Sunteți pe pagina 1din 16

DREPT EUROPEAN

1. Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea:

a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b .

de a favoriza cooperarea Est-Vest; de a realiza un studiu privind necesitatile de import din zona dolarului; distribuirea ajutorului intraeuropene. american si realizarea unei cooperari

2. Marcati enuntul gre it

Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea de a realiza un studiu privind necesitatile de import din zona dolarului; la 9 mai 1950 Robert c!uman a propus crearea unei Comisii Europene care sa dirijeze productia si desfacerea carbunelui si otelului in Europa; la baza propunerii lui Robert c!uman se afla planul lui "ean #onnet.

!. Marcati enuntul gre it

$ratatul CEC% viza plasarea productiei franco-&ermane de carbune si otel sub o 'nalta (utoritate comuna) intr-un or&anism desc!is pariciparii celorlalte tari ale Europei; *rincipiile fundamentale ale $ratatului CEC% prevedeau si ca deciziile vor fi luate de or&ane compuse din reprezentantii &uvernelor si vor obli&a numai statele care le accepta; $ratatul CEC% prin art.+ care definea fundamentul economic al CEC% prevedea posibilitatea restrictiilor cantitative privind circulatia produselor.

". Marcati varianta gre ita

$ratatul instituind Comunitatea Europeana de (parare crea o or&anizatie supranationala de aparare a celor , state fondatoare CEC%; Conferinta la nivel inalt de la #essina din 1955 a decis ca viitorul cooperarii europene sa se bazeze pe inte&rare economica si crearea unei piete comune pe calea unei comunitati europene care sa absoarba CEC%) Comunitatea Economica Europeana -CEE. si Comunitatea Europeana a Ener&iei (tomice -E/R($%#. c $ratatul de la Roma prevedea si constituirea institutiilor sale politice - Comisia) Consiliul) Curtea de . "ustitie) Curtea de Conturi
#. Marcati varianta gre ita

a . b . c .

*ricipalele institutii politice ale CEC% au fost Comisia) *arlamentul) Consiliul) Curtea de "ustitie si comisarii dele&ati pentru conturi; $ratatul de fuziune din 19,0 a unificat e1ecutivele celor 2 comunitati ale&erile directe pentru *arlamentul European au avut loc pentru prima data in 1909 pe baza (ctului pentru ale&erea reprezentantilor in (dunarea cu sufra&iu universal direct din 190,) desi $ratatul CEC% din 1951 prevedea ale&erea membrilor acestuia. (dunarea comuna a CEC%) responsabila cu controlul politic impartea atributiile le&islative cu Consiliul de #inistri iar initiativa le&islativa apartinea Comisiei; (dunarea Comuna responsabila cu controlul *olitic putea initia si aproba motiune de cenzura privind 'nalta (utoritate a CEC%; Consiliul de #inistiri CEC% era or&an inter&uvernamental si autoritate le&islativa.

$. Marcati varianta gre ita

a . b . c .

%. Marcati varianta gre ita

a printre prevederile majore ale (/E se afla si introducerea a sase noi domenii de strate&ie incluzand . cooperarea monetara) politicile sociale) piata unica) coeziunea) cercetarea si dezvolatarea) standardele de mediu; 1

b . c . a . b . c . a . b . c .

(/E continea si e1tinderea competentelor *arlamentul European) Consiliul putand trece peste un veto al acestuia numai printr-un vot in unanimitate; institutionalizarea Consiliului European in care sefii de stat sau de &uvern se intalnesc pentru a stabili politici. (/E prevedea ca piata interna urma sa fie competa pana la 21 decembrie 1993 introducerea votului cu majoritate calificata -V.#.C.. in Consiliu a fost facuta prin $/E piata interna asa cum a fost definita prin $/E era o zona fara frontiere interne in care erau asi&urate cele patru libertati fundamentale. (/E prevedea o cooperare mai stransa in domeniul "('; $/E prevedea 2 piloni ai formelor de cooperare; $/E prevedea e1tinderea in continuare a competentei CE si la alte domenii decat cel economic.

&. Marcati varianta corecta

'. Marcati varianta gre ita:

1(. Marcati varinata gre ita

a 4conceptul fle1ibilitatii5) introdus prin $ratatul de la (msterdam) presupune acceptarea unei 4cooperari mai . stranse5 a unui &rup de state !otarate sa atin&a un nivel mai ridicat de inte&rare fara ca pro&resul in aceasta directie sa fie conditionat de celelalte state membre; b prin $ratatul de la (msterdam Curtea Europeana de "ustitie a primit o responsabilitate directa privind . drepturile omului; c functionalismul sectorial al lui #onnet a stat la baza realizarii CEE. .
11. Marcati varianta gre ita

a . b . c . a . b . c . a . b . c .

CEC% a fost bazat e supranational iar federalismul inter&uvernamental este in perfecta continuitate cu inter&uvernamentalismul; neofunctionalismul are ca intemeiere conceptul de 4spilover process5; constructia comunitara a evoluat de la economic la politic spre o unitate cu competente lar&ite.

