Sunteți pe pagina 1din 26

- ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE-

Prezentarea Judetului Cluj

Nume:Ghiocel Teodor

Seria B, Grupa 325 Anul 2

-BUCURESTI-

Curprins: Capitolul 1:Cadrul natural si socio-economic 1.1.Asezare 1.2.Accesibili a e si in!ras ruc ura 1.".Ca#rul na ural 1.$.Ca#rul s%ci%-ec%n%&ic 1.'.Resurse uris ice Capitolul2:Analiza azei tehnico-materiale si a circulatiei turistice 2.1.Uni a i #e cazare 2.2.Uni a i #e ali&en a ie 2.".S ruc uri #e a(re&en ) ra a&en 2.$.Nu&ar uris i 2.'.Nu&ar inn%p ari 2.*.Dura a &e#ie a se+urului 2.,.Densi a ea circula iei uris ice 2.-..ra#ul #e %cupare 2./.0re!erin a rela i1a pen ru uris& Capitolul3:!roiecte de dez"oltare a turismului ".1.0r%iec e e2is en e Capitolul #:Strate$ii de dez"oltare a turismului in %udetul Clu% $.1.Analiza S3OT

Capitolul 1:Cadrul natural si socio-economic

4u#e5ul Clu+ es e unul #in re cele &ai #ez1%l a e +u#e5e ale R%&6niei. 0% en5ialul s7u ec%n%&ic es e #a #e resursele l%cale8 ra#i5ia 9i e2perien5a #e #ura 7 :n &a+%ri a ea sec %arel%r. I&p%r an 7 es e 9i p%zi5ia sa #e li#er al c%&er5ului :n Transil1ania8 #a %ri 7 a9ez7rii sale !a1%rabile8 la in ersec5ia ru el%r c%&erciale i&p%r an e care lea(7 Eur%pa Cen ral7 #e z%na Balcanil%r. 4u#e5ul Clu+ cuprin#e cinci &unicipii: Clu+ - Nap%ca8 Tur#a8 De+8 C6&pia Turzii 9i .;erla8 un %ra9 - <ue#in8 ,' c%&une 9i $2= #e sa e. 1&1Asezare 4u#e5ul Clu+ se si ueaz7 :n +u&7 a ea n%r#-1es ic7 a 57rii8 :n re paralelele #e $,>2-?$$@ :n n%r# 9i $*>2$?$,@ :n su#8 respec i1 &eri#ianele #e 2">"/?22@ :n 1es 9i 2$>1"?$*@ :n es . Se :n in#e pe % supra!a57 #e **,$ A&p #es!79ura 7 :n z%na #e c%n ac a rei uni 75i na urale rerezen a i1e : Mun5ii Apuseni8 0%#i9ul S%&e9an 9i C:&pia Transil1aniei 9i se :n1ecineaz7 la n%r#-es cu +u#e5ele Mara&ure9 9i Bis ri5a-N7s7u#8 la es cu +u#e5ul Mure98 la su# cu +u#e5ul Alba8 iar la 1es cu +u#e5ele Bi;%r 9i S7la+.Relie!ul es e pre#%&inan #elur%s 9i &un %s8 al i u#inile &a2i&e :nre(is r:n#u-se :n &asi1ele Bl7#easa 1-$2 & 9i Mun ele Mare 1-2* & 8 iar al i u#inea &ini&7 la ie9irea S%&e9ului #in +u#e5 22,&. 1&2&Accesi ilitate si in'rastructura Municipiul are acces #irec la &a(is ralele !er%1iare 9i ru iere care :l ra1erseaz78 lucru care asi(ur7 le(7 ura cu principalele %ra9e ale 57ri 9i cen rele re(i%nale8 a 6 pen ru c7l7 %ri c6 9i pen ru &ar!7.Clu+-Nap%ca es e ra1ersa #e #ru&ul eur%pean E *= CBucure9 i - Ora#ea Bu#apes a - BienaD. T% u9i8 lipsa le(7 uril%r ru iere cu C%ri#%rul $ Eur%pean CAra# - De1a Alba Iulia - T6r(u-Mure9 - Bra9%1 - Bucure9 i - C%ns an5aD :&pie#ic7 in rarea %ra9ului :n circui ul eur%pean. De ase&enea8 lipsa in erc%nec 7rii rapi#e cu par ea #e es C:n special n%r#es D a 57rii CC%ri#%rul / Eur%peanD pri1eaz7 Clu+ul #e le(7 urile necesare cu aria sa #e in!luen57 ec%n%&ic7. Abun#en5a !lu2ului #e ranzi 9i ransp%r #e &ar!78 c%r%b%ra 7 cu lipsa unei 9%sele #e cen ur7 a#ec1a e8 au(u&en eaz7 ra!icul in ern8 per urb6n# circula5ia :n &unicipiu 9i ri#ic6n# (ra#ul #e p%luare. 0e plan !er%1iar8 &unicipiul are c%ne2iuni !er%1iare #irec e cu %a e %ra9ele principalele #in R%&6nia8 :n re5inu e #e c%&pania na5i%nal7 #e ransp%r !er%1iar #e c7l7 %ri8 CER. C%nc%&i en 8 e2is 7 9i #%u7 renuri in erna5i%nale8 pe ru a Clu+-Nap%ca - Bu#apes a CC%r%na 9i A#F En#reD. .ara Cen ral7 asi(ur7 ransp%r ul !er%1iar spre Bucure9 i 9i &ul e al e %ra9e principale r%&6ne9 i8 prin linii In erci F 9i S7(ea a Albas r7. Se p%a e &en5i%na c7 :n anul 2==, prin (ara %ra9ului au recu - &ili%ane pasa(eri. Ora9ul #ispune 9i #e #%u7 (7ri secun#are8 .ara Mic7 Clu+-Nap%ca Csi ua 7 :n i&e#ia a apr%piere a .7rii Cen raleD 9i Clu+Nap%ca Es .Clu+ul es e #eser1i #e un aer%p%r in erna5i%nal8 S%&e9eni8 a&plasa :n par ea es ic7 a %ra9ului8 :n re s ra#a Traian Buia 9i albia r6ului S%&e9ul Mic Cla * A& #is an57 #e cen rul %ra9uluiD. Aer%p%r ul asi(ur7 anual un ra!ic #e apr%2i&a i1 2'= === #e pasa(eri8 #in care #%u7 rei&i pe cursele in erna5i%nale. Municipiul es e s r7b7 u #e **2 A& #e s r7zi8 #in care $$" A& sun ec;ipa5i cu !acili 75i &%#erne Cs ruc ur7 s ra#al78 ec;ipa&en e pen ru ser1icii publiceD. Transp%r ul :n c%&un se realizeaz7 pe "$2 A& #in re5eaua #e #ru&uri in erne8 prin in er&e#iul &ai &ul %r linii au %buz8 r%leibuz 9i ra&1ai C1. si ul re(iei #e ransp%r :n c%&unD. Sis e&ul #e a2i&e rie se #%1e#e9 e a !i #e ase&enea !%ar e per!%r&an .Gn 2==$ au :ncepu lucr7rile la % n%u7 au %s ra#78 pe ru a Bucure9 i - Bra9%1 - Clu+-Nap%ca Ora#ea - Bu#apes a8 care 1a prelua &are

