Sunteți pe pagina 1din 16

TEMA NR.

7 CONDUCEREA OPERATIV PRIN DISPECER A EXPLOATRII UNUI ANSAMBLU DE CENTRALE I STA II ELECTRICE
7.1. SCOPUL URMRIT Scopul acestei teme este de a familiariza studen ii cu principalele probleme care se pun n exploatarea prin dispecer a instala iilor electroenergetice. Se expun, conform PE 117 - Regulament pentru conducerea prin dispecer n sistemul energetic - modul de organizare i func iile acti!it" ii de exploatare prin dispecer. Se prezint" instala iile laboratorului de dispecer, conceput ca o treapt" de conducere iera#ic superioar" a modelului de sistem electroenergetic existent n laboratorul PE$S. 7.2. PROBLEME GENERALE PRIVIND CONDUCEREA PRIN DISPECER A INSTALA IILOR ENERGETICE %in punct de !edere func ional, sistemul energetic na ional &SE'( constituie un ansamblu unitar a!) nd drept scop producerea, transportul, distribu ia i utilizarea energiei electrice i termice. *a ndeplinirea acestui obiecti! concur" un mare num" r de instala ii, amplasate pe o arie geografic" larg" , exploatarea lor n comun presupun nd existen a unui sistem informa ional i de comand adecvat. %up" cum se tie, componentele sistemului electroenergetic func ioneaz" interconectat, ceea ce face ca problema calit" ii energiei li!rate s" fie rezol!abil" numai n mod centralizat. $aracteristicile de mai sus ale SE' impun cu necesitate existen a unei structur !r"r# c! $! c%&$uc!r!. +n treapta , a acestei structuri se afl" elementele necesare conducerii obiecti!elor energetice indi!iduale, treptele de conducere superioare fiind constituite din dispeceri de di!erse ni!eluri. Se disting astfel dispecerul energetic central &%E$(. dispecerii energetici teritoriali &%E/(. dispecerii energetici locali &de distribu ie zonal" - or" " neasc" - %E%, de platform" industrial" - %P,, de #idroamena0are - %12, de termoficare - %/(. 2nsamblul treptelor de conducere prin dispecer formeaz" $ s'!c!ru( !&!r)!t c &"* %&"(. 3 treapt" de conducere prin dispecer este compus" c%+'"rt +!&t! 'r &c '"(!,
77

din dou"

compartimentul de comand operativ , deser!it de personalul instalat n camere de comand" . compartimentul de regimuri de func ionare, care stabile te programul de func ionare a instala iilor.

2tribu iile fiec" rei trepte de dispecer n rezol!area sarcinilor, organizarea ierar#ic" i gradul de subordonare fa" de celelalte trepte de conducere sunt reglementate n mod riguros prin acte cu caracter oficial. Prescrip iile generale care stau la baza organiz" rii i func ion" rii dispecerilor sunt stabilite prin PE 117 Regulament pentru conducerea prin dispecer n sistemul energetic. S"rc & (! )!&!r"(! c"r! r!- & c%&$uc!r 'r & $ s'!c!r su&t ur+. t%"r!(!utilizarea ra ional" a resurselor energetice disponibile pentru producerea energiei electrice i termice. asigurarea ec#ilibrului permanent ntre produc ie i consum. reglarea sc#imburilor de energie electric" cu sistemele electroenergetice ale altor " ri. func ionarea unitar" a SE' i alimentarea consumatorilor n condi ii de siguran" , calitate i economicitate. coordonarea mane!relor i regimurilor de func ionare a centralelor i re elelor electrice n st" ri normale i de a!arie.