12. Con iliul Europei

este reuniunea sefilor de stat sau de &uvern ai statelor membre /E; este or&aniztie internationala distincta de /niunea Europeana; este institutie politica a /E.

1!. Con iliul Europei a )o t in)iintat prin:

$/E; (/E; tatutul adoptat la 5 mai 19+9 la 6ondra de 10 state

1". Marcati varianta gre ita

a Consiliul Europei are ca scop realizarea unei mai mari unitati intre membrii sai pentru salv&ardarea si . realizarea idealurilor si principiilor care sunt mostenitrea lor comuna; b Consiliul Europei are ca scop realizarea unei mai mari unitati intre membrii sai prin facilitarea pro&resului 3

. economic si social; c Consiliul Europei are competente in c!estiunile referitoare la apararea nationala. .
1#. Organele Con iliului Europei unt:

a . b . c . a . b . c . a . b . c .

Consiliul #inistrilor) (dunarea *arlamentara si secretariatul; Comitetul #inistrilor) (dunarea *arlamentara si secretariatul; Comitetul #inistrilor) *arlamentul European si Consiliului. ecretariatul 7eneral al

1$. Marcati varianta gre ita

copul Consiliului Europei se realizeaza prin discutarea c!estiunilor de interes comun prin or&anele consiliului; copul Consiliului European se realizeaza prin inc!eierea de acorduri si adoptarea de actiuni; Romania a devenit membra in Consiliul Europei in 3000

1%. Marcati varianta gre ita

Competenta /E priveste dreptul de a le&ifera; /E e1ercita doar competentele care i-au fost repartizate; in domeniile de competenta e1clusiva statele le&ifereaza si adopta acte juridice cu forta obli&atorie.

1&. Alegeti varianta corecta: a Competentele /niunii Europene pot fi8 e1clusive) protejate de statele membre) competente complementare si competente implicite; b Competentele comunitare sunt prevazute e1pres si e1!austiv; c /niunea are competenta partajata in domeniul vamal. 1'. Marcati varianta gre ita a /niunea are competenta e1clusiva privind politica comerciala comuna; b /niunea are competenta e1clusiva privind concurenta; c /niunea are competenta e1clusiva privind domeniul pietei interne. 2(. Marcati varianta gre ita

a . b . c . a . b . c .

Competentele abolite vizeaza situatiile in care nici /niunea nu a primit competente si nici statele nu mai au dreptul sa le&ifereze in acel domeniu; in cazul competentelor complementare /niunea poate interveni dar competentele au ramas ale statelor enumerarea e1presa si e1!austiva a competentelor prin tratatele institutive cuprinde si competentele implicite ale /niunii Europene. principalele elemente ale /niunii #onetare Europene si avea ca obiectiv pe termen lun& totala convertibilitate a monedelor si o completa libertate de circulatie a capitalurilor; prevederi potrivit carora realizarea /E# urma sa se faca) potrivit planului *ierre 9erner) in + etape in decurs de 50 ani; *lanul *ierre 9erner urmarea libera circulatie a serviciilor si persoanelor.

21. Planul Pierre *erner continea

22. +i temul Monetar European

a a fost realizat pe baza (cordului de la :retton 9oods; 2

. b se baza pe sistemul paritatilor fi1e dar ajustabile intre monedele . nationale; c a luat fiinta prin $ratatul de la ;isa. .
2!. Uniunea Economica i Monetara

a . b . c . a . b . c .

a fost realizata in baza planului *ierre 9erner; a avut la baza raportul "a<ues =elors; a avut moneda proprie EC/.

2". Marcati ra pun ul gre it

independenta bancii centrale nationale este principalul criteriu economic de conver&enta la /E#; deficitul public anual nu trebuie sa fir mai mare de 2 > din *': pentru indeplinirea criteriilor de conver&enta la /E#; stabilitatea sc!imburilor este un avantaj al trecerii la Euro.

2#. +unt li,ert-.i )undamentale /n pa.iul Uniunii Europene:

(. libertatea presei :. libera circula?ie a m@rfurilor C. accesul liber la informa?ii =. libera circula?ie a capitalurilor E. libera circula?ie a serviciilor A. libera circula?ie a persoanelor 7. libera circula?ie a informa?iilor a (B:BCB . = b :B=BEB . A c CB=BEB . A
2$. +erviciile unt de)inite:

a . b . c . a . b . c .

ca fiind ansamblul presta?iilor care nu cad sub inciden?a re&lement@rilor privitoare la libera circula?ie a m@rfurilor) capitalurilor sau persoanelor; orice activitate lucrativ@ desf@Curat@ Dn spa?iul /niunii Europene; presta?iile efectuate Dn beneficiul institu?iilor /niunii Europene.

