Sunteți pe pagina 1din 467

asist, univ.

lOANA-TEODORA BUTOI - avocat aparator -conf, univ. TUDOREL BUTOI - psih. dr, expert criminalist -

UNIVERSITAR DE PSIHOLOGIE

'-'

JUDICIARA

-- teorie ~i practica --

Bucurestt, 2mB

2.1. .Aau~ imfnu:;li.qnal din perspectiva extilorntorie ("scena erimei" - perspcciiva psihologica e..s.uprn ime.rp.rcrn1r.l1i eornportamentelor umane ell finalitate criminogena - personalitatea

m.pmj~Druh'!l· ~'IampTenla. psihQGOllljlQrtHl11,entaM,- 'lpmtilicog crime") _. "Serin! killers" ... 37

::!'2. ~pOuell!a psi'I1ol.Qgica: motivul ,~i 'faliune~ de a u((:ide (perspectiva psihologiei judiciare) ,.. 40

2..3. DetefI1lina,rea moti vnt~ei , •.......... ,.'................................ 40

2..4. hllftactorii mganizati (cei care i~i prelne'~jr~1:a actiunea) .~i infractorii neorganizati (cei care

l]u~$i premethteaz,a actiunea) , , •.. " , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.$" IlDfl'ac~illnea ]'}remeditata {predilect finarizati'l de ps"ihopatu! sexual) 41

z.s, lurf\'ac:I~l\f1e'n neprerneditata (predileCl"fuIf!Ji:Z<ltil de psihotici) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2:1. Clasitl(;;firi " , , , . . . . . . . . . . . . . 44

2 . .8. \liolelltn i''i~e[p8fs(Jnal~i .......• : , ' ....•. , ..•• ~ " . . . . . . . . . 44

2.9 .. Atacul ell vi-ol ~iJgaU sodomia , ....• ,.; ,.............................. 4.£1

2.10. TJeyianla oFi.e.ntaM c&;~re atac , . . . . . . . 45

4.11. Crima In serie .. ; , " " , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 45

CUPRINS

.~.Io(t de pret'at5: opinli ale uno)" specialisti , . . . . . . . . . . . . ]3

1[lI~oduQete " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Cap'. 1- Repcre oriemative ale definirii psihologiei judiciate pe terenul dreptului

I. L Scuft istoric

L 1. L Analiza asupra evolutiei scolii romanesti de psihologie judiciara .

l~, I ,2. Stadiul psihologiei judiciare ill plan mondia! . , .

J..2. Argl)mente privind necesitatea studiului psihologiei judiciare 'in contextul problernaticii

dJi'e}:ftuh-il ' .

[ . .J. Bxlgen~~1e psihologiei judiciare fata de actul de justitie. Definitia psihologiei judiciare .

1.4. Obiec,'tul psihologiei judiciare ~i conexiunile interdisciplinare .

1 .. 4.1. Correxiunile pxihologiei judiciare ell psihologia gcnerala, ell psihologia sociala ~i cu alte rm:nuri ale psihologiei ..............................•.................. 1.4: .. 1. Conexiunile psihologiei judiciare ell diferite ramuri ale :;;tiint~lor juridice .. , .....

Cap. II - Actul infractional din perspectlvaexploratorie fExempliticari pe cazuistica speciflca crimelor eLI mobil sexual)

Cap .. III -Perso:IH\lit'afea infractorului (Particularitati tipologice.

Factori conjuncturali - Situatic declansatoare - Cuplul penal "victima-agresor" - Trecerca la act)

21 2~ 23

26 28 30

32 35

3.1. Concepte, tipoicgii, particularitiiti , , . . . . 44

3.2. Cunceptul de personalitatc In psihelcgiq judiciara . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .• . ,...... 53

3,3, Compollcntele persona litH ri i ,,""",,'...................................... 57

3.4. Tuisaturile personalitiitii .. ,................................................. 58

3.5. Tipu!'i de per5(J!rwH.~'aLe , '. . ;.,.... 59

J..J .. L Tipologia lui C. G. hJl1~ . ;., ,. . . . 59

JS.2.\{a\oarea'tipol'ugiilor " ......• " . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3J'l, Pers:o:na1itnteainfl'"lctol'ului recidivist ". " .. " " . . . .. . . . .. 60

3.7. P'm:trU'ulnritiilile psihologice ale diferitelor categorii de infracrori , ,., .. ,;,. 62

3.8. CUjplul penal victima-agresor (identificarea agresori lor ~ i autoproteojia victimaJ5:j . .. . . .. . . 65

~.H.I. Psihologia victimei - SlIrs;-\ orientati va in conturarea de vcrsiuni, iitoteze ~i cere de banuiti ." 65

3.8.2 .. Strutegii preventive si de contracararc a victimizarii , . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

natal nniversitar de psilwlv;:iejlu/ici(mi - teorie si practicii -

Cap. IV - Exigentelc psihologici judiflcare din perspecHva personalitatii martorulut ~i fortei probante a tnurturiei.

