Sunteți pe pagina 1din 10

LEGE nr.

346 din 21 iulie 2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii


EMI E! " #A$LAME! %L #%&LI'A (!" M)!I )$%L )*I'IAL nr. 6+4 din 2, iulie 2006 -ata intrarii in vigoare" 31 Iulie 2006 *or.a actualizata vala/ila la data de 20 *e/ruarie 2013 #rezenta for.a actualizata este vala/ila incepand cu data de 31 Iulie 20060 pana la data de 20 *e/ruarie 2013

#arla.entul $o.1niei adopt2 prezenta lege. 'A#. I -ispozi3ii generale A$ . 1 415 Ministerul Ap2r2rii este organul de specialitate al ad.inistra3iei pu/lice centrale0 care conduce 6i desf26oar20 potrivit legii0 activit23ile 7n do.eniul ap2r2rii 32rii. 425 Ministerul Ap2r2rii este for.at din structuri centrale0 structuri 6i for3e su/ordonate acestora. A$ . 2 8iste.ul de structuri centrale0 structuri 6i for3e ale Ministerului Ap2r2rii constituie Ar.ata $o.1niei0 denu.it2 7n continuare ar.ata. A$ . 3 415 Ministerul Ap2r2rii are personalitate 9uridic2 6i reprezint2 7n 9usti3ie structurile ar.atei care nu au personalitate 9uridic2. 8tructurile .inisterului care au personalitate 9uridic20 potrivit legii0 pot fi reprezentate 7n 9usti3ie de organele de specialitate ale Ministerului Ap2r2rii0 7n condi3iile sta/ilite prin ordin al .inistrului ap2r2rii. 425 Ministerul Ap2r2rii are sediul 7n .unicipiul &ucure6ti0 strada Izvor nr. 3:+0 sectorul +. 435 Ministerul Ap2r2rii r2spunde 7n fa3a #arla.entului0 a Guvernului 6i a 'onsiliului 8upre. de Ap2rare a ;2rii pentru .odul de aplicare0 7n do.eniul s2u de activitate0 a prevederilor 'onstitu3iei0 legilor0 <ot2r1rilor Guvernului 6i ale 'onsiliului 8upre. de Ap2rare a ;2rii0 ale celorlalte acte nor.ative 6i ale tratatelor interna3ionale la care $o.1nia este parte. A$ . 4 Ministerul Ap2r2rii coopereaz20 pentru 7ndeplinirea atri/u3iilor sale0 cu celelalte .inistere 6i organe ale ad.inistra3iei pu/lice centrale de specialitate0 cu autorit23i ale ad.inistra3iei pu/lice locale0 autorit23i ad.inistrative autono.e0 organiza3ii neguverna.entale0 operatori econo.ici0 cu structurile politico:.ilitare 6i de conducere .ilitar2 ale altor state0 precu. 6i ale organiza3iilor interna3ionale la care $o.1nia este parte. 'A#. II Atri/u3iile 6i responsa/ilit23ile Ministerului Ap2r2rii A$ . + 415 Ministerul Ap2r2rii are ur.2toarele atri/u3ii 6i responsa/ilit23i" a5 constituirea structurii de for3e 6i realizarea capacit23ii de lupt2 a ar.atei pentru 7ndeplinirea .isiunilor specifice ce revin acesteia= /5 7nfiin3area0 desfiin3area0 dislocarea 6i redislocarea de unit23i 6i for.a3iuni= c5 ela/orarea proiectelor de acte nor.ative privind ap2rarea 32rii= d5 ap2rarea drepturilor 6i intereselor legiti.e proprii 7n raporturile cu autorit23ile pu/lice0 institu3iile de orice natur20 precu. 6i cu orice persoan2 fizic2 sau 9uridic20 ro.1n2 ori str2in20 prin structuri proprii= e5 7nc<eierea tratatelor la nivel departa.ental 6i a 7n3elegerilor te<nice 7n do.eniul cooper2rii cu ar.atele altor state= f5 coordonarea politicii 6i activit23ile de integrare 7n organiza3iile interna3ionale la care $o.1nia este parte0 pentru structurile proprii0 7ntre3inerea 6i dezvoltarea rela3iilor de cooperare politico:.ilitar2 cu celelalte state 6i asigurarea reprezent2rii ar.atei 7n raporturile cu ar.atele altor state= 1 > 10

g5 .anage.entul infor.a3iilor pentru ap2rare0 al activit23ii de infor.a3ii0 contrainfor.a3ii 6i securitate .ilitare0 precu. 6i cola/orarea cu serviciile>structurile de infor.a3ii0 contrainfor.a3ii 6i securitate ale altor state sau organiza3ii interna3ionale la care $o.1nia este parte= <5 realizarea planific2rii integrate a ap2r2rii= i5 finan3area 6i asigurarea e?ecu3iei /ugetului propriu= 95 instruirea co.anda.entelor 6i trupelor0 preg2tirea de specialitate a personalului 7n activitate 6i 7n rezerv2= @5 infor.atizarea tuturor do.eniilor sale de activitate= l5 .anage.entul resurselor u.ane0 organizarea 6i conducerea 7nv232.1ntului .ilitar= .5 protec3ia .ediului 7n activit23ile pe care le desf26oar2= n5 organizarea 6i conducerea activit23ii de infor.are 6i rela3ii pu/lice= o5 e.iterea regula.entelor specifice pentru organizarea 6i func3ionarea structurilor .ilitare0 a co.itetelor 6i consiliilor constituite pentru luarea deciziilor= p5 cre6terea calit23ii vie3ii personalului0 asigurarea asisten3ei religioase a personalului .ilitar 6i civil0 precu. 