Sunteți pe pagina 1din 3

I n flue n t e fisca le a le pe n siilor fa cu lt a t ive la ca lcu l sa la r ia l si la im pozit u l pe pr ofit Plion u l I I I

Ca si angajatori, daca unul din salariatii nostri adera la un fond de pensii privat, avem influente asupra modului de calcul al salariilor, asupra impozitului pe venit dar si asupra impozitului pe profit. Si toate aceste influente atat la nivel de angajat cat si la nivel de angajator sunt pozitive, intrucat sumele cu pensiile facultative sunt deductibile limitat la nivelul sumei de 400 euro /an fie la determinarea impozitului pe venitul din salarii fie la determinarea impozitului pe profit / venit net din activitati independente, in functie de cine suporta aceasta contributie facultativa: angajatul sau angajatorul. Despre pensiile facultative conform Legii 204/2006 art. 74 76, stim urmatoarele: - Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, functionarul public sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta, potrivit legii; - Aderarea la un fond de pensii este o optiune individuala; - Contributia nu poate fi mai mare de 15 % din venitul brut realizat in luna - Contributia poate fi atat suma cat si procent, in functie de schema de pensie la care fiecare angajat a aderat - Contributia este deductibila de la calculul impozitului in limita a 400 euro/an - Contributiile pot fi diferite de la angajat la angajat, iar un angajat poate adera in acelasi timp la mai multe fonduri de pensii; - Angajatorul constituie si vireaza lunar contributia datorata de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii facultative incheiat cu un administrator de pensii private. - Angajatii pot adera la fonduri diferite iar angajatorul trebuie sa evidentieze si sa vireze distinct sumele pentru fiecare fond in parte; - Contributia de plata poate fi impartita intre angajat si angajator in cazul in care se stabileste acest lucru in contractul de munca sau, in lipsa acestuia, pe baza unui protocol incheiat cu reprezentantii angajatilor. Conform Codului fiscal Titul III Impozitul pe venit - Capitolul III - Venituri din salarii Art 57: Pentru salariatii care au functia de baza la un angajator, impozitul pe salarii se determina lunar prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele: - deducerea personala acordata pentru luna respectiva; - cotizatia sindicala platita in luna respectiva; - contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro; Totodata , conform Codului Fiscal - Titlul II Impozitul pe profit - art. 21 alin 3 lit. J, au deductibilitate limitata cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant. Care sunt posibilitatile de acordare, cum se evidentiaza si cum se plateste pensia facultativa? Cazul 1: Cazul in care salariatii care au functie de baza la un angajator isi platesc aceasta pensie si angajatorul deduce aceasta suma in limita legala. Angajatorul opteaza sa deduca din baza de calcul a impozitului contributia angajatilor sai la fondul de pensii facultative. Pensia este operata ca o deducere inainte de retinerea impozitului, iar diferenta care ramane (daca este cazul) este operata ca retinere. Pentru exemplificare, va prezentam cazul unui angajat cu salariu de 2.000 RON care plateste o pensie de 150 RON/luna - conform actului de aderare la Societatea de Pensii private. Angajatorul doreste sa opereze aceasta pensie ca retinere din baza de calcul a impozitului.

Pensie deductibila = 400 E / 12 luni * 4.2 RON = 140 RON / deductibili pe luna. (se raporteaza suma deductibila de 400 EUR la fiecare luna, la cursul valutar din ultima zi din luna) Retinere pensie = 150 RON 140 RON = 10 RON / retinere pe luna (diferenta dintre valoarea pensiei si suma deductibila, se opereaza ca o retinere normala) Nume si prenume 0 Pop I on Salariu CAS CASS Somaj Deducere Pensie Venit Impozit Salariu Retinere Rest de brut 10,5% 5.5% 0,5% baza net pensie plata calcul 1 2 3 4 5 6 7= 1- 2- 8= 7* 16% 9= 1- 2- 10 11= 93- 4- 5- 6 3- 4- 5- 8 10 1.296 2.000 210 110 10 130 140 1.400 224 1. 306 10

