Sunteți pe pagina 1din 18

DREPT EUROPEAN

1. Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea:

a . b . c .
2.

de a favoriza cooperarea Est-Vest; de a realiza un studiu privind necesitatile de import din zona dolarului; distribuirea ajutorului intraeuropene.
arcati enuntul !re"it

american

si

realizarea

unei

cooperari

ANS: B

a . b . c .
#.

Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea de a realiza un studiu privind necesitatile de import din zona dolarului; la 9 mai 1950 Robert c!uman a propus crearea unei Comisii Europene care sa dirijeze productia si desfacerea carbunelui si otelului in Europa; la baza propunerii lui Robert c!uman se afla planul lui "ean #onnet.

ANS: B arcati enuntul !re"it

a . b . c .
$.

$ratatul CEC% viza plasarea productiei franco-&ermane de carbune si otel sub o 'nalta (utoritate comuna) intr-un or&anism desc!is pariciparii celorlalte tari ale Europei; *rincipiile fundamentale ale $ratatului CEC% prevedeau si ca deciziile vor fi luate de or&ane compuse din reprezentantii &uvernelor si vor obli&a numai statele care le accepta; $ratatul CEC% prin art.+ care definea fundamentul economic al CEC% prevedea posibilitatea restrictiilor cantitative privind circulatia produselor.
arcati varianta !re"ita

ANS: A

a . b .

$ratatul instituind Comunitatea Europeana de (parare crea o or&anizatie supranationala de aparare a celor , state fondatoare CEC%; Conferinta la nivel inalt de la #essina din 1955 a decis ca viitorul cooperarii europene sa se bazeze pe inte&rare economica si crearea unei piete comune pe calea unei comunitati europene care sa absoarba CEC%) Comunitatea Economica Europeana -CEE. si Comunitatea Europeana a Ener&iei (tomice -E/R($%#. c $ratatul de la Roma prevedea si constituirea institutiilor sale politice - Comisia) Consiliul) Curtea de . "ustitie) Curtea de Conturi
ANS: B %. arcati varianta !re"ita

a . b . c .

*ricipalele institutii politice ale CEC% au fost Comisia) *arlamentul) Consiliul) Curtea de "ustitie si comisarii dele&ati pentru conturi; $ratatul de fuziune din 19,0 a unificat e1ecutivele celor 2 comunitati ale&erile directe pentru *arlamentul European au avut loc pentru prima data in 1909 pe baza (ctului pentru ale&erea reprezentantilor in (dunarea cu sufra&iu universal direct din 190,) desi $ratatul CEC% din 1951 prevedea ale&erea membrilor acestuia.
arcati varianta !re"ita

ANS: A &.

a . b . c .

(dunarea comuna a CEC%) responsabila cu controlul politic impartea atributiile le&islative cu Consiliul de #inistri iar initiativa le&islativa apartinea Comisiei; (dunarea Comuna responsabila cu controlul *olitic putea initia si aproba motiune de cenzura privind 'nalta (utoritate a CEC%; Consiliul de #inistiri CEC% era or&an inter&uvernamental si autoritate le&islativa.

ANS: A '. arcati varianta !re"ita

a printre prevederile majore ale (/E se afla si introducerea a sase noi domenii de strate&ie incluzand . cooperarea monetara) politicile sociale) piata unica) coeziunea) cercetarea si dezvolatarea) standardele de mediu; b (/E continea si e1tinderea competentelor *arlamentul European) Consiliul putand trece peste un veto al . acestuia numai printr-un vot in unanimitate; c institutionalizarea Consiliului European in care sefii de stat sau de &uvern se intalnesc pentru a stabili . politici.
ANS: C (. arcati varianta corecta

a . b . c .
).

(/E prevedea ca piata interna urma sa fie competa pana la 21 decembrie 1993 introducerea votului cu majoritate calificata -V.#.C.. in Consiliu a fost facuta prin $/E piata interna asa cum a fost definita prin $/E era o zona fara frontiere interne in care erau asi&urate cele patru libertati fundamentale.
arcati varianta !re"ita:

ANS: A

a . b . c .

(/E prevedea o cooperare mai stransa in domeniul "('; $/E prevedea 2 piloni ai formelor de cooperare; $/E prevedea e1tinderea in continuare a competentei CE si la alte domenii decat cel economic.
arcati varinata !re"ita

ANS: A 1*.

a 4conceptul fle1ibilitatii5) introdus prin $ratatul de la (msterdam) presupune acceptarea unei 4cooperari mai . stranse5 a unui &rup de state !otarate sa atin&a un nivel mai ridicat de inte&rare fara ca pro&resul in aceasta directie sa fie conditionat de celelalte state membre; b prin $ratatul de la (msterdam Curtea Europeana de "ustitie a primit o responsabilitate directa privind . drepturile omului; c functionalismul sectorial al lui #onnet a stat la baza realizarii CEE. .
ANS: C 11. arcati varianta !re"ita

a . b . c .

CEC% a fost bazat e supranational iar federalismul inter&uvernamental este in perfecta continuitate cu inter&uvernamentalismul; neofunctionalismul are ca intemeiere conceptul de 4spilover process5; constructia comunitara a evoluat de la economic la politic spre o unitate cu competente lar&ite.

