Sunteți pe pagina 1din 6

STATUTUL Fundatiei ........................... Capitolul I DISPOZITII GENERALE Art. 1. - Fundatia ............................... fondat potrivit Actului constitutiv de: a) ...............................

cettean romn, domiciliat n ...................... str. .............................. nr. .........., bloc .........., scara .........., etaj ........, apart. ........., sector/judet ................. posesorul actului de identitate ............................ seria......................... nr. ......................, eliberat de ....................... la data de ..............................., cod numeric personal ............................... sau/ i a) !.". ...................................... !#"/!"!/!A/!"A/!$%, cu sediul social n ...................................., str. ......................................... nr. .........., bloc .........., scara .........., etaj ......., apart. ........, sector/judet ........................, nre&istrat la 'ficiul $e&istrului "omertului ................................ sub nr. .............../................/............... cod fiscal nr. ................... din ......................., repre(entat de ........................ avnd functia de .............................................. au constituit sus-numita fundatie n conformitate cu 'rdonanta )uvernului nr. *+/*,,, cu privire la asociatii i fundatii i cu -ecretul nr. .1/1/01 privitor la persoanele fi(ice i persoanele juridice. Art. *. - !copul fundatiei l constituie .....................................................................................................22 Art. .. - -enumirea fundatiei este ............................................................................................................. ..................................................................................................222 Art. 1. 31) !ediul undatiei este n ... ...................................., str. ......................................... nr. .........., bloc ........, scara ........, etaj 22, apart. .........., sector/judet .................. . 3*) !ediul fundatiei poate fi sc4imbat pe ba(a 4otrrii "onsiliului director. Art. 0. 5 Fundatia ......................................... se constitute pe o durat de ........................................... . Art. +. - 31) 6atrimoniul social al Fundatiei este alctuit dintr-un activ patrimonial, initial, n valoare de ............................. lei i este alctuit din urmtoarele aporturi n natur i/sau n bani depuse de fondator/fondatori, astfel: .............................................................................................................. 3*) 7ntre&ul patrimoniu va fi evidentiat i pstrat n conformitate cu le&islatia romn n materie, pe numele fundatiei i va fi folosit e8clusiv pentru reali(area obiectivelor ei. Art. 9. - 31) !copul fundatiei este ............................................................................................................... 3*) 'biectivele fundatiei, n vederea reali(rii scopului ei, sunt urmtoarele: .................................. 22......................................................................................................................................................... .........................................................................................................- promovarea i ntretinerea colaborrii n plan tiintific i practic cu alte fundatii i asociatii cu obiect de activitate asemntor, din tar si din stintate: - colaborarea tiintific; cu toate tipurile de forme asociative, n vederea eficienti(rii activittii acestora:

- acordarea de burse pentru studii membrilor asociati, n vederea cre terii pre&tirii profesionale a acestora. 3.) !c4imbare scopului fundatiei se face numai de ctre fondator sau majoritatea fondatorilor n viat, iar dac; nici anul dintre fondatori nu mai este n viat, aceasta se face numai cu ntrunirea votului a patru cincimi din numrul membrilor "onsiliului director. 31) 7n toate ca(urile, sc4imbarea scopului fundatiei se poate face numai dac acesta a fost reali(at n totalitate sau n parte ori dac; acesta nu mai poate fi ndeplinit. Art. <. - 31) Fundatia i poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe ba(a 4otrrii autentificate a "onsiliului director, prin care li se aloc un patrimoniu. 3*) Filiala este condus de un "onsiliu director propriu, alctuit din cel putin . membri. 3.) Filiala este entitate cu personalitate juridic, putnd nc4eia, n nume propriu, acte juridice de administrare i de conservare n condi=iile stabilite de "onsiliul director prin actul constitutiv al ei i se pot nc4eia acte juridice de dispo(itie, n numele i pe seama fundatiei, numai pe ba(a 4otrrii prealabile a "onsiliului director al fundatiei. "apitolul >> $?!@$!?%? 6AA$>B'#>A%? C> "D?%A@>?%>%? F@#-AA>?> Art. /. 5 6atrimoniul social initial al fundatiei se completea( cu dobn(ile i dividendele re(ultate din plasarea sumelor disponibile, n conditii le&ale, dividendele societtilor comerciale nfiintate de fundatie, donatii, sponsori(ri sau le&ate, venituri reali(ate din activitti economice directe, resurse obtinute de la bu&etul de stat i/sau de la bu&etele locale, precum i alte venituri prev(ute de le&e. Capitolul III CONDUCEREA I CONTROLUL FUNDATIEI !ectiunea > "onsiliul director Art. 1,. - "onsiliul director al fundatiei asi&ur reali(area scopului i obiectivelor acesteia, e8ercitnd urm;toarele atributii: a) stabilirea strate&iei &enerale i a pro&ramelor fundatiei: b) aprobarea bu&etului de venituri i c4eltuieli, precum i a bilantului contabil: c) ale&erea i revocarea cen(orului/membrilor comisiei de cen(ori: d) nfiin=area de filiale: e) nc4eierea de acte juridice, n numele i pe seama fundatiei: f) e8ecutarea bu&etului de venituri i c4eltuieli: &) aprobarea or&ani&ramei i a strate&iei de personal ale fundatiei: 4) modificarea statutului funda=iei: i) elaborarca re&ulamentului intern de func=ionare a sa: j) ndeplinirea oricror alte atribu=ii prev(ute n le&e sau n statut. Art. 11. - Bembrii "onsiliului director care, ntr-o anumit; problem;, supus 4otrrii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele n linie colateral sau afinii lor pn la &radul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare i nici la vot. 7n ca( contrar vor rspunde pentru daunele cau(ate Fundatiei dac fr votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea cerut;.