Inregistrari contabile - inregistrerea statului de salarii: 641 = 421 2.000 Cheltuieli cu salariile personalului Personal remuneratii datorate 421 = % 2.000 Personal remuneratii datorate 4312 210 Contributia personalului la asigurarile sociale 4314 110 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 4372 10 Contributia personalului la fondul de somaj 427 150 Retineri din salarii datorate tertilor 444 224 Impozit pe venitul din salarii
Plat a salariului ( prin casa sau prin banca pe card)

421 = 5311/5121 1.296 Personal remuneratii datorate Casa in lei/ Conturi in lei la banci
Plat a cont ribut iei la pensia facult at iva in cont ul bancar indicat in act ului individual de aderar e la prospect ul schem ei de pensii facult at iv: 427 Ret iner i din salarii dat or at e t ert ilor = 5121 Cont uri in lei la banci 150 Ca z u l 2 : Ca nd a n ga j a t or u l nu de duce p e nsia fa cu lt a t iva pla t it a de sa la r ia t . Angaj at orul opt eaza sa nu deduca din baza de calcul a im pozit ului cont ribut ia angaj at ilor sai la fondul de pensii facult at ive. Pensia est e operat a int egral ca o ret inere obisnuit a. Luam spre exem plificare cazul ant erior al salariat ului cu salariul de 2.000 lei br ut pe luna si care plat est e o pensie de 150 RON/ luna. Angaj at orul dor est e sa opereze aceast a pensie int egr al, ca o ret inere obisnuit a. Pensie deduct ibila = 0 Ret inere pensie = 150 RON ( sum a int egrala a pensiei)

Num e si pr enum e

Salar iu CAS CASS br ut 10,5% 5.5% Som aj 0, 5% 0 1 2 3 4 Pop I on 2.000 210 110 10

Deducer e Pensie Venit I m pozit Salar iu Ret iner e Rest baza net pensie de calcul plat a 5 6 7 8 9 10 11 130 0 1.540 246 1. 424 150 1.274

I nregist r arile cont abile sunt aceleasi, cu precizarea ca sum a plat it a ca si salariu ( rest ul de plat a ) va fi de 1.274 lei, m ai m ic cu 22 de lei decat in Cazul 1 int rucat salariat ul nu a beneficiat de deducer e. Acest caz est e cel al salariat ilor care nu au funct ia de baza la locul de unde li se plat est e pensia facult at iva. Ca z u l 3 : An ga j a t or u l su por t a cont r ibu t ia la pe n sii fa cult a t ive ( sa u o pa r t e din con t r ibu t ie ) I n sit uat ia in care angaj at orul est e cel care supor t a cont ribut ia la fondul de pensii, sau o part e din cont r ibut ie, acest lucr u nu t rebuie sa influent eze calculul salarial. Valoarea de pana la 400 EUR/ angaj at / an va influent a det erm inarea im pozit ului pe venit / profit , ca sum a deduct ibila ( nu influent eaza im pozit ul pe salarii) . Sum a ce depasest e aceast a valoare va r eprezent a o chelt uiala nededuct ibila si va fi suport at a ca at are. Presupunem ca angaj at orlul plat est e cont r avaloarea in lei a sum ei de 400 euro/ an la cursul de 4,2 lei, respect iv sum a de 1.680 pent ru un angaj at care a aderat la un fond privat de pensii. I nregist r ar ea cont abila va fi: 6548 Alt e chelt uieli privind asigur arile si prot ect ia sociala = 462 Credit ori diversi 1.680 Plat a efect iva: 462 Cr edit ori diversi = 5121 Cont uri in lei la banci 1.680 Sum a de 1. 680 lei inregist rat a pe chelt uiala angaj at orului va reprezent a chelt uiala deduct ibila la calculul im pozit ului pe profit . I rina Com a, analist www.infoTVA.ro Consult ant fiscal, exper t cont abil, audit or financiar