ANS: A 12. Con"iliul Europei

a . b . c .

este reuniunea sefilor de stat sau de &uvern ai statelor membre /E; este or&aniztie internationala distincta de /niunea Europeana; este institutie politica a /E.

ANS: B 1#. Con"iliul Europei a +o"t in+iintat prin:

a . b . c .

$/E; (/E; tatutul adoptat la 5 mai 19+9 la 6ondra de 10 state


arcati varianta !re"ita

ANS: C 1$.

a . b . c .

Consiliul Europei are ca scop realizarea unei mai mari unitati intre membrii sai pentru salv&ardarea si realizarea idealurilor si principiilor care sunt mostenitrea lor comuna; Consiliul Europei are ca scop realizarea unei mai mari unitati intre membrii sai prin facilitarea pro&resului economic si social; Consiliul Europei are competente in c!estiunile referitoare la apararea nationala.

ANS: C 1%. Or!anele Con"iliului Europei "unt:

a . b . c .

Consiliul #inistrilor) (dunarea *arlamentara si secretariatul; Comitetul #inistrilor) (dunarea *arlamentara si secretariatul; Comitetul #inistrilor) *arlamentul European si Consiliului.
arcati varianta !re"ita

ecretariatul 7eneral al

ANS: B 1&.

a . b . c .

copul Consiliului Europei se realizeaza prin discutarea c!estiunilor de interes comun prin or&anele consiliului; copul Consiliului European se realizeaza prin inc!eierea de acorduri si adoptarea de actiuni; Romania a devenit membra in Consiliul Europei in 3000

ANS: C 1'. arcati varianta !re"ita

a . b . c .

Competenta /E priveste dreptul de a le&ifera; /E e1ercita doar competentele care i-au fost repartizate; in domeniile de competenta e1clusiva statele le&ifereaza si adopta acte juridice cu forta obli&atorie.

ANS: C 1(. Ale!eti varianta corecta: a Competentele /niunii Europene pot fi8 e1clusive) protejate de statele membre) competente complementare si competente implicite; b Competentele comunitare sunt prevazute e1pres si e1!austiv; c /niunea are competenta partajata in domeniul vamal. ANS: A 1). arcati varianta !re"ita a /niunea are competenta e1clusiva privind politica comerciala comuna; b /niunea are competenta e1clusiva privind concurenta; c /niunea are competenta e1clusiva privind domeniul pietei interne. ANS: C

2*. arcati varianta !re"ita a Competentele abolite vizeaza situatiile in care nici /niunea nu a primit competente si nici statele nu mai au dreptul . sa le&ifereze in acel domeniu; b in cazul competentelor complementare /niunea poate interveni dar competentele au ramas ale statelor . c enumerarea e1presa si e1!austiva a competentelor prin tratatele institutive cuprinde si competentele implicite ale . /niunii Europene. ANS: C 21. Planul Pierre ,erner continea a principalele elemente ale /niunii #onetare Europene si avea ca obiectiv pe termen lun& totala convertibilitate a monedelor si o completa libertate de circulatie a capitalurilor; b prevederi potrivit carora realizarea /E# urma sa se faca) potrivit planului *ierre 9erner) in + etape in decurs de 50 ani; c *lanul *ierre 9erner urmarea libera circulatie a serviciilor si persoanelor. ANS: A 22. Si"temul onetar European a a fost realizat pe baza (cordului de la :retton 9oods; b se baza pe sistemul paritatilor fi1e dar ajustabile intre monedele nationale; c a luat fiinta prin $ratatul de la ;isa. ANS: B 2#. Uniunea Economica "i onetara

a . b . c .

a fost realizata in baza planului *ierre 9erner; a avut la baza raportul "a<ues =elors; a avut moneda proprie EC/.

ANS: B 2$. arcati ra"pun"ul !re"it a independenta bancii centrale nationale este principalul criteriu economic de conver&enta la /E#; b deficitul public anual nu trebuie sa fir mai mare de 2 > din *': pentru indeplinirea criteriilor de conver&enta la /E#; c stabilitatea sc!imburilor este un avantaj al trecerii la Euro. ANS: A 2%. Sunt li-ert./i +undamentale 0n "pa/iul Uniunii Europene: (. libertatea presei :. libera circula?ie a m@rfurilor C. accesul liber la informa?ii =. libera circula?ie a capitalurilor E. libera circula?ie a serviciilor A. libera circula?ie a persoanelor 7. libera circula?ie a informa?iilor a (B:BCB = b :B=BEB A c CB=BEB A ANS: B 2&. Serviciile "unt de+inite:

a ca fiind ansamblul presta?iilor care nu cad sub inciden?a re&lement@rilor privitoare la libera circula?ie a . m@rfurilor) capitalurilor sau persoanelor; b orice activitate lucrativ@ desf@Curat@ Dn spa?iul /niunii Europene; . +

c presta?iile efectuate Dn beneficiul institu?iilor /niunii Europene. .


ANS: A 2'. 1i-era circula/ie a "erviciilor e"te de+init. ca:

a . b . c .

posibilitatea oric@rui prestator de servicii de a efectua servicii ce intr@ Dn obiectul s@u de activitate; posibilitatea de a presta servicii c@tre institu?iile /niunii Europene de c@tre orice a&ent economic avEnd sediul principal) filial@) sucursal@ pe teritoriul /niunii Europene; dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oric@rui stat membru) plecEnd de la un sediu principal sau secundar aflat pe teritoriul /niunii Europene.