par e #in ra!icul au % #es!79ura :n es ul Uniunii Eur%pene. Gn z%na &unicipiului8 au %s ra#a se plaseaz7 pe raseul Mi;ai Bi eazu - Ciurila - 0e re9 i8 ur&6n# s7 se rac%r#eze la DN1 :n l%cali a ea .il7u8 la 1' A& 1es #e Clu+-Nap%ca. Gn 2=='8 lucr7rile la Au %s ra#a Transil1ania au !%s sis a e #in lips7 #e !inan5are #in par ea .u1ernului8 :ns7 au !%s relua e :ncep6n# cu aprilie 2==* %#a 7 cu rese&narea c%n rac ului :n re.u1ernul R%&6niei 9i c%&pania a&erican7 Bec; el. Gn peri%a#a i&e#ia ur&7 %are8 se pre1e#e realizarea unei cen uri %c%li %are a %ra9ului8 cu r%lurile #e a #ec%n(es i%na ra!icul #in cen rul %ra9ului 9i a pre:n 6&pina acci#en ele care au l%c pe Calea Turzii. 1&3&Cadrul natural ()*+),-* 4u#e5ul Clu+ are % supra!a57 #e *.*,$ A&H8 reprezen 6n# 28-I #in eri %riul R%&6niei. Aspec ul relie!ului es e :n principal c%linar 9i #elur%s C&ai &ul #e #%u7 rei&i #in supra!a aD 9i &un %s. Uni 7 ile #elur%ase apar5in 0%#i9ului Transil1aniei C0%#i9ul S%&e9an 9i C6&pia Transil1anieiD8iar &un5ii sun reprezen a5i #e subuni a ile Mun5il%r Apuseni.Mun ii8si ua i in par ea #e su# - 1es a +u#e5ului8care %cupa &ai pu5in #e % rei&e #in supra!a5a +u#e5ului8!ac par e #in (rupa Mun5il%r Apuseni8a16n# % &are c%&ple2i a e #in punc #e 1e#ere (e%l%(ic8!iin# alc7 ui5i #in %a e ipurile #e r%ci si !%r&6n# un a#e17ra &%zaic pe r%(ra!ic. Mun5ii Apuseni sun reprezen a5i #e &asi1ele Bl7#easa C1-"* &D si Mun ele Mare C1-2* &D8 precu& si #e Mun5ii .il7ului8respec i1 e2 re&i a ea n%r#ic7 a Mun5il%r Trascaului.J%na #elur%as7 cuprin#e par ea su#-es ic7 a 0%#i9ului S%&e9an8pe cea n%r#-1es ic7 a C6&piei Transil1aniei8precu& 9i &asi1ul Eeleacului cu % al i u#ine #e -"2 &.0%#i9ul S%&e9an inclu#e &ai &ul e subuni 75i.Din re aces ea8 unele apar ca #epresiuni #e c%n ac cu &un ele C<ue#in si IaraD.Se p% i#en i!ica si anu&i e cul%are #epresi%nare cu& ar !i Alba Iulia-Tur#a precu& si cul%arul S%&e9ului Mic Cin z%na De+D.Cul%arul S%&e9ul Mic se #ez1%l 7 #in l%cali a ea .il7u8 si ua a la c%n!luen5a S%&e9ului Cal# cu S%&e9ul Rece.O pri&a l7r(ire i&p%r an 7 a 17ii are l%c pe #is an5a Apa;i#a-B%n5i#a8ur&7 %area l7r(ire8!iin# cea #in z%na &unicipiului De+.0e &ar(ini8 % #a 7 cu ri#icarea z%nei &%n ane8 s-au ac i1a cu ele #iapire8care a#7p%s esc :n in eri%rul l%r s6&buri #e sare 9i care au a+uns p6n7 la supra!a5a la Tur#a8Ocna De+8C%+%cna.C6&piile ca reap 7 #e relie! cu 1al%ri sub 2== &8lipsesc in e(ral #in +u#e5ul Clu+8aces ea !iin# suplini e #e luncile r6uril%r S%&e9 9i Arie9.Al i u#inea &ini&7 #in +u#e5ul Clu+ es e #e 22, & 9i se :nre(is reaz7 la ie9irea S%&e9ului #in +u#e5. C*+.A Da %ri 7 p%zi5iei sale8+u#e5ul Clu+ bene!iciaz7 #e un cli&a c%n inen al &%#era .Ca ur&are8:n i&pul iernii pre#%&in7 p7 run#erile #e na ur7 &ari i&-p%lar7 sau &ari i& carpa ic7 #in n%r#-1es 8iar 1ara aerul cal# #in su#-1es .Relie!ul creeaza #i!eren5ieri cli&a ice :n re re(iunea &un %as7 si #elur%as7 a +u#e5ului 9i % z%nare pe 1er ical7 a principalel%r ele&en e cli&a ice.Te&pera urile &e#ii ale anului sun cuprinse :n re 18'>C si 28'>C :n &asi1ul Bl7#easa 9i Mun ele Mare8"-*>C la peri!eria z%nei :nal e8,>C :n C6&pia Transil1aniei 9i 0%#i9ul S%&e9an.Gn ceea ce pri1e9 e e&pera urile e2 re&e8luna cea &ai rece es e !ebruarie8iar luna cea &ai cal#7 es e :n z%na &%n an78au(us 9i :n z%na #elur%asa8iulie.Me#iile anuale ale u&ezelii rela i1e a aerului #i!er7 :n cele #%u7 z%ne carac eris ice ale +u#e5ului8ca ur&are a #e%sebiril%r #e %r#in e;nic.C%&para i1 cu al e re(iuni ale 57rii8aces e 1al%ri sun #es ul #e ri#ica e8#a %ri 7 &asel%r #e aer cal# #in 1es .Nebul%zi a ea prezin a #e%sebiri :n re z%na #elur%as7 si cea &%n an78:n !unc5ie #e relie! 9i circula5ia a &%s!erica.0recipi a5iile a &%s!erice sun carac eriza e prin r-% cre9 ere a can i a5il%r &e#ii anuale #inspre n%r#-es spre su#1es .J%na cu cele &ai sc7zu e 1al%ri anuale ale precipi a5iil%r es e Depresiunea Tur#a-C6&pia Turzii.Kuna cu cea &ai sc7zu a can i a e #e precipi a5ii es e !ebruarieC1--"' &&D8iar :n luna

iunie se :nre(is reaz7 cea &ai &are can i a e #e precipi a5ii.0recipi a5iile sub !%r&a #e z7pa#7 ca# :ncep6n# cu luna %c %&brie :n z%na &%n an78:n #eca#a a-II- a lunii n%ie&brie :n z%na #elur%as7 9i :n pri&a #eca#a a lunii #ece&brie :n C6&pia Turzii. Me#iile anuale ale u&ezelii rela i1e a aerului #i!er7 :n cele #%u7 z%ne carac eris ice ale +u#e5ului8ca ur&are a #e%sebiril%r #e %r#in e;nic.Te&pera urile aerului :nre(is ra e :n +u#e5ul Clu+ s-au :nca#ra :n 1al%ri n%r&ale8:n &a+%ri a ea z%nel%r CClu+-Nap%ca8De+8Tur#aD8cu e2cep5ia re(iunil%r &%n aneCB7i9%ara8Bl7#easa pes e c% a 1-== &D9i :n #epresiunea <ue#in un#e e&pera urile sun u9%r &ai ri#ica e #ec6 1al%rile n%r&ale &ul ianuale.Re(i&ul er&ic8:n aces e z%ne8p%a e !i carac eriza ca !iin# Lc7l#ur%sM.Re(i&ul plu1i%&e ric nu are un carac er %&%(en :n +u#e5ul Clu+.Can i 75ile anuale #e precipi a5ii c7zu e s-au :nca#ra :n 1al%ri n%r&ale la s a5iile &e e%r%l%(ice De+ 9i <ue#in.Gn z%na B7i9%ara se :nre(is reaz7 % can i a e &ai &are #e precipi a5ii. E2 re&ele cli&a ice si &ani!es 7rile aces %ra-sece e8 inun#a5ii la ni1elul anului 2==* :n +u#e5ul Clu+8s-au c%ncen ra cu #e%sebire :n bazinele ;i#r%(ra!ice S%&e9Cr6ul S%&e9ul Rece81alea Na#as81alea R7c7 7u81alea SicD89i Arie9Cbazinul ;i#r%(ra!ic al r6ului Arie9 9i 1alea IeriiD. S/*-(I Gn c%n#i5iile unui subs ra (e%l%(ic #i1ersi!ica 8:n1eli9ul #e s%luri prezin 7 aceia9i par iculari a e8un#e se :n 6lnesc apr%pe %a e ipurile #e s%l #in R%&6nia.Gn z%na &%n an7 pre#%&in7 s%lurile ce !ac par e #in clasa u&bris%luril%r Cni(ris%l8 ;u&%si%s%lD8 ca&bis%luriC#is rica&b%s%lD8 lu1is%luriClu1%s%lD8 sp%#is%luri Cprep%#z%l8 p%#z%lD8 :n z%nele ce apar5in 0%#i9ului S%&e9an 9i n%r#ului C6&piei Transil1aniei #%&inan e sun s%lurile #in clasa lu1is%luril%rCprelu1%s%luri 9i lu1%s%luriD8:n i&p ce8:n su#ul C6&piei Transil1aniei apar 9i cenis%lurile Ccern%zi%& 9i !ae%zi%&D.Gn cul%arele lar(i ale cel%r #%u7 S%&e9e 9i :n al Arie9ului speci!ice sun s%lurile ce !ac par e #in clasa pr% is%luril%rCalu1i%s%luriD. ,*/(A 0+ 1)G)TA2+A Da %ri 7 par iculari a5il%r relie!ului81e(e a5ia es e 1aria 7 9i ur&7re9 e rep ele #e relie!.As !el8pe cuprinsul +u#e5ului se i#en i!ic7 rei e ape8#i!eren5ia e :n !unc5ie #e cli&a 9i #e %rien area cul&il%r.E a+ul subalpin cuprin#e :n (eneral cul&ile :nal e #e pes e 1''= & #in &asi1ele Bl7#easa 9i Mun ele Mare8cu ierni lun(i si 1eri scur e.0a+i9 ile sun ac%peri e cu #i!eri e ele&en e !l%ris ice.As !el8 ele&en ele pre#%&inan e sun :iarba s 6ncil%r8iarba 16n ului e c.E a+ul !%res ier es e reprezen a #e p7#uri #e !%i%ase si r79in%aseC&%li#ul :n a&es ec cu bra#ul 9i cu !a(ulD.Ea(e ele8a c7r%r li&i 7 superi%ar7 se ri#ica p6n7 la 1=== &8sun c%ns i ui e #in p7#uri #e a&es ec-!a( 9i &%li#.Se :n 6lnesc &ai rar: ul&ul8 !rasinul si carpenul. Sube a+ul s e+arului c%respun#e re(iunii #elur%ase8a16n# ca li&i 7 superi%ar7 al i u#inea #e ''=-*== &.07#urile na urale sun alc7 ui e #in carpeni :n a&es ec cu % serie #e arbu9 i cu& ar !i p7#ucelul8alunul e c.Terenurile a(ric%le se :n in# la baza e a+ului !%res ier8%cup6n# cea &ai &are par e a +u#e5ului.E a+ul sil1%s epei c%respunz7 %r C6&piei Transil1aniei 9i 0%#i9ului S%&e9an8es e reprezen a #e pa+i9 i si ua e pe cursurile apel%r 9i pe 1ersan5ii su#-es ic ,A-NA C%&ple2i a ea relie!ului si a 1e(e a5iei +u#e5ului !a1%rizeaz7 prezen5a unei !aune b%(a e ca nu&7r 9i specii.As !el8:n e a+ul subalpin se :n alnesc r%z7 %are8 p7sari8rep ile cu& ar !i:1ipera c%&una89%p6rla #e &un e 9i al ele.E a+ul p7#uril%r es e p%pula cu &a&i!ere 9i p7sari.Ma&i!erele sun reprezen a e #e:ursul brun8 &is re5ul8c7pri%rul8lupul8r6sul81iezurele 9i &ai rar 1e1eri5a.Gn re(iunile calcar%ase es e r7span#i +#erul #e p7#ure 9i iepurele.07#urile a#7p%s esc % 1arie a e lar(7 #e specii #e p7sari cu& ar !i:c%c%9ul #e &un e8&ierla 9i ac1ila #e &un e ce reprezin 7 % rari a e a na urii.Gn cazul !aunei ac1a ice8sun reprezen a i1e ur&7 %arele specii: p7s r71ul-ce p%puleaz7 r6urile si p6r6urile #e &un e8cleanul8&reana-:n

