Sunteți pe pagina 1din 14

Liceul +ehnologic , Ion B-nescu , Mangalia Str.$egru-.od-( nr. 1/ +ele#on 0 0241123.42.03 5 6a7 0 0241123.42.03( 0241123.44.04 8-MAIL 0 9anescu:is!cta.

ro

PROCEDURA
DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI

ELABORAT Liceul tehnologic Ion Banescu Mangalia

APROBAT Consiliul de Administraie al Liceului tehnologic Ion Banescu Mangalia 21.02.2014 irector "ro#. Mihalache Corina

AVIZAT ISJ Constanta

EDIIA REVIZIA 1 0

20-21. 02.2014 irector ad!unct "ro#. Serea $icoleta

Ins%ector &colar 'eneral( "ro#. r. )*ducu "o%escu

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

#, Sc)'ul '()cedu(ii
Sco%ul %re;entei %roceduri este de a descrie metodologia de des#asurare a '()*ei 0u'li1e2+!(e de !d1i+e(e i2 i2$!+!1!2+ul '()3e0i)2!l de 3 !2i

-, D)1e2iu de !'lic!(e
"rocedura se a%lic* <n cadrul Liceului tehnologic Ion Banescu Mangalia( %entru organi;area =i des#*=urarea '()*ei 0u'li1e2+!(e de !d1i+e(e i2 i2$!+!1!2+ul '()3e0i)2!l de 0+!+ de 3 !2i,

3, D)cu1e2+e de (e3e(i2 4
4.1. Legea nr. 112011( Legea 8ducaiei $aionale 4.2. >.M.8.$ nr. 414?120.02.2014 %ri@ind organi;area( #unctionarea( admiterea i calendarul admiterii in in@atamantul %ro#esional de stat cu durata de 4 ani 4.4. Ane7ele 1(2(4 la >.M.8.$ nr. 414?120.02.2014 %ri@ind organi;area( #unctionarea( admiterea i calendarul admiterii in in@atamantul %ro#esional de stat cu durata de 4 ani

., De0c(ie(e! !c+i$i+4 ii
.,#, C)20ide(! ii 5e2e(!le A(+, # La '()*! 0u'li1e2+!(e de !d1i+e(e i2 i2$!+!1!2+ul '()3e0i)2!l de 0+!+ de 3 !2i %ot candida a9sol@entii clasei a .III-a din seria curenta sau din seriile anterioare care au #ost declarati admisi in urma sesiunii de %reselectie .,- O(5!2i%!(e! '()*ei 0u'li1e2+!(e de 0elec+ie A(+, - Anscrierea la '()*! 0u'li1e2+!(e de !d1i+e(e i2 i2$!+!1!2+ul '()3e0i)2!l de 0+!+ de 3 !2i se reali;ea;* con#orm calendaruluiB ane7a 1. A(+, 3 "ro9a su%limentara de admitere se des#asoara doar in ca;ul in care numarul de candidati este mai mare dacat numarul locurilor o#erite de Liceul tehnologic Ion Banescu Mangalia A(+, . aC C In ca;ul in care numarul de candidati inscrisi nu de%aseste numarul locurilor o#erite de unitatea de in@atamant( admiterea se @a reali;a <n ca;ul <n care num*rul de candidai <nscri=i nu de%*=e=te num*rul locurilor o#erite de unitatea de <n@**mDnt( admiterea se @a reali;a %e 9a;a %orto#oliului educaional al ele@ului5 <n %orto#oliul educaional al ele@ului se are <n @edere( %entru admiterea <n <n@**mDntul %ro#esional de 4 ani( media de admitere( calculat* ca medie %onderat* <ntre media general* la 8@aluarea naional* susinut* de "agina 2 din 14 )e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

