Sunteți pe pagina 1din 1

Caracteristici tehnico-economice si organizatorice a transportului feroviar Transportul feroviar asigura deplasarea in spatiu sit imp a bunurilor si persoanelor cu ajutorul

locomotivelor si vagoanelor ,care circula dupa un program prestabil pe trasee fixe (caile ferate) Elementele componente ale procesului de transport feroviar sunt: 1.caile ferate 2.locomotivele ,respective mijloacele de tractiune 3.vagoanele,resoectiv respective mijloacele de transport propriu !is. "aile ferate repre!inta un ansamblu de constructii si instalatii care asigura circulatia locomotivelor si vagoanelor pe un anumit teritoriu. Elementele constructive ale acestora sunt: #nfrastructura (alcatuita din terasamente ,poduri,tuneluri,viaducte) $uprastructura (sinele traverse,liniile de beton,lemn,instalatii de semnali!are. Elementul principal al suprastructurii il constitue sinele ,fixate rigid in traversele de beton sau lemn precomprimat la o anumita distanta una de alta , numita ecartament .Ecartamentul este distanta dintre fetele interioare ale sinelor si in tara noastra si in tarile "$# 1%2&mm,Europa 1&3%, $'( 1)*%mm. +upa importanta lor economica si volumul traficului cailor ferate se clasifica in : 1.magistrale 2.principale 3.secundare &.u!inale Transportul feroviar repre!inta urmatoarele caracteristici : asigura deplasarea in spatiu sit imp a marfurilor in cantitati mari asigura transportul direct ,din poarta in poartain ca!ul societatilor comerciale care dispun de linii industriale transportul este asigurat la preturi mai sca!ute decit cele practicate in transportul auto si aerian,la distante medii si lungi procesul de transport se desfasoara neintretinut !iua si noaptea in cursul saptaminii ,in conditii de regularitate si potrivit unor prafice prestabilite pre!inta un grad ridicat de siguranta .imitele transportul feroviar nu poate asigura in orce situatie transportul direct de la furni!or la beneficiar ,necesitind combinarea acestuia cu transportul autosi transportarea marfurilor marfurilor in parcurs durata transportului este mai mare decit in transportul auto ,datorita vite!ei comerciale reduse,determinate de stationarea indelungata a vagoanelor si sub operatiuni de incarcare.

Contractul de transport in transportul feroviar international #n traficul international de marfuri cantractul de transport imbraca forma scrisorii de trasura internationala "ontractul de transport inc4eiat intre calea ferata de predare si expeditor are un c4aracter international unic.El nu angajea!a numai raspunderea caii ferate de predare ,ci si a celorlalte cai ferate care participa la derularea transportului marfii respective. 7entru fiecare expeditie se emite o anumita scrisoare de trasura internationala.$crisorile de trasuri tip "#3 trebue tiparite in 2 3 limbi, din care cel putin una trebue sa fie limba france!a sau italiana. $crisorile de trasatura de tip "#3 sunt insotite si de un bulletin de francare in care caile ferate care participa la transportul respective inscriu taxele de transport si accesorii care li se revin.( franca a plati anticipat taxele pentru transportarea unui colet sau a unui bagaj) $crisoarea de trasura de tip "#3 pentru transport feroviar trebue sa contina obligatoriu urmatoarele mentiuni: +enumirea statie de destinatie =umele si adresa destinatorului +enumirea marfii si greutatea acesteea 6elul ambalajului si numarul coletelor =umarul vagonului si felul acestuia documentele anexate cerute de organelle vamale =umele statiei si al cailor ferate de predare =umele si adresa completa a expediatorului,semnatura acestuia .ocul si data intocmirii scrisorii de trasura. "aracteristicele scrisorii de trasura internationala sunt: =u este negociabila "onstitue o dovada a contractului de transport si a instructiilor date carutasului Expediatorul este responsabil de mentinerea pe care le face pe fra4t < scrisoare de trasura, document ,commercial care insoteste o incarcatura sau o marfa transportata pe calea ferata si in care se mentionea!a marfurile ,expediatorul,destinatorul,satisfactia de destinatie taxale . $crisoarea de trasatura poate sa cuprinda si alte mentiuni : Taxele pe care expediatorul le ea in sarcina sa8 Tarifele care trabue sa fie aplice $uma rambursului si debursului < a plati din bu!unar #ndicatii privitoare la formalitatile cerute de organelle vamale sau de autoritatile administratine8 3entiunea ca destinatorul nu are dreptul sa modifice contractul =umarul insotitorului sau mentiunea fara insotitor etc. (raburs < s>stem de expediere a unei marfi contra caruia destinatoruleste obligat, la primire, sa ac4ite expeditorului contravaloarea marfii sau a taxelor de transport platita de catre destinator expediatorului) "alea ferata are dreptul sa verifice intodeaunaexactitatea declaratiilor privind marfa indicate de expediator in scrisoarea de trasura . Ea poate sa verifice: 1.greutatea declarata a marfii 2.=umarul coletelor si tara reala a vagoanelor si supraincarcarea acestuia 3.concordanta dintre declaratia predatorului si natura reala a marfii .mai ales in ca!ul marfilor speciale. ;e!ultatul verificarii se va inscrie in scrisoarea de trasura