r6urile #in #eal8crapul89 iuca8bibanul-:n r6urile 9i lacurile #in 0%#i9ul S%&e9an 9i C6&pia Transil1aniei. ()2)A 3+4(/G(A,+C5 Re5eaua #e r6uri apar5ine :n cea &ai &are par e bazinului ;i#r%(ra!ic al S%&e9ului Cprep%n#eren al S%&e9ului MicD8Cri9ul Repe#e si Arie9ul in!eri%r !iin# ceilal5i c%lec %ri.S%&e9ul es e al cincilea r6u ca &7ri&e 9i #ebi #in R%&6nia.Es e !%r&a #in unirea S%&e9ului Mic cu S%&e9ul Mare l6n(7 &unicipiul De+.S%&e9ul MicC!%r&a prin c%n!luen5a S%&e9ului Rece cu S%&e9ul Cal#D are iz1%arele :n Mun5ii Apuseni8iar S%&e9ul Mare iz1%re9 e #in Mun5ii R%#nei. R6ul S%&e9 are % lun(i&e #e pes e $*'A& 9i ra1erseaz7 0%#i9ului S%&e9an.Se 1ars7 :n Tisa pe eri %riul Un(ariei.Cri9ul Repe#e iz1%re9 e #in Mun5ii ApuseniCMun ii .il7uluiD8 ra1erseaz7 #epresiunea <ue#in8 rec7 %area Ciucea8s r7ba e %ra9ele <ue#in 9i Ciucea #in +u#e5ul Clu+ 9i se 1ars7 :n Tisa pe eri %riul Un(ariei.0arcur(e un #e!ileu cu sec %are #e c;ei8 pe9 eri 9i !%r&a5iuni abrup e s 6nc%ase :n re l%cali a5ile <ue#in 9i Ba#u Cri9uluiCMun5ii 0l%pi9 9i 07#urea CraiuluiD.G&preun7 cu r6urile Cri9ul Alb 9i Cri9ul Ne(ru !%r&eaz7 cele rei Cri9uri8cele &ai i&p%r an e r6uri #in re(iunea Cri9an7.Arie9ul iz1%r79 e #in Mun5ii Bi;%r8care apar5in Mun5il%r Apuseni. Are % lun(i&e #e apr%2i&a i1 1*$ A&.Se 1ars7 :n Mure9 :n apr%piere #e Ku#u9. Ora9ele Tur#a 9i C6&pia Turzii se a!l7 si ua e pe &alurile r6ului Arie9.Mul e a9ez7ri #in z%n7C.;iri9-Arie981ec;iul nu&e al C6&piei Turzii8KuncaniD 9i #i1iziuni a#&inis ra i1e e1%c7 nu&ele r6ului.Nu&ele &a(;iar AranF%s8#e la @AranF@8 :n ra#ucere@Aur@8reprezin a % re!erire la &ineralele e2is en e :n r6u.0ar ea n%r#-es ic7 a +u#e5ului es e s r7b7 u 7 #e r6ul S%&e9ul Mare pe % lun(i&e #e * A&8care se une9 e cu S%&e9ul Mic !%r&6n# r6ul S%&e9.Dup7 ce parcur(e 21 A& !7r7 a!luen i i&p%r an5i8S%&e9ul iese #in +u#e5 :n #rep ul l%cali a5ii C7p6lna cu un #ebi &e#iu #e cca ,, &")s.Gn +u#e5ul Clu+ e2is 7:lacuri na urale:an r%p%salineCTur#a8 C%+%cna8Sic8Ocna De+uluiDNiazuriCCa ina 0%pii I 9i 0%pii II8.eaca8Ta(a8Sucu ar#D. 1&#&Cadrul socio-economic Clu+ul !ace par e #in ca e(%ria +u#e5el%r cu % ec%n%&ie c%&ple27 9i #i1ersi!ica 78 cu p%n#eri i&p%r an e :n ec%n%&ia na5i%nal78 !iin# #in aces punc #e 1e#ere cel &ai i&p%r an cen ru a#&inis ra i1 - eri %rial #in n%r# - 1es ul 57rii. Ec%n%&ia +u#e5ului Clu+ a a1u 9i are la baz7 b%(a ele resurse &a eriale8 p%zi5ia (e%(ra!ic7 a1an a+%as78 cu p%sibili 75i !acile #e c%&unica5ie pe c7ile !er%1iare 9i ru iere8 rezer1e i&p%r an e #e !%r57 #e &unc7 #e :nal 7 cali!icare 9i cu ra#i5ie :n nu&er%ase #%&enii8 capaci a e #e%sebi 7 #e a#ap are la cerin5ele pie5ei c%ncuren5iale8 #a %ri 7 pu ernicel%r cen re #e 9c%larizare la %a e ni1elurile c: 9i a cel%r #e cerce are 9 iin5i!ic7 9i #ez1%l are e;n%l%(ic7 #e care #ispune. 4u#e5ul Clu+ #ispune #e b%(a e 9i 1aria e resurse na urale. Minereurile #e !ier au in ra :n circui ul ec%n%&ic #in anul 1/*28 prin e2pl%a 7rile #e la C7pu9ul Mic 9i B7i9%ara8 !iin# e!ec ua e pe parcurs 9i % serie #e pr%spec5iuni (e%l%(ice la Bla;a8 S717#isla 9i Cac%1a Ierii. C%&bus ibilii &inerali sun reprezen a5i prin c7rbunii bruni e2pl%a a5i :n z%na Ticu-D:ncu-B7(ara 9i urb78 e2pl%a a 7 :n sec %rul C7la5ele 9i C7p756na. E2is 78 #e ase&enea8 un #%& (azei!er la 0uini :n C6&pia Transil1aniei. 0e l6n(7 &inereuri #e !ier 9i c%&bus ibili &inerali8 e2is 7 :n +u#e58 % (a&7 1aria 7 #e &inerale u ile 9i r%ci8 :n re care: cuar5 :n Mun ele Mare 9i :n peri&e rul l%cali 75ii S%&e9ul Rece Cun#e se (7se9 e 9i !el#spa D8 #aci e 9i an#ezi e :n &asi1ul Bl7#easa 9i :n M%rlaca8 B%l%(a8 0%ieni8 S7cuieu8 S %lna 9i Iara8 (rani e :n &asi1ul Mun ele Mare8 calcare 9i #%l%&i e u iliza e pen ru !abricarea lian5il%r8e2pl%a a e la S7n#ule9 i8 Tureni8 Sur#uc8 Buru80%ieni e c.8 u!uri calcar%ase #e buna cali a e cu cariere la Ti%c-C%rne9 i8 nisipuri ca%line la 0%pe9 i8 T%pa8 B7(ara8 .:rbau

