Sunteți pe pagina 1din 50

MIGALI AMARI

George Topurceunu
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
PreIu{
PrIn ce (InuLurI rLceLI
PrIbeug?
n cure groL dIn poveLI
AI IIbernuL - o vur-nLreug?
O, Muzu meu cu nusuI mIc
$I coupse IIne,
AbIu scuIpLuLe dIn nImIc,
De ce Le-uI dus de Iung mIne?...
(I-um prIns n pruI IneIuL
Vreo IIoure urLIIIcIuI?
Te-um oIensuL
Cu vreo meLuIor bunuI?
OrI mI-uI bLuL vreoduL-n geum
$I, spIonund perdeuuu Lrus,
Te-uI supruL c nu erum
Acus?...
VreI pouLe mucII dIn IIvezI
Pe Lo(I cu munu Lu s-I scuLurI?
Suu Le dIsLrezI
Cu pIrIu dup IIuLurI?
N-uI udormIL cumvu pe-uIur
$I Le-uI LrezIL sub un umbrur,
ndrgosLIL de-un mgur
Cu-n Visul unei nop(i de tcrc?
Cu DemonuI IuI ermonLoI
Te-I II-nLuInIL I (I-u IosL IrIc?...
Nu (I-u InLruL cumvu-n punLoI
O pIeLrIcIc?
(De-uceeu-mI Iese cIIop I mIc
Un vers, n IIecure sLun(...
VezI, LoL m-uI InspIruL un pIc
De Iu dIsLun(!)
OrI m-uI zrIL vreoduL sLund
Cu Muzu uILuIu? Se pouLe.
e-um spus cuvInLe duIcI, pe rund,
u LouLe...
Dur n-um IcuL-o pe IurI
Cum Iuc conIru(II meI cu LIne,
CI pe uII
MI-um spus pcuLuI Iu orIcIne,
$I conIIden(eIe, Lu LII,
e-um duL pe Iu(, tcle-qucle,
nLr-un voIum de PurodII
OrIgInuIe...
OrIcum, de-o II cu-n vIILor
S pIuc sLIIurIIe meIe,
us mrLurIe LuLuror
C n-uI coIuboruL Iu eIe.
C sIngur m-uI IsuL s scrIu
O curLe-nLreug Ir LIne...
$I duc LoLuI muI LurzIu
Te veI nLource Iung mIne,
NIcI nu Le-uIung, nIcI nu Le-mpuc,
CI-n IunduI cIImrII crunLe
MuInd un degeL, um s-(I Iuc
Un bengII n IrunLe!
Climuru
MI-uI druIL, Irumous doumn, o cIImur de urgInL
Cu dou gurI nLunecuLe, cu dou por(I de IubIrInL,
PrIn cure gundurIIe meIe s-or uIundu neLIuLoure
$I-udeseu n-or gsI IeIre dIn beznu umed, Iu soure.
Cu dou gurI cu de IunLun, dIn cure uILImuI meu vIs,
ScuIundru mIc, prIvInd cu spuIm spre IunduI negruIuI
ubIs,
Vu ncercu, zudurnIc pouLe, s-udune nIruL-n suIbe
RecoILu de mrgrILure u vIILoureIor nop(I uIbe.
n cIImuru usLu nou roIesc cu IIuLurII ImugInI
Ce vor cdeu cundvu, InerLe, pe cumpuI uIb uI uneI pugInI,
ncIIpuIrI nepIsmuILe I gundurI negundILe nc
Pe cure sLropuI de cerneuI Ie-ncIIde-n noupLeu IuI udunc,
CuvInLe Lerse pesLe-o cIIp, IunLome de IdeI deIuncLe,
O pIouIe mInIuLuruI de-uccenLe, vIrguIe I puncLe -
$I-uceIe negre urubescurI pe cure-o vug IunLezIe
Suu numuI munu meu dIsLruL Ie zugrveLe pe IurLIe.
n eu, LcuLe I smerILe sLuu vIILoureIe regreLe,
AILurI de bIIun(uI zIIeI I de udresu uneI IeLe;
ScrIsoureu de condoIeun(e pe cure, pouLe, o voI scrIe
UnuI umIc n doIIu dup vreo rud cure-I nc vIe;
O epIgrum InedIL; IIguru unuI LIp rIdIcoI,
Pe cure nu-I cunouLem nc; un LILIu mure de urLIcoI,
Asupru uneI cIesLII cure vu II de ucLuuIILuLe,
Cu sIgurun(, pesLe-o Iun suu pesLe-un un I jumLuLe, -
$I LouLe cIIreIe urube sLuu, de Iu 1 pun' Iu q,
AmesLecuLe I sLupIde, n cIImuru usLu nou...
n cupu eI de nLunerIc dorm vIILoruI I prezenLuI,
CuvInLeIe prIn cure, pouLe, mI voI ncepe LesLumenLuI;
O poII( ubIu scII(uL, un mudrIguI, o umInLIre
A uneI cIIpe vIILoure, - suu o poem de IubIre
Pe cure voI cILI-o, pouLe, uLrus de noupLeu Ior bIzur
n ocIII LI ceI murI I negrI cu dou gurI de cIImur....
Ciouru
CumpuI uIb, cu un ceuruI,
Pun-n zrI se desIour...
Sus pe-un sLuIp de LeIegruI,
S-u oprIL dIn zbor o cIour,
NemIcuL-n vurI de pur
Cu o ucvII pe-un socIu,
OucIe cu un Iornur
$I mucubr cu un cIocIu;
Neugr cu un us de pIc,
Sub nemrgInILuI cer;
SInguruLIc I mIc
CuL o boub de pIper;
Gurbov cu o IeLII
nLr-un cup de Iumunure;
Cu o muLr ImobII
De Iurup cu nusuI mure,
Dur sInIsLr I purIIL
De Iu coud pun-n pIIsc,
Cu o pujur LrsnIL
nLr-un vurI de obeIIsc;
ncrusLuL-n uLmosIer
Cu un ou de cIocoIuL;
AmruL I sLIngIer
Cu o prun uIumuL;
Cu uIuru InLerIop
Cu un muzIcunL n Iruc,
CuvIous cu un pop
$I smoIIL cu un druc;
Demn, cu un om ceIebru;
MIsLIc I Ir cIeI
Cu un busoreIIeI
De pe-un monumenL Iunebru;
ncomod-n soure, cu
Un gunoI n ocII; neIusL
Cu un cIIbI( ce-(I sL-n cousL
u un joc de bucuru;
SuspenduL cu o noL
Pe un porLuLIv gIgunL;
SIuL, cu o IoLenLoL
PrsIL de umunL;
MIc-n mIjIocuI nuLurII
Cu un IIr de pruI de puc;
Neugr cum e ceruI gurII
u un cuIne cure muc;
CrunL cu o vunLuIe
CuuzuL-n muLcI de box;
Cu un buIgre de cox
Cure-u sLuL o noupLe-n pIouIe;
ResemnuL, cu-n vILrIn
O recIum penLru vuIg,
$I uour cu un IuIg
De IunIngIne-n IumIn;
TrIsL cu un crep de doIIu
n vzduIuI dIuIun, -
Cu un puncL uerIun
Pe-uI zpezII uIb orgoIIu;
SLrunIe cu un ponos
AI prIveIILII de creL;
SoIILur I cocIeL
Cu un cuc de ubunos;
Neugr, cu o musc-n IupLe,
$I IunLusLIc-n conLur,
Cu un mIez udunc de noupLe,
Cu IumIn mprejur;
In cu o ucudeu
De (I(eI LopIL Iu soure;
PrIns-n IuIdurI de nInsoure
Cu un IIong de cuLIIeu;
reuI, cu un duI
Cu penujuI eI IeerIc, -
Cu o cup de-nLunerIc
RsLurnuL n vzduI;
Gruv cu o rugcIune
$I posomoruL cu o
IgurIn de crbune
Cu nuun(e de cucuo;
TrugIc, cu o embIem
A obLescuIuI sIurIL;
Sumbr cu o unuLem
ArucuL-n InIInIL;
MuL-n IInILeu cumpIeI
Cu un bIoc de pIuLr urs,
Cu un gIem de bezn Lours
DIn IuIoruI venIcIeI, -
ALurnund de boILu gouI
Cu un uger de cuLrun
Unde pruncII IuI SuLun
VIn, pIungund, s sug smouI;
PIuz-reu, cu un bIesLem
AzvurIIL uu-nLr-o dour
CreuLoruIuI suprem, -
$I bunuI... cu o cIour!
