Sunteți pe pagina 1din 31

ORDIN nr.

745 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a uvernului nr. 77!"#$% pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale& a numarului de posturi si reducerea c'eltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea& sub autoritatea sau in coordonarea uvernului ori a ministerelor& vazand Ordinul ministrului (ustitiei nr. ".5)%!C!"#$% privind aprobarea organigramei Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in conformitate cu dispozitiile art. $$ din Ordonanta de urgenta a uvernului nr. 5!"#$# pentru infiintarea& organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& aprobata cu modificari prin *egea nr. $$"!"#$#& in temeiul dispozitiilor art. $% din +otararea uvernului nr. ,5"!"##- privind organizarea si functionarea .inisterului /ustitiei& cu modificarile si completarile ulterioare& ministrul (ustitiei emite urmatorul ordin0 Art. $. 1 2e aproba Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& prevazut in ane3a care face parte integranta din prezentul ordin. Art. ". 1 *a data intrarii in vigoare a prezentului ordin& orice dispozitie contrara se abroga. Art. %. 1 4rezentul ordin se publica in .onitorul Oficial al Romaniei& 4artea I. Art. 4. 1 Autoritatea Nationala pentru Cetatenie va duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin. .inistrul (ustitiei& Robert .arius Cazanciuc 5ucuresti& "7 februarie "#$4. Nr. 745!C. AN67A R6 8*A.6N9 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie 9itlul I Dispozitii generale

Art. $. 1 :$; Autoritatea Nationala pentru Cetatenie se organizeaza si functioneaza ca institutie publica de interes national& cu personalitate (uridica& in subordinea .inisterului /ustitiei& finantata integral de la bugetul de stat prin bugetul .inisterului /ustitiei. :"; Autoritatea Nationala pentru Cetatenie are autonomie functionala si de decizie. :%; Autoritatea Nationala pentru Cetatenie dispune de un aparat administrativ propriu& organizat la nivel de directii& servicii& birouri si birouri teritoriale. :4; Organigrama& regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie se aproba prin ordin al ministrului (ustitiei. :5; Repartizarea personalului in cadrul structurilor organizatorice stabilite prin organigrama se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Art. ". 1 :$; Autoritatea Nationala pentru Cetatenie are sediul in municipiul 5ucuresti& str. 2mardan nr. %& sectorul %. 2c'imbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului (ustitiei. :"; *a nivel teritorial& in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie functioneaza birouri teritoriale a caror infiintare si desfiintare este propusa ministrului (ustitiei de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. 9itlul II 2copul& functiile si atributiile Autoritatii Nationale pentru Cetatenie Art. %. 1 :$; Autoritatea Nationala pentru Cetatenie asigura aplicarea procedurii legale de acordare& redobandire& renuntare si retragere a cetateniei romane. :"; In realizarea scopului sau fundamental& Autoritatea Nationala pentru Cetatenie are functiile si indeplineste atributiile principale prevazute de Ordonanta de urgenta a uvernului nr. 5!"#$# pentru infiintarea& organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& aprobata cu modificari prin *egea nr. $$"!"#$#& si de dispozitiile *egii cetateniei romane nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare. :%; Autoritatea Nationala pentru Cetatenie desfasoara& prin structurile de specialitate& activitate de consiliere cu privire la problemele in materie de cetatenie& precum si cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de cetatean european. :4; Autoritatea Nationala pentru Cetatenie propune .inisterului /ustitiei si participa la elaborarea proiectelor de acte normative care vizeaza domeniul sau de activitate. Art. 4. 1 Atributiile Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt urmatoarele0 $. tine evidenta cererilor de acordare& redobandire& renuntare si retragere a cetateniei romane& alcatuind dosare pentru fiecare caz in parte< ". asigura conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii Comisiei pentru cetatenie< %. asigura secretariatul Comisiei pentru cetatenie< 4. pastreaza si organizeaza ar'iva Comisiei pentru cetatenie< 5. intocmeste proiectele de ordin ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea cererilor de acordare& redobandire& retragere si renuntare la cetatenia romana& precum si proiectele de ordin de respingere a acestor cereri< ,. redacteaza certificatele de cetatenie si indeplineste procedura de rectificare a acestora<

7. asigura solemnitatea depunerii (uramantului de credinta fata de Romania si pastreaza evidenta persoanelor care au depus (uramantul de credinta< ). colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si cu institutii internationale cu atributii in domeniul cetateniei& fiind abilitata sa inc'eie protocoale de colaborare< -. comunica& la cerere& autoritatilor administratiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobandit& au redobandit sau au pierdut cetatenia romana& potrivit legii< $#. raspunde solicitarilor cu privire la problemele cu care a fost sesizata& daca intra in sfera sa de competenta< $$. informeaza cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetatenilor romani& inclusiv cele care decurg din calitatea de cetatean european< $". asigura participarea personalului la programe de formare si perfectionare profesionala& in limita bugetului aprobat< $%. realizeaza orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in limita bugetului aprobat& a planului de activitati si a legii. 9itlul III Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie Capitolul I 2tructura si personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie Art. 5. 1 In structura Autoritatii Nationale pentru Cetatenie functioneaza Directia secretariatul te'nic al Comisiei pentru cetatenie& Directia administrativ1economica si resurse umane& Directia contencios si relatii publice si 5iroul comunicare si I9. Art. ,. 1 In cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie functioneaza urmatoarele structuri permanente de lucru0 $. Comisia de monitorizare& coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial& infiintata prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& duce la indeplinire dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. -4,!"##5 pentru aprobarea Codului controlului intern!managerial& cuprinzand standardele de control intern!managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern!managerial& republicat& cu modificarile ulterioare. ". Comitetul de securitate si sanatate in munca& infiintat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& care indeplineste urmatoarele atributii0 a;analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire si protectie< b;urmareste realizarea planului de prevenire si protectie& inclusiv alocarea mi(loacelor necesare realizarii prevederilor acestuia& precum si eficienta acestora din punctul de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca<

c;analizeaza introducerea de noi te'nologii& alegerea ec'ipamentelor& luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si face propuneri in situatia constatarii anumitor deficiente< d;analizeaza alegerea& cumpararea& intretinerea si utilizarea ec'ipamentelor de munca& a ec'ipamentelor de protectie colectiva si individuala< e;analizeaza modul de indeplinire a atributiilor care revin serviciului e3tern de prevenire si protectie& precum si mentinerea sau& daca este cazul& inlocuirea acestuia< f;propune masuri de amena(are a locurilor de munca& tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice< g;analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate si!sau serviciul e3tern< ';urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea in munca& masurile dispuse de inspectorul de munca si de inspectorii sanitari< i;analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale& precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestor propuneri in planul de prevenire si protectie< (;analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca& a imbolnavirilor profesionale si a evenimentelor produse si poate propune masuri te'nice in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii< =;efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si intocmeste raport scris privind constatarile facute< l;intocmeste raport scris& cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca& la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul inc'eiat& precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza in anul urmator& pe care il inainteaza spre aprobare conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. %. >unctionarul de securitate desemnat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& care indeplineste urmatoarele atributii0 a;elaboreaza si supune aprobarii conducerii unitatii normele interne privind protectia informatiilor clasificate& potrivit legii< b;intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii institutiilor abilitate& iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia< c;coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate& in toate componentele acesteia< d;asigura relationarea cu institutia abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate& potrivit legii< e;monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora< f;consiliaza conducerea unitatii in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate< g;informeaza conducerea unitatii despre vulnerabilitatile si riscurile e3istente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora< ';acorda spri(in reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate& potrivit competentelor legale& pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatii clasificate<

i;organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate< (;asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate< =;actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces< l;intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de unitate& pe clase si niveluri de secretizare< m;prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea obiectivelor& sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si& dupa caz& solicita spri(inul institutiilor abilitate< n;efectueaza& cu aprobarea conducerii unitatii& controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate< o;e3ercita alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate& potrivit legii. Art. 7. 1 :$; In cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie functioneaza& potrivit prevederilor *egii nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& Comisia pentru cetatenie& entitate fara personalitate (uridica ce verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru acordarea& redobandirea& retragerea sau renuntarea la cetatenia romana. :"; Comisia pentru cetatenie are activitate permanenta& este formata dintr1un presedinte si "# de membri& personal din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si are un secretariat te'nic. :%; .embrii Comisiei pentru cetatenie si presedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului (ustitiei& pentru un mandat de " ani si pot fi revocati pe toata durata mandatului. :4; Cererile de acordare& de redobandire a cetateniei romane sau de renuntare la cetatenia romana& precum si sesizarile de retragere a cetateniei romane se adreseaza Comisiei pentru cetatenie si se inregistreaza la secretariatul te'nic al acesteia. :5; *ucrarile Comisiei pentru cetatenie se desfasoara in prezenta a cel putin % membri si sunt prezidate de presedinte& iar in lipsa acestuia& de catre un membru desemnat de acesta. :,; *ucrarile Comisiei pentru cetatenie nu sunt publice. :7; Comisia pentru cetatenie propune presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie aprobarea sau& dupa caz& respingerea cererilor de acordare& redobandire& retragere sau renuntare la cetatenia romana. :); Indeplinirea sau& dupa caz& neindeplinirea conditiilor legale se constata printr1un raport motivat& care se adopta de Comisia pentru cetatenie cu votul ma(oritatii celor prezenti. In caz de paritate& votul presedintelui Comisiei sau al inlocuitorului acestuia este decisiv. :-; Comisia pentru cetatenie elibereaza& dupa depunerea (uramantului de credinta fata de Romania& certificatul de cetatenie romana& intocmit in doua e3emplare semnate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Art. ). 1 :$; Implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie se asigura de catre o persoana desemnata prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in conformitate cu prevederile *egii nr. $7,!"#$# privind integritatea in e3ercitarea functiilor si demnitatilor publice& pentru modificarea si completarea *egii nr. $44!"##7 privind