e c.8 sare8 cu :nse&na e rezer1e la Ocna De+ului8 Tur#a8 C%+%cna8 Sic8 Nires8 balas iere pe S%&e9ul Mic la .il7u8 El%re9 i 9i pe Arie9ul in!eri%r. Gn s ruc ura ac i1i 75il%r ec%n%&ice8 l%cul prep%n#eren :l %cup7 in#us ria prelucr7 %are :n ca#rul c7reia sun reprezen a e &a+%ri a ea ra&uril%r e2is en e la ni1el na5i%nal. Es e ilus ra i1 #e &en5i%na c7 pes e 2'81 I #in p%pula5ia %cupa 7 :9i #es!a9%ar7 ac i1i a ea :n subra&urile in#us riale. C%n#i5iile pe#%-cli&a ice speci!ice au !a1%riza 9i #ez1%l area a(ricul urii8 a #%ua ra&ur7 ca p%n#ere :n ec%n%&ia +u#e5ului8 :n ca#rul aces eia un r%l i&p%r an re1enin# z%% e;niei. 0e erenurile :n pan 7 pe parcursul anil%r8 au !%s crea e nu&er%ase li1ezi cu p%&i !ruc i!eri 1al%r%9i8 :n#e%sebi :n par ea cen ral78 #e n%r# 9i n%r#-es a +u#e5ului8 pe #ealurile #in z%na &unicipiului Clu+8 Baciu8 Apa;i#a8 De+8 C79ei8 C:5c7u8 Mica e c. Ma erialele #e c%ns ruc5ie e2is en e :n s are na ural7 c: 9i cele rezul a e #in prelucrarea in#us rial78 au !a1%riza #ez1%l area unei reprezen a i1e ra&uri #e pr%!il8 respec i1 ac i1i a ea #e c%ns ruc5ii.E%n#ul !%res ier inclusi1 supra!e5ele cu 1e(e a5ie !%res ier7 care ac%per7 % supra!a57 #e 1,=2"- ;a C2'8'I #in supra!a5a +u#e5uluiD a !%s 9i es e %r(anic c%nec a la #ez1%l area &ai &ul %r ra&uri ec%n%&ice8 :n#e%sebi a in#us riei 9i c%ns ruc5iil%r. Gn c%n e2 es e #e rele1a 9i e2is en5a unui b%(a 9i 1aria p% en5ial uris ic8 cu prec7#ere :n z%na &un5il%r Apuseni8 cu p%sibili 75i reale #e a&pli!icare a ac i1i 75il%r #in aces #%&eniu8 :n ca#rul pr%cesului #e res ruc urare 9i pri1a izare a ec%n%&iei +u#e5ului. 4u#e5ul Clu+ es e unul #in cele &ai i&p%r an e cen re ale 57rii nu nu&ai :n pri1in5a :n1757&:n ului ci 9i :n cea a 1ie5ii cul urale 9i ar is ice. Re9e#in5a +u#e5ului8 &unicipiul Clu+-Nap%ca es e % a#e17ra 7 ce a e cul ural7 cu pres i(iu recun%scu 9i pes e ;% arele 57rii. Aici !unc5i%neaz7 % !ilial7 a Aca#e&iei R%&6ne8 !iliale ale uniunil%r #e scrii %ri8 c%&p%zi %ri 9i ar is i plas ici8 Tea rul Na5i%nal 9i Opera R%&:n7 #e S a 8 Tea rul Ma(;iar 9i Opera Ma(;iar7 #e S a 8 Tea rul #e p7pu9i cu sec5ii :n li&ba r%&:n7 9i &a(;iar78 Eilar&%nica #e S a 8 care are 9i % sec5ie #e &uzic7 p%pular78 s u#i%uri eri %riale ale S%cie 75il%r Na5i%nale #e Ra#i% 9i Tele1iziune8 p%s uri pri1a e #e ra#i% 9i ele1iziune prin cablu8 Muzeul #e Ar 78 Muzeul #e Is %rie8 Muzeul J%%l%(ic8 Muzeul E n%(ra!ic al Transil1aniei cu % sec5ie :n aer liber8 &uzee care8 prin nu&7rul i&presi%nan #e e2p%na e8 reprezin 7 cul ura &a erial7 9i spiri ual7 a p%pula5iei r%&:ne 9i a e niil%r c%nl%cui %are #in Transil1ania !7uri 7 9i r7i 7 #e-a lun(ul sec%lel%r #e 1ia57 c%&un7. 0%pula ia %cupa a pe sec %are #e ac i1i a e Nr.cr Sec %rul 0%p %cupa a pe sec %are #e ac i1i a e De 2==, 2==2==/ ac i1i a e Nr. Nr. Nr. 1. S. pri&ar ,$8' ,"82 ,28" 2. ". $. S.secun#ar S. er iar T% al /,82 1$"8$ "1'81 //8, 1',81 ""=8= 1=28/ 1'/8$ ""$8*

Sursa:INSSE Clu+

Ni1elul 0IB-ului Nr.cr 4u#. Clu+ 1. 2. ". 2==* 2==, 2==-

0IB EURO '1," ,-/= ,"/1

Sursa:INSS Clu+

1&5 (esurse turistice

KOCAPURI DE CUKT: Gn Clu+-Nap%ca se (7sesc % serie #e l7ca9uri #e cul reprezen a i1e8 cu& ar !i:

Biserica B%b Biserica E1an(;elic7-Ku eran7 Biserica Eranciscan7 Biserica Or %#%27 #in Deal Biserica 0iari9 il%r Biserica Re!%r&a 7 Biserica Cal1aria Biserica S!. 0e ru 9i 0a1el Biserica S!6n ul Mi;ail Biserica Uni arian7 Ca e#rala Or %#%27 a Mi r%p%liei Clu+ului8 Albei8 Crisanei si Mara&uresului Biserica @S!6n ul Mi;ail@ Ca e#rala @Sc;i&barea la Ea57@8 a Episc%piei #e Clu+-.;erla Biserica @Cal1aria@ Biserica Eranciscan7 Casa 9i S a uia lui Ma ei C%r1in 0ala ul BQn!!F Tea rul Na5i%nal 9i Opera R%&6n7

MONUMENTE PI CKODIRI:

Bas i%nul Cr%i %ril%r MUJEE: Muzeul #e Ar 7 - un &uzeu #e ar 78 si ua :n pala ul c%n elui BQn!!F.

Muzeul Na5i%nal #e Is %rie a Transil1aniei - e2p%zi5iile per&anen e sun :&p7r5i e pe sec5iuni8 care c%ncen reaz7 !iecare peri%a#7 &a+%r7 #e i&p. Muzeul E n%(ra!ic al Transil1aniei - cu % 1ec;i&e #e pes e -= #e ani8 es e cel &ai &are #e aces (en #in R%&6nia. Muzeul Sa ului - cel &ai cuprinz7 %r &uzeu :n aer liber #in R%&6nia 9i al 9aselea #in Eur%pa. Casa &e&%rial7 E&il Isac. Muzeul #e Spe%l%(ie @E&il Rac%1i57@ - sin(urul &uzeu #in R%&6nia #e#ica &e&%riei sa1an ului E&il Rac%1i57 9i 9 iin5ei pe9 erii.

SUBURBII8 STROJI8 JONE IM0ORTANTE:


Bule1ar#ul Er%il%r - una #in re cele &ai 1ec;i s r7zi #in %ra98 cu e#i!icii #in sec%lele RBIII - RR pe a&bele p7r5i8 lea(7 0ia5a Unirii #e 0ia5a A1ra& Iancu Bule1ar#ul Re(ele Eer#inan# - principala s ra#7 c%&ercial78 rea&ena+a 7 #e la &i+l%cul sec%lului al RIR-lea 9i p6n7 :n zilele n%as re 0ia5a Unirii - cl7#iri 1ec;i cu % ar;i ec ur7 i&presi%nan 78 cul&ina e #e cen ra a Biserica S!. Mi;ail Cen rul is %ric al %ra9ului - cu cl7#iri c%ns rui e :ncep6n# cu sec%lul al RB-lea Car ierul M7n79 ur - are % p%pula5ie #e apr%2i&a i1 1== === #e l%cui %ri Car ierul .ri(%rescu - car ier rezi#en5ial Car ierul .;e%r(;eni - car ier c%ns rui :n anii *= #up7 un plan urbanis ic ce a inclus nu&er%ase spa5ii 1erzi8 parcuri 9i z%ne #e a(re&en .r7#ina B% anic7 - cea &ai b%(a 7 (r7#in7 b% anic7 #in Eur%pa cen ral7 9i #e es 0arcul Cen ral8 cu % 1ec;i&e #e pes e 1== #e ani Ce 75uia - !%r i!ica5ie #ispus7 pe #ealul cu acela9i nu&e #e un#e se p%a e a#&ira cea &ai !ru&%as7 pan%ra&7 a Clu+ului

Capitolul&2&Analiza azei tehnico-materiale i a circulaiei turistice 2&1&-nit6i de cazare

Anii 2;;< 2;;= 2;;> 2;;? 2;1; Sursa:+NSS 2&2&-nit6i de alimentaie -nit6i de 2;;< alimentaie Res auran e i $' si&ilare Ma(azin ali&en ar $ sau neali&en ar T% al $/ Sursa:+NSS

+ndicele de dinamica Baza 'i76 Baza 9n lan: + n81 + n8n-1 12*8' 12*8' 1$"8" 11"82 1$,8' 1=28/ 1$$ /,8* = =

(itmul de dinamic6 Baza 'i76 Baza 9n lan: ( n81 ( n8n-1 2*8' 2*8' $"8" 1"82 $,8' 28/ $$ -28$ = =

2;;= '= ' ''

2;;> -" = -"

