Sunteți pe pagina 1din 70

PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR SENATUL Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur ril!r pentru "!

ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ ' pu(li$at )n M!nit!rul O%i$ial nr* +,- din . %e(ruarie /,,/ Legea nr* 0.1/,,/ a$tuali2at prin3
Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale OU7 +01/,++ 5 privind administrarea $rean&el!r (ugetare repre2ent8nd $!misi!nul dat!rat' p8n la data de -+ de$em(rie /,+,' de anga#at!ri inspe$t!ratel!r terit!riale de mun$ ' pre$um "i pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n d!meniul sistemului asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ M!nit!rul O%i$ial 6401/,+M!nit!rul O%i$ial +641/,++

M!nit!rul OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i O%i$ial reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale 9:+1/,+, M!nit!rul OU7 +,91/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul O%i$ial asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ 9-,1/,+, M!nit!rul Lege nr* /--1/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul O%i$ial asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ 9-+1/,+, M!nit!rul Lege nr* ++91/,+, 5 privind unele m suri ne$esare )n vederea resta(ilirii e$;ili(rului (ugetar O%i$ial 66+1/,+, M!nit!rul OU7 +:/1/,,9 5 privind apr!(area un!r m suri de rela<are %is$al )n vederea $re"terii O%i$ial e$!n!mi$e "i a num rului l!$uril!r de mun$ 9+41/,,9 M!nit!rul OU7 +:/1/,,9 5 privind apr!(area un!r m suri de rela<are %is$al )n vederea $re"terii O%i$ial e$!n!mi$e "i a num rului l!$uril!r de mun$ 9+41/,,9 OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii M!nit!rul leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul O%i$ial salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente .:01/,,9 $!munitare M!nit!rul OU7 :+1/,,0 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative din d!meniul O%i$ial pr!te$&iei s!$iale .0+1/,,0 M!nit!rul OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul O%i$ial asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ :.:1/,,4 M!nit!rul Lege nr* 49,1/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul O%i$ial asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ +/+61/,,6 M!nit!rul Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul O%i$ial asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ --91/,,6 M!nit!rul OU7 +/61/,,/ 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul O%i$ial asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ 06,1/,,/ M!nit!rul OU7 +601/,,/ 5 pentru reglementarea un!r pr!(leme %inan$iare "i pentru m!di%i$area un!r O%i$ial a$te n!rmative 9/+1/,,/ OU7 +/61/,,/ 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul M!nit!rul O%i$ial asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$

06,1/,,/

Parlamentul Romniei ad!pt pre2enta lege* CAPITOLUL I Dispoziii generale Art. 1 =n R!m8nia %ie$ rei pers!ane )i sunt garantate dreptul de a5"i alege li(er pr!%esia "i l!$ul de mun$ ' pre$um "i dreptul la asigur rile pentru "!ma#* Art. 2 Prevederile pre2entei legi reglementea2 m surile pentru reali2area strategiil!r "i p!liti$il!r ela(!rate )n vederea pr!te$&iei pers!anel!r pentru ris$ul de "!ma#' asigur rii unui nivel ridi$at al !$up rii "i adapt rii %!r&ei de mun$ la $erin&ele pie&ei mun$ii* Art. 3 M surile prev 2ute de pre2enta lege au drept s$!p reali2area urm t!arel!r !(ie$tive pe pia&a mun$ii3 a) prevenirea "!ma#ului "i $!m(aterea e%e$tel!r s!$iale ale a$estuia> b) )n$adrarea sau re)n$adrarea )n mun$ a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ > c) spri#inirea !$up rii pers!anel!r apar&in8nd un!r $ateg!rii de%av!ri2ate ale p!pula&iei> d) asigurarea egalit &ii "ansel!r pe pia&a mun$ii> e) stimularea "!meril!r )n vederea !$up rii unui l!$ de mun$ > f) stimularea anga#at!ril!r pentru )n$adrarea pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ > g) )m(un t &irea stru$turii !$up rii pe ramuri e$!n!mi$e "i 2!ne ge!gra%i$e> h) $re"terea m!(ilit &ii %!r&ei de mun$ )n $!ndi&iile s$;im( ril!r stru$turale $are se pr!du$ )n e$!n!mia na&i!nal > i) pr!te$&ia pers!anel!r )n $adrul sistemului asigur ril!r pentru "!ma#* Art. 4 (1) =n apli$area prevederil!r pre2entei legi sunt e<$luse !ri$e %el de dis$rimin ri pe $riterii p!liti$e' de ras ' na&i!nalitate' !rigine etni$ ' lim( ' religie' $ateg!rie s!$ial ' $!nvingeri' se< "i v8rst * (2) M surile "i drepturile spe$iale a$!rdate prin pre2enta lege un!r $ateg!rii de pers!ane de%av!ri2ate nu $!nstituie dis$riminare )n sensul prevederil!r alin* ?+@* CAPITOLUL II Concepte privind piaa muncii SECIUNEA 1 Termeni i expresii utilizate Art. 5

=n sensul prevederil!r pre2entei legi' termenii "i e<presiile de mai #!s au urm t!arele semni%i$a&ii3 I.angajator pers!ana #uridi$ sau pers!ana %i2i$ $u sediul' respe$tiv d!mi$iliul' )n R!m8nia !ri su$ursala' %iliala' agen&ia' repre2entan&a din R!m8nia a unei pers!ane #uridi$e str ine $u sediul )n str in tate' aut!ri2at p!trivit legii' $are )n$adrea2 %!r& de mun$ )n $!ndi&iile legii> II.loc de mun$ $adrul )n $are se des% "!ar ! a$tivitate din $are se !(&ine un venit "i )n $are se materiali2ea2 rap!rturile #uridi$e de mun$ sau rap!rturile #uridi$e de servi$iu> III.persoan n cutarea unui loc de mun$ A pers!ana $are %a$e demersuri pentru a5"i g si un l!$ de mun$ ' prin mi#l!a$e pr!prii sau prin )nregistrare la agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n a $ rei ra2 terit!rial )"i are d!mi$iliul sau' dup $a2' re"edin&a !ri la alt %urni2!r de servi$ii de !$upare' a$reditat )n $!ndi&iile legii> I!."omer A pers!ana $are )ndepline"te $umulativ urm t!arele $!ndi&ii3 a) este )n $ utarea unui l!$ de mun$ de la v8rsta de minimum +. ani "i p8n la )ndeplinirea $!ndi&iil!r de pensi!nare> b) starea de s n tate "i $apa$it &ile %i2i$e "i psi;i$e ! %a$ apt pentru prestarea unei mun$i> c) nu are l!$ de mun$ ' nu reali2ea2 venituri sau reali2ea2 ' din a$tivit &i aut!ri2ate p!trivit legii' venituri mai mi$i de$8t val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& al asigur ril!r pentru "!ma# "i stimul rii !$up rii %!r&ei de mun$ ' )n vig!are> d) este disp!ni(il s )n$eap lu$rul )n peri!ada imediat urm t!are' da$ s5ar g si un l!$ de mun$ * I!1.omer nregistrat A pers!ana $are )ndepline"te $umulativ $!ndi&iile prev 2ute la p$t* IB "i se )nregistrea2 la agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n a $ rei ra2 terit!rial )"i are d!mi$iliul sau' dup $a2' re"edin&a !ri la alt %urni2!r de servi$ii de !$upare' $are %un$&i!nea2 )n $!ndi&iile prev 2ute de lege' )n vederea !(&inerii unui l!$ de mun$ * I!2.omer de lung durat A pers!ana $are este "!mer pe ! peri!ad mai mare de +/ luni' )n $a2ul pers!anel!r $u v8rsta de minimum /4 de ani "i pe ! peri!ad de . luni' )n $a2ul pers!anel!r $u v8rsta $uprins )ntre +. ani "i p8n la )mplinirea v8rstei de /4 de ani> I!3.tnr cu risc de marginalizare social A pers!ana $u v8rsta $uprins )ntre +.A/. de ani' $are )ndepline"te $!ndi&iile prev 2ute la pun$tul IB' se )nregistrea2 la agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n a $ rei ra2 terit!rial )"i are d!mi$iliul sau' dup $a2' re"edin&a "i se )n$adrea2 )n una dintre urm t!arele $ateg!rii3 a) se a%l )n sistemul de pr!te$&ie a $!pilului sau pr!vine din a$est sistem> b) are di2a(ilit &i> c) nu are %amilie sau a $ rui %amilie nu )i p!ate asigura )ntre&inerea> d) are $!pii )n )ntre&inere> e) a e<e$utat una sau mai multe pedepse privative de li(ertate> f) este vi$tim a tra%i$ului de pers!ane* !.stagiu de coti#are A peri!ada de timp pentru $are s5a dat!rat $!ntri(u&ia de asigur ri pentru "!ma# at8t de $ tre asigurat' $8t "i de anga#at!r sau' dup $a2' numai de $ tre asigurat' pre$um "i peri!ada pentru $are pers!anele asigurate )n sistemul asigur ril!r pentru "!ma# prin )n$;eierea unui $!ntra$t de asigurare pentru "!ma# au dat!rat "i au pl tit $!ntri(u&ia de asigur ri pentru "!ma#> !I.asigurat A pers!ana %i2i$ $e reali2ea2 venituri' p!trivit legii' "i pentru $are anga#at!rul este !(ligat s re&in "i s pl teas$ $!ntri(u&ia individual de asigur ri pentru "!ma#' pre$um "i pers!ana $are se asigur prin )n$;eierea unui $!ntra$t de asigurare pentru "!ma#>

!II.indemni#a$ie de "omaj A ! $!mpensa&ie par&ial a venituril!r asiguratului $a urmare a pierderii l!$ului de mun$ sau a venituril!r a(s!lven&il!r institu&iil!r de )nv & m8nt $are nu s5 au putut )n$adra )n mun$ > !III.msuri de stimulare a ocuprii for$ei de mun$ a$ele m suri $are au $a s$!p spri#inirea pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ "i' )n m!d de!se(it' a "!meril!r pentru a d!(8ndi statutul de pers!an !$upat * I%. Indi$at!rul s!$ial de re%erin& al asigur ril!r pentru "!ma# "i stimul rii !$up rii %!r&ei de mun$ ' denumit )n $!ntinuare indicator social de referin$& repre2int unitatea e<primat )n lei la nivelul $ reia se rap!rtea2 presta&iile ( ne"ti sup!rtate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' a$!rdate at8t )n vederea asigur rii pr!te$&iei pers!anel!r )n $adrul sistemului asigur ril!r pentru "!ma#' $8t "i )n vederea stimul rii anumit!r $ateg!rii de pers!ane pentru a se )n$adra )n mun$ ' pre$um "i a anga#at!ril!r pentru a )n$adra )n mun$ pers!ane )n $ utarea unui l!$ de mun$ * actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +01/,++ 5 privind administrarea $rean&el!r (ugetare repre2ent8nd $!misi!nul dat!rat' p8n la data de -+ de$em(rie /,+,' de anga#at!ri inspe$t!ratel!r terit!riale de mun$ ' pre$um "i pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n d!meniul sistemului asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din /- %e(ruarie /,++' M!nit!rul O%i$ial +641/,++> OU7 +,91/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din . de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-,1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

SECIUNEA a 2-a "ndicatori statistici privind piaa muncii Art. 6 (1) La nivel na&i!nal "i terit!rial situa&iile "i ev!lu&iile de pe pia&a mun$ii sunt m!nit!ri2ate' )n prin$ipal' $u a#ut!rul unui sistem de indi$at!ri statisti$i privind3 a) resursele de mun$ > b) p!pula&ia a$tiv > c) p!pula&ia !$upat > d) "!merii> e) l!$urile de mun$ va$ante>

f) indemni2a&ia de "!ma#> g) p!pula&ia ie"it din "!ma# prin !$upare' pre$um "i prin p r sirea pie&ei mun$ii> h) rata "!ma#ului* (2) Sistemul de indi$at!ri statisti$i "i met!d!l!gia de $al$ul a a$est!ra se sta(iles$ de Institutul Na&i!nal de Statisti$ )n $!la(!rare $u Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale* Art. 7 (1) Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' pe (a2a d!$umentel!r primare de )nregistrare a "!meril!r' a $!muni$ ril!r % $ute de %urni2!rii de servi$ii de !$upare a$redita&i "i de anga#at!ri privind l!$urile de mun$ va$ante' $al$ulea2 indi$at!rii statisti$i prev 2u&i la art* . alin* ?+@ lit* d@A;@ "i al&i indi$at!ri spe$i%i$i pie&ei mun$ii* (2) Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ela(!rea2 ' )n %un$&ie de ne$esit &i' anali2e' studii "i $er$et ri statisti$e spe$iale privind situa&ia "i ev!lu&ia "!ma#ului "i a !$up rii' la nivel na&i!nal "i terit!rial' pe d!menii de a$tivitate* Art. 8 (1) Pentru reali2area atri(u&iil!r prev 2ute la art* 0 Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ asigur $!ndi&iile materiale' !rgani2at!ri$e "i manageriale $!respun2 t!are' ela(!rea2 "i administrea2 sistemul d!$umentel!r primare' $!nstituie "i e<pl!atea2 (a2a pr!prie de date* (2) Pentru reali2area un!r anali2e' studii "i $er$et ri statisti$e spe$iale de natura $el!r prev 2ute la art* 0 alin* ?/@ Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ p!ate anga#a "i servi$iile un!r prestat!ri spe$iali2a&i* (') Met!d!l!gia de reali2are a $er$et ril!r statisti$e spe$iale va %i avi2at ' p!trivit legii' de Institutul Na&i!nal de Statisti$ * Art. 9 (1) Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ are !(liga&ia s %a$ pu(li$i indi$at!rii statisti$i privind pia&a mun$ii' $u ! peri!di$itate $are va %i sta(ilit ! dat $u sistemul de indi$at!ri prev 2ut la art* . alin* ?+@* (2) Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ va pune la disp!2i&ie Ministerului Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale indi$at!rii statisti$i' re2ultatele $er$et ril!r statisti$e spe$iale' anali2ele "i studiile statisti$e* Art. 10 (1) Anga#at!rii au !(liga&ia s $!muni$e agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ #ude&ene' respe$tiv a muni$ipiului Du$ure"ti' denumite )n $!ntinuare agen$ii pentru ocuparea for$ei de mun$ & )n $ r!r ra2 )"i au sediul' respe$tiv d!mi$iliul' t!ate l!$urile de mun$ va$ante' )n termen de 4 2ile lu$r t!are de la va$antarea a$est!ra* (2) Curni2!rii de servi$ii de !$upare a$redita&i au !(liga&ia de a $!muni$a lunar agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n a $ r!r ra2 )"i au sediul date privind num rul "!meril!r media&i "i )n$adra&i )n mun$ * (') Anga#at!rii au !(liga&ia s $!muni$e agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!riale' !$uparea l!$uril!r de mun$ va$ante $are au %!st $!muni$ate p!trivit alin* ?+@' )n termen de ! 2i de la data !$up rii a$est!ra' )n $!ndi&iile legii*

actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 11 =n vederea ela(!r rii strategiil!r "i p!liti$il!r' pre$um "i pentru ad!ptarea un!r m suri pe pia&a mun$ii' la nivel na&i!nal' pe d!menii de a$tivitate' ramuri' se$t!are e$!n!mi$e sau 2!ne' Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale ini&ia2 reglement ri privind !(ligativitatea anga#at!ril!r de a $!muni$a in%!rma&iile ne$esare $u privire la %!r&a de mun$ * Art. 12 =n sensul pre2entei legi' Institutul Na&i!nal de Statisti$ are urm t!arele atri(u&ii3 a) $al$ulea2 indi$at!rii statisti$i prev 2u&i la art* . alin* ?+@ lit* a@A$@> b) %urni2ea2 Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ datele privind %!r&a de mun$ ' re2ultate din $er$et rile statisti$e pr!prii> c) ela(!rea2 )n $!la(!rare $u Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale sistemul de indi$at!ri statisti$i ai pie&ei mun$ii "i met!d!l!gia de $al$ul a a$est!ra> d) avi2ea2 $er$et rile statisti$e spe$iale reali2ate de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ sau de Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale* SECIUNEA a 3-a Clasi#icarea ocupaiilor Art. 13 (lasificarea ocupa$iilor din Romnia este sistemul de identi%i$are' ierar;i2are' $!di%i$are a !$upa&iil!r din e$!n!mie' $are se ela(!rea2 de Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale )n $!la(!rare $u Institutul Na&i!nal de Statisti$ ' $u alte ministere "i institu&ii pu(li$e interesate "i se apr!( prin ;!t r8re a 7uvernului* Art. 14 (1) Pr!$edura de a$tuali2are a Clasi%i$ rii !$upa&iil!r din R!m8nia se apr!( prin !rdin $!mun al ministrului mun$ii' %amiliei' pr!te$&iei s!$iale "i pers!anel!r v8rstni$e "i al pre"edintelui Institutului Na&i!nal de Statisti$ * (2) A$tuali2area Clasi%i$ rii !$upa&iil!r din R!m8nia se reali2ea2 ' peri!di$' la s!li$itarea $el!r interesa&i sau )n (a2a un!r reglement ri spe$iale' prin !rdin $!mun al ministrului mun$ii' %amiliei' pr!te$&iei s!$iale "i pers!anel!r v8rstni$e "i al pre"edintelui Institutului Na&i!nal de Statisti$ ' $are se pu(li$ )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 15 Utili2area Clasi%i$ rii !$upa&iil!r din R!m8nia este !(ligat!rie la $!mpletarea d!$umentel!r !%i$iale* SECIUNEA a 4-a Categorii de $ene#iciari Art. 16 Dene%i$iari ai prevederil!r pre2entei legi sunt pers!anele )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' a%late )n una dintre urm t!arele situa&ii3 a) au devenit "!meri )n sensul prevederil!r art* 4 p$t* IB lit* $@> b) nu au putut !$upa l!$ de mun$ dup a(s!lvirea unei institu&ii de )nv & m8nt> c) !$up un l!$ de mun$ "i' din di%erite m!tive' d!res$ s$;im(area a$estuia> d) au !(&inut statutul de re%ugiat sau alt %!rm de pr!te$&ie interna&i!nal ' $!n%!rm legii> e) sunt $et &eni str ini sau apatri2i $are au %!st )n$adra&i )n mun$ sau au reali2at venituri )n R!m8nia sau $are au drept de mun$ pe terit!riul R!m8niei' $!n%!rm legii> f) nu au putut !$upa l!$ de mun$ dup repatriere sau dup eli(erarea din deten&ie* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +01/,++ 5 privind administrarea $rean&el!r (ugetare repre2ent8nd $!misi!nul dat!rat' p8n la data de -+ de$em(rie /,+,' de anga#at!ri inspe$t!ratel!r terit!riale de mun$ ' pre$um "i pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n d!meniul sistemului asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din /- %e(ruarie /,++' M!nit!rul O%i$ial +641/,++> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 17 (1) =n vederea sta(ilirii dreptului de indemni2a&ie de "!ma#' "!merii prev 2u&i la art* +. lit* a@ sunt pers!anele $are se p!t g si )n una dintre urm t!arele situa&ii3 a) le5au )n$etat rap!rturile de mun$ din m!tive neimputa(ile l!r> b) le5au )n$etat rap!rturile de servi$iu din m!tive neimputa(ile l!r> c) le5a )n$etat mandatul pentru $are au %!st numi&i sau ale"i' da$ anteri!r nu au %!st )n$adra&i )n mun$ sau da$ reluarea a$tivit &ii nu mai este p!si(il din $au2a )n$et rii de%initive a a$tivit &ii anga#at!rului> d) a(r!gat > e) le5a )n$etat rap!rtul de mun$ )n $alitate de mem(ru $!!perat!r' din m!tive neimputa(ile l!r>

f) au )n$;eiat $!ntra$t de asigurare pentru "!ma# "i nu reali2ea2 venituri sau reali2ea2 ' din a$tivit &i aut!ri2ate p!trivit legii' venituri mai mi$i de$8t val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' )n vig!are> g) au )n$etat a$tivitatea $a urmare a pensi!n rii pentru invaliditate "i $are' ulteri!r' au red!(8ndit $apa$itatea de mun$ "i nu au reu"it s se )n$adre2e )n mun$ > h) le5au )n$etat rap!rturile de mun$ sau de servi$iu din m!tive neimputa(ile l!r' )n peri!ada de suspendare a a$est!ra' p!trivit legii> i)A(r!gat * j) reintegrarea )n mun$ ' dispus prin ;!t r8re #ude$ t!reas$ de%initiv ' nu mai este p!si(il la unit &ile la $are au %!st )n$adrate )n mun$ anteri!r' din $au2a )n$et rii de%initive a a$tivit &ii' sau la unit &ile $are au preluat patrim!niul a$est!ra> )) le5a )n$etat a$tivitatea des% "urat e<$lusiv )n (a2a unui rap!rt #uridi$' altul de$8t $el de natura $el!r prev 2ute la lit* a@Ae@' g@ "i ;@' )n $!nsiderarea $ ruia s5a dat!rat' p!trivit legii' $!ntri(u&ia individual de asigur ri pentru "!ma#* (2) Sunt asimilate "!meril!r pers!anele a%late )n situa&iile prev 2ute la art* +. lit* (@' da$ )ndeplines$ urm t!arele $!ndi&ii3 a) sunt a(s!lven&i ai institu&iil!r de )nv & m8nt' )n v8rst de minimum +. ani' $are )ntr5! peri!ad de ., de 2ile de la a(s!lvire nu au reu"it s se )n$adre2e )n mun$ p!trivit preg tirii pr!%esi!nale> b) sunt a(s!lven&i ai "$!lil!r spe$iale pentru pers!ane $u ;andi$ap )n v8rst de minimum +. ani' $are nu au reu"it s se )n$adre2e )n mun$ p!trivit preg tirii pr!%esi!nale> c) a(r!gat * actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +01/,++ 5 privind administrarea $rean&el!r (ugetare repre2ent8nd $!misi!nul dat!rat' p8n la data de -+ de$em(rie /,+,' de anga#at!ri inspe$t!ratel!r terit!riale de mun$ ' pre$um "i pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n d!meniul sistemului asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din /- %e(ruarie /,++' M!nit!rul O%i$ial +641/,++> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> OU7 +/61/,,/ 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din / !$t!m(rie /,,/' M!nit!rul O%i$ial 06,1/,,/>
Legea nr. 76/2002

CAPITOLUL III %istemul asigur rilor pentru oma&

SECIUNEA 1 Categorii de asigurai Art. 18 (1) =n sistemul asigur ril!r pentru "!ma# sunt asigurate' )n $!ndi&iile pre2entei legi' pers!anele %i2i$e' denumite )n $!ntinuare asigura$i. (2) Asigura&ii p!t %i3 a) $et &enii r!m8ni $are sunt )n$adra&i )n mun$ sau reali2ea2 venituri )n R!m8nia' )n $!ndi&iile legii' $u e<$ep&ia pers!anel!r $are au $alitatea de pensi!nari> b) $et &eni r!m8ni $are lu$rea2 )n str in tate' )n $!ndi&iile legii> c) $et &eni str ini sau apatri2i $are' pe peri!ada )n $are au d!mi$iliul sau re"edin&a )n R!m8nia' sunt )n$adra&i )n mun$ sau reali2ea2 venituri' )n $!ndi&iile legii* (') Asigura&ii au !(liga&ia s pl teas$ $!ntri(u&iile de asigur ri pentru "!ma# "i au dreptul s (ene%i$ie2e de indemni2a&ie de "!ma#' $!n%!rm pre2entei legi* actualizat prin! Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> OU7 +/61/,,/ 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din / !$t!m(rie /,,/' M!nit!rul O%i$ial 06,1/,,/>
Legea nr. 76/2002

Art. 19 =n sistemul asigur ril!r pentru "!ma# sunt asigurate !(ligat!riu' prin e%e$tul legii3 a) pers!anele $are des% "!ar a$tivit &i pe (a2 de $!ntra$t individual de mun$ sau pe (a2 de $!ntra$t de mun$ temp!rar ' )n $!ndi&iile legii' $u e<$ep&ia pers!anel!r $are au $alitatea de pensi!nari> b) %un$&i!narii pu(li$i "i alte pers!ane $are des% "!ar a$tivit &i pe (a2a a$tului de numire> c) pers!anele $are )"i des% "!ar a$tivitatea )n %un$&ii ele$tive sau $are sunt numite )n $adrul aut!rit &ii e<e$utive' legislative !ri #ude$ t!re"ti' pe durata mandatului> d) a(r!gat > e) pers!anele $are au rap!rt de mun$ )n $alitate de mem(ru $!!perat!r> f) alte pers!ane $are reali2ea2 venituri din a$tivit &i des% "urate p!trivit legii "i $are nu se reg ses$ )n una dintre situa&iile prev 2ute la lit* a@Ae@' )n $!ndi&iile )n $are pentru a$este pers!ane asupra venituril!r respe$tive e<ist !(liga&ia' p!trivit legii' de plat a $!ntri(u&iei de asigur ri pentru "!ma#* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale din /- de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9:+1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> Art. 20 Se p!t asigura )n sistemul asigur ril!r pentru "!ma#' )n $!ndi&iile pre2entei legi' urm t!arele pers!ane3 a) as!$iat uni$' as!$ia&i> b) administrat!ri $are au )n$;eiat $!ntra$te p!trivit legii> c) pers!ane %i2i$e aut!ri2ate' )ntreprin2 t!ri pers!ane %i2i$e' titulari ai )ntreprinderil!r individuale' pre$um "i mem(rii )ntreprinderil!r %amiliale> d) $et &eni r!m8ni $are lu$rea2 )n str in tate' $!n%!rm legii> e) alte pers!ane $are reali2ea2 venituri din a$tivit &i des% "urate p!trivit legii "i $are nu se reg ses$ )n una dintre situa&iile prev 2ute la lit* a@Ad@* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 21 Anga#at!rii la $are )"i des% "!ar a$tivitatea pers!anele prev 2ute la art* +: sunt !(liga&i s depun De$lara&ia privind !(liga&iile de plat a $!ntri(u&iil!r s!$iale' imp!2itului pe venit "i eviden&a n!minal a pers!anel!r asigurate' prev 2ut de lege' )n $!n%!rmitate $u prevederile Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale din /- de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9:+1/,+,> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

Art. 22

(1) Pers!anele prev 2ute la art* /, p!t )n$;eia $!ntra$t de asigurare pentru "!ma# $u agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n a $ rei ra2 terit!rial )"i au d!mi$iliul sau' dup $a2' re"edin&a' da$ au $el pu&in v8rsta de +9 ani "i sunt asigurate )n sistemul pu(li$ de pensii "i )n sistemul asigur ril!r s!$iale de s n tate* (2) Benitul lunar pentru $are se asigur pers!anele prev 2ute la art* /, nu p!ate %i mai mi$ de$8t salariul de (a2 minim (rut pe &ar garantat )n plat ' sta(ilit p!trivit legii' "i mai mare de$8t e$;ivalentul a de 4 !ri $8"tigul salarial mediu (rut' sta(ilit p!trivit legii' )n vig!are )n luna pentru $are se pl te"te $!ntri(u&ia de asigurare pentru "!ma#* actualizat prin! OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale din /- de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9:+1/,+,> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

Art. 221 (1) Pers!anele $are sunt supuse legisla&iei de asigur ri s!$iale din R!m8nia )n $!ndi&iile prev 2ute de reglement rile Uniunii Eur!pene $u privire la apli$area regimuril!r de se$uritate s!$ial a salaria&il!r' lu$r t!ril!r independen&i "i mem(ril!r %amiliil!r a$est!ra $are se deplasea2 )n interi!rul Uniunii Eur!pene sau de reglement rile eur!pene privind $!!rd!narea sistemel!r de se$uritate s!$ial ' av8nd anga#at!r $are nu are sediul s!$ial !ri repre2entan&a pe terit!riul R!m8niei' se p!t asigura )n sistemul asigur ril!r pentru "!ma# din R!m8nia prin )n$;eierea unui $!ntra$t de asigurare pentru "!ma#' $u agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n a $ rei ra2 terit!rial )"i au' dup $a2' d!mi$iliul' re"edin&a sau )"i e<er$it dreptul la re2iden& p!trivit legii' )n $!ndi&iile )n $are sunt asigurate )n sistemul pu(li$ de pensii "i )n sistemul asigur ril!r s!$iale de s n tate "i nu au statut de pensi!nar' $!n%!rm legii* (2) Benitul lunar la $are se p!t asigura pers!anele prev 2ute la alin* ?+@ "i la $are se pl te"te $!ntri(u&ia la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' )n $!ta sta(ilit de lege pentru pers!anele asigurate )n (a2a $!ntra$tului de asigurare pentru "!ma#' nu p!ate %i mai mi$ de$8t salariul de (a2 minim (rut pe &ar garantat )n plat ' sta(ilit p!trivit legii' "i mai mare de$8t e$;ivalentul a de 4 !ri $8"tigul salarial mediu (rut' utili2at la %undamentarea (ugetului asigur ril!r s!$iale de stat "i apr!(at prin legea (ugetului asigur ril!r s!$iale de stat* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

SECIUNEA a 2-a 'ugetul asigur rilor pentru oma& Art. 23 (1) Dugetul asigur ril!r pentru "!ma# $uprinde veniturile "i $;eltuielile sistemului asigur ril!r pentru "!ma#*

(2) Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale %undamentea2 anual' pe (a2a pr!puneril!r Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' pr!ie$tul (ugetului asigur ril!r pentru "!ma#* (') Dugetul asigur ril!r pentru "!ma# se apr!( prin legea (ugetului asigur ril!r s!$iale de stat* Art. 24 (1) Beniturile (ugetului asigur ril!r pentru "!ma# se $!nstituie din3 a) $!ntri(u&iile anga#at!ril!r "i ale pers!anel!r la $are )"i des% "!ar a$tivitatea asigura&ii prev 2u&i la art* +: lit* (@A%@' asimilate anga#at!rului' p!trivit legii> b) $!ntri(u&iile individuale ale pers!anel!r prev 2ute la art* +:> c) $!ntri(u&iile dat!rate de pers!anele $are )n$;eie $!ntra$t de asigurare pentru "!ma#> d) venituri din alte surse' in$lusiv din %inan&are e<tern * (11) Cu sumele re$uperate din de(ite pr!venite din venituri dat!rate (ugetului asigur ril!r pentru "!ma# se re)ntreges$ veniturile a$estui (uget' )n %un$&ie de natura sursei la $are a %!st $reat de(itul* (2) =n $a2ul )n $are sursele prev 2ute la alin* ?+@ nu a$!per %inan&area $;eltuielil!r' de%i$itul (ugetar va %i a$!perit prin su(ven&ii de la (ugetul de stat* actualizat prin! OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale din /- de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9:+1/,+,> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 25 (1) C!nstituirea resursel!r "i e%e$tuarea $;eltuielil!r (ugetului asigur ril!r pentru "!ma# se reali2ea2 prin tre2!reria statului* (2) Disp!ni(ilit &ile ( ne"ti )nregistrate la %inele anului de (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# se rep!rtea2 "i se utili2ea2 )n anul urm t!r* (') Disp!ni(ilit &ile ( ne"ti ale (ugetului asigur ril!r pentru "!ma# sunt purt t!are de d!(8n2i* (*) M surile de stimulare a !$up rii %!r&ei de mun$ a $ r!r %inan&are se asigur din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i $are' p!trivit prevederil!r legale' $!ntinu "i )n anul (ugetar urm t!r v!r %i %inan&ate din (ugetul anului respe$tiv' din $reditele apr!(ate $u a$est s$!p* actualizat prin! Lege nr* /--1/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-+1/,+,> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 26 Anga#at!rii au !(liga&ia de a $al$ula lunar "i de a pl ti' p!trivit prevederil!r Legii nr* 40+1/,,-' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' ! $!ntri(u&ie la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' a $ rei $!t prev 2ut de lege se apli$ asupra (a2ei de $al$ul al $!ntri(u&iei dat!rate de anga#at!r la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' sta(ilit p!trivit legii' )n situa&ia pers!anel!r asigurate !(ligat!riu' prin e%e$tul legii' prev 2ute la art* +:* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale din /- de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9:+1/,+,> OU7 :+1/,,0 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative din d!meniul pr!te$&iei s!$iale din /. septem(rie /,,0' M!nit!rul O%i$ial .0+1/,,0> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> OU7 +601/,,/ 5 pentru reglementarea un!r pr!(leme %inan$iare "i pentru m!di%i$area un!r a$te n!rmative din -+ !$t!m(rie /,,/' M!nit!rul O%i$ial 9/+1/,,/>
Legea nr. 76/2002

Art. 27 (1) Anga#at!rii au !(liga&ia de a $al$ula "i de a re&ine lunar' pre$um "i de a vira p!trivit prevederil!r Legii nr* 40+1/,,-' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' $!ntri(u&ia individual la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' a $ rei $!t prev 2ut de lege se apli$ asupra (a2ei de $al$ul al $!ntri(u&iei individuale la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' sta(ilit p!trivit legii' )n situa&ia pers!anel!r asigurate !(ligat!riu' prin e%e$tul legii' prev 2ute la art* +:* (2) Prevederile alin* ?+@ nu se apli$ pe peri!ada )n $are rap!rturile de mun$ sau de servi$iu ale pers!anel!r asigurate !(ligat!riu' prin e%e$tul legii' prev 2ute la art* +:' sunt suspendate p!trivit legii' $u e<$ep&ia peri!adei de in$apa$itate temp!rar de mun$ )n $are plata indemni2a&iei se sup!rt de unitate' $!n%!rm legii* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale din /- de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9:+1/,+,> OU7 :+1/,,0 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative din d!meniul pr!te$&iei s!$iale din /. septem(rie /,,0' M!nit!rul O%i$ial .0+1/,,0>
Legea nr. 76/2002

Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> Art. 28 Pers!anele asigurate )n (a2a $!ntra$tului de asigurare pentru "!ma# au !(liga&ia de a pl ti lunar ! $!ntri(u&ie la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' a $ rei $!t se apli$ asupra venitului lunar de$larat )n $!ntra$tul de asigurare pentru "!ma#* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 :+1/,,0 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative din d!meniul pr!te$&iei s!$iale din /. septem(rie /,,0' M!nit!rul O%i$ial .0+1/,,0> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> OU7 +601/,,/ 5 pentru reglementarea un!r pr!(leme %inan$iare "i pentru m!di%i$area un!r a$te n!rmative din -+ !$t!m(rie /,,/' M!nit!rul O%i$ial 9/+1/,,/>
Legea nr. 76/2002

Art. 29 (1) C!tele $!ntri(u&iil!r prev 2ute la art* /. "i /0' sta(ilite p!trivit prevederil!r Legii nr* 40+1/,,-' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' se p!t m!di%i$a' )n %un$&ie de ne$esarul de resurse pentru a$!perirea $;eltuielil!r (ugetului asigur ril!r pentru "!ma#' prin legea (ugetului asigur ril!r s!$iale de stat* (2) C!ta $!ntri(u&iei prev 2ute la art* /9 repre2int suma $!tel!r $!ntri(u&iil!r prev 2ute la art* /. "i /0' sta(ilite $!n%!rm alin* ?+@' "i se p!ate m!di%i$a )n %un$&ie de ne$esarul de resurse pentru a$!perirea $;eltuielil!r (ugetului asigur ril!r pentru "!ma#' prin legea (ugetului asigur ril!r s!$iale de stat* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale din /- de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9:+1/,+,> OU7 :+1/,,0 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative din d!meniul pr!te$&iei s!$iale din /. septem(rie /,,0' M!nit!rul O%i$ial .0+1/,,0>
Legea nr. 76/2002

Art. 30

(1)Beniturile din alte surse ale (ugetului asigur ril!r pentru "!ma# se $!nstituie' )n prin$ipal' din d!(8n2i' ma#!r ri pentru neplata la termen a $!ntri(u&iil!r' restituiri ale $reditel!r a$!rdate )n (a2a legii' ta<e )n$asate de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ din a$tivitatea de %!rmare pr!%esi!nal "i $ele pentru a$reditarea %urni2!ril!r de servi$ii de !$upare' penalit &i' amen2i "i !ri$e alte sume )n$asate p!trivit legii la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* (2) Ta<ele )n$asate de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ din a$tivitatea $entrel!r regi!nale de %!rmare pr!%esi!nal a adul&il!r' pre$um "i $ele pentru a$reditarea %urni2!ril!r de servi$ii de !$upare se $!nstituie $a venituri din alte surse ale (ugetului asigur ril!r pentru "!ma#' )n m sura )n $are' p!trivit disp!2i&iil!r legale' nu se prevede alt%el* actualizat prin! OU7 :+1/,,0 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative din d!meniul pr!te$&iei s!$iale din /. septem(rie /,,0' M!nit!rul O%i$ial .0+1/,,0>
Legea nr. 76/2002

Art. 31 (1) Termenul de depunere a de$lara&iei privind !(liga&iile de plat a $!ntri(u&iil!r s!$iale "i eviden&a n!minal a pers!anel!r asigurate' prev 2ut de lege' este "i termen de plat a $!ntri(u&iil!r prev 2ute la art* /. "i /0* (2) =n $a2 de neplat a $!ntri(u&iil!r dat!rate la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' se apli$a reglement rile legale privind e<e$utarea $rean&el!r (ugetare* actualizat prin! OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale din /- de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9:+1/,+,> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

Art. 32 =n $a2ul nea$;it rii $!ntri(u&iil!r pentru $!nstituirea (ugetului asigur ril!r pentru "!ma#' a ma#!r ril!r de )nt8r2iere "i a penalit &il!r' se apli$ ' $!n%!rm legii' m surile de e<e$utare silit ' sta(ilite p!trivit prevederil!r legale )n vig!are privind e<e$utarea $rean&el!r (ugetare* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 33 (1) Din sursele %inan$iare $!nstituite )n $adrul (ugetului asigur ril!r pentru "!ma# se a$!per ' )n prin$ipal' urm t!arele $;eltuieli privind3 a) plata indemni2a&iil!r de "!ma#' pre$um "i a presta&iil!r de "!ma# a%erente drepturil!r sta(ilite de institu&iile $!mpetente )n materie de "!ma# din Islanda' N!rvegia' Li$;tenstein "i Elve&ia' )n $!ndi&iile pre2entei legi "i ale disp!2i&iil!r re%erit!are la presta&ia de "!ma# prev 2ute de reglement rile Uniunii Eur!pene $u privire la apli$area regimuril!r de se$uritate

s!$ial a salaria&il!r' lu$r t!ril!r independen&i "i mem(ril!r %amiliil!r a$est!ra $are se deplasea2 )n interi!rul Uniunii Eur!pene' pre$um "i ale m suril!r ad!ptate' p!trivit legii' )n apli$area a$est!r reglement ri eur!pene> a1) presta&iile de "!ma# pl tite de institu&iile $!mpetente )n materie de "!ma# din statele mem(re ale Uniunii Eur!pene )n primele - luni sau' dup $a2' 4 luni de indemni2are "i a $ r!r ram(ursare este s!li$itat Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' )n $alitatea sa de !rganism de leg tur pentru plata presta&iil!r de "!ma#' sta(ilite )n temeiul disp!2i&iil!r instrumentel!r #uridi$e eur!pene de $ tre institu&iile $!mpetente' )n $!ndi&iile disp!2i&iil!r re%erit!are la presta&ia de "!ma# prev 2ute de reglement rile Uniunii Eur!pene privind $!!rd!narea sistemel!r de se$uritate s!$ial > b) plata $!ntri(u&iil!r pentru asigur ri s!$iale de stat "i a $!ntri(u&iil!r pentru asigur ri s!$iale de s n tate pentru (ene%i$iarii indemni2a&iil!r de "!ma#' sta(ilite p!trivit legii> c) pl &ile $!mpensat!rii a$!rdate p!trivit legii> d) ta<e' $!misi!ane "i alte $;eltuieli !$a2i!nate de e%e$tuarea pl &il!r prev 2ute la lit* a@A$@> e) %inan&area m suril!r pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i a m suril!r pentru prevenirea "!ma#ului> f) %inan&area servi$iil!r de %!rmare pr!%esi!nal pentru pers!anele $are' p!trivit legii' (ene%i$ia2 )n m!d gratuit de a$este servi$ii> g) %inan&area studiil!r' rap!artel!r "i anali2el!r privind pia&a mun$ii' $!mandate institu&iil!r de spe$ialitate de $ tre C!misia Na&i!nal de Pr!m!vare a O$up rii C!r&ei de mun$ "i de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ > h) !rgani2area "i %un$&i!narea Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' in$lusiv reali2area de !(ie$tive de investi&ii' d!t ri "i alte $;eltuieli de natura $;eltuielil!r de $apital' )n limitele prev 2ute de lege> i) parti$iparea la a$tivitatea un!r !rgani2a&ii interna&i!nale' in$lusiv plata $!ti2a&iil!r pentru a%ilierea la a$estea> j) apli$area m suril!r )n vederea re$uper rii de(itel!r> )) $!%inan&area un!r pr!ie$te privind m!derni2area servi$iil!r de !$upare "i %!rmare pr!%esi!nal pe (a2a un!r a$!rduri interna&i!nale> l) $!%inan&area un!r pr!grame privind stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ > l1) %inan&area $!ntri(u&iei na&i!nale pentru implementarea pr!ie$tel!r derulate )n $adrul pr!gramel!r !pera&i!nale %inan&ate din instrumente stru$turale' pre$um "i a m suril!r pe pia&a mun$ii de natura servi$iil!r "i al!$a&iil!r %inan$iare pers!nali2ate $are repre2int a$&iuni eligi(ile $!n%!rm reglement ril!r eur!pene privind $rearea C!ndului Eur!pean de A#ustare la 7l!(ali2are "i sunt prev 2ute a se a$!rda prin pr!gramele Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' pentru $are se s!li$it ! $!ntri(u&ie %inan$iar din partea C!ndului Eur!pean de A#ustare la 7l!(ali2are' )n $!ndi&iile reglement ril!r eur!pene spe$i%i$e> m) ram(ursarea )mprumuturil!r $!ntra$tate )n $!ndi&iile legii' pre$um "i plata de d!(8n2i "i $!misi!ane a%erente a$est!ra> n) alte $;eltuieli prev 2ute de legisla&ia )n vig!are* o) %inan&area servi$iil!r de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale !(&inute pe alte $ i de$8t $ele %!rmale pentru pers!anele )nregistrate la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' $are (ene%i$ia2 )n m!d gratuit de a$este servi$ii' pre$um "i a a$tivit &ii de ela(!rare' a$tuali2are "i apr!(are a instrumentel!r spe$i%i$e ne$esare !rgani2 rii de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' p!trivit legii' a evalu rii "i $erti%i$ rii $!mpeten&el!r d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ea %!rmal *

(2) Nivelul $;eltuielil!r (ugetului asigur ril!r pentru "!ma# se %undamentea2 de Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale' la pr!punerea Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' )n %un$&ie de indi$at!rii s!$iali sta(ili&i pe (a2a anali2el!r' studiil!r "i pr!gn!2el!r privind ev!lu&iile de pe pia&a mun$ii* (') C;eltuielile $u transmiterea $ tre (ene%i$iari a drepturil!r prev 2ute la art* 6-' $e se sup!rt din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' se sta(iles$ ast%el3 a) prin sta(ilirea unui tari% pentru un tal!n de plat ' )n situa&ia )n $are plata se e%e$tuea2 la d!mi$iliul (ene%i$iaril!r din R!m8nia> b) prin apli$area unui pr!$ent asupra sumel!r pl tite' )n situa&ia )n $are a$;itarea drepturil!r se %a$e la d!mi$iliul (ene%i$iaril!r> c) prin sta(ilirea unui $!misi!n (an$ar' neg!$ia(il' )n situa&ia )n $are plata drepturil!r se %a$e )n $!nt $urent sau )n $!nt de $ard* (*) Pr!$entul prev 2ut la alin* ?-@ lit* (@ se sta(ile"te ast%el )n$8t $;eltuielile t!tale de transmitere s nu dep "eas$ +E din val!area t!tal a sumel!r pl tite* (+) C!misi!nul (an$ar prev 2ut la alin* ?-@ lit* $@ se sta(ile"te ast%el )n$8t $;eltuielile t!tale de transmitere s nu dep "eas$ ,'+4E din val!area t!tal a sumel!r pl tite* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +,91/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din . de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-,1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 331 Bal!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& este de 4,, lei* actualizat prin! OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9>
Legea nr. 76/2002

SECIUNEA a 3-a "ndemnizaia de oma& Art. 34

(1) F!merii prev 2u&i la art* +0 alin* ?+@ (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# da$ )ndeplines$ $umulativ urm t!arele $!ndi&ii3 a) au un stagiu de $!ti2are de minimum +/ luni )n ultimele /6 de luni premerg t!are datei )nregistr rii $ererii> b) nu reali2ea2 venituri sau reali2ea2 ' din a$tivit &i aut!ri2ate p!trivit legii' venituri mai mi$i de$8t val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' )n vig!are> c) nu )ndeplines$ $!ndi&iile de pensi!nare' $!n%!rm legii> d) sunt )nregistra&i la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n a $ r!r ra2 terit!rial )"i au d!mi$iliul sau' dup $a2' re"edin&a' da$ au avut ultimul l!$ de mun$ !ri au reali2at venituri )n a$ea l!$alitate* (11) La sta(ilirea peri!adei de /6 de luni' prev 2ut la alin* ?+@ lit* a@' nu se iau )n $al$ul3 a) peri!ada de suspendare a rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu' $u e<$ep&ia peri!adei de in$apa$itate temp!rar de mun$ )n $are plata indemni2a&iei se sup!rt de unitate' $!n%!rm legii> b) peri!ada de pensi!nare pentru invaliditate' da$ a$easta nu dep "e"te +/ luni' pentru pers!anele prev 2ute la art* +0 alin* ?+@ lit* g@> c) peri!ada $uprins )ntre data suspend rii rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu "i data )n$et rii m!tivului pentru $are a$estea au %!st suspendate' pentru pers!anele prev 2ute la art* +0 alin* ?+@ lit* ;@> d) peri!ada $uprins )ntre data )n$et rii rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu "i data r m8nerii de%initive a ;!t r8rii #ude$ t!re"ti de reintegrare )n mun$ ' da$ a$east peri!ad nu dep "e"te +/ luni' pentru pers!anele prev 2ute la art* +0 alin* ?+@ lit* #@* (12) Pentru pers!anele )n$adrate $u $!ntra$t individual de mun$ $u timp par&ial' stagiul de $!ti2are prev 2ut la alin* ?+@ lit* a@ se sta(ile"te pr!p!r&i!nal $u timpul e%e$tiv lu$rat' prin $umularea stagiil!r reali2ate )n (a2a $!ntra$tel!r individuale de mun$ $u timp par&ial* (13) Pentru pers!anele )n$adrate $u $!ntra$t de mun$ temp!rar ' stagiul de $!ti2are prev 2ut la alin* ?+@ lit* a@ se sta(ile"te )n %un$&ie de durata %ie$ rei misiuni' respe$tiv de timpul $8t pers!anele se a%l la disp!2i&ia agentului de mun$ temp!rar ' )ntre misiuni* (2) C!nstituie stagiu de $!ti2are "i peri!adele pentru $are anga#at!rul este s$utit' )n $!ndi&iile legii' de plata $!ntri(u&iei dat!rate la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* (') F!merii prev 2u&i la art* +0 alin* ?/@ (ene%i$ia2 de indemni2a&ii de "!ma# da$ )ndeplines$ $umulativ urm t!arele $!ndi&ii3 a) sunt )nregistra&i la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n a $ r!r ra2 terit!rial )"i au d!mi$iliul> b) nu reali2ea2 venituri sau reali2ea2 ' din a$tivit &i aut!ri2ate p!trivit legii' venituri mai mi$i de$8t val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' )n vig!are> c) nu )ndeplines$ $!ndi&iile de pensi!nare' $!n%!rm legii* actualizat prin! OU7 +01/,++ 5 privind administrarea $rean&el!r (ugetare repre2ent8nd $!misi!nul dat!rat' p8n la data de -+ de$em(rie /,+,' de anga#at!ri inspe$t!ratel!r terit!riale de mun$ ' pre$um "i pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n d!meniul sistemului asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din /- %e(ruarie /,++' M!nit!rul O%i$ial +641/,++> OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale din /- de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9:+1/,+,>
Legea nr. 76/2002

OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> Art. 35 (1) Pentru pers!anele $are au avut rap!rturile de mun$ sau de servi$iu suspendate' $u e<$ep&ia peri!adei de in$apa$itate temp!rar de mun$ )n $are plata indemni2a&iei se sup!rt de unitate' $!n%!rm legii' stagiul minim de $!ti2are se reali2ea2 prin $umularea peri!adei de asigurare reali2ate )nainte de suspendare $u peri!ada de asigurare reali2at dup reluarea a$tivit &ii* (2) Pentru pers!anele prev 2ute la art* +0 alin* ?+@ lit* g@ "i #@' stagiul minim de $!ti2are se reali2ea2 prin $umularea peri!adel!r de asigurare reali2ate )nainte de )n$etarea rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu* (') Pentru pers!anele prev 2ute la art* +0 alin* ?+@ lit* ;@' stagiul minim de $!ti2are se reali2ea2 prin $umularea peri!adel!r de asigurare reali2ate )nainte de suspendarea rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu* actualizat prin! OU7 ++01/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 40+1/,,- privind C!dul %is$al "i reglementarea un!r m suri %inan$iar5%is$ale din /- de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9:+1/,+,> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 36 (1) Be$;imea )n mun$ re$un!s$ut pentru sta(ilirea drepturil!r de "!ma# prev 2ute de Legea nr* +1+::+ privind pr!te$&ia s!$ial a "!meril!r "i reintegrarea l!r pr!%esi!nal ' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile ulteri!are' p8n la data intr rii )n vig!are a pre2entei legi se asimilea2 $u stagiul de $!ti2are* (2) D!vada ve$;imii )n mun$ ' prev 2ut la alin* ?+@' se %a$e $u $arnetul de mun$ sau $u alte a$te prev 2ute de lege* (') Certi%i$area stagiului de $!ti2are reali2at anteri!r intr rii )n vig!are a pre2entei legi se %a$e de $ tre agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ * Art. 37 (1) C!nstituie stagiu de $!ti2are peri!adele )n $are anga#a&ii sau' dup $a2' "i anga#at!rii au dat!rat $!ntri(u&ii de asigur ri pentru "!ma# )n sistemul asigur ril!r pentru "!ma# )n R!m8nia' pre$um "i )n alte & ri' )n $!ndi&iile sta(ilite prin a$!rdurile "i $!nven&iile interna&i!nale la $are R!m8nia este parte* (2) Drepturile $uvenite )n sistemul asigur ril!r pentru "!ma# din R!m8nia se p!t trans%era )n & rile )n $are asigura&ii )"i sta(iles$ d!mi$iliul sau re"edin&a' )n $!ndi&iile reglementate prin a$!rduri "i $!nven&ii interna&i!nale la $are R!m8nia este parte*

(') Indemni2a&iile de "!ma# a%erente drepturil!r prev 2ute la alin* ?/@ p!t %i trans%erate )n alte & ri' )n $!ndi&iile reglementate prin a$!rduri "i $!nven&ii interna&i!nale la $are R!m8nia este parte' )n m!neda & ril!r respe$tive sau )ntr5! alt m!ned asupra $ reia s5a $!nvenit* (*) Indemni2a&iile de "!ma# $uvenite )n sistemul asigur ril!r pentru "!ma# din R!m8nia p!t %i men&inute )n plat pe peri!ada )n $are pers!ana se deplasea2 pe terit!riul unui alt stat mem(ru al Uniunii Eur!pene' al Spa&iului E$!n!mi$ Eur!pean "i pe terit!riul Elve&iei' pentru a $ uta un l!$ de mun$ )n $!ndi&iile disp!2i&iil!r re%erit!are la presta&ia de "!ma#' prev 2ute de reglement rile Uniunii Eur!pene $u privire la apli$area regimuril!r de se$uritate s!$ial a salaria&il!r' lu$r t!ril!r independen&i "i mem(ril!r %amiliil!r a$est!ra $are se deplasea2 )n interi!rul Uniunii Eur!pene sau' dup $a2' de reglement rile eur!pene privind $!!rd!narea sistemel!r de se$uritate s!$ial ' pre$um "i ale m suril!r ad!ptate' p!trivit legii' )n apli$area a$est!r reglement ri eur!pene* (+) Presta&iile de "!ma# a%erente drepturil!r sta(ilite de institu&iile $!mpetente )n materie de "!ma# din alte state mem(re ale Uniunii Eur!pene p!t %i men&inute )n plat )n R!m8nia' )n $!ndi&iile disp!2i&iil!r re%erit!are la presta&ia de "!ma#' prev 2ute de reglement rile $!munitare $u privire la apli$area regimuril!r de se$uritate s!$ial a salaria&il!r' lu$r t!ril!r independen&i "i mem(ril!r %amiliil!r a$est!ra $are se deplasea2 )n interi!rul C!munit &ii Eur!pene' pre$um "i ale m suril!r ad!ptate' p!trivit legii' )n apli$area a$est!r reglement ri $!munitare* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +01/,++ 5 privind administrarea $rean&el!r (ugetare repre2ent8nd $!misi!nul dat!rat' p8n la data de -+ de$em(rie /,+,' de anga#at!ri inspe$t!ratel!r terit!riale de mun$ ' pre$um "i pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n d!meniul sistemului asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din /- %e(ruarie /,++' M!nit!rul O%i$ial +641/,++> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9>
Legea nr. 76/2002

Art. 371 (1) La sta(ilirea stagiului minim de $!ti2are de +/ luni )n ultimele /6 de luni premerg t!are datei )nregistr rii $ererii' prev 2ut la art* -6 alin* ?+@ lit* a@' nu se iau )n $!nsiderare peri!adele $are repre2int stagiu de $!ti2are utili2ate pentru sta(ilirea "i a$!rdarea anteri!ar a unui drept la indemni2a&ie de "!ma#* (2) Peri!adele $are repre2int stagiu de $!ti2are "i $are au %!st utili2ate pentru sta(ilirea "i a$!rdarea anteri!ar a unui drept la indemni2a&ie de "!ma#' prev 2ute la alin* ?+@' se iau )n $!nsiderare la sta(ilirea stagiului de $!ti2are )n %un$&ie de $are se sta(ile"te peri!ada pentru $are se a$!rd indemni2a&ia de "!ma# "i $uantumul a$estui drept' prev 2ut la art* -:* actualizat prin! Lege nr* /--1/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-+1/,+,>
Legea nr. 76/2002

Art. 38 (1) Indemni2a&ia de "!ma# se a$!rd pers!anel!r prev 2ute la art* +0' la $erere' dup $a2' de la data3 a) )n$et rii rap!rturil!r de mun$ > b) )n$et rii rap!rturil!r de servi$iu> c) )n$et rii mandatului pentru $are au %!st numite sau alese> d) e<pir rii duratei sau des%a$erii $!ntra$tului militaril!r anga#a&i pe (a2 de $!ntra$t* e) )n$et rii $alit &ii de mem(ru $!!perat!r> f) )n$et rii $!ntra$tului de asigurare pentru "!ma#> g) )n$et rii m!tivului pentru $are au %!st pensi!nate> h) )n$et rii m!tivului pentru $are au %!st suspendate rap!rturile de mun$ sau de servi$iu> i) A(r!gat * j) r m8nerii de%initive a ;!t r8rii #ude$ t!re"ti> )) )n$et rii a$tivit &ii des% "urate e<$lusiv )n (a2a unui rap!rt #uridi$' altul de$8t $ele de natura $el!r prev 2ute la lit* a@Ae@ "i lit* g@ "i ;@' )n $!nsiderarea $ ruia s5a dat!rat' p!trivit legii' $!ntri(u&ia individual de asigur ri pentru "!ma#> l) e<pir rii peri!adei de ., de 2ile' prev 2ut la art* +0 alin* ?/@ lit* a@> m) a(s!lvirii' pentru $a2urile prev 2ute la art* +0 alin* ?/@ lit* (@> n) a(r!gat * (2) Indemni2a&ia de "!ma# se a$!rd de la data prev 2ut la alin* ?+@' da$ $ererea este )nregistrat la agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n termen de +, de 2ile de la a$east dat * (') Da$ $ererea este )nregistrat dup e<pirarea termenului de +, de 2ile' dar nu mai t8r2iu de +/ luni de la data prev 2ut la alin* ?+@' indemni2a&ia de "!ma# se a$!rd )n$ep8nd $u data )nregistr rii $ererii* (*) Termenul de ma<imum +/ luni prev 2ut la alin* ?-@ este termen de de$ dere din drepturi* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +01/,++ 5 privind administrarea $rean&el!r (ugetare repre2ent8nd $!misi!nul dat!rat' p8n la data de -+ de$em(rie /,+,' de anga#at!ri inspe$t!ratel!r terit!riale de mun$ ' pre$um "i pentru m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n d!meniul sistemului asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din /- %e(ruarie /,++' M!nit!rul O%i$ial +641/,++> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

OU7 +/61/,,/ 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din / !$t!m(rie /,,/' M!nit!rul O%i$ial 06,1/,,/> Art. 39 (1) Indemni2a&ia de "!ma# se a$!rd "!meril!r prev 2u&i la art* +0 alin* ?+@' pe peri!ade sta(ilite di%eren&iat' )n %un$&ie de stagiul de $!ti2are' dup $um urmea2 3 a) . luni' pentru pers!anele $u un stagiu de $!ti2are de $el pu&in un an> b) : luni' pentru pers!anele $u un stagiu de $!ti2are de $el pu&in 4 ani> c) +/ luni' pentru pers!anele $u un stagiu de $!ti2are mai mare de +, ani* (2) Cuantumul indemni2a&iei de "!ma# prev 2ute la alin* ?+@ este ! sum a$!rdata lunar "i )n m!d di%eren&iat' )n %un$&ie de stagiul de $!ti2are' dup $um urmea2 3 a) 04E din val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are la data sta(ilirii a$estuia' pentru pers!anele $u un stagiu de $!ti2are de $el pu&in un an> b) suma prev 2ut la lit* a@ la $are se adaug ! sum $al$ulat prin apli$area asupra mediei salariului de (a2 lunar (rut pe ultimele +/ luni de stagiu de $!ti2are' a unei $!te pr!$entuale di%eren&iate )n %un$&ie de stagiul de $!ti2are* (') C!tele pr!$entuale di%eren&iate )n %un$&ie de stagiul de $!ti2are' prev 2ute la alin* ?/@ lit* (@' sunt3 a) -E pentru pers!anele $u un stagiu de $!ti2are de $el pu&in - ani> b) 4E pentru pers!anele $u un stagiu de $!ti2are de $el pu&in 4 ani> c) 0E pentru pers!anele $u un stagiu de $!ti2are de $el pu&in +, ani> d) +,E pentru pers!anele $u un stagiu de $!ti2are de $el pu&in /, de ani* (*) Pentru pers!anele $are au %!st asigurate )n (a2a unui $!ntra$t de asigurare pentru "!ma#' la determinarea sumei $al$ulate prin apli$area unei $!te pr!$entuale di%eren&iate )n %un$&ie de stagiul de $!ti2are' prev 2ute la alin* ?/@ lit* (@' se va avea )n vedere venitul lunar de$larat )n $!ntra$tul de asigurare pentru "!ma#* actualizat prin! OU7 +,91/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din . de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-,1/,+,> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

Art. 40 (1) Indemni2a&ia de "!ma# se a$!rd "!meril!r prev 2u&i la art* +0 alin* ?/@ pe ! peri!ad de . luni "i este ! sum %i< ' lunar ' al $ rei $uantum repre2int 4,E din val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' )n vig!are la data sta(ilirii a$esteia* (2) Indemni2a&ia de "!ma# prev 2ut la alin* ?+@ se a$!rd "!meril!r prev 2u&i la art* +0 alin* ?/@ lit* a@ "i (@' ! singur dat ' pentru %ie$are %!rm de )nv & m8nt a(s!lvit *
Legea nr. 76/2002

actualizat prin!

OU7 +,91/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din . de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-,1/,+,> Art. 41 (1) Pers!anele $are (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# au urm t!arele !(liga&ii3 a) s se pre2inte lunar' pe (a2a pr!gram rii sau !ri de $8te !ri sunt s!li$itate' la agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ la $are sunt )nregistrate' pentru a primi spri#in )n vederea )n$adr rii )n mun$ > b) s $!muni$e )n termen de - 2ile agen&iei pentru !$uparea %!r&ei de mun$ la $are sunt )nregistrate !ri$e m!di%i$are a $!ndi&iil!r $are au $!ndus la a$!rdarea drepturil!r> c) s parti$ipe la servi$iile pentru stimularea !$up rii "i de %!rmare pr!%esi!nal !%erite de agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ la $are sunt )nregistrate> d) s $aute a$tiv un l!$ de mun$ * e) s )n"tiin&e2e )n s$ris agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ la $are sunt )nregistrate apari&ia st rii de in$apa$itate temp!rar de mun$ "i datele de identi%i$are' respe$tiv numele medi$ului pres$ript!r "i unitatea )n $are %un$&i!nea2 a$esta' )n termen de /6 de !re de la data a$!rd rii $!n$ediului medi$al* =n situa&ia )n $are apari&ia st rii de in$apa$itate temp!rar de mun$ a intervenit )n 2ile de$larate nelu$r t!are sau )mplinirea termenului de /6 de !re se reali2ea2 )n 2ile de$larate nelu$r t!are' pers!anele $are (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# au !(liga&ia de a )n"tiin&a agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ la $are sunt )nregistrate' )n prima 2i lu$r t!are* (11) O(liga&ia prev 2ut la alin* ?+@ lit* $@ nu se apli$ )n situa&ia )n $are pers!anele $are (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# parti$ip la pr!grame de %!rmare pr!%esi!nal ' !rgani2ate )n $!ndi&iile legii' a $ r!r %inan&are este asigurat din asisten&a %inan$iar neram(ursa(il primit de R!m8nia' )n $alitate de stat mem(ru al Uniunii Eur!pene' prin intermediul C!ndului eur!pean de de2v!ltare regi!nal ' C!ndului s!$ial eur!pean "i C!ndului de $!e2iune* O(liga&ia nu se apli$ pe peri!ada )n $are pers!anele parti$ip la a$este pr!grame de %!rmare pr!%esi!nal ' )n $!ndi&iile )n $are' anteri!r in$luderii )n $adrul a$est!r pr!grame' nu au %!st $uprinse )n servi$iile pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i de %!rmare pr!%esi!nal !%erite de agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ "i se a%l )n peri!ada de a$!rdare a a$est!r servi$ii* (12) Pers!anele prev 2ute la alin* ?++@ au !(liga&ia s pre2inte lunar' la data pr!gram rii prev 2ute la alin* ?+@ lit* a@' agen&iei pentru !$uparea %!r&ei de mun$ la $are sunt )nregistrate d!vada parti$ip rii l!r la pr!grame de %!rmare pr!%esi!nal a $ r!r %inan&are este asigurat din asisten&a %inan$iar neram(ursa(il primit de R!m8nia' )n $alitate de stat mem(ru al Uniunii Eur!pene' prin intermediul C!ndului eur!pean de de2v!ltare regi!nal ' C!ndului s!$ial eur!pean "i C!ndului de $!e2iune' sau' dup $a2' d!vada parti$ip rii la e<amenul de a(s!lvire a a$est!ra* Pre2entarea d!ve2ii nu $!nstituie re%u2 ne#usti%i$at p!trivit art* 66 lit* d@ "i e@* (13) =n situa&ia )n $are !(liga&ia prev 2ut la alin* ?+/@ nu este )ndeplinit ' prevederile alin* ?++@ nu se apli$ * (2) Anga#at!rii $are au )n$adrat )n mun$ ' $!n%!rm legii' pers!ane din r8ndul (ene%i$iaril!r de indemni2a&ii de "!ma# au !(liga&ia de a anun&a )n termen de - 2ile agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ la $are a$e"tia au %!st )nregistra&i* (') O(liga&ia prev 2ut la alin* ?/@ revine "i $asel!r terit!riale de pensii $are au sta(ilit "i au pus )n plat pensiile $uvenite (ene%i$iaril!r de indemni2a&ie de "!ma#*
Legea nr. 76/2002

actualizat prin!

Lege nr* /--1/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-+1/,+,> Art. 42 (1) Nu (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# pers!anele $are' la data s!li$it rii dreptului' re%u2 un l!$ de mun$ p!trivit preg tirii sau nivelului studiil!r sau re%u2 parti$iparea la servi$ii pentru stimularea !$up rii "i de %!rmare pr!%esi!nal !%erite de agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ * (2) Nu (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# a(s!lven&ii $are' la data s!li$it rii dreptului' urmea2 ! %!rm de )nv & m8nt* (') Nu (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# a(s!lven&ii li$en&ia&i ai %a$ult &il!r de medi$in ' medi$in dentar "i %arma$ie $are' la data s!li$it rii dreptului' au pr!m!vat $!n$ursul na&i!nal de re2iden&iat pe l!$uri sau pe p!sturi' )n $!ndi&iile legi* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +,91/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din . de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-,1/,+,>
Legea nr. 76/2002

Art. 43 (1) Indemni2a&ia de "!ma# se pl te"te lunar )n $uantumul prev 2ut la art* -: alin* ?/@' respe$tiv la art* 6, alin* ?+@* (2) Pentru %ra$&iuni de lun indemni2a&ia de "!ma# se $al$ulea2 pr!p!r&i!nal $u num rul de 2ile $alendaristi$e din luna respe$tiv * Art. 44 =n$etarea pl &ii indemni2a&iil!r de "!ma# a$!rdate (ene%i$iaril!r are l!$ dup $um urmea2 3 a) la data )n$adr rii )n mun$ ' $!n%!rm legii' pe peri!ad nedeterminat sau pe peri!ad determinat mai mare de +/ luni> b) la data $8nd reali2ea2 ' din a$tivit &i aut!ri2ate p!trivit legii' venituri lunare mai mari de$8t val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' )n vig!are> c) la :, de 2ile de la data emiterii aut!ri2a&iei de %un$&i!nare pentru a des% "ura a$tivit &i independente sau a $erti%i$atului de )nmatri$ulare' $!n%!rm legii' da$ reali2ea2 venituri lunare mai mari de$8t val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' )n vig!are> d) la data re%u2ului ne#usti%i$at de a se )n$adra )ntr5un l!$ de mun$ $!n%!rm preg tirii sau nivelului studiil!r> e) la data re%u2ului ne#usti%i$at de a parti$ipa la servi$ii pentru stimularea !$up rii "i de %!rmare pr!%esi!nal sau la data )ntreruperii a$est!ra din m!tive imputa(ile pers!anei> f) da$ peri!ada de pensi!nare pentru invaliditate dep "e"te +/ luni> g) la data )ndeplinirii $!ndi&iil!r de pensi!nare pentru limit de v8rst ' de la data s!li$it rii pensiei anti$ipate sau la data $8nd pensia de invaliditate devine nerevi2ui(il >

h) la data ple$ rii din &ar a (ene%i$iarului pentru ! peri!ad mai mare de - luni> i) la data )n$eperii e<e$ut rii unei pedepse privative de li(ertate pentru ! peri!ad mai mare de +/ luni> j) )n $a2ul de$esului (ene%i$iarului> )) la e<pirarea termenel!r prev 2ute la art* 64 alin* ?/@' ?-@ "i ?-+@> l) la e<pirarea termenel!r prev 2ute la art* -: alin* ?+@' respe$tiv la art* 6, alin* ?+@> m) la data admiterii )ntr5! %!rm de )nv & m8nt' )n $a2ul pers!anel!r asimilate "!meril!r' prev 2ute la art* +0 alin* ?/@ lit* a@ "i (@* n) la data de la $are )"i )n$epe des% "urarea a$tivit &ii )n %un$&ii ele$tive sau la data la $are sunt numite )n $adrul aut!rit &ii e<e$utive' legislative !ri #ude$ t!re"ti' pe durata mandatului> o) la data anga# rii' $!n%!rm legii' pe (a2 de $!ntra$t' )n situa&ia s!lda&il!r "i grada&il!r v!luntari> p) la data pr!m!v rii $!n$ursului na&i!nal de re2iden&iat pe l!$uri sau pe p!sturi' )n $!ndi&iile legii> ,) de la data la $are des% "!ar ! a$tivitate pentru ! peri!ad mai mare de +/ luni' )n (a2a unui rap!rt #uridi$ )n $!nsiderarea $ ruia se reali2ea2 venituri din drepturi de aut!r "i drepturi $!ne<e de%inite p!trivit art* 0 alin* ?+@ p$t* +-+ din Legea nr* 40+1/,,-' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' "i1sau venituri din $!ntra$te1$!nven&ii )n$;eiate p!trivit Legii nr* /901/,,: privind C!dul $ivil' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile ulteri!are' denumit )n $!ntinuare (odul ci-il& sau )n temeiul Legii nr* :.1/,,. privind Statutul deputa&il!r "i al senat!ril!r' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' sau al Legii nr* 4-1+::+ privind indemni2a&iile "i $elelalte drepturi ale senat!ril!r "i deputa&il!r' pre$um "i salari2area pers!nalului din aparatul Parlamentului R!m8niei' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +,91/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din . de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-,1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 45 (1) Suspendarea pl &ii indemni2a&iil!r de "!ma# a$!rdate (ene%i$iaril!r are l!$ dup $um urmea2 3

a) la data la $are nu "i5a )ndeplinit !(liga&ia prev 2ut la art* 6+ alin* ?+@ lit* a@> b) pe peri!ada )ndeplinirii servi$iului militar a$tiv> c) la data )n$adr rii )n mun$ ' $!n%!rm legii' pe peri!ad determinat de $el mult +/ luni> d) la data !(&inerii aut!ri2 rii pentru men&inerea pl &ii indemni2a&iei de "!ma#' la $ererea pers!anei $are se deplasea2 )n interi!rul Uniunii Eur!pene' Spa&iului E$!n!mi$ Eur!pean sau )n Elve&ia pentru a $ uta un l!$ de mun$ "i d!re"te s )"i men&in plata indemni2a&iei de "!ma#' $!n%!rm prevederil!r legale' pe ! peri!ad de ma<imum - luni sau' dup $a2' . luni' $u apr!(area agen&iei pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n a $ rei ra2 terit!rial )"i are' dup $a2' d!mi$iliul sau re"edin&a> e) pe peri!ada )n $are este arestat preventiv sau pentru e<e$utarea unei pedepse privative de li(ertate de p8n la +/ luni> f) la data pensi!n rii pentru invaliditate> g) pe peri!ada a$!rd rii indemni2a&iei pentru in$apa$itate temp!rar de mun$ ' a indemni2a&iei de maternitate "i a indemni2a&iei pentru $re"terea $!pilului p8n la )mplinirea v8rstei de / ani' respe$tiv de - ani sau 0 ani' )n $a2ul $!pilului $u ;andi$ap> h) pe peri!ada in$apa$it &ii temp!rare de mun$ mai mare de - 2ile dat!rit a$$identel!r survenite )n peri!ada $ursuril!r de $ali%i$are' re$ali%i$are' per%e$&i!nare sau' dup $a2' a alt!r %!rme de preg tire pr!%esi!nal ' )n timpul "i din $au2a pra$ti$ii pr!%esi!nale> i) pe peri!ada a$!rd rii pl &il!r $!mpensat!rii' p!trivit legii' )n situa&ia )n $are a$este drepturi ( ne"ti se a$!rd din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* j) la data ple$ rii din &ar pe ! peri!ad mai mi$ de - luni' la $ererea pers!anei' )n situa&ia )n $are plata indemni2a&iei de "!ma# nu se suspend )n $!ndi&iile lit* d@> )) la data )n$eperii des% "ur rii unei a$tivit &i pentru ! peri!ad mai mi$ de +/ luni' )n (a2a unui rap!rt #uridi$ )n $!nsiderarea $ ruia se reali2ea2 venituri din drepturi de aut!r "i drepturi $!ne<e de%inite p!trivit art* 0 alin* ?+@ p$t* +-+ din Legea nr* 40+1/,,-' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' "i1sau venituri din $!ntra$te1$!nven&ii )n$;eiate p!trivit C!dului $ivil sau )n temeiul Legii nr* :.1/,,.' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' sau al Legii nr* 4-1+::+' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are* (2) Repunerea )n plat ' dup suspendarea )n $!ndi&iile alin* ?+@ lit* a@' se %a$e de la data depunerii $ererii (ene%i$iarului' dar nu mai t8r2iu de ., de 2ile $alendaristi$e de la data suspend rii* (') Repunerea )n plat ' dup suspendarea )n $!ndi&iile alin* ?+@ lit* (@' $@' e@Ai@ "i G@' se %a$e de la data depunerii $ererii (ene%i$iarului' dar nu mai t8r2iu de -, de 2ile $alendaristi$e de la data )n$et rii situa&iei $are a $!ndus la suspendare* ('1) Repunerea )n plat ' dup suspendarea )n $!ndi&iile alin* ?+@ lit* d@' se %a$e' dup $a2' ast%el3 a) de la data depunerii $ererii (ene%i$iarului' dar nu mai t8r2iu de - luni de la data suspend rii' )n situa&ia )n $are pers!anei )i sunt in$idente disp!2i&iile re%erit!are la presta&ia de "!ma# prev 2ute de reglement rile Uniunii Eur!pene $u privire la apli$area regimuril!r de se$uritate s!$ial a salaria&il!r' lu$r t!ril!r independen&i "i mem(ril!r %amiliil!r a$est!ra $are se deplasea2 )n interi!rul Uniunii Eur!pene' pre$um "i m surile ad!ptate' p!trivit legii' )n apli$area a$est!r reglement ri eur!pene> b) de la data sta(ilit $!n%!rm reglement ril!r Uniunii Eur!pene privind $!!rd!narea sistemel!r de se$uritate s!$ial ' pre$um "i m suril!r ad!ptate' p!trivit legii' )n apli$area a$est!r reglement ri eur!pene' dar nu mai t8r2iu de - luni de la data suspend rii' )n situa&ia )n $are pers!anei )i sunt in$idente disp!2i&iile re%erit!are la presta&ia de "!ma# prev 2ute de reglement rile eur!pene privind $!!rd!narea sistemel!r de se$uritate s!$ial ' pre$um "i

m surile ad!ptate' p!trivit legii' )n apli$area a$est!r reglement ri eur!pene sau' dup $a2' . luni' $u apr!(area agen&iei pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n a $ rei ra2 terit!rial )"i are' dup $a2' d!mi$iliul sau re"edin&a* ('2) Repunerea )n plat ' dup suspendarea )n $!ndi&iile alin* ?+@ lit* #@' se %a$e de la data depunerii $ererii (ene%i$iarului' dar nu mai t8r2iu de - luni de la data suspend rii* (*) Peri!ada de suspendare prev 2ut la alin* ?+@ lit* a@ %a$e parte din peri!ada de a$!rdare a indemni2a&iei de "!ma#* (+) Peri!ada de suspendare a indemni2a&iei de "!ma# pe peri!ada a$!rd rii indemni2a&iei pentru in$apa$itate temp!rar de mun$ ' prev 2ut la alin* ?+@ lit* g@' %a$e parte din peri!ada de a$!rdare a indemni2a&iei de "!ma# )n situa&ia )n $are nu este )ndeplinit !(liga&ia prev 2ut la art* 6+ alin* ?+@ lit* e@* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> Lege nr* /--1/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-+1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 46 Drepturile ( ne"ti prev 2ute la art* 6- %a$ !(ie$tul e<e$ut rii silite pentru de(ite pr!venite din plata ne$uvenit a a$est!ra' pre$um "i pentru $a2urile prev 2ute de C!dul de pr!$edur $ivil !ri de alte disp!2i&ii legale spe$iale* Art. 47 (1) Sumele a$!rdate )n m!d ne$uvenit din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' pre$um "i !ri$e alte de(ite $!nstituite la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' altele de$8t $ele pr!venind din $!ntri(u&ii' se re$uperea2 pe (a2a de$i2iil!r emise de agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ sau' dup $a2' de $entrele regi!nale de %!rmare pr!%esi!nal a adul&il!r' $are $!nstituie titluri e<e$ut!rii* (2) Sumele prev 2ute la alin* ?+@ se re$uperea2 de la (ene%i$iari )n termenul general de pres$rip&ie legal* (') Sumele r mase nere$uperate de la (ene%i$iarii de$eda&i nu se mai urm res$* actualizat prin! OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul
Legea nr. 76/2002

salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Art. 48 (1) Dene%i$iarii de indemni2a&ie de "!ma# sunt asigura&i )n sistemul asigur ril!r s!$iale de stat "i )n sistemul asigur ril!r s!$iale de s n tate "i (ene%i$ia2 de t!ate drepturile prev 2ute de lege pentru asigura&ii a$est!r sisteme* (2) C!ntri(u&ia pentru asigur rile s!$iale de stat "i $!ntri(u&ia pentru asigur rile s!$iale de s n tate se sup!rt din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i se virea2 $asel!r de asigur ri respe$tive de $ tre agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ * (') Drepturile de asigur ri s!$iale de stat ale pers!anel!r (ene%i$iare de indemni2a&ie de "!ma# se sup!rt din (ugetul asigur ril!r s!$iale de stat* (*) Pentru $!ntri(u&iile de asigur ri s!$iale !(ligat!rii' $are se sup!rt din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i se pl tes$ pentru drepturile la indemni2a&ie de "!ma# "i alte drepturi ( ne"ti' sta(ilite "i a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# pentru peri!adele anteri!are lunii )n $are se pl tes$ drepturile respe$tive' )n $!ndi&iile legii' nu se dat!rea2 d!(8n2i "i penalit &i de )nt8r2iere* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

CAPITOLUL IV ( suri pentru prevenirea oma&ului Art. 481 (1) =n s$!pul prevenirii "!ma#ului "i $!ns!lid rii l!$uril!r de mun$ prin $re"terea "i diversi%i$area $!mpeten&el!r pr!%esi!nale ale pers!anel!r )n$adrate )n mun$ ' anga#at!ril!r $are !rgani2ea2 ' )n (a2a planului anual de %!rmare pr!%esi!nal ' pr!grame de %!rmare pr!%esi!nal pentru pr!prii anga#a&i' derulate de %urni2!ri de servi$ii de preg tire pr!%esi!nal ' aut!ri2a&i )n $!ndi&iile legii' se a$!rd ' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' ! sum repre2ent8nd 4,E din $;eltuielile $u servi$iile de %!rmare pr!%esi!nal !rgani2ate pentru un num r de $el mult /,E din pers!nalul anga#at* (2) Anga#at!rii p!t (ene%i$ia de suma prev 2ut la alin* ?+@ ! singur dat )n $ursul unui an $alendaristi$* (') A(r!gat* (*) Anga#at!rii sunt !(liga&i s men&in rap!rturile de mun$ sau de servi$iu ale pers!anel!r parti$ipante la pr!gramul de preg tire pr!%esi!nal ' pentru $are s5a a$!rdat suma prev 2ut la alin* ?+@' $el pu&in un an de la data a$!rd rii sumei* (+) Anga#at!rii $are )n$etea2 rap!rturile de mun$ sau de servi$iu ale pers!anel!r prev 2ute la alin* ?6@ anteri!r termenului de un an sunt !(liga&i s restituie' )n t!talitate' agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ su(ven&ia a$!rdat pentru %ie$are pers!an ' plus d!(8nda de re%erin& a D n$ii Na&i!nale a R!m8niei' )n vig!are la data )n$et rii rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu' da$ )n$etarea a$est!ra a avut l!$ din m!tivele prev 2ute la art* 9- alin* ?/@' "i nu

mai p!t (ene%i$ia de prevederile alin* ?+@ ! peri!ad de / ani de la data )n$et rii rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu ale pers!anel!r respe$tive* (.) Pr!$edura "i m!dul de a$!rdare a sumei prev 2ute la alin* ?+@ se sta(iles$ prin a$te n!rmative ela(!rate )n apli$area pre2entei legi* (/) Suma prev 2ut la alin* ?+@ se a$!rd din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' de la $apit!lul H)nv & m8ntI' anga#at!ril!r sele$ta&i de agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' $u respe$tarea reglement ril!r apli$a(ile )n d!meniul a#ut!rului de minimis. actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 49 =n $a2ul $!n$edieril!r $!le$tive' anga#at!rii au !(liga&ia s )n"tiin&e2e agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ )n vederea ad!pt rii un!r m suri pentru $!m(aterea "!ma#ului "i prevenirea e%e$tel!r s!$iale ne%av!ra(ile ale a$est!r $!n$edieri* actualizat prin! OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

Art. 50 (1) =n situa&iile prev 2ute la art* 6: anga#at!rii sunt !(liga&i s a$!rde preavi2' $!n%!rm prevederil!r C!dului mun$ii sau ale $!ntra$tului $!le$tiv de mun$ ' anga#a&il!r $are urmea2 s %ie disp!ni(ili2a&i* (2) =n peri!ada preavi2ului prev 2ut la alin* ?+@ anga#a&ii v!r parti$ipa la servi$iile de pre$!n$ediere reali2ate de agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ !ri de al&i %urni2!ri de servi$ii de !$upare din se$t!rului pu(li$ sau privat' a$redita&i' sele$ta&i de $ tre a$estea' )n $!ndi&iile legii* (') =n vederea reali2 rii servi$iil!r de pre$!n$ediere' anga#at!rii a%la&i )n situa&iile prev 2ute la art* 6: sunt !(liga&i s )n"tiin&e2e agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$a $u $el pu&in -, de 2ile $alendaristi$e anteri!are emiterii de$i2iil!r de $!n$ediere* actualizat prin! OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> Art. 51 =n sensul pre2entei legi' $!nstituie ser-icii de preconcediere& )n prin$ipal' urm t!arele a$tivit &i3 a) in%!rmarea privind prevederile legale re%erit!are la pr!te$&ia "!meril!r "i a$!rdarea servi$iil!r de !$upare "i de %!rmare pr!%esi!nal > b) plasarea pe l!$urile de mun$ va$ante e<istente pe plan l!$al "i instruirea )n m!dalit &i de $ utare a unui l!$ de mun$ > c) re!rientarea pr!%esi!nal )n $adrul unit &ii sau prin $ursuri de %!rmare de s$urt durat > d) s!ndarea !piniei salaria&il!r "i $!nsilierea a$est!ra $u privire la m surile de $!m(atere a "!ma#ului* Art. 52 (1) De servi$iile de pre$!n$ediere prev 2ute la art* 4+ p!t (ene%i$ia' la $erere' "i alte pers!ane amenin&ate de ris$ul de a deveni "!meri* (2) Pr!$edurile privind a$$esul la m surile pentru prevenirea "!ma#ului' m!dalit &ile de %inan&are "i instru$&iunile de implementare a a$est!ra v!r %i ela(!rate de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' v!r %i avi2ate de Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale "i v!r %i apr!(ate prin ;!t r8re a 7uvernului* CAPITOLUL V ( suri pentru stimularea ocup rii #orei de mun$ SECIUNEA 1 %ervicii specializate Art. 53 M surile pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ vi2ea2 3 a) $re"terea "ansel!r de !$upare a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ > b) stimularea anga#at!ril!r pentru )n$adrarea )n mun$ a "!meril!r "i $rearea de n!i l!$uri de mun$ * c) pr!m!varea parti$ip rii pe pia&a mun$ii a tineril!r $u ris$ de marginali2are s!$ial * actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 54 M surile pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ se adresea2 at8t pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' $8t "i anga#at!ril!r "i sunt reali2ate prin servi$ii spe$iali2ate' %urni2ate de

agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ !ri de al&i %urni2!ri de servi$ii din se$t!rul pu(li$ sau privat* Art. 55 (1) Curni2!rii de servi$ii spe$iali2ate pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ p!t s preste2e' pe (a2 de $!ntra$te )n$;eiate $u agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' servi$ii %inan&ate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' numai da$ sunt a$redita&i* (2) A$reditarea %urni2!ril!r de servi$ii prev 2u&i la alin* ?+@ se %a$e de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * (') =n vederea a$redit rii' Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ per$epe ! ta< al $ rei $uantum este sta(ilit anual de $ tre Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale' la pr!punerea a$esteia' pentru %ie$are tip de servi$iu prestat* (*) Sumele re2ultate din )n$asarea ta<el!r de a$reditare $!nstituie venit la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* Art. 56 Curni2!rii de servi$ii p!t presta servi$iile spe$iali2ate pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ ' %inan&ate din alte %!nduri de$8t (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' numai da$ sunt a$redita&i de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * actualizat prin! Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 561 Nu se supun a$redit rii de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ %urni2!rii de servi$ii spe$iali2ate pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din statele mem(re ale Uniunii Eur!pene "i din Spa&iul E$!n!mi$ Eur!pean $are au %!st supu"i unei ast%el de $!ndi&ii )n statul de !rigine sau de pr!venien& * actualizat prin! Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

SECIUNEA a 2-a Creterea anselor de ocupare a persoanelor )n c utarea unui loc de mun$ Art. 57 (1) Cre"terea "ansel!r de !$upare a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ se reali2ea2 de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' )n prin$ipal' prin3 a) in%!rmarea "i $!nsilierea pr!%esi!nal > b) medierea mun$ii> c) %!rmarea pr!%esi!nal >

c1) evaluarea "i $erti%i$area $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale> d) $!nsultan& "i asisten& pentru )n$eperea unei a$tivit &i independente sau pentru ini&ierea unei a%a$eri> e) $!mpletarea venituril!r salariale ale anga#a&il!r> f) stimularea m!(ilit &ii %!r&ei de mun$ * (2) Cre"terea "ansel!r de !$upare a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ se p!ate reali2a de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ "i prin pr!m!varea un!r pr!grame spe$iale )n parteneriat $u alte pers!ane #uridi$e de drept pu(li$ sau privat* (21) Cre"terea "ansel!r de !$upare a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ se p!ate reali2a de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ "i prin a$!rdarea m suril!r pe pia&a mun$ii de natura servi$iil!r "i al!$a&iil!r %inan$iare pers!nali2ate $are repre2int a$&iuni eligi(ile $!n%!rm prevederil!r legale "i sunt prev 2ute a se a$!rda prin pr!ie$tele derulate )n $adrul pr!gramel!r !pera&i!nale %inan&ate din instrumente stru$turale sau prin pr!gramele Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ pentru $are se s!li$it ! $!ntri(u&ie %inan$iar din partea C!ndului Eur!pean de A#ustare la 7l!(ali2are )n $!ndi&iile reglement ril!r eur!pene spe$i%i$e* (') M surile $are vi2ea2 $re"terea "ansel!r de !$upare a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' prev 2ute la alin* ?+@ lit* a@Ad@' se p!t reali2a "i $!ntra $!st de $ tre %urni2!ri de servi$ii din se$t!rul pu(li$ sau privat a$redita&i "i1sau aut!ri2a&i )n $!ndi&iile legii* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

1 "n#ormarea i consilierea pro#esional Art. 58 (1)Informarea "i consilierea profesional $!nstituie un ansam(lu de servi$ii a$!rdate )n m!d gratuit pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' $are au $a s$!p3 a) %urni2area de in%!rma&ii privind pia&a mun$ii "i ev!lu&ia !$upa&iil!r> b) evaluarea "i aut!evaluarea pers!nalit &ii )n vederea !rient rii pr!%esi!nale> c) de2v!ltarea a(ilit &ii "i )n$rederii )n sine a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' )n vederea lu rii de $ tre a$estea a de$i2iei privind pr!pria $arier > d) instruirea )n met!de "i te;ni$i de $ utare a unui l!$ de mun$ * (2) In%!rmarea "i $!nsilierea pr!%esi!nal se reali2ea2 de $entre spe$iali2ate' !rgani2ate )n $adrul agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' pre$um "i de alte $entre "i %urni2!ri de servi$ii din se$t!rul pu(li$ sau privat' a$redita&i' $are )n$;eie $u agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ $!ntra$te' )n $!ndi&iile legii*

(') In%!rmarea privind pia&a mun$ii' sta(ilirea traseului pr!%esi!nal' evaluarea "i aut!evaluarea se reali2ea2 prin aut!in%!rmare' prin a$!rdarea de servi$ii de $!nsiliere individual sau de grup !%erite' la $erere' pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ sau )n $adrul #!(5$lu(uril!r !rgani2ate de agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ * (*) C!nsilierea pr!%esi!nal "i instruirea )n met!de "i te;ni$i de $ utare a unui l!$ de mun$ "i de pre2entare la interviuri )n vederea !$up rii se reali2ea2 de $ tre $!nsilieri de !rientare a $arierei' )n $adrul $entrel!r de in%!rmare "i $!nsiliere privind $ariera sau' la $erere' )n $adrul alt!r %!rme !rgani2ate de instruire* 2 (edierea muncii Art. 59 (1)0edierea muncii este a$tivitatea prin $are se reali2ea2 punerea )n leg tur a anga#at!ril!r $u pers!anele )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' )n vederea sta(ilirii de rap!rturi de mun$ sau de servi$iu* (2) Agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ au !(liga&ia de a identi%i$a l!$urile de mun$ va$ante la anga#at!ri "i a le %a$e $un!s$ute pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ * (') Servi$iile de mediere pentru pers!anele )n $ utarea unui l!$ de mun$ se a$!rd gratuit de $ tre agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ "i $!nstau )n3 a) in%!rma&ii privind l!$urile de mun$ va$ante "i $!ndi&iile de !$upare a a$est!ra prin pu(li$area' a%i"area' !rgani2area de (urse ale l!$uril!r de mun$ > b) mediere ele$tr!ni$ av8nd $a s$!p punerea aut!mat )n $!resp!nden& a $ereril!r "i !%ertel!r de l!$uri de mun$ prin intermediul te;ni$ii de $al$ul> c) presele$&ia $andida&il!r $!respun2 t!r $erin&el!r l!$uril!r de mun$ !%erite "i )n $!n$!rdan& $u preg tirea' aptitudinile' e<perien&a "i $u interesele a$est!ra* Art. 60 (1) =n vederea reali2 rii m suril!r pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ ' agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ au !(liga&ia de a )nt!$mi' pentru %ie$are pers!an )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' planul individual de mediere* (2) Pr!$edura de ela(!rare' $!n&inutul "i m!nit!ri2area planului individual de mediere v!r %i sta(ilite prin !rdin al pre"edintelui Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * Art. 61 (1) Pentru "!merii $are (ene%i$ia2 de indemni2a&ii de "!ma#' )n $!ndi&iile prev 2ute de pre2enta lege' parti$iparea la servi$iile de mediere' la s!li$itarea agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ la $are sunt )nregistra&i' este !(ligat!rie* (2) F!merii $are nu (ene%i$ia2 de indemni2a&ii de "!ma# tre(uie s depun ! $erere la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ pentru a %i lua&i )n eviden& )n vederea medierii "i' )n $a2ul ne)n$adr rii )n mun$ ' s re)nn!ias$ $ererea la . luni* (') De servi$ii de mediere gratuite (ene%i$ia2 ' la $erere' "i pers!anele prev 2ute la art* +. lit* $@A%@*
Legea nr. 76/2002

actualizat prin!

Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> Art. 62 Medierea mun$ii se p!ate reali2a "i $!ntra$!st de $ tre %urni2!ri de servi$ii spe$iali2ate' din se$t!rul pu(li$ sau privat' a$redita&i de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * 3 *ormarea pro#esional Art. 63 (1) Pers!anele )n $ utarea unui l!$ de mun$ p!t parti$ipa la pr!grame de %!rmare pr!%esi!nal $are s le asigure $re"terea "i diversi%i$area $!mpeten&el!r pr!%esi!nale )n s$!pul asigur rii m!(ilit &ii "i reintegr rii pe pia&a mun$ii* (2) Pr!gramele de %!rmare pr!%esi!nal asigur ' $!n%!rm legii' ini&ierea' $ali%i$area' re$ali%i$area' per%e$&i!narea "i spe$iali2area pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ * (') C!rmarea pr!%esi!nal a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ se %a$e &in8ndu5se seama de $erin&ele de m!ment "i de perspe$tiv ale pie&ei mun$ii "i )n $!n$!rdan& $u !p&iunile "i aptitudinile individuale ale pers!anel!r respe$tive* (*) C!rmele prin $are se reali2ea2 %!rmarea pr!%esi!nal a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ sunt3 $ursuri' stagii de pra$ti$ "i spe$iali2are' pre$um "i alte %!rme' )n $!ndi&iile legii* Art. 64 (1) A$$esul la pr!gramele de %!rmare pr!%esi!nal se %a$e )n urma a$tivit &ii de in%!rmare "i $!nsiliere pr!%esi!nal sau de mediere* (2) Pr!gramele de %!rmare pr!%esi!nal a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ se !rgani2ea2 )n m!d distin$t pe niveluri de preg tire "i spe$iali2 ri' pre$um "i pe $ateg!rii "i grupuri de pers!ane* Art. 65 (1) A$tivitatea de %!rmare pr!%esi!nal a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ se des% "!ar pe (a2a planului na&i!nal de %!rmare pr!%esi!nal ela(!rat anual de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * (2) Planul na&i!nal de %!rmare pr!%esi!nal se apr!( de Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale* (') Cinan&area a$tivit &ii de %!rmare pr!%esi!nal se %a$e din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' )n (a2a indi$at!ril!r sta(ili&i prin planul na&i!nal de %!rmare pr!%esi!nal apr!(at* Art. 66 (1) Pers!anele prev 2ute la art* +. lit* a@' (@' d@' e@ "i %@' pre$um "i pers!anele $are des% "!ar a$tivit &i )n mediul rural "i nu reali2ea2 venituri lunare sau reali2ea2 venituri mai mi$i de$8t val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are "i $are sunt )nregistrate la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ (ene%i$ia2 ' )n m!d gratuit' de servi$ii de %!rmare pr!%esi!nal *

(2) Servi$iile de %!rmare pr!%esi!nal se asigur ' gratuit' la $ererea pers!anel!r anga#ate' $u a$!rdul anga#at!rului' sau la $ererea anga#at!rului' "i pentru pers!anele a%late )n urm t!arele situa&ii3 a) au reluat a$tivitatea $a urmare a )n$et rii $!n$ediului pentru ere terea $!pilului p8n la )mplinirea v8rstei de / ani' respe$tiv - ani sau 0 ani )n $a2ul $!pilului $u ;andi$ap> b) au reluat a$tivitatea dup peri!ada )ndeplinirii servi$iului militar a$tiv> c) au reluat a$tivitatea $a urmare a re$uper rii $apa$it &ii de mun$ dup pensi!narea pentru invaliditate* (') Prevederile alin* ?/@ se apli$ )n $a2ul )n $are $ererea este %!rmulat )n termen de +/ luni de la data relu rii a$tivit &ii pers!anel!r' ! singur dat pentru %ie$are situa&ie* (*) Pers!anele a%late )n deten&ie $are mai au de e<e$utat $el mult : luni p8n la ultima 2i de e<e$utare a pedepsei p!t urma un pr!gram de %!rmare pr!%esi!nal !rgani2at de agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ #ude&ene' respe$tiv a muni$ipiului Du$ure"ti' $;eltuielile ne$esare preg tirii pr!%esi!nale %iind sup!rtate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* (+) Pers!anele $are (ene%i$ia2 de servi$ii de %!rmare pr!%esi!nal gratuite "i se )n$adrea2 )n mun$ ' p!trivit legii' p!t (ene%i$ia )n $!ntinuare' p8n la %inali2area pr!gramului de %!rmare pr!%esi!nal )n$eput' de servi$iile de %!rmare pr!%esi!nal gratuite la $are aveau dreptul da$ nu s5ar %i anga#at* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 661 (1) Prin ser-icii de formare profesional se )n&elege t!talitatea drepturil!r de $are (ene%i$ia2 pers!anele prev 2ute la art* .. alin* ?+@ "i ?/@ pe durata parti$ip rii la ! %!rm de preg tire pr!%esi!nal * (2) Pers!anele a%late )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' $are (ene%i$ia2 )n m!d gratuit de servi$ii de %!rmare pr!%esi!nal ' au urm t!arele drepturi3 a) s (ene%i$ie2e de preg tire te!reti$ "i pra$ti$ pe t!at durata $ursului "i s sus&in ' gratuit' de $el mult d!u !ri e<amenul de a(s!lvire la %inali2area a$estuia> b) s (ene%i$ie2e de re$;i2ite "i materiale de instruire "i s primeas$ )n %!l!sin& manuale> c) s (ene%i$ie2e' da$ este $a2ul' de e$;ipament de pr!te$&ie pe timpul instruirii pra$ti$e> d) s (ene%i$ie2e' pentru traseul de la d!mi$iliu la unitatea de preg tire' de a(!nament gratuit pe mi#l!a$ele de transp!rt )n $!mun sau' dup $a2' de de$!ntarea $;eltuielil!r de transp!rt' pentru $el mult 6 deplas ri )n $ursul unei luni' da$ nu se p!t deplasa 2ilni$ la unitatea de preg tire' )n $!ndi&iile prev 2ute de reglement rile )n vig!are pentru salaria&ii institu&iil!r pu(li$e "i regiil!r aut!n!me $u spe$i%i$ de!se(it' pe peri!ada deleg rii "i deta" rii )n alt

l!$alitate' pre$um "i )n $a2ul deplas rii' )n $adrul l!$alit &ii' )n interesul servi$iului' pre$um "i de a(!nament gratuit pe mi#l!a$ele de transp!rt )n $!mun pe traseul de la unitatea de $a2are la unitatea de preg tire* e) s (ene%i$ie2e de $!nsulta&ii medi$ale' anali2e medi$ale "i teste ne$esare %re$vent rii $ursului* (21) Pentru traseele prev 2ute la alin* ?/@ lit* d@' pentru $are nu se eli(erea2 a(!namente' pers!anele au dreptul s (ene%i$ie2e de de$!ntarea (iletel!r de $ l t!rie pe mi#l!a$ele de transp!rt )n $!mun* (') Pers!anele prev 2ute la alin* ?/@' $are nu se p!t deplasa 2ilni$ la unitatea de preg tire sau l!$uies$ la ! distan& mai mare de 4, de Gm de a$easta' au dreptul pe peri!ada $8t parti$ip la preg tirea pr!%esi!nal s (ene%i$ie2e de $a2are "i de ! sum de (ani pentru a$!perirea mesei la nivelul prev 2ut de reglement rile )n vig!are pentru salaria&ii institu&iil!r pu(li$e "i regiil!r aut!n!me $u spe$i%i$ de!se(it pe peri!ada deleg rii "i deta" rii )n alt l!$alitate' pre$um "i )n $a2ul deplas rii' )n $adrul l!$alit &ii' )n interesul servi$iului* ('1) Pers!anele $are (ene%i$ia2 de drepturile prev 2ute la alin* ?-@ nu p!t (ene%i$ia de a(!nament gratuit pe mi#l!a$ele de transp!rt )n $!mun pentru traseul de la d!mi$iliu la unitatea de preg tire* (*) Pr!$edurile privind m!dul de a$!rdare a drepturil!r de $are (ene%i$ia2 pers!anele a%late )n $ utarea unui l!$ de mun$ pe durata parti$ip rii la ! %!rm de preg tire pr!%esi!nal se ela(!rea2 de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ "i se apr!( prin !rdin al ministrului mun$ii' s!lidarit &ii s!$iale "i %amiliei' $are se pu(li$ )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I* (+) Pers!anele $are (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma#' $u e<$ep&ia a$el!ra $are parti$ip la pr!grame de %!rmare pr!%esi!nal !rgani2ate )n $!ndi&iile legii' a $ r!r %inan&are este asigurat din asisten&a %inan$iar neram(ursa(il primit de R!m8nia' )n $alitate de stat mem(ru al Uniunii Eur!pene' prin intermediul C!ndului eur!pean de de2v!ltare regi!nal ' C!ndului s!$ial eur!pean "i C!ndului de $!e2iune' pe peri!ada )n $are parti$ip la a$este pr!grame de %!rmare pr!%esi!nal ' )n $!ndi&iile )n $are' anteri!r in$luderii )n $adrul a$est!r pr!grame de %!rmare pr!%esi!nal ' nu au %!st $uprinse )n servi$iile pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i de %!rmare pr!%esi!nal !%erite de agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' sunt !(ligate s parti$ipe la pr!gramele de %!rmare pr!%esi!nal !%erite "i !rgani2ate de agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' pre$um "i la e<amenul de a(s!lvire a a$est!ra* (.) Pers!anele prev 2ute la art* .. alin* ?+@ p!t (ene%i$ia de servi$ii de %!rmare pr!%esi!nal gratuite' ! singur dat ' pentru %ie$are peri!ad )n $are se a%l )n $ utarea unui l!$ de mun$ * (/) Drepturile prev 2ute la alin* ?/@ "i ?-@ se sup!rt din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* actualizat prin! Lege nr* /--1/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-+1/,+,> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 67

(1) A$tivitatea de %!rmare pr!%esi!nal a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ este $!!rd!nat la nivel na&i!nal de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * (2) C!rmarea pr!%esi!nal a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ se reali2ea2 de agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ prin $entrele de %!rmare pr!%esi!nal din su(!rdinea a$est!ra "i prin $entrele regi!nale pentru %!rmarea pr!%esi!nal a adul&il!r ale Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' pre$um "i prin %urni2!ri de servi$ii de %!rmare pr!%esi!nal ' din se$t!rul pu(li$ sau privat' aut!ri2a&i )n $!ndi&iile legii* (') M!dul de !rgani2are "i %un$&i!nare al $entrel!r regi!nale pentru %!rmarea pr!%esi!nal a adul&il!r se apr!( prin ;!t r8rea $!nsiliului de administra&ie al Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * (*) Ordinul pre"edintelui Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ de punere )n apli$are a ;!t r8rii $!nsiliului de administra&ie se pu(li$ )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I* actualizat prin! Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 68 (1) Cursurile de $ali%i$are' re$ali%i$are' per%e$&i!nare "i spe$iali2are se !rgani2ea2 pentru !$upa&ii' meserii "i pr!%esii de%inite "i $uprinse )n Clasi%i$area !$upa&iil!r din R!m8nia* (2) Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' pre$um "i %urni2!rii de servi$ii de %!rmare pr!%esi!nal aut!ri2a&i p!t !rgani2a $ursuri de $ali%i$are' re$ali%i$are' per%e$&i!nare "i spe$iali2are "i pentru !$upa&ii sau meserii nein$luse )n$ )n Clasi%i$area !$upa&iil!r din R!m8nia' numai dup $e au !(&inut avi2ul Ministerului Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale* Art. 69 (1) C!rmele prin $are se reali2ea2 %!rmarea pr!%esi!nal a pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ se des% "!ar av8nd la (a2 standardele !$upa&i!nale re$un!s$ute la nivel na&i!nal' respe$tiv standardele de preg tire pr!%esi!nal ' apr!(ate p!trivit legii* (2) Da$ pentru anumite !$upa&ii sau meserii nu e<ist standarde !$upa&i!nale re$un!s$ute la nivel na&i!nal' respe$tiv standardele de preg tire pr!%esi!nal ' Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ p!ate s!li$ita un!r pers!ane #uridi$e de drept pu(li$ sau privat pr!ie$te de standarde !$upa&i!nale !ri de preg tire pr!%esi!nal ' $are v!r %i apr!(ate p!trivit legii* actualizat prin! OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

Art. 70 Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale e<er$it $!ntr!lul asupra reali2 rii planului na&i!nal de %!rmare pr!%esi!nal * 31.

+valuarea i certi#icarea competenelor pro#esionale do$,ndite pe alte c i dec,t cele #ormale Art. 701 (1) =n vederea $erti%i$ rii $!mpeten&el!r pr!%esi!nale !(&inute pe alte $ i de$8t $ele %!rmale' pers!anele prev 2ute la art* .. alin* ?+@' )nregistrate la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' p!t (ene%i$ia' )n m!d gratuit' de servi$ii de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale' a $ r!r %inan&are se asigur din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' ! singur dat ' pentru %ie$are peri!ad )n $are se a%l )n $ utarea unui l!$ de mun$ * (2) A$$esul la servi$iile gratuite de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale' a$!rdate de agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' se %a$e )n urma a$tivit &ii de in%!rmare "i $!nsiliere pr!%esi!nal sau de mediere' )n situa&ia )n $are' )n $adrul a$est!r a$tivit &i' se $!nstat $ pers!anele nu de&in $erti%i$at de $!mpeten&e pr!%esi!nale' $ali%i$are sau a(s!lvire pentru unit &ile de $!mpeten&e' !$upa&ia !ri $ali%i$area pentru $are se asigur gratuit evaluarea $!mpeten&el!r pr!%esi!nale "i nu au eventuale restri$&ii medi$ale $u privire la a$estea* (') P!t intra' )n m!d gratuit' )n pr!$esul de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale pr!priu52is numai pers!anele $are !(&in re$!mandarea evaluat!rului de $!mpeten&e pr!%esi!nale* (*) Pers!anele $are nu !(&in re$!mandarea prev 2ut la alin* ?-@ "i de$id s intre )n pr!$esul de evaluare pr!priu52is pentru unit &ile de $!mpeten& pentru $are nu au !(&inut a$east re$!mandare sup!rt $!ntraval!area a$estuia* (+) Pers!anele $are nu !(&in re$!mandarea prev 2ut la alin* ?-@ (ene%i$ia2 gratuit de servi$ii de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale' a $ r!r %inan&are se asigur din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' p8n )n 2iua urm t!are datei )nt!$mirii de $ tre evaluat!r a re$!mand rii de a nu intra )n pr!$esul de evaluare pr!priu52is* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 702 (1) Prin ser-icii de e-aluare "i certificare a competen$elor profesionale dobndite pe alte ci dect cele formale se )n&elege t!talitatea drepturil!r de $are (ene%i$ia2 pers!anele prev 2ute la art* .. alin* ?+@ pe durata parti$ip rii la pr!$esul de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale' in$lusiv pe peri!ada de anali2 a pr!priei per%!rman&e pr!%esi!nale' )n rap!rt $u $!n&inutul standardului !$upa&i!nal sau standardului de preg tire pr!%esi!nal ' )n $are este asistat de $ tre evaluat!rul de $!mpeten&e pr!%esi!nale' p!trivit prevederil!r legale* (2) Pers!anele a%late )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' $e (ene%i$ia2 ' )n m!d gratuit' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' de servi$ii de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale' au urm t!arele drepturi3 a) s (ene%i$ie2e de in%!rma&ii "i materiale in%!rmative re%erit!are la $!ndi&iile de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale>

b) s parti$ipe' )n m!d gratuit' la a$tivit &ile de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale> c) s (ene%i$ie2e' da$ este $a2ul' de e$;ipament de pr!te$&ie )n timpul pr!$esului de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale> d) s (ene%i$ie2e' pentru traseul de la d!mi$iliu sau' dup $a2' de la unitatea de $a2are' la unitatea de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale' denumit )n $!ntinuare unitate de e-aluare& de a(!nament gratuit pe mi#l!a$ele de transp!rt )n $!mun sau' dup $a2' de de$!ntarea $;eltuielil!r de transp!rt' pentru $el mult ! deplasare dus5)nt!rs' da$ nu se p!t deplasa 2ilni$ la unitatea de evaluare' )n $!ndi&iile prev 2ute de reglement rile )n vig!are pentru salaria&ii institu&iil!r pu(li$e "i regiil!r aut!n!me $u spe$i%i$ de!se(it' pe peri!ada deleg rii "i deta" rii )n alt l!$alitate' pre$um "i )n $a2ul deplas rii' )n $adrul l!$alit &ii' )n interesul servi$iului> e) s (ene%i$ie2e de $a2are "i de ! sum de (ani pentru a$!perirea mesei la nivelul prev 2ut de reglement rile )n vig!are pentru salaria&ii institu&iil!r pu(li$e "i regiil!r aut!n!me $u spe$i%i$ de!se(it pe peri!ada deleg rii "i deta" rii )n alt l!$alitate' pre$um "i )n $a2ul deplas rii' )n $adrul l!$alit &ii' )n interesul servi$iului' )n situa&ia )n $are nu se p!t deplasa 2ilni$ la unitatea de evaluare sau l!$uies$ la ! distan& mai mare de 4, de Gm de a$easta* (') Pentru traseele prev 2ute la alin* ?/@ lit* d@' pentru $are nu se eli(erea2 a(!namente' pers!anele au dreptul s (ene%i$ie2e de de$!ntarea (iletel!r de $ l t!rie pe mi#l!a$ele de transp!rt )n $!mun* (*) Pers!anele $are (ene%i$ia2 de drepturile prev 2ute la alin* ?/@ lit* e@ nu p!t (ene%i$ia de a(!nament gratuit pe mi#l!a$ele de transp!rt )n $!mun pentru traseul de la d!mi$iliu la unitatea de evaluare* (+) Drepturile prev 2ute la alin* ?/@ se sup!rt din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' p!trivit legii* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 703 (1) Pers!anele $are (ene%i$ia2 ' )n m!d gratuit' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' de servi$ii de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale au !(liga&ia de a nu re%u2a' din m!tive imputa(ile' l!$ul de mun$ !%erit de agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' $!respun2 t!r $!mpeten&el!r pr!%esi!nale $erti%i$ate' "i de a nu )ntrerupe pr!$esul de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale* (2) =n situa&ia )n $are pers!anele $are (ene%i$ia2 ' )n m!d gratuit' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' de servi$ii de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale re%u2 ' din m!tive imputa(ile' l!$ul de mun$ !%erit de agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' $!respun2 t!r $!mpeten&el!r pr!%esi!nale $erti%i$ate' sau )ntrerup pr!$esul de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale pr!priu52is' in$lusiv a$tivit &ile $are se derulea2 p!trivit prevederil!r legale anteri!r intr rii )n a$est pr!$es de evaluare' din m!tive imputa(ile' au !(liga&ia s restituie t!ate $;eltuielile e%e$tuate pentru servi$iile de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale' a $ r!r %inan&are s5a asigurat din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#*
Legea nr. 76/2002

actualizat prin!

Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> Art. 704 (1) A$tivitatea de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale pentru pers!anele $are se a%l )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' )nregistrate la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' este $!!rd!nat ' la nivel na&i!nal' de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * (2) Cinan&area servi$iil!r de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale !(&inute pe alte $ i de$8t $ele %!rmale pentru pers!anele )nregistrate la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' $are (ene%i$ia2 )n m!d gratuit de a$este servi$ii' pre$um "i a a$tivit &ii de ela(!rare' a$tuali2are "i apr!(are a instrumentel!r spe$i%i$e de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale' p!trivit legii' ne$esare Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' se %a$e din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* (') Pr!$edurile privind m!dul de a$!rdare a drepturil!r de $are (ene%i$ia2 pers!anele a%late )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' pe durata parti$ip rii la pr!$esul de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale' d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale se ela(!rea2 de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ "i se apr!( prin !rdin al ministrului mun$ii' %amiliei' pr!te$&iei s!$iale "i pers!anel!r v8rstni$e' $are se pu(li$ )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 705 (1) Evaluarea "i $erti%i$area $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale' %inan&ate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' se reali2ea2 de agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' prin3 a) $entrele de %!rmare pr!%esi!nal din su(!rdinea a$est!ra $are sunt aut!ri2ate $a $entre de evaluare> b) $entrele regi!nale de %!rmare pr!%esi!nal a adul&il!r ale Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' $are sunt aut!ri2ate $a $entre de evaluare> c) pers!anele #uridi$e de drept pu(li$ sau privat aut!ri2ate' )n $!ndi&iile legii' $a $entre de evaluare* (2) Evaluarea "i $erti%i$area $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale se reali2ea2 p!trivit prevederil!r legale )n vig!are numai pentru !$upa&iile sau $ali%i$ rile pentru $are sunt aut!ri2ate' p!trivit legii' $entre de evaluare "i $erti%i$are a $!mpeten&el!r pr!%esi!nale d!(8ndite pe alte $ i de$8t $ele %!rmale* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii
Legea nr. 76/2002

nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

4 Consultan i asisten pentru )nceperea unei activit i independente sau pentru iniierea unei a#aceri Art. 71 (1) C!nsultan&a "i asisten&a pentru )n$eperea unei a$tivit &i independente sau pentru ini&ierea unei a%a$eri se a$!rd ' la $erere' pers!anel!r )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' su( %!rm de servi$ii #uridi$e' de marGeting' %inan$iare' met!de "i te;ni$i e%i$iente de management "i alte servi$ii de $!nsultan& * (2) Servi$iile prev 2ute la alin* ?+@ p!t %i reali2ate de agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ sau' dup $a2' de %irme private' !rgani2a&ii pr!%esi!nale' %unda&ii "i as!$ia&ii spe$iali2ate )n a$este d!menii' $u $are agen&iile )n$;eie $!ntra$te )n $!ndi&iile legii* (') Servi$iile prev 2ute la alin* ?+@ se a$!rd gratuit3 a) pers!anel!r prev 2ute la art* +.' ! singur dat ' pentru %ie$are peri!ad )n $are se a%l )n $ utarea unui l!$ de mun$ > b) pers!anel!r $are au $alitatea de asigurat )n sistemul asigur ril!r pentru "!ma#' ! singur dat ' pentru %ie$are peri!ad )n $are au $alitatea de asigurat> c) studen&il!r $are s!li$it a$!rdarea de $redite $u d!(8nd avanta#!as din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' )n $!ndi&iile pre2entei legi* actualizat prin! Lege nr* 49,1/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +6 de$em(rie /,,6' M!nit!rul O%i$ial +/+61/,,6> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

5 Completarea veniturilor salariate ale anga&ailor Art. 72 (1) Pers!anele prev 2ute la art* +0 alin* ?+@' $ r!ra li s5a sta(ilit dreptul la indemni2a&ia de "!ma#' p!trivit legii' "i $are se anga#ea2 $u n!rm )ntreag ' $!n%!rm prevederil!r legale )n vig!are' "i' $a urmare a anga# rii' le )n$etea2 plata indemni2a&iei de "!ma#' (ene%i$ia2 ' din m!mentul anga# rii p8n la s%8r"itul peri!adei pentru $are erau )ndrept &ite s primeas$ indemni2a&ia de "!ma#' de ! sum lunar ' a$!rdat din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#'

repre2ent8nd -,E din $uantumul indemni2a&iei de "!ma#' sta(ilit "i' dup $a2' rea$tuali2at $!n%!rm legii* (2) Nu (ene%i$ia2 de prevederile alin* ?+@ pers!anele $are se )n$adrea2 la anga#at!ri $u $are au %!st )n rap!rturi de mun$ sau de servi$iu )n ultimii / ani' pre$um "i pers!anele pentru $are plata indemni2a&iei de "!ma# a %!st suspendat p!trivit art* 64 alin* ?+@ lit* $@' iar ulteri!r' $a urmare a s$;im( rii duratei $!ntra$tului individual de mun$ ' plata indemni2a&iei de "!ma# )n$etea2 p!trivit art* 66 lit* a@* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> Lege nr* ++91/,+, 5 privind unele m suri ne$esare )n vederea resta(ilirii e$;ili(rului (ugetar din -, iunie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 66+1/,+,> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> OU7 +/61/,,/ 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din / !$t!m(rie /,,/' M!nit!rul O%i$ial 06,1/,,/>
Legea nr. 76/2002

Art. 73 (1) Pers!anele prev 2ute la art* 0/ (ene%i$ia2 de a$east sum "i )n situa&ia )n $are' )n peri!ada pentru $are au dreptul la indemni2a&ia de "!ma#' le )n$etea2 rap!rtul de mun$ sau de servi$iu la primul anga#at!r "i se )n$adrea2 ' $u n!rm )ntreag ' )n termen de -, de 2ile' la un alt anga#at!r* (2) Suma pl tit din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' )n $uantumul sta(ilit la art* 0/' se a$!rd pentru situa&ia prev 2ut la alin* ?+@ p8n la s%8r"itul peri!adei pentru $are pers!ana era )ndrept &it s primeas$ indemni2a&ia de "!ma#* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 731 (1) A(s!lven&ii institu&iil!r de )nv & m8nt "i a(s!lven&ii "$!lil!r spe$iale' )n v8rst de minimum +. ani' )nregistra&i la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' )n situa&ia )n $are se anga#ea2 $u n!rm )ntreag ' pentru ! peri!ad mai mare de +/ luni' (ene%i$ia2 ' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' de ! prim de )n$adrare egal $u val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are la data )n$adr rii* (2) A(s!lven&ii $ r!ra li s5a sta(ilit dreptul la indemni2a&ie de "!ma# "i se anga#ea2 )n peri!ada de a$!rdare a indemni2a&iei' )n $!ndi&iile prev 2ute la alin* ?+@' (ene%i$ia2 ' din

(ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' de ! sum egal $u indemni2a&ia de "!ma# la $are ar %i avut dreptul' )n $!ndi&iile legii' p8n la e<pirarea peri!adei de a$!rdare a a$esteia' da$ nu s5ar %i anga#at* (') Drepturile prev 2ute la alin* ?/@ se a$!rd a(s!lven&il!r $are )"i men&in rap!rturile de mun$ sau de servi$iu pentru ! peri!ad de $el pu&in +/ luni de la data anga# rii* (*) Bal!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' avut )n vedere la $al$ulul indemni2a&iei de "!ma# la $are pers!anele prev 2ute la alin* ?/@ ar %i avut dreptul' )n $!ndi&iile legii' da$ nu s5 ar %i anga#at' este val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are la data anga# rii* (+) Nu (ene%i$ia2 de prevederile alin* ?+@ "i ?/@3 a) a(s!lven&ii $are la data a(s!lvirii studiil!r aveau rap!rturi de mun$ sau de servi$iu> b) a(s!lven&ii $are se )n$adrea2 la anga#at!ri $u $are au %!st )n rap!rturi de mun$ sau de servi$iu )n ultimii / ani> c) a(s!lven&ii $are la data s!li$it rii dreptului urmea2 ! %!rm de )nv & m8nt> d) a(s!lven&ii institu&iil!r de )nv & m8nt %a& de $are anga#at!rii au !(liga&ia' p!trivit legii' de a5i )n$adra )n mun$ > e) a(s!lven&ii pentru $are plata indemni2a&iei de "!ma# a %!st suspendat p!trivit art* 64 alin* ?+@ lit* $@' iar ulteri!r' $a urmare a s$;im( rii duratei $!ntra$tului individual de mun$ ' plata indemni2a&iei de "!ma# )n$etea2 p!trivit art* 66 lit* a@* (.) Pers!anele $are (ene%i$ia2 de prima de )n$adrare egal $u val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are la data )n$adr rii' prev 2ut la alin* ?+@' au dreptul la men&inerea primei a$!rdate "i )n situa&ia )n $are' )n peri!ada de +/ luni de la anga#are' le )n$etea2 rap!rtul de mun$ sau de servi$iu la primul anga#at!r "i se )n$adrea2 ' )n termen de -, de 2ile' la un alt anga#at!r' )n $!ndi&iile )n $are )n$adrarea )n mun$ la $el de5al d!ilea anga#at!r se reali2ea2 )n a$elea"i $!ndi&ii' respe$tiv $u n!rm )ntreag ' pentru ! peri!ad mai mare de +/ luni* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +,91/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din . de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-,1/,+,> Lege nr* ++91/,+, 5 privind unele m suri ne$esare )n vederea resta(ilirii e$;ili(rului (ugetar din -, iunie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 66+1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

6 %timularea mo$ilit ii #orei de mun$

Art. 74 Pers!anele $are )n peri!ada )n $are (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# se )n$adrea2 ' p!trivit legii' )ntr5! l!$alitate situat la ! distan& mai mare de 4, Gm de l!$alitatea )n $are )"i au d!mi$iliul sta(il' (ene%i$ia2 de ! prim de )n$adrare a$!rdat din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# egal $u de d!u !ri val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are la data a$!rd rii* actualizat prin! Lege nr* ++91/,+, 5 privind unele m suri ne$esare )n vederea resta(ilirii e$;ili(rului (ugetar din -, iunie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 66+1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9>
Legea nr. 76/2002

Art. 75 Pers!anele $are )n peri!ada )n $are (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# se )n$adrea2 ' p!trivit legii' )ntr5! alt l!$alitate "i' $a urmare a a$estui %apt' )"i s$;im( d!mi$iliul primes$ ! prim de instalare' a$!rdat din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' egal $u de "apte !ri val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are la data instal rii* actualizat prin! Lege nr* ++91/,+, 5 privind unele m suri ne$esare )n vederea resta(ilirii e$;ili(rului (ugetar din -, iunie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 66+1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9>
Legea nr. 76/2002

Art. 751 (1) Prima de )n$adrare "i prima de instalare' prev 2ute la art* 06 "i art* 04' denumite )n $!ntinuare prime de mobilitate& se a$!rd ' la $erere' )n $!ndi&iile art* 06 "i art* 04' "i "!meril!r de lung durat )nregistra&i la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' $are nu (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma#* (2) Prima de )n$adrare prev 2ut la art* 06 nu se $umulea2 $u prima de instalare prev 2ut la art* 04* (') Dene%i$ia2 de primele de m!(ilitate pers!anele $are se )n$adrea2 )n mun$ pentru ! peri!ad de $el pu&in +/ luni* (*) Nu (ene%i$ia2 de primele de m!(ilitate3 a) pers!anele $are au mai (ene%i$iat de ! prim de )n$adrare sau de ! prim de instalare )n ultimele -. de luni premerg t!are s!li$it rii primei de m!(ilitate> b) pers!anele $are se )n$adrea2 la anga#at!ri $u $are au %!st )n rap!rturi de mun$ sau de servi$iu )n ultimii / ani> c) pers!anele pentru $are plata indemni2a&iei de "!ma# a %!st suspendat p!trivit art* 64 alin* ?+@ lit* $@' iar ulteri!r' $a urmare a s$;im( rii duratei $!ntra$tului individual de mun$ ' plata indemni2a&iei de "!ma# )n$etea2 p!trivit art* 66 lit* a@>

d) a(s!lven&ii li$en&ia&i ai %a$ult &il!r de medi$in ' medi$in dentar "i %arma$ie $are' la data s!li$it rii dreptului' au pr!m!vat $!n$ursul na&i!nal de re2iden&ial pe l!$uri sau pe p!sturi )n $!ndi&iile legii> e) a(s!lven&ii institu&iil!r de )nv & m8nt %a& de $are anga#at!rii au !(liga&ia' p!trivit legii' de a5i )n$adra )n mun$ * (+) Pers!anele $are (ene%i$ia2 de prime de m!(ilitate au dreptul la men&inerea a$est!ra "i )n $a2ul )n $are' )n peri!ada de +/ luni de la anga#are' le )n$etea2 rap!rtul de mun$ sau de servi$iu la primul anga#at!r "i se )n$adrea2 )n termen de -, de 2ile la un alt anga#at!r' )n a$elea"i $!ndi&ii' respe$tiv pentru ! peri!ad mai mare de +/ luni' )ntr5! l!$alitate situat la ! distan& mai mare de 4, de Gm de l!$alitatea )n $are )"i au d!mi$iliul sau' dup $a2' )n a$eea"i l!$alitate )n $are a %!st "i primul anga#at!r la $are pers!ana s5a )n$adrat )n mun$ "i' $a urmare' "i5a s$;im(at d!mi$iliul )n a$ea l!$alitate* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 76 (1) Anga#a&ii au !(liga&ia de a restitui integral sumele primite p!trivit disp!2i&iil!r art* 0-+' 06' 04 "i 04+ alin* ?+@' )n situa&ia )n $are rap!rturile de mun$ sau de servi$iu )n$etea2 ' )ntr5! peri!ad mai mi$ de +/ luni de la data )n$adr rii )n mun$ ' )n temeiul urm t!arel!r prevederi3 a)art* 44 lit* (@' art* 4. lit* %@ "i ;@' art* .+ lit* a@ "i (@ "i art* 9+ din Legea nr* 4-1/,,- A C!dul mun$ii' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are> b)art* -+ alin* ?-@ din Legea nr* 4-1/,,-' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' )n situa&ia )n $are )n$etarea este la ini&iativa anga#atului> c)art* :0 lit* (@ "i e@' art* :9 alin* ?+@ lit* %@ "i g@ "i art* +,+ alin* ?+@ din Legea nr* +991+::: privind Statutul %un$&i!naril!r pu(li$i' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are* (2) Anga#a&ii au !(liga&ia de a restitui integral suma primit $a prim de instalare p!trivit art* 04 "i 04+ alin* ?+@ )n situa&ia )n $are )"i s$;im( d!mi$iliul la ve$;iul d!mi$iliu' )ntr5! peri!ad de +/ luni de la anga#are* (') =n situa&ia nerespe$t rii prevederil!r alin* ?+@ "i alin* ?/@' re$uperarea sumel!r prev 2ute la art* 0-+' 06 "i 04 se va %a$e pe (a2a anga#amentel!r (ene%i$iaril!r' $are $!nstituie titluri e<e$ut!rii* (*) Prin e<$ep&ie de la prevederile alin* ?+@' anga#a&ii nu au !(liga&ia de a restitui sumele prev 2ute la art* 0-+alin* ?+@' art* 06 "i art* 04' )n situa&ia prev 2ut la art* 0-+alin* ?.@' respe$tiv art* 04+alin* ?4@* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> SECIUNEA a 3-a %timularea anga&atorilor pentru )ncadrarea )n mun$ a omerilor Art. 77 Stimularea anga#at!ril!r pentru )n$adrarea )n mun$ a "!meril!r se reali2ea2 prin3 a) su(ven&i!narea l!$uril!r de mun$ > b) a$!rdarea de $redite )n $!ndi&ii avanta#!ase )n vederea $re rii de n!i l!$uri de mun$ > c) a$!rdarea un!r %a$ilit &i* 1 %u$venionarea locurilor de mun$ Art. 78 A(r!gat* actualizat prin! Lege nr* ++91/,+, 5 privind unele m suri ne$esare )n vederea resta(ilirii e$;ili(rului (ugetar din -, iunie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 66+1/,+,> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 79 A(r!gat* actualizat prin! Lege nr* ++91/,+, 5 privind unele m suri ne$esare )n vederea resta(ilirii e$;ili(rului (ugetar din -, iunie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 66+1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> OU7 +/61/,,/ 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din / !$t!m(rie /,,/' M!nit!rul O%i$ial 06,1/,,/>
Legea nr. 76/2002

Art. 80

(1) Anga#at!rii $are )n$adrea2 )n mun$ ' pe durat nedeterminat ' a(s!lven&i ai un!r institu&ii de )nv & m8nt primes$ lunar' pe ! peri!ad de +/ luni' pentru %ie$are a(s!lvent )n$adrat3 a) ! sum egal $u val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are la data )n$adr rii )n mun$ ' pentru a(s!lven&ii $i$lului in%eri!r al li$eului sau ai "$!lil!r de arte "i meserii> b) ! sum egal $u de +'/ !ri val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' )n vig!are la data )n$adr rii )n mun$ ' pentru a(s!lven&ii de )nv & m8nt se$undar superi!r sau )nv & m8nt p!stli$eal> c) ! sum egal $u de +'4 !ri val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' )n vig!are la data )n$adr rii )n mun$ ' pentru a(s!lven&ii de )nv & m8nt superi!r*J (2) Anga#at!rii $are )n$adrea2 )n mun$ pe durat nedeterminat a(s!lven&i din r8ndul pers!anel!r $u ;andi$ap primes$ lunar' pentru %ie$are a(s!lvent' sumele prev 2ute la alin* ?+@ pe ! peri!ad de +9 luni* (') Nu (ene%i$ia2 de prevederile alin* ?+@ "i ?/@ anga#at!rii $are au !(liga&ia' p!trivit legii' de a )n$adra )n mun$ a(s!lven&i ai institu&iil!r de )nv & m8nt' pentru a(s!lven&ii din a$east $ateg!rie* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 81 M surile de stimulare prev 2ute la art* 9, nu se a$!rd pe peri!adele )n $are rap!rturile de mun$ sau de servi$iu sunt suspendate* Art. 82 =n sensul pre2entei legi' prin absol-ent al unei institu$ii de n-$mnt se )n&elege pers!ana $are a !(&inut ! dipl!m sau un $erti%i$at de studii' )n $!ndi&iile legii' )n una dintre institu&iile de )nv & m8nt gimna2ial' pr!%esi!nal' spe$ial' li$eal' p!stli$eal sau superi!r' de stat !ri parti$ular' aut!ri2at sau a$reditat )n $!ndi&iile legii* Art. 83 (1) Anga#at!rii $are )n$adrea2 a(s!lven&i )n $!ndi&iile art* 9, sunt !(liga&i s men&in rap!rturile de mun$ sau de servi$iu ale a$est!ra $el pu&in +9 luni de la data )n$;eierii* (2) Anga#at!rii $are )n$etea2 rap!rturile de mun$ sau de servi$iu ale a(s!lven&il!r' anteri!r termenului prev 2ut la alin* ?+@' sunt !(liga&i s restituie' )n t!talitate' agen&iil!r pentru

!$uparea %!r&ei de mun$ sumele )n$asate pentru %ie$are a(s!lvent pentru $are a )n$etat rap!rtul de mun$ sau de servi$iu anteri!r termenului men&i!nat' plus d!(8nda de re%erin& a D n$ii Na&i!nale a R!m8niei )n vig!are la data )n$et rii rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu' da$ )n$etarea a$est!ra a avut l!$ din urm t!arele m!tive3 a) )n$etarea rap!rtului de mun$ )n temeiul art* 44 lit* (@' art* 4. lit* d@ "i e@' art* .+ lit* d@ "i art* .4 din Legea nr* 4-1/,,-' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are> b) )n$etarea rap!rtului de servi$iu )n temeiul art* :0 lit* (@' art* :9 alin* ?+@ lit* e@' art* :: alin* ?+@ lit* (@ "i $@ din Legea nr* +991+::: privind Statutul %un$&i!naril!r pu(li$i' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are* (')A(r!gat* (*) A(s!lven&ii p!t %i )n$adra&i )n $!ndi&iile art* 9,' ! singur dat pentru %ie$are %!rm de )nv & m8nt' )n termen de +/ luni de la data a(s!lvirii studiil!r* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 84 (1) =n peri!ada $el!r +9 luni' prev 2ut la art* 9- alin* ?+@' a(s!lven&ii p!t urma ! %!rm de preg tire pr!%esi!nal ' !rgani2at de $ tre anga#at!r' )n $!ndi&iile legii* (2) C;eltuielile ne$esare pentru preg tirea pr!%esi!nal prev 2ut la alin* ?+@ v!r %i sup!rtate' la $ererea anga#at!ril!r' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 841 (1) Anga#at!rii $are' dup )ndeplinirea !(liga&iei prev 2ute la art* 9- alin* ?+@' men&in rap!rturile de mun$ sau de servi$iu $u a(s!lven&ii )n$adra&i )n $!ndi&iile art* 9, primes$' pentru %ie$are an de $!ntinuare a rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu' un a#ut!r %inan$iar egal $u suma a%erent $!ntri(u&iil!r s!$iale dat!rate de anga#at!ri pentru a$este pers!ane "i virate' $!n%!rm legii*

(2) A#ut!rul %inan$iar prev 2ut la alin* ?+@ p!ate %i a$!rdat pe ! peri!ad de $el mult / ani de la data )ndeplinirii !(liga&iei prev 2ute la art* 9- alin* ?+@* (') Prin contribu$ii sociale datorate de angajatori se )n&elege $!ntri(u&ia de asigur ri s!$iale' $!ntri(u&ia de asigurare pentru a$$idente de mun$ "i (!li pr!%esi!nale' $!ntri(u&ia pentru asigur ri s!$iale de s n tate "i $!ntri(u&ia de asigur ri pentru "!ma#* (*) A#ut!rul %inan$iar prev 2ut la alin* ?+@ se virea2 ' la $erere' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' anga#at!ril!r $are nu )nregistrea2 de(ite pr!venind din neplata $!ntri(u&iil!r s!$iale' prin plata a$estei sume' )n termen de :, de 2ile de la data apr!( rii $ererii* actualizat prin! Lege nr* 49,1/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +6 de$em(rie /,,6' M!nit!rul O%i$ial +/+61/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 842 Pr!$edura pentru punerea )n apli$are a prevederil!r art* 96+ se apr!( prin !rdin al ministrului mun$ii' s!lidarit &ii s!$iale "i %amiliei* actualizat prin! Lege nr* 49,1/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +6 de$em(rie /,,6' M!nit!rul O%i$ial +/+61/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 85 (1) Anga#at!rii $are )n$adrea2 )n mun$ ' pe peri!ad nedeterminat ' "!meri )n v8rst de peste 64 de ani sau "!meri $are sunt p rin&i uni$i sus&in t!ri ai %amiliil!r m!n!parentale primes$ lunar' pe ! peri!ad de +/ luni' pentru %ie$are pers!an anga#at din a$este $ateg!rii' ! sum egal $u val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are' $u !(liga&ia men&inerii rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu $el pu&in +9 luni* (2) De %a$ilit &ile prev 2ute la alin* ?+@' $u e<$ep&ia s$utirii de la plata $!ntri(u&iei la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' dat!rat de anga#at!r pentru pers!anele respe$tive' (ene%i$ia2 "i anga#at!rii $are' )n rap!rt $u num rul de anga#a&i' "i5au )ndeplinit !(liga&ia' p!trivit legii' de a )n$adra )n mun$ pers!ane $u ;andi$ap' pre$um "i anga#at!rii $are nu au a$east !(liga&ie legal ' da$ )n$adrea2 )n mun$ pe durat nedeterminat pers!ane $u ;andi$ap "i le men&in rap!rturile de mun$ sau de servi$iu $el pu&in / ani* (') A(r!gat* (*) Anga#at!rii $are )n$etea2 rap!rturile de mun$ sau de servi$iu ale pers!anel!r prev 2ute la alin* ?+@ "i ?/@' anteri!r termenului de +9 luni' sunt !(liga&i s restituie' )n t!talitate' agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ sumele )n$asate pentru %ie$are pers!an pentru $are a )n$etat rap!rtul de mun$ sau de servi$iu anteri!r termenului men&i!nat' plus d!(8nda de re%erin& a D n$ii Na&i!nale a R!m8niei )n vig!are la data )n$et rii rap!rturil!r de mun$ sau de servi$iu' da$ )n$etarea a$est!ra a avut l!$ din m!tivele prev 2ute la art* 9- alin* ?/@* (+) Anga#at!rii $are )n$adrea2 )n mun$ ' p!trivit legii' "!meri $are' )n termen de 4 ani de la data anga# rii' )ndeplines$' $!n%!rm legii' $!ndi&iile pentru a s!li$ita pensia anti$ipat par&ial sau de a$!rdare a pensiei pentru limit de v8rst ' da$ nu )ndeplines$ $!ndi&iile de a s!li$ita pensia anti$ipat par&ial ' (ene%i$ia2 lunar' pe peri!ada anga# rii' p8n la data )ndeplinirii $!ndi&iil!r respe$tive' de ! sum egal $u val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are' a$!rdat din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#*

(.) Nu (ene%i$ia2 de %a$ilit &ile prev 2ute la alin* ?+@' ?/@ "i ?4@ anga#at!rii $are )n ultimii / ani au %!st )n rap!rturi de mun$ sau de servi$iu $u pers!anele anga#ate din $ateg!riile prev 2ute la a$este alineate* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* 49,1/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +6 de$em(rie /,,6' M!nit!rul O%i$ial +/+61/,,6> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

2 -cordarea de credite )n condiii avanta&oase Art. 86 (1) Pentru $rearea de n!i l!$uri de mun$ prin )n%iin&area sau de2v!ltarea de )ntreprinderi mi$i "i mi#l!$ii' unit &i $!!peratiste' )ntreprinderi individuale' )ntreprinderi %amiliale' pre$um "i a$tivit &i independente des% "urate de pers!ane %i2i$e aut!ri2ate se p!t a$!rda' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' $redite )n $!ndi&ii avanta#!ase* (2) Creditele se a$!rd )n (a2a un!r pr!ie$te de %e2a(ilitate' pr!p!r&i!nal $u num rul de l!$uri de mun$ $e v!r %i $reate' pentru ! peri!ad de $el mult - ani' pentru investi&ii' in$lusiv peri!ada de gra&ie de ma<imum . luni "i' respe$tiv' un an pentru asigurarea pr!du$&iei' $u ! d!(8nd de 4,E din d!(8nda de re%erin& a D n$ii Na&i!nale a R!m8niei* (') =n #ude&ele )n $are rata medie anual a "!ma#ului s5a situat peste rata medie anual a "!ma#ului pe &ar ' $!muni$at de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' $reditele se a$!rd )n anul $alendaristi$ urm t!r $u ! d!(8nd de /4E din d!(8nda de re%erin& a D n$ii Na&i!nale a R!m8niei* (*) Dene%i$ia2 de $redite' )n $!ndi&iile legii' $u d!(8nda prev 2ut la alin* ?-@ "i pers!anele )n v8rst de p8n la -, de ani' $are au statut de student pentru prima dat "i urmea2 studiile la $ursuri de 2i la ! institu&ie de )nv & m8nt superi!r de stat sau parti$ular' aut!ri2at sau a$reditat ' )n $!ndi&iile legii* (+) Creditele prev 2ute la alin* ?6@ se a$!rd studen&il!r $are )n%iin&ea2 sau de2v!lt ' individual !ri )mpreun $u al&i studen&i $are )ndeplines$ $!ndi&iile prev 2ute la alin* ?6@' )ntreprinderi mi$i "i mi#l!$ii' unit &i $!!peratiste' )ntreprinderi individuale' )ntreprinderi %amiliale sau $are des% "!ar ! a$tivitate e$!n!mi$ )n $alitate de pers!an %i2i$ aut!ri2at *

(.) =n $a2ul )n $are )n peri!ada pentru $are a %!st a$!rdat $reditul intervine $esi!narea sau )nstr inarea par&ial !ri t!tal ' prin !ri$e m!dalitate' a p r&il!r s!$iale sau a a$&iunil!r de&inute de (ene%i$iarii de $redite prev 2u&i la alin* ?6@ $ tre alte pers!ane de$8t $ele din $ateg!ria men&i!nat ' a$e"tia sunt !(liga&i s a$;ite ! sum egal $u di%eren&a dintre d!(8nda prev 2ut la alin* ?/@ "i $ea prev 2ut la alin* ?-@* (/) Dene%i$iarii de $redite a$!rdate )n $!ndi&iile prev 2ute la alin* ?/@A?6@ tre(uie s )ndeplineas$ urm t!arele $!ndi&ii3 a) s ai( $el mult /6: de anga#a&i "i1sau mem(ri $!!perat!ri $u rap!rturi de mun$ sau de servi$iu> b) a$tivitatea de (a2 s se reali2e2e )n pr!du$&ie' servi$ii sau )n turism> c) pe $el pu&in .,E din num rul l!$uril!r de mun$ n!u5$reate prin )n%iin&area sau de2v!ltarea de )ntreprinderi mi$i "i mi#l!$ii !ri de unit &i $!!peratiste s %ie )n$adrat pers!nal pr!venind din r8ndul "!meril!r )nregistra&i la agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ > d) pers!nalul )n$adrat )n $!ndi&iile prev 2ute la lit* $@ s %ie men&inut )n a$tivitate $el pu&in ani> e) l!$urile de mun$ avute )n vedere la a$!rdarea de $redite )n $!ndi&iile alin* ?/@A?6@ s nu %ie l!$urile de mun$ va$ante' re2ultate )n urma )n$et rii rap!rturil!r de mun$ a un!r anga#a&i )n ultimele +/ luni premerg t!are )n$;eierii $!ntra$tului de $reditare* (1) F!merii $are se !(lig s )n%iin&e2e )ntreprinderi mi$i "i mi#l!$ii' unit &i $!!peratiste' )ntreprinderi individuale' )ntreprinderi %amiliale sau $are des% "!ar ! a$tivitate e$!n!mi$ )n $alitate de pers!ane %i2i$e aut!ri2ate au pri!ritate la !(&inerea $reditel!r )n $!ndi&ii avanta#!ase* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> OU7 +/61/,,/ 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din / !$t!m(rie /,,/' M!nit!rul O%i$ial 06,1/,,/> OU7 +/61/,,/ 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din / !$t!m(rie /,,/' M!nit!rul O%i$ial 06,1/,,/>
Legea nr. 76/2002

Art. 861 (1) Pentru $rearea de n!i l!$uri de mun$ pentru "!meri' se p!t a$!rda' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' de la $apit!lul H=mprumuturiJ' %!nduri neram(ursa(ile* (2) C!ndurile neram(ursa(ile se a$!rd )n (a2a un!r pr!ie$te de %e2a(ilitate' pr!p!r&i!nal $u num rul de l!$uri de mun$ $e v!r %i $reate*

(') C!ndurile prev 2ute la alin* ?+@ se a$!rd pentru )n%iin&area sau de2v!ltarea de )ntreprinderi mi$i "i mi#l!$ii' unit &i $!!peratiste' )ntreprinderi individuale' )ntreprinderi %amiliale' pre$um "i a$tivit &i des% "urate de pers!ane %i2i$e aut!ri2ate' $are )"i des% "!ar a$tivitatea )n l!$alit &i $!n%runtate $u %en!mene de s r $ie "i e<$lu2iune s!$ial din $au2a nivelului ridi$at al "!ma#ului* (*) L!$alit &ile )n $are se v!r a$!rda %!ndurile prev 2ute la alin* ?+@' pre$um "i sumele $e v!r %i al!$ate %ie$ rei l!$alit &i se sta(iles$ prin ;!t r8re a 7uvernului' )n limitele sta(ilite prin legea (ugetului asigur ril!r s!$iale de stat* (+) C!ndurile prev 2ute la alin* ?+@ se a$!rd )ntreprinderil!r mi$i "i mi#l!$ii "i unit &il!r $!!peratiste' $u $!ndi&ia $a' pe t!ate l!$urile de mun$ n!u5$reate' s )n$adre2e )n mun$ ' pe peri!ad nedeterminat ' "!meri pe $are s )i men&in )n a$tivitate $el pu&in 6 ani' )ntreprinderil!r individuale "i )ntreprinderil!r %amiliale )n%iin&ate de "!meri' pre$um "i "!meril!r $are au d!(8ndit $alitatea de pers!ane %i2i$e aut!ri2ate s des% "!are' )n m!d independent' ! a$tivitate e$!n!mi$ * actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 862 (1) Pentru a$!rdarea $reditel!r )n $!ndi&ii avanta#!ase sau a %!nduril!r neram(ursa(ile prev 2ute la art* 9.+' $!ntri(u&ia (ene%i$iarului tre(uie s %ie de $el pu&in /4E din val!area pr!ie$tului de %e2a(ilitate depus* (2) Creditele )n $!ndi&ii avanta#!ase "i %!ndurile neram(ursa(ile se a$!rd din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' $u respe$tarea reglement ril!r apli$a(ile )n d!meniul a#ut!rului de minimis. (') Dene%i$iarii de $redite a$!rdate )n $!ndi&iile art* 9. sau de %!nduri neram(ursa(ile a$!rdate )n $!ndi&iile art* 9.+au !(liga&ia de a men&ine l!$urile de mun$ n!u5$reate pentru ! peri!ad minim de 4 ani* actualizat prin! OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 87 (1) Sumele t!tale $are p!t %i utili2ate pentru a$!rdarea de $redite )n $!ndi&ii avanta#!ase' respe$tiv de %!nduri neram(ursa(ile' pre$um "i $uantumul ma<im al a$est!ra' $e p!t %i a$!rdate unui (ene%i$iar' se v!r sta(ili prin legea (ugetului asigur ril!r s!$iale de stat*

(2) =ntreprinderile %amiliale p!t primi $redite )n $!ndi&ii avanta#!ase sau %!nduri neram(ursa(ile' pr!p!r&i!nal $u num rul mem(ril!r a$est!ra' iar )ntreprin2 t!rii titulari ai unei )ntreprinderi individuale "i pers!anele %i2i$e aut!ri2ate $are des% "!ar a$tivit &i e$!n!mi$e' pr!p!r&i!nal $u num rul pers!anel!r anga#ate sau' dup $a2' pentru %inan&area pr!priului l!$ de mun$ * (') =ntreprinderile %amiliale' )ntreprin2 t!rii titulari ai unei )ntreprinderi individuale "i pers!anele %i2i$e aut!ri2ate $are des% "!ar a$tivit &i e$!n!mi$e p!t primi $redite' )n $!ndi&ii avanta#!ase' da$ $el pu&in unul dintre mem(rii )ntreprinderii %amiliale' respe$tiv )ntreprin2 t!rul titular al unei )ntreprinderi individuale "i pers!ana %i2i$ aut!ri2at sunt asigurate )n sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i au reali2at un stagiu de $!ti2are de $el pu&in +/ luni )n ultimele /6 de luni premerg t!are datei s!li$it rii $reditului* (*) =ntreprinderile %amiliale' )ntreprin2 t!rii titulari ai unei )ntreprinderi individuale "i pers!anele %i2i$e aut!ri2ate $are des% "!ar a$tivit &i e$!n!mi$e p!t primi %!nduri neram(ursa(ile da$ $el pu&in unul dintre mem(rii )ntreprinderii %amiliale' respe$tiv )ntreprin2 t!rul titular al unei )ntreprinderi individuale "i pers!ana %i2i$ aut!ri2at au reali2at un stagiu t!tal de $!ti2are )n sistemul asigur ril!r pentru "!ma#' de minimum /6 de luni* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 88 (1) =n $a2ul )n $are pers!anel!r anga#ate din r8ndul "!meril!r le )n$etea2 rap!rturile de mun$ anteri!r )mplinirii $el!r - ani' respe$tiv 6 ani de la )n$adrare' anga#at!rul este !(ligat $a' )n termen de ma<imum ., de 2ile $alendaristi$e de la data )n$et rii rap!rturil!r de mun$ ' s )n$adre2e "!meri pe l!$urile de mun$ devenite va$ante* (2) O(liga&ia prev 2ut la alin* ?+@ revine anga#at!ril!r "i )n situa&ia )n $are pers!anele anga#ate pe n!ile l!$uri de mun$ $reate nu pr!vin din r8ndul "!meril!r' pentru $ei $are (ene%i$ia2 de $redite )n $!ndi&ii avanta#!ase* (') Pe peri!ada derul rii $!ntra$tului anga#at!rul nu p!ate redu$e num rul de p!sturi e<istent )n unitate la data a$!rd rii $reditului sau a %!ndului neram(ursa(il* (*) =n $a2ul )n $are unul dintre p!sturile e<istente la data a$!rd rii $reditului sau a %!ndului neram(ursa(il devine va$ant' anga#at!rul este !(ligat $a' )n termen de ma<imum 64 de 2ile $alendaristi$e de la data la $are p!stul devine va$ant' s )n$adre2e alte pers!ane pe l!$urile de mun$ devenite va$ante* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> Art. 89 (1) =n $a2ul nerespe$t rii $!ndi&iei prev 2ute la art* 9. alin* ?0@ lit* $@' anga#at!rul va sup!rta ! penalitate egal $u m rimea $reditului a$!rdat pentru %ie$are l!$ de mun$ $reat "i ne!$upat* (2) =n $a2ul nerespe$t rii !(liga&iei prev 2ute la art* 9./alin* ?-@ "i art* 99 alin* ?+@ "i ?/@' anga#at!rul va sup!rta ! penalitate egal $u val!area %!ndului neram(ursa(il' respe$tiv $u m rimea $reditului a$!rdat' pentru %ie$are l!$ de mun$ $reat "i ne!$upat' pr!p!r&i!nal $u num rul de luni ne!$upate* (') =n $a2ul nerespe$t rii !(liga&iei prev 2ute la art* 99 alin* ?-@ "i ?6@' anga#at!rul va sup!rta ! penalitate egal $u ! parte din m rimea $reditului' respe$tiv a %!ndului neram(ursa(il' $are s5a a$!rdat' p!trivit legii' pentru un num r de l!$uri de mun$ n!u5$reate' egal $u $el al l!$uril!r de mun$ des%iin&ate sau devenite va$ante' pr!p!r&i!nal $u p!nderea peri!adei )n $are nu s5a respe$tat a$east !(liga&ie )n t!talul peri!adei prev 2ute pentru men&inerea sau !$uparea l!$uril!r de mun$ ' la $are' )n $a2ul $reditel!r' se adaug d!(8nda a%erent * actualizat prin! Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 90 (1) Dene%i$iarii de $redite )n $!ndi&ii avanta#!ase p!t s!li$ita din n!u $redite din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# da$ au a$;itat integral $reditele )n $!ndi&ii avanta#!ase !(&inute anteri!r' in$lusiv d!(8n2ile a%erente* (2) Dene%i$iarii unui %!nd neram(ursa(il nu mai au dreptul s primeas$ un n!u %!nd neram(ursa(il* actualizat prin! Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 91 (1) Administrarea sumel!r al!$ate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# pentru a$!rdarea de $redite )n $!ndi&ii avanta#!ase sau %!nduri neram(ursa(ile se %a$e de ( n$i sau de agen&ii aut!ri2ate p!trivit legii' $u $are Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ )n$;eie $!ntra$te )n $!ndi&iile prev 2ute de lege* (2) Dan$a sau agen&ia de $redite $are administrea2 %!nduri pentru a$!rdarea de $redite )n $!ndi&ii avanta#!ase p!art r spunderea pentru ram(ursarea sumel!r la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* (') Ta<ele "i $!misi!anele pe $are Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ le dat!rea2 ( n$ii sau agen&iei de $redit pentru administrarea %!nduril!r pentru a$!rdarea de $redite )n $!ndi&ii avanta#!ase se sup!rt din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#*
Legea nr. 76/2002

actualizat prin!

OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> Art. 92 (1) Pr!$edura "i $riteriile de a$!rdare a %!nduril!r neram(ursa(ile se sta(iles$ prin ;!t r8re a 7uvernului* (2) C!ndi&iile de a$!rdare "i ram(ursare a $reditel!r' de a$!rdare a %!nduril!r neram(ursa(ile' m!dul de sta(ilire a garan&iil!r' !rgani2area "i des% "urarea li$ita&iil!r pentru desemnarea ( n$il!r "i agen&iil!r aut!ri2ate s a$!rde $redite' respe$tiv %!nduri neram(ursa(ile' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# se v!r sta(ili prin n!rme met!d!l!gi$e $!mune ale Ministerului Mun$ii' S!lidarit &ii S!$iale "i Camiliei "i D n$ii Na&i!nale a R!m8niei* actualizat prin! Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

3 *acilit i acordate anga&atorilor Art. 93 (1) Anga#at!rii $are )n$adrea2 )n mun$ pers!ane din r8ndul "!meril!r' pe $are le men&in )n a$tivitate pe ! peri!ad de $el pu&in . luni de la data anga# rii' (ene%i$ia2 de redu$erea sumei repre2ent8nd $!ntri(u&ia dat!rat de anga#at!r la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' p!trivit legii* (2) Redu$erea $!ntri(u&iei se a$!rd )n$ep8nd din anul %is$al urm t!r' pentru ! peri!ad de . luni' "i $!nst )n diminuarea sumei dat!rate lunar $u ,'4E pentru %ie$are pr!$ent din p!nderea pers!nalului n!u5anga#at )n $!ndi&iile prev 2ute la alin* ?+@ din num rul mediu s$ripti$ de pers!nal )n$adrat $u $!ntra$t individual de mun$ din anul respe$tiv* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

31

.romovarea particip rii pe piaa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare social Art. 931 Pr!m!varea parti$ip rii pe pia&a mun$ii a tineril!r $u ris$ de marginali2are s!$ial ' prev 2u&i la art* 4 pun$tul IB-' se reali2ea2 de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ prin3 a) a$!mpaniament s!$ial pers!nali2at> b) a$tivit &i de in%!rmare "i pr!m!vare a interesel!r tineril!r $u ris$ de marginali2are s!$ial )n r8ndul anga#at!ril!r> c) su(ven&i!narea l!$ului de mun$ * actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 932 (1) A$!mpaniamentul s!$ial pers!nali2at' prev 2ut la art* :-+lit* a@' se reali2ea2 de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ prin intermediul agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!riale' )n (a2a unui $!ntra$t de s!lidaritate' "i $!nstituie un ansam(lu de servi$ii $are se a$!rd )n m!d gratuit tineril!r $u ris$ de marginali2are s!$ial "i $!nstau )n3 a) in%!rmare "i $!nsiliere pr!%esi!nal > b) mediere a mun$ii> c) plasare )n mun$ la un anga#at!r a $ rui !%ert de l!$ de mun$ a %!st sele$tat $a %iind $!respun2 t!are preg tirii pr!%esi!nale "i alt!r $!ndi&ii $uprinse )n d!sarul )nt!$mit la )nregistrarea $a pers!an )n $ utarea unui l!$ de mun$ ' )n eviden&a agen&iei pentru !$uparea %!r&ei de mun$ * (2) C!ntra$tul de s!lidaritate prev 2ut la alin* ?+@ se )n$;eie )ntre agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!rial "i t8n r pe ! durat de p8n la - ani' dar nu mai pu&in de un an' )n $!ndi&iile )n $are' la data )n$;eierii $!ntra$tului de s!lidaritate' t8n rul nu a )mplinit v8rsta de /. de ani* (') M!delul $!ntra$tului de s!lidaritate se apr!( prin n!rmele met!d!l!gi$e de apli$are a prevederil!r pre2entei legi* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 933 A$tivit &ile de in%!rmare "i pr!m!vare a interesel!r tineril!r $u ris$ de marginali2are s!$ial )n r8ndul anga#at!ril!r' )n vederea integr rii pe pia&a mun$ii a a$est!r $ateg!rii de pers!ane' vi2ea2 3

a) $!n"tienti2area "i pr!m!varea prevederil!r legii )n r8ndul a$t!ril!r regi!nali' l!$ali "i al parteneril!r s!$iali> b) diseminarea in%!rma&iil!r privind avanta#ele )n$adr rii )n mun$ a a$est!r $ateg!rii de pers!ane> c) intera$&iunea dire$t $u anga#at!rii $are dispun de l!$uri de mun$ va$ante> d) identi%i$area de anga#at!ri de inser&ie* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 934 (1) Anga#at!rii $are )n$adrea2 tineri $u ris$ de marginali2are s!$ial ' prev 2u&i la art* 4 pun$tul IB-' "i $are (ene%i$ia2 de a$!mpaniament s!$ial pers!nali2at )n (a2a unui $!ntra$t de s!lidaritate' denumi&i angajatori de inser$ie& (ene%i$ia2 lunar' $!n%!rm prevederil!r legale' pentru %ie$are pers!an din a$east $ateg!rie' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' de ! sum egal $u salariul de (a2 sta(ilit la data anga# rii tineril!r' dar nu mai mult de d!u !ri val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' )n vig!are la data )n$adr rii )n mun$ ' p8n la e<pirarea duratei $!ntra$tului de s!lidaritate* (2) Suma prev 2ut la alin* ?+@ se a$!rd )n situa&ia )n $are3 a) )n$adrarea )n mun$ se reali2ea2 )n $!ndi&iile prev 2ute de Legea nr* 4-1/,,-' repu(li$at ' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' )n (a2a unui $!ntra$t individual de mun$ pe peri!ad determinat ' p8n la e<pirarea duratei $!ntra$tului de s!lidaritate sau a unui $!ntra$t individual de mun$ pe peri!ad nedeterminat > b) l!$ul de mun$ pe $are este )n$adrat t8n rul este un l!$ de mun$ va$ant' $are a %!st $!muni$at agen&iei pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!riale> c) sunt )ndeplinite "i alte $!ndi&ii prev 2ute de disp!2i&iile legale' sta(ilite p!trivit prevederil!r art* :4' pentru a$!rdarea a$estei sume* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 935 Anga#at!rii $are )n$etea2 rap!rturile de mun$ ale tineril!r $u ris$ de marginali2are s!$ial ' anteri!r datei la $are e<pir peri!ada pentru $are a %!st )n$;eiat $!ntra$tul de s!lidaritate' sunt !(liga&i s restituie' )n t!talitate' agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!riale sumele )n$asate de la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' pentru %ie$are t8n r $u ris$ de marginali2are pentru $are a )n$etat rap!rtul de mun$ anteri!r datei men&i!nate' plus d!(8nda de re%erin& a D n$ii Na&i!nale a R!m8niei' )n vig!are la data )n$et rii rap!rturil!r de mun$ ' da$ )n$etarea a$est!ra a avut l!$ din m!tivele prev 2ute la art* 9- alin* ?/@ lit* a@*
Legea nr. 76/2002

actualizat prin!

Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> Art. 936 (1) Da$ la data e<pir rii peri!adei pentru $are a %!st )n$;eiat $!ntra$tul de s!lidaritate anga#at!rul de inser&ie men&ine rap!rtul de mun$ $u t8n rul $are a %!st )n$adrat )n $!ndi&iile art* :-6' atun$i (ene%i$ia2 lunar' $!n%!rm prevederil!r legale' pentru a$east pers!an ' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' de ! sum )n $uantum de 4,E din indemni2a&ia de "!ma# $uvenit $!n%!rm legii' pe $are t8n rul ar %i primit5! da$ rap!rturile de mun$ ar %i )n$etat la a$ea dat din m!tive neimputa(ile pers!anei* (2) Bal!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& ' avut )n vedere la $al$ulul indemni2a&iei de "!ma# la $are t8n rul prev 2ut la alin* ?+@ ar %i avut dreptul )n $!ndi&iile legii' da$ rap!rturile de mun$ ar %i )n$etat la a$ea dat din m!tive neimputa(ile pers!anei' este val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& )n vig!are la data respe$tiv * (') Suma prev 2ut la alin* ?+@ se a$!rd anga#at!rului pe peri!ada men&inerii rap!rturil!r de mun$ ' dar nu mai mult de / ani* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 937 (1) Sumele prev 2ute la art* :-6"i :-. se a$!rd pr!p!r&i!nal $u timpul e%e$tiv lu$rat )n luna respe$tiv de pers!ana pentru $are se a$!rd a$este sume' in$lusiv pe peri!ada $!n$ediului de !di;n * (2) Pentru peri!ada )n $are rap!rturile de mun$ ale pers!anei prev 2ute la alin* ?+@ sunt suspendate' sumele prev 2ute la art* :-6"i :-. nu se a$!rd * (') M!dalitatea privind a$$esul tineril!r $u ris$ de marginali2are s!$ial la a$!mpaniamentul s!$ial pers!nali2at reali2at de agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!rial ' pre$um "i a$!rdarea sumel!r prev 2ute la art* :-6"i :-. se sta(iles$ prin n!rmele met!d!l!gi$e de apli$are a pre2entei legi* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 938 (1) Tinerii $u ris$ de marginali2are s!$ial ' $are au )n$;eiat $u agen&ia pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!rial un $!ntra$t de s!lidaritate "i $ r!ra' anteri!r datei de e<pirare a a$estuia' le )n$etea2 rap!rtul de mun$ la primul anga#at!r de inser&ie' se p!t )n$adra la un alt anga#at!r de inser&ie $u $!ntra$t individual de mun$ pe peri!ad determinat ' p8n la

e<pirarea duratei $!ntra$tului de s!lidaritate' sau $u $!ntra$t individual de mun$ pe peri!ad nedeterminat * (2) Cel de5al d!ilea anga#at!r de inser&ie (ene%i$ia2 lunar' $!n%!rm prevederil!r legale' pentru %ie$are pers!an din a$east $ateg!rie' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' de suma prev 2ut la art* :-6alin* ?+@' p8n la e<pirarea duratei $!ntra$tului de s!lidaritate* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 94 A(r!gat* actualizat prin! OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

SECIUNEA a 4-a .revederi #inale Art. 95 (1)Pr!$edurile privind a$$esul la m surile pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ ' m!dalit &ile de %inan&are "i instru$&iunile de implementare a a$est!ra v!r %i ela(!rate de Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' v!r %i avi2ate de Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale "i v!r %i apr!(ate prin ;!t r8re a 7uvernului* (11) M surile de stimulare a !$up rii %!r&ei de mun$ %inan&ate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' pentru a $ r!r a$!rdare se prevede' p!trivit disp!2i&iil!r legale' )n$;eierea de $!ntra$te sau $!nven&ii $u agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' se a$!rd )n limita sumel!r apr!(ate )n (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# $u a$east destina&ie' $u respe$tarea prevederil!r Legii nr* 4,,1/,,/ privind %inan&ele pu(li$e' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are* (12) M surile de stimulare a !$up rii %!r&ei de mun$ %inan&ate' p!trivit prevederil!r pre2entei legi' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' pentru a $ r!r a$!rdare se prevede' p!trivit disp!2i&iil!r legale' )n$;eierea de $!ntra$te sau $!nven&ii $u agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ ' nu se a$!rd anga#at!ril!r institu&ii "i aut!rit &i pu(li$e' a"a $um sunt ele de%inite

prin Legea nr* 4,,1/,,/' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' pre$um "i prin Legea nr* /0-1/,,. privind %inan&ele pu(li$e l!$ale' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are* (13) Anga#at!rii $are )n$adrea2 )n mun$ pers!ane $are )ndeplines$ $!ndi&iile prev 2ute de lege pentru a$!rdarea a d!u sau mai mult!r m suri de stimulare a !$up rii %!r&ei de mun$ a $ r!r %inan&are se asigur din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' $!n%!rm prevederil!r legale' p!t (ene%i$ia' pentru pers!anele respe$tive' !p&i!nal' numai de una din m surile de stimulare a !$up rii %!r&ei de mun$ prev 2ute de lege* (14) Sumele $uvenite pentru m surile de stimulare a !$up rii %!r&ei de mun$ %inan&ate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' pentru a $ r!r a$!rdare se prevede' p!trivit disp!2i&iil!r legale' )n$;eierea de $!nven&ii $u agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!riale' se dedu$ de $ tre anga#at!r din $!ntri(u&ia pe $are a$esta este !(ligat' $!n%!rm legii' s ! vire2e )n $!ntul (ugetului asigur ril!r pentru "!ma#* (15) =n $a2ul )n $are suma $uvenit ' prev 2ut la alin* ?+6@' este mai mare' di%eren&a se re$uperea2 prin intermediul agen&iei pentru !$uparea %!r&ei de mun$ #ude&ene' respe$tiv a muni$ipiului Du$ure"ti' din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' )n $!ndi&iile sta(ilite prin n!rmele met!d!l!gi$e de apli$are a pre2entei legi* (2) M surile de spri#in de natura a#ut!rului de stat' )n sensul art* 90 alin* ?+@ din Tratatul de instituire a C!munit &ii Eur!pene' prev 2ute )n pre2enta lege' se v!r a$!rda )n $!n%!rmitate $u disp!2i&iile Ord!nan&ei de urgen& a 7uvernului nr* ++01/,,. privind pr!$edurile na&i!nale )n d!meniul a#ut!rului de stat' apr!(at $u m!di%i$ ri "i $!mplet ri prin Legea nr* +-01/,,0* (') A$!rdarea %a$ilit &il!r de natura a#ut!rului de minimis& prev 2ute de pre2enta lege' se %a$e )n (a2a s$;emel!r de a#ut!r de minimis& ela(!rate $u respe$tarea reglement ril!r )n d!meniu' apr!(ate prin !rdin al pre"edintelui Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> Lege nr* /--1/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-+1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9>
Legea nr. 76/2002

Art. 96 (1) Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ )nt!$me"te la s%8r"itul %ie$ rui an (ilan&uri de !$upare' prin $are se eviden&ia2 e%e$tele m suril!r de stimulare a !$up rii' reali2ate )n peri!ada respe$tiv * (2) C!n&inutul5$adru al (ilan&uril!r de !$upare se apr!( prin !rdin al pre"edintelui Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * (') Dilan&urile de !$upare' pe #ude&e "i la nivel na&i!nal' se pu(li$ )n primul semestru al anului urm t!r )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea a III5a* CAPITOLUL VI

"nstituii i responsa$ilit i )n aplicarea prezentei legi SECIUNEA 1 "nstituii i organizaii implicate )n realizarea prevederilor prezentei legi Art. 97 Pentru reali2area !(ie$tivel!r "i m suril!r prev 2ute de pre2enta lege 7uvernul apr!( strategii' planuri "i pr!grame na&i!nale' )n pr!%il de ramur "i terit!rial* Art. 98 Institu&iile impli$ate )n reali2area prevederil!r pre2entei legi sunt3 a) Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale> b) Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ > c) ministere "i alte !rgane de spe$ialitate ale administra&iei pu(li$e $entrale> d) !rgani2a&iile sindi$ale "i as!$ia&iile patr!nale repre2entative la nivel na&i!nal> e) pre%e$turile "i aut!rit &ile administra&iei pu(li$e l!$ale> f) C!misia Na&i!nal de Pr!m!vare a O$up rii C!r&ei de mun$ * Art. 99 Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale are )n d!meniul !$up rii %!r&ei de mun$ urm t!arele atri(u&ii3 a) urm re"te tendin&ele de pe pia&a mun$ii "i ela(!rea2 strategii' pr!gn!2e "i pr!grame na&i!nale privind !$uparea %!r&ei de mun$ ' %!rmarea pr!%esi!nal a "!meril!r "i egalitatea de "anse pe pia&a mun$ii> b) ela(!rea2 "i avi2ea2 pr!ie$tele de a$te n!rmative )n d!meniul !$up rii' %!rm rii pr!%esi!nale' pr!m!v rii egalit &ii de "anse pe pia&a mun$ii> c) ela(!rea2 pr!ie$tul (ugetului asigur ril!r pentru "!ma#> d) deleag anual atri(u&iile de !rd!nat!r prin$ipal de $redite pentru (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' $!n%!rm legii> e) urm re"te' pe (a2a rap!artel!r trimestriale "i anuale' e<e$u&ia (ugetului asigur ril!r pentru "!ma# "i e<er$it $!ntr!lul asupra reali2 rii p!liti$il!r' strategiil!r' planuril!r "i pr!gramel!r privind %!r&a de mun$ de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ > f) )mpreun $u alte ministere "i !rgane de spe$ialitate reali2ea2 "i a$tuali2ea2 Clasi%i$area !$upa&iil!r din R!m8nia' &in8nd seama de s$;im( rile )n stru$tura e$!n!mi$ "i s!$ial a & rii "i de $erin&ele alinierii la standardele interna&i!nale )n d!meniu> g) pr!m!vea2 pr!grame' pr!pune a$!rduri "i implementea2 pr!ie$te de $!la(!rare interna&i!nal )n d!meniile !$up rii' %!rm rii pr!%esi!nale "i egalit &ii de "anse pe pia&a mun$ii> h) sta(ile"te indi$at!rii de per%!rman& managerial "i nivelul a$est!ra' )n (a2a $ r!ra se )n$;eie' anual' $!ntra$tul de per%!rman& managerial $u Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * actualizat prin! OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul
Legea nr. 76/2002

salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Art. 100 (1) Reali2area p!liti$il!r' strategiil!r' planuril!r "i pr!gramel!r privind !$uparea %!r&ei de mun$ "i %!rmarea pr!%esi!nal a "!meril!r se )n% ptuie"te' )n prin$ipal' prin intermediul Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ * (2) Pentru reali2area servi$iil!r de !$upare "i %!rmare pr!%esi!nal Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ va respe$ta3 a) a$$esul nedis$riminat!riu la servi$iile prestate )n d!meniul !$up rii "i %!rm rii pr!%esi!nale> b) neutralitatea )n p!si(ilele interese divergente dintre anga#at!ri "i %!r&a de mun$ > c) !rientarea a$tivit &ii $ tre nev!ile pers!anel!r a%late )n $ utarea unui l!$ de mun$ "i ale anga#at!ril!r $are se adresea2 Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' prin )nt!$mirea planuril!r individuale de a$&iune "i pr!m!varea un!r servi$ii rapide "i de $alitate> d) respe$tarea $ara$terului $!n$uren&ial al a$tivit &il!r de pe pia&a mun$ii> e) $!n%iden&ialitatea datel!r pers!nale ale pers!anel!r a%late )n $ utarea unui l!$ de mun$ )nregistrate )n eviden&a Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ > f) transparen& )n a$tivitatea des% "urat "i )n privin&a re2ultatel!r !(&inute> g) des$entrali2area servi$iil!r "i a pr!$esului de luare a de$i2iil!r> h) adapta(ilitatea servi$iil!r la m!di%i$ rile din mediul s!$ial "i e$!n!mi$* (') Prelu$rarea datel!r $u $ara$ter pers!nal se %a$e $u respe$tarea disp!2i&iil!r Legii nr* .001/,,+ pentru pr!te$&ia pers!anel!r $u privire la prelu$rarea datel!r $u $ara$ter pers!nal "i li(era $ir$ula&ie a a$est!r date' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 101 Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ pre2int Ministerului Mun$ii' Camiliei "i Egalit &ii de Fanse rap!arte trimestriale "i anuale privind e<e$utarea (ugetului asigur ril!r pentru "!ma# "i reali2area indi$at!ril!r de per%!rman& managerial sta(ili&i prin $!ntra$tul anual de per%!rman& managerial * actualizat prin! OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9>
Legea nr. 76/2002

Art. 102

(1) Ministerele "i alte !rgane de spe$ialitate ale administra&iei pu(li$e $entrale' prin strategiile "i p!liti$ile ela(!rate )n d!meniile pe $are le $!!rd!nea2 ' tre(uie s asigure $re"terea gradului de !$upare a %!r&ei de mun$ * (2) =n vederea reali2 rii !(ie$tivel!r prev 2ute la alin* ?+@ ministerele "i alte !rgane de spe$ialitate ale administra&iei pu(li$e $entrale p!t pr!pune )n $adrul C!misiei Na&i!nale de Pr!m!vare a O$up rii C!r&ei de mun$ strategii' pr!grame "i pr!ie$te de a$te n!rmative privind !$uparea "i %!rmarea pr!%esi!nal a %!r&ei de mun$ * Art. 103 (1) Organi2a&iile sindi$ale "i as!$ia&iile patr!nale' repre2entative la nivel na&i!nal' parti$ip )n $!ndi&iile prev 2ute de lege la ela(!rarea "i implementarea pr!gramel!r "i m suril!r privind pia&a mun$ii* (2) Organi2a&iile sindi$ale "i as!$ia&iile patr!nale repre2entative la nivel na&i!nal v!r %i $!nsultate la ela(!rarea de a$te n!rmative $are prives$ !$uparea %!r&ei de mun$ * Art. 104 Pre%e$turile "i aut!rit &ile administra&iei pu(li$e l!$ale au !(liga&ia s m!nit!ri2e2e ev!lu&iile de pe pia&a mun$ii )n plan terit!rial' s parti$ipe a$tiv la ela(!rarea "i reali2area m suril!r de )m(un t &ire a !$up rii pers!anel!r ne)n$adrate )n mun$ "i s spri#ine a$tivitatea agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ * SECIUNEA a 2-a Comisia /aional de .romovare a 0cup rii *orei de mun$ Art. 105 Se )n%iin&ea2 C!misia Na&i!nal de Pr!m!vare a O$up rii C!r&ei de mun$ ' denumit )n $!ntinuare (omisia 2a$ional de 3cupare. Art. 106 C!misia Na&i!nal de O$upare are' )n prin$ipal' urm t!arele atri(u&ii3 a) supune aten&iei 7uvernului strategii "i p!liti$i pentru $re"terea nivelului "i $alit &ii !$up rii %!r&ei de mun$ ' )n $!rela&ie $u pr!gramele de de2v!ltare e$!n!mi$ "i s!$ial ' pe (a2a $erin&el!r la nivel na&i!nal "i eur!pean> b) sta(ile"te dire$&iile de2v!lt rii resursel!r umane la nivel na&i!nal' )n pr!%il de ramur "i terit!rial> c) asigur arm!ni2area pr!gramel!r de de2v!ltare a resursel!r umane %inan&ate din %!nduri pu(li$e sau din alte surse> d) %a$e pr!puneri pentru ela(!rarea un!r a$te n!rmative privind !$uparea %!r&ei de mun$ "i de )m(un t &ire a legisla&iei )n a$est d!meniu> e) pe (a2a tendin&el!r de2v!lt rii e$!n!mi$e "i s!$iale "i a ev!lu&iil!r pe pia&a mun$ii' %a$e pr!puneri pentru ini&ierea un!r m suri pr!a$tive de $!m(atere a "!ma#ului prin p!liti$i %is$ale' a#ust ri stru$turale' re$!nversie pr!%esi!nal * actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii
Legea nr. 76/2002

nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> Art. 107 (1) C!misia Na&i!nal de O$upare este al$ tuit din repre2entan&i ai ministerel!r' agen&iil!r "i departamentel!r din su(!rdinea 7uvernului sau aut!n!me' la nivel de se$retar de stat' "i din pre"edin&ii !rgani2a&iil!r sindi$ale "i as!$ia&iil!r patr!nale repre2entative la nivel na&i!nal* (2) Pre"edintele C!misiei Na&i!nale de O$upare este ministrul mun$ii' %amiliei' pr!te$&iei s!$iale "i pers!anel!r v8rstni$e* (') C!mp!nen&a C!misiei Na&i!nale de O$upare va %i sta(ilit pe (a2a n!minali2 ril!r din partea ministerel!r' sindi$atel!r "i patr!natel!r "i se apr!( prin !rdin al ministrului mun$ii' %amiliei' pr!te$&iei s!$iale "i pers!anel!r v8rstni$e* (*) Se$retariatul C!misiei Na&i!nale de O$upare este asigurat de dire$&ia $u atri(u&ii )n d!meniul !$up rii %!r&ei de mun$ din $adrul Ministerului Mun$ii' Camiliei' Pr!te$&iei S!$iale "i Pers!anel!r B8rstni$e* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 108 C!misia Na&i!nal de O$upare p!ate pr!pune ela(!rarea de $ tre institu&iile de spe$ialitate a un!r studii' rap!arte "i anali2e privind pia&a mun$ii' $are p!t %i %inan&ate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# sau din alte surse de %inan&are* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

Art. 109 Regulamentul de !rgani2are "i %un$&i!nare a C!misiei Na&i!nale de O$upare este ela(!rat de Ministerul Mun$ii' Camiliei' Pr!te$&iei S!$iale "i Pers!anel!r B8rstni$e "i este supus spre apr!(are a$esteia* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+->
Legea nr. 76/2002

CAPITOLUL VII 1 spunderea &uridic

Art. 110 =n$ l$area prevederil!r pre2entei legi atrage' dup $a2' r spunderea dis$iplinar ' material ' $ivil ' $!ntraven&i!nal sau penal * Art. 111 =n$ l$area de $ tre anga#at!r a !(liga&iil!r prev 2ute la art* /. alin* ?+@ "i la art* /0' $!nst8nd )n sustragerea de la !(liga&ia privind plata $!ntri(u&iil!r la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' $!nstituie in%ra$&iune "i se pedepse"te $u )n$;is!are de la . luni la + an sau $u amend * Art. 112 Re&inerea de $ tre anga#at!r de la salaria&i a $!ntri(u&iil!r dat!rate (ugetului asigur ril!r pentru "!ma# "i nevirarea a$est!ra )n termen de +4 2ile )n $!nturile sta(ilite p!trivit reglement ril!r )n vig!are $!nstituie in%ra$&iune "i se pedepse"te $u )n$;is!are de la - luni la . luni sau $u amend * Art. 113 C!nstituie $!ntraven&ie urm t!arele %apte3 a) nerespe$tarea prevederil!r art* +,> b) neutili2area Clasi%i$ rii !$upa&iil!r din R!m8nia prev 2ute la art* +4> c) nedepunerea de$lara&iei prev 2ute la art* /+' pentru peri!ade ulteri!are datei de + ianuarie /,++> d) A(r!gat * e) nerespe$tarea prevederil!r art* 6+ alin* ?/@> f) nerespe$tarea prevederil!r art* 4,> g) nerespe$tarea prevederil!r art* +,, alin* ?/@ lit* e@> h) ne$!muni$area datel!r "i in%!rma&iil!r' altele de$8t $ele prev 2ute la lit* G@' s!li$itate )n s$ris de $ tre Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ sau agen&iile pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!riale' pentru )ndeplinirea atri(u&iil!r prev 2ute de lege> i) %urni2area' % r a$reditarea prev 2ut de lege' a servi$iil!r pentru stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ * j) neeli(erarea de $ tre anga#at!r' pers!anel!r $ r!ra le )n$etea2 rap!rturile de mun$ sau de servi$iu' a d!$umentel!r prev 2ute de legisla&ia )n vig!are' ne$esare pentru $erti%i$area stagiului de $!ti2are reali2at )n sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i sta(ilirea dreptului la indemni2a&ie de "!ma#* )) ne$!muni$area datel!r' in%!rma&iil!r' pre$um "i nepre2entarea tutur!r )ns$risuril!r "i !ri$ r!r alt!r date "i d!$umente s!li$itate de !rganele de $!ntr!l ale agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!riale' )n timpul des% "ur rii $!ntr!lului "i )n s$!pul )ndeplinirii atri(u&iil!r prev 2ute de lege> l) nedepunerea' la s!li$itarea agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ terit!riale' a de$lara&iei lunare privind eviden&a n!minal a asigura&il!r "i a !(liga&iil!r de plat la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' pentru peri!ade anteri!are datei de + ianuarie /,++* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii
Legea nr. 76/2002

nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6> Art. 114 (1) C!ntraven&iile prev 2ute la art* ++- se san$&i!nea2 dup $um urmea2 3 a) $ele prev 2ute la lit* a@' (@' %@' ;@ "i #@' $u amend de la -*,,, lei la 4*,,, lei> b) $ele prev 2ute la lit* e@' g@' i@' G@ "i l@' $u amend de la 4*,,, de lei la +,*,,, de lei> c) $ea prev 2ut la lit* $@' )n $!n%!rmitate $u prevederile Legii nr* 40+1/,,-' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are* (2) C!ntravenientul p!ate a$;ita' pe l!$ sau )n termen de $el mult 69 de !re de la data )n$;eierii pr!$esului5ver(al !ri' dup $a2' de la data $!muni$ rii a$estuia' #um tate din minimul amen2ii prev 2ute la alin* ?+@' a$east p!si(ilitate %iind e<pres men&i!nat )n pr!$esul5ver(al* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 115 Amen2ile $!ntraven&i!nale p!t %i apli$ate "i pers!anel!r #uridi$e* Art. 116 (1) C!nstatarea "i san$&i!narea $!ntraven&iil!r prev 2ute la art* ++- se reali2ea2 de !rganele de $!ntr!l ale Ministerului Mun$ii' Camiliei' Pr!te$&iei S!$iale "i Pers!anel!r B8rstni$e' Inspe$&iei Mun$ii' Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ "i de $ tre alte !rgane $are' p!trivit legii' au dreptul s e%e$tue2e $!ntr!l*

(2) Organele de $!ntr!l m suri a$tive ale Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ "i ale stru$turil!r sale terit!riale v!r $!nstata "i v!r san$&i!na $!ntraven&iile prev 2ute la art* ++- lit* a@' d@' e@' ;@' i@' #@ "i G@' pre$um "i $!ntraven&ia prev 2ut la lit* %@' )n $eea $e prive"te nerespe$tarea art* 4, alin* ?-@* (') =n situa&ia )n $are Agen&ia Na&i!nal pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' prin stru$turile sale terit!riale' $!nstat $!ntraven&ia prev 2ut la art* ++- lit* $@' sesi2ea2 Agen&ia Na&i!nal de Administrare Cis$al )n vederea apli$ rii san$&iunii prev 2ute de lege* actualizat prin! Lege nr* /4,1/,+- 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ "i pentru m!di%i$area Legii nr* ++.1/,,/ privind prevenirea "i $!m(aterea marginali2 rii s!$iale din +: iulie /,+-' M!nit!rul O%i$ial 6401/,+-> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4> Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 1161 C!ntr!lul respe$t rii !(liga&iil!r privind )n$adrarea )n mun$ "i men&inerea rap!rturil!r de mun$ ' asumate de anga#at!rii $are au (ene%i$iat de su(ven&ii' $redite sau %!nduri neram(ursa(ile din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#' pre$um "i de %a$ilit &i )n temeiul art* :-' se e%e$tuea2 de $ tre !rganele de $!ntr!l m suri a$tive din $adrul agen&iil!r pentru !$uparea %!r&ei de mun$ #ude&ene' respe$tiv a muni$ipiului Du$ure"ti' $are v!r $!nstata "i v!r apli$a' dup $a2' san$&iunile prev 2ute de pre2enta lege* actualizat prin! Lege nr* +,01/,,6 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din 0 aprilie /,,6' M!nit!rul O%i$ial --91/,,6>
Legea nr. 76/2002

Art. 117 Amen2ile $!ntraven&i!nale apli$ate $!n%!rm pre2entei legi $!nstituie venituri la (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* Art. 118 Disp!2i&iile pre2entei legi' re%erit!are la sta(ilirea "i san$&i!narea $!ntraven&iil!r' se $!mpletea2 $u prevederile Ord!nan&ei 7uvernului nr* /1/,,+ privind regimul #uridi$ al $!ntraven&iil!r* Art. 119 (1) Litigiile re2ultate $a urmare a apli$ rii prevederil!r pre2entei legi se s!lu&i!nea2 de $ tre instan&ele #ude$ t!re"ti $!mpetente' p!trivit legii*

(2) Litigiile privind sta(ilirea "i plata indemni2a&iei de "!ma# se s!lu&i!nea2 )n regim de urgen& ' p!trivit n!rmel!r pr!$edurale prev 2ute pentru $!n%li$tele de drepturi' $;iar da$ prin lege spe$ial se prevede alt%el* CAPITOLUL VIII Dispoziii tranzitorii i #inale Art. 120 (1) Pers!anele $are s!li$it dreptul la a#ut!r de "!ma#' a#ut!r de integrare pr!%esi!nal sau al!$a&ie de spri#in )nainte de data int rii )n vig!are a pre2entei legi (ene%i$ia2 de a$est drept )n $uantumul' pe durata "i )n $!ndi&iile sta(ilite de Legea nr* +1+::+ repu(li$at ' $u m!di%i$ rile ulteri!are* (2) =n a$elea"i $!ndi&ii (ene%i$ia2 pers!anele prev 2ute la alin* ?+@ de drepturile $are le5au %!st suspendate )nainte de data int r rii )n vig!are a pre2entei legi "i $are au %!st repuse )n plat dup a$east dat * Art. 121 Plata a#ut!arel!r de "!ma# a$!rdate p!trivit Legii nr* +1+::+ repu(li$at ' $u m!di%i$ rile ulteri!are' "i a sumel!r a$!rdate p!trivit prevederil!r Ord!nan&ei de urgen& a 7uvernului nr* -41+::0 privind m surile de stimulare a pers!anel!r %i2i$e "i #uridi$e pentru )n$adrarea )n mun$ a a(s!lven&il!r institu&iil!r de )nv & m8nt' apr!(at $u m!di%i$ ri prin Legea nr* +./1+::0' a%late )n derulare la data intr rii )n vig!are a pre2entei legi' se sup!rt din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma#* Art. 122 (1) Pers!anele $ r!ra li s5a sta(ilit a#ut!r de "!ma# "i a %!st suspendat pe peri!ada a$!rd rii pl &il!r $!mpensat!rii' p!trivit legii' iar repunerea )n plat a a$estui drept are l!$ )nainte de intrarea )n vig!are a pre2entei legi' (ene%i$ia2 de a#ut!rul de "!ma# sta(ilit* (2) Pers!anele $ r!ra li s5a sta(ilit a#ut!rul de "!ma# "i a %!st suspendat pe peri!ada a$!rd rii pl &il!r $!mpensat!rii' p!trivit legii' iar data repunerii )n plat este ulteri!ar datei intr rii )n vig!are a pre2entei legi' (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# sta(ilit )n $!ndi&iile a$estei legi* Art. 123 Pers!anele %i2i$e sau #uridi$e $are p8n la data intr rii )n vig!are a pre2entei legi au )n$adrat a(s!lven&i )n $!ndi&iile prev 2ute de Ord!nan&a de urgen& a 7uvernului nr* -41+::0' apr!(at $u m!di%i$ ri prin Legea nr* +./1+::0' (ene%i$ia2 de a$este m suri )n $!ndi&iile sta(ilite de a$east !rd!nan& de urgen& * Art. 124 Pers!anele disp!ni(ili2ate )n $!ndi&iile prev 2ute de Ord!nan&a de urgen& a 7uvernului nr* :91+::: privind pr!te$&ia s!$ial a pers!anel!r ale $ r!r $!ntra$te individuale de mun$ v!r %i des% $ute $a urmare a $!n$edieril!r $!le$tive' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are' dup data intr rii )n vig!are a pre2entei legi' )n $adrul un!r etape prev 2ute )n pr!grame de restru$turare apr!(ate sau $!ntra$te de v8n2are5$ump rare )n$;eiate anteri!r intr rii )n

vig!are a pre2entei legi' (ene%i$ia2 de indemni2a&ie de "!ma# )n $!ndi&iile prev 2ute de pre2enta lege* Art. 125 Indemni2a&ia de "!ma# se pl te"te titularului !ri mandatarului a$estuia sta(ilit prin pr!$ur spe$ial * Art. 126 Cererile pentru a$!rdarea indemni2a&iei de "!ma#' pre$um "i t!ate a$tele pr!$edurale )n leg tur $u sta(ilirea a$estui drept sunt s$utite de !ri$e %el de ta< de tim(ru* Art. 127 (1) Indemni2a&ia de "!ma# "i $elelalte drepturi sta(ilite prin pre2enta lege' $u e<$ep&ia $el!r prev 2ute la art* 0/A04 "i 9,' se rea$tuali2ea2 !ri de $8te !ri se m!di%i$ val!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& * (2) Bal!area indi$at!rului s!$ial de re%erin& se p!ate m!di%i$a prin ;!t r8re a 7uvernului' )n %un$&ie de indi$ele de $re"tere a pre&uril!r de $!nsum pr!gn!2at an1an anteri!r* actualizat prin! OU7 +,91/,+, 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din . de$em(rie /,+,' M!nit!rul O%i$ial 9-,1/,+,> OU7 +/.1/,,9 5 privind m!di%i$area "i $!mpletarea un!r a$te n!rmative )n vederea elimin rii leg turil!r dintre nivelul drepturil!r a$!rdate din (ugetul asigur ril!r pentru "!ma# "i nivelul salariului de (a2 minim (rut pe &ar "i al sta(ilirii m suril!r de apli$are a un!r regulamente $!munitare din 9 !$t!m(rie /,,9' M!nit!rul O%i$ial .:01/,,9> OU7 +661/,,4 5 pentru m!di%i$area "i $!mpletarea Legii nr* 0.1/,,/ privind sistemul asigur ril!r pentru "!ma# "i stimularea !$up rii %!r&ei de mun$ din +9 !$t!m(rie /,,4' M!nit!rul O%i$ial :.:1/,,4>
Legea nr. 76/2002

Art. 128 Pre2enta lege intr )n vig!are la data de + martie /,,/* Art. 129 =n termen de -, de 2ile de la data pu(li$ rii pre2entei legi )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I' Ministerul Mun$ii "i S!lidarit &ii S!$iale' )n (a2a pr!puneril!r Agen&iei Na&i!nale pentru O$uparea C!r&ei de mun$ ' va ela(!ra n!rme met!d!l!gi$e de apli$are a a$esteia' pre$um "i $riterii de a$reditare a %urni2!ril!r de servi$ii prev 2ute la art* 44 "i 4.' $are v!r %i apr!(ate prin ;!t r8ri ale 7uvernului* Art. 130 La data intr rii )n vig!are a pre2entei legi se a(r!g 3 a) Legea nr* +1+::+ privind pr!te$&ia s!$ial a "!meril!r "i reintegrarea l!r pr!%esi!nal ' repu(li$at )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I' nr* /40 din +6 septem(rie +::6' $u m!di%i$ rile "i $!mplet rile ulteri!are>

b) Ord!nan&a de urgen& a 7uvernului nr* -41+::0 privind m surile de stimulare a pers!anel!r %i2i$e "i #uridi$e pentru )n$adrarea )n mun$ a a(s!lven&il!r institu&iil!r de )nv & m8nt' pu(li$at )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I' nr* +4+ din ++ iulie +::0' apr!(at $u m!di%i$ ri prin Legea nr* +./1+::0' pu(li$at )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I' nr* /99 din /6 !$t!m(rie +::0> c) K!t r8rea 7uvernului nr* 64.1+::0 $u privire la apr!(area N!rmel!r pentru apli$area prevederil!r Ord!nan&ei de urgen& a 7uvernului nr* -41+::0 privind m surile de stimulare a pers!anel!r %i2i$e "i #uridi$e pentru )n$adrarea )n mun$ a a(s!lven&il!r institu&iil!r de )nv & m8nt' pu(li$at )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I' nr* /,: din /0 august +::0> d) Ordinul ministrului mun$ii "i pr!te$&iei s!$iale nr* -,01+::6 pentru apr!(area Instru$&iunil!r privind pr!$edura de primire "i s!lu&i!nare a $ereril!r de plat a a#ut!rului de "!ma#' a a#ut!rului de integrare pr!%esi!nal "i a al!$a&iei de spri#in' pu(li$at )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I' nr* -/6 din /- n!iem(rie +::6> e) K!t r8rea 7uvernului nr* /991+::+ privind $ali%i$area' re$ali%i$area "i per%e$&i!narea preg tirii pr!%esi!nale a "!meril!r' repu(li$at )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I' nr* -. din /, %e(ruarie +::.> f) Ordinul ministrului mun$ii "i pr!te$&iei s!$iale nr* 6-41+::4 pentru apr!(area N!rmel!r met!d!l!gi$e privind !rgani2area' des% "urarea "i a(s!lvirea $ursuril!r de $ali%i$are' re$ali%i$are' per%e$&i!nare "i a alt!r %!rme de preg tire pr!%esi!nal a "!meril!r "i a N!rmel!r de )n%iin&are' !rgani2are "i %un$&i!nare a $entrel!r de $ali%i$are' re$ali%i$are "i per%e$&i!nare a "!meril!r' pu(li$at )n M!nit!rul O%i$ial al R!m8niei' Partea I' nr* 46 din +4 martie +::.> g) !ri$e alte disp!2i&ii $!ntrare pre2entei legi* A$east lege a %!st ad!ptat de Camera Deputa&il!r )n "edin&a din +9 de$em(rie /,,+' $u respe$tarea prevederil!r art* 06 alin* ?+@ din C!nstitu&ia R!m8niei* PREFEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR !456R 73R26428 A$east lege a %!st ad!ptat de Senat )n "edin&a din /, de$em(rie /,,+' $u respe$tarea prevederil!r art* 06 alin* ?+@ din C!nstitu&ia R!m8niei* p* PREFEDINTELE SENATULUI' 73R8 I342 9:R:(I5: