþii la preþuri video, fotoreportaj, transport mobilã ºi meniuri, bannere,
(117017)
bunã, acte + taxe la mai bunã calitate. avantajoase, gresie, editare, montaj, alte mãrfuri camion site - uri web,
@ V â n d zi, echipate Tel. 0749-942978 faianþã, glet, albume foto digitale, 36 mc. Preþ neg. panouri ºcolare,
(119066) etc. Tel. 0747-
afacere la cheie ( fast complet. Preþ lavabilã, polistiren, Tel. 0722-686997
- food + bar), 140 mp, copiez pe DVD,
25000 euro / @ Executãm tencuieli, zidãrie, (119072) 042004 (119060)
în funcþie cu toate variante. Tel. 0729- la preþuri corecte ºi casete V-HS, mini
dotãrile, vad marmurã, ºape,
001800 (119070) negociabile lucrãri DV, CD. Preþ neg.
comercial excelent, tencuieli decorative,
chirie micã. Preþ 18500 de amenajãri Tel. 0731-389777
@ V â n d interioare stuc veneþian
euro. Tel. 0755-186517 ºi
afacere la cheie exterioare, gresie, marmurino, etc. Tel. (119058)
@ V â n d (restaurant) cu vad faianþã, tavane false 0741-909092, 0743-
microfermã de format pe De 70 ºi rigips decorativ, 112856 (119077) @ Filmãri
Chinchila 24 familii accept schimb cu izolaþie polistiren, video ºi foto pentru
(5+1) + 200 pui,
complet utilatã, cu
altã proprietate, glet tencuit, @ Instalaþii fiecare moment im-
preluarea contractului exclus teren. termopane, parchet electrice -
portant din viaþa ta
Informaþii la tel. laminat, calitate proiectare ºi
de export, accept nunta, cununie,
variante. Tel. 0729- 0766-461970 între excepþionalã. Tel. dirigenþie de ºantier.
121177, 0724-295833 orele 10 - 16 0745-622466, 0743- Tel. 0723-288543 botez. Tel. 0727-
(117110) (119071) 554340 (119075) (119078) 949491 (119059)
4 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009

AFACERI Executãm lucrãri de construcþii la preþuri


avantajoase, gresie, faianþã, glet, lavabilã,
IMPORTANT! Caut persoanã sau
familie care sã
polestiren, tencuieli, zidãrie, marmurã, ºape, Toate anunþurile de la
locuiascã la þarã
tencuieli decorative, stuc veneþian rubricaAfaceri- (com Bâcleº, condiþii
marmurino, etc Servicii sunt cu platã ºi deosebite), ofer
Tel. 0741-909092, 0743-112856 se achitã la sediul Piaþa salariu + alte
facilitãþi
Severineanã din str.
Traian nr. 46. Tel. 0733-853354
Cumpãr firmã fãrã datorii cu profit pe 2008 ºi
1 - 2 luni rulaj în 2009

Tel. 0746-272860
VÂND 2 AUTORIZAÞII Vând afacere la cheie
TAXI CU 2 DACI
LOGAN, AN 2006, GPL (Restaurant) cu vad
OMOLOGAT, STARE format pe DE 70
BUNÃ,ACTE + TAXE LA
ZI, ECHIPATE COMPLET. accept schimb cu altã
PREÞ 25000 EURO / proprietate , exclus
VARIANTEAUTO
teren.
Tel. 0766-461970 între
Tel. 0729-001800 orele 10.00 - 16.00

Vând afacere la cheie ( fast - food + bar), 140


mp, în funcþie cu toate dotãrile, vad comercial
excelent, chirie micã. Preþ 18500 euro. T IMPORTANT!
Tel. 0755-186517 Toate anunþurile de la
rubricaAfaceri-
Servicii sunt cu platã ºi
se achitã la sediul Piaþa
Severineanã din str.
Traian nr. 46.

SERVICII DIVERSE
Aduc balast, nisip, Executãm interioare ºi
pãmânt vegeta,16 t, IMPORTANT!
exterioare, gresie,
la comandã, faianþã, glet, zugrãveli, Toate anunþurile de la
transport mobilã ºi rigips, parchet, rubricaAfaceri-
alte mãrfuri 36 mc, polistiren, etc. La cea Servicii sunt cu platã ºi
tarife negociabile mai bunã calitate se achitã la sediul
Piaþa Severineanã din
Tel. 0722-686997 Tel. 0749-942978 str. Traian nr. 46.

Executãm lucrãri de construcþii la preþuri avantajoase,


gresie, faianþã, glet, lavabilã, polestiren, tencuieli, REPARATII
zidãrie, marmurã, ºape, tencuieli decorative, stuc
veneþian marmurino, etc
Tel. 0741-909092, 0743-112856

Echipã instalator ºi electrician, executãm lucrãri


în domeniul instalaþiilor electrice ºi sanitare,
termice de toate tipurile. Preþuri avantajoase
Tel. 0751-581557, 0755-572399

Execut instalaþii Execut instalaþii


Reparaþii TV IMPORTANT!
sanitare, termice ºi
electrice - electrice, montaj, Toate anunþurile de la
color la rubricaAfaceri-
proiectare ºi înlocuit, calorifere,
dirigenþie de seturi de baie, boilere pe domiciliul Servicii sunt cu platã ºi
ºantier. cupru, polipropilenã. clientului se achitã la sediul Piaþa
Preþuri negociabile
Severineanã din str.
Tel. 0723-288543 Tel. 0766-421690 Tel. 0722-673754 Traian nr. 46.
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 5
@ V â n d @ V â n d
garsonierã. Preþ 80000 garsoniera, conf. 1, în
neg. Tel. 0734-620108, bloc de apartamente,
0742-113026(119019) la parter, str. Criºan.
@ V â n d Preþ 28000 euro neg.
garsonierã, conf.I , Tel. 0770-520021
zona Teatru -Fântâna (119104)
Artezianã, deasupra
de Bancpost, boxã - @ V â n d
utilitãþi diverse. Preþ garsonierã în Schela
neg. Tel. 0758-102277, str. Renaºterii, bl. S5,
0770-573091(119044) sc. 4, ap. 19 sau
P I E R D E R E @ V â n d
schimb cu teren în
Severin. Preþ 650 mil
garsonierã renovatã
SC ALLIANZ ÞIRIAC ASIG SA declarã total, instalaþie neg. Tel. 0745-647190,
pierdute: poliþã carte verde seria 7647661, chitanþã electricã cupru, uºã 0733-946192(119116)
350418661, BAAR 70613749 metalicã, cadastru,
acte la zi, Schela, @ V â n d
G+F+P+T, bl. Meva 1, garsonierã dec.,
Se declarã nule. sc.1, ap.6, parter. Preþ G+F+P+T, uºi
55000 lei neg. Tel. schimbate, copertine
0727-711977(119052) la geamuri recent
renovatã, meritã
@ V â n d
vãzut, et.3, zona
garsonierã et. 4 cu
î m b u n ã t ã þ i r i , pompieri. Preþ 87000
acoperiº, zona Profi. lei fix. Tel. 0747-
Preþ neg. Tel. 0732- 824555. (119118)
392295(119068)
@ V â n d
@ V â n d garsonierã, et. 1, zona
garsonierã, conf.I, str. Profi, liberã, str. Mihai
Veterani, nr. 36, bl. G2, Guºiþã, nr. 4. Preþ neg.
@ V â n d , sc. 2, ap. 2. Preþ neg. Tel. 0743-138553
garsonierã, conf. I Tel. 0742-221029. (119122)
sporit, 51 mp, camera (119081)
4,5 x 6 m, bucãtãria 3 x
@ V â n d
3,30 m, hol, balcon, în @ V â n d
garsonierã, conf.1, garsonierã, conf. I, cu
Schela, îmbunãtãþiri,
sobã teracotã. Preþ parter, Schela, bl. îmbunãtãþiri, 2
85000 lei neg. Tel. Meva 3, sc.2, ap.1, str. camere, bl. Z8, et. 4.
0755-121973(118523) Timiºoarei, nr. 161, Preþ neg. Tel. 0746-
@ V â n d G + F + P + T + u º i 026481(119126)
garsonierã conf. 1, str. @ V â n d schimbate, cadastru,
Alion, et.4, garsonierã, conf. 1, str. instalaþie nouã. Preþ @ V â n d
îmbunãtãþiri, Topolniþei, nr. 15, bl. garsonierã, zona
750000 lei . Tel. 0726-
AC+P+T, uºã G1, sc. 1, ap. 57, 113320, 0743-139631 Autogarã, complet
metalicã. Preþ 26000 G+F+P+T+AC, uºã
euro. Tel. 0723- (119083) mobilatã, izolaþie. Preþ
metalicã, modificat ºi neg. Tel. 0729-884574
767009, 0728-067799. @ Vând sau
transformat în ap. 2
(116460)
DR.TR.SEVERIN camere, complet închiriez garsoniera, (119174)
@ V â n d mobilat ºi utilat, multiple îmbunãtãþiri,
VÂND
garsonierã conf. 1, balcon închis, baie cu recent renovatã, uºi
GARSONIERÃ
CONF. 1 LA B2, zona Criºan, bl. W3, cadã. Preþ neg. Tel. interior ºi exterior
ET.6,AP.81, T+G+P+F, mobilatã ºi 0762-997873, 0767- schimbate, et. 1, zona
ZONACRIHALA utilatã. Preþ 27700 565830(118526) Independenþii,
DUNÃREA, euro neg. Tel. 0746- contorizatã,
COMPLET 377802, 0751-528752 @ V â n d G+F+P+T. Preþ 100000
MOBILATêI (117033) garsonierã, confort lei. Tel. 0722-571932,
UTILATÃBINE sporit (apartament 1 0771-642311(119099)
ÎNGRIJITÃ. @ V â n d camerã) în bloc de DR. TR.
PREÞ 25000 garsonierã, conf. I, Bd. @ V â n d SEVERIN
apartamente,
EURO. TEL. 0252- Revoluþiei, bl. B2, garsonierã conf. 2, bl.
îmbunãtãþiri, parter,
324747, 0745- cadastru, geam L1, sc.1, str. Nuferilor, @ V â n d
466965. termopan, apometre, Aleea Cloºani. Preþ nr. 14, îmbunãtãþiri, apartament 1
(116425) parchet, uºã metalicã, neg. Tel. 0753-734817, camerã, baie,
cadastru, liberã
îmbunãtãþiri. Preþ 0746-098262(118961)
@ VÂND UR- imediat. Preþ 19000 lei bucãtãrie, recent
100000 lei. Tel. 0722-
G E N T @ V â n d neg. Tel. 0743-147807, r e n o v a t ã ,
404748, 0757-067505
GARSONIERÃ, (117215) garsonierã, zona 0730-163390(119100) G+F+P+T, uºi
CONF. I, LASENSUL Autogarã. Preþ neg. schimbate interior
GIRATORIU, ET. 1, @ V â n d Tel. 0770-997523, @ V â n d
R E C E N T garsonierã conf. 1, et. exterior, instalaþie
garsonierã conf. 1, 0743-055257(118980) electricã ºi sanitarã,
RENOVATÃ,ARATÃ 3, lift, bloc cãrãmidã,
zona Bulevard, Bl. C1,
IMPECABIL, MUL- balcon interior, pe Bd. mobilatã toatã, zona
T I P L E et. 3, utilatã, toate @ V â n d
îmbunãtãþirile, accept garsonierã Schela, et. Revoluþiei 1989 nr. 3, Biserica de Carton
ÎMBUNÃTÃÞIRI.
PREÞ75000LEINEG. credit bancar. Preþ 3, G+F+T+P, cadastru. bl. B2. Preþ 32000 euro Preþ 36000 euro neg.
TEL. 0744-514602 neg. Tel. 0752-335087, Preþ 53000 lei neg. Tel. neg. Tel. 0720-182165. Tel. 0722-861974.
(118937) 0720-864052 (117216) 0743-661198(118997) (115203) (119113)
6 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009

DR.TR.SEVERIN

VÂND
APARTAMENT2
CAMERE,
BALCONMARE
LAB-DULT.
VLADIMIRESCU,
COMPLET
RENOVAT,ET. 2.
PREÞ 53500 @ V Â N D @ V Â N D @ V â n d
APARTAMENT 2 APARTAMENT 2 apartament 2 camere
EURO.TEL.
C A M E R E , CAMERE, DEC., modificat în 3 camere,
0742-982265 multiple îmbunãtãþiri,
DECOMANDAT, ULTRACENTRAL,
(118943) 65 MP, T+AC, G+F+P, parter, zonã
ETAJ 4,ACOPERIª
REZISTENT, STR. P O S I B I L I TAT E liniºtitã la bl. R9, sc.
VÂND MANSARDARE, 2 1, ap. 1. Preþ 53000
APARTAMENT2 GHE. I. ªIªEªTI.
PREÞ NEG. TEL. BALCOANE. PREÞ euro neg. Tel. 0740-
CAMERE,56MP, 60000 EURO NEG. 938046 (117204)
0723-242306, 0723-
CUTERASÃ, 282642. (118992) TEL. 0741-969156
COMPLET (118195) @ V â n d
@ V Â N D apartament 2 camere,
RENOVAT,
@ V â n d et. 4, zona
INSTALAÞII APARTAMENT 2
apartament 2 camere, Stomatologie, cu
ELECTRICêI C A M E R E ,
semidec., et.3, 1 îmbunãtãþiri,
APÃ NOI, ÎN C O N T O R I Z AT,
balcon, zona T+G+F+P+AC,
CADASTRU, FÃRÃ Autogarã, str.
SCHELA, BL. 5, izolaþie nouã. Preþ
ÎMBUNÃTÃÞIRI, Brâncoveanu, nr. 262, 35000 euro neg. Tel.
ET. 2. PREÞ UªÃ METALICÃ,
NEG. TEL. 0723- colþ cu str. Cãlãraºi, 0745-911042, 0766-
ZONA SPLAI CU cadastru. Preþ 130000 575450 (117225)
236615, 0727- STR. CRIªAN, ET. 3, lei neg. Tel. 0742-
289027 BL. M11. PREÞ 171985, 0252-311489. @ V â n d
(118518) 40000 EURO NEG. (114925) apartament 2 camere,
TEL. 0724-826779, str. Iuliu Maniu, et. 1,
VÂND 0039-3208371408 @ V â n d semidec. Preþ 45000
APARTAMENT2 (119005) apartament 2 camere, euro neg. Tel. 0742-
CAMERE, cartierul Crihala, bl. 084971 (117804)
@ V Â N D H3, sc.4, et.1, ap.10,
SEMIDEC., @ V â n d
APARTAMENT 2 îmbunãtãþiri
ZONAPÃCII, G+F+P+T, uºã apartament 2 camere,
CAMERE, DEC., PE
ET.3,FÃRÃ BD. IULIU MANIU, metalicã, balcon mãrit fãrã îmbunãtãþiri, str.
ÎMBUNÃTÃÞIRI, L Â N G Ã ºi închis. Preþ 30000 Orly, nr. 92, bl. M2, et.
SUPRAFAÞÃ STOMATOLOGIE, euro neg. Tel. 0744- 4. Preþ neg. Tel. 0728-
52,06 MP. PREÞ ET. 1, RECENT 240572. (115682) 283241, 0728-076032
(117903)
37000 EURO AMENAJAT. PREÞ
@ V â n d
NEG. TEL. 0749- 50000 EURO. TEL. @ V â n d
apartament 2 camere,
060400. 0770-776533 dec., mobilat, utilat, apartament 2 camere,
(116469) (118537) et.4, zona Carrefour, lângã Spitalul
posibilitate preluare Judeþean, et. 1,
@ V Â N D îmbunãtãþiri. Preþ
@ V Â N D ipotecã. Preþ neg. Tel.
APARTAMENT 2 40000 euro. Tel. 0744-
APARTAMENT 2 0749-114239, 0352-
CAMERE, ET. 1, 3 567869, 0770-963905,
CAMERE, DEC., 411433 (116890)
TERASE, 65 MP, 0352-803877 (118475)
M U LT I P L E DEC., MICI @ V â n d
ÎMBUNÃTÃÞIRI, ÎMBUNÃTÃÞIRI, apartament 2 camere, @ V â n d
G+F+P+AC, ET. 3, S T R . et. 1, zona Crihala, apartament 2 camere,
STR.ORLYCUSTR. KOGÃLNICEANU G+F+P+T, boiler, AC, G+F+P+T, et. 3, bl. Z5,
KOGÃLNICEANU. COLÞ CU CICERO. rulouri, zonã liniºtitã, str. Criºan Z5, vizavi
PREÞ NEG. TEL. PREÞ 39000 EURO. liber, cadastru. Preþ de Intim. Preþ neg. Tel.
TEL. 0745-404232 neg. Tel. 0743-116772. 0723-359929, 0757-
0722-680035, 0723-
(118532) (117003) 024728 (118478)
608501 (116983)

@ V Â N D VÂNDAPARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1,


APARTAMENT 2
SITUAT ÎN ZONASTOMATOLOGIE, STR.
C A M E R E ,
DECOMANDAT, IULIU MANIU, NR. 7.
PARTER, PE BD. PREÞ NEGOCIABIL
REVOLUÞIEI RELAÞII LA NUMERELE DE TELEFON: 0252-330042,
(OBELISC). PREÞ
0252-330043 ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 ªi 0722-628370
135000. TEL. 0744-
236299 (118540) DUPÃ ORA 16,00
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 7

