Sunteți pe pagina 1din 107

GHID DE BUN PRACTIC PENTRU PROIECTAREA INSTALAIILOR DE VENTILARE I CONDIIONARE N CLDIRI CONTRACT MDRT URBAN INCERC nr.

. 512/ 14. 06. 2011 Faza 1/2011 Redactarea a I revizuita in urma includerii observaiilor din edina de avizare in CTS 10 din data de 22.03.2012

Director general INCD URBAN INCERC Conf. Univ. dr. arh. Vasile Mei

Director tiinific construcii INCD URBAN INCERC dr. ing. Emil Sever Georgescu

Director URBAN INCERC Sucursala Iai, dr. ing. Constantin Miron

Sef de proiect ing. Alina Cobzaru

- Mai 2012 -

Elaborare: INSTITUTUL NAIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE N CONSTRUCII, URBANISM I DEZVOLTARE TERITORIAL DURABIL INCD URBAN - INCERC Sucursala Iai Responsabil contract: ing. Alina Cobzaru Colectiv de elaborare: dr. ing. Constantin Miron dr. ing. Livia Miron ing. Ionel Pucau dr. fiz. Monica Chereche UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI IAI CENTRUL DE CERCETARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC POLYTECH Responsabil contract: conf. dr. ing. Vasilic CIOCAN Colectiv de elaborare: conf. dr. ing. Marina VERDE conf. dr. ing. Ctlin George POPOVICI sef lucr. dr. ing. Cristian Chereche asist. dr. ing. Andrei Burlacu Consultant tiinific de specialitate: prof. dr. ing. Dumitru Theodor Dorin MATEESCU

CUPRINS Introducere.Prevederigenerale 1 Obiectidomeniudeaplicare 2 Referinenormativepentruproiectarea,executareaiexploatareainstalaiilordeventilarei climatizaredincldiri 3 Prevederigeneraleprivindproiectareainstalaiilordeventilareiclimatizare.Elaborarea documentaieitehnicoeconomicepentruproiectareainstalaiilordeventilareiclimatizaren cldiri 4 Terminologie 5 Cerinepentrurealizareaventilariiiclimatizarii ParteaIa Criteriideproiectareainstalaiilordeventilareiclimatizarencldiri I.1Proprietiprivindcalitateaaeruluinncperileventilateiclimatizate.Limitedeexigenta. I.1.1.Parametriiexterioridecalculpentrucldirileventilateiclimatizate I.1.2.Parametriiinterioridecalculpentrucldirileventilateiclimatizate I.2Proiectareidimensionareainstalaiilordeventilareiclimatizare I.2.1Soluiideventilareiclimatizare.Domeniideutilizare. I.2.1.1Sistemedeventilarenaturala I.2.1.2.Sistemedeventilaremecanica I.2.1.3.Sistemedeclimatizare I.2.2Soluiideventilareiclimatizarepentrudiferitedestinaiidecldiri Locuine Birouri Hoteluri Centrecomerciale Cldiripentrunvmnt Piscine Restaurante I.3Elementecomponentealeinstalaiilordeventilareiclimatizarepentrucldiri I.3.1Dispozitivedeintroduceresievacuareaaerului I.3.2Conductedeaeriaccesorii. I.3.3Dispozitivepentrureglareadebitelordeaer I.3.4Prizedeaersigurideevacuare I.3.5Ventilatoare I.3.6Filtredeaer I.3.7Bateriidenclzire/rcire I.3.8Cameredetratarecuapa I.3.9Tratareacuabur I.3.10Recuperatoaredeenergie
3

I.4Alegereaicondiiideutilizareaechipamentelor I.4.1Agregatecentraledetratareaaerului I.4.2Centraledeventilare,climatizare,condiionare. I.5Prevederigeneraleprivindproteciaantiseismiciproteciaacustic I.5.1ProteciaantiseismicMasurispecificedeprotecieantiseismicaechipamentelori componentelornestructuraledininstalaiiledeventilareiclimatizare. I.5.2 Protecie acustic Msuri pentru realizarea condiiilor tehnice de protecie mpotriva zgomotuluiprodusdeinstalaiiledeventilareiclimatizaredincldiri ParteaaIIa Regulidebunapracticapentruexecutarea,verificarea,recepiaiurmrireanexploatarea lucrrilordeinstalaiideventilareiclimatizare. II.1Regulidebunapracticapentruexecutarea,verificareairecepialucrrilor deinstalaiideventilareiclimatizare II.1.1Execuieimontajainstalaiilordeventilareiclimatizare.Cerineimpuseprin proiectuldeexecuie. II.1.2Verificaripentrupunereanfunciune II.1.3Recepialaterminarealucrrilordeinstalaiideventilareiclimatizare II.1.4Recepiafinalidareanexploatare II.2Regulidebunapracticapentrusupravegherea,ntreinereaiurmrireacomportriin exploatareainstalaiilordeventilareiclimatizare. II.2.1Exploatareainstalaiilordeventilareiclimatizare II.2.2Urmrireacomportriinexploatare.Cerineprinproiectultehnic. II.3Documentaiatehnicdeexecuieiexploatarepentruinstalaii deventilare/climatizareimpusprinproiectultehnic Anexe Anexa 1.1 Acte legislative, Reglementri tehnice specifice, Standarde (romne, europene sau internaionale),Lucrridespecialitate Anexa1.2Coninutulfazelordeproiectarepentruinstalaiiledeventilare/climatizare. Anexa I.4 Cerine de calitate pentru componente ale centralelor de ventilare, climatizare, condiionare Anexa II.1 Coninutul caietului de sarcini pentru execuia lucrrilor ntocmit n cadrul unui proiecttehnicdeinstalaiideventilare/climatizare Anexa II.2 Coninutul caietului de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente tehnologiceiconfeciidiversepentruachiziialorncadrulunuiproiecttehnicdeinstalaiide ventilare/climatizare Anexa II.3 Documente europene/ naionale de evaluare tehnica pentru produse, echipamente specifice sau procedee de ventilare mecanic/ climatizare a cldirilor. Cerine legislativearmonizate
4

GHIDDEBUNPRACTICPENTRUPROIECTAREA INSTALAIILOR Indicativ: DEVENTILARE/CLIMATIZARENCLDIRI Introducere.Prevederigenerale 1.Obiectidomeniudeaplicare 1.1 Prevederile prezentului Ghid se aplic pentru proiectarea i executarea sistemelor de ventilare naturali mecanic, respectiv a sistemelor de climatizare din cldiri civile rezideniale isocialculturale. 1.2 Ghidul de bune practici, a fost elaborat n concordan cu Normativul pentru proiectarea executareaiexploatareainstalaiilordeventilareiclimatizare,indicativI52010iarecaobiect: a.prezentarealimitelordeexigenpentruventilarea/climatizareaspaiilordincldirinfunciede destinaieiamplasament,nconcordancucondiiileclimaticelocale,specificeRomniei; b.explicitarea,prinexempledecalcul,aaplicriiprevederilorNormativuluiI52010,pentrudiferite categorii de cldiri, n vederea realizrii cerinelor interioare de confort exprimate n conformitate cuprevederilestandardelornvigoareladataelaborriidocumentaiei; c. detalierea modului de calcul i de dimensionare a instalaiilor i echipamentelor de ventilare/climatizare, n vederea respectrii cerinelor eseniale prevzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare i a exigenelor specifice instalaiilor de ventilare,climatizare,condiionare; 1.3Prinaplicarearegulilordebunpracticnproiectarea,execuiaiurmrireanexploatarea instalaiilori echipamentelor de ventilare, climatizare sau condiionare, se urmrete rezolvarea practicatuturorproblemelorimpuse,pentrusatisfacereacerinelorde: Rezistenmecanicistabilitate Securitatelaincendiu Igiena,sntateimediu Sigurananexploatare Proteciampotrivazgomotului Economiedeenergieiizolaretermic Durabilitatea(fiabilitatea)intreinereasistemelorrealizate. 1.4 Ghidul de bun practic specific cerinele pentru proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de ventilare natural, mecanic/ climatizare i se aplic urmtoarelor tipuri de cldiri, indiferentdeformadeproprietate: a) cldiricivilenoi, b) cldiri civile existente, supuse unor lucrri de intervenie pentru consolidare, extindere,refuncionalizaresaumodernizare,reparaiicapitale. 1.5FacexcepiedelaaplicareaacestuiGhidtehnic: a. instalaiile de ventilare, climatizare i aer condiionat destinate asigurrii condiiilor tehnologice de tip special (instalaii din camere curate, instalaii de dezodorizare, de sterilizarea

aerului, instalaii de transport pneumatic, instalaii din mine, tuneluri, adposturi de aprare civil idinconstruciiagrozootehnice) b.instalaiiledercireprinradiaieiinstalaiiledeventilaresaunclzirecuaercaldprinjeturi deaerorizontale. c.tratareaproblemelorspecificelegatedefaadeledubleventilate(opacesauvitrate). Deasemeneanusunttratateinstalaiilespecialepentruevacuareafumuluiiagazelorfierbini n caz de incendiu (desfumare) cu excepia unor prevederi care reglementeaz posibilitatea utilizrii pariale sau totale a instalaiilor de ventilare ale cldirii, pentru evacuarea fumului i gazelorfierbini. 1.6 Ghidul de bun practic face precizri referitoare la coninutul documentaiilor tehnico economicenecesarepentrurealizarealucrrilordeinstalaiideventilareiclimatizarencldiri,cu detalieripentru: a)expertizatehnic(nAnexa1.2) b) elementele pentru prezentarea proiectului tehnic general pe specialiti, memoriul tehnicdespecialitateipieseledesenate,nAnexa1.2 c)caracteristiciledecalitatealeinstalaieiproiectate,justificatepentrufiecaredintrecele6 cerineesenialenconinutulcaietelordesarcini,menionatenParteaII,AnexaII.1.,II.2. 2.Referinenormativepentruproiectareaiexecutareainstalaiilordeventilarei climatizaredincldiri Documentele de referin, legislativei tehnice pentru proiectareai executarea instalaiilor de ventilareiclimatizaredincldirisuntmenionatenAnexa1.1,careinclude: 1.1.1Actelegislative(Directive,Legi,HotrriiOrdonaneGuvernamentale) 1.1.2Reglementritehnicespecifice 1.1.3Standarde(romne,europenesauinternaionale)armonizate 1.1.4Lucrridespecialitate Pentrureferineledatate,seaplicnumaiediianvigoareladatantocmiriiproiectuluitehnic. 3.Prevederigeneraleprivindproiectareainstalaiilordeventilareiclimatizare Elaborareadocumentaieitehnicoeconomicepentruproiectareainstalaiilordeventilarei climatizarecldiri 3.1Coninutulcadrualdocumentaiilortehnicoeconomiceaferenteinvestiiilorpubliceeste reglementat, la data elaborrii Ghidului, prin prevederile Hotrrii Guvernului HG 28/2008 cu completrile ulterioare (Ord. 863 din 02/07/2008) i se aplic pentru realizarea obiectivelor de investiiinoi,precumilucrrilordeinterveniilaconstruciiexistente. 3.2 Cerinele generale referitoare la proiectarea i executarea lucrrilor de instalaii de ventilare i climatizare din cldiri sunt cele menionate n normativul I52010, cap. 1. Complementar acestora, n Anexa 1.2 se prezint detalii privind continutul fazelor de proiectare pentru instalatiile de ventilare/ climatizare, menionate prin documentele normative precizate la art.3.1.nediianvigoareladatantocmiriiproiectuluitehnic.
6

4.Terminologie 4.1. Terminologia i notaiile utilizate n acest ghid sunt n concordan cu termenii i definiiile folosite n documentele tehnice normative romneti, cu aplicare n domeniul de activitatealghidului: Legeanr.10/1995privindcalitateanconstrucii,cumodificrileulterioareiLegeanr. 372/2005privindperformanaenergeticacldirilor,cumodificrileulterioare; Normativul pentru proiectarea executarea i exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare,indicativI52010 MetodologiadecalculalperformaneienergeticeacldirilorMc001/2006; SREN12792:2004,Ventilareancldiri.Simboluri,terminologieisimbolurigrafice; SR EN ISO 7730:2006, Ambiane termice moderate Determinarea analitic i interpretarea confortului termic prin calculul indicilor PMV i PPD i specificarea criteriilordeconforttermiclocal SR CR 1752:2002, Instalaii de ventilare n cldiri. Criterii de proiectare pentru realizareaconfortuluitermicinterior Alte reglementri tehnice i standarde n vigoare, menionate in Anexa I.4. Documentele de referin, legislative i tehnice pentru proiectarea i executarea instalaiilordeventilareiclimatizaredincldiri. 4.3.Simboluriiprescurtri Simbolurile i unitile de msur pentru principalii termeni utilizai sunt indicai n Normativul pentru proiectarea executarea i exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare, indicativI52010. Safolositsistemulinternaionaldeunitidemsuri(SI),ncare: 1W=0,860kcal/h=1J/s 1m2K/W=1,163m2hoC/kcal 1W/(m3K)=0,860kcal/(m3hoC) 1Wh=3600J=0,860kcal n cadrul relaiilor de calcul utilizate n prezentul ghid de buna practic pentru proiectare, sau pstratnotaiileutilizatenstandardeleeuropenearmonizate. 5.Cerinepentrurealizareaventilariiiclimatizarii 5.1 Ventilareai climatizarea, cu procesele conexe derivate ventilarea natural, mecanic, hibrid, condiionarea aerului, confortul termic dintro ncpere si eficiena ventilrii sunt procese imrimidefinitedetaliatnNormativulI52010,cap.2Terminologie,cap.3 Ventilareacldirilori cap.4.Climatizareacldirilor.

I.3Elementecomponentealeinstalaiilordeventilaresiclimatizarepentrucldiri I.3.1Dispozitivedeintroducereievacuareaaerului Exempludecalcul

ntrocamerculungimeaL=16m,nlimeaH=4milimeaB=10m,trebuies se introduc prin guri de perete, pe partea ngust a ncperii, o cantitate de aer Q = 3000 m3/h. Se cere determinarea seciunii gurilor de aer, viteza de introducere a aerului i raportuldeamesteclacaptuljetului. BtaiajetuluiX=L=16m. Valoarealimitaavitezeiaxiale(aleas)vg=0,3m/s. Alegereaseciuniiguriideaer Conformecuaiei:

, seobineseciuneaguriideaerS:

; Urmeazsfieutilizatepatrugurideaerdreptunghiulare,cuunraportntrelaturis 25iunraportalsuprafeeiliberei=0,75. Debituldeaercetreceprinfiecaregurdeaervafi: . Coeficientuldecontraciedepindedeformaidemoduldecontraciealguriideaer. Caindici,suntdatepentruacestcoeficient,urmtoarelevalori: Duzedeconstrucieobinuit 0,99 0,82088 0,740,82 0,660,74 0,63

Deschiderirectangularecumarginilerotunjite Guricuperforaii

Guriculameledespritoare Orificiirotundecumuchiivii

45

Coeficienii K i K, determinai n mod experimental, variaz potrivit cu forma i execuia gurilor de aer. Se constat, de asemenea i o anumit influen a vitezei. Rezultatele diferitelor cercetri nu corespund pe deplin. n consecin, n tabelul 3.1 sunt indicatevalorimediipentrucoeficientulK. Tabelul3.1ValorimediipentrucoeficientulK CoeficieniigurilordeaerK' Tipulguriideaer Gurideaersimple: circularesauptrate dreptunghiulare:raportuldintrelaturi s=25 s=40 Deschidericirculare,axialesauradiale Grtaresaugrilaje,suprafaaliber i=0,4 Table i=0,03...0,05 gurite i=0,1...0,2 Grtareculameledespritoaredivergentecu unghide: 40 60 90 Dintabelul3.1seobinepentruvitezav05m/s K=5,3(gurdeaerculameledrepte) 0,7. Vitezaaeruluiv0 25m/s 810m/s 5,7 7,0 5,3 6,5 4,9 6,0 3,9 4,8 4,7 5,7 3,0 4,0 2,9 2,1 1,7 3,7 4,9 3,5 2,5 2,0

Deaicirezult: i

Pentruogurdeaercunlimeah=0,14m,lungimealagrtaruluivafi: .

46

Lungimea total a grtarului depinde de limea disponibil a peretelui. Numai atunci cnd rmne un spaiu suficient ntre grtare n mod direct trebuie s se porneasc de la diametrul echivalent al suprafeei seciunii S0 diferitele guri de introducere pot fi calculateconformculegilejetuluiliber,cainacestexemplu. Vitezaaerului .

Raportuldeamestec

Acest raport de amestec mare este valabil pentru jetul liber circular. ntruct jeturile diferitelor guri de introducere se amestec ntre ele la extremiti, raportul de amestec calculat nu va fi obinut n realitate. Chiar dac raporturile de amestec sunt mai reduse, riscul producerii de cureni neplcui rmne ns mic atunci cnd aerul introdus aer o temperaturmaisczutdectaerulinterior. I.3.2Conductedeaeriaccesorii.Condiiispeciale. I.3.2.1Calcululconductelordeaer.Metodaseciunilorconstante Exempludecalcul Se cere calcularea reelei de conducte a instalaiei de ventilare a unui cinematograf cu400delocuri,lacaredebitulorardeaerintrodusesteQz=12000m3. Pentrucalcululseciunilorvorfifolositeurmtoareleviteze: v1=5m/s nconductaprincipal;

v2=v3=4m/s nramificaiileconductelor; vL=1,5m/s v=2m/s ncameradeventilare; laguriledeintroducereaaerului.

Cameradeventilaresegsetentroncperenspatelesliidespectacol.Conducta principal ajunge n partea frontal a slii de cinematograf, avnd traseul pe dedesubt i lateral; aerul introdus este refulat n sal prin dou guri amplasate n stnga i dreapta ecranului.Reeauadeconductepentruaerulintrodusaredeciformareprezentatinfig.3.1.

47

Fig.3.1Reeauadeconductepentruexempluldecalcul Seciuneaconducteiprincipaleareosuprafade: . Sealegeoseciunedreptunghiularculaturile: a=0,75mib=0,9m. Atunci

a*b=0,75*0,90=0,675m2.

Cameradeventilareareoseciunede: ncazulseciuniiptrate,laturilecamereivorfi: a=b=1,5m. .

Prin tronsoanele 2 i 3 trece jumtate din debitul de aer introdus. Seciunea lor devinedeci: Sealegdeciurmtoareledimensiuni: a*b=0,75*0,55=0,412m2. .

ntronsoaneleconsideratesegsescurmtoarelerezistenelocale: Tronsonul1: Curbde900R/d=1 =0,3 =0 =0,3 =0,3 =0,3 =1,33. =0,13

CreteredeseciuneS1/SL=0,4 ReduceredeseciuneS1/SL=0,4 Curbde900R/d=1 Curbde900R/d=1 Curbde900R/d=1

48

Tronsonul2: Curbde900R/d=1

=0,3 =1,25 =1,55. =0,3 =1,25 =1,55.

Cot900cumuchiiascuite

Tronsonul3: Ramificaie=cot900R/d=1 Cot900cumuchiiascuite

Plasa prizei de aer exterior, pentru viteza aerului de v = 1,5 m/s i raportul ntre suprafaaliberitotal s/S=0,6areuncoeficientderezisten =1,5. Gurilederefularea aerului n sal sunt prevzute cu grtar din tabltanat avnd s/S = 0,5. Pentru v = 2 m/s, coeficientuleste=4,9. Astfel, pentru tronsoanele cele mai lungi ale conductei de aer se obin pierderile de presiunedintabelul3.2 Tabelul3.2Pierderidepresiunepentrutronsoanele1i2 l [m] 34 14 1,33 1,55 Qs [mc/s ] 3,3 1,65 v R a b dg [m/s [mmH2O/ [m] [m] [m] ] m] 0,7 0,9 0,8 5,0 0,031 5 0 0 0,7 0,5 0,6 4,0 0,025 5 5 5 1,5 R*l [mmH2 O] 1,05 0,35 1,40 Z [mmH2 O] 2 1,5 3,5 0,2 1,2 4,90

Nr. 1 2

Plaslaprizade aerexterior 1,5

Grtarlagura derefulare 4,9 2,0 1,40 Trebuieverificat,deasemenea,pierdereadepresiunentronsonul3. Eaestedatntabelul3.3. Tabelul3.3Pierderidepresiunepentrutronsonul3 Nr. 3 l [m] 2 1,55

Qs a b dg v R R*l Z [mc/s] [m] [m] [m] [m/s] [mmH2O/m] [mmH2O] [mmH2O] 1,65 0,75 0,55 0,65 4,0 0,025 0,05 1,5

La aceasta se adaug pierderea la gura de refulare a aerului n salp =1,2 mmH2O. Pierdereadepresiuneantronsonul3devinedeci: p3=Rl+Z+p=2,75mmH2O.
49

nschimb,pierdereadepresiunentronsonul2afost: p2=0,35+1,5+1,2=3,05mmH2O.

Deoarece,ngeneral, p=C1*v2=C2*Q2,

Debiteledeaerintroducenceledoutronsoane2i3vorfinraportul:

Aceast mic diferen poate fi trecut cu vederea. Dac ar fi existat diferene mari ntrepierderiledepresiunealetronsoanelor2i3,arfifostnecesarmajorareapierderiide presiunentronsonul3prinintroducereauneirezistene(clapetdereglare). n afar de pierderea depresiune n reeaua de conducte, trebuie calculat i pierdereadepresiunedincentraladeventilare.nprimulrnd,trebuiestabilitepierderilede presiune care se produc n filtru i n bateria de nclzire a aerului, care depind de construcie i de debitul de aer i trebuie cerute de la firma productoare. n exemplul prezentatpentruQz=12000m3/h: Filtrul pF=6mmH2O pE=5mmH2O pL=11mmH2O

Bateriedenclzire Total

Deci,cdereadepresiunetotalncircuitulcelmailungdeconductvafi: p=(Rl)+Z+pL=1,40+4,9+11,0=17,3mmH2O.

Puterea teoretic a ventilatorului este dat de produsul dintre debitul volumetric pe secundipresiune,deci: P= .

Pentruunventilatorcurandamentul=0,6,putereaefectivnecesardevine: .

I.3.2.2.Calcululconductelordeaer.Metodaseciunilorvariabilecurecuperarea presiuniistatice
50

Exempludecalcul1 Se cere dimensionareaunei conducte de distribuie uniform cunoscnduse: debitul de aer iniial D1 = 6000 m3/h; numrul de guri n =6; debitul unei guri 1000 m3/h; distana dintre axele gurilor l = 10 m; viteza iniial a primului tronson al conductei v1 = 8 m/s; nlimea maxim a conductei h = 450 mm. Se cere de asemenea presiunea total necesar n seciunea iniial a conductei de distribuie (seciunea care trece prin axa primei guri de refulare). Calculele sunt sistematizate n tabelul 3.4 iar conducta dimensionat este reprezentatnfig.3.2. Tabelul3.4Sistematizareacalculelordelaexempluldecalcul Nr. Tronson 0 1 2 3 4 5 D [m3/h] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 l [m] 10 10 10 10 10 v1 [m/s] 8,00 8,00 6,70 5,60 4,50 3,60 v2 [m/s] [m2] 6,70 5,60 4,50 3,60 2,70 0,2082 0,1985 0,1850 0,1542 0,1042 h [m] 450 450 450 450 450 450

(rotunjit mm) 465 465 440 410 345 230

Fig.3.2Conductdedistribuieexempludecalcul

51

Fig.3.3Variaiapresiunilorntroconductdedistribuiecurecuperareapresiuniistatice Lungimeatronsonului0este:

Pentru calculul tronsonului 1, n nomograma din figura 3.4 se fixeaz mai nti n cmpul inferior punctul dintre intersecia liniei debitului D2 = 6000 1000 = 5000 m3/h cu linial=10,00m,apoisetraseazprinacestpunctodreaptverticalpnlantretiereacu curba v1 = 8,00 m/s (linie plin); n dreptul punctului de intersecie obinut se citete pe ordonata din stnga (linie plin), v2 = 6,70 m/s. Pe baza acestei viteze se stabilete aria i apoilimeabatronsonului.ncontinuare,calcululdedimensionaredecurgenmodsimilar.

52

Fig.3.4Nomogramdecalculaconductelordedistribuiecurecuperareapresiuniistatice

Dac se admite c gura de refulare are dimensiunile 300 x 350 mm (aria A0 = 0,105 m ) i cunoscnd ca viteza aerului n conduct nainte de ultima gur de refulare este de 2,70m/s,pierdereanguraderefulareconsideratlibereste:
2

ncare155=3,8sadeterminatcuajutorulfigurilor3.5i3.6

53


Fig.3.5Gurderefularelacaptdeconduct;

Fig.3.6155

Vitezaaeruluinguraderefularefiind: ,

presiuneadinamicnecesarpentrudezvoltareajetuluieste:

Presiunea static n conduct n dreptul fiecrei guri de refulare este deci, conform ecuaiei:

rezult: .

Presiuneadinamicnprimultronsonalconductei,corespunztoarevitezeiiniialev1 =8,00m/seste: .

Conform celor artate mai nainte aceast presiune dinamic servete, prin transformri succesive n presiune static, la acoperirea pierderilor ce au loc pe ntreaga lungime a conductei de distribuie. Presiunea total in seciunea iniial a conductei de distribuieestedeci:

54

care, mpreun cu rezistena instalaiei calculat de la priza de aer i pn n seciunea iniial a conductei de distribuie, determin valoarea presiunii totale a ventilatorului ce trebuiemontatninstalaie. Examinnd forma conductei de distribuie din fig. 3.2 se observ c necesitile de recuperareapresiuniiaufcutcatronsonul1spstrezeaceleaidimensiunicaitronsonul 0. Aceasta nseamn c pierderile mari de presiune n tronsonul 1, datorit vitezei mari de curgere a aerului la captul iniial al conductei, au cerut o recuperare mai important de presiune static, adic o vitez n aval sensibil mai mic dect viteza din amonte. Cnd pierderile de presiune n tronsoane sunt ridicate (viteze mari asociate cu distane mari ntre gurile de refulare), este posibil ca nici meninerea unei seciuni constante a tronsoanelor s nu mai fie suficienti conductele de distribuie s capete formele sin fig. 3.7, a,b, n scopul deaserealizaastfeldiferenelenecesarentrevitezeledinamontesidinaval.

Fig.3.7Formedeconductededistribuieuniform Deseori n proiectare se face eroarea de a se considera satisfctoare o conduct cu seciune constant pe ntreaga lungime, pentru distribuirea uniforma a aerului. Fie o asemenea conduct ( fig. 3.8), n care variaie presiunii statice necesar pentru a menine aceeaivaloareprndreptulfiecreiguriderefulareestereprezentatprinliniantrerupt1 2345. Prin pstrarea unei seciuni constante a conductei se ntmpla ca vitezele v2 si v3 s capetevalorimaimicidectceleutile. n acest caz, n dreptul gurilor de refulare se realizeaz o conversie a presiunii dinamicentromsurmaimaredectestenecesar,ceeacefacecanseciuneaIInlocde . Se observ presiunea static pr, s se realizeze , iar n seciunea III,s ajung pn la c n aceast situaie presiunea static n conduct crete n sensul de curgere a aerului, cu efectul c gurile de refulare dinspre captul final al conductei vor refula un debit mai mare dectguriledintronsoaneleiniiale.

55

Fig.3.8Variaiapresiunilorntroconductcuseciuneconstant Dac o cunduct de distribuie uniform este corect calculat, nu este necesar s se monteze organe de reglaj la gurile de refulare, care pot fi prevzute, n acest caz, numai cu plasedesrmsaucelmultcujaluzelepentrudirijareaaerului. Loculdemontareagurilorderefularepeperiferiaconducteideaeresteindiferent.

n ceea ce privete viteza aerului n conductele de distribuie uniform nu exist nici o restricie n afar de cele referitoare la nivelul admis de zgomot. Metoda de calcul prin recuperarea presiunii statice este avantajoasa n special la conducte cu vitez mare (1540 m/s), folosite din ce n ce mai mult n instalaiile moderne, deoarece economia de energie devinemaiimportantnacestcaz. Cnd conductele de distribuie uniform conin piese care intervin cu rezistene localelapierderiledintronsoane,valorileacestorrezisteneseiaunconsideraiesubforma unorlungimiechivalentecareseadauglalungimilegeometricealetronsoanelorrespective. Prin lungimea echivalent a unei piese speciale se nelege lungimea unui tronson drept n care se produc, n aceleai condiii de curgere, o pierdere de presiune prin frecare egalcupierderealocalapieseirespective. n general, piesele speciale coninute de conductele de distribuie uniform sunt coturile si curbele. Lungimile echivalente ale acestor piese se pot determina pe baza indicaiilorfurnizatedefrigurile3.9i3.10. Moduldeutilizarealacestorfigurireiesedinexempluldecalculurmtor. Exempludecalcul2 Se d poriunea de conduct de distribuie din fig. 3.11i se cere lungimea total de utilizatncalculeatronsonului2. Lungimeageometricatronsonuluiestel1=2+4=6m.

nfig.29.9,R/a=600/600=1,iarb/a=300/600=0,5.
56

Laacestevalorisecitetenfigur: isededuce: .

Lungimeatotalcareseutilizeazncalculeicareseintroducedecinnomogramadinfig.29.3este:

Se observ c curba din fig. 3.11 a fost efectuat n poriunea cu lime mare a tronsonului. Aceast dispoziie ofer dou variantei anume: n poriunea cu lime mare, vitezaaeruluifiindmairedus,pierderealocalprovocatdecurbestemaimic;dinpunct de vedere al calculului, dispoziia este convenabil, deoarece limea mare a tronsonului este cunoscut din calculele precedente, n timp ce limea mic urmeaz s fie determinat.

Fig.3.9Lungimeaechivalentacurbelorcuseciunerectangular Fig.3.10Lungimeaechivalentacurbelorcuseciunecircular

Fig.3.11Determinarealungimiitotaleaunuitronsoncucurb
57

I.3.5Ventilatoare Suntmainihidraulicefolositepentruvehiculareaaeruluisigazelorsicarerealizeazopresiunedepanala30.000Pa. Intabelul3.5suntprezentatetipuriledeventilatoare,curbelecaracteristicealeacestorampreunacuaplicaiilelor: TABEL3.5Tipurideventilatoare


Tip Caracteristicilerotorului Caracteristicilecarcasei Curbecaracteristice Performante caracteristice Aplicaii

V E N T I L A T O A R E C E N T R I F U G A L E

Tipelice

Ceamaimareeficiendintretoate ventilatoarelecentrifugale.Zecepnla16 paletedeformauneiaripicurbatdinspre centrusprevrf.Paleteleprofundepermit expansiuneaeficient. Aeruliesedinrotorcuovitezmaimicdect nvrf.Pentruosarcindat,areceamai marevitezcentrifugdinaceastcategorie.

Spiralpentruo conversieeficienta presiunii. Randamentulmaxim esteobinutprin curarecontinui dispunerean aliniamentaroiicu zonadeadmisie.

nclziregeneral, Eficienamaximse ventilaieicondiionare. nregistreazntre50i60% Deobiceiutilizat pentruaplicaii pentruvolumedeaermari. Acesteapermitatingerea industrialecarepot unorcaracteristicide aveanivelredus, presiunebune. mediusauridicatde Putereaatingemaximuln sarcin.Sepoate utilizainaplicaii apropiereavrfuluide randamentiscadesause industriale,demari autolimiteazinlipsde dimensiuni,cuaer curatcueconomii sarcin. importantdeenergie.

nclinaten spate/curbate inspate

Randamentpuinmaisczutfadecele cuelice 10pnla16lamelesimplustratificate curbatesaunclinatenspatefade direciaderotaie. Eficientedinaceleaimotivecaiceletip elice. Niveledepresiunemairidicatedectla celetipelice,curbatenapoi,sau nclinatenapoi. Curbapoatenregistraontreruperela stngavrfuluiderandament,iar ventilatorulnutrebuiesfuncionezen acelecondiii. Putereacretecontinuunlipsde sarcin.

Folosescaceeai carcasca ventilatoareletipelice Spiral.Deobiceieste ceamaingust carcas.Pentruc designulroiiestemai puineficient, dimensiunilecarcasei nusuntlafelde importantecalacele tipelicesaunclinate napoi.

Similarcucele precedente,curezervac maximuldeeficieneste uormaisczut.

Aceleaitipuride aplicaiicamaisus. Sepotutilizan aplicaiicumediu corozivsaucoroziv.


Uzualpentrucldiri industrialeicerine depresiuneridicat. Defectelecepot aprealaroatpotfi reparatecuuurin. Roilepotfiuneori nvelitecuunmaterial special.Nusunt utilizateininstalaiide condiionareaaerului.

Radiale

Caracteristicidepresiune mairidicatedectcelecu elicesaucelecurbatenapoi. Sepotnregistracderi brutedpresiunenstnga vrfuluiderandament,dar acesteanucreeaz probleme.Putereacrete continuunlipsdesarcina.

58

Curbatenainte

Curbdepresiunemaiaplatizatieficien maisczutdectceletipelice,nclinate napoisaucurbatenapoi. Nuserecomandseleciacndfuncionareao poziioneaznstngavrfuluiderandament pecurbarandamentului. Putereacretecontinuulaevacuarealiber. Seleciamotoruluitrebuiesincontde acestaspect.

Spiral,adeseaidenticcu celelalteventilatoare centrifugale. Potrivireantreroati guradeadmisiemaipuin importantcalacelecu elicesaunclinaten spate.

V E N T I L A T O A R E A X I A L E

Elice

Randamentsczut. Limitatlaaplicaiidejoaspresiune Deobiceirotoareleieftineaudouasaumai multelamesimplustratificateataatelaun butucrelativmic.Transferdeenergieprimar prinvitezadepresiune

Inelsimplu,orificiuplat sauventuri. Formacueficienoptima esteceacudimensiune apropiatdediametrul lamelelor.

Curbaderandamentestemai puinabruptdecta ventilatoarelorcurbaten spateicadenstnga punctuluidemaxim.Maxim deeficiennstngavrfului la4050%pentruvolumemari deaer.Laseleciamotorului trebuieinutcontdecreterea consumuluidecurentla funcionaranlipsdesarcin. Debitmare,darcapaciti fortemicidepresiune. Randamentulmaximatinsn apropieredelipsde sarcin.Refulareacirculara aerului. Debitmare,capacitimedii depresiune.Curba randamentuluicadela stngavrfuluide presiune.Trebuieevitat funcionareanaceast regiune.Refulareacircular aaerului.

nspecialpentru aplicaiiHVACprecum canaledefum rezideniale,unitide condiionare.

Detubulatur

ntrooarecaremsursuntmaieficientei capabilesdezvoltepresiunestaticmai maredectcelecuelice.Deobiceiau4pn la8lameletipelicesauseciunetransversal simplustratificat. Butuculestedeobiceimaimicdectjumtate dindiametrulventilatorului.

Tubcilindriccudiametrul foarteapropiatdeal lamelelor.

Cupaleten trepte

Formaiaranjarealamelelorpermiteun randamentmediuspreridicatiobun eficiennutilizare. Celemaieficienteaulamelenformadeelice. Lamelelepotaveapasfix,ajustabilsau reglabil. Butuculestedeobiceimaimaredect jumtatedindiametrulventilatorului.

Tubcilindriccudiametrul foarteapropiatdeal lamelelor.Paletelede dirijareinamontesaun avalderotorsporesc randamentulieficiena.

Caracteristicidenalt presiunecudebitmediu. Curbarandamentuluicade lastngavrfuluide presiune.Trebuieevitat funcionareanaceast regiune.Paletelededirijare corecteazmicarea circularimprimatde motorisporesc caracteristiciledepresiunei

Pentruaplicaiide joaspresiunecu circulareaunuivolum maredeaer,de exempluaerulcircula prinperei,nuprin tubulatur.Utilizatn instalaiide mprosptarea aerului. Instalaiide condiionarede presiunemicimedie undedistribuiadeaer nuatingepraguri critice.Utilizatn aplicaiiindustriale precumcuptoarede uscare,vopsitoriisau laexhaustarea fumului. Instalaiigeneralede condiionareaaerului dejoas,mediei naltpresiunecu instalarecompacti curentliniar.Areo bundistribuiea aeruluiinaval.Mai compactedect ventilatoarele centrifugalecuaceeai

59

S P E C I A L E

Centrifugalede tubulatur

Randamentasemntorcucelecurbaten spateexceptndcapacitateaipresiuneacare suntmaimici. Eficienmaimicfadecelecurbatenapoi. Curbaderandamentpoatenregistrao cderenstngavrfuluidepresiune.

Tubcilindricsimilarcu vaneleaxialentrepte,cu deosebireacadiametrul nuestelafeldeapropiat fadedimensiunea lamelelor. Aerulesteeliberatradial delaroatifaceun 0 unghide90 prinpaletele dedirijare. nmodcurentnuare carcasdeoareceaerul estedirecionatcircular derotor. Deobiceinueste configuratpentru recuperareavitezeide presiune.

Ventilatoaredeacoperi

Centri fugale

Pentrusistemecuexhaustarelapresiune joasprecumfabrici,buctrii,depozitesi uneleaplicaiicomerciale. Asigurventilaiecuexhaustarepozitiv,care constituieunavantajfadecelecu exhaustareprincdere.Unitilecentrifugale suntuormaisilenioasedectceleaxiale.

eficienaventilatorului. Randamentsimilarcual ventilatoarelorcurbaten spate,cuexcepiacapacitii ipresiuniicaresuntmai mici.Eficienmaimic dectcelecurbatenspate dupceaerulatinge90o. Curbaderandamenteste asemntoarecuceaa ventilatoareloraxiale. Deobiceifolositfr tubulaturdeventilaie,de aceeafuncioneazla volumemariipresiune extremdesczut.Doar presiuneastatici randamentulstaticsunt reprezentate. Deobiceifolositfr tubulaturdeventilaie,de aceeafuncioneazla volumemareiipresiune extremdesczut.Doar presiuneastatici randamentulstaticsunt reprezentate.

ntrebuinare.

nspecialnpentru recirculareninstalaii dejoaspresiune.

Axiale

Pentrusistemecuexhaustarelapresiune joasprecumfabrici,buctrii,depozitesi uneleaplicaiicomerciale.Asigurventilaie cuexhaustarepozitiv,careconstituieun avantajfadecelecuexhaustareprincdere

Caideedebaz,rotorul estefixatpeunsuport. nvelitoareaprotejeaz ventilatordecondiii atmosfericeneprielnice. Aerulesterefulatprin captulnvelitorii.

Sistemedeexhaustare dejoaspresiune precumfabrici, buctrii,depozitei alteinstalaii industriale.Investiie iniialmicicosturi micidentreinere. Unitilecentrifugale suntmaisilenioase dectceleaxiale. Sistemedeexhaustare dejoaspresiune precumfabrici, buctrii,depozitei alteinstalaii industriale.Investiie iniialmicicosturi micidentreinere.

60

ALEGEREAVENTILATOARELOR Ventilatoarele se aleg corespunzator cu debitul si presiunea rezultate din proiect, tipul si particularitatile instalatiei, regimul si conditiile de functionare, consumul de energie, spatiuldisponibil,niveluldezgomot,costulventilatoruluisiconditiiledeexploatare. Laalegereaventilatoruluiincadruluneitemedeproiectare,seiauinconsiderare urmatoareleaspecte: a) punctul de functionareal ventilatorului de pe curbelecaracteristice trebuie sa se afleinzonadeconsumminimdeenergie; b) in instalatiile de ventilare fara conducte, in care presiunea dezvoltata de ventilatoresteredusa,iarincapereaventilatanuprezintacerintedesilentiozitate si nu sunt degajari de substante inflamabile sau corozive, se recomanda prevedereaunorventilatoareaxiale; c) in instalatiile de ventilare cu conducte pentru introducerea aerului proaspat, alegerea se va face intre un ventilator centrifugal si unul axial cu carcasa, in functie de cerintele privitoare la presiune, spatiu, nivel de zgomot, consum de energie si cost, danduse preferinta ventilatoarelor axiale in masura satisfacerii acestorcerinte; d) in instalatiile de ventilare cu conducte pentru evacuarea aerului viciat se prefera ventilatoarele centrifugale; in cazul folosirii ventilatoarelor axiale montate in conducte cu aer fierbinte sau incarcat cu substante corozive sau praf, ventilatoarele se vor actiona prin curele trapezoidale, cu motorul scos in afara conductei; e) ventilatoarele centrifugale montate in instalatii care contin multe piese speciale, pentru care rezistentele locale nu pot fi stabilite cu precizie, se aleg de tipul cu rotorcupaleteinclinateinapoi; f) la instalatiile cu functionare intermitenta, se admit ventilatoare cu puncte de functionarecorespunzatoareunorrandamentemaiscazute,dacaprinacestease obtinavantajedealtanatura; g) pentru reducerea nivelului de zgomot se prefera ventilatoare cu turatie redusa (500750rot/min)inloculcelorcuturatieridicata(10001500rot/min). Serecomandautilizareaventilatoarelorcuunconsumspecificdeenergieredus. Dup ce curba cderilor de presiune a sistemului de distribuie a aerului a fost definit,poatefifcutseleciaventilatoruluinfunciedecerinelesistemului. Productorii de ventilatoare prezint randamentele acestora fie in grafice ( fig. 3.12) fie sub forma unor tabele de valori. Tabelele de randamente ofer informaii pentru o arie recomandat de valori. Varianta optim de selecie, sau vrful punctului de eficien este identificatnvariatemodalitidefiecareproductor. Randamentele cuprinse n tabelele de date de ctre productori pleac de la valori arbitrare ale debitului i presiunii. n aceste tabele, date adiacente sunt reprezentate orizontal sau vertical, referitor la diverse puncte de utilizare (de exemplu diferite puncte de evaluare) de pe curba de randament a ventilatorului. Aceste puncte de evaluare depind n totalitate de caracteristicile ventilatorului. Totui, punctele de operare cuprinse n aceste tabele reprezint valori apropiate, astfel nct puncte intermediare pot fi determinate aritmetic,frapierdeacurateeanseleciaventilatorului.
61

PresiunetotalaPtf[Pa]

Fig.3.12Curbedeperformantautilizatedeproductoriideventilatoare Selecia unui ventilator pentru un sistem de distribuie a aerului particular impune corespondena ntre caracteristicile de presiune ale ventilatorului i ale sistemului. Astfel, ntregulsistemtrebuieevaluat,iardebituldeaernecesar,pierderileielementeledelagura de absorbie i evacuare cunoscute. Necesarul de vitez i putere ale ventilatorului vor fi apoicalculatecuajutorulgraficelorsautabelelordedate. La folosirea graficelor este foarte important ca punctele de operare selectate (Fig 3.13) s reprezinte o valoare maximal de atins pe curba de selecie, astfel nct randamentul i rezistena maxim s poat fi atinse att la pierderi ct i la creteri de vitez. La sistemele pentru care mai mult de un punct de funcionare este ntlnit, este necesar o evaluare pe acel interval a felului n care se comporta ventilatorul ales. Aceast analiz este necesar pentru sistemele cu volum variabil, unde nu doar ventilatorul sufer modificrialerandamentului,cintregulsistemdeviazdelarelaiiledecalcul. Pentru alegerea unui tip de ventilator intro instalaie trebuie analizate, comparativ, curbele caracteristice, alegnduse acel ventilator care corespunde cat mai mult condiiilor impuse de instalaia in care este montat (dimensiuni, debit, putere absorbita, consum energetic,niveldezgomot).

Presiunetotala[Pa]

Fig.3.13CazideallaintersectieicurbelorPtfsiP
62

Eficientat[%]

Putere[kw]

Analiza comparativa a ventilatoarelor trebuie nsa sa se fac pentru ventilatoare de caracteristicifoarteapropiate(tip,dimensiuni,consumenergetic) Intab.3.6suntdescriseinformaiilenecesarepentrualegereaunuiventilator Tab.3.6Descriereainformaiilenecesarepentrualegereaunuiventilator
Nr.crt Date

1 2 3

Volum Presiune(staticsautotala) Condiiidelucru - densitate; - Temperatura; - Umiditate; Vitezamaximaaaeruluilaieire Turaie Niveldezgomotadmis Dispuneremecanica Caracteristicileaeruluivehiculat

Observaii m3/hinfuncionare Painfuncionare

4 5 6 7 8 9

Accesoriinecesare

m/s rot/m Dba Pozitiamotorului Gazecorozive,pulberi, fibre Rotisicurelede transmisie,plenumuri, grilledeprotective,etc.

Se recomanda ca ventilatoarele din instalatiile de ventilare care deservesc procese de producie cu regim variabil sau incaperi cu sarcini termice variabile sa fie cu turatie variabila. Instalatiile cu rezistente aeraulice variabile si in special cele coninnd filtre de praf colmatabile, se prevad cu ventilator avand caracteristicile debit presiune foarte inclinate, astfelincatlavariatiiledepresiunesacorespundamodificrimicialedebitelordeaer. Pentruinstalatiilecudebitemicisevorfolosiventilatoareinlinie"saudeconducta. Ventilatoarele in linie" sau de conducta pot fi montate in interiorul camerelor ventilate dacaaucarcaseleizolatefonicsiniveluldezgomotnudepasestevaloareaadmisa. Debitul si presiunea dintro instalaie se asigura de regula printrun singur ventilator; sevaevitamontareaventilatoarelorinparalel. Daca debitul de aer in regim de vara este diferit de cel in regim de iarna sau daca in decursulprocesuluideproduciesuntnecesaredebitedeaerdiferitepentruventilareaincaperii seprevede,dacaesteposibil,unventilatoractionatdeunmotorelectriccudouaturatii. Daca totusi situatia o impune si se aleg ventilatoare montate in paralel, se prevad obligatoriu rame cu jaluzele care se vor inchide odata cu ventilatorul, sau clapete antiretur. Dacaventilatoarelevehiculeazaaercutemperaturisipresiunidiferitedecelecareau stat la baza intocmirii cataloagelor de alegere (ventilatoare montate la altitudine, functionare cu gaze fierbinti, etc), la stabilirea caracteristicilor reale ale ventilatoarelor se vorfolosifactoridecorectiecorespunzatoriacestorsituatiispecfice. Ventilatoarele care vehiculeaza aer incarcat cu substante corozive sau cu praf abraziv seexecutadinmaterialerezistentecaresaasigureodurataeconomicadeexploatare.
63

La alegerea ventilatoarelor si aparaturii electrice aferente, care echipeaza instalatiile de ventilare pentru incaperi cu pericol de explozie, se vor respecta prevederile normativului NEX0106sialestandarduluiSREIM60079101:2009. Ventilatoarele actionate de motoare electrice prin transmisii cu curele, se prevad cu dispozitive pentru intinderea curelelor si pentru captarea si scurgerea electricitatii statice. Se iau urmatoarele masuri de protectie a muncii si de asigurare a unei functionari corecteaventilatoarelor: a) legarealapamantamotoruluielectricsiaventilatorului; b) montarea unui dispozitiv de protectie in dreptul rotilor si curelelor la transmisia princurele;montareauneiplasedesarmacuochiurimari(2550mm)lagurade aspirate sau refulare a ventilatorului, in cazul cand acesta aspira sau refuleaza liberinincapere(indiferentdeinaltimeademontareaventilatorului); c) efectuarea corecta a legaturilor din cutia de borne a motorului electric, astfel ca sensuldeinvartirealrotoruluiventilatoruluisafiecorect; d) intinderea curelelor de transmisie (se considera ca ntinderea unei curele trapezoidale este corecta daca, pe o lungime de 0,5 m sgeata pe care o face cureaualaapsareamanualaestecelmultegalacugrosimeasa);toatecurelele trapezoidalemontatepeaceleairotidetransmisievoraveaontindereegala; e) prevedereaunordispozitivedereglareadebituluideaer. Ventilatoarele,indiferentdemoduldemontare(pefundaie,platforme,console,etc.) trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de amortizare a vibratiilor, dimensionate astfel incat sa asigure conditiile corespunzatoare de zgomot si vibratii din cladirile unde sunt montate ( salidespectacol,spitale,etc.). Ventilatoarele se vor racorda la conductele de aer prin intermediul unor racorduri flexibile. Se recomanda ca racordarea ventilatoarelor la conducte sa se realizeze prin intermediulunorporiunidrepte,culungimeade(810d) attpeaspiratecatsiperefulare (d" este diametrul conductelor circulare, la conductele rectangulare cu laturile a" si "b", d=(a+b)/2). Daca acest mod de racordare nu se poate realiza, pentru racordul la gura de aspiraieaventilatoruluisevaadopta,inordineprefereniala,unadinurmtoarelesoluii: a) cotcuseciunerectangularacupaletededirijaresaucurbacuseciunecirculara curazadecurburamaimarededouadiametre; b) cutiedeaspiraiecupaletededirijare. Daca ventilatorul centrifugal refuleaz direct in atmosfera, fr intermediul unei tubulaturi, la gura de refulare a ventilatorului se prevede fie un tronson drept, avnd seciunea egala cu cea a gurii de refulare ( a x b ) si lungimea minima 0,75 (a x b), fie un difuzorcuunghiullavrfde10...15silungimede1,00...1,5m. La alegerea din cataloage a ventilatoarelor racordate la reea prin intermediul unor piese montate pe aspirate sau pe refulare care perturba curgerea, se folosesc factorii de corecierespectivi. Ventilatoarelecaresuntutilizatepentruevacuareafumuluisigazelorfierbiniincazde incendiu trebuie sa fie rezistente la foc clasa F400120. La cldirile echipate cu instalaii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler, ventilatoarele de evacuare a fumului si gazelorfierbiniincazdeincendiupotfirezistentelafocclasaF200120. Productoriideventilatoareredaucurbelededebitpresiune,debitputereabsorbita, debitrandamentsidebitniveldezgomotpentrufiecaretipodimensiunesimaimulteturaii
64

aleacestora.Unexempludeastfeldecurbeseregseteinfig.3.14

Fig.3.14Curbecaracteristicepentruventilatorulaxial

65

I.3.6.Filtredeaer I.3.6.1Problemegenerale Filtrele de aer sunt elemente ale instalaiilor de ventilare/climatizare avnd funcia de reinere a impuritilor solide sau gazoase coninute n aerul atmosferic i recirculat, nainteaintroduceriiacestuianncperilesupuseventilriisauclimatizrii.Acesteimpuriti sunt formate din particule de origine mineral, vegetal sau animal cu dimensiuni cuprinse ntre0,001i500m. Captarea particulelor solide sau lichide se poate face cu diferite metode fizice, iar particulele gazoase prin procedee chimice i/sau fizice. Concentraia n particule a aerului atmosfericnepoluatsesitueazntre0,05i3,0mg/m. Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc un filtru: grad de reinere ct mai ridicat, capacitate mare de reinere a prafului, rezisten aeraulic mic sau n limite economice i constant n timp, cheltuieli de investiie ct mai reduse, ntreinere uoar, construciiaferentereduse,ctmairobuste,etc. Clasificareafiltrelordeaer: *dupmrimeaparticuleideprafreinute:grosiere d100m; normale 6<d<100m; fine 1<d<6m; foartefine 0,1<d<1m. absolute d<0.1..0,5m. *dupgraduldereinere:categoriaA:normale =3050%; (grosiere) cuaciunebun=4060%; categoriaB:normale =6080%; (fine) cuaciunebun=7090%; categoriaC:foartefine =9098%. (foartefine) specialeS:filtreradioactive,absolute. * dup tipul mecanismul de reinere: filtre cuestur, uscate, metalice cu pelicul de ulei, mecanice,cucrbuneactiv,filtreelectrice,sonice,etc. *dupmodulsiloculdeamplasare:filtreverticale/orizontale,decanal,deperete,deplafon *dupmoduldefuncionare:filtrestatice,cuderulare,electrice,automate *duptipulconstructiv:filtreinclinate,cutambur,cuderulareautomata,cusaci Filtrarea aerului exterior este utilizata pentru a satisface cerinele de calitate a aerului interior innd cont de clasele de calitate a aerului exterior definite in cap.3.1. Alegerea si dimensionarea filtrelor de aer necesare pentru CTAuri (centralele de tratare a aerului) va fi rezultatul unei optimizri, n funcie de situaia specifica analizata (coninutul de praf din aerul exterior, clasa de calitate a aerului interior, timpul de funcionare a CTA, situaiilocalespecificedepoluare,permitereasaunuarecirculrii,etc.). I.3.6.2Mrimicaracteristice Filtreledeaersecaracterizeazprinurmtoarelemrimicaracteristice: Graduldereinere(eficienta) Reinereaestedeterminatderaportul:
66

Msurarea se efectueaz plecnd de la concentraia prafului n amonte de filtru i cea dup filtru. Se poate defini gradul de reinere (pentru praf de testare) sau eficiena (pentruprafatmosferic): = 100[%] (3.1) ncare: Camconcentraiaparticulelordinaernamontedefiltru[mg/m]; Cavconcentraiaparticulelordinaernavaldefiltru[mg/m]. Aceast mrime ce caracterizeaz un filtru este, n general, variabili crete odat cucretereagraduluidecolmatareafiltrului(cuexcepiafiltrelorelectrice). PermeabilitateafiltruluiP Sepoatedefinipermeabilitateafiltruluiprinrelatia: [%] (3.2) > ncrcarea specifica a unui filtru de aer Vf , [m3/hm2], egal cu debitul orar de aerce poatefifiltratde1m2destratfiltrant. > SuprafaadefiltrarenecesarAf AceastasedeterminfunciededebituldeaerV[m3/h]curelaia:

A=

V Vf

[m2](3.3)

>RezistenafiltrelorHfsepoateexprimaprinrelaia:
H f = E v n [mmH2O](3.4)

unde: Ecoeficientempiric; vvitezaaeruluilaintrareanfiltru,[m/s]; nexponentexperimental Experimentalsaustabiliturmtoareleperechidevalori; pentru esturi din finet, E = 100 ... 130, n = 1,0; pentru esturi din ifon, E = 5,6 ... 8,5, n = 1,0; pentrupnzsimpl, E=131, n=1,17. >PerioadadecurireZ,exprimatnzilesepoatedeterminacurelaia: P 1000 100 Z = [zile] (3.5) c am V f 24 unde:Psaturarealimitcuprafafiltrului[g/m2]; PentruPsepotluaurmtoarelevalori: P=200...300g/m2,pentrufiltrecuesturi; P=100...150g/celul,pentrufiltredehrtie; P=500g/celul,pentrufiltrecuumplutur.
67

camconcentraiainiial,naintedefiltrare,aprafuluidinaer,nmg/m3 I.3.6.3Caracteristicilefiltrelor Eficiena unui filtru este variabil n timpul exploatrii, mrinduse odat cu ncrcarea filtruluinscreterezistenaaeraulic. *Rezistenaaeraulicesteindicatdeproductornfunciedecategoriafiltrului: grosiereinormale <10mmH2O; filtrefine 10mmH2O; filtrefoartefine 1050mmH2O. *Debitulspecificdeaer,caracterizeazcapacitateadefiltreireprezintdebitul deaercepoatefifiltratde1m2defiltruncondiiimediidembcsireirezistenaeraulic normal. Cunoscnd debitul specific al filtrului ales i debitul de aer ce trebuie filtrat se poatedeterminasuprafaanecesarfiltrului: *Curireafiltrelorreprezint,ncoproblemdeosebitfiedinlipsdepersonal calificatfielipsdematerialenecesare.Orientativserecomand: filtregrosiereinormalectevasptmni; filtrefine(montatedupfiltrenormale)ctevaluni; filtrefoartefine(montatedupfiltrelenormaleifiltrelefine)1an. Acesterecomandrisuntvalabilepentruaerexteriornormal.Pentruaermaincrcat cupraf,perioadelesevorreducecorespunztor. Filtrele trebuie inlocuite atunci cand caderea de presiune atinge valoarea finala stabilitaincatalog(specificafiatehnica),saudupaurmatoareleperioademaximedetimp: a) 2000 de ore de functionare sau maximum un an, pentru filtrul din prima treapta defiltrare(prefiltrul); b) 4000deoredefunctionaresaumaximumdoiani,pentrufiltreledinadouasaua treiatreaptadefiltrare,precumsipentruceledininstalatiadeevacuaresiceade recirculare(dacaexista). Filtrele se inlocuiesc cu atentie astfel incat sa se evite scaparea impuritatilor retinutesiutilizandechipamentdeprotectie. Filtrele din instalatiile de ventilare industriale se incinereaza in cuptoare speciale pentru a se arde impuritatile retinute, pentru a se reduce reziduurile si pentru a se recuperaenergia.Filtreleinstalatiilordeventilareuzuale,pentrumediulrezidentialsitertiar, potfieliminatelagroapadegunoi. In documentele EUROVENT 4/5 si a EN 779, parametrii luati in considerare pentru caracterizarea eficacitatji unui filtru grosier sau fin sunt: debitul de aer, pierderea de sarcina inrtialasifinala,gradulmediuderetinere,eficacitateamedielaprafulatmosferic. Filtreleseclasificain9clase,conformtabelului3.7 Gradul de retinere si eficacitatea sunt marimi care depind, aproape exclusiv, de mediul filtrant, pe cand capacitatea de inmagazinare este influentata nu numai de mediul filtrantdarsidesuprafafadefiltrare.Pierdereadesarcinaaunuifiltru,pentruundebitdat, esteinfunctiedesuprafatadefiltrare,dedispunereageometricaamaterialuluifiltrantside cantitateadeprafretinutasiacumulatainfiltru. Pentrureducereaconfinutuluideprafalaeruluiintrodusinincaperileclimatizate,se vautilizaunprefiltrulaintrareainunitateadeventilare,inurmatoarelecazuri:
68

a) dinmotiveigienice,aerulintrodustrebuiefiltrattndouatrepte(celputinpentru IDA1siIDA2); b) primulfiltrudeintrare(prefiltrul)esteminimumclasaF5,darpreferabilclasaF7. A doua treapta de filtrare trebuie realizata cu un filtru de clasa cel putin F7 dar preferabil clasa F9. Daca exista o singura treapta de filtrare, cerinta minima este clasaF7; c) la doua sau mai multe trepte de filtrare, prima trepta de filtre trebuie amplasata inaintedetratareaaerului,iaradouatreapta,dupaaceasta; d) filtrele de gaz (filtrele cu carbon) sunt recomandate pentru categoria de aer exteriorODA5.Acesteapotfi osolutebunasiincazulcategoriilorODA3si ODA 4. Filtrele de gaz trebuie in general combinate cu filtre F8 sau F9, montate in aval; e) pentru categoria de aer exterior ODA 5 (regiuni puternic industrializate, langa aeroporturi, etc.) unele aplicatii pot necesita filtrare electrica. In cazul poluarii temporare a aerului exterior, este recomandata echiparea acestor filtre cu o derivatiesimonitorizareapermanentaacalitatiiaerului. Din motive igienice, filtrele din prima treapta de filtrare nu trebuie sa fie utilizate mai mult de un an, inainte de curatare sau inlocuire. Filtrele utilizate in treapta a doua sau a treia nu trebuie utilizate mai mult de doi ani, in aceleasi conditii. Se recomanda, de asemenea, inspectarea vizuala si monitorizarea caderii de presiune in aceste filtre, prin montarea unor manometre diferentiale cu prize in amonte si aval de filtru, iar la depasirea pierderii de sarcina maxime recomandate pentru curatare, sa se prevada o metoda de semnalizareacusticasauvizuala. La proiectarea si amplasarea prizei de introducere a aerului exterior, se urmareste saseeviteintroducereaimpuritatilorlocale,aploiisauazapezii,insectiuneafiltrului. Pentru a se minimiza riscul dezvoltarii microbillor in filtru, centrala de ventilare trebuiesafieastfelproiectataincatumiditatearelativainfiltrusafiepermanentsub90%, iar cea medie pentru trei zile consecutive sa fie mai mica de 80% in toate componentele instalatiei,inclusivfiltru. Daca se prevede un filtru pe aerul recirculat catre centrala de ventilare, acesta trebuie sa aiba minim aceeasi clasa de filtrare ca si filtrul de pe circuitul principal al aerului exterior. Pentru protejarea instalatiei de evacuare a aerului viciat precum si pentru protectia mediuluiexterior,estenecesarunfiltrudeclasaminimaF5. Aerul extras din bucatarii trebuie intotdeauna trecut printro prima treapta cu filtru specialpentrugrasimi,caresapoatafiinlocuitsicuratatcuusurinta. Filtrele nu se amplaseaza in imediata apropiere a refularii ventilatorului sau acolo unde distributia curgerii in sectiunea transversala nu este uniforma (dupa coturi sau alte piesespecialecumodificareadirectieidecurgereaaerului). Instalatiile de recuperare a calduriise protejeaza intotdeauna cu un filtru de clasaF6 sausuperioara.Unitatilerotativederecuperareacalduriitrebuieechipatecuelementecare permitcuratarea.
69

Tab.3.7Caracteristicilesialegereafiltrelordeaer

70

Cap.I.3.7Bateriipentrunclzire/racire I.3.7.1Bateriipentrunclzireaaerului Bateriile pentru nclzirea aerului sunt schimbtoare de cldur apaer sau aeraer, care intr n componena agregatelor de ventilarei climatizare precumi a aerotermelor. Dupagentulprimar,purttordecldurseclasificnbateriidenclzirecuabur,apcald sau fierbinte, baterii electrice i baterii de nclzire funcionnd cu gaze arse. Cele mai utilizatesuntbateriiledenclzirefuncionndcuabur,apcaldsaufierbinte. IV.7.6Alegereauneibateriidenclzire Pentru baterii de nclzire de puteri relativ mici, alegerea se face din catalogul productorului. Pentru baterii de puteri mari, este necesar ca fabricantul s verifice parametrii cerui, cu ajutorul unui program informatic, pe baza datelor puse la dispoziie de proiectant. Se poate reprezenta grafic evoluia caracteristicilor unor baterii de nclzire la temperatur i debit variabile. n practic se utilizeaz un tip de nomogram avnd n abscisvitezaaeruluiinordonatcoeficientuldeeficacitate: = (3.5) ncare: 2temperaturadeintrareaaeruluinbaterie[C]; 2'temperaturadeieireaaeruluidinbaterie[C]; mtemperaturamedieaagentuluiprimar[C]. Funcionareacuabur Dinecuaiageneralaschimbtoarelorsadedus: =1e

(3.6)

ncare: asuprafaaexterioarspecificdenclzireraportatlaseciuneafrontal[m/m]; vvitezaaerului[m/s]; Ucoeficientulglobaldetransfertermic[W/mK]; pdensitateaaerului[kg/m]; cclduraspecificaaerului[J/kgK]. Aceast relaie a servit la trasarea diagramei din fig. 3.15, care d coeficientul de eficacitate pentru 6 tipuri de baterii cu un rnd de evi, valabil pentru tipul II de evi cu aripioare. Funcionareacuapcaldncazulbateriilorfuncionndcuapcaldsepotconstrui diagrame identice cu cele trasate pentru bateriile funcionnd cu abur, plecnd de la temperatura medie a agentului termic admind c schimbtorul este cu curent ncruciat, presupunereadmispentrumajoritateabateriilordenclzire.

71

ncazulbateriilorcumaimulternduri,alimentareacuagenttermic(ap)sefacede aa manier ca funcionarea s fie mixt, adic n curent ncruciati n contracurent, ceea cearecaefectcretereacoeficientuluideeficacitate. Fig. 3.16 prezint curbele caracteristice pentru o baterie de tip III cu 1 pn la 6 rndurideevi.

Fig.3.15.Curbecaracteristicepentrubateriidenclzirecuaburcu1rnddeevi

Fig.3.16.Curbelecaracteristicealeuneibateriidenclzirecuaburcumaimulternduri
72

I.3.7.2.Bateriipentrurcireaaerului Dinpunctdevedereconstructiv,bateriilepentrurcireaaeruluisuntidenticecucele de nclzire. Dat fiind ecarturile de temperatur mai mici dect n cazul nclziriii pentru a obine efectul de rcire dorit este necesar cuplarea bateriilor de rcire sau folosirea tipurilorcuunnumrmaimarederndurideevi. Circulaia apei este n contracurent i vitezele de circulaie sunt mai mari (peste 1 m/s) dect n cazul nclzirii, de unde, i necesitatea ca pompele de circulaie s aib presiunimaimari. Recomandaripentrudimensionareasialegereabateriilorincalzire/racire Sarcina termica de calcul pentru care se dimensioneaza bateriile de racire se stabileste pe baza diferentei de entalpie a aerului la intrare si iesire din baterie si luand in consideraretemperaturamediedecalculaagentuluideracire. Sarcina termica de calcul pentru care se dimensioneaza bateriile de incalzire se stabileste pe baza diferentei de temperatura sau deentalpie aaerului la intrare si iesire din bateriesiluandtnconsideraretemperaturamediedecalculaagentuluideincalzire. Nu se recomanda baterii de racire cu vaporizare directa decat daca se poate realiza variatiadebituluideagentfrigorific. Viteza frontala de trecere a aerului in bateria de incalzire/racire trebuie sa se situeze inintervalul23,5m/s. In cazul in care conducta de retur a unei baterii de incalzire este racordata la circuitul de condensare al unui cazan in condensate, bateria trebuie dimensionata pentru un regim de temperatura a apei de 60/40C. In varianta utilizarii altor tipuri de cazane, bateria de incalzire va fi dimensionata pentru un regimul nominal de temperatura al cazanelor (de obicei80/60Csau90/70C). Serecomandacadistantadintrearipioaresafiedeminim2,5mmincazulbateriilor de racire cu dezumidificare si de minim 2,0 mm in cazul celorlalte tipuri de baterii de incalzire/racire. Cadereadepresiunepeparteadeaerabateriilordeincalzire/raciretrebuielimitata pecatposibilinacestsensserecomandavaloriledintabelul3.8 Tabelul3.8.:Valorirecomandatepentrupierdereadesarcinainbateriiledeincalzire/racire (dinSREN13779:2007) Component Bateriedenclzire Bateriedercire Pierderedesarcina sczuta(Pa) 40 (100)60 Pierderedesarcina medie(Pa) 80 (140)100 Pierderedesarcina ridicata(Pa) 120 (180)140

73

Cap. I.3. 8 Camere de tratare cu apa Camerele de tratare cu apa sau camerele de pulverizare sunt schimbtoare de cldur care servesc pentru tratarea aerului prin trecerea acestuia printr-o ploaie de ap. Concomitent cu schimbarea strii aerului se obine i purificarea lui prin preluarea de ctre ap a unora dintre impuritile ce le conine (praf, fum, mirosuri etc.). Funcie de starea final dorit a aerului i funcie de condiiile locale (de sursa disponibil), se poate folosi pentru rcire ap din surse subterane, ap rcit sau ap recirculat. Camerele de pulverizare se pot clasifica astfel: dup direcia de micare a aerului; - camere orizontale; - camere verticale. dup direcia de micare a apei pulverizate fata de aer; - n echicurent; - n contracurent; - combinate. dup numrul de trepte: - cu o treapt; - cu dou trepte. I.3.8.1 Camere de pulverizare orizontale Schema de principiu de realizare a unei camere de pulverizare orizontale cu o singur treapt este prezentat n fig. 3.17. Aerul intr prin racordul 1 n separatorul de intrare 2; de aici aerul este trecut n camera de pulverizare propriu-zis 4 unde aerul este stropit cu ap prin intermediul registrului de pulverizare 3. Aerul trece apoi n separatorul de picturi 5 i este evacuat prin racordul 6. Apa folosit, ca i condensul rezultat din separatorul de picturi este adus n bazinul 8 prin racordul de intrare 7; pentru golirea bazinului cu ap este prevzut racordul 9. n seciunea prezentat n fig. 3.17 b se observ c pulverizarea apei se face pe toat seciunea de trecere a camerei.

Fig. 3.17. pulverizare vedere din fata; b - seciune transversal

Camer de orizontal: a -

Schema de principiu a unei astfel de camere este redat n fig. 3.18 n acest caz intrarea aerului se face pe la partea inferioar a camerei de pulverizare 9 - racordul 1, practic chiar deasupra pnzei de ap din bazinul 3, iar evacuarea se face pe la partea superioar, racordul 7. Att pe intrare ct i pe ieire sunt prevzute separatoare de picturi 10 i 6.
74

Registrul de pulverizare a apei 8 i preia apa necesar din bazinul 3 cu ajutorul pompei 4, prin intermediul conductei 5. Completarea cu ap se face prin racordul de alimentare 2. Camerele de pulverizare verticale se pot construi i cu umplutur din corpuri ceramice sau metalice, pentru a se mri astfel suprafaa de contact dintre aer i ap. Un element important n structura unei camere de pulverizare l constituie dispozitivele de pulverizare a apei. Dup modul n care se realizeaz pulverizarea apei, acestea se pot clasifica n dou grupe mari i anume: - pulverizatoare de oc, la care pulverizarea efectiv a apei se realizeaz prin lovirea de un obstacol a jetului compact de ap ce iese din ajutaj; - pulverizatoare centrifuge, la care apei i se imprim o micare de rotaie prin trecerea apei prin canale speciale sau prin introducerea apei tangenial la corpul pulverizatorului.

Fig. 3.18 Camer de pulverizare vertical Alegerea pulverizatoarelor se face funcie de fineea cerut pulverizrii, care depinde de tipul constructiv, de diametrul orificiului de ieire i de presiunea apei. Camerele de pulverizare se construiesc cu unul sau cu mai multe registre de pulverizare, circulaia apei i a aerului avnd loc n echicurent sau n contracurent. De asemenea se obinuiete adesea s se foloseasc camere de pulverizare cu dou trepte; acestea au avantajul c se poate obine o rcire mai accentuat a aerului la un acelai consum de ap rece.

Fig. 3.19 Camer de pulverizare cu dou trepte (notate cu I i II)

75

n fig. 3.19 este prezentat schema unei camere de pulverizare cu dou trepte (notate cu I i II), fiecare treapt avnd cte dou registre de pulverizare (respectiv 3 i 5). Apa folosit n treapta a doua este recuperat din bazinul de colectare 8 al acestei trepte i trimis cu pompa 10 n registrele de pulverizare ale primei trepte. Alimentarea cu ap i completarea pierderilor se face cu ajutorul pompei 11. I.3. 8 .2. Calculul termic de alegere a camerelor de pulverizare Camerele de pulverizare pot fi utilizate pentru procese de rcire cu uscare sau/i pentru procese de umidificare adiabatic, metodele de dimensionare fiind specifice fiecrui proces n parte. Utilizarea camerelor de pulverizare pentru procese de rcire cu uscare este, n ultima perioad de timp, mult mai redus deoarece acest proces este mai greu controlabil i reglarea lui este mai dificil, procesul fiind realizat de tot mai muli productori de aparatur de climatizare cu baterii de rcire. Camerele de pulverizare sunt folosite, n prezent, pentru procese de umidificare adiabatic, iar metodologia de calcul sau alegere a acestora este specific fiecrui productor n parte. Se prezint calculul termic pentru regimul de pulverizare politropic i umidificare adiabatic deoarece sunt n funciune multe agregate de tratare care utilizeaz aceste tipuri de procese. Exist multe metode de alegere a camerelor de pulverizare. Fiecare metod se bazeaz pe camere de pulverizare testate n anumite condiii. Metoda german de dimensionare Rasch - Wittorf se utilizeaz pentru camere de pulverizare cu o lungime l = 2 m; viteza aerului n camera de tratare v = 2,5 m/s i presiunea apei naintea duzelor de pulverizare p = 2 bar. Metoda red mai fidel procesele reale care au loc n camerele de tratare, evoluia aerului fiind prezentat n fig. 3.20

Fig. 3.20 . Evoluia aerului n procesul de rcire cu uscare i de umidificare adiabatic (metoda Rasch - Wittorf): 1 - proces ideal; 2 - proces real - n procesul de rcire cu uscare, aerul evolueaz pe curba AC.
76

Modificarea strii aerului se produce, mai nti, pe direcia care rezult din unirea punctului de stare a aerului A cu temperatura iniial a apei B1 i apoi pe direcia entalpiei care trece prin punctul corespunztor temperaturii finale a aerului n procesul politropic B. - La procesul de umidificare adiabatic (evoluia AD) modificarea strii aerului se produce n lungul dreptei de entalpie constant, h = constant, la o temperatur a apei de pulverizare ce se determin la intersecia curbei de saturaie = 1 cu entalpia strii iniiale a aerului A. Calculul parametrilor finali ai aerului se face pe baza relaiei: T/ Ta = 1 - e-mk (3.8) n care: T = iniial aer - final aer = (A - B) n procesul AB1 , (B - C) n procesul BC1, i (A - D) n procesul AD1 ; Ta = iniial aer - ap n procesul ideal, (A - D1) n procesul AB1 , (B - C1) n procesul BC1 i (A - D1) n procesul AD1 ; m = coeficient de pulverizare, *kg ap/kg aer tratat+; k = constant a camerei de pulverizare, k = 0,5...0,7, pentru procesele de rcire cu uscare i k = 2...3, pentru procesele de umidificare adiabatic. Relaia este nomografiat n fig. 3.21

Fig.3.21 alegere a raportului T/ Ta

Nomograma de

Pentru determinarea parametrilor aerului i apei se procedeaz n felul urmtor: se alege un coeficient de pulverizare m i se determin pentru acesta, din fig. 3.21 , o valoare T/ Ta pentru procesul AB (folosind domeniul cuprins ntre 0,5 i 0,7 din nomograma fig.4.5.5) i cu ajutorul acestei mrimi se determin valoarea temperaturii finale a aerului B ; B = A - ( T/ Ta) (A - B1) *C+ (3.9)

Cu ajutorul acesteia se determin punctul B, apoi punctul C1, la intersecia entalpiei hB cu curba de saturaie = 1. Pentru coeficientul de pulverizare m, ales, se determin raportul T/ Ta corespunztor procesului adiabatic BC (folosind domeniul k = 2...3), iar cu aceast valoare i cu temperaturile B, C1 se determin temperatura C. C = B - ( T/ Ta) (B - C1) *C+
77

(3.10)

nclzirea apei de pulverizare se va determina cu relaia: M haer = Ga ca Tap n care: M- debitul de aer [kg/s]; haer = hA - hB ; Tap = B2 - B1 unde: B1 , B2 - sunt temperaturile final i iniial ale apei; ca = 4,186 kJ/kg K, cldura specific a apei; Ga = M m, *kg/s+. Temperatura final a apei se determin cu relaia: B2 = B1 + ( haer / m ca) *C+ (3.12) (3.11)

n ipoteza c procesul de umidificare adiabatic are loc n camera de pulverizare, att vara ct i iarna, temperatura apei este egal cu temperatura dup termometrul umed al punctului A, iar temperatura final a aerului D, se determin cu o relaie similar relaiei 3.10 adaptat procesului A - D1. Exemplul de calcul 1 Un debit de aer: M = 8000 kg/h, de stare A cu parametrii A = 28C; A = 60%, este rcit i uscat cu ajutorul apei avnd: ai = B1 = 8 C. Se cere s se determine parametrii finali ai apei i ai aerului n procesul politropic de rcire i uscare utiliznd metoda Rasch - Witorf. Rezolvare - Se unete punctul A cu punctul B1, aflat la intersecia lui B1 cu = 1. (fig.3.20) - Se alege un coeficient de pulverizare m = 0,9 kg ap/kg aer. Pentru procesul politropic, se determin cu nomograma din fig. 4.61, cu k n domeniul 0,5...0,7) T/ Ta = 0,4 , rezultnd: B = A - 0,4 (A - B1) = 21,2 C. - La intersecia dreptei hB = 51,2 kJ/kg cu = 1 se determin C1, cu C1 = 18 C. Utiliznd aceeai nomogram (k n domeniul 2...3) se determin T/ Ta = 0,9; rezult: C = B - 0,9 (B - C1)= 18,3 C. Temperatura finala a apei, B2 se determin cu relaia 3.12: B2 = 8 + (64,8 - 51,2)/ 0,9 4,186 = 12,4 C.

78

I.3.9Tratareacuabur

n cazul folosirii acestor aparate se introduce direct abur, fie n tubulatura de ventilare,fienncperi.nfunciededestinaiancperii,calitileaburuluisuntdiferite. Pentruncpericivile,curate,aburultrebuiesfiesaturatuscat,frurmederugin, ulei, miros. n acest caz, aburul se produce n generatoare speciale prevzute cu electrozi saucutermoplonjoare. Din punct de vedere igienic, este mai bun procedeul cu abur dect cel cu camere de pulverizare. Din punct de vedere al consumului de energie, sistemul cu abur este mai dezavantajos,fiindmaiscump. Unexempludeaparatesteartatnfig.3.22

Fig.3.22.GeneratordeaburCONDAIRElveiaschemdeprincipiu 1abur;2rezervordeumplere;3aprece;4furtuncondensat; 5furtunabur;6electrozi;7ventilmagnetic;8evacuare. Aburul este produs ntrun cilindru cu ajutorul unor electrozi. Apa folosit este cea de la reea, asigurnd conductivitatea electric ntre electrozi. Prin evaporare, srurile din ap se depun la partea inferioar a cilindrului fiind necesar curirea, din cnd n cnd. Aparatultrebuieracordatlareeauadeaprece,lacanalizareilareeauaelectric. Exist dou categorii de aparate: mici, cu debite de abur de 1...2 kg/h, racordate la reeaua monofazic, i aparate mari, cu debite de 4...90 kg/h, cu consumuri de energie electricde3...70kW.

80

Reglarea debitului de abur se face cu ajutorul higrostatelor ntro treapt, n dou treptesaucontinuu. Pentru anumite categorii de cldiri industriale (mobil, zootehnie etc.) aburul nu trebuiesntruneascproprieti(caliti)deosebite,cazncare,elpoatefipreluatidintr oreeadeaburtehnologic(ncazulncareexist). Unexempludeaparatcareseracordeazlaoreeadeaburesteartatnfig.3.23 Aburulesteobligatstreac,mainti,printrunfiltrudeimpuriti,dupcarecurge printro manta ce nconjoar distribuitorul, mpiedicnd condensarea aburului n distribuitor,iptrundencameradeuscareundeseseparcondensatulformatpnaici. Accesul mai departe este permis de un dispozitiv de reglare acionat electric sau pneumatic care asigur intrarea aburului n distribuitor. Distribuitorul se poate monta liber nncperesauntubulaturadeventilare.

Fig.3.23Aparatdeumidificarecuaburpentrumontareincanaldeaer

81

I.3.10Recuperatoaredeenergie I.3.10.1.Problemegenerale Instalaiile de ventilare si climatizare necesit importante cantiti de energie termic sau frigorific pentru tratarea aerului. O parte din aceast energie este eliminat odat cu aerul evacuati, ori de cte ori este posibil, ea trebuie recuperat. Cea mai simpl i eficient metod de recuperare este recircularea aerului care nu este ns acceptat n toatesituaiile,dincauzacalitiiaeruluicetrebuierecirculat. n multe situaii exist ns i alte surse de cldur care pot fi recuperate (gaze de ardere, apa de rcire a unor utilaje etc.) i, de aceea, pentru recuperarea energiei se utilizeazrecuperatoaredecldur. Pentru ca un recuperator de cldur s poat fi utilizat n instalaiile de ventilarei climatizare el trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: s aib eficien ridicat, etaneitate sporit, sensibilitate acceptabil la nghe, pierderi de sarcin moderate, rezistendecoroziuneintreinereuoar. Pentrurecuperareaclduriiseutilizeazurmtoarelesisteme: regenerative care utilizeaz un material acumulator de cldur ce poate stoca n masa lui cldura perceptibil, latent sau amndou. Din aceast categorie fac parte recuperatoarelerotativecuregenerare; recuperative care utilizeaz pentru transferul de cldur o suprafa de schimb, transmind numai cldur perceptibil. n aceast categorie sunt incluse recuperatoarele cuplci,cutuburitermiceicufluidintermediar; cu pomp de cldur care utilizeaz un agent frigorific pentru transmiterea cldurii delaosurscupotenialredus.Toatesistemelepotrealizaimportanteeconomiideenergie dar necesit cheltuieli de investiii i de ntreinere astfel c trebuie efectuat un calcul de optimizarenainteaadoptriiunuisistemsauaaltuia. I.3.10.2.Tipuriconstructivederecuperatoaredecldur Recuperatoarerotative Recuperatoarecuplci Recuperatoarecutuburitermice Recuperatoarecufluidintermediarincircuitinchis Recuperatoaredecalduracufluidintermediarincircuitdeschis nacestsistemderecuperareaerlichid,lichidaer,fluidulintermediarcirculntre doua schimbatoare de caldura (turnuri) introducere , respectiv evacuare, intr n contact directcu ambele fluxuride aer, transportnd vaporii de api caldurantre debitul de aer evacutsicelintrodus(Fig.3.24). Circulatia fluidul intermediar se face cu ajutorul pompelor pe traseul principal cat si pecelsecundar. Temperaturaaeruluipoatevariainlimitele40Csi+46C. Aerul evacuat poate contine impuritati si de aceea trebui s fie filtrat nainte de intrarea in turnuri. Particulele umezite trebuiesc filtrate din soluia absorbant, care minimizeaz

82

contaminarea ncruciat ntre particule. Fluidul intermediar poate fi format din soluii sorbente(deobicei,osoluieauneisaridehalogenex;osolutiedecloruradelitiuconin aditivicuefectantibacterian.) EXHAUST

Fig.3.24Turnuriculichidabsorbant Testele au artat c masa de contact poate elimina pn la 94% din bacteriile continute in aerul introdus reprezentand o necesitate in aplicatiile de climatizare din domeniulspitalicesc.Esteposibilsaparcontaminareancruciataparticulelorgazoase. In functionare pot aparea contaminari cu halogeni si de aceea se impun verificari periodice.Inzonelemaireci,pierderiledeumiditatedinfluxuldeevacuarepotdiluaexcesiv soluia adsorbant. Incalzirea lichidului absorbant introdus n fluxul de alimentare cu aer al turnului contactor ridic temperatura de descrcare i umiditatea aerului de alimentare evacuat,preveninddiluareaexcesiv.Acestlucru,colaboratcuadugareaautomatdeap, poate menine concentraia soluiei adsorbante pe timp de vreme rece, permitnd sistemuluisfurnizezeaerlaoumiditateitemperaturfix. Recuperatoaredecldurtiptermosifon Schimbtoare de cldur termosifon bifazice sunt sisteme ermetice, care constau ntrun evaporator, un condensator, conducte de interconectare, i un fluid intermediar,aflat att n stare lichid, ct si de vapori. Sunt folosite dou tipuri de termosifoane:cutubsigilatermetic(fig.3.25)iuntipbaterie(fig.3.26). n termosifonul de tip tub sigilat, evaporatoruli condensatorul se afl de obicei la capetele opuse ale unui set de tuburi termosifon drepte, individuale, iar conductele de evacuare i de alimentare sunt adiacente pentru cealalt (aceast dispunere este similar celeidintrunsistemdeconductedenclzire). n termosifoanele tip baterie, bateriile de evaporare i condensare sunt instalate independent n tubulatura de aer i sunt interconectate prin conductele de transport a fluidului de lucru (aceast configuraie este similar cu cea a conductelor din recuperatoarele cu fluid intermediar).Un termosifon este un sistem ermetic ce conine un lichid de lucru bifazic n dou etape. Deoarece o parte din sistem conine vaporii o parte coninelichid,presiuneadintruntermosifonestereglementatdetemperaturalichiduluila interfaalichid/vapori. Dac mediul ambient cauzeaz o diferen de temperatur ntre zonele n care interfeele de lichid i vapori sunt prezente, diferena de presiune a vaporilor rezultat provoactransferulvaporilordelazonelecaldelacelereci.

83

Fluxulestesusinutprinprinprocesuldecondensarenzonelemaireciideprocesul de evaporare n zonele mai calde. Condensatorul i vaporizatorul trebuie s fie orientate astfelnctcondensulspoatrevenilaevaporatorpringravitaie(Figurile3.25i3.26). Fig.3.25Schimbatoaredecalduratiptermosifonermetic A unidirectional;Bbidirectional Fig3.26Schimbatoaredecalduratiptermosifonculichidintermediar A buclaunidirectionala;Bbuclabidirectionala n sistemele termosifon, diferenta de temperatur si forta de gravitatie sunt necesare pentru ca fluidul de lucru s circule ntre evaporator si condensator. Ca rezultat, termosifoanele pot fi concepute s transfere cldura n ambele direcii n mod egal (bidirectional),ntrosingurdirecie(unidirecional),saunambeledireciinmodinegal.

84

Dei similare ca designi mod de functionare cu tuburile termice , tuburile termosifon sunt diferitendoumoduri: nuaufiltrudecondensi,prinurmaresebazeazdoarpegravitaiepentrua retrimite condensul spre evaporator, n timp ce tuburile termice utilizeaz forele capilarei eledepind,celpuinlanceput,pefierbereanucleat,pecndtuburile termiceevaporalichiduldintrointerfaextins,permanentlichidvapori. Tuburiletermosifonnunecesitpomppentruapunencirculaiefluiduldelucru. Cutoateacestea,configuraiageometrictrebuiesfieastfelrealizatnctfluiduldelucru nstarelichidsfiemereuprezentnseciuneaevaporatoruluischimbtoruluidecldur. Tuburiletermosifondiferdealtesistemederecuperarecufluidintermediarprin faptulcacesteanunecesitpompei,prinurmare,niciosursexterndealimentarecu energieelectrica,iarbateriiletrebuiesfieadecvatepentruevaporareidecondensare. Schimbatoareledecalduratermosifonbifazicesuntutilizatepentrunclzireaapeicu energiesolaripentrumbuntireaperformanelorsistemelordeaercondiionatdeja existente Performantelerecuperatoarelortiptermosifonbifazicepotfifolositepentruareduce dimensiunilenoilorsistemedeclimatizareiareduceastfelcosturiletotaledeproiect. Fig.3.27Performanetipicealetermosifonuluibifazic Infig.3.27seprezintperformanelerecuperatoarelortiptermosifonbifazice. I.3.10.3Comparareasistemelorderecuperareaenergieiaeraer Este dificil de comparat diferitele tipuri de sisteme de recuperare de energie aeraer pebazaperformanelorgenerale. Ele pot fi comparate pe baza unor parametri certificati : eficiena sau pierderile de aer. In tabelelul 3.9. sunt comparate si prezentate principalele tipuri de recuperatoare de calduraaeraer Tab.3.9Comparareaprincipalelortipuriderecuperatoaredecalduraaeraer Eficianta%
Cuplacitip membrana Rotativ energie Rotativ caldura Cufluid Termosifon intermediar intermediar adsorbant Cufluid

Cuplacifixe

Tubtermic

85

Circulatia aerului
Gamademrime a echipamentului, l/s Eficacitateatipic asensibilitii (ms=me),% Eficacitateatipic latent,*% Eficacitatea total,*% Vitezafrontal, m/s Scdereade presiune,Pa EATR,% OACF Plajade temperatur,C

Contracurent Contracurent Contracurent Contracurent Curent Echicurent Curent Echicurent Echicurent incrucisat incrucisat 25 25 2535000 2535000 50

Contracurent Echicurent

50

50

5080 15 1001000 05

5075 5072 5073 13 100500 05

5085 5085 5085 2.55 100300 0.510 0.991.1 55800


Doar schimbtor Schimbtori carcas Schimbtori ventilatoare Sistemcomplet Transferde massau umiditate. Dimensiuni maxime compacte. Scdere redusa presiunii. Disponibil pentrutoate tipurilede sistemede ventilaie Aerulde admisiepoate necesitarcire saunclzire suplimentare UneleEATRfr dispozitivde curare

5085 0 25 100300 0.510 11.2 55800


Doar schimbtor Schimbtor icarcas Schimbtor i ventilatoare Sistem complet

4565 24

5565 1.53

4060 24

4060 1.52.2

150500 150500 150500 170300 01 0.99 1.01 4040


Doar schimbtor Schimbtor icarcas Schimbtor i ventilatoare Sistem complet

0 1.0 45500

0 1.0 4040

0 1.0 4046

0.971.06 0.971.06 60800 1050


Doar schimbtor Schimbtor icarcas Schimbtori ventilatoare exterioare Sistem complet

Doar schimbtor Schimbtori Modalitatetipic carcas deachiziionare Schimbtori ventilatoare Sistem complet

Doar circuitul spiralat Sistem complet

Doar schimbtor Sistem Schimbtor complet icarcas

Avantaje

Frpri mobile. Scdere redusa presiunii. Uorde curat

Frpri mobile. Scdere redusa presiunii. Pierderide aerreduse.

Frpri mobile,cu Dimensiuni excepia maxime nclinrii. compacte. Ventilatorul Scdere situatn redusa zone presiunii. neeseniale Uorde Diferenial curat depresiune depnla 15kPa Eficiena poatefi limitatde UneleEATR scdereade presiunei fr dispozitivde decosturi. Numr curare redusde furnizori

Debitul evacuat poatefi separatde celde introdus Ventilatorul situatn zone neeseniale

Transfer Frpri latentdela mobile. fluxuri Debitul ndeprtate evacuat Curare poatefi eficient separatdecel micro deintrodus. biologic Ventilatorul pentrufluxul situatnzone de neeseniale alimentare, ctide evacuare Eficiena poatefi limitatde scdereade presiuneide costuri Numrredus defurnizori Numrredus defurnizori ntreinerea i performan ele necunos cute

Limitri

Numrredus defurnizori. ntreinerea Dimensiuni i maripentru performanel debitemari. epetermen lung necunoscute

Prognoza eficienei necesit modelede simulare precise

86

Bypass Metodede Bypassclapete clapetesi control(HRC) situbulatura tubulatura

Bypas Bypasclapetei clapetei controlal controlal vitezei vitezei recuperatorului recupera torului

Unghide nclinarede pnla10% dinindicele denclzire maxim

Valvde controlsau Valvde reglajul Valvde bypasssau debitului control reglajul pentrutoat pompei debitului gama pentru pompei ntreaga gam

I.3.10.4Bazedecalcul Agregatedetratarecurecuperatoaredecaldura(HRV) Eficienasensibilsaunuiagregatdetratarecurecuperatordecalduracuplaci(HRV) fig.3.28estedatdeformula m c (t t ) m c (t t ) q s= s = s ps 2 1 = s pe 3 4 (3.13a) Cmin (t3 t1 ) q s,max Cmin (t 3 t1 ) undeqsestecantitateadecldursensibildatderelatia qs = sq s ,max (3.13b)

Fig.3.28Dateleprincipalealeunuirecuperator undeqsmaxreprezintcantitateadecldursensibilmaximadatderelatia q = C min (t 3 t1 ) (3.13c) s , max Unde s=eficienasensibil t1=temperaturatermometruluiuscatinpuncteleindicatenfigura3.28,[C] ms=debitdeaeruscatintrodus,[kg/s] me=debitdeaeruscatevacuat,[kg/s] Cmin=minimulcpsmsicpeme cps=cldurspecificaaeruluiumedintroduslapresiuneconstant,kJ/[kgK] cpe=cldurspecificaaeruluiumedevacuatlapresiuneconstant,kJ/[kgK]

87

Presupunnduse c nu exist condensare de vapori de ap n recuperatorului de caldura(HRV)condiiaaeruluiintroduslaieireeste C t 2 =t 1 s min (t1 t 3 ) (3.14a) me c pe icondiiaaeruluievacuatlaieireeste t 4 = t 3 + s Ecuaiile (3.13), (3.14), (3.15),(3.16), i (3.17) presupun condiii de operare n stare staionar; nu exist transfer termic sau de umiditate ntre schimbtorul termic i mediul nconjurtor; nu exist pierderi transversale i nici ctiguri energetice de la motoare, ventilatoaresaudispozitivedecontrolagheii. Maimult,nuaparecondensaresaunghearesauesteneglijabil.Acestepresupuneri sunt n general aproape adevrate pentru aplicaiile comerciale ale recuperatoarelor de caldura(HRV) A se reine faptul c recuperatoarelor de caldura (HRV) permit doar schimbul de energie termic sensibil asociat cu schimbul termic datorit diferenei de temperatur dintre curenii de aer sau dintre un curent de aer i o suprafa solid. Aceste ecuaii se aplic chiar i pe timpul iernii dac nu exist condensare n recuperatoarelor de caldura (HRV) Schimbul de energie termic sensibil qs in recuperatoarelor de caldura (HRV) poate fi estimatdin q s =60m e c pe (t 4 t 3 )=Q e p e c pe (t 4 t 3 ) (3.14c) q s =60m s c ps (t 2 t 1 )=Q s p s c ps (t 2 t 1 ) q s = s m min c p (t 1 t 3 ) (3.14d)

C min (t1 t 3 ) (3.14b) me c pe

(3.14e)

Unde Qs=debituldevolumalaeruluiintrodus,[m3/s] Qe=debituldevolumalaeruluievacuat,[m3/s] s=densitateaaeruluiuscatintrodus,[kg/m3] e=densitateaaeruluiuscatevacuat,[kg/m3] t1, t2, t3,t4 = temperaturile de intrarei ieire ale aerului introdusi respectiv ale aerului evacuat mmin=minimuldintremsime Deoarece cps i cpe sunt aproape egali, aceti termeni pot fi omii din Ecuaiile de la (3.13)la(3.15) Schimbtorii de cldur sensibil (HRV) pot fi realmente folosii n toate cazurile, n special pentru bazinele de not, camerele de vopsiti aplicaii de renclzire. Ecuaiile (3.13)(3.14)

88

se aplic att pentru ventilatoarele HRV cti pentru ERV cu selectarea adecvat a x1, x2, x3, ix4. Agregatedetratarecurecuperaredeenergie(ERV) ERV permite transferul att a cldurii sensibile cti a cldurii latente, cea din urm datoritdifereneidepresiuneavaporilordeapdintrecureniideaersaudintreuncurent de aeri o suprafa solid. ERV sunt disponibile ca recuperatoare rotative cu absorbiei deasemeneacarecuperatoarecudiscmembran. Din Fig.3.28. presupunnduse c nu exist condens n ERV, eficiena latent eL a unuiventilatorcurecuperaredeenergieestedatde m h ( w w3 ) m h (w w ) q L = L = s fg 1 2 = e fg 4 (3.15a) q L,max mmin h fg ( w1 w3 ) mmin h fg ( w1 w3 ) undeqLestecalduralatentadatde q L = L q L ,max undeqLmaxestecalduramaximadatde q L ,max =m min h fg (w 1 w 3 ) (3.15c) unde L=eficienalatent hfg=entalpiavaporizrii,kJ/kg w=umiditateanpuncteleindicatenFig.3.28 ms=debitulmaseideaeruscatintrodus,kg/s me=debitulmaseideaeruscatevacuat,kg/s mmin=minimumluimsime

(3.15b)

Deoarece entalpia vaporizrii din Ecuaia (3.15a) poate fi eliminat de la numrtori numitor,Ecuaia(3.15a)poatefirescrisastfel: L ,max =m min h fg (w 1 w 3 ) (3.15d) unde: Emreprezinteficienadeumiditate,egalnumericcueficienalatent EL,imwreprezintvitezadetransferdedreptaumiditiidatde m w = m m w,max undemsmaxreprezintvitezamaximdetransferaumiditiidatde m s ,max =m w,min (w 1 w 3 )

(3.15e)

(3.15f)

PresupunndusecnuexistcondensdevaporideapnERV,umiditatelaieirea aeruluiintroduseste mw,min w 2 =w 1 L (w 1 w 3 ) (3.16a) ms iraportuldeumiditatelaieireaaeruluievacuateste

89

(w 1 w 3 ) ms EficacitateatotaltaunuiERVestedatdeformula q m s (h2 h1 ) m ( h h4 ) t = t = = e 3 qt ,max m min ( h3 h1 ) m min ( h3 h1 ) undeqtreprezintclduratotaladatderelatia q t = t qt ,max

w 4 =w 3 + L

mw,min

(3.16b)

(3.17a)

(3.17b) (3.17c)

undeqtmaxreprezintclduratotalamaxima,datderelatia q t ,max = m min (h1 h3 ) unde t=eficacitateatotal h=entalpiainpuncteleindicatenFig.4.82,[kJ/kg] ms=debitulmaseideaeruscatintrodus,[kg/s] me=debitulmaseideaeruscatevacuat,[kg/s] mmjn=minimfademsime Entalpiaaeruluiintroduslaieireeste m h 2 =h 1 t min ( h1 h3 ) ms ientalpiaaeruluievacuatlaieireeste h 4 =h 3 + t
mmin (h 1 h 3 ) me

(3.18a)

(3.18b)

Presupunnduse c fluxul la starea 1 este de umiditate mai mare, recuperarea de cldur latentqLdelaERVpoatefiestimatdin (3.19a) q L =m s h fg (w 1 w 2 )=Q s p s h fg (w 1 w 2 ) q L =m e h fg (w 4 w 3 )=Q e p e h fg (w 4 w 3 ) q L =
L

(3.19b) (3.19c)

m min h fg (w 1 w 3 )

unde hfg=entalpiavaporizriisauclduravaporizriivaporilordeap,kJ/kg w1,w2,w3,w4=umiditatilelaintrareiieire Transferultotaldeenergieqtdintrecureniestedatde: q t =q s +q L =m s (h 1s h 2 s )=Q e p e (h 1s h 2 s )=m s c ps (t 1 t 2 )+m s h fg (w 1 w 2 )(3.20) q t =q s +q L =m e (h 4e h 3e )=Q e p e (h 4e h 3e )=m e c pe (t 4 t 3 )+m e h fg (w 4 w 3 )(3.21a) q t =60 t m min (h 1s h 3e ) (3.21b)

unde h1s=entalpiaaeruluiintroduslaintrare,[kJ/kg] h3e=entalpiaaeruluievacuatlaintrare,[kJ/kg] h2s=entalpiaaeruluiintroduslaieire,[kJ/kg] h4e=entalpiaaeruluievacuatlaieire,[kJ/kg]


90

Spre deosebire de recuperatoarele de caldura (HRV) la care se recupereaza numai caldura sensibila din aerul evacut ,recuperatoarele de energie (ERV) recupereaza energia sensibilasilatentadinaerulevacuat. Recuperatoarele de energie sunt indicate in spatii cu degajari de umiditate (scoli,birouri,sauinspatiicuaglomeraridepersoane) Energia transferata poate fi pozitiva sau negative in functie de sensul scaderii umiditatii. Un jet de aer ce trece prin recuperatorul de energie isi poate mari caldura sensibila delaaeruldincelalaltsens,darpoatesasimiscorezecalduralatentadacaarelocunschimb demasaalvoporilor. Energia totala recuperata este diferenta dintre energia sensibila (qs) si energia latenta(qL)asacumseprezintainexemplulurmator. Exemplu. Sedaunrecuperatordeenergieavand: debituldeaerexterior4,41mc/sintrodusinrecuperatorcu35Csi20%U.R. debituldeaerevacuat4,27mc/intrdodusinrecuperatorcu24Csi50%U.R. Se adopta din fisele tehnice ale recuperatorului, o eficinta a recuperarii caldurii sensibilede50%sioeficientaarecuperariicalduriilatentede50%. Adoptand de asemenea caldura specifica a aerului de 1 kJ/kg K si caldura latenta de vaporizare de 2560 kJ/kg ,se cere se sa determine energia sensibila,latenta si totala recuperatadinaerulevacuate. Soluie: Dindiagramelepsihometricesedeterminaceilaltiparametricaiaerului:

Aerexteriorla35Ci20%U.R.: h1=54.2kJ/kg Aerinteriorla24Ci50%U.R: V1=0.8825m3/kg w1=0.0071kg/kgdeaeruscat

V3=0.854m3/kgh3=48kJ/kgw3=0.0088kg/kgdeaeruscat Secalculeazadebitulmasicalaeruluexteriorlastarea1 Qq 4.41 m3 /s = 5.0 kg/s m1= = v1 0.8825 m3 /kg nacelaimod,debitulmasicalaeruluiinteriorlastarea3seobtinedin Q 4.27 m3 /s m3= 3 = = 5.0 kg/s v3 0.854 m3 /kg

91

Temperaturile aerului exterior (t2) dupa recuperator si temperatura aerului interior (t4)duparecuperatorpotfiobinutedinEcuaiile(4.33a)i(4.33b)dupcumurmeaz: (5.0 kg / s)[1 kJ /(kg K )] t2=35C0.5 (35C24C)=29.5C (5.0 kg / s)[1 kJ /(kg K )] (5.0 kg / s)[1 kJ /(kg K )] t4=24C+0.5 (35C24C)=29.5C (5.0 kg / s)[1 kJ /(kg K )] Contintul de umiditate al aerului exterior dupa recuperator w2 si contintul de umiditate al aerului interior dupa recuperator w4 rezult din ecuaiile (4.16a) i (4.16b) dupcumurmeaz: (5.0 kg / s)[1 kJ /(kg K )] (0.00710.0088)=0.00795kg/kgdeaeruscat w2=0.00710.5 (5.0 kg / s)[1 kJ /(kg K )] (5.0 kg / s)[1 kJ /(kg K )] w4=0.0088+0.5 (0.00710.0088)=0.00795kg/kgdeaeruscat (5.0 kg / s)[1 kJ /(kg K )] Cldurasensibilrecuperatadinaerulevacuatseobinedinecuaia(3.14c) qs=(5.0kg/s)[lkJ/(kgK)](29.5C24C)=27.5kW Clduralatentrecuperatadinaerulevacuatseobinedinecuaia(3.13a): qL=[(5.0kg/s)(2560kJ/kg)](0.007950.0088)=10.88kW Energiatermicnetrecuperatadinaerulevacuatesteaadarurmtoarea: q=qs+qL=27.510.88=16.62kW Dac condiiile aerului din exterior care intr ar fi fost de 35C i 14% rh, atunci energia totala recuperata din aerul evacuat ar fi fost zero. Entalpia aerului la 29.5C i 0.0082 kg/kg de aer uscat este dat n diagrama psihometrica ca fiind 50.9 kJ/kg. Cldura netrecuperatadinaerulevacuatrezultatdinecuaia(3.21)esteaproapede16.62kW. Severificaputereatotalarecuperatafolosindformula: qt=qsxsx(h4h3)=16.62Kw

92

Fig.3.29Diagramaproceselordinexemplu PutereaventilatoruluideintroducerePsrezultadinrelatia Ps=Qsps/f (3.22) PutereaventilatoruluideevacuarePerezultadinrelatia Pe=Qepe/f (3.23) Unde Ps=putereaventilatoruluideintroducere,[W] Pe=putereaventilatoruluideevacuare,[W] ps=cadereadepresiunelaintroducere,[Pa] pe=cadereadepresiunelaevacuare,[Pa] f=eficienageneralaventilatoruluiimotorului Cu toate acestea, densitatea i vscozitatea aerului variaz n funcie de temperatur. VariaiavscozitiinfunciedetemperaturestedatdelegeaSutherlandcafiind

93

T T +S =( ) 3 / 2 ( 0 ) 0 T0 T +S
unde T=temperaturaabsolut,[K] T0=temperaturadereferin[K] S=constanta=110.4K

(3.24)

Dac aerul ar fi considerat un gaz ideal, cderea presiunii p la orice temperatur T se face n legtur cu scderea de presiune p0 la temperatura de referin T0 i este exprimatdupcumurmeaz: p m 1.75 T 1.375 T0 + S 0.25 =( ) ( ) ( (3.25) ) p m T T + S 0 0 0 Ecuaia (3.25) este adecvat numai cnd numrul Reynolds ReD, pentru aerul care traverseazaschimbatorulesteinurmatorulinterval 5x103<ReD<105 ( V ) av Dh UndeReD= (3.26)

=densitateaaerului,kg/m3 V=vitezamedieaaerului,m/s Dh=diametrulhidraulicalcanalelordeaer,m T=vscozitateadinamiclatemperaturmedieT,kg/(ms) Pentrucurentullaminar,cadereadepresiunesepoatecalculacurelatia: p m T 3/ 2 1 + C / T 0 ) =( )( ) ( (3.27) p0 m0 T 0 1+ C /T undeReD<2000. Ecuaiile (3.25)i (3.27) nu pot fi folosite daca canale de aer care nu sunt destul de netede, numaru Reynolds nu este in intervalul apreciat se constata nfundarea schimbtoruluidatoritcondensului,ngheuluisauprafului,etc PutereatotalPaERVpoatefidatdeformula P=Ps+Pe (3.28)

94

I.5Prevederigeneraleprivindproteciaantiseismiciproteciaacustic ainstalaiilordeventilaresiclimatizare I.5.1Proteciaantiseismic Masurispecificedeprotecieantiseismicaechipamenteloricomponentelor nestructuraledininstalaiiledeventilare/climatizare I.5.1 Proiectarea antiseismic a componentelor unei instalaii pentru ventilare sau climatizaredincadrulunuiproiecttehnicsefacedeproiectantuldespecialitatencolaborarecu specialistul n inginerie civil, funcie de cerinele proiectului tehnic i de destinaia cldirilor. Specialistul proiectant al instalaiilor de ventilare/ climatizare va furniza proiectantului de specialitate in inginerie seismic, datele/ tema de proiectare a instalaiilor, detalii specifice de funcionare, riscurile la ntreruperea funcionrii/ alimentarii cu ap, energie electric, gaze naturale, care prezint risc pentru sigurana vieii, pentru a se integra n ansamblul msurilor specifice de protecie antiseismic prevzute n proiectul tehnic general al obiectivului de construciirealizat. I.5.2 Cerinele generale privind prevederea msurilor specifice de protecie antiseismic a echipamentelori elementelor componente ale instalaiilor de ventilare/ climatizare sunt cele cuprinse in Cod de proiectare seismic, indicativ P100, Partea I P1001/2011, Prevederi de proiectare pentru cldiri, cap. 10. Prevederi specifice pentru componentele nestructurale ale construciilor. I.5.3 Msurile prevzute n acest capitol se refer la protecia componentelor din alctuirea instalaiilor de ventilare/ climatizare fa de efectele cutremurului. Prevederile referitoare la performanele seismice ateptate ale acestor componente, denumite in continuare nestructurale (CNS) pot fi difereniate n funcie de performana seismic impus cldiriiprintemadeproiectareaacumseindicinnormativulP1001/2011. I.5.4 Prin tema de proiectare se va preciza funciunea CNS (reprezentnd echipamentei componente din alctuirea instalaiilor de ventilare/ climatizare) n cldire, n raport cu rolul lor n ansamblul instalaiei. Din subsistemul componentelor nestructurale (CNS) se vor avea n vedere: couri de fumi de ventilaie (indiferent de materialul din care sunt executate), couricutirajasistatprinnclzire/umidificareaaerului,folosindenergiesolar; turnurisolare,turnuridevnt; noduridecirculaieverticalrezolvateprincasascrii; utilaje,echipamenteelectromecaniceirezervoareinstalatepeacoperiulcldirii; caelementeataateanvelopeiconstruciei. elementeleinstalaiilordeventilare/climatizare. 1.5.5 Cerine generale de performan seismic specifice CNS din instalaii de ventilare climtizaresuntceleprecizatennormativulP1001/2011,cap10. 1.5.6Pentrusatisfacereacerinelordeperformanseismic,categoriiledecomponente nestructurale reprezentnd echipamente i elemente din alctuirea instalaiilor de ventilare/ climatizare trebuie s fie proiectatei executate astfel nct s rmn stabilei si pstreze integritatea fizic i, dup caz, si pstreze funcionalitatea, sub aciunea forelor i deplasrilor produse de efectele aciunii seismice menionate n normativul P1001/2011, cap 10.

119

1.5.7 n funcie de clasa de importani de expunere a cldirii, difereniat n funcie de acceleraia seismic de proiectare la amplasament, se vor respecta prevederile normativului P1001/2011. 1.1.8 (1) Calculul seismic al componentelor nestructurale pentru instalaii de ventilare si climatizareesteobligatoriupentrutoatecomponentelenestructuralemenionatennormativul P1001/2011,cap.10. (2)Prinexcepiedelaprevedereadela(1)calcululnuestenecesarpentruelementelei subansamblurile de construciei de instalaii/ echipamente care sunt produse pentru utilizare n zone seismice, pe baza unor standarde recunoscute internaional (de exemplu, tavane suspendate, pardoseli nlate, etc). Pentru acestea, proiectantuli verificatorul proiectului vor verificanumaicompatibilitateaacceleraieiseismiceaamplasamentuluicuacceleraiaseismic de proiectare declarat de productor sau stabilit printrun procedeu recunoscut de calificare seismic. (3) n situaia menionat la (2) dimensionarea prinderilori a elementelor de reazem se va face conform instruciunilor tehnice ale furnizorului. Aceste instruciuni vor fi adaptate de proiectantul de specialitate pentru respectarea condiiilor din reglementrile tehnice n vigoare n Romnia n ceea ce privete caracteristicile geometrice i mecanice de rezisten i de deformabilitate ale materialelor. n lipsa instruciunilor, dimensionarea prinderilor i a elementelor de reazem se va face prin calcul conform recomandrilor normativul P100 1/2011. 1.1.9.Coeficienidecalculpentrucomponentelenestructurale,includ: Coeficientul de importan pentru CNS (CNS) a crui valoare se va luaCNS 1,5, la aprecierea proiectantului i/sau la solicitarea investitorului prin tema de proiectare. Coeficientul de amplificare dinamic al CNS (CNS) care depinde de rigiditatea componenteii de poziiilei caractersiticile mecanice ale prinderilor respective isevaluacuvalorileforfetaredintabelele1.1.1i1.1.2. FactoruldecomportarealCNS(qCNS)caredepindedecapacitateadedeformarei de absorbie de energie a CNS i a prinderilor acesteia de structur i este independent de flexibilitatea acestora i se va lua cu valorile forfetare din tabeleleI.5.1.1iI.5.1.2. TabelulI.5.1.1 Categoriaitipulcomponentelornestructurale CNS qCNS A.1.Elementeataateanvelopeiconstruciei: daclucreaznconsolsaudacsuntancoratedestructura 2,5 2,5 principalsubnivelulcentruluidegreutate dacsuntancoratepestenivelulcentruluidegreutate 1,0 2,5 TabelulI.5.1.2 Categoriaitipulcomponentelornestructurale PCNS QCNS B.Instalaii B.3Instalaiideclimatizare/ventilaie echipamentemontatenexterior 2.5 6.0 echipamenteizolatecuneoprenmpotrivavibraiilor 2,5 2,5 echipamenteizolatecuarcurimpotrivavibraiilor 2.5 2.0 echipamenteneizolatempotrivavibraiilor 1,0 2,5 echipamentemontatepeconducte 1,0 2,5
120

alteechipamente boilere,cazane vasedepresiunerezematepemantasauaezateliber

1,0 1,0 1.0

2,5 2,5 2,5

B.4Instalaiispecialecuutilajecareopereazcuabursauaplatemperaturiridicate

1.1.10. In baza normativul P1001, determinarea deplasrilor laterale pentru calculul CNS, include: Deplasri laterale pentru calculul CNS la starea limit ultim (ULS) proiectate pentruapreluadeplasarearelativ; DeplasrilateralepentrucalcululCNSlastarealimitdeserviciu(SLS).Factorul, definitconformnormativulP1001,sevalua=0,7pentru: - elementele ataate anvelopei (A1) amplasate pe faadele ctre spaiile publice (strada)sauctrealtespaiincareesteposibilprezenaunuinumrmaredepersoane (curi interioare alecolilor, atriumuri, etc.). Se va evita amplasarea courilor de fumi de ventilaie (indiferent de materialul din care sunt executate) sau a utilajelor, echipamentelorelectromecaniceirezervoareinstalatepeacoperiulcldirii; - sistemele de conducte care sunt fixate pe dou tronsoane adiacente n cazul cldirilordinclaseledeimportanexpunereIViIII; Factorul=0,35pentrutoatecelelaltecategoriideCNS. 1.1.11. Principiile generale de proiectare pentru prinderii legturi sunt cele precizate n cap.10alnormativuluiP1001. 1.1.12.CalcululialctuirealegturilorntreCNSielementelederezemare (1)Foreledeproiectarepentruancore,vorfideterminatecuncrcriledeproiectareale CNSpentruefecteleaciuniiseismicemajoratecu30%. (2) Pentru calculul eforturilor n ancore se va ine seama i de condiiile probabile de instalare,inclusivdeexcentricitiledemontare. (3) Pentru prinderile cu ancore nglobate n beton sau n zidrie, indiferent de procedeul de fixare a acestora (ancore chimice sau mecanice), eforturile capabile ale prinderii vor fi mai maricu30%decteforturilecapabilealeCNScaresefixeaz. (4) n cazul n care prinderile se realizeaz cu elemente cu lungime de ancoraj mic (ancore cu La 8d) forele seismice care acioneaz asupra CNS vor fi calculate folosind, n relaia(10.1),dinP1001,factoruldecomportareqCNS=1,5. (5) Bolurile montate prin mpucare nu vor fi folosite ca ancore solicitate la ntindere pentruCNSnconstruciilesituatenzoneleseismicecuag0,16g. 1.1.13. Proiectarea seismic a instalaiilor de ventilare/ climatizare se va face respectnd prevederile normativului P1001, n acord cu gruparea instalaiilor n categorii seismice i condiiilegeneraledeproiectarepentrusistemeledeinstalaiidinacelasinormativ. Sevoraveanvedereurmtoarele: La interfaa cu terenul sau cu structurile adiacente care se pot deplasa independent, canalele i conductele de introducere/ evacuare vor avea flexibilitate i rezisten suficient pentru a prelua eforturile ntre punctele fixe. Golurile de trecere prin pereii infrastructurii/suprastructuriivorfidimensionatepentruapreluadeplasrilerelative. Utilajele/echipamentelemontatepeizolatoridevibraiivorfiprevzutecudispozitive de limitare a deplasrilor orizontale i verticale. Toate aceste dispozitive vor fi executate din materiale ductile i vor avea prinderi redundante de structur. Se vor utiliza numai materiale, echipamente i procedee care au marcaj CE sau Agrement
121

Tehnic sau care au performane echivalente i sunt comercializate legal ntrun Stat Membru al Uniunii Europene sau n Turcia, ori sunt fabricate legal ntrun stat EFTA, parte la acordul privind Spaiul Economic European i care corespund prevederilor proiectului. Deplasrile laterale ale conductelor/ canalelor suspendate vor fi limitate prin introducerea unor prinderi laterale sau nclinate. Mrimea acestor deplasri se determinprincalculcuforaseismicstaticechivalentstabilitconformP1001. Pentru sistemele de conducte i canale care traverseaz rosturile ntre cldiri i/sau tronsoane adiacente precum i pentru sistemele de conducte legate de echipamente izolate mpotriva vibraiilor se vor lua msuri pentru preluarea deplasrilor relative calculate conform P1001, pentru SLS. Pentru construciile din clasele de importan IViIIIacestedeplasrivorfimajoratecu30%. Nu este necesar s se prevad legturi pentru limitarea deplasrilor laterale pentru sistemele de conducte/ canale ale cldirilor din clasa de importan II dac sunt ndeplinitecondiiiledinP1001,cap.10saucndseciuneatransversalaconductelor /canaleloreste0,5m2; Utilajele legate direct cu sistemele de conducte/ canale (cum sunt ventilatoare, exhaustoare, schimbtoare de cldur, umidificatoare) a cror greutate n exploatare este mai mare de 0,35 kN trebuie s fie rezemate i legate lateral, independent de sistemuldeconducte/canale. Pentru conductele/ canalele legate direct de echipamente fixarea lateral nu este obligatorie dac acestea au flexibilitatea necesar pentru a suporta deplasrile relativentrepuncteledeprindere.

1.1.14. Verificarea siguranei CNS la aciunea seismic, include verificarea condiiilor de stabilitate, de rezisteni de rigiditate, conform normativul P1001, cap. 10, pentru elementele deprinderecareasigurstabilitatealarsturnareaCNSataateanvelopeiprecumiaboilerelor ivaselordepresiune. Condiia referitoare la verificarea siguranei n raport cu SLS se consider satisfacut dac sub efectul cutremurului pentru SLS deformaiile/ deplasrile efective ale instalaiilor, utilajelor iechipamentelornudepescvaloriledeieiredinfunciune/avariegarantatedefurnizor. 1.1.15. Determinarea ncrcrilor de proiectare se va face conform normativul P1001. Pentru sistemele de instalaiiiechipamente sevaine seama, dup caz,i de efectele dinamice alesistemuluideconducte,utilajelor,echipamentelor,aleprinderilorilegturiloracestora. 1.1.16.Asigurareacalitiilaproiectareinexecuie (1) Documentaia de execuie trebuie s conin toate informaiile necesare (note de calcul, desene la scar convenabil) pentru verificarea dimensionrii i detalierii constructivealeCNSialeprinderiloracestoranceeaceprivete: mrimeaforelorideplasrilorseismicedeproiectare; verificareastabilitiiiarezisteneicomponentelor; rezistenaidetaliereaconstructivaprinderilor. (2) Elementele din documentaie menionate la (1) vor fi supuse verificrii de ctre un verificatoratestatpentrucerinade"rezistenistabilitate"conformLegiinr.10/1995,cu modificrileulterioare. (3) Pentru utilajele/ echipamentele al cror coeficient de importan este CNS >1,0, furnizorul va prezenta certificate de conformitate cu rezistena la forele seismice cerut prindocumentaiadeexecuiesauprinCaietuldesarcini.
122

(4) Pentru cldirile situate n amplasamente cu ag 0,24g, proiectantul va stabili, prin caietul de sarcini, un program de verificare a rezistenei ancorelor montate pentru prindereaCNScareaucoeficientuldeimportanCNS>1,0precumipentruelementele ataateanvelopeisituatectrespaiipublicesaucuaglomerridepersoane. 1.1.17.Terminologiainotaiileutilizatenacestcapitolsuntnconcordancutermeniii definiiilefolositenCoduldeproiectareP100,partea1. I.5.2Protecieacustic Msuripentrurealizareacondiiilortehnicedeproteciempotriva zgomotuluiprodusdeinstalaiiledeventilaresiclimatizaredincldiri I.5.2.1.Principiigenerale Protecia fa de zgomot este definit, prin Normativul privind proiectarea i executarea masurilor de izolare fonica i a tratamentelor acustice n cldiri, indicativ C 125, de ase condiiitehnicespecifice: Proteciafadezgomotulaerianprovenitdinexteriorulcldirii. Proteciafadezgomotulaerianprovenitdintrunaltspaiunchis. Proteciampotrivazgomotuluideimpact. Proteciafadezgomotulprodusdeechipamenteleiinstalaiiletehnicealecldirii. Proteciampotrivazgomotuluireverberatexcesivizgomotuluiprodusnspaiul respectiv. Proteciamediuluinconjurtorfadezgomotulprodusdesursedininteriorulcldirilor iconstruciilor,saunlegturcuacestea. n cazul spaiilor n care sunt amplasate echipamente din componena instalaiilor de ventilare/ climatizare, caracterizate de niveluri de zgomot mari, se vor respecta prevederile Normativului C 125, n scopul asigurrii condiiilor admisibile de confort acustic, prevzute nactelenormativenvigoaresaunreglementrispecialecucaracterlimitat. Laproiectareainstalaiilordeventilare/climatizareaaerului,seimpunedinprimelefazede proiectare corelarea cu prevederile normativului C125, pentru adoptarea unor msuri eficientedeproteciempotrivazgomotuluiprodus. De asemenea, se va urmri cu prioritate evitarea unor erori de execuie care pot compromiteeficienamsurilorproiectate. In baza prevederilor Normativului I52010 ( 4.1, art. 4.1.14. i 4.1.15), pentru concepia instalaiilor de ventilare i climatizare, zgomotul din spaiile interioare va fi evaluat prin niveluldepresiuneacusticponderatA. Zgomotul din instalaiile n funciune va fi limitat la valorile recomandate prin SR EN 15251:2007. Dac ocupanii pot controla funcionarea echipamentelor (ex. treapta de turaie a ventiloconvectoarelor), nivelul de presiune acustic, n timpul funcionrii echipamentului,poatedepivaloriledintabelcumaxim5dB(A). I.5.2.2.Elementedeproiectare I.5.2.2.1 La stabilirea msurilor de protecie mpotriva zgomotului se vor respecta prevederiledinnormativulC125,innduseseamadeurmtoareleaspectecaracteristice: propagarea zgomotului, provenit din funcionarea normal a instalaiilor de ventilare/ climatizarencldiri,dincentralaIV/Cctrecelelaltencperi;
123

propagarea zgomotului dea lungul canalelor de ventilaie, funcie de particularitile traseului(prizeledeaer,caracteristicilegeometricealeconductelor,gurilederefulareetc.). principalelesursedezgomotamplasatencentraleledeventilare(ventilatoarele,motoarele electricedeantrenare,compresoarele,electropompele). elementele de nchidere care separ centrala de ventilare/climatizare de ncperile adiacente dimensionate nct s fie ndeplinite condiiile privind izolarea mpotriva zgomotuluiaerian,prevzutenSTAS615686,tabelul4. pstrareaintegritiiizolaieihidrofugeimpiedecareatransmiteriizgomotuluiivibraiilor la planeul cldirii, la montarea echipamentelor plasate pe terase, (conform I52010, cap. 10,art.10.25). I.5.2.2.2 Dac n faza de proiectare a centralei de ventilare/ climatizare nu se cunoate nivelul de zgomot produs de echipamentele din dotare, acesta va fi determinat, in mod acoperitor,pebazdecalcul. Cndvalorilerezultatesuntmaimaridect87dB(A),sevoradoptamsuridereducerea niveluluidezgomotnurmtoareaordine: a)optimizarea,dinpunctdevedereacustic,aechipamentelor; b)carcasareasauecranareaacusticasurselordezgomot,conformprevederilordin normativulC125; c)tratareafonoabsorbantancperii. Cnd echipamentele deventilare semonteaz direct n spaii productive, prin proiectare se vor alege agregate al cror nivel caracteristic de zgomot aerian s fie mai mic sau cel mult egalcuniveluladmisibilpentruspaiulconsiderat. I.5.2.2.3.Laalegereaechipamentelorsevaineseamaideurmtoarele: a.alegereaventilatoarelorsefacepebazadatelordecatalog,astfelnct,punctullorde funcionare s fie situat n dreptul sau n apropierea punctului de randament maxim. Se vor avea n vedere diagramele furnizate de productori privind variaia nivelului de zgomot (sau de putere acustic) a ventilatoarelor centrifugale sau axiale n funcie de randament sau de raportulV/Voptvolumuldeaerdebitat(m3/h)/volumuldeaeroptim(m3/h). b.carcaseleventilatoarelortrebuieverificateastfelnct,circulaiaaeruluiprinventilator s nu creeze vibraii caracterizate de amplitudini ale vitezelor mai mari de 0,7 mm/s. Dac aceastvaloareestedepit,carcaselevorfirigidizatecustraturiamortizoaredevibraii; c. echipamentele cu piese n rotaie amplasate pe arbori drepi sau cotii trebuie astfel alese nct s nu existe mase neechilibrate, antrenarea n micarea de rotaie sa se fac fr ocuriiarlagrelesnuprezintedefeciuni. d. dac n faza de proiectare nu se cunoate nivelul global de putere acustic a echipamentelor,acestasedetermin,nmodacoperitor,princalcul. I.5.2.2.4. n cazul motoarelor electrice care produc zgomot cu nivel L 90 dB (A), reducerea nivelului de zgomot, produs de funcionarea normal a acestora, se va realiza prin carcasareacustic,conformrecomandrilordinnormativulC125. I.5.2.2.5. Reducerea nivelului de zgomot n centralele de ventilare, climatizare, conditionare,prinaplicareadetratamentefonoabsorbante,sefaceavndnvedereprevederile dinnormativulC125. I.5.2.2.6.Pentruamortizareavibraiilor,sevorluaurmtoarelemsuri: a. echipamentele se vor amplasa pe suporturi sau sisteme de amortizare, dimensionate corespunztor: elemente elastice (vibroizolatoare de cauciuc, arcuri elicoidale din oel, covoare dincauciuccuprofilvariabil),intercalatentreagregate,aparateifundaiapecareseaseaz;

124

b. racordarea dintre agregate/ aparatei tubulatura de ventilaie se va face pe aspiraie/ refulare, cu elemente elastice de legtur (exemplu racorduri de cauciuc sau pnz cauciucat careauimpedanaacusticsensibilmaimicdectceaatableideoel); c. elementele elastice vor corespunde dup caz, cu numrul, dimensiunile, forma duritatea, constanta elastic, rezultate din calcul sau indicate de firma productoare, n concordan cu mrimea greuttaea, centrul de greutate debitul, situaia aparatului, cnd amortizareavibraiilonusarealizatprinconstrucie. d. fixarea canalelor de ventilare de elementele de construcii se va face prin dispozitive elastice (sisteme de rezemare antivibratile), de susinere vertical sau orizontal a canalelor, cu asigurareamsurilordeprotecieantiseismicpentrucomponentelenestructuralealeinstalatiei deventilaresiclimatizare(cap.I.5.1Proteciaantiseismic,dinprezentulghid). e. trecerea canalelor de ventilare prin perei se va face conform detaliilor de execuie din proiectultehnic. I.5.2.2.7 Pentru o funcionare normal a instalaiei de ventilare din punct de vedere acustic, vitezele de circulaie a jetului de aer n canale nu trebuie s depeasc valorile din tabelulI.5.2.1. TabelI.5.2.1 Vitezedecirculaiemaximeadmiseaaeruluincanaleledeventilare dinncperiobinuiteisocialculturale Vitezedecirculaiemaximeadmisibile(m/s) Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 6 I.5.2.2.8. Atenuarea nivelului de zgomot aerodinamic datorit condiiilor de propagare a jetuluideaernlungulcanalelordeventilare,seobineattpecalenatural(tronsoanedrepte, coturi,schimbribrutedeseciune,ramificaii)cticuajutorulunorprocedeespeciale. Se va calcula atenuarea natural a nivelului de zgomot n reeaua de canale, inclusiv la gurile de introducere i evacuare, iar n cazul atenurii nesatisfctoare, se va adopta unul dintre procedeele speciale sau msurile urmtoare (conform prevederilor din normativulC125): a.cptuireacanalelorcumaterialefonoabsorbante; b.introducereapetraseeaunorcamerededetentiatenuare;Camerelededetent seobinprintrolrgirebruscacanaluluideventilare,peoanumitlungime. Tipulcanalelor ncperi obinuite 2 58 35 13 23 46 34 Sliaudiie public, Biblioteci, saloanede spital 3 3,66 2,54 13 2,5 35 2,53 Cldiri industriale 4 812 58 35 35 68 46

1 Canalprincipal(directdela ventilator) Canalsecundar(ramificaie) Ramificaii Guriderefulareiaspiraie(seciune liber) Canalulprizeideaer Prizadeaer

125

c.. introducerea pe trasee a diferite tipuri de atenuatoare, att pe aspiraie cti pe evacuare, amplasate ntre sursa de zgomot (ventilatoare, electropompe, motoare) i ncperi; Atenuatoarele sunt elemente constructive cu suprafee tratate intens fonoabsorbant care se monteaz pe traseul canalului de ventilare, n special paralel cu direciajetuluideaer. d.utilizareadetuburielasticefonoizolate. Atenuarea total rezultat din nsumarea atenurii naturale a nivelului de zgomot n reeaua de canale,i a celei artificiale (prin procedeele speciale), trebuie s fie egal cu diferena dintre nivelul de zgomot produs de sursa (ventilatoare, generator de abur, altele)iniveluldezgomotdinncpere. I.5.2.2.9 Calculul atenurilor nivelului de zgomot aerodinamic datorate condiiilor de propagare a jetului de aer n lungul canalelor de ventilare se face conform normativ C 125. Se admite calculul simplificat al atenurii zgomotului (pentru frecvena de 250 Hz). n cazul unor cldiri sau spaii cu cerine acustice specifice (sli de audiii, oper, studiouri de emisie, nregistrare,etc.)calcululsevafacepentruntrragagamadefrecven. I.5.2.2.10. La refularea sau absorbia aerului ntro (dintro) ncpere prin intermediul unei guri de ventilare (considerat fr gril), se obin atenuri acustice care se determin conformnormativuluiC125. I.5.2.2.11. n cazul n care gura de ventilare este prevzut cu gril, la trecerea jetului de aer la nivelul grilei se dezvolt un zgomot al crui nivel global poate fi calculat conform pct. e" dinAnexa11anormativuluiC125. I.5.2.2.12 De asemenea, n cazul anemostatelor amplasate pe plafon, nivelul global de zgomot,corespunztortreceriijetuluideaer,poateficalculatconformnormativuluiC125. Nivelulglobalalzgomotuluilarefulareasauabsorbiaaeruluintro(dintro)ncperese determinnsumndenergeticniveleleobinutecamaisuscucelprecizatlaI.5.2.2.11. I.5.2.2.13. O atenie deosebit se va acorda mpiedicrii transmiterii, prin canalele de ventilare, a zgomotului ntre dou ncperi caracterizate de regimuri acustice diferite (prin msurridefonoizolare).nacestesituaii,pereiicanalelordeventilaretrebuiesaibindicele de izolare Rw cel puin egal cu cel corespunztor peretelui despritor dintre cele dou ncperi. Se vor avea n vedere n acest sens, recomandrile normativului C 125, privind posibilitaile de izolarentrencpericuregimuriacusticediferite,traversatedecanaledeventilare,inclusivprin diafonie. I.5.2.2.14. La proiectarea lucrrilor de instalaii de ventilare/ climatizare, msurile de proteciempotrivaincendiilorlalucrrideizolriitratamenteacustice,sevoradoptaconform reglementarilortehniceinvigoare.

126

ParteaII Regulidebunapracticapentruexecutarea,verificarea,recepiaiurmrirean exploatarealucrrilordeinstalaiideventilare/climatizare. II.1.Regulidebunapracticapentruexecutarea,verificareairecepialucrrilor deinstalaiideventilareiclimatizare II.1.1.Execuieimontajinstalaiideventilareiclimatizare.Cerineimpuseprin proiectultehnic.

II.1.1 Prevederile generale privind executarea lucrrilor de instalaii de ventilare/ climatizare sunt cele cuprinse in cap. 10 din Normativul pentru proiectarea, executarea i exploatareainstalaiilordeventilareiclimatizare,indicativI52010. II.1.2Prevederilegeneraleprivindpunereanfunciune,recepiaidareanexploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare sunt cele cuprinse in cap. 11 din Normativul pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare, indicativ I 5 2010. Reguli complementare de buna practic, neacoperite prin acest normativ necesare la executarea, verificarea instalaiilor de ventilareclimatizare noi sau existente, supuse modernizrilor,suntprevzutenaltereglementritehnicesaustandardeeuropenearmonizate specifice,precizatenAnexa1.4. II.1.3 Pe durata desfurrii lucrrilor de execuiei montaj ale instalaiilor de ventilare climatizareproiectantultrebuies: participelatoatefazeledeverificareicontrolalcalitiilucrrilorexecutate; modifice soluiile din proiectul tehnic, dac situaiile concrete impun aceast msur; modificarea de soluie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect i va include modificrilelistelordecantiti,planeloretc. s participe la recepia la terminarea lucrrilori la recepia final ntocmind referate de prezentare privind modul n care a fost realizat lucrarea, respectiv modul n care sa comportatlucrareanperioadadegaranie. II.1.4 Pe durata desfurrii lucrrilor de realizare a instalaiilor de ventilareclimatizare verificarea calitii execuiei, pe faze de categorii de lucrri este obligatoriei se realizeaz de ctre: investitor prin ageni de consultan i dirigini de specialitate atestai conform HG 925/1995; proiectant,conformprecizrilordelaart.1.2; executant, prin personalul propriui responsabilii tehnici cu execuia atestai conform HG925/1995; organeleinspecieidestatinconstrucii. II.1.5 Execuia lucrrilor de montaj instalaii de ventilare climatizare se va face respectnd prevederile din Caietul de sarcini pentru execuie i Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securitii i sntii n munc, cu modificrile ulterioare. II.1.6Pentruexecutarealucrrilordemontajainstalaiilordeventilareclimatizaresevor utiliza prin prevederile din Caietul de sarcini pentru execuie, numai materiale, echipamentei procedeecareaumarcajCEsauAgrementTehnic(anexaII.35),comercializatelegalntrunStat

127

Membru al Uniunii Europene sau care au performane echivalente atestate de un organism recunoscutnarisuntdeproveniendinTurcia,ChinasauIsrael,orisuntfabricatelegalntr un stat EFTA (European Free Trade Association, care include Norvegia, Elvetia, Islanda i Linchesthein), parte la acordul privind Spaiul Economic European i care corespund prevederilorproiectului. II.1.7Materialeleiechipamenteleacceptatepeantierpentruexecuie,vorfinsoite decertificate/declaraiideconformitatecuAgrementultehnicsaucustandarduldeprodusin cazulproduselorcumarcajCE(anexaII.35). II.1.2.Verificaripentrupunereanfunciune II.1.2.1 Instalaiile de ventilare climatizare, nainte de darea n exploatarei predarea ctre beneficiar sunt supuse unui ansamblu de operaii tehnice care au ca scop verificarea instalaieiexecutatenvedereapuneriinfunciuneirecepiei,privind: corespondentaexecuieicuprevederileproiectuluitehnic; funciunileinstalaieiiadecvareacuscopulproiectului; nivelul de performan al instalaiei prevzut prin proiect siproba obineriiefectelor scontate; creareatuturorcondiiilornecesareuneifuncionarisigurenexploatare. II.1.2.2 Punerea n funciune se realizeaz prin parcurgerea normativ a ntregii serii de aciunisuccesive,desfuratenetape,precizateinNormativulI52010,cap.11. II.1.2.3 Pentru punerea n funciune a instalaiei de ventilarei climatizare se va avea n vedere luarea la cunotin a proiectului tehnici nsuirea lui de ctre personalul de punere n funciune. II.1.2.4 Verificarea calitii execuiei se face pe baza reglementrilor tehnice normative referitoare la verificarea calitii i recepia lucrrilor de instalaii aferente construciilor, urmrinduse ndeplinirea cerinelor eseniale de calitate, menionate n coninutul caietelor de sarcinipentruexecuieprevzutenproiectultehnic(cap.II.4). II.1.2.5 Pentru verificarea conformitii cu reglementrile tehnice se vor utiliza actele normative specifice n vigoare referitoare la proiectarea, executareai exploatarea instalaiilor deventilareiclimatizare(Anexa1.4). II.1.2.6 Verificarea modului de ndeplinire de ctre instalaie a prevederilor privind protecia, sigurana i igiena muncii se va face, pe baza reglementrilor tehnice specifice n vigoareladataelaborriiproiectuluiiprevederilorNormativulI52010,cap.11. II.1.2.7 Verificarea modului de ndeplinire de ctre instalaie a prevederilor privind securitatea la incendiu se va face pe baza reglementrilor tehnice specifice n vigoare la data elaborriiproiectuluiiprevederilorNormativulI52010,cap.11. II.1.2.8Verificareaelementelorcomponentenaintedepornireainstalaieideventilaresi climatizare, (normativ I5, cap. 11), urmrete s evidenieze dac acestea sunt corect montate, dac sunt eficace i n acord cu documentele normative romneti specifice referitoare la verificarea calitii i recepia lucrrilor de instalaii aferente construciilor sau standarde armonizatedeprodusesauncercri/verificri(AnexaI.4). II.1.2.9 La controlul instalaiei de automatizare din instalaiile de climatizare a aerului se adopt operaiunile de verificare menionate n normativ I5, cap. 11, pentru instalaiile de ventilarei,nplusfadeacestea,seefectueazurmtoareleoperaiunidecontrol: verificareasetriitermostatelordinncperi(temperatura,umiditate)

128

II.1.3.Recepialaterminarealucrrilordeinstalaiideventilareiclimatizare II.1.3.1 Recepia la terminarea lucrrilor de instalaii de ventilarei climatizare, definit n continuare, ca n normativ I5, cap. 11, trebuie s constate dac lucrrile au fost terminatei dacinstalaiilefuncioneazlaparametriiproiectai. II.1.3.2 n acest scop proiectantuli antreprenorul verific dac instalaia de ventilarei climatizare realizeaz n ncperile deservite nivelele de performan prevzute prin proiectul tehnic. II.1.3.3 Procedurile de ncercare, aparatele de msur i metodele de msurare a parametrilor instalaiilor de ventilarei climatizare n cadrul probelor n vederea recepiei vor fi nconformitatecuprevederilespecificedinSREN12599:2002. II.1.3.4 Dup verificrile la punerea in funciune a sistemelor de ventilarei climatizare, n vederea recepiei se parcurg toate procedurile de verificare precizate n normativul I52010, cap.11. II.1.3.5 Rezultatele probelor efectuate asupra echipamentelor i asupra instalaiei n ansambluei,seconsemneaznproceseleverbaledeconstatare. II.1.4Recepiafinalidareanexploatare II.1.4.1Recepialaterminarealucrrilordeinstalaiideventilareiclimatizaretrebuies constatedaclucrrileaufostterminateidacinstalaiilefuncioneazlaparametrii proiectai.nacestscopcomisiaderecepieexamineaz: 1. instalaiilerealizate,princercetarevizual, 2. programuldecontrolalcalitiiexecuieiidocumenteleaferente, 3. proceseleverbalentocmitecuocaziaprobelorinstalaiei,pentru: reglareainstalaiei; probadeetaneitateainstalaie; probe pentru verificarea caracteristicilor funcionale ale echipamentelor (ventilatoare,bateriidenclzire/rcire,cameredeumidificare,filtre.a.); probadeeficacitateglobal; 4. referatulcupunctuldevederealproiectantuluiprivindexecuialucrrilor, 5. carteatehnicaconstruciei,referitoarelainstalaiiledeventilareiclimatizare. II.1.4.2Laterminareaexaminrii,comisiavaconsemnaobservaiileiconcluziilen procesulverbalderecepie,recomandndbeneficiarului/investitoruluiadmiterea,cusaufr obieciiarecepiei,amnareasaurespingereaei,dupcaz. II.1.4.3 Recepia este activitatea prin care beneficiarul/ investitorul declar c accept lucrareaicopreia,cusaufrobieciuni,pentruafidatnfolosin. II.1.4.4Recepiafinalainstalaiilordeventilareiclimatizareseefectueazlaexpirarea perioadeiegaraniealucrrii(dereguldup1..3ani).Comisiaderecepieexamineaz: 1. proceseleverbalederecepielaterminarealucrrilor,

stabilireaconcordaneicucondiiilenecesaredinexploatare(sezon,regimzi noapte,perioadedeneocupare,etc.). II.1.2.10PornireainstalaieisefacenetapeleprecizatennormativI5,cap.11.

129

2. instalaiilerealizate,princercetarevizual,pentruaseconstatafinalizarea lucrrilorcerutederecepialaterminarealucrrilor, 3. instalaiilor, 4. referatulbeneficiarului/investitoruluiprivindcomportareainstalaiilorn exploatarepeperioadadegaranie, 5. carteatehnicaconstruciei,referitoarelainstalaiiledeventilarei climatizare II.1.4.5 Darea n exploatare a instalaiilor de ventilare i climatizare se face dup ce recepialaterminarealucrrilorafostadmis. II.1.4.6Documentelenecesareladareanexploataresunt: 1. Instruciunile(manualul)deexploatare 2. Programuldeurmrirenexploatare 3. Jurnalulevenimentelor 4. Contractuldeexploatare II.2.Regulidebunapracticapentrusupravegherea,ntreinereaiurmrirea comportriinexploatareainstalaiilordeventilare/climatizare. II.2.1.Exploatareainstalaiilordeventilare/climatizare II.2.1.1 Prevederile generale privind exploatarea lucrrilor de instalaii de ventilare/ climatizare sunt cele cuprinse in cap. 12 din Normativul pentru proiectarea, executarea i exploatareainstalaiilordeventilareiclimatizare,indicativI52010. Reguli complementare de buna practic, neacoperite prin acest normativ privind ntreinerea curent a instalaiilor de ventilare/ climatizare i urmrirea comportrii lor n exploatare, corelate cu cerinele impuse prin proiectul tehnic, sunt prevzute n alte reglementritehnicesaustandardeeuropenearmonizatespecifice,precizatenAnexa1.4. II.2.1.2 In acord cu prevederile din normativul I52010, privind exploatarea instalaiilor de ventilarei climatizare proiectul tehnic trebuie s conin prevederi referitoare la modul n care trebuie s se asigure meninerea n funcionare normal a instalaiilor i ncadrarea acestoranparametriideperformanproiectai.Prevederileincludreferineprivind: a. supravegherea i verificarea periodic a instalaiilor, dup caz (re)autorizarea lor pentrufuncionare b. ntreinereacurentireparareainstalaiilor; c. urmrireacomportriintimpainstalaiilorprincorectarearegimuluidefuncionare. II.3.1.3 Prevederile prezentului capitol se aplic la toate instalaiile noi sau la instalaiile careausuferittransformri,modificri,prevazuteinconinutulGhidului,ncap.1. II.3.1.4Prevederileacestuicapitolseadreseaz: proiectanilordespecialitatenvedereantocmiriiinstruciunilordeexploatare; personaluluicareexploateazinstalaiiledeventilare/climatizareduprecepia final. II.3.1.5 Prin exploatarea instalaiilor de ventilare/ climatizare din cldiri trebuie s fie asigurate pe toat durata lor de via, cel puin nivelurile minime de performan proiectatei

130

precizate n caietele de sarcini pe categorii (Anexa II.1 Coninutul caietelor de sarcini pentru execuia instalaiilor de ventilare/ climatizare) rezultate din cerinele de calitate ale instalaiei proiectatenconformitatecuLegea10/1995cumodificrileulterioare. II.3.1.6Laproiectareaiexploatareainstalaiilordeventilare/climatizaredincldiriseva ine seamai de alte cerine de calitate, cu caracter de recomandare (nu au caracter obligatoriu i normativ), cum sunt confortul vizual, tactil, adaptarea n utilizare,.a. care cresc posibilitile ca instalaia s fac fa diferitelor situaii ce pot apare ulterior recepiei finale, in exploatare: extinderi pentru ventilare/ climatizarea unor noi ncperi/ consumatori, funcionare parial, avarii. II.3.1.9 Supravegherea instalaiilor, verificarea periodic, corectarea regimului de funcionare, ntreinereai reparaiile se desfoar n baza prevederilor normativului I52010, cap.12. II.3.1.10 Rezultatele verificrilori constatrilor fcute la revizii stau la baza reparaiilor instalaiei i/sau la (re)autorizarea ISCIR a funcionrii componentelor suspuse verificrii periodice a acestui organism (supape de siguran, rezervoare sub presiune, echipamente/ agregatedercire,centraletermice). II.2.2.Urmrireacomportriinexploatare.Cerineprinproiectultehnic. II.2.2.1 Urmrirea comportrii n exploatare a instalaiilor de ventilare/ climatizare din cldiri se efectueaz pe toat durata lor de via. Proiectantul stabilete modul adecvat de exploatareainstalaieiprinrecomandrileprecizatendocumentaiatehnicelaboratn: a. caietele de sarcini pe categorii (Anexele 1.1 si II.12 Coninutul caietelor de sarcini pentru instalaiile de ventilare/ climatizare incluse in proiectul tehnic) rezultate din cerinele de calitatealeinstalaieirealizatenconformitatecuLegea10/1995cumodificrileulterioare. b.instruciunitehnicedeexploatare; c. proiecte/ programe de urmrire n timp a comportrii echipamentelor, instalaiilor i cldirilorpecareledeservesc; II.2.2.2Supraveghereaicontrolulperiodicalinstalaiilordeventilareiclimatizareface parte din activitatea general de urmrire a comportrii n timp a instalaiei, conform legislaiei nvigoare,menionatenanexaI.4. II.2.2.3 Supravegherea instalaiilor de ventilare sau climatizare se face permanent, conformcaietelordesarcinii/sauinstruciunilortehnicedeexploatare. II.3Documentaiatehnicdeexecuieiexploatarepentruinstalaii deventilareiclimatizareimpusprinproiectultehnic II.3.1InbazaprevederilordinIntroducere,cap.3iAnexa1.1,careprecizeazPrile scriseiPriledesenatedincadrulunuiproiecttehnicculucrrideinstalaiideventilare/ climatizare,coninutulacestuicapitolseadreseaz: proiectanilor de specialitate n vederea ntocmirii caietelor de sarcini pe categorii, a instruciunilor de exploatare i a proiectelor de urmrire n timp a comportriiechipamentelor,instalaiiloricldirilorpecareledeservesc; furnizorilor de materiale semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice i confeciidiverse; responsabililor tehnicicu execuiacare achiziioneaz, monteazi pun n funcie instalaiiledeventilare/climatizare;

131

personalului care exploateaz instalaiile de ventilare/ climatizare dup recepia final. II.3.2Documentaiatehnicimpusprinproiectuldeexecuiecarefaceprecizrile necesarepuneriinoperaproiectului(execuie,punerenfuncie/receptiepreliminar/final) iexploatare/urmrirentimp,pentrulucrriledeinstalaiideventilare/climatizareinclude: Caietedesarcinipentruexecuialucrrilordeinstalaiideventilare/climatizare Instruciunitehnicedeexploatare.Manualedeutilizare.Specificaiitehnice. Piesedesenate;Detaliideexecuie. Caietedesarcinipentruexecuialucrrilordeinstalaiideventilare/climatizare II.3.3.nfunciedecategoriadeimportanaobiectivuluideinvestiiilacareserefer proiectuldeinstalaiipentruventilarea/climatizareacldiriloridedestinaie,nbaza recomandrilorOrd.863/2008,sepotalctuicaietedesarcinispecificecarepotfi: a.caietedesarcinipentruexecuialucrrilor; b.caietedesarcinipentrufurnizoridemateriale,semifabricate,utilaje,echipamente tehnologiceiconfeciidiverse; c.caietedesarcinipentrurecepii,teste,probe,verificriipunerinfunciune; d.caietedesarcinipentruurmrireacomportriintimpaconstruciiloriconinutul criitehnice. II.3.4.Caieteledesarciniseelaboreazdectreproiectantuldespecialitate,prin dezvoltareaelementelortehnicecuprinsenplaneinutrebuiesfierestrictive.Stabilesc responsabilitilepentrucalitilematerialelorialelucrriloriresponsabilitilepentruteste, verificri,probe; prevdmoduldeurmrireacomportriintimpainvestiiei; prevd msurilei aciunile de demontare/ demolare (inclusiv reintegrarea n mediul naturaladeeurilor)dupexpirareaperioadeidevia(postutilizarea). II.3.5.Redactareacaietelordesarcinitrebuiesfieconcisisistematizat. II.3.6.InbazarecomandrilorOrd.863/2008ianormativuluiGP0902003Ghidprivind elaborareacaietelordesarcinipentruexecuialucrrilordeconstruciiiinstalaii.CaietulIV: Instalaiiinterioare,nAnexaII.1,esteprecizatconinutul,dupcaz,alcaietuluidesarcinipentru execuialucrrilorntocmitncadrulunuiproiecttehnicdeinstalaiideventilare/climatizare. II.3.7.InAnexaII.2,esteprecizatconinutul,dupcaz,alcaietuluidesarcinipentru furnizoridemateriale,utilaje,echipamentetehnologiceiconfeciidiverse,nvedereaachiziiei lorncadrulunuiproiecttehnicdeinstalaiideventilare/climatizare. II.3.8InAnexaII.2,esteprecizatconinutul,dupcaz,alcaietelordesarcinipentru verificri,inspecii,ncercri,recepiiainstalaiilordeventilare/climatizare. II.3.9Prevederiprivindconinutul,dupcaz,alcaietelordesarcinipentrupentru urmrireacomportriintimpainstalaiilordeventilare/climatizare,suntprecizatenAnexa II.2. II.3.10.Instruciuniletehnicedeexploatareseelaboreazdectreproductorsaude proiectantuldespecialitate,prindezvoltareaelementelortehnicecuprinsenfiseletehnicede produs,foidecatalog,brouriinotetehnice,manualedeutilizare,specificaiitehnicetoate

132

emisedeproductor/furnizor.Stabilescresponsabilitilepentrucalitilematerialeloriale lucrriloriresponsabilitilepentruteste,verificri,probe; prevdmoduldeurmrireacomportriinexploatareaprodusului; prevd msurilei aciunile de demontare/ demolare (inclusiv reintegrarea n mediul naturaladeeurilor)dupexpirareaperioadeidevia(postutilizarea). Redactareainstruciunilortehnicedeexploataretrebuiesfieconcis,sistematizatinu trebuiesfierestrictiv. II.3.11Manualedeutilizarencazulagregatelor/aparatelordemsur,control,reglare sauaechipamentelorseelaboreazdectreproductor/furnizordespecialitate,prin descriereacomponeneiprodusului,funcionare(instalare,pornire,probe,regimuride funcionare,cauzededefect,modurideremediere,revizii,reparaii,probe,calibrriiniiale, verificrimetrologiceperiodice,(re)autorizriISCIRdefuncionare,cerinepersonalinstruitde operare).Stabilescresponsabilitile/modalitilepentruutilizareaeficientacalitilor materialelor/performanelorechipamentelorncadrullucrrilordeinstalaiideventilare/ climatizare; II.3.12Specificaiatehnicdinparteaproductorului. Toatespecificaiiletehnicemenionatencaieteledesarcinipentrusevorsusinecufoide catalog,brourisinotetehniceemisedeproductor.Incazulincareunelespecificaiitehnice nuseregsescinacestedocumenteelevorfisusinutecuajutorulmanualelordeoperaresi serviceemisedeproductorinlimbaenglezapentruaevitaeroriledetraducere. II.3.13Documenteeuropene/naionaledeevaluaretehnic(agrementetehnice,certificate deprodusepentruechipamentespecificedeventilaremecanic/climatizaresauprocedee deventilaremecanic/climatizareacldirilordelocuine).Cerinelegislativearmonizate. InbazaprevederilorcareimpunprinCaietuldesarcinipentruexecuie,includerean proiectultehnic,numaiamaterialelor,echipamentelorsauprocedeelordeexecuiecaredein peteritoriulRomaniei,undocumenttehnicdeevaluare(AgrementTehnicsaudeclaraiede conformitatepentrucelecuaumarcajCEsaucomercializatelegalntrunStatMembrual UniuniiEuropenesaucareauperformaneechivalenteatestatedeunorganismrecunoscutn arisuntdeproveniendinTurcia,ChinasauIsrael,orisuntfabricatelegalntrunstatEFTA (EuropeanFreeTradeAssociation,careincludeNorvegia,Elvetia,IslandaiLinchesthein),parte laacordulprivindSpaiulEconomicEuropeanicarecorespundprevederilorproiectului, prezentularticolseadreseaz: proiectanilor de specialitate n vederea includerii n caietele de sarcini a materialelor/echipamentelor,caresatisfacaceastcondiie; furnizorilor de materiale semifabricate, echipamente tehnologice i confecii diverse, care trebuie s dein documente de evaluare tehnic a produselor propusespreachiziiencadrulproiectului; responsabililor tehnici cu execuia care monteazi pun n funcie instalaiile de ventilare/ climatizare i verific conformitatea produselor/ echipamentelor tehnologiceachiziionatecudocumentedeevaluaretehniclegale; II.3.14InanexaII.3,suntincluseprecizriprivind:

133

procedurileprevzuteprinDirectiva89/106/CEE,cumodificrileulterioareprin Regulamentul(UE)nr.305/2011alParlamentuluiEuropeanialConsiliului,publicatinJurnalul OficialalUniuniiEuropene,destabilireaunorcondiiiarmonizatepentrucomercializarea produselorpentruconstruciiideabrogareaDirectivei89/106/CEEaConsiliului(perioadde tranziiepann2013),careprivescfurnizorii/productoriimaterialelor/echipamentelorpentru instalaiiiconstrucii,careauobligaianbazaHG.nr.622/2004,sdeindeclaraiide performanpentruproduseleintrodusepepia,privindevaluareaperformanei caracteristiciloresenialealeproduselorlivrate. acordareaagrementuluitehnicnconstrucii(AT),prevzutprinLegeanr.10/1995i Regulamentulprivindagrementultehnicpentruproduse,procedeeiechipamentenoin construcii,cuprinsnanexanr.5,HGnr.766/1997pentruaprobareaunorregulamenteprivind calitateanconstrucii,modificaticompletatdeHGnr.675/2002. certificareadeproduse,ncazulproduselorcumarcajCE,prevzutprinHG.nr.622/2004, privindstabilireacondiiilordeintroducerepepiaaproduselorpentruconstrucii

134

Anexa1.1Documentedereferinpentruproiectarea,executareaiexploatarea instalaiilordeventilareiclimatizaredincldiri 1.1.1Actelegislative(Directive,Legi,HotrriiOrdonaneGuvernamentale)


1 Legeanr.10/1995 Directiva2010/31/UEa ParlamentuluiEuropeansia ConsiliuluiUEdin19mai 2010 Legeanr.372/2005 Legeanr.319/2006 HotrreaGuvernuluinr. 1425/2006 HotrreaGuvernuluinr. 955/2010 HotrreaGuvernuluinr. 752/2004 HotrreaGuvernuluinr. 925/1995 HotrreaGuvernuluinr. 28/2008 privindcalitateanconstrucii,cumodificrileulterioare,publicatn MonitorulOficial,ParteaInr.12din24ianuarie1995 privindperformanaenergeticacldirilor(reformare)publicatn JurnalulOficialalUniuniiEuropenedin18.6.2010 privindperformanaenergeticacldirilor,cumodificrileulterioare, PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr.1144din19decembrie2005 Legeasecuritiiisntiinmunc,publicatnMonitorulOficial, ParteaInr.646din26iulie2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificrile ulterioare, publicatnMonitorulOficial,ParteaInr.882din30/10/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legiisecuritatiisisanatatiiinmuncanr.319/2006,aprobate prinHotarareaGuvernuluinr.1425/2006. privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a echipamentelorisistemelorprotectoaredestinateutilizriinatmosfere potenial explosive, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial,ParteaInr.499din03iunie2004 privindaprobareaRegulamentululuideverificaresiexpertizaretehnic decalitateaproiectelor,aexecuieilucrrilorsiaconstruciilor privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnico economiceaferenteinvestiiilorpublice,precumiastructuriii metodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivede investiiiilucrrideintervenii

3 4 5

Ordinulministrului pentruaprobareaInstruciunilordeaplicareaunorprevederidin dezvoltrii,lucrrilorpublice 10 HotrreaGuvernuluinr.28/2008,publicatinMonitorulOficial,ParteaI ilocuinelor nr.524din11/07/2008 nr.863/2008 pentruaprobareaRegulamentuluiprivindatestareaproiectanilor OrdinulM.D.R.T.nr.2237 autorizaipentrucldiri,publicatnMonitorulOficialalRomniei,Partea 11 /2010 I,nr.683/08.10.2010 publicatinJurnalulOficialalUniuniiEuropene,destabilireaunorcondiii Regulamentul(UE)nr. armonizatepentrucomercializareaproduselorpentruconstruciiide 12 305/2011alParlamentului abrogareaDirectivei89/106/CEEaConsiliului EuropeanialConsiliului HotrreaGuvernuluinr. privindstabilireacondiiilordeintroducerepepiaaproduselorpentru 13 622/2004 construciicumodificrileicompletrileulterioare pentruaprobareaRegulamentuluiprivindagrementultehnicpentru produse,procedeeiechipamentenoinconstrucii,publicatn HotrreaGuvernuluinr. 14 MonitorulOficial,ParteaInr.352din10/12/1997imodificati 766/1997 completatdeHotrreaGuvernuluinr.675/2002publicatnMonitorul Oficial,ParteaInr.501din11/07/2002 privindaprobareaRegulamentuluiderecepiealucrrilordeconstrucii HotrreaGuvernuluinr. iinstalaiileaferenteacestoraMonitorulOficialParteaInr.193/2004 15 273/1994 cumodificrileulterioare. 16 Ordinulministruluimunciii privindaprobareaNormelorgeneraledeprotecieamuncii,cu

135

solidaritiisocialenr. 508/933/2002 Ordinministrului 17 administraieiiInternelor nr.163/2007 OrdinulMTCT 18 nr.1822/394/2004

modificrileulterioare,publicatnMonitorulOficial,ParteaInr.880din 06decembrie2002 privindaprobareaNormelorgeneraledeaprarempotrivaincendiilor, publicatnMonitorulOficial,ParteaInr.216din29martie2007

19

3 4 5 6 7

pentruaprobareaRegulamentuluiprivindclasificareaincadrarea produselorpentruconstruciipebazaperformanelordecomportarela foc,cumodificrileicompletrileulterioare,publicatnMonitorul Oficial,ParteaInr.90din27ianuarie2005 pentrumodificareaicompletareaRegulamentuluidin2004privind O.M.D.L.P.L./O.M.I.R.A.nr. clasificareaincadrareaproduselorpentruconstruciipebazaper 269/4312008 formanelordecomportarelafoc 1.1.2Reglementritehnicespecifice Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de I52010 ventilareiclimatizare Metodologiadecalculalperformaneienergeticeacldirilor,aprobatprin Ordinul ministruluitransporturilor,construciiloriturismuluinr.157/2007, Mc001/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial cu nr.126dindata21februarie2007 Instruciuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau nclzirea cu aer cald I5/11994 prinjeturideaerorizontale Normativ privind proiectarea i executarea masurilor de izolare fonica i a C1252005 tratamenteloracusticencldiri. Normativpentruverificareacalitiiirecepialucrrilordeinstalaiiaferente C562002 construciilor Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuia lucrrilor de GP09003 construciiiinstalaii.CaietulIV:instalaiiinterioare Metodologie privind programul de urmrire n timp a comportrii MP0312003 construciilordinpunctdevederealcerinelorfuncionale Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea n funciune, utilizarea, reparareai ntreinerea instalaiilor tehnice care funcioneaz n atmosfere potenial explozive", indicativ NEx 0106, NEx012006 aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei i egalitii de anse nr. 392/2007,publicatnMonitorulOficialcunr.411dindata19iunie2007 1.1.3Standarde(romne,europenesauinternaionalearmonizate) SREN1886:2008 Ventilareancldiri.Unitidetratareaaerului.Performanemecanice. SR19071:1997 Instalaiidenclzire.Necesaruldecldurdecalcul.Prescripiidecalcul Ventilareadependinelordincldiriledelocuit.Ventilarenatural.Prescripii SR67241:1995 deproiectare Ventilareadependinelordincldiriledelocuit.Ventilareamecaniccu SR67242:1995 ventilatorcentraldeevacuare.Prescripiideproiectare Ventilareadependinelordincldiriledelocuit.Ventilareamecaniccu SR67243:1996 ventilatoareindividualedeevacuare.Prescripiideproiectare Instalaiideventilarencldiri.Criteriideproiectarepentrurealizarea SRCR1752:2002 confortuluitermicinterior Ambianetermicemoderate.Determinareaanaliticiinterpretarea SRENISO7730:2006 confortuluitermicprincalcululindicilorPMViPPDispecificareacriteriilor deconforttermiclocal SRENISO8996:2005 Ergonomiaambianelortermice.Determinarearateidecldurmetabolic

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

136

9. 10. 11.

SRENISO 10456:2007 SREN12097:2007 SRCEN/TR12101 5:2007

12. SREN121016:2005 13. 14. 15. 16. SREN12237:2004 SREN12238:2001 SREN12239:2001 SR EN ISO 12241:2008

17. SR EN 12589:2001 18. 19. 20. 21. SREN12599:2002 SREN12792:2004 SREN12831:2004 SREN13053:2007

22. SREN131414:2004

23. SREN131415:2005

24. SREN131418:2006

25. SREN131419:2008 26. 27. 28. SREN13142:2004 SREN13264:2001 SREN13465:2004

29. SREN135641:2003 30. SREN13779:2007 SRENISO 13789:2007 32. SRENISO 31.

Materialeiprodusepentruconstrucii.Proprietihigrotermice.Valori tabelaredeproiectareiproceduripentrudeterminareavalorilortermice declarateideproiectare Ventilareancldiri.Canaledeaer.Cerinepentruelementelecomponente alecanalelordeaernscopuluurriintreineriireelelordecanaledeaer SistemedecontrolalfumuluiigazelorfierbiniPartea5:Ghidde recomandrifuncionaleimetodedecalculpentrusistemedeventilare pentruevacuareafumuluiigazelorfierbini Sistemepentrucontrolulfumuluiigazelorfierbini.Partea6:Specificaii pentrusistemecupresiunediferenialKituri Ventilarea n cl diri. Re ele de canale. Rezisten a i etaneitatea canalelorcircularedetabl Ventilareancldiri.Gurideaer.ncercriaerodinamicepentru determinareadifuzieiaerului Ventilarea n cl diri. Guri de aer. ncerc ri aerodinamice pentru determinarea deplas rii aerului Izolarea termic a instala iilor pentru construc ii i a instala iilor industriale. Reguli de calcul. Ventilarea n cl diri. Unit i terminale. ncerc ri aerodinamice i evaluarea performan elor pentru elemente de introducere a aerului n nc pere cu debit constant sau variabil Ventilareancldiri.Proceduridencercareimetodedemsurarepentru recepiainstalaiilordeventilareidecondiionareaaerului Ventilareaincldiri.Simboluri,terminologieisimbolurigrafice Instalaiidenclzirencldiri.Metoddecalculalsarciniitermicedecalcul Ventilareancldiri.Cameredetratareaaerului.Clasificareai performanelecamerelor,aleelementelorcomponenteialeseciunilor Ventilatoarencldiri.ncercrileperformanelorcomponentelor/produselor pentruventilarealocuinelor.Partea4:Ventilatoareutilizatensistemelede ventilarealocuinelor. Ventilareacldirilor.ncercareaperformaneicomponentelor/produselor pentruventilareacldirilordelocuit.Partea5:Cciulideventilarei dispozitivedeieireprinacoperi Ventilareacldirilor.ncercareaperformaneicomponentelor/produselor pentruventilareacldirilordelocuit.Partea8:ncercrialeperformanelor gurilordeaspiraieideevacuare(inclusivrecuperareacldurii)pentru instalaiiledeventilaremecanicdestinateuneisingurencperi. Ventilareancldiri.ncercareaperformaneicomponentelor/produselor pentruventilareacldirilordelocuit.Partea9:Dispozitivdetrecereaaerului higroreglabilmontatinexterior. Ventilareancldiri.Componente/produsepentruventilarealocuinelor. Caracteristicideperformanobligatoriiiopionale Ventilareancldiri.Gurideaermontatenpardoseal.ncercrilasolicitri Mecanice. Ventilareancldiri.Metodedecalculpentrudeterminareadebitelordeaer ncldiri. Clapetempotrivarefulriipentrucldiri.Partea1:Cerine. Ventilareacldirilorcualtdestinaiedectceadelocuit.Cerinede performantapentruinstalaiiledeventilareidecondiionareaaeruluidin ncperi Performanatermicacldirilor.Coeficienidepierderidecldurprin transferiprinschimbdeaer.Metoddecalcul. Performanaenergeticacldirilor.Calcululnecesaruluideenergiepentru 137

13790:2008 SRENISO 33. 13791:2006 SRENISO 34. 13792:2004 35. SREN14277:2007 36. CEN/TR14788:2006 37. SREN15239:2007 38. SREN15240:2007 39. SREN15241:2007 40. SREN15242:2007 41. SREN15243:2008 42. SREN15423:2008 43. SRENISO 15251:2007

44. SREN15255:2008 45. SREN15805:2010 46. 47. SRENISO15927 2:2009 SRENISO15927 5:2006

48. SREN1507:2006 49. SREN12236:2002 50. SREN12237:2003 51. SREN13180:2001 52. SREN13403:2003

nclzireaircireaspaiilor. Performanatermicacldirilor.Calculultemperaturiiinterioareauneincperi frclimatizarentimpulverii.Criteriigeneraleiproceduridevalidare Performanatermicacldirilor.Calculultemperaturiiinterioareaunei ncperifrclimatizarentimpulverii.Metodedecalculsimplificate Ventilareancldiri.Gurideaer.Metoddemsurareadebituluideaercu senzorietalonaininteriorulsaunimediataapropiereagurilordeaer VentilationforbuildingsDesignanddimensioningofresidentialventilation systems Ventilareancldiri.Performanaenergeticacldirilor.Ghidpentru inspeciainstalaiilordeventilare Ventilareancldiri.Performanaenergeticacldirilor.Ghidpentru inspeciainstalaiilordeclimatizare Ventilareacldirilor.Metodedecalculalpierderilordeenergiedatorit ventilaieiiinfiltraieincldirilecomerciale Ventilareacldirilor.Metodedecalculdeterminareadebitelordeaern cldiri,inclusivinfiltraiile Ventilareancldiri.Calculultemperaturiincperilor,asarciniitermiceia energieipentrucldiriprevzutecuinstalaiidecondiionareaaerului Ventilarea n cldiri. Msuri de prevenire a incendiilor pentru sistemele de distribuieaaeruluincldiri Parametri de calcul ai ambianei interioare pentru proiectarea i evaluarea performanei energetice a cldirilor, care se refer la calitatea aerului interior,conforttermic,iluminatiacustic. Performanaenergeticacldirilor.Calcululsarciniidercireaincintelor,cu transferdecldursensibil.Criteriigeneraleiproceduridevalidare Filtre de aer cu particule pentru ventilare general. Dimensiuni standardizate. Performana higrotermic a cldirilor. Calculul i prezentarea datelor climatice.Partea2:Dateorarepentrusarcinaderciredeproiectare Performana higrotermic a cldirilor. Calculul i prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina termic de proiectare pentru nclzireaspaiilor. Ventilarea n cldiri. Canale de aer rectangulare de tabl. Cerine de rezistenietaneitate. Ventilarea n cldiri. Elemente pentru susinerea i fixarea canalelor de aer pentruventilare.Condiiiderezisten. Ventilareancladiri.Reteledecanale.Rezistentasietanseitateacanalelor circularedetabla. Ventilarea n cldiri. Reele de canale de aer. Dimensiunii cerine mecanice pentrucanaledeaerflexibile. Ventilarea n cldiri. Canale nemetalice. Reele de canale din panouri izolante.

1.1.4Lucrridespecialitate [1] Enciclopedia tehnic de instalaii, Manualul de instalaii Volumul Instalaii Ventilare ARTECNO 2010 [2]E.T.I.V,ediiaaIIa

138

Anexa1.2 Coninutulfazelordeproiectarepentruinstalaiiledeventilare/climatizare. 1.2.1Temadeproiectare Elaborareadocumentaiilortehnicoeconomiceserealizeazpebazauneitemedeproiectare,stabilita nraportcucerineleexprimatennotadecomandformulatdectrebeneficiaruluiobiectivuluiproiectat. Tema este stabilit n general de comun acord, de ctre beneficiar, investitor si proiectant. Proiectantului i revine obligaia de a interpretai transpune cerinele beneficiarului ntrun limbaj tehnic, coroborat cu toate reglementrile legislative, urbanistice i tehnice n vigoare n momentul elaborrii proiectului.Temapoatefistabilitiunilateral,dectrebeneficiar,investitorsauproiectant. Tema de proiectare este pies component a contractului de proiectare si reprezint documentul tehnic n care se nscriu in mod obligatoriu elementele determinante pentru realizarea proiectului (funciuni,capaciti,soluiiimaterialepreferate/disponibile,amplasament,alteleasemenea). Sentocmetedifereniatinraportcutipullucrrilordeinvestiii: Pentruobiectivedeinvestiiinoi:temadeproiectare,includeprecizareaclaradatelortehnice deproiectarealeinvestiieinoi Pentru lucrri de investiie la cldiri i instalaii existente: tema de proiectare precizeaz naturaiamploareainterveniilornecesarecorespunztorscopuluideclarat.

1.2.2 Expertiza tehnic conine un studiu de specialitate sau o not tehnic justificativ, privind structura, capacitatea i starea tehnic a instalaiilor existente, n baza crora se stabilesc lucrri de intervenienvedereareabilitriisaumodernizriifuncionalenergeticecorespunztorcerinelortemeide proiectare. 1.2.3 Raportul de expertiz urmrete identificarea principalelor deficiene care impun interveniai stabilete,dinpunctdevederetehnicieconomicsoluiiledereabilitarei/saumodernizarenecesare. 1.2.4Expertizatehnicainstalatiilordeventilare/climatizarencldiriidentific: a. deficienedatorateproiectrii,execuiei,ntreinerii(exploatrii)instalaieicurente; Severific: calitateaexecuiei(seconstatinuseadmitdeformrivizibilelapereiiconductelordeaerla cele circulare abateri vizibile de la forma circular a seciunii, iar la cele rectangulare laturi concave sau convexe, muchii cu sinuoziti, sgei ale traseelor canalelor de aer, deficiene ale evacuriicondensatului,aleizolaieitermice,etc.); starea de curenie a instalaiei (filtre colmatate, conducte de aer n interior, camerele de aer din centrala de ventilare, n special camerele de amestec, elementele interioare ale ventilatoarelor, bateriile de rcire/ incalzire colmatate pe partea de aer, tvile de colectarea apei de condensaie, camerele de umidificare, separatoarele de picturi, clapetele sau orice alt dispozitivdereglare,guriledeadmisie,evacuare,elementelesensibilealetraductoarelor,.a.); etanseitateainstalaiei; verificri mecanice (blocri, nepeniri ale elementelor mobile, jocurile, poziiile limit, micarea corect, uoar sau rigiditatea/ lipsa pierderii de micare sau de jocuri ale elementelor indicatoare ale nclinrii, poziiilor relative, n special la mecanismele de acionare simultan manualsauautomatizataclapetelor,jaluzelelor,paletelor,organelordeblocaj,mecanismului dedeclanareaclapetelorantifoc,oscilaialiberlajaluzeledesuprapresiune,s.a.) verificri mecanice la dispozitivele de evacuare, la prizele de aer, accesibilitatea, deteriorri la racordurileelastice(latemperatur,coroziune,eroziune,solicitrimecanice); verificrimecanicelaventilatoare:prindereapefundaie,deficienedemontajaledispozitivelor de amortizare a vibraiilor, montajul rotorului are jocuri, frecri, se lovete de carcas. La

139

b.

c. d. e.

ventilatoarele axiale deficienele de calare orizontal vertical, sensul de curgere al aerului, ordineacorectdemontajlarotoarelemultiple,.a. verificri mecanice la filtrele mecanice, autocuritoare sau cu band uscat: starea de curenie a uleiului din baie, a lubrefiantului proaspt, a sistemului de acionare, calitatea miicriielementelordeacionareiaelementelordelimitatreacursei,.a. verificrielectrice:ntreruperialealimentrii,elementeneizolatenpanouri,stareaconexiunilor ninteriorulautomatelordepornire,areleelortermice,aprotecieilasuprasarcin,verificricu instalaiasubtensiune,.a. deficiene ale structurii nielor, poriunilor nglobate n elemente de construcii, a strii de funcionare a aparatelor, deficiene care impun demontri de echipamente, demolri pariale sau totalei/sau reproiectarea obiectivelor sau ale calitii aparatelor, echipamentelor utilizate ispecificrepercursiuniledegradriilorasuprainstalaieinansamblu; calitatea aerului: deficiene datorate creterii nivelului de noxe admise n instalaiei specific necesitiledereproiectareacapacitiiinstalatiilordeventilare/climatizareexistente; interveniipentrumodificareaicorectarearegimuluidefuncionareainstalaiilor. eficacitateainstalaiei,cudisfunciireferitoarela: instalaiaprimetepreapuin/multaer; instalaiaaredebitpulsativsaufluctuant; instalaiarefuleazaerpreacald/rece; instalaiarefuleazaerulcuumiditatearelativmaimic/maimaredectnecesar; instalaiaproducezgomot;.a.

1.2.5Insensuldemaisus,raportuldeexpertiztehnic,secompleteazicu: a. analizarea documentaiei tehnice a cldirii (sau completarea acesteia, dup caz),i confruntarea instalaieideventilare/climatizareexecutatecuproiectuliniial; b. analiza strii actuale a construciei i instalaiilor aferente acesteia, constatat prin vizitarea cldirii. c. evaluarea strii actuale a cldiriii a instalaiilor, prin comparaie cu soluia de proiect (conform cucarteatehnicaacldirii). d. analiza documentaiei care a stat la baza execuiei cldirii va fi completat cu un releveu al zonelor cu degradri specifice (igrasie, infiltraii de ap, condens, mucegai etc.), precumi cu un releveu al instalaiilor de ventilare/ climatizare n scopul evidenierii modificrilor constatate asupraacestora. 1.2.6Raportuldeexpertizvacuprinde: unmemoriutehnic; releveealeelementelordeinchidere,nielor,ncperilor,acoperiului/teraselor,etc.cu degradrileconstatatenurmaobservaiilordirecte; seciuniidetaliicumarcareadegradrilorconstatate; fotografiii,opional,altetipuridenregistrrivideo; dateextrasedinncercriledelaborator(buletinedeanaliz,rapoartedencercri). 1.2.7 Efectuarea expertizei tehnice a unei cldiri este reglementat, la data elaborrii Ghidului, prin prevederileprevzutedeLegeanr.10/1995privindcalitateainconstrucii,cumodificrileulterioare. 1.2.8 Raportul de expertiz se va ntocmi in raport cu cerinele prevzute prin H.G. nr. 925/1995 in Regulamentul de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor,cumodificareasicompletareaulterioara,dectrefirmeispecialitiatestai. 1.2.9 La proiectele care au la baza o expertiza tehnica, asa cum sunt cele de interventie la constructii existente (proiecte de schimbare sau de consolidare a unor cladiri avariate de cutremure sau de transformare a modului de utilizare al constructiei etc.), inainte de prezentarea documentatiei pentru verificare,aceastavatrebuisaobtinaacordulexpertuluiprinsemnareasistampilareaproiectului. 1.2.10Evaluareaenergeticauneicldiriurmreteidentificarea principalelorcaracteristici termicei energetice ale construciei i ale instalaiilor aferente acesteia i stabilirea, din punct de vedere tehnic i economic a soluiilor de reabilitarei/sau modernizare termici energetic a construcieii a instalaiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obinute din activitatea de analiz termic i energetic a cldiri. 140

Evaluarea energetic se efectueaz pentru cldiri existente n care se desfoar activiti care necesit asigurarea unui anumit grad de conforti regim termic, n condiii de consum redus de energie. Evaluarea energetic apare necesar dup caz, n etapa de investigare preliminar a cldirilor existente n vederea realizriiunorlucrrideinterveniilaconstrucii,inclusivinstalaiileaferente. 1.2.11 Evaluarea energetic a unei cldiri este reglementat, la data elaborrii Ghidului, prin prevederile: Metodologiei de calcul al performanei energetice a cldirilor, Partea a IIa Performana energetic a instalaiilor din cldiri, indicativ Mc 001 / 2 2006. Cap. II. 2 Calculul consumului de energieialeficieneienergeticeainstalaiilordeventilareiclimatizare. Metodologieidecalculalperformaneienergeticeacldirilor,ParteaaIIIaAuditulicertificatul deperformanacldirii,indicativMc001/32006. Legea372/2005privindperformanaenergeticacldirilor. 1.2.12Realizareaevaluriienergeticeauneicldiripresupuneparcurgereaatreietape: (1). Evaluarea performanei energetice a cldirii n condiii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcie instalaii aferente (nclzire, preparare / furnizare a apei caldedeconsum,ventilare,climatizare,iluminatartificial). (2).Identificareamsurilordemodernizareenergeticianalizaeficieneieconomiceaacestora. (3).ntocmirearaportuluideauditenergetic. 1.2.13 Raportul de audit energetic, care se efectueaz prin analizarea documentaiei tehnice a cldirii (sau completarea acesteia, dup caz) i prin analiza strii actuale a construciei i instalaiilor aferente acesteia,constatatprinvizitareacldirii. 1.2.14Evaluareastriiactualeacldiriiiainstalaiilor,princomparaiecusoluiadeproiect(conform cucarteatehnicaacldirii).Analizadocumentaieicareastatlabazaexecuieicldiriivaficompletatcuun releveu al zonelor cu degradri specifice (igrasie, infiltraii de ap, condens, mucegai etc.), precumi cu un releveualinstalaiilornscopulevidenieriimodificrilorefectuateasupraacestora. 1.2.15 Studiul de prefezabilitate este documentaia tehnicoeconomic prin care se fundamenteaz necesitateai oportunitatea investiiei pe baz de date tehnicei economice. Coninutulcadru al studiului de prefezabilitate, este alctuit n baza prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 28/2008 cu completrile ulterioare(Ord.863/2008,din02/07/2008). 1.2.16 Studiul de fezabilitate este documentaia tehnicoeconomic prin care se stabilesc principalii indicatori tehnicoeconomici afereni obiectivului de investiii pe baza necesitii i oportunitii realizrii acestuiai care cuprinde soluiile funcionale, tehnologice, constructivei economice ce urmeaz a fi supuse aprobrii. Coninutulcadru al studiului de fezabilitate, este alctuit n baza acelorai prevederi ale HotrriiGuvernuluinr.28/2008cucompletrileulterioare(Ord.863/2008,din02/07/2008). 1.2.17Proiectultehnic 1.2.17.1 Proiectul tehnic general (P.Th.G), pentru toate categoriile de lucrri, verificat potrivit prevederilor legale menionate mai sus (HG 28/2008 cu completrile ulterioare Ord. 863/2008), conine priscriseidesenateprivindrealizareaobiectivuluideinvestiii. 1.2.17.2 Proiectul tehnic pentru instalaiile de ventilare/ climatizare, parte a unui proiect tehnic general sau proiect de sine stttor, trebuie s fie astfel elaborat nct s fie clar, s asigure informaiile tehnice complete privind viitoarea lucrare i s rspund cerinelor tehnice, economice i tehnologice ale beneficiarului. De asemenea trebuie s permit elaborarea detaliilor de execuie n conformitate cu materialelei tehnologia de execuie propus, cu respectarea strict a prevederilor proiectului tehnic, fr sfienecesarsuplimentareacantitilordelucrriifrasedepicostullucrriistabilitnfazadestudiu defezabilitate/documentaiedeavizare. 1.2.17.3 Proiectul tehnic pentru instalaiile de ventilare/ climatizare se elaboreaz pe baza studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare, etap n care sau aprobat indicatorii tehnicoeconomici,

141

elementeleisoluiileprincipalealelucrriiincareaufostobinutetoateavizeleiacorduriledeprincipiu, nconformitatecuprevederilelegale. 1.2.17.4 Coninutulcadru obligatoriu pentru un proiect tehnic cu lucrri de instalaii de ventilare/ climatizare(P.Th.I.V/C)include: aPrilescrise: a1. elemente pentru prezentarea proiectului tehnic general pe specialiti: n aceast seciune proiectul tehnic pentru instalaiile de ventilare/ climatizare furnizeaz clar definite, elementele specifice pentru prezentarea proiectului tehnic general pe specialiti. Se includ informaii privind amplasarea reelelor interioare i a echipamentelor pentru ventilare/ condiionare, devieri necesare i protejri de utilitiafectate;cideaccespermanente,sursedeap,alimentareelectric,.a. Informaiile din aceast seciune se includ n prile scrise al unui proiect tehnic general la cap. 2. Descrierea general a lucrrilor, n care se fac referiri asupra urmtoarelor elemente: amplasament, topografie,climaifenomenelenaturalespecificezonei,geologia,seismicitatea. a2. memoriul tehnic de specialitate: n aceast seciune proiectul tehnic include informaii privind tipul cldirii, zonele din cldire care se ventileaz/ climatizeaz: parametrii de calcul ai aerului interior, debitele de aer, regimul de folosire a ncperilor, gradul de ocupare, aporturilei pierderile de cldur etc., soluiatehnicadoptatprinproiect. a3.caieteledesarcinipecategoriifacparteintegrantdinproiectultehnic a4.detaliispecificedeexecuie, a5. listele cu cantitile de lucrri (antemsurtori): cuprind toate elementele necesare cuantificrii valorice a lucrrilor proiectuluii conin centralizatoare ale cheltuielilor, pe obiectiv, pe categorii de lucrri, peobiecte. a6. graficul de realizare a proiectului tehnic pentru instalaiile de ventilare climatizare, care este parteagraficuluigeneralderealizareainvestiiei. bPriledesenate: b1. schemele funcionale: schemele de introducere/ evacuare a aerului n ncperi, a coloanelor de aer, schemele funcionale ale instalaiilor de ventilare/ climatizare, ale centralei cu amplasarea echipamentelor: ventilatoare, filtre, baterii de rcire/ nclzire, agregate de tratare a aerului, schema pompelor de ap; schemele de reglare a temperaturii prin control al ambianei sau prin recirculri sau de meninere a temperaturii constante; schemele soluiilor de automatizare aferente instalaiilor de climatizare;diagrameleixnecesarecalcululuidedimensionare,.a.); b2. planurile instalaiei, cu amplasarea reelelor de conducte interioare de aer, a aparatelor i a echipamentelor de deservire, schemelor de acionare, de comand a echipamentelor; planurile instalaiei alimentarecuapicanalizare; b3. planul reelelor exterioare / interioare de alimentare cu energie electric, puncte de branament, racordurielectricelapanouri. b4. plane privind construcii subterane implicate n instalaiile de ventilare/ climatizare, cuprinznd amplasarea lor, seciuni, profiluri longitudinale/ transversale, dimensiuni, cote de nivel, protecii i izolaii hidrofuge,proteciimpotrivaagresivitiisolului,acoroziuniiialteleasemenea; Planele de instalaii, definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect amplasarea, alctuirea i execuia instalaiilor,inclusivcote,dimensiuni,toleraneialteleasemenea,prin: schemealeinstalaiilorhidraulice,pneumatice,electrice,deautomatizare,comunicaii,reelede combustibil,ap,iluminatialteleasemenea,precumialeinstalaiilortehnologice; plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaiilor, sarcinilor iaaltorinformaiideaceeainatur,inclusivaschemelortehnologicedemontaj; diagrame, nomograme, calcule inginereti, tehnologice i de montaj, inclusiv materialul grafic necesarpuneriinfunciuneiexploatrii; liste cu utilaje i echipamente din componena planelor tehnologice, inclusiv fie cuprinznd parametrii,performaneleicaracteristicileacestora. 142

1.2.18Detaliideexecuie (1) Detaliile de execuie se elaboreaz pe baza proiectului tehnic avizat de beneficiar, dup stabilirea executantuluii a furnizorilor (productorilor) echipamentelori materialelor de instalaii, n urma licitaiei deexecuie. (2) Detaliile de execuie pentru instalaii de ventilare/climatizare trebuie s conin urmtoarele documentaii: a) Prilescrise: borderouifoaiecuresponsabiliti(listadesemnturi); memoriutehnicdespecialitate; instruciunideexploatareidereglare; graficulcufazeledeterminantepentrucontrolulcalitiiexecuiei; graficulderealizarealucrrilor. b) Priledesenate: schemelefuncionale; planurile instalaiei de ventilare, canale/ conducte de ventilare, amplasarea ventilatoarelor, a centralelordeclimatizare,astaiilorfrigorifice,apompelordeap,etc; detalii de execuie pentru elementele instalaiei (supori, pozarea aparaturii de msur i control etc.). (3). Proiectul de execuie al instalaiei de ventilare/ climatizare (proiectul tehnic, detaliile de execuie, dispoziiiledeantier)secuprindnCarteatehnicaconstruciei,deinutdeproprietar. 1.2.19Cerintenormativeprivindverificareaproiectelorpentruinstalaiideventilare/climatizare (1) Documentaiile tehnice (D.T.), precum i proiectele tehnice (P.Th.) pentru instalaii de ventilare/ climatizarencldiricaredezvoltdocumentaiiletehnice,curespectareacondiiilorimpuseprinautorizaia de construire, precum i prin avizele, acordurile i actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, se elaboreaz exclusiv de proiectani cu pregtire n domeniul instalaiilor pentru constucii (ingineri, subingineri, tehnicieni), constituii n acest scop n colective tehnice de specialitatei se semneaz, n condiiile legii, numai de cadre tehnice cu pregtire superioar n domeniul ingineriei instalaiilor. Este interzis semnarea proiectelor tehnice (P.Th.) pentru execuia lucrrilor, precumi a documentaiilor tehnice (D.T.) de ctre persoane care nu au absolvit, cu diplom recunoscut de statul romn, instituii de nvmnt superior de specialitate n domeniul ingineriei instalaiilor ori care nu au drept de semntur n condiiilelegii,subsanciunealegiipenale. (2) Prevederile legale n vigoare privind calitatea n construcii, verificarea i expertizarea tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor precum i atestarea tehnicoprofesional a specialitilorcuactivitatenconstrucii,nvigoareladataeleborriighiduluidebunpractic,prevd: a. verificarea tehnic a proiectelor trebuie asigurat de ctre specialiti atestai pentru domeniul instalaiicerineleIs,It,IgiIe. b. documentaiile tehnice precum i proiectele tehnice, care dezvolt documentaiile tehnice, n condiiilelegii,verificatepentru cerineledecalitate numai ctrespecialitiiverificatorideproiecteatestai, auobligaiadeafacedovadaefecturiiverificrii. 1.2.20Carteatehnicaconstruciei (1) Proiectul tehnic al instalaiilor de ventilarei climatizare (inclusiv detaliile de execuie, dispoziiile deantier) se cuprind n, Cartea tehnic a construciei, referitoare la instalaiile de ventilarei climatizare deinutdeproprietar. (2) Cartea tehnic a construciei este pus la dispoziia beneficiarului prin grija cruia se completeaz cutoatelucrrilecaresefacpeparcursulfuncionriiconstrucieiiainstalaiilordeventilareiclimatizare aferente. (3) Cartea tehnic a construciei conine toate procesele verbale pentru lucrri ascunse, inclusiv proceseverbaledeprobereferitoarelainstalaiiledeventilareiclimatizarepeetape;

143

(4) n cazul lucrrilor de reabilitare sau de modernizare a construciilori a instalaiilor de ventilarei climatizare aferente, n cazul n care nu exist cartea tehnic a construciei, se face obligatoriu releveul construciiloriainstalaiiloraferente. Importana existenei crii tehnice a construciei, apare cu precdere n etapa de investigare preliminar a cldirilor n vederea realizrii unei evaluri energetice, care se efectueaz prin analizarea documentaiei tehnice a cldirii (sau completarea acesteia, dup caz) i prin analiza strii actuale a construcieiiinstalaiilordeventilareiclimatizareaferenteacesteia,constatatprinvizitareacldirii. Exemplu: analiza crii tehnice a cldirii, respectiv a documentaiei care a stat la baza execuiei cldirii iinstalaiiloraferenteicaretrebuiescuprindcelpuin: partiuriledearhitecturalefiecruinivel; dimensiunile geometrice ale elementelor de construcii (fundaii, perei, stlpi, grinzi, buiandrugi, plci,elementelearpantei); dimensiunilegolurilordinperei,distanadintregoluri,nlimeaparapeilor; structuraanvelopeicldirii; tipuldeuiiferestre; alctuirea i materialele care compun elementele de nchidere exterioar sau de separare ntre spaiicudiverseregimuridetemperatur; planuri i scheme ale instalaiilor de nclzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consumielectrice(iluminat); Alte elemente specifice de conformare a cldirii referitoare la instalaiile de ventilare i climatizare. n cazul cnd documentaia de baz lipsete, se execut un releveu al cldirii, evideniinduse toate elementeleenumeratemaisus. (5) Instruciuni de exploatare se refer la exploatarea i ntreinerea instalaiilor de ventilare/ climatizareiinclud: listaprescripiilordebazaferenteexploatrii; modificrileadmisealeproiectuluiiniial; proceseleverbaledeconstatareiremediereadeficienelorapruteduprecepialucrrilor; jurnalulevenimentelor; proceseverbaledepredareprimirencazulschimbiiproprietarului; referateleiconcluziilencercrilorspeciale; registruldeexploatare.

144

AnexaI.4 Cerintedecalitatepentrucomponentealecentralelordeventilare, climatizare,conditionare


I.4.1Cerintegeneraledecalitatepentruclapetedeaersiracordurideintrare/iesire Nr . Cerinte crt 01 Vitezemaximealeaeruluide8m/scuexceptiaventilatoarelor Evitareaformatiipuntilortermice,evitareacontactuluiindirectcusuprafetele 02 metalice 03 Legaturaechipotentialalapamant 04 Suprafeteinterioaresiexterioaregalvanizate I.4.2Cerintepentruprizedeaer Nr. Cerinte crt Prizadeaerdinplasadesarmacuochiuridemaxmax20x20mmaccesibila pentrucuratire 01 Prizadeaerestefunctionalsipentrusistemulinrepaus Grileledeprotectielaintemperiivoraveaununghideminim45grd Vitezemaximealeaeruluirecomandate; Prizadeaer: 2.5m/spentruprizadeaerculamele; 3.5m/spentruprizadeaercuseparatordepicaturi; 02 4.5m/spentrucaciulideventilatie; Aerevacuat: 4.0m/spentrugriladeaerculamele; 5.0m/spentrugrilacuseparatordepicaturi; 6.0m/spentrucaciulideventilatie; griladeevacuareaaeruluiviciatmaisusdecatprizadeaerproaspat; pentruclasaEHA1:griladeevacuaretrebuiesafiecucelputin2mmaisus 03 decatprizadeaerproaspat; ClasEHA2,3and4evacuaraeaeruluisevafaceinsus Prizadeaerproaspat Trebuiepozitionatastfelincatsafieinfluntatacatmaiputindeemisiile poluanteexistenteinzonaamplasariii; nutrebuiepozitionatainapropiereaturnurilorderacire; 04 candprizadeaerestepozitionatpeacoperissevamentineodistantafatade acoperisdeminimde1,5xinaltimeastratuluidezapada,darnumaiputinde 0,3m; distantafatadegriladeevacuaredeminim2m; distantaminimafatadecladirileinvecinatedeminim8m; 05 suprafeteleexterioaresiinterioarevorfigalvanizatesivopsite

Standard SREN130536.6.1

Standard

SREN130536.2

SREN130536.2

SREN13779 A.2.3

SREN13779 A.2.3

145

I.4.3Cerintegeneraledecalitatepentruclapetedeaersicameredeamestec Standard SREN13053 6.6.2 SREN13053 6.6.1

Nr Cerinte crt 01 Clapeteledeaerpentrucamereledeamestecsiclapeteledebypasstrebuiesafiedin clasa2 02 Clapeteledeaertrebuiesaimpiedicecirculatiaaeruluiatuncicandcentralele detrataresuntoprite 03 Vitezamaximaprinclapeteledeaertrebuiesafiedemaxim8m/s(cuexceptia clapeteleordebypasscirculationairandbypassdampers) 04 Prevedereaspatiuluinecsarmontariisiintretineriiservomotoarelor 05 Suprafeteexterioaregalvanizatesivopsite. 06 Pentruunitatileexterioareclapeteledeaertrebuiemontatecatreinteriorulunitatii

I.4.4Cerintepentrufiltredeaer Standard SREN13053 6.9.1 SREN13053 6.9.2

Nr Cerinte crt 01 SuntpremisenumaifiltreinconcordantacustandardEN779. Marcajulpefiltrutrebuiesafieindividualsivizibil 02 ClasaminimaafiltrelordeintroduceresievacuaretrebuiesafieF5,darrecomandatar fiF7. PentruevacuareinaintearecuperatoruluidecalduraserecomandaminimF6. CandsuntnecesaredouatreptedefiltrareadouatrepatatrebuiesafieminimF7dar indicatarfiF9 03 PentruaerexteriordinclasaODA3,ODA4andODA5suntrecomandatefiltrecu carbuneactiv. DupafiltrulcucarbuneactivetrebuieinstalataunfiltrucuminimF8. 04 Filtreledetipsacserecomandaaaveaminim10mpsuprafatafiltrantapentru1mpde suprafatatransversala. 05 Cadereadepresiunedecalculafiltrelorserecomandaafiomedieafiltrucuratsiafiltrului colmatat (pinitial+pfinal)/2 Inabsentaaltorcerinteovariatiede10%adebituluideaeresteacceptabila. 06 Cadereadepresiunemaxima: G1G4150Pa F5F7200Pa F8F9300Pa 07 Filtreletrebuiesasimentinacaracteristicileproiectatepeintreagaperioadade utilizare 08 Filtreletrebuiesapoatefiinlocuiteintreextragerealaterala 09 Primatrepatadefiltraretrebuiesafiepozitionatalaaspiratie. Adouatreptadefiltraretrebuiepozitionatalarefulareadincentala. Pentruevacuareaeruluidinbucatariiunfiltrudegrasimitrebuiepozitionatinaintea primeitreptedefiltrare. 10 Undeexistapieseinmiscarecelputinotrepatadefiltraretrebuiesafieinstalate inainteaacestora. PentrurecuperatoarerotativefiltreledeevacuaretrebuiesaaibaminimclasaF5.

SREN13779 A.3 SREN13053 6.9.2 SREN13053 6.9.2 SREN13779A.3 SREN13053 6.9.2 SREN13779 A.2.2 SREN13053 6.9.2 SREN13779A.3 SREN13779A.3

146

11 Trebuieasiguataccesullaterallafiltre,printrunspatiulibercelputincatlatimeafiltrului. Accesullafiltrutrebuiesafierealizatinpermanenta. Pentruunitatimaiinaltede1,6maccesullafiltresevarealizapeambeleparti. 12 Incazulincareconditiileexterioarenefavorabilesementinpentruoperioada indelungatadetimp,trebuieluateinconsiderareopreincalzirecu3gradesaualte metode. Umiditaterelative>80%pentrutemperaturide>0C Umiditaterelativa>90% 13 Filtrudedezinfectarepoatefiinstalatcatrefinalulcentraleiinzonadesuprapresiune ,dupaceinprealabilafostprotejatcuunfiltruavandminimclasaF7. 14 Garnituriledeetansaretrebuiesaaibaostructuracelularainchisa Materialulfiltrantnutrebuiesafieunmediuprielnicdedezvoltarea microorganismelor. 15 Structurametalicaafiltrelortrebuiesafiecelputingalvanizata. 16 Inzonapardoseliicentralelordetrataresuntadmisenumaifiltresaci,rigide. 17 Trebuieasigurataetanseitateafiltruluipeintreagaperioadadeutilizare. Incazulincarefiltrelesuntfixatecuarcurisauclipsuri,trebuieasiguratainspectarea filtruluipeambeleparti. 18 Indiferentdegraduldeutilizareserecomandaoperioadamaximadeinspectiede Filtretreapa1:1an Filtretreapta2:2ani 19 Serecomandacahublouldeinspectiesaaibadiametruldeminim150mm. Serecomandailuminatinteriorpentruinaltimimaimaride1,3m 20 Cadereadepresiunepefiltrevafimonitorizataprininstrumentespecifice. I.4.5Conditiisuplimentarepentrumediilecucerintedeigienasporite Nr Cerinte crt 01 Suprafatametalicaafiltrelortrebuiesafievopsita. 02 Sectiuniledefiltraretrebuiesafiedotatecuhubloudeinspectiesidotatecuiluminat interior. 03 Vorfiutilizatenumaifiltrecuetansareprinstrangerecugarnituriadezive. 04 Inlocuireafiltrelorsefacenumaipeparteadinainteafiltrului. Pentrufiltreledetipsacestenecesarunspatiuliber,inaintedefiltru,catcelputin lungimeaunuifiltru. 05 Nusuntadmisefiltreelectrostatice. 06 Candexistauntratamentantibacterianestenecesaradovataeficacivitatiisia netoxicitatiiacestuitratament. 07 Atreiatreaptadefiltraresepozitionazainmodnormallasfarsitulunitatii,urmarindu seeficacitateaacestuia. 08 Treptedefiltrarerecomandate primatreptaminimF5darrecomandatF7 adouatreaptadefiltrareminimF9 09 Pentruunitatilecurecirculareaaeruluiprimatrepatadefiltrarepoatelipsidoardaca inbateriaderacirenuseformeazacondens. 10 Manometreleindicatesuntcelecuprizadeaerdirecta,farafluidintermediar.

SREN13779A.3

SREN13053 6.9.2 SREN13053 6.9.2

SREN13053 6.9.2 SREN13053 6.9.2

Standard

147

I.4.6Cerintedecalitatepentrurecuperatoareledecaldura Nr Cerinte Standard crt Sistemeledeaerproaspatsideaerviciattrebuiesafiedotatecurecuperatoarede caldura.Sistemelederecuperaretrebuiesafieetanselascapariledeaer.Exceptie SREN130536.5.1 01 facsistemeleincareaerulevacuateestefoartecald,nuexistaspatiusaunuarfi EN137795.6 viabilfinanciar. Esterecomandatcasistemulderecuperaresafieselectatinfunctiedecalitatea aeruluiextras ETA2recuperatorinplacisaurotativpentrusystemdeintroducerein suprapresiune 02 ETA3recuperatorinplacisaurotativpentrusystemdeintroducerein SREN13779A.4 suprapresiunesimaxim5%aerrecirculatdinaerulevacuat ETA4recuperatorcufluidintermediarysaucutuburitermice Sistemulderecuperareacalduriiincareesteposibilainfiltrareaaeruluievacuat,este indicatacolounderecirculareaestepermisa. Tavadecondenstrebuiesafiedinotelinoxidabilsaualuminiu. 03 Pentrurecuperatoarelerotativetaviledecondenssuntobligatoriidoaracolounde SREN130536.5.2 condensulsepoateproduce. Suprafatafinitaarecuperatoarelordecalduratrebuiesafiezincata,iararipioarelevor 04 fidinaluminiu 05 Serecomandamonitorizareapresiuniiinrecuperatoareledecaldura. Cerinteledecalitatepentrurecuperatoarelecufliudintermediarsuntsimilarecu 06 celepentrubateriiledeincalziresauracire. Serecomandadotarearecuperatoarelordecalduracuunsystemdeumidificarea 07 aeruluievacuat,inscopulreduceriisarciniibaterieideracireaaeruluiintrodus. SREN130536.5.1 . 08 Sevorprevedeaprizademasuraapresiuniiaeruluipecele4directiialeaerului SREN130536.5.2 09 Schimbatoruldecalduratrebuiesafieetansatcugarnituredincauciuc. SREN130536.5.2 10 Schimbatoareledecalduratrebuiesafieprevazutecuocameradespalare SREN130536.5.2 Sistemelederecuperateacalduriicutransferdepoluantisaumirosuridinaerul 11 evacuatesuntpremisedoaracolounderecirculareaestepermisa. Clasadeeficienta A B SREN130536.5.2 12 Clasarecuperatoruluidecaldura H2 H3 SREN137795.6 I.4.7Conditiisuplimentarepentrumediilecucerintedeigienasporite Nr Cerinte Standard crt Cadrulrecuperatoarelordecalduravorfigalvanizatessivopsite 01 02 Rameledemontajvorfidinotelinoxidabil 03 Sistemuldedrenajvafidinotelinoxidabil Recuperatoareledecaldurasevorpozitionadupaprimatrepatadefiltrare, 04 protejatefiindcuunfiltrudeclasaminimF5

148

I.4.8Cerintegeneraledecalitatepentrubateriideincalziresiracire Nr Cerinte crt 01 Materialeletrebuiesafierezistentelacoroziune,netedesiusordecuratat 02 Sineledemontajabaterillorderaciretrebuiesafiedinotelinoxsaualuminiu BateriilesuntconstruitedinCu/AlsauCu/Cu aripioaredinaluminiumsaucupru 03 cadregalvazinatelacald conductedincupru colectoaredinotel 04 BateriilederacirevorfidinSt/Zngalvanizate SuprafeleleexterioarevorfidinhCu/AlsauCu/Cu aripioaredincupru; Cadredinotelinoxsaualuminiurezistentlacoroziune; 05 SepotfolosisibateriidinCu/Algalvanizatesiprevopsitedacanuestenecesara curatireainexteriorulcentraleidetratare; conductedincupru; collectordincupru; 06 Tavadecondensdininox Pasulminimalaripioarelor min.2.0mmpentruracirefaradezumidificare 07 min.2.5mmpentruracirecudezumidificare min.4.0mmpentruincalzireaerexterior min.2.0mmpentrualtesituatii Cadereadepresiuneahidraulica(exceptierecuperatoareledecaldura) 08 Bateriideincalziremax.20kPa Bateriideraciremax50kPa Adancimeamaximaabateriilorpentrurealizareacuartirii; 300mmwithpentruserpentinedecalate 09 450mmwithpentruserpentineinlinie. Pentrunecesitatimaimaridecatacestea,sevorrealizabateriidinmaimulte sectiuni Pozitionareabateriilorderacire racireacudezumidificarepeaspiratiaventilatorului(ventilarulareeffectde 10 reincalzire) racireafaradezumidificaredupaventilator(pentrupreluareacalduriidegajate demotor) Pentruunitatilecuinatimemaumarede1,6m,estenecearaccesulininteriordin 11 ambelepartilaterale,faraafinecesarademontareaunitatilor. 12 Apacondensatapebateriitrebuiesaseintoarcainamontedebaterie Separatoruldepicaturisevautilizanuamiacoloundeestenecesar. 13 Suntindicatebateriilederacirefaraseparatoaredepicaturi. 14 Separatoareledepicaturitrebuiesapoatefiextrasepentruinspectiesicuratire. 15 Penetrareaperetilordecatreracordurilebateriilortrebuiesafieetansate. Taviledecondensvorfidotatecugardahidraulica.Nuestepermisaracordarea 16 directalacanalizare. Bateriilerecuperatoarelordecalduravorfidotatecugarnituredecauciucpentrua 17 preveniuneventualbypass. 18 Bateriilederacirenutrebuiepozitionateimediatinainteafiltrelorsau

Standard SREN130536.4.1

SREN130536.4.4

SREN130536.4.4

SREN130536.4.4

SREN130536.4.3

SREN130536.4.3

SREN130536.4.4 EN130536.4.4 SREN130536.4.4 SREN130536.4.4 SREN130536.4.4 SREN130536.4.3 SREN130536.4.4

149

atenuatoarelordezgomot Bateriiledeincalziresauventilatoareletrebuiepozitionateintreele. 19 Preincalzireasevapozitionaimediatdupaprimatreaptadefiltrare. Dispozitivedeprotectieaabateriilordeincalzireelectrica: termostademaximcuresetmanualcuagrement 20 sevaspecificadebitulminimdeaernecesar sevaspecificadacaestenecesaratimpuldeintarzierelapornirenecesar 21 Distantapanalaelementalconstructiveurmatorminim300mm

SREN1886

I.4.9Conditiisuplimentarepentrumediilecucerintedeigienasporite Nr Cerinte Standard crt BateriideraciredinCu/AlorCu/Cu 01 cadrudininoxsaurezistentlacoroziune; aripiuoarevopsitesauacoperitecumaterialerezistentelacoroziune; 02 Separataoredepicaturidinotelinoxsaualuminiu 03 Toateracorduriletavillordecondensvorfipozitionatepeaceeasiparte. 04 Curatireatrebuiesafieposibilapetoatepartileumede Bateriaderaciresiseparatoruldepicaturisevorpozitionainainteacelideadoua 05 treptedefiltrare I.4.10Cerintedecalitatepentruatenuatoareledezgomot Nr Cerinte Standard crt Distanteminimeintrecomponente 01 Laintrare1.0xmax.dinlatimeaunuielementalatenuatorului SREN130536.10 Laiesire1.5xmax.dinlatimeaunuielementalatenuatorului 02 Caderedepresiunemaxima100Pa Materialedefinisarerezistentelaabraziunesidurabil,rezistentlaproceselede 03 curatire. Elementeleatenuatoruluivorfdemontabilefaraafinecesarademontareaaltor 04 SREN130536.10 elemente Atenuatoareledezgomotvorfipozitionateincentraladetratareimediatdupa 05 ventilator,intreprimasiadouatrepatadefiltrare. SREN130536.10 Nuvorfipozitionateimediatdupumidificatorsaubateriideracireumede. 06 Serecomandacaelemnteleetenuatoruluisaaibalaintraremuchiirotunjite; SREN130536.10 Incazulincareconditiileexterioarenefavorabilesementinpentruoperioada indelungatadetimp,trebuieluateinconsiderareopreincalzirecu3gradesaualte 07 metode. Umiditaterelative>80%pentrutemperaturide>0C Umiditaterelativa>90% 08 Suprafeteleatenuatorului,alecamereisialeprofilelelorvorfigalvanizate I.4.11Cerintegeneraledecalitatepentruumidificatoare Nr Cerinte Standard crt 01 Umidificatoarelecuapanutrebuieplasateinaintedefiltresauatenuatoarede SREN130536.8.1

150

02

03

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

zgomot Toatecomponenteleumidicatoareletrebuiesafiedemontabile Toatepartileincontactcuapatrebuiesafieaccesibilepentruinspectiesi construitedinmaterialerezistentelacoroziunesiusordedezinfectat Aerulexteriortrebuiesaaibacelputindouatreptedefiltrare(primatreapta minimF7)cuexceptiaumidificatoarelorcuaburlacareseadmiteosingura trepatadefiltrare. Umidificatorultrebuieplasatintreceledouatreptedefiltrare. Materialeledeetansaretrebuiesafiedinmaterialecarenusischimba proprietatileintimp. Materialeledeetansarenutrebuiesafieunstratsupportpentru microorganisme. Suprafetelematerialelordedupaumidificatortrebuiesafiegalvanizatesi vopsite. Inapadecirculatietrebuiesaexisteunnumartotaldecoloniide1000KBE/ml ,dincarenumarulmaximdegermeniLegionella100KBE/100ml. Umidificatoarelevorfidotatecutavadecondens,gardahidraulicasiclapet aantiretur Umiditatearelativedupaumidificatornuvadepasi90% Umidificatorulvaficompletgolitsiuscatinperioadaccandnuesteutilizat. Umidificatuldevaopriautomatlaoprireacentraleidetratare. Toateelementeincontactcuapavoraveaposibilitateadeevacuare. SerecomnadafolosireadegerminariicuUV. Taviledecondensvoraveapantasuficienta. Separatoareledepicaturivoraveaposibilitateademontariisicuratirii. Vorfihdotatecuhubloudeinspectie. Prinhubluldeinspectienuvapatrundeluminadinexterior. Pompeledecirculatievorfiprotejatelalipsaapa

SRN130536.8.3.3

SREN130536.8.1

SREN130536.8.1 SREN130536.8.1 SREN130536.8.3.3 SREN130536.8.3.3 SREN130536.8.3.3 SREN130536.8.3.3

I.4.12Conditiisuplimentarepentrumediilecucerintedeigienasporite Nr Cerinte crt 01 Suprafeteinterioaredinotelinox Suntadmisenumaiumidificatoarecuaburmontateinainteaceleideadouatrepte 02 defiltrare 03 Taviledecondensvorfidinotelinox. Incazuldefectiuniiumidificatoruluisevorluamasuripentruformarea 04 condensatuluiinsistemuldeintroducere I.4.13Cerintegeneraledecalitatepentruventilatoarelecentralelordetratare Nr Cerinte crt 01 Ventilatoareledeadmisietrebuieamplasatepentruaminimizapierderiledeaer. Acoloundeexistadouatreptedefiltrare,ventilatoruldeintroducerese 02 pozitioneazaintreceledouatrepte 03 Trebuiesaexisteotreaptadefiltrareinainteaventilatoarelorantrenateprincurea. 04 Ventilatorsimotormontatpeuncadruorizonatl 05 Amortozoaredevibratiicuoefecientademinim90%

Standard

Standard SREN130536.3.1 SREN130536.9.2

151

Hobloudeinspectiedeminim150mmsiiluminat,pentruunitatimaiinaltede1,3m SREN130536.3.1 07 Protectiaelectricaamotoarelordepeste0,25Kw Inrerupatorladeschidereauseideaccesobligatorie SREN130536.3.1 08 SREN188611 09 Legaralaprizadepamantobligatorie 10 Prizedemasuraadebituluideaer Serecomandautilizareaventilatoarelorcupaletecurbateinapoi. SerecomandamotoaredinclasaEFF1. 11 SREN130536.3.1 Pentrucaderidepresiunetotalamaimicidecat1500Paserecomandautilizarea ventilatoarelorradiale; Vitezamaximaderotatievafinominalizatapeetichetaventilatorului. 11 Vitezamaximaderotatieaventilatoruluisiputereaelectricamaximaabsorbitanu trebuiedepasite. Materialeconstructive: 12 ventilatoarelevorfiprotejateimpotrivacoroziunii; cadruldemontajgalvanizat; 06 I.4.14Conditiisuplimentarepentrumediilecucerintedeigienasporite Nr Cerinte Standard crt Pentruunitatidepanala1minaltimecuventilatoarecentrifugalesevaprevedea 01 posibilitateademontariiventilatoruluipentruintretinere. cadruldemontajvafiexecutatdininox. 02 Hubloudeinspectiesiiluminatinterior 03 Dispozitivedemasurasiafisareaadebituluideaer Sevaasiguraundebitconstantdeaer,prinprevedereaconvertizoarelorde 04 frecventa I.4.15:Stabilitatemecanica(SREN1886) Clasacarcasei Deformarerelativamaxima[mm/m] D1D2D3 410>10 I.4.16:Graddeetanseitatelapresiuninegativepressure(SREN1886) Clasade Procentulmaximde TipuldefiltrurecomandatconformSREN etanseitate neetanseitatelaopresiunede 779 testde400Pa L1L2L3 0.150.441.32 >F9 F9F8F9 G1F7 I.4.17:Graddeetanseitatelapresiunipositive(SREN1886) Clasa Viteza [m/s] V1 max.1.5 V2 >1.5to2.0

152

V3 >2.0to2.5 V4 >2.5to3.0 V5 Faracerinte I.4.18:IzolaeatermicaSREN1886 Clasa CoeficientdetransferU [W/(m2K)] T1 U<0,5 T2 0.5<U<1.0 T3 1.0<U<1.4 T4 1.4<U<2.0 T5 Faracerinte I.4.19:Factorpunctetermica(SREN1886) Clasa Factorpunctetermicakb 0.75<kb<1.00 0.60<kb<0.75 TB1TB2TB3TB4TB5 0.45<kb<0.60 0.30<kb<0.45 Faracerinte I.4.20:Clapetedeaer Clasadeetanseitate Presiunedetest500Pa[dm3/(m2)] 4 4321 20100500 I.4.21:Materialconstructivsitipuldeizolatie(SREN13501) Clasamaterialului Descriere A1 Incombustibile A2s1d0 A2 Greuinflamabil B Cs1d0...Cs3d2 Ds1d0...Ds3d2 Inmodnormalinflamabil E...Ed2 F Usorinflamabile s=secreazafum(s1las3) d=seformeazapicaturi(d0lad2) I.4.22Vitezamedieaaeruluiinsectiunetransversala(SREN13053) Clasa Viteza [m/s] V1 max.1.5 V2 >1.5to2.0 V3 >2.0to2.5 V4 >2.5to3.0 V5 Faracerinte

153

I.4.23:Valoripentrueficientarecuperatoruluisicadereamaximadepresiuneadmisa(SREN13053) Debitdeaer[m3/h] Nrorepean 1980la >5000si >10000si25000 >25000si >50000 [ore/an] 5000 10000 50000 >100000 <2000 0.40150Pa 0.43175Pa 0.50200Pa 0.55 225Pa >2000si 0.40175Pa 0.43200Pa 0.47225Pa 0.53250Pa 0.58 4000 275Pa >4000si 0.43200Pa 0.45225Pa 0.50250Pa 0.58275Pa 0.63 6000 300Pa >6000 0.45225Pa 0.50250Pa 0.55275Pa 0.63300Pa 0.68 325Pa Pentruvalorimarimarialeeficinteiseadmitcaderidepresiunemaimari I.4.24:ClasificarearecuperatoarelordecalduradinTab.4.9.9,cufactoriidecorectie(SREN13053) Clasa Eficientaminima Caderedepresiunemaxima Recuperator H1 valoarex1.15 valoarex0.75 H2 valoarex1.10 valoarex0.90 H3 valoarex1.00 valoarex1.00 H4 valoarex0.90 valoarex1.10 H5 Faracerinte Faracerinte I.4.25:Puterespecificaventilator(SREN13779) Clasa Puterespecificaventilator (cresterisuplimentarepremisevezitab.12) [W/(m3/s)] SFP1 <500 SFP2 500750 SFP3 7511250 SFP4 12512000 SFP5 20013000 SFP6 30014500 SFP7 >4500 I.4.26:Puterespecificasuplimentaraadmisa(SREN13779) Component MajorarepentruSFP [W/(m3/s)] Treaptadefiltraresuplimentara +300 FiltruHEPA +1000 Filtrucarbuneactiv +300 RecuperatordecalduraclasaH2H1 +300 Bateriederacirefoarteeficienta +300
154

I.4.27:Putereelectricamaximaabsorbita Debitdeaer Unitatifaraprocese Unitaticu Unitaticualteprocese termice incalzire [m3/h] [kW/(m3/s)] [kW/(m3/s)] [kW/(m3/s)] 2,0005,000 2.7 3.3 3.8 5,00110,000 2.5 3.0 3.6 10,00125,000 2.3 2.7 3.3 25,00150,000 2.0 2.5 2.9 peste50,000 1.9 2.3 2.7 3 3 Pmax[kW]=debit[m /h]xvaloare[kW/(m /s)]/3600 I.4.28Valorirecomandatepentrucaderiledepresiuneinelementelecentraleidetratare Component Caderedepresiune[Pa] redus normal mare tubulturadeaspiratie 200 300 600 tubulaturadeintroducere 100 200 300 bateriedeincalzirecuapa 40 80 100 bateriederacirecuapa 100 140 200 recuperatordecalduraclasaH3 100 150 250 recuperatordecalduraclasaH2H1 200 300 400 umidificator 50 100 150 umidificatorcupulverizare 100 200 300 filtruF5F7presiunefinala 100 150 250 filtruF8F9presiunefinala 150 250 400 HEPAfilter 400 500 700 filtrucarbineactiv 100 150 250 atenuatordezgomot 30 50 80 clapetdeaer 30 50 100 prizadeaer 20 50 70 I.4.29:Putereelectricamaximaabsorbita(VDI3803) Debitdeaer Unitatifaraprocese Unitaticuincalzire Unitaticualteprocese termice [m3/h] 3 3 [kW/(m /s)] [kW/(m /s)] [kW/(m3/s)] 2,0005,000 2.7 3.3 3.8 5,00110,000 2.5 3.0 3.6 10,00125,000 2.3 2.7 3.3 25,00150,000 2.0 2.5 2.9 peste50,000 1.9 2.3 2.7 Pmax[kW]=debit[m3/h]xvaloare[kW/(m3/s)]/3600

155

I.4.30Valorirecomandatepentrucaderiledepresiuneinelementelecentraleidetratare Component Caderedepresiune[Pa] redus norma mare tubulturadeaspiratie 200 300 600 tubulaturadeintroducere 100 200 300 bateriedeincalzirecuapa 40 80 100 bateriederacirecuapa 100 140 200 recuperatordecalduraclasaH3 100 150 250 recuperatordecalduraclasaH2H1 200 300 400 umidificator 50 100 150 umidificatorcupulverizare 100 200 300 filtruF5F7presiunefinala 100 150 250 filtruF8F9presiunefinala 150 250 400 HEPAfilter 400 500 700 filtrucarbineactiv 100 150 250 atenuatordezgomot 30 50 80 clapetdeaer 30 50 100 prizadeaer 20 50 70 I.4.31Clasificareaaeruluiextras(SREN13779) Aerevacuat Descriere clasa ETA1 Aerextrascunivelscazutdepoluare ETA2 Aerextrascunivelmoderatdepoluare ETA3 Aerextrascunivelridicatdepoluare ETA4 Aerextrascunivelfoarteridicatdepoluare I.4.32Categoriidecalitateaaeruluievacuat(SREN13779) Aerevacuat Descriere clasa EHA1 Aerevacuatcuunnivelscazutdepoluare EHA2 Aerevacuatcunivelmoderatdepoluare EHA3 Aerevacuatcunivelridicatdepoluare EHA4 Aerevacuatecunivelfoarteridicatdepoluare I.4.33:Categoriidecalitateaaeruluiexterior(SREN13779) Component Caderedepresiune[Pa] redus norma mare tubulturadeaspiratie 200 300 600 tubulaturadeintroducere 100 200 300 bateriedeincalzirecuapa 40 80 100 bateriederacirecuapa 100 140 200 recuperatordecalduraclasaH3 100 150 250 recuperatordecalduraclasaH2H1 200 300 400

156

umidificator 50 100 150 umidificatorcupulverizare 100 200 300 filtruF5F7presiunefinala 100 150 250 filtruF8F9presiunefinala 150 250 400 HEPAfilter 400 500 700 filtrucarbineactiv 100 150 250 atenuatordezgomot 30 50 80 clapetdeaer 30 50 100 prizadeaer 20 50 70 I.4.34:Categoriidecalitateaaeruluiintrodus(SREN13779) Aerintrodus Description clasa SUP1 Aercecontinedoaraerexterior SUP2 Aercecontinedoaraerexteriorsiaerrecirculat I.4.35:Categoriidecalitateaerinterior(SREN13779) Roomair Description CO2 class (ppm) IDA1 Calitateridicataaaerului <400 IDA2 Calitatemedieaaerului 400600 IDA3 Calitatemoderataaaerului 6001,000 IDA4 Calitatescazutaaaerului >1,000

157

AnexaII.1 Coninutulcaietuluidesarcinipentruexecuialucrrilor,dupacaz, ncadrulunuiproiecttehnicdeinstalaiideventilare/climatizare. In baza recomandrilor Legii 10/95 cu modificrile ulterioare, a Ord. 863/2008 i complementar normativului GP 0902003 Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuialucrrilordeconstruciiiinstalaii.CaietulIV:Instalaiiinterioare,coninutul,dupcaz,al caietului de sarcini pentru execuia lucrrilor ntocmit n cadrul unui proiect tehnic de instalaii de ventilare/climatizare,include: baza de proiectare i limita de proiect: se indic baza de proiectare pentru soluiile de dimensionare, reprezentnd datele concretizate n tema de proiectare sau dintro faz anterioar a proiectului, destinaia cldirii, zona climatic, planurile de arhitectur i construcii care definesc cldirile ventilateclimatizate, date furnizate de productorii de echipamenteiaparatur. soluia proiectului: sistemul de ventilare/climatizarei procedeele de tratare a aerului alese; regimul de funcionare; justificarea soluiei tehnice funcie de necesitile specifice i de posibilitilederealizare; elementele componente ale instalaiei de ventilare/ climatizare din cldire i proprietile fizicomecanice,chimice,deaspect,defiabilitate,tolerane,probe,testeialteleasemenea, pentru materialele, aparatele i echipamentele componente ale instalaiilor proiectate, cu indicareastandardelor; caracteristicile de calitate ale instalaiei proiectate n conformitate cu Legea 10/1995 cu modificrileulterioare,justificatepentrufiecaredintrecele6cerineeseniale,astfel: Rezistenistabilitateseindicreferineprivind: - rezistena mecanic a elementelor componente ale instalaiei de ventilare/ climatizare (conducte de aer, dispozitive de nchidere i reglare, mbinri de etanare)la eforturi care apar n timpul exploatrii (ocuri mecanice, termice, creterea presiunii nominale de exploatare,tasri ale elementelor de construcie sau aleterenuluietc.); - rezistena la eforturi datorate manevrelor i utilizrii; asigurarea unei manevrri uoareaorganelordecomandaleinstalaieideventilare/climatizare; - rezistenai stabilitate la solicitri seismice a utilajelori a elementelor componente aleinstalaieideventilare/climatizare; - rezistena suprafeelor elementelor componente ale instalaiei de ventilare/ climatizare (conducte de aer, dispozitive de nchidere i reglare, armturi, echipamente) la solicitarea/ coroziunea datorat agenilor chimici i atmosferici agresivi; - limitarea transmiterii vibraiilor produse de utilaje la prile structurii de rezisten, susceptibiledeaintranrezonan(planee,acoperiuriteras,platformeetc.); Securitatelaincendiuseindicreferineprivind: - comportarea la foc (clasa de reacie la foc i/sau limita de rezisten la foc dup criteriile EI, a elementelor componente ale instalaiei de ventilare/ climatizare (conductedeaer,dispozitivedenchidereireglare,aparate,echipamente,garnituri, produsedeetanare);
158

soluia adoptat n proiect pentru eliminarea riscului de incendiu i de propagare a acestuia,prinmoduldeamplasareaelementelorcomponentealeinstalaiei; soluiaadoptatnproiectpentrueliminareapropagriifumuluiigazelorfierbinin cile de evacuare ale cldirilor, etajatei n spaiile mari necompartimentate n caz deincendiu. Igiena,sntateimediuseindicreferineprivind: asigurarea condiiilor igienicosanitare n ncperi i a calitii aerului prin soluia adoptatnproiect; eliminarea riscului de producere sau de favorizare a dezvoltrii de substane nocive saumicroorganismepatogenenaerulintrodusninstalaiadeventilare/climatizare; eliminareapoluriimediuluiprinfuncionareainstalaieintimpulexploatrii; Sigurananexploatareseindicreferineprivind: eliminarea pericolului de explozie la circulaia aerului i amestecului de gaze prin tubulaturainstalaieideventilare/climatizare etaneitatealaaeraconductelorinstalaieintimpulexploatrii; asigurareaconsumatoruluimpotrivantreruperiloraccidentale; protecia utilizatorilor contra leziunilor prin contact cu suprafeele accesibile ale elementelor instalaiei de ventilare/ climatizare (rnire, ardere, electrocutare, otrvire); securitatea instalaiei i a ncperilor aferente (centrale de ventilare, agregate centraledetratareaaerului,grupurisaubateriidercire/nclzire,ventilatoareetc.) Proteciampotrivazgomotuluiseindicreferineprivind: respectareaniveluluidezgomotadmisnspaiiletehnice(centraledeventilare); indicaii privind nivelul de zgomot al echipamentelor dinamice (ventilatoare, pompe decirculaie)ipeconducteledeventilare. prevedereamaterialelorpentruatenuareazgomotului. Economiedeenergieiizolaretermicseindicreferineprivind: consumuri minime de energie n exploatare ale dispozitivelor (ventilatoare, pompe, agregate de rcire); dac nu este posibil minimizarea lor, cel puin se va declara consumulreal. consumuri minime de energie n exploatare prin recuperarea cldurii din aerul evacuat; asigurarea unor consumuri minime de energie nglobat n elementele instalaiei de ventilare/climatizare; prevederea unor pierderi de cldur (frig) minime la conductele de aer cald (rece), printermoizolareiamplasareraional; consum raional de energie pentru nclzire /rcire prin asigurarea unui nivel corespunztor de izolare termic a cldirii, n conformitate cu cele impuse prin Metodologiadecalculalperformaneienergeticeacldirilor,ParteaaIaAnvelopa cldirii,indicativMc001/12006. asigurarea reglajului sarcinii termice n funcie de necesitile de nclzire /rcire ale utilizatorilornexploatare.

159

Durabilitateaifiabilitateainstalaieiseindicreferineprivind: - calitatea materialelor din alctuirea elementelor componente ale instalaiei de ventilare/ climatizare (conducte de aer, dispozitive de nchiderei reglare, armturi, garnituri, supori de fixare, .a) ) prin menionarea caracteristicilor fizicomecanice, chimice,aspect,declaratedeproductorprindocumenteledeatestareiintroducere pepiaaleproduselor; - calitatea i fiabilitatea, aparatelor i echipamentelor din componena schemei funcionale a instalaiei de ventilare/ climatizare (ventilatoare, filtre de aer, pompe de ap, de cdur, alte echipamente) prin menionarea caracteristicilor tehnologice furnizate de productor prin documentele de atestare i introducere pe pia ale produselor; - In Romnia, membr UE, documentele de atestare i introducere pe pia ale produselor, sunt fie declaraiile de conformitate ale produselor n acord cu standardelearmonizatedeprodusefieagrementultehnic. - Materialele i echipamentele acceptate n soluia proiectat vor fi numai cele care ndeplinescacestedoucondiii. ordinea i condiiile tehnice de execuie a lucrrilor cu instruciuni de montaj pentru materiale,elementelecomponenteprefabricate,echipamente; programuldeurmrirealcalitiiexecuiei;fazeledeterminantealelucrrii; verificareaexecuieipeantier,probe,teste; achiziia,depozitareaitransportulmaterialeloriechipamentelor; prevederiprivindcondiiilederecepielucrrilorexecutate; msuriprivindproteciasiguranaiigienamuncii; msuriprivindprevenireaistingereaincendiilorpedurataexecuieilucrrilor; documentaiicomplementarecaietuluidesarcini: a Breviarul de calcul, care reprezint o parte scris n care sunt expuse sumar noiuni, date,etc.dindomeniultipuluideinstalaiedeventilare/condiionareproiectat,carereprezint documentele justificative pentru dimensionarea elementelor instalaiilor de ventilare/ condiionare i se elaboreaz pentru fiecare tip de instalaie n parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza i ipotezele de calcul (destinaia cldirii, parametrii de calcul specifici zonei climatice, parametrii interiori/ exteriori de calcul pentru cldirile ventilate/ climatizate, sarcina termic de nclzire/ rcire a cldirii, consumul de energie al sistemului.a.) precumitipuriledeprogrameutilizate; bpiesedesenate,cunominalizareaplanelor,aelementelordenchidereopaceivitrate careguverneazlucrarea,conformspecificaiilordinanexa1.1; cavizedespecialitate msurareaidecontarealucrrilor prevederiprivindurmrireacomportriintimpalucrrii instruciunideexploatare reglementri privind proiectarea i executarea instalaiilor de ventilare/ condiionare (standardele, normativele i alte prescripii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecii,execuie,montaj,probe,teste,verificri).
160

AnexaII.2 Coninutul caietului de sarcini pentru pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente tehnologicei confecii diverse pentru achiziia lor n cadrul unui proiect tehnic de instalaii deventilare/climatizare. II.2.1 Caietele de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente tehnologicei confecii diverse, n vederea desfurrii licitaiilor de oferte pentru achiziia lor n cadrul instalaiilordeventilare/condiionareproiectate,trebuiesconinobligatoriu: 1. Denumirea produsului: material, semifabricat, utilaj, echipament tehnologic sau confeciidiverse(metalice,cumaterialecompozite,dinmaterialetermoplasticeetc.) 2. Domeniuldeutilizare: 3. Necesitateaprodusului: 4. Descrierea produsului: alctuit din echipamente individuale; componen echipament; schembloccumoduleprincipale/auxiliare; 5. Caracteristici tehnice minime solicitate pentru eligibilitatea ofertei pentru achiziie (exemplegenerale): 5.1pentrumateriale,semifabricatesauconfeciidiverse: conducte/ canale de aer confecionate din diferite materiale: tabla neagra, tabla OL galvanizata,tabladeOLzincata,tabladeAl,poliisocianuratplacatpeambelefetede aluminiu(ALP),PVCsifibradesticlaetc.,piese(coturi,reducii,piesedeschimbarea seciunii, bifurcaii, (confecionate din acelai material ca si canalele de aer), evi, fitinguri, garnituri, racorduri elastice, clapete de reglare a debitului de aer (fluture, de bifurcaie,ibere), clapete antifoc, rame cu jaluzele (fixe, de suprapresiune etc.) coliere de prindere, toate definite dup caz prin: dimensiuni geometrice (grosimi, limi, lungimi de livrare), rezistena chimic, rezistena la traciune, forfecare, alungirelarupere,clasaderezistenlafoc,proteciianticorozive,durataminimde via,categoriareparabil/nereparabil; armturi de nchidere, reinere, reglare, siguran definite dup caz prin: DN, PN, temperatura/presiunea max./min. de utilizare, clasa de protecie, rezistene la presiune i etaneitate, coeficieni de debit, durat minim de via, categoria reparabil/nereparabil; suporturi de susinere, guri introducere/evacuare (grile de refulare, deabsorbie cu jaluzele fixe montate pe canal, in perete sau la baza uii, guri reglabile economice etc.), difuzoare liniare de tavan sau perete, de sol sau pentru ncperi nalte, difuzoare de joasa viteza, definite dup caz prin: dimensiuni geometrice, materiale constructive, etanare/garnituri, mod de montaj, dispozitive de comanda manuala sau mecanisme de blocare n anumite poziii de reglaj, rezistene aeraaulice, debite deaer. materiale termoizolante: placi sau cochilii din vat mineral, vata de sticl sau din poliuretan rigid, polistiren expandat/ extrudat sau polietilen expandat PEE, caracterizate prin coeficient de transfer termic K, conductivitate termic, grosime delivrare,absorbiedeap,elasticitate,compresibilitate. 5.2 pentru aparate, echipamente tehnologice: dimensiuni de gabarit (centrale de ventilaii, agregate de climatizare (minicentrale de tratare a aerului) in componen cu camere de amestec a aerului, aparate locale de ventilareclimatizare, racitoare de apa (chiller) i domeniul de variaie a temperaturii/ umiditii/ presiunii; pentru filtre, ventilatoare, ventiloconvectoare, baterii de rcire/ nclzire, pompe de (re)circulare caracterizate prin tip, mod de montare, puterea min./ max. a motoruluii turaia, protectie
161

antiexplozie, kituri de evacuare verticale/orizontale incluse sau nu, DN, PN, Pmax, viteza apei/ aerului, temperatura apei/aerului, domeniu capacitate/ debite de aer/ ap, puterea max. instalat/ absorbit, acionare manual/ automat, echipate cu controlere (integrate) detemperatur/umiditate,tensiunedealimentare,.a.;duratadevia,fiabilitatea. 5.3pentruaparatedemsur,controlireglare:domeniudemsurarealparametrilor temperatur/ umiditate/ presiune/ viteza aerului; dotarea sau nu cu sonde externe de msur sau variante cu senzori interni de temperatur i presiune incorporai, indicatoare luminoase, mod de afiare al rezultatelor (analogic, digital) i precizie; timer electronic pentru ciclurile de funcionare, cu reglare manual/ automat a intervalelor prescrise, memorie intern, soft pentru parametrizare aparat, descrcare, arhivare i vizualizarea datelor msurate, cablu pentru transfer de date ctre PC, interfa serial RS 232, porturi electronicepentruconexiuniopionaleetc.;duratadevia,fiabilitatea. 6. Condiii de livrare (ex: la sediul beneficiarului/ investitorului, executantului, n maxim 30 zilelucrtoaredelasemnareacontractului,cumijloaceledetransportalefurnizorului). 7. Recepiacantitativicalitativ 7.1.Recepiacantitativsevafaceladatalivrriiivaconstadin: verificareacantitativafurnituriiconformcontractului; verificarea concordanei certificatului de origine a produsului i a termenului de garanie. 7.2. Recepia calitativ se face n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la data recepiei cantitative.Recepiacalitativvaconstadin: instalareaechipamentuluidectrefurnizorpentrutestare; testareaiverificareacondiiilortehnicespecificatedefabricant; ncheiereaprocesuluiverbalderecepie. Beneficiarul i rezerv dreptul de a verificai testa produsul n prezena personalului de specialitate pus la dispoziie de furnizor, fr ca acesta s antreneze cheltuieli suplimentare pentruachizitor. Nu se admit neconcordane ntre produsul livrat i specificaiile tehnice din caietul de sarcini ale proiectantului/ contractului de achiziie. Existena unor asemenea neconcordane atragedupsinereziliereacontractuluidectrefurnizor. Constatarea de deficiene n funcionarea produsului atrage dup sine nlocuirea lui de ctre furnizor n termen de 10 zile de la constatare, iar n cazul n care furnizorul se dovedete incapabil s ndeplineasc aceast obligaie se va proceda, de asemenea, la rezilierea contractului. Recepia cantitativ i calitativ va fi atestat printrun proces de recepie ntocmit i semnatdepricuacestprilej. 8.Condiiidegaranie/servicedinparteaproductorului/furnizoruluipentruprodus 8.1Garaniaproductoruluipentruprodusulnou;condiiasanufieunprodusdemosau refuzatdectrealtbeneficiarsaureconstruit(refurbishment). 8.2 Furnizorul se oblig s asigure garanie precum i ntreinerea echipamentului pe perioada garaniei. El este, de asemenea, obligat s asigure servicii sigurei permanente, cu timp de rspuns la sesizare de maxim 24 ore la sediul beneficiarului i 48 ore pentru remedierea sau nlocuireaechipamentuluidefectntimpulreparaiei,peperioadagaraniei. 8.3 Furnizorul/ productorul se oblig s asigure service, piese de schimb i consumabilenperioadapostgaraniepeduratadeviadeclarataechipamentului. 9.Pre 9.1 Preurile vor fi specificate conform prevederilor prezentate n instruciunile privind ntocmireaofertelorpentruachiziiideproduse/echipamente.
162

9.2 Preurile vor include i contravaloarea documentaiei de exploatare i utilizarea echipamenteloreditatenlimbaromn;ncazcontrarserecomandlimbaenglezsaufrancez. 10.Modalitidefinanare/plat 10.1Surseledefinanare 10.2Condiiideplataefectuatdebeneficiar 11.Altecondiii 11.1 Furnizorul face dovada obligatorie a certificrii calitii activitii prestate (a produciei la productor, a distribuiei la importator/ distribuitor autorizat al productorului) n acordcucerinelestandardelorinternaional/europeandecalitateEN/ISO9001/2008. 12.Structurareaoferteitehniceafurnizorului/productorului Oferta tehnica pentru achiziie va conine structurat tabelar sau pe capitole, rspunsuri punctcupunctpentrufiecaredintrespecificaiilecaietuluidesarcinialaparatelor/echipamentelor tehnologice,confeciilor,materialelor. VIII.2.2Caieteledesarcinipentrurecepii,teste,probe,verificri In baza prevederilor din cap. 1, 2 i 3, privind execuia, punerea n funcie, recepia, ntreinerea i exploatarea instalaiilor de ventilare/ climatizare din cldiri, caietele de sarcini specificeacestorcategoriidelucrri,vorconine,toatecerineleprivind: Fazeleexecuieilucrrilor Recepiamaterialelorsiechipamentelor: - Se vor ntocmi procese verbale de verificarea calitii materialelor si echipamentelorlafiecaredatacndsuntrecepionate,pentruafimontate. - Calitatea materialelor si echipamentelor trebuie sa corespunda normelor in vigoare, specificaiilor prevzute de proiectant si a cerinelor suplimentare ale beneficiarului stabilite naintea procurrii, si sa fie nsoite de documente obligatorii privind normele de calitate in construcii, adic certificate de calitate, conformitate, buletine de testare dup caz, agremente tehnice, avize de import, manual de instalaresioperareoriginalesiinlimbaromana. - Responsabili cu verificarea si semnatarii proceselor verbale vor fi reprezentani ai beneficiarului si dup caz funcie de tipul produsului (material/echipament) reprezentaniimontatorilorsauaifurnizorilor. Finalizareamontajuluiechipamentelor Se vor ntocmi procese verbale de verificarea calitii montajului echipamentelor in vederea respectrii condiiilor de montaj pentru asigurarea garaniei, posibilitii de efectuare a probelorsiarespectriinormelorinvigoare. Responsabili cu verificarea si semnatarii proceselor verbale vor fi reprezentani ai beneficiarului, ai montatorilor si ai furnizorilor. Eventual sepoate chema si proiectantul naintea efecturiiprobelor. Testepreliminare,probe,verificri Se prevd dup caz, funcie de complexitatea instalaiei proiectate si a regimului de funcionare, testele preliminare/ reglarea instalaiei, probele (caracteristici funcionale i pe ansamblul instalaiei), verificri, supraveghere, verificare periodic dup punerea n funciune (prevederincap.2). Recepialucrrilor In concordanta cu HGR 273/1994 si in conformitate cu FIDIC Condiiile contractului pentru construcii lucrrile de recepie vor fi realizate de beneficiar dup ce toate condiiile contractualeprivindrecepiaaufostndeplinite.
163

Execuia lucrrilor prevzute in aceasta documentaie se va face numai dup elaborarea fazeiDetaliideexecuie. ncercrilesevorefectuadupprogramuldefazedeterminante. ncercrile de funcionare a ansamblului de instalaii se vor efectua dup criteriile antreprizei si vor fi consemnate in fisele de rezultate standardizate stabilite la nceput si transmisebeneficiarului,pemsuracelucrrileavanseaz. Aceste documente vor fi compilate si validate de ctre antrepriza si/sau de beneficiari si vorconstituidosaruldepunereinfuncionareainstalaiilor. La finalizarea lucrrilor, un dosar in 3 exemplare care au servit la execuie, validate de ctrebeneficiarulsiaduselazipemsuraavansuluirealizat,vaconstituidosaruldefinitiv. Inlocalultehnic,oschemageneralainsuportplastic,ainstalaiilor,vatrebuisafieafiatanainte dencepereaoperaiunilorderecepie. Instalaiile vor fi finalizate prin realizarea procedurilor de verificare si probare in vederea recepiei. AcesteoperaiunisevorexecutaconformprevederilordinnormativeleI52010;C5602. Recepialucrrilorsevarealizaindouaetape(conformHGnr.273/1994Regulamentdereceptie alucrrilordeconstruciisiinstalaiiaferenteacestora): recepialaterminarealucrrilor; recepiafinallaexpirareaperioadeidegaranie. Investitorul va ntocmi conform HG 273/1994 nainte de recepia final, Cartea tehnic a construciei,caresevapstradeproprietar. Orice modificare fata de proiect, fr acordul prealabil al proiectantului, se face pe rspundereaexclusivaaexecutantului(prilorimplicate). Instruirepersonal Instruire pentru personalul beneficiarului de cel puin n zile lucrtoare (nr. persoane ale utilizatorului)lasediulbeneficiarului. SevorinstruiprevederilenormelorPSIideprotecieamuncii. VIII.2.3 Caiete de sarcini pentru pentru urmrirea comportrii n timp a instalaiilor de ventilare/climatizare VIII.2.3.1 Urmrirea comportrii n exploatare a instalaiilor de ventilare/ climatizare din cldiri se efectueaz pe toat durata lor de via. Proiectantul stabilete modul adecvat de exploatareainstalaieiprinrecomandrileprecizatendocumentaiatehnicelaboratn: a. caietele de sarcini pe pentru urmrirea comportrii n timp a construciilor, care includ, prevederi eseniale, rezultate din analiza cerinelor de calitate ale funcionrii instalaiei proiectate nconformitatecuLegea10/1995cumodificrileulterioare. b. proiecte de urmrire n timp a comportrii echipamentelor, instalaiilor i cldirilor pe careledeservesc. VIII.2.3.2Proiecteledeurmrirenexploatareacomportriiechipamentelor,instalaiilorde ventilare/ climatizare n ansamblui cldirilor pe care le deservesc, vorine seama de precizrile criterialedinreglementriletehnice: a. Regulamentul privind urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizareaconstruciilor,aprobatprinHotrreadeGuvernnr.766/1997 b.Normativulprivindurmrireacomportriintimpaconstruciilor,indicativP1301999. c.Metodologieprivindprogramuldeurmrirentimpacomportriiconstruciilordinpunct devederealcerinelorfuncionaleindicativMP0312003iNormativP13099. VIII.2.3.3Acestecriteriiinclud: - urmrireantimpacomportriiinstalaiei/cldiriideservitepecriteriuldurateidevia;
164

urmrirea n timp a comportrii instalaiei/ cldirii deservite pe criteriul cerinelor de calitatealespaiului/microclimatuluirealizat; urmrirea n timp a comportrii construciilor pe criteriul performanelor elementelor materiale, la subsisteme de lucrri dintre care specific instalailor de ventilare/ climatizaresunt: subsistemul de nchidere (anvelopa n contextul corelrii eficienei energetice a cldiriiiinstalaiei); subsistemul de compartimente (ncperi, deschideri de admisie a aerului, suprafeevitrate,faadecortinsimplesaudubluventilate); subsistemullucrrilorsubteranedeizolare,asanare,protecie. urmrirea n timp a comportrii construciilor pe criteriul agenilor agresivi care acioneazasupradiferitelorelementecomponentealeinstalaei/spaiuluideservit.

II.2.3.4nbazaMP03103,responsabilitateaprivindelaborareaprogramelordeurmriren timp a comportrii construciilor, o deine proiectantul construciei sau a instalaiei iar responsabilitateaprivindactivitateadeurmrireacomportriiconstruciilorodeineproprietarul/ investitorulsau,princontractutilizatorulinstalaiei/construciei. II.2.3.5 Proiectele de urmrire n exploatare a comportrii echipamentelor, instalaiilor de ventilare/climatizarenansambluicldirilorpecareledeservesc,seadreseaz: tuturor firmelor furnizoare/ productoare, privind verificarea meninerii n timp a caracteristicilor declarate ale unui produs/ procedeu/ echipament component, din instalaiiledeventilare/climatizareproiectate; executantuluiinstalaiei; organismelordecontroldestatdinconstrucii.

165

AnexaII.3 Documente europene/ naionale de evaluare tehnica pentru produse, echipamente specifice sau procedee de ventilare mecanic/ climatizare a cldirilor. Cerine legislative armonizate. II.3.1 Procedurile prevzute prin Directiva 89/106/CEE, cu modificrile ulterioare prin Regulamentul (UE)nr.305/2011alParlamentuluiEuropeanialConsiliului,publicatinJurnalulOficialalUniuniiEuropene, destabilireaunorcondiiiarmonizatepentrucomercializareaproduselorpentruconstruciiideabrogarea Directivei 89/106/CEE a Consiliului (perioad de tranziie pan n 2013), privesc furnizorii/ productorii materialelor/ echipamentelor pentru instalaiii construcii, care au obligaia n baza HG. nr. 622/2004, s dein declaraii de performan pentru produsele introduse pe pia, cu evaluarea performanei privind caracteristicileesenialealeproduselorpentruconstrucii: a.carenusuntacoperitedeunstandardarmonizat;sepoatesolicita: evaluareatehniceuropeanaproduselorlorpebazaghidurilordeevaluaretehniceuropean (EOTA)stabilitentemeiulDirectivei89/106/CEE. evaluarea tehnic naional a produselor lor pe baza ghidurilor naionale de evaluare tehnic (GAT) i a documentelor tehnice romneti, stabilite de asemenea n temeiul Directivei 89/106/CEE. b. care nu sunt acoperite integral de un standard armonizati este necesar s deini o evaluare tehniceuropean/naional,solicitatnaceleaicondiiidelapct.a. c. care suntacoperitedeunstandardarmonizatideineanexaZAcuprescripiilepentrurealizarea marcajuluiCE. II.6.2 Declaraia de performan: n baza art. 4.4.1, cnd un produs pentru construcii face obiectul unui standard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnic european care a fost eliberat pentruacesta,productorul/furnizorulntocmeteodeclaraiedeperformannmomentulncare esteintroduspepia. II.6.3 In baza art. 4.4.1, n temeiul Directivei 89/106/CEE i al Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al ParlamentuluiEuropeanialConsiliului,suntdefiniteurmtoareledocumente: specificaiitehnicearmonizate,carenseamnstandardearmonizateidocumentedeevaluare europene; standard armonizat, care nseamn un standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare. Standardele armonizate definesc metodele i criteriile de evaluare a performaneiproduselorpentruconstruciiprivindcaracteristicileloreseniale. document de evaluare european, care nseamn un document adoptat de ctre organizaia OETurilornscopulntocmiriideevaluritehniceeuropene; evaluare tehnic european, care nseamn evaluarea documentat a performanelor unui produs pentru construcii, performana declarat, pe niveluri sau clase, sau ntro descriere, a acelor caracteristici eseniale ale acestuia, privind utilizarea preconizat declarat, detaliile tehnicenecesarepentrupunereanoper,iverificareaconstaneiperformanei. documentaie tehnic specific, care nseamn o documentaie care demonstreaz c metodele din cadrul sistemului aplicabil de evaluarei de verificare a constanei performanei au fost nlocuite cu alte metode, cu condiia ca rezultatele obinute prin metodele respective s fie echivalente cu cele obinute prin metodele de ncercare prevzute de standardul armonizatcorespunztor; II.3.2Agrementultehnic II.3.2.1 Agrementul tehnic european (ATE), este prevzut de HG. nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilordeintroducerepepiaaproduselorpentruconstrucii. II.3.2.2 Acordarea agrementului tehnic n construcii (AT), prevzut de Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare i de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru
166

produse, procedee i echipamente noi n construcii, cuprins n anexa nr.5 a Hotrrii Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, consideratcaagrementtehnicnaional. II.3.2.3 Agrementele tehnice n construcii se elaboreaz n conformitate cu Procedura de agrement tehnicpentruproduse,procedeesiechipamentenoinconstruciiP.A.T.12004,lacerereaunuisolicitant carepoatefi: a) pentru produse sau echipamente, productorul sau reprezentantului autorizat al acestuia n Romnia,sauunaltdistribuitorcaredeineacordulproductorului; b) deintorul procedeului sau cel care l folosete pe baza licenei, n cazul procedeelor noi n construcii. II.3.2.4 Prevederile acestei proceduri sunt obligatorii n conformitate cu Legea 10/1995, pentru toi agenii economici i factorii implicai n fabricarea, furnizarea i utilizarea de noi produse, procedee i echipamentepentruconstrucii,realizatenar,sauprocuratedinimport. II.3.2.5 Proiectele de agremente tehnice elaborate numai de ctre organisme abilitate pentru elaborarea de agremente tehnice, sub coordonarea Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcii, CTPC, suntsupuse avizriiCTPC.Elaboratorul agrementuluitehnicrspunde de exactitateadatelornscrisenATi de evaluarea bazat pe examinri, calcule, ncercri, aprecieri care au fundamentat aceste date. n cazul efecturii de ncercri, un eantion reprezentativ se va pstra depozitat de ctre elaboratorul agrementului peoperioadconformlegislaieinvigoare. II.3.2.6ncazulavizriifavorabilefrcondiii,comisiapropuneCTPCeliberareaAvizuluiTehnic. II.3.2.7 Titularul unui Agrement tehnic n construcii, prezint n continuare, n activitatea de import export, licitaii sau punere n oper a produselor, procedeelor sau echipamentelor pentru construcii, AgrementultehnicnsoitdeAvizulTehnicalcomisieiCTPC. II.3.2.8DuratadevalabilitateaunuiATestengeneralde3ani.Existposibilitateaprelungiriivalabilitii, extinderii sau modificrii acestuia la cererea titularului de AT, care face dovada evalurii comportrii n timp/exploatareaprodusului/echipamentului. II.3.2.9 Durata de valabilitate a unui AT poate fi extins la 5 ani n cazul produselor, procedeelor sau echipamentelor: a) carenuimplicriscuri; b) carenecesitoperioadmailungpentruconfirmareaaptitudiniideutilizare; c) n cazul prelungirii valabilitii AT, cnd produsul/procedeul/echipamentul este verificat n timp. II.6.4.10Agrementultehnic(AT)vafialctuitdin: a) agrementultehnicpropriuzis; b) dosarultehnic,carefaceparteintegrantdinagrementultehnic. II.6.4.11ATpropriuziscuprinde: a. descriereasuccintaprodusului,procedeuluisauechipamentuluiiinscripiadeidentificare. b. domeniulicondiiiledeutilizareacceptate,curaportarelareglementriletehnicenvigoare. c. apreciericuprivirelaprodus,procedeusauechipamentexprimnd: aptitudineadeexploatare,cuindicareaprivindniveluldecalitate; durabilitatea produsului cu menionarea dac aceasta a putut fi apreciat prin comparaie cu produse similare sau nu a putut fi apreciat, n care caz produsul trebuie recomandatpentruexperimentare,precumicondiiiledentreinerecareseimpun; parametrii indicai de productor cu privire la fabricaie, controlul producieii punerea noper; d. condiiideconcepie; e. condiiidefabricare; f. condiiidelivrare; g. condiiidepunerenoper; h. altecondiiiprevzutenghiduriletehnicepentruATnconstrucii; i. concluziicuprivirela: aprecierea global a calitilor de utilizare n domeniul prevzut, care nu poate fi dect FAVORABIL(ncazcontrarnuseelibereazAT). duratadevalabilitateaAT. 167

II.3.2.12 Dosarul tehnic preliminar trebuie ntocmit de ctre solicitant i va cuprinde n principal, n funciedeetapasolicitrii: a. cerereapentruAT; b. acordul productorului privind comercializarea produsului de ctre solicitant, n cazul n care solicitantul este altul dect reprezentantul su autorizat; Acordul productorului trebuie s coninmeniuneaexprescureferirelasolicitantesteabilitatpentruacomercializaprodusele noastrenRomnia,precumidataemiterii. c. descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (n limba romn); va urmri prezentarea tuturor caracteristicilor sale tehnicei a modului de realizare a lucrrilor, pentru care acesta este destinat,precumidomeniulicondiiiledeutilizare. Descrierea trebuie s permit identificarea clar a produsului, procedeului sau echipamentului, cuprinzndnacestscop: prezentareamaterialelorutilizatecuindicareacaracteristiciloriperformanelorreprezentative; descrierea fluxului tehnologic de fabricaie, pornind de la materiile prime componente, cu precizareaplanuluidecontrolacalitii; precizareacaracteristiciloriperformanelorprodusuluifinal; prezentarea elementelor/subansamblurilor de construcie, la care se preconizeaz utilizarea produsului/echipamentului, specificnduse tehnologia de execuie, utilajele necesare, condiiile decalitateaferente,reglementriletehniceromneticetrebuiescrespectate. descrierea modului de punere n oper a elementelor/ansamblurilor de construcii, menionnduse utilajele, elementele de inventar, msurile de protecia muncii, metodele i aparaturadecontrolacalitii. planurideansamblu,dedetaliusauprospecte. d. pentru produsele provenite din import, lista utilizrilor anterioare semnificative (cu indicarea anului n care sa aplicat); Lista utilizrilor anterioare semnificative n ara de origine a produsuluisaunalterivacuprindespecificareaclaralocurilorundeprodusul,procedeulsau echipamentulafostutilizat,destinaiaavut,precumidatelenecesarelocalizriilui(identitatea utilizatorului),dupcaz. e. documentele tehnice de referin, care fac parte din dosarul tehnic preliminari trebuie s cuprindderegul: documente care conin dovezi privind performanele declarate, care sunt demonstrabile, i/sauelementedeconvingerepentruaceleperformanecarermnsubiectdeapreciere. rapoarte de ncercare pe eantioane reprezentative, ca urmare a ncercrilor efectuate n laborator/in situ de ctre laboratoare acreditate (autorizate) nar, sau acreditate naional naradeorigine; date rezultate din analizele efectuate asupra comportrii n timp a produsului / echipamentului,ncondiiideexploatare(pentruprelungireaAT); date referitoare la documentele tehnice existente (reglementri tehnice, caiete de sarcini, etc.) aferente pentru prile tradiionale ale sistemului constructiv la care se aplic produsul, procedeul sau echipamentul, precum i AT eliberat pentru produse, procedee sau echipamentedinaceeaifamilie; aprecieri bazate pe observarea comportrii n exploatare a lucrrilor realizate cu produse, procedeesauechipamentesimilare; rezultateleunorstudiianaliticeicalculeefectuatepebazamsurtorilorexperimentale; caiete de sarcini pentru fabricaie i/sau punere n oper impuse deintorilor de licene, precumimodalitiledecontrolaaplicriilor. f. informaiiprivindstadiuldeimplementareasistemuluidemanagemental calitii(SMC)i/saua sistemuluidecontrolalproducieilaproductor; g. avizetehnicelaziobinutenalterisaureglementritehnicenaionalenbazacroraprodusul respectivestefabricatiutilizatnaradeorigine; h. agrementetehniceanterioare(ncazulsolicitrilordeprelungire); i. procesulverbaldeomologareinternpentruproduselefabricatenRomnia. j. avizenconformitatecureglementrilenvigoare(dupcaz). DosarultehnicpreliminarfaceparteintegrantdindosarultehnicalAT. 168

II.3.2.13 Dosarul tehnic aferent AT va fi format din dosarul tehnic preliminar ntocmit de solicitant la nceperea lucrrii, completat cu raportul grupei specializate, cu rezultatele verificrilor fcute n timpul analizriiobiectuluiAT,ivacuprinde: a) descriereadetaliataprodusului,procedeuluisauechipamentuluilacareserefer; b) rezultatelencercrilorefectuate,caresusinaprecierilecuprinsenAT; c) interpretrileiaprecierileprivindaptitudineadeutilizare,durabilitateaetc. d) interpretrilerezultatelorlancercri; e) referineasupramoduluideutilizareaprodusului,procedeuluisauechipamentului; f) extrasdinprocesulverbalaledineidedeliberaredincadrulgrupeispecializate. II.3.2.14 Datele precizate n caietul de sarcini al proiectului de execuie trebuie sa fie aceleai cu celedinagrementultehnicalmaterialului/echipamentuluiachiziionat; II.3.2.15 n Romnia, n conformitate cu Directiva 89/106/CEE, privind armonizarea legilor, reglementrilor tehnicei a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcii, cu Ordonana nr. 20 /18.08.2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor i cu Hotrrea Guvernului nr. 622/ 2004 cu modificrile i completrile ulterioare privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii, declar pe proprie rspundere (Anexa II.4), c a fost efectuatatestareaconformitiiproduselorfurnizatepentruutilizareaprevzutnagrementultehnicic acestea pot fi puse n oper conform instruciunilor de utilizare, coninute n documentaia produsului. Conformitatea este demonstrat avnd ca referin Agrementul tehnic nsoit de Avizul Tehnic al comisiei CTPC(ntermendevalabilitate). II.3.3Certificatuldeprodus,incazulproduselorcumarcajCE. II.3.3.1 Atunci cnd un produs care este utilizat pentru lucrrile de instalaii electrice din cldiri, face obiectul unui standard armonizat, poate fi achiziionat numai dac este nsoit de declaraia de conformitate(AnexaII.5). II.3.3.2 Prin ntocmirea declaraiei de conformitate productorul/ furnizorul de specialitate i asum responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu cerinele prevzute n standardul armonizat de produs(specificaietehnic)iamarcajuluiCE. II.3.3.3 n lipsa unor indicii obiective n acest sens, nu se recomand includerea produsului/ echipamentuluinproiectultehnic. II.3.3.4 Marcajul CE se aplic pe acele produse pentru construcii pentru care fabricantul a ntocmit o declaraiedeperformannconformitatecucerineleprecizateprinstandarduldeprodus.

169

S-ar putea să vă placă și