a9sol@enii clasei a .III-a( care are o %ondere de 23E( =i media general* de a9sol@ire a claselor a .-a - a .III-a( care are o %ondere de 23E5 9C <n ca;ul <n care num*rul de candidai este mai mare decDt num*rul locurilor o#erite de unitatea de <n@**mDnt( admiterea se #ace luDnd <n calcul <n %ro%orie de 20E media de admitere de#init* la lit. aC =i <n %ro%orie de 40E nota o9inut* la %ro9a su%limentar* de admitere sta9ilit* de unitatea de <n@**mDnt. A(+, 6 F1C An ca;ul <n care 2 candidai au medii de admitere egale( ace=tia @or #i de%arta!ai #olosind( <n ordine( urm*toarele criterii0 aC media general* o9inut* la 8@aluarea naional* din clasa a .III-a5 9C media general* de a9sol@ire a claselor a .-a - a .III-a. F2C An ca;ul <n care( la o unitate de <n@**mDnt =i la o cali#icare %ro#esional*( %e ultimul loc e7ist* candidai( cu o%iunea e7%rimat* %entru acea unitate =colar* =i acea cali#icare( care au mediile de admitere( %recum =i mediile menionate la alin. F1C egale( atunci toi ace=ti candidai sunt declarai admi=i la o%iunea solicitat*. ART, / F1C Calculul mediei de admitere <n <n@**mDntul %ro#esional cu durata de 4 ani se #ace ast#el0 aC <n ca;ul <n care num*rul de candidai nu de%*=e=te num*rul locurilor o#erite de unitatea de <n@**mDnt ABS G 48$ MAI" H MA H --------4 unde0 MAI" H media de admitere <n <n@**mDntul %ro#esional cu durata de 4 ani5 MA H media de admitere calculat* con#orm art. 10 alin. aC5 ABS H media general* de a9sol@ire a claselor a .-a - a .III-a5 8$ H media general* o9inut* la 8@aluarea naional* susinut* de a9sol@enii clasei a .III-a5 9C <n ca;ul <n care num*rul de candidai este mai mare decDt num*rul locurilor o#erite de unitatea de <n@**mDnt 20 7 MA G 40 7 "SA MAI" H -----------------100 unde0 MAI" H media de admitere <n <n@**mDntul %ro#esional5 MA H media de admitere calculat* con#orm art. 12 alin. F1C lit. aC5 "SA H nota la %ro9a su%limentar* de admitere sta9ilit* de unitatea de <n@**mDnt. F2C Media de admitere <n <n@**mDntul %ro#esional cu durata de 4 ani( menionat* la alin. F1C( se calculea;* cu dou* ;ecimale( #*r* rotun!ire. F4C "entru a9sol@enii din %romoiile de %Dn* <n anul 200/ inclusi@( <n media de admitere( media general* o9inut* la 8@aluarea naional* se @a <nlocui cu media de la e7amenul de ca%acitate( %entru a9sol@enii de %Dn* <n anul 2004 inclusi@( cu media la testele naionale( "agina 4 din 14 )e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

%entru a9sol@enii din %romoiile 2004 - 2002( ori cu media la te;ele cu su9iect unic susinute <n clasa a .III-a( %entru a9sol@enii din %romoiile 200I =i 200/. F4C "entru candidaii care nu au susinut 8@aluarea naional* sau( du%* ca;( e7amenul de ca%acitate1testele naionale1te;ele cu su9iect unic( se consider* c* media general* o9inut* la e@aluarea naional* susinut* de a9sol@enii clasei a .III-a este 10 8$ H 1. F3C Media de admitere <n <n@**mDntul %ro#esional( calculat* con#orm art. ? alin. F1C lit. aC( este utili;at* %entru sta9ilirea ordinii %e lista candidailor admi=i <n ca;ul <n care num*rul de candidai nu de%*=e=te num*rul locurilor din o#erta =colii. F?C An ca;ul candidailor care au <nregistrat mai multe o%iuni <n #i=a de admitere la o unitate =colar* la care num*rul total al celor <nscri=i nu de%*=e=te num*rul total al locurilor o#erite de unitatea res%ecti@* de <n@**mDnt( re%arti;area %e cali#ic*ri se #ace <n ordinea o%iunilor din #i=a de <nscriere( utili;Dnd media de admitere( calculat* con#orm art. ? alin. F1C lit. aC( dre%t criteriu de de%arta!are =i de ordonare %e list* a candidailor admi=i la #iecare cali#icare. F2C Media de admitere <n <n@**mDntul %ro#esional( calculat* con#orm art. ? alin. F1C lit. 9C( este utili;at* %entru sta9ilirea ordinii %e lista candidailor admi=i <n ca;ul <n care num*rul de candidai de%*=e=te num*rul locurilor din o#erta =colii. FIC An %erioada 2? - 2I iulie 2014( comisia de admitere !udeean* @a anali;a =i ca;urile s%eciale ale a9sol@enilor <n@**mDntului gimna;ial care au studiat <n str*in*tate =i( din aceast* cau;*( nu au %artici%at la 8@aluarea naional* de la s#Dr=itul clasei a .III-a5 %entru ace=ti a9sol@eni( la media general* de a9sol@ire a gimna;iului se iau <n calcul doar re;ultatele o9inute <n anii de studiu %arcur=i <n )omDnia. A(+ 7 "ro9a su%limentara de admitere consta intr-o lucrare scrisa din disci%lina 8ducatie tehnologica clasa .III A(+, 8 urata %ro9ei scrise este de 2 ore