GARSONIERE
» et. 6/10, conf. I, mobilatã ºi utilatã, zona euro neg (320) zonã ultracentralã, preþ 110000 euro /
Crihala, preþ 25000 euro (666) » et. 4 semidec, mobilat, îmbunãtãþiri, zona neg sau spre închiriere 1000 euro / lunã
» parter, conf. I, zona Crihala, preþ 80000 Crihala, preþ 42000 euro neg (165) (519)
lei (664) » parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, » et. 3, dec, îmbunãtãþiri, zona
» et. 3, conf. 1, zona Independenþei, preþ preþ 45000 euro neg (348) Stomatologie, preþ 55000 euro (345)
100000 lei (321) » parter, dec, zona Cicero, preþ 155000 lei » et. 1, decomandat, 2 balcoane,
» parter, conf 1, bloc de apartamente, zona / neg (406) îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 55000
Autogarã, preþ 25000 euro / neg » et. 2, zona Kiseleff, semidec. Preþ 150000 euro (335)
AP. 1 CAMERÃ lei (471) » parter, decomandat, zona Kiseleff, preþ
» et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona » parter, dec., îmbunãtãþiri, zona Crihala, 55000 euro neg
Independenþei, preþ 30000 euro neg (657) preþ 45000 euro/neg (409) » et 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala,
» parter, conf. I, zona Crihala, preþ 28000 » schimb ap. 2 camere, et. 1, semidec, preþ 55000 euro / neg (436)
euro neg (648) balcon mare, zona Centru, cu ap. 1 camerã, » Kiseleff, dec, et. 2, 2 balcoane,
» et. 1,dec, îmbunãtãþir, zona Kiseleff, preþ în bloc de apartamente, et. 1-2, zona îmbunãtãþiri ºi mobilat, preþ 76000 euro
@ V â n d @ V â n d @ V â n d 40000 euro neg (794) Independenþei, Bulevard, Kiseleff + dif. neg (181)
apartament 2 camere, et. » parter, decomasndat, zona Crihala, preþ AP. 3 CAMERE » et. 2, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri,
apartament 2 camere, apartament 2 camere, VÂND SAU » et. 3, dec., 2 balcoane, zona Cicero, preþ zona Centru, preþ 80000 euro / neg (81)
30000 euro (792)
dec., et.2, mici decomandat, toate 3, str. Kiseleff cu » parter, dec, zona Indepedenþei, preþ 52000 euro neg (662)
Transilvaniei, semidec.
ÎNCHIRIEZ » et. 3, dec, 2 balcoane, zona Crihala, preþ » et 1, semidec, zona CET, preþ 45000
îmbunãtãþiri, str. Ghe. îmbunãtãþirile, 38000 euro neg (779)
Preþ neg. Tel. 0766- APARTAMENT 3 et. 1, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri, zona H 45000 (784) euro (140)
Anghel (fosta Toamnei), P+G+T, uºã metalicã, Traian, preþ 45000 euro (774) » et. 1, dec, 2 balcoane, zona Cicero, preþ » et 4, acoperiº, dec, multiple
480201 (119175) CAMERE BD. T. 55.000 euro neg (482) îmbunãtãþiri, zona Centru. Preþ 60000
zona vile . Preþ neg. Tel. baie, boiler, hol mare, AP. 2 CAMERE
VLADIMIRESCU » et.4, semidec., mici îmbunãtãþiri, zona » et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, preþ euro(80)
0729-142784 (118490) bucãtãrie cu hotã, Autogarã, preþ 130000 lei(667) 50000 euro neg (724) » parter dec, îmbunãtãþiri, zona CIcero.
@ V â n d NR. 101, BL. TS » et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona
balcon, AC, zugrãvit » parter, dec, zona Autogarã, preþ 120000 Preþ 220000 lei neg(235)
@ Vând urgent apartament 2 camere, 10, SC.2, AP.4. lei / neg (726) ultracentralã. preþ 90000 euro neg. (714) » et 2, dec, 2 balcoane, mici îmbunãtãþiri,
proaspãt, acoperiº » et. 3, dec., îmbunãtãþiri, zona Hotel
apartament 2 camere, modificat în 3 camere, PREÞ NEG. TEL. » et. 2, dec, zona Independenþei, preþ zona Crihala, preþ 65000 euro/neg
nou tablã, cu sau fãrã spaþios, multiple 150000 lei / neg (729) Traian, preþ 55000 euro neg. (269) (430)
zonaAluniºul Vechi, str. 0723-195739, » parter, dec, îmbunãtãþiri, zona H. Traian, » parter, dec., îmbunãtãþiri, zona CET. preþ » et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona CET. Preþ
mobilã, meritã vãzut îmbunãtãþiri, et. 1, zona 37000 euro (63)
preþ 50000 euro (720) 67000 euro / neg (135)
Brâncoveanu 10, bl. B5, sau schimb cu 0722-570896 » et. 2, dec, zona Kiseleff, preþ 38000 euro » et.1, dec., 3 balcoane, zona Crihala, preþ
M. Kogãlniceanu. Preþ 50000 euro
» et 3, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala.
et. 2, bloc de cãrãmidã, garsonierã Bucureºti. (118497) neg (705) Preþ 63000 euro neg(411)
neg. Tel. 0742-178701 » et. 3, dec, zona Autogarã, preþ 130000 lei » et.2, semidec., zona Crihala. Preþ 50000
îmbunãtãþiri, Preþ 30000 euro neg. neg (681) euro AP. 4 CAMERE
(119194) VÂND » et. 1, dec., zona Crihala. preþ 65000
T+G+F+P, contorizat, Tel. 0252-320048 » et. 3, dec, zona Crihala, preþ 130000 lei » et. 4/8 dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff,
neg (694) mobilat, preþ 55000 euro neg (601) euro neg (29)
cadastru, interfon, ac- (119108) APARTAMENT 3 » et. 3, dec, 2 balcoane, multiple » et. 1, dec, îmbunãtãþiri, zona CET. Preþ
» parter, dec., îmbunãtãþiri, zona Cicero, preþ
cept programul prima CAMERE, 140000 lei neg (660) îmbunãtãþiri, zona Independenþei, preþ 70000 euro
@ Vând urgent » et. 4, semidec, zona Kiseleff, preþ 33000 64000 euro neg(622) » et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona Crihala,
casã. Preþ neg. Tel. 0743- ALTE SPAÞIOS, DEC., » et. 3, dec, zona Cicero, preþ 150000 lei îreþ 55000 euro neg (551)
euro neg (615)
092067 (118491) apartament 2 camere LOCALITÃÞI 2 BÃI, 2 » et. 1, semidec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, » et. 3, dec, îmbunãtãþiri, mobilat, zonã » et 1/6, dec., îmbunãtãþiri, mobilat,
decomandate bloc de BALCOANE, preþ 41000 euroneg (601) Centralã. Preþ 70000 euro (570) zona Bulevard, preþ 80000 euro (365)
» et. 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Bulevard. » et. 2, dec, zona Tribunal, preþ 75000 euro » parter, decomandat, balcon,
@ V â n d cãrãmidã cu parchet @ Vând urgent STR. CRIªAN / neg (319) îmbunãtãþiri, zona Podul Gruii, preþ
Preþ 45000 euro (523)
apartament 2 camere, proaspãt renovat, apartament 2 camere » et. 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, mobilat, » et. 1, semidec, multiple îmbunãtãþiri, zona 65000 euro/neg (27)
45, BL. V3. zona Independenþei, preþ 55000 euro / neg Kiseleff, preþ 55000 euro / neg (507) » et. 3/3, dec, mici îmbunãtãþiri, zona
multiple îmbunãtãþiri, telefon, internet, Vânju Mare, zonã » et. 4, acoperiº, dec, 2 balcoane, zona H.
PREÞ 48000 (574) Centru, preþ 320000 lei / neg (316)
cadastru, zona Crihala cablu, zonã bunã bloc ultracentralã, dec., et. » et.1, semidecomandat, zona Crihala, mici Traian, preþ 55000 euro / neg » et. 2, semidecomandat, zona Aluniº,
EURO NEG. TEL. îmbunãtãþiri, preþ 120000 lei neg (75) » et. 1, dec, , îmbunãtãþiri, mobilat, zona preþ 38000 euro
(K-Market). Preþ neg. M2 str. Orly 92 etaj 1. 1. Preþ 56000 lei uºor Cicero, preþ 55000 euro / neg (392)
Preþ 28000 euro neg 0749-085387 » parter, semidec, mici îmbunãtãþiri, fost » et. 3, dec, multiple îmbunãtãþiri,
Tel. 0743-138344 dupã neg. Tel. 0732-643525 cabinet medical, zona Crihala, preþ 40000 » parter (spaþiu comercial), dec, 100 mp, zona Kiseleff, preþ 75000 euro neg (26)
ora 15,00 (118938) Tel. 0352-807533, (119195) (118488)
0743-774577 (119117)
@ V â n d VÂND
apartament 2 camere, @ V â n d APARTAMENT 3
zona Stomatologie, apartament 2 camere, CAMERE
@ V Â N D @ V â n d @ V â n d
îmbunãtãþiri. Preþ neg. parter, semidec., CRIHALA, STR. VÂND URGENT apartament 3 camere, apartament 3 camere,
APARTAMENT 3
Tel. 0723-368125 balcon, renovat re- CRIªAN APARTAMENT 3 dec., 78 mp, cadastru, et. 1, dec., bloc de
CAMERE, DEC., 90
(118964) cent, str. Petre G+F+T+AC, ET. CAMERE, DEC., cãrãmidã, G+F+P,
MP, 2 BALCOANE, instalaþie electricã cupru,
Sergescu vizavi de ET. 1/4, zonã liniºtitã, Aleea
2, COMPLET 2 BÃI, termopane, 2 bãi, 2
@ V â n d CARTIER Trandafirilor
Plus. Preþ neg. Tel. MOBILAT ªI KISELEFF. ÎMBUNÃTÃÞIRI, terase, cablu, interfon,
apartament 2 camere, 0740-179083 (119128) UTILAT. PREÞ PREÞ 59000 telefon, et. 4, acoperiº, (Crihala). Preþ neg la
DR. TR. SEVERIN P+G+F+AC, UªI
parter, zona Splai M. EURO NEG. TEL. zonã bunã, str. Ghe. I.
faþa locului. Tel. 0352-
NEG. TEL. 0745- L E M N ,
Viteazul cu Criºan, bl. @ V â n d 0722-244043 803292, 0721-259862
VÂND 585995 CALORIFERE ªiºeºti, nr. 67, bl. 1, colþ
V6, G+F+P, instalaþii apartament 2 camere, (116840) (116949)
APARTAMENT 3 (116977) SCHIMBATE, cu str. Anghel Saligny
electricã + sanitarã dec, str. Aleea sau închiriez. Preþ neg.
CAMERE,DEC., @ V Â N D APOMETRE, @ V â n d
schimbate. Preþ 38000 Cloºani, nr. 2, bl. E, et. Tel. 0743-116855 apartament 3 camere,
ULTRACENTRAL, VÂND CRIHALA, PE
euro neg. Tel. 0252- 1, aproape de gen 4. APARTAMENT 3 zona ªimian, dec.,
APARTAMENT 3 SPLAI M. (116802)
312138, 0745-541179, Preþ 32000 euro. Tel. STR. TRAIAN, CAMERE, DEC.,
CAMERE, DEC., V I T E A Z U L îmbunãtãþiri, parter,
0751-787853 (119026) 0749-940913, 0770- NR. 54, ET. 4/4, G+F+P+T, UªI @ V â n d terasã 8 m închisã,
SPAÞIOS, 2 BÃI, APROAPE DE BRD,
571182 (119129) IZOLAÞIE S C H I M B AT E , M O B I L A T apartament 3 camere, et. intrare separatã, bun
@ V â n d NOUÃ, TERASÃ, BALCON ÎN 1, zona Cet Nord lângã ºi pentru privatizare.
PARÞIAL. PREÞ
apartament 2 camere, @ V â n d T+G+F+P+AC, BUCÃTÃRIE, Generalã 4, fãrã Preþ neg. Tel. 0753-
T E R M O PA N , 52000 EURO. TEL.
dec., et.4, acoperiº tablã, apartament 2 camere, BLOC DE ZONA PIAÞA îmbunãtãþiri. Preþ 26000 482888, 0748-136816
SUPRAFAÞA78MP, 0724-098758
zona Aluniºul Nou. Preþ conf. I, et. 2, vedere la
CÃRÃMIDÃ, SÂRBILOR, BD. (117799) euro. Tel. 0742-924353, (117801)
falezã, Orºova,
ET. 3, SPLAI M.
neg. Tel. 0726-741212 REVOLUÞIEI, 0745-733194 (116929)
BUCÃTÃRIE + VITEAZUL, NR. 19, @ V â n d
(119050) complet mobilat ºi BL. A1, ET. 4, @ V â n d
utilat, zonã centralã, HOLMOBILAT, BL. C SAU SCHIMB @ V â n d
apartament 3 camere,
LIFT, G+F+P apartament 3 camere, dec., et. 3/ 4, zona
@ V â n d meritã vãzut, rog SUPRAFAÞÃ CU CASÃ ÎN apartament 3 camere,
MASIV, dec., zona centru, bd. OMW, renovat
apartament 2 camere, seriozitate, DN 57. TOTALÃ 84 MP. SEVERIN SAU Carol I, nr. 33, multiple semidec., zona Aluniº –
PREÞ 78000 CONTORIZAT. complet, P+T+G+F,
zonaAluniº, debarcader, Preþ 37500 euro neg. ªIMIAN. PREÞ îmbunãtãþiri, Debarcader, parter,
PREÞ NEG. TEL. uºã metalicã, instalaþii
et. 3, mici îmbunãtãþiri, Tel. 0732-161960, EURONEG.TEL. 52000 EURO NEG. semimobilat, et. 2. parchet, spaþios, uºã sanitare noi, AC în
interfon, uºã metalicã, 0721-350993 între 0722-719777, 0743-189967, TEL. 0762-006496, Preþ 60000 euro. Tel. metalicã, meritã vãzut. fiecare camerã. Preþ
termopane. Preþ neg. Tel. orele 08.00 - 22.00 0762-654748 0733-984101 0352-418244 0721-242342, 0744- Preþ 55000 euro. Tel. neg. Tel. 0723-510528
0743-896354 (119106) (119136) (118950) (116022) (118495) 518120 (116921) 0732-407787 (119221) (118480)
8 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009
@ Vând sau @ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V Â N D
schimb apartament 3 apartament 3 camere, apartament 3 camere, apartament 3 camere, apartament 3 camere, VÂND CASÃ (2 CAMERE,
et. 1, situat pe bd. T. et. 1, situat pe bd. T. zona Gen. 15,
camere, zona Teatru, Vladimirescu, zona 62 mp, G+F+P+T, uºã APARTAMENT4 HOL, 36 MP),
Vladimirescu, zona T+G+F+P+AC, uºã
et. 2 cu casã în Independenþei. Preþ metalicã, boxã 24 mp, CAMERE, RENOVATÃ+40MP
Independenþei. Preþ metalicã la intrare, uºi in-
Severin. Tel. 0748- 52000 euro. Tel. 0722- pretabil spaþiu PARTER, STR. TEREN, STR.
52000 euro. Tel. 0722- terior schimbate,
160574(118493) 795161 (118960) comercial, loc. ªimian. CRIªAN COLÞ AVRAMIANCUNR.
apometre, calorimetre,
795161(119020) Preþ 30000 euro. Tel. CU BD.
@ V â n d calorifere de aluminiu, 8A, ZONA
@ V â n d izolaþie interioarã, 2 0758-336996, 0747- REVOLUÞIEI,
apartament 3 camere, @ V â n d D E C E B A L ,
apartament 3 camere, 73 mp, dec., parter, terase, modern. Preþ neg. 264831(119143) LÂNGÃ DR.TR.SEVERIN
apartament 3 camere, P O S I B I L I TAT E
et. 1, zona Biserica de balcon închis, cu Tel. 0352-803266 COAFURASTIL,
et. 1, 70 mp, dec, VÂND CASÃ MANSARDARE.
Carton, cu vedere la îmbunãtãþiri, boxã la (119101) @ V â n d OCAMERÃLA
subsol, bloc de
îmbunãtãþiri, VIZAVIDE PREÞ 28000 EURO
parcul de joacã, apartament 3 camere, STRADÃ,
cãrãmidã, pe T. P+G+F+T, cadastru, 2 @ V â n d PIAÞAMIRCEA, NEG. TEL. 0744-
îmbunãtãþiri, foarte zona bd. T. POSIBILITATE
Vladimirescu nr. 3, ac- balcoane închise, apartament 3 camere, SPAÞIU 337527, 0740-
bine întreþinut. Preþ Vladimirescu, lângã SPAÞIU
cept credit. Preþ neg. a p o m e t r e , decomandat, zona Ho- COMERCIAL,7 637747 (116882)
neg. Tel. 0746-098294 Plus, bl. B2, et.2, 70 COMERCIAL.
Tel. 0770-836282 repartitoare, zona tel Traian, parter cu CAMERE,
(118933) (118969) posibilitate de mp, G+F+P+T. Preþ PREÞ 62000
Piaþa Sârbilor. Preþ TEREN+CASÃ @ V Â N D
privatizare. Preþ 57000 neg.Tel. 0788-256156, EURONEG.TEL.
250 MP. PREÞ
@ V â n d @ V â n d 59000 euro neg. Tel. euro neg. Tel. 0352- 0722-320087 CASÃDEOSEBITÃ,
apartament 3 camere, 0743-030104, 0788- 0352-420183(119179) FOARTE STR. ADRIAN, NR.
apartament 3 camere, 404981 (119105) (118489) CONVENABIL.
zona Staþia de salvare, 080857(119021) 169, RELAÞII
zona Pãdurea Crihala, dec., G+F+AC, et. 1, @ V â n d TEL. 0742-
@ V â n d @ V â n d NUMAI LA
vizavi de Clinica Al- supraf. 78 mp, vedere @ V â n d apartament 3 camere, apartament 3 camere, apartament 4 camere, 938316
la bulevard, 2 apartament 3 camere, (119001) TELEFON, TEREN
pha Farm, etaj 3. Preþ semidec., mici semidec., mici dec, 2 bai, 2 balcoane,
balcoane. Preþ neg. spaþios, decomandat, îmbunãtãþiri, TOTAL 540 MP,
50000 euro neg. Tel. îmbunãtãþiri, bucãtãrie 110 mp, absolut totul
Tel. 0770-688086, 2 bãi, 2 balcoane, et 1, mare P+G, balcon, et.1 VÂND CASÃ 2 CONSTRUCÞIE
0761-650744, 0744- bucãtãrie mare P+G, nou de ultima
0723-415680 (118977) Criºan 45, bl V3, sau schimb cu garsonierã generaþie, G+F+P+T, CAMERE,BAIE, 160 MP, GARAJ
519301(118945) balcon, et.1 sau
+ diferenþã 16000 euro plasme, 2 AC, zona DEPENDINÞE I N T R A R E
@ V â n d contorizat. Preþ 43000 schimb cu garsonierã
@ V â n d
apartament 3 camere, dec.,
LICITAÞIE
apartament 3 camere, euro neg. Tel. 0749-
multiple 085387 (119045)
exclus et.4. Preþ 38000
euro . Tel. 0252-314385,
0720-371919 (119123)
+ diferenþã 16000 euro
exclus et.4. Preþ 38000
bd. T. Vladimirescu.
Preþ 90000 euro. Tel.
(AMENAJATÃ
BRUTÃRIE) 180
MP,
SEPARATÃ. TEL.
0744-221897, 0721-
îmbunãtãþiri, 0742-181818 (119040) 526067 (117796)
G+F+P+T+ AC, euro . Tel. 0252- CONSTRUIÞI 70
AC+G+F+P+PVC, uºi @ V â n d
cãmarã frigorificã, @ V â n d 314385, 0720-371919 @ Vând sau MP, STR.
schimbate, pe apartament 3 camere, @ V Â N D
toate îmbunãtãþirile, apartament 3 camere, et. (119180) închiriez apartament 4 BAHNA, NR. 20.
Bulevard deasupra de dec, spaþios, renovat, CASÃ RECENT
Pizzeria Grigo, et. 4, cu et. 4, 2 balcoane, bloc 3, bloc de cãrãmidã P+4 camere, 2 terase, 2 bãi, PREÞNEG.TEL.
zona Cãlãraºi -
acoperiº fãcut de cu boxã la subsol, @ V â n d dec., în spatele CONSTRUITÃ
Brâncoveanu, et. 4 BCA, nou 1995, 0745-594097
firmã, bucãtãrie mare, decomandat, apartament 3 camere, Poºtei. Preþ neg. Tel. (PLACÃTURNATÃ)
sau schimb cu (118922)
acces ºi la terasa acoperiº þiglã, zona G+F+T+AC+P, str.
zona Generalã 6 - 0765-845112, 0753- STR. C.
apartament 2 camere. scãrii. Preþ neg. Tel. Piaþa Criºan. Preþ Bd. T. Vladimirescu, nr. 209279 (119084) VÂND CASÃ 5
Stomatologie, mul- BRÂNCOVEANU
Preþ neg. Tel. 0728- 0733-011505, 0734- 45000 euro. Tel. 0771- 3, bl. B1. Preþ neg. Tel. CAMEREÎN
tiple îmbunãtãþiri, 2 NR. 169 (LÂNGÃ
020590(115967) 863189 (119004) 426190(119047) 0728-286401 (119124) @ V â n d CENTRU,ÎNTRE
bãi, 2 balcoane, apartament 4 camere, HOTEL TRAIAN
PRIMÃRIEªI VIZAVI DE
G+F+P+T, cadastru. utilat ºi mobilat, mul- CINEMA
Preþ neg, posibilitatea tiple îmbunãtãþiri, et. FABRICA DE
PORÞILEDE
achitãrii 6 - 12 rate. 3/4, recent renovat. BOMBOANE),
FIER,STR.
Tel. 0252-324431, Preþ neg. Tel. 0770- CURTE PENTRU
CHIªINÃU,NR.
052867, 0751-056867 MAªINÃ. PREÞ
0740-572274(119201) 12. PREÞ
(119085) 72000 EURO NEG.
109000 EURO.
Debitorul SC 4 Cons SRL cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Iazului, nr. TEL. 0722- TEL. 0744-221897,
@ V â n d
52, judeþul Mehedinþi, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului Mehedinþi apartament 4 camere, 320087 0721-526067
sub nr. J25/66/2000, având cod de identificare fiscalã nr. 13420600 aflatã în total sau parþial, (116863) (117797)
procedurã de faliment, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenþã apartament 2 camere,
Popescu Emil, cu sediul profesional în localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, zona Meva, G+F+P+T, VÂND CASÃ @ VÂND SAU
apometre, interfon, ZONA ÎNCHIRIEZ CASÃ
judeþul Mehedinþi, scoate la vânzare:
uºi schimbate, CASTELULDE CONSTRUCÞIE
„Construcþie cu destinaþie MAGAZIE MATERIALE” situatã în Drobeta Turnu APÃ, STR.
instalaþie sanitarã NOUÃ, P+1+M ,
Severin , str. Iazului, nr. 52, judeþul Mehedinþi, construcþie din bolþari de beton cu nouã, foarte spaþios, AVRAMIANCU
DR.TR.SEVERIN STR. PIAÞA POPA
fondaþie de beton, ºarpantã din lemn, învelitoare din plãci azbociment ondulate, accept schimb cu 104, 3
în suprafaþã de 121,18 mp ºi o înãlþime de 4 m. Vânzarea bunului presupune ºi DORMITOARE, ªAPCÃ NR. 1,
VÂND apartament 2 camere
transferul contractului de concesiune al terenului. Preþul de pornire al + diferenþã. Preþ neg. LIVINGMARE, ZONAALUNIª,APÃ,
APARTAMENT4
Tel. 0720-404841 BAIE, CANAL, CURENT,
licitaþiei este 6531,00 lei. CAMERE,MUL-
(119111) BUCÃTÃRIE, TERMOPANE, AC-
Licitaþia va avea loc la biroul lichidatorului din localitatea Drobeta Turnu TIPLE BECI,TEREN+ TUAL SPAÞIU
Severin, str. Traian, nr. 85, et. 2, cam. 18, judeþul Mehedinþi, la data de 05.10.2009, ÎMBUNÃTÃÞIRI, @ V â n d CASÃ 260 MP. COMERCIAL,
orele 09:00. ET. 2, AP. 6, BL. apartament 4 camere, PREÞFOARTE N E C E S I T Ã
Participarea la licitaþie este condiþionatã de consemnarea la banca Raiffeisen C, B-DULT. decomandat, et. 1, str. CONVENABIL. FINISAJE. PREÞ
Bank, sucursala Drobeta Turnu Severin, pânã la data începerii licitaþiei, a unei Topolniþei, complet TEL. 0742-
VLADIMIRESCU 55000 EURO NEG.
cauþiuni de 10% din preþul de pornire al licitaþiei. modernizat. Preþ 938316
NR.1, DEC., 2 65000 euro neg. Tel. TEL. 0745-842030,
Relaþii la telefon 0742-592183, 0252-354399 sau la sediul profesional al (119000)
BÃI, 2 0732-405388 (118485) 0788-977990
lichidatorului din loc. Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeþul Mehedinþi. BALCOANE, @ V Â N D (118178)
Lichidator Judiciar, Cabinet Individual de Insolvenþã Popescu Emil. SAU SCHIMB @ V â n d C A S Ã
apartament 4 camere,
CU BÃTRÂNEASCÃ, @ V Â N D
et. 3, bd. T.
APARTAMENT2 STR. CICERO NR. CASÃ STR. PIAÞA
Vladimirescu, lângã
CAMERE+ Raiffeisen, bloc
171, SPRE CASTELULDEAPÃ,
c ã r ã m i d ã , TOMESCU,TEREN S U P R A F A Þ Ã
DIFERENÞÃ.
G+F+P+AC, cu mul- 420 MP. PREÞ TEREN 170 MP.
PREÞNEG.TEL.
tiple îmbunãtãþiri. Preþ 35000 EURO NEG. PREÞ NEG. TEL.
0741-079695 TEL. 0740-420177 0 7 4 2 - 0 0 6 6 6 5
neg. Tel. 0722-619035
(118978) (118511) (117793) (118974)
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 9