/& "ct - t"t!" (!)"t. $! 0&$!'( & r!" "c!st%r s"rc & s! $ st &) tr! c%+'%&!&t! 'r &c '"(!, prezentate succint n cele ce urmeaz" . a. Activitatea de predic ie, care const" n elaborarea programului de ac iune pentru func ionarea normal" a SE', pornind de la date cu caracter statistic i informa ii pri!ind starea actual" a sistemului i disponibilitatea sa probabil" . ,n mod periodic se fac predic ii pri!ind curba de sarcin" a sistemului, balan a de puteri, reparti ia sarcinii pe centrale, ni!elele de tensiune n re ele. b. Activitatea de supraveghere, care const" n controlul permanent al st" rii instala iilor prin intermediul sistemului de m" sur" i semnalizare. ,nforma iile primite sunt de obicei supuse unor opera ii de !alidare, n urma c" rora sunt acceptate ca fiind plauzibile sau nu i4sau unor opera ii de prelucrare, care permit s" se aprecieze starea instala iei primare. +n scopul prent) mpin" rii apari iei unor st" ri anormale, n cadrul regimurilor normale se definesc ni!elele de alarmare la atingerea c" rora se impune luarea unor decizii cu caracter operati!. c. Activitatea de comand , care comport" prelucrarea informa iilor ob inute la punctele precedente, elaborarea deciziilor i efectuarea comenzilor sau transmiterea lor c" tre unit" ile te#nice de exploatare. $omenzile pe linia conducerii prin dispecer, n limita competen elor stabilite pe ni!elele ierar#ice, asigur" -

75

efectuarea n timp real a regla0ului frec!en ei i puterilor de sc#imb pe liniile de interconexiune. reparti ia sarcinii pe centrale. oprirea i pornirea grupurilor. modificarea configura iei i regimului de func ionare al re elelor. conectarea i deconectarea unor consumatori.

2sigurarea func iilor enumerate mai sus presupune existen a unui sistem teleinforma ional pentru colectarea, transmiterea, afi area i prelucrarea automat" a informa iilor i a unui sistem de telecomunica ii ntre di!ersele trepte de dispecer i ntre acestea i unit" ile te#nice de exploatare aflate n subordine. Supra!eg#erea i comanda SE' se realizeaz" n prezent at) t prin metode i mi0loace tradi ionale, cu inter!en ia determinat" a factorului uman, c) t i prin intermediul unor sisteme automate. 2!) nd n !edere !olumul mare de informa ii care trebuie prelucrate, precum i unele particularit" i de func ionare ale SE', care impun luarea unor decizii rapide, este 0ustificat" te#nic i economic ec#iparea treptelor de dispecer cu ec#ipamente de calcul care s" lucreze off-line &efectuarea de calcule legate de acti!itatea de predic ie( i on-line &preluarea unor func ii de supra!eg#ere i comand" (. 7.1. MODUL DE ORGANI2ARE I PRINCIPALELE REGULI DE DES3 URARE A ACTIVIT II DE CONDUCERE OPERATIV PRIN DISPECER A SISTEMULUI ENERGETIC 7.3.1. Defini ii. Rela ii de subordonare operativ Personalul aflat n camera de comand" a unei trepte de conducere operati!" prin dispecer se nume te '!rs%&"( $! c%+"&$. %'!r"t -. , iar personalul care efectueaz" mane!rele n instala iile energetice - '!rs%&"( $! $!s!r- r! %'!r"t -. 415. 3 treapt" de conducere prin dispecer are "ut%r t"t! $! c%&$uc!r! %'!r"t -. asupra instala iilor aflate n subordine. 2ceast" autoritate se concretizeaz" prin "ut%r t"t!" $! $!c 6 ! pri!ind stabilirea regimului de func ionare al instala iilor. c%%r$%&"r!" unor mane!re a c" ror succesiune n timp se afecteaz" reciproc, execu ia lor re!enind mai multor forma ii de deser!ire operati!" . c%+'!&t!&*. 7 care se refer" la exercitarea comenzii operati!e de c" tre treapta de conducere prin dispecer care inter!ine direct ntre personalul de deser!ire operati!" i treapta de conducere prin dispecer cu autoritate de decizie sau comand" de coordonare. 2utoritatea de conducere operati!" a unei trepte de dispecer oarecare asupra unei p" r i a sistemului nu implic" n mod obligatoriu satisfacerea tuturor
76