2;;? /= = /=

2;1; 1=/ 1 11=

Uniti de alimentaie

49 110 55 2006 2007 2008 2009 2010 90 83

2&3&Structuri de a$rement Structuri de 2;;< a$rement !iscin6 i , sauna Sal6 de * con'erin6 S6li,saloane de " trament medical Coa'ura,'rizerie 2 ,cosmetic6 S6li sau * terenuri de sport total 2$ Sursa:+NSS

2;;= / 1" " " * "$

2;;> -" 2= 1 2 1 1=,

2;;? " "* 1 ' = $'

2;1; " 2* ' 1 = "'

Structuri de agrement

35

24 34 2006 2007 2008 2009 2010 107

45

2&#&Num6r turiti

2&5&Num6r 9nnopt6ri

Sursa:INSS 2&<&4urata medie a se%urului Es e un in#ica %r ce ara a nu&7rul &e#iu #e e#ere :n r-% anu&i 7 z%na8re(iune8;% el sau s a iune i se calculeaza #up7 !%r&ula: S@nr&9nnopt6ri8nr&turisti cazati Anii S 2;;< S-=8"R-=8$$ T-=8-2 2;;= S-181$ R-18-' T-28// 2;;> S-18/2 R-18,T-"82 2;;? S-28=* R-18/1 T-"8/, 2;1; S-1822 R-18*T-28/

2&=&4ensitatea circulaiei turistice

0en ru a analiza #ensi a ea circula5iei uris ice ne sun necesare anu&i e in!%r&a5ii cu pri1ire la 5ara 1izi a 7 9i anu&e: s%sirile uri9 il%r :n 5ara respec i178 p%pula5ia rezi#en 7 9i supra!a5a :n A&p a 57rii 1izi a e.

Anii Turisti sositi in Clu% !op&Clu% Supra'&Clu% 4t turisti8locuitor

2;;< <2>11

2;;= 2>;?1?

2;;> 31>=55

2;;? 3=2;;=

2;1; 2?1><<

2?>;;< 1=?52 ;,2

31;1?# 1=?52 ;,?

3;5<2; 1=?52 1,;

31;2#3 1=?52 1,1

3;?3;; 1=?52 ;,?

4t turisti8Amp 3,#?

15,<

1=,=

2;,=

1<,2

Dt turisti/kmp 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 3 49 Dt turisti/kmp

15 6

17 7

20 7

16 2

2&>&Gradul de ocupare

0en ru a se c%&ensura 1%lu&ul ac i1i 75ii #e cazare se u ilizeaz7 nu&er%9i in#ica %ri prin re care 9i (ra#ul #e %cupare CC.U.C.D ce reprezin 7 rap%r ul #in re capaci a ea e!ec i17 Cnu&ar :nn%p 7riD 9i capaci a ea e%re ic7.

Anii Nr&turisti Se%urul mediu Nr&locuri Nr&zile8an C&-&C

2;;< <2>11 ;,>2 5;?5 3<; 2

2;;= 2>;?1? 2,?? <<<? 3<; 3#

2;;> 31>=55 3,=; <><< 3<; #=

2;;? 3=2;;= 3,?= =;=; 3<; 5>

2;1; 2?1><< 2,?; <5?> 3<; 2<

!"U"! 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2 34 26 47 58

!"U"!

2&?&!re'erina relati"6 pentru turism E2pri&7 pr%p%r5ia cel%r ce %p eaz7 pen ru % anu&i 7 #es ina5ie uris ic7 !a57 #e % alul p%pula5iei rezi#en e sau !a57 #e e&isia uris ic7. Se&ni!ic7 %rien area cererii uris ice sau &%#i!ic7rii cererii8 ar7 6n# !lu2ul #e uri9 i #in re #%u7 57ri. Anii Turisti din !olonia 9n (omBnia !opulaia !oloniei 2;;< 132?3# 3><2;;;; 2;;= <2;15 3><35;;; 2;;> =#55< 3>1;;;;; 2;;? 1?1;<< 3>115?<= 2;1; 2=<<25 3>5;;<?<

!r 3,# turisti8populatie CCC&Cttc&or$

1,<

1,?

=,1

#r turisti/p$pulatie

2006 8 6 34 4 2010 71 2 0 2007 16 19 5 2009 2008 #r turisti/p$pulatie

Capitolul 3:!roiecte de dez"oltare a turismului 3&1&!roiecte e7istente Sc%purile pri1in# #ez1%l a rea uris&ului :n &unicipiul Clu+- Nap%ca sun ur&7 %arele: 0r%&%1area prin uris& a &unicipiuluiN Dez1%l area ec%n%&ic7 a &unicipiului8 prin #ez1%l area sec %rului uris icN Ri#icarea ni1elului #e rai prin #ez1%l area uris&ului l%cal. Aici ne re!eri& la crearea #e n%i l%curi #e &unc7 9i :&bun7 75irea c%n#i5iil%r #e 1ia578 prin a&eli%rarea cali 75ii &e#iului8 :n!ru&use5area %ra9ului8 %!erirea un%r n%i p%sibili 75i #e a(re&en 9i re!acere a 6 pen ru l%cui %rii %ra9ului c6 9i pen ru uri9 i. Obiec i1ele aces ei s ra e(ii sun : C%%p area :n r-un par eneria a&plu 9i c%relarea u ur%r ini5ia i1el%r pri1in# prezen ul 9i 1ii %rul uris&ului clu+eanN A ra(erea in1es i %ril%r s r7ini au %; %ni 9i s r7ini8 publici 9i pri1a5iN Di1ersi!icarea 9i cre9 erea cali a i17 a ser1iciil%r uris iceN Dina&izarea circula5iei uri9 il%r8 cre9 erea nu&7rului #e uri9 i 9i a 1eni uril%r #irec e 9i in#irec eN Dez1%l area #i!eri el%r !%r&e #e uris&8 cu accen pe: uris&ul #e a!aceriN uris&ul cul uralaca#e&ic8 is %ric8 reli(i%sN uris&ul &e#ical-s %&a %l%(ic- es e icN al e !%r&e #e uris& C uris&ul #e a(re&en 8 ec%l%(ic8 a(r% uris&ul8 uris&ul sp%r i18 #e ranzi 8 uris&ul e2 re&8 e c.D. Necesi a ea :n!iin57rii unui %!iciu #e uris& es e +us i!ica 7 pe #e % par e #e aplicarea un%r p%li ici ra5i%nale #e #ez1%l are 9i &%#ernizare #urabil7 pe plan l%cal :n 1e#erea e!icien iz7rii ac ului #e a#&inis rare a resursel%r uris ice8 iar pe #e al 7 par e #e %biec i1ele pe care un as !el #e ser1iciu 9i le pr%pune: pr%&%1area sus5inu 7 a L#ez1%l 7rii uris ice :n sc%pul cre9 erii bene!iciil%r %b5in u e #e pe ur&a 1al%ri!ic7rii resursel%r uris ice pen ru c%&uni a ea l%cal7M C Erancesc% Eran(ialii8 secre ar (eneral al Or(aniza5iei M%n#iale a Turis&uluiDN pr%&%1area i&a(inii reale a &unicipiului Clu+- Nap%ca :n special 9i a +u#e5ului Clu+ :n (eneral8 a 6 pe plan na5i%nal8 c6 9i pe plan in erna5i%nalN realizarea un%r pr%(ra&e :n par eneria cu %!iciile #e uris& #e pe l6n(7 pri&7riile %ra9el%r :n!r75i e cu &unicipiul Clu+Nap%caN ab%r#area sis e&a ic7 a pie5ei 9i in!ras ruc urii e2is en e8 care s7 (rupeze :n r-un ca#ru c%eren 8 pe % baz7 l%cal7 9i z%nal78 s ra e(iile #e #ez1%l are ale u ur%r ac %ril%r publici 9i pri1a5i i&plica5i :n uris&N i#en i!icarea resursel%r uris ice an r%pice 9i na urale al c7r%r (ra# #e e2pl%a are es e sc7zu 9i :nain area #e pr%puneri :n 1e#erea in r%#ucerii c6 &ai rapi#e