A(+, 9 8@aluarea lucrarilor se @a #ace de catre cadre didactice din unitatea de in@atamant ( numite %rin deci;ie a directorului in comisia de sustinere a %ro9ei su%limentare de admitere.

.,3, O(5!2i%!(e! c)2+e0+!+iil)(


A(+, #& F1C Contestatiile la %ro9a scrisa a %ro9ei su%limentare de admitere se =i se <nregistrea;* la centrul de e7amen( <n %erioada %re@*;ut* de calendar. F2C "re=edintele( <m%reun* cu unul dintre @ice%re=edini( cu secretarul sau cu un mem9ru al comisiei din centrul de e7amen( %rimesc contestaiile =i le <nregistrea;*. F4C u%* centrali;area cererilor %rin care se contest* notele o9inute la e@aluarea iniial*( lucr*rile se secreti;ea;*. F4C u%* terminarea e@alu*rii =i deschiderea lucr*rilor( %re=edintele comisiei de contestaii anali;ea;* notele acordate du%* ree@aluare( <n com%araie cu cele acordate iniial. An situaia <n care se constat* di#erene de notare mai mari de 1(30 %uncte( <n %lus sau <n minus( <ntre notele de la e@aluarea iniial* =i cele de la contestaii( %re=edintele comisiei de contestaii decide ree@aluarea lucr*rilor res%ecti@e de c*tre o a treia comisie( #ormat* din ali %ro#esori cu e7%erien*( alii decDt cei care au e@aluat iniial lucr*rile <n centrul de contestaii. )ee@aluarea "agina 4 din 14 )e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

se @a #ace du%* o nou* secreti;are a lucr*rilor( res%ectDnd cu strictee 9aremul de e@aluare =i toate %rocedurile de e@aluare. $ota acordat* de a treia comisie este nota care @a #i acordat* de comisia de contestaii.

6, Pe(i)dici+!+e
"re;enta %rocedur* se a%lic* in #iecare an =colar( con#orm calendarului de admitere in in@atamantul %ro#esional si tehnic de 4 ani( =i este su%us* re@i;uirii anual sau ori de cDte ori %re@ederile legale o im%un.

7, A2e:e
A# "rograma %ro9ei su%limentare de admitere in in@atamantul %ro#esional si tehnic de 4 ani A- Modele su9iecte si 9areme de e@aluare si notare %entru %ro9a su%limentara de admitere A3 Calendarul admiterii in in@atamantul %ro#esional si tehnic de 4 ani