infiintarea& organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate& precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative& cu modificarile ulterioare. :"; In e3ercitarea atributiilor prevazute de lege& persoana desemnata potrivit alin. :$; este subordonata direct presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& care raspunde pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia. :%; Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun de catre anga(atii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie care& potrivit legii& au aceasta obligatie& la persoana desemnata potrivit alin. :$;. :4; Atributiile persoanei desemnate pentru asigurarea implementarii prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese sunt prevazute de lege. :5; 4entru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. :4; se organizeaza evidente& in conditiile legii. Art. -. 1 :$; Autoritatea Nationala pentru Cetatenie functioneaza potrivit structurii organizatorice si numarului ma3im de posturi prevazute in organigrama. :"; 4ersonalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este format din0 personal de specialitate (uridica asimilat (udecatorilor si procurorilor in conditiile *egii nr. %#%!"##4 privind statutul (udecatorilor si procurorilor& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& functionari publici& functionari publici cu statut special reglementat de *egea nr. "-%!"##4 privind 2tatutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a 4enitenciarelor& republicata& cu modificarile ulterioare& si personal contractual. :%; 4ersonalul de specialitate (uridica asimilat& potrivit legii& (udecatorilor si procurorilor isi desfasoara activitatea in temeiul *egii nr. %#%!"##4& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare. :4; Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate (uridica& asimilat& potrivit legii& (udecatorilor si procurorilor& din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& numirea& promovarea& evaluarea activitatii profesionale& salarizarea si alte drepturi& precum si raspunderea disciplinara a personalului de specialitate (uridica& asimilat& potrivit legii& (udecatorilor si procurorilor& se realizeaza in conditiile legii. :5; >unctionarii publici isi desfasoara activitatea in temeiul *egii nr. $))!$--- privind 2tatutul functionarilor publici& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare. :,; Ocuparea unei functii publice vacante din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& numirea& promovarea& evaluarea activitatii profesionale& salarizarea si alte drepturi& precum si raspunderea disciplinara a functionarilor publici se realizeaza potrivit legii. :7; >unctionarii publici cu statut special din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie isi desfasoara activitatea in temeiul *egii nr. "-%!"##4& republicata& cu modificarile ulterioare. :); Ocuparea posturilor vacante de functionari publici cu statut special din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& numirea& avansarea& evaluarea activitatii profesionale& salarizarea si alte drepturi& precum si raspunderea disciplinara a functionarilor publici cu statut special se realizeaza potrivit legii. :-; 4ersonalul contractual din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este anga(at cu contract individual de munca& potrivit *egii nr. 5%!"##% 1 Codul muncii& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare.

:$#; Ocuparea posturilor vacante de personal contractual& numirea& promovarea si avansarea& evaluarea performantelor profesionale individuale& raspunderea disciplinara& salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual se realizeaza potrivit legii. Capitolul II Conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie Art. $#. 1 :$; Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat. :"; 4resedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este numit si eliberat din functie prin decizie a prim1ministrului. Numirea se realizeaza pentru un mandat cu durata de 4 ani& cu posibilitatea reinnoirii o singura data. :%; 4resedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este ordonator tertiar de credite& iar in aceasta calitate0 a;transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite bugetul anual si rectificarile acestuia< b;asigura anga(area si utilizarea creditelor bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate& pentru c'eltuieli strict legate de activitatea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si cu respectarea dispozitiilor legale< c;asigura integritatea bunurilor incredintate Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< d;asigura organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a e3ecutiei bugetare< e;asigura organizarea sistemului de monitorizare a ac'izitiilor publice si a programului de lucrari si investitii publice necesare< f;asigura organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului conform prevederilor legale< g;aproba normele interne privind anga(area& lic'idarea& ordonantarea si plata c'eltuielilor si normele metodologice generale referitoare la e3ercitarea controlului financiar preventiv propriu< ';asigura respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare& ale unui management financiar sanatos& in special ale economiei si eficientei c'eltuielilor inainte de a anga(a si de a utiliza creditele bugetare& respectiv inainte de a lua orice masura care ar produce o c'eltuiala< i;evalueaza& in conditiile legii& activitatea profesionala a personalului din subordine. :4; 4resedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& pe care o reprezinta in relatiile cu autoritatile administratiei publice& cu institutiile publice centrale si locale& cu persoanele fizice si (uridice& romane sau straine& precum si in (ustitie. :5; 4resedintele stabileste structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si numeste personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< :,; 4resedintele stabileste& prin ordin& drepturile salariale ale personalului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in limita bugetului aprobat anual si a statelor de functii aprobate& si solutioneaza contestatiile acestuia impotriva modului de stabilire a drepturilor salariale< :7; 4resedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie propune ministrului (ustitiei infiintarea si desfiintarea birourilor teritoriale organizate la nivel de compartiment si

numarul de posturi necesare desfasurarii activitatii acestora& cu incadrarea in limita numarului ma3im de posturi prevazute& tinand cont de resursele financiare si de eficienta activitatii< :); 4resedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie aproba sau respinge cererile de acordare& redobandire& renuntare sau retragere a cetateniei romane& prin ordin& pe baza propunerilor Comisiei pentru cetatenie. :-; 4resedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie constata incetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane fata de persoanele care nu au depus (uramantul de credinta in conditiile legii& la sesizarea directiei de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau& dupa caz& a sefului misiunii diplomatice ori a oficiului consular. :$#; In e3ercitarea atributiilor sale& presedintele emite ordine& decizii si instructiuni& in conditiile legii. Ordinele& deciziile si instructiunile emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie pot cuprinde si dispozitii cu caracter normativ& date in vederea organizarii e3ecutarii legilor cu incidenta in materia cetateniei sau care reglementeaza organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. :$$; 4resedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie are dreptul de a delega atributii& cu e3ceptia celei de emitere a ordinului de aprobare& respectiv respingere a cererilor de acordare& redobandire& renuntare sau retragere a cetateniei romane. :$"; In caz de imposibilitate a e3ercitarii functiei de catre presedinte& ordinul de aprobare& respectiv de respingere a cererilor de acordare& redobandire& renuntare sau retragere a cetateniei romane va putea fi emis numai de ministrul (ustitiei. 2tarea de imposibilitate a e3ercitarii functiei se constata prin ordin al ministrului (ustitiei& la sesizarea presedintelui sau a unuia dintre vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. :$%; Calitatea de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata& cu e3ceptia functiilor didactice din invatamantul superior& precum si a celor de instruire din cadrul institutiilor de formare profesionala. Art. $$. 1 :$; 4resedintele este a(utat in activitatea sa de conducere de " vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat. :"; ?icepresedintii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt numiti si eliberati din functie prin decizie a prim1ministrului. Numirea se realizeaza pentru un mandat cu durata de 4 ani& cu posibilitatea reinnoirii o singura data. :%; Calitatea de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata& cu e3ceptia functiilor didactice din invatamantul superior& precum si a celor de instruire din cadrul institutiilor de formare profesionala. :4; ?icepresedintii organizeaza& coordoneaza si controleaza activitatea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& pe baza delegarilor de competenta date de presedinte. :5; ?icepresedintii reprezinta Autoritatea Nationala pentru Cetatenie in raporturile cu alte institutii publice& pe baza delegarilor de competenta si de drept de semnatura date de catre presedinte. :,; ?icepresedintii indeplinesc orice alte atributii rezultate din lege sau din dispozitiile presedintelui& specifice domeniului de activitate. Art. $". 1 Directorii directiilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt numiti si revocati din functie prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in conditiile legii si indeplinesc urmatoarele atributii0

a;organizeaza& coordoneaza si controleaza activitatea directiei pe care o conduc si a personalului din subordine& potrivit actelor normative aplicabile& prin emiterea de dispozitii scrise< b;contrasemneaza ordinele& deciziile si instructiunile emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& cu e3ceptia ordinelor de aprobare& respectiv de respingere a cererilor de acordare& redobandire& renuntare sau retragere a cetateniei romane& potrivit atributiilor proprii directiei pe care o conduc< c;contrasemneaza toate contractele care urmeaza sa fie inc'eiate de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie& precum si orice masura de natura sa anga(eze raspunderea patrimoniala a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in calitate de ordonator tertiar de credite& potrivit atributiilor proprii directiei pe care o conduc< d;contrasemneaza orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau ale personalului acestei institutii& potrivit atributiilor proprii directiei pe care o conduc< e;asigura si raspund de aplicarea si punerea in practica a ordinelor si instructiunilor emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< f;indeplinesc la termen obligatiile prevazute de lege sau sarcinile pe care le primesc< g;asigura indrumarea metodologica a structurilor interne organizate la nivelul directiilor si a personalului acestora& prin emiterea de dispozitii& instructiuni de lucru& proceduri si note interne< ';intocmesc!contrasemneaza& dupa caz& fisa postului pentru personalul din subordine& la propunerea sefilor structurilor subordonate< i;evalueaza& in conditiile legii& activitatea profesionala a personalului din subordine< (;informeaza& in scris& presedintele sau vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu privire la problemele specifice si la eventualele disfunctionalitati constatate in cadrul directiei pe care o conduc< =;informeaza in scris celelalte directii si structuri din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu privire la activitatea proprie si la implicatiile acesteia asupra intregii activitati& prin emiterea de note interne care& dupa caz& vor fi afisate pe pagina de intranet a institutiei< l;propun conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie initierea actiunilor de instruire si evaluare a personalului din subordine& conform activitatii directiei pe care o coordoneaza< m;solutioneaza sesizarile si reclamatiile formulate la adresa personalului din subordine si in legatura cu activitatea specifica directiei pe care o coordoneaza si informeaza in scris conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie despre acestea si& dupa caz& despre masurile dispuse. In acest scop raspund pentru organizarea si rezolvarea& in termen legal& a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si ale personalului din subordine< n;comunica& in scris& conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in termenul stabilit& orice informatii solicitate de aceasta despre activitatea proprie< o;controleaza si raspund de conduita personalului din subordine in relatia cu publicul& in relatiile cu alte autoritati sau institutii publice& precum si in relatiile dintre personalul din subordine< p;comunica& in scris& conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea directiei pe care o coordoneaza& propunand si solutiile de remediere si raspund pentru aceasta<

@;asigura implementarea si monitorizarea sistemului de management al calitatii la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< r;numesc responsabili cu constituirea& evidenta si predarea dosarelor la ar'iva si a personalului care sa faca parte din Comisia de receptie a documentelor ar'ivei& in conditiile stabilite de *egea Ar'ivelor Nationale nr. $,!$--,& cu modificarile si completarile ulterioare< s;raspund de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor& precum si a altor sarcini& potrivit nevoilor institutiei< s;stabilesc sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si iau masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acesteia< t;emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii conform competentelor proprii< t;indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& specifice domeniului de activitate. Art. $%. 1 2efii de serviciu din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt numiti si revocati din functie prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in conditiile legii& si indeplinesc urmatoarele atributii0 a;organizeaza& coordoneaza si controleaza activitatea serviciului pe care il conduc& stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile& prin emiterea de dispozitii scrise< b;asigura si raspund de realizarea la termenele stabilite a lucrarilor repartizate structurilor pe care le coordoneaza< c;realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate serviciului< d;avizeaza toate lucrarile elaborate in cadrul serviciului& pe care le inainteaza conducerii directiei sau& dupa caz& a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in vederea semnarii!avizarii! aprobarii< e;emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii conform competentelor proprii< f;comunica in scris conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in termenul stabilit& orice informatii solicitate de aceasta despre activitatea proprie< g;sesizeaza de urgenta directorul directiei cu privire la orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea serviciului pe care il coordoneaza& propunand si solutiile de remediere& si raspund pentru indeplinirea acestora< ';evalueaza& in conditiile legii& activitatea profesionala a personalului din subordine< i;intocmesc fisa postului pentru personalul din subordine< (;raspund de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor& precum si a altor sarcini potrivit nevoilor institutiei< =;stabilesc sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si iau masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acesteia< l;indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierar'ica in legatura cu activitatea serviciului pe care il coordoneaza. Art. $4. 1 2efii de birouri din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt numiti si revocati din functie prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in conditiile legii& si indeplinesc urmatoarele atributii0 a;organizeaza& coordoneaza si controleaza activitatea biroului pe care il conduc& stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile prin emiterea de dispozitii scrise<

b;raspund de realizarea la termenele stabilite a lucrarilor repartizate< c;avizeaza toate lucrarile elaborate in cadrul biroului& pe care le inainteaza conducerii directiei sau& dupa caz& a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in vederea semnarii!avizarii! aprobarii< d;realizeaza efectiv o parte din lucrarile specifice biroului< e;emit dispozitiile necesare desfasurarii activitatii& conform competentelor proprii< f;comunica in scris conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in termenul stabilit& orice informatii solicitate de aceasta despre activitatea proprie< g;sesizeaza de urgenta directorul directiei cu privire la orice incidente sau disfunctionalitati aparute in activitatea biroului pe care il coordoneaza& propunand si solutiile de remediere& si raspund pentru aceasta< ';evalueaza& in conditiile legii& activitatea profesionala a personalului din subordine< i;intocmesc fisa postului pentru personalul din subordine< (;raspund de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor& precum si a altor sarcini potrivit nevoilor institutiei< =;stabilesc sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si iau masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acesteia< l;indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierar'ica in legatura cu activitatea biroului pe care il coordoneaza. Capitolul III Atributiile compartimentelor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie 2ectiunea $ Directia secretariatul te'nic al Comisiei pentru cetatenie

Art. $5. 1 Directia secretariatul te'nic al Comisiei pentru cetatenie are urmatoarele atributii0 a;tine evidenta cererilor de acordare& redobandire& renuntare si retragere a cetateniei romane& alcatuind dosare pentru fiecare caz in parte< b;asigura conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii Comisiei pentru cetatenie< c;asigura secretariatul Comisiei pentru cetatenie< d;intocmeste proiectele de ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind acordarea& redobandirea& retragerea si renuntarea la cetatenia romana& precum si proiectele de ordine de respingere a acestor cereri< e;redacteaza certificatele de cetatenie si indeplineste procedura de rectificare a acestora< f;asigura solemnitatea depunerii (uramantului de credinta fata de Romania si pastreaza evidenta persoanelor care au depus (uramantul de credinta< g;comunica& la cerere& autoritatilor administratiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobandit& au redobandit sau au pierdut cetatenia romana& potrivit legii< ';intocmeste rapoarte de activitate anual sau ori de cate ori se cer<

i;asigura implementarea si monitorizarea sistemului de management al calitatii la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< (;asigura pregatirea pentru ar'ivare a documentelor directiei& a certificatelor de cetatenie& precum si a dosarelor Comisiei pentru cetatenie si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. Art. $,. 1 2tructura Directiei secretariatul te'nic al Comisiei pentru cetatenie este urmatoarea0 a;5iroul inregistrare cereri privind cetatenia romana< b;2erviciul te'nic al Comisiei pentru cetatenie< c;2erviciul elaborarea proiectelor de ordin ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< d;5iroul (uramant& evidente si retragerea cetateniei romane. Art. $7. 1 :$; 5iroul inregistrare cereri privind cetatenia romana are urmatoarele atributii0 a;primeste& in mod direct& la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si inregistreaza cererile de acordare& redobandire si de renuntare la cetatenia romana& formulate in temeiul dispozitiilor art. )& $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& impreuna cu actele necesare care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege& cereri care se depun personal sau& in cazuri temeinic (ustificate& prin mandatar cu procura speciala si autentica< b;primeste& in mod direct& la sediul birourilor teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si inregistreaza cererile de acordare sau redobandire a cetateniei romane formulate in temeiul dispozitiilor art. $$ din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& impreuna cu actele necesare indeplinirii conditiilor prevazute de lege< c;primeste& prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Romaniei& si inregistreaza cererile de acordare& redobandire si de renuntare la cetatenia romana& formulate in temeiul dispozitiilor art. $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& impreuna cu actele necesare indeplinirii conditiilor prevazute de lege< d;preda& pe baza de proces1verbal& ar'ivei Directiei secretariatului te'nic al Comisiei pentru cetatenie cererile de acordare& redobandire si de renuntare la cetatenia romana& formulate in temeiul dispozitiilor art. )& $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& inregistrate la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si la sediul birourilor teritoriale. e;realizeaza statistici cu privire la activitatea 5iroului inregistrare cereri privind cetatenia romana< f;coordoneaza birourile teritoriale care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< g;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. :"; 5irourile teritoriale aflate in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie au urmatoarele atributii0 a;inregistrarea cererilor de redobandire sau de acordare a cetateniei romane formulate de persoanele care au dobandit cetatenia romana prin nastere ori prin adoptie si care au pierduto din motive neimputabile lor sau carora le1a fost ridicata fara voia lor&

precum si de descendentii acestora pana la gradul III :conform art. $$ din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare;< b;orice alte atributii stabilite de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in conditiile legii. Art. $). 1 2erviciul te'nic al Comisiei pentru cetatenie asigura gestionarea cererilor de acordare!redobandire!renuntare la cetatenia romana& avand urmatoarele atributii0 a;solicita relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. ) alin. :$; lit. b; si e;& precum si la art. "7 lit. a; si b; din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& potrivit rezolutiei presedintelui Comisiei pentru cetatenie& in legatura cu persoanele care au formulat cereri de acordare!redobandire! renuntare in temeiul dispozitiilor art. )& $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< b;opereaza in baza de date raspunsurile primite de la institutiile publice in legatura cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. ) alin. :$; lit. b; si e;& precum si la art. "7 lit. a; si b; din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< c;pregateste dosarele de acordare!redobandire!renuntare& formulate in temeiul dispozitiilor art. )& $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& pentru sedintele Comisiei pentru cetatenie< d;inainteaza Comisiei pentru cetatenie& in vederea e3aminarii& la termenele stabilite de presedintele Comisiei pentru cetatenie& dosarele de acordare!redobandire!renuntare formulate in temeiul dispozitiilor art. art. )& $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< e;aplica dispozitiile Comisiei pentru cetatenie referitoare la solicitarea de acte sau relatii de la autoritatile publice& necesare solutionarii cererilor de acordare!redobandire!renuntare la cetatenia romana< f;primeste actele in completare depuse prin 2erviciul consiliere si relatii publice si le depune la dosarele solicitantilor de cetatenie< g;opereaza in baza de date propunerile Comisiei pentru cetatenie privind solutionarea favorabila!nefavorabila a cererilor de acordare!redobandire!renuntare formulate in temeiul dispozitiilor art. )& $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< ';redacteaza si comunica petentilor instiintarile cu privire la termenul stabilit de presedintele Comisiei pentru cetatenie in vederea sustinerii interviului prevazut de art. $5 alin. :5; din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< i;asigura personalul necesar pentru indeplinirea activitatii de secretar al Comisiei pentru cetatenie in cadrul sedintelor acesteia in care se desfasoara interviul organizat pentru verificarea conditiilor prevazute la art. ) alin. :$; lit. f; si g; din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< (;pastreaza si organizeaza in ar'iva Autoritatii Nationale pentru Cetatenie dosarele ce cuprind cereri de acordare!redobandire!renuntare la cetatenia romana< =;realizeaza statistici cu privire la activitatea 2erviciului te'nic al Comisiei pentru cetatenie cu privire la cererile de acordare!redobandire!renuntare formulate in temeiul dispozitiilor art. )& $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< l;asigura pregatirea documentelor in vederea predarii lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei.

Art. $-. 1 2erviciul elaborarea proiectelor de ordin ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie are urmatoarele atributii0 a;intocmeste proiectele de ordin ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane formulate de cetatenii straini sau apatrizi in temeiul dispozitiilor art. ) din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& de acordare!redobandire a cetateniei romane& formulate de persoanele care au pierdut cetatenia romana& precum si de descendentii acestora pana la gradul II inclusiv& in temeiul dispozitiilor art. $# din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& de acordare!redobandire a cetateniei romane& formulate de persoanele care au dobandit cetatenia romana prin nastere ori prin adoptie si care au pierduto din motive neimputabile lor sau carora lea fost ridicata fara voia lor& precum si de descendentii acestora pana la gradul III in temeiul art. $$ din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& de renuntare la cetatenia romana in temeiul art. "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< b;intocmeste proiectele de ordin ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind respingerea cererilor0 de acordare a cetateniei romane formulate de cetatenii straini sau apatrizi in temeiul dispozitiilor art. ) din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& de acordare!redobandire a cetateniei romane formulate de persoanele care au pierdut cetatenia romana& precum si de descendentii acestora pana la gradul II inclusiv in temeiul dispozitiilor art. $# din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< de acordare!redobandire a cetateniei romane formulate de persoanele care au dobandit cetatenia romana prin nastere ori prin adoptie si care au pierduto din motive neimputabile lor sau carora lea fost ridicata fara voia lor& precum si de descendentii acestora pana la gradul III& in temeiul art. $$ din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< de renuntare la cetatenia romana& in temeiul art. "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< c;intocmeste proiectele de rectificare& modificare sau completare a ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea sau respingerea cererilor de acordare& redobandire si renuntare la cetatenia romana& formulate in temeiul dispozitiilor art. )& $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< d;intocmeste comunicarile ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea cererilor de acordare!redobandire sau pierdere a cetateniei romane formulate in temeiul dispozitiilor art. $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< e;intocmeste comunicarile ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind respingerea cererilor de acordare!redobandire sau pierdere a cetateniei romane& formulate in temeiul dispozitiilor art. )& $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< f;intocmeste adeverintele de renuntare la cetatenia romana< g;preda in ar'iva Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& pe baza de proces1verbal& dosarele ce cuprind cererile aprobate sau respinse prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si ordinele privind aprobarea cererilor de acordare!redobandire ori pierdere a cetateniei romane formulate in temeiul dispozitiilor

art. )& $#& $$ si "7 din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& in vederea ar'ivarii< ';transmite institutiilor abilitate situatia cererilor de acordare!redobandire si pierdere a cetateniei romane aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< i;realizeaza statistici cu privire la activitatea serviciului< (;asigura pregatirea documentelor in vederea predarii lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. Art. "#. 1 :$; 5iroul (uramant& evidente si retragerea cetateniei romane are urmatoarele atributii& cu privire la depunerea (uramantului de credinta fata de Romania0 a;intocmeste si comunica invitatiile la sedinta de depunere a (uramantului de credinta fata de Romania persoanelor carora li s1au aprobat prin ordin cererile de acordare sau redobandire a cetateniei romane& cu stabilirea domiciliului in Romania< b;intocmeste lista persoanelor care urmeaza sa depuna (uramantul de credinta fata de Romania si o transmite 5iroului comunicare si I9 in vederea publicarii pe site1ul institutiei< c;te'noredacteaza certificatele de cetatenie romana ce urmeaza a fi eliberate persoanelor care depun (uramantul de credinta fata de Romania si asigura procedura de rectificare a acestora< d;organizeaza si participa la sedinta de depunere a (uramantului de credinta fata de Romania< e;procedeaza la inserarea mentiunii AanulatB pe certificatele de cetatenie ale persoanelor care nu s1au prezentat la depunerea (uramantului de credinta& dupa constatarea incetarii efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane& in conditiile legii& de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& si face modificarile care se impun in scriptele si in baza electronica a institutiei< f;intocmeste si organizeaza registrul de evidenta a certificatelor de cetatenie eliberate si ar'iveaza e3emplarul " al certificatelor de cetatenie< g;transmite institutiilor abilitate lista cuprinzand persoanele care au depus (uramantul de credinta fata de Romania< ';sesizeaza in scris presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu privire la constatarea incetarii efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane asupra persoanelor care nu au depus (uramantul de credinta in conditiile legii< i;intocmeste si organizeaza registrul de evidenta a persoanelor pentru care a fost constatata incetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane& facand totodata mentiunile in baza electronica< (;transmite institutiilor abilitate lista cuprinzand persoanele fata de care au incetat efectele ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane< =;solutioneaza cererile privind programarile la (uramantul de credinta& facand totodata mentiunile necesare in baza electronica a institutiei< l;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare& inclusiv a ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea cererilor de acordare!redobandire!renuntare la cetatenia romana& in vederea predarii lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. :"; 5iroul (uramant& evidente si retragerea cetateniei romane are urmatoarele atributii cu privire la retragerea cetateniei romane0 a;organizeaza evidenta adeverintelor de renuntare la cetatenia romana<

b;inregistreaza sesizarile de retragere a cetateniei romane potrivit dispozitiilor art. %" din *egea nr. "$!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< c;aplica rezolutiile presedintelui Comisiei pentru cetatenie referitoare la solicitarea de acte& relatii& puncte de vedere& de la persoane fizice sau de la autoritatile competente& necesare solutionarii sesizarilor de retragere a cetateniei romane< d;redacteaza invitatiile persoanelor sau institutiilor care au formulat sesizari de retragere a cetateniei romane& ale oricaror persoane care ar putea da informatii utile solutionarii cererii& citatiile persoanelor in legatura cu care s1au formulat sesizari de retragere a cetateniei romane& precum si orice adresa& potrivit rezolutiei presedintelui Comisiei pentru cetatenie< e;pregateste si inainteaza in vederea dezbaterii& la termenele stabilite de presedintele Comisiei pentru cetatenie& dosarele de retragere a cetateniei romane< f;asigura personalul necesar pentru indeplinirea activitatii de secretar al Comisiei pentru cetatenie in cadrul sedintelor in care se dezbat sesizarile de retragere a cetateniei romane< g;preda in ar'iva Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& pe baza de proces1verbal& dosarele de retragere a cetateniei romane< ';intocmeste si inainteaza presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie proiectele de ordin privind aprobarea sau respingerea sesizarilor de retragere a cetateniei romane< i;intocmeste proiectele de modificare sau de completare a ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind aprobarea sau respingerea sesizarilor de retragere a cetateniei romane< (;intocmeste comunicarile ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de aprobare sau respingere a sesizarilor de retragere a cetateniei romane< =;transmite institutiilor abilitate lista persoanelor carora li sa retras cetatenia romana< l;asigura pregatirea documentelor in vederea predarii lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. 2ectiunea a "1a Directia administrativ1economica si resurse umane Art. "$. 1 Directia administrativ1economica si resurse umane asigura si raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& dupa cum urmeaza0 a;elaborarea& fundamentarea si transmiterea proiectului de buget catre ordonatorul principal de credite pe proiectul de buget pentru anul urmator si proiectia bugetara pe urmatorii % ani& precum si propunerile de rectificare a bugetului pe anul in curs< b;administrarea si gestionarea patrimoniului constituit in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie la nivel central si teritorial< c;ac'izitionarea bunurilor& serviciilor si lucrarilor necesare realizarii rolului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& gestionand cu eficienta creditele bugetare aprobate si repartizate& in limitele prevederilor bugetare si destinatiilor aprobate si ale programului anual al ac'izitiilor publice< d;realizarea activitatii de selectie& administrare si evidenta a resurselor umane& precum si a activitatii de formare continua si evaluare a personalului institutiei<

e;salarizarea personalului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in conditiile legii< f;indeplinirea oricaror altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& conform domeniului sau de activitate< g;asigura implementarea si monitorizarea sistemului de management al calitatii la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< ';intocmeste rapoarte de activitate anual sau ori de cate ori se cer< i;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. Art. "". 1 2tructura Directiei administrativ1economice si resurse umane este urmatoarea0 a;2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ< b;5iroul ar'iva< c;2erviciul resurse umane si salarizare. Art. "%. 1 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ asigura si raspunde de indeplinirea urmatoarelor atributii ce revin Autoritatii Nationale pentru Cetatenie0 a;fundamenteaza si elaboreaza proiectul de buget al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& avand ca sursa de finantare bugetul de stat& ca urmare a analizei propunerilor directiilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< b;intocmeste situatiile financiare anuale& trimestriale si& dupa caz& lunare& pe baza datelor centralizate in balanta de verificare& in conformitate cu ordinele ministrului finantelor< c;urmareste utilizarea cu eficienta a fondurilor primite de la bugetul de stat< d;efectueaza anual inventarierea patrimoniului& potrivit dispozitiilor legale< e;centralizeaza si analizeaza propunerile primite din partea directiilor de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& precum si din partea birourilor teritoriale& in vederea elaborarii proiectului de buget< f;intocmeste documentele necesare anga(arii& lic'idarii& ordonantarii c'eltuielilor& in limita creditelor bugetare aprobate& si asigura efectuarea platilor aferente< g;urmareste anga(area si utilizarea creditelor bugetare aprobate si repartizate& in conditiile unei bune gestiuni financiare& cu respectarea dispozitiilor legale< ';tine registrele contabile prevazute de lege< i;asigura conditii pentru organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului& conform dispozitiilor legale< (;tine evidenta tuturor operatiunilor financiare< =;urmareste modul in care se gestioneaza patrimoniul in conditii de eficienta ma3ima< l;urmareste realizarea tuturor fazelor in cadrul procesului de e3ecutie bugetara& cu respectarea prevederilor legale< m;verifica si avizeaza pentru controlul financiar preventiv operatiunile prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 5""!"##% pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la e3ercitarea controlului financiar preventiv& cu modificarile si completarile ulterioare< n;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. Art. "4. 1:$; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ& in domeniul financiar& cu privire la operatiunile de trezorerie& are urmatoarele atributii0 a;intocmeste documentele de plata pentru operatiunile financiare in limitele si sumele aprobate si numai catre beneficiarii indreptatiti& potrivit reglementarilor in vigoare<

b;intocmeste documentele necesare anga(arii& lic'idarii& ordonantarii si platii c'eltuielilor& in limita creditelor aprobate si repartizate< c;efectueaza ridicarile si depunerile de numerar din si in contul desc'is la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< d;efectueaza plata drepturilor tertilor si raspunde pentru intocmirea corecta a formelor de plata. :"; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ& in domeniul financiar& cu privire la obligatiile fiscale& raspunde de indeplinirea obligatiilor fiscale ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie referitoare la impozitele si ta3ele cuvenite bugetului de stat& bugetelor locale si altor beneficiari& stipulate in actele normative aprobate. :%; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ& in domeniul financiar& cu privire la bugetul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& are urmatoarele atributii0 a;fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in baza analizelor economice< b;centralizeaza si analizeaza propunerile primite din partea directiilor de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in vederea elaborarii proiectului de buget< c;inainteaza ordonatorului principal de credite& pentru aprobare& propunerea repartizarii pe trimestre a c'eltuielilor bugetare ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& dupa aprobarea legii bugetare anuale< d;intocmeste proiectul de rectificare a bugetului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in baza fundamentarilor transmise de directiile de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< e;propune& in scopul eficientizarii e3ecutiei bugetare& virari de credite& in limita fondurilor bugetare aprobate& in conformitate cu prevederile art. 47 din *egea nr. 5##!"##" privind finantele publice& cu modificarile si completarile ulterioare& si le transmite ordonatorului principal de credite pentru aprobare< f;analizeaza lunar solicitarile de credite ale directiilor de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in vederea intocmirii si transmiterii cererii de desc'idere de credite lunare pentru aceasta< g;cuprinde in desc'iderile de credite ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sumele necesare acoperirii c'eltuielilor de personal& c'eltuielilor materiale si de investitii& asistenta sociala& in limita bugetului aprobat la nivel de alineat& cu incadrarea in trimestrializarea aprobata pentru aceasta< ';intocmeste ane3ele si notele de fundamentare care insotesc cererea de desc'idere de credite lunara a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si o transmite ordonatorului principal de credite< i;intocmeste proiectele de ordin privind stabilirea competentelor pentru anga(area& lic'idarea& ordonantarea si plata c'eltuielilor pe parcursul e3ercitiului bugetar& in limita bugetului aprobat conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. $.7-"!"##" pentru aprobarea Normelor metodologice privind anga(area& lic'idarea& ordonantarea si plata c'eltuielilor institutiilor publice& precum si organizarea& evidenta si raportarea anga(amentelor bugetare si legale& cu modificarile si completarile ulterioare& si a *egii nr. 5##!"##"& cu modificarile si completarile ulterioare< (;tine evidenta anga(amentelor legale si bugetare& potrivit legii& si urmareste e3ecutia bugetului<

=;intocmeste lista de dotari independente& in baza solicitarilor fundamentate de directiile Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& pe care o supune aprobarii& potrivit competentelor. :4; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ& in domeniul financiar& cu privire la inventarierea patrimoniului si evaluarea elementelor patrimoniale& are urmatoarele atributii0 a;asigura evidenta cantitativ1valorica a bunurilor materiale& a obiectelor de inventar si a mi(loacelor fi3e aflate in patrimoniu< b;evidentiaza rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului& consemnate in procesele1 verbale de inventariere& care se inregistreaza atat in evidenta te'nico1operativa& cat si in contabilitate< toate elementele de activ si de pasiv inventariate si grupate dupa natura lor& conform posturilor din bilantul contabil& se inregistreaza in registrul1inventar< datele inregistrate in contabilitate si in bilantul contabil sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale< c;urmareste reflectarea in contabilitate a rezultatelor casarii bunurilor& potrivit reglementarilor legale< d;evalueaza la valoarea contabila bunurile de natura imobilizarilor& stocurile si celelalte bunuri& la preturile la care acestea au fost inregistrate in contabilitate la intrarea in patrimoniu< e;comunica directiilor de specialitate creantele si obligatiile incerte& in vederea dispunerii masurilor corespunzatoare< f;evalueaza la valoarea lor nominala creantele si obligatiile fata de terti< g;asigura evaluarea la valoarea de utilitate a fiecarui element din bunurile depreciate& in functie de utilitatea bunului in institutie si de pretul pietei. :5; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ& in domeniul financiar& cu privire la activitatile financiare& are urmatoarele atributii0 a;intocmeste si verifica decontarea c'eltuielilor privind cazarea& diurna si transportul salariatilor aflati in delegatie in tara si in strainatate< b;verifica deconturile privind c'eltuielile materiale efectuate cu numerar< c;organizarea activitatii de control financiar preventiv propriu asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar prin delegarea unor persoane care sa indeplineasca aceasta activitate& cu avizul ordonatorului principal de credite& in conformitate cu prevederile art. ) alin. :%; din Ordonanta uvernului nr. $$-!$--- privind auditul intern si controlul financiar preventiv& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< d;intocmeste trimestrial raportul privind activitatea de control financiar preventiv< e;indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& specifice domeniului de activitate. Art. "5. 1 :$; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ are urmatoarele atributii in domeniul contabilitatii& cu privire la inregistrarile in contabilitate0 a;organizeaza& coordoneaza si controleaza activitatea contabila& in conformitate cu prevederile *egii contabilitatii nr. )"!$--$& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare< b;raspunde de efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile< c;intocmeste notele contabile pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul institutiei& iar documentele (ustificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate anga(eaza raspunderea persoanelor care le1au intocmit& vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate<

d;intocmeste fisele conturilor& analizeaza si urmareste soldurile conturilor< e;inregistreaza in contabilitate operatiunile patrimoniale in mod cronologic& cu respectarea succesiunii documentelor (ustificative& dupa data de intocmire sau de intrare in institutie& si sistematic in conturi sintetice si analitice& cu a(utorul registrului1(urnal< f;verifica inregistrarea in contabilitate a drepturilor de natura salariala& a decontarilor cu personalul si a celorlalte decontari care intra in categoria c'eltuielilor de personal& prin analiza fiselor de cont< g;verifica toate operatiunile consemnate de 9rezoreria 2tatului in e3trasele de cont< ';verifica si inregistreaza in contabilitate documentele care stau la baza operatiunilor de incasari si plati cuprinse in registrul de casa. :"; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ are urmatoarele atributii in domeniul contabilitatii& cu privire la situatiile lunare& trimestriale si anuale0 a;intocmeste balanta de verificare :sintetica si analitica; a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< b;intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale& ce se compun din bilant& cont de e3ecutie bugetara si ane3e& acestea incluzand situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute< c;pune la dispozitia conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie orice date continute in evidentele contabile. :%; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ are urmatoarele atributii in domeniul contabilitatii& cu privire la activitatea de analiza economica0 a;intocmeste note& informari si analize dispuse de conducerea institutiei< b;asigura aplicarea legislatiei in acest domeniu si aduce la cunostinta conducerii aparitia unor situatii financiare neprevazute< c;indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& specifice domeniului de activitate. Art.",. 1 :$; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ are urmatoarele atributii in plan administrativ& in domeniul patrimoniului si administrativ0 a;administreaza si gestioneaza bunurile mobile si imobile din patrimoniul aflat in administrare& indiferent de titlul cu care sunt detinute& si urmareste folosirea sau e3ploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor institutiei& potrivit destinatiei acestora si cu respectarea normativelor in vigoare& conform planului aprobat de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< b;coordoneaza activitatea persoanelor cu atributii specifice de conducator auto< c;asigura intretinerea si e3ploatarea& in conditii bune si de siguranta& a autoturismelor din dotarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< d;analizeaza lunar situatia privind consumul de carburanti din cursul lunii& pentru fiecare autoturism& si intocmeste situatiile contabile centralizatoare aferente< e;organizeaza gestionarea mi(loacelor fi3e& a obiectelor de inventar& a materialelor si pieselor de sc'imb& a carburantilor& lubrifiantilor si a altor valori materiale aflate in dotare si asigura inscrierea numarului de inventar pe mi(loacele fi3e< f;organizeaza si controleaza modul de tinere a evidentei operative de catre salariatii cu atributii de gestionar si ia masurile necesare pentru asigurarea conditiilor legale de gestionare< g;urmareste derularea contractelor inc'eiate avand ca obiect serviciile de intretinere si reparatii& confirmand indeplinirea obligatiilor in vederea efectuarii platii<

';fundamenteaza si inainteaza propuneri in vederea asigurarii necesarului de produse& servicii si lucrari pentru buna desfasurare a activitatii< i;fundamenteaza si inainteaza propuneri de casare a bunurilor din dotare la comisiile de inventariere& cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare& si asigura valorificarea materialelor rezultate prin dezmembrarea bunurilor pentru care se obtine aprobarea< (;urmareste incadrarea in plafoanele stabilite privind consumurile legate de utilizarea sistemului de telefonie fi3a si mobila si stabileste sumele ce urmeaza a fi recuperate< =;intocmeste si depune& sub semnatura persoanelor autorizate& la autoritatile fiscale competente declaratiile anuale privind mi(loacele auto aflate in patrimoniul institutiei< l;urmareste si asigura ac'itarea obligatiilor catre bugetul local& in conformitate cu prevederile legale in vigoare< m;asigura si raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in domeniul apararii impotriva incendiilor< n;indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& specifice domeniului de activitate. :"; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ are urmatoarele atributii in plan administrativ& in domeniul securitatii si protectiei muncii0 a;ia masuri privind asigurarea cadrului organizatoric si a mi(loacelor necesare securitatii si protectiei in munca< b;elaboreaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie a muncii< c;identifica pericolele si evalueaza riscurile profesionale pentru personalul ministerului< d;elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si!sau aplicarea reglementarilor de securitate in munca& tinand seama de particularitatile activitatilor desfasurate in cadrul ministerului& si asigura conditii pentru ca fiecare anga(at sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in acest domeniu< e;urmareste intretinerea& manipularea si depozitarea adecvata a ec'ipamentelor individuale de protectie si inlocuirea lor la termenele stabilite< f;elaboreaza rapoarte privind accidentele de munca suferite de catre anga(atii ministerului< g;indeplineste orice alte atributii prevazute de lege privind prevenirea si protectia muncii. :%; 2erviciul financiar& contabilitate& ac'izitii si administrativ are urmatoarele atributii in plan administrativ& in domeniul ac'izitiilor publice0 a;solicita si centralizeaza necesarul de ac'izitii pentru anul urmator de la fiecare compartiment si face propuneri privind necesarul de credite pentru ac'izitii de bunuri& servicii si lucrari& cu ocazia intocmirii proiectului de buget anual previzionat< b;intocmeste 4rogramul anual al ac'izitiilor publice& in functie de bugetul aprobat& pe coduri C.4.?.& in raport cu propunerile compartimentelor de specialitate& precum si listele de dotari independente pe baza propunerilor formulate de compartimente& in conformitate cu prevederile bugetare& si le supune aprobarii presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< c;organizeaza si efectueaza toate operatiunile necesare desfasurarii procedurilor de ac'izitii publice& altele decat cele care fac obiectul cumpararii directe& inclusiv a celor electronice& de la intocmirea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertelor& pana la inc'eierea contractelor& a actelor aditionale ale acestora finantate din creditele bugetare proprii ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& conform actelor normative in vigoare pe baza specificatiilor te'nice& termenele si conditiile specifice in baza carora se

va atribui contractul de ac'izitie publica& precum si a caietelor de sarcini intocmite de compartimentele ce solicita ac'izitia< d;efectueaza activitatile necesare desfasurarii operatiunilor de cumparare directa& in conditiile legii& pentru aprovizionarea cu bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in baza referatelor de necesitate aprobate& intocmite de compartimentele de specialitate< e;intocmeste si inainteaza anual& conform legii& situatia privind ac'izitiile publice din bugetul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie catre Autoritatea Nationala de Reglementare si .onitorizare a Ac'izitiilor 4ublice si alte autoritati competente& in functie de obiectul ac'izitiei< f;monitorizeaza derularea contractelor inc'eiate de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie si le consemneaza intrun registru de evidenta< g;raspunde de pastrarea in conditii de siguranta a contractelor si a dosarelor de ac'izitie& in vederea prezentarii acestora in fata organelor de control competente& a factorilor de conducere din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& precum si a tertilor& dupa caz< ';avizeaza referatele de necesitate& pe baza carora se demareaza procedura de atribuire& intocmite de catre compartimentele solicitante< i;intocmeste& impreuna cu compartimentul de specialitate care a redactat caietul de sarcini& raspunsul la cererile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire in etapa prealabila depunerii ofertelor si asigura transmiterea raspunsului catre solicitanti& precum si publicarea acestuia pe 26A4< (;inainteaza 2erviciului (uridic si contencios contestatiile formulate de operatorii economici& impreuna cu dosarul ac'izitiei publice& in vederea formularii unui punct de vedere cu privire la obiectul contestatiei< in cazul in care contestatia vizeaza aspecte economice sau te'nice& odata cu inaintarea dosarului ac'izitiei publice se vor transmite si opiniile directiilor de specialitate& necesare pentru redactarea punctului de vedere!rezolutiei motivate a autoritatii contractante. 4unctul de vedere!Rezolutia motivat:a; se va inainta sub semnatura presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie la Consiliul National de 2olutionare a Contestatiilor< =;intocmeste contractul de ac'izitie publica si obtine avizele!vizele necesare inc'eierii contractului< l;inregistreaza contractul de ac'izitie publica& urmareste semnarea acestuia de catre operatorul economic si urmareste constituirea garantiei de buna e3ecutie a contractului& colaboreaza cu directia de specialitate care a intocmit caietul de sarcini si cu operatorul economic pentru clarificarea anumitor clauze contractuale0 termen de livrare prestare!e3ecutie& modalitatea constituirii garantiei de buna e3ecutie a contractului& termenele de efectuare a platii& precum si orice alte clauze care pot aparea& dupa caz< m;fundamenteaza desc'iderile lunare de credite bugetare& in functie de contractele inc'eiate& de referatele de necesitate si de notele de comanda& precum si necesarul de virari de credite de la un articol bugetar la altul prin diminuare!suplimentare in vederea finantarii unor nevoi de ac'izitii suplimentare aparute pe parcursul anului bugetar& precum si disponibilizarea anumitor sume ramase nec'eltuite. Art. "7. 1 5iroul ar'iva asigura si raspunde de organizarea si administrarea ar'ivei Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si indeplineste urmatoarele atributii0 a;asigura derularea procedurii de elaborare si aprobare sau& dupa caz& de modificare a Nomenclatorului ar'ivistic al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie<

b;intocmeste si asigura aplicarea procedurii operationale privind ar'ivarea documentelor Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< c;realizeaza evidenta lucrarilor ar'ivate sau supuse ar'ivarii& potrivit nomenclatorului ar'ivistic< d;primeste in ar'iva documentele preconstituite& predate de compartimentele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& si pune la dispozitie& spre studiu si transfer& dosarele si inscrisurile din ar'iva& cu respectarea conditiilor de intocmire& predare1 primire& transport si restituire< e;pastreaza si organizeaza in ar'iva Autoritatii Nationale pentru Cetatenie dosarele ce cuprind cereri de acordare!redobandire!renuntare la cetatenia romana sau de retragere a cetateniei romane< f;asigura intocmirea lucrarilor referitoare la selectionarea documentelor de ar'iva& in vederea distrugerii acestora la implinirea termenului de pastrare< g;preda periodic dosarele de ar'iva cu termene de pastrare permanente catre Ar'ivele Nationale ale Romaniei& pe baza unui proces1verbal< ';elimina periodic documentele fara valoare ar'ivistica si pe cele ale caror termene de pastrare au e3pirat< i;colaboreaza cu toate compartimentele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in vederea asigurarii conditiilor optime de predare& primire& pastrare si transfer a dosarelor de ar'iva. Art. "). 1 2erviciul resurse umane si salarizare este compartimentul de specialitate care asigura cadrul organizatoric necesar desfasurarii activitatii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in domeniul resurselor umane si salarizarii si raspunde& in principal& de coordonarea activitatii de resurse umane& de aplicare a legislatiei muncii& de asigurare a derularii procedurilor de desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante si a cursurilor de formare profesionala. Art. "-. 1 :$; 2erviciul resurse umane si salarizare indeplineste urmatoarele atributii& in domeniul resurselor umane0 a;intocmeste lucrarile necesare organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din structura Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< b;intocmeste lucrarile necesare organizarii e3amenului sau concursului de promovare pentru personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< c;intocmeste lucrarile necesare numirii& delegarii& detasarii& transferului si eliberarii din functie a personalului< d;organizeaza procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului< e;organizeaza& in conditiile legii& activitatea de formare si perfectionare profesionala a personalului< f;din dispozitia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie analizeaza temeinicia reclamatiilor si sesizarilor in legatura cu relatiile de munca!serviciu& inaintate de personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& formuland propuneri pentru solutionarea lor& in conditiile legii< g;efectueaza lucrarile privind acordarea unor drepturi de personal si intocmeste proiectele de ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie referitoare la situatia personalului :numiri in functie conform legii& anga(ari& suspendari de contracte de munca& promovari& sc'imbari ale locului de munca& modificari ale datelor personale& ale drepturilor salariale;<

';colaboreaza cu Agentia Nationala a >unctionarilor 4ublici in planul gestionarii functiilor publice si al carierei functionarilor publici< i;la solicitarea ordonatorului principal de credite& intocmeste 4lanul anual de ocupare a functiilor publice& potrivit legii< (;intocmeste proiectele de ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul institutiei< =;la solicitarea conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie elaboreaza proiecte de regulament privind activitatea si statutul personalului& in colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< l;intocmeste si actualizeaza ori de cate ori este necesar statul de personal< m;elaboreaza 4rocedura privind intocmirea& actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si monitorizeaza aplicarea acesteia< n;monitorizeaza respectarea prevederilor *egii nr. $44!"##7 privind infiintarea& organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate& republicata& cu modificarile si completarile ulterioare& cu privire la completarea& actualizarea si depunerea declaratiilor de avere si de interese de catre personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie caruia ii revine aceasta obligatie& potrivit legii< o;aplica masurile aprobate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie pe baza notelor de fundamentare elaborate de directiile din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind necesitatea organizarii concursurilor de anga(are si a e3amenelor de promovare< p;la solicitarea conducerii institutiei& prezinta rapoarte privind activitatea de resurse umane< @;elaboreaza si urmareste implementarea procedurilor operationale privind resursele umane din institutie< r;pastreaza dosarele profesionale ale personalului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< s;intocmeste si completeaza la zi& in ordine cronologica& registrele generale de evidenta a salariatilor& in format electronic& transmitand orice modificare la inspectoratul teritorial de munca< s;elibereaza& la cererea salariatilor& adeverintele care atesta calitatea de salariat< t;tine evidenta concediilor de odi'na& a concediilor medicale si a orelor suplimentare& pentru personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< t;intocmeste ponta(ele pe baza situatiei e3istente in condicile de prezenta< u;vizeaza notele de lic'idare pentru personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie care isi inceteaza activitatea< v;intocmeste raportarile statistice catre Institutul National de 2tatistica privind categoriile de salariati& numarul si natura posturilor vacante< C;indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& specifice domeniului de activitate< 3;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. :"; 2erviciul resurse umane si salarizare indeplineste urmatoarele atributii& in domeniul salarizarii0 a;calculeaza drepturile banesti cuvenite salariatilor pe baza contractelor individuale& actelor aditionale& a ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu

privire la numirea in functie si a ponta(elor de prezenta& in vederea ac'itarii acestora la datele stabilite prin regulamentul intern al institutiei< b;efectueaza plata drepturilor banesti ale salariatilor si raspunde pentru intocmirea corecta a documentelor de plata< c;asigura indeplinirea obligatiilor fiscale ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie referitoare la impozitele si contributiile la fondurile speciale aferente drepturilor salariale& stipulate in actele normative in vigoare< d;intocmeste si depune lunar declaratiile privind indeplinirea obligatiilor de natura fiscala& cu respectarea dispozitiilor legale& si raspunde pentru corecta intocmire a acestora< e;intocmeste situatii lunare legate de monitorizarea c'eltuielilor de personal si le transmite ordonatorului principal de credite< f;opereaza& ori de cate ori este necesar& in statul de personal modificarile privind drepturile de natura salariala< g;intocmeste documentele de plata catre unitatile bancare& respectiv borderourile cu drepturile banesti ale salariatilor care poseda carduri< ';depune la unitatile bancare cererile privind emiterea de carduri pentru noii anga(ati& la cererea acestora< i;intocmeste fisele fiscale& pe baza calculului deducerilor personale cuvenite& si le transmite& in termen legal& atat unitatii fiscale& cat si personalului< (;elibereaza adeverintele ce cuprind veniturile salariale realizate de salariati< =;indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& specifice domeniului de activitate< l;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. 26C9I8N6A a %1a Directia contencios si relatii publice Art. %#. 1 Directia contencios si relatii publice are urmatoarele atributii0 a;informeaza cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetatenilor romani& inclusiv cele care decurg din calitatea de cetatean european< b;realizeaza consilierea cetatenilor romani si straini in domeniul cetateniei< c;inregistreaza si solutioneaza petitiile adresate& in scris& Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in materie de cetatenie& in termenele si conditiile stabilite prin Ordonanta uvernului nr. "7!"##" privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor& aprobata cu modificari si completari prin *egea nr. "%%!"##"< d;intocmeste propuneri de raspuns la interpelarile adresate ministrului (ustitiei de catre deputati sau senatori in materie de cetatenie< e;elaboreaza propunerile adresate .inisterului /ustitiei si participa la elaborarea proiectelor de acte normative care vizeaza domeniul de activitate al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< f;intocmeste rapoarte de activitate& anual sau ori de cate ori se cer< g;asigura implementarea si monitorizarea sistemului de management al calitatii la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie<

';colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si cu institutii internationale cu atributii in domeniul cetateniei< i;asigura si raspunde& in principal& de avizarea pentru legalitate si contrasemnarea tuturor actelor care emana de la Autoritatea Nationala pentru Cetatenie& acte care produc efecte (uridice& precum si a proiectelor de contracte care urmeaza sa fie inc'eiate de aceasta< (;asigura si raspunde& in principal& de avizarea pentru legalitate a ordinelor& deciziilor& instructiunilor si a oricaror altor documente care anga(eaza institutia in relatiile cu tertii emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< =;asigura si raspunde& in principal& de reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor institutiei in instanta si in raporturile cu alte persoane fizice sau (uridice in toate fazele procesuale& inclusiv in caz de conciliere< l;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. Art. %$. 1 2tructura Directiei contencios si relatii publice este urmatoarea0 a;2erviciul consiliere si relatii publice< b;2erviciul (uridic si contencios. Art. %". 1 2erviciul consiliere si relatii publice asigura si raspunde& in principal& de informarea cu caracter general a publicului cu privire la drepturile cetatenilor romani& inclusiv cele care decurg din calitatea de cetatean european& precum si de lucrarile de registratura si secretariatul conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& cu urmatoarele atributii0 a;comunica persoanelor si institutiilor publice interesate date si relatii privind stadiul cererilor inregistrate si asigura corespondenta referitor la orice alte probleme privind materia cetateniei< b;asigura consilierea cetatenilor romani si straini in domeniul cetateniei< c;solutioneaza petitiile adresate Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in materie de cetatenie& in termenele si conditiile legii< d;colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si cu institutii internationale cu atributii in domeniul cetateniei< e;intocmeste anual sau ori de cate ori se cer rapoarte de activitate< f;asigura lucrarile de secretariat ale conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< g;organizeaza spatiul de lucru pentru desfasurarea eficienta a activitatii de secretariat< ';primeste si inregistreaza corespondenta in sistem partida& iar toate revenirile si lucrarile intermediare si orice alte inregistrari in legatura cu lucrarea de baza se inscriu la numarul de baza initial& asigurand si inregistrarea clasarilor< i;tine evidenta tuturor documentelor intrate& a celor intocmite pentru uz intern& precum si a celor iesite& potrivit prevederilor legale in vigoare< (;prezinta corespondenta!documentele conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in vederea inscrierii rezolutiei< =;distribuie documentele& potrivit rezolutiei& pe directii si structuri ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in vederea solutionarii< l;prezinta conducerii lucrarile elaborate de catre structurile din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in vederea aprobarii!avizarii< m;e3pediaza!transmite corespondenta prin fa3& posta& curier< n;colaboreaza cu toate structurile din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie<

o;indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& specifice domeniului de competenta< p;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. Art. %%. 1 2erviciul (uridic si contencios asigura si raspunde& in principal& de verificarea si avizarea sub aspectul legalitatii a tuturor actelor care emana de la autoritate& acte care produc efecte (uridice& a proiectelor de contracte care urmeaza sa fie inc'eiate de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie& de reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor institutiei in instanta in toate fazele procesuale& precum si in raporturile cu alte persoane fizice sau (uridice& inclusiv in caz de conciliere& avand urmatoarele atributii0 a;verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii toate ordinele& deciziile si instructiunile emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si transmise 2erviciului (uridic si contencios& cu e3ceptia ordinelor de aprobare& respectiv de respingere a cererilor de acordare& redobandire& renuntare sau retragere a cetateniei romane< b;verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii toate contractele care urmeaza sa fie inc'eiate de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie< c;verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii orice masura de natura sa anga(eze raspunderea patrimoniala a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in calitate de ordonator tertiar de credite< d;verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau ale personalului acestei institutii< e;elaboreaza puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a legilor la solicitarea scrisa a structurilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< f;intocmeste propuneri de raspuns la interpelarile adresate ministrului (ustitiei de catre deputati sau senatori in materie de cetatenie< g;intocmeste propunerile adresate .inisterului /ustitiei in temeiul art. , lit. c; din Ordonanta de urgenta a uvernului nr. 5!"#$#& aprobata cu modificari prin *egea nr. $$"!"#$#& si asigura participarea institutiei la elaborarea proiectelor de acte normative care vizeaza domeniul propriu de activitate in colaborare cu directiile din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< ';participa in cadrul ceremoniei de depunere a (uramantului de credinta de catre cetatenii straini ale caror cereri de acordare sau redobandire a cetateniei romane au fost aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< i;asigura consultanta (uridica in cursul procedurii de atribuire a contractelor ce urmeaza sa fie inc'eiate de catre Autoritatea Nationala pentru Cetatenie< (;asigura consultanta (uridica la derularea procedurilor de ac'izitie publica si la solutionarea contestatiilor< =;redacteaza si depune la instanta cererile de c'emare in (udecata& intampinarile& notele de sedinta& probele si concluziile scrise& precum si motivele care stau la baza e3ercitarii cailor de atac impotriva 'otararilor (udecatoresti& atunci cand este cazul& in dosarele in care Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este parte< l;reprezinta Autoritatea Nationala pentru Cetatenie in fata instantelor (udecatoresti& in toate cauzele in care este parte& precum si in fata altor organe (urisdictionale< m;elaboreaza acte de procedura1cadru& in vederea reprezentarii unitare a institutiei in fata instantelor si a altor organe cu activitate (urisdictionala<

n;tine evidenta litigiilor in care Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este parte< o;elaboreaza si prezinta conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& ori de cate ori apreciaza ca este necesar& propuneri argumentate privind oportunitatea promovarii!nepromovarii cailor de atac impotriva 'otararilor (udecatoresti pronuntate in dosare in care Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este parte< p;elaboreaza si prezinta conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& ori de cate ori apreciaza ca este necesar& propuneri motivate de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol< @;la solicitarea conducerii intocmeste informari referitoare la cazuistica litigiilor in care Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este parte< r;participa la cercetarile administrative& respectiv cercetarea disciplinara in cazul savarsirii de abateri de la regulamentul intern< s;indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& in legatura cu activitatea serviciului< s;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. 26C9I8N6A a 41a 5iroul comunicare si I9 Art. %4. 1 :$; 5iroul comunicare si I9 are urmatoarele atributii& in domeniul relatiei institutiei cu mass1media0 a;realizeaza zilnic revista presei& prin monitorizarea aparitiilor media la nivel central si local< b;propune& elaboreaza si implementeaza strategia de comunicare si de imagine a institutiei< c;asigura comunicarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu mass1media< elaboreaza comunicatele de presa si punctele de vedere ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si depune diligente in vederea aparitiei acestora in mass1media< d;initiaza realizarea de parteneriate media in baza prevederilor legale< e;propune si organizeaza intalniri& conferinte de presa si interviuri ale conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< f;asigura suportul de comunicare pentru conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu prile(ul participarii la diverse evenimente< g;identifica temele de interes public ma(or pe care Autoritatea Nationala pentru Cetatenie sa le promoveze conform atributiilor sale legale< ';urmareste actualizarea informatiilor de interes public afisate pe Cebsite1ul institutiei& prin colaborarea cu directiile implicate< i;intocmeste fisiere de presa< (;gestioneaza corespondenta efectuata prin intermediul adreselor de e1mail aferente relatiei cu mass1media si petentii< =;raspunde de conceperea planurilor si rapoartelor de activitate& a bilanturilor& statisticilor& graficelor in legatura cu activitatea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< l;colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale& in mod special cu .inisterul Afacerilor 63terne& cu institutii internationale cu atributii in domeniul cetateniei& inclusiv prin participarea la negocieri& la solicitarea si in numele conducerii Autoritatii

Nationale pentru Cetatenie& in vederea inc'eierii unor protocoale de colaborare< coopereaza cu organizatiile neguvernamentale cu atributii in domeniul migratiei si cetateniei< m;efectueaza traduceri in limba romana& in principal din limbile engleza si franceza& conform dispozitiilor conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< n;indeplineste orice alte atributii& conform competentelor sale& in baza dispozitiilor conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< o;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. :"; Asigurarea de catre Autoritatea Nationala pentru Cetatenie a accesului la informatiile de interes public& conform dispozitiilor *egii nr. 544!"##$ privind liberul acces la informatiile de interes public& cu modificarile si completarile ulterioare& si a Normelor metodologice de aplicare a *egii nr. 544!"##$ privind liberul acces la informatiile de interes public& aprobate prin +otararea uvernului nr. $"%!"##"& se face din oficiu sau la cerere& prin intermediul persoanei desemnate in acest scop prin ordin al presedintelui& din cadrul 5iroului comunicare si I9. :%; Raspunsurile la cererile formulate in temeiul *egii nr. 544!"##$& cu modificarile si completarile ulterioare& se intocmesc& dupa caz& dupa solicitarea punctelor de vedere ale structurilor competente din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& potrivit obiectului cererilor. :4; 5iroul de comunicare si I9 asigura pregatirea pentru ar'ivare a raspunsurilor la cererile formulate in temeiul *egii nr. 544!"##$& cu modificarile si completarile ulterioare& si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. Art. %5. 1 5iroul comunicare si I9 are urmatoarele atributii& in domeniul te'nologiei informatiilor0 a;asigura intretinerea infrastructurii 'ardCare si softCare& precum si a serviciilor de comunicatii de date necesare functionarii sistemului informatic al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< b;asigura si participa la proiectarea& realizarea si intretinerea site1urilor Ceb ale institutiei< c;participa la elaborarea de specificatii te'nice si functionale pentru ac'izitia de ec'ipamente& produse softCare& servicii informatice si sisteme informatice specializate& servicii de consultanta pentru proiectarea!realizarea si implementarea sistemelor informatice& ac'izitia de servicii de dezvoltare de softCare adaptat& servicii de mentenanta si suport pentru produsele softCare si aplicatiile implementate< d;asigura proiectarea!realizarea si implementarea aplicatiilor informatice& de servicii de dezvoltare de softCare adaptat& de servicii de mentenanta si suport pentru produsele softCare si aplicatiile informatice implementate< e;administreaza sistemele de gestiune a bazelor de date< f;acorda asistenta te'nica pentru implementarea& intretinerea si e3ploatarea aplicatiilor informatice< g;participa la elaborarea caietelor de sarcini si la evaluarea ofertelor privind dezvoltarea sistemului informatic unitar al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< ';culege informatii privind configuratia retelei de calculatoare& nivelul de dotare cu ec'ipamente si produse softCare& precum si necesarul de servicii de comunicatii<

i;propune conducerii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie necesarul de ec'ipamente& produse softCare si servicii :comunicatii de date& servicii de intretinere postgarantie& servicii de mentenanta si suport etc.;< (;asigura securitatea functionarii sistemului informatic la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< =;asigura instalarea& configurarea si administrarea ec'ipamentelor si pac'etelor softCare din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< l;asigura instalarea& configurarea si administrarea serviciilor de internet proprii :e1mail& DN2& servere Ceb etc.;< m;proiecteaza& realizeaza si intretine site1urile si aplicatiile Ceb proprii ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< n;acorda asistenta te'nica si suport utilizatorilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie pe probleme informatice< o;asigura colaborarea cu Directia te'nologia informatiei din cadrul .inisterului /ustitiei& in vederea implementarii strategiei de informatizare a institutiei si a strategiei de informatizare a sistemului (udiciar< p;asigura legatura cu firmele furnizoare de ec'ipamente& softCare si servicii informatice< @;asigura instalarea si configurarea ec'ipamentelor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie :servere de baze de date& statii de lucru& noteboo=uri& imprimante& scanere& ec'ipamente de retea si de comunicatie;< r;asigura administrarea serverelor de baze de date si a retelelor interne din punctul de vedere al 'ardCare1ului si softCare1ului< s;asigura salvarea periodica a datelor de pe servere< s;elaboreaza si realizeaza proiectele pentru e3ecutia lucrarilor de cablare structurata si stabilirea necesarului de materiale< t;realizeaza lucrari de cablare& modificare si e3tindere a retelelor de transmisii de date si voce la nivelul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< t;verifica periodic retelele structurate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie< u;elaboreaza cartile de retea pentru lucrarile realizate< v;participa la elaborarea specificatiilor te'nice si functionale pentru ac'izitia unor sisteme!servicii!lucrari cu scop special :sisteme antiefractie& lucrari electrice etc.;< C;indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie& specifice domeniului de activitate< 3;asigura pregatirea documentelor pentru ar'ivare si predarea lor compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei. 9itlul I? Obligatiile si raspunderea personalului Autoritatii Nationale pentru Cetatenie Art. %,. 1 :$; 4ersonalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie are obligatia sa indeplineasca cu profesionalism si cu corectitudine toate indatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului& sa respecte regulamentele si procedurile interne si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce pre(udicii institutiei.

:"; In indeplinirea atributiilor stabilite prin fisa postului& personalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este obligat sa se conformeze dispozitiilor date de personalul cu functii de conducere caruia ii este subordonat ierar'ic& conform organigramei aprobate prin ordin al ministrului (ustitiei& dupa caz. :%; >ac e3ceptie de la prevederile stabilite la alin. :"; situatiile in care salariatul este obligat de conducatorul ierar'ic sa dea curs unor dispozitii ilegale. In asemenea cazuri& salariatul are obligatia sa motiveze in scris refuzul indeplinirii dispozitiei primite si temeiul legal al sustinerilor sale. :4; 4ersonalul are obligatia de a indeplini si alte sarcini de serviciu& stabilite de conducatorul ierar'ic& daca sunt compatibile cu pregatirea sa profesionala si daca au legatura cu interesele institutiei. Art. %7. 1 4ersonalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie raspunde disciplinar& civil si penal& conform normelor legale aplicabile fiecarui tip de raspundere si categoriei profesionale din care face parte persoana in cauza. 9itlul ? Dispozitii finale Art. %). 1 :$; Comunicarea intre structurile interne ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie se realizeaza in scris& cu indicarea si respectarea termenelor de raspuns si solutionare& dupa caz. :"; 6videntele constituite la nivelul fiecarei structuri :condici& registre etc.; se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. :%; 4ersonalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie are obligatia pastrarii confidentialitatii asupra datelor si informatiilor pe care le obtine in e3ercitarea functiei detinute in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Art. %-. 1 2tructurile Autoritatii Nationale pentru Cetatenie pregatesc si predau spre ar'ivare documentele si dosarele gestionate compartimentului cu atributii in pastrarea ar'ivei& cu respectarea nomenclatorului ar'ivistic. Art. 4#. 1 :$; 4rogramul de lucru in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este stabilit prin regulamentul intern al institutiei aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. :"; 4ersonalul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie este obligat sa respecte programul de lucru. Art. 4$. 1 4revederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile legale in materie de cetatenie& cu dispozitiile legale referitoare la raporturile de munca& respectiv la raporturile de serviciu& precum si cu orice alte dispozitii legale aplicabile in activitatea desfasurata.