Sunteți pe pagina 1din 7

ORDONAN Nr. 29 din 27 august 2013 privind reglementarea unor msuri ugetare !"#$!N$% &'(!RN') RO"*N#!# +',)#-A$ .

N% "ON#$OR') O/#-#A) NR. 000 din 30 august 2013 .n temeiul art. 101 din -onstitu2ia Rom3niei4 repu li5at4 6i al art. 1 p5t. #.3 din )egea nr. 11272013 privind a ilitarea &uvernului de a emite ordonan2e4 &uvernul Rom3niei adopt pre8enta ordonan2. AR$. 1 91: .n termen de 0 8ile de la data intrrii ;n vigoare a pre8entei ordonan2e4 "inisterul Aprrii Na2ionale virea8 la ugetul de stat4 ;n 5ontul de venituri <$a=e de li5en2 datorate pentru eli erarea >re5ven2elor "apN<4 e5?ivalentul ;n lei a sumei de 94@ milioane de euro4 din suma prev8ut la art. 3 alin. 91: lit. : din Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. 1172012 privind sta ilirea unor msuri pentru eli erarea en8ilor de >re5ven2e radio 130 A 1B2 "C84 17@740 A 1710 "C84 11@240 A 1110 "C8 6i 2000 A 2B90 "C84 apro at prin )egea nr. 1B0720124 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 ;n5asat ;n 5ontul de venituri proprii al a5tivit2ii ;n>iin2ate potrivit prevederilor Cotr3rii &uvernului nr. @B172000 privind apro area ;n>iin2rii pe l3ng "inisterul Aprrii Na2ionale a unei a5tivit2i >inan2ate integral din venituri proprii. 92: O liga2ia "inisterului Aprrii Na2ionale de a e>e5tua viramentul prev8ut la alin. 91: se e=e5ut la nivelul sumelor ;n lei ;n5asate 5on>orm prevederilor art. @ alin. 93: din Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. 11720124 apro at prin )egea nr. 1B0720124 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare. 93: Duma prev8ut la alin. 91: se utili8ea8 e=5lusiv pentru reali8area /a8ei 1 a !tapei de tran8i2ie ini2ial a -on5ep2iei de reali8are gradual a 5apa ilit2ii de aprare aerian ;n 5adrul programului <Avion multirol al /or2elor Aeriene<. 9@: +entru punerea ;n apli5are a prevederilor pre8entului arti5ol se respe5t pro5edura prev8ut la art. 3 alin. 90E2: A 90E0: din Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. 11720124 apro at prin )egea nr. 1B0720124 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare. AR$. 2 91: De autori8ea8 "inisterul Aprrii Na2ionale s ;n5?eie4 ;n 5ondi2iile legii4 ;n anul 20134 un 5ontra5t de leasing pentru a5?i8i2ionarea unei aeronave destinate 6i utili8ate e=5lusiv pentru e=e5utarea 8 orurilor spe5iale. 92: +lata sumelor datorate 5on>orm 5ontra5tului de leasing4 5?eltuielile a>erente organi8rii4 pregtirii 6i e=e5utrii 8 orurilor spe5iale4 pre5um 6i 5ele a>erente a5tivit2ilor de ;ntre2inere4 men2inere ;n stare de aeronaviga ilitate a aeronavei se asigur din ugetul apro at "inisterului Aprrii Na2ionale. AR$. 3 -?eltuielile a>erente despgu irilor pentru imo ilele situate ;n 5oridorul de e=propriere al lu5rrii <-ondu5t de inter5one5tare a Distemului na2ional de transport ga8e naturale din Rom3nia 5u sistemul de transport ga8e naturale din Repu li5a "oldova< pe dire52ia #a6i 9Rom3nia: A 'ng?eni 9Repu li5a "oldova: se suport din sumele prev8ute ;n ugetul de stat pentru Agen2ia Na2ional

