Sunteți pe pagina 1din 23

U U R E ~ T I

MATERIALE DE ISTORIE
$1 MUZEOGRAFIE
6
MUZEUL DE ISTORIE A MUNICIPIULUI U U R E ~ I
1. CERCETARI ARHEOLOGICE
DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA CERNICA IMPORTANTA
LOR PENTRU VECHJLOR CULTURI
DIN TARA NOASTRA 1)
de Prof. dr. docent GH. CANTACUZINO !?i
SEBAS'l'IAN MORINTZ, cerceUitor princi.-
palla Inst. de Arheologie al Academiei
R.S.R.
Institutul de arheologie al Academiei R. S. Romi'mia a executat In
anii 1960-1964 singur :;;i apoi in colaborare cu Muzeul de Istorie a ora-
cercetari arheologice pe un promontoriu situat intre
malul de vest al Iacului Cernica, in raza satulUi ICilldilrtJ.ru
(Comuna Cerni'ca) (fig. 1.1). Acest teren este u:;;or inclinart; lingil padure
in partea de mijloc, dar coboara spre nord, in panta repede spre est
in panta mai lunga, dar mai putin abrupta pina in lacul Cernica.
Cele 1"07 deschise pe acest teren din 1960 pina la 1967 au
scos la iveaUi unp.ete mai multor culturi materiale, care se din
mileniul IV Le.n: pina la secolului al XVIII-lea anume: din
epoca neolitica s-au descoperit doua ale culturilor Du-
de:;;ti :;;i Boi'an :;;i 0 vastanecropoUi a culturii Boian; (fig. 1) din epoca
bronzului timpuriu, mijlociu si tirziu s-au ga.sit vestigii de locuire, mai
limitate, ale culturii numite Glina III mai numeroase ale culturii Tei;
iar din epoca feudal a au la lumina vestigii foarte bogate, adica 25
locuinte ale vechiului sat medieval Maracineni, infiintat in a doua juma-
tate a secolului al XVI-lea, conacul stapinului feudal transformat la in-
ceputul secolului al XVII-lea in chiliile maniistirii Iezerul, un paraclis
boierresc tQ<ansfarmat tot atunci in biserrioa manastiri, apoi clo-
potnita bisericii, cimitirul medieval, format imprejur, un numeros :;;i
\Tariat material arheologic.
Deosebit, din intervalul de timp dintre epoca bronzului cea feu-
dala, s-au descoperit pe acest promontoriu vestigii, nu prea numeroase,
araltind 0 locuire vremelnica a triburilor geto-dace din perioada La Tene
apoi a populatiei din epoca prefeudala (secolul VI e.n.)
Avind in vedere numarul mare de culturi de monumente gasite
prin cercetarile de la Cernica, nu este cu putinta de a prezenta de a
examina in aceasta lucrare descoperirile apartinind tuturor culturilor din
acest loc, ci sintem siliti a face 0 alegere a prezenta numai descope-
1) Comunicare tinuta in ziua de 13 m.artie 1968 la Muzeul de istorie a ora-
Bucure$ti.
7