Sunteți pe pagina 1din 12

EDUARD NEMETH.

ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

EDUARD NEMETH ARMATA N SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SDWESTEN DES RMISCHEN DAKIEN

CAPITOLUL V. GRANI!A SUD-VESTIC" A DACIEI ROMANE


Deutsche Fassung - Versiunea german!

n strns! leg!tur! cu sistemul militar din partea sud-vestic! a provinciei Dacia trebuie privit! "i chestiunea grani#ei - n acela"i timp provincial! "i a Imperiului - din aceast! zon!. ntr-o provincie imperial! de grani#! ca Dacia - care a "i fost puternic marcat! de prezen#a militar! armata a jucat un rol principal n aproape toate domeniile. Grani#a a fost cu att mai mult unul din cele mai importante domenii de activitate ale armatei romane din Dacia. Provincia ns!"i fusese creat! n primul rnd din motive strategice. Traian "i purtase r!zboaiele sale dacice mpotriva unui du"man periculos - regatul dac al lui Decebal - pentru a neutraliza un factor de putere ostil la Dun!rea mijlocie "i de jos. Crearea provinciei Dacia trebuia s! mpiedice nu numai o refacere a puterii dacice, ci "i apari#ia de coali#ii ostile, extrem de deranjante pentru romani, care se puteau forma ntre popoarele de la nord de Dun!rea inferioar! "i de Marea Neagr! pe de o parte "i cele a"ezate la nord de Dun!rea mijlocie, pe de alt! parte. Se poate spune c! Dacia roman! a ndeplinit n mare parte acest scop strategic, "i anume pn! atunci cnd structura "i dinamica popula#iilor barbare din regiune s-a schimbat att de mult de la mijlocul sec. III p. Chr., nct a fost necesar! o nou concep#ie strategic! din partea Imperiului Roman ca s! #in! situa#ia sub control. n jargonul de specialitate de azi, o grani#! roman! fortificat! este denumit!, dup! cum se "tie, "limes". B. Isaac a f!cut cteva observa#ii importante la acest fapt, precum "i preciz!ri terminologice1 . El a urm!rit termenii care se refer! la grani#! n izvoarele antice "i a constatat c! termenul limes - ini#ial un termen de specialitate al agrimensores - era folosit n sec. I p. Chr. cu dou! sensuri: 1. drum de mar" pentru naintarea n teritoriul du"man; 2. grani#! de uscat pur "i simplu (nu neap!rat fortificat!). Din acela"i timp, ripa nsemmna o grani#! fluvial!. Cu timpul, cnd, dup! nceputul sec. II p. Chr., Imperiul Roman nu a mai f!cut noi cuceriri, cuvntul limes nu a mai fost folosit pentru a desemna un drum de naintare n teritoriul du"man, ci doar cu n#elesul de "grani#!". n antichitatea trzie, limes a nsemnat mai ales "district de grani#!"2 . n literatura de specialitate nu exist! unanimitate privind grani#a din sud-vestul Daciei romane. Dezbaterea dureaz! deja din anii '30 ai secolului trecut "i pn! azi nu s-a ajuns la un rezultat general acceptat. n esen#! este vorba de ntrebarea unde trebuie s! tras!m grani#a provinciei Dacia "i, n acela"i timp, a Imperiului n aceast! regiune. Discu#ia a nceput cu p!rerile diferite privind apartenen#a Banatului de vest la Imperiul Roman sau nu "i a fost atunci, la nceput, influen#at! "i de contextul politic din aceast! regiune de la sfr"itul anilor '30 "i din anii '40 ai sec. XX. Acest fapt "i, mai ales, insuficientele argumente "tiin#ifice din cauza cercet!rilor de teren nendestul!toare au grevat dezbaterea. Voi prezenta mai jos cele mai importante lu!ri de pozi#ie privitoare la aceast! tem!. Vechea p!rere c! sud-vestul Daciei (= Banatul) a fost ocupat de romani "i ar fi fost anexat provinciei Moesia Superior 3 a avut o via#! scurt! "i nu mai este ast!zi sprijinit! de nimeni. Un argument important mpotriva acestei ipoteze a fost adus atunci cnd cercetarea a constatat c!
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 1 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

trupele auxiliare din acest #inut se reg!sesc n diplomele militare ale Daciei. O a doua p!rere sus#inea c! ntregul #inut dintre rurile Mure", Tisa, Dun!re "i coridorul Timi" Cerna a fost teritoriu roman "i a apar#inut provinciei Dacia 4 . Aceast! p!rere este "i azi sus#inut! de cei mai mul#i speciali"ti romni 5 . O alt! ipotez! spune c! doar partea de est a Banatului - la est de drumul Lederata-Tibiscum (numit de mine aici "drumul vestic") - a fost ocupat! de romani, a"a c! doar aceast! zon! a fost parte a provinciei Dacia 6 . n cele mai multe din lucr!rile citate, tema apartenen#ei sau nu a Banatului (de vest) la provincia Dacia - "i prin aceasta la Imperiul Roman - a stat n prim-plan; grani#a roman! din aceast! zon! a fost tratat! ca un rezultat din aceast! situa#ie. Dup! p!rerea mea, problema grani#ei sud-vestice a Daciei merit! o analiz! mai atent! "i mai detaliat!. Cercetarea interna#ional! asupra grani#elor romane a f!cut progrese cosiderabile "i au fost dezvoltate modele noi, mai complexe de cercetare. Astfel, o cercetare modern! a grani#elor romane ar trebui s! nceap! cu chestiunile privind apari#ia unui sector de grani#! sau al altuia7 . Puncte importante, care ar trebui abordate n cadrul unei astfel de analize, sunt de asemenea condi#iile geografice ale zonei (n m!sura n care de#inem aceste date), descoperirile romane "i distribu#ia lor teritorial!, caracteristicile popula#iei "i ale habitatului n zona de grani#!, eventualele "tiri din izvoarele antice privind rela#iile statului roman cu popula#iile nvecinate, posibilele compara#ii cu alte sectoare de grani#! ale Imperiului Roman etc. Geneza grani#elor Daciei romane st! n strns! leg!tur! cu caracteristicile cuceririi regatului dac. Se admite c! ntinderea statului dac al lui Decebal poate fi conturat! prin distribu#ia teritorial! a cet!#ilor dacice care au func#ionat n sec. I "i la nceputul sec. II p. Chr.8 . totu"i nu exist! o siguran#! absolut! n aceast! privin#!9 . n orice caz, cet!#ile dacice din interiorul arcului carpatic "i cele din Banat sunt atribuite regatului lui Decebal 10. Cucerirea acestui regat a dus la formarea provinciei Dacia, a c!rei ntindere a coincis probabil cu cea a statului lui Decebal11. Ultima coincide la rndu-i, cum s-a v!zut, cu arealul marcat de fortifica#iile dacice din aceast! perioad!. Drumul principal de p!trundere a armatei romane n primul r!zboi dacic al lui Traian ducea prin Banat, fiind acela"i cu cel al expedi#iei anterioare a lui Tettius Iulianus. Acest drum ar trebui s! coincid! pe acest sector cu drumul roman ulterior, numit aici "drumul vestic" Lederata-BerzobisTibiscum "i de acolo mai departe spre Tapae 12. Traian nsu"i men#ioneaz! dou! locuri de pe acest drum: Berzobis "i Aizis, n singurul fragment r!mas din "Comentariile" sale la r!zboaiele dacice, p!strat la gramaticul Priscianus: inde Berzobim, deinde Aizi processimus 13. Cele dou! toponime apar pe Tabula Peutingeriana14. ca "i n Kosmographia Geografului din Ravenna15. redactate trziu, dar dup! modele anterioare. Alegerea acestui drum de c!tre romani n cel pu#in dou! expedi#ii putea fi determinat de dou! feluri de factori: 1. motive militare "i 2. condi#iile naturale specifice. Gndirea strategic! "i tactic! a lui Traian n aceast! expedi#ie trebuie s! fi vizat eficien#a maxim! posibil! a ac#iunilor sale militare, prin neutralizarea n primul rnd a fortifica#iilor dacilor din Banat. Cet!#i dacice n Banatul perioadei sec. I. a. Chr.-sec. I p. Chr. sunt cunoscute doar n partea estic! a acestui #inut. O serie de cet!#i exista pe malul stng al Dun!rii: Socol 16. Divici17. Pescari 18. Liubcova 19. (v. fig. 2) "i una pe rul Cara", la demarca#ia dintre partea nalt! "i cea joas! a #inutului ($idovar20 lng! Ore%ac, Serbia; v. fig. 2). Este greu de spus dac! aceste fortifica#ii mai func#ionau n timpul lui Traian sau au fost scoase din uz deja prin expedi#iile din timpul lui Domitian (sau, poate, ca urmare a tratatului clientelar al acestui mp!rat cu Decebal din anul 89 p. Chr.) 21. Chiar dac! ele au fost abandonate deja n timpul lui Domitian, este posibil ca Decebal, v!znd preg!tirile de r!zboi ale romanilor n Moesia Superior (de care a fost cu siguran#! informat), s! fi activat din nou aceste cet!#i. n orice caz, asemenea puncte de rezisten#! trebuiau anihilate n
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 2 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

