Sunteți pe pagina 1din 30

Nr. crt. 1.

Actul normative care reve!e "anctiuni OUG nr.$%&'$((( rivin! rotectia atmo")erei a ro*ata rin Le+ea nr.,--'$((.

ACTE NORMATIVE CARE PREVAD SANCTIUNI PRIN APLICAREA LEGII ATMOSFEREI Sanctiunile reva#ute Cuantumul amen#ilor reva#ute Contraventii Incalcarea prevederilor: -art.29 alin. (1) lit. a), b), c), f), g), h), I) si ale art.40 (1) it!larii activit"#ilor care constit!ie s!rse fi$e i%portante de e%isii a! !r%"toarele obliga#ii: a) s" solicite &i s" ob#in" a!tori'a#ia de %edi! (n ter%en!l &i (n condi#iile prev"'!te de legisla#ia (n vigoare) b) s" de#in" eviden#e co%plete privind e$ploatarea instala#iilor ce constit!ie s!rse de pol!are &i cantit"#ile de pol!an#i eli%inate (n aer) c) s" elabore'e strategii de prevenire a accidentelor %a*ore &i s" le p!n" (n practic" (n %od adecvat) f) (n sit!a#ia (n care n! se ob#in re'!ltatele scontate prin condi#iile stabilite (n a!tori'a#ie, s" p!n" (n aplicare %"s!rile de rectificare a para%etrilor &i condi#iilor de f!nc#ionare, (n vederea (ncadr"rii (n prevederile legale stabilite de a!toritatea co%petent") g) s" f!rni'e'e repre'entan#ilor a!torit"#ilor co%petente infor%a#iile necesare, confor% prevederilor legale) h) s" participe la elaborarea progra%elor de red!cere a e%isiilor de pol!an#i, a plan!rilor de ac#i!ne pentr! calitatea aer!l!i &i s" p!n" (n aplicare obliga#iile ce le revin prin acestea) i) s" infor%e'e, confor% prevederilor legale (n vigoare, (n ca'!l prod!cerii de e%isii accidentale de pol!an#i (n aer sa! de accident %a*or. art.+0 lit. a), b), c), d) si e) it!larii activit"#ilor care n! pot constit!i s!rse fi$e i%portante de e%isii de pol!an#i (n aer a! !r%"toarele obliga#ii: a) s" solicite &i s" ob#in" a!tori'a#ie de %edi! (n confor%itate c! prevederile actelor nor%ative (n vigoare) b) s" p!n" (n f!nc#i!ne &i s" asig!re f!nc#ionarea instala#iei care constit!ie s!rsa de pol!are, c! respectarea condi#iilor stabilite de a!toritatea de protec#ie a %edi!l!i (n acord!l sa! (n a!tori'a#ia de %edi!, confor% prevederilor legisla#iei (n vigoare) c) s" de#in" eviden#e co%plete privind e$ploatarea instala#iilor care constit!ie s!rse de pol!are, f!rni'-nd a!torit"#ilor co%petente toate datele solicitate confor% legisla#iei (n vigoare) -a%enda de la + %il. la 1, %il. lei pt pers fi'ice -a%enda de la +, %il. la 100 %il. lei pentr! persoane *!ridice

-a%enda de la , %il. la +0 %il. lei pentr! persoane fi'ice -a%enda de la 1, %il. la ., %il. lei pentr! persoane *!ridice

d) (n sit!a#ia (n care n! se ob#in re'!ltatele scontate prin condi#iile stabilite (n a!tori'a#ie, s" p!n" (n aplicare %"s!rile de rectificare a para%etrilor &i condi#iilor de f!nc#ionare, (n vederea (ncadr"rii (n prevederile legale) e) s" participe la elaborarea progra%elor de red!cere a e%isiilor, a plan!rilor de ac#i!ne pentr! calitatea aer!l!i &i s" p!n" (n aplicare obliga#iile ce le revin prin acestea. -art.+4 alin. (2) si (+) 2) /entr! %odificarea sa! de'afectarea instala#iilor e$istente care pot avea i%pact as!pra calit"#ii aer!l!i (ncon*!r"tor este obligatorie ob#inerea acord!l!i de %edi!, (n condi#iile legii. (+) 0ste obligatorie ob#inerea acord!l!i de %edi! pentr! opera#i!ni de de'afectare a instala#iilor e$istente, care a! i%pact as!pra calit"#ii aer!l!i. -art.+. it!larii de activitate a! obliga#ia s" f!rni'e'e a!torit"#ilor co%petente infor%a#iile solicitate pentr! act!ali'area Inventar!l!i na#ional al e%isiilor de pol!an#i at%osferici, prec!% &i pentr! der!larea proced!rilor de regle%entare &i control, (n condi#iile legii. -art.41 alin. (2) (2) 1n ca'!l (n care este posibil din p!nct de vedere tehnic &i econo%ic, s!rsele dif!'e se vor transfor%a (n s!rse de e%isii diri*ate, confor% prevederilor legale (n vigoare.

a%enda de la , %il. la +0 %il. lei pentr! persoane fi'ice -a%enda de la 1, %il. la ., %il. lei pentr! persoane *!ridice

a%enda de la + %il. la 10 %il. lei pentr! persoane fi'ice -a%enda de la 1, %il. la ,0 %il. lei pentr! persoane *!ridice -a%enda de la , %il. la 10 %il. lei pentr! persoane fi'ice -a%enda de la 20 %il. la ,0 %il. lei pentr! persoane *!ridice

Nr. crt. 1.

ACTELE NORMATIVE CARE PREVAD SANCTIUNI PRIN APLICAREA LEGII PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTE/ATE SI A LEGII PRIVIND 0IOSECURITATEA Actul normative care reve!e Sanctiunile reva#ute Cuantumul amen#ilor reva#ute "anctiuni Le+ea nr. %,$ !in .1 iulie $((. 6erespectarea prevederilor pre'entei ordonan#e de !rgen#" constit!ie contraven#ie, A7 a%enda de la ,00.000 lei la ,.000.000 lei pentr! entru a ro*area 2rdonan#ei de dac", potrivit legii penale, n! constit!ie infrac#i!ne, &i se sanc#ionea'" c! a%end" persoane fi'ice &i de la ,.000.000 lei la 2,.000.000 lei !rgen#" a 3!vern!l!i nr. 2+452000 contraven#ional": pentr! persoane *!ridice rivin! re+imul ariilor naturale A7 incalcarea prevederilor art.$%, referitor la fapt!l ca pentr! !nele b!n!ri floristice &i rote2ate3 con"ervarea 4a*itatelor fa!nistice ale patri%oni!l!i nat!ral, e$istente (n gr"dini &i parc!ri de agre%ent, naturale3 a )lorei 5i )aunei gr"dini 'oologice, prec!% &i (n colec#ii %!'eistice, ca b!n!ri ale patri%oni!l!i nat!ral "6l*atice floristic, fa!nistic, geologic, paleontologic, %ineralogic &i de alt" nat!r", %"s!rile necesare de protec#ie &i conservare vor fi l!ate de c"tre ad%inistratorii sa! de#in"torii acestora. ale art . &$ lit. +73 i7 5i 27 referitor la fapt!l ca in scop!l evit"rii efectelor negative as!pra b!n!rilor patri%oni!l!i speologic se inter'ic: g) distr!gerea sa! degradarea

%arca*elor ori a pano!rilor indicatoare din e$terior!l sa! interior!l pe&terilor) i) (ngr"direa acces!l!i persoanelor a!tori'ate spre intr"rile pe&terilor) *) pop!lari'area, %ediati'area datelor precise de identificare &i locali'are a pe&terilor din clasa 7, care prin nat!ra lor pot cond!ce la periclitarea patri%oni!l!i speologic din aceast" categorie. ale art. &- lit. c7 care prevede ca pentr! evitarea efectelor negative as!pra b!n!rilor patri%oni!l!i geologic se inter'ice intrarea (n peri%etr!l prote*at f"r" per%is!l de acces eliberat de cel care (l ad%inistrea'") 5i ale art. &, lit. a7 5i *7 care prevede ca in cadr!l &antierelor de e$ploatare %anagerii acestora vor dese%na persoane de specialitate sa! c!sto'i, d!p" ca', care s" veghe'e la prote*area b!n!rilor geologice din front!rile de l!cr!, asig!r-nd!-se astfel: a) s!pravegherea per%anent" a 'onelor de e$trac#ie &i conservarea %aterial!l!i de provenien#" paleobiologic" sa! %ineral") b) averti'area l!cr"torilor as!pra aspectelor ce privesc conservarea an!%itor b!n!ri geologice ce pot fi !lterior (nregistrate ca sit!ri de conservare sa! b!n!ri ale patri%oni!l!i geologic) 07 incalcarea prevederilor art. .$ referitor la fapt!l ca p-n" la finali'area proced!rilor de instit!ire a regi%!l!i de protec#ie a ariilor nat!rale prote*ate de#in"torii b!n!rilor c! valoare de patri%oni! nat!ral, indiferent de destina#ia teren!rilor, vor aplica &i vor respecta %"s!rile de ocrotire, conservare &i !tili'are stabilite de a!torit"#ile pentr! protec#ia %edi!l!i, (n condi#iile pre'entei ordonan#e de !rgen#". ale art. .% alin.8.7 referitor la fapt!l ca ariile nat!rale prote*ate &i 'onele de protec#ie vor fi eviden#iate (n %od obligatori! (n plan!rile na#ionale, 'onale &i locale de a%ena*are a teritori!l!i &i de !rbanis%. ale art. .- referitoare la fapt!l ca s!nt ocrotite &i se conserv" (n regi% de protec#ie coridoarele ecologice instit!ite de a!toritatea p!blic" central" pentr! protec#ia %edi!l!i, c! avi'!l consili!l!i *!de#ean &i al 7cade%iei 8o%-ne, fiind inter'ise orice l!crare &i ac#i!ne care le afectea'" integritatea. ale art. $9 lit. a7:c7 referitoare la fapt!l ca valorificarea plantelor &i ani%alelor s"lbatice apar#in-nd speciilor prev"'!te (n ane$a nr. ,, prec!% &i a altor specii c! acela&i regi% de protec#ie se va face (n condi#ii co%patibile c! %en#inerea acestor specii (ntr-o stare de conservare favorabil", l!-nd!-se, d!p" ca', !r%"toarele %"s!ri: a) regle%entarea acces!l!i (n an!%ite 'one &i5sa! an!%ite perioade) b) interdic#ia te%porar" &i5sa! local" a recolt"rii &i capt!r"rii an!%itor specii) c)regle%entarea perioadelor, a %od!rilor &i a %i*loacelor de recoltare5capt!rare, (n confor%itate c! prevederile ane$ei nr. 4 la pre'enta ordonan#" de !rgen#") ale art. &$ lit. a7:e7 referitoare la fapt!l ca in scop!l evit"rii efectelor negative as!pra b!n!rilor patri%oni!l!i speologic se inter'ic:

07 de la ,.000.000 lei la 20.000.000 lei pentr! persoane fi'ice &i de la 10.000.000 lei la ,0.000.000 lei pentr! persoane *!ridice, (n f!nc#ie de gravitatea faptelor

a) distr!gerea sa! degradarea res!rselor pe&terii &i efect!area de s"p"t!ri sa! deroc"ri nea!tori'ate) b) colect"rile de fa!n", fosile sa! de obiecte de interes arheologic, efect!ate f"r" a!tori'a#ie (n pe&teri) c) p"tr!nderea, prin for#area intr"rii, (ntr-o pe&ter" prote*at" (nchis" &i se%nali'at" ca atare) d) !tili'area nea!tori'at" a pe&terilor &i desf"&!rarea !nor activit"#i ce pot p!ne (n pericol integritatea sa! echilibr!l nat!ral al pe&terilor) e) dislocarea, v-n'area, c!%p"rarea, colec#ionarea speleote%elor sa! altor res!rse ale pe&terilor) ale art. &, lit. c7 "i !7 referitoare la fapt!l ca in cadr!l &antierelor de e$ploatare %anagerii acestora vor dese%na persoane de specialitate sa! c!sto'i, d!p" ca', care s" veghe'e la prote*area b!n!rilor geologice din front!rile de l!cr!, asig!r-nd!-se astfel: c) conservarea peri%etrelor care a! sa! pot dob-ndi regi% de protec#ie special") d) conservarea colec#iilor de b!n!ri geologice de provenien#" local") ale art. %& referitoare la fapt!l ca a!torit"#ile p!blice centrale &i locale, organi'a#iile econo%ice care de#in c! orice titl! s!prafe#e terestre &i acvatice &i serviciile p!blice descentrali'ate c! responsabilit"#i (n planificarea &i a%ena*area teritori!l!i, (n ad%inistra#ia agricol", silvic", a apelor &i a altor res!rse nat!rale ale sol!l!i &i s!bsol!l!i s!nt obligate s" f!rni'e'e infor%a#iile &i datele solicitate de 7cade%ia 8o%-n" &i de a!toritatea central" pentr! protec#ia %edi!l!i, pentr! (ndeplinirea responsabilit"#ilor pe care le a! potrivit dispo'i#iilor pre'entei ordonan#e de !rgen#". C7 incalcarea prevederilor art.9 referitor la fapt!l ca regi%!l de protec#ie se stabile&te indiferent de destina#ia teren!l!i &i de de#in"tor, iar respectarea acest!ia este obligatorie (n confor%itate c! prevederile pre'entei ordonan#e de !rgen#", prec!% &i c! alte dispo'i#ii legale (n %aterie. ale art. .% alin. 8$7 referitor la fapt!l ca in peri%etrele ariilor nat!rale prote*ate &i (n vecin"tatea acestora, prec!% &i a altor b!n!ri ale patri%oni!l!i nat!ral s!p!se !n!i regi% special de protec#ie &i conservare este inter'is" orice l!crare sa! activitate s!sceptibil" s" genere'e !n i%pact negativ as!pra acestora. ale art. .; alin. 8$7 referitor la respectarea plan!rilor de %anage%ent &i a reg!la%entelor este obligatorie pentr! ad%inistratorii ariilor nat!rale prote*ate, prec!% &i pentr! persoanele fi'ice &i *!ridice care de#in sa! ad%inistrea'" teren!ri &i alte b!n!ri &i5sa! care desf"&oar" activit"#i (n peri%etr!l ariei nat!rale prote*ate. ale art. $, lit. a7:)7 referitor la fapt!l ca pentr! speciile de plante &i ani%ale s"lbatice terestre, acvatice &i s!bterane, care se afl" s!b regi% strict de protec#ie, incl!siv cele prev"'!te (n ane$a nr. 4, prec!% &i speciile incl!se (n lista ro&ie na#ional" &i care tr"iesc at-t (n ariile nat!rale prote*ate, c-t &i (n afara lor, s!nt inter'ise:

a) orice for%" de recoltare, capt!rare, !cidere, distr!gere sa! v"t"%are) b) pert!rbarea inten#ionat" (n c!rs!l perioadei de reprod!cere, de cre&tere, de hibernare &i de %igra#ie) c) distr!gerea &i5sa! c!legerea inten#ionat" a c!ib!rilor &i o!"lor din nat!r") d) deteriorarea &i5sa! distr!gerea loc!rilor de reprod!cere sa! odihn") e) recoltarea florilor &i fr!ctelor, c!legerea, t"ierea, de'r"d"cinarea sa! distr!gerea c! inten#ie a acestor plante (n habitatele lor nat!rale) f) de#inerea, transport!l, co%er#!l sa! schi%b!rile (n orice scop f"r" a!tori'a#ia a!torit"#ii de %edi! co%petente. ale art. &$ lit. )7 5i 47 referitoare la fapt!l ca in scop!l evit"rii efectelor negative as!pra b!n!rilor patri%oni!l!i speologic se inter'ic: f) degradarea prin inscrip#ionare sa! pol!area pe&terilor prin depo'itarea (n interior!l lor sa! (n ele%entele de relief, c! care acestea co%!nic" (n %od direct, de obiecte, de&e!ri de orice fel, cadavre, s!bstan#e to$ice &i peric!loase, co%b!stibili de orice nat!r") h) efect!area nea!tori'at", (n peri%etr!l de la s!prafa#" sa! (n apropierea intr"rii !nei pe&teri prote*ate, a !nor l!cr"ri c!% ar fi: deroc"ri, defri&"ri, bara*e, e$plo'ii, constr!c#ii) ale art. &- lit. a73 *7 5i !7 referitoare la fapt!l ca pentr! evitarea efectelor negative as!pra b!n!rilor patri%oni!l!i geologic se inter'ic: a) distr!gerea, pert!rbarea sa! alterarea sit!rilor de conservare pentr! obiective geologice) b) dislocarea, prelevarea rocilor, fosilelor, vegeta#iei de pe aria !n!i sit de conservare, f"r" acord!l cel!i care o ad%inistrea'") d) (nstr"inarea din proprietate p!blic" a !n!i sit sa! a !n!i teren ce c!prinde !n sit de conservare de interes geologic. ale art. &9 alin. 8$7 Co%erciali'area pe pia#a intern" &i e$port!l (n orice scop al b!n!rilor prev"'!te la alin. (1) se poate face n!%ai c! acord!l a!torit"#ii centrale pentr! protec#ia %edi!l!i, c! avi'!l prealabil al 7cade%iei 8o%-ne. 2. Or!onanta nr. %;' $((( rivin! re+imul !e o*tinere3 te"tare3 utili#are "i comerciali#are a or+ani"melor mo!i)icate +enetic prin tehnicile biotehnologiei %oderne, prec!% si a prod!selor re'!ltate din acestea A7 Incalcarea dispo'itiilor art. 13 alin. 897 referitor la fapt!l ca !tili'atorii s!nt obligati sa tina evidenta eval!arilor preva'!te la alin.(2) si sa le p!na la dispo'itia Co%isiei 6ationale, ca parte a notificarii, in confor%itate c! prevederile art. 10, art. 12 si art. 1+, sa! la solicitarea acesteia) ale art. ; referitor la fapt!l ca c! e$ceptia sit!atiei in care prevederile de la p!nct!l 1 din ane$a nr. 4 per%it aplicarea altor %as!ri, !tili'ator!l va aplica principiile generale, i'olarea coresp!n'atoare si alte %as!ri de protectie stabilite in ane$a nr. 4, coresp!n'atoare clasei de !tili'are in conditii i'olate, astfel incat sa tina loc!l de %!nca si %edi!l la !n nivel de e$p!nere cat %ai red!s fata de %icroorganis%ele5organis%ele %odificate genetic) 0val!area la care se refera art. 9, alin.(2), prec!% si nivel!l de i'olare si celelalte %as!ri de protectie aplicate vor fi

C7 a%enda de la ,00.000 lei la 20.000.000 lei pentr! persoane fi'ice &i de la 20.000.000 lei la .,.000.000 lei pentr! persoane *!ridice

A7 a%enda de la , %ilioane lei la 10 %ilioane lei pentr! persoane fi'ice si de la 10 %ilioane lei la ,0 %ilioane lei pentr! persoane *!ridice)

revi'!ite periodic si ori de cate ori este nevoie daca: - %as!rile de i'olare aplicate n! %ai s!nt adecvate sa! clasa stabilita pentr! !tili'are in conditii i'olate n! %ai este corecta) ori - e$ista indicii ca eval!area n! %ai este coresp!n'atoare avand in vedere noile c!nostinte stiintifice sa! tehnice. ale art..( referitor la fapt!l ca at!nci cand instalatiile de !tili'are in conditii i'olate s!nt folosite pentr! pri%a oara, !tili'ator!l treb!ie sa inainte'e Co%isiei 6ationale, inainte de inceperea !nei ase%enea !tili'ari, o notificare continand cel p!tin infor%atiile pre'entate in ane$a nr. ,, partea 7) ale art. .. alin. 8$7 referitor la fapt!l ca !tili'atorii de %icroorganis%e5organis%e %odificate genetic din clasa 1 de !tili'ari in conditii i'olate treb!ie sa tina o evidenta a fiecarei eval!ari %entionate in art. 9, alin.(4) care va fi p!sa la dispo'itia Co%isiei 6ationale, la solicitarea acesteia) ale art..$ alin 8.7 "i 8%7 referitor la fapt!l ca pentr! pri%a, ca si pentr! !lterioarele !tili'ari in conditii i'olate clasificate in clasa 2, care !r%ea'a sa fie efect!ate in instalatiile notificate in confor%itate c! art. 10, !tili'ator!l va trans%ite Co%isiei 6ationale si o notificare care va contine infor%atiile preci'ate in ane$a nr. ,, partea :. (4) In sit!atiile in care instalatiile n! a! fost s!p!se !nei notificari anterioare pentr! !tili'ari in conditii i'olate clasificate in clasa 2 sa! intr-o clasa s!perioara, !tili'area in conditii i'olate din clasa 2 poate incepe d!pa e$pirarea perioadei de 4, de 'ile de la trans%iterea notificarii %entionate in alin.(1) daca n! e$ista o interdictie e$presa din partea Co%isiei 6ationale, sa! ina!ntr!l acest!i ter%en daca s-a obtin!t acord!l) ale art. .& alin. 8.7 referitor la fapt!l ca pentr! pri%a, ca si pentr! !r%atoarele !tili'ari in conditii i'olate, clasificate in clasa + sa! in clasa 4, care !r%ea'a sa fie efect!ate in instalatiile notificate in confor%itate c! art. 10, !tili'ator!l va trans%ite Co%isiei 6ationale o notificare care va contine infor%atiile preci'ate in ane$a nr. ,, partea C. "i 8$7 referitor la fapt!l ca o !tili'are in conditii i'olate, clasificata in clasa + sa! intr-o clasa s!perioara, n! poate avea loc fara acord!l prealabil al Co%isiei 6ationale care isi va co%!nica deci'ia in scris: - in ter%en de 4, de 'ile de la pri%irea noii notificari, in sit!atia instalatiilor care a! fost s!p!se !nei notificari anterioare pentr! !tili'ari in conditii i'olate, clasificate in clasa + sa! intr-o clasa s!perioara si in sit!atiile in care a! fost indeplinite toate cerintele asociate convenite pentr! aceeasi clasa sa! pentr! o clasa s!perioara !tili'arii in conditii i'olate c! care se intentionea'a sa se l!cre'e) - in ter%en de 90 de 'ile de la pri%irea notificarii, in celelalte sit!atii) ale art. .% alin 8$7 referitor la fapt!l ca daca este necesar, Co%isia 6ationala poate: - sa ceara !tili'ator!l!i sa f!rni'e'e infor%atii s!pli%entare, sa %odifice conditiile !tili'arii prop!se, sa! sa corecte'e clasa de i'olare reparti'ata pentr! !tili'are) In acest

ca', Co%isia 6ationala poate disp!ne ca respectiva !tili'are, daca este prop!sa sa n! inceapa sa! daca, a incep!t, sa fie s!spendata sa! incheiata pana cand Co%isia 6ationala isi da aprobarea pe ba'a infor%atiilor s!pli%entare obtin!te sa! pe ba'a conditiilor %odificate ale !tili'arii) - sa li%ite'e perioada de ti%p pentr! care s-a per%is !tili'area in conditii i'olate sa! sa i%p!na an!%ite conditii specifice pentr! acea !tili'are. ale art. .- re)eritor la )a tul ca 8.7 ;tili'ator!l este obligat sa infor%e'e, de indata Co%isia 6ationala si sa %odifice notificarile preva'!te la art. 10, 12 si 1+ ori de cate ori detine infor%atii noi, relevante sa! daca %odifica conditiile !tili'arii i'olate intr-o %as!ra ce ar p!tea avea consecinte se%nificative s!b aspect!l risc!rilor ce ar p!tea apare. "i la )a tul ca 8$7 <aca d!pa aprobarea data, Co%isia 6ationala intra in posesia !nor infor%atii care ar p!tea avea consecinte se%nificative in privinta risc!rilor !tili'arii in conditii i'olate, va cere !tili'ator!l!i sa %odifice conditiile !tili'arii i'olate, iar daca acesta n! se confor%ea'a, va l!a %as!ri de s!spendarea sa! inchiderea activitatii. ale art. .1 alin. 8.7 referitor la fapt!l ca in ca'!l prod!cerii !n!i accident, !tili'ator!l treb!ie sa infor%e'e i%ediat Co%isia 6ationala si sa ii f!rni'e'e !r%atoarele infor%atii: - circ!%stantele accident!l!i) - identitatea si cantitatile %icroorganis%elor 5 organis%elor %odificate genetic in ca!'a) - orice date necesare pentr! a eval!a efectele accident!l!i as!pra sanatatii pop!latiei si as!pra %edi!l!i) - %as!rile l!ate. ale art. $% alin. 8.7 referitor la fapt!l ca orice persoana fi'ica sa! *!ridica, inainte de a introd!ce in %edi!l incon*!rator !n organis% %odificat genetic sa! o co%binatie de ase%enea organis%e, in scop!l cercetarii, testarii si de'voltarii si5sa! in orice alt scop, c! e$ceptia prod!cerii in scop!l introd!cerii pe piata, treb!ie sa pre'inte Co%isiei 6ationale, o notificare) alin. 8%7 referitor la fapt!l ca in ca'!l !nei introd!ceri !lterioare a acel!iasi organis% %odificat genetic sa! a aceleiasi co%binatii de organis%e %odificate genetic, notificate anterior ca parte a acel!iasi progra% de cercetare- testare, notificator!l treb!ie sa pre'inte o no!a notificare in care va pre'enta datele din notificarile anterioare si5sa! datele privind re'!ltatele inregistrate la introd!cerile anterioare) alin. 8-7 referitor la fapt!l ca in ca'!l !nei %odificari a introd!cerii deliberate care ar p!tea avea consecinte as!pra sanatatii oa%enilor si5sa! as!pra %edi!l!i sa! in ca'!l in care a! apar!t noi infor%atii privind risc!rile, notificator!l este de indata obligat: - sa revada %as!rile specificate in notificare) - sa infor%e'e Co%isia 6ationala despre aceasta)

- sa ia %as!rile necesare pentr! protectia sanatatii oa%enilor si a %edi!l!i. ale art. $93 alin. 8.7 referitor la fapt!l ca d!pa introd!cerea in %edi!l incon*!rator a !n!i organis% %odificat genetic, notificator!l va tri%ite Co%isiei 6ationale re'!ltat!l introd!cerii, %entionand!-se orice risc fata de sanatatea oa%enilor si %edi!, in special la acele introd!ceri pe care notificator!l intentionea'a sa le faca pe o scara larga. 07 Incalcarea dispo'itiilor art. $1 alin. 8.7 referitor la fapt!l ca introd!cerea pe piata a organis%elor vii %odificate genetic, a prod!selor provenite din organis%e %odificate genetic, sa! care contin organis%e %odificate genetic, se poate face n!%ai in ba'a aprobarii date de Co%isia 6ationala. ale art. $; alin. 8.7 referitor la fapt!l ca inaintea introd!cerii pentr! pri%a data pe piata a !n!i organis% %odificat genetic sa! a !nei co%binatii de organis%e %odificate genetic ca !n prod!s sa! intr-!n prod!s, prod!cator!l sa!, d!pa ca', i%portator!l va tri%ite Co%isiei 6ationale o notificare, care va c!prinde: - infor%atia cer!ta in 7ne$a nr. 9, c! incl!derea datelor si a re'!ltatelor inregistrate de !tili'ator in c!rs!l activitatilor de cercetare, testare, de'voltare reali'ate confor% prevederilor secti!nii 1 din acest capitol) - conditiile pentr! introd!cerea pe piata a prod!s!l!i, incl!siv conditiile specifice de folosire si %anip!lare, prec!% si o prop!nere pentr! etichetare si a%balare care ar treb!i sa c!prinda cel p!tin cerintele stabilite in 7ne$a nr.9. "i alin. 897 referitor la fapt!l ca introd!cerea pe piata se va face n!%ai d!pa obtinerea aprobarii scrise a Co%isiei 6ationale si c! respectarea conditiilor stabilite de aceasta. ale art. && alin. 8.7 referitor la fapt!l ca s!nt s!p!se pre'entei ordonante activitatile care privesc transport!l peste frontiere, co%erciali'area si !tili'area organis%elor vii %odificate genetic si5sa! a prod!selor re'!ltate din acestea care pot avea efecte negative as!pra conservarii si !tili'arii d!rabile a diversitatii biologice, l!and in considerare risc!rile as!pra sanatatii !%ane. "i alin. 8$7 referitor la fapt!l ca operati!nile de i%port5e$port care privesc activitatile s!p!se pre'entei ordonante se pot organi'a si desfas!ra n!%ai daca: - s!nt indeplinite conditiile de notificare si de aprobare, preva'!te la art.+, si art.+.) - s!nt indeplinite cerintele speciale de notificare, confor%are si de aprobare stabilite de legislatia nationala, de actele *!ridice internationale ratificate de 8o%ania, prec!% si de regle%entarile organi'atiilor de cooperare econo%ica regionala. ale art. &% alin. 8$7 referitor la fapt!l ca s!nt s!p!se proced!rii 7cord!l!i /realabil <oc!%entat transport!rile peste frontiera ale !n!i organis% vi! %odificat genetic sa! ale !n!i prod!s for%at5re'!ltat din acesta, care se fac in scop!l: - !tili'arii in conditii i'olate pe teritori!l tarii) - testarii in ca%p pe teritori!l tarii) - introd!cerii deliberate in %edi!l incon*!rator si pe piata pentr! c!ltivare 5 crestere 5