4.1.~ni!ibt:lqia martorului si H marturiei ............................••. " " I •• ,

.tL L I. Martorul ~.i B~;;inllI'ia din perspective priucipiului aflarii adevarului in procesul Jlldit:.iar ..

ijJ 2. Consideraptjuridice vizand forta probanra a miirruriei " .

4.1.3. C;onsicl.etati.:i psiho.logice vizand martorul In demersul judiciar (juramautu! cte martor;

COmeJUlu'j;u psHlOlogic) .

4,2. Hvenirl'l'em ju~l"ici3,r. Bveniment testimonial. Marturii1- proces psihologic ~ •• ~ .

4.2:. 1! •.. Rece~Nia 8~UZOfi~Hl <::evenifl1el1tL:lhfi judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

4.2.2. De.codillillArea evenirnentului.judiciar. Interpretare: Atribuire de seas .

4-.1.'3, Me-nlOl'areaevcrrimentului ju!.'lj,cIDr. StOGHliCa linrforn:mtiei in mpaJ,t iB-U dfinamicn l.Iit:.hH , .. , 4.2.4. Redarea - 'ietlctunlizarea evenimel~~ullii judiciatEvenirrrentul teslr.!"fiOo]a[ •• , .. ' ...

4.3 . .Per~pettiva m;:lI;iSI"ramluimiupra nprecie'tri TI)rfitl probante amarturiei .. > • > , ••••••••••

4-.3·.1. tzvorul miJrt,tiwiei diill punet de ved~re: nl sursei ' .• ; .

43.2. Miirturia din perspii:ctiv,llegtiturii mar1ol'tilui ell pricina ~i ell piJnl1f;' In proees .

Il",,,!. Re~~r:e particularc vizand ti:vdrhlri.l :;;i mn!l1crtH .

-4.4.1. NlaJforu) persoana mirwdL Aspecte psihologice ale etiologjei minciuni] ill

C£Jl1'lj:'l0namemiu I j uveni I , . . .. . . . , ~ ~ ~ .. , . "

4.4.2 Paililatcgii;l martorului minor , .. , .. " "'", ...•. , .

4:.4~J. P~l"Ohh;::rflt: tactlcc cu privire Ia.asculrarea minorilor ; + ••••

4.4A M1irlllda ~['ftrr ItwIlll ~ i rea~CliedinrR '. ' ..••.. _ ••.•...•.. " •.... > ••

4.4.~. II. Mswmrl,Jl de bunth)Jl'ed.intii. Consecintele dis-r~mcr;U'IU!le d:WJ1iCi'SpectIV<l ~torilQI'

pttihoIugjui I(lluziile. Martorul in eroare. Ma(16.mlmin:ei'l1.Qs) " .

4.4.4.2. P(1)!!e"via man"Qrilor- perspective j~uidi.ce··~r psibcHsodale. " .

~.4.42.1 Mriirtnnd [llfre \lulnem~jJil1!lte ~;i pFOtec.lie. C~tica, e){~luplit]C':ati\,itl

t.'lIJimJl;nrur~i1i ............"...."..."............................

4.4.42.2 Pm,tec:'lia!mKtond.ui - eKigm~Xi cml':!ipled a.j,mt!:pei corl:~li.lmpQn1:Da ., .• ·4.4.·--1·.2..3. ColaiH,l·mm;J lIik'lltQti.onaJJ il'l m;iI[~rijj ,pu)~,iei, martoriler ..... ~A..S. Mfunlm din ~VOl !iInlCitlID1 C"~'triaI.e;3l. m~rt'Oru:iui ~i a medi!Jlui dep.l:QlY~fi.~.ebtrlli.