APARTAMENTE 2. Clãdire(fost motel) pe Calea Timiºoarei, suprafaþa 500mp, teren


1.Oferim spre închiriere apartamente în toate zonele oraºului. 2700mp, 24 încãperi, deschidere 50ml. Instalaþie sanitarã, termoficare,
Informaþii suplimentare la tel: 0757428350
electricitate. Preþ 400000 Euro
2.Oferim spre vânzare sau închiriere 2 apartamente la parter, unul
cu 2 camere si celãlalt cu 3, situate faþã în faþã, zonã ultracentralã, foarte SPATII COMERCIALE
liniºtitã, finisate recent. 1. Spatii comerciale zonã centralã, în aceiaºi clãdire, spaþiile sunt
3.Apartamente în Timiºoara, zonã rezidenþialã, confort maxim, toate împãrþite pe 3 nivele(subsol, parter, etaj 1), fiecare nivel având peste
utilitãþile, finisaje la standarde europene, ultramoderne, zonã Gara de 260mp. Preþ 300000 Euro /nivel
Nord, blocuri construite recent cu suprafeþe între 85mp-105mp/ 2. Oferim spre închiriere halã industrialã amenajatã la standarde
apartament. europene, suprafaþã 240mp, situatã în Com. Simian, la 7km de Severin,
4.Apartament 3 camere decomandat, etaj 5, terasa închisã, toate utilitãþile. Preþ 450 Euro /lunã
îmbunãtãþiri G+F+P, zona Liceul Domnul Tudor, (vânzare sau schimb 3. Oferim spre închiriere spaþiu comercial 310mp, apa, canal,
cu similar în Timisoara). Preþ 60000 Euro. curent si termoficare. Spaþiul este situat ultracentral zonã Big. Preþ 15
5.Apartament 3 camere, etaj 2, 2 bãi, 2 balcoane, aer condiþionat,
Euro/mp neg.
G+P+F, bl. T. Vladimirescu, zona Cet. Preþ 56000 Euro
6.Garsonierã confort I, etaj 2, camerã, bucãtãrie, baie, terasa, sup. 4. Oferim spre închiriere spaþiu comercial, clãdire nouã, zonã
30mp, fãrã îmbunãtãþiri, zonã Crihala. Preþ 25000 Euro neg. Big, Catedralã. Informaþii la tel: 0757428350
7.Apartament. 2 camere, zona Stomatologie, et.4, acoperiº pe bloc, 5. Oferim spre închiriere spaþiu comercial, zonã Cicero, Biserica
îmbunãtãþiri G+F+P. Preþ 45000 Euro neg Baptistã, pretabil bar, spãlãtorie, cabinet, magazin, preþ negociabil.
8.Apartament 3 camere semidecomandat, sup. 60mp, parter, zonã Informaþii la tel: 0757428350
Crihala. (vânzare sau schimb cu apartament, garsonierã în Timisoara). 6. De vânzare spaþiu comercial(magazin piese auto), zonã Spitalul
Preþ 45000 Euro neg. Judeþean, 2 camere, bucãtãrie, baie, spaþiul se poate vinde liber sau cu
9.Apartament 2 camere, zona autogara, multiple îmbunãtãþiri magazinul de piese auto. Preþ 50000 Euro
G+F+P, aer condiþionat, uºa metalica, sup. 53mp construiþi, mobilat ºi
utilat (vânzare sau schimb cu similar in Orºova + diferenþa.). Preþ 45000
@ Vând casã 3 @ Vând casã @ Vând casã 3 @ Vând casã Euro.
TERENURI
1.OFERTÃ SPECIALÃ: Loturi Calea Hinovei, cu plata în rate
camere, bucãtãrie, zona Tribunal str. camere, bucãtãrie, str. Mareºal Averescu 10.Apartament 2 camere, zona Aluniº, etaj 4, acoperiº pe bloc,
balcon închis, multiple îmbunãtãþiri G+F+P+T, aer condiþionat. Preþ începând de la 200euro /lunã. Asigurãm curent electric. Suprafeþe de la
baie, hol, G+F+P, beci, Ghe. Coºbuc colþ cu baie, dependinþe, colþ cu Smârdan, 400 45000 Euro neg. 500mp la 10000mp.
11.Apartament 3 camere decomandat zona hotel Traian, 2 bãi, 2 2. Douã parcele teren intravilan suprafata 647 mp si 824 mp, pe
izolaþie exterioarã, Str. ªtefan Odobleja, garaj, teren 420 mp, mp teren, suprafaþa balcoane, recent renovat, multiple îmbunãtãþiri G+F+P+T. Preþ 55000 aeroport, zonã rezidenþialã, toate utilitãþile. Preþ 200 Euro/mp
tâmplãrieAL, centralã supraf. 120 mp, termificare, str. casei 100 mp. Preþ Euro uºor neg. 3.Teren 4 ha INTRAVILAN, front stradal 76ml la drumul european
12.Apartament 3 camere decomandat, balcon închis, baie, E70, Calea Craiovei, cu posibilitate de extindere pãnã la 8 ha.
termicã ºi climatizare, compusã din 4 Aurelian, nr. 28A. neg/ var. Tel. 0743- bucãtãrie, îmbunãtãþiri minore, contorizat integral, zonã OMV,( vânzare 4.Teren 2880 mp, front stradal 130ml, Calea Hinovei. Lotizabil
str. Adrian, zona camere, baie, debara, Preþ neg. Tel. 0748- 274898, 0755-642383,
sau schimb cu similar în Timisoara). Preþ 55000 Euro.
13.Apartament 2 camere, et.2, bucãtãrie, baie, balcon 4mp,
5.Teren 10000 mp, lotizabil, front stradal 33 ml, la Calea Hinovei.
6.Teren 5000mp, deschidere 33ml, Calea Hinovei, vis-a-vis de
centralã sau schimb bucãtãrie, cãmarã, 304511, 0722-369678 0252-311061(116910) îmbunãtãþiri interioare G+F+T, uºã metalicã, sup. utilã 50,41mp, zonã
PetromV. Lotizabil. Asigurãm curent electric.
autogarã. Preþ 155000 ron.
cu apartament 3 demisol, (3 încãperi, (117116) 7.Teren intravilan 500mp, deschidere 17ml, în Schela, acces la
utilitãþi(apa, canalizare, electricitate). Preþ 16000 Euro
camere + diferenþã. hol 45, cu acces din CASE
8.Teren intravilan 2400mp pe aeroport în apropierea noi centuri a
1.Casa cãrãmida, 180mp, teren total 480mp, construcþie 1962, 2
Preþ 85000 euro neg. interiorul casei) pod @ Vând urgent dormitoare, sufragerie, baie, apa curentã, canalizare, termoficare, zonã oraºului, deschidere 12ml si adâncime 200ml. Preþ 13 Euro /mp

Tel. 0722-359846 cu scarã din interior casa centralã 4 ALTE Castelul de Apa. Preþ 150000 Euro 9.Teren intravilan 4,5 Ha pe calea Tg. Jiului la noua centura a
2.Casã 100mp construiþi, 225cu tot cu teren, 3 camere, bucãtãrie, oraºului, deschidere la aceasta 36ml. Preþ 9 Euro/mp
(118982) (pretabil mansardã), camere, beci, 2 garaje, LOCALITÃÞI baie, G+F+P+T, o anexa in spatele casei, zona Hotel Traian. Preþ 75000 10.Teren 3 Ha în Satul Nou, deschidere 60ml, apa, cablu, curent si
Euro neg
branºament energie posibilitãþi supra 3.Casa trei camere, bucãtãrie, baie, hol, beci, suprafaþa 400mp din
posibilitate de racordare la conducta de gaze care este destul de aproape..

