Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de comision Nr./xxxxxxxxxxxx I. Prile contractante ncheiat ntre, XXXXXXXXXX, cu domiciliul n mun. xxx, jud. xxxx, str.

xxxx, nr.xx, adresa personala de email in vederea corespondentei : xxxxxx, posesor al actului de identitate seria xx nr.xxx, eliberat de xxxxxxx, la data de xxxx, CNP xxxxxx, avnd contul !"N nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la !anca xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n calitate de Comisionar #i S.C. COMERT COSMETICE ONLINE INTERNATIONALE S.R.L., cu sediul social n Ilfov, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, Str. Italia nr11, corp D, adresa de email in vederea corespondentei : in$o%lad&s.ro. nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng tribunalul Bucuresti, sub nr. J23/2347/2013, cod fiscal nr. RO27299363 din 20.08.2010, avnd contul nr. RO84BACX0000000535578000, deschis la Unicredit Tiriac Bank, reprezentat de Pesel Filofteia Irina, cu funcia de administrator, n calitate de Comitent au convenit s' ncheie pre(entul contract de comision cu respectarea urm'toarelor clau(e: II. Obiectul contractului ).*. +biectul pre(entului contract l constituie mandatarea Comisionarului s' promove(e #i s' $acilite(e cumpararea produsele comerciali(ate de catre Comitent, n schimbul pla,ii comisionului. III. Durata contractului -.*. Pre(entul contract se ncheie pe o durat' de ) ani incepand cu data semnarii pre(entului contract. Contractul se prelun.este automat si succesiv daca incetarea acestuia nu este anuntat de catre oricare dintre parti cu cel putin */ (ile inainte de data expirarii. IV. Comisionul contractului 0.*. 1aloarea brut' a comisionului este calculata con$orm anexa * la contract. 0.*.*. Pentru persoanele neasi.urate in sistemul de stat Comitentul va calcula, re,ine #i achita n mod obli.atoriu la bu.etul de stat: impo(itul pe venit *23 4 stopaj la surs', contribu,ia de asi.urari sanatate /,/3, contributia pentru pensie *5,/3, pl'tind Comisionarului venitul net re(ultat. n ca(ul in care le.islatia $iscala se modi$ica, inclusiv adau.area de noi taxe si impo(ite sau majorarea acestora, pre(entul contract se modi$ica in mod automat $ara a mai $i necesar a $i incheiat un act aditional in acest sens. 0.*.). Pentru persoanele care au deja calitatea de an.ajat, $unctionar, somer sau pensionar 6numai pe ba(a actelor doveditoare7 Comitentul va calcula, re,ine #i achita n mod obli.atoriu la bu.etul de stat: impo(itul pe venit *23 4 stopaj la surs', contribu,ia de asi.urari sanatate /,/3, pl'tind Comisionarului venitul net re(ultat. n ca(ul in care le.islatia $iscala se modi$ica, inclusiv adau.area de noi taxe si impo(ite sau majorarea acestora, pre(entul contract se modi$ica in mod automat $ara a mai $i necesar a $i incheiat un act aditional in acest sens. 0.). Plata comisionului se va $ace lunar cu ordin de plat', n contul bancar al comisionarului, sau prin alte mijloace de plata convenite. 0.-. Comisionul este datorat de Comitent c'tre Comisionar numai pentru activitatile ce $ac obiectul pre(entului contract. V. Obligaiile prilor /.*. Comitentul se obli.': s' pl'teasc' Comisionarului venitul net re(ultat pn' la data stabilit' prin pre(entul contract. /.). Principalele obli.a,ii Comisionarului sunt urm'toarele: s' prospecte(e pia,a, s' promove(e si sa $acilite(e in orice mod le.al cumpararea produselor comerciali(ate de catre Comitent8 /.-. Comisonarul se obli.' sa in$orme(e comitent asupra oricarei schimbari re$eritoare la situatia de an.ajat,

pensionar, somer etc. care ar atra.e orice modi$icare a re.imului $iscal aplicabil /. 0. Comisionarul este ,inut s' respecte ntocmai instruc,iunile primite de la Comitent. +rice opera,iune a comisionarului, cu ncalcarea sau cu dep'sirea puterilor con$erite, va ramane n sarcina sa dac' nu va $i rati$icat' in scris de c'tre Comitent. /./. Comitentul poate revoca oricand pre(entul mandat acordat Comisionarului printr4o simpla noti$icare trimisa chiar si prin email, $ara a putea $i tinut sa dea socoteala pentru aceasta. VI. For major 2.*. Nici una dintre p'r,ile contractante nu r'spunde de neexecutarea la termen sau/#i de executarea n mod necorespun('tor 9 total sau par,ial 9 a oric'rei obli.a,ii care i revine n ba(a pre(entului contract, dac' neexecutarea sau/#i executarea obli.a,iei respective a $ost cau(at' de $or,a major', a#a cum este de$init' de le.e. 2.). Partea care invoc' $or,a major' este obli.at' s' noti$ice celeilalte p'r,i, n termen de / (ile., producerea evenimentului #i s' ia toate m'surile posibile n vederea limit'rii consecin,elor lui. 2.-. :ac' n termen de / (ile de la producere, evenimentul respectiv nu ncetea(', p'r,ile au dreptul s'4#i noti$ice ncetarea de plin drept a pre(entului contract $'r' ca vreuna dintre ele s' pretind' daune4 interese. VII. Notificrile ntre pri ;.*. n accep,iunea p'r,ilor contractante, orice noti$icare adresat' de una dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinit' dac' va $i transmis' la adresa postala sau la adresa de email prev'(ute n partea introductiv' a pre(entului contract. ;.). n ca(ul n care noti$icarea se $ace pe cale po#tal', ea va $i transmis' prin scrisoare recomandat' cu con$irmare de primire 6"<7 #i se consider' primit' de destinatar la data men,ionat' de o$iciul po#tal primitor pe aceast' con$irmare. ;.-. :ac' noti$icarea se trimite de pe tele$ax, ea se consider' primit' n prima (i lucr'toare dup' cea n care a $ost expediat'. ;.0. Noti$ic'rile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre p'r,i dac' nu sunt con$irmate prin intermediul uneia dintre modalit',ile prev'(ute la alineatele precedente. VIII. !oluionarea litigiilor =.*. n ca(ul n care re(olvarea liti.iilor nu este posibil' pe cale amiabil', p'r,ile se vor adresa instan,elor judec'tore#ti competente din municipiul !ucure#ti. IX. Clau"e finale >.*. Partile convin modi$icarea pre(entului contract in mod automat in situatia in care cadrul le.islativ ce re.lementea(a contractul sau re.imul $iscal al acestuia su$era modi$icari. Pre(entul contract, mpreun' cu anexele sale care $ac parte inte.rant' din cuprinsul s'u, repre(int' voin,a p'r,ilor #i nl'tur' orice alt' n,ele.ere verbal' dintre acestea. >.). Comisionarul declara si se obli.a ca toate documentele transmise prin email catre Comitent corespund situatiei reale 6 sub sanctiunea le.ii penale7. >.-. Pre(entul contract s4a ncheiat asta(i, ......, la !ucuresti 6prin corespondenta7, n ) exemplare, cate una pentru $iecare parte. Comisionar Comitent S.C. COMERT COSMETICE ONLINE INTERNATIONALE S.R.L., Pesel Filofteia Irina