paralel cu naintarea armatei romane "i p!zite, m!car o perioad! de timp. Tot un motiv militar pentru alegerea acestui drum trebuie s! fi fost faptul c! era drumul cel mai scurt posibil - avnd n vedere punctele de rezisten#! "i condi#iile geografice - c!tre capitala dacic! Sarmizegetusa. Alte cet!#i dacice se aflau pe malul de nord al Mure"ului: S!vr"in, V!r!dia de Mure", &oimo", Cladova "i Pecica (toate n jud. Arad; v. fig. 2) 22. Toate aceste cet!#i au ncetat s! func#ioneze n momentul cuceririi regatului dac "i a cre!rii provinciei Dacia 23. Este posibil ca sfr"itul lor s! fi fost legat de un atac roman din timpul unuia din r!zboaiele daco-romane, care a venit de-a lungul Mure"ului din Pannonia24. Este de asemenea posibil ca nucleul acestui corp de armat! pannonic s! fi constat din legiunile a XIII-a gemina "i I adiutrix25. ambele legiuni sunt atestate mpreun! la Apulum prin "tampile tegulare comune26. Amintitele condi#ii naturale nefavorabile de atunci ale Cmpiei Banatului (zon! inundabil!, mla"tini de-a lungul malului estic al Tisei, de"ertul nisipos al Deliblatei n sud-estul acestei cmpii) nu au permis probabil o populare dens! a Banatului de vest n acel timp 27. A"ez!rile, care se g!seau pe terasele mai nalte ale rurilor, erau probabil destul de mici. Un incident relatat de Cassius Dio a fost adus ca argument pentru ocuparea "i a vestului Banatului de c!tre romani n timpul r!zboaielor dacice ale lui Traian28. Dio scrie c! Decebal a ocupat ntre cele dou! r!zboaie (102-105) un #inut al iazigilor, atunci alia#i ai romanilor. Traian nu le-a mai dat acest #inut iazigilor dup! al doilea r!zboi29. ceea ce trebuie s! nsemne c! l-a integrat n provincia Dacia. Contribu#ii "tiin#ifice mai noi contest! pe bun! dreptate localizarea zonei n Banatul de vest, cu argumentul corect c!, dup! primul r!zboi dacic al lui Traian (101102 p. Chr.), romanii ocupaser! deja Banatul de est "i depresiunea Ha#egului, astfel nct ntre teritoriul nc! st!pnit de Decebal n interiorul Transilvaniei "i Banatul de vest se afla acum o ntreag! armat! roman! de expedi#ie "i ocupa#ie 30. Un alt argument mpotriva localiz!rii acestui #inut n vestul Banatului vine din localizarea iazigilor, care la acea vreme (sfr"itul sec. Inceputul sec. II p. Chr.) populau doar partea de nord-vest a cmpiei dintre Dun!re "i Tisa31. n acest sens putem n#elege "i raporturile geo-politice dintre daci "i iazigi descrise de Plinius cel B!trn (n Naturalis Historia , IV, 25, 80-81). C!rturarul antic relateaz! aici c! sarma#ii iazigi locuiau "pn! la Carnuntum, ntre Danuvius "i P!durea Hercinic!", pe cnd "dacii alunga#i de ei [populau] mun#ii "i p!durile nspre rul Pathisus". Pathisus este Tisa de azi, un ru a"adar, care n epoca n care a fost scris! Naturalis Historia (dedicat! n anul 77 p. Chr. lui Titus, fiul lui Vespasian) reprezenta grani#a ntre #inutul iazigilor "i cel al dacilor. Pe drept s-a subliniat c! aici este vorba de o grani#! politic!, "i nu de una etnic! "i cultural!32. S! mai accentu!m doar nc! odat! c! la acest timp avem de-a face cu Tisa superioar# $i mijlocie ; astfel s-ar explica "i "mun#ii "i p!durile" dacilor men#ionate de Plinius cel B!trn, adic! partea nordic! a arcului carpatic (Carpa#ii P!duro"i n Ucraina de azi, unde izvor!"te, de altfel, Tisa) "i Carpa#ii Apuseni 33. Acestea l-au determinat mai recent pe C. Opreanu s! propun! pentru #inutul n discu#ie o regiune de la nord de Mure" n loc de Banatul de vest, care ar fi fost cucerit! de Traian "i abandonat! de Hadrian n favoarea iazigilor 34. n concluzie la ra#ionamentele de mai sus: cred c! nu exista o necesitate pentru armata de expedi#ie a lui Traian s! ocupe vestul Banatului. Lipsa cet!#ilor dacice, relativ slaba populare a acestei zone "i condi#iile naturale destul de nefavorabile f!ceau din Banatul de vest (adic! din partea de la vest de linia drumului de p!trundere - viitorul drum Lederata-Arcidava-Centum Putea-Berzobis-Tibiscum - "i pn! la Tisa) o zon! neinteresant! pentru campania roman!. Nu partea de vest a Banatului a fost pretins! de iazigi dup! anul 106 ca apar#inndu-le, fiindc! ei nu locuiau la acea dat! dect partea nordic! "i, cel mult, central! a cmpiei dintre Dun!re "i Tisa. Ca urmare, e foarte probabil c! partea de vest a Banatului nu fost ocupat! militar n timpul r!zboaielor dacice ale lui Traian. O privire asupra locurilor cunoscute cu caracter militar din Banat ne arat! o distribu#ie teritorial!
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 3 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