@ Vând casã, SUPEROFERTÃ! Preþ 5 Euro/mp


termicã, gaze, înãlþare. Preþ neg. Tel. care construiþi 110mp, apa, canal, posibilitate de termoficare, zonã
11.Teren + pãdure în comuna Pruniºor, teren 5Ha ºi pãdure 6Ha,
CASÃ BÃILE Aluniº. Preþ 150000 Euro neg.
str. Traian, nr. 223, 32 acoperiº renovat re- 0723-570542.(119135) 4.Casã P+1, parterul are 100mp si etajul tot 100mp, living, 3 pãdurea împrejmuieºte terenul, pãdurea este din stejar ºi are peste
HERCULANE, 80de ani. Acces din drumul european E 70. Preþ 60000 Euro.
mp, cadastru, proiect cent, garaj, sau TEREN 2200 MP,
dormitoare, 2 bãi, bucãtãrie, balcon, suprafaþã totala teren 306mp,
deschidere la stradã 12ml, casa este construitã recent, G+F+P+T, 12.Teren intravilan pe bulevard, zonã Aluniº, sup 400mp cu
+ autorizaþie pentru închiriez. Preþ 120000 @ Vând casã în STIL NEMÞESC, centralã proprie, instalaþia termicã din cupru, canalizare. Casa este in posibilitate de extindere la 900mp, deschidere 11ml, apa, canal,
Simian. Preþ 100000 Euro neg termoficare, curent. Preþ 500Euro/mp + TVA.
etaj, fost spaþiu euro neg. Tel. 0788- str. Mareºal CARTIER 5.Imobil compus din douã case, zonã Hotel Traian, suprafaþa 13.Teren 7175mp lângã Localitatea Eselniþa situat pe valea râului
comercial, camerã, 438442 (116898) Averescu, nr. 55. Preþ PECINIªCA, terenului 208mp. Una dintre case este nou construitã având sup. de Mala, la 300 m de DN 56, mãrginit de râu si munte, deschidere la strada
55mp, iar cealaltã are 75mp. Preþ 125000 Euro neg. 125ml.. Preþ 7 Euro/mp neg.
baie, wc. Preþ 15000 neg. Tel. 0724-961626 TOATE 6.Oferim spre închiriere imobil 225mp din care amenajat 55mp, 14.Teren Calea Hinovei, lângã PetromV, deschidere 15 ml,
euro neg. Tel. 0744- @ Vând casã (117115) UTILITÃÞILE. teren 720mp, pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Preþ negociabil.
suprafaþa 11000mp, accept rate, preþ foarte avantajos. Informaþii la
547765, 0769-631011 P+1, 3 camere, PREÞ NEG. TEL. CLADIRI tel: 0757428350

bucãtãrie, baie, beci, @ Vând casã 0744-793243 1. Fosta bazã de producþie ºi depozit de materiale, suprafaþã teren 15.Teren intravilan pe B-dul T. Vladimirescu, sup. 243mp, zonã
(118996) (118921) 7000mp(80% platformã betonatã), pe teren este un atelier de tâmplãrie, Hotel Traian, front stradal 6.57ml. Preþ 120000 Euro neg.
G+F+P, izolaþie, mare în Severin, 5 centralã termicã, deschidere la stradã 50m, zonã sensul giratoriu. Preþ 16.Oferim spre vânzare teren, cu deschidere la C.D. Ionescu,
2500000 ron. suprafaþa 550mp, 20ml front stradal, toate actele la zi. Preþ avantajos.
@ Vând casã construcþie 2008, camere, baie, VÂND CASÃ
zona Autogarã, zonã liniºtitã, str. Eroii bucãtãrie, beci, hol, SAT
suprafaþã 176 mp, apã de la Cerna nr. 50 A, teren 605 mp din care CIOVÂRNêANI, @ V  N D @ Vând casã + @ Vând casã în @ Vând sau
curentã, canal. Preþ teren 135 mp. Preþ 180 mp construiþi. COM. ªIªEªTI, 3 CASÃ ÎN SAT teren în suprafaþã de Bãile Herculane, zona ofer gospodãrie
35000 euro neg. Tel. 102000 euro neg. Tel. Preþ neg. Tel. 0252- CAMERE, ALBULEªTI, LA 5195 mp în satul Fabrica de pâine, P+E, localitatea Runcºor -
0352-408094(119121) 0747-638599, 0770- 323501. (119148) TERASÃ MARE, Gârniþa, com. 7 camere, 2 bãi, 3 Bala (aviz ºomerilor ºi
BUCÃTÃRIE + S T R A D A
793455(119132) Pruniºor. Preþ neg. bucãtãrii, termopan, gospodarilor), casã
@ Vând casã 2 @ Vând casa CÃMARÃ ÎN P R I N C I PA L Ã , Tel. 0729-372022 curte, grãdinã, nouã cu multiple
200 mp, 3 dormitoare, CLÃDIRE CONDUCTÃ DE
camere, hol, baie, @ Vând casã, (117100) mobilat. Preþ 250000
SEPARATÃ,
APÃ LA PORTÃ, anexe avantajoase,
bucãtãrie, zona 1 Tri- zona Biserica Nouã, 2 bãi, living + GRÃDINÃ 800 euro neg. Tel. 0744-
bucãtãrie mari, teren J U D E Þ @ Vând casã în 793243(118920) terenuri, vii, pomi
bunal + garaj din str.Anghel Saligny, nr. MP, LACERERE
beton, toate utilitãþile, 74, subsol, parter, 500 mp, prelungirea com. ªimian (lângã fructiferi, sau schimb
40 ARI ÎN MEHEDINÞI. PREÞ
suprafaþã totalã 168 etaj, mansardã, bd. Aluniº. Preþ SPATELE CASEI. Cambera), posibil de @ Vând casã + cu spaþiu de locuit în
15000 LEI
mp, recent renovatã. interioarele sunt la 200000 euro neg sau PREÞ NEG. TEL. vizitat marþi ºi joi ora teren în ªimian, DE Severin. Tel. 0746-
0252-384218 POSIBILITATE 10 16-20. Preþ neg. Tel. Calea Craiovei, PUZ,
Preþ 65000 euro uºor roºu. Preþ 135000 euro variante apartament + 124600. (114149)
(118994) RATE. TEL. 0741- 0767-876749(117114) casa are 185 mp, P+M,
neg. Tel. 0724-051508 neg. Tel. 0740-938046 bani.Tel. 0743-147320
(119177) 384572, 0735- 410 mp teren, apã, @ Vând casã
(119002) (117208) @ VÂND 2 @ Vând sau curent. Preþ neg. Tel.
987655 (118165) comuna Pãtulele,
CASE ÎN ªIMIAN, schimb casã 4 camere, 0729-156475(118934)
SUPRAFAÞÃ 500 baie, bucãtãrie, hol. Mehedinþi de
@ V â n d
MP, AMBELE beci + dependinþe, + @ Vând casã, cãrãmidã, P+1, 5
LOCUIBILE, gospodãrie: 2 corpuri
teren 780 mp, situatã zonã centru, ªimian, camere, baie, living,
GARAJ, ACTE LA clãdiri, 3+2 camere
în com. ªimian, str. teren 1000 mp, beci, dependinþe ºi
ZI, CADASTRU, locuibile + anexe, în
MERITÃ VÃZUTE. Hinovei cu ap. 3 construcþie nouã, anexe, zonã centralã,
satul Crãguieºti, jud. camere + diferenþa. dependinþe, utilitãþi. suprafaþã 800 mp. Preþ
PREÞ 55000 EURO
NEG. TEL. 0745- Mh, 20 km de Preþ neg. Tel. 0742- Preþ neg. Tel. 0753- 16000 euro neg. Tel.
620407, 0766- Severin. Preþ neg. Tel. 463887, 0726-387431 734827, 0746-098262 0728-186675, 0788-
569967 (116913) 0252-384027(116991) (117807) (118963) 395299(118995)