2%. 0i,era circula.ie a erviciilor e te de)init- ca:

posibilitatea oric@rui prestator de servicii de a efectua servicii ce intr@ Dn obiectul s@u de activitate; posibilitatea de a presta servicii c@tre institu?iile /niunii Europene de c@tre orice a&ent economic avEnd sediul principal) filial@) sucursal@ pe teritoriul /niunii Europene; dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oric@rui stat membru) plecEnd de la un sediu principal sau secundar aflat pe teritoriul /niunii Europene.

2&. +unt criterii de identi)icare a li,erei circula.ii a erviciilor ta,ilite prin 1uri pruden.a Cur.ii Europene de 2u ti.ie:

(. prestatorul de servicii s@ aib@ Dn obiectul de activitate prestarea de servicii Dn /niunea European@; :. prestatorul serviciilor trebuie s@ fie stabilit pe teritoriul unui tat #embru) altul decEt el al beneficiarului presta?iei) iar prestarea serviciului s@ se fac@ cu trecerea unei frontiere interioare a /niunii; C. prestatorul serviciilor trebuie s@ fie stabilit pe teritoriul unui tat #embru) altul decEt el al beneficiarului presta?iei) iar prestarea serviciului s@ se fac@ cu trecerea unei frontiere e1terioare a /niunii; =. prestatorul s@ fi fost stabilit Dn spa?iul *ie?ei /nice a /E; E. presta?ia s@ fie remunerat@. a (BCB . E b :B=B . E c CB=B . E
2'. 0i,era circula.ie a erviciilor de tip activ e a igur- prin:

(. interdic?ia discrimin@rii fondat@ pe na?ionalitatea sau reziden?a prestatorului; :. posibilitatea stabilirii sediului pe teritoriul statului Dn cauz@; C. interdic?ia m@surilor na?ionale restrictive aplicate Dn mod discriminatoriu; =. posibilitatea ca prestarea serviciului s@ se fac@ f@r@ trecerea unei frontiere interioare a /niunii. a (B . : b (B . C c (B . =
!(. Condi.iile /n care unt admi e m- uri na.ionale re trictive privind li,era circula.ie a erviciilor unt:

(. domeniul vizat s@ fi fost armonizat; :. domeniul vizat s@ nu fi fost armonizat; C. m@sura s@ nu fie discriminatorie; =. m@sura s@ urm@reasc@ un interes &eneral; E. m@sura s@ fie Dn mod obiectiv necesar@; A. m@sura s@ fie propor?ional@ cu scopul urm@rit; 7. m@sura nu este ?inut@ de respectarea reciproc@; F. m@sura s@ respecte principiul recunoaCterii reciproce. a (B:BCB=BEBA b :BCB=BEBAB7 c (BCB=BEBAB7 d (B:B=BEBAB7 e (BCB=BEBABF a (BCB=BEBAB . F b :BCB=BEBAB . 7 c (BCB=BEBAB . 7
!1. 0i,era circula.ie a capitalurilor vi3ea3-:

a . b . c

plasarea Ci investirea sumelor Dn cauz@; lata serviciilor Ci m@rfurilor cu ocazia deplas@rilor cu trecerea frontierelor interne ale /niunii; deplasarea de capital care corespunde unei obli&a?ii de plat@ decur&End dintr-o tranzac?ie. 5

.
!2. 0i,era circula.ie a per oanelor con t- /n eliminarea di crimin-rilor dintre cet-.enii oric-rui +tat mem,ru 4i cet-.enii celorlalte +tate Mem,re care tau 4i munce c pe teritoriul -u. Ace te di crimin-ri prive c:

(. condi?iile de intrare; :. condi?iile de deplasare; C. condi?iile de cazare; =. condi?iile de munc@; E. condi?iile de an&ajare; A. condi?iile de remunera?ie; 7. condi?iile de recreere. a (B:BCB=B . E b (B:B=BEB . A c :BCB=BEB . A

!!. Cum e te ceta.enia european-5

a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c .

distinct@ de cea na?ional@; aboleCte cet@?eniile na?ionale; asem@n@toare na?ional@. tratatul de (msterdam; tratatul de la ;isa; tratatul de #aastric!t. tratatul de la ;isa tratatul de la #aastric!t tratatul Europene asupra /niunii cu cea

!". Prin ce tratat e te introdu - cet-.enia european-5

la

la

!#. Prin ce tratat unt acordate dreptul de a alege 4i de a )i ale 5

!$. Care unt protec.iile con)erite de cet-.enia european-5

protec?ia acordat@ de autorit@?ile diplomatice Ci consulare) dreptul de peti?ionare; dreptul de a se adresa mediatorului) dreptul de comunicare cu institu?iile Ci anumite or&ane ale comunit@?ilor; protec?ia acordat@ de autorit@?ile diplomatice Ci consulare) dreptul de peti?ionare) dreptul de a se adresa mediatorului) dreptul de comunicare cu institu?iile Ci anumite or&ane ale comunit@?ilor.