inegal! acestora (v. fig. 1). O prezentare am!nun#it! a armatei romane din sud-vestul provinciei am f!cut-o n capitolele anterioare. Aproape f!r! excep#ie castrele "i drumurile romane sunt situate n partea estic! a Banatului 35. Singurul drum roman care trecea "i prin Banatul de vest era acela de-a lungul v!ii Mure"ului, care ducea de la Apulum prin Micia (Ve#el, jud. Hunedoara))36 mai departe la Partiscum (Szeged, Ungaria), pentru a ajunge n final probabil la Lugio (Dunaszekcs, Ungaria), pe Dun!rea pannonic!. C! a existat o prezen#! militar! roman! pe acest drum este dovedit de c!r!mizile cu "tampile militare descoperite n diferite locuri aflate n aval de marele castru Micia, pe Mure" (v. mai sus, cap. III "i fig. 1). Paza acestui drum "i a cursului inferior al Mure"ului a fost, potrivit acestor "tampile, misiunea vexila#iilor legiunii a XIII-a gemina de la Apulum, pe Mure"ul mijlociu, ct "i a cohortei II Flavia Commagenorum, care era una din unit!#ile auxiliare de la Micia, de asemenea pe Mure"ul mijlociu 37. O singur! c!r!mid! "tampilat!, g!sit! n Aradul Nou (pe malul de sud al Mure"ului) apar#inea legiunii a IV-a Flavia) 38 "i o alta, cu loc de descoperire nesigur (poate Periam, ceva mai la sud de Mure", sau poate de la Apulum) provine de la un numerus singularium 39. &i n Banatul de vest au ap!rut sporadic inscrip#ii romane. Astfel s-a descoperit la Denta (jud. Timi") o inscrip#ie votiv! n folosire secundar! de epoc! modern!40. Tot aici s-ar fi descoperit n sec. XIX o c!r!mid! "tampilat! a legiunii a IV-a Flavia felix 41. Este mai probabil c! inscrip#ia nu s-a descoperit de fapt la Denta 42. Fiindc! este vorba probabil de un decurion municipal "i duumvir, care a dedicat un altar triadei capitoline "i Terra Mater , putem s! ne gndim mai degrab! la o inscrip#ie "migrat!" n epoca modern! dintr-un ora" al Daciei romane (Tibiscum?). Nu exist! nici o dat! privind construc#ii romane n sau n jurul Dentei. n ceea ce prive"te c!r!mida "tampilat! men#ionat!, exist! ndoieli c! n Denta au fost g!site vreodat! asemenea c!r!mizi 43. O alt! inscrip#ie a fost g!sit! la Foeni (jud. Timi"), de asemenea n cmpia Banatului de vest. Este vorba de o inscrip#ie fragmentar! interesant!, care a fost refolosit! deja n epoca roman!44. Ini#ial, ea a fost inscrip#ia funerar! a unui Iulius Martialis veteranus ; cndva ulterior - posibil dup! Constitutio Antoniniana - pe rama superioar! a pl!cii s-a nscris inscrip#ia funerar! a unui alt decedat, Aurelius Faustus [d(ecurio) ? mu]n(icipii) Tib(isci), veteranus . Este posibil ca "n" s! fi semnificat numerus , fiindc! potrivit desenului inscrip#iei (piesa s-a pierdut ntre timp), n fractura dintre Faustus "i n Tib (T+I) nu ar fi loc pentru trei litere, a"a c! o dezlegare [ ex ] n(umero) sau chiar [ e ] n( umero) ar fi de asemenea posibil!. Condi#iile de descoperire nu sunt l!muritoare n acest caz; epitaful din marmur! alb!struie ar fi fost dezgropat n parcul castelului Mocioni 45. Nu exist! ns! "i alte descoperiri la Foeni care s! indice o eventual! fortifica#ie roman! sau ceva de acest tip46. Acolo au fost descoperite morminte sarmatice 47 "i posibil o a"ezare rural! cu fragmente ceramice cenu"ii din sec. III-IV p. Chr.49.Inscrip#ia discutat! mai sus provine cu mare probabilitate din Tibiscum "i a fost adus! la Foeni de familia Mocioni proprietarii castelului de aici - poate n sec. XVIII 50. La Vr$e% (Vr%ac, Serbia) au fost de asemenea descoperite inscrip#ii romane51 (discutate n cap. II, v. mai sus). Fiindc! una dintre ele, dedicat! de cohorta II Hispanorum lui Mars Ultor sau Victor, se dateaz! n anul 108, ea a fost pus! n leg!tur! cu un r!zboi cu iazigii n anii 107/10852. Cealalt! este inscrip#ia fragmentar! a unui signifer din ala I Frontoniana Tungrorum. Ambele unit!#i auxiliare s-au aflat ulterior n castre din Dacia Porolissensis (cohorta II Hispanorum la Bologa, jud. Cluj, ala Tungrorum la Ili"ua, jud. Bistri#a-N!s!ud). Este posibil ca la Vr"e# s! fi existat un castru auxiliar, care ns! nu a fost identificat pe teren. Dac! a fost a"a, atunci Vr"e#ul care se afl! la doar cca. 15 km n linie dreapt! de V!r!dia, care la rndu-i se afla pe "drumul vestic" - putea s! fi apar#inut de sistemul militar al acestui drum. Fiindc! datele noastre nu indic! deocamdat! dect epoca lui Traian, putem presupune c! un eventual castru auxiliar a func#ionat la
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 4 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

Vr"e# doar n acea epoc! 53. la fel - pe ct se pare - ca ntregul lan# de fortifica#ii de pe "drumul vestic" (v. cap. III). Dac! acest castru a existat cu adev!rat, el ar fi putut s! se g!seasc! sub centrul ora"ului Vr"e#, fiindc! ambele inscrip#ii s-au g!sit n timpul construirii sau l!rgirii "parcului or!"enesc"54. Nici pe Tisa inferioar! nu exist! descoperiri romane cu caracter militar. Descoperirile dela Partiscum (Szeged, Ungaria), la v!rsarea Mure"ului n Tisa, sugereaz! mai degrab! (cum am ar!tat deja n cap. II) o statio "i, poate, "i o sta#ie vamal!. Ele existau n leg!tur! cu drumul pe ap! "i pe uscat al Mure"ului (Apulum-Micia-Partiscum), care de la Partiscum ducea probabil spre Lugio (Dunaszekcs, Ungaria)55. Cele expuse mai sus conduc la concluzia c! n Banatul vestic nu au fost organizate baze militare romane, cu excep#ia drumului de pe Mure", care ducea probabil pn! la Dun!rea pannonic!. Este nendoielnic c! aceast! zon! a fost populat!. O ntreag! serie de a"ez!ri a fost identificat!, mai ales prin periegheze 56. De asemenea, exist! descoperiri monetare romane din zona de cmpie a Banatului; distribu#ia lor teritorial! indic! o densitate mai mare a acestora n partea mijlocie a Banatului "i de-a lungul Mure"ului57. A"ez!rile cercetate arheologic au un caracter eminamente civil, locuitorii erau agricultori, cresc!tori de animale "i pescari 58 "i foloseau monede romane, ceramic! de aceast! factur! 59. mai rar fibule 60. m!rgele de sticl! "i de lut ars etc.61. La Tibiscum se produceau, de exemplu, m!rgele de sticl! colorate, o marf! care avea mare c!utare mai ales printre iazigi62. Nu voi intra n discu#ia privitoare la atribuzirea etnic! a a"ez!rilor din cmpia b!n!#ean!, deoarece nu s-au stabilit nc! criterii unitare "i unanim acceptate pentru o asemenea ntreprindere63. O asemenea cercetare ar ie"i din cadrul lucr!rii de fa#!. Ca o observa#ie general! fie spus doar c! pe acest teritoriu poate fi vorba de o popula#ie amestecat!. Este greu de trasat o linie clar! a grani#ei romane n Dacia de sud-vest. Aici lipsesc acele marc!ri vizibile pe teren64. cum este zidul lui Hadrian65 "i cel al lui Antoninus Pius66 n Britannia de nord sau grani#a fortificat! germano-retic!67. Pe de alt! parte, aceast! grani#! nu este nici o ripa, o grani#! fluvial!, ca n cazul grani#ei de nord a Noricumului, Pannoniei Superior 68 sau al grani#ei nordice "i estice ale Pannoniei Inferior69. Pentru o grani#! pe Tisa nu exist! argumente, fiindc! acolo nu s-au g!sit puncte fortificate romane. Pe Mure" exist! o anumit! prezen#! militar! roman!, care ns! prin natura ei nu putea fi prea numeroas!, fiindc! acolo se g!seau vexila#ii din legiunea a XIII-a gemina "i ale cohortei II Flavia Comagenorum. Ambele unit!#i "i aveau castrele permanente mai n amonte pe Mure" "i nu puteau, cu siguran#!, s! deta"eze prea mul#i solda#i pe Mure"ul inferior. Aceste posturi aveau mai degrab! misiunea de a p!zi importantul drum comercial "i strategic de-a lungul Mure"ului, ca "i de a supraveghea circula#ia pe rul nsu"i 70. Avnd n vedere cele de mai sus, se pune ntrebarea: unde se poate trage ipotetic grani#a de sudvest a Daciei romane? Singura posibilitate este de a desena aproximativ grani#a #inutului ocupat militar. Spre aceasta ne conduc "i analogiile cu acele provincii de grani#! ale Imperiului Roman unde, de asemenea, nu exist! linii de grani#! limpezi "i "vizibile". Astfel de analogii sunt Orientul roman - mai ales Siria "i Arabia - "i, ntr-o anumit! m!sur!, "i provinciile nord-africane. Astfel, o mare parte din grani#a de est a Arabiei "i Siriei este trasat! de-a lungul sau paralel cu drumul care ducea de la Aelana, la Marea Ro"ie, prin Petra, Bostra "i Palmyra pn! la Eufrat71. Pe acest drum se aflau numeroase ora"e, castre "i sta#ii. El trebuie privit ns! mai degrab! ca o linie de grani#! conven#ional!; cercet!rile mai recente subliniaz! c! scopul principal ale acestor drumuri n estul roman nu a fost de a func#iona ca grani#e fortficate, ci drept c!i de comunica#ie "i transport p!zite 72. Acum mai mult de o jum!tate de secol, speciali"tii credeau c! au g!sit grani#a fortificat! de sud a
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 5 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