ANUNÞURI ÎN ZIARE NAÞIONALE - ZIUA ªI ADEVÃRUL - str. TRAIAN nr. 46


10 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009
@ Vând casã 2 @ V Â N D
camere, curent elec- PARCELE DE 500
tric, nelocuibilã, viþã MP, 800 MP, 1000
de vie, pomi fructiferi, MP, CU IEªIRI ÎN
ieºire la 2 strãzi, str. CALEA TG. JIULUI
Unirii, în apropierea ªI ªOSEAUA DE
Spitalului, pentru CENTURÃ PRIN
depozit, en gross. DRUM SECUNDAR,
Preþ neg. Tel. 0741- ÎN ZONÃ SE
084453(119224) CONSTRUIEªTE.
PREÞ 9 EURO / MP @ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren
case, str. W. intravilan, 1000 mp, intravilan zona
NEG. TEL. 0767-
Mãrãcineanu ºi deschidere 44ml la Aeroport, cadastru
668155 (119219) Halânga ANL. Preþ CD. Ionescu, puz + fãcut, suprafaþã 6200
@ Vând urgent neg. Tel. 0752-131396 toate utilitãþile. Preþ
@ Vând teren mp, situat între C.D.
casã 3 camere + anexe, (119023) neg. Tel. 0742-181818
construcþii, str. Ionescu ºi noua
sat Crivina, com. (119039) centurã, în zonã se
Prelungirea Carpaþi, @ Vând teren
Burila Mare, pomi 450 mp, deschidere 23 construiesc case. Preþ
intravilan pe @ Vând teren
fructiferi, teren 1337 ml, utilitãþi. Preþ 35000 Aeroport, PUZ, 13 euro/ mp neg. Tel.
mp, aproape de cu ieºire la noua
euro neg. Tel. 0729- stradã privatã, 500 centurã, suprafaþa 0751-280800, 0767-
Dunãre, meritã DR.TR.SEVERIN 148948, 0744-849363 mp. Preþ neg. Tel. 173700(119093)
vãzutã. Preþ neg. Tel. 800 mp, 13/62 m, reþea
(115184) 0755-065508, 0722-
curent electric la 50 m.
0731-720571, 0756- VÂNDVILÃLA 203161 (118984) @ Vând 3
Preþ 25 euro/ mp neg.
994806(119086) ROªU, P+2 + @ Vând teren parcele teren
@ Vând teren Tel. 0740-070995
POD, case, str. W. intravilan 500 mp,
@ Vând urgent intravilan 500 mp, (119041)
POSIBILITATE Mãrãcineanu ºi zona C. D. Ionescu,
casã nouã + 1 veche zona CD Ionescu colþ PUG, PUZ, cadastru,
MANSARDARE, Halânga ANL. Preþ 20 @ Vând teren
în satul Cerneþi. Preþ cu Toamnei (zona
SUPRAFAÞÃ euro/ mp. Tel. 0752- vile), acces la utilitãþi, intravilan zona posibilitate utilitãþi, în
neg.Tel. 0731-948971. 131396 (119022) Aeroport, cadastru zonã se construieºte.
TEREN 400 MP, f.s. 25 ml. Preþ neg.
(119096) Tel. 0721-900010 fãcut, suprafaþã 6200 Preþ neg. Tel. 0751-
SUPRAFAÞÃ @ Vând teren (119007) mp, situat între C.D. 056867, 0770-052867
@ Vând casã CONSTRUITÃ intravilan 325 mp, Ionescu ºi noua (119119)
P+2, 4 dormitoare, liv- 320 MP, ZONA zona Aeroport, @ Vând teren
SPITALUL centurã, în zonã se
ing, bucãtãrie, 2 bãi, deschidere la stradã case, str. W. construiesc case. Preþ @ Vând teren
AC, G+F+P+T, teren JUDEÞEAN. 22 ml, puz, zonã Mãrãcineanu ºi 4600 mp pe centurã.
13 euro/ mp neg. Tel.
257 mp, la intrare în PREÞ NEG / construcþii noi, Halânga ANL. Preþ Preþ neg. Tel. 0748-
0751-280800, 0767-
Cazanele Mici, VARIANTE.TEL. posibilitãþi utilitãþi. neg. Tel. 0752-131396 561078(119120)
(119024) 173700 (119087)
Eºelniþa, este 0728-172011 Preþ neg. Tel. 0724-
mobilatã, toate (116915) 077513. (116870) @ Vând teren @ Vând teren
@ Vând teren 9000 mp cu ieºire în
utilitãþile. Preþ 85000 500 mp, zona în suprafaþa de 5000
@ Vând teren, mp , situat lângã Calea Tg-Jiului ºi
euro. Tel. 0740- Aeroport, aproape de
zona Aeroport, vizavi viitoarea centurã, Centura în Schela viitoare centurã,
274225, 0720-444693
Schela Cladovei, apã, construcþii în zonã. Noua, titlu de actele necesare sunt
(119107)
curent electric, Preþ 12000 euro proprietate, utilitãþi fãcute, deschidere 13
@ Vând casã în cadastru, 500 mp. Preþ variante auto cu sau aproape. Preþ neg. ml. Preþ 8 euro neg.
construcþie la 11 km 25 euro/mp. Tel. 0788- fãrã diferenþa. Tel. Tel. 0252-210616, Tel. 0744-399059
de Severin în Izvorul 060141 (116937) 0729-001800 (119038) 0722-437501 (119089) (119140)
Bârzii pe principalã,
apã trasã în curte.
Preþ neg. Tel. 0747- DR.TR.SEVERIN
762241, 0758-286181.
VÂNDTEREN
(119127)
1000 MP ÎN
@ Vând casa SCHELANOUÃ,
ACTELAZI, Debitorul SC Conflex Lungu & Comp SNC cu sediul social în localitatea Dr.
tip vilã, pe falezã în
Orºova. Preþ 95000 UTILITÃÞI. Tr. Severin, str. Criºana, nr. 35, judeþul Mehedinþi, înregistratã în Registrul Comerþului
euro.Tel. 0722-471337 PREÞ 30 EURO/ sub nr. J25/985/1991, cod identificare fiscalã R 1617080, aflatã în procedura de
(119134) MP. TEL. 0740-
074909, 0744-
faliment în dosar nr. 26/101/2004 pe rolul Tribunalului Mehedinþi, prin lichidator
@ Vând casã 488078 judiciar Cabinet Individual de Insolvenþã Popescu Emil, cu sediul profesional ales în
de cãrãmidã în (118971) localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, judeþul Mehedinþi, scoate la vânzare:
localitatea Devesel, - „Casã compusã din demisol: având una camerã, bucãtãrie, camerã, hol, grup
@ V Â N D
cu 5 camere, beci, sanitar, suprafaþã utilã 58,72 m.p., suprafaþã construitã 74,00 m.p.; parter: având 4
TEREN 450 MP,
teren aferent 2000 mp,
STR.ADRIAN,CUO camere, gang, grup sanitar, douã holuri, casa scãrii (spaþiu producþie), suprafaþã
are ieºire la ºosea
CASÃ FORMATÃ utilã 200,83 m.p., suprafaþã construitã 234,71 m.p.; etaj: având cinci camere,
naþionalã. Preþ neg. DIN2CAMEREªIO
Tel. 0746-151760 SALÃ. PREÞ 130 bucãtãrie, grup sanitar, douã holuri, casa scãrii, terasã, camerã ºi balcon cu o suprafaþã
(119141) EURO / MP NEG. utilã de 197,00 m.p.; ºi teren curþi construcþii în suprafaþã de 248,80 m.p.; situatã în
@ V â n d TEL. 0770-860483 localitatea Dr. Tr. Severin, str. Criºana, nr. 35, judeþul Mehedinþi, numãr cadastral
(118486) 1236, carte funciarã nr. 50345 provenitã din conversia de pe hartã a CF Nr. 2029”,
gospodãrie în sat
Roºiori, casã 2 @ V Â N D la preþul de 555000,00 lei.
camere, salã, TEREN 180 MP, Licitaþia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 85, et. 2, cam.
bucãtãrie 2 camere ºi S T R .
salã, pãtul, magazie + BRÂNCOVEANU,
18, judeþul Mehedinþi la data de 05.10.2009, orele 12:00.
dependinþe, ºopru, DESCHIDERE 9,47 Participarea la licitaþie este condiþionatã de consemnarea la bancã, pânã la data
fântânã în curte, ML, TOATE începerii licitaþiei, a unei cauþiuni de 10% din preþul de pornire a licitaþiei.
suprafaþã totalã 1000 U T I L I T Ã Þ I L E . Relaþii la telefon 0742-592183 sau 0252-354399 sau la sediul profesional al
mp. Preþ 17500 neg. PREÞ 28000 EURO.
lichidatorului din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeþul Mehedinþi.
Tel. 0252-358831 TEL. 0770-776533
(119172) (118534) Lichidator Judiciar, Cabinet Individual de Insolvenþã Popescu Emil
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 11
@ V Â N D @ Vând teren @ Vând teren @ Schimb
TERENLADUNÃRE intravilan în ªimian pe extravilan 2500 mp, apartament 3 camere,
ZONA OSTROVUL malul Dunãrii la DIG, ªimian, Calea semidec., zona Aluniº
C O R B U L U I toate utilitãþile, acte în Hinovei, f.s. 25 ml,
regulã, 800 mp. Preþ 30 – Debarcader, parter,
PENTRU AGRE- acces la utilitãþi. Preþ
euro/ mp. Tel. 0749- neg. Tel. 0721-900010 parchet, spaþios, uºã
MENT,5000MPSAU
567270, 0741-590263 (119009) metalicã, meritã vãzut
SCHIMB CU
(117108) cu teren 300 – 400 mp
IMOBILIARE. @ Vând teren
PREÞUL ZONEI @ Vând teren + diferenþa 30000
de casã în sat
NEG. TEL. 0728- sat de vacanþã Malovãþ, în spatele euro. Tel. 0732-407787
PENSIUNE etaj - 2 camere, termopane, gresie, faianþã, Tg. Jiului intersecþie cu viitoarea centurã, 952202 (117122) Hinova, cu ieºire la primãriei, 1500 mp. (119222)
parchet, sobe teracotã, suprafaþã totalã 66 intabulat PUZ ºi utilitãþi, preþ 40 euro /
» P+1+mansardã, restaurant, teren sport,
mp, sup. constr. 45 mp, nu are loc de mp Dunãrea veche, 17 km Preþ neg. Tel. 0734-
piscinã, foiºor, grãtar, parcare 300 mp, @ V Â N D
ATV-uri, echipament poll-bal, centralã maºinã, zona Aluniº, preþ 75000 euro neg » 1 ha, deschidere 26 ml, zona ªimian, de Dr. Tr. Severin, 310816. (119095) @ Schimb
(433) preþ 12 euro / mp neg (373)
proprie, terasã, salã conferinþe, mobilatã, » 3400 mp, deschidere 50, parcelat, zona TEREN 536 MP ÎN suprafaþa 3000 mp, teren 2480 mp, zona
» casã 3 camere, baie, bucãtãrie,
suprafaþã teren 2800 mp, apã curentã, T, Ostrov, sat vacanþã, preþ 25 euro / mp neg
zona Zegaia. Preþ 350000 euro (530)
termopane, încãlzire centralã, gresie, » 9500 mp împãrþit de centurã în 2
COM. EªELNIÞA, drum de acces, @ Vând 2 Aeroport cu teren
faianþã, construcþie nouã, suprafaþã totalã
SPAÞII COMERCIALE 400 mp, zona ªimian, preþ 90000 euro neg
parcele de 3800 mp respectiv 5700 mp ZONA STADION, curent, zonã liniºtitã. terenuri, unul 1090 minim 450 mp în oraº.
» 1000 mp construcþie (halã ºi birouri), având deschidere de 30 ml, intabulat PUZ
zona Abator, 1000 mp curte, apã,
(422) ºi utilitãþi. preþ 30 euro / mp CADASTRU, Preþ neg. Tel. 0766- mp ºi unul 495 mp, în
» P+1, construcþie nouã, living, 2 camere, » 18 hectare cu deschidere 58 ml, zona 738140(118181) Tel. 0745-342064
canalizare, curent. Preþ 250000 euro neg. bucãtãrie, 2 bãi, foiºor, fântânã, garaj, Calea Tg. Jiului, preþ 18 euro / mp T O A T E Halânga, la stradã
» parter, decomandat, multiple
îmbunãtãþiri, zona Anghel Saligny, preþ
încãlzire centralã, suprafaþã totalã 1500 » 6000 mp, deschidere 145 ml, parcele UTILITÃÞILE. amândouã. Preþ neg. (119043)
mp,vedere la dunãre, zona Ostrovul 1000 mp, Vrancea, 15 euro/mp @ Vând teren la
74000 euro / neg (142) Corbului, preþ 150000 euro neg » teren 10000 mp, deschidere 32 m, zona PREÞ NEG. TEL. Tel. 0757-352585,
» 75mp, (parter + mansardã la roºu), grup » parter + etaj, mansardat, parter, living, Viitoare Centurã, 20 euro/mp neg Batoþi pe malul @ Schimb ap. 3
sanitar, bucãtãrie, construcþie nouã, » teren 5000 mp, deschidere 20 m 0744-514602 0352-416737(119109)
3 camere, 2 bãi, bucãtãrie, beci 20 mp, Dunãrii, pentru casã camere, semidec, mici
gresie, faianþã, AC, tâmplãrie PVC, geam construcþie din cãrãmidã, tâmplãrie PVC, (parcelat), zona Crihala - W Mãrãcineanu, (118936)
termopan, parchet, zona Cicero, preþ geam termopan, curent, apã, gard din 25 euro/mp de vacanþã. Preþ neg. @ Vând teren î m b u n ã t ã þ i r i ,
50000 euro (69) bolþari, construcþie 2008, supra » teren 10000 mp, cu 20 ml deschidere la Tel. 0748-160574
» parter, spaþiu comercial, dotat, zona construitã 100 mp / etaj, supr. totalã 306 stradã, ªimian. preþ 6 euro /mp @ V Â N D 1000 mp, intravilan, P+G+F+AC, et. 1,
Calea Tg Jiului, preþ 85000 euro (313) mp, deschidere la 2 strãzi, ªimian. Preþ » teren 2450 mp, deschidere 9 ml la (118494) zona case de vacanþã, balcon închis cu
» parter (spaþiu comercial), dec, 100 mp, 120000 euro (566)
Dunãre, ªimian. Preþ 10 euro / mp TEREN 550 MP ÎN
zonã ultracentralã, preþ 110000 euro / » casã P+1 - parter 2 camere, living, baie,
» teren 3000 mp, zona Calea Tg. Jiului,
COM. EªELNIÞA, @ Vând teren pe malul Dunãrii, sat
25 euro/mp garsonierã + diferenþa
neg sau spre închiriere 1000 euro / lunã bucãtãrie, - etaj 2 camere, living, baie, 2 » teren 1001 mp, deschidere 11 ml, apã, ZONA 0, LÂNGÃ ªimian 1 ha, Vrancea, deschidere
19 m la Dunãre. Preþ de 850 euro / mp,
(519 terase - garaj, beci 25 mp, constr cãrãmidã, curent, zona Crihala (viitoarea centurã),
CASE sobe teracotã, parchet, S totalã 450mp, S preþ 35 euro/mp P R I M Ã R I E , deschidere 45 ml, zona
» casã 3 camere, baie, bucãtãrie, beci, s. constr 200mp, zona Kiseleff. Preþ 170000 » 8650 mp, deschidere 100 m, zona
C A D A S T R U , industrialã Fontegaz, neg. Tel. 0744-544636 exclus et.4. Tel. 0252-
const. 130 mp, s. totalã 160 mp, nu are loc euro neg (578) Balota, 30 euro/mp (441)
(119137) 314385, 0720-371919
de maºinã, zona Aluniº, preþ 130000 euro » casã 2 corpuri, un corp trei
camere+baie+beci(20mp)+hol, supraf
» Teren 1300mp, deschidere 10m, zona
sat Vrancea. Preþ 15 euro mp(526)
T O A T E asfalt ºi utilitãþi, ideal
neg sau de închiriat 800 euro / lunã (628)
constr 92mp » teren 9480mp, (158/60) deschidere la UTILITÃÞILE, 22 sedii firmã, hale, (119125)
» 3 camere, baie, bucãtãrie, beci, s. const. @ Vând teren
ML DESCHIDERE c o n s t r u c þ i i
- bucãtãrie+1 camerã+anexe, supr constr DN 70, zona ªimian. Preþ 20 euro mp
110 mp, s. totalã 400 mp, deschidere 17
38mp ÎNCHIRIERI 1200 mp cu casã 2 @ Schimb
LA STRADÃ. PREÞ industriale, se poate
m, zona Cicero, preþ 120000 euro / neg » 1000 mp construcþie (halã ºi birouri),
- construcþie din cãrãmidã, acoperiº tigla,
(629) zona Abator, 1000 mp curte, apã, camere, curent elec-
» P+2, la parter are 2 livinguri, 2 bãi, o
deschidere pe colþ, supr totala 500mp, ºi parcela. Preþ 10 apartament 3 camere,
zona Anghel Salignz. Preþ 140000 euro canalizare, curent. Preþ 3 euro mp. NEG. TEL. 0744- tric, nelocuibilã, viþã
camerã, o bucãtãrie, la etajul 1 are balcon, euro/mp neg. Tel.
de vie, pomi fructiferi, dec., et.2, 70 mp, mul-
nrg , » garsonierã în Timiºoara, complexul
3 camere, baie ºi bucãtãrie, la etajul 2 are studenþesc, complet mobilatã ºi utilatã, 514602 (118935)
» S+P+E+M, parter: restaurant - 160 mp; 0761-137658(118927)
2 camere + baie, garaj, îmbunãtãþiri, etaj: 8 camere, gresie, faianþã, aer parter. Preþ 250 euro
» halã - 1000 mp (curent, apã, canalizare),
ieºire la 2 strãzi, str. tiple îmbunãtãþiri,
G+F+P+marmurp, ºeminee, granit, sobe condiþionat, încãlzire centralã, parcare, @ Vând teren
teracotã, tâmplãrie aluminiu cu geam teren tenis, supr. totalã 5200 mp, Calea
zona Halânga, preþ 0,8 euro mp (185) @ Vând teren, Unirii, în apropierea G+F+P+T, b-dul T.
termopan, zona Poºta Carpaþi, preþ » ap. 1 camerã, et. 4, mobilatã ºi utilatã, intravilan în Orºova,
Craiovei, ªimian, 345.000 euro zona Crihala, preþ 250 euro / lunã (535) suprafaþa 6000 mp, Spitalului, pentru Vladimirescu, lângã
150000 euro neg. (342) TERENURI
» P-1, 3 camere, baie, bucãtãrie, loc de » 2200mp, deschidere 37 ml, Schela,
» Ap. 2 camere, semimobilat, et. 4, zona drum acces, apã, parcelat, în ªimian, depozit, en gross. Autogarã + teren 500
Crihala, preþ 200 euro / lunã / neg
maºinã, construcþie nouã, supr. totalã 135 vedere Dunãre, preþ 45 euro mp/neg » Ap. 2 camere, mobilat, et. 4, zona Centru, curent, 2900 mp. Preþ facilitãþi apã ºi curent. Preþ 6,5 euro/ mp. Tel. mp pe Aeroport cu
mp, supr. utilã 60 mp, zona Kiseleff, preþ » 1606 mp, deschidere 30 ml la râu, gard preþ 250 euro / lunã (390)
450000 lei (577) de ciment, Baloteºti, preþ 25 euro mp / neg » Ap. 4 camere, et. 3 , mobilat, zona Mod-
18 euro/ mp . Tel. Preþ 4 euro/mp. Tel. 0741-084453(119223)
(536) ern, preþ 400 euro neg (232) 0745-048191.(115615) proiect de casã cu
» 4 camere, baie, bucãtãrie, suprafaþã
» spaþiu comercial 300 mp, ieºire pe 2
0735-843994(118944)
totalã 420 mp, construit 150 mp, nu are » 3500 mp, deschidere 30 m la Dunãre, casã în Dr. Tr. Severin.
loc de maºinã, zona Centru, preþ 70000 acces la calea feratã, zona Schela. Preþ 50 strãzi, zona Bulevard, 25 euro/mp (133)
euro (445) euro mp » spaþiu comercial 100 mp, zona @ Vând teren @ Vând teren Tel. 0788-256173
» 25000 mp, deschidere 80 ml la Calea Bulevard, preþ 15 euro mp neg(166)
» P+2, parter - 2 camere, baie, bucãtãrie, intravilan în Orºova, 1650 mp intravilan, (119186)
drum acces, curent, plaþ casã, sat
apã, teren curþi Rãscoleºti, comuna
construcþii, 380 mp. Izvorul Bârzii,
Preþ 20 euro/ mp neg. deschidere 33 ml. Preþ
@ Vând sau @ Vând teren, neg.Tel. 0746-095107,
închiriez teren zonã semicentralã, Tel. 0732-193066.
VÂNDTEREN VÂNDTEREN 0252-338018(118967) @ Schimb
intravilan pentru sup. 230 mp. Preþ neg. (115624)
ZONAHINOVA garsonierã, conf. I, et.
construcþie case, Tel. 0730-243793 PEMALUL @ Vând teren
@ Vând teren 2, zona K-Market -
depozite, în cartier (119210) OSTROVUL DUNÃRII, 7886 mp în comuna
600 mp, deschidere 13 Crihala, toate
Banoviþa, posibilitãþi ªimian, deschidere 31
CORBULUI, PERFECT ml, între Hinova ºi îmbunãtãþirile, OFERTE
apã, curent, ml, ieºire la 2 drumuri, cadastru cu
PARCELE, Ostrovul Corbului pe posibilitate parcelare. apartament
canalizare. Preþ neg ALTE
PENTRUCASÃ 2-3 OFERSPRE
marginea Dunãrii la Preþ neg. Tel. 0252- camere, et. 1-3 +
se poate face plata ºi LOCALITÃÞI CADASTRU, DE VACANÞÃ, ºosea. Preþ neg. Tel. ÎNCHIRIERE
311300, 0742-225280 diferenþa. Tel. 0766-
în rate. Tel. 0743- PLATAÎN 0720-020858, 0766- GARSONIERÃ,
ZONA (118968) 461308, 0771-245643
139636, 0743-138343 VÂNDTEREN 498112. (115642) CONF.I,ZONA
(119145) 1000 MP, RATE, FÃRÃ VRANCEA, (118957)
@ Vând teren CRIHALA.PREÞ
ªIMIAN, STR. DOBÂNDÃ, CADASTRU, @ Vând teren intravilan 1200 mp @ Schimb 350 LEI +
@ Vând teren 896 mp, în Dudaºul ªimian, apã, curent garsonierã conf. I, str.
DEDOVIÞEINR. AVANS 1000- INTRAVILAN, GARANÞIE 1
470 mp zona vile Cerneþi, posibilitãþi electric, telefon, cablu Topolniþei cu teren
Spitalul Judeþean, 578, 2000 EURO, 3000 MP, CU 36 LUNÃ.TEL.
apã, curent. Preþ 13 tv, construibil. Preþ (casã demolabilã).
deschidere 15 ml, DESCHIDERE12 neg. Tel. 0726-933651 Tel. 0745-342064 0749-761481
RATALUNARÃ ML euro / mp neg. Tel.
toate utilitãþile. Preþ ML,APÃ 0728-076032, 0728- (118981) (119042) (118505)
CURENTÃ, 200-250 EURO, DESCHIDERE
neg. Tel. 0744-505708 283241(117026)
(119178) CURENTELEC- ACTE LADUNÃRE.
TRIC,CARTE NOTARIALE. PREÞ 10 EURO @ Vând teren
@ Vând teren 896 mp, în Dudaºul
FUNCIARÃ, TE. 0724- / MP UªOR
str. CD Ionescu lângã Cerneþi, posibilitãþi
MERITÃVÃZUT.
oraº, 400 mp, 500 mp. 554616, 0729- NEG.TEL. apã, curent. Preþ 13
Preþ neg. Tel.0745- TEL. 0749-
603048 0761-060174 euro / mp neg. Tel.
572707, 0770-572683 307520 0728-076032, 0728-
(119184) (119008) (116810) (116444) 283241(117043)
12 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009
@ Ofer spre
închiriere ap. 2
camere, zona staþia de
salvare, dec, et. 2,
mobilat ºi contorizat,
G+F+P+T, telefon,
internet, bloc de
cãrãmidã. Preþ neg.
Tel. 0722-525519
(119006)

