Sunteți pe pagina 1din 38

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CURRICULUM Anul al II-lea


SCOALA POSTLICEALA CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

BUCURESTI 2006

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

Autori:
Pro ! "r!I! Mi#aela Ale$an%ru (Fun%eni)Bu&ure'ti Pro ! A'! Far*! Doina +e'a (Fun%eni)Bu&ure'ti Pro ! An&uta Da&iana "o*,o' Pro ! Far*! Mar-areta Petre Da.ila)"alati - S&oala Po'tli&eala Sanitara - S&oala Po'tli&eala Sanitara Cole-iul National (Ana A'lan) Ti*i'oara - S&oala Sanitara Po'tli&eala (Carol

Con'ultanta: CNDIPT: e$/ert PAULA POSEA

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

SCOALA POSTLICEALA PLAN DE IN+ATAMANT ANUL II CALIFICAREA: ASISTENT DE FARMACIE Mo%ulul I: Co*uni&are /ro e'ionala in li*,a 'traina Mo%ulul II: Bio&#i*ie Mo%ulul III: Far*a&o-no1ie '/e&iala Mo%ulul I+: Far*a&otera/ie Mo%ulul +: For*e ar*a&euti&e 'terile Mo%ulul +I: Mar2etin- in %o*eniul ar*a&euti& Mo%ulul +II: Te#nolo-ia in or*atiei 'i &o*uni&arii Mo%ulul +III: C#i*ia &o*/u'ilor &u a&tiune a'u/ra 'i'te*ului ner.o' &entral Mo%ulul I3: Fitotera/ie Mo%ulul 3: For*e ar*a&euti&e &a 'i'te*e %i'/er'e4 etero-ene Total ore/an din care: pregatire practic Total ore/an din care: pregatire practic Total ore/an din care: pregatire practic 60 24 020 66 020 66 020 48 60 24 60 24 60 24 60 24 020 66 020 48

Total ore/an din care: pregatire practic Total ore/an din care: pregatire practic Total ore/an din care : Total ore/an din care : Total ore/an din care : Total ore/an din care : pregatire practic pregatire practic pregatire practic pregatire practic

Total ore/an din care: pregatire practic

Total ore5an:26 ore5'7/t7*8n7 $ 96 '7/t7*8ni : ;00 ore 13 ore teorie / saptamana 12 ore activitati practice/ saptamana

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

Mo%ulul I: COMUNICARE PROFESIONAL< =N LIMBA MODERN<

Not7 intro%u&ti.7 odulul COMUNICARE PROFESIONAL< =N LIMBA MODERN< face parte din pregtirea anului II! "coala postliceal! pentru calificarea a'i'tent %e ar*a&ie# $n modulul COMUNICARE PROFESIONAL< =N LIMBA MODERN< se regsesc a%ilit&ile din unitatea de competen& COMUNICARE PROFESIONAL< =N LIMBA MODERN<# odulul are alocate 6' de ore din care 36 de ore de pregatire teoretica si 24 de ore de pregatire practica # (rin parcurgerea programei "colare se asigur do%)ndirea competen&elor descrise *n standardele de pregtire profesional# (rograma "colar se va utili+a *mpreun cu standardul de pregtire profesional specific calificrii# Li'ta &o*/etentelor '/e&i i&e unitatii %e &o*/etenta &ore'/un1atoare *o%ulului: 1# ,%tine informatii prin receptarea de mesa-e orale! legate de indeplinirea de sarcini de serviciu! in conte.te profesionale semnificative 2# ,%tine informatii prin receptarea de mesa-e scrise speciali+ate! legate de indeplinirea de sarcini de serviciu! in conte.te profesionale 3# /.prima mesa-e orale in lim%a- comple.! in conte.te profesionale semnificative! in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 4# /la%orea+a mesa-e scrise speciali+ate! in conte.te profesionale semnificative! in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 0# (articipa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu! in conte.te profesionale semnificative

Ta,el %e &orelare a &o*/eten>elor 'i &on>inuturilor Unitatea %e &o*/etenta: COMUNICARE PROFESIONALA IN LIMBA MODERNA ? 60 %e ore %in &are 2@ %e ore %e /re-atire /ra&ti&aA Nr Unitatea %e Co*/eten>e &rt &o*/eten>7 Con>inuturi

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

1#

Comunicare profesional *n lim%a modern

C#1# ,%&ine informa&ii prin receptarea de mesa-e orale! legate de *ndeplinirea de sarcini de serviciu! *n conte.te profesionale semnificative

1# Tipuri de informa&ii: 1 informa&ii! inclusiv numerice! pe teme profesionale: instruc&iuni! solicitri! *ntre%ri! e.plica&ii2 1 informa&ii factuale! inclusiv numerice! privind specifica&ii de procese! produse "i servicii2 1opinii! puncte de vedere! atitudini 3pro! contra! neutr4! priorit&i# 2# 5urse "i tipuri de mesa-e orale: 1mesa-e! formale "i informale directe! emise clien&i! colegi sau de cei din -ur2 1discursuri! rapoarte! conferin&e 3inclusiv video1conferin&e42 1pre+entri 3formale / informale4 de produse / servicii2 1transmisiuni radio "i T6! anun&uri pu%lice2 1conversa&ii telefonice! inclusiv mesa-e telefonice *nregistrate# 1# Tipuri de te.te: 1 documente profesionale specifice speciali+rii: manuale! rapoarte! reclame! oferte! fi"e te7nice2 1 te.te de populari+are pe teme profesionale: articole de pres! pre+entri! reclame! anun&uri2 1 te.te cu con&inut opera&ional profesional: coresponden&! fa.uri! circulare! formulare! instruc&iuni cereri! reclama&ii! procese ver%ale# 2# Tipuri de informa&ii scrise: 1 elemente c7eie din documente relevante2 1 informa&ii factuale! inclusiv numerice! relativ comple.e! pe teme de interes comun2 1 informa&ii profesionale: instruc&iuni! e.plica&ii! date te7nice ale unor produse "i servicii! evaluri2 1 date privind: materii prime! materiale "i produse finite! opera&ii "i procese te7nologice#

C#2# ,%&ine informa&ii prin receptarea de mesa-e scrise speciali+ate! legate de *ndeplinirea de sarcini de serviciu! *n conte.te profesionale semnificative

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

C#3# /.prim mesa-e orale *n lim%a- comple.! *n conte.te profesionale semnificative! *n scopul *ndeplinirii de sarcini de serviciu

C#4# /la%orea+ mesa-e scrise speciali+ate! *n conte.te profesionale semnificative! *n scopul *ndeplinirii de sarcini de serviciu

1# Tipuri de informa&ii: 1 informa&ii factuale ! idei! opinii2 1 instruc&iuni! e.plica&ii! detalii de operare! sfaturi2 descrieri "i specifica&ii de o%iecte! procese! opera&ii# 2# Tipuri de discurs: 1 discu&ii profesionale formale "i informale# 1 pre+entri# 1 scurte rapoarte profesionale# 3# oduri de comunicare: 1 fa& *n fa&! individual sau *n grup2 1 la telefon! ro%ot telefonic# 1# Tipuri "i formate de documente "i te.te func&ionale: 1 formulare "i alte documente specifice speciali+rii 3facturi! facturi pro1forma! oferte! fi"e te7nice! fi"e de eviden&! fi"e de produc&ie! documente de eviden&! specifica&ii! evaluri42 1 coresponden& profesional: scrisori! note circulare! fa.uri! mesa-e 3inclusiv e1 mail42 1 dri de seam! procese ver%ale! minute! referate! rapoarte# 1 formate formale2 1 formate informale# 2# Tipuri de informa&ii: 1 informa&ii factuale de specialitate 3inclusiv descrieri "i date te7nice4! despre produse "i servicii2 1 aran-amente "i instruc&iuni de serviciu2 1 idei! opinii! puncte de vedere2 1 raportri privind desf"urarea unor evenimente! "edin&e! procese# 3# Teme specifice: 1 organi+area locului de munc2 1 opera&ii! activit&i "i procese de produc&ie2 1 calitatea serviciilor / produselor#

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

1# 8iscu&ii profesionale: 1 situa&ii sociale si profesionale formale "i informale2 1 interviuri individuale sau *n grup2 1 *nt)lniri formale / informale profesionale de rutin! activit&i profesionale +ilnice# 2# Comunicare telefonic: 1 contacte de rutin cu colegi! su%alterni! superiori! *n activit&i profesionale +ilnice2 1 comunicri formale / informale cu parteneri "i clien&i2 1 interviuri telefonice individuale# 3# Coresponden& profesional: 1 formal "i informal! legat de sarcini de serviciu2 1 *n interiorul organi+a&iei: cu su%alterni! cu colegi! cu superiori2 1 *n afara organi+a&iei: cu clien&i! cu parteneri! cu poten&iali clien&i / parteneri# Con%itii %e a/li&are %i%a&ti&a 'i %e e.aluare odulul COMUNICARE PROFESIONAL< =N LIMBA MODERN< va fi parcurs cu acelea"i con&inuturi la toate calificrile de nivel 39 fiind de+voltat pe %a+a unei unit&i de competen& pentru a%ilit&i c7eie# (arcurgerea con&inuturilor se va face *n ordinea pre+entat *n ta%elul de corelare a competen&elor "i con&inuturilor ! dar a%ordarea acestora tre%uie s fie fle.i%il! diferen&iat &in)nd cont de nivelul ini&ial de pregtire# Con&inuturile se vor e.emplifica *n func&ie de domeniul profesional! respectiv informa&iile! mesa-ele orale sau scrise *n lim% strin e.ersate vor corespunde domeniului profesional! respectiv : Sanatate si asistenta pedagogica# $n ela%orarea strategiei didactice! pentru modulul COMUNICARE PROFESIONAL< =N LIMBA MODERN< profesorul va tre%ui s &in seama de urmtoarele principii moderne ale educa&iei: 1 elevii *nva& c)nd fac ceva "i c)nd sunt implica&i activ *n procesul de *nv&are 1 elevii au stiluri diferite de *nv&are 1 elevii particip cu cuno"tin&ele lor! do%)ndite anterior! la procesul de *nv&are 1 elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informa&iilor vec7i cu cele noi "i pentru ordonarea lor (entru atingerea competen&elor din pre+entul modul se vor reali+a activit&i de *nv&are cu caracter interactiv# 5e recomand urmtoarele metode: conversa&ia! -ocul de rol! simularea! proiectul# /valuarea tre%uie s fie corelat cu criteriile de performan& "i cu tipul pro%elor de evaluare care sunt preci+ate *n 5tandardul de pregtire profesional# 5e evaluea+ numai competen&ele din acest modul! evaluarea altor competen&e nefiind relevant# , competen& se evaluea+ *n cadrul unui singur modul# (e parcursul modulului se reali+ea+ evaluare formativ! iar la sf)r"itul lui se reali+ea+ evaluarea sumativ! pentru verificarea atingerii competen&elor#

C#0# (articip la interac&iuni orale "i *n scris legate de *ndeplinirea de sarcini de serviciu! *n conte.te profesionale semnificative

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

Su-e'tii *eto%olo-i&e Con&inutul modulului este proiectat pentru un numr de 6' de ore pe an si se va desfasura astfel: 1 ora de pregatire teoretic/ saptamana/ an "i 24 ore/ an de pregatire practic prin la%orator te7nologic# (rofesorii au li%ertatea de a decide asupra numrului de ore alocat fiecrei teme *n func&ie de: dificultatea temei! volumul "i nivelul de cuno"tin&e anterioare ale elevilor! dotarea cu material didactic! ritmul de *n&elegere "i asimilare a cuno"tin&elor "i formarea deprinderilor pentru mem%rii grupului de elevi instrui&i# <ivelul de pregtire este reali+at corespun+tor dac sunt *ndeplinite criteriile de performan& ce pot fi atinse numai dac *n procesul de *nv&m)nt sunt asigurate condi&iile de aplica%ilitate descrise *n standard# Mo%ulul II: BIOCBIMIE Not7 intro%u&ti.7 odulul BIOCBIMIE face parte din pregatirea generala din anul II! pentru calificarea : a'i'tent *e%i&al %e ar*a&ie! In modulul BIOCBIMIE se regasesc a%ilitatile din unitatea de competenta te7nica de %a+a BIOCBIMIE! odulul are alocate 12' de ore din care 04 de ore de pregatire teoretica si 66 de ore de pregatire practica# 5copul acestui modul este de a forma deprinderi si a%ilitati in anali+area si evaluarea notiunilor de BIOCBIMIE# (rin parcurgerea programei scolare se asigura do%andirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala# (rograma scolara se va utili+a impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii# Li'ta &o*/etentelor '/e&i i&e unit7>ii %e &o*/eten>7 &ore'/un1atoare *o%ulului: 1# 8escrie componentele materiei vii si legatura dintre ele 2# Caracteri+ea+a meta%olismul materiei vii 3# 5ta%ileste importanta en+imelor! 7ormonilor si vitaminelor in reglararea functiilor organismului 4# Aplica metodele de la%orator pentru determinarea unor constante %iologice ale organismului si compo+itiei c7imice a pro%elor %iologice de anali+at Ta,elul %e &orelare a &o*/eten>elor Ci &on>inuturilor Unitatea %e &o*/etenta : BIOCBIMIE
? 020 %e ore %in &are 6@ %e ore %e /re-atire teoreti&a 'i 66 %e ore %e /re-atire /ra&ti&aA

Nr! &rt! 1#

Unitate %e &o*/ete n>7 =ioc7imie

Co*/eten>e

Con>inuturi

C# 1#8escrie componentele materiei vii si legaturile dintre ele

1#Componentele materiei vii : elementele fundamentale 3C!>!,!<!(!54! su%stante organice si anorganice 2# 5tructura si proprietatile materiei vii2 legaturile dintre acestea

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

C#2# Caracteri+ea+a meta%olismul materiei vii

1# eta%olismul : definitie! caracteri+are! ana%olism! cata%olism 2# Tipuri de meta%olism 3intermediar1 glucidic! lipidic! proteic! 7idroelectrolitic2 energetic si %a+al : su%stantele energetice! mecanismele termogene+ei / termoli+ei! mecanismele de reglare a temperaturii corpului42 cai meta%olice principale 3# Interrelatiile dintre diferitele tipuri de meta%olism : caile meta%olice comune! reglarea cailor meta%olice! utili+area specifica a resurselor meta%olice! dereglarile meta%olice si efectele lor asupra organismului 1#6itaminele : generalitati! clasificarea! rol2 manifestarile legate de lipsa lor din organism 2#/n+imele : %iosinte+a! %iodegradare! rolul lor in functionarea organismului 3# >ormonii : definitie! clasificare! rolul lor in organism! mod de actiune2 patologia succesiva 7ipo1 sau 7iper1 secretiei 7ormonale 1# etodele fi+ice utili+ate in la%orator: p> : metrie! spectrofotometrie! cromatografie! electrofore+a 2# 8eterminarea principalelor constante %iologice: 65>! timp de coagulare! 7ematocrit! glicemie! uremie! colesterolemie! 7emograma! etc# 3# =ioc7imia sangelui : compo+itie c7imica! proteine plasmatice 4# =ioc7imia digestiei : sucul pancreatic! gastric si intestinal 0# =ioc7imia urinei : compo+itie c7imica! sedimente 6# =ioc7imia materiilor fecale

C#3# 5ta%ileste importanta en+imelor! 7ormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului C#4# Aplica metodele de la%orator pentru determinarea unor constante %iologice ale organismului si compo+itiei c7imice a pro%elor %iologice de anali+at

Con%i>ii %e a/li&are %i%a&ti&7 Ci %e e.aluare odulul BIOCBIMIE poate fi parcurs in mod independent# In ela%orarea strategiei didactice! profesorul va tre%ui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : - elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare - elevii au stiluri diferite de invatare - elevii participa cu cunostintele lor do%andite anterior! la procesul de invatare - elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea! compararea! anali+area informatiilor vec7i cu cele noi si pentru ordonarea lor# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter interactiv# 5e recomanda urmatoarele metode : o%servatia! descoperirea! demonstratia! pro%lemati+area! proiectul# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : e.ercitii de clasificare a componentelor materiei vii! e.ercitii de grupare a diferitelor elemente in functie de criterii date! re+olvarea de fise de lucru 3e.emple : determinarea solu%ilitatii vitaminelor! determinarea 65>1
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

ului! timpului de coagulare! etc#4! proiect 3e.emple : sc7ema actiunii en+imelor in cadrul diferitelor reactii meta%olice! sc7ema actiunii 7ormonilor asupra diferitelor functii ale organismului! sc7ema interrelatiilor meta%olice4# Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de o%servatie! fise de lucru! fise autoevaluare! teste de evaluare! reali+area unui produs/proiect# /valuarea tre%uie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul pro%elor de evaluare care sunt preci+ate in 5tandardul de (regatire (rofesionala# odul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care tre%uie sa1l demonstre+e elevul# Indiferent de locul! momentul si persoana care face evaluarea! 5((1ul sta%ileste un nivel national comun de performanta! care tre%uie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire# 5e evaluea+a numai competentele din acest modul! evaluarea altor competente nefiind relevanta# , competenta se evaluea+a in cadrul unui singur modul # (e parcursul modulului se reali+ea+a evaluarea formativa! iar la sfarsitul lui se reali+ea+a evaluarea sumativa! pentru verificarea atingerii competentelor# Cadrele didactice! care asigura pregatirea la acest modul isi sta%ilesc durata evaluarii fiecarei competente! numarul de reevaluari si distri%utia acestora pe parcursul anului scolar# 5e recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : o%servarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor! atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii! autoevaluarea! coevaluarea! tema in clasa! investigatia! proiectul# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul activitatea didactica va cuprinde formula unui parteneriat intre scoala si la%oratoare 3firme4 acreditate sa gestione+e pro%lemele specifice notiunilor de BIOCBIMIE! dar se au in vedere resursele locale pentru instruie! %a+a materiala a scolii! cadrul de cola%orare cu agentii economici! cerintele locale pentru pregatirea in calificarea ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE! Su-e'tii *eto%olo-i&e Con&inutul modulului este proiectat pentru un numr de 12' de ore pe an "i se va desf"ura astfel: 3 ore/ sptm)n de pregatire teoretic/ semestrul I "i 66 ore / semestrul I de pregatire practic prin la%orator te7nologic# Cadrele didactice au li%ertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei! volumul si nivelul de cunostinte! deprinderi si a%ilitati anterioare ale elevului! dotarea cu material didactic! ritmul de formare a deprinderilor pentru mem%rii grupului de elevi instruiti# 5e recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea sta%ilita in ta%elul de corelare a competentelor cu continuturile# (regatirea se va reali+a in ca%inete si la%oratoare cu o %una dotare materiala# (regatirea in la%oratoare are o importanta deose%ita in reali+area corespun+atoare a competentelor pentru viitorii @ asistenti medicali de farmacieA# odulul are ca scop familiari+area elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOCBIMIA# 5e pot utili+a ca metode de invatare: e.punerea! conversatia! munca independenta! simularea! o%servatia! e.ercitiul! discutiile si lucrul in grup care stimulea+a spiritul critic si creativitatea! studiul de ca+! de+%aterea! etc# 5e va urmari

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

1'

aplicarea cunostintelor la pro%leme reale! pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor# Besursele materiale tre%uie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse! desene! folii de retroproiector! microscop! preparate microscopice! produse %iologice! sticlarie si materiale de la%orator! reactivi etc#

Mo%ulul III: FARMACO"NODIE SPECIALA Not7 intro%u&ti.7 odulul FARMACO"NODIE SPECIALA face parte din pregatirea de specialitate din anul II! pentru calificarea : a'i'tent *e%i&al %e ar*a&ie! In modulul FARMACO"NODIE SPECIALA se regasesc a%ilitatile din unitatea de competenta te7nica de %a+a FARMACO"NODIE SPECIALA! odulul are alocate 12' de ore din care 04 de ore de pregatire teoretica si 66 de ore de pregatire practica# 5copul acestui modul este de a forma deprinderi si a%ilitati in anali+area si evaluarea notiunilor de FARMACO"NODIE SPECIALA# (rin parcurgerea programei scolare se asigura do%andirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala# (rograma scolara se va utili+a impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii# Li'ta &o*/etentelor '/e&i i&e unit7>ii %e &o*/eten>7 &ore'/un1atoare *o%ulului: 1# Anali+ea+a notiunile generale despre glucide! poliuronide si 7etero+ide 2# Becunoaste uleiurile volatile si plantele din care provin 3# 5ta%ileste importanta vitaminelor pentru sanatate si numeste plantele din care provin 4# 5pecifica originea lipidelor si modul lor de o%tinere 0# 8escrie diferitele tipuri de alcaloi+i Ta,elul %e &orelare a &o*/eten>elor Ci &on>inuturilor Unitatea %e &o*/etenta : FARMACO"NODIE SPECIALA
? 020 %e ore %in &are 6@ %e ore %e /re-atire teoreti&a 'i 66 %e ore %e /re-atire /ra&ti&aA

Nr! &rt! 1#

Unitate %e &o*/eten>7 Carmacogno+ie speciala

Co*/eten>e

Con>inuturi

C# 1# Anali+ea+a notiunile generale despre glucide! poliuronide si 7etero+ide

1#Dlucidele : definitie! caractere macroscopice! compo+itie c7imica si origine2 repre+entanti : Amylum, Mel# 2# (oliuronide : descriere! tipuri! origine! mod de o%tinere! repre+entanti : Agar-agar, Lini semen, Althaeae folium et radix, Verbasci flos, Tiliae flos, Gummi arabicum, Gummi tragacanthae 3# >etero+ide : definitie! clasificare si repre+entanti: Tio7etero+ide : Sinapis nigrae semen, Sambuci flos, Vitis idaeae folium2 Antraceno+ide 1 Rhei rhi oma, !rangulae cortex, Aloe2 >etero+ide cardiotonice : 11

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

"igitalis purpureae folium, Strophanti semen, Adonidis herba, #on$allariae herba2 5apono+ide : %rimulae radix, Saponariae radix, &'uiseti herba, Li'uiritiae radix2 Taninuri : (uercus cortex, Gei rhi oma, %otentillae herba, Myrtilli fructus2 5u%stante amare : Gentianae radix, #entauri herba, Absinthii herba, Taraxaci radix2 metode de identificare 3 metode organoleptice! reactia Ce7ling! metoda cromatografica4 si e.tractie 3 sta%ili+area! e.tractia la cald cu solventi polari! separare! purificare4 C# 2# Becunoaste uleiurile volatile si plantele din care provin 1# Eleiurile volatile : descriere! caractere organoleptice! caractere microscopice! compo+itia c7imica si origine 2# etodele de o%tinere a uleiurilor volatile 3distilarea cu apa! antrenarea cu vapori de apa! a%sor%tia : /nfleurage! presarea4 3# (rodusele vegetale care contin uleiurile volatile : La$andulae flos, #oriandri fructus, Menthae folium, #ar$i fructus, #amphora, #hamomillae flos, Millefolii flos, Anis $ulgaris fructusi 4# Aromaterapia : principiu! efecte! interactiunea cu alte tipuri de terapii 7omeopate

C#3# 5ta%ileste importanta vitaminelor pentru sanatate si numeste plantele din care provin C#4# 5pecifica originea lipidelor si modul lor de o%tinere

1# 6itaminele : descriere! clasificare! rol! 7iper1! 7ipo1! avitamina+e 2# (roduse vegetale care contn vitamine : #ynosbati fructus, !aex medicinalis, Maydis stigmata

C#0# 8escrie diferitele tipuri de alcaloi+i

1# Fipidele : definitie! descriere! clasificare! e.emple 2# etodele de e.tractie a lipidelor 3presare la rece sau la cald! topire si fier%ere cu apa! e.tractie cu solventi organici4 3# (roduse vegetale care contin lipide : )utyrum cacao,*leum oli$arum, *leum helianthi, *leum ricini, *leum +ecoris, adeps lanae, #etaceum, #era fla$a, #era alba 1# Alcaloi+i : definitie! descriere! clasificare 2# etodele de e.tractie a alcaloi+ilor 3 eli%erarea %a+ei alcaloidice prin tratare cu saruri sau 7idro.i+i! e.tagerea alacaloidului %a+a cu un solvent pur!

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

12

purificarea alcaloidului prin trecerea succesiva din solutia acida in solutia %a+ica 3# (roduse vegetale care contin alcaloi+i : &phedrae herba, )elladonnae folium et radix, ,yoscyami folium, #ocae folium, #hinae cortex, %apa$er fructus, *pium, ,ydrastis rhi oma cum radicibus, )oldo folium, -pecacuanhae radix, Secale cornutum, Strychni semen, Rau.olfiae radix, Aconiti tubera/

Con%i>ii %e a/li&are %i%a&ti&7 Ci %e e.aluare odulul FARMACO"NODIE SPECIALA poate fi parcurs in mod independent dar se recomanda reali+area interdisciplinaritatii cu modulul de !armacogno ie generala# In ela%orarea strategiei didactice! profesorul va tre%ui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : - elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare - elevii au stiluri diferite de invatare - elevii participa cu cunostintele lor do%andite anterior! la procesul de invatare - elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea! compararea! anali+area informatiilor vec7i cu cele noi si pentru ordonarea lor# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter interactiv# 5e recomanda urmatoarele metode : o%servatia! descoperirea! demonstratia! pro%lemati+area! proiectul# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : e.ercitii de identificare a produselor vegetale! e.ercitii de grupare a diferitelor plante in functie de criterii date! re+olvarea de fise de lucru 3e.emplu : aplicarea metodelor de e.tractie a produselor vegetale care contin diferite principii active#4! proiect 3e.emplu : intocmirea de cataloage cu plante care au diverse aplicatii in aromaterapie4# Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de o%servatie! fise de lucru! fise autoevaluare! teste de evaluare! reali+area unui produs/proiect# /valuarea tre%uie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul pro%elor de evaluare care sunt preci+ate in 5tandardul de (regatire (rofesionala# odul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care tre%uie sa1l demonstre+e elevul# Indiferent de locul! momentul si persoana care face evaluarea! 5((1ul sta%ileste un nivel national comun de performanta! care tre%uie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire# 5e evaluea+a numai competentele din acest modul! evaluarea altor competente nefiind relevanta# , competenta se evaluea+a in cadrul unui singur modul # (e parcursul modulului se reali+ea+a evaluarea formativa! iar la sfarsitul lui se reali+ea+a evaluarea sumativa! pentru verificarea atingerii competentelor# Cadrele didactice! care asigura pregatirea la acest modul isi sta%ilesc durata evaluarii fiecarei competente! numarul de reevaluari si distri%utia acestora pe parcursul anului scolar# 5e recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : o%servarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor!
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

13

atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii! autoevaluarea! coevaluarea! tema in clasa! investigatia! proiectul# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul activitatea didactica va cuprinde formula unui parteneriat intre scoala si la%oratoare 3firme4 acreditate sa gestione+e pro%lemele specifice notiunilor de FARMACO"NODIE SPECIALA! dar se au in vedere resursele locale pentru instruie! %a+a materiala a scolii! cadrul de cola%orare cu agentii economici! cerintele locale pentru pregatirea in calificarea ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE! Su-e'tii *eto%olo-i&e Con&inutul modulului este proiectat pentru un numr de 12' de ore pe an "i se va desf"ura astfel: 3 ore/ sptm)n de pregatire teoretic/ semestrul I "i 66 ore / semestrul I de pregatire practic prin la%orator te7nologic# Cadrele didactice au li%ertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei! volumul si nivelul de cunostinte! deprinderi si a%ilitati anterioare ale elevului! dotarea cu material didactic! ritmul de formare a deprinderilor pentru mem%rii grupului de elevi instruiti# 5e recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea sta%ilita in ta%elul de corelare a competentelor cu continuturile# (regatirea se va reali+a in ca%inete si la%oratoare cu o %una dotare materiala# (regatirea in la%oratoare are o importanta deose%ita in reali+area corespun+atoare a competentelor pentru viitorii @ asistenti medicali de farmacieA# odulul are ca scop familiari+area elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind FARMACO"NODIA SPECIALA# 5e pot utili+a ca metode de invatare: e.punerea! conversatia! munca independenta! simularea! o%servatia! e.ercitiul! discutiile si lucrul in grup care stimulea+a spiritul critic si creativitatea! studiul de ca+! de+%aterea! etc# 5e va urmari aplicarea cunostintelor la pro%leme reale! pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor# Besursele materiale tre%uie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase! cataloage! ier%are! material natural sau conservat! planse! desene! folii de retroproiector! microscop! preparate microscopice! sticlarie si materiale de la%orator! reactivi etc# Mo%ulul I+ FARMACOTERAPIE Nota intro%u&ti.a odulul FARMACOTERAPIE face parte din pregatirea specifica de %a+a din anul II pentru calificarea: a'i'tent *e%i&al %e ar*a&ie# odulul FARMACOTERAPIE suplimentea+a si spri-ina celelalte unitati de competenta te7nica speciali+ate! prin e.tinderea activitatilor si prin oferirea de a%ilitati teoretice suplimentare specifice pentru calificare# odulul are alocate 12' ore! din care ;2 ore de pregatire teortica si 48 ore pregatire practica prin la%orator te7nologic# (rin parcurgerea programei scolare se asigura do%andirea competentelor descrise in G5tandardul de (regatire profesionalaA specific calificarii! document care face parte din G5istemul <ational de Calificari profesionaleA#
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

14

8upa parcurgerea acestui modul! elevul va fi capa%il sa clasifice si sa anali+e+e un medicament! sa faca o recomandare in functie de mecamismul de actiune si de caracteristicile unui medicament Li'ta &o*/etentelor '/e&i i&e unitatii %e &o*/etenta &ore'/un1atoare *o%ulului: 1# 8emonstrea+a %a+ele farmacocinetice ale unui medicament 2# 8etermina %a+ele farmacodinamice si farmacoterapeutice ale medicamentelor 3# Identifica %a+ele farmacoto.icologice 4# Indica farmacografia unui medicament 0# Clasifica medicamentele in functie de mecanismul si locul de actiune 6# 5pecifica %a+ele unei recomandari Ta,elul %e &orelare a &o*/etentelor 'i &ontinuturilor Unitatea %e &o*/etenta: FARMACOTERAPIE ?020 %e ore %in &are 6@ %e ore %e /re-atire teoreti&a 'i 66 %e ore %e la,orator te#nolo-i&A

<r# Enitate de Competente Continuturi Crt# competenta 1# Carmacoterapie C#1# 8emonstrea+a 14 Carmacocinetica si etapele farmacocinetice ale un %a+ele medicament in organism farmacocinetice ale unui medicament 24 Cinetica medicamentului: loculde a%sor%tie! locul actiune si timpul de actiune in functie de profi farmacocinetic al su%stantei 34 eta%oli+area unui medicament in organism! calea eliminare C#2# 8etermina 14Tipuri de actiune:locala : loc de administrare %a+ele 5istemica : generala! la nivel de organism farmacodinamice si Tintita : la nivel de organe farmacoterapeutice 24Focul de actiune! la nivel de organe sau sisteme!local! ale medicamentelor sistemic la nivel general

34Tipuri de afectiuni:acute! su%acute! cronice Focali+area afectiunii: la nivel deorgan! aparat sau sistem Infectioase!inflamato astmatice! digestive!e.cretoare!r piratorii etc C#3# Identifica 14 8efinitia farmacoto.icologiei %a+ele 24 Beactii adverse : identificare enumerare! descriere farmacoto.icologice 34 Interactiuni : identificare ! enumerare! descriere 44 Contraindicatii : identificare! enumerare! descriere C#4# Indica 14 8efinirea farmacografiei
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

10

farmacografia unui 24 medicament C#0 Clasifica medicamentele in functie de mecanismul si locul de actiune

5ta%ilirea modului de administrare : administrare ora parenterala! intervale intre do+e! do+e administra timp de administrare

14Clasificare pe tip de actiune pe aparate si sisteme 1 anti%iotice! c7imioterapice! antitu%erculoase! antiviroti antiluetice! antipara+itare! antimalarice! antimicoti antiseptice1de+infectante! antitumorale! corticosteroi+i ACT>! medicatia aparatului genital! antidia%etice! tiroidie si tireostatice! en+Hme! vitamine! 7ipolipemian ana%oli+ante! medicatia o%e+itatii! antigutoase! su%stitue de volum plasmatic! su%stante cu actiune asupra ec7ili%ru 7idro1electrolitic si al celui acido1%a+ic! aneste+ice genera analge+ice 3 opioide! analge+ice1antipiretice4! aneste+ locale! neuroleptice! antidepresive! tranc7ili+ante1sedativ 7ipnotice! anticonvulsivante! antiparIinsoniene! stimulan 5<C! neurotonice! medicatia 5<6 3simpatomimeti simpatolitice! parasimpatomimetice! parasimpatoliti nicotinice4! miorela.ante centrale! anti7istamini antiinflamatoare! antitusive! antiastmatice! e.pectoran medicatia insuficientei cardiace! antiaritmi anti7ipertensive! antianginoase! vasodilatatoare! medica venelor si capilarelor! diuretice! antidiuretice! antianemi anticoagulante si trom%olitice! anti7emoragice! stimulatoa si su%stituenti ai secretiei gastrice! antiacide! in7i%itori secretiei gastrice! antiulceroase! antiemetice! purgativ la.ative! antidiareice! antispastice! antiflatulen 7epatoprotectoare! medicatia dermatologica! 24 Tratarea fiecarei su%stante medicamentoase du clasificare: mod actiune! indicatii! contraindicatii! mod administrare C#6# 5pecifica 14 Anamne+a1 sta%ilirea afectiunii %a+ele unei 24 tratamente asociate si a interactiuni recomandari 34 Becomandarii1 definitie! etape 44 Indicarea modului de administrare si a posi%ilelor reac adverse

Con%itii %e a/li&are %i%a&ti&a 'i %e e.aluare odulul FARMACOTERAPIE poate fi parcurs in mod independent# In ela%orarea strategiei didactice! profesorul va tre%ui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor do%andite anterior! la procesul de invatare
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

16

elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea! compararea! anali+area informatiilor vec7i cu cele noi si pentru ordonarea lor# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter interactiv# 5e recomanda urmatoarele metode: o%servatia! descoperirea! demostratia! pro%lemati+area! proiectul# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter teoretic aplicativ: tratarea unei su%stante din toate punctele de vedere! atingand toate competentele! referate! fise de lucru# odul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care tre%uie sa1l demonstre+e elevul# Indiferent de locul! momentul si persoana care face evaluarea! 5tandardul de (regatire (rofesionala sta%ileste un nivel national comun de performanta! care tre%uie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire# 5e evaluea+a numai competentele din acest modul! evaluarea altor competente nefiind relevanta# , competenta se evaluea+a in cadrul unui singur modul# 8emonstrarea unei alte a%ilitati in afara celor din competentele specificate este lipsita de semnificatie in cadrul evaluarii# /levii tre%uie evaluati numai in ceea ce priveste do%andirea competentelor specifice# (e parcursul modulului se reali+ea+a evaluarea formativa! iar la sfarsitul lui se reali+ea+a evaluarea sumativa! pentru verificarea atingerii competentelor# Cadrele didactice! care asigura pregatirea la acest modul isi sta%ilesc durata evaluarii fiecarei competente! numarul de reevaluari si distri%utia acestora pe parcursul anului scolar# 5e recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: o%servarea sistmatica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor! atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii! autoevaluarea! coevaluarea! tema in clasa! investigatia! proiectul# Su-e'tii *eto%olo-i&e Cadrele didactice au posi%ilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme! in functie de dificultatea acesteia! de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit! de comple.itatea materialului didactic implicat in strategia didactica si de ritmul de asimilare a cunostintelor si de formare a deprinderilor! proprii grupului instruit# (regatirea teoretica se va reali+a in ca%inete si la%oratoare te7nologie cu o %una dotare materiala# Instruira in la%oratoare te7nologice are importanta deose%ita in reali+area corespun+atoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de farmacie# <ivelul de pregatire teoretica este reali+at corespun+ator daca sunt indeplinite criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca in procesul de invatamant sunt asigurate conditiile de aplica%ilitate descrise in standard# etodele de predare pot fi variate! predominand de+%aterea! discutiile in grup# /valuarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea sta%ilita in 5tandardul de (regatire (rofesionala#

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

1;

Mo%ulul +: FORME FARMACEUTICE STERILE Not7 intro%u&ti.7 odulul FORME FARMACEUTICE STERILE face parte din pregatirea de specialitate din anul II! pentru calificarea : a'i'tent *e%i&al %e ar*a&ie! In modulul FORME FARMACEUTICE STERILE se regasesc a%ilitatile din unitatea de competenta te7nica de %a+a FORME FARMACEUTICE STERILE! odulul are alocate 6' de ore din care 36 de ore de instruire teoretica si 24 de ore de instruire practica prin la%orator te7nologic si unitati farmaceutice 3farmacii4# 5copul acestui modul este de a forma deprinderi si a%ilitati in anali+area si evaluarea notiunilor despre FORME FARMACEUTICE STERILE# (rin parcurgerea programei scolare se asigura do%andirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala# (rograma scolara se va utili+a impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii# Li'ta &o*/etentelor '/e&i i&e unit7>ii %e &o*/eten>7 &ore'/un1atoare *o%ulului: 1# /.plica notiunea de forma farmaceutica sterila si respecta normele de asepsie conform standardelor in vigoare# 2# 8escrie formele farmaceutice in-ecta%ile si perfu+a%ile# 3# 8escrie metodele de preparare a solutiilor oftalmice : colire in industria farmaceutica# Ta,elul %e &orelare a &o*/eten>elor Ci &on>inuturilor Unitatea %e &o*/etenta : FORME FARMACEUTICE STERILE
? 60 %e ore %in &are 96 %e ore %e in'truire teoreti&a 'i 2@ %e ore %e in'truire /ra&ti&aA

Nr! &rt! 1#

Unitate %e &o*/eten>7

Co*/eten>e

Con>inuturi

Corme C# 1# /.plica farmaceutice notiunea de forma sterile farmaceutica sterila si respecta normele de asepsie conform standardelor in vigoare

1# (reparatele in-ecta%ile : definitie conform CB J 2# Avanta-ele si de+avanta-ele preparatelor in-ecta%ile 3# (reparate in-ecta%ile : formulare ca su%stante medicamentoase! solventi! su%stante au.iliare 4# ,peratia de sterili+are1 definitie conform CB J si rolul acesteia in practica farmaceutica 0# etodele de sterili+are oficiali+ate in CB J: 1 sterili+are cu vapori de apa su% presiune 1 sterili+are prin caldura uscata 1 sterili+are prin filtrare 1 sterili+are cu ga+ 6# (rocedeele de sterili+are utili+ate in practica farmaceutica : descrierea metodelor fi+ice! c7imice si aseptice

C# 2# 8escrie formele
Calificarea: Asistent medical de farmacie

1# (reparatele in-ecta%ile : clasificare dupa anumite criterii 3e.#: administrare! natura ve7iculului! durata 18

Anul al II lea

farmaceutice in-ecta%ile si perfu+a%ile

de actiune! etc#4 2# /tapele si modul de preparare a solutiilor in-ecta%ile! suspensiilor in-ecta%ile! emulsiilor in-ecta%ile!etc# conform CB J 3# (reparatele perfu+a%ile : descriere conform CB J 4# Cormele in-ecta%ile : caractere! control si conservare conform CB J 1# Colire : definitie conform CB J K ,CEF,DETTA/ 2# Avanta-ele si de+avanta-ele solutiilor oftalmice 3# Clasificarea colirelor 4# 5olutiile oftalmice : formulare ca su%stanta activa! ve7icul sau solvent! su%stante au.iliare 0# (repararea solutiilor oftalmice din CB J si ADI5TBAF/# 6# etodele de control si de conservare preva+ute in CB J 3 e.#: aspect! p>! do+are! sterilitate! conservare4 ;# Alte preparate oftalmice : @%aile oculareA! solutii pentru lentile de contact! inlocuitori de lacrimi

C# 3# 8escrie metodele de preparare a solutiilor oftalmice : colire in industria farmaceutica#

Con%i>ii %e a/li&are %i%a&ti&7 Ci %e e.aluare In ela%orarea strategiei didactice! profesorul va tre%ui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : - elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare - elevii au stiluri diferite de invatare - elevii participa cu cunostintele lor do%andite anterior! la procesul de invatare - elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea! compararea! anali+area informatiilor vec7i cu cele noi si pentru ordonarea lor# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter interactiv# 5e recomanda urmatoarele metode : o%servatia! descoperirea! demonstratia! pro%lemati+area! proiectul# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : prepararea diferitelor produse farmaceutice! intocmirea de referate# Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de o%servatie! fise de lucru! fise autoevaluare! teste de evaluare! reali+area unui produs/proiect# /valuarea tre%uie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul pro%elor de evaluare care sunt preci+ate in 5tandardul de (regatire (rofesionala# odul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care tre%uie sa1l demonstre+e elevul# Indiferent de locul! momentul si persoana care face evaluarea! 5((1ul sta%ileste un nivel national comun de performanta! care tre%uie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire# 5e evaluea+a numai competentele din acest modul! evaluarea altor competente nefiind relevanta# , competenta se evaluea+a in cadrul unui singur modul #
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

1?

(e parcursul modulului se reali+ea+a evaluarea formativa! iar la sfarsitul lui se reali+ea+a evaluarea sumativa! pentru verificarea atingerii competentelor# Cadrele didactice! care asigura pregatirea la acest modul isi sta%ilesc durata evaluarii fiecarei competente! numarul de reevaluari si distri%utia acestora pe parcursul anului scolar# 5e recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : o%servarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor! atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii! autoevaluarea! coevaluarea! tema in clasa! investigatia! proiectul# (entru o mai %una pregatire practica elevii vor fi indrumati spre efectuarea activitatilor practice in unitati farmaceutice# <umarul de ore si +ile va fi sta%ilit de fiecare indrumator in functie de necesitati si de modul in care elevii reusesc sa1si insuseasca si sa aplice cunostintele teoretice si practice# Su-e'tii *eto%olo-i&e Con&inutul modulului este proiectat pentru un numr de 6' de ore pe an "i se va desf"ura astfel: 2 ore/ sptm)n de instruire teoretic/ semestrul I "i 24 ore / semestrul I de instruire practic prin la%orator te7nologic# Cadrele didactice au li%ertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei! volumul si nivelul de cunostinte! deprinderi si a%ilitati anterioare ale elevului! dotarea cu material didactic! ritmul de formare a deprinderilor pentru mem%rii grupului de elevi instruiti# 5e recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea sta%ilita in ta%elul de corelare a competentelor cu continuturile# Instruirea se va reali+a in ca%inete! la%oratoare cu o %una dotare materiala si unitati farmaceutice# Instruirea in unitatile farmaceutice are o importanta deose%ita in reali+area corespun+atoare a competentelor pentru viitorii @ asistenti medicali de farmacieA# odulul are ca scop familiari+area elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind FORME FARMACEUTICE STERILE# 5e pot utili+a ca metode de invatare: e.punerea! conversatia! munca independenta! simularea! o%servatia! e.ercitiul! discutiile si lucrul in grup care stimulea+a spiritul critic si creativitatea! studiul de ca+! de+%aterea! etc# 5e va urmari aplicarea cunostintelor la pro%leme reale! pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor# Besursele materiale tre%uie sa cuprinda o gama cat mai variata:sticlarie si materiale de la%orator! reactivi! solutii diverse! / , /8! CB J! %alante! spatule! 7artie de filtru etc#

Mo%ulul +I: MAREETIN" IN DOMENIUL FARMACEUTIC Not7 intro%u&ti.7 odulul MAREETIN" IN DOMENIUL FARMACEUTIC face parte din pregatirea de specialitate din anul II! pentru calificarea : a'i'tent *e%i&al %e ar*a&ie! In modulul MAREETIN" IN DOMENIUL FARMACEUTIC se regasesc a%ilitatile din unitatea de competenta te7nica de %a+a MAREETIN" IN DOMENIUL FARMACEUTIC! odulul are alocate 6' de ore din care 36 de ore de
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

2'

instruire teoretica si 24 de ore de instruire practica prin la%orator te7nologic si unitati farmaceutice 3farmacii4# 5copul acestui modul este de a forma deprinderi si a%ilitati in anali+area si evaluarea notiunilor despre MAREETIN" IN DOMENIUL FARMACEUTIC 3definirea conceptului de marIeting si aplicarea acestuia in sectorul farmaceutic4# (rin parcurgerea programei scolare se asigura do%andirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala# (rograma scolara se va utili+a impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii# Li'ta &o*/etentelor '/e&i i&e unit7>ii %e &o*/eten>7 &ore'/un1atoare *o%ulului: 1# /numera principii ale marIetingului farmaceutic# 2# /numera fa+ele procesului de aprovi+ionare cu medicamente# 3# 8escrie operatiile de inventariere! # Ta,elul %e &orelare a &o*/eten>elor Ci &on>inuturilor Unitatea %e &o*/etenta : MAREETIN" IN DOMENIUL FARMACEUTIC
? 60 %e ore %in &are 96 %e ore %e in'truire teoreti&a 'i 2@ %e ore %e in'truire /ra&ti&aA

Nr! &rt! 1#

Unitate %e &o*/eten>7 arIeting in domeniul farmaceutic

Co*/eten>e

Con>inuturi

C# 1# /numera principii ale marIetingului farmaceutic

1# (rincipiile de marIeting farmaceutic : definitii si descriere 2# Bolul o%iectivelor generale ale marIetingului farmaceutic: 1 cerere si oferta de medicamente 1 accesi%ilitate si ec7itate 1 %eneficiu terapeutic 1 eficienta si eficacitate 1 calitate 3# Clasificarea si descrierea medicamentelor dupa po+itionarea lor in gama produselor farmaceutice: 1 medicamente esentiale 1 medicamente generice 1 medicamente ,TC 1# 5istemul de aprovi+ionare cu medicamente : ca sistem coerent! ca stiinta selectarii! procurarii! transportarii! depo+itarii! distri%uirii si folosirii produselor farmaceutice cu c7eltuieli minime! pentru reali+area tuturor o%iectivelor 2# Ca+ele procesului de aprovi+ionare cu medicamente 3tipuri si descriere4: 1 fa+a de selectie 1 fa+a de procurare 1 fa+a de distri%utie 1 fa+a de folosire a medicamentelor 21

C# 2# /numera fa+ele procesului de aprovi+ionare cu medicamente

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

3# etodele de receptie a medicamentelor 3tipuri si descriere4: 1 receptie cantitativa 1 receptie calitativa 1 receptie valorica C# 3# 8escrie operatiile de inventariere 1# Cunctiile de inventariere 3tipuri si descriere4: 1 de constatare 1 de reflectare 1 de identificare 1 de control 2#Ca+urile de efectuare a inventarierii3tipuri si descriere4: 1 periodic 1 predare/primire 1ca+uri de forta ma-ora 3e.#: inundatii! incendii! cutremure4 1 la cererea organelor de control 1 la comasarea sau desfiintarea unitatii

Con%i>ii %e a/li&are %i%a&ti&7 Ci %e e.aluare In ela%orarea strategiei didactice! profesorul va tre%ui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : - elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare - elevii au stiluri diferite de invatare - elevii participa cu cunostintele lor do%andite anterior! la procesul de invatare - elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea! compararea! anali+area informatiilor vec7i cu cele noi si pentru ordonarea lor# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter interactiv# 5e recomanda urmatoarele metode : o%servatia! descoperirea! demonstratia! pro%lemati+area! proiectul# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : intocmirea unor planuri de marIeting pe o anumita gama de medicamente! reali+area unui plan de inventariere! planificarea aprovi+ionarii cu medicamente pe o perioada data! etc# Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de o%servatie! fise de lucru! fise autoevaluare! teste de evaluare! reali+area unui produs/proiect# /valuarea tre%uie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul pro%elor de evaluare care sunt preci+ate in 5tandardul de (regatire (rofesionala# odul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care tre%uie sa1l demonstre+e elevul# Indiferent de locul! momentul si persoana care face evaluarea! 5((1ul sta%ileste un nivel national comun de performanta! care tre%uie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire# 5e evaluea+a numai competentele din acest modul! evaluarea altor competente nefiind relevanta# , competenta se evaluea+a in cadrul unui singur modul # (e parcursul modulului se reali+ea+a evaluarea formativa! iar la sfarsitul lui se reali+ea+a evaluarea sumativa! pentru verificarea atingerii competentelor#
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

22

Cadrele didactice! care asigura pregatirea la acest modul isi sta%ilesc durata evaluarii fiecarei competente! numarul de reevaluari si distri%utia acestora pe parcursul anului scolar# 5e recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : o%servarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor! atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii! autoevaluarea! coevaluarea! tema in clasa! investigatia! proiectul# (entru o mai %una pregatire practica elevii vor fi indrumati spre efectuarea activitatilor practice in unitati farmaceutice# <umarul de ore si +ile va fi sta%ilit de fiecare indrumator in functie de necesitati si de modul in care elevii reusesc sa1si insuseasca si sa aplice cunostintele teoretice si practice# Su-e'tii *eto%olo-i&e Con&inutul modulului este proiectat pentru un numr de 6' de ore pe an "i se va desf"ura astfel: 2 ore/ sptm)n de instruire teoretic/ semestrul I "i 24 ore / semestrul I de instruire practic prin la%orator te7nologic# Cadrele didactice au li%ertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei! volumul si nivelul de cunostinte! deprinderi si a%ilitati anterioare ale elevului! dotarea cu material didactic! ritmul de formare a deprinderilor pentru mem%rii grupului de elevi instruiti# 5e recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea sta%ilita in ta%elul de corelare a competentelor cu continuturile# Instruirea se va reali+a in ca%inete! la%oratoare cu o %una dotare materiala si unitati farmaceutice# Instruirea in unitatile farmaceutice are o importanta deose%ita in reali+area corespun+atoare a competentelor pentru viitorii @ asistenti medicali de farmacieA# odulul are ca scop familiari+area elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind MAREETIN" IN DOMENIUL FARMACEUTIC# 5e pot utili+a ca metode de invatare: e.punerea! conversatia! munca independenta! simularea! o%servatia! e.ercitiul! discutiile si lucrul in grup care stimulea+a spiritul critic si creativitatea! studiul de ca+! de+%aterea! etc# 5e va urmari aplicarea cunostintelor la pro%leme reale! pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor# Besursele materiale tre%uie sa cuprinda o gama cat mai variata: ta%ele! planse! fise! desene! sc7eme! folii de retroproiector! etc#

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

23

Mo%ulul +II COMUNIC<RII Not7 intro%u&ti.7

TEBNOLO"IA INFORMAFIEI GI

odulul TEBNOLO"IA INFORMAFIEI GI COMUNIC<RII se studia+ pe parcursul anului II! "coal postliceal! *n vederea asigurrii pregtirii de specialitate pentru o%&inerea calificrii de nivel 39! A'i'tent *e%i&al %e ar*a&ie# odulul are alocat un numr de 6' de ore pe an! din care pregatire practic prin la%orator te7nologic 24 de ore# Acest modul! T/><,F,DIA I<C,B ALI/I MI C, E<ICNBII! se va parcurge cu acelea"i con&inuturi la toate calificrile de nivel 39 din domeniul Sanatate 'i a'i'tenta /e%a-o-i&a# Fa parcurgerea programei "colare se va avea *n vedere do%)ndirea competen&elor prev+ute *n 5tandardul de pregtire profesional specific calificrii! document care face parte din 5istemul <a&ional de Calificri (rofesionale# 8up parcurgerea acestui modul! elevul va fi capa%il s utili+e+e sistemul de operare OindoPs! s compare repre+entri grafice *n aplica&iile Oord "i /.cel! s administre+e o %a+ de date! s comunice prin Internet! s structure+e "i s pre+inte informa&ii din surse variate# (ersoana care va a%solvi acest modul va fi responsa%il de e.ecu&ia propriei activit&i! dar "i de reali+area sarcinilor *ncredin&ate grupului din care face parte! av)nd atri%u&ii de coordonare "i control# (arcurgerea programului permite elevilor s do%)ndeasc competen&e suficiente "i cuno"tin&e care s le permit gsirea unui loc de munc corespun+tor calificrii# Li'ta &o*/eten>elor '/e&i i&e unitatii %e &o*/etenta &ore'/un1atoare *o%ulului: 1# Etili+ea+a sistemul de operare OindoPs 2# Compara repre+entari grafice in aplicatiile Oord si /.cel 3# Administrea+a o %a+a de date 4# Comunica pe Internet 0# 5tructurea+a si pre+inta informatii din surse variate Ta,elul %e &orelare a &o*/eten>elor Ci &on>inuturilor Nr! &rt! 1# Unitate %e &o*/eten>7 Te7nologia informa&iei "i comunicrii Co*/eten>e C#1# Etili+ea+ sistemul de operare OindoPs Con>inuturi 1# <o&iuni elementare de operare: pornirea "i *nc7iderea calculatorului! repornirea calculatorului! o%iecte de lucru pe desItop# 2# Interfa&a sistemului OindoPs: o%iecte grafice de interfa&1 pictograma! %utonul! lista de selec&ie! caseta de te.t! grupul de o%iecte! fereastra 1 o%iectul fereastr! navigarea *n "i *ntre ferestre# 3# ,rgani+area informa&iilor *n sistemul de operare OindoPs: creare directoare! fi"iere2 24

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

opera&ii asupra directoarelor "i fi"ierelor# 4# /lemente avansate de operare: modificarea configura&iei pentru desItop! configurarea tastaturii! configurarea imprimantei! s7ortcut1uri! suporturi mo%ile# C#2# Compar repre+entri grafice *n aplica&iile Oord "i /.cel 1#,pera&ii de operare asupra structurii unui ta%el "i a foilor de calcul: inserare/"tergere! copiere/lipire! redenumire! grupare linii "i coloane! e.ploatare foi de calcul! consultarea documenta&iei au.iliare# 2#Cormatare document "i foi de calcul: setare pagin! stil! font! mrime font! tip caracter! aliniere! c7enare! selectare culori! grosimea liniei! antet! su%sol# 3#(relucrarea informa&iilor dintr1un ta%el: sortare! filtrare! su%totaluri! referin&e a%solute "i relative! func&ii simple 3adunare! scdere! medie aritmetic4# 4#Trasare diagrame: tip! sursa datelor! suprafa& diagram! formatare! locali+are! tiprire# 0#Inserare o%iecte: imagini! grafice! "a%loane pre+entri! ecua&ii! fi"iere multimedia! documente te.t#

C#3# Administrea+ o %a+ de date

1# Tipuri de date: numerice! alfanumerice! logice! date calendaristice! "ir de caractere! memo "i func&ii pentru date de tip numeric! "ir de caractere! date calendaristice! conversii! de u+ general# 2#5tructura %a+ei de date: ta%ele 3nume componente! tip! dimensiune4# 3#,pera&ii asupra ta%elului dintr1o %a+ de date: creare! po+i&ionare pe o *nregistrare! actuali+are! sortare! inde.are# 4#$ncrcarea unei %a+e de date: introducere "i validare date# 0#/.ploatarea unei %a+e de date: desc7idere! *nc7idere %a+ de date "i ta%ele# 1#Te7nici de cutare adecvate surselor de informa&ii: motoare cutare Internet! cuvinte1 c7eie! grupuri de cuvinte# 2#,pera&ii pentru transmitere informatii: crearea unui cont! accesare cont! e.pediere mesa-e# 20

C#4# Comunic pe Internet

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

3# etode de sc7im% al informa&iilor: e1mail! dialog! de+%atere on1line! forum! liste de discu&ie a informa&iilor# C#0# 5tructurea+ "i pre+int informa&ii din surse variate 1#5urse de informatii: %a+e de date! materiale scanate! Internet! fi"iere de pe floppH "i C81 B, ! dic&ionare! cataloage! normative# 2#$m%inare informa&ii *ntr1un mod coerent: con&inut unitar! de la simplu la comple.! lim%a-# 3#(re+entare material reali+at: opera&ii comple.e de calcul ta%elar! diagrame! grafice! %a+e de date corespun+atoare domeniului de activitate#

Con%i>ii %e a/li&are %i%a&ti&7 Ci %e e.aluare odulul TEBNOLO"IA INFORMAFIEI GI COMUNIC<RII poate fi parcurs *n mod independent! iar ordinea de parcurgere a con&inuturilor este cea din ta%elul de corelare a competen&elor "i con&inuturilor# Con&inuturile se vor e.emplifica *n func&ie de domeniul profesional! respectiv repre+entrile grafice *n aplica&iile Oord "i /.cel! %a+ele de date "i informa&iile din surse variate vor corespunde domeniului profesional# (rofesorii pot folosi informa&ii despre stilul de *nv&are al elevilor# Activit&ile la lec&ii pot fi variate astfel *nc)t s garante+e c toate stilurile de *nv&are sunt atinse# (entru atingerea competen&elor din pre+entul modul se vor aplica activit&i de *nv&are cu caracter interactiv# 5e recomand metode cum sunt: demonstra&ia! e.erci&iul! proiectul! metoda practic! o%serva&ia sistematic a comportamentului elevilor! autoevaluarea# Alegerea acestor activit&i ofer urmtoarele avanta-e: sunt orientate asupra celui care *nva&! respectiv asupra disponi%ilit&ilor sale! urm)nd s le pun mai %ine *n valoare2 permite individuali+area *nv&rii2 ofer ma.imul de desc7idere2 permite diferen&ierea sarcinilor "i a timpului alocat# Alegerea acestor activit&i conduc la o orientare asupra celui care *nva&! urm)nd s le pun mai %ine *n valoare! permit diferen&ierea sarcinilor "i a timpului alocat# /valuarea tre%uie s fie corelat cu criteriile de performan&! condi&iile de aplica%ilitate "i cu tipul pro%elor de evaluare care sunt preci+ate *n 5tandardul de pregtire profesional corespun+tor calificrii# $n parcurgerea modulului se va utili+a evaluare de tip formativ "i la final de tip sumativ! pentru verificarea atingerii competen&elor# 5e evaluea+ numai competen&ele din acest modul! evaluarea altor competen&e nefiind relevant# , competen& se evaluea+ o singur dat# 5e recomand adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale! prin fi"e individuali+ate#

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

26

Su-e'tii *eto%olo-i&e Cadrele didactice au posi%ilitatea de a decide asupra numrului de ore alocat fiecrei teme! *n func&ie de dificultatea acesteia! de nivelul de cuno"tin&e anterioare ale grupului instruit! de comple.itatea materialului didactic implicat *n strategia didactic "i ritmul de asimilare a cuno"tin&elor "i de formare a deprinderilor# (regatirea se va reali+a *n la%oratorul de informatic cu o %un dotare material "i cu softul corespun+tor# (regatirea prin activitatea la computer are importan& deose%it *n reali+area corespun+toare a competen&elor pentru viitorii te7nicieni devi+e "i msurtori *n construc&ii# <ivelul de pregtire teoretic este reali+at corespun+tor! dac sunt *ndeplinite criteriile de performan& ce pot fi atinse numai dac *n procesul de *nv&m)nt sunt asigurate condi&iile de aplica%ilitate descrise *n standard# etodele de predare vor fi variate! predomin)nd studiul de ca+! e.erci&iul! demonstra&ia! de+%aterea "i discu&ii *n grup# /valuarea continu "i sumativ este condi&ionat de evaluarea sta%ilit *n 5tandardul de pregtire profesional#

Mo%ulul +III CBIMIA COMPUGILOR CU ACFIUNE ASUPRA SISTEMULUI NER+OS CENTRAL Nota intro%u&ti.a odulul C>I IA C, (E5IF,B CE ACTIE</ A5E(BA 5I5T/ EFEI </B6,5 face parte din pregatirea specifica de %a+a din anul II pentru calificarea: a'i'tent *e%i&al %e ar*a&ie# Acest modul suplimentea+a si spri-ina celelalte unitati de competenta te7nica speciali+ate! prin e.tinderea activitatilor si prin oferirea de a%ilitati practice suplimentare specifice pentru calificare# odulul are alocate 12' ore! din care 04 ore de teorie si 66 ore pregatire practica prin la%orator te7nologic# (rin parcurgerea programei scolare se asigura do%andirea competentelor descrise in G5tandardul de (regatire profesionalaA specific calificarii! document care face parte din G5istemul <ational de Calificari profesionaleA# 8upa parcurgerea acestui modul! elevul va fi capa%il sa defineasca! sa recunoasca si sa e.plice actiunea farmaco1dinamica a compusilor organici farmaceutici# Li'ta &o*/etentelor '/e&i i&e unitatii %e &o*/etenta &ore'/un1atoare *o%ulului: 1# /numera clasele de su%stante organice cu actiune pe sistemul nervos central 2# Caracteri+ea+a su%stantele din punct de vedere fi+ico1c7imic 3# 8escrie structura c7imica a su%stantelor organice cu actiune pe sistemul nervos central

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

2;

4# Clasifica su%stantele in functie de actiunea asupra sistemului nervos central 0# (re+inta actiunea farmacodinamica a su%stantelor 6# (reci+ea+a conditiile de conservare si pastrare Ta,elul %e &orelare a &o*/etentelor 'i &ontinuturilor Unitatea %e &o*/etenta: CBIMIA COMPUSILOR CU ACTIUNE ASUPRA
SISTEMULUI NER+OS CENTRAL

?020 %e ore %in &are 6@ %e ore %e teorie 'i 66 %e ore %e la,orator te#nolo-i&A <r# Crt# 1# Enitate competenta de Competente C#1# /numera clasele de su%stante organice cu actiune pe sistemul nervos central Continuturi

C#i*ia &o*/u'ilor &u a&tiune a'u/ra 'i'te*ului ner.o' &entral

1# 5tructura c7imica a su%stantei :7idrocar%uri 7alogenate! %ar%iturice! opioide! alcaloi+i naturali din opiu! derivati de fenilpiperidina! derivati de %en+omorfan! derivati de morfinan! derivati de acid salicilic! pira+olone! anilide! alte analge+ice! alcaloi+i din ergot! agonisti selectivi ai receptorilor 0>T1! derivati de 7idantoina! succinimida! %en+odia+epina! car%o.amida! aci+i grasi! derivati de adamantan! agonisti dopaminici! in7i%itori ai monoamino.ida+ei tip =! fenotia+ine! derivati de %utirofenona! indol! tio.anten! dia+epine! car%amati! derivati de a+aspirodecandiona! derivati de .antina! alte su%stante cu actiune 5<C 2# 5inte+a organica a su%stantelor cu actiune 5<C C#2# Caracteri+ea+a 1# 5tarile de agregare a su%stantele din punct su%stantelor c7imice organice : de vedere fi+ico1 definitie si descriere 3 lic7ida! c7imic solida! ga+oasa4 2# Bolul si importanta solu%ilitatii su%stantelor medicamentoase organice in practica farmaceutica 28

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

3# Conditiile de puritate conform CB J 4# (rincipalele reactii c7imice de o%tinere a su%stantelor 3sinte+a! precipitare! neutrali+are! o.idare! etc4 C#3# 8escrie structura c7imica a su%stantelor organice cu actiune pe sistemul nervos central C#4# Clasifica su%stantele in functie de actiunea asupra sistemului nervos central 1# Cormule c7imice si denumire c7imica internationala 2# Cormule c7imice desfasurate cu evidentierea structurii moleculare 1# ecanism de actiune central! pe receptori# 2# Tipuri actiune la nivel 5<C 3 aneste+ice! analge+ice! antiepileptice etc4# 3# Clase de su%stante : 7idrocar%uri 7alogenate! %ar%iturice! opioide! etc 1# 5tructura su%stantelor cu actiune asupra 5<C: 7idrocar%uri! cu nucleu %en+enic! piperidinic! fenolic! etc# 2# Aneste+ice generale si locale! analge+ice opioide! analge+ice antipiretice! antimigrenoase! antiepileptice! antiparIinsoniene anticolinergice! agenti dopaminergici! psi7oleptice antipsi7otice 3neuroleptice4! an.iolitice! 7ipnotice! sedative! antidepresive! psi7ostimulante! nootrope! anti1dementa! parasimpatomimetice! etc

C#0# (re+inta actiunea farmacodinamica a su%stantelor

C6# (reci+ea+a conditiile de conservare si pastrare

Con%itii %e a/li&are %i%a&ti&a 'i %e e.aluare odulul CBIMIA COMPUSILOR CU ACTIUNE PE SISTEMUL NER+OS
CENTRAL

poate fi parcurs in mod independent# In ela%orarea strategiei didactice! profesorul va tre%ui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ inprocesul de invatare
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

2?

elevii au stiluri diferite de inatare elevii participa cu cunostintele lor do%andite anterior! la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea! compararea! anali+area informatiilor vec7i cu cele noi si pentru ordonarea lor# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter interactiv# 5e recomanda urmatoarele metode: o%servatia! descoperirea! demostratia! pro%lemati+area! proiectul# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: e.ercitii de identificare a su%stantelor! referate! planse! fise de lucru# odul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care tre%uie sa1l demonstre+e elevul# Indiferent de locul! momentul si persoana care face evaluarea! 5tandardul de (regatire (rofesionala sta%ileste un nivel national comun de performanta! care tre%uie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire# 5e evaluea+a numai competentele din acest modul! evaluarea altor competente nefiind relevanta# , competenta se evaluea+a in cadrul unui singur modul# 8emonstrarea unei altei a%ilitati in afara celor din competentele specificate este lipsita de semnificatie in cadrul evaluarii# /levii tre%uie evaluati numai in ceea ce priveste do%andirea competentelor specifice# (e parcursul modulului se reali+ea+a evaluarea formativa! ia la sfarsitul lui se reali+ea+a evaluarea sumativa! pentru verificarea atingerii competentelor# Cadrele didactice! care asigura prgatirea la acest moul isi sta%ilesc durata evaluarii fiecarei competente! numarul de reevaluari si distri%utia acestora pe parcursul anului scolar# 5e recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: o%servarea sistmatica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor! atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii! autoevaluarea! coevaluarea! tema in clasa! investigatia! proiectul# Su-e'tii *eto%olo-i&e Cadrele didactice au posi%ilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme! in functie de dificultatea acesteia! de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit! de comple.itatea materialului didactic implicat in strategia didactica si de ritmul de asimilare a cunostintelor si de formare a deprinderilor! proprii grupului instruit# (regatirea teoretica se va reali+a in ca%inete si la%oratoare te7nologie cu o %una dotare materiala# Instruira in la%oratoare te7nologice are importanta deose%ita in reali+area corespun+atoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali de farmacie# <ivelul de pregatire teoretica este reali+at corespun+ator daca sunt indeplinite criteriile de performanta ce pot fi atinse numai daca in procesul de invatamant sunt asigurate conditiile de aplica%ilitate descrise in standard# etodele de predare pot fi variate! predominand prepararea! demonstratia! de+%atera! discutiile in grup# /valuarea continua si sumativa este conditionata de evaluarea sta%ilita in 5tandardul de (regatire (rofesionala#
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

3'

Mo%ulul I3: FITOTERAPIE Not7 intro%u&ti.7 odulul FITOTERAPIE face parte din pregatirea de specialitate din anul II! pentru calificarea : a'i'tent *e%i&al %e ar*a&ie! In modulul FITOTERAPIE se regasesc a%ilitatile din unitatea de competenta te7nica de %a+a FITOTERAPIE! odulul are alocate 12' de ore din care 04 de ore de pregatire teoretica si 66 de ore de pregatire practica# 5copul acestui modul este de a forma deprinderi si a%ilitati in anali+area si evaluarea notiunilor de FITOTERAPIE# (rin parcurgerea programei scolare se asigura do%andirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala# (rograma scolara se va utili+a impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii# Li'ta &o*/etentelor '/e&i i&e unit7>ii %e &o*/eten>7 &ore'/un1atoare *o%ulului: 1# (reci+ea+a rolul plantelor medicinale in fitoterapie 2# /.plica metodele de o%tinere a preparatelor farmaceutice prin e.tractia produselor vegetale 3# 8escrie efectele fi+iologice si terapeutice ale principiilor active din plantele medicinale Ta,elul %e &orelare a &o*/eten>elor Ci &on>inuturilor Unitatea %e &o*/etenta : FITOTERAPIE
? 020 %e ore %in &are 6@ %e ore %e /re-atire teoreti&a 'i 66 %e ore %e /re-atire /ra&ti&aA

Nr! &rt! 1#

Unitate %e &o*/eten>7 Citoterapie

Co*/eten>e C# 1# (reci+ea+a rolul plantelor medicinale in fitoterapie C# 2# /.plica metodele de o%tinere a preparatelor farmaceutice prin e.tractia produselor vegetale C# 3# 8escrie efectele fi+iologice si terapeutice ale principiilor active din plantele medicinale

Con>inuturi 1# (lantele medicinale : definitie! e.emple 2# Citoterapia : definitie! locul pe care il ocupa in cadrul medicinei 7omeopate 1# (reparate farmaceutice o%tinute prin e.tractia produselor vegetale: macerate! infu+ii! decocturi! tincturi! e.tracte 2# etodele de e.tractie: macerarea! infu+area! decoctia! macerarea du%la! macerarea repetata! percolarea 1# oduri generale de actiune a principiilor active din plante 3 e.emple: antiinfectios! cicatri+ant! efecte fi+iologice! tropisme4 2# <omenclatura medicala care preci+ea+a efectele principiilor active din plante 3 e.emple: e.pectorant! purgativ! anticoagulant! cardiotonic! diuretic! etc#4 3# Cormule 3retete4 de produse vegetale utili+ate in diferite afectiuni 3e.emple: ceai anti%ronsitic! ceai sudorific! ceai pectoral! ceai la.ativ! ceai sedativ! etc#4

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

31

Con%i>ii %e a/li&are %i%a&ti&7 Ci %e e.aluare odulul FITOTERAPIE poate fi parcurs in mod independent! insa este recomanda%il sa se reali+e+e interdisciplinaritatea cu modulele de !armacogno ie generala si !armacogno ie speciala pentru o mai %una intelegere a notiunilor # In ela%orarea strategiei didactice! profesorul va tre%ui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : - elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare - elevii au stiluri diferite de invatare - elevii participa cu cunostintele lor do%andite anterior! la procesul de invatare - elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea! compararea! anali+area informatiilor vec7i cu cele noi si pentru ordonarea lor# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter interactiv# 5e recomanda urmatoarele metode : o%servatia! descoperirea! demonstratia! pro%lemati+area! proiectul# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : e.ercitii de identificare a produselor vegetale! re+olvarea de fise de lucru 3e.emplu : aplicarea metodelor de e.tractie a produselor vegetale care contin diferite principii active! prepararea ceaiurilor din diferite retete4! proiect 3e.emplu : intocmirea de cataloage cu plante utili+ate in diferite afectiuni4# Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de o%servatie! fise de lucru! fise autoevaluare! teste de evaluare! reali+area unui produs/proiect# /valuarea tre%uie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul pro%elor de evaluare care sunt preci+ate in 5tandardul de (regatire (rofesionala# odul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care tre%uie sa1l demonstre+e elevul# Indiferent de locul! momentul si persoana care face evaluarea! 5((1ul sta%ileste un nivel national comun de performanta! care tre%uie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire# 5e evaluea+a numai competentele din acest modul! evaluarea altor competente nefiind relevanta# , competenta se evaluea+a in cadrul unui singur modul # (e parcursul modulului se reali+ea+a evaluarea formativa! iar la sfarsitul lui se reali+ea+a evaluarea sumativa! pentru verificarea atingerii competentelor# Cadrele didactice! care asigura pregatirea la acest modul isi sta%ilesc durata evaluarii fiecarei competente! numarul de reevaluari si distri%utia acestora pe parcursul anului scolar# 5e recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : o%servarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor! atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii! autoevaluarea! coevaluarea! tema in clasa! investigatia! proiectul#

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

32

(entru atingerea competentelor din pre+entul modul activitatea didactica va cuprinde formula unui parteneriat intre scoala si la%oratoare 3firme4 acreditate sa gestione+e pro%lemele specifice notiunilor de FITOTERAPIE! dar se au in vedere resursele locale pentru instruie! %a+a materiala a scolii! cadrul de cola%orare cu agentii economici! cerintele locale pentru pregatirea in calificarea ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE! Su-e'tii *eto%olo-i&e Con&inutul modulului este proiectat pentru un numr de 12' de ore pe an "i se va desf"ura astfel: 3 ore/ sptm)n de pregatire teoretic/ semestrul II "i 66 ore / semestrul II de pregatire practic prin la%orator te7nologic# Cadrele didactice au li%ertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei! volumul si nivelul de cunostinte! deprinderi si a%ilitati anterioare ale elevului! dotarea cu material didactic! ritmul de formare a deprinderilor pentru mem%rii grupului de elevi instruiti# 5e recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea sta%ilita in ta%elul de corelare a competentelor cu continuturile# (regatirea se va reali+a in ca%inete si la%oratoare cu o %una dotare materiala# (regatirea in la%oratoare are o importanta deose%ita in reali+area corespun+atoare a competentelor pentru viitorii @ asistenti medicali de farmacieA# odulul are ca scop familiari+area elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind FITOTERAPIA# 5e pot utili+a ca metode de invatare: e.punerea! conversatia! munca independenta! simularea! o%servatia! e.ercitiul! discutiile si lucrul in grup care stimulea+a spiritul critic si creativitatea! studiul de ca+! de+%aterea! etc# 5e va urmari aplicarea cunostintelor la pro%leme reale! pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor# Besursele materiale tre%uie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase! cataloage! ier%are! material natural sau conservat! planse! desene! folii de retroproiector! sticlarie si materiale de la%orator! percolator! etc#

Mo%ulul 3: FORME FARMACEUTICE CA SISTEME DISPERSE4 ETERO"ENE Not7 intro%u&ti.7 odulul FORME FARMACEUTICE CA SISTEME DISPERSE4 ETERO"ENE face parte din pregatirea de specialitate din anul II! pentru calificarea : a'i'tent *e%i&al %e ar*a&ie! In modulul FORME FARMACEUTICE CA SISTEME DISPERSE4 ETERO"ENE se regasesc a%ilitatile din unitatea de competenta te7nica de %a+a FORME FARMACEUTICE CA SISTEME DISPERSE4 ETERO"ENE odulul are alocate 12' de ore din care ;2 de ore de instruire teoretica si 48 de ore de instruire practica prin la%orator te7nologic si in unitati farmaceutice 3farmacii! depo+ite! etc#4# 5copul acestui modul este de a forma deprinderi si a%ilitati in aplicarea notiunilor privind FORMELE FARMACEUTICE CA SISTEME DISPERSE4 ETERO"ENE# (rin parcurgerea programei scolare se asigura do%andirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala# (rograma scolara se va utili+a impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii#

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

33

8upa parcurgerea acestui modul elevii vor fi apa%ili sa descrie si sa prepare emulsii! suspensii! unguente! supo+itoare! precum si sa identifice si sa recunoasca in farmacii preparatele tipi+ate# Li'ta &o*/etentelor '/e&i i&e unit7>ii %e &o*/eten>7 &ore'/un1atoare *o%ulului: 1# 8escrie si clasifica solutiile coloidale# 2# /numera si aplica te7nicile de preparare a formelor farmaceutice1 emulsii si suspensii2 3# 8escrie si clasifica unguentele si supo+itoarele ca sisteme eterogene# Ta,elul %e &orelare a &o*/eten>elor Ci &on>inuturilor Unitatea %e &o*/etenta : FORME FARMACEUTICE CA SISTEME DISPERSE4 ETERO"ENE
? 60 %e ore %in &are 96 %e ore %e in'truire teoreti&a 'i 2@ %e ore %e in'truire /ra&ti&aA

Nr! &rt! 1#

Unitate %e &o*/eten>7

Co*/eten>e

Con>inuturi

Corme C# 1# 8escrie si farmaceutice clasifica solutiile ca sisteme coloidale disperse! eterogene

1# 5olutii coloidale : definirea lor ca sisteme disperse ultramicroeterogene 2# (roprietatile cinetice si optice ale solutiilor coloidale: 1 particulele au vite+a redusa de difu+ie 1 nu pot trece prin mem%rana semipermea%ila 3nu diali+ea+a4 1 sunt vi+i%ile numai la ultramicroscop sau microscopul electronic 3# Clasificarea dupa afinitatea particulelor dispersate fata de mediul de dispersie: 1 coloi+i liofo%i 1 coloi+i liofili 4# etodele de preparare 3tipuri si descriere4 a solutiilor coloidale 0# Aerosolii : definitie si metode de preparare: 1 metoda de condensare 1metoda de dispersare 3ne%uli+are4 6# Clasificarea aerosolilor dupa: 1 modul de aplicare 1 diametrul particulelor 1 preparare

C# 2# /numera si aplica te7nicile de preparare a formelor farmaceutice1 emulsii si suspensii

1# 8efinirea formei farmaceutice / EF5I,</5 : / EF5II conform CB J 2# Cormularea emulsiilor: 1 fa+a dispersa! interna 1 fa+a dispersanta! mediu de dispersie! fa+a e.terna 1 agentul de emulsie! emulgatori: descriere si rol 34

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

3# etode de preparare a emulsiilor si aparatura necesara: 1 metoda gumei uscate 1 metoda gumei umede 1 metoda %orcanului 1 metoda seringii 4# /.emple de emulsii : studiu si preparare: 1 emulsia uleioasa 1 emulsia de ulei de ricin 1 emulsia de seminte de dovleac 1 emulsia A/E : u+ e.tern 0# 8efinirea formei farmaceutice 5E5(/<5I,</5 : 5E5(/<5II conform CB J 6# Cormularea suspensiilor: 1 su%stanta solida insolu%ila 1 ve7icul 1 agenti de suspensie : clasificare si importanta ;# etode de preparare si e.emple de suspensii 3suspensii de u+ intern si e.tern4 8# Caractere! control si conservare conform CB J: aspectul! marimea particulelor! sta%ilitatea! am%alarea! e.pedierea#

C# 3# 8escrie si clasifica unguentele si supo+itoarele ca sisteme eterogene#

1# 8efinirea si clasificarea unguentelor dupa CB J si alte criterii 2# Cormularea unguentelor: 1 su%stantele medicamentoase 1 e.cipienti si %a+e de unguente : definitie! clasificare! descriere! e.emple 3# Ca+ele prepararii unguentelor: 1 pregatirea %a+ei de unguent 1 dispersarea su%stantei active in %a+a de unguent 1 am%alarea! etic7etarea! e.pedierea 4# /.emple si prepararea de unguente oficinale si magistrale 1 unguent simplu - unguent cu o.id de +inc - unguente tip solutie! suspensie! emulsie! polifa+ice - unguent cu glicerina 0# Caractere! control si conservare coform CB J: aspectul! omogenitatea! p>1ul! am%alarea! e.pedierea! conservarea 6# 8efinirea supo+itoarelor conform CB J ;# Avanta-e si de+avanta-e 8#Clasificare conform CB J: rectale! vaginale! uretrale 30

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

?# Cormularea supo+itoarelor: 1 su%stantele active 1 e.cipientii folositi la prepararea supo+itoarelor : clasificare! descriere! e.emple 1'# etode de preparare a supo+itoarelor conform CB J: 1 modelare manuala 1 prin presare 1 prin topire si turnare in forme 11# /.emple si prepararea de supo+itoare cu glicerina 3CB J4! cu %a+a de %uter! cu masa gelatinoasa 12# Controlul! conservarea conform CB J: aspect ! uniformitatea masei! conservarea! etc Con%i>ii %e a/li&are %i%a&ti&7 Ci %e e.aluare In ela%orarea strategiei didactice! profesorul va tre%ui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : - elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare - elevii au stiluri diferite de invatare - elevii participa cu cunostintele lor do%andite anterior! la procesul de invatare - elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea! compararea! anali+area informatiilor vec7i cu cele noi si pentru ordonarea lor# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter interactiv# 5e recomanda urmatoarele metode : o%servatia! descoperirea! demonstratia! pro%lemati+area! proiectul# (entru atingerea competentelor din pre+entul modul se vor reali+a activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : prepararea acestor forme farmaceutice# Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de o%servatie! fise de lucru! fise autoevaluare! teste de evaluare! reali+area unui produs/proiect# /valuarea tre%uie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul pro%elor de evaluare care sunt preci+ate in 5tandardul de (regatire (rofesionala# odul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care tre%uie sa1l demonstre+e elevul# Indiferent de locul! momentul si persoana care face evaluarea! 5((1ul sta%ileste un nivel national comun de performanta! care tre%uie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire# 5e evaluea+a numai competentele din acest modul! evaluarea altor competente nefiind relevanta# , competenta se evaluea+a in cadrul unui singur modul # (e parcursul modulului se reali+ea+a evaluarea formativa! iar la sfarsitul lui se reali+ea+a evaluarea sumativa! pentru verificarea atingerii competentelor# Cadrele didactice! care asigura pregatirea la acest modul isi sta%ilesc durata evaluarii fiecarei competente! numarul de reevaluari si distri%utia acestora pe parcursul anului scolar# 5e recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : o%servarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor! atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii! autoevaluarea! coevaluarea! tema in clasa! investigatia! proiectul#
Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

36

(entru atingerea competentelor din pre+entul modul activitatea didactica va cuprinde formula unui parteneriat intre scoala si unitati farmaceutice 3farmacii! depo+ite4 capa%ile sa gestione+e pro%lemele specifice notiunilor despre FORME FARMACEUTICE CA SISTEME DISPERSE4 ETERO"ENE ! dar se au in vedere resursele locale pentru instruire! %a+a materiala a scolii! cadrul de cola%orare cu agentii economici! cerintele locale pentru pregatirea in calificarea ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE! Su-e'tii *eto%olo-i&e Con&inutul modulului este proiectat pentru un numr de 6' de ore pe an "i se va desf"ura astfel: 2 ore/ sptm)n de instruire teoretic/ semestrul II "i 24 ore / semestrul II de instruire practic prin la%orator te7nologic si unitati farmaceutice# Cadrele didactice au li%ertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei! volumul si nivelul de cunostinte! deprinderi si a%ilitati anterioare ale elevului! dotarea cu material didactic! ritmul de formare a deprinderilor pentru mem%rii grupului de elevi instruiti# 5e recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea sta%ilita in ta%elul de corelare a competentelor cu continuturile# Instruirea se va reali+a in ca%inete si la%oratoare cu o %una dotare materiala# Instruirea in la%oratoare si unitati farmaceutice are o importanta deose%ita in reali+area corespun+atoare a competentelor pentru viitorii @ asistenti medicali de farmacieA# odulul are ca scop familiari+area elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind FORME FARMACEUTICE CA SISTEME DISPERSE4 ETERO"ENE! 5e pot utili+a ca metode de invatare: e.punerea! conversatia! munca independenta! simularea! o%servatia! e.ercitiul! discutiile si lucrul in grup care stimulea+a spiritul critic si creativitatea! studiul de ca+! de+%aterea! etc# 5e va urmari aplicarea cunostintelor la pro%leme reale! pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor# Besursele materiale tre%uie sa cuprinda o gama cat mai variata:sticlarie si materiale de la%orator! aparatura si instrumentar specific! reactivi si su%stante diverse! ustensile etc#

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

3;

Calificarea: Asistent medical de farmacie

Anul al II lea

38