ANS: C 2(. Sunt criterii de identi+icare a li-erei circula/ii a "erviciilor "ta-ilite prin 2uri"pruden/a Cur/ii Europene de 3u"ti/ie:

(. prestatorul de servicii s@ aib@ Dn obiectul de activitate prestarea de servicii Dn /niunea European@; :. prestatorul serviciilor trebuie s@ fie stabilit pe teritoriul unui tat #embru) altul decEt el al beneficiarului presta?iei) iar prestarea serviciului s@ se fac@ cu trecerea unei frontiere interioare a /niunii; C. prestatorul serviciilor trebuie s@ fie stabilit pe teritoriul unui tat #embru) altul decEt el al beneficiarului presta?iei) iar prestarea serviciului s@ se fac@ cu trecerea unei frontiere e1terioare a /niunii; =. prestatorul s@ fi fost stabilit Dn spa?iul *ie?ei /nice a /E; E. presta?ia s@ fie remunerat@. a (BCB . E b :B=B . E c CB=B . E
ANS: B 2). 1i-era circula/ie a "erviciilor de tip activ "e a"i!ur. prin:

(. interdic?ia discrimin@rii fondat@ pe na?ionalitatea sau reziden?a prestatorului; :. posibilitatea stabilirii sediului pe teritoriul statului Dn cauz@; C. interdic?ia m@surilor na?ionale restrictive aplicate Dn mod discriminatoriu; =. posibilitatea ca prestarea serviciului s@ se fac@ f@r@ trecerea unei frontiere interioare a /niunii. a (B . : b (B . C c (B . =
ANS: B #*. Condi/iile 0n care "unt admi"e m."uri na/ionale re"trictive privind li-era circula/ie a "erviciilor "unt:

(. domeniul vizat s@ fi fost armonizat; :. domeniul vizat s@ nu fi fost armonizat; C. m@sura s@ nu fie discriminatorie; =. m@sura s@ urm@reasc@ un interes &eneral; E. m@sura s@ fie Dn mod obiectiv necesar@; A. m@sura s@ fie propor?ional@ cu scopul urm@rit; 7. m@sura nu este ?inut@ de respectarea reciproc@; F. m@sura s@ respecte principiul recunoaCterii reciproce. a (B:BCB=BEBA b :BCB=BEBAB7 c (BCB=BEBAB7 d (B:B=BEBAB7 e (BCB=BEBABF 5

a . b . c .

(BCB=BEBAB F :BCB=BEBAB 7 (BCB=BEBAB 7

ANS: B

#1. 1i-era circula/ie a capitalurilor vi4ea4.:

a . b . c .

plasarea Ci investirea sumelor Dn cauz@; lata serviciilor Ci m@rfurilor cu ocazia deplas@rilor cu trecerea frontierelor interne ale /niunii; deplasarea de capital care corespunde unei obli&a?ii de plat@ decur&End dintr-o tranzac?ie.

ANS: A #2. 1i-era circula/ie a per"oanelor con"t. 0n eliminarea di"crimin.rilor dintre cet./enii oric.rui Stat mem-ru 5i cet./enii celorlalte State em-re care "tau 5i munce"c pe teritoriul ".u. Ace"te di"crimin.ri prive"c:

(. condi?iile de intrare; :. condi?iile de deplasare; C. condi?iile de cazare; =. condi?iile de munc@; E. condi?iile de an&ajare; A. condi?iile de remunera?ie; 7. condi?iile de recreere. a (B:BCB=B . E b (B:B=BEB . A c :BCB=BEB . A
ANS: B ##. Cum e"te ceta/enia european.6

a . b . c .

distinct@ de cea na?ional@; aboleCte cet@?eniile na?ionale; asem@n@toare na?ional@. cu cea

ANS: A #$. Prin ce tratat e"te introdu". cet./enia european.6

a . b . c .

tratatul de (msterdam; tratatul de la ;isa; tratatul de #aastric!t.

la

la

ANS: C #%. Prin ce tratat "unt acordate dreptul de a ale!e 5i de a +i ale"6

a tratatul de la ;isa ,

. b tratatul de la #aastric!t . c tratatul asupra /niunii . Europene


ANS: B #&. Care "unt protec/iile con+erite de cet./enia european.6

a . b . c .

protec?ia acordat@ de autorit@?ile diplomatice Ci consulare) dreptul de peti?ionare; dreptul de a se adresa mediatorului) dreptul de comunicare cu institu?iile Ci anumite or&ane ale comunit@?ilor; protec?ia acordat@ de autorit@?ile diplomatice Ci consulare) dreptul de peti?ionare) dreptul de a se adresa mediatorului) dreptul de comunicare cu institu?iile Ci anumite or&ane ale comunit@?ilor.