07 a%enda de la 10 %ilioane lei la ,0 %ilioane lei

in%!ltire prod!ctie, co%erciali'are si !tili'are ale art. &- alin. 8.7 referitor la fapt!l ca i%portatorii s!nt obligati sa notifice in scris Co%isiei 6ationale, inaintea efect!arii oricar!i i%port de organis%e vii %odificate genetic sa!5si c! prod!se for%ate5re'!ltate din acestea. ale art. &, alin. 8&7 referitor la fapt!l ca neindeplinirea proced!rii de confir%are a pri%irii notificarii de catre Co%isia 6ationala n! insea%na si n! va fi interpretat ca !n acord tacit al acesteia pentr! efect!area i%port!l!i. ale art. &; alin. 8-7 care prevede !r%atoarele: Co%isia 6ationala va disp!ne ca st!diile de eval!are a risc!rilor care i%plica %icroorganis%e si d!pa ca', alte organis%e %odificate genetic sa se reali'e'e in conditii i'olate. ale art. 40 alin. (+) referitor la fapt!l ca tip!l %anage%ent!l!i de risc care se p!ne in aplicare treb!ie sa coresp!nda tip!l!i de organis% vi! %odificat sa! tip!l!i de prod!s re'!ltat dintr-!n organis% %odificat sa! de activitatile ce i%plica astfel de organis%e si5sa! prod!se si sa fie raportat la datele st!di!l!i de eval!are a risc!rilor. si alin. (4) - Co%isia 6ationala va disp!ne %as!rile necesare pentr! ca prod!catorii a!tohtoni de organis%e %odificate genetic sa eli%ine, pana in an!l 2002, din acestea, toate genele %ar=eri re'istente la antibiotice. ale art. %. alin. 8.7 referitor la fapt!l ca i%portator!l, inaintea reali'arii i%port!l!i, se va asig!ra ca e$portator!l de organis%e %odificate genetic si5sa! de prod!se re'!ltate din acestea face e$port!l: - in conditii de a%balare, identificare, etichetare si transport care n! s!nt %ai p!tin e$igente decat acelea aplicate pe teritori!l stat!l!i de e$port) si - in conditiile regle%entate prin pre'enta ordonanta. "i alin. $ care prevede fapt!l ca i%portator!l este obligat sa se asig!re ca doc!%entele care insotesc transport!l s!nt confor%e c! cerintele legislatiei nationale si c! prevederile regle%entarilor *!ridice internationale privind transport!l peste frontiere a organis%elor vii %odificate genetic si al prod!selor re'!ltate din acestea.

pentr! persoane fi'ice si de la ,0 %ilioane lei la 100 %ilioane lei pentr! persoane *!ridice.

+.

Or!onanta nr. &9' $(($ entru rotec<ia animalelor )olo"ite =n "co uri 5tiin<i)ice "au =n alte "co uri e> erimentale

(1) Constit!ie contraven#ie in sens!l pre'entei ordonan#e, !r%"toarele fapte: - ca!'area de d!rere, s!ferin#", an$ietate sa! invaliditate s"v"r&it" de c"tre folositor, (n afara obliga#iilor as!%ate de c"tre ace&tia la avi'area e$peri%entelor) - (nc"lcarea prevederilor din instr!c#i!nile pentr! ad"postirea &i (ngri*irea ani%alelor de e$perien#" aprobate prin ordin co%!n al >inistr!l!i 7gric!lt!rii, 7li%entatiei si /ad!rilor si >inistr!l!i 7pelor si /rotectiei >edi!l!i) - livrarea ani%alelor ne%arcate sa! ne(n%atric!late &i f"r" certificat sanitar-veterinar) 1n ca'!l repet"rii s"v"r&irii contraven#iei, (n ter%en de 1 an de la data constat"rii contraven#iei anterioare, pe lang" a%end" se aplic" &i sanc#i!nea an!l"rii a!tori'a#iei

Contraven#iile prev"'!te la alin.(1) se sanc#ionea'" c! a%end" de la ,.000.000 lei la 2,.000.000 lei.

de e$ercitare a activit"#ii de cre&tere, f!rni'are &i folosire a ani%alelor folosite (n scop!ri &tiin#ifice sa! (n alte scop!ri e$peri%entale.

ACTE NORMATIVE CARE PREVAD SANCTIUNI REFERITOARE LA REGIMUL DESEURILOR SI A SU0STANTELOR PERICULOASE Nr crt .. Actul normative care reve!e "anctiuni Le+ea nr. %$,'$((. entru a ro*area Or!onantei !e Ur+enta a Guvernului nr. 91 ' $((( rivin! re+imul !e"eurilor Sanctiunile reva#ute Confor% OUG nr. 91'$(((3 art.-. pct. 1 ? constit!ie contraventie !r%atoarele fapte, daca n! a! fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infracti!ni: a7 @abandonarea dese!rilor !rbane si a a%bala*elor pe spatiile ver'i, caile de co%!nicatie, in loc!ri p!blice sa! in alte loc!ri neper%ise) * nerespectarea prevederilor /lan!l!i 6ational de gestionare a dese!rilor) c7 nerespectarea sarcinilor stabilite de a!toritatile co%petente privind conditiile de prod!cere, colectare, re!tili'are, reciclare, tratare, transport si eli%inare a dese!rilor) !7 necontractarea c! !nitati speciali'ate a colectarii, re!tili'arii, reciclarii, transport!l!i si eli%inarii dese!rilor, in sit!atia in care aceste activitati n! se pot e$ec!ta prin %i*loace proprii. e7 nee$ec!tarea la ter%enele stabilite a l!cr"rilor, dot"rilor &i %"s!rilor destinate red!cerii cantit"#ii de de&e!ri prod!se, colect"rii &i colect"rii selective, transport!l!i, valorific"rii &i eli%in"rii de&e!rilor) )7 reali'area de l!cr"ri &i desf"&!rarea de activit"#i care a! ca obiect de&e!rile, f"r" aprob"rile legale) +7 prod!cerea de de&e!ri prin for%area !nor stoc!ri de %aterii pri%e, %ateriale a!$iliare, prod!se, s!bprod!se &i a%bala*e, care dep"&esc necesit"#ile de prod!c#ie, de cons!% &i de desfacere) 47 transport!l &i eli%inarea de&e!rilor f"r" asig!rarea %"s!rilor de protec#ie a s"n"t"#ii pop!la#iei &i a %edi!l!i) i7 o%iterea pre'ent"rii p!blice a proiectelor de investi#ii pentr! eli%inarea final" a de&e!rilor) 27 acceptarea la depo'itare a de&e!rilor !rbane &i peric!loase f"r" a fi s!p!se !nor opera#i!ni de tratare) ?7 nerespectarea prevederilor acord!l!i &i5sa! a!tori'a#iei de %edi! pentr! instala#iile &i tehnologiile de eli%inare final" a de&e!rilor) l7 nean!n#area a!torit"#ii teritoriale de protec#ie a %edi!l!i &i a co%isiei de ap"rare (%potriva de'astrelor despre prod!cerea !nor accidente la instala#iile de eli%inare final" a de&e!rilor.A BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Cuantumul amen#ilor reva#ute Confor% art. -& 8Le+ea nr. %$,'$((.73 re" ectiv art. -. 8OUG nr. 91'$(((7 ct. .@ se sanctionea'a c! a%enda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentr! persoane fi'ice si de la ,0.000.000 lei la 100.000.000 lei pentr! persoanele *!ridice a!tori'ate, pentr!: a7 A l7.

BBBBBBBBBB. Confor% art. -. ct.& al OUG nr.91'$((( mo!i)icat rin art. -, !in L nr. %$,'$((.@ a%enda de la 1,.000.000 lei la .,.000.000 lei pentr! neindeplinirea

Art. %; al OUG nr. 91'$((( mo!i)icat "i com letat con)orm L %$,'$((. rin art. %93 %13 %;3 -(3 -. /ri%arii si consiliile locale a! !r%atoarele obligatii si atrib!tii: Pct. .@ @!r%aresc si asig!ra indeplinirea prevederilor din plan!rile de gestionare a dese!rilor, elaborate in confor%itate c! prevederile art. 9, si asig!ra c!ratenia localitatilor prin: a) @siste%!l de colectare, incl!siv asig!rarea etapi'ata a colectarii selective, transport, ne!trali'are, valorificare,

incinerare si depo'itare finala b) i%ple%entarea si control!l f!nctionarii siste%!l!i) c) dotarea cailor de co%!nicatie si a loc!rilor p!blice de colectare a dese!rilor c! !n n!%ar s!ficient de recipiente pentr! colectarea selectiva a acestora) d) colectarea selectiva si transport!l la ti%p al intregii cantitati de dese!ri prod!se pe teritori!l localitatilor) e) e$istenta !nor depo'ite finale pentr! dese!rile colectate selectiv, di%ensionate coresp!n'ator si a%ena*ate pentr! a asig!ra protectia sanatatii pop!latiei si a %edi!l!i) f) inter'icerea depo'itarilor de dese!ri in alte loc!ri decat cele destinate depo'itelor stabilite prin doc!%entatiile !rbanistice) g) elaborarea de instr!cti!ni pentr! agentii econo%ici, instit!tii si pop!latie privind %od!l de gestionare a dese!rilor in cadr!l localitatilor si ad!cerea la c!nostinta acestora prin %i*loace adecvate) h) orice alte %as!ri si %i*loace legale pe care le considera necesare.C. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Art. %; ct. $@ @aproba st!dii si progno'e orientative privind gestionarea dese!rilorC) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Art. %; ct. &@ @hotarasc asocierea c! alte a!toritati ale ad%inistratiei p!blice locale, prec!% si colaborarea c! agentii econo%ici, in scop!l reali'arii !nor l!crari de interes p!blic privind gesti!nea dese!rilorC) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Art. %; ct. %@ @actionea'a pentr! refacerea si protectia %edi!l!iC. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

atrib!tiilor si responsabilitatilor ce revin pri%arilor si consiliilor locale, d!pa ca', confor% art. 49.

BBBBBBBBBB.. Confor% art. -9 8L nr. %$,'$((.73 la art. -. !u a ct. & "e intro!uce ct. % cu urmatorul cu rin"@ Ccuantumul amen#ilor contraventionale "e reactuali#ea#a rin 4otarare a GuvernuluiD.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Art. -$. ? (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sancti!nilor preva'!te la art. ,1 se fac de personal!l i%p!ternicit din cadr!l a!toritatilor p!blice centrale co%petente si din !nitatile teritoriale ale acestora, prec!% si din cadr!l a!toritatilor ad%inistratiei p!blice locale, confor% atrib!tiilor stabilite prin lege. (2) I%potriva proces!l!i-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sancti!nii se poate face plangere la instanta co%petenta, in ter%en de +0 de 'ile de la data co%!nicarii proces!l!i-verbal de contraventie. (+) /re'enta 2; se co%pletea'a c! prevederile Degii nr. +2 51949 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, c! %odificarile !lterioare, c! e$ceptia art. 2,-2.. Confor% art. -& (1)

Art. -& al OUG nr. 91'$((( com letat rin art. -1 al L nr. %$,'$((. (1) Constit!ie infracti!ni !r%atoarele fapte: a7 @i%port!l de aparate, instalatii, echipa%ente, !tila*e, s!bstante si prod!se folosite si !'ate, din categoria dese!rilor inter'ise la i%port) *7 neadoptarea sa! nerespectarea %as!rilor obligatorii in desfas!rarea activitatilor de colectare, transport si depo'itare a dese!rilor peric!loase) c7 co%erciali'area, pierderea sa! abandonarea dese!rilor pe d!rata si pe parc!rs!l tran'itarii teritori!l!i 8o%aniei) !7 ref!'!l de a ad!ce la indeplinire deci'ia a!toritatilor co%petente %entionate in pre'enta 2; privind l!crarile sa! activitatile de prod!cere si gestionare a dese!rilor) e7 ref!'!l de ret!rnare in tara de origine a dese!rilor pentr! care s-a disp!s o astfel de %as!ra de catre organele in drept. entativa se pedepseste. )7 introd!cerea (n #ar" a !nor de&e!ri (n scop!l depo'it"rii finale) +7 acceptarea de c"tre de#in"torii de depo'ite, la depo'itare, a !nor de&e!ri care a! fost i%portate f"r" acord sa! a!tori'a#ie de %edi!) 47 contin!area activit"#ii de eli%inare final" a de&e!rilor d!p" e$pirarea ter%en!l!i de s!spendare a a!tori'a#iei de c"tre a!toritatea teritorial" de protec#ie a %edi!l!iC. (2) Infracti!nile preva'!te la alin. (1) se constata de catre personal!l i%p!ternicit din cadr!l a!toritatilor p!blice centrale co%petente si din !nitatile teritoriale ale acestora, prec!% si din cadr!l a!toritatilor p!blice locale, confor% atrib!tiilor stabilite prin lege) actele de constatare se trans%it organ!l!i de !r%arire sa! cercetare penala co%petent.

constit!ie infracti!ne si se sanctionea'a c! inchisoare de la 1 la , ani: a7 A 47.

$.