provinciilor nord-africane; ea a fost desenat! de-a lungul unei "piedici vizibile" constnd din valuri de p!mnt, ziduri de piatr!, "an#uri "i castre, care se desf!"ura n fa#a de"ertului 73. ntre timp s-a ar!tat c! aceste structuri nu formeaz! o linie continu!, ci erau clausurae ale unor zone destul de restrnse, cu func#ia local! de a controla drumurile tradi#ionale ale migra#iilor de turme ale zonelor respective741 . S-a exprimat cu bun temei dorin#a de a face deosebirea ntre grani#e administrative, etnice "i militare "i de a recunoa"te c! acestea nu coincid ntotdeauna75. Desigur, nu ntotdeauna este posibil s! se fac! aceast! deosebire. n cazul p!r#ii sud-vestice a provinciei Dacia cred c! se poate, totu"i, determina m!car o parte a grani#ei militare ntr-o anumit! perioad!. Ea ar trebui s! se fi desf!"urat nu departe de ultimele castre spre vest, de-a lungul drumului numit aici "drumul vestic": Lederata-Berzobis-Tibiscum. Problema care se ridic! n aceast! privin#! este faptul c!, dup! cum s-a v!zut (cap. III), rezultatele mai noilor cercet!ri n aceste fortifica#ii (la Berzobis "i, mai ales, la V!r!dia-"Pust!") indic! pn! acum o folosire a lor doar pn! la sfr"itul domniei lui Traian "i nceputul celei a lui Hadrian. n acest caz, este greu de spus ce se ntmpl! cu grani#a militar! ncepnd cu anii 117/118 p. Chr. Cu titlu ipotetic putem presupune c! la aceast! dat! s-a renun#at la p!zirea direct! a acestui drum de c!tre militari, f!r! a se renun#a la folosirea lui de c!tre romani. Acest lucru ar fi fost posibil prin anumite prevederi - despre care nu avem informa#ii n izvoare - ale tratatului de pace ncheiat cu iazigii dup! conflictul din anii aminti#i. Prin ele iazigii se obligau poate s! respecte teritoriul roman "i - posibil - chiar s! preia sarcina de a p!zi drumul. De la Tibiscum, aceast! grani#! devine "i ea neclar!; una din posibilit!#i ar fi s! o tras!m de-a lungul drumului care ducea spre nord de la Tibiscum spre Bulci, aflat pe drumul de-a lungul Mure"ului76 (v. fig. 3). Dificultatea const! c! pe acest drum, pu#in cercetat nu au fost identificate nc! fortifica#ii romane. O alt! posibilitate ar fi s! tras!m grani#a militar! de-a lungul drumului de la Tibiscum pe la Ulpia Traiana Sarmizegetusa "i Aquae (C!lan, jud. Hunedoara) pn! la castrul mare de la Micia, comparabil cu cel de la Tibiscum. Se poate presupune c! aceast! grani#! militar! a fost de fapt consecin#a drumurilor de p!trundere "i a localiz!rii trupelor "i castrelor din perioada r!zboaielor de cucerire din timpul lui Traian77. n capitolul II am ar!tat c! toate castrele cercetate de pe "drumul vestic" au o faz! traianic! de lemn "i p!mnt, iar cele de la V!r!dia"Pust!" "i Berzovia au avut "i o faz! de piatr!, primul la incint! "i principia, al doilea la cl!dirile din interior, tot din timpul lui Traian. A fost grani#a militar! din sud-vestul Daciei aceea"i cu cea administrativ!? Altfel spus, a fost grani#a descris! mai sus n acela"i timp "i grani#a provincial!, respectiv a Imperiului n acest teritoriu? Dacia (respectiv Dacia Superior ntre 119-168) a fost, dup! cum se "tie, o provincie imperial!, condus! de un legatus Augusti pro praetore . Unii speciali"ti au ar!tat acum c! no#iunea de provincia poate fi n#eleas! n dou! sensuri. Primul sens, mai restrns, a fost cel de teritoriu organizat formal ca provincie, cu raporturi de proprietate funciar! "i obliga#ii fiscale reglementate printr-o lex provinciae (Tacitus, Agr., 14, despre Britannia: in formam provinciae redacta; n Illyricum Superius, viitoarea Dalamatia, este atestat! epigrafic - de exemplu n ILJ, 874 - forma Dolabelliana , legea provincial! din timpul guvernatorului P. Cornelius Dolabella cca. 14-20 p. Chr. - dup! care se arbitrau inclusiv litigii ntre civitates privind hotarele dintre teritoriile lor). Al doilea sens, mai larg, care provenea din epoca republican!, era cel de domeniu de competen#! al unui guvernator, un domeniu care se putea ntinde "i dincolo de grani#ele unei provincii constituite78. Propun pentru grani#a sud-vestic! a Daciei urm!toarea solu#ie: grani#a administrativ! - adic! grani#a teritoriului organizat in formam provinciae - coincidea aici cu grani#a militar!. Nu exist! temeiuri s! presupunem c! teritoriul Banatului de vest s-a aflat n interiorul provinciei n acest sens ; este semnificativ c! n aceast! parte a Banatului nu existau nici castre, nici ora"e. Altfel puteau sta lucrurile dac! n#elegem provincia n sensul de domeniu de competen#!. Domeniul de
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 6 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