ANS: C #'. Cum poate +i peti/ia6

a . b . c .

individual@ colectiv@ individual@ colectiv@ si

ANS: C #(. Prin ce tratat a +o"t introdu" dreptul de a "e adre"a mediatorului6

a . b . c .

prin tratatul /niunii Europene prin tratatul de la ;isa prin tratatul (msterdam de la

ANS: A #). C7nd 0ncepe mediatorul "tudiul pro-lemei6 a cEnd consider@ plEn&erea admisibil@; b cEnd Di este adresat@ plEn&erea; c oricEnd. ANS: A $*. C.ror in"titu/ii tran"mite mediatorul raportul6

a . b . c .

*arlamentului European; 'nstitu?iei vizate; 'nstitu?iei European. vizate Ci *arlamentului

ANS: C $1. Ce pre"upune dreptul de a comunica cu in"titu/iile 5i or!anele comunitare6

a . b . c .

dreptul de a scrie; dreptul de a primi un r@spuns la peti?ie; dreptul de a scrie Ci dreptul de a primi un r@spuns.

ANS: C

$2. Care "unt in"trumentele 2uridice ale politicii e8terne 5i de "ecuritate a Uniunii Europene6

a . b . c .

pozi?iile comune Ci ac?iunile comune; acordurile interna?ionale Ci strate&iile comune; pozi?iile comune) ac?iunile comune) acordurile interna?ionale Ci strate&iile comune.

ANS: C $#. Ce include politica e8tern. "i de "ecuritate comun.6

a . b . c .

ansamblul problemelor relative la securitatea /.E.; definirea unei politice de ap@rare comun@ si ansamblul problemelor relative la securitatea /.E.; ap@rarea comun@.

ANS: B $$. Ce includ politicile comune ale Uniunii 0n a"i!urarea "pa/iului de li-ertate9 "ecuritate 5i 2u"ti/ie6

a . b . c .

politica Dn domeniul controlului frontierelor) politica comun@ Dn domeniul azilului Ci protec?ia temporar@) politica comun@ de imi&ra?ie; politica comun@ de imi&ra?ie) politica Dn domeniul frontierelor; politica comun@ Dn domeniul azilului Ci protec?iei temporare) politica comun@ de imi&ra?ie.

ANS: A $%. Pe ce principiu "unt re!lementate politicile Uniunii 0n domeniul controlului +rontierelor9 a4ilului 5i emi!ra/iei6 a pe principiul solidarit@?ii; b pe principiul distribuirii ec!itabile a responsabilit@?ilor statelor membre) inclusiv pe plan financiar; c pe principiul solidarit@?ii Ci distribuirii ec!itabile a responsabilit@?ilor statelor membre) inclusiv pe plan financiar. ANS: C $&. Ce re"pect. Uniunea privit. din per"pectiva unui "pa/iu de li-ertate9 de "ecuritate 5i de 2u"ti/ie6

a . b . c .

drepturile fundamentale) diversitatea tradi?iilor de orice fel) sistemele juridice ale statelor membre; sistemele juridice ale statelor membre; drepturile fundamentale.

ANS: A $'. Care "unt !aran/iile o+erite de U.E. plec7nd de la principiile care !uvernea4. "pa/iul de li-erate9 "ecuritate 5i 2u"ti/ie6

a . b . c .

neefectuuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne; dezvoltarea unei politici comune Dn domeniul azilului) emi&r@rii Ci controlului la frontierele e1terne; neefectuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne) dezvoltarea unei politici comune Dn domeniul azilului) imi&r@rii Ci controlului la frontierele e1terne Dntemeiat@ pe solidaritatea Dntre statele membre care este ec!itabil@ fa?@ de resortisan?ii ?@rilor ter?e.

ANS: C $(. Pe -a4a c.rui principiu Uniunea +acilitea4. acce"ul la 3u"ti/ie6

a al recunoaCterii reciproce a !ot@rErilor judec@toreCti Ci e1trajudec@toreCti Dn materie . civil@; b al autorit@?ii de lucru judecat; G

. c al e&alit@?ii. .
ANS: A $). Ce +a4e a cuno"cut proce"ul de uni+icare a politicilor economice 5i monetare6

a . b . c . a . b . c .

Carpele monetar european) sistemul monetar european Carpele monetar european) sistemul monetar european) /niunea Economic@ Ci monetar@ /niunea Economic@ si #onetar@) Harpele monetar european

ANS: B %*. De cine e"te de+init. 5i pu". 0n aplicare politica monetar.6

de b@ncile centrale ale statelor membre; de /niunea Economic@ Ci monetar@; de istemul Centrale. European al :@ncilor

ANS: C %1. Care e"te o-iectivul Si"temului European al B.ncilor Centrale6

a . b . c .

de a men?ine stabilitatea pre?urilor; eliminarea avantajelor concuren?iale pe pia?a comun@; respectarea principiului unei economii de pia?@ desc!is@.

ANS: A %2. :n ce tratat "unt prev.4ute o-iectivele 5i principiile directoare ale politicii economice 5i monetare6

a . b . c .

tratatul de la ;isa; tratatul Constitu?ional; tratatul de (msterdam. la

ANS: B %#. Ce includ o-iectivele 5i principiile directoare ale politicii Economice 5i Con"titu/ional6 onetare prev.4ute 0n Tratatul

a . b . c .

adaptarea unei politici economice bazate pe strEnsa coordonare a politicilor economice ale statelor membre; definirea de obiective comune; respectarea principiului unei economii de pia?@ desc!is@; definirea de obiective comune) eliminarea avantajelor concuren?iale pe pia?a comun@; respectarea principiului unei economii de pia?@ desc!is@) acces reciproc la pie?ele financiare.

