Sunteți pe pagina 1din 4

USAMVB TIMIOARA

FacuItatea:
SpeciaIizarea:
Aprobat,
Decan
Prof. dr. ing. Lzureanu Aurel
FIA DISCIPLINEI
Denumire: CORECTARE TOREN|ILOR
Codul disciplinei: S.DS.10.05
Titular curs: .I. drd. SILION ILIE-FLORIN
Titular lucrri practice: drd. ing JIANU SERGIU
Ciclul: I. Licen{ (CicIuI II Masterat)
Anul II ; Semestrul 0+2
Nr. credite: 4
Domeniul: SiIvicuItura
Specializarea: SiIvicuItura
Tip disciplin: obIigatorie
Categoria formativ: de speciaIitate
Obiective nsuirea cunotin|elor teoretice necesare n|elegerii fenomenelor toren|iale i
de proiectare a lucrrilor specifice corectrii toren|ilor, avnd ca scop final
protejarea obiectivelor din avalul bazinelor hidrografice toren|iale.
Competen{e
cognitive
n|elegerea fenomenelor toren|iele.
n|elegerea no|iunilor morfologice i morfometrice specifice bazinelor i re|elelor
hidrografice toren|iale.
Cunoaterea rolului func|ional i de protec|ie al lucrrilor specifice corectrii
toren|ilor.
Competen{e
profesionaIe
(speciaIitate)
Realizarea calculelor de determinare a debitului maxim de viitur prin dou
metode de calcul normalizate, a transportului de aluviuni, a volumului de aluviuni
capabil de a forma aterisamente, a dimensiunilor barajelor i mpingerii barajelor,
a capacit|ii de reten|ie i descrcare a barajelor.
Determinarea numrului, a tipurilor i a amplasrii lucrrilor de corectare a
toren|ilor.
NumruI oreIor de activit{i
Total ore; din care: Curs Lucrri practice Proiect Studiu
individual
28 - 28
Discipline anterioare
solicitate
Obligatorii Matematic, fizic
Recomandate Calculatoare
Con{inutuI cursuIui Ore
Cap. I. MorfoIogia forma{iiIor toren{iaIe
1.1. No|iuni fundamentale
1.2. Torentul
1.3. Viitura toren|ial
1.4. Eroziunea terenurilor
1.5. Forma|ii toren|iale
1.6. nterdependen|a dintre procesul toren|ial i cel de eroziune
1.7. Corectarea toren|ilor i ameliorarea terenurilor degradate
1.8. Morfologia torentului
1.9. Generalit|i
1.10. Bazinul de recep|ie
1.11. Re|eaua hidrografic
1.12. Conul de dejec|ie
1.13. Baze de eroziune
1.14. nfluen|a varia|iei nivelului de baz asupra evolu|iei forma|iunilor toren|iale
4
Cap. II. Morfometria bazineIor hidrografice toren{iaIe
2.1. Parametrii morfometrici ai bazinelor toren|iale
2.2. Morfometria bazinului de recep|ie
2.3. Morfometria re|elei hidrografice
4
Cap. III. Lucrri de amenajare a versan{iIor bazineIor hidrografice toren{iaIe
3.1. Stabilirea folosin|elor terenurilor
3.2. Organizarea teritorial a folosin|elor
3.3. Lucrri agrotehnice antierozionale
3.4. mpduriri
3.5. Lucrri tehnice de consolidare a versan|ilor
3.6. Lucrri hidrotehnice de regularizare a scurgerii pe versan|i
4
Cap. IV. Lucrri de amenajare a aIbiiIor bazineIor hidrografice toren{iaIe
4.1. Generalit|i
4.2. Lucrri biologice
4.3. Lucrri hidrotehnice transversale
4.4. Amplasarea lucrrilor hidrotehnice transversale pe albiile re|elei hidrografice
4.5. Lucrri hidrotehnice longitudinale
6
Cap. V. HidroIogia bazineIor hidrografice toren{iaIe
5.1. Debitul lichid maxim de viitur
5.2. Transportul de aluviuni
4
Cap. VI. CaIcuIuI barajeIor utiIizate Ia corectarea toren{iIor
6.1. Sarcinile care solicit barajele
6.2. Condi|iile de stabilitate ale barajelor
6.3 Dimensionarea barajelor
6.4. Verificarea rezisten|ei i a stabilit|ii barajelor
6
TotaI ore curs 28
Tematica IucrriIor practice - Proiect Ore
1. Studierea bazinuIui hidrografic
