Sunteți pe pagina 1din 6

DIPCurs7 IIREGULIDECONFLICTSPECIALE Regulamentul Roma 2 contine o serie de reguli de conflict special pentru cinci categorii aparte de delicte,fiindvorbainordine: 1) Raspundereapentrudauneleprovocatedeproduseledefectuase

fectuase Reglementatainart.5alRegulamentului.Sigur,inaceastamaterieregulamentulurmarestepedeo partescopurileurmaritedelegiuitoruleuropeanlegatedefunctionareapietei,catsiideeaasigurarii uneianumitepredictibilitatiinprivintalegiiaplicabile,acordanduseoanumitaprioritatevictimei acestorcategoriideprejudicii. Inconditiileincarearelocintensificareaschimbuluideproduse,caresuntlivratetransfrontalierin acestdomeniufiindnevoiedeoraspunderemaiapasataincadruldreptuluiconsumatorului. Aceastaestesidorintalegiuitoruluicareacordaoreglementarespecialesiderogatoriedeladreptul comun. Dinpunctdevederealtehhniciiutilizate,regulamentulretineoreguladeconflictincascada,cuo combinareaelementelordelegaturainvariantemaiputinsofisticate,maiputincomplexedecatcele intalniteinConventiadelaHagadin1963privindlegeaaplicabilaraspunderiipentruproduse. Totcaoparanteza,existaunnumardestatemembrecareauratificatConventiadelaHaga,evident anterioradoptariiregulamentuluiex:Finlanda,Franta,Luxemburg,Slovenia,SpaniasiOlanda, tariincarelegeaaplicabilaraspunderiipentruprodusevafiideterminatainconformitatecunormele deconflictutilizatedeaceastaconventiesinucelestabiliteinRegulamentulRoma2,careramane insaaplicabilincelelatestatemembreinaceastaprivinta. CareestesistemulpracticatdeRegulamentulRoma2inaceastamaterie? pentruraspundereapetrufaptaproduselor; concurentaneloialasiactelederestrangerealelibereiconcurente; atingerileadusemediuluiinconjurator,; atingerileadusedrepturilordeproprietateintelectuala; Raspundereapentrugrevasaulockout.

Competentadeprincipiuesteoferitalegiistatuluiincarecele2partiisiauresedintaobisnuita. adicalexdomicilicommunis. Dacaatatcelcareafabricatprodusulcatsivictimaprodusuluiauresedintaobisnuitacomuna peteritoriulaceluasistat,existaolegaturadestuldeputernicasaseapliceaceastaregula, chiardacaprodusulafostrealizatpartialinaltapartedarafostlivratdeoaltapersoanape teritoriulresedinteiobisnuiteavictimei.