!%. Cum poate )i peti.ia5

a individual@ . b colectiv@ ,

. c individual@ . colectiv@ a . b . c .

si

!&. Prin ce tratat a )o t introdu dreptul de a e adre a mediatorului5

prin tratatul /niunii Europene prin tratatul de la ;isa prin tratatul (msterdam de la

!'. C6nd /ncepe mediatorul tudiul pro,lemei5 a cEnd consider@ plEn&erea admisibil@; b cEnd Di este adresat@ plEn&erea; c oricEnd. "(. C-ror in titu.ii tran mite mediatorul raportul5

a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c .

*arlamentului European; 'nstitu?iei vizate; 'nstitu?iei European. vizate Ci *arlamentului

"1. Ce pre upune dreptul de a comunica cu in titu.iile 4i organele comunitare5

dreptul de a scrie; dreptul de a primi un r@spuns la peti?ie; dreptul de a scrie Ci dreptul de a primi un r@spuns. pozi?iile comune Ci ac?iunile comune; acordurile interna?ionale Ci strate&iile comune; pozi?iile comune) ac?iunile comune) acordurile interna?ionale Ci strate&iile comune. ansamblul problemelor relative la securitatea /.E.; definirea unei politice de ap@rare comun@ si ansamblul problemelor relative la securitatea /.E.; ap@rarea comun@.

"2. Care unt in trumentele 1uridice ale politicii e7terne 4i de ecuritate a Uniunii Europene5

"!. Ce include politica e7tern- i de ecuritate comun-5

"". Ce includ politicile comune ale Uniunii /n a igurarea pa.iului de li,ertate8 ecuritate 4i 1u ti.ie5

politica Dn domeniul controlului frontierelor) politica comun@ Dn domeniul azilului Ci protec?ia temporar@) politica comun@ de imi&ra?ie; politica comun@ de imi&ra?ie) politica Dn domeniul frontierelor; politica comun@ Dn domeniul azilului Ci protec?iei temporare) politica comun@ de imi&ra?ie.

"#. Pe ce principiu unt reglementate politicile Uniunii /n domeniul controlului )rontierelor8 a3ilului 4i emigra.iei5 a pe principiul solidarit@?ii; b pe principiul distribuirii ec!itabile a responsabilit@?ilor statelor membre) inclusiv pe plan financiar; c pe principiul solidarit@?ii Ci distribuirii ec!itabile a responsabilit@?ilor statelor membre) inclusiv pe plan financiar. "$. Ce re pect- Uniunea privit- din per pectiva unui pa.iu de li,ertate8 de ecuritate 4i de 1u ti.ie5

a . b . c .

drepturile fundamentale) diversitatea tradi?iilor de orice fel) sistemele juridice ale statelor membre; sistemele juridice ale statelor membre; drepturile fundamentale.

"%. Care unt garan.iile o)erite de U.E. plec6nd de la principiile care guvernea3- pa.iul de li,erate8 ecuritate 4i 1u ti.ie5

a . b . c .

neefectuuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne; dezvoltarea unei politici comune Dn domeniul azilului) emi&r@rii Ci controlului la frontierele e1terne; neefectuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne) dezvoltarea unei politici comune Dn domeniul azilului) imi&r@rii Ci controlului la frontierele e1terne Dntemeiat@ pe solidaritatea Dntre statele membre care este ec!itabil@ fa?@ de resortisan?ii ?@rilor ter?e. al recunoaCterii reciproce a !ot@rErilor judec@toreCti Ci e1trajudec@toreCti Dn materie civil@; al autorit@?ii de lucru judecat; al e&alit@?ii.

"&. Pe ,a3a c-rui principiu Uniunea )acilitea3- acce ul la 2u ti.ie5

a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c .

"'. Ce )a3e a cuno cut proce ul de uni)icare a politicilor economice 4i monetare5

Carpele monetar european) sistemul monetar european Carpele monetar european) sistemul monetar european) /niunea Economic@ Ci monetar@ /niunea Economic@ si #onetar@) Garpele monetar european

#(. De cine e te de)init- 4i pu - /n aplicare politica monetar-5

de b@ncile centrale ale statelor membre; de /niunea Economic@ Ci monetar@; de istemul Centrale. European al :@ncilor

#1. Care e te o,iectivul +i temului European al 9-ncilor Centrale5

de a men?ine stabilitatea pre?urilor; eliminarea avantajelor concuren?iale pe pia?a comun@; respectarea principiului unei economii de pia?@ desc!is@. H

#2. :n ce tratat unt prev-3ute o,iectivele 4i principiile directoare ale politicii economice 4i monetare5 a tratatul de la ;isa; b tratatul Constitu?ional; c tratatul de la (msterdam. #!. Ce includ o,iectivele 4i principiile directoare ale politicii Economice 4i Monetare prev-3ute /n Tratatul Con titu.ional5

a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c .

adaptarea unei politici economice bazate pe strEnsa coordonare a politicilor economice ale statelor membre; definirea de obiective comune; respectarea principiului unei economii de pia?@ desc!is@; definirea de obiective comune) eliminarea avantajelor concuren?iale pe pia?a comun@; respectarea principiului unei economii de pia?@ desc!is@) acces reciproc la pie?ele financiare.