M ~~ ... C . - Ob.'··

!lUltaiutl;1li •. uunne, ul~lun . __ .• _ .. _ ~ •• , ••.....••.... " • " , , , , , . " .

4 .. 4.6. Mii.rmri:sc ~! ooucoroonla C'cllllin~.. . •.••............... , .

-I-.A. "1. M';iIt1U:i.a ~i C'AlIllGldic.mrhmlt:are=:s C4 4AJ~. RC'@:t11i ~i pfoeedee lm:ri-ce o;p.l' i ~ mJUWrllOli. S,tnUegii ~i aritudini fn

i d em1 fiearea ~i ~[!D1nl.~j,mn:t. trnmn::rului . R1!,...(.'mdin14 .......,. ... }o. . " • • • . •

~.~~. \\'0;\\\J\'iL\\\\t{\~~~~d\\~\\m.\\d~\'~ ~~ '" . ~,~~C\jn~nutuh.\i n.1[n't~\r'te\ ...

6

72

72 73

76 78 78 90 91 95

101 10.1 tOr3 108

'rOB 109 HO 117

J 17 124

124 125 127

128 132 135

139 142

7

Tudorel Butoi Iouna- Teodora Butoi

Cap. V - Psihologia intcrogatoriului judiciar - Ancheta (persoualltatea umana In raporturi de opozabllitate ~i coufruntarc)

5.1. Notiuni introductive - distinctii si conotatii asupra interogatoriului judiciar din perspectiva

aduniirii dovezilor t urrnarirea penala din perspective psihologica) , ... ",."., .. , ... , 148

5.2, lnvestigarea personalitatii din unghiul observatiei comportameurului expresiv , .. , , , , , , , 155

5.3. Problematica psihologica a relatiei anchetator - anchetat """".", .. ,."."",., 162

5,3.1. Contactul interpersonal III biroul de ancheta j udiciani '" , , . , .. , .. , , .... , , . , , . 163

5.3.2. Cornunicarea non-verbala - reguli tactice specifice raporturilor interpersonale de

opozabilitate si confruntarc , .. """,.,." .. "., .. , , "."", 166

5 ,3.3. Reguli tactice specifice raporturilor interpersonnle de opozabi I irate si confruntare ". ] 68

'SA. IEtape ,~i srrategii de interogare a invinuitului sau inculpatului ' . . . . . . . . . . . . . . . . 169

5.4.1. Etapele ascultarii invinuitului sau inculpatului .'. , .. , .. , , ., , , , , . . . 169

3,4.2. Strategii de interognre a invinuitului sal! inculpatului (banuitului) ".,." ," 171

3.5,. Sondarea scntimentului de vinovatie , , , , , .. ' . ; , . , . . . . . . 179

5.15. Elemente explicative privind procesele psihologice post-infractionale , ... , ..... ,.... 18 I

5,_7. Elernente de psihologie a infractorului din perspcctiva tipolcgiilor umane, Contracararea

atltud iMil or de rezistenta la interogatoriu .""."" , , ,.. 183

S..8. Coordonatele psihologice ale recuncasterii comiterii faptei. De la refuzul recunoasterii In

fllurturisirc ".""" , , , , , , . , , , ' .. , , . , , , , . , , 184

:$,I,l, Aspecte psihologice privind calitatile personale ale anchetatorului ,,' .. , . , , . , . , , . , , . . 191

5.9.1. Calitfllile psiho-inrelectuale si moral-afcctive ale anchetatorulu! , , . . 192

5,10, Intima convingere "",.,., .. , .. , '., .. "" .. " ,." .. ,.,.',...... 19t\

5.11. Modele de conduits ~i tipuri de anchetatori ,., .. """ , ".,.".,.', 199

Cap, Vi - Simptomatica comportamentulni stranlat - aparent - inaparent pe tercnul dupUettiitii

- detectia matricci infractionalc - tehnica nne detector"

SeepiUil1:Ca 1- Cumpcrtamentu] infrucfional din perspecuva psihologica

oJ J, COllSi,d€raI,ji die psihologie judiciara asnpm viI~o,vatiei ell atitudine psihica ~i realitate

juridica """"""""" 'I " • ' •••••••••••••••••• , , , , • , , , , •••• , •• , , •• , • • 203

eU.2. Matricea infraction_ala (culpahilizutoare). Matrice« .IiDOmW din perspectiva