Eotararea !e Guvern nr. ,,$'$((. rivin! +e"tionarea uleiurilor u#ate

Confor% art. $( ? 8.7 constit!ie contraventie, daca a! fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa n! fie considerate infracti!ni, !r%atoarele fapte: a7 nerespectarea de catre persoanele fi'ice si *!ridice a prevederilor art. % lit.a) deversarea !lei!rilor !'ate in apele de s!prafata, apele s!bterane, apele %arii teritoriale si in siste%ele canali'are si lit. b) evac!area pe sol

Eaptele %entionate se sanctionea'aconfor% art. 1& pct. & !in Le+ea nr.

sa! depo'itarea in conditii necoresp!n'atoare a !lei!rilor !'ate, prec!% si abandonarea necontrolata a re'id!!rilor re'!ltate din valorificarea si incinerarea acestora si ale art. .,: - (1) 3eneratorii, detinatorii sa! persoanele *!ridice a!tori'ate sa colecte'e, sa valorifice si5sa! sa eli%ine !lei!ri !'ate in cantitati %ai %ari de ,00 de litri de !lei !'at an!al a! !r%atoarele obligatii: a) sa tina o evidenta privind cantitatea, calitatea, originea si locali'area !lei!rilor, prec!% si inregistrarea predarii si pri%irii acestora) b) sa raporte'e an!al si5sa! sa trans%ita la cerere a!toritatilor co%petente infor%atiile preva'!te la lit. a)) c) sa elabore'e plan!ri de interventie pentr! sit!atii accidentale si sa asig!re conditiile de aplicare a acestora. (2) 3eneratorii de !lei !'at s!nt obligati sa pre'inte la cererea a!toritatilor co%petente evidenta !lei!l!i proaspat cons!%at, care se sanctionea'a confor% prevederilor art. 1& pct.+ din Le+ea nr. .&9'.;;-3 re u*licata. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB *7 nerespectarea prevederilor art. % lit. c) valorificarea si incinerarea !lei!rilor !'ate prin %etode ce generea'a pol!are peste valorile li%ita ad%ise de legislatia in vigoare) lit. d) a%estecarea intre ele a diferitelor categorii de !lei!ri !'ate preva'!te in ane$a nr. 2 si5sa! c! alte tip!ri de !lei!ri continand bifenili policlor!rati sa! alti co%p!si si%ilari si5sa! c! alte tip!ri de co%p!si peric!losi) lit. e) a%estecarea c! alte s!bstante care i%p!rifica !lei!rile) lit. f) colectarea, stocarea si transport!l in co%!n c! alte !lei!ri de dese!ri) lit. g) gestionarea !lei!rilor !'ate de catre persoane nea!tori'ate) lit. h) !tili'area !lei!rilor !'ate ca agent de i%pregnare a %aterialelor) art. -@ /ersoanele *!ridice care generea'a sa! detin !lei!ri !'ate a! !r%atoarele obligatii: lit. a) sa asig!re colectarea separata a intregii cantitati de !lei!ri !'ate generate, confor% prevederilor ane$ei nr. 2) art. .$ A (1) Falorificarea !lei!rilor !'ate se reali'ea'a c! prioritate prin regenerare) (2) In ca'!l in care conditiile tehnice si econo%ice fac neviabila regenerarea, valorificarea !lei!rilor !'ate se reali'ea'a prin co%b!stie) (+) In ca'!l in care procedeele %entionate la alin. (1) si (2) n! s!nt aplicabile, se reali'ea'a eli%inarea prin incinerare) art. .&@ /ersoanele *!ridice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i de valorificare a !lei!rilor !'ate prin regenerare a! !r%"toarele obliga#ii: a) s" regenere'e !lei!rile !'ate c! l!area %"s!rilor coresp!n'"toare de protec#ie a s"n"t"#ii pop!la#iei &i a %edi!l!i) b) s" regenere'e !lei!rile !'ate c! con#in!t de bifenili policlor!ra#i sa! al#i co%p!&i si%ilari, confor% art. 1 alin. (2), n!%ai (n ca'!l (n care prin regenerare fie se eli%in" bifenilii policlor!ra#i sa! al#i co%p!&i si%ilari, fie re'!lt" !lei de ba'" c! !n con#in!t de bifenili policlor!ra#i sa! al#i co%p!&i si%ilari (n concentra#ii %ai %ici de ,0 pp%) c) s" regenere'e !lei!rile !'ate, astfel (nc-t !lei!l de ba'" ob#in!t s" n! con#in" s!bstan#e care s" deter%ine clasificarea sa ca de&e! peric!los, confor% ane$elor nr. IC, I< &i I0 la 2rdonan#a de !rgen#" a 3!vern!l!i nr. .952000. Art. .% alin. (1) ? (4): (1) /ersoanele *!ridice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i de valorificare a !lei!rilor !'ate prin co%b!stie s!nt

.&9'.;;-, rep!blicata ? a%enda este de la +.000.000 lei la 1,.000.000 lei pentr! persoane fi'ice si de la 1,.000.000 lei la .,.000.000 lei pentr! persoane *!ridice, pentr! incalcarea prevederilor din lege. BBBBBBBBB..

obligate: a) s" !tili'e'e tehnologii &i instala#ii care asig!r" protec#ia s"n"t"#ii pop!la#iei &i a %edi!l!i) b) s" efect!e'e control!l concentra#iilor s!bstan#elor pol!ante at-t (n !lei!l !'at, c-t &i (n a%estec!l de !lei !'at c! al#i co%b!stibili, #in-nd sea%a de caracteristicile tehnice ale instala#iilor. (2) 1n ca'!l co%b!stiei !lei!rilor !'ate (n instala#ii c! o p!tere ter%ic" %ai %ic" de + >G se respect" valorile li%it" de e%isie, prev"'!te de nor%ele (n vigoare. (+) 1n ca'!l co%b!stiei !lei!rilor !'ate (n instala#ii c! o p!tere ter%ic" %ai %are de + >G se respect" valorile li%it" de e%isie %en#ionate (n ane$a nr. 4. (+) 8e'id!!rile provenite din co%b!stia !lei!rilor !'ate se distr!g prin incinerare sa! se depo'itea'" (n condi#ii de sig!ran#" pentr! s"n"tatea pop!la#iei &i pentr! %edi! &i ale art. .- (1)C /rod!c"torii &i i%portatorii de !lei!ri &i l!brifian#i s!nt obliga#i s" infor%e'e p!blic!l as!pra necesit"#ii colect"rii, valorific"rii &i5sa! eli%in"rii adecvate a !lei!rilor !'ate. Eiecare recla%" treb!ie s" con#in" !r%"tor!l te$t: A7cest !lei treb!ie predat !n!i colector d!p" !tili'areHC (2) ;lei!rile de %otor &i de trans%isie destinate co%erciali'"rii treb!ie s" aib" inscrip#ionat pe a%bala* !r%"tor!l te$t: @7cest !lei treb!ie predat !n!i colector d!p" !tili'areH 0ste inter'is" a%estecarea acest!i !lei c! solven#i, lichid de fr-n" &i lichid de r"cire. 7cest prod!s d!p" !tili'are are cod!l..........., confor% Catalog!l!i 0!ropean al <e&e!rilorC, care se sanc#ionea'" confor% prevederilor art. -. pct. 2 din 2rdonan#a de !rgen#" a 3!vern!l!i nr. .952000) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB c7 nerespectarea prevederilor art. -@ C /ersoanele *!ridice care generea'a sa! detin !lei!ri !'ate a! !r%atoarele obligatii: lit. b) s" asig!re valorificarea sa! eli%inarea (ntregii cantit"#i de !lei!ri !'ate prin %i*loace proprii, dac" acest l!cr! este posibil, sa! s" predea !lei!rile !'ate persoanelor *!ridice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i de colectare, valorificare &i5sa! de eli%inare si lit. c) s" livre'e !lei!rile !'ate (nso#ite de declara#ii pe propria r"sp!ndere, confor% %odel!l!i pre'entat (n ane$a nr. +, persoanelor *!ridice a!tori'ate s" colecte'e, s" valorifice &i5sa! s" eli%ine !lei!rile !'ate, ale art. ,@ /ersoanele fi'ice care de#in !lei!ri !'ate s!nt obligate s" predea c! titl! grat!it (ntreaga cantitate persoanelor *!ridice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i de colectare a !lei!rilor !'ate) art. 9@ /ersoanele *!ridice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i de colectare a !lei!rilor !'ate a! !r%"toarele obliga#ii: a) s" asig!re colectarea separat" a !lei!rilor !'ate, confor% prevederilor ane$ei nr. 2, prec!% &i stocarea (n condi#ii de sig!ran#" pentr! s"n"tatea pop!la#iei &i protec#ia %edi!l!i) b) s" preleve'e o prob" de la fiecare generator care pred" !lei !'at. /roba se (%parte c! cel care a predat !lei!l. /roba se p"strea'" p-n" c-nd anali'a acesteia confir%" calitatea declarat" de generator &i !lei!l !'at poate fi valorificat sa! eli%inat) c) s" predea toat" cantitatea de !lei !'at persoanelor *!ridice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i de valorificare sa! eli%inare, (nso#it" de declara#ie pe propria r"sp!ndere, confor% %odel!l!i pre'entat (n ane$a nr. +, &i s" p"stre'e o prob" de !lei prelevat" din fiecare transport. /roba se p"strea'" p-n" c-nd anali'a acesteia confir%" calitatea declarat" de colector &i !lei!l !'at poate fi valorificat sa! eli%inat)

Con)orm Le+ii nr. %$, ' $((.3 unctul $ al art. -. a )o"t a*ro+at. BBBBBBBBBB.

d) s" asig!re transport!l !lei!rilor !'ate prin %i*loace proprii sa! prin inter%edi!l persoanelor *!ridice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i de transport al !lei!rilor !'ate) e) s" inscrip#ione'e vi'ibil pe recipiente categoria de !lei !'at colectat, potrivit prevederilor ane$ei nr. 2) art. 1@Ita#iile de distrib!#ie a prod!selor petroliere &i alte persoane *!ridice care co%erciali'ea'" !lei!ri de %otor &i de trans%isie a! !r%"toarele obliga#ii: a) s" a%ena*e'e !n spa#i! de colectare a !lei!rilor !'ate, pentr! tip!rile de !lei!ri co%erciali'ate, (n incint" sa! (ntr-o 'on" aflat" la o distan#" acceptabil" pentr! clien#i) b) s" asig!re o capacitate de colectare a !lei!l!i !'at cel p!#in (n li%ita cantit"#ii de !lei!ri co%erciali'ate) c) s" colecte'e, potrivit prevederilor ane$ei nr. 2, c! titl! grat!it, !lei!l !'at oferit de clien#ii proprii, (n li%ita cantit"#ii c!%p"rate) d) s" predea !lei!rile !'ate colectate persoanelor *!ridice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i de colectare, de valorificare sa! de eli%inare a !lei!rilor !'ate) e) s" afi&e'e la loc vi'ibil indica#ii privind a%plasarea spa#iilor de colectare) art. ;@ /rod!c"torii &i i%portatorii de !lei!ri de %otor &i de trans%isie s!nt obliga#i s" asig!re colectarea !lei!rilor !'ate de la sta#iile de distrib!#ie a prod!selor petroliere &i de la alte persoane *!ridice care co%erciali'ea'" aceste tip!ri de !lei!ri si art. ..@ @1n ca'!l (n care !lei!rile !'ate s!nt e$portate declara#ia (ntoc%it" confor% %odel!l!i pre'entat (n ane$a nr. + se pre'int" pentr! control organelor va%aleC, care se sanc#ionea'" . 8$7 /lata a%en'ilor n! e$onerea'" contravenien#ii de la plata da!nelor provocate. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Eaptele en!ntate se sanctionea'a confor% prevederilor art. -. ct. . din OUG nr. 91'$((( mo!i)icata "i com letata rin L nr. %$,'$((. 8art. -&7@ a%enda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentr! persoanele fi'ice si de la ,0.000.000 lei la 100.000.000 lei pentr! persoanele *!ridice a!tori'ate. BBBBBBBBBB

Art. $. Constatarea contraven#iilor &i aplicarea sanc#i!nilor potrivit art. $( se fac de c"tre personal!l (%p!ternicit din cadr!l a!torit"#ilor co%petente. Art. $$ Contraven#iilor prev"'!te la art. $( le s!nt aplicabile dispo'i#iile 2rdonan#ei 3!vern!l!i nr. 252001 privind regi%!l *!ridic al contraven#iilor. Confor% art. $( ? constit!ie contraventie !r%atoarele fapte, daca n! s!nt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constit!ie infracti!ni si se sanctionea'a c! a%enda, d!pa c!% !r%ea'a: a7 art. ,@D 1ncep-nd c! data intr"rii (n vigoare a pre'entei hot"r-ri se inter'ic !r%"toarele activit"#iC: a) co%pletarea lichid!l!i din echipa%ente c! %ateriale ce con#in co%p!&i dese%na#i (n concentra#ii %ai %ari de ,0 pp%) b) a%estecarea %aterialelor ce con#in co%p!&i dese%na#i (n concentra#ii %ai %ari de ,0 pp% c! alte %ateriale con#in-nd co%p!&i dese%na#i (n concentra#ii %ai %ici de ,0 pp%)

&.

