Sunteți pe pagina 1din 1

Duchamp

Marea stlcld. ) nwrjt Mireasa dczbrdcatd dc cei care nu au luat-o tn cd.sd.torie,chiar 1915-1923.Ulei,verni,foaiedeplumb,fir de plumb,minium, pilituri de argint,praf pe doudpanouride sticli montate pe aluminiu, lemngi cadrude otel,2,725x 1,758 m, Philadelphia, Museum ofArt pl"dci Aceastd,,m.a.qindrie" netenninatd., formatd din dou"d de sticld ridicate uertical una tmpotriua celeilalte (spartein timpul unui transport), este inspiratd din spectacolullui RousselImpresii din Africa, bogat tn ustmsile mecanice;i dadahte. Traaersatd de dorinld.;i erotism, aceastd ,,expresie intelectuald" reprezintdapogeulmai multor ani de cdutdri. pe sticld.,tn partea dejos, Duchant?a reportat tn perspectiad. primelesalelu.udriPisi'Jogtl. de ciocolatd, Glisiera [...], Noud ardto;i suculenJi si a inclus in partea de sus mireasacafiind proieclia unui obiect tn patru dimmsiuni". Celibatarii din Noud ardto;i suculenli sunt condatnnati sd.se masturbeze cum sirnbolizeazd. Pisilogul de ciocolati, alegorieapldcerii solitare a celibatarului care ,,tsi macind ciocolata de unul singur" tn timp ce mireasa, cu aoalulflutur1.nd gdurit de pd.trate,arfi. tn asteptareadragostei. Opera rdmdne enigmaticd..Mireasa poate comunica cu celibatarii prin ,,cutia de scrhori", ,,sami,era" tntre doud sticle CesemniJicdstrapungerih, ,,impactele" din dreapta panoului? De ce a,tAliacelibatari qi nu existd un sot?Dacd aceastd compozilie rdmhneuna dintre ceh mai ermeticeale prin prezmta lu.i secolului, titlul estekfel de deconcertnnt ,,chiar" (tn francezd mimq auhnd aceea;i pronunlie cu m'umesau eux-mOmes) Duchamp noteazd cdNfireasa, tn bogalia ei conceptuald,se situeazd dincolo de picturd, de artd ;i cd ea ,,prouoacd" gh,ndirea. in aceastdsticli,, artistul sintetizeazdin mod egal cdutd.rile sale asupra mi;cd,rii, spatiului si proiectiei pe pkn, o artd,altfel decdtretiniand.

OPERE CARACTERISTICE
pufine picturi Duchamp a creat P1ftretul doctorului Dumouchel,1910, Philadelphia, M A. gi Madeleine Yvonne cioparlite,1911, Philadelphia, M.A. R^snita decafea,1911, Londra, T.G. Nudcoborind nr.Z 1912, Philadelphia, o scard M.A. Glisierd conlinind o moardde apd, 1913-1915, Philadelphia, M.A. Pisalogul deciocolatd, 1914, Philadelphia, M.A. Retele destopat,1914, New York, M0MA Noud ardtosi suculenti, 1914-1915, Paris, M.N.A.M. Mareasticld,numildMireasa dezbracatd de cei carenu au luat-o in cdsdto rie, chiar, 1915-1923,Philadelphia, M.A, 1.H.0.0.0., 1919, Philadelphia, M.A pldcisticla(0pticadeprecizie),1920, Rotativd NewHaven, Yale University, A.G.

BIBLIOGRAFIE Marcel Duchanp, catal. exp, et catalogue raisonnd a: Cabanne, Duchanp et Cie,ferrail, Paris, 1g96

304

305