competen#! al guvernatorului Daciei (Superior) cuprindea probabil "i acest #inut 79. Competen#ele guvernatorului, mai ales cele militare, nu erau limitate la provincia sa n sens restrns, ci n r!spunderea sa c!deau "i a"a-numitele externae gentes, care tr!iau n fa#a grani#ei "i care erau privite ca p!r#i ale Imperiului, de"i nu locuiau n provincia organizat!80. n ultimul timp s-a subliniat de mai multe ori n literatura de specialitate c! popoarele din fa#a grani#ei imperiale erau privite ca p!r#i ale Imperiului Roman, dar nu "i ca p!r#i ale provinciilor organizate81. Cu aceste popoare se ncheia - n m!sura n care dispuneau de o anumit! organizare politic! - tratate, att n timp de pace ct "i, mai ales, n "i dup! perioade de r!zboi. Situarea geografic! special! a cmpiei str!b!tute de Tisa, Mure" "i Dun!re, nconjurat! din trei p!r#i de provinciile romane Pannonia Inferior, Moesia Superior "i Dacia f!cea din ea cu att mai mult un teritoriu controlat de romani. Orice popula#ii care tr!iau pe acest teritoriu se g!seau sub supraveghere roman! din trei p!r#i - de la Dun!rea pannonic!, de la Dun!rea Moesiei Superior 82 "i de pe grani#a de vest a Daciei. Ne sunt cunoscute din izvoarele literare mai mult conflictele "i tratatele cu iazigii, care par s! fi fost cea mai activ! popula#ie din punct de vedere politic "i militar din aceast! regiune. Aceasta nu exclude ns! c! a existat n fa#a grani#ei de vest "i de sud-vest a provinciei Dacia "i popula#ie dacic!83. Prezen#a ceramicii lucrate cu mna de tradi#ie Latne cu forme "i decor specifice dacice (sau daco-celtice) indic! acest fapt84. n ntreaga cmpie a Tisei dintre Pannonia "i Dacia, obiectele romane sunt foarte numeroase 85. ntreaga popula#ie din acest #inut pare s! fi fost - "i cum putea s! fie altfel - puternic influen#at! de c!tre romani 86. Aceast! influen#! trebuie s! fi avut aceea"i evolu#ie pe care o descrie Cassius Dio pentru germani n timpul lui Augustus, "i anume c! "barbarii" s-au adaptat treptat la modul de via#! roman, au luat parte la trguri "i la adun!ri pa"nice, f!r! a fi con"tien#i de aceste schimb!ri n modul lor de via#!, fiindc! au adoptat noile obi"nuin#e doar ncet, pas cu pas 87. n aceast! privin#!, situa#ia popula#iei din cmpia din vestul Banatului nu se deosebea de cea a altor zone din fa#a grani#ei din Europa 88. De ce se termina provincia organizat! Dacia tocmai la grani#a descris! mai sus? Aceast! ntrebare are mai multe r!spunsuri posibile. Unul din ele ar fi c! partea de cmpie din vestul Banatului nu a fost ocupat! de la bun nceput de c!tre Traian. Am dezb!tut deja mai sus motivele acestei situa#ii. O a doua explica#ie ar putea veni din condi#iile naturale specifice ale cmpiei vestb!n!#ene. O f"ie pe malul de est al Tisei "i p!r#i din cmpie erau acoperite cu mla"tini, o situa#ie care exista nc! la sfr"itul sec. XVII "i nceputul sec. XVIII 89. n sud-vestul acestei cmpii se g!seau "dunele de nisip ale Deliblatei", o zon! de tip de"ertic. Rurile care traversau cmpia formau n unele locuri numeroase bra#e, care n unele zone - mai ales n preajma ora"ului Timi"oara de azi - au produs peisaje de tip delt!. La aceasta se adaug! faptul c!, spre deosebire de Banatul de est, unde existau numeroase z!c!minte de fier "i cupru 90. Banatul de vest era s!rac n z!c!minte. S-ar putea a"adar ca "i criteriile economice s! fi jucat un rol n neocuparea vestului Banatului. La Appianus, care "i-a scris opera n sec. II p. Chr., se exprim! aceast! concep#ie economic!, atunci cnd el accentueaz! c! romanii "st!pnesc partea mai bun! "i mai mare" a Britanniei, pe cnd "restul nu i intereseaz!, fiindc! nici m!car partea pe care o st!pnesc nu le aduce prea mare c"tig" ( Rhom. Hist., pr., 5). Mai departe, Appianus se refer! la nivelul ntregului Imperiu, atunci cnd vorbe"te de mp!ra#ii romani, care"st!pnesc cea mai bun! parte a p!mntului "i a m!rii"; ei au vrut, n mod prudent, s! p!streze ceea ce aveau, dect s! - "i extind! la nesfr"it st!pnirea peste "popoare barbare s!race lipite p!mntului "i care nu aduc nici un c"tig". Appianus ar fi v!zut el nsu"i la Roma ambasadori ai unor astfel de barbari, care "se ofereau s! devin! supu"ii Romei, pe care ns! mp!ratul i-a respins, fiindc! nu-i erau de nici un folos" ( ibidem, pr. 7) . Cercet!rile de azi folosesc pentru astfel de zone termeni ca "ecological and demographical marginality" "i g!sesc numeroase exemple de astfel de #inuturi n Britannia de nord, Germania, Africa, Siria etc.91. Este astfel probabil c! Banatul de vest a fost pentru romani
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 7 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

un astfel de #inut, pe care nu se merita s! -l ocupe. n schimb, dup! cum s-a v!zut, circula#ia m!rfurilor peste grani#! func#iona, exact ca n alte zone de grani#! ale Imperiului Roman. Putem astfel trage concluzia foarte probabil! c! partea de vest a Banatului s-a g!sit n afara provinciei organizate. El a fost - de"i neocupat direct - controlat de c!tre romani. Este posibil ca domeniul de competen#! al guvernatorului Daciei s! fi ajuns pn! la Tisa; acolo ncepea, poate, zona de control a guvernatorului din Pannonia Inferior. Aceast! situa#ie nu a fost un caz izolat; nu mai departe de regiunea de la sud-est de Dacia (partea sud-estic! a Daciei a format ntre anii 119-168 provincia de sine st!t!toare Dacia Inferior) se g!sea Muntenia, de asemenea controlat! din trei p!r#i. n timpul lui Traian anexat! - mpreun! cu Oltenia de est - Moesiei Inferior, Muntenia ("i o f"ie din sudul Moldovei) a fost l!sat! de Hadrian n afara provinciei organizate Moesia Inferior, probabil ca o consecin#! a tratativelor cu sarma#ii roxolani din anul 118 p. Chr., pe cnd Oltenia de est "i col#ul sud-estic al Transilvaniei au devenit provincia organizat! Dacia Inferior92 (v. fig. 5). Astfel s-a mic"orat presiunea asupra grani#ei din partea roxolanilor, dar romanii nu au renun#at la controlul asupra Munteniei. Grani#a sud-estic! a Daciei (o vreme a Daciei Inferior) era una din p!r#ile (cea vestic!), de unde se supraveghea cmpia Munteniei. Aceast! grani#! militar! este desigur mult mai u"or de recunoscut, fiindc! ncepnd cu Hadrian aici exista a"a-numitul "limes Transalutanus", un val de p!mnt "i "an# paralele cu Oltul, pe care au fost plasate castre auxiliare93. Dinspre sud "i est supravegherea era exercitat! de c!tre castrele auxiliare "i de legiune de pe Dun!rea Moesiei Inferior. Nu este exclus s! fi existat aici "i un regat clientelar al ge#ilor94. acesta nu este ns! amintit de izvoarele literare sau epigrafice. Asemenea rela#ii clientelare sunt atestate doar cu roxolanii, chiar dac! indirect95. &i aici romanii au preferat - chiar dac! nu din motive identice ca n cazul Banatului de vest - s! nu ocupe direct un #inut, ci s! -l controleze indirect.