"agina 3 din 14

)e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

A2e:! # P()5(!1! de e:!1e2 " 8ducatie tehnologica clasa a .III-a Modulul0 ENERGIE 6orme de energie0 mecanic*( termic*( chimic*( luminoas*( electric* etc. Surse de energie. 8lemente de lim9a! gra#ic s%eci#ic. +ehnologii de o9inere a energiei. +rans%ort =i distri9uie %rin sistemul energetic naional. omenii de utili;are. Consumatori de energie. 8nergia <n gos%od*rie0 #orme de energie =i utili;area lor5 circuite electrice dintr-o locuin*5 consumatori electro-casnici5 metode de economisire a energiei5 Im%actul tehnologiilor de %roducere =i utili;are a energiei asu%ra omului =i a mediului. Modulul0 DOMENII PROFESIONALE omenii %ro#esionale S%eci#icul %ro#esional al di#eritelor ;one geogra#ice. omenii %ro#esionale noi. J )ute de #ormare %ro#esional*. Com%etene %ro#esionale0 descriere. J Cerere =i o#ert* %e %iaa muncii. J Calitatea muncii =i relaiile de munc*. Com%ortamentul <n a#aceri. J +endine <n e@oluia %ieei muncii. e;@oltarea <ntre%rinderilor mici =i mi!locii etc. Mo9ilitate ocu%aional*. J "rotecia mediului <n conte7tul di@erselor domenii %ro#esionale. J "lanul de a#aceri0 condiii de ela9orare( %rinci%alele eta%e de reali;are( modele ale unor %lanuri de a#aceri. Bi9liogra#ie0 J Carmena $eamtu ('heorghe )usu .ioleta Kal9ac B 8ducatie tehnologica Bmanual %entru clasa .III( 8ditura Cre%uscul( 2002

"agina ? din 14

)e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

A2e:! SUBIECTE PENTRU PROBA SCRIS ; 1)del Cl!0! ! VIII ; ! SUBIECTUL I 'u2c+e= <-& de

A, Sc(ie i 'e 3)!i! de c)2cu(0 li+e(! c)(e0'u2%4+)!(e (40'u20ului c)(ec+, <#& 'u2c+e= 1. "rin energie se <nelege0 a. mi=carea ordonat* a %urt*torilor de sarcin* 9. ca%acitatea unui sistem de a e#ectua lucru mecanic la trecerea dintr-o stare <n alta c. o m*rime electric* ce caracteri;ea;* condensatoarele d. ansam9lul de surse( a%arate =i consumatori %rin care circul* curentul electric 2. in categoria surselor ine%ui;a9ile de energie #ac %arte0 a. energia radioacti@* 9. lemnul =i materialele @egetale c. com9usti9ilii #osili d. c*ldura intern* a "*mDntului 4. .Dltoarea este o instalaie care #olosea energia hidraulic* %entru0 a. o9inerea uleiurilor @egetale %rin ;dro9irea seminelor 9. e7tragerea mierii de al9ine din #aguri c. s%*larea es*turilor d. m*cinarea cerealelor 4. Com9usti9ilii #osili utili;ai %entru %roducerea energiei electrice %osed*0 a. energie %otenial* 9. energie cinetic* c. energie geotermic* d. energie chimic* 3. Sunt considerate elemente com%onente ale reelelor electrice0 a. staiile electrice de trans#ormare 9. centralele electrice c. generatoarele electrice d. rece%toarele electrice ?. Centralele hidroelectrice au e#ecte negati@e asu%ra mediului <ncon!ur*tor deoarece0 a. generea;* e#ectul de ser* datorit* %ul9erei de c*r9uni dega!ate 9. ga;ele noci@e dega!ate <n atmos#er* se <ntorc %e sol ca %loi acide c. %ro@oac* cre=terea radiaiei la sol d. construcia 9ara!elor de acumulare %roduce deregl*ri ale climei( #aunei =i #lorei "agina 2 din 14 )e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