a aces %ra :n circula5ia uris ic7N analizarea pr%puneril%r 1eni e #in par ea a(en5il%r publici 9i ec%n%&ici #e as%ciere cu 0ri&7ria &unicipiului Clu+-Nap%ca :n 1e#erea cre9 erii (ra#ului #e e2pl%a are a resursel%r uris ice l%cale 9i z%naleN ini5ierea un%r in1es i5ii publice #irec e pen ru res aurarea) a&eli%rarea a rac5iil%r uris ice cu (ra# ri#ica #e i&p%r an57. D%&eniul #e ac i1i a e: ser1icii %!eri e publicului Cin!%r&area uris ic78 c%nsiliere +uri#ic78 s a is ic78 e c. cu pri1ire la sec %rul uris ic8 :n sc%pl :&bun7 75irii cali 75ii &i2ului #e &arAe in( al a(en5il%r ec%n%&ici #in #%&eniuDN ac i1i 75i #e &ana(e&en in ern Cprele1area 9i prelucrarea in!%r&a5iil%r care prezin 7 i&p%r an57 pen ru sec %rul uris ic- 1al%ri!icarea resursel%r uris iceN &arAe in( 9i analiz7 ec%n%&ic78 pr%(n%ze8 s u#ii #e e1aluare 9i !ezabili a e8 in!%r&are8 baze #e #a eD. O!iciul #e uris& sub%r#%na 0ri&7riei 9i C%nsiliului l%cal al &unicipiului Clu+Nap%ca 1a :n#eplini ur&7 %arele a ribu5ii: aD in e(rarea u ur%r !ac %ril%r i&plica5i :n #ez1%l area uris&ului pe plan l%cal Cins i u5ii publice l%cale 9i cen rale8 #i!eri e %r(anis&e publice sau pri1a e- ANT8 ANTREC8 ON.-uri8 a(en5i pri1a5i #e uris&- ;% eluri8 a(en ii #e uris&8 res auran e8 e c.D8 ac i1area par eneria ului public- pri1a :n r-un e!%r cu&ula #e relansare a uris&ului clu+ean8 e2pl%rarea p%sibilel%r par eneria e re(i%nale 9i a a1an a+el%r c%lab%r7rii cu a(en5iile #e pr%&%1are #in al e +u#e5e. Aici pu e& &en5i%na: %r(anizarea #e #ezba eri cu pri1ire la #ez1%l area 9i s ra e(ia uris&ului l%cal8 cu par iciparea %r(aniza5iil%r pr%!esi%nale8 a(en5il%r ec%n%&ici #e pr%!il8 ins i u5iil%r #e :n1757&6n cu speci!ic #e uris& 9i al %r !ac %ri c%&p%nen5i Creprezen an5ii au %ri 75il%r l%cale8 C%nsiliul 4u#e5ean 9i 0re!ec ura Clu+8 A(en5ia #e Dez1%l are N%r# Bes 8 reprezen an5ii sec %rului a(r% uris ic e c.D8 a16n# ca !inali a e i#en i!icarea resursel%r 9i a p%sibili 75il%r #e !inan5are a un%r pr%iec e8 precu& 9i elab%rarea un%r s ra e(ii 9i p%li ici pe er&en scur 8 &e#iu 9i lun(N 9i ini5ierea un%r pr%(ra&e #e !%r&are pr%!esi%nal7 a#ec1a e pen ru lucr7 %rii 9i pr%!esi%ni9 ii #in uris&8 realizarea un%r &a eriale pr%&%5i%nale pen ru pensiunile &ici8 e c. bD crearea 9i punerea la #isp%zi5ia uri9 il%r 9i a !ac %ril%r in eresa5i a unei baze #e #a e c%&ple 7 9i %pera i178 pri1in# %!er a uris ic7 #in &unicipiu 9i pr%2i&i 75i: baz7 uris ic7: Cl%curi #e cazare C;% eluri8 pensiuni8 e c.D8 res auran e8 cluburi8 punc e #e a(re&en N a(en5ii #e uris& 9i ren -a-carD8 punc e #e a rac5ie uris ic7 C&uzee8 &%nu&en e8 biserici 9i al e a rac5ii cul ural- is %riceDN &%#ali 75i #e pe recere a i&pului liber Ca(re&en DN rasee 9i %biec i1e uris ice periurbane8 c7i #e accesN ser1icii %!eri e8 ni1el #e pre58 %rar8 e c.N M%ni %rizarea 9i e1aluarea #i!eri5il%r in#ica %ri can i a i1i 9i cali a i1i S !lu2ul uris ic8 cererea uris ic78 !ac %rii &% i1a5i%nali8 e c: nu&7rul #e uri9 i r%&6ni 9i s r7ini8 p%n#erea cererii in erne 9i e2 erne :n % alul cererii uris ice anualeN in#icele &%#i!ic7rii :n i&p a cererii in erne 9i e2 erneN repar i5ia pe z%ne #e pr%1enien57 C57riD a cererii uris ice e2 erne 9i pr%1enien5a re(i%nal7 a cererii uris ice in erneN (ra#ul #e %cupare al p% en5ialului #e cazareN #is ribu5ia cererii uris ice pe principalele !%r&e #e cazareN s ruc ura cererii uris ice pe &i+l%ace #e ransp%r !%l%si eN #ura a &e#ie a se+uruluiN sez%nali a ea cererii uris iceN :ncasarea &e#ie uris ic7 pe cap #e l%cui %r8 e c. Se 1a ur&7ri ar&%nizarea sis e&ului #e in#ica %ri s a is ici !%l%si cu cel a(rea #e Or(aniza5ia M%n#ial7 a Turis&ului8 !ap care 1a a1ea ca 9i rezul a % i#en i!icare a cauzel%r) respec i1 a e!ec el%r ce in!luen5eaz7) #ecur( #in &ani!es area !en%&enului uris ic.0rin ransparen5a pe care O!iciul #e uris& % 1a &ani!es a a 6 !a57 #e a(en5ii ec%n%&ici8 c6 9i !a57 #e a#&inis ra5ia public78 prin in!%r&area asupra rezul a el%r analizei sis e&ului #e s a is ici uris ice8 se 1%r pu ea lua acele &7suri necesare cre9 erii e!icien5ei ec%n%&ice. O al 7 s ra e(ie es e i&plicarea :n crearea unui bran# pen ru &unicipiul Clu+- Nap%ca 9i realizarea unui Tebsi e Clu+ul Turis ic8 &eni a !unc5i%na ca % a(en#7 #e c7l7 %rie %nline 9i ca

(;i# #e uris& pen ru c7l7 %ri. Aici !ace& re!erire la analizarea 1izi a %ril%r pa(inii #e in erne pen ru a sus5ine ac i1i a ea #e pr%&%1are uris ic7N s abilirea #e linA-uri c7 re Tebsi e-urile al %ri pa eneri #in uris&N publicarea un%r br%9uri #e in!%r&are ri&es rial7 pen ru clien5ii %nlineN crearea unui sis e& #e rezer1are %nlineN 9i ac ualizarea lunar7 9i :n re5inerea lunar7 9i :n re5inerea Tebsi e-ului. cD e#i area un%r &a eriale pr%&%5i%nale #e cali a e8 care s7 pr%iec eze % i&a(ine p%zi i17 a uris&ului #in &unicipiul Clu+-Nap%ca Cre1is e #e pr%!il8 br%9uri8 plian e8 ;7r5i 9i (;i#uri uris ice8 ilus ra e8 erc.D. O i#ee ar pu ea !i lansarea unei e#i5ii e2clusi1e a Re1is ei E%rce T%uris& S business U %uris& &a(azine 9i a unei ;7r5i sau (;i# uris ic8 #e#ica e special &unicipiului Clu+Nap%ca. Se p%a e !ace publici a e prin #is ribu5ia (ra ui 7 a re1is ei 9i a (;i#ului :n 1'.=== #e e2e&plareN c%nceperea 9i i&pri&area unei br%9uri pr%&%5i%naleN crearea 9i #is ribuirea calen#arului 9i pr%(ra&ului #e e1eni&en e bianualeN c%nceperea un%r pac;e e #e 1izi e pen ru uri9 i 8 #e una8 #%u7 sau rei zile. #D %r(anizarea un%r e1eni&en e) &ani!es 7ri cul ural- ar is ice care a ra( 1izi a %ri au %; %ni 9i s r7ini 9i p% c%ns i ui prile+uri #e pr%&i1are 9i #ina&izarea a uris&ului l%cal Gn aceas 7 ca e(%rie pu e& inclu#e !es i1alurile &uzicaleN 6r(uri8 e2p%zi5ii8 sal%ane CSal%nul na5i%nal #e car e8 T6r(ul ca#%uril%r #e iarn7DN c%n!erin5e &e#icale8 se&inariiaca#e&ice8 :n runiri #e a!aceri8 si&p%zi%aneN sesiuni #e c%&unic7ri 9 iin5i!ice sub u ela O!iciului #e uris&8 la care 1%r !i ab%r#a e #i!eri e e&e CTuris&ul 9i cali a ea 1ie5ii8 Dez1%l area uris&ului 9i pr% ec5ia &e#iului S:&preun7 pen ru % ar&%nie #e #ura 78 Te;n%l%(ia 9i na ura- cele #%u7 pr%1%c7ri ale uris&ului la :ncepu ul sec%lului RRI8 Ec% uris&ul- c;eia unei #ez1%l 7ri sus5inu e8 C%n ribu5ia uris&ului la prezer1area pa ri&%niului cul ural8 Turis&ul pen ru inere - pre&is7 a cun%a9 erii cul urale 9i is %rice8 C%&unicarea8 in!%r&area 9i e#ucarea S c7i #e ali&en are a #ez1%l 7rii uris ice8 Dez1%l are prin uris&8 0ar eneria ul public- pri1a S c;eia #ez1%l 7rii uris iceV pr%&%1area &i2 7- pri1a 7 9i ins i u5i%nal78 Mana(e&en #e cali a e S uris& #e cali a e8 e c.D N lans7ri #e car e8 lansarea un%r re1is e8 #esc;i#erea un%r %biec e uris ice C;% eluri8 res auran e8 cluburiDN ac i1i 75i %r(aniza e :n c%lab%rare cu 1" %ra9e :n!r75i e #in s r7in7 a e8 pen ru pr%&%1area i&a(inii &unicipiului Clu+- Nap%ca 9i a %!er ei uris ice prin in er&e#iul 0ri&7riil%r cu care a1e& le(7 uri pri1ile(ia e C Di+%n 9i Nan es #in Eran5a8 Ja(reb- Cr%a5ia8 W%ln- .er&ania8 0ecs- Un(aria8 C%lu&bia- Car%lina #e Su#8 SUA8 BeerS;e1a- Israel8 J;en(z;%u- R.0 C;inez78 SuT%n- Republica C%reea8 MaAa i- Eilipine8 C;aca%Caracas- Benezuela8 Sa%-0aul%- Brazilia8 W%rcea- AlbaniaDN sus5inerea un%r se&inarii #espre Clu+- Nap%ca. eD %r(anizarea un%r ururi) circui e uris ice- pr%(ra&e uris ice pe circui e e&a ice Cis %rice8 (e%(ra!ice8 ec%n%&ice8 c%&ple2e8 e c.D. I&pli&en area pr%(ra&ului (u1erna&en al XAu %buzele uris iceM ini5ia #e Au %ri a ea Na5i%nal7 pen ru Turis&8 pr%(ra& care p%a e c%n ribui a 6 la pr%&%1area c6 9i la #ez1%l area uris&ului8 9i care p%a e i&plica :n r-un &%# bene!ic a 6 au %ri 75ile l%cale c6 9i ANAT. Gn ur&7 aces %r %r(aniz7ri sun a9 ep a e ur&7 %arele rezul a e: #ina&izarea circula5iei uri9 il%r8 publici a e e!icien 78 cre9 erea nu&7rului #e uri9 i 9i a 1eni uril%r #irec e8 #ez1%l area uris&ului cul ural8 accesul &ai rapi# la in!%r&a5ie 9i accesul &ai c%&%# la &%nu&en e 9i pr%#use uris ice. !D al e ac5iuni #e &arAe in( uris ic Aici 1%rbi& #espre: 0r%&%1are: c%%perarea cu Minis erul Transp%r uril%r8 C%ns ruc5iil%r 9i Turis&ului pen ru pr%&%1area &unicipiului Clu+- Nap%ca la 6r(uri #e uris& na5i%nale 9i in erna5i%naleN %r(anizarea :n c%lab%rare cu %!iciile #e uris& #in R%&6nia a un%r &isiuni #e 16nz7ri :n al e %ra9e care p% !urniza uri9 iN %r(anizarea un%r e2cursii #e !a&iliarizare pen ru presa #e uris&