Inabsentauneiresedinteobisnuitecomune,competentaesteconferitalegiiresedinteiobisnuitea victimei,subsidiarlegiiloculuicumparariiprodusuluisauinfinelegealoculuisurvenirii prejudiciului,aplicareafiecareidintreregulifiindinsaconditionatadecomercializareaprodusluiin cauzainacelstat. Aparedeasemenea,oclauzadepreditibilitateinart5alin.1frazaa2asioclauzadeexceptiein art.5alin2,aceastadinurmapermitandfienerespectareaordiniielementelordelegaturafixatein alin.1,fieaplicareauneilegilacareacestalineatnufacereferire(deexlegealoculuifabricarii produsului). Invedereaaplicariidispozitiilorart.5alin.1,prezintarelevantadeterminarealoculuicomercializarii produsului.Desigur,termenulprodusnuestedefinitincuprinsulregulamentului,insagasimdefintii inaceastaprivintainart.2dinDirectivaeuropeana85/374/CEE. Inceeaceprivestecomercializarea,ceeaceestesemnificativnuesteatatfaptulcaprodusul individualacauzatprejudiciulcareafostcomercializatintrunanumitstat,catfaptulcaacelprodus siproduseasemanatoaredeacelasitipsiapartinandaceleiasipersoaneresponsabile(aceluiasi fabricantsauproducator)suntcomercializateinacelstat. Oproblemacaresaridicatasupraconceptuluidecomercializateestedacaacesttermen absoarbereclamasaupublicitateafacutaunuiprodusinscopulvanzariipeopiatatintrun statmembru.Uniiautoriabordandconceptuldecomercializate,danduioabordaremai restrictivaaceeadeavinde.Conceptiamodernamergepeideeaacordariiacestuiconceptun sensmailarg,cuprinzandsireclame,publicitate,fiindincorporateinacestsens. Odificultatesuplimentaraprinaplicareaacestortextearputeaapareadacaprodusulnueste fabricatinniciunuldinstatelacaresefacereferirelaliterelea,bsaucdinart.5,iarlegea resedinteiobisnuitenuestenicieaaplicabila. Uniiautoridindoctrinastrainaspuncaintroasemeneasituatie,desisolutianuestedeloccerta, cainacestesituatiiarfinecesara,inopinialor,saneintoarcemlaregulageneralaprevazutade art.4adicalexlocidauni,deoarceacestarticoldispunecaelseaplicaexceptandaltedispozitii contrarealeprezentuluiregulament,iarpentrucazulprescrisart.5nuprevedenimic. Regulamentulcontineinschimboclauzadeprevizibilitatepotrivitcareia,dacapersoanacarei raspundereesteangajatanuapututsaprevadainmodrezonabil,loculcomercializarii produsuluiincauzasauunprodusdeacelasitip,regulavafiinversata,astfelcalegeadela resedintaobisnuitaapersoaneiresponsabilevaprimiaplicareart.5alin.1frazafinala. Legatdeaceastaclauzadeprevizibilitate:regulamentulavrutsadeaoanumiteflexibilitate, dandposibilitateainstanteisaadopteopozitiefinadereglare.Poategeneradezvantajeincazul instantelorimature,carearaplicaexcesivclauza.Aceastainversaredacaprimesteolejeritatede aplicare,eavarasturnaconceptiaregulamentuluideacordaoprotectievictimei,nupersoanei responsabile,carenuapututsaprevada. 2

2)Concurentaneloialasiactelederastrangerealelibereiconcurente(art.6) Conformconsiderentului21dinpreambul,art.6nuaduceoveritabiladerogaredelareguladela art.4alin.1,cimaidegrabaoclarificareaacesteia. Reguliledeconflictdindomeniulconcurenteineloialesuntinmodevidentinspiratedeobiectivesi politicidenaturamaterialacarenuseregasescdeobiceiinspateleregulilordeconflict. Esteinmodgeneralacceptatfaptulcanormeledinacestdomeniusedezvoltapentruaindepliniun scopesential,aceladeaasiguraoconcurentaefectivaintropiatalibera,iaracestlucruocupaunloc importantinstrategiaUniuniiEuropene. Lexlocidaunisetraduceinmateriedeconcurentaprincompetentalegiistatuluiacaruipiataeste afectatasaususceptibilsafieacceptataprincomportamenteleincauza.Regulaestejustificatadeo parte,prinfaptulcaeacorespundeasteptarilorpartilorvatamate(conducandlaolegecare guverneazamediulloreconomic)sipedealtaparte,prinaceeacaasiguraegalitateadetratament intretotioperatoriieconomicicareactioneazapeaceasipiata. Indimensiuneaeiconflictuala,aceastasolutiegaranteazainteresulsupraindiviualsaumacro economic,urmaritdereguliledindomeniulconcurenteisianumebunafunctionareauneianumite piete. Inmateriaconcurenteineloiale,regulamentulfacedistinctieintreactelecarepotafectapiatain generalsiaceleacarepotafectadoarunanumitconcurentparticularpepiata.Incazulactelordin primacategorie,conformart.6alin.1,legeaaplicabilaestelegeastatuluiincarerelatiile concurentialesauintereselecolectivealeconsumatoriloraufostafectate.Regulavizeazaactelede concurentaneloialasubtoateformelepecareacestealeimbraca,adica: Actedestinatesainfluentezecererea(ex:frauda,constrangerea); Actelecarevinsaimpiediceofertaconcurenta(ex:perturbareaaprovizionariiunui concurent,boicotul); Actelecareexploateazavaloareaunuiconcurent(ex:creareaunuiriscdeconfuzie, exploatareauneireputatii);