Eotararea !e Guvern nr. .9&'$((( rivin! +e"tiunea PC0:urilor "i PCT:urilor

Confor% art. $( pct. 1 ? a%enda de la ,00.000 lei la 900.000 lei pentr! persoanele fi'ice si de la .00.000 lei la 1.000.000 lei pentr! persoanele *!ridice, care incalca

c) separarea co%p!&ilor dese%na#i de alte %ateriale (n scop!l re!tili'"rii acestora) d) incinerarea la bord!l navelor a %aterialelor ce con#in co%p!&i dese%na#i (n concentra#ii %ai %ari de ,0 pp%) e) co%erciali'area de c"tre persoane fi'ice &i *!ridice din 8o%-nia a co%p!&ilor dese%na#i sa! a %aterialelor &i echipa%entelor ce con#in co%p!&i dese%na#i (n cantit"#i %ai %ari dec-t cantit"#ile %ini%ale) f) transfer!l (ntre do!" a%plasa%ente al !nor cantit"#i de co%p!&i dese%na#i %ai %ari dec-t cantit"#ile %ini%ale, prec!% &i al echipa%entelor sa! %aterialelor ce con#in co%p!&i dese%na#i (n cantit"#i %ai %ari dec-t cantit"#ile %ini%ale ori eli%inarea acestora altfel dec-t potrivit proced!rii stabilite la art. 1., prin efect!area oric"reia dintre activit"#ile inter'ise) *7 art. 9@ /rin inloc!irea lichid!l!i din echipa%ente in alte conditii decat cele ad%ise. Da echipa%entele ce con#in co%p!&i dese%na#i (n concentra#ii %ai %ari de ,0 pp% lichid!l poate fi (nloc!it n!%ai (n !r%"toarele condi#ii: a) lichid!l de (nloc!ire n! con#ine co%p!&i dese%na#i (n concentra#ii %ai %ari de ,0 pp%) b) lichid!l de (nloc!ire pre'int" risc!ri considerabil %ai %ici pentr! %edi! (n co%para#ie c! lichid!l (nloc!it) c) e$ist" o cale de eli%inare a lichid!l!i (nloc!it ce con#ine co%p!&i dese%na#i (n concentra#ii %ai %ari de ,0 pp%, aprobat" de agen#ia de protec#ie a %edi!l!i din *!de#!l respectiv) d) concentra#ia final" de co%p!&i dese%na#i din echipa%entele (n care s-a (nloc!it lichid!l n! va dep"&i ,0 pp% pe perioada de e$isten#" !til" r"%as", prin (nloc!irea lichid!l!i din echipa%ente (n alte condi#ii dec-t cele ad%ise) c7 art. 1 alin. (1) 7gen#ii econo%ici care de#in echipa%ente sa! %ateriale ce con#in cantit"#i de co%p!&i dese%na#i %ai %ari dec-t cantit"#ile %ini%ale a! obliga#ia de a notifica aceast" sit!a#ie a!torit"#ilor de %edi! co%petente, prin co%pletarea for%!lar!l!i pre'entat (n ane$a nr. 2. Eor%!larele co%pletate se vor trans%ite agen#iei de protec#ie a %edi!l!i din *!de#!l (n care se afl" %aterialele sa! echipa%entele ce con#in co%p!&i dese%na#i cel %ai t-r'i! p-n" la data de +1 dece%brie 2001. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2. 7%enda, daca se incalca prevederile: a7 art. .% (1) oate echipa%entele aflate (n f!nc#i!ne sa! (n conservare, despre care se c!noa&te sa! (n leg"t!r" c! care e$ist" indicii c" ar con#ine co%p!&i dese%na#i (n cantit"#i %ai %ari dec-t cantit"#ile %ini%ale, treb!ie s" fie etichetate. (2) 0ticheta va avea for%a pre'entat" (n ane$a nr. + &i va fi aplicat" (ntr-!n loc vi'ibil, pe fiecare echipa%ent (n parte, %en#ion-nd!-se data &i loc!l fabrica#iei echipa%ent!l!i. er%en!l li%it" pentr! etichetarea acestor echipa%ente este data de +1 %artie 2002. (+) 1n ca'!l (nloc!irii lichid!l!i confor% cerin#elor art. ., se va schi%ba eticheta pre'entat" (n ane$a nr. + c! eticheta pre'entat" (n ane$a nr. 4, prin nerespectarea ter%en!l!i i%p!s (n vederea etichet"rii &i5sa! prin etichetare inadecvat") *7 art. .-@ @1n ca'!l a%plasa%entelor (n care s!nt depo'itate echipa%ente sa! %ateriale despre care se c!noa&te sa! (n leg"t!r" c! care e$ist" indicii c" ar con#ine co%p!&i dese%na#i (n cantit"#i %ai %ari dec-t cantit"#ile %ini%ale &i n! s!nt (ndeplinite dispo'i#iile art. 19 alin. (1), treb!ie s" se ia !r%"toarele %"s!ri de preca!#ie: a) incintele de depo'itare vor fi asig!rate pentr! a se (%piedica acces!l persoanelor nea!tori'ate) b) incintele de depo'itare vor fi (%pre*%!ite &i prote*ate de infiltrarea apei) c) pardoseala incintelor de depo'itare treb!ie s" fie acoperit" c! !n %aterial re'istent la ac#i!nea s!bstan#elor chi%ice &i la sc!rgeri de lichid)

prevederile art. 4, art. . si art. 9 alin (1).

BBBBBBBBBB.. Confor% art. $( pct. 2: a%enda de la +00.000 lei la 400.000 lei pentr! persoanele fi'ice si de la ,00.000 lei la 1.000.000 lei pentr! persoanele *!ridice, care incalca prevederile a7 A )7.

d) toate !&ile de acces (n incintele de depo'itare vor p!rta eticheta pre'entat" (n ane$a nr. ,) e) se va asig!ra acces!l %i*loacelor de stingere a incendiilor, prin nerespectarea %"s!rilor de preca!#ieC) c7 art. ., alin. (1) 1n ca'!l (n care echipa%entele sa! %aterialele ce con#in co%p!&i dese%na#i (n cantit"#i %ai %ari dec-t cantit"#ile %ini%ale s!nt transferate (n alt loc pe acela&i a%plasa%ent, confor% prevederilor art. 9, de#in"tor!l treb!ie: a) s" infor%e'e agen#ia teritorial" de protec#ie a %edi!l!i despre acest fapt prin co%pletarea for%!lar!l!i pre'entat (n ane$a nr. 4) b) s" trans%it" !n e$e%plar al for%!lar!l!i %en#ionat la lit. a) a!torit"#ilor de prevenire &i stingere a incendiilor. !7 art. .9 alin. (1) 7gen#ii econo%ici vor (ntoc%i &i vor dep!ne la agen#iile teritoriale de protec#ie a %edi!l!i plan!ri de eli%inare pentr! toate echipa%entele &i %aterialele ce con#in co%p!&i dese%na#i (n cantit"#i %ai %ari dec-t cantit"#ile %ini%ale, p-n" la data de +1 dece%brie 2002, prin nedep!nerea proiect!l!i plan!l!i de eli%inare la agen#ia teritorial" de protec#ie a %edi!l!i, &i alin. (4): @ <oc!%entele &i instr!c#i!nile de co%pletare a acestora la transfer!l co%p!&ilor dese%na#i pe !n alt a%plasa%ent s!nt stabilite (n ane$a nr. 9. 2 copie de pe doc!%ente va fi trans%is" de agen#ia teritorial" de protec#ie a %edi!l!i a!torit"#ilor de prevenire &i stingere a incendiilor, prin ne(ndeplinirea obliga#iilor vi'-nd doc!%enta#ia legal" a oric"reia dintre p"r#ile i%plicateC) e7 art. .1 alin. (+) 7gen#iile teritoriale de protec#ie a %edi!l!i vor co%!nica agen#ilor econo%ici care r"sp!nd de co%p!&ii dese%na#i data stabilit" pentr! transferarea acestora la !n an!%it a%plasa%ent de recep#ie, pe ba'a plan!rilor de eli%inare convenite c! ace&tia. 1n aceste condi#ii (nloc!irea echipa%entelor ce con#in cantit"#i %ai %ari de co%p!&i dese%na#i dec-t cantit"#ile %ini%ale treb!ie efect!at" (naintea datei indicate pentr! transfer, prin ne(nloc!irea echipa%entelor aflate (n f!nc#i!ne, (nainte de data stabilit" pentr! transfer!l lor) )7 art. .; 7gen#iile teritoriale de protec#ie a %edi!l!i s!nt (%p!ternicite s" inspecte'e !nit"#ile (n care se g"sesc co%p!&i dese%na#i (n cantit"#i %ai %ari dec-t cantit"#ile %ini%ale, operatorii de transport a!tori'a#i, prec!% &i activit"#ile de pe a%plasa%ent!l de recep#ie, prin ne(ndeplinirea solicit"rilor agen#iei teritoriale de protec#ie a %edi!l!i, c! oca'ia efect!"rii inspec#iilor. Art. $. Constatarea contraven#iilor prev"'!te la art. 20 &i aplicarea sanc#i!nilor se fac de personal!l (%p!ternicit (n acest scop de a!toritatea p!blic" central" pentr! protec#ia %edi!l!i &i de personal!l >inister!l!i de Interne, potrivit co%peten#elor legale. Art. $$ Contraven#iilor prev"'!te la art. 20 le s!nt aplicabile dispo'i#iile Degii nr. +251949 privind stabilirea &i sanc#ionarea contraven#iilor, c! %odific"rile !lterioare, c! e$cep#ia art. 2,-2..

%.

Eotararea !e Guvern nr. .(-9'$((. rivin! re+imul *ateriilor "i acumulatorilor care contin "u*"tante ericuloa"e

Confor% art. $% 8.7 Constit!ie contraven#ie !r%"toarele fapte &i se sanc#ionea'" astfel: a7 nerespectarea prevederilor art. .& @ /ersoanele fi'ice a!tori'ate sa desfasoare activitati independente si persoanele *!ridice care co%erciali'ea'a baterii si5sa! ac!%!latori pentr! a!tovehic!le s!nt obligati: lit. e) s" afi&e'e la loc vi'ibil an!n#!l c! !r%"tor!l con#in!t: A/reda#i bateriile &i5sa! ac!%!latorii !'a#i pentr! a!tovehic!le (n vederea valorific"riiA,

Confor% art. $% lit. a7@ a%end" de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentr! persoane fi'ice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i independente, &i c! a%end" de la ,.000.000 lei la 20.000.000 lei pentr! persoane *!ridice) BBBBBBBBBB.. Confor% art. $% lit. *7: a%end" de la ,.000.000 lei la 20.000.000 lei)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB *7 nerespectarea prevederilor art. ..@ /ersoanele *!ridice care prod!c baterii &i5sa! ac!%!latori pentr! a!tovehic!le, repre'entan#ii a!tori'a#i ai acestora sa! i%portatorii a! !r%"toarele obliga#ii: a) s" infor%e'e c!%p"r"torii as!pra necesit"#ii colect"rii &i valorific"rii bateriilor &i5sa! ac!%!latorilor !'a#i pentr! a!tovehic!le, prin inscrip#ionarea pe carcasa acestora a !r%"toarelor te$te: A0ste inter'is" ar!ncarea bateriilor &i5sa! ac!%!latorilor !'a#i pentr! a!tovehic!le.A A0ste inter'is" deversarea electrolit!l!i din ac!%!latorii !'a#i pentr! a!tovehic!le.A A7cest prod!s treb!ie predat d!p" !tili'are pentr! valorificare.A b) s" infor%e'e c!%p"r"torii as!pra %odalit"#ilor de colectare a bateriilor &i5sa! a ac!%!latorilor !'a#i pentr! a!tovehic!le, as!pra obliga#iilor pe care le a! (n ceea ce prive&te colectarea acestora, as!pra se%nifica#iei %arca*elor &i si%bol!rilor inscrip#ionate pe bateriile &i5sa! pe ac!%!latorii pentr! a!tovehic!le, prec!% &i as!pra to$icit"#ii &i grad!l!i de peric!lo'itate ale %aterialelor con#in!te, care s!nt %en#ionate (n instr!c#i!nile de !tili'are p!se la dispo'i#ie cons!%atorilor &i care (nso#esc aceste prod!se, art..-@ C/ersoanele *!ridice care prod!c baterii &i5sa! ac!%!latori, repre'entan#ii a!tori'a#i sa! i%portatorii de baterii &i5sa! ac!%!latori s!nt obliga#i s" p!n" la dispo'i#ie a!torit"#ilor co%petente infor%a#ii referitoare la bateriile &i ac!%!latorii introd!&i pe pia#"C, art. .,@ @/ersoanele *!ridice a!tori'ate (n activitatea de colectare, transport, valorificare &i5sa! eli%inare a bateriilor &i ac!%!latorilor !'a#i s!nt obligate: a) s" #in" eviden#a datelor privind bateriile &i5sa! ac!%!latorii !'a#i colecta#i, valorifica#i &i5sa! eli%ina#i, confor% prevederilor Jot"r-rii 3!vern!l!i nr. 1,,51999 pentr! introd!cerea eviden#ei gesti!nii de&e!rilor &i a Catalog!l!i 0!ropean al <e&e!rilor) b) s" p"stre'e pe o perioad" de %ini%!% + ani eviden#a prev"'!t" la lit. a)) c) s" p!n" la dispo'i#ie a!torit"#ilor co%petente, la cerere, datele %en#ionate la lit. a)C &i ale art. $(D /ersoanele fi'ice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i independente &i persoanele *!ridice care co%erciali'ea'" baterii &i5sa! ac!%!latori pentr! a!tovehic!le a! !r%"toarele obliga#ii principaleC: a) s" afi&e'e (n %od vi'ibil pre#!l pentr! o baterie sa! !n ac!%!lator pentr! a!tovehic!l &i valoarea depo'it!l!i coresp!n'"tor)

b) s" e%it" c!%p"r"tor!l!i, la v-n'area bateriei sa! ac!%!lator!l!i pentr! a!tovehic!l, o chitan#" pe care s" se specifice valoarea depo'it!l!i. c) s" ra%b!rse'e c!%p"r"tor!l!i valoarea depo'it!l!i, pe ba'a chitan#ei e%ise, (n ca'!l (n care (n ter%en de %a$i%!% +0 de 'ile de la data achi'i#ion"rii c!%p"r"tor!l (i pred" o baterie sa! !n ac!%!lator !'at pentr! a!tovehic!l) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB c7 nerespectarea prevederilor art. - alin. (1) 0ste inter'is" introd!cerea pe pia#" a aparatelor care !tili'ea'" baterii &i5sa! ac!%!latori astfel (ncorpora#i (nc-t n! este posibil" (nloc!irea c! !&!rin#" &i f"r" risc!ri a acestora de c"tre !tili'ator, art. , @/ersoanele *!ridice care prod!c baterii &i5sa! ac!%!latori a! obliga#ia de a le %arca c! !n!l dintre si%bol!rile prev"'!te (n ane$a nr. +C. Art. 9 Ie inter'ice introd!cerea pe pia#" a bateriilor &i5sa! ac!%!latorilor care n! s!nt %arca#i confor% art. 4. Art. 1 (1) Infor%a#iile referitoare la con#in!t!l de %etale grele din baterii &i5sa! ac!%!latori c!prind si%bol!rile chi%ice ale %etalelor respective: Jg ? %erc!r, Cd - cad%i! sa! /b - pl!%b, prec!% &i concentra#iile acestora, confor% prevederilor c!prinse (n ane$a nr. 1 lit. a). (2) 8esponsabilitatea tip"ririi infor%a#iilor la care se face referire (n alin. (1) &i a a%plas"rii acestora s!b si%bol!l prev"'!t (n ane$a nr. + revine persoanelor *!ridice care prod!c baterii &i5sa! ac!%!latori ori repre'entan#ilor a!tori'a#i ai acestora. (4) Infor%a#iile la care se face referire (n alin. (1) treb!ie s" repre'inte %ini%!% o p"tri%e din di%ensi!nea si%bol!l!i prev"'!t (n ane$a nr. + si ale art. ;@ Ii%bol!l prev"'!t (n ane$a nr. + &i infor%a#iile la care se face referire (n art. 9 alin. (1) se tip"resc (n %od clar, vi'ibil &i d!rabil) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB !7 nerespectarea prevederilor art. .(@ Ie inter'ic persoanelor fi'ice &i *!ridice: a) abandonarea bateriilor &i a ac!%!latorilor !'a#i sa! a co%ponentelor solide ale acestora) b) deversarea electrolit!l!i din ac!%!latorii !'a#i pentr! a!tovehic!le pe sol, (n apele de s!prafa#", apele s!bterane, apele %"rii teritoriale &i (n siste%ele de canali'are) c) deteriorarea carcaselor bateriilor &i ale ac!%!latorilor !'a#i. 5i art. .$@ (1) /ersoanele fi'ice &i *!ridice care de#in %i*loace de transport sa! !tila*e echipate c! baterii &i5sa! ac!%!latori pentr! a!tovehic!le a! obliga#ia s" predea bateriile &i5sa! ac!%!latorii !'a#i c! electrolit!l &i co%ponentele solide con#in!te persoanelor *!ridice care co%erciali'ea'" baterii &i5sa! ac!%!latori pentr! a!tovehic!le ori persoanelor *!ridice care desf"&oar" activitate de colectare sa! de valorificare a acestora.