1.1. Amplasare
1.2. Suprafa|a. Repartizarea suprafe|ei pe folosin|e
1.3. Lungimea re|elei hidrografice. Lungimea albiei principale. Lungimea afluen|ilor
1.4. Eficien|a hidrologic a terenurilor care formeaz bazinul hidrografic
1.5. Administrarea terenurilor
2
2. CadruI naturaI i sociaI economic n care se afI bazinuI
2.1. Localizarea geografic i administrativ
2.2. Forma|iuni geografice de pe teritoriul bazinului
2.3. Unitatea morfologic ce caracterizeaz bazinul
2.4. Coordonate geografice orientative
2.5. Relieful. Geologia. Litologia
2.6. Clima
2.7. Solurile
2.8. Folosin|ele terenurilor. Descriere. Cartare hidrologic. ncadrarea sub raport
hidrologic
2
3. Morfometria bazinuIui hidrografic 2
3.1. Suprafa|a bazinului
3.2. Perimetrul bazinului
3.3. Lungimea bazinului
3.4. Forma bazinului
3.5. Altitudinea bazinului
3.6. Energia de relief
3.7. Panta bazinului
3.8. Lungimea versan|ilor
4. Morfometria re{eIei hidrografice
4.1. Ordinele hidrografice
4.2. Lungimea re|elei
4.3. Panta re|elei
4.4. Densitatea re|elei
2
5. Studierea proceseIor toren{iaIe prezente n bazinuI hidrografic
6. Studierea IucrriIor de corectare a toren{iIor executate deja n bazin
7. CaIcuIuI debituIui Iichid maxim de viitur
7.1. Formula ra|ional
7.2 Diagrama morfoetalon
7.3. Formula ploii orare
7.4. Metoda paralelogramelor de scurgere
6
8. CaIcuIuI transportuIui de aIuviuni
8.1. Transportul de aluviuni mediu anual de pe versan|i
8.2. Transportul de aluviuni mediu anual de pe albie
8.3. Transportul de aluviuni la o ploaie toren|ial
8.4. Volumul de aluviuni capabil de a forma aterisamente
2
9. Proiectarea IucrriIor de corectare a toren{iIor
9.1. Volumul de aluviuni capabile s formeze aterisamente
9.2. Panta probabil de aezare a aluviunilor n aterisament
9.3. Capacitatea de reten|ie a unui singur baraj
9.4. Adncimea de fundare a barajului
9.5. Adncimea de ncastrare a barajului
9.6. Proiectarea canalului de evacuare
9.7. Proiectarea deversorului
9.8. Proiectarea barajului
9.9. Proiectarea lucrrilor din bieful aval
12
TotaI ore Iucrri practice - Proiect 28
BibIiografie
1. Clinciu, ., Corectarea toren|ilor, Litografia Universitatea Transilvania,
Braov, 2001,
2. Munteanu, S., Clinciu, ., Amenajarea bazinelor higrografice toren|iale,
vol. 1, No|iuni de hidraulic, Litografia Universitatea din Braov, 1981
3. Munteanu, S.A., Clinciu, ., Amenajarea bazinelor hidrografice
toren|iale, Vol. : Studiul toren|ilor i al amenajrilor, Litografia
universitatea din Braov, 1982
4. Munteanu, S.A., Clinciu, ., llyes,., Corectarea toren|ilor. Morfometria
bazinelor hidrografice toren|iale. ndrumar de proiectare, Litografia
Universitatea din Braov, 1980
5. Munteanu, S.A., Gapar, R., Clinciu, ., Lazr, N., Corectarea toren|ilor
calculul debitelor maxime de viitur prin formula ra|ional. ndrumar de
proiectare, Litografia Universitatea din Braov, 1979.
Spa{ii de
nv{mnt i
cercetare
Amfiteatru, sal de proiect, in situ la diverse ocoale silvice
Forma de evaIuare: Examen (scris i/sau oraI) coIocviu, verificare pe
parcurs
100%
Examen 100%
StabiIirea
notei finaIe
(%)
Teste intermediare curs
Teste intermediare lucrri practice 40%
Referate bibliografice
Examen lucrri practice
Sus|inere proiect 60%
Coordonator de discipIin: ntocmit
.L. drd. Ing. SiIion IIie -FIorin .L. drd. Ing. SiIion IIie -FIorin
Avizat
$ef catedr,
Prof. dr. ing. Crciu Gheorghe