func iilor de mai sus. 2stfel, autoritatea de decizie asupra unui subsistem poate s" re!in" unei trepte de dispecer, iar competen a - unei alte trepte, de ni!el inferior. Personalului de comand" operati!" de ser!iciu al unei trepte de dispecer i sunt subordona i personalul de comand" operati!" de ser!iciu de la treptele de conducere prin dispecer subordonate. personalul de deser!ire operati!" de ser!iciu din centrale, sta ii i zone de re ea aflate n autoritatea de conducere operati!" a treptei de dispecer. Prin c%+"&$. &!+ 8(%c t. se n elege comanda operati!" prin care se exercit" autoritatea de conducere operati!" proprie treptei respecti!e sau a altei trepte, 'r & !9!ctu"r!" c%&-%r: r (%r %'!r"t -! $ r!ct cu '!rs%&"(u( $! $!s!r- r! %'!r"t -. . %e regul" , comanda nemi0locit" asupra unei instala ii &central" , sta ie(, se atribuie la cel mult dou" trepte de conducere prin dispecer. Exercitarea autorit" ii de decizie se face prin dispozi ii date direct personalului de deser!ire operati!" &atunci c) nd treapta respecti!" exercit" i comanda nemi0locit" ( sau dispecerului de ser!iciu al treptei cu competen" asupra instala iilor implicate. *a luarea unei decizii trebuie s" se in" cont de punctul de !edere al treptelor care au n competen" ec#ipamentele respecti!e, precum i de cel al treptelor cu autoritate de decizie asupra altor instala ii care pot fi afectate de decizia luat" . $omanda de coordonare se exercit" fie n mod nemijlocit, fie prin intermediul treptelor de dispecer cu competen . Exercitarea comenzii de coordonare presupune o aprobare prealabil" din partea treptei cu autoritate de decizie asupra instala iilor respecti!e. /reapta de dispecer care are competen" prime te dispozi iile sau aprob" rile direct de la treapta cu autoritate de decizie sau comand" de coordonare, sau prin intermediul treptei superioare care are competen" asupra ec#ipamentelor respecti!e. 7.3.2. fectuarea convorbirilor telefonice $on!orbirile telefonice prin care se transmit comenzile operati!e sau se raporteaz" treptei superioare apari ia e!enimentelor trebuie s" respecte urm" toarele reguli la apel se r" spunde imediat. cel care r" spunde trebuie s" - i spun" numele, acela i lucru f" c) ndu-l apoi i cel care a f" cut apelul. expresiile folosite n con!ersa iile operati!e trebuie s" fie cele stabilite n Regulamentul general de mane!re n instala iile electrice 789. dispozi ia primit" trebuie repetat" , astfel nc) t cel care a dat-o s" se con!ing" c" a fost bine recep ionat" . toate con!orbirile sunt nregistrate pe band" magnetic" .
5:

7.3.3.

Retragerea din e!ploatare a echipamentelor energetice 2probarea pentru retragerea din exploatare se d" de c" tre treapta de dispecer n a c" rei autoritate de decizie se g" se te ec#ipamentul respecti!. 3 cerere de retragere din exploatare trebuie s" cuprind" , n afara datelor cu caracter administrati! durata retragerii, inclusi! timpul necesar mane!relor care se execut" la ec#ipamentul respecti!. denumirea exact" a ec#ipamentului. n cazul agregatelor de producere a energiei electrice i termice, puterea care se reduce i puterea care r" m) ne utilizabil" n centrala respecti!" . scopul retragerii din exploatare. durata maxim" n care ec#ipamentul poate fi repus n func iune n caz de ne!oie. acordul consumatorilor, c) nd este cazul. 7.3.". Darea #n e!ploatare a echipamentelor energetice +n !ederea d" rii n exploatare i a punerii n func iune, unitatea gestionar" formuleaz" o cerere care trebuie aprobat" de treapta de dispecer cu autoritate de decizie asupra instala iei respecti!e. %ispecerul de ser!iciu la treapta care are autoritate de decizie !a permite nceperea mane!relor pentru darea n exploatare i punerea n func iune dup" ce s-a primit confirmarea efului instala iei c" ec#ipamentul se poate da n exploatare i s-au f" cut preciz" rile necesare asupra situa iei sau st" rii operati!e n care se afl" acesta. s-a primit confirmarea c" ec#ipamentele conexe, care s-au retras din exploatare n !ederea leg" rii noului ec#ipament, se pot reda n exploatare. s-a primit confirmarea c" au fost modificate regla0ele protec iilor i automatiz" rilor, in) nd cont de darea n exploatare a noului ec#ipament. 7.3.$. %chema normal %ispecerul energetic na ional stabile te, in) nd cont de autoritatea de decizie a fiec" rei trepte, sc#ema normal" de conexiuni !alabil" pentru perioada de !ar" &1 aprilie - ;: septembrie( i de iarn" &1 octombrie-;1 martie(. Sc#ema normal" fixat" este sc#ema preferen ial" , urm" rindu-se n permanen" realizarea ei n cadrul perioadei de !alabilitate. $riteriul care st" la baza elabor" rii sc#emei normale este func ionarea sigur" i economic" a sistemului energetic. 2stfel, sc#!+" &%r+"(. 7 0+'r!u&. cu "ut%+"t 6. r (! ; 'r%t!c* (! 'r & r!(!!7 tr!:u ! s. "s )ur! continuitatea n alimentarea consumatorilor i sal!area categoriilor de consumatori importan i n cazul ntreruperii func ion" rii unor elemente ale sistemului. posibilitatea de insularizare a unor zone.
51