Iom
VIs uIbusLru uI NuLurII!
Cum se-nuI(-nceL dIn sIeru
PmunLeLIIor combusLII, spre uzur,
Spre nIInIL,
Cu podoube IreuIe decoreuz uLmosIeru
Anun(und NemrgInIrII operu unuI cIIbrIL.
CoIonude Ir numr Ieug ceruI cu pmunLuI
$I-n ogeugurIIe uIbe sLuu nIIpLe...
Dur ucum
PesLe cuse, cu o mure de IumIn, Lrece vunLuI
SpuIberund urIILecLuru coIonudeIor de Ium.
DIn cdeInI(I I dIn pIpe prIn vzduI se nLreLuIe
um uIbusLru de LmuIe
Cu Ium guIben de LuLun,
OrI pIuLeLe-n Lrumbe uIbe pesLe cumpurI de bLuIe
umuI sungeIuI I-uI mor(II,
umuI gurIIor de Lun...
AILeorI, dIn murI dezusLre IzvorLe cu un IIuvIu,
Dur cu uceeuI nepsure I prImeLe ceruI LrIsL:
DIn IncendIIIe RomeI,
DIn SLumbuI
Suu dIn VezuvIu,
DIn uILureIe IuI Budu suu dIn LempIeIe IuI CrIsL.
OrIenLuI I nuI( IumuI greu de mIrodenII:
VIsuI pugodeIor uIbe I-uI IucIIrIIor gunguvI.
MIuznoupLe, ceu(u deus cure-ncIIpuIe vedenII,
ur ApusuI, Ium de IubrIcI,
JerLIu LurmeIor de scIuvI.
Sus, n spu(II recI, udun cuLurucLe de zpud.
ungI corbII, Iu IoLuruI InIInILuIuI, sLrbuL
AILILudInI gIucIuIe cure-umesLec grmud
Cu buIuI de pe NegoIuI uburII dIn EuIruL.
SunL ucoIo scrI nuILe, sLrvezII cu IIoureu spumII.
Dur cu ocIII cLre eIe, n zudur uLep(I mereu
S se cIuLIne uzuruI dIn cuLupILeuzmu IumII
$I pe LrepLeIe de murmur s coboure Dumnezeu...
um! nvIuIe pmunLuI cu s-I upere de soure.
um! Cu-nceLuI ne cuprInde I ne sLrunge cu un zId
$I ne-nbue de veucurI n roLund ncIIsoure
Cu IeresLre de IumIn cure nu se muI descIId.
Aeroplunol
Spre upusuI de jruLIc
Cu IIvezI scIduLe-n uur,
Trece-un nour sInguruLIc
AIb I mure cuL un Luur.
ur n urmu IuI s-ubuLe,
GuLu-guLu s-I ujung,
Un (un(ur cu coud Iung
$I cu urIpI nemIcuLe.
CreLe-n usIIn(IL pojuruI.
DeuIurIIe sLuu s-udourm.
NoruI Luce, dur (un(uruI
UmpIe IInILeu de Iurm...
Sonet estivul
DIn ceruI muL, ncovoIuL pe zure
Cu un Imens cupLor de por(eIun,
Un soure ImobII I dIuIun
TrImILe ruze perpendIcuIure.
OruuI "uduncIL cu-nLr-o vIsure",
Cu LoL uspecLuI IuI coLIdIun,
E bunLuIL n IIecure un
De IeIurILe boII ImugInure.
PrIn uLmosIeru pIIn de InsecLe,
VIn de depurLe udIerI suspecLe:
Se IurIuz moIImu perIId...
Trug sLoruI Iu IereusLr I, de IrIc,
SImL InImu cum mI se Iuce mIc
CuL un mIcrob de Iebr LIIoId.
Albomol
O, bIesLemuL curIozILuLe!
DeunzI, cu gundurI IndIscreLe,
Am proIunuL oduIu uneI IeLe, -
AcesL muzeu de IucrurI purIumuLe.
AIbumuI eI cu scour(e vIoIeLe
E pIIn de cr(I poLuIe IIusLruLe:
VederI dIn (ur I sLrInLuLe,
Orue, IIuvII, purcurI I porLreLe.
Pe unu scrIe: ,,Drug verIour,
AI uuzIL c P.P.K. se-nsour
$I vreu s Iu o IuL dIn Buzu?..."
Pe uILu scrIe numuI: ,,CugeLure.
AmoruI e un Iucru IourLe mure."
$I IscIeLe: Gu( Popundu.
Sonete ploviouse
De-o spLmun (Ine-nLrunu pIouIu, -
$I-mI pIc-n puL, de sus, dIn bugdudIe...
O noupLe nc de-ur muI II s (Ie
Nu m-u mIru s-mI cuz-n cup oduIu!
Aveu sImpLome vugI de nebunIe
PenInsuIu BuIcunIc... I d-uIu,
De cund s-uprInse-n OrIenL vpuIu,
PmunLuI Iuce IIdroLerupIe!
Suu pouLe c dIvInuI MIzunLrop
A IoLruL uI doIIeu poLop?...
OrIcum ur II, eu nu m Lem de mourLe.
Dur cund o-ncepe uIL venIcIe,
uc cerere s m permuLe-n MurLe,
C-uIcI uvem preu muIL IgrusIe!

SunL IzoIuL cu RobInson Crusoe,


Nu vIne nIme-n uu meu s buL,
$I duc sLuu cu uu ncuIuL
E c nIcI eu de nIme n-um nevoIe.
MuI IerIcIL cu IegenduruI Noe,
DIn LouL omenIreu InunduL,
n urcu meu nu um decuL o IuL...
Deusupru IumII noI pIuLIm n voIe...
Degeubu v-ndesu(I cu Iu pomun,
ReprezenLun(I uI IuuneI LeresLre, -
Nu Iuu cu mIne nIcI o IIgIIoun!
CcI e desLuI o sIngur perecIe:
Un Lrubudur I-o IuL Ir zesLre,
Cu s reIuc LouL Iumeu vecIe!
Lu vntoure
I. ecorol
Sus, pe deuIurI, Toumnu pune
MIrILI guIbene-n IumIn,
ArLurI cu de crbune
$I moIoure de rugIn.
RundurI-rundurI, spre cumpIe
Se perInd norI de pIumb
PesLe Iurgu sImeLrIe
De coIIne cu porumb.
ur cund soureIe sLrbuLe,
umInund peIsujuI vusL
De drepLungIIurI coIoruLe
nLr-un IImpede conLrusL,
SuIL-n vuIurI jucue
$I IoneLe Iung sub soure,
Cu mLus Iu pnue,
MmIIgu vIILoure...
II. Ln iepore
ScurL, moIoruI u IonIL...
$I spre neugru urLur
nLr-o cIIp s-u IvIL
Un mgur-mInIuLur!
DIn cpI( sure pIeuv,
Sur gunouIe dInLr-un snop.
Pucu scouLe Ium pe (euv
$I porneLe cu un dop...
A czuL... bu nu! DIn goun,
MIc, eIusLIc I urgenL,
ung-o LuI de sImzIun
A IcuL un compIImenL.
Spre porumb ucum s-ubuLe...
Un scuIeLe zpcIL
I nLreub: - Ce e, IruLe?
- SunL LerIbII de grbIL!...
AIunguL cu de IurLun,
Cu pIcIoure de IcusL,
Se desLInde I s-udun
PesLe-o mIrILe ngusL.
Cu o mInge se prvuIe,
Se cobour I se suIe
PrIn IurLoupeIe dIn vuIe:
UILe-I - nu e, uILe-I - nu e!...
InILeu cobour IurI
PesLe (urInIIe mourLe...
- -uI scpuL! zIce-un Lovur.
- MI-u srIL cum de depurLe...
III. Musu
DIn vzduI ubIu s-uude
(IpL juInIc de prIgorII...
Cu cIuboLe murI I ude
SLuu Iu mus vunLorII.
To(I cu pucu Iung geunL,
GuruIIvI I orenI,
Pun o puL dIscordunL
Pe cpI(u de sLrujenI.
$I e IrIg, I Lo(I ngIeu(...
$I dIn cund n cund nu sLrIc,
ncepund de dImIneu(,
CuLe-un sLrop de scrIc...
- nLr-o Loumn, zIce unuI,
u un cupL de rzor
M-um oprIL s scoL LuLunuI...
Cund, de jos, de Iu pIcIor,
r vesLe vd c-mI sure
Un oIdun cuL un vI(eI,
$I sLurneLe-n gounu mure
AI(I vreo upLe dup eI!
Trug cu pIouIe n grmud,
r s (InLesc deIoc...
CIne s-uLepLu s-mI cud
PuLru IepurI dInLr-un Ioc?...
- AsLeu sunL Inven(II pure...
MIe mI s-u nLumpIuL,
u o goun-nLr-o pdure,
Un mIsLer udevruL.
NIcI nu m-uezusem bIne,
SLum cu pucu subsuour...
Cund deoduL Iung mIne
Se opreLe-o cprIour.
SL I-uscuIL, ImobII...
Eu uLuncI - m LI(I cum sunL -
M-u cuprIns un IeI de mII:
Am oILuL... I-um Lrus n vunL.
Cund vzu c ,,umpIuLuru"
Trece Ir s-o uLIng,
Eu I-u-nLIns Iu puc guru
$I-u-ncepuL... uu s-o IIng...
- -uuzI coIo, ce curuj, m!
AsLu I-u-nLrecuL perecIeu!
... BuruIenIIe dIn preujm
Trug I eIe cu urecIeu.
Un mce de dou cIIoupe
ZIce-n LuIn unuI spIn:
- DumneuLu eLI muI uproupe,
u-I de munec pu(In!
IV. lu intourcere
VunLuI curge spre cumpIe
TrunspurenL I unIIorm.
TouLe IerburIIe-nvIe,
TouLe (urInIIe dorm.
cI I coIo se rIdIc
CuLe-un nour uIb de pruI...
SLrjuInd oseuuu mIc
SLuIpII rurI de LeIegruI
(ToL muI sIngurI, ceuI-n ceuI,
SuIurI vIneLe de Ium
ungI cu guLurI de gIruI),
nIru(I pe Iung drum,
Spre oruuI pIIn de LurIe
SLuu prIvInd c-un uer Lump...
$I deoduL-ncep s urIe
C-I upuc noupLeu-n cump.
Octombrie
OcLombrIe-u IsuL pe deuIurI
Covoure guIbene I roII.
Trec nourI de urgInL n vuIurI
$I cunL-u drugosLe cocoII.
M uIL mereu Iu buromeLru
$I m-nIIor cund scude-un pIc,
CcI soureIe e LoL muI mIc
n dIumeLru.
Dur pe sub ceruI cuId cu-n muI
Trec zIIe uIbe dup zIIe,
MuI nesLuLornIce I muI
SubLIIe...
nLurzIuL Ir vreme
Se pIImb Toumnu prIn grdInI
Cu IuIdurII IIumIdeI pIInI
De crIzunLeme.
$I cum ubIu pIuLeLe-n mers
Cu o murcIIz,
De purc-nLreguI unIvers
PrIveLe-n urm-I cu surprIz, -
Un IIIIuc nedumerIL
De-uIuru eI de domnIour
S-u-ngIbenIL, s-u zpcIL
$I de emo(Ie-u-nIIorIL
A douu our...
Noiembrie
PIou sLupId...
CeruI I scuLur
Cu dInLr-o cIuLur
rIguI IIcIId.
CurdurI de cIorI -
Neugr pecIngIne,
IorI de IunIngIne
Zbour sub norI...
PIou perIId.
$I-n doz mInIm
PIcur-n InIm
NeunL ucId.
PIou de sus...
Toumnu IronIc
mI scrIe-o cronIc
CuL un Lcrousse.
(O HuIImu, -
PenLru c nu cere
NIcI InLroducere,
NIcI "vu urmu"...)
PIou pIucId:
A...e...I...o...u......
Duc conLInu,
M sInucId!
Iuntezie de toumn
AcesLu-I un cunLec pe cure de muIL
Am vruL s vI-I cunL dumneuvosLr.
NuLuru-I repeL cu uspru LumuIL.
AcesLu-I un cunLec pe cure-I uscuIL
Cu nusuI IIpIL de IereusLr.
Cu vecIIuI ceusornIc cu muzIc, porL
CunLure IuLenL n mIne.
Se pune-n mIcure un LuInIc resorL
$I-mI cunL romun(u LrecuLuIuI morL
n IreumLe IungI de suspIne.
Cu crengIIe ude I Ir vemunL
SuIcumII Iu pourL se-ndouIe.
Pe sLrud se pIImb IernuLIcuI vunL
$I IIuIer-n LucLuI uceIuIuI cunL
$I pIunge cu IucrImI de pIouIe.
n cus Luc LouLe. Un sIngur covor
ALuc, pe nus, uverLuru.
$I cr(IIe LouLe-I urmeuz n cor,
ncepe s cunLe nLreguI decor, -
CeusornIcuI buLe msuru.
$I-ucumu-I un cunLec udunc, ne-nLrerupL:
DuIupuI cu-o urIp IrunL,
$I puLuI, I sobu, I scuunuI rupL,
$I vecIIIe cudre cu IIorI dedesubL
Se uIL Iu mIne I cunL.
Cu undeIe mrII IzbILe de dIg
Pere(II-mprejur Iredoneuz...
$I numuI o musc surprIns de IrIg
Pe mus, uILurI de-un resL de covrIg,
Cu IubeIe-n sus, IIberneuz.
Primvur
Dup-uLuLu IrIg I ceu(
ur s-uruL soureIe.
De-ucum nu ne muI ngIeu(
NusuI I pIcIoureIe!
Cu nurcII, cu crInI, cu IoLuI,
TImpuI cuId s-upropIe.
PrImvuru usLu LoLuI
Nu-I decuL o copIe.
Sub cerduc, pe Iurusc,
Cum Lrecur BubeIe,
A IeIL un puI de musc
S-I usuce IubeIe.
PsrIIe mIgruLoure
Se re-nLorc dIn LropIce.
GuzeIe depun Iu soure
Ou mIcroscopIce.
TouL Iumeu dIn ogrud
CunL Ir puuz.
DoI cocoI se Iuu Iu sIud
Nu LIu dIn ce cuuz.
Un curcun sL sus, pe-o burn,
Nu vreu s se bucure.
Mo(uI rou I uLurn
MouIe cu un cIucure.
Dour GrIveI, bLrunuI, n-ure
Cu ce roude ouseIe.
C de cund cu posLuI mure,
TouLe-I merg de-u-ndouseIe.
PenLru cuLe-u Lrus, srmunuI,
CuI s ceur duune?...
DrepL sub nusuI IuI, moLunuI
A venIL s mIuune.
Dur ucum I-u prIns poLuIu
$I-u-ncepuL s-I scuLure...
PesLe LouL IrmIuIu
Trece-n zbor un IIuLure.
Pe LroLuur, uILurI suIL
Dou IeLe veseIe...
Zu c-mI vIne s-mI Ius buIL
TouLe InLereseIe!
Lu Puti
AsLzI n suIrugerIe
DormILuu pe-o IurIurIe,
NecjILe I munjILe,
Zece ou nroILe.
Un ou uIb, ubIu ouuL,
Cu mIrure Ie-u-nLrebuL:
- Ce v esLe, Ir(Ioure,
Ce v doure?
Nu v nInge, nu v pIou,
SLu(I gLILe-n IuIn nou,
Purc, Dumnezeu m IerLe,
N-u(I II ou...
- SunLem IIerLe!
ZIse-un ou roLund I jrcise
ung puscu cu orez.
$I scIImbundu-I brusc uIuru,
TouLe-uu ncepuL cu guru:
- Pun'Iu urm LoL nu scup!
- Ne gLeLe de purud.
- Ne cIocneLe cup n cup
$I ne zvurIe couju-n sLrud...
- Ce ruIne!
- Ce dezusLru!
- PreIerum s IIu omIeL!
- Eu, de m-ur II duL Iu cIoc,
A II scos un puI uIbusLru...
- $I eu, unuI vIoIeL...
- Eu, muI bIne-ur II s Luc:
Au guIben sunL, c-mI vIne
S-mI ncIIpuI c pe mIne
M-u ouuL un cozonuc!...
Ln doel
EroII meI sunL doI cocoI
De rus, pInLenu(I, IrumoI
Cu oII(erII Iu purud.
DoI cuvuIerI urIsLocru(I.
DInLr-o prIvIre oIensu(I
ncep dueIuI Ir spud.
Au murLorI puII sperIu(I.
Teren - o purLe dIn ogrud,
Dur n-uu moLIv de sIud,
CcI nu se LIe-u cuI e vInu -
MIsLeru-nvIuIe prIcInu, -
DecI: cuLu(I gInu...
DIn umundou pr(IIe
Se-ncep osLIIIL(IIe.
EI sLuu o cIIp Iu(-n Iu(
Cu cIocurIIe Iu pmunL,
ApoI deoduL-I Iuu uvunL
$I IupLu-ncepe sILreu(:
Sur deoduL,
Duu cu cIocuI.
Cud uILurI,
ScIImb IocuI.
BuL dIn urIpI,
Duu dIn gIeure.
UnuI cude,
AILuI sure...
ur s-uLuc,
ur se pIc...
Dur deoduL nu muI mIc...
u(-n Iu(, muIL vreme,
SLuu uu, cu dou gIeme
NecIInLILe
$I zburIILe,
Pun cund, pe nesIm(ILe,
UnuI prseLe sIudu,
nLorcundu-se cu coudu...

ALuncI IeI de sub opron


Un IoIozoI-cIupon,
UruL
$-uLuLu de bLrun ncuL
A duL n mInLeu puIIor...
EI s-u oprIL n Iu(u Ior
CoLcodcInd sonor:
- Eu dezuprob ucesL conIIIcL.
E o ruIne, un deIIcL
Nedemn de vremI cIvIIIzuLe.
Dur uLepLm un vIILor
Cund, mundrI de cIemureu Ior,
CocoII nu se vor muI buLe...
VoI v cerLu(I penLr-o gIn,
Dur nu vede(I? E curLeu pIIn!
Bu Lrece(I gurduI Iu vecInI,
C I p-ucoIo sunL gInI...
De ce v pune(I gIeuru-n guL?
S Iuse unuI cuL de cuL,
S deu I ceIIuIL cevu, -
Eu, cuL de cuL, socoL c-o du!
Buludu corbilor
Posomoru(I, cu gIeuru Iung,
Cu pIIscurI negre de o(eI,
Ne-um nIrupLuL cuL s ne-ujung
DIn prunzuI mureIuI MceI.
Cu puLrIo(II Iu purud,
AmesLecu(I prInLre eroI,
De-u vuImu coborum n sLrud, -
Dur nu ne ducem Iu rzboI!
Cund geme-n vuIer Iung cumpIu,
Cund sLuu nLorI spre boILu crunL
CeI IogodI(I cu venIcIu
Sub pIouIu rece I mrunL;
Cund mourLeu secer IImund
cund mormune de eroI, -
n dosuI IronLuIuI, Iu pund,
NoI nu ne ducem Iu rzboI!
TurzIu, cu peneIe munjILe
De sunge negru - I sLuI,
n cuIburI cuIde I IerILe
Ne-mperecIem I scouLem puI
Ce s-or IrnI cu I prIn(II
DIn IoILurI sIube de eroI, -
CcI, soII voIoI uI suIerIn(II,
NoI nu ne ducem Iu rzboI!
AILe(, zvonuI creLe IurI,
Adun-(I ceuLu de eroI...
Cu mourLeu sunLem bunI LovurI,
Dur nu ne ducem Iu rzboI!
Singor
Cu ceu dIn urm ruz ce Lremur-n umurg,
Se-nLunec puIuLuI bLrunuIuI Hubsburg.
E noupLe. VunLuI LoumneI uduce de depurLe
Un IreumL de suspIne prIn sIIIe deurLe,
CcI u pornIL monurIuI ncovoIuL I cIeI
OLIrI dIn upLe neumurI s mour penLru eI!
cIIu IumIneuz IunLusLIce vILruIurI
$I-n umbru coIoruL cu umbru dIn seruIurI,
n IInILeu cupeIeI pe-o LreupL-ngenuncIeuL,
Cu IrunLeu-n muInI se roug bLrunuI mpruL:
- SLpune, codrII urI I ruurIIe gem,
DIn IIece coIIb se-nuI( un bIesLem
$I-n InImu meu scrum prerIIe de ru!
SLpune, sIobozeLe de-ucum pe robuI Lu...
Dur vunLuI geme-n noupLe:
"E preu LurzIu, bLrune!
Pe (rmurIIe nousLre de-u pururI vu rmune!
Pe (urInIIe nousLre de-u pururI vu rmune
SInIsLr, cu o punz de doIIu, umbru Lu.
O, duc EI Le IurL, noI nu Le vom IerLu!..."
Tresure mpruLuI. MIcund nceL dIn buze,
nceurc s-I udune gundIrIIe conIuze...
Dur dou dIumunLe sLrIucILoure curg
nceL-nceL pe nusuI bLrunuIuI Hubsburg,
$I-n IInILeu soIemn, cum pIc pe purcIeL,
Pur dou IucrImI greIe I murI - de spermun(eL.
n jorol onoi divor{
MIu SL. Popescu vreu s dIvor(eze.
ung prIIej de vorbe I de IpoLeze!
UnII spun c MIu sIngur e de vIn,
C Iu eI n cus n-u IosL zI senIn.
C nu pouLe nImenI s-I muI InLre-n voIe
$I-u uvuL norocuI de-u gsIL pe Zoe,
Cure-I rubd LouLe de cund I-u IuuL.
C desIgur uILu nu I-ur II rbduL
NIcI mcur o Iun, ns bIuLu IuL
EsLe bunLuLeu personIIIcuL!
C-nuInLe Zoe pun nu-I Iuuse
A respIns purLIde muIL muI serIouse:
Jorj ALIunusIu, cnd eru IIcu...
GoIdmun de Iu CredIL... Gu( Popundu,
AngrosIsL de vInurI, - o purLId rur
$I cu cure MIu nIcI nu se compur -
To(I cu sILuu(II I desLuI de "bIne",
ReIuzu(I de dunsu, cu s Iu... pe cIne!
C srucu Zoe cund I-u cunoscuL
Eru Ir sIujb I duLor vunduL.
C de-uLuncI ncouce eu zudurnIc sper,
C eI n-ure-n cus nIcI o munIer,
Nu respecL seuru oreIe de mus,
RureorI cu IeuIu nImereLe-ucus,
recvenLeuz ceIe muI de jos IocuIurI
$I se (Ine noupLeu numuI de scunduIurI...
Dur muI e un Iucru muI IenomenuI:
MIu SL. Popescu esLe ImoruI!
Purc eu nu LIe c, de-ucum un un,
DumneuIuI se (Ine cu mudum VurIun?
O curIcuLur... un cIIbrIL... o uIu
Cu pIcIoruI mure I c-un pr cuL cIuIu,
O muIuIugIouIc... AIecLuL... reu, -
De se mIr Iumeu: ce-u gsIL Iu eu?
AI(II spun c LoLuI nu-I de vIn eI,
C dIn conLru, MIu e un so( modeI,
ns eu, Popeuscu, esLe o IngruL.
C-ur II sLuL I-ucumu LoL nemrILuL,
Duc dIn pcuLe nu s-ur II gsIL
Un negIIob cu MIu, un mbrobodIL...
C-u IuuL-o LocmuI de pe Iu VusIuI
Unde se dusese Iu un vr de-uI IuI
Cure-uveu Iu dunII cus cu cIIrIe.
C vorbeuu udeseu Iu bucLrIe,
MuI cu seum zIuu cund Lreceu Iu mus.
C duducu Zoe scuLuru prIn cus
$I - nu zIce nImenI c eru bIgoL -
ns Irun(uzeLe nu LIu o IoL!
C gsInd oduL nILe cr(I Irunceze,
A ruguL pe MIu "s-o InI(Ieze"...
(PromILeu IeLI(u!) ToL uu mereu,
AzI o sruLure, muIne... muI LIu eu?
Bu cu Irun(uzeuscu, bu cu scuLuruLuI,
Pun cund Iu urm u-ncurcuL bIuLuI!...
TouLe usLeu ns Iu un Ioc denoL
C-u IuuL-o gouI, Ir nIcI o doL.
TreI perecII de cuse? $LIe Dumnezeu...
TreI perecII de moILurI! - N-o spun numuI eu.
nLrebu(I pe umbru, pe mudum PuIude
(O persoun-n vursL, IourLe cumsecude)
$I pe LouL Iumeu cure-o cunoLeu,
C-u IuuL-o numuI cu ce-u IosL pe eu...
EI puLeu desIgur cltjel s se-nsoure, -
Dur n Ioc s-I IIe recunoscLoure,
S-I respecLe-n cus I s-I menujeze,
DumneueI, dIn conLru, (Ine s dIcLeze!
MIu nu e IIber nIcI mcur un pus,
TouL Iumeu vede c I-u dus de nus.
Dur n scIImb, IIreLe, eu, de Iu-ncepuL
r nIcI o jen u IcuL ce-u vruL,
Seuru, cund o cuu(I, pIeuc Iu cucoune.
ZIuu se ocup numuI cu romune,
ur bucLreusu (c-uu scIImbuL IemeIu)
Are LoL pe mun, pun cund I cIeIu
De Iu muguzIe I de Iu duIup, -
Cure vu s zIc I-u IcuL de cup.
AI(II spun c Zoe, Iu mudum Ipun,
A-nLuInIL pe unu, orgu DumIun, -
IuLur de suIoune, mure puIumu.
C-nLre eI desIgur exIsLu cevu,
I'ndc eu-nLr-o cIIp de sIncerILuLe
A scpuL o vorb Iu mudum SLumuLe:
"AI, mc chere, ce nobII I dIsLIns bIeL!..."
ur mudum SLumuLe n-u (InuL secreL,
$I-I desLuI s uIIe cuLevu persoune...
ToL uLuncI, se vede, unu dIn cocoune
-u IcuL pesemne IuI o unonIm
Unde IscIIse dour uLuL: ,,Cu sLIm..."
$I-I scrIu ucoIo - spun dIn uuzILe -
C ,,mudum Popescu preu se compromILe..."
Dur eI n-u cILIL-o, neIIInd IruncuL.
$I-u LrecuL I usLu.
n sIurIL, oduL
TrebuInd s pIece MIu Iu VusIuI
PenLru nILe cuse, - un umIc de-uI IuI,
UnuI de Iu Bunc, I-u pornIL cu sIIu
S Iu LrenuI numuI pun Iu CIILIIu
$I s sLeu ucoIo LocmuI LImpuI sLrIcL,
Cu s-I pouL prInde n IIugrunL deIIcL...
C venInd Popescu I vzund IumIn,
A InLruL n curLe LocmuI prIn grdIn
$I bLund Iu uu cure d-n suIon,
CInevu dIn cus I-u sLrIguL: "Purdon!"
Zoe sLu de vorb, nIcI nu s-uLepLu
(C eru devreme... zece I cevu)
$I crezund c-I mu(u suu vrun uIL ecou,
Cund vzu c-I MIu, u rmus LubIou,
EI pru deoduL IourLe ncunLuL.
- M IerLu(I - Ie zIse - c v-um derunjuL!...
Puse-upoI puILonuI pesLe geumunLun
$I venInd cu-nceLuI cLre DumIun
Cure sLu s pIece, zIse: - Bun seuru.
(DumIun uLunceu s-u IcuL cu ceuru.)
Nu muI sLu(I de vorb? PouLe c (I-e somn...
Te grbeLI preu Lure, muIL sLImuLe domn!
$I zIcund ucesLeu cu o voce cuIm,
Vru s-I Iu de guIer I s-I deu o puIm.
- DomnuIe Popescu... nene! sLuI un pIc...
Pe pcrolc nocstrc cc n-c jost nimicl...
DumIun, srucuI, nu LIu ce zIce, -
Dur gsInd Iu urm un momenL propIce,
Cund vzu c Lreubu LoL muI ru se-ncurc,
A IugIL...
ur so(II se cerLur Iurc.
Eu-I Iuu cu bIne, nu-I scoLeu dIn "drug",
SocoLInd c usLIeI vu puLeu s-o dreug,
Dur Iu urmu urmeI, cu s-I deIe guLu,
A-ncepuL s Iuc, eu, pe supruLu.
C odInIour I-u IubIL un pIc,
Dur nu-I cunoscuse cIIur uu mojIc...
$I-nLorcund o cIIp cupuI ndrL,
-u sLrIguL dIn u: - Te-uI prosLIL dI LL!...

TouLe usLeu ns n-uu nIcI un LemeI,


C nu LIe nImenI ce-u IosL nLre eI.
VInerI LouL Iumeu u puLuL s-I vud
AmundoI uILurI, bru( Iu bru(, pe sLrud...
EI, I LI(I, useur, dup ce-u sLuL pIouIu,
Ce-u uIIuL Tn(Icu de Iu ProcopouIu
Cund s-u dus s-I ceur un modeI de or(?...
C mudum Popescu nu muI d dIvor(.
edicu{ie
Iru spunzuruL-n cuI
Cum de muIL um prsIL-o,
De uruLuI Lu, IubILo,
$I de druguI nImnuI.
DegeLeIe-mI umor(ILe
De-ubIu Iunec pe sLrune.
TouLe courdeIe sunL bune,
Dour u' InImII-s pIesnILe.
PenLru LIne, udoruLo,
Vreuu s-mI cunL de uzI ncoIo
BucurIIIe-n LremoIo
$I LrIsLe(eu-n pIzzIcuLo.
$I de s-o-nLumpIu cu LonuI
OrI msuru s nu-(I pIuc,
Vom nLource puLeIonuI
$I vom pune uIL pIuc.
Gelozie
Duc nu ne-um II-nLuInIL
(AbsoIuL dIn nLumpIure),
Tu pe uILuI ourecure
ToL uu I-uI II IubIL.
Duc nu-(I Ieeum n drum,
AI II duL cu bucurIe
AILuIu sLrIn, nu mIe,
MunguIerIIe de-ucum.
AI uveu I vreun copII
Cure, pouLe (IdIoLuI!),
Ar II smnuL n LoLuI
Cu-uceI LuL ImbecII.
Dur uu... ce Iucru mure
C-nLr-o zI ne-um nLuInIL
$I c-s IourLe IerIcIL, -
AbsoIuL dIn nLumpIure!
Popolur
AI, rzboIuI bIesLemuL
CuLe vduve-u IsuL
n durere - I cu(I pruncI
Au rmus orIunI de-uLuncI!
Dur cund sLuI s Le gundeLI,
TouLe ceIe pmunLeLI
SunL cu umbru norIIor,
Cu mIreusmu IIorIIor.
Nu-I mIrure c, de-uLuncI,
Au crescuL srmunII pruncI
$I vd nc soureIe
TouLe vduvIoureIe...
Dour pe mor(II dIn rzboI
PuLrezI(I n vunL I-n pIoI
N-ure cIne-I nLrebu
Duc-s IerIcI(I orI bu.
Toumnu in purc
Cud grbILe pe uIeeu
PurcuIuI cu IIorI uIbusLre
runze mourLe, vorbu ceeu,
Cu IIuzIIIe nousLre.
PrIn IumInu esLompuL
De mLusu unuI nor,
VIsLoure Lrece-o IuL
C-un pIuLonIer-mujor.
Rumen de LImIdILuLe
EI se uIL-n jos posuc.
Eu sLrIveLe IoI uscuLe
Sub punLoIII mIcI de Iuc.
$I-nLr-o IIn dIscordun(
Cu prIveIILeu sonor,
Merg uu, cum Iu dIsLun(,
EI mujor I eu mInor...
Buludu onei stele mici
|II mInLe Lu, IubILu meu,
O noupLe de urgInL n cure
MI-uI urLuL pe cer o sLeu
DIn CuruI mure?
Cu Iu(u-n sus spre Dumnezeu,
sundu-(I cupuI s se cuIce
Pe bru(uI meu,
Te Iegnum, povur duIce.
Deusupru nousLr, un cusLun
Cu Irunze pudIc rsIIruLe
PenLru-u servI de puruvun
ubIrIIor nevInovuLe,
TInzund o rumur-n zudur
Cu s ne upere de sLeIe,
usese murLor ocuIur
u LouLe ceIe.
$I nu mI-uI spus uLuncI nImIc,
Dur cund mI-um coboruL prIvIreu,
Un degeL mIc
MI-u urLuL NemrgInIreu.
Un sLrop de-urgInL u IunecuL,
$I, cu puIoureu-I sIderuI,
Pe ceruI negru u-nsemnuL
Un IIr sub(Ire de beLeuI...
|II mInLe ce IIor sLrIn
Trecu uLuncI, dIn consLeIu(II,
PrIn bIuzu Lu de crepe-de-Chine
Cu upIIcu(II?
Ce veLI dIn ceruI deprLuL
A nIns pe IrunLeu Lu zenILuI?
Ce gundurI LuInIce-uI scIImbuL
Cu nIInILuI?...
ScIIpInd depurLe, prIn IrunzI,
O sLeu smerIL I uIbusLr
SLu sInguruLIc, pIezI
Deusupru nousLr.
$I cu un spIn,
Cu ruzu-I rece I sub(Ire,
MI-u sLrecuruL un gund sLrIn
n vIsuI meu de IerIcIre.
ZIceu: - Sub ceruI vusL I muL
V-u uruncuL uceeuI sourL
Pe-un sLrop de IuL
Ce-n nvurLIreu IuI v pourL.
Srmun uLom senLImenLuI!
Nu LII Lu oure
C vIu(u vousLr-I coIosuI
De LrecLoure?
ZIceu: - M mIr c Le-uI gundIL
S-mI cun(I o od.
De cund poe(II s-uu prosLIL,
AmoruI nu muI e Iu mod.
OrIcum, voI sunLe(I preu mrun(I
$I eu, preu mure...
N-ur II muI bIne s renun(I
$I s v duce(I Iu cuIcure?
C nu exIsL pe pmunL
MuI venerubII munIe
DecuL - sub sLeIe jurmunL
Pe venIcIe.
$I nu exIsL-n unIvers
MuI mure crIm
DecuL - Iu coudu unuI vers -
S puI o rIm...
n Iui
Dou, posL-merIdIune...
Sun Iung I monoLon
OrnIcuI cu LreI cudrune
De Iu SIunLuI SpIrIdon.
Toumnu prIn vzduI udIe
Cu un zbor de IIbeIuI.
n IumInu sLrvezIe
Merge-uguIe o puLruI.
Pe LroLuuruI pIIn de soure
SuIL-n mers grbIL perecII
De sLudenLe zumbILoure
Cu IrIzeLe Iu urecII,
$I spre UnIversILuLe
Trec, ducund pe servIeLe
CIurIL(I nLunecuLe
$I scIIpIrI de buIoneLe.
Ixponere de motive
Pentru ce n-cm concurct niciodctc
lc premiile Accdemiei.
nLuI, IIIndc mI-u IosL Iene...
AI doIIeu, nu-s modernIsL
SenLImenLuI cu DemosLene
$I nIcI cu BIugu - IuLurIsL...
AI LreIIeu, mI-e ImposIbII:
Eu dezuprob I versuI cIIop
$I orIce premIu dIvIzIbII...
AI puLruIeu - sunL mIzunLrop.
AI cIncIIeu, dIn IuduIIe...
AI useIeu, IIIndc n-um
ncredere-n AcudemIe
$I nIcI Iu cIne s-o recIum...
AI upLeIeu, - mI-u IosL ruIne...
AI opLuIeu, n-uveum nIcI eu
Prere bun despre mIne...
AI nouIeu, mI vIne greu
S m prezInL cu opu-n mun
Pe Iu IIuLrII meI conIru(I
DIn AcudemIu Romun,
S zIc: "E bun - mI-I premIu(I?..."
AI zeceIeu, nu poL udmILe
S IIu nvIns Iu IundIcup -
$I cund m-ur scouLe dIn srILe
e-u du, purdon, cu opu-n cup!
AI unsprezeceIeu, - vuIuLu
Reduce-o purLe dIn LuIenL.
Cund mIu Iuce uzI cuL suLu,
OrI duI un spor ecIIvuIenL,
OrI LrugI obIonuI Iu IereusLr...
$I-uI doIsprezeceIeu - nu poL,
IIndc prInLre dumneuvousLr
E unuI curn I IdIoL...
Cocostrcol ulbustro
Cu prilejul intrcrii
dlui Mihcil Scdotecnu lc Accdemie.
Rsun cobzu I vIouru,
uc gospodIneIe pomenI...
Ce cIeI Iu noI n VIIouru,
Ce pruznIc mure-n RdenI!
CIIur HunuI-BouIuI nvIe!
ur jos, Iu Crumu IuI mo Precu,
E-uLuLu zvon I veseIIe
De purc uzI se Ius secu!
u vod Tomu vIn rzeII
S uIIe usLzI crezmunL.
$oImuru beu cu megIeII
zbInd ccIuIIIe-n pmunL
Pe cund DuduIu MurgureLu,
Rmus sIngur-n IeLuc
S-I Iuc-n grub LouIeLu,
S-u-mpuns Iu degeL cu un uc...
VuIesc pe BIsLrI(u nuIIupII
$I cunL voIburu Iu Tounce.
PIuLuII durzI, n sIoruI upeI,
nIIg prjInu, cu o Iunce.
Spre-o Iume cure-u "IosL oduL"
Duc vesLeu undeIe-n rspr...
SL Zunu ucuIuI mIruL,
C-un nuIr guIben prIns n pr...
Pe grInduI unuI Iuc sIIusLru,
DIn deprLrI I dIn LrecuL
Un mundru CocosLurc uIbusLru
MIsLerIos u upruL...
EI vIne cu mIcrI uLenLe,
nuInLeuz Ir gIus,
cund uoure compIImenLe
DIn cup, Iu IIecure pus.
$I-n urm zIce cLre Zun,
OprIndu-se nLr-un pIcIor:
-Cund IuInIc m-um IsuL dIn zbor
Pe AcudemIu Romun,
Erum demuIL nemurILor...
Poetol
rumos cu un erou de meIodrum,
EI se expune-n poze sLudIuLe:
ProIII... LroIs-quurLs... dIn Iu(... de Iu spuLe.
$I LuLuror surude cu o dum.
$LIu pun I vurdILII cum I cIeum,
A devenIL o personuIILuLe.
CoLIdIunu IuI ceIebrILuLe
Cu un buIon se umII dIn recIum.
$I scrIe... scrIe... I nImIc nu Lerge,
Avund mereu ImpresIu c "merge"
$I c-nLr-o zI vu cucerI PurnusuI.
ZudurnIc, LoLdeuunu, Iu InLrure
Cu poIILe(e I se LuIe nusuI,
C-I creLe Iur, dIn ce n ce muI mure!
Scrisoure
Rcspuns dlui Al. D. Teodorecnu
...Bu muLu eLI LIp rIdIcoI!
Eu n-um scrIs nIcI un urLIcoI
nLru uprureu MuzII,
Despre ceI cure
Pure
C-mI IucI LreIzecI de uIuzII...
CrILIcuI pe cure-uIcI
I uLucI n versurI mIcI
Nu-I, desIgur, mscrIcI,
CoIIbrI suu IIcurIcI...
ns nIcI
Bou suu vuc, precum zIcI.
E proIesor (onorubII),
AuLor (InLermInubII),
Om poIILIc (execrubII),
CrILIc (IourLe vuInerubII,
Dur pusubII),
PreedInLe (IncurubII).
Cund I Iuud cIrucII,
I compur cu Lo(I drucII.
r spIrIL dIpIomuLIc,
Cu-uIe IuI precepLe
DrepLe,
Are cIoc, dur e sImpuLIc.

CeI pe cure-n udevr


-um IuuL cundvu-n rspr
E un LIp muI IIsLIcIIu.
Cund I IeI n prIp,
(Ip...
us-m s (I-I descrIu.
Are-o muLr unodIn
De IrIzer cu mundoIIn,
O prIvIre cIundesLIn,
Nus de puruIIn
In,
$I Iu gur vuseIIn.