6i a asisten3ei sociale0 .edicale 6i 9uridice a acestuia0 7n confor.itate cu prevederile legale= A5 i.ple.entarea0 la nivelul .inisterului0 a politicilor pu/lice 6i a progra.elor de refor.2 a ad.inistra3iei pu/lice= r5 conducerea activit23ilor de logistic2= s5 7nzestrarea cu ar.a.ent0 te<nic2 de lupt20 ec<ipa.ente 6i .ateriale specifice ar.atei0 rela3iile cu industria na3ional2 de ap2rare 6i cooper2rile interna3ionale 7n do.eniu= 65 coordonarea activit23ii de co.er3 e?terior privind i.portul 6i e?portul de produse cu destina3ie .ilitar20 7n condi3iile legii= t5 apro/area0 7n li.ita co.peten3ei sale0 a docu.enta3iilor te<nico:econo.ice pentru lucr2rile de investi3ii proprii0 e?ecutarea lucr2rilor de investi3ii proprii0 precu. 6i ur.2rirea e?ecut2rii0 la ter.enele sta/ilite0 a tuturor lucr2rilor de investi3ii= 35 .o/ilizarea ar.atei0 constituirea for3elor de rezerv20 rec<izi3ionarea de /unuri 6i c<e.area persoanelor fizice la prest2ri de serviciu 7n interes pu/lic= u5 editarea de pu/lica3ii 7n do.eniile proprii de activitate= v5 cercetarea 6tiin3ific20 inven3ii 6i inova3ii 7n ar.at20 precu. 6i protec3ia drepturilor de proprietate intelectual2 asupra rezultatelor cercet2rii= ?5 controlul intern 6i auditul pu/lic intern. 425 Ministerul Ap2r2rii 7ndepline6te 6i alte atri/u3ii prev2zute de lege. 'A#. III )rganizarea 6i func3ionarea structurilor centrale A$ . 6 415 8tructurile centrale ale Ministerului Ap2r2rii0 su/ordonate ne.i9locit .inistrului ap2r2rii0 sunt" -eparta.entul pentru politica de ap2rare 6i planificare0 -eparta.entul pentru rela3ia cu #arla.entul 6i infor.are pu/lic20 -eparta.entul pentru ar.a.ente0 8tatul Ma9or General0 8ecretariatul general0 -irec3ia general2 de infor.a3ii a ap2r2rii0 -irec3ia .anage.ent resurse u.ane0 -irec3ia financiar:conta/il20 -irec3ia instan3elor .ilitare0 'orpul de control 6i inspec3ie0 -irec3ia audit intern 6i -irec3ia .edical2. 425 (n su/ordinea ne.i9locit2 a .inistrului ap2r2rii func3ioneaz2 consilierii .inistrului0 'a/inetul .inistrului0 -irec3ia instan3elor .ilitare 6i alte structuri. 435 #ersonalul 8ec3iei #arc<etelor Militare din cadrul #arc<etului de pe l1ng2 (nalta 'urte de 'asa3ie 6i Busti3ie 6i al 8ec3iei co./aterea infrac3iunilor de corup3ie s2v1r6ite de .ilitari din cadrul -irec3iei !a3ionale Anticorup3ie se su/ordoneaz2 .inistrului ap2r2rii nu.ai 7n ceea ce prive6te aspectele de natur2 ad.inistrativ20 sta/ilite prin ordin co.un al .inistrului ap2r2rii0 al procurorului general al #arc<etului de pe l1ng2 (nalta 'urte de 'asa3ie 6i Busti3ie 6i al procurorului:6ef al -irec3iei !a3ionale Anticorup3ie0 cu avizul 'onsiliului 8uperior al Magistraturii. 2 > 10

445 8tructurile centrale prev2zute la alin. 415 6i 435 pot avea 7n co.punere0 dup2 caz0 centre0 direc3ii generale0 direc3ii0 oficii0 servicii0 sec3ii0 /irouri sau co.parti.ente0 constituite potrivit criteriilor sta/ilite prin ordin al .inistrului ap2r2rii. 4+5 #entru 7ndeplinirea .isiunilor ce revin Ministerului Ap2r2rii0 prin <ot2r1re a Guvernului se pot 7nfiin3a 6i organiza0 7n condi3iile legii0 structuri ale acestuia care 76i desf26oar2 activitatea 7n str2in2tate. #entru aceasta0 Ministerul Ap2r2rii este autorizat s2 ac<izi3ioneze /unuri .o/ile 6i i.o/ile 7n 32rile 7n care aceste structuri 76i desf26oar2 activitatea. 465 #entru e?ecutarea conducerii structurilor prev2zute la alin. 415:4+5 sunt prev2zute 7n statele de organizare func3iile corespunz2toare. 4C5 Atri/u3iile structurilor centrale se sta/ilesc prin $egula.entul de organizare 6i func3ionare al Ministerului Ap2r2rii0 apro/at prin ordin al .inistrului. A$ . C 8tructurile centrale au 7n su/ordine0 dup2 caz0 state .a9ore ale categoriilor de for3e ale ar.atei0 co.anda.ente0 direc3ii0 institu3ii .ilitare de 7nv232.1nt0 institu3ii de cercetare 6tiin3ific20 for.a3iuni 6i alte structuri. 'A#. ID -o.enii de responsa/ilitate ale structurilor centrale A$ . , -eparta.entul pentru politica de ap2rare 6i planificare coordoneaz2 7ndeplinirea o/liga3iilor interna3ionale asu.ate0 asigur2 aplicarea politicii de ap2rare 6i planificarea integrat2 a ap2r2rii 6i coordoneaz2 cooperarea politico:.ilitar2 interna3ional2. A$ . E -eparta.entul pentru rela3ia cu #arla.entul 6i infor.are pu/lic2 coordoneaz2 rela3ia cu #arla.entul 6i activitatea legislativ20 asigur2 asisten3a 9uridic2 6i reprezint2 interesele Ministerului Ap2r2rii 7n fa3a instan3elor de 9udecat2 6i a altor organe cu activitate 9urisdic3ional20 asigur2 rela3iile cu alte autorit23i pu/lice0 precu. 