Piatarelevantaesteaceaundeconcurentiiincearcasacastigefavoareaclientilor,fiindnecesarca easafieafectatainmoddirectsisubstantial.Dinnefericire,regulamentulnucontinedispozitiicu privirelaaceleipotezeincareactuldeconcurentaneloialaproduceefectesiafecteazamaimulte piete. Aceastainseamnacaintroasemeneasituatievortrebuisaseapliceinmodconcomitentmai multelegiunorprejudiciirealizateinstatediferite. Pentrucaamvazutcainmateriedeconcurentaneloialavorbimdeoparticularizarealoxloci daunispecificmaterieiconcurente.Ipotezaenuntatapoatefiintalnitacanddinaceaactiune deconcurentaneloialaseafecteazamaimultepietesiatuncicriteriulfiindlexlocidaunivor fiincidentemaimutelegi,specificefiecareilegi. 3

Obs!inacestdomeniunusepuneproblemaautonomieidevointa,lipsindcudesavarsire posiblitateaalegeriilegiiaplicabile,dupacumnusepuneniciproblemaaplicariicriteriul resedinteiobisnuiteaautoruluisivictimei. Aceastaconcluziereiesedelasine,pentrucainmateriaconcurentei,intereseleafectatesunt generalesinumaipresupunealegereauneiproximitatialegiiaplicabile.Nusepoatevorbide autonomiedevointadacaesteafectatapiatainansamblulei. Art.6alin.2dinregulamentseocupadeipotezaparticularaincareactuldeconcurentaneloiala afecteazaexclusivintereseleunuiconcurent,unuicompetitor,cadeexemplu:incazurilede coruptie,spionajindustrial,divulgareaunuisecretcomercialsauincitarelarupereacontractului. Intoateacestesituatii,acteleanticoncurentialeauunimpactdirectasupraparticularului, afectanddoarinmodindirectsiintereselepietei.Pentruacesteaafostpreferataintoarcereala regulageneraladeconflictdelaart.4,adicalexlocidauni,dacanupotintervenilegearesedintei obisunuitecomune,respectivlegeastatuluicucaresituatiaprezintalegaturilecelemaistranse. Art.6alin.3contineoregulapentruprejudiciileprivatecepotrezultadinactelecerastranglibera concurenta.Comportamenteletipicevizatedeaceastaregulasuntintelegerilemonopolistesau abuzuldepozitiedominanta,caredaudreptulladespagubiricivilereprimateatatindreptul comunitarcatsiinlegislatiilenatiionale. Aceastaregulaspecialaintervineatatpentruincacareareguliinationalecatsiinceeace privesteregulacomunitaraindomeniulconcurentei.Dacasuntafectatemaimultepiete nationale,sevoraplicadistributivlegilemaimultorstate.Aceastapoateconstituiinsa,un obstacolincaleaintroduceriiunoractiuniindividualeindespagubiripentrucapartealezata poatefipusainsituatiadeademonstracontinutula345saumaimultelegiapartinadlatot atateastatelacaresaprodusprejudiciul,desistandarduldecomportamentpoateficomun tuturor(celputininipotezelecanddiscutamdeoviolareaart.81si82dintratatul comunitar). Regulamentulincearcasaremediezeaceastasituatie,permitandinvocareauneisingurelegilegea forului,desiingeneral,competentaluilexforiestedenaturasafavorizezefenomenuldeforum shopping,efectelesalenegativesunttotusilimitatedeart.6alin.3lit.b,deoarcecompetentaacestei legiestesubordonataindepliniriia2conditii: a) Forulesteunuldinstateleundecomportamentulanticoncurentialaprodusdirectprejudicii semnificative; b) Parteavatamataisiaredomiciliulinaceststat. Incazuluneipluralitatidereclamanti,estesuficientcadoarunulsasiaibadomiciliulin statulforului. Intotdeaunacandoparteisimanifestaoptiuneapentrulexfori,eaareaceastaincarcatura inerentadeforumshopping.Inaltecuvinteforumshoppinginseamnaopredeterminarea instanteicareintrunanumitlitigiuarfimaifavorabila.Pentruapreintampinaaceasta speculatie,legiuitoruleuropeancereaplicareacumulativaacelor2conditiienuntatemaisus pentruaaplicalexfori. 4