2. Leg*tura <ntre reeaua electric* =i consumator se nume=te0 a. ta9lou de sigurane 9. 9ran=ament c. do;* d. circuit electric I. >cu%aia unei %ersoane este0 a. cali#icarea o9inut* %rin studii 9. totalitatea cuno=tinelor teoretice =i %ractice c. o acti@itate util* societ*ii =i aduc*toare de @enit d. o acti@itate des#*=urat* <ntr-o ierarhie de conducere /. An sistemul naional al cali#ic*rilor din )omDnia( s%eciali;area arhitectur* #ace %arte din0 a. #iliera tehnologic* B domeniul construcii =i lucr*ri %u9lice 9. #iliera teoretic* B %ro#il real c. #iliera tehnologic* B domeniul materiale de construcie d. #iliera @ocaional* B %ro#il artistic 10. )e%re;int* o nou* cali#icare %ro#esional*0 a. inginer de sistem 9. cameraman c. ceasornicar d. #uncionar 9ancar B, Ci+i i cu !+e2 ie e2u2 u(ile de 1!i >)0, T(!20c(ie i 'e 3)!i! de c)2cu(0 ci3(! c)(e0'u2?%4+)!(e 3iec4(ui e2u2 @i 0c(ie i A2 d(e'+ul ei li+e(! AB d!c4 !'(eci! i c4 e2u2 ul e0+e !de$4(!+B 0!u li+e(! FB d!c4 !'(eci! i c4 e2u2 ul e0+e 3!l0, <6 'u2c+e= 1. Centrala electric* este un com%le7 de instalaii <n care se reali;ea;* trans#ormarea energiei mecanice <n energie electric*. 2. Lnele centrale solare #uncionea;* %e 9a;a #enomenului #otoelectric. 4. "entru trans%ortul energiei electrice cu %ierderi mici la distane mari( tensiunea este ridicat* la @alori mari cu a!utorul generatoarelor. 4. Contorul electric este un a%arat instalat de consumator %entru m*surarea energiei a9sor9ite. 3. Alegerea %ro#esiei de%inde de a%titudini( as%iraii =i de cerinele %ieei muncii. C, C2 c)l)!2! A 0u2+ e2u1e(!+e 0u(0e '(i1!(e de e2e(5ieB i!( A2 c)l)!2! BB ce2+(!le elec+(ice c!(e 3u2c i)2e!%4 'e *!%! !ce0+)(!, Sc(ie i 'e 3)!i! de c)2cu(0B !0)cie(ile di2+(e ci3(ele di2 c)l)!2! A @i li+e(ele c)(e0'u2%4+)!(e di2 c)l)!2! B, <6 'u2c+e= C)l)!2! A

Coloana B

1. a%e curg*toare 2. mase de aer <n mi=care 4. com9usti9ili #osili

a. central* termoelectric* 9. central* solar* c. central* nuclearo-electric* "agina I din 14 )e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO // d. central* hidroelectric* e. central* eolian* #. central* geotermic*

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

4. c*ldura intern* a "*mDntului 3. com9usti9ili nucleari SUBIECTUL II

<3& de 'u2c+e=

A, Sc(ie i 'e 3)!i! de c)2cu(0 i23)(1! i! c)(ec+4 c!(e c)1'le+e!%4 0'! iile li*e(eB !0+3el A2cD+ e2u2 u(ile 04 de$i24 c)(ec+e di2 'u2c+ de $ede(e @+ii2 i3ic, <#& 'u2c+e= a. 'eneratorul de curent alternati@ reali;ea;* trans#ormarea energiei .....F1C....<n energie..... F2C...... 9. 8nergia electric* este trans%ortat* la distane mari %rin linii electrice .......F4C...... sau....... F4C....... c. u%* #enomenul #i;ic care st* la 9a;a radiaiei luminoase l*m%ile sunt0.......F3C......sau ..... F?C...... d. An sistemul naional al cali#ic*rilor din )omDnia( #iliera teoretic* B %ro#ilul real cu%rinde s%eciali;*rile0......F2C....sau......FIC..... e. u%* am%lasarea sursei de c*ldur*( <nc*l;irea locuinei %oate #i0.....F/C........=i....10C............ B, R40'u2de i 'e 3)!i! de c)2cu(0 l! u(14+)!(ele ce(i2 e" a. Menionai !udeele care #ac %arte din regiunea de de;@oltare Sud B .est 9. $umii cinci ti%uri de consumatori electrocasnici. C, R40'u2de i 'e 3)!i! de c)2cu(0 'u2c+e= a. "reci;ai ti%ul de lam%* din desenul de mai !os0 9. 87%licai #uncionarea acestui ti% de lam%*. c. Identi#icai elementele com%onente numerotate. 3 1 2 4 4 <#& <#& 'u2c+e=