Note: 1 B. Isaac, The Meaning of the Terms limes and limitanei, n JRS , 78, 1988, 125-147. 2 Ibidem , 132-135. 3 A. v. Domaszewski, n AEM, XIII, 1890, 142 sqq; E. Fabricius, n RE, 13, 1 (1926), 641. 4 V. ntre al#ii C. Patsch, Der Kampf um den Donauraum unter Domitian und Trajan. Beitrge zur Vlkerkunde von Sdosteuropa , V, 2, Wien-Leipzig, 1937, 137 sq; C. Daicoviciu, B!natul "i iazigii , n Apulum , I, 1939-1942, 104; idem, La Transylvanie dans l'antiquit2 , Bucarest, 1945, 39. 5 V. M. Macrea, Via#a n Dacia roman! , Bucure"ti, 1969, 38; N. Gudea, Limesul Daciei de la Traianus la Aurelianus , n ActaMP , I, 1977, 97; N. Gudea, I. Mo#u, Observa#ii n leg!tur! cu istoria Banatului n epoca roman! , n Banatica, VII, 1983, 155 sqq; I. Piso, D. Benea, Das Militrdiplom von Drobeta , n ZPE , 56, 1984, 282 sq; I. Piso, Fasti provinciae Daciae I. Die senatorischen Amtstrger , Bonn, 1993, 6 sq; 36; D. Benea, P. Bona, Tibiscum, Bucure"ti, 1994, 59; D. Protase, Frontierele provinciei Dacia n timpul mp!ratului Traian, n Orizonturi daco-romane, ClujNapoca 1995, 343 "i nota 11 (= Les frontires de la province de Dacie au temps de l!empereur Trajan , n Omaggio a Dinu Adamesteanu ( Ed. M. Porumb), Cluj-Napoca, 1996, 137 "i nota 11); C. Opreanu, Der Westen des rmischen Dakien und das Barbaricum in der Zeit Trajans , n Specimina Nova , XII, 1996 (1998), 268. 6 A. Alfldi, Die Roxolanen in der Walachei , Vortrag gehalten am 6. Internationalen Kongre fr Archologie, Berlin, 1939, 528-538; ders., Daci e Romani in Transsilvania , Budapest, 1940, 44 sq; J. Szilagyi, n Kzlemenyek, III, 1943, 90 sq. 7 V., de ex., A. Mcsy, Zur Entstehung und Eigenart der Nordgrenzen Roms, n Rheinisch-Westfllische Akademie der Wissenschaften , Vortrge G 229, 1978; idem, Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire , London-Boston, 1974 (n special Chapter 2. Conquest of the Danube Region and Augustan Frontier Policy , 31-52 "i Chapter 4. The danube Frontier from Vespasian to Marcus Aurelius, 80-111); J. Fitz, Die Eroberung Pannoniens , n ANRW , II, 6, 1977, 543-556; J. C. Mann, The Frontiers of the Principate, n ANRW , II, 1, 1974, 508-533 (n special I. The Genesis of the Frontiers , 508-514). 8 I. Glodariu, Sistemul defensiv al statului dac "i ntinderea provinciei Dacia, n ActaMN , XIX, 1982, 34; 37. 9 Idem, Arhitectura dacilor - civil! "i militar! - (sec. II .e.n.-I e.n.) , Cluj-Napoca, 1983, 129; C. Opreanu, op. cit. (nota 5), 265 sq.
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 8 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

10 I. Glodariu, op. cit. (nota 8), 34. 11 Ibidem , 37; C. Opreanu, op. cit. (nota 5), 266; I. Piso, Fasti..., 5 "i nota 28. 12 Al. Diaconescu, Dacia under Trajan. Some Observations on Roman Tactics and Strategy , n ActaMN , 34. I., 1997,

14. 13 Priscianus, VI, 13, 205. 14 Segm. VII, 2. 15 Rav. Anon., IV, 14. 16 V. M. Gum!, A. Rustoiu, C. S!c!rin, $antierul arheologic Divici. Cercet!rile din anii 1995-1996 (raport preliminar), n Cerc. Arh.Aria Nord-trac! , II, Bucure"ti, 1997, 381, cu literatura mai veche. 17 Ibidem , 373-381; M. Gum!, S.A. Luca, C. S!c!rin, Principalele rezultate ale cercet!rilor arheologice efectuate n cetatea dacic! de la Divici ntre anii 1985-1987, n Banatica, IX, 1987, 199-238; M. Gum!, A. Rustoiu, C. S!c!rin, Raport preliminar asupra cercet!rilor arheologice efectuate n cetatea dacic! de la Divici ntre anii 1988-1994. Principalele rezultate , n Cerc.Arh.Aria Nord-trac!, I, Bucure"ti, 1995, 401-413; iidem, Les fibules du site fortifi de Liubcova-Stenca et de la citadelle de Divici-Grad , in Le Djerdap/les Portes de Fer la deuxieme moiti du premier millenaire av. J. Ch. jusqu'aux guerres daciques. Kolloquium in Kladovo - Drobeta-Turnu Severin, Belgrad, 1999, 6770. 18 Fl. Medele#, T. Soroceanu, N. Gudea, Descoperiri din epoca dacic! la Pescari, n ActaMN , VIII, 1971, 465-475; &t. Matei, I. Uzum, Cetatea de la Pescari, n Banatica, II, 1973, 141-156. 19 M. Gum!, Cercet!ri arheologice pe Stenca Liubcovei , n Banatica, IV, 1977, 69-104; M. Gum!, A. Rustoiu, C. S!c!rin, Les fibules... (nota 17), 65-67. 20 B. Gavela, Keltski oppidum %idovar , Belgrad 1952; M. Sladi', %idovar in the Late Iron Age , in J. Uzelac et. al., %idovar. Bronze Age and Iron Age Settlement , Belgrad -Vr%ac 1997, 53-67; M. Jevti', M. Sladi', Some Stratigraphic Issues of the Iron Age Settlements at %idovar , in Le Djerdap/Les Portes de Fer... (Nota 17), 94-97. 21 V. datarea sfr"itului acestor cet!#i n lucr!rile citate la notele 16-20. 22 M. Barbu, Fortifica#ii dacice pe valea Mure"ului inferior, n Ziridava, XIX-XX, 1996, 35-58. 23 Ibidem , 44; v. "i P. Hgel, M. Barbu, Die Arader Ebene im 2.-4. Jh. n. Chr. , n ActaMP , XXI, 1997, 544. 24 C. Opreanu, op. cit. (nota 5), 273 sq: n al doilea r!zboi; asem!n!tor, cu argumenta#ie detaliat!, Al. Diaconescu, op. cit. (nota 12), 22 sq, care ns! plaseaz! opera#iunea - poate mai aproape de adev!r - n primul r!zboi daco-roman (101102); sceptic K. Strobel, Untersuchungen zu den DakerkriegenTrajans, Bonn, 1984, 170 care crede c! acest lucru este improbabil din cauza condi#iilor naturale ("puternic nml!"tinata cmpie joas! a Dun!rii "i Tisei"). Nu trebuie ns! uitat c! aceast! cale de comunica#ie a fost folosit! deja nainte de epoca roman!; v. pentru aceasta I. Ferenczi, Opinii vechi "i noi n leg!tur! cu drumurile ntre Dacia, Pannonia "i Moesia Superior prin Barbaricum, Tibiscus, III, 1974, 111-127; D. Gabler, Zu Fragen der Handelsbeziehungen zwischen den Rmern und den "Barbaren" im Gebiet stlich von Pannonien , Rmer und Germanen in Mitteleuropa (Hrsg. H. Grnert), Berlin, 1976, 87-121. 25 K. Strobel, op. cit. , 85sq, 95 sq; Al. Diaconescu, op. cit. , 23. 26 IDR III/4, 1 "i p. 17 sq (comentariu la nr. 1); v. "i I. Piso, Fasti... (nota 5), 211 sq, la T. Iulius Maximus Manlianus, leg. Aug. leg. I adiutricis "i apoi leg. Aug. leg. IIII Flaviae. 27 V. N. Gudea, I. Mo#u, op. cit. (nota 2), fig. 5: Harta Banatului cu descoperirile din epoca Latne; chiar dac! harta este incomplet! - lipsesc tocmai cet!#ile dacice men#ionate de mine mai sus, cu excep#ia Ore%ac ($idovar) - este evident c! Banatul de vest era, n aceast! epoc!, mai degrab! slab populat. V. "i fig. 6: Harta Banatului cu descoperiri monetare din intervalul sec. II a. Chr.-106 p. Chr., unde exist! aproximativ aceea"i situa#ie. 28 C. Patsch, op. cit. (nota 4), 128 sqq; C. Daicoviciu, B!natul ... (nota 4), 98-109; H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea roman! , Cluj, 1972, 308; de acord cu ei I. Piso, Fasti... (nota 5), 212. 29 Cassius Dio, LXVIII, 10, 3. 30 C. Opreanu, op. cit. (nota 5), 267 sq; de acord P. Hgel, Trei ipostaze ale v!ii inferioare a Mure"ului de la Traian la Hadrian , n Ziridava, XXII, 2000, 31 sq. 31 A. Mcsy, Pannonia and Upper Moesia ... (nota 7), 95; K. Strobel, Die Jahre 117-119 n. Chr., eine Krisenphase der rmischen Herrschaft an der mittleren und unteren Donau , n Studien zur Alten Geschichte. Festschrift S. Lauffer , III, Roma, 1986, 963 sq. 32 C. Opreanu, op. cit. (Nota 5), 268 "i nota 30; Cf. A. Mcsy, Pannonia and Upper Moesia ...(Nota 7), 95: "Under Decebalus the Tisza was the western boundary of the Dacian State". 33 Astfel "i K. Strobel, op. cit. (nota 31), 964. 34 Ipoteza "i argumentarea la C. Opreanu, op. cit. (nota 5), 268-276. 35 Despre drumurile romane din Banat, v. "i O. R!u#, O. Bozu, R. Petrovszky, Drumurile romane n Banat , n Banatica, IV, 1977, 135-159; cea mai recent! abordare la Fl. Fododrean, Drumurile din Dacia roman! , Tez! de doctorat, ClujNapoca, 2004, 251 sqq; despre o probabil! statio sau mansio pe drumul roman din Depresiunea Alm!jului (M- #ii
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 9 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