€ontradict0riul1i1i1tii , .. , .. ,., •..... , .. , .• , " "" .. " .. , ,..... 204

G.l.3. Comportamentul mfractional din perspectiva reperelcr sale psihologice ',." 2Q5

6.1.3 . .1. Dinarnica secvenjclor coruportrrnrentale , .. , , , , . , .. , .. , .. , , , , , . , , ' . , 205

6, 1.3.2. EtiQlogia suportului psihologic ~ , ' . , , , , , , . . . . . . 207

CL J.4. Marricea l1%waHl , ", , .. , .. ,." .. ,."" .. ",."., 209

Sectmnen .11·~ Comportamentul simulat

- i~Jdki ~i lndlcatcri (J'I'ientatJ,vi 'in selectia ccrcului de banuiti-

6.2.1'. Notiuni si definitii asupra comportameruului simulat .... ,." .. "" .. , ... ".,..... 210

6.2.2. Exprimarea aspectulu] inaparent in comportamentul simulat ,., .. , .. , ,. 211

6.2.3, lndicatorii verbali, motori si fiziologici ai conduitei simulate 'in expresia aparentii

(sernnificatia si sensul stirnulilor declansatori de ernotie) , , , . , , . , . , , , , .. , , , , ., .,. . 212

6.2.3.1, Indicatorii fiziologici, semnificatia si sensu] stirnulilor declansatori de ernotie in

sirnulare , . , , . , . , , , , .. , .. , , , , , , , , , . 213

6.2.3.2. Mijloace psihologice de derectare a rensiunii psihice cuprinse In chestionare si

reSIe de pernoll.alitate ., " .. , .. , . , , ' , . , .. ' .. , , , , , , , .. , 214

Tratut universitur de psihologie jutliciarii - teorie ~i practicli -

8

Secriunen III - Deteetarea stiintificii a conduitelor duplicitare (simulate, minctnoase) Utilizarea tehnicii "lie detector" - poligrar

282 282

0.3.1. :seun istoric ~i evolutie in materie ".,',.,."., .. ' l' ""......... 215

fl.J.2. Fundaincntul stiintific al constatarii stresului psihologic , ' . . . . . . . 217

6.33. Mijloace tehnice de exprimarc , . , , , ' ..•...• " .. , . 223

6.3.4. Caracteristici care ]'lllll inevidenta ernotia deterrninata de disimularea 'ade\'~iifitlLW • . . .. . . 224

6 .. L5. Etapele exurniniirii , , ,",.,... 22g

6.J .6. COl1stntarj tehnico-stiintificc co sc pot efectua . , , , , , , , , , , , , , , , , , . , . 232

6.3.'7, Detectia cornportamentelor simulate priviHl din perspectiva legislatiei romano in vigoRrc 259

6.4.1. Apartcncnta mijloacelor de detectie a stresului emetional , " ; , . 262

G.4.l. Loeul ~i momentul L1tiliza~'j] , . , , , . " ' , , . , . , , .. , , " •.•••..• ~. a ._ <, • ' . . 262

6.4.3. l-ortu probantli " , . , . , , .. , .. , , . , , , r , , , . . .. . . 262

(l.4A, Exigcntele tchuicii , ", "." ,., •.. ,. ,. , . ' , , , , , 262

(j.4~5, Ra,t)QI.1uJ de constatare tehnico~~ti.inrifi~a , , ' . . . . . . . . . 2EiJ

6.4,,6, Btatutnl legal 26]

iJJ. Jh'9titlltia jucledHii din perspective duehdul judiciar " , """" .. "." .. ,, ,. 266

7 .. 1.1. 1. lnstirutia Judecarli . , ..... , ..•............ , , , , . , . , , . , . , , , " . , , , , , .. , r • • • • 266

?II.I ,2,. [lnplic~qiile psih,pl'ogi..ce nIt: dnet~ll11i judieiar ..... , , . , , . , , , . , •. , . , •... ' .. , ... , 270

'7 . .1.1.3. Considerari! psihologice [l"&lllpffi,uCllului acti v al judecatorului v i's-.a-tds de principtul

contradictoeialitiitii fn j"udecl:lre[tpricinii 270

7. ,I. [.4. Considen:qii psihologice il,SHp.:l'a It:o[ului aetiv HI judecatorului vis-a-vis de principiul

rremijlocirii in judecarea pJT1€;lfiJi ,",.,., , ,',........ 211

7.'1.1,5. hnpli~;a~.i.i 1'1s~hologLce privind impartialitatea ~i echilibrul pe care-I d~judecat€Hll!

