Sunteți pe pagina 1din 5

FISA POSTULUI Nr. ........

Titulatura postului: general manager Status-ul postului: vacant ocupat: Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul Cod C.O.R. 121011 Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei Departamentul:se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic superior acestui post (de ex: administrator societate, etc.) Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei Rezumatul postului: definirea si formularea politi ii e onomi o-so iale a organizatiei! reprezentarea organizatiei in relatiile u terte persoane fizi e sau "uridi e! planifi area# organizarea si ontrolul a ti$itatii organizatiei la ni$el inalt! luarea de iziilor finale u privire la modul de apreciere a rezultatelor calitativ superioare si de penalizare a erorilor factorului uman. tri!utii si responsa!ilitati: a) aspectul conceptual al activitatii: % orelarea o&ie ti$elor sta&ilite la ni$el ma roe onomi u ele spe ifi e organizatiei! % omuni area o&ie ti$elor generale# spe ifi e si operationale ale organizatiei atre'intre personalul de ondu ere# u mentiunea a a estia sa transfere la ni$ele ierar(i e inferioare a este informatii! % ela&orarea si'sau a$izarea planifi arilor de in$estitii finan iare si'sau te(nologi e si'sau de resurse umane! % into mirea planurilor manageriale anuale si semestriale pe &aza analizelor efe tuate! % identifi area si mo&ilizarea resurselor materiale si umane din organizatie# in $ederea realizarii o&ie ti$elor propuse! % organizarea departamentelor si a e (ipelor de proie t in fun tie de ne esitatile organizatiei si de a ti$itatile planifi ate! % asigurarea oordonarii intre diferitele departamente din adrul organizatiei! % asigurarea adrului institutional pentru parti iparea personalului la pro esul de izional prin reprezentantii ierar(i i )sefi de departamente* si liderii de opinie! % ela&orarea proie tului de &uget si a proie tului de a (izitii te(nologi e in $ederea satisfa erii dezideratelor de renta&ilitate si ompetiti$itate pe piata ale organizatiei! % identifi area oportunitatilor de in$estitie si o&tinere de profit! % into mirea si'sau a$izarea do umentatiei pentru in$estitii! % reprezinta organizatia in relatiile u terte persoane fizi e sau "uridi e in onformitate u

imputerni irea a ordata de A.+.A.! % in (eie a tele "uridi e in numele si pe seama organizatiei# onform imputerni irii a ordate de atre A.+.A.! % ola&orarea u autoritatile lo ale# regionale si nationale in $ederea indeplinirii o&ie ti$elor ma roe onomi e si ele organizationale! % reprezentarea intereselor organizatiei atat in timpul programului de lu ru at si in afara lui! % in (eierea de ontra te u agenti e onomi i# organizatii non-gu$ernamentale si alte organizatii pri$ind prestari re ipro e de ser$i ii! !) aspectul actional al activitatii: % organizarea pro esului de er etare-proie tare# de produ tie# de autofinantare si de promo$are )organizarea a ti$itatii departamentelor# numirea dire torilor de departamente sau a sefilor de &irouri# sta&ilirea planului anual de a tiune al a estora*! % nego iaza ontra tul ole ti$ de mun a si ontra tele indi$iduale de mun a! % gestionarea si gospodarirea patrimoniului organizatiei in interesul a esteia! % urmarirea indeplinirii onditiilor igieni o-sanitare# de prote tie a mun ii# de pre$enire si stingere a in endiilor si de prote tie a mediului# pre$azute de reglementarile si normele legislati$e in $igoare! % preo uparea pentru onser$area si dez$oltarea &azei materiale a organizatiei! % super$izarea apli arii ore te a odului mun ii si a reglementarilor legislati$e pri$ind operatiunile finan iar- onta&ile )apelarea la ser$i iile de onsultanta si onsiliere ale onsultantului "uridi si ale dire torului e onomi *! % efe tuarea de in$estigatii periodi e u pri$ire la alitatea mun ii prestate in adrul organizatiei )a$izarea e$aluarilor indi$iduale anuale*! % ontrolul si super$izarea a ti$itatii departamentelor de er etare-proie tare# de produ tie# de mar,eting# finan iar- onta&il# administrati$# resurse umane si"sau a altor departamente din cadrul organizatiei# fundamentarea activitatii decizionale cu privire la orice aspect din cadrul organizatiei pe o baza informationala cat mai solida si mai acurata si pe analiza obiectiva a acesteia; respectarea reglementarilor si normelor legale in vigoare in cadrul activitatii decizionale cu privire la organizatie; urmarirea aplicarii acurate a deciziilor luate si evaluarea efectelor acesteia; asumarea responsabilitatii pentru deciziile eronate sau nefondate prin suportarea dupa caz a unor penalitati banesti; asigurarea implicarii in activitatea organizationala a propriei persoane cat si a personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltarii personale si a unui climat stimulativ al performantelor. c) aspectul evaluativ al activitatii: % sta&ilirea si omuni area riteriilor de e$aluare a mun ii personalului organizatiei! % $alorifi area o&ser$atiilor si a on luziilor u pri$ire la di$ersele segmente ale a ti$itatii organizatiei si apli area ontrolului ameliorati$ al autoritatii aferente fun tiei o upate! % depistarea laturilor $ulnera&ile ale a ti$itatii organizatiei si utilizarea informatiilor din analize penru ameliorarea sau eliminarea lor!