p" strarea stabilit" ii statice a sistemului n regim normal i n regim postincident. posibilitatea lic#id" ri rapide a perturb" rilor regimului normal de func ionare, astfel nc) t s" se p" streze stabilitatea dinamic" a sistemului. reducerea puterii de scurtcircuit p) n" la limitele admise pentru ec#ipamentele instalate. posibilitatea utiliz" rii la capacitatea maxim" disponibil" a surselor de putere acti!" i reacti!" . men inerea ni!elului tensiunilor n limitele normale. alimentarea c) t mai sigur" a ser!iciilor interne ale centralelor i sta iilor. 'omanda operativ a sistemului energetic #n ca( de incidente ) i avarii Sarcinile personalului de comand" operati!" n caz de incidente i a!arii

7.3.&.

sunt asigurarea continuit" ii func ion" rii SE' n ansamblu sau pe zone i platforme care s-au izolat. localizarea c) t mai rapid" a incidentului sau a!ariei i luarea m" surilor pentru pre!enirea extinderii acesteia. luarea m" surilor pentru repunerea n func iune a ec#ipamentelor. stabilirea, n func ie de ec#ipamentele disponibile i de starea acestora, a unor sisteme i regimuri de func ionare post-incident c) t mai sigure. raportarea incidentului sau a!ariei i a ntreruperilor n alimentarea consumatorilor treptelor ierar#ice superioare. *a r) ndul s" u, personalul de deser!ire operati!" este obligat s" informeze imediat, concis i corect, treapta de dispecer care exercit" comanda nemi0locit" , asupra incidentelor sau a!ariilor care s-au produs. 2cti!itatea de lic#idare a incidentelor i a!ariilor este condus" de treapta de dispecer care are n autoritate de decizie ec#ipamentele respecti!e. 2ceast" treapt" stabile te solu iile de lic#idare a incidentului sau a!ariei, sau aprob" solu iile propuse de c" tre treapta cu competen" sau de c" tre personalul de deser!ire operati!" . Efectuarea detaliat" pe opera ii a mane!relor de lic#idare a incidentului sau a!ariei re!ine personalului de deser!ire operati!" din centrale i sta ii. +n cazuri excep ionale, care nu sufer" am) nare, mane!rele se pot efectua sau conduce f" r" anun area prealabil" a treptei de dispecer superioare, urm) nd ca aceasta s" fie informat" ulterior, c) t mai rapid posibil, asupra e!enimentelor i a m" surilor luate.

7.<.

