Sunteți pe pagina 1din 1

":ft.

andinsky

. ,;:i,

Albastru dc cer pdnzd., 7)40.tJreipe 100x 73 cm,Paris, Mus6e National d'ArtModerne, Centre Georges Pompidou (andi.nsfoiexprimd.aici intreaga sa capacitateinumtiad.; tqi inwgineazdfiinle multiforme, amibiene, laraare sau tentaculare, pe careh extragedin adi.ncimilp incon;tientului sd.u, din,,necesitatea sa interioard,". Conturul lor rotunjit, suplu $i flotant tncbide tente proaspete ;i delicate. Suspmdatetn aer, acestea euolwazd melodios,pe un fond ahastru, celest,luminos ;i rqor; tra.tarea tngriikd. a ebnentelor se opune fundalului pensulat care aibreazd tn lumind, amintind megesugulprimelnr pdnze abstracteale oictorului.

prieten a omului sensibil cu Schoenberg, gia muzicianului, interioare" a pictorului ,,necesitlfii gila gindirea lui H. Bergson. lui R.Steiner la metahz\cd,la antroposofia . in 1910, a0 inci un anpentru primulsIu ,,salt o acuuell;ii vatrebui in abstracliune" este (1911--1914),wsentiment fi religios Reiter DerBlaue in ulei.in timpulperioadei ranspune simbolul arteinon-obiec(ffintul Gheoryhe). figura cavalemlui albastru, in paralel, antmdcteatla. pe artasa. pe deplinstip2.n pinzele. in $tq, Kandinsky este ii stribate tivegi revolutionare . intoarcerea potolite, prinopere in culori perioadei revolulionare setraduce in timpul in Rusia si stabileasci sa restrinsiii permite 11):productivitatea maivii gi plicute" (Moscoua ,,mult la Bauhaus. unei,,gtiinle a artei"pe c re o vL denolta teoria . LaBauhaus na$te (1922-1933), nu sepoate liric": ,,Noua estetici creeudrn,,geometrism pentru minedecitun mijlocde nu este spune el, ,,forma devin simboluri", decat cand semnele sI reprezinte Pentru aceasta, trebuie formei". si pitrundin interiorul scopul a atinge [...] vreau adici legile tensiunii", sale constructive, ci elementele aleunuiobiect, aparenlele exterioare ,,nu sdu knei (Pealb II). I-trismrtl gi dinamismul puri, compozilia, formelegeometrice culoarea (Tramdneagrd,). Cercil, abstracte la o geometrie demotive foartedezinlibat(in gri) alunge (Compozilie sund WII). kniile orizontale triunghiul si pltratul suntincircatede spirifualitate celecurbe,,mature". gi inalt",liniile co\uroase sunt,,tinere", pi jos",verlicalele ,,cald ,,rece al unui dominant estecaracterul unui codal culorii: ,,Pasivitatea conform Formele se asociazil gicorespunde surdini",ropuleste,,violent" sunehrluivioriiin absolut" care,,corespunde verde calm";i cu,,adincimi galbenul negrul bdtiiitamburului, ,,albastml ,,neliniqtitor", ,,provocator", o staremuzicali,o emolie(cIlduri, bucurie, culoarea de orgd".linia exprimi tensiune, debucurie". Dd. imporlm\icercului,,,dispensator teami....). . in operele si formacaresediminueazd viedomind puizienealeultimuluideceniu, culoarea g.ot.ttiu (Treaptd, gratioasd) .incontact cusuprarealisfli, in ideograme setraniformiuneori de cer). liberegi stple (Albastru cedezi loculformelor

4 Cu arcul negru l)l2.IJleipepinzd, 1,8!x l,!8 m, Paris,Mus6e National d'ArtModerne, Centre Georges Pompidou in 1912,Knndinskys-a despdryit de doi ani de figuralie. i;i bazeazd construclia pe ..principiul disonantei"careoferd. mn:i rnulteposibiktdti dec6,t,,geome tria insistmtd" utilizatd phnd atunci (uwintele lor,iKandinsky cdtre Schombug. I9l2). Muzica estetn osmozd formelttr abstracte cu cdutdNlehti Schoenberg care uor aboli materiahtl tonal.Acesta qi percepeoperaca ,,lupta sunetehr, echilibru pierdut. "prtncipiu" risSu*ofi bd.td.i neqteptate de tobe,ftMri hntrebdri,aspiralii jd.rd scop uizibil. Impulvni tn aparentd, incoerente, lanturi rupte, legd,turi d,istruse reinnodate tntr-una singtrd, contraste Ei contradiclii, iatd care este antnnia noastrd.".Forunele obiectiue, elementelc graflce negre qi culorile se elibereazd mutual, fiecare pdstrdndu-;i propria traiectorip.

OPERE CAR Kandinsky a ru MNAM.di

Kochel. casad Peisaj cu tum. 1}ffi. 0riental. \11 lmprovizatii Prima operial Cuarculnegru V'l Compozitie In gri.1919Pa VIl Compozitie Tensiune aimi cercuri Cefuva Treisprezece d, inc Compozitie gntfu Treaptd MijlocinsoLiL 1 X. 1 Compozitie Albastrude ffil Acord reciprx

BIBLIOGRAfIE EctitscompleE6 HK 1970 si1975: Lonci Sotheby's. exp, MOltiAHe* Kandinslg,. catd : si 1997

289