BBBBBBBBBB.. Confor% art. $% lit. c7@ a%end" de la 20.000.000 lei la ,0.000.000 lei)

BBBBBBBBBB. Confor% art. $% lit. !7@ a%end" de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentr! persoane fi'ice, &i c! a%end" de la ,0.000.000 lei la 100.000.000 lei pentr! persoane *!ridice)

BBBBBBBBBB.. Confor% art. $% lit. e7@

(2) /ersoanele fi'ice &i *!ridice care de#in baterii &i5sa! ac!%!latori !'a#i, al#ii dec-t cei pentr! a!tovehic!le, a! obliga#ia s" predea aceste baterii &i5sa! ac!%!latori !'a#i (n cadr!l siste%!l!i de colectare, potrivit prevederilor art. 14) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB e7nerespectarea prevederilor art. % alin. (1): Ie inter'ice introd!cerea pe pia#" a bateriilor &i5sa! ac!%!latorilor care con#in %ai %!lt de 0,000,K %erc!r din gre!tate, incl!'-nd &i ca'!rile (n care aceste baterii &i ac!%!latori s!nt (ncorpora#i (n aparate, c! a%end") BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB )7 nerespectarea prevederilor art. .& @/ersoanele fi'ice a!tori'ate sa desfasoare activitati independente si persoanele *!ridice care co%erciali'ea'a baterii si5sa! ac!%!latori pentr! a!tovehic!le s!nt obligate: lit. a) s" colecte'e bateriile &i5sa! ac!%!latorii !'a#i pentr! a!tovehic!le (n schi%b!l bateriilor &i5sa! ac!%!latorilor v-nd!#i) lit. b) s" aplice siste%!l Adepo'itA as!pra pre#!l!i de v-n'are al bateriilor &i5sa! ac!%!latorilor pentr! a!tovehic!le) lit. c) s" depo'ite'e (n spa#ii special a%ena*ate, (%pre*%!ite &i asig!rate pentr! prevenirea sc!rgerilor necontrolate, bateriile &i5sa! ac!%!latorii !'a#i pentr! a!tovehic!le pri%i#i (n schi%b!l celor v-nd!#i) lit. d) s" predea bateriile &i ac!%!latorii !'a#i pentr! a!tovehic!le, colecta#i, persoanelor *!ridice care desf"&oar" activitate de colectare sa! de valorificare a acestora &i ale art. .% alin. (1) &i (2): (1) /ersoanele *!ridice care prod!c baterii &i5sa! ac!%!latori, repre'entan#ii a!tori'a#i ai acestora sa! i%portatorii s!nt obliga#i s" stabileasc" &i s" organi'e'e !n siste% propri! de colectare a bateriilor &i ac!%!latorilor !'a#i, prin care s" se asig!re: a) colectarea, (n spa#ii special a%ena*ate, a bateriilor &i ac!%!latorilor !'a#i de tip!l &i %arca celor prod!&i sa! i%porta#i, indiferent de grad!l lor de deteriorare) b) prel!area c! titl! grat!it a bateriilor &i a ac!%!latorilor !'a#i colecta#i separat (n loc!rile stabilite de co%!n acord c! persoanele *!ridice care co%erciali'ea'" baterii &i ac!%!latori) c) p!nerea la dispo'i#ie c! titl! grat!it a recipientelor coresp!n'"toare (n loc!rile de colectare a bateriilor &i ac!%!latorilor !'a#i) d) predarea bateriilor &i a ac!%!latorilor !'a#i colecta#i persoanelor *!ridice care desf"&oar" activitate de valorificare sa! de eli%inare a acestora. (2) 1n lipsa organi'"rii !n!i siste% propri! de colectare a bateriilor &i5sa! ac!%!latorilor !'a#i obliga#iile prev"'!te la alin. (1) treb!ie reali'ate pe ba'" contract!al" c! persoane *!ridice care a! (n obiect!l de activitate colectarea bateriilor &i5sa! a ac!%!latorilor !'a#i) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8$7 Contraven#iilor prev"'!te la alin. (1) li se aplic" dispo'i#iile 2rdonan#ei 3!vern!l!i nr. 252001 privind regi%!l *!ridic al contraven#iilor. Confor% art. $-@ constatarea contraven#iilor &i aplicarea sanc#i!nilor prev"'!te la art. 24 se fac de c"tre personal!l din cadr!l >inister!l!i 7pelor &i /rotec#iei >edi!l!i &i al a!torit"#ilor teritoriale de protec#ie a %edi!l!i, al >inister!l!i de Interne, >inister!l!i Ind!striei &i 8es!rselor, al 7!torit"#ii 6a#ionale pentr! /rotec#ia Cons!%atorilor &i al a!torit"#ilor ad%inistra#iei p!blice locale, confor% atrib!#iilor stabilite prin lege. -. Le+ea nr. %,-'$((.

a%end" de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei) BBBBBBBBBB.. Confor% art. $% lit. )7@ a%end" de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentr! persoane fi'ice a!tori'ate s" desf"&oare activit"#i independente, &i c! a%end" de la ,0.000.000 lei la 100.000.000 lei pentr! persoane *!ridice.

BBBBBBBBBB..

entru a ro*area Or!onantei !e Ur+enta a Guvernului nr. .,'$((. rivin! +e"tionarea !e"eurilor in!u"triale recicla*ile

OUG nr. .,'$((. rivin! +e"tionarea !e"eurilor in!u"triale recicla*ile3 mo!i)icata "i a ro*ata rin Le+ea nr. %,-'$((. Confor% art. .& a7@ a%enda de la 2,.000.000 lei la ,0.000.000 lei si confiscarea contravalorii dese!rilor ind!striale reciclabile.

Art. .& 6erespectarea obliga#iilor prev"'!te (n pre'enta ordonan#" de !rgen#" constit!ie contraven#ii, dac", potrivit legii, n! s!nt considerate infrac#i!ni, &i se sanc#ionea'" d!p" c!% !r%ea'": a7 c! a%end" &i confiscarea contravalorii de&e!rilor ind!striale reciclabile der!late c! nerespectarea prevederilor art. -@ <e#in"torii de de&e!ri ind!striale reciclabile, persoane *!ridice, s!nt obliga#i s" asig!re str-ngerea, sortarea &i depo'itarea te%porar" a acestora, c! respectarea nor%elor de protec#ie a %edi!l!i &i a s"n"t"#ii pop!la#iei, prec!% &i reintrod!cerea lor (n circ!it!l prod!ctiv prin: a) re!tili'area (n propriile procese de prod!c#ie) b) valorificarea, c! respectarea prevederilor art. 9, &i co%erciali'area %ateriilor pri%e sec!ndare &i, respectiv, a prod!selor re!tili'abile ob#in!te prin reciclare) c) predarea c"tre agen#ii econo%ici speciali'a#i, a!tori'a#i pentr! valorificare, a de&e!rilor ind!striale reciclabile, pe ba'a doc!%entelor de provenien#", art. 9 alin. (1): @7gen#ii econo%ici care reali'ea'" activit"#i de colectare a de&e!rilor ind!striale reciclabile de la persoane fi'ice (&i pot desf"&!ra activitatea n!%ai (n ba'a a!tori'a#iei de colectare e%isa de prefect!ra *!de#!l!i, c! avi'!l pri%"riei co%!nei, ora&!l!i sa! %!nicipi!l!i (n care (&i desf"&oar" activitatea agent!l econo%ic respectiv, pe ba'a dove'ii c" de#ine spa#i!l &i dot"rile coresp!n'"toare necesare pentr! depo'itarea de&e!rilor colectate &i pe ba'a a!tori'a#iei de %edi! e%ise de a!toritatea teritorial" pentr! protec#ia %edi!l!i, confor% regle%ent"rilor (n vigoareC) alin. (+) @7gentii econo%ici preva'!ti la aliniat!l (1) s!nt obligati sa reintrod!ca in circ!it!l prod!ctiv dese!rile ind!striale reciclabile colectate prin predarea catre agentii econo%ici speciali'ati, a!tori'ati pentr! activitatea de valorificare a acestora, in conditiile pre'entei 2rdonante de ;rgentaC) alin. (4) @7gen#ii econo%ici care colectea'a dese!ri ind!striale reciclabile de la persoane fi'ice s!nt obligati sa elibere'e detinatorilor adeverinta de pri%ire si plata, care va contine in %od obligatori! !r%atoarele ele%ente: a) den!%irea agent!l!i econo%ic colector) b) datele de identificare a detinator!l!i: -n!%ele si pren!%ele) -act!l de identitate, seria si n!%ar!l, cod!l n!%eric personal) -do%icili!l) c) dese!l reciclabil predat si definirea nat!rii acest!ia) d) cantitatea, pret!l, valoarea) e) provenienta dese!l!i, declarata de detinator pe propria rasp!ndere) f) se%nat!ra agent!l!i colector si a persoanei fi'ice detinatoareC &i ale art. 1 alin. (1) @7gen#ii econo%ici speciali'a#i defini#i la art. . alin. (+), prec!% si detinatorii de dese!ri ind!striale definiti la art. ,, care reali'ea'a operati!ni de valorificare a dese!rilor ind!striale reciclabile, in sens!l

BBBBBBBBBB..

definit prin pre'enta 2rdonanta de ;rgenta, pot desfas!ra aceasta activitate n!%ai pe ba'a de a!tori'atie de valorificare e%isa de Co%isia 6ationala pentr! 8eciclarea >aterialelor, aflata in s!bordinea >inister!l!i Ind!striei si 8es!rselor.C. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Art. .& aF7 c! a%end" &i an!larea a!tori'a#iei de colectare pentr! nerespectarea prevederilor art. 9 alin (2): @7!tori'a#ia de colectare va c!prinde (n %od obligatori! !r%"toarele ele%ente: a) den!%irea agent!l!i econo%ic colector) b) datele de identificare a agent!l!i econo%ic colector: - sedi!l) - n!%"r!l de (nregistrare la ofici!l registr!l!i co%er#!l!i) - cod!l fiscal) c) gr!pa de de&e!ri ind!striale reciclabile pentr! care se acord" a!tori'a#ia de colectare) d) adresa p!nct!l!i de colectare) e) ter%en!l de valabilitateC) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Art. .& *7 c! a%end" pentr! nerespectarea prevederilor art. .$@ C7gen#ii econo%ici care de#in, colectea'" &i5sa! valorific" de&e!ri ind!striale reciclabile s!nt obliga#i s" #in" eviden#a lor, s" raporte'e &i s" f!rni'e'e infor%a#ii la cererea persoanelor c! drept de control, confor% prevederilor pre'entei ordonan#e de !rgen#" &i ale celorlalte regle%ent"ri (n vigoareC) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Art. .& c7 c! a%end" pentr! nerespectarea prevederilor art. ..@ C7gen#ii econo%ici speciali'a#i (n activit"#i de valorificare a de&e!rilor ind!striale reciclabile s!nt obliga#i s" livre'e %ateriile pri%e sec!ndare sa! prod!sele re!tili'abile ob#in!te, n!%ai (nso#ite de doc!%ente de certificare a calit"#ii sa! de certificate de garan#ie, d!p" ca', confor% regle%ent"rilor (n vigoareC) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Art. .& !7 c! a%end" pentr! nerespectarea prevederilor art. ,@ C<e#in"torii de de&e!ri ind!striale reciclabile, persoane fi'ice, s!nt obliga#i: a) s" n! depo'ite'e &i s" n! abandone'e de&e!rile ind!striale reciclabile (n condi#ii care contravin nor%elor de protec#ie a %edi!l!i &i a s"n"t"#ii pop!la#iei) b) s" dep!n" separat de&e!rile ind!striale reciclabile acolo !nde e$ist" recipiente sa! incinte special destinate acest!i scop.C. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Art. .&F !in Le+ea nr. %,-'$((.@ (1) Eals!l (n declara#ia de#in"tor!l!i de de&e!ri ind!striale reciclabile referitoare la provenien#a acestora, prec!% &i f!rt!rile sa! s!stragerile de %ateriale, prod!se sa! echipa%ente (n vederea valorific"rii ca de&e! constit!ie infrac#i!ne &i se pedepse&te confor% Cod!l!i penal. (2) <ac" f!rt!rile sa! s!stragerile de %ateriale, prod!se &i echipa%ente (n vederea valorific"rii p!n (n pericol %edi!l, prec!% &i s"n"tatea &i5sa! sig!ran#a pop!la#iei, aceasta constit!ie infrac#i!ne &i se pedepse&te ca agravant"

Confor% art. .& aF7!in Le+ea nr. %,-@ a%enda de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei si an!larea a!tori'atiei de colectare.