pentru Resurse "inerale4 prin ugetul De5retariatului &eneral al &uvernului4 la titlul 0B <+roie5te 5u >inan2are din >onduri e=terne neram ursa ile<. AR$. @ )a data intrrii ;n vigoare a ordinului ministrului transporturilor de delegare de 5ompeten2e Autorit2ii Aeronauti5e -ivile Rom3ne ;n domeniul se5urit2ii avia2iei 5ivile4 sumele a>late ;n 5ontul "inisterului $ransporturilor a>erente a5tivit2ii >inan2ate integral din venituri proprii4 5onstituit ;n 5ondi2iile art. 11 alin. 91: din Ordonan2a &uvernului nr. 1772011 privind 5ontrolul 5alit2ii ;n domeniul se5urit2ii avia2iei 5ivile4 apro at 5u modi>i5ri prin )egea nr. 1@9720124 se virea8 la ugetul de stat4 Autoritatea Aeronauti5 -ivil Rom3n devenind autoritate 5ompetent ;n ;n2elesul Ordonan2ei &uvernului nr. 17720114 apro at 5u modi>i5ri prin )egea nr. 1@972012. AR$. 0 91: .n anul 201@4 institu2iile 6i autorit2ile pu li5e 5entrale 6i lo5ale4 ast>el 5um sunt de>inite prin )egea nr. 00072002 privind >inan2ele pu li5e4 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 6i prin )egea nr. 2737200B privind >inan2ele pu li5e lo5ale4 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 indi>erent de sistemul de >inan2are 6i de su ordonare4 in5lusiv a5tivit2ile >inan2ate integral din venituri proprii4 ;n>iin2ate pe l3ng institu2iile pu li5e4 5u e=5ep2ia institu2iilor >inan2ate integral din venituri proprii 6i unit2ilor prev8ute la art. 93 alin. 91E1: din )egea nr. 907200B privind re>orma ;n domeniul snt2ii4 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 nu a5ord ti5?ete de mas personalului din 5adrul a5estora. 92: .n ugetele pe anul 201@ ale institu2iilor 6i autorit2ilor pu li5e 5entrale 6i lo5ale4 ast>el 5um sunt de>inite prin )egea nr. 000720024 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 6i prin )egea nr. 2737200B4 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 indi>erent de sistemul de >inan2are 6i de su ordonare4 in5lusiv a5tivit2ile >inan2ate integral din venituri proprii4 ;n>iin2ate pe l3ng institu2iile pu li5e4 nu se prevd sume pentru a5ordarea de ti5?eteA5adou 6i ti5?ete de va5an2 personalului din 5adrul a5estora. AR$. B +revederile art. 11 6i 19 ale art. ## din Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. 1072010 pentru 5ompletarea art. 11 din Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. 3772001 privind reglementarea unor msuri >inan5iare ;n domeniul ugetar4 pre5um 6i pentru instituirea altor msuri >inan5iare ;n domeniul ugetar4 apro at 5u modi>i5ri 6i 5ompletri prin )egea nr. 213720114 se apli5 ;n mod 5orespun8tor 6i ;n anul 201@. AR$. 7 $ermenul prev8ut la art. @ alin. 91: din )egea nr. 2@B72007 privind ;n>iin2area4 organi8area 6i >un52ionarea #nstitutului de Drept +u li5 6i Ftiin2e Administrative al Rom3niei4 pu li5at ;n "onitorul O>i5ial al Rom3niei4 +artea #4 nr. @10 din 19 iulie 20074 5u modi>i5rile ulterioare4 se prorog p3n la data de 1 ianuarie 2010. AR$. 1 Arti5olul 3 din Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. 1172001 privind sta ilirea unor msuri pentru reorgani8area utili8rii spe5trului radio ;n anda de >re5ven2e 3B00 A 3100 "C84 pu li5at ;n "onitorul O>i5ial al Rom3niei4 +artea