ANS: A %$. Ce nece"it. pie/ele Comune ale U.E.6

a . b . c .

aplicarea unui tarif e1tern comun; eliminarea total@ a ta1elor aferente) a restric?iilor cantitative Ci normative; politici comerciale comune.

ANS: C

%%. Ce a con"tituit o-iectivul central al politicii comune6

a . b . c .

Dnfiin?area unei uniuni vamale; Dnfiin?area unei uniuni vamale Ci a unui tarif vamal comun; Dnfiin?area unui tarif e1tern comun.

ANS: B %&. Care a +o"t "copul politicii Comerciale Comune6

a . b . c .

de a institui o /niune Vamal@ Dn spa?iul comunitar; aplicarea unui tarif e1tern comun; e1isten?a unei libert@?i totale Dn circula?ia m@rfurilor pe teritoriul /niunii.

ANS: A %'. C7nd a +o"t atin" "copul politicii Comerciale Comune6

a . b . c .

3 au&ust 1900; 1 iulie 19,G; + septembrie 19,0.

ANS: B %(. Care "unt +a4ele 0n care "e reali4ea4. proce"ul deci4ional al Uniunii Europene6

a . b . c .

stabilirea obiectivelor ne&ocierilor) adoptarea rezultatelor; stabilirea obiectivelor) purtarea ne&ocierilor; stabilirea obiectivelor rezultatelor. Ci purtarea ne&ocierilor) adoptarea

ANS: C %). Cui apar/ine competen/a de a "ta-ili o-iectivele ne!ocierilor 0n proce"ul deci4ional al UE a"upra comer/ului6

a . b . c .

Consiliului /niunii Europene la propunerea Europene; Comisiei Europene Dn numele /niunii Europene; /niunii Europene.

Comisiei

ANS: A

&*. Cui apar/ine competen/a de a purta ne!ocierile 0n proce"ul deci4ional al U.E. a"upra comer/ului6

a . b . c .

Comisiei Europene Europene; /niunii Europene;

Dn

numele

/niunii

Consiliului /niunii Europene.

ANS: A &1. Cui apar/ine competen/a de a adopta re4ultatele +inale 0n proce"ul deci4ional al U.E. a"upra comer/ului 6

10

a . b . c .

Consiliului /niunii Europene; Comisiei Europene; /niunii Europene.

ANS: A &2. Prin ce "e "ta-ile"c m."urile nece"are pentru punerea 0n aplicare a politicii comerciale comune6

a . b . c .

le&i europene; le&i comune statelor membre Europene; le&i sau le&i-cadru europene. /niunii

ANS: C &#. Care a +o"t "copul declarat de Politica A!ricol. Comun. ;PAC<6

a . b . c .

men?inerea unui sector economic institu?ional Ci social distinct; men?inerea unui sector economic institu?ional economic Ci social distinct) multifunc?ional Ci orientat c@tre fermele de familie) cu re&lement@ri stufoase pentru intrea&a uniune; adoptarea unor acte normative cu re&lement@ri pentru Dntrea&a /niune European@.

ANS: B &$. Care "unt o-iectivele Politicii A!ricole Comune6

a . b . c .

creCterea productivit@?ii a&riculturii) asi&urarea unui nivel de trai ec!itabil; asi&urarea unui nivel de trai ec!itabil) stabilizarea pie?elor; creCterea productivit@?ii a&riculturii) asi&urarea unui nivel de trai ec!itabil) stabilizarea pie?elor.

ANS: C &%. Care au +o"t premi"ele el-or.rii politicii a!ricole comune6

a . b . c .

caracterul special al activit@?ii a&ricole; necesitatea de a opera treptat modific@rile necesare; faptul c@) Dn statele membre a&ricultura este un sector strEns le&at de ansamblul economiei; necesitatea de a opera treptat modific@rile necesare Dn domeniul a&riculturii; caracterul special al activit@?ii a&ricole; caracterul special al activit@?ii a&ricole; asi&urarea unui nivel de trai ec!itabil pentru popula?ia a&ricol@.

ANS: A &&. Ce vi4ea4. m."urile nece"are pentru 0ndeplinirea o-iectivelor Politicii A!ricole Comune6

a . b . c .

re&lementarea pre?urilor; sisteme de depozitare Ci de report; subven?ii atEt pentru producerea cEt Ci pentru comercializarea diferitelor produse; re&lementarea pre?urilor; subven?ii atEt pentru producerea cEt Ci pentru comercializarea diferitelor produse; sisteme de depozitarea si de report) mecanisme comune de stabilizarea a importurilor si e1porturilor; re&lementarea pre?urilor; mecanisme de stabilizare a importurilor Ci e1porturilor.

ANS: C &'. Ce pre"upune or!ani4area comun. a pie/elor a!ricole 6

a s@ se limiteze la urm@rirea obiectivelor politicii a&ricole comune; . b s@ e1clud@ orice discriminare Dntre produc@torii din cadrul /niunii; 11

. c s@ se limiteze la urm@rirea obiectivelor politicii a&ricole comune) s@ e1clud@ orice discriminare Dntre . produc@torii Ci consumatorii din cadrul /niunii.
ANS: C &(. C7nd a +o"t atin" "copul politicii comerciale comune de a in"titui Uniune =amal. 0n "pa/iul comunitar6

a . b . c .

1 iulie 19,G; + decembrie 1900; 10 ianuarie 1909.

ANS: A

&). Care au +o"t o-iectivele ma2ore mai pro+unde ale Uniunii Europene 0n ceea ce prive5te politica comercial. comun.6

a . b . c .

eliminarea total@ a ta1elor aferente) a restric?iilor cantitative Ci normative) aplicarea unui tarif e1tern comun) e1isten?a unei libert@?i totale Dn circula?ia m@rfurilor) pe teritoriul /niunii) oricare ar fi provenien?a lor; aplicarea unui tarif e1tern comun) e1isten?a unei libert@?i totale Dn circula?ia m@rfurilor pe teritoriul /niunii; aplicarea unui tarif e1tern comun; eliminarea total@ a ta1elor aferente) a restric?iilor cantitative Ci normative.

ANS: A '*. Care au +o"t o-iectivele ma2ore mai pro+unde ale Uniunii Europene 0n ceea ce prive5te politica comercial. comun.6

a . b . c .

eliminarea total@ a ta1elor aferente) a restric?Dilor cantitative Ci normative) aplicarea unui tarif e1tern; e1isten?a unei libert@?i totale Dn circula?ia m@rfurilor) pe teritoriul /niunii) oricare ar fi provenien?a lor; aplicarea unui tarif e1tern comun) e1isten?a unei libert@?i totale Dn circula?ia m@rfurilor pe teritoriul /niunii; aplicarea unui tarif e1tern comun; eliminarea total@ a ta1elor aferente) a restric?iilor cantitative Ci normative.

ANS: A '1. C7nd au +o"t atin"e o-iectivele ma2ore mai pro+unde ale U.E. privind politica comercial. comun.6

a . b . c .

1 ianuarie 1992; 30 februarie 1999; + decembrie 3001.

ANS: A '2. Care "unt elementele c>eie ale politicii comerciale comune6

a . b . c .

elaborarea deciziei Dn /niunea European@) stabilirea ne&ocierilor; elaborarea deciziei Dn /.E. Ci competen?ele institu?ionale; competen?ele institu?ionale) purtarea ne&ocierilor.

obiectivelor

ANS: B '#. Cum e"te eviden/iat. importan/a con"acrat. Politicii Comerciale Comune6

a prin atribuirea competen?ei re&lement@rii m@surilor de aplicare a politicii comerciale comune numai le&ilor . europene sau a le&ilor-cadru europene; b prin Dnc!eierea de acorduri tarifare Ci comerciale; 13

. c prin uniformizarea m@surilor de liberalizare. .


ANS: A '$. Cui apar/ine competen/a ne!ocierilor acordurilor cu unul "au mai multe "tate "au or!ani4a/ii interna/ionale 0n ceea ce prive5te politca comercial. comun.6

a . b . c .

Consiliului de #iniCtri; Comitetului pecial; Comisiei) pecial. cu consultarea Comitetului

ANS: C '%. Cu cine "uprave!>ea4. Comi"ia9 ca acordurile ne!ociate ;privind politica comercial.< ". +ie compati-ile cu politicile 5i normele interne ale U.E.6

a . b . c .

cu Comitetul pecial; cu Consiliul /niunii; cu Consiliul #iniCtri. de

ANS: C '&. Ce pre"upune principiul ?pre+erin/a pentru produ"ele comunitare@6

a . b . c .

s@ fie favorizat consumul produselor ori&inare din Europa Dn raport cu cele din alte ?@ri) iar p@trunderea acestor produse pe pia?a comunitar@ s@ fie descurajat@ prin ta1e pro!ibitive; circula?ia liber@ a produselor a&ricole; or&anizarea comun@ a pie?ei.

ANS: A ''. Ce pre"upune principiul ?o or!ani4are comun. a pie/ei@6

a . b . c .

favorizarea consumului produselor ori&inare din Europa; Dnlocuirea sistemelor na?Donale cu un pre? unic Dn interiorul /niunii) fi1at pentru fiecare produs; circula?ia liber@ a produselor.

ANS: B

'(. Ce pre"upune principiul ?circula/ia li-er. a produ"elor@:

a . b . c .

favorizarea consumului produselor; fi1area unui pre? unic Dn interiorul /niunii pentru fiecare produs; constituirea unui spa?iu unic comun f@r@ ta1e vamale) impozite sau subven?ii) dar cu re&lement@ri administrative) sanitare Ci veterinare armonizate pro&resiv.

ANS: C '). Care a +o"t "copul adopt.rii "i"temului !arant.rii pre/urilor6

a &arantarea veniturilor produc@torilor . b men?inerea costului vie?ii Dn limite rezonabile; dezvoltarea unor produse anume; . 12

c de a favoriza o anumita perioad@ dezvoltarea unor produse anume; &arantarea veniturilor produc@torilor Ci . men?inerea costului vie?ii Dn limite rezonabile.
ANS: C (*. Ce pre"upune "i"temul !arant.rii pre/urilor6

a . b . c .

stabilirea unui pre? orientativ care se aplic@ importurilor la intrarea Dn /niune; stabilirea unui pre? pra& care se aplica importurilor la intrarea 'n /niune; stabilirea unui pre? orientativ) un pre? de pra& care se aplica importurilor Ci un pre? de interven?ie) corespunz@tor unui minim &arantat.