Banatului) v. O. Bozu, Cercet!rile arheologice din punctul "Cetate", comuna L!pu"nicel (jud. Cara"-Severin) , n Banatica, V, 1979, 187-201. 36 V. IDR III/3, 50; este vorba de un milliarium g!sit la Micia, din timpul lui Trebonianus Gallus "i Volusianus, care atest! univoc existen#a acestui drum, nereprezentat pe Tabula Peutingeriana . 37 &tampilele tegulare ale leg. XIII gemina de pe Mure", n IDR III/1, 242 (Bulci, jud.. Arad); 243-246 (Snnicolaul Mare, jud. Timi"); 246-249 (Cenad, jud. Timi"); inscrip#ia funerar! a unui veteranus al acelea"i legiuni: IDR III/1, 274 (Snnicolaul Mare, jud. Timi"); toate locurile de descoperire sunt situate pe malul de sud al Mure"ului. &tampile tegulare ale leg. XIII gemina "i ale coh. II Flavia Commagenorum la Cladova (jud. Arad), la P. Hgel, C!r!mizi romane "tampilate descoperite la Cladova (jud. Arad) , n Ziridava, XIX-XX, 73-76; locul de descoperire este pe o n!l#ime de pe malul nordic al Mure"ului. 38 IDR III/1, p. 242. 39 IDR III/1, p. 243. 40 IDR III/1, 109; despre condi#iile de descoperire, n corpus este citat Fr. Cumont, n AEM, XIV, 1891, 111: "im Hofe des Verwalters eingemauert" ("zidit n curtea administratorului"). 41 IDR III/1, p.132. 42 V. IDR III/1, p.130. 43 ndoieli n aceast! privin#! a exprimat deja G. Tgls la nceputul sec. XX, v. D. Protase, Legiunea IIII Flavia la nordul Dun!rii "i apartenen#a Banatului "i Olteniei de vest la Provincia Dacia, n ActaMN , IV, 1967, nota 17. 44 IDR III/1, 273. 45 IDR III/1, p. 239 l citeaz! pe Fr. Cumont, n AEM, XIV, 1891, 110, care a aflat condi#iile de descoperire ale inscrip#iei descoperite "nainte cu aproximativ 30 de ani" de la "martori oculari". 46 Un sondaj din anul 1999 lng! castelul Mocioni nu a dus la descoperirea de elemente romane (informa#ie amabil! V. Cedic!, Muzeul Banatului Timi"oara). Argumentele aduse de Fr. Cumont (v. nota precedent!) c! "romanii au avut "i la Foeni, ca "i la Cenad, o a"ezare militar! ntre Timi" "i Tisa" se bazau pe lucruri aflate din auzite, ca de ex. "c!r!mizi cu "tampile de legiuni ar fi fost descoperite "i la Foeni"; de la Foeni nu este cunoscut! de fapt nici o c!r!mid! "tampilat! roman!. 47 D. T!nase, M. Mare, P!trunderea sarma#ilor n vestul Banatului n lumina unor noi descoperiri arheologice , n SCIVA, 51, 3-4, 2000, 193 sqq; mormintele se pot data n a doua jum!tate a sec. II-nceputul sec. III. 48 D. Benea, Dacia sud-vestic! n secolele III-IV , I, Timi"oara, 1996, 253. 49 Informa#ie amabil! Fl. Dra"ovean, Muzeul Banatului Timi"oara. 50 V. IDR III/1, p. 240; nu era, de altfel, neobi"nuit pentru familiile nobile ale sec. XVIII s!- "i decoreze parcurile cu antichit!#i. 51 IDR III/1, 106 "i 107. 52 L. Balla, Guerre Iazyge aux frontires de la Dacie en 107/108, n Scripta Dacica . Collected Papers (Ed. by E. Szabo), Hungarian Polis Studies 5, Debrecen, 2000, 33-36 (ini#ial ap!rut! n ActaClassUnivDebr, V, 1969, 111-113). 53 Astfel "i D. Benea, Banatul n timpul lui Traian , n AnBan , III, 1994, 316. 54 IDR III/1, p. 124 (la nr. 106); M. !ordevi', Contributions to the Study of the Roman Limes in South Banat , n The Roman Limes on the Middle and Lower Danube (Ed. P. Petrovi'), Belgrad, 1996, 132. 55 I. Ferenczi, Opinii vechi "i noi n leg!tur! cu drumurile ntre Dacia, Pannonia "i Moesia Superior prin Barbaricum, n Tibiscus , III, 1974, 121 sq; 123; D. Gabler, Zu Fragen der Handelsbeziehungen zwischen den Rmern und den "Barbaren" im Gebiet stlich von Pannonien , n Rmer und Germanen in Mitteleuropa (Hrsg. H. Grnert), Berlin, 1976, 89-90; datarea ipotetic! a lui Gabler pentru sta#ie abia la nceputul sec. III (p. 90) mi pare improbabil de trzie. 56 D. Benea, Dacia sud-vestic! ...(nota 48), 222-300 (a"ez!rile din ntreg Banatul); cele mai multe a"ez!ri au fost datate dup! descoperiri de suprafa#! n sec. III-IV p. Chr., altele "i n sec. II-IV. 57 Eadem, Das Rmerlager von Tibiscum und seine Rolle im Verteidigungssystem von Sdwest-Dakien, n Limes 13, Stuttgart, 1986, fig.10 "i p. 455 sq. 58 Ibidem , 457. 59 Eadem, Dacia sud-vestic! ... (nota 48), 123 sq. 60 Ibidem , 230 (Becej, Serbia); 243 (Criciova, jud. Timi"); 293 (Timi"oara-"Cioreni") etc. 61 Ibidem , 222-300; pentru descoperirile similare din sudul Banatului (azi n Serbia), v. M. !ordevi', Archaeological Sites of the Roman Period in Yugoslav Banat , n Studii de istorie a Banatului , XVII-XVIII, (1993-1994), 1996, 24-39; O. Brukner, Rimski nalazi u jugoslovenskom delu Barbarikuma - Ba&ka i Banat , n Arheolo'ki Vestnik , 41, 1990, 203205; toate repertoriile citate aici cuprind desigur "i descoperiri care dateaz! de dup! retragerea aurelian! din Dacia. 62 V. D. Benea, P. Bona, op. cit. (nota 5), 102 "i recent D. Benea, Atelierele romane de m!rgele de la Tibiscum, Timi"oara, 2004.
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 10 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