DESCRIEREA LABORATORULUI DE DISPECER


58

7.".1. plan

*rincipalele echipamente ale laboratorului. +unc ii ) i dispunere #n

*aboratorul de dispecer &LD( este conceput i realizat astfel nc) t s" asigure controlul i comanda la distan" a principalelor instala ii ale modelului de sistem electroenergetic existent n *aboratorul de partea electric" a centralelor i sta iilor &LP !"(. $ele patru noduri ale modelului de sistem sunt denumite n LD centrala #, $, ! i D. %e asemenea, este pre!" zut" posibilitatea extinderii func iilor de dispecer asupra a nc" dou" noduri, denumite centrala i centrala %. +n figura 7.1 se prezint" dispozi ia n plan a elementelor componente ale LD. <unc iile principale i ec#iparea acestor elemente sunt prezentate n cele ce urmeaz" . 1. Pupitrul de comand" &P!(, format din trei module, este ec#ipat cu aparate de m" surare, dispoziti!e de comand" la distan" , central" trelefonic" i instala ie de interfon. +n ansamblu, acest pupitru asigur" controlul i comanda la distan" a instala iilor din LP !" utiliz) nd solu ii clasice- m" sur" ri n curen i slabi folosind te#nica analogic" i comenzi prin comutatoare cu lamp" inclus" prin circuite fizice independente. 2paratele de m" surare sunt plasate pe partea !ertical" a pupitrului, dup" cum urmeaz" modulul &' - aparate pentru m" surarea tensiunii pe barele sta iilor #, $, ! i D i aparate pentru m" surarea curentului cuplelor existente n cele patru sta ii. modulul &( - aparate pentru m" surarea puterii acti!e, puterii reacti!e, precum i curentului generatoarelor )'*)+, racordului la sistemul exterior " i liniilor L'*L, &la linii m" sura este pre!" zut" ntr-un singur cap" t, respecti! L'#, L+#, L,#, L(!, L-! (. modulul &- - aparate de m" surare aferente centralelor i %. <unc ia de comand" la distan" a aparatelor de comuta ie se realizeaz" cu a0utorul unor comutatoare cu lamp" inclus" , montate n cadrul unor sc#eme sinoptice, pe modulele &' &centralele # i $( i &- &centralele ! i D(. Este pre!" zut" posibilitatea comenzii tuturor ntreruptoarelor din modelul de sistem. Semnalizarea pozi iei aparatelor comandate se face conform con!en iei cunoscute, prin pozi ia m) nerului comutatorului, asociat" cu tipul luminii l" mpii incluse &continuu sau intermitent(. Prin instala ia de interfon .. se poate stabili leg" tura ntre LD i pupitrul de comand" din LP !". 2. Panoul sinoptic &P"( are exclusi! func ia de semnalizare de pozi ie. Sunt pre!" zute l" mpi de semnalizare pentru separatoarele de bare i casete de semnalizare cu dou" l" mpi pentru ntreruptoare. $on!en ia de semnalizare pentru separatoare este- lamp" aprins" - aparat nc#is i lamp" stins" - aparat desc#is. +n cazul ntreruptoarelor, pozi ia nc/is este

5;

indicat" prin aprinderea l" mpii ro ii, iar pozi ia desc/is, prin aprinderea l" mpii !erzi a casetei de semnalizare.

5=

5>

1. Panoul cu relee &PR( constituie o interfa" prin care se asigur" transmiterea comenzilor spre LP !" i a semnaliz" rilor de pozi ie de la acesta spre panoul sinoptic al LD. <. $alculatorul !' mpreun" cu perifericele sale este un calculator de proces func ion) nd on-line, care asigur" ac#izi ia principalelor m" rimi care definesc starea operati!" a instala iilor din LP !". *eg" tura dintre !' i instala ia primar" controlat" este asigurat" prin interfa" &cuplorul( de proces .P. =. ?n al doilea calculator &!((, nereprezentat n figura 7.1, recep ioneaz" printr-un sistem de comunica ie serial" datele ac#izi ionate din proces de c" tre !' i asigur" prelucrarea acestora, oferind pe displa@ o imagine sintetic" a st" rii LP !". 2nsamblul celor dou" sisteme de calcul !' i !( alc" tuie te o structur" ierar#izat" de control a c" rei concep ie urm" re te la o scar" restr) ns" , ideea de baz" a ar#itecturii unui sistem numeric de control a instala iilor energetice. 7.".2. %olu iile de ob inere ) i transmitere a informa iilor Realizarea func iei de supra!eg#ere prezentat" mai sus se asigur" printrun ansamblu de ec#ipamente care prelucreaz" i transmit informa iile ntre LP !", LD i ec#ipamentele de calcul. Pentru controlul principalilor parametri electrici, n LP !" sunt instalate traductoare cu ie ire n curen i slabi &:-8: m2(. +n figura 7.8 se prezint" sc#ema de principiu a unui circuit de m" surare, indic) ndu-se locul de amplasare al di!erselor ec#ipamente. $u linie plin" s-a figurat circuitul de transmisie analogic" a informa iei, iar cu linie punctat" , transferul pe cale numeric" .

3 ).7.2. Sc#!+" $! 'r &c ' u " u&u c rcu t $! +. sur"r!


5A

Sunt instalate urm" toarele tipuri de traductoaretraductoare de tensiune pentru toate barele sta iilor #, $, ! i D. traductoare de curent pentru cuplele din cele patru sta ii. traductoare de putere acti!" , de putere reacti!" i de curent pentru cele patru generatoare, pentru racordul la sistemul exterior, pentru cap" tul din sta ia # al liniilor L' , L+ i L, i pentru cap" tul din sta ia ! al liniilor L( i L-.