Principii de constructie a tarifelor internationale in transportul feroviar 7otrivit "#3 taxele de transport si accesorii secundare se calculea!a conform tarifelor in vigoare si reglementar publicate in fiecare stat, valabile in momentul inc4eerii contractului de transport. 7rin insumarea tarifelor tarilor pe teritoriul carora se derulea!a transportul se obtine un tariff international ,indirect , de la statia de predare si pina la statia de destinatie. "#3 stabileste ca taxele de transport si cele accesorii se platesc fe de expediator ,fie de destinator,conform mentiunilor inscrise de trasatura .#n ca!ul expediatorul plateste in intregime sau in parte taxele, el va face una din urmatoarele mentiuni in scrisoarea de trasatura: franco taxe de transport ( ia in sarcina sad oar taxele de transport) franco taxe de transport (inclusiv ia in sarcina sa si alte taxe in afara celor de transport) franco taxe de transport pina la x (ia in sarcina sa taxele pina la x) franco taxe de transport inclusive ?. pina la x (este o combinatie a ultimilor doua mentiuni) franco orce taxa franco pentru (ia in sarcina sa o suma determinate ) Taxele pe care expediatorul nu lea luat in sarcina sa cad in sarcina destinatorului , taxele percepute de la expeditor se inscrie in scrisoarea de trasatura si in dublicatul acestuia. 7rincipiile de constructie tarifara in transportul feroviar 1.7retul transportului (taxele de transport ) creste in raport cu distanta parcursa "u cit distanta creste,sporesc si c4eltuelile cailor ferate si deci pretul va fi mai mare . "resterea in raport cu distanta parcursa nu este insa sirect proportionala cu acestea . 7returile sunt mari ridicate pe distante scurte pina la 122 9m , mult m. avantajoase pe distante medii si lungi pina la 1222 1%229m, dupa care pretul creste proportional direct cu distanta . 2.7retul este in functie de felul expedierii. Expeditiile de vagoane ,respective cele care asigura utili!area vagoanelor la capacitate ,doar si in functie de sarcina maxima amis in parcurs pe osie sip e metru liniar de vagon,beneficia!a de preturile cele mai avantajoase . 3.7retul este in functie de valoarea unitara a marfii si de gradul ei de prelucrare . 3arfurile care fac obiectul transportului international pe cale ferata sun grupate in mai multe clase in functie de gradul lor de prelucrare si de valoarea unitara .7rodusele finite sunt incadrate la clasa 1 (cea ma scumpa)semifabricatele < clase medii de tarifare ,iar materialele prime sunt taxele la preturile cele mai mici posibile. &.7retul este mai mare in ca!ul transportarilor executate in conditii si cu mijloace speciale Este ca!ul marfurilor cu gabarite depasite ,care necesita mij.de transport speciale ,conditii deosebite incarcare,descarcare si fixarea lor in vagoane ,o grija deosebita in timpul transportului si uneori c4eltueli pentru plata insotitorilor. %.7retul este stabilit> prin negocierea cu clientul Este ca!u marilor case de expeditii internationala, care derulea!a annual si cu regularitate mari cantitatii de marfa la export si import .7roducatorii si comerciantiidiscuta direct cu caile ferate si pot obtine tarife preferentiale, mult mai sca!ute in raport cu tarifele oficiale . ).7retul este in functie de regimul de vite!a ,termenul de executare a contractului de transportare garantat de caile ferate .

Reglementarea transportului feroviar international Transporturile feroviare internationale sunt reglementate de doua conventii: 1.conventia de la /erna ,din 1012,revi!uita periodic, ea se mai numeste "onventia "#3 (conventia internationala de merc4andises) 2."onventia "5T#6 conventia privind transportul feroviar international (convention relative aux transports internationaux feroviaires) re!ulta in urma ultimei revi!iuni a "#3 si intra in vigoare in 1%0% care include de atunci "#3 "5T#6 a definit reguli uniforme privind contractul de transport feroviar ,precum si reglementari specifice (transportul marfurilor periculoase ,vagoane specifice ,colete expres) "5T#6 prevede oblogatia cailor ferate de a transporta marfurile incredintate la transport daca: 7redatorul se conformea!a dispo!itiilor conventiei respective Transportul este posibil de mijloace de transport normale de ceare dispune calea ferata Transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si acaror inlaturare nu depinde de ea. "onventia prevede si o serie de conditii speciale : "alea ferata nu este obligate sa primeasca decit expeditii al caror transport poate fi efectuat fara intir!iere "alea ferata nu este obligata sa primeasca la transport marfurile a caror incarcare ,transbordare sau descarcare pretinde folosirea unor mijloace specifice ,decit in ca!ul cind statiile unde trebue sa faca aceste operatii dispun de asemenea mijloace. "#3 prvede ca sunt excluse de la transport: 5biectele ale caror transport este re!ervat administratiei postei 5biectele care datorita dimensiunilor lor ,greutatii lor sau modului de pre!entare nu ar putea fi transportate 5biectele ale caror transport este inter!is fie c4iar pe unul dintre teritoriile de strabatut #n ultima perioada te4nicile de transport feroviar au evaluat in sensul adoptarii la noile cerinte ale pietei in mai multe directii: +e!voltarea transporturilor combinate 8 +iversificarea regimurilor de vite!e : mica,mare,expres mare 222 3229m expres %*0,0%0 :aponiei 5ferirea de servicii speciale pentru a garanta o durata cit mai scurta a transportului: E';(. expres < servicii de mesagerie in sapte tari europene8 TEE3 (Trais Europe 3arc4andises) < vagoane complete in toata Europa ,tranuri "4arter, trenuri directe regulate cu respectarea garantata a oralului : "4arter < tip de contract de transport deosebit de cursele regulate ,organi!at in functii de necesitati.