6i cu organiza3iile neguverna.entale0 7ndru.2 activitatea de ar.onizare a actelor nor.ative 6i asigur2 asisten3a 9uridic2 pentru 7nc<eierea 7n3elegerilor te<nice 7n vederea cooper2rii cu for3ele ar.ate str2ine0 conduce activit23ile care privesc infor.area pu/lic2 6i .ass:.edia .ilitare0 regi.ul 9uridic al patri.oniului i.o/iliar al Ministerului Ap2r2rii 6i coordoneaz2 activitatea de solu3ionare a pro/le.elor sociale ale personalului. A$ . 10 -eparta.entul pentru ar.a.ente ela/oreaz2 6i coordoneaz2 politicile de ac<izi3ii 7n cadrul .inisterului0 7n calitate de autoritate de regle.entare 7n do.eniu0 gestioneaz2 rela3iile cu industria na3ional2 de ap2rare0 asigur2 .anage.entul progra.elor de ac<izi3ii pentru siste.e de ar.a.ente 6i ec<ipa.ente .a9ore 6i al contractelor aferente0 precu. 6i al activit23ilor de cercetare:dezvoltare0 planific2 6i desf26oar2 activitatea de cooperare interna3ional2 7n do.eniul ar.a.entelor0 realizeaz2 supraveg<erea calit23ii la furnizorii de ec<ipa.ente 6i te<nic2 .ilitar20 coordoneaz2 activitatea de for.are0 specializare 6i perfec3ionare a ofi3erilor de logistic2 7n do.eniul te<nico:ingineresc 6i a altor speciali6ti necesari ar.atei0 activitatea de .etrologie 6i standardizare te<nic2 6i realizeaz2 controlul specific do.eniului de co.peten32 pentru i.porturile 6i e?porturile de produse speciale. A$ . 11 *iecare departa.ent este condus de un secretar de stat0 care este 6i 6ef al departa.entului. A$ . 12 415 8tatul Ma9or General asigur20 confor. legii0 conducerea0 organizarea0 planificarea 6i opera3ionalizarea for3elor0 ridicarea gradual2 a capacit23ii de lupt2 6i .o/ilizarea ar.atei0 conducerea opera3iilor 7ntrunite0 antrenarea co.anda.entelor 6i trupelor0 preg2tirea de /az2 6i de specialitate a personalului .ilitar 7n activitate 6i 7n rezerv20 .anage.entul carierei individuale a personalului .ilitar0 planificarea ar.a.entelor0 standardizarea 7n do.eniul .ilitar0 i.ple.entarea siste.ului co.and20 control0 co.unica3ii0 co.putere0 infor.a3ii0 infor.atic20 supraveg<ere0 recunoa6tere0 logistic2 6i infrastructur20 3 > 10

desf26urarea rela3iilor .ilitare interna3ionale0 asisten3a religioas2 7n Ministerul Ap2r2rii 6i 7nc<eierea 7n3elegerilor te<nice cu ar.atele altor state0 pro.oveaz2 valorile specifice culturii .ilitare 6i de educa3ie civic2. 425 8tatul Ma9or General preg2te6te 6i conduce structurile .ilitare care particip2 la .isiuni .ilitare 7n afara teritoriului statului na3ional. 435 La nivelul 8tatului Ma9or General se constituie 'o.itetul Fefilor 8tatelor Ma9ore0 cu rol consultativ. )rganizarea 6i func3ionarea acestuia se sta/ilesc prin ordin al .inistrului ap2r2rii. A$ . 13 415 -irec3ia general2 de infor.a3ii a ap2r2rii asigur2 o/3inerea0 prelucrarea0 verificarea0 stocarea 6i valorificarea infor.a3iilor 6i datelor referitoare la factorii de risc 6i a.enin32rile interne 6i e?terne0 .ilitare 6i non:.ilitare0 care pot afecta securitatea na3ional2 7n do.eniul .ilitar0 coordoneaz2 aplicarea .2surilor contrainfor.ative 6i cooperarea at1t cu serviciile>structurile departa.entale na3ionale 6i de infor.a3ii0 c1t 6i cu cele ale statelor .e./re ale alian3elor0 coali3iilor 6i organiza3iilor interna3ionale la care $o.1nia este parte 6i asigur2 securitatea infor.a3iilor clasificate na3ionale0 !A ) 6i %niunea European2 la nivelul Ministerului Ap2r2rii. 425 #ersonalul -irec3iei generale de infor.a3ii a ap2r2rii 76i desf26oar2 activitatea desc<is sau acoperit0 7n raport cu nevoile de realizare a securit23ii na3ionale 7n do.eniul .ilitar. #entru culegerea de infor.a3ii 7n teatrele de opera3ii 6i pentru lupta 7.potriva teroris.ului0 -irec3ia general2 de infor.a3ii a ap2r2rii poate avea 7n su/ordine structuri co./atante. 435 -irec3ia general2 de infor.a3ii a ap2r2rii este condus2 de un director general0 cadru .ilitar 7n activitate. -irectorul general este nu.it de c2tre .inistrul ap2r2rii0 cu apro/area 'onsiliului 8upre. de Ap2rare a ;2rii. *unc3ia de director general este asi.ilat2 func3iei de secretar de stat. 445 %nele categorii de te<nic2 6i /unuri specifice se ac<izi3ioneaz20 7n condi3iile legii0 prin structuri specializate proprii0 de la parteneri interni sau e?terni. A$ . 