BBBBBBBBBB.. Confor% art. .& *7 !in OUG nr .,@ a%enda de la 1,.000.000 lei la +0.000.000 lei. BBBBBBBBBB.. Confor% art. .& c7 !in OUG nr. .,@ a%enda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei. BBBBBBBBBB.. Confor% art. .& !7 !in OUG nr. .,@ a%enda de la ,.000.000 lei la 10.000.000 lei. BBBBBBBBBB..

BBBBBBBBBB..

confor% Cod!l!i penal. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Art. .% (1) Constatarea contraven#iilor &i aplicarea sanc#i!nilor se fac de persoanele (%p!ternicite (n acest scop de >inister!l Ind!striei &i 8es!rselor, >inister!l 7pelor &i /rotec#iei >edi!l!i, >inister!l de Interne, >inister!l 7d%inistra#iei /!blice, >inister!l D!cr"rilor /!blice, ransport!rilor &i Doc!in#ei &i de >inister!l Einan#elor /!blice, d!p" ca'. (2) Contraven#iilor prev"'!te la art. 1+ le s!nt aplicabile dispo'i#iile Degii nr. +251949 privind stabilirea &i sanc#ionarea contraven#iilor, c! e$cep#ia art. 2,-2.. (+) <e&e!rile ind!striale reciclabile a c"ror provenien#" n! poate fi dovedit" ca fiind legal" sa! care fac obiect!l valorific"rii ori al !nor acte sa! fapte de co%er# neconfor%e c! prevederile legale se confisc" &i se valorific" (n condi#iile legii, contravaloarea acestora f"c-nd!-se venit la b!get!l local al localit"#ii (n a c"rei ra'" teritorial" s-a f"c!t constatarea faptic", dac" acestea n! a! fost ret!rnate celor (n drept. Art. .- se abroga.

,.

Eotararea !e Guvern nr. .--'.;;; entru intro!ucerea evi!entei +e"tiunii !e"eurilor "i a Catalo+ului Euro ean al De"eurilor

Confor% art. , al pre'entei Jotarari de 3!vern: @Constit!ie contraventie incalcarea prevederilor pre'entei hotarari si se sanctionea'a d!pa c!% !r%ea'a: a7 netinerea evidentei gesti!nii dese!rilor sa! inscrierea de date incorecte in aceasta evidenta, c! a%enda) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB *7 ne!tili'area Catalog!l!i 0!ropean al <ese!rilor in co%pletarea evidentei gesti!nii dese!rilor sa! in alte activi tati legate de dese!ri) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB c7 netrans%iterea sa! trans%iterea c! intar'iere a!toritatilor teritoriale pentr! protectia %edi!l!i a evidentei gesti!nii dese!rilor.C. Confor% art. , a7@ a%enda este de la .00.000 lei la 1.000.000 lei. BBBBBBBBBB.. Confor% art. , *7@ a%enda este de la 400.000 lei la 900.000 lei. BBBBBBBBBB.. Confor% art. , c7@a%enda este de la ,00.000 lei la .00.000 lei.

BBBBBBBBBB.. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Art. 9 Contraventiilor preva'!te in pre'enta Jotarare de 3!vern le s!nt aplicabile dispo'itiile Degii nr. +251949 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, c! %odificarile si co%pletarile !lterioare. 9. Jotararea de 3!vern privind depo'itarea dese!rilor Confor% art.&$@ Constit!ie contraventii !r%atoarele fapte, si se sanctionea'a d!pa c!% !r%ea'a: a7 nerespectarea prevederilor art..- alin.(2) 2perator!l depo'it!l!i eliberea'a cel!i care preda dese!rile, in %od obligatori!, o confir%are scrisa a receptiei fiecarei cantitati livrate acceptate la depo'it, art.$( 2perator!l depo'it!l!i este obligat sa raporte'e a!toritatii teritoriale pentr! protectia %edi!l!i d!pa c!% !r%ea'a: lit a) se%estrial, datele ac!%!late in !r%a %onitori'arii, pentr! a de%onstra confor%itatea c! prevederile din a!tori'atie, prec!% si stadi!l indeplinirii %as!rilor de re%ediere din progra%!l pentr! confor%areC) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB *7 nerespectarea prevederilor art... alin.(9) @7!toritatile ad%inistratiei p!blice locale vor asig!ra transparenta infor%atiei privind cost!l depo'itarii dese!rilor si al i%plicatiilor reali'arii depo'it!l!i de dese!riC) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB c7 nerespectarea prevederilor art..9 @2perator!l depo'it!l!i este obligat sa instit!ie !n siste% de a!to%onitori'are a depo'it!l!i de dese!ri si sa s!porte cost!rile acest!ia. /roced!rile de control si %onitori'are in fa'a de e$ploatare a !n!i depo'it de dese!ri c!prind: a) a!to%onitori'are tehnologica ) b) a!to%onitori'are a calitatii factorilor de %edi!.C si prevederilor referitoare la respectarea ter%en!l!i stabilit confor%: art.$, alin.(1) /entr! ra%anerea in f!ncti!ne a depo'itelor e$istente la data intrarii in vigoare a pre'entei hotarari, in %a$i%!% 1 an de 'ile de la aceasta data, operatorii depo'itelor treb!ie sa indeplineasca !r%atoarele cerinte: a) sa intoc%easca @bilant!l de %edi! nivel IIC si, daca este ca'!l, @eval!area de riscC, confor% prevederilor legale in vigoare) b) sa pre'inte a!toritatii teritoriale pentr! protectia %edi!l!i progra%!l pentr! confor%are al depo'it!l!i, incl!siv s!rsele de finantare pentr! reali'area obiectivelor prop!se, daca in !r%a eval!arilor de %edi!, a!toritatea preva'!ta %ai s!s stabileste ca depo'it!l poate contin!a sa f!nctione'e) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB !7 nerespectarea prevederilor art..- alin.(1) lit.a)-d): (1) 2peratorii depo'itelor de dese!ri s!nt obligati sa respecte, la pri%irea dese!rilor in depo'it, !r%atoarele proced!ri de receptie: a) verificarea doc!%entatiei privind cantitatile si caracteristicile dese!rilor, originea si nat!ra lor, Confor% art. &$ lit. a7@ a%enda de la ,.000.000 lei la 1,.000.000 lei)

BBBBBBBBBB.. Confor% art. &$ lit. *7@ a%enda de la ,.000.000 lei la 1,.000.000 lei) BBBBBBBBBB.. Confor% art. &$ lit. c7@ a%enda de la 1,.000.000 lei la +0.000.000 lei)

BBBBBBBBBB.. Confor% art. &$ lit. !7@a%enda de la +0.000.000 lei la

incl!siv b!letine de anali'a pentr! dese!ri ind!striale peric!loase si pentr! dese!ri !rbane !nde e$ista s!spici!ni, prec!% si privind identitatea prod!cator!l!i si5 sa! a detinator!l!i dese!rilor) b) inspectia vi'!ala a dese!rilor la intrare si la p!nct!l de depo'itare si, d!pa ca', verificarea confor%itatii c! descrierea pre'entata in doc!%entatia inaintata de detinator, confor% proced!rii stabilite la pct.+ 6ivel + din ane$a nr.+) c) pastrarea, cel p!tin o l!na, a probelor prelevate pentr! verificarile i%p!se confor% prevederilor c!prinse la 6ivel 1 sa! 6ivel 2, pct.+ din ane$a nr.+, prec!% si inregistrarea re'!ltatelor deter%inarilor) d) pastrarea !n!i registr! c! inregistrarile privind cantitatile, caracteristicile dese!rilor depo'itate, originea si nat!ra, data livrarii, identitatea prod!cator!l!i, a detinator!l!i sa!, d!pa ca', a colector!l!i in ca'!l dese!rilor %!nicipale - iar in ca'!l dese!rilor peric!loase a locali'arii precise a acestora in depo'it. /entr! depo'itele 'onale sa! %!nicipale datele se introd!c si pe s!port infor%atic, tip ba'a de date, art.$- alin.(+) @>onitori'area post-inchidere va fi efect!ata confor% proced!rilor preva'!te in ane$a nr. 4, iar re'!ltatele deter%inarilor efect!ate s!nt pastrate de operator intr-!n registr! pe toata perioada de %onitori'areC) art.$, alin.(1) /entr! ra%anerea in f!ncti!ne a depo'itelor e$istente la data intrarii in vigoare a pre'entei hotarari, in %a$i%!% 1 an de 'ile de la aceasta data, operatorii depo'itelor treb!ie sa indeplineasca !r%atoarele cerinte: a) sa intoc%easca @bilant!l de %edi! nivel IIC si, daca este ca'!l, @eval!area de riscC, confor% prevederilor legale in vigoare) art. &( alin.(1) @<epo'itele de dese!ri peric!loase e$istente in evidenta a!toritatii teritoriale pentr! protectia %edi!l!i se s!p!n !r%atoarelor prevederi: a) se clasifica confor% prevederilor art. 4, a! interdictia de a pri%i la depo'itare dese!rile en!%erate in art , si operatorii respecta proced!ra de pri%ire a dese!rilor in depo'it confor% prevederilor art.1, si ane$ei nr.+, in %a$i%!% 2 ani de la data intrarii in vigoare a pre'entei hotarariC) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B e7 neindeplinirea atrib!tiilor si responsabilitatilor confor% prevederilor art.; alin.(2) 7!toritatile ad%inistratiei p!blice locale vor l!a %as!ri ca toate cost!rile i%plicate in organi'area si e$ploatarea !n!i depo'it de dese!ri, cat si cost!rile esti%ate ale inchiderii si !r%aririi post-inchidere a depo'it!l!i, sa fie acoperite de pret!l practicat de operator pentr! depo'itarea fiecar!i tip de dese! in acel depo'it, art.$1 @/entr! depo'itele care s!nt in e$ploatare la data intrarii in vigoare a pre'entei hotarari si care n! pri%esc a!tori'atie de f!nctionare, a!toritatea teritoriala pentr! protectia %edi!l!i hotaraste ca acestea sa-si incete'e activitatea in confor%itate c! prevederile c!prinse in capitol!l , din pre'enta hotarare privind proced!rile de inchidere. /entr! depo'itele de dese!ri %!nicipale, aflate in aceasta sit!atie, a!toritatile ad%inistratiei p!blice locale vor l!a %as!ri pentr! reali'area !n!i no! depo'itC) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,0.000.000 lei)

BBBBBBBBBB. Confor% art. &$ lit. e7@ a%enda de la +0.000.000 lei la ,0.000.000 lei ? pri%ari si consilii locale)

)7 nerespectarea prevederilor art., alin.8.7 @(1) <ese!rile care n! se accepta la depo'itare intr-!n depo'it s!nt: a) dese!ri lichide) b) dese!ri e$plo'ive, coro'ive, o$idante, foarte infla%abile sa! infla%abile, proprietati ce s!nt definite in ane$a nr.I 0 a 2rdonantei de !rgenta nr..952000 privind regi%!l dese!rilor aprobata c! %odificari si co%pletari prin Degea nr. 42452001) c) dese!ri peric!loase spitalicesti sa! alte dese!ri clinice peric!loase de la !nitati %edicale sa! veterinare c! proprietatea J9, definita in ane$a nr.I 0 si avand categoria preva'!ta la pct. 14 litera 7 din ane$a nr.IC, preva'!te la 2rdonanta de ;rgenta a 3!vern!l!i nr..952000 privind regi%!l dese!rilor aprobata c! %odificari si co%pletari prin Degea nr. 42452001) d) anvelope !'ate intregi, e$cl!'and anvelopele !'ate taiate si cele folosite ca %ateriale in constr!ctii) e) orice alt tip de dese! ce n! satisface criteriile de acceptare, confor% prevederilor ane$ei nr.+. art., alin.(1)-(4): (1) In depo'itele de dese!ri peric!loase este per%isa n!%ai depo'itarea dese!rilor peric!loase ce indeplinesc conditiile preva'!te in ane$a nr.+. (2) In depo'itele de dese!ri neperic!loase este per%isa depo'itarea !r%atoarelor dese!ri: a) dese!ri %!nicipale) b) dese!ri neperic!loase de orice alta origine, care satisfac criteriile de acceptare a dese!rilor la depo'it!l pentr! dese!ri neperic!loase, stabilite in ane$a nr.+) c) dese!ri peric!loase stabile, nereactive, c!% s!nt cele solidificate, vitrificate, care la levigare a! o co%portare echivalenta c! a celor %entionate la lit. b) si care satisfac criteriile relevante de acceptare stabilite in ane$a nr.+) aceste dese!ri peric!loase n! se depo'itea'a in cel!le destinate dese!rilor biodegradabile neperic!loase, ci in cel!le separate. (+) In depo'itele de dese!ri inerte este per%isa n!%ai depo'itarea dese!rilor inerte. (4) In scop!l de a satisface criteriile de acceptare la o an!%ita clasa de depo'ite, este inter'isa a%estecarea dese!rilor, art.9 alin.(1) @<epo'itarea dese!rilor, confor% prevederilor art.4 alin. (1) si (2) este per%isa n!%ai daca dese!rile s!nt s!p!se in prealabil !nor operatii de tratare. de catre operatorii depo'itelor de dese!riC) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB +7 neindeplinirea prevederilor din art..( 2perator!l depo'it!l!i care solicita !n acord de %edi! pentr! !n depo'it de dese!ri treb!ie sa faca dovada dep!nerii !nei garantii bancare de b!na e$ec!tie, confor% legislatiei in vigoare, art. .. alin.(1)-(4): 2perator!l depo'it!l!i este obligat sa-si constit!ie !n fond pentr! inchiderea si !r%arirea postinchidere a depo'it!l!i, den!%it @Eond pentr! inchiderea depo'it!l!i de dese!ri si !r%arirea acest!ia postinchidereC. (2) Eond!l se pastrea'a intr-!n cont deschis la !na din bancile co%erciale agreate de a!toritatile ad%inistratiei p!blice locale. In sit!atia in care operator!l depo'it!l!i are calitatea de instit!tie p!blica, fond!l se pastrea'a intr-!n cont deschis la !nitatea de tre'orerie si contabilitate p!blica in ra'a careia acesta isi are