aJlrec.~eni probelor , " .. , ,', , , , , ,. < • 212

7.1.2. lll'oohlt!rmrtica ra.pnrtulu.i ap{ira're-a~uzare (Psihologia acuzatorului Dt119[}G . .P~ih(;llogj.a

aV(le~mlui) .,."." "." .. "., , .. ,- .•..... , . , c ••• , • 273

7 .. 1 . .3. TeS;r;;lfe~ irl[.-e.ml#1JieGllv'-I-ex.pl'es;ie a rnjionumentului juridic al judecatotului ... ,.,.... 219

7.1.4. Pr'tlvenl,iuIl1e-a ,s~edD15 ~ii p.teve-p-tiunea .~{mernlfl en efect al duelnluijudiciar T •• "'.... 280'

Sectiuneu IV ~ Concluzii cu caracter practlc-aplicativ

Cap. VII - Psihologia judecatii

(Psibohrgla cO.ntradic.toTialib'Hii din perspectiva aflarH ad.1e\;'arului)

Stlcli\inl:1)~ I ~ Duclul j udiciar

7.2. l. Inl.in'fla GOflvtn:gCrI,'f - r~ailltll:t\1:: m.e!!loo:llt, "(:tlgll!riv-afecti~[l, encll1iz<lt,\ yolitiv , ..... , ....

- :) - . D" I: '.~ C 'd ... ,.

7 1. L .. S/.UH:t1.L ·'011$.1'. €ratJ.l "" ••• ,.,.".,',.,' , '" ......•.. , ..

7.2.2. Evaluarea ~i cOEdbQ.l't~rea pt@bI8l1m;iti il~ul fonn}irii col1vic,;geril' intime ql triilre psihidl de

nezdruncinat .. > ••••• , • , , ••••• , •• , • , .• , , , , • , , • , • , , , , " , , , ; , •••. , , .

7.2.'1.1. Declaratiile 'Lnvimtiruluci ~£IlL ale mculpamlui " .... , .. ,.,',.,"''', ,,,,, ..

7 .2.2.2. Det.larnti de pa:rtli vutb'imatc , •.•• , , • , , , •• , •• , , , , • , .' •. , , , , , .

7.2.2.1. Declarati ile marrorutui .,.,.", , ,,'., •••••.. , •.

7.2 .. 2.4. ItlscrisurlLe , , , , " , .. , . , , .• , , , , , •. , ., ,'., , ,

'7 'j ? .::;' '[ ,'.' r ttr.· [ ," 1'1 c'. S -"', ~A- ill ..

... ~._ .. "J .. ntegls ~ll e «LillO a.u VJJ.le , A • " '. , .. ' , _ , •• , .. , "" , .. , , ••

1.2.2.6, Forografiile ".,."", " , '"., , , ,.",

285 2153 2Sei 286 18·6- 287 2r:1

9

Tudorel Butoi loana- Teodora Butoi

7.2.2.7. Constatarile tehnico-stiintifice 287

7.2.2.8. Constatiirile medico-legale , , ,.. 288

7.2.2,9, Expertizele . . .. , ~ .. , , . , , .. , , , . . . 288

7.2.2.10. Mijloaccle rnateriale de proba , , , . . . . . . . . . . 288

7.2.3. Garantii psihologice si de personalitate ale intirnci convingeri (Exigente morale, exigente

profesionale, exigente legale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

7,2.4. Problernatica psihologica a deliberiirii si opiniei separate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n9

7.2.4.1. Deliberarea , ,.. 289

7.2.4.2. Opinia separata (profesionalism, curaj, echilibru psihic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Sectiunea III - Psihologia magistratului

(Repere psihologice, exigente psihointelectuale ~i moral-afectlve)

7.3.1. Comentarii juridice ~i socio-psiholcgice asupra actelor normative care regleaza implicarea

judeclitorulni ea personalitate in actul de justitie , , . . . . . . . 291

7 .3 .. 2. Considcratii socio-juridice ell privire la implicatia judecatorului 111 stadiul actual al societatii

'romanesti , , ,',., , ,.................... 292

1.3.3. ,I'ixigenfe morale, juridice ~i social-etice impuse de "Codul de conduitii pentru persoanele

rasptlIlziitoare de aplicarea Iegii" ,............... 294

7.3.4. Profilul psiho-intelectual si moral-afectiv al magistratului , .. ,.............. 294

7.3.4. L Integritatea functiilor senzoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

7.3.4.2. Gandirea .. , ,.,...................................... 294

7.3.4,3. Memoria , ,.......................................... 295

7.3.4.4. Capacitatea Intelegerii psihologice (empatia) , . . . . . . . . . . . . 295

7.3.,.4.5. Clarviziunea , . , , . . . . . . 296

1 . .3.4.6. Echilibrul. Toleranta ,., ..................••..... , ,.. 296

7.3.4,7. Lipsa prejudeciitilor, a antipatiei sau simpatiei pentru justitiabili 297

7.3.4.8. Buna-credinta .... , .. , .. ,.......................................... 297

1.3,.5. Ct'mtltatii psihologice asupra deliberarii 'in pronunturea senriutei " ,...... 29g

SecJhmealV ~ AvocatuI - rerso'nalitatea in templul [ustitiel (coordouate psihologice)

J.\ .. ConsiderafH generaJe

7.4.1. "ifnknl si vocatie in arta avocatulu]. Comentarji aSl!lpnra eonceptului de talent , . . . 303

'1-4.2. fnteJjgcnra In arta avecatalut, Avoeatul elq om dc'!}tiinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

1.4.3,. Avocatul artist . , .... , ; ...... , ..• ~ . • • • . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

7,4.4. Avocatul profesionist al vocariei •.••........ , .. , ,............. 306

7.4.5, Mora! si imoral pe terenul<lp~ral'·ii . , . " , , , . . . . . . . . . 306

7.4.6, Pessonalitatea avecatului-prcfesionist ~i st;iat~g ., <. • • • • • • • • • • • • • • • • • 307

Ii. Psihologiil apaditii ~ Metode psi,[},'@Iogice utilizate de avocat

7.4.7. Persuasiune. Sngestie. Trans'p<:lIenti1 . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

7.4 .S. Comunicarea III rapornuile interperaonale (manipulare mentala) , , , . . . . 310

7.4.9. lnfluentanea convlngerii inrirne.Procedee: argumentarea si persuasiunea 311

7.4.10. Pledoaria, Comentasii psil1.o1ogi.c,e. Talent, inspiratie, improvizatie ,.,.... 313

Cap. VIII - Eroarea judiciara. Mecanisme psihologicc

. .

X.I, Punerea problcmei .. , , .. , , . , '. . . . . . . . . . . 321

8.2. Erori judiciare - scurt istoric , , " , . , . , .•... , . . . 322

8.3. Problematica erorii judiciare In drept. Problernatica psihologica a irtrimei convingeri . , . . 323

Tratat universitar de psihologie judiciarii - tcorie ~i practicii -

10

8.4. Surse de distorsiune psihologicii implicate in erorile judiciare , , , ' , , , , , , , , , ' , , . . . . . . . 328

0,5. lzvoaro si sur.se de eru<lre til dernersul judiciar ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

8.'.1. Motivul probatiunii ca sursi; de emare. Expertizu criminalisticii (posibilitiiti, limite,

surse de eroare) .. ,', .. , _ , , . . . . • • . • . . . . . . 3"32

8.5.2. rVl oti vul ccrcetarii j udecaroresti en sursii de eroure (i nstuntn v-Js-{t-vis de eroarea

judicinrii) , .. , ,., ,' , L" •. . . . . 338

Cap. IX - Probleme juridice si psihologice privind detentia penitenciara

Sectiunea 1- Fiiptuitorul din pcrspectlva mediului privutiv de libertare

9.1.1. Notiuni gcnerale. Puncte de vedere ~i acceptiuni asupra pedepsei prin privarea de libertate 342

9.1.2. Reglernentiiri intcmationale privind tratamentul infrnctorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3"U

l).1.3. Consecintele sociopsihologice ale priviirii de libertatc 344

9.1.4. Mcdiul inchis (inchisoarca) , ,............................ 344

9.1.5. Problematica detinutului , .. , , , . • . • • . . • 3"45

9.1.6. Potentiulul patogen al mediului privativ " .. " :..... 34'5

9.1.7. Principiul deschiderii mediului privativ , , . , , .. , . . . 346

9.1.8. Tratamentui diferentiat in mcdiul privativ , , , , , , , .. " 346

9.1.9. Etichetarea sociaki , , ,.,...... 346

9.1.10. Paradoxul penitenciar , .. , ".......... 347

9.1.1 !. Psiho[ogia individului care a savir~jt infructiunea , , , " .. . . . . . . . 347

0.1.12. Factorii irripl icati in detenninarea comportamentului infractornlui ..••••.. .... 348

9.1 . I ~. [)ersonalltatca infractorulul , . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 348

11.1.14. Caracteristici ale personalitittii ~,~ modificarile sale, pe parcursul executatii pedepsei

ell iuchisoarcn , . , , , , , , ' " , " 349

9.1.1S.1ipologia infractorului " .. , ,.................................. 349

9.1.16. l'roblcmatica recidive: ~~ factorii .C;Jxe influenteaza recidive . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

9.1.17. Pcrsonalitatea infracrorului recidivist , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

9.1.1)( Pedepse ~i sunctiuni , , , .. , " 351

9. J .19. Aplicarea ~i executarea pedepsei Inchisorii , ,.. 3.%i I

Seetlunea JI- Fenomenc psihosociologice ale mediului privativ de libertate

9.2.1. Socul depunerii (incarccrarii) , , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,53

9.2.2. Perceptia detinutului asupra pedepsei ~i a mediului privativ . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 353

9.2.3. Fenomenul de prizonizarc ~i deprizonizare .. ,.", , , •.••...... " . . . . . . . . 354

9.2.4. lerarhia si statutul '" , , . 354

9.2.5. Agresivituten ~i violcnta , . , , ,......... .. . . . . . . . . . . . . 355

lJ.2.6. Frustrarea , , "., .. , ,,' 3·$6

'}.2.7. Prahl ema jlrllstrarl>a~rcsillne , , . , .. , •.. , . , , s • • • • • • .. 357

SI.2.X Tcritorialituteu , , .. , .....•..•. " .. " .. , , , , , . , "" , . . . . . 357

9.2.9. Stresui " r .. , , , , , • , ,', 358

9.2.10. Violcnta colectivii , ,. rr" ••••••••••• , ••••••••••• , ••••••••••••••• ~ 359

9.2.11. Punicu '" '. , , , , '" , , , , , . . 360

9.2.12. Automutilarile. Refi.lzuri de hrartii, Tatuajele .. , , " ,.... . .. )of'll

9.2.13. Tulburari psihicc ' , .. , . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

9.2. [4. Suicidul , , .•. ' " , . " " , .•...... , , . , . . 363

9.2.15. llomosexunlitatea , " " • _ , , '. r •••••••••• , 364

9.2.16. Zvonul , ... , .....................•. + _ ••••• _ ~ •• s- • r- •••••••••••••••••• , • • • 365

9.2.17. Grup. Relatii intcrurnane , .....• ~ •• ~ '~""""" or •••••••• , ~66

11

Tudorel Butoi luana- Teodora Butoi

Sectiunea III - Consideratli ~i interpretari juridice asupra recidivei en institutie de drept penal

9.3.1, Tratarnentul penal al recidivei " .. "." ,'.' ,.,.... 370

9.3.2. Unele particularitati psihologice ale infractorului recidivist . . . . . . . . . . 370

9.3 .3. Problematica psihologica [\ recidive! , '.................. 371

93.61:. Aspecre psihologice dcrerminante pentru delicventa si recidiva minorilor . , . , . , . , , . . . 373

9.3.5:. Detinuti adult] recidivisti In inchisoare , ,...................... 376

Sectiunea IV - Modelarea personalitiitii umane in inchisoare

9.4, I. Posibilitati de diagnoza a periculozitatii unor detinuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

9.4.2. Educatorul in mediul penitenciar , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

9.4.3. Relalia de ajutor in mediul penitenciar , ,..... 379

9.4.4. Gpiniile detinutilor privind mesajul educativ . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

9.4.5. Prebleme specifice ale performantelor si creativitatii in rnunca detinutilor .. ,........ 383

Sectiunea V - Noi directii de cercetare

9.5.1. Noi directii in perfectionarea regimului pedepselor. Sistemul probatiunii in Romania 401

95.2 .. $c'Urta prezentare a institutiei probatiunii , , , . , .. , , . , , , , . . 402

9.5.3. Probariunea in Romania , , . , . , , , . . . . . . . . . . . . . . . 403

9.5.4. Activitatea practica in programele experimentale .,.,',., ," 404

9.5.5. lmplicatiile legislative ~i administrative ale constituirii unui serviciu de probatiuue ~i

reabilitare socials In domeniul justitiei penale In Romania. , , , , . 406

Gap. X - Conduite dizarmonice din perspectiva expertului psiholog $i a psihologiei judiciare

HId., Problentarica simularii - disimularii , , , . . . . 409

HJ.2. Prublenmtica psihologica a conduitelor autodistructive (actul suicidar) ,......... 411

HU.iProblomatiQu psihologica a conduitelor heteroagresive (conduite agresive) 412

10.4, Problematica psihologica a disfunctionalinitii principalelor procese :?i functii psihice 416

10:.5; Efectele produselor psihofarmacologiei in tratarnentele pslhopatologice , . , . . . 420

10.5.1. Expertiza rnedico-Jegalf psihiatrica , . , . . . . . . . . . 420

10.5.2, Influentu personalitatii asupra acrulu] infraqiona,\ ,.................... 421

10.0. Inv,estigatia psihologica . , , , .. , , . , , ' , .. " . . 422

10.6. t" Posibilitati, lirnite-s] ebiective ale investigatiei psihologice pe terenul psihologiei

judiciare " " .' , , . , . , , .. , . , . . . . 424

10.7. Instrumentar de psihodiagnoza > testurl standardizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

10.7.1', Metoda Rorschach, , , , , . ' .. , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

ID.7.2. TestllJ Szondi .. ,., , ,.,. 427

10.7.3, Testu] Lfischer " .. " ,.,....... . . . 429

10.7.4. M. tv1. P., I .. ".", , ..•.. , , ..• .s , •••••••••••••••• , ••••••• , • • 431

10.7.5. T. A, T .•..•....... " , .. , , , , .. , , , , . , , . , . . . 432

10.7.6. Testul Rosenzweig " , .. "......................... 433

1 0.8. lnvestigatia psihologica in expertiza si psihologia judiciara , , , , . . 434

10.8.1. Scop ~i deziderat In expertiza psihiatrica , , ,.......... 434

"0.8.2, Consideratii psihologice asupra problernaticii discernamantnlui ,..... 437

10.8.3. Aportul instrumental de investigatie psihologica in expertiza psihiatrica ,.. 438

1 0.8.4. Exarniniiri paraclinice in expertiza psihiatrica 439

10.8.5. Cercetari aStlpI'a potentialului dclincvent in incidenta judiciara . . . . . . . . . . . . . . . 440

Tratat: universitar de psiltologie ju£iici£lrtl - teorie si practica ~

12

Cap. XI - Problematica psihologica a actului de administratie publica

11.1. J ustitia adm inistratiei publice din pcrspccti va psihologica , .............•.••....... 11.1.1. Consideratii psihologice asupm impiicajiei fimctionarului pl1bl~c In iniaptLli:ren aetului

de justitie , .

11.1.2. Rcglcrnentari juridice si psihologice privind conduita profesimH11a a mga~.IIj:lur de

urnuirire ~i cercetare penala .

11.2. l'erspcctiva psihologica nsuprn comportamentului reprezentantilor HlItorifati.ln]' .dif stat .

2 I . J 1 r I' ~ ..

II. . . Luturi structura e a e persona itatu 11111<1ne , .. , .

11.2.2. Personalitatea ~i comporrameutul urnan .".

11.2.3. Metode uti! izate in investigarea fenomenelor psihice , .

11.2.4. Comportamentul normal ~i comportamentul deviant .

1l.3. Factori psihologici inrplica]i in relatia intcrpersonala cetatean -- functionar public .

11.3.1. Timiditate, Afectivitate. Agresivitate , ~~ .

11.3.2. Deterrninanti psihologici tinand de temperament , .. , , . , •••.....

11.3.3. Deterrninanti psihologici tinfind de caracter , " " , .. > , • > , " •

I! .3.4. Aspecte psihologice purticulare ale contactului dintre functionarul public -~i pubIiee

(grupuri sau m ultimi) , , _. , .

1 j .4. Concluzii " " " .. " .. " " "".,"""." .

c '{ "f- I

. Oll5U eratu IIUl e , , , .

443

443

444 447 447 449 451 454 460 460 461 462

462 463

465