@ Ofer spre
închiriere casã 4
camere, construcþie
nouã, racordatã la
termoficare, utilatã ºi
mobilatã. Preþ 1500
euro / lunã. Tel. 0740-
@ O F E R @ Ofer spre 070995, 0755-098694
OFERSPRE SPRE ÎNCHIRIERE închiriere apartament. (119025)
ÎNCHIRIERE AP. 2 CAMERE, RE- 3 camere, dec., et. 1, @ Primesc fete @ Ofer spre @ Ofer spre
APARTAMENT3 CENT MOBILAT ªI mobilat sumar, zonã @ Ofer spre în gazdã la închiriere garsonierã,
UTILAT, ZONA închiriere apartament închiriere garsonierã
CAMERE, liniºtitã, Aleea garsonierã, zona conf. 1, complet
STOMATOLOGIE. Trandafirilor - Crihala. 2 camere, parter, complet utilatã în
NEMOBILAT. Profi. Preþ neg. Tel. mobilatã. Preþ 120
PREÞ 150 EURO Preþ neg. Tel. 0352- mobilat, zona zona Autogarã. Preþ
TEL. 0748- 0720-188999(119110) euro.Tel. 0747-919404
UªOR NEG. TEL. 803292, 0721-259862 Autogarã. Preþ neg. neg. Tel. 0727-
418707, 0753- (119138)
0770-997087 Tel. 0788-408748 @ Ofer spre 520566 (119171)
(117792)
515855 (119074) (119079) închiriere apartament @ Ofer spre
(118484) @ Ofer gazdã la 2 camere, dec., zona închiriere garsonierã, @ Ofer spre
@ O F E R DR.TR.SEVERIN
SPRE ÎNCHIRIERE o fatã în ap. cu 3 @ Ofer spre Piaþa Meva, mobilat ºi CF 1, renovatã, închiriere garsonierã,
OFERSPRE camere, intrare închiriere ap. 2 @ V â n d
APARTAMENT 3 utilat. Preþ 150 euro. mobilatã ºi utilatã. zona Meva, complet
ÎNCHIRIERE
C A M E R E , separatã, terasã camere, zona Cildro, Tel. 0729-892471 Preþ 120 euro + sifonãrie, zona Piaþa
utilatã, G+F+P+T,
GARSONIERÃ
DECOMANDAT, separatã, zona mobilat numai la o (119112) garanþie. Tel. 0740-
Criºan, suprafaþa
CONF. 1 LA B2, Fabrica de bomboane. familie. Preþ neg. Tel. izolaþie termicã, spaþiului 25 mp,
ZONA CICERO - 314280(119139)
ET.6,AP.81, Preþ neg. Tel. 0352- 0724-467981, 0720- @ Ofer spre contorizatã, cablu, utilitãþi, apã, canal,
PIPA, ET. 2,
ZONACRIHALA 407444, 0745-780863 574611(119080) închiriere parter vilã @ Ofer spre tv. Preþ neg. Tel. curent trifazic,
MOBILAT. PREÞ
140 mp, contorizat, cãldurã, termoficare,
DUNÃREA, NEG. TEL. 0728- (117800) @ Ofer spre închiriere ap. 3 0752-872552, 0770-
termoficat, fostul contract primãrie
COMPLET 004513, 0352- închiriere o camerã în camere, central, 636660 (119199)
@ Ofer spre sediu Mehedinþi Gaz, predare, pretabil ºi
MOBILATêI 422047 (118983) mobilat, pentru
închiriere garsonierã, apartament cu acces zonã centralã. Preþ pentru alte activitãþi.
UTILATÃBINE la baie ºi bucãtãrie, oameni de afaceri @ Ofer spre
Preþ neg. Tel. 0741-
@ O F E R conf. I, et. 1, cu neg. Tel. 0721-212712
ÎNGRIJITÃ. pentru 2 fete. Preþ (firme) sau primesc în închiriere, ap. 2 790954, 0788-353161,
SPRE ÎNCHIRIERE îmbunãtãþiri, AC, (119114)
PREÞ 100 AP. 4 CAMERE, RE- mobilatã, neg. Tel. 0721-283344 gazdã 2 studente camere. Preþ 170 0352-803208 (117802)
zona
EURO/LUNÃ CENT RENOVAT, Kiseleff. Preþ neg. Tel. (119082) @ Primesc în (eleve). Preþ neg. Tel. euro neg. Tel. 0722-
NEG. TEL. 0252- CALORIMETRE, 0770-757732(118191) gazdã persoane 0723-311513(119142) 496514 (119204)
APOMETRE, @ Ofer spre serioase, condiþii
324747, 0745- @ Ofer spre OFERTE
T O A T E @ Ofer spre închiriere ap. 2 camere bune, TV, cablu, baie, @ Ofer spre
466965. în Crihala, blocurile A frigider, aragaz, închiriere apartament
U T I L I T Ã Þ I L E . închiriere garsonierã închiriere 1 camerã OFER SPRE
(116820) PREÞ NEG. TEL. conf. 1, cartier zona Dunãrea, cheltuieli minime. Preþ 2 camere în zona ÎNCHIRIERE
centralã, WC cu
0 7 4 2 - 0 0 6 6 6 5 Crihala. Preþ neg. Tel. mobilat, G+F+P, 200 lei/ pers. Tel. Obelisc Crihala, SPAÞIU
@ O F E R
semimobilat, chiuvetã, nemobilatã, COMERCIAL
(118976) 0740-105880.(118200) apometre, cablu + 0746-243589, 0770-
SPRE ÎNCHIRIERE proaspãt renovat, vizavi ACR, intrare SUPRAFAÞÃ
telefon. Preþ 130 euro. 634716. (119115) 42 MP COMPUS
APARTAMENT 2 @ Ofer spre @ Ofer spre dotat cu apometre ºi direct din stradã,
Tel. 0723-417406 DIN 2 CAMERE,
C A M E R E , închiriere casã 80 mp închiriere ap. 3 camere, @ Ofer spre repartitoare, cu numai pentru 1-2
(119094) HOL,GRUP
COMPLETUTILAT l o c u i b i l i , et. 4, zona Staþia de închiriere apartament garanþie. Preþ neg. persoane. Preþ neg. SANITAR, STR.
ªI MOBILAT ÎN semimobilatã, aragaz salvare, mobilat. Preþ @ Primesc în 2 camere, complet Tel. 0252-312690, Tel. 0252-311209 TRAIAN NR.
+ frigider, cablu, str. neg. Tel. 0740-105944 207. PREÞ NEG.
BUCUREªTI, gazdã tineri cãsãtoriþi mobilat ºi utilat, 0745-845087(119146) dupã 18,00 (119214)
N. Cernãianu, (118477) TEL. 0352-
ULTRACENTRAL,
pretabilã firmã sau sau fete pe termen frigider, aragaz, TV, 421457, 0771-
PIAÞA M. persoane fizice, pe @ nelimitat. Preþ neg. maºinã de spãlat @ Primesc în @ Ofer spre 355604
Ofer spre gazdã 2 elevi,
KOGÃLNICEANU. termen lung. Preþ 200 î n c h i r i e r e , Tel. 0770-687762 automatã, F+G+P, închiriere ap. 3 (118966)
TEL. 0721-746222, euro, avans 2 luni. Tel. apartament. 3 camere, (119097) internet, RDS, studenþi sau cuplu,
camere, mobilat ºi OFER SPRE
0 7 3 3 - 6 8 3 5 8 5 0721-950242, 0766- dec., nou renovat, contorizat, zona CET familie, casã separatã
@ Ofer spre Plus. Preþ 170 euro + utilat, zona Staþia de ÎNCHIRIERE
498112, 0766-720665. complet utilat ºi cu camerã, baie,
(118970) Salvare. Preþ 700 lei, SPAÞIU
(115633) închiriere garsonierã, cheltuieli. Tel. 0720- bucãtãrie, grup COMERCIAL
mobilat, jacuzzi cu
@ O F E R conf. 1, zona 727305(119130) sanitar, sufragerie, avans 2 luni. Tel. ULTACENTRAL,
hidromasaj, 2 bãi,AC,
SPRE ÎNCHIRIERE @ Ofer spre
pe termen lung. Preþ Independenþei, et. 3,
@ Ofer spre
liberã de la data de 0771-216892, 0744- VIZAVIDE
închiriere garsonierã întreþinere micã, toate 15.09.2009, 318007 (119217) PIAÞA
AP. 2 CAMERE,
zona Meva, et.1. Preþ 500 euro neg. Tel. închiriere ap. 2
condiþiile. Preþ 140 camere, mobilat. Preþ ultracentralã, zona
MIRCEA, 100
S T R . 350 lei/ lunã + 1 lunã 0755-517355, 0741- MP,TOATE
euro.Tel. 0754-043429 170 euro neg. Tel. cinematograf Porþile @ Ofer spre UTILITÃÞILE,
INDEPENDENÞEI garanþie. Tel. 0749- 523452, 0252-342258
53, BL. 2, SC. 4, AP. 761481. (115959) (118979) (119098) 0753-717037(119131) de Fier, încãlzire cu închiriere ap. 2 APÃ, GRUP
lemne sau camere, zona SANITAR,
14, MOBILAT ªI @ Ofer spre CURENT 2,20 -
U T I L A T , @ Primesc în @ Ofer spre @ Ofer spre curent0352-424961 Stomatologie, 3,80, AC,
închiriere 2 camere închiriere ap. 2 închiriere ap cu o (119149)
C A L O R I F E R E gazdã 2 eleve, în mobilate, garaj, la camere, mobilat, toate camerã, et. 2, complet
complet utilat, TÂMPLÃRIE
camerã la bloc, dec., mobilat, cablu, tv, et. ALUMINIU.
ALUMINIU. PREÞ utilitãþile, et. 3, lângã mobilat ºi utilat, zona @ Primesc 2
acces baie + casã, zonã centralã, PREÞ NEG.
160 EURO NEG. bucãtãrie. Preþ neg. cu toate utilitãþile. piaþa Meva. Preþ neg. Kiseleff. Preþ 200 euro bãieþii muncitori în 1. Preþ neg. Tel. TEL. 0726-
TEL. 0734-833182 Tel. 0770-837106 Preþ 200 euro neg. Tel. Tel. 0770-635937 neg. Tel. 0766-224374 gazdã. Tel. 0741- 0740-105944 757319
(118989) (116969) 0766-586388(118985) (119102) (119133) 337672(119169) (119218) (118959)
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 13
@ Ofer spre @ Ofer spre
închiriere spaþiu închiriere spaþiu
comercial amenajat la comercial, 22 mp, pentru
parter, 2 camere, pentru orice fel de activitate,
birouri, cabinete, ideal birouri, central,
farmacie, etc., zona vizavi ACR. Preþ neg.
Crihala, str. Pãcii, lângã Tel. 0252-311209 dupã
Generalã nr. 15. Tel. 18,00 (119215)
0743-116755 (118529)
@ Ofer spre
@ Ofer spre
închiriere spaþiu închiriere spaþiu pretabil
comercial ultracentral orice activitate 70 mp,
320 mp, racordat la toate utilitãþile, curat,
toate utilitãþile, renovat liber, zonã centralã. Tel.
2008, pretabil pentru 0745-592869, 0724-
orice tip de activitate, 896890 (118948)
inclusiv restaurant cu salã
de nunþi, meritã vãzut.
Preþ 300 euro / lunã. Tel.
0745-662001. (119144)
@ OFER SPRE
OFERSPRE OFERSPRE @ Ofer spre
ÎNCHIRIERE SPAÞIU
COMERCIAL STR. închiriere spaþiu
ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE comercial pentru birouri,
SPAÞIU SPAÞIU CICERO 107, BL. S4,
CONDIÞII FOARTE dotat cu birouri ºi
COMERCIAL COMERCIAL BUNE, TOATE mobilier modern, AC,
300 MPTOTAL ULTRACEN- UTILITÃÞILE. TEL. alarmã, amenajat ultra
SAU PARÞIAL, 0745-779743, 0744- modern, ultracentral în
TRAL (177 MP), bloc Ada Kaleh. Preþ 300
(MODAALISS). 886081 (116847)
PE STR. euro. Tel. 0745-017782
PREÞNEG.TEL. TRAIAN,ÎNTRE @ OFER SPRE (119147)
0729-956369 ÎNCHIRIERE SPAÞIU
PREFECTURêI @ Ofer spre
(118492) COMERCIAL LA
BANCA INTERSECÞIA STR. închiriere spaþiu
OFERSPRE TRANSILVANIA CRIªAN CU SPLAI comercial, zona centralã,
(FOSTA M. VITEAZUL, suprafaþã cca. 60 mp,
ÎNCHIRIERE toate utilitãþile. Preþ neg.
MOBILÃ SUPRAFAÞÃ 70 MP,
SPAÞIU Tel. 0788-081114,
FOST SPAÞIU
COMERCIAL CILDRO- BANCACARPATICA. 0765-052789, 0352-
DEASUPRA MOBILAªI PREÞ NEG. TEL. 425068 (117117)
SPITALULUI PAULTUDOR). 0722-589767 (118479)
@ Ofer spre
ORªOVA, TEL. 0746- închiriere spaþiu
@ OFER SPRE
DOTÃRI:AC, 183973 ÎNCHIRIERE SPAÞIU comercial ultacentral,
RAFTURI, COMERCIAL vizavi de Piata Mircea,
(117101)
PREGÃTIT PRETABIL DEPOZIT 100 mp, toate utilitãþile,
EN-GROS, FIRME apa, grup sanitar, curent
PENTRU OFERSPRE 2,20 - 3,80, ac, tâmplãrie
CURIERAT, 75 MP.
MAGAZIN ÎNCHIRIERE PREÞ NEG. TEL. aluminiu. Preþ neg. Tel.
ALIMENTAR,57 SPAÞIU 0731-389777 (118928) 0726-757319 (119170)
MP + 23 MP, COMERCIAL
@ V â n d @ Ofer spre
TERASÃ, SUPRAFAÞÃ 75 afacere la cheie ( fast închiriere spaþiu
CENTRALÃ MP,ZONA - food + bar), 140 mp, comercial la parter bloc,
PROPRIEPE în funcþie cu toate 35 mp, bd. T.
CICEROLÂNGÃ
LEMNE,GRUP dotãrile, vad Vladimirescu, zona
GEN. NR. 8 comercial excelent, Independenþei. Preþ 300
SANITAR,
PRETABIL chirie micã. Preþ 18500 euro / lunã. Tel. 0732-
FUNCÞIONAL.
PENTRUORICE euro.Tel. 0755-186517 361366 (117795)
TEL. 0744-
503633 ACTIVITATE. @ Ofer spre @ Ofer spre
(118941) PREÞNEG.TEL. închiriere spaþiu închiriere spaþiu
0748-961754 comercial ªimian , 50 comercial 30 mp la casã,
OFERSPRE mp magazin + 50 mp zona Autogarã, pretabil
(116960) pentru magazin, depozit,
ÎNCHIRIERE terasã de varã, dotat
pentru bar sau alte atelier producþie. Preþ
SPAÞIU @ O F E R domenii, toate utilitãþile, 150 euro neg. Tel. 0770-
COMERCIAL SPRE ÎNCHIRIERE sistem de alarmã. Tel. 691643 (119181)
P+1 (TOTAL 100 SPAÞII DE 0723-808853 (118999)
@ Ofer spre
MP), DEPOZITARE SAU @ Ofer spre închiriere spaþiu
CONSTRUCÞIE PRODUCÞIE, închiriere spaþiu comercial 400 mp,
2008, T+G+AC, G R U P U R I comercial 50 mp - 2 S+P+M, nou construit,
ALARMÃ,GRUP camere, amenajat ºi ideal pentru birouri,
SANITARE, teren 500 mp, Calea racordat la reþeaua
SANITAR,
VESTIAR, BIROU, Timiºoarei, zona termicã a oraºului, spaþiu
ACCES DE PE 2
SUPRAFEÞE DE ªantierul Naval. Tel. lângã Stomatologie. Preþ
STRÃZI,VAD 0722-720771 (119003) neg. Tel. 0752-040110,
COMERCIAL 350 MP, 500 MP, e-mail: titicaoprea
EXCELENT RAMPÃ DE @ Ofer spre @yahoo.com (118947)
(ZONAPIAÞA DESCÃRCARE închiriere spaþiu
comercial situat în @ Ofer spre
MEVA).PREÞ ACOPERITÃ, LA închiriere spaþiu
Autogarã 100Q
AVANTAJOS FOSTUL ABATOR mp, str. D. Gheaþã, baie, comercial, toate
NEG. TEL. 0745- TMIªOAREI 220B. apã, reþea 380 W, pretabil utilitãþile, AC, zona T.
906877, 0788- PREÞ 1 EURO/ MP. ºi pentru activitãþi Vladimirescu, central,35
comerciale de depozitare mp. Preþ 1200 lei / lunã
290407 TEL. 0722-965143 sau de producþie. Tel. neg. Tel. 0747-780511
(117213) (118186) 0723-344010 (119103) (119212)

COMOD, SIGUR, RAPID - anunþuri prin SMS la 1424


14 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009
@ Vând urgent @ Vând Ford
Dacia Logan Van, 2 Fiesta, motor 1,3
locuri, pentru marfã, benzinã, an 2002,
an 2008, stare 120000 km, VT 2009,
excepþionalã. Preþ î n c h i d e r e
4600 euro. Tel. 0732- centralizatã, 4 airbag-
643525 (119197) uri, taxe la zi, alarmã,
distribuþie lanþ,
înmatriculat, model
2003. Preþ neg. Tel. @ Vând tractor @ Vând Opel
DACIA SOLENZA 0741-060710 (119014) U650 cu plug în stare Astra 1,2, 16 V, an
LADA de funcþionare. Preþ 2001, 120000 Km, AC,
@ Vând Dacia @ Vând Ford ITP 2011, 75 CP
neg. Tel. 0722-899425
Solenza, an 2004, mo- Transit 2.0 TDI, an @ Vând Lada servototal, ABS,
(119158)
tor 1,4 MPI, GPL 2002, euro 3, servo, sau cedez pentru î n c h i d e r e
omologat. Preþ 2700 ABS, 2 airbag-uri, programul Rabla. Preþ @ Vând sau centralizatã, geamuri
euro/ var. Tel. 0740- tracþiune faþã 5+1, neg. Tel. 0352-807258, schimb semãnãtoare + oglinzi electrice, 4
472842 (119167) anvelope noi, radio 0740-989534. (119206) SPC 6 cu disc GD 4. airbaguri, carte ser-
CD MP3, taxa 1300 Tel. 0252-358831, vice, taxe la zi, jante
euro. Preþ 7500 euro 0743-576142 (119173) aliaj, comenzi volan,
neg/ var. Tel. 0724- folie omologatã. Preþ
DAEWOO 116787 (119202) MAZDA @ Vând tractor
DACIA 1310 4800 euro. Tel. 0788-
U445 cu utilaje plug, 266825, 0745-475875
@ V â n d @ Vând Ford @ Vând Mazda
@ Vând Dacia disc, semãnãtoare (118991)
Daewoo Nubira 1,6, Transit, an 1996, de- 626 2,0 D Complex, an
1310, an 2003, unic porumb, stare
an 1998, full options, fect la cutia de viteze, 1993, ABS, AC, perfectã. Preþ neg. @ Vând Opel
proprietar, 44000 km full electric, închidere 9 locuri. Preþ caroserie galvanizatã, Tel. 0762-752233 Caravan, an 1996, roþi
@ Vând BMW reali. Preþ 1800 euro. centralizatã, alarmã, convenabil. Tel. 0352- linie audio Panasonic, (119176) varã, iarnã. Preþ 2500
318 1,7 TDI, nr. noi, CI, Tel. 0743-088435, 135000 km. Preþ 2300 807258, 0740-989534. magazie 8 CD, euro. Tel. 0741-084453
ARO asigurare valabilã, ITP 0788-231579 (119016) euro neg. Tel. 0729- (119205) î n c h i d e r e (119232)
2011, culoare verde. Preþ 121177, 0724-295833 centralizatã, alarmã,
@ Vând Aro neg. Tel. 0740-159290, @ Vând Dacia (117054) @ Vând Ford OPEL @ Vând Opel
consum 5,5%. Preþ
244, an 1997, motor 0770-686537 (118924) 1310 Break, viºinie, an Fiesta 1,3 i, 60 CP, an Vectra B 1.7 DT, an
@ V â n d 2000 euro . Tel. 0726-
2500 cmc TD Peugeot, fabricaþie 1996, bine 2001, închidere @ Vând Opel 1997, culoare albã,
Daewoo Cielo, an 128212, 0788-523759.
servodirecþie, 5 @ Vând BMW pãstratã. Preþ 900 centralizatã, ABS, Meriva 1,7 DTH, an î n c h i d e r e
316 i, compact, 1,8 i, an 2005, 45000 km reali, (119157)
trepte. Preþ neg. Tel. euro neg. Tel. 0744- SRS, servo, 4 airbag- 2005, 97000 km reali, centralizatã, geamuri
0740-899192 (119163) 2000, înmatriculat, carte service, revizii la uri, recent AC, servodirecþie, + oglinzi electrice
504886 (119152)
culoare neagrã. Preþ zi, AC, proiectoare, înmatriculat, VT 2011, servofrânã, ABS, încãlzite, AC, ABS,
2900 euro. Tel. 0724- @ Vând Dacia folie, cotierã, linie au- culoare negru MAªINI î n c h i d e r e înmatriculatã RO. Preþ
212962 (118973) dio, etc., aratã ºi metalizat, consum AGRICOLE centralizatã, geamuri 4000 euro neg. Tel.
AUDI 1310, an 1991, stare
funcþioneazã redus, linie audio + oglinzi electrice, 0722-492467, 0733-
@ Vând BMW bunã de funcþionare
impecabil. Preþ neg. originalã. Preþ 3250 VÂND TRAC- SRS, airbag-uri, carte 317467 (119013)
@ Vând Audi 320 motorinã, an 2001, cutie 5 trepte, motor
Tel. 4500 euro. Tel. euro neg. Tel. 0721- TOR U650, service, taxe la zi,
A4, motor 1,9 TDI, an climatronic, 4 geamuri + 1400 cmc, bord cu @ Vând Opel
0744-642328 (119160) 902229 (119211) SEMÃNÃTOARE, alarmã, ESP,
2003, 190000 km, oglinzi + faruri reglabile turometru. Preþ 1400 Vectra B, an 2001,
GRÂU, SUP 29. proiectoare ceaþã, ra-
dublu climatronic, VT electrice, ABS+ ESP+ lei neg. Tel. 0727- @ Vând Ford euro 4, benzinã,
TEL. 0742- dio CD, jante Mg. Preþ
2010, 131 CP, servo ASC, computer bord, 431494. (119161) Focus berlinã, motor climatronic, geamuri +
352040 5950 euro neg/ var
total, ABS, închidere pilot automat, volan FORD 1600, an 2002, 98000 oglinzi + faruri
(118988) auto. Tel. 0768-468283
centralizatã, geamuri piele + comenzi, @ Vând Dacia km, AC, VT 2010, 101 reglabil electric, jante
(117787)
+ oglinzi electrice, proiectoare, cotierã, 1310 Li, an 1998, @ Vând Ford @ V â n d aliaj, proiectoare,
CP, servo total, ABS,
SRS, 12 airbag-uri, linie audio. Preþ neg. Tel. Mondeo, an 2007, combinator pentru @ Vând Opel ABS, volan piele,
perfectã stare de î n c h i d e r e
carte service, taxe la 0744-174510 (119159) nou, 1200 km reali, full tractor U650 M. Preþ Corsa an 1994, nr. comenzi volan, linie
funcþionare, culoare centralizatã, geamuri
zi, ESP, jante Al, full electric, unic Franþa valabile, audio CD, servo total,
alb, 30000 km reali. ºi oglinzi electrice, neg. Tel. 0744-504839
options. Preþ 8500 proprietar, stare consum mic, culoare km reali, carte service,
Preþ 1000 euro neg. SRS, 4 airbag-uri, (119010)
euro neg. Tel. 0741- perfectã de albastru metalizat, recent adus, 4 airbag-
CAMIOANE, Tel. 0741-084453 carte service, taxe la
071086, 0722-433850 funcþionare, o vând @ Vând tractor casetofon, stare uri, cotierã faþã - spate.
AUTOUTILITARE, (119226) zi, jante aliaj,
(119220) din motive de Fiat 500 ºi remorcã excepþionalã de Preþ neg. Tel. 0744-
MICROBUZE proiectoare ceaþã, ra-
sãnãtate. Preþ neg. tractor, mic funcþionare. Preþ 800 174510 (119046)
dio CD, comenzi
Tel. 0764-961989, îngrãºãminte. Preþ euro. Tel. 0745-
@ V â n d volan. Preþ 6600 euro.
0252-315028. (116471) neg. Tel. 0743-548459 780863, 0352-407444 @ Vând Opel
BMW Buldoexcavator JCB cu DACIALOGAN Tel. 0740-151167
(119011) (117798) Vectra, an 1995, 1,6
4 cupe, Germania, stil @ Vând Ford (119225) benzinã, ABS,
@ V Â N D vechi. Preþ 25000 lei neg. @ V Â N D Focus break, an 2001, @ Vând Opel
@ Vând tractor servodirecþie, trapã,
BMW 520 DIESEL, Tel. 0755-615558, DACIALOGAN,AN 1,8 diesel, @ Vând Ford
Fiat 650 ºi presã baloþi Tigra, 1,6, an 97, î n c h i d e r e
1997 CMC, AN 2001, 0720-331262 (119209) 2005, MOTOR 1,4, înmatriculat. Preþ 4300 Focus 1600 cmc die- servototal, ABS,
dreptunghiularã. Preþ centralizatã, 2
D U B L U BENZINÃ. PREÞ euro neg. Tel. 0724- sel, an 2005, dublu î n c h i d e r e
neg. Tel. 0744-494772 airbaguri, înscrisã.
C L I M AT R O N I C , NEG. TEL. 0742- 212962 (119162) climatronic, 90 Cp, centralizatã, geamuri
(119012) Preþ 3200 euro neg.
G E A M U R I servototal, ABS, + oglinzi electrice, Tel. 0744-129462
CITROEN 592183 (118949)
ELECTRICE FAÞÃ - @ Vând Ford închidere centralizata, @ Vând Trac- SRS, 2 airbaguri, taxe (119165)
SPATE, JANTE AL, @ Vând Citroen @ P r e d a u Focus 1,6 benzinã, geamuri + oglinzi tor U650 cu plug, la zi, alarmã. Preþ 3000
O G L I N Z I C3, 98000 km, an 2002, Leasing Dacia Logan 101 cp, an 1998, electrice, SRS, 6 stare bunã de euro. Tel. 0766-373592 @ Vând Opel
ELECTRICE, euro 3, 1,4 motorinã, înmatriculatã Ro, airbaguri, ESP, euro 4, funcþionare, piese din (118172) Corsa, an 2001, euro
1,5 DCi, fabricaþie
S E N Z O R I AC, geamuri + oglinzi cumpãrat din computer bord, pilot dezmembrãri U650. 4, închidere
10.2007, 26 rate x 160 automat, încãlzire @ Vând Opel
PARCARE, NEGRU electrice faþã, jante Germania, geamuri Preþ neg. Tel. 0746- centralizatã, alarmã,
METALIZAT, euro, servo, închidere electrice faþã, oglinzi parbriz + scaune, Astra Caravan, 1,4 CD Player, servo
aluminiu, proiectoare, 133531 (119049)
ÎNMATRICULAT centralizatã, geamuri electrice, închidere comenzi volan, benzinã, argintiu, direcþie, recent
închidere centralizatã,
RO. PREÞ 8000 alarmã, volan reglabil, electrice, oglinzi centralizatã, volan navigaþie, card kit, @ Vând tractor geamuri electrice, an înmatriculatã. Preþ
EURO NEG. TEL. radio CD, înmatriculatã electrice, 10000 Km reglabil. Preþ 3100 proiectoare. Preþ 6950 U 650, stare foarte 1999. Preþ 3800 euro. 4150 euro neg/ var.
0746-745655 Ro. Preþ 4000 euro . Tel. reali. Preþ neg. 0788- euro . Tel. 0732- euro. Tel. 0740- bunã. Preþ 13000. Tel. Tel. 0767-668155 Tel. 0757-024590
(119018) 0732-193066. (117078) 546346 (119155) 193066. (117084) 151167 (119228) 0744-669544 (119153) (119166) (119185)