BBBBBBBB. Confor% art. &$ lit. )7@ a%enda de la ,0.000.000 lei la .,.000.000 lei)

BBBBBBBBBB.. Confor% art. &$ lit. +7@ a%enda de la .,.000.000 lei la 100.000.000 lei)

sedi!l fiscal. (+) Eond!l se constit!ie in li%ita s!%ei stabilita prin proiect pentr! inchiderea si !r%arirea post inchidere a depo'it!l!i, din cota parte din tarifele de depo'itare percep!te de operator din pri%a 'i a intrarii in f!ncti!ne a depo'it!l!i. (4) Cota parte din tarifele de depo'itare care ali%entea'a fond!l se stabileste prin proiect, art.., Da control!l efect!at de a!toritatea co%petenta pentr! protectia %edi!l!i, operator!l depo'it!l!i este obligat sa de%onstre'e c! doc!%ente ca dese!rile a! fost acceptate in confor%itate c! conditiile din a!tori'atie si ca indeplinesc criteriile preva'!te in ane$a nr.+ pentr! clasa de depo'it respectiva, art..; (1) 7!to%onitori'area calitatii factorilor de %edi! pentr! fa'a de e$ploatare se reali'ea'a confor% prevederilor din ane$a nr.4. (2) <eter%inarile preva'!te in ane$a nr.4 se efect!ea'a de laboratoare acreditate, confor% prevederilor legale in vigoare, iar re'!ltatele acestor deter%inari se pastrea'a intr-!n registr! pe toata perioada de %onitori'are, art.$( : @ 2perator!l depo'it!l!i este obligat sa raporte'e a!toritatii teritoriale pentr! protectia %edi!l!i d!pa c!% !r%ea'a: lit. b): in %a$i% 12 ore, orice efecte ecologice negative se%nificative constatate prin progra%!l de %onitori'areC. art.$$ @<epo'it!l sa! o secti!ne a depo'it!l!i se inchide d!pa c!% !r%ea'a: lit. a) cand s!nt indeplinite conditiile c!prinse in a!tori'atia de %edi! referitoare la perioada de f!nctionareC, art.$% alin.(1) <epo'it!l este inchis confor% !n!i plan care face parte din proiect!l depo'it!l!i si este incl!s in a!tori'atia de %edi! confor% prevederilor din ane$a nr.2. art.$- alin.(1), (2) si (4): (1) 2perator!l depo'it!l!i este responsabil de intretinerea, s!pravegherea, %onitori'area si control!l post-inchidere al depo'it!l!i confor% a!tori'atiei de %edi!. (2) /erioada de !r%arire post-inchidere este stabilita de a!toritatea teritoriala pentr! protectia %edi!l!i. 7ceasta perioada este de %ini%!% +0 ani, si poate fi prel!ngita, daca prin progra%!l de %onitori'are post-inchidere se constata ca depo'it!l n! este inca stabil si pre'inta !n risc potential pentr! factorii de %edi!. (4) 2perator!l depo'it!l!i este obligat sa an!nte in %od operativ a!toritatea teritoriala pentr! protectia %edi!l!i prod!cerea de efecte se%nificativ negative as!pra %edi!l!i, relevate prin proced!rile de control, si sa respecte deci'ia a!toritatii teritoriale pentr! protectia %edi!l!i privind %as!rile de re%ediere i%p!se in perioada post-inchidere, art.$, alin.(1) lit b): (1) /entr! ra%anerea in f!ncti!ne a depo'itelor e$istente la data intrarii in vigoare a pre'entei hotarari, in %a$i%!% 1 an de 'ile de la aceasta data, operatorii depo'itelor treb!ie sa indeplineasca !r%atoarele cerinte: b) sa pre'inte a!toritatii teritoriale pentr! protectia %edi!l!i progra%!l pentr! confor%are al depo'it!l!i, incl!siv s!rsele de finantare pentr! reali'area obiectivelor prop!se, daca in !r%a eval!arilor de %edi!, a!toritatea preva'!ta %ai s!s stabileste ca depo'it!l poate contin!a sa f!nctione'e. art.$9 2peratorii depo'itelor care s!nt in e$ploatare la data intrarii in vigoare a pre'entei hotarari si care pri%esc a!tori'atie de f!nctionare in f!nctie de re'!ltatele eval!arilor de %edi!, a! obligatia sa-si constit!ie !n fond pentr!

inchiderea si !r%arirea post-inchidere a depo'it!l!i, den!%it @Eond pentr! inchiderea depo'it!l!i de dese!ri si !r%arirea acest!ia post-inchidereC confor% prevederilor art.11, art.&( alin.(1) lit.b): (1) @<epo'itele de dese!ri peric!loase e$istente in evidenta a!toritatii teritoriale pentr! protectia %edi!l!i se s!p!n !r%atoarelor prevederi: b) operator!l depo'it!l!i accepta la depo'itare doar dese!ri peric!loase tratate confor% prevederilor art. 4 si art.. din pre'enta hotarare, in %a$i%!% 9 ani de la data intrarii in vigoare a pre'entei hotarariC, si alin.(2): @ /entr! depo'itele e$istente operator!l depo'it!l!i elaborea'a !n progra% pentr! confor%are confor% prevederilor art.24 alin.(1)C) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 47 nerespectarea prevederilor art.1 alin.(2): (2) @In ca'!l localitatilor c! pop!latie %ai %ica de 20.000 loc!itori se reali'ea'a cate !n depo'it care sa deserveasca %ai %!lte astfel de localitatiC, art.$; 7!toritatile ad%inistratiei p!blice locale vor initia acti!ni pentr! deschiderea !n!i no! depo'it in sit!atia in care depo'it!l e$istent atinge cca. .,K din capacitatea proiectata, de catre pri%ari si consiliile locale. Confor% art.&& (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sancti!nilor preva'!te la art.+2 se fac de catre personal!l i%p!ternicit din cadr!l a!toritatii centrale pentr! protectia %edi!l!i si a!toritatii teritoriale pentr! protectia %edi!l!i, prec!% si din cadr!l ad%inistratiei p!blice centrale sa! locale, confor% atrib!tiilor stabilite de legislatia in vigoare. Confor% art.&% @/revederile art.+2 se co%pletea'a c! dispo'itiile 2rdonantei 3!vern!l!i nr. 252001 privind regi%!l *!ridic al contraventiilorC. 1. Jotararea de 3!vern privind incinerarea dese!rilor Confor% art..1@ Constit!ie contraventii !r%atoarele fapte, daca n! a! fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infracti!ni si se sanctionea'a d!pa c!% !r%ea'a: 8.7 C! a%enda, pentr! incalcarea prevederilor ca itolului - ct.-.$3 -.&@ -.$ ransport!l si depo'itarea inter%ediara a re'id!!rilor !scate, s!b for%a p!lver!lenta, ca cen!sa si re'id!!rile !scate de la tratarea ga'elor de ardere se face astfel incat sa previna dispersarea in %edi!, de e$e%pl!, in containere inchise. -.& Inainte de a deter%ina r!tele pentr! eli%inarea sa! reciclarea re'id!!rilor de la instalatiile de incinerare sa! coincinerare, se efect!ea'a teste adecvate pentr! a se stabili caracteristicile fi'ice si chi%ice si potential!l pol!ant al diferitor re'id!!ri re'!ltate din proces!l de incinerare. 7nali'a priveste in special fractia sol!bila totala si %etalele grele din fractia sol!bila privind efect!area de catre transportatori, a transport!rilor de re'id!!ri peric!loase. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. 8$7 C! a%enda, pentr! nerespectarea prevederilor art..,@ @8aport!l an!al al operator!l!i catre a!toritatea co%petenta pentr! protectia %edi!l!i, as!pra f!nctionarii si %onitori'arii instalatiilor de incinerare sa! coincinerare c! o capacitate no%inala de do!a tone pe ora sa! %ai %are, se p!ne in %od obligatori! la dispo'itia p!blic!l!i. 7cest raport, ca o conditie %ini%a, pre'inta desfas!rarea proces!l!i de incinerare sa! co-incinerare si e%isiile in aer si apa co%parativ c! cerintele privind valorile li%ita de e%isie preva'!te in a!tori'atia de %edi!.C, privind pre'entarea de catre operatorii instalatiilor de incinerare si co-incinerare a raport!l!i an!al la a!toritatea co%petenta pentr! protectia %edi!l!i si ref!'!l de a asig!ra acces!l p!blic!l!i la infor%atiile de interes p!blic din

BBBBBBBBBB.. Confor% art. &$ lit. 47@ a%enda de la .,.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Confor% art. .1 8.7@ a%enda este de la ,.000.000 lei la 1,.000.000 lei.

BBBBBBBBBB. Confor% art. .1 8$7@ a%enda este de la 1,.000.000 lei la +0.000.000 lei.

acel raportC. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8&7 C! a%enda, pentr! operatorii instalatiilor de incinerare si co-incinerare, pentr!: a) neindeplinirea prevederilor art..% @7!toritatea co%petenta pentr! protectia %edi!l!i i%p!ne la e%iterea acord!l!i si5sa! a!tori'atiei de %edi! pentr! o instalatie de incinerare sa! co-incinerare, instit!irea !n!i siste% de control si %onitori'are si pastrarea %ini% , ani a registr!l!i c! evidenta dese!rilor incinerate sa! coincinerate.C, de instit!ire a siste%!l!i de control si %onitori'are si de s!portare a cost!rilor acest!ia) c7 neindeplinirea prevederilor ca itolului , ct.,.&@ @ Instalarea si f!nctionarea coresp!n'atoare a echipa%ent!l!i a!to%at de %onitori'are a e%isiilor in aer si apa se verifica prin controale si teste an!ale de s!praveghere. Calibrarea se face prin %as!ratori paralele c! %etode de referinta, cel p!tin o data la + ani.C. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8%7 C! a%enda, pentr! nerespectarea de catre operatorii instalatiilor de incinerare si co-incinerare a prevederilor ca itolului . ct...$3 ct...& ..$ @Inainte de a accepta dese!rile in instalatia de incinerare sa! coincinerare, operator!l deter%ina, daca este posibil, %asa fiecarei categorii de dese!ri, categorii preva'!te in Jotararea 3!vern!l!i nr.1,,51999 pentr! introd!cerea evidentei gesti!nii dese!rilor si a Catalog!l!i 0!ropean al <ese!rilor.C ..& @Inainte de a accepta dese!ri peric!loase la instalatia de incinerare sa! co-incinerare, operator!l treb!ie sa disp!na de infor%atii as!pra dese!rilor, pentr! a verifica, intre altele, confor%itatea c! cerintele din a!tori'atia de %edi!.C 7ceste infor%atii c!prind: a) @toate datele !tile as!pra proces!l!i de generare contin!te in doc!%entele %entionate la pct.1.4 lit.a) al pre'ent!l!i capitol) b) co%po'itia fi'ica si pe cat posibil chi%ica, a dese!rilor si toate infor%atiile necesare pentr! a eval!a co%portarea lor la proces!l de incinerare) c) caracteristicile peric!loase ale dese!rilor, s!bstantele c! care n! pot fi a%estecate si preca!tiile ce treb!ie l!ate de operator in %anip!larea dese!rilor.C "i ct...% @Inainte de acceptarea dese!rilor peric!loase la instalatia de incinerare sa! co-incinerare, operator!l efect!ea'a cel p!tin !r%atoarele proced!ri de receptie: a) verificarea doc!%entelor care insotesc dese!l si, acolo !nde este ca'!l, a celor cer!te prin actele nor%ative care controlea'a transport!rile de dese!ri si de regle%entarile pentr! transport!l %arf!rilor peric!loase) b) /relevarea de probe repre'entative, inainte de descarcare, c! e$ceptia ca'!rilor cand n! este posibil, de e$e%pl! pentr! dese!ri clinice infectioase, pentr! a verifica confor%itatea c! descrierea de la pct.1.+, efect!and controale si per%itand a!toritatilor de %edi! co%petente sa identifice nat!ra dese!rilor s!p!se incinerarii. 7ceste probe s!nt pastrate cel p!tin o l!na d!pa incinerare.C. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8-7 C! a%enda ? operatorii instalatiilor de incinerare si co-incinerare, pentr!:

BBBBBBBBBB Confor% art. .1 8&7@ a%enda este de la +0.000.000 lei la ,0.000.000 lei pentr!: a) si b)

BBBBBBBBBB. Confor% art. .1 8%7@ a%enda este de la ,0.000.000 lei la .,.000.000 lei.

BBBBBBBBBB.. Confor% art. .1 8-7@

a) neindeplinirea prevederilor art..% @7!toritatea co%petenta pentr! protectia %edi!l!i i%p!ne la e%iterea acord!l!i si5sa! a!tori'atiei de %edi! pentr! o instalatie de incinerare sa! co-incinerare, instit!irea !n!i siste% de control si %onitori'are si pastrarea %ini% , ani a registr!l!i c! evidenta dese!rilor incinerate sa! coincinerate.C) b) neindeplinirea obligatiei preva'!ta la ca itolul 9 ct.9.; @ oate re'!ltatele %as!ratorilor treb!ie inregistrate, prel!crate si pre'entate intr-o for%a adecvata pentr! a per%ite a!toritatilor co%petente sa verifice confor%itatea c! conditiile de f!nctionare a!tori'ate si valorile li%ita de e%isie stabilite in pre'enta hotarare, in confor%itate c! proced!rile decise de a!toritatile co%petente.C) c) nerespectarea prevederilor art.$(, referitoare la etapele aplicarii pre'entei hotarari. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. Art..; 8.7 Constatarea contraventiilor si aplicarea sancti!nilor preva'!te la art.19 se fac de catre personal!l i%p!ternicit din cadr!l a!toritatii co%petente pentr! protectia %edi!l!i, prec!% si din cadr!l altor a!toritati centrale sa! locale, confor% atrib!tiilor stabilite de legislatia in vigoare. 8$7 /re'ent!l articol se co%pletea'a c! prevederile 2rdonantei de ;rgenta a 3!vern!l!i nr.252001 privind regi%!l *!ridic al contraventiilor.

a%enda este de la .,.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentr!: a), b), c).

BBBBBBBBBB.