ANS: C (1. Ce con"tituie Politica A!ricola Comuna6

a . b . c .

un mecanism politic Ci economic; un mecanism politic avEnd ca obiect central inte&rarea popula?iei na?ionale a fermierilor Dn politica na?Donal@ Ci Dn cea comunitar@; un mecanism economic Ci politic avEnd ca obiect central inte&rarea popula?Dei na?ionale a fermierilor Dn politica na?ional@ Ci in cea comunitar@) protec?ionismul a&ricol) reflectat Dn pre?urile alimentelor interne) fiind instrumentul de baz@.

ANS: C (2. Care "unt o-iectivele ma2ore ale Politicii a!ricole Comune +i8ate prin Tratatul C.E.6

a &arantarea securit@?ii aprovizion@rii Ci pre?uri rezonabile pentru cump@r@tor; . b asi&urarea unui nivel de trai ec!itabil pentru produc@tori Ci prin men?inerea Ci securitatea veniturilor . fermierilor) stabilizarea cursului Ci a pie?elor) ameliorarea productivit@?ii) &arantarea securit@?ii aprovizion@rii Ci pre?uri rezonabile pentru cump@r@tori; c ameliorarea productivit@?ii) stabilizarea cursului Ci a pie?elor. .
ANS: B (#. Care dintre urm.toarele condi/ii tre-uie 0ndeplinite9 printre altele9 pentru a +i admi"e m."uri na/ionale re"trictive 0n domeniul circula/iei "erviciilor:

(. domeniul s@ nu fi fost armonizat; :. m@sura s@ fie propor?ional@ cu scopul urm@rit; C. m@sura s@ fie aprobat@ de Consiliul European; =. m@sura s@ se ia cu respectarea contin&entelor aprobate. a (B . C b (B . : c :B . C
ANS: B ($. Re!ulile comunitare privind com-aterea monopoli4.rii inter4ic:

(. acordurile restrictive; :. practica concertat@; C. vEnzarea condi?ionat@. a (B . : b (B . C c :B . C 1+

ANS: A

(%. Re!ulile concuren/iale au +o"t "ta-ilite pentru crearea unui "i"tem care ". a"i!ure o concuren/. nedi"tor"ionat. pe pia/a intern. 5i vi4ea4.:

(. combaterea monopoliz@rii; :. combaterea sp@l@rii banilor; C. combaterea evaziunii fiscale; =. abuzul de pozi?ie dominant@; E. ajutoarele de stat.
a CB=B E b :B=B E c :BCB = ANS: B (&. Potrivit Tratatului CEE9 o "erie de e8cep/ii au +o"t con"iderate a2utoare de "tat compati-ile cu pia/a intern. a Uniunii:

(. ajutorul de stat cu caracter social dat consumatorilor individuali sub &aran?ia nediscrimin@rii le&ate de ori&inea produselor Dn cauz@; :. ajutorul dat pentru repararea daunelor produse de dezastre naturale sau Dn situa?ii e1cep?ionale; C. ajutoarele date pentru reconversia profesional@; =. ajutorul dat zonelor din 7ermania afectate de divizarea ?@rii dup@ reunificarea acesteia; E. ajutoarele de stat pentru sectorul minier Ci ener&ia electric@ produs@ Dn centrale nucleare.
a :BCB = b (B:B = c :BCB E ANS: B ('. 1i-era circula/ie a m.r+urilor "e aplic.:

a . b . c .

tuturor produselor ori&inare din tatele #embre; tuturor produselor ori&inare din tatele #embre Ci tuturor produselor din ter?e ?@ri cu drept de liber@ circula?ie Dn spa?iul comunitar; tuturor produselor ori&inare din ter?e ?@ri cu drept de liber@ circula?ie Dn spa?iul comunitar.

ANS: B ((. Care "unt criteriile de identi+icare a li-erei circulatii a "erviciilor con+orm 2uri"pruden/ei Cur/ii de 3u"ti/ie:

a. *restatorul serviciilor trebuie s@ fie stabilit pe teritoriul unui tat #embru) altul decEt cel al beneficiarului presta?iei) iar prestarea serviciului s@ se fac@ cu trecerea unei frontiere interioare a /niunii; b. *restatorul s@ fi fost stabilit Dn spa?iul *ie?ei unice a /E; c. *resta?ia s@ fie remunerat@.
a aBb b aBc c aBb Bc ANS: C (). 1i-era circula/ie a "erviciilor poate +i:

a. activa; b. pasiva; c. interactiva. 15

a aBc b aBb Bc c aBb ANS: C )*. 1i-era circula/ie a "erviciilor de tip activ "e a"i!ur. prin:

a . b . c .

'nterdic?ia discrimin@rii fondat@ pe na?ionalitatea sau reziden?a prestatorului; (plicarea discrimin@rii fondat@ pe na?ionalitatea sau reziden?a prestatorului; (plicarea m@surilor na?ionale restrictive aplicate Dn mod nediscriminatoriu.

