Sunteți pe pagina 1din 12

EDUCATOARE TOLEA LUIZA- GRADINITA NR 20 GALATI

GRUPA: mijlocie ARIA CURRICULARA: Educatie pe t!u "tii ta CATEGORIA DE ACTI#ITATE: Cu oa"te!ea mediului TE$A ACTI#ITATII: O%"e!&a!e DENU$IREA ACTI#ITATII: laleaua O'IECTI# CADRU: -De(&olta!ea capacitatii de cu oa"te!e) de i tele*e!e "i de i &e"ti*a!e a mediului i co ju!ato!+ O'IECTI#E OPERATIONALE: O,-"a i cad!e(e laleaua i *!upul -lo!ilo! ce i -lo!e"c p!ima&e!a+ O2-"a umea"ca pa!tile compo e te ale lalelei .!adaci a) tulpi a "i -loa!ea/+ O0-"a de"c!ie di-e!itele pa!ti ale lalelei.!adaci a) tulpi a) -loa!ea/+ O1-"a p!eci(e(e ca!e e"te mediul de &iata al lalelei+ O2-"a !ecu oa"ca laleaua p!i te alte -lo!i+ $ETODE 3I PROCEDEE : o%"e!&atia) co &e!"atia) e4pu e!ea) e4plicatia "i demo "t!atia+ $ATERIAL DIDACTIC: -DI3TRI'UTI#: lalele atu!ale -DE$ON3TRATI#: lalele atu!ale de di-e!ite culo!i cu !adaci a "i -a!a) *5i&eci cu pama t) pla te !ep!e(e ta d laleaua) ima*i i !ep!e(e ta d laleaua) alte -lo!i atu!ale.-!e(i) *5iocei) lalele) *a!oa-e/ 'I'LIOGRA6IE: #7 NI3TOR)$ARIA TAI'AN 89Cu o"tii te de"p!e atu!a "i om i *!adi ita de copii: Ed didactica)'ucu!e"ti ,;<; $ARIA TAI'AN 89Cu oa"te!ea mediului i co ju!ato! "i de(&olta!e!a &o!%i!ii: EDP 'ucu!e"ti ,;<, DURATA: ,2- 20 mi ute === - Atla" %ota ic ===- ima*i i "i docume te de pe i te! et

MOMENTELE ACTIVITATII

OB

CONTINUTUL ACTIVITATII

STRATEGII METODE SI MATERIAL PROCEDEE DIDACTIC

DIDACTICE FORME DE EVALUARE ORGANIZARE

I7

$ome t o!*a i(ato!ic

II7

De"-a"u!a!ea acti&itatii ,7 I t!oduce!e i acti&itate

3e &o! a"i*u!a co ditiile ece"a!e %u ei de"-a"u!a!i a acti&itatii: -ae!i"i!ea "alii de *!upa) -a"e(a!ea mo%ilie!ului i -o!ma de ca!eu de"c5i"+ -a!a ja!ea mate!ialului didactic pe ma"a educatoa!ei "i pe me"ele copiilo!+ -i t!a!ea o!do ata a copiilo! i "ala de *!upa+ I toduce!ea i acti&itate "e &a -ace !eciti d o "t!o-a di t!-o poe(ie: Co &e!"atie 9I "ala *!upei oa"t!e $a!e "i -!umoa"a $a d!e -lo!icele 3u t la oi pe ma"a7: 9-Ce -lo!i a&em pe ma"a>:.-lo!i *al%e e) !o"ii "i mo&/ 9-Ele "e ume"c lalele? #om -ace u co cu!" .copilul *!ijuliu/: &oi &a t!e%ui "a a&eti *!ija de

Colecti& di!ijat

Laleaua atu!ala

$O$ENTELE ACTI#ITATII

O'