Partea de comand" i semnalizare din cadrul LD lucreaz" la tensiunea de 8=Bc.c, transmiterea semnalelor f" c) ndu-se prin circuite fizice independente. Separa ia fa" de circuitele de comand" din LP !", care lucreaz" la 88:Bc.c, este asigurat" printr-un set de relee intermediare montate n PR. Supra!eg#erea st" rii aparatelor de comuta ie de c" tre calculatorul de proces se face prin intermediul unor relee montate n spatele panoului sinoptic, a!) nd bobinele legate n paralel cu l" mpile de semnalizare care indic" pozi ia n sc#ema sinoptic" . +n figura 7.; se prezint" sc#ema bloc a sistemului numeric de ac#izi ie a datelor. Este utilizat un calculator de tip 0.&*", bazat pe un P 123 i a!) nd o capacitate total" de memorie de A= C:. +n cazul concret prezentat, interfa a este pre!" zut" cu 8= de intr" ri numerice i =5 de intr" ri analogice. $apacitatea sistemului de intr" ri este utilizat" astfel 81 de intr" ri binare, reprezent) nd pozi iile tuturor ntreruptoarelor din sta iile #, $, ! i D. =8 de intr" ri analogice- tensiunile pe barele sta iilor &7 m" rimi(, curen ii surselor, liniilor i cuplelor &1> m" rimi(, puterile acti!e i reacti!e pe linii i surse &8: m" rimi(. Se obser!" din enumerarea de mai sus c" pozi iile separatoarelor nu sunt controlate automat de c" tre calculatorul de proces. 2ceast" solu ie a fost adoptat" din considerente didactice, studen ii afla i la punctele de execu ie din sta ii a!) nd obliga ia s" raporteze telefonic dispecerului toate mane!rele executate cu separatoare, prile0 de familiarizare cu modul de efectuare a con!orbirilor telefonice. /ransformarea n semnal numeric a celor =8 de intr" ri analogice se face cu a0utorul unui singur con!ertor analog-numeric care este cuplat ciclic la c) te un semnal extern prin intermediul unui sistem de multiplexare. Sistemul de multiplexare este comandat de c" tre calculator prin intermediul unui circuit de interfa" paralel" 58>>. ?n al doilea circuit 58>> este utilizat pentru recep ionarea simultan" a c) te 5 intr" ri binare, explorarea celor 8= de intr" ri f" c) ndu-se n cadrul unui proces ciclic comandat de c" tre calculator.

57

55

7.".3. ,oduri de utili(are a calculatorului de la nivelul ierarhic 7.".3.1. +unc ionarea f r transmiterea datelor c tre nivelul ierarhic superior +n prima etap" de implementare a sistemului de control, acest calculator a ndeplinit at) t func ia de ac#izi ie a datelor, c) t i aceea de prelucrare a informa iilor, respecti! afi area pe monitorul propriu a st" rii LP !". +n acest mod de utilizare programul este compus din dou" module, unul fiind scris n limba0ul D2S,$, iar cel" lalt n limba0ul de asamblare al microprocesorului E5: n 0urul c" ruia este organizat calculatorul. 2ceast" organizare exploateaz" facilit" ile oferite de limba0ul D2S,$ n pri!in a afi " rii pe ecranul monitorului a sc#emelor sinoptice i a realiz" rii dialogului operatorcalculator. Pe de alt" parte, modulul scris n limba0 de asamblare !alorific" la maximum posibilit" ile microprocesorului, asigur) nd o !itez" de lucru sporit" i deci reducerea timpului de explorare ciclic" , n condi iile unui !olum necesar de memorie mult mai redus dec) t cel cerut de un program similar, scris ntr-un limba0 de ni!el nalt. <unc iile asigurate de programul de calcul sunt descrise pe scurt n cele ce urmeaz" . #. 2fi area unei sc#eme sinoptice pe ecranul monitorului. Pornind de la restric iile impuse dimensiunii imaginii &88 linii x ;8 coloane(, sc#ema general" a modelului de sistem electroenergetic a fost mp" r it" n cinci sc#eme par iale- 8 sc#eme pentru sta ia # , notate #' i #( i c) te o sc#em" pentru sta iile $, ! i D. +n figura 7.= se prezint" spre exemplificare o copie a ecranului corespunz" toare sc#emei sinoptice a sta iei D.