3)atingeriadusemediuluiinconjurator(art.7)

Inacestdomeniu,regulamentulesteorientatcuprioritateinspreprotectiavictimeisiodata cuaceastainspreprotectiamediuluiincojurator.Defapt,regulafixataoferindreclamantului posibilitateadeaalegeintrelegealoculuiundeaavutlocevenimentulcauzalsilegealocului surveniriiprejudiciului,esteorientatainspecialcatreobiectivulpropussianumeprotectia mediuluiincojurator. Parteavatamatavacautaintotdeaunalegeacareoferanivelulcelmairidicatdeprotectie,iar astfelpersoanarespectivavafiimplicitsupusastandaturilorlegiicelemairidicate. Aplicareaart.7nuesteinsotitadenicioexceptie.Prinurmare,poluatorulnuvaputeainvoca, deexemplucaelnuapututprevedeasurvenireaprejudiciuluiinacelstat.Deasemenea,sunt excluseposibilitateaaplicariiresedinteicomuneapartilorsauinterventiaclauzeideexceptie Deaicisevedeorientareareguliideconflictspreprotectiamediului,fiindignorataorice posibiltatedeflexibilitate,pentrucaacestelegaturimaistransenuvorfiabordatedin perspectivapoluatoruluisuavictimeicistrictinconsiderentulprotejariimediului. Oaltaproblemaestedefinireanotiuniidedaunaadusamediului,princareartrebuisase inteleaga,schmbareanegativaauneiresursenaturalecumarfi,apa,aerulsausolul, deteriorareauneifunctiiindeplinitadeacearesursainbeneficiuluneialteresursenaturale saualpubliculuisaudeteriorareavariabilitatiiintreorganismelevii. Regulamentulalegesanureglementezeproblemaproceduralaamomentuluialegeriilegiiaplicabile decatreparteavatamata.Conformconsiderentului25,aceastachestiunevafiinsarezolvatapotrivit lexfori,urmandcalexforisadeterminemomentullimitacandvictimavaputeadecidesase departezedelaregulagenerala.Deasemenea,estedeprisosamaiprecizacaregulamentulseaplica indifirentdacadauneleprodusemediuluiauinterferentacumediulpublicsaucelprivat. 4)atingeriadusedreptuluideproprietateindustrialasauintelectuala Regulamentulretineinart.8,caprincipiu,aplicarealegiistatuluipentrucaresesolicitaprotectia drepturilorrespectivesaulexlociprotectionis,farasafieadmisaposibiltateaalegeriidecatrepartia legiiaplicabile. Totusi,acestprincipiuesteparticularizatpentruipotezaincareobligatiaextracontractualadecurge dintroatingereadusaunuidreptcomunitardeproprietateintelectualacucaracterunitar,de exempluuneimarcisauunuibrevetcomunitar.Inacestcazlegeaaplicabilavafi,evident, instrumentulcomunitarimplicatsaulegeastatuluiundeaavutlocfaptulprejudiciabildaca instrumentulcomunitarimplicatprezintalacunecuprivireladiverseaspectededreptmaterialin domeniulraspunderii,cumarficalcululdaunelor,prescriptia,sarcinaprobeis.a.m.d. Trebuiedeasemeneaprecizatcareclamatiilelegatedeoimbogatirefarajusta,derivatadinviolarea unordrepturideproprietateintelectualavorfiguvernatetotdeart.8sinudeart.10. 5

5)raspundereapentruactiunisindicale(art.9)