Sunteți pe pagina 1din 4

HOTARARE nr. 305 din 8 martie 2001 (*actualizata*) privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism EMITE T!

GUVERNUL "#$%I&AT ' ! MONITORUL OFICI L nr! "#$ din %" martie %$$" (ata intrarii in )i*+are ! 20 a,rilie 2001 -+rma actualizata )ala.ila la data de ! 3 +ct+m.rie 2013 "rezenta /+rma actualizata e0te )ala.ila de la 11 iunie 2003 ,ana la data 0electata 3 +ct+m.rie 2013 &&&&&&&&&&&&&&&& '( Te)tul initial a *ost pu+li,at in MONITORUL OFICI L nr! "#$ din %" martie %$$"! ,easta este *orma a,tualizata de -!C! .Centrul Teritorial de Cal,ul Ele,troni,. -! ! /iatra Neamt pana la data de "" iunie %$$0 ,u modi*i,arile si ,ompletarile aduse de1 2OT R RE nr! "!"34 din %5 noiem+rie %$$"6 2OT R RE nr! 70" din %8 mai %$$0! In temeiul prevederilor art! "$5 din Constitutia Romaniei si ale art! %# din Ordonanta Guvernului nr! 439"883 privind organizarea si des*asurarea a,tivitatii de turism in Romania: Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare! RT! " gentii e,onomi,i ,u a,tivitate de turism au o+ligatia sa utilizeze ghizi ,ali*i,ati: ,orespunzator spe,i*i,ului a,tivitatilor des*asurate pentru toate a,tiunile turisti,e organizate! RT! % ;"( Ghidul de turism: in sensul prezentei hotarari: este persoana ,are ,ondu,e si indruma un grup de turisti sau vizitatori: o*erind e)pli,atiile ne,esare re*eritoare la lo,urile vizitate: si ,are asigura des*asurarea in ,ele mai +une ,onditii a programului turisti, ,ontra,tat! ;%( /ro*esia de ghid de turism poate *i e)er,itata de ,etatenii romani: de ,etatenii statelor mem+re ale Uniunii Europene: pre,um si de ,ei ai statelor mem+re ale -patiului E,onomi, European: in varsta de ,el putin "3 ani impliniti! ;0( Cetatenii romani pot e)er,ita pro*esia de ghid de turism da,a poseda un atestat de ghid de turism eli+erat de Ministerul Turismului in +aza ,erti*i,atului de ,ali*i,are o+tinut in urma a+solvirii unui ,urs de ,ali*i,are la Centrul National de invatamant Turisti, ;C!N!l!T!( sau la alte institutii autorizate din Romania! ;#( Cetatenii statelor mem+re ale Uniunii Europene sau ,etatenii statelor mem+re ale -patiului E,onomi, European pot e)er,ita pro*esia de ghid de turism in Romania da,a poseda un atestat de ghid de turism eli+erat de Ministerul Turismului in +aza do,umentelor doveditoare ale ,ali*i,arilor pro*esionale

o+tinute la institutii autorizate din statele de provenienta sau in +aza do,umentelor doveditoare ale e)perientei pro*esionale: emise de a,este state! &&&&&&&&&&&&& rt! % a *ost modi*i,at prin p,t! " al art! uni, din 2OT R RE nr! 70" din %8 mai %$$0 pu+li,ata in MONITORUL OFICI L nr! #$5 din "" iunie %$$0! RT! 0 Categoriile de ghizi utilizate in a,tivitatea de turism din Romania sunt1 a( ghid lo,al: ,are asigura asistenta turisti,a pe un teritoriu limitat6 +( ghid national: ,are asigura asistenta turisti,a pe teritoriul national si in strainatate6 ,( ghid spe,ializat pentru anumite segmente ale servi,iilor turisti,e! RT! # Conditiile si ,riteriile privind sele,tionarea: s,olarizarea: atestarea si utilizarea ghizilor de turism: pre,um si atri+utiile a,estora se sta+iles, prin norme metodologi,e apro+ate prin ordin al ministrului turismului: avizate de Ministerul Mun,ii si -olidaritatii -o,iale si de Consiliul National de Formare /ro*esionala a dultilor! RT! 4 ;"( ,tivitatea de ghid de turism poate *i e)er,itata *ie ,a a,tivitate de +aza: *ie ,a a,tivitate ,omplementara! ;%( gentii e,onomi,i ,u a,tivitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai in +aza unui ,ontra,t individual de mun,a sau a unei ,onventii ,ivile de prestari de servi,ii: in,heiata potrivit legii! ;0( /ro*esia de ghid de turism poate *i pra,ti,ata si pe ,ont propriu de persoane *izi,e autorizate potrivit legii: ,u respe,tarea prevederilor prezentei hotarari si ale normelor metodologi,e mentionate la art! #! RT! 7 Constituie ,ontraventii urmatoarele *apte: da,a nu sunt ,omise in ast*el de ,onditii in,at: potrivit legii penale: sa *ie ,onsiderate in*ra,tiuni1 a( e)er,itarea pro*esiei de ghid de turism de ,atre persoane *ara atestare6 +( utilizarea de ,atre agentii e,onomi,i a unor ghizi de turism ,are nu detin atestatul ,orespunzator a,tiunii turisti,e des*asurate! RT! 5 Contraventiile prevazute la art! 7 se apli,a persoanelor *izi,e si se san,tioneaza dupa ,um urmeaza1 a( ,u amenda de la "$!$$$!$$$ lei la 4$!$$$!$$$ lei: *apta prevazuta la lit! a(6 +( ,u amenda de la 4!$$$!$$$ lei la %$!$$$!$$$ lei: *apta prevazuta la lit! +(! &&&&&&&&&&&&&

rt! 5 a *ost modi*i,at prin p,t! 4 al art! uni, din 2OT R RE nr! "!"34 din %5 noiem+rie %$$" pu+li,ata in MONITORUL OFICI L nr! 553 din 7 de,em+rie %$$"! RT! 3 ;"( Contraventiile se ,onstata si amenzile se apli,a de reprezentantii Ministerului Turismului! ;%( Contraventiilor prevazute la art! 7 le sunt apli,a+ile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr! %9%$$" privind regimul <uridi, al ,ontraventiilor: apro+ata ,u modi*i,ari si ,ompletari prin Legea nr! "3$9%$$%: ,u modi*i,arile ulterioare! &&&&&&&&&&&&& lin! ;%( al art! 3 a *ost modi*i,at prin p,t! % al art! uni, din 2OT R RE nr! 70" din %8 mai %$$0 pu+li,ata in MONITORUL OFICI L nr! #$5 din "" iunie %$$0! RT! 8 testatele o+tinute de ghizi pana la data prezentei hotarari raman vala+ile! RT! 8=" /revederile prezentei hotarari nu se apli,a in ,azul ghizilor straini ,are vin in Romania ,a insotitori ai grupurilor de turisti din alte tari! &&&&&&&&&&&&& rt! 8=" a *ost introdus prin p,t! 0 al art! uni, din 2OT R RE nr! 70" din %8 mai %$$0 pu+li,ata in MONITORUL OFICI L nr! #$5 din "" iunie %$$0! RT! "$ ;"( /rezenta hotarare intra in vigoare in termen de 0$ de zile de la data pu+li,arii ei in Monitorul O*i,ial al Romaniei: /artea I: termen in ,are Ministerul Turismului va emite normele metodologi,e prevazute la art! #! ;%( /e data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se a+roga 2otararea Guvernului nr! 539"887 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism: pu+li,ata in Monitorul O*i,ial al Romaniei: /artea I: nr! #$ din %7 *e+ruarie "887: pre,um si alte dispozitii ,ontrare! /RIM&MINI-TRU >RI N N -T -E Contrasemneaza1 &&&&&&&&&&&&&&& Ministrul turismului: Matei& gathon >an Ministrul mun,ii si solidaritatii so,iale: Marian -ar+u &&&&&&&&&