"agina / din 14

)e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

SUBIECTUL III 'u2c+e=

<.& de

A, Re!li%! i u2 e0eu cu +e1! MEnergia electric de la central la consumator, du'4 u(14+)(ul 'l!2 de idei" <-& 'u2c+e= a. a@anta!e ale energiei electrice Ftrei a@anta!eC 9. %rinci%alul de;a@anta! al energiei electrice c. instalaii <n care are loc trans#ormarea energiei %rimare <n energie electric* F2 ti%uri de centraleC d. trans%ortul =i distri9uia energiei electrice F4 elementeC e. a%arate electrocasnice care #uncionea;* %e 9a;a energiei electrice F3 a%arateC B, C!lcul! i <'(eci%D2d @i 3)(1ul! de c!lcul= c)20u1ul %il2ic de e2e(5ie elec+(ic4 !l u2ei 3!1iliiB c)20ide(D2d c4 'e '!(cu(0ul u2ei %ile 3u2c i)2e!%4 u(14+)!(ele !'!(!+e" <-& 'u2c+e= $r. crt. 1. 2. 4. 4. 3. ?. 2. A%aratul Buc*i "FNC +im%ul Consumul FONhC

9ec 4 100 4 ore 9ec 4 23 4 ore tele@i;or 1 200 4 ore #ier de calcat 1 1000 40 min #rigider 1 140 3 ore calori#er electric 1 2000 1 or* usc*tor de %*r 1 1200 10 min +otal energie consumat* FONhC

"agina 10 din 14

)e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

B!(e1 de c)(ec+!(e @i 2)+!(e Nu 0e !c)(d4 'u2c+!>e i2+e(1edi!(eB !l+ele decD+ cele '(eci%!+e e:'lici+ '(i2 *!(e1, Se $)( 'u2c+! )(ice !l+e 3)(1ul4(i @i 1)d!li+4 i de (e%)l$!(e c)(ec+4 ! ce(i2 el)(B A2 !c)(d cu ideile '(eci%!+e A2 *!(e1, <-& de

SUBIECTUL I 'u2c+e=

A, <#& 'u2c+e= # 3 . 6 / 7 8 9 #& * d c d ! d * c d ! Pentru fiecare rspuns corect se acord # 'u2c+B pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia & 'u2c+e, <#& : #' E #&'= B, <6 'u2c+e= # 3 . 6 F A F F A Pentru fiecare rspuns corect se acord # 'u2c+B pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia & 'u2c+e, <6 : #' E 6'= C, <6 'u2c+e= #;dF -;eF 3;!F .;3F 6;cF Pentru fiecare rspuns corect se acord # 'u2c+B pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia & 'u2c+e, <6 : #' E 6'= SUBIECTUL II 'u2c+e= A, <#& 'u2c+e= a. 1 B mecanice 9. 4 B aeriene c. 3 B incandescente d. 2 B matematic*-in#ormatic* e. / B local* <3& de 2 B electric* 4 B su9terane ? B #luorescente I B =tiine ale naturii 10 B centrali;at* "agina 11 din 14 )e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

Pentru fiecare rspuns corect se acord # 'u2c+B pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia & 'u2c+e, <#& : #' E #&'= B, <#& 'u2c+e= a. Judeele0 ol!( 'or!( Mehedini( .Dlcea =i >lt Se acord cte # 'u2c+ pentru fiecare rspuns corect, pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia & 'u2c+e, <6 : #' E 6'= 9. +i%uri de consumatori electrocasnici0 <nc*l;ire( c*lcat( %re%ararea alimentelor( conser@area alimentelor( cur*enie( tera%ie =i igien*. Se acord cte # 'u2c+ pentru fiecare rspuns corect, pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia & 'u2c+e, <6 : #' E 6'= C, <#& 'u2c+e= a. Lam%* #luorescent* Ftu9 #luorescentC -', 9. A%licDnd o tensiune la 9ornele electro;ilor( <ntre ei se %roduc desc*rc*ri electrice( care emit c*ldur* =i energie luminoas* %reluate de su9stanele #luorescente de%use %e %ereii tu9ului =i trans#ormate <n radiaii luminoase @i;i9ile . 3', c. 1 B 9orne electro;i #', 2 B #ilament #', 4 B tu9 #luorescent #', 4 B starter #', 3 B 9o9in* cu mie; F9alastC #', SUBIECTUL III <.& de 'u2c+e= A, <-& 'u2c+e= "uncta!ul este distri9uit ast#el0 a. 3 'u2c+e %entru menionarea a trei a@anta!e ale energiei electrice se o9ine u=or din alte #orme de energie5 costul redus al trans%ortului la distane mari5 %oate #i distri9uit* simultan multor consumatori5 %oate #i trans#ormat* <n alte #orme de energie Fmecanic*( termic*( luminoas*C5 9. # 'u2c+ %entru menionarea %rinci%alului de;a@anta! nu %oate #i stocat* c. 7 'u2c+e %entru menionarea a =a%te instalaii de %roducere a energiei electrice centrale0 termoelectrice( nuclearo B electrice( hidroelectrice( eoliene( geotermice( mareo B motrice( centrale solare "agina 12 din 14 )e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