63 Dup! cum se "tie, a"ez!rile "i necropolele din sec. II-III din aceast! regiune au fost categorisite fie ca "daco-romane",

fie ca "iazige", uneori fiind vorba de acelea"i descoperiri, care sunt interpretate diferit de diferi#i autori ("i diferite "coli arheologice). 64 Valurile de p!mnt, care traverseaz! Banatul "i Cri"ana pe axa nord-sud, sunt datate n mod obi"nuit n perioada tetrarhiei, v. S. Soproni, "Limes Sarmatiae", n Archrt, 96, 1969, 43-53; Zs. Visy, Der pannonische Limes in Ungarn , Budapest-Stuttgart, 1988, 25. Fiind vorba aici de mai multe valuri paralele (2 pn! la 3), unele s-ar putea dovedi - ca urmare a unei cercet!ri arheologice am!nun#ite - a fi astfel de "marcaje vizibile" ale grani#ei romane din sec. II-III. p. Chr; v. n acest sens recent F. Dra"ovean, D. Benea et al., S!p!turile arheologice preventive de la Dumbr!vi#a, Timi"oara, 2004, 20. 65 V. sintetic D. J. Breeze und B. Dobson, Hadrian!s Wall2 , Harmondsworth, 1978. 66 D. J. Breeze, The Antonine Wall , Edinburgh, 1974. 67 H. Schnberger, The Roman Frontier in Germany: an archaeological survey, n JRS , 59, 1969, 144-197; sintetic: Der rmische Limes in Deutschland (Red. G. Ssskind, A. Wigg), Stuttgart, 1992. 68 Pentru grani#a noric! "i o parte din cea a Pannoniei Superior, v. M. Kandler, H. Vetters, Der rmische Limes in sterreich , Wien, 1986. 69 V. Zs. Visy, op. cit. (nota 64) "i, recent, The Roman Army in Pannonia . An Archaeological Guide of the Ripa Pannonica (Ed. Zs. Visy), Pcs, 2003. 70 V. pentru aceasta notele 37 "i 55. 71 V. Enciclopedia civiliza#iei romane (Coord. D. Tudor), Bucure"ti, 1982, fig. 78; cf. J. Wagner, Die Rmer an Euphrat und Tigris , n Antike Welt, Sondernummer 1985, fig. 18. 72 V. B. Isaac, The Limits of Empire. The Roman Army in the East , Oxford, 1990, cap. III "i IV. 73 J. Baradez, Fossatum Africae , Paris, 1949. 74 V. mai nou C. R. Whittaker, Frontiers of the Roman Empire (A Social and Economic Study) , Baltimore-London, 1994, 48, 79 sqq cu fig. 19; B. Isaac, op. cit. (nota 72), 414. 75 W. Y. Adams, citat n B. Isaac, op. cit. (nota 72), 399 "i nota 136. 76 Pentru acest drum v. O. R!u#, O. Bozu, R. Petrovszky, op. cit. (nota 35), 148 sq "i, recent, Fl. Fodorean, Drumurile din Dacia roman! , tez! de doctorat, Cluj-Napoca, 2004, 262 sq. 77 O astfel de evolu#ie de la castre temporare la castre permanente dup! o cucerire a fost observat! "i de B. Isaac, op. cit. (nota 72), 409 sq. 78 V. interpret!rile celor dou! sensuri la I. Piso, Fasti... (nota 5), 3; C. R. Whittaker, op. cit. (nota 74), 17. 79 n acela"i sens m-am pronun#at "i la colocviul Das Thei-Marosch-Gebiet im 1.-4. Jh. n. Chr. , Pcs, octombrie 1998. 80 V. explica#iile lui C. R. Whittaker, op. cit. (nota 74), 17 sqq; Whittaker a cercetat am!nun#it difere#ierea ntre spa#iul organizat "i cel neorganizat n statul roman, ntre "empire of administration" "i "empire of control", n capitolul "Space, Power and Society" al c!r#ii sale. 81 B. Isaac, op. cit. (nota 72), 397 cu nota 121; C. R. Whittaker, op. cit. (nota 74), 17. 82 S-a remarcat c! o parte a castrelor din Moesia Superior de pe malul drept al Dun!rii au func#ionat "i dup! organizarea provinciei Dacia, inclusiv castrele de legiune de la Singidunum "i Viminacium, care se g!seau vis--vis de partea neocupat!, v. ntre al#ii A. Mcsy, Pannonia and Upper Moesia ...(nota 7), 96; N. Gudea, Die Militrorganisation an der Nordgrenze der Moesia Superior whrend der Rmerherrschaft in Dakien, in Limes 11, Budapest 1977, 223, 228. 83 P. Hgel, M. Barbu, op. cit. (nota 23), 545. 84 Ibidem , 541; D. Benea, Dacia sud-vestic! ...(nota 48), 292-294, 299; fig. 52-55. 85 V. D. Gabler, op. cit. (nota 55). 86 V. P. Hgel, M. Barbu, op. cit. (nota 23), 545. 87 Cassius Dio, LVI, 18. 88 V. C. R. Whittaker, op. cit. (nota 74), 122 sqq "i fig. 34 (circula#ia m!rfurilor peste grani#a Germaniei); 127 (asem!narea spectrului de descoperiri din fa#a "i din spatele grani#ei n Britannia de nord). 89 Consemnat! de Fr. Griselini n a sa lucrare Versuch einer politischen und natrlichen Geschichte des temeswarer Banats in Briefen an Standespersonen und Gelehrte , I-II, Wien, 1780, n prima scrisoare a p!r#ii a doua a c!r#ii, dedicate "istoriei naturale" "i pe harta respectiv!; aceea"i imagine se vede pe o hart! ap!rut! la Viena: "Neueste Karte der Knigreiche Bosnien, Servien, Croatien und Slavonien samt den angraenzenden Provinzen Temeswar etc." a lui Carl Schutz, din anul 1688. 90 V. distribu#ia z!c!mintelor de metal exploatate de c!tre romani n TIR, L 34, Budapest, 1968. 91 C. R. Whittaker, op. cit. (nota 74), 86; exemple care ilustreaz! expresia la pp. 87-97. 92 V. I. Piso, Fasti... (nota 5), 30 sq. 93 V. pentru aceasta I. Bogdan C!t!niciu, Evolution of the System of Defence Works in Roman Dacia, in BAR, I.S. , 116,
http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm Page 11 of 12

EDUARD NEMETH. ARMATA IN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SUDWESTEN DES ROMISCHEN DAKIEN

10.11.2009 18:51

Oxford, 1981. 94 V. mai recent "i general pentru Muntenia n sec. I-III p. Chr. eadem, Muntenia n sistemul defensiv al Imperiului Roman, sec. I-III p. Chr. , Alexandria, 1997. 95 Imminuta stipendia din SHA, Hadr., 6 indic! tratate existente cu roxolanii; inscrip#ia lui P. Aelius Rasparaganus, rex Roxolanorum (CIL V, 32) "i a fiului s!u P. Aelius Peregrinus (CIL V, 33) din Pola confirm! acest lucru; v. C. Patsch, op. cit. (nota 4), 162 sq.

ARMATA N SUD-VESTUL DACIEI ROMANE / DIE ARMEE IM SDWESTEN DES RMISCHEN DAKIEN

Muzeul Banatului - Sec%ia de Istorie $i Sec%ia de Arheologie - Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica
Ultima modificare Fri, 22 Aug 2008 16:10:59 GMT

Copyright 2007 Muzeul Banatului Timi"oara

Web Designer

Copyright 2007 Muzeul Banatului Timi"oara

http://www.muzeulbanatului.ro/istorie/publicatii/bhab/armata/capitolul5.htm

Page 12 of 12