#". Ce nece it- pie.ele Comune ale U.E.5

aplicarea unui tarif e1tern comun; eliminarea total@ a ta1elor aferente) a restric?iilor cantitative Ci normative; politici comerciale comune.

##. Ce a con tituit o,iectivul central al politicii comune5

Dnfiin?area unei uniuni vamale; Dnfiin?area unei uniuni vamale Ci a unui tarif vamal comun; Dnfiin?area unui tarif e1tern comun.

#$. Care a )o t copul politicii Comerciale Comune5

de a institui o /niune Vamal@ Dn spa?iul comunitar; aplicarea unui tarif e1tern comun; e1isten?a unei libert@?i totale Dn circula?ia m@rfurilor pe teritoriul /niunii.
copul politicii Comerciale Comune5

#%. C6nd a )o t atin

3 au&ust 1900; 1 iulie 19,H; + septembrie 19,0. stabilirea obiectivelor ne&ocierilor) adoptarea rezultatelor; stabilirea obiectivelor) purtarea ne&ocierilor; stabilirea obiectivelor rezultatelor. /niunii Ci purtarea ne&ocierilor) adoptarea

#&. Care unt )a3ele /n care e reali3ea3- proce ul deci3ional al Uniunii Europene5

#'. Cui apar.ine competen.a de a ta,ili o,iectivele negocierilor /n proce ul deci3ional al UE a upra comer.ului5

a Consiliului

Europene

la

propunerea

Comisiei 9

. Europene; b Comisiei Europene Dn numele /niunii Europene; . c /niunii Europene. .


$(. Cui apar.ine competen.a de a purta negocierile /n proce ul deci3ional al U.E. a upra comer.ului5

a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c .

Comisiei Europene Europene; /niunii Europene;

Dn

numele

/niunii

Consiliului /niunii Europene.

$1. Cui apar.ine competen.a de a adopta re3ultatele )inale /n proce ul deci3ional al U.E. a upra comer.ului 5

Consiliului /niunii Europene; Comisiei Europene; /niunii Europene.

$2. Prin ce e ta,ile c m- urile nece are pentru punerea /n aplicare a politicii comerciale comune5

le&i europene; le&i comune statelor membre Europene; le&i sau le&i-cadru europene. /niunii

$!. Care a )o t copul declarat de Politica Agricol- Comun- ;PAC<5

men?inerea unui sector economic institu?ional Ci social distinct; men?inerea unui sector economic institu?ional economic Ci social distinct) multifunc?ional Ci orientat c@tre fermele de familie) cu re&lement@ri stufoase pentru intrea&a uniune; adoptarea unor acte normative cu re&lement@ri pentru Dntrea&a /niune European@.

$". Care unt o,iectivele Politicii Agricole Comune5

creCterea productivit@?ii a&riculturii) asi&urarea unui nivel de trai ec!itabil; asi&urarea unui nivel de trai ec!itabil) stabilizarea pie?elor; creCterea productivit@?ii a&riculturii) asi&urarea unui nivel de trai ec!itabil) stabilizarea pie?elor. caracterul special al activit@?ii a&ricole; necesitatea de a opera treptat modific@rile necesare; faptul c@) Dn statele membre a&ricultura este un sector strEns le&at de ansamblul economiei; necesitatea de a opera treptat modific@rile necesare Dn domeniul a&riculturii; caracterul special al activit@?ii a&ricole; caracterul special al activit@?ii a&ricole; asi&urarea unui nivel de trai ec!itabil pentru popula?ia a&ricol@.

$#. Care au )o t premi ele el,or-rii politicii agricole comune5

$$. Ce vi3ea3- m- urile nece are pentru /ndeplinirea o,iectivelor Politicii Agricole Comune5

a re&lementarea pre?urilor; sisteme de depozitare Ci de report; subven?ii atEt pentru producerea cEt Ci pentru . comercializarea diferitelor produse; 10

b re&lementarea pre?urilor; subven?ii atEt pentru producerea cEt Ci pentru comercializarea diferitelor produse; . sisteme de depozitarea si de report) mecanisme comune de stabilizarea a importurilor si e1porturilor; c re&lementarea pre?urilor; mecanisme de stabilizare a importurilor Ci e1porturilor. .
$%. Ce pre upune organi3area comun- a pie.elor agricole 5

a . b . c .

s@ se limiteze la urm@rirea obiectivelor politicii a&ricole comune; s@ e1clud@ orice discriminare Dntre produc@torii din cadrul /niunii; s@ se limiteze la urm@rirea obiectivelor politicii a&ricole comune) s@ e1clud@ orice discriminare Dntre produc@torii Ci consumatorii din cadrul /niunii.