d. . 'u2c+e %entru menionarea a %atru elemente com%onente ele reelei de trans%ort =i distri9uie a energiei electrice staii ridic*toare de tensiune( linii electrice de trans%ort( staii co9orDtoare de tensiune( linii electrice de distri9uie( %unct de distri9uie( %ost de trans#ormare e. 6 'u2c+e %entru menionarea a cinci a%arate electrocasnice radiator electric( as%irator( usc*tor de %*r( #ier electric de c*lcat( ro9ot de 9uc*t*rie( #rigider( ma=in* de s%*lat( aeroterm*( tele@i;or( radio( calculator( cor%uri de iluminat( com9in* mu;ical*( ma=in* de ras( ma=in* de tuns etc. B, <-& 'u2c+e= Pentru scrierea formulei0 8FPNhC H "FPNC 7 tFhC5 $r. A%aratul Buc*i "FNC +im%ul crt. 1. 9ec 4 100 4 ore 2. 9ec 4 23 4 ore 4. tele@i;or 1 200 4 ore 4. #ier de c*lcat 1 1000 40 min 3. #rigider 1 140 3 ore ?. calori#er electric 1 2000 1 or* 2. usc*tor de %*r 1 1200 10 min Pentru fiecare calcul corect se acord cte 2 puncte. Consumul FONhC 0(/ 1(2 0(I 0(3 0(2 2 0(2 F24%C F4%C

F4%C

Pentru calculul energiei totale consumate se acord alte 3 'u2c+e. +otal energie consumat*0 ?(4 ONh5

"agina 14 din 14

)e@i;ia 0

Liceul TEHNOLOGIC ION BANESCU MANGALIA

PROCEDURA DE ORGANIZARE I DESFURARE A PROBEI SUPLIMENTARE DE ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE 3 ANI COD" PO //

Edi i!" # Re$i%i!" & A'()*!+ C,A" D!+!" -#,&-,-&#.

A2e:! 3 CALENDAR ? PROBA SUPLIMENTAR DE ADMITERE ETAPA I D!+!G)(! 10 iunie 2014( ora /(00 12 iunie 2014 14 iunie 2014 es#*=urarea %ro9ei su%limentare de admitere A#i=area re;ultatelor %ro9ei su%limentare de admitere la sediul unit*ii de in@**mDnt e%unerea contestaiilor la %ro9a su%limentar* de admitere A#i=area re;ultatelor #inale la %ro9a su%limentar* de admitere( <n urma contestaiilor. An listele a#i=ate se @a meniona e7%res anularea <nscrierii <n <n@**mDntul %ro#esional a candidailor care nu %romo@ea;* clasa a .III-a.

ETAPA II D!+!G)(! 2 august 2014( ora /(00 2 august 2014 / august 2014 es#*=urarea %ro9ei su%limentare de admitere A#i=area re;ultatelor %ro9ei su%limentare de admitere la sediul unit*ii de in@**mDnt e%unerea contestaiilor la %ro9a su%limentar* de admitere A#i=area re;ultatelor #inale la %ro9a su%limentar* de admitere( <n urma contestaiilor. An listele a#i=ate se @a meniona e7%res anularea <nscrierii <n <n@**mDntul %ro#esional a candidailor care nu %romo@ea;* clasa a .III-a.

ETAPA III D!+!G)(! I se%tem9rie 2014( ora /(00 I se%tem9rie 2014 es#*=urarea %ro9ei su%limentare de admitere A#i=area re;ultatelor %ro9ei su%limentare de admitere la sediul unit*ii de in@**mDnt e%unerea si re;ol@area contestaiilor la %ro9a su%limentar* de admitere

"agina 14 din 14

)e@i;ia 0