CONTINUTU@ ACTI#ITATII

3TRATEGII DIDACTICE $ETODE 3I $ATERIAL PROCEDEE DIDACTIC

6OR$E DE ORGANIZARE

E#ALUARE

27 07

A u ta!ea temei O%"e!&a- O, !ea p!op!iu(i"a

-lo!icele) "a u le !upeti) ia! la Co &e!"atie "-a!"it) -lo!icelele cele mai -!umoa"e le &om da!ui mamelo! 7: 9-#om a-la acum mai multe de"p!e lalele9 A-Am "tat de &o!%a cu o lalea di *!adi a "i mi-a "pu" ca ea t!aie"te alatu!i de *5iocel ) (am%ile) topo!a"i)) lac!amioa!e) a!ci"e "i ca ei "u t &e"tito!ii p!ima&e!ii?9 A-#oi ati &a(ut u de&a lalele>9.i piata) i *!adi a/ A-Lalelele t!aie"c .c!e"c/ i *!adi i E4plicatia "au i *5i&ece) i *!adi ile oame ilo! i *!ijite de ace"tia79 3e &o! p!e(e ta ima*i i cu lalele i mediul lo! de &iata7 Copiii &o! -i "olicitati "a e ume!e pa!tile compo e te ale pla tei7 I acela"i timp ele &o! -i i dicate pe pla "e7

Colecti& di!ijat

Ima*i i

Pla "a

$O$ENTELE ACTI#ITATII

O'

DE36A3URAREA ACTI#ITATII

3TRATEGII DIDACTICE $ETODE 3I $ATERIAL PROCEDEE DIDACTIC

6OR$E DE ORGANIZARE

E#ALUARE

O2

9-Di ce e"te -o!mata laleaua > Co &e!"atie .!adaci a) %ul%) tulpi a)-loa!e/ 3e &a p!e(e ta o -loa!e i *5i&eci7 9-P!i&iti pla ta ? Daca t!a*em de ea) ce "e i tampla>:.o "mul*em/ 9-Ce o%"e!&ati la -loa!ea "mul"a>:.a!e !adaci a %ul%) tulpi a) -!u (a) -loa!e/ 3e &a p!e(e ta o pla "a acope!ita pe ca!e "e &o! "tudia pe !a d pa!tile compo e te) ele "e &o! de"cope!i pe !a d7 RADACINA: 9-Ia p!i&iti ? cum e !adaci a lalelei>:.o&ala / 9-Cu ce "eama a>:.o ceapa mica / 9-Ce culoa!e a!e>:.al%-*al%ui/ 9-La ce "e!&e"te !adaci a>:.-i4ea(a pla ta "a u cada "i "u*e apa di pama t/

Pla "a

C O L E C T I # D I R I B A T

O0

$O$ENTELE ACTI#ITATII

O'

DE36A3URAREA ACTI#ITATII

3TRATEGII $ETODE 3I PROCEDEE

$ATERIAL DIDACTIC

6OR$E DE ORGANIZARE Colecti& di!ijat

DIDACTICE E#ALUARE

O0

3e &a e4plica copiilo! ca laleaua a!e tulpi a (&elta) d!eapta ) de culoa!e &e!de "i tu%ula!a 3e &a de"cope!i pe pla "a tulpi a "i "e &a a ali(a7 9-Luati -lo!ile i ma a "i o%"e!&ati tulpi a7: 9-Ce culoa!e a!e tulpi a>:. &e!(uie/ 9-Cum e"te ea >:.ta!e / 9-I ce!cati "a i doiti puti tulpi a .a&eti *!ija "a u o !upeti/? Ce o%"e!&ati>:."e poate i doii/ 9-Ce o%"e!&ati pe tulpi a > 9.-!u (e/

E4plicatia) demo "t!atia "i o%"e!&atia

Laleaua atu!ala Pla "a

$O$ENTELE ACTI#ITATII

O'

DE36A3URAREA ACTI#ITATII

3TRATEGII DIDACTICE $ETODE 3I $ATERIAL PROCEDEE DIDACTIC

6OR$E DE ORGANIZARE Colecti& di!ijat

E#ALUARE

O0

9-Cum "u t ace"te -!u (e>:.lu *i "i a"cutite/ 9-Cu ce "eama a>: .cu o lopatica/ 9-Ce !ol au pe t!u pla ta>:.p!e*ate"c 5!a a lalelei de acea "e mai ume"c "i %ucata!ia -lo!ii/

Co &e!"atia demo "t!atia "i o%"e!&atia

laleaua atu!ala Pla "a

3INTEZA PARTIALA: E4e!citiu 3e &a -ace p!i t!-u e4e!citiu joc: pe ta%la &o! de"e ate doua ima*i i) ia! copii &o! t!e%ui "a *a"ea"ca ima*i ea co!ecta : -%ul%ul a"e(at i pama t) ia! tulpi a "i -!u (ele dea"up!a + -tulpi a a"e(ata i pama t ia! %ul%ul "i -!u (ele dea"up!a+ 6LOAREA: 9-Dupa ce c!e"te tulpi a ce "e i tampla>: .i -lo!e"te -loa!ea / 3e &a de"cope!ii complet -loa!ea7

