Sunteți pe pagina 1din 2

ACT ADITIONAL Nr. /.

la contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. . / .. in


registrul general de evidenta a salariatilor.
Partile contractante:
SC .SRL., cu sediul / domiciliul in
.., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice
din .. sub nr. .. / / .. cod fiscal .., telefon .,
reprezentata legal prin ., in calitate de .
Salariatul / salariata domnul / doamna
.., domiciliat / domiciliata in localitatea
.., str. ...
, nr. ., judetul ., posesor / posesoare al / a
buletinului nr. . eliberat / eliberata de ., la
data de , CNP .in calitate de salariat in
temeiul art 41 alin (1) si 3 din Codul Muncii au convenit la:

Celelalte clause contractuale raman neschimbate.


Prezentul act additional a fost incheiat astazi in 2 exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte.

ANGAJATOR,

ANGAJAT,