#4 nr. 1B@ din @ martie 20014 apro at 5u modi>i5ri prin )egea nr. 209720014 se modi>i5 dup 5um urmea8% <AR$. 3 91: (aloarea 5osturilor de eli erare a en8ilor de >re5ven2e radio prev8ute la art. 1 alin. 91: este de 30.292.0@7 lei. 92: +rin derogare de la prevederile art. 29 din Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. 11172011 privind 5omuni5a2iile ele5troni5e4 apro at 5u modi>i5ri 6i 5ompletri prin )egea nr. 1@0720124 valoarea despgu irii a5ordate Do5iet2ii Na2ionale de Radio5omuni5a2ii A D.A. pentru eli erarea en8ilor de >re5ven2e radio prev8ute la art. 1 alin. 91:4 sta ilit 5on>orm prevederilor alin. 91:4 se suport din ugetul Autorit2ii Na2ionale pentru Administrare 6i Reglementare ;n -omuni5a2ii4 denumit ;n 5ontinuare AN-O". 93: De autori8ea8 AN-O" s a5?ite4 din ugetul de venituri 6i 5?eltuieli apro at pentru anul 20134 suma prev8ut la alin. 91:. 9@: Duma prev8ut la alin. 91: se suport din sumele ;n5asate 5u titlu de tari> de utili8are a spe5trului4 ;n5asate de AN-O" ;n 5on>ormitate 5u prevederile art. 30 din Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. 111720114 apro at 5u modi>i5ri 6i 5ompletri prin )egea nr. 1@072012.< AR$. 9 Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. B272011 privind sta ilirea 5adrului >inan5iar general pentru utili8area 5ontri u2iei >inan5iare elve2iene neram ursa ile a5ordate Rom3niei prin intermediul +rogramului de 5ooperare elve2ianoArom3n vi83nd redu5erea disparit2ilor e5onomi5e 6i so5iale ;n 5adrul 'niunii !uropene e=tinse4 pre5um 6i a 5ontri u2iei na2ionale a>erente a5estei asisten2e4 pu li5at ;n "onitorul O>i5ial al Rom3niei4 +artea #4 nr. @B0 din 30 iunie 20114 apro at prin )egea nr. 2720124 se modi>i5 6i se 5ompletea8 dup 5um urmea8% 1. )a arti5olul B4 dup alineatul 91: se introdu5 dou noi alineate4 alineatele 91E1: 6i 91E2:4 5u urmtorul 5uprins% <91E1: +rin e=5ep2ie de la alin. 91:4 sumele ne5esare >inan2rii valorii totale a proie5telor7msurilor Do5iet2ii -omer5iale "etrore= A D.A.4 ;n 5alitate de ene>i5iar de proie5te7msuri4 sunt 5uprinse ;n ugetul "inisterului $ransporturilor. 91E2: Dumele prev8ute la alin. 91E1: se a5ord de 5tre "inisterul $ransporturilor 5u respe5tarea prevederilor Regulamentului 9-!: nr. 1.37072007 al +arlamentului !uropean 6i al -onsiliului din 23 o5tom rie 2007 privind servi5iile pu li5e de transport >eroviar 6i rutier de 5ltori 6i de a rogare a Regulamentelor 9-!!: nr. 1.1917B9 6i nr. 1.107770 ale -onsiliului.<. 2. )a arti5olul 74 alineatul 91: se modi>i5 6i va avea urmtorul 5uprins% <AR$. 7 91: Dup 5erti>i5area 5?eltuielilor eligi ile de 5tre autoritatea de plat4 5on>orm prevederilor legale apli5a ile +rogramului4 6i primirea de la D!-O a >ondurilor e=terne neram ursa ile4 sumele a>erente 5uvenite a >i ram ursate ene>i5iarilor de proie5te7msuri prev8u2i la art. B alin. 91: lit. a: 6i 5: 6i alin. 911:4 5on>orm a5ordurilor de proie5t 6i a5ordurilor de implementare4 respe5tiv prevederilor 5ontra5tuale sta ilite ;n a8a A5ordului privind >a5ilitatea de pregtire a proie5tului 6i prevederilor A5ordului privind >ondul de asisten2

