Sunteți pe pagina 1din 16

Declaraia 200 - Formular pentru anul 2012 (venituri realizate n 2011), conform Ordinului Preedintelui Ageniei Naionale de Administraie

Fiscal (ANAF) nr. 52/20.01.2012, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 72/30.01.2012.

Agenia Naional de Administrare Fiscal

DECLARAIE privind veniturile realizate din Romnia


Anul

200

Declaraie rectificativ
Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume Prenume Strad Scar Jude/ Sector Cod potal Fax Cont bancar (IBAN) Numr Banca Bloc Localitate Telefon Etaj Ap. Iniiala tatlui Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit Venituri: comerciale
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

profesii libere

drepturi de proprietate intelectual cedarea folosinei bunurilor activiti agricole

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare de cheltuieli asociere fr personalitate juridic modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii Cod CAEN norm de venit

entiti supuse regimului transparenei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activitii Nr.

Data

8. Data ncetrii activitii

B.DATE PRIVIND VENITUL/CTIGUL NET ANUAL

(lei) 1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ....................................................................................................................... 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului................... 4. Ctig net anual ..................................................................................... ...................................................... 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ............................................................... 1. 2. 3. 3.1. 4. 5.

Cod 14.13.01.13

III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat Contract nr./data

Suma pltit (lei)

Documente de plat nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult Cont bancar (IBAN)

Institutul Romn de tiin i Tehnologie 25616490 RO02 INGB 0000 9999 0154 6473

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire

Strad

Numr

Bloc

Scar

Etaj

Ap.

Jude/Sector

Localitate

Cod potal

Telefon

Fax

E-mail

Anexele nr.

fac parte integrant din prezenta declaraie *).

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil

Semntur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:

* ) Se nscrie numrul anexelor completate, corespunztor categoriilor i surselor de venit declarate. n cazul n care, au fost realizate venituri din mai multe categorii i surse de venituri, se vor completa, dup caz, unul sau mai multe formulare Anex la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia.

ANEXA nr.
la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia
1. Categoria de venit
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

Anul

II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


Venituri: comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual cedarea folosinei bunurilor activiti agricole

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise 2. Determinarea venitului net: 3. Forma de organizare: sistem real individual cote forfetare de cheltuieli norm de venit

asociere fr personalitate juridic modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii Cod CAEN

entiti supuse regimului transparenei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activitii Nr.

Data

8. Data ncetrii activitii (lei)

B.DATE PRIVIND VENITUL/ CTIGUL NET ANUAL

1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile ............................................................................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .................................................................................................................. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului.............. 4. Ctig net anual ..................................................................................... ................................................. 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual ...........................................................

1. 2. 3. 3.1. 4. 5.

II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

Venituri:

comerciale

profesii libere

drepturi de proprietate intelectual cedarea folosinei bunurilor activiti agricole

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise 2. Determinarea venitului net: 3. Forma de organizare: sistem real individual cote forfetare de cheltuieli norm de venit

asociere fr personalitate juridic modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii Cod CAEN

entiti supuse regimului transparenei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activitii Nr.

Data

8. Data ncetrii activitii (lei)

B.DATE PRIVIND VENITUL/ CTIGUL NET ANUAL

1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile ............................................................................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .................................................................................................................. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului.............. 4. Ctig net anual ..................................................................................... ................................................. 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ...........................................................

1. 2. 3. 3.1. 4. 5.

Prezenta anex face parte integrant din formularul 200 "Declaraie privind veniturile realizate din Romnia". Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete. Semntur contribuabil
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

Semntur mputernicit

Anexanr.2 INSTRUCIUNI privindcompletareaidepunereaformularului200"Declaraieprivindveniturile realizatedinRomnia Cod14.13.01.13 Depunereadeclaraiei Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz, n mod individual sau ntroformdeasociere,veniturinbanii/saunnaturdinRomnia,proveninddin: 1.1.Activitiindependente; 1.2.Cedareafolosineibunurilor; 1.3.Activitiagricolepentrucarevenitulnetsestabiletensistemreal; 1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazulsocietilornchise; 1.5. Operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionatepepieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare. 1.1.Activitiindependente 1.1.1. venituri comerciale din fapte de comer, prestri de servicii, altele dect cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activiti adiacente, precumi venituri dincedareafolosineibunurilorcalificatencategoriavenituridinactivitiindependente; Persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate, n condiiile legii, n categoria venituri din activiti independente, bifeaz csuaCedareafolosineibunurilorcalificatncategoriavenituridinactivitiindependente. Veniturile i cheltuielile luate n calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de nchiriere/subnchiriere aflate n derularenanulderaportare. 1.1.2.venituridinprofesiiliberedinexercitareaprofesiilormedicale,deavocat,notar, auditorfinanciar,consultantfiscal,expertcontabil,contabilautorizat,consultantdeplasament nvalorimobiliare,arhitectsauaaltorprofesiireglementate,desfuratenmodindependent, ncondiiilelegii; 1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectual brevete de invenie, desenei modele,mostre,mrcidefabricidecomer,procedeetehnice,knowhow,drepturideautor idrepturiconexedreptuluideautorialteleasemenea. Contribuabiliicareobinvenituridindrepturideproprietateintelectualdelamaimuli pltitori,depunosingurdeclaraie. 1.1.4.ncazulsocietiicivilecupersonalitatejuridicconstituitpotrivitlegiispecialei careestesupusregimuluitranspareneifiscale,potrivitlegii,seaplicregulilededeterminare avenituluinetdinactivitiindependente. Persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic (SPRL) constituit potrivit legii specialei care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, asimileaz venitul distribuit, venitului net anual dinactivitiindependente. 1.1.5. Declaraia se depune i de ctre persoanele fizice care au realizat venituri din activitiindependentepentrucareimpozitulreinutlasursdepltitoriideveniturireprezint

plat anticipat n contul impozitului anual, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrileulterioare: venituridindrepturideproprietateintelectual; venituridinvnzareabunurilornregimdeconsignaie; venituri din activiti desfurate n baza contractelordeagent,comisionsaumandat comercial; venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivitCoduluicivil; venituridinactivitateadeexpertizcontabilitehnic,judiciariextrajudiciar; venituri obinute de o persoan fizic dintro asociere cu o persoan juridic contribuabil, pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor potrivit titlului IV1 din Codulfiscal,carenugenereazopersoanjuridic.Venitulcuvenituneipersoanefizice,dintro asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n titlul IV1 din Codul fiscal, este asimilat, n vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activiti independente, din care sededuccontribuiileobligatoriinvedereaobineriivenituluinetanual. 1.1.6. Nu au obligaia depunerii declaraiei, persoanele fizice pentru care impozitul reinut de pltitorii de venituri este final, potrivit opiunii contribuabililor, n conformitate cu prevederileLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. 1.1.7. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din activiti independente impuse pe baz de norme de venit, cu excepia persoanelorcareaudepusdeclaraiiledevenitestimativnlunadecembrieipentrucarenus austabilitplianticipate,conformlegii. 1.1.8. Contribuabilii care desfoar o activitate impus pe norme de venit i care, n cursul anului fiscal de raportare, i completeaz obiectul de activitate cu o alt activitate care nuestecuprinsnnomenclatorulactivitilorpentrucarevenitulnetsedeterminpebazde norme de venit, vor fi impui n sistem real de la data respectiv, venitul net anual urmnd s fiedeterminatprinnsumareafraciuniidinnormadevenitaferentperioadeideimpunerepe bazdenormdevenitcuvenitulnetrezultatdinevidenacontabil. 1.1.9. n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activitii/sau transformrii formeideexercitareaacesteiantroaltform,potrivitlegislaieinmaterie,ntimpulanului, venitul net/pierderea se determin separat pentru fiecare perioad n care activitatea independent a fost desfurat de contribuabil ntro form de organizare prevzut de lege. Venitul net anual/Pierderea anual se determin prin nsumarea venitului net/pierderii nregistrat/nregistrate n toate perioadele fiscale din anul fiscal n care a avut loc schimbarea i/sautransformareaformeideexercitareaactivitiiisenscriendeclaraie. 1.1.10. Declaraia se completeaz pentru fiecare categorie de venit i pentru fiecare sursderealizareavenitului. 1.2. Cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, realizate n calitate de proprietar, uzufructuarsaualtdeintorlegal. 1.2.1. Persoanele fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de nchiriere, completeaz declaraia pentru fiecare surs de venit. 1.2.2. n cazul cedrii folosinei bunurilor deinute n comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cumodificrileicompletrileulterioare,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.44/2004. 1.2.3.Nuauobligaiadepuneriideclaraiei,persoanelefiziceprevzutelaart.63alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care, n anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor pentru care chiria

prevzutncontractulncheiatntrepriestestabilitnlei,nuauoptatpentrudeterminarea venitului net n sistem real i la sfritul anului anterior nu ndeplinesc condiiile pentru calificarea veniturilor n categoria veniturilor din activiti independente, pentru care plile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat,i impozitul este final, cu urmtoareleexcepii,pentrucareexistobligaiadepuneriideclaraiei: pentru situaiile n care, declaraia de venit estimativ a fost depus n luna decembrie ipentrucarenusaustabilitplianticipate,conformlegii; pentru situaiile n care, intervin modificri ale clauzelor contractuale, cu excepia situaiilorprevzutelaart.82alin.(7)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrile icompletrileulterioare; pentru situaiile n care, investiiile la bunurile mobile i imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalt parte contractant. 1.3.Activitiagricolepentrucarevenitulnetsedeterminnsistemreal: venituri din cultivarea i valorificarea florilor, legumelor i zarzavaturilor, n sere i solariispecialdestinateacestorscopurii/saunsistemirigat; venituridincultivareaivalorificareaarbutilor,plantelordecorativeiciupercilor; venituridinexploatareapepinierelorviticoleipomicoleialteleasemenea. Declaraia se depune de contribuabilii care desfoar activitatea n mod individual i/sau n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizicei care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real, pe baza datelor dincontabilitatean partidsimpl. Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net distribuit,carelerevinedinasociere. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din activiti agricole cu impunere final, din valorificarea produselor agricole obinute dup recoltare, n stare natural, de pe terenurile agricole proprietate privat sau luate n arend, ctre uniti specializate pentru colectare, uniti de procesare industrial sau ctre alte uniti pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. 1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile socialei valorile mobiliare n cazulsocietilornchise Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat ctiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchisei au obligaia stabilirii ctigului net anual/pierderii nete anuale,potrivitlegii. n cazul ctigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au n vedere dispoziiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dispoziiile Hotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i normele privind determinarea, reinerea i virarea impozitului pe ctigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obinut de persoanelefizice,aprobateprinordincomunalministruluifinanelorpubliceialpreedintelui ComisieiNaionaleaValorilorMobiliare. 1.5. Operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare

tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizatei supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare iauobligaiastabiliriictiguluinetanual/pierderiineteanuale,potrivitlegii. n cazul operaiunilor de vnzare cumprare de valut la termen, pe bazdecontract, precumioricealteoperaiunisimilare,lacompletareaformularuluiseaunvederedispoziiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrilei completrile ulterioarei ale Hotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. 2.Termenuldedepunereiorganulfiscalcompetent 2.1.Termendedepunere: anual, pentru fiecare an fiscal, pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui derealizareavenitului; ori de cte ori contribuabilul constat erori n declaraia anterioar, prin completarea unei declaraii rectificative pn la termenul prevzut de lege, situaie n care se va nscrie "X" ncsuaspecialprevzutnformularnacestscop. 2.2.Declaraiasecompleteazndouexemplare: originalulsedepunela: a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiete efectiv, n cazul n care aceasta este diferit dedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia; b) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al mputernicitului sau curatorului fiscal, dup caz, n cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal n Romnia, pentruurmtoarelecategoriidevenituri: venituridindrepturideproprietateintelectual; venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contractedenchirierelasfritulanuluifiscal; venituri din investiii reprezentnd ctiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare,alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise; venituri din investiii reprezentnd ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte operaiuni de acest gen, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare. c) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fr domiciliu fiscal n Romnia care realizeaz venituri, altele dect cele prevzutelalit.b). copia se pstreaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicitul/curatorul acestuia. 3.Completareadeclaraiei Declaraia se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii acestora, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nscriind cu majuscule, cite i corect, dateleprevzutedeformular. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exist obligaia depunerii declaraiei, vor completa n mod corespunztor numrului de surse sau categoriideveniturirealizate,capitoleleIIDateprivindveniturilerealizate,pesurse

i categorii de venit, n formularul Anex nr... la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia,careseataeazladeclaraiaprivindveniturilerealizate. Declaraia se depune, mpreun cu anexele completate, dac este cazul, n format hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul potal, prin scrisoare recomandat cu confirmaredeprimiresauprincelelaltemetodeprevzutedelege. Declaraiasepunegratuitladispoziiacontribuabilului. Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depuneriilapot,dupcaz. Nu se va depune formularul Anex la declaraie, ulterior depunerii unei declaraii privind veniturile realizate n Romnia. Veniturile necuprinse n declaraia iniial se declar prindepunereauneideclaraiirectificative. I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal se nscrie codul numeric personal sau numrul de identificare fiscal, atribuit dectreAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal, cuocazianregistrriifiscale,dupcaz. Banca, Cont bancar (IBAN) se nscrie denumirea bncii i codul IBAN al contului bancaralcontribuabilului. II.DATEPRIVINDVENITURILEREALIZATE,PESURSEICATEGORIIDEVENIT A.DATEPRIVINDACTIVITATEADESFURAT 1. Categoria de venit se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit realizat, dupcaz. 2. Determinarea venitului net se bifeaz csua corespunztoare modului de determinare a venitului net: n sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baz denormdevenit,dupcaz. 3. Forma de organizare se bifeaz csua corespunztoare modului de desfurare a activitii. Csua Individual se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfuratnmodindividual. Csua Asociere fr personalitate juridic se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice sau dintro asociere cu o persoan juridic contribuabil pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, carenugenereazopersoanjuridic. Csua Entiti supuse regimului transparenei fiscale se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivitlegii. Csua Modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii se bifeaz n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activiti independentei/sau transformrii formei de exercitare a acesteia ntro alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului de raportare,ncondiiilecontinuriiactivitii. 4. Obiectul principal de activitate se nscrie denumirea activitii principale generatoaredevenituri,precumicodulCAENalactivitiidesfurate. 5.Sediul/Dateledeidentificareabunuluipentrucaresecedeazfolosina Sediul se completeaz adresa sediului sau locului principal de desfurare a activitii, dup caz. n cazul n care activitatea se desfoar prin mai multe puncte de lucru, se completeazadresasediuluisauloculuiprincipaldedesfurareaactivitii,dupcaz.

Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii administrativ teritoriale n a crei raz se afl terenul (terenurile), respectiv: municipiu,ora,comunsausectoralmunicipiuluiBucureti,dupcaz. Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina se completeaz de ctrecontribuabiliicarerealizeazvenituridincedareafolosineibunurilor.Senscriudatelede identificareabunuluiacruifolosinestecedat. Deexemplu: a) pentru imobile (cldiri, terenuri): adresa complet (localitate, strad, numr, bloc, etaj,apartamentetc.); b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole,alupe, iahturi ialtemijloacedetransport):tipul,anuldefabricaie,numruldenmatriculare,seriaasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliat, cu identificarea principalelor caracteristicicareindividualizeazbunul. 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare se nscriu numrul documentului care atest dreptul contribuabilului de a desfura activitate independent,potrivitlegii,idataemiteriiacestuia. Contribuabiliicaredesfoaractivitincadruluneiasociericompleteaznumrulsub care contractul de asociere a fost nregistrat la organul fiscal, precum i data nregistrrii acestuia. Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor completeaz rubricadupcumurmeaz: se elimin din text cuvntul nchiriere sau arendare, n funcie de natura contractuluincheiatntrepri; se nscriu numrul sub care a fost nregistrat la organul fiscal contractul ncheiat ntre priidatanregistrriiacestuia. 7,8. Data nceperii/ncetrii activitii se completeaz de ctre contribuabilii care ncep/nceteazactivitateancursulanuluifiscalpentrucaresedepunedeclaraia. Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor nscriu data prevzut pentru nceperea derulrii contractului ncheiat ntre pri, respectiv data prevzut pentruncetareacontractuluincheiatntrepri. Rubricile de la rd.7i 8 se completeaz numai dac evenimentele respective se produc ncursulanuluipentrucaresedepunedeclaraia. B.DATEPRIVINDVENITUL/CTIGULNETANUAL 1. VENITURI DIN ACTIVITI INDEPENDENTE: activiti comerciale, profesii libere i drepturideproprietateintelectual. a)ACTIVITATEDESFURATNMODINDIVIDUAL a.1)ncazulpersoanelorfizicecarerealizeazvenituri,determinatensistemreal,din activiti comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum i venituri din cedarea folosineibunurilorcalificatencategoriavenituridinactivitiindependente Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur ncasate n anul de raportare, att din activitatea de baz,ctidinactivitiadiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruiaaufostpltite. rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2).

Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrieparteadinvenitulnetaferentactivitilorindependentepentrucareplileanticipates aurealizatprinstopajlasurs. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. a.2) n cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti independente impuse pebazdenormdevenit Se completeaz de ctre contribuabilii care desfoar activiti independente, impuse pe baz de norme de venit care au depus declaraiile de venit estimativ n luna decembriei pentrucarenusaustabilitplianticipate,conformlegii. rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd norma de venit corespunztoare perioadeilucrate,comunicatdeorganulfiscal. a.3) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri din valorificarea sub orice formadrepturilordeproprietateintelectual Se completeaz, fie pe baza datelor din evidena contabil, de ctre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real, fie pe baza documentelor eliberate depltitoriidevenit,dectrecontibuabiliicaredeterminvenitulnetpebazacotelorforfetare decheltuieli. a.3.1. n cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificareasuboriceformadrepturilordeproprietateintelectual,nsistemreal,pebaza datelordinevidenacontabilnpartidsimpl Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur ncasate n anul de raportare, att din activitatea de baz,ctidinactivitiadiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite, inclusiv contribuiile socialeobligatoriipltite. rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrieparteadinvenitulnetpentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajlasurs. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. a.3.2.ncazulpersoanelorfizicecaredeterminvenitulnetdinvalorificareasuborice formadrepturilordeproprietateintelectual,pebazacotelorforfetaredecheltuieli rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur realizate din valorificarea sub orice form a drepturilordeproprietateintelectual,dintoatesursele,nanulderaportare. La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectual se au n vedere, att sumele ncasate n cursul anului, cti reinerile n contul plilor anticipate efectuate cu titludeimpoziticontribuiileobligatorii,efectuatedepltitoriidevenit.

rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie valoarea rezultat prin nsumarea cheltuielilor forfetareiacontribuiilorsocialeobligatoriipltite,potrivitlegii. Cheltuieliledeductibilesedeterminastfel: Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectual aferente operelordeartmonumental nvedereadeterminriicheltuielilordeductibile,seprocedeazastfel: se determin cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupravenituluibrut; se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilorsocialeobligatoriipltite,potrivitlegii. Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual, alteledectceleaferenteoperelordeartmonumental: nvedereadeterminriicheltuielilordeductibile,seprocedeazastfel: se determin cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupravenituluibrut; se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilorsocialeobligatoriipltite. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut (rd.1)icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrieparteadinvenitulnetpentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajlasurs. a.3.3. n cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectual transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suit, veniturilor reprezentnd remuneraiacompensatoriepentrucopiaprivat rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur realizate din valorificarea sub orice form a drepturilordeproprietateintelectual,dintoatesursele,nanulderaportare. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma total pltit organismelor de gestiune colectiv sau altor pltitori care, conform legii, au atribuii de colectare i de repartizare a veniturilorntretitulariidedrepturi. rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). b)ACTIVITATEDESFURATNTROFORMDEASOCIERE b1) n cazul persoanelor fizice care i desfoar activitatea n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice sau ntro form de organizare cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale, supus regimului transparenei fiscale,potrivitlegii,secompleteaz: rd.3. Venit net anual se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale, reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit i distribuitasociatului,conformcontractuluideasociere. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se preia suma nscris n col.6, la rndulcorespunztorcontribuabilului,dintabelulprevzutlacapitolulVdinDeclaraiaanual de venit pentru asocierile fr personalitate juridici entiti supuse regimului transparenei fiscale, reprezentnd pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuitasociatului,conformcontractuluideasociere.

b.2) n cazul asocierilor constituite ntre persoane fizicei persoane juridice romne, carenudaunatereuneipersoanejuridice: Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintro asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilitenlegislaiaprivindimpozitulpevenitulmicrontreprinderilor,esteasimilat,nvederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activiti independente, din care se deduc contribuiileobligatoriinvedereaobineriivenituluinetanual. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd venitul cuvenit unei persoane fizice dintro asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoanjuridic,determinatcurespectarearegulilorstabilitenlegislaiaprivindimpozitulpe venitul microntreprinderilor. Se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile frpersonalitatejuridicientitisupuseregimuluitranspareneifiscale. rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumareprezentndcontribuiilesocialeobligatorii pltitedeasociaiipersoanefizice. rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut i contribuiile sociale obligatorii pltite, respectiv dintre suma nscris la rd.1i suma nscris la rd.2. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs se preia suma de la rd.3. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd pierderea realizat de persoana fizic dintro asociere cu o persoan juridic romn, determinat cu respectarea regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor. Se preia suma nscris n col.6, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridicientitisupuseregimuluitranspareneifiscale. 2.VENITURIDINCEDAREAFOLOSINEIBUNURILOR Declaraia se completeaz pe baza contractului ncheiat ntre pri de ctre contribuabilii care determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelordinevidenacontabildepersoanelefizicecareauoptatpentrudeterminareavenitului netnsistemreal. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd chiria/arenda prevzut n contractul ncheiat ntre pri pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plii acesteia, majorat cu valoarea cheltuielilor ce cad, conformdispoziiilorlegale,nsarcinaproprietarului, uzufructuaruluisauaaltuideintorlegal,dacsuntefectuatedecealaltpartecontractant. nvenitulbrutseincludieventualeledaunepltitepotrivitunorclauzecontractuale,n cazulrezilieriicontractelornaintedetermen. Reprezint venit brut i valoarea investiiilor la bunurile mobile i imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat i care sunt efectuate de cealaltpartecontractant. n situaia n care chiria/arenda reprezint echivalentul n lei al unei valute, venitul brut anual se determin pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieei valutare comunicat de Banca Naional a Romniei, din ultima zi a fiecrei luni, corespunztor lunilordinperioadadeimpunere. n situaia n care arenda se achit n natur, evaluarea n lei a acesteia se face pe baza preurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrileulterioare.

n cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real senscrietotalitateaveniturilorncasatecaurmareacedriifolosineibunului,pebazadatelor dinevidenacontabil. rd.2.Cheltuielideductibilesenscrie,dupcaz: suma reprezentnd cheltuielile deductibile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documentei s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite, n cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venituluinetnsistemreal,pebazadatelordinevidenacontabilnpartidsimpl; suma rezultat prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd.1),reprezentndcheltuielideductibileaferentevenitului,ncazulcontribuabililor caredeterminvenitulnetpebazacotelorforfetaredecheltuieli. rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierderea net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. Se completeaz numai de ctre contribuabilii care determin venitul net/pierderea fiscalnsistemrealicarenanulderaportareaunregistratpierderi. 3. VENITURI DIN ACTIVITI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMIN N SISTEMREAL,PEBAZADATELORDINCONTABILITATEANPARTIDSIMPL a)ACTIVITATEDESFURATNMODINDIVIDUAL Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur ncasate n anul de raportare, att din activitatea de baz,ctidinactivitiadiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruiaaufostpltite. rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. b) ACTIVITATE DESFURAT NTRO FORM DE ASOCIERE ntre persoane fizice, care nudnatereuneipersoanejuridice,secompleteaz: rd.3. Venit net anual se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale, reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit i distribuitasociatului,conformcontractuluideasociere. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se preia suma nscris n col.6, la rndulcorespunztorcontribuabilului,dintabelulprevzutlacapitolulVdinDeclaraiaanual de venit pentru asocierile fr personalitate juridici entiti supuse regimului transparenei fiscale, reprezentnd pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuitasociatului,conformcontractuluideasociere.

4. CTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECT PRILESOCIALEIVALORILEMOBILIARENCAZULSOCIETILORNCHISE Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societile de administrare a investiiilor sau ali pltitori de venit, privind tranzaciile efectuate cu titluri de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazulsocietilornchise. rd.4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurileipierderilenregistratecaurmareatranzacionriititlurilordevaloare,alteledect prilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise. Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie pierderea net anual reprezentnd diferena dintre pierderile i ctigurile nregistrate ca urmare a tranzacionrii titlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise. Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile. 5. CTIGURI/PIERDERI DIN OPERAIUNI DE VNZARE CUMPRARE DE VALUT LA TERMEN, PE BAZ DE CONTRACT, PRECUM I ORICE ALTE OPERAIUNI SIMILARE, ALTELE DECT CELE CU INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACIONATE PE PIEE AUTORIZATE I SUPRAVEGHEATEDECOMISIANAIONALAVALORILORMOBILIARE Secompleteazdecontribuabiliicare,nanulderaportare,aurealizatctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare i au obligaia stabiliriictiguluinetanual/pierderiineteanuale,potrivitlegii. Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de pltitorii de venit, privindtranzaciileefectuate. rd.4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i pierderile nregistrate n cursul anului de raportare, din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precumi orice alte operaiuni similare, alteledectcelecuinstrumentefinanciaretranzacionatepepieeautorizateisupravegheate deComisiaNaionalaValorilorMobiliare. Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie pierderea net anual reprezentnddiferenadintrepierderileictigurilenregistratencursulanuluideraportare, din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe pieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare. Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile. La declaraie se anexeaz documente justificative, eliberate de pltitorii de venit, privindtranzaciileefectuatedincaresrezultectigulnet/pierdereanetdeclarat/declarat, precumiimpozitulcalculatireinutcaplatanticipatpentruanulfiscalderaportare. III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITULNET/CTIGULNETANUALIMPOZABIL Se completeaz de ctre contribuabilii care au efectuat, n cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii i solicit restituirea acestorai/sau care opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/ctigul net anual/ctigul net anual impozabil pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii sau unitilordecult,potrivitart.84alin.(2)ialin.(3)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cu modificrileicompletrileulterioare.

Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei sume ctreosingurentitatenonprofitsauunitatedecult. Not: Contribuabilii care au realizat venituri din activiti independente/activiti agricole, impui pe baz de norm de veniti/sau din cedarea folosinei bunurilor, care nu au obligaia depunerii declaraiei, au efectuat, n cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse privatei solicit restituirea acestorai/sau opteaz pentru virarea unei sume n contul unei entiti nonprofit sau unei uniti de cult, completeaz prezenta seciune din formular, potrivitinstruciunilordemaijos. 1. Bursa privat: csua se bifeaz de ctre contribuabilii care au efectuat cheltuieli n cursulanuluideraportarecuburseprivateisolicitrestituireaacestora. Contract nr./data se nscriu numrul i data contractului privind acordarea bursei private. Suma pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentrubursaprivat. Documente de plat nr./data se nscriu numrul i data documentelor care atest plataburseiprivate. Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitateacuoriginalul.ncazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,documentelede maisusseanexeazncopie. 2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult csua se bifeaz de ctre contribuabiliicaresolicitvirareauneisumedepnla2%dinimpozituldatoratpevenitulnet anual impozabil/ctigul net anual/ctigul net anual impozabil pentru susinerea unei entiti nonprofit sau uniti de cult, conform art.84 alin.(2) i alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se nscrie denumirea complet a entitii nonprofit/unitiidecult. Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult se nscrie codul de identificarefiscalaentitiinonprofit/unitiidecultpentrucaresesolicitvirareasumei. Cont bancar (IBAN) se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii nonprofit/unitiidecult. Suma se completeaz cu suma solicitat de contribuabil a fi virat n contul entitii nonprofit/unitiidecult. n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va completa rubricaSuma,cazncareorganulfiscalvacalculaivavirasumaadmis,conformlegii. Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu suma pltit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul netanualimpozabil/ctigulnetanual/ctigulnetanualimpozabil,atuncisumatotalluatn calcul este limitat la nivelul acestui plafon, avnd prioritate cheltuielile efectuate n cursul anuluideraportarecubursaprivat. IV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI Se completeaz numai n cazul n care obligaiile de declarare a veniturilor se ndeplinesc de ctre mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrileulterioare,cudateledeidentificareamputernicitului. Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.

Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane zice au posibilitatea s direcioneze ctre o entitate nonprot 2% din impozitul pe veniturile obinute n anul anterior. Aceast opiune nu v cost nimic! Dac nu o folosii, suma respectiv rmne statului.
Acest formular are completate informaiile necesare pentru direcionarea a 2% din impozitul dvs. pe venit ctre Institutul Romn de tiin i Tehnologie. Direcionnd aceast sum ctre institut, sprijinii cercetarea romneasc din din domenii cum sunt neurotiinele, inteligena articial de inspiraie biologic, dinamica sistemelor complexe. Realizrile de pn acum ale cercettorilor de la institut includ: descoperirea unei metode noi de evaluare a ecacitii anesteziei, prin analiza electroencefalogramei; realizarea unei metode de vizualizare a regularitilor pulsurilor de neuroni din nregistrrile neuronale; studiul haosului n unele tipuri de sisteme dinamice; studiul modului n care activitatea neuronilor din creier reect informaia vizual; descoperirea unor noi mecanisme de nvare pentru reele neuronale, mecanisme care pot funciona i n creierul uman; descoperirea unor mecanisme care permit creierului s aib o activitate susinut, fr ns ca aceast activitate s duc n mod curent la epilepsie; descoperirea unor corelaii ntre existena autismului i prezena unor substane n creier; realizarea unor sisteme de control al roboilor inspirate din modul de funcionare al creierului. Rezultatele cercetrilor din cadrul Institutului Romn de tiin i Tehnologie sunt publice, spre beneciul ntregii societi i al comunitii tiinice, ind publicate n reviste tiinice internaionale, de prestigiu. Pentru mai multe informaii despre institut i rezultatele sale, v rugm s vizitai site-ul www.irst.ro. V mulumim pentru sprijinul dumneavoastr!

Institutul Romn de tiin i Tehnologie Cod scal 25616490

oce@irst.ro www.irst.ro