anunþuri online - www.piataseverineana.ro


Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 15

ANUNÞURI AUTO
CU FOTOGRAFIE

Relaþii la tel.
0252-323972
16 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009

@ Vând Opel
Astra Caravan, an 1999,
servo total, geamuri
electrice, închidere
centralizatã, MP3,
ABS, culoare argintiu
metalizat, stare perfectã @ Vând Opel @ Vând Opel
de funcþionare. Preþ
Astra berlinã 1,6 i, Astra 1,6 i, 8 V, an
3800 euro neg. Tel.
model 2002, carte 2002, euro 4,
0767-668155 (119190)
RAR, airbag-uri,
î n c h i d e r e
@ Vând Opel închidere centralizatã
din cheie, geamuri centralizatã, com-
Astra 1,6i, an 2002, euro
4, climã, computer bord, electrice, oglinzi puter bord, geamuri
115000 km, închidere heliomate, 4 airbag- ºi oglinzi electrice,
centralizatã, 4 airbag- uri, ABS, ASR, ESP, faruri reglabile, 4
uri, ABS, ESP, geamuri jante aliaj, climã, linie airbag-uri, ABS,
+ faruri electrice, oglinzi audio originalã, climã, servo, recent
încãlzite, linie audio culoare negru, recent
adusã, consum 5,5%,
adus. Preþ neg/ var.
originalã, jante aliaj, re-
cent adus . Preþ neg/ var. servo total. Preþ neg/ Tel. 0769-555623,
Tel. 0743-672104 var. Tel. 0745-805346 0753-124750
(119196) (119198) (119208)

ªtiþi cum se face?


Documente necesare intocmirii dosarului de leasing
Cei care trebuie sã-ºi întocmeascã acest dosar, are nevoie de urmãtoarele:
- Certificatul de inmatriculare – copie;
- Actele constitutive – copie;
- Hotarare a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care sa rezulte acordul actionarilor/
asociatilor privind achizitionarea bunului in leasing, precum si imputernicirea persoanelor ce reprezinta firma in
negocierea si semnarea contractului de leasing;
- Actul de identitate al persoanei care semneaza contractul de leasing – copie;
- Specimen de semnatura vizat de banca.

AMOS NEWS
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 17
18 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009

ªtiþi cum sã vã feriþi de boli? Azi:


Oligofrenia
Este o boalã psihicã caracterizatã prin nedezvoltarea sau oprirea în dezvoltare a funcþiilor intelectuale.
Cauze. Boala apare în special în familii cu risc genetic, factorul ereditar fiind cel care determinã
apariþia bolii.
Oligofreniile pot fi conditionaþe:
- de o anomalie cromozomialã (numericã sau structuralã)
- de o mutaþie a unei gene
- tulburãri ale mai multor gene care apar ca rezultat al interacþiunii dintre mai multe gene cu mediul
înconjurãtor.
Simptome
Oligofrenia se mai numeºte ºi înapoiere mintalã, debilitate mintalã, întârziere mintalã, handicap
mintal ºi se caracterizeazã prin scãderea funcþiei intelectuale. Coefientul de inteligenþã este mult scãzut
ºi în funcþie de nivelul sãu se clasifica ºi boala ca fiind uºoara, medie sau gravã. Oligofrenia nu
corespunde în totalitate noþiunii de boalã, în sensul clasic de proces dinamic în evoluþie cu debut,
manifestare acutã, vindecare sau cronicizare. Insuficienþa intelectualã însoþeºte persoana afectatã de-
a lungul întregii sale existente. Aceastã deficienþã determinã însã dificultãþi importante de adaptare ºi
frecvente tulburãri psihice afective ºi comportamentale. Formele grave de oligofrenie sunt mai rare
decât cele uºoare: - 75% debili mintali - 20% imbecili - 5% idioþi.
Factori de risc
Factorii care condiþioneazã apariþia bolilor psihice pot fi clasificate în :
- Factori interni: 1.factorii genetici (ereditari)care au rol determinant 2.factorii constituþionali înnãscuþi
sau câºtigaþi 3.factorii endocrini 4.factorii metabolici
-Factorii externi sau factorii de mediu: 1.factorii de dinainte de naºtere (prenatali): -infecþioºi
(rubeola, sifilis, toxoplasmozã) -toxici (alcool, oxid de carbon, alte toxice) -fizici (radiaþii ionizante)
2.factori din timpul naºterii (perinatali): traumatisme obstetricale, infecþii ãn timpul naºterii 3.factori
de dupã naºtere (postnatali) ºi care acþioneazã în primul an de viaþã: infecþii, intoxicaþii, traumatisme
cranio-cerebrale
Alþi factori care sunt implicaþi în producerea bolilor psihice sunt: - factori ecologici (influenþe
negative ale unor fenomene ale societãþii moderne): artificializarea mediului - factori psihologici
(carenþã afectivã în copilãrie, traumatisme psihice de-a lungul existenþei) - factori socio-economici.
Tipuri de boalã
Prevenirea aparitiei oligofreniilor se realizeazã prin educaþia sanitarã a tinerilor cãsãtoriþi ºi a
femeilor gravide.
Este absolut necesarã cunoaºterea mãsurilor de întãrire a sãnãtãþii, evitarea bolilor contagioase,
evitarea folosirii medicamentelor care au acþiune toxicã asupra fãtului, cunoaºterea unor date despre
evoluþia normalã ºi patologicã a sarcinii, precum ºi supravegherea medicalã a sarcinii ºi a naºterii,
precum ºi asigurarea unei alimentaþii corespunzãtoare ºi a unor condiþii fizice sau psihice adecvate.

AMOS NEWS

@ Vând Opel @ V â n d
Meriva 1.7 D, an 2004, Renault Laguna, 1.9
120000 km, climatronic,
dci 120 cp, an 2005,
101 CP, servo total, ABS,
ESP, închidere 96.000 km, full option,
centralizatã, geamuri + stare excelentã. Preþ
oglinzi electrice, 4 airbag- 7700 euro neg. Tel.
uri, carte service, Euro 4, 0761-650744, 0744-
jante aliaj, proiectoare
519301 (118946)
ceaþã, cotierã, carte de
identitate tradusã. Preþ
@ V â n d
7900 euro. Tel. 0740-
151167 (119229) Renault Laguna, an
1995, 1,9 DTI, AC,
geamuri electrice, de-
fect cutie de viteze, nr.
PEUGEOT
Franþa valabile. Preþ
@ Vând Peugeot 800 euro. Tel. 0743-
Partner, 1,9 diesel, 088435, 0788-231579
înmatriculat RO, an (119017)
2001. Preþ neg. Tel.
0742-692963 (118939)

RENAULT
@ V Â N D
RENAULTMEGANE
1,6 16 V, UNIC
PROPRIETAR, AN
2005, 50000 KM, AC,
ABS, SENZORI
LUMINÃ ªI PLOAIE,
8 AIRBAG-URI, 4
G E A M U R I
ELECTRICE, 4
CAUCIUCURI
PIRELLI, 2 JANTE, 4
CAPACE,TOATENOI
PENTRU RENAULT.
PREÞ 7800 EURO.
TEL. 0749-214861
(117059)
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 19
@ V â n d
Renault Megane 1,5
DCI, an 2005, SEAT VW
înmatriculat RO, AC, VÂND VW GOLF
@ Vând Seat
geamuri + oglinzi Ibiza, an 1996, motor 3, 1,9 TDI
electrice, închidere 1400 cmc, benzinã, BREAK,
centralizatã, ABS, AC, închidere CULOARE
ASR, linie audio Ra- centralizatã, alarmã, NEGRU, AN 1996,
dio CD, comenzi AC, GEAMURI VÂNZÃRI
ITP 12.2010, jante
volan, culoare gri ELECTRICE,
aluminiu, cauciucuri
DISTRIBUÞIE @ Vând orice
metalizat. Preþ 6300 de varã + iarnã, NOUÃ, piesã Opel Kadett, Vectra,
euro neg. Tel. 0722- consum 5%, unic IREPROªABIL, 2 Astra, Omega, Calibra,
728725. (117090) proprietar în Ro. Preþ LUNI ÎN ÞARÃ. Ford, Renault, Citroen,
2700 euro neg. Tel. PREÞ NEG. TEL.
@ V â n d Peugeot, Daewoo: aripi,
0730-988947, 0740- 0723-236615,
Renault Megane 1,9 capote, faruri, scaune,
159290 (118925) 0727-289027
diesel, an 2005, 190 (117809) anii (1980 - 2008). Tel.
cp, cutie viteze 6+1, 0723-667872, 0745-
AC, ABS, alarmã, @ Vând VW 584999 (118483)
SKODA Passat, an 2007, motor
airbag-uri, computer @ Vând baterii
2000 TDI, 141 cp,
bord, închidere @ Vând Skoda culoare gri metalizat, auto Rombat noi, diverse
centralizatã, geamuri Fabia 1,4, special jante aliaj, geamuri modele. Preþuri mici. Tel.
+ oglinzi + faruri pentru doamne, cutie ionizate, dublu 0751-091091. (118930)
electrice, proiectoare automatã DSG, AC, climatronic, pilot
ceaþã, senzori luminã senzor parcare, 26000 automat, volan reglabil, @ Vând piese
ºi ploaie, carte ser- km, carte service, CD MP3, piele, full auto, noi, pentru orice
vice, jante aliaj. Preþ scaune încãlzite. Preþ electric. Preþ neg. Tel. marcã. Tel. 0751-
6300 euro neg. Tel. 0724-449371 (118940) 091091. (118931)
7500 euro neg. Tel.
0740-105929 (118476) 0722-320087 (117052) @ Vând VW @ Vând orice
Passat, motor 1,9 TDI,
@ V â n d @ Vând Skoda piese auto pentru toate
an 2000, 200000 km,
Renault Laguna, 1,9 Fabia, an 2004, model modelele de maºini. Preþ
climatronic, VT 2011,
DCI, an 05.2002, AC, 2005, AC, geamuri + 116 CP, servo total, neg. Tel. 0724-213207
CD, comenzi volan, oglinzi electrice, com- ABS, închidere (118932)
puter bord, închidere centralizatã, geamuri ºi
pilot automat, @ Vând orice
centralizatã, jante oglinzi electrice, SRS, 6
geamuri + oglinzi piese din dezmembrãri
aluminiu, proiectoare, airbag-uri, carte service,
electrice, închidere Opel, Ford, VW,
unic proprietar. Preþ taxe la zi, alarmã, ESP,
centralizatã, ABS, neg/ var. Tel. 0757- piele mahon, încãlzire Mercedes, Volvo, BMW.
ESP, airbag-uri, 024590 (119183) scaune, jante. Preþ 7000 Preþ neg. Tel. 0726-
culoare gri ºobolan, euro. Tel. 0743-088435, 115512, 0765-336006
110000 km reali, stare @ Vând Skoda 0788-231579 (118975) (119015)
impecabilã. Preþ 6400 Fabia, 1.4, an 2003,
10000 km, climatronic, @ Vând VW @ Vând motor
euro neg. Tel. 0723-
Passat, 1.6 litri benzinã, Dacia 1300, în bunã stare,
187736 (118923) 101 CP, servo total,
an 1997, climatronic, 4
ABS, închidere parbriz, lunetã, uºi, roþi
airbag-uri, oglinzi
@ V â n d centralizata, geamuri electrice, ABS, pilot
echipate. Preþ
Renault Clio, an 2002, + oglinzi electrice, automat, culoare gri convenabil. Tel. 0352-
motor 1,5 DCI, SRS; 4 airbag, carte metalizat, înmatriculat. 808893 (119048)
geamuri + oglinzi service, proiectoare, Preþ 4800 euro. Tel.
MP3. Preþ 5400 euro. 0723-610800 (119156) @ Vând DVD de
electrice, comenzi
Tel. 0740-151167 maºinã 60+60 vaþi, USB.
volan, unic proprietar.
(119227) @ Vând VW Preþ 300 lei neg. Tel.
Preþ 4250 euro neg/ Golf 3, an 1994, motor 0745-412669 (119051)
var. Tel. 0757-024590 1,9 TDI diesel, geamuri,
(119182) trapã, oglinzi electrice,
TOYOTA tobã Remus, suspensie
@ V â n d sport, culoare negru,
Renault Megane, an @ Vând Toyota jante aliaj Oz. Preþ 2500
2001, motor 1,9 CDI, Celica, motor 1,8, 16 V, euro. Tel. 0741-084453
servo total, geamuri an 2000, 130000 km, (119234)
electrice, ABS, airbag, AC, VT 2011, 173 CP,
computer bord, servo total, ABS,
consum 5%, închidere închidere centralizatã, ALTE MÃRCI
centralizatã. Preþ 2400 geamuri ºi oglinzi VÂNZÃRI
euro neg. Tel. 0732- electrice, 8 airbag-uri, @ Vând maºinã
carte service, taxe la zi, de lux puternicã, numere @ V â n d
884000 (119207)
alarmã, ESP + o maºinã strãine, stare bunã de motocicletã Aprilia RS,
@ V â n d model 2004 tãiatã pe funcþionare. Tel 0755- motor 125 cmc, an 2003.
Renault Megane, 1,5 jumãtate pentru motor. 461830 (119164) Preþ neg. Tel. 0741-
DCI, an 2005, 102000 Preþ 10000 euro/ var. Tel. 084453 (119233)
km reali, climatronic, 0788-490930 (117777)
ITP 2010, 80 cp, servo @ V â n d
@ Vând Toyota CUMPÃRÃRI
total, ABS, închidere motocicletã Royal 200
Avensis 2.2, 177 CP, an @ Cumpãr orice
centralizatã, geamuri cmc, Chopper, 3000 km,
2006, dublu climatronic, maºinã benzinar sau
+ oglinzi electrice, garaj, 5 viteze, indicator
10 airbag, jante aliaj, diesel, defecte sau
SRS, 6 airbag-uri, comp bord, ABS, ESP, treaptã vitezã,
avariate, ne /
jante aliaj, piele, taxe servo, carte service, funcþioneazã perfect +
înmatriculate, dupã anul
la zi, înmatriculatã Ro. 50000 km. Preþ 13000 1990, pentru piese. Tel. piese rezervã. Preþ 5000
Preþ 7600 euro . Tel. euro. Tel. 0744-571718, 0723-667872, 0745- lei. Tel. 0745-162172
0740-151167 (119230) 0740-151167 (119231) 584999 (118482) (119213)
20 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 21
22 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009