te?ni5 se virea8 de 5tre autoritatea de plat ;n 5onturile de venituri ale ugetelor din 5are au >ost >inan2ate proie5tele7msurile respe5tive.< AR$. 10 .n5ep3nd 5u data intrrii ;n vigoare a pre8entei ordonan2e4 venitul lunar de 5ompletare prev8ut de Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. 3B72013 privind apli5area ;n perioada 2013 A 2011 a unor msuri de prote52ie so5ial a5ordat persoanelor disponi ili8ate prin 5on5edieri 5ole5tive e>e5tuate ;n a8a planurilor de disponi ili8are se a5ord numai persoanelor disponi ili8ate ;n 5ondi2iile sta ilite de respe5tiva ordonan2 de urgen24 din 5adrul operatorilor e5onomi5i re5lasi>i5a2i ;n se5torul administra2iei pu li5e 5on>orm listei pu li5ate de #nstitutul Na2ional de Dtatisti5. AR$. 11 +revederile art. 2@ din Ordonan2a de urgen2 a &uvernului nr. 3@72009 5u privire la re5ti>i5area ugetar pe anul 2009 6i reglementarea unor msuri >inan5iarA>is5ale4 apro at prin )egea nr. 227720094 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 se apli5 p3n la data de 31 de5em rie 201@. AR$. 12 )egea nr. 3172007 privind reorgani8area 6i >un52ionarea A5ademiei Oamenilor de Ftiin2 din Rom3nia4 pu li5at ;n "onitorul O>i5ial al Rom3niei4 +artea #4 nr. 30 din 11 ianuarie 20074 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 se modi>i5 dup 5um urmea8% 1. )a arti5olul 14 alineatul 97: va avea urmtorul 5uprins% <97: Drepturile prev8ute la alin. 91: A 9B: se a5ord ;n limita ugetului apro at AODR.< 2. )a arti5olul 1@4 alineatul 91: va avea urmtorul 5uprins% <AR$. 1@ 91: +re6edintele AODR repre8int AODR ;n rela2iile 5u ter2e persoane >i8i5e sau Guridi5e 6i este ordonator de 5redite4 potrivit legii.< 3. )a arti5olul 204 alineatele 91: 6i 92: vor avea urmtorul 5uprins% <AR$. 20 91: /inan2area 5?eltuielilor de ;ntre2inere4 >un52ionare 6i a indemni8a2iilor se asigur din venituri proprii 6i din su ven2ii a5ordate de la ugetul de stat4 prin ugetul "inisterului !du5a2iei Na2ionale4 5on>orm legilor ugetare anuale. 92: (eniturile proprii ale AODR provin din% programe de 5er5etare4 dona2ii4 sponsori8ri4 ta=e4 5?irii4 pu li5a2ii4 studii4 presta2ii editoriale4 5onsulta2ii 6tiin2i>i5e4 studii pentru avi8e4 lu5rri de e=ploatare a unor unuri mo ile 6i imo ile din patrimoniul propriu4 pre5um 6i din alte a5tivit2i reali8ate.< @. )a arti5olul 204 alineatul 92E0: se a rog. AR$. 13 )egea nr. 2B@7200@ privind organi8area 6i >un52ionarea A5ademiei de Ftiin2e "edi5ale4 pu li5at ;n "onitorul O>i5ial al Rom3niei4 +artea #4 nr. B00 din B iulie 200@4 5u modi>i5rile ulterioare4 se modi>i5 6i se 5ompletea8 dup 5um urmea8% 1. )a arti5olul 2@4 alineatele 91: 6i 92: se modi>i5 6i vor avea urmtorul 5uprins% <AR$. 2@