$&. C6nd a )o t atin

copul politicii comerciale comune de a in titui Uniune =amal- /n pa.iul comunitar5

a . b . c .

1 iulie 19,H; + decembrie 1900; 10 ianuarie 1909.

$'. Care au )o t o,iectivele ma1ore mai pro)unde ale Uniunii Europene /n ceea ce prive4te politica comercialcomun-5

a . b . c .

eliminarea total@ a ta1elor aferente) a restric?iilor cantitative Ci normative) aplicarea unui tarif e1tern comun) e1isten?a unei libert@?i totale Dn circula?ia m@rfurilor) pe teritoriul /niunii) oricare ar fi provenien?a lor; aplicarea unui tarif e1tern comun) e1isten?a unei libert@?i totale Dn circula?ia m@rfurilor pe teritoriul /niunii; aplicarea unui tarif e1tern comun; eliminarea total@ a ta1elor aferente) a restric?iilor cantitative Ci normative.

%(. Care au )o t o,iectivele ma1ore mai pro)unde ale Uniunii Europene /n ceea ce prive4te politica comercialcomun-5

a . b . c . a . b . c . a . b . c .

eliminarea total@ a ta1elor aferente) a restric?Dilor cantitative Ci normative) aplicarea unui tarif e1tern; e1isten?a unei libert@?i totale Dn circula?ia m@rfurilor) pe teritoriul /niunii) oricare ar fi provenien?a lor; aplicarea unui tarif e1tern comun) e1isten?a unei libert@?i totale Dn circula?ia m@rfurilor pe teritoriul /niunii; aplicarea unui tarif e1tern comun; eliminarea total@ a ta1elor aferente) a restric?iilor cantitative Ci normative.

%1. C6nd au )o t atin e o,iectivele ma1ore mai pro)unde ale U.E. privind politica comercial- comun-5

1 ianuarie 1992; 30 februarie 1999; + decembrie 3001. elaborarea deciziei Dn /niunea European@) stabilirea ne&ocierilor; elaborarea deciziei Dn /.E. Ci competen?ele institu?ionale; competen?ele institu?ionale) purtarea ne&ocierilor. obiectivelor

%2. Care unt elementele c>eie ale politicii comerciale comune5

11

%!. Cum e te eviden.iat- importan.a con acrat- Politicii Comerciale Comune5

a . b . c .

prin atribuirea competen?ei re&lement@rii m@surilor de aplicare a politicii comerciale comune numai le&ilor europene sau a le&ilor-cadru europene; prin Dnc!eierea de acorduri tarifare Ci comerciale; prin uniformizarea m@surilor de liberalizare.

%". Cui apar.ine competen.a negocierilor acordurilor cu unul au mai multe tate au organi3a.ii interna.ionale /n ceea ce prive4te politca comercial- comun-5

a . b . c .

Consiliului de #iniCtri; Comitetului pecial; Comisiei) pecial. cu consultarea Comitetului

%#. Cu cine upraveg>ea3- Comi ia8 ca acordurile negociate ;privind politica comercial-< - )ie compati,ile cu politicile 4i normele interne ale U.E.5

a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c . a . b . c .

cu Comitetul pecial; cu Consiliul /niunii; cu Consiliul #iniCtri. de

%$. Ce pre upune principiul ?pre)erin.a pentru produ ele comunitare@5

s@ fie favorizat consumul produselor ori&inare din Europa Dn raport cu cele din alte ?@ri) iar p@trunderea acestor produse pe pia?a comunitar@ s@ fie descurajat@ prin ta1e pro!ibitive; circula?ia liber@ a produselor a&ricole; or&anizarea comun@ a pie?ei.

%%. Ce pre upune principiul ?o organi3are comun- a pie.ei@5

favorizarea consumului produselor ori&inare din Europa; Dnlocuirea sistemelor na?Donale cu un pre? unic Dn interiorul /niunii) fi1at pentru fiecare produs; circula?ia liber@ a produselor.

%&. Ce pre upune principiul ?circula.ia li,er- a produ elor@:

favorizarea consumului produselor; fi1area unui pre? unic Dn interiorul /niunii pentru fiecare produs; constituirea unui spa?iu unic comun f@r@ ta1e vamale) impozite sau subven?ii) dar cu re&lement@ri administrative) sanitare Ci veterinare armonizate pro&resiv. &arantarea veniturilor produc@torilor men?inerea costului vie?ii Dn limite rezonabile; dezvoltarea unor produse anume; de a favoriza o anumita perioad@ dezvoltarea unor produse anume; &arantarea veniturilor produc@torilor Ci men?inerea costului vie?ii Dn limite rezonabile.

%'. Care a )o t copul adopt-rii i temului garant-rii pre.urilor5

13

&(. Ce pre upune i temul garant-rii pre.urilor5

a . b . c . a . b . c .

stabilirea unui pre? orientativ care se aplic@ importurilor la intrarea Dn /niune; stabilirea unui pre? pra& care se aplica importurilor la intrarea 'n /niune; stabilirea unui pre? orientativ) un pre? de pra& care se aplica importurilor Ci un pre? de interven?ie) corespunz@tor unui minim &arantat. un mecanism politic Ci economic; un mecanism politic avEnd ca obiect central inte&rarea popula?iei na?ionale a fermierilor Dn politica na?Donal@ Ci Dn cea comunitar@; un mecanism economic Ci politic avEnd ca obiect central inte&rarea popula?Dei na?ionale a fermierilor Dn politica na?ional@ Ci in cea comunitar@) protec?ionismul a&ricol) reflectat Dn pre?urile alimentelor interne) fiind instrumentul de baz@.

&1. Ce con tituie Politica Agricola Comuna5

&2. Care unt o,iectivele ma1ore ale Politicii agricole Comune )i7ate prin Tratatul C.E.5

a &arantarea securit@?ii aprovizion@rii Ci pre?uri rezonabile pentru cump@r@tor; . b asi&urarea unui nivel de trai ec!itabil pentru produc@tori Ci prin men?inerea Ci securitatea veniturilor . fermierilor) stabilizarea cursului Ci a pie?elor) ameliorarea productivit@?ii) &arantarea securit@?ii aprovizion@rii Ci pre?uri rezonabile pentru cump@r@tori; c ameliorarea productivit@?ii) stabilizarea cursului Ci a pie?elor. .
&!. Care dintre urm-toarele condi.ii tre,uie /ndeplinite8 printre altele8 pentru a )i admi e m- uri na.ionale re trictive /n domeniul circula.iei erviciilor:

(. domeniul s@ nu fi fost armonizat; :. m@sura s@ fie propor?ional@ cu scopul urm@rit; C. m@sura s@ fie aprobat@ de Consiliul European; =. m@sura s@ se ia cu respectarea contin&entelor aprobate. a (B . C b (B . : c :B . C
&". Regulile comunitare privind com,aterea monopoli3-rii inter3ic:

(. acordurile restrictive; :. practica concertat@; C. vEnzarea condi?ionat@. a (B . : b (B . C c :B . C


&#. Regulile concuren.iale au )o t ta,ilite pentru crearea unui i tem care - a igure o concuren.- nedi tor ionatpe pia.a intern- 4i vi3ea3-:

(. combaterea monopoliz@rii; :. combaterea sp@l@rii banilor; C. combaterea evaziunii fiscale; =. abuzul de pozi?ie dominant@; E. ajutoarele de stat. 12

a CB=B E b :B=B E c :BCB =

&$. Potrivit Tratatului CEE8 o erie de e7cep.ii au )o t con iderate a1utoare de tat compati,ile cu pia.a intern- a Uniunii:

(. ajutorul de stat cu caracter social dat consumatorilor individuali sub &aran?ia nediscrimin@rii le&ate de ori&inea produselor Dn cauz@; :. ajutorul dat pentru repararea daunelor produse de dezastre naturale sau Dn situa?ii e1cep?ionale; C. ajutoarele date pentru reconversia profesional@; =. ajutorul dat zonelor din 7ermania afectate de divizarea ?@rii dup@ reunificarea acesteia; E. ajutoarele de stat pentru sectorul minier Ci ener&ia electric@ produs@ Dn centrale nucleare.
a :BCB = b (B:B = c :BCB E &%. 0i,era circula.ie a m-r)urilor e aplic-:

a . b . c .

tuturor produselor ori&inare din tatele #embre; tuturor produselor ori&inare din tatele #embre Ci tuturor produselor din ter?e ?@ri cu drept de liber@ circula?ie Dn spa?iul comunitar; tuturor produselor ori&inare din ter?e ?@ri cu drept de liber@ circula?ie Dn spa?iul comunitar.

&&. Care unt criteriile de identi)icare a li,erei circulatii a erviciilor con)orm 1uri pruden.ei Cur.ii de 2u ti.ie:

a. *restatorul serviciilor trebuie s@ fie stabilit pe teritoriul unui tat #embru) altul decEt cel al beneficiarului presta?iei) iar prestarea serviciului s@ se fac@ cu trecerea unei frontiere interioare a /niunii; b. *restatorul s@ fi fost stabilit Dn spa?iul *ie?ei unice a /E; c. *resta?ia s@ fie remunerat@.
a aBb b aBc c aBb Bc &'. 0i,era circula.ie a erviciilor poate )i:

a. activa; b. pasiva; c. interactiva.


a aBc b aBb Bc c aBb '(. 0i,era circula.ie a erviciilor de tip activ e a igur- prin:

a . b . c

'nterdic?ia discrimin@rii fondat@ pe na?ionalitatea sau reziden?a prestatorului; (plicarea discrimin@rii fondat@ pe na?ionalitatea sau reziden?a prestatorului; (plicarea m@surilor na?ionale restrictive aplicate Dn mod nediscriminatoriu. 1+

.
'1. 0i,era circula.ie a erviciilor de tip activ e a igur- prin:

a . b . c .

'nterdic?ia m@surilor na?ionale restrictive aplicate Dn mod nediscriminatoriu; (plicarea discrimin@rii fondat@ pe na?ionalitatea sau reziden?a prestatorului; (plicarea m@surilor na?ionale restrictive aplicate Dn mod nediscriminatoriu.

'2. Condi.iile in care unt admi e 4i m- uri na.ionale re trictive care pot )i 1u ti)icate prin ra.iuni de ordin general unt:

a. domeniul vizat s@ nu fi fost armonizat; b. m@sura s@ urm@reasc@ un interes &eneral; c. m@sura s@ nu fie discriminatorie; d. m@sura s@ fie Dn mod obiectiv necesar@; e. m@sura s@ fie propor?ional@ cu scopul urm@rit; f. m@sura s@ respecte principiul recunoaCterii reciproce. a aBbBcBdBe . Bf b aBbBcBd . c aBcBdBf .

'!. :n ca3ul li,erei circula.ii a erviciilor pa iv-:

a . b . c .

beneficiarul care se deplaseaz@ la prestator) renun?End astfel la protec?ia dreptului s@u na?ional) trebuie s@ aib@ acces la toate serviciile) f@r@ s@ fie supus unor restric?ii pe criteriul na?ionalit@?ii sau reziden?ei; beneficiarul care se deplaseaz@ la prestator) renun?End astfel la protec?ia dreptului s@u na?ional) nu trebuie s@ aib@ acces la toate serviciile) f@r@ s@ fie supus unor restric?ii pe criteriul na?ionalit@?ii sau reziden?ei; nici o varianta nu este corecta.

'". 9ene)iciarii li,erii circula.ii a erviciilor pot )i: a doar persoanele fizice; b doar persoanele juridice; c atat persoanele fizice cat si persoanele juridice. '#. 9ene)iciarii li,erei circula.ii a capitalurilor unt:

a . b . c .

doar cet@?enii tatelor #embre; doar cet@?enii unor state ter?e care au reCedin?a pe teritoriul unui tat #embru /E; cet@?enii tatelor #embre) dar Ci cet@?enii unor state ter?e care au reCedin?a pe teritoriul unui tat #embru /E.

'$. Conceptul de li,er- circula.ie a per oanelor are dou- componente:

a. dreptul de a e1ercita o profesie ca lucr@tori salaria?i sau care desf@Coar@ o activitate independent@) Dntr-un alt stat mebru decEt cel Dn care Ci-a ob?inut calific@rile profesionale; b. dreptul de stabilire -libertatea de stabilire.; c. dreptul de a e1ercita o profesie ca lucr@tori nesalaria?i sau care nu desf@Coar@ o activitate independent@) Dntrun alt stat mebru decEt cel Dn care Ci-a ob?inut calific@rile profesionale. 15

a a B b b a B c c b B c '%. 0i,era circula.ie a lucr-torilor implic- dreptul:

a. de a accepta ofertele reale de Dncadrare Dn munc@; b. de a circula liber Dn acest scop pe teritoriul statelor membre; c. de Cedere Dntr-un stat membru pentru a desf@Cura o activitate salarizat@ Dn conformitate cu actele cu putere de le&e Ci actele administrative care re&lementeaz@ Dncadrarea Dn munc@ a lucr@torilor statului respectiv.
a aBb b aBc c aBb Bc '&. 0egi latorul comunitar Aa m-rginit a )i7a elementele caracteri tice e en.iale care erve c la identi)icarea a1utoarelor de tat 8 re pectiv: a ajutorul s@ nu fie acordat de un stat membru sau din resurse de stat) indiferent de form@; b ajutorul amenin?@ s@ distorsioneze concuren?a prin favorizarea anumitor Dntreprinderi sau a produc?iei anumitor bunuri; c ajutorul s@ nu afecteze comer?ul Dntre statele membre. ''. 0egi latorul comunitar Aa m-rginit a )i7a elementele caracteri tice e en.iale care erve c la identi)icarea a1utoarelor de tat 8 re pectiv:

a . b . c .

ajutorul s@ fie acordat de un stat membru sau din resurse de stat) indiferent de form@; ajutorul nu amenin?@ s@ distorsioneze concuren?a prin favorizarea anumitor Dntreprinderi sau a produc?iei anumitor bunuri; ajutorul s@ nu afecteze comer?ul Dntre statele membre.

1((. 0egi latorul comunitar Aa m-rginit a )i7a elementele caracteri tice e en.iale care erve c la identi)icarea a1utoarelor de tat 8 re pectiv:

a . b . c .

ajutorul s@ nu fie acordat de un stat membru sau din resurse de stat) indiferent de form@; ajutorul nu amenin?@ s@ distorsioneze concuren?a prin favorizarea anumitor Dntreprinderi sau a produc?iei anumitor bunuri; ajutorul s@ afecteze comer?ul Dntre statele membre.

1,