9i publica5iile liniil%r aerieneN pr%iec area 9i c%ns ruirea unui s an# #e prezen are care s7 !ie u iliza la 6r(uri. 0ublici a e: s abilirea unui se ini5ial #e cri erii pen ru a&plasarea anun5uril%r publici are :n #i!eri e &e#ii #e c%&unicareN clasi!icarea pri%ri 75ii %biec i1el%r :n !unc5ie #e au#ien578 accesibili a e 9i c%s N crearea cri eriil%r #e &7surare a i&pac ului publici 75iiN pr%#uc5ia unui sp% 1i#e% #e zece &inu e care s7 !ie !%l%si :n au %carele #e uri9 i pen ru a !a&iliariza pasa(erii cu z%na :nain e #e a s%si la #es ina5ie 9i :n al e sc%puri pr%&%5i%nale8 la 6r(uri8 e c. Rela5ii publice 9i rela5ii cu presa8 pen ru asi(urarea unui ni1el &a2i& #e e2punere pen ru &unicipiul Clu+- Nap%ca 9i pen ru a1an a+ele sale uris ice: #ez1%l area un%r rela5ii cu scrii %rii #e +urnale #e c7l7 %rie #in R%&6nia 9i :ncura+area scrierii un%r prezen 7ri uris ice #e cali a e #espre Clu+-Nap%caN #ez1%l area #e rela ii cu liniile aeriene r%&6ne9 i sau s r7ine care #eser1esc 5ara 9i pr%&%1area prezen 7ril%r uris ice #e cali a e #espre &unicipiul Clu+Nap%caN realizarea unui E1eni&en Anual :n &unicipiul Clu+- Nap%ca8 la care s7 par icipe %!iciali 75i #in par ea (u1ernului8 in#us riei uris ice 9i presei. Cerce 7ri #e &arAe in( uris ic- s u#ii 9i analize peri%#ice pri1in# c%n+unc ura pie5ei l%cale8 in erne 9i e2 erne a ser1iciil%r #e uris&8 :n 1e#erea lu7rii #eciziil%r s ra e(ice 9i s abilirii i&pac ului e!%r uril%r #e &arAe in(. Analiza pie5ei8 pr%iec area 9i i&ple&en area #e baze #e #a e :n uris&: crearea unei baze #e #a e cu %ur-%pera %rii #in uris& 9i pers%anele care au ne1%ie #e in!%r&a5ii uris iceN elab%rarea unui c;es i%nar care s7 e1alueze (ra#ul #e sa is!ac5ie a uri9 il%r 9i a ra(erea par icip7rii ;% eluril%r 9i in#us riei #e ser1icii uris ice pen ru a asi(ura !ee#- bacAul #in par ea uri9 il%rN analiza anual7 a rezul a el%r :n 1e#erea :n %c&irii planului #e &arAe in( 1ii %r. Realizarea #e s u#ii #e &arAe in( 9i analize #e pre!ezabili a e 9i !ezabili a e cu pri1ire la pr%iec ele ce se 1%r :nain a pe pr%ble&e #e uris&: pr%(n%ze8 s ra e(ii 9i p%li ici #e &arAe in( pen ru ser1icii #e uris&N c%nsul an57 pe pr%ble&e #e uris& pen ru a(en5ii ec%n%&iciN

Capitolul #:Strate$ii de dez"oltare a turismului in cadrul %udetului Clu% #&1&Analiza SD/T Analiza !en%&enului uris ic la ni1elul 4u#e5ului Clu+8 ca #%&eniu #e ac i1i a e an r%pic7 #e sine s 7 7 %r8 #ar 9i :n c%rela5ie cu celelal e #%&enii ec%n%&ic%-s%ciale principale Ca(ricul ura8 in#us riaD a pus :n e1i#en57 r%lul &a+%r ce re1ine uris&ului :n #ez1%l area #e perspec i17 a en i 75ii eri %riale sus&en5i%na 7. Gn aces c%n e2 8 #up7 % in1en ariere ri(ur%as7 a resursel%r uris ice ale re(iunii S c%n#i5ie sine Yua n%n a %ric7rui #e&ers pr%spec i1 S precu& 9i a s a#iului ac ual #e a!ir&are a ra&urii8 ne1%ia elab%r7rii unei s ra e(ii c%eren e #e #ez1%l are a uris&ului pe er&en scur 8 &e#iu 9i lun( #e1ine p%sibil7 9i i&peri%as7. C%n!%r& principiil%r analizei S3OT8 1%& sin e iza :n c%n inuare principalele punc e ari8 %p%r uni 75i8 punc e slabe 9i riscuri ce #e!inesc ac ualele c%n#i5ii ale a!ir&7rii uris&ului :n Re(iunea #e N%r#-Bes : !unctele tari: prezen5a unui ca#ru na ural 1aria &%r!%l%(ic8 alc7 ui #in p%#i9uri 9i &un5i8 care8 peisa(is ic e2clu#e L&%n% %nia uris ic7N e2is en5a un%r !%r&e #e relie! pi %re9 i Cc;ei8 #e!ilee8 abrup uri8 pe9 eriD ce se ins i uie :n %biec i1e uris ice #e sine s 7 7 %are8 #e &are a rac i1i a eN 4u#e5ul Clu+ se :nscrie :n r-un cli&a e&pera &%#era 8 !7r7 e2 re&e #e%sebi e8 ceea ce !a1%rizeaz7 #es!79urarea ac i1i 75il%r uris ice :n re(ul an. Dura a z7pezii :n &un5ii #e pes e 1 -== & al i u#ine es e #e $-' luni)anN #a %ri 7 unui subs ra (e%l%(ic sali!er8 la b%r#ura C6&piei Transil1aniei apare % aure%l7 #e iz1%are 9i lacuri s7ra e8 cu % i&p%r an57 re&arcabil7 :n uris&ul cura i1. In anu&i e areale sun can %na e n7&%luri erapeu iceN e2 ensiunea &are a p7#uril%r #e !%i%ase 9i c%ni!ere a ribuie peisa+ului % 1alen57 es e ic7 cer 78 !unc5ia uris ic7 a p7#urii Cprin e!ec ele #e L&ar(ineM 9i #e Linsul7M8 prin r%lul an ip%luan D !iin# recun%scu 7N !auna cine(e ic7 9i piscic%l7 1aria 7 creeaz7 c%n#i5iile %p i&e prac ic7rii uris&ului cine(e ic 9i a pescui ului sp%r i1 sau #e a(re&en N +u#e5ul #e5ine nu&er%ase si uuri ar;e%l%(ice an ice8 ce 75i 9i cas ele &e#ie1ale8 biserici 9i &7n7s iri8 &%nu&en e8 e#i!icii cul urale 9i ec%n%&ice cu r%l #ecisi1 :n prac icarea uris&ului cul uralN #i1ersi a ea resursel%r uris ice !ace p%sibil7 a!ir&area un%r ipuri 9i !%r&e 1aria e #e uris& Crecrea i18 cura i18 cul ural8 &i2 : spe% uris&8 alpinis&8 uris& cine(e ic 9i piscic%l8 uris& e2 re&8 rural8 urbanD prezen5a unei p%pula5ii urbane nu&er%as7 :n +u#e58 cu ne1%i uris ice &ai ri#ica e8 ce asi(ur7 % cerere p% en5ial7 nu&er%as7 pen ru ser1icii uris iceN cre9 erea nu&eric7 a prac ican5il%r uris&ului8 !en%&en speci!ic %ra9el%r cu s an#ar# #e #ez1%l are ec%n%&ic7 9i s%cial7 &ai ri#ica N ra#i5ia :n#elun(a 7 a prac ic7rii uris&ului :n unele z%ne ale +u#e5uluiN