MERSUL T R E N U R I LO R
PLECÃRI DIN DROBETATR.-SEVERIN
Nr. tren DESTINAÞIA Plecare

Valabil în perioada 14.12.2008-12.12.2009. Înainte de efectuarea cãlãtoriei solicitaþi


informaþii suplimentare, privind eventuale modificãri, de la staþiile ºi agenþiile CFR.
A1691 Timisoara Nord 0:47
R361 Bucuresti Nord 0:48
P9193 Timisoara Nord 1:32
R360 Stamora M 2:03
R696 Bucuresti Nord 2:49
R695 Timisoara Nord 3:13
A1694 Craiova 3:53
P9194 Craiova 4:05
P9501 Orsova 6:36
P9502 Filiasi 6:45
P9520 Strehaia 8:12
@ V â n d IC592 Bucuresti Nord ANULAT
frigider. Preþ neg. Tel. IC594 Bucuresti Nord 10:24
IC591 Timisoara Nord 11:14
0252-317660.(119191)
P9503 Orsova 11:20
@ Vând staþie R792 Bucuresti Nord 14:20
IC593 Timisoara Nord 15:32
emisie recepþie. Preþ
A1693 Timisoara Nord 16:32
neg. Tel. 0252-317660 P9504 Craiova 17:00
NOKIA @ V â n d @ Vând gen- (119193) R694 Bucuresti Nord 17:32
erator 220 marca R693 Timisoara Nord 17:35
@ Vând urgent c o m b i n ã P9195 Timisoara Nord 18:20
Briggsstatton 2600 W
Nokia N73, stare muzicalã, 2 boxe IC596 Bucuresti Nord 19:22
în 4 timpi, benzinã CUMPARARI
impecabilã, toate P9192 Craiova 19:25
accesorile. Preþ neg.
noi - 150 lei, nou. Preþ 3600 lei la IC595 Timisoara Nord 20:13
Tel. 0740-182341. video - 150 lei jumãtate de preþ . Tel. @ C u m p ã r A1692 Bucuresti Nord 23:50
(118355) 0733-876863(119027)
neg. Tel. 0352- moarã cafea pentru
4 2 0 4 7 3 @ Vând urgent magazin. Tel. 0752-
frigider Arctic ºi
SONY-
(118321) 306651. (116548)
congelator Arctic, cu
ERICSSON 5 sertare. Preþ neg. Tel.
@ Vând casã @ Cumpãr ra-
0726-928294(119037)
@ V â n d de marcat. Preþ dio cu CD, timbre,
Sony-Ericsson W neg. Tel. 0765- @ Vând 2 scrisori, etc. Preþ neg.
595 S nou. Preþ 600 motoare electrice de 3 @ Vând ieftin
3 6 0 3 2 4
lei neg. Tel. 0745- ºi 5 Kw. Preþ neg. Tel. Tel. 0742-326265. calculator Pentium 3
293846 (116762) (118410) 0252-317660(119187) (117520) VÂNZÃRI cu sau fãrã monitor.
Preþ 250 lei. Tel.
@ V â n d
0252-317660
Pentium III 500
(119189)
MHz, 128 RAM, 8,4
Gb HDD, monitor,
jocuri, muzicã. Preþ CUMPÃRÃRI
3,9 mil. lei. Tel.
0252-333413, @ Cumpãr
0 7 2 3 - 6 6 3 0 8 6 componente calcula-
(118953) tor, plãci video, HDD,
memorii, etc. Tel.
@ Vând laptop
0252-333413, 0723-
Benq JoyBox A52E,
stare perfectã. Preþ 663086(105776)
250 euro. Tel. 0749-
476499 (119032)
REPARAÞII -
@ Vând cal- DIVERSE
culator marca
@ Rezolv orice
Provasta + problemã în domeniul
imprimantã nouã, în calculatoarelor la
stare bunã. Preþ 350 domiciliul clientului.
lei. Tel. 0743- Tel. 0252-333413,
300426 (119036) 0723-663086(105774)
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 23
@ Doamnã 33
OFERTE ani doresc angajare
ca bonã, menaj sau
@ C a u t îngrijire bãtrân, am
colaboratori part-
time pentru experienþã. Tel.
distribuþie produse 0757-311749
cosmetice (sistem (118309)
MLM). Relaþii la tel.
0728-125055, 0767- @ Posesor
396093 sau e-mail permis conducere
i o a n _ i o n e l
categoriile BE, CE
@yahoo.com
(118271) cu experienþã pe tir,
iniþiat în construcþii,
zugrãveli, fier beton,
CERERI solicit angajare. Tel.
0770-701101
@ Tânãr 35
ani, experienþã (118311)
g e s t i u n e
administrare, econo- @ Ofer ajutor
mist, licenþiat, solicit în orice domeniu,
angajare, posed zilnic dupã orele 17
permis conducere ºi în weekend non
cat. B,C,E. Ofer ºi so- stop. Rog ºi ofer
licit seriozitate. Tel.
seriozitate. Tel.
0741-243097, 0770-
701890(118304) 0749-431924
(118324)
@ Asistentã
medicalã, promoþia @ Tânãr 28
2008 caut de lucru la ani, caut loc de
medic de familie sau muncã, permis
cabinet particular categ. B, cunoºtinþe
pentru a învãþa ºi
PC, în diverse
profesa în domeniu,
nu am experienþã. domenii, exclus
Rog seriozitate. tel. asigurãri. Tel. 0742-
0755-745988(118306) 262788 (118424)
24 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 25
26 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 27
@ V â n d
ambarcaþiune 8/ 3 m,
motor Peugeot,
consum 8-10 l/h, 4
paturi, bucãtãrie,
toaletã, VT 2010. Preþ
10000 euro. Tel. 0733-
876863, 0352-416578
(118990)

@ V â n d VESTIMENTAÞIE- @ Tânãr 40 ani caut @ Titrat 60 @ Doamnã


ANIMALEDE polizor industrial PRODUSE ÎNCALÞAMINTE persoanã apropiatã serioasã, situaþie
COMPANIE trifazic 500 mm, motor AGRICOLE
ani caut doamnã
vârstei fãrã obligaþii în
5,5 kw - D.T.S., stare @ V â n d vederea cãsãtoriei, sã pentru prietenie/ materialã bunã,
VÂND CÃÞEI VÂNDGRÂU,
ROTTWAILER,
tehnicã conform pantofi, nemþeºti noi, aibe domiciliul stabil cãsãtorie. Tel. locuinþã doresc
N.T.S.M. Preþ neg. ORZOAICÃ ªI nr. 43, ºtanþaþi anti
RASÃ PURÃ, în Severin. tel. 0720- domn serios, fãrã
COMPLET Tel. 0745-375213 PORUMB, stres. Preþ neg. Tel. 507433(118958) 0742-326265
SÃNÃTOªI. (117794) BURILAMARE. 0252-311209 dupã ora obligaþii, între 48-
PREÞNEG.TEL.
(118332)
TEL. 0748- 18:00(119216) @ Tânãr 37 ani 55 ani, pentru
418707, 0753- @ Vând drujbe 0723-566153 netitrat caut o tânãrã
515855 noi + lanþ, ulei, bujie, (118993) @ Inginer 60/ prietenie -
(118481) pentru cãsãtorie cu
pile. Preþ mic. Tel. studii medii. Cod 1,65/ 65, cãsãtorie. Tel.
0252-333239(118951) VÂND ALTEDOMENII
VÂND CÃÞEI SÃMÂNÞÃ DE Sorin. Tel. 0754- pensionat, divorþat, 0757-735390
ROTTWAILER, @ Vând stupi 439935(118972)
@ V â n d GRÂU, (117559)
VACCINAÞI, O din cherestea brad fãrã obligaþii,
LUNÃ ªI 2 a p a r a t u r ã CERTIFICATÃ,
SOIULALEXC2. uscatã, vopsiþi ºi cu @ Tânãr brunet 27 doresc partenerã
SÃPTÃMÂNI, profesionalã pentru @ C a u t
TALIEMARE. PREÞNEG.ÎN tablã, cot mare 3/4, 1/ de ani, 1,75, nu beau
fast - food, calitãþi morale,
PREÞ 70 EURO. FUNCÞIEDE 2. Preþ 150 lei / buc. nu fumez, sunt dornic prietenã pentru
funcþionalã. Preþ neg.
TEL. 0770-
Tel. 0766-685093, CANTITATE. Tel. 0727-224528 de o relaþie serioasã preferabil suplã plimbãri ºi alte
914228, 0753- TEL. 0721- (118942) cu o doamnã sau
515855 0352-408076, dupã maxim 50 ani fantezi serioase,
ora 17,00 (118955) 544144, 0743- domniºoarã între 19 -
(118481) @ V â n d pentru relaþie
891821 22 de ani, pentru pânã în 40 ni, eu
@ DRESAJ @ Vând urgent (118987) butoaie din lemn de
prietenie, cãsãtorie. durabilã. Tel.
CANIN. PREÞ NEG. cositoare nouã, pe stejar de 300 l, ºi un 29/197/70 kg.
Cod Petre. Tel. 0752-
TEL. 0746-128716 roþi cu coarne, motor @ Vând cal, butoi de tablã de 200l.
024911, 0734-678675
0723-950335 Cod Zamolxe.
(115994) ham, cãruþã, Preþ neg. Tel. 0252-
Honda, 5 CP, 2 ani (119150) (117112) (115379)
@ V  N D garanþie, rãcire prin prãºitoare . Preþ neg. 319879(119031)
CÃÞEI CIOBÃNESC Tel. 0728-898821
turbinã sau schimb @ V â n d
BELGIAN MALI- (117121)
cu porc 150 kg. Preþ manechine ºi busturi,
NOIS CU PEDIGREE,
M I C R O C I P, 1700 lei. Tel. 0726- @ Vând þuicã rafturi ºi stendere
PAªAPORT. PREÞ 312921(119028) de prunã, calitatea pentru magazin. Preþ
NEG. TEL. 0746- întâi, cantitate mare. neg.Tel. 0726-928294,
128716. (116004)
Preþ neg. Tel. 0721- 0771-544346(119034)
@ Vând pui MOBILIER 079887, 0770-836113
ciobãnesc mioritic, cu (118986) @ Vând motor
pedigree ºi carnet de barcã 19 CP, 2
sãnãtate. Preþ neg. Tel. VÂND PÃTUÞ
@ Vând capre persoane, 2,5 - 3 l/orã,
0744-366183 (119200) DINLEMN de prãsilã. Preþ neg. electromotor, stare
PENTRUCOPIL Tel. 0726-528939 perfectã, genereazã
+SALTEA (118998) tensiune 12 V pentru
MATERIALEDE RELAXA,2 proiector. Preþ 350
CONSTRUCÞII,
INSTALAÞII NIVELE euro. Tel. 0733-
PENTRU SPORT-TURISM 876863, 0352-416578
@ Vând þevi
preizolate, grosimi SALTEA. PREÞ (119154)
diferite, racord energie @ Vând corturi
termicã. Preþ neg. Tel. AVANTAJOS. noi de 3,4,5 @ V â n d
0252-329000, 0720-
202286 (118965) TEL. 0726- persoane, cu 2 folii, cãrucior pentru copil.
334909 culori ºi înãlþimi Preþ neg. Tel. 0252-
@ Vând uºi din diferite, din import ºi 317660(119188)
lemn, de interior ºi (118926)
ferestre. Preþ neg. Tel. saltele gonflabile.
0252-338226 (119030) @ Vând pãtuþ Preþ neg. Tel. 0742-
425017, 0352-800627
copii, din lemn, 2 CUMPÃRÃRI
(118929)
nivele pentru saltea,
MAªINI ªI @ V â n d @ Cumpãr mo-
saltea relaxã cu 2 feþe
UTILAJE binoclu, lunetã, tor pentru maºinã de
iarnã - varã. Preþ 330 spãlat automatã NEI.
telescop. Preþ neg.
VÂND lei neg. Tel. 0770- Tel. 0252-317660. Tel. 0766-685093,
CILINDRU 745873(119029) (119192) 0352-408076, dupã ora
COMPACTOR 17,00 (118956)
ROMÂNESC, 14 @ Vând colþar @ Vând barcã
TONE,SEAFLÃ fibrã pescuit sau agre- @ Cumpãr
mare, piele ecologicã,
LAHALÂNGA. ment, 4,5 m / 1,7 m, 4- paturi cu saltea
PREÞNEG.TEL. mici defecþiuni. Preþ (metalice, suprapuse.,
5 persoane. Preþ neg.
0746-183973 500 lei. Tel. 0729- Tel. 0723-368125 etc). Tel. 0741-337672
(117106) 375237(119035) (118962) (119168)
28 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 29
30 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4 apariþii
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIPANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICILE PRESTÃRI SERVICII, AFACERI, LOCURI
Anunþ simplu - 2,00 lei /apariþie
DE MUNCÃ - OFERTE, PIERDERI, CITAÞII)

ATÃ
Anunþ majuscule - 2,50 lei /apariþie
TEXT(CUMAJUSCULE):
P L Anunþ chenar - 3,00 lei /apariþie
CU
______________________________________________________________________
Anunþ negativ - 3,50 lei /apariþie
N Þ
______________________________________________________________________________________ Pentruanunþurimaimaride25 de cuvintepreþulsedubleazã.
ANU IM
MIN ÞII
________________________________________________________________________________________ Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelorde la MARE PUBLICITATE.

RI ICE
_____________________________________________________________________________________

A
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNTVALABILE PÂNÃ LA 31.12.2009,
P
TEL. 4 A E FIZ
______________________________________________________________________

N
___________________________________________________________________________________
NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.

OA
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
P ERS
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
Achitat cu bon nr. _____________din___________
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE.
Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

TALON VALABIL ÎN PERIOADA 22.09.2009 - 30.09.2009


Chioºcuri unde se pot depune 2. TALON GRATUIT ANUNÞ SIMPLU O SINGURÃ
taloanele pentru anunþuri persoane fizice APARIÞIE
(EXCEPTÂND RUBRICILE PRESTÃRI SERVICII, AFACERI, MAXIM
gratuite: LOCURI DE MUNCÃ - OFERTE, PIERDERI, CITAÞII) 25 DE C U V I N T E

DROBETA TR.-SEVERIN
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
18. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
1. Piaþa MEVA Eminescu, Chioºc ASIDOR,
2. B-dul Cerna (lângã PECO)
Numele _______________ Prenumele ___________________________________________________________
19. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str.
3.Str. Smârdan colþ cu Str. Calomfirescu A. Saligny, Chioºc ASIDOR Adresa ___________________________________________________________________________________
4. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim ) 20. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1 Telefon ______________ Localitatea ________________________________ Semnãtura __________________
5. Autogarã Decembrie 1918
6. Complex “Central” 21. Str. Horia colþ cu Piaþa Mircea (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
7. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
8. Chioºc RODIPET, str. Cicero
ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.644
Nr.644
STREHAIA
9. Chioºc RODIPET Stomatologie Taloanele pentru anunþuri gratuite se
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan
TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): _________________________________________________________________
depun la chioºcul RODIPET din centrul
11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean ___________________________________________________________________________________________

VALABIL PÂNÃ LA 30.09.2009


oraºului
12.Chioºc RODIPET, Dunãrea ORªOVA ___________________________________________________________________________________________
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de CEC) Taloanele se depun la chioºcul
14. Chioºc Piaþa Centralã Asidor, lângã Piaþa 1800.
___________________________________________________________________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi ALTE LOCALITÃÞI Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: __________________________________________
16. Chioºc T. Vladimirescu cu Taloanele pentru anunþuri gratuite
Independenþei se trimit prin poºtã pe adresa redacþiei.
Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica___________________________________
17. Str. Criºan colþ cu Pãcii
Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009 31
32 Piaþa severineanã 22.09-24.09.2009