14 415 8ecretariatul general asigur2 realizarea 6i coordonarea lucr2rilor de secretariat0 gestioneaz2 ansa./lul rela3iilor 6i circula3ia docu.entelor la nivelul structurilor centrale0 7ntre .inister 6i autorit23ile 6i institu3iile pu/lice0 organiza3iile neguverna.entale0 persoanele 9uridice 6i fizice0 .onitorizeaz2 ela/orarea 6i trans.iterea principalelor raport2ri periodice prev2zute de regle.ent2rile 7n vigoare. 425 8ecretariatul general asigur2 i.ple.entarea0 .onitorizarea 6i evaluarea0 la nivelul Ministerului Ap2r2rii0 a prevederilor cuprinse 7n strategiile 6i progra.ele de refor.2 ale ad.inistra3iei pu/lice0 ela/orate pe /aza #rogra.ului de guvernare0 precu. 6i a siste.ului de control .anagerial. 435 8ecretariatul general asigur2 gestionarea 6i dise.inarea docu.entelor clasificate 7n do.eniul ap2r2rii0 e.ise de !A )0 %niunea European20 statele .e./re ale acestora 6i alte state0 la nivelul Ministerului Ap2r2rii. A$ . 1+ -irec3ia .anage.ent resurse u.ane ela/oreaz2 6i .onitorizeaz2 aplicarea strategiilor0 politicilor 6i regle.ent2rilor 7n do.eniile .anage.entului resurselor u.ane0 carierei individuale profesionalizate 6i educa3iei .ilitare 6i asigur2 eviden3a unitar2 a personalului Ministerului Ap2r2rii. A$ . 16 'orpul de control 6i inspec3ie e?ercit2 atri/u3ii specifice de control general0 confor. legii0 6i evaluarea activit23ilor desf26urate 7n Ministerul Ap2r2rii0 7n /aza ordinului .inistrului ap2r2rii. A$ . 1C -irec3ia financiar:conta/il2 asigur2 7ndeplinirea sarcinilor financiar:conta/ile ce revin .inistrului ap2r2rii 7n calitate de ordonator principal de credite. A$ . 1, -irec3ia instan3elor .ilitare asigur2 .anage.entul func3iilor .ilitare la nivelul instan3elor .ilitare 6i ac3ioneaz20 7.preun2 cu structurile de resort din Ministerul Ap2r2rii0 pentru co.pati/ilizarea siste.ului 9urisdic3ional .ilitar cu cel din statele .e./re !A ). A$ . 1E 4 > 10

-irec3ia audit intern e?ecut2 auditarea ad.inistr2rii patri.oniului 6i utiliz2rii fondurilor pu/lice 7n Ministerul Ap2r2rii0 7n concordan32 cu regle.ent2rile legale. A$ . 20 -irec3ia .edical2 coordoneaz2 asigurarea asisten3ei .edicale 6i sanitar:veterinare0 i.ple.enteaz2 politica na3ional2 de s2n2tate la nivelul Ministerului Ap2r2rii0 ela/oreaz2 concep3ia privind func3ionarea serviciilor .edicale 6i sanitar:veterinare. A$ . 21 415 Ministrul ap2r2rii nu.e6te0 7n condi3iile legii0 6efii>directorii structurilor centrale0 6eful ca/inetului 6i consilierii .inistrului0 6efii>directorii structurilor prev2zute la art. 6 alin. 4450 p1n2 la nivel de oficiu inclusiv0 precu. 6i persoanele care sunt 7ncadrate 7n func3ii prev2zute 7n statele de organizare cu grade de general sau ec<ivalent al acestora. 425 8e e?cepteaz2 de la prevederile alin. 415 secretarii de stat0 6eful 8tatului Ma9or General 6i secretarul general al .inisterului. 435 Ministrul ap2r2rii nu.e6te .e./rii /irourilor ata6a3ilor ap2r2rii $o.1niei 7n str2in2tate0 la propunerea directorului general al -irec3iei generale de infor.a3ii a ap2r2rii. 'A#. D 8tructura de for3e a ar.atei A$ . 22 8tructura de for3e a ar.atei cuprinde ur.2toarele categorii de for3e" for3ele terestre0 for3ele aeriene 6i for3ele navale0 precu. 6i alte for3e. A$ . 23 *or3ele terestre sunt for.ate din" 8tatul Ma9or al *or3elor erestre0 co.anda.ente opera3ionale de nivel operativ 6i tactic0 structuri lupt2toare0 structuri de spri9in de lupt20 structuri logistice0 structuri pentru opera3ii speciale0 unit23i de instruc3ie0 institu3ii .ilitare de 7nv232.1nt 6i alte structuri sta/ilite potrivit legii. A$ . 24 *or3ele aeriene se co.pun din" 8tatul Ma9or al *or3elor Aeriene0 co.anda.ente opera3ionale0 structuri lupt2toare0 structuri de spri9in de lupt20 structuri logistice0 structuri pentru opera3ii speciale0 unit23i de instruc3ie0 institu3ii .ilitare de 7nv232.1nt 6i alte structuri sta/ilite potrivit legii. A$ . 2+ *or3ele navale se co.pun din" 8tatul Ma9or al *or3elor !avale0 co.anda.ente opera3ionale>de flot20 structuri lupt2toare0 structuri de spri9in de lupt20 structuri logistice0 structuri pentru opera3ii speciale0 unit23i de instruc3ie0 institu3ii .ilitare de 7nv232.1nt 6i alte structuri sta/ilite potrivit legii. A$ . 