Bru( roLund I crup pIIn,
OrgunIsm de geIuLIn,
Cu sLrucLur undrogIn, -
ur Iu-nI(Iure
Pure
O sLuLuIe de sInIn.
$I muI ure... Ce muI ure?
Cund se duce Iu cuIcure
E de genuI IemInIn,
Dur cund scrIe proz
Roz,
scIeLe muscuIIn.
n uI CrILIcII domenIu
OrIce Eu se crede genIu,
Duc-I seconduL de proLI...
AILe semnuImenLe?
Nientel
TrebuIe s-I recunoLI.

DecI scrIInd eI prIn revIsLe


CronIcI ImpresIonIsLe
Cu dunLeIe mprejur,
nLr-o zI I-u zIs c
RIsc
S rmuIe preu obscur.
Cum uvuse (uru puce,
EI IeI dIn curupuce,
$I cu pugInI dIn rzboI,
Dup-uceI musucru
Sucru,
S-u vuruL prInLre eroI.
$LIu, pe usLIeI de specImenI
AsLzI nu-I condumn nImenI,
Au ujuns Iu upogeu.
EI, dur sLu s m-nIrunLe?...
Pun'Le
Un momenL n IocuI meu!
C m LIe IIecure,
SunL sIIos cu IuLu mure
$I bIujIn de obIceI, -
ns cund m upr
Scupr
Cu dIn cremene scunLeI!
n cupLor mI vur coIucII
Cund s-uruL vurcoIucII.
Spudu-mI guLu de uLuc,
umInous cu o dur,
Vur
SpuImu-n orIce vurcoIuc!

Ce IoIos uvuI de-ucoIo?...


Cu sgeuLu IuI ApoIIo
n zudur I-um sgeLuL,
CcI o epIderm
erm
EsLe greu de perIoruL...
NImenI puce nu-(I d duc
AI nevoIe de dduc.
DruguI meu, de-uceeu zIc
C scrIInd suduIme
CuIme
Nu po(I cuLIgu nImIc.
CI, muI bIne, - MuzeI cuIe
S-I descIIzI cu muzIcuIe
RIme, cu de obIceI, -
ur pe pr s-I scuLurI
IuLurI
De ImugInI I IdeI.
Ripost
Unui czetcr ccre cerec sc jiu spcnzurct
VreI s m spunzurI, vuszIc?...
Cund Le-um cILIL, n udevr,
(I duu cuvunLuI c de IrIc
MI s-u zburIIL un IIr de pr!
Cum? (I-u venIL uu, deoduL,
NeLum-nesum?
PreuI un om cu judecuL -
u usLu nu m uLepLum.
Te-uI supruL I-(I pure ru
C-s nc vIu?
PcuL c eLI de Iu TuzIu,
PcuL c LrebuIe s-(I scrIu!
Dur usLu-I duLorIu meu:
S duu cu zucIerIIn-n proLI.
TuIenL uvem - o recunoLI.
ALuncI, pzeu!
Pzeu, s nu duI de ruIne,
S nu Le sLrung nLr-un soneL.
S nu Le spunzur eu pe LIne
De-un epILeL!
Pzeu, c muzu mI-I Iecund
$I cund Le-oI prInde nu Le scup:
Cu upLe rIme pe secund
(I duu Iu cup!
Pzeu, s nu Le-uLern pe-o III
$I-n rocu unuI vers musIv
S Le-ncrusLez deIInILIv
Cu pe-o IosII!
Pzeu, s nu-(I nIIg n cousL
O epIgrum cu un cuI.
S-(I spurg n cup o od prousL,
S IucI cucuI!
S nu-(I urunc n ocII o sLun(
Cu versurI mIcI,
S nu Le urd de Iu dIsLun(
C-un IexumeLru cu un bIcI!
$I-upoI, n IuzuI guIerIeI,
C-un vers sub(Ire cu un uc,
Pe IronLIspIcIuI VenIcIeI
S Le IIxez cu pe-un gunduc!
Bene merenti
Cu prilejul decorcrii dlui Ibrcilecnu
Credeum c-I numuI o povesLe.
Cund coIo esLe
AdevruL!
AIIuI useur LrIsLu vesLe...
Eu um pe cup proIecLe greIe
Cu cure IupL,
Dur vesLeu usLu m-u-nLrerupL
DIn ocupu(IIIe meIe.
$I Iu momenL
MI-um zIs: "S-I Iuc vreo dou sLun(e,
S-I LeIegruIIez urgenL
CondoIeun(e..."
CILesc I recILesc mIsIvu,
NedumerIL m uIL Iu pIIc
$I nu-mI expIIc:
AI pubIIcuL cevu-n Arhitc ? ...
Te-I II uIIuL cundvu-n ecIIps
$I-uI scrIs un sLudIu unuIILIc?
Suu pouLe Spiritului critic
-or II gsIL vreo IIps?
Cum u puLeu descoperI
MuInrIu?
S LII c N. N. ZuIurIu
A IscIIL cevu: G. I.
Suu uIL pun unonIm
Te-u IuduL cumvu Iu MoLru?
PcuL c n-um uIcI o rIm
n otru!
(VezI, eu... cu LouLe c n-um duL
ucrrI muI vusLe,
Am scrIs desLuIe versurI prousLe
$I LoLuI nu m-uu decoruL.)
Dur LrebuIe s ImurIm
AcesL mIsLer...
Nu uI cumvu vrun omonIm,
unc(Ionur Iu mInIsLer?
S LII c-uIcI e-ncurcLuru!
Eu (I spuneum
C Lo(I uceLIu se cum
Ocup cu IILeruLuru...
AI vreo proLec(Ie de IusL?
O, u puLeu
S-(I Iuc uIuzIe... dur nu sL
n IIreu meu.
...Degeubu cuuL nuInLe
C nIcIdecum
Nu-mI vIne-n mInLe...
M-um nLrebuL I uzI pe drum,
M-nLreb I-ucum, cund sLuu uIene
Cu bru(eIe sub cpLuI:
De ce Le-uu decoruL cu "Bene
MerenLI" cIusu ?
Du, LIu c Le-u-njuruL Iu Nouc
Retistc LIpuI cIundesLIn...
Dur ceI pu(In
S (I-o II duL de cIusu u -u!
Ce? AI ucIs pe cInevu?
O, dImpoLrIv,
Nu uI uIur oIensIv...
Ce-or II uvuL cu dumneuLu?
C zIuu-(I obIoneLI oduIu,
NIcI nu Le-uuzI, nIcI nu Le vezI,
$I-n LouLe nop(IIe vegIezI
Cu cucuvuIu.
ncuL ne sperIem ucum
Cund (I zrIm pe sLrud muLru,
De purc ne-nLuInIm n drum
Cu BruImupuLru !
CI muI(umeLe-Le ncuILe
C-un sIngur Iup.
CcI omuIuI I vIn I uILe
NenorocIrI muI murI pe cup.
Ce-uI zIce duc, bunour,
nLr-o prIvIn(,
Te vor dIsLInge-u douu our
Cu "Brb(Ie I credIn("?...