lar(i p%sibili 75i #e a!ir&are a uris&ului rural8 :n#e%sebi :n l%cali 75ile z%nei &%n ane8 #ar 9i :n unele a9ez7ri8 &ai #% a e ca in!ras ruc ur7 #in 0%#i9ul S%&e9an sau C6&pia Transil1anieiN e2is en5a unei in!ras ruc uri #e cazare #e pes e '=== l%curi :n re care se :nscriu baze &%#erne8 cu c%n!%r c%&pe i i1N p%zi5ia (e%(ra!ic7 !a1%rabil7 a +u#e5ului :n rap%r cu a2ele &a+%re #e circula5ie in ern7 9i in erna5i%nal7 CE*=8 &a(is ralele !er%1iare Bucure9 i-Episc%pia Bi;%ruluiN Bucure9 i-<al&euN aer%p%r ul #in Clu+ Nap%caDN r%lul #e ranzi al spa5iului +u#e5ean :nspre cen rul 9i 1es ul Eur%pei8 #ar 9i :n sens in1ers8 spre cen rul8 es ul 9i su#ul R%&6nieiN e2is en5a unui %ra9 &are8 Clu+ Nap%ca8 recun%scu prin &ul icul uralis&ul s7u8 p%ses%r al unei in!ras ruc uri uris ice ce p%a e sa is!ace % cerere #in ce :n ce &ai pre en5i%as7N cre9 erea nu&7rului cel%r care c%nsi#er7 uris&ul ca % 9ans7 a #ez1%l 7rii l%cale 9i re(i%nale8 inclusi1 a pr%&% %ril%r un%r ac i1i 75i speci!ice :n #%&eniu Cc%ns%li#area unei &en ali 75i pro turism :n cercul in1es i %ril%rD. !unc5i%narea :n Clu+ Nap%ca a un%r ins i u5ii #e :n1757&6n superi%r pres i(i%ase cu specializ7ri :n #%&eniul uris&ului ce asi(ur7 !%r5a #e &unc7 :nal cali!ica 7 necesar7. /portunit6:i: - cererea cresc6n#7 #e ser1icii uris ice pe pia5a in ern7 9i e2 ern7 a #%&eniuluiN - ne1%ia #e c%nser1are 9i pr% e+are prin uris& %r(aniza a un%r resurse supuse #e(ra#7rii na urale sau an r%piceN a!ir&area recen 7 a uris&ului rural pe plan &%n#ial. E2is en5a :n 4u#e5ul Clu+ a un%r 1al%ri e n%(ra!ice #e e2cep5ie +us i!ic7 % as !el #e ab%r#are pri%ri ar7N crearea c%&ple&en ari 75ii ec%n%&ice 9i s%ciale :n c%n#i5iile re(resului in#us riei 9i s a(n7rii a(ricul urii +u#e5uluiN rec%ns ruc5ia ec%l%(ic7 prin uris& a un%r areale a!ec a e #e al e !%r&e #e 1al%ri!icare ec%n%&ic7 C&ineri 8 !%res ier8 pas %ralDN e2is en5a :n +u#e5 a un%r ins i u5ii uni1ersi are i&plica e :n !%r&area speciali9 il%r pen ru #%&eniul uris icN a!ir&area spe% uris&ului 9i uris&ului cine(e ic :n c%n#i5iile e2is en5ei :n +u#e5 a un%r resurse #e%sebi e 9i a lipsei aces %ra C!auna cine(e ic7D :n 57rile #in 1es ul Eur%pei C&ari e&i57 %are #e !lu2uri uris iceD. e2is en5a un%r pr%(ra&e eur%pene #e #ez1%l are a ac i1i 75il%r 9i in!ras ruc uril%r uris ice CIS0A8 SA0ARDD8 !inan5a e8 pre#%&inan 8 #in !%n#uri c%&uni are ce rebuie as !el accesa e. - cre9 erea r%lului a#&inis ra5iei l%cale :n (es i%narea resursel%r eri %riului a!eren c%&unel%r sau +u#e5ului c%n!%r& principiului au %n%&iei l%caleN !uncte sla e: - p%n#erea #%&inan 7 a resursel%r a rac i1e ale +u#e5ului sun e2pl%a a e la un ni1el in!eri%r #e e!icien57N - lipsa a&ena+7ril%r speci!ice unei %!er e a rac i1e c%&pe i i1eN - in r%#ucerea #e!ici ar78 cu a&ena+7ri #e circu&s an578 :n circula5ia uris ic7 a &ul %r %biec i1eN lipsa c7il%r #e acces &%#erniza e spre nu&er%ase %biec i1e 9i z%ne uris iceN Ca ur&are8 ini5ia i1ele a&ena+7rii uris ice se bl%c;eaz7 #in lipsa aces ei !acili 75i ele&en are sau #e1in neren abileN %!er 7 uris ic7 ac uala #e ni1el sc7zu sub aspec ul c%n!%r ului 9i ser1iciil%rN pr%#us uris ic 9abl%nar#. Nu se pun :n 1al%are ele&en ele #e speci!ici a e8 %ri(inali a e ale %!er eiN lipsa &a erialel%r pr%&%5i%naleN

lipsa pr%&%17rii %!er ei uris ice la %a e ni1elurile Cre(i%nal na5i%nal8 in erna5i%nalDN Yuasiine2is en5a si e-uril%r in!%r&a i1e ale pr%&% %ril%r uris&uluiN lipsa unui Lbran#M uris ic al +u#e5uluiN (ra# #e specializare pr%!esi%nal7 li&i a al &ul %r pr%&% %ri ai uris&ului C:n special cei #in &e#iul ruralD. A&a %ris&ul 9i i&pr%1iza5ia sun !rec1en e. lipsa un%r ins i u5ii in#ispensabile in!%r&7rii 9i %r(aniz7rii ac i1i 75il%r uris ice Ccen re #e in!%r&are uris ic78 as%cia5ii ale pr%&% %ril%r uris&ului #in #i!eri e subra&uri ale aces uia8 sin#ica ul lucr7 %ril%r #in uris& e cD. Amenin:6ri EriscuriF: &en5inerea :n s are la en 78 ine!icien 7 ec%n%&ic 9i s%cial8 a 1al%ri!ic7rii p% en5ialului a rac i1 al +u#e5uluiN pr%li!erarea a&ena+7ril%r a#-;%cN a!ec area 9i #e(ra#area resursel%r uris ice na urale sau an r%pice8 prin e2pl%a are ina#ec1a 7N #ez1%l area al %r !%r&e #e 1al%ri!icare ec%n%&ic7 c%ncuren5iale Cin#us rie8 e2pl%a 7ri !%res iere8 a(ricul ur7D cu e!ec ne(a i1 asupra s ruc urii 9i c%&p%zi5iei !%n#ului uris icN e2 in#erea c%ncuren5ei nel%ialeN ine!icien5a un%r a&ena+7ri uris iceN nesa is!acerea ne1%il%r s%ciale Crecrea i1e8 cul urale sau cura i1eD a cererii uris iceN pier#erea clien elei pr%prii a ras7 #e al e z%ne cu s an#ar# uris ic superi%rN crearea unei i&a(ini ne(a i1e asupra %biec i1el%r z%nei C+u#e5uluiD prin 1ec %rul unei cereri uris ice nesa is!7cu eN par iciparea re#us7 a uris&ului la #ez1%l area +u#e5ului

Bibli%(ra!ie ZIn#us ria uris&ului i a c7la %riil%r[8Daniela Eir%iu80a ricia D%#u8Ca rinel Dri#ea8Ca&elia .;e%r(;e ZEc%n%&ia ser1iciil%r[.Marian Ja;aria8R%2ana S an8Cris ina B7#ineanu8Marian Busui%c TTT.insse.r% TTT.T c.%r( TTT.clu+.in!% TTT.cali!ica i1.r% [.e%(ra!ie (eneral7 a uris&ului[. 0.C%cean8.;.Bl7sceanu.B.Ne(%escu [Resurse uris ice pe Terra[ B..l71an