26 Atri/u3iile 6i co.peten3ele for3elor ar.atei se sta/ilesc prin ordine ale .inistrului ap2r2rii sau ale 6efului 8tatului Ma9or General0 atunci c1nd acesta este 7.puternicit de .inistru. A$ . 2C 415 #otrivit destina3iei 6i nivelului de opera3ionalizare0 for3ele ar.atei sunt organizate 7n for3e disloca/ile 6i for3e de generare 6i regenerare. 425 *or3ele disloca/ile sunt destinate 7ndeplinirii 7ntregii ga.e de .isiuni0 confor. anga9a.entelor interna3ionale 7n do.eniul securit23ii 6i ap2r2rii la care $o.1nia este parte0 6i cuprind for3e lupt2toare0 de spri9in0 de suport logistic 6i pentru opera3ii speciale0 structurate .odular0 cu disponi/ilit23i ac3ionale 6i de transport 7n orice teatru de ac3iuni .ilitare0 capa/ile s2 se autosus3in2 6i s2 76i asigure protec3ia0 co.pati/ile cu ar.atele statelor aliate. 435 *or3ele de generare 6i regenerare sunt destinate spri9inului for3elor disloca/ile 6i 7ndeplinirii unor .isiuni pe teritoriul statului na3ional 6i 7n pro?i.itatea acestuia 6i cuprind structuri lupt2toare0 de spri9in de lupt2 6i suport logistic0 precu. 6i structuri de 7nv232.1nt .ilitar 6i instruc3ie din toate categoriile de for3e ale ar.atei. A$ . 2, 5 > 10

*or3ele disloca/ile sunt for.ate din co.anda.ente0 .ari unit23i 6i unit23i cu un nivel de 7ncadrare de cel pu3in E0G la personal 6i 100G la te<nic2 de lupt20 fa32 de necesarul de r2z/oi. A$ . 2E *or3ele de generare 6i regenerare sunt for.ate din co.anda.ente0 .ari unit23i 6i unit23i din toate categoriile de for3e ale ar.atei0 cu un nivel de 7ncadrare cu personal0 7n ti.p de pace0 7ntre 40G 6i C0G0 iar la te<nic2 de lupt2 de cel pu3in ,0G0 fa32 de necesarul de r2z/oi. A$ . 30 #otrivit .isiunilor0 structurile de for3e sunt" a5 structuri lupt2toare destinate ducerii ac3iunilor .ilitare0 care cuprind" /rig2zi .ecanizate 6i si.ilare0 de v1n2tori de .unte0 .ari unit23i 6i unit23i de rac<ete sol:aer0 escadrile de avia3ie0 divizioane de fregate0 nave purt2toare de artilerie0 rac<ete torpile 6i scafandri0 /atalioane de para6uti6ti0 infanterie .arin2 6i de infor.a3ii0 /atalioane>co.panii de opera3ii speciale 6i alte structuri constituite pentru lupt2= /5 structuri de spri9in de lupt2 destinate spri9inului strategic0 operativ 6i tactic al ac3iunilor .ilitare0 care cuprind" /rig2zi de artilerie 6i geniu0 unit23i 6i su/unit23i de rac<ete 6i artilerie antiaerian2 pentru for3ele terestre 6i de radioloca3ie0 regi.ente 6i /atalioane de geniu0 cercetare0 de co.unica3ii 6i infor.atic20 ap2rare nuclear20 /acteriologic2 6i c<i.ic20 /atalioane 6i su/unit23i de poli3ie .ilitar20 divizioane 6i nave pentru spri9in .ariti. 6i fluvial0 alte unit23i0 for.a3iuni 6i su/unit23i de spri9in de lupt2= c5 structuri logistice destinate asigur2rii te<nico:.ateriale0 .entenan3ei0 transporturilor0 asisten3ei .edicale 6i sanitar:veterinare0 caz2rii 6i cartiruirii trupelor0 care cuprind" /rig2zi 6i /atalioane logistice0 depozite de ar.a.ent0 .uni3ii 6i .ateriale0 spitale .ilitare de ca.panie0 unit23i de .entenan320 alte for.a3iuni logistice= d5 for3e pentru opera3ii speciale0 care constituie co.ponenta specializat2 de interven3ie rapid20 cu ele.ente co.ponente din toate categoriile de for3e ale ar.atei0 instruit2 6i dotat2 pentru e?ecutarea .isiunilor specifice de cercetare special20 ac3iune direct2 6i asisten32 .ilitar2 pe teritoriul statului ro.1n sau 7n alte teatre de opera3ii0 7.preun2 cu for3ele speciale ale coali3iilor 6i alian3elor la care $o.1nia este parte0 potrivit legii= e5 structuri de 7nv232.1nt .ilitar 6i instruc3ie destinate instruc3iei individuale de /az2 6i perfec3ion2rii preg2tirii de specialitate a personalului .ilitar 7n activitate 6i 7n rezerv2. A$ . 31 415 'onducerea opera3ional2 a for3elor pentru opera3ii speciale se e?ercit2 de 6eful 8tatului Ma9or General0 iar 7n situa3ia particip2rii la opera3ii .ilitare 7n afara teritoriului statului na3ional0 potrivit 7n3elegerilor te<nice 7nc<eiate cu partenerii str2ini. 425 *or3ele pentru opera3ii speciale coopereaz2 cu celelalte structuri specializate ale statului. 'A#. DI 'onducerea Ministerului Ap2r2rii A$ . 32 415 Ministerul Ap2r2rii este condus 6i reprezentat de .inistrul ap2r2rii. 425 (n e?ercitarea conducerii0 .inistrul ap2r2rii este a9utat de secretarii de stat0 de 6eful 8tatului Ma9or General 6i de secretarul general. 