ANS: A )1. 1i-era circula/ie a "erviciilor de tip activ "e a"i!ur. prin:

a . b . c .

'nterdic?ia m@surilor na?ionale restrictive aplicate Dn mod nediscriminatoriu; (plicarea discrimin@rii fondat@ pe na?ionalitatea sau reziden?a prestatorului; (plicarea m@surilor na?ionale restrictive aplicate Dn mod nediscriminatoriu.

ANS: A )2. Condi/iile in care "unt admi"e 5i m."uri na/ionale re"trictive care pot +i 2u"ti+icate prin ra/iuni de ordin !eneral "unt:

a. domeniul vizat s@ nu fi fost armonizat; b. m@sura s@ urm@reasc@ un interes &eneral; c. m@sura s@ nu fie discriminatorie; d. m@sura s@ fie Dn mod obiectiv necesar@; e. m@sura s@ fie propor?ional@ cu scopul urm@rit; f. m@sura s@ respecte principiul recunoaCterii reciproce. a aBbBcBdBe . Bf b aBbBcBd . c aBcBdBf .
ANS: A )#. :n ca4ul li-erei circula/ii a "erviciilor pa"iv.:

a . b . c .

beneficiarul care se deplaseaz@ la prestator) renun?End astfel la protec?ia dreptului s@u na?ional) trebuie s@ aib@ acces la toate serviciile) f@r@ s@ fie supus unor restric?ii pe criteriul na?ionalit@?ii sau reziden?ei; beneficiarul care se deplaseaz@ la prestator) renun?End astfel la protec?ia dreptului s@u na?ional) nu trebuie s@ aib@ acces la toate serviciile) f@r@ s@ fie supus unor restric?ii pe criteriul na?ionalit@?ii sau reziden?ei; nici o varianta nu este corecta.

ANS: A )$. Bene+iciarii li-erii circula/ii a "erviciilor pot +i: a doar persoanele fizice; b doar persoanele juridice; c atat persoanele fizice cat si persoanele juridice. ANS: C )%. Bene+iciarii li-erei circula/ii a capitalurilor "unt:

a doar cet@?enii tatelor #embre; . 1,

b doar cet@?enii unor state ter?e care au reCedin?a pe teritoriul unui tat #embru /E; . c cet@?enii tatelor #embre) dar Ci cet@?enii unor state ter?e care au reCedin?a pe teritoriul unui tat #embru . /E.
ANS: C )&. Conceptul de li-er. circula/ie a per"oanelor are dou. componente:

a. dreptul de a e1ercita o profesie ca lucr@tori salaria?i sau care desf@Coar@ o activitate independent@) Dntr-un alt stat mebru decEt cel Dn care Ci-a ob?inut calific@rile profesionale; b. dreptul de stabilire -libertatea de stabilire.; c. dreptul de a e1ercita o profesie ca lucr@tori nesalaria?i sau care nu desf@Coar@ o activitate independent@) Dntrun alt stat mebru decEt cel Dn care Ci-a ob?inut calific@rile profesionale.
a a B b b a B c c b B c ANS: A )'. 1i-era circula/ie a lucr.torilor implic. dreptul:

a. de a accepta ofertele reale de Dncadrare Dn munc@; b. de a circula liber Dn acest scop pe teritoriul statelor membre; c. de Cedere Dntr-un stat membru pentru a desf@Cura o activitate salarizat@ Dn conformitate cu actele cu putere de le&e Ci actele administrative care re&lementeaz@ Dncadrarea Dn munc@ a lucr@torilor statului respectiv.
a aBb b aBc c aBb Bc ANS: C )(. 1e!i"latorul comunitar "Aa m.r!init a +i8a elementele caracteri"tice e"en/iale care "erve"c la identi+icarea a2utoarelor de "tat 9 re"pectiv: a ajutorul s@ nu fie acordat de un stat membru sau din resurse de stat) indiferent de form@; b ajutorul amenin?@ s@ distorsioneze concuren?a prin favorizarea anumitor Dntreprinderi sau a produc?iei anumitor bunuri; c ajutorul s@ nu afecteze comer?ul Dntre statele membre. ANS: B )). 1e!i"latorul comunitar "Aa m.r!init a +i8a elementele caracteri"tice e"en/iale care "erve"c la identi+icarea a2utoarelor de "tat 9 re"pectiv:

a . b . c .

ajutorul s@ fie acordat de un stat membru sau din resurse de stat) indiferent de form@; ajutorul nu amenin?@ s@ distorsioneze concuren?a prin favorizarea anumitor Dntreprinderi sau a produc?iei anumitor bunuri; ajutorul s@ nu afecteze comer?ul Dntre statele membre.

ANS: A 1**. 1e!i"latorul comunitar "Aa m.r!init a +i8a elementele caracteri"tice e"en/iale care "erve"c la identi+icarea a2utoarelor de "tat 9 re"pectiv:

a . b . c

ajutorul s@ nu fie acordat de un stat membru sau din resurse de stat) indiferent de form@; ajutorul nu amenin?@ s@ distorsioneze concuren?a prin favorizarea anumitor Dntreprinderi sau a produc?iei anumitor bunuri; ajutorul s@ afecteze comer?ul Dntre statele membre. 10

.
ANS: C

1G