91: /inan2area 5?eltuielilor de ;ntre2inere4 >un52ionare 6i a indemni8a2iilor se asigur din venituri proprii 6i din su ven2ii a5ordate de la ugetul de stat4 prin ugetul "inisterului Dnt2ii4 5on>orm legilor ugetare anuale. 92: (eniturile proprii ale A5ademiei de Ftiin2e "edi5ale provin din% programe 6i proie5te de 5er5etare 6tiin2i>i5 medi5al4 iomedi5al4 >arma5euti5 6i interdis5iplinar4 pu li5a2ii4 studii4 presta2ii editoriale4 5onsultan2 6tiin2i>i54 lu5rri de spe5ialitate4 ta=e4 5?irii4 dona2ii4 sponsori8ri4 pre5um 6i din alte a5tivit2i reali8ate.< 2. )a arti5olul 2@4 dup alineatul 92: se introdu5e un nou alineat4 alineatul 93:4 5u urmtorul 5uprins% <93: Drepturile prev8ute la art. 10 alin. 91: se a5ord ;n limita ugetului apro at A5ademiei de Ftiin2e "edi5ale.< AR$. 1@ )egea nr. 23072001 privind ;n>iin2area 6i >un52ionarea A5ademiei de Ftiin2e $e?ni5e din Rom3nia4 pu li5at ;n "onitorul O>i5ial al Rom3niei4 +artea #4 nr. 7@1 din 0 noiem rie 20014 5u modi>i5rile ulterioare4 se modi>i5 6i se 5ompletea8 dup 5um urmea8% 1. )a arti5olul 294 alineatele 91: 6i 92: se modi>i5 6i vor avea urmtorul 5uprins% <AR$. 29 91: /inan2area 5?eltuielilor de ;ntre2inere4 >un52ionare 6i a indemni8a2iilor se asigur din venituri proprii 6i din su ven2ii a5ordate de la ugetul de stat4 prin ugetul "inisterului !du5a2iei Na2ionale4 5on>orm legilor ugetare anuale. 92: (eniturile proprii ale AD$R provin din% programe 6i proie5te de 5er5etare 6tiin2i>i54 de8voltare te?nologi5 6i de stimulare a inovrii4 dona2ii4 sponsori8ri4 ta=e4 5?irii4 pu li5a2ii4 studii4 presta2ii editoriale4 5onsultan2 6tiin2i>i54 lu5rri de spe5ialitate te?ni5oA6tiin2i>i54 pre5um 6i din alte a5tivit2i reali8ate.< 2. )a arti5olul 294 dup alineatul 93: se introdu5e un nou alineat4 alineatul 9@:4 5u urmtorul 5uprins% <9@: Drepturile prev8ute la art. 10 se a5ord ;n limita ugetului apro at AD$R.< AR$. 10 De5ontarea a onamentelor de transport emise de operatorii de transport rutier4 pentru >a5ilit2ile de transport a5ordate elevilor4 prev8ute la art. 1@ alin. 93: din )egea edu5a2iei na2ionale nr. 1720114 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 se asigur la nivelul a5estora4 dar nu mai mult de 2B lei7a onament7lun pentru distan2a de 3 Hm. +entru distan2ele 5e dep6es5 3 Hm4 p3n la limita de 00 de Hm4 suma de 2B de lei7a onament7lun se suplimentea8 5u 2 lei pentru >ie5are Hilometru4 dar nu mai mult de53t valoarea a onamentului lunar. AR$. 1B 91: .n5ep3nd 5u data intrrii ;n vigoare a pre8entei ordonan2e p3n la 31 de5em rie 2013 se pot >inan2a de la ugetul de stat prin ugetul "inisterului "un5ii4 /amiliei4 +rote52iei Do5iale 6i +ersoanelor (3rstni5e 6i 5?eltuieli pentru dotri independente de natura miGloa5elor >i=e 6i a o ie5telor de inventar pentru 5entrele de 8i 6i re8iden2iale4 5on>orm metodologiei prev8ute de Cotr3rea &uvernului nr. 97372012 privind apro area pro5edurii de a5ordare a sumelor din

ugetul de stat4 prin ugetul "inisterului "un5ii4 /amiliei 6i +rote52iei Do5iale4 pentru >inan2area unor 5?eltuieli de investi2ii 6i repara2ii 5apitale pentru 5entrele de 8i 6i re8iden2iale. 92: -?eltuielile prev8ute la alin. 91: se suport din sumele apro ate ;n ugetul "inisterului "un5ii4 /amiliei4 +rote52iei Do5iale 6i +ersoanelor (3rstni5e pe anul 2013 la 5ap. B1.01 <Asigurri 6i asisten2 so5ial<4 titlul 01 <$rans>eruri ;ntre unit2i ale administra2iei pu li5e<4 alineatul 01.02.32 <$rans>eruri din ugetul de stat 5tre ugetele lo5ale pentru >inan2area investi2iilor pentru institu2ii pu li5e de asisten2 so5ial 6i unit2i de asisten2 medi5oAso5iale<4 pre5um 6i de la titlul 09 <Alte 5?eltuieli<4 arti5olul 09.11 <Aso5ia2ii 6i >unda2ii<. AR$. 17 /ondul Na2ional de &arantare a -reditelor pentru .ntreprinderi "i5i 6i "iGlo5ii D.A. A #./.N. 6i /ondul Rom3n de -ontragarantare apli5 prevederile Ordonan2ei de urgen2 a &uvernului nr. 10972011 privind guvernan2a 5orporativ a ;ntreprinderilor pu li5e4 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 numai 5u privire la sele52ia 6i numirea mem rilor ;n 5onsiliul de administra2ie 6i supraveg?ere 6i a dire5torilor7mem rilor dire5toratului. +rin derogare de la )egea so5iet2ilor nr. 31719904 repu li5at4 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 remunera2iile mem rilor ;n 5onsiliul de administra2ie 6i supraveg?ere 6i a dire5torilor7mem rilor dire5toratului se sta iles5 de adunarea general a a52ionarilor. AR$. 11 Alte 5?eltuieli de natura unurilor 6i servi5iilor4 5are nu >a5 parte din >inan2area de a8 a unit2ilor de ;nv2m3nt preuniversitar de stat sta ilit 5on>orm )egii nr. 1720114 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare4 pot >i >inan2ate din ugetele lo5ale ale unit2ilor administrativAteritoriale4 pre5um 6i din e5onomiile ;nregistrate din sumele alo5ate ;n temeiul art. 10@ alin. 92: lit. : A d: din respe5tiva lege4 prev8ute ;n ane=a nr. 0 la )egea ugetului de stat pe anul 2013 nr. 0720134 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare. AR$. 19 91: O liga2iile de plat a unor sume de ani re8ult3nd din 5ontra5tele prev8ute la art. 21 din )egea nr. 7272013 privind msurile pentru 5om aterea ;nt3r8ierii ;n e=e5utarea o liga2iilor de plat a unor sume de ani re8ult3nd din 5ontra5te ;n5?eiate ;ntre pro>esioni6ti 6i ;ntre a5e6tia 6i autorit2i 5ontra5tante au regimul sta ilit potrivit 5lau8elor 5ontra5tuale 6i dispo8i2iilor legale ;n vigoare la data ;n5?eierii sau4 dup 5a84 modi>i5rii a5estora. 92: Da5 de itorul ;nt3r8ie ;n e>e5tuarea pl2ii4 5reditorul poate o 2ine un titlu e=e5utoriu prin pro5edura ordonan2ei de plat4 prev8ut de dispo8i2iile art. 1.013 A 1.02@ din 5adrul titlului #I din )egea nr. 13@72010 privind -odul de pro5edur 5ivil4 repu li5at4 5u modi>i5rile 6i 5ompletrile ulterioare. +R#"A"#N#D$R' (#-$ORA(#OR!) +ON$A

,u5ure6ti4 27 august 2013. Nr. 29. AAAAAAAAAAAAAAA