435 Ministrul ap2r2rii poate delega prin ordin co.peten3a 7ndeplinirii unor atri/u3ii aflate 7n responsa/ilitatea sa. 445 8ecretarii de stat sunt nu.i3i 6i eli/era3i din func3ie prin decizie a pri.ului:.inistru0 la propunerea .inistrului ap2r2rii. 4+5 Feful 8tatului Ma9or General este .ilitarul cu rangul de conducere cel .ai 7nalt din ar.at20 nu.it de #re6edintele $o.1niei0 la propunerea .inistrului ap2r2rii0 cu avizul pri.ului:.inistru0 pentru o perioad2 de 4 ani0 cu posi/ilitatea de prelungire cu p1n2 la un an. (n func3ia de 6ef al 8tatului Ma9or General poate fi nu.it loc3iitorul acestuia sau unul dintre 6efii categoriilor de for3e ale ar.atei. 465 #revederile alin. 4+5 referitoare la durata .andatului nu se aplic2 7n caz de .o/ilizare sau de r2z/oi0 precu. 6i pe ti.pul st2rii de asediu sau de urgen32. 6 > 10

4C5 8ecretarul general al Ministerului Ap2r2rii este 7nalt func3ionar pu/lic0 nu.it potrivit legii. 4,5 (n Ministerul Ap2r2rii se constituie 'olegiul Ministerului Ap2r2rii0 cu rol consultativ0 precu. 6i 'onsiliul de #lanificare a Ap2r2rii0 'onsiliul de 8upraveg<ere a 'erin3elor0 'onsiliul de Ac<izi3ii 6i 'onsiliul de 8tandardizare 6i Interopera/ilitate0 cu rol deli/erativ. )rganizarea 6i func3ionarea acestora se sta/ilesc prin ordin al .inistrului ap2r2rii. A$ . 33 415 (n e?ercitarea co.peten3elor conferite de lege0 .inistrul ap2r2rii e.ite ordine 6i instruc3iuni. 425 8ecretarii de stat0 secretarul general al .inisterului0 directorul general 6i 6efii>directorii direc3iilor din structurile centrale e.it dispozi3ii0 potrivit co.peten3elor specifice. 435 Feful 8tatului Ma9or General e.ite ordine cu con3inut .ilitar 6i dispozi3ii0 potrivit do.eniilor de co.peten32. 445 'o.andan3ii>6efii unit23ilor .ilitare 7nscriu 7n ordinul de zi pe unitate0 7n condi3iile sta/ilite prin ordin al .inistrului ap2r2rii0 ordinele>dispozi3iile date 7n e?ercitarea .isiunilor 6i atri/u3iilor ce le revin0 potrivit legii. A$ . 34 #e ti.pul a/sen3ei .inistrului0 conducerea Ministerului Ap2r2rii se e?ercit2 de c2tre secretarul de stat dese.nat de .inistru. A$ . 3+ 'onducerea structurilor de for3e se realizeaz2 de co.andan3i>6efi ai acestora nu.i3i confor. co.peten3elor sta/ilite prin ordin al .inistrului ap2r2rii. 'A#. DII #ersonalul Ministerului Ap2r2rii A$ . 36 415 #ersonalul Ministerului Ap2r2rii este for.at din personal .ilitar 6i personal civil. 425 !o.enclatorul func3iilor de general din Ar.ata $o.1niei se apro/2 de c2tre 'onsiliul 8upre. de Ap2rare a ;2rii. 435 ransfor.area unei func3ii de general 7ntr:o func3ie civil2 se apro/2 de c2tre 'onsiliul 8upre. de Ap2rare a ;2rii0 la propunerea .inistrului ap2r2rii. A$ . 3C Eviden3a efectivelor -irec3iei generale de infor.a3ii a ap2r2rii se 3ine separat de cea a efectivelor Ministerului Ap2r2rii. *inan3area -irec3iei generale de infor.a3ii a ap2r2rii se realizeaz2 din fonduri /ugetare apro/ate cu aceast2 destina3ie. Modul de planificare0 eviden32 6i utilizare a fondurilor necesare se sta/ile6te de .inistrul ap2r2rii0 si.ilar regle.ent2rilor privind c<eltuielile operative. A$ . 3, 415 (n necesarul de efective ale Ministerului Ap2r2rii nu se includ" a5 cadrele .ilitare care 76i desf26oar2 activitatea 7n alte structuri ale ad.inistra3iei pu/lice centrale de specialitate0 alte structuri centrale 6i unit23i /ugetare0 precu. 6i 7n cele su/ordonate acestora. *inan3area lor se asigur2 7n confor.itate cu prevederile legale 7n vigoare= /5 personalul .ilitar 6i civil din structurile finan3ate de la alte capitole /ugetare dec1t HAp2rare na3ional2H din /ugetul Ministerului Ap2r2rii0 precu. 6i cel din structurile care se finan3eaz2 integral din venituri proprii= c5 .ilitarii 7n ter.en 6i cu ter.en redus0 solda3ii 6i grada3ii voluntari0 afla3i 7n perioada instruc3iei de /az20 elevii 6i studen3ii institu3iilor .ilitare de 7nv232.1nt0 cadrele .ilitare aflate la cursurile de /az2. *inan3area lor se face din /ugetul Ministerului Ap2r2rii= d5 personalul )ficiului !a3ional pentru 'ultul Eroilor. 425 Eviden3a efectivelor prev2zute la alin. 415 se 3ine separat. A$ . 3E #ersonalul Ministerului Ap2r2rii este organizat 6i 76i desf26oar2 activitatea confor. legisla3iei specifice fiec2rei categorii de personal 6i regle.ent2rilor interne ale .inisterului. 7 > 10

'A#. DIII -ispozi3ii co.une A$ . 40 Ministerul Ap2r2rii asigur20 potrivit legii0 asisten3a .edical2 a personalului propriu0 a cadrelor .ilitare 7n rezerv2 6i 7n retragere0 a fa.iliilor 6i ur.a6ilor acestora0 precu. 6i drepturile la pensie ale cadrelor .ilitare. A$ . 41 415 'adrele .ilitare 7n rezerv20 cele 7n retragere0 fa.iliile acestora0 precu. 6i personalul civil din Ministerul Ap2r2rii /eneficiaz20 ca .2sur2 de protec3ie social20 de 7nlesniri sta/ilite prin ordin al .inistrului ap2r2rii 7n folosirea centrelor de refacere a capacit23ii de .unc20 sanatoriilor0 c2.inelor de garnizoan20 clu/urilor .ilitare 6i altor facilit23i recreative 6i sportive. 425 #ersonalul poate /eneficia de folosirea locuin3elor de serviciu sau de interven3ie0 potrivit ordinului .inistrului ap2r2rii. A$ . 42 415 #entru rezolvarea situa3iei locative a cadrelor .ilitare0 a solda3ilor 6i a grada3ilor voluntari0 precu. 6i a personalului civil din ar.at20 Ministerul Ap2r2rii poate desf26ura progra.e pentru construirea de locuin3e proprietate personal20 din fondurile /eneficiarilor0 pe terenuri disponi/ile0 proprietate pu/lic2 a statului0 aflate 7n ad.inistrarea .inisterului. 425 erenurile prev2zute la alin. 415 se trec0 7n condi3iile legii0 din do.eniul pu/lic 7n do.eniul privat al statului0 proprietarii locuin3elor do/1ndind0 potrivit <ot2r1rii Guvernului0 un drept de folosin32 oneros asupra terenurilor0 pe durata e?isten3ei construc3iilor. A$ . 43 'elelalte drepturi 6i o/liga3ii ale personalului .ilitar 6i civil sunt prev2zute de lege 6i de alte acte nor.ative. A$ . 44 (n cadrul Ministerului Ap2r2rii se pot constitui colegii0 consilii0 co.itete sau co.isii profesionale. )rganizarea 6i func3ionarea acestora se sta/ilesc prin ordin al .inistrului ap2r2rii. A$ . 4+ 8tatele de organizare ale structurilor Ministerului Ap2r2rii se ela/oreaz20 se avizeaz2 6i se apro/2 confor. prevederilor ordinului .inistrului ap2r2rii. A$ . 46 (n Ministerul Ap2r2rii se organizeaz2 propriul siste. de for.are 6i perfec3ionare a personalului .ilitar 6i civil0 integrat 7n siste.ul na3ional de 7nv232.1nt. A$ . 4C 415 Ministerul Ap2r2rii are re3ea sanitar2 proprie0 c2.ine de garnizoan20 a.ena92ri sportive 6i recreative0 sanatorii0 centre de refacere a capacit23ii de .unc20 centre de instruc3ie0 locuin3e de serviciu 6i de interven3ie0 structuri de pres2. Ec<ipa.entul 6i alte /unuri necesare desf26ur2rii activit23ii specifice pot fi asigurate de c2tre furnizori specializa3i agrea3i0 pe /az2 de contract0 7n condi3iile 6i su/ for.ele prev2zute de lege. 425 Ministerul Ap2r2rii poate avea 7n su/ordine sau 7n coordonare regii autono.e0 co.panii na3ionale0 agen3ii0 clu/uri .ilitare0 for.a3ii cultural:artistice0 clu/uri 6i asocia3ii sportive. 435 #e l1ng2 Ministerul Ap2r2rii se pot 7nfiin3a activit23i finan3ate integral din venituri proprii0 confor. legii. 445 (n cadrul Ministerului Ap2r2rii func3ioneaz2 ur.2toarele institu3ii de interes na3ional" Muzeul Militar !a3ional0 &i/lioteca Militar2 !a3ional2 6i 'ercul Militar !a3ional. A$ . 4, Ministerul Ap2r2rii sta/ile6te0 prin ordin al .inistrului0 propriul siste.ul de distinc3ii 6i 7nse.ne .ilitare. A$ . 4E 8 > 10

Ministerul Ap2r2rii asigur2 personalul propriu 6i te<nica din dotare 7.potriva riscurilor specifice0 precu. 6i pentru cazurile de r2spundere civil2 sta/ilite prin ordin al .inistrului ap2r2rii0 7n condi3iile legii. A$ . +0 415 Ministerul Ap2r2rii poate valorifica activele corporale 6i necorporale e?cedentare din patri.oniul s2u0 te<nica0 ar.a.entul0 .uni3iile 6i .aterialele atipice sau e?cedentare scoase din 7nzestrare0 7n condi3iile concuren3iale prev2zute de lege0 prin 'o.pania !a3ional2 H$o.te<nicaH : 8.A.0 aflat2 7n coordonarea acestui .inister0 6i potrivit regula.entului co.paniei0 apro/at prin <ot2r1re a Guvernului. 425 8u.ele o/3inute din valorific2ri se consider2 venituri proprii0 se re3in de Ministerul Ap2r2rii 6i se utilizeaz2 pentru finan3area c<eltuielilor curente 6i de capital. A$ . +1 Ministerul Ap2r2rii dispune de un parc propriu de autove<icule0 confor. statelor de organizare0 de siste.e 6i .i9loace de co.unica3ii 6i infor.atic20 precu. 6i de alte tipuri de te<nic2 6i .ateriale sta/ilite prin nor.ele de 7nzestrare. A$ . +2 415 Ministerul Ap2r2rii dispune de /unurile proprietate privat2 ale acestuia 6i ad.inistreaz2 /unurile din do.eniul pu/lic sau privat al statului0 aflate 7n patri.oniul s2u0 put1nd s2 le concesioneze0 s2 le 7nc<irieze ori s2 le valorifice0 7n func3ie de regi.ul lor 9uridic0 7n condi3iile legisla3iei 7n vigoare. 425 Ministerul Ap2r2rii poate pune la dispozi3ie0 cu apro/area 6i 7n condi3iile sta/ilite de Guvern0 persoanelor 9uridice ro.1ne sau str2ine0 pe ter.en li.itat0 /unuri aflate 7n ad.inistrarea sa0 7n scopul realiz2rii unor proiecte 7n /eneficiul institu3iei .ilitare. 435 #rin <ot2r1re a Guvernului sau prin ordin al .inistrului ap2r2rii0 dup2 caz0 se pot trans.ite i.o/ile aflate 7n do.eniul pu/lic ori privat al statului 6i 7n ad.inistrarea sa0 7n folosin32 gratuit20 pe ter.en li.itat0 organiza3iilor neguverna.entale recunoscute prin <ot2r1re a Guvernului ca fiind de utilitate pu/lic2 6i care 76i desf26oar2 activitatea 7n do.eniul ap2r2rii. A$ . +3 415 Ministerul Ap2r2rii poate anga9a 6i e?ecuta0 la cerere0 prin unit23ile sale0 prest2ri de servicii pentru persoane 9uridice sau pentru persoane fizice0 7n do.eniile 6i 7n condi3iile sta/ilite prin ordin al .inistrului ap2r2rii. 425 8tructurile de for3e presteaz2 servicii cu caracter o/ligatoriu prev2zute de lege. arifele aferente acestor servicii0 inclusiv cele 7n regi. de urgen320 se sta/ilesc prin <ot2r1re a Guvernului. 'u su.ele rezultate 7n ur.a e?ecut2rii acestor activit23i0 7ncasate 7n cadrul aceluia6i e?erci3iu financiar0 se reconstituie creditele /ugetare utilizate 7n acest scop. A$ . +4 415 La cererea for3elor ar.ate str2ine0 Ministerul Ap2r2rii poate asigura spri9in logistic at1t pe teritoriul statului na3ional0 c1t 6i 7n afara acestuia. 425 Asigurarea spri9inului logistic se poate realiza cu suportarea c<eltuielilor din /ugetul apro/at Ministerului Ap2r2rii. 'reditele /ugetare utilizate 7n acest scop se reconstituie cu fondurile ra./ursate 7n cursul aceluia6i e?erci3iu /ugetar de for3ele ar.ate str2ine. 435 (n aplicarea prevederilor alin. 4150 Ministerul Ap2r2rii este a/ilitat s2 7nc<eie contracte 7n nu.e propriu sau 7n nu.ele partenerilor str2ini. A$ . ++ *ondurile necesare desf26ur2rii activit23ilor 7n Ministerul Ap2r2rii se asigur2 de la /ugetul de stat0 precu. 6i din alte surse legal constituite. A$ . +6 Ministerul Ap2r2rii are dreptul0 nu.ai 7n 7ndeplinirea atri/u3iilor sale0 s2 solicite 6i s2 o/3in20 7n condi3iile legii0 de la autorit23ile ad.inistra3iei pu/lice centrale 6i locale0 de la operatorii econo.ici 6i de la orice alte persoane 9uridice sau persoane fizice0 infor.a3ii0 date ori docu.ente. A$ . +C 415 (n ter.en de 60 de zile de la intrarea 7n vigoare a prezentei legi0 Ministerul Ap2r2rii ela/oreaz2 6i supune spre apro/are Guvernului proiectul de <ot2r1re privind organigra.a structurilor centrale 6i nu.2rul total de posturi ale acestora. 9 > 10

425 !u.2rul de personal 6i reparti3ia func3iilor pe categorii de personal 6i corpuri de .ilitari se sta/ilesc anual prin <ot2r1re a Guvernului0 cu avizul 'onsiliului 8upre. de Ap2rare a ;2rii. A$ . +, 415 #revederile prezentei legi se co.pleteaz2 cu dispozi3iile Legii nr. E0>2001 privind organizarea 6i func3ionarea Guvernului $o.1niei 6i a .inisterelor0 cu .odific2rile 6i co.plet2rile ulterioare0 7n .2sura 7n care acestea nu con3in dispozi3ii contrare. 425 #revederile art. 13 alin. 435 referitoare la asi.ilarea func3iei de director general cu cea de secretar de stat intr2 7n vigoare 7ncep1nd cu data de 1 ianuarie 200C. #1n2 la aceast2 dat20 rangul directorului general al -irec3iei generale de infor.a3ii a ap2r2rii este de su/secretar de stat. A$ . +E La data intr2rii 7n vigoare a prezentei legi se a/rog2 )rdonan3a de urgen32 a Guvernului nr. 14>2001 privind organizarea 6i func3ionarea Ministerului Ap2r2rii !a3ionale0 pu/licat2 7n Monitorul )ficial al $o.1niei0 #artea I0 nr. 6+ din C fe/ruarie 20010 apro/at2 cu .odific2ri prin Legea nr. 3,E>20010 precu. 6i orice alte dispozi3ii contrare. Aceast2 lege a fost adoptat2 de #arla.entul $o.1niei0 cu respectarea prevederilor art. C+ 6i ale art. C6 alin. 415 din 'onstitu3ia $o.1niei0 repu/licat2. #$EFE-I! ELE 'AME$EI -E#% A;IL)$ &)G-A! )L EA!% #$EFE-I! ELE 8E!A %L%I !I')LAE DI'I$)I% &ucure6ti0 21 iulie 2006. !r. 346. :::::::::::::

10 > 10