56

3 ).7.<. Sc#!+" s &%'t c. " st"* ! D ,nforma iile oferite de o sc#em" oarecare suntpozi iile aparatelor de comuta ie &ro u pentru pozi ia nc#is i verde pentru pozi ia desc#is(. !alorile tensiunilor pe barele colectoare i ale m" rimilor electrice &curent, putere acti!" i reacti!" ( caracteristice fiec" rui circuit. informa ii pri!ind modificarea pozi iei ntreruptoarelor. pentru sc#ema afi at" la un moment dat, prin p) lp) ire i semnal acustic, iar pentru ntreruptoarele din celelalte sta ii, prin mesa0e de tipul F2 declan at ntreruptorul .........G sau F2 anclan at ntreruptorul..............G

+n acela i timp, orice modificare a pozi iei ntreruptoarelor &anclan are sau declan are( este nregistrat" cu a0utorul imprimantei, specific) ndu-se data i ora apari iei e!enimentului. $. Supra!eg#erea m" rimilor analogice. Pentru fiecare m" rime analogic" se stabile te, prin baza de date, pla0a normal" de func ionare. *a ie irea sau re!enirea n pla0a normal" a unei m" rimi , sunt generate mesa0e de a!ertizare la imprimant" . !. 2fi area la cerere a unei m" rimi sau a unui grup de m" rimi analogice. D. Hodificarea limitelor pla0ei normale de func ionare. *a un moment oarecare din cursul execu iei programului sunt acti!e una sau mai multe din func iile enumerate mai sus. 2cti!area unei anumite func ii se face la cererea operatorului, prin intermediul tastaturii calculatorului, n cadrul unui dialog ale c" rui reguli generale sunt expuse n continuare. %up" nc" rcarea programului memorat pe caset" , acesta intr" automat n execu ie, solicit) ndu-se operatorului s" tasteze data curent" i ora lans" rii. in continuare, programul intr" n faza F2legerea func ieiG, pe ecran fiind listate principalele func ii realizabile, operatorul fiind in!itat s" aleag" una dintre acestea #fi are sc/em sinoptic . #fi are valori m surate. &odificare limite admisi4ile. 2cceptarea unei anumite func ii se face ap" s) nd tasta D, n momentul n care s" geata din partea st) ng" a ecranului se afl" n dreptul func iei respecti!e. 2p" sarea pe tasta 5 are semnifica ia refuzului func iei indicate pe s" geat" i ca urmare s" geata este pozi ionat" n dreptul func iei urm" toare. $on!en ia de mai sus &D pentru Da i 5 pentru 5u( este !alabil" i n celelalte faze ale dialogului. ". %ac" a fost aleas" func ia FA9 ; "r! sc#!+. s &%'t c. >7 pe ecran apar numele sta iilor, operatorul fiind in!itat s" opteze pentru una dintre cele cinci sc#eme n care a fost mp" r it" sc#ema modelului de sistem electroenergetic. %up" efectuarea alegerii prin ap" sarea pe tasta D, pe ecran apare sc#ema sinoptic" a sta iei respecti!e. 3peratorul este ntrebat dac" dore te s" actualizeze pozi ia separatoarelor. %ac" r" spunsul este negati! &5(, programul intr" n procesul de
6:

supra!eg#ere ciclic" pe sc#ema afi at" , proces care continu" p) n" la o ntrerupere solicitat" de operator prin ap" sarea pe tasta DRE2I-SP2$E. ,n urma unei astfel de ntreruperi programul se rentoarce la punctul F2legerea func ieiG. %ac" se dore te actualizarea pozi iei separatoarelor &r" spuns D(, n dreptul simbolurilor separatoarelor din sc#ema afi at" apare o s" geat" care se deplaseaz" succesi! de la un simbol la altul. %ac" pentru o anumit" pozi ie a s" ge ii indicatoare se tasteaz" D, semnalizarea pozi iei separatorului respecti! trece n culoarea opus" din ro u n !erde sau din !erde n ro u. %ac" se tasteaz" 5, semnalizarea respecti!" r" m) ne nemodificat" i s" geata indicatoare se deplaseaz" la simbolul separatorului urm" tor. %up" epuizarea ntregului ir de separatoare de bare, programul intr" automat n procesul de supra!eg#ere ciclic" pe sc#ema afi at" . +n aceea i stare a programului se poate a0unge i nainte de a explora toate separatoarele, prin ap" sarea pe tasta DRE2I-SP2$E. %ac" n timpul procesului de supra!eg#ere ciclic" apare o modificare de stare a unui ntreruptor este amorsat un semnal acustic, care persist" p) n" la anularea sa de c" tre operator prin ap" sare pe tasta #. :. %ac" a fost aleas" func ia >A9 ; "r! -"(%r +. sur"t!?7 pe ecran apar numele m" rimilor electrice m" surate, nso ite de o s" geat" indicatoare deplasabil" . 3peratorul alege prin tasta D m" rimile dorite. %up" parcurgerea ntregii liste sau dup" ap" sarea pe tasta DRE2I-SP2$E, pe ecran apar !alorile cerute. Prin ap" sarea pe tasta E'/ER se re!ine n punctul F2legere func ieG. c. %ac" a fost aleas" func ia >M%$ 9 c"r! ( + t! "$+ s : (!?7 pe ecran apar numele m" rimilor m" surate i !alorile actuale ale limitelor n raport cu care se face prelucrarea. Pentru m" rimile alese ale c" ror limite trebuie modificate, operatorul este in!itat s" specifice noile !alori numerice. ,e irea din aceast" func ie se face automat la epuizarea listei de m" rimi sau nainte de aceasta, dac" se tasteaz" DRE2I-SP2$E. +n ambele cazuri programul se rentoarce n punctul F2legere func ieG. 7.".3.2. +unc ionarea #n structura ierarhi(at +n acest mod de utilizare programul rulat este scris exclusi! n limba0 de asamblare, ceea ce asigur" o !itez" de lucru sporit" . <unc iile ndeplinite de program sunt ac#izi ia datelor din proces &ntr-o manier" similar" celei utilizate n !arianta anterioar" (. transmiterea datelor ac#izi ionate, c" tre ni!elul ierar#ic superior, aceast" transmisie se face conform protocolului standard RS-8;8 de comunica ie serial" . 7.".". +unc iile calculatorului de la nivelul ierarhic superior

61

*a acest ni!el este utilizat un P! a!) nd urm" toarele caracteristici principale- procesor =5A %x8, 5: H#z, memorie R2H ;8 HD, #ard disC 1,5 JD, sistem de operare KindoLs4%3S, dou" porturi seriale i un port paralel standard. Programul rulat, scris n limba0ul $M M este de tip aplica ie KindoLs. ,nterfa a cu utilizatorul prezint" elementele standard ale unui astfel de aplica ii &bare de meniu, casete de dialog, butoane etc.(, ceea ce asigur" o familiarizare rapid" a operatorului cu modul de exploatare a programului. Pr &c '"(!(! %'* u& $ s'%& : (! su&talegerea modului de lucru - simulare &off-line( sau proces &on-line(. alegerea frec!en ei cu care se execut" opera ia de exploatare ciclic" a m" rimilor supra!eg#eate i a celei la care se memoreaz" starea operati!" n !ederea ntocmirii 0urnalului de exploatare. stabilirea limitelor normale pentru parametrii analogiei &curente i tensiuni( pentru fiecare component" a instala iei primare. 3u&c* (! 0&$!'( & t! $! c%+'%&!&t" %&@( &! " 'r%)r"+u(u su&t, ac#izi ia n timp real a datelor de la un ni!el ierar#ic inferior printr-un port serial. prelucrarea datelor recep ionate const) nd n afi area st" rii aparatelor de comuta ie cu semnalizarea optic" i acustic" specific" n cazul modific" rii pozi iei ntreruptoarelor. afi area principalilor parametrii analogici cu semnalizarea situa iilor de dep" ire a limitelor admise pentru func ionarea normal" . actualizarea de c" tre utilizator a st" rii separatoarelor. ntocmirea 0urnalului de exploatare.

$omponenta off-line a programului asigur" un mediu comod i sugesti! pentru antrenarea prin simulare n !ederea execut" rii mane!relor de baz" din instala ia real" a laboratorului.

BIBLIOGRA3IE 1. PE :86. 'ormati! de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea prin dispecer a instala iilor energetice din sistemul energetic na ional. 8. PE 117. Regulament pentru conducerea prin dispecer n sistemul energetic na ional. ;. PE 115. Regulament general de mane!re n instala ii energetice. =. Selisc#i, 2l. .a. Sistem de control centralizat al unui ansamblu de sta ii electrice. $omunicare la $onferin a 'a ional" de Energetic" , ?.P.D., 1655.

68