P!i joc e4e!citiu

$O$ENTELE ACTI#ITATII

O'

DE36A3URAREA ACTI#ITATII

3TRATEGII DIDACTICE $ETODE 3I $ATERIAL PROCEDEE DIDACTIC

6OR$E DE ORGANIZARE Colecti& di!ijat

E#ALUARE

O0

9-Luati -loa!ea i ma a) p!i&iti-o "i "pu eti cu ce "eama a>: .cu u pa5a!el/ 9-Cate petale a!e>: Copii &o! uma!a petalele "i &o! "pu e uma!ul lo! .ci ci) "a"e/7 A-Ce culoa!e pot a&ea ele>: .mo&) !o"ii) *al%e / A-Ce -o!ma au petalele >9 .alu *ita/ A-Pu eti de*etul pe o petala> Cum e"te ea > .-i a) "u%ti!e "i "e !upe !epede/ 9-Uitati-&a i i te!io!ul -lo!ii? Ce &edeti> .mijlocul/ 9-Ce culoa!e a!e>: .*al%e "i pu cte e*!e/ 9-Pu eti de*etul pe el? Ce o%"e!&ati>9 ."e ia ce&a *al%e / 9-Ceea ce "e ia) "e ume"te pole "i e"te 5!a a al%i elo! "i a -lutu!ilo!7: 9-Duceti -loa!ea la a"? Ce "imtiti>: .mi!oa"e -!umo"/ 3INTEZA PARTIALA:

Co &e!"atia demo "t!atia "i o%"e!&atia

Laleaua atu!ala Pla "a

E4e!citiu

$O$ENTELE ACTI#ITATII

O'

DE36A3URAREA ACTI#ITATII

3TRATEGII DIDACTICE $ETODE 3I $ATERIAL PROCEDEE DIDACTIC

6OR$E DE E#ALUARE ORGANIZARE Colecti& di!ijat

O0

3e &a !eali(a p!i t!-u alt joc Co &e!"atie 9"pu e mai depa!te?:7 3e &a i cepe o p!opo(itie ia! copilul umit o &a te!mi a: 96loa!ea laleleii a!e C petale7: 9Ele pot a&ea culoa!tea C: 9I mijlocul -lo!ii "e *a"e"te C7: 96loa!ea e"te C7: $ODUL DE INGRIBIRE: 9-Daca a&em i *!adi a lalele) ce t!e%uie "a -acem ca ele "a c!ea"ca "i "a i -lo!ea"ca>: ."a le udam) "a "apam pama tul) "a u le !upem) "a u calcam pe ele/ 9-Da! daca p!imiti u %uc5etel de %!a du"e ce -acem cu ele>: .le pu em i apa "a u "e o-ilea"ca/ E4e!citiu 3INTEZA 6INALA: 3e &o! p!e(e ta copiilo! -lo!i atu!ale di ca!e &o! t!e%ui "a alea*a laleaua7 .-!e(i) *5iocei) *a!oa-e) (am%ile) a!ci"e/

laleaua atu!ala Pla "a

O1

O2

Alte -lo!i atu!ale

Co &e!"atia de &e!i-ica!e

$O$ENTELE ACTI#ITATII

O'

DE36A3URAREA ACTI#ITATII

3TRATEGII $ETODE 3I PROCEDEE

$ATERIAL DIDACTIC

DIDACTICE 6OR$E DE ORGANIZARE

E#ALUARE

III7

I c5eie!ea acti&itatii

3e &o! pu e -lo!ile i t!-u pa5a!) cele mai -!umoa"e "e &o! da!ui mamelo!) dupa ca!e "e &o! -ace ap!ecie!i a"up!a modului i ca!e au !a"pu " copii la acea"ta acti&itate7 3e &o! aco!da cite u "timula t) o -lo!icica7

Co &e!"atie

Colecti& Di!ijat

3e &a -ace u a!a jame t -lo!a! di -lo!ile de p!ima&e!a