% apli area unui sistem de apre iere si penalizare a mun ii in on ordanta u o&ie ti$ele organizationale! % a$izarea primelor# &onifi atiilor sau promo$arilor doar pe onsiderente de merit profesional! % a ordarea de feed&a , tuturor elor $izati de a ti$itatea de izionala# atat personalului din adrul organizatiei# at si persoanelor din e-teriorul organizatiei u are se sta&iles raporturi e onomi e. $lauza de confidentialitate: % general manager-ul se anga"eza sa nu dis ute u persoane din afara organizatiei sau u persoane din adrul organizatiei are nu sunt impli ate in e-e utarea sar inilor de ser$i iu informatiile onfidentiale referitoare la situatia organizatiei in a aror posesie intra! % sunt onfidentiale urmatoarele informatii: situatia finan iara a organizatiei# dez&aterile din adrul onsiliilor de administratie# stru tura si ontinutul &an ii de date# rezultatele a ti$itatii de er etare-proie tare si"sau alte aspecte de maxima importanta din cadrul firmei# general manager!ul se obliga sa respecte confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca inc"eiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de ....luni#ani de la inc"eierea acestui contract. Relatii la locul de munca: % de su&ordonare: administrator societate comerciala sau alta varianta de supraordonare: director tehnic, director de cercetare, director economic, manager resurse umane, sef !irou administrativ, etc. si"sau alte posturi su!ordonate de colaborare# functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanta sau supervizare# persoane fizice sau %uridice din exteriorul organizatiei cu care se sta!ilesc raporturi economice, %uridice sau alte forme de cola!orare &rogram de lucru: % . ore'zi# / zile'saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei)# posibilitate de prelungire peste program in situatii e$ceptional %inc"eieri de contracte primirea de delegatii&; (se precizeaza si acest aspect daca este cazul si"sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru). $onditii de munca: % mediu relati$ stresant! % atat mun a de &irou# at si mun a de teren! % atat mun a indi$iduala# at si mun a in e (ipa! % deplasari pe distante s urte# medii sau lungi )semnari de ontra te# inspe tii*. 0 daca este cazul 'nelte, instrumente, echipament de lucru:

% instrumente spe ifi e mun ii de &irou ) omputer# imprimanta# s aner# -ero-# fa-# et .*. &osi!ilitati de promovare: % in sfera de a ti$itate a tuala nu e-ista! % transferul in adrul unui alte filiale este onditionat de ne$oile organizatiei (se completeaza doar daca acesta varianta ar putea fi posi!ila). $erinte pentru exercitare: 1. $erinte medicale: 1.1. rezistenta la o&oseala si soli itari efe ti$e si intele tuale! 1.2. a uitate auditi$a normala! 1.3. $or&ire normala. 2. $erinte psihologice: 2.1. inteligenta peste ni$elul mediu ) apa itate de analiza si sinteza# memorie dez$olatata# "ude ata rapida# apa itate de dedu tie logi a*! 2.2. usurinta in e-primarea ideilor# deprinderea de a $or&i in pu&li ! 2.3. reati$itate! 2.4. spirit antreprenorial! 2./. asumarea responsa&ilitatilor! 2.5. apa itate de relationare interumana! 2.6. adapta&ilitate la sar ini de lu ru s (im&atoare# la situatii de riza! 2... e (ili&ru emotional! 2.7. empatie si re epti$itate fata de pro&lemele so io-umane! 2.18. asumarea responsa&ilitatilor! 2.11. tip de personalitate: I.S.I 0 In$estigati$# so ial# intreprinzator ) lasifi area 9olland*. 3. ctivitati fizice: 3.1. $or&ire! 3.2. as ultare! 3.3. diferentiere a ulorilor! 3.4. folosire a mainilor! 3./. folosire a degetelor! 3.5. omutare si on entrare a pri$irii. 4. (ducatie si pregatire profesionala: 4.1. studii superioare! 4.2. ursuri de management! 4.3. unostinte in domeniul e onomi ! 4.4. unostinte in domeniul "uridi ! 4./. unostinte de operare pe al ulator! 4.5. unoasterea a el putin o lim&a straina de ir ulatie internationala. )a acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar tre!ui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt sta!ilite de fiecare organizatie in parte. '. *eprinderi transfera!ile: /.1. a ordare si transmitere de informatii! /.2. ulegere# lasifi are si interpretare a informatiilor!

/.3. planifi are si organizare a operatiilor si a ti$itatilor! /.4. pregatire de materiale si rapoarte! /./. deprinderea de a lu ra in e (ipa! /.5. deprinderi de er etare si in$estigare. +ndicatori de performanta:

S-ar putea să vă placă și