Art. 1*. - #u poate fi membru al "onsiliului director, iar dac este, pierde aceast; calitate ccl care ocup func=ie de coducere: n cadrul unei institutii publice, dac Fundatia sprijin activitatea acelei institu=ii publice. Art. 1.. - -eci(iile contrare le&ii, actului constitutiv sau statutului Fundatiei pot fi atacate de fondator/fondatori sau de catre oricare dintre membrii "onsiliului director care au lipsit sau au votat mpotriv; i a cerut s se insere(e aceasta n procesul-verbal de edin=. Art. 11. - "onsiliul director poate mputernici una sau mai multe persoane cu functii e8ecutive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt strine de asociatie pentru a nc4eia acte juridice n numele i pe seama fundatiei sau orice alte atributii prev;(ute n le&e sau n statut. Art. 10. - 31) "onsiliul director se compune din ................................ membri desemnati de fondator/fondatori la momentul constituirii fundatici. 3*) 7n ca( de descompletare, func=iile rmase libere se completea( prin 4otrrea fondatorului/fondatorilor, iar dac nici unal dintre fondatori nu mai este n via=, cu ntrunirea votului a ..................... din num;rul membrilor onsiliului director. 3.) "ompletarea func=iilor rmase libere se face n cel mult .............. (ile de la descompletare. Art. 1+. - 31) "onsiliul director se ntrune te cel pu=in o dat; pe lun sau ori de cte ori nevoile fundatiei o impun. 3*) "onvocarea "onsiliului director se face de pre edinte, iar n lipsa acestuia de nlocuitorul su, cu cel pulin ............... (ile nainte de data fi8at. 3.) "onsiliul director deliberea(;, n mod valabil, n pre(enta a */. din numrul membrilor si i adopt 4otrri cu o jumtate plus unu din voturi. Art. 19. - -eliberrile i 4ot;rrile "onsiliului director se consemnea( n procese-verbale nc4eiate cu oca(ia fiecrei edinte. !ectiunea a >>-a "ontrolul financiar Art. 1<. - 31) "omisia de cen(ori este alctuit; dintr-un numr impar de membri. 3*) 7n reali(area competentei sale "omisia de cen(ori: a) verific modul n care este administrat patrimoniul funda=iei: b) ntocme te rapoarte i le pre(int "onsiliului director: c) poate participa, prin membrii si, la edintele "onsiliului director, fr drept de vot: d) ndepline te orice alte atributii prev(ute n statut sau stabilite de "onsiliul director. 3.) Bembrii "ensiliului director nu pot fi cen(ori. Art. 1/. - "onsiliul director aprob re&ulile &enerale de or&ani(arc i functionare a "omisiei de cen(ori. Capitolul IV VENITURILE I CHELTUIELILE FUNDATIEI Art. *,. - Eeniturile fundatiei provin din: a) dobn(ile i dividendele re(ultate din plasarea sumelor disponibile n conditii le&ale: b) dividendele societtilor comerciale nfiintate de funda=ie:

c) venituri reali(ate din activitti economice directe: d) donatii, sponsori(ri sau le&ate: e) resurse obtinute de la bu&etul de stat i/sau de la bu&etele locale: f) alte venituri prev(ute de le&e. Art. *1. - 31) Fundatia poate nfiin=a societti comerciale ale cror dividende, dac nu se reinvestesc n aceste societti, se vor folosi pentru reali(area scopului ei. 3*) Fundatia poate desf ura orice alte activit;ti economice directe, dac; acestea au caracter accesoriu si au le&tur strns cu scopul principal al ei. Art. **. - 31) 6rincipalele c4eltuieli ale fundatiei sunt: a) salarii i adaosuri la salarii: b) indemni(atii, prime i premii: c) procurri de rec4i(ite i imprimate de birou: d) c4irii, dobn(i, ta8e, comisioane bancare: e) ca(are, masa, transport: f) ap, canal, salubritate: &) ener&ie electric, termic i &a(e naturale: 4) alte c4eltuieli. 3*) "4eltuielile se efectuea( potrivit prevederilor bu&etului de venituri i c4eltuieli i se aprob de persoanele nsrcinate de "onsiliul director. 3.) !alariile, indemni(atiile i alte drepturi bne ti ale personalului se stabilesc n limitele statutului de func=iuni i ale bu&etului de venituri i c4eltuieli. 31) "onsiliul director poate dispune plata de premii, &ratificatii i altele asemenea din disponibilittile e8istence. Art. *.. - ?8ercitiul economico-financiar ncepe la data de 1 ianuarie i se nc4eie la data de .1 decembrie ale fiecrui an. Capitolul V DIZOLVAREA I LICHIDAREA Art. *1. 5 Fundatia ..................................................... se va di(olva: >. -e drept prin: a) mplinirea duratei pentru care a fost constituit: b) reali(area sau, dup ca(, imposibilitatea reali(rii scopului pentru care a fost constituit, dac n termen de . luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc4imbarea acestui scop. >>. 6rin 4otrre judectoreasc, la cererea oricrei persoane interesate, atunci cnd: a) scopul sau activitatea fundatiei a devenit ilicit sau contrar ordinii publice: b) reali(area scopului este urmrit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice: c) urmre te alt scop dect cel pentru care s-a constituit: d) a devenit insolvabil: e) nu mai obtine autori(a=iile prealabile necesare, potrivit le&ii. >>>. >n situalia imposibilittii constituirii "onsiliului director n conformitate cu statutul

funda=iei, dac; aceast; situatie durea( mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului "onsiliului director trebuia constituit. >E. >n alte situatii prev(ute de le&e Art. *0. - 31) 7n ca(ul di(olvrii fundatiei, lic4idatorii se numesc de instanta judectoreasc. 3*) 'dat cu numirea lic4idatorilor, mandatul "onsiliului director ncetea(. 3.) %ic4idatorii la intrarea n functie efectuea( inventarul i nc4eie un bilant care s constate situatia e8act a activului i pasivului. 31) ?i sunt obli&ati s primeasc i s pstre(e re&istrele i orice alte acte ale fundatiei i s tin; un re&istru cu toate operatiunile lic4idrii, n ordinea datei acestora. 30) %ic4idatorii i ndeplinesc mandatul sub controlul cen(orului/"omisiei de cen(ori. Art. *+. - 31) %ic4idatorii au obli&atia de a continua operatiunile juridice n curs, de a ncasa creantele, de a plti creditorii, iar dac numerarul nu este suficient, de a transforma i restul activului n bani, procednd la vn(area prin licitatie public a bunurilor mobile i imobile. 3*) %ic4idatorii pot reali(a numai acele operatiuni noi care sunt necesare finali(rii celor aflate n curs de derulare. Art. *9. - 31) >n ca(ul di(olv;rii fundatiei, bunurile rmase n urma lic4idrii nu se pot transmite ctre persoane fi(ice. 3*) Aceste bunuri pot fi transmise ctre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemntor, potrivit procedurii care urmea(;: ................................................................. -aca n termen de + luni de la terminarea lic4id;rii, lic4idatorii nu au reu it s transmit n conditiile alineatului 3*), ele se atribuie de instanta competent unei persoane juridice cu scop identic sau asemntor 31) -ata transmiterii bunurilor este cea a ntocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dac prin acesta nu s-a stabilit o dat ulterioar. Art. *<. - %ic4idatorii nc4eie operatiunile i remit celor n drept contul &estiunii numai dup e8pirarea unui termen de + luni de la publicarea di(olvrii fundaliei. Art. */. - -up nc4eierea lic4idrii, lic4idatorii sunt obli&ati ca n termen de dou luni s depun bilantul, re&istrul jurnal i un memorandum, s; declare operatiunile de lic4idare la $e&istrul asocialiilor i fundatiilor al judectoriei n a crei circumscriptie teritorial i are sediul asociatia i s ndeplineasc toate procedurile de publicare i radiere din acest re&istru. Art. .,. - -ac n termen de ., de (ile libere de la depunerea bilantului nu se nre&istrea( nici o contestatie, bilantul se consider definitiv aprobat, iar lic4idatorii, cu autori(area judectoriei, vor remite celor n drept bunurile i sumele rmase de la lic4idare, mpreun cu toate re&istrele i actele fundatiei i ale lic4idrii, dup aceasta fiind considerati descrcati. Art. .1. - 31) Fundatia ncetea( a avea fiint la data radierii din $e&istrul asociatiilor i fundatiilor. 3*) $adierea se face n ba(a actului constatator eliberat lic4idatorilor, prin care se atest descrcarea acestora de obli&atiile asumate. "apitolul E> DISPOZITII FINALE Art. .*. - 6revederile pre(entului statut se completea( cu dispo(itiile le&ii. Art. ... - $edactat i editat n ................. e8emplare, la ................ cu sediul n ................................................. nr. ............., sector/judet .................. .

!-au eliberat prtii/prtilor ...................... e8emplare ori&inale, ast(i, data autentificrii. !?B#FA@$>%? F'#-AA'$>%'$ !?B#FA@$A F'#-AA'$@%@>