Sunteți pe pagina 1din 106

68

PARTEA II
DRUMURI !I AUTOSTR"ZI
CAP. 6. EVOLU#IA CONCEP#IEI DE PROIECTARE PENTRU MODERNIZAREA,
RECONSTRUC#IA !I REABILITAREA DRUMURILOR
6.$. DATE GENERALE PRIVIND MODERNIZAREA !I RECONSTRUC#IA DRUMURILOR PN"
N ANUL $953
n !ara noastr", prima ncercare de realizare a unei mbr"c"min!i rutiere mbun"t"!ite, a fost f"cut" n
anul #9#5, pe $oseaua Bucure%ti - Ploie%ti km 8 - km #0, folosindu-se n acest scop gudronul aplicat la cald.
Dup" primul r"zboi mondial, n anul #925, au fost realizate tronsoane experimentale cu mbr"c"minte din
macadam silicatat pe 2 km %i cu macadam penetrat cu emulsie bituminoas" pe 4 km, ambele pe drumul
Contan!a - Tuzla %i mbr"c"minte din macadam penetrat cu emulsie bituminoas" pe un tronson de #0 km, pe
drumul na!ional nr. #, ntre B"neasa %i Otopeni.
Efectiv, primele lucr"ri de modernizare a drumurilor au nceput n anul #93# cnd s-a trecut la
modernizarea drumurilor na!ionale pe direc!iile Bucure%ti - Bra%ov - Sibiu - Cluj - Oradea, Ploie%ti - Buz"u,
Bucure%ti - Giurgiu, Bucure%ti - Olteni!a %i pe alte tronsoane mai scurte ale unor drumuri na!ionale.
Pn" n anul #938 s-au realizat moderniz"ri de drumuri prin firme str"ine %i romne%ti pe o lungime
de circa #.000 km.
Datorit" costului ridicat al lucr"rilor de modernizare cu mbr"c"min!i permanente sau semipermanente
%i ritmului lent de realizare, n anul #937 s-a ini!iat o ac!iune de mbun"t"!ire mai rapid" %i cu un cost mai
redus a condi!iilor de circula!ie, concretizate prin aplicarea unor tratamente superficiale pe circa #.200 km de
drumuri mpietruite. Circula!ia din timpul celui de al doilea r"zboi mondial %i lipsa de ntre!inere au condus la
degradarea total" a tratamentelor superficiale astfel c" la terminarea r"zboiului, n anul #944 din re!eaua
drumurilor na!ionale n lungime de ##.960 km, numai #.#82 km reprezentau drumuri modernizate.
n perioada #944-#953 s-au mai modernizat #.##0 km drumuri na!ionale, astfel c" la nceputul anului
#953, drumurile modernizate din !ara noastr" nsumau 2.337 km, reprezentnd numai 3% din lungimea re!elei
de drumuri publice (exclusiv str"zile din localit"!i), din care 2.292 km pe re!eaua de drumuri na!ionale sau
circa #9% din lungimea acestei re!ele %i numai 45 km pe drumurile jude!ene %i comunale.
6.2. CARACTERISTICILE RE#ELEI RUTIERE DIN #ARA NOASTR"
Pentru o apreciere corect" a contribu!iei colectivului de proiectan!i din IPTANA la reconstruc!ia %i
modernizarea drumurilor dup" anul #953, n cele ce urmeaz" se reamintesc condi!iile specifice !"rii noastre,
care au determinat caracteristicile re!elei rutiere existente nainte de modernizare %i anume:
a) Relieful v"lurit al teritoriului !"rii, este br"zdat de o re!ea dens" de cursuri de ap", ceea ce a
determinat nscrierea drumurilor cu trasee sinuoase, cu numeroase curbe pe km, cu multe raze mici, cu
declivit"!i pronun!ate, l"!imii reduse ale p"r!ii carosabile %i ale platformei.
b) Condi!iile climatice caracteristice, cu diferen!e mari ntre temperaturile minime %i maxime (78
o
C), cu
un num"r mare de zile de nghe! cu frecvente alternan!e de nghe! %i dezghe!, care influen!eaz" defavorabil
comportarea drumurilor. Adncimile de nghe! variaz" ntre 70 cm si #00 cm, iar n zonele de munte la peste
900 m altitudine ajung la ##0-#30 cm.
Cantitatea anual" de precipita!ii este n medie de 600 mm, prezint" varia!ii %i diferen!e mari.
c) Tipurile de p"mnturi, ntlnite n forma!iile geologice de suprafa!" n care se nscriu drumurile
prezint" o gam" foarte larg" de structurii geologice reprezentate prin toate tipurile de p"mnturi, ntr-o
alternan!" %i o varietate nesfr%it" de combina!ii %i grosimi de straturi, cu caracteristici geotehnice care variaz"
n limite extrem de largi, n primul rnd n func!ie de propriet"!ile fizico-mecanice ale fiec"rui tip de p"mnt,
69
dar %i de umiditatea local" determinat" de precipita!iile atmosferice directe, scurgerile superficiale, apele
subterane, dar %i de configura!ia reliefului, de expunere, de grosimea, alc"tuirea %i succesiunea diverselor
straturi, de vegeta!ie, precum %i de interven!iile activit"!ilor umane, care produc schimb"ri importante ale
regimului hidrologic existent n condi!ii naturale.
d) Re!eaua hidrografic" existent" pe teritoriul !"rii a influen!at direct amplasamentul traseelor
drumurilor existente, favoriznd nscrierea lor n lungul cursurilor de ap", impunnd frecvente travers"ri ale
acestora, cu poduri amplasate, de regul", perpendicular pe vale. Din aceast" cauz", accesul pe poduri pentru
trecerea de pe un mal pe altul se f"cea n majoritatea cazurilor prin viraje scurte, n unghi drept, iar dac" se
g"seau n cuprinsul localit"!ilor, acestea erau %i complet lipsite de vizibilitate.
Amplasarea drumurilor n lungul cursurilor principale de ap" a condus, implicit, la traversarea tuturor
afluen!ilor de pe malurile pe care se nscriau respectivele drumuri. Majoritatea acestor afluen!i aveau caracter
toren!ial, astfel nct travers"rile aveau loc n zona conurilor de dejec!ie, cu toate efectele negative ce decurg
din aceast" situa!ie.
e) Re!eaua de localit"!i, existent" n localit"!i, a imprimat unei p"r!i apreciabile din lungimea
drumurilor, aspectul %i caracterul propriu c"ilor de circula!ie existente n interiorul lor.
n traversarea localit"!ilor, caracteristicile drumurilor erau cu totul necorespunz"toare unor artere
principale, datorit" traseului sinuos, cu numeroase por!iuni lipsite de vizibilitate, cu l"!ime redus" %i scurgerea
defectuoas" a apelor %.a.
f) Intersec!iile drumurilor cu re!eaua de c"i ferate, se prezentau amenajate necorespunz"tor, cu raze
mici, lipsite de vizibilitate. n plus, pe m"sura cre%terii traficului feroviar timpul de nchidere a barierelor a sporit
continuu, ajungnd s" nsumeze multe ore pe zi %i, deci, pierderi din ce n ce mai mari n exploatarea parcului
auto.
g) Cea mai mare parte a mpietruirilor prezentau l"!imi reduse (4+5 m) %i grosimi neuniforme. Apele
din precipita!ii, infiltrate n patul drumului %i ac!iunea circula!iei, au avut drept efect formarea de gropi %i
degradarea mpietruirilor, iar scurgerea defectuoas" a apelor %i ac!iunea fenomenului de nghe!-dezghe! au
contribuit la accentuarea acestor degrad"ri.
6.3. SPECIFICUL ACTIVIT"#II DE PROIECTARE PENTRU LUCR"RILE DE RECONSTRUC#IE
!I MODERNIZARE A DRUMURILOR
Proiectarea drumurilor prezint" aspecte deosebite fa!" de alte lucr"ri inginere%ti. Construc!iile rutiere
se realizeaz" pe suprafe!e mari, de ordinul sutelor de mii sau chiar milioanelor de mp. Ele str"bat forme de
relief %i tipuri de p"mnturi din cele mai diverse, n condi!ii variabile de climat, regim hidrologic etc. n aceste
condi!ii, cunoa%terea datelor de care depinde comportarea p"mnturilor pe care se amenajeaz" drumul este
esen!ial". Determinarea acestor caracteristici, poate fi ns" f"cut" numai ntr-un num"r redus de puncte.
&innd seama de multitudinea parametrilor %i de varietatea factorilor care determin" comportarea n
timp, dimensionarea structurilor rutiere nu poate fi f"cut" prin calcule exacte.
Parametrii care intervin n metodele de dimensionare se bazeaz" pe indicii geotehnici, pe datele
rezultate din prelucrarea recens"mintelor de circula!ie %i estimarea evolu!iei traficului n perspectiv", precum %i
pe observa!ii pe teren. Toate acestea necesit" din partea inginerului care proiecteaz" drumul o considerabil"
experien!", n!elegerea fenomenelor complexe care se petrec %i evolueaz" n timp n p"mnturi %i n
materialele componente ale structurilor rutiere, precum %i posibilitatea de a interpreta %i aplica judicios
rezultatele ob!inute.
Proiectarea lucr"rilor de modernizare a drumurilor nu se rezum" numai la stabilirea solu!iilor privind
amenajarea %i sistematizarea traseului drumului n plan, profil n lung %i transversal %i la asigurarea unei
structuri rutiere corespunz"toare traficului auto, ci comport" studierea %i tratarea unei game largi de probleme
privind:
- ncadrarea n prevederile studiilor, schi!elor %i planurilor de sistematizare a teritoriului %i localit"!ilor
str"b"tute de drum %i analizarea prevederilor de sistematizare actual" %i de perspectiv";
- depistarea surselor existente %i poten!iale de generare a traficului rutier %i corelarea cu studiile de
circula!ie;
70
- stabilirea caracteristicilor re!elei de drumuri locale din afara %i din cuprinsul localit"!ilor, a
necesit"!ilor %i nivelului de amenajare a intersec!iilor, acceselor %i conexiunilor drumului principal cu aceste
drumuri;
- corelarea cu prevederile planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice ale rurilor, precum %i cu
studiile %i lucr"rile privind regularizarea, ndiguirea %i amenajarea acumul"rilor n lungul cursurilor de ap";
- stabilirea lucr"rilor necesare scurgerii corespunz"toare a apelor de suprafa!";
- delimitarea suprafe!elor de teren din vecin"tatea drumurilor, supuse eroziunii %i a bazinelor
hidrografice aferente;
- cartarea v"ilor %i viroagelor cu caracter toren!ial unde s-au produs alunec"ri de terenuri, afectnd
stabilitatea versan!ilor, a corpului drumurilor %i a lucr"rilor de art", efectuarea studiilor %i stabilirea ansamblului
de lucr"ri necesare dren"rii %i consolid"rii alunec"rilor din zona drumurilor %.a.;
- depistarea instala!iilor subterane situate n lungul drumurilor sau care traverseaz" drumurile;
- stabilirea amplasamentelor %i a modului de amenajare a gropilor de mprumut pentru lucr"rile de
terasamente.
Caracterul complex %i multilateral al activit"!ii de proiectare n domeniul drumurilor deriv" din
necesitatea ca proiectantul s" cunoasc" perspectiva ntregii dezvolt"ri economico-sociale a regiunilor %i
localit"!ilor pe care le str"bate re!eaua respectiv".
Proiectarea drumurilor implic" efectuarea unor studii aprofundate asupra condi!iilor geologice,
geotehnice, hidrologice %i morfologice ale teritoriului din lungul drumurilor, pe suprafe!e mult mai ntinse dect
cele aferente zonei drumurilor, pentru a se putea prevede m"surile %i lucr"rile ce urmeaz" s" fie realizate
concomitent, sau corelat, cu lucr"rile de drumuri.
Amploarea problemelor ce urmeaz" s" fie avute n vedere la modernizarea re!elei rutiere solicita
inginerilor ncadra!i n activitatea de proiectare o preg"tire profesional" adecvat", un dezvoltat sim! de
orientare %i un orizont larg de cuno%tin!e necesare n multiplele domenii legate de aceast" activitate, o
capacitate considerabil" de cuprindere n ansamblu %i de tratare cu operativitate a acestor probleme.
6.4. ACTIVITATEA DESF"!URAT" DE IPTANA PENTRU RECONSTRUC#IA, MODERNIZAREA
!I REABILITAREA DRUMURILOR
6.4.$. Reconstruc%ia &i modernizarea drumurilor n etapa $953-$965
n prima etap", cea mai mare parte a investi!iilor n sectorul rutier a fost destinat" moderniz"rii
drumurilor de interes na!ional, iar sarcina proiect"rii acestor investi!ii a revenit institutului nostru, care a
elaborat documenta!iile tehnico-economice pentru executarea tuturor lucr"rilor de refacere %i modernizare a
drumurilor na!ionale.
Pe baza acestor documenta!ii s-a realizat modernizarea integral" a principalelor artere rutiere care
leag" capitala cu litoralul romnesc, cu zona de nord-est a !"rii (ora%ele Ia%i, Suceava, Cmpulung), cu zona
central" a Transilvaniei, cu municipiile (ora%ele Miercurea Ciuc, Trgu Mure%), Baia Mare %i cu Sibiu (prin
Valea Oltului), cu Drobeta Turnu Severin (prin Slatina - Craiova) %i prin Rmnicu Vlcea - Trgu Jiu %i cu
Timi%oara prin Or%ova - Caransebe% - Lugoj %i cu Arad %i Oradea (prin Deva - Ilia, pe Valea Mure%ului) n
Cri%ana %i n Banat.
Totodat", IPTANA a elaborat documenta!iile tehnice %i economice %i pentru asigurarea leg"turilor cu
centre industriale, miniere sau cu diverse localit"!i mai importante. n acest sens pot fi men!ionate drumurile
G"e%ti - Trgovi%te Ploie%ti; Pite%ti - Cmpulung Muscel; Petro%ani - Ha!eg Simeria; Simeria
Hunedoara; Caransebe% - O!elul Ro%u Ha!eg; Caransebe% Re%i!a; Deva Brad; Va%c"u - Beiu%
Oradea; Sibiu - Media% Sighi%oara; Trgu Mure% - Reghin Topli!a; Dej Bistri!a, precum %i drumul care
traverseaz" Carpa!ii R"s"riteni prin pasul Oituz, f"cnd leg"tura ntre Bra%ov %i Bac"u prin Trgu Secuiesc %i
ora%ul One%ti.
Trecerea de la un ritm mediu anual de moderniz"ri de drumuri na!ionale de #40 km nainte de anul
#953, la un ritm mediu anual de 380 km n etapa ce a urmat, a reprezentat o sarcin" dificil" pentru sectorul de
proiectare, avnd n vedere diversitatea %i complexitatea problemelor care trebuiau rezolvate n condi!iile
71
proprii !"rii noastre (personalul tehnic redus %i dotarea insuficient" pentru studiile de teren, de care dispunea
institutul la acea dat").
n primii ani ai activit"!ii de proiectare, colectivele de ingineri %i tehnicieni ai sec!iei de drumuri din
institut efectuau ridic"rile topografice %i elaborau documenta!ia tehnic" %i economic" pentru toate categoriile
de lucr"ri pe care le implic" modernizarea unui drum, inclusiv ziduri de sprijin, drenaje %i asan"ri, ap"r"ri n
lungul cursurilor de ap" etc., cu excep!ia podurilor cu deschideri mai mari de #0 m, care se proiectau n cadrul
sec!iei de poduri a institutului %i a lucr"rilor cu alt specific - mut"ri de instala!ii, amenaj"ri de toren!i %.a. -
pentru care se apela la colaborarea unor institute de specialitate, n calitate de subproiectan!i.
Acest sistem de lucru a contribuit la formarea unor ingineri cu un dezvoltat sim! de observa!ie %i de
orientare n teren, cu o larg" capacitate de n!elegere a necesit"!ilor %i condi!iilor locale care se impun a fi
avute n vedere la elaborarea proiectului de modernizare a unui drum %i cu o bogat" experien!" privind modul
de studiere, tratare si rezolvare n ansamblu %i n detaliu a tuturor problemelor specifice lucr"rilor de drumuri.
Pn" n anul #960, pentru modernizarea drumurilor na!ionale beneficiarul a indicat prin tem" viteza
de proiectare, de regul", de 60 km/or", cu reducerea acesteia n sectoarele dificile (relief accidentat, travers"ri
de localit"!i etc.) la 40 %i 25 km/or", iar directivele date prevedeau men!inerea pe ct posibil a traseelor vechi,
n vederea folosirii mpietruirilor existente %i reducerii ct mai mult a exproprierilor.
Deoarece traseele drumurilor existente aveau numeroase asemenea sectoare dificile %i totodat"
necesitau pe toat" lungimea lor rectific"ri ale traseului n plan, n cadrul proiectelor se studiau mai multe solu!ii
pentru fiecare din aceste sectoare sau por!iuni cu rectific"ri.
n primul rnd se studia o solu!ie cu men!inerea integral" a traseului existent, indiferent de num"rul
sectoarelor sau punctelor cu restric!ii de vitez" sau de succesiunea %i decalajul ntre vitezele de proiectare.
De asemenea, se studia - conform temei - o solu!ie de traseu pentru viteza de proiectare de 60
km/or", cu restric!ii la 40 %i 25 km/or" n sectoarele dificile. Pentru aceste sectoare se studiau apoi variante de
amenajarea traseului cu restric!ii numai la 40 km/or" %i solu!ii f"r" restric!ii, cu caracteristici corespunz"toare
vitezei de 60 km/or" pe toat" lungimea.
Aceste solu!ii %i variante se analizau comparativ, separat pentru fiecare sector sau punct de restric!ie,
eviden!iindu-se volumele de lucr"ri (terasamente, lucr"ri de art" %i consolid"ri, sistem rutier %.a.), costurile
respective, exproprierile de terenuri %i de imobile, timpul de recuperare a investi!iilor suplimentare n cazul
solu!iilor cu rectific"ri ale traseului, punctele periculoase pentru siguran!a circula!iei n solu!iile cu restric!ii,
avantajele %i dezavantajele pentru exploatarea %i eficien!a economic" a fiec"rei solu!ii etc.
Pe baza analizei efectuate se propuneau solu!iile care satisf"ceau cele mai multe cerin!e, se nsumau
volumele de lucr"ri %i costurile pentru solu!iile propuse pentru fiecare sector %i se stabilea investi!ia total" %i
eficien!a acesteia.
Analizele efectuate %i modul de prezentare men!ionat au permis alegerea unor solu!ii judicioase
pentru modernizarea respectivelor drumuri, !innd seama de volumul limitat al investi!iilor acordate sectorului
rutier.
La elaborarea proiectelor de modernizare a drumurilor existente, proiectan!ii din IPTANA au procedat
la studierea celor mai indicate solu!ii, care s" asigure satisfacerea diverselor cerin!e n fiecare sector al
drumului considerat %i efectuarea unor analize tehnico-economice comparative ct mai aprofundate ntre
solu!iile studiate, din care s" rezulte, solu!ia care ntrunea, n fiecare sector, cele mai multe avantaje tehnice %i
care prezenta totodat" o eficien!" economic" ridicat".
Datorit" studierii adncite, concep!iei judicioase %i fundament"rii temeinice a solu!iilor prev"zute n
proiecte, inginerii din sec!ia de drumuri a institutului nostru au adus o contribu!ie efectiv" la realizarea unui
nivel func!ional %i a unor indicatori tehnico-economici ridica!i ale drumurilor na!ionale modernizate n condi!iile
specifice acestei etape.
Dintre proiectele care au cuprins rezolv"ri remarcabile pentru modernizarea unor drumuri situate n
relief accidentat, pe care circula!ia autovehiculelor se desf"%ura n condi!ii deosebit de grele din cauza
caracteristicilor geometrice total necorespunz"toare, fiind complet ntrerupt" perioade lungi de timp n fiecare
iarn" datorit" sectoarelor cu declivit"!i cuprinse ntre #0% %i #4%, se men!ioneaz" dou" lucr"ri remarcate n
mod deosebit %i anume:
72
- Proiectul de modernizare a drumului na!ional DN 7 ntre Pite%ti %i Rmnicu Vlcea pe o lungime de
40 km, n cadrul c"ruia, printr-o nou" orientare a traseului n vederea valorific"rii optime a configura!iei
reliefului %i prin solu!iile adoptate pentru tratarea problemelor complexe pe care le implica reconstruc!ia
drumului n aceast" zon", s-a reu%it s" se asigure caracteristici geometrice corespunz"toare vitezei de
proiectare de 60 km/or" pe majoritatea traseului, s" se reduc" declivit"!ile la maximum 6% %i s" se evite
complet serpentinele n cel mai greu sector (Dealul Negru), unde pe vechiul drum, la coborrea spre Rmnicu
Vlcea, existau peste #2 serpentine cu raza de #0-#2 m.
Pentru solu!iile care au asigurat o mai bun" func!ionalitate %i o eficien!" economic" sporit" n
exloatarea acestei importante artere rutiere, proiectul a fost premiat de Comitetul de Stat pentru Construc!ii,
Arhitectur" %i Sistematizare (CSCAS) n anul #963.
- Proiectul de modernizare a DN 66 n sectorul Petro%ani - Crivadia (#8 km) prin care s-a prev"zut
reconstruc!ia n cea mai mare parte a drumului existent, adoptndu-se solu!ii remarcabile privind
sistematizarea traseului n aceast" zon" de traversare a mun!ilor ntre bazinul carbonifer din Valea Jiului %i
&ara Ha!egului, pe o zon" unde calea ferat" a reu%it s" o str"bat" numai construind numeroase tunele %i cu
un traseu deosebit de sinuos, care intersecta de opt ori drumul na!ional. Pe acest drum, prin studierea atent"
a traseului, declivit"!ile existente cu valori de pn" la #4% au fost reduse la maximum 6%; au fost desfiin!ate
cele opt pasaje de nivel existente; prin ocolirea a dou" dintre ele traversarea a dou" tunele de cale ferat" %i
construirea a patru pasaje superioare precum %i unul din cele mai nalte %i reu%ite viaducte - Viaductul
Crivadia - ncastrat n versan!ii stnco%i ai cheilor cu acela%i nume ale rului Strei, str"juit de zidurile str"vechi
ale unei foste cet"!i, %i acest proiect a fost premiat de CSCAS n anul #968.
Dintre proiectele cu solu!ii reprezentative pentru concep!ia de un nalt nivel tehnic %i func!ional %i
pentru preocuparea de nscriere armonioas" n peisaj se men!ioneaz" de asemenea:
- Construc!ia drumului nou Sadova - Vatra Moldovi!ei - Sucevi!a (actualul DN #7A), n lungime de
circa 60 km a c"rui proiectare a nceput n cadrul IPCS nainte de #953 %i continuat" n institutul nostru. Este
unul dintre drumurile ce str"bate o zon" deosebit de atr"g"toare din punct de vedere turistic, care a necesitat
importante volume de lucr"ri.
- Proiectul de str"mutare a DN #5 Bistricioara - Bicaz pe conturul lacului de acumulare de la Bicaz. A
fost construit un nou drum ntre Bicaz %i Galu pe Valea Bistri!ei %i apoi ntre Bistricioara %i Poiana Teiului, n
condi!ii deosebit de dificile de teren, cu numeroase lucr"ri de art" %i de consolidare a versan!ilor pe o lungime
de cca. 60 km, cu amenaj"ri complexe pe sectoarele de acces %i de traversare a barajului, precum %i a lacului
n amonte, fiind prima lucrare de mare amploare cu acest specific din !ara noastr".
- Proiectul de modernizare a DN #7 ntre Vatra Dornei %i Suceava, pe o lungime de #09 km, din care
s-a eviden!iat n mod deosebit sectorul Vatra Dornei - Iacobeni, unde pe 20 km, inclusiv urcu%ul %i cobor%ul
pe Obcina Mestec"ni%ului, drumul vechi prezenta declivit"!i de pn" la #3% - #4% %i numeroase serpentine
cu raze uneori sub #0 m. Prin solu!iile adoptate pe acest sector declivit"!ile au fost reduse la maximum 7% cu
lucr"ri de art" minime, iar serpentinele au fost amenajate cu raze de minimum 20 m sau au fost nlocuite prin
curbe cu raze mai mari, asigurndu-se totodat" o reu%it" ncadrare n peisaj.
- Proiectele de modernizare a DN ## Bre!cu - Oituz - One%ti - Bac"u n traversarea lan!ului carpatic
prin pasul Oituz, a DN 7 Rmnicu Vlcea - C"lim"ne%ti T"lmaciu pe Valera Oltului %.a.
n aceast" etap", n corelare cu extinderea portului Constan!a au fost elaborate proiecte pentru
sintematizarea %i amenajarea drumurilor din incinta portului vechi, pentru construc!ia unei re!ele de drumuri
noi, n cadrul extinderii portului, %i o serie de drumuri de acces n port cu pasaje denivelate la traversarea
liniilor ferate.
n vederea execu!iei lucr"rilor pentru extinderea portului Constan!a, a fost construit un drum nou
pentru transportul blocurilor de piatr" de la cariera Ovidiu. Traseul acestui drum (denumit Drumul pietrei) a
fost astfel conceput nct s" se evite pasajele de nivel cu liniile ferate %i s" se nscrie pe amplasamentul
arterei de centur" a municipiului Constan!a. Realizarea acestui drum a comportat construc!ia unui nod rutiet la
intersec!ia cu DN 39 (km 3+300), prin care s-au asigurat leg"turile rutiere cu toate direc!iile, f"r" intersec!ia
fluxurilor de circula!ie. Pentru concep!ia %i eficien!a solu!iilor adoptate proiectul IPTANA a fost premiat de
CSCAS n anul #968.
73
Cu privire la concep!ia de proiectare men!ion"m c" n anii #96#-#962 au fost ntreprinse studii %i
analize care s" eviden!ieze modul cum urmeaz" s" fie tratat" modernizarea drumurilor n etapa respectiv".
Din unul din aceste studii a rezultat c" prin men!inerea traseelor existente, n ct mai mare m"sur", se ob!ine
o reducere medie a costului de numai 5,9%, n timp ce adoptarea solu!iilor mbun"t"!ite conduce la economii
n exploatare care determina recuperarea n scurt timp a investi!iilor suplimentare necesare realiz"rii acestor
solu!ii. &innd seama de concluziile acestui studiu %i al altor materiale similare, n acela%i an - #96# - au fost
adoptate noi orient"ri care prevedeau ca la modernizarea drumurilor na!ionale, s" se adopte solu!ii
constructive, care s" asigure:
- viteza minim" de 60 km/or", cu ct mai pu!ine puncte de restric!ie de la aceast" vitez";
- l"!imea p"r!ii carosabile de 7 m, cu excep!ia traseelor sau sectoarelor de drum pentru care l"!imea
p"r!ii carosabile se va stabili prin planul de stat la 6 m.
Totodat", prin noile reglement"ri ap"rute n anul #960 %i anul #962 privind elaborarea documenta!iilor
tehnico-economice pentru investi!ii, s-a trecut la fundamentarea temelor de proiectare prin studii tehnico-
economice, care constituiau o faz" de proiectare preliminar" pentru fiecare obiect de investi!ie %i pe baza
c"rora, n func!ie de caracteristicile drumului prev"zut a se moderniza, de intensitatea traficului n perspectiv"
etc., se stabilea viteza de proiectare %i sectoarele sau punctele dificile unde era strict necesar" reducerea
acestei viteze.
Urmare acestor reglement"ri a crescut responsabilitatea proiect"rii pentru concep!ia lucr"rilor de
investi!ii din domeniul drumurilor, astfel nct s" fie asigurat" func!ionalitatea, durabilitatea %i siguran!a lor n
exploatare.
La proiectarea lucr"rilor de refacere %i modernizare a drumurilor au fost avute n vedere %i au fost
adoptate solu!ii pentru amenajarea corespunz"toare a intersec!iilor de nivel cu c"ile ferate, att prin solu!ii cu
men!inerea trecerilor de nivel, prev"zndu-se mbun"t"!irea vizibilit"!ii %i a caracteristicilor geometrice ale
drumurilor, ct %i solu!ii cu pasaje denivelate sau, n cazul a dou" pasaje apropiate, eliminarea lor prin
construc!ia unei variante de drum n lungul c"ii ferate.
n aceea%i ordine de idei trebuie men!ionat faptul c" adncirea calculului eficien!ei economice n
proiectele ntocmite au contribuit la desfiin!area unor pasaje de nivel %i la realizarea n acest mod a unor
condi!ii mult mbun"t"!ite de circula!ie pe drumul respectiv %i unor importante economii n exploatare. Este
cazul pasajelor de la intrarea n Bal% pe DN 65, a pasajele pe DN ##A One%ti - Adjud.
Pe drumurile modernizate pe care intensitatea traficului a crescut considerabil, IPTANA a ntocmit o
serie de studii %i proiecte pe baza c"rora s-au realizat - ntr-o concep!ie modern" - solu!ii cu pasaje
denivelate. ntre acestea se men!ioneaz" pasajele:
- pe DN #, la Ploie%ti (Sud), la ie%irea din Bu%teni, la intrarea n Predeal, la intrarea n Drste %i la
Turda;
- pe DN 2, la intrarea n Bac"u;
- pe DN 65, la intrarea n Craiova;
- pe DN 39, la ie%irea din Constan!a spre Eforie %.a.
n activitatea de proiectare, s-a urm"rit asigurarea unor caracteristici corespunz"toare sectoarelor de
drumuri na!ionale din traversarea localit"!ilor rurale %i urbane, corelate cu prevederile schi!elor de
sistematizare %i cu datele ob!inute prin consultarea administra!iilor locale privind necesit"!ile existente %i
dezvolt"rile estimate n perspectiv".
n toate cazurile s-au elaborat solu!ii de amenajarea traseelor existente, iar n situa!iile n care
acestea prezentau caracteristici par!ial sau total necorespunz"toare, a c"ror ameliorare necesita importante
demol"ri de imobile %i exproprieri de propriet"!i n intravilan, s-au studiat variante de traseu tangen!iale
localit"!ilor n cauz" %i s-au analizat implica!iile diferitelor solu!ii.
n general s-au propus %i s-au executat solu!iile care prevedeau men!inerea %i sistematizarea
traseelor existente cu restric!ii de vitez" n por!iunile sau punctele unde nu se puteau asigura caracteristicile
pentru viteza de proiectare curent". Traseul variantelor care rezolvau n cele mai bune condi!iuni cerin!ele
circula!iei rutiere de tranzit n zona anumitor localit"!i a fost transmis organelor administrative locale, pentru a
se avea n vedere la elaborarea studiilor de sistematizare a teritoriului %i a localit"!ilor respective %i pentru a
74
nu se construi imobile sau alte obiective cu caracter definitiv pe f%ia de teren rezervat" viitoarelor artere
pentru traficul de tranzit.
Activitatea de proiectare pentru modernizarea drumurilor na!ionale pe sectoarele din traversarea
localit"!ilor a comportat ntotdeauna efectuarea unui volum considerabil de ridic"ri topografice, necesare
elabor"rii planurilor cu toate detaliile privind limitele propriet"!ilor riverane, amplasamentul imobilelor %i
construc!iilor, intr"rile n cur!i, str"zile %i drumurile laterale, instala!iile pozate subteran %i aerian etc., precum %i
configura!ia terenului n zona localit"!ii %i n teritoriul nvecinat, pentru studierea regimului existent de scurgere
a apelor, bazinele hidrografice aferente %i lucr"rilor ce trebuiau realizate pentru colectarea %i dirijarea apelor
de suprafa!".
n condi!iile existente n localit"!ile de tip rural %i n numeroase localit"!i de tip urban mai pu!in
dezvoltate, modernizarea sectoarelor respective de drum na!ional a implicat o activitate vast" pentru
cunoa%terea condi!iilor %i necesit"!ilor reale %i pentru proiectarea tuturor lucr"rilor, cuprinznd:
- sistematizarea traseului n plan %i pe vertical", deseori n situa!iile dificile de teren, cu diferen!e mari
de nivel n profil transversal, sau n limitele unor spa!ii restrnse ntre fronturile construc!iilor;
- crearea sau amenajarea corespunz"toare a spa!iilor rezervate trotuarelor;
- amenajarea acceselor n cur!ile riveranilor;
- amenajarea intersec!iilor cu str"zile %i drumurile laterale %i reglementarea circula!iei locale prin
nchiderea unor accese la drumul na!ional;
- asigurarea scurgerii apelor prin lucr"rile complexe de colectare, dirijare %i evacuare a apelor de
suprafa!" prin canale deschise sau prin sisteme de canalizare subteran", att n lungul drumului na!ional, ct
%i pe lungimi uneori de sute de metri de str"zi %i drumuri laterale, pn" la desc"rcarea n emisari %.a.m.d.
Proiectan!ii de drumuri din IPTANA au adus astfel o contribu!ie nsemnat" la ridicarea nivelului de
civiliza!ie n nenum"rate localit"!i situate pe lungimi de zeci %i sute de kilometri de-a lungul re!elei de drumuri
na!ionale.
Structurile rutiere pentru modernizarea drumurilor na!ionale au fost prev"zute cu diferite alc"tuiri %i
tipuri de mbr"c"min!i n func!ie de materialele locale disponibile, condi!iile climatice %i hidrologice,
caracteristicile traficului, dotarea constructorului, posibilit"!ile de ntre!inere %.a., urm"rindu-se folosirea n ct
mai mare m"sur" a mpietruirilor existente %i reducerea costului lucr"rilor.
Pentru dimensionarea acestor structuri n perioada #953-#960 s-a utilizat metoda empiric" bazat" pe
indicele capacit"!ii portante a p"mnturilor %i straturilor rutiere cu diferite alc"tuiri, prev"zut" n standardul
STAS #339-50.
Avnd n vedere materialele locale %i ponderea cu care interveneau ceilal!i factori men!iona!i,
preponderent s-au prev"zut structuri cu mbr"c"min!i bituminoase %i anume:
- beton asfaltic pe binder de m"rg"ritar (2,5 + 4,5 cm) %i funda!ie de balast n grosime de 35-40 cm,
pe drumuri situate n regiuni cu agregate de balastier" precum: DN #A Bucure%ti - Buftea - Ploie%ti, DN 6
Craiova - Filia%i - Turnu Severin, DN 7 Pite%ti - Rmnicu Vlcea - C"lim"ne%ti, DN 56 Craiova - Bechet, DN 64
G"neasa - Dr"g"%ani - Rmnicu Vlcea %i altele;
- beton asfaltic pe binder de criblur" (2,5 + 3,0 cm) %i macadam (n grosime de 6 cm %i apoi de 8 cm),
cu funda!ie de piatr" spart" (rassel) de #2-#5 cm grosime %i substrat de nisip sau balast, pe drumuri situate n
regiuni cu cariere de piatr" ca spre exemplu: DN 2A Hr%ova - Constan!a, DN #2 Sfntu Gheorghe -
Miercurea Ciuc - Gheorghieni, DN 22 Tulcea - Ovidiu, DN 76 Deva - Brad etc.;
- beton asfaltic pe binder de criblur" (2,5 + 3,5 cm) cu funda!ie de piatr" spart" #5-22 cm %i substrat
de balast (exemplu: DN 7 C"lim"ne%ti - Brezoi - T"lmaciu, DN 6 Mehadia - Caransebe% %.a.).
Pentru economisirea criblurilor %i !innd seama de insuficienta dotare cu instala!ii de fabricarea
mixturilor asfaltice la cald, s-au prev"zut %i alte tipuri de mbr"c"min!i folosind bitumul ca liant %i anume:
- covoare din suspensie de bitum filerizat de 3-4 cm grosime pe macadam %i funda!ie de balast
(exemplu: DN 3 pe unele sectoare, ntre Bucure%ti %I C"l"ra%i, DN 73 Pite%ti - Cmpulung %.a.);
- macadam penetrat %i semipenetrat cu bitum pe funda!ie din straturi de piatr" spart" %i de balast
(exemplu: DN 6 pe unele sectoare ntre Craiova %i Filia%i, DN #4 pe unele sectoare ntre Sibiu %i Cop%a Mic"
%.a.).
75
Aplicarea mbr"c"min!ilor bituminoase fiind limitat" pn" la declivit"!i de 4,5% (cu excep!ia betonului
asfaltic cu agregat mare - grobbeton - care putea fi utilizat pn" la declivit"!i de 6%), pe sectoarele de drumuri
cu declivit"!i mai mari se prevedea pavaj de piatr" (n majoritate din pavele abnorme), iar pe drumuri situate n
regiuni cu teren accidentat avnd frecvente sectoare cu declivit"!i peste 4,5% %i 6% s-au adoptat structuri
rutiere cu mbr"c"minte din beton de ciment.
Avnd n vedere avantajele acestei mbr"c"min!i (lucr"ri minime de ntre!inere, durat" mai mare de
serviciu, comportare mai bun" n regiuni cu umiditate mare dect mbr"c"min!ile bituminoase, o aderen!" mai
bun" a pneurilor autovehiculelor. ncepnd din anul #955 aceast" mbr"c"minte a fost prev"zut" cu
prec"dere n proiectele pentru modernizarea drumurilor situate n relief accidentat, n zone umede, mai greu
de ntre!inut %.a. (exemplu: DN #7 P"ltinoasa - Cmpulung - Vatra Dornei, DN 2 Suceava - Siret, DN #5C
Piatra Neam! - Trgu Neam!, DN #2 Gheorghieni - Topli!a, DN #3 Bra%ov - Sighi%oara - Trgu Mure%, DN #5
Turda - Trgu Mure%, DN 6 Or%ova - Mehadia, DN 65 Slatina - Pite%ti, DN 72 G"e%ti - Trgovi%te - Ploie%ti).
Un alt factor care a determinat varia!ia tipului de mbr"c"minte pe anumite sectoare de drum a fost
dotarea insuficient" a ntreprinderilor de construc!ii rutiere cu utilaje de compactare, motiv pentru care pe
sectoarele unde erau necesare ramblee cu n"l!imi mai mari de 2-3 m %i unde erau posibile tas"ri n timp, s-a
prev"zut ca mbr"c"minte pavaj din pavele abnorme care puteau fi desf"cute %i ref"cute n vederea corect"rii
denivel"rilor produse prin tasarea neuniform" a rambleelor, ns" cu un cost suplimentar, pavajul fiind mult mai
scump dect mbr"c"mintea bituminoas" %i chiar dect betonul de ciment. Cu referire la aceast" prevedere,
men!ion"m c" ncepnd din anii #963-#964, odat" cu intrarea n vigoare a standardului 29#4-6# -
Terasamente %i dotarea obligatorie a construc!iilor cu utilajele necesare de compactare, n proiectele
ntocmite de IPTANA nu s-au mai prev"zut pavaje din pavele abnorme sau normale pe rambleele nalte.
n urma Consf"tuirii pe !ar" a lucr"torilor din drumuri, din martie #959, s-a hot"rt folosirea n mod
preponderent a mbr"c"min!ii bituminoase, aceasta fiind considerat" cea mai indicat" la modernizarea
drumurilor din !ara noastr", iar celelalte mbr"c"min!i (beton de ciment, pavaje de piatr"), s" se foloseasc"
numai n sectoarele unde se justific" n func!ie de condi!iile locale %i din punct de vedere economic.
Respectarea acestei hot"rri privind folosirea pe scar" larg" a mbr"c"min!ilor bituminoase nu a ntmpinat
nici o observa!ie cu caracter tehnic atta vreme ct dimensiunile straturilor de funda!ie ale sistemului rutier s-
au men!inut n limite acceptabile. ncepnd ns" cu anii #962-#963, odat" cu cre%terea nsemnat" a num"rului
de autovehicule grele, grosimea funda!iei rutiere din balast a ajuns s" dep"%easc" 65-70 cm, f"r" ca s" se
poat" asigura %i capacitatea de preluare a eforturilor tangen!iale date de traficul greu.
n situa!ia creat", rezolvarea propus" de speciali%tii din IPTANA, n colaborare cu cei ai Institutului de
Cercet"ri Transporturi %i Telecomunica!ii s-a concretizat n introducerea straturilor stabilizate cu ciment n
structura sistemului rutier.
Intriducerea straturilor stabilizate cu ciment a avut drept efect, pe lng" reducerea grosimii stratului de
funda!ie din balast %i deci economie de material pietros %i o l"rgire considerabil" a gamnei de materiale
utilizabile n structurile rutiere, precum nisipuri monogranulare, balasturi foarte nisipoase, etc. Este cazul
proiectelor pentru modernizarea DN 2# Br"ila - Slobozia - C"l"ra%i, unde s-a utilizat nisip monogranular din
terasele rului Ialomi!a, DN 6 Alexandria - Ro%iori - D"neasa, unde s-a utilizat balast de Vedea, cu un con!inut
de 80-90% nisip %i altele.
Prin introducerea %i extinderea aplic"rii straturilor din materiale stabilizate cu ciment la modernizarea
drumurilor na!ionale s-au realizat importante economii de investi!ie %i totodat" un nsemnat aport calitativ
privind durabilitatea %i exploatarea eficient" a re!elei rutiere modernizate.
Privind amplasamentul lucr"rilor de art" - poduri, pasaje, viaducte - preciz"m c" acestea s-au ales n
urma studierii aprofundate a solu!iilor de traseu astfel ca %i la traversarea cursurilor de ap", a c"ilor ferate sau
a v"ilor adnci s" se asigure caracteristicile geometrice corespunz"toare vitezei de proiectare curente pentru
modernizarea drumurilor respective, iar pe de alt" parte s" rezulte lucr"ri de art" ct mai economice avnd n
vedere configura!ia terenului, condi!iile geologice %i hidrologice etc.
Proiectarea lucr"rilor necesare asigur"rii scurgerii corespunz"toare a apelor de suprafa!", inclusiv a
pode!elor cu deschideri pn" la #0 m, s-a efectuat n cadrul sec!iei de drumuri, folosindu-se proiectele tip
elaborate n cadrul sec!iei de poduri IPTANA.
76
Pe drumurile existente nainte de modernizare erau condi!ii cu totul necorespunz"toare de scurgere a
apelor datorit" insuficien!ei %i caracterului provizoriu al pode!elor %i a celorlalte lucr"ri, a ac!iunii erozive a
apelor din precipita!ii %i a toren!ilor, a depunerilor de p"mnt antrenat de ape n zona dumurilor %i a altor
aspecte prezentate anterior.
Activitatea de proiectare a inginerilor de drumuri a trebuit s" cuprind", de asemenea, lucr"rile pentru
amenajarea toren!ilor, astfel nct s" se asigure func!ionarea n bune condi!iuni a pode!elor %i lucr"rilor de
colectare %i dirijare a apelor prev"zute n zona drumului, s" nu se afecteze regimul existent de scurgere %i s"
se st"vileasc" ac!iunea eroziv" a apelor.
ntr-o etap" mai avansat", pentru proiectarea lucr"rilor de specialitate privind amenajarea toren!ilor,
combaterea eroziunii solului, mp"duriri etc., s-a apelat la Institutul de proiect"ri %i amenaj"ri silvice (ICAS), n
calitate de subproiectant.
Studiile efectuate de IPTANA, sau n colaborare cu subproiectan!ii de specialitate, au inclus n unele
cazuri suprafe!e de sute de hectare n zonele n care erau necesare asemenea amenaj"ri. Lucr"rile s-au
concretizat prin proiectarea lucr"rilor respective %i execu!ia lor etapizat" n func!ie de urgen!a acecstora,
stabilindu-se sarcinile ce reveneau celor interesa!i.
Activitatea desf"%urat" n cadrul proiectelor elaborate de inginerii sec!iei de drumuri a avut o
contribu!ie nsemnat" la punerea n valoare a unor terenuri degradate, la consolidarea versan!ilor afecta!i de
alunec"ri datorit" forma!iilor toren!iale.
Pe aceast" linie pot fi exemplificate lucr"rile realizate concomitent cu modernizarea DN 73 Pite%ti -
Cmpulung n zona localit"!ilor R"de%ti %i Furnico%i, DN 6 Craiova - Filia%i, zona localit"!ilor Brade%ti, DN 7
ntre Rmnicu Vlcea %i C"lim"ne%ti, DN #5 Bistricioara - Bicaz %.a.
Lucr"rile de sprijinire, asanare %i consolidare a terasamentelor drumurilor %i cele de protec!ie a
taluzurilor au sporit ca volum %i complexitate pe m"sura cre%terii volumului de moderniz"ri %i reconstruc!ii de
drumuri n regiuni de deal %i de munte.
Modul de tratare a acestor lucr"ri n cadrul proiectelor pentru modernizarea drumurilor s-a mbun"t"!it
continuu datorit" cre%terii experien!ei geotehnicienilor %i inginerilor de drumuri n domeniul comport"rii
diverselor tipuri de p"mnturi din corpul drumurilor n diferite condi!ii climatice, hidrologice %i morfologice %i
perfec!ion"rii procedeelor %i aparaturii de efectuare a studiilor geotehnice. Volumul tot mai important al
acestor lucr"ri att la elaborarea proiectelor de modernizare a drumurilor sau de construc!ie a unor drumuri
noi, ct %i pentru consolidarea unor sectoare de drum pe care au ap"rut fenomene de instabilitate, au
determinat crearea, n cadrul sec!iei de drumuri, a unor colective de proiectare specializate pentru asemenea
lucr"ri.
Modernizarea sectoarelor de drumuri situate n lungul cursurilor de ap" a comportat lucr"ri de
terasamente pentru situarea platformei drumului deasupra nivelurilor apelor mari, cu asigur"ri
corespunz"toare categoriei drumurilor, rectific"ri ale albiei, lucr"ri de ap"rare a terasamentelor %.a., a c"ror
proiectare s-a corelat cu prevederile planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice ale rurilor respective.
Studiile hidrologice pentru determinarea nivelurilor apelor pentru diverse asigur"ri s-au efectuat n
cadrul colectivului hidrotehnic din institut, iar lucr"rile de ap"r"ri s-au proiectat de inginerii sec!iei de drumuri
sau de colectivul hidrotehnic adoptndu-se, dup" caz, solu!iile constructive cele mai eficiente, n func!ie de
condi!iile hidrologice, de caracteristicile albiilor rurilor, de materialele locale disponibile etc.
Tipurile de lucr"ri de ap"r"ri curente au constat din pereuri din piatr" sau din dale de beton sprijinite
pe pinteni cu fundare direct", sau pe prism de anrocamente, saltele de fascine, epiuri, praguri de fund, ziduri
de sprijin etc.
La modernizarea drumurilor na!ionale, inginerii sec!iei de drumuri din IPTANA s-au avut o preocupare
special" pentru depistarea surselor de p"mnt %i de materiale locale %i determinarea propriet"!ilor %i condi!iilor
de utilizare a acestor materiale pentru diverse categorii de lucr"ri (terasamente, structuri rutiere, lucr"ri de art"
etc.), pentru stabilirea proceselor tehnologice de execu!ie %i a organiz"rii ra!ionale a lucr"rilor, pentru sporirea
gradului de mecanizare a lucr"rilor etc. %i totodat" pentru urm"rirea execu!iei pn" la finalizarea ei la
parametri proiecta!i, aducnd astfel o contribu!ie nsemnat" la realizarea acestor lucr"ri, cu investi!ii ct mai
reduse %i la un nivel calitativ ct mai ridicat.
77
6.4.2. Activitatea de proiectare pentru reconstruc%ia &i modernizarea drumurilor
n etapa $966-$978
Etapa #966-#978 s-a caracterizat prin cre%terea volumului transporturilor de m"rfuri %i c"l"tori cu
mijloace auto, prin m"rirea gradului de motorizare, intensificarea turismului, cre%terea sarcinii utile a
autocamioanelor, etc.
Industria noastr" produc"toare de autovehicule s-a dezvoltat %i diversificat produc!ia total" de
autovehicule a crescut de trei ori n #970 fa!" de #965 %i de dou" ori n #976 fa!" de #970. n perioada #970-
#978, s-au produs muta!ii importante %i n domeniul produc!iei autovehiculelor pentru transportul m"rfurilor.
De la produc!ia autovehiculelor cu sarcin" util" de 3-5 tf, s-a trecut la produc!ia preponderent" a celor cu
sarcin" util" de 6-#9 tf, precum %i la produc!ia unor vehicule speciale cu sarcina util" de 27 tf, 50 tf %i #00 tf.
Intensitatea medie anual" a circula!iei, n 24 de ore, a nregistrat, de asemenea, sporuri substan!iale,
ajungndu-se la 3.050 vehicule etalon (autoturisme) n #975, ceea ce reprezint" o cre%tere de 4,5 ori fa!" de
#956 %i de aproape dou" ori fa!" de #965.
Un alt factor de care a trebuit s" se !in" seama la proiectarea lucr"rilor de modernizare a re!elei de
drumuri na!ionale a fost aderarea !"rii noastre (la sfr%itul anului #964) la Declara!ia asupra construirii marilor
drumuri pentru circula!ia interna!ional", adoptat" de CEE-ONU, la Geneva, la #6.IX.#950. Ca urmare, pe
harta !"rii noastre au ap"rut primele drumuri na!ionale ncadrate n re!eaua drumurilor europene: E #5 Bor% -
Cluj - Turda - Trgu Mure% - Bra%ov - Bucure%ti Constan!a; E #5A Turda - Sibiu - Pite%ti Bucure%ti; E 20
Giurgiu - Bucure%ti - Urziceni - Bac"u - Suceava Siret; E 94 Moravi!a - Timi%oara - Caransebe% - Craiova
Pite%ti; E 95 Constan!a - Mangalia - Vama Veche. n anii #975-#978 s-a efectuat o reconsiderare a drumurilor
europene, cu care ocazie au fost ncadrate n aceast" re!ea %i alte trasee de drumuri na!ionale.
Modernizarea drumurilor na!ionale %i includerea lor pe harta drumurilor europene a contribuit la
stimularea %i dezvoltarea turismului pe teritoriul !"rii noastre, facnd accesibile zonele att de variate %i bogate
n peisaje pline de pitoresc, n vestigii istorice. Totodat", aceasta a permis o mai bun" valorificare a factorilor
naturali de cur" att pe litoralul M"rii Negre, ct %i n sta!iunile balneo-climaterice r"spndite pe tot ntinsul
!"rii.
Cre%terea turismului interna!ional pe arterele noastre rutiere a condus implicit la necesitatea
mbun"t"!irii unor caracteristici ale acestor artere.
Complexul de factori aminti!i a determinat cre%terea %i diversificarea continu" a cerin!elor n domeniul
concep!iei de amenajare a re!elei rutiere, pentru satisfacerea c"rora se impunea o ac!iune sus!inut" de
promovare a progresului tehnic %i a tehnologiilor moderne n cadrul activit"!ii de proiectare.
n etapa # ianuarie #966 - # ianuarie #978 s-au modernizat 4.075 km drumuri na!ionale %i #.078 km
drumuri locale, totaliznd o lungime de 5.#53 km.
La nceputul anului #978, drumurile modernizate nsumau #3.740 km, reprezentnd #8,8% din
lungimea total" a drumurilor publice, din care #0.942 km drumuri na!ionale, reprezentnd 75% din lungimea
re!elei rutiere de interes republican.
Pe baza documenta!iilor ntocmite de sectorul de drumuri din IPTANA, n aceast" etap" s-a definitivat
modernizarea tuturor ramurilor mai importante ale re!elei de drumuri na!ionale, asigurndu-se leg"turile rutiere
ntre toate ora%ele re%edin!" de jude!, precum %i ale acestora cu centrele industriale sau cu alte localit"!i mai
nsemnate.
n aceea%i etap" IPTANA a ntocmit studiile %i proiectele %i a acordat consultan!a necesar" pentru
realizarea autostr"zii Bucure%ti - Pite%ti.
Dintre principalele realiz"ri din perioada #966-#978 se men!ioneaz" travers"rile lan!ului carpatic pe
drumurile Baia Mare Sighet; Vi%eu - Bor%a - Crlibaba - Vatra Dornei; Bistri!a - Poiana Stampei - Vatra
Dornei; Topli!a - Borsec - Bistricioara pn" la Trgu Neam!; Gheorghieni - Bicaz prin Cheile Bicazului;
Miercurea Ciuc - Com"ne%ti %i n continuare pn" la Trgu Ocna %i ora%ul One%ti; Buz"u - Nehoiu - ntorsura
Buz"ului - Prejmer pe valea Buz"ului; V"leni - M"neciu - Cheia S"cele; Trgu Jiu - Bumbe%ti Livezeni pe
valea Jiului; Cmpulung Muscel - Ruc"r - Bran - R%nov - Bra%ov. Acesteia din urm" acordndu-i-se %i
premiul CSCAS n anul #969 pentru concep!ia de proiectare. Se mai men!ioneaz", de asemenea,
modernizarea drumurilor na!ionale din regiunea mun!ilor Apuseni: Brad Abrud; Lunca - Arie%eni - Cmpeni -
78
Abrud - Zlatna - Alba Iulia; Turda Cmpeni; Brad - Halmagiu - Vrfuri Va%c"u; a drumului Lugoj - Ilia, a
drumurilor din lungul Dun"rii: Br"ila Tulcea; C"l"ra%i Olteni!a; Daia - Zimnicea - Turnu M"gurele;
Maglavit - Vnju Mare - $imian, a celei de a doua leg"turi a Bucure%tiului cu litoralul prin C"l"ra%i - Chiciu -
Ostrov - B"neasa - Basarabi %.a.
n etapa #966-#978, IPTANA a proiectat %i drumuri noi, determinate de amenaj"rile unor bazine
hidrografice %i complexe hidroenergetice, se realizarea unor obiective industriale %i miniere, precum %i de
nceperea execu!iei canalelor navigabile din Dobrogea.
Astfel, construc!ia barajului pe Arge% la Vidraru a determinat realizarea unui drum, ini!ial cu un singur
fir de circula!ie, pe conturul lacului, continuat, de la coada lacului c"tre creast", cu un drum nou care
traverseaz" mun!ii F"g"ra% pe lng" lacul Blea %i care se racordeaz" apoi la DN #, n zona Cr!i%oara.
Acest drum nou, denumit Transf"g"r"%anul, constituie o realizare tehnic" deosebit", !innd seama
de con!iile de relief - traversarea mu!ilor la cota 2.042. Construc!ia lui a necesitat lucr"ri de mare complexitate,
inclusiv un tunel rutier n lungime de 887 m ntre Capra %i lacul Blea.
Fig. 6.# DN 7C - Transfagarasanul
ncepnd din anul #970, pn" n #974 IPTANA a proiectat l"rgirea la dou" benzi de circula!ie a
drumului de pe partea stng" a lacului Vidraru (circa 30 km) %i modernizarea integral" a drumului n
traversarea mun!ilor, devenit drumul na!ional DN 7C.
Aceast" magistral" alpin", cu peste 800 de curbe, a necesitat cca. 4 milioane m
3
lucr"ri de
terasamente, construirea a 28 de poduri %i viaducte, a 550 pode!e, a cca. 54 km parapete, a peste 26.000 m
3
ziduri de sprijin.
Amenajarea bazinelor hidrografice %i construc!ia complexelor hidroenergetice pe Dun"re, la Por!ile de
Fier %i pe alte ruri interioare, a condus la crearea lacurilor de acumulare %i la necesitatea construc!iei unor
noi drumuri na!ionale %i locale pentru restabilirea leg"turilor rutiere afectate de lacurile noi create.
Construc!ia acestor drumuri amplasate pe versan!ii v"ilor inundate, a comportat lucr"ri deosebit de
complexe, datorit" configura!iei versan!ilor br"zda!i de v"i transversale adnci, care au necesitat construc!ia
unor poduri %i viaducte cu lungimi %i n"l!imi mari. Echilibrul natural al versan!ilor a fost afectat prin crearea
lacurilor, n special datorit" varia!iei nivelurilor apelor, ceea ce a determinat executarea unor lucr"ri de
sus!inere a corpului drumului n aval, ncastrate n roca de baz", %i a unor lucr"ri de sus!inere, consolidare %i
protejare a taluzurilor de debleu %i a versan!ilor n amonte.
Fig. 6.2 DN 6 Turnu Severin Orsova. Zona Portile de Fier I
79
Proiectarea lucr"rilor de drumuri generate de construc!iile hidroenergetice a ridicat probleme multiple
privind solu!iile de amplasament. n general au fost studiate amplasamente pe ambele maluri %i s-au analizat
numeroase solu!ii pentru accesele %i leg"turile rutiere locale, n func!ie de: nivelul drumului fa!" de nivelul apei
din lac, de condi!iile geologice, astfel nct s" se asigure stabilitatea drumului, !innd seama de panta
accentuat" a versan!ilor %i de grosimea forma!iunilor deluviale, etc.
Dintre lucr"rile mai deosebite cu acest specific, proiectate de IPTANA, se men!ioneaz":
- Construc!ia variantei DN 6 n lungul Dun"rii, ntre Gura V"ii %i Or%ova (#7,# km), definitivat" n anul
#969 a fost determinat" de construc!ia sistemului hidroenergetic %i de naviga!ie de la Por!ile de Fier. Aceast"
variant", realizat" concomitent cu reconstruc!ia c"ii ferate, a necesitat executarea a 950 mii m
3
s"p"turi, din
care 600 mii m
3
deroc"ri n stnc", #30 mii m
2
consolid"ri de taluzuri din care 40 mii m
2
taluzuri stncoase
consolidate cu plas" de srm" %i torcret, a 35 poduri, viaducte %i pasaje cu o lungime total" de 3.4#5 m %i
n"l!imi pn" la 55 m deasupra v"ilor, executarea a 2 tuneluri n lungime de 202 ml, #36 mii m
3
ziduri de
sprijin, 350 mii m
3
betoane, #3.000 ml parapete tip greu, etc.
- Realizarea drumurilor %i c"ilor ferate ntre Gura V"ii %i Or%ova a implicat colaborarea %i corelarea
lucr"rilor proiectate cu speciali%ti din Jugoslavia.
- Construc!ia variantelor DN 67C pe valea Sebe%ului, n zona lacurilor Frumoasa, Oa%a, T"u %i
Nedeia.
- Construc!ia variantei DN #0 pe valea Buz"ului, n zona lacului Siriu.
- Reconstruc!ia drumului DN 7A pe valea Lotrului, ntre Brezoi %i Voineasa, continuat pn" la Obr%ia
Lotrului, iar mai apoi variantele din zona lacurilor Malaia %i Br"di%or.
- Construc!ia variantelor DN 24C %i DN 29 pe valea Prutului, n zona lacului Stnca - Coste%ti.
- Construc!ia variantei DN 7 %i a drumului Jiblea - Turnu, pe valea Oltului, n zona lacului Turnu %i
multe altele.
n cadrul IPTANA au mai fost elaborate proiectele pentru restabilirea drumului DN 7 ntre Brezoi %i
T"lmaciu, a DN # ntre Ucea %i Avrig, pentru restabilirea DN 7 %i a drumurilor jude!ene pe valea Mure%ului n
zona lacurilor ntre Sebe% %i Lipova, etc.
n aceea%i perioad", n cadrul IPTANA au fost proiectate lucr"rile pentru restabilirea drumurilor
afectate de construc!ia Complexelor Hidroenergetice proiectate la Turnu M"gurele - Nicopol %i C"l"ra%i -
Silistra pe Dun"re. Aceste proiecte au comportat studii laborioase n colaborare cu speciali%tii din Bulgaria
pentru evaluarea pagubelor care se produc prin crearea lacurilor de acumulare respective pe Dun"re.
Construc!ia unor mari obiective industriale %i miniere precum: Combinatul Siderurgic Gala!i,
Combinatul Industrial Chimic Turnu M"gurele, exploat"rile miniere Ro%ia Poieni, Moldova Nou", bazinul
carbonifer Oltenia, etc. a determinat realizarea unor drumuri noi, de leg"tur", de acces %i tehnologice, a c"ror
proiecte au fost realizate de c"tre speciali%tii din IPTANA. n leg"tur" cu aceste obiective men!ion"m faptul c"
proiectarea drumurilor tehnologice pentru transporturi cu autobasculante avndu sarcina util" de 50 %i #00 tf,
utilizate n complexele miniere, a ridicat probleme noi, necesitnd drumuri cu l"!imi de parte carosabil" de #7
m %i a unor sisteme rutiere dimensionate la nc"rc"ri deosebit de mari.
Tot n aceast" etap" colectivul de ingineri %i proiectan!i din IPTANA a nceput proiectarea %i
consultan!" pe timpul execu!iei lucr"rilor pentru drumurile generate de realizarea Canalului navigabil Dun"re -
Marea Neagr". Acest obiectiv a necesitat importante construc!ii rutiere pentru sistematizarea %i restabilirea
drumurilor publice afectate. Au fost astfel proiectate %i realizate travers"rile peste Canalul Dun"re - Marea
Neagr" pe actualele trasee DN 22C la Cernavod" (fost DJ 223), DJ 222 la Medgidia, DN 22 la Poarta Alb",
DN 3 la Basarabi, DN 39 la Agigea, iar peste Canalul Poarta Alb" - Midia, N"vodari, travers"rile DN 2A la
Ovidiu %i DN 22B la Midia, etc.
Au fost proiectate/realizate restabilirea DN 38 Agigea + Techirghiol, amenaj"ri ale drumurilor
na!ionale pentru traficul greu de %antier pe DN 22C, DN 38 %i DN 39, drumuri de acces la obiectivele
canalului: porturi, ecluze, etc., drumuri de exploatare ale canalului navigabil, la cota #0 %i la marginea amprizei
canalului, cu accese pe taluzurile acestuia n zona de creast", precum %i o lungime important" de drumuri
tehnologice pentru transportul p"m"ntului n depozite %i pentru transportul materialelor de construc!ie pe
traseul canalului navigabil.
80
6.4.3. Proiectarea lucr'rilor de drumuri n etapa $979-$989
n etapa #979-#989, traficul rutier pe re!eaua drumurilor publice a crescut continuu, iar activitatea de
proiectare a lucr"rilor de drumuri a continuat s" evolueze potrivit concep!iei de proiectare adoptat" noilor
condi!ii.
Pn" c"tre sfr%itul anilor 80, utilizarea mixturilor asfaltice era prioritar", majoritatea moderniz"rilor de
drumuri f"cdu-se prin aplicarea de mbr"c"min!i bituminoase.
O dat" cu accentuarea crizei energetice mondiale, folosirea f"r" nici o calcula!ie a bitumului n
sectorul rutier s-a dovedit, n unele cazuri, neeconomic", acesta fiind un material energointensiv. n
consecin!", n perioada #979-#989 au fost utilizate, n propor!ie tot mai mare, mbr"c"min!ile rutiere din beton
de ciment.
Proiectarea %i execu!ia mbr"c"min!ilor rutiere rigide, a impus cunoa%terea aspectelor complexe pe
care le implic" alc"tuirea %i dimensionarea sistemului rutier, stabilirea compozi!iilor betoanelor, preg"tirea
patului drumului %i realizarea straturilor rutiere inferioare, rezolvarea problemei rosturilor, a tehnologiilor de
execu!ie, respectiv a asigur"rii controlului de calitate a lucr"rilor.
mbr"c"min!ile din beton de ciment erau alc"tuite n general din dou" straturi: stratul de uzur" (6 cm)
%i stratul de rezisten!" (minimum #4 cm), a%ezate pe un strat de funda!ie din balast (20...30 cm). Totodat",
proiectan!ii de drumuri %i-au nsu%it %i alte metode moderne de proiectare precum %i tehnologii eficiente de
mare productivitate, pe care le-au aplicat cu discern"mnt profesional la lucr"rile de drumuri, cum au fost:
- utilizarea unor noi tipuri de mixturi asfaltice realizate cu con!inut redus de bitum;
- reutilizarea mixturilor asfaltice rezultate din decaparea mbr"c"min!ilor bituminoase vechi prin
procedeul Plombarec;
- utilizarea mixturilor asfaltice realizate cu nisip bituminos, f"r" adaos de bitum dur;
- utilizarea geotextilelor la lucr"rile de drumuri;
- ranforsarea complexelor rutiere existente, cu durata de exploatare dep"%it", ca urmare a cre%terii
traficului %i n special a traficului greu.
n a doua jum"tate a etapei, lipsa de fonduri alocate moderniz"rii %i ntre!inerii drumurilor s-a
accentuat tot mai mult, n timp ce re!eaua rutier" se degrada ca stare tehnic", att datorit" vechimii n serviciu
a drumurilor, ct mai ales cre%terii intensit"!ii traficului (de peste 8 ori) %i a structurii acestuia. n perioada
respectiv" au nceput s" circule n mod curent autocamioane de 25...40 tone, n timp ce drumurile noastre
erau dimensionate pentru vehicule de 7...#3 tone capacitate.
ntre principalele lucr"ri de modernizare a drumurilor din etapa #979-#989 se afl": DN 65 Craiova -
B"lce%ti, DN ##A Podul Turcului - Brlad, DN 73C Schitu Gole%ti - Curtea de Arge%, DN 26 Oancea - Murgeni,
DN 24C Manoleasa - R"d"u!i - Prut, DN 7A Voineasa - Petro%ani.
O alt" activitate de proiectare a lucr"rilor de drumuri, a fost pentru refacerea sau construirea de
drumuri noi determinate de inunda!iile produse n luna martie #98# %i de alte construc!ii cum au fost:
- Refacerea DN 74 Abrud - Cmpeni %i DN 75 S"lciua - Turda, care au fost grav afectate de inunda!ii;
- Construc!ia drumurilor determinate de realizarea canalelor navigabile Poarta Alb" - Midia, N"vodari
%i Dun"re - Bucure%ti, la care au fost proiectate travers"ri ale drumurilor afectate, drumuri de acces la
obiectivele canalelor, drumuri tehnologice %i de acces la depozitele p"mnt, etc.;
- Amenajarea %i consolidarea DN 74 %i DN 74A pentru Exploatarea Minier" Ro%ia - Poieni;
- Drumuri de exploatare la Amenajarea complex" Pardina din Delta Dun"rii;
- Devierea DN 7 pe conturul lacului de acumulare al CHE Gura Lotrului pe Olt;
- Restabilirea leg"turilor rutiere afectate de canalul magistral Siret - B"r"gan;
- Devierea DN 74 n zona acumul"rii Mih"ileni pe Cri%ul Alb;
- Devierea DN 3 Bucure%ti - C"l"ra%i pentru Portul Combinatului Siderurgic C"l"ra%i;
- Devierea DJ 208 la Acumularea Pa%cani pe rul Siret;
- Amenajarea %i consolidarea DN #7D pentru Exploatarea Minier" Rodna (F"get);
- Refacerea drumurilor afectate de Amenajarea Complex" Sireasa - Siret.
81
6.4.4. Lucr'ri proiectate n etapa $990-2003
A%a cum rezult" din tabelul 6.# starea tehnic" a re!elei rutiere din !ara noastr" se prezanta totu%i, la
nceputul anului #990, ntr-o stare necorespunz"toare, datorit" cre%terii intensit"!ii traficului %i lipsei fondurilor
alocate moderniz"rii %i ntre!inerii drumurilor.
Tabelul 6.#
Lungimea (km) Drumuri cu durate de exploatare expirat":
Categoria drumurilor Total"
Moder-
nizate
mbr"c"min!i
asfaltice
u%oare
Pietruite P"mnt
Moder-
nizate
(km)
%
mbr"c"min!i
asfasltice u%oare
(km)
% Total
(km)
%
Total drumuri, din care: 72.8#6 #6.7#4 20.506 27.089 8.507 9.807 69,0 #4.225 69,4 24.032 64,6
- Drumuri na!ionale
din care:
#4.683 #2.525 #.890 268 - 8.244 65,4 #.575 86,6 9,8#9 68,0
Autostr"zi ##3 ##3 - - - 36 3#,9 - - 36 3#,9
Drumuri na!ionale* #4.570 #2.4#2 #.890 268 - 8.208 65,7 #.575 86,6 9.783 68,3
- Drumuri jude!ene 26.967 3.330 #4.729 7.767 #.#4# #.350 40,5 #0.#04 68,9 ##.454 63,4
- Drumuri comunale 3#.#66 859 3.887 #9.054 7.366 2#3 27,3 2.546 64,4 2.759 58,3
* Din totalul re!elei de drumuri na!ionale de #4.570 km, 9.32# km erau drumuri na!ionale principale (din care 4.4#2 km erau
ncadrate n re!eaua E deschis" traficului interna!ional) %i 5.249 km drumuri na!ionale secundare.
Peste 68% din lungimea drumurilor na!ionale cu mbr"c"min!i moderne avea durata de serviciu
expirat", din care peste 5.000 km (39%) erau n stare rea %i foarte rea. n acela%i timp mare parte din
drumurile ncadrate n re!eaua E nu corespundeau cerin!elor prev"zute n Acordul european asupra marilor
drumuri de circula!ie interna!ional" cu privire la l"!imea p"r!ii carosabile %i a acostamentelor iar capacitatea
portant" a structurii rutiere se prezenta sub cea necesar". Men!ion"m, de asemenea, c", urmare ader"rii
Romniei la politica de liberalizare a transporturilor, ncepnd cu anul #990 a avut loc o cre%tere a traficului
rutier pe re!eaua !"rii noastre.
A rezultat astfel necesitatea unor m"suri care s" asigure salvarea re!elei rutiere de la degradarea
total" %i aducerea drumurilor na!ionale la nivelul standardelor europene, prin lucr"ri de reabilitare %i
modernizare, concretizate n Programul de reabilitare a drumurilor na!ionale din Romnia lansat n anul #99#
pentru etapa I (#993-#998), continuat apoi cu etapa a II-a (#998-2000) %i etapa a III-a (#999-2003).
Programul a cuprins cu prioritate drumurile na!ionale de clas" european", deschise traficului
interna!ional %i a prev"zut reabilitarea drumurilor na!ionale, constnd n modernizarea %i ranforsarea acestora,
prin execu!ia de straturi bituminoase.
Obiectivul principal al acestui Program l-a constituit mbun"t"!irea infrastructurii rutiere %i a condi!iilor
de trafic, cu ncadrarea n normele europene, cre%terea capacit"!ii portante a sectoarelor reabilitate, pentru a
putea prelua sarcini pe osie de ##,5 tone, ncadrarea podurilor la clasa E de nc"rcare, mbun"t"!irea
elementelor geometrice ale drumurilor, construirea benzii a III-a pe pante %i rampe pentru selectarea traficului
greu, eliminarea punctelor periculoase, asigurarea colect"rii %i evacuarea apelor pluviale din zona drumurilor,
%.a.
Lucr"rile de reabilitare au constat n principal din:
- lucr"ri pentru mbun"t"!irea capacit"!ii portante a structurii rutiere, n func!ie de traficul de
perspectiv";
- aducerea drumurilor la capacitatea de circula!ie necesar", prin asigurarea l"!imii minime de 7 m
pentru partea carosabil" la drumurile cu 2 benzi;
- l"rgirea acostamentelor la #,5 m sau 2,5 m %i consolidarea acestora.
n cadrul acestui program, colectivele de proiectare din IPTANA au participat la ntocmirea
documenta!iilor pentru execu!ia lucr"rilor de reabilitare, pe mai multe drumuri na!ionale din care:
Proiecte aferente etapei I-a
DN 2 Bucure%ti - Urziceni, DN 2A Urziceni - Slobozia, DN 5 Daia - Giurgiu, DN 38 Agigea - Negru
Vod", DN 39 Constan!a - Eforie
82
Proiecte aferente etapei a II-a
DN # Cmpina - Comarnic, DN 2 Urziceni - Rmnicu S"rat, DN 6 Bucure%ti - Alexandria, DN 65
Craiova - Slatina - Pite%ti
Proiecte aferente etapei a III-a
DN 2 M"r"%e%ti - Bac"u, DN 24 M"r"%e%ti - Crasna - Ia%i - Sculeni, DN 28 S"b"oani - Trgu Frumos -
Ia%i.
La realizarea lucr"rilor de reabilitare au fost introduse prin proiectare tehnologii de vrf eficiente,
precum:
- realizarea mixturilor asfaltice cu bitum modificat %i/sau aditivat;
- utilizarea materialelor inerte de tipul fibrelor de celuloz", la realizarea mixturilor asfaltice;
- reciclarea mixturilor asfaltice in situ, la rece %i la cald;
- execu!ia de straturi bituminoase armate cu geosintetice, geogrile, geomembrane.
n anul 2002, a nceput un nou Program de reabilitare primar", care cuprinde lucr"ri de ntre!inere %i
repara!ii periodice la drumurile din afara programelor de reabilitare anterioare sau care sunt prev"zute n
etape cu orizont mai ndep"rtat.
Aceste lucr"ri constau din covoare asfaltice, ranfors"ri ale mbr"c"min!ilor, straturi bituminoase foarte
sub!iri, reciclarea mbr"c"min!ilor uzate, tratamente bituminoase, etc. Pentru lucr"rile de acest tip IPTANA a
elaborat documenta!ii de proiectare pentru drumurile:
DN 22A Tulcea - Hr%ova, DN ## Bra%ov - Bac"u, DN #D Albe%ti - Urziceni, DN 6 Alexandria -
Caracal %i Timi%oara - Cenad, DN #2A Miercurea Ciuc - One%ti, DN 73 Pite%ti - Bra%ov, DN #B Ploie%ti -
Buz"u, DN #5 Topli!a - Bac"u, DN #C Dej - Halmeu %i altele.
n cei 50 ani de activitate, speciali%tii din IPTANA au ntocmit proiectele aferente lucr"rilor de
modernizare a re!elei de drumuri na!ionale, precum %i cea mai mare parte din proiectele drumurilor pe care s-
au aplicat mbr"c"min!i asfaltice u%oare.
n tabelul 6.2. se prezint" evolu!ia re!elei de drumuri na!ionale n etapa #953 2003,
Tabelul 6.2
Anul Lungime total" Modernizate mbr"caminte Nemodernizate (km)
drumuri na!ionale (km) (km) asfaltic" u%oar" (km) Pietruite Din p"mnt
#953 ##.960 2.292 - 9.587 8#
#960 #0.575 4.787 362 5.407 #9
#975 #2.9#8 #0.#93 #.97# 754 -
#985 #4.676 #2.239 2.#0# 336 -
#990 #4.683 #2.525 #.890 268 -
#995 #4.683 #3.283 #.#87 2#3 -
2000 #4.683 #3.434 #.#69 80 -
2003 #4.832 #3.459 #.#56 2#7 -
Datele din acest tabel caracterizeaz" activitatea IPTANA pe parcursul unei jum"t"!i de secol, dat fiind
faptul c" pn" n anul #992 institutul nostru a fost singura unitate din !ar" avnd n profilul s"u de activitate
ntocmirea documenta!iilor tehnice %i economice pentru drumurile na!ionale.
Pe harta anexat" (fig. 6.3.) se prezint" re!eaua drumurilor na!ionale-modernizate/reconstruite nainte
%i dup" nfiin!area IPTANA (anul #953). Preciz"m c" studiile %i proiectele pentru modernizarea sau, dup" caz,
construc!ia pe alte trasee a acestor drumuri a fost realizat" pe baza studiilor %i proiectelor IPTANA. Tot
IPTANA a ntocmit %i studiile respectiv proiectele pentru consolidarea/sprijinirea/apararea sectoarelor de drum
afectate de fenomene de instabilitate pe re!eaua modernizat" anterior, precum %i cele pentru variantele
necesare n vederea mbun"t"!irii caracteristicilor de circulatie de pe acesta re!ea.
83
Fig. 6.3 Re!eaua drumurilor na!ionale modernizate nainte %i dup" anul #953
84
CAP. 7. SPORIREA CAPACIT"#II DE CIRCULA#IE PE RE#EAUA RUTIER".
PROIECTAREA PRIMELOR AUTOSTR"ZI N ROMNIA
7.$. SPORIREA CAPACIT"#II DE CIRCULA#IE PE DRUMURILE EXISTENTE
Dup" anul #965, pe anumite sectoare de drumuri modernizate din re!eaua de drumuri na!ionale,
situate n special la intr"ri %i ie%iri din ora%ele mai importante, ori n zona unor complexe industriale, s-au
nregistrat intensit"!i de trafic de cteva ori mai mari dect intensitatea medie pe re!ea, ceea ce a condus la
desf"%urarea circula!iei n condi!ii din ce n ce mai dificile, respectiv la apari!ia fenomenului de congestionare
a circula!iei.
Acest fenomen s-a manifestat, de asemenea, pe sectoare de drumuri n zone cu specific turistic
sezonier, n traversarea unor ora%e sau localit"!i situate pe direc!ia unor artere cu trafic intens de tranzit sau
care constituiau noduri rutiere, datorit" convergen!ei mai multor artere principale, etc.
Pe de alt" parte, a%a cum s-a mai ar"tat, cre%terea ponderii autovehiculelor de transport m"rfuri cu
capacit"!i de nc"rcare %i greut"!i totale din ce n ce mai mari, a determinat degradarea structurilor rutiere pe
unele drumuri modernizate.
n aceste condi!ii, n paralel cu ac!iunea de modernizare a re!elei de drumuri na!ionale, au devenit
necesare m"suri de sporirea capacit"!ii de circula!ie a unor sectoare de drum modernizate anterior, fie prin
l"rgirea lor de la dou" la patru benzi de circula!ie, fie prin construc!ia de variante locale pentru ocolirea unor
localit"!i, de c"tre traficul de tranzit, fie prin trecerea la construc!ia etapizat" a unor autostr"zi.
Primele lucr"ri de sporirea capacit"!ii de circula!ie a unor sectoare de drumuri, prin l"rgirea p"r!ii
carosabile de la dou" la patru benzi de circula!ie au nceput n anul #963 prin l"rgirea DN # la ie%irea din
Bucure%ti, n zona aeroportului B"neasa %i a continuat, n anii urm"tori, cu DN 2A ntre Constan!a %i Ovidiu, %i
mai apoi pe DN # ntre B"neasa %i Otopeni.
Pe baza documenta!iilor economice elaborate de IPTANA au fost executate pn" n prezent l"rgiri de
drumuri na!ionale pe sectoare nsumnd o lungime total" de peste 350 km.
Astfel, s-au realizat lucr"ri de l"rgire pe DN 39 Constan!a - Mangalia, DN 6 Craiova - I%alni!a, DN #
Otopeni - Snagov - Ploie%ti, DN 2 pe sectorul de la ie%irea din Bucure%ti pn" dup" linia de centur", DN 2#
Br"ila - Chi%cani, DN ## Bra%ov - H"rman, DN # Tlmaciu - Sibiu %i Oradea - Bor%, DN 7 Deva - Mintia, DN #5
S"vine%ti - Piatra Neam!, DN 6 ntre Bucure%ti %i podul peste rul Arge%, DN 5 Bucure%ti - Aduna!ii Cop"ceni,
DN 64 Rureni - Rmnicu Vlcea, DN 76 Oradea - B"ile Felix, DN 67 Drobeta Tr. Severin - Halnga, DN 3
Murfatlar - Constan!a, DN 2A M.Kog"lniceanu - Ovidiu, DN # Ploie%ti - Cmpina, Bra%ov - Codlea %i Turda -
Cluj, sectoarele preor"%ene%ti ale principalelor drumuri aferente municipiilor Craiova, Timi%oara, Arad,
Oradea, Cluj - Baia Mare, Suceava, Ia%i, Bac"u %i altele.
n cadrul lucr"rilor de l"rgire au fost executate %i pasajele denivelate la intersec!iile cu c"ile ferate
(exemple: la intersec!iile cu linia de centur" a ora%ului Bucure%ti, pe DN # la Otopeni, pe DN 2, DN 5, DN 6 %i
cu calea ferat" Bucure%ti - Constan!a pe DN 2, precum %i cu calea fetat" Piatra Olt - Rmnicu Vlcea, la
Rureni).
Aceste lucr"ri au asigurat capacit"!i sporite de circula!ie pe sectoarele de drumuri na!ionale pe care
traficul local, foarte intens n tot cursul anului, se suprapune peste trafcul de tranzit. n acest sens pot fi
men!ionate: arterele de penetra!ie n capitala !"rii, sectoarele de leg"tur" cu platformele industriale - I%alni!a,
S"vine%ti, Rureni sau pe care traficul sezonier este deosebit de intens precum: drumurile na!ionale din zona
litoralului, inclusiv leg"tura cu aeroportul interna!ional Constan!a - M.Kog"lniceanu, DN # ntre Bucure%ti %i
Snagov, etc.
Pe de alt" parte, s-a continuat ac!iunea de eliminare a unor puncte de congestionare a traficului pe
DN # ntre Bucure%ti %i Bra%ov, nceput" prin construc!ia pasajelor denivelate de la Ploie%ti Sud, Bu%teni,
Predeal %i Drste.
Avnd n vedere caracteristicile cu totul necorespunz"toare ale traseului existent pe sectorul din
DN #, de circa ## km dintre cele dou" pasaje de nivel cu calea ferat", de la Podul Vadului %i de la intrarea n
85
Comarnic, n traversarea localit"!ilor Podu Vadului, Breaza %i Gura Beliei (inclusiv serpentinele de la Gura
Beliei), s-a conturat necesitatea execut"rii unor lucr"ri de resistematizare a traseului drumului pe sectoare mai
lungi.
Urmare analizei situa!iei existente, speciali%tii din sectorul de drumuri au elaborat n anul #965 un
studiu tehnico-economic n cadrul c"ruia s-a conceput o solu!ie de drum nou, care s" elimine inconvenientele
n zona de traversare a ora%ului Cmpina, inclusiv pasajul de nivel cu calea ferat" spre Telega %i serpentinele
de la Cmpini!a, prin nscrierea traseului de-a lungul albiei rului Prahova, de la podul peste valea Doftanei
pn" la intrarea n Comarnic.
Totodat", IPTANA a ntocmit un studiu de trafic de ansamblu pe sectorul DN # dintre Ploie%ti %i
Bra%ov, din care a rezultat c" intensitatea traficului, determinat" pentru o perspectiv" de #5 ani dep"%ea
capacitatea unui drum cu dou" benzi de circula!ie, drumul ncadrndu-se n clasa I-a tehnic", pentru care
trebuia s" se prevad" construc!ia unei autostr"zi.
De asemenea a fost studiat" posibilitatea descongestion"rii traficului de pe DN # prin modernizarea
DN #A Ploie%ti - V"leni - Cheia - S"cele %i dirijarea traficului u%or de tranzit pe aceast" arter".
Concluziile acestui studiu %i ale analizei comparative privind posibilit"!ile de realizare a unei autostr"zi
pe Valea Prahovei sau pe Valea Teleajenului (respectiv n zona DN # sau a DN #A), au confirmat
oportunitatea construirii autostr"zii pe Valea Prahovei, !innd seama de urm"toarele considerente:
- realizarea autostr"zii pe Valea Teleajenului, sau dirijarea traficului de tranzit pe DN #A n ipoteza
moderniz"rii acestuia, conduce la o lungime de parcurs sporit" cu circa #4 km fa!" de traseul pe Valea
Prahovei %i deci cre%terea considerabil" a cheltuielilor de exploatare;
- traversarea lan!ului carpatic pe DN #A prin pasul Brotocea se face la cota #.200 m, fa!" de cota
maxim" pe DN # la Predeal unde traversarea se face la cota #.050 m; diferen!a de nivel n plus pe DN #A
constituie un dezavantaj important pentru exploatarea autovehiculelor;
- investi!iile necesare pentru realizarea autostr"zii pe Valea Teleajenului sunt mai mari dect cele
necesare pe Valea Prahovei %i, n aceste condi!ii, o astfel de investi!ie nu este eficient";
- interese de ordin economic, turistic etc. pledeaz" n favoarea realiz"rii unei noi magistrale rutiere pe
Valea Prahovei.
Avnd n vedere justificarea amplasamentului autostr"zii pe Valea Prahovei %i concluziile studiului de
trafic elaborat n anul #966, care indicau necesitatea d"rii n func!iune a unor capacit"!i sporite de trafic, s-a
hot"rt - pe baza documenta!iei ntocmite de IPTANA - ca noua variant" a DN #, ntre Cmpina %i Comarnic,
s" fie proiectat" cu toate detaliile corespunz"toare unei viitoare autostr"zi, din care, n etapa I-a, s" se
execute calea din stnga a respectivei artere rutiere, cu dou" benzi de circula!ie.
Construc!ia acestei variante, n lungime de cca #7 km, cu elemente geometrice corespunz"toare unei
viteze de proiectare de #00 km/or", avnd partea carosabil" de 7,50 m, dou" benzi directoare de te 0,50 m %i
l"!imea platformei de #3,25 m (#/2 din pofilul final al autostr"zii) a comportat peste 600.000 mc terasamente,
67.000 mc deroc"ri, #24.000 mp mbr"c"minte din beton de ciment n grosime de 22 cm, lucr"ri de ap"r"ri n
lungul albiei rului Prahova pe 7.700 ml, 4 poduri n lungime total" de 270 ml (inclusiv podul pasaj ntre ora%ul
%i gara Cmpina), lucr"ri complexe de amenaj"ri de toren!i, consolid"ri de versan!i, mut"ri %i protej"ri de
instala!ii, etc.
Darea n func!iune n anul #969 a variantei DN # Cmpina - Comarnic a condus la scurtarea lungimii
de parcurs cu 2,9 km, la eliminarea a trei pasaje de nivel, %i a serpentinelor precum %i travers"rilor prin
localit"!i. Viteza medie de circula!ie a crescut de la 25-40 km/or", la 80 km/or", ceea ce a avut ca efect
reducerea cheltuielilor de exploatare, o mai bun" folosire a a parcului auto, %i deci o eficien!" economic"
ridicat" a lucr"rii.
Proiectarea/execu!ia acestei lucr"ri denumit" varianta Cmpina - Comarnic a reprezentat o realizare
important" a speciali%tilor din IPTANA, fiind prima lucrare de drum din !ara noastr" conceput" cu caracteristici
de autostrad". Prin construc!ia ei problema capacit"!ii de circula!ie pe acest sector deficil al drumului na!ional
nr. # a fost rezolvat" pentru o perioad" lung" de timp.
n primele luni ale anului #966 a fost finalizat %i studiul de circula!ie pentru direc!ia de trafic Bucure%ti -
Pite%ti, solicitat de Direc!ia General" a Drumurilor n urma constat"rilor f"cute n anii #964-#965 privind
blocarea circula!iei %i sc"derea vitezei de deplasare a autovehiculelor pe unele tronsoane ale drumului
86
na!ional nr. 7, ntre Bucure%ti %i Pite%ti. Analizele %i studiile ntreprinse pentru stabilirea posibilit"!ilor de sporire
a capacit"!ii acestui drum au demonstrat c" aceast" problem" nu poate fi rezolvat" satisf"c"tor prin l"rgirea
drumului existent, datorit" condi!iilor existente n traversarea localit"!ilor %i a volumului mare de demol"ri %i
nici prin modernizarea unor drumuri locale care ar fi prelungit ruta parcurs" ntre cele dou" centre urbane cu
peste 25 km %i ar fi implicat numeroase exproprieri. Singura solu!ie avantajoas" pentru cre%terea capacit"!ii
de trafic pe direc!ia Bucure%ti - Pite%ti a rezultat vconstruc!ia unui nou drum pe aceast" direc!ie.
Au fost, de asemenea, studiate/realizate lucr"ri pentru sporirea capacit"!ii de circula!ie %i pe alte
drumuri %i n primul rnd cele care asigur" leg"tura capitalei cu litoralul M"rii Negre respectiv DN 2 %i DN 2A,
pe care, n timpul sezonului estival intensitatea traficului nregistreaz" valori tot mai mari. Au fost astfel
proiectate de c"tre IPTANA variantele ocolitoare din zona localit"!ilor Slobozia %i &"nd"rei; precum %i
construc!ia unor benzi suplimentare pentru circula!ia vehiculelor grele pe sectoarele n ramp" cu declivit"!i
pronun!ate dintre Hr%ova %i M.Kog"lniceanu %.a.
n vederea evit"rii unor fenomene de congestionare a circula!iei %i asigurarea unei judicioase
planific"ri a lucr"rilor pentru sporirea capacit"!ii de circula!ie, n anul #973, speciali%tii din IPTANA au elaborat
un studiu pentru stabilirea sectoarelor de drumuri na!ionale pe care sunt necesare, n perspectiv", lucr"ri de
l"rgirea p"r!ii carosabile de la dou" la patru benzi de circula!ie, n special la intr"ri %i ie%iri din ora%e, precum %i
construc!ia unor artere destinate ocolirii unor localit"!i de c"tre traficul de tranzit. A fost estimat" evolu!ia
traficului de perspectiv" pn" n anul #990, pe drumurile na!ionale n zonele a peste o sut" de ora%e %i
localit"!i mai importante de pe teritoriul !"rii %i, corelat cu prevederile schi!elor de sistematizare s-a stabilit
ordinea de urgen!" a lucr"rilor de sporiri de capacit"!i, de tipul men!ional mai sus.
De asemenea, n anul #976 au fost reactualizate, n cadrul IPTANA, studiile ntocmite anterior, pentru
dezvoltarea re!elei rutiere, ceea ce a permis stabilirea ordinei de urgen!" a lucr"rilor necesare finaliz"rii
ac!iunii de modernizare a drumurilor na!ionale, a lucr"rilor de sporiri de capacit"!i prin l"rgiri, a arterelor
ocolitoare a unor localit"!i %i ntocmirea unui studiu privind sectoarele de drumuri na!ionale modernizate, pe
care erau necesare construc!ii de benzi suplimentare pentru circula!ia vehiculelor grele n rampe cu declivit"!i
peste 4%.
Aceste studii au permis estimarea necesit"!ilor de realizare n etapele de perspectiv", pn" n anul
#990, a unor lucr"ri de sporiri de capacit"!i, care nsumau - orientativ - urm"toarele lungimi, pe tipuri de
lucr"ri:
- l"rgiri la patru benzi de circula!ie la intr"ri %i ie%iri din ora%e 880 km
- artere ocolitoare a unor localit"!i pentru traficul de tranzit #90 km
- benzi suplimentare pentru circula!ia vehiculelor grele n rampe 370 km.
Pe baza acestor studii %i a documenta!iilor tehnico-economice elaborate de IPTANA au fost realizate
artere ocolitoare pentru traficul de tranzit n zona urm"toarelor ora%e situate pe urm"toarele direc!ii principale
de tranzit:
- la Buz"u, varianta sud ntre DN 2 %i DN 2B %i varianta vest ntre DN 2 %i DN #0, continuat" cu
varianta nord ntre DN #0 %i DN 2;
- la Rmnicu Vlcea, varianta nord pe DN 7, cu traversarea barajului peste rul Olt de la Goranu %i
varianta sud ntre DN 7 %i DN 64 cu traversarea barajului de la Ostoveni;
- la C"l"ra%i, ntre DN 3 %i DN 2#;
- la Foc%ani, pe DN 2;
- la Pite%ti, ntre artera de intrare n Pite%ti din autostrada Bucure%ti - Pite%ti %i DN 65 spre Slatina.
n cadrul acestor lucr"ri au fost proiectate/executate pasajele denivelate la intersec!iile cu c"ile ferate
la: Buz"u, Rmnicu Vlcea, Pite%ti, etc.
Totodat", au fost amenajate %i unele noduri rutiere la intersec!iile cu drumurile na!ionale precum cele
de la Buz"u %i la Rmnicu Vlcea.
Au fost proiectate de asemenea de c"tre speciali%tii din IPTANA %i au fost executate pasajele
denivelate la intersec!ia centurii Ploie%ti Vest cu c"ile ferate Ploie%ti - Trgovi%te %i Ploie%ti - Bra%ov, precum %i
nodul rutier cu DN 72 Trgovi%te - Ploie%ti.
87
7.2. STUDII !I PROIECTE PENTRU AUTOSTR"ZI
Dup" cum s-a men!ionat n subcapitolul precedent, studiile de trafic ntocmite n anul #966 pentru
direc!ia Bucure%ti - Pite%ti avnd la baz" recens"mintele de circula!ie efectuate n anii #964-#965 au ar"tat c"
se impun m"suri pentru decongestionarea DN 7 pe sectorul Bucure%ti - G"e%ti - Pite%ti. Studiul tehnico-
economic ntocmit n anul #966 a scos n eviden!" faptul c" rezolvarea corespunz"toare a necesit"!ii de
sporire a capacit"!ii de circula!ie pe aceast" direc!ie poate fi ob!inut" numai prin realizarea unei artere rutiere
noi. S-a trecut astfel la proiectarea noului drum na!ional Bucure%ti - Pite%ti care, n urma propunerii
proiectan!ilor din IPTANA, a fost conceput cu toate caracteristicile %i rezolv"rile necesare pentru o autostrad",
din care, ntr-o prim" faz", s" se execute calea din dreapta a viitoarei autostr"zi.
Autostrada Bucure&ti - Pite&ti a debutat astfel ca fiind un nou drum na!ional ntre cele dou" centre
urbane, dup" exemplul DN # %i DN #A ntre Bucure%ti %i Ploie%ti.
Traseul noii artere rutiere a fost astfel stabilit de c"tre proiectan!ii nct acesta s" se situeze pe
direc!ia cea mai scurt" dintre cele dou" centre urbane f"r" a traversa nici o localitate %i f"r" aliniamente lungi
care produc monotonie %i faciliteaz" fenomenul de somnolen!" la volan, iar noaptea jeneaz" circula!ia de
sens contrar producnd orbirea conduc"torilor auto.
Privind amplasamentul autostr"zii facem precizarea c", la data respectiv", ie%irea din Bucure%ti prin
zona Militari, pe traseul rectificat al fostului drum jude!ean Bucure%ti - Bolintin, ca %i intrarea n Pite%ti pe
traseul drumului jude!ean Pite%ti - C"teasca, nu numai c" nu se prezentau sistematizarea/reconstruirea, dar
nici nu beneficiau de schi!ele de sistematizare necesare, astfel nct proiectan!ii ce primiser" sarcina
elabor"rii documenta!iei au fost nevoi!i s" studieze mai multe variante pe care s" le prezinte spre avizare.
Dup" traversarea liniei ferate de centur" %i liniei Bucure%ti - Craiova, traseul ales pentru autostrad" se
desprinde c"tre dreapta de fostul drum jude!ean 60# %i se ndreapt" c"tre Pite%ti ocolind toate localit"!ile din
zon" (Fig. 7.#).
Elementele geometrice au fost proiectate pentru viteza de baz" de #40 km/or"; traseul este format
dintr-o succesiune de 26 curbe cu raza de 4.500#0.200 m. Lungimea traseului n curb" este de 47,# km, iar
n aliniament de 48,9 km.
Profilul transversal tip pentru autostrad" a fost adoptat n urma unor studii %i analize, ntocmite de
proiectan!ii din IPTANA, cu referire la realiz"rile n domeniu n !"rile ce posedau autostr"zi la acea dat"
(#968). S-a stabilit ca l"!imea platformei autostr"zii s" fie de 26 m. Elemente de detaliu in capitolul 9 fig. 9.47.
Podurile &i pasajele autostr"zii au fost concepute distinct pentru fiecare din cele dou" c"i
unidirec!ionale, l"!imea carosabilului fiind de ##,50 m, cu trotuare de serviciu de 75 cm pe fiecare parte.
Fig. 7.# Vederi de pe autostrada Bucuresti - Pitesti
88
Traseul autostr"zii a intersectat, pe lng" cele dou" linii ferate %i 83 drumuri %i anume: un drum
na!ional (DN 6# Ghimpa!i - G"e%ti), 7 drumuri jude!ene %i 75 drumuri comunale %i agricole.
Pentru scurgerea %i conducerea apelor meteorice au fost realizate la autostrad" 99 pode!e cu
deschideri de #3,0 m.
Colectarea apelor pluviale de pe suprafa!a autostr"zii %i din zonele adiacente au fost realizate rigole
%i %an!uri laterale, iar pentru evacuarea lor, n lipsa unor emisari bine defini!i, s-au prev"zut/realizat pu!uri
absorbante de 6#2 m adncime, pn" la stratul de balast filtrant al terasei (n total circa 450 pu!uri
absorbante).
Principalele volume de lucr'ri executate pentru realizarea autostr"zii Bucure%ti - Pite%ti au fost:
- terasamente circa 4,# milioane m
3
- funda!ii rutiere din balast 3#0 mii m
3
- funda!ii rutiere stabilizate n sta!ii fixe n 2 straturi
(cu 6% %i 7% ciment) 340 mii m
3
- mixturi asfaltice pentru stratul de baz", stratul de leg"tur"
(binder) %i de uzur" 445 mii t.
Execu!ia autostr"zii Bucure%ti - Pite%ti s-a derulat n perioada #967-#972, consultan!a pe timpul
construc!iei fiind asigurat" tot de c"tre speciali%ti din cadrul sectorului de drumuri IPTANA.
n aceea%i perioad", n anul #968, sectorul de drumuri din IPTANA a trecut la ntocmirea
documenta!iei necesare pentru sporirea capacit"!ii de circula!ie pe direc!ia c"tre Ploie%ti, !innd seama %i de
construc!ia Aeroportului Interna!ional Bucure%ti - Otopeni.
n acest context, n anul #968 a fost ntocmit" documenta!ia la nivel de studiu tehnico-economic
dezvoltat, pentru construc!ia autostr"zii Bucure%ti - Ploie%ti.
Autostrada Bucure&ti - Ploie&ti a fost studiat" cu ie%irea din capital" pe direc!ia DN #, iar dup"
dep"%irea aeroportului B"neasa, traseul p"r"sea drumul na!ional c"tre dreapta %i pe la limita de vest a p"durii
B"neasa, traversa calea ferat" de centur", iar n continuare se situa la limita de est a aeroportului Otopeni.
Traversarea lacului Snagov era prev"zut" n zona Izvorani, iar n zona Nord B"rc"ne%ti traseul se intersecta
cu DN #, n acest punct fiind prev"zut nodul rutier Ploie%ti Sud. n ocolirea ora%ului Ploie%ti traseul se
suprapunea pe centura de vest, iar la reintrarea pe DN # era prev"zut" amenajarea nodului rutier Ploie%ti
Nord. Elementele geometrice adoptate erau similare cu ale autostr"zii Bucure%ti - Pite%ti. De%i proiectul a fost
avizat, inclusiv la nivelul guvernului, n final, nu s-a trecut la realizarea autostr"zii ci la l"rgirea drumului
na!ional existent la 4 benzi de circula!ie, pe toat" lungimea pn" la Ploie%ti.
Dat fiind solicit"rile tot mai numeroase privind realizarea unor tronsoane de autostrad" pe unele
direc!ii prioritare, n anul #968 Direc!ia General" a Drumurilor din Ministerul Transporturilor Auto, Navale %i
Aeriene a solicitat ca IPTANA s" ntocmeasc" un Studiu general privind construirea n perspectiv' a
unei re%ele de autostr'zi n Romnia .
Studiul s-a bazat pe datele recens"mintelor de circula!ie efectuate n anii #965 %i #967-#968 pe
re!eaua drumurilor na!ionale. Pe baza datelor ob!inute din aceste recens"minte a fost estimat" evolu!ia
traficului de perspectiv" pn" n anul #990 pe ntreaga re!ea de drumuri na!ionale, corelat cu dezvolt"rile
prev"zute pentru economia na!ional", cu perspectivele de cre%tere a gradului de motorizare, a turismului, etc.
Au fost astfel stabilite direc!iile %i principalele centre urbane care urmau s" fie legate prin astfel de
artere rutiere %i etapa cnd aceste autostr"zi ar trebui s" intre n func!iune. De asemenea au fost estimate
valoarea de investi!ie pentru fiecare tronson %i examinate posibilit"!ile de etapizare a acestora, etc.
Concluziile rezultate din Studiul general privind construirea n perspectiv" a unei re!ele de autostr"zi
n Romnia s-au concretizat prin propunerea de a se realiza n !ara noastr" o re!ea de autostr"zi cu o
lungime total" de circa 3.200 km , a%a cum s-a ar"tat n capitolul 4.
Aceast" re!ea urma s" se execute pe m"sura necesit"!ilor reie%ite din studiile de trafic aduse la zi pe
baza recens"mintelor ce urmau s" se efectueze la fiecare 5 ani.
Pe baza evolu!iei traficului sezonier, n anul #97# s-a trecut la ntocmirea unui studiu tehnico-
economic pentru Autostrada Litoral pe direc%ia Bucure&ti - Constan%a, cu punct obligat de traversare a
89
Dun"rii pe podul de la Giurgeni - Vadul Oii, singura leg"tur" rutier" permanent" cu Dobrogea, abia pus" n
func!iune.
Acest studiu tehnico-economic avea n vedere ie%irea din capital" pe direc!ia DN 3 - Pas"rea -
$tef"ne%ti - Sud Andr"%e%ti - Slobozia - &"nd"rei - Giurgeni - Ovidiu - Constan!a. El a fost avizat de c"tre
organele centrale de sintez" (CSCAS, CSP, MF), ns" nu s-a trecut la execu!ia lui.
n aceea%i perioad", n anii #972-#973, IPTANA a ntocmit studii de amplasament %i studii tehnico-
economice pentru o autostrad" pe direc!ia DN # pe sectorul Ploie%ti - Cmpina - Predeal - Bra%ov, precum %i
unele studii pe direc!ia Pite%ti - Curtea de Arge% - Cineni - Sibiu.
Din studiile ntocmite pentru autostr"zile Bucure%ti - Constan!a %i Ploie%ti - Bra%ov a rezultat eficien!a
construc!iei de autostr"zi pe direc!iile principale de desf"%urare a traficului rutier, avnd n vedere
concentrarea pe aceste direc!ii a activit"!ilor economice, sociale, turistice, care genereaz" intensit"!i de trafic
mult mai mari dect cele medii pe re!eaua de drumuri.
Pe linia principiilor generale stabilite prin Legea Drumurilor nr. #3/#974 privind dezvoltarea unitar" a
ntregii re!ele rutiere n concordan!" cu nevoile de transport rutier ale economiei na!ionale %i popula!iei %i a
normelor stabilite prin Legea nr. 43/#975 privind proiectarea, construirea %i modernizarea drumurilor, pe baza
unor programe de dezvoltare care s" asigure func!ionalitatea re!elei de drumuri %i desf"%urarea circula!iei n
condi!ii de siguran!" %i confort, n anul #976 au fost ini!iate noi studii privind realizarea n perspectiv" a unor
autostr"zi n !ara noastr".
Astfel, n anul #977, speciali%tii din IPTANA au ntocmit studiul de amplasament pentru Autostrada
Nord-Sud (TEM), pe traseul care face parte din Coridorul IV: Beba Veghe - N"dlac - Timi%oara - Drobeta
Turnu Severin - Craiova - Bucure%ti - Fete%ti - Constan!a, n lungime de cca 820 km.
Studiul a solu!ionat urm"toarele probleme tehnice %i economice principale ale proiectului, pe teritoriul
!"rii noastre:
- stabilirea traficului intern de perspectiv" pe drumurile situate pe direc!ia autostr"zii;
- stabilirea traficului de perspectiv" pe autostrad";
- determinarea termenelor la care este necesar" darea n func!iune a primei %i a celei de a doua c"i;
- determinarea economiilor anuale provenite din utilizarea autostr"zii (n locul drumurilor existente) n
special de traficul prezumat ce va fi preluat %i atras de autostrad";
- stabilirea duratelor de recuperare a investi!iilor pentru fiecare cale n parte %i compara!ia acestora cu
duratele maxime admise de recuperare pentru astfel de lucr"ri;
- determinarea eficien!ei economice a unor sectoare mai importante ale autostr"zii, prin aplicarea
metodei cost-beneficiu, recomandat" de Banca Interna!ional" pentru Reconstruc!ie %i Dezvoltare (BIRD).
Totodat IPTANA a ntocmit %i urmatoarele studii:
- Studiu de amplasament n zona punctului de frontier" N"dlac - Nadlac, cu Ungaria;
- Studiu de amplasament detaliat, pentru tronsonul Bucure%ti - Constan!a.
Tot n anul #977 speciali%tii din IPTANA au elaborat studiul de amplasament pentru autostrada
prev"zut" a se realiza pe direc!ia Siret - Suceava - M"r"%e%ti - Buz"u - Bucure%ti, cu leg"tura la Turnu
M"gurele - Baraj care face parte din Coridorul IX (TEM).
n vederea stabilirii solu!iilor de amplasament propuse n studiile ntocmite n anul #977 pentru cele
dou" autostr"zi, care au mpreun" o lungime de aproximativ #.400 km, traseele acestora au fost studiate pe
h"r!i, la scara #:25.000 %i #:#00.000 %i pe planuri la scara #:5.000 %i #:#0.000, apoi s-au f"cut recunoa%teri
am"nun!ite pe teren %i s-au analizat, comparativ, variante de amplasament care au nsumat o lungime de
peste 3.000 km.
La elaborarea studiilor de amplasament s-au avut n vedere:
- premizele care au stat la baza ntocmirii documenta!iei con!innd propuneri privind construc!ia
re!elei de autostr"zi %i programul de execu!ie e%alonat" pe etape a acestora;
- studiile de sistematizare a teritoriului %i schi!ele de sistematizare a localit"!ilor din zonele traversate
de traseul autostr"zilor;
- studiile elaborate pentru lucr"rile prev"zute n schema cadru de amenajare complex" a bazinelor
hidrografice din Romnia;
90
- studiile elaborate pentru amenajarea sistemelor de iriga!ii %i desecare n cadrul lucr"rilor de
mbun"t"!iri funciare;
- studiile ntocmite n colaborare cu Institutul de cercet"ri transporturi, privind evolu!ia traficului n
perspectiv" pn" n anul 2000 pe re!eaua de drumuri na!ionale, !innd seama de dezvoltarea traficului rutier
interna!ional %i de influen!a construc!iei autostr"zii transeuropene Nord-Sud cu ramura prev"zut" pe teritoriul
!"rii noastre.
n cadrul studiilor de amplasament s-a urm"rit nscrierea optim" n configura!ia reliefului regiunilor
traversate, asigurarea unor leg"turi ct mai directe cu principalele municipii %i ora%e situate pe direc!ia
autostr"zilor %i a unor leg"turi ct mai convenabile cu re!eaua existent" de drumuri, n vederea realiz"rii unui
grad ct mai ridicat de func!ionalitate a autostr"zilor, prin preluarea de trafic de pe drumurile nc"rcate %i prin
reducerea distan!elor de parcurs pentru traficul auto.
Caracteristicile geometrice ale traseelor au fost stabilite n conformitate cu normele cuprinse n Legea
nr. 43/75 %i cu prevederile Normativului departamental privind proiectarea autostr"zilor - Indicativ PC #62-74,
elaborat tot de c"tre inginerii de specialitate din IPTANA.
Studiile au cuprins solu!iile constructive pentru toate lucr"rile necesare realiz"rii autostr"zilor, precum
%i cantit"!i de lucr"ri %i valori orientative pentru aceste lucr"ri, !innd seama de prevederile de e%alonare a
construc!iei pe diverse sectoare %i etape.
De asemenea, au fost prev"zute, scheme ale amplasamentelor %i tipurile de amenaj"ri auxiliare
autostr"zilor, destinate traficului: parcaje, servicii tehnice, sta!ii de alimentare cu carburan!i, tonete,
restaurante, moteluri, baze de ntre!inere %.a., eviden!iindu-se totodat" %i dot"rile necesare cu dispozitive %i
aparataj pentru dirijarea %i controlul traficului, cu aparataj pentru detectarea condi!iilor favorabile producerii
ce!ii %i poleiului, cu instala!ii pentru semnalizare, cu utilaje pentru cur"!irea z"pezii, etc.
ntruct din calculele estimative ntocmite n anul #978 a rezultat c" intensitatea traficului pe re!eaua
de drumuri na!ionale a crescut continuu %i c" n continuare va cre%te n ritm sus!inut, s-a apreciat c" pn" n
anul 2000 se vor produce, progresiv, dep"%iri ale capacit"!ii de circula!ie, care vor determina stnjeniri %i
blocaje ale traficului, cre%terea duratei transporturilor %i a cheltuielilor de exploatare ale parcului auto.
Aceste premize de baz" au conturat necesitatea realiz"rii unei re!ele rutiere moderne, capabil" s"
satisfac" cerin!ele de desf"%urare a circula!iei rutiere n perspectiv", n condi!ii de siguran!" %i economicitate.
n acest scop n anul #979 a fost revizuit Studiul general privind dezvoltarea n perspectiv" a unei
re!ele de autostr"zi n Romnia (ntocmit n #968) %i s-a propus ca re!eaua existent" a drumurilor de interes
republican s" fie completat" prin construc!ia etapizat" a cca. 2.400 km autostr"zi pe urm"toarele direc!ii:
- Siret - Suceava - M"r"%e%ti - Buz"u - Bucure%ti
%i leg"tura la Turnu M"gurele - Baraj Dun"re;
- Frontiera Beba Veghe - Timi%oara - Drobeta
Turnu Severin - Craiova - Caracal - Bucure%ti - Fete%ti -
Constan!a;
- Bucure%ti - Ploie%ti - Bra%ov;
- Bucure%ti - Pite%ti - Sibiu - Alba Iulia - Cluj
Napoca - Oradea;
- M"r"%e%ti - Brlad - Crasna - Hu%i - Albi!a;
- Gala!i - Br"ila - C"l"ra%i.
Construc!ia acestor de autostr"zi a fost prev"zut"
e%alonat, pe etape, realizndu-se, pe sectoare, o cale sau
ambele c"i de circula!ie, pe m"sura cre%terii necesit"!ilor
de transport, !innd seama %i de o repartizare judicioas"
n timp a eforturilor de investi!ie.
Fig. 7.2. Autostrada Fete%ti-Cernavod"
Sta!ia de taxare Fete%ti
91
n anii #979-#980, n IPTANA a fost elaborat" documenta!ia pentru primul sector de autostrad" pe
direc!ia Bucure%ti - Constan!a, n cadrul construc!iilor rutiere %i feroviare executate pentru asigurarea
continuit"!ii transporturilor peste bra!ul Borcea, la Fete%ti %i peste Dun"re, la Cernavod" ( Fig.7.2).
Sectorul de autostrad", dat n func!iune n anul #987, are lungimea total" de #7,2 km, din care 3,0 km
poduri, viaducte %i pasaje denivelate %i #4,2 km autostrad" cu dou" c"i de circula!ie unidirec!ional".
n anul #980, inginerii din IPTANA au elaborat %i studiile preliminare de amplasament pentru
Autostrada de Centur" a Capitalei n lungime de cca. #00 km.
7.3. STUDII !I PROIECTE NTOCMITE DUP" $990
Dup" anul #990, speciali%tii din IPTANA au avut o participare sus!inut" la elaborarea documenta!iilor
de proiectare pentru sporirea capacit"!ii de circula!ie pe re!eaua rutier".
Astfel, n anul #990 IPTANA a ntocmit Studiul general privind re!eaua de autostr"zi %i drumuri expres
- stadiul actual %i program de perspectiv" n care a cuprins peste 3000 km de drumuri expres %i autostr"zi
studiate.
Tot n anul #990 au elaborat %i documenta!ia de execu!ie a Autostr"zii Bucure%ti - Fete%ti - #34 km -
la care lucr"rile de construc!ie au nceput n #99# dar au fost sistate n #992 din lips" de fonduri.
n anul #999, IPTANA a actualizat documenta!ia n faza de proiect tehnic pentru lucr"rile r"mase de
executat la aceast" autostrad", %i n anul 2000 a elaborat faza DE pentru sectorul Fundulea - Lehliu, aflat n
execu!ie.
n vederea continu"rii autostr"zii pe Coridorul IV, pn" la Constan!a, n anii #994-#995, inginerii din
IPTANA au elaborat Studiul de fezabilitate pentru sec!iunea de autostrad" Cernavod" - Constan!a (50 km) %i
pentru Drum Expres pentru ocolire Constan!a - Agigea (#4 km).
Tot pentru continuitatea Coridorului IV, a fost proiectat" %i Autostrada de Centur" Bucure%ti Sud (46
km), faza SPF n #995 %i faza SF n #996. Studiul include %i dou" tronsoane suplimentare de autostrad" %i
anume:
Tronsonul de autostrad" pentru leg"tura Autostr"zii Aduna!ii Cop"ceni - Giurgiu (proiectat" de
IPTANA n anul #994, faza SF) la Autostrada de Centur" Bucure%ti Sud - 6,5 km;
Tronson de autostrad" constituind o nou" arter" de penetra!ie n Bucure%ti (dinspre Giurgiu) din
Autostrada de Centur" Bucure%ti Sud pe Bdul. Brncoveanu (5,6 km).
Dup anul #990, pe Coridorul IV din teritoriul tarii noastre, de la Pite%ti la Deva, speciali%tii din
IPTANA au mai proiectat urm"toarele sec!iuni de autostrad":
N"dlac - Timi%oara - Lugoj - Deva, faza SPF, n #996 %i faza SF, n #998 (2#0 km) - (Fig. 7.3);
Pite%ti - Cornetu (90 km), faza SPF, n #994;
Cornetu - Sibiu (57 km), faza SPF, n #997;
Sibiu - Sebe% - Deva (##6 km), faza SPF, n #997;
Ocolire Pite%ti (#5,5 km), faza PT, 200#.
Pe Coridorul nr. IX, dup" anul #990, IPTANA a elaborat documenta!ii de proiectare pentru
urm"toarele autostr"zi:
Bucure%ti - Buz"u - Foc%ani - Albi!a (380 km), faza SPF, n #999 (Fig.7.4);
Autostrada de Centur" Bucure%ti Nord (57 km), faza SF, n 2002 (Fig.7.5).
n IPTANA, n afara coridoarelor TEM, au mai fost proiectate documenta!ii pentru autostr"zile:
Bra%ov - Cluj (256 km), faza SPF, n anul #997;
Cluj - Oradea - Frontiera RO/U (#55 km), faza SPF, n anul #996.
n anul #997, IPTANA a ntocmit Studiul de prefezabilitate pentru autostrada Bra%ov - Sighi%oara -
Trgu Mure% - Cluj Napoca - Oradea %i n anul 2002 a participat la elaborarea Studiului de fezabilitate pentru
autostrada Bucure%ti - Bra%ov la care a ntocmit documenta!ia pentru tronsonul Comarnic - Predeal - Bra%ov.
n prezent se afl" n elaborare studiul de fezabilitate pentru tronsonul de autostrad" Tg. Mure% Cluj
Napoca Oradea Frontiera Ro/U n lungime de cca. 275 km.
92
Dup" anul #990, speciali%tii din IPTANA au desf"%urat %i o activitate de pionierat n !ara noastr" care
a constat n organizarea %i efectuarea primelor anchete de circula!ie rutier" tip origine-destina!ie.
Acestea au fost f"cute pentru ob!inerea datelor necesare estim"rii traficului ce va fi atras de
autostr"zile proiectate, de pe drumurile existente %i ntocmirii studiilor de rentabilitate a lucr"rilor.
Au fost organizate %i efectuate astfel de anchete pentru urm"toarele lucr"ri:
- Autostrada Bucure%ti - Fete%ti - Cernavod" - Constan!a, ianuarie #993, ## posturi de anchet", #0
ore pe zi, 50 de anchetatori, 5 zile;
- Autostrada Aduna!ii Cop"ceni - Giurgiu, august #993, 8 posturi de anchet", #2 ore pe zi, 50
anchetatori, 4 zile;
- Modernizarea autostr"zii Bucure%ti - Pite%ti, iulie #995, 3 posturi de anchet", #6 ore pe zi, 25
anchetatori, 3 zile;
- Dublare la 4 benzi a DN 5 Aduna!ii Cop"ceni - Giurgiu, iulie #996, 3 posturi de anchet", #6 ore pe zi,
25 anchetatori, 3 zile;
- Autostrada de Centur" Bucure%ti Sud, august #996, 5 posturi de anchet", 4 ore pe zi, #5
anchetatori, 5 zile;
- Centura Sibiu, iunie #997, 4 posturi de anchet", 6 ore pe zi, 30 anchetatori, 4 zile.
Anchetele de circula!ie origine-destina!ie la autostr"zile Bucure%ti - Constan!a %i Aduna!ii Cop"ceni -
Giurgiu au fost efectuate pentru studiile de fezabilitate comandate de BCOM la societatea TRANSROUTE.
Elaborarea acestor studii de amploare %i complexitate deosebit", n condi!iile corel"rii lor cu
prevederile de dezvoltare economico-social" n ansamblu a !"rii noastre, a scos n eviden!" capacitatea
corpului ingineresc din IPTANA de a aborda %i trata cu competen!" %i operativitate o gam" larg" de lucr"ri de
tip nou %i de a prevedea solu!ii de nalt nivel tehnic %i cu eficien!" economic" ridicat" pentru toate problemele
legate de realizarea re!elei noastre de autostr"zi.
Fig. 7.3 Autostrada Deva Nadlac
93
Fig. 7.4 Autostrada Bucuresti - Albita
94
Fig. 7.5 Autostrada de centura Bucuresti
95
CAP. 8 REGLEMENT"RI TEHNICE DIN DOMENIUL RUTIER INTOCMITE DE
IPTANA
8.$. ELABORAREA NORMELOR TEHNICE !I STANDARDELOR N DOMENIUL RUTIER
Concomitent cu ntocmirea documenta!iilor tehnice %i economice pentru modernizarea/reconstruc!ia
drumurilor na!ionale, speciali%tii din IPTANA au depus o activitate sus!inut" pentru:
- elaborarea standardelor, normativelor %i instruc!iunilor tehnice din domeniul
proiect"rii/execu!iei/exploat"rii lucr"rilor rutiere, precum %i de revizuire %i de adaptare a celor aflate n fun!iune
pentru a le men!ine la un nivel tehnic corespunz"tor noilor solicit"ri;
- stabilirea caracteristicilor tehnice impuse materialelor folosite la lucr"rile rutiere %i precizarea
metodelor de control %i verificare a acestora;
- participarea activ" la ntocmirea tematicii planurilor de cercetare, precum %i la analiza, definitivarea
%i n final valorificarea rezultatelor ob!inute prin cercet"rile cu caracter fundamental %i mai ales aplicativ %i
preocuparea pentru introducerea acestor rezultate n practica proiect"rii %i execu!iei drumurilor.
n decursul celor 5 decenii de activitate, institutul nostru a avut principala r"spundere pentru
elaborarea standardelor, normelor %i instruc!iunilor tehnice privind concep!ia respectiv proiectarea, %i, n
acela%i timp, a colaborat f"r" rezerve %i necondi!ionat cu sectorul/departamentul de cercet"ri pe domeniul
rutier sau cu unitatea central" de construc!ie a ministerului, la elaborarea tuturor celorlalte reglement"ri din
domeniul rutier.
Principalele reglement"ri tehnice de care a r"spuns IPTANA ca principal elaborator sunt prezentate n
cele ce urmeaz":
- STAS 7348 Clasificarea tehnic" a drumurilor;
- STAS 863 Elementele geometrice ale drumurilor;
- STAS 303# Amenajarea curbelor.
Facem men!iunea c" ultimele dou" standarde au fost revizuite %i comasate de c"tre IPTANA n
conformitate cu prevederile Legii 43/#975, ntr-un singur standard (863/#), care pe lng" prevederi care s"
asigure o mai mare securitate a circula!iei, a inclus %i prevederi referitoare la confortul optic al conduc"torilor
auto, precum %i condi!iile pentru construc!ia benzilor suplimentare pentru circula!ia vehiculelor grele.
- STAS #339 Dimensionarea sistemelor rutiere nerigide %i rigide. Acest standard a necesitat o
colaborare ampl" cu sectorul de cercetare pentru stabilirea caracteristicilor de deformabilitate a complexului
rutier %i a valorilor de calcul pentru modulele de deforma!ie %i de elasticitate ale diferitelor tipuri de pamnturi
%i straturi rutiere alc"tuite din diverse materiale avnd caracteristicile de calitate bine precizate. Aplicarea
acestui standard care reglementa principiile fundamentale de dimensionare a complexelor rutiere a necesitat
stabilirea unor norme %i instruc!iuni precum:
- Catalogul structurilor rutiere tip:
- Instruc!iuni tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide %i nerigide
indicativ PD #77, incluznd 4 p"r!i %i anume: Metodologia stabilirii traficului de perspectiv" %i a traficului de
calcul pentru dimensionarea sistemelor rutiere (I); Catalogul de structuri tip pentru drumuri publice (II);
Instruc!iuni de dimensionare a sistemelor rutiere nerigide (III) %i Instruc!iuni pentru dimensionarea sistemelor
rutiere rigide.
n catalogul structurilor tip %i n Instruc!iunile PD #77 au fost inclu%i parametri suplimentari %i incluse
noi concepte privind alc"tuirea sistemelor rutiere %i folosirea mpietruirilor existente %i a balasturilor din surse
locale.
Au fost, de asemenea, supuse unei revizuiri radicale %i au fost completate standardele:
- STAS 29#4 Terasamente;
- STAS 29#6 Protejarea taluzurilor %i %an!urilor de scurgere a apelor;
- STAS #709 Prevenirea degrad"rilor provocate prin nghe!-desghe!;
- STAS #598 ncadrarea mbr"c"min!ilor rutiere;
- STAS 8#75 Planta!ii rutiere;
96
- STAS #0796/# Prescrip!ii generale de proiectare a construc!iilor pentru colectarea %i evacuarea
apelor;
- STAS #0796/2 Rigole, %an!uri, casiuri. Prescrip!ii de proiectare %i execu!ie.
- STAS #0796/3 Drenuri de asanare. Prescrip!ii de proiectare %i amplasare.
Speciali%tii IPTANA au elaborat, de asemenea, Normativul pentru amenajarea la acela%i nivel a
intersec!iilor drumurilor publice Indicativ #73-74, care cuprinde norme tehnice mbun"t"!ite substan!ial, n
vederea realiz"rii unor intersec!ii mai sigure %i comode n afara localit"!ilor, iar n localit"!i, sistematizarea
intersec!iilor existente astfel nct acestea s" se ncadreze n prevederile planurilor de sistematizare a
teritoriului.
De asemenea, speciali%tii sectorului/diviziei de drumuri au avut o participare substan!ial" la
elaborarea/revizuirea standardelor men!ionate n cele ce urmeaz":
- STAS 6400 Straturi de baz" %i de funda!ie;
- STAS 7970 Straturi de baz" executate la cald cu mixturi bituminoase;
- STAS 8840 Straturi rutiere din p"mnturi stabilizate mecanic;
- STAS #74 mbr"c"min!i bituminoase cilindrate executate la cald. Condi!ii tehnice generale;
- STAS #75 mbr"c"min!i bituminoase turnate, executate la cald;
- STAS 599 Tratamente bituminoase
- STAS #83 mbr"c"min!i din beton de ciment;
- STAS 4032 Terminologie;
- STAS 9095 Pavaje din piatr" brut" %i bolovani;
- STAS #79 Macadam. Condi!ii tehnice, prescrip!ii generale de execu!ie;
- STAS ##20 Straturi de baz" %i mbr"c"min!i bituminoase de macadam semipenetrat %i penetrat;
- STAS 729 mbr"c"min!i bituminoase cilindrate executate la rece cu suspensie de bitum filerizat;
- STAS #244 Treceri la nivel. Clasificare %i prescrip!ii pentru asigurarea circula!iei;
- STAS 662 Agregate naturale neprelucrate;
- STAS #667 Piatr" natural". Condi!ii generale;
- STAS 4775 Terenul de funda!ie. Modulul de deforma!ie linear";
- STAS #2253 Straturi de form". Condi!ii tehnice generale;
- STAS #0473/#,2 Straturi de agregate naturale sau pamnturi stabilizate cu ciment. Condi!ii tehnice
generale;
- STAS #0092 Ciment pentru drumuri %i piste de aeroporturi;
- STAS 754 Bitum neparafinos pentru drumuri;
- STAS 2904 Bitum natural de Derna-T"t"ru%i;
- STAS 539 Filere %i multe altele.
8.2.$. ELABORAREA NORMELOR DE DEVIZ SPECIFICE DRUMURILOR
n cadrul IPTANA au fost ntocmite Normele de deviz pentru toate lucr"rile specifice construc!iei de
drumuri, precum %i repararea drumurilor existente. Normele respective se aplic" %i pentru realizarea
platformelor de parcare, piste aeroportuare, drumuri uzinale, alei de pietoni %i cicli%ti, etc.
Pentru elaborarea acestor norme au fost precizate n detaliu procesele tehnologice de execu!ie
pentru fiecare lucrare, !innd seama de prevederile standardelor %i normelor tehnice aferente.
Au fost astfel ntocmite norme de deviz pentru #89 categorii de lucr"ri grupate n #0 capitole %i
anume: funda!ii rutiere (ind. DA; #9 categorii de lucr"ri); mbr"c"min!i %i straturi de baz" cu lian!i bitumino%i
(ind. DB; 24 categorii de lucrari); mbr"c"min!i cu lian!i hidraulici (ind. DC; 5 categorii de lucr"ri); pavaje de
piatr" (ind. DD; 7 categorii de lucr"ri); ncadr"ri de pavaje sau mbr"c"min!i (ind. DE;#6 categorii de lucr"ri);
lucr"ri accesorii (ind. DF; 27categorii de lucr"ri); desfaceri de pavaje %i mbr"c"min!i (ind. DG; 6 categorii de
lucr"ri); lucr"ri de repara!ii %i de ntre!inere a drumurilor mpietruite (ind. DH; 27categorii de lucr"ri); repararea
%i ntre!inerea mbr"c"min!ilor (ind. DI; #9 categorii de lucr"ri); prepararea semifabricatelor %i confec!ii de
%antier (ind. DZ; 39 categorii de lucr"ri).
Aceste norme sunt valabile %i n prezent, dup" dou" decenii de la elaborarea lor.
97
CAP. 9. LUCR!RI REPREZENTATIVE DE DRUMURI PROIECTATE / REALIZATE N
PERIOADA "953 - 2003
n cei peste 50 de ani de activitate n cadrul IPTANA au fost proiectate-realizate lucr!ri pentru:
- modernizarea drumurilor na"ionale;
- reconstruc"ia, refacerea, devierea sau construc"ia unor noi leg!turi rutiere ca urmare realiz!rii
unor lucr!ri hidrotehnice, cre!rii unor lacuri de acumulare sau amplas!rii unor mari obiective
economice;
- sporirea capacit!"ii de circula"ie pe unele direc"ii, respectiv l!rgirea la 4 benzi de circula"ie a
drumurilor existente;
- realizarea drumurilor na"ionale #i aducerea lor la nivelul cerut de traficul n continu! cre#tere;
- construc"ia de autostr!zi;
- piste, c!i de rulare #i platforme pentru aeroporturi;
- construc"ia respectiv amenajarea unor drumuri tehnologice sau de acces la obiectivele mari
precum c!ile navigabile.
n cele ce urmeaz! se prezint! foarte pe scurt fi#ele tehnice pentru unele dintre lucr!rile
reprezentative.
9." RECONSTRUC#IE DN 6
N ZONA LACULUI POR#ILE DE FIER I
Km 350+000 Km 367+900
98
n anul $960, "innd seama de poten"ialul hidroenergetic uria# al Dun!rii, Guvernele Romniei
#i Iugoslaviei au hot!rt amplasarea Hidrocentralei Por"ile de Fier I, n zona Gura V!ii.
Complexul Por"ile de Fier I a fost dat n exploatare n $97$ #i producea anual la acea dat!
$0,5 miliarde KWh, reprezentnd 25% din ntreaga Dun!re amenajat!.
Sistemul hidroenergetic #i de naviga"ie Por"ile de Fier I a mbun!t!"it naviga"ia pe sector (prin
ridicarea nivelelor Dun!rii barate) privind scurtarea duratei de parcurs pe sector de la $20 ore la 3$
ore #i totodat! permanentiznd naviga"ia fa"! de numai 200 zile/an n cazul Dun!rii neamenajate.
Prin crearea sistemului Por"ile de Fier I au trebuit reconstruite ntre Gura V!ii #i Coramnic
calea ferat! la cota 73 m (3,50 m peste nivelul maxim al lacului) #i a drumului na"ional nr. 6 la nivele
ntre cotele 80 #i $05 m.
Devierea drumului a nceput cu $ km nainte de baraj #i a revenit la traseul existent dup! $7,$
km (km 367+346 pe DN).
Atacarea lucr!rilor de art! (situate la 20-60 m n!l"ime fa"! de drumul existent #i n zone foarte
greu accesibile) a necesitat crearea a numeroase drumuri tehnologice (cca. 45 km).
Existen"a n imediata apropriere a drumului na"ional #i a c!ii ferate n exploatare a necesitat
m!suri permanente pentru asigurarea circula"iei.
99
Atacarea lucr!rilor s-a f!cut prin realizarea unei prtii de 2 m l!"ime (pe amplasamentul
viitorului drum) realizat! cu unelte de mn! #i transport cu dumpere de gabarit mic.
Aceast! prtie s-a l!"it la 4 m #i s-au putut introduce mijloace mecanice de s!pat (buldozere,
excavatoare) #i transport (autobasculante de $0-$5 t).
La lucr!rile de art! (poduri, viaducte) s-au folosit pentru pile cofraje c!"!r!toare iar pentru
montajul suprastructurilor:
- turnuri la viaductele cu n!l"imi mari
- lans!ri cu grinzile UIKM (acolo unde tablierele au putut fi ansamblate la capetele
terasamentelor)
- cu macarale de 80 t la viaducte cu n!l"ime mic!.
Pe lungimea de $7,$ km a traseului DN au fost necesare importante lucr!ri, printre care
men"ion!m:
- parte carosabil! (mbr!c!min"i #i pavaje) $30.000 m
2
- s!p!turi 950.000 m
3
din care, deroc!ri 600.000 m
3
- tunele 2 buc. 205 m
- viaducte 35 buc. 3400 m
- pode"e dalate #i ovoidale 65 buc.
- ziduri de sprijin $38.000 m
3
6500 m
- consolid!ri de taluze n debleu ($0-$2 m n!l"ime) 40.000 m
3
Proiectele #i asisten"a tehnic! pentru drum, au fost asigurate de IPTANA n perioada $964-
$97$ #i constituie una din cele mai complexe lucr!ri din "ara noastr!.
Lungimi
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de mbr!c!-
minte
Principalii
proiectan"i
- drum $7,$ km
din care:
- tunele 0,2 km
- poduri-viaducte
3,4 km
7/9 beton asfaltic
ing. Iordan Florescu
ing. Mihai Popescu
ing. Ion Dobrot! II
ing. Gh. Buruian!
ing. Stelian Doroban"u
Coordonare: ing. #efi ai Sectorului de
Drumuri , ing. Constantin Marinescu; ing.
Vasile Moraru; ing. Chiriac Av!danei
100
9.2 MODERNIZARE DN 6 BUCURE$TI - CRAIOVA
Sector ALEXANDRIA - CRAIOVA
Km 90+000 Km 230+000
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$40 7/9 asfalt
ing. Nicola Petre
ing. Paraschivescu %tefan
pr. B!rbosu Eugen
Coordonare: ing. #efi ai Sectorului de
Drumuri, ing. Petroianu Artur
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n perioada $956-$964
101
9.3 MODERNIZARE DN 56 CRAIOVA - CALAFAT
Km 0+000 Km 84+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Popescu Mihai
ing. Paraschivescu %tefan
84 7/9 asfalt
Coordonare: ing. sef al Sectorului de Drumuri,
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $966-$968.
Drumul face legatura ntre Craiova si Calafat #i n viitor va asigura leg!tura la podul peste Dun!re
prev!zut a se realiza la Calafat.
102
9.4 MODERNIZARE DN 66 PETRO$ANI - CRIVADIA
Km "3"+000 Km "49+000
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$8 7/9 asfalt
ing. Ioan Pavelescu
Coordonare: ing. C. Marinescu
Ing. V. Moraru
Proiectat n $965.
Drumul existent s-a reconstruit pe zona de traversare a mun"ilorntre bazinul carbonifer Valea Jiului #i
&ara Ha"egului.
S-au eliminat declivit!"ile de $4% si s-au desfiin"at pasajele la nivel.
Se eviden"iaz! viaductul pasaj Crivadia.
103
9.5 MODERNIZARE DN 66 TG. JIU - PETRO$ANI
Km 80+000 Km "25+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
pr. Coterbic Nicolae
pr. Crstea Valeria
pr. B!rbosu Eugen
20 6/8 asfalt
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de Drumuri,
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $968.
104
9.6 MODERNIZARE DN 7 PITE$TI RMNICU VLCEA
Km "26+000 Km "66+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
40 7/9 asfalt
ing. Pavelescu Ioan
ing. Dobrot! Ion I
ing. Finichiu Eugen
ing. Chiri"escu Gh.
ing. Demetrescu Lucian
ing. Ni"oiu Gh.
ing. Moruchian Artur
pr. Matache Vasile
pr. Lupa#cu C-tin
Coordonare: ing. sefi
Sector Drumuri
ing. Artur Petroianu
ing. C-tin Marinescu
Proiectat n $959- $960.
S-au eliminat serpentinele existente (Dealul Negru) cu raze de $0-$2 m. Serpentinele proiectate au
raza minim! 20 m.
S-au redus declivita"ile de $0-$4% la maxim 6%.
105
9.7 MODERNIZARE DN 7
RMNICU VLCEA C!LIM!NE$TI - T!LMACIU
Km "70+750 Km 258+230
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
87,5 7/9 asfalt
ing. Popescu Mihai
ing. Finichiu Eugen
Coordonare: ing. Petroianu Artur
Proiectat n $960
Traverseaz! Carpa"ii Meridionali pe Valea Oltului
106
9.8 MODERNIZARE DN 67 TG. JIU RMNICU VLCEA
Km 82+000 Km "93+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$$$ 7/9
asfalt
beton de ciment
(km 97-$$3)
ing. Brenner Arthur
ing. Casoli Carol
Coordonare: ing. #efi ai Sectorului de
Drumuri ing. Marinescu Constantin
ing. Moraru Vasile
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $963-$965.
107
9.9 MODERNIZARE DN 52
ALEXANDRIA TURNU M!GURELE
Km 2+000 Km 42+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
40 7/9 asfalt
ing. Finichiu Eugen
ing. Demetrescu Lucian
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de
Drumuri, ing. Moraru Vasile
Proiectat n $965
108
9."0 MODERNIZARE DN 56A MAGLAVIT - $IMIAN
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Popescu Mihai
ing. Nicola Petre
ing. Lazaride Gh.
ing. Oprea Teodor
pr. Carstea Valeria
pr. Enescu Gh 79,$ 6/8 beton asfaltic
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de Drumuri,
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $968-$969.
Drumul asigur! leg!tura cea mai scurt! ntre Calafat #i Drobeta Turnu Severin, cu acces direct la
viitorul pod peste Dun!re prev!zut a se realiza la Calafat
109
9."" MODERNIZARE DN 73 CMPULUNG RUC!R - BRAN
Km 57+000 Km ""9+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Brenner Arthur
ing. Feldman Sandu
ing. Biazi Mavro
pr. Fako Iosif
pr. Romanovschi Vasile
pr. Vi"an Dumitru
pr. Barta Ludovic 62
6/8
7/9 (km $06-$$9)
asfalt
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de Drumuri,
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $967-$968.
110
9."2 MODERNIZARE DN 67B
SCOAR#A - HUREZANI DR!G!$ANI VEDEA - PITE$TI
Km 0+000 km "90+"74
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
ing. Ghirlea C-tin
ing. Nistoran Grigore
ing. Stelea C-tin.
ing. Haratau %tefan
ing. Buruian! Gh
ing. Constantinescu
Marina
pr. Stan Elena
pr. Coterbic Nicolae
pr. Braufeld Albert
$90,7 6/8
beton asfaltic
beton de
ciment
Coordonare: ing. #efi ai Sectorului de Drumuri,
ing. Av!danei Chiriac si ing.Chiritescu Ghe.
Proiectul a fost ntocmit n anii $966-$975.
Drumul str!bate o zona deluroas! (cu multe zone instabile) #i constitue principala cale de comunica"ie
(calea ferat! interse eaz! drumul la Trgul C!rbune#ti, Dr!g!#ani #i Pite#ti
111
9."3 MODERNIZARE DN 7C TRANSF!G!R!$AN
Km 59+000 Km "25+000
112
- Declivit!"i peste 6%: 24 km (36% din traseu)
din care:
9% pe 647 m
declivitate maxim! 9,23% (km $08+240 km $08+300)
- -Altitudinea maxim!: 2040 m (km $$7)
- Tuneluri: km 60+700; L = $73 m;
km 6$+400; L = 97 m;
km $$6+360; L = 887 m (creasta mun"ilor F!g!ra#)
- ntre km $04 (Piscu Negru) #i km $30+800 (Cabana BLEA Cascad!) drumul se nchide
circula"iei publice n perioada $XI 30VI.
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
66 6/8 asfalt
ing. Oprea Teodor
ing. Luca Emil
Coordonare: ing. #efi ai Sectiei de
Drumuri, ing. Av!danei Chiriac #i
ing. Chiri"escu Gheorghe
Proiectat n $970-$974
113
9."4 DEVIERE DN "A IN ZONA
ACUMULARII TRLUNG
Pentru realizarea lacului de acumulare TRLUNG, necesar aliment!rii cu ap! a municipiului
Bra#ov, a fost necesar! devierea drumului na"ional nr. $A, n aval de Babarunca #i amonte de S!cele,
pe 5 km.
Drumul vechi se desfa#oar! n vecinatatea rului TRLUNG si a fost necesar sa fie scos de
pe amplasamentul viitorului baraj si lac si mutat n afara conturului lacului, pe malul stng.
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
5 8/6 asfalt
ing. Nicola Petre
ing. Popa Cristea
ing. Ghirlea C-tin
ing. Constantinescu Marina
pr. Stan Elena
pr. Porumb C-tin
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de
Drumuri, ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $97$-$972
114
9."5 DEVIERE DN "0
IN ZONA ACUMUL!RII SIRIU
Drumul proiectat de IPTANA ncepe n zona coronamentului barajului Siriu #i se termin! la
coada lacului.
Devierea drumului s-a facut pe malul stng al rului Buz!u, terenul fiind mai favorabil #i nsorit
mai mult dect malul drept.
Zonele instabile de pe ntregul tronson, podurile #i viaductele necesare pentru trecerea unor
v!i adnci, au condus la situarea drumului deviat ntre cele mai scumpe drumuri realizate pn! la
acea dat! n Romnia.
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
ing. Urdea Victor
ing. Ghirlea C-tin
ing. T!n!sescu %tefan
ing. Constantinescu
Marina
ing. Haratau Stefan
ing. Costea Paul
pr. Coterbic Nicolae
pr. Stan Elena
pr. Porumb C-tin
$0 6/8 asfalt
Coordonare: ing. #efi ai Sectorului de Drumuri,
ing. Av!danei Chiriac #i ing. Chiri"escu
Gheorghe
Proiectat n $972-$977
115
9."6 MODERNIZARE DN "5 BISTRICIOARA - BICAZ
Km 243+000 Km 286+000
(Coada lac Bicaz Baraj Bicaz)
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Todea Eugen
ing. Popa Cristea
ing. Doroban"u Stelian
ing. Nicola Petre
pr. Voinescu Ion
pr. Coterbic Nicolae
pr. Barbosu Eugen
pr. Romanovschi Vasile
pr. Cornea Gheorghe
43
6/8
(7/9)
asfalt
Coordonare: ing. Petroianu Artur
ing. Marinescu Constantin
Proiectat n $959-$964.
Lucrarea reprezint! construc"ia unui drum nou n teren dificil.
Este o lucrare de mari propor"ii pentru "ara noastr! n zona lacului de acumulare de la Bicaz.
116
9."7 MODERNIZARE DN "7 VATRA DORNEI - SUCEAVA
Km "44+000 Km 253+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Cassoli Carol
ing. Brenner Arthur
$09
6/8
7/9
beton de ciment
asfalt Coordonare: ing. #efi ai Sectorului de
Drumuri, ing. Moraru V., ing. Av!danei C.
Proiectat n $964-$968.
Se eviden"iaz! sectorul Vatra Dornei Cmpulung (inclusiv dealul Mestecani#) unde drumul existent
avea multe serpentine cu raze mici. S-au proiectat serpentine avnd raza minim! 20 m.
Declivit!"ile mari ($0-$4%) au fost nlocuite cu declivit!"i de 7% prin lungirea traseelor.
S-a reu#it o buna ncadrare n peisaj.
117
9."8 MODERNIZARE DN "7B
VATRA DORNEI POIANA TEIULUI
Km "+000 Km 85+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
ing. Biazi Mavro
ing. Haratau %tefan
ing. Nistoran Grigore
ing. Ghirlea C-tin
pr. Romanovschi
Vasile
84 6/8
beton de ciment
asfalt (km 3$-54)
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de Drumuri,
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $969-$970
118
9."9 MODERNIZARE DN "8
BAIA MARE SIGHETUL MARMA#IEI
Km 2+000 Km 60+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
58 6/8 asfalt
ing. Nicola Petre
pr. B!rbosu Eugen
pr. Coterbic Nicolae
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de
Drumuri, ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $968
119
9.20 MODERNIZARE DN "8
BOR$A PRISLOP CRLIBABA - IACOBENI
Km "50+000 Km 220+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
ing. Constantinescu
%tefan
ing. Ghirlea C-tin
ing. Nistoran Grigore
ing. Constantinescu
Marina
ing. Haratau %tefan
pr. Stan Elena
pr. Coterbic Nicolae
70 6/8
beton de ciment
(km $50-$57)
asfalt (km $57-220)
Coordonare: ing. Avadanei C.
ing. Chiritescu Ghe.
Proiectat n $976 - $984.
Pasul Prislop la cota $4$6 m (km $70)
120
9.2" MODERNIZARE DN "C
CLUJ NAPOCA BAIA MARE
Km 0+000 Km "50+900
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
50,9
6/8
7/9
asfalt
pr. B!rbosu Eugen
Coordonare: ing. Boros Vasile
ing. Maxim Th.
Proiectat n $956-$958.
121
9.22 MODERNIZARE DN "7D
N!S!UD RODNA $AN#
Km 0+000 Km 86+000
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
86 6/8 beton de ciment
ing. Moldoveanu Victor
ing. Ghirlea C-tin
ing. Moroianu Mihaela
ing. Chiritescu Ghe.
sing.Cr!ciun Alexandru
Proiectat n $985 - $99$.
122
9.23 MODERNIZARE DN 76 DEVA - ORADEA
Km 2+000 Km "80+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$78
6/8
7/9 (km $40-$80)
asfalt
ing. Popescu Mihai
ing. Dobrot! Ion I
Coordonare: ing. #efi ai Sectorului de
Drumuri, ing. Petroianu Artur
ing. Moraru Vasile
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $960 - $968
123
9.24 MODERNIZARE DN 75 B!I#A - CMPENI
Km "2+000 Km 77+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
ing. Popa Cristea
ing. Neac#u Mihail
ing. Haratau %tefan
ing. Cios %tefan
ing. Deca Marin
ing. Ghirlea C-tin
pr.Dumitrescu Florica
pr. Crstea Valeria
pr. Ciurciubis Elena
pr. Stan Elena
pr. Haratau Antoaneta
65 6/8 asfalt
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de Drumuri,
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $968 - $969.
124
9.25 MODERNIZARE DN "2C GHEORGHIENI - BICAZ
Km 2+000 Km 56+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
54
6/8
7/9 (km 7-$7)
asfalt
Ing. Brener Arthur
Ing. Stelea C-tin
sing. Petrescu Petre
pr. Fako Iosif
pr. Vitan D-tru
pr. B!rbosu Eugen
pr. Voinescu Ion
pr. Coterbic Nicolae
Coordonare:
ing. Marinescu C-tin
ing. Avadanei Chiriac
ing. Chiritescu Ghe.
Proiectat n $963-$968-$990
125
9.26 MODERNIZARE DN "7A SADOVA SUCEVI#A - R!D!U#I
Km 0+000 Km 83+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
ing. Popa Cristea
ing. Doroban"u Stelian
pr. Vitan Dumitru
83
6/8
7/9 (km 62-83)
asfalt
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de Drumuri,
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $972
La km 52, M!n!stirea Sucevi"a, la km 39 este ridicat monumentul drumarilor (palma).
Pasul Ciumarna (km 38+200), cota $$00 m
126
9.27 MODERNIZARE DN " A V!LENII DE MUNTE S!CELE
Km "00+000 Km "70+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Popa Cristea
ing. Neac#u Mihail
ing. Cios %tefan
ing. Deca Marin
ing. Ghirlea C-tin
ing. Haratau %tefan
ing. Nistoran Grigore
ing.Constantinescu M.
pr. Dumitrescu Florica
pr. Crstea Valeria
pr. Stan Elena
pr. Coterbic Nicolae
pr. Brauchfeld Albert
70 6/8
asfalt
beton de ciment
Coordonare: ing.sef al Sectorului de Drum,
ing. Av!danei Chiriac
127
9.28 L!RGIRE DN 6
CRAIOVA - I$ALNI#A
Km 230+000 Km 240+000
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$0 $4/$7 asfalt
ing. Nicola Petre
pr. B!rbosu Eugen
pr. Coterbic Nicolae
Coordonare: ing.#ef al Sectorului de
Drumuri, ing. Av!danei Chiriac
Proiectat in $966
128
9.29 L!RGIRE DN 65
CRAIOVA - BAL$
Km 2+000 Km 7+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
5 $4/$7 asfalt
ing. Oprea Teodor
ing. Luca Emil
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de Drumuri,
ing. Chiri"escu Gheorghe
Proiectat n $985
129
9.30 L!RGIRE LA 4 BENZI DN "5
PIATRA NEAM# - S!VINE$TI
Km 3"5+800 Km 324+800
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
ing. Ghirlea C-tin
ing. Haratau %tefan
pr. Stan Elena
pr. Coterbic Nicolae
9 $4/$7 asfalt
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de
Drumuri, ing. Av!danei Chiriac
130
Proiectat n $97$.
9.3" L!RGIRE DN " PE SECTORUL
BUCURE$TI - PLOIE$TI
(4 benzi)
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
60 $4/$7 asfalt
ing. Pavelescu Ioan
ing. Finichiu Eugen
ing. Chiri"escu Gheorghe
ing. Demetrescu Lucian
ing. Dobrot! Ion I
pr. Niculescu Nicolae
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de Drumuri
ing. Av!danei Chiriac
131
Proiectat n $968-$97$
9.32 L!RGIRE DN 2A
KOG!LNICEANU - CONSTAN#A
Km "85+000 Km 205+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
20 $4/$7 asfalt
ing. B!d!r!u C-tin
ing. Maxim Teodor
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de
Drumuri ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $968.
132
9.33 L!RGIRE DN 39 CONSTAN#A - MANGALIA
Km 3+000 Km 43+000
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
40 $2-$4/$7 asfalt
ing. Badarau C-tin.
ing. Maxim Teodor
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de Drumuri
ing. Av!danei Chiriac.
Proiectat n $969.
133
9.34 L!RGIRE DN 3 BASARABI - CONSTAN#A
Km 243+000 Km 26"+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$8 $4/$7 beton de ciment
ing. Brenner Arthur
ing. Buruian! Gheorghe
ing. Moldoveanu Victor
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de Drumuri
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $972.
134
9.35 REABILITARE DN 2
Km "8+300 Km 56+000
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
35 $2/$3 beton asfaltic
ing. P!dure Ioan
pr. Fako Elena
Proiectat n $993 - $995.
135
9.36 REABILITARE DN "D
ALBE$TI - URZICENI
Km 0+000 Km 42+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
42 7/9 asfalt
ing. Luca Radu
ing. Gughea Cristiana
ing. Maracine Remus
ing. Pandele Cristina
Coordonare: Director Divizie Drumuri,
ing. Luca Emil
Proiectat n 200$- 2002.
136
9.37 REABILITARE DN 7
LIPOVA ARAD - N!DLAC
Km 494+000 Km 594+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$00 7/9 asfalt
ing. Luca Emil
ing. Gughea Cristiana
ing. St!nescu Iulian
Proiectat n $993 - $995.
137
9.38 REABILITARE DN "
CLUJ HUEDIN km 48"+000 Km 535+000
SIBIU VE$TEM MIERCUREA SIBIULUI
Km 296+000 Km 307+000
Km 3"4+000 Km 343+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
94 7/$0 asfalt
ing. Stelea Constantin
ing. Iv!nic! Silvia
ing. Hoffman Cristina
ing. Gavrilescu Cristian
sing. Petrescu Petre
Coordonare: Director Divizie Drumuri,
ing. Luca Emil
Proiectat n $999 - 200$.
138
9.39 REABILITARE DN 2 M!R!$E$TI - ADJUD
Km 200+000 Km 235+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
35 $2/$3 asfalt
ing. Nicola Petre
ing. T!n!sescu %tefan
ing. Ghirlea C-tin
ing. Popescu C!t!lin
ing. Manolache Valeriu
ing. Moroianu Mihaela
ing. Nicola Constantin
ing. Neacsu Adriana
ing. Ramureanu Carmen
ing. Dinu Liliana
sing. Cr!ciun Alexandru
pr. Ciortan Dragos
Coordonare: Director Divizie Drumuri,
ing. Luca Emil
Proiectat n $998 - $999.
139
9.40 REABILITARE DN 24
IA$I - SCULENI
Km "98+000 Km 2"9+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
2$ 7/9 asfalt
ing. Popescu C!t!lin
ing. Chelza P.
Coordonare: Director Divizie Drumuri,
ing. Luca Emil
Proiectat in $999 2000.
140
9.4" REABILITARE DN 65
CRAIOVA - SLATINA
Km 7+000 Km 49+000
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
42 7/$0 asfalt
ing. P!dure Ion
ing. D!sc!lescu Ana
ing. St!nescu Iulian
Coordonare: Director Divizie Drumuri,
ing. Luca Emil
Proiectat in $999 2000.
141
9.42 REABILITARE DN 2 ADJUD - BAC!U
Km 237+000 Km 263+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
26 $2/$3 asfalt
ing. P!dure Ion
ing. Bulgaru Gabriel
ing. D!sc!lescu Ana
ing. Gligor Vitalii
ing. St!nescu Iulian
Coordonare: Director Divizie Drumuri,
ing. Luca Emil
Proiectat in $999-2000.
142
9.43 REABILITARE DN 2
URZICENI - BUZ!U
Km 55+000 Km "07+000
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
52 $2/$3 asfalt
ing. Sburlea Doina
ing. Popescu C!t!lin
ing. Marian Florin
ing. Chelza O.
ing. Chelza P.
ing. Costescu Gabriela
pr. St!nescu Maria
pr. Iliescu Georgeta
Coordonare: Director Divizie Drumuri,
ing. Luca Emil
Proiectat n $998-$999
143
9.44 REABILITARE DN 2
BUZ!U RMNICU S!RAT
Km "07+000 Km "52+000
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
45 $2/$3 asfalt
ing. Chelza O.
ing. Chelza P.
sing. Trupcea George
ing. Verescu Sergiu
ing. Grigora# Anca
sing. Iacobescu Dan
sing. P!nulescu Adrian
pr. Vitan Carmen
pr. Mih!ilescu Mariana
Coordonare: Director Divizie Drumuri,
ing. Luca Emil
Proiectat n $998-$999
144
9.45 REABILITARE DN 7
PITE$TI RMNICU VLCEA - SIBIU
Km "20+000 Km 258+000
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$38 7/9 Asfalt
ing. P!dure Ion
ing. Sburlea Doina
ing. Popescu C!t!lin
145
9.46 REABILITARE DN 2A
URZICENI - GIURGENI
Km 0+000 Km ""4+000
Lungime drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$$4 7/9 asfalt
ing. P!dure Ion
pr. Marin Georgeta
pr. Fako Elena
146
9.47 AUTOSTRADA BUCURE$TI - PITE$TI
L = 96 km
Autostrada a fost proiectat! pentru viteza de $20-$40 km/h.
Traseul este format dintr-o succesiune de 26 curbe cu raze de 4500-$0.200 m. Lungimea
trasului n curbe este de 47,$ km (49%), iar n aliniament de 48,9 km (5$%).
Platforma autostr!zii s-a proiectat de 26 m l!"ime, din care:
- c!ile carosabile unidirec"ionale 2 x 7,50 m
- benzile de ghidare 4 x 0,50 m
- benzile de sta"ionare de urgen"! 2 x 2,50 m
147
- acostamente 2 x 0,50 m
- banda median! $ x 3,00 m
Structura rutier% adoptat! a fost alc!tuit! din:
- beton asfaltic cu rugozitate sporit! 3 cm
- binder de criblur! 4 cm
- mixtur! bituminoas! compact!, strat de baz! 7 cm
- funda"ie din balast stabilizat n sta"ii fixe pus! n oper!
n doua straturi succesive (primul cu 6% ciment, al doilea
cu 7% ciment) 2 x $0 cm = 20 cm
- fundatie din balast de Arge# $8 cm
Exec"ia autostr!zii a nceput n $967 #i s-a terminat n $972.
Autostrada Bucure#ti Pite#ti reprezint! o rut! preferen"ial! #i pentru traficul de tranzit cu
destina"ia centrul Ardealului, nord vestul #i vestul "!rii, traversarea Carpa"ilor (pe valea Oltului),
f!cndu-se la o cot! cu cca. 500 m mai joas! dect ruta pe valea Prahovei.
Podurile #i pasajele autostr!zii au fost concepute distinct pentru fiecare din cele dou! c!i
unidirec"ionale. n afara pasajelor peste calea ferat! de centur! #i peste linia Bucure#ti Craiova
(fiecare cu cte 4 deschideri) au mai fost proiectate 5 poduri, din care cele mai mari sunt:
peste rul Ciorogrla (2 x $4.00 m)
peste rul Sabar (3 x 2$.40 m)
peste rul Arge# (5 x 27.00 m)
Traseul autostr!zii a intersectat, pe lng! cele dou! linii ferate #i 83 de drumuri ($ DN, 7 DJ #i
75 DC #i agricole). n urma studiilor de sistematizare a re"elei de drumuri, au fost proiectate
(construite) $6 pasaje peste autostrad!.
Pentru scurgerea #i conducerea apelor au fost realizate 99 pode"e pe autostrad!, cu
deschideri de $,0..3,0 m.
Colectarea apelor pluviale de pe autostrad! #i din zonele adiacente a fost realizat! cu rigole #i
#an"uri laterale, iar pentru evacuarea lor, n lipsa unor emisari bine defini"i, s-au prev!zut 450 pu"uri
absorbante de 6 $2 m adncime, pn! la balastul filtrant al terasei.
Amenaj!rile #i dot!rile pentru autostrad! au constat n prim! etap! din:
banda median! nierbat!, plantat! cu arbu#ti #i glisiere metalice
benzile de sta"ionare nierbate
spa"iile de parcare (6 buc) amplasate ntr-un cadru natural atr!g!tor (crngul Arge#ului;
p!durea Stej!ri#, etc)
sta"iile de alimentare cu carburan"i #i lubrifian"i au fost amplasate n zona travers!rii peste
Arge#, la Petre#ti #i la Pite#ti Sud
bazele pentru ntre"inerea #i exploatarea autostr!zii au fost prevazute la intrarea m
autostrad! (pasajul peste linia de centur! Bucure#ti) #i la nodul Ione#ti, unde s-au construit
#i locuin"e pentru personalul de conducere supraveghere garaje, ateliere, spa"ii pentru
cazarea muncitorilor
amenaj!rile pentru siguran"a circula"iei au constat din parapete metalice pe rambleele mai
nalte de 2,00 m #i din garduri laterale pe zonele cu p!duri, pe sectoarele cu islazuri #i n
apropierea localit!"ilor. Au fost montate portale la intr!rile #i ie#irile de pe autostrad!,
panouri de orientare #i indicatoare rutiere.
Intr-o etapa viitoare, apreciat! atunci cnd intensitatea traficului ajungea s! reprezinte 50%
din debitul de serviciu al autostr!zii, s! se realizeze restul dot!rilor necesare.
Principalele volume de lucrari, au fost:
- terasamente circa 4,$ mil. m
3
148
- funda"ii rutiere din balast 3$0 mii mc
- balast stabilizat 340 mii mc
- mixturi asfaltice 445 mii t
Att proiectarea #i consultan"a pe timpul construc"iei a fost asigurat! de catre speciali#tii
no#tri.
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- platform!
- parte carosabil!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
96
26.00
2x7.50
- asfalt
- beton de ciment
ing. Popescu Mihai
ing. Buruian! Gheorghe
ing. Niculescu Roxana
pr. Matornei Ilie
Coordonare: ing. #ef al Sectorului de
Drumuri ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $968-$972
149
9.48 AUTOSTRADA BUCURE$TI - CONSTAN#A
TRONSON FETE$TI - CERNAVOD!
Km "34+000 Km "5"+200
Tronsonul de autostrad! Fete#ti Cernavod!, face parte din viitoarea autostrad! Bucure#ti
(km 0) Constan"a (km 20$), asigur! trecerea peste cele dou! bra"e ale Dun!rii #i traversarea insulei
Ialomi"a.
Acest tronson de autostrad! a fost proiectat n perioada $975 $983 #i realizat pe teren n
perioada $975 $985.
Tronsonul de autostrad! Fete#ti Cernavod! este cel mai dificil de pe ntregul traseu
Bucure#ti Constan"a #i constitue un mare avantaj financiar #i material pentru realizarea ntregii
autostr!zi.
Platforma autostr!zii (n afara zonelor de pod) este de 26 m, partea carosabil! de 2x7.50 m,
benzi de urgen"! 2x2.50 m.
Structura rutiera este din beton de ciment, benzile de sta"ionare sunt din beton asfaltic pe
beton poros.
Podurile peste bra"ul Borcea #i fluviul Dun!rea au o lungime total! de 2.5 km.
Prin realizarea acestui tronson de autostrad!, distan"a de parcurs, ntre Bucure#ti #i
Constan"a, s-a redus cu 40 km.
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$7.2 $5/26 beton de ciment
ing. Pavelescu Ioan
ing. Chiri"escu Gheorghe
ing. Urdea Victor
ing. Nicola Petre
ing. Ghirlea C-tin
ing. Constantinescu Marina
sing. Cr!ciun Alexandru
150
9.49 AUTOSTRADA BUCURE$TI CONSTAN#A
TRONSON FUNDULEA LEHLIU
Km 26+500 Km 55+700
Tronsonul de autostrad! Fundulea Lehliu face parte din viitoarea autostrad! Bucure#ti
Constan"a.
Aceasta se afl! n partea de sud a c!ii ferate Bucure#ti Constan"a, traverseaz! v!ile
Mosti#tea (pod L = 243 m), Benga Vn!t! (pod L = 348 m), Sulimanu (pod L = 260 m), Profira (pod L
= 200 m) #i Argovei (pod L = 60 m), ocole#te localit!"ile S!rule#ti, Lehliu Gar!.
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
- benzi de stationare
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
29.2
2x7.50
26
2x2.50
asfalt
Ing.Constantinescu %tefan
Ing. Cononov Sergiu
Ing. Popescu C!t!lin
Ing. Ghirlea C-tin
Ing. Moroianu Mihaela
Ing. Nicola C-tin
Ing. Dinu Liliana
Ing. Neac#u Adriana
Sing. Cr!ciun Alexandru
Coordonare: Director de Divizie Drumuri
ing. Luca Emil
Proiectat n $990-2000
151
9.50 AUTOSTRADA CERNAVOD! CONSTAN#A
n urma examin!rii variantelor posibile de traseu pentru autostrada Cernavod! Constan"a, acestea
pot fi grupate astfel:
- Varianta I Sud situat! la sud de canalul Dun!re Marea Neagr!, pe traseul: Cernavod!
Medgidia P!durea Basarabi (sud), monumentul Tineretului Sud Agigea (km $$ pe DN 39);
- Varianta II Nord situat! la nord de canalul Dun!re Marea Neagra, pe traseul Cernavod!
ecluza Cernavod! Medgidia Poarta Alb! Palas (Constan"a);
Varianta III Sud - Nord situat! la sud de canal pe sectorul Cernavod! Medgidia Poarta Alb! #i
apoi prin traversarea acestuia (la confluen"a CDMN cu canalul Poarta Alba Midia) situndu-se la nord de
CDMN #i de localit!"ile Poarta Alb! #i Valul lui Traian, pn! n zona Palas (Constan"a).
Varianta II se poate desf!#ura n apropierea drumului na"ional nr. 22C, zon! intens locuit!
(construit!), necesitnd demolari de locuin"e, devieri ale drumului na"ional pe anumite sectoare #i multe pasaje
pentru drumurile existente intersectate. Autostrada, n aceast! variant! trebuie s! traverseze CDMN pe
cap!tul aval al ecluzei Cernavod!, canalul de aduc"iune la Centrala Atomo-Electrica #i canalul Poarta Alb!
Midia n zona Poarta Alb!.
Varianta II s-a eliminat n urma compara"iei cu varianta III.
Comparnd (tabei $) varianta I Sud cu varianta III Sud Nord, rezult!:
Variante Nr.
crt.
Indicatori U.M.
III Sud - Nord I - Sud
$ Lungime autostrad! km 50,0 60,6
2 Lungime poduri km 4,3 4,5
3
Lungime necesar! pentru drum de centur!,
la Constan"a,
din care poduri
km
km
$4,$
$,7
$8,0
2,0
4
Lungime de parcurs ntre Cernavod! #i
centrul Constan"ei
km 55 73
Varianta III (Sud Nord fa"! de canal) se amplaseaz! pe direc"ia axei Est Vest a Jude"ului
Constan"a, zon! cu un mare poten"ial economic #i demografic.
Aceast! variant! este cea mai scurt! #i asigur! lungimea cea mai mic! de parcurs. R!spunde
nevoilor traficului (80% din acesta are "inta municipiul Constan"a).
Varianta III a fost propus! #i avizat! de forurile n drept.
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
ing. Ghirlea C-tin
ing. Constantinescu Marina
ing. Manu Marian
ing. Costea Paul
pr. Stan Elena
pr. Porumb C-tin
Coordonare: ing. #ef Sector Drumuri, ing. Chiri"escu Ghe.
Proiectat! ntre $972-$985
152
9.5" AUTOSTRADA DE CENTUR! BUCURE$TI
Autostrada de centur! Bucure#ti este necesara pentru preluarea traficului de transport, care
se desfasoara pe diverse drumuri #i Autostr!zi ce converg spre capitala tarii.
Centura va proteja (poluare, sisteme rutiere, etc.) municipiul Bucure#ti de un trafic
suplimentar, format in special din autovehicule grele #i foarte grele, care nu este necesar s! ntre in
ora# pentru continuarea drumului spre destina"ii.
Autostrada de centur! are ntocmite Studii de Fezabilitate; pentru sectorul de Sud n anul
$996 #i pentru sectorul de Nord n anul 2002.
Centura de Nord are o lungime de 53,7 km, porne#te de la intersec"ia cu autostrada Bucure#ti
Pite#ti (A$, km $6+700), intersecteaz! cu noduri rutiere: DN 7, Bucure#ti Pite#ti (km $0+000 pe
centur!); DN $, Bucure#ti Ploie#ti (km 2$+500), viitoarea autostrad! spre Bra#ov si spre Moldova
(km 30+000); DN 2, Bucure#ti Urziceni (km 4$+600) #i se termin! (km 53+700) la intersec"ia cu
autostrada Bucure#ti Constan"a (A2, km 3+800).
Centura de Sud (45,3 km), porne#te de la intersec"ia cu autostrada Bucure#ti Pite#ti (A$, km
$6+700), intersecteaza cu noduri rutiere: DN 6, Bucure#ti Alexandria (km 49+368 pe centura); DN 5,
Bucure#ti Giurgiu (km 40+763); viitoarea penetrare in Bucure#ti pe B-dul Constantin Brancoveanu
(km 28+000); DN 4, Bucure#ti Oltenita (km 30+200) si se sfarseste (km 45+300) la intersec"ia cu
autostrada Bucure#ti Constan"a (A2, km 3+800) si cu centura Nord (km 53+700).
Lungimea total! a centurii de autostrad! a municipiului Bucure#ti are 99 km.
Autostrada de centur! va avea platforma de 26 m, parte carosabil! de $5 m (2x3,75 pe fiecare
sens), benzi de ghidaj 4x0,5 = 2.00 m, banda median! de 3,00 m, benzi de sta"ionare de urgen"!
2x2.50 #i acostamente 2x0.5 = $,00 m.
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
99
2x7.50
26
beton de ciment
asfalt
Ing.P!dure Ion
Ing. Cios %tefan
Ing. Bulgaru G.
Ing. Georgescu Mircea
Ing. Gligor Vitallii
Ing. Dascalescu Ana
Sing. Craciun Alexandru
Coordonare: Director Divizie Drumuri
ing. Luca Emil
Proiectata ntre $996-2002
153
9.52 RANFORSARE PISTA
AEROPORTUL ARAD
Proiectat n $995.
Beton de ciment nou 28 cm pe 20 cm beton existent
Principalii proiectan"i
ing. Deca Marin
ing. Stelea C-tin
sing. Petrescu Petre
154
9.53 PIST!, C!I DE RULARE $I PLATFORME
PENTRU AEROPORTUL SIBIU
Principalii proiectan"i
ing. Brenner Arthur
ing. Stelea C-tin
sing. Petrescu Petre
Coordonare: ing. sef Sector Drumuri, ing. Avadanei Chiriac
155
9.54 PIST!, C!I DE RULARE $I PLATFORME
PENTRU AEROPORTUL TIMI$OARA
Principalii proiectan"i
ing. Brenner Arthur
ing. Stelea C-tin
pr. Cornea Gheorghe
pr. Vrabie Aurel
Coordonare: : ing. sef Sector Drumuri, ing. Av!danei Chiriac
156
9.55 PIST!, C!I DE RULARE $I PLATFORME
PENTRU AEROPORTUL CONSTAN#A
Principalii proiectan"i
ing. Brenner Arthur
ing. Maxim Teodor
ing. Stelea C-tin
sing. Petrescu Petre
Coordonare: : ing. sef Sector Drumuri, ing. Av!danei Chiriac
157
9.56 PIST!, C!I DE RULARE $I PLATFORME
PENTRU AEROPORTUL TULCEA
Principalii proiectan"i
ing. Brenner Arthur
ing. Urdea Victor
ing. Stelea C-tin
pr. Cornea Gheorghe
Coordonare: : ing. sef Sector Drumuri, ing. Av!danei Chiriac
158
9.57 RESTABILIREA DRUMURILOR PUBLICE AFECTATE DE
CANALUL DUN!RE MAREA NEAGR!
- Traversare DJ 223 peste ecluza Cernavod! (L = 3 km; 2 benzi de circula"ie)
- Traversare DJ 222 peste CDMN la Medgidia (L = 2 km; 4 benzi de circula"ie)
- Traversare DN 3 peste CDMN la Basarabi (L = 3 km; 2 benzi de circula"ie)
- Traversare DN 39 peste CDMN la Agigea (L = 3 km; 4 benzi de circula"ie)
- Refacere DN 38 pe zona Movili"a Techirghiol - Agigea (L = $3 km; 2 benzi de circula"ie)
- Amenajare DN 22C (km 3+000 44+000) pentru traficul de #antier
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
ing. Ghirlea C-tin
ing. Iordache Ion
ing. Constantinescu M.
ing. Manu Marian
ing. Costea Paul
pr. Haratau Antoaneta
pr. Stan Elena
pr. Porumb C-tin
pr. Nincovici Stelian
65
7/9 (2 benzi)
$4/$9 (4 benzi)
asfalt
%ef proiect Canal Dun!re-Marea Neagr!
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $976 - $980
159
9.58 RESTABILIREA DRUMURILOR PUBLICE AFECTATE DE
CANALUL POARTA ALB! MIDIA N!VODARI (CPAMN)
- Traversare DN 22C peste canal, la Poarta Alb! (L = 3 km; 4 benzi de circula"ie)
- Traversare DN 2A peste canal, la Ovidiu (L = 4 km; 4 benzi de circula"ie)
- Traversare DN 22 peste canal, la N!vodari (L = 3 km; 2 benzi de circula"ie)
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
$0 $4/$9 asfalt
Ing.Nicola Petre
Ing. Ghirlea C-tin
Ing. Iordache Ion
Ing. Constantinescu Marina
Ing. Manu Marian
Ing. Costea Paul
Pr. Stan Elena
Pr. Porumb C-tin
%ef proiect Canal Poarta Alb!-Midia-N!vodari
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $980 - $982
160
9.59 DRUMURI TEHNOLOGICE PENTRU EVACUAREA
S!P!TURILOR DE LA CANALELE NAVIGABILE:
DUN!RE MAREA NEAGR!
POARTA ALB! MIDIA N!VODARI
DUN!RE - BUCURE$TI
Transporturile excava"iilor #i ale materialelor de construc"ie s-au efectuat cu autobasculante
de $6; 27; 40 #i $00 t capacitate util!.
Au fost proiectate drumuri cu o durat! scurt! de func"ionare (de la frontul de lucru la drumul
colector) #i drumuri colaterale.
Drumurile de scurt! durat! aveau dou! benzi de circula"ie iar cele colectoare 2-4 benzi pe
ambele maluri ale canalului.
Structura rutier! a fost alc!tuit! din strat de balast (cca. 20 cm) #i piatr! spart! 40-80 cm, n
func"ie de trafic.
Pe aceste drumuri au fost transportate cca. 500 milioane mc de pamnt, ntr-o perioad! de $3
ani ($976 $989).
La canalul Dun!re Bucure#ti, drumurile tehnologice s-au realizat, n special, din balastul
extras din Arge#. Pentru treceri locale s-au proiectat pode"e provizorii prin a#ezarea n paralel (baterie
de $0-20) tuburi $400, pentru traversarea Arge#ului la ape mici (asigurare $0%). Cu aceste pode"e
s-au putut reduce distan"ele de transport.
Unele din drumurile colectoare, de la canalele Dun!re Marea Neagr! #i Poarta Alb! Midia
N!vodari, au r!mas n exploatare pentru ntre"inerea c!ilor navigabile #i pentru agricultur!.
La aceste trei canale navigabile a trebuit s! se proiecteze #i s! se execute cca. $500 km
drumuri tehnologice, utilizndu-se cca. 5 milioane mc balast #i piatr! spart! (revenind cca. $ mc
material pietros la $00 mc excavatii).
Principalii proiectan"i
ing. Nicola Petre
ing. Iordache Ion
ing. Ghirlea C-tin
ing. Constantinescu Marina
ing. Manu Marian
ing. Costea Paul
pr. Stan Elena
pr. Porumb C-tin
pr. Ciortan Dragos
pr. Nincovici Stelian
%ef proiect canale navigabile, ing. Av!danei Chiriac
Proiectate ntre$975-$990
161
9.60 RESTABILIREA DRUMURILOR PUBLICE AFECTATE DE
CANALUL DUN!RE BUCURE$TI
- Traversare DC Gradinari Tantava (L = 2km ; 2 benzi)
- Traversare DN 6 peste canal la Mih!ile#ti (L = 8 km; 4 benzi de circula"ie)
- Traversare DN 5 peste canal la Aduna"ii Cop!ceni (L = 3 km; 4 benzi de circula"ie)
- Traversare DJ 40$ peste canal la Hotarele (L = 3 km; 2 benzi de circula"ie)
- Traversare DN 4$ peste canal la Olteni"a (L = 3 km; 2 benzi de circula"ie)
- Refacere drum judetean Mih!ile#ti - Posta (L = 6km; 2 benzi de circula"ie)
- Acces Port Bucuresti $Decembrie (L = 3 km ; 2 benzi de circulatie)
- Acces NH 4 (L = 3 km ; 2 benzi de circulatie)
- Traversare NH3 Gostinari (L = 6 km ; 2 benzi de circulatie)
- Traversare NH2 Budesti - Crivat (L = 6 km ; 2 benzi de circulatie)
Lungime
drum
n km
L!"imi (m)
- parte carosabil!
- platform!
Tipul de
mbr!c!minte
Principalii proiectan"i
43
6/8
7/9
$4/$7
asfalt
ing.Nicola Petre
ing. Ghirlea C-tin
ing. Iordache Ion
ing. Constantinescu M.
ing. Manu Marian
ing. Costea Paul
%ef proiect Canal Dun!re Bucure#ti
ing. Av!danei Chiriac
Proiectat n $984 - $988
162
9.6" CELE MAI INALTE PUNCTE DE PE DRUMURILE NA#IONALE PROIECTATE
NR. DENUMIRE DRUM POZITIA KM
COTA
(m)
PAS
$ DN 67 Novaci - Sebe# 40 2$02 Urdele
2 DN 7C Transf!g!ra#an $$7 2040 Tunel Blea
3 DN $8 Borsa - Crlibaba $70 $4$6 Prislop
4 DN 73 Pite#ti - Bra#ov 93 $290 Bran
5 DN $A Cheia - Sacele $46 $272 Bratocea
6 DN $7 Vatra Dornei - Suceava $$4 $200 Tihuta
7 DN 2D Foc#ani Trgu Secuiesc 95 $$58 Ojdula
8 DN $7 A Sadova - R!d!u"i 40 970 Ciumrna
9 DN $$ Bra#ov - Bac!u 80 866 Oituz
$0 DN $ Bucure#ti - Bra#ov $43 820 Predeal
$$ DN $0 Buzau - Bra#ov 95 660 Siriu
CAP.10 LUCR!RI PENTRU CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR
CU CAPACITATE PORTANTA REDUSA "I A VERSAN#ILOR INSTABILI
Modernizarea re!elei de drumuri existente precum "i construirea unor drumuri noi au impus
interven!ii asupra versan!ilor pentru realizarea elementelor geometrice ale drumului, fapt ce a determinat "i
apari!ia unor noi probleme legate de asigurarea stabilit#!ii corpului drumului "i a versan!ilor, "i, implicit a
unor tipuri de lucr#ri specifice.
Abordarea acestor tipuri de lucr#ri s-a f#cut ini!ial prin inginerii proiectan!i de drumuri, gama
lucr#rilor fiind limitat# la proiectarea unor ziduri de sprijin de greutate, a drenajelor, preponderent cele
longitudinale "i protec!ia taluzurilor.
Pentru proiectarea efectiv# a zidului de sprijin s-au adaptat Normele elve!ienepentru ziduri de
sus!inere "i dimensionare pe baza mpingerilor p#mntului dup# Coulomb combinat# cu elemente extrase
din Betonkalender.
Drenajele "i protec!iile erau prev#zute numai pe baza experien!ei anterioare a proiectan!ilor.
Avnd in vedere cre"terea volumului acestor lucr#ri la construc!ia de drumuri noi "i la
reconstruc!ia unor drumuri n zone de deal "i de munte, ca de exemplu DN Bicaz-Galu, DN Pitesti
Rmnicu Valcea, DN Sadova Sucevi!a, DJ Crucea - Chiril s.a. au fost formate colective pentru
proiectarea lucr#rilor de consolidare a terasamentelor. Aceast# organizare a dat posibilitatea perfec!ion#rii
proiectan!ilor respectivi n a"a fel nct solu!iile elaborate au atestat permanent o substan!ial# mbun#t#!ire
tehnico - economic#. La aceasta a contribuit "i colaborarea permanent# cu speciali"ti din nv#!#mntul
superior.
Primul colectiv cu aceasta specialitate n domeniul proiectarii drumurilor a fost format in cursul
anilor $959-$962 pentru lucr#rile de sprijinire, consolidare, asanare "i protec!ia terasamentelor, necesare
construc!iei DN Bicaz Galu, amplasat n terenurile dificile ca stabilitate pe malul lacului de acumulare de
pe Valea Bistri!ei de la Bicaz. Pentru aceast# lucrare colectivul respectiv, cu colaborarea speciali"tilor, a
elaborat un nou sistem de sprijinire a terasamentelor, nlocuind zidurile de sprijin masive de greutate. Acest
nou sistem denumit BOLTI CU PILASTRI a fost ulterior aplicat pe scar# larg# ca o solu!ie eficient# de
sus!inere "i consolidare a terasamentelor de drumuri "i c#i ferate, sec!iunile curente de sus!inere fiind "i
tipizate (fig. $0.$).
Sectiune Plan
Fig.$0.$ Sprijinire Bol!i cu Pila"tri
Din compara!ia principalilor indici ai acestui sistem cu cei ai unui zid de sprijin, cuprins# n tabelul
$0.$, rezult# avantajele tehnico-economice evidente ale noului sistem:
164
Tabelul $0.$
===========================================================================
Lucr#ri UM Zid de Bol!i cu Reducere
principale sprijin pila"tri %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S#p#turi m
3
5.0 $.5 70
Sprijiniri m
2
6.0 4.5 25
Zid#rie m
3
9.0 3.5 6$
========================================================================
Prezentarea f#cut# pentru acest sistem la a II-a Conferin!# european# dun#rean# de mecanica
p#mntului, la Viena in $968, a fost cuprins# n publica!ia conferin!ei respective "i ulterior a fost preluat ca
unul din sistemele de consolidare eficiente prezentate de specialistul austriac H.Brandl n articolul din Nr.5
/$976 al revistei Strasse und Autobahn.
Odat# cu nfiin!area IPTANA, n anul $966 s-a organizat atelierul de consolid#ri terasamente
pentru lucr#ri de moderniz#ri "i construc!ii de drumuri, atelier care a ridicat pe o treapt# superioar# studiul,
dezvoltarea "i mbun#t#!irea sistemelor "i solu!iilor de lucr#ri din aceast# specialitate, obiectivele majore
fiind mecanizarea lucr#rilor, reducerea duratei de execu!ie "i mbun#t#!irea substan!ial# a indicatorilor
tehnico economici. Pentru realizarea acestor obiective, preocup#rile majore au fost nsu"irea "i aplicarea
de metode moderne pentru calculul stabilit#!ii terasamentelor "i pentru dimensionarea lucr#rilor, utiliznd n
mare m#sur# calculul electronic. Aceast# perfec!ionare permanent# a condus la solu!ii noi cu execu!ie
mecanizat# "i productivitate sporit#, "i care elimin# s#p#turile manuale de funda!ie. Astfel, pentru
consolidarea unor zone instabile cu planuri de alunecare la mare adncime "i mpingeri mari s-au
conceput:
- ranfor!i din chesoane, cu s#p#tur# executat# mecanizat. (fig.$0.2);

Sec!iune Plan
Fig.$0.2 Ranfor!i din chesoane
- ranfor!i din coloane, forate tubat sau netubat, func!ie de litologia zonei "i de prezen!a pnzelor
de ap# subteran# (fig.$0.3);
Sec!iune Plan
Fig.$0.3 Ranfor!i din coloane
- ranfor!ii din barete tip Kelly s#pate cu bena ESGH-$5, utiliznd noroi bentonitic pentru
men!inerea pere!ilor s#p#turii n cazul unor infiltra!ii de ap# subteran# (fig.$0.4);
165
Sec!iune Eleva!ie
Fig.$0.4 Ranfor!i din barete
Sus!inerile de taluze de rambleu "i debleu sau de consolidare a unor zone alunec#toare de adncime
redus# s-au realizat prin :
- pilo!ii prefabrica!i solidariza!i la partea superioar# cu o plac# de beton armat "i cu beton
monogranular n eleva!ie, dispu"i ca o sus!inere continu# liniar# sau n sistem de ranfor!i din pilo!i grupa!i,
modula!i la distan!a de 6-$0m (fig.$0.5);
Sec!iune Plan
Fig.$0.5 Ranfor!i din pilo!i
- coloane forate dispuse alternat pe doua randuri solidarizate cu o grinda continua la partea
superioara, sistem care este completat cu ancoraje ncazul unor situatii deficitare (fig.$0.6);
Sectiune Plan
Fig.$0.6: Sus!inere cu coloane forate.
166
Minipilo!i fora!i "i injecta!i realiza!i n diferite scheme statice (fig. $0.7);
Fig.$0.7: Consolidare cu minipilo!i fora!i-Sec!iune
- consolid#ri prin coloane tip col mix, solu!ii care mbun#t#!e"te pe o anumit# zon#,
determinat# prin calcul, caracteristicile fizico mecanice ale terenului instabil (fig.$0.8);
Fig.$0.8: Consolidare teren cu coloane tip col mix-Sec!iune
- ziduri de sprijin din elemente prefabricate, grinzi u"oare sau tip cornier;
- gabioane din cutii din srma galvanizat# cu zid#rie uscat# din piatr# brut# sau bolovani de ru
care, pe lng# rolul de sus!inere, realizeaz# "i o asanare eficient# n cazul unor taluzuri cu infiltra!ii (fig.$0.9).
Fig.$0.9: Sus!inere cu gabioane - Sec!iune
167
Pentru sisteme de drenaj de consolidare sau asanare, inclusiv evacu#rile necesare s-a prev#zut
realizarea lor prin foraje executate nclinat de la suprafa!a taluzului sau din chesoane. Acest sistem elimin#
complet s#p#turile adnci cu sprijiniri, dificile "i cu pericole n privin!a securit#!ii muncii n special n zone cu
alunec#ri active, reducnd substan!ial volumul lucr#rilor, costul "i durata de execu!ie (fig.$0.$0).
Fig. $0.$0: Sisteme de drenaj prin forare orizontal# (executate nclinat)
n unele situa!ii speciale drenurile radiale sunt nlocuite prin drenuri verticale executate secant, cu
instala!ie de forat, cu tub piezometric pentru controlul continuu al nivelului apelor.
Pentru protec!ia "i consolidarea taluzurilor s-au introdus:
- plase torcretate cu rol de protec!ie a taluzurilor stncoase degradabile, sau de consolidare a
unor versan!i stnco"i instabili:
- plase ancorate cu rol de protec!ie pentru siguran!a circula!iei sau securitatea muncii la
execu!ie;
- elemente prefabricate din beton, formnd caroiajele pentru protec!ia taluzurilor p#mntoase
supuse ravin#rilor (fig.$0.$$);
- elemente prefabricate spa!iale utilizate la toate tipurile de taluzuri, care, prin nierbare
ulterioar# se ncadreaz# n categoria ever green
Fig. $0.$$: Elemente prefabricate pentru protec!ia taluzurilor
168
A fost experimentat# "i adoptat# solu!ia modern# de pamnt armat cu materiale geosintetice (fig. $0.$2),
urmnd ca aceast# solu!ie eficient# s# fie aplicat# n viitor n mod curent. Este de asemenea de subliniat faptul
c# n ultimii ani a existat o preocupare permanent# a proiectan!ilor din aceast# specialitate de a reduce
volumul "i costul lucrarilor de consolidare "i de terasamente, printr-un studiu de detaliu "i adaptarea la teren a
traseului n plan "i profil longitudinal, pentru ob!inerea unor solu!ii optime.
Fig. $0.$2: P#mnt armat cu materiale geosintetice- Sec!iune
Aceste analize au condus la adoptarea unor solu!ii spectaculoase precum consolele ancorate "i
utilizarea unor ancoraje de mare capacitate (300t) pentru stabilizarea unor alunec#ri de mare amploare.
Aceste solu!ii noi, mbun#t#!ite "i rennoite permanent, au fost aplicate corespunz#tor condi!iilor
reale de pe teren la o serie de lucr#ri importante, din care men!ion#m:
Moderniz#ri de drumuri na!ionale n zone de deal "i de munte cu condi!ii geologice "i geotehnice
deosebit de dificile:
-DN $A V#lenii de Munte Cheia S#cele, la traversarea pasului Bratocea;
-DN 7 Pite"ti Rm. Vlcea;
-DN $5 Reghin Topli!a Bistricioara - Bicaz;
-DN 66 Bumbe"ti Livezeni, traseu la care au fost scoase de sub inunda!ii o serie de zone men!in#nd
"i consolidnd lucr#rile existente;
-DN $7 Bistri!a Vatra Dornei;
-DN $7C Bistri!a Moisei; la lucr#rile de sus!inere "i consolidare au fost aplicate urm#toarele tipuri:
- chesoane cu sistem de drenuri forate;
- gabioane ;
-drenuri longitudinale s#pate mecanizat.
-DN $8 Baia Sighet Bor"a Prislop Crlibaba;
-DN 67 Drobeta Tr.Severin Tg. Jiu Rm.Vlcea;
-DN 73 C.Lung Ruc#r Bran, traseu pitoresc la care lucr#rile de ziduri de sprijin, arcade de taluz "i
pereuri au un aspect estetic "i cu o bun# ncadrare n peisaj, datorit# colabor#rii pe teren ntre proiectant "i
unitatea de construc!ii.
Str#mut#ri de drumuri n zona unor lacuri de acumulare "i construc!ii de drumuri noi :
-DN 6 Tr. Severin Or"ova str#mutarea drumului pe versantul abrupt n zona lacului de acumulare a
hidrocentralei Por!ile de Fier, a comportat lucr#ri ample de sus!inere "i consolidare, n care o serie de
zone au fost rezolvate prin ziduri de sprijin cu tronsoane campion pe dealurile Alion "i Coramnic sau
prin plase torcretate, o lucrare de acest gen de mare dificultate reprezentnd taluzul de debleu de la cariera
veche Vrciorova;
-DN 2F Bac#u Vaslui n zona acumul#rii Pu"cas, consolidarea zonelor instabile s-a realizat prin
sisteme de sus!inere cu pilo!i prefabrica!i;
-DN 7A Brezoi Voineasa, inclusiv treptele de acumulare de pe Valea Lotrului;
169
-DN 7C Drumul pe conturul lacului de acumulare de la Vidraru "i la modernizarea
Transf#g#r#"anului;
-DN $0 Brasov Buz#u tronsonul nou n condi!ii geotehnice dificile n zona lacului de acumulare
Siriu, proiect n care sunt prev#zute dou# lucr#ri speciale:
-sus!ineri cu gabioane autoportante prefabricate pe "antier;
-consolidare cu re!ea de grinzi "i plase torcretate a versantului stncos de pe Valea Giurca;
-DN $7 B Vatra Dornei Bro"teni, construc!ie de drum nou;
-DN 67 C Oa"a Sebe" sectoarele de drum nou n zona treptelor de acumulare pentru amenajarea
hidroenergetic# a rului Sebe".
Consolidarea unor zone instabile de mare amploare pe drumuri na!ionale modernizate :
-DN $ Predeal Bra"ov, zona km $44 n care alunec#rile au continuat de la modernizarea drumului
din anul $93$, ceea ce a condus la existen!a unor sisteme rutiere suprapuse n grosime de 7 ("apte) metri ;
zona a fost consolidat# prin sistemul bol!i cu pila"tri continuat# cu lucr#ri de sprijinire din coloane
ancorate "i drenuri forate orizontal;
-DN$ A V#lenii de Munte Cheia S#cele, consolidarea zonelor instabile s-a realizat prin coloane
forate tubate solidarizate cu grinda de beton armat sau chesoane cu pere!i construi!i din coloane tangente
forate tubat, iar sus!inerea taluzurilor de debleu cu gabioane suprapuse ;
-DN 7 Pite"ti Rm.Vlcea, pe variantele Zamfire"ti, Cotmeana "i Dealul Negru de rectificare a
traseului vechi executate la modernizare, majoritatea zonelor alunec#toare cu litologie preponderent
nisipoas# au fost stabilizate prin sistem de sus!inere cu pilo!i prefabrica!i, sistem executat pentru prima
oar# la noi n !ar# trecndu-se apoi la utilizarea unor solu!ii de ultim# or# cum ar fi coloanele col mix ;
-DN$$ Ora" One"ti Bac#u, traseu dificil de deal cu numeroase zone instabile, care au fost
consolidate prin sustineri cu pilo!i prefabrica!i, bol!i cu pila"tri "i sisteme de drenuri ranfort cu sec!iunea
drenant# constituit# din beton monogranular. Pe varianta de drum din zona lacului de acumulare Belci
pentru alimentarea cu ap# industrial# a complexului petrochimic Borzesti, situa!iile dificile de instabilitate a
versantului au fost rezolvate prin diverse tipuri de bol!i cu pila"tri, sistem constructiv care se incadreaz#
estetic n peisaj, lacul reprezentnd "i o zon# de agrement a ora"ului One"ti ;
-DN $3 Sighi"oara Tg. Mure", traseu pe care zonele instabile au fost consolidate n general prin
solu!ii curente, dar n zona variantei B#l#u"eri s-a executat o sus!inere n lungime de 250 m constituit# din
ranfor!i din grupe de pilo!i prefabrica!i solidariza!i cu centur# din beton armat, modulate la 6 m distant# "i
tronsoane intermitente ;
-DN $5 Bistricioara Bicaz, sectorul n lungul lacului de acumulare al hidrocentralei Bicaz, n care
zonele instabile au fost consolidate la partea superioar# cu o grind# continu#, ancorat# ;
-DN 24 Vaslui Ia"i varianta de acumulare Sole"ti; consolidarea zonei instabile din partea de nord a
variantei a constat din s#p#turi n versan!i "i umpluturi masive pe valea existent# pentru realizarea profilului
de echilibru rezultat din calcul, canale de conducere a apelor superficiale "i amenajarea prin nivelari,
ns#mn!#ri "i planta!ii a versan!ilor adiacen!i ;
-DN 24 C Ia"i Bivolari are o rezolvare similar# cu variant# precedent#;
-DN 29 D Boto"ani Tru"e"ti s-a prev#zut consolidarea unor zone instabile fie prin sus!ineri cu pilo!i,
fie prin ranfor!i din beton modula!i la 6 8 m distanta, s#pa!i mecanizat cu excavatorul;
-DN 7$ Fieni Sinaia, n traversarea masivului Paduchiosu, consolidarea zonelor instabile s-a
realizat att cu ziduri de sprijin de greutate, ct "i prin bol!i cu pila"tri sau coloane forate tubat solidarizate
cu grinda de coronament;
-DN 72 A Trgovi"te C.Lung pe care s-a executat consolidarea unui rambleu alunecat prin ranfor!i
din barete executate cu instala!ia ESGH $5.
Consolidare pentru zone or#"ene"ti, obiective industriale "i social administrative:
a. Versantul de nord - est al municipiului Suceava, pe care au fost stabilizate zone alunec#toare
nsumnd un front de peste $ km lungime, care amenin!au centrul ora"ului "i arterele de leg#tur# cu zona
industrial#, prin urm#toarele tipuri de lucr#ri:
170
- ranfor!i din grupe de coloane forate modula!i la $0 $5 m distan!#, lucrare de consolidare la care,
pentru prima data, a fost utilizat# instala!ia Benoto;
- sistem de consolidare cu asanare constituie n prima faza din drenuri ranfort de 6 $2 m
adncime, executate n s#p#tura sprijinit#, nlocuite ulterior "i continuate numai n sistem de
chesoane "i drenuri forate de asanare "i evacuare.
- umplutura masiv# pe valea Cet#!ii peste canalizare, cu rol de stabilizare a versantului nordic
(fig.$0.$3);
b. Consolidarea versan!ilor dealului Copou din municipiul Iasi. Au fost proiectate "i executate lucr#ri
pentru punerea n siguran!# a unor zone afectate de alunec#ri de mare amploare de pe versan!i n cartierele
Aurora, %ic#u S#r#rie, Dumbrava Ro"ie Institutul Agronomic, C#minele $ mai, Str. &tefan cel Mare,
Pavilionul 6 al Institutului Agronomic, Facultatea de Horticultur# "i sunt n curs de proiectare lucr#ri de
consolidare "i de asanare pentru prevenirea reactiv#rii unor alunec#ri vechi
stabilizate n cartierele %ic#u "i Tg. Cucului (fig.$0.$4) (fig.$0.$5). Prin lucr#rile men!ionate au fost puse n
siguran!# cl#diri existente "i terenuri valoroase din zona central# a municipiului.
Sistemele utilizate sunt:
- bol!i cu pila"tri "i drenuri n s#p#tur# sprijinite n prima etap# a lucr#rilor;
- sus!inere cu ranfor!i din coloane forate tubat, cu bolti verticale din beton sau din gabioane;
- ranfor!i izola!i din masiv de beton sau chesoane pe coloane forate tubat;
- sistem de drenaj constituit din chesoane "i drenuri radiale de asanare "i tuburi de evacuare forate;
- stabiliz#ri suprafe!e instabile prin reprofil#ri ale terenurilor sub forma de coame "i dolii, asanare
cu drenuri forate executate de la suprafa!a terenului "i completate prin ns#mn!#ri "i planta!ii sau
r#riri prin defri"are n zone de h#!i"uri.
c. Lucr#ri de sus!inere, consolidare "i protec!ia taluzelor pe re!eua de drumuri de exploatare din
complexul Ro"ia - Poeni, Jud.Alba.
d. Lucr#ri de sus!inere "i asanare pe platformele industriale Vaslui "i F#lticeni Est, ct "i
consolidarea versantului nordic din zona Sanatoriului $Mai Ol#ne"ti.
e. Consolidarea versantului pentru asigurarea platformei R de la Some"eni Cluj, la care sus!inerea
cu coloane forate executate netubat a fost prev#zut# n dou# dispozi!ii :
- ranfor!i izola!i din grupa de 6 coloane modula!i la $$ m "i tronsoane intermediare din gabioane,
dispuse sub form# de bolt# orizontal# cu deschidere de 66 m, cu sageat# de $3 m;
- bol!i orizontale cu deschidere de 25 m, "i s#geat# de 5 m, constituite din 2 rnduri de coloane
solidarizate la cap#tul superior cu o grind# curb# din beton armat.
f. Lucr#ri de consolidare a terenurilor la obiective industriale n localit#!ile Zal#u, Z#rne"ti, Ciclova
Montan# e.t.c.
Un suport deosebit s-a adus la ac!iunea de restabilire a circula!iei "i repara!ie a drumurilor publice n
urma inunda!iilor catastrofale din $970 "i $975, la care speciali"ti n lucr#ri de consolidarea terasamentelor au
participat direct n comandamente, au dat operativ solu!ii pe teren "i au elaborat ulterior proiectele de
consolidare "i ap#rare necesare.
Solu!iile elaborate n cadrul IPTANA au fost nsu"ite totodat# "i de alte organiza!ii de proiectare.
La elaborarea proiectelor de consolidarea terasamentelor, ntocmite de IPTANA, o consultare
permanent# este men!inut# cu speciali"tii Catedrei de geotehnic# "i funda!ii din Institutul de Construc!ii
Bucure"ti "i se colaboreaz# cu:
- Catedrele de drumuri "i hidraulic# din Institutul de Construc!ii Bucure"ti;
- Catedra de drumuri "i funda!ii a Institutului politehnic Traian Vuia Timi"oara;
- Catedra de funda!ii a Institutului politehnic Cluj;
De asemenea se men!ine un contract permanent cu firme sau organiza!ii interna!ionale care
reprezint# domeniile de vrf n probleme de tehnic# "i tehnologii specifice.
Speciali"tii no"tri au acordat asisten!# tehnic# pentru lucr#ri din aceast# specialitate n jude!ele
Covasna, Ia"i, Suceava, Vaslui, Vlcea e.t.c.. n paralel cu preocuparea de elaborare de solu!ii noi s-au
efectuat schimburi de experien!# pentru adaptarea unor utilaje la lucr#rile de consolidare, cu Intreprinderea
METROU-Bucuresti, exploat#rile miniere Filipe"tii de P#dure "i Petro"ani "i la "antierul magistralei de
canalizare Bucure"ti executat# cu scut.
171
Activitatea periodic# de reciclare a personalului din colectivele de consolidarea terasamentelor din
IPTANA are un pregnant caracter aplicativ, temele de reciclare concretizndu-se prin normative interne de
proiectare de sisteme constructive noi "i normative de execu!ie, dintre care cele mai importante sunt :
- ndreptar pentru proiectarea tiran!ilor de ancoraj
- ndrum#tor pentru proiectarea zidurilor de sprijin de greutate din gabioane.
Documentarea personalului este permanent#.n cadrul colectivelor au fost traduse o serie de articole
de specialitate din c#r!i "i reviste din limbile: rus#, german# francez# "i englez#.
Intre inginerii de specialitate au loc schimburi de experien!# organizate n cadrul unor ore tehnice,
care contribuie la perfec!ionarea solu!iilor, la apari!ia de solu!ii noi, la mbog#!irea documentarii personale. n
aceast# ordine de preocup#ri, speciali"tii din colectivele respective au participat "i au prezentat referate cu
realiz#ri din acest domeniu la conferin!e na!ionale "i interna!ionale de mecanica p#mnturilor. Sinteza
preocup#rilor n domeniul sus!inerii, consolid#rii "i protec!iei taluzurilor, prezentat# la a-4-a Conferin!# a
speciali"tilor de drumuri care a avut loc la Budapesta n anul $974, a fost favorabil apreciat# "i men!ionat# n
concluziile conferin!ei respective.
Pentru a transmite experien!a acumulat# la proiectarea "i urm#rirea execu!iei lucr#rilor men!ionate
ingineri din cadrul colectivelor IPTANA au prezentat expuneri asupra acestor lucr#ri studen!ilor de la
Facultatea de C#i Ferate, Drumuri "i Poduri din cadrul Institutului de Construc!ii Bucure"ti sau au fost
conduc#tori la proiecte de diplom# pentru unii din studen!ii respectivi.
Este de men!ionat "i faptul c# din personalul colectivelor de consolidarea terasamentelor din Sec!ia de
Drumuri "i Autostr#zi IPTANA s-au desprins "i format nucleul colectivelor de consolid#ri "i ap#r#ri de maluri
din Sec!ia Canal Dun#re-Marea Neagr# ct "i ale colectivelor de speciali"ti de la firmele de profil nfiin!ate
dup# $990.
Realiz#rile pozitive "i experien!a ob!inut# de personalul de proiectare din IPTANA n specialitatea de
consolidare a terasamentelor vor trebui s# fie continuate n viitor, prin studiu "i documentare permanent#, ct
"i prin transmiterea acestor cuno"tin!e acumulate, genera!iilor tinere pentru a fi preg#tite n abordarea
situa!iilor "i problemelor dificile "i de volum mare pe care il va pune n fa!a proiectan!ilor programul de realizare
a re!elei de autostr#zi din Romnia.
Fig. $0.$3 Profil consolidare versant N E Suceava
172
Fig. $0.$4 Profil consolidare cartier Aurora Iasi
